3
28/02/2012
PROPISI.......................................................................................................................1 1. NOVI NAČIN UTVRĐIVANJA TURISTIČKE NAKNADE.
1 SLUŽBENA MIŠLJENJA ............................................................................................2 1. TRETMAN IZDATAKA ZA HUMANITARNE NAMENE U PORESKOM BILANSU.
2 VESTI ...........................................................................................................................2 1. KAMATNE STOPE ZA OBRAČUN KAMATE KOJE BI PO TRŽIŠNIM USLOVIMA (PO
PRINCIPU „VAN DOHVATA RUKE“) BILE OBRAČUNATE NA ZAJMOVE MEĐU POVEZANIM
LICIMA.
2 2. OBAVEŠTENJE O PRIJEMU REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011.
GODINU.
3 STATISTIKA ................................................................................................................4 1. PROSEČNA MESEČNA ZARADA (BRUTO ZARADA) PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI
SRBIJI ISPLAĆENA U JANUARU 2012. GODINE IZNOSI 50.829 DINARA.
4 2. INDEKS POTROŠAČKIH CENA U SRBIJI ZA JANUAR 2012.
4 3. STOPE ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE
PRIHODE
5 PODSETNIK ................................................................................................................5 1. DOKUMENTACIJA UZ PORESKI BILANS I PORESKU PRIJAVU ZA 2011. GODINU.
5 2. AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2012. GODINU.
5 3. PORESKI TRETMAN POKLONA POVODOM 8. MARTA - DANA ŽENA.
6 4. UVEĆANA ZARADA, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA (OSNOV, IZNOS,
PORESKI ASPEKT) – za pravna lica i preduzetnike.
6 PROPISI
1. NOVI NAČIN UTVRĐIVANJA TURISTIČKE NAKNADE.
Uredbom o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade („Sl. glasnik RS“, br.
11/2012) utvrđuje se najviši i najniži iznos turističke naknade za svaku kategoriju
turističkog mesta.
Prema kategoriji turističkog mesta turistička naknade se utvrđuje u dinarksim
iznosima na godišnjem nivou i to:
Kategorija turističkog mesta
Najviši iznos u dinarima
Najniži iznos u dinarima
I kategorija
5.000
4.000
II kategorija
4.000
3.000
III kategorija
3.000
2.000
IV kategorija
2.000
1.000
Podsećamo da su se do sada iznosi turističke naknade obračunavali u dinarskim
iznosima po kvadratnom metru korisne površine objekta u kome se obavlja delatnost.
Na snazi od: 22.02.2012.
SLUŽBENA MIŠLJENJA
1. TRETMAN IZDATAKA ZA HUMANITARNE NAMENE U PORESKOM
BILANSU.
Prema odredbi člana 15. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, izdaci za
zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove
sredine i sportske namene, priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 3,5% od
ukupnog prihoda.
Izdaci iz stava 1. ovog člana priznaju se kao rashod samo ako su izvršeni
licima registrovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja
navedena davanja isključivo koriste za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog
člana (član 15. stav 2. Zakona).
U smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama, fondacija jeste pravno lice bez
članova i osnovne imovine koje je osnovano radi dobročinog ostvarivanja
opštekorisnog cilja koji nije zabranjen Ustavom ili zakonom, pri čemu se fondacije
(kao nedobitne nevladine organizacije) osnivaju dobrovoljno i samostalne su u
određivanju svojih ciljeva.
Saglasno navedenom, rashod obveznika učinjen na ime humanitarne pomoći i to
uplatom novca na račun fondacije, pri čemu će se ta novčana sredstva isključivo
koristiti za kupovinu inkubatora namenjenih Institutu za neonatologiju, predstavljaju
rashod koji se priznaje u poreskom bilansu u iznosu i na način propisan odredbom
člana 15. st. 1. i 2. Zakona.
Takođe, izdaci obveznika, učinjeni prenosom novčanih sredstava na račun
udruženja građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece, koja će isključivo biti
upotrebljena za lečenje obolele dece, predstavljaju rashod koji se priznaje u
poreskom bilansu u skladu sa Zakonom, ukoliko navedeno udruženje građana (kao
primalac donacije) predstavlja organizaciju koja je registrovana za humanitarnu
delatnost, pri čemu se izdaci za humanitarne namene (zajedno sa izdacima za
zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i
sportske namene), priznaju kao rashod najviše u iznosu do 3,5% od ukupnog prihoda
obveznika.
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-1095/2011-04 od 13.12.2011. godine)
VESTI
1. KAMATNE STOPE ZA OBRAČUN KAMATE KOJE BI PO TRŽIŠNIM
USLOVIMA (PO PRINCIPU „VAN DOHVATA RUKE“) BILE
OBRAČUNATE NA ZAJMOVE MEĐU POVEZANIM LICIMA.
Ministarstvo finansija Republike Srbije je na sajtu objavilo Objašnjenje broj 01100-145/2012-04 od 9.2.2012. godine, o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit
pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po
principu "van dohvata ruke") bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među
povezanim licima:
OBJAŠNJENJE
o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja
iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu "van dohvata ruke") bila
obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima.
2
Odredbom člana 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik
RS", br. 25/01... 101/11 - u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se transfernom
cenom smatra cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem
obaveze među povezanim licima, pri čemu se licem povezanim sa obveznikom
smatra ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja
mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.
Posedovanje 50% i više ili pojedinačno najvećeg dela akcija ili udela smatra se
omogućenom kontrolom nad obveznikom. Uticaj na poslovne odluke obveznika
postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana, i kada lice povezano sa
obveznikom poseduje 50% i više ili pojedinačno najveći broj glasova u obveznikovim
organima upravljanja. Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u
kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno
učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog
člana.
U skladu sa odredbom člana 60. st. 1. do 3. Zakona, obveznik je dužan da
transakcije iz člana 59. stav 1. Zakona posebno prikaže u svom poreskom bilansu.
U svom poreskom bilansu obveznik je, u smislu stava 1. člana 60. Zakona, dužan da
posebno prikaže kamatu i pripadajuće troškove po osnovu zajma, odnosno kredita,
do nivoa propisanog odredbama člana 62. ovog zakona.
Zajedno sa transakcijama iz člana 59. stav 1. Zakona i člana 60. st. 1. i 2.
Zakona, obveznik je dužan da u poreskom bilansu posebno prikaže vrednost istih
transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se
nije radilo o povezanim licima (princip "van dohvata ruke").
Odredbom člana 5. stav 7. Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim
pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik
RS", br. 99/2010 i 8/2011 - u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da se za
utvrđivanje iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu "van dohvata
ruke") bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima, koriste:
za zajam, odnosno kredit odobren u dinarima, prosečno ponderisana referentna
kamatna stopa utvrđena za poreski period za koji se podnosi poreski bilans, a u
slučaju deviznog zajma, odnosno kredita, prosečno ponderisana kamatna stopa po
kojoj su se domaće banke zaduživale u inostranstvu u poreskom periodu za koji se
podnosi poreski bilans, za svaku valutu posebno.
Prosečno ponderisanu referentnu kamatnu stopu, odnosno prosečno
ponderisanu kamatnu stopu za svaku valutu posebno, utvrđuje Narodana banka
Srbije na zahtev Ministarstva finansija. Podatke o visini kamatnih stopa objavljuje
Ministarstvo finansija (stav 8. člana 5. Pravilnika).
U skladu sa navedenim, a na osnovu dostavljenih podataka Narodne banke
Srbije, podaci o prosečno ponderisanoj referentnoj kamatnoj stopi, odnosno
prosečno ponderisanoj kamatnoj stopi po kojoj su se domaće banke zaduživale u
inostranstvu u 2011. godini su sledeći:
1. Prosečno ponderisana referentna kamatna stopa iznosi 11,42%;
2. Prosečno ponderisana kamatna stopa po kojoj su se domaće banke
zaduživale u inostranstvu iznosi:
- za kredite zaključene u evrima 4,16%;
- za kredite zaključene u švajcarskim francima 3,28%;
- za kredite zaključene u američkim dolarima 3,84%.
(09.02.2012, Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srbije)
2. OBAVEŠTENJE O PRIJEMU REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU.
Agencija je zaključno sa jučerašnjim danom primila internetom više od 75.000
finansijskih izveštaja, dok je poštom pristiglo oko 15.000 izveštaja. Podsećamo sva
pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu i reviziji a nisu
3
predala svoje redovne godišnje finansijske izveštaje za 2011. godinu da rok za
dostavljanje ovih izveštaja ističe 29. februara 2012. godine.
Finansijski izveštaji se dostavljaju Agenciji isključivo preporučenom poštanskom
pošiljkom na adresu: Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd,
na odgovarajuće poštanske fahove, bez obzira da li su sastavljeni u pisanoj formi ili
primenom posebne aplikacije Agencije. Napominjemo da se finansijski izveštaji koji
su izrađeni primenom posebne aplikacije Agencije najpre dostavljaju preko interneta
- posredstvom posebnog veb servisa, a zatim i redovnom poštom - u vidu štampanih
obrazaca finansijskog izveštaja koji su potpisani od strane zakonskog zastupnika
obveznika.
Pravna lica i preduzetnici, koji imaju obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja za
2011. godinu, dužni su da uz te finansijske izveštaje dostave Zahtev za registraciju
finansijskog izveštaja, kao i dokaz o uplati naknade za registraciju, a obveznici koji se
ne registruju u registrima koje vodi APR dostavljaju i overu potpisa zakonskog
zastupnika na obrascu OP, ukoliko overa potpisa za tog zastupnika nije ranije
dostavljena.
Pod datumom prijema finansijskog izveštaja u Agenciji smatra se datum predaje
finansijskog izveštaja pošti, odnosno datum sa poštanske pošiljke.
Sve dodatne informacije o prijemu i obradi finansijskih izveštaja za 2011. godinu,
o toku obrade kao i trenutnom statusu primljenih finansijskih izveštaja, ali i o
sankcijama za obveznike koji uopšte ne dostave ili ne dostave blagovremeno svoje
finansijske izveštaje, odnosno dostave neispravne finansijske izveštaje, objavljuju se
na internet stranici APR (www.apr.gov.rs) u delu "Finansijski izveštaji i bonitet". Za
dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011
2023 350.
(24.02.2012, Izvor: APR – Agencija za privredne registre)
STATISTIKA
1. PROSEČNA
MESEČNA
ZARADA
(BRUTO
ZARADA)
PO
ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENA U JANUARU 2012.
GODINE IZNOSI 50.829 DINARA.
Prosečna mesečna zarada po zaposlenom bez poreza i doprinosa isplaćena u
januaru 2012. godine iznosi 36.639 dinara.
Najviša mesečna osnovica od 01.03.2012. iznosi 254.145 dinara (prosečna
zarada u januaru 50.829 x 5).
2. INDEKS POTROŠAČKIH CENA U SRBIJI ZA JANUAR 2012.
Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih
cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2012. godine, u odnosu na decembar
2011. godine, u proseku su povećane za 0,1%. Potrošačke cene u januaru 2012.
godine, u odnosu na isti mesec 2011. godine, povećane su za 5,6%.
4
3. STOPE ZATEZNE KAMATE I KAMATE ZA NEBLAGOVREMENO
PLAĆENE JAVNE PRIHODE
MESEC
ZATEZNA KAMATA
(MESEČNA)
KAMATA ZA
NEBLAGOVREMENO PLAĆENE
JAVNE PRIHODE (GODIŠNJA)
JANUAR 2012
0,6005%
do 18.01. – 19,750%
od 19.01. – 19,500%
FEBRUAR 2012 /
MART 2012
(do objavljivanja podatka o
potrošačkim cenama u II/12)
0,6005%
19,500%
PODSETNIK
1. DOKUMENTACIJA UZ PORESKI BILANS I PORESKU PRIJAVU ZA
2011. GODINU.
Poreski bilans i poreska prijava se podnosi Poreskoj upravi u roku od deset dana
po isteku roka za podnošenje finansijskih izveštaja, odnosno do 12. marta 2012.
godine.
Pored poreskog bilansa na obrascu PB 1 i poreske prijave na obrascu PDP,
Poreskoj upravi se podnosi i druga dokumentacija:
- Bilans uspeha,
- Bilans stanja,
- Izveštaj o tokovima gotovine,
- Izveštaj o promenama na kapitalu,
- Obrazac OA – Obračun amortizacije stalnih sredstava,
- Obračun poreske amortizacije za nepokretnosti,
- Obrasce PK ili PK1 za ulaganja u osnovna sredstva,
- Obrazac DK za utvrđivanje dobiti od predmeta koncesije,
- Obračun kapitalnih dobitaka i gubitaka,
- Podaci (statistički i drugi podaci o cenama roba i usluga, prosečnim maržama,
kalkulaciji troškova ili cene koštanja i dr.) za obračun prihoda i rashoda po osnovu
transfernih cena,
- Dokumentacija o ulaganjima u osnovna sredstva (fotokopije faktura ili ugovora i
dokazi o plaćanju – izvodi) i dr.
2. AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2012. GODINU.
Pri sastavljanju poreske prijave za 2011. godinu, obveznik popunjava i deo
prijave koji se odnosi na akontaciju poreza na dobit za 2012. godinu i određuje
mesečnu akontaciju poreza na dobit.
S obzirom da se poreska prijava podnosi do 10. marta 2012. godine, a da se
mesečne akontacije poreza na dobit plaćaju do 15. u mesecu za prethodni mesec
(član 67. Zakona o porezu na dobit preduzeća), neophodno je posle određivanja
mesečne akontacije poreza na dobit za 2012. godinu izvršiti usklađivanje
dotadašnjeg plaćanja akontacija poreza na dobit za 2012. godinu.
S obzirom da bi shodno propisima do 12. marta trebalo platiti samo jednu
akontaciju poreza na dobit (do 15. februara za januar), usklađivanje treba izvršiti na
sledeći način:
- ukoliko je akontacija za januar plaćena u manjem iznosu od utvrđene mesečne
akontacije u poreskoj prijavi, pri plaćanju akontacije za februar (do 15. marta) treba
5
uplatiti iznos utvrđene mesečne akontacije (za februar) uvećan za razliku između
utvrđene mesečne akontacije i plaćene akontacije za januar.
- ukoliko je akontacija za januar plaćena u većem iznosu od utvrđene mesečne
akontacije u poreskoj prijavi, pri plaćanju akontacije za februar (do 15. marta) treba
uplatiti iznos utvrđene mesečne akontacije (za februar) umanjen za razliku između
plaćene akontacije za januar i utvrđene mesečne akontacije.
Od sledećeg meseca (akontacija za mart koja se plaća do 15. aprila) treba plaćati
iznos utvrđene mesečne akontacije u poreskoj prijavi.
Naravno, ovo ne važi za obveznike koji su u prethodnom periodu platili više
poreza na dobit od obračunatog. Oni treba samo da utvrde za koliko mesečnih
akontacija su „u pretplati“, kako bi izračunali od kog meseca treba da počnu da
plaćaju mesečne akontacije.
3. PORESKI TRETMAN POKLONA POVODOM 8. MARTA - DANA ŽENA.
Pokloni koje poslodavac daje povodom 8. marta – Dana žena imaju različit
tretman sa stanovišta plaćanja poreza i doprinosa, u zavisnosti da li se pokloni daju
ženama koje su zaposlene ili ženama koje nisu zaposlene kod poslodavca (žene
penzioneri, žene poslovnih partnera i sl.).
Što se tiče žena zaposlenih kod poslodavca, na poklone povodom 8. marta se
plaćaju porezi i doprinosi kao na zaradu (takva primanja shodno Zakonu o radu imaju
tretman zarada), nezavisno od toga da li je poklon u vidu novca, robe, poklon
čestitke, plaćanja putovanja i sl.
Obračun poreza i doprinosa na ta primanja može se izvršiti zajedno sa isplatom
zarade za taj mesec ili odvojeno (treba imati u vidu da se u tom slučaju podnosi
posebna poreska prijava PP OPJ i obrazac PP OD o plaćenim doprinosima).
Pokloni koji se daju ženama koje nisu zaposlene kod poslodavca imaju tretman
drugih prihoda, na koje se plaća porez po stopi od 20% na osnovicu koju čini
oporezivi prihod (bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%). Ni u
ovom slučaju nije od važnosti da li je poklon u vidu novca, robe i sl.
Pokloni koji se daju iz sredstava članarine sindikalne organizacije ne oporezuju
se porezom na dohodak građana i ne podležu obavezi plaćanja doprinosa, bez
obzira da li se daju ženama koje su u radnom odnosu kod davaoca poklona ili nisu.
Uslov je da postoji jasan dokaz da su pokloni podeljeni iz sredstava prikupljenih iz
sindikalne članarine.
Troškovi po osnovu ugostiteljksih usluga povodom obeležavanja 8. marta imaju
karakter reprezentacije, pod uslovom da je to uređeno opštim aktom poslodavca i da
su troškovi dokumentovani verodostojnim ispravama (računima).
4. UVEĆANA ZARADA, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA
(OSNOV, IZNOS, PORESKI ASPEKT) – za pravna lica i preduzetnike.
1. UVEĆANA ZARADA
R.B.
OPIS
OSNOV I IZNOS
NAPOMENA
PORESKI ASPEKT
1.1.
ZA RAD NA DAN PRAZNIKA
KOJI JE NERADNI DAN
OBAVEZA SHODNO ČLANU 108.
STAV 1. TAČKA 1. ZAKONA O RADU,
U IZNOSU OD NAJMANJE 110% OD
OSNOVNE ZARADE
OPŠTIM AKTOM, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
MOGUĆE JE PREDVIDETI I
VEĆE UVEĆANJE ZARADE
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
1.2.
ZA RAD NOĆU I RAD U
SMENAMA (ako takav rad nije
vrednovan pri utvrđivanju
osnovne zarade)
OBAVEZA SHODNO ČLANU 108.
STAV 1. TAČKA 2. ZAKONA O RADU,
U IZNOSU OD NAJMANJE 26% OD
OSNOVNE ZARADE
OPŠTIM AKTOM, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
MOGUĆE JE PREDVIDETI I
VEĆE UVEĆANJE ZARADE
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
1.3.
ZA PREKOVREMENI RAD
OBAVEZA SHODNO ČLANU 108.
STAV 1. TAČKA 3. ZAKONA O RADU,
OPŠTIM AKTOM, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
MOGUĆE JE PREDVIDETI I
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
6
U IZNOSU OD NAJMANJE 26% OD
OSNOVNE ZARADE
VEĆE UVEĆANJE ZARADE
1.4.
PO OSNOVU VREMENA
PROVREDENOG NA RADU
(“MINULI RAD”)
OBAVEZA SHODNO ČLANU 108.
STAV 1. TAČKA 4. ZAKONA O RADU,
U IZNOSU OD 0,4% OD OSNOVNE
ZARADE ZA SVAKU GODINU
“STAŽA”
PROCENAT OD O,4% VAŽI ZA
SVAKU PUNU GODINU RADA
OSTVARENU U RADNOM
ODNOSU
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
1.5.
DRUGI SLUČAJEVI
UVEĆANJA ZARADE
MOGUĆNOST SHODNO ČLANU 108.
STAV 3. ZAKONA O RADU, IZNOS SE
UTVRĐUJE OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA ILI UGOVOROM O
RADU
POSLODAVAC MOŽE DA
UTVRDI PRAVO ZAPOSLENOG
NA UVEĆANU ZARADU I ZA
DRUGE SLUČAJEVE, KOJI
NISU PREDVIĐENI ZAKONOM
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
2. NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE
R.B.
2.1.
2.2.
2.3.
OPIS
OSNOV I IZNOS
NAPOMENA
PORESKI ASPEKT
NAKNADA TROŠKOVA ZA
ISHRANU U TOKU RADA
(“TOPLI OBROK”)
OBAVEZA SHODNO ČLANU 118.
TAČKA 5. ZAKONA O RADU, IZNOS
SE UTVRĐUJE OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA ILI UGOVOROM O
RADU
ZA POSLODAVCE KOJI SU
PREDVIDELI ISPLATU PREMA
OPŠTEM KOLEKTIVNOM
UGOVORU:
15% OD PROSEČNE
MESEČNE ZARADE U
REPUBLICI SRBIJI
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
NAKNADA TROŠKOVA ZA
REGRES ZA KORIŠĆENJE
GODIŠNJEG ODMORA
OBAVEZA SHODNO ČLANU 118.
TAČKA 6. ZAKONA O RADU, IZNOS
SE UTVRĐUJE OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA ILI UGOVOROM O
RADU
ZA POSLODAVCE KOJI SU
PREDVIDELI ISPLATU PREMA
OPŠTEM KOLEKTIVNOM
UGOVORU:
75% OD PROSEČNE
MESEČNE ZARADE U
REPUBLICI SRBIJI
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
TERENSKI DODATAK
MOGUĆNOST KOJU POSLODAVAC
MOŽE PREDVIDETI SHODNO ČLANU
120. ZAKONA O RADU (“DRUGA
PRIMANJA”), IZNOS SE UTVRĐUJE
OPŠTIM AKTOM POSLODAVCA ILI
UGOVOROM O RADU
ZA POSLODAVCE KOJI SU
PREDVIDELI ISPLATU PREMA
OPŠTEM KOLEKTIVNOM
UGOVORU:
3% OD PROSEČNE MESEČNE
ZARADE U REPUBLICI SRBIJI
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
MOGUĆNOST KOJU POSLODAVAC
MOŽE PREDVIDETI SHODNO ČLANU
120. ZAKONA O RADU (“DRUGA
PRIMANJA”), IZNOS SE UTVRĐUJE
OPŠTIM AKTOM POSLODAVCA ILI
UGOVOROM O RADU
ODNOSI SE NA SVA
PRIMANJA KOJA NISU
IZUZETA IZ ZARADE SHODNO
ČLANU 105. STAV 3. ZAKONA
O RADU
SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU
DRUGA PRIMANJA (DAVANJA
2.4.
ZAPOSLENIMA U ROBI I NOVCU,
NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT,
POKLONI ZA 8. MART, POKLONI DECI
ZAPOSLENIH POVODOM NOVE
GODINE I BOŽIĆA PREKO
NEOPOREZIVOG IZNOSA,
DOBROVOLJNO OSIGURANJE
PREKO NEOPOREZIVOG IZNOSA,
OTPREMNINE PREKO
NEOPOREZIVOG IZNOSA I DR.)
3. NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA KOJA NEMAJU KARAKTER ZARADE
R.B.
OPIS
OSNOV I IZNOS
3.1.
NAKNADA TROŠKOVA ZA
DOLAZAK I ODLAZAK SA
RADA (“PREVOZ”)
OBAVEZA SHODNO ČLANU 118.
TAČKA 1. ZAKONA O RADU, U VISINI
CENE PREVOZNE KARTE U JAVNOM
SAOBRAĆAJU
3.2.
NAKNADA TROŠKOVA ZA
VREME PROVEDENO NA
SLUŽBENOM PUTU U
ZEMLJI (“DNEVNICA”)
OBAVEZA SHODNO ČLANU 118.
TAČKA 2. ZAKONA O RADU, U VISINI
UTVRĐENOJ OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
NAPOMENA
PORESKI ASPEKT
ZA IZNOS KOJI SE ISPLAĆUJE
PREKO MESEĆNE
PRETPLATNE KARTE ILI
STVARNIH TROŠKOVA
PREVOZA PLAĆAJU SE SVI
POREZI I DOPRINOSI NA
ZARADU
NEOPOREZIVO DO
VISINE CENE MESEČNE
PRETPLATNE KARTE,
ODNOSNO DO VISINE
STVARNIH TROŠKOVA
PREVOZA AKO NE
POSTOJI MOGUĆNOST
DA SE OBEZBEDI
MESEČNA PRETPLATNA
KARTA, A NAJVIŠE DO
3.098 DINARA.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA (DO CENE
PRETPLATNE KARTE
ODNOSNO STVARNIH
TROŠKOVA PREVOZA)
POREZ NA ZARADE OD
12%.
ZA POSLODAVCE KOJI SU
PREDVIDELI ISPLATU PREMA
OPŠTEM KOLEKTIVNOM
UGOVORU:
5% OD PROSEČNE MESEČNE
NEOPOREZIVO DO
IZNOSA OD 1.859
DINARA.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
7
3.3.
NAKNADA TROŠKOVA ZA
VREME PROVEDENO NA
SLUŽBENOM PUTU U
INOSTRANSTVU
(“DNEVNICA”)
OBAVEZA SHODNO ČLANU 118.
TAČKA 3. ZAKONA O RADU, U VISINI
UTVRĐENOJ OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
3.4.
NAKNADA TROŠKOVA
SMEŠTAJA I PREVOZA NA
SLUŽBENOM PUTU
SHODNO ČLANU 118. TAČKA 2.
ZAKONA O RADU, U VISINI
UTVRĐENOJ OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
ZARADE U REPUBLICI SRBIJI.
ZARADE OD 12%.
NAJMANJE U VISINI
ODREĐENOJ “UREDBOM O
NAKNADI TROŠKOVA I
OTPREMNINI DRŽAVNIH
SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA”
NEOPOREZIVO DO
IZNOSA PROPISANOG
UREDBOM (vidi kolonu
levo).
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
ZARADE OD 12%.
-
NEOPOREZIVO DO
VISINE TROŠKOVA
PREMA PRILOŽENIM
RAČUNIMA.
3.5.
NAKNADA TROŠKOVA ZA
KORIŠĆENJE SOPSTVENOG
AUTOMOBILA ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE ILI U DRUGE
SLUŽBENE SVRHE
SHODNO ČLANU 118. TAČKA 2. i 3.
ZAKONA O RADU, U VISINI
UTVRĐENOJ OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
-
NEOPOREZIVO DO 30%
CENE LITRA SUPER
BENZINA PO
KILOMETRU, NAJVIŠE
DO 5.421 DINAR
MESEČNO.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
ZARADE OD 12%.
3.6.
NAKNADA TROŠKOVA
SMEŠTAJA I ISHRANE ZA
RAD I BORAVAK NA TERENU
(ako poslodavac nije obezbedio
smeštaj i ishranu bez naknade)
SHODNO ČLANU 118. TAČKA 4.
ZAKONA O RADU, U VISINI
UTVRĐENOJ OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
-
NEOPOREZIVO DO
VISINE TROŠKOVA
PREMA PRILOŽENIM
RAČUNIMA.
OBAVEZA SHODNO ČLANU 119.
STAV 1. TAČKA 1. ZAKONA O RADU,
U VISINI UTVRĐENOJ OPŠTIM
AKTOM POSLODAVCA
NAJMANJE U VISINI 3
PROSEČNE ZARADE U
REPUBLICI SRBIJI (PREMA
POSLEDNJEM OBJAVLJENOM
PODATKU)
NEOPOREZIVO DO
IZNOSA 3 PROSEČNE
ZARADE U REPUBLICI
SRBIJI.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
DRUGE PRIHODE OD
20% NA OSNOVICU
UMANJENU ZA 20%
NORMIRANIH
TROŠKOVA.
OBAVEZA SHODNO ČLANU 158. I
159. A U VEZI ČLANA 179. TAČKA 9.
ZAKONA O RADU, U VISINI
UTVRĐENOJ OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA, ODNOSNO
UGOVOROM O RADU
NAJMANJE U VISINI TREĆINE
ZARADE ZA SVAKU
NAVRŠENU GODINU RADA U
RADNOM ODNOSU ZA PRVIH
10 GODINA PROVEDENIH U
RADNOM ODNOSU I
ČETVRTINE ZARADE ZA
SVAKU NAREDNU NAVRŠENU
GODINU RADA U RADNOM
ODNOSU PREKO 10 GODINA
PROVEDENIH U RADNOM
ODNOSU.
NEOPOREZIVO DO
NAJNIŽEG IZNOSA KOJI
JE POSLODAVAC
DUŽAN DA ISPLATI PO
ZAKONU (vidi kolonu
levo).
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
DRUGE PRIHODE OD
20% NA OSNOVICU
UMANJENU ZA 20%
NORMIRANIH
TROŠKOVA.
-
NEOPOREZIVO DO
54.206 DINARA.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
DRUGE PRIHODE OD
20% NA OSNOVICU
UMANJENU ZA 20%
NORMIRANIH
TROŠKOVA.
3.7.
OTPREMNINA PRI ODLASKU
U PENZIJU
3.8.
OTPREMNINA PRI OTKAZU
UGOVORA O RADU (ako
usled tehnoloških, ekonomskih
ili ogranizacionih promena
prestane potreba za
obavljanjme određenog posla ili
dođe do smanjenja obima
posla)
3.9.
NAKNADA TROŠKOVA
POGREBNIH USLUGA
ZAPOSLENOM (u slučaju smrti
člana uže porodice – bračni
drug i deca), ODNOSNO
ČLANOVIMA UŽE PORODICE
(u slučaju smrti zaposlenog)
OBAVEZA SHODNO ČLANU 119.
STAV 1. TAČKA 2. ZAKONA O RADU,
U VISINI UTVRĐENOJ OPŠTIM
AKTOM POSLODAVCA
3.10.
JUBILARNA NAGRADA
MOGUĆNOST KOJU POSLODAVAC
MOŽE PREDVIDETI SHODNO ČLANU
120. ZAKONA O RADU, IZNOS SE
UTVRĐUJE OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA ILI UGOVOROM O
RADU
-
NEOPOREZIVO DO
15.487 DINARA.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
ZARADE OD 12%.
3.11.
SOLIDARNA POMOĆ U
SLUČAJU SMRTI
ZAPOSLENOG, ČLANA
NJEGOVE PORODICE ILI
MOGUĆNOST KOJU POSLODAVAC
MOŽE PREDVIDETI SHODNO ČLANU
120. ZAKONA O RADU, IZNOS SE
UTVRĐUJE OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA ILI UGOVOROM O
STAVKA 3.9. PREDSTAVLJA
OBAVEZU POSLODAVCA A
OVA STAVKA JE SAMO
MOGUČNOST.
U ODNOSU NA STAVKU 3.9.
PROŠIRENO JE NA POMOĆ U
NEOPOREZIVO DO
54.206 DINARA.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
DRUGE PRIHODE OD
8
SLUČAJU SMRTI:
PENZIONISANOG RADNIKA,
RODITELJA ZAPOSLENOG,
USVOJENIKA I USVOJIOCA
ZAPOSLENOG.
20% NA OSNOVICU
UMANJENU ZA 20%
NORMIRANIH
TROŠKOVA.
MOGUĆNOST KOJU POSLODAVAC
MOŽE PREDVIDETI SHODNO ČLANU
120. ZAKONA O RADU, IZNOS SE
UTVRĐUJE OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA ILI UGOVOROM O
RADU
-
NEOPOREZIVO DO
30.975 DINARA.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA POREZ NA
ZARADE OD 12%.
3.13.
SOLIDARNA POMOĆ ZBOG
UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA
IMOVINE USLED
ELEMENTARNIH NEPOGODA
ILI DRUGIH VANREDNIH
DOGAĐAJA
MOGUĆNOST KOJU POSLODAVAC
MOŽE PREDVIDETI SHODNO ČLANU
120. ZAKONA O RADU, IZNOS SE
UTVRĐUJE OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA
NAJVIŠE DO IZNOSA
STVARNE ŠTETE U SKLADU
SA PRAVILNIKOM KOJI
REGULIŠE TU OBLAST.
NEOPOREZIVO DO
IZNOSA STVARNE
ŠTETE.
3.14.
SOLIDARNA POMOĆ (ostali
vidovi koje poslodavac utvrdi
svojim aktom)
MOGUĆNOST KOJU POSLODAVAC
MOŽE PREDVIDETI SHODNO ČLANU
120. ZAKONA O RADU, IZNOS SE
UTVRĐUJE OPŠTIM AKTOM
POSLODAVCA
-
POREZ NA ZARADE OD
12%.
3.15.
PREMIJE ZA DOBROVOLJNO
DODATNO PENZIJSKO
OSIGURANJE
MOGUĆNOST KOJU POSLODAVAC
MOŽE PREDVIDETI SHODNO ČLANU
119. STAV 5. ZAKONA O RADU,
IZNOS SE UTVRĐUJE OPŠTIM
AKTOM POSLODAVCA ILI
UGOVOROM O RADU
BEZ OBZIRA DA LI PREMIJU
UPLAĆUJE POSLODAVAC ILI
JE ZAPOSELNI SAM
UGOVORIO PREMIJU PA MU
SE OBUSTAVLJA OD ZARADE.
NEOPOREZIVO DO 4.647
DINARA.
PREKO NEOPOREZIVOG
IZNOSA SVI POREZI I
DOPRINOSI NA ZARADU.
PENZIONISANOG RADNIKA
RADU
3.12.
SOLIDARNA POMOĆ U
SLUČAJU BOLESTI,
ZDRAVSTVENE
REHABILITACIJE ILI
INVALIDNOSTI
ZAPOSLENOG ILI ČLANA
NJEGOVE PORODICE
Agencija za konsalting “NEO Consulting”
Ranko Grba
Crnotravska 11/227, Beograd
063/367 385
[email protected]
Copyright © 2005-2012 NEO Consulting.
Sva prava zadržana.
9
4
11/03/2012
PROPISI.......................................................................................................................1 1. OD JANUARA 2013. GODINE UZ OBRASCE PP OD I PP OD-1 SE PODNOSE I
SPECIFIKACIJE OS I OS-1.
1 2. IZMENE U USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA.
1 3. USLOVI I NAČIN PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU
REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA.
2 SLUŽBENA MIŠLJENJA ............................................................................................2 1. GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2011. GODINU.
2 VESTI ...........................................................................................................................5 1. NOVA USLUGA PORESKE UPRAVE: PRUŽANJE INFORMACIJA O STANJU NA PORESKIM
RAČUNIMA PREKO KONTAKT CENTRA.
5 PODSETNIK ................................................................................................................6 1. PORESKE I DRUGE OBAVEZE – MART 2012.
6 PROPISI
1. OD JANUARA 2013. GODINE UZ OBRASCE PP OD I PP OD-1 SE
PODNOSE I SPECIFIKACIJE OS I OS-1.
Izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim
i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Sl. glasnik
RS“, br. 15/2012) predviđene su određene izmene prilikom podnošenja poreskih
prijava na obrascima PP OD i PP OD-1.
Uz poreske prijave na obrascima PP OD i PP OD-1 podnosiće se i specifikacije
doprinosa za svakog obveznika na obrascima OS i OS-1. Specifikacije OS i OS-1
čine sastavni deo poreskih prijava.
Obrasci specifikacija OS i OS-1 će se podnositi počev za mesec januar 2013.
godine.
Na snazi od: 10.03.2012., primenjuje se od 01.01.2013.
2. IZMENE U USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG
POSLOVANJA.
Izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole
deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata („Sl. glasnik RS“, br. 15/2012)
predviđene su sledeće novine u pogledu kontrole deviznog poslovanja i izveštavanja
Deviznog inspektorata:
- izveštaj o fakturisanim uslugama po poslovima uvoza usluga se dostavlja u
roku od 30 dana od dana prijema fakture po poslovima uvoza usluga;
- izveštaji o fakturisanim uslugama (po poslovima izvoza i uvoza usluga) se
dostavljaju isključivo u elektronskoj formi;
- izveštaj o izvršenom prebijanju dugovanja i potraživanja po osnovu
realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga dostavlja se u roku od
30 dana od dana izvršenog prebijanja, u štampanoj formi;
- po poslovima kupovine ili prodaje, odnosno plaćanja ili naplaćivanja
potraživanja iz člana 7. Zakona o deviznom poslovanju: ugovori, izmene i
dopune ugovora o dokazi o raskidu ugovora se dostavljaju u roku od 30 dana
od dana nastale promene, u elektronskoj formi.
- po osnovu direktnog ulaganja u inostranstvo: godišnji obračun o utvrđivanju
dobiti se dostavlja u roku od 30 dana od dana overe obračuan od strane
nadležnog organa u zemlji u kojoj je izvršeno ulaganje, u elektronskoj formi;
- po osnovu prodaje plaćene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno
isporučuje u inostranstvo: izveštaj o finansijskom efektu po prodaji robe u
inostranstvu, dostavlja se u roku od 30 dana od dana fakturisanja robe
kupcu, u štampanoj formi;
- obračun o izvršenju kompenzacionog posla se dostavlja isključivo u
elektronskoj formi;
- primedbe na zapisnik deviznog inspektora mogu se dostaviti u roku od osam
dana od dana prijema zapisnika;
- za onemogućavanje vršenja kontrole deviznog poslovanja, devizni inspektor
podnosi krivičnu prijavu za krivično delo onemogućavanje vršenja kontrole;
- knjiga kontrolnika se čuva deset godina.
Na snazi od: 10.03.2012.
3. USLOVI I NAČIN PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO
OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA.
Uredbom o uslovima i načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu
realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izveštavanju Deviznog
inspektorata o prebijanju („Sl. glasnik RS“, br. 14/2012) predviđeno je da prebijanje
može biti:
- bilateralno - kada se prebijanje vrši između rezidenta i nerezidenta koji su
realizovali spoljnotrgovinski promet robe i usluga;
- intrakorporativno - kada se prebijanje vrši između rezidenta i nerezidenata koji
posluju u sistemu iste multinacionalne korporacije;
- prebijanje na osnovu međunarodnih ugovora i pravila međunarodnih
asocijacija, čiji je rezident član;
Međusobna dugovanja i potraživanja mogu se prebiti u roku do godinu dana od
dana izvršenog izvoza ili uvoza robe i usluga.
Prebijanje se ne može vršiti ako je spoljnotrgovinski promet robe i usluga izvršen
pre 17. maja 2011. godine
Rezidenti, čiji su računi u trenutku prebijanja blokirani radi izvršenja prinudne
naplate, ne mogu izmirivati novčane obaveze prebijanjem, osim ako drukčije nije
utvrđeno zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.
Dokumentacija o izvršenom prebijanju se čuva deset godina.
Na snazi od: 06.03.2012.
SLUŽBENA MIŠLJENJA
1. GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2011. GODINU.
1. Neoporezivi iznosi i lični odbici
U skladu sa odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana,
godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica - rezidenti, uključujući i
stranca - rezidenta, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog
iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za
koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove
statistike.
2
Saglasno članu 88. Zakona obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima
pravo na lične odbitke koji iznose:
- za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade;
- za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade, po članu.
Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.
Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak
građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan
obveznik.
S obzirom da prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, objavljenom u
"Sl. glasniku RS", br. 6/2012, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici
Srbiji isplaćena u 2011. godini iznosi 632.796 dinara, imajući u vidu navedene
odredbe Zakona, neoporezivi iznos dohotka, lični odbici i iznosi oporezivog dohotka
(osnovice godišnjeg poreza) za primenu progresivne poreske stope godišnjeg poreza
na dohodak građana, su sledeći:
1.1. Neoporezivi iznos dohotka:
• za fizičko lice rezidenta, uključujući i stranca rezidenta - 1.898.388 dinara;
1.2. Lični odbici:
• za poreskog obveznika - 253.118 dinara;
• za izdržavanog člana porodice, po članu - 94.919 dinara;
1.3. Iznos oporezivog dohotka (kao osnovice godišnjeg poreza na dohodak
građana) za primenu progresivne poreske stope:
- na iznos do 3.796.776 dinara - 10%;
- na iznos preko 3.796.776 dinara - 10% na iznos do 3.796.776 dinara + 15% na
iznos preko 3.796.776 dinara.
2. Prihodi koji se oporezuju
Prema odredbi člana 87. stav 2. Zakona, predmet oporezivanja godišnjim
porezom na dohodak građana su prihodi koji su isplaćeni, odnosno ostvareni u
periodu od 1.1. do 31.12.2011. godine, nezavisno na koji se period isplate odnose,
po sledećim osnovima:
1) zarada iz čl. 13. do 14b tog zakona;
2) oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. tog zakona;
3) oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i
60. tog zakona;
4) oporezivi prihod od nepokretnosti iz čl. 68. i 70. tog zakona;
5) oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. do 5. tog
zakona;
6) oporezivi prihod od osiguranja lica iz člana 84. st. 2. i 3. tog zakona;
7) oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a tog zakona;
8) oporezivi drugi prihodi iz člana 85. tog zakona;
9) prihodi po osnovima iz tač. 1) do 8) tog stava, ostvareni i oporezovani u drugoj
državi.
3. Umanjenje za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje
Prema odredbi člana 87. stav 3. Zakona, zarada, oporezivi prihodi od autorskih i
srodnih prava i prava industrijske svojine, oporezivi prihodi sportista i sportskih
stručnjaka i oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona, umanjuju se za porez i
doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici na teret lica koje je
ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a svi ostali oporezivi prihodi koji su
predmet oporezivanja godišnjim porezom - oporezivi prihod od samostalne
delatnosti, oporezivi prihod od nepokretnosti, oporezivi prihod od davanja u zakup
pokretnih stvari i oporezivi prihod od osiguranja lica - umanjuju se za porez plaćen na
te prihode u Republici.
Saglasno stavu 4. tog člana Zakona, zarade i oporezivi prihodi od autorskih i
srodnih prava i prava industrijske svojine, oporezivi prihodi sportista i sportskih
stručnjaka i oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona, umanjuju se za doprinose za
3
obavezno socijalno osiguranje najviše do iznosa doprinosa plaćenih na teret lica koje
je ostvarilo zaradu, odnosno navedene oporezive prihode, na iznos najviše godišnje
osnovice doprinosa za godinu za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak
građana. Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno
osiguranje za 2011. godinu iznosi 3.163.980 dinara ("Sl. glasnik RS", br. 7/2012).
Prihodi ostvareni i oporezovani u drugoj državi umanjuju se za porez plaćen u toj
drugoj državi (član 87. stav 5. Zakona).
4. Dohodak za oporezivanje
Saglasno odredbi člana 87. stav 6. Zakona, dohodak za oporezivanje čini razlika
između dohotka utvrđenog u skladu sa st. 2. do 5. tog člana i neoporezivog iznosa iz
stava 1. tog člana Zakona.
To znači da se dohodak za oporezivanje obračunava (utvrđuje) na taj način što
se godišnji zbir prihoda (koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak
građana) po osnovu zarade i oporezivih prihoda iz stava 2. člana 87. Zakona,
ostvarenih u kalendarskoj godini, umanji za porez i doprinose za obavezno socijalno
osiguranje (najviše od iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa) plaćene na
ostvareni prihod u toj kalendarskoj godini (st. 3. do 5. tog člana), pa od tako
dobijenog iznosa odbije neoporezivi iznos iz stava 1. člana 87. Zakona.
5. Poreska osnovica i stopa
Poresku osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana, saglasno odredbi člana
88. Zakona, predstavlja oporezivi dohodak koji čini razlika između dohotka za
oporezivanje iz člana 87. stav 6. Zakona i ličnih odbitaka iz člana 88. stav 1. Zakona,
koji iznose:
- za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade, što (za 2011. godinu)
predstavlja iznos u visini 253.118 dinara;
- za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade, po članu, što
(za 2011. godinu) predstavlja iznos u visini 94.919 dinara.
Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje,
a ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak
građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan
obveznik.
Prema odredbi člana 89. Zakona, godišnji porez na dohodak građana
obračunava se i plaća po stopi od 10%, odnosno 15%.
Naime, za obveznika - rezidenta iz člana 87. stav 1. Zakona, koji je u
kalendarskoj godini ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje
zarade - stopa godišnjeg poreza je 10%.
Ukoliko je obveznik - rezident iz člana 87. stav 1. Zakona ostvario oporezivi
dohodak koji je veći od šestostruke prosečne godišnje zarade, na iznos koji je veći
od šestostruke prosečne godišnje zarade, primenjuje se stopa godišnjeg poreza u
visini od 15%.
Saglasno tome, poreska stopa od 10% ili 15%, se u svakom konkretnom slučaju
oporezivanja godišnjim porezom primenjuje na oporezivi dohodak kao poresku
osnovicu, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka,
saglasno članu 88. Zakona.
To znači da se godišnji porez na dohodak građana plaća na oporezivi dohodak
po stopi od:
• 10% - za fizičko lice - rezidenta, uključujući i stranca rezidenta, koji je ostvario
oporezivi dohodak u iznosu do šestostruke prosečne godišnje zarade - na iznos do
3.796.776 dinara;
• 15% - za fizičko lice - rezidenta, uključujući i stranca rezidenta, koji je ostvario
oporezivi dohodak u iznosu koji je veći od 3.796.776 dinara - na iznos preko
3.796.776 dinara.
Shodno tome, razlika između godišnjeg zbira prihoda (iz člana 87. stav 2.
Zakona) ostvarenih u 2011. godini i plaćenog poreza i doprinosa na te prihode
4
najviše do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za tu godinu (član 87. st. 3, 4.
i 5. Zakona), umanjena za neoporezivi iznos od 1.898.388 dinara (član 87. stav 1.
Zakona), predstavlja iznos dohotka za oporezivanje, koji se umanjuje za iznos
pripadajućih ličnih odbitaka poreskog obveznika (iz člana 88. Zakona) i čini oporezivi
dohodak - poresku osnovcu na koju se primenjuje poreska stopa, i to na iznos
oporezivog dohotka do 3.796.776 dinara primenjuje se poreska stopa od 10%, a na
deo iznosa preko 3.796.776 dinara primenjuje se poreska stopa od 15%.
Primer:
Ukoliko je obveznik - rezident ostvario ukupne prihode u 2011. godini (oporezivi prihod
umanjen za iznos plaćenih poreza i doprinosa na te prihode u toj godini shodno Zakonu) u
iznosu od 8.000.000 dinara, pri čemu je dohodak za oporezivanje 6.101.612 dinara (ostvareni
prihod - neoporezivi iznos: 8.000.000 - 1.898.388 = 6.101.612) a lični odbici za obveznika i za
jedno izdržavano dete su 348.037 dinara (253.118 + 94.919 = 348.037), poresku osnovicu
predstavlja oporezivi dohodak u visini od 5.753.575 dinara (dohodak za oporezivanje - iznos
ličnih odbitaka: 6.101.612 - 348.037 = 5.753.575). Na iznos oporezivog dohotka (poresku
osnovicu) do 3.796.776 dinara primenjuje se poreska stopa od 10%, a na iznos preko
3.796.776 dinara primenjuje se poreska stopa od 15%.
Ukupni ostvareni prihodi (oporezivi prihod umanjen za iznos plaćenih poreza i
8.000.000
doprinosa na te prihode)
Dohodak za oporezivanje (ostv. prihodi - neoporezivi iznos)
6.101.612
Lični odbici (za obveznika i za jedno izdržavano lice)
348.037
Osnovica za oporezivanje (oporezivi dohodak): 6.101.612 - 348.037 =
5.753.575
5.753.575
Stopa 10% na 3.796.776
379.678
Stopa 15% (5.753.575 - 3.796.776 = 1.956.799 x 15%)
293.520
Godišnji porez (379.678 + 293.520 = 673.198)
673.198 dinara
6. Podnošenje poreske prijave
Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se
na Obrascu PPDG-5 koji je propisan članom 6. Pravilnika o obrascima poreskih
prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana ("Sl. glasnik RS", br. 7/2004,
19/2007, 20/2010 i 23/2010 - ispr.).
Napominjemo da se u delu poreske prijave PPDG-5 koji se odnosi na podatke o
prihodima koji se oporezuju, pod tačkom 3.1.1. unosi podatak o oporezivom prihodu
koji čini bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos od 6.554, odnosno 7.310 dinara
(neoporezivi iznosi koji su bili u primeni u toku 2011. godine).
Poreska prijava na Obrascu PPDG-5 podnosi se najkasnije do 15.3.2012. godine.
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 414-00-5/2012-04 od 3.2.2012. godine)
VESTI
1. NOVA USLUGA PORESKE UPRAVE: PRUŽANJE INFORMACIJA O
STANJU NA PORESKIM RAČUNIMA PREKO KONTAKT CENTRA.
Od 15. marta 2012. godine Poreska uprava uvodi novu uslugu poreskim
obveznicima, pružanje pojedinačnih informacija o stanju na poreskim računima preko
Kontakt centra. Pozivom Kontakt centra imaćete mogućnost da dostavite zahtev za
dobijanje pojedinačnih informacija o stanju na Vašem poreskom računu.
Ukoliko želite da imate bolju i efikasniju komunikaciju preko Kontakt centra i
elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom potrebno je da nam dostavite Vašu
adresu e-pošte, kao i zvanične brojeve telefona (fiksne i mobilne telefonije) koje ćete
koristiti u komunikaciji, popunjavanjem obrasca (u prilogu) i slanjem istog redovnom
poštom na adresu:
5
Poreska uprava
Poštanski fah 107
11050 Beograd 22.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kontakt centru Poreske uprave
telefonom na broj 0700 700 007 ili ako pozivate sa mobilnog telefona na broj 011 33
10 111.
(02.03.2012, Izvor: Ministarstvo finansija Republike Srbije, Poreska uprava)
PODSETNIK
1. PORESKE I DRUGE OBAVEZE – MART 2012.
ROK
05.03.2012.
OPIS OBAVEZE
1
1
2
12.03.2012.
3
4
5
6
1
2
15.03.2012.
3
4
5
6
1
30.03.2012.
31.03.2012.
2
1
2
PP OPJ i PP OD – krajnji rok za podnošenje poreskih prijava za
poreze po odbitku za isplate izvršene u februaru (obrasci PP OPJ i PP
OD)
PDV – krajnji rok za podnošenje poreske prijave (obrazac PPPDV) i
plaćanje obaveze PDV za obveznike koji plaćaju PDV mesečno (za
februar)
PORESKA PRIJAVA I PORESKI BILANS (pravna lica) – krajnji rok
za podnošenje poreske prijave za porez na dobit preduzeća i
poreskog bilansa za 2011. godinu za pravna lica
POREZ NA DOBIT – krajnji rok za plaćanje razlike poreza na dobit za
2011. godinu
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE – krajnji rok za plaćanje naknade za
građevinsko zemljište za februar
AKCIZA – krajnji rok za plaćanje razlike akcize po konačnom
obračunu za 2011. godinu za pravna lica
PID PDV – krajnji rok za dostavljanje, uz poresku prijavu PDV,
podataka od značaja za utvrđivanje šta se smatra pretežnim
prometom dobara u inostranstvo na obrascu PID PDV
POREZ NA DOBIT (ili porez na dohodak građana od samostalne
delatnosti za preduzetnike) – krajnji rok za plaćanje akontacije poreza
na dobit (pravna lica), odnosno poreza na dohodak građana
(preduzetnici) za februar
KOMUNALNA TAKSA – krajnji rok za plaćanje mesečne obaveze za
februar
AKCIZA – krajnji rok za plaćanje obračunate akcize za period od
16.02. do 29.02.2012.
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK – krajnji rok za podnošenje prijave
za godišnji porez na dohodak građana za 2011. godinu
PORESKA PRIJAVA I PORESKI BILANS (preduzetnici) – krajnji rok
za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2011. godinu za
preduzetnike i obveznike poreza na prihode od poljoprivrede i
šumarstva
AKCIZA – plaćanje razlike akcize po konačnom obračunu za 2011.
godinu za preduzetnike
ZARADA ZA FEBRUAR - krajnji rok za isplatu zarada za februar
2012. za pravna lica
DOPRINOSI ZA FEBRUAR - krajnji rok za uplatu doprinosa za
februar na najnižu osnovicu doprinosa ako nije isplaćena zarada do
30. marta za februar
AKCIZA – krajnji rok za plaćanje obračunate akcize za period od
01.03. do 15.03.2012.
POSEBNI TOKOVI OTPADA – krajnji rok za dostavljanje godišnjeg
izveštaja za prethodnu godinu Agenciji za zaštitu životne sredine
6
3
FISKALNA KASA – obaveza štampanja periodičnog izveštaja
poslednjeg dana poreskog perioda
Agencija za konsalting “NEO Consulting”
Ranko Grba
Crnotravska 11/227, Beograd
063/367 385
[email protected]
Copyright © 2005-2012 NEO Consulting.
Sva prava zadržana.
7
Download

PROPISI