IPC - Informativno poslovni centar
strana 1
UTVRÐIVANJE I PLAÆANJE GODIŠNJEG POREZA
NA DOHODAK GRAÐANA ZA 2013. GODINU
Rok za podnošenje poreske prijave - do 15. maja 2014. godine
Godišnji porez na dohodak graðana utvrðuje se i plaæa u skladu sa odredbama èl.
87. do 89. i èlana 100. Zakona o porezu na dohodak graðana ("Službeni glasnik RS", br.
24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12,
47/13, 48/13 i 108/13, u daljem tekstu: Zakon).
Godišnji porez na dohodak graðana, u sistemu mešovitog oporezivanja prihoda
fizièkih lica prema važeæem zakonskom rešenju, predstavlja dodatni (komplementarni)
porez cedularnom oporezivanju pojedinih vrsta prihoda tokom godine (prilikom njihovog
ostvarivanja), a plaæa se na zakonom definisan ukupan dohodak ostvaren u
kalendarskoj godini iznad propisanog neoporezivog iznosa (i to na "višak" koji
prelazi neoporezivi iznos).
1. Neoporezivi iznos godišnjeg dohotka
Prema odredbi èlana 87. stav 1. Zakona, godišnji porez na dohodak graðana
plaæaju fizièka lica (rezidenti za ukupan dohodak i nerezidenti za dohodak ostvaren na
teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veæi od
trostrukog iznosa proseène godišnje zarade po zaposlenom isplaæene u Republici
Srbiji (u daljem tekstu: Republika) u godini za koju se utvrðuje porez, prema podacima
republièkog organa nadležnog za poslove statistike (u daljem tekstu: proseèna godišnja
zarada).
S obzirom da, prema podatku Republièkog zavoda za statistiku, objavljenom u
"Službenom glasniku RS, broj 6/14, proseèna godišnja zarada u 2013. godini iznosi
728.496 dinara,
neoporezivi iznos godišnjeg dohotka za 2013. godinu
iznosi 2.185.488 dinara.
2. Obaveza i rok podnošenja poreske prijave
Prema noveliranom èlanu 92. Zakona, obveznik godišnjeg poreza na dohodak
graðana za 2013. godinu dužan je da podnese poresku prijavu sa taènim podacima
nadležnom poreskom organu po isteku godine, a najkasnije do 15. maja 2014. godine.
Poreska prijava za utvrðivanje i plaæanje godišnjeg poreza na dohodak graðana
podnosi se na Obrascu PPDG-5, koji je propisan Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrðivanje poreza na prihode graðana ("Službeni glasnik RS", br. 7/04, 19/07,
20/10, 23/10, 8/11, 74/13 i 24/14).
strana 2
IPC - Informativno poslovni centar
VAŽNA NAPOMENA:
Prema našim saznanjima, ovih dana treba da bude potpisan i objavljen u
"Službenom glasniku RS" novi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za
utvrðivanje poreza na dohodak graðana koji se plaæa po rešenju.
Ovim pravilnikom æe biti propisana i nova poreska prijava za utvrðivanje
godišnjeg poreza na dohodak graðana - Obrazac PPDG-2R.
Obavezu podnošenja Obrasca PPDG-2R imaæe samo obveznici godišnjeg
poreza koji su u 2013. godini ostvarili prihode od samostalne delatnosti
(iskljuèivo ili u okviru ostalih oporezivih prihoda). Svi ostali obveznici poresku prijavu
podnose na Obrascu PPDG-5 koji ostaje na snazi nepromenjen tako da za njih i
nije od znaèaja novi Obrazac PPDG-2R.
Obrazac nove poreske prijave, objašnjenje u pogledu obaveze njenog
podnošenja i naèina popunjavanja daæemo u posebnom dodatku ovom broju
Revizora (ukoliko navedeni pravilnik bude objavljen do poèetka njegove
distribucije), odnosno informacijom elektronskim putem, ukoliko pravilnik bude
objavljen posle distribucije ovog broja Revizora.
Poreska prijava se podnosi Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici u opštini
na èijoj teritoriji obveznik ima prebivalište (u daljem tekstu: nadležni poreski organ),
saglasno èlanu 98. Zakona.
Poreska uprava može, u skladu sa èlanom 39. Zakona o poreskom postupku i
poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, ... i 108/13), odobriti poreskom
obvezniku produženje roka podnošenja prijave ako za to postoje opravdani razlozi
(odsustvovanje iz zemlje, bolest i sl.), na njegov pismeni zahtev koji se podnosi pre isteka
roka za podnošenje poreske prijave (pre 15.5.2014.). Produženje se odobrava do
prestanka razloga spreèenosti za podnošenje prijave, a najduže šest meseci od isteka
zakonskog roka za podnošenje prijave.
Èlanom 180. taèka 6) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
propisana je novèana kazna od 5.000 do 100.000 dinara za fizièko lice ako Poreskoj upravi
ne podnese, ili ne podnese u zakonskom ili dodatnom roku poresku prijavu, ili ako je
podnese nepotpisanu, ili u prijavu unese netaène podatke, a ne ispravi ih u propisanom
roku, ili je podnese bez potrebne dokumentacije i dokaza od znaèaja za utvrðivanje
poreza.
3. Poreski obveznik
Saglasno napred navedenom, obveznici godišnjeg poreza na dohodak graðana
za 2013. godinu, prema èlanu 87. Zakona, su fizièka lica, koja su u 2013. godini ostvarili
dohodak po propisanim osnovima (èlan 87. stav 2), umanjen za plaæeni porez i
doprinose za obavezno socijalno osiguranje na teret obveznika (èlan 87. st. 3. do 5), veæi
od 2.185.488 dinara, i to:
- rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi i
- nerezidenti, za dohodak ostvaren u Republici.
U pogledu rezidentstva Republike, èlanom 7. Zakona propisano je:
IPC - Informativno poslovni centar
strana 3
"Obveznik poreza na dohodak graðana je rezident Republike Srbije (u daljem
tekstu: rezident), za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu:
Republika) i u drugioj državi.
Rezident Republike, u smislu ovog zakona, jeste fizièkoj lice koje:
- na teritoriji Republike ima prebivalište, boravište ili centar poslovnih i životnih
interesa ili
- na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u
periodu od 12 meseci koji poèinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.
Za odreðivanje boravka na teritoriji Republike iz stava 2. taèka 2) ovog èlana,
punim danom boravka u Republici smatraæe se i boravak u delu dana, u bilo kom
periodu izmeðu 00 i 24 èasa, osim dela dana koji fizièko lice provede u tranzitu kroz
Republiku.
Fizièko lice koje u odreðenoj poreskoj godini nije boravilo na teritoriji Republike i
koje u njoj ne ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom po osnovu kriterijuma
predviðenih u stavu 2. taèka 1) ovog èlana, neæe se smatrati rezidentom Republike za tu
poresku godinu.
Fizièko lice koje nije bilo rezident u godini koja prethodi godini dolaska u
Republiku, neæe se smatrati rezidentom za period pre dana kada je ono prvi put ušlo na
teritoriju Republike, pod uslovom da u periodu godine koji prethodi danu prvog ulaska na
teritoriju Republike ne ispunjava uslov da se smatra rezidentom po osnovu kriterijuma
predviðenih u stavu 2. taèka 1) ovog èlana.
Fizièko lice koje nije rezident u godini koja sledi godini u kojoj je ono konaèno
napustilo Republiku neæe se smatrati rezidentom za period godine koji sledi danu
konaènog napuštanja teritorije Republike pod uslovom da se u tom periodu ne može
smatrati rezidentom Republike po osnovu kriterijuma predviðenih u stavu 2. taèka 1)
ovog èlana.
Fizièko lice koje u momentu prvog ulaska na teritoriju Republike zna da æe ispuniti
uslove iz stava 2. taè. 1) ili 2) ovog èlana, smatraæe se rezidentom poèev od momenta
kada je prvi put ušlo na teritoriju Republike.
Nezavisno od uslova predviðenih u stavu 2. ovog èlana, rezident Republike je i
fizièko lice koje je iz Republike upuæeno u drugu državu radi obavljanja poslova u
diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno obavljanja poslova za
Republiku u meðunarodnim organizacijama, u periodu obavljanja delatnosti u tom ili bilo
kom drugom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno
meðunarodnoj organizaciji".
4. Dohodak koji se oporezuje godišnjim porezom
Predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak graðana je dohodak
(prihodi), koji su isplaæeni, odnosno ostvareni u kalendarskoj godini - u periodu
od 1. januara do 31. decembra 2013. godine, nezavisno na koji se period isplate
odnose (godišnji zbir dohotka).
U godišnji zbir dohotka ulaze, saglasno èlanu 87. st. 2. do 5. Zakona, prihodi
ostvareni u 2013. godini po sledeæim osnovima:
strana 4
IPC - Informativno poslovni centar
1) zarade iz èlana 13. do 14b Zakona (bruto zarada umanjena za neoporezivi
meseèni iznos od 7.822 din. u januaru 2013, odnosno 8.776 din. od
februara do 29. maja 2013, odnosno 11.000 din. od 30. maja do kraja 2013.
godine ili srazmerni neoporezivi iznos), umanjene za porez i doprinose za
obavezno socijalno osiguranje plaæeno u Republici na teret zaposlenog.
Ovo se odnosi i na liènu zaradu preduzetnika ako je isplaæivana u
periodu od 1.7. do 31.12. 2013. godine, u skladu sa izmenama Zakona;
2) oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz èl. 33. i 40. Zakona, umanjen za
porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaæene u Republici na
teret lica koje ostvarilo prihod;
3) oporezivi prihod od autorskih prava i prava industrijske svojine iz èlana 55. i 60.
Zakona, umanjen za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje
plaæene u Republici na teret lica koje ostvarilo prihod;
4) oporezivi prihod od izdavanja nepokretnosti iz èl. 68. i 70. Zakona (do 29.6.
2013.), odnosno iz èlana 63. stav 3. Zakona (od 30.5.2013.) umanjen za porez
plaæen u Republici;
5) oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari iz èlana 82. st. 3. i 4.
Zakona, umanjen za porez plaæen u Republici;
6) oporezivi prihod sportista i sportskih struènjaka iz èlana 84a Zakona, umanjen
za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaæene u Republici na
teret lica koje ostvarilo prihod;
7) oporezivi drugi prihodi iz èlana 85. Zakona (ukljuèujuæi i uzimanje iz imovine
i korišæenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za
njihove potrebe kao i prihode koji su ostvareni izdavanjem nepokretnosti
u podzakup - poèev od 30.5.2013. godine) umanjen za porez i doprinose za
obavezno socijalno osiguranje plaæene u Republici na teret lica koje ostvarilo
prihod;
8) prihodi po svim napred navedenim osnovama (taè. 1. do 7) ostvareni u drugoj
državi (samo za rezidente Republike), umanjeni za porez plaæen u toj drugoj
državi.
U dohodak koji se oporezuje godišnjim porezom, pored navedenih prihoda,
ulazi i iznos koji je u kalendarskoj godini za koju se utvrðuje godišnji porez
obvezniku isplaæen po osnovu povraæaja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji ureðuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.
Kada se radi o obuhvatu prihoda koji se oporezuju godišnjim porezom na dohodak
graðana, posebno ukazujemo na izmene koje su izvršene Zakonom o izmenama i
dopunama Zakona o porezu na dohodak graðana ("Službeni glasnik RS", br. 47/13
i 48/13) koji je stupio na snagu 30.5.2013. godine, a koje su od znaèaja za
utvrðivanje i plaæanje godišnjeg poreza na dohodak graðana za 2013. godinu,
saglasno prelaznoj odredbi èlana 71. tog zakona, i to:
- prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti oporezovani su kao posebna
grupa prihoda od nepokretnosti do 29.5.2013, a od 30.5.2013. godine oporezuju se kao
prihodi od kapitala. Po oba navedena osnova ulaze u dohodak koji podleže plaæanju
poreza na dohodak graðana za 2013. godinu;
- prihodi od izdavanja nepokretnosti u podzakup su do 29.5.2013. godine bili
svrstani u grupu prihoda od nepokretnosti, a od 30.5.2013. godine svrstani su u grupu
IPC - Informativno poslovni centar
strana 5
drugih prihoda. Po oba navedena osnova ulaze u dohodak koji podleže plaæanju poreza
na dohodak graðana za 2013. godinu;
- uzimanje iz imovine i korišæenje usluga privrednog društva od strane
vlasnika društva za njihove potrebe do 29.5.2013. godine imalo je tretman prihoda od
kapitala u smislu èlana 61. Zakona i nije podlegalo plaæanju godišnjeg poreza na
dohodak graðana, dok od 30.5.2013. godine ima tretman drugih prihoda i ulazi u
dohodak koji podleže plaæanju godišnjeg poreza na dohodak graðana;
- izrièito je propisano da u dohodak koji se oporezuje godišnjim porezom,
pored navedenih prihoda, ulazi i iznos koji se u kalendarskoj godini za koju se
utvrðuje godišnji porez obvezniku isplati po osnovu povraæaja doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom koji ureðuje doprinose za
obavezno socijalno osiguranje.
Godišnji porez na dohodak graðana ne plaæa se na prihode ostvarene po sledeæim osnovama:
- prihodi od kapitala (kamata, dividende i uèešæe u dobiti i dr.), osim na prihode od
izdavanja sopstvenih nepokretnosti (u ovoj grupi su od 30.5.2013. godine);
- prihodi po osnovu kapitalnih dobitaka i
- dobici od igara na sreæu;
- prihodi od osiguranja lica.
To znaèi da se prihodi ostvareni po tim osnovima ne ukljuèuju u godišnji zbir
prihoda, niti se unose u godišnju poresku prijavu.
Primeri uraèunavanja oporezivih prihoda
u ukupan godišnji dohodak
a) Za zaradu
u din. bez para
Red.
br.
Opis
Vrsta prihoda
1
2
3
1.
Zarada (bruto)
2.500.000
2.
Neoporezivi iznos (1 x 7.822 din + 4 x 8.776 + 7 x 11.000 din)
3.
Zarada - oporezivi prihod (rb. 1 - rb. 2)
4.
Porez na zarade (12% do 29.5.; 10% od 30.5.)
257.982
5.
Doprinosi na teret obveznika (17,9% do 29.5.; 19,9% od 30.5.)
476.666
6.
Uraèunava se u godišnji dohodak (rb.3 - rb. 4 - rb. 5)
119.926
2.380.074
1.645.426
strana 6
IPC - Informativno poslovni centar
b) Za ostale oporezive prihode
u din. bez para
Vrsta prihoda
Red.
br.
Opis
autorski
honorar
prihod od
zakupa
pokretnih stvari
prihod po
ugovoru
o delu
prihod sportiste
(naknada)
1
2
3
4
5
6
1. Bruto prihod
1.000.000
400.000
300.000
2.000.000
340.000
80.000
60.000
1.000.000
(34% od rb. 1) (20% od rb. 1) (20% od rb. 1) (50% od rb. 1)
2. Normirani troškovi
3. Oporezivi prihod (rb. 1 - rb. 2)
660.000
320.000
240.000
1.000.000
4. Porez na dohodak (20% na rb. 3)
132.000
64.000
48.000
200.000
5. Doprinos za PIO (22% do 29.5.;
24% od 30.5.)*
151.800
-
55.200
230.000
6. Uraèunava se u godišnji
dohodak (rb.3 - rb. 4 - rb. 5)
376.200
256.000
136.800
570.000
NAPOMENA: Ako je postojala obaveza plaæanja doprinosa za zdravstveno osiguranje po
stopi od 12,3% na oporezivi prihod sa rb. 3 za prihode iz kol. 3, 5 i 6, tako obraèunati i plaæeni
doprinosi takoðe se priznaju kao odbitna stavka od oporezivog prihoda.
5. Poreska osnovica
Osnovica godišnjeg poreza, prema èlanu 88. stav 1. Zakona, je oporezivi
dohodak, koji èini razlika izmeðu dohotka za oporezivanje i liènih odbitaka.
5.1. Dohodak za oporezivanje
Dohodak za oporezivanje izraèunava se kao razlika izmeðu dohotka utvrðenog
u skladu sa st. 2. do 5. èlana 87. Zakona i neoporezivog iznosa iz stava 1. tog èlana.
To znaèi da se dohodak za oporezivanje obraèunava (utvrðuje) na taj naèin što
se godišnji zbir prihoda po osnovu zarade (bruto zarada umanjena za neoporezivi
iznos) i oporezivih prihoda iz stava 2. èlana 87. Zakona ostvarenih po drugim osnovama, koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom, umanji za porez i doprinose
za obavezno socijalno osiguranje plaæene na teret obveznika, odnosno samo za
porez ako su prihodi ostvareni i oporezovani u drugoj državi (st. 3. i 5. tog èlana),
uveæa za eventualno ostvareni iznos od povraæaja doprinosa za obavezno
socijalno osiguranje u 2013. godini, pa se od tako dobijenog iznosa odbije
neoporezivi iznos iz stava 1. èlana 87. Zakona (2.185.488 din.).
Posebno ukazujemo da se zarade i drugi oporezivi prihodi prilikom
utvrðivanja poreza za 2013. godinu umanjuju za iznos stvarno plaæenih doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje, a ne do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za
godinu za koju se utvrðuje godišnji porez, s obzirom da je u 2013. godini odredba kojom
je to bilo propisano u èlanu 87. Zakona brisana.
IPC - Informativno poslovni centar
strana 7
Praktièno to znaèi da u sluèaju kada je obveznik u 2013. godini platio doprinose na
osnovicu koja je viša od najviše godišnje osnovice doprinosa, ostvareni prihodi umanjuju
se za iznos stvarno plaæenih doprinosa. Ova zakonska izmena u vezi je sa novom
odredbom èlana 87. Zakona kojom je propisano da se godišnji dohodak uveæava za
iznos koji je obveznik u godini za koju se utvrðuje porez ostvario po osnovu povraæaja
doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
5.2. Lièni odbici
Obveznik godišnjeg poreza na dohodak graðana ima pravo na liène odbitke koji
prema èlanu 88. stav 1. Zakona iznose:
- za poreskog obveznika - 40% od proseène godišnje zarade po zaposlenom isplaæene u Republici u godini za koju se utvrðuje porez, prema podacima
republièkog organa nadležnog za poslove statistike (u daljem tekstu: proseèna
godišnja zarada);
- za izdržavanog èlana porodice - 15% od proseène godišnje zarade, po
èlanu.
Saglasno tome, s obzirom da prema podatku Republièkog zavoda za statistiku,
proseèna godišnja zarada za 2013. godinu iznosi 728.496 dinara,
iznosi liènih odbitaka za 2013. godinu su sledeæi:
• za poreskog obveznika
• za izdržavanog èlana porodice, po èlanu
291.398 dinara;
109.274 dinara.
Ukupan iznos liènih odbitaka, prema èlanu 88. stav 2. zakona ne može biti
veæi od 50% dohotka za oporezivanje.
Prema odredbi èlana 88. stav 3. Zakona, u sluèaju kada su dva ili više èlanova
porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak graðana lièni odbitak za
izdržavane èlanove porodice može ostvariti samo jedan obveznik. To praktièno
znaèi ako braèni drugovi izdržavaju dvoje dece, a oba su obveznici godišnjeg poreza,
samo jedno od njih može ostvariti odbitak za dva izdržavana èlana porodice. Smatramo
da nema zakonske smetnje da u ovom primeru svaki od ova dva obveznika godišnjeg
poreza ostvari odbitak za po jednog izdržavanog èlana porodice.
5.3. Izdržavani èlanovi porodice
Pod izdržavanim èlanovima porodice, prema èlanu 10. stav 1. Zakona,
smatraju se sledeæa lica koja obveznik izdržava:
1) maloletna deca, odnosno usvojenici;
2) deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti,
ako sa obveznikom žive u domaæisntvu;
3) unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaæinstvu sa obveznikom;
4) braèni drug,
5) roditelji, odnosno usvojioci.
Pod domaæinstvom, prema èlanu 10. stav 3. Zakona, smatra se zajednica života,
privreðivanja i trošenja ostvarnih prihoda.
strana 8
IPC - Informativno poslovni centar
Po pitanju ko se smatra izdržavanim èlanom porodice kod utvrðivanja godišnjeg
poreza, Ministarstvo finansija dalo je mišljenje br. 414-00-29/99-04 od 10.02.1999.
godine (posle uvoðenja godišenjeg poreza), koje u meðuvremenu nije menjano. Iako
se ovo mišljenje odnosi na poreski kredit koji je za izdržavane èlanove porodice bio
propisan "starim" Zakona, smatramo da je ono relevantno i za utvrðivanje prava na liène
odbitke po sada važeæem Zakonu (umanjenje porske osnovice), pa ga prenosimo u delu
koji bliže opredeljuje izdržavane èlanove porodice:
"2. Izdržavanim èlanovima porodice obveznika u smislu odredaba èl. 101g i
101d Zakona o porezu na dohodak graðana (sada: èlan 10. stav 1. Zakona), po
našem mišljenju treba smatrati:
- pod taè. 1) - maloletnu decu, odnosno usvojenike obveznika bez ogranièenja,
odnosno posebnih uslova (kao relevantan dokaz dovoljan je izvod iz matiène
knjige roðenih, odnosno dokaz o usvojenju);
- pod taè. 2) - punoletnu decu, odnosno usvojenike obveznika na redovnom
školovanju ili za vreme nezaposlenosti ako sa obveznikom žive u domaæinstvu,
što je faktièko pitanje koje se dokazuje u svakom konkretnom sluèaju (potvrde o
redovnom školovanju, dokaz ili overena izjava o nezaposlenosti, lièna karta ili
drugi dokaz o mestu prebivališta i dr.). Privremeno odsustvo dece iz mesta
prebivališta radi školovanja ili iz drugih razloga, nije od uticaja na ostvarivanje ove
poreske olakšice. Takoðe smatramo da se poreski kredit po ovom osnovu može
priznati i razvedenom roditelju sa kojim dete ne živi u domaæinstvu, ako je
sudskom presudom obavezan na davanje izdržavanja, u kom smislu je dužan da
pruži dokaz;
- pod taè. 3) - unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaæinstvu sa
obveznikom, pri èemu se faktièko stanje, kako èinjenice da ih roditelji ne
izdržavaju, tako i èinjenice da žive u domaæinstvu sa obveznikom mora dokazati u
svakom konkretnom sluèaju;
- pod taè. 4) i 5) - braèni drug, roditelji, odnosno usvojioci obveznika, ako je
obveznik po zakonu, odnosno u skladu sa zakonom dužan da ih izdržava, što u
svakom konkretnom sluèaju predstavlja faktièko pitanje koje se mora utvrðivati
odnosno dokazivati (nesposobnost za privreðivanje, nezaposlenost, imovno
stanje - na okolnost nemanja, odnosno nedovoljnih sredstava za život i
izdržavanje) u skladu sa Zakonom o braku i porodiènim odnosima ("Službeni
glasnik RS", br. 22/80 ... 46/95, sada Porodièni zakon). Obveznik ima pravo na
poreski kredit i za razvedenog braènog druga, ako je sudskom presudom
obavezan na izdržavanje, dok ta obaveza traje, u kom smislu je dužan da pruži
dokaz."
Po pitanju prava na lièni odbitak za izdržavanog èlana porodice u sluèaju
kada obaveza izdržavanja nije trajala celu kalendarsku godinu za koju se utvrðuje
godišnji porez, Ministarstvo finansija je u mišljenju broj 414-00-88/2008-04 od
20.2.2009. godine opredelilo sledeæi stav:
... "Ministarstvo finansija smatra da obveznik godišnjeg poreza na dohodak
graðana koji je u odreðenom periodu (koji je manji od 12 meseci) u toku godine za
koju se utvrðuje godišnji porez, izdržavao lice koje ima status izdržavanog èlana
porodice (èlan 10. stav 1. Zakona), a obveznik ispunjava sve propisane uslove za
ostvarivanje prava na liène odbitke iz èlana 88. stav 1. taèka 2) Zakona, ... ima
pravo na priznavanje liènih odbitaka za izdržavanog èlana porodice u visini
umanjenog iznosa liènog odbitka (za izdržavanog èlana porodice)
srazmerno odnosu izmeðu broja meseci u kojem to lice ima status
izdržavanog èlana porodice i broja meseci u godini, ali ne veæem od 50%
dohotka za oporezivanje saglasno èlanu 88. stav 2. Zakona.
IPC - Informativno poslovni centar
strana 9
Primer: Fizièko lice za koje se ostvaruje pravo na lièni odbitak ima status
izdržavanog èlana porodice u periodu od devet meseci, npr. januar - septembar
2009. godine. U tom sluèaju æe lièni odbitak iznositi 9/12 od ukupno utvrðenog
odbitka za izdržavanog èlana porodice. To znaèi, da za 2009. godinu lièno odbitak
za ovo lice iznosi 59.599 dinara (79.465 din. : 12) x 9), s tim da ukupan iznos liènih
odbitaka ne može biti veæi od 50% dohotka za oporezivanje)."
5.4. Primeri utvrðivanja poreske osnovice
Daje se primer utvrðivanja poreske osnovice za dva obveznika:
Iznos (u din.)
Red.
br.
Opis
Obveznik 1
Obveznik 2
1.
Godišnji zbir dohotka ostvarenog u 2013. godini
5.000.000
2.500.000
2.
Neoporezivi iznos
2.185.488
2.185.488
3.
Dohodak za oporezivanje (rb. 1 - rb. 2)
2.814.512
314.512
4.
Lièni odbici (rb. 4.1. + rb. 4.2)
400.672
400.672
4.1. Za poreskog obveznika
291.398
291.398
4.2. Za jednog izdržavanog èlana
109.274
109.274
1.407.256
157.256
400.672
157.256
2.413.840
157.256
5.
Iznos 50% dohotka za oporezivanje (rb. 3 x 50%)
6.
Lièni odbici koji se priznaju
(iznos sa rb. 4 ili rb. 5 - manji iznos)
7.
Oporezivi dohodak - poreska osnovica (rb. 3 - rb. 6)
6. Poreske stope
Prema odredbi èlana 89. Zakona, godišnji porez na dohodak graðana plaæa se na
osnovicu iz èlana 88. Zakona, koju èini oporezivi dohodak, po sledeæim stopama:
- na iznos do šestostruke proseène godišnje zarade - 10%;
- na iznos preko šestostruke proseène godišnje zarade - 10% na iznos do šestostruke proseène godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke proseène
godišnje zarade.
S obzirom da proseèna godišnja zarada u Republici za 2013. godinu iznosi
728.496 dinara, šestostruki iznos te zarade, kao granièni iznos za primenu stope od
10% i stope od 15% iznosi 4.370.976 dinara (728.496 x 6).
Dakle, godišnji porez na dohodak graðana plaæa se:
• po stopi od 10% - na iznos oporezivog dohotka do iznosa šestostruke
proseène godišnje zarade - do 4.370.976 dinara;
• po stopi od 15% - na iznos oporezivog dohotka preko iznosa
šestostruke proseène godišnje zarade - preko 4.370.976 dinara.
strana 10
IPC - Informativno poslovni centar
7. Utvrðivanje i plaæanje
godišnjeg poreza na dohodak graðana
Godišnji porez na dohodak graðana (obavezu plaæanja i visinu poreza) utvrðuje
rešenjem nadležni poreski organ (na osnovu poreske prijave, dokaza podnetih uz
poresku prijavu, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od znaèaja za utvrðivanje
poreske obaveze), saglasno èlanu 100. Zakona.
Rok za plaæanje godišnjeg poreza je 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog
rešenja o utvrðivanju poreza. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.
Za docnju u plaæanju poreza obraèunava se i plaæa kamata, u skladu sa èlanom
75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
8. Sadržaj i popunjavanje poreske prijave PPDG - 5
Poreska prijava za utvrðivanje godišnjeg poreza na dohodak graðana - Obrazac
PPDG-5 sadrži tri osnovne grupe podataka, i to:
1) Podaci o poreskom obvezniku;
2) Podaci o izdržavanim èlanovima porodice;
3) Podaci o prihodima koji se oporezuju.
Uz to, predviðeni su delovi za:
4) Popis priloženih dokaza;
5) Napomenu poreskog obveznika/punomoænika/zastupnika.
U delu 3 - Podaci o prihodima koji se oporezuju, predviðeno je sumirano
iskazivanje prihoda, u zavisnosti od naèina plaæanja poreza i doprinosa prilikom
ostvarivanja prihoda (po odbitku; po rešenju nadležnog poreskog organa; od strane
samog obveznika i prihodi ostvareni u drugoj državi na koje je porez tamo plaæen).
Tako je, praktièno, obezbeðeno da podaci o prihodima na koje se porez i doprinosi
obraèunati i plaæeni po odbitku (od strane isplatioca, kao poreskog placa) donekle
korespondiraju sa podacima koji su iskazani u pojedinaènoj poreskoj prijavi - PPP.
U delu 3. poreske prijave unosi se:
a) Oporezivi prihodi za koje je isplatilac obustavio i platio porez i doprinose
po odbitku prema potvrdi isplatioca (3.1 - 3.2):
• Pod 3.1.1. - Zarada (iz èl. 13. do 14b Zakona) iskazuje se zbirno bruto zarada i
druga primanja zaposlenih na koja je plaæen porez po odbitku, odnosno koja prilikom
isplate nisu bila osloboðena plaæanja poreza, umanjena za neoporezivi iznos, i to:
- zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, uveæana zarada (za
pre kovremeni rad, rad u dane praznika, noæni rad, "minuli rad", smenski rad i dr.) i
naknada zarade (bolovanje, porodiljsko odsustvo, naknada inva lidima, nak nada za vreme prekida rada bez krivice zaposlenog, naknada za vreme
pri vremenog udaljenja sa posla, naknada za godišnji odmor, državni praz nik, plaæeno odsustvo i dr.),
- druga primanja zaposlenih koja prema èlanu 105. stav 3. Zakona o radu
nemaju karakter zarade (ne plaæaju se doprinosi), a nisu izuzeta od oporezivanja (npr. druge solidarne pomoæi);
IPC - Informativno poslovni centar
strana 11
- primanja u obliku bonova, novèanih potvrda, akcija, osim akcija steèenih u
postupku svojinske transformacije, èinjenjem ili pružanjem pogodnosti,
opraštanjem duga, kao i pokrivanje rashoda zaposlenog novèanom
nadoknadom ili neposrednim plaæanjem (èlan 14. do 14b Zakona).
- primanja iz èlana 18. Zakona, isplaæena iznad propisanog neoporezivog
iznosa, kao i do visine neoporezivog iznosa ako nisu bili ispunjeni uslovi
za poresko osloboðenje (raèuni o troškovima i sl.) pa je porez plaæen, kao i sva
druga primanja zaposlenog ostvarena u skladu sa kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili drugim aktom poslodavca na koja je plaæen porez na dohodak
graðana na zarade po odbitku; isplate neoporezivih iznosa ne unose se u prijavu.
Neoporezivi iznosi primanja zaposlenih iz èlana 18. Zakona u 2013. godini
iznosili su:
- naknada troškova prevoza u javnom saobraæaju (za dolazak na posao i
povratak sa posla - do visine cene meseène pretplatne karte, odnosno do visine
stvarnih troškova prevoza ako ne postoji moguænost da se obezbedi meseèna
pretplatna karta, a najviše do 3.098 din. u januaru, odnosno 3.476 din. od
februara do decembra 2013. godine;
- dnevnica za službeno putovanje u zemlji, prema priloženim raèunima, a
najviše do iznosa od 1.859 din. u januaru, odnosno 2.086 din. od februara
do decembra 2013. godine dnevno, odnosno dnevnica za službeno putovanje
u inostranstvo - do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa;
- naknada troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom raèunu;
- naknada prevoza na službenom putovanju, prema priloženim raèunima prevoznika u javnom saobraæaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima,
odobreno korišæenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u
druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra super benzina, a najviše do 5.421 din. u januaru, odnosno 6.082 din. od februara do decembra
2013. godine, meseèno;
- solidarna pomoæ za sluèaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti
zaposlenog ili èlana njegove porodice - do 30.975 din. u januaru, odnosno
34.754 din. od februara do decembra 2013. godine;
- pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božiæa
- do 8.689 din. na godišnjem nivou;
- jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji ureðuje rad - do
17.376 din. godišnje;
U vezi sa popunom ovog dela prijave, ukazujemo na sledeæe:
Zarada lica koja su upuæena na rad u inostranstvo od strane pravnog lica rezidenta Republike unosi se u dinarskom iznosu (preraèunatom po srednjem kursu
NBS na dan isplate za devizne isplate), umanjena za neoporezivi iznos. Zbog postojanja
obraèunskih osnovica za porez (zarada koju bi ostvario u Republici umanjena za
neoporezivi iznos do 29.5.2013. godine) i doprinose (zarada koju bi ostvario u Republici
na istim ili sliènim poslovima, a najviše dvostruka najniža osnovica doprinosa), bruto
zaradu treba da èini zbir isplaæene neto zarade i poreza i doprinosa obraèunatih i
plaæenih na teret obveznika na obraèunske osnovice. U poresku prijavu unosi se
tako obraèunata bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos.
strana 12
IPC - Informativno poslovni centar
Pod bruto naknadom invalida II i III kategorije podrazumeva se obraèunata bruto
naknada po obrascu: B = N : 0,88, do 29.5.2013., odnosno B = N : 0,90 od 30.5.2013.
godine, jer je obveznik plaæanja doprinosa na neto naknadu isplatilac te naknade
(organizacija obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja), pa se taj doprinos ne unosi
u poresku prijavu.
Za novozaposlena lica za koja poslodavac koristi poresku olakšicu po èl.
21b - 21d Zakona, odnosno po Uredbi o podsticanju zapošljavanja ("Službeni glasnik
RS", br. 32/11 i 34/11) za koje obraèunava, a ne uplaæuje obraèunati porez i dopirnos za
PIO na teret zaposlenog - po Uredbi, u prijavu treba da se unese iznos obraèunatog
poreza i doprinosa za PIO jer je on zaposlenom obustavljen iz bruto zarade, a
subvenciju ima poslodavac.
• Pod 3.1.2. - Porez i doprinosi na teret zaposlenog, unosi se zbirni podatak o
ukupno obraèunatim i plaæenim porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
na teret zaposlenog iz zarade i drugih primanja iskazanih pod red. br. 3.1.1. Doprinosi na
teret poslodavca se ne unose.
• Pod 3.1.3. - Oporezivi prihodi ostvareni van radnog odnosa, unose se zbirno
oporezivi prihodi, za koje je porez i doprinose obraèunao i platio po odbitku isplatilac,
prema potvrdi isplatioca i to:
- oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;
- oporezivi prihodi od nepokretnosti;
- oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari;
- oporezivi prihodi sportista i sportskih struènjaka;
- oporezivi drugi prihodi (ugovor o delu, primanja èlanova upravnog i nadzornog odbora, naknade poslanika i odbornika, dopunski rad, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, volonterski rad, isplata za otkup sekundarnih
sirovina, šumskih plodova i sl.; isplate novèanih sredstava i druga davanja
fizièkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca, otpremnina kod
odlaska u penziju koja je isplaæena preko neoporezivog iznosa, otpremnina i
novèane naknade kod otkaza ugovora o radu po osnovu viška zaposlenih i u
drugim sluèajevima isplaæene preko neoporezivog iznosa, stipendije i krediti
uèenika i studenata i hranarine sportista amatera iznad neoporezivog iznosa,
primanja èlanova uprave i zaposlenih po osnovu uèešæa u dobiti, uzimanja iz
imovine i korišæenje usluga privrednog društva od strane vlasnika za njihove
privatne potrebe - od 30.5.2013. godine i dr.);
• Pod 3.1.4. - Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda, unosi se zbirni
podatak o plaæenim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na teret
primaoca prihoda iz oporezivih prihoda iskazanih pod reb. br. 3.1.3.
Praktièno, na ovom rednom broju unose se samo podaci o plaæenom porezu i
doprinosima iz naknade (na teret primaoca prihoda). Doprinosi koji su plaæeni na teret
isplatioca prihoda ne unose se (PIO od 4%, zdravstveno od 2%, doprinosi na teret
poslodavca za privremene i povremene poslove).
• Pod 3.2. - Svega, unosi se razlika izmeðu zbira zarada (bruto zarada umanjena
za neoporezivi iznos) i oporezivih prihoda ostvarenih van radnog odnosa (sa red. br.
3.1.1. i 3.1.3.) i zbira poreza i doprinosa plaæenih na teret zaposlenog, odnosno primaoca
prihoda (sa red. br. 3.1.2 i 3.1.4).
IPC - Informativno poslovni centar
strana 13
Praktièno, u delu 3.1. - 3.2. iskazuju se zarade iz radnog odnosa i drugi oporezivi
prihodi ostvareni van radnog odnosa, kao i plaæeni porezi i doprinosi na teret
zaposlenog, odnosno drugog primaoca prihoda, koji su iskazani u potvrdama isplatioca
prihoda (poslodavca i dr.).
Naime, saglasno èlanu 106. Zakona i èlanu 41. stav 6. Zakona o poreskom
postupku i poreskoj administraciji, isplatioci prihoda fizièkim licima, na koje se porez i
doprinosi obraèunavaju i plaæaju po odbitku, dužni su da obvezniku - primaocu
prihoda do 31. januara 2014. godine izdaju potvrdu (obraèun) sa podacima o: bruto
prihodu, troškovima (ako se priznaju kod oporezivanja), oporezivom prihodu,
olakšicama, plaæenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i
plaæenom porezu.
Fizièko lice koje je obveznik godišnjeg poreza treba blagovremeno da obezbedi
potvrdu od poslodavca, odnosno drugog isplatioca od koga je u 2013. godini ostvarilo
prihode koji podležu godišnjem porezu. Ako to ne uèini, pa ne podnese poresku prijavu
za godišnji porez, odgovara prekršajno za nepodnošenje poreske prijave.
b) Oporezivi prihod od samostalne delatnosti (3.3. - 3.4.)
• Pod 3.3.1. - Oporezivi prihod od samostalne delatnosti (iz èl. 33. i 40.
Zakona), preduzetnik unosi:
- ako vodi poslovne knjige (po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva) - èlan
33. Zakona: oporezivu dobit za 2013. godinu, utvrðenu akontacionim rešenjem
nadležnog poreskog organa, odnosno iskazanu u obrascu PB-2;
- ako je paušalno oporezovan - èlan 40. Zakona: paušalno utvrðen prihod
rešenjem nadležnog poreskog organa za 2013. godinu.
• Pod 3.3.2. - Porez, preduzetnici koji vode poslovne knjige unose iznos utvrðenog poreza iz akontacionog rešenja nadležnog poreskog organa, odnosno iz obrasca
PB-2, a preduzetnici - paušalci, iznos utvrðenog poreza iz akontacionog rešenja koje je
istovremeno i konaèno rešenje nadležnog poreskog organa.
Posebno ukazujemo da se prema noveliranoj odredbi èlana 87. stav 3.
Zakona, koji se primenjuje i na utvrðivanje godišnjeg poreza za 2013. godinu,
preduzetnicima priznaje umanjenje oporezivog prihoda od samotalne delatnosti i
za plaæene doprinose za obavezno socijalno osiguranje po našem mišljenju ovo je
moguæe samo za preduzentike - knjigaše koji su u periodu od 30.5. do 31.12.2013.
godine doprinose plaæali kao lièni rashod jer nisu imali pravni osnov da ih plaæaju
na teret rashoda radnje prema tada važeæoj odredbi èlana 37a Zakona.
• Pod 3.4. - Svega, unosi se razlika izmeðu oporezivog prihoda sa red. br. 3.3.1. i
poreza sa red. br. 3.3.2.
c) Ostali oporezivi prihodi po rešenju Poreske uprave (3.5. - 3.6.)
• Pod 3.5.1. - Oporezivi prihodi, unose se zbirno oporezivi prihodi na koje se
porez i doprinosi plaæaju po rešenju poreskog organa (izuzev prihoda od samostalne
delatnosti koji se posebno iskazuje pod reb. rb. 3.3. - 3.4.), i to:
- oporezivi prihodi od autorskih prava za izvoðenje estradnih programa zabavne i
narodne muzike, ako su utvrðeni u paušalnom iznosu u skladu sa èlanom 60.
Zakona;
strana 14
IPC - Informativno poslovni centar
- oporezivi prihod od izdavanja u zakup/podzakup nepokretnosti ili pokretnih
stvari kada je obveznik (zakupodavac) i poreski platac po rešenju poreskog
organa (izdavanje drugom fizièkom licu);
- oporezivi drugi prihodi na koje je plaæen porez po rešenju poreskog organa (npr.
prihod po ugovoru o delu od drugog fizièkog lica i sl.).
Praktièno, na red. br. 3.5.1. unosi se oporezivi prihod, odnosno zbir oporezivih
prihoda (ako su ostvareni po više osnova) koji su rešenjem poreskog organa utvrðeni
kao poreska osnovica.
• Pod 3.5.2. - Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda, unosi se zbirni iznos
poreza i doprinosa, utvrðenih rešenjem poreskog organa za prihode sa red. br. 3.5.1.
• Pod 3.6. - Svega, unosi se razlika izmeðu oporezivih prihoda sa red. br. 3.5.1. i
poreza i doprinosa sa red. br. 3.5.2.
d) Oporezivi prihodi za koje je obveznik dužan sam da obraèuna i plati porez
i doprinose po èlanu 107, odnosno 100a Zakona (3.7. - 3.8.)
• Pod 3.7.1. - Oporezivi prihodi, unose se svi oporezivi prihodi na koje je obveznik
bio dužan da sam obraèuna i plati porez i doprinose.
Èlanom 107, odnosno 100a Zakona propisano je da je obveznik koji ostvaruje
zarade i druge prihode u/ili iz druge države ili od nerezidentnog isplatioca u Republici,
koji nije dužan i nije vršio obraèun i plaæanje poreza po odbitku (diplomatska i konzularna
predstavništva strane države, odnosno meðunarodne organizacije, predstavnici i
službenici takvog predstavništva ili organizacije) dužan da sam obraèuna i uplati porez
po odbitku u propisanom roku i da u istom roku dostavi poresku prijavu nadležnom
poreskom organu, prema mestu svog prebivališta (na obrascu PP OPO). Ova odredba
Zakona shodno važi i za plaæanje doprinosa.
Prihodi koji su oporezovani u inostranstvu ne iskazuju se u ovom delu, veæ u delu
3.9 - 3.10.
• Pod 3.7.2. - Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda, iskazuje se zbir
poreza i doprinosa koje je prilikom ostvarivanja prihoda platio sam obveznik po èlanu
107, odnosno 100a Zakona (što mora biti dokumentovano); ako plaæanje poreza i
doprinosa nije izvršeno, red. br. 3.7.2. se ne popunjava.
• Pod 3.8. - Svega, iskazuje se razlika izmeðu iznosa oporezivih prihoda sa
red.br. 3.7.1. i plaæenih poreza i doprinosa sa red. br. 3.7.2.
e) Oporezivi prihodi za koje je obraèunat i plaæen porez u drugoj državi prema potvrdi nadležnog organa te države (3.9. - 3.10.)
• Pod 3.9.1. - Oporezivi prihodi, unose se zbirno svi prihodi koji su predmet godišnjeg poreza, koje je obveznik ostvario u drugoj državi, a na koje je tamo plaæen porez.
Naime, rezident Republike Srbije obveznik je poreza na dohodak graðana za
dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu, saglasno èlanu 7. Zakona.
Sledstveno tome, dužan je da prijavi i prihode (koji su predmet godišnjeg poreza)
ostvarene van teritorije Srbije i kada su oporezovani u državi u kojoj su ostvareni.
• Pod 3.9.2. - Porez na teret primaoca prihoda, iskazuje se plaæeni porez u drugoj
državi (kao dokaz priznaje se samo potvrda nadležnog državnog organa te države).
IPC - Informativno poslovni centar
strana 15
Na ovom broju iskazuje se samo plaæen porez u drugoj državi. Ne mogu se
iskazivati plaæeni doprinosi za socijalno osiguranje u drugoj državi. U tom smislu
bilo je dato mišljenje Ministarstva finansije br. 414-00-032/2008-04 od 15.12.2008.
godine iz koga dajemo izvod, koji glasi:
"Shodno tome, u sluèaju kad su u drugoj državi ostvareni prihodi na koje je u
toj drugoj državi obraèunat i plaæen porez i doprinosi za obavezno socijalno
osiguranje, mišljenja smo da nema osnova da se obvezniku - rezidentu kao
odbitna stavka prilikom utvrðivanja poreske osnovice za obraèun godišnjeg
poreza na dohodak graðana, priznaju i doprinosi za obavezno socijalno
osiguranje plaæeni u drugoj državi, s obzirom da Zakonom (stav 6. èlana 87)
nije propisano umanjenje osnovice godišnjeg poreza na dohodak graðana za
doprinose plaæene u drugoj državi."
Izmenama zakona, sa primenom od 30.5.2013. godine, sada je u èlanu 87.
stav 5. propisano da se prihodi ostvareni i oporezovani u drugoj državi umanjuju
za plaæeni porez u toj državi.
• Pod 3.10. - Svega, unosi se razlika izmeðu oporezivog prihoda sa red. br. 3.9.1.
i plaæenog poreza sa red. br. 3.9.2.
Na rednim brojevima koji se odnose na plaæene poreze i doprinose unose se
nesporno sva plaæanja poreza i doprinosa koja su izvršena u periodu od 1.1. do
31.12.2013. godine. Meðutim, kao sporno postavilo se pitanje da li se mogu uneti i
plaæeni porez i doprinosi u godini u kojoj se utvrðuje godišnji porez, a na prihode
koji su ostvareni u godini za koju se plaæa godišnji porez (npr. plaæeni porez i
doprinosi u 2014. godini na prihode koji su ostvareni u 2013. godini).
Po ovom pitanju Ministarstvo finansija dalo je mišljenje broj 414-00-73/2005-04
od 26.4.2005. godine, koje glasi:
"Prema odredbi èlana 87. stav 3. Zakona o porezu na dohodak graðana ("Službeni
glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002 i 135/2004 - dalje: Zakon), predmet oporezivanja
godišnjim porezom na dohodak graðana je godišnji zbir dohotka (prihoda) po
propisanim osnovama (iznad propisanog neoporezivog iznosa), isplaæenih, odnosno
ostvarenih u kalendarskoj godini za koju se utvrðuje i plaæa porez (od 1. januara do 31.
decembra), nezavisno na koji se period isplate odnose.
Odredbom èlana 87. stav 4. Zakona propisano je da se zarada, kao i oporezivi prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine, oporezivi prihodi sportista i sportskih
struènjaka i oporezivi drugi prihodi umanjuju za porez i doprinose za obavezno socijalno
osiguranje plaæene u Republici na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive
prihode, a svi ostali oporezivi prihodi koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom
umanjuju se za plaæeni porez na te prihode u Republici. Odredbom èlana 87. stav 5. Zakona, propisano je da se prihodi ostvareni i oporezovani u drugoj državi èlanici, odnosno
drugoj državi umanjuju za porez plaæen u toj drugoj državi èlanici, odnosno drugoj državi.
Zakonom nije ogranièeno pravo obveznika na umanjenje oporezivih prihoda
koji su predmet godišnjeg poreza samo za iznos poreza i doprinosa koji su
plaæeni do kraja kalendarske godine za koju se godišnji porez utvrðuje. Stoga
smatramo da se obvezniku godišnjeg poreza na dohodak graðana može priznati
umanjenje oporezivog prihoda i za iznos poreza i doprinosa koji su plaæeni u
Republici Srbiji, odnosno u državi iz koje je dohodak primljen i u narednoj kalendarskoj godini (u kojoj se vrši utvrðivanje godišnjeg poreza za prethodnu godinu)
ako o izvršenom plaæanju podnese verodostojnu dokumentaciju uz poresku
prijavu za utvrðivanje godišnjeg poreza.
strana 16
IPC - Informativno poslovni centar
Nadležni poreski organ može, po našem mišljenju, i u toku postupka
utvrðivanja obaveze godišnjeg poreza, po posebnom zahtevu obveznika,
uzeti u obzir verodostojne dokaze o plaæenom porezu i doprinosima ako je
naknadno plaæanje uzrokovano razlikama u poreskim sistemima Republike
Srbije i druge države, odnosno rokovima za plaæanje poreskih obaveza ili
drugim posebno opravdanim razlozima od strane obveznika."
f) Utvrðivanje poreza u poreskoj prijavi (3.11. do 3.18)
Utvrðivanje poreske osnovice i poreza u skladu sa èlanom 87-89. Zakona,
iskazuje se u poreskoj prijavi na red. br. 3.11. do 3.18, i to:
• Pod 3.11. - Ukupno, unosi se zbir svih oporezivih prihoda (umanjenih za plaæeni
porez i doprinose) sa red. br. 3.2, 3.4, 3.6, 3.8. i 3.10.
• Pod 3.12. - Neoporezivi iznos, unosi se neoporezivi iznos za 2013. godinu
(2.185.488 dinara).
• Pod 3.13. - Dohodak za oporezivanje, unosi se razlika izmeðu ukupnih
oporezivih prihoda sa red br. 3.11. i neoporezivog iznosa sa red. br. 3.12.
• Pod 3.14. - Lièni odbici, unosi se ukupan zbir liènih odbitaka - za obveznika sa
red. br. 3.14.1. (291.398 din.) i za izdržavane èlanove porodice sa red. br. 3.14.2
(109.274 din. - po èlanu), a najviše 50% od dohotka za oporezivanje sa red. br. 3.13.
• Pod 3.15. - Oporezivi dohodak, unosi se razlika izmeðu iznosa dohotka za
oporezivanje sa red. br. 3.13. i liènih odbitaka sa red. br. 3.14; na red. br. 3.15.1. unosi se
oporezivi dohodak do šestostruke proseène godišnje zarade (na koji se plaæa porez po
stopi od 10%); a na red. br. 3.15.2 unosi se oporezivi dohodak preko šestostruke
proseène godišnje zarade (na koji se plaæa porez po stopi od 15%).
• Pod 3.16. - unosi se iznos obraèunatog poreza po stopi od 10% na oporezivi
dohodak sa red. br. 3.15.1.
• Pod 3.17. - unosi se iznos obraèunatog poreza po stopi od 15% na oporezivi
dohodak sa red. br. 3.15.2.
• Pod 3.18. - Godišnji porez, unosi se ukupan iznos godišnjeg poreza, kao zbir
obraèunatog poreza sa red. br. 3.16. i 3.17.
Primer obraèuna godišnjeg poreza
Dajemo primer obraèuna godišnjeg poreza na dohodak graðana za dva
obveznika, pri èemu su za drugog obveznika dati podaci iz Primera za popunu poreske
prijave, koji dajemo na kraju ovog teksta.
Obveznici
Red.
br.
1.
2.
Opis
I
II
Dohodak za 2013. godinu (ukupan godišnji zbir
oporezivih prihoda umanjenih za plaæeni porez i
doprinose na teret obveznika)
3.000.000
7.497.626
Neoporezivi iznos
2.185.488
2.185.488
IPC - Informativno poslovni centar
Red.
br.
strana 17
Obveznici
Opis
I
II
3.
Dohodak za oporezivanje (rb. 1 - rb. 2)
814.512
5.312.138
4.
Lièni odbici (rb. 4.1 + rb. 4.2)
509.946
509.946
4.1. za obveznika (291.398 din.)
291.398
291.398
4.2. za dva izdržavana èlana (109.274 din. x 2)
218.548
218.548
5.
Iznos 50% dohotka za oporezivanje (rb. 3 x 50%)
407.256
2.656.069
6.
Lièni odbici koji se priznaju (rb. 4 ili rb. 5 - manji iznos)
407.256
509.946
7.
Oporezivi dohodak (rb. 3 - rb. 6 = rb. 7.1 + rb. 7.2)
407.256
4.802.192
7.1. Oporezivi dohodak do šestostruke proseène
godišnje zarade
407.256
4.370.976
-
431.216
Obraèunati godišnji porez - za uplatu (rb. 8.1 + rb. 8.2)
40.726
501.780
8.1. po stopi od 10% (10% na rb. 7.1)
40.726
437.098
7.2. Oporezivi dohodak preko šestostruke proseène
godišnje zarade
8.
8.2. po stopi od 15% (15% na rb. 7.2)
64.682
8. Dokazi koji se prilažu uz poresku prijavu
Obveznik je dužan da, uz poresku prijavu, priloži dokaze o ostvarenim prihodima,
plaæenom porezu i doprinosima i izdržavanim èlanovima porodice za koje traži
priznavanje liènih odbitaka, i to:
• Za zaradu i ostale prihode koji su oporezovani po odbitku - potvrdu od isplatioca
prihoda, izdatu u skladu sa èlanom 106. Zakona, odnosno èlanom 41. stav 9.
Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
• Za prihode od samostalne delatnosti i ostale prihode koji su oporezivi po rešenju
nadležnog poreskog organa - relevantno je rešenje nadležnog poreskog
organa, kao i PB-2 za 2013. godinu - za preduzetnike koji porez plaæaju na
oporezivu dobit.
• Za oporezive prihode na koje obveznik sam obraèunava i plaæa porez i doprinose
po èlanu 100a Zakona - dokaz o ostvarenim oporezivim prihodima i dokaz o
plaæenim porezima i doprinosima (Obrazac PP OPO, uplatnica, nalog i sl.).
• Za oporezive prihode na koje je obraèunat i plaæen porez u drugoj državi - dokaz
o ostvarenim oporezivim prihodima i dokaz o plaæenom porezu (priznaje se
iskljuèivo potvrda nadležnog državnog organa druge države).
• Za priznavanje liènih odbitaka za izdržavane èlanove porodice - odgovarajuæe
dokaze kojima se dokazuju srodstvo i status izdržavanog èlana, kao što su: izvod
iz matiène knjige roðenih, dokaz o usvojenju, dokaz o školovanju za punoletnu
decu (potvrda škole ili fakulteta), dokaz o nezaposlenosti (uverenje sa evidencije
Nacionalne službe za zapošljavanje), dokaz o izdržavanju braènog druga ili
roditelja (overena izjava da ne ostvaruje druge prihode, odgovarajuæa isprava da
nije sposoban za privreðivanje) i druge dokaze, zavisno od konkretnog sluèaja.
strana 18
IPC - Informativno poslovni centar
Takoðe bi bilo potrebno priložiti i izjavu na okolnosti iz èlana 88. stav 3. Zakona,
da li je u okviru porodice obveznik godišnjeg poreza još neki èlan porodice i kako
se koriste lièni odbici za izdržavane èlanova (samo od strane jednog obveznika ili
eventualno raspodeljeno na dva ili više obveznika u okviru iste porodice).
9. Primer popunjavanja
poreske prijave - Obrazac PPDG - 5
U nastavku dajemo primer popunjavanja poreske prijave - Obrazac PPDG-5, na
osnovu sledeæih podataka:
Lice N.N. ostvarilo je u 2013. godini sledeæe prihode:
Red.
br.
Vrsta prihoda
1. Zarada (bruto - neoporezivi iznos)
2. Oporeziv prihod van radnog odnosa
- autorski ugovori
3. Prihod od samostalne delatnosti
4. Oporezivi prihod od nepokretnosti
(po rešenju Poreske uprave)
5. Ugovorena naknada za koju je porez
plaæen u Nemaèkoj (po stopi 10%)
UKUPNO:
Oporeziv
prihod
Plaæen porez i
Uraèunava se u
doprinosi na teret
godišnji dohodak
obveznika
2.380.074
734.648
1.645.426
660.000
283.800
376.200
3.500.000
350.000
3.150.000
320.000
64.000
256.000
2.300.000
230.000
2.070.000
9.160.074
1.662.448
7.497.626
Ovaj obveznik izdržava dva èlana porodice.
Verica Miniæ
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Organizaciona jedinica
Obrazac PPDG - 5
Palilula
PORESKA PRIJAVA
ZA UTVR\IVAWE GODI[WEG POREZA NA DOHODAK GRA\ANA
2013. GODINU
ZA
1.
PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU:
1.1.
Poreski identifikacioni broj (li~ni broj) - JMBG
1.2.
Ime, ime oca i prezime
1.3.
Podaci o prebivali{tu/boravi{tu:
1.3.1. Op{tina
1.3.2. Mesto
1.3.3. Naziv ulice
2503970715022
N. PETRA N.
Palilula
Beograd
Takovska
1.3.4. Ku}ni broj (broj i slovo)
22
02
10
011 0000000
1.3.5. Sprat, broj stana i slovo
1.3.6. Telefon
1.4.
2.
arhitekta
Zanimawe
PODACI O [email protected] ^LANOVIMA PORODICE:
Srodstvo
Poreski identifikacioni broj
(li~ni broj) - JMBG
N.N. MILAN
sin
0201999715004
N.N. ANA
k}i
0201999716005
Ime, ime oca i prezime
3.
PODACI O PRIHODIMA KOJI SE OPOREZUJU:
3.1.
3.2.
3.3.
Oporezivi prihodi za koje je isplatilac obustavio i platio porez i
doprinose po odbitku (prema potvrdi poreskog placa):
Zarada (iz ~l. 13. do 14b Zakona o porezu na dohodak gra|ana3.1.1. "Slu`beni glasnik RS", br. 24/01, ... i 18/10; daqe: Zakon)
001
3.1.2. Porez i doprinosi na teret zaposlenog (za 3.1.1.)
002
Oporezivi prihodi ostvareni van radnog odnosa (iz ~l. 55, 60, 68.
3.1.3. i 70, 82. st. 3-5, 84. st. 2. i 3, 84a i 85. Zakona)
003
3.1.4. Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.1.3.)
004
283800
005
2021626
Svega (3.1.1. + 3.1.3. - 3.1.2. - 3.1.4.)
2380074
734648
660000
Oporezivi prihod od samostalne delatnosti
Oporezivi prihod od samostalne delatnosti (iz ~l. 33. i 40.
3.3.1. Zakona)
006
3.3.2. Porez (za 3.3.1.)
007
3500000
008
350000
3150000
3.5.1. Oporezivi prihodi (iz ~l. 60, 68. i 70, 82. st. 3-5, i 85. Zakona)
009
320000
3.5.2. Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.5.1.)
010
64000
011
256000
3.4.
Svega (3.3.1. - 3.3.2.)
3.5.
Ostali oporezivi prihodi po re{ewu Poreske uprave
3.6.
Iznos
Svega (3.5.1. - 3.5.2.)
Oporezivi prihodi za koje je obveznik du`an sam da
obra~una i plati porez i doprinose (~lan 107. Zakona)
3.7.
Iznos
Oporezivi prihodi (iz ~l. 13. do 14b, 55, 68. i 70, 82. st. 3-5,
3.7.1. 84. st. 2. i 3, 84a i 85. Zakona)
012
3.7.2. Porez i doprinosi na teret primaoca prihoda (za 3.7.1.)
013
3.8.
Svega (3.7.1. - 3.7.2.)
3.9.
Oporezivi prihodi za koje je obra~unat i pla}en porez u
drugoj dr`avi (prema potvrdi nadle`nog dr`avnog organa
te dr`ave)
014
Oporezivi prihodi (iz ~l. 13. do 14b, 33. i 40, 55, 60, 68, 70,
3.9.1. 82. st. 3-5, 84. st. 2. i 3, 84a i 85. Zakona)
015
3.9.2. Porez na teret primaoca prihoda (za 3.9.1.)
016
3.10.
Svega (3.9.1. - 3.9.2.)
017
3.11.
UKUPNO (3.2. + 3.4. + 3.6. + 3.8. + 3.10.)
018
3.12.
Neoporezivi iznos (~lan 87. stav 1. Zakona)
019
3.13.
Dohodak za oporezivawe (3.11. - 3.12.)
020
3.14.
Li~ni odbici (3.14.1. + 3.14.2, a najvi{e 50% od 3.13.)
021
Za poreskog obveznika (~lan 88. stav 1. ta~ka 1) i stav 3.
3.14.1. Zakona)
022
Za izdr`avane ~lanove porodice (~lan 88. stav 1. ta~ka 2) i
3.14.2. stav 3. Zakona)
023
Oporezivi dohodak (3.13. - 3.14.)
3.15.
0
0
0
6
0
0
0
2
0
0
0
6
2185488
5312138
509946
291398
218548
024
4802192
025
4370976
Oporezivi dohodak preko {estostruke prose~ne godi{we
zarade (3.15. - 3.15.1.)
026
3.16.
Porez po stopi od 10% (10% na 3.15.1.)
027
3.17.
Porez po stopi od 15% (15% na 3.15.2.)
028
3.18.
Godi{wi porez (3.16. + 3.17.)
029
43121
43709
6468
50178
3.15.1. Oporezivi dohodak do {estostruke prose~ne godi{we zarade
3.15.2.
4.
POPIS [email protected] DOKAZA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
2300
230
2070
7497
Potvrda o oporezivoj zaradi i pla}enim porezima i doprinosima preduze}a "Standard"
Potvrda o ispla}enom autorskom honoraru i pla}enom porezu i doprinosu preduze}a "Imperijal"
Re{enje Poreske uprave o porezu na prihode od samostalne delatnosti
Re{enje Poreske uprave o porezu na prihode od zakupa pokretne stvari
Potvrda o ostvarenom prihodu i pla}enom porezu u Nema~koj
Izvod iz mati~ne knjige ro|enih za decu i potvrda fakulteta o {kolovanju za starije dete
NAPOMENA PORESKOG OBVEZNIKA / PUNOMO]NIKA / ZASTUPNIKA:
popuwava podnosilac poreske prijave:
Beograd
07.05.2014.
(Mesto)
(Datum)
popuwava Poreska uprava:
Potvrda o prijemu poreske prijave:
(Potpis poreskog obveznika / punomo}nika / zastupnika)
6
8
2
0
Download

Obrascu PPDG-5