IZMENJEN KOREKTIVNI KOEFICIJENT
I NAJVIŠI PROCENAT UVEÆANJA OSNOVNE PLATE
ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Na osnovu èlana 4a stav 3. Zakona o platama u državnim organima i javnim
službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 (dr. zakon), 116/2008 (dr.
zakon), 92/2011, 99/2011 (dr. zakon) i 10/2013), Vlada je donela Uredbu o izmenama i
dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uveæanju
osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu
radnog uèinka, kao i naèinu obraèuna plate zaposlenih u zdravstvenim
ustanovama ("Službeni glasnik RS", broj 46/2013).
U Uredbi o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uveæanju osnovne
plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog uèinka,
kao i naèinu obraèuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ("Službeni glasnik
RS", br. 100/2011, 63/2012 i 101/2012, dalje: Uredba) izmenjen je stav 2. èlana 4,
odnosno korektivni koeficijent se menja i iznosi 0,9612.
Uredba je stupila na snagu 25.5.2013. godine, a primenjuje se od obraèuna
i isplate plate za maj.
1. Izmena korektivnog koeficijenta i osnovna plata
Osnovna plata kako u Zakonu o platama, tako i u Uredbi, za zaposlene u
zdravstvenim ustanovama, definisana je kao proizvod koeficijenta koji je utvrðen
Uredbom o koeficijentima za obraèun i isplatu plata u javnim službama ("Službeni glasnik
RS", br. 44/2001, 15/2002 (dr. uredba), ... 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011,
100/2011, 124/2012 i 8/2013), osnovice za obraèun plate i korektivnog koeficijenta.
Korektivni koeficijent od majske plate iznosi 0,9612%.
Izmenom korektivnog koeficijenta menja se i osnovna plata.
Primer za koeficjent 12,59
Osnovna plata (po novom) = 12,59 x 2.605,23 x 0,9612 = 31.527,21
Osnovna plata (po starom) = 12,59 x 2.605,23 x 0,9804 = 32.156,97
Promenom korektivnog koeficijenta osnovna plata u odnosu na prethodno
stanje, smanjena je za 2%.
- Izmenama i dopunama Uredbe, briše se stav 4. èlana 4. koji glasi:
Korektivni koeficijent utvrðen u skladu sa ovom uredbom, ne utièe na platu
zaposlenog koji je ostvario radni uèinak na nivou proseka zdravstvene ustanove u
kojoj je zaposlen, u skladu sa ovom uredbom.
Ova odrednica se briše jer je važila samo u situacijama kada je proseèna ocena
ustanove bila 5,00.
2. Deo plate po osnovu radnog uèinka
Deo plate po osnovu radnog uèinka odreðuje se procentualnim uveæanjem
osnovne plate, srazmerno ukupnoj oceni.
Novom Uredbom odreðeno je maksimalno procentualno uveæanje
osnovne plate od 8,08%.
Poveæanjem maksimalno moguæeg uveæanja osnovne plate sa 4% na 8,08%,
praktièno je poveæana razlika izmeðu ocena, odnosno poveæana razlika u plati izmeðu
onih koji imaju nižu i onih koji imaju višu ocenu.
Kako je maksimalna ocena 10, na osnovu ostvarenih rezulata, a maksimalno
poveæanje plate po osnovu radnog uèinka 8,08%, to znaèi da vrednost ocene 1 iznosi
0,808%, odnosno koeficijent je 0,00808.
Za obraèun radnog uèinka formula je sledeæa:
(0.00808 x KO) x OP
KO - konaèna ocena iz kapitacionih tabela
OP - osnovna plata
0.00808 - konstanta (vrednost za ocenu 1)
Primer za koeficijent 12,59
Ocena 10
Radni uèinak za ocenu 10 (po novom) = 0,00808 x 10 x 31.527,21 = 2.547,40
Radni uèinak za ocenu 10 (po starom) = 0,004 x 10 x 32.156,97 = 1286,28
Osnovna plata + radni uèinak (po novom) = 31.527,21 + 2.547,40 = 34.074,61
Osnovna plata + radni uèinak (po starom) = 32.156,97 + 1286,28 = 33.443,25
Opis
Osnovna plata
Radni uèinak
Osnovna plata
+ radni uèinak
Ocena 10 - po novom
31.527,21
2.547,40
34.074,61
Ocena 10 - po starom
32.156,97
1.286, 28
33.443,25
-629,76
1.261,12
628,36
Razlika
(Po novom
- po starom)
Ocena 5
Radni uèinak za ocenu 10 (po novom) = 0,00808 x 5 x 31.527,21 = 1.273,70
Radni uèinak za ocenu 10 (po starom) = 0,004 x 5 x 32.156,97 = 643,14
Osnovna plata + radni uèinak (po novom) = 31.527,21 + 1.273,70 = 32.800,91
Osnovna plata + radni uèinak (po starom) = 32.156,97 + 643,14 = 32.800,11
Osnovna plata
Radni uèinak
Osnovna plata
+ radni uèinak
Ocena 5 - po novom
31.527,21
1.273,70
32.800,91
Ocena 5 - po starom
32.156,97
643,14
32.800,11
-629,76
630,56
0
Opis
Razlika
(Po novom
- po starom)
Za ocenu 5 po novom i starom obraèunu možemo zakljuèiti da je osnovna
plata manja, a radni uèinak za isti iznos veæi, tako da je ukupna plata ista (razlika je
u parama zbog zaokruženja).
Ocena 0
Radni uèinak za ocenu 0 (po novom) = 0,00808 x 0 x 31.527,21 = 0
Radni uèinak za ocenu 0 (po starom) = 0,004 x 0 x 32.156,97 = 0
Osnovna plata + radni uèinak (po novom) = 31.527,21 + 0 = 31.527,21
Osnovna plata + radni uèinak (po starom) = 32.156,97 + 0 = 32.156,97
Osnovna plata
Radni uèinak
Osnovna plata
+ radni uèinak
Ocena 5 - po novom
31.527,21
0
31.527,21
Ocena 5 - po starom
32.156,97
0
32.156,97
-629,76
0
-629,76
Opis
Razlika
(Po novom
- po starom)
Rezime prikazanih primera
Izmene korektivnog koeficijenta i najvišeg procentualnog poveæanja plata utièu tako
da plate zaposlenih èija je ocena 5 ostaju na nivou kao i pre izmena, plate zaposlenih èija
je ocena veæa od 5 se poveæava srazmerno veæoj oceni, dok plate zaposlenih èija je ocena
manja od 5 se srazmerno smanjuju i maksimalno smanjenje za ocenu 0 je 2%.
3. Lekari (izuzeci kod raèunanja
procenta uveæanja osnovne plate)
Izmenom èlana 14. Uredbe kojim su navedeni izuzeci kod raèunanja procenta
uveæanja osnovne plate po osnovu radnog uèinka izmenjeno je da procenat uveæanja
osnovne plate po osnovu radnog uèinka ne može biti manji od proseka radnog
uèinka lekara u zdravstvenoj ustanovi, pri èemu su ostali svi izuzeci:
· Lekaru na specijalizaciji procenat uveæanja osnovne plate na osnovu radnog
uèinka obraèunava se na nivou proseka radnog uèinka lekara u zdravstvenoj
ustanovi za vreme trajanja specijalizacije lekara.
· Lekaru u kuænoj nezi, lekaru specijalisti odgovarajuæe grane medicine,
odnosno stomatologije, a koji ne obavlja poslove izabranog lekara, procenat
uveæanja osnovne plate na osnovu radnog uèinka obraèunava se na nivou
proseka radnog uèinka lekara u zdravstvenoj ustanovi.
· Lekaru povratniku sa odsustva dužeg od šest meseci, lekaru poèetniku,
lekaru koji je zasnovao radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi,
procenat uveæanja osnovne plate na osnovu radnog uèinka obraèunava se na
nivou proseka radnog uèinka lekara u zdravstvenoj ustanovi u periodu od
godinu dana od dana povratka lekara sa odsustva, odnosno od dana kada je
poèeo da radi, odnosno kada je zasnovao radni odnos u drugoj zdravstvenoj
ustanovi.
Dakle, ostali su svi izuzeci isti, ali je izmenjeno da procenat uveæanja osnovne
plate po osnovu radnog uèinka ne može biti manji od proseka radnog uèinka
lekara u zdravstvenoj ustanovi. Iz ovoga proizilazi da procenat uveæanja njihove
plate može biti i veæi od proseka ustanove.
4. Medicinske sestre / tehnièari u timu
Medicinske sestre / tehnièari koje rade u timu sa izabranim lekarom procenat
uveæanja osnovne plate po osnovu radnog uèinka obraèunava se u istom procentu kao
i za izabranog lekara.
Problem nastaje kako obraèunati platu medicinskoj sestri / tehnièaru kada je
izabrani lekar odsutan zbog privremene spreèenosti za rad.
Ovom Uredbom je takva situacija precizirana da se za taj period procenat
uveæanja osnovne plate po osnovu radnog uèinka obraèunava na nivou proseka
radnog uèinka u zdravstvenoj ustanovi.
dipl. ecc Branislava Šljivanèanin
Download

Korektivni koeficijent