REVIZOR 4/2013
RADNI ODNOSI, ZARADE i NAKNADE
NOVI USKLAÐENI DINARSKI
NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA i DOPRINOSA
- primena od 1. februara 2013. godine U skladu sa ovlašæenjem iz èlana 12a Zakona o porezu na dohodak graðana
("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10,
50/11, 91/11 93/12) i ovlašæenjem iz èlana 65a Zakona o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09 i 52/11 i
101/11), Vlada Republike Srbije utvrðuje i objavljuje svake godine:
1. dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak graðana iz èlana 9. stav
1. taè. 9), 12) i 13), èlana 15a stav 2, èlana 18. stav 1. taè. 1), 2), 4), 5), 6) i
7), èlana 21a, èlana 83. stav 5. taèka 1) i èlana 101a st. 1, 3. i 4. Zakona o
porezu na dohodak graðana, usklaðene godišnjim indeksom potrošaèkih
cena u prethodnoj godini i
2. dinarski iznos iz èlana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje, usklaðen godišnjim indeksom potrošaèkih cena u
prethodnoj godini.
Godišnji indeks potrošaèkih cena u 2012. godini iznosi 112,2 prema podatku
Republièkog zavoda za statistiku, što znaèi dosadašnji neoporezivi iznosi se
uveæavaju za 12,2%.
Usklaðeni dinarski neoporezivi iznosi koji se primenjuju se od 1. februara 2013.
godine biæe objavljeni u "Službenom glasniku RS".
1. Usklaðeni neoporezivi iznosi
u Zakonu o porezu na dohodak graðana
Usklaðeni dinarski neoporezivi iznosi u Zakonu o porezu na dohodak graðana
od 1. februara 2013. godine (uz uporedni pregled sa dosadašnjim) su sledeæi:
Iznosi (u din.)
R.
br.
Opis
Prethodni
od 1.2.2012.
do 31.1.2013.
Novi
od 1.2.2013.
do 31.1.2014.
1
2
3
4
1. U èlanu 9. stav 1. Zakona:
1.1. pomoæ u sluèaju smrti zaposlenog, èlana njegove
porodice ili penzionisanog radnika (taèka 9))
54.206
60.819
1.2. stipendije i krediti uèenika i studenata, meseèno
(taèka 12))
9.293
10.427
1.3. naknada za ishranu - hranarina koju sportistima
amaterima isplaæuju amaterski sportski klubovi,
meseèno (taèka 13))
7.744
8.689
REVIZOR 4/2013
RADNI ODNOSI, ZARADE i NAKNADE
Iznosi (u din.)
R.
br.
Opis
Prethodni
od 1.2.2012.
do 31.1.2013.
Novi
od 1.2.2013.
do 31.1.2014.
1
2
3
4
2. U èl. 15a i 101a Zakona:
2.1. neoporezivi iznos zarade
7.822
8.776
3.1. naknada troškova prevoza u javnom saobraæaju
(za dolazak na posao i povratak sa posla),
meseèno (taèka 1)
3.098
3.476
3.2. dnevnica za službeno putovanje u zemlji
(taèka 2)
1.859
2.086
3.3. naknada za korišæenje sopstvenog automobila za
službeno putovanje ili druge službene svrhe,
meseèno (taèka 4)
5.421
6.082
3.4. solidarna pomoæ za sluèaj bolesti, zdravstvene
rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili èlana
njegove porodice (taèka 5)
30.975
34.754
3.5. pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina,
povodom Nove godine i Božiæa, godišnje (taèka 6)
7.744
8.689
15.487
17.376
4.647
5.214
23.232
26.066
3. U èlanu 18. stav 1. Zakona:
3.6. jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa
zakonom koji ureðuje rad, godišnje (taèka 7)
4. U èlanu 21a Zakona:
4.1. premije dobrovoljnog dodatnog penzijskog i
invalidskog osiguranja i penzijski doprinos u
dobrovoljni penzijski fond, meseèno
5.
U èlanu 83. stav 5. taèka 1. Zakona:
5.1. pojedinaèno ostvaren dobitak od igara na sreæu
2. Usklaðeni iznos u Zakonu
o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u èlanu 13. st. 3. i 4.
usklaðeni dinarski iznos premije za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje i
penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac plaæa za
zaposlene na teret sopstvenih sredstava na koji se ne plaæaju doprinosi za
obavezno socijalno osiguranje (koji je iznosio 3.894 dinara meseèno) - od 1. februara
2013. godine iznosi 5.214 dinara.
Taj iznos (5.214 dinara) istovremeno je od 1. februara 2013. godine i neoporezivi
iznos koji je osloboðen plaæanja poreza za premiju, odnosno penzijski doprinos koji za
zaposlene plaæa poslodavac, a saglasno èlanu 14b stav 2. taèka 2. Zakona o porezu na
dohodak graðana.
Verica Miniæ
Download

Нови ускађени динарски неопорезиви износ пореза и доприноса