| Ekonomija
Piše: Biljana Trifunović
Uvoz koji je oslobođen
plaćanja carine i PDV-a
Šansa za razvoj pojedinca, firme i cele zemlje opšte je poznato da je
izvoz. Nije česta pojava da u zemlji Srbiji imamo sinhronizaciju zakona.
Ali kada je u pitanju izvoz i uvoz, propisi su sinhronizovani i naslanjaju
se jedan na drugi. Šta to znači?
Z
akon o spoljnotrgovinskom poslovanju,
Carinski zakon i Zakon o PDV
sinhrono
podržavaju
specifiène
spoljnotrgovinske poslove, koji prilikom
uvoza repromaterijala i robe uvoznika oslobaðaju
plaæanja carine i PDV.
Najèešæe i najisplativije vrste takvog posla su:
* aktivno oplemenjivanje – doradni poslovi;
* reeksportna dorada i
* reeksport
Aktivno oplemenjivanje ili èešæi naziv dorada,
podrazumeva vrstu spoljnotrgovinskog posla, da
od ino-partnera domaæa proizvodna firma dobije
kompletan repromaterijal na doradu, odnosno
da proizvede nov gotov proizvod ili poluproizvod. Nekada je naša tekstilna industrija imala
mnogo takvih ugovora. Sada, veliki broj domaæih
firmi proizvodi prozore, vrata, fasade za ino-dobavljaèa.
Kako u praksi to izgleda?
Ukoliko je neka domaæa firma pronašla partnera
u inostranstvu, koji gradi neki objekat, ili sama to
veæ radi u inostranstvu, nepotrebno je da se na
uvozni repromaterijal plaæa carina i PDV. Uz posedovanje Ugovora o aktivnom oplemenjivanju doradi, potrebno je da proizvodna firma napravi:
* normativ utroška repromaterijala po jedinici
14
| oktobar 2011.
posao mora da se završi i gotov proizvod se vraæa ino-dobavljaèu koji je, inaèe, i isporuèio repromaterijal. Izvoz može da bude i sukcesivan. Kroz
Carinsku evidenciju se razdužuje svaki komad ili
kilogram gotovog proizvoda, do konaènog završetka posla. Za ovu vrstu spoljnotrgovinskog
posla, aktivno oplemenjivanje, bitno je naglasiti
da se repromaterijal i gotov proizvod dobijaju i
vraæaju istom ino-partneru. U tom sluèaju, prilikom otvaranja Deviznog kontrolnika, otvara se
samo Izvozni devizni kontrolnik.
kojim se oslobaða plaæanja carine i PDV. Nakon
završenog procesa proizvodnje, umesto firme
od koje je kupljen materijal, gotovi proizvodi se
izvoze sasvim drugom kupcu i najèešæe u neku
treæu zemlju. U ovom sluèaju, otvaraju se dva
devizna kontrolnika, i uvozni i izvozni.
Poslovi aktivnog oplemenjivanja i reeksportne
dorade, kao i sam reeksport, obuhvaæeni su u
èl. 17. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju,
èlanovima od 110-128. Carinskog zakona i èlanom 24. Zakona o PDV.
Reeksportna dorada je vrlo slièan posao aktivnom oplemenjivanju. Za dobijanje rešenja od
Carinske uprave potrebna su sva ista dokumenta, s tim što je u ovom sluèaju potrebno priložiti
još jedan ugovor, a to je ugovor sa inostranom
firmom o izvozu gotovih proizvoda.
Kada se radi o reeksportu, koji je, u stvari, oblik
trgovine kupljene robe u inostranstvu i prodaje
se u nepromenjenom stanju ino- kupcu, u tom
sluèaju postoje dve moguænosti:
1. Kupljena roba može da se uveze u zemlju i
uz priložene kupoprodajne ugovore (najbitniji je ugovor o izvozu) Carinska uprava izdaje
rešenje o reeksportu, / roba se u nepromenjenom stanju izvozi/, i u tom sluèaju ste osloboðeni plaæanja carine i PDV. Firme se èešæe
opredeljuju za ovu varijantu, jer se, u tom sluèaju, eliminiše moguænost da kupac i prodavac stupe u kontakt i da u buduæoj saradnji
direktno trguju. Na ovaj naèin, dobijaju poruèenu robu iz Srbije. U ovom sluèaju, potrebno
Kako je u praksi ?
Ukoliko neka firma ima ugovoren izvoz gotovih
proizvoda u inostranstvo, a da joj za izradu tih
proizvoda uèestvuje repromaterijal iz inostranstva, u tom sluèaju domaæa firma kupuje repromaterijal iz inostranstva, uz pomenutu dokumentaciju, dobija od Uprave carina rešenje
je takoðe otvoriti oba devizna kontrolnika, i
uvozni i izvozni;
2. Naši pozitivni propisi dozvoljavaju da firma
kupi robu u inostranstvu i da je proda u inostranstvu treæoj firmi, bez ikakvih posebnih
dozvola. I u ovom sluèaju, potrebno je takoðe otvoriti oba devizna kontrolnika, i uvozni i
izvozni. Pored kontrolnika, potrebno je saèiniti
dokument o deviznom pravdanju, posebno za
uvoz i posebno za izvoz i u propisanom roku
od 30 dana, od nastanka svake promene,
posebno ga dostaviti Narodnoj banci Srbije,
Službi DDK.
Èinjenica je da nekoliko godina unazad imamo
tendenciju smanjenja carinskih stopa, ili da ne
postoji carinska obaveza na odreðene vrste
robe. Meðutim, suma koju treba da plati uvoznik
za PDV obavezu nije mala, pogotovu ako se radi
o robi koja je namenjena izvozu, nepotrebno je
izdvajati sredstva (kojih nikad nije dovoljno) i kasnije tražiti povraæaj plaæenog PDV.
dipl. ecc Biljana Trifunović
Suvlasnik i direktor „IFA“ d.o.o.
www.ifa.co.rs
Bitno je napomenuti još jednu pogodnost za firme kojima se izvozi roba iz
Srbije, a one su domicilne firme iz zemlja koje su potpisnice CEFTA ugovora. U tom slučaju, roba koja se uvozi
iz EU, pod uslovom da je isporučilac
uz robu poslao i EUR obrazac, kojim
garantuje da je roba stvarno proizvedena u EU. U procesu proizvodnje
kada se doda deo repromaterijala
domaće proizvodnje, dijagonalnim
kumuliranjem /združivanjem/ EUR
obrazaca oslobođene su u svojim zemljama plaćanja carine na uvoz robe
iz Srbije, plaćaju samo PDV.
proizvoda i
* Carinsku specifikaciju sa tarifnim brojevima
svakog pojedinaènog repromaterijala koji se
uvozi.
Sam postupak dobijanja dozvole za aktivno
oplemenjivanje je pojednostavljen i taj dokument
izdaje Uprava carina, obièno sa rokom od 3 meseca, sa moguænošæu produženja do 12 meseci
od datuma uvoza.
To znaèi da, najduže u roku od 12 meseci (jedino
izgradnja brodova ima rok 24 meseca), doradni
oktobar 2011. |
000
Download

Uvoz koji je oslobođen plaćanja carine i PDV-a