D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BEOGRAD
08022
11.000 Beograd ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
AUTOMATIKA DODATNE REZERVNE ZAŠTITA TIP: KA-DRZ
NAMENA
Pouzdanost rada jedne transformatorske stanice ( TS ) u značajnoj meri zavisi od
kontinuiranosti napajanja ureñaja i opreme pomoćnim naponom. Pomoćni naponi u TS
obezbeñuju se iz raznih izvora: akumulatorska baterija, ispravljači, DC/DC konvertori ili
kondenzatorske baterije. Najčešće je pomoćno napajanje akumulatorska baterija vezana
na ispravljač i ovim se obezbeñuje kontinuirano napajanje. Problem nastaje kada iz nekih
razloga nemamo jednosmernog napajanja ( kratak spoj na izvodima, prekid veze, prazne
baterije i sl. ). Problem može da se prevazi|e ugradnjom rezervne baterije i kalemova za
isključenje. Ovo rešenje zahteva dodatna investiciona ulaganja. Dosta jeftinije rešenje je
ugradnja tkz. dodatne rezervne zaštite. U slučaju nestanka jednosmernog napona ulogu
zaštite preuzima ova zaštita. Energija za isključenje prekidača je obezbeñuje iz
kondenzatorskih pomoćnih ureñaja koji su u njenom sklopu. Radom dodatne rezervne
zaštite upravlja automatika dodatne rezervne zaštite tip KA-DRZ.
Slika 1. Ureñaj KA-DRZ
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BEOGRAD
08022
11.000 Beograd ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
NAČIN RADA
Automatika KA-DRZ smeštena je 19'' RACK i predviñena je za ugradnju ( u orman,
na nadzornu ploču, na vrata ormana i sl. ). Sastoji se principijelno iz nekoliko celina:
- 3 kondenzatorska isključna ( pomoćna ) ureñaja
- kontrolnika jednosmernog napona, kontrolnika naizmeničnog napona i vremenskog
releja
- signalizacije
- dela za obradu signala sa autonomne prekostrujne i zemljospojne zaštite
Principijelno rad ureñaja može se pratiti na slici 1. U normalnom pogonu
kondenzatorski pomoćni ureñaji ( KPU ) su priključeni na naizmenični napon i pune se. Na
svom izlazu daju jednosmerni napon potreban za aktiviranje rezervnog kalema prekidača.
Kontrolnik jednosmernog napona kontroliše jednosmerni napon. U slučaju pada
jednosmernog napona ispod podešenog nivoa starta se vremenski relej i u slučaju da se
za predviñeno vreme ( obično oko 3 sata ) jednosmerni napon ne vrati u granice iznad
podešenog nivoa daje se nalog za isključenje prekidaču. U slučaju da je jednosmerni
napon ispod podešenog nivoa, a registruje se i nestanak naizmeničnog napona daje se
nalog za isključenje prekidača.
U delu signalizacije obezbeñena je:
a) signalizacija nestanka ( pada ) jednosmernog napona
b) signalizacija nestanka naizmeničnog napona
c) signalizacija kvara nekog od KPU-a
d) signalizacija nestanka napajanja nekog od KPU-a
e) kontrola isključnih krugova
f) brojač nestanka ( pada ) pomoćnog napajnja
g) brojač naloga za isključenje prekidača preko KPU-a
U delu za obradu signala sa autonomne prekostrujne i zemljospojne zaštite se
usklañuje rad ovih zaštita koje se napajaju iz struje kvara. Ako je konstatovan nestanak (
pad ) jednosmernog napona onda se u krug isključenja prekidača uključuju i ove zaštite.
Ako nema jednosmernog napona, a pobudi se ili autonomna prekostrujna ili autonomna
zemljospojna zaštita daje se nalog prekidaču za isključenje.
Napomena: Na modulu KBI 23 se nalazi prekidač kojim se može izabrati opcija da se ne
daje nalog za isključenje prekidača ako je prekidač isključen. Prekidač na modulu se
prebaci u položaj 1, a na kontakte 39 - 40 se dovede napon 110V dc kada je energetski
prekidač uključen.
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BEOGRAD
08022
11.000 Beograd ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
KUI
UC+
220 VAC
ili
110 VAC
UC-
t
Iskljucenje
prekidaca
U= < Up
U=
Nestanak U~
I >, t
Io >, to >
Slika 2. Logička šema za KA DRZ
TEHNIČKI PODACI
Naizmenični ulazni napon:
60V, 100V ili 220V ac
Jednosmerni napon:
110V ili 220V dc
Kontrolnik jednosmernog napona:
(0,8- 1,2) U= ( podesivo )
Vremenski relej:
(0,1-9,9) sati ( podesivo )
Kućište :
Metalno sa ugra|enim RACK-om
Priključenje:
Preko priključnice koja se nalazi na zadnjoj strani kućišta
( dvodelni priključci Phoenix MSTB 2,5 (1-26),(33-40), a MSTB 6 (27-32))
Napomena: Prilikom naruñbe potreno je navesti koji je jednosmerni i naizmenični napon.
Slika 3. Zadnja ploča sa priključnim planom
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BEOGRAD
08022
11.000 Beograd ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
U prilogu je dat izgled prednje ploče i kratak opis pojedinih modula i priključna šema.
Slika 4. Prednja ploča KA-DRZ
1. KBI 23
- isključni relej KO1( tri radna kontakta )
- brojač pada jeddnosmernog napona PC01
- brojač isključenja DRZ PC02
2. KPU 110SS
- kondenzatorski isključni ure|aj
- lokalna signalizacija prisustva napona Uc ( led diode )
- daljinska signalizacija nestanka naizmeničnog napona ( kontakt releja )
- daljinska signalizacija nestanka Uc ( kontakt releja )
- zaštitni osigurač na modulu ( 0,5A )
3. KKJNV
- kontrola pada napona U= ( podesivo od 0,8 do 1,2 U=)
- kontrola nestanka naizmeničnog napona
- vremenski relej ( vreme od nestanka U= ) - podesivo (0,1-9,9) sati
- taster za probu ( simulira pad U= )
4. KKIK 3
- kontrola isključnih krugova
- signalizacija ispravnosti isključnih krugova ( led dioda svetli kad je iskljućni
krug ispravan )
- daljinska signalizacija neispravnosti isključnog kruga ( kontakt releja )
KUI 3
SIGNALIZACIJA
U=<Up
t >0
U~ 0
U~
+
U=
-
+
Uc
_
27
DATUM
CRTAO
KONSTRUISAO
OVERIO
I> t> Io> to>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KUI 2
I1
28
I2
30
31
I3
32
33 34 35 36 37 38 39 40
KONTROLA
ISKLJUCNIH
KRUGOVA
KA DRZ prikljucak 1
6.09.2008.
Miroslav Ristic
Željko Kuvac
Novo Ristic
ISKLJUCENJE
29
ISKLJUCENJE
BROJACI
OBRADA SIGNALA
KIK 1a
KIK 1b
KIK 2a
KIK 2b
KIK 3a
KIK 3b
KUI 1
NESTANAK JS NAPONA
KVAR KUI 1
KVAR KUI 2
KVAR KUI 3
NESTANAK NAPONA NA KUI 1
NESTANAK NAPONA NA KUI 2
NESTANAK NAPONA NA KUI 3
KIK 1
KIK 2
KIK 3
ISKLJUCENJE DRZ-a
KA DRZ
UKLJUCEN PREKIDAC
BLOK FUNKCIJA
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BEOGRAD
11.000 Beograd ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
08022
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
BEOGRAD
08022
11.000 Beograd ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
DODATAK
Autonomna dodatna rezervna zaštita KA DRZ može da se isporuči sa ugradjenim
autonomnim zaštitama i to trofaznom prekostrujnom i zemljospojnom zaštitom KA DRZ 31.
Na slici 5. dat je izgled ureñaja koji je smešten u dupli 19’’ RECK.
Slika 5. KA DRZ i KA DRZ 31 u zajedničkom RECK-u
Slika 6. Zadnja ploča KA DRZ i KA DRZ 31 u zajedničkom RECK-u
Download

Prospekt KA DRZ - Kvazar Beograd