D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
11062
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
UREĐAJ ZA SIGNALIZACIJU TIP: KSKT-32
NAMENA
Uređaj za signalizaciju tip KSKT-32 namenjen je za signalizaciju neregularnih stanja, odnosno
značajnih promena u postrojenju. Uređaj signalizira kvar, odnosno promenjeno stanje, svetlosnim
signalom i uključenjem zvučne signalizacije (grupni signal). Uređaj prima i obrađuje 32 signala. Uređaj
može da se koristi u elektroenergetskim i industrijskim postrojenjima. KSKT -32 je pogodan za ugradnju
na nadzornu ploču ili zakretni ram ormara.
Slika 1. Signalizator neregularnih stanja KSKT 32
NAČIN RADA:
KSKT - 32 (Slika 1.) prima i obrađuje 32 signala (osnovna verzija ). KSKT - 32 se sastoji iz tri dela:
1. Deo zajedničkih funkcija - KSKT-Z,
2. Deo za prijem, obradu signala i daljinsko prosleđivanja - KSKT-M,
3. Deo svetlosne signalizacije - KSKT- T.
1
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
11062
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
1. Modul zajedničkih funkcija KSKT - Z sastoji se iz tri dela:
− Konvertora DC/DC (ili AC/DC), pomoćnog napona u napon potreban za rad elektronskih delova,
− Releja treperavog svetla,
− Releja trube, odnosno releja koji se pobuđuje pri pojavi bilo kojeg signala.
2. Modul za prijem i obradu signala KSKT - M sadrži elektronske komponente (CMOS, optokapleri)
za prijem i obradu 16 ulaznih signala. Ulazni signali su galvanski odvojeni od ostalih delova.
Osnovna varijanta sadrži dva modula za 32 signala.
3. Modul svetlosne signalizacije sastoji se od 32 svetlosna tela i tri tastera potrebna za upravljanje
radom uređaja. Ovaj deo se nalazi na prednjem delu kućišta uređaja.
Rad uređaja najbolje se može pratiti na funkcionalnom dijagramu (Slika 2).
ULAZ No 1
SVETLO 1
ZVUK
RESET
SVETLA
RESET
ZVUKA
t (s)
Pojavom signala na bilo kom ulazu uključuje se odgovarajuća ”sijalica”, aktivira se generator treperavog
svetla i svetlo postaje treperavo. Sa dolaskom signala aktivira se i truba (zvono), što ukazuje da je došlo
do promene stanja. Pritiskom na taster “RESET ZVUKA” isključuje se zvučni signal. Pritiskom na taster
“RESET SVETLA” isključuje se i svetlosni signal, ako je bio prolaznog karaktera. Ako signal nije bio
prolazni, odnosno postoji u trenutku resetovanja, svetlo postaje mirno. Sa nestankom ulaznog signala
svetlo postaje treperavo. Pritiskom na taster “PROBA SVETLA” uključuju se sve “sijalice”. Ovaj taster
koristi se za ispitivanje ispravnosti svih svetlosnih signala. Svi napred navedeni signali ( RESET
ZVUKA, RESET SVETLA i PROBA SVETLA) mogu se dovesti i daljinski (dovođenjem pozitivnog napon
na odgovarajuće priključke).
2
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
11062
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
DEFINICIJE:
PROLAZNI SIGNAL: Signal koji se pojavio, aktivirao uređaj i nestao pri pritisku “RESET SVETLA”.
TRAJNI SIGNAL:
Signal koji se pojavio, aktivirio uređaj i nije nestao pri pritisku “RESET SVETLA”.
TREPERAVO SVETLO: Svetlo koje se pojavljuje i nestaje sa konstantnom učestanošću.
MIRNO SVETO:
Svetlo koje je konstantno prisutno.
RESET SVETLA:
Isključenje svetla, odnosno dovođenje svetlosnih signala u početno stanje.
Isključenje je moguće samo prema funkcionalnom dijagramu.
RESET ZVUKA:
Isključenje zvučnog signala, odnosno grupnog signala.
PROBA SVETLA:
Uključenje svih svetlosnih signal na uređaju u cilju probe istih.
FUNKCIONALNI MODULI:
a)
KSKT- Z, modul zajedničkih funkcija
a.1.
Konvertor
Na ulaze 49(L+) i 50(L-) dovodi se pomoćno napajanje. Pomoćni napon može biti 24 V DC, 48V DC,
110V DC, 220 V DC, 100 V AC, 220 V AC. Prilikom porudžbine potrebno je definisati ovaj napon.
Standardna varijanta je sa jednosmernim naponom. Ovaj napon se konvertuje u 12V DC koji je
potreban za rad elektronike.
a.2.
Generator treperavog svetla
Sa pojavom pobudnog signala aktivira se generator treperavog svetla koji uključuje treperavo svetlo na
odgovarajućem izlazu. Prema funkcionalnom dijagramu generator treperavog svetla se isključuje.
Standardno se isporučuje signalizator sa treperavim svetlom sa 60 “treptaja” u minuti.
Moguće je obezbediti signalizaciju samo sa mirnim svetlom ili generator treperavog svetla sa 90
“treptaja” u minuti. Ove karakteristike se moraju definisati prilikom poručivanja.
a.3.
Relej trube
Sa pojavom bilo koga signala aktivira se relej. Kontakti ovoga releja mogu da se iskoriste za pobudu
nekog zvučnog signala (truba, zvono). Pritiskom na taster “RESET ZVUKA” isključuje se ovaj relej.
3
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
11062
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
U standardnoj varijanti ovaj relej se sam isključi posle 1 min, iako nismo delovali na taster ni ručno ni
daljinski. Ako pre isteka ovoga vremena delujemo na taster relej će se odmah isključiti.
b)
Modul za prijem i obradu signala KSKT-M
Na ulaza 1-32 dovode se ulazni signali. Pobuda se vrši sa (+) jednosmernim naponom 24V DC,
48V DC, 110V DC ili 220VDC. Ukoliko je pobuda fazom izmeničnim naponom ili sa ( - masom) potrebno
je posebno naglasiti jer ovo nije standardna varijanta. U standardnom uređaju nalazi se 2 modula, koja
obrađuju po 16 signala, ali su moguće i druge varijante. Obrada signala se vrši CMOS kolima. Ulazi i
izlazi iz ovoga modula su galvanski odvojeni optokaplerima. Mehanizmi rada ovoga modula i njegova
sinhronizacija sa modulom zajedničkih funkcija je ranije objašnjena. Potrebno je naglasiti da su svi
signali potpuno odvojeni jedni od drugih.
c)
Modul svetlosne signalizacije KSKT- T
Modul svetlosne signalizacije sastoji se od 32 svetlosna tela i tri tastera. Svako svetlosno telo čini LED
diode koja obezbeđuje svetleću površinu od (16x16) mm. Preko svakog signalnog tela nalazi se broj
koji označava broj ulaznog signala. Na uređaja se nalaze spiskovi koji definišu signal na ulazima npr.;
1.
2.
3.
PREKOSTRUJNA ZAŠTITA
PREVISOK NAPON
…
Spisak signala kreira sam korisnik na dostavljenom papiru, i stavlja ga u odgovarajući “džep”.
d)
Modul daljinske signalizacije
Modul daljinske signalizacije sadrži 32 releja preko kojih se signal sa ulaza može proslediti na daljinu.
Sa nestankom ulaznog signala i signal izlaznog (daljinskog) signala nestaje. Daljinske funkcije se
nalaze u sklopu modula za prijem i obradu signala KSKT- M. Daljinska signalizacija ne predstavlja deo
standardne opreme pa se prilikom narudžbine treba naglasiti.
MONTAŽA UREĐAJA:
U unapred pripremljen otvor dimenzije 295x125 uređaj se ubaci i sa 4 šrafa se fiksira za nadzornu ploču
ili vrata ormara. Zatim se pristupi ožičenju uređaja.
4
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
11062
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
Slika 3. KSKT 32 zadnja strana
UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE:
Uređaj se vezuje prema šemi koja se nalazi na zadnjoj strani uređaja i u prilogu prospekta. Konektori su
rastavljivi tako da pri montaži, zameni ili skidanju uređaja ožičenje ne mora da se dira.
Napomena: Upustvo je pisano za napajanje i pobudu uređaja jednosmernim naponom. Situacija je
slična ako je napajanje i pobuda naizmeničnim signalom ( “+” je ekvivalentan Uf ).
Napajanje uređaja
Napajanje uređaja jednosmernim naponom ostvaruje se dovođenjem plusa pomoćnog napona na
mesto oznake L+ (klema 49), minus se dovodi na mesto sa oznakom L- (klema 50). Kod napajanja
naizmeničnim naponom napajanje se dovodi na kleme 49 (Uf) i 50 (Uo).
Daljinske komande
Može se obezbediti daljinsko resetovanje zvučnog i svetlosnog signala, kao i proba svetlosnog signala.
Na mesto označeno sa L- (klema 46) se dovede minus (nula). Dovođenjem plusa (faze) na Rz (klema
43) resetuje se zvučni signal. Dovođenjem plusa (faze) na Ps (klema 45) resetuje se svetlosni signal.
Dovođenjem plusa (faze) na Rs (klema 44) vrši se proba svetlosnih signala (svi svetlosni organi svetle).
Vezivanje zvučnog signala
Na Uo (klema 47) se dovede jedan kraj zvučnog organa ( truba, zvono i sl.), a drugi kraj ovog zvučnog
organa se veže na plus ili fazu Uf ( klema 48). Uo i Uf su kontakti releja i kad se relej uključi javlja se
zvučni signal (ako smo zvučni organ povezali na napred objašnjen način).
5
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
11062
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
Vezivanje pobudnih signala
Signali iz postrojenja se vezuju tako da se prvenstveno obezbedi fiksni minus L- ili 0 (nula) na
klemama 10, 20, 30 i 40. Na mesta U1…U32 (kleme 1-8, 11-18, 21-28, 31-38) vezuju se signali iz
postrojenja (preko nekog kontakta preveden plus ili faza). Kada se zatvori kontakt svetli orgovarajući
svetlosni organ. Potrebno je voditi računa kako se vezuju signali jer broj uz Ux odgovara broju na
prednjoj ploči.
Pravljenje spiska signala
Na prednjoj ploči se nalaze natpisi LEGENDE, potrebno je skinuti plastičnu zaštitu i na papir upisati
spisak signala. Treba voditi računa o brojevima, kako je objašnjeno u predhodnom stavu. Posle
ispisivanja spiska signala obavezno vratiti plastičnu zaštitu.
Model za pravljenje spiska signala možete preuzeti na http://www.kvazar.co.rs/uredajzasignalizaciju.html
Proba svetla
Pritiskom na taster PROBA SVETLA (zeleni taster) vršimo probu svetlosnih tela, svi svetle kada se
pritisne ovaj taster. Ovo se može uraditi i daljinski, kako je ranije objašnjeno.
Reset zvuka
Ako se u postrojenju desila nekakva promena (aktivirao se neki signal) javlja se i zvučni signal.
Pritiskom na taster RESET ZVUKA (crveni taster) isključuje se zvuk i aktiviraće se sa sledećom
pobudom. Ako nismo resetovali zvuk za 1 minuta uređaj sam resetuje zvuk. Ovo se može promeniti na
ranije objašnjen način. Ova funkcija se može uraditi i daljinski, kako je ranije u Upustvu za vezivanje
objašnjeno.
Reset svetla
Ako se u postrojenju desi neka promena (aktivira se neki signal) zasvetli odgovarajući svetlosni organ.
Svetlo je treperavo. Pritiskom na taster RESET SVETLA (žuti taster) svetlo se isključuje ako je nestala
pobuda, a ako nije prestala pobuda svetlo postaje mirno i pređe u treperavo kad nestane pobuda.
Ovo se može uraditi i daljinski, kako je ranije u Upustvu za vezivanje objašnjeno.
6
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
11062
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
TEHNIČKI PODACI
Tip uređaja
Pomoćno napjanje
Ulazni signal
Signalizacija
Napajanje sijalica
Potrošnja sijalica
Generator treperavog svetla
Kontakti releja trube
Vreme resetovanja trube
Daljinska signalizacija
Kućište
Dimenzije kućišta
Dimenzija potrebnog otvora
Priključne kleme
Broj ulaznih klema
KSK- 32
48, 110, 220V DC ili 100, 220VAC
24, 48,110,220 VDC (pobuda plusom) ili 100,220VAC
mirnim ili treperavim svetlom
iz vlastitog konvertora
20mA/ signalu
60 ili 90 treptaja /min
5A
1min ili 1,5 min
prema narudžbi
metalno (ugradnja)
292x180x122 mm DxŠxV
292x125 mm DxV
Phoenix 2.5mm2
50 ( sa daljinskim 90 )
UPUTSTVO ZA NARUČIVANJE
KSKT -
TIPSKA OZNAKA
BROJ SIGNALA
- 8 SIGNALA . . . . . . . . . . . . . . 8
- 16 SIGNALA . . . . . . . . . . . . . . 16
- 32 SIGNALA . . . . . . . . . . . . . . 32
POMOĆNO NAPAJANJE
-JEDNOMERNO . . . . . . . . . . . . . . . J
- NAIZMENIČNO. . . . . . . . . . . . . . . N
-KOMBINOVANO . . . . . . . . . . . . . . K
DALJINSKI SIGNAL
- SA DALJINSKIM SIGNALOM. . . .
- BEZ DALJINSKOG SIGNALA . . .
D
N
7
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
11062
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
PRILOG
DIMENZIJE KUĆIŠTA I POTREBNOG OTVORA ZA UGRADNJU KSKT 32
8
9
L+
32 signala
Up= 48 V dc
KSKT 32 JN
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
ulaz 25
ulaz 26
ulaz 27
ulaz 28
ulaz 29
ulaz 30
ulaz 31
ulaz 32
L+
48 V dc
L - Uo UF L +L -
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ulaz 9
ulaz 10
ulaz 11
ulaz 12
ulaz 13
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
reset sirene
proba svetla
reset svetla
ulaz 14
ulaz 15
ulaz 16
ulaz 17
ulaz 18
ulaz 19
ulaz 20
ulaz 21
ulaz 22
ulaz 23
ulaz 24
ulaz 1
ulaz 2
ulaz 3
ulaz 4
ulaz 5
ulaz 6
ulaz 7
ulaz 8
LŠEMA VEZIVANJA ULAZNIH SIGNALA BEZ DALJINSKE SIGNALIZACIJE
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
11062
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
10
L+
Up= 48 V dc
32 signala
KSKT 32 JD
DL +
6162 63 64 65 66 67 68 69 70 7172 73 74 75 76 77 78 79 80
D 26
ulaz 17
ulaz 18
ulaz 19
ulaz 20
ulaz 21
ulaz 22
ulaz 23
ulaz 24
D 17
D 18
D 19
D 20
D 21
D 22
D 23
D 24
L+
48 V dc
L - Uo UF L +L -
8182 83 84 85 86 87 88 89 90
DL +
2122 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40
ulaz 1
ulaz 2
ulaz 3
ulaz 4
ulaz 5
ulaz 6
ulaz 7
ulaz 8
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
DL +
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20
ulaz 11
4142 43 44 45 46 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 57 58 59 60
ulaz 25
ulaz 26
ulaz 27
ulaz 28
ulaz 29
ulaz 30
ulaz 31
ulaz 32
D 25
D 27
D 28
D 29
D 30
D 31
D 32
ulaz 9
ulaz 10
ulaz 12
ulaz 13
D 16
DL +
reset sirene
proba svetla
reset svetla
ulaz 14
ulaz 15
ulaz 16
D9
D 10
D 11
D 12
D 13
D 14
D 15
ŠEMA VEZIVANJA ULAZNIH SIGNALA SA DALJINSKOM SIGNALIZACIJOM
11.000 Beograd, ul. Pazinska br. 6 www.kvazar.co.rs tel/fax: 011/2465-247
11062
D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
Download

Prospekt KSKT 32