SIGNALIZATOR
TREPERAVIM SVETLOM
I SIGNALNI TABLO
MINEL
MSTT
Automatika
3.28
Ure|aj za signalizaciju primenjuje se u postrojenjima za proizvodnju i prenos elektri~ne energije,
termoenergetskim i industrijskim postrojenjima, transportu, vodoprivredi i na sli~nim postrojenjima
gde se mora registrovati kvar ili promena radnog stanja.
Ure|aj prihvata signal, kako trajnih, tako i trenutnih (prolaznih) pojava i alarmira zvu~nim i svetlosnim
signalom, ~ime na siguran i pregledan na~in upozorava osoblje na nastalu promenu.
Ure|aj normalno funkcioni{e i u uslovima velikih smetnji koje se javljaju u blizini energetskih
postrojenja.
OPIS RADA
MINEL AUTOMATIKA A.D. 11070 BEOGRAD, Milutina Milankovi}a 1, Tel./Fax.: 011/31 32 756
1
file: 03-28_MSTT.cdr
Ure|aj za signalizaciju MSTT sastoji se od ~èetiri modula signalne logike MST i jednog modula
generatora treperavog svetla i pobude trube MGTSPT koji su sme{šteni na {štampanim plo~èama.
Modul MST sadr`ži ~èetiri nezavisna kola za obradu ~èetiri ulazna signala. Za kutiju Bopla maksimalni
broj ulaznih signala je 16. Svaki signal kvara ima signalizaciju na prednjoj plo~èi ure|ðaja putem
LE-diode.
Modul MGTSPT sadr`ži impulsni rele za pobudu trube, sa mogu}n
æ o{}šæu trajnog rada trube do ru~ènog
kvitiranja ili autokvitiranja posle isteka 20 sekundi, a tako|e
ð i generatora treperavog svetla sa taktom
od 60 treptaja u minuti.
Na~èin rada trube bira se pomo}æu prekida~èa na prednjoj plo~èi ure|a
ð ja. Na ovom modulu je i izlaz za
daljinsku signalizaciju koji daje naponski impuls pri svakoj pojavi kvara.
Modul MST je memorijski modul koji registruje izvor kvara i memori{še ga, a tako|ðe daje impuls za
pobudu trube prema modulu MGTSPT. Kod promene stanja na ulazu aktivira se treperavi svetlosni
signal. Kvitiranje je zajedni~è ko za sve kvarove. Posle kvitiranja, ukoliko kvar i dalje traje svetlosni signal
postaje mirni i gasi se posle otklanjanja kvara, a u slu~èaju da se radi o prolaznom kvaru kvitiranjem se
signal odmah gasi.
SIGNALIZATOR
TREPERAVIM SVETLOM
I SIGNALNI TABLO
2
MINEL
Automatika
MINEL AUTOMATIKA A.D. 11070 BEOGRAD, Milutina Milankovi}a 1, Tel./Fax.: 011/31 32 756
file: 03-28_MSTT.cdr
MSTT
SIGNALIZATOR
TREPERAVIM SVETLOM
I SIGNALNI TABLO
MINEL
MSTT
Automatika
[email protected] URE\AJA
Ure|aj je sme{šten u kutiju Bopla tip NGS 98-8
dimenzija 144 X 144 X 160 mm. U zavisnosti od
porud`bine ure|aj mo`e biti za bilo koji broj signala
do 16
TEHNI^KE KARAKTERISTIKE
Nazivni napon
24, 48, 110, 220 V DC / AC
Kontakti relea modula MGTSPT
5A, 250 V, 1000 VA
UPUTSTVO ZA NARU^IVANJE
TIP SIGNALIZATORA
MSTT-
MINEL AUTOMATIKA A.D. 11070 BEOGRAD, Milutina Milankovi}a 1, Tel./Fax.: 011/31 32 756
3
file: 03-28_MSTT.cdr
BROJ SIGNALA
Download

MSTT - minel automatika