İSTANBUL
TICARET ODASI
1974
YILI
BAŞARILI İHRACATÇitARI
Hilton Oteli
17 Ekim 1975
BAŞARILI
IHRACATÇILAR, 1974
ALTIN I'lADALYA
Aksan Metal San . ve Tic.A.Ş .
Austro Türk '1' ütün A . Ş .
Bs llnr, özcan
Borsn, Naz ı m
Bomonti İplik ve Mensucat A . Ş .
Çınar Otel
Çukureve Ziraat Endüstri ve Tic . A.S .
D. B. Deniz Nakli yatı T . A.Ş .
Derkon Deri ve Konfeksiyon San . ve Tic . A.~
Durusel, Vedat
Katre Bağırsak - Sşbrı Güngör
Koçtuğ Denizcilik Işletmesi D.I.
f1agne z it A.Ş .
Hensuca t S ant ra ı ·r . A. ·>
Nurettin Doğanbey, Konyalı Lok?.ntası
Rem Dış Ticaret A . Ş .
Tuzcuoğlu, Hehmet Ali
Türk Hava Yol l ar ı A. O.
TUrkiye Şişe ve Cam ./ab . A . ş .
Ünal Koll . Şti . YaşaF Unsl ve Ort .
Vatan Konserve S8n8yi ve Tic . A . Ş .
Gl.ı'11UŞ
MADALYA
Akdeniz Turistik Tesisler A. Ş .
Dosan Konserve Son . ve Tic.A.~ .
Ece G ıda Sanayi ve Tic.A . Ş .
li'e niş Al üm.inyum S0neyi ve Tic .A. Ş .
Goleri Ren-Varuj an Agopys n
Ha lı Sa rayı Zeki Sefer
Narin Mensucat J?g1.:; r il:.o l or ı A. Ş .
Transtürk Holdi ng A . Ş .
Türk Maadin Şirketi
Türki ye 'l'u t ü n le ri A .Ş .
Uçak dervis A . Ş .
BRONZ JVIADALYA
Beker Ticaret Koll.Şti .
Demirc i 1\onservecili k A . c,? .
Ege Me tal Madencilik A ~ Ş .
Kaftan Export Koll . Ş ti.
Ka le kim Kimyevi He d . Ss n. ve Ticaret A. ~ .
Jl'liz.an Ticaret ve Sa n . Adi Kom.Şti.
Setur Servis Turistik A . Ş .
~IANSIYON
Biçaço , Moiz
Enka Pazarlama İtlı . İhr.A. Ş .
KBzlı Deri San. ve Tic . A . Ş .
Kontuar Turizm Seyalıot Acentası
Omurta k , lvle hmet
Rubi Koll . Ş ti .
Sel İlır . Koll . Sti.
Toper Der i Ham-Qlleri San . ve Tic.Ltd . Ş ti .
Uteksport Ulus l ara rası Sanayi :r1emüll eri
İhr . A. S .
Van Der Zee Seyahat Servisi Ltd. Ş ti.
ALTIN
Firma
l"'ı.ADALYA
Aksan Metal San . ve
Adı
Yanıkkapı
Adres
Bankalar cad .
Karakoy
İhracatı
Al üminyum
Te l efon
45 51 45
İhraç miktarı
4 . 074 . 306 $
F i rma
Austro Türk Tütün
Adı
1
Tic . A . Ş .
sk o
A .Ş.
Adres
Hayrettin Iskelesi no . ll
İhracatı
Tütün
Telefon
47 14 30
İhraç miktarı
17 . 5 1 3 . 306
Beşiktoş
$
Pirrna
Adı
Özcan Belkır
Şair Nı0Şr
Adres
sk . no . 90/6
Osmenbey
İhr~ cstı
Orrnon urünleri
Telefon
48 48 18 - 47 24 20
İhraç miktarı
2 .122 . 861 ~~
Firma
Nazım
A dı
Earan
Adres
İstikl61 c2d . no . 186/4
Ga 1ata so r:::y
İhracatı
Sa1y2ngoz
Te1e.fon
: :45 32 06 - 44 52 98
İh:ı:•a ç miktarı
; 4 . 107 . 913 $
----------=,..--,----~--~~----·- · ·-
Firma
Adı
-=-
Bomonti .iplik v e Mensucat .
Adres
Yeniyol no . 8
Bomonti - Şişli
Ihra ci? tı
İplik
Tele f on
47 31 24 - 46 33 65
İlıraç -mikta rı
3 . 266 . 611
F'irma
Ç ı nar
Adı
Ot0l
Adres
Yeşılköy
Döviz kazondırıcı
faaliyeti
Otelcili k
Telefon
78 29 10
Mikta r
993 . 419 $
$ .
Firma
Adı
Çukurova Ziraat Endüstri ve
Ticoret A. Ş .
Adres
Büyükdere cnd. no . 159
Zincirlikuyu
İhracatı
Biçerdöver
Telefon
66 42 73 - 66 42 74
İhreç miktarı
1 . 851 . 985 ~~
D. B. Deniz
Adres
Nak liyatı T.A.Ş.
Meclisi Mebusan cad. no.93
Fındıklı
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
Deniz
Telefon
45 21 20
Miktar
7 . 480 . 946
nakliyatı
$
Derk on De!' ~~ . ve Koni\ :.ksiyon
Son. ve
Yeni
AdresJ_
Tic . A.Ş .
Tc:ıbs khene
sk . f1o . 7
KB zlıçe şme
Ihracatı
Deri konfeksiyon
Telefon
21 17 44 - 25 43 12
İhrtı ç mikt ::ı rı
5 . 859 . 2 18
Firma
Vedat Du.ruso l
Adı
$
Adres
BUyük Haydar Efendi sk . no.
Beyazıt İş hanı - Beyazıt
İhrecatı
Ha lı
Telefon
28 EO 43
·İhraç miktarı
l<'irma
Ad ı
Adre: si
Katre
Dağ ırsak
- Ssbri Gün!
Vezne c ile r Kova cı lar cad . :
Beya z ıt
Ihr acB tı
Ba ğ ır sck
Telefon
27 17 43
İhr aç mikt arı
3 o 279 . g 18 ~~
Firma
Koçt~~
Adı
Adres
Deni zcilik İş letmes]
Ba nkolar cad . Bozkurt Genel
Han k , 5
Kara köy
Dövi z kazandırıc ı
faaliyeti
Deniz
Telefon
44 46 15
İhra ç miktarı
2 . 919.340
nakliyEltı
$
Firma
Adı
: Mag ne zi t A . f- .
Adres
İnönU cad. Gümüşsu palas 2C
Taksim
İhracatı
Ma den
Telefon
4 5 0 6 38 - 45 06 39
İhraç miktarı
7 . 813 . 835
Firma
Mensucat Snntral
Adı
Adre s
~~
T .A . Ş .
Demirhone cad . no . 90
Ka
zlıçe şme
İhracatı
Pamuklu konfeks iyon
Tele f on
23 41 80 - 2 1 80 70
İhrsç :miktarı
'7 .119 . 700 ~~
Firma
Adı
Nurettin
Konyalı
Doğ anbey
Lokantası
Adres
Sirkeci
Döviz kezandırıcı
faaliyeti
Lokanta c ı lı k
Te le fon
27 02 02 - 26 27 27
Miktar
365.40 4 $
Firma
Adı
Adres
Ram
Dış
Ticaret
A.Ş.
Büyükdere c·ad. no.l55
Ercan H2n k.2
Gsyrette pe
Döviz ka zandırıcı
faaliyeti
İhrac a tçı
Telefon
66 62 38
Miktar
18 . 136 . 644 . 79
sermaye
$
ş irketle:
--------------~-·-----------~~~--~--·-----
Firma
Adı
Mehmet Ali
Tuzcuoğlu
İskele cad . no . lO İnc. i Han
Adres
Tophane
Dövi z kazandırı cı
faaliyeti
Kara
Telefon
44 35 24 - 44 83 25
Mikter ·
Firma
...
Adı
nakliyatı
1.555 . 285 ~~
Türk Hava Yolla rı A .o.
Adres
Cumhuriyet cad . 349/4
Harbiye
Döviz kaz a ndırıc ı
faal iye ti
Hava
Telefon
46 20 50 - 46 20 61
Miktar
130 . 040 . 988 $
nakliyat ı
Firma
Adı
Türkiye
Şişe
ve Cam Fab •. A.Ş .
Adres
Rıhtım cad. Anadolu Sigorta
Han lı: . 4 - 5
Karaköy
İhracatı
Cam
Telefon
45 81 25
İhraç miktarı
7.209 . 489
Firı:ns Adı
eşya
: Ünal
Yaşar
$
Koll .Şti .
Ünal ve Ort .
Adres
Türk Ticaret Bankası
Kuçükpazar Şubesi ü~tü
İhracatı
Yaş
Telefon
27 46 14 • 22 68
İhraç miktarı
1 . 535 . 601
meyve ve sebze
$
~9
PirmP
Adı
Vatan Konserve Sanayi va
Tic . A . Ş .
Adre s
Dsvutp oşa Asfaltı
İhrc c atı
Konserve
Telefon
I hraç
miktarı
2 . 860. 8 74 $ -
no.ll9-l26 ·
GÜMÜŞ
Fi rma
Adı
MADALYA
Akdeniz Turistik Tesis l er ı
Adres
Cumhuriyet cad . 169/2 Belv'
Harbiye
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
Otelcilik
Telefon
48 60 84 - 48 60 85
538. 334 ~~
Firma
Adı
Dos an Konser ve San . ve
Tic. A.Ş .
Büyükdere · cad . 15/A
Tam Hsn k . 3
Adres
Şişli
İhracatı
KonBerve
Te le fon
47 13 04
Ihraç
mikta rı
2 . 480 . 224
-
40 21 50
6'!.
~~
,_ _ _ _ _
_........,:;c
i
Firma
Wlll::IL
Ctır.ı'-JUVtllliNUUZa4Uitl!ti!Ul~"""""':--"---~----
Adı
Ece
Gıda
Sanayi ve Tic . A.Ş .
Yağ İGkelesi Yoğurtçu
Adres
Eminönü
İhrscatı
G ıda
ma d ele leri
Telefon
22 '7E 10 - 2'7 06 53
İlını ç miktarı
ı. 22~. 625 ~~
Firma
sk . no . 2
Adı
I•'eniş
Tic .
Alüminyum Sanayi ve
A.Ş.
Adres
Yeni hemera ltı cad . no . 6'7
Kar8kôy
İhrccstı
Alüminyum
Telefon
45 76 08 - 49 03 92
İhraç miktarı
2 . 081 . 834
$
Firma
Adı
Galeri Ren- Varujan Agopyan
Adres
Nuruosmaniye cad. no. 59/6
Ca ğ a loL~ lu
İhracatı
Deri konfeksiyon
Telefon
22 05 07 - 22 90 14
İhraç miktarı
2 . 647.205
Firma
Halı
Adı
Adres
·~
~
S a rayı
Hal8sk~rgazi
Zeki Sefer
cad. no.216
Osmanbey
İhrac a tı
Halı
Telefon
47 67 00 - 27 32 04
İhraç miktarı
2.233.443 $
1-'i' i rw~
Narin Mensucat
Adı
lebrikalar ı
Adres
Yenicami cad.
No . l7
Eminönü
İhracGtı
Pamuklu konfeksiyon
Teleton
71 99 54
İhraç mi ktarı
4 . 523 . 17 1
Fi rma
Transtürk Holding
Adı
Adres
Döviz ka zsndırıcı
fasliyeti
Telefon
:Mikt or
Vakı f
Işhanı
A
k
?;~
A .Ş o
Tünel ca d . no . l 8
Ka r a·köy
...
..
Ihra ca tç ı
se r maye
45 80 64
8 . 213 .748 ~;
şirket leri
Firma
Adı
Ş irketi
Türk Hu u din
İstilü~l c;.d . Balyoz sk .
Yeni hnn 1~ . 4
Adres
Beyoğlu
İhracotı
Te l efon
Ihraç
:miktarı
~.:>irmu Adı
Adres
Ha den
49 77 00
3 . 944 , 8 39 ~~
Türkiye
~Jtünleri A o Ş .
Me c l i si I•·Ie bussn ca d . 55
Fındı 1 dı
Fındıklı
han k . 1
İhrscat ı
Tüt ün
Te l efon
49 62
İhraç miktarı
6 . 214.400 ~~
ıo
-
44
Le
04
Firma
Adı
Adres
Uçak Servis
-
A .Ş.
Cumhuriyet cad . no . 349/4
Harbiye
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
IUıtmet
Telefon
48 30 04 - 48 48 08
Mikter
2.340 . 534 $
ı
.
~.
BRONZ
Firrne
Adı
MADALYA
Beker Ticaret Koll . Şti .
Bekir Ergün ve Ort.
Adres
Yedikule cad. no. 11-15
Yedikule
İhracatı
Deri konfeksiyon
Telefon
21 14 ll - 23 22 42
İhraç miktarı
2.424.998
Firma
Demirci Konserveeilik
Ad ı
Adres
$
İst iklal cad . 373
Türbo l ·han Do9
Beyoğ lu
İhracatı
Konserve
Telefon
45 33 53 - 45 81 75
İhra ç miktarı
1. 476 . 530
$
A.9.
Firma
Adı
Ege Metal Madencilik
A.Ş.
Adres
Cumhuriyet cad . Kaya apt o342
Harbiye
İhrs catı
J'.1aden
Telefon
48 41 ?4
İhraç mikterı
Firma
Adı
': 1 . 197 . 008 $
Kaftan Export
Ko l l . Şti .
Adres
Topkapı
İhracatı
Pamuklu konfeksiyon
Telefon
24 1 6 37
İhra ç miktarı
1.120.419
cad. Belgra t
$
Kapı 1 ~
Pirma
Adı
Kalekim Kimyev ı Med . Sanayi
ve TicBret A . Ş .
~-4
Adres
Tersene co d . Ilediye sk .
Karsköy
Ihra-catı
KL~yasal
Te l efon
13 03 55
Ihraç
miktarı
270 . 775
.ı."i rms
Adı
Mizan Ticcret ve Sa nayi
Adi Kom.~-st:ı. .
M. Kem·ıl-Derinkök ve Ort .
Adr es
maddeler
$
Büyükdere ce d • .,5/15
Mecidiyeköy
Dövi z kazandı r ı cı
faa l iyeti
İhrscatçı
Te l efon
40 33 38 -
Miktsr
sermaye şirket ler
4 ~ - 64 3~
:ı?irma
Adı
-: Setur Servis Turistik
Adres
Cumhuriyet cad . 107
Harbiye
Döviz kazandırıc ı
faaliyeti
Hizmet
Te l efon
48 50 8 5
Miktar
2 . 259. 885
$
A.Ş.
••
ftfWJ
w= ur·....,...------_..
l1ANSİYON
F irma
Adı
Adres
r1o i z Biçoço
Mustafakemalpaşa
cad . no . 88
Aksa r ay
İhracatı
Ba ğ ırs ak
Telefon
21 29 89 - 21 33 9 3
İhraç mikt&rı
1 . 976 . 691
F'irma
Enka Pazarlama İth . İ~ .A . Ş
Adı
Adres
$
~yükdero ecd . Hayat apt. 281
Me ci diye köy
Döviz k8zandı rıcı
faaliyeti
İhracatçı
Miktar
2 • 9 2 7 • 3 30 ~~
sermaye şirketler:
Firma
Adı
Adres
Kazlı
Deri San .
Hacı Mehmetpaşa
ve Tic . A . Ş
sk . 9- 25
Kaz +ı çeşme
İhracatı
Deri konfeksiyon
Telefon
21 58 31 - 21 48 12
İhraç miktarı
1.8 18 . 693 $
F irma
Kentuar Turizm Serahat
Adı
Acent ası
Adres
Cumhuriyet cad . no . 283
Harbiye
Döviz kazandırıcı
faaliyeti
Seyaha~
Telefon
47 95 86 - 47 31 40
Miktar
632.577
a centaları
$
Firmn
Adı
Mehmet
O ıırurtak
Adres
DemirhRne c rı d . no . 3
Ka zlıçeşme
İhrı:ıcat ı
Deri konfeksiyon
Telefon
21 14
Ihraç
miktarı
1 . 840 . 78 3 4~
!"irma
Adı
Rubı
Adres
3~
- 21 83 30
1\oll . S: ti .
Vasıfçınar
cad o
Belçı
Sul t anh amam
İhracatı
Pa Lnuklu konfeksiyon
Telefon
22 0 8 82
İhra ç miktarı.
703 . 531. $
Han
l:ı,i rm a
Adı
Adres
Sel İhr . Koll . Şti . Hüsnü Gür
Kemeraltı
cad . Balkan han
Kareköy
İhracatı
Su ürünle ri
Telefon
44 30 59
İhraç miktarı
963 . 112 ~~
Firma
Toper Deri Mamulleri San .
ve Tic . Ltd . Şti .
Adı
Adres
Sofyalı
sk . no . 32/3
Tünel
İhracatı
Deri konfeksiyon
Telefon
49 47 86 - 21 62 69
İ hre ç miktarı
ı . 990 . 727
$
~
----· ---
Fir ma
_,._...oı-----~---~---·--~-~--.-.--ı
Adı
Uteksport U luslar&rası Sar.
Mamul leri Ihr . A.Ş .
Kemernltı
:.dres
cad . Varol han
~
Karaköy
Döviz kazandı rıcı
faaliyeti
İhracatçı
sermaye şirketle
44 39 68 - 44 32 49
Miktar
Firma
Adı
Van Der Zee Seyahat Servis
Lt d . Şti .
Adres _
Cumhuriyet ca d . no.l6
Harbiye
Döviz kazandırıcı
faaliyet i
Seyahat
Telef6n
·17 02 00
Miktar
709 . 848 $
acen taları
Download

İSTANBUL TICARET ODASI 1974 YILI 17 Ekim 1975