Sklopni i zaštitni
uredjaji SENTRON –
Vazdušni prekida i
15/2
Uvod
Vazdušni prekida i 3WL
15/4
15/8
15/10
15/12
15/14
15/16
15/19
Vazdušni prekida i/
U inski rastavlja i 3WL
za AC do 6300 A
Opšti podaci
3-polni, fiksni
3-polni, izvla ivi
4-polni, fiksni
4-polig, izvla ivi
Opcije
Pribor / Rezervni delovi
15/24
15/25
Vazdušni prekida i/
U inski rastavlja i 3WL
odobreni prema UL 489
za AC do 5000 A
3-polni, fiksni i izvla ivi
Pribor / Rezervni delovi
Siemens LV 1 · 2006
Sklopni i zaštitni uredjaji SENTRON – Vazdušni prekida i
Uvod
Pregled
Veli ina I
Veli ina III
Veli ina II
Baugröße
I, II, III
Vazdušni prekida i/U inski rastavlja i 3WL
za AC do 6300 A
Nazivna struja In
I, II, III
II
Vazdušni prekida i/
U inski rastavlja i 3WL
odobreni prema UL 489
do 5000 A
Vazdušni prekida i
U inski rastavlja i 3WL
za DC
do 4000 A
1000, 1600, 2000, 2500, 3000,
4000, 5000
1000, 2000, 4000
A
630, 800 1000, 1250,
1600, 2000, 2500, 3200, 4000,
5000, 6300
3-polni, 4-polni
3-polni
3-polni, 4-polni
Nazivni radni napon
Ue
AC V
DC V
do 690/1000
do 600 /347
do 1000
Nazivna prekidna mo!
na kratki spoj
kod AC 415 V
Veli ina I
Veli ina II
Veli ina III
Veli ina I
Veli ina II, III
kA
50/65
55/80/100
100
65 (480 V)
100 (480 V)
30/25/20
(kod DC 300/600/1000 V)
Sklopne
operacije
20000
15000
10000
20000
15000/10000
15000
Broj polova
Životni vek
3 0 °
3 0 °
15
Položaj za upotrebu
3 0 °
N S E 0 _ 0 0 0 6 1
Vrsta zaštite
sa poklopcem
bez poklopca
(sa zaptivnim ramom za vrata)
Dimenzije 3-/4-polni
T
H
B
3 0 ° 3 0 °
3 0 °
3 0 °
N S E 0 _ 0 0 0 6 1
N S E 0 _ 0 0 0 6 2
IP55
IP41
N S E 0 _ 0 0 0 6 1
IP55
IP41
Dimenzije videti
„Vazdušni prekida i
U inski rastavlja i 3WL
za AC do 6300 A“
Š mm
320/410
460/590
704/914
fiksno
V mm
434
434
434
izvla ivo
D mm
291
291
291
V mm
465,5
465,5
465,5
465,5
D mm
471
471
471
471
NSS0_00535
3 0 °
3 0 °
3 0 °
N S E 0 _ 0 0 0 6 2
460/590
434
291
Prekostrujni okida i - Prekida i SENTRON 3WL
E T U 7 6 B
ETU15B
C L E A R
ETU25B
T E S T
Q U E R Y
C L E A R
ETU27B
=
1 2
G F M
g
T E S T
A T 4 5 B
A L A R M
Q U E R Y
C L E A R
O F F :
G F M
T E S T
Q U E R Y
c s
c w
A T 5 5 B -7 6 B
C L E A R
R a t in g P lu g
ETU45B
ETU55B
G F M
T E S T
--
Trenutna
kratkospojna zaštita
Zaštita N-provodnika
--
Zaštita od zemljospoja
--
--
o
o
o
ZSS
--
--
--
o
o
o
LCD, 4-cifreni
--
--
--
o
--
--
LCD, grafi ki
--
--
--
--
--
Komunikacija putem
PROFIBUS-DP
--
--
--
o
o
o
Funkcija merenja pomo!u Plus
--
--
--
o
o
o
Mogu!e prebacivanje - Set parametara
--
--
--
--
Parametri za slobodno programiranje
--
--
--
--
standardni
-- ne postoje
o opciono
15/2
Siemens LV 90 · 2006
A T 5 5 B -7 6 B
C L E A R
ETU76B
Zaštita od preoptere!enja
Kratkospojna zaštita
sa kratkotrajnim zatezanjem
Q U E R Y
N S E 0 _ 0 1 1 1 1
Q U E R Y
N S E 0 _ 0 1 1 0 7
N S E 0 _ 0 1 1 0 6
Tip
T E S T
R a t in g P lu g
R a t in g P lu g
N S E 0 _ 0 1 1 1 0
R a t in g P lu g
R a t in g P lu g
E T U 5 5 B
E T U 4 5 B
E T U 2 7 B
E T U 2 5 B
N S E 0 _ 0 1 1 0 8
E T U 1 5 B
N S E 0 _ 0 1 1 0 9
n
--
3 0 °
3 0 °
N S E 0 _ 0 0 0 6 2
Sklopni i zaštitni uredjaji SENTRON – Vazdušni prekida i
Uvod
Prekida i za komunikaciju
1 SENTRON 3VL
2 LCD ETU Auslöser
19
3 COM10 PROFIBUS
Modul einschließlich ZSS
4 Breaker Data Adapter
(BDA)
5 BDA Plus mit Ethernet
Schnittstelle
6 Browserfähiges Ein- und
Ausgabegerät
(z.B. Notebook)
17
18
7 SENTRON 3WL
8 COM15 PROFIBUS
Modul
9 Breaker Status Sensor
(BSS)
10 Elektronischer
Auslöser ETU
11 Messfunktion Plus
12 ZSS Modul
3
12
13
14
15
16
5
13 Digitales Ausgangsmodul
mit Relaiskontakten
14 Digitales Ausgangsmodul
17
18
19
4
1
8
9
10
11
15
16
6
NSE0_01105d
15
mit Relaiskontakten,
konfigurierbar
Analoges Ausgangsmodul
Digitales Eingangsmodul
Switch ES Power auf PC
SPS z.B. SIMATIC S7
Power Management
Software
2
7
Karakteristike
• Sveobuhvatni koncept komunikacija preko PROFIBUS-DP od 16 A
do 6300 A sa SENTRON 3VL i SENTRON 3WL
• Visoka modularnost prekida a i pribora omogu!ava laku dogradnju
svih komponenata za komunikaciju.
• Mnoštvo dodataka u rasklopnom sistemu zahvaljuju!i mogu!nosti
povezivanja spoljnih ulaznih i izlaznih modula na internu CubicleBUS sabirnicu prekida a SENTRON 3WL
• Inovativan softver za parametrisanje, opsluživanje, pra!enje i dijagnostiku prekida a SENTRON na mestu ugradnje preko PROFIBUSDP ili preko Ethernet/ Intranet/Internet
• Potpuno uklju ivanje prekida a SENTRON u rešenja koncepta Totally Integrated Power i Totally Integrated Automation
Siemens LV 90 · 2006
15/3
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Opšti podaci
n
n
Pregled
Minimalno potreban prostor
Uredjaji SENTRON 3WL iziskuju veoma malo prostora za ugradnju.
Uredjaji veli ine I (do 1600 A) odgovaraju za ugradnju u razvodni orman širine 400 mm. Uredjaji veli ine III (do 6300 A) su najmanji u svojoj klasi i zbog svoje širine od 704 mm odgovaraju razvodnom ormanu
širine 800 mm.
Modularnost
Komponente kao npr. pomo!ni okida i, motorni pogoni, prekostrujni
okida i, strujni senzori, pomo!ni signalni prekida i, automatski uredjaji
za resetovanje, uredjaji za blokiranje ili drugi pogoni (za ulaze) mogu
se naknadno zameniti ili se mogu postaviti nove, tako da bi se omogu!ilo prilagodjavanje novim, izmenjenim potrebama i ispunjenju zahteva.
Postoji mogu!nost zamene glavnih kontakata da bi se tako produžio
životni vek prekida a.
Mogu nost proširenja za prekostrujne okida!e
Modularnost je jedna od prioritetnih osobina novih prekida a
SENTRON 3WL.
Za same prekostrujne okida e postoje specijalni LCD, moduli za zemljospoj, moduli za postavljanje nazivne struje i moduli za komunikacije
radi brzog i jednostavnog proširivanja i prilagodjavanja zahtevima.
15
Komunikacija
Uvodjenje modernih prekida a za komunikaciju u potpunosti otvara
nove vidike u vezi sa puštanjem u rad, parametrisanjem, dijagnozama,
održavanjem i radom. Na taj na in postižu se velike materijalne uštede
i poboljšanja pri realizaciji industrujskih sistema, zgrada/instalacija i
infrastrukturnih projekata.
• Brzo i sigurno parametrisanje
• Blagovremene informacije i reakcija spre avaju zastoj u radu sistema.
• Efektivni dijagnosti ki menadžment.
• Merne vrednosti predstavljaju bazu za ekonimi ni menadžment optere!enja, potrebne za izradu profila za energetske potrebe i upu!ivanje
energije na mesta troškova.
• Preventivno održavanje znatno smanjuje rizik skupih otkaza sistema.
15/4
Siemens LV 90 · 2006
Podru je upotrebe
• Kao dovodni, razvodni, spojni i odvodni sklopni uredjaji u elektri nim sistemima.
• Za sklapanje i zaštitu motora, kondenzatora, generatora, transformatora, sabirnica i kablova.
• Deo sklopa, kao NOT-AUS prekida zajedno sa uredjajem
NOT-AUS (IEC 60204-1, EN 60204-1).
Zbog sve ve!e primene elektronskih upravlja kih sistema pove!ani su
zahtevi za vazdušne prekida e u vezi sa opsluživanjem i pra!enjem
mrežnih procesa.
Ogromna i jedinstvena porodica SENTRON-uredjaja, zahvaljuju!i svojim kompaktnim i vazdušnim prekida ima, koristi se za pokrivanje potreba od 16 A do 6300 A.
Uredjaji u AC-izvedbi isporu uju se kao prekida i i kao u inski rastavlja i. Uredjaji u DC-izvedbi isporu uju se samo kao u inski rastavlja i.
Odredbe
Prekida i SENTRON 3WL ispunjavaju uslove:
• IEC 60947-2, EN 60947-2
• otpornost na klimatske uslove prema DIN IEC 68 Teil 30-2.
Isporu uje se i izvedbe sa UL 489.
Za ostale odredbe videti prilog.
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Opsti podaci
Struktura
SENTRON 3WL:
Od kvalitetnih proizvoda povezanih u sveobuhvatne sisteme za distribuciju energije - pa sve do industrijskih i infrastrukturnih rešenja, specifi no za branše.
*
%
&
+
)
(
,
$
9
/
=
.
7
6
:
15
n
0
;
<
1
8
5
3
2
4
1 Izvla ivi ramovi
142NOT-AUS taster, pokretanje sa klju em
2 Glavni priklju ci: prednji, bo ni (prirubnica), horizontalni, vertikalni
153Motorni pogon
3 Sklopka za signalizaciju položaja
164Broja sklopnih operacija
4 Kontakt uzemljenja, ubrzani
175Breaker Status Sensor (BSS)
5 Shutter
186Prekostrujni okida (ETU)
6 COM15 PROFIBUS modul
197Magnet za resetovanje
7 Spoljni CubicleBUS-moduli
208Breaker Data Adapter (BDA)
8 Uklopni magnet, pomo!ni okida
219"etvorocifreni LCD-modul
9 Sistem pomo!nih konektora
22 Modul zaštite od zemljospoja
10 Blok pomo!nih kontakata
23 Modul za postavljanje nazivne struje
11 Zaptivni ram/okvir za vrata
24 Merni modul
12 Medjuspoj za osnovnu plo u
25 Prekida
13 Providni umetak, funkcijski umetak
Siemens LV 90 · 2006
15/5
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Opšti podaci
A u s s c h a ltv e r m ö g e n
c u b e i A C 5 0 0 V ( k A ) b z w .
c c b e i D C 3 0 0 V ( k A )
M a x . S c h a lte r b e m e s s u n g s s tro m
n m a x ( A )
B a u g r ö ß e III
6 3 0 0
5 0 0 0
H
1 0 0
4 0 0 0
3 2 0 0
2 5 0 0
7 0 4 / 9 1 4
7 0 4 / 9 1 4
B r e ite
4 3 4 / 4 3 4
4 6 0 / 4 6 0
H ö h e
2 9 1 / 2 9 1
3 8 5 / 3 8 5
T ie fe
4 6 0 / 5 9 0
4 6 0 / 5 9 0
B r e ite
4 3 4 / 4 3 4
4 6 0 / 4 6 0
H ö h e
2 9 1 / 2 9 1
3 8 5 / 3 8 5
T ie fe
3 2 0 / 4 1 0
3 2 0 / 4 1 0
B r e ite
4 3 4 / 4 3 4
4 6 0 / 4 6 0
H ö h e
2 9 1 / 2 9 1
3 8 5 / 3 8 5
T ie fe
B a u g r ö ß e II
2 0 0 0
1 6 0 0
1 2 5 0
1 0 0 0
D C
N
3 0
5 5
1 )
S
H
8 0
1 0 0
8 0 0
15
1 6 0 0
B a u g rö ß e I
A b m e s s u n g e n
F e s te in b a u
E in s c h u b
3 - /4 - p o lig
3 - /4 - p o lig
1 2 5 0
1 0 0 0
N
S
8 0 0
5 0
6 5
6 3 0
D a s M a ß fü r d ie T ie fe d e r L e is tu n g s s c h a lte r w ir d a n g e g e b e n v o n d e r S c h a lte r r ü c k w a n d b is z u r In n e n flä c h e d e r g e s c h lo s s e n e n S c h a lta n la g e n tü r .
N S E 0 _ 0 0 8 8 7 k
Pregled prekida a/u inskih rastavlja a SENTRON 3WL
Izvedbe
Jedinstvene dimenzije
• Nazivne struje: 630 A do 6300 A
SENTRON 3WL prekida i se u pogledu svojih dimenzija razlikuju
samo po širini uredjaja koja zavisi od broja polova i veli ine.
• 3 veli ine, prema veli inama nazivne struje (vidi sliku)
• 3- i 4-polne izvedbe
• Nazivni radni napon do AC 690 V i DC 1000 V. Isporu uje se i specijalna varijanta sa AC 1000 V.
• 3 klase razli ite prekidne mo!i od 50 kA do 100 kA za AC, a jedna
klasa prekidne mo!i za jednu DC-primenu.
U!inski rastavlja!i
Prekida i SENTRON 3WL isporu uju se kompletno sa pogonima (ru ni pogon sa mehani kim komandovanjem), sa prekostrujnim okida em
i pomo!nim kontaktima (2 NO + 2 NZ - standardno), a mogu se opremiti sa pomo!nim okida ima.
Jedno od podru ja upotrebe im je kao sklopka u sistemima/postrojenjima sa paralelnim napajanjima.
Dimenzije uredjaja u izvla ivoj izvedbi zavise od dimenzija izvla ivog
rama koji mora da bude neznatno ve!i.
Specijalnu izvedbu prekida a predstavljaju u inski rastavlja i. Ovi
u inski rastavlja i su bez prekostrujne zaštite i ne preuzimaju funkciju
zaštite sistema/postrojenja.
Izvedba i oprema mogu da se odredjuju prema prekida u.
Na!in ugradnje
Pogoni
Fiksna ili izvla iva izvedba
Prekida i mogu da se isporu uju selektivno, sa razli itim pogonima:
• ru nim pogonom sa mehani kim komandovanjem (standardna izvedba)
• ru nim pogonom sa mehani kim i elektri nim komandovanjem
• motornim pogonom sa mehani kim i elektri nim komandovanjem.
Temperature okoline
Prekida i SENTRON 3WL su otporni na klimatske uslove i ispunjavaju
odredbu IEC 60068-2-30. Namenjeni su za koriš!enje u zatvorenim
prostorijama u kojima nisu otežani uslovi za rad (npr. prašina, nagrizaju!e pare, štetni gasovi).
Za postavljanje/montažu u vlažnim i prašnjavim prostorijama predvidjena su zatvorena ku!išta koja su podesna za takve uslove.
15/6
Siemens LV 90 · 2006
Pogoni sa elektri nim komandovanjem namenjeni su za sinhronizaciju.
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Opsti podaci
Funktionsübersicht des Überstromauslösesystems
Zaštitne funkcije
Parametrisanje per
ETU15B
D
ETU25B
D
-0,5-0,55-0,6-0,65-0,70,75-0,8-0,85-0,9-1
--
-0,4-0,45-0,5-0,55-0,60,65-0,7-0,8-0,9-1
--
10 s fiksna
------------
10 s fiksna
--na tsd = 20 ms (M)
----1,25-1,5-2-2,5-3-4-6-8-10-12
0-M-100-200-300-400 ms
--
1,25-1,5-2-2,5-3-4-6-8-10-12
M-100-200-300-400 ms
---
---
100-200-300-400 ms
per CubicleBUS-modulom
-2-3-4-5-6-7-8
------
-fiknso pri Ii
------
-----
-----
Podesiva zaštita od zemljospoja
(I2t-zavisna funkcija)
Opseg podešavanja kratkotrajnog zatezanja tg bei I2t
ZSS-G-funkcija
----
mogu!e podešavanje izmedju seta parametara A i B
Zašita od preoptere enja
Funkcija se može uklju iti i isklju iti
Opseg podešavanja IR = In × ...
R
N
S
s d
s d
i
N S E 0 _ 0 0 8 8 8 b
I
g
G
g
N S E 0 _ 0 0 8 8 9 a
ETU45B
D& S
–
0,4-0,45-0,5-0,55-0,60,65-0,7-0,8-0,9-1
2-3,5-5,5-8-10-14-17-21-25-30 s
1-2-3-4-5 s
na tsd = 20 ms (M)
0,5–1
20 ! In, max. 50 kA 1,5-2,2-3-4-6-8-10-12-0,8 x Ics
o modul za proširenje
---
--
A-B-C-D-E
A-B-C-D-E
100-200-300-400-500 ms
--
-A-B-C-D-E
-100-200-300400-500 ms
--
---
---
100-200-300-400-500 ms
per CubicleBUS-modulom
--
--
--
--
LCD alfanumeri ki (4-cifreni)
LCD grafi ki (24 V, spoljnje napajanje)
---
---
---
o
--
CubicleBUS - integrisan
Komunikacija putem PROFIBUS-DP
---
---
---
Merenje pomo!u funkcije Plus
--
--
--
------
----
--------------
--------------
15
L
R
Selektivno prebacivanje zaštite od preoptere!enja
(funkija zavisi od I2t- ili I4t )
Opseg podešavanja.Stepen inercije tR pri I2t
Opseg podešavanja. Stepen inercije tR pri I4t
Termi ko memorisanje. Mogu!e uklju enje/isklju enje
Osetljivost na gubitak faza
Zaštita N-provodnika
Funkcija se može uklju iti i isklju ititi
N-provodnik. Opseg podešavanja IN = In × ...
Kratkospojna zaštita sa kratkotrajnim zatezanjem
Funkcija se može uklju iti i isklju iti
Opseg podešavanja Isd = In × ...
Opseg podešavanja kratkotrajnog zatezanja tsd
Podesiva kratkospojna zaštita sa kratkotrajnim zatezanjem
(funkcija zavisi od I2t)
Opseg podešavanja kratkotrajnog zatezanja tsd pri I2t
ZSS-funkcija
Kratkospojna zaštita, trenutna
Funkcija se može uklju iti i isklju iti
Opseg podešavanja Ii = In × ...
Zaštita od zemljospoja
Funkcija isklju enja i alarma
Funkcija isklju enja se može uklju iti i isklju iti
Funkcija alarma se može uklju iti i isklju iti
Detekcija struje zemljospoja putem sabiranja struja u internom ili spoljnjem trafou u N-provodniku
Detekcija struje zemljospoja pomo!u spoljnjeg trafoa
Opseg podešavanja struje prorade Ig za isklju ivanje
Opseg podešavanja struje prorade Ig za alarm
Opseg podešavanja kratkotrajnog zatezanja tg
ETU27B
D&S
--
Set parametara
LCD
Komunikacija
Merenje
LED-indikacija
Aktiviran prekostrujni okida
Alarm
ETU-kvar
Prorada L- lana
-Prorada S- lana
--Prorada I- lana
Prorada N- lana
-NSE00890
Prorada G- lana
--G-alarm
Prorada po proširenoj zaštiti
-Komunikacija
-Signalizacija putem signalnih kontakata sa spoljnjim CubicleBUS modulima (releji)
Signal optere!enja
-Isklju enje/uklju enje preoptere!enja
-Rana signalizacija termi kog okidanja 200 ms
-Temperaturni alarm
-Asimetrija faza
--Trenutno kratkospojno isklju enje
Kratkotrajno okidanje sa kratkotrajnim zatezanjem
-Termi ko okidanje
--Okidanje/isklju enje neutralnog provodnika
NSE00891
Okidanje/isklju enje i zemljospojne zaštitwe
-Alarm zemljospoja
-Pomo!ni relej
--ETU-kvar
Podaci vremena zatezanja u ms.
M = motorna zaštita, odgovara 20 ms.
D = zaokretni prekida za dekodiranje
D & S = zaokretni prekida za dekodiranje i šiber-prekida
K = komunikacija
M/K = meni/komunikacija
raspoloživa.
-- ne postoji.
o optioni.
sa modul. za zašt. od zemljospoja
sa modul. za zašt. od zemljospoja
sa modul. za zašt. od zemljospoja
sa modul. za zašt. od zemljospoja
Opseg podešavanja struje prorade Ig
BG I i BG II
BG III
A
100 A
400 A
B
300 A
600 A
C
600 A
800 A
D
900 A
1000 A
E
1200 A
1200 A
Siemens LV 90 · 2006
15/7
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
3-polni, fiksni
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Veli!ina
Max. nazivna struja
prekida!a
In max.
A
Nazivna
struja1)
In
A
Icu do 50/55 kA na 440 V,
ECO prekidna mo! N
Icu do 65/80 kA na 440 V,
Standardna prekidna mo! S
Kataloški broj
kA
LK
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kA
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kg
Glavni priklju ak, horizontalni
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__32-....
3WL11 08-2__32-....
3WL11 10-2__32-....
3WL11 12-2__32-....
3WL11 16-2__32-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__32-....
3WL11 08-3__32-....
3WL11 10-3__32-....
3WL11 12-3__32-....
3WL11 16-3__32-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__32-....
3WL12 25-2__32-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__32-....
3WL12 10-3__32-....
3WL12 12-3__32-....
3WL12 16-3__32-....
3WL12 20-3__32-....
3WL12 25-3__32-....
3WL12 32-3__32-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
59,000
64,000
15
Glavni priklju ak, vertikalni
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__31-....
3WL11 08-2__31-....
3WL11 10-2__31-....
3WL11 12-2__31-....
3WL11 16-2__31-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__31-....
3WL11 08-3__31-....
3WL11 10-3__31-....
3WL11 12-3__31-....
3WL11 16-3__31-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
–
----3WL12 20-2__31-....
3WL12 25-2__31-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__31-....
3WL12 10-3__31-....
3WL12 12-3__31-....
3WL12 16-3__31-....
3WL12 20-3__31-....
3WL12 25-3__31-....
3WL12 32-3__31-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
59,000
64,000
Glavni priklju ak, prednjii, jedan otvor
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__33-....
3WL11 08-2__33-....
3WL11 10-2__33-....
3WL11 12-2__33-....
3WL11 16-2__33-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__33-....
3WL11 08-3__33-....
3WL11 10-3__33-....
3WL11 12-3__33-....
3WL11 16-3__33-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__33-....
3WL12 25-2__33-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__33-....
3WL12 10-3__33-....
3WL12 12-3__33-....
3WL12 16-3__33-....
3WL12 20-3__33-....
3WL12 25-3__33-....
3WL12 32-3__33-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
59,000
64,000
Glavni priklju ak, prednji, dva otvora
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__34-....
3WL11 08-2__34-....
3WL11 10-2__34-....
3WL11 12-2__34-....
3WL11 16-2__34-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__34-....
3WL11 08-3__34-....
3WL11 10-3__34-....
3WL11 12-3__34-....
3WL11 16-3__34-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
43,000
43,000
43,000
43,000
43,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__34-....
3WL12 25-2__34-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__34-....
3WL12 10-3__34-....
3WL12 12-3__34-....
3WL12 16-3__34-....
3WL12 20-3__34-....
3WL12 25-3__34-....
3WL12 32-3__34-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
59,000
64,000
U inski rastavlja 2)
Kataloški broj-dopune
Kataloški broj-dopune
AA
AA
Izvedba bez zemljospojne zaštite
ETU15B: funkcije prorade LI
ETU25B: funkcije prorade LSI
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSIN3)
ETU76B: funkcije prorade LSIN3) sa grafi!kim displejom
BB
CB
EB
FB
JB
NB
BB
CB
EB
FB
JB
NB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU27B: funkcije prorade LSING5)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU76B: funkcije prorade LSING3)6) sa grafi!kim displejom
DG
EG
FG
JG
NG
DG
EG
FG
JG
NG
bez prekostrujnog okida!a
Prekostrujni okida
Dopuna standardnog kataloškog broja (za ostale dopune kat. brojeva v. str.15/16)
Ru!ni pogon sa mehani!kom komandom
Bez 1. i 2.pomo nog okida!a, pomo n.kontakta 2 NZ + 2 NO
1AA2
1AA2
Fusnote videti na slede oj strani.
15/8
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti ma A&D Mail-u.
Vazdušni prekida!i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
3-polni, fiksni
Veli!ina
Max. nazivna
struja prekida a
In max.
Nazivna struja1)
In
A
A
kA
Icu do 100 A na 440 V,
Veoma visoka prekidna mo! H
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
LK
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kg
Glavni priklju ak, horizontalni
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__32-....
3WL12 10-4__32-....
3WL12 12-4__32-....
3WL12 16-4__32-....
3WL12 20-4__32-....
3WL12 25-4__32-....
3WL12 32-4__32-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
59,000
64,000
III 4)
III4)
4000
5000
4000
5000
100
100
3WL13 40-4__32-....
3WL13 50-4__32-....
1 kom
1 kom
82,000
82,000
Glavni priklju ak, vertikalni
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__31-....
3WL12 10-4__31-....
3WL12 12-4__31-....
3WL12 16-4__31-....
3WL12 20-4__31-....
3WL12 25-4__31-....
3WL12 32-4__31-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
59,000
64,000
III 4)
III 4)
III 4)
4000
5000
6300
4000
5000
6300
100
100
100
3WL13 40-4__31-....
3WL13 50-4__31-....
3WL13 63-4__31-....
1 kom
1 kom
1 kom
82,000
82,000
90,000
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__33-....
3WL12 10-4__33-....
3WL12 12-4__33-....
3WL12 16-4__33-....
3WL12 20-4__33-....
3WL12 25-4__33-....
3WL12 32-4__33-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
59,000
64,000
III 4)
4000
4000
100
3WL13 40-4__33-....
1 kom
82,000
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__34-....
3WL12 10-4__34-....
3WL12 12-4__34-....
3WL12 16-4__34-....
3WL12 20-4__34-....
3WL12 25-4__34-....
3WL12 32-4__34-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
56,000
56,000
56,000
56,000
59,000
64,000
4000
100
3WL13 40-4__34-....
1 kom
82,000
15
Glavni priklju ak, prednji, jedan otvor
II
II
II
II
II
II
II
Glavni priklju ak, prednji, dva otvora
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
III 4)
4000
U inski rastavlja 2)
Kataloški broj - dopune
AA
bez prenaponskog okida!a
Prenaponski okida
Izvedba bez zemljospojne zaštite
ETU15B: funkcije prorade LI4)
ETU25B: funkcije prorade LSI
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSIN3)
ETU76B: funkcije prorade LSIN3) sa grafi!kim displejom
BB
CB
EB
FB
JB
NB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU27B: funkcije prorade LSING5)
ETU45B: funkcije prorade LSING3) 6)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSING3) 6)
ETU76B: funkcije prorade LSING3)6) sa grafi!kim displejom
DG
EG
FG
JG
NG
Dopuna standardnog kataloškog broja (za ostale dopune kat.brojeva v. str.15/16)
Ru!ni pogon sa mehani!kom komandom
Bez 1. i 2. pomo nog okida!a, pom.kontakta 2 NZ + 2 NO
1) Nazivna struja se fiksno postavlja na strujnom modulu. Kod standardne izvedbe
isporu!uje se modul sa ta!no utvrdjenom maksimalnom nazivnom prekidnom strujom.
Ako se želi niža nazivna struja, onda se njena vrednost prilagodjava prema opisu na
strani 15/17.
2) Za dozvoljenu nazivnu kratkotrajnu struju Icc i nazivnu kratkospojnu uklopnu mo
Icm za u!inske rastavlja!e videti Katalog LV 1T, Tehni!ki podaci.
1AA2
4) Prekida!i veli!ine III - ne mogu sa izvedbom prekostrujnih okida!a
ETU15B.
5) Strujni transformator za zaštitu N-provodnika poru!uje se posebno.
Videti stranu 15/21.
6) ETU45B do ETU76B sa modulom za zemljospojnu zaštitu GFM AT (alarm i
isklju!enje). Videti stranu 15/21.
3) Strujni transformatori za zaštitu N-provodnika i strujni transformatori za detekciju
struja zemljospoja u uzemljenom zvezdištu transformatora poru!uju se posebno.
Videti stranu 15/21.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
15/9
Vazdušni prekida!i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
3-polni, izvlacivi
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Veli!ina
Max. nazivna struja
prekida!a
In max.
A
Nazivna
struja1)
In
A
Icu do 50/55 kA na 440 V,
ECO prekidna mo! N
Icu do 65/80 kA na 440 V,
Standardna prekidna mo! S
Kataloški broj
kA
LK
Pak*
Masa
približno
KIataloški broj
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kA
LK
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kg
bez izvla ivog rama (izvla ivi ramovi v. stranu 15/20)
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__35-....
3WL11 08-2__35-....
3WL11 10-2__35-....
3WL11 12-2__35-....
3WL11 16-2__35-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__35-....
3WL11 08-3__35-....
3WL11 10-3__35-....
3WL11 12-3__35-....
3WL11 16-3__35-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__35-....
3WL12 25-2__35-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__35-....
3WL12 10-3__35-....
3WL12 12-3__35-....
3WL12 16-3__35-....
3WL12 20-3__35-....
3WL12 25-3__35-....
3WL12 32-3__35-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
63,000
68,000
15
sa izvla ivim ramom, glavni priklju ak horizontalni
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__36-....
3WL11 08-2__36-....
3WL11 10-2__36-....
3WL11 12-2__36-....
3WL11 16-2__36-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__36-....
3WL11 08-3__36-....
3WL11 10-3__36-....
3WL11 12-3__36-....
3WL11 16-3__36-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__36-....
3WL12 25-2__36-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__36-....
3WL12 10-3__36-....
3WL12 12-3__36-....
3WL12 16-3__36-....
3WL12 20-3__36-....
3WL12 25-3__36-....
3WL12 32-3__36-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
91,000
91,000
91,000
91,000
91,000
102,000
113,000
sa izvla ivim ramom, glavni priklju ak vertikalni
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__37-....
3WL11 08-2__37-....
3WL11 10-2__37-....
3WL11 12-2__37-....
3WL11 16-2__37-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__37-....
3WL11 08-3__37-....
3WL11 10-3__37-....
3WL11 12-3__37-....
3WL11 16-3__37-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__37-....
3WL12 25-2__37-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__37-....
3WL12 10-3__37-....
3WL12 12-3__37-....
3WL12 16-3__37-....
3WL12 20-3__37-....
3WL12 25-3__37-....
3WL12 32-3__37-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
91,000
91,000
91,000
91,000
91,000
102,000
113,000
sa izvla ivim ramom, priklju na prirubnica
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__38-....
3WL11 08-2__38-....
3WL11 10-2__38-....
3WL11 12-2__38-....
3WL11 16-2__38-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__38-....
3WL11 08-3__38-....
3WL11 10-3__38-....
3WL11 12-3__38-....
3WL11 16-3__38-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__38-....
3WL12 25-2__38-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__38-....
3WL12 10-3__38-....
3WL12 12-3__38-....
3WL12 16-3__38-....
3WL12 20-3__38-....
3WL12 25-3__38-....
3WL12 32-3__38-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
91,000
91,000
91,000
91,000
91,000
102,000
113,000
U inski rastavlja i2)
Kataloški broj - dopune
Kataloški broj - dopune
AA
AA
Izvedba bez zemljospojne zaštite
ETU15B: funkcije prorade LI
ETU25B: funkcije prorade LSI
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSIN3)
ETU76B: funkcije prorade LSIN3) sa grafi!kim displejom
BB
CB
EB
FB
JB
NB
BB
CB
EB
FB
JB
NB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU27B: funkcije prorade LSING5)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU76B: funkcije prorade LSING3)6) sa grafi!kim displejom
DG
EG
FG
JG
NG
DG
EG
FG
JG
NG
bez prekostrujnog okida!a
Prekostrujni okida
Dopuna standardnog kataloškog broja (za ostale dopune kat.broja za prekida e i izvla ive ramove v. str.15/16)
Ru!ni pogon sa mehani!kom komandom
Bez 1.i 2.pomo nog okida!a, pom.kontakata 2NZ + 2NO
1AA2
1AA2
Fusnote videti na slede oj strani.
15/10
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti ma A&D Mail-u.
Vazdušni prekida!i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
3-polni, izvlacivi
Veli!ina
Max. nazivna
struja prekida!a
In max.
Nazivna struja1)
In
A
A
Icu do 100 kA na 440 V,
Veoma visoka prekidna mo! H
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
kA
LK
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kg
bez izvla ivog rama (izvla ivi ramovi v. stranu 15/20)
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__35-....
3WL12 10-4__35-....
3WL12 12-4__35-....
3WL12 16-4__35-....
3WL12 20-4__35-....
3WL12 25-4__35-....
3WL12 32-4__35-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
63,000
68,000
III 4)
III 4)
III 4)
4000
5000
6300
4000
5000
6300
100
100
100
3WL13 40-4__35-....
3WL13 50-4__35-....
3WL13 63-4__35-....
1 kom
1 kom
1 kom
88,000
88,000
96,000
sa uvla ivim ramom, glavni priklju ak horizontalni
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__36-....
3WL12 10-4__36-....
3WL12 12-4__36-....
3WL12 16-4__36-....
3WL12 20-4__36-....
3WL12 25-4__36-....
3WL12 32-4__36-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
91,000
91,000
91,000
91,000
91,000
102,000
113,000
III 4)
III4)
4000
5000
4000
5000
100
100
3WL13 40-4__36-....
3WL13 50-4__36-....
1 kom
1 kom
148,000
148,000
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__37-....
3WL12 10-4__37-....
3WL12 12-4__37-....
3WL12 16-4__37-....
3WL12 20-4__37-....
3WL12 25-4__37-....
3WL12 32-4__37-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
91,000
91,000
91,000
91,000
91,000
102,000
113,000
III 4)
III 4)
III 4)
4000
5000
6300
4000
5000
6300
100
100
100
3WL13 40-4__37-....
3WL13 50-4__37-....
3WL13 63-4__37-....
1 kom
1 kom
1 kom
148,000
148,000
166,000
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__38-....
3WL12 10-4__38-....
3WL12 12-4__38-....
3WL12 16-4__38-....
3WL12 20-4__38-....
3WL12 25-4__38-....
3WL12 32-4__38-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
91,000
91,000
91,000
91,000
91,000
102,000
113,000
4000
100
3WL13 40-4__38-....
1 kom
148,000
15
sa izvla ivim ramom, glavni priklju ak vertikalni
II
II
II
II
II
II
II
sa izvla ivim ramom, priklju na prirubnica
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
III 4)
4000
U inski rastavlja i 2)
bez prenaponskog okida!a
Kataloški broj - dopune
AA
Prenaponski okida
Izvedba bez zemljospojne zaštite
ETU15B: funkcije prorade LI4)
ETU25B: funkcije prorade LSI
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSIN3)
ETU76B: funkcije prorade LSIN3) sa grafi!kim displejom
BB
CB
EB
FB
JB
NB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU27B: funkcije prorade LSING5)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU76B: funkcije prorade LSING3)6) sa grafi!kim displejom
DG
EG
FG
JG
NG
Dopuna standardnog kataloškog broja (za ostale dopune kat.broja za prekida e i izvla ive ramove v. str.15/16)
Ru!i pogon sa mehani!kom komandom
Bez 1. i 2. pomo nog okida!a, pom.kontakata 2NZ + 2 NO
1AA2
1) Nazivna struja se fiksno postavlja na strujnom modulu.Kod standardne izvedbe
isporu!uje se modul sa sa ta!no utvrdjenom nazivnom strujom.
Ako se želi niža nazivna struja, onda se njena vrednost prilagodjava prema opisu
na strani 15/17.
4) Prekida!i veli!ine III- ne mogu sa izvedbom prekostrujnih okida!a
ETU15B.
2) Za dozvoljenu nazivnu kratkotrajnu struju Icc i nazivnu kratkospojnu uklopnu mo
Icm za u!inske rastavlja!e videti Katalog LV 1T, Tehni!ki podaci.
6) ETU45B do ETU76B sa modulom za zemljospojnu zaštitu GFM AT (alarm i
isklju!enje). Videti stranu 15/21.
5) Strujni transformatori za zaštitu N-provodnika poru!uje se posebno.
Videti stranu 15/21.
3) Strujni transformatori za zaštitu N-provodnika i strujni transformatori za detekciju
struja zemljospoja u uzemljenom zvezdištu transformatora poru!uju se posebno.
Videti stranu 15/21.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
15/11
Vazdušni prekida!i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
4-polni, fiksni
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Veli!ina
Max. nazivna
struja prekida!a
In max.
A
Nazivna struja1)
In
Icu do 50/55 kA na 440 V,
ECO prekidna mo! N
Icu do 65/80 kA na 440 V,
Standardna prekidna mo! S
Kataloški broj
A
kA
LK
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kA
LK
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kg
Glavni priklju ak horizontalni
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__42-....
3WL11 08-2__42-....
3WL11 10-2__42-....
3WL11 12-2__42-....
3WL11 16-2__42-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__42-....
3WL11 08-3__42-....
3WL11 10-3__42-....
3WL11 12-3__42-....
3WL11 16-3__42-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__42-....
3WL12 25-2__42-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__42-....
3WL12 10-3__42-....
3WL12 12-3__42-....
3WL12 16-3__42-....
3WL12 20-3__42-....
3WL12 25-3__42-....
3WL12 32-3__42-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
71,000
77,000
15
Glavni priklju ak vertikalni
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__41-....
3WL11 08-2__41-....
3WL11 10-2__41-....
3WL11 12-2__41-....
3WL11 16-2__41-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__41-....
3WL11 08-3__41-....
3WL11 10-3__41-....
3WL11 12-3__41-....
3WL11 16-3__41-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__41-....
3WL12 25-2__41-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__41-....
3WL12 10-3__41-....
3WL12 12-3__41-....
3WL12 16-3__41-....
3WL12 20-3__41-....
3WL12 25-3__41-....
3WL12 32-3__41-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
71,000
77,000
Glavni priklju ak prednji, jedan otvor
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__43-....
3WL11 08-2__43-....
3WL11 10-2__43-....
3WL11 12-2__43-....
3WL11 16-2__43-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__43-....
3WL11 08-3__43-....
3WL11 10-3__43-....
3WL11 12-3__43-....
3WL11 16-3__43-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__43-....
3WL12 25-2__43-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__43-....
3WL12 10-3__43-....
3WL12 12-3__43-....
3WL12 16-3__43-....
3WL12 20-3__43-....
3WL12 25-3__43-....
3WL12 32-3__43-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
71,000
77,000
Glavni priklju ak prednji, dva otvora
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
50
50
50
50
50
3WL11 06-2__44-....
3WL11 08-2__44-....
3WL11 10-2__44-....
3WL11 12-2__44-....
3WL11 16-2__44-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__44-....
3WL11 08-3__44-....
3WL11 10-3__44-....
3WL11 12-3__44-....
3WL11 16-3__44-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
----55
55
--
----3WL12 20-2__44-....
3WL12 25-2__44-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__44-....
3WL12 10-3__44-....
3WL12 12-3__44-....
3WL12 16-3__44-....
3WL12 20-3__44-....
3WL12 25-3__44-....
3WL12 32-3__44-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
71,000
77,000
U inski rastavlja i2)
Kataloški broj - dopune
Kataloški broj - dopune
AA
AA
Izvedba bez zemljospojne zaštite
ETU15B: funkcije prorade LI
ETU25B: funkcije prorade LSI
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSIN3)
ETU76B: funkcije prorade LSIN3) sa grafi!kom displejom
BB
CB
EB
FB
JB
NB
BB
CB
EB
FB
JB
NB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU27B: funkcije prorade LSING5)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU76B: funkcije prorade LSING3)6) sa grafi!kim displejom
DG
EG
FG
JG
NG
DG
EG
FG
JG
NG
bez prekostrujnog okida!a
Prekostrujni okida
Dopune standardnog kataloškog broja (za ostale kat. brojeve vidi stranu 15/16)
Ru!ni pogon sa mehani!kom komandom
Bez 1.i 2. pomo nog okida!a, pom. kontakata 2NZ + 2NO
1AA2
1AA2
Fusnote videti na slede oj strani.
15/12
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti ma A&D Mail-u.
Vazdušni prekida!i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
4-polni, fiksni
Veli!ina
Max. nazivna
struja prekida!a
In max.
Nazivna struja1)
In
A
A
kA
Icu do 100 kA na 440 V,
veoma visoka prekidna mo! H
Pak
Masa
približno
Kataloški broj
LK
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kg
Glavni priklju ak horizontalni
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__42-....
3WL12 10-4__42-....
3WL12 12-4__42-....
3WL12 16-4__42-....
3WL12 20-4__42-....
3WL12 25-4__42-....
3WL12 32-4__42-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
71,000
77,000
III 4)
III4)
4000
5000
4000
5000
100
100
3WL13 40-4__42-....
3WL13 50-4__42-....
1 kom
1 kom
99,000
99,000
Glavni priklju ak vertikalni
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__41-....
3WL12 10-4__41-....
3WL12 12-4__41-....
3WL12 16-4__41-....
3WL12 20-4__41-....
3WL12 25-4__41-....
3WL12 32-4__41-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
71,000
77,000
III4)
III4)
III 4)
4000
5000
6300
4000
5000
6300
100
100
100
3WL13 40-4__41-....
3WL13 50-4__41-....
3WL13 63-4__41-....
1 kom
1 kom
1 kom
99,000
99,000
108,000
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__43-....
3WL12 10-4__43-....
3WL12 12-4__43-....
3WL12 16-4__43-....
3WL12 20-4__43-....
3WL12 25-4__43-....
3WL12 32-4__43-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
71,000
77,000
III4)
4000
4000
100
3WL13 40-4__43-....
1 kom
99,000
15
Glavni priklju ak prednji, jedan otvor
II
II
II
II
II
II
II
Glavni priklju ak prednji, dva otvora
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__44-....
3WL12 10-4__44-....
3WL12 12-4__44-....
3WL12 16-4__44-....
3WL12 20-4__44-....
3WL12 25-4__44-....
3WL12 32-4__44-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
67,000
67,000
67,000
67,000
67,000
71,000
77,000
III 4)
4000
4000
100
3WL13 40-4__44-....
1 kom
99,000
U inski rastavlja l2)
Kataloški broj - dopune
bez prekostrujnog okida!a
AA
Prekostrujni okida
Izvedba bez zemlojospojne zaštite
ETU15B: funkcije prorade LI4)
ETU25B: funkcije prorade LSI
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sA 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSIN3)
ETU76B: funkcije prorade LSIN3) sa grafi!kim displejom
BB
CB
EB
FB
JB
NB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU27B: funkcije prorade LSING5)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU76B: funkcije prorade LSING3)6) sa grafi!kim displejom
DG
EG
FG
JG
NG
Dopune standardnog kataloškog broja ( za ostale dopune kat. brojeva v. str. 15/16)
Ru!ni pogon sa mehani!kom komandom
Bez 1.i 2. pomo ni okida!, pom. kontakata 2 NZ + 2 NO
1) Nazivna struja se fiksno postavlja na strujnom modulu.Kod standardne izvedbe
isporu!uje se modul sa sa ta!no utvrdjenom nazivnom prekidnom strujom.
Ako se želi niža nazivna struja, onda se njena vrednost prilagodjava prema opisu
na strani 15/17
2) Za dozvoljenu nazivnu kratkotrajnu struju Icc i nazivnu kratkospojnu uklopnu mo
Icm za u!inske rastavlja!e videti Katalog LV 1T, Tehni!ki podaci.
1AA2
4) Prekida!i veli!ine III - ne mogu sa izvedbom prekostrujnih okida!a ETU15B.
5) Strujni transformatori za zaštitu N-provodnika poru!uje se posebno.
Videti stranu 15/21.
6) ETU45B do ETU76B sa modulom za zemljospojnu zaštitu GFM AT (alarm i
isklju!enje). Videti stranu 15/21.
3) Strujni transformatori za zaštitu N-provodnika i strujni transformatori za detekciju
struje zemljospoja u uzemljenom zvezdištu transformatora poru!uju se posebno.
Videti stranu 15/21 Interni trannsformator za N-provodnik može da se poru!iti
dodavanjem oznake „–Z“ i skra enice „F23 “ .
* Može se poru iti navedena koli ina ili umožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
15/13
Vazdušni prekida!i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
4-polni, izvlacivi
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Veli!ina
Max.nazivna
struja prekida a
In max.
A
Nazivna
struja1)
In
A
Icu do 50/55 kA na 440 V
ECO prekidna mo! N
Icu do 65/80 kA na 440 V,
Standardna prekidna mo! S
Kataloški broj
kA
LK
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kA
LK
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kg
bez izvla ivog rama ( izvla ive ramove v. stranu 15/20)
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
50
50
50
50
50
55
55
3WL11 06-2__45-....
3WL11 08-2__45-....
3WL11 10-2__45-....
3WL11 12-2__45-....
3WL11 16-2__45-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__45-....
3WL11 08-3__45-....
3WL11 10-3__45-....
3WL11 12-3__45-....
3WL11 16-3__45-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
–
–
–
–
3WL12 20-2__45-....
3WL12 25-2__45-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__45-....
3WL12 10-3__45-....
3WL12 12-3__45-....
3WL12 16-3__45-....
3WL12 20-3__45-....
3WL12 25-3__45-....
3WL12 32-3__45-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
76,000
82,000
3WL11 06-2__46-....
3WL11 08-2__46-....
3WL11 10-2__46-....
3WL11 12-2__46-....
3WL11 16-2__46-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__46-....
3WL11 08-3__46-....
3WL11 10-3__46-....
3WL11 12-3__46-....
3WL11 16-3__46-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
–
–
–
–
3WL12 20-2__46-....
3WL12 25-2__46-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__46-....
3WL12 10-3__46-....
3WL12 12-3__46-....
3WL12 16-3__46-....
3WL12 20-3__46-....
3WL12 25-3__46-....
3WL12 32-3__46-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
109,000
109,000
109,000
109,000
109,000
123,000
136,000
3WL11 06-2__47-....
3WL11 08-2__47-....
3WL11 10-2__47-....
3WL11 12-2__47-....
3WL11 16-2__47-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__47-....
3WL11 08-3__47-....
3WL11 10-3__47-....
3WL11 12-3__47-....
3WL11 16-3__47-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
–
–
–
–
3WL12 20-2__47-....
3WL12 25-2__47-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__47-....
3WL12 10-3__47-....
3WL12 12-3__47-....
3WL12 16-3__47-....
3WL12 20-3__47-....
3WL12 25-3__47-....
3WL12 32-3__47-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
109,000
109,000
109,000
109,000
109,000
123,000
136,000
3WL11 06-2__48-....
3WL11 08-2__48-....
3WL11 10-2__48-....
3WL11 12-2__48-....
3WL11 16-2__48-....
65
65
65
65
65
3WL11 06-3__48-....
3WL11 08-3__48-....
3WL11 10-3__48-....
3WL11 12-3__48-....
3WL11 16-3__48-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
–
–
–
–
3WL12 20-2__48-....
3WL12 25-2__48-....
--
80
80
80
80
80
80
80
3WL12 08-3__48-....
3WL12 10-3__48-....
3WL12 12-3__48-....
3WL12 16-3__48-....
3WL12 20-3__48-....
3WL12 25-3__48-....
3WL12 32-3__48-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
109,000
109,000
109,000
109,000
109,000
123,000
136,000
15
sa izvla ivim ramom, glavni priklju ak horizontalni
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
50
50
50
50
50
55
55
sa izvla ivim ramom, glavni priklju ak vertikalni
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
50
50
50
50
50
55
55
sa izvla ivim ramom, priklju na prirubnica
I
I
I
I
I
630
800
1000
1250
1600
630
800
1000
1250
1600
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
50
50
50
50
50
55
55
U inski rastavlja 2)
Kataloški broj - dopune
Kataloški broj - dopune
AA
AA
Izvedba bez zemljospojne zaštite
ETU15B: funkcije prorade LI
ETU25B: funkcije prorade LSI
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSIN3)
ETU76B: funkcije prorade LSIN3) sa grafi!kim displejom
BB
CB
EB
FB
JB
NB
BB
CB
EB
FB
JB
NB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU27B: funkcije prorade LSING5)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU76B: funkcije prorade LSING3)6) sa grafi!kim displejom
DG
EG
FG
JG
NG
DG
EG
FG
JG
NG
bez prekostrujnog okida!a
Prekostrujni okida
Dopune standardnog kataloškog broja (za dopune kat.brojeva za prekida e i izvla ive ramove v. str. 15/16)
Ru!ni pogon sa mehani!kom komandom
Bez 1.i 2. pomo nog okida!a; pom. kontakata 2 NZ + 2NO
1AA2
1AA2
Fusnote videti na slede oj strani.
15/14
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti ma A&D Mail-u.
Vazdušni prekida!i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
4-polni, izvlacivi
Veli!ine
Max.nazivna
struja prekida!a
In max.
Nazivna struja)
In
A
A
Icu do 100 kA na 440 V,
veoma visoka prekidna mo! H
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
kA
LK
Dopune kataloškog broja
vidi stranu 15/16
kg
bez izvla ivog rama (izvla ive ramove v. stranu 15/20)
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__45-....
3WL12 10-4__45-....
3WL12 12-4__45-....
3WL12 16-4__45-....
3WL12 20-4__45-....
3WL12 25-4__45-....
3WL12 32-4__45-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
76,000
82,000
III 4)
III 4)
III4)
4000
5000
6300
4000
5000
6300
100
100
100
3WL13 40-4__45-....
3WL13 50-4__45-....
3WL13 63-4__45-....
1 kom
1 kom
1 kom
106,000
106,000
108,000
sa izvla ivim ramom, glavni priklju ak horizontalni
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__46-....
3WL12 10-4__46-....
3WL12 12-4__46-....
3WL12 16-4__46-....
3WL12 20-4__46-....
3WL12 25-4__46-....
3WL12 32-4__46-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
109,000
109,000
109,000
109,000
109,000
123,000
136,000
III 4)
III4)
4000
5000
4000
5000
100
100
3WL13 40-4__46-....
3WL13 50-4__46-....
1 kom
1 kom
190,000
190,000
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__47-....
3WL12 10-4__47-....
3WL12 12-4__47-....
3WL12 16-4__47-....
3WL12 20-4__47-....
3WL12 25-4__47-....
3WL12 32-4__47-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
109,000
109,000
109,000
109,000
109,000
123,000
136,000
III4)
III4)
III 4)
4000
5000
6300
4000
5000
6300
100
100
100
3WL13 40-4__47-....
3WL13 50-4__47-....
3WL13 63-4__47-....
1 kom
1 kom
1 kom
190,000
190,000
227,000
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
100
100
100
100
100
100
100
3WL12 08-4__48-....
3WL12 10-4__48-....
3WL12 12-4__48-....
3WL12 16-4__48-....
3WL12 20-4__48-....
3WL12 25-4__48-....
3WL12 32-4__48-....
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
109,000
109,000
109,000
109,000
109,000
123,000
136,000
4000
100
3WL13 40-4__48-....
1 kom
190,000
15
sa izvla ivim ramom, glavni prikljup ak vertikalni
II
II
II
II
II
II
II
sa izvla ivim ramom, priklju na prirubnica
II
II
II
II
II
II
II
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
III4)
4000
U inski rastavlja 2)
bez prekostrujnog okida!a
Kataloški broj - dopune
AA
Prekostrujni okida
Izvedba bez zemljospojne zaštite
ETU15B: funkcije prorade LI4)
ETU25B: funkcije prorade LSI
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSIN3)
ETU76B: funkcije prorade LSIN3) sa grafi!kim displejom
BB
CB
EB
FB
JB
NB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU27B: funkcije prorade LSING5)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU45B: funkcije prorade LSING3)6) sa 4-cifrenim displejom
ETU55B: funkcije prorade LSING3)6)
ETU76B: funkcije prorade LSING3)6) sa grafi!kim displejom
DG
EG
FG
JG
NG
Dopune standardnog kataloškog broja ( za ostale dopune kat. brojeva za prekida e i izvla ive ramove v. str. 15/16)
Ru!ni pogon sa mehani!kom komandom
Bez 1.i 2. pomo nog okida!a, pom. kontakata 2 NZ + 2NO
1) Nazivna struja se fiksno postavlja na strujnom modulu.Kod standardne izvedbe
isporu!uje se modul sa sa ta!no utvrdjenom nazivnom prekidnom strujom.
Ako se želi niža nazivna struja, onda se njena vrednost prilagodjava prema opisu
na strani 15/17
1AA2
5) Strujni transformatori za zaštitu N-provodnika poru!uje se posebno.
Videti stranu 15/21.
6) ETU45B do ETU76B sa modulom za zemljospojnu zaštitu GFM AT (alarm i
isklju!enje). Videti stranu 15/21.
2) Za dozvoljenu nazivnu kratkotrajnu struju Icc i nazivnu kratkospojnu uklopnu mo
Icm za u!inske rastavlja!e videti Katalog LV 1T, Tehni!ki podaci.
3) Strujni transformatori za zaštitu N-provodnika i strujni transformatori za detekciju
struje zemljospoja u uzemljenom zvezdištu transformatora poru!uju se posebno,
videti stranu 15/21. Interni transformator za N-provodnik može se poru!iti dodavanjem oznake „–Z“ i skra enice „F23 “.
4) Prekida!i veli!ine III - ne mogu sa izvedbom prekostrujnih okida!a
ETU15B.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
15/15
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Opcije
n
Podaci za izbor i porudžbinu
u
Kataloški broj-dopuna
3WL 1 . . . - . . . . . - 7 7 7 7
Pogon
Ru ni pogon sa mehani kom komandom
1
Ru ni pogon sa mehani kom
i elektri nom komandom,
Uklopni magnet namenjen za trajni pogon, 100 % ED
Uklopni magnet
AC 50/60 Hz V
DC V
110
230
110
220
2
3
Ru ni/Motorni pogon sa mehani kom
i elektri nom komandom,
Uklopni magnet namenjen za trajni pogon, 100 % ED
Motor
Uklopni magnet
AC 50/60 Hz V
DC V
AC 50/60 Hz V
DC V
208-240
110-127
–
220-250
110-125
24
230
110
–
220
110
24
4
5
6
Poru uju se razni naponi za
motorni pogon i uklopni magnet:
„1“ na 13.mestu kataloškog broja i skra!enica, v. stranu 15/19.
1. pomo!ni okida
15
bez 1. pomo!nog okida a
A
Naponski okida namenjen za trajni pogon, 100 % ED
AC 50/60 Hz V
DC V
–
–
–
–
110
230
24
30
48
60
110
220
B
C
D
E
F
G
2. pomo!ni okida
bez 2. pomo!nog okida a
A
Naponski okida namenjen za trajni pogon, 100 % ED
AC 50/60 Hz V
DC V
–
–
–
–
110
230
24
30
48
60
110
220
B
C
D
E
F
G
Podnaponski okida , trenutni ( 80 ms),
sa kratkim zatezanjem ( 200 ms)
AC 50/60 Hz V
DC V
–
–
–
–
110–127
208–240
380–415
24
30
48
60
110–125
220–250
–
J
K
L
U
M
N
P
Podnaponski okida , sa zatezanjem od 0,2 s do 3,2 s
AC 50/60 Hz V
DC V
–
110–127
208–240
380–415
48
110–125
220–250
–
Q
R
S
T
Pomo!ni kontakti
1. blok pomo!nih kontakata
2 NO + 2 NZ
2
1. + 2. blok pomo!nih kontakata
4 NO + 4 NZ
6 NO + 2 NZ
5 NO + 3 NZ
4
7
8
15/16
Siemens LV 90 · 2006
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Opcije
Na celokupni kataloški broj
doda se „–Z“ i
dopuni odgovaraju!om
skra!enicom (-cama).
Kratak opis/
skra!enica
Kataloški broj sa “–Z”
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16
3WL . . . . – . . . . . – . . . . – Z
i dodatnom skra!enicom(-cama)
. . + . . .
_ _ _+.
Oznaka za
„Ostale izvedbe“–Z
Uputstvo za rad
Štampane stvari
Lieferumfang des Leistungsschalters enthalten) francuske/italijanske
A11
Lieferumfang des Leistungsschalters enthalten) španske/portugalske
A12
___
Modul za postavljanje nazivne struje
Nazivna struja In
A
Za veli ine II, III
Za veli inu III
250
B02
315
B03
400
B04
500
B05
630
B06
800
B08
1000
B10
1250
B12
1600
B16
2000
B20
2500
B25
3200
B32
4000
B40
5000
B50
6300
B63
___
15
Za veli ine I, II
Mogu! je samo jedan modul na svaki
prekida (ali ne u vezi sa
prekostrujnim okida em ETU15B).
Standardni su prekostrujni okida i
opremljeni sa modulom za postavljanje
nazivne struje.
Isporu eni modul za nazivnu struju je jednak maksimalnoj nazivnoj struji prekida a
(In max). Nazivna struja odabranog modula
mora da bude manja od In max .
Za veli ine I, II, III
Signalni elementi/elementi za opsluživanje, zaptivni ramovi za vrata
Signalni kontakt
spremnosti prekida a (S20)
Signalni
kontakt1)
1 NO
C12
za prvi pomo!ni okida (S22)
C26
za drugi pomo!ni okida (S23)
C27
Zaptivni ramovi za vrata
___
___
T40
___
K01
___
K07
___
Ponovno uklju enje i daljinski reset blokade
Automatski reset blokade
ponovno uklju enje
Signalni kontakt
uklju enosti prekida a
1 CO
Magnet daljinskog reseta.Taster za indikaciju i taster za reset
uklju uju!i automatski reset blokade
ponovno uklju enje
AC 50/60 Hz V
–
DC V
24
K10
120
125
K12
220–240
250
K13
___
Poklopci, kontakti signalizacije položaja za izvla ivu izvedbu
Poklopac komore za gašenje luka2)
DC-izvedba
Shutter, 2-delni
mogu!e zatvaranje pomo!u katanca3)
Kontakt signalizacije položaja
za zaptivni ram
3-polni i 4-polni
veli ina I
veli ina II
veli ina III
R10
R10
R10
___
3-polni i 4-polni
veli ina I
veli ina II
veli ina III
R21
R21
R21
___
R15
___
Radni položaj
Ispitni položaj
Izvu eni položaj
1 izbirni
1 izbirni
1 izbirni
3 izbirna
2 izbirna
1 izbirni
R16
1) Ne može sa opcijom „PROFIBUS-priklju ak za komunikaciju“
Skra!enica F02.
2) Ne može kod izvedbe 1000-V, skra!enica A05.
3) Katanci nisu u obimu isporuke.
Siemens LV 90 · 2006
15/17
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Opcije
Na celokupni kataloški broj
doda se„–Z“ i
dopuni odgovaraju!om
skra!enicom (-cama)
Kratak opis/
Skra!enica
Kataloški broj sa “–Z”
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16
3WL . . . . – . . . . . – . . . . – Z
i dodatnom skra!enicom (-cama)
. . + . . .
_ _ _+.
Oznaka za
„Ostale izvedbe“–Z
Blokade
Obostrana mehani ka
blokada
(Modul za blokiranje
sa Bowden-ovom sajlom 2 m)
za fiksni prekida
S55
za izvla ivi prekida
sa izvla ivim ramom
R55
za izvla ivi ram
R56
za izvla ivi ram
R57
proizvod CES
S01
proizvod IKON
S03
pe urka-taster umesto mehani kog
AUS-tastera
S24
___
Mehanizmi za zaklju avanje
Mehanizam za zaklju avanje
nedozvoljeno uklju ivanje
na pultu za opsluživanje
Uredjaj za odvajanje od mreže
ispunjava uslove glavnog prekida a
prema EN 60204
NOT-AUS taster
___
___
Motorni pogon i magnet za uklju ivanje/isklju ivanje
Motorni pogon
Može samo ako je na 13. mestu kataloškog broja „1“
Motor
15
AC 50/60 Hz V
DC V
–
24–30
M01
–
48–60
M03
110–127
110–125
M05
208–240
220–250
M06
___
Uklopni magnet namenjen za trajni pogon, 100% ED – Samo onda, ako je na 13.mestu kat.broja = „1“
Magnet za komandu
AC 50/60 Hz V
DC V
–
24
M21
–
30
M22
–
48
M23
–
60
M24
110
110
M25
230
220
M26
___
Magnet za isklju ivanje (naponski okida ) – nije za trajni pogon, 5% ED
Magnet za komandu
AC 50/60 Hz V
DC V
–
24
M41
–
48
M43
110–127
110–125
M45
208–240
220–250
M46
___
Komunikacija i funkcija za merenje
Breaker Status Sensor (BSS)-priklju ak
F01
PROFIBUS-priklju ak za komunikaciju1)
uklju uju!i COM15 i Breaker Status senzor (BSS)
F02
Funkcija za merenje Plus (bez PROFIBUS-priklju ka za komunikaciju)2)
F05
1) Ukoliko se posebno poru uju izvla ivi prekida i i izvla ivi ramovi, onda se skra!enica „F02“ stavlja samo kod izvla ivog prekida a.
2) Za priklju ak funkcije za merenje Plus dodatno je potreban naponski transformator
(na upit).
15/18
Siemens LV 90 · 2006
___
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Pribor/Rezervni delovi
Pregled
Utvrdjivanje potrebnog broja pomo nih strujnih utika!a kod izvla!ivih ramova
X7
X6
X5
X8
Potreban broj pomo!nih utika a zavisi od :
• vrste pogona
• prekostrujnog okida a sa/bez strujnog transformatora
• tipa i broja pomo!nih okida a
• broja pomo!nih kontakata
• komunikacionih veza COM15
Broj pomo!nih
utika a
Klema
a
Uvek je potreban prvi utika za pomo!ne struje X6
1
X6
b
b1
b2
b3
Pogon
Ru ni pogon sa memorijom sa mehani kom komandom
Ru ni pogon sa memorijom sa mehani kom i elektri nom komandom
Ru ni/Motorni pogon sa memorijom sa mehani kom i elektri nom komandom
0
0
+1
X6
X5
c
c1
c2
Prekostrujni okida
Prekostrujni okida i ETU15B, ETU25B, ETU27B
Prekostrujni okida i ETU45B, ETU55B, ETU76B (interni CubicleBUS)
0
+1
X8
c3
c4
Priklju ci za spoljnje strujne transformatore za zaštitu od preoptere!enja u N-provodniku i za zemljospojnu zsštitu
Strujni transformator ugradjen u N-provodniku (potreban je za 3-polne prekida e, ako nije izabran c2 )
Strujni transformator u zvezdištu transformatora (potreban ako nije izabran c2 ili c3 )
+1
+1
X8
X8
d
d1
d2
Pomo!ni okida
Sa/bez 1. pomo!nog okida a (naponski okida F1)
2. pomo!ni okida (naponski okida F2, podnaponski okida F3, podnaponski okida sa vremenskim zatezanjem F4)
0
+1
X6
X5
e
e1
e2
Blok pomo!nih kontakata
1.blok pomo!nih kontakata 2 NO+ 2 NZ
1. i 2. blok pomo!nih kontakata 4 NO + 4 NZ ili 6 NO + 2 NZ ili 5 NO + 3 NZ (potreban ako nije izabran b3 ili d2)
0
+1
X6
X5
f
f1
f2
Modul za komunikaciju
bez modula za komunikaciju COM15
sa modulom za komunikaciju COM15 sadrži kompletnu letvu sa klemama X7, pa se slede!e opcije ne mogu realizovati:
• signalni kontakt isklju enja S24
• signalni kontakt stanja memorije S21
• elektri ni EIN-taster S10
• signalni kontakt na prvom i drugom pomo!nom okida u S22 + S23
0
+1
X7
g
g1
g2
g3
g4
Opcioni signali/Pribor
Signalni kontakt isklju enja S24 (može samo ako nije izabran f2)
Signalni kontakt stanja memorije S21 (može samo ako nije izabran f2,potreban je ako nije izabran g1)
Elektri ni EIN-taster S10 (može samo ako nije izabran f2; potreban ako nije izabran g1 ili g2)
Signalni kontakt na prvom pomo!nom okida u S22 (može samo ako nije izabran f2; potreban ako nisu izabrani g1, g2 ili g3)
Signalni kontakt na drugom pomo!nom okida u S23 (može samo ako nije izabran f2; potreban ako nisu izabrani g1, g2, g3 ili g4)
Signalni kontakt spremnosti prekida a S20
Kontakt isklju enja motora S12 (može samo ako je izabran motorni pogon)
Magnet za daljinski reset F7 (potreban ako nije izabran c2)
+1
+1
+1
+1
+1
X7
X7
X7
X7
X7
0
0
+1
X6
X5
X8
g5
g6
g7
g8
h
Ukupan broj pomo!nih strujnih utika a
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Weitere Geräte und Ausführungen siehe A&D Mall.
(max. 4)
Siemens LV 90 · 2006
15/19
15
Ovaj izbor je potreban samo onda, ako se izvla ivi ram poru uje sa
njegovim kataloškim brojem.
NSE0_01104
n
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Pribor/Rezervni delovi
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvla!ivi ramovi za AC-prekida!e/u!inske rastavlja!e
Veli ina
Max. nazivna struja prekida a
In max.
LK Izvla ivi ramovi za 3-polne
prekida e/
u inske rastavlja e
Pak*
Kataloški broj
(Dopune kataloškog broja
potrebne prema niže navedenoj
tabeli )
A
Masa
približno
kg
Izvla ivi ramovi za 4-polne
prekida e/
u inske rastavlja e
Pak*
Kataloški broj
(Dopune kataloškog broja
potrebne prema niže navedenoj
tabeli)
Masa
približno
kg
Glavni priklju ak prednji, jedan otvor
I
I
II
II
II
III
1000
1600
2000
2500
3200
4000
3WL9 211-1AA__-__A 1
3WL9 211-2AA__-__A 1
3WL9 212-3AA__-__A 1
3WL9 212-4AA__-__A 1
3WL9 212-5AA__-__A 1
3WL9 213-6AA__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
3WL9 211–1BA__-__A 1
3WL9 211–2BA__-__A 1
3WL9 212–3BA__-__A 1
3WL9 212–4BA__-__A 1
3WL9 212–5BA__-__A 1
3WL9 213–6BA__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
30,000
30,000
37,000
47,000
54,000
84,000
3WL9 211-1AB__-__A 1
3WL9 211-2AB__-__A 1
3WL9 212-3AB__-__A 1
3WL9 212-4AB__-__A 1
3WL9 212-5AB__-__A 1
3WL9 213-6AB__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
3WL9 211-1BB__-__A 1
3WL9 211-2BB__-__A 1
3WL9 212-3BB__-__A 1
3WL9 212-4BB__-__A 1
3WL9 212-5BB__-__A 1
3WL9 213-6BB__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
30,000
30,000
37,000
47,000
54,000
84,000
3WL9 211-1AC__-__A 1
3WL9 211-2AC__-__A 1
3WL9 212-3AC__-__A 1
3WL9 212-4AC__-__A 1
3WL9 212-5AC__-__A 1
3WL9 213-6AC__-__A 1
3WL9 213-7AC__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
60,000
3WL9 211-1BC__-__A 1
3WL9 211-2BC__-__A 1
3WL9 212-3BC__-__A 1
3WL9 212-4BC__-__A 1
3WL9 212-5BC__-__A 1
3WL9 213-6BC__-__A 1
3WL9 213-7BC__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
30,000
30,000
37,000
47,000
54,000
84,000
84,000
3WL9 211-1AD__-__A 1
3WL9 211-2AD__-__A 1
3WL9 212-3AD__-__A 1
3WL9 212-4AD__-__A 1
3WL9 212-5AD__-__A 1
3WL9 213-6AD__-__A 1
3WL9 213-7AD__-__A 1
3WL9 213-8AD__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
60,000
70,000
3WL9 211-1BD__-__A 1
3WL9 211-2BD__-__A 1
3WL9 212-3BD__-__A 1
3WL9 212-4BD__-__A 1
3WL9 212-5BD__-__A 1
3WL9 213-6BD__-__A 1
3WL9 213-7BD__-__A 1
3WL9 213-8BD__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
30,000
30,000
37,000
47,000
54,000
84,000
84,000
119,000
3WL9 211-1AE__-__A 1
3WL9 211-2AE__-__A 1
3WL9 212-3AE__-__A 1
3WL9 212-4AE__-__A 1
3WL9 212-5AE__-__A 1
3WL9 213-6AE__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
3WL9 211-1BE__-__A 1
3WL9 211-2BE__-__A 1
3WL9 212-3BE__-__A 1
3WL9 212-4BE__-__A 1
3WL9 212-5BE__-__A 1
3WL9 213-6BE__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
30,000
30,000
37,000
47,000
54,000
84,000
Glavni priklju ak prednji, dva otvora
I
I
II
II
II
III
1000
1600
2000
2500
3200
4000
15
Glavni priklju ak horizontalni
I
I
II
II
II
III
III
1000
1600
2000
2500
3200
4000
5000
Glavni priklju ak vertikalni
I
I
II
II
II
III
III
III
1000
1600
2000
2500
3200
4000
5000
6300
Glavni priklju ak, priklju na prirubnica
I
I
II
II
II
III
1000
1600
2000
2500
3200
4000
Broj pomo!nih utika a
bez
1 utika a
2 utika a
3 utika a
4 utika a
Potreban broj pomo!nih utika a naveden je
u tabeli na strani 15/19
Vrsta pomo!nih strujnih priklju aka
bez
vij ano priklju ivanje (SIGUT)
priklju ivanje bez vijaka ( potezne opruge)
Signalni kontakt položaja
bez
opcija 1
Radni položaj
Ispitni položaj
Izvu eni položaj
Radni položaj
Ispitni položaj
Izvu eni položaj
opcija 2
Shutter
bez
sa Shutter,
2-delni,
može zatvaranje
1 CO,
1 CO,
1 CO
3 CO,
2 CO,
1 CO
veli ina I
veli ina II
veli ina III
Na celokupan kataloški broj doda se „–Z“
i dopuni odgovaraju!om skra!enicom (-cama).
Nazivni napon AC 1000 V
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
0
1
2
0
1
0
1
2
2
A
B
Kataloški broj sa „–Z“
i dodatnom skra!enicom
A
B
1234 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16
3WL9 2 1 . – . . . . . – . . . . –Z
___
ÜÒÃ
Veli ina I
Veli ina II
Ostali pribor i delovi poru uju se sa „–Z“ i odgovaraju!om skra!enicom: Videti strane 15/17 i 15/18.
15/20
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Pribor/Rezervni delovi
Podaci za izbor i porudžbinu
Opis
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Modul za postavljanje nazivne struje
Nazivna struja In (A)
n
N S E 0
250
315
3WL9 111-0AA51-0AA0
3WL9 111-0AA52-0AA0
1 kom
1 kom
na upit
400
3WL9 111-0AA53-0AA0
1 kom
na upit
500
3WL9 111-0AA54-0AA0
1 kom
630
800
1000
3WL9 111-0AA55-0AA0
3WL9 111-0AA56-0AA0
3WL9 111-0AA57-0AA0
1 kom
1 kom
1 kom
na upit
na upit
na upit
na upit
za veli ine I, II, III
1250
1600
3WL9 111-0AA58-0AA0
3WL9 111-0AA61-0AA0
1 kom
1 kom
na upit
za veli ine II, III
2000
2500
3WL9 111-0AA62-0AA0
3WL9 111-0AA63-0AA0
1 kom
1 kom
na upit
3200
3WL9 111-0AA64-0AA0
1 kom
na upit
4000
5000
3WL9 111-0AA65-0AA0
3WL9 111-0AA66-0AA0
1 kom
1 kom
na upit
6300
3WL9 111-0AA67-0AA0
1 kom
na upit
3WL9 111-0AT81-0AA0
1 kom
na upit
za veli ine I, II
= 3 2 0 0 A
0 0 9 9 2 b
3WL9 111-0AA64-0AA0
za veli ine III
na upit
na upit
na upit
na upit
Displej
4-cifreni displej za ETU45B
Unutrašnji transformator za N-provodnik
uklju uju!i oži enje
veli ina I
veli ina II
veli ina III
3WL9 111-0AA11-0AA0
3WL9 111-0AA12-0AA0
3WL9 111-0AA13-0AA0
1 kom
1 kom
1 kom
na upit
na upit
na upit
Spoljni transformator za N-provodnik
(T5)
veli ina I
veli ina II
veli ina III
3WL9 111-0AA21-0AA0
3WL9 111-0AA22-0AA0
3WL9 111-0AA23-0AA0
1 kom
1 kom
1 kom
na upit
na upit
na upit
Spoljni transformator za N-provodnik
sa bakarnim priklju cima
(T5)
veli ina I
veli ina II
veli ina III
3WL9 111-0AA31-0AA0
3WL9 111-0AA32-0AA0
3WL9 111-0AA33-0AA0
1 kom
1 kom
1 kom
na upit
na upit
na upit
GFM AT 45B (samo za ETU45B)
alarm i isklju enje
3WL9 111-0AT53-0AA0
1 kom
na upit
GFM AT 55B–76B (samo za ETU55B, ETU76B)
alarm i isklju enje
3WL9 111-0AT56-0AA0
1 kom
na upit
N S E 0 _ 0 0 9 9 0 a
3WL9 111-0AA2.-0AA0
Modul za zaštitu od zemljospoja1)
N S E 0 _ 0 0 9 9 1 a
3WL9 111-0AA3.-0AA0
Uredjaji za zaklju avanje
Zaštitni poklopci za mehani ki EIN/AUS
sastoje se od 2 prozirna poklopca
za plombiranje odn. za ka enje
katanaca2),
poklopca sa otvorom 6,35 mm
(za rad sa alatom),
nosa a brave za sigurnosnu bravu
za ubacivanje klju a
bez brave
sa proizvodom CES
sa proizvodom IKON
3WL9 111-0BA21-0AA0
3WL9 111-0BA22-0AA0
3WL9 111-0BA24-0AA0
1 kom
1 kom
1 kom
na upit
.na upit
na upit
protiv ubacivanja izvla ivog prekida a
kada je u izvu enom položaju,
sastoji se od mehanizma sa sajlom i brave
na vratima ormana
proizvod CES
proizvod IKON
proizvod Ronis
3WL9 111-0BA81-0AA0
3WL9 111-0BA83-0AA0
3WL9 111-0BA86-0AA0
1 kom
1 kom
1 kom
na upit
na upit
na upit
uzajamno mehani ko blokiranje,
sa Bowden-ovom sajlom 2000 mm
(potrebna za svaki prekida )
fiksni prekida
3WL9 111-0BB21-0AA0
1 kom
2,320
modul za izvla ivi prekida
sa ramom
3WL9 111-0BB24-0AA0
1 kom
2,420
modul za izvla ivi ram
3WL9 111-0BB22-0AA0
1 kom
na upit
modul za izvla ivi prekida
3WL9 111-0BB23-0AA0
1 kom
na upit
adapter za veli inu III
izvla ivi prekida
3WL9 111-0BB30-0AA0
1 kom
na upit
2000 mm
3000 mm
4500 mm
3WL9 111-0BB25-0AA0
3WL9 111-0BB26-0AA0
3WL9 111-0BB27-0AA0
1 kom
1 kom
1 kom
3,100
3,100
na upit
3WL9 111-0BA22-0AA0
Uredjaj za blokiranje
NSE00987
3WL9 111-0BA83-0AA0
Blokiranje
NSE00989
Za odvojene porudžbine
3WL9 111-0BB21-0AA0
Bowden-ova sajla
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
15/21
15
Transformator i modul za zemljospojnu zaštitu
NSE00980
n
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Pribor/Rezervni delovi
1) Za direktno merenje struje zemljospoja. npr. u zvezduštu transformatora potreban
je strujni transformator 1200 A/1 A, klase 1.
Interno optere!enje prekida a SENTRON 3WL je 0,11 Ohm.
2) Katanac nije u obimu isporuka.
Opis
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Signalni elementi, elementi za opsluživanje
3WL9 111-0AH01-0AA0
1 kom
0,025
3WL9 111-0AH02-0AA0
1 kom
na upit
Signalni kontakt uklju enosti prekida a 1)2)
3WL9 111-0AH14-0AA0
1 kom
na upit
Broja sklopnih operacija, mehani ki3)
3WL9 111-0AH07-0AA0
1 kom
0,100
Signalni kontakt stanja memorije1)2)
3WL9 111-0AH08-0AA0
1 kom
0,030
1. blok (3 mikroprekida a)
3WL9 111-0AH11-0AA0
1 kom
0,200
2. blok (6 mikroprekida a)
3WL9 111-0AH12-0AA0
1 kom
na upit
3WL9 111-0AT31-0AA0
1 kom
na upit
Nožasta letva za prekida e
3WL9 111-0AB01-0AA0
1 kom
na upit
Nožasta letva i adapter/nastavak za AC 1000 V
3WL9 111-0AB10-0AA0
1 kom
na upit
vij ani priklju ak (SIGUT)
3WL9 111-0AB03-0AA0
1 kom
na upit
priklju ak bez vijaka
(potezne opruge)
3WL9 111-0AB04-0AA0
1 kom
na upit
Signalni kontakt spremnosti uklju enja
Signalni kontakt 1)2)
N S E 0 _ 0 0 9 9 5 a
Kontakti signalizacije položaja za izvla ivu
izvedbu
3WL9 111-0AH07-0AA0
1. ili 2. pomo!ni okida
Kontrolni uredjaji
Ru ni aparat za kontrolu prekostrujnih okida a
ETU15B do ETU76B
Za ispitivanje funkcija prekostrujnih okida a
NSE00978
Priklju ci za pomo!ne provodnike
Ru ni utika za prekida e
odn. izvla ive ramove
15
3WL9 111-0AB01-0AA0
Pomo!ni kontakti
Blok pomo!nih kontakata
2 NO + 2 NZ
3WL9 111-0AG01-0AA0
1 kom
na upit
2 NO
3WL9 111-0AG02-0AA0
1 kom
na upit
1 NO + 1 NZ
3WL9 111-0AG03-0AA0
1 kom
na upit
100 % ED
3WL9 111-0AD01-0AA0
1 kom
na upit
3WL9 111-0AD06-0AA0
1 kom
na upit
3WL9 111-0AD11-0AA0
1 kom
na upit
3WL9 111-0AD14-0AA0
1 kom
na upit
DC 24 V
3WL9 111-0AE01-0AA0
1 kom
na upit
DC 220-250 V/AC 208-240 V
3WL9 111-0AE05-0AA0
1 kom
na upit
3WL9 111-0AE13-0AA0
1 kom
na upit
DC 110-125 V/AC 110-127 V
3WL9 111-0AF03-0AA0
1 kom
na upit
DC 220-250 V/AC 208-240 V
3WL9 111-0AF04-0AA0
1 kom
na upit
3WL9 111-0AG03-0AA0
Pomo!ni okida i
Uklopni magnet/Naponski okida
DC 24 V
DC 220 V/AC 230 V
DC 24 V
DC 220-250 V/AC 208-240 V
5 % ED
3WL9 111-0AD06-0AA0
Podnaponski okida
trenutni
sa vremenskim zatezanjem
NSE01001
DC 220-250 V/AC 208-240 V
3WL9 111-0AE0.-0AA0
Pogon
Motorni pogon
I
N S E 0 _ 0 1 0 0 3 a
3WL9 111-0AF0.-0AA0
1) Nije mogu!e sa opcijom komunikacionog priklju ka. Skra!enica „F02“.
2) Ru ni utika X7 potreban je za prekida e ili izvla ive ramove. Ukoliko ga ve!
nema, molimo da se naknadno poru i. ( Videti stranu 9/42)
3) Samo u vezi sa motornim pogonom.
15/22
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/Prekidaci 3WL za AC do 6300 A
Pribor/Rezervni delovi
Opis
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Zaptivni ramovi za vrata, poklopci/haube, Shutter
Zaptivni ram za vrata
3WL9 111-0AP01-0AA0
1 kom
na upit
Zaštitni poklopac, IP55
ne može se koristiti u kombinaciji sa zaptivnim ramom za vrata,
Skinuti poklopac/haubu da bi se otvorilo sa obe strane
3WL9 111-0AP02-0AA0
1 kom
na upit
veli ina I
3WL9 111-0AP04-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II
3WL9 111-0AP06-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III
3WL9 111-0AP07-0AA0
1 kom
na upit
veli ina I
3WL9 111-0AP08-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II
3WL9 111-0AP11-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III
3WL9 111-0AP12-0AA0
1 kom
na upit
Shutter
3-polni
4-polni
3WL9 111-0AP0.-0AA0
Priklju ci primarnih provodnika. Izvla ivi
Glavni priklju ci,
pristupa ni sa prednje strane
prema DIN 43673,
sa dva otvora gore ili dole
NSE-01014
3WL9 111-0AN14-0AA0
veli ina I,do 1000 A
3WL9 111-0AN07-0AA0
1 kom
na upit
veli ina I, 1250 A ... 1600 A
3WL9 111-0AN08-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 2000 A
3WL9 111-0AN11-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 2500 A
3WL9 111-0AN12-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 3200 A
3WL9 111-0AN13-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III, do 4000 A
3WL9 111-0AN14-0AA0
1 kom
na upit
Potporni izolator
za prednje i DIN-priklju ne šine
3-polni za 3 šine
4-polni za 4 šine
veli ina I
3WL9 111-0AN41-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II
3WL9 111-0AN42-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III
3WL9 111-0AN43-0AA0
1 kom
na upit
veli ina I
3WL9 111-0AN44-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II
3WL9 111-0AN45-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III
3WL9 111-0AN46-0AA0
1 kom
na upit
veli ina I, do 1000 A
3WL9 111-0AN15-0AA0
1 kom
na upit
veli ina I, 1250 A ... 1600 A
3WL9 111-0AN16-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 2000 A
3WL9 111-0AN17-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 2500 A
3WL9 111-0AN18-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 3200 A
3WL9 111-0AN21-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III, do 5000 A
3WL9 111-0AN22-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III, do 6300 A
(1 kom = 1 set, 3-polni)
3WL9 111-0AN23-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III, do 6300 A
(1 kom = 1 set, 4-polni, gornji)
3WL9 111-0AN20-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III, do 6300 A
(1 kom = 1 set, 4-polni, donji)
3WL9 111-0AN10-0AA0
1 kom
na upit
veli ina I, do 1000 A
3WL9 111-0AN32-0AA0
1 kom
na upit
veli ina I, 1250 A ... 1600 A
3WL9 111-0AN33-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 2000 A
3WL9 111-0AN34-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 2500 A
3WL9 111-0AN35-0AA0
1 kom
na upit
veli ina II, do 3200 A
3WL9 111-0AN36-0AA0
1 kom
na upit
veli ina III,do 5000 A
3WL9 111-0AN37-0AA0
1 kom
na upit
NSE-01017
3WL9 111-0AN41-0AA0
Stražnji, vertikalni
glavni priklju ci
NSE-01015
3WL9 111-0AN23-0AA0
Stražnji, horizontalni
priklju ci
BG = veli ina
Pri upotrebi glavnih priklju aka (izvla ivi) koji su pristupa ni
sa prednje strane - potrebni su potporni izolatori.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
15/23
15
Podaci su po jednom priklju ku
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/ucinski rastavljaci 3WL, prema UL 489 za AC do 5000 A
3-polni, fiksni i izvlacivi
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Veli ina
Max. nazivna
struja prekida a
In max.
Nazivna struja1)
In
Prekidna mo! 480 V
A
A
kA
Pak*
Kataloški broj
Dopune kataloškog broja
LK vidi stranu 15/17
Masa
približno
kg
Glavni priklju ak horizontalni
I
I
1000
1600
1000
1600
65
65
3WL51 10-3__32-....
3WL51 16-3__32-....
1 kom
1 kom
43,000
43,000
II
II
II
2000
2500
3000
2000
2500
3000
100
100
100
3WL52 20-4__32-....
3WL52 25-4__32-....
3WL52 30-4__32-....
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
59,000
64,000
III
III
4000
5000
4000
5000
100
100
3WL53 40-4__32-....
3WL53 50-4__32-....
1 kom
1 kom
82,000
82,000
Glavni priklju ak vertikalnui
I
I
1000
1600
1000
1600
65
65
3WL51 10-3__31-....
3WL51 16-3__31-....
1 kom
1 kom
43,000
43,000
II
II
II
2000
2500
3000
2000
2500
3000
100
100
100
3WL52 20-4__31-....
3WL52 25-4__31-....
3WL52 30-4__31-....
1 kom
1 kom
1 kom
56,000
59,000
64,000
III
III
4000
5000
4000
5000
100
100
3WL53 40-4__31-....
3WL53 50-4__31-....
1 kom
1 kom
82,000
82,000
15
Bez izvla ivog rama (izvla ive ramove v. stranu 15/40)
I
I
1000
1600
1000
1600
65
65
3WL51 10-3__35-....
3WL51 16-3__35-....
1 kom
1 kom
45,000
45,000
II
II
II
2000
2500
3000
2000
2500
3000
100
100
100
3WL52 20-4__35-....
3WL52 25-4__35-....
3WL52 30-4__35-....
1 kom
1 kom
1 kom
60,000
63,000
68,000
III
III
4000
5000
4000
5000
100
100
3WL53 40-4__35-....
3WL53 50-4__35-....
1 kom
1 kom
88,000
88,000
Sa izvla ivim ramom, glavni priklju ak horizontalni
I
I
1000
1600
1000
1600
65
65
3WL51 10-3__36-....
3WL51 16-3__36-....
1 kom
1 kom
70,000
70,000
II
II
II
2000
2500
3000
2000
2500
3000
100
100
100
3WL52 20-4__36-....
3WL52 25-4__36-....
3WL52 30-4__36-....
1 kom
1 kom
1 kom
91,000
102,000
113,000
III
III
4000
5000
4000
5000
100
100
3WL53 40-4__36-....
3WL53 50-4__36-....
1 kom
1 kom
148,000
148,000
U inski rastavlja i2)
bez prekostrujnog okida a
Kataloškio broj - dopune
AA
Prekostrujni okida
Izvedba bez zemljospojne zaštite
ETU25B: funkcije prorade LSI
CB
ETU45B: funkcije prorade LSIN3)
EB
ETU45B: funkcije prorade LSIN3) sa 4-cifrenim displejom
FB
Izvedba sa zemljospojnom zaštitom
ETU45B: funkcije prorade LSING3)4)
EG
ETU45B: funkcije prorade LSING3)4) sa 4-cifrenim displejom
FG
Dopune standardnog kataloškog broja ( za ostale dopune kat. broja v. str. 15/16)
Ru ni pogon sa mehani kom komandom
Bez 1. i 2. pomo!nog okida a, pom. kontaklata 2 NZ + 2 NO
1AA2
4-polna izvedba - na upit.
Za ostale dopune kataloškog broja videti strane 15/17 i 15/18.
Napomena: maksimalni napon za pomo!na strujna kola je 240 V.
1) Nazivna struja se fiksno postavlja na strujnom modulu. Kod standardne izvedbe
isporu uje se modul sa ta no utvrdjenom maksimalnom nazivnom prekidnom strujom.
Ako se želi niža nazivna struja, onda se njena vrednost prilagodjava prema opisu na
strani 15/26.
2) Za dozvoljrenu nazivnu kratkotrajnu struju Icc i nazivu kratkospojnu uklopnu mo!
Icm za u inske rastavlja e videti Katalog LV 1T, Tehni ki podaci.
3) Strujni transformatori za zaštitu N-provodnika za detekciju struje zemljospoja u
uzemljenom zvezdištu transformatora poru uju se posebno, videti cstranu 15/21.
4) ETU45B sa modulom za zemljospojnu zaštitu GFM AT (alarm i isklju enje),
Videti stranu 15/26.
15/24
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/ucinski rastavljaci 3WL, prema UL 489 za AC do 5000 A
Pribor/Rezervni delovi
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvla ivi ramovi za prekida e. Odobrenje prema UL 489
Veli ina
Max. nazivna
struja prekida a
In max.
A
Izvla ivi ram za 3-polne
prekida e
Pak*
Kataloški broj
(Dopune kataloškog broja
potrebne prema niže navedenoj
LK tabeli)
Masa
približno
kg
Glavni priklju ak prednji, jedan otvor
I
I
II
II
II
III
1000
1600
2000
2500
3000
4000
3WL9 251-1AA__-__A 1
3WL9 251-2AA__-__A 1
3WL9 252-3AA__-__A 1
3WL9 252-4AA__-__A 1
3WL9 252-5AA__-__A 1
3WL9 253-6AA__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
3WL9 251-1AB__-__A 1
3WL9 251-2AB__-__A 1
3WL9 252-3AB__-__A 1
3WL9 252-4AB__-__A 1
3WL9 252-5AB__-__A 1
3WL9 253-6AB__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
3WL9 251-1AC__-__A 1
3WL9 251-2AC__-__A 1
3WL9 252-3AC__-__A 1
3WL9 252-4AC__-__A 1
3WL9 252-5AC__-__A 1
3WL9 253-6AC__-__A 1
3WL9 253-7AC__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
60,000
3WL9 251-1AD__-__A 1
3WL9 251-2AD__-__A 1
3WL9 252-3AD__-__A 1
3WL9 252-4AD__-__A 1
3WL9 252-5AD__-__A 1
3WL9 253-6AD__-__A 1
3WL9 253-7AD__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
60,000
3WL9 251-1AE__-__A 1
3WL9 251-2AE__-__A 1
3WL9 252-3AE__-__A 1
3WL9 252-4AE__-__A 1
3WL9 252-5AE__-__A 1
3WL9 253-6AE__-__A 1
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
25,000
25,000
31,000
39,000
45,000
60,000
Glavni priklju ak prednji, dva otvora
I
I
II
II
II
III
1000
1600
2000
2500
3000
4000
Glavni priklju ak horizontalni
I
I
II
II
II
III
III
1000
1600
2000
2500
3000
4000
5000
15
n
Glavni priklju ak vertikalni
I
I
II
II
II
III
III
1000
1600
2000
2500
3000
4000
5000
Glavni priklju ak, priklju na prirubnica
I
I
II
II
II
III
1000
1600
2000
2500
3200
4000
Broj pomo!nih utika a
bez
1 utika
2 utika a
3 utika a
4 utika a
Potreban broj pomo!nih utika a
naveden je u tabeli
na strani 15/19
Kataloški broj - dopune
0
1
2
3
4
Vrsta pomo!nih strujnih priklju aka
bez
sa vij anim priklju kom (SIGUT)
sa priklju kom bez vijka ( potezna opruga)
0
1
2
Signalni kontakl položaja
bez
0
Opcija 1
radni položaj
1 CO,
ispitni položaj 1 CO,
izvu eni položaj 1 COr
1
Opcija 2
radni položaj
3 CO,
ispitni položaj 2 CO,
izvu eni položaj 1 COr
2
Shutter
bez
sa Shutter,
2-delni,
može zatvaranje
veli ina I
veli ina II
veli ina III
4-polna izvedba - na upit.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
A
B
Ostali pribor i delovi poru uju se sa „–Z“ i odgovaraju!om skra!enicom
Videti strane 15/17 i 15/18.
Siemens LV 90 · 2006
15/25
Vazdušni prekida i 3WL
Vazdusni prekidaci/ucinski rastavljaci 3WL, prema UL 489 za AC do 5000 A
Pribor/Rezervni delovi
Opis
LK Kataloški broj .
Pak*
Masa
približno
kg
Prekostrujni okida i
sa zaštitom
ETU25B
LSI
3WL9 352-5AA00-0AA1
1 kom
ETU45B bez funkcije merenja Plus
LSIN(G)
3WL9 354-5AA00-0AA1
1 kom
na upit
ETU45B sa funkcijom merenja Plus
LSIN(G)
3WL9 354-5AA20-0AA1
1 kom
na upit.
250
3WL9 111-2AA51-0AA0
1 kom
na upit
315
3WL9 111-2AA52-0AA0
1 kom
na upit
400
3WL9 111-2AA53-0AA0
1 kom
na upit
500
3WL9 111-2AA54-0AA0
1 kom
na upit
630
3WL9 111-2AA55-0AA0
1 kom
na upit
800
3WL9 111-2AA56-0AA0
1 kom
na upit
1000
3WL9 111-2AA57-0AA0
1 kom
na upit
1250
3WL9 111-2AA58-0AA0
1 kom
na upit
1600
3WL9 111-2AA61-0AA0
1 kom
na upit
2000
3WL9 111-2AA62-0AA0
1 kom
na upit
2500
3WL9 111-2AA63-0AA0
1 kom
na upita.
Anfr.
3000
3WL9 111-2AA77-0AA0
1 kom
na upita.
Anfr.
4000
3WL9 111-2AA65-0AA0
1 kom
na upita.
Anfr.
5000
3WL9 111-2AA66-0AA0
1 kom
na upita.
Anfr.
3WL9 111-2AT53-0AA0
1 kom
na upit
3WL9 111-1AT81-0AA0
1 kom
na upit
Digitalni modul izlaza sa zaokretnim kodnom sklopkom,
relejni izlazi
3WL9 111-1AT26-0AA0
1 kom
na upit.
Modul za digitalne izlaze, konfigurabilan
relejni izlazi
3WL9 111-1AT20-0AA0
1 kom
Modul za digitalne ulaze
3WL9 111-1AT27-0AA0
1 kom
na upit
Modul za analogne izlaze
3WL9 111-1AT23-0AA0
1 kom
na upit
ZSS - modul
3WL9 111-1AT21-0AA0
1 kom
Breaker Data Adapter (BDA)
Parametrisanje, upravljanje, dijagnoza i ispitivanje
SENTRON-prekida a preko lokalnog interface-a; Breaker Data Adapter, spojni kabel ka
SENTRON-prekida ima i uredjajima za programiranje (npr.sveska/beleška); radi na
Internet Explorer-u sa JAVA2 VM
3WL9 111-2AT28-0AA0
1 kom
na upit
BDA Plus
Kao BDA, dodatno sa Ethernet-interface-om zbog priklju ka na Ethernet/Intranet/Internet
3WL9 111-2AT33-0AA0
1 kom
na upit
COM15 PROFIBUS modul3)
3WL9 111-1AT65-0AA0
1 kom
na upit
Breaker Status senzor (BSS)
3WL9 111-1AT16-0AA0
1 kom
na upit
Funkcija merenja Plus,bez naponskog transformatora
3WL9 111-1AT03-0AA0
1 kom
na upit
na upit
Modul za postavljanje nazivne struje1)
Nazivna struja In (A)
za veli ine I, II
za veli inu I, II, III
n
za veli inu II, III
= 3 2 0 0 A
N S E 0 _ 0 0 9 9 2 b
3WL9 111-2AA65-0AA00
15
za veli inu III
Modul za zaštitu od zemljospoja
GFM AT 45B (samo za ETU45B) Alarm i isklju enje
Displej
4-cifreni displej za ETU45B
CubicleBUS moduli2)
0,400
na upit
Alat za parametrisanje, opsluživanje i pra!enje
N S E 0 _ 0 1 0 2 3 a
3WL9 111-1AT23-0AA0
Proširenja i rezervni delovi za komunikaciju preko PROFIBUS
Za ostali mehani ki pribor videti strane 15/21 do 15/23.
Krive isklju enja i dimenzije kao kod “Vazdušnih prekida a/u inskih
rastavlja a 3WL za AC do 6300 A“,.
1) Na modulu postavljena nazivna struja ne sme da bude ve!a od maksimalne nazivne
struje In max prekida a. Pravilo je In < In max.
2) Svaki CubicleBUS modul isporu uje se sa kablom dužine 0,2 m koji je prethodno pripremljen.
3) .
4) Dodatno ima i CubicleBUS-kabl dužine 2 m.
15/26
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Download

Vazdušni prekidaći - Alfa