fialt ve Enstalasyon Tekni¤i
Fiyat Listesi
12 KASIM 2014
Teknik Destek
444 0 747
[email protected]
Fiyat Listesi’ni pdf format›nda afla¤›daki adresten download edebilirsiniz.
www.siemens.com.tr/adfiyatlistesi
‹Ç‹NDEK‹LER
>N< Otomatlar
6kA Otomatlar
10kA Otomatlar
DC Otomatlar
Otomatik Sigortalar için Yard›mc› Donan›mlar
Minized Sigortalar
Neozed Sigortalar
Silindirik Sigortalar (Kartufl Sigortalar)
Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialteri
Anahtarlar
Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› (Kaçak Ak›m Koruma Röleleri)
Hata Ak›m› Koruma Anahtarlar› için Yard›mc› Donan›mlar
Hata Ak›m› Koruma Anahtarl› Otomatlar
Ark Hatas› Alg›lama Rölesi
Alçak Gerilim Parafudrlar›
INSTA Kontaktörler
INSTA Kontaktörler için Yard›mc› Kontaklar
Mini Kontaktör
Haftal›k Digital fialt Saati
Günlük Mekanik fialt Saati
Toprakl› Priz (Raya Montaja Uygun)
‹flletme Saat Sayac›
SIMBOXT S›va Alt› ve S›va Üstü Da¤›t›m Kutular›
NH B›çakl› Sigortalar ‹çin Yard›mc› Donan›mlar
NH - B›çakl› Sigorta Buflonlor› ve Altl›klar›
‹lave Ön Yüzey Bayrak Göstergeli NH Buflonlar
SITOR H›zl› Sigorta Buflonlar›
Diazed Sigortalar
SIRIUS Innovation 3RT2 Serisi Kontaktör ve aks.
SIRIUS Innovation 3RV2 Serisi Motor Koruma fialterleri
SIRIUS Innovation 3RV2 Aksesuarlar›
SIRIUS Innovation 3RU2 Termik Röleler
SIRIUS Innovation 3RB3 Serisi Elektronik Termik Röleler
Kontaktörler (3TF ve Sirius Serisi)
3TG 10 - Mini Kontaktör, 3TF2 Serisi Kontaktörler
3UA70 - Mini Termik Röleler
Yard›mc› Kontaktörler (3TH2, 3TH4, 3RH)
Yedek Bobinler
Yedek Ana Kontaklar ve Yard›mc› Kontak Tak›mlar›
Mekaniki Kilitleme Mekanizmas›
SIRIUS 3RT1 Kontaktörler ve Aksesuarlar›
3UA, 3UW Serisi Termik Röleler
Elektronik Afl›r› Ak›m Rölesi 3RB20, 3RB22, 3RB29
SIRIUS 3RU1 Serisi Termik Röleler
Kutulu Yolvericiler, Dönüfl Kombinasyonlar›
SIRIUS 3RV1 Motor Koruma fialterleri ve Aksesuarlar›
SIRIUS Bara Sistem Ürünleri
3RA6 SIRIUS Kompakt Motor Ç›k›fllar›
Simocode PRO
M200D - ET200S Motor Starterler
AS-Interface
Sikostart, Softstarter 3RW30, 3RW40, 3RW44
Not: Siparifl numaralar› indeksi arka sayfadad›r.
1-3
4-5
6-7
8
8-9
9
9
10
11
11
12
12
13
13
14-15
16
16
16
17
17
17
17
18
18
19
19
20
21
22,23
24
25
26
27
28-30
31
31
32
33
34
34
35-37
38-39
40
40
41
42,43
44
45
46-47
48
49-50
51,52
Solid State Röleler
SENTRON 3VA Kompakt Güç fialterleri
SENTRON 3VL Kompakt Güç fialterleri
Kaçak Ak›m Koruma Kombinasyonlar›
SENTRON 3VT Kompakt Güç fialterleri
SENTRON 3WL Aç›k Tip Otomatik fialterler
fiebeke - Jeneratör Otomatik Transfer Panosu
SENTRON ATC 5300 Otomatik fiebeke Jeneratör
Kumanda Cihaz›
SENTRON 3WT Aç›k Tip Güç fialterleri
SENTRON 3KD Yük Kesicileri
SENTRON 3KL5 Sigortal› Yük Kesicileri
SENTRON 3KA71 Yük Kesici
SENTRON 3NP1 NH - B›çakl› Sigortal› Yük Ay›r›c›
Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri
Alçak Gerilim Güç Kondansatör Aksesuarlar›
Harmonik Reaktörler
SIRIUS Kondansatör Kontaktörleri
Dinamik Kompanzasyon Ürünleri, Reaktif Güç Rölesi (Prophi)
SENTRON PAC3200, PAC4200 Ölçü Aleti
SENTRON Power Manager
SENTRON 3LD Ana fialter /Acil Stop fialteri
3LF0 Serisi Paket fialterler
Metal ve Plastik Gövdeli Etanj Kumanda Kutular›
3SB1 Serisi Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar›
3SB3 Serisi Metal Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar›
3SB3 Serisi Plastik Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar›
3SB2 Serisi 16 mm Buton Elemanlar› ve Aksesuarlar›
Joystick Kontrol
SIRIUS 3TK28 Emniyet Röleleri
SIRIUS 3SK1 Emniyet Röleleri
SIRIUS 3RM1 Motor Yolvericiler
RFID ve Manyetik Emniyet fialterleri
Mekanik Emniyet fialterleri
Acil Durdurma Buton Setleri
Mentefle Emniyet fialterleri
Çift El ve Ayak Pedallar›
‹pli Emniyet fialterleri
3SE5 - Nihayet fialterleri
3SE5 - Aksesuarlar
Sinyal Kolonlar›
Interface Dönüfltürücüler
DC Besleme / Güç Kaynaklar›
Emniyet - ‹zolasyon Transformatörleri
SIRIUS 3R Elektronik Zaman Röleleri
3UG Serisi Kontrol Röleleri
PTC Termistör Koruma Rölesi
S›cakl›k Denetleme Röleleri
Siemens Endüstri Röleleri
Orta Gerilim Komponentler
Sinamics V20 H›z Kontrol Cihazlar›
Reyrolle Argus-C Aflırı Akım Koruma Röleleri
Siprotec 7SJ80 ve 7SJ62 Aflırı Akım Koruma Röleleri
Koruma Rölesi Yazılımları
Yardımcı Cihazlar
SICAM P50, P850, P855, Q100 ve T Enerji Analizörleri,
Kalite Kaydedici ve Transdüser
52-53
54-65
66-75
76
77-85
86-92
93
94-95
96-97
98-101
102
102-103
104
105
106
106
106
107
108-109
109
110-111
112
114
115-117
118-119
120-121
122
122
123
124
125
126
126-127
128
129
129
130
131-132
133
134-135
136
137
137
138-139
139
140
140
141
142-145
146-147
148
149
150
151
152-153
Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Tip
Anma
Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
5SQ2160-2YA06
5SQ2160-2YA10
5SQ2160-2YA16
5SQ2160-2YA20
5SQ2160-2YA25
5SQ2160-2YA32
5SQ2160-2YA40
12,40
9,30
9,30
9,30
9,30
12,40
14,30
12
12
12
12
12
12
12
5SQ2170-2YA05
5SQ2170-2YA01
5SQ2170-2YA15
5SQ2170-2YA02
5SQ2170-2YA03
5SQ2170-2YA04
5SQ2170-2YA06
5SQ2170-2YA08
5SQ2170-2YA10
5SQ2170-2YA16
5SQ2170-2YA20
5SQ2170-2YA25
5SQ2170-2YA32
5SQ2170-2YA40
5SQ2170-2YA50
5SQ2170-2YA63
5SQ2170-2YA70
5SP4180-7
5SP4191-7
5SP4192-7
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70
14,70
13,50
12,40
12,40
12,40
12,40
12,60
15,60
20,10
26,90
46,00
86,00
102,00
112,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
36,90
36,90
36,90
36,90
36,90
36,90
32,20
32,20
32,20
32,20
32,20
32,20
33,60
36,10
44,70
49,80
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
>N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC
Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Çabuk
Karakterli
B
B
B
B
B
B
B
6
10
16
20
25
32
40
Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
5SQ21...
5SP41...
1
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
70
80
100
125
Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
5SQ25...
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
5SQ2570-2YA05
5SQ2570-2YA01
5SQ2570-2YA15
5SQ2570-2YA02
5SQ2570-2YA03
5SQ2570-2YA04
5SQ2570-2YA06
5SQ2570-2YA08
5SQ2570-2YA10
5SQ2570-2YA16
5SQ2570-2YA20
5SQ2570-2YA25
5SQ2570-2YA32
5SQ2570-2YA40
5SQ2570-2YA50
5SQ2570-2YA63
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Tip
Anma
Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
5SQ2270-2YA05
5SQ2270-2YA01
5SQ2270-2YA15
5SQ2270-2YA02
5SQ2270-2YA03
5SQ2270-2YA04
5SQ2270-2YA06
5SQ2270-2YA08
5SQ2270-2YA10
5SQ2270-2YA16
5SQ2270-2YA20
5SQ2270-2YA25
5SQ2270-2YA32
5SQ2270-2YA40
5SQ2270-2YA50
5SQ2270-2YA63
5SP4280-7
5SP4291-7
5SP4292-7
45,40
45,40
45,40
45,40
45,40
45,40
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
40,70
41,30
55,30
59,70
235,00
291,00
342,00
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
5SQ2370-2YA05
5SQ2370-2YA01
5SQ2370-2YA15
5SQ2370-2YA02
5SQ2370-2YA03
5SQ2370-2YA04
5SQ2370-2YA06
5SQ2370-2YA08
5SQ2370-2YA10
5SQ2370-2YA16
5SQ2370-2YA20
5SQ2370-2YA25
5SQ2370-2YA32
5SQ2370-2YA40
5SQ2370-2YA50
5SQ2370-2YA63
5SQ2370-2YA70
5SP4380-7
5SP4391-7
5SP4392-7
62,00
62,00
62,00
62,00
62,00
62,00
52,40
52,40
52,40
52,40
52,40
52,40
54,60
55,60
76,00
84,50
156,00
332,00
336,00
364,00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
>N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC
‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
5SQ22...
5SP42...
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
5SQ23...
5SP43...
2
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
70
80
100
125
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Tip
Anma
Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
74,00
76,00
99,00
106,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
>N< OTOMATLAR 230 / 400 V AC
Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
5SQ26...
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
5SQ2670-2YA05
5SQ2670-2YA01
5SQ2670-2YA15
5SQ2670-2YA02
5SQ2670-2YA03
5SQ2670-2YA04
5SQ2670-2YA06
5SQ2670-2YA08
5SQ2670-2YA10
5SQ2670-2YA16
5SQ2670-2YA20
5SQ2670-2YA25
5SQ2670-2YA32
5SQ2670-2YA40
5SQ2670-2YA50
5SQ2670-2YA63
Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar (Nötr de termik ve manyetik açt›r›c›l›d›r.)
C
C
C
4 Kutup
80
100
125
5SP4480-7
5SP4491-7
5SP4492-7
1
1
1
450,00
532,00
562,00
5SP44...
5SQ2 Serisi >N< Otomatlar›n k›sa devre kesme kapasiteleri
EN 60 947-2 (IEC 60 947-2) normuna göre endüstriye yönelik kullan›mlar için
In (A)
Icu (kA)
Not :
0.5-2
6
3-4
5
6-8
4,5
10-25
5
32-70
4,5
DC Otomat olarak imal edilmifl olan 5SY5 serisi otomatlar›n kutup bafl›na maksimum
DC gerilimi 220 V’tur.
5SY5 serisi DC 220 V/kutup Otomatlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
3
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Tip
Anma
Ak›m›
In (A)
Birim Fiyat›
TL /Adet
Siparifl
No
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC
70 mm
Yeni
Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Çabuk
Karakterli
B
B
B
B
B
B
B
6
10
16
20
25
32
40
5SL6106-6
5SL6110-6
5SL6116-6
5SL6120-6
5SL6125-6
5SL6132-6
5SL6140-6
12,40
10,90
10,90
10,90
10,90
13,00
18,00
12
12
12
12
12
12
12
5SL6105-7
5SL6101-7
5SL6115-7
5SL6102-7
5SL6103-7
5SL6104-7
5SL6106-7
5SL6108-7
5SL6110-7
5SL6116-7
5SL6120-7
5SL6125-7
5SL6132-7
5SL6140-7
5SL6150-7
5SL6163-7
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
12,90
18,00
20,10
26,90
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
35,70
35,70
35,70
35,70
35,70
35,70
36,40
43,40
56,40
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
5SL61...
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
C
C
C
C
C
C
C
C
C
6
10
13
16
20
25
32
40
50
5SL6506-7
5SL6510-7
5SL6513-7
5SL6516-7
5SL6520-7
5SL6525-7
5SL6532-7
5SL6540-7
5SL6550-7
5SL6 ve 5SP Serisi Otomatlar›n K›sa Devre Kesme Kapasiteleri
Siparifl
No
Anma
Ak›m›
ln(A)
1 kutup 230 V AC
2,3,4 kutup 400 V AC
1 kutup 230 V AC
2,3,4 kutup 400 V AC
Icn(kA)
Icn(kA)
Icu(kA)
Icu(kA)
5SL6
5SP4
0,5-63
80-125
6
10
6
10
*ln = 63 A’de Icu = 6 kA
4
EN 60 898 (IEC 60 898)
EN 60 947-2 (IEC 60 947-2)
10*
20**
**ln = 80 ve 100 A’de Icu = 15 kA
6 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
10*
20**
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Tip
Anma
Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC
70 mm
Yeni
‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
2 Kutup
5SL62...
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
63
5SL6205-7
5SL6201-7
5SL6215-7
5SL6202-7
5SL6203-7
5SL6204-7
5SL6206-7
5SL6208-7
5SL6210-7
5SL6213-7
5SL6216-7
5SL6220-7
5SL6225-7
5SL6232-7
5SL6240-7
5SL6250-7
5SL6263-7
47,80
47,80
47,80
47,80
47,80
47,80
43,80
43,80
43,80
43,80
43,80
43,80
43,80
48,70
53,20
69,30
92,90
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5SL6305-7
5SL6301-7
5SL6315-7
5SL6302-7
5SL6303-7
5SL6304-7
5SL6306-7
5SL6308-7
5SL6310-7
5SL6316-7
5SL6320-7
5SL6325-7
5SL6332-7
5SL6340-7
5SL6350-7
5SL6363-7
71,00
71,00
71,00
71,00
71,00
71,00
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
59,50
61,60
64,40
88,00
106,00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
79,00
96,00
125,00
133,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
3 Kutup
5SL63...
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
5
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
5SL6606-7
5SL6610-7
5SL6613-7
5SL6616-7
5SL6620-7
5SL6625-7
5SL6632-7
5SL6640-7
5SL6650-7
5SL6663-7
6 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Tip
Anma
Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
10 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC
70 mm
Yeni
Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Çabuk
Karakterli
5SY41...
B
B
B
B
B
B
B
B
6
10
16
20
25
32
40
50
5SY4106-6
5SY4110-6
5SY4116-6
5SY4120-6
5SY4125-6
5SY4132-6
5SY4140-6
5SY4150-6
28,30
24,60
24,60
24,60
24,60
31,90
36,90
49,20
12
12
12
12
12
12
12
12
5SY4105-7
5SY4101-7
5SY4115-7
5SY4102-7
5SY4103-7
5SY4104-7
5SY4106-7
5SY4108-7
5SY4110-7
5SY4116-7
5SY4120-7
5SY4125-7
5SY4132-7
5SY4140-7
5SY4150-7
5SY4163-7
5SP4180-7
5SP4191-7
5SP4192-7
30,80
30,80
30,80
30,80
30,80
30,80
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
31,90
38,20
46,80
80,90
86,00
102,00
112,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
78,00
80,00
88,00
116,00
126,00
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Bir fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
5SP41...
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Bir faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
6
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
5SY4506-7
5SY4510-7
5SY4513-7
5SY4516-7
5SY4520-7
5SY4525-7
5SY4532-7
5SY4540-7
5SY4550-7
5SY4563-7
10 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Tip
Anma
Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
10 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC
‹ki fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
2 Kutup
5SY42...
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Yeni
70 mm
5SY4205-7
5SY4201-7
5SY4215-7
5SY4202-7
5SY4203-7
5SY4204-7
5SY4206-7
5SY4208-7
5SY4210-7
5SY4213-7
5SY4216-7
5SY4220-7
5SY4225-7
5SY4232-7
5SY4240-7
5SY4250-7
5SY4263-7
5SP4280-7
5SP4291-7
5SP4292-7
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
106,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
100,00
114,00
147,00
158,00
235,00
291,00
342,00
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
5SY4305-7
5SY4301-7
5SY4315-7
5SY4302-7
5SY4303-7
5SY4304-7
5SY4306-7
5SY4308-7
5SY4310-7
5SY4316-7
5SY4320-7
5SY4325-7
5SY4332-7
5SY4340-7
5SY4350-7
5SY4363-7
5SP4380-7
5SP4391-7
5SP4392-7
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
141,00
123,00
123,00
123,00
123,00
123,00
123,00
128,00
129,00
174,00
206,00
332,00
336,00
364,00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
182,00
185,00
200,00
265,00
317,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Üç fazl› anahtarl› otomatik sigortalar
Yavafl
Karakterli
3 Kutup
5SY43...
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar
5SP43...
Yavafl
Karakterli
5SY46...
4 Kutup
5SP44...
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
5SY4606-7
5SY4610-7
5SY4613-7
5SY4616-7
5SY4620-7
5SY4625-7
5SY4632-7
5SY4640-7
5SY4650-7
5SY4663-7
Üç faz ve nötr kesmeli anahtarl› otomatik sigortalar (Nötr de termik ve manyetik açt›r›c›l›d›r.)
C
C
C
7
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
5SP4480-7
5SP4491-7
5SP4492-7
450,00
532,00
562,00
10 kA Otomatlar›n A ve D tipi açma karakteristikleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Tip
Anma
Ak›m›
In (A)
Birim Fiyat›
TL /Adet
Siparifl
No
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
DC OTOMATLAR 10 kA DC 220/440 V DC , 230/400 V AC
70 mm
Yeni
Bir fazlı anahtarlı otomatik sigortalar 220 V DC , 230 V AC
Yavafl
Karakterli
5SY51..
0.3
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
63
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
94,00
94,00
88,00
88,00
88,00
88,00
84,00
84,00
84,00
77,00
77,00
77,00
77,00
84,00
86,00
100,00
114,00
118,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
188,00
188,00
175,00
175,00
174,00
174,00
165,00
165,00
165,00
154,00
154,00
154,00
154,00
167,00
169,00
199,00
227,00
235,00
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5ST3010
5ST3011
5ST3012
44,00
44,00
44,00
1
1
1
5ST3020
5ST3021
5ST3022
78,00
78,00
78,00
1
1
1
5ST3806
5ST3801
5ST3802
5ST3768
13,00
39,00
51,00
26,00
1
1
1
1
5SY5114-7
5SY5105-7
5SY5101-7
5SY5115-7
5SY5102-7
5SY5103-7
5SY5104-7
5SY5106-7
5SY5108-7
5SY5110-7
5SY5113-7
5SY5116-7
5SY5120-7
5SY5125-7
5SY5132-7
5SY5140-7
5SY5150-7
5SY5163-7
‹ki fazlı anahtarlı otomatik sigortalar 440 V DC , 400 V AC
Yavafl
Karakterli
0.3
0.5
1
1.6
2
3
4
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
63
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
5SY5214-7
5SY5205-7
5SY5201-7
5SY5215-7
5SY5202-7
5SY5203-7
5SY5204-7
5SY5206-7
5SY5208-7
5SY5210-7
5SY5213-7
5SY5216-7
5SY5220-7
5SY5225-7
5SY5232-7
5SY5240-7
5SY5250-7
5SY5263-7
Not: DC otomatların B tipi açma karakteristi¤i için satıfl birimlerimizle temasa geçiniz.
YARDIMCI DONANIMLAR
5SL6, 5SP4, 5SY, 5SJ ve 5SU1 serileri için yard›mc› donan›mlar
Yard›mc› Kontaklar
5ST3010
1NO+1NC Yard›mc› Kontak
2NO Yard›mc› Kontak
2NC Yard›mc› Kontak
AC 230V, 6A
AC 230V, 6A
AC 230V, 6A
Ar›za ‹hbar Kontaklar›
1NO+1NC Ar›za ‹hbar Kontak
2NO Ar›za ‹hbar Kontak
2NC Ar›za ‹hbar Kontak
5ST38..
AC 230V, 6A
AC 230V, 6A
AC 230V, 6A
Mandal Kilidi (5SL6 için)
5ST3768
5ST3020
Mandal Kilidi (5SP4 ve 5SY için)
Asma Kilit (5ST3801 ve 5ST3806 için)
‹rtibat Klemensi (25 mm2)
8
(5ST30 Yard›mc› donan›mlar birbirine tak›labilir.)
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Birim Fiyat›
TL /Adet
Siparifl
No
Malzeme
Cinsi
Adet
/
Kutu
YARDIMCI DONANIMLAR
5SL6 ve 5SY serileri için müflterek baralar
5ST3708
Müflterek Bara, 16 mm2, 214 mm, 12 TE, Cu bara, kapakl›, kesilebilir.
5ST3700
5ST3702
5ST3704
5ST3706
5ST3708
5ST3711
5ST3715
Bir fazl›
Bir fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl›
‹ki fazl›
‹ki fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl›
Üç fazl›
Üç fazl› ve 1 yard›mc› (veya ar›za ihbar) kontakl›
Üç faz + Nötr
24,00
27,00
39,00
48,00
58,00
70,00
86,00
1
1
1
1
1
1
1
5ST1145
27,00
20
5ST2205
5ST2204
17,00
47,00
1
1
35 mm. Çelik Ray
35x7.5 ithal çelik, 2 m, delikli
5SQ serisi için yard›mc› donan›mlar
Müflterek Bara (210 mm)
5SQ tipi 12 adet >N< Otomat için bir fazl›
5SQ tipi 4 adet >N< Otomat için üç fazl›
5ST2204
5SL6, 5SP4 ve 5SY serileri otomatik sigortalar›n yard›mc› donan›mlar› yukar›dakiler ile s›n›rl› de¤ildir.
Di¤er yard›mc› donan›mlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›)
TE: 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
Malzeme
Cinsi
Anma
TE*
Boy Kutup
Say›s› Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
66,00
130,00
173,00
212,00
226,00
126,00
230,00
255,00
260,00
293,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(Derinlik 70 mm.)
MINIZED YÜK AYIRICILAR ve NEOZED S‹GORTALAR
70 mm
MINIZED Yük Ay›r›c›lar (NEOZED Sigortas› Hariç)
5SG761.
Anma gerilimi
Un: 230/400 V AC
Kumanda
devrelerinde,
ölçü aletlerinde vs.
kullan›l›r.
D01
D02
1
1+N
2
3
3+N
1
1+N
2
3
3+N
16
63
1
2
2
3
4
1.5
3
3
4.5
6
5SG7611-0KK16
5SG7651-0KK16
5SG7621-0KK16
5SG7631-0KK16
5SG7660
5SG7113
5SG7153
5SG7123
5SG7133
5SG7163
Not : D02 Boy MINIZED Yük Ay›r›c›lara 5ST3010 yard›mc› kontak tak›labilir. (1NO+1NC)
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
5SG7133
Malzeme
Cinsi
Boy
Anma
Ak›m›
In (A)
Renk
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
NEOZED Sigortalar (MINIZED Yük Ay›r›c›lar için)
MINIZED için
kullan›lan sigortalar
400 V AC, 250 V DC
Çal›flma s›n›f› : gG
K›sa Devre Kesme
Kapasitesi: 50kA AC,
8 kA DC
D01
D02
9
D01
2
4
6
10
16
Pembe
Kahverengi
Yeflil
K›rm›z›
Gri
5SE2302
5SE2304
5SE2306
5SE2310
5SE2316
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
10
10
10
10
10
D02
20
25
32
35
40
50
63
Mavi
Sar›
Siyah
Siyah
Siyah
Beyaz
Bak›r
5SE2320
5SE2325
5SE2332
5SE2335
5SE2340
5SE2350
5SE2363
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
10
10
10
10
10
10
10
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Ölçü Kutup Anma TE*
Ak›m›
Cinsi
mmxmm Say›s›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
S‹L‹NDR‹K S‹GORTALAR (KARTUfi S‹GORTALAR)
70 mm
Yeni
Silindrik Sigorta Yuvalar› (Kartufl Sigorta Yuvalar›)
3NW7053
Kumanda
devrelerinde,
ölçü aletlerinde vs.
kullan›l›r.
Yük alt›nda
açma-kapama
yap›lamaz.
1
1+N
3
10x38 1
1+N
3
14x51 1
1+N
3
22X58 1
1+N
3
8x32
20
32
50
100
1
1
3
1
1
3
1,5
3
4,5
2
4
6
3NW7313
3NW7353
3NW7333
3NW7013
3NW7053
3NW7033
3NW7111
3NW7151
3NW7131
3NW7211
3NW7251
3NW7231
17,00
34,00
47,00
19,00
36,00
52,00
54,00
104,00
160,00
140,00
280,00
433,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
K›sa devre kesme kapasitesi: 3NW73 için 20 kA, 3NW70, 3NW71 ve 3NW72 için 100 kA’d›r.
Silindrik Sigorta Yuvalar› (Kartufl Sigorta Yuvalar›) için Yard›mc› Kontaklar
1N0+1NC
1N0+1NC
1CO
3NW7901
14x51
22x58
8x32 ve
10x38
-
5
5
6
0,5
0,5
0,5
120,00
120,00
184,00
3NW7901
3NW7902
3NW7903
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) CO: Enversör kontak
Malzeme
Cinsi
1
1
1
Yeni
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3NW6302-1
3NW6304-1
3NW6301-1
3NW6303-1
3NW6305-1
3NW6307-1
3NW6002-1
3NW6004-1
3NW6001-1
3NW6008-1
3NW6003-1
3NW6006-1
3NW6005-1
3NW6007-1
3NW6010-1
3NW6012-1
3NW6117-1
3NW6120-1
3NW6222-1
3NW6224-1
3NW6230-1
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
9,60
9,60
24,60
24,60
24,60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Anma Anma
Ölçü Gerilimi Ak›m›
mmxmm
Un (V) In (A)
Silindrik Sigortalar (Kartufl Sigortalar)
Silindrik Sigorta Yuvalar›
için kullan›lan Sigortalar
Çal›flma S›n›f› : gG
3NW6302-1
8x32
400
Kumanda
devrelerinde,
ölçü aletlerinde vs.
kullan›l›r.
10x38 500
3NW6003-1
3NW6120-1
3NW6230-1
400
14x51 500
400
22x58 500
400
2
4
6
10
16
20
2
4
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
100
K›sa devre kesme kapasitesi: 400 V için 20 kA, 500 V için 100 kA’d›r.
10
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
‹flletme ‹flletme Kumanda Kontak
Gerilimi Ak›m› Gerilimi
TE*
Ue
Ie
Uc
NO NC
V AC A AC V AC
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
70 mm
UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM fiALTER‹
5TT4101-0
• Kumanda Gerilimi: (0,80...1,1)xUc
• Yük alt›nda 50.000 açma-kapama
• ‹flletme s›cakl›¤› -10...+40 °C
• Koruma s›n›f› IP20
250
400
400
400
250
16
16
16
16
16
230
230
230
230
230
1
2
3
4
1
1
1
1
2
2
1
Yeni
5TT4101-0
5TT4102-0
5TT4103-0
5TT4104-0
5TT4105-0
77,00
113,00
148,00
180,00
113,00
1
1
1
1
1
Di¤er kumanda gerilimli uzaktan kumanda darbe ak›m flalterleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
5TT4104-0
Uzaktan Kumanda Darbe Ak›m fialterleri ‹çin Yard›mc› Kontak
1 CO
250
5
-
-
-
0,5
5TT4900
65,00
1
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
5TT4900
Malzeme
Cinsi
Nominal Anma
Gerilim Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
ANAHTARLAR
70 mm
Mandall›, korumas›z, devre açma-kapama anahtar›
5TE8111
5TE8101
5TE8141
5TE8162
Anahtar, 1NO
Anahtar, 1NO
Anahtar, 2NO
Anahtar, 2NO
Anahtar, 3NO
Anahtar, 3NO
Ifl›kl› Anahtar, 1NO
Ifl›kl› Anahtar, 2NO
Ifl›kl› Anahtar, 3NO
5TE810. için kapak, 1 k›r+1 yefl.+1 sar
Vaevien Anahtar, 1CO
Vaevien Anahtar, 2CO
Enversör Anahtar, 1CO
Enversör Anahtar, 2CO
Buton, 1NO+1NC
Ifl›kl› Buton, 1NO+1NC, k›rm›z›
Ifl›kl› Buton, 1NO, k›rm›z›
Sinyal Lambas›, 1 k›rm›z›
Sinyal Lambas›, 1 k›rm›z›+1yeflil
Sinyal Lambas›, 3 yeflil
Sinyal Lambas›, 3 k›rm›z›
230
230
400
400
400
400
400
400
400
230
400
230
400
230
400
230
230
230
230
230
230
20
32
20
32
20
32
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5TE8111
5TE8211
5TE8112
5TE8212
5TE8113
5TE8213
5TE8101
5TE8102
5TE8103
5TG8068
5TE8141
5TE8142
5TE8161
5TE8162
5TE4800
5TE4820
5TE4821
5TE5800
5TE5801
5TE5802
5TE5803
5TE5802
11
NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›) CO: Enversör kontak
48,00
94,00
73,00
118,00
132,00
139,00
94,00
131,00
156,00
49,00
83,00
135,00
70,00
102,00
64,00
88,00
84,00
52,00
64,00
87,00
87,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 set
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Eflik Nominal Anma
Ak›m› Gerilim Ak›m› TE* Siparifl
No
I n(mA) Un (V) In (A)
Malzeme
Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
(Derinlik 55 mm.)
Yeni
Siparifl
No
Birim Adet
Fiyat›
/
TL / Adet Kutu
(Derinlik 70 mm.)
HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI-FI (KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELER‹)
70 mm
Yeni
Monofaze, Faz + Nötr hata ak›m› koruma anahtarlar›
Monofaze,
Faz+Nötr Ba¤lant›l›
10
30
230
230
16
16
25
40
63
80
2
2
300
230
25
40
63
80
2 5SM1612-0
5SM1614-0
5SM1616-0
-
5SV431.
5SV461.
5SM131...
5SM161...
5SM1312-0
5SM1314-0
5SM1316-0
5SM1317-0
96,00
98,00
142,00
231,00
88,00
91,00
116,00
176,00
88,00
86,00
94,00
96,00
139,00
226,00
86,00
89,00
114,00
172,00
1
1
1
1
1
1
124,00
126,00
151,00
339,00
583,00
845,00
5SV4642-0 107,00
5SV4644-0 114,00
5SV4646-0 132,00
5SM3646-8 550,00
5SV4647-0 254,00
5SM3648-0 488,00
5SM3645-0 705,00
1
1
1
1
1
5SV4111-0
5SV4311-0
5SV4312-0
5SV4314-0
5SV4316-0
5SV4317-0
5SV4612-0
5SV4614-0
5SV4616-0
5SV4617-0
1
1
1
1
Trifaze, 3 Faz + Nötr hata ak›m› koruma anahtarlar›
30
400
25
40
63
80
100
125
4 5SM1342-0
5SM1344-0
5SM1346-0
5SM1347-0
-
300
400
25
40
63
63*
80
100
125
4 5SM1642-0
5SM1644-0
5SM1646-0
5SM1647-0
-
Trifaze,
3 Faz+Nötr Ba¤lant›l›
5SM33...
5SM36...
* SELEKT‹F
127,00
129,00
154,00
346,00
109,00
116,00
135,00
259,00
-
5SV4342-0
5SV4344-0
5SV4346-0
5SV4347-0
5SM3348-0
5SM3345-0
1
1
1
1
1
1
1
1
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
5SV434.
5SV464.
HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI ‹Ç‹N YARDIMCI DONANIMLAR
5SM1 serisi için yard›mc› kontaklar
1NO + 1NC AC 230 V, 6 A
2NC
AC 230 V, 6 A
2NO
AC 230 V, 6 A
21 11
5SW3000
24 14
23 11
1NO + 1NC
2NO
2NC
1NO + 1NC
AC 230 V, 6 A, 80 A’e kadar
AC 230 V, 6 A, 80 A’e kadar
AC 230 V, 6 A, 80 A’e kadar
AC 230 V, 6 A, 100 A ve 125 A için
24 12
5SW3330
12
1
1
1
5SW3300
5SW3301
5SW3302
5SW3330
1
1
1
1
5SV4 ve 5SM3 serileri için yard›mc› kontaklar
22 12
23 13
5SW3000 102,00
5SW3001 102,00
5SW3002 102,00
NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC : Açan kontak (Normalde kapal›)
102,00
102,00
102,00
102,00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Eflik Nominal Anma
Ak›m› Gerilim Ak›m›
I n(mA) Un (V) In (A)
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
TE*
Birim Adet
Fiyat›
/
TL / Adet Kutu
(Derinlik 70 mm.)
70 mm
HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLI OTOMATLAR-FI/LS (KOMB‹NE C‹HAZLAR)
Kaçak Ak›m Koruma Röleli Otomatlar
5SU13...
5SU16...
5SU67...
5ST3805-1
Monofaze C 6A, 4.5 kA
C 10A,
C 16A,
C 20A,
C 25A,
C 32A,
C 40A
30
240
6
10
16
20
25
32
40
2
5SU1353-1KK06
5SU1353-1KK10
5SU1353-1KK16
5SU1353-1KK20
5SU1353-1KK25
5SU1353-1KK32
5SU1353-1KK40
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1
1
1
1
1
1
1
Monofaze C 6A, 4.5 kA
C 10A,
C 16A,
C 20A,
C 25A,
C 32A,
C 40A,
300
240
6
10
16
20
25
32
40
2
5SU1653-1KK06
5SU1653-1KK10
5SU1653-1KK16
5SU1653-1KK20
5SU1653-1KK25
5SU1653-1KK32
5SU1653-1KK40
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
148,00
1
1
1
1
1
1
1
5ST3805-1
45,00
1 Set
5SU serisi hata koruma anahtarl›
otomatlara tak›lan 5ST3010 yard›mc›
kontak için gerekli ara parça
(1 set = 5 adet)
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
Not : 5SU serisi hata ak›m› koruma anahtarl› otomatlara 5ST3805-1 ara parças› ile birlikte
5ST3010 yard›mc› kontak tak›labilir. (1 NO + 1NC)
Malzeme
Cinsi
Anma
Ak›m›
In (A)
Siparifl
No
Birim Adet
Fiyat›
/
TL / Adet Kutu
(Derinlik 70 mm.)
70 mm
Yeni
5SM6011-1
ARK HATASI ALGILAMA RÖLES‹ / AFD - BLOK
Maksimum 16A, 1+N, 1TE, 5SY60 serisi otomatik
sigortalarla birlikte kullan›l›r.
16
5SM6011-1
535,00
1
Maksimum 16A, 1+N, 2TE, 5SY serisi otomatik
sigortalarla veya 1+N, 2TE, 5SU1 serisi hata ak›m›
koruma anahtarl› otomatlar ile birlikte kullan›l›r.
16
5SM6021-1
556,00
1
Not : Ark hatas› alg›lama rölesi; vidalama veya çiviler, gevflek kontaklar ve klemensler, kablo dar bükülme yar›çaplar›,
sabitleme krofleleri, UV ›fl›nlar›, kablo s›k›flmalar› vs. sonucu elektrik tesisat›nda oluflan yal›t›m hatalar›nda veya gevflek
kontaklarda artt›r›lm›fl emniyet sa¤lar.
5SM6021-1
TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
5SY60 serisi otomatlar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
13
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
K›sa Devre
Koruma
Kesme Kapasitesi S›n›r Gerilimi
(kV)
In (8/20µs) (kA)
TE*
Birim
Fiyat›
TL /
Adet
Siparifl
No
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
70 mm
ALÇAK GER‹L‹M PARAFUDRLARI
Yeni
Alçak Gerilim için Y›ld›r›ma Karfl› Koruyucu Parafudrlar (B S›n›f›, S›n›f I, Tip 1)
5SD7414-1
2 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için, enversör kontakl›
3 kutuplu TN-C sistemleri için, enversör kontakl›
4 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için, enversör kontakl›
100
75
100
1,5
1,5
1,5
4
6
8
5SD7412-1
5SD7413-1
5SD7414-1
1.400,00
1.930,00
2.530,00
1
1
1
Alçak Gerilim için Kombine Parafudrlar (B S›n›f›, S›n›f I, Tip 1 ve C S›n›f›, S›n›f II, Tip 2 )
2 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için, enversör kontakl›
3 kutuplu TN-C sistemleri için, enversör kontakl›
4 kutuplu TT ve TN-S sistemleri için, enversör kontakl›
100
75
100
1,5
1,5
1,5
4
6
8
5SD7442-1
5SD7443-1
5SD7444-1
1.630,00
2.350,00
2.920,00
1
1
1
186,00
195,00
240,00
510,00
615,00
633,00
717,00
1
1
1
1
1
1
1
310,00
755,00
1
1
5SD7444-1
Alçak Gerilim için Afl›r› Gerilim S›n›rlay›c›s› Parafudrlar (C S›n›f›, S›n›f II, Tip 2)
5SD7464-1
1 kutuplu
1 kutuplu, enversör kontakl›
1 kutuplu, N/PE
3 kutuplu, TN-C Sistemleri için 3+0 devreli
3 kutuplu, TN-C Sistemleri için 3+0 devreli, enversör kontakl›
4 kutuplu, TT ve TN-S Sistemleri için 3+1 devreli
4 kutuplu, TT ve TN-S Sistemleri için 3+1 devreli, enversör kontakl›
20
20
20
20
20
20
20
1,4
1,4
1
1,4
1,4
1,4
1,4
1
1
1
3
3
4
4
5SD7461-0
5SD7461-1
5SD7481-0
5SD7463-0
5SD7463-1
5SD7464-0
5SD7464-1
Alçak Gerilim için Afl›r› Gerilim S›n›rlay›c›s› Parafudrlar (D S›n›f›, S›n›f III, Tip 3)
2 kutuplu, enversör kontakl›
4 kutuplu, enversör kontakl›
5SD7434-1
14
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup 18 mm’dir.
3
1,5
1,5
1,2
1
2
5SD7432-1
5SD7434-1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
ALÇAK GER‹L‹M PARAFUDRLARI
Alçak Gerilim Parafudrlar› ‹çin Yard›mc› Donan›mlar
Siparifl
No
Malzeme Cinsi
5SD7418-1
5SD7418-0
5SD7448-1
5SD7428-1
5SD7428-0
5SD7468-1
5SD7488-0
5SD7437-1
5SD7437-2
5SD7437-3
5SD7437-4
5SD7438-1
Koruma terminali L/N 5SD741 ... için
Koruma terminali N/PE 5SD741 ... 5SD744... için
Koruma terminali L/N 5SD744... için
Koruma terminali LN 5SD742 ... 5SD744... için
Koruma terminali N/PE 5SD742 ... 5SD744... için
5SD7418-0
Koruma terminali L/N 5SD746... için
Koruma terminali N/PE 5SD746... için
Koruma terminali Un:230 V 5SD7432... için
Koruma terminali Un: 120 V 5SD7432... için
Koruma terminali Un: 60 V 5SD7432... için
Koruma terminali Un: 24 V 5SD7432... için
Koruma terminali 5SD7434-1 için
5SD7448-0
Yeni
Birim
Fiyat›
TL /
Adet
562,00
588,00
728,00
203,00
214,00
135,00
203,00
246,00
246,00
246,00
246,00
503,00
Adet
/
Kutu
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Alçak Gerilim Parafudrlar› için Kategoriler
5SD7428-1
Alman Standard›
VDE 0675-6
5SD7468-1
Uluslararas› Standart Avrupa Standard›
IEC 61643-1
EN 61643-11
Y›ld›r›ma karfl›
koruyucu parafudr
B S›n›f›
S›n›f I
Tip 1
Afl›r› gerilim
s›n›rlay›c›s› parafudr
C S›n›f›
S›n›f II
Tip 2
D S›n›f›
S›n›f III
Tip 3
(Da¤›t›m panolar› için)
Afl›r› gerilim
s›n›rlay›c›s› parafudr
(Da¤›t›m kutular› için)
Topraklama ba¤lant›s›n› göstermek için iki harf kullan›l›r ve afla¤›daki anlama gelirler.
1. Harf : Ak›m kayna¤›n›n topraklama flartlar›n› ifade eder.
T : Ak›m kayna¤›n›n› direkt topraklanmas› (iflletme topra¤›)
I : Bütün aktif parçalar›n topra¤a karfl› izole edilmesi veya aktif parça ile toprak aras›ndaki ba¤lant›y› bir
empedans ile yapmak
2. Harf : Kullan›c› tesislerindeki cisimlerin topraklama flartlar›n› ifade eder.
T : Cisim direkt olarak kendi topraklama sistemine
N: Cisim direkt olarak iflletim topra¤›na ba¤lanm›flt›r.
T : Terre - Toprak (Terre, Earth)
I : ‹sole - ‹zolasyon (Insulation, Isolation)
N: Nötr - Nötr (Neutral, Neutre)
PE : Protection Earth
S : Ayr›lm›fl (Separated, Separe)
C : Kombine edilmifl (Combined,Combine)
15
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
‹flletme ‹flletme Kumanda Kontak
Gerilimi Ak›m› Gerilimi
TE*
Ue
Ie
Uc
NO NC
V AC A AC V AC
Malzeme
Cinsi
Adet
Birim
/
Fiyat›
TL /Adet Kutu
Siparifl
No
(Derinlik 70 mm.)
70 mm
Yeni
INSTA KONTAKTÖRLER
5TT5800-0
• Konutlarda, otellerde, hastanelerde
vs... yerlerde kullan›lan, standart
35 mm’lik raya montaj› yap›lan mini
kontaktörler
• Kumanda Gerilimi: (0,85...1,1)xUc
• 50/60 Hz
• Mekanik açma-kapama ömrü:
3 milyon
• ‹flletme s›cakl›¤› -5...+55 °C
• Koruma s›n›f› IP20
250
20
230
440
25
230
440
40
230
440
63
230
5TT5830-0
1
1
2
1
2
4
1
2
4
1
2
4
2
1
4
3
2
4
3
2
4
3
2
-
2
3
3
5TT5800-0
5TT5801-0
5TT5802-0
5TT5830-0
5TT5831-0
5TT5832-0
5TT5833-0
5TT5840-0
5TT5841-0
5TT5842-0
5TT5843-0
5TT5850-0
5TT5851-0
5TT5852-0
5TT5853-0
96,00
96,00
96,00
112,00
112,00
112,00
112,00
246,00
246,00
246,00
246,00
364,00
364,00
364,00
364,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Di¤er kumanda gerilimli INSTA kontaktörler için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
5TT5840-0
INSTA Kontaktörler ‹çin Yard›mc› Kontaklar
INSTA kontaktöre
maksimum 1 adet kontak
tak›labilir
230
6
AC-15 AC-15’te 4
6
230
AC-15 AC-15’te 4
-
2
-
0,5 5TT5910-0
82,00
1
-
1
1
0,5 5TT5910-1
82,00
1
M‹N‹ KONTAKTÖRLER
Malzeme Anma Anma Ak›m Kontak Kumanda
le NO NC Gerilimi
Gücü Ak›m›
Cinsi
(kW)(1) (A)(1) (A)(2)
V AC
5TT39...
Insta T›p-Kapakl›
AC-1: 20A
Akkorfl. Lamba
1600 W Kutup
Flouresant Lamba:
18 W 43 Adet/kutup
36 W 37 Adet/kutup
4
4
8,4
8,4
20
20
4
3
1
230
230
Siparifl
No
5TT3983
5TT3987
(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde
(2) AC-1 kullanma kategorisinde
De¤iflik kontakl› mini kontaktörler için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.
NO: Kapayan kontak (Normalde aç›k) NC: Açan kontak (Normalde kapal›)
16
Birim
Fiyat›
TL / Adet
48,00
48,00
Adet
/
Kutu
10
10
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
‹flletme ‹flletme Kumanda
Gerilimi Ak›m› Gerilimi Kontak TE*
Ue
Uc
Ie
V AC
A AC
V AC
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
(Derinlik 70 mm.)
70 mm
fiALT SAAT‹
Haftal›k Digital fialt Saati
56 programl›, 50 saat rezerveli
250
16
230
1 CO
2
7LF4511-0
342,00
1
16
16
230
230
1 NO
1 NO
1
1
7LF5300-1
7LF5301-1
140,00
150,00
1
1
7LF4...
Günlük Mekanik fialt Saati
Rezervesiz
250
250
100 saat rezerveli
Di¤er flalt saatleri için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
7LF5...
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
TOPRAKLI PR‹Z (RAYA MONTAJA UYGUN)
5TE6800
Toprakl› Priz 250 V AC, 16 A, 2,5 TE*
5TE6800
48,00
1
Kapakl› Toprakl› Priz 250 V AC, 16 A, 2,5 TE*
5TE6801
61,00
1
7KT5502
96,00
1
7KT9020
5,40
1
5TE6801
‹fiLETME SAAT SAYACI
7KT5502
• Kumanda panolar› için 00000.00h say›c›d›r.
Uc=230V AC 50Hz
Montaj derinli¤i 34mm
Kumanda pano pencere kesimi
45.2mm x 45.2 mm
Koruma IP 65, klemenslerde IP 20’dir.
• ‹flletme saat say›c›s› çerçeve
55x55mm
De¤iflik gerilim ve frekanstaki iflletme saat sayac›lar› için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
NO : Kapayan kontak (Normalde aç›k)
CO : Enversör kontak
*TE, 1 otomat için genifllik birimi olup, 18 mm’dir.
17
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Ölçüler
Siparifl
No
(GenifllikxYükseklik
xDerinlik)
Birim Fiyat›
TL / Adet
mm
SIMBOX T SIVA ALTI ve SIVA ÜSTÜ DA⁄ITIM KUTULARI (HALOGEN FREE)
Adet
/
Kutu
Yeni
SIMBOX T S›va Alt› Da¤›t›m Kutular› (Nötr klemensi dahil)
1 S›ral› 8 TE
1 S›ral› 12 TE
2 S›ral› 24 TE
3 S›ral› 36 TE
8GB11...
230x175x99,5
308x209x101
314x344x105
314x440x105
8GB1141-3LH00
8GB1141-4LH00
8GB1142-7LH00
8GB1143-8LH00
34,00
44,00
78,00
102,00
1
1
1
1
34,00
44,00
78,00
102,00
1
1
1
1
12,00
1
SIMBOX T S›va Üstü Da¤›t›m Kutular› (Nötr klemensi dahil)
1 S›ral› 8 TE
1 S›ral› 12 TE
2 S›ral› 24 TE
3 S›ral› 36 TE
230x175x99,5
308x209x101
314x344x105
314x440x105
8GB1341-3LH00
8GB1341-4LH00
8GB1342-7LH00
8GB1343-8LH00
SIMBOX T için Koruyucu Kapak (Bofl otomat yerine kullan›lan kapak)
12 TE
8GK9910-0KK00
8GB13...
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
NH-BIÇAKLI S‹GORTALAR ‹Ç‹N YARDIMCI DONANIMLAR
NH-B›çakl› Sigorta Pensleri
3NX1013
3NX202...
18
Boy 000, 00, 1, 2, 3 ve 4 için
3NX1013
80,00
1
NH-B›çakl› Sigorta için Ay›r›c› Plaka
Boy 000, 00
Boy 1
Boy 2
Boy 3
NH-B›çakl› Sigorta için Kontak Kapa¤›
3NX2023
3NX2024
3NX2025
3NX2026
8,00
11,00
12,00
17,00
20
20
10
10
Boy 000, 00
Boy 1
Boy 2
Boy 3
3NX3105
3NX3106
3NX3107
3NX3108
8,00
11,00
12,00
17,00
20
20
20
20
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Boy Genifllik
(mm)
Anma
Gerilimi
Un(A)
Anma
Ak›m›
In(A)
‹lave Ön Yüzey Bayrak
Göstergeli ‹zole Kapakl› Tip
Normal Tip
Siparifl No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Siparifl No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
STEATIT (SERAM‹K) GÖVDEL‹ NH-BIÇAKLI S‹GORTALAR
NH-B›çakl› Sigorta Buflonlar›-gL/gG
000
21
00
30
500 V AC/250 V DC
2
4
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160
3NA3802
3NA3804
3NA3801
3NA3803
3NA3805
3NA3807
3NA3810
3NA3812
3NA3814
3NA3817
3NA3820
3NA3822
3NA3824
3NA3830
3NA3832
3NA3836
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,60
13,60
3NA6802
3NA6804
3NA6801
3NA6803
3NA6805
3NA6807
3NA6810
3NA6812
3NA6814
3NA6817
3NA6820
3NA6822
3NA6824
3NA6830
3NA6832
3NA6836
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
18,00
18,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
500 V AC/440 V DC
80
100
125
160
200
250
3NA3124
3NA3130
3NA3132
3NA3136
3NA3140
3NA3144
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
3NA6124
3NA6130
3NA6132
3NA6136
3NA6140
3NA6144
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
3
3
3
3
3
3
200
250
300
315
400
3NA3240
3NA3244
3NA3250
3NA3252
3NA3260
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
3NA6240
3NA6244
3NA6250
3NA6252
3NA6260
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
3
3
3
3
3
3NA3365
3NA3372
3NA3475
3NA3480
3NA3482
90,00
90,00
-
3
3
770,00
885,00
900,00
-
-
3NH3030
3NH3230
3NH3330
3NH3430
3NH3530
19,00
54,00
58,00
92,00
530,00
3NA6...
1
47,2
2
3NA38..
57,8
3
71,2
500
630
4
101,8
800
1000
1250
1
1
1
NH-B›çakl› Sigorta Monofaze Altl›klar›*
000,00
1
2
3
4
34
49
102
690 V AC/250 V DC
690 V AC/440 V DC
160
250
400
630
1250
• Steatit (Seramik) gövdeli
• Saf ve yüksek vas›fl› Quartz dolgu kumlu
• Nominal k›sa devre kesme kapasitesi AC 120kA
• Düflük güç kay›plar›
• Yüksek hassasiyet ve selektive
3
3
1
1
1
• Ak›m s›n›rlama
• Gümüfl kaplamal› kontaklar
• DIN VDE 0636 ve IEC 60269’a tam uygun
Yukar›dakilere ek olarak 3NA6 Serisi NH-B›çakl› Sigorta buflonlar›n›n avantajlar› ;
• ‹lave ön yüzey bayrak göstergeli
• ‹zole edilmifl alt ve üst kapakl›
* SITOR H›zl› Sigortalar ile kullan›lan NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar›n anma gerilimi: 1000V AC
Farkl› NH-B›çakl› sigorta buflonlar› ve altl›klar› için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
19
3NH3030
3NH3230
3NH3330
3NH3430
3NH3530
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Kullan›lacak B›çakl› Genifllik
Sigorta Monofaze (mm)
Altl›klar›n Boyu
Anma
Ak›m›
In(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
SITOR HIZLI S‹GORTA BUfiONLARI (B›çakl› Tip) - 690 V AC, gS
3NE18...
3NE12...
000
21
00
30
1
52
2
60
3
71,2
3NE13...
16
20
25
35
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
350
400
450
500
630
710
800
3NE1813-0
3NE1814-0
3NE1815-0
3NE1803-0
3NE1802-0
3NE1817-0
3NE1818-0
3NE1820-0
3NE1021-0
3NE1022-0
3NE1224-0
3NE1225-0
3NE1227-0
3NE1230-0
3NE1331-0
3NE1332-0
3NE1333-0
3NE1334-0
3NE1436-0
3NE1437-0
3NE1438-0
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
73,00
77,00
86,00
86,00
198,00
200,00
220,00
231,00
308,00
319,00
330,00
332,00
337,00
624,00
719,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
SITOR HIZLI S‹GORTA BUfiONLARI (B›çakl› Tip/M10) - 1000 V AC*, aR
3NE32...
1
2
52
3
60
250
315
350
400
450
500
560
630
710
800
900
3NE3227
3NE3230-0B
3NE3231
3NE3232-0B
3NE3233
3NE3334-0B
3NE3335
3NE3336
3NE3337-8
3NE3338-8
3NE3340-8
211,00
239,00
297,00
303,00
310,00
317,00
323,00
347,00
352,00
360,00
446,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
‹flletme S›n›f› aR: Yaln›z k›sa devreye karfl› koruma sa¤lar. Devrenin afl›r› ak›mlara karfl› korunabilmesi için ilave tedbirler al›nmal›d›r.
* 3NE3337-8 için anma gerilimi 900 V AC
* 3NE3338-8 için anma gerilimi 800 V AC
* 3NE3340-8 için anma gerilimi 690 V AC
3NE33..
SITOR H›zl› Sigortalar ile kullan›lan NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar›n anma gerilimi: 1000V AC
Di¤er anma ak›m› ve anma gerilimi de¤erindeki SITOR h›zl› sigortalar için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
Not : Yukar›daki SITOR sigortalar için sayfa 19’da belirtilen NH-B›çakl› sigorta monofaze altl›klar› kullan›l›r.
20
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Anma
Ak›m›
(A)
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
PORSELEN D‹AZED S‹GORTALAR
Sigorta Buflonu Gecikmeli
5SB2...
500 V
DII / E27
3,40
3,40
3,40
3,10
3,10
3,10
3,10
6,00
6,00
6,00
44,00
44,00
2
4
6
10
16
20
25
35
50
63
80
100
5SB211
5SB221
5SB231
5SB251
5SB261
5SB271
5SB281
5SB411
5SB421
5SB431
5SC211
5SC221
DII / E27
DIII / E33
DIV / R1 1/4”
25
63
100
5SH122
5SH123
5SH1141
7,00
10,00
70,00
30
30
1
Pembe
Kahve
Yeflil
K›rm›z›
Gri
Mavi
Sar›
Siyah
Beyaz
Bak›r
2
4
6
10
16
20
25
35
50
63
5SH310
5SH311
5SH312
5SH313
5SH314
5SH315
5SH316
5SH317
5SH318
5SH320
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
4,40
4,40
4,40
4,40
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
63
100
5SF1024
5SF1224
5SF1401
17,00
30,00
106,00
5
5
1
5SH332
5SH334
4,80
7,00
10
10
DIII / E33
DIV / R1 1/4”
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
Standart Sigorta Kapa¤›
5SB4...
5SC2...
500V
Viskontak
500V
5SH1..
Sigorta Gövdesi
500V
DII / E27
DIII / E33
DIV / R1 1/4” (*)
Porselen Ring
DII / E27
DIII / E33
5SF1...
5SH33...
21
(*) Porselen ring dahil.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
YEN‹ NES‹L SIRIUS
KONTAKTÖRLER
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER
Boy : S00
Boy S00
Boy : S0
Boy : S2
Yeni
Boy S2
3
3
4
7
7
9
18
18
22
4
5.5
5.5
9
12
12
22
22
22
7.5
7.5
4
5.5
7.5
16
16
9
12
16
40
40
40
40
40
11
15
18.5
18.5
25
32
38
40
40
50
60
60
22
30
37
50
65
80
70
80
90
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3RT2015-1AP01
3RT2015-1AP02
3RT2016-1AP01
3RT2016-1AP02
3RT2017-1AP01
3RT2017-1AP02
3RT2018-1AP01
3RT2018-1AP02
3RT2023-1AP00
3RT2024-1AP00
3RT2025-1AP00
3RT2026-1AP00
3RT2027-1AP00
3RT2028-1AP00
3RT2035-1AP00
3RT2036-1AP00
3RT2037-1AP00
3RT2038-1AP00
Adet
/
Kutu
Vida Ba¤lant›l›
52,50
52,50
57,80
57,80
64,20
64,20
84,50
84,50
67,00
78,00
94,00
120,00
167,00
203,00
240,00
303,00
427,00
476,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Not: Kontaktörlerde farkl› bobin gerilimi istenirse siparifl numaralar›n›n 11. ve 12. hanelerine
P0 yerine AC24V için B0, AC110V için F0 gelecektir. Liste fiyat›nda de¤ifliklik olmayacakt›r.
AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 24V DC)
Boy : S00
Boy S0
Boy : S0
3
3
4
8
8
10
18
18
22
4
5.5
5.5
10
12.5
12.5
22
22
22
7.5
7.5
7.5
16
16
20
40
40
40
11
15
18.5
25
32
40
40
50
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vida Ba¤lant›l›
3RT2015-1BB41
3RT2015-1BB42
3RT2016-1BB41
3RT2016-1BB42
3RT2017-1BB41
3RT2017-1BB42
3RT2018-1BB41
3RT2018-1BB42
3RT2025-1BB40
3RT2026-1BB40
3RT2027-1BB40
3RT2028-1BB40
69,00
69,00
78,00
78,00
91,00
91,00
118,00
118,00
133,00
174,00
247,00
326,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Not: Kontaktörlerde farkl› bobin gerilimi istenirse siparifl numaralar›n›n 11. ve 12. hanelerine
B4 yerine DC110V için F4, DC48V için W4 gelecektir. Liste fiyat›nda de¤ifliklik olmayacakt›r.
AC Kontaktörler (Genifl bobin gerilimi aral›¤› 20-33V DC,
entegre edilmifl varistör ile)
Boy : S2
(Entegre
edilmifl
varistör ile)
Boy S2
22
18.5
40
60
22
30
37
50
65
80
70
80
90
1
1
1
1
1
1
1
1
3RT2035-1NB30
3RT2036-1NB30
3RT2037-1NB30
3RT2038-1NB30
Vida Ba¤lant›l›
300,00
410,00
580,00
670,00
1
1
1
1
SIRIUS INNOVATION
Anma Anma Ak›m Kontak
Malzeme
(1) Ak›m›(1) le(2)
Gücü
NO NC
Cinsi
(A)
(kW)
(A)
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Gerilim
(V)
Boy
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
Yedek Bobin S0 boy
Yedek Bobin S0 boy
Yedek Bobin S0 boy
Yedek Bobin S0 boy
Varistör
RC Eleman
3RT2911-1JL00
Varistör
RC Eleman
3RT2023, 2024,2025 için
230 V AC
3RT2023, 2024,2025 için
24 V AC
3RT2026, 2027,2028 için
230 V AC
3RT2026, 2027,2028 için
24 V AC
Boy: S00 24..48V AC - 24..70V DC
127... 240V AC Ledsiz
127... 240V AC Ledli
Boy: S00 127... 240V AC Ledsiz
Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz
Boy: S0 127... 240V AC Ledsiz
127... 240V AC Ledli
Boy: S0 127... 240V AC Ledsiz
Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz
Mekanik Kilitleme Kiti (Ba¤lant› klipsleri, Boy S00
Üst ve alt ak›m ba¤lant› parças› dahil)
Boy S0
Malzeme
Cinsi
Kontak
NO NC
Kontak
Ak›m›
3RT2924-5AP01
29,00
1
3RT2924-5AB01
29,00
1
3RT2926-5AP01
35,00
1
3RT2926-5AB01
3RT2916-1BB00
3RT2916-1BD00
3RT2916-1JL00
3RT2916-1CD00
3RT2916-1DG00
3RT2926-1BD00
3RT2926-1JL00
3RT2926-1CD00
3RT2926-1ER00
3RA2913-2BB1
3RA2923-2BB1
35,00
16,00
16,00
17,00
16,00
17,00
21,40
21,40
22,50
26,80
25,70
31,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
YARDIMCI KONTAK BLOKLARI
Kontaktör Üzerine Tak›labilen Tipler
Boy : S00 ve S0
3RH2911-1FA...
2NO+2NC
4NO
4NC
1NO
1NC
1NO+1NC
2NO
Vida Ba¤lant›l›
3RH2911-1FA22
3RH2911-1FA40
3RH2911-1FA04
3RH2911-1AA10
3RH2911-1AA01
3RH2911-1LA11
3RH2911-1LA20
21,40
21,40
21,40
10,50
10,50
15,00
15,00
1
1
1
1
1
1
1
YEN‹ NES‹L SIRIUS YARDIMCI KONTAKTÖRLER
Yard›mc› Kontaktörler BOY S00
3RH21..-
23
230 V AC 4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
24 V DC 4NO
3NO+1NC
2NO+2NC
110 V AC 4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
110 V DC 4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
24 V AC
4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
Vida Ba¤lant›l›
6A
6A
6A
6A
6A
3RH2140 - 1AP00
3RH2131 - 1AP00
3RH2122 - 1AP00
3RH2140 - 1BB40
3RH2131 - 1BB40
3RH2122 - 1BB40
3RH2140 - 1AF00
3RH2131 - 1AF00
3RH2122 - 1AF00
3RH2140 - 1BF40
3RH2131 - 1BF40
3RH2122 - 1BF40
3RH2140 - 1AB00
3RH2131 - 1AB00
3RH2122 - 1AB00
63,00
63,00
63,00
72,00
72,00
72,00
63,00
63,00
63,00
72,00
72,00
72,00
63,00
63,00
63,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SIRIUS INNOVATION
YEN‹ NES‹L SIRIUS KONTAKTÖRLER ÜZER‹NE TAKILAB‹LEN AKSESUARLAR
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
K›sa Devre
Kesme
Kapasitesi
lcu
Boy
Termik Ayar
Sahas›
(A)
Siparifl
No
YEN‹ NES‹L SIRIUS MOTOR KORUMA fiALTERLER‹
60°C Pano içi
s›cakl›kta bitiflik
montaja uygun.
Termik ve k›sa
devre korumal›,
Raya montaja
uygun
3RV2011-..
3RV2011
3RV2021-..
Yeni
3RV2031-..
24
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
100kA
55kA
55kA
55kA
55kA
55kA
55kA
55kA
20kA
20kA
65kA
65kA
65kA
S00
S0
S2
0.22-0.32 3RV2011-0DA10
0.28-0.4 3RV2011-0EA10
0.35-0.5 3RV2011-0FA10
0.45-0.63 3RV2011-0GA10
0.55-08 3RV2011-0HA10
0.7-1
3RV2011-0JA10
0.9-1.25 3RV2011-0KA10
1.1-1.6
3RV2011-1AA10
1.4-2
3RV2011-1BA10
1.8-2.5
3RV2011-1CA10
2.2-3.2
3RV2011-1DA10
2.8-4
3RV2011-1EA10
3,5-5
3RV2011-1FA10
4.5-6.3
3RV2011-1GA10
5.5-8
3RV2011-1HA10
7-10
3RV2011-1JA10
9-12.5
3RV2011-1KA10
11-16
3RV2011-4AA10
11-16
3RV2021-4AA10
14-20
3RV2021-4BA10
17-22
3RV2021-4CA10
20-25
3RV2021-4DA10
23-28
3RV2021-4NA10
27-32
3RV2021-4EA10
30-36
3RV2021-4PA10
34-40
3RV2021-4FA10
32-40
3RV2031-4UA10
35-45
3RV2031-4VA10
42-52
3RV2031-4WA10
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Vida Ba¤lant›l›
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
102,00
104,00
104,00
106,00
106,00
106,00
106,00
108,00
108,00
110,00
117,00
119,00
135,00
137,00
142,00
143,00
151,00
253,00
257,00
378,00
407,00
415,00
422,00
430,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SIRIUS INNOVATION
Malzeme
Cinsi
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3RV2901-1D
3RV2901-1E
3RV2902-1AP0
3RV2926-0B
Yard›mc› kontak, üstten yatay montajl› (1C/0)*
(1N0+1NC)
Yandan montajl›, vidal›
(1N0+1NC)
Yandan montajl›, vidal›
(2N0)
3RV2901-1D
3RV2901-1E
3RV2901-1A
3RV2901-1B
11,70
13,00
13,00
13,00
1
1
1
1
Afl›r› ak›m ve k›sa devre
ihbar› için alarm flalteri (2NO+2NC)
3RV2921-1M
35,20
1
Düflük gerilim bobini
AC 230 V
DC 24 V
3RV2902-1AP0
3RV2902-1AB4
46,50
46,50
1
1
Açt›rma bobini
AC 210... 240 V
DC 24 V
3RV2902-1DP0
3RV2902-1DB0
46,50
46,50
1
1
S00 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças›
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças›, AC kullan›m
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç flalteri ara ba¤lant› parças›, DC kullan›m
Kap› tahrik mekanizmas› 130 mm siyah
Kap› tahrik mekanizmas› 130 mm k›rm›z› / sar›
3RA1921-1DA00
3RA2921-1AA00
3RA2921-1BA00
3RV2926-0B
3RV2926-0C
7,70
9,10
9,10
87,00
92,00
1
1
1
1
1
Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genifllik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genifllik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genifllik, acil stop
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genifllik, acil stop
5 flalter için 3 fazl› bara ba¤lant› parças› boy S00, S0
4 flalter için 3 fazl› bara ba¤lant› parças› boy S2
3RV1923-1CA00
3RV1923-1DA00
3RV1923-1FA00
3RV1923-1GA00
3RV1915-1DB
3RV1935-3C
34,40
32,60
32,60
36,40
27,90
39,00
1
1
1
1
1
1
*
Enversör
3RV2 Motor Koruma fialteri ve Tak›labilen Aksesuarlar
Tak›labilen Aksesuarlar
1 Yatay montajl› yard›mc› kontak
2 Yandan montajl› yard›mc› kontak
3 Yandan montajl› 4 kontakl› yard›mc› kontak
4 Açt›rma rölesi
5 Düflük gerilim rölesi
3RT2 Kontaktör ve Tak›labilen Aksesuarlar
Tak›labilen Aksesuarlar
1 Kontaktör Boy SOO
2 Kontaktör Boy SO
3 Düflük gerilim s›n›rlama Ledli/Ledsiz Boy SOO
4 Düflük gerilim s›n›rlama Ledli/Ledsiz Boy SO
5 4 kutuplu yard›mc› kontak
6 2 kutuplu yard›mc› kontak
7 1 kutuplu yard›mc› kontak
8 Bobin ba¤lant› modülü
25
SIRIUS INNOVATION
YEN‹ NES‹L SIRIUS MOTOR KORUMA fiALTERLER‹NE MONTE ED‹LEB‹LEN AKSESUARLAR
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Boy
Termik Ayar
Sahas›
(A)
Siparifl
No
(Raya Montajl›)
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Siparifl
No
(Kontaktöre
Direk Montajl›)
YEN‹ NES‹L SIRIUS TERM‹K RÖLELER
- Faz korumal›, 60°C
pano içi s›cakl›¤a
uygun
S00
- El ve otomatik
konumlu,
3RU2..- 1NO+1NC yard›mc›
Raya
kontakl›
montajl› tip
- fialt pozisyon
göstergeli
- Stop ve test butonlu
3RU2126-..
Kontaktöre
montajl› tip
S0
S2
Yeni
3RU2136-..
Kontaktöre
montajl› tip
26
0.22-0.32
0.28-0.4
0.35-0.5
0.43-0.63
0.55-0.8
0.7-1
0.9-1.25
1.1-1.6
1.4-2
1.8-2.5
2.2-3.2
2.8-4
3.5-5
4.5-6.3
5.5-8
7-10
9-12.5
11-16
14-20
17-22
20-25
23-28
27-32
30-36
34-40
28-40
36-45
40-50
47-57
54-65
62-73
70-80
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
Vida Ba¤lant›l›
3RU2116-0DB1
3RU2116-0EB1
3RU2116-0FB1
3RU2116-0GB1
3RU2116-0HB1
3RU2116-0JB1
3RU2116-0KB1
3RU2116-1AB1
3RU2116-1BB1
3RU2116-1CB1
3RU2116-1DB1
3RU2116-1EB1
3RU2116-1FB1
3RU2116-1GB1
3RU2116-1HB1
3RU2116-1JB1
3RU2116-1KB1
3RU2116-4AB1
3RU2126-4BB1
3RU2126-4CB1
3RU2126-4DB1
3RU2126-4NB1
3RU2126-4EB1
3RU2126-4PB1
3RU2126-4FB1
3RU2136-4FB1
3RU2136-4GB1
3RU2136-4HB1
3RU2136-4QB1
3RU2136-4JB1
3RU2136-4KB1
3RU2136-4RB1
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
100,00
100,00
100,00
128,00
133,00
133,00
133,00
204,00
204,00
251,00
251,00
251,00
251,00
282,00
3RU2116-0DB0
3RU2116-0EB0
3RU2116-0FB0
3RU2116-0GB0
3RU2116-0HB0
3RU2116-0JB0
3RU2116-0KB0
3RU2116-1AB0
3RU2116-1BB0
3RU2116-1CB0
3RU2116-1DB0
3RU2116-1EB0
3RU2116-1FB0
3RU2116-1GB0
3RU2116-1HB0
3RU2116-1JB0
3RU2116-1KB0
3RU2116-4AB0
3RU2126-4BB0
3RU2126-4CB0
3RU2126-4DB0
3RU2126-4NB0
3RU2126-4EB0
3RU2126-4PB0
3RU2126-4FB0
3RU2136-4FB0
3RU2136-4GB0
3RU2136-4HB0
3RU2136-4QB0
3RU2136-4JB0
3RU2136-4KB0
3RU2136-4RB0
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
95,00
95,00
95,00
125,00
130,00
130,00
130,00
172,00
172,00
208,00
208,00
208,00
208,00
239,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SIRIUS INNOVATION
Malzeme
Cinsi
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Boy
Termik Ayar
Sahas›
(A)
Siparifl
No
(Vida Ba¤lant›l›)
Birim
Fiyat›
TL /Adet
YEN‹ NES‹L SIRIUS ELEKTRON‹K TERM‹K RÖLELER
3RB3016-..
- Faz korumal›, 60°C
pano içi s›cakl›¤a uygun
- 1NO+1NC yard›mc›
kontakl›
- Stop ve test butonlu
S00
S0
0.1-0.4
0.32-1.25
1-4
3-12
4-16
10-40
3RB3016-1RB0
3RB3016-1NB0
3RB3016-1PB0
3RB3016-1SB0
3RB3016-1TB0
3RB3026-1VB0
Vida Ba¤lant›l›
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
223,00
YEN‹ NES‹L SIRIUS AKIM ALGILAMA RÖLES‹
3RR2141-..
Adet
/
Kutu
1
1
1
1
1
1
Vida Ba¤lant›l›
- Analog ayarl›
- Analog ayarl›
S00
S0
1.6-16
4-40
3RR2141-1AW30
3RR2142-1AW30
340,00
399,00
1
1
- Dijital ayarl›
- Dijital ayarl›
S00
S0
1.6-16
4-40
3RR2241-1FW30
3RR2242-1FW30
642,00
719,00
1
1
YEN‹ NES‹L SIRIUS TERM‹K RÖLE AKSESUARLARI
3RU2916-3AA01
Tek bafl›na raya montaj için
montaj parças›
S00
S0
S2
3RU2916-3AA01
3RU2926-3AA01
3RU2936-3AA01
28,00
34,00
42,00
1
1
1
YEN‹ NES‹L SIRIUS KONTAKTÖR KOMB‹NASYONLARI AKSESUARLARI
3RA2816-0EW20
Sa¤ sol dönüfl için ba¤lant› kiti
S00
S0
3RA2913-2AA1
3RA2923-2AA1
26,00
39,00
1
1
Y›ld›z üçgen için ba¤lant› kiti
S00
S0
3RA2913-2BB1
3RA2923-2BB1
22,00
44,00
1
1
3RA2816-0EW20
273,00
1
Y›ld›z üçgen için soketli fonksiyon modülü
AC / DC 24... 240 V, 05...60 sn ayarl›
27
SIRIUS INNOVATION
Malzeme
Cinsi
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Anma Anma Ak›m Kontak
le NO NC
Gücü Ak›m›
Cinsi
(kW)(1) (A)(1) (A)(2)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
KONTAKTÖRLER
Üç fazl› güç kontaktörleri, AC 230V bobinli
3TF40 ve 3TF41
3TF46
3TF50
Boy 0
Boy 0
Boy 0
Boy 0
4
4
4
4
9
9
9
9
21
21
21
21
1 - 1
1 1
2 2
3TF40 10-0AP0
3TF40 01-0AP0
3TF40 11-0AP0
3TF40 22-0AP0
66,00
66,00
72,00
86,00
1
1
1
1
Boy 0
Boy 0
Boy 0
Boy 0
5.5
5.5
5.5
5.5
12
12
12
12
21
21
21
21
1 - 1
1 1
2 2
3TF41 10-0AP0
3TF41 01-0AP0
3TF41 11-0AP0
3TF41 22-0AP0
71,00
71,00
77,00
91,00
1
1
1
1
Boy 1
Boy 1
Boy 1
Boy 1
7.5
7.5
7.5
7.5
16
16
16
16
32
32
32
32
1 2 1 1
2 2
3TF42 10-0AP0
3TF42 20-0AP0
3TF42 11-0AP0
3TF42 22-0AP0
85,00
91,00
91,00
105,00
1
1
1
1
Boy 1
Boy 1
Boy 1
Boy 1
11
11
11
11
22
22
22
22
32
32
32
32
1 2 1 1
2 2
3TF43 10-0AP0
3TF43 20-0AP0
3TF43 11-0AP0
3TF43 22-0AP0
118,00
125,00
125,00
139,00
1
1
1
1
Boy 2
Boy 2
Boy 3
Boy 3
Boy 4
Boy 4
Boy 6
Boy 6
Boy 8
Boy 8
Boy 10
Boy 10
Boy 12
Boy 12
Boy 14
Boy 14
15
18.5
22
30.5
37
45
55
75
90
110
132
160
215
250
335
450
32
40
45
63
75
85
110
140
170
205
250
300
400
475
630
820
65
65
90
100
120
120
170
170
230
240
325
325
425
600
700
910
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
186,00
230,00
334,00
442,00
524,00
638,00
1.039,00
1.150,00
1.494,00
1.557,00
2.894,00
3.156,00
3.939,00
6.340,00
7.632,00
10.441,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3TF44 22-0AP0
3TF45 22-0AP0
3TF46 22-0AP0
3TF47 22-0AP0
3TF48 22-0AP0
3TF49 22-0AP0
3TF50 22-0AP0-ZA01
3TF51 22-0AP0
3TF52 22-0AP0
3TF53 22-0AP0
3TF54 22-0AP0
3TF55 22-0AP0
3TF56 22-0AP0
3TF57 22-0CM7
3TF68 44-0CM7
3TF69 44-0CM7
Frekans konvertörlü uygulamalar için
Boy 14
Boy 14
335
450
630
820
700
910
3 3
3 3
3TF6833-1QL7
3TF6933-1QL7
8.968,00
11.395,00
1
1
(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (400V / 50Hz ‘de asenkron motor gücü ve anma ak›m›)
(2) Ie ,AC1 ‘de 40 ºC, muhit s›cakl›¤›nda, 690V iflletme gerilimine kadar kontaklar›n anahtarlama yapabilece¤i
azami ak›m de¤eridir.
De¤iflik yard›mc› kontakl› kontaktörler için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz.
3TF68
3TF Serisi De¤iflik AC/DC bobin istenen kontaktörlerin siparifl numaralar›n›n son 4
hanesi afla¤›daki tabloya göre doldurulacakt›r.
24 V
48 V
110 V
230 V
400 V
28
AC
DC
0AB0
0AH0
0AF0
0AP0
0AV0
0BB4
0BW4
0BF4
0BM4
-
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SIRIUS
KONTAKTÖRLER
Anma Anma Ak›m Kontak
Birim
Adet
Malzeme
Siparifl
(1)
(1) le(2)
Fiyat›
/
NO NC
Cinsi Gücü Ak›m›
No
(A)
(kW)
(A)
TL /Adet
Kutu
AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER Vida Ba¤lant›l›
NOT: 37kW’a kadar kontaktörlerde sayfa 22’de bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.
3
4
5.5
7
9
12
18
22
22
Boy : S0
5.5
7.5
11
12
17
25
40
40
40
Boy : S2
15
18.5
22
32
40
50
50
60
60
Boy : S3
30
37
45
65
80
95
100
120
120
1
1
1
3RT1015-1AP01
3RT1016-1AP01
3RT1017-1AP01
‹LAVE YARDIMCI KONTAK BLOKLARINI
SAYFA 36’DAN SEÇEB‹L‹RS‹N‹Z
Boy S00
Boy : S00
3RT1024-1AP00
3RT1025-1AP00
3RT1026-1AP00
3RT1034-1AP00
3RT1035-1AP00
3RT1036-1AP00
3RT1044-1AP00
3RT1045-1AP00
3RT1046-1AP00
AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) 2NO+2NC KONTAKLI
Boy : S00
3
4
5.5
7
9
12
18
22
22
2
2
2
2
2
2
3RT1015-1AP04-3MA0
3RT1016-1AP04-3MA0
3RT1017-1AP04-3MA0
Boy : S0
5.5
7.5
11
12
17
25
40
40
40
2
2
2
2
2
2
3RT1024-1AP04
3RT1025-1AP04
3RT1026-1AP04
Boy : S2
15
18.5
22
32
40
50
50
60
60
2
2
2
2
2
2
3RT1034-1AP04
3RT1035-1AP04
3RT1036-1AP04
Boy : S3
30
37
45
65
80
95
100
120
120
2
2
2
2
2
2
3RT1044-1AP04
3RT1045-1AP04
3RT1046-1AP04
Boy S0
AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC /DC)
Boy : S6
Boy S10
Boy : S10
Boy : S12
55
75
90
115
150
185
160
185
215
2
2
2
2
2
2
3RT1054-1AP36
3RT1055-6AP36
3RT1056-6AP36
110
132
160
225
265
300
275
330
330
2
2
2
2
2
2
3RT1064-6AP36
3RT1065-6AP36
3RT1066-6AP36
200
250
400
500
430
610
2
2
2
2
3RT1075-6AP36
3RT1076-6AP36
Boy S12
Boy : S0
Boy : S2
Boy : S3
29
3
3
4
4
5.5
5.5
7.5
7.5
11
11
15
18.5
22
30
37
45
7
7
9
9
12
12
17
17
25
25
32
40
50
65
80
95
18
18
22
22
22
22
40
40
40
40
50
60
60
100
120
120
1
1
1
1
1
1
2 2
- 2 2
- 2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vida Ba¤lant›l›
75,00
84,00
89,00
92,00
101,00
137,00
203,00
242,00
351,00
467,00
546,00
626,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2NO+2NC KONTAKLI Vida Ba¤lant›l›
AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 24V AC)
Boy : S00
61,00
69,00
74,00
77,00
91,00
127,00
190,00
236,00
339,00
455,00
535,00
615,00
1.028,00
1.140,00
1.452,00
1.516,00
2.862,00
2.968,00
3.763,00
6.042,00
1
1
1
1
1
1
1
1
Vida Ba¤lant›l›
3RT1015-1AB01
3RT1015-1AB02
3RT1016-1AB01
3RT1016-1AB02
3RT1017-1AB01
3RT1017-1AB02
3RT1025-1AB04
3RT1025-1AB00
3RT1026-1AB04
3RT1026-1AB00
3RT1034-1AB04
3RT1035-1AB04
3RT1036-1AB04
3RT1044-1AB04
3RT1045-1AB04
3RT1046-1AB04
61,00
61,00
69,00
69,00
74,00
74,00
101,00
91,00
137,00
127,00
203,00
242,00
351,00
467,00
546,00
626,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (380V /50 Hz’ de asenkron motor gücü ve anma ak›m›
(2) le, AC1’de 40º C, muhit s›cakl›¤›nda, 690V iflletme gerilimine kadar kontaklar›n anahtarlama yapabilece¤i
azami ak›m de¤eridir.* De¤iflik yard›mc› kontakl› ve bobin gerilimli kontaktörler için sat›fl birimimizle görüflünüz.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Anma Anma Ak›m Kontak
Malzeme Gücü
(1) Ak›m›(1) le(2)
Cinsi
(A) NO NC
(kW)
(A)
KONTAKTÖRLER
Siparifl
No
ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹, DC 24V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
Vida Ba¤lant›l›
NOT: 37kW’a kadar kontaktörlerde sayfa 22’de bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.
7
9
12
7
9
12
18
22
22
18
22
22
1
1
1
Boy : S0
7.5
11
17
25
40
40
-
Boy : S2
15
18.5
22
32
40
50
50
60
60
-
Boy : S3
30
37
45
65
80
95
100
120
120
-
Boy : S00
Boy S00
1
1
1
-
3RT1015-1BB42
3RT1016-1BB42
3RT1017-1BB42
3RT1015-1BB41
3RT1016-1BB41
3RT1017-1BB41
-
3RT1025-1BB40
3RT1026-1BB40
-
3RT1034-1BB40
3RT1035-1BB40
3RT1036-1BB40
-
3RT1044-1BB40
3RT1045-1BB40
3RT1046-1BB40
‹LAVE YARDIMCI KONTAK BLOKLARINI
SAYFA 36’DAN SEÇEB‹L‹RS‹N‹Z
3
4
5.5
3
4
5.5
78,00
92,00
102,00
78,00
92,00
102,00
136,00
185,00
255,00
339,00
445,00
632,00
724,00
888,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹, AC/ DC 24V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹ Vida Ba¤lant›l›
Boy S0
Boy : S6
55
75
90
115
150
185
160
185
215
2
2
2
2
2
2
3RT1054-1AB36
3RT1055-6AB36
3RT1056-6AB36
Boy : S10
110
132
160
225
265
300
275
330
330
2
2
2
2
2
2
3RT1064-6AB36
3RT1065-6AB36
3RT1066-6AB36
Boy : S12
200
250
400
500
430
610
2
2
2
2
3RT1075-6AB36
3RT1076-6AB36
1.151,00
1.281,00
1.691,00
1.766,00
3.274,00
3.457,00
4.451,00
6.676,00
AC KONTAKTÖRLER (Bobin Gerilimi 24 V DC) SIRIUS SER‹S‹
Boy : S00
4
9
22
1
-
3RT1016-2BB41
1
1
1
1
1
1
1
1
Cage Clamp
92,00
1
Sirius Serisi Yard›mc› Kontak Bloklar› için sayfa 36 ‘ya bak›n›z.
De¤iflik bobin gerilimli kontaktörler için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.
Boy S10
ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLER‹, DC 24V BOB‹NL‹ 3TF SER‹S‹
Boy : 0
Boy : 0
Boy : 1
Boy : 1
3TF40 ve 3TF41
4
5.5
7.5
11
9
12
16
22
Anma
Malzeme
Gücü
Cinsi
(AC1) (kW)
21
21
32
32
1
1
1
1
1
1
1
1
Anma Ak›m›
(AC1) (A)
3TF4011-0BB4
3TF4111-0BB4
3TF4211-0BB4
3TF4311-0BB4
127,00
133,00
152,00
185,00
1
1
1
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
DÖRT KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLER‹, AC 230V BOB‹NL‹ SIRIUS SER‹S‹
Boy : S00
Boy : S0
Boy : S2
Boy : S3
3RT13..30
12
14,5
22
18
22
35
26
39
40
60
72
92
110
140
3RT1316-1AP00
3RT1317-1AP00
3RT1325-1AP00
3RT1326-1AP00
3RT1336-1AP00
3RT1344-1AP00
3RT1346-1AP00
67,70
82,40
103,00
153,00
306,00
523,00
795,00
1
1
1
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Anma Anma Kontak Kumanda
Gücü Ak›m› NO NC Gerilimi
Cinsi
AC (V)
(kW)
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
M‹N‹ KONTAKTÖRLER 3TG10 (AC)
Vida montajl›
4
4
4
8,4
8,4
8,4
4
4
4
24
110
- 230/220
3TG10 10-0AC2
3TG10 10-0AG2
3TG10 10-0AL2
38,30
38,30
38,30
10
10
10
4
4
4
8,4
8,4
8,4
3
3
3
1
24
1
110
1 230/220
3TG10 01-0AC2
3TG10 01-0AG2
3TG10 01-0AL2
38,30
38,30
38,30
10
10
10
3TG10 10-0BB4
3TG10 01-0BB4
56,40
56,40
10
10
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
M‹N‹ - KONTAKTÖRLER 3TG10 (DC)
3TG1 0..
(Vida Montajl›)
Vida montajl›
4
4
8,4
8,4
4
3
1
24
24
Malzeme Anma Anma Kontak Kumanda
Gücü Ak›m› NO NC Gerilimi
Cinsi
AC (V)
(kW)
(A)
3TF2 SER‹S‹ KONTAKTÖRLER
Raya montajl›
3TF20..-
2,2
2,2
4
4
5
5
9
9
1 - 230 V AC
- 1
1 - 1
3TF2810-0AP0
3TF2801-0AP0
3TF2010-0AP0
3TF2001-0AP0
45,60
45,60
49,60
49,60
1
1
1
1
4
4
2,2
2,2
9
9
5
5
1 - 1
1 - 1
3TF2010-0AB0
3TF2001-0AB0
3TF2810-0BB4
3TF2801-0BB4
49,60
49,60
56,00
56,00
1
1
1
1
4
4
9
9
1 - 1
3TF2010-0BB4
3TF2001-0BB4
60,00
60,00
1
1
24 V AC
24 V DC
3TF2 SER‹S‹ KONTAKTÖRLER ÜZER‹NE TAKILAB‹LEN YARDIMCI KONTAK BLOKLARI
1
2
Malzeme
Cinsi
1
2
Termik Ayar
Sahas›
(A)
3TX4411-2A
3TX4422-2A
14,50
26,50
1
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3UA7021-0A
3UA7021-0C
3UA7021-0E
3UA7021-0G
3UA7021-0J
3UA7021-1A
3UA7021-1C
3UA7021-1E
3UA7021-1G
3UA7021-1J
91,80
91,80
91,80
91,80
91,80
91,80
91,80
91,80
91,80
91,80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
M‹N‹ - TERM‹K RÖLELER 3UA70 Serisi
3UA70..-
31
Faz korumal›, çevre s›cakl›¤›na
uyumlu, 3TF2 kontaktör
üzerine monte edilebilir,
stop-reset butonlu,
1NO+1NC montajl›,
test butonlu, anahtarlama
konum göstergeli
0,1-0,16
0,16-0,25
0,25-0,4
0,4 - 0,63
0,63 - 1
1 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4
4 - 6,3
6,3 - 10
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Sürekli
Ak›m
(A)
Kontak
NO NC
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3 TH2 SER‹S‹ YARDIMCI KONTAKTÖRLER
4
4
4
4
4
4
220 V AC
24 V DC
3TH20...-
4
3
2
4
3
2
1
2
1
2
3TH2040-0AP0
3TH2031-0AP0
3TH2022-0AP0
3TH2040-0BB4
3TH2031-0BB4
3TH2022-0BB4
56,00
56,00
56,00
61,00
61,00
61,00
1
1
1
1
1
1
3TH4355-0AF0
3TH4355-0AP0
3TH4022-0AP0
3TH4040-0AP0
3TH4031-0AP0
3TH4013-0AP0
3TH4004-0AP0
3TH4244-0AP0
3TH4271-0AP0
3TH4262-0AP0
3TH4253-0AP0
3TH4280-0AP0
3TH4022-0BB4
3TH4244-0BB4
3TH4355-0BB4
3TH4022-0BF4
3TH4244-0BF4
3TH4355-0BF4
145,00
145,00
63,00
63,00
63,00
63,00
63,00
81,00
81,00
81,00
81,00
81,00
108,00
142,00
234,00
108,00
142,00
234,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3 TH SER‹S‹ YARDIMCI KONTAKTÖRLER
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
110 V AC
220 V AC
3TH43...
24 V DC
110 V DC
5
5
2
4
3
1
4
7
6
5
8
2
4
5
2
4
5
5
5
2
1
3
4
4
1
2
3
2
4
5
2
4
5
110 V AC bobin gerilimli kontaktörlerin son dört hanesi 0AF0 olarak doldurulacakt›r. Bu kontaktörlerde
fiyatlar ayn› tip kontaktörlerde son dört hanesi 0AP0 olanlarla ayn› olacakt›r.
SIRIUS YARDIMCI KONTAKTÖRLER
Yard›mc› Kontaktörler BOY S00
3RH11..-
Vida Ba¤lant›l›
6A
230 V AC 4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
24 V DC 4NO
3NO+1NC
2NO+2NC
110 V AC 4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
110 V DC 4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
24 V AC
4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
6A
6A
6A
6A
3RH1140 - 1AP00
3RH1131 - 1AP00
3RH1122 - 1AP00
3RH1140 - 1BB40
3RH1131 - 1BB40
3RH1122 - 1BB40
3RH1140 - 1AF00
3RH1131 - 1AF00
3RH1122 - 1AF00
3RH1140 - 1BF40
3RH1131 - 1BF40
3RH1122 - 1BF40
3RH1140 - 1AB00
3RH1131 - 1AB00
3RH1122 - 1AB00
72,00
72,00
72,00
83,00
83,00
83,00
72,00
72,00
72,00
83,00
83,00
83,00
72,00
72,00
72,00
Yard›mc› Kontaktörler BOY S00
230 V AC 4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
24 V DC 4NO
3NO-1NC
2NO+2NC
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cage Clamp
6A
6A
3RH1140 - 2AP00
3RH1131 - 2AP00
3RH1122 - 2AP00
3RH1140 - 2BB40
3RH1131 - 2BB40
3RH1122 - 2BB40
72,00
72,00
72,00
83,00
83,00
83,00
1
1
1
1
1
1
De¤iflik bobin gerilimli (AC veya DC) veya de¤iflik yard›mc› kontakl› kontaktörler için sat›fl
birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Adet
/
Kutu
Anma
Gerilimi
AC (V)
Siparifl
No
Boy: 0-1
3TB40, 3TB41, 3TF40, 3TF41, 3TH40
3TH42, 3TF30, 3TF31, 3TF32, 3TF33
3TF42 ve 3TF 43 Kontaktörler için
24
42
110
220
230
380
500
3TY7403-0AB0
3TY7403-0AD0
3TY7403-0AF0
3TY7403-0AM0
3TY7403-0AP0
3TY7403-0AQ0
3TY7403-0AS0
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1
1
1
1
1
1
1
Boy: 2, 3TF34, 35 ve 3TF44, 45 için
220
3TY7443-0AM0
52,00
1
Boy: 3, 3TF46 ve 3TF47 için
220
3TY7463-0AM0
85,00
1
Boy: 4, 3TB47 için
Boy: 4, 3TF48 ve 3TF49 için
220
220
3TY6483-0AM0
3TY7483-0AM0
91,00
89,00
1
1
Boy: 6, 3TF50 ve 3TF51 için
220
3TY7503-0AM0
164,00
1
Boy: 6, 3TB52 için
Boy: 6, 3TF52 ve 3TF53 için
220
220
3TY6523-0AM0
3TY7523-0AM0
196,00
183,00
1
1
Boy: 10, 3TB54 için
Boy: 10, 3TF54 ve 3TF55 için
220
220
3TY6543-0AM0
3TY7543-0AM0
396,00
373,00
1
1
Boy: 12, 3TB56 için
Boy: 12, 3TF56 için
Boy: 12, 3TF57 için
(Elektronik Devresi ile birlikte)
Boy: 14, 3TB58 için
(Elektronik Devresi ile birlikte)
Boy: 14, 3TF6844-0CM7 için
(Elektronik Devresi ile birlikte)
Boy: 14, 3TF6944-0CM7 için
(Elektronik Devresi ile birlikte)
220
220
220
3TY6563-0AM0
3TY7563-0AM0
3TY7573-0CM7
403,00
374,00
1.208,00
1
1
1
220
3TY6583-0AM0
1.468,00
1
220
3TY7683-0CM7
1.523,00
1
220
3TY7693-0CM7
1.827,00
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Malzeme
Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
YEDEK BOB‹NLER
3TY7 443
3TY7 483
Malzeme
Cinsi
Kumanda Gerilimi
AC (V)
3TF40/45 AKSESUARLARI
Varistör eleman› 127-240 V AC / 150-250 V DC
3TF40-3TF45 / 3TB40-3TB43
3TX7402-3J
25,50
10
127-240 V AC / 150-250 V DC
3TF40-3TF45 / 3TB40-3TB43
3TX7402-3T
44,00
10
RC eleman›
33
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
YEDEK ANA KONTAK TAKIMLARI
3TY7..0-0A
Boy: 2
Boy: 2
Boy: 3
Boy: 3
Boy: 4
Boy: 4
Boy: 4
Boy: 6
Boy: 6
Boy: 6
Boy: 8
Boy: 8
Boy: 8
Boy: 10
Boy: 10
Boy: 10
Boy: 12
Boy: 12
Boy: 12
Boy: 14
Boy: 14
3TF44 Kontaktör için
3TF45 Kontaktör için
3TF46 Kontaktör için
3TF47 Kontaktör için
3TB47 Kontaktör için
3TF48 Kontaktör için
3TF49 Kontaktör için
3TB50 Kontaktör için
3TF50 Kontaktör için
3TF51 Kontaktör için
3TB52 Kontaktör için
3TF52 Kontaktör için
3TF53 Kontaktör için
3TB54 Kontaktör için
3TF54 Kontaktör için
3TF55 Kontaktör için
3TB56 Kontaktör için
3TF56 Kontaktör için
3TF57 Kontaktör için
3TF68 Kontaktör için
3TF69 Kontaktör için
3TY7 440-0A
3TY7 450-0A
3TY7 460-0A
3TY7 470-0A
3TY6 470-0A
3TY7 480-0A
3TY7 490-0A
3TY6 500-0A
3TY7 500-0A
3TY7 510-0A
3TY6 520-0A
3TY7 520-0A
3TY7 530-0A
3TY6 540-0A
3TY7 540-0A
3TY7 550-0A
3TY6 560-0A
3TY7 560-0A
3TY7 570-0A
3TY7 680-0B
3TY7 690-0B
97,00
110,00
147,00
169,00
194,00
209,00
260,00
440,00
424,00
446,00
651,00
552,00
651,00
928,00
872,00
1.074,00
1.506,00
1.455,00
1.680,00
6.465,00
6.710,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
YEDEK YARDIMCI KONTAKLAR ve MEKAN‹K‹ K‹L‹TLEME MEKAN‹ZMASI
Yedek Yard›mc› 1. Kontak Sa¤-Sol (1NO+1NC)
Kontaklar ;
3TF44/3TF69 için 2. Kontak Sa¤-Sol (1NO+1NC)
Kontak Blo¤u
3TY7 561-1..
34
Mekaniki Kilitleme (3TF44-3TF55 için)
Mekanizmas›
(3TF56-3TF57 için)
(3TF68-3TF69 için)
3TY7 561-1AA00
28,00
1
3TY7 561-1KA00
28,00
1
125,00
133,00
2.280,00
1
1
1
3TX74 66-1A
3TX75 66-1A
3TX76 86-1A
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Anma
Gerilimi
AC (V)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N AC YEDEK BOB‹NLER
3RT1924-5A.01
Boy: S0 Kontaktörler için
24
230
3RT1924-5AB01
3RT1924-5AP01
45,70
45,70
1
1
Boy: S2 3RT1034- .. Kontaktörler için
24
230
3RT1934-5AB01
3RT1934-5AP01
55,80
55,80
1
1
Boy: S2 3RT1035- 3RT1036-..
Kontaktörler için
24
230
3RT1935-5AB01
3RT1935-5AP01
55,80
55,80
1
1
Boy: S3 3RT1044-.. Kontaktörler için
24
230
3RT1944-5AB01
3RT1944-5AP01
68,20
68,20
1
1
Boy: S3 3RT1045-3RT1046-..
Kontaktörler için
24
230
3RT1945-5AB01
3RT1945-5AP01
145,00
145,00
1
1
Anma
Gerilimi
AC (V)
Siparifl
No
Malzeme
Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N DC YEDEK BOB‹NLER
Boy: S2 Kontaktörler için
Boy: S3 Kontaktörler için
Malzeme
Cinsi
24
24
Anma
Gerilimi
AC/DC (V)
3RT1934-5BB41
3RT1944-5BB41
Siparifl
No
157,00
245,00
Birim
Fiyat›
TL / Adet
1
1
Adet
/
Kutu
SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N AC/DC YEDEK BOB‹NLER (Boy S6-S10-S12 için)
3RT1955-5A
Boy: S6 Kontaktörler için
Boy: S10 Kontaktörler için
Boy: S12 Kontaktörler için
24
24
24
3RT1955-5AB31
3RT1965-5AB31
3RT1966-5AB31
232,00
285,00
305,00
1
1
1
SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N AC/DC YEDEK BOB‹NLER (Boy S6-S10-S12 için)
Boy: S6 Kontaktörler için
Boy: S10 Kontaktörler için
Boy: S12 Kontaktörler için
Malzeme
Cinsi
230
230
230
3RT1955-5AP31
3RT1965-5AP31
3RT1975-5AP31
Siparifl
No
232,00
285,00
305,00
1
1
1
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
133,00
156,00
219,00
245,00
285,00
376,00
476,00
620,00
767,00
997,00
1.180,00
1.467,00
1.654,00
1.940,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N YEDEK ANA KONTAK TAKIMLARI
Boy: S2 3RT1034-.. Kontaktörler için
Boy: S2 3RT1035-.. Kontaktörler için
Boy: S2 3RT1036-.. Kontaktörler için
Boy: S3 3RT1044-.. Kontaktörler için
Boy: S3 3RT1045-.. Kontaktörler için
Boy: S3 3RT1046-.. Kontaktörler için
Boy: S6 3RT1054-.. Kontaktörler için
Boy: S6 3RT1055-.. Kontaktörler için
Boy: S6 3RT1056-.. Kontaktörler için
Boy: S10 3RT1064-.. Kontaktörler için
Boy: S10 3RT1065-.. Kontaktörler için
Boy: S10 3RT1066-.. Kontaktörler için
Boy: S12 3RT1075-.. Kontaktörler için
Boy: S12 3RT1076-.. Kontaktörler için
35
3RT1934-6A
3RT1935-6A
3RT1936-6A
3RT1944-6A
3RT1945-6A
3RT1946-6A
3RT1954-6A
3RT1955-6A
3RT1956-6A
3RT1964-6A
3RT1965-6A
3RT1966-6A
3RT1975-6A
3RT1976-6A
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Kontak
NO NC
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
YARDIMCI KONTAK BLOKLARI
Kontaktör ve Yard›mc› Kontaktör Üzerine Tak›labilen Tipler*
Vida Ba¤lant›l›
(Kontak numaraland›rmas› DIN 50005’e göre)
3RH1921-1CA..
Boy : S00
1NO-1NC
2NO
1NO-1NC
2NC
4NO
3NO+1NC
2NO+2NC
Boy : S0-S12
1NO+1NC
2NO+2NC
1NO
1NC
3NO+1NC
4NO
15,10
15,10
15,10
15,10
22,20
22,20
22,20
3RH1911-1LA11
3RH1911-1FA20
3RH1911-1FA11
3RH1911-1FA02
3RH1911-1FA40
3RH1911-1FA31
3RH1911-1FA22
3RH1921-1LA11
3RH1921-1FA22
3RH1921-1CA10
3RH1921-1CA01
3RH1921-1FA31
3RH1921-1FA40
15,10
22,20
10,60
10,60
22,20
22,20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* : Cage clamp ba¤lant›l› yard›mc› kontak bloklar›nda siparifl numaras›n›n 8. hanesi 2 olarak düzeltilmelidir.
3RH1911-2HA..
Kontaktörlere Yandan Monte Edilebilen Tipler
Vida Ba¤lant›l›
(Kontak numaraland›rmas› DIN 50005’e göre)
Boy : S0-S12
2NO
1NO+1NC
2NC
6A
10,60
10,60
10,60
3RH1921-1EA20
3RH1921-1EA11
3RH1921-1EA02
Kontaktörlere Önden Monte Edilebilen Tipler
1
1
1
Vida Ba¤lant›l›
(Kontak numaraland›rmas› DIN 50012’ye göre)
Boy : S00
3RH1921-2CA..
1NC
1NO-2NC
1NO+3NC
2NO-2NC
6A
10,60
17,50
22,20
22,20
3RH1911-1HA01
3RH1911-1HA12
3RH1911-1HA13
3RH1911-1HA22
1
1
1
1
* : Cage clamp ba¤lant›l› yard›mc› kontak bloklar›nda siparifl numaras›n›n 8. hanesi 2 olarak düzeltilmelidir.
Malzeme
Cinsi
Besleme
Gerilimi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
SIRIUS KONTAKTÖRLER ve YARDIMCI KONTAKTÖRLER ÜZER‹NE TAKILAB‹LEN AKSESUARLAR
Varistör
Boy: S00
RC Eleman Boy: S00
3RT1936-1C..
Varistör
Boy: S0
RC Eleman Boy: S0
Diyot
36
Boy: S2-S3
Boy: S00
AC 24-48V / DC 24-70V
AC 127-240V/DC 150-250V
AC 48-127V / DC 70-150V
AC 24-48V / DC 24-70V
AC 127-240V/DC 150-250V
AC 48-127V / DC 70-150V
AC 127-240V/DC 150-250V
AC 24-48V / DC 24-30V
AC 127-240V/DC 150-250V
AC 24-48V / DC 24-30V
AC 127-240V/DC 150-250V
DC 12-250 V
3RT1916-1BB00
3RT1916-1BD00
3RT1916-1BC00
3RT1916-1CB00
3RT1916-1CD00
3RT1916-1CC00
3RT1926-1BD00
3RT1926-1BB00
3RT1926-1CD00
3RT1926-1CB00
3RT1936-1CD00
3RT1916-1DG00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
23,50
23,50
19,20
19,20
29,40
17,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Besleme
Gerilimi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N K‹L‹TLEME TAKIMI (YILDIZ ÜÇGEN KULLANIM ‹Ç‹N)
3RA1933-2A
(Elektriksel bara ba¤lant›
Boy: S00
parças› ve y›ld›z köprüsü dahil)
Boy: S0
Boy: S00’da mek. kilitleme dahildir. Boy: S2
Boy: S3
3RA1913-2B
3RA1923-2B
3RA1933-2B
3RA1943-2B
30,60
52,70
94,00
108,00
1
1
1
1
SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N K‹L‹TLEME TAKIMI (ENVERSÖR KULLANIM ‹Ç‹N)
(Elektriksel bara ba¤lant›
Boy: S00
parças› ve y›ld›z köprüsü dahil.
Boy: S0
Mekanik kilitleme ayr›ca seçilecektir.) Boy: S2
Boy: S00’da mek. kilitleme dahildir. Boy: S3
3RA1913-2A
3RA1923-2A
3RA1933-2A
3RA1943-2A
25,70
43,30
98,40
168,00
1
1
1
1
3RA1924-1A
SIRIUS KONTAKTÖRLER ‹Ç‹N MEKAN‹K K‹L‹TLEME (ENVERSÖR KULLANIM ‹Ç‹N)
Önden tak›lan mekanik kilitleme Boy: S0,S2,S3
Yandan tak›lan mekanik kilitleme Boy: S0,S2,S3
Yandan tak›lan mekanik kilitleme Boy: S6,S10,S12
3RA1924-1A
3RA1924-2B
3RA1954-2A
37,60
44,70
97,70
1
1
1
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
S6, S10, S12 boylar›na tak›labilen aksesuarlar için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.
Malzeme
Cinsi
Zaman Ayar
Sahas›
Siparifl
No
SIRIUS KONTAKTÖRLER‹N BOB‹N‹NE ADAPTE ED‹LEN ELEKTRON‹K ZAMAN RÖLELER‹
3RT1926-2C..
37
Çekmede gecikmeli Boy: S00
0.05 - 1 s
0.5 - 10 s
5 - 100 s
3RT1916-2CH11
3RT1916-2CH21
3RT1916-2CH31
129,00
129,00
129,00
1
1
1
Yrd. ger. düflmede
gecikme
0.05 - 1 s
0.5 - 10 s
5 - 100 s
3RT1916-2DH11
3RT1916-2DH21
3RT1916-2DH31
150,00
150,00
150,00
1
1
1
Çekmede gecikmeli Boy: S0-S3
0.05 - 1 s
0.5 - 10 s
5 - 100 s
3RT1926-2CH11
3RT1926-2CH21
3RT1926-2CH31
115,00
115,00
115,00
1
1
1
Yrd. ger. düflmede
gecikme
Boy: S0-S3
0.05 - 1 s
0.5 - 10 s
5 - 100 s
3RT1926-2DH11
3RT1926-2DH21
3RT1926-2DH31
150,00
150,00
150,00
1
1
1
Y›ld›z üçgen
Boy: S0-S3
1.5-30 s
3RT1926-2GD51
150,00
1
Boy: S00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Termik Ayar
Sahas›
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
Boy:0-4 0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
2.5-4
4-6.3
6.3-10
10-16
16-25
25-40
40-57
50-63
3UA5900-0E
3UA5900-0G
3UA5900-0J
3UA5900-1A
3UA5900-1C
3UA5900-1E
3UA5900-1G
3UA5900-1J
3UA5900-2A
3UA5900-2C
3UA5900-2E
3UA5900-2T
3UA5900-2P
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
91,00
131,00
131,00
131,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Boy
TERM‹K RÖLELER
3UA5 Serisi
Faz korumal›,
çevre s›cakl›¤›na uyumlu,
el ve otomatik konumlu,
kontaktör tipine
ba¤l› olmadan ayr› ve
raya montaja uygun
3UA59
Faz korumal›,
çevre s›cakl›¤›na uyumlu,
el ve otomatik konumlu,
kontaktör üzerine
montaja uygun
(3TB40 / 3TB41)
(3TF30 / 3TF31)
(3TF40 / 3TF41)
Boy:0
0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
2.5-4
4-6.3
6.3-10
8-12.5
10-14.5
3UA5000-0A
3UA5000-0C
3UA5000-0E
3UA5000-0G
3UA5000-0J
3UA5000-1A
3UA5000-1C
3UA5000-1E
3UA5000-1G
3UA5000-1J
3UA5000-1K
3UA5000-2S
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Faz korumal›,
çevre s›cakl›¤›na uyumlu,
el ve otomatik konumlu,
kontaktör üzerine
montaja uygun
(3TB42 / 3TB43)
(3TF32 / 3TF33)
(3TF42 / 3TF43)
Boy:1
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
2.5-4
4-6.3
6.3-10
10-16
12.5-20
16.25
3UA5200-0E
3UA5200-0G
3UA5200-0J
3UA5200-1A
3UA5200-1C
3UA5200-1E
3UA5200-1G
3UA5200-1J
3UA5200-2A
3UA5200-2B
3UA5200-2C
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Faz korumal›,
çevre s›cakl›¤›na uyumlu,
el ve otomatik konumlu,
kontaktör üzerine
montaja uygun
(3TF34 / 3TF35)
(3TF44 / 3TF45)
Boy:2
2.5-4
4-6.3
6.3-10
10-16
16-25
20-32
25-36
32-40
36-45
3UA5500-1E
3UA5500-1G
3UA5500-1J
3UA5500-2A
3UA5500-2C
3UA5500-2D
3UA5500-2Q
3UA5500-2R
3UA5500-8M
96,00
96,00
96,00
96,00
109,00
109,00
117,00
117,00
123,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3UA50
3UA52
3UA55
38
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Termik Ayar
Sahas›
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
Boy:3-4
32-50
40-57
50-63
63-80
70-88
3UA5800-2F
3UA5800-2T
3UA5800-2P
3UA5800-2U
3UA5800-8W
259,00
259,00
265,00
273,00
278,00
1
1
1
1
1
Boy:6-8
10-12
14
55-80
80-110
80-110
110-135
120-150
135-160
150-180
160-250
200-320
250-400
320-500
400-630
3UA6201-2H
3UA6201-2X
3UA6001-2X*
3UA6201-3J
3UA6101-3K-1**
3UA6201-3L
3UA6201-3M
3UA6600-3C
3UA6600-3D
3UA6600-3E
3UA6800-3F
3UA6800-3G
315,00
345,00
345,00
444,00
449,00
461,00
515,00
547,00
624,00
686,00
944,00
1.235,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Boy:0
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
2.5-4
4-6.3
6.3-10
8-12.5
10-14.5
3UW1001-0E
3UW1001-0G
3UW1001-0J
3UW1001-1A
3UW1001-1C
3UW1001-1E
3UW1001-1G
3UW1001-1J
3UW1001-1K
3UW1001-2S
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Boy:1
4-6.3
6.3-10
10-16
16-25
3UW1301-1G
3UW1301-1J
3UW1301-2A
3UW1301-2C
76,00
76,00
76,00
76,00
1
1
1
1
176,00
176,00
176,00
212,00
334,00
461,00
610,00
653,00
1.211,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Boy
TERM‹K RÖLELER
3UA58 Serisi
Faz korumal›,
çevre s›cakl›¤›na uyumlu,
el ve otomatik konumlu,
kontaktör üzerine
montaja uygun
(3TF46, 47, 48, 49)
3UA58
3UA6 Serisi
Faz korumal›,
çevre s›cakl›¤›na uyumlu,
el ve otomatik konumlu,
kontaktör üzerine ve
kontaktör tipine ba¤l›
olmadan ayr› montaj içindir.
* Sadece 3TF50 üzerine tak›labilir.
3UA61,3UA62
** Sadece 3TF51 üzerine tak›labilir.
3UW1 Serisi
Çevre s›cakl›¤›na uyumlu,
kontaktör üzerine
montaja uygun
(3TB40 / 3TB41)
(3TF30 / 3TF31)
(3TF40 / 3TF41)
3UW10
3RB2 ELEKTRON‹K AfiIRI AKIM RÖLES‹ SIRIUS
3RB20..-
39
- Class 10 Çal›flma S›n›f›
- 1N0+1NC yar. kontak
- Test fonksiyonu
- El/otomatik, uzaktan reset
- Konum Göstergesi
- Kendinden beslemeli
- Faz düflmesine ve fazdaki
asimetriye karfl› duyarl›
S00 0,32-1,25
1-4
S00
3-12
S00
6-25
S0
12.5-50
S2
25-100
S3
50-200
S6
S10/12 55-250
S10/12 160-630
3RB2016-1NB0
3RB2016-1PB0
3RB2016-1SB0
3RB2026-1QB0
3RB2036-1UB0
3RB2046-1EB0
3RB2056-1FC2
3RB2066-1GC2
3RB2066-1MC2
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Boy
Termik Ayar
Sahas›
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
ELEKTRON‹K AfiIRI AKIM RÖLES‹ 3RB29
Ak›m alg›lama modülleri
3RB29..-
S00/S0
0.3...3
S00/S0
2.4...25
S2/S3
10...100
S6
20...200
S10/S12
63...630
De¤erlendirme modülü
Fonk. geniflletme modülü Toprak kaça¤› alg›lama
Fonk. geniflletme modülü Top. kaça¤› ve afl›r› ak›m alg›lama
S00/S0/S2/S3
Ba¤lant› kablosu
S6/S10/S12
Ba¤lant› kablosu
3RB2906-2BG1
3RB2906-2DG1
3RB2906-2JG1
3RB2956-2TG2
3RB2966-2WH2
3RB2283-4AA1
3RB2985-2CA1
3RB2985-2CB1
3RB2987-2B
3RB2987-2D
370,00
375,00
393,00
880,00
1.053,00
584,00
72,00
53,00
34,00
44,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kombinasyon oluflturmak için 1 adet ak›m alg›lama modülü, 1 adet de¤erlendirme modülü
ve 1 adet ba¤lant› kablosu seçmek gerekir. Fonksiyon geniflletme modülü opsiyoneldir.
3RB2283-4AA1
Malzeme
Cinsi
Boy
Termik Ayar Siparifl
Sahas›
No
(A)
(Vida Ba¤lant›l›)
Siparifl
No
(Cage Clamp)
SIRIUS TERM‹K RÖLELER‹
Birim
Fiyat›
TL /Adet
Adet
/
Kutu
Vida Ba¤lant›l›
NOT: 80A’e kadar termik rölelerde sayfa 26’da bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.
- Faz korumal›,
60°C pano
içi s›cakl›¤a
uygun
S2
18-25
22-32
28-40
36-45
40-50
3RU1136-4DB0
3RU1136-4EB0
3RU1136-4FB0
3RU1136-4GB0
3RU1136-4HB0
3RU1136-4DD0
3RU1136-4ED0
3RU1136-4FD0
3RU1136-4GD0
3RU1136-4HD0
S3
45-63 3RU1146-4JB0
57-75 3RU1146-4KB0
80-100 3RU1146-4MB0
3RU1146-4JD0
3RU1146-4KD0
3RU1146-4MD0
181,00
181,00
289,00
3RU1916-3AA01
3RU1926-3AA01
3RU1936-3AA01
3RU1946-3AA01
3RU1900-1C
3RU1900-1B
25,00
32,00
40,00
51,00
111,00
110,00
- El ve
otomatik
konumlu,
- 1NO+1NC
yard›mc›
kontakl›
3RU1116-..B0
- fialt pozisyon
göstergeli
- Stop ve test
butonlu
- Ayar
göstergeli
koruma
kapakl›
3RU1116-..C1
0.11-0.16 3RU1116-0AB0
0.14-0.2 3RU1116-0BB0
0.18-0.25 3RU1116-0CB0
0.22-0.32 3RU1116-0DB0
0.28-0.4 3RU1116-0EB0
0.35-0.5 3RU1116-0FB0
0.45-0.63 3RU1116-0GB0
0.55-0.8 3RU1116-0HB0
0.7-1 3RU1116-0JB0
0.9-1.25 3RU1116-0KB0
1.1-1.6 3RU1116-1AB0
1.4-2 3RU1116-1BB0
1.8-2.5 3RU1116-1CB0
2.2-3.2 3RU1116-1DB0
2.8-4 3RU1116-1EB0
3.5-5 3RU1116-1FB0
4.5-6.3 3RU1116-1GB0
5.5-8 3RU1116-1HB0
7-10
3RU1116-1JB0
9-12 3RU1116-1KB0
9-12.5 3RU1126-1KB0
14-20 3RU1126-4BB0
20-25 3RU1126-4DB0
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
93,00
105,00
105,00
105,00
121,00
140,00
143,00
145,00
168,00
S00
S0
3RU1116-0AC1
3RU1116-0BC1
3RU1116-0CC1
3RU1116-0DC1
3RU1116-0EC1
3RU1116-0FC1
3RU1116-0GC1
3RU1116-0HC1
3RU1116-0JC1
3RU1116-0KC1
3RU1116-1AC1
3RU1116-1BC1
3RU1116-1CC1
3RU1116-1DC1
3RU1116-1EC1
3RU1116-1FC1
3RU1116-1GC1
3RU1116-1HC1
3RU1116-1JC1
3RU1116-1KC1
3RU1126-1KD0
3RU1126-4BD0
3RU1126-4DD0
11
11
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AKSESUARLAR
Tek bafl›na raya montaj için
montaj parças›
3RU19..-3AA01
40
Uzaktan reset mekanizmas›
S00
S0
S2
S3
600mm.
400mm.
1
1
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Motor Nominal
Boy
Gücü Ak›m
(A)
(kW)
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3RE1010-8XC17-0AP0
3RE1020-8XC25-0AP0
3RE1020-8XC26-0AP0
148,00
202,00
246,00
1
1
1
3RE1310-8XC17-0AP0
425,00
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Siparifl
No
TR‹FAZE MOTORLAR ‹Ç‹N KUTULU YOL VER‹C‹LER
Direk Yolverici (kontaktör dahil)
Kumanda
Besleme Gerilimi
230 V 50/60 Hz
5.5
7.5
11
12
17
25
S00
S0
S0
Sa¤-Sol Yolverici (2 kontaktör dahil)
Kumanda Besleme
Gerilimi
230 V 50/60 Hz
3 RE10
5.5
12
S00
Not : Termik röle ve ilave yard›mc› kontaklar ayr›ca seçilmelidir.
Malzeme
Cinsi
Motor Nominal
Boy
Gücü Ak›m
(kW)
(A)
KOMPLE MONTAJLI SA⁄-SOL DÖNÜfi KOMB‹NASYONLARI
Mekanik Kilitleme
ve ba¤lant›
parçalar› dahil
3RA 134.
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
7
9
12
17
25
32
40
50
65
80
95
S00
S00
S00
S0
S0
S2
S2
S2
S3
S3
S3
3RA1315-8XB30-1AP0
3RA1316-8XB30-1AP0
3RA1317-8XB30-1AP0
3RA1325-8XB30-1AL2
3RA1326-8XB30-1AL2
3RA1334-8XB30-1AL2
3RA1335-8XB30-1AL2
3RA1336-8XB30-1AL2
3RA1344-8XB30-1AL2
3RA1345-8XB30-1AL2
3RA1346-8XB30-1AL2
AC230 V
209,00
221,00
260,00
365,00
462,00
668,00
728,00
919,00
1.305,00
1.542,00
1.928,00
KOMPLE MONTAJLI YILDIZ ÜÇGEN KOMB‹NASYONLARI
3RA 141.
Zaman rölesi,
12
5.5
ba¤lant› parçalar›, 7.5
17
ba¤lant› köprüleri
25
11
dahildir.
15/18.5 32/40
(Boy S2 ve S3’de 22/30 50/65
montaj plakalar›
80
37
da dahildir.
95
45
Boy S00’da
115
55
mekanik kilitleme
150
75
de dahildir.)
S00
S00
S0
S0
S2
S2
S2
S3
S3
3RA1415-8XB31-1AP0
3RA1416-8XB31-1AP0
3RA1423-8XC21-1AL2
3RA1425-8XC21-1AL2
3RA1434-8XC21-1AL2
3RA1435-8XC21-1AL2
3RA1436-8XC21-1AL2
3RA1444-8XC21-1AL2
3RA1445-8XC21-1AL2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AC230 V
593,00
653,00
713,00
877,00
1.245,00
1.409,00
1.825,00
2.300,00
2.847,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Not: Komple montajl› kombinasyonlarda kullan›lan tüm parçalar›n siparifl numaralar›n›
arka sayfalardaki tablolarda bulabilirsiniz.
41
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
K›sa Devre
Kesme
Kapasitesi
lcu
Boy
Termik Ayar
Sahas›
(A)
Siparifl
No
SIRIUS MOTOR KORUMA fiALTERLER‹
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Vida Ba¤lant›l›
NOT: 80A’e kadar motor koruma flalterlerinde sayfa 24’de bulunan
Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.
60°C Pano içi
s›cakl›kta bitiflik
montaja uygun.
Termik ve k›sa
devre korumal›,
Raya montaja
uygun
100kA
S00
0.14-0.2
0.22-0.32
0.28-0.4
0.45-0.63
0.55-0.8
0.7-1
1.1-1.6
1.4-2
1.8-2.5
2.2-3.2
2.8-4
3.5-5
4.5-6.3
5.5-8
7-10
9-12
3RV1011-0BA10
3RV1011-0DA10
3RV1011-0EA10
3RV1011-0GA10
3RV1011-0HA10
3RV1011-0JA10
3RV1011-1AA10
3RV1011-1BA10
3RV1011-1CA10
3RV1011-1DA10
3RV1011-1EA10
3RV1011-1FA10
3RV1011-1GA10
3RV1011-1HA10
3RV1011-1JA10
3RV1011-1KA10
114,00
114,00
114,00
114,00
117,00
117,00
120,00
123,00
123,00
123,00
123,00
123,00
123,00
125,00
135,00
135,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S0
0,11-0,16
0,14-0,20
0,18-0,25
0,22-,0,32
0,28-0,4
0,35-0,5
0,45-,0,63
0,55,0,8
0,7-,1
0,9-1,25
1,1-1,6
1,4-2
1.8-2.5
2.2-3.2
2.8-4
3.5-5
4.5-6.3
5.5-8
7-10
9-12.5
11-16
14-20
17-22
20-25
3RV1021-0AA10
3RV1021-0BA10
3RV1021-0CA10
3RV1021-0DA10
3RV1021-0EA10
3RV1021-0FA10
3RV1021-0GA10
3RV1021-0HA10
3RV1021-0JA10
3RV1021-0KA10
3RV1021-1AA10
3RV1021-1BA10
3RV1021-1CA10
3RV1021-1DA10
3RV1021-1EA10
3RV1021-1FA10
3RV1021-1GA10
3RV1021-1HA10
3RV1021-1JA10
3RV1021-1KA10
3RV1021-4AA10
3RV1021-4BA10
3RV1021-4CA10
3RV1021-4DA10
119,00
119,00
119,00
119,00
119,00
119,00
119,00
119,00
125,00
125,00
128,00
128,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
143,00
143,00
149,00
150,00
163,00
176,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
S2
22-32
28-40
36-45
40-50
3RV1031-4EA10
3RV1031-4FA10
3RV1031-4GA10
3RV1031-4HA10
312,00
439,00
442,00
456,00
1
1
1
1
S3
45-63
57-75
70-90
80-100
3RV1041-4JA10
3RV1041-4KA10
3RV1041-4LA10
3RV1041-4MA10
461,00
483,00
490,00
532,00
1
1
1
1
50KA
3RV1011-..
100kA
3RV1041-..
50KA
42
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Siparifl
No
Adet
/
Kutu
MOTOR KORUMA fiALTERLER‹NE MONTE ED‹LEB‹LEN AKSESUARLAR
3RV1901-1.
3RV1902-1..
Yard›mc› kontak, üstten yatay montajl› (1C/0)*
(1N0+1NC)
Yandan montajl›, vidal›
(1N0+1NC)
Yandan montajl›, Cage Clamp (1N0+1NC)
3RV1901-1D
3RV1901-1E
3RV1901-1A
3RV1901-2A
12,00
14,00
14,00
16,00
1
1
1
1
Afl›r› Ak›m ve k›sa devre ihbar› için alarm flalteri
(2N0+2NC)** (Boy S00’da kullan›lmaz!)
3RV1921-1M
36,00
1
Düflük gerilim bobini
AC 230 V
AC 400V
3RV1902-1AP0
3RV1902-1AV0
48,00
48,00
1
1
Açt›rma bobini
AC 230 V
AC 400V
3RV1902-1DP0
3RV1902-1DV0
48,00
48,00
1
1
3RA1911-1AA00
3RA1921-1DA00
3RA1921-1AA00
3RA1931-1AA00
3RA1941-1AA00
5,40
7,80
7,50
15,80
23,20
10
10
10
5
5
S00 Kontaktör-S00 Güç flalteri ara ba¤lant› parças›
S00 Kontaktör-S0
S0 Kontaktör-S0
S2 Kontaktör-S2
S3 Kontaktör-S3
* Enversör
** Herbir ihbar için 1NO+1NC kontak mevcuttur. Bu alarm flalteri boy S0, S2 ve S3’de kullan›l›r.
MOTOR KORUMA fiALTERLER‹ ‹Ç‹N KUTU ve BARA AKSESUARLARI
3RV1901-1A
3RV1921-1M
Muhafaza kutusu boy S00 için, 54 mm genifllik
Muhafaza kutusu boy S0 için
Muhafaza kutusu boy S2 için
Acil stop kap› tahrik mekanizmas› boy S0-S3 130 mm
330 mm
Kap› tahrik mekanizmas›
boy S0-S3 330 mm
3RV1913-1CA00
3RV1923-1CA00
3RV1933-1DA00
3RV1926-0C
3RV2926-0L
3RV2926-0K
30,30
34,70
138,00
96,00
98,00
96,00
1
1
1
1
1
1
5 flalter için 3 fazl› bara ba¤lant› parças› boy S00, S0
3RV1915-1DB
28,20
1
3 Fazl› besleme klemensi, üstten montajl›, boy S00
3RV1915-5A
19,30
1
Güç flalteri raya mek. montaj› için adaptör Boy: S2
Boy: S3
3RA1932-1AA00
3RA1942-1AA00
41,50
54,30
1
1
3RV1926-OK
3RV1915-1DB
3RV1915-5A
3RA1931-1AA00
3RA1921-1AA00
*
3RV1913-1AC00
40 mm’lik sistem : Baralar aras› mesafe 40 mm
SIRIUS SER‹S‹ ÜRÜNLERE MONTE ED‹LEB‹LEN TÜM AKSESUARLARI SIRIUS PROSPEKT‹NDE BULAB‹L‹RS‹N‹Z.
43
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SIRIUS BARA S‹STEM ÜRÜNLER‹
Yeni
4
3
1
2
2
5
Malzeme
Cinsi
1 Bara sonland›r›c›
2 Bara tutucusu
3
4
5
6
7
6
60 mm’lik bara sistemleri için
40 mm’lik bara sistemleri için
60 mm’lik bara sistemleri için
Tek telli iletkenler için ba¤lant› klemensi
5 mm’lik bara kal›nl›¤› için
1,5-16 mm2
4-35 mm2
16-70 mm2
16-120mm2
10 mm’lik bara kal›nl›¤› için
1,5-16 mm2
4-35 mm2
16-70 mm2
16-120mm2
Bara ba¤lant› klemensleri
10 mm’lik bara kal›nl›¤› için
240 mm2 kesitli kabloya kadar
20mm x 5 mm’den 30mm x 10 mm’ye kadar
2mm x 40 mm x 10 mm bara için
Enerji besleme parças› (kapa¤› ile birlikte) 60 mm’lik bara sistemleri için
Bara adaptörleri
Boy 00/S0 En: 45 mm Boy: 121 mm
(40 mm’lik bara sistemleri için)
Boy 00/S0 En: 55 mm Boy: 121 mm
Boy 00/S0 En: 45 mm Boy: 139 mm
Boy 00/S0 En: 45 mm Boy: 182 mm
Boy S2
En: 55 mm Boy: 139 mm
Boy S2
En: 55 mm Boy: 182 mm
Boy S2
En: 55 mm Boy: 242 mm
Boy S3
En: 70 mm Boy: 182 mm
Bara adaptörleri
Boy 00/S0 En: 45 mm Boy: 182 mm
(60 mm’lik bara sistemleri için)
Boy S2
En: 55 mm Boy: 182 mm
Boy S2
En: 55 mm Boy: 242 mm
Boy S3
En: 70 mm Boy: 182 mm
Cihaz tutucular
En: 45 mm Boy: 139 mm
(40 mm’lik bara sistemleri için)
En: 55 mm Boy: 139 mm
En: 45 mm Boy: 182 mm
En: 55 mm Boy: 182 mm
En: 55 mm Boy: 242 mm
(60 mm’lik bara sistemleri için)
En: 45 mm Boy: 182 mm
En: 55 mm Boy: 182 mm
En: 55 mm Boy: 242 mm
Ba¤lama kamas› (iki tafl›y›c›y› ba¤lamak için)
44
7
7
6
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
8US1922-1AC00
8US1903-3AB00
8US1923-2AA01
15,00
78,00
78,00
1
1
1
8US1921-2AA00
8US1921-2AB00
8US1921-2AD00
8US1921-2AC00
8US1921-2BA00
8US1921-2BB00
8US1921-2BD00
8US1921-2BC00
4,30
5,20
6,80
18,30
8,30
11,60
13,30
18,30
1
1
1
1
1
1
1
1
8US1941-2AC00
8US1941-2BB00
8US1941-2BA00
8US1921-1AA00
8US1051-5DJ07
8US1061-5DJ07
8US1051-5DK07
8US1051-5DM07
8US1061-5FK08
8US1061-5FM08
8US1061-5FP08
8US1111-4SM00
8US1251-5DM07
8US1261-5FM08
8US1261-5FP08
8US1111-4SM00
8US1050-5AK00
8US1060-5AK08
8US1050-5AM00
8US1060-5AM00
8US1060-5AP00
8US1250-5AM00
8US1260-5AM00
8US1260-5AP00
51,00
45,00
231,00
132,00
48,00
53,00
76,00
83,00
99,00
106,00
116,00
192,00
90,00
106,00
117,00
190,00
66,00
66,00
67,00
77,00
90,00
70,00
77,00
90,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,60
1
8US1998-1AA00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIfiLARI
Yol Verme
fiekli
Motor
Gücü
kW
Elektronik
Termik Açt›r›c›
Ayar Sahas›
(A)
Yeni
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3RA6120-1AP32
3RA6120-1BP32
3RA6120-1CP32
3RA6120-1DP32
3RA6120-1EP32
526,00
543,00
592,00
624,00
941,00
1
1
1
1
1
3RA6250-1AP32
3RA6250-1BP32
3RA6250-1CP32
3RA6250-1DP32
3RA6250-1EP32
941,00
954,00
988,00
1.102,00
1.414,00
1
1
1
1
1
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
31,00
31,00
31,00
45,00
1
1
1
1
Siparifl
No
Direk yolverici 3RA61
3RA61...
• Direk Yol verme için
0,09
kontaktör ve elektronik
0,37
termik röle ve motor
koruma fonksiyonlar›na
1,5
sahip kompakt yolverici
5,5
• 45 mm genifllik
• AC/DC 110...240V
15
• CLASS 10, CLASS 20
entegre edilmifl LED’ler
• Kaynamayan ana kontaklar
• Ömür bitiminde devre açma özelli¤i
• Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1)
0,1...0,4
0,32...1,25
1...4
3...12
8...32
Sa¤-sol dönüfl yolverici 3RA62
3RA62...
• Sa¤-sol dönüfl için
0,09
kontaktör ve elektronik
0,37
termik röle ve motor
koruma fonksiyonlar›na
1,5
sahip kompakt yolverici
5,5
• 90 mm genifllik
• AC/DC 110...240V
15
• CLASS 10, CLASS 20
entegre edilmifl LED’ler
• Kaynamayan ana kontaklar
• Ömür bitiminde devre açma özelli¤i
• Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1)
0,1...0,4
0,32...1,25
1...4
3...12
8...32
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIfiLARI AKSESUARLARI
Yard›mc› kontak bloklar›
1NO + NC
2NO
2NC
Güç devresi besleme klemensi
(Girifl ve ç›k›fl için)
3RA6913-1A
3RA6911-1A
3RA6912-1A
3RA6920-1A
Not: 3 kW’a kadar 3RM1 serici kompakt yolvericiler için sayfa 107’den seçim yapabilirsiniz.
45
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SIMOCODE - PRO (Siemens Motor Koruma ve Kumanda Sistemi)
Ana Birim
SIMOCODE pro S
- Elektronik Afl›r› ak›m koruma (CLASS 5-40) ak›m ayar alan›
ile (1:4), Faz kesilmesi/Asimetri tan›ma, Termistor (PTC, NTC,
KTY), Blokaj , Kaçak ak›m, Ak›m limit koruma
Ana Bara
Kontrol Ünitesi
Motor Kontrol
ve Kumanda
Panel
Dijital Girifl Modül
PROFIBUS
Funzioni
SIMOCODE -PRO flalt panosunda bir çok önemli koruma
fonksiyonunu tek bir cihazda sunmaktad›r.
‹flletme esnas›nda anl›k bilgiler
Erken uyar›
Motor Kontrol
ve Kumanda
Panel
Modül
Modül
Modül
standard
Modül
fail-safe
PROFINET
PROFIsafe
PROFIBUS
Funzioni
SIMOCODE pro V
Ana Bara
- Anl›k faz ak›m› %,
- Start, Stop, Sa¤, Sol, Yavafl, H›zl›, El-/ Automatik, Motorun
fialt
konumu, Test konumu, So¤uma zaman›
devrede
PROFIsafe
- Afl›r› yük, Ak›m s›n›rlar› afl›ld›, Fazlarda asimetri
- Termistor-Uyar›s›, Blokaj
Simocode-Pro C
- Haberleflebilen motor koruma ve kumanda cihaz›d›r.
- Ayr›labilen ak›m trafosu sayesinde üç faz›n ak›m›n› hassas ölçer,
denetler, okudu¤u max. ak›m de¤erlerini haf›zalar ve Profibus-dp
üzerinde kumanda merkezine gönderir.
- Motoru afl›r› yüklenmeye, faz asimetrisine, afl›r› s›cakl›¤a, faz
kesilmesine karfl› korur.
- Program yard›m› ile tek bir cihazda bir çok fonksiyonu yerine getirir.
- Motor, sahada kumanda cihaz› ile ve Otomasyon merkezden
kumanda edilir.
- Otomasyon sistemleri ile sorunsuz iletiflim sa¤lar.
- Diyagnostik, istatistiksel motor verilerini kay›t alt›na al›r. Profibus
üzerinden haberleflir.
SIMOCODE PRO C
Yeni
Simocode-Pro S
Simocode-Pro C’nin tüm fonksiyonlar›n› içerir, yaln›z 4 girifl 2 ç›k›fl›
vard›r.
SIMOCODE PRO S
Simocode-Pro V
Simocode-Pro C’nin tüm fonksiyonlar›n› içerir ve geniflleme imkan›
sayesinde sahada kendi bafl›na bir sistemi kumanda etme yetene¤ine
sahiptir. 2 Dijital ve 2 Analog modül sayesinde motorun etki alan›ndaki
Di¤er birimlerin motor üzerindeki etkisini denetler.
Toplam 12 dijital girifl, 7 dijital ç›k›fl, 4 Analog girifl, 2 Analog ç›k›fl ile
Kumanda etmektedir. Seçenekli ak›m trafosuna entegre ölçüm modülü
sayesinde Motorun tüm elektriksel de¤erlerini denetler (U.I.P.S.Cos
(phi)). S›cakl›k modülüne 3 tane s›cakl›k sensörü ba¤lanabilir.
SIMOCODE PRO V
Simocode-Pro V PN
- Entegre Switch teknolojisi ile line ve ring bus topolojilerini destekler.
- Profisafe protokolu ile emniyetli olarak haberleflir.
- OPC UA Server özelli¤i ile aç›k haberleflme protokolleri ile haberleflir.
- ‹flletme, servis ve diagnostik bilgiler Standart Web Server üzerinden
okunabilir.
SIMOCODE PRO V PN
46
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listes i
Malzeme Cinsi
Siparifl
No.
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3UF7100-1AA00-0
3UF7101-1AA00-0
3UF7102-1AA00-0
3UF7103-1AA00-0
3UF7104-1BA00-0
309,00
315,00
307,00
686,00
798,00
3UF7110-1AA00-0
3UF7111-1AA00-0
3UF7112-1AA00-0
3UF7113-1AA00-0
3UF7114-1BA00-0
611,00
653,00
664,00
1.011,00
1.110,00
3UF7000-1AU00-0
3UF7020-1AU01-0
3UF7010-1AU00-0
3UF7011-1AU00-0
1.063,00
1.047,00
1.422,00
1.527,00
3UF7300-1AB00-0
3UF7300-1AU00-0
3UF7400-1AA00-0
3UF7510-1AA00-0
3UF7700-1AA00-0
467,00
467,00
781,00
651,00
651,00
3UF7200-1AA00-0
3UF7200-1AA01-0
3UF7210-1AA00-0
3UF7910-0AA00-0
3UF7930-0AA00-0
3UF7931-0AA00-0
3UF7935-0AA00-0
3UF7932-0AA00-0
3UF7940-0AA00-0
3UF7941-0AA00-0
3UF7902-0AA00-0
3ZS1312-4CC10-0YA5
3ZS1312-5CC10-0YA5
3ZS1312-6CC10-0YA5
613,00
613,00
1.011,00
180,00
31,00
31,00
42,00
52,00
192,00
310,00
157,00
236,00
1.967,00
3.421,00
Ak›m Ölçme Modülü
AKIM GER‹L‹M
ÖLÇÜ MODÜLÜ
0.3 .. 3A
2.4..25A
10..100A
20..200A
63..630A
Ak›m/Gerilim Ölçme Modülü
0.3 .. 3A
2.4..25A
10..100A
20..200A
63..630A
SICAKLIK ÖLÇER
3 SENSÖR G‹R‹fi
Ana Modül
Simocode Pro C
Simocode Pro S
Simocode Pro V
Simocode Pro V PN
Geniflleme Modülleri
SIMOCODE PRO V PN
Dijital geniflleme modülü DC 24 V
Dijital geniflleme modülü AC/DC 110..240 V
Analog geniflleme modülü
Kaçak ak›m modülü
S›cakl›k Modülü
Aksesuarlar ve Yaz›l›m
Operatör Paneli
Operatör Paneli Titanik
Gösterge Paneli
630 A AKIM TRAFOSU
145 MM
4 G‹R‹fi 2 ÇIKIfi
D‹J‹TAL MODÜL
47
Profibus adresleme konnektörü
0.025 m yass› kablo
0.1 m yass› kablo
0.3 m yass› kablo
0.5 m yass› kablo
PC kablosu RS 232
PC kablosu USB
Haf›za Modülü (Panoya montaj)
SIMOCODE ES Basic
SIMOCODE ES Standard
SIMOCODE ES Premium
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
ET200S MOTOR STARTER, PROFIBUS/PROFINET ÜZER‹NDEN HABERLEfiME ‹MKANI
Yol Verme
fiekli
Motor
Gücü
KW
Normal
Ak›m
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Çok Fonksiyonlu Motor Starter
Direk Yol verme
Çok fonksiyonlu motor starter
1.1
0,3..3
3
2,4…8
7.5
2,4..16
2,4..16
2,4..16
Çift Yönlü Yol verme
Yumuflak Yol Verme
Direk Yol verme
Çift Yönlü Yol verme
Yumuflak Yol Verme
Direk Yol verme
Çift Yönlü Yol verme
Yumuflak Yol Verme
Yeni
Direk Yol verme
Çift Yönlü Yol verme
Çift Yönlü Yol verme
Yumuflak Direk Yol verme
Yumuflak Direk Yol verme
Yumuflak çiftyönlü Yol verme
29
4
27
5
871,00
1.163,00
1.400,00
956,00
1.281,00
1.489,00
1.101,00
1.433,00
1.608,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.621,00
1.700,00
1.826,00
1.905,00
1.910,00
2.115,00
2.115,00
2.194,00
1
1
1
1
1
1
1
1
Saha için çok Fonksiyonlu Profibus Motor Starter SIRIUS M200D
Direk Yol verme
9,
5
3RK1301-0AB10-0AB4
3RK1301-0AB10-1AB4
3RK1301-0AB20-0AB4
3RK1301-0BB10-0AB4
3RK1301-0BB10-1AB4
3RK1301-0BB20-0AB4
3RK1301-0CB10-0AB4
3RK1301-0CB10-1AB4
3RK1301-0CB20-0AB4
Yumuflak çiftyönlü Yol verme
0,9
5,5
0,9
5,5
0,9
5,5
0,9
5,5
0.15..2.0
1.5..12.0
0.15..2.0
1.5..12.0
0.15..2.0
1.5..12.0
0.15..2.0
1.5..12.0
3RK1395-6KS41-0AD0
3RK1395-6LS41-0AD0
3RK1395-6KS41-1AD0
3RK1395-6LS41-1AD0
3RK1395-6KS71-0AD0
3RK1395-6LS71-0AD0
3RK1395-6KS71-1AD0
3RK1395-6LS71-1AD0
1
0
Saha için çok Fonksiyonlu AS-Interface Motor Starter SIRIUS M200D BASIC
Direk Yol verme
21
5
19
5
Direk Yol verme
Çift Yönlü Yol verme
Çift Yönlü Yol verme
Yumuflak Direk Yol verme
15
9
Yumuflak Direk Yol verme
Yumuflak çiftyönlü Yol verme
Yumuflak çiftyönlü Yol verme
0,9
5,5
0,9
5,5
0,9
4
0,9
4
0.15..2.0
1.5..12.0
0.15..2.0
1.5..12.0
0.15..2.0
1.5..9.0
0.15..2.0
1.5..9.0
3RK1315-6KS41-0AA0
3RK1315-6LS41-0AA0
3RK1315-6KS41-1AA0
3RK1315-6LS41-1AA0
3RK1315-6KS71-0AA0
3RK1315-6NS71-0AA0
3RK1315-6KS71-1AA0
3RK1315-6NS71-1AA0
1.525,00
1.605,00
1.730,00
1.810,00
1.814,00
1.894,00
2.020,00
2.099,00
1
1
1
1
1
1
1
1
Saha için çok Fonksiyonlu AS-Interface Motor Starter SIRIUS M200D STANDARD
Direk Yol verme
Direk Yol verme
Çift Yönlü Yol verme
Çift Yönlü Yol verme
Yumuflak Direk Yol verme
Yumuflak Direk Yol verme
Yumuflak çiftyönlü Yol verme
Yumuflak çiftyönlü Yol verme
ET200S Yard›mc› Donan›m
ET200S Terminal Blo¤u
Güç Modülü
48
0,9
5,5
0,9
5,5
0,9
5,5
0,9
5,5
0.15..2.0
1.5..12.0
0.15..2.0
1.5..12.0
0.15..2.0
1.5..12.0
0.15..2.0
1.5..12.0
15MM-Enerji Busbar köprüsü L123
30MM-Enerji Busbar köprüsü L123
Sa¤ yan XB1/XB2 Terminal modul sabitleme
Sa¤ yan XB3/XB4 Terminal modul sabitleme
Kontrol Modülü (2DI LC COM)
Mekanik frenli Motorlar için XB1 DC24 V ,4 A
Mekanik frenli Motorlar için XB2 DC 500 V ,0,7 A
40 Derece üstündeki çevre s›cakl›¤› için ara modul
Mekanik frenli Motorlar için XB3 DC24 V ,4 A
Mekanik frenli Motorlar için XB4 DC24 V ,4 A
Motor Starter için Güç Modülü
Güç modülü için Terminal modülü
Direkt-ve softstarter için kablo giriflli terminal modülü
Direkt-ve softstarter için kablo giriflsiz terminal modülü
3RK1325-6KS41-0AA0
3RK1325-6LS41-0AA0
3RK1325-6KS41-1AA0
3RK1325-6LS41-1AA0
3RK1325-6KS71-0AA0
3RK1325-6LS71-0AA0
3RK1325-6KS71-1AA0
3RK1325-6LS71-1AA0
3RK1903-0AE00
3RK1903-0AF00
3RK1903-0AG00
3RK1903-0AG01
3RK1903-0CH20
3RK1903-0CB00
3RK1903-0CC00
3RK1903-0CD00
3RK1903-0CE00
3RK1903-0CF00
3RK1903-0BA00
3RK1903-0AA00
3RK1903-0AK00
3RK1903-0AK10
1.722,00
2.232,00
2.847,00
3.444,00
3.915,00
4.567,00
5.370,00
6110,00
1
1
1
1
1
1
1
1
47,00
74,00
102,00
112,00
492,00
235,00
235,00
76,00
690,00
690,00
171,00
96,00
292,00
276,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
AS-Interface
Siparifl
No.
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3RX9501-0BA00
3RX9501-1BA00
3RX9502-0BA00
3RX9503-0BA00
1.107,00
1.872,00
1.428,00
2.092,00
6GK1 415-2BA10
6GK1 415-2BA20
6GK1 411-2AB10
6GK1 411-2AB20
3.082,00
4.012,00
3.777,00
4.943,00
AS-i sar› kablo , 100 m
AS-i siyah kablo (DC 24 V), 100 m
3RX9010-0AA00
3RX9020-0AA00
829,00
990,00
AS-i Extension plug (Güç kayna¤› kullanmadan As-i hatt›n› 200 m'e kadar
3RK1901-1MX00
348,00
3RX9801-0AA00
3RK1901-1NN10
3RK1901-1NR11
3RK1901-1NR21
3RK1904-2AB02
54,00
80,00
90,00
165,00
1.685,00
Malzeme Cinsi
AS-i Güç Kaynaklar›
3RX9501-0BA00
AS-i Güç kayna¤›
AS-i Güç kayna¤›
AS-i Güç kayna¤›
AS-i Güç kayna¤›
3A , AC 120 /230 V
3A , DC 24V
5A , AC 120 /230 V
8A , AC 120 /230 V
AS-i Linkler
DP/AS-i Link Advanced, tekli master
DP/AS-i Link Advanced, çiftli master
IE/AS-i Link, tekli master
IE/AS-i Link, çiftli master
6GK1 415-2BA10
AS-i Kablolar
uzatmak için kullan›l›r)
3RK1901-1NN10
3RK1901-1NR21
AS-i M12 ba¤lant› eleman›
AS-i kompakt da¤›t›c› (Yass› AS-i Kablosu ba¤lant› eleman›)
AS-i M12 yass›- yuvarlak kablo dönüfltürücü 1m kablolu
AS-i/ Uaux M12 yass›- yuvarlak kablo dönüfltürücü 1m kablolu
AS-i adresleme cihaz›
AS-i Slimline S22.5 ve S45 dijital I/O modülleri
22.5 veya 45 mm geniflli¤inde, IP20 pano tipi modüllerdir.
3RK1901-1MX00
3RX9801-0AA00
3RK2 400-1CE01-0AA2
49
AS-i S22.5 4DI, standart slave
AS-i S22.5 4DI, A/B slave
AS-i S22.5 2DI / 2DO, standart slave
AS-i S22.5 2DI / 2DO, standart slave, röle ç›k›fll›
AS-i S22.5 4DO, standart slave
3RK1 200-0CE00-0AA2
3RK2 200-0CE02-0AA2
3RK1 400-0BE00-0AA2
3RK1 402-0BE00-0AA2
3RK1 100-1CE00-0AA2
380,00
487,00
433,00
514,00
476,00
AS-i S45 4DI / 4DO, standart slave, 1A
AS-i S45 4DI / 4DO, standart slave, 2A
AS-i S45 4DI / 4DO, standart slave, röle ç›k›fll›
AS-i S45 4DI / 4DO, A/B slave, 2A
3RK1 400-1CE00-0AA2
3RK1 400-1CE01-0AA2
3RK1 402-3CE00-0AA2
3RK2 400-1CE01-0AA2
524,00
631,00
653,00
615,00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
AS-Interface
Malzeme Cinsi
Siparifl
No.
Birim
Fiyat›
TL / Adet
AS-i K60 ve K45 dijital I/O modülleri
IP67 saha tipi modüllerdir. As-i ba¤lant›s› montaj plakas› arac›l›¤›yla i¤neleme teknolojisi ile gerçeklefltirilir.
Montaj plakalar› ayr›ca siparifl verilmelidir.
3RK1 400-1DQ00-0AA3
AS-i K60 8DI / 2DO, A/B slave
AS-i K60 8DI, standart slave
AS-i K60 8DI, A/B slave
AS-i K60 4DI / 4DO, standart slave
AS-i K60 4DI / 4DO, A/B slave
AS-i K60 4DI / 3DO, A/B slave
3RK2 400-1HQ00-0AA3
3RK1 200-0DQ00-0AA3
3RK2 200-0DQ00-0AA3
3RK1 400-1DQ00-0AA3
3RK2 400-1DQ00-0AA3
3RK2 400-1FQ03-0AA3
990,00
920,00
968,00
740,00
792,00
786,00
AS-i K45 4DI, standart slave
AS-i K45 4DI, A/B slave
AS-i K45 4DO, standart slave
AS-i K45 3DO, A/B slave
AS-i K45 2DI / 2DO, A/B slave
3RK1 200-0CQ20-0AA3
3RK2 200-0CQ20-0AA3
3RK1 100-1CQ20-0AA3
3RK2 100-1EQ20-0AA3
3RK2 400-1BQ20-0AA3
460,00
497,00
556,00
556,00
572,00
K60 Analog modüller
3RK1 207-3BQ44-0AA3
3RK1 901-0CA00
AS-i K60 2AI , standart slave
4..20 mA / ± 20 mA
± 10 V / 1..5 V
Pt100 / Ni100 / 0..600 ohm
3RK1 207-1BQ40-0AA3
3RK1 207-2BQ40-0AA3
3RK1 207-3BQ40-0AA3
1.038,00
1.038,00
1.038,00
AS-i K60 2AI , A/B slave(Spec. 3.0)
4..20 mA / ± 20 mA
± 10 V / 1..5 V
3RK2 207-1BQ50-0AA3
3RK2 207-2BQ50-0AA3
1.107,00
1.107,00
AS-i K60 4AI , standart slave
4..20 mA / ± 20 mA
± 10 V / 1..5 V
Pt100 / Ni100 / 0..600 ohm
3RK1 207-1BQ44-0AA3
3RK1 207-2BQ44-0AA3
3RK1 207-3BQ44-0AA3
1.198,00
1.198,00
1.198,00
AS-i K60 2AO , standart slave
4..20 mA / ± 20 mA / 0..20 mA
± 10 V / 0..10 V / 1..5 V
3RK1 107-1BQ40-0AA3
3RK1 107-2BQ40-0AA3
1.118,00
1.118,00
K60 ve K45 modülleri için montaj plakalar›
K60
K60
K45
K45
modüller için montaj plakas›, duvar montaj
modüller için montaj plakas›, standart raya montaj
modüller için montaj plakas›, duvar montaj
modüller için montaj plakas›, standart raya montaj
3RK1 901-0CA00
3RK1 901-0CB01
3RK1 901-2EA00
3RK1 901-2DA00
59,00
70,00
35,00
36,00
K20 dijital I/O modülleri
IP67 saha tipi modüllerdir. AS - ‹ hatt›na ba¤lant› için yass› - yuvarlak kablo dönüfltürücü kullan›lmal›d›r.
AS-i K20 4DI, A/B slave, M8 ba¤lant›l›
AS-i K20 4DI, A/B slave, M12 ba¤lant›l›
AS-i K20 2DI / 2DO, A/B slave, M8 ba¤lant›l›
AS-i K20 2DI / 2DO, A/B slave, M12 ba¤lant›l›
AS-i K20 4DO, A/B slave, M8 ba¤lant›l›
3RK2 200-0CT30-0AA3
50
3RK2 200-0CT30-0AA3
3RK2 200-0CQ30-0AA3
3RK2 400-1BT30-0AA3
3RK2 400-1BQ30-0AA3
3RK2 100-1CT30-0AA3
519,00
492,00
578,00
556,00
594,00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Motor Nominal
Gücü Ak›m
(A)
(kW)
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
SIRIUS SOFTSTARTER
Yeni
Direk Ba¤lant› ile Yumuflak Yol Verme
3RW30..-1BB14
• Anma gerilimi 200-480
V (±%10)
• ‹ki ayr› ayar
potansiyometresi
1. Gerilim rampas› ayar›
2. Kalk›fl süresi ayar› 0-20 s
• 110-230V AC/DC,
Kumanda Gerilimi
• Yol alma ihbar LED’i,
1 N0 ihbar konta¤›
• Entegre edilmifl by-pass
kontaklar›
• SIRIUS’a uygunluk
1.5
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
3.6
6.5
9
12.5
17.6
25
32
38
45
63
72
80
106
3RW3013-1BB14
3RW3014-1BB14
3RW3016-1BB14
3RW3017-1BB14
3RW3018-1BB14
3RW3026-1BB14
3RW3027-1BB14
3RW3028-1BB14
3RW3036-1BB14
3RW3037-1BB14
3RW3038-1BB14
3RW3046-1BB14
3RW3047-1BB14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
420,00
497,00
564,00
639,00
728,00
808,00
939,00
1.161,00
1.458,00
1.705,00
2.157,00
2.373,00
2.642,00
NOT : SIRIUS Softstarter kullan›ld›¤›nda köprüleme amaçl› ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur.
Çift yönlü motor uygulamalar› için flirketimizle görüflülmesini rica ederiz.
NOT: 24V AC kumanda gerilimli cihazlar›n kodu ...-1BB04 olarak yaz›lmal›d›r. Bu ürünlerin
fiyatlar› ...-1BB14 kodlu ayn› güçteki ürünlerle ayn›d›r.
SIRIUS-SOFTSTARTER MONOFAZE MOTORLAR ‹Ç‹N
Direk Ba¤lant› ile Yumuflak Yol Verme
• Anma gerilimi 200-400 V (±%10)
4 25
3RW3026-1AA12
• Üç ayr› ayar potansiyometresi
5.5 38
3RW3035-1AA12
1. Gerilim rampas› ayar›
2. Kalk›fl süresi ayar› 0-20 s
3. Durufl süresi ayar› 0-20 s • 115-230V AC, Kumanda Gerilimi • Entegre edilmifl by-pass Kontaklar›
560,00
875,00
SIRIUS-SOFTSTARTER BOY S6-S12
Direk Ba¤lant› ile Yumuflak Yol Verme
3RW40..-1BB14
• Anma gerilimi 200-460
V (±%10)
• Dört ayr› ayar
potansiyometresi
1. Gerilim rampas› ayar›
2. Ak›m s›n›rlama
3. Durufl süresi ayar› 0-20 s
4.Kalk›fl süresi ayar›
• 110-230V AC/DC, Kumanda
Gerilimi (3RW4055’e kadar)
• 230V AC, Kumanda
gerilimi 3RW4055’den itibaren
• Entegre edilmifl by-pass
Kontaklar›
• Entegre edilmifl cihaz
korumas›, motor afl›r› yük
korumas›, durum ve ar›za
uyar›lar›
5,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
132
160
200
250
12,5
25
32
38
45
63
72
80
106
134
162
230
280
356
432
1
1
Yeni
3RW4024-1BB14
3RW4026-1BB14
3RW4027-1BB14
3RW4028-1BB14
3RW4036-1BB14
3RW4037-1BB14
3RW4038-1BB14
3RW4046-1BB14
3RW4047-1BB14
3RW4055-6BB44
3RW4056-6BB44
3RW4073-6BB44
3RW4074-6BB44
3RW4075-6BB44
3RW4076-6BB44
918,00
1.031,00
1.213,00
1.523,00
1.835,00
2.258,00
2.553,00
2.863,00
2.907,00
4.295,00
5.290,00
5.950,00
6.585,00
7.735,00
10.010,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3RW40..-6BB44
NOT : SIRIUS Softstarter kullan›ld›¤›nda köprüleme amaçl› ilave bir by-pass kontaktörüne gerek yoktur.
Çift yönlü motor uygulamalar› için flirketimizle görüflülmesini rica ederiz.
Tablodaki güç de¤erleri CLASS 10 termik açma s›n›f›na göre düzenlenmifltir. A¤›r yol alma
flartlar›nda (CLASS 20 / CLASS 30) cihaz seçimi için flirketimize dan›fl›n›z.
NOT: 55kW’a kadar cihazlarda 24V AC kumanda gerilimli cihazlar›n kodu ...-1BB04 olarak
yaz›lmal›d›r. Bu ürünlerin fiyatlar› ...-1BB14 kodlu ayn› güçteki ürünlerle ayn›d›r.
Not: 3 kW’a kadar 3RM1 serici kompakt yolvericiler için sayfa 107’den seçim yapabilirsiniz.
51
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Nominal
Ak›m
(A)
Motor
Gücü
(kW)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3RW44 SIKOSTART SOFTSTARTER
Adet
/
Kutu
Yeni
AC Motor Yumuflak Kalk›fl ve Durufl Cihazlar› : Direk ve Kök 3 Ba¤lant› ile Yumuflak Yol Verme
3RW44..re
eg
nt
üe
r
tö
k
ta
on
sk
s
pa
-
By
lay
a
sp
Di
um
or
kk
i
rm
Te
me
lefl
er
b
Ha
t
n
me
lü
...
tro
Standart Tiplerimiz Pompa
versiyonu için de uygundur.
Di¤er motor güçleri için
flirketimizle görüflülmesini rica ederiz.
n
Ko
o
M
• Dönüfl moment kontrolü
• Grafik ekran display (LCD)
• Haberleflme özelli¤i
• Entegre edilmifl motor
afl›r› yük ve cihaz korumas›
• Standart ve kök 3 ba¤lant›
• Entegre edilmifl
köprüleme konta¤›
• Pompa kalk›fl ve
durufluna uygun
• Entegre edilmifl fren
fonksiyonu, hata ve durum
uyar›lar›
• Kompakt yap›
PROFIBUS Komünikasyon
modülü
15(22)
18,5(30)
25(45)
30(55)
37(75)
45(90)
55(110)
75(132)
90(160)
110(200)
132(250)
160(315)
200(355)
250(400)
315(560)
355(630)
400(710)
450(800)
500(900)
560(1000)
630(1100)
710(1200)
29(50)
36(62)
47(81)
57(99)
77(133)
93(161)
113(196)
134(232)
162(281)
203(352)
250(433)
313(542)
356(617)
432(748)
551(954)
615(1065)
693(1200)
780(1351)
880(1524)
970(1680)
1076(1864)
1214(2103)
(Tüm 3RW44 Cihazlara uygun)
3RW4422-1BC44
3RW4423-1BC44
3RW4424-1BC44
3RW4425-1BC44
3RW4426-1BC44
3RW4427-1BC44
3RW4434-6BC44
3RW4435-6BC44
3RW4436-6BC44
3RW4443-6BC44
3RW4444-6BC44
3RW4445-6BC44
3RW4446-6BC44
3RW4447-6BC44
3RW4453-6BC44
3RW4454-6BC44
3RW4455-6BC44
3RW4456-6BC44
3RW4457-6BC44
3RW4458-6BC44
3RW4465-6BC44
3RW4466-6BC44
3.040,00
3.738,00
4.462,00
4.767,00
4.972,00
5.701,00
6.626,00
8.295,00
10.870,00
11.245,00
11.970,00
15.645,00
19.125,00
20.730,00
25.670,00
29.865,00
33.285,00
37.665,00
48.720,00
51.055,00
54.400,00
60.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3RW4900-0KC00
1.370,00
1
Normal yol alma s›n›f› d›fl›nda olan (CLASS 10 üzeri), atalet momenti yüksek olan uygulamalarda
(K›rma-eleme, de¤irmen, fan uygulamalar›) bir üst güç de¤erindeki cihaz seçilmelidir.
Not : Parantez içerisindeki de¤erler kök 3 ba¤lant› uyguland›¤›nda geçerlidir,
3RW44 El kitab› için :
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TEwNzkzAAAA_21772518_HB/5352195-
Malzeme
Cinsi
Ak›m
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
ÜÇ FAZLI YARI ‹LETKEN KONTAKTÖRLER SIRIUS SC
Adet
/
Kutu
Yeni
‹ki Fazdan Kontrollü Tipler
‹flletme gerilimi 48-600 V
Kumanda gerilimi 4-30 V DC
3RF24..-...
3RF2410-1AB45
3RF2420-1AB45
3RF2430-1AB45
3RF2440-1AB45
3RF2450-1AB45
458,00
506,00
547,00
615,00
687,00
1
1
1
1
1
10,5
20
30
40
50
3RF2410-1AB55
3RF2420-1AB55
3RF2430-1AB55
3RF2440-1AB55
3RF2450-1AB55
482,00
519,00
561,00
642,00
710,00
1
1
1
1
1
‹ki Fazdan Kontrollü Tipler
‹flletme gerilimi 48-600 V
Kumanda gerilimi 230 V AC
52
10,5
20
30
40
50
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Ak›m Max. Güç
(A) (Ue=230V)
kW
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
YARI ‹LETKEN RÖLELER (SOLID STATE RÖLELER) SIRIUS SC
Adet
/
Kutu
Yeni
So¤utucusuz, S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip, Kare Tip
‹flletme gerilimi 24-240 V
Kumanda gerilimi 24 V DC
20
30
50
70
90
4.6
6.9
11.5
16.1
20.7
3RF2020-1AA02
3RF2030-1AA02
3RF2050-1AA02
3RF2070-1AA02
3RF2090-1AA02
92,00
93,00
98,00
125,00
151,00
1
1
1
1
1
3RF2120-1AA02
3RF2130-1AA02
3RF2150-1AA02
3RF2170-1AA02
3RF2190-1AA02
89,00
90,00
95,00
123,00
148,00
1
1
1
1
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3RF2120-1AA04
3RF2130-1AA04
3RF2150-1AA04
3RF2170-1AA04
3RF2190-1AA04
98,00
99,00
113,00
133,00
149,00
1
1
1
1
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3RF2310-1AA02
3RF2320-1AA02
3RF2330-1AA02
3RF2340-1AA02
3RF2350-1AA02
136,00
146,00
153,00
178,00
190,00
1
1
1
1
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
148,00
155,00
165,00
192,00
206,00
1
1
1
1
1
So¤utucusuz, S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip
3RF2020-...
‹flletme gerilimi 24-240 V
Kumanda gerilimi 24 V DC
Malzeme
Cinsi
20
30
50
70
90
4.6
6.9
11.5
16.1
20.7
Ak›m Max. Güç
(A) (Ue=400V)
kW
So¤utucusuz, S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip
‹flletme gerilimi 230-460 V
Kumanda gerilimi 24 V DC
3RF2120-...
Malzeme
Cinsi
20
30
50
70
90
8
12
20
28
36
Ak›m Max. Güç
(A) (Ue=230V)
kW
So¤utuculu, S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip
‹flletme gerilimi 24-240 V
Kumanda gerilimi 24 V DC
3RF2330-...
Malzeme
Cinsi
10.5
20
30
40
50
2.4
4.6
6.9
9.2
12
Ak›m Max. Güç
(A) (Ue=400V)
kW
So¤utuculu, S›f›r Noktas›nda Anahtarlayabilen Tip
3RF2340-...
53
‹flletme gerilimi 230-460 V
Kumanda gerilimi 24 V DC
10.5
20
30
40
50
4.2
8
12
16
20
3RF2310-1AA04
3RF2320-1AA04
3RF2330-1AA04
3RF2340-1AA04
3RF2350-1AA04
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON 3VA Kompakt fialterler
Yeni
Esnek uygulamalar için genifl aksesuar yelpazesi
3VA kompakt flalterler, her boyutlardaki flaltere monte edilebilen ve esnek kullanım imkanı sa¤layan, genifl bir dahili ve harici
aksesuar portföyü sunar.
Daha fazla aksesuar seçenekleri için www.siemens.com/3VA sayfamızdaki katalo¤a göz atabilir, fiyatlar için satıfl temsilcinizle
görüflebilirsiniz.
Afla¤ıdaki tablo, hangi aksesuarın, hangi boyuttaki kompakt flalterlerle kullanılabilece¤ini göstermektdir :
Aksesuarlar
Kompakt flalterler
3VA1
100
160
3VA2
100
160
Yardımcı kontaklar ve Alarm kontakları
Yardımcı bobinler
Ba¤lantı elemanları
Soket mekanizması
Çekmece Mekanizması
Do¤rudan tahrik mekanizması
Kapıdan tahrik mekanizması
Yandan tahrik mekanizması
Motor Tahrik mekanizması
Kilitleme ve karflılıklı kilitleme
Kaçak akım koruma cihazı, yana monte
Kaçak akım koruma cihazı, alta monte
Haberleflme arayüzü
EFB300
TD300 ve TD500
Çerçeve
DIN ray adaptörü
54
1 Test cihazları
7 Tahrik mekanizması
2 Powerconfig yazılımı
8 Knowledge Manager Uygulaması
3 Haberleflme bileflenleri
9 Kaçak akım koruma cihazları
4 Dahili aksesuarlar
10 Çekmece mekanizması
5 Kilitleme ve karflılıklı kilitleme
11 Soket mekanizması
6 Motor tahrik mekanizması
12 Ba¤lantı elemanları
250
400
630
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 kutuplu
3VA11, 3VA22, 3VA23 ve 3VA24 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
HAT KORUMASINA YÖNEL‹K KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
3 Kutuplu Kompakt fialterler (IEC60947-2 standardında)
Yeni
* 3VA11 termik ayarlı, sabit manyetik ayarlı TM220 termik manyetik açtrırıcılı kompakt flalter, blok klemens ba¤lantılı
* 3VA21, 3VA22,3VA23 ve 3VA24 tipi LI fonksiyonlu ETU320 elektronik açtırıcılı kompakt flalter, bara ba¤lantı adaptörlü
380/415VAC/50Hz , Ics=Icu
Tip
Anma
Ak›m›
In(A)
Termik Ayar Manyetik
Ayar Sahas›
Sahas›
Ii(A)
IR(A)
Açt›r›c›
Tipi
Siparifl
No
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
3VA11
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
35 ... 50
44 ... 63
56 ... 80
70 ... 100
88 ... 125
112 ... 160
3VA1196-4EE36-0AA0
3VA1120-4EE36-0AA0
3VA1125-4EE36-0AA0
3VA1132-4EE36-0AA0
3VA1140-4EE36-0AA0
3VA1150-4EE36-0AA0
3VA1163-4EE36-0AA0
3VA1180-4EE36-0AA0
3VA1110-4EE36-0AA0
3VA1112-4EE36-0AA0
3VA1116-4EE36-0AA0
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
415,00
478,00
500,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3VA11
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
250
400
630
11 ... 16
320
TM220 3VA1196-5EE36-0AA0
14 ... 20
320
TM220 3VA1120-5EE36-0AA0
18 ... 25
320
TM220 3VA1125-5EE36-0AA0
22 ... 32
320
TM220 3VA1132-5EE36-0AA0
28 ... 40
400
TM220 3VA1140-5EE36-0AA0
35 ... 50
500
TM220 3VA1150-5EE36-0AA0
44 ... 63
630
TM220 3VA1163-5EE36-0AA0
56 ... 80
800
TM220 3VA1180-5EE36-0AA0
70 ... 100
1000
TM220 3VA1110-5EE36-0AA0
88 ... 125
1250
TM220 3VA1112-5EE36-0AA0
112 ... 160
1600
TM220 3VA1116-5EE36-0AA0
100 ... 250 375 ... 2500 ETU320 3VA2225-5HL32-0AA0
160 ... 400 600 ... 4000 ETU320 3VA2340-5HL32-0AA0
250 ... 630 945 ... 63001) ETU320 3VA2463-5HL32-0AA0
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
478,00
478,00
478,00
478,00
478,00
478,00
478,00
478,00
478,00
550,00
575,00
826,00
2.461,00
3.300,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
250
400
630
11 ... 16
320
14 ... 20
320
18 ... 25
320
22 ... 32
320
28 ... 40
400
35 ... 50
500
44 ... 63
630
56 ... 80
800
70 ... 100
1000
88 ... 125
1250
112 ... 160
1600
100 ... 250 375 ... 2500
160 ... 400 600 ... 4000
250 ... 630 945 ... 63001)
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
85
85
85
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00
560,00
688,00
719,00
1.154,00
2.974,00
3.871,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
110
110
110
110
110
110
110
110
718,00
718,00
718,00
718,00
1.115,00
1.381,00
3.598,00
4.701,00
1
1
1
1
1
1
1
1
TM220
3VA22
3VA23
3VA24
3VA11
3VA22
3VA23
3VA24
3VA21
ETU320
3VA22
3VA23
3VA24
25
40
63
100
160
250
400
630
10...25
16...40
25...63
40...100
63...160
100 ... 250
160 ... 400
250 ... 630
320
320
320
320
400
500
630
800
1000
1250
1600
38...300
60...480
95...756
150...1200
240...1600
375 ... 2500
600 ... 4000
945 ... 63001)
TM220 3VA1196-6EE36-0AA0
TM220 3VA1120-6EE36-0AA0
TM220 3VA1125-6EE36-0AA0
TM220 3VA1132-6EE36-0AA0
TM220 3VA1140-6EE36-0AA0
TM220 3VA1150-6EE36-0AA0
TM220 3VA1163-6EE36-0AA0
TM220 3VA1180-6EE36-0AA0
TM220 3VA1110-6EE36-0AA0
TM220 3VA1112-6EE36-0AA0
TM220 3VA1116-6EE36-0AA0
ETU320 3VA2225-6HL32-0AA0
ETU320 3VA2340-6HL32-0AA0
ETU320 3VA2463-6HL32-0AA0
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
3VA2125-7HL36-0AA0
3VA2140-7HL36-0AA0
3VA2163-7HL36-0AA0
3VA2110-7HL36-0AA0
3VA2116-7HL36-0AA0
3VA2225-7HL32-0AA0
3VA2340-7HL32-0AA0
3VA2463-7HL32-0AA0
150 kA için sat›fl temsilcilerimize dan›flabilirsiniz.
55
Birim
Adet
Kesme
/
Kapasitesi Fiyat›
TL / Adet Kutu
(kA)
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
4 kutuplu
3VA11, 3VA22, 3VA23 ve 3VA24 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
HAT KORUMASINA YÖNEL‹K KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
4 Kutuplu Kompakt fialterler (IEC60947-2 standardında)
Yeni
* 3VA11 termik ayarlı, sabit manyetik ayarlı, nötr korumasız, TM220 termik manyetik açtrırıcılı kompakt flalter, blok klemens
ba¤lantılı
* 3VA21, 3VA22,3VA23 ve 3VA24 tipi LI , nötr korumalı (0%,50% veya 100%) ETU320 elektronik açtırıcılı kompakt flalter,
bara ba¤lantı adaptörlü
380/415VAC/50Hz , Ics=Icu
Tip
Anma
Ak›m›
In(A)
Termik Ayar Manyetik
Ayar Sahas›
Sahas›
Ii(A)
IR(A)
Siparifl
No
Açt›r›c›
Tipi
Birim
Adet
Kesme
/
Kapasitesi Fiyat›
TL / Adet Kutu
(kA)
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
3VA1196-4EE46-0AA0
3VA1120-4EE46-0AA0
3VA1125-4EE46-0AA0
3VA1132-4EE46-0AA0
3VA1140-4EE46-0AA0
3VA1150-4EE46-0AA0
3VA1163-4EE46-0AA0
3VA1180-4EE46-0AA0
3VA1110-4EE46-0AA0
3VA1112-4EE46-0AA0
3VA1116-4EE46-0AA0
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
499,00
499,00
499,00
499,00
499,00
499,00
499,00
528,00
616,00
844,00
943,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
320
320
320
320
400
500
630
800
1000
1250
1600
375 ... 2500
600 ... 4000
945 ... 63001)
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
ETU320
ETU320
ETU320
3VA1196-5EE46-0AA0
3VA1120-5EE46-0AA0
3VA1125-5EE46-0AA0
3VA1132-5EE46-0AA0
3VA1140-5EE46-0AA0
3VA1150-5EE46-0AA0
3VA1163-5EE46-0AA0
3VA1180-5EE46-0AA0
3VA1110-5EE46-0AA0
3VA1112-5EE46-0AA0
3VA1116-5EE46-0AA0
3VA2225-5HL42-0AA0
3VA2340-5HL42-0AA0
3VA2463-5HL42-0AA0
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
574,00
574,00
574,00
574,00
574,00
574,00
574,00
608,00
709,00
971,00
1.085,00
1.692,00
3.251,00
3.623,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 ... 16
320
14 ... 20
320
18 ... 25
320
22 ... 32
320
28 ... 40
400
35 ... 50
500
44 ... 63
630
56 ... 80
800
70 ... 100
1000
88 ... 125
1250
112 ... 160
1600
100 ... 250 375 ... 2500
160 ... 400 600 ... 4000
250 ... 630 945 ... 63001)
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
TM220
ETU320
ETU320
ETU320
3VA1196-6EE46-0AA0
3VA1120-6EE46-0AA0
3VA1125-6EE46-0AA0
3VA1132-6EE46-0AA0
3VA1140-6EE46-0AA0
3VA1150-6EE46-0AA0
3VA1163-6EE46-0AA0
3VA1180-6EE46-0AA0
3VA1110-6EE46-0AA0
3VA1112-6EE46-0AA0
3VA1116-6EE46-0AA0
3VA2225-6HL42-0AA0
3VA2340-6HL42-0AA0
3VA2463-6HL42-0AA0
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
85
85
85
672,00
672,00
672,00
672,00
672,00
672,00
672,00
712,00
830,00
1.214,00
1.357,00
1.946,00
3.739,00
4.167,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
ETU320
3VA2125-7HL46-0AA0
3VA2140-7HL46-0AA0
3VA2163-7HL46-0AA0
3VA2110-7HL46-0AA0
3VA2116-7HL46-0AA0
3VA2225-7HL42-0AA0
3VA2340-7HL42-0AA0
3VA2463-7HL42-0AA0
110
110
110
110
110
110
110
110
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.246,00
2.056,00
2.481,00
4.651,00
5.184,00
1
1
1
1
1
1
1
1
3VA11
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
35 ... 50
44 ... 63
56 ... 80
70 ... 100
88 ... 125
112 ... 160
3VA11
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
250
400
630
11 ... 16
14 ... 20
18 ... 25
22 ... 32
28 ... 40
35 ... 50
44 ... 63
56 ... 80
70 ... 100
88 ... 125
112 ... 160
100 ... 250
160 ... 400
250 ... 630
320
320
320
320
400
500
630
800
1000
1250
1600
TM220
3VA22
3VA23
3VA24
3VA11
3VA22
3VA23
3VA24
3VA21
3VA22
3VA23
3VA24
ETU320
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
250
400
630
25
40
63
100
160
250
400
630
10...25
16...40
25...63
40...100
63...160
100 ... 250
160 ... 400
250 ... 630
38...300
60...480
95...756
150...1200
240...1600
375 ... 2500
600 ... 4000
945 ... 63001)
150 kA için sat›fl temsilcilerimize dan›flabilirsiniz.
56
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 ve 4 kutuplu
3VA KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Tip
3VA9988-0AA11
3VA9988-0AA12
Anma
‹flletme
Ak›m›
Ie(A)
Anma
‹flletme
Gerilimi
Ue(V)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Yeni
AUX - Yard›mc› kontak elemanlar› (1 enversör kontak)
HP/yüksek kesme kapasitesi/2 bölme
HQ/kompakt yapı/1 bölme
HQ el/kompakt yapı /1 bölme
(elektronik uygulamalara uygun)
3VA9988-0AA21
3VA9988-0AA22
58,00
39,00
58,00
1
1
1
10
6
0.3
600VAC(50Hz)/250VDC 3VA9988-0AA21
240VAC(50Hz)/250VDC 3VA9988-0AA22
24VAC(50Hz)/24VDC 3VA9988-0AA23
79,00
53,00
79,00
1
1
1
10
6
0.3
600VAC(50Hz)/250VDC 3VA9988-0AB11
240VAC(50Hz)/250VDC 3VA9988-0AB12
24VAC(50Hz)/24VDC 3VA9988-0AB13
58,00
39,00
58,00
1
1
1
58,00
87,00
1
1
58,00
87,00
1
1
3VA9908-0BB23
3VA9908-0BB25
178,00
178,00
1
1
110...127 VAC(50/60Hz)/110...127VDC 3VA9908-0BL32
208...277VAC(50/60Hz)/220...250VDC 3VA9908-0BL33
137,00
137,00
1
1
137,00
137,00
137,00
1
1
1
TAS - Trip veya Alarm konta¤ı
HP/yüksek kesme kapasitesi/2 bölme
HQ/kompakt yapı/1 bölme
HQ el/kompakt yapı /1 bölme
(elektronik uygulamalara uygun)
3VA9988-0AB32
600VAC(50Hz)/250VDC 3VA9988-0AA11
240VAC(50Hz)/250VDC 3VA9988-0AA12
24VAC(50Hz)/24VDC 3VA9988-0AA13
LCS - Erken davranan enversör kontak
HP/yüksek kesme kapasitesi/2 bölme
HQ/kompakt yapı/1 bölme
HQ el/kompakt yapı /1 bölme
(elektronik uygulamalara uygun)
3VA9988-0AB11
3VA9988-0AB12
10
6
0.3
Adet
/
Kutu
SAS - Kısa devre alarm konta¤ı (sadece 3VA1 için)
HQ/kompakt yapı/1 bölme
HQel/kompakt yapı /1 bölme
(elektronik uygulamalara uygun)
6
0.3
240VAC(50Hz)/250VDC 3VA9988-0AB32
24VAC(50Hz)/24VDC 3VA9988-0AB33
EAS - Elektriksel alarm konta¤ı (sadece 3VA2 için)
3VA9988-0AB22
HQ/kompakt yapı/1 bölme
HQ el/kompakt yapı /1 bölme
(elektronik uygulamalara uygun)
6
0.3
240VAC(50Hz)/250VDC 3VA9988-0AB22
24VAC(50Hz)/24VDC 3VA9988-0AB23
UVR- Düflük gerilim bobini
110VAC (50/60Hz)
208...230VAC(50/60Hz)
3VA9908-0BB15
STL - Açtırma bobini sol aksesuar bölmesi
3VA9908-0BC15
STF - Açtırma bobini esnek tip (sa¤ veya sola montaj imkanı)
110 ... 127VAC(50/60Hz)
208 ... 277VAC(50/60Hz)
380 ... 500VAC(50/60Hz)
3VA9988-0BA23
3VA9988-0BA22
3VA9988-0BA23
3VA9988-0BA24
UNI - açtırma bobini (istenirse düflük gerilim veya açtırma bobini olarak kullanılabilir)
12VDC
24VDC
48VDC
3VA9908-0BD13
3VA9908-0BD11
3VA9908-0BD12
3VA9908-0BD13
313,00
313,00
313,00
1
1
1
3VA9987-0KB00
74,00
1
Çekmeceli flalter için konum ihbar konta¤ı
Tüm 3VA1 ve 3VA2 flalterler için
3VA9987-0KB00
57
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Yeni
SENTRON 3VA DAH‹L‹ AKSESUAR YERLEfiT‹RME fiEMASI
Yard›mc› kontaklar› ve
Alarm kontaklar› HQ
SAS
AUX
LCS
TAS
Yard›mc› kontaklar› ve
Alarm kontaklar› HQ elektronik
EAS
SAS
AUX
LCS
TAS
EAS
Aksesuar
Bölmesi
Yard›mc› Kontak
AUX
100/160 A
4-Kutuplu
160 A
23 22 21
160 A
11 12 13
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AUX_HQ_el
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
LCS_HQ
x
LCS_HQ_el
x
x
x
x
x
x
x
Tipi
TAS_HQ
x
x
x
x
x
x
x
TAS_HQ_el
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SAS_HQ
x
x
SAS_HQ_el
x
x
Tipi
Açt›rma Bobini Esnek Tip
STF
x
x
STL
x
x
STL (EI)
x
x
Kaçak Ak›m Koruma Bobini
RCR
x
x
Düflük Gerilim Bobini
UVR
x
x
Erken Kapayan NO Kontakl›
Düflük Gerilim Bobini
UVR (LNO)
x
x
Üniversal Bobin
UNI
x
x
x
58
x
x
x
Yard›mc› Bobin
Açt›rma Bobini, Sol Aksesuar Bölmesi
11 12 13
AUX_HQ
TAS_HP
K›sa Devre Alarm Konta¤›
23 22 21
Tipi
LCS_HP
Trip Alarm Konta¤›
3VA1
3-Kutuplu
x
Alarm Konta¤›
TAS
100/160 A
AUX_HP
Erken Davranan
Enversör Kontak
LCS
3VA1
Dahili Aksesuar
Bölmesine Yerlefltirme
Yard›mc› Kontak Elemanlar›
Yard›mc› kontaklar› ve
Alarm kontaklar› HP
x
59
x
x
UVR (LNO)
UNI
Üniversal Bobin
UVR
Erken Kapayan NO Kontakl›
Düflük Gerilim Bobini
Düflük Gerilim Bobini
STL (EI)
x
x
x
x
x
x
Tipi
STL
Kaçak Ak›m Koruma Bobini
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EAS_HQ_el
x
x
x
11 12 13 14
EAS_HQ
TAS_HP
TAS_HQ_el
TAS_HQ
Tipi
LCS_HP
LCS_HQ_el
LCS_HQ
AUX_HP
x
AUX_HQ_el
250 A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
34 33 32 31
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
24 23 22 21
250 A
4-Kutuplu
3-Kutuplu
24 23 22 21
AUX_HQ
Tipi
Aksesuar
Bölmesi
3VA2
100/160/250 A
3VA2
100/160/250 A
Açt›rma Bobini, Sol Aksesuar Bölmesi STF
Açt›rma Bobini Esnek Tip
Yard›mc› Bobin
K›sa Devre Alarm Konta¤›
Trip Alarm Konta¤›
Alarm Konta¤›
Erken Davranan
Enversör Kontak
Yard›mc› Kontak
Yard›mc› Kontak Elemanlar›
Dahili Aksesuar
Bölmesine Yerlefltirme
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11 12 13 14
3VA2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25 24 23 22 21
630 A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11 12 13 14 15
3-Kutuplu
400/630 A
SENTRON 3VA DAH‹L‹ AKSESUAR YERLEfiT‹RME fiEMASI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
35 34 33 32 31
3VA2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25 24 23 22 21
4-Kutuplu
400/630 A
630 A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11 12 13 14 15
Yeni
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 ve 4 kutuplu
3VA KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Versiyon
Güç flalteri tipi /
Nominal akım
3VA1 3VA2 3VA2
100A 400A
160A 160A 630A
250A
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Yeni
Motor mekanizmas› MO320
--
24 ... 60 V DC
--110 ... 230 V AC
110 ... 250 V DC
---
---
-----
--
3VA9157-0HA10
3VA9267-0HA10
3VA9467-0HA10
3VA9157-0HA20
3VA9267-0HA20
3VA9467-0HA20
746,00
966,00
1.208,00
746,00
966,00
1.208,00
1
1
1
1
1
1
3VA9267-0HA10
Uzatma kollu tahrik mekanizmas›, komple, kap› ve pano kapa¤›na montaj için
Döner tahrikli
Mil uzunlu¤u 300 mm
Montaj tolerans› iyilefltirmesi
Kol ve montaj plakas› 75x75 mm
Koruma s›n›f› IP65
Tip
Standart
Renk
Gri
----
3VA9267-0FK21
Standart
Gri
ayd›nlatma
kiti ile birlikte
Acil stop
Sar› - K›rm›z›
versiyonu
Acil stop
Sar› - K›rm›z›
versiyonu
ayd›nlatma
kiti ile birlikte
-------
--------
---------
3VA9157-0FK21
3VA9267-0FK21
3VA9467-0FK21
3VA9157-0FK23
3VA9267-0FK23
3VA9467-0FK23
3VA9157-0FK25
3VA9267-0FK25
3VA9467-0FK25
3VA9157-0FK27
3VA9267-0FK27
3VA9467-0FK27
141,00
159,00
232,00
225,00
242,00
314,00
163,00
183,00
266,00
245,00
264,00
349,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3VA9287-0GC01
3VA9487-0GC01
3VA9287-0GC05
3VA9487-0GC05
101,00
114,00
116,00
131,00
1
1
3UD1900-2WA00
3UD1900-2WB00
20,00
30,00
1
1
Tahrik mekanizmas› için yedek kol
Tip
Standart
Renk
Gri
--
--
--
--
--
3VA9487-0GC01
Acil stop
versiyonu
Sar› - K›rm›z›
--
Mil (8 mm)
8UD1900-2WB00
60
300 mm uzunluk
600 mm uzunluk
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 ve 4 kutuplu
3VA KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Yeni
Siparifl
No
Güç flalterleri tipi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Kurma Kolu Kilitleme Tertibat›
3VA9088-0LB10
3VA9168-0VF30
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A, 160A, 250A, 400A ve 630A için
60,00
80,00
1
1
Önden Mekanik Kilitleme
2 flalterin karfl›l›kl› kilitlemesi için komple kit. (Motorlu tahrik için kullan›lamaz)
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA9158-0VF30
198,00
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
212,00
3VA9168-0VF30
239,00
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9368-0VF30
1
1
1
3VA9088-0LB10
3VA9388-0LB10
Hareketli Mekanik Mil ile Arkadan Kilitleme
Komple Kit (Motorlu tahrik için kullan›labilir)
3VA9088-0MV10
370,00
482,00
1
1
3VA9157-0VF10
3VA9167-0VF10
3VA9367-0VF10
74,00
83,00
119,00
1
1
1
0.6m uzunluk
1.0m uzunluk
1.5m uzunluk
3VA9980-0VC10
3VA9980-0VC20
3VA9980-0VC30
62,00
97,00
133,00
1
1
1
Min. Kablo Max. Kablo
Çap›
Çap›
6 mm2 120 mm2
25 mm2 185 mm2
35 mm2 300 mm2
3VA9163-0JA12
3VA9263-0JA12
3VA9483-0JA13
34,00
34,00
148,00
1
1
1
3VA9164-0JA12
3VA9264-0JA12
3VA9484-0JA13
45,00
45,00
197,00
1
1
1
29,00
1
3VA9088-0VM10
3VA9088-0VM30
Sabit tip için komple kit
Soket/çekmeceli tip için komple kit
Bowden kablosuyla mekanik kilitlemesi için modül
Her flalter için bir adet gereklidir. Bowden kablosu ayrıca siparifl edilmelidir.
3VA9167-0VF10
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Bowden kablosu
Her iki flalter için bir adet gereklidir.
Tüm 3VA1 ve 3VA2 flalterler için
Tüm 3VA1 ve 3VA2 flalterler için
Tüm 3VA1 ve 3VA2 flalterler için
3VA9980-0VC20
Blok Klemens
3 kutuplu1)
3VA9163-0JA12
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
1) Bakır Kablo ile ba¤lantı, 3 terminal dahil
4 kutuplu2)
3VA9164-0JA12
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
6 mm2 120 mm2
25 mm2 185 mm2
35 mm2 300 mm2
2) Bakır Kablo ile ba¤lantı, 4 terminal dahil
Bara Ba¤lantı Adaptörü (Kablo pabucu ve bara ba¤lantısı yapmak için)
Max. Kontak Max. Bara
Geniflli¤i
Kal›nl›¤›
3VA9203-0QA00
61
3VA1 : 100A ve 160A için
35mm
10mm
3VA9113-0QA00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 ve 4 kutuplu
3VA KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Yeni
Siparifl
No
Güç flalterleri tipi
3VA9280-0WB00
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Yardımcı iletken terminali
1 paket içerisinde 10 kontakt vardır
Blok Klemens için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9150-0WB00
3VA9280-0WB00
3VA9480-0WB00
12,00
12,00
11,00
1
1
1
3VA9150-0WC00
3VA9280-0WC00
3VA9480-0WC00
11,00
11,00
11,00
1
1
1
Bara için
3VA9280-0WC00
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Sabit Tip fialter için Düz Önden Bara Ba¤lantı parçası
3 kutuplu*
3VA9263-0QB00
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
32mm
32mm
32mm
10mm 3VA9153-0QB00
10mm 3VA9263-0QB00
10mm 3VA9483-0QB00
45,00
50,00
96,00
1
1
1
32mm
32mm
32mm
10mm 3VA9154-0QB00
10mm 3VA9264-0QB00
10mm 3VA9484-0QB00
60,00
66,00
128,00
1
1
1
4 kutuplu**
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9264-0QB00
Sabit Tip fialter için Açı Verilmifl Önden Bara Ba¤lantı Parçası
3 kutuplu*
3VA9263-0QC00
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
35mm
35mm
35mm
10mm 3VA9153-0QC00
10mm 3VA9263-0QC00
10mm 3VA9483-0QC00
79,00
87,00
136,00
1
1
1
35mm
35mm
35mm
10mm 3VA9154-0QC00
10mm 3VA9264-0QC00
10mm 3VA9484-0QC00
106,00
116,00
180,00
1
1
1
4 kutuplu**
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9153-0QD00
Sabit Tip fialter için Düfley Bara Ba¤lantı parçası
3 kutuplu*
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9263-0QD00
25mm
25mm
25mm
10mm 3VA9153-0QD00
10mm 3VA9263-0QD00
10mm 3VA9483-0QD00
43,00
50,00
148,00
1
1
1
25mm
25mm
25mm
10mm 3VA9154-0QD00
10mm 3VA9264-0QD00
10mm 3VA9484-0QD00
58,00
66,00
197,00
1
1
1
4 kutuplu**
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
*3 kutup ve 2 faz ayırıcı plaka fiyata dahildir.
**4 kutup ve 3 faz ayırıcı plaka fiyata dahildir.
3VA9264-0QD00
62
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 ve 4 kutuplu
3VA KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Yeni
Siparifl
No
Güç flalterleri tipi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Sabit Tip fialter için Klemens Kapaklar›
3 kutuplu
3VA9221-0WD30
3VA9221-0WD40
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA2 : 400A ve 630A için
4 kutuplu
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
3VA9111-0WD30
3VA9111-0WF30
3VA9221-0WD30
3VA9221-0WF30
3VA9481-0WD30
3VA9481-0WF30
21,00
28,00
26,00
34,00
40,00
48,00
1
1
1
1
1
1
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
3VA9111-0WD40
3VA9111-0WF40
3VA9221-0WD40
3VA9221-0WF40
3VA9481-0WD40
3VA9481-0WF40
28,00
26,00
34,00
45,00
52,00
64,00
1
1
1
1
1
1
Sabit Tip flalter için Açı Verilmifl Klemens Kapakları
3 kutuplu
3VA9221-0WG30
3VA9221-0WG40
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA2 : 400A ve 630A için
4 kutuplu
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
3VA9111-0WG30
3VA9111-0WG40
3VA9221-0WG30
3VA9221-0WG40
3VA9401-0WG30
3VA9401-0WG40
50,00
67,00
63,00
85,00
126,00
169,00
1
1
1
1
1
1
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
3VA9111-0WD40
3VA9111-0WF40
3VA9221-0WD40
3VA9221-0WF40
3VA9481-0WD40
3VA9481-0WF40
28,00
26,00
34,00
45,00
52,00
64,00
1
1
1
1
1
1
Çekmeceli/Soketli Tip fialter için Klemens Kapakları
3 kutuplu
3VA9153-0KB03
3VA9153-0KB04
3VA9154-0KB03
3VA9154-0KB04
63
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA2 : 400A ve 630A için
4 kutuplu
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
3VA9153-0KB03
3VA9153-0KB04
3VA9163-0KB03
3VA9163-0KB04
3VA9353-0KB03
3VA9353-0KB04
21,00
28,00
26,00
34,00
40,00
48,00
1
1
1
1
1
1
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
Standart
Uzun Tip
3VA9154-0KB03
3VA9154-0KB04
3VA9164-0KB03
3VA9164-0KB04
3VA9354-0KB03
3VA9354-0KB04
28,00
36,00
34,00
45,00
52,00
64,00
1
1
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 ve 4 kutuplu
3VA KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Yeni
Sabit Tip fialter için Kap› Oyma Çerçevesi
3 kutuplu
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
ETU hariç
ETU hariç
ETU hariç
ETU hariç
ETU hariç
ETU hariç
3VA9053-0SB10
3VA9163-0SB10
3VA9383-0SB10
3VA9053-0SB20
3VA9163-0SB20
3VA9363-0SB20
30,00
42,00
49,00
35,00
47,00
56,00
1
1
1
1
1
1
ETU hariç
ETU hariç
ETU hariç
ETU hariç
ETU hariç
ETU hariç
3VA9054-0SB10
3VA9164-0SB10
3VA9384-0SB10
3VA9054-0SB20
3VA9164-0SB20
3VA9364-0SB20
36,00
50,00
60,00
41,00
55,00
67,00
1
1
1
1
1
1
3VA9053-0SB20
3VA9167-0SB30
3VA9387-0SB30
35,00
42,00
52,00
1
1
1
3VA9053-0SB10
3VA9163-0SB10
3VA9383-0SB10
30,00
42,00
49,00
1
1
1
3VA9167-0KT00
3VA9367-0KT00
71,00
77,00
1
1
3VA9187-0SH10
63,00
1
4 kutuplu
3VA9163-0SB10
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Motorlu fialter için Kap› Oyma Çerçevesi
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Döner Tahrik Mekanizmal› için Kap› Oyma Çerçevesi
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA9167-0KT00
3VA2 : 400A ve 630A için
Çekmeceli/Soketli Tip için Kapı Oyma Çerçevesi
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
DIN Ray Adaptörü
3VA9187-0SH10
3VA1 : 100A ve 160A için
3 ve 4 Kutuplu
Soketli fialter Yapı Seti
Komple temel plaka, güç flalteri soketi, bıçaklı kontaklar, montaj vidaları dahil.
3 kutuplu
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9123-0KP00
3VA9113-0KP00
3VA9123-0KP00
3VA9323-0KP00
305,00
330,00
893,00
1
1
1
3VA9114-0KP00
3VA9124-0KP00
3VA9324-0KP00
407,00
438,00
1.190,00
1
1
1
4 kutuplu
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Sabit Tip fialteri, Soketli fialter Haline Getirmek için Bıçaklı Kontak Seti
Vidalı klemens kapa¤ı, Soket kontak seti, kablo kafesi, trip pimi dahil
3 kutuplu
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9113-0KP10
3VA9123-0KP10
3VA9323-0KP10
131,00
141,00
382,00
1
1
1
3VA9114-0KP10
3VA9124-0KP10
3VA9324-0KP10
174,00
189,00
511,00
1
1
1
4 kutuplu
3VA9123-0KP10
64
3VA1 : 100A ve 160A için
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 ve 4 kutuplu
3VA KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Güç flalterleri tipi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Siparifl
No
Yeni
Adet
/
Kutu
Çekmeceli fialter Yapı Seti
Komple temel plaka, çekmeceli flalter mekanizması, bıçaklı kontaklar, yan duvarlar ve
montaj vidaları dahil.
3 kutuplu
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9123-0KD00
3VA9323-0KD00
506,00
1.376,00
1
1
3VA9124-0KD00
3VA9324-0KD00
677,00
1.827,00
1
1
97,00
1
4 kutuplu
3VA9123-0KD00
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Çekmeceli fialter için Kurma Kolu (kol tutucu dahil)
3VA9987-0KD81
Tüm 3VA1 ve 3VA2 flalterler için
3VA9987-0KD81
Sabit Tip fialteri, Çekmeceli fialter haline getirmek için Bıçaklı Kontak Seti
Vidalı klemens kapa¤ı, Soket kontak seti, yan duvarlar, kablo kafesi, trip pimi dahil
3 kutuplu
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
3VA9123-0KD10
3VA9323-0KD10
170,00
459,00
1
1
3VA9124-0KD10
3VA9324-0KD10
225,00
610,00
1
1
39,00
39,00
1
1
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
1.538,00
1.538,00
1.003,00
1
1
1
1.670,00
1.003,00
1.670,00
1
1
1
1.760,00
1.915,00
1.760,00
1.915,00
2.122,00
2.312,00
2.122,00
2.312,00
1
1
1
1
1
1
1
1
4 kutuplu
3VA9123-0KD10
3VA2 : 100A , 160A ve 250A için
3VA2 : 400A ve 630A için
Soketli veya Çekmeceli flalter kumanda devresi ba¤lantı soketi
Tüm Çekmeceli flalterler için
Tüm Soketli flalterler için
3VA9987-0KD80
3VA9987-0KP80
SENTRON 3VA KAÇAK AKIM KORUMA C‹HAZLARI
3VA9987-0KD80
3VA9114-0RS10
3VA9113-0RL20
3VA9123-0RL30
65
Kaçak Ak›m
Koruma
Modülü
Nominal
Kaçak Ak›m
Ak›m Kutup Ayarlanabilir
Say›s›
(A)
(A)
Gecikme Süresi
t
Siparifl
No
3VA1 Sol Yan Montajlı, Tip A (Darbe Akım Duyarlılı¤ı)
Blok Klemens ile Ayrıcı ve Kompakt Tip Kesiciye monte edilebilir.
Nominal iflletme gerilimi: 127...480V AC, 50/60Hz
0s
RCD310
160A
4
0.03-5.00
3VA9114-0RS10
0.0...3.00 s 3VA9113-0RS20
RCD510
160A
3
0.03-5.00
0.0...3.00 s 3VA9114-0RS20
RCD510
160A
4
0.03-5.00
3VA1 Alta Montajlı (trip ünitesi alt›), Tip A (Darbe Akım Duyarlılı¤ı)
Kompakt Tip Kesiciye monte edilebilir.
Nominal iflletme gerilimi: 127...480V AC, 50/60Hz
0s
RCD320
160A
4
0.03-5.00
3VA9114-0RL10
0.0...3.00 s 3VA9113-0RL20
RCD520
160A
3
0.03-5.00
0.0...3.00 s 3VA9114-0RL20
RCD520
160A
4
0.03-5.00
3VA2 Alta Montajlı (trip ünitesi alt›), Tip A (Darbe Akım Duyarlılı¤ı)
Alttan enerji girifli için gerekli yard›mc› kontakt (AUX) ayr›ca siparifl edilmeli.
Nominal iflletme gerilimi: 127...690V AC, 50/60Hz
0.0...10 s 3VA9123-0RL30
RCD820 100A,160A
3
0.03-30
0.0...10 s 3VA9223-0RL30
RCD820
250A
3
0.03-30
0.0...10 s 3VA9323-0RL30
RCD820
400A
3
0.03-30
0.0...10 s 3VA9423-0RL30
RCD820
630A
3
0.03-30
0.0...10 s 3VA9124-0RL30
RCD820 100A,160A
4
0.03-30
0.0...10 s 3VA9224-0RL30
RCD820
250A
4
0.03-30
0.0...10 s 3VA9324-0RL30
RCD820
400A
4
0.03-30
0.0...10 s 3VA9424-0RL30
RCD820
630A
4
0.03-30
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL160X - VL1600 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
3 kutuplu
TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
3 Kutuplu Kompakt fialterler
• VL 160X tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›, sabit manyetik ayarl› kompakt flalterler
• VL 160 - VL 630 tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›, de¤ifltirilebilir manyetik ayarl› kompakt flalterler
• VL 800 - VL 1600 tipi LSI fonksiyonlu, ETU20 elektronik açt›r›c›l› kompakt flalterler
(ld=1.5... 10xln; td= 0 - 500 msn)
380/415 VAC Ics=lcu
Tip
Anma Termik Ayar Manyetik
Ak›m› Sahas› Ayar Sahas›
Ii(A)
In(A)
IR(A)
Kesme
Kapasitesi
(kA)
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
55
55
55
55
55
55
55
55
55
488,00
488,00
488,00
488,00
488,00
488,00
488,00
562,00
588,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55
55
858.00
858.00
2.178,00
2.461,00
1
1
2.701,00
2.701,00
2.701,00
3.300,00
4.635,00
1
1
1
1
20
32
40
50
63
80
100
125
160
16-20
25-32
32-40
40-50
50-63
63-80
80-100
100-125
125-160
VL250
200
250
160-200 1000-2000
200-250 1200-2500
TM
TM
3VL1702-1DD33-0AA0
3VL1703-1DD33-0AA0
3VL1704-1DD33-0AA0
3VL1705-1DD33-0AA0
3VL1706-1DD33-0AA0
3VL1708-1DD33-0AA0
3VL1710-1DD33-0AA0
3VL1712-1DD33-0AA0
3VL1716-1DD33-0AA0
3VL3720-1DC36-0AA0
3VL3725-1DC36-0AA0
VL400
315
400
250-315 1575-3150
315-400 2000-4000
TM
TM
3VL4731-1DC36-0AA0
3VL4740-1DC36-0AA0
55
55
VL630
315
400
500
630
800
250-315
315-400
400-500
500-630
320-800
1575-3150
2000-4000
2500-5000
3250-6300
8 x In
TM
TM
TM
TM
ETU 20
3VL5731-1DC36-0AA0
3VL5740-1DC36-0AA0
3VL5750-1DC36-0AA0
3VL5763-1DC36-0AA0
3VL6780-1SE36-0AA0
55
55
55
55
55
VL1250 1000 400-1000
1250 500-1250
11 x In
10 x In
ETU 20
ETU 20
3VL7710-1SE36-0AA0
3VL7712-1SE36-0AA0
55
55
VL1600 1600 640-1600
9 x In
ETU 20
3VL8716-1SE30-0AA0
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
VL250
Ics=%50lcu
VL800
Adet
/
Kutu
Siparifl
No
VL160X
300
300
600
600
600
1000
1000
1000
1500
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Açt›r›c›
Tipi
1
1
1
1
1
55
6.193,00
7.122,00
9.850,00
1
3VL1702-2DD33-0AA0
3VL1703-2DD33-0AA0
3VL1704-2DD33-0AA0
3VL1705-2DD33-0AA0
3VL1706-2DD33-0AA0
3VL1708-2DD33-0AA0
3VL1710-2DD33-0AA0
3VL1712-2DD33-0AA0
3VL1716-2DD33-0AA0
70
70
70
70
70
70
70
70
70
569,00
569,00
569,00
569,00
569,00
569,00
569,00
920,00
959,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VL160 X
20
32
40
50
63
80
100
125
160
16-20
25-32
32-40
40-50
50-63
63-80
80-100
100-125
125-160
VL250
200
250
160-200 1000-2000
200-250 1200-2500
TM
TM
3VL3720-2DC36-0AA0
3VL3725-2DC36-0AA0
70
70
VL400
315
400
250-315 1575-3150
315-400 2000-4000
TM
TM
3VL4731-2DC36-0AA0
3VL4740-2DC36-0AA0
70
70
1.235,00
1.235,00
2,696.00
3,064.00
VL630
315
400
500
630
800
250-315
315-400
400-500
500-630
320-800
1575-3150
2000-4000
2500-5000
3250-6300
8 x In
TM
TM
TM
TM
ETU 20
3VL5731-2DC36-0AA0
3VL5740-2DC36-0AA0
3VL5750-2DC36-0AA0
3VL5763-2DC36-0AA0
3VL6780-2SE36-0AA0
70
70
70
70
3.348,00
3.348,00
3.348,00
3.988,00
1
1
1
1
70
5.858,00
1
VL1250 1000 400-1000
1250 500-1250
11 x In
10 x In
ETU 20
ETU 20
3VL7710-2SE36-0AA0
3VL7712-2SE36-0AA0
70
70
1
1
VL1600 1600 640-1600
9 x In
ETU 20
3VL8716-2SE30-0AA0
70
6.510,00
7.489,00
10.373,00
Ics=%50lcu
VL800
300
300
600
600
600
1000
1000
1000
1500
1
3 Bak›r kablo ve bus-bar ba¤lant›s› için blok klemensler
6 Bara veya kablo papucu için bara ba¤lant› adaptörü
0 Düz bara ba¤lant› parças› tak›lm›fl
66
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL160X - VL1600 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
3 kutuplu
3 Kutuplu Tesis Korumas›na Yönelik Termik Manyetik Kompakt fialterler
• VL 160X tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›, sabit manyetik ayarl› kompakt flalterler
• VL 160 - VL 630 tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›, de¤ifltirilebilir manyetik ayarl› kompakt flalterler
• VL 800 - VL 1600 tipi LSI fonksiyonlu, ETU20 elektronik açt›r›c›l› kompakt flalterler
(ld=1.5... 10xln; td= 0 - 500 msn)
380/415 VAC Ics= % 75 lcu
Tip
Anma Termik Ayar Manyetik Açt›r›c›
Ayar Sahas›
Ak›m›
Sahas›
Tipi
Ii(A)
In(A)
IR(A)
Siparifl
No
Kesme
Kapasitesi
(kA)
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
VL160
50
63
80
100
125
160
40-50
50-63
63-80
80-100
100-125
125-160
300-600
300-600
400-800
500-1000
625-1250
800-1600
TM
TM
TM
TM
TM
TM
3VL2705-3DC33-0AA0
3VL2706-3DC33-0AA0
3VL2708-3DC33-0AA0
3VL2710-3DC33-0AA0
3VL2712-3DC33-0AA0
3VL2716-3DC33-0AA0
100
100
100
100
100
100
778,00
778,00
778,00
778,00
1.209,00
1.209,00
1
1
1
1
1
1
VL250
200
250
160-200 1000-2000
200-250 1200-2500
TM
TM
3VL3720-3DC36-0AA0
3VL3725-3DC36-0AA0
100
100
1
1
VL400
315
400
250-315 1575-3150
315-400 2000-4000
TM
TM
3VL4731-3DC36-0AA0
3VL4740-3DC36-0AA0
100
100
1.664,00
1.664,00
3.441,00
3.901,00
VL630
315
400
500
630
250-315
315-400
400-500
500-630
1575-3150
2000-4000
2500-5000
3250-6300
TM
TM
TM
TM
3VL5731-3DC36-0AA0
3VL5740-3DC36-0AA0
3VL5750-3DC36-0AA0
3VL5763-3DC36-0AA0
100
100
100
100
4.267,00
4.267,00
4.267,00
5.097,00
1
1
1
1
VL800
800
320-800
8 x In
ETU 20
3VL6780-3SE36-0AA0
100
6.786,00
1
VL1250
1000 400-1000
1250 500-1250
11 x In
10 x In
ETU 20
ETU 20
3VL7710-3SE36-0AA0
3VL7712-3SE36-0AA0
100
100
8.176,00
9.298,00
1
1
VL1600
1600 640-1600
9 x In
ETU 20
3VL8716-3SE30-0AA0
100
12.873,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ics=%50lcu
VL630
1
1
3 Kutuplu Yük Ay›r›c› Kompakt fialterler
Sabit Manyetik Açt›r›c›l› (Softstarter, Motor ve H›z Kontrol Uygulamalar›na Yönelik)
380/415 V AC Ics = lcu
Ics=%50lcu
VL 160X
VL 250
VL 400
VL 630
VL 800
VL 1250
VL 1600
Ics=%50lcu
VL 160X
VL 250
VL 400
VL 630
VL 800
VL 1250
VL 1600
55
55
55
55
55
55
55
55
-
3VL1710-1DE33-0AA0
3VL1716-1DE33-0AA0
3VL3725-1DE36-0AA0
3VL4740-1DE36-0AA0
3VL5763-1DE36-0AA0
3VL6780-1DE36-0AA0
3VL7712-1DE36-0AA0
3VL8716-1DE30-0AA0
3VL1710-2DE33-0AA0
3VL1716-2DE33-0AA0
3VL3725-2DE36-0AA0
3VL4740-2DE36-0AA0
3VL5763-2DE36-0AA0
3VL6780-2DE36-0AA0
3VL7712-2DE36-0AA0
3VL8716-2DE30-0AA0
70
70
70
70
70
70
70
70
400,00
455,00
654,00
1.900,00
2.454,00
4.142,00
5.935,00
8.936,00
495,00
684,00
929,00
2.205,00
2.853,00
4.483,00
7.070,00
9.314,00
-
3VL2710-3DE33-0AA0
3VL2716-3DE33-0AA0
3VL3725-3DE36-0AA0
3VL4740-3DE36-0AA0
3VL5763-3DE36-0AA0
3VL6780-3DE36-0AA0
3VL7712-3DE36-0AA0
3VL8716-3DE30-0AA0
100
100
100
100
100
100
100
100
658,00
914,00
1.118,00
2.664,00
3.428,00
5.396,00
8.510,00
11.213,00
100
160
250
400
630
800
1250
1600
-
1800
1800
3500
5500
6500
6500
12000
14400
-
100
160
250
400
630
800
1250
1600
-
1800
1800
3500
5500
6500
6500
12000
14400
1800
1800
3500
5500
6500
6500
12000
14400
1
1
1
1
1
1
1
1
380/415 V AC Ics = % 75 lcu
Ics=%50lcu
VL 160X
67
VL 250
VL 400
VL 630
VL 800
VL 1250
VL 1600
100
160
250
400
630
800
1250
1600
-
3 Bak›r kablo ve bus-bar ba¤lant›s› için blok klemensler
6 Bara veya kablo papucu için bara ba¤lant› adaptörü
0 Düz bara ba¤lant› parças› tak›lm›fl
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
4 kutuplu
SENTRON VL160X - VL1600 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
4 Kutuplu Kompakt fialterler
• VL160 - VL400 - VL630 tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›, de¤ifltirilebilir manyetik ayarl› kompakt flalterler
4. Kutup (N)’de afl›r› ak›m ve k›sa devre korumas› olmayan tip. VL400’e kadar kaçak ak›m koruma
modülü ile kullan›labilir.
• VL 800 - VL 1600 tipi LSI fonksiyonlu, ETU20 elektronik açt›r›c›l› kompakt flalterler
(ld=1.5... 10xln; td= 0 - 500 msn)
4. Kutup (N)’de afl›r› ak›m ve k›sa devre korumas› olan tip.
Tip
Anma Termik Ayar Manyetik Açt›r›c›
Ayar Sahas›
Ak›m› Sahas›
Tipi
Ii(A)
In(A)
IR(A)
Siparifl
Siparifl
No
No
Kesme
Kapasitesi
(kA)
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
380/415 VAC Ics = lcu
32
50
63
80
100
125
160
32
50
63
80
100
125
160
300
600
600
1000
1000
1000
1600
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
3VL1703-1EH43-0AA0
3VL1705-1EH43-0AA0
3VL1706-1EH43-0AA0
3VL1708-1EH43-0AA0
3VL1710-1EH43-0AA0
3VL1712-1EH43-0AA0
3VL1716-1EH43-0AA0
55
55
55
55
55
55
55
587,00
587,00
587,00
621,00
725,00
992,00
1.109,00
1
1
1
1
1
1
1
VL160
50
63
80
100
125
160
40-50
50-63
63-80
80-100
100-125
125-160
300-600
300-600
400-800
500-1000
625-1250
800-1600
TM
TM
TM
TM
TM
TM
3VL2705-1EJ43-0AA0
3VL2706-1EJ43-0AA0
3VL2708-1EJ43-0AA0
3VL2710-1EJ43-0AA0
3VL2712-1EJ43-0AA0
3VL2716-1EJ43-0AA0
55
55
55
55
55
55
675,00
675,00
713,00
835,00
1.140,00
1.276,00
1
1
1
1
1
1
VL250
200
250
160-200
200-250
1000-2000
1250-2500
TM
TM
3VL3720-1EJ46-0AA0
3VL3725-1EJ46-0AA0
55
55
1.528,00
1.757,00
1
1
VL400
315
400
250-315
320-400
1575-3150
2000-4000
TM
TM
3VL4731-1EJ46-0AA0
3VL4740-1EJ46-0AA0
55
55
2.863,00
3.251,00
1
1
VL630
500
630
400-500
500-630
2500-5000
3250-6300
TM
TM
55
55
3.445,00
3.623,00
1
1
VL800
800
320-800
8 x In
ETU 20
3VL5750-1EJ46-0AA0
3VL5763-1EJ46-0AA0
3VL6780-1TF46-0AA0
55
11 x In
10 x In
9 x In
ETU 20
ETU 20
ETU 20
3VL7710-1TF46-0AA0
3VL7712-1TF46-0AA0
3VL8716-1TF40-0AA0
55
55
55
6.006,00
8.053,00
9.113,00
12.159,00
1
VL1250 1000 400-1000
1250 500-1250
VL1600 1600 640-1600
300
600
600
1000
1000
1000
1600
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
3VL1703-2EH43-0AA0
3VL1705-2EH43-0AA0
3VL1706-2EH43-0AA0
3VL1708-2EH43-0AA0
3VL1710-2EH43-0AA0
3VL1712-2EH43-0AA0
3VL1716-2EH43-0AA0
70
70
70
70
70
70
70
725,00
725,00
725,00
772,00
905,00
1.298,00
1.454,00
1
1
1
1
1
1
1
Ics=%50lcu
4 kutuplu
flalter
VL160X
VL160X
32
50
63
80
100
125
160
VL160
50
63
80
100
125
160
40-50
300-600
50-63
300-600
63-80
400-800
80-100 500-1000
100-125 625-1250
125-160 800-1600
TM
TM
TM
TM
TM
TM
3VL2705-2EJ43-0AA0
3VL2706-2EJ43-0AA0
3VL2708-2EJ43-0AA0
3VL2710-2EJ43-0AA0
3VL2712-2EJ43-0AA0
3VL2716-2EJ43-0AA0
70
70
70
70
70
70
835,00
835,00
887,00
1.039,00
1.420,00
1.594,00
1
1
1
1
1
1
VL250
200
250
160-200 1000-2000
200-250 1250-2500
TM
TM
3VL3720-2EJ46-0AA0
3VL3725-2EJ46-0AA0
70
70
1
1
VL400
315
400
250-315 1575-3150
320-400 2000-4000
TM
TM
3VL4731-2EJ46-0AA0
3VL4740-2EJ46-0AA0
70
70
1.880,00
2.151,00
3.591,00
4.065,00
VL630
500
630
400-500 2500-5000
500-630 3250-6300
TM
TM
70
70
4.431,00
4.531,00
1
1
VL800
800
320-800
8 x In
ETU 20
3VL5750-2EJ46-0AA0
3VL5763-2EJ46-0AA0
3VL6780-2TF46-0AA0
70
400-1000
500-1250
640-1600
11 x In
10 x In
9 x In
ETU 20
ETU 20
ETU 20
3VL7710-2TF46-0AA0
3VL7712-2TF46-0AA0
3VL8716-2TF40-0AA0
70
70
70
6.427,00
8.619,00
9.752,00
13.060,00
1
VL1250 1000
1250
VL1600 1600
Ics=%50lcu
68
1
1
1
32
50
63
80
100
125
160
1
1
1
1
1
3 Bak›r kablo ve bus-bar ba¤lant›s› için blok klemensler
6 Bara veya kablo papucu için bara ba¤lant› adaptörü
0 Düz bara ba¤lant› parças› tak›lm›fl
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL160X - VL1600 KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹
4 kutuplu
4 Kutuplu Kompakt fialterler
• VL160 - VL400 - VL630 tipi de¤ifltirilebilir termik ayarl›, de¤ifltirilebilir manyetik ayarl› kompakt flalterler
4. Kutup (N)’de afl›r› ak›m ve k›sa devre korumas› olmayan tip. VL400’e kadar kaçak ak›m koruma
modülü ile kullan›labilir.
• VL 800 - VL 1600 tipi LSI fonksiyonlu, ETU20 elektronik açt›r›c›l› kompakt flalterler
(ld=1.5... 10xln; td= 0 - 500 msn)
4. Kutup (N)’de afl›r› ak›m ve k›sa devre korumas› olan tip.
Tip
Anma Termik Ayar Manyetik Açt›r›c›
Ak›m› Sahas› Ayar Sahas›
Tipi
Ii(A)
In(A)
IR(A)
Siparifl
Siparifl
NoNo
Kesme
Kapasitesi
(kA)
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
380/415 VAC Ics = % 75 lcu
50
63
80
100
125
160
40-50
300-600
50-63
300-600
63-80
400-800
80-100 500-1000
100-125 625-1250
125-160 800-1600
TM
TM
TM
TM
TM
TM
3VL2705-3EJ43-0AA0
3VL2706-3EJ43-0AA0
3VL2708-3EJ43-0AA0
3VL2710-3EJ43-0AA0
3VL2712-3EJ43-0AA0
3VL2716-3EJ43-0AA0
100
100
100
100
100
100
1,084.00
1,084.00
1,154.00
1,351.00
1,846.00
2,229.00
1
1
1
1
1
1
VL250
200
250
160-200 1000-2000
200-250 1250-2500
TM
TM
3VL3720-3EJ46-0AA0
3VL3725-3EJ46-0AA0
100
100
2,445.00
2,794.00
1
1
VL400
315
400
250-315 1575-3150
320-400 2000-4000
TM
TM
3VL4731-3EJ46-0AA0
3VL4740-3EJ46-0AA0
100
100
4,450.00
5,042.00
1
1
VL630
500
630
400-500 2500-5000
500-630 3250-6300
TM
TM
100
100
5,346.00
5,620.00
1
1
VL800
800
320-800
8 x In
ETU 20
3VL5750-3EJ46-0AA0
3VL5763-3EJ46-0AA0
3VL6780-3TF46-0AA0
100
400-1000
500-1250
640-1600
11 x In
10 x In
9 x In
ETU 20
ETU 20
ETU 20
3VL7710-3TF46-0AA0
3VL7712-3TF46-0AA0
3VL8716-3TF40-0AA0
100
100
100
6,907.00
9,257.00
10,483.00
13,980.00
1
VL1250 1000
1250
VL1600 1600
Ics=%50lcu
VL160
1
1
1
3 Bak›r kablo ve bus-bar ba¤lant›s› için blok klemensler
6 Bara veya kablo papucu için bara ba¤lant› adaptörü
0 Düz bara ba¤lant› parças› tak›lm›fl
69
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL160 - VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI
Siparifl
No
Güç flalterleri tipi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Düflük Gerilim Röleleri
Düflük Gerilim ve
Açt›rma Rölesi
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için
110-127 VAC
220-250 VAC
380-415 VAC
440-480 VAC
110-127 VAC
220-250 VAC
380-415 VAC
440-480 VAC
3VL9400-1UG00
3VL9400-1UH00
3VL9400-1UJ00
3VL9400-1UK00
3VL9800-1UG00
3VL9800-1UH00
3VL9800-1UJ00
3VL9800-1UK00
220,00
220,00
220,00
220,00
271,00
271,00
271,00
271,00
1
1
1
1
1
1
1
1
110-127 VAC
208-277 VAC
380-600 VAC
110-127 VAC
208-277 VAC
380-600 VAC
3VL9400-1SR00
3VL9400-1ST00
3VL9400-1SV00
3VL9800-1SR00
3VL9800-1ST00
3VL9800-1SV00
208,00
208,00
208,00
258,00
258,00
258,00
1
1
1
1
1
1
3VL9400-2AB00
3VL9800-2AC00
90,00
144,00
1
1
3VL9400-2AD00
3VL9800-2AE00
118,00
118,00
1
1
Açt›rma Röleleri
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için
Yard›mc› Kontaklar (kontak adaptörü dahil)
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için 2HS(1NO+1NC)
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için 4HS(2NO+2NC)
Yard›mc› Kontak ve
Alarm Konta¤›
Alarm Konta¤› (kontak adaptörü dahil)
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için 2HS(1NO+1NC)+1AS(1N0)
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için 2HS(1NO+1NC)+1AS(1N0)
‹lave Kontak Eleman› (yard›mc› kontak eleman› veya alarm kontak eleman› olarak kullan›labilir.)
‹lave Kontak
Eleman›
VL160X, VL160, VL250, VL630, VL800,
VL1250, VL 1600 için
1NO
1NC
3SB3400-0J
3SB3400-0K
24,00
24,00
1
1
3VL9400-2AH00
3VL9816-2AL00
44,00
66,00
1
1
3VL9400-2AJ20
3VL9400-2AJ10
3VL9816-2AN10
60,00
60,00
66,00
1
1
1
Yard›mc› Kontak Adaptörü
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için N, sol sa¤
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için akses. bölmesi
Alarm Kontak Adaptörü
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için sa¤ akses. bölmesi
VL160X, VL160, VL250 ve VL400 için sol akses. bölmesi
VL630, VL800,VL1250, VL1600 için sol akses. bölmesi
NOT : SENTRON VL güç flalterlerinin izole edilmifl yuvalar›na aksesuar takabilme seçenekleri için sayfa 171’e bak›n›z.
Kap› oyma çerçevesi
VL160X, ve VL160 ve VL 250 için
VL400
VL630, VL800 için
VL1250, VL1600 için
Kap› Oyma
Çerçeveleri
3VL9300-8BC00
3VL9400-8BC00
3VL9600-8BC00
3VL9800-8BC00
31,00
39,00
45,00
52,00
1
1
1
1
39,00
52,00
60,00
67,00
1
1
1
1
Döner Tahrik Mekanizmal› veya Motorlu fialter için Kap› Oyma Çerçevesi
VL160X, ve VL160 ve VL 250 için
VL400
VL630, VL800 için
VL1250, VL1600 için
70
3VL9300-8BG00
3VL9400-8BG00
3VL9600-8BG00
3VL9800-8BG00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL160 - VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI
Uzatma Kollu tahrik mekanizmas›, komple, kap› ve pano kapa¤›na montaj için *
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
VL630 - VL800
VL1250 - VL1600 için
3VL9300-3HF05
3VL9400-3HF05
3VL9600-3HF05
3VL9800-3HF05
171,00
197,00
285,00
650,00
1
1
1
1
Acil Stop kullan›m› için komple uzatma kollu tahrik mekanizmas› (sar›-k›rm›z›) *
Uzatma Kollu Tahrik
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
VL630 - VL800
VL1250 - VL1600 için
3VL9300-3HG05
3VL9400-3HG05
3VL9600-3HG05
3VL9800-3HG05
184,00
229,00
332,00
758,00
1
1
1
1
111,00
125,00
177,00
414,00
1
1
1
1
Döner tahrik mekanizmas›, 3 asma kilide kadar tak›labilir *
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
VL630 - VL800
VL1250 - VL1600 için
3VL9300-3HA00
3VL9400-3HA00
3VL9600-3HA00
3VL9800-3HA00
Acil Stop kullan›m› için döner tahrik mekanizmas› (sar›-k›rm›z›) *
Döner Tahrik
134,00
1
3VL9300-3HC00
147,00
1
3VL9400-3HC00
204,00
1
3VL9600-3HC00
467,00
1
3VL9800-3HC00
* DI Modüllü VL160X Tipi flalterde kullan›lamaz.
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
VL630 - VL800
VL1250 - VL1600 için
Kap›dan tahrik ve döner tahrik mekanizmalar› için
erken kapayan veya erken açan yard›mc› kontak eleman›
Erken kapayan tip (1.5 m kablosu ile birlikte)
VL160X, VL160, ve VL250 için
Erken açan / kapayan VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
yard›mc› kontak
VL400
VL630 - VL800
VL630 - VL800
VL1250 - VL1600 için
VL1250 - VL1600 için
3VL9300-3AS10
3VL9300-3AT10
3VL9400-3AS10
3VL9400-3AT10
3VL9600-3AS10
3VL9600-3AT10
3VL9800-3AS10
3VL9800-3AT10
36,00
63,00
42,00
74,00
41,00
72,00
45,00
81,00
1
1
1
1
1
1
1
1
3VL9300-3AU10
3VL9300-3AW10
3VL9400-3AU10
3VL9400-3AW10
3VL9600-3AU10
3VL9600-3AW10
3VL9800-3AU10
3VL9800-3AW10
36,00
63,00
42,00
74,00
41,00
72,00
45,00
81,00
1
1
1
1
1
1
1
1
Uzun Tip
K›sa Tip
Uzun Tip
K›sa Tip
Uzun Tip
K›sa Tip
Uzun Tip
K›sa Tip
3VL9300-8CA30
3VL9300-8CB30
3VL9400-8CA30
3VL9400-8CB30
3VL9600-8CA30
3VL9600-8CB30
3VL9800-8CA30
3VL9800-8CB30
71,00
54,00
56,00
43,00
98,00
75,00
82,00
62,00
1
1
1
1
1
1
1
1
Uzun Tip
K›sa Tip
Uzun Tip
K›sa Tip
Uzun Tip
K›sa Tip
Uzun Tip
K›sa Tip
3VL9300-8CA40
3VL9300-8CB40
3VL9400-8CA40
3VL9400-8CB40
3VL9600-8CA40
3VL9600-8CB40
3VL9800-8CA40
3VL9800-8CB40
194,00
147,00
162,00
123,00
256,00
193,00
225,00
170,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Enversör Kontak
2 Enversör Kontak
1 Enversör Kontak
2 Enversör Kontak
1 Enversör Kontak
2 Enversör Kontak
1 Enversör Kontak
2 Enversör Kontak
Erken açan tip (1.5 m kablosu ile birlikte)
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
VL400
VL630 - VL800
VL630 - VL800
VL1250 - VL1600 için
VL1250 - VL1600 için
1 Enversör Kontak
2 Enversör Kontak
1 Enversör Kontak
2 Enversör Kontak
1 Enversör Kontak
2 Enversör Kontak
1 Enversör Kontak
2 Enversör Kontak
Klemens Kapaklar› - IP 30 Koruma ‹çin
3 Kutuplu
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
VL400
VL630 - VL800
VL630 - VL800
VL1250 - VL1600 için
VL1250 - VL1600 için
4 Kutuplu
3VL9300-8CB30
71
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
VL400
VL630 - VL800
VL630 - VL800
VL1250 - VL1600 için
VL1250 - VL1600 için
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL160 - VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI
Siparifl
No
Güç flalterleri tipi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Yay Kurmal› Motor Mekanizmas› (Senkronizasyona Uygun)*
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL160X, VL160, ve VL250 için
VL400
VL400
VL630 - VL800
VL630 - VL800
110-127 VAC/DC
220-250 VAC/DC
110-127 VAC/DC
220-250 VAC/DC
110-127 VAC/DC
220-250 VAC/DC
3VL9300-3MN00
3VL9300-3MQ00
3VL9400-3MN00
3VL9400-3MQ00
3VL9600-3MN00
3VL9600-3MQ00
1.251,00
1.251,00
2.785,00
2.785,00
3.266,00
3.266,00
1
1
1
1
1
1
VL160X için
VL160X için
VL160, ve VL250 için
VL160, ve VL250 için
VL400 için
VL400 için
VL630 ve VL 800 için
VL630 ve VL 800 için
VL1250 ve VL 1600 için
VL1250 ve VL 1600 için
110-127 VAC/DC
220-250 VAC/DC
110-127 VAC/DC
220-250 VAC/DC
110-127 VAC/DC
220-250 VAC/DC
110-127 VAC/DC
220-250 VAC/DC
110-127 VAC/DC
220-250 VAC/DC
3VL9100-3MD10
3VL9100-3ME10
3VL9300-3MD10
3VL9300-3ME10
3VL9400-3MD10
3VL9400-3ME10
3VL9600-3MD10
3VL9600-3ME10
3VL9800-3MN00
3VL9800-3MQ00
972,00
972,00
1.039,00
1.039,00
2.421,00
2.421,00
2.612,00
2.612,00
3.232,00
3.232,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yay Kurmal›
Motor Mekanizmas› Motor Mekanizmas› (Senkronizasyona Uygun De¤il)*
Motor Mekanizmas›
72
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL160 - VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI
Siparifl
No
Güç flalterleri tipi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Aç› verilmifl Bara Ba¤lant› parçalar›** (bir üst boyda flalter ile ba¤lant› için)
VL160X*, ve VL160 için
VL 250 için
VL400
VL630 için
VL800 için
Aç›l› Bara Ba¤lant›
Parças›
74,00
90,00
117,00
132,00
170,00
1
1
1
1
1
3VL9216-4EC30
3VL9300-4EC30
3VL9400-4EC30
3VL9500-4EC30
3VL9600-4EC30
3VL9800-4EC30
51,00
60,00
90,00
111,00
141,00
258,00
1
1
1
1
1
1
Düz Bara Ba¤lant› parçalar›**
VL160X*, ve VL160 için
VL 250 için
VL400
VL630 için
VL800 için
VL 1250 ve VL 1600 için
*
**
Düz Bara Ba¤lant›
Parças›
1 Tak›m = 3 adet
3VL9216-4ED30
3VL9300-4ED30
3VL9400-4ED30
3VL9500-4ED30
3VL9600-4ED30
1 Tak›m = 3 adet
Bara ba¤lant› adaptörü ayr›ca siparifl verilmelidir.
Faz ay›r›c› plaka fiyata dahildir.
Bara Ba¤lant› Adaptörü
(Kablo pabucu ve bara ba¤lant›s› yapmak için)
VL160X için
VL160 için
1 Tak›m = 3 adet
3VL9116-4TA30
3VL9216-4TA30
30,00
30,00
1
1
VL160X için
VL160 için
1 Tak›m = 4 adet
3VL9116-4TA40
3VL9216-4TA40
39,00
39,00
1
1
3VL9300-8CE00
3VL9600-8CE00
3VL9800-8CE00
30,00
39,00
44,00
1
1
1
3VL9100-4PC30
3VL9200-4PC30
3VL9300-4PC30
3VL9400-4PC30
3VL9500-4PC30
285,00
293,00
308,00
788,00
935,00
1
1
1
1
1
3VL9200-4WC30
3VL9300-4WC30
3VL9400-4WC30
3VL9500-4WC30
3VL9600-4WC30
3VL9800-4WC30
604,00
613,00
1.542,00
1.718,00
2.066,00
3.140,00
1
1
1
1
1
1
74,00
90,00
96,00
111,00
1
1
1
1
Faz ay›r›c› plakalar (Sabit, Soketli veya Çekmeceli fialter için)
Bara Ba¤lant›
Adaptörü
VL160X, VL160 ve VL 250 için 1 Tak›m = 2 adet
1 Tak›m = 2 adet
VL400, VL630, VL800 için
1 Tak›m = 2 adet
VL1250, VL1600 için
Soketli fialter Yap› Seti (3 kutuplu flalter için)
Komple temel plaka, güç flalteri
soketi, güç flalteri için b›çakl›
kontaklar. IP 20 koruma s›n›f› için
klemens kapaklar›, montaj vidalar›,
kilitleme pimi dahil
Faz ay›r›c› plaka
VL160X için
VL160 için
VL 250 için
VL400 için
VL630 için
Çekmeceli fialter Yap› Seti (3 kutuplu flalter için)
Soketli flalter yap› setiyle ayn›,
ilave olarak yan duvarlar ve
çekmeceli flalter mekanizmas›
VL160 için
VL 250 için
VL400 için
VL630 için
VL800 için
VL1250, VL1600 için
Soketli veya Çekmeceli fialter kumanda devresi ba¤lant› soketi
8 pozisyonlu
8 pozisyonlu
8 pozisyonlu
8 pozisyonlu
VL160X, ve VL160 ve VL 250 için
VL400
VL630, VL800 için
VL1250, VL1600 için
3VL9300-4PJ00(1)
3VL9400-4PJ00(2)
3VL9600-4PJ00(2)
3VL9800-4PJ00(2)
1) Her bir güç flalteri için maksimum 2 adet soket siparifl edilmesi tavsiye edilir. (16 konum)
2) Her bir güç flalteri için maksimum 3 adet soket siparifl edilmesi tavsiye edilir. (24 konum)
Soketli veya Çekmeceli fialter için konum ihbar konta¤›
(‹flletme veya ayr›k konumu bildiren 1 enversör kontak maksimum 2 enversör kontak mümkün)
fialter Soket ve
Çekmece Seti
73
1 Enversör Kontak
3VL9000-4WL00
96,00
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL160 - VL1600 KOMPAKT fiALTERLER‹ AKSESUARLARI
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3VL9100-4PS30
3VL9200-4PS30
3VL9300-4PS30
3VL9400-4PS30
3VL9500-4PS30
3VL9600-4PS30
3VL9800-4PS30
149,00
157,00
163,00
416,00
444,00
890,00
1.269,00
1
1
1
1
1
1
1
3VL9300-3HL00
3VL9400-3HL00
3VL9600-3HL00
3VL9800-3HL00
81,00
134,00
184,00
240,00
1
1
1
1
Siparifl
No
Güç flalterleri tipi
Sabit Tip fialteri Soketli fialter haline getirmek için B›çakl› Kontak Seti
Sabit tip flalterin yedek olarak soketli tipe dönüfltürülmesi için kontak seti,
trip pimi dahil 1 tak›m = 6 adet
B›çakl› Kontak Seti
VL160X
VL160
VL 250
VL400
VL630
VL800
VL1250, VL1600
Kurma Kolu Kilitleme Tertibat›
Kurma Kolu Kilitleme
Tertibat›
VL160X, ve VL160 ve VL 250 için
VL400 için
VL630, VL800 için
VL1250, VL1600 için
Hareketli mekanik mil ile ayn› tipte iki güç flalterinin karfl›l›kl› mekanik kilitlenmesi için tertibat
Motor ve di¤er tahrik mekanizmal› flalterlerin mekanik kilitlenmesi için sadece bu türden mekanik kilitleme yap›labilir.
Sabit tipte güç flalteri için:
VL160X, ve VL160 ve VL 250 için
VL400 için
VL630, VL800 için
VL1250, VL1600 için
3VL9300-8LC00
3VL9400-8LC00
3VL9600-8LC00
3VL9800-8LC00
434,00
738,00
1.123,00
1.347,00
1
1
1
1
3VL9300-8LD00
3VL9400-8LD00
3VL9600-8LD00
3VL9800-8LD00
522,00
886,00
1.347,00
1.618,00
1
1
1
1
3VL9300-8LA00
3VL9400-8LA00
3VL9600-8LA00
3VL9800-8LA00
82,00
96,00
125,00
395,00
1
1
1
1
3VL9000-8LH10
3VL9000-8LH20
3VL9000-8LH30
56,00
90,00
118,00
1
1
1
36,00
42,00
48,00
1
1
1
Soketli veya çekmeceli tip güç flalteri için:
Mekanik Kilitleme
Modülü
VL160X, ve VL160 ve VL 250 için
VL400 için
VL630, VL800 için
VL1250, VL1600 için
Bowden kablosuyla mekanik kilitlemesi için modül
Her flalter için bir adet gereklidir. Bowden kablosu ayr›ca siparifl edilmelidir.
VL160X, ve VL160 ve VL 250 için
VL400 için
VL630, VL800 için
VL1250, VL1600 için
Mekanik Kilitleme
Modülü
Bowden kablosu
Her iki flalter için bir adet gereklidir.
Kablo uzunlu¤u 0.5 m
Kablo uzunlu¤u 1.0 m
Kablo uzunlu¤u 1.5 m
Not :
SENTRON VL160X’de VL250 e kadar olan güç flalterleri için tavsiye edilen kablo uzunlu¤u 0.5 m dir.
SENTRON VL400 ile VL630 güç flalterleri için tavsiye edilen kablo uzunlu¤u 1 m dir.
Kurma Kolu Uzant›s›
VL400
VL630, VL800 için
VL1250, VL1600 için
Kurma Kolu Uzatma Parças›
74
3VL9400-3HN00
3VL9600-3HN00
3VL9800-3HN00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON VL KAÇAK AKIM KORUMA MODÜLLER‹
Sonradan flalterin alt taraf›na monte edilmek üzere yaln›zca, TM-açt›r›c›l› flalterlerde kullan›labilir, toprak kaça¤›
0.03 A ile 3.00 A aras›nda ayarlanabilir.
Gecikme süresi 0.06 sn ile 1.00 sn aras›nda ayarlanabilir. Nominal iflletme gerilimi 127-480 VAC’dir.
3 kutuplu DI modülü yaln›zca nötr iletkeni topraklanm›fl dengeli sistemlerde kullan›labilir.
DI - MODÜLÜ
(3 Kutuplu)
VL160X 1)2) için
VL 160 için
VL250 için
Üç kutuplu DI Modülü
DI - MODÜLÜ
(4 Kutuplu**)
VL160X1)2)3) için
VL160 için
VL250 için
VL400 için
Nominal Kaçak Ak›m Nominal
‹flletme
Ak›m Ayarlanabilir Gerilimi
(A)
(A)
(A)
160
160
250
0.03-3.00 127-480 3VL9112-5GA301)2)
3VL9216-5GC30
3VL9325-5GE30
Nominal Kaçak Ak›m Nominal
‹flletme
Ak›m Ayarlanabilir Gerilimi
(A)
(A)
(A)
160
160
250
400
Siparifl
No
Siparifl
No
0.03-3.00 127-480 3VL9112-5GA40 1)2)3)
3VL9216-5GC40
3VL9325-5GE40
3VL9440-5GG40
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
1.260,00
1.260,00
1.351,00
1
1
1
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
1.423,00
1.423,00
1.550,00
2.089,00
1
1
1
1
Kaçak Ak›m Koruma Modülü Monteli 3VL fialter Siparifl Kodlar›
fialter siparifl tam kodu sonuna “-Z” eklendikten sonra ilgili k›sa kodlar s›ralanmal›d›r.
3 Kutuplu Güç fialteri
“-Z” ‘li siparifl kodlar›
fialter
Tipi
Nominal Kaçak Ak›m Nominal
‹flletme
Ak›m Ayarlanabilir Gerilimi
(A)
(A)
(A)
3VL....-.D...-....-Z
ve ilave k›sa kod(lar)
+ ...+...
4 Kutuplu Güç fialteri
“-Z” ‘li siparifl kodlar›
‹lave
Fiyat
TL
3VL....-.E...-....-Z
ve ilave k›sa kod(lar)
+ ...+...
“opsiyonlar›
bildiren iflaret” Z
VL160X (3VL1)
160
0.03-3.00 127-480
A 0 1
VL160 (3VL2)
160
0.03-3.00 127-480
VL250 (3VL3)
250
0.03-3.00 127-480
VL400 (3VL4)
400
0.03-3.00 127-480
1)2)
“opsiyonlar›
bildiren iflaret” Z
1)2)3)
1.187,00
A 0 1
A 0 1
1.187,00
A 0 1
1.423,00
A 0 1
1.273,00
A 0 1
1.550,00
-----------
A 0 1
2.089,00
(Mümkün de¤il)
1) Dahili aksesuarların takılması için sadece sa¤ aksesuar bölmesi ile 4 kutuplu flalterlerde N aksesuar bölmesi kullanılabilir.
2) VL160X (3VL1) + DI modülü motor mekanizmaları, döner tahrik mekanizmaları, kapıdan tahrik mekanizmaları, kurma kolu kilitleme
tertibatları, vida ba¤lantılı olarak (3VL17..-....6-....) ve bowden kablolu mekanik kilitleme modülü ile kullanılamaz.
3) 4 Kutuplu flalterler için sayfa 68-69’a bakınız.
75
‹lave
Fiyat
TL
1.423,00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
KAÇAK AKIM KORUMA KOMB‹NASYONLARI
Çap
mm
Malzeme
Cinsi
Toplam Ak›m Trafosu
Malzeme
Cinsi
3UL22..-
Toplam Ak›m Trafosu:
Pencere Çap›:Ø65mm.**
Açma Rölesi:
Kumanda gerilimi: 220-415 V AC
Yard›mc› Kontak: 1NO+1NC
Ak›m Trafosu:
Pencere Çap› Ø120 mm
Kaçak ak›m koruma
kombinasyonu açt›rma rölesi
Ba¤lanabilecek
Kablo Çap›
mm2
35
55
80
110
140
210
Kaçak ak›m koruma
kombinasyonu açt›rma rölesi
Besleme gerilimi 24...240V AC/DC
Ölçülebilen ak›m 0.01...43A
Ayarlanabilen ak›m 0.03...40A
Ayarlanabilen gecikme 0...20s
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4
90-690 V AC/1NO+1NC
Eflik
Ak›m›
(A)
Yeni
Açma
Zaman›
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3UL2302-1A
3UL2303-1A
3UL2304-1A
3UL2305-1A
3UL2306-1A
3UL2307-1A
423,00
460,00
485,00
647,00
890,00
1.295,00
1
1
1
1
1
1
508,00
1
3UG4625-1CW30
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
0.3
0.5
1
<30 ms
<30 ms
<200 ms
A.Tr
A.Tr
A.Tr
3UL22 02-1A
3UL22 02-2A
3UL22 02-3A
705,00
705,00
807,00
1
1
1
0.3
0.5
1
<30 ms
<30 ms
<200 ms
A.Tr
A.Tr
A.Tr
3UL22 03-1A
3UL22 03-2A
3UL22 03-3A
1.510,00
1.510,00
2.278,00
1
1
468,00
1
90-690 V AC/1NO+1NC
3UG4624-1CS20
1
Tüm ak›m trafolar›na uygun act›rma rölesi.
Ayarlanabilir hata haf›zas›, ayarlanabilir histerisiz ve çal›flma prensibi, genifl çal›flma alan›, display üzerinden ayar ve görüntüleme imkan›.
Ölçme aral›¤› 30 mA ile 40 A aras›nda ayarlanabilir. (Ak›m trafosu de¤erine göre)
*
**
3UG46..-
6-40A aras› eflik ak›m de¤erli kaçak ak›m koruma kombinasyonlar› için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz
Ø 40 mm. çapl› Ak›m Trafosu tipleri için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz.
Malzeme
Cinsi
Ak›m trafosu
5SV8706-0KK
Çap
mm
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
35
70
105
140
210
5SV8702-0KK
5SV8703-0KK
5SV8704-0KK
5SV8705-0KK
5SV8706-0KK
270,00
390,00
560,00
1.180,00
1.720,00
1
1
1
1
1
5SV8900-1KK
28,00
1 Tk.
Analog
5SV8000-6KK
720,00
1
Digital
5SV8001-6KK
950,00
1
Ak›m trafolar›n›n standart 35 mm
çelik raya montaj aparat›
(Çap 35 mm, 70 mm ve 105 mm
ak›m trafolar› için) (1 tak›m = 2 adet)
5SV8001-6KK
Kaçak ak›m koruma
kombinasyonu açt›rma rölesi
0,03...3A (Tip A), 3...5A (Tip AC)
ayarlanabilir eflik ak›ml›, 0,02...5s
açma süresi 230V AC, 50/60Hz
Kaçak ak›m koruma
kombinasyonu açt›rma rölesi
0,03...3A (Tip A), 3...30A (Tip AC)
ayarlanabilir eflik ak›ml›, 0,02...10s
açma süresi 230V AC, 50/60Hz
Not: Kablo d›fl çap› kablonun kesitine, tipine ve markas›na göre de¤ifliklik gösterdi¤i için ilgili kataloglara bak›n›z.
76
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar)
3 kutuplu
3VT1-3 HAT KORUMASINA YÖNEL‹K SAB‹T TERM‹K VE MANYET‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER
Düflük yol alma ak›ml› hat korumas› uygulamalar› için, manyetik açt›r›c› 4xIn sabit de¤erdedir.
3 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu
3VT1
Tip
Manyetik
Anma Termik
Açt›r›c›
Ak›m› Ayar Sahas› Ayar Sahas› Tipi
Ii(A)
In(A)
IR(A)
Siparifl
No
Kesme
Kapasitesi
(kA)
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3VT1
40
50
63
80
100
125
160
40
50
63
80
100
125
160
160
200
252
320
400
500
640
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
3VT1704-2DA36-0AA0
3VT1705-2DA36-0AA0
3VT1706-2DA36-0AA0
3VT1708-2DA36-0AA0
3VT1710-2DA36-0AA0
3VT1712-2DA36-0AA0
3VT1716 -2DA36-0AA0
25
25
25
25
25
25
25
240,00
240,00
240,00
302,00
302,00
394,00
403,00
1
1
1
1
1
1
1
3VT2
200
250
315
400
500
630
200
250
315
400
500
630
800
1000
1260
1600
2000
2520
ETU
ETU
ETU
ETU
ETU
ETU
3VT2720-2AB36-0AA0
3VT2725-2AB36-0AA0
3VT3731-2AB36-0AA0
3VT3740-2AB36-0AA0
3VT3750-2AB36-0AA0
3VT3763-2AB36-0AA0
36
36
36
36
36
36
644,00
644,00
1.710,00
1.933,00
2.388,00
2.592,00
1
1
1
1
1
1
3VT3
3VT1 MOTOR KORUMASINA YÖNEL‹K AYARLI TERM‹K VE SAB‹T MANYET‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER
Motor veya yol verici kombinasyonlar› için güç flalterleri. LI koruma fonksiyonlu.
1
278,00
25
3VT1701-2DM36-0AA0
1
25
278,00
3VT1702-2DM36-0AA0
1
25
278,00
3VT1792-2DM36-0AA0
1
25
278,00
3VT1703-2DM36-0AA0
1
25
278,00
3VT1704-2DM36-0AA0
1
25
278,00
3VT1705-2DM36-0AA0
1
25
278,00
3VT1706 -2DM36-0AA0
1
25
353,00
3VT1708 -2DM36-0AA0
1
25
353,00
3VT1710 -2DM36-0AA0
3VT1 HAT ve TRAFO KORUMASINA YÖNEL‹K AYARLI TERM‹K VE AYARLI MANYET‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER
Hat ve Trafo korumas›na yönelik güç flalterleri. LI koruma fonksiyonlu.
1
316,00
3VT1
12,5-16 A 160-240
TM
16
25
3VT1701-2DC36-0AA0
1
16-20 A 200-300
TM
20
25
316,00
3VT1702-2DC36-0AA0
1
20-25 A 250-375
TM
25
25
316,00
3VT1792-2DC36-0AA0
1
25-32 A 160-320
TM
32
25
316,00
3VT1703-2DC36-0AA0
1
32-40 A 200-400
TM
40
25
316,00
3VT1704-2DC36-0AA0
1
40-50 A 200-500
TM
50
25
316,00
3VT1705-2DC36-0AA0
1
50-63 A 315-630
TM
63
25
316,00
3VT1706 -2DC36-0AA0
1
63-80 A 400-800
TM
80
25
395,00
3VT1708 -2DC36-0AA0
1
80-100 A 500-1000
TM
100
25
395,00
3VT1710 -2DC36-0AA0
1
TM
125 100-125 A 625-1250
25
475,00
3VT1712 -2DC36-0AA0
1
TM
160 125-160 A 800-1600
25
494,00
3VT1716 -2DC36-0AA0
3VT1 SADECE KISA DEVRE KORUMALI KOMPAKT T‹P fiALTERLER
Termik korumas› olmayan, ayarl› k›sa devre açt›r›c›l›.
1
300.00
3VT1
160-320
TM
25
32
3VT1703-2DB36-0AA0
1
200-400
TM
25
40
300.00
3VT1704-2DB36-0AA0
1
250-500
TM
25
50
300.00
3VT1705-2DB36-0AA0
1
315-630
TM
25
63
300.00
3VT1706-2DB36-0AA0
1
400-800
TM
25
80
331.00
3VT1708-2DB36-0AA0
1
500-1000
TM
25
100
331.00
3VT1710-2DB36-0AA0
1
625-1250
TM
25
125
466.00
3VT1712 -2DB36-0AA0
1
800-1600
TM
25
160
484.00
3VT1716 -2DB36-0AA0
3VT1-5 T‹P‹ YÜK AYIRICI KOMPAKT fiALTERLER
Korumas›z kompakt tip flalterler
3 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu
25
3VT1
1
402,00
160
3VT1716-2DE36-0AA0
36
3VT2
1
250
495,00
3VT2725-2DT36-0AA0
36
3VT3
1
630
1.447,00
3VT3763-2DT36-0AA0
3VT1
3VT1
Yeni
3VT1
77
3VT2
3VT3
3VT4
3VT5
16
20
25
32
40
50
63
80
100
12,5-16 A
16-20 A
20-25 A
25-32 A
32-40 A
40-50 A
50-63 A
63-80 A
80-100 A
160
200
250
320
400
500
630
800
1000
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
250
630
1000
1600
-
-
-
3VT2725-3DT36-0AA0
3VT3763-3DT36-0AA0
3VT4710-3DT30-0AA0
3VT5716-3DT30-0AA0
65
65
65
65
786,00
2.023,00
2.867,00
3.415,00
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar)
3 kutuplu
3VT2-5 MOTOR VE TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K ELEKTRON‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER
Motor ve jeneratörlerin do¤rudan korumas›na yönelik Hat ve transformatörlerin de korumas› mümkün
Termik ve manyetik ayarl›
M: Modu motor korumas› için
TV: Modu hat ve transformatör korumas› için
Motor korumas› için M modu seçildi¤inde fazlardan 1 veya 2’si gitti¤inde flalter 4 sn gecikmeli açmaktad›r.
Çekilen ak›m›n LED diyotlar› ile gösterilmesi.
Açt›r›c› üzerinde termik haf›za mevcuttur ve üzerindeki anahtar›n T(t) konumundan T(0) al›nmas› ile termik haf›za
fonksiyonu iptal edilebilir.
3VT2
3 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu
Tip
3VT3
3VT2
3VT3
3VT2
3VT3
3VT4
3VT4
3VT5
Anma Termik Ayar Manyetik Açt›r›c›
Ak›m› Sahas› Ayar Sahas› Tipi
IR(A)
Ii(A)
In(A)
100
160
250
400
630
40-100
63-160
100-250
160-400
250-630
1,25-15xln
1,25-15xln
1,4-10xln
1,25-15xln
1,25-11xln
100
40-100 1,25-15xln
160
63-160 1,25-15xln
250 100-250
1,410xln
400 160-400 1,25-15xln
630 250-630 1,25-11xln
800 315-800 1,25-15xln
1000 400-1000 1,25-14xln
1250 500-1250 1,2-14.4xln
1600 630-1600 1,25-12.5xln
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Siparifl
No
Kesme
Kapasitesi
(kA)
ETU
ETU
ETU
ETU
ETU
3VT2710-2AP36-0AA0
3VT2716-2AP36-0AA0
3VT2725-2AP36-0AA0
3VT3740-2AP36-0AA0
3VT3763-2AP36-0AA0
36
36
36
36
36
560,00
645,00
809,00
2.072,00
2.915,00
1
1
1
1
1
ETU
ETU
ETU
ETU
ETU
ETU
ETU
ETU
ETU
3VT2710-3AP36-0AA0
3VT2716-3AP36-0AA0
3VT2725-3AP36-0AA0
3VT3740-3AP36-0AA0
3VT3763-3AP36-0AA0
3VT4780-3AP30-0AA0
3VT4710-3AP30-0AA0
3VT5712-3AP30-0AA0
3VT5716-3AP30-0AA0
65
65
65
65
65
65
65
55
55
865,00
937,00
1.066,00
2.639,00
3.491,00
4.617,00
5.646,00
6.492,00
8.994,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3VT1-5 KOMPAKT fiALTERLER‹N‹N fiALTER GÖVDES‹ VE TR‹P ÜN‹TES‹ AYRI AYRI S‹PAR‹fi ED‹LMES‹
Yukar›daki montajl› kodlar› verilmifl olan flalterlerin ana gövde ve trip ünitesi ayr› ayr› siparifl edilmesi
durumunda siparifl nolar› afla¤›da belirtilmifltir. Bu durumda komple flalter oluflturmak için flalter ana gövdesi ve
trip ünitesi olmak üzere iki parça siparifl edilmelidir. Kullanmadan önce mutlaka birlefltirilmelidir ve tek bafl›na
kullan›lmamal›d›r.
3 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu
T‹P
3VT5
3VT2
Ekonomik
Çözüm
3VT3
3VT2
3VT2725-2AA36-0AA0
3VT3
3VT4
3VT9210-6AP00
3VT5
78
Anma
Ak›m›
In(A)
Komple fialter
Siparifl No
fialter Gövdesi
Siparifl No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
fialter Trip
Ünitesi
Siparifl No
100
160
200
250
250
250
315
400
400
500
630
630
630
3VT2710-2AP36-0AA0
3VT2716-2AP36-0AA0
3VT2720-2AB36-0AA0
3VT2725-2AB36-0AA0
3VT2725-2AP36-0AA0
3VT2725-2DT36-0AA0
3VT3731-2AB36-0AA0
3VT3740-2AB36-0AA0
3VT3740-2AP36-0AA0
3VT3750-2AB36-0AA0
3VT3763-2DT36-0AA0
3VT3763-2AB36-0AA0
3VT3763-2AP36-0AA0
3VT2725-2AA36-0AA0
3VT2725-2AA36-0AA0
3VT2725-2AA36-0AA0
3VT2725-2AA36-0AA0
3VT2725-2AA36-0AA0
3VT2725-2AA36-0AA0
3VT3763-2AA36-0AA0
3VT3763-2AA36-0AA0
3VT3763-2AA36-0AA0
3VT3763-2AA36-0AA0
3VT3763-2AA36-0AA0
3VT3763-2AA36-0AA0
3VT3763-2AA36-0AA0
300,00 TL
300,00 TL
300,00 TL
300,00 TL
300,00 TL
300,00 TL
1.159,00 TL
1.159,00 TL
1.159,00 TL
1.159,00 TL
1.159,00 TL
1.159,00 TL
1.159,00 TL
3VT9210-6AP00
3VT9216-6AP00
3VT9220-6AB00
3VT9225-6AB00
3VT9225-6AP00
3VT9225-6DT00
3VT9331-6AB00
3VT9340-6AB00
3VT9340-6AP00
3VT9350-6AB00
3VT9363-6DT00
3VT9363-6AB00
3VT9363-6AP00
243,00 TL
327,00 TL
317,00 TL
317,00 TL
487,00 TL
165,00 TL
467,00 TL
679,00 TL
810,00 TL
1.109,00 TL
216,00 TL
1.307,00 TL
1.613,00 TL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3VT2710-3AP36-0AA0
3VT2716-3AP36-0AA0
3VT2725-3DT36-0AA0
3VT2725-3AP36-0AA0
3VT3740-3AP36-0AA0
3VT3763-3DT36-0AA0
3VT3763-3AP36-0AA0
3VT4710-3DT30-0AA0
3VT4780-3AP30-0AA0
3VT4710-3AP30-0AA0
3VT5712-3AP30-0AA0
3VT5716-3DT30-0AA0
3VT5716-3AP30-0AA0
3VT2725-3AA36-0AA0
3VT2725-3AA36-0AA0
3VT2725-3AA36-0AA0
3VT2725-3AA36-0AA0
3VT3763-3AA36-0AA0
3VT3763-3AA36-0AA0
3VT3763-3AA36-0AA0
3VT4710-3AA30-0AA0
3VT4710-3AA30-0AA0
3VT4710-3AA30-0AA0
3VT5716-3AA30-0AA0
3VT5716-3AA30-0AA0
3VT5716-3AA30-0AA0
587,00 TL
587,00 TL
587,00 TL
587,00 TL
1.705,00 TL
1.705,00 TL
1.705,00 TL
2.410,00 TL
2.410,00 TL
2.410,00 TL
2.918,00 TL
2.918,00 TL
2.918,00 TL
3VT9210-6AP00
3VT9216-6AP00
3VT9225-6DT00
3VT9225-6AP00
3VT9340-6AP00
3VT9363-6DT00
3VT9363-6AP00
3VT9410-6DT00
3VT9480-6AP00
3VT9410-6AP00
3VT9512-6AP00
3VT9516-6DT00
3VT9516-6AP00
243,00 TL
327,00 TL
165,00 TL
487,00 TL
810,00 TL
216,00 TL
1.613,00 TL
322,00 TL
1.987,00 TL
2.966,00 TL
3.251,00 TL
322,00 TL
5.634,00 TL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
160
250
250
400
630
630
1000
800
1000
1250
1600
1600
Birim
Adet
Fiyat›
/
TL / Adet Kutu
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3VT1 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 160 A’e kadar)
4 kutuplu
3VT1 TES‹S KORUMASINA YÖNEL‹K SAB‹T TERM‹K VE MANYET‹K AÇTIRICILI KOMPAKT fiALTERLER
Düflük yol alma ak›ml› hat korumas› uygulamalar› için,
manyetik açt›r›c› 4xIn sabit de¤erdedir.
Nötr iletkeni korumal› tip.
4 Kutuplu Kompakt fialterler 415 VAC Ics=%50lcu
Anma
Ak›m›
In(A)
Manyetik
Ayar Sahas›
Ii(A)
Açt›r›c›
Tipi
Siparifl
No
Kesme
Kapasitesi
(kA)
40
50
63
80
100
125
160
160
200
252
320
400
500
640
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
3VT1704-2EH46-0AA0
3VT1705-2EH46-0AA0
3VT1706-2EH46-0AA0
3VT1708-2EH46-0AA0
3VT1710-2EH46-0AA0
3VT1712-2EH46-0AA0
3VT1716 -2EH46-0AA0
25
25
25
25
25
25
25
Birim
Fiyat›
TL / Adet
335,00
335,00
335,00
394,00
394,00
657,00
793,00
Adet
/
Kutu
1
1
1
1
1
1
1
4 kutuplu
3VT1 T‹P‹ KOMPAKT fiALTERLER‹ ‹Ç‹N TOPRAK KAÇA⁄I KORUMA MODÜLLER‹
3VT1 fialterleri için DI Modülleri
4 Kutuplu
Anma
Ak›m›
In(A)
160
3VT9116-5GA40
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
80...440
3VT9116-5GA40
1.048,00
1
Ani (gecikmesiz) 80...440
3VT9116-5GB40
683,00
1
3VT9115-5GY31
101,00
1
3VT9115-5GY41
134,00
1
3VT9116-5GY32
101,00
1
3VT9116-5GY42
134,00
1
Ayarlanabilir Ayarlanabilir
Kaçak Ak›m Gecikme Süresi
td (sn)
I (A)
0,030
0,100
0,300
0,500
1,000
3,000
Ani
0,1
0,2
0,3
0,5
1,0
Anma
Gerilim
Ue (V)
4 Kutuplu
160
0,300
3VT9116-5GB40
DI Modülleri Aksesuarlar›
Ba¤lant› Seti (k›sa)
3 - kutuplu
4 - kutuplu
Ba¤lant› Seti (uzun)
3 - kutuplu
4 - kutuplu
79
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Siparifl
No
Malzeme Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Kontak Durumu
Yard›mc› kontaklar
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
1W
1W
3VT9100-2AB10
3VT9100-2AB20
41,00
45,00
1
1
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
1W
1W
3VT9100-2AH10
3VT9100-2AH20
42,00
47,00
1
1
Alarm konta¤›
3VT9100-2AB10 Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
W: Enversör kontak
3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Yard›mc› veya alarm kontak
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
3VT9300-1AC00
3VT9300-1AE00
1 NO
1 NO
1 NC
1 NC
3VT9300-2AC10
3VT9300-2AC20
3VT9300-2AD10
3VT9300-2AD20
41,00
45,00
41,00
45,00
1
1
1
1
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
2 NC
2 NC
1 NO + 1NC
1 NO + 1NC
2 NO
2 NO
3VT9300-2AE10
3VT9300-2AE20
3VT9300-2AF10
3VT9300-2AF20
3VT9300-2AG10
3VT9300-2AG20
54,00
59,00
54,00
59,00
54,00
59,00
1
1
1
1
1
1
1W
1W
3VT9300-2AH10
3VT9300-2AH20
41,00
45,00
1
1
2W
3VT9300-2AJ00
56,00
1
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
Erken kapayan yard›mc› kontak
3VT9300-2AH10
Kontak Durumu
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
• Erken kapayan kontak
3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Yard›mc› veya alarm kontak
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
3VT9500-2AF10
• AC/DC 60 ... 250 V
• AC/DC 5 ... 60 V
3VT9500-2AF10
3VT9500-2AF20
54,00
54,00
1
1
3VT1 için
3VT2 için
3VT3 için
3VT4, 3VT5
3VT9100-8CA30
3VT9200-8CB30
3VT9300-8CB30
3VT9500-8CH30
38,00
27,00
98,00
115,00
1
1
1
3VT1 için
3VT9100-8CA40
57,00
1
2 NO + 2 NC
2 NO + 2 NC
3VT1, 3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
IP 20 koruma s›n›f› için klemens kapaklar›
Kablo pabuçlar› kullan›ld›¤› zaman ba¤lant›
noktas›ndaki koruma s›n›f›n› IP 20’ye yükseltmektedir
3VT9500-8CA30
4 kutuplu flalter için
Kablo pabuçlar› kullan›ld›¤› zaman ba¤lant›
noktas›ndaki koruma s›n›f›n› IP 20’ye yükseltmektedir
3VT9500-8CH30
80
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 kutuplu
3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3VT9100-1SC00
3VT9100-1SD00
3VT9100-1SE00
132,00
132,00
132,00
1
1
1
• AC/DC 24, 48 V
• AC 110, 230 V
• AC 230, 400 V
3VT9100-1UC00
3VT9100-1UD00
3VT9100-1UE00
173,00
173,00
173,00
1
1
1
• DC 24, 48 V
• DC 110, 220 V
3VT9100-1UU00
3VT9100-1UV00
173,00
173,00
1
1
• AC/DC 24, 40, 48 V
• AC/DC 110 V
• AC 230, 400, 500 V/DC 220 V
Düflük gerilim bobini
3VT9300-1SC00
3VT9300-1SD00
3VT9300-1SE00
133,00
133,00
133,00
1
1
1
• AC/DC 24, 40, 48 V
• AC/DC 110 V
• AC 230, 400, 500 V/DC 220 V
3VT9300-1UC00
3VT9300-1UD00
3VT9300-1UE00
173,00
173,00
173,00
1
1
1
Erken kapayan kontakl›*
• AC/DC 24, 40, 48 V
• AC/DC 110 V
• AC 230, 400, 500 V/DC 220 V
3VT9300-1UC10
3VT9300-1UD10
3VT9300-1UE10
211,00
211,00
211,00
1
1
1
3VT9500-1SF00
3VT9500-1SG00
3VT9500-1SH00
192,00
192,00
192,00
1
1
1
3VT9500-1SJ00
3VT9500-1SK00
3VT9500-1SL00
192,00
192,00
192,00
1
1
1
• AC/DC 24 V
• AC/DC 48 V
• AC/DC 110 V
3VT9500-1UF00
3VT9500-1UG00
3VT9500-1UH00
214,00
214,00
214,00
1
1
1
• AC 230 V/DC 220 V
• AC/DC 400 V
• AC/DC 500 V
3VT9500-1UJ00
3VT9500-1UK00
3VT9500-1UL00
214,00
214,00
214,00
1
1
1
Malzeme Cinsi
3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Açt›rma bobini
3VT9100-1SC00
• AC/DC 24, 48 V
• AC 110, 230 V/DC 110, 220 V
• AC 230, 400 V/DC 220 V
Düflük gerilim bobini
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
3VT9100-1UC00
3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Açt›rma bobini
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
3VT9300-2AJ00
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
3VT9300-1SC00
*(3VT9200-3M..0. motor mekanizmas› ile birlikte kullan›lmamal›d›r)
3VT9300-1UC00
3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Açt›rma bobini
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
• AC/DC 24 V
• AC/DC 48 V
• AC/DC 110 V
• AC 230 V/DC 220 V
• AC/DC 400 V
• AC/DC 500 V
Düflük gerilim bobini
3VT9500-1SJ00
Kumanda Gerilimi
Us AC 50/60 Hz veya DC
3VT9500-1UJOO
81
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 kutuplu
3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT fiALTER AKSESUARLARI
Malzeme Cinsi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Döner Tahrik Mekanizmalar› (Afla¤›daki 4 parçadan oluflmaktad›r ve ayr› ayr› siparifl edilmelidir)
1. Tahrik mekanizmas›*
• Kilitlemesiz
• Kilitlemeli
3VT9100-3HA10
3VT9100-3HA20
74,00
84,00
1
1
• Sa¤ yandan tahrik için, kilitlemesiz
• Sol yandan tahrik için, kilitlemesiz
3VT9100-3HD10
3VT9100-3HC10
99,00
99,00
1
1
• Kilitlemesiz
• Kilitlemeli
3. Tahrik kolu kap› montaj çerçevesi**
3VT9100-3HE10
3VT9100-3HE20
16,00
20,00
1
1
• Koruma s›n›f› IP40
• Koruma s›n›f› IP66 (Siyah)
4. Kap›dan veya panodan tahrik için uzatma mili
3VT9100-3HG10
3VT9100-3HG20
28,00
34,00
1
1
3VT9100-3HJ10
16,00
1
3VT9100-3HA10
2. Tahrik kolu
3VT9100-3HD10
3VT9100-3HE10
• Uzunlu¤u 350 mm
3VT9100-3HG10
*
(Kap›dan tahrik için tahrik mekanizmas› (3VT9100-3HA10) kilitlemesiz seçilmesi tavsiye edilir, kilitleme isteniyorsa
tahrik kolundan yap›lmas› gerekir)
** (3VT9100-3HE10 veya 3VT9100-3HE20 ile birlikte kullan›lmal›d›r)
3VT9100-3HJ10
3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Döner Tahrik Mekanizmalar› (Afla¤›daki 4 parçadan oluflmaktad›r ve ayr› ayr› siparifl edilmelidir)
1. Tahrik mekanizmas›*
3VT9200-3HA10
3VT9200-3HA20
3VT9300-3HA10
3VT9300-3HA20
109,00
119,00
149,00
162,00
1
1
1
1
• Kilitlemesiz fialter tipi VT250, VT630
• Kilitlemeli
fialter tipi VT250, VT630
3. Tahrik kolu kap› montaj çerçevesi**
3VT9300-3HE10
3VT9300-3HE20
23,00
28,00
1
1
• Koruma s›n›f› IP40 (Siyah) fialter tipi VT250, VT630
• Koruma s›n›f› IP66 (Siyah)fialter tipi VT250, VT630
3VT9300-3HG10
3VT9300-3HH20
34,00
45,00
1
1
3VT9300-3HJ10
17,00
1
• Kilitlemesiz
• Kilitlemeli
• Kilitlemesiz
• Kilitlemeli
3VT9300-3HA10
fialter tipi VT250
fialter tipi VT250
fialter tipi VT630
fialter tipi VT630
2. Tahrik kolu
3VT9300-3HE10
4. Kap›dan veya panodan tahrik için uzatma mili
• Uzunlu¤u 365 mm (k›salt›labilir) fialter tipi VT250, VT630
3VT9300-3HG10
*
(Kap›dan tahrik için tahrik mekanizmas› (3VT9200-3HA10 veya 3VT9300-3HA10) kilitlemesiz seçilmesi tavsiye edilir,
kilitleme isteniyorsa tahrik kolundan yap›lmas› gerekir)
**(3VT9300-3HE10 veya 3VT9300-3HE20 ile birlikte kullan›lmal›d›r)
3VT9300-3HJ10
82
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar)
Malzeme Cinsi
Siparifl
No
3 kutuplu
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Döner Tahrik Mekanizmalar› (Afla¤›daki 4 parçadan oluflmaktad›r ve ayr› ayr› siparifl edilmelidir)
3VT9500-3HA10
1. Tahrik mekanizmas›
• Kilitlemeli
3VT9500-3HA10
264,00
1
3VT9500-3HE10
45,00
1
3VT9500-3HG10
3VT9500-3HG20
56,00
66,00
1
1
3VT9500-3HJ10
34,00
1
216,00
1
3VT9300-8LA00
274,00
1
3VT9200-8LC10
3VT9300-8LC10
3VT9300-8LC20
274,00
274,00
274,00
1
1
1
3VT9500-8LA00
318,00
1
3VT9500-8LC10
318,00
1
2. Tahrik kolu
3VT9500-3HE10
• Kilitlemeli
3. Tahrik kolu kap› montaj çerçevesi*
3VT9500-3HG10
• Koruma s›n›f› IP44
• Koruma s›n›f› IP66
4. Kap›dan veya panodan tahrik için uzatma mili
• Uzunlu¤u 360 mm
3VT9500-3HJ10
*(3VT9500-3HE10 ile birlikte kullan›lmal›d›r)
3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Mekanik kilitleme
Mekanik kilitleme
Afla¤›daki parçalarla birlikte kullan›lmal›d›r
• 2 x 3VT9100-3HA/HC/HD.. tahrik mekanizmalar›
3VT9100-8LA00 ile kullan›lmak için (yandan tahrik mekanizmalar› ile
kullan›lamaz)
• 2 x 3VT9100-3HE.. tahrik kolu ile kullan›labilir
3VT9100-8LA00
3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Mekanik kilitleme
Mekanik kilitleme (milli)
3VT9300-8LA00
• Sabit tip flalter için fialter tipi VT250, VT630
Mekanik kilitleme (bowden kablolu)
• ‹ki adet 3VT2 flalterin kilitlemesi için
• ‹ki adet 3VT3 flalterin kilitlemesi için
• Bir adet 3VT2 ve bir adet 3VT3 flalterin kilitlemesi için
3VT9300-8LC10
3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Mekanik kilitleme
3VT9500-8LA00
Mekanik kilitleme (döner tahrik mekanizmal› flalter için)
• Sabit tip flalter için
Mekanik kilitleme (bowden kablolu)
3VT9500-8LC10
83
• ‹ki adet flalterin kilitlemesi için
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar)
Siparifl
No
Malzeme Cinsi
3 kutuplu
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Motor tahrik mekanizmalar›
Yandan tahrik motor mekanizmas›
3VT9100-3ME00
Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC
• AC/DC 24 V
• AC/DC 48 V
• AC/DC 110 V
• AC 230 V/DC 220 V
3VT9100-3MA00
3VT9100-3MB00
3VT9100-3MD00
3VT9100-3ME00
518,00
518,00
518,00
518,00
1
1
1
1
Koruma s›n›f› IP00, üç adet asma kilite kadar tak›labilir
Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC
• AC/DC 24 V
fialter tipi VT250
• AC/DC 48 V
fialter tipi VT250
• AC/DC 110 V
fialter tipi VT250
• AC 230 V/DC 220 V
fialter tipi VT250
3VT9200-3MJ00
3VT9200-3ML00
3VT9200-3MN00
3VT9200-3MQ00
745,00
745,00
745,00
745,00
1
1
1
1
• AC/DC 24 V
• AC/DC 48 V
• AC/DC 110 V
• AC 230 V/DC 220 V
3VT9300-3MJ00
3VT9300-3ML00
3VT9300-3MN00
3VT9300-3MQ00
1.531,00
1.531,00
1.531,00
1.531,00
1
1
1
1
3VT9500-3MNO0
3VT9500-3MQ00
2.102,00
2.102,00
1
1
3VT9500-3MN10
3VT9500-3MQ10
2.504,00
2.504,00
1
1
3VT9300-3MF10
402,00
1
3VT9100-3MF00
3VT9300-3MF00
98,00
98,00
1
1
3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Motor tahrik mekanizmalar›
Yay kurmal› motor mekanizmas›
3VT9300-3MQ00
fialter tipi VT630
fialter tipi VT630
fialter tipi VT630
fialter tipi VT630
3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Motor tahrik mekanizmalar›
Yay kurmal› motor mekanizmas›
Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC
• AC/DC 110 V
• AC 230 V/DC 220 V
3VT9500-3MQOO
Yay kurmal› motor mekanizmas› açma-kapama say›c›l›
Kumanda Gerilimi Us AC 50/60 Hz veya DC
• AC/DC 110 V
• AC 230 V/DC 220 V
Açma-kapama sayac›
3VT2 ve 3VT3 için
• 110 cm kablo ile birlikte
3VT9300-3MF10
Motor mekanizmas› için kumanda kablosu
3VT1 için
3VT9300-3MF00 3VT2 ve 3VT3 için
84
• 12 damarl› kablo, uzunlu¤u 60 cm
• 12 damarl› kablo, uzunlu¤u 60 cm
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3VT1-5 T‹P‹ KOMPAKT GÜÇ fiALTERLER‹ (40 A’dan 1600 A’ya kadar)
Siparifl
No
Malzeme Cinsi
3 kutuplu
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3VT1 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
3VT9100-4TA30
Bara ba¤lant› adaptörü kablo pabucu ve bara ba¤lant›s› yapmak için
3VT9100-4TA30
33,00
1
3VT9100-4ED30
88,00
1
3VT9100-4TN30
39,00
1
3VT9100-4PP30
22,00
1
3VT9200-4TA30
3VT9300-4TA30
37,00
98,00
1
1
3VT9200-4ED30
3VT9300-4ED30
98,00
157,00
1
• Cu/Al-Bara, kablo pabucu ba¤lant›s› için
fialter tipi VT250
fialter tipi VT630
Yard›mc› iletken terminali (1 tak›m = 3 adet)
3VT9200-4EE30
3VT9300-4EE30
98,00
157,00
1
• 1.5...2.5; 4...6 mm2 Cu esnek kablolar için fialter tipi VT250
fialter tipi VT630
3VT9200-4TN30
3VT9300-4TN30
39,00
39,00
1
3VT9100-3HL00
3VT9200-3HL00
3VT9300-3HL00
3VT9500-3HL00
44,00
44,00
97,00
127,00
1
1
1
1
• Cu/Al-Bara, kablo pabucu ba¤lant›s› için
3VT9200-4ED30
Geniflletilmifl bara ba¤lant› parçalar›
• Cu/Al-Bara, kablo pabucu ba¤lant›s› için
Yard›mc› iletken terminali
• 1.5...2.5; 4...6 mm2 Cu esnek kablolar için
3VT9300-4TN30
DIN Ray adaptörü
• 3VT1 flalter için
3VT9100-4PP30
3VT2 ve 3VT3 Tipi Kompakt fialter Aksesuarlar›
Bara ba¤lant› adaptörü kablo pabucu ve bara ba¤lant›s› yapmak için (1 tak›m = 3 adet)
3VT9200-4TA30
• Cu/Al-Bara, kablo pabucu ve esnek
bara ba¤lant›s› için
(fialter teslimat› kapsam›ndad›r)
fialter tipi VT250
fialter tipi VT630
Düz bara ba¤lant› parçalar› (1 tak›m = 3 adet)
• Cu/Al-Bara, kablo pabucu ba¤lant›s› için
3VT9300-4ED30
fialter tipi VT250
fialter tipi VT630
Geniflletilmifl bara ba¤lant› parçalar› (1 tak›m = 3 adet)
3VT9300-4EE30
3VT9200-4TN30
Kurma kolu kilitleme tertibat›
3VT9200-3HL00
85
• 3VT1 flalter için
• 3VT2 flalter için
• 3VT3 flalter için
• 3VT4 ve 3VT5 flalter için
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
LSING Koruma (Nötr korumas› için ak›m trafosu ayr›ca siparifl edilmelidir)
LSIN(G) Koruma (Nötr korumas› için ak›m trafosu ayr›ca siparifl edilmelidir)
3 kutuplu aç›k tip
güç flalteri 4)
Siparifl No
(55 ve 66 kA, ETU15B Trip üniteli fiyat)
1600
2000
1600
2000
2000
2000
3200
4000
3200
4000
1600
2000
1600
2000
2000
2000
3200
4000
3200
4000
55
55
55
55
55
55
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
3WL1120-2 - - 32
3WL1120-3 - - 32
55
55
55
55
55
55
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
3WL1120-2 - - 36
3WL1120-3 - - 36
Di¤er Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c› üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farklar›
2)
6.178,00
6.475,00
6.706,00
7.826,00
10.922,00
12.358,00
6.549,00
6.792,00
7.030,00
8.219,00
11.463,00
13.277,00
13.721,00
16.985,00
20.044,00
27.277,00
7.402,00
7.758,00
8.029,00
9.173,00
13.106,00
14.834,00
7.781,00
8.165,00
8.443,00
9.636,00
13.756,00
15.649,00
16.471,00
20.626,00
24.054,00
32.777,00
‹lave Fiyat
0,00
238,00
779,00
1.279,00
3)
1.442,00
2.190,00
2.737,00
88.
91
2) Boy III güç flalterleri ETU15B elektronik açt›rma ünitesi ile siparifl edilemez.
(bak›n›z sayfa 91)
86
4) 630-3200 A aras›ndaki güç flalterleri standart olarak yatay bara ba¤lant›l›d›r, 4000 A boy II güç flalterleri standart olarak düfley bara ba¤lant›l›d›r.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3 kutuplu aç›k tip
güç flalteri 4)
Siparifl No
Sabit montajl› tip 3 kutuplu flalterler (80 ve 100 kA, ETU15B Trip üniteli fiyat)
Yeni
630
800
1000
1250
1600
2000
630
800
1000
1250
1600
2000
4000
4000
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
3WL1106-4 - - 32
3WL1108-4 - - 32
3WL1110-4 - - 32
3WL1112-4 - - 32
3WL1116-4 - - 32
3WL1120-4 - - 32
4000
II
3WL1240-4 - - 31
6,655.00
6,903.00
7,311.00
8,547.00
12,145.00
15,543.00
7,248.00
7,710.00
8,675.00
12,520.00
14,408.00
17,567.00
20,559.00
27,494.00
8,409.00
8,705.00
10,179.00
14,179.00
17,837.00
22,088.00
23,946.00
29,809.00
30,473.00
47,481.00
62,592.00
(80 ve 100 kA çekmece dahil, ETU15B Trip üniteli fiyat)
Yeni
II
630
800
1000
1250
1600
2000
630
800
1000
1250
1600
2000
4000
4000
4000
4000
85
85
85
85
85
85
80
80
80
80
80
80
80
80
3WL1106-4 - - 36
3WL1108-4 - - 36
3WL1110-4 - - 36
3WL1112-4 - - 36
3WL1116-4 - - 36
3WL1120-4 - - 36
8,793.00
9,227.00
9,627.00
10,578.00
12,145.00
16,781.00
9,689.00
10,108.00
11,106.00
14,952.00
17,300.00
21,679.00
25,008.00
32,993.00
10,099.00
10,444.00
11,917.00
17,040.00
21,420.00
26,818.00
30,968.00
35,768.00
36.567,00
56.835,00
75,099.00
Di¤er Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c› üniteleri tipleri (ETU) için fiyat farklar›
2)
0,00
238,00
779,00
1.279,00
3)
1.442,00
2.190,00
2.737,00
88.
87
(1) (2) (3) (4) Dipnotlar için lütfen sy. 86’a bak›n›z.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON WL AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 6300 A’e KADAR
Sabit ve Çekmeceli Tip Siparifl No. ilaveleri
fialter kodunun ilk 12 basama¤›n›
Sayfa 72 ve 73’den seçiniz
Tahrik
Ön kurma yayl› elle tahrik
Mekanik kapamal›
Ön kurma yayl› elle tahrik
1. Yard.
Röle
Motor Tahrik Mekanizmas›
2. Yard.
Röle
Açt›rma Rölesi
110V AC/110V DC
(Mekanik ve elekt. kapama)
230V AC/220V DC
Motor tahrikli
208-240 V AC/220-250V DC
(Mekanik ve elekt. kapama)
110-127 V AC/110-125V DC
Motor - kapama bobini
24V DC
Açt›rma Rölesi “f” F1
yok
24V DC
sürekli enerji alt›nda
30V DC
tutulabilme özelli¤i
48V DC
sayesinde, flalter kapamaya
60V DC
karfl› kilitlenebilir
110V AC/110V DC
230V AC/220V DC
Açt›rma Rölesi “f” F2
yok
24V DC
sürekli enerji alt›nda
30V DC
tutulabilme özelli¤i
sayesinde, flalter kapamaya 48V DC
60V DC
karfl› kilitlenebilir
110V AC/110V DC
230V AC/220V DC
Düflük Gerilim Rölesi
24V DC
“r” F3
30V DC
0 ya da 200 ms gecikmeye 48V DC
60V DC
ayarlanabilir
110-127V AC/110-125V DC
208-240V AC/220-250V DC
380-415V AC
48V DC
Gecikmeli Düflük Gerilim
110-127V AC/110-125V DC
Rölesi “r” F4
208-240V AC/220-250V DC
0,2 sn-3.2 sn gecikmeye
ayarlanabilir
380-415V AC
1. Yard›mc› kontak blo¤u
Yard.
Kontaklar 2. Yard›mc› kontak blo¤u
Düflük Gerilim Bobini
1)
2)
Birim1)2)
Fiyat›
TL / Adet
Siparifl No. ‹lavesi
3WL 1... - .....1
0,00
2
3
4
5
6
373,00
373,00
2.132,00
2.132,00
2.132,00
0,00
373,00
373,00
373,00
373,00
373,00
373,00
0,00
373,00
373,00
373,00
373,00
373,00
373,00
595,00
595,00
595,00
595,00
595,00
595,00
595,00
1.083,00
1.083,00
1.083,00
1.083,00
0,00
433,00
433,00
433,00
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
U
M
N
P
Q
R
S
T
2
4
2NO + 2 NC
4NO + 4 NC
6NO + 2 NC
5NO + 3 NC
7
8
‹stenen aksesuarlar›n fiyatlar› standart flalter fiyat›na (S.86-87) ilave edilmelidir.
Çekmeceli flalterlerde kumanda fifli adedi kadar çekmeceli flalter için kumanda devresi prizi fiyat› (3WL9111-OAB08-0AA0)
fiyata ilave edilmelidir. Gerekli kumanda devresi prizi adedi için bknz. Sayfa 169.
Siparifl Ederken veya Sonradan ‹lave Edilebilen Aksesuarlar
Aç›klamalar
Motor Mekanizmas›
(kumanda fifli, prizi ve kapama bobini hariç)
Kapama veya Açt›rma Bobini
3WL9111-0AB03-0AA0
3WL9111-0AB08-0AA0
230V AC/220V DC
110V AC/110V DC
208-240V AC/220-250V DC
Düflük Gerilim Bobini
Ani/0,2sn gecikmeli tip
380-415V AC
208-240V AC/220-250V DC
Düflük Gerilim Bobini
380-415V AC
0,2sn-3.2sn gecikmeli tip
Elektriki ON Butonu
‹lave Yard›mc› Kontakt (2NO+2NC)
Sabit ve çekmeceli flalter için kumanda devresi priz (X5, X7, X8)
Sabit ve çekmeceli flalter için kumanda devresi fifli (X5, X7, X8)
Sabit tip flalterin kumanda devresi fifli için kodlama (X5, X7, X8)
Çekmeceli fialter için kumanda devresi ara soketi
Çekmeceli flalter için kumanda fifli ve ara soketi tek parça olarak
Kapamaya haz›r kontak
Trip ihbar kontak
Yay kuruldu konta¤›
Açma kapama say›c›s›
Kap› oyma çerçevesi
*
88
208-240V AC/220-250V DC
110-127V AC/110-125V DC
**
***
Siparifl Numaras›
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3WL9111-0AF04-0AA0**
3WL9111-0AF03-0AA0**
3WL9111-0AD06-0AA0*
3WL9111-0AD05-0AA0*
3WL9111-0AE05-0AA0**
3WL9111-0AE06-0AA0**
3WL9111-0AE13-0AA0**
3WL9111-0AE14-0AA0**
3WL9111-0AJ02-0AA0***
3WL9111-0AG01-0AA0**
3WL9111-0AB01-0AA0
3WL9111-0AB03-0AA0
3WL9111-0AB07-0AA0
3WL9111-0AB08-0AA0
3WL9111-0AB18-0AA0
3WL9111-0AH01-0AA0*
3WL9111-0AH14-0AA0***
3WL9111-0AH08-0AA0***
3WL9111-0AH07-0AA0
3WL9111-0AP01-0AA0
1.550.00
1.550,00
373,00
373,00
595,00
595,00
1.083,00
1.083,00
171,00
433,00
116,00
96,00
116,00
144,00
245,00
229,00
144,00
170,00
440,00
305,00
X6 kumanda devresi fifl ve prizi flalterde standart olarak mevcuttur. F1 açt›rma bobini, Y1 kapama bobini ve S20 kapamaya haz›r kontak için
ilave kumanda devresi fifli ve prizi siparifl edilmesine gerek yoktur. (Bknz. flalter ba¤lant›¤› flemas›: sayfa 170).
Motor, F3 düflük gerilim bobini, F2 açt›rma bobini ve ilave yard›mc› kontak için X5 kumanda devresi fifli ve prizi ayr›ca siparifl edilmelidir.
S24 trip ihbar konta¤›, S10 elektriki on butonu ve S21 yay kuruldu kona¤› için X7 kumanda devresi fifli ve prizi gerekmektedir.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON WL AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 6300 A’e KADAR
Sabit ve Çekmeceli Tip fialterler ‹çin Z Opsiyonlar›
fialter siparifl tam kodu sonuna “-Z” eklendikten sonra ilgili k›sa kodlar s›ralanmal›d›r.
“-Z” ‘li siparifl kodlar›
1 2 3 4 5 6 7
Aç›klamalar
K›sa
Kod
8 9 10 11 12 13 14 15 16
3WL
Z
ve ilave k›sa kod(lar)
+ ...+...
“opsiyonlar›
bildiren iflaret” Z
5 Basamakl› açma kapama
say›c›s› 1)
‹lave
Fiyat
TL
C 0 1
440,00
C 1 1
171,00
C 2 2
229,00
K 0 7
355,00
(BSS = Breaker Status Sensor)
fialter Veri Sensörü
F 0 1
839,00
PROFIBUS Haberleflme
ba¤lant›s› + BSS modülü 3)
F 0 2
3.458,00
Ölçme fonksiyonlu Plus
(PROFIBUS Haberleflme
ba¤lant›s› hariç 4)
F 0 5
3.676,00
Kap› oyma çerçevesi
T 4 0
305,00
Sabit tip flalter
S 5 5
907,00
Çekmece dahil çekmeceli flalter
için
R 5 5
1.089,00
fialter çekmecesi için
R 5 6
941,00
Çekmece hariç çekmeceli flalter
için
R 5 7
149,00
Çekmeceli flalter için
konum ihbar konta¤›
R 1 5
325,00
Çekmeceli flalter için k›zak
perdesi (Shutter) asma kilit
tak›labilir
R 2 1
590,00
704,00
1.568,00
EMV-Filtresi
F 3 1
Elektriki ON butonu 2)
Sadece kapama bobinli flalterle
mümkündür
Kapamaya haz›r kontak (S20)
1 NO kontak
Trip ihbar konta¤› 2)
1 enversör kontak
Karfl›l›kl› mekanik kilitleme
modülü (2 m bowden kablolu
kilitleme modülü)
1.568,00
Do¤ru ak›m darbe gürültülerinin
sönümlenmesi için filtre (örn.
frekans do¤rultucular› içeren
IT-fiebekelerinde oluflan gürültüler).
Yay kuruldu konta¤› 2)
1 NO kontak
89
C 2 0
1)
Sadece motor tahrik mekanizmal› flalterlerde mümkündür.
2)
“PROFIBUS-Haberleflmeli flalterlerde” yani Z-F02 opsiyonu ile mümkün de¤ildir.
3)
fialter çekmecesi ve çekmeceli flalterin ayr› ayr› siparifl edilmesi durumunda Z-F02 opsiyonunun
sadece çekmeceli flalterde bildirilmesi gerekir.
4)
Ölçme fonksiyonu PLUS’›n ba¤lant›s› için harici gerilim transformatörlerine ihtiyaç vard›r.
170,00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
*
Çekmece 1000 A
Çekmece 1600 A
Çekmece 2000 A
Çekmece 2500 A
Çekmece 3200 A
Çekmece 4000 A
Çekmece 4000 A
Çekmece 5000 A
Çekmece 6300 A
Çekmeceli flalter’e dönüfltürme seti
Çekmeceli flalter’e dönüfltürme seti
Çekmeceli flalter’e dönüfltürme seti
Boy
Boy
Boy
Boy
Boy
Boy
Boy
Boy
Boy
Boy
Boy
Boy
I
I
II
II
II
II
III
III
III
I
II
III
3WL9212-6AD00-0AA1
2.253,00
2.779,00
3.240,00
4.124,00
6.422,00
7.345,00
8.016,00
10.410,00
13.072,00
818,00
1.083,00
1.624,00
* Kumanda devresi soketi adedi kadar 3WL9111-0AB08-0AA0 veya 3WL9111-0AB18-0AA0 ayr›ca siparifl edilmelidir.
3WL çekmeceli flalter için konum ihbar konta¤›
1. Blok (3 mikro flalter)
2. Blok (6 mikro flalter)
3WL9111-0AH11-0AA0
3WL9111-0AH12-0AA0
325,00
562,00
3WL9111-0AH12-0AA0
590,00
704,00
1.136,00
117,00
117,00
149,00
163,00
217,00
440,00
117,00
117,00
149,00
163,00
217,00
440,00
117,00
117,00
149,00
163,00
217,00
440,00
305,00
421,00
541,00
81,00
183,00
406,00
1) Boy I düfley bara ba¤lantısından kısa devre kesme kapasitesi 55 ve 66kA olan 1000A'e kadar olan flalterler için
1 adet 3WL9111-0AM01-0AA0, 2000A'e kadar flalterlerde veya kısa devre kesme kapasitesi 85kA
olan flalterlerde 2 adet düfley bara ba¤lantı elemanı 3WL9111-0AM01-0AA0 gereklidir.
90
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
968,00
1.089,00
177,00
117,00
3WL9111-0BB21-0AA0
3WL elektronik trip üniteleri için mühürlenebilir kapak
3WL9111-0AT45-0AA0
ETU15B, ETU25B. ETU27B ve ETU 45 için
3WL9111-0AT45-0AA0
68,00
Kap› oyma çerçevesi ile birlikte kullan›lmaz, kapak ç›kar›labilir ve
her iki yandan aç›labilir
3WL9111-0AP02-0AA0
732,00
Asma kilit takmak için 2 adet fleffaf
kapak (1), tornavida ile tahrik için 6.35
mm delikli 2 adet kapak
3SB emniyet kilidi için 2 adet tafl›y›c›
3WL9111-0BA21-0AA0
3WL9111-0BA22-0AA0
3WL9111-0BA24-0AA0
325,00
501,00
556,00
3WL koruma kapa¤› (IP55)
3WL9111-0AP02-0AA0
Emniyet kilitsiz
CES marka kilitli
IKON marka kilitli
3WL9111-0AA21-0AA0
3WL9111-0AA22-0AA0
3WL9111-0AA23-0AA0
691,00
874,00
1.041,00
3WL9111-0AA2.-0AA0
826,00
1.050,00
1.251,00
3WL9111-0AA3.-0AA0
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
454,00
* ETU 25 ve üzeri flalterlerde kullan›labilir. fialter seçimi için sayfa 72 ve 73’e bak›n›z.
3 WL Güç flalterleriyle birlikte verilen modül maksimum nominal ak›ma tekabül etmektedir.
91
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON WL AÇIK T‹P fiALTER HABERLEfiME SEÇENEKLER‹
Siparifl
No.
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3WL9111-0AT26-0AA0
3WL9111-0AT20-0AA0
3WL9111-0AT27-0AA0
3WL9111-0AT23-0AA0
3WL9111-0AT21-0AA0
890,00
1.056,00
908,00
908,00
622,00
1
1
1
1
1
3WL9111-0AT33-0AA0
5.014,00
1
3WL9111-0BC21-0AA0
95,00
1
29,00
32,00
37,00
41,00
1
1
1
1
3WL9111-0BB68-0AA0
1.050,00
1
3WL9111-0AT12-0AA0
3.458,00
1
3WL9111-0AT15-0AA0
3WL9111-0AT16-0AA0
3WL9111-0AT04-0AA0
2.394,00
1.064,00
3.676,00
1
1
1
Malzeme Cinsi
Adet
/
Kutu
CubicleBUS Modülleri1)
Döner kodlama anahtarl› dijital ç›k›fl modülü, röle ç›k›fll›
Dijital ç›k›fl modülü,ayarlabilen, röle ç›k›fll›
Dijital girifl modülü
Analog ç›k›fl modülü
ZSI (Zone Selective Interlocking) Selektif koruma modülü
Parametreleme Kumanda ve ‹zleme Cihazlar›
3WL9 111-0AT23-0AA0
Güç flalteri veri adaptörü (BDA Plus)
Local interface vas›tas›yla, SENTRON güç flaltelerinin kalibrasyonu,
iflletilmesi, izlenmesi ve teflhis edilmesi; Breaker Data Adaptörü
ve SENTRON güç flalterine ba¤lant› kablosu teslimat çerçevesindedir.
Programlama cihaz› (örne¤in; dizüstü bilgisayar)Internet Explorer
üzerinden JAVA2 VM 1.4.0-01 uygulamas›yla çal›flt›r›labilir.
Ethernet/Intranet/Internet ba¤lant›s› için ek Ethernet arabirimine sahiptir.
BDA Plus 3WL fialter Ba¤lant› Kablosu
BDA Plus’u devre kesici SENTRON WL flalterinin x8
konnektörüne ba¤layan ba¤lant› kablosudur. COM 15 veya
harici CubicleBus modülleri kullan›lmad›¤›nda gereklidir,
uzunlu¤u 2 m’dir.
3WL911-0AT33-0AA0
Haberleflme Aksesuar›
CubicleBUS Modülleri için kullan›ma haz›r ba¤lant› kablolalar›
3WL9 111-0AT15-0AA0
COM 15’li SENTRON WL ba¤lant›s› için 0,2 m
COM 15’li SENTRON WL ba¤lant›s› için 1 m
COM 15’li SENTRON WL ba¤lant›s› için 2 m
COM 15’siz SENTRON WL ba¤lant›s› için 2 m
3WL9111-0BC04-0AA0
3WL9111-0BC02-0AA0
3WL9111-0BC03-0AA0
3WL9111-0BC05-0AA0
Haberleflme çözümleri için SENTRON El Kitab›n› [email protected] adresinden talep edebilirsiniz.
Gerilim Transformatörü
3-kutuplu
Plus ölçme fonksiyonlu
SENTRON WL için
380-690 V / 100 V, CLASS 0.5
Donan›m Eklenmesi ve Yedek Parçalar
Profibus ekleme kiti
3WL9 111-0AT16-0AA0
Profibus iletiflim yenileme kiti; COM 15, BSS ve ETU45B ve ETU76B
açma birimleri ile birlikte SENTRON güç flalteri kablolar›n› içerir.
COM 15 Profibus Modülü
fialter Durum Sensörü (BSS)
Gerilim Transformatörsüz Plus Ölçme Fonksiyonu2
CubicleBUS modülleri ve ölçme fonksiyonlar› gibi tüm haberleflme bileflenleri, ETU45B, ETU55B ve ETU76B açt›rma üniteleri ile kullan›l›r.
1) Her CubicleBUS modülü, bu modülleri birbirine ba¤layan 0,2 m’lik kabloyla birlikte teslim edilmektedir.
Güç flalterine ba¤lant› için daha uzun bir kablo gereklidir.
2) * Gerilim transformatörü ayr›ca siparifl edilmelidir.
92
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
fiEBEKE-GENERATOR OTOMAT‹K TRANSFER PANOSU
Siparifl
No.
Malzeme Cinsi
3WX3666-7J.00
fiebeke ve generatör flalterinin,
flebeke enerjisinin kesilip geri
gelmesine göre otomatik olarak
devreye al›n›p ç›kar›lmas›n›
sa¤lar. Zaman röleleri, seçme
flalteri durum gösterge
lambalar› ile birlikte.
TS 3367, IEC 439, CE.
1)
2)
3)
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3WL1 için 1)
3WT8 için 1)
3WX3666-7JA003)
3.034,00
1
3VL1-3VL8 için 2)
3VT1-3VT5 için 2)
3WX3666-7JC003)
3.385,00
1
Kullan›lacak her bir 3WL veya 3WT flalter için gerekli olan aksesuarlar için afla¤›daki listeyi inceleyiniz.
Kullan›lacak her bir 3VL veya 3VT flalter için gerekli olan aksesuarlar için afla¤›daki listeyi inceleyiniz.
Kumanda gerilimi 220V AC’dir.
1.550,00
373,00
373,00
229,00
144,00
116,00
96,00
116,00
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
3.325,00
Sayfa 96’daki motorlu 3WT fialter Kodlar› motor, açt›rma bobini kapamaya haz›r kontak ve trip ihbar konta¤›
içerdi¤inden ayr›ca bir aksesuar siparifl edilmemesi gerekir.
3VL fialterlerinin 3WX3666-7JC00 ile kullan›lmas› için gerekli yard›mc› donan›mlar
Motor Mekanizmas› + Alarm Kontak + ‹lave Kontak Eleman›
Grup 1
Grup 2
(VL 160X, VL 160 ve VL 250 fialterler için)
a) Motor mekanizmas› 220 VAC
b) 3VL9400-2AD00 x 1 adet
c) 3SB3400-0K x 1 adet
(VL 630, VL 800, VL 1250 ve VL 1600 fialterler için)
a) Motor mekanizmas› 220 VAC
b) 3VL9800-2AE00 x 1 adet
c) 3SB3400-0K x 1 adet
2HS(1N0+1NC) + 1AS (1N0) Yard. + Alarm Kontak
(1NC) ‹lave Kontak Eleman›
2HS(1N0+1NC) + 1AS (1N0) Yard. + Alarm Kontak
(1NC) ‹lave Kontak Eleman›
3VT için gerekli yard›mc› aksesuarlar
fialter Tipi
3VT1
3VT2
3VT3
3VT4 ve 3VT5
93
Motor
3VT9100-3M_00
3VT9200-3M_00
3VT9300-3M_00
3VT9500-3M_00
Yard›mc› Kontak
3VT9100-2AB10x2
3VT9200-2AF10
3VT9300-2AF10
3VT9500-2AF10
Alarm Kontak
3VT9100-2AH10
3VT9300-2AH10
3VT9300-2AH10
motorla birlikte 1 adet gelmektedir.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON KORUMA, ANAHTARLAMA ve ÖLÇÜM C‹HAZLARI
SENTRON ATC 5300 Otomatik fiebeke Jeneratör Kumanda Cihaz›
SENTRON ATC 5300 cihaz› iki adet motorlu flalterle birlikte otomatik flebeke jeneratör transfer
sistemini meydana getirir. Bu cihaz sayesinde alçak gerilim enerji da¤›t›m›n›zda iki besleme
kayna¤› aras›nda otomatik veya manuel transfer yap›labilmektedir.
SENTRON ATC 5300
• Kullan›m kolayl›¤› sunan LED gösterge sayesinde ölçüm de¤erlerinin hassas bir flekilde
ayarlanmas› ve gösterilmesi
• fiebeke - fiebeke, fiebeke - Jeneratör veya Jeneratör - Jeneratör gibi enerji kaynaklar› aras›nda
seçim yap›labildi¤inden çok yönlü kullan›m imkan›
• SENTRON ATC SOFTWARE (program›) sayesinde kolayca programlanabilir (Opsiyonel)
(Cihaz programlanmas› cihaz›n üzerinden yap›labilmektedir. Software gerektirmemektedir.)
• MODBUS RTU üzerinden enerji yönetim sistemlerine ba¤lanabilme imkan›
• Ayarlanabilir zaman aral›klar›nda jeneratörü test edebilme imkan›
Afla¤›daki SENTRON ürünleriyle uyumludur:
1. SENTRON 3 VL kompakt güç flalterleri
2. SENTRON 3 VT kompakt güç flalterleri
3. SENTRON 3 WL kompakt güç flalterleri
4. SENTRON 3 WT kompakt güç flalterleri
Malzeme Cinsi
SENTRON ATC 5300
Siparifl
No.
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3KC9000-8TL30
4.887,00
1
• Kompakt pano tipi 144x144x96 mm
• Vidal› klemens ba¤lant›
• AC/DC gerilim beslemesi
• AC 220...240V, 45...60Hz
• DC 9...70V
• Nominal gerilim ayar aral›¤› : AC100...690V
SENTRON SOFTWARE ATC
Parametrelendirme ve uzaktan kumanda için bilgisayar program›.
Bilgisayar veya kumanda cihaz›na ba¤lant› için kablo dahil. Kablo uzunlu¤u 1,8 m.
SENTRON SOFTWARE ATC
• Software ve el kitab› dahil CD
• Hard-ve Software gereksinimleri:
- Pentium, 64 MB Ram
- COM - ba¤lant› ara birimi (RS232 seriell)
- CD sürücü
- Windows 95/98/2000/XP/Vista/Windows 7
Malzeme Cinsi
SENTRON SOFTWARE ATC
94
Siparifl
No.
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3KC9000-8TL70
1.630,00
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON ATC5300 fiebeke Jeneratör Otomatik Kumanda Cihazının
Siemens flalterlerle kullanılması için gerekli malzemeler
95
fialter Tipi
3VL
Gerekli Aksesuarlar
Yardımcı kontak (kilitleme için ) “1 NC”
Yardımcı kontak (flalter konumu) “1 NO”
Alarm Kontak (trip bilgisi) “1 NO”
Motor mekanizması
3VT
Yardımcı kontak (kilitleme için ) –
3VT1 , 3VT2 ve 3VT3 - “1 NC”
3VT4 VE 3VT5 - “2 NC”
Yardımcı kontak (flalter konumu) “1 NO”
Alarm Kontak (trip bilgisi) “1 NO”
Motor mekanizması
3WL1
Yardımcı kontak (kilitleme için ) “1 NC”
Yardımcı kontak (flalter konumu) “1 NO”
Alarm Kontak (trip bilgisi) “1 NO”
Açtırma bobini F1
Kapama bobini Y1
Motor mekanizması
3WT8
Yardımcı kontak (kilitleme için ) “1 NC”
Yardımcı kontak (flalter konumu) “1 NO”
Alarm Kontak (trip bilgisi) “1 NO”
Açtırma bobini F1
Kapama bobini Y1
Motor mekanizması
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON 3WT SER‹S‹ AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 4000 A’e KADAR
Nominal iflletme k›sa devre açma kapasitesi lcs lcu
Nominal iflletme gerilimi AC 500 V
Nominal iflletme ak›m› 400 - 4000 A
Sabit tipte 3 kutuplu
2 Boy ile AC 500 V’da 66kA k›sa devre açma kapasitesine kadar
50 C’ye kadar nominal ak›m ile yüklenebilme imkan›
LCD göstergeli trip ünitesi ve LSI koruma standart
Trip ihbar konta¤› standart
Kapamaya haz›r göstergesi ve konta¤› standart
2NO + 2NC kontak standart
Kap› oyma çerçevesi standart
ETU35WT Elektronik Trip Ünitesi:
LSI koruma
L: IR 0,4 ... 1,0 x In
S: Id 1,25 ... 12 x In; td 0 ... 400 msn
I : li
20ln, maks. 50kA
Termik haf›za on/off yap›labilir
Faz kayb› duyarl›l›¤› tsd 20 msn (M) ayarlanabilir
Ak›m de¤erini gösteren arkadan ›fl›kl› LCD göstergesi
Açma nedenini sorgulama ve kendi kendini test imkan›
Sabit tip 3 kutuplu
aç›k tip güç flalteri 1)
Siparifl No
ETU 35WT
Sabit montajl› tip 3 kutuplu flalterler (55 ve 66 kA)
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
Yeni
55
55
55
66
66
66
66
66
3WT8080-5AA00-0AA2
3WT8100-5AA00-0AA2
3WT8120-5AA00-0AA2
3WT8161-5AA00-0AA2
3WT8202-5AA00-0AA2
3WT8252-5AA00-0AA2
3WT8322-5AA00-0AA2
3WT8402-5AA02-0AA2
5,306,00
5,541,00
6,684,00
10.169,00
12.426,00
15.690,00
18.750,00
25.982,00
55
55
55
66
66
66
66
66
3WT8080-5UA70-0AA21)
3WT8100-5UA70-0AA21)
3WT8120-5UA70-0AA21)
3WT8161-5UA70-0AA21)
3WT8202-5UA70-0AA21)
3WT8252-5UA70-0AA21)
3WT8322-5UA70-0AA21)
3WT8402-5UA72-0AA21)
6.601,00
6.836,00
7.979,00
11.463,00
13.721,00
16.985,00
20.044,00
27.277,00
55
55
55
66
66
66
66
66
3WT8080-5AA04-5AB22)
3WT8100-5AA04-5AB22)
3WT8120-5AA04-5AB22)
3WT8161-5AA04-5AB22)
3WT8202-5AA04-5AB22)
3WT8252-5AA04-5AB22)
3WT8322-5AA04-5AB22)
3WT8402-5AA06-5AB22)
6.615,00
6.890,00
8.056,00
12.461,00
15.177,00
19.332,00
22.759,00
31.482,00
3WT8080-5UA74-5AB21)2)
3WT8100-5UA74-5AB21)2)
3WT8120-5UA74-5AB21)2)
3WT8161-5UA74-5AB21)2)
3WT8202-5UA74-5AB21)2)
3WT8252-5UA74-5AB21)2)
3WT8322-5UA74-5AB21)2)
3WT8402-5UA76-5AB21)2)
7.910,00
8.185,00
9.351,00
13.756,00
16.471,00
20.626,00
24.054,00
32.777,00
Sabit montajl› tip 3 kutuplu motorlu flalterler (55 ve 66 kA)
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
4000
Çekmeceli tip 3 kutuplu flalterler (55 ve 66 kA)
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
3800
Yeni
Çekmeceli tip 3 kutuplu motorlu flalterler (55 ve 66 kA)
800
1000
1250
1600
2000
2500
3200
3800
55
55
55
66
66
66
66
66
1) Motor mekanizmas› açt›rma bobini, kapama bobini ve ilave yard›mc› kontak 2 enversör fiyata dahildir.
2) Çekmeceli flalterde shutter fiyata dahildir.
Ba¤lant› tipleri:
1) 800 - 3200 A aras› 3WT8 sabit tip güç flalterleri standart olarak yatay bara ba¤lant›l›d›r. 4000 A sabit tip güç flalteri
standart olarak düfley bara ba¤lant›l›d›r.
2) 800 - 3200 A aras› 3WT8 çekmeceli tip güç flalterleri standart olarak yatay bara ba¤lant›l›d›r. 3800 A çekmeceli
tip güç flalteri standart olarak düfley bara ba¤lant›l›d›r.
3) 3WT8 güç flalteri ba¤lant› flemas› için sayfa 171’e bak›n›z.
96
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON 3WT SER‹S‹ AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 4000 A’e KADAR
3 kutuplu aç›k tip
güç flalteri Çekmecesi 2)
Siparifl No
3WT8 fialter için Çekmece (Çekmeceli flaltere dönüfltürme seti ayr›ca siparifl edilmelidir.)
3 kutuplu
400 ... 1250
1600
2000 ... 2500
3200
3800
3WT9883-2AC10**
3WT9883-4AC10**
3WT9883-6AC10**
3WT9883-7AC10**
3WT9883-8BC20**
1.498,00
1.619,00
1.667,00
1.883,00
2.990,00
** 2 adet kumanda devresi ba¤lant› soketi fiyata dahildir.
3WT8 sabit tip güç flalterini çekmeceli tip güç flalterine dönüfltürme seti.
3 kutuplu
Sabit tip flalteri çekmeceli flaltere dönüfltürmek için
Sabit tip flalteri çekmeceli flaltere dönüfltürmek için
3WT9888-0GA00
3WT9888-0KA00
888,00
959,00
Sonradan ilave edilebilen ve yedek parça olarak siparifl edilebilen aksesuarlar
Aç›klamalar
3WT9866-3JA00
3WT9851-1JK00
97
Kapama Bobini veya 2. Açt›r›c› Bobin
Düflük Gerilim Bobini
Ani/0,2sn gecikmeli tip
Düflük Gerilim Bobini
0,2sn-3.2sn gecikmeli tip
Motor mekanizmas›
‹lave yard›mc› kontak
Kumanda Devresi Soketi (Sabit Tip)
Kumanda Devresi Soketi (Çekmeceli Tip)
Mekanik Kilitleme Modülü
Mekanik Kilitleme Modülü
‹lave Bowden Kablosu 2m.
‹lave Bowden Kablosu 3m.
220-240V AC/220-250V DC
220-240V AC/220-250V DC
380-415V AC
220-240V AC
380-415V AC
220-240V AC/220-250V DC
2 enversör
Sabit tip flalter için
çekmeceli tip flalter için
Siparifl Numaras›
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3WT9851-1JK00
3WT9853-1JK00
3WT9853-1JM00
3WT9854-1JK00
3WT9854-1JM00
3WT9832-1JK00
3WT9816-1CE00
3WT9825-1JC00
3WT9827-1JA00
3WT9866-3JA00*
3WT9866-4JA00*
3WT9866-8JA00**
3WT9866-8JA01**
255,00
407,00
407,00
669,00
669,00
1.116,00
255,00
63,00
63,00
1.002,00
1.002,00
239,00
312,00
* Herbir flalter için bir adet siparifl edilmelidir, 2m. bowden kablosu dahildir.
** Üç flalteri birbiriyle mekaniki olarak kilitlemek için, her flalter için ilave birer adet bowden kablosu
ayr›ca siparifl edilmelidir.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3KD YÜK KES‹C‹ AKSESUARLARI
Yeni
3KD YÜK KES‹C‹ BOY 3’ten BOY 5 ‘e KADAR
Ana Bileflenleri ve Aksesuarlar›
98
1 3KD yük kesici
6 Klemens kapa¤› uzun tip
2 Do¤rudan tahrik kolu
7 N / PE klemensi (sabit köprülü)
3 Kap›dan tahrik mekanizmas›
8 Nötr klemensi (ayr›labilir geçis klemensli)
4 Faz ayr›c› plaka
9 4. kontak eleman›
5 Klemens kapa¤› k›sa tip
10 Yard›mc› kontak eleman›
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3KD T‹P‹ S‹GORTASIZ YÜK KES‹C‹LER‹
Malzeme Cinsi
Yeni
Birim
Siparifl No.
Anma
Adet
Boy Ak›m›
Fiyat›
/
(A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli TL / Adet Kutu
3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-1, IEC 60947-3
Yük altında açma
kapama yapabilir.
‹zolasyon gerilimi :
1000 VAC
3KD5230-0RE20-0
3KD3230-0NE10-0
2
Kullanım sınıfları :
AC21A, DC21A
AC22A, DC22A
AC23A, DC23A
3
nominal iflletme gerilimi
690VAC (50/60Hz)
4
yassı ba¤lantılı tiplerde
klemens ba¤lantı
kapakları ayrıca siparifl
edilmelidir.
5
80
100
125
160
200
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
3KD2830-0NE10-0
3KD3030-0NE10-0
3KD3230-0NE10-0
3KD3430-0NE10-0
3KD3630-0NE10-0
3KD3630-0PE10-0
3KD3830-0PE10-0
3KD4030-0PE10-0
3KD4230-0PE10-0
3KD4430-0QE10-0
3KD4630-0QE10-0
3KD4830-0QE10-0
3KD5030-0RE10-0
3KD5230-0RE10-0
3KD5430-0RE10-0
3KD2830-0NE20-0
3KD3030-0NE20-0
3KD3230-0NE20-0
3KD3430-0NE20-0
3KD3630-0NE20-0
3KD3630-0PE20-0
3KD3830-0PE20-0
3KD4030-0PE20-0
3KD4230-0PE20-0
3KD4430-0QE20-0
3KD4630-0QE20-0
3KD4830-0QE20-0
3KD5030-0RE20-0
3KD5230-0RE20-0
3KD5430-0RE20-0
190,00
259,00
293,00
367,00
415,00
440,00
528,00
551,00
821,00
945,00
1.188,00
2.622,00
3.429,00
4.023,00
4.352,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3KD YÜK KES‹C‹ AKSESUARLARI
Siparifl
No
Aç›klamalar
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
4. Kutup Eleman› (Anahtarlamal› kutup)
Yass› Ba¤lant›
3KD9205-0
3KD9205-0
3KD9305-0
3KD9405-0
3KD9505-0
92,00
227,00
545,00
1.410,00
1
1
1
1
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
Nötr veya PE Modülü (Sabit köprülü)
Yass› Ba¤lant›
3KD9206-0
3KD9306-0
3KD9406-0
3KD9506-0
61,00
152,00
363,00
941,00
1
1
1
1
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
3KD9206-7
3KD9306-7
3KD9406-7
3KD9506-7
55,00
136,00
275,00
847,00
1
1
1
1
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
Nötr Modülü (Ayr›labilir geçifl klemensi)
Yass› Ba¤lant›
3KD9206-0
3KD9206-7
Yard›mc› Kontak Modülü Boy 2 için1)
Standart tip
Test fonksiyonlu tip
Test fonksiyonlu ve erken kapatan kontakl›
3KD9103-5
3KD9103-6
3KD9103-7
34,00
34,00
34,00
1
1
1
15,00
15,00
22,00
30,00
30,00
1
1
1
1) Yard›mc› kontak eleman› ayr›ca siparifl edilmelidir. En fazla 2 yard›mc› kontak eleman› monte edilebilir
3KD9103-5
Yard›mc› Kontak Elemanı Boy 3 ve 5 için2)
3SB3400-0B
3SB3400-0A
99
1 NO
1 NC
1 NO+1NC
2 NO
2 NC
2) Tahrik eleman›na monte edilir.
3SB3400-0B
3SB3400-0C
3SB3400-0A
3SB3400-0D
3SB3400-0E
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3KD YÜK KES‹C‹ AKSESUARLARI
Aç›klamalar
Yeni
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3KD9201-1
3KD9301-1
3KD9401-1
3KD9501-1
81,00
104,00
123,00
177,00
1
1
1
1
3KD9201-2
3KD9301-2
3KD9401-2
3KD9501-2
81,00
104,00
123,00
177,00
1
1
1
1
Tahrik Kolu (Standart tip)
Gri (3 asma kilide kadar tak›labilir)
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
3KD9201-1
Sar› / K›rm›z› (3 asma kilide kadar tak›labilir)
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
3KD9201-2
Kap›dan Tahrik Mekanizmas› Komple 300 mm Uzatma Mili ve Kuplaj Parças› Dahil
Gri (3 asma kilide kadar tak›labilir)
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
3KD9215-1
3KD9302-1
1
1
1
1
3KD9215-2
3KD9315-2
3KD9415-2
3KD9515-2
110,00
127,00
173,00
276,00
1
1
1
1
8UC6032
3KD9302-0
8UC6033
8UC6034
29,00
35,00
37,00
42,00
1
1
1
1
8UC6082
3KD9302-1
8UC6083
8UC6084
45,00
59,00
62,00
71,00
1
1
1
1
8UC6022
8UC6023
8UC6024
29,00
54,00
79,00
1
1
1
75,00
149,00
170,00
1
1
1
Uzatma Mili 300 mm Uzunlukta
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
3KD9302-0
110,00
127,00
173,00
276,00
Sar› / K›rm›z› (3 asma kilide kadar tak›labilir)
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
3KD9215-2
3KD9215-1
3KD9315-1
3KD9415-1
3KD9515-1
Uzatma Mili 600 mm Uzunlukta
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
Mil Birlefltirme Parças›
8 x 8 mm mil için
10 x 10 mm mil için
12 x 12 mm mil için
8UC6023
Kuplaj Ara Parças›
8 x 8 mm mil için
10 x 10 mm mil için
12 x 12 mm mil için
8UC6013
100
8UC6017-2AA
8UC6013
8UC6014
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3KD YÜK KES‹C‹ AKSESUARLARI
Aç›klamalar
Yeni
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3KD9108-6
3KD9308-6
3KD9408-6
3KD9508-6
63,00
69,00
90,00
120,00
1
1
1
1
3KD9108-8
3KD9308-8
3KD9408-8
3KD9508-8
84,00
91,00
120,00
160,00
1
1
1
1
3KD9204-6
3KD9304-6
3KD9404-6
3KD9504-6
93,00
123,00
154,00
333,00
1
1
1
1
3KD9204-7
3KD9304-7
3KD9404-7
78,00
86,00
123,00
1
1
1
3KD9204-8
3KD9304-8
3KD9404-8
3KD9504-8
125,00
151,00
205,00
417,00
1
1
1
1
3KD9204-5
3KD9304-5
3KD9404-5
95,00
108,00
161,00
1
1
1
Faz Ay›r›c› Plakalar
3 Kutuplu Cihazlar ‹çin (1 tak›m 6 adet)
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
4 Kutuplu Cihazlar ‹çin (1 tak›m 8 adet)
3KD9108-6
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
Klemens Kapaklar›
Standart Tip
3 Kutuplu Cihazlar ‹çin (1 tak›m 6 adet)
3KD9204-6
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
K›sa Tip
3 Kutuplu Cihazlar ‹çin (1 tak›m 6 adet)
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
3KD9204-7
Klemens Kapaklar›
Standart Tip
4 Kutuplu Cihazlar ‹çin (1 tak›m 8 adet)
3KD9204-8
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
Boy 5 için; 3KD....-.R
K›sa Tip
4 Kutuplu Cihazlar ‹çin (1 tak›m 8 adet)
Boy 2 için; 3KD....-.N
Boy 3 için; 3KD....-.P
Boy 4 için; 3KD....-.Q
3KD9204-5
101
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON 3K T‹P‹ S‹GORTALI ve S‹GORTASIZ YÜK KES‹C‹LER
Malzeme Cinsi
Anma
Ak›m›
(A)
Siparifl
No.
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3KL5 Sigortal› Yük Kesicileri
Yayl› Mandal Mekanizmas› ile Elle Tahrik
3KL5230-1EB01
Yeni
Boy: 00*
Boy: 00*
Boy: 00*
Kap› kilitlemeli tahrik mekanizmas› Boy: 1*
asma kilit takilabilir siyah mandal Boy: 2*
ve uzatma mili ile birlikte
Boy: 3*
Boy: 3 ve 21)
63
125
160
250
400
630
8001)
3KL5030-1GB01
3KL5230-1GB01
3KL5330-1GB01
3KL5530-1GB01
3KL5730-1GB01
3KL6130-1GB00
3KL6230-1GB02
456,00
645,00
959,00
1.643,00
2.334,00
3.796,00
6.079,00
1
1
1
1
1
1
1
3KX3517-3AA
3KX3527-3AA
3KX3557-3AA
3KX3561-0AA00
69,00
102,00
173,00
303,00
1
1
1
1
3KX3507-0AA01
3KX3557-0AA01
53,00
88,00
1
1
3SB1400-0A
12,30
1
1) SITOR 3NE sigortalar ile kullan›labilir.
3KL5 Sigortal› Yük Kesici Aksesuarlar›
Sigorta Kapa¤› (Sadece aç›k durumdayken kilitleme kalkar ve sökülebilir.)
3KL5030 için
3KL5040/3KL52/3KL53 için
3KL55/57 için
3KL61 / 3KL62 için
Faz Ay›r›c› Plaka (1 Tak›m = 5 Adet)
3KL5030/3KL5040/3KL52/3KL53
3KL55/3KL57
Yard›mc› Kontak Eleman›
(1 NO + 1 NC)
* Bu kesicilerde; yeni tip, ilave ön yüzey bayrak göstergeli ve izole kapakl›, 3NA6 NH-B›çakl› sigorta buflonlar› da kullan›labilir.
3KA 71 Yük Kesici (Sigortas›z) 3Kutuplu: EN60493-IEC439
Yük alt›nda açma kapama yap›labilir.
‹zolasyon gerilimi:
1000 VAC
2500VDC
Kullan›m s›n›flar›:
3KA71...
AC21A
AC22A
AC23A
OFF Pozisyonunda 3 asma kilide kadar
tak›labilir.
32
63
100
125
160
200
250
315
400
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
3KA71 11-3AA00
3KA71 13-3AA00
3KA71 15-3AA00
3KA71 16-3AA00
3KA71 21-3AA00
3KA71 22-3AA00
3KA71 23-3AA00
3KA71 31-3AA00
3KA71 32-3AA00
3KA71 41-3AA00
3KA71 51-3AA00
3KA71 52-3AA00
3KA71 53-3AA00
3KA71 54-3AA00
3KA71 55-3AA00
3KA71 56-3AA00
3KA71 57-3AA00
Not: Do¤rudan tahrik mekanizmas› veya kap›dan tahrik mekanizmas› ayr›ca siparifl edilmelidir.
102
248,00
264,00
291,00
329,00
412,00
493,00
592,00
618,00
920,00
1.331,00
2.937,00
3.841,00
4.506,00
4.875,00
6.417,00
8.035,00
8.375,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON 3K T‹P‹ S‹GORTALI ve S‹GORTASIZ YÜK KES‹C‹LER
3KA 71 Yük Kesici için Do¤rudan Tahrik Mekanizmas› (Ana kontak örtü kapa¤› ile birlikte)
3KA71 1 için
3KA71 2 için
3KA71 3 için
3KA71 4 için
3KA71 5 için, 1250A’e kadar
3KA71 5 1600-3150A aras›nda
3KX71 15-1AA00
3KX71 15-2AA00
3KX71 15-3AA00
3KX71 15-4AA00
3KX71 15-5AA00
3KX71 15-5CA00
51,00
59,00
77,00
83,00
109,00
248,00
1
1
1
1
1
1
3KX71 12-2AA00
3KX71 12-4AA00
3KX71 12-5AA00
3KX71 12-5CA00
59,00
145,00
126,00
264,00
1
1
1
1
3KA 71 Yük Kesici için Kap›’dan Tahrik Mekanizmas›
3KA71 1 ve 3KA71 2 için
3KA71 3 ve 3KA71 4 için
3KA71 5 için, 1250A’e kadar
3KA71 5 1600-3150A aras›nda
3KA 71 Yük Kesicileri ile Envensör fialter Oluflturma Seti (2 adet 3KA71 Yük Ay›r›c›s›n›n Yanyana Montaj› ile)
I-0-II Pano Kap›s› Tahrik Mekanizmas› dahil (flalterler fiyata dahil de¤ildir)
3KA71 2 için
3KA71 31 için
3KA71 32 ve 3KA71 4 için
3KA71 5 için 1250A’e kadar
3KA71 5 için 1600-3150A aras›nda
3KX71 21-2AA00
3KX71 21-3AA00
3KX71 21-4AA00
3KX71 21-5AA00
3KX71 21-5CA00
437,00
444,00
575,00
749,00
1.003,00
1
1
1
1
1
3KX7116-2AD00
3KX7116-5AD00
36,00
49,00
1
1
3KX7141-2AB00
3KX7142-2AB00
3KX7141-4AA00
3KX7142-4AA00
3KX7141-6AA00
3KX7142-6AA00
3KX7143-5AA00
3KX7144-5AA00
34,00
55,00
36,00
62,00
36,00
62,00
36,00
62,00
1
1
1
1
1
1
1
1
3KX71 31-1AA00
3KX71 31-2AA00
3KX71 31-3AA00
3KX71 31-4AA00
3KX71 31-5AA00
3KX71 31-5CA00
30,00
33,00
43,00
50,00
92,00
126,00
1
1
1
1
1
1
3KX71 31-1AB00
3KX71 31-2AB00
3KX71 31-3AB00
3KX71 31-4AB00
3KX71 31-5AB00
3KX71 31-5CB00
30,00
33,00
43,00
50,00
92,00
126,00
1
1
1
1
1
1
3KX71 33-1AA00
3KX71 33-2AA00
3KX71 33-3AA00
3KX71 33-4AA00
3KX71 33-5AA00
30,00
35,00
44,00
52,00
77,00
1
1
1
1
1
Not: Özel tipler için sat›fl birimlerimizle görüflülmesini rica ederiz.
3KA71 Yük kesicileri için mil uzatma parçalar›
400mm, 8 mm kare 3KA711 ve 3KA712 için
400mm, 12 mm kare 3KA71 3/4/5/6 için
3KA71 Yük kesicileri için yard›mc› kontaklar
1NO + 1NC ; 3KA711 ve 3KA712 için
2NO + 2NC ; 3KA711 ve 3KA712 için
1NO + 1NC ; 3KA714 için
2NO + 2NC ; 3KA714 için
1NO + 1NC ; 3KA713 ve 3KA715 için
2NO + 2NC ; 3KA713 ve 3KA715 için
1NO + 1NC ; enversör flalter oluflturma seti için
2NO + 2NC ; enversör flalter oluflturma seti için
3KA 71 Yük Kesicisi için Üst Klemens Kapa¤›
3KA71 1 için
3KA71 2 için
3KA71 3 için
3KA71 4 için
3KA71 5 için, 1250A’e kadar
3KA71 5 1600-3150A aras›nda
3KA 71 Yük Kesici için Alt Klemens Kapa¤›
3KA71 1 için
3KA71 2 için
3KA71 3 için
3KA71 4 için
3KA71 5 için, 1250A’e kadar
3KA71 5 1600-3150A aras›nda
3KA 71 Yük Kesici için Ana Kontak Örtü Plakas›
3KA71 1 için
3KA71 2 için
3KA71 3 için
3KA71 4 için
3KA71 5 için
103
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON 3NP1 T‹P‹ NH-BIÇAKLI S‹GORTALI YÜK AYIRICILARI
3NP1 tipi NH-B›çakl›
Sigortal› yük kesicileri
Anma
Ak›m›
(A)
En önemli ürün özelliklerine genel bir bak›fl
• Bafltan sona tüm boylar için blok klemens ba¤lant›s› mevcuttur
• Yuvarlak iletken ve izoleli bara ba¤lant›s› mümkün
• Bafltan sona sigorta denetimi mümkün
• Eklenebilir busbar tutucular
• Busbar kal›nl›¤›n›n 5/10 mm olarak de¤ifltirilmesi durumunda parça ç›kart›lmas›na veya
k›r›lmas›na gerek yoktur.
• Dahili ak›m yollar›na müdahale etmeden kablo ç›k›fl› alt veya üst olarak ayarlanabilir.
• De¤iflik sistem flartlar›na ve taban kaideli ve kaidesiz olan busbar sistemlerine mükemmel
uyum için örtü plakalar›
• Arkadan ba¤lant› yap›lmas›nda da dokunmaya karfl› koruma
• Sigortalar›n kilitleme pimi sayesinde dokunmaks›z›n ç›kart›lma imkan›
• Tüm cihazlar›n mühürlenmesi ve kilitlenmesi mümkündür.
Ba¤lant› Tipi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3NP1123-1CA20
3NP1133-1CA10
3NP1133-1CA20
3NP1143-1DA10
3NP1153-1DA10
3NP1163-1DA10
133,00
147,00
182,00
405,00
508,00
683,00
1
1
1
1
1
1
3NP1123-1BC20
3NP1133-1BC10
3NP1133-1BC20
3NP1143-1BC10
3NP1153-1BC10
3NP1163-1BC10
288,00
249,00
288,00
709,00
854,00
1.247,00
1
1
1
1
1
1
Boy
Siparifl
No.
000 1)2)
00 ve 0002)
00 ve 0002)
1 ve 02)
2 ve 12)
3 ve 22)
Önden ve Dipten Tespitli Tip
Alttan veya üstten ba¤lant› mümkün
160
160
160
250
400
630
Blok Klemensli ba¤lant›
Yass› Ba¤lant›
Blok Klemens
Yass› Ba¤lant›
Yass› Ba¤lant›
Yass› Ba¤lant›
3NP1...
Bara Sistemlerine Tak›labilen Tip
Bara ortas› mesafe 60 mm
12 mm’den 30 mm’ye kadar bara enleri 5 ile 10 mm kal›nl›¤›nda baralar için
160
160
160
250
400
630
Üstten veya alttan Blok Klemensli ba¤lant›
Üstten veya alttan Yass› ba¤lant›
Üstten veya alttan Blok Klemensli ba¤lant›
Üstten veya alttan yass› ba¤lant›
Üstten veya alttan yass› ba¤lant›
Üstten veya alttan yass› ba¤lant›
000 1)2)
00 ve 0002)
00 ve 0002)
1 ve 02)
2 ve 12)
3 ve 22)
1) 125 ve 160 A sadece 21 mm geniflli¤e sahip 3NA3832-8 (125A) ve 3NA3836-8 (160 A) sigortalar ile mümkündür. Di¤er NH-
B›çakl› sigorta buflonlar› sayfa 19’da mevcuttur.
2) Bu kesicilerde; yeni tip, ilave ön yüzey bayrak göstergeli ve izole kapakl›, 3NA6 NH-B›çakl› sigorta buflonlar› da kullan›labilir.
3NP1 Tipi Yük Ay›r›c› Aksesuarlar›
21 mm Geniflli¤e Sahip NH-B›çakl› Sigorta Buflonlar›
125 A
160 A
3NA3832-8
3NA3836-8
75,00
78,00
1
1
NH000
NH00
NH1-NH3
3NP1920-1FA00
3NP1930-1FA00
3NP1940-1FA00
33,00
33,00
33,00
1
1
1
NH000
NH00
NH1
3NP1923-1EA00
3NP1933-1EB00
3NP1943-1EB00
20,00
23,00
23,00
1
1
1
NH000
NH00
NH1
NH2
NH3
3NP1923-1DA00
3NP1933-1DA00
3NP1943-1DA00
3NP1953-1DA00
3NP1963-1DA00
14,00
23,00
48,00
48,00
57,00
000
000
Yard›mc› Kontak Eleman› 1C/0 (Enversör)
3NP1940-1FA00
3NP112 için
3NP113 için
3NP114, 3NP115 ve 3NP116 için
Standart DIN Ray adaptörü
3NP1923-1EA00
3NP112 için
3NP113 için
3NP114 için
3NP1 Örtü Plakalar›
3NP 1123 için
3NP 1133 için
3NP 1143 için
3NP 1153 için
3NP 1163 için
3NP1923-1DA00
104
Yükseklik
x
Genifllik (mm)
215x130
215x130
375x220
375x220
375x290
1
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Kondansatör Tipi
Gerilim
(V)
Güç
(kVAr)
Güç
(kVAr)
400VAC
Siparifl No.
Birim Adet
Fiyat›
/
TL/Adet Kutu
Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri IEC 831-1+2, EN60831-1+2
Trifaze Ba¤lant›l›, 50 Hz MKK Tip-PhaseCap
- Max. Ortam s›cakl›¤› 55°C
- Silindir kuru tip
- Afl›r› ak›m ›max: 1,3* In
- Inrush ak›m› Is: 300* IR
- Toplam kay›plar <0,45W/kvar
- Entegre koruma sigortas›
- 130.000 / 180.000 saat ömür
(temp class -40D / temp class -40C)
- Deflarj dirençleri beraberinde**
4RB5..
4RB5..
- Montaj flekli: iste¤e ba¤l› dikey veya yatay
fiebeke kalitesi kötü harmonikli sistemler
veya reaktörlerle kullan›m için 440V ve
üzeri kondansatör kullan›lmal›d›r.
400
415
400
400
400
440
440
440
440
440
440
480
480
480
480
480
480
525
525
525
525
525
525
Trifaze Ba¤lant›l›, 50 Hz MKK Tip-High Density
400
- Max. Ortam S›cakl›¤› 55°C
- Inrush ak›m› Is: 300* IR
400
440
- Silindirik kuru tip
440
- Afl›r› ak›m Imax: 1.5 * ›n
440
- Toplam kay›plar < 0.45W/kvar
525
- SIGUT klemensler
- 130.000 / 180.000 saat ömür
(temp class -40D / temp class -40C)
- Deflarj dirençleri beraberinde**
- Montaj flekli: dikey
Trifaze Ba¤lant›l›, 50 Hz MKP Tip-Phicap
400
- Max. Ortam S›cakl›¤› 55°C
- Inrush ak›m› Is: 300* IR
400
- Silindirik yumuflak reçine emdirilmifl
400
- 100.000 / 135.000 saat ömür
400
(temp class -40D / temp class -40C)
400
- Güç kayb› < 0.45 W/kVAR
- 2,5 ve 5 kVAR jak ba¤lant›l›
- Montaj flekli: dikey
4RB2..
5
10,4
12.5
20
25
7.5
12.5
14.2
15
25
28.1
12.5
15
16.7
20
25
30
8.3
10
15
20
25
30
10
6.2
10.4
11.7
12.5
20.7
23.3
8.7
10.4
11.6
14.4
17.4
21.5
5
6
8.7
11.6
14.5
17.4
4RB5083-3FC50
4RB5104-3EB50
4RB5150-3EE50
4RB5200-3EA50
4RB5250-3EA50
4RB5075-3EE50
4RB5150-3EJ50
4RB5142-3EE50
4RB5150-3EE50
4RB5250-3EE50
4RB5281-3EE50
4RB5150-3FC50
4RB5150-3EJ50
4RB5200-3FC50
4RB5200-3EJ50
4RB5300-3FC50
4RB5300-3EJ50
4RB5083-3FC50
4RB5100-3FC50
4RB5150-3FC50
4RB5200-3FC50
4RB5250-3FC50
4RB5300-3FC50
40
50
40
50
56
40
33
41.3
46
23.2
4RB6400-3EA50
4RB6500-3EA50
4RB6400-3EE50
4RB6500-3EE50
4RB6560-3EE50
4RB6400-3FC50
229,00
259,00
400,00
392,00
416,00
355,00
392,00
400,00
400,00
477,00
486,00
386,00
392,00
502,00
512,00
550,00
556,00
229,00
360,00
386,00
502,00
538,00
550,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
876,00
960,00
893,00
971,00
1.033,00
946,00
1
1
1
1
1
1
1
1.5
2.5
5
10
-
4RB2010-3EA50
4RB2015-3EA50
4RB2025-3EA50
4RB2050-3EA50
4RB2100-3EA50
56,00
62,00
77,00
99,00
195,00
1
1
1
1
1
0.5
1
1.7
2.5
-
4RB2017-1EA50
4RB2033-1EB50
4RB2017-1CD50
4RB2025-1CD50
56,00
68,00
79,00
102,00
1
1
1
1
1 - 1.5 - 2.5 - 5 kVAR kondansatörler kapaks›z sevk edilir.
Monofaze Ba¤lant›l›, 50 Hz MKP Tip
- Reçineli Tip
- 100.000 saat ömür
- Entegre koruma sigortas›
- Deflarj dirençleri beraberinde
- Montaj flekli: dikey
230
230
230
230
4RB2..
** Otomatik kompanzasyon uygulamalar›nda anahtarlama s›kl›¤›n›n 60 sn’nin alt›nda
olmas› gerekti¤inde deflarj dirençleri yerine deflarj bobini kullan›lmal›d›r.
** Deflarj bobini uygulamas›nda deflarj direnci kullan›m›na gerek yoktur.
* 690V, 800V nominal gerilime sahip kondansatörler için firmam›zla iletiflime geçiniz.
105
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
ALÇAK GER‹L‹M GÜÇ KONDANSATÖRLER‹ AKSESUARLARI
Siparifl
No.
Aç›klama
Birim
Adet
Fiyat›
/
TL / Adet Kutu
Deflarj Bobini
4AJ9903-2YC
Kondansatörün h›zl› deflarj› için Deflarj bobini (t<10sn)
(50 kVAR’ a kadar gruplar›n deflarj› için 1 adet
50-100 kVAR’l›k gruplar için 2 adet deflarj bobini kullan›lmal›d›r).
4AJ9903-2YC
68,00
1
4RB9316-0CA00
4RB9321-0CA00
32,00
39,00
1
1
4RB9313-0AF00
4RB9316-0AG00
4RB9321-0AH00
17,00
24,00
31,00
1
1
1
4RB9300-0BA00
4RB9300-0CA00
59,00
81,00
1
1
Not: Deflarj bobini kulan›lmas› durumunda deflarj direncine gerek yoktur.
Kondansatör Klemens Kapa¤› (Koruma s›n›f› IP55)
PhaseCap için
121 mm. çapl› kondansatörler için
142 mm. çapl› kondansatörler için
Rakor No PG16*
Rakor No PG21*
* Kablo rakorlar› klemens kapa¤› sipariflleri kapsam›nda de¤ildir. Ayr›ca siparifl edilmelidir.
Kondansatör boyutlar› için lütfen sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.
Klemens Kapa¤›
PhiCap için
1 - 1.5 kVAR’l›k gruplar için
2.5 ve 5 kVAR’l›k gruplar için
10 kVAR’l›k gruplar için
Kondansatör Muhafaza Kutusu (Koruma S›n›f› IP55)
Phicap ve PhaseCap kondansatörler için
12.5 kVAR’l›k kondansatörlere kadar
20-30 kVAR’l›k kondansatörler için
Muhafaza Kutusu
p
[%]
Malzeme
Cinsi
L
Qc
[mH] [kVAR]
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
HARMON‹K REAKTÖRLER‹
4EU3..
reaktör oran› %5,67
THD V oran› %8’lere
kadar, fr = 210 Hz
ILineer = 2,18.In
5,67
5,67
5,67
5,67
5,67
4,9
2,15
1,22
0,61
0,31
6.25
12.5
25
50
100
4EP3801-1TE00
4EP4001-0TE00
4EP4401-4TE00
4EU3032-5TE08-0AA0
4EU3632-3TE08-0AA0
852,00
903,00
1.039,00
1.470,00
2.289,00
1
1
1
1
1
reaktör oran› %7,00
THD V oran› %8’lere
kadar, fr = 189 Hz
ILineer = 1,77.In
7
7
7
7
7
6,14
3,10
1,53
0,76
0,38
6.25
12.5
25
50
100
4EP3701-2TE00
4EP4001-1TE00
4EP4401-3TE00
4EU2732-5TE08-0AA0
4EU3632-4TE08-0AA0
705,00
858,00
950,00
1.335,00
2.198,00
1
1
1
1
1
reaktör oran› %14,00
THD V oran› %8’lere
kadar, fr = 134 Hz
ILineer = 1,4.In
14
14
14
14
14
13,3
6,63
3,32
1,66
0,83
6.25
12.5
25
50
100
4EP3900-7TE00
4EP4300-6TE00
4EU2732-0TE08-4CA0
4EU3032-0TE08-0AA0
4EU3931-1TE80-0A
1.016,00
1.380,00
1.650,00
2.352,00
4.373,00
1
1
1
1
1
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Malzeme
Cinsi
Boy Yard›mc›
Kontak
Siparifl
No
SIRIUS 3RT26 KONDANSATÖR KONTAKTÖRLER‹
400 V AC
3RT2617-..
3RT2636-..
3RT1647-1AP01
106
0 ... 12.5 kVAR
6 ... 16.7 kVAR
7 ... 20 kVAR
8 ... 25 kVAR
11 ... 33 kVAR
17 ... 50 kVAR
25 ... 75 kVAR
S00
S0
S0
S0
S0
S2
S2
1NO+1NC
1NO+2NC
1NO+2NC
1NO+2NC
1NO+2NC
1NO+1NC
1NO+1NC
Yeni
3RT 2617-1AP03
3RT 2625-1AP05
3RT 2626-1AP05
3RT 2627-1AP05
3RT 2628-1AP05
3RT 2636-1AP03
3RT 2637-1AP03
149,00
180,00
230,00
257,00
410,00
560,00
750,00
1
1
1
1
1
1
1
SIRIUS 3RT16 serisi Kondansatör Kontaktörleri (Kondansatör Kontaktörlerini üstte bulunan yeni 3RT26 serisinden seçebilirsiniz)
230 AC V 400 AC V 500 AC V 690 AC V
7.5 kVAR 12.5 kVAR 15 kVAR 21 kVAR
164,00
1
S00 1NO+1NC
3RT 1617-1AP03
15 kVAR 25 kVAR 30 kVAR 42 kVAR
270,00
S0
1NO
3RT 1627-1AP01
1
30 kVAR 50 kVAR 60 kVAR 84 kVAR
613,00
S3
1NO
3RT 1647-1AP01
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
1.819,00
3.713,00
3.713,00
3.713,00
5.189,00
5.189,00
1.190,00
D‹NAM‹K KOMPANZASYON UYGULAMALARI ‹Ç‹N TR‹STÖR MODÜLLER‹
(H›zl› devreye girip ç›kan endüktif yükler için)
TSM - LC Modülü : Elektronik kontrollü, kendi kendine denetimli, 200 kvar’a kadar kapasitif yükler için
tristörlü anahtarlama eleman›d›r. TSM-LC Modülü ile 200 kvar’a kadar güç kondansatörleri yaklafl›k 5
milisaniye içerisinde ihtiyaç duyuldu¤u kadar devreye al›n›p ç›kart›labilir.
Özellikler :
• Tristör kumanda devresi modüle entegredir.
• Reaksiyon süresi 5 milisaniyedir.
• Gerilim, faz süresi ve kondansatör ç›k›fllar› sürekli denetim alt›nda tutulur.
TSM-LC...
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Tip
Gerilim
50 Hz’de
Ç›k›fl
Gücü (kvar)
Siparifl
No
TSM-LC25
TSM-LC50
400
400
25
50
B44066-T0025E402
B44066-T0050E402
2.835,00
2.835,00
1
1
B44066-T0022-E400
171,00
1
497,00
1
Not : Kompanzasyon rölesi olarak transistör ç›k›fll› tip kullan›lmal›d›r.
EW-22 Deflarj Direnci
25 kvar veya 50 kvar kademelerde kullan›m için, kademe bafl›na bir adet gereklidir.
BD-100 Ak›m S›n›rlay›c› Reaktör
B44066-T0100-E400
25 kvar veya 50 kvar kademelerde kullan›m için, kademe bafl›na iki adet gereklidir.
EW22
107
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Uc
Malzeme Cinsi
Siparifl
No.
Birim
Fiyat›
TL / Adet
7KM3133-0BA00-3AA0
1.193,00
SENTRON PAC3100 Ölçü aleti
SENTRON PAC3100 çok ifllevli ölçüm cihaz›
SENTRON PAC3100
100-240 V AC ± %20
• Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberleflme modülü ile birlikte 51mm)
• 50'nin üzerinde büyüklü¤ün ölçümü.(gerilim, ak›m,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,...)
• 400/480V'a kadar üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII). Daha büyük gerilimlerin gerilim
trafosu ile ölçümü, ayarlanabilir trafo çevrim oran›.
• x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü
• 2 adet dijital girifl, 2 adet dijital ç›k›fl
• Ön yüzde IP65 , arka yüzde IP20 koruma s›n›f›
• Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç : 1% / 1 % / 3%
• Entegre Modbus RTU haberleflme birimi
• Türkçe dahil 9 menü dili seçene¤i, 4 adet fonksiyon tuflu ile kolay kullan›m
• Ayd›nlatmal› grafik LCD ekran,flifre korumas›
SENTRON PAC3200 Ölçü aleti
95-240 V AC ± %10
110-340 V DC ± %10
22-65 V DC ± %10
SENTRON PAC3200 çok ifllevli ölçüm cihaz›
SENTRON PAC3200 çok ifllevli ölçüm cihaz›
SENTRON PAC3200
7KM2112-0BA00-3AA0
1.605,00
7KM2111-1BA00-3AA0
1.605,00
• Kompakt pano tipi 96*96*56mm (Haberleflme modülü ile birlikte 73mm)
• 50'nin üzerinde büyüklü¤ün ölçümü.(gerilim, ak›m,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,17. harmoni¤e kadar THD ...)
• 400/690V'a kadar (DC tip için 289/500 V) üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII). Daha büyük
gerilimlerin gerilim trafosu ile ölçümü, ayarlanabilir trafo çevrim oran›.
• x/1A ve x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü
• 1 adet dijital girifl, 1 adet dijital ç›k›fl
• Ön yüzde IP65 , arka yüzde IP20 koruma s›n›f›
• Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç :0.2% / 0.3 % / 0.5%
• Entegre Ethernet arabirimi (10 Mbit/s)
• Opsiyonel haberleflme modülü ile Profibus DP ve ya Modbus haberleflmesi
• Türkçe dahil 9 menü dili seçene¤i, 4 adet fonksiyon tuflu ile kolay kullan›m
• ‹flletme saati fonksiyonu, ayd›nlatmal› grafik LCD ekran,flifre korumas›
• 6 s›n›r de¤ere kadar izleme ve s›n›r de¤erlerin lojik komutlarla (AND / OR) kontrol imkan›
SENTRON PAC4200 çok ifllevli ölçüm cihaz›
SENTRON PAC4200
SENTRON PAC4200
95-240 V AC ± %10
110-340 V DC ± %10
7KM4212-0BA00-3AA0
3.531,00
• Kompakt pano tipi 96*96*82mm (Haberleflme modülü ile birlikte 99mm)
• 200 adet elektriksel büyüklü¤ün ölçümü.(gerilim, ak›m,aktif-reaktif güç,güç faktörü, frekans,THD ...)
• 400/690V'a kadar üç fazl› endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilir (CATIII). Daha büyük gerilimlerin gerilim
trafosu ile ölçümü, ayarlanabilir trafo çevrim oran›.
• x/1A ve x/5A ak›m trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oran› ve ak›m yönü
• 2 adet dijital girifl, 2 adet dijital ç›k›fl
• Ölçüm hassasiyeti ak›m / gerilim / güç :0.2% / 0.2 % / 0.5%
• 3.. 31 aras› ak›m / gerilim harmoniklerin faz bafl›na ölçümü
• Entegre Ethernet arabirimi (10/100 Mbit/s)
• Opsiyonel haberleflme modülü ile Profibus DP ve ya Modbus haberleflmesi
• 12 s›n›r de¤ere kadar izleme ve s›n›r de¤erlerin lojik komutlarla (AND/OR/NAND,NOR,XOR,XNOR) kontrol imkan›
• Entegre gerçek zaman saati arac›l›¤›yla Min Max de¤erlerin tarih ve saat ile kay›t alt›na al›nmas›
• Entegre bellek ile görünür, aktif ve reaktif güçlerin 15 dakikal›k bir ölçüm periyodunda 40 gün kayd›
• 4000'den fazla iflletim ve sistem olay›n›n kayd›
• Ölçüm de¤erlerinin bar grafik olarak gösterilebilme imkan›
• Powerconfig yaz›l›m› ile konfigüre edilebilir
Raya Montaj Plakas›
PAC 3100, 3200 ve 4200 için raya montaj aparat›
7KM9900-0YA00-0AA0
80,00
Raya Montaj Plakas›
SENTRON PAC PROFINET Haberleflme Modülü
PAC PROFINET
PAC PROFINET
108
• SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için Profinet haberleflme modülü
• Switch ethernet profinet modülü 2xRJ45 socket
• Maksimum transfer h›z› 100.000 kbit/s
7KM9300-0AE01-0AA0
1.364,00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Siparifl
No.
Malzeme Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
SENTRON PAC PROFIBUS DP Haberleflme Modülü
7KM9300-0AB00-0AA0
PAC PROFIBUS DP
PAC PROFIBUS DP
•
•
•
•
514.00
SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için Profibus DP haberleflme modülü
Profibus DPV1 üzerinden cyclic ve acyclic data transferi
9 kutuplu SUB-D soket
9.6 Kbit/s -12 Mbit/s aras›ndaki tüm h›zlar› destekler
SENTRON PAC RS485 Haberleflme Modülü
PAC RS485
PAC RS485
7KM9300-0AM00-0AA0
385.00
7KM9200-0AB00-0AA0
514.00
• SENTRON PAC3200 ve PAC4200 için RS485 haberleflme modülü
• Modbus RTU ve ya SEAbus protokollerini destekler
• 4.8/ 9.6 / 19.2 ve 38.4 kBd haberleflme h›zlar›n› destekler
DIO MODÜLÜ PAC 4I/2O
• PAC 4200 10 girifl ve 6 ç›k›fla kadar ç›kabilir
DIO MODÜLÜ
SENTRON POWER MANAGER
Veri alma, kontrol etme, de¤erlendirme, görsellefltirme ve arflivleme için kullan›l›r.
Sentron PAC 4200 - PAC 3200 - PAC 3100 güç flalterleri Sentron 3WL/VL ve di¤er modbus üzerinden haberleflebilen
cihazlar ile haberleflir
Ürün Lisanslar›
Bafllangݍ Paketi
Standard
Advanced
Maximum
Opsiyon Paketi
SENTRON POWER MANAGER Web Paketi
Expert Paket
10 cihaz
50 cihaz
100 cihaz
200 cihaz
5 Client
-
3ZS2711-0CC30-0YA0
3ZS2712-0CC30-0YD0*
3ZS2713-0CC30-0YD0*
3ZS2714-0CC30-0YD0*
3ZS2710-3CC00-0YD0
3ZS2710-1CC20-0YH0*
3ZS2710-2CC20-0YH0*
* Lisanslar için bafllang›ç paketi ürün lisans› paketi gerekmektedir.
Sentron Power Manager lisanslama ve projelendirme fiyatlar› için lütfen sat›fl birimlerimizle irtibata geçiniz.
3 faz Elektronik Elektrik Güç Ölçer PAC1500
Siemens kompakt E-Güç ölçer 4 kuadrant elektrik enerjisi ölçümü için modüler cihazlar olarak tasarlanm›flt›r. DIN
raylar üzerine monte edilebilir. LCD ekranl› güç ölçerler, sayaç standart EN 50470 (bölüm 1 ve 3) uygundur. 80
A'e kadar direkt ak›m ba¤lama imkan› ve ayr›ca ak›m trafosu modeli ile (…/5 A den 10000/5 A kadar ) Aktif ve
Reaktif enejiyi Klas 1 uygun ölçer, 2 tarifeye göre tasarlanm›fl, S0 ç›k›fl› ile puls olarak sinyali PLC sistemine Plus
ç›k›fl› ile bilgi gönderir. Üzerine entegre bir optik arayüz (IrDA) di¤er haberleflme birimleri ile haberleflme imkan›
sunar. PAC1500, Ölçü Aletleri Yönetmeli¤i 2004/22/EC (MID) göre kalibre modelleride mevcuttur.
LCD ekranl›, 3 fazl›, CT/5A, 2XS0 (darbe ç›k›fl›), 2 tarifeli, ölçüm de¤eri
resetlemeli, haberleflme fonksiyonlu güç ölçer
LCD ekranl›, 3 fazl›, 80A, 2XS0 (darbe ç›k›fl›), 2 tarifeli, ölçüm de¤eri
resetlemeli, haberleflme fonksiyonlu güç ölçer
LCD ekranl›, 3 fazl›, 80A, 2XS0 (darbe ç›k›fl›), 2 tarifeli, ölçüm de¤eri
resetlemeli, haberleflme fonksiyonlu kalibrasiyon opsiyonlu güç ölçer
109
7KT1540
1.230,00
7KT1543
1.621,00
7KT1545
1.856,00
MONOFAZE GÜÇ ÖLÇER / DO⁄RUDAN 80A, 1xS0 RULO 4X1.2MM, 2TE N
LCD Ekranl›, Mono-faz, 80A, 1xS0, 1 tarifeli, güç ölçüm de¤eri resetlemeli 2TE N
LCD Ekranl›, Mono-faz, 80A, 2xS0, 2 tarifeli, 2TE N, haberleflme fonksiyonlu
güç ölçer
LCD Ekranl›, Mono-faz, 80A, 2xS0, 2 tarifeli, 2TE N , haberleflme foksiyonlu
kalibrasiyon opsiyonlu güç ölçer
7KT1140
7KT1530
7KT1531
920,00
792,00
872,00
7KT1533
1.198,00
M-bus haberleflme modülü Besleme haberleflme hatt› üzerinde H›zlar›:
300-9600 kbit/s modülü üzerinde LED'ler ile Durum göstergesi M-Bus
Master yaz›l›m› ile Parametreli
KNX / EIB iletiflim modülü KNX / EIB Bus hatt› üzerinden besleme modülü
üzerinde LED'ler ile Durum göstergesi
RS-485 iletiflim modülü Güç kayna¤›: 230 V AC modülü üzerinde LED'ler
ile Durum göstergesi tüm elektriksel de¤erler RS-485 modbus RTU
üzerinde tafl›n›r
7KT1908
663,00
7KT1900
1.065,00
7KT1907
754,00
(*) ‹flaretli olan ürünler SIEMENS Sanayi ve Ticaret A. fi. taraf›ndan üretilmemektedir.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3LD2 SENTRON SER‹S‹ ANA fiALTER / AC‹L STOP fiALTERLER‹
Malzeme
Cinsi
3LD2..-
3LD2 203-0TK51
3LD2 704-0TK53
Önden Tespitli
• Sar›-K›rm›z› / Siyah
• 0 pozisyonunda
3 asma kilit ile
kilitlenebilir
• Klemens koruma
kapakl›
• Koruma s›n›f›
önden IP65
• Ana flalter
DINEN 60204-1
Ana/acil stop
IEC 947-3
Makine direktifleri
EN60204-1
uygundur.
P/
Ana
lu
Kontaklar A AC-23A
(kW)
3
3+N
16
25
32
63
100
125
160
250
16
7.5
9.5
11.5
22
37
45
75
132
7.5
Siparifl
No
3LD2003-0TK5
3LD2103-0TK5
3LD2203-0TK5
3LD2504-0TK5
3LD2704-0TK5
3LD2804-0TK5
3LD2305-0TK1
3LD2405-0TK1
3LD2003-1TL5
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
49,00
53,00
84,00
123,00
215,00
266,00
791,00
961,00
73,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80,00
85,00
125,00
177,00
271,00
291,00
810,00
1,057,00
100,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
101,00
118,00
195,00
441,00
797,00
10
10
10
10
10
Tahrik kolu rengi
1
sarı/kırmızı (acil-stop) 3
siyah
25/32/63/100/125 A 3+N için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.
Dipten Tespitli, Kilitlemeli, Kap› Ba¤lant›l›
• Özellikler
önden tespitli
cihazlardaki gibidir.
3
3+N
16
25
32
63
100
125
160
250
16
7.5
9.5
11.5
22
37
45
75
132
7.5
3LD2013-0TK5
3LD2113-0TK5
3LD2213-0TK5
3LD2514-0TK5
3LD2714-0TK5
3LD2814-0TK5
3LD2318-0TK1
3LD2418-0TK1
3LD2013-1TL5
3LD2 213-OTK53
25/32/63/100/125 A 3+N için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.
Tahrik kolu rengi
1
sarı/kırmızı (acil-stop) 3
siyah
Kutulu Tipler
• N ve PE Klemensi
• PG - Rekor giriflli
• 0 pozisyonunda
3 kilit ile kilitleme
• IP 65 Koruma
3LD2 164-0TB53
3
25
32
63
100
125
9.5
11.5
22
37
45
3LD2164-0TB5
3LD2264-0TB5
3LD2565-0TB5
3LD2766-0TB5
3LD2866-0TB5
Tahrik kolu rengi
1
sarı/kırmızı (acil-stop) 3
siyah
110
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3LD2 SENTRON SER‹S‹ ANA fiALTER / AC‹L STOP fiALTERLER‹ AKSESUARLARI
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
fialter
Tipi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Önden Tespitli fialter Aksesuarlar›
Yard›mc› Kontaklar : (Geç kapar, erken açar/sa¤-sol montaj)
1NO+1NC
3LD20/21/22/23/24/25/27/28
34,00
1
25,00
1
28,00
176,00
42,00
78,00
1
1
1
1
34,00
1
26,00
1
28,00
176,00
50,00
78,00
1
1
1
1
3LD9286-1A
6,00
10
3LD9286-4A
3LD9224-1B
3LD9243-1B
3LD9284-1B
3LD9205-2C
3LD9245-2C
6,00
29,00
152,00
42,00
36,00
61,00
10
1
1
1
5
5
3LD9200-5B
3LD9200-5B
Nötr veya PE Modülü : (Geçifl klemensi)
3LD20
3LD9200-2B
Nötr Modülü : (Erken kapar, geç açar/sa¤-sol montaj)
3LD21/22
3LD23/24
3LD25
3LD27/28
3LD9200-2B 3LD9220-0B
3LD9220-0B
3LD9240-0B
3LD9250-0BA
3LD9280-0B
Dipten Tespitli Kilitlemeli Kap› Ba¤lant›l› fialter Aksesuarlar›
Yard›mc› Kontaklar : (Geç kapar, erken açar/sa¤-sol montaj)
1NO+1NC
3LD20/21/22/23/24/25/27/28
3LD9200-5C
Nötr veya PE Modülü : (Geçifl klemensi)
3LD20
3LD9200-5C
3LD9200-2C
Nötr Modülü : (Erken kapar, geç açar/sa¤-sol montaj)
3LD21/22
3LD23/24
3LD25
3LD27/28
3LD9200-2C 3LD9220-0C
Önden/Dipten Tespitli, Kilitlemeli, Kap› Ba¤lant›l› fialter Aksesuarlar›
• Etiket (ing/alm)
• Bofl Etiket
• Siyah Tahrik Mandal›
• Siyah Tahrik Mandal›
• Siyah Tahrik Mandal›
• Uzatma mili (600mm)
• Uzatma mili (600mm)
3LD9224-1B
3LD9243-1B
3LD9205-2C
111
3LD9220-0C
3LD9240-0C
3LD9250-0CA
3LD9280-0C
Main switch/
Hauptschalter
3LD20/21/22
3LD23/24
3LD25/27/28
3LD20/21/22/25/27/28
3LD23/24
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3LF0 122-4AA00
3LF0 222-4AA00
3LF0 122-4AB00
3LF0 222-4AB00
3LF0 122-4AC00
3LF0 222-4AC00
3LF0 322-5AC00
3LF0 422-5AC00
3LF0 522-5AC00
3LF0 122-4AD00
24,90
36,70
27,80
42,50
33,60
49,70
54,00
61,50
134,00
36,70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3LF0 122-4BB00
3LF0 222-4BB00
3LF0 122-4BD00
3LF0 222-4BD00
3LF0 122-4BF00
3LF0 222-4BF00
3LF0 322-4BF00
3LF0 422-4BF00
3LF0 522-4BF00
3LF0 122-4BH00
27,80
41,00
36,70
57,10
46,80
75,00
78,00
97,00
227,00
57,10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
3LF0 122-2PD00
3LF0 122-2PC00
3LF0 122-2PF00
3LF0 122-2PF10
3LF0 122-5RF00
38,70
38,70
48,00
51,30
51,30
1
1
1
1
1
20
32
20
3LF0 122-4SE00
3LF0 222-4SE00
3LF0 122-4TH00
44,40
68,00
55,00
1
1
1
32
40
63
115
3LF0 222-4UH00
3LF0 322-4UH00
3LF0 422-4UH00
3LF0 522-4UH00
95,00
99,00
117,00
396,00
1
1
1
1
Sürekli
Ak›m
lth (A)
Malzeme
Cinsi
Siparifl
Siparifl
No No
3 LFO.22 Serisi Paket fialterler
0-1 açma kapama
3LF0122-4AA00
Monofaze
1 x (0-1)
‹ki fazl›
2 x (0-1)
Trifaze
3 x (0-1)
Dört fazl›
4 x (0-1)
20
32
20
32
20
32
40
63
115
20
Not : 160 A’l›k paket flalterleri için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.
Kutup de¤ifltiriciler (0-pozisyonlu)
Monofaze
1 x (1- 0 -2)
‹ki fazl›
2 x (1- 0 -2)
Trifaze
3 x (1- 0 -2)
Dört fazl›
4 x (1 - 0 -2)
3LF0122-4BB00
20
32
20
32
20
32
40
63
115
20
Not : 160 A’l›k paket flalterleri için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.
Ölçü komutatörleri
Voltmetre Komutatörü (0-LL)
4 Pozisyonlu Voltmetre Komutatörü (0-LN)
7 Pozisyonlu Voltmetre Komutatörü (LL-0-LN)
6 Pozisyonlu Voltmetre Komutatörü, s›f›rs›z (LL-LN)
4 Pozisyonlu Ampermetre Komutatörü (0-1-2-3)
3LF0122-2PF00
Motor özel flalterleri
Trifaze Enversör fialt. Sa¤-Sol
(1-0-2)
Çift Devir (D-YY) fialteri
(0-1-2)
Y›ld›z Üçgen fialteri
(0-Y- )
Not : 160 A’l›k paket flalterleri için sat›fl birimlerimize dan›fl›n›z.
112
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Sürekli
Ak›m
lth (A)
Siparifl
Siparifl
No No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Is›t›c› ve Ayd›nlatma Grup fialterler
Monofaze, 2 Grup
Monofaze, 3 Grup
3LF0122-4EB00
(0-1-2)
(0-1-2-3)
20
32
3LF0 122-4EB00
3LF0 222-3EC00
30,80
36,80
1
1
20
20
3LF0 122-6HB00
3LF0 122-6HB10
30,80
35,90
1
1
20
32
20
32
20
32
3LF0 122-4DB00
3LF0 222-4DB00
3LF0 122-4DC00
3LF0 222-4DC00
3LF0 122-2DD00
3LF0 222-2DD00
30,80
42,00
34,00
55,00
39,20
59,00
1
1
1
1
1
1
1
20
32
20
32
3LF0 122-4JC00
3LF0 222-4JC00
3LF0 122-4JD00
3LF0 222-4JD00
37,30
55,00
39,20
59,00
1
1
1
1
Yayl› fialterler
Kontaktör Start-Stop fialt (Start
Stop)
Monofaze, Kutup de¤ifltirici (1 0 2)
Kademeli Paket fialterler
Monofaze / S›f›rl›
2 Kademeli, (0-2)
3 Kademeli, (0-3)
3LF0122-4DB00
4 Kademeli, (0-4)
Kademeli Paket fialterler
Monofaze / S›f›rs›z
3 Kademeli, (1-3)
4 Kademeli, (1-4)
3LF0122-4JC00
113
* Di¤er kademeli paket flalterler ve özel tipler için sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Sürekli
Ak›m
lth (A)
Malzeme
Cinsi
Siparifl
Siparifl
No No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3SB3 Serisi Metal Gövdeli Etanj Kumanda Kutular› - IP65
K›rm›z› mantar butonlu, 1NC
yard›mc› kontakl›
10
3SB3801-2DG3
151,00
1
K›rm›z› Mantar Butonlu, 1NC
kontakl›, koruyucu kapakl›
10
3SB3801-2DF3
179,00
1
Yeflil start “I” ve k›rm›z› stop “0” butonlu,
10
3SB3802-2DA3
184,00
1
Yeflil start “I” ve k›rm›z› stop “0” butonlu,
ve beyaz sinyal lambal›
10
3SB3803-2DA3
199,00
1
3SB3 Serisi Plastik Gövdeli Etanj Kumanda Kutular› - IP65
3SB3803-2DA3
3SB3801-2DF3
K›rm›z› mantar butonlu, 1NC
yard›mc› kontakl›
K›rm›z› Mantar Butonlu, 1NC
kontakl›, koruyucu kapakl›
Yeflil start “I” ve k›rm›z› stop “0” butonlu,
10
3SB3801-0DG3
100,00
1
10
3SB3801-0DF3
116,00
1
10
3SB3802-0DA3
133,00
1
Yeflil start “I” ve k›rm›z› stop “0” butonlu,
ve beyaz sinyal lambal›
10
3SB3803-0DA3
142,00
1
3SB3 Serisi Bofl Etanj Kumanda Kutular›
Metal bofl kutular
1 delikli
2 delikli
3 delikli
4 delikli
6 delikli
3SB3801-2AA3
3SB3802-2AA3
3SB3803-2AA3
3SB3804-2AA3
3SB3806-2AA3
73,00
89,00
114,00
154,00
200,00
1
1
1
1
1
Plastik bofl kutular
1 delikli
2 delikli
3 delikli
4 delikli
6 delikli
3SB3801-0AA3
3SB3802-0AA3
3SB3803-0AA3
3SB3804-0AA3
3SB3806-0AA3
48,00
50,00
55,00
78,00
112,00
1
1
1
1
1
3SB3500-0AA11
3SB3500-0AA21
3SB3500-0AA31
3SB3500-0AA41
3SB3501-0AA21
3SB3501-0AA31
3SB3501-0AA41
3SB3500-1GA21
3SB3501-6BA20
3SB3501-6BA30
3SB3501-6BA40
3SB3500-2HA11
3SB3500-2DA11
3SB3500-2LA11
17,40
17,40
17,40
17,40
28,60
28,60
28,60
38,40
17,40
17,40
17,40
28,00
28,00
28,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3SB3420-0B
3SB3420-0C
3SB3420-1A
14,00
14,00
12,30
1
1
1
3SB3804-2AA3
Bofl Etanj Kumanda Kutular› için Buton Kafalar›
3SB3802-2AA3
Siyah Buton Kafas›
K›rm›z› Buton Kafas›
Sar› Buton Kafas›
Yeflil Buton Kafas›
K›rm›z› Ifl›kl› Buton Kafas›
Sar› Ifl›kl› Buton Kafas›
Yeflil Ifl›kl› Buton Kafas›
K›rm›z› Mantar Buton Kafas›
K›rm›z› Sinyal Lambas› Kafas›
Sar› Sinyal Lambas› Kafas›
Yeflil Sinyal Lambas› Kafas›
Siyah 0-1 Kal›c› Mandal Buton Kafas›
Siyah 1-0-2 Kal›c› Mandal Buton Kafas›
Siyah 0-1 Yayl› Tip Mandal Buton Kafas›
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
Sinyal Lambas› ve Kaide
Sinyal Lambas› ve Kaide
Sinyal Lambas› ve Kaide
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
Buton ve Kaide
3SB3500-0AA31
3SB3 Serisi Etanj Kumanda Kutular› Aksesuarlar›
1NO Yard›mc› Kontak
1NC Yard›mc› Kontak
Lamba Duyu
3SB3501-6BA30
114
Not: Bofl kutulara istenilen buton kombinasyonunu afla¤›daki yöntemle seçebilirsiniz.
1. Önce kutu seçimi yap›lmal›d›r (Kaç delikli, plastik yada metal kutu)
2. Deliklere yerlefltirilecek buton kafalar› tek tek seçilmelidir (Örn. yeflil buton, k›rm›z› sinyal lambas› kafas› ve gövdesi gibi)
3. Bu buton kombinasyonlar›nda kullan›lacak yard›mc› kontaklar ve gerekiyorsa lamba duylar› tek tek seçilmelidir.
4. Bütün bunlar›n sonunda istenilen etanfl kumanda kutusu kombinasyonu gerçeklefltirilmifl olur.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Anma
Ak›m›
(A)
Siparifl
Siparifl
No No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Komple Start - Stop Butonlar› Ø 22 mm IP 65 Korumal›
Siyah Buton
1N0+1NC
1N0
1NC
10
10
10
3SB1 201-0AB01
3SB1 202-0AB01
3SB1 203-0AB01
15,50
12,30
12,30
10
10
10
K›rm›z› Buton
1N0+1NC
1NC
10
10
3SB1 201-0AC01
3SB1 203-0AC01
15,50
12,30
10
10
Sar› Buton
1N0+1NC
1NO
10
10
3SB1 201-0AD01
3SB1 202-0AD01
15,50
12,30
10
10
Yeflil Buton
1N0+1NC
1NO
10
10
3SB1 201-0AE01
3SB1 202-0AE01
15,50
12,30
10
10
Beyaz Buton
1N0+1NC
1NO
10
10
3SB1 201-0AG01
3SB1 202-0AG01
15,50
12,30
10
10
Bask› parças›*
(Butonlar için)
3SB1 902-0AA
3,00
1
3SB1201-0AE01
* Bask› parçalar› sayesinde bir buton eleman›na 3 ayr› kontak blo¤u tak›labilir. Max. 3N0+3NC’ye kadar.
Komple Ifl›kl› Butonlar IP 65 Korumal›
3SB1205-0AD01
K›rm›z› Buton
1N0+1NC
1N0
1NC
10
10
10
3SB1 205-0AC01
3SB1 206-0AC01
3SB1 207-0AC01
22,80
19,90
19,90
10
10
10
Sar› Buton
1N0+1NC
1NO
10
10
3SB1 205-0AD01
3SB1 206-0AD01
22,80
19,90
10
10
Yeflil Buton
1N0+1NC
1NO
10
10
3SB1 205-0AE01
3SB1 206-0AE01
22,80
19,90
10
10
Renksiz Buton
1N0+1NC
10
3SB1 205-0AH01
22,80
10
Ampul 220 V Neon
3SX1 701
2,40
100
Ampul 220 V Neon (Yeflil)
Yeflil Buton ve Sinyal lambalar› için
3SX1 702
2,90
100
3SB1 903-0AB
2,10
20
3SB1 204-6CC06
3SB1 204-6CD06
3SB1 204-6CE06
3SB1 204-6CH06
8,60
8,60
8,60
8,60
10
10
10
10
3SX1 701
3SX1 702
3SB1 903-0AB
2,40
2,90
2,10
100
100
20
Plastik Çerçeve
Komple Sinyal Lambalar› IP 65 Korumal›
Komple k›rm›z› sinyal lambas› (soket ve kaide)
Komple sar› sinyal lambas› (soket ve kaide)
Komple yeflil sinyal lambas› (soket ve kaide)
Komple renksiz sinyal lambas› (soket ve kaide)
3SB1 204-6CD06
Ampul 220V Neon
Ampul 220V Neon (Yeflil Buton ve Sinyal lambalar› için)
Plastik çerçeve
115
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Anma
Ak›m›
(A)
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3SB1 201-1AC01
3SB1 203-1AC01
31,80
22,90
1
1
3SB3921-0AD
16,60
1
Siparifl
Siparifl
No No
Komple Özel Butonlar IP 65 Korumal›
Mantar Butonlar Ø 40 mm
K›rm›z›, kal›c›
3SB1201-1AC01
1N0+1NC
1NC
10
10
Sar› Emergency-Stop taban plakas›
Mandal Butonlar Ø 22 mm
Kal›c›, 0-1 pozisyonlu
Siyah
1N0+1NC
1NO
10
10
3SB1 201-2AB01
3SB1 202-2AB01
23,90
21,00
1
1
K›rm›z›
1N0+1NC
1NO
10
10
3SB1 201-2AC01
3SB1 202-2AC01
23,90
21,00
1
1
Kal›c›, 1-0-2 pozisyonlu
Siyah
1N0+1NC, 1N0+1NC
1N0, 1NO
10
10
3SB1 208-2DB01
3SB1 210-2DB01
27,30
23,90
1
1
K›rm›z›
1N0+1NC, 1N0+1NC
1N0, 1NO
10
10
3SB1 208-2DC01
3SB1 210-2DC01
27,30
23,90
1
1
3SB1202-2AB01
Yayl›, 1-0-2 pozisyonlu
Siyah
1N0+1NC, 1N0+1NC
3SB1 208-2EB01
27,30
1
K›rm›z›
1N0+1NC, 1N0+1NC
3SB1 208-2EC01
27,30
1
3SB1 201-4JB01
85,60
1
3SB1 201-4HB01
92,00
1
Kilitli Butonlar Ø 22 mm
Çift anahtarl›, kal›c›, 0-1 pozisyonlu
Siyah
1N0+1NC
10
Çift anahtarl›, kal›c›, 1-0-2 pozisyonlu
Siyah
3SB1 - Kilitli buton kafas›
116
1N0+1NC, 1N0+1NC
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Anma
Ak›m›
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Kutu
/
Adet
Buton Elemanlar› ve Yedekleme Malzemeleri
Start - Stop Buton Kafalar›
Buton kafas›
ve tutucusu
Mandal Buton kafas›
ve tutucusu
3SB 1400-0A
Siyah Buton Kafas›
K›rm›z› Buton Kafas›
Sar› Buton Kafas›
Yeflil Buton Kafas›
Beyaz Buton Kafas›
3SB1 000-0AB01
3SB1 000-0AC01
3SB1 000-0AD01
3SB1 000-0AE01
3SB1 000-0AG01
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
10
10
10
10
10
Mantar Buton Kafalar›
40mm Ø K›rm›z› Buton Kafas› (Kilitlemeli)
3SB1 000-1AC01
19,90
5
Mandal Buton Kafalar›
Siyah Mandal Buton Kafas›
0-1
K›rm›z› Mandal Buton Kafas› 0-1
Siyah Mandal Buton Kafas›
1-0-2
K›rm›z› Mandal Buton Kafas› 1-0-2
3SB1 000-2AB01
3SB1 000-2AC01
3SB1 000-2DB01
3SB1 000-2DC01
12,30
12,30
12,30
12,30
10
10
10
10
Ifl›kl› Buton Kafalar›
Sar› Ifl›kl› Buton Kafas›
K›rm›z› Ifl›kl› Buton Kafas›
Yeflil Ifl›kl› Buton Kafas›
3SB1 001-0AD01
3SB1 001-0AC01
3SB1 001-0AE01
6,70
6,70
6,70
10
10
10
3SB1 320-0A
3SB1 400-0A
3SB1 400-0B
3SB1 400-0C
3SB1 400-2A
14,90
12,30
8,60
8,60
8,60
10
10
10
10
10
3SB1 903-0AB
3SB1 902-0AA
3SB1 902-1AC
2,10
3,00
6,80
20
1
1
Kontak Bloklar› ve Duylar
Kontak Blo¤u 1N0+1NC (Tutuculu, yük: 60 mm)
Kontak Blo¤u 1N0+1NC (Yükseklik: 60 mm)
Kontak Blo¤u 1N0 (Yükseklik: 60 mm)
Kontak Blo¤u 1NC (Yükseklik: 60 mm)
Kontak Blo¤u Duyu (Lambas›z BA9s için)
Di¤er Aksesuarlar
Plastik Çerçeve
Bask› Parças›* (Butonlar için)
Tutucu (3 ilave flalter gövdesi takabilmek için)
* Bask› parçalar› sayesinde bir butona max.
3N0+3NC kontak ilave edilebilir.
10
10
10
10
A : Yass› bask› dü¤mesi
B : Yass› renkli lens
C : Plastik muhafaza ringi
D : Çerçeve
E : Gövde
F : Bask› parças›
G1 : Tutucu (3 ilave kontak blo¤u takabilmek için)
H1 : Kontak bloklar›
117
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Anma
Ak›m›
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Kutu
/
Adet
10
10
10
10
10
10
3SB3602-0AA11
3SB3603-0AA11
3SB3603-0AA21
3SB3602-0AA31
3SB3602-0AA41
3SB3602-0AA51
21,60
21,60
21,60
21,60
21,60
21,60
1
1
1
1
1
1
3SB3607-0AA21
3SB3606-0AA31
3SB3606-0AA41
38,50
38,50
38,50
1
1
1
10
10
10
10
10
3SB3646-0AA21
3SB3645-0AA31
3SB3645-0AA41
3SB3645-0AA61
3SB3645-0AA71
45,30
45,30
45,30
45,30
45,30
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
3SB3654-0AA21
3SB3653-0AA31
3SB3653-0AA41
3SB3653-0AA61
3SB3653-0AA71
52,30
52,30
52,30
52,30
52,30
1
1
1
1
1
3SB3601-2KA11
3SB3602-2KA11
35,20
33,00
1
1
3SB3608-2DA11
3SB3610-2DA11
39,80
36,90
1
1
10
10
3SB3608-2EA11
3SB3610-2EA11
39,80
36,90
1
1
10
10
10
3SB3501-2KA21
3SB3501-2KA31
3SB3501-2KA41
33,30
33,30
33,30
1
1
1
66,00
52,30
1
1
3SB3 Metal Seri Ø 22 mm - Program
Komple Start-Stop Butonlar›
3SB3602-0AA31
Siyah Buton
Siyah Buton
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
Mavi Buton
1N0
1NC
1NC
1N0
1N0
1N0
Komple Ifl›kl› Butonlar› BA 9s’e uygun sinyal lambas› duyu ile birlikte, ampulsüz
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
1NC
1N0
1N0
10
10
10
Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.
Komple Ifl›kl› Butonlar› 24 V AC/DC Led’li Tipler
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
Beyaz Buton
Renksiz Buton
1NC
1NO
1NO
1N0
1N0
Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.
3SB36..
Mandal Buton Kafas›
Komple Ifl›kl› Butonlar› 230V AC Led’li Tipler
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
Beyaz Buton
Renksiz Buton
1NC
1NO
1NO
1N0
1N0
Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.
Komple Mandal Butonlar Kal›c›, 0-1 pozisyonlu
Siyah Buton
1N0+1NC
1N0
10
10
Komple Mandal Butonlar Kal›c› 1-0-2 pozisyonlu
Siyah
3SB36..
Kilitli Mandal Buton Kafas›
1N0+1NC, 1N0-1NC
1N0, 1N0
10
10
Komple Mandal Butonlar Yayl› 1-0-2 pozisyonlu
Siyah
1N0+1NC, 1N0-1NC
1N0, 1N0
Ifl›kl› Mandal Butonlar Kal›c› 0-1 pozisyonlu
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
Not: Ifl›kl› mandal butonlarda 1NC yard›mc› kontak blo¤u ve sinyal lambas› duyu aksesuarlar bölümünden ayr›ca seçilmelidir.
Kilitli Mandal Butonlar Kal›c›
3SB3603-1CA21
0-1 pozisyonlu
1-0-2 pozisyonlu
1N0
10
10
3SB3602-4AD11
3SB3500-4DD11
Not: 1-0-2 pozisyonlu mandal butonlarda uygun kontak bloklar› ayr›ca seçilmelidir. Klitli mandal butonlarda anahtar her pozisyonda ç›kar›labilir.
Mantar Buton Ø 40mm
K›rm›z› kal›c›
K›rm›z› kal›c›
1NC (Basarak kilit çözme)
1NC (Çevirerek kilit çözme)
K›rm›z›, anahtarl›
Sar› EMERGENCY-STOP taban plakas›
10
10
Not: K›rm›z› kilitli mandal butonlarda 1NC yard›mc› kontak kullan›lmal›d›r. (3SB3400-0C)
118
3SB3603-1CA21
3SB3603-1HA20
3SB3500-1BA20
3SB3921-0AD
44,40
48,80
76,00
17,00
1
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Kutu
/
Adet
3SB3604-6BA20
3SB3604-6BA30
3SB3604-6BA40
3SB3604-6BA60
3SB3604-6BA70
3SX1701
3SX1702
20,40
20,40
20,40
20,40
20,40
2,40
2,90
1
1
1
1
1
1
1
3SB3644-6BA20
3SB3644-6BA30
3SB3644-6BA40
3SB3644-6BA70
26,30
26,30
26,30
26,30
1
1
1
1
3SB3652-6BA20
3SB3652-6BA30
3SB3652-6BA40
3SB3652-6BA60
3SB3652-6BA70
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
1
1
1
1
1
3SB3400-0B
3SB3400-0C
3SB3400-0A
3SB3400-0D
3SB3400-0E
3SX1701
3SX1702
3SB3400-1A
10,90
10,90
13,00
17,80
17,80
2,40
2,90
9,00
20
20
10
10
10
100
100
20
Siparifl
Siparifl
No No
Malzeme
Cinsi
Komple Sinyal Lambalar› 250 V’a kadar direkt beslemeli ampulsüz.
3SB3644-6BA20
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Beyaz
Renksiz
Ampul
Ampul (Yeflil sinyal lambalar› için)
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
BA 9s 220 V AC
BA 9s 220 V AC
Komple Sinyal Lambalar› 24V AC/DC LED’li
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Renksiz
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Komple Sinyal Lambalar› 230V AC LED’li
3SB3400-1A
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Beyaz
Renksiz
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Aksesuarlar
3SB3400-0B
119
Kontak Blo¤u
Kontak Blo¤u
Kontak Blo¤u
Kontak Blo¤u
Kontak Blo¤u
Ampul
Ampul (Yeflil sinyal lambalar› için)
Sinyal lambas› duyu
1N0
1NC
1N0+1NC
2N0
2NC
BA 9s 220 V AC
BA 9s 220 V AC
Lambas›/BA9s için
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Anma
Ak›m›
(A)
Malzeme
Cinsi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3SB3 Plastik Seri Ø 22 mm - Program
Komple Start-Stop Butonlar›
3SB3202-0AA41
Siyah Buton
Siyah Buton
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
1N0
1NC
1NC
1N0
1N0
10
10
10
10
10
3SB3202-0AA11
3SB3203-0AA11
3SB3203-0AA21
3SB3202-0AA31
3SB3202-0AA41
19,60
19,60
19,60
19,60
19,60
1
1
1
1
1
3SB3207-0AA21
3SB3206-0AA31
3SB3206-0AA41
31,80
31,80
31,80
1
1
1
10
10
10
10
10
3SB3246-0AA21
3SB3245-0AA31
3SB3245-0AA41
3SB3245-0AA61
3SB3245-0AA71
44,30
44,30
44,30
44,30
44,30
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
3SB3254-0AA21
3SB3253-0AA31
3SB3253-0AA41
3SB3253-0AA61
3SB3253-0AA71
51,70
51,70
51,70
51,70
51,70
1
1
1
1
1
10
10
3SB3201-2KA11
3SB3202-2KA11
30,60
28,30
1
1
10
10
3SB3208-2EA11
3SB3210-2EA11
35,60
33,00
1
1
10
10
3SB3208-2DA11
3SB3210-2DA11
35,60
33,00
1
1
1N0
10
3SB3202-4AD11
59,40
1
1NC
10
3SB3203-1CA21
3SB3921-0AD
39,90
17,00
1
1
Komple Ifl›kl› Butonlar› BA 9s’e uygun sinyal lambas› duyu ile birlikte, ampulsüz
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
1NC
1N0
1N0
10
10
10
Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.
Komple Ifl›kl› Butonlar› 24 V AC/DC Led’li Tipler
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
Beyaz Buton
Renksiz Buton
3SB3252-6AA30
1NC
1NO
1NO
1N0
1N0
Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.
Komple Ifl›kl› Butonlar› 230V AC Led’li Tipler
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
Beyaz Buton
Renksiz Buton
1NC
1NO
1NO
1N0
1N0
Not: ‹lave kontak için aksesuar bölümünden seçim yap›n›z.
Komple Mandal Butonlar Kal›c›, 0-1 pozisyonlu
Siyah Buton
3SB3201-2KA11
1N0+1NC
1N0
Komple Mandal Butonlar Yayl› 1-0-2 pozisyonlu
Siyah
1N0+1NC, 1N0-1NC
1N0, 1N0
Komple Mandal Butonlar Kal›c› 1-0-2 pozisyonlu
Siyah
1N0+1NC, 1N0-1NC
1N0, 1N0
Kilitli Mandal Butonlar Kal›c› 0-1 pozisyonlu
Anahtar her pozisyonda ç›kar›labilir
3SB3203-1CA21
120
Mantar Buton Ø 40mm
K›rm›z› kal›c›
Sar› EMERGENCY-STOP taban plakas›
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Siparifl
No
Malzeme
Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
Komple Sinyal Lambalar› 250 V’a kadar direkt beslemeli ampulsüz.
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Mavi
Beyaz
Ampul
Ampul (Yeflil sinyal lambalar› için)
3SB3204-6AA50
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
BA 9s 220 V AC
BA 9s 220 V AC
3SB3204-6AA20
3SB3204-6AA30
3SB3204-6AA40
3SB3204-6AA50
3SB3204-6AA70
3SX1701
3SX1702
18,90
18,90
18,90
18,90
18,90
2,40
2,90
1
1
1
1
1
1
1
3SB3252-6AA20
3SB3252-6AA30
3SB3252-6AA40
3SB3252-6AA50
37,80
37,80
37,80
37,80
1
1
1
1
3SB3244-6BA20
3SB3244-6BA30
3SB3244-6BA40
3SB3244-6BA70
25,80
25,80
25,80
25,80
1
1
1
1
3SB3400-0B
3SB3400-0C
3SB3400-0A
3SB3400-0D
3SB3400-0E
3SX1701
3SX1702
3SB3400-1A
3SB3922-0AV
10,90
10,90
13,00
17,80
17,80
2,40
2,90
9,00
2,90
20
20
10
10
10
100
100
20
10
Komple Sinyal Lambalar› 230 V AC Led’li
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Mavi
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Komple Sinyal Lambalar› 24V AC/DC LED’li
3SB3400-1A
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Renksiz
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Soket ve Kaide
Aksesuarlar
3SB3400-0B
Kontak Blo¤u
Kontak Blo¤u
Kontak Blo¤u
Kontak Blo¤u
Kontak Blo¤u
Ampul
Ampul (Yeflil sinyal lambalar› için)
Sinyal lambas› duyu
Etiket Tutucu
1N0
1NC
1N0+1NC
2N0
2NC
BA 9s 220 V AC
BA 9s 220 V AC
Lambas›/BA9s için
Led’li duylar, lamba tutucusu ile birlikte
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Beyaz
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
3SB3400-1PB
3SB3400-1PA
3SB3400-1PC
3SB3400-1PE
18,40
18,40
18,40
18,40
10
10
10
10
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Beyaz
230V AC/DC
230V AC/DC
230V AC/DC
230V AC/DC
3SB3400-1RB
3SB3400-1RA
3SB3400-1RC
3SB3400-1RE
28,40
28,40
28,40
28,40
10
10
10
10
3SB3100-8AC21
3SB3101-8BC21
3SB3100-8AC31
3SB3101-8BC31
38,80
38,80
44,00
44,00
1
1
1
1
‹kiz Butonlar
K›rm›z› / Yeflil
K›rm›z› / Yeflil Ifl›kl›
Beyaz / Siyah
Beyaz / Siyah Ifl›kl›
Not: Kontak elemanlar› ve duy ayr›ca seçilecektir.
3SB3100-8AC21
121
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Adet
/
Kutu
Anma
Ak›m›
(A)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
10
10
10
10
3SB2203-0AB01
3SB2202-0AB01
3SB2203-0AC01
3SB2202-0AE01
42,20
42,20
42,20
42,20
1
1
1
1
10
10
10
3SB2227-0AC01
3SB2226-0AD01
3SB2226-0AE01
65,00
65,00
65,00
1
1
1
10
3SB2202-2AB01
69,30
1
10
3SB2210-2DB01
79,00
1
10
3SB2210-2EB01
79,00
1
10
3SB2203-1AC01
64,00
1
3SB2224-6BC06
3SB2224-6BD06
3SB2224-6BE06
3SB2224-6BG06
33,80
33,80
33,80
33,80
1
1
1
1
3SB2404-0B
3SB2404-0C
3SB2304-2H
3SB2902-0AB
13,00
13,00
14,30
2,90
1
1
1
1
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
182,00
182,00
204,00
204,00
1
1
1
1
3SB2 Plastik Seri Ø 16 mm - Program
Komple Start-Stop Butonlar›
3SB2203-0AC01
Siyah Buton
Siyah Buton
K›rm›z› Buton
Yeflil Buton
1NC
1NO
1NC
1N0
Komple Ifl›kl› Butonlar Duy ve 24V Ampul Dahil
K›rm›z› Buton
Sar› Buton
Yeflil Buton
1NC
1N0
1N0
Komple Mandal Butonlar Kal›c› 0-1
3SB2226-0AD01
Siyah Buton
1N0
Komple Mandal Butonlar Kal›c› 1-0-2
Siyah
1N0+1N0
Komple Mandal Butonlar Yayl› 1-0-2
Siyah
1N0+1N0
Mantar Buton
3SB2224-6BE06
K›rm›z› kal›c›
1NC
Sar› “NOT -AUS” taban plakas› ile
Komple Sinyal Lambalar› Duy ve 24 V Ampul Dahil
K›rm›z›
Sar›
Yeflil
Beyaz
3SB2404-0B
Aksesuarlar
Kontak Blo¤u
1N0
Kontak Blo¤u
1NC
Sinyal lambas› duyu 24V Ampul Dahil
Etiket Tutucu
Malzeme
Cinsi
Anma
Ak›m›
(A)
SipariflSiparifl
No No
Joystick Kontrol
Koordinat fialteri, Ø 22 mm, Metal Ringli, 1N0/Yön
3SB1208-7.V20
122
2 Yönlü, yayl›, x-ekseninde
2 Yönlü, kal›c›, x-ekseninde
4 Yönlü, yayl›, x ve y- ekseninde
4 Yönlü, kal›c›, x ve y- ekseninde
10
10
10
10
3SB1201-7DV20
3SB1201-7EV20
3SB1208-7JV20
3SB1208-7KV20
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Röle Ç›k›fl
Transistör Ç›k›fl
Emniyetli Standart Emniyetli Standart
MLFB
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
SIRIUS 3TK28 Emniyet Röleleri
Acil Durdurma, Mekanik Emniyet fialteri, Nihayet fialteri veya Manyetik Emniyet fialteri ‹zleme
24 DC, O / D Reset, Cat 3/Sil 2/Pl d
-
-
2TR
-
3TK2840-1BB40
254,00
Acil Durdurma, Mekanik Emniyet fialteri veya Nihayet fialteri ‹zleme
3TK2821-1CB30
3TK2827-1BB41
24 AC/DC, O/D Reset, Cat 3/Sil 1/Pl c
24 AC/DC, O Reset, Cat 4/Sil 3/Pl e
24 AC/DC, D Reset, Cat 4/Sil 3/Pl e
24 AC/DC, O/D Reset, Cat 3/Sil 1/Pl c
230 AC, O/D Reset, Cat 3/Sil 1/Pl c
24 DC, O/D Reset, Cat 4/Sil 3/Pl e
230 AC, O/D Reset, Cat 4/Sil 3/Pl e
24 DC, (t) 0.05…3 sn Ayarlanabilir
Zaman Gecikmeli Kontak, D Reset,
Cat 4/Sil 3/Pl e
24 DC, (t) 0.5…30 sn Ayarlanabilir
Zaman Gecikmeli Kontak, D Reset,
Cat 4/Sil 3/Pl e
3NO
2NO
2NO
2NO
2NO
3NO
3NO
1NC
2NC
2NC
-
-
3TK2821-1CB30
3TK2822-1CB30
3TK2823-1CB30
3TK2824-1CB30
3TK2824-1AL20
3TK2825-1BB40
3TK2825-1AL20
390,00
397,00
397,00
371,00
380,00
611,00
611,00
2NO-2NO(t)
1NC
-
-
3TK2827-1BB41
853,00
2NO-2NO(t)
1NC
-
-
3TK2827-1BB40
853,00
Acil Durdurma, Mekanik Emniyet fialteri, Nihayet fialteri, Manyetik Emniyet fialteri, Iflık Perdesi,
RF ID Emniyet fialteri veya Emniyet Paspası ‹zleme
3TK2841-1BB40
24 DC, O/D Reset,Cat 4/Sil 3/Pl e
4NO
24 DC, (t) 0,05…3 Sn Ayarlanabilir
Zaman Gecikmeli Kontak, O/D Reset, 2NO-2NO(t)
Cat 4/Sil 3/Pl e
24 DC, (t) 0,5…30sn Ayarlanabilir
Zaman Gecikmeli Kontak, O/D Reset, 2NO-2NO(t)
Cat 4/Sil 3/Pl e
24 DC, O/D Reset, Cat 4/Sil 3/Pl e
24 DC, (t) 0,05…3 sn Ayarlanabilir
Zaman Gecikmeli Kontak, O/D Reset,
Cat 4/Sil 3/Pl e
24 DC, (t) 0.5…30 sn Ayarlanabilir
Zaman Gecikmeli Kontak, O/D Reset,
Cat 4/Sil 3/Pl e
1NC
-
2TR
3TK2826-1BB40
710,00
2NC
-
2TR
3TK2826-1BB41
963,00
2NC
-
2TR
3TK2826-1BB42
963,00
-
2TR
-
3TK2841-1BB40
382,00
-
1TR, 1TR(t)
-
3TK2842-1BB41
446,00
-
1TR, 1TR(t)
-
3TK2842-1BB42
446,00
Acil Durdurma, Mekanik Emniyet fialteri, Nihayet fialteri, Manyetik Emniyet fialteri, Iflık Perdesi,
RF ID Emniyet fialteri veya Emniyet Paspası ‹zleme
3TK2826-1BB42
4NO
24...240 AC/DC, O/D Reset,
Cat 4/Sil 3/Pl e
24…240 AC/DC, (t) 0.05…3 sn
2NO-2NO(t)
Ayarlanabilir Zaman Gecikmeli
Kontak, O/D Reset, Cat 4/Sil 3/Pl e
24…240 AC/DC, (t) 0.5…30 sn Zaman
2NO-2NO(t)
Gecikmeli Kontak, O/D Reset,
Cat 4/Sil 3/Pl e
1NC
-
-
3TK2826-1CW30
733,00
2NC
-
-
3TK2826-1CW31
986,00
2NC
-
-
3TK2826-1CW32
986,00
4NO
4NO
-
-
-
3TK2830-1CB30
3TK2830-1AL20
375,00
384,00
2NO
2NO
2NC
2NC
-
-
3TK2834-1BB40
3TK2834-1AL20
706,00
792,00
Emniyet Konta¤› Ço¤altma Modülü
24 AC/DC, Cat 4/Sil 3/Pl e
230 AC, Cat 4/Sil 3/Pl e
3TK2834-1BB40
Çift-El Kontrol Emniyet Röleleri
24 DC, Cat 4/Sil 3/Pl e
230 AC, Cat 4/Sil 3/Pl e
• O/D Otomatik veya Denetlenen Reseti ifade eder. D Denetlenen Reseti ifade eder. O Otomatik Reseti ifade eder.
123
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Röle Ç›k›fl
Transistör Ç›k›fl
Emniyetli Standart Emniyetli Standart
Birim
Fiyat›
TL / Adet
MLFB
Siparifl
No
SIRIUS 3SK1 Standart Emniyet Röleleri
Cat 4, Pl e , Sil 3 Acil Durdurma, Mekanik Emniyet fialteri, Nihayet fialteri, Manyetik
Emniyet fialteri, Ifl›k Perdesi veya Alan Taray›c› ‹zleme, Otomatik ya da Denetlenen Reset
3SK1112-..
3SK1111-..
24V AC/DC
110-240V AC/DC
24V DC
3NO
3NO
-
1NC
1NC
-
2TR
1TR
Yeni
3SK1111-1AB30
3SK1111-1AW20
3SK1112-1BB40
415,00
415,00
332,00
SIRIUS 3SK1 Advance Emniyet Röleleri
Cat 4, Pl e , Sil 3 Çift-El, Acil Durdurma, Mekanik Emniyet fialteri, Nihayet fialteri, Manyetik
Emniyet fialteri, Ifl›k Perdesi veya Alan Taray›c› ‹zleme Otomatik ya da Denetlenen Reset
24V DC
3SK112.-1CB.. 24V DC
24V DC
3SK112.-1AB..
24VDC, (t) 0.05-3 sn ayarlanabilir
zaman gecikmeli kontak*
24VDC, (t) 0.05-3 sn ayarlanabilir
zaman gecikmeli kontak*
3NO
2NO-2NO(t)
1NC
-
3TR
1TR
-
1TR
-
3SK1121-1AB40
3SK1122-1AB40
3SK1120-1AB40
3SK1121-1CB41
530,00
398,00
315,00
660,00
-
-
2TR-2TR(t)
-
3SK1122-1CB41
398,00
* Siparifl kodunun son 4 hanesi 1CB42 olarak de¤ifltirilse 0.5 - 30 sn, 1CB44 olarak de¤ifltirilirse 5 - 300 sn zaman gecikmeli
ürün ayn› fiyattan siparifl edilebilir.
SIRIUS 3SK1 Çıkıfl Geniflleme Modülleri
3SK1211-..
24V DC
110-240V AC/DC
4NO
4NO
-
-
-
3SK1211-1BB40
3SK1211-1BW20
384,00
384,00
-
-
-
-
3SK1220-1AB40
318,00
-
-
-
-
3SK1230-1AW20
3ZY1 212-1BA00
3ZY1 212-2BA00
3ZY1 212-2DA00
249,00
36,00
36,00
39,00
SIRIUS 3SK1 Girifl Geniflleme Modülü
2 x 1 Kanal ya da 1 x 2 Kanal ‹zleme
3SK1220 -1AB40
SIRIUS 3SK1 Opsiyonel Aksesuarlar
Güç kayna¤›
Cihaz konnektörü, type 1, 17,5 mm
Cihaz konnektörü, type 1, 22,5 mm
Cihaz sonland›rma konnektörü,
type 1, 22,5 mm
3SK1230 -1AW20
SIRIUS 3SK1 Girifl ve Ç›k›fl Geniflleme Modülleri Kullanım:
1- Girifl geniflleme modülü Advance Emniyet Rölesi soluna ilave edilebilir. Maksimum 5 adet girifl modülü ilave edilebilir.
2- Çıkıfl geniflleme modülü Advance Emniyet Rölesi sa¤ına ilave edilebilir. Maksimum 5 adet çıkıfl modülü ilave edilebilir.
3- Advance Ana Modül ve Çıkıfl Modülleri cihaz konnektörleri olmadan da kullanıma uygundur.
Opsiyonel Aksesuarlar Kullanım:
1- Cihaz konnektörleri Advance ana modül'e girifl ya da çıkıfl modülü eklemek için kullan›l›r.
2- Cihaz sonlandırma konnektörü konfigurasyon oluflturuldu¤unda en sa¤da kalan modüle takılmalıdır.
3- Güç kayna¤ı opsiyonel olarak kullanılabilir. Advance modül ile oluflturulan maksimum 10 cihazdan (Emniyet rölesi, girifl
ve çıkıfl modülü) oluflan konfigurasyonu destekler.
Konnektör Seçim Tablosu
3ZY1212-1BA00 3ZY1212-2BA00 3ZY1212-2DA00
3ZY1212-2BA00 Cihaz Tipi
konnektör
konnektör
sonland›rma
3SK1 Advance Ana Modül
3SK1121
3ZY1212-1BA00
3SK1122
3SK1120
3SK1 Ç›k›fl Geniflleme Modülü (Ana modül sa¤)
3SK1211
3SK1 Girifl Geniflleme Modülü (Ana modül sol)
3SK1220
Güç Kayna¤› (Ana modül veya girifl modülü sol)
3SK1230
3ZY1212-2DA00
124
DIP Swicth Ayar Tablosu
ON (Sa¤)
OFF (Sol)
Otomatik reset
AUT/MON
Denetlenen
reset
Kanallar aras› k›sa
devre izleme aktif
de¤il
CF:0/1
Kanallar aras› k›sa
devre izleme aktif
2x1 kanal sensör
ba¤lant›
2x1/1x2
1x2 kanal sensör
ba¤lant›
Bafllangݍta test
etme aktif
ST:1/0
Bafllangݍta test
etme aktif de¤il
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
400V, 50/60 Hz AC 3 Faz'da
Yolverebilece¤i
Motor Güç De¤eri
Aflırı Akım Koruma,
Akım Ayar
Aralı¤ı - A
Siparifl
MLFB
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Yeni
SIRIUS 3RM1 MOTOR YOLVER‹C‹LER
SIRIUS 3RM1 Standart Motor Yolverici, Direkt Yolverici Us=24VDC
0...0,12
0,09 … 0,75
0,55...3
0,1 … 0,5
0,4 … 2
1,6 … 7
3RM1001-1AA04
3RM1002-1AA04
3RM1007-1AA04
532,00
532,00
532,00
Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün
ayn› fiyattan siparifl edilebilir.
SIRIUS 3RM1 Standart Motor Yolverici, Sa¤-Sol Yolverici Us=24VDC
3RM10.. - 3RM12
0...0,12
0,09 … 0,75
0,55...3
0,1 … 0,5
0,4 … 2
1,6 … 7
3RM1201-1AA04
3RM1202-1AA04
3RM1207-1AA04
579,00
579,00
579,00
Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün
ayn› fiyattan siparifl edilebilir.
SIRIUS 3RM1 Emniyetli Motor Yolverici, Direkt Yolverici Us=24VDC
0...0,12
0,09 … 0,75
0,55...3
0,1 … 0,5
0,4 … 2
1,6 … 7
3RM1101-1AA04
3RM1102-1AA04
3RM1107-1AA04
617,00
617,00
617,00
Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün
ayn› fiyattan siparifl edilebilir.
SIRIUS 3RM1 Emniyetli Motor Yolverici, Sa¤-Sol Yolverici Us=24VDC
3RM11.. - 3RM13
0...0,12
0,09 … 0,75
0,55...3
0,1 … 0,5
0,4 … 2
1,6 … 7
3RM1301-1AA04
3RM1302-1AA04
3RM1307-1AA04
664,00
664,00
664,00
Son Dört Hanedeki "0" yerine kod "1" yazılarak (...-1AA14) Besleme Gerilimi Us= AC 110 ... 230 V 50/60 Hz; DC 110 V ürün
ayn› fiyattan siparifl edilebilir.
SIRIUS 3RM1 Opsiyonel Aksesuarlar
3RM1920-1AA
3RM1910-6AA
3RM1910-1DA
Besleme terminali
Busbar koruma kapa¤ı
2'li Busbar
3'lü Busbar
5'li Busbar
Cihaz ba¤lantı konnektörü
Ara ba¤lantı konnektörü (22,5m'lik boflluk oldu¤unda cihazlar arası ba¤lantıyı sa¤lar)
Cihaz sonlandırma terminali (en sa¤daki modüle takılır)
Cihaz mühürleme ön fleffaf kapak
3RM1920-1AA
3RM1910-6AA
3RM1910-1AA
3RM1910-1BA
3RM1910-1DA
3ZY1212-2EA00
3ZY1212-2AB00
3ZY1212-2FA00
3ZY1321-2AA00
29,00
4,70
25,70
32,00
42,00
42,00
38,00
45,00
7,70
Notlar:
1- 3RM1 modüller yan yana monte edildi¤inde ideal çalıflma sıcaklı¤ı -25°C / +40°C arasındadır. Ek önlemler alınarak (Cihazlar
arası 22,5mm'lik boflluklar bırakılarak) üst sıcaklık de¤eri +60°C'ye kadar yükseltilebilir.
2- 3RM1 konfigürasyonu (www.siemens.com/sirius/configurators) linki üzerinden ulaflabilece¤iniz tool ile yap›labilir.
3- Cihaz ba¤lantı konnektörleri sadece Us=24VDC versiyon ile uyumludur.
3ZY1321-2AA00
125
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Tutma
Kuvveti
Siparifl
MLFB
No
Yok
18N
Yok
18N
3SE6315-0BB01
3SE6315-1BB01
3SE6315-0BB02
3SE6315-1BB02
320,00
450,00
469,00
591,00
Yok
18N
3SE6310-0BC01
3SE6310-1BC01
62,00
192,00
3SX5601-2GA03
3SX5601-2GA05
3SX5601-2GA10
77,00
86,00
110,00
3SE6704-2BA
3SE6604-2BA
40,00
166,00
3SE6704-3BA
3SE6605-3BA
3SE6606-3BA
40,00
130,00
195,00
SIRIUS 3SE6 RFID ve Manyetik Emniyet fialterleri
RFID Kodlu fialter (M12 Soketli), IP 69K
Kodlu
Kodlu
Eflsiz Kodlu (Birden çok defa karflılı¤ı ö¤retilebilir)
Eflsiz Kodlu (Birden çok defa karflılı¤ı ö¤retilebilir)
RFID Aktuatör
3SE6 315-0BB01 3SE6 310-0BC01
Standart
Standart
RFID Emniyet fialteri Ba¤lantı Kablosu, M12, 8 Kutup
3SX5 601-2GA03
3m
5m
10m
Manyetik (Kodlu) Emniyet fialterleri (25 x 88), IP 67
Aktuatör
Manyetik fialter, 3m Kablolu (2NC Kontak)
Manyetik (Kodlu) Emniyet fialterleri (25x33) , IP 67
3SE6 604-2BA
3SE6 704-2BA
3SE6 606-3BA
3SE6 704-3BA
Aktuatör
Manyetik fialter, 3m Kablolu (1NO + 1NC Kontak)
Manyetik fialter, 1m Kablolu (1NO + 2NC Kontak)
• 3SE6 31-RFID ya da 3SE6 Manyetik emniyet flalterleri EN ISO 13849-1'e göre Pl e, EN 62061'e göre Sil 3 ve
EN 954-1'e göre Cat 4'e kadar olan uygulamalarda kullanılabilmektedir.
• RFID ve Manyetik Emniyet flalteri seti, aktuatör ve flalterden oluflmaktadır. Ayrı ayrı siparifl edilmelidir.
Aç›klama
Kontak
Say›s›
LED
Gövde
Tipi
MLFB
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
PLAST‹K
PLAST‹K
METAL
METAL
PLAST‹K
METAL
3SE5232-0RV40
3SE5232-0QV40
3SE5212-0RV40
3SE5212-0QV40
3SE5232-1RV40
3SE5212-1RV40
74,50
78,00
87,50
93,00
106,50
121,50
PLAST‹K
METAL
PLAST‹K
3SE5132-0QV20
3SE5112-0QV10
3SE5132-1QV20
84,50
136,00
118,50
PLAST‹K
PLAST‹K
3SE5242-0QV40
87,50
3SE5242-1QV40
119,00
METAL
METAL
3SE5122-0QV10
3SE5122-1QV10
136,00
167,00
SIRIUS 3SE5 Mekanik Emniyet fialterleri
Gövde Geniflli¤i 31mm, 360° Döner Kafa, IP 65
3SE5 232-1RV40
3SE5 232-0QV40
Standart Tip
Standart Tip
Standart Tip
Standart Tip
2 LED'li Sarı / Yeflil
2 LED'li Sarı / Yeflil
1NO-1NC
1NO-2NC
1NO-1NC
1NO-2NC
1NO-1NC
1NO-1NC
24VDC
24VDC
Gövde Geniflli¤i 40mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67
3SE5 242-1QV40
Standart Tip
Standart Tip
2 LED'li Sarı / Yeflil
1NO-2NC
1NO-2NC
1NO-2NC
24VDC
3SE5 242-0QV40
Gövde Geniflli¤i 50mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67
Standart Tip
2 LED'li Sarı / Yeflil
1NO-2NC
1NO-2NC
24VDC
Gövde Geniflli¤i 56mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67
3SE5 122-1QV10
Standart Tip
2 LED'li Sarı / Yeflil
1NO-2NC
1NO-2NC
24VDC
3SE5 122-0QV10
• Mekanik Emniyet fialter Seti, fialter ve Aktuatörden oluflmaktadır.
• Uygulamaya uygun aktuatör 109. sayfadan seçim yap›larak ayr›ca siparifl edilmelidir.
126
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Kilitleme Kuvveti
LED
Sar› / Yeflil
Gövde
Tipi
Siparifl
MLFB
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
SIRIUS 3SE5 - Mekanik Kilitlemeli Emniyet fialterleri
3SE5 322-0SD21
24VDC Bobini Enerjilendi¤inde Kilidini Açar, 1NO / 2NC + 1NO/2NC, 360° Döner Kafa, IP66/67,
Önden Tornavida ‹le Bobin Kilidini Açma
1300N
2600N
1300N
2600N
3SE5 322-0SE21
24VDC
24VDC
PLAST‹K
METAL
PLAST‹K
METAL
3SE5322-0SD21
3SE5312-0SD11
3SE5322-1SD21
3SE5312-1SD11
414,00
541,00
448,00
573,00
24VDC Bobini Enerjilendi¤inde Kilidini Açar, 1NO / 2NC + 1NO/2NC, 360° Döner Kafa, IP 66/67,
Önden Anahtar ‹le Bobin Kilidini Açma
1300N
1300N
24VDC
PLAST‹K
PLAST‹K
3SE5322-0SE21
3SE5322-1SE21
482,00
516,00
24VDC Bobini Enerjilendi¤inde Kilidini Açar, 1NO / 2NC + 1NO/2NC, 360° Döner Kafa, IP66/67,
Önden Tornavida ‹le Bobin Kilidini Açma, Arkadan Acil Ç›k›fl Butonu
3SE5 322-0SJ21
1300N
1300N
24VDC
PLAST‹K
PLAST‹K
3SE5322-0SJ21
3SE5322-3SJ23
645,00
683,00
24VDC Bobini Enerjilendi¤inde Kilitler, 1NO / 2NC + 1NO/2NC, 360° Döner Kafa, IP66/67
3SE5 322-0SB21
1300N
2600N
1300N
2600N
24VDC
24VDC
PLAST‹K
METAL
PLAST‹K
METAL
3SE5322-0SB21
3SE5312-0SB11
3SE5322-1SB21
3SE5312-1SB11
422,00
555,00
462,00
589,00
• Mekanik Kilitlemeli Emniyet fialter Seti, fialter ve Aktuatörden oluflmaktadır.
• Uygulamaya uygun aktuatör, aktuatör listesinden ayr›ca siparifl edilmelidir.
Aç›klama
3SE5 000-0AV01
3SE5 000-0AV02
3SE5 000-0AV03
3SE5 000-0AV04
Siparifl
MLFB
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3SE5 Aktuatörler
Standart Aktuatör, Uzunluk 75,6 mm
Aktuatör, Dikey Sabitleme, Uzunluk 53mm
Aktuatör, Yatay Sabitleme, Uzunluk 47mm
Açılı Aktuatör, Uzunluk 51mm, fialtere Soldan Aç›l› Yaklaflım
Açılı Aktuatör, Uzunluk 51mm, fialtere Sa¤dan Aç›l› Yaklaflım
Açılı Aktuatör, Uzunluk 77mm
Açılı Aktuatör (Heavy Duty), Uzunluk 67mm
Plastik Aktuatör, Yatay Sabitleme, Uzunluk 40 mm*
3SE5000-0AV01
3SE5000-0AV02
3SE5000-0AV03
3SE5000-0AV04
3SE5000-0AV06
3SE5000-0AV05
3SE5000-0AV07-1AK2
3SE5000-0AW11
10,50
11,70
11,70
50,50
50,50
53,70
116,50
5,50
3SE5000-0AV08-1AA3
47,50
3SX9926
12,00
3SE5 000-0AV05
Opsiyonel Aksesuarlar
3SE5 000-0AV07-1AK2
Çelik Dil, Aktuatör Girifl Engelleme, 8 Adete Kadar Asma Kilit
Asılabilir
Ba¤lantı Aksesuarları
3SE5 000-0AW11
Kablo Rakoru ( M20 x 1,5 )
3SE5 000-0AV08-1AA3
* Plastik aktuatör kilitlemeli emniyet flalterleri ile kullan›ma uygun de¤ildir.
127
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Kontak Say›s›
Gövde
Tipi
MLFB
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
SIRIUS 3SB3- Acil Durdurma Butonları
Acil Durdurma Buton Seti,
3SB32 03-1HR20
Çevir-Bırak
Çevir-Bırak
Çevir-Bırak
Çevir-Bırak, Pozisyon ‹ndikatörlü
Çevir-Bırak, Pozisyon ‹ndikatörlü
Çevir-Bırak, Pozisyon ‹ndikatörlü
Acil Durdurma Buton Seti,
3SB32 03-1HR26
40mm, "EMERGENCY STOP" Yazılı Sarı Arka Zemin + Kontak Dahil
1NC
1NC (Emniyetli Montaj ‹zleme)
1NO + 1NC
1NC
1NC (Emniyetli Montaj ‹zleme)
1NC + 1NO
PLAST‹K
PLAST‹K
PLAST‹K
PLAST‹K
PLAST‹K
PLAST‹K
3SB3203-1HR20
3SB3266-1HR20
3SB3201-1HR20
3SB3203-1HR26
3SB3266-1HR26
3SB3201-1HR26
54,00
67,00
58,00
62,00
75,00
66,00
40mm, "EMERGENCY STOP" Yazılı Sarı Arka Zemin + Kontak Dahil
Çevir-Bırak
Çevir-Bırak
Çevir-Bırak
Çevir-Bırak, Pozisyon ‹ndikatörlü
Çevir-Bırak, Pozisyon ‹ndikatörlü
Çevir-Bırak, Pozisyon ‹ndikatörlü
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
3SB3603-1HR20
3SB3666-1HR20
3SB3601-1HR20
3SB3603-1HR26
3SB3666-1HR26
3SB3601-1HR26
58,00
71,00
62,00
67,50
80,00
72,00
METAL
3SB3500-1BA20
85,00
-
PLAST‹K
METAL
3SB3000-1AA20
3SB3500-1AA20
48,00
52,00
2NC
2NC
2NC
2NC
PLAST‹K
PLAST‹K
METAL
METAL
3SB3801-0EG3
3SB3801-0EF3
3SB3801-2EG3
3SB3801-2EF3
105,00
120,00
135,00
195,00
3SB3400-0B
3SB3400-0C
3SB3400-0M
3SB3400-0A
3SB3901-0AB
10,90
10,90
23,00
13,00
0,73
3SB3921-0AK
3SB3921-0CG
3SB3921-0DA
3SB3921-0AD
14,50
89,70
129,00
17,00
1NC
1NC (Emniyetli Montaj ‹zleme)
1NO + 1NC
1NC
1NC (Emniyetli Montaj ‹zleme)
1NC + 1NO
Anahtarl› Acil Durdurma Butonu ve Kontak Tutucu
Çevir-B›rak
-
40mm
3SB3500-1BA20
Acil Durdurma Butonu ve Kontak Tutucu
60mm
Çevir-Bırak
Çevir-Bırak
3SB3000-1AA20
Kutulu Acil Durdurma Buton Setleri
3SB3801-0EG3
3SB3801-0EF3
Korumasız
Korumalı
Korumasız
Korumalı
Kontak Blokları
3SB34 00-0M
3SB34 00-0C
Kontak (1NO)
Kontak (1NC)
Kontak (1NC) - Emniyetli Montaj ‹zleme
Kontak 1NO + 1NC
3’lü Kontak Ekleme Aparat› (Minimum siparifl 100 adet)
Aksesuarlar
3SB39 21-0CG
Acil Stop Butonu Koruma Halkası
Acil Stop Butonu Koruma Halkası (5 Adet Asma Kilit Asılabilir)*
Acil Stop Butonu Led Halka (24VAC/DC)
Acil Stop Butonu Sar› Taban Plakas› “EMERGENCY STOP”
3SB39 21-0DA
3SB39 21-0AD
128
* Sadece
60mm (3SB3.00-1AA20) serisi acil durdurma butonlar› ile kullan›ma uygundur.
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Kontak
Say›s›
Gövde
Tipi
MLFB
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
SIRIUS 3SE5 Mentefle Tip Emniyet fialterleri
Mentefle Emniyet fialteri, Gövde Geniflli¤i 31mm, EN 50047'e Uygun
3SE5 232- 0LU22
3SE5 232- 0LU21
Oyuk Milli
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 65
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67
1NO / 2NC
1NO / 2NC
PLAST‹K
METAL
3SE5232- 0LU21
3SE5212-0LU21
72,50
87,50
Standart Milli
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 65
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67
1NO / 2NC
1NO / 2NC
PLAST‹K
METAL
3SE5232-0LU22
3SE5212-0LU22
72,50
87,50
Mentefle Emniyet fialteri, Gövde Geniflli¤i 40mm, EN 50041'e Uygun
3SE5 132-0LU22
Oyuk Milli
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 67/68
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67
1NO / 2NC
1NO / 2NC
PLAST‹K
METAL
3SE5132-0LU21
3SE5112-0LU21
75,00
92,00
Standart Milli
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 67/68
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67
1NO / 2NC
1NO / 2NC
PLAST‹K
METAL
3SE5132-0LU22
3SE5112-0LU22
75,00
106,50
Aleminyum Mentefle
Operasyon Açısı 8 Derece, IP 65
1NO / 2NC
PLAST‹K
3SE2283-0GA53
331,00
‹yi Kalite Çelik Mentefle
Operasyon Açısı 4 Derece, IP 65
1NO / 2NC
PLAST‹K
3SE2283-0GA44
493,00
3SE5 132-0LU21
Mentefle Emniyet fialteri, Entegre Mentefle
3SE2 283-0GA53
Aç›klama
3SB38 63-4BB
Siparifl
MLFB
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3SB3863-4BB
3SB3863-4BA
3SB3863-1BB3
3SB3901-0AQ3
868,00
908,00
502,00
929,00
3SE2902-0AB20
3SE2903-1AB20
3SE2902-0AA20
3SE2903-1AA20
3SE2932-0AB20
3SE2932-1AB20
3SE2932-1AA20
3SE2924-3AA20
223,00
304,00
310,00
323,00
366,00
369,00
485,00
488,00
SIRIUS 3SB3 Çift-El Konsolları ve Ayak Pedalları
Çift-El Operatör Konsolları
3SB39 01-0AQ3
Çift-El Konsol - Metal (Butonlar dahil)
Çift-El Konsol - Metal (Butonlar dahil, ek buton montaj› için haz›r 4xdelik)
Çift-El Konsol (Plastik)
Çift-El Konsol Aya¤›
Ayak Pedallar›
3SE2 903-1AA20
3SE2 932-1AB20
3SE2 932-1AA20
3SE2 924-3AA20
129
Korumasız, Tekli Ayak Pedalı (1NO + 1NC)
Korumasız, Tekli Ayak Pedalı (2NO + 2NC)
Metal Korumal›, Tekli Ayak Pedal› (1NO + 1NC)
Metal Korumalı, Tekli Ayak Pedalı (2NO + 2NC)
Korumas›z, ‹kili Ayak Pedal› (1NO + 1NC)
Korumasız, ‹kili Ayak Pedalı (2NO + 2NC)
Metal Korumalı, ‹kili Ayak Pedalı (2NO + 2NC)
Metal Korumalı, Tekli, 13850'ye Uygun Ayak Pedalı( 2NO+2NC)
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Siparifl
MLFB
No
Aç›klama
Halat Uzunlu¤u 25 m’ye kadar
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
‹pli fialter
3SE7120
3SE7150
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941-1AC
Halat Yuvas› ø 4 mm
3SE7930-1AD
Halat ø 4 mm
3SE7910
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941-1AC
Gerdirme Aparat›
M 6 x 60
3SE7950-1AB
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941-1AC
Delikli Vida
M8
3SE7920-1AB
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941-1AC
Delikli Vida
M8
3SE7920-1AB
Halat Uzunlu¤u 50 m’ye kadar
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
‹pli fialter
3SE7140
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941-1AC
Halat ø 4 mm
Halat Yuvas› ø4 mm 3SE7910
3SE7930-1AD
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941-1AC
Gerdirme Aparat›
M 6 x 60
3SE7950-1AB
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941-1AC
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941-1AC
Gergi Yay› 35 N
ø 4 mm
3SE7931-1AD
Delikli Vida
M 10
3SE7920-1AC
Halat makaras›
3SE7921-1AC
Halat Uzunlu¤u 2x75 m
Halat ø 4 mm
3SE7 910
Delikli Vida
M 10
3SE7920-1AC
3SE7150-1BD00
3SE7120-1BH00
Gergi Yay›
2x50 m’e kadar:
3SE7931-1AD
2x75 m’e kadar:
3SE7931-1AE
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941
-1AC
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941
-1AC
Gerdirme Aparat›
M 6 x 110
3SE7950-1AD
Halat makaras›
3SE7921-1AC
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941
-1AC
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941 ‹pli fialter
-1AC
3SE7160
Halat makaras›
3SE7921-1AC
Halat ø 4 mm
3SE7 910
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941
-1AC
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
Halat
Kelepçesi
ø 4 mm
3SE7941
-1AC
Halat makaras›
3SE7921-1AC
Gergi Yay›
Delikli Vida
2x50 m’e kadar: M 10
3SE7931-1AD 3SE7920-1AC
2x75 m’e kadar:
3SE7931-1AE
Halat Yuvas› ø4 mm
3SE7930-1AD
• Halat uzunlu¤u 25’den büyük oldu¤unda gergi yay› kullan›lmal›d›r.
3SE7150-1BD04
3SE7140-1BF00
SIRIUS 3SE7 ‹pli Acil Durdurma ve Bant Kaydı fialterleri
‹pli Acil Durum fialteri, Metal Gövde, M20X1,5 Kablo Giriflli
3SE7141-1EG10
3SE7910-3AA
3SE7941-1AC
10m'ye kadar, 2NC kontak, Sarı kapaklı, IP65 , Kilitlemeli ve buton resetli
10m'ye kadar, 2NC+1NO kontak, Sarı kapaklı, IP65, Kilitlemeli ve buton resetli
25m'ye kadar, 2NC+1NO kontak, IP65, Kilitlemeli ve buton resetli
25m'ye kadar, 2NC+1NO kontak, Sarı kapaklı, IP65, Kilitlemeli ve buton resetli
25m'ye kadar, 1NO+1NC kontak, 24VDC Led'li, IP65, Kilitlemeli ve buton resetli
50m'ye kadar, 1NO+1NC kontak, IP65, Kilitlemeli ve buton resetli
50m'ye kadar, 2NC kontak, IP65, Kilitlemeli ve buton resetli
75m'ye kadar, 3NC+1NO kontak, Entegre Acil Durdurma Butonu, IP67
2X75m'ye kadar, ‹ki Yönlü, 2NC + 2NO kontak, IP 65, Kilitlemeli ve buton resetli
3SE7120-1BF00
3SE7120-1BH00
3SE7150-1BD00
3SE7150-1BH00
3SE7150-1BD04
3SE7140-1BD00
3SE7140-1BF00
3SE7141-1EG10
3SE7160-1AE00
361,00
395,00
361,00
395,00
573,00
690,00
790,00
724,00
897,00
Aksesuarlar
3SE7931-1AD
3SE7950-1AB
3SE7921-1AC
3SE7921-1AA
3SE7920-1AB
3SE7930-1AD
10m Çelik Halat
20m Çelik Halat
50m Çelik Halat
Kablo Kelepçesi, Oval, 2x 4 mm
Gergi Yayı, 35N, 50m'ye Kadar olan Ba¤lantılarda
Gergi Yayı, 35N'dan Büyük Uygulamalarda , 2x75m'ye Kadar olan Ba¤lantılarda
Gerdirme Aparatı, ön gergiyi hassas ayarlamada, M6 x 60
Gerdirme Aparatı, ön gergiyi hassas ayarlamada, M6 x 110
Halat Makarası, Halatın yönünü de¤ifltirmek için kullanılır,
4 mm
Halat Makarası Sabitleme Aparatı
Delikli Vida, M8, Halatı Sabitlemek için kullanılır
Halat Yuvası, halat yönü de¤iflimi ve sabitleme noktalarında güçlendirilmifl iletim
için, 4mm
3SE7910-3AA
3SE7910-3AC
3SE7910-3AH
3SE7941-1AC
3SE7931-1AD
3SE7931-1AE
3SE7950-1AB
3SE7950-1AD
3SE7921-1AC
3SE7921-1AA
3SE7920-1AB
3SE7930-1AD
124,00
245,00
616,00
23,00
54,00
61,00
26,50
80,00
30,00
7,00
18,00
4,30
Bant Kaydı fialteri, Metal Gövde
2NO + 2NC Kontak, IP 65
2NO + 2NC Kontak, IP 65, 24VDC LED'li
3SE7310-1AE00
130
3SE7310-1AE00
3SE7310-1AE04
1.161,00
1.366,00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Res.
No
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
Kutu
SIRIUS N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5232
1
2
4
3
5
6
31 mm Komple Set, PLAST‹K Muhafaza, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak IP 65,
EN 50047’e uygun
Dikey teflon buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Köflegen plastik makara (13 mm çap) tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir sa¤-sol plastik makara
(19 mm çap) tahrikli
Sa¤-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol
uzunlu¤u 21 mm
Spiral yay tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir alüminyum çubuk
(200 mm) tahrikli
1
2
3
4
5
3SE5232-0CC05
3SE5232-0HD03
3SE5232-0HE10
3SE5232-0HF10
3SE5232-0HK50
43,80
52,90
59,50
59,50
70,40
1
1
1
1
1
6
3SE5232-0HK21
60,90
1
7
8
3SE5232-0HR01
3SE5232-0HK80
78,10
74,60
1
1
SIRIUS N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5212
31 mm Komple Set, METAL Muhafaza, 1NO-1NC* Ani Hareketli Kontak IP 65,
EN 50047’e uygun
7
8
Dikey teflon buton tahrikli
Dikey teflon buton tahrikli, Sar›/Yeflil LED’li
(24 VDC), 1NO-2NC kontak
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Köflegen plastik makara (13 mm çap) tahrikli
Sa¤-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir (delikli) sa¤-sol plastik
makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir sa¤-sol plastik makara
(19 mm çap) tahrikli
9
10
11
1
11
3SE5212-0CC05
3SE5212-1LC05
45,00
77,00
1
1
10
2
3
4
6
9
3SE5212-0CB01
3SE5212-0CD03
3SE5212-0CE10
3SE5212-0CF10
3SE5212-0CK21
3SE5212-0CK60
56,00
54,00
61,50
61,50
62,00
72,00
1
1
1
1
1
1
5
3SE5212-0CK50
72,00
1
SIRIUS N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5132
40 mm Komple Set, PLAST‹K Muhafaza, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak IP 65,
EN 50041’e uygun
12
15
13
16
14
17
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli,
Dikey plastik buton tahrikli
Dikey plastik makara (13 mm çap ) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köflegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Sa¤-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol
uzunlu¤u 27 mm
Spiral yay tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir (delikli), sa¤-sol plastik
makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir sa¤-sol plastik makara
(19 mm çap) tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir alüminyum çubuk
(200 mm) tahrikli
12
13
14
15
16
17
3SE5132-0CB01
3SE5132-0CC03
3SE5132-0CD05
3SE5132-0CE05
3SE5132-0CF05
3SE5132-0CJ01
48,00
52,00
55,00
61,00
61,00
65,00
1
1
1
1
1
1
18
19
3SE5132-0CR01
3SE5132-0CJ60
75,00
74,00
1
1
20
3SE5132-0CJ50
70,00
1
23
3SE5132-0CJ80
73,00
1
SIRIUS N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5112
40 mm Komple Set, METAL Muhafaza, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak IP 66/67,
EN 50041’e uygun
18
21
19
22
131
20
23
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey paslanmaz çelik makara (13 mm çap) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köflegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Spiral yay tahrikli
Sa¤-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol
uzunlu¤u 27 mm
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir (delikli), sa¤-sol plastik
makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir alüminyum çubuk
(200 mm) tahrikli
* 3SE5212-1LC05 hariç
• Aksesuarlar ve yedek kafalar› 115. sayfadan seçebilirsiniz.
21
22
15
16
18
17
3SE5112-0CC02
3SE5112-0CD02
3SE5112-0CE01
3SE5112-0CF01
3SE5112-0CR01
3SE5112-0CH01
104,00
117,00
100,00
100,00
100,00
113,00
1
1
1
1
1
1
19
3SE5112-0CH60
125,00
1
23
3SE5112-0CH80
127,00
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Res.
No
Siparifl
No
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
Kutu
SIRIUS N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5242
1
2
3
4
6
Dikey teflon buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Sa¤-Sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir sa¤-sol plastik makara (19
mm çap) tahrikli
5
7
50 mm Komple Set, PLAST‹K Muhafaza, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak IP 66/67,
EN 50047’e uygun
8
1
2
3
4
5
3SE5242-0CC05
3SE5242-0HD03
3SE5242-0HE10
3SE5242-0HK21
3SE5242-0HK50
52,90
64,90
71,40
72,80
81,90
1
1
1
1
1
SIRIUS N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5122
56 mm Komple Set, METAL Muhafaza, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak IP 66/67
9
14
12
11
10
13
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey paslanmaz çelik makara (13 mm çap) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köflegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Spiral yay tahrikli
Sa¤-Sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol
uzunlu¤u 27 mm
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir (delikli), sa¤-sol plastik
makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir alüminyum çubuk
(200 mm) tahrikli
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Sa¤-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli (çift
makara, çift kol)
Sa¤-sol çelik makara tahrikli, kol uzunlu¤u 27 mm
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir sa¤-sol plastik makara (19
mm çap) tahrikli
6
7
8
9
10
11
3SE5122-0CC02
3SE5122-0CD02
3SE5122-0CE01
3SE5122-0CF01
3SE5122-0CR01
3SE5122-0CH01
104,00
117,00
100,00
100,00
100,00
113,00
1
1
1
1
1
1
12
3SE5122-0CH60
125,00
1
13
3SE5122-0CH80
127,00
1
14
15
3SE5122-0CB01
3SE5122-0CT11
62,00
144,00
1
1
11
16
3SE5122-0CH02
3SE5122-0CH50
103,00
93,00
1
1
SIRIUS KOMPAKT N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5413
15
30 mm Komple Set, 1NO-1NC, METAL Muhafazal›, IP 67 2m KABLOLU (5x0,75mm2)
16
Dikey buton tahrikli
Dikey seviyesi ayarlanabilir buton tahrikli (M12x1)
Dikey makara tahrikli
Sa¤-Sol makara tahrikli
Dikey buton tahrikli
17
18
17
18
19
20
21
3SE5413-0CC20-1EA2
3SE5413-0CC21-1EA2
3SE5413-0CD20-1EA2
3SE5413-0CN20-1EA2
3SE5413-0CC22-1EA2
79,00
89,00
83,00
87,00
88,00
1
1
1
1
1
22
-
3SE5250-0CC05
3SE5250-0CL05
35,00
35,00
1
1
19
SIRIUS AÇIK T‹P N‹HAYET fiALTERLER‹ 3SE5250
20
21
Teflon buton tahrikli, 1N0/1NC, IP 20, 30 mm
Teflon buton tahrikli, 1N0/2NC, IP 10, 30 mm
22
• Aksesuarlar ve yedek kafalar› 115. sayfadan seçebilirsiniz.
132
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Res.
No
Siparifl
No
1
3SE5000-0AC30
6,90
1
2
3
3
4
4
3SE5000-0AB01
3SE5000-0AD03
3SE5000-0AD04
3SE5000-0AD10
3SE5000-0AD11
12,00
9,20
24,00
19,00
34,00
1
1
1
1
1
5
6
7
8
9
10
6
7
3SE5000-0AE10
3SE5000-0AF10
3SE5000-0AR01
3SE5000-0AC02
3SE5000-0AD02
3SE5000-0AE01
3SE5000-0AF01
3SE5000-0AR02
14,00
14,00
28,00
32,00
41,00
28,50
28,50
43,00
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11
12
3SE5000-0AK00
3SE5000-0AH00
3SE5000-0AA21
10,50
29,90
6,50
1
1
1
13
3SE5000-0AA22
21,00
1
14
3SE5000-0AA15
13,00
1
15
3SE5000-0AA60
17,50
1
16
3SE5000-0AA50
13,50
1
17
3SE5000-0AA80
16,50
1
-
3SE5000-0BA00
3SE5000-0CA00
3SE5000-0CA00-1AC1
3SE5000-0KA00
3SE5000-0LA00
3SE5000-0MA00
30,00
28,00
104,00
34,00
32,00
32,00
1
1
1
1
1
1
38,50
43,00
99,00
12,00
1
1
1
1
Birim Fiyat›
TL / Adet
Adet
Kutu
SIRIUS 3SE5 KAFALAR
1
4
7
2
3
5
6
8
9
10
SIRIUS 3SE5 SA⁄-SOL AÇISAL HAREKETL‹ KAFALAR
11
12
EN 50047'e uygun koruma kapa¤ı
( 3SE5.....-.C05 serisi için)*
Dikey paslanmaz çelik buton*
Dikey plastik makara(10mm çap)*
Dikey paslanmaz çelik makara (10mm çap)*
Dikey plastik makara (ortadan sabitleme)*
Dikey paslanmaz çelik makara (10mm çap)
(Ortadan Sabitleme)*
Plastik makara (13mm çap) kollu*
Köflegen plastik makara(13mm çap)*
Spiral yay, plastik toplam uzunluk 142,5mm*
Dikey paslanmaz çelik buton*
Dikey paslanmaz çelik makara(13mm çap)*
Plastik makara(22mm çap) kollu*
Köflegen plastik makara(22mm çap)*
Spiral yay, paslanmaz çelik (toplam uzunluk 142,5
mm)*
13
14
Sa¤-sol tahrik temel eleman (plastik)*
Sa¤-sol tahrik temel eleman (metal)*
Sa¤-sol, plastik makara (19 mm çap), kol uzunlu¤u
21 mm*
Sa¤-sol, metal makara (19 mm çap), kol uzunlu¤u
21 mm*
Sa¤-sol, plastik makara (19 mm çap), kol uzunlu¤u
35 mm*
Kol uzunlu¤u ayarlı (delikli) sa¤-sol, plastik makara
(19 mm çap)*
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir sa¤-sol, plastik makara
(19 mm çap)*
Kol uzunlu¤u ayarlanabilir çubuk (200 mm)*
SIRIUS 3SE5 KONTAK BLOKLARI
15
16
17
Yavafl hareketli (Slow Action), 1NO-1NC*
Ani hareketli (Snap Action), 1NO-1NC*
Ani hareketli altın kaplama (Snap Action),1NO-1NC*
Yavafl hareketli (Slow Action), 1NO-2NC**
Ani hareketli (Snap Action), 1NO-2NC**
Yavafl hareketli (Slow Action with make break before),
1NO-2NC**
KABLO BA⁄LANTI AKSESUARLARI
18
19
M12, 0,25mm2 4 Kutup, maksimum 250V, 4A*
M12, 0,25mm2 5 Kutup, maksimum 250V, 4A*
M12, 0,25mm2 8 Kutup, maksimum 250V, 4A*
Rakor*
18
18
19
20
3SY3127
3SY3128
3SY3134
3SX9926
20
* SIRIUS 3SE5250 Açık tip flalterler ve 3SE5413 Kompakt nihayet flalterleri ile kullanıma uygun de¤ildir.
** 3SE5413 Kompakt nihayet flalterleri ile kullan›ma uygun de¤ildir.
133
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Simge
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Siparifl
MLFB
No
8WD 50 mm Sinyal Kolonlar›
8WD 70 mm Sinyal Kolonlar›
14
1
15
2
16
3
17
18
19
4
11
20
5
7
6
21
7
12
8
9
8
10
9
10
11
12
11
13
12
13
Korna
8WD4420-0FA
80 db, 24VAC/DC, 50mm
80 db, 230VAC, 50 mm
85 dB, Pals ya da sürekli ton ayarlanabilir 24VAC/DC, 70mm
100 dB, 8 Tonlu, Ses ayarlanabilir 230VAC, 70mm
100 dB, 8 Tonlu, Ses ayarlanabilir 24VAC/DC, 70mm
108 dB, IP 40, 24VAC/DC, 70mm
1
1
14
14
14
14
8WD4220-0FA
8WD4250-0FA
8WD4420-0FA
8WD4450-0EA2
8WD4420-0EA2
8WD4420-0EA
154,00
175,00
153,00
245,00
223,00
196,00
Kalıcı Iflıklı, Kırmızı , 50mm
Kalıcı Iflıklı, Yeflil, 50mm
Kalıcı Iflıklı, Sarı, 50mm
Kalıcı Iflıklı, fieffaf, 50 mm
Kalıcı Iflıklı, Mavi, 50mm
2
2
2
2
2
8WD4220-5AB
8WD4220-5AC
8WD4220-5AD
8WD4220-5AE
8WD4220-5AF
190,00
190,00
190,00
190,00
190,00
Kalıcı Iflıklı, Kırmızı, 70mm
Kalıcı Iflıklı, Yeflil, 70mm
Kalıcı Iflıklı, Sarı, 70mm
Kalıcı Iflıklı, fieffaf, 70mm
Kalıcı Iflıklı, Mavi, 70mm
15
15
15
15
15
8WD4420-5AB
8WD4420-5AC
8WD4420-5AD
8WD4420-5AE
8WD4420-5AF
154,00
154,00
154,00
165,00
165,00
Flasör Tip, Kırmızı, 70mm
Flaflör Tip, Yeflil, 70mm
Flaflör Tip, Sarı, 70mm
15
15
15
8WD4420-5BB
8WD4420-5BC
8WD4420-5BD
203,00
203,00
203,00
Entegre LED'li Sinyal Elemanı, 24VAC/DC, IP 65
8WD4220-5AC
8WD4420-5AB
BA15d Ampul/ LED Uyumlu (LED ya da Ampül Ayrı Siparifl Edilir) , Sinyal Elemanı , 12-230VAC-DC, IP 65
8WD4400-1AD
Kalıcı Iflıklı, Kırmızı, 70mm
Kalıcı Iflıklı, Yeflil, 70mm
Kalıcı Iflıklı, Sarı, 70mm
Kalıcı Iflıklı, fieffaf, 70mm
Kalıcı Iflıklı, Mavi, 70mm
15
15
15
15
15
• Conta dahildir. Maksimum 5 elemana kadar ba¤lant› yap›labilir. IP65 korumal›d›r.
• Montaj elemanlar› ve di¤er aksesuarlar› 117. sayfadan seçim yapabilirsiniz.
134
8WD4400-1AB
8WD4400-1AC
8WD4400-1AD
8WD4400-1AE
8WD4400-1AF
69,00
69,00
69,00
69,00
69,00
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Aç›klama
Simge MLFB
Siparifl
No
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Kapaklı Ba¤lantı Elemanları
8WD4408-0AA
Boruya ve zemine montaj ba¤lantı elemanı (alt-üst sabitleme), 50 mm
Braket ve zemine montaj ba¤lantı elemanı (alt-üst sabitleme), 70 mm
Boruya montaj ba¤lantı elemanı (alt-üst sabitleme), 70 mm
3
16
17
8WD4208-0AA
8WD4408-0AB
8WD4408-0AA
92,00
89,00
82,00
4
5
8WD4208-0CD
8WD4208-0EH
38,00
38,00
6
18
19
20
7
7
7
7
8
9
8WD4208-0DE
8WD4308-0CA
8WD4308-0CB
8WD4408-0CD
8WD4308-0EE
8WD4308-0EA
8WD4308-0EB
8WD4308-0ED
8WD4308-0DB
8WD4308-0DC
68,00
52,00
53,00
39,00
74,00
50,00
69,00
162,00
46,00
97,00
10
8WD4408-0DF
165,00
21
11
12
13
8WD4308-0DA
8WD4308-0DD
8WD4308-0DE
8WD4408-0CC
80,00
72,00
188,00
39,00
-
8WD5320-5AB
8WD5320-5AC
8WD5320-5AD
Montaj Elemanları
8WD4208-0CD
8WD4208-0EH
8WD4208-0DE
8WD4308-0CA
8WD4308-0CB
8WD4408-0CD
8WD4308-0DB
8WD4308-0EE
8WD4408-0DF
Duvara ba¤lantı braketi, plastik, ayaksız ve borusuz montaj, 50 mm'e uyumlu
Deli¤e(M18) ba¤lantı elemanı, metal, ayaksız ve borusuz montaj, 50 mm'e
uyumlu
Borusuz ba¤lantı için plastik ba¤lantı aya¤ı , 50mm'e uyumlu
Duvara ba¤lantı braketi (tek yönlü), ayaksız ve borusuz montaj, 70mm'e uyumlu
Duvara ba¤lantı braketi (çift yönlü), ayaksız ve borusuz montaj, 70mm'e uyumlu
Temel montaj braketi, ayaksız ve borusuz montaj, 70mm'e uyumlu
Boru (uzunluk 150 mm), 50 mm ve 70 mm'e uyumlu
Boru (uzunluk 250 mm), 50 mm ve 70 mm'e uyumlu
Boru (uzunluk 400 mm), 50 mm ve 70 mm'e uyumlu
Boru (uzunluk 1000 mm), 50 mm ve 70 mm'e uyumlu
Boru ile ba¤lantı için plastik ba¤lantı aya¤ı, 50 mm ve 70 mm'e uyumlu
Boru (>400 mm) ile ba¤lantı için metal ba¤lantı aya¤ı, 50 mm ve 70mm'e
uyumlu
Boru ile ba¤lantı için açısı (7,5°'lik artıfllarla) ayarlanabilir plastik ba¤lantı aya¤ı,
50 mm ve 70 mm'e uyumlu
100 mm borulu montaj aya¤ı, 70 mm'e uyumlu
Soket, yandan kablo çıkıfllı 50 mm ve 70 mm'e uyumlu
Soket , yandan kablo çıkıfllı, manyetik sabitleme, 50mm ve 70mm'e uyumlu
Ayakla ba¤lantı için braket, 50 mm ve 70 mm'e uyumlu
8WD4308-0DC
Entegre LED'li Tekli Sinyal Elamanı, 24VAC/DC, IP 65
8WD4308-0DD
8WD4308-0DA
8WD4408-0CC
8WD4308-0DE
Kalıcı Iflıklı, Kırmızı
Kalıcı Iflıklı, Yeflil
Kalıcı Iflıklı, Sar›
265,00
265,00
265,00
BA15d Ampul/ LED Uyumlu (LED ya da Ampül Ayrı Siparifl Edilir) , Tekli Sinyal Elemanı ,
12-230VAC-DC, IP 65
Kalıcı Iflıklı, Kırmızı
Kalıcı Iflıklı, Yeflil
Kalıcı Iflıklı, Sarı
Kalıcı Iflıklı, fieffaf
Kalıcı Iflıklı, Mavi
-
8WD5300-1AB
8WD5300-1AC
8WD5300-1AD
8WD5300-1AE
8WD5300-1AF
103,00
103,00
103,00
103,00
103,00
-
8WD4328-1XX
8WD4358-1XX
8WD4428-6XB
8WD4428-6XC
8WD4428-6XD
8WD4428-6XE
8WD4428-6XF
11,50
11,50
95,00
95,00
95,00
105,00
105,00
8WD5320-5AB
BA 15d Lamba, BA 15d LED
8WD4428-6XE
135
24VAC/DC Lamba
230VAC/DC Lamba
Kırmızı LED 24VAC/DC
Yeflil LED 24VAC/DC
Sar› LED 24VAC/DC
fieffaf LED 24VAC/DC
Mavi LED 24VAC/DC
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Girifl
Ç›k›fl
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
1
1
1
1
1
1
‹nterface dönüfltürücüler
Aktif, tek kesiflimli AC/DC 24V, iki yollu, 6.2 mm genifllik
0... 10V
0... 10V
0... 20mA
0... 20mA
4... 20mA
4... 20mA
3RS17...-
0... 20mA
4... 20mA
0... 10V
4... 20mA
0... 20mA
0... 10V
3RS1700-1CD00
3RS1700-1DD00
3RS1702-1AD00
3RS1702-1DD00
3RS1703-1CD00
3RS1703-1AD00
Çoklu dönüfltürücü, AC/DC/ 24V, ‹ki yollu 6.2 mm genifllik, ayarlanabilir girifl ç›k›fll›
0... 10V
0... 20mA
4... 20mA
0... 10V
0... 20mA
4... 20mA
3RS1705-1FD0
419,00
1
0... 10V
0... 20mA
0... 20mA
0... 50Hz
0... 100Hz
4... 1kHz
0... 10kHz
3RS1705-1KD00
454,00
1
Çoklu dönüfltürücü, AC/DC/ 24V, üç yollu 17,5 mm genifllik, ayarlanabilir girifl ç›k›fll›
0... 10V
0... 20m/A
4... 20m/A
0... 10V
0... 20mA
4... 20mA
Besleme Gerilimi
Genifllik
mm
3RS1705-1FW00
Siparifl
No
511,00
1
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
‹nterface röleler girifl / ç›k›fl
Girifl röleleri
AC/DC 24 V
AC/DC 24 V
AC/DC 24 V
1NO
1W
2NO/1W
11,5
17,5
22,5
3TX7002-1AB00
3TX7002-1BB00
3TX7002-1CB00
104,00
127,00
144,00
1
1
1
1NO
1NO
11,5
11,5
3TX7002-2AB00
3TX7002-2AF05
104,00
135,00
1
1
3TX7014-1BM00
57,00
1
Ç›k›fl röleleri
AC/DC 24 V
AC/DC 230 V
3TX...
Soketli (Plug-in) rölesi ile beraber
DC 24 V
136
1W
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi
Adet
/
Kutu
Girifl
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
3
230-400+/-15
4AV4103-2EB00-0A
436,00
1
6
230-400+/-15
4AV4106-2EB00-0A
590,00
1
10
230-400+/-15
4AV4110-2EB00-0A
748,00
1
25
400+/-20
4AV5125-2EB00-0A
1.112,00
1
35
400+/-20
4AV5135-2EB00-0A
1.441,00
1
Anma Gücü
(VA)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Ak›m
4AV4/5 DC Besleme / Güç Kaynaklar›
4AV4..
24V DC ç›k›fl (DIN 19240)
- Her türlü PLC
uygulamalar›na uygun
- ‹zole Trafo güvenli¤i
- Paralel çal›flabilme
- Dokunmaya karfl›
korunmal› klemensler
- CE iflareti, VDE 0551’e
uygunluk
- Dalgal›l›k seviyesi %5
- Kompakt tasar›m ve
haz›r çözüm
Malzeme Cinsi
Adet
/
Kutu
4AX3002 Kumanda Trafolar›
230-400 V/24V (50-60 Hz)
4AX..
- CE iflareti, DIN EN 61558-2-2’ye
uygunluk
- fiebekeye uyumlu kolayl›flt›r›c›
primer de ± 15V konnektörleri
- 50ºC ortam s›cakl›¤› için tan›ml›
güç de¤erleri
- Galvanik ayr›m sayesinde yüksek
izolasyon
- Vidal›, soketli ve lehimlenebilen
klemensler
50
4AX3 002-3HA50-0B
83,00
1
100
4AX3 002-3HA10-0B
103,00
1
160
4AX3 002-3HA16-0B
130,00
1
250
4AX3 002-3HA03-0B
169,00
1
400
4AX3 002-3HA04-0B
260,00
1
630
4AX3 002-3HA06-0B
373,00
1
4AX3 002-3ED50-0B
85,00
1
4AX3 002-3ED10-0B
106,00
1
4AX3 002-3ED16-0B
139,00
1
4AX3 002-3ED03-0B
177,00
1
4AX3 002-3ED04-0B
278,00
1
4AX3 002-3ED06-0B
403,00
1
400V / 230 V (50-60 Hz) Kumanda Trafolar›
- CE iflareti, DIN EN 61558-2-2’ye
50
uygunluk
100
- fiebekeye uyumlu kolayl›flt›r›c›
primer de ± 15V konnektörleri
- 50ºC ortam s›cakl›¤› için tan›ml›
160
güç de¤erleri
250
- Galvanik ayr›m sayesinde yüksek
izolasyon
400
- Vidal›, soketli ve lehimlenebilen
klemensler
630
137
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi
Zaman
Ayar
Sahas›
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
SIRIUS 3RP2 Serisi Zaman Röleleri
Multifonksiyon zaman rölesi, 17,5 mm
13 fonksiyonlu, 12-240V AC/DC, 1 NO kontak
3RP2505-..
Adet
/
Kutu
Yeni
0.05s-100h
3RP2505-1AW30
229,00
1
Multifonksiyon zaman rölesi, 22,5 mm
0.05s-100h
27 fonksiyonlu, 12-240V AC/DC, 1 C/O kontak
3RP2505-1BW30
283,00
1
Çekmede gecikmeli zaman rölesi, 17,5 mm
12-240V AC/DC, 1 C/O kontak
0.5s-10s
1s-30s
5s-100s
0.05s-100h
3RP2511-1AW30
3RP2512-1AW30
3RP2513-1AW30
3RP2525-1AW30
115,00
115,00
115,00
150,00
1
1
1
1
Düflmede gecikmeli zaman rölesi, 17 mm
12-240V AC/DC, 1 C/O kontak
0.05s-100h
3RP2535-1AW30
183,00
1
1s.-20s
3RP2574-1NW30
150,00
1
0.05s100h
3RP1505-1AP30
3RP1505-1BP30
231,00
264,00
1
1
Y›ld›z-üçgen zaman rölesi, 22,5 mm
12-240V AC/DC, 1 NO kontak,
1 gecikmeli NO kontak
SIRIUS Elektronik Zaman Röleleri
Multifonksiyon zaman rölesi
AC24/240V, DC 24V
1C/0 Kontakl›, 8 fonksiyonlu*
2C/0 Kontakl›, 16 fonksiyonlu*
3RP1505-1B..
Zaman rölesi, LED’li,
Çekmede gecikmeli, 1C/0 kontakl›
AC 24/240V- DC 24V
AC 24/240V- DC 24V
AC 24/240V- DC 24V
1.5-30s
5-100s
0.05s-100h
3RP1512-1AP30
3RP1513-1AP30
3RP1525-1AP30
133,00
133,00
161,00
1
1
1
AC 24/100..127V- DC 24V
AC 24-240V- DC 24-240V
0.5-10s
0.05s-100h
3RP1511-1AP30
3RP1525-1BW30
133,00
168,00
1
1
3RP1574-1NP30
3RP1576-1NP30
166,00
166,00
1
1
0.05-600s
3RP1540-1AN31
210,00
1
0.05-100s
3RP1540-1AB31
210,00
1
5-100sn
3RP1533-1AP30
181,00
1
Y›ld›z-üçgen zaman rölesi
1 N0, 50ms gecikmeli,
1 N0, gecikmesiz kontak
AC 24/240V- DC24V
3RP1505-1A..
Zaman Rölesi, LED’li
Düflmede gecikmeli, 1C/0 kontakl›
7 Farkl› zaman ayar› aral›¤›
AC 200/240V-DC 200-240V
Zaman Rölesi, LED’li
Düflmede gecikmeli, 1C/0 kontakl›
7 Farkl› zaman ayar› aral›¤›
AC/DC 24V
Yard›mc› gerilimli düflmede gecikmeli
1C/0 kontakl› AC 24/240V, DC24V
1-20s
3-60s
* Multifonksiyonlu zaman rölesinin fonksiyonlar› afla¤›da belirtilmifltir.
- Çekmede gecikme
- K›sa süreli açma
- Yard›mc› gerilimli düflmede gecikmede
- K›sa süreli Kapama
- Yard›mc› gerilimli çekmede ve düflmede gecikmede
- Impuls
- Flaflör
- Yard›mc› gerilimli, toplamal› zaman ayarl›
Not: Kontaktörlere tak›labilen zaman röleleri için
çekmede gecikmeli
SIRIUS program›ndaki ürünlerimizden faydalanabilirsiniz.
Bkz. Sayfa 33
138
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Zaman
Ayar
Sahas›
Malzeme Cinsi
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
SIRIUS 7PV15 Zaman Röleleri 17,5 mm genifllik
Multifonksiyon zaman rölesi
7 fonksiyonlu, 12-240V AC/DC, 1 C/O kontak
7PV1508-..
7PV1578-..
7PV1512-..
Adet
/
Kutu
Yeni
0.05s-100h
7PV1508-1AW30
177,00
1
Çekmede gecikmeli zaman rölesi
200-240V AC, 24V AC/DC, 1 C/O kontak
200-240V AC, 24V AC/DC, 1 C/O kontak
100-127V AC, 24V AC/DC, 1 C/O kontak
12-240V AC/DC, 1 C/O kontak
0.05s-10s
5s-100s
0.05s-100h
0.05s-100h
7PV1512-1AP30
7PV1513-1AP30
7PV1513-1AQ30
7PV1518-1AW30
97,00
97,00
97,00
125,00
1
1
1
1
Düflmede gecikmeli zaman rölesi
12-240V AC/DC, yard›mc› gerilimli, 1 C/O kontak
12-240V AC/DC, yard›mc› gerilimsiz, 1 C/O kontak
0.05s-100h
0.05s-100s
7PV1538-1AW30
7PV1540-1AW30
156,00
171,00
1
1
Y›ld›z-üçgen zaman rölesi
12-240V AC/DC, 2 C/O kontak
0.05s-100h
7PV1578-1BW30
133,00
1
Malzeme Malzeme
Cinsi
Cinsi
Kontak
Say›s›
Nominal
‹flletme
Gerilimi
Siparifl
No
Birim Adet
/
Fiyat›
TL / Adet Kutu
3UG4 Serisi Kontrol Röleleri
3UG46..-
Faz s›ras›, auto reset,
Faz s›ras›, auto reset,
Faz s›ras›, faz kayb›,
%10 asimetriye duyarl›
1W
2W
1W
AC 320..500V
AC 320..500V
AC 160..690V
3UG4511-1AP20
3UG4511-1BP20
3UG4512-1AR20
254,00
262,00
293,00
1
1
1
Faz s›ras›, faz kayb›,
düflük gerilim kontrol
Otomatik reset, analog,
%20 asimetriye duyarl›
2W
AC 160..690V
3UG4513-1BR20
355,00
1
Faz s›ras›, faz kayb›, asimetri,
düflük/yüksek gerilim kontrol 0.1-20sn.
gecikme, otomatik reset, dijital kontrol
2W
AC 160..690V
3UG4615-1CR20
488,00
1
Faz s›ras›, faz kayb›, asimetri,
düflük/yüksek gerilim kontrol 0.1-20sn.
gecikme, otomatik reset, dijital kontrol,
N-‹letkenine karfl› gerilim izleme
2W
AC 160..690V
3UG4616-1CR20
528,00
1
Monofaze gerilim kontrol
(Yard›mc› gerilim ile)
10-600 V Ölçme Aral›¤›
1W
AC/DC 24..240V 3UG4632-1AW30
362,00
1
AC/DC 24..240V 3UG4622-1AW30
357,00
1
3UG4501-1AW30
232,00
1
3UG3207-3A
188,00
1
Düflük/yüksek ak›m kontrol
ölçme aral›¤› AC/DC 3 .. 500mA
0,05-10A histerizis, 0,1-20 sn gecikme
S›v› Seviye Kontrol Rölesi
24...240V AC/DC, 50-60 Hz.
Alt/Üst Alarm ç›k›fll› seviye kontrol rölesi
1 Enversör kontakl›, 5... 100k0hm
139
S›v› Seviye Rölesi Probu
Ask› Tipi Elektrot üç telli,
‹flletme Bas›nc› 10 Bar
‹flletme S›cakl›¤› 90ºC
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Malzeme
Cinsi Cinsi
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
3RN1000-1AM00
168,00
1
UC 24 - 240V 1N0+1NC
3RN1010-1CW00
242,00
1
AC 230V
3RN1010-1CM00
194,00
1
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
‹flletme
Gerilimi
Kontak
Say›s›
Siparifl
No
PTC Termistör Motor Koruma Rölesi 3RN1
3RN1..-
PTC - Tip A
Termistör Motor
Koruma Rölesi
Otomatik Reset
22.5 mm genifllik
çift LED’li
AC 230V
Malzeme
Cinsi
1C/0
1N0-1NC
Ölçme
Sahas›
SICAKLIK DENETLEME RÖLES‹
3RS10...-
140
PT 100 S›cakl›k Alg›lama Sensörü
ile uyumlu
1N0 + 1 NC Kontak
AC 110 / 230 V
2 LED
0º/+200ºC
3RS1000-1CK20
294,00
1
PT 100/1000 KTY 83/84, NTC
S›cakl›k Alg›lama Sensörleri ile uyumlu
1/C0+ 1C/0 +1 N0 Kontak
AC / DC 24- 240 V
-50º/+500ºC
3RS1040-1GW50
631,00
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme
Cinsi
Bobin Gerilimi
(V)
Siparifl
No
Birim
Fiyat›
TL / Adet
Adet
/
Kutu
SIEMENS ENDÜSTR‹ RÖLELER‹
PT Röle 5/10 A
3 Kutuplu enversör kontak
11 Pin, 10A, 250VAC
4 Kutuplu enversör kontak
14 Pin, 6A, 250VAC
2 Kutuplu enversör kontak 8 Pin, 12A
24VDC
24 VAC
115 VAC
230 VAC
24 VDC
24 VAC
115 VAC
230 VAC
230 VAC
LZXPT370024
LZXPT370524
LZXPT370615
LZXPT370730
LZXPT570024
LZXPT570524
LZXPT570615
LZXPT570730
LZXPT270730
20,10
20,10
20,10
23,60
20,10
20,10
23,60
23,60
20,10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PT Soket
LZXPT570024
4 Kutuplu için 14 pin’li
3 Kutuplu için 11 pin’li
2 Kutuplu için 8 pin’li
Etiket
LZSPT78740
LZSPT78730
LZSPT78720
LZSPT17040
15,00
15,00
15,00
1,30
1
1
1
1
RT Röle
LZSPT78720
2 Kutuplu enversör kontak
8 Pin, 8A, 250VAC
24VDC
24 VAC
230 VAC
LZXRT424024
LZXRT424524
LZXRT424730
13,60
15,40
20,10
1
1
1
1 Kutuplu enversör kontak
5 Pin, 16A, 250VAC
24 VDC
24 VAC
230 VAC
LZXRT314024
LZXRT314524
LZXRT314730
13,60
15,40
20,10
1
1
1
LZSRT78726
LZSRT17040
15,00
1,30
1
1
RT Soket
1 ve2 Kutuplu için ortak soket
Etiket
MT Röle 10A
LZSRT78726
3 Kutuplu enversör kontak
11 Pin, 10A, 250VAC
24 VDC
24VAC
115VAC
230VAC
LZXMT321024
LZXMT326024
LZXMT326115
LZXMT326230
36,70
43,50
43,50
55,70
1
1
1
1
MT Soket
3 Kutuplu için 11 Pin’li
LZSMT78750
LZSRT17040
141
LZSMT78750
16,70
1
Aksesuarlar
PT röle klips mekanizmas›
RT röle için yeni klips mekanizmas›
MT röle için klips
PT/RT için 24V DC koruma diyodlu LED modülü
PT/RT için 24V AC/DC LED modülü
PT/RT için 110...230V AC/DC LED modülü
LZSPT17024
LZSRT17016
LZSMT28800
LZSPTML0024
LZSPTML0524
LZSPTML0730
2,00
2,10
4,60
10,60
12,10
12,10
10
10
1
1
1
1
Orta Gerilim Komponentler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3AH4 Vakum Kesiciler
Ark Ocakları günde 100’den fazla açma-kapamaya ihtiyaç duyarlar. 3AH4 kesicileri yüksek sayıda açma-kapama için tasarlanmıfltır.
Açma-Kapama Ömrü, her 10.000’de ya¤lama bakımı ve her 30.000’de vakum tüplerin de¤iflimi ve bakımlarının yapılmasıyla
120.000’dir. Siemens Gebze'de 3AH4 Vakum Kesici Bakım Merkezimizde bu ürünün bakım hizmeti verilmektedir. E2/M2/C2 sınıfı
bu ürünün katalog numarası HG 11.04'tür. IEC62271-100 standard›na uygundur.
3AH4 Standart Özellikler
- 1 Açma, 1 Kapama Bobini, 12NO+12NC, 64 pinli fifl-priz ba¤lantısı, mekanik kilitlemeli ve 50Hz dir.
- Daha fazla bilgi için satıfl birimlerimize danıflınız.
Tip Anma Anma Anma K›sa
Gerilimi Ak›m› Devre Ak›m›
(kV)
(kA)
3AH4
36
1250
31.5
3AH4
3AH4
3AH4
36
36
36
1250
1250
2000
31.5
31.5
31.5
3AH4
3AH4
36
36
2500
2500
31.5
31.5
3AH4
3AH4
36
36
2500
2500
31.5
31.5
3AH4
3AH4
3AH4
3AH4
3AH4
3AH4
36
36
36
36
36
36
2500
2500
2500
2500
2500
2500
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
31.5
3AH4
36
2500
40
3AH4
3AH4
36
36
2500
4000
40
40
Aç›klamalar
2. Açma Bobini (230V AC), 1 ad. Düflük
Gerilim Bobini (230V AC) dahil
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (110V DC) dahil
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (230V AC) dahil
2. Açma Bobini (230V AC), 1 ad. Düflük
Gerilim Bobini (230V AC) dahil
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (100V AC) iflletme
mekanizma gerilimi (230V AC),
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (110V DC) dahil
2. Açma Bobini (230V AC), 1 ad. Düflük
Gerilim Bobini (230V AC) dahil
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (110V DC) dahil
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (230V AC) dahil
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (230V AC) dahil,
24 pinli fifl-priz ba¤lantısı
1 ad. Düflük Gerilim Bobin'li (230V AC), 24
pinli fifl-priz ba¤lantısı
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (110V DC) dahil
1 ad. Düflük Gerilim Bobini (110V DC) dahil
Siparifl
No
Birim Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
3AH4305-2TK88-8KC2 69.451,00
1
3AH4305-2RE44-0ED2 68.676,00
3AH4305-2RK88-0KD2 68.676,00
3AH4305-4TK88-8KC2 69.174,00
1
3AH4305-6MK80-OKD2 70.980,00
3AH4305-6RB16-0KD2 73.059,00
1
1
3AH4305-6RE44-0ED2 73.059,00
3AH4305-6TK88-8KC2 73.846,00
1
1
3AH4305-6MB10-0BD2
3AH4305-6ME40-0ED2
3AH4305-6MK40-0ED2
3AH4305-6RE44-0ED2
3AH4305-6RK88-0KD2
3AH4305-6RK88-0KN2
72.012,00
71.638,00
71.638,00
73.717,00
73.717,00
73.717,00
1
1
1
1
1
1
3AH4306-6RK88-0KM2 91.828,00
1
3AH4306-6RE44-0ED2 92.884,00
3AH4306-8RE44-0ED2 151.696,00
1
1
1
Opsiyonlar
Siparifl numaras› sonuna -Z eklenerek afla¤ıdaki özellikler kesici ile birlikte seçilebilir
B02
Uzun kablajlı Fifl-Priz 50cm
208 Euro
E14+E15
85kV/185kV Dielektrik ve Darbe Dayanım Gerilimi
2650 Euro
E24+E25
95kV/195kV Dielektrik ve Darbe Dayanım Gerilimi
3180 Euro
F20
Rutin Test Raporu
F30
Kesici Yay Kurma Kolu
77 Euro
Y09
40,5kV Nominal Gerilim
625 Euro
Aksesuar ve Yedek Malzemeler
Tip Anma Anma Anma K›sa
Gerilimi Ak›m› Devre Ak›m›
(A)
(kV)
(kA)
142
3AY
36
2500
31.5
3AY
36
2500
40
3AY
36
4000
31.5
3AY
36
4000
40
3AY
-
-
-
3AY
-
-
-
3AY
-
-
-
3AY
-
-
-
3AX
-
-
-
3AX
-
-
-
Aç›klamalar
3AH4305-2/4/6 Vakum
Kesici için Yedek Tüp
3AH4306-6 Vakum Kesici için
Yedek Tüp
3AH4305-7/8 tipi Vakum kesiciler
için Yedek Pole (Tüp)
3AH4306-7/8 tipi Vakum kesiciler
için Yedek Pole (Tüp)
3AE, 3AH, 3AF tipi Vakum Kesiciler
için 100/124 V DC; 110/125V AC;
50/60 HZ Yedek Kapama veya 1.
Açma Bobini
3AH3/4 Vakum kesicileri için
24/36V DC Yedek Motor
3AE/3AH1/3AH5 tipi Vakum Kesiciler
için 100V/ 110V/125V DC
Yedek Motor.
3AH3/4;3AF tipi Vakum kesiciler için
230/250V AC; 220/250V DC
Yedek Motor.
3AE;3AH,3AF tipi Vakum kesiciler
için Düflük Gerilim Bobini 110V DC
Kesici Yay Kurma Kolu
Siparifl
No
Birim Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
3AY1715-6L
10.490,00
1
3AY1715-1M
14.810,00
1
3AY1715-5M
20.133,00
1
3AY1715-5M
20.133,00
1
3AY1510-5E
438,00
1
3AY1511-3B
1.510,00
1
3AY1711-2E
1.060,00
1
3AY1511-3F
1.510,00
1
3AX1103-2E
1.875,00
1
3AX15 30-2B
135,00
1
Orta Gerilim Komponentler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3AE SION Vakum Kesiciler
Yeni
7,2kV’dan 24kV’a kadar standart dahili tip SION Vakum Kesici
Güvenilir tasarımı ve kullanıcı dostu yapısı ile 3AE1 ve yeni 3AE5 kompakt tip SION kesiciler her türlü
standart Orta Gerilim uygulamalarında ve mevcut tesislerin yenilenmesinde kullanılabilir. 10.000 AçmaKapama özelli¤i ve ekonomik olufluyla öne çıkmaktadır.
E2/M2/C2 sınıfı bu ürünün katalog numarası HG 11.02'dir. IEC62271-100 standard›na uygundur.
3AE1
3AE5
143
3AE Standart Özellikler
- 1 Açma, 1 Kapama Bobini, trip ihbar sinyali12NO+12NC, 64 pinli fifl-priz ba¤lantısı, mekanik kilitlemeli
ve 50Hz dir.
- Kutuplararası mesafe 210mm
- Alt-Üst kontaklar arası mesafe 310 mm
- Yardımcı Gerilim 110 VDC
- Daha fazla bilgi için satıfl birimlerimize danıflınız.
Tip
Anma Anma Anma K›sa
Gerilimi Ak›m› Devre Ak›m›
(kV)
(kA)
(A)
Siparifl
No
Yeni Siparifl
No
Birim
Fiyat›
Euro / Adet
Adet /
Kutu
3AE
7.2
800
16
3AE1082-1AE40-0EN2
3AE5082-1AE40-0EN2
7,373
1
3AE
7.2
1250
16
3AE1082-2AE40-0EN2
3AE5082-2AE40-0EN2
7,608
1
3AE
7.2
800
20
3AE1083-1AE40-0EN2
3AE5083-1AE40-0EN2
7,333
1
3AE
7.2
1250
20
3AE1083-2AE40-0EN2
3AE5083-2AE40-0EN2
8,050
1
3AE
7.2
800
25
3AE1084-1AE40-0EN2
3AE5084-1AE40-0EN2
7,333
1
3AE
7.2
1250
25
3AE1084-2AE40-0EN2
3AE5084-2AE40-0EN2
8,050
1
3AE
7.2
2000
25
3AE1084-4AE40-0EN2
-
10,350
1
3AE
7.2
800
31.5
3AE1085-1AE40-0EN2
-
9,345
1
3AE
7.2
1250
31.5
3AE1085-2AE40-0EN2
-
10,495
1
3AE
7.2
2000
31.5
3AE1085-4AE40-0EN2
-
12,938
1
3AE
7.2
2500
31.5
3AE1085-6AE40-0EN2
-
13,225
1
3AE
7.2
3150
40
3AE1086-7AE40-0EN2
-
20,413
1
3AE
12
800
16
3AE1182-1AE40-0EN2
3AE5182-1AE40-0EN2
7,373
1
3AE
12
1250
16
3AE1182-2AE40-0EN2
3AE5182-2AE40-0EN2
7,608
1
3AE
12
800
20
3AE1183-1AE40-0EN2
3AE5183-1AE40-0EN2
7,333
1
3AE
12
1250
20
3AE1183-2AE40-0EN2
3AE5183-2AE40-0EN2
8,050
1
3AE
12
800
25
3AE1184-1AE40-0EN2
3AE5184-1AE40-0EN2
7,333
1
3AE
12
1250
25
3AE1184-2AE40-0EN2
3AE5184-2AE40-0EN2
8,050
1
3AE
12
2000
25
3AE1184-4AE40-0EN2
-
10,652
1
3AE
12
2500
25
3AE1184-6AE40-0EN2
-
11,213
1
3AE
12
800
31.5
3AE1185-1AE40-0EN2
-
9,775
1
3AE
12
1250
31.5
3AE1155-2AE40-0EN2
-
10,063
1
3AE
12
1250
31.5
3AE1185-2AE40-0EN2
-
10,063
1
3AE
12
2000
31.5
3AE1185-4AE40-0EN2
-
12,795
1
3AE
12
2500
31.5
3AE1185-6AE40-0EN2
-
13,173
1
3AE
12
1250
40
3AE1186-2AE40-0EN2
-
16,533
1
3AE
12
2000
40
3AE1186-4AE40-0EN2
-
18,400
1
3AE
12
2500
40
3AE1186-6AE40-0EN2
-
19,408
1
3AE
12
3150
40
3AE1186-7AE40-0EN2
-
20,413
1
3AE
17.5
800
25
3AE1274-1AE40-0EN2
-
7,778
1
3AE
17.5
1250
25
3AE1274-2AE40-0EN2
-
8,073
1
3AE
17.5
2000
25
3AE1284-4AE40-0EN2
-
12,090
1
3AE
17.5
2500
25
3AE1284-6AE40-0EN2
-
14,850
1
3AE
17.5
3150
40
3AE1286-7AE40-0EN2
-
23,000
1
Orta Gerilim Komponentler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Tip
Anma Anma Anma K›sa
Gerilimi Ak›m› Devre Ak›m›
(kV)
(kA)
(A)
3AE
24
3AE
3AE
Siparifl
No
Yeni Siparifl
No
Birim
Fiyat›
Euro / Adet
Adet /
Kutu
800
12.5
3AE1321-1AE40-0EN2
-
9,058
1
24
800
25
3AE1324-1AE40-0EN2
-
12,938
1
24
1250
25
3AE1324-2AE40-0EN2
-
13,513
1
3AE
24
2000
25
3AE1324-4AE40-0EN2
-
15,842
1
3AE
24
2500
25
3AE1324-6AE40-0EN2
-
15,958
1
Opsiyonlar
Siparifl numaras› sonuna -Z eklenerek afla¤ıdaki özellikler kesici ile birlikte seçilebilir. Düflük gerilim bobini
için fiyata 850 Euro, 2.Açma bobini için 398 Euro eklenmelidir.
F20
F30
B02
D90
D91
Rutin Test Raporu
Kesici Yay Kurma Kolu
Uzun kablajlı Fifl-Priz 50cm
Standart Kontak Kolu ‹zolasyonu
K›sa Kontak Kolu ‹zolasyonu 24kV için
77 Euro
208 Euro
260 Euro
260 Euro
3AH5 Serisi Vakum Kesiciler
12kV’dan 36kV’a kadar Standart Ekonomik 3AH5 Vakum Kesiciler, 10.000 Açma-Kapama ömre sahiptir ve bakım
gerektirmez.
Genel kullanım için uygun dahili tip 3AH5 kesiciler, Orta Gerilim Havai Hat, Kablolar, Trafolar, Generatörler, Kapasitörler,
Filtre Devreleri, Motorlar ve Reaktörlerde rahatlıkla kullanılabilirler. Daha küçük de¤erlerde kısa devre akım de¤erleri
olan ama büyük nominal akımlı endüstriyel ihtiyaçlar için uygundur. E2/M2/C2 sınıfı bu ürünün katalog numarası HG
11.05'tir. IEC62271-100 standard›na uygundur.
3AH5 Standart Özellikler
- 1 Açma, 1 Kapama Bobini, 12NO+12NC, 64 pinli fifl-priz ba¤lantısı, mekanik kilitlemeli ve 50Hz dir.
- Daha fazla bilgi için satıfl birimlerimize danıflınız.
Tip Anma Anma Anma K›sa
Gerilimi Ak›m› Devre Ak›m›
(kV)
(kA)
(A)
3AH5
12
800
25
3AH5
12
1250
25
3AH5
12
1250
31.5
3AH5
17.5
800
25
3AH5
36
1250
16
3AH5
36
1250
25
3AH5
36
2000
25
Aç›klamalar
Kutuplararası mesafe 210mm
Yardımcı Gerilim 110 VDC
Kutuplararası mesafe
210mmYardımcı Gerilim 110 VDC
Kutuplararası mesafe 210mm
Yardımcı Gerilim 110 VDC
Kutuplararası mesafe 210mm
Yardımcı Gerilim 110 VDC
Kutuplararası mesafe 350mm
Yardımcı Gerilim 110 VDC
Kutuplararası mesafe 350mm
Yardımcı Gerilim 110 VDC
Kutuplararası mesafe 350mm
Yardımcı Gerilim 110 VDC
Siparifl
No
Birim Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
3AH5154-1ME40-5EM2
7.845,00
1
3AH5154-2ME40-5EM2
8.588,00
1
3AH5135-2ME40-5EM2 10.809,00
1
3AH5214-1ME40-5EM2
8.203,00
1
3AH5312-2ME40-5EM2 14.200,00
1
3AH5314-2ME40-5EM2 17.175,00
1
3AH5314-4ME40-5EM2 21.573,00
1
Opsiyonlar
Siparifl numaras› sonuna -Z eklenerek afla¤ıdaki özellikler kesici ile birlikte seçilebilir. Düflük gerilim bobini için fiyata
850 Euro, 2.Açma bobini için 398 Euro eklenmelidir.
F20
Rutin Test Raporu
F30
Kesici Yay Kurma Kolu
77 Euro
B02
Uzun kablajlı Fifl-Priz 50cm
208 Euro
144
Orta Gerilim Komponentler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
3AH3 Serisi Vakum Kesiciler
7,2kV’dan 36kV’a kadar Vakum Kesici
Yüksek Anahtarlama Kapasiteli-Bakımsız Kesici
3AH3 Vakum Kesiciler, 10.000 Açma-Kapama ömre sahiptir ve bakım gerektirmez. 72kA, 6300A’e kadar
uygulamaları vardır. Yüksek nominal akım ve kısa devre kapasitesi sayesinde Generatör kesicisi olarak ya
da a¤ır elektriksel çalıflma koflulları için tasarlanmıfltır. IEEE C37.013 Standardının istedi¤i özellikleri 3AH37
ve 3AH38 modelleriyle karflılar. E2/M2/C2 sınıfı bu ürünün katalog numarası HG 11.03'tür.
IEC62271-100 standard›na uygundur.
3AH3 Standart Özellikler
- 1 Açma, 1 Kapama Bobini, 12NO+12NC, 64 pinli fifl-priz ba¤lantısı, mekanik kilitlemeli ve 50Hz dir.
- Kutuplararası mesafe 350mm
- Yardımcı Gerilim 110 VDC
- Daha fazla bilgi için satıfl birimlerimize danıflınız.
Birim
Fiyat›
Euro / Adet
Adet /
Kutu
Anma
Gerilimi
(kV)
Anma
Ak›m›
(A)
3AH3
36
1250
31,5
3AH3305-2ME40-0ED2
19.193,00
1
3AH3
36
2000
31,5
3AH3305-4ME40-0ED2
19.840,00
1
3AH3
36
2500
31,5
3AH3305-6ME40-0ED2
20.815,00
1
Tip
Anma K›sa
Devre Ak›m›
(kA)
Siparifl
No
Opsiyonlar
Siparifl numaras› sonuna -Z eklenerek afla¤ıdaki özellikler kesici ile birlikte seçilebilir. Düflük gerilim bobini için fiyata
850 Euro, 2.Açma bobini için 398 Euro eklenmelidir.
B02
Uzun kablajlı Fifl-Priz 50cm
208 Euro
E14+E15 85kV/185kV Dielektrik ve Darbe Dayanım Gerilimi
450 Euro
E24+E25 95kV/195kV Dielektrik ve Darbe Dayanım Gerilimi
620 Euro
F20
Rutin Test Raporu
F30
Kesici Yay Kurma Kolu
77 Euro
Y09
40,5kV Nominal Gerilim
250 Euro
3TL Vakum Kontaktörler
7,2kV’dan 24kV’a kadar 3TL Vakum Kontaktörler, Orta Gerilim için 3 kutuplu elektromanyetik iflletme mekanizmasından
oluflmaktadırlar. 1.000.000 elektriksel iflletme sayısına kadar çalıflma ömrü ile çok sık açma kapama ihtiyacı duyulan
küçük akımlı ihtiyaçlarda ekonomik çözümdür. Vakum kontaktörler ayrıca HRC sigorta ile ile beraber tasarımlanmıfl
olarak ta kullanılabilir. Ayrıca kontrol trafolu seçene¤i de mevcuttur. Bu ürünün katalog numarası HG 11.21'dir.
IEC60470 standard›na uygundur.
3TL8 Standart Özellikler
- 8kA kısa devre dayanımı
- 4NO+4NC (Seçime Ba¤lı 6NO+5NC)
- AC/DC 110V-250V
- Daha fazla bilgi için satıfl birimlerimize danıflınız.
Tip Anma Anma Anma K›sa
Gerilimi Ak›m› Devre Ak›m›
(kV)
(kA)
(A)
3TL8
3TL8
7.2
7.2
400
400
8kA
8kA
Aç›klamalar
Mekanik kilitlemesiz
4NO+4NC yardımcı kontaklar sıra
klemense ba¤lı, mekanik kilitlemesiz,
Siparifl
No
3TL8100-1BA05
3TL8100-5BA00
Birim Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
5.064,00
5.940,00
1
1
3TL6 Standart Özellikler
- 8kA kısa devre dayanımı
- 6NO+5NC
- DC 110V
Tip Anma Anma Anma K›sa
Gerilimi Ak›m› Devre Ak›m›
(kV)
(kA)
(A)
145
3TL6
7.2
450
8kA
3TL6
12
400
8kA
Aç›klamalar
Sıra klemensli, kapama kilit
mekanizmasız
Sıra klemensli, kapama kilit
mekanizmasız
Siparifl
No
Birim Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
3TL6123-0BF4-Z
6.140,00
1
3TL6525-0BF4-Z
6.613,00
1
Sinamics V20
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SINAMICS V20 KOMPAKT AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZLARI
Sinamics V20 AC Motor H›z Kontrol Cihazlar›
1 faz 230 V (Girifl) / 3 faz 230 V (Ç›k›fl)
Nominal
Nominal
Güç (kW) Ç›k›fl Ak›m› (A)
0.12
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
0.9
1.7
2.3
3.2
3.9
6
7.8
11
13.6
Y x G x D*
Boyutlar
Siparifl
No
150 x 90 x 145,5
150 x 90 x 145,5
150 x 90 x 145,5
150 x 90 x 145,5
150 x 90 x 145,5
160 x 140 x 164,5
160 x 140 x 164,5
182 x 184 x 169
182 x 184 x 169
6SL3210-5BB11-2UV0
6SL3210-5BB12-5UV0
6SL3210-5BB13-7UV0
6SL3210-5BB15-5UV0
6SL3210-5BB17-5UV0
6SL3210-5BB21-1UV0
6SL3210-5BB21-5UV0
6SL3210-5BB22-2UV0
6SL3210-5BB23-0UV0
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
169,00
181,00
192,00
209,00
226,00
254,00
288,00
350,00
406,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sinamics V20 AC Motor H›z Kontrol Cihazlar›
3 faz 400 V (Girifl) / 3 faz 400 V (Ç›k›fl)
Nominal
Nominal
Güç (kW) Ç›k›fl Ak›m› (A)
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
1.3
1.7
2.2
3.1
4.1
5.6
7.3
8.8
12.5
16.5
25
31
Y x G x D*
Boyutlar
Siparifl
No
150 x 90 x 145,5
150 x 90 x 145,5
150 x 90 x 145,5
166 x 90 x 145,5
166 x 90 x 145,5
166 x 90 x 145,5
160 x 140 x 164,5
160 x 140 x 164,5
182 x 184 x 169
206,5 x 240 x 172,5
206,5 x 240 x 172,5
206,5 x 240 x 172,5
6SL3210-5BE13-7UV0
6SL3210-5BE15-5UV0
6SL3210-5BE17-5UV0
6SL3210-5BE21-1UV0
6SL3210-5BE21-5UV0
6SL3210-5BE22-2UV0
6SL3210-5BE23-0UV0
6SL3210-5BE24-0UV0
6SL3210-5BE25-5UV0
6SL3210-5BE27-5UV0
6SL3210-5BE31-1UV0
6SL3210-5BE31-5UV0
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
356,00
375,00
387,00
418,00
461,00
534,00
608,00
682,00
835,00
1,057,00
1,358,00
1,652,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* Boyutlar mm birimindedir.
Genel Özellikler:
Güç Aral›¤›: 0,12-15 kW
Çal›flma Gerilimi: 1 AC 230V / 3 AC 400V
Kontrol Modu: V/f, V2/f, FCC
Dahili Temel Operatör Paneli
Terminal Yap›s›: 2AI, 1AO, 4DI, 2DO
Dahili USS - Modbus RTU haberleflme
Dinamik Frenleme: 7,5 - 15 kW aras› güçler için dahili frenleme modülü
Afl›r› Yüklenme: Max. 40 °C ortam s›cakl›¤›nda, her 10 dk. da / 1 dk. %150 In
Uygulama Alanlar›:
Fan, Pompa, Kompresör, Konveyör ve Genel Makina Uygulamalar›
Sinamics V20 AC motor h›z kontrol cihazlar› hakk›nda detayl› bilgi almak için [email protected]
adresinden bize ulaflabilirsiniz.
146
Sinamics V20
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Birim
Fiyat›
Euro / Adet
Siparifl
No
Aç›klama
AKSESUARLAR
6SL3255-0VE00-0UA0
6SL3255-0VA00-2AA0
6SL3256-0VP00-0VA0
6SL3255-0VA00-4BA0
6SL3254-0AM00-0AA0
Parametre Yükleyici
Harici Panel ve Hafıza Kartı Ara Yüzü
Harici Panel Ara Yüz Kablosu, 3m
Harici Temel Operatör Paneli (V20 BOP) **
Hafıza Kartı (MMC)
98,00
43,00
26,00
61,00
63,00
** Harici operatör panelinin pano kapa¤›na tafl›nmas› için arayüz kiti ve kablosu birlikte siparifl edilmelidir.
SINAMICS V20 KOMPAKT AC MOTOR HIZ KONTROL C‹HAZLARI
Sinamics V20 - Frenleme Modülü
Nominal
Güç
Aral›¤›
(kW)
Sürekli
Frenleme
(kW)
Max. Frenleme
(kW)
Siparifl
No
3 kW (1 faz 220 V için) 3 kW (1faz 220 V için)
0,12 … 5,5 4 kW (3 faz 400 V için) 5,5 kW (3 faz 400 V için) 6SL3201-2AD20-8VA0
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
154,00
1
SINAMICS V20 - Frenleme Dirençleri
1 faz 230 V (Girifl) / 3 faz 230 V (Ç›k›fl) için
Nominal
Güç
Aral›¤›
(kW)
0,12 … 0,75
1,1 … 2,2
3
Sürekli
Frenleme
(kW)
0.05
0.12
0.25
Max.
Frenleme
(kW)
Direnç
(Ohm)
1
2.4
5
180
68
39
Siparifl
No
6SE6400-4BC05-0AA0
6SE6400-4BC11-2BA0
6SE6400-4BC12-5CA0
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
174
250
285
1
1
1
SINAMICS V20 - Frenleme Dirençleri
3 faz 400 V (Girifl) / 3 faz 400 V (Ç›k›fl) için
Nominal
Güç
Aral›¤›
(kW)
0,37 … 1,5
2,2 … 4
5,5 … 11
15
Sürekli
Frenleme
(kW)
0.05
0.20
0.65
1.20
Max.
Frenleme
(kW)
1
4
11
24
Direnç
(Ohm)
180
160
56
27
Siparifl
No
6SE6400-4BC05-0AA0
6SE6400-4BD12-0BA0
6SE6400-4BD16-5CA0
6SE6400-4BD21-2DA0
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
174
331
415
522
1
1
1
1
Sinamics V20 AC motor h›z kontrol cihazlar› hakk›nda detayl› bilgi almak için [email protected]
adresinden bize ulaflabilirsiniz.
147
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Siparifl
No.
Malzeme Cinsi
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
AfiIRI AKIM KORUMA RÖLELER‹
Yeni
ARGUS-C 7SR11 - AfiIRI AKIM KORUMA RÖLES‹
Kızaklı kasa ile kolay röle de¤iflimi
20 karakterli 4 satır ekran ile kolay kullanım
E4 kasa, 4 akım girifli
10 ihbar lambası
3 girifl ve 5 çıkıfl konta¤ı
x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı
Ön yüzde USB parametreleme portu, arka yüzde RS485 parametreleme ve SCADA portu
RS485 seri ba¤lantı portu üzerinden IEC 60870-5-103, MODBUS RTU ve DNP 3.0 haberleflmelerine uygun
1000 adet olay, 10 adet osilografik arıza kaydı imkanı
Ücretsiz röle parametreleme yazılımı
ANSI 46BC, 50, 50BF, 50G/50N, 51, 51G/51N, 60CTS,
86, 64H, 74TC koruma fonksiyonları
80 - 250 VDC / 115 VAC besleme gerilimi
7SR1102-1GA12-1AA0
975,00
1
ANSI 46BC, 50, 50BF, 50G/50N, 51, 51G/51N, 60CTS,
86, 64H, 74TC koruma fonksiyonları
24 - 60 VDC besleme gerilimi
7SR1102-1JA12-1AA0
975,00
1
ANSI 46BC, 37, 46NPS, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51,
51G/51N, 60CTS, 64H, 74TC, 86, 51c, 81HBL2 koruma
fonksiyonları
80 - 250 VDC / 115 VAC besleme gerilimi
7SR1102-1GA12-1CA0
1.200,00
1
ANSI 46BC, 37, 46NPS, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51,
51G/51N, 60CTS, 64H, 74TC, 86, 51c, 81HBL2 koruma
fonksiyonları
24 - 60 VDC besleme gerilimi
7SR1102-1JA12-1CA0
1.200,00
1
ANSI 46BC, 37, 46NPS, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51,
51G/51N, 60CTS, 64H, 74TC, 86, 51c, 81HBL2,
79 (tekrar kapama) koruma fonksiyonları
80 - 250 VDC / 115 VAC besleme gerilimi
7SR1102-1GA12-1DA0
1.450,00
1
ANSI 46BC, 37, 46NPS, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51,
51G/51N, 60CTS, 64H, 74TC, 86, 51c, 81HBL2,
79 (tekrar kapama) koruma fonksiyonları
24 - 60 VDC besleme gerilimi
7SR1102-1JA12-1DA0
1.450,00
1
ARGUS-C 7SR12 - YÖNLÜ AfiIRI AKIM KORUMA RÖLES‹
Kızaklı kasa ile kolay röle de¤iflimi
20 karakterli 4 Satır ekran ile kolay kullanım
4 akım girifli, 3 gerilim girifli
10 ihbar lambası
3 girifl ve 5 çıkıfl konta¤ı
x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı
63.5/110V, 50/60Hz gerilim girifli
Ön yüzde USB parametreleme portu, arka yüzde RS485 parametreleme ve SCADA portu
RS485 seri ba¤lantı portu üzerinden IEC 60870-5-103, MODBUS RTU ve DNP 3.0 haberleflmelerine uygun
1000 adet olay, 10 adet osilografik arıza kaydı imkanı
Ücretsiz röle parametreleme yazılımı
ANSI 27/59, 37, 46BC, 46NPS, 47, 49, 50, 50BF,
50G/50N, 51, 51G/51N, 51V, 59N, 60CTS, 60VTS,
64H, 67, 67G/67N, 74TC, 51c, 86, 81HBL2, 81U/O
koruma fonksiyonları
80 - 250 VDC / 115 VAC besleme gerilimi
ANSI 27/59, 37, 46BC, 46NPS, 47, 49, 50, 50BF,
50G/50N, 51, 51G/51N, 51V, 59N, 60CTS, 60VTS,
64H, 67, 67G/67N, 74TC, 51c, 86, 81HBL2, 81U/O
koruma fonksiyonları
24 - 60 VDC besleme gerilimi
ANSI 27/59, 37, 46BC, 46NPS, 47, 49, 50, 50BF,
50G/50N, 51, 51G/51N, 51V, 59N, 60CTS, 60VTS,
64H, 86, 67, 67G/67N, 74TC, 51c, 81HBL2, 81U/O,
79 (tekrar kapama) koruma fonksiyonları
80 - 250 VDC / 115 VAC besleme gerilimi
ANSI 27/59, 37, 46BC, 46NPS, 47, 49, 50, 50BF,
50G/50N, 51, 51G/51N, 51V, 59N, 60CTS, 60VTS,
64H, 86, 67, 67G/67N, 74TC, 51c, 81HBL2, 81U/O,
79 (tekrar kapama) koruma fonksiyonları
24 - 60 VDC besleme gerilimi
148
7SR1205-2GA12-1CA0
1.600,00
1
7SR1205-2JA12-1CA0
1.600,00
1
7SR1205-2GA12-1DA0
1.867,00
1
7SR1205-2JA12-1DA0
1.867,00
1
‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı
ürün opsiyonları için yetkili satıfl temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
[email protected]
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi
Siparifl
No.
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
AfiIRI AKIM KORUMA RÖLELER‹
Yeni
SIPROTEC 7SJ80 - AfiIRI AKIM KORUMA RÖLES‹
Kompakt pano kapa¤ına montajlı dizayn
4 akım, 3 gerilim girifli
10 ihbar lambası,
6 Satır kolay kullanımlı ekran
x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı
63.5/110V, 50/60Hz gerilim girifli
Vidalı tipte çıkarılabilir klemens ba¤lantısı
Türkçe ekran ve yazılım (yazılım opsiyoneldir)
Ön yüzde USB parametreleme portu, alt panelde çift fiberoptik parametreleme ve SCADA portu
IEC 61850 Edition 2 haberleflme protokolü (entegre switch özellikli ve ring yapı kurmaya uygun)
200 adet olay, 8 adet osilografik arıza kaydı imkanı
3 girifl / 5 çıkıfl konta¤ı + 1 adet durum çıkıfl konta¤ı
60 - 220 VDC, 115V/230 VAC besleme girifli
ANSI 27/59, 37, 46, 47, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51, 7SJ8031-5EB90-1FC1-L0S
51G/51N, 51V, 59N, 67, 67G/67N, 74TC, 81U/O, 86,
79 (tekrar kapama) koruma fonksiyonları
ANSI 27R, 32, 55, 59R, 81R esnek koruma fonksiyonlar›
2.884,00
1
3 girifl / 5 çıkıfl konta¤ı + 1 adet durum çıkıfl konta¤ı
24 - 48 VDC besleme girifli
ANSI 27/59, 37, 46, 47, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51, 7SJ8031-1EB90-1FC1-L0S
51G/51N, 51V, 59N, 67, 67G/67N, 74TC, 81U/O, 86,
79 (tekrar kapama) koruma fonksiyonları
ANSI 27R, 32, 55, 59R, 81R esnek koruma fonksiyonları
2.884,00
1
11 girifl / 5 çıkıfl konta¤ı + 1 adet durum çıkıfl konta¤ı
60 - 220 VDC, 115V/230 VAC besleme girifli
ANSI 27/59, 37, 46, 47, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51, 7SJ8081-5EB90-1FC1-L0S
51G/51N, 51V, 59N, 67, 67G/67N, 74TC, 81U/O, 86,
79 (tekrar kapama) koruma fonksiyonları
ANSI 27R, 32, 55, 59R, 81R esnek koruma fonksiyonları
3.502,00
1
11 girifl / 5 çıkıfl konta¤ı + 1 adet durum çıkıfl konta¤ı
24 - 48 VDC besleme girifli
ANSI 27/59, 37, 46, 47, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51, 7SJ8081-1EB90-1FC1-L0S
51G/51N, 51V, 59N, 67, 67G/67N, 74TC, 81U/O, 86,
79 (tekrar kapama) koruma fonksiyonları
ANSI 27R, 32, 55, 59R, 81R esnek koruma fonksiyonları
3.502,00
1
SIPROTEC 7SJ62 - AfiIRI AKIM KORUMA RÖLES‹
Pano kapa¤ına montajlı dizayn
4 akım, 3 gerilim girifli
9 ihbar lambası
11 girifl / 6 çıkıfl konta¤ı + 1 adet durum çıkıfl konta¤ı
4 satır kolay kullanımlı ekran
5A akım girifli (1A' e jumper vasıtası ile de¤ifltirilebilir)
63.5/110V, 50/60Hz gerilim girifli
Vidalı tipte klemens ba¤lantısı
Türkçe ekran ve yazılım (yazılım opsiyoneldir)
Ön yüzde RS232 parametreleme portu, arka panelde çift fiberoptik parametreleme ve SCADA portu
IEC 61850 Edition 2 haberleflme protokolü (entegre switch özellikli ve ring yapı kurmaya uygun)
200 Adet olay, 8 adet osilografik arıza kaydı imkanı
ANSI 27/59, 37, 46, 47, 49, 50, 50BF, 50G/50N, 51, 51G/51N, 51V, 59N, 67, 67G/67N, 74TC, 81U/O, 86
koruma fonksiyonları
ANSI 27, 32, 47, 55, 59, 81R esnek koruma fonksiyonları
60 - 125 VDC besleme girifli
24 - 48 VDC besleme girifli
7SJ6225-4EB90-1FG0-L0S
7SJ6225-2EB90-1FG0-L0S
‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı
ürün opsiyonları için yetkili satıfl temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
[email protected]
149
3,840.00
3,904.00
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi
Siparifl
No.
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
KORUMA RÖLES‹ YAZILIMLARI
Yeni
DIGSI 4 BASIS - SIPROTEC 4 VE COMPACT SER‹S‹ RÖLELER ‹Ç‹N MÜHEND‹SL‹K YAZILIMI
Cihaz flablonları, COMTRADE viewer, online kullanım kılavuzu,
DIGSI 4 START UP kullanım kılavuzu ve 7XV5100-4 DIGSI
kablosu içerir. 10 Kullanıcı lisansı içermektedir
7XS5400-0AA00
587,00
1
DIGSI 4 PROFESS.+ IEC61850 - SIPROTEC 4 VE COMPACT SER‹S‹ RÖLELER ‹Ç‹N
MÜHEND‹SL‹K YAZILIMI
BASIS versiyona ilave olarak SIGRA, CFC EDITOR,
DISPLAY EDITOR, DIGSI REMOTE ve IEC61850 SYSTEM
CONFIGURATOR programlarını ve 7XV5100-4 DIGSI kablosu
içerir. 10 Kullanıcı lisansı içermektedir
7XS5403-0AA00
7.195,00
1
DIGSI 5 STANDARD - SIPROTEC 5 SER‹S‹ RÖLELER ‹Ç‹N MÜHEND‹SL‹K YAZILIMI
IEC61850 sistem konfigüratörü, lojik fonksiyon (CFC) editörü, cihaz flablonları,
tekhat çizimi, çoklu röle kontrolü ve veri ulaflımı imkanı
Online test özelli¤i
Arıza izleme amaçlı comtrade viewer yazılımı
Kullanım kılavuzu ve USB kablosu içerir
1 kullanıcılı lisans
5 kullanıcılı lisans
10 kullanıcılı lisans
P1V24
P1V48
P1V376
1.000,00
3.732,00
6.090,00
1
1
1
DIGSI 5 PREMIUM - SIPROTEC 5 SER‹S‹ RÖLELER ‹Ç‹N MÜHEND‹SL‹K YAZILIMI
DIGSI 5 Standard' a ilave olarak SIGRA arıza analiz yazılımı ve test simülasyon
modülünü içermektedir.
1 kullanıcılı lisans
5 kullanıcılı lisans
10 kullanıcılı lisans
P1V123
P1V185
P1V130
‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı
ürün opsiyonları için yetkili satıfl temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
[email protected]
150
1.500,00
5.063,00
8.120,00
1
1
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi
Siparifl
No.
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
YARDIMCI C‹HAZLAR
Yeni
7PA22 - HIZLI K‹L‹TLEME RÖLES‹
7PA22 - H›zl› Kilitleme Rölesi
7PA2231-1
485,00
1
7PA2632-1AA00-1
329,00
1
7PA2732-0AA00-1
199,00
1
7PA3032-3AA00-1
467,00
1
7PA3032-1AA00-1
217,00
1
7XG2220-1AA00-0AA0
244,00
1
7XG2240-1AA00-0AA0
539,00
1
8 enversör kontak
10 ms. çalıflma zamanı
110 VDC besleme gerilimi
10 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
Ön yüzünde IP50 seviyesinde koruma
Resetleme butonlu
7XP9010-1 pano kapak montaj soketli
7PA26 - HIZLI AÇMA RÖLES‹
7PA26 - H›zl› Açma Rölesi
8 enversör kontak
10 ms. çalıflma zamanı
110 VDC besleme gerilimi
10 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
7XP9010-3 pano kapak montaj soketli
7PA27 - HIZLI AÇMA RÖLES‹
7PA27 - H›zl› Açma Rölesi
4 enversör kontak
8 ms. çalıflma zamanı
110/125 VDC besleme gerilimi
10 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
7XP9011-2 pano kapak montaj soketli
7PA30 - AÇMA DEVRES‹ DENET‹M RÖLES‹
7PA30 - Üç Fazl› Açma Devresi Denetim Rölesi
110/125 VDC besleme gerilimi
Yüksek güvenilirlik, en fazla 1.4 mA kontrol akımı
8 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
7XP9010-4 pano kapak montaj soketli
7PA30 - Tek Fazl› Açma Devresi Denetim Rölesi
110/125 VDC besleme gerilimi
Yüksek güvenilirlik, en fazla 1.4 mA kontrol akımı
8 Amper sürekli akım taflıma kapasitesi
7XP9011-0 pano kapak montaj soketli
7XG22 - TEST SWITCH
7XG22 - Test Switch
14 kontaklı
Kolay kullanımlı sa¤lam yapı
4 akım ba¤lantılı uygulamalara elveriflli
7XG2240 - TEST F‹fi‹
7XG2240 - Test Fifli
14 kontaklı yapı ile uyumlu
Çoklu pin ba¤lantısı
151
‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı
ürün opsiyonları için yetkili satıfl temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
[email protected]
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Malzeme Cinsi
Siparifl
No.
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
Yeni
SICAM P50 - ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ
96 x 96 mm pano kapak montajına uygun
100 adetten fazla elektriksel büyüklü¤ün ölçümü (gerilim, akım, aktif ve reaktif güç, güç faktörü, faz açısı, frekans,
harmonikler...)
20 farklı görünüm seçenekli grafik ekran
Dahili RS485 haberleflme modüllü
Standart olarak 2 çıkıfl konta¤ı
IP41 ön panel koruması
1 MB dahili silinmez programlanabilir bellek
Kesinti durumunda 3 ay dayanan dahili pil
400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilme imkanı (CATIII)
Gerilim trafosu ile ölçüme uygun ayarlanabilir trafo çevrim oranı
x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü
Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç / enerji : 0.1% / 0.1 % / 0.5% / 0.5%
21. harmoni¤e kadar ölçüm
24-250 VDC veya 100-230 VAC besleme gerilimi
6 alarm grubuna kadar izleme ve sınır de¤erlerin lojik komutlarla (AND/OR) kontrol imkanı
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı, SICAM P Manager yazılımı ile inceleme ve COMTRADE formatında
aktarım imkanı
Ölçülen de¤erlerin MS-Excel uygulamasına aktarım imkanı
Türkçe menü imkanı
RS485 üzerinden PROFIBUS-DP ve MODBUS RTU/ASCII
haberleflmeli
7KG7750-0AA01-0AA0
482,00
1
RS485 üzerinden IEC 60870-5-103 ve MODBUS
RTU/ASCII haberleflmeli
7KG7750-0AA01-0AA1
409,00
1
RS485 üzerinden PROFIBUS-DP ve MODBUS
RTU/ASCII haberleflmeli
2 adet analog çıkıfl (0-20/4-20mA DC)
7KG7750-0DA01-0AA0
617,00
1
7KG7750-0DA01-0AA1
544,00
1
RS485 üzerinden IEC 60870-5-103 ve MODBUS
RTU/ASCII haberleflmeli
2 adet analog çıkıfl (0-20/4-20mA DC)
SICAM P850 - ENERJi ANALiZÖRÜ
96 x 96 mm pano kapak montajına uygun
Elektriksel büyüklüklerin ölçümü ve dalga flekli kayıtları (gerilim, akım, aktif ve reaktif güç, güç faktörü, faz açısı, frekans,
harmonikler...)
Ölçüm ekranlarını seçme imkanı
Standart olarak 2 çıkıfl konta¤ı
IP40 ön panel koruması
Kesinti durumunda 2 ay dayanabilen dahili pil
400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilme (CATIII)
Gerilim trafosu ile ölçüme uygun ayarlanabilir trafo çevrim oranı
x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü
Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç / enerji : 0.2% / 0.2 % / 0.5% / 0.5%
IEC 62053-22 standartında 0,2S sınıfında güç ölçümü
40. harmoni¤e kadar ölçüm
24-250 VDC veya 110-230 VAC besleme gerilimi
Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı, program vasıtasıyla incelenme ve COMTRADE formatında
aktarım imkanı
Ücretsiz web tabanlı ayar ve izleme yaz›l›m›
MODBUS TCP VE IEC 61850 server ethernet özellikli
dahili haberleflme modüllü
7KG8501-0AA01-2AA0
‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı
ürün opsiyonları için yetkili satıfl temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
[email protected]
152
1.248,00
1
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
Siparifl
No.
Malzeme Cinsi
Birim
Adet /
Fiyat›
Kutu
Euro / Adet
ENERJ‹ ANAL‹ZÖRÜ VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
Yeni
SICAM P855 - KAL‹TE KAYDED‹C‹
EN 50160 Class S standartında ayarlanabilir periyotlu olay rapor kaydı
IEC61000-4-30, IEC61000-4-15 ve IEC61000-4-7 standartlarında ölçüm
96 x 96 mm pano kapak montajına uygun
Elektriksel büyüklüklerin ölçümü ve dalga flekli kayıtları (gerilim, akım, kırpıflma, aktif ve reaktif güç, güç faktörü,
faz açısı, frekans, harmonikler...)
Ölçüm ekranlarını seçme imkanı
Standart olarak 2 çıkıfl konta¤ı
IP40 ön panel koruması
2 GB dahili silinmez programlanabilir bellek
Kesinti durumunda 2 ay dayanabilen dahili pil
400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilme (CATIII)
Gerilim trafosu ile ölçüme uygun ayarlanabilir trafo çevrim oranı
x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü
Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç / enerji :0.2% / 0.2 % / 0.5% / 0.5%
IEC 62053-22 standartında 0,2S sınıfında güç ölçümü
40. harmoni¤e kadar ölçüm
24-250 VDC veya 110-230 VAC besleme gerilimi
Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı, program vasıtasıyla incelenme, COMTRADE ve
PQDIF formatında aktarım imkanı
Ücretsiz web tabanlı ayar ve izleme yaz›l›m›
MODBUS TCP Ethernet haberleflmeli
7KG8551-0AA01-0AA0
1.955,00
1
MODBUS TCP ve IEC 61850 Server ethernet
haberleflmeli
7KG8551-0AA01-2AA0
2.137,00
1
SICAM Q100 - ENERJ‹ ‹ZLEME VE KAL‹TE KAYDED‹C‹
EN 50160 Class A standartında ayarlanabilir periyotlu olay rapor kaydı
IEC61000-4-30, IEC61000-4-15 ve IEC61000-4-7 standartlarında ölçüm
96 x 96 mm pano kapak montajına uygun
Elektriksel büyüklüklerin ölçümü ve dalga flekli kayıtları (gerilim, akım, kırpıflma, aktif ve reaktif güç,
güç faktörü, faz açısı, frekans, harmonikler...)
Ölçüm ekranlarını seçme imkanı
Standart olarak 2 çıkıfl konta¤ı ve 2 dijital girifl
IP40 ön panel koruması
2 GB dahili silinmez programlanabilir bellek
Kesinti durumunda 2 ay dayanabilen dahili pil
400/690V'a kadar üç fazlı endüstriyel flebekelere do¤rudan ba¤lanabilme imkanı (CATIII)
Gerilim trafosu ile ölçüme uygun ayarlanabilir trafo çevrim oranı
x/1A ve x/5A akım trafosu için ayarlanabilir trafo çevrim oranı ve akım yönü
Ölçüm hassasiyeti akım / gerilim / güç / enerji :0.2% / 0.2 % / 0.2% / 0.2%
IEC 62053-22 standartında 0,2S sınıfında aktif güç ölçümü ve 0,5S sınıfında reaktif güç ölçümü
63. harmoni¤e kadar ölçüm
24-250 VDC veya 110-230 VAC besleme gerilimi
Programlanabilir izleme ve sınır de¤erlerin kontrolu
Osiloskopik kayıtların di¤er limit de¤erlerle birlikte kaydı ve program vasıtasıyla incelenmesi, COMTRADE ve PQDIF
formatında veri aktarım imkanı
Ücretsiz web tabanlı ayar ve izleme yaz›l›m›
MODBUS TCP VE IEC 61850 Server ethernet
haberleflmeli
7KG9501-0AA01-2AA1
3.094,00
1
958,00
1
SICAM T - D‹J‹TAL ÖLÇÜM TRANSDÜSER‹
Pano içi raya montaja uygun
4 Adet AC gerilim ve 3 adet AC akım girifli
96mm X 96mm X 100mm boyutlarında
2 çıkıfl konta¤ı
Programlanabilir 4 kanallı DC analog çıkıfllı: -20 mA / 20mA veya - 10V / 10V
Seri ba¤lantı ve haberleflme protokolünden ba¤ımsız Web tabanlı parametreleme imkanı
MODBUS TCP Ethernet haberleflmesi
SICAM T Dijital Ölçüm Transdüseri
153
7KG9661-1FA00-2AA0
‹ndirim oranları, ödeme vadesi, ürün teslim süreleri, detay teknik bilgi, dökümantasyon ve farklı
ürün opsiyonları için yetkili satıfl temsilcilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.
[email protected]
GAMMA, instabus Ev ve Bina Kontrol Sistemleri, Ürün Portföyü
Daha fazla Enerji Verimlili¤i için Entegre Bina Uygulamaları:
Odaların ba¤ımsız kontrolünün yanı sıra, merkezi ısıtma ve so¤utma tesisleri ile haberleflmesi sayesinde, maksimum
enerji verimlili¤i sa¤lanır. Aydınlatma, gölgelendirme, ısıtma, so¤utma ve havalandırma sistemleri, Siemens
GAMMA ürün portföyü sayesinde, entegre bir flekilde kontrol edilir.
Orta Gerilim Komponentler
155
ÖNEML‹ NOTLAR
Fiyatlar›m›zda herhangi bir ihbara gerek duymaks›z›n
de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur.
Teslimatlar›m›z, teslim tarihinde geçerli fiyat listemize göre
yap›lmaktad›r.
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
Listemizde bulamad›¤›n›z ürünler için lütfen sat›fl
birimlerimizle temasa geçiniz.
Üretim program›nda ve ölçülerde de¤ifliklik yapma hakk›m›z
mahfuzdur.
‹çeride görülen resim ve teknik de¤erler genel bilgi amaçl›d›r.
Cihaz ölçüleri, montaj ve iflletme verileri için, cihazla birlikte
verilen iflletme talimat›n› esas al›n›z.
Tüm ürünlerimiz imalat hatalar›na karfl› en az bir y›l
garantilidir.
Ürününüzün kullan›m ömrü sona erdi¤inde, at›k azalt›m›n›n
ve geri dönüflümün sa¤lanmas› amac› ile tesislerimize
ileterek do¤an›n korunmas›na katk›da bulununuz.
Ürünlerimiz, AB teknik mevzuat›na uyumlu CE iflaretine sahip
olup, ulusal ve uluslararas› standartlara uygun olarak, TS-ISOEN 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgeli kurulufllar›m›zda, çevre
koruyucu sistemlerle üretilmektedir.
‹lgili Sertifikalar için baflvuru;
Otomasyon ve kontrol sistemleri
Teknik Destek
444 0 747
Fax : (0216) 459 30 77
e-mail:
[email protected]
156
‹LET‹fi‹M B‹LG‹LER‹M‹Z
‹STANBUL BÖLGES‹
ADANA BÖLGES‹
BURSA BÖLGES‹
Yakac›k Cad. No: 111
34870 Kartal
‹STANBUL
Tel : (0216) 459 34 77
Faks : (0216) 459 30 71
Reflat Bey Mah. Türkkuflu Cad.
Günep Panorama ‹fl Merkezi
B Blok 1. Kat D: 106
01120 Seyhan ADANA
Tel : (0322) 454 78 88
Faks : (0322) 453 29 71
Odunluk Mah. Akademi Cad.
No: 10/5 Zeno Business Center
C Blok K: 3 D: 13
16110 Nilüfer BURSA
Tel : (0224) 234 54 00-01
Faks : (0224) 234 54 07
ANKARA BÖLGES‹
‹ZM‹R BÖLGES‹
Atatürk Bulvar› No: 169 Kat: 6
06680 Kavakl›dere
ANKARA
Tel : (0312) 459 52 45
Faks : (0312) 459 52 97
Akdeniz Cad. No.14
Birsel ‹fl Merkezi Kat:4/401
35210 Alsancak ‹ZM‹R
Tel : (0232) 411 70 04
Faks : (0232) 411 70 25
ANTALYA
E-posta : [email protected]
Gsm
: (0530) 977 22 67
ESK‹fiEH‹R
E-posta : [email protected]
Gsm
: (0532) 304 58 98
GAZ‹ANTEP
E-posta : [email protected]
Gsm
: (0539) 783 46 37
KAYSER‹
E-posta : [email protected]
Gsm
: (0533) 693 55 16
KONYA
E-posta : [email protected]
Gsm
: (0533) 523 48 22
MALATYA
E-posta : [email protected]
Gsm
: (0533) 693 55 18
SAMSUN
E-posta : [email protected]
Gsm
: (0533) 300 37 44
157
ELEKTROMARKETLER‹M‹Z
‹STANBUL BÖLGES‹
• ALKAN KARDEfiLER ELK. SAN. ve T‹C. A.fi.
Merkez: Perpa Tic. Merkz. A Blok Kat: 1
No: 9/0044 Okmeydan› - ‹STANBUL
Tel : (0212) 210 06 26 pbx
Faks : (0212) 210 06 33
fiube: Bereketzade Mah. Okçumusa Cad.
No: 33/D Karaköy ‹STANBUL
Tel : (0212) 243 10 09 pbx
Faks : (0212) 243 10 41
Web : www.alkankardesler.com
E-posta : [email protected]
• ALKANLAR ELK. SAN ve T‹C. A.fi.
Merkez: Çiftlik Cad. No: 7 B.Bakkalköy
Maltepe- ‹STANBUL
Tel : (0216) 564 57 00 pbx
Faks : (0216) 311 19 48
fiube: fiair Ziya Pafla Cad. No: 5/1A
Karaköy ‹STANBUL
Tel : (0212) 292 48 35/29
Faks : (0212) 245 09 14
Showroom: Fatih Mah. Yakac›k
Yolu Cad.No: 7-8-9-10 Ortada¤ Mevkii
Samand›ra ‹STANBUL
Tel : (0216) 415 21 79 Pbx
Faks : (0216) 415 23 56
Web : www.alkanlar.com
E-posta : [email protected]
• TINARSOY ELK. T‹C. ve SAN. LTD.fiT‹.
Hasanpafla Mah. Yeni Yol Sok. No: 22
Etap ‹fl Merk. D Blok Kat: 2 Ac›badem
34722 Kad›köy ‹STANBUL
Tel : (0216) 326 00 01 pbx
Faks : (0216) 326 10 20 - 23
Web : www.tinarsoy.com.tr
E-posta : [email protected]
• TÜMPA ELK. MALZ. PAZ. ve T‹C. A.fi.
Bankalar Cad. No: 31 Karaköy ‹STANBUL
Tel : (0212) 256 94 05 Pbx
Faks : (0212) 256 95 99
fiubeler:
Had›mköy
: (0212) 798 23 04
Dudullu
: (0216) 374 53 52
Gaziosmanpafla: (0212) 594 04 04
Perpa
: (0212) 210 84 85
Gebze
: (0262) 644 17 60
Ankara
: (0312) 397 71 75
‹zmir
: (0232) 433 00 82
Bursa
: (0224) 441 10 62
Adana
: (0322) 429 53 31
Çorlu
: (0282) 685 42 03
Web : www.tumgrubu.com
E-posta: [email protected]
ANKARA BÖLGES‹
• ADNAN ELEKTR‹K
Cumhuriyet Cad. No: 5 R‹ZE
• C‹HAN ELK. TAAH. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹. Tel : (0464) 213 28 80
Faks : (0464) 213 25 55
Merkez: Altay Çeflme Mah. Zuhal Sk.
Niyazi Bey ‹fl Merkezi No:22-10
• AR ELEKTR‹K ELEKTRON‹K A.fi.
Maltepe ‹STANBUL
Gülabibey Mah. Yenido¤an 4. Sok.
Tel : (0216) 444 42 46
4/A ÇORUM
Faks : (0216) 410 59 00
Tel : (0364) 213 10 45
fiube: Kozyata¤› Bayar Cad. No: 84/1
Faks : (0364) 225 56 57
Erenköy ‹STANBUL
Web : www.arelektrik.com.tr
Tel : (0216) 410 22 43-44
E-posta : [email protected]
Faks : (0216) 410 59 00
• ASAL ELEKTR‹K
Web : www.cihanelektrik.com.tr
fieyh Hamza Sk. No: 19 SAMSUN
E-posta : [email protected]
Tel : (0362) 432 14 00
Faks : (0362) 431 26 38
• ELP‹M MAK. ‹Nfi. ELK. MALZ.
PAZ. T‹C. ve SAN. A.fi.
•
AYDINLAR ELEKTR‹K
Erenler Mah. 201 Sok. No. 10
100. Y›l Bulvar› No: 110
Erenler SAKARYA
Ostim ANKARA
Tel : (0264) 276 00 83 pbx
Tel : (0312) 354 14 77
276 38 30
Faks : (0312) 385 41 89
Faks : (0264) 275 19 00
Web : www.aydinlar.com.tr
Web : www.elpim.com.tr
E-posta : [email protected]
E-posta : [email protected]
• BOREL TEKNO ELEK. SAN. ve T‹C. A.fi.
• IfiIN ELEKTR‹K PAZ. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹. Merkez: Sanayi Sitesi Ahievran Cad.
Merkez: Güzelyal› Mah. Sa¤l›k Sok. No:13 No: 31 55080 Canik SAMSUN
Tel : (0362) 228 20 12
Gökçe Plaza 34903 Pendik ‹STANBUL
: (0362) 228 20 32
Tel : (0216) 493 89 91 - 92 - 93
Faks : (0362) 228 20 42
Faks : (0216) 493 89 94
fiube: Selahiye Mh. 100. Y›l Bulvar›
fiube: Orhantepe Mah. Üsküdar Cad.
No: 48 ‹lkad›m SAMSUN
Tekel Köprüsü Alt› Cevizli ‹STANBUL
Tel : (0362) 432 89 22 pbx
Tel : (0216) 305 63 31 - 305 79 90
Faks : (0362) 420 00 81
Faks : (0216) 305 90 54
Web : www.boreltekno.com
Web : www.isinelektrik.com
E-posta : [email protected]
E-posta: [email protected]
• KARADEN‹Z ELEKTROMARKET
• SANTRAL ELK.SAN. ve T‹C. A.fi.
De¤irmendere, Sahilyolu No: 137 TRABZON
Tel : (0462) 325 77 05
Merkez: Bankalar Cad. Yan›kkap› Sok.
Faks : (0462) 325 91 81
No: 4 34420 Karaköy ‹STANBUL
Tel : (0212) 254 77 50 pbx
• KOÇAK MÜH. TAAH. T‹C. LTD. fiT‹.
Faks : (0212) 250 19 11 – 15
Taflpazar Mah. 817. Sok. No: 37/1-2
fiube: Okçumusa Cad. No: 42
AKSARAY
34420 Karaköy ‹STANBUL
Tel : (0382) 214 42 92
Tel : (0212) 254 77 50 pbx
Faks : (0382) 212 63 53
Faks : (0212) 250 19 11 – 15
Web : www.kocakmuhendislik.com.tr
fiube: Perpa Ticaret Merkezi, A Blok Kat 2
E-posta : [email protected]
No: 6-7 34384 Okmeydan› ‹STANBUL
Tel : (0212) 210 44 77
• KONEN ELEKT.‹Nfi. ve MAK. SAN. T‹C. A.fi.
Faks : (0212) 210 44 75
1. Org. San. Böl. ‹stikamet Cad. No: 28
Web : www.santral.com
Selçuklu KONYA
E-posta : [email protected]
Tel : (0332) 251 82 34 (5 hat)
Faks : (0332) 251 82 37
Web : www.konen.com.tr
E-posta : [email protected]
158
• KONYA ENERJ‹ LTD. fiT‹.
Merkez: F. Çakmak Mah. Büsan Özel Org. San.
Böl. Kosgeb Cad. No: 66 KONYA
Tel : (0332) 345 09 00
Faks : (0332) 345 09 09
fiube: Konya Org. San. Böl. Yaylac›k Cad. No:
13/17 (Org. Böl. Müd. Arkas›) KONYA
Tel : (0332) 239 13 95
Faks : (0332) 239 13 99
fiube: Sekiçeflme Mah. Atatürk Bulvar›
No: 94/A KARAMAN
Tel : (0338) 214 99 29
Faks : (0338) 214 99 28
Web : www.konyaenerji.com.tr
E-posta : [email protected]
• LEVENT ELEKTR‹K
Muratpafla Mah. 605 Sok. Yavuz Apt. No: 7
ANTALYA
Tel : (0242) 344 20 41- 344 20 51
Faks : (0242) 334 83 17
Web : www.antalyaleventelektrik.com
E-posta : [email protected]
• NUR ELEKTR‹K SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Etiler Mah. Adnan Menderes Bulvar›
No:51/1 ANTALYA
Tel : (0242) 322 63 19
Faks : (0242) 322 65 46
Web : www.nurelektrik.com
E-posta : [email protected]
• RUHBAfi ELEKTR‹K OTOMASYON
‹Nfi. TAAH. T‹C. LTD. fiT‹
Merkez: Sanayi Bölgesi 3. Cd. No: 24
KAYSER‹
Tel : (0352) 336 32 10–320 82 20–21
Faks : (0352) 336 32 11
fiube: Sanayi Bölgesi 3. Cd. No: 9-B
KAYSER‹
Tel : (0352) 336 09 82–83
fiube: Sanayi Bölgesi 6. Cd. No: 28
KAYSER‹
Tel : (0352) 320 82 20
Faks : (0352) 320 82 16
Web : www.ruhbas.com
E-posta : [email protected]
• S‹MTES ELEKT. MAL. SAN. A.fi.
Merkez: Sanayi Cad. Kuruçeflme Sok.
No: 3/A–B–C Ulus 06050 ANKARA
Tel : (0312) 310 57 32 – 312 22 62
Faks : (0312) 310 60 95 – 324 40 58
fiube: 21. Cad. 1424. Sok. No: 12
Ostim 06370 ANKARA
Tel : (0312) 385 16 02 - 385 16 44
Faks : (0312) 385 16 57
Web : www.simteselektrik.com.tr
E-posta : [email protected]
• SES MA⁄AZALARI ELK. AYD. LTD. fiT‹.
Çaykara Cad. Mumcu Evler Yap› Koop. Alt›
ERZURUM
Tel : (0442) 233 79 66
Faks : (0442) 234 42 60
Web : www.sesmagazalari.com
E-posta : [email protected]
• fiALT OTOMASYON ELEKTR‹K ELEKTRON‹K
SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Kosgeb Cad. Busan Özel Organize Sanayi
Bölgesi No. 32 Karatay KONYA
Tel : (0332) 345 31 81
Faks : (0332) 345 31 84
Web : www.saltotomasyon.com
E-posta: [email protected]
• TAM GÜÇ ELEK. ‹Nfi. SAN. ve
T‹C. LTD. fiT‹.
Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 12
KAYSER‹
Tel : (0352) 336 35 32 - 336 20 22
Faks : (0352) 336 20 23
• ÜNKO ELK. MAK. ‹Nfi. SAN. T‹C. A.fi.
‹VOGSAN 1467. Cad. Elektrokent No: 2/23
06370 Ostim ANKARA
Tel : (0312) 354 86 56 pbx
Faks : (0312) 354 41 45
Web : www.unko.com.tr
E-posta : [email protected]
ELEKTROMARKETLER‹M‹Z
‹ZM‹R BÖLGES‹
BURSA BÖLGES‹
• BANAZ ACAR ELK. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Kurtulufl Mah. Fatih Cad. No: 13
64100
UfiAK
Tel : (0276) 215 53 46
(0276) 224 62 69 – 315 11 46
Faks : (0276) 315 33 11
Web : www.acarelektrik.com.tr
E-posta : [email protected]
• ALTERNAT‹F ELEKTROMARKET
Nilüfer Ticaret Merkezi
Alaattinbey Mah. 636. Sok. No: 13
Nilüfer BURSA
Tel : (0224) 443 05 05
Faks : (0224) 443 05 00
Web : aelektromarket.com.tr
E-posta: [email protected]
• EMA ELEKTR‹K MALZ. SAN. ve T‹C. A.fi.
1203 / 5 Sok. No:2 / J Yener ‹fl Merk.
35110 Yeniflehir ‹ZM‹R
Tel
: (0232) 458 55 55
Faks : (0232) 433 31 96
Web : www.emaelektrik.com
E-posta : [email protected]
• FEN‹fi ELEKTR‹K T‹C. ve SAN. A.fi.
Merkez: Yenice Mah. M.Fevzi Çakmak Bul.
1246. Sok. No: 15 AFYONKARAH‹SAR
Tel
: (0272) 223 46 60
Faks : (0272) 223 43 50
fiube: Dumlup›nar Mah. S. Gönçer Cad.
G. Alpata ‹fl Han› No: 4/E
AFYONKARAH‹SAR
Tel
: (0272) 213 78 01
Faks : (0272) 212 08 75
fiube: Halkap›nar Mah. 1376. Sk.
Boran ‹fl Merkezi No: 5/A
Yeniflehir ‹ZM‹R
Tel
: (0232) 433 04 40
Faks : (0232) 433 04 42
E-posta : [email protected]
• KRC ELEKTROMARKET LTD. fiT‹.
Merkez: Organize San. Böl. 9. Cad. No:23
26110 ESK‹fiEH‹R
Tel
: (0222) 234 34 04 pbx
Faks : (0222) 234 35 45
Web : www.krc.web.tr
E-posta : [email protected]
fiube: Nilüfer Ticaret Merkezi 66 Sk.
No: 23-27 Beflevler
• EGES‹M OTOMAT‹K KONTROL SAN.
16159 Nilüfer BURSA
• ÇA⁄IN ELEKTROMARKET SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
ve T‹C. LTD. fiT‹.
Tel
: (0224) 443 45 00 pbx
Merkez: Aladdin Bey Mah. 626. Sok.
Merkez: 1204 Sk. No: 44/1-I Bulanalp ‹fl Merk.
Faks : (0224) 443 45 88
Elektromekanik ‹fl Merkezi No: 26/J
35110 Yeniflehir ‹ZM‹R
E-posta : [email protected]
Nilüfer BURSA
Tel : (0232) 433 30 25
fiubeler:
Tel
: (0224) 441 24 50
Faks : (0232) 459 90 42
Afyon
: (0272) 222 20 50 pbx
Web : www.caginelektromarket.com
Web : www.egesim.com.tr
: (0256) 212 27 85 pbx
Ayd›n
E-posta : [email protected]
Bal›kesir
: (0266) 241 00 21 pbx
E-posta : [email protected]
Band›rma
: (0266) 718 10 33 pbx
fiube: K›br›s fiehitleri Cad. Babada¤ Apt. No:
fiube: Gebze Org. San. Böl. 400. Sok.
Çi¤li
:
(0232) 376 02 15 pbx
34/B
Osmangazi
BURSA
No: 410 35110 Gebze KOCAEL‹
Eskiflehir Çarfl› : (0222) 234 32 04 pbx
Tel : (0262) 751 28 00
Tel
: (0224) 272 59 59-60
Kemalpafla
: (0232) 878 30 78 pbx
Faks : (0262) 751 27 28
Faks : (0224) 254 77 25
Kütahya
: (0274) 226 13 00 pbx
Web : www.egesim.com.tr
Web : www.caginelektromarket.com
‹negöl
: (0224) 712 03 23 pbx
E-posta: [email protected]
E-posta : [email protected]
Manisa
: (0236) 236 33 79 pbx
• ER‹KO⁄LU ELK. SAN. ve T‹C. A.fi.
1. Sanayi Sitesi 154. Sok. No: 2
20100 DEN‹ZL‹
Tel
: (0258) 265 22 15 Pbx – 262 00 77
Faks : (0258) 263 24 64
Web : www.erikoglu.com.tr
E-posta : [email protected]
• IfiIK ELK. MÜH. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Ahisinan Cad. Yeni Kaleiçi Çarfl›s›
No.4/44 20000 DEN‹ZL‹
Tel
: (0258) 264 41 42 pbx
Faks : (0258) 265 40 19
Web : www.isik.info
E-posta : [email protected]
• PROMEDA ELEKTR‹K ve AYDINLATMA
MALZEMELER‹ SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Merkez: 1345 Sok. No: 4B Boran Plaza
35110 Halkap›nar ‹ZM‹R
Tel
: (0232) 459 22 22
Faks : (0232) 459 22 90
Web : www.promeda.net
E-posta : [email protected]
fiube: 10007 Sok. 29 Ekim Mah. No: 23
Ulukent OSB Menemen ‹ZM‹R
Tel
: (0232) 472 30 60 - 472 30 63
Faks : (0232) 472 30 69
Web : www.promeda.net
E-posta : [email protected]
• SORKAL ELK. SAN. ve T‹C. A.fi.
Merkez: Kemalpafla Cad. No: 59/1
35090 Camdibi ‹ZM‹R
Tel
: (0232) 433 20 74
Faks : (0232) 457 27 17
Web : www.sorkal.com.tr
E-posta :[email protected]
fiube: Yener ‹fl Mrk. 1203/5 Sok.
No: 2/M Halkap›nar
35110 Yeniflehir ‹ZM‹R
Tel
: (0232) 449 70 20
Faks : (0232) 449 70 22
E-posta :[email protected]
159
• FINDIKKAYA ELK. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Nilüfer Ticaret Merkezi 69. Sokak No.2
Nilüfer BURSA
Tel
: (0224) 443 47 14
Faks : (0224) 443 47 16
Web : www.findikkaya.com.tr
E-posta : [email protected]
• KIRAÇ ELEKTR‹K LTD. fiT‹.
Merkez: Organize Sanayi Bölgesi
fiehitler Bulvar› No: 21
ESK‹fiEH‹R
Tel
: (0222) 236 15 00
Faks : (0222) 236 15 01
fiube: Perpa Tic. Merkezi A Blok
Kat: 8 No: 754
80270 Okmeydan› ‹STANBUL
Tel
: (0212) 320 96 42
Faks : (0212) 320 79 05
fiube: Alt›nflehir Mah. Ata Bulvar›
Gizemler Plaza 3 Kat: 3 D: 24
Nilüfer BURSA
Tel
: (0224) 443 45 26
(0224) 443 56 26
Faks : (0224) 443 09 26
Web : www.kiracelektrik.com.tr
E-posta : [email protected]
• MERPA PAZARLAMA A.fi.
Nilüfer Ticaret Merkezi 65. Sok No: 17
Nilüfer BURSA
Tel
: (0224) 443 64 00
Faks : (0224) 443 11 27
Web : www.merpa.com
E-posta : [email protected]
ELEKTROMARKETLER‹M‹Z
ADANA BÖLGES‹
• DO⁄ANATEfi ELEKTR‹K SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
‹smetiye Mah. ‹rfan Sofras› Sok. No: 18
44100 Battalgazi MALATYA
Tel : (0422) 323 51 13 - 323 51 18
Faks : (0422) 321 96 74
Web : www.doganateslektrik.com
E-posta : [email protected]
• DO⁄Ufi ELEK. ‹Nfi. TAAH. SAN. T‹C. A.fi.
Ayd›nlar Mah. 03075 Nolu Sok. No: 3
fiehitkamil 27090 GAZ‹ANTEP
Tel : (0342) 324 20 10 pbx
Faks : (0342) 324 21 11
Web : www.doguselektrik.net
E-posta : [email protected]
• ECER ELK. T‹C. SAN. LTD. fiT‹.
Ali Emiri Cad. 5. Sok. No:3/3
21100 D‹YARBAKIR
Tel : (0412) 223 02 83
Faks : (0412) 223 95 15
E-posta : [email protected]
• ER ELEKTR‹K SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Mustafa Kemal Mah. Okan Merzeci
Bulvar› No: 396/A
33090 MERS‹N
Tel : (0324) 226 36 37 pbx
Faks : (0324) 226 36 36
Web : www.erelektrik.com
E-posta : [email protected]
• GEYLAN‹ ELEKTR‹K SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
1. Organize Sanayi Bölgesi D 400 Karayolu
83102 Sok. No: 24
Baflp›nar GAZ‹ANTEP
Tel : (0342) 337 32 05
Faks : (0342) 337 29 79
Web : www.geylanielektrik.com.tr
E-posta : [email protected]
• LEVENT ELK. ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
Nailbey Mah. Vali Fahri Bey Cad. No:31/A
ELAZI⁄
Tel : (0424) 237 80 02
Faks : (0424) 236 88 87
E-posta : [email protected]
• MEHMET AKINAL
‹ncilip›nar Mah. Kamil Ocak Cad. No: 13
27090 fiehitkamil GAZ‹ANTEP
Tel : (0342) 215 30 50 - 3 hat
Faks : (0342) 215 30 52
E-posta : [email protected]
• ÖZTEKN‹K ELEKTR‹K MAK‹NA MOTOR
T‹C. LTD. fiT‹.
Merkez: Abidinpafla Cad. 6. Sk. No. 6
01010 Seyhan ADANA
Tel : (0322) 351 40 10 - 351 40 35 (2 Hat)
(0322) 351 40 19 - 351 40 29
Faks : (0322) 351 29 99
Showroom: Adana Ceyhan Karayolu
8. km. ‹ncirlik Civar› No. 282
01340 Yüre¤ir ADANA
Tel : (0322) 346 55 98 Pbx
Faks : (0322) 346 55 98
Web : www.ozteknikelektrik.com
E-posta : [email protected]
160
• ÖZTEKN‹K ENERJ‹ ELEKTROMARKET
MAK‹NA MOTOR T‹C. LTD. fiT‹.
Merkez: Adana Hac› Sabanc› Organize
Sanayi Böl 25. Cad. No. 11/A
01010 Yakap›nar ADANA
Tel : (0322) 394 40 13-14 / 394 34 90-93
Faks : (0322) 394 47 44
fiube: Abidinpafla Cad. Karasoku Mah.
6.Sok. No: 6/B
01410 Seyhan ADANA
Tel : (0322) 359 30 60 pbx
Faks : (0322) 359 30 54
Web : www.ozteknikenerji.com
E-posta : [email protected]
• ÖZÜM‹T ELEKTR‹K
‹skenderun Yolu 3. km A. Baykal ‹fl Mrk.
31060 Antakya HATAY
Tel : (0326) 221 35 35 pbx
Faks : (0326) 221 35 35
Web : www.ozumitelektrik.com.tr
E-posta : [email protected]
• SOYUYÜCE ELK. ‹Nfi. SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
R›zaiye Mah. ‹nönü Cad. No: 2/B
23200 ELAZI⁄
Tel : (0424) 238 44 30 - 218 33 00
Faks : (0424) 212 12 50
E-posta : [email protected]
• WAT T‹CARET ve MÜHEND‹SL‹K
Cumhuriyet Cad. Akyol Pasaj› No: 4-5
65100 Merkez VAN
Tel : (0432) 214 85 02 - 216 17 88
216 74 08
Faks : (0432) 214 29 88
E-posta : [email protected]
• YUVAM ELK. T‹C. ve SAN.LTD. fiT‹.
Niyazi M›sri Cad. Niyazi Sk. 1. Ara No: 4
44100 MALATYA
Tel : (0422) 321 49 69
(0422) 324 22 33
Faks : (0422) 324 12 82
Web : www.yuvamelektrik.com.tr
E-posta : [email protected]
• YZD ELEKTR‹K ‹Nfi. T‹C. LTD. fiT‹.
Adana Hac› Sabanc› Org. San. Bölg.
OSB ‹nönü Bulvar› No: 11
01410 Sarݍam ADANA
Tel : (0322) 394 51 94 - 459 14 39
459 14 81 - 459 15 07
Faks : (0322) 394 51 95
Web : www.yzd.com.tr.
E-posta : [email protected]
ALÇAK GER‹L‹M PANO PARTNERLER‹
fialt panolar›, da¤›t›m sistemleri ve panolarda yetkilendirilmifl ürün ve sistem yap›c›l›¤›:
Alpha Universal, Sivacon 8PT, Sivacon S8 ile 8PU152, Sicube 8MT
‹STANBUL BÖLGES‹
• 3P PANO ve ELK. ELEKTR. KONTROL S‹STEMLER‹
SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
‹kitelli O.S.B. Marmara Sanayi Sitesi L Blok
No: 7-8 34307 K. Çekmece ‹STANBUL
Tel : (0212) 472 06 08 pbx
Faks : (0212) 472 01 48
Web : www.3ppano.com
E-posta: [email protected]
• ANELS‹S MÜHEND‹SL‹K SAN.ve T‹C. LTD. fiT‹.
Saray Mah. Site Yolu Sok. No:5/4
Anel ‹fl Merk. 34768 Ümraniye ‹STANBUL
Tel : (0216) 636 20 00
Faks : (0216) 636 25 00
Web : www.anelsis.com.tr
E-posta: [email protected]
• BORUSAN GÜÇ S‹STEMLER‹ A.fi.
‹stanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi
Ayd›nl› Orhanl› Mevkii Parsel 8
34464 Tuzla ‹STANBUL
Tel : (0216) 394 94 38
Faks : (0216) 394 94 42
Web : www.borusan.com
E-posta: [email protected]
• EFE ER ELEKTR‹K PANO ‹Nfi. SAN. T‹C. LTD.fiT‹.
Eski Habibler Mah. Han›meller Sk. No: 8
Sultangazi ‹STANBUL
Tel : (0212) 279 37 67
Faks : (0212) 279 89 82
E-posta: [email protected]
• EGES‹M ENERJ‹ ELEKTROMEKAN‹K
SAN.T‹C. LTD. fiT‹.
Gebze Org. San. Böl. 400. Sok. No: 410
Gebze KOCAEL‹
Tel : (0262) 751 28 00
Faks : (0262) 751 27 28
Web : www.egesim.com.tr
E-posta: [email protected]
• MERT ELK. TAAH. PANO SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Turgutreis San. Sit. A1 Blok No: 2
Orhanl› - Tuzla ‹STANBUL
Tel : (0216) 394 22 00
Faks : (0216) 394 29 99
Web : www.mertpano.com.tr
E-posta: [email protected]
• OMEGA ELEKTR‹K PANO SAN. T‹C. A.fi.
Akçaburgaz Mah. 40. Sok. No.11
34500 Esenyurt ‹STANBUL
Tel : (0212) 886 31 51
Faks : (0212) 886 31 61
Web : www.omegapano.com.tr
E-posta: [email protected]
161
• STAR ELEKTR‹K PANO SAN. ve
T‹C. LTD. fiT‹.
Esenkent Mah. Dudullu OSB 2.Cd. No: 3
34776 Ümraniye ‹STANBUL
Tel : (0216) 420 19 34 – 35
Faks : (0216) 466 02 71
Web : www.starpano.com.tr
E-posta: [email protected]
• T‹MPA PANO SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Yeflilba¤lar Mah. Cevher Sok. No: 3/B
Pendik ‹STANBUL
Tel : (0216) 593 42 14
Faks : (0216) 593 42 15
Web : www.timpapano.com
E-posta: [email protected]
ANKARA BÖLGES‹
• ANKAS‹M ELK. TAAHHÜT ‹MALAT
MONTAJ SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Merkez:
100. Y›l Bulvar› Kosova ‹fl Merkezi
No: 137 / C Ostim ANKARA
Tel : (0312) 354 63 64 Pbx
Faks : (0312) 354 35 90
Web : www.ankasim.com.tr
E-Posta: [email protected]
[email protected]
• ELTES ELK. ‹Nfi. TAAH. SAN. T‹C. A.fi.
Kayseri Org. San. Böl. 12. Cad. No: 23
38040 Melikgazi KAYSER‹
Tel : (0352) 231 85 44
Faks : (0352) 231 50 86
Web : www.eltes.com.tr
E-posta: [email protected]
• EPT‹M ELEK. ‹Nfi. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Ostim Mah. 1426. Sok. No: 4 Ostim
ANKARA
Tel : (0312) 354 96 40
Faks : (0312) 354 96 50
Web : www.eptim.com.tr
E-posta: [email protected]
• GEMPAN ELEKTR‹K PANO SAN. ve T‹C. A.fi.
Kepez Mah. 5071 Sk. No: 10
Kepez ANTALYA
Tel : (0242) 221 61 60
Faks : (0242) 221 61 60
Web : www.gempan.com.tr
E-posta: [email protected]
• METEC MAK‹NA ELK. ELKTR. SAN. T‹C. Afi.
Org. San. Böl. K›z›l›rmak Cad. 871 Ada 18
Parsel Yahflihan KIRIKKALE
Tel : (0318) 321 32 33
Faks : (0318) 321 32 37
Web : www.metec.com.tr
E-posta: [email protected]
• fiALT OTOMASYON ELEKTR‹K ELEKTRON‹K
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Kosgeb Cad. Busan Özel Organize Sanayi
Bölgesi No. 32 Karatay KONYA
Tel : (0332) 345 31 81
Faks : (0332) 345 31 84
Web : www.saltotomasyon.com
E-posta: [email protected]
‹ZM‹R BÖLGES‹
• EGES‹M ELEKTR‹K SAN.T‹C. LTD. fiT‹.
Atatürk Bulvar› No: 4 Menemen Serbest Bölg.
35660 Menemen ‹ZM‹R
Tel : (0232) 842 60 85
Faks : (0232) 842 60 86
E-posta: [email protected]
Web : www.egesim.com.tr
• S‹VATEK ELK. PANO ve OTOMASYON S‹ST.
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
7407 Sokak No:19 P›narbafl› ‹ZM‹R
Tel : (0232) 478 15 79 - 478 15 89
Faks : (0232) 478 15 99
E-posta: [email protected]
• PROMEDA ELEKTROMEKAN‹K S‹STEMLER
SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.
10007 Sk. 29 Ekim Mah. No: 23
Ulukent OSB Menemen ‹ZM‹R
Tel : (0232) 472 30 60
Faks : (0232) 472 30 69
Web : www.promeda.net
E-posta: [email protected]
BURSA BÖLGES‹
• KIRAÇ ELEKTR‹K LTD. fiT‹.
Organize San. Böl. fiehitler Bulvar›
No: 21 ESK‹fiEH‹R
Tel : (0222) 236 15 00
Faks : (0222) 236 15 01
Web : www.kiracelektrik.com.tr
E-posta: [email protected]
KNX instabus
KNX ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
‹STANBUL BÖLGES‹
• ACTIVO ELEKTRON‹K SAN. ve T‹C. LTD.fiT‹.
Merkez: K. Çaml›ca Mah. Bakkalo¤lu Sok. No:14/A
34696 Üsküdar ‹STANBUL
Tel : (0216) 428 81 13
Faks : (0216) 428 81 22
Showroom: Zeytino¤lu Cad. No: 8/1
34335 Akatlar / ‹STANBUL
Tel : (0212) 352 16 45
Faks : (0212) 352 16 43
Web : www.activo.com.tr
E-posta: [email protected]
• DAC-EL MÜH. LTD. fiT‹.
Oruçreis Mah. Barbaros Cd. Tekstilkent
Ticaret Merkezi A8 Blok No: 17-18-19
34235 Esenler ‹STANBUL
Tel : (0212) 210 76 46
Faks : (0212) 220 50 45
E-posta: [email protected]
‹ZM‹R BÖLGES‹
• PRAKS‹S B‹NA TEKNOLOJ‹LER‹ VE
UYGULAMALARISAN. T‹C. LTD. fiT‹.
Burhaniye Mah. Beybostan› Sok. No: 2
34746 Beylerbeyi
Üsküdar ‹STANBUL
Tel : (0216) 318 10 64-65
Faks : (0216) 318 10 49
Web : www.praxis-tr.com
E-posta: [email protected]
• SMT SANAY‹ MÜHEND‹SL‹K T‹C. LTD. fiT‹
Ba¤dat Cad. 119/14 Feneryolu
Kad›köy ‹STANBUL
Tel : (0216) 336 48 17 - 345 14 55
338 64 95
Faks : (0216) 414 58 46
Web : sanayimuhendislik.com
E-posta: [email protected]
[email protected]
• S‹VATEK ELK. PANO ve OTOMASYON S‹ST.
SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
7407 Sokak No:19 P›narbafl› ‹ZM‹R
Tel : (0232) 478 15 79 - 478 15 89
Faks : (0232) 478 15 99
E-posta: [email protected]
KONYA BÖLGES‹
• MES MÜHEND‹SL‹K ELEKTR‹K ELEKTRON‹K
PROJE VE KONTROL S‹STEMLER‹
Azizye Mah. Azizye Cad. Azizye ‹fl Han›
No: 18/103
42030 Karatay KONYA
Tel : (0332) 350 13 51
Web : mesmuhendislik.com
E-posta: [email protected]
• KONS‹S KONTROL ve OTOMASYON S‹STEMLER‹
19 May›s Mah. Atatürk Cad. No: 68 A1 Blok D:3
34736 Kad›köy ‹STANBUL
Tel : (0216) 478 53 29
Faks : (0216) 478 58 36
E-posta: [email protected]
Daha fazla bilgi için :
Can Murat Gül
Tel
: (0216) 459 29 01
Faks
: (0216) 459 30 71
E-posta : canmurat.gul@siemens.com
Web
162
: www.siemens.com.tr/gamma
163
164
12
17
25
32/40
50/65
80
86
115
150
5.5
7.5
11
15/18.5
22/30
37
45
55
75
3RT2038-..
3RT2037-..
3RT2036-..
3RT2035-..
3RT2027-..
3RT2026-..
3RT2018-..
3RT2017-..
3RT2015-..
fiebeke
Kontaktörü
3RT2038-..
3RT2037-..
3RT2036-..
3RT2035-..
3RT2027-..
3RT2026-..
3RT2018-..
3RT2017-..
3RT2015-..
Üçgen
Kontaktör
3RT2036-..
3RT2035-..
3RT2027-..
3RT2027-..
3RT2026-..
3RT2024-..
3RT2016-..
3RT2015-..
3RT2015-..
Y›ld›z
Kondaktör
3RP2574-1NW30
3RP2574-1NW30
3RP2574-1NW30
3RP2574-1NW30
3RP2574-1NW30
3RP2574-1NW30
3RP2574-1NW30
3RP2574-1NW30
3RP2574-1NW30
Zaman Rölesi
(230V)
* Kitin içinde tüm elektriksel kilitleme köprüleri ve ba¤lant› klipsleri mevcuttur. 5.5 ve 7.5kW’l›k tiplerde mekanik kilitleme de dahildir.
** ‹lave yard›mc› kontaklar opsiyonel olarak arzu edilen miktarda uygulamaya uygun olarak seçilebilir.
Motor Ak›m›
(A)
Motor Gücü
(kW)
3RA2933-2BB1
3RA2933-2BB1
3RA2933-2C
3RA2933-2C
3RA2923-2BB1
3RA2923-2BB1
3RA2913-2BB1
3RA2913-2BB1
3RA2913-2BB1
Ba¤lant›
Kiti*
SIRIUS YILDIZ ÜÇGEN KOMB‹NASYONLARI OLUfiTURMA TABLOSU
3RH2921-1CA..
3RH2921-1CA..
3RH2921-1CA..
3RH2921-1CA..
3RH2921-1CA..
3RH2921-1CA..
3RH2921-1CA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
‹lave Yard›mc›
Kontak**
165
7
9
12
17
25
32
40
50
65
85
95
3
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
S3
S3
S3
S2
S2
S2
S0
S0
S00
S00
S00
Boy
3RT1046-..
3RT2038-..
3RT2037-..
3RT2036-..
3RT2028-..
3RT2027-..
3RT2026-..
3RT2018-..
3RT2017-..
3RT2016-..
3RT2015-..
Kondaktör 1
3RT1046-..
3RT2038-..
3RT2037-..
3RT2036-..
3RT2028-..
3RT2027-..
3RT2026-..
3RT2018-..
3RT2017-..
3RT2016-..
3RT2015-..
Kondaktör 2
3RA1943-2A
3RA2933-2AA1
3RA2933-2AA1
3RA2933-2AA1
3RA2923-2AA1
3RA2923-2AA1
3RA2923-2AA1
3RA2913-2AA1
3RA2913-2AA1
3RA2913-2AA1
3RA2913-2AA1
Ba¤lant›
Kiti*
* Kitin içinde tüm elektriksel kilitleme köprüleri ve ba¤lant› klipsleri mevcuttur. Ba¤lant› kitinde boy S00 ve S0’da mekanik kilitleme dahildir.
** ‹lave yard›mc› kontaklar opsiyonel olarak arzu edilen miktarda uygulamaya uygun olarak seçilebilir.
Motor Ak›m›
(A)
Motor Gücü
(kW)
3RA1924-2B
3RA2932-2C
3RA2932-2C
3RA2932-2C
Ba¤lant› Kitine dahildir
Ba¤lant› Kitine dahildir
Ba¤lant› Kitine dahildir
Ba¤lant› Kitine dahildir
Ba¤lant› Kitine dahildir
Ba¤lant› Kitine dahildir
Ba¤lant› Kitine dahildir
Mekanik
Kilitleme
SIRIUS SA⁄- SOL DÖNÜfi KOMB‹NASYONLARI OLUfiTURMA TABLOSU
3RH1911-1EA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
3RH2911-1FA..
‹lave Yard›mc›
Kontak**
166
6,25
12,5
25
50
100
Reaktör oran› %14
6,25
12,5
25
50
100
Reaktör oran› %7
6,25
12,5
25 25
50 50
100 100
Reaktör oran› %5,67
6,25
12,5
25
50
100
Reaktör oran› %7
6,25
12,5
25
50
100
465
465
465
465
465
430
430
430
430
430
424
424
424
424
424
430
430
430
430
430
424
424
424
424
424
Kondansatör
üzerine düflen
gerilim
[V]
Reaktör oran› %5,67
Kompanzasyon
Gücü
[kVAr]
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
Seçilen
kondansatör
gerilimi
[min]
4RB5100-3FC50
1 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3EJ50 +1 x 4RB5300-3FC50
4 x 4RB5200-3EJ50 + 2 X 4RB5300-3FC50
4RB5100-3FC50
1 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3EJ50 +1 x 4RB5300-3FC50
4 x 4RB5200-3EJ50 + 2 X 4RB5300-3FC50
4RB5100-3FC50
1 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3EJ50 +1 x 4RB5300-3FC50
4 x 4RB5200-3EJ50 + 2 X 4RB5300-3FC50
1 x 4RB5075-3EE50
1 x 4RB5150-3EE50
1 x 4RB5281-3EE50
2 x 4RB5281-3EE50
4 x 4RB5281-3EE50
1 x 4RB5075-3EE50
1 x 4RB5150-3EE50
1 x 4RB5281-3EE50
2 x 4RB5281-3EE50
4 x 4RB5281-3EE50
Kondansatör
Siparifl No.su
4EP3900-7TE00
4EP4300-6TE00
4EU2732-0TE08-4CA0
4EU3032-0TE08-0AA0
4EU3931-1TE80-0A
4EP3701-2TE00
4EP4001-1TE00
4EP4401-3TE00
4EU2732-5TE08-0AA0
4EU3632-4TE08-0AA0
4EP3801-1TE00
4EP4001-0TE00
4EP4401-4TE00
4EU3032-5TE08-0AA0
4EU3632-3TE08-0AA0
4EP3701-2TE00
4EP4001-1TE00
4EP4401-3TE00
4EU2732-5TE08-0AA0
4EU3632-4TE08-0AA0
4EP3801-1TE00
4EP4001-0TE00
4EP4401-4TE00
4EU3032-5TE08-0AA0
4EU3632-3TE08-0AA0
Reaktör
Siparifl No.su
400V, 50Hz flebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon bileflenleri seçim cetveli
3RT1026-1AP04
3RT1617-1AP03
3RT1627-1AP01
3RT1647-1AP01
3RT1064-6AP36
3RT1026-1AP04
3RT1617-1AP03
3RT1627-1AP01
3RT1647-1AP01
3RT1064-6AP36
3RT1026-1AP04
3RT1617-1AP03
3RT1627-1AP01
3RT1647-1AP01
3RT1064-6AP36
3RT1026-1AP04
3RT1617-1AP03
3RT1627-1AP01
3RT1647-1AP01
3RT1064-6AP36
3RT1026-1AP04
3RT1617-1AP03
3RT1627-1AP01
3RT1647-1AP01
3RT1064-6AP36
Kontaktör
Siparifl No.su
6
6
16
35
70
6
6
16
35
70
6
6
16
35
70
6
6
16
35
70
6
6
16
35
70
Kablo
Kesiti
[mm2]
25
35
63
125
250
25
35
63
125
250
25
35
63
125
250
25
35
63
125
250
25
35
63
125
250
Sigorta*
de¤eri
[A]
167
465
465
465
465
465
430
430
430
430
430
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
Seçilen
kondansatör
gerilimi
[min]
Kondansatör
Siparifl No.su
1 x 4RB5100-3FC50
1 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3FC50
4 x 4RB5200-3FC50
8 x 4RB5200-3FC50
1 x 4RB5100-3FC50
1 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3FC50
4 x 4RB5200-3FC50
8 x 4RB5200-3FC50
1 x 4RB5100-3FC50
1 x 4RB5200-3FC50
2 x 4RB5200-3FC50
4 x 4RB5200-3FC50
8 x 4RB5200-3FC50
• Harmonik reaktörlü kompanzasyon sistemlerinde uygun filtreleme
yapabilmek için yukar›daki reaktör-kondansatör seçim cetveline uyulmas› gerekmektedir.
* NH b›çakl› sigorta ak›m de¤eri
6.25
12.5
25
50
100
Reaktör oran› %14
6.25
12.5
25
50
100
Reaktör oran› %7
6.25
12.5
25
50
100
424
424
424
424
424
Kondansatör
üzerine düflen
gerilim
[V]
Reaktör oran› %5,67
Kompanzasyon
Gücü
[kVAr]
4EP3900-7TE00
4EP4300-6TE00
4EU2732-0TE08-4CA0
4EU3032-0TE08-0AA0
4EU3931-1TE80-0A
4EP3701-2TE00
4EP4001-1TE00
4EP4401-3TE00
4EU2732-5TE08-0AA0
4EU3632-4TE08-0AA0
4EP3801-1TE00
4EP4001-0TE00
4EP4401-4TE00
4EU3032-5TE08-0AA0
4EU3632-3TE08-0AA0
Reaktör
Siparifl No.su
400V, 50Hz flebeke için harmonik reaktörlü kompanzasyon bileflenleri seçim cetveli
3RT1026-1AP04
3RT1617-1AP03
3RT1627-1AP01
3RT1647-1AP01
3RT1064-6AP36
3RT1026-1AP04
3RT1617-1AP03
3RT1627-1AP01
3RT1647-1AP01
3RT1064-6AP36
3RT1026-1AP04
3RT1617-1AP03
3RT1627-1AP01
3RT1647-1AP01
3RT1064-6AP36
Kontaktör
Siparifl No.su
6
6
16
35
70
6
6
16
35
70
6
6
16
35
70
Kablo
Kesiti
[mm2]
25
35
63
125
250
25
35
63
125
250
25
35
63
125
250
Sigorta*
de¤eri
[A]
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
LSING Koruma (Nötr korumas› için ak›m trafosu ayr›ca siparifl edilmelidir)
LSIN(G) Koruma (Nötr korumas› için ak›m trafosu ayr›ca siparifl edilmelidir)
(L)
(S)
(I)
(N)
(G)
168
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON WL AÇIK T‹P OTOMAT‹K fiALTERLER 6300 A’e KADAR
Gerekli olan kumanda devresi fifli ve prizi say›s›n›n belirlenmesi
X7
X6
X5
X8
Kumanda devresi fifli ve prizi say›s›n› etkileyen
faktörler:
• Tahrik türü
• Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c›s›n›n gerilim trafolu olup
olmay›fl›
• Yard›mc› açt›r›c› türü ve say›s›
• Haberleflme ba¤lant›s› COM15
Kumanda Soket
soketi say›s›
1
X6
0
0
+1
X6
X5
0
+1
X8
N-iletkeninde afl›r› ak›m korumas› ve toprak kaça¤› korumas› için haric ak›m trafosu ba¤lant›s›
c3 N-iletkenine ba¤l› ak›m trafosu (c2 seçilmediyse 3 kutuplu flalterlerde gereklidir)
+1
c4 Transformatörün y›ld›z noktas›na ba¤l› ak›m trafosu (c2 veya c3 seçilmediyse gereklidir)
+1
X8
X8
d Yard›mc› açt›r›c›
d1 1. yard›mc› açt›r›c›l›/s›z (F1 açt›rma bobini)
d2 2. yard›mc› açt›r›c›l› (F2 açt›rma bobini, F3 düfl. gerilim bob., F4 gecikmeli düfl. ger. bob.)
0
+1
X6
X5
e Yard›mc› kontak blo¤u
e1 1. yard›mc› kontak blo¤u 2NO + 2NC
e2 1. ve 2. yard. kont.blo¤u 4NO+4NC (b3 veya d2 seçilmediyse gereklidir)
0
+1
X6
X5
f
f1
f2
Haberleflme modülü
COM15 haberleflme modülü olmaks›z›n
COM15 haberleflme modülü ile
X7 kumanda devresi soketi tamamiyle iflgal edilmekte oldu¤undan afla¤›daki opsiyonlar
bu sebeple mümkün de¤ildir:
• Trip ihbar konta¤› S24
• Yay kuruldu bilgisi S21
• Elektriki ON butonu S10
• 1. ve 2. yard›mc› açt›r›c› üzerindeki ihbar konta¤› S22 + S23
0
+1
X7
g
g1
g2
g3
g4
+1
+1
+1
+1
X7
X7
X7
X7
+1
X7
g6
g7
g8
Opsiyonal ihbar fonksiyonlar› / aksesuar
Trip ihbar konta¤› S24 (sadece f2 seçilmediyse mümkündür)
Yay kuruldu konta¤› S21 (sadece f2 seçilmediyse mümkündür, g1 seçilmediyse gereklidir)
Elektr. ON but. S10 sadece f2 seçilmediyse mümkündür, g1 veya g2 seçilmediyse gereklidir
1. yard›mc› açt›r›c› üzerindeki ihbar konta¤› S22 (sadece f2 seçilmediyse mümkündür,
g1, g2 veya g3 seçilmediyse gereklidir)
2. yard›mc› açt›r›c› üzerindeki ihbar konta¤› S23 (sadece f2 seçilmediyse mümkündür,
g1, g2, g3 veya g4 seçilmediyse gereklidir)
Kapamaya haz›r kontak S20
Motoru devreden ç›karma flalteri S12 (sadece motor tahri¤i seçildi¤inde mümkündür)
Uzaktan resetleme bobini F7 (c2 seçilmediyse gereklidir)
0
0
+1
X6
X5
X8
h
Kumanda devresi soketi toplam say›s›
a
b
b1
b2
b3
‹lk kumanda devresi prizi X6 her zaman gereklidir.
Tahrik türü
Ön kurma yayl› mekanik elle tahrik mekanik kapama
Ön kurma yayl› mekanik elle tahrik mekanik ve elektriki kapama
Yay kurmal› motor tahrikli mekanik ve elektriki kapama
c Afl›r› ak›m açt›r›c›s› tipi
c1 ETU15B, ETU25B, ETU27B afl›r› ak›m açt›r›c›s›
c2 ETU45B, ETU55B, ETU76B ( dahili CubicleBUS )
g5
Not : 3WL fialter ba¤lant› flemas› için Sayfa 152’e bak›n›z.
169
(maks. 4)
Sentron WL Kumanda Devresi Ba¤lant› fiemas›
(S1, S2 Yard›mc› Kontaklar Standartt›r.)
Dahili
Ba¤lant›
Kumanda
Fifli
Kumanda
Prizi
L / L+
N / L-
X8
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Uzaktan Resetleme Bobini F7
IN
DP Write Free
Enable
COM 15
(Option F02)
L / L+
Us/ Uc
-+
Free
-+
Close
Y1
-+
F1,2
9
Open
8
OUT
S23
7
2. Açt›r›c› ihbar
konta¤›
6
S22
5
1. Açt›r›c› ihbar
konta¤›
T
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
S10
X7
3
Elektriksel On
butonu
Harici CubicleBUS modülü kullan›lmad›¤›
takdirde sonlama direnci kullan›lmal›d›r.
2
S21
24 V DC besleme
1
Yay kuruldu
konta¤›
L1
L2
L3
CubicleBus
Trip ‹hbar konta¤› S24
Nötr Trafosu kullan›lmad›¤› takdirde
köprülenecektir.
External
kahverengi
siyah
mavi
Örn. Transformatörün y›ld›z noktas›nda
ba¤l› ak›m trafosu
veya Toplar Ak›m Trafosu 1200A / 1A
Internal
Haberleflme fonksiyonu “F02” seçilmesi
durumunda mevcut de¤ildir. “X7” klemens blo¤unda
COM15 Modülü bulunmaktad›r.
Toprak Kaça¤› Trafosu / G Sensör S2
Toprak Kaça¤› Trafosu / G Sensör S1
Nötr Trafosu / N Sensör S2
Nötr Trafosu / N Sensör S1
Y›ld›z Ba¤lant›l› Harici Gerilim Trafosu Ortak Uç
Harici Gerilim Trafosu L3
Harici Gerilim Trafosu L2
Harici Gerilim Trafosu L1
0 V DC
24 V DC
CubicleBUS +
CubicleBUS -
UC
X6
1. Açt›rma
bobini
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
F1”ST”
S1”S” / “NO”
S1 “Ö” / “NC”
Kapama
bobini
Y1
Kapamaya haz›r S20
kontak
S2 “S” / “NO”
S2 “Ö” / “NC”
L/L+
N/L-
U
N/LL/L+
U
º
º
X5
F4 sadece “h›zl› OFF”
F4 sadece “h›zl› OFF”
FS “ST”, F3 “UVR”, F4 “UVR td” /
F3 “UVR”, F4 “UVR td” /
S 3 “NO” veya S7 “NO”
S 3 “NC” veya S7 “NO”
S 4 “NC” veya S8 “NO”
S 4 “NC” veya S8 “NO”
Motor tahrik mekanizmas›
Opsiyonel motor kapatma S12
anahtar›
170
(siyah)
M
(kahve)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Acil stop butonu
L/L+ U
º
N/L-
L/L+ U
º
N/L-
L/L+
N/L-
U
º
SENTRON VL Kompakt Güç fialterleri için izole edilmifl aksesuar bölmelerine
aksesuar ilave edebilme seçenekleri
X4:
N-4. Kutup
Aksesuar
bölmesi
Açt›rma bobini veya
düflük gerilim bobini
HS: 1 NO veya 1 NC Yard›mc› kontak
AS: 1 NO veya 1 NC Alarm kontak
X2:
Sol Aksesuar
bölmesi
X1:
Sa¤ Aksesuar
bölmesi
U<
Not :
VL 160X’den VL 400 güç
flalterlerine kadar
fialter bafl›na maksimum 6 kontak
eleman› (HS)
VL 630’dan VL 1600 güç
flalterlerine kadar
fialter bafl›na maksimum 8 kontak
eleman› (HS)
VL160X
3VL1
Max.
3 HS
Max. Max.
3 HS 2 HS + 1 AS
U<
Max. Max.
3 HS 2 HS + 1 AS
VL160
3VL2
Max.
3 HS
Max. Max.
3 HS 2 HS + 1 AS
U<
Max. Max.
3 HS 2 HS + 1 AS
VL250
3VL3
Max.
3 HS
Max. Max.
3 HS 2 HS + 1 AS
U<
Max. Max.
3 HS 2 HS + 1 AS
VL400
3VL4
Max.
3 HS
Max. Max.
3 HS 2 HS + 1 AS
U<
Max.
3 HS
VL630
3VL5
Max.
4 HS
Max. Max.
4 HS 2 HS + 2 AS
U<
Max.
4 HS
VL800
3VL6
Max.
4 HS
Max. Max.
4 HS 2 HS + 2 AS
U<
Max.
4 HS
VL1250
3VL7
Max.
4 HS
Max. Max.
4 HS 2 HS + 2 AS
U<
Max.
4 HS
VL1600
3VL8
Max.
4 HS
Max. Max.
4 HS 2 HS + 2 AS
U<
Max.
4 HS
Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c›l›
VL 160 / VL 250 (ETU ve LCD ETU) :
Sol aksesuar bölmesi açt›rma bobini ile
doldurulmaktad›r.
DI Modüllü VL 160X :
Sol aksesuar bölmesi açt›rma bobini ile
doldurulmaktad›r.
3WT8 Güç fialteri Kumanda Devresi Ba¤lant› fiemas›
L1
(L+)
L1
(L+)
L1
(L+)
-S..
-S..
L1
(L+)
-S..
L1L2 L3 N
"ON"
-S..
X100 8
X100 11
X200 3
X200 1
X100 13 X200 14
12
-Q01 1 3 5
7 5
10 8 X100 3
X200 6 4
Version
ETU35WT
"LSI"
"L"
"S"
"I"
A1
R
S8
-F1 yada -F3
-F1
M
S11 -F5
-F3
-Q1
-Q01
P
S2
S3
S4
S7
"MECH
-T1
-Y1
ON"
S1
-F2
-T2
-T3
NSE0_01418c
"MECH
OFF"
X100 9
N
(L2)
(L-)
X100 12
X200 2
X100 14
N
(L2)
(L-)
N
(L2)
(L-)
X200 13
-Q01 2 4 6
X200 7 5
L1 L2 L3 N
Kumanda Devresi Ba¤lant› fiemas› Aç›klamas›:
A1
S1 / S2
S3 / S4
S7
S8
S11
ON
OFF
F1
F2
171
Elektronik aflırı akım trip ünitesi
1. Yardımcı kontak blo¤u
2. Yardımcı kontak blo¤u
Kapamaya hazır kontak
Yay kuruldu konta¤›
Trip ihbar konta¤ı
Mekanik ON butonu
Mekanik OFF butonu
1. fiönt açt›rma bobini
2. fiönt açt›rma bobini
F3
F5
M1
P
R
Q01
Q1
T1 / T2 / T3
X100 / X200
Y1
Düflük gerilim bobini
Trip bobini
Yay kurma motoru
Yay kurma tertibatı
Aflırı akım tetiklemesinin göstergesi ve sıfırlama iticisi
Yay kurmay› sa¤layan elle tahrik mekanizmas›
Ana kontaklar
Akım transformatörü
Ba¤lantı klemensleri
Kapama bobini
11 9
X100 4 2
6
172
16A’dan 1600 A’ya kadar komple bir seri,
50°C’ye kadar yüklenebilme,
‹zole edilmifl yuvalara basitçe aksesuar montaj (click in),
Tüm uygulamalar için afl›r› ak›m ve k›sa devreye karfl› tam koruma
Toprak kaça¤› için DI modülü (400 A’ya kadar) opsiyonel
Çok alternatif kablaj imkan›,
•
•
•
•
23 Esnek bak›r bara için ba¤lant› parças›
22 Arkadan ba¤lant› parçalar› -düz ve yuvarlak
21 COM 10 PROFIBUS Modülü
20
Elektronik açt›r›c›lar için elle test cihaz›
19 Kaçak ak›m koruma DI-Modülü-RCD
18 Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c›s› ETU20
17 SENTRON VL güç flalterleri
16 Dahili aksesuarlar
15 Elektronik afl›r› ak›m açt›r›c›s› ETU/LCD
14 Uzatma kollu döner tahrik mekanizmas›
13 Döner tahrik mekanizmas›
12 Motor tahrik mekanizmas› (Yay kurmal›)
11 Motor tahrik mekanizmas›
10 Kap› oyma çerçeveleri
9 Standart klemens kapaklar›
8 Geniflletilmifl klemens kapaklar›
7 Bak›r için blok klemensler
6 Al / Cu Kablo ba¤lant›s› için yuvarlak klemensler
5 Düz bara ba¤lant› parçalar›
SENTRON VL: Güç ve da¤›t›m
sistemleri için. ayn› anda
maliyetten tasarruf sa¤layan tam
uyumlu çözümler sunar.
14
13
22
40/45/50kA-70kA-100kA k›sa devre kesme kapasitesi,
Kompakt ve yer tasarrufu sa¤layan ölçüler,
Tüm dünya standartlar›na uygunluk, IEC 60947-2, CE
Sadece 2 boy aksesuar ile tüm seriye hitap edebilme
Grup 1 : VL160X’den VL 400’e kadar,
Grup 2 : VL630’den VL1600’e kadar,
4 Geniflletilmifl kutuplar aras› mesafe için bara ba¤lant› parçalar›
3 Faz ay›r›c› plakalar
2 Çekmeceli flalter kenar parçalar›
1 Soketli / çekmeceli flalter soketi
Sayamad›¤›m›z daha bir çok özellik için bizi aray›n›z.
•
•
•
•
•
•
Siemens’in yeni kompakt tip güç flalterleri ile hayat›n›z› kolaylaflt›ran avantajlar› yakalay›n;
16
Seçime Ba¤l› Aksesuarlara Sahip SENTRON VL Güç fialterleri
19
18
17
15
20
23
21
Standart Ürünler
12 Kas›m 2014 / Fiyat Listesi
SENTRON 3NP1 T‹P‹ NH-BIÇAKLI S‹GORTALI YÜK KES‹C‹LER‹
3NP1 tipi NH-B›çakl›
Sigortal› yük kesicileri
En önemli ürün özelliklerine genel bir bak›fl
• Bafltan sona tüm boylar için blok klemens ba¤lant›s› mevcuttur
• Yuvarlak iletken ve izoleli bara ba¤lant›s› mümkün
• Bafltan sona sigorta denetimi mümkün
• Eklenebilir busbar tutucular
• Busbar kal›nl›¤›n›n 5/10 mm olarak de¤ifltirilmesi durumunda parça ç›kart›lmas›na veya
k›r›lmas›na gerek yoktur.
• Dahili ak›m yollar›na müdahale etmeden kablo ç›k›fl› alt veya üst olarak ayarlanabilir.
• De¤iflik sistem flartlar›na ve taban kaideli ve kaidesiz olan busbar sistemlerine mükemmel
uyum için örtü plakalar›
• Arkadan ba¤lant› yap›lmas›nda da dokunmaya karfl› koruma
• Sigortalar›n kilitleme pimi sayesinde dokunmaks›z›n ç›kart›lma imkan›
• Tüm cihazlar›n mühürlenmesi ve kilitlenmesi mümkündür.
Tüm bileflen ve aksesuar parçalar›na genel bak›fl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SENTRON 3NP1 sigortal› yük kesici
Örtü plakas› kenar parças›
Siemens busbar sistemleri için dokunmaya karfl› koruma
Rittal busbar sistemleri için dokunmaya karfl› koruma
Kilitleme tertibat›
Yard›mc› kontak ve tahrik parças›
Örtü plakas›
Elektromekanik sigorta denetimli kol (MFM)
Elektronik sigorta denetimli kol (EFM 10)
Elektronik sigorta denetimli kol (EFM20/25)
173
11.Blok klemens
12.Blok klemens için yard›mc› iletken ba¤lant›s›
13.Yass› ba¤lant›
14.Yass› bara için yard›mc› iletken ba¤lant›s›
15.Derinlefltirilmifl ba¤lant› eleman›
16.Prizma klemens
17.Prizma klemensi için yard›mc› iletken ba¤lant›s›
18.Çerçeve klemens
19.Kablo ba¤lant›s› kapa¤›
20.Arkadan dokunmaya karfl› korumal› kablo
ba¤lant› kapa¤›
S‹PAR‹fi NUMARALARI ‹NDEKS‹
Siparifl No.
Sayfa
Siparifl No.
3
3AE
3AH
3AY
3KA
3KC
3KD
3KL
3KX
3LF
3LD
3NA3
3NA6
3NE
3NH
3NP
3NW
3NX
3RA
3RB
3RE
3RF
3RH
3RK
3RM1
3RN
3RP
3RS
3RT
3RU
3RX9
3RV
3RW
3SB1
3SB2
3SB3
3SE2
3SE5
3SE6
3SE7
3SK1
3SX1
3TF2
3TF4
3TF5
3TF6
3TG
3TH2, 3TH4
3TK
3TK28
3TL
3TX
3TY
3UA5
3UA6
3UA7
3UF
3UG
3UL
3UW
3VA
3VL
3VT
3WL
3WX
3WT
3ZS
3ZY
174
Sayfa
Siparifl No.
4
143, 144
142, 144, 145
142
102-103
94
98-101
102
102-103
112,113
110-111
19, 104
19
20
19
104,173
10
18
37, 41, 43, 45
39, 40
41
52, 53
25, 32, 36
48-50
125
140
138
136, 140
22,23,29,30,3537,106
26, 40
49
24,25,42,43
51,52
115-117,122
122
114,118-121,128,129
129
126,127,129,131-133
126
130
124
115,119,121,127
31
28,30
28
28
31
32
28
123
145
33,34,136
33,34
38,39
39
31
46,47
76,139
76
39
54-65
66-75,93,95,171
77-85,93,95
91-93,95,109,169
93
93,95-97,171
47
125
4AJ
4AV
4AX
4EP
4EU
4RB
4RX
7
106
137
137
106
106
105-106
106
5
52..
5SB
5SC
5SD
5SE
5SF
5SG
5SH
5SL6
5SM
5SP
5SQ
5ST1
5ST2
5ST3
5SU
5SV4
5SV8
5SW
5SY4
5SY5
5TE
5TG
5TT39
5TT4
5TT5
107
21
21
14, 15
9
21
9
21
4, 5
12-13
1-3, 6-7
1-3
8
8
8
13
12
76
12
6, 7
8
11, 17
11
16
11
16
7KG
7KM
7KT
7LF
7PA
7PV
7SJ
7SR
7XG
7XS
152,153
108,109
17, 109
17
151
139
149
148
151
150
8
18
18
44
134-135
8GB
8GK
8US
8WD
B
107
B44
L
LZS
LZX
6
6GK
6SE
6SL
Sayfa
141
141
P
49
146
146-147
P1V
150
Download

Siemens Salt ve Enstalasyon Teknigi Kasim 2014