İHALE İLANI
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK MALZEMELERİ (4115BİK57055) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
: 2015 / 21665
İhale kayıt numarası
1- İdarenin
a) Adresi
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : (0 488) 213 27 10 / 213 41 53
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 124 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ
b) Teslim yeri
: İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ TESELLÜM AMBARI
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 takvim gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati
: 12 / 03 / 2015 – 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası
belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin İkmal Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı
(TPAO’nun T.C. Ziraat Bankası Batman TPAO Şubesi TR10 0001 0015 7537 7119 3180 46 nolu
hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdari İşler Şefliği Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
SIRA NO
MİKTAR
BİRİM
1
C-35 VHD Demir travers İzolatör Demiri
ADI ve NİTELİĞİ
300
ADET
2
C-35 VHD Beton travers Orta İzolatör Demiri
200
ADET
3
C-35 VHD Beton travers Yan İzolatör Demiri
200
ADET
4
KABLO 4x10 mm2 TTR TİP YUMUŞAK
1000
M
5
12
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0.6/11 KV 1X2,5 MM2
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X4 MM2
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X6 MM2
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X25 MM2
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X70 MM2 PVC İZOLELİ,
TEK DAMARLI, ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X95 MM2 PVC İZOLELİ, TEK DAMARLI, ÇOK TELLİ BAKIR
İLETKENLİ
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X185 MM2
3 x50+25 NYY-YVV Yer altı kablosu
13
3 x70+35 NYY-YVV Yer altı kablosu
500
M
14
3 x95+50 NYY-YVV Yer altı kablosu
500
M
15
3 x120+70 NYY-YVV Yer altı kablosu
300
M
16
500
M
500
M
500
M
1000
M
500
M
21
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 3X16+16 MM2
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 20.3/35 KV 1X120 MM2 ( 2XSY)
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 20.3/35 KV 1X240 MM2 ( 2XSY)
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 36KV 1X95 MM2 ( 2XSY)
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 36KV 1X70 MM2 ( 2XSY)
KABLO-4X2.5 mm2 TTR -YUMUŞAK ÇOK TELLİ
300
M
22
3 x 50 mm2 Alüminyum iletkenli 1kV AG kablosu
5000
M
23
3 x 35 mm2 Alüminyum iletkenli 1kV AG kablosu
2500
M
24
2 x1.5 mm TTR Tip Yumuşak Kablo
300
M
25
4 x 4 mm TTR Tip Yumuşak Kablo
300
M
26
2000
M
1500
M
250
ADET
400
ADET
400
ADET
31
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 36KV 1x35 mm2 (2XSY)
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 20.3 / 35 KV 1x50 mm2 (2XSY)
KABLO PAPUCU GALVANİZLİ
(BAKIR KALAY)95MM2
3 x 50 mm2 Alüminyum iletkenden bakır koblo dönüştürücüsü için klemens
kablo papuç ekipmanları
3 x 35 mm2 Alüminyum iletkenden bakır koblo dönüştürücüsü için klemens
kablo papuç ekipmanları
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.IKI KUTUPLU TIP-L 6 AMP
12
ADET
32
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.IKI KUTUPLU TIP-L
10 AMP
24
ADET
33
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.IKI KUTUPLU TIP-L
16 AMP
24
ADET
34
48
ADET
36
ADET
36
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.BIR KUTUPLU TIP-C 230-400V AC 6
A
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA,BIR KUTUPLU TIP-C 230-400V. AC 4
AMP
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.BIR KUTUPLU TIP-G 20 AMP
48
ADET
37
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.UC KUTUPLU TIP-G 4 AMP
12
ADET
38
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.UC KUTUPLU TIP-G 63 AMP
12
ADET
39
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA ICIN KAYICI RAY
40
ADET
40
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 10 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 6 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
100
ADET
6
ADET
6
7
8
9
10
11
17
18
19
20
27
28
29
30
35
41
200
M
200
M
200
M
1000
M
1000
M
500
M
500
M
1000
M
42
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 16 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 25 AMP
3P+N 500VOLT 25A LASTIK IZOLELI KAPAKLI SIVA USSU PRIZ
100
ADET
30
ADET
10
ADET
20
ADET
80
ADET
5
ADET
20
ADET
10
ADET
10
ADET
10
ADET
5
ADET
53
Simens Marka 1-0 pozisyonlu switch
(3SB1 201-2AC01)
START STOP KUMANDA TIPI BUTTON
(PANO TIPI)
SIVI SEVİYE KONTROL ROLESİ
ENTES MARKA SSR-04
W.OTOMAT TİPİ ZAMAN SAATİ.
BESLEME
GERİLİMİ: 230V 50/60 HZ
OTOMAT TİPİ: DİKEY
ANALOG KADRANLI
TIRNAKLI PROGRAMLAMA: 1 TIRNAK
= 15 DK
TOPRAK KAÇAK AKIM RÖLESİ
4 KUTUPLU 30mA 25A FH204 AC-25/0.03
TORRAK KAÇAK AKIM RÖLESİ
4 KUTUPLU 30mA 40A FH 204 AC-40/0.03
TOPRAK KAÇAK AKIM RÖLESİ
4 KUTUPLU 30mA 63A FH 204 AC 63/0.03
DARBE AKIM ANAHTARI 16A AYDINLATMA ARMATÜRLERİ İÇİN 230VAC
2 KUTUPLU
MİNYATÜR ROLELER 3A/K CR-U230AC3 1SVR405622R3000 ABB
10
ADET
54
MİNYATÜR ROLE İÇİN SOKET 3 A/K CR-U3S 1SVR405660R0000 ABB
10
ADET
55
Termik Role 110-135 Amper (3UA 62 Serisi)
10
ADET
56
Termik Role 80-110 Amper (3UA 62 Serisi)
50
ADET
57
Role 55-80 Amper (3UA 62 Serisi)
50
ADET
58
ASIRI AKIM ROLESI 0.8-1.6 AMP
10
ADET
59
SIEMENS TERMIK ROLE
20
ADET
60
ROLE GOZLU ENTES FOTOSEL KOMPLE AYDINLATMA İÇİN
20
ADET
61
525V 50 Hz 30 Dakika Zaman Saati Rölesi
150
ADET
62
Termik Role 0,6-1 Amper (3UA 59 serisi)
10
ADET
63
ENVERSAL SALTER 400 AMP
5
ADET
64
25
ADET
65
32-40 Amper Otomatik şalter SENTRON
VL160 3KUTUPLU 55kA
3TF45 KONTAKTÖR BOBİNİ 220 VOLT
5
ADET
66
KONTAKTOR KONTAKTOR 16 AMP
5
ADET
67
YEDEK BOBİN 3TY6-4830 ASO 500V 50 HZ (3TB47) İÇİN
5
ADET
68
KONTAKTOR BOBIN 3 TA-28 ICIN
15
ADET
69
KONTAKTOR BOBINI 500V 50HZ
10
ADET
70
KONTAKTOR BOBINI 500V 50HZ 3TF 47
5
ADET
71
KONTAKTOR BOBINI 500V 50HZ 3TB 52
50
ADET
72
KONTAKTOR BOBINI 220V 50HZ
5
ADET
73
KONTAK ELEMANLARI SIMKO
15
TAKIM
74
3TB47 Kontaktör Bobini 220 Volt
10
ADET
75
KONTAKTOR TAMIR TAKIMI 24 V 50 HZ
75
ADET
76
KONTAKTOR BOBINI 50 HZ 500 V
20
ADET
77
KONTAKTOR TAMIR TAKIMI SIEMENS
30
TAKIM
78
KONTAKTOR TAMIR TAKIMI SIEMENS
30
TAKIM
79
3TF41 22-0 AMO Kontaktör Komple 220 V.50 Hz.
5
ADET
80
3TF40 22-0 AMO Kontaktör Komple 220 V.50 Hz.
5
ADET
81
3TF4522-0 AMO KONTAKTÖR KOMPLE220 VOLT 50HZ
5
ADET
82
KONTAKTÖR KOMPLE
3TF42 22-0 AMO 24 V.50 HZ.
5
ADET
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
160-250 AMP
83
89
Alce Marka OG akım trafosu Type AB36-2
I1: 300-600 / 5/5 Idync: 2.5xIth Ith: 25kA(1s)
30VA 0,2Fs5 / 5P20
Alce Marka OG akım trafosu
AK-36Kv 25-50/5/5 15VA 0,2Fs5 / 5P20
VARİSTOR SİGORTA KORUMALI REPAET
ON DELAY TİP,KAVİ MARKA İLETKEN SARIMLI,RAYLI SİSTEME
AKUPLELİ SOKETLİ 230/24V60W TRAFO
SPIRAL BORU.GALVANIZLI,MADENI
6 MM IC CAP
Galvanizli Çelik zırhlı Spiral Kablo borusu
iç çap 10 mm
SPIRAL BORU.GALVANIZLI,MADENI
26 MM IC CAP
SPIRAL BORU.CELIK 35 MM IC CAP
90
RAY KLEMENS VİDA BAĞLANTILI 4 LI
20
ADET
91
Alüminyum Klemens (A 120 - A 120)
50
ADET
92
Alüminyum Klemens (A 240 - A 240)
50
ADET
93
ALÜMİNYUM KLEMENS (A 40 - B 40)
50
ADET
94
ALÜMİNYUM KLEMENS (A 70 - B 70)
50
ADET
95
RAY KLEMENS SİGORTALI VİDALİ 6 LI
15
ADET
96
RAY KLEMENS SİGORTALI VİDALI 4 LI
15
ADET
97
Alüminyum Bakır Klemens (A 25 - B 16)
50
ADET
98
Ray Klemens vida bağlantılı 6 lı
15
ADET
99
Alüminyum Klemens (A 40 - A 40)
50
ADET
100
25
ADET
25
ADET
102
Motor Bağlantısı için Klemens vidalı 10mm
(Ölçü 75x120 45kw)
Motor Bağlantısı için Klemens vidalı 8mm
(Ölçü 60x96 37kw)
Ray Klemens vida bağlantılı 10'luk
50
ADET
103
Ray Klemens vida bağlantılı 16'luk
50
ADET
104
AMPUL, AKKOR FLAMALI 110V 100W
50
ADET
105
KUMANDA PANEL AMPULÜ GEÇMELİ
24V DC 2W
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ VİDALI 24V DC 2W
50
ADET
50
ADET
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ GEÇMELİ
110V DC 2W
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ VİDALI 110V DC 2W
50
ADET
50
ADET
50
ADET
110
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ GEÇMELİ
220V AC 2W
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ VİDALI 220V AC 2W
50
ADET
111
24V AC 2W Kumanda Panel Ampülü Vidalı
50
ADET
112
24V AC 2W Kumanda Panel Ampülü Geçmeli
50
ADET
113
200
ADET
50
ADET
50
ADET
50
ADET
117
AKKOR AMPUL NORMAL VIDALI
220 V 100 W
SİNYAL LAMBASI KIRMIZI KOMPLE
CL-100R 1SFA619402R1001 ABB
SİNYEL LAMBASI YEŞİL KOMPLE
CL-100G 1SFA619402R1002 ABB
SİNYEL LAMBASI SARI KOMPLE
CL-100Y 1SFA619402R1003 ABB
YAPISKAN KAGIT BANT BOY: 5 MT EN: 30mm
30
RULO
118
IZOLEBANT BOY: 5 MT EN: 10 MM beyaz
300
KG
119
IZOLEBANT BOY: 10 MT EN: 10 MM siyah
300
RULO
120
IZOLEBANT. SIYAH
EN: 15 MM
100
RULO
121
KALICI BUTON KIRMIZI CP2-10R-01 1SFA619101R1041 ABB
50
ADET
122
KALICI BUTON YEŞİL CP2-10G-10 1SFA619101R1012 ABB
50
ADET
84
85
86
87
88
101
106
107
108
109
114
115
116
3
ADET
3
ADET
10
ADET
200
M
300
M
200
M
200
M
123
Topraklama Direnç Düşürücü Gem Tozu (11,3 Kg)
300
ADET
124
3TA26 Kontaktör BOBİNİ 500 V.
50
ADET
C-35 VHD Demir travers İzolatör Demiri
300
ADET
1
ÖZEL ŞARTLAR :
 TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.
Download

Elektrik malzemeleri (4115BİK57055