İHALE İLANI
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK MALZEMELERİ (4115BİK57055) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2015 / 21665
1- İdarenin
a) Adresi
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : (0 488) 213 27 10 / 213 41 53
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 124 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ
b) Teslim yeri
: İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ TESELLÜM AMBARI
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 takvim gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞEFLİĞİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati
: 12 / 03 / 2015 – 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası
belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin İkmal Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı
(TPAO’nun T.C. Ziraat Bankası Batman TPAO Şubesi TR10 0001 0015 7537 7119 3180 46 nolu
hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdari İşler Şefliği Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
SIRA
NO
1
STOK NO
41.01.0640
2
PARÇA NO
ADI ve NİTELİĞİ
MİKTAR
BİRİM
C-35 VHD Demir travers İzolatör Demiri
300
ADET
41.01.0642
C-35 VHD Beton travers Orta İzolatör Demiri
200
ADET
3
41.01.0644
C-35 VHD Beton travers Yan İzolatör Demiri
200
ADET
4
41.02.0705
KABLO 4x10 mm2 TTR TİP YUMUŞAK
1000
M
BİRİM FİYAT
(TL)
TUTAR (TL)
5
41.02.1301
6
41.02.1303
7
41.02.1309
8
41.02.1318
9
41.02.1327
10
41.02.1330
11
41.02.1339
12
41.02.1419
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0.6/11 KV 1X2,5 MM2
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X4 MM2
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X6 MM2
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X25 MM2
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X70 MM2 PVC İZOLELİ,
TEK DAMARLI, ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X95 MM2 PVC İZOLELİ, TEK
DAMARLI, ÇOK TELLİ BAKIR İLETKENLİ
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 1X185 MM2
3 x50+25 NYY-YVV Yer altı kablosu
200
M
200
M
200
M
1000
M
1000
M
500
M
500
M
1000
M
13
41.02.1422
14
41.02.1425
3 x70+35 NYY-YVV Yer altı kablosu
500
M
3 x95+50 NYY-YVV Yer altı kablosu
500
M
15
41.02.1428
3 x120+70 NYY-YVV Yer altı kablosu
300
M
16
41.02.1430
500
M
17
41.02.1461
500
M
18
41.02.1462
500
M
19
41.02.1463
1000
M
20
41.02.1546
500
M
21
41.02.1890
YVV (NYY) YERALTI ENERJI KABLOSU
0,6/1 KV 3X16+16 MM2
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 20.3/35 KV 1X120 MM2 ( 2XSY)
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 20.3/35 KV 1X240 MM2 ( 2XSY)
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 36KV 1X95 MM2 ( 2XSY)
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 36KV 1X70 MM2 ( 2XSY)
KABLO-4X2.5 mm2 TTR -YUMUŞAK ÇOK TELLİ
300
M
22
41.02.1895
3 x 50 mm2 Alüminyum iletkenli 1kV AG kablosu
5000
M
23
41.02.1896
3 x 35 mm2 Alüminyum iletkenli 1kV AG kablosu
2500
M
24
41.02.1900
2 x1.5 mm TTR Tip Yumuşak Kablo
300
M
25
41.02.1902
4 x 4 mm TTR Tip Yumuşak Kablo
300
M
26
41.02.2547
2000
M
27
41.02.2549
1500
M
28
41.03.0102
250
ADET
29
41.03.2286
400
ADET
30
41.03.2287
400
ADET
31
41.05.1850
12
ADET
32
41.05.1853
24
ADET
33
41.05.1855
24
ADET
34
41.05.1935
48
ADET
35
41.05.1936
36
ADET
36
41.05.1939
48
ADET
37
41.05.1958
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 36KV 1x35 mm2 (2XSY)
YUKSEK GERILIM YERALTI KABLOSU
XLPE 20.3 / 35 KV 1x50 mm2 (2XSY)
KABLO PAPUCU GALVANİZLİ
(BAKIR KALAY)95MM2
3 x 50 mm2 Alüminyum iletkenden bakır koblo
dönüştürücüsü için klemens kablo papuç
ekipmanları
3 x 35 mm2 Alüminyum iletkenden bakır koblo
dönüştürücüsü için klemens kablo papuç
ekipmanları
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.IKI KUTUPLU
TIP-L 6 AMP
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.IKI KUTUPLU
TIP-L 10 AMP
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.IKI KUTUPLU
TIP-L 16 AMP
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.BIR
KUTUPLU TIP-C 230-400V AC 6 A
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA,BIR
KUTUPLU TIP-C 230-400V. AC 4 AMP
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.BIR
KUTUPLU TIP-G 20 AMP
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.UC KUTUPLU
TIP-G 4 AMP
12
ADET
38
41.05.1962
39
41.05.2051
40
41.05.2210
41
41.05.2211
42
41.05.2212
43
41.05.2213
44
41.08.5259
45
41.09.0306
46
41.09.0334
47
41.10.0103
48
41.10.0215
49
41.10.0339
50
41.10.0340
51
41.10.0341
52
41.10.0342
53
41.10.0347
54
41.10.0348
55
41.10.2031
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA.UC KUTUPLU
TIP-G 63 AMP
ANAHTARLI OTOMATIK SIGORTA ICIN KAYICI
RAY
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 10 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 6 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 16 AMP OPTİK GÖSTERGELİ
HARICI Y.G. SIG.INTER TEKNIK KONTIP
36KW 25 AMP
3P+N 500VOLT 25A LASTIK IZOLELI KAPAKLI
SIVA USSU PRIZ
Simens Marka 1-0 pozisyonlu switch
(3SB1 201-2AC01)
START BUTONU N.O BUTON VE GÖVDE
DAHİL KOMPLE
SIVI SEVİYE KONTROL ROLESİ
ENTES MARKA SSR-04
W.OTOMAT TİPİ ZAMAN SAATİ.
BESLEME GERİLİMİ: 230V 50/60 HZ
OTOMAT TİPİ: DİKEY ANALOG KADRANLI
TIRNAKLI PROGRAMLAMA: 1 TIRNAK = 15 DK
TOPRAK KAÇAK AKIM RÖLESİ
4 KUTUPLU 30mA 25A FH204 AC-25/0.03
TORRAK KAÇAK AKIM RÖLESİ
4 KUTUPLU 30mA 40A FH 204 AC-40/0.03
TOPRAK KAÇAK AKIM RÖLESİ
4 KUTUPLU 30mA 63A FH 204 AC 63/0.03
DARBE AKIM ANAHTARI 16A AYDINLATMA
ARMATÜRLERİ İÇİN 230VAC 2 KUTUPLU
MİNYATÜR ROLELER 3A/K CR-U230AC3
1SVR405622R3000 ABB
MİNYATÜR ROLE İÇİN SOKET 3 A/K CR-U3S
1SVR405660R0000 ABB
Termik Role 110-135 Amper (3UA 62 Serisi)
12
ADET
40
ADET
100
ADET
6
ADET
100
ADET
30
ADET
10
ADET
20
ADET
80
ADET
5
ADET
20
ADET
10
ADET
10
ADET
10
ADET
5
ADET
10
ADET
10
ADET
10
ADET
56
41.10.2060
Termik Role 80-110 Amper (3UA 62 Serisi)
50
ADET
57
58
41.10.2071
Role 55-80 Amper (3UA 62 Serisi)
50
ADET
41.10.2092
ASIRI AKIM ROLESI 0.8-1.6 AMP
10
ADET
59
41.10.2096
SIEMENS TERMIK ROLE
20
ADET
60
41.10.2114
20
ADET
61
41.10.2139
ROLE GOZLU ENTES FOTOSEL KOMPLE
AYDINLATMA İÇİN
525V 50 Hz 30 Dakika Zaman Saati Rölesi
150
ADET
62
41.10.2319
Termik Role 0,6-1 Amper (3UA 59 serisi)
10
ADET
63
41.11.0917
5
ADET
64
41.11.0933
25
ADET
65
41.12.0023
ENVERSÖR ŞALTER KOLLU 400 AMPER
TİP 3 KVV 33-11-0VA
32-40 Amper Otomatik şalter SENTRON
VL160 3KUTUPLU 55kA
3TF45 KONTAKTÖR BOBİNİ 220 VOLT
5
ADET
66
41.12.1245
3TA21 KONTAKTÖR BOBİNİ 220 VOLT
5
ADET
67
41.12.1264
5
ADET
68
41.12.1265
YEDEK BOBİN 3TY6-4830 ASO 500V 50 HZ
(3TB47) İÇİN
3TA28 KONTAKTÖR BOBİNİ 500 VOLT
15
ADET
69
41.12.1339
3TF54 KONTAKTÖR BOBİNİ 500 VOLT
10
ADET
70
41.12.1340
KONTAKTOR BOBINI 500V 50HZ 3TF 47
5
ADET
71
41.12.1341
KONTAKTOR BOBINI 500V 50HZ 3TB 52
50
ADET
72
41.12.1342
3TA22 KONTAKTÖR BOBİNİ 220 VOLT
5
ADET
73
41.12.1381
3TB52 KONTAKTÖR (KONTAK ELEMANI)
15
TAKIM
74
41.12.1386
3TB47 Kontaktör Bobini 220 Volt
10
ADET
160-250 AMP
75
41.12.1388
3TF52 KONTAKTÖR (KONTAK ELEMANI)
75
ADET
76
41.12.1390
3TF52 KONTAKTÖR BOBİNİ 500 VOLT
20
ADET
77
41.12.1522
3TA26 KONTAKTÖR (KONTAK ELEMANI)
30
TAKIM
78
41.12.1523
3TA28 KONTAKTÖR (KONTAK ELEMANI)
30
TAKIM
79
41.12.1533
3TF41 22-0 AMO Kontaktör Komple 220 V.50 Hz.
5
ADET
80
41.12.1541
3TF40 22-0 AMO Kontaktör Komple 220 V.50 Hz.
5
ADET
81
41.12.1630
5
ADET
82
41.12.1656
5
ADET
83
41.13.0015
3
ADET
84
41.13.0016
3
ADET
85
41.13.0035
10
ADET
86
41.13.0301
200
M
87
41.13.0310
300
M
88
41.13.0326
200
M
89
41.13.0330
3TF4522-0 AMO KONTAKTÖR KOMPLE220
VOLT 50HZ
KONTAKTÖR KOMPLE
3TF42 22-0 AMO 24 V.50 HZ.
Alce Marka OG akım trafosu Type AB36-2
I1: 300-600 / 5/5 Idync: 2.5xIth Ith: 25kA(1s)
30VA 0,2Fs5 / 5P20
Alce Marka OG akım trafosu
AK-36Kv 25-50/5/5 15VA 0,2Fs5 / 5P20
VARİSTOR SİGORTA KORUMALI REPAET
ON DELAY TİP,KAVİ MARKA İLETKEN
SARIMLI,RAYLI SİSTEME AKUPLELİ SOKETLİ
230/24V60W TRAFO
SPIRAL BORU.GALVANIZLI,MADENI
6 MM IC CAP
Galvanizli Çelik zırhlı Spiral Kablo borusu
iç çap 10 mm
SPIRAL BORU.GALVANIZLI,MADENI
26 MM IC CAP
SPIRAL BORU.CELIK 35 MM IC CAP
200
M
90
41.15.0100
RAY KLEMENS VİDA BAĞLANTILI 4 LI
20
ADET
91
41.15.6001
Alüminyum Klemens (A 120 - A 120)
50
ADET
92
41.15.6003
Alüminyum Klemens (A 240 - A 240)
50
ADET
93
41.15.6004
ALÜMİNYUM KLEMENS (A 40 - B 40)
50
ADET
94
41.15.6005
ALÜMİNYUM KLEMENS (A 70 - B 70)
50
ADET
95
41.15.6015
RAY KLEMENS SİGORTALI VİDALİ 6 LI
15
ADET
96
41.15.6020
RAY KLEMENS SİGORTALI VİDALI 4 LI
15
ADET
97
41.15.6141
Alüminyum Bakır Klemens (A 25 - B 16)
50
ADET
98
41.15.6180
Ray Klemens vida bağlantılı 6 lı
15
ADET
99
41.15.6249
Alüminyum Klemens (A 40 - A 40)
50
ADET
100
41.15.6258
25
ADET
101
41.15.6577
25
ADET
102
41.15.6578
Motor Bağlantısı için Klemens vidalı 10mm
(Ölçü 75x120 45kw)
Motor Bağlantısı için Klemens vidalı 8mm
(Ölçü 60x96 37kw)
Ray Klemens vida bağlantılı 10'luk
50
ADET
103
41.15.6579
Ray Klemens vida bağlantılı 16'luk
50
ADET
104
41.41.0065
AMPUL, AKKOR FLAMALI 110V 100W
50
ADET
105
41.41.0066
50
ADET
106
41.41.0067
KUMANDA PANEL AMPULÜ GEÇMELİ
24V DC 2W
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ VİDALI 24V DC 2W
50
ADET
107
41.41.0068
50
ADET
108
41.41.0069
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ GEÇMELİ
110V DC 2W
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ VİDALI 110V DC 2W
50
ADET
109
41.41.0070
50
ADET
110
41.41.0071
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ GEÇMELİ
220V AC 2W
KUMANDA PANEL AMPÜLÜ VİDALI 220V AC 2W
50
ADET
111
41.41.0940
24V AC 2W Kumanda Panel Ampülü Vidalı
50
ADET
112
41.41.0970
24V AC 2W Kumanda Panel Ampülü Geçmeli
50
ADET
113
41.41.2037
200
ADET
114
41.46.5944
AKKOR AMPUL NORMAL VIDALI
220 V 100 W
SİNYAL LAMBASI KIRMIZI KOMPLE
CL-100R 1SFA619402R1001 ABB
50
ADET
115
41.46.5945
50
ADET
50
ADET
41.65.0255
SİNYEL LAMBASI YEŞİL KOMPLE
CL-100G 1SFA619402R1002 ABB
SİNYEL LAMBASI SARI KOMPLE
CL-100Y 1SFA619402R1003 ABB
YAPISKAN KAGIT BANT BOY: 5 MT EN: 30mm
116
41.46.5946
117
30
RULO
118
41.65.0480
IZOLEBANT BOY: 5 MT EN: 10 MM beyaz
300
KG
119
41.65.0490
IZOLEBANT BOY: 10 MT EN: 10 MM siyah
300
RULO
120
41.65.0500
IZOLEBANT. SIYAH
100
RULO
121
41.75.0604
50
ADET
122
41.75.0605
50
ADET
123
41.87.0370
KALICI BUTON KIRMIZI CP2-10R-01
1SFA619101R1041 ABB
KALICI BUTON YEŞİL CP2-10G-10
1SFA619101R1012 ABB
Topraklama Direnç Düşürücü Gem Tozu (11,3 Kg)
300
ADET
124
41.99.0115
3TA26 Kontaktör BOBİNİ 500 V.
50
ADET
EN: 15 MM
TOPLAM TUTAR (KDV Hariç)
BU BELGE 124 KALEM MALZEMEYİ KAPSAR.
Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza
TESLİM SÜRESİ:
ÖZEL ŞARTLAR :
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIM YAPILACAKTIR.
Download

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI