GRUNDFOS UPUTSTVA
SMART Digital - DDC
do 15 l/h
Uputstvo za instalaciju i rad
Srpski (RS)
Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad
Prevod originalne engleske verzije.
SADRŽAJ
Strana
1.
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
Sigurnosna uputstva
Simboli korišćeni u ovom dokumentu
Kvalifikacija i obuka osoblja
Sigurnosna uputstva za
operatera/korisnika
Sigurnost sistema u slučaju kvara dozirne
pumpe
Hemikalije za doziranje
Neispravnost membrane
3
4
4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Opšte informacije
Primene
Neprikladni načini korišćenja
Simboli na pumpi
Garancija
Natpisna pločica
Ključ označavanja
Pregled proizvoda
5
5
5
6
6
6
7
8
3.
3.1
3.2
Tehnički podaci / Dimenzije
Tehnički podaci
Dimenzije
9
9
11
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.3
Sklapanje i instaliranje
Sklapanje pumpe
Zahtevi
Izravnajte i postavite ploču za montiranje
Postavite pumpu na ploču za montažu
Podešavanje položaja regulacione ploče
Hidraulički priključak
Elektro povezivanje
12
12
12
12
12
12
13
14
5.
5.1
5.2
5.3
Puštanje u rad
Podešavanje jezika menija
Odzračivanje pumpe
Kalibracija pumpe
16
16
17
17
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
Rad
Elementi za kontrolu
Displej i simboli
Navigacija
Radna stanja
Sleep mode (mod uštede energije)
Pregled simbola displeja
Glavni meniji
Rad
Info
Alarm
Podesavanje
Načini rada
Manueni
Pulsni
Analogno 0/4-20 mA
19
19
19
19
19
19
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
1.4
2
3
3
3
3
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.7
6.7.1
6.7.2
6.8
6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.9
Spori mod
Zakljucavanje
Privremena deaktivacija
Deaktivacija
Podešavanje displeja
Jedinica
Dodatni prikaz
Ulazi/Izlazi
Izlazi releja
Eksterni stop
Prazno i Nizak nivo signali
Osnovna podesavanja
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.6
7.6.1
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
Servis
Redovno održavanje
Čiščenje
Servisni sistem
Servis
Pregled glave za doziranje
Uklanjanje membrane i ventila
Postavljanje membrane i ventila
Resetovanje servisnog sistema
Neispravnost membrane
Rasklapanje u slučaju neispravnosti
membrane
7.6.2 Dozirana tečnost u kućištu pumpe
7.7 Popravke
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
Kvarovi
Lista kvarova
Kvarovi sa porukom
Uobičajeni kvarovi
29
30
30
31
9.
Uklanjanje
31
28
29
Upozorenje
Pre instalacije, pročitajte ova uputstva
za instalaciju i rad. Instalacija i rad
treba da budu u skladu sa lokalnim
propisima i prihvaćenim pravilima
dobrog poslovanja.
Ova uputstva za instalaciju i rad sadrže opšta
uputstva koja se moraju uzeti u obzir tokom
instalacije, rada i održavanja pumpe. Ovo uputstvo
mora pročitati inženjer zadužen za instalaciju kao i
kvalifikovan operater pre same instalacije i
uključivanja, ono mora biti dostupno sve vreme na
mestu instalacije.
1.1 Simboli korišćeni u ovom dokumentu
Upozorenje
Upozorenja u ovom uputstvu za
montažu i rad sa ovom oznakom
predstavljaju mere sigurnosti, čijim
nepridržavanjem može doći do ozlede
osoblja, a u skladu su sa propisom
oznaka datih u propisu "Oznaka
sigurnosti DIN 4844-W00".
Pažnja
Savet
Upozorenja u ovom uputstvu za
montažu i rad sa ovom oznakom
predstavljaju mere sigurnosti čijim
nepridržavanjem može doći do
oštećenja mašine i njene funkcije.
Upozorenja ove oznake predstavljaju
savete kojih se treba pridržavati radi
obezbeđenja sigurnog i pouzdanog
rada uređaja.
1.2 Kvalifikacija i obuka osoblja
Osoblje koje je odgovorno za instalaciju, rad i servis
mora da bude odgovarajuće kvalifikovano za te
poslove. Oblasti odgovornosti, nivoi autoriteta i
nadgledanja osoblja moraju da budu precizno
definisani od strane operatera. Ako je potrebno,
osoblje mora da prođe odgovarajući trening.
Rizici nepridržavanja sigurnosnim uputstvima
Nepridržavanje sigurnosnim uputstvima može da
ima opasne posledice po osoblje, okolinu i pumpu a
može da dovede do gubitka prava na reklamaciju.
Može doći do sledećih opasnosti:
• Povreda koje su posledica izlaganja električnim,
mehaničkim i hemijskim uticajima.
• Oštećenja okoline i osoblja usled curenja štetnih
supstanci.
1.3 Sigurnosna uputstva za
operatera/korisnika
Sigurnosna uputstva koja su opisana u ovom
uputstvu, postojeće nacionalne regulative
zdravstvene zaštite, zaštita okoline i sprečavanja
nesreća i svakog internog posla, radna i sigurnosna
uputstva kojih operater mora da se pridržava.
Podaci koji se nalaze na pumpi se moraju pročitati.
Curenje opasnih supstanci mora da se zaustavi na
način koji nije štetan za osoblje i okolinu.
Oštećenje prouzrokovano električnom energijom
mora da se spreči, pogledajte regulative lokalne
kompanije za snabdevanje električnom energijom.
Pažnja
Pre bilo kakvog rada na pumpi, pumpa
mora biti u operativnom režimu
"Isključeno" ili mora da se isključi iz
napajanja strujom. Sistem ne sme biti
pod pritiskom!
Savet
Mrežni prekidač je separator koji
odvaja pumpu od mreže.
Trebalo bi da koristite samo originalnu dodatnu
opremu i rezervne delove. Korišćenje drugih delova
može da dovede do gubitka odgovornosti za
eventualne posledice.
1.4 Sigurnost sistema u slučaju kvara
dozirne pumpe
Dozirna pumpa je dizajnirana u skladu sa najnovijom
tehnologijom i pažljivo je proizvedena i testirana.
Ukoliko se pumpa pokvari bez obzira na sve, mora
se obezbediti sigurnost celog sistema. Za ovo
koristite odgovarajuće funkcije za praćenje i
regulaciju.
Pažnja
Potrudite se da sve hemikalije koje
izađu iz pumpe ili neke oštećene cevi
ne uzrokuju štetu na delovima sistema i
zgradi.
Preporučuje se instalacija praćenja
curenja i kolektora (posuda).
3
Srpski (RS)
1. Sigurnosna uputstva
1.5 Hemikalije za doziranje
Srpski (RS)
Upozorenje
Pre ponovnog uključivanja napona,
dozirna creva moraju da budu
povezana na takav način da helikalije iz
glave za doziranje ne mogu da iscure i
dovedu osoblje u rizik.
Medij za doziranje je pod pritiskom i
može biti štetan za zdravlje i okolinu.
Upozorenje
Pri radu sa hemikalijama, moraju se
poštovati propisi o sprečavanju
nesreća (npr. nošenje zaštitne odeće).
Proverite sigurnosne podatke
proizvođača hemikalija i sigurnosna
uputstva kada rukujete sa
hemikalijama!
4
Pažnja
Crevo za odzračivanje, koje je
usmereno u rezervoar, npr. kolektor,
mora da bude povezano sa ventilom za
odzračivanje.
Pažnja
Supstanca koje se dozira mora da bude
u tečnom agregatnom stanju!
Obratite pažnju na tačke zamrzavanja i
ključanja supstance koja se dozira!
Pažnja
Postojanost delova koji dolaze u
kontakt sa supstancom koja se dozira,
kao što je glava za doziranje, ventil,
zaptivke i vodovi, zavise od supstance,
njene temperature i radnog pritiska.
Proverite da su delovi koji dolaze u
kontakt sa supstancom koja se dozira
otporni na supstancu koja se dozira
pod radni uslovima, pogledajte podatke
iz priručnika!
Ako imate pitanja koja se odnose na
postojanost supstance i prikladnost
pumpe za specifičnosti medija koji se
dozira, molimo vas kontaktirajte
Grundfos.
1.6 Neispravnost membrane
Ako membrana propušta ili je pokidana, dozirana
tečnost curi iz otvora za dreniranje (sl. 23, poz. 11)
na glavu za doziranje. Pogledajte poglavlje
7.6 Neispravnost membrane.
Upozorenje
Ako je dozirana tečnost ušla u kućište
pumpe, postoji opasnost od eksplozije!
Rad sa oštećenom membranom može
dovesti do ulaska dozirane tečnosti u
kućište pumpe.
U slučaju neispravnosti membrane,
odmah isključite pumpu iz napajanja
strujom!
Postarajte se da se pumpa ne može
ponovo pustiti u rad kao rezultat
slučajnosti!
Rasklopite glavu za doziranje bez
uključivanja pumpe u napajanje
strujom i proverite da li je dozirana
tečnost ušla u kućište pumpe.
Postupite kako je opisano u poglavlju
7.6.1 Rasklapanje u slučaju
neispravnosti membrane.
Da biste izbegli opasnosti nastale zbog
neispravnosti membrane, obratite pažnju na sledeće:
• Praktikujte redovno održavanje.
Pogledajte poglavlje 7.1 Redovno održavanje.
• Nikada ne radite sa pumpom koja ima začepljen
ili zaprljan otvor za dreniranje.
– Ako je otvor za dreniranje začepljen ili zaprljan,
postupite kako je opisano u poglavlju
7.6.1 Rasklapanje u slučaju neispravnosti
membrane.
• Nikada ne priključujte crevo na otvor za
dreniranje. Ako je crevo priključeno na otvor za
dreniranje, nemoguće je prepoznati curenje
dozirane tečnosti.
• Preduzmite odgovarajuće mere opreza kako
biste sprečili oštećenje zdravlja i imovine koje se
može desiti zbog curenja dozirane tečnosti.
• Nikada ne radite sa pumpom koja ima oštećene
ili labave zavrtnje glave za doziranje.
2.2 Neprikladni načini korišćenja
DDC dozirna pumpa je samousisna pumpa
sa membranom. Ona se sastoji od kućišta
sa steper motorom i elektronikom,
dozirnom glavom sa membranom i ventilima i
kontrolnom pločom.
Odlične dotirne karakteristike pumpe:
• Optimalni usis čak i sa supstancom koja sadrži
gas, pošto pumpa uvek radi na punoj zapremini
usisa.
• Kontinuirano doziranje, kako je supstanca
usisana kratkim usisnim hodom, bez obzira na
aktuelni dozirni protok, dozira se na najdužim
mogućim dozirnim hodom.
Radna sigurnost pumpe se garantuje samo ako se
ona koristi u skladu sa poglavljem 2.1 Primene.
Upozorenje
Druge primene ili rad pumpi u
ambijentu i radnim uslovima koji nisu
dozvoljeni, smatraju se neprikladnim i
nisu dozvoljeni. Grundfos nije nadležan
za oštećenja koja su nastala zbog
nepravilne upotrebe.
Upozorenje
Pumpa NIJE napravljena za rad u
potencijalno eksplozivnim sredinama!
2.1 Primene
Upozorenje
Ekran sa zaštitom od sunca se
preporučuje za instalacije napolju!
Pumpa je pogodna za tečnosti, neabrazivne,
nezapaljive i nesagorive materije strogo u
saglasnosti sa uputstvima za instalaciju i rad.
Oblasti primene
• Tretman vode za piće
• Tretman otpadnih voda
• Tretman vode za bazene
• Tretman voda za kotlove
• CIP (Čišćenje-na-licu-mesta)
• Tretman vode za rashlađivanje
• Tretman procesnih voda
• Praonice
• Hemijska industrija
• Procesi ultrafiltracije i obrnute osmose
• Navodnjavanje
• Industrija papira
• Industrija hrane i pića
Pažnja
Stalno isključivanje sa mreže na pr.
preko releja, može da dovede do
oštećenja elektronike pumpe i do
kvara. Ispravnost doziranja je takođe
umanjena što je rezultat unutrašnje
procedure uključivanja.
Nemojte regulisati pumpe preko
mrežnog prekidača za svrhe doziranja!
Funkciju "Eksterni stop" oristite
samoda biste pumpu uključili i
isključili!
5
Srpski (RS)
2. Opšte informacije
2.3 Simboli na pumpi
Opis
Indikacija opšteg opasnog mesta.
U slučaju hitnih i prvenstvenih radova na održavanju i popravki, isključite mrežni utikač sa
mreže!
Uređaj odgovara klasi II električne sigurnosti.
Povezivanje creva za dearaciju i dozirne glave. Ako crevo za dearaciju nije pravilno
priključeno, porašće opasnost od curenja dozirne tečnosti!
2.4 Garancija
Garancija koja je u skladu sa opštim pravilima sigurnosti i isporuke važi samo ako se ispoštuju sledeći zahtevi:
• Pumpa se koristi u skladu sa informacijama iz ovog uputstva.
• Pumpa nije rastavljana niti se njome nepropisno rukovalo.
• Održavanje treba da sprovodi ovlašćeno i kvalifikovano osoblje.
2.5 Natpisna pločica
U
Model
Poz.
6
Imax
W
l/h
Bar
IP 65
gph
psi
Made in France
Slika 1
f
Pmax
A
Q
P
NEMA 4X
N20683
Natpisna pločica
Opis
Poz.
Opis
1
Određivanje tipa
6
Klasa zaštite
2
Voltaža
7
Oznaka saglasnosti, CE oznaka, itd.
3
Frekvencija
8
Država porekla
4
Potrošnja energije
9
Max. radni pritisak
5
Max. protok doziranja
10
Model
TM04 8144 4313
Type
97694877
Srpski (RS)
Simbol
Tipske karakteristike se koriste za preciznu identifikaciju pumpe i ne koristi se u svrhe konfiguracije.
Kod
Primer
DDC
6-
10 AR- PP/ V/
C-
F-
3
1
U2U2
F
G
Tip pumpe
Max. protok [l/h]
Max. pritisak [bar]
A
AR
Varijante kontrole
Standardni
Sa relejem alarma i analognim ulazom
PP
PVC
PV
SS
Materijal glave za doziranje
Polipropilen
PVC (polivinil hlorid, samo do 10 bara)
PVDF (polivinilden fluorid)
Nerđajući čelik DIN 1.4401
E
V
T
Materijal zaptivke
EPDM
FKM
PTFE
C
SS
Materijal kugličnog ventila
Keramika
Nerđajući čelik DIN 1.4401
F
Položaj kontrolne ploče
Postavljen napred (može da se pomeri desno ili levo)
3
Napon
1 x 100-240 V, 50/60 Hz
1
2
Tip ventila
Standardni
S oprugom (HV verzija)
I001
I002
I003
I004
Priključak na usisnoj/ispusnoj strani
Crevo, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm
Crevo, 0,17" x 1/4"; 1/4" x 3/8"; 3/8" x 1/2"
Navoj Rp 1/4", ženski (nerđajući čelik)
Navoj 1/4" NPT, ženski (nerđajući čelik)
Bez priključka
Instalacioni set*
Crevo, 4/6 mm (do 7,5 l/h, 13 bara)
Crevo, 9/12 mm (do 60 l/h, 9 bara)
Crevo, 0,17" x 1/4" (do 7,5 l/h, 13 bara)
Crevo, 3/8" x 1/2" (do 60 l/h, 10 bara)
F
B
G
I
E
J
L
Mrežni utikač
EU
USA, Kanada
UK
Australija, Novi Zeland, Tajvan
Švajcarska
Japan
Argentina
G
Dizajn
Grundfos
U2U2
U7U7
AA
VV
XX
*
Sadrži: 2 priključka za pumpe, ventil postolja, ubrizgivač, 6 m PE ispusno crevo,
2 m PVC usisnog creva, 2 m PVC creva za dearaciju (4/6 mm).
7
Srpski (RS)
2.6 Ključ označavanja
2.7 Pregled proizvoda
Srpski (RS)
Kontrolna ploča
Grafički LC displej
(poglavlje 6.2.2)
Klik točkić (poglavlje 6.1)
Mrežno napajanje
100%
[100 %] taster (poglavlje 6.1)
Signal ulaza/izlaza
(poglavlje 4.3)
Montažna ploča
Slika 2
TM04 1173 3510
[Isključivanje/isključivanje]
taster (poglavlje 6.1)
Izgled pumpe - prednja strana
Zavrtnji za postavljanje
kontrolne ploče
Ventil, ispusna strana
Odzračni ventil
Priključak, odzračno crevo
Glava za doziranje
Otvor za drenažu u slučaju
propuštanja mambrane
TM04 1175 3510
Ventil, usisna strana
Slika 3
8
Izgled pumpe - zadnja strana
Srpski (RS)
3. Tehnički podaci / Dimenzije
3.1 Tehnički podaci
Podaci
Proporcija isključivanja (podešavanje raspona)
Maks. kapacitet doziranja
Maks. kapacitet doziranja sa Sporim Modom od 50 %
Maks. kapacitet doziranja sa Sporim Modom od 25 %
9-7
15-4
[1:X]
1000
1000
1000
[l/h]
6,0
9,0
15,0
[gph]
1,5
2,4
4,0
[l/h]
3,00
4,50
7,50
[gph]
0,75
1,20
2,00
[l/h]
1,50
2,25
3,75
[gph]
0,38
0,60
1,00
[l/h]
0,0060
0,0090
0,0150
[gph]
0,0015
0,0024
0,0040
[bar]
10
7
4
[psi]
150
100
60
[hod/
min]
140
200
180
Zapremina hoda
[ml]
0,81
0,84
1,58
Tačnost reprodukcije
[%]
Maks. visina usisa tokom rada2)
[m]
Maks. visina usisa kada radi sa vlažnim ventilima 2)
[m]
Min. kapacitet doziranja
Max. radni pritisak
Max. frekvencija hoda1)
Mehanički
podaci
6-10
Min. razlika u pritisku između usisne i ispusne strane
Maks. ulazni pritisak, usisna strana
±1
6
2
2
[bar]
1
[bar]
2
3
Maks. viskozitet u Sporom Modu od 25 % sa
ventilima sa oprugom3)
[mPas]
(= cP)
2500
2000
2000
Maks. viskozitet u Sporom Modu od 50 % sa
ventilima sa oprugom3)
[mPas]
(= cP)
1800
1300
1300
Maks. viskozitet bez Sporog Moda sa ventilima sa
oprugom3)
[mPas]
(= cP)
600
500
500
Maks. viskozitet bez ventila sa oprugom3)
[mPas]
(= cP)
50
50
300
Min. unutrašnji prečnik creva/cevi na usisnoj/ispusnij
strani2), 4)
[mm]
4
6
6
Min. unutrašnji prečnik creva/cevi na usisnoj/ispusnij
strani (velikog viskoziteta)4)
[mm]
9
-10/45
Min./Maks. temperatura tačnosti
[°C]
Min./Maks. temperatura okoline
[°C]
0/45
Min./Maks. temperatura skladištenja
[°C]
-20/70
Maks. relativna vlažnost (bez kondenza)
[%]
96
Maks. visina iznad nivoa mora
[m]
2000
9
Srpski (RS)
Podaci
Elekto
podaci
6-10
9-7
Napon
[V]
100-240 V, - 10 %/+ 10 %,
50/60 Hz
Dužina mrežnog kabla
[m]
1,5
Maks. struja pritiska za 2 ms (100 V)
[A]
8
Maks. struja pritiska za 2 ms (230 V)
[A]
25
Maks. potrošnja struje P1
[W]
Klasa zaštite
22
IP65, Nema 4X
Klasa električne sigurnosti
II
Stepen zagađenosti
2
Max. opterećenje za ulaz nivoa
12 V, 5 mA
Max. opterećeje za ulaz impulsa
12 V, 5 mA
Max.opterećenje za Eksterni stop ulaz
12 V, 5 mA
Min. dužina koraka
Signalni ulaz Max. frekvencija impulsa
Signalni
izlaz
Težina/
veličina
[ms]
5
[Hz]
100
Impendanca na 0/4-20 mA analogni ulaz
[Ω]
15
Preciznost analognog ulaza (celokupna vrednost)
[%]
± 1,5
Min. rezolucija analognog ulaza
[mA]
0,05
Maks. otpor struje udara/impulsa
[Ω]
1000
Max. opterećenje u omima na izlazu releja
[A]
0,5
Max. napon na izlazu releja
[V]
30 VDC / 30 VAC
Težina (PVC, PP, PVDF)
[kg]
2,4
Težina (nerđajući čelik)
[kg]
Prečnik membrane
Nivo buke
[mm]
Max. nivo pritisaka buke
Odobrenja
[dB(A)]
3,2
44
50
60
CE, CB, CSA-US, NSF61, GOST/TR, C-Tick
1)
Maksimalna frekvencija hoda varira u zavisnisti od kalibracije
2)
Podatak je baziran na merenjima da vodom
3)
Maksimalna usisna visina: 1 m, smanjen kapacitet doziranja (oko 30 %)
4)
Dužina usisnog voda: 1,5 m, dužina ispusnog voda: 10 m (na max. gustini)
10
15-4
Srpski (RS)
3.2 Dimenzije
A
110
A1
17.5
G 5/8"
105
D
4 x Ø6
120
161
TM04 8169 3510
C
B
200.8
100%
17
168
Slika 4
Tip pumpe
Dimenzioni crtež
A [mm]
A1 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
DDC 6-10
280
251
196
46,5
24
DDC 9-7
280
251
196
46,5
24
DDC 15-4
280
251
200,5
39,5
24
11
4. Sklapanje i instaliranje
TM04 1159 0110
Za korišćenje u Australiji:
Instaliranje ovog proizvoda mora
da bude u skladu sa AS/NZS3500!
Potvrda odgovarajućeg broja:
CS9431
Broj c-kontrolnog znaka: N20683
4.1 Sklapanje pumpe
Upozorenje
Pumpu instalirajte tako da operater
lako može da dohvati utikač tokom
rada! Ovo će omogućiti operateru da
pumpu brzo isključi sa mreže u slučaju
opasnosti!
Pumpa se isporučuje sa pločom za montažu.
Ploča za montiranje može da bude postavljena
vertikalno, npr. na zidu, ili horizontalno, npr. u
rezervoaru. Potrebno je samo nekoliko jednostvnih
koraka da pumpu sigurno postavite na ploču za
montažu uz pomoć mehanizma ležišta.
Pumpu je moguće lako skinuti sa ploče za
montiranje radi održavanja.
4.1.1 Zahtevi
• Površina za montiranje mora da bude stabilna i
ne sme da vibrira.
• Doziranje mora da ima vertikalan protok na gore.
4.1.2 Izravnajte i postavite ploču za montiranje
• Vertikalna instalacija: Ploča za montiranje sa
otvorom za mehnaizam mora da bude iznad.
• Horizontalna instalacija: Ploča za montiranje sa
otvorom za mehnaizam mora da bude nasuprot
glave za doziranje.
• Ploča za montiranje može da se korisiti kao
podloga za bušotinu, molimo pogledajte sl. 4 za
razdaljinu otvora za prečnik bušotine.
Slika 6
Ukopčavanje pumpe
4.1.4 Podešavanje položaja regulacione ploče
Regulaciona ploča je postavljena na prednju stranu
pumpe prilikom isporuke. Može da se okrene za 90 °
tako da korisnik možeda odabere da li će pumpu
koristiti sa leve ili desne strane.
Pažnja
Klasa zaštite (IP65/Nema 4X) i zaštita
od udara mogu da se garanuju samo
ako je kontrolna kocka pravilno
instalirana!
Pažnja
Pumpa mora da bude isključena sa
napajanja strujom!
1. Pažljivo skinite obe zaštitna poklopca sa
regulacione ploče uz pomoć tankog šrafcigera.
2. Otpustite zavrtnje.
3. Pažljivo skinite regulacionu ploču daleko od
kućišta pumpe tako da se ne stvara otpor na
ravnom zavoju kabla.
4. Okrenite regulacionu ploču za 90 ° da biste je
ponovo instalirali.
– Proverite da li je O-prstan siguran.
5. Polako zategnite zavrtnje i postavite zaštitne
poklopce.
TM04 1162 0110
Slika 5
Lociranje ploče za montiranje
IP65, Nema 4X
Upozorenje
Potrudite se da ne oštetite kablove i
cevi tokom instalacije!
1. Označavanje rupa za bušenje.
2. Rupe za bušenje.
3. Obezbedite ploču za montiranje uz pomoć četiri
zavrtnja, prečnika 5 mm, na zid, na podupirač ili
na rezervoar.
12
TM04 1182 0110
Srpski (RS)
Savet
4.1.3 Postavite pumpu na ploču za montažu
1. Postavite pumpu na ploču za montažu uz pomoć
spona i polako je gurnite dok se pravilno ne
postavi.
Slika 7
Podešavanje regulacione ploče
Upozorenje
Rizik od hemijskih opekotina!
Nosite zaštitnu odeću (rukavice i
zaštitne naočare) kada radite na glavi
za doziranje, povezivanju ili cevima!
Pažnja
Glava za doziranje može da sadrži
vodu od fabričke provere!
Kada supstanca za doziranje ne sme da
dođe u dodir sa vodom, onda je
potrebno da se prvo dozira druga
supstanca!
Pažnja
Neometan rad može da se garantuje
samo ako je vezu na vodovima
obezbedio Grundfos!
Pažnja
Vodovi koji se koriste moraju da
odgovaraju ograničenjima pritiska kao
u poglavlju 3.1 Tehnički podaci!
Savet
Diferencijalni pritisak između usisne i
ispusne strane mora da bude najmanje
1 bar/14,5 psi!
Pažnja
Zategnite zavrtnje glave za doziranje
moment ključem na 4 Nm jednom pre
puštanja u rad i ponovo posle
2-5 radnih sati.
Primer ugradnje
Pumpa nudi različite opcije instalacija. Na slici ispod,
pumpa je instalirana sponom sa usisnim vodom,
prekidačem nivoa i multifuncioalnim ventilom na
Grundfos rezervoar.
Multifunkcionalni
ventil
Crevo za
odzračivanje
Važna informacija prilikom instalacije
• Pogledajte ususnu visinu i prečnik voda,
u poglavlju 3.1 Tehnički podaci.
• Skratite creva pod pravim uglovima.
• Proverite da creva nisu uvijena ili presavijena.
• Neka usisni vod bude što kraći.
• Usmerite usisni vod na gore prema usisnom
ventilu.
• Instalacija filtera na usisnom vodu štiti celu
instalaciju od prljavštine i smanjuje rizik od
curenja.
Usisni vod sa
signalom za
prazno
Procedura spajanja creva
1. Gurnite navrtanj uređaja i prsten za zatezanje
preko creva.
2. Gurnite konusni deo potpuno u creva,
pogladajte sl. 8.
3. Postavite konusni deo sa crevom na
odgovarajući ventil pumpe.
4. Navrtku ručno zategnite.
– Nemojte koristiti alat!
5. Zategnite navrtnje jedinice nakon 2-5 radna sata
ako koristite PTFE zaptivke!
6. Postavite daeracioni crevo na pravilan priključak
(pogledajte sl. 3) i uronite u rezervoar ili posudu
za sakupljanje.
Konusni deo
Zatezni prsten
Crevo
Slika 8
Primer ugradnje
TM04 1155 0110
Navrtka
Slika 9
TM04 1183 0110
Rezervoar
Hidraulički priključak
13
Srpski (RS)
4.2 Hidraulički priključak
4.3 Elektro povezivanje
Srpski (RS)
Upozorenje
Klasa zaštite (IP65/Nema 4X) je garantovana samo ako su utikači i zaštitini poklopci pravilno
instalirani!
Upozorenje
Pumpa može da se automatski uključi kada je mrežni napon uključen!
Nemojte rukovati galvnim utikačem ili kablom!
Mrežni prekidač je separator koji odvaja pumpu od mreže.
Rejtirani napon pumpe, pogledajte poglavlje 2.5 Natpisna pločica, mora da odgovara
lokalnim uslovima.
Savet
Signalni priključci
1
2
1
2
1
3
4
3
4
2
3
►
4
3
1
2
4
1
2
3
GND
GND
Slika 10
14
1
4
1
Dijagram ožičavanja električnih veza
2
3
2
TM04 1187 3410
Upozorenje
Električni prekidači spoljnih uređaja koji su povezani na ulaze pumpe moraju da budu
odvojeni od opasnog napona uz pomoć duple ili ojačane izolacije!
Srpski (RS)
Analogni, Eksterni stop i ulaz impulsa
Kontakti
Funkcija
Analogna
Tip utičnice
1/braon
2/bela
GND/(-) mA
(+) mA
Eksterni stop
GND
Impulsno
GND
3/plava
4/crna
mA signal
X
Impulsno
X
Impulsno
Signali nivoa: Bez signala i Slab signal
Kontakti
Funkcija
Tip utičnice
1
Slab signal
2
3
X
Bez signala
X
4
GND
Impulsno
GND
Impulsno
Izlazi releja*
Kontakti
Funkcija
Tip utičnice
1/braon
Relej 1
2/bela
3/plava
X
X
X
Relej 2
4/crna
X
Impulsno
Impulsno
* Odnosi se na DDC-AR varijantu regulacije
15
5. Puštanje u rad
Za opis kontrolnih elemenata, pogledajte poglavlje 6.
1. Okrenite klik točkić tako da označite simbol
zupčanika.
Operation
7.50
l/h
Manual
2. Pritisnite klik točkić da biste otvorili "Setup" meni.
Operation
7.50
l/h
Manual
Setup
3. Okrenite klik točkić da biste označili "Language"
meni.
Language
Operation mode
SlowMode
Calibration
Key lock
English >
Manual >
Off >
>
Off >
Setup
4. Pritisnite klik točkić da biste otvorili "Language"
meni.
Language
Operation mode
SlowMode
Calibration
Key lock
English >
Manual >
Off >
>
Off >
Language
5. Okrenite klik točkić da biste naglasili željeni jezik.
English
Deutsch
Francais
Espanol
Italiano
❑
❑
❑
❑
Language
6. Okrenite klik točkić da biste odabrali obeleženi
jezik.
English
Deutsch
Francais
Espanol
Italiano
❑
❑
❑
❑
Language
7. Pritisnite klik točkić ponovo kako biste potrvdili
"Confirm settings?" upit i dodali podešavanje.
Confirm
settings?
Slika 11
16
Podesite jezik menija
TM04 1184 1110
Srpski (RS)
5.1 Podešavanje jezika menija
Srpski (RS)
5.2 Odzračivanje pumpe
Upozorenje
Crevo za odzračivanje mora da bude
pravilno povezano i postavljeno u
odgovarajući rezervoar!
1. Otvorite ventil za odzračivanje otprilike za pola
kruga.
2. Pritisnite i držite [10 h] taster (taster za
dozračivanje) sve dok iz otvora za odzračivanje
tečnost stalno curi bez mehurića.
3. Zatvorite otvor za odzračivanje.
Savet
Pritisnite [100 %] taster i istovremeno
okrećite klik taster u smeru kazaljke na
satu da biste povećali dužinu procesa
do 300 sekundi. Nakon podešavanja
sekundi, nemojte više pritiskati taster.
5.3 Kalibracija pumpe
Pumpa je fabrički kalibirisana za medij koji je po
gustini sličan vodi na maksimalnom povratnom
prisku pumpe (pogledajte poglavlje 3.1 Tehnički
podaci).
Ako pumpa radi sa protiv pritiskom koji je promenljiv
ili ako je viskozitet supstance za doziranje
promenljiv, pumpa mora da se kalibriše.
Zahtevi
• Hidraulika i elektronika pumpe su povezani
(pogledajte poglavlje 4. Sklapanje i instaliranje).
• Pumpa je integrisana u proces doziranja u skladu
sa radnim uslovima.
• Glava za doziranje i usisno crevo su napunjeni
dozirnom supstancom.
• Pumpa je odzračena.
17
Proces kalibracije - primer za DDC 6-10
V1 = 300 ml
2. Pročitajte i zapišite zapreminu punjenja V1
(na pr. 300 ml).
3. Postavite usisno crevo na posudu za merenje.
4. Započnite proces kalibracije u "Podesavanje >
Kalibracija" meniju.
Kalibracija
Koraka:
0
Kalib. zapremina:
5. Pumpa uradi 200 dozirnih udara i prikazuje
vrednost fabičke kalibracije (na pr. 125 ml).
START
STOP
0.0000 ml
Kalibracija
Koraka:
200
Kalib. zapremina:
6. Uklonite usisno crevo sa merne menzure i
proverite preostalu zapreminu V2 (na pr. 170 ml).
START
STOP
125 ml
V2 = 170 ml
7. Od V1 i V2 , izračunajte pravu zapreminu
doziranja Vd = V1 - V2
(npr. 300 ml - 170 ml = 130 ml).
Vd = V1 - V2 = 130 ml
8. Podesite i dodajte Vd u meni za kalibracijju.
• Pumpa je kalibrisana.
Kalibracija
Koraka:
200
Kalib. zapremina:
START
STOP
130 ml
Prava dozirna zapremina Vd
18
TM04 1154 1110
Srpski (RS)
1. Napunite posudu za merenje sa sredstvom za
doziranje. Preporučena zapremina punjenja V1:
– DDC 6-10: 0,3 l
– DDC 9-7: 0,5 l
– DDC 15-4: 1,0 l
6.2 Displej i simboli
6.1 Elementi za kontrolu
6.2.1 Navigacija
U glavnim menijima "Info", "Alarm" i "Podesavanje",
opcije i podmeniji su prikazani u kolonama ispod.
Koristite "Back" simbol da biste se vratili na viši nivo
manija. Klizna linija na desnoj ivici displeja pokazuje
da postoji još stavki menija koje nisu prikazane.
Aktivni simbol (trenutna pozicija kursora) trepće.
Pritisnite klik točkić da biste potvrdili svoj izbor i
otvorili sledeći nivo menija. Aktivan glavni meni je
prikazan kao tekst, a drugi glavni meniji su prikazani
kao simboli. Položaj kursora je crno naglašen u
pod-meniju.
Kada pozicionirate kursor na vrednost i pritisnete klik
točkić, odabraćete vrednost. Okretanjem klik točkića
u smerukazaljne na satu vrednost se povećava,
okretanjem klik točkića surotno od smera kazaljke na
satu, smenjuje se vrednost. Kada sada ponovo
pritsnete klik točkić, kursor će se pojaviti ponovo.
Kontrolna ploča pumpe sadrži displej i
sledeće elemente za kontrolu.
Grafički LC
prikaz
Operation
Manual
7.50 l/h
Klik točkić
[Uključivanje/
isključivanje] taster
Slika 12
[100 %] taster
TM04 1188 3510
100%
Kontrolna ploča
6.2.2 Radna stanja
Radno stanje pumpe se prepoznaje po simbolu i boji
displeja.
Tasteri
Taster
[Uključivanje/
isključivanje] Uključivanje i isključivanje pumpe.
taster
[100 %]
taster
Displej
Kvar
Belo
-
Zelena
-
Žuto
Upozorenje
Crvena
Alarm
Funkcija
Pumpa dozira na maksimalnom
protoku bez obzira na način rada.
Klik točkić
Klik točkić se koristi za navigaciju kroz menije, odabir
podešavanja i potvrde istih.
Okrećući klik točkić u pravcu kazalje na satu
pomerate kursor u pravcu kazaljke na satu koji se
povećava na displeju. Pomeranjem prsta u smeru
kazaljke na satu i kursor će se isto tako pomerati.
Radno stanje
Isključeno
Standby
Rad
Isključeno
Standby
Isključeno
Standby
Rad
6.2.3 Sleep mode (mod uštede energije)
Ako u "Rad" glavnom meniju pumpa ne radi
30 sekundi, zaglavlje će nestati. Nakon dva minuta,
svetlost displeja je smanjena.
Ako pumpa u bilo kom drugom meniju ne radi dva
minuta, displej se ponovo vraća u "Rad" glavni meni i
smenjeno je osvetljenje displeja. Ovo stanje će
nestati kada pumpa radi ili se pojavi greška.
19
Srpski (RS)
6. Rad
Gornji red sa glavnim menijem (Pogl. 6.3)
Nazad
Rad
Info
Dispej rada
U radu - rotira kada puma dozira
Alarm
Podesavanje
Blokiran pogon - svetleći simbol
Rad
7.48
Puls
l/h
7.48 l/h
Aktivirane funkcije
Dodatni displej (Pogl. 6.7.2)
Spori mod (Pogl. 6.5)
Željeni protok
Zakljucavanje (Pogl. 6.6)
Ulazana struja (Analogna)
Ukupana dozirana zapremina
Način rada
Manuelno (Pogl. 6.4.1)
Puls (Pogl. 6.4.2)
Analogno 0/4-20 mA (Pogl. 6.4.3)
Radno stanje (Pogl. 6.2.2) i
dozirni protok
Displaj signala/kvara
Eksterni stop (Pogl. 6.8.2)
Bez signala (Pogl. 6.8.3)
Slab signal (Pogl. 6.8.3)
Prekid kabla (Pogl. 6.4.3)
Servis (Pogl. 7.)
Rad
Standby
Stop
100%
Odzračivanje
Položaj membrane "out" (Pogl. 7.)
Položaj membrane "in" (Pogl. 7.)
Slika 13
20
Pregled simbola displeja
TM04 1189 3410
Srpski (RS)
6.2.4 Pregled simbola displeja
Sledeći simboli displeja mogu da se pojave u meniju.
6.3 Glavni meniji
Alarm
6.3.1 Rad
Statusna informacija kao što je dozirni protok,
odabrani radni mod i radno stanje su
prikazani u "Rad" glavom meniju.
2
Nizak nivo
TM04 1126 1110
ml/
3.40 l/h
6.3.2 Info
Možete da pronađete različite brojače,
podatke o proizvodu i statusu servisnog
sistema u "Info" glavnom meniju. Informacija može
da se dobije tokom rada.
Servisni sistem može da se resetuje odavde.
Obriši poruke
alarma
Do 10 upozorenja i alarma, zajedno sa njihovim
uzrocima, popisani su hronološkim redom. Ako je
lista puna, najstariji unos će biti obrisan, pogledajte
Poglavlje 8. Kvarovi.
6.3.4 Podesavanje
Glavni meni "Podesavanje" sadrži menije za
konfiguraciju pumpe. Ovi meniji su opisani u
sledećim poglavljima.
Info
Podesavanje
V0.20
Brojaci
"Info > Brojaci" meni sadrži sledeće brojače:
Brojači
Zapremina
Ukupna dozirana zapremina [l] ili
US galona
Jezik
Serbian >
Nacin rada
Pulsni >
Puls memorija*
❑
Spori mod
Iskljuceno >
Kalibracija
>
Zakljucavanje
Iskljuceno >
Prikaz
>
Ulazi/Izlazi
>
Osnovna podesavanja
>
>
-
TM04 1106 1010
Brojaci
Servis
Servisni kit
Reset. servisnog sistema
Software rev.
Serijski broj:
Produkt broj:
Kljuc oznacavanja:
❑
*
Poglavlje
5.1
6.4
6.4.2
6.5
5.3
6.6
6.7
6.8
6.9
TM04 8166 3510
0.0400
TM04 1109 1010
1
Prazno
Rad
Puls
Srpski (RS)
6.3.3 Alarm
Kvarove možete da vidite u "Alarm" glavnom
meniju.
Glavni meniji su prikazani kao simboli na vrhu
displeja. Trenutno aktivan meni je prikazan kao
tekst.
Meni "Puls memorija" je prikazan u radnom modu
"Pulsni".
Reseujući
Da
Radni sati
Nakupljeni radni sati
(pumpa je uključena) [h]
NeNe
Vreme rada motora
Nakupljeno vreme rada motora [h]
NeNe
Koraka doziranja
Nakupljen broj koraka doziranja
NeNe
On/Off
Nakupljena frekvencija uključivanja
mrežnog prekidača
NeNe
21
6.4 Načini rada
Tip
6.4.1 Manueni
U ovom načinu rada, pumpa konstantno
dozira dozirni protok koji je podešen preko klik
točkića. Dozirni protok je podešen u l/h ili ml/h u
"Rad" meniju. Pumpa automatski prebacuje merne
jedinice. Alternativno, displej može da se resetuje na
US jedinice mere (gph). Pogledajte poglavlje
6.7 Podešavanje displeja.
3.40
TM04 8170 3510
Rad
l/h
Manuelno
Slika 14
Raspon podešavanja zavisi od tipa pumpe:
Tip
[gph]
DDC 6-10
0,0060 - 6,0
0,0015 - 1,5
DDC 9-7
0,0090 - 9,0
0,0024 - 2,4
DDC 15-4
0,0150 - 15,0
0,0040 - 4,0
*
Kada je "Spori mod" funkcija aktivna, maksimalni
dozirni protok je smanjen, pogledajte poglavlje
3.1 Tehnički podaci.
6.4.2 Pulsni
U ovom načinu rada, pumpa dozira podešenu
količinu za svaki dolazeći impulsa (bez napona),
npr. iz merača vode. Pumpa automatski proračunava
optimalnu frekvenciju hoda za podešenu zapreminu
doziranja po impulsu.
Kalkulacija se zasniva na:
• frekvenciji spoljnih impulsa
• podešavanju zapremine doziranja/impulsa.
Rad
0.0400
ml/
Puls
3.40 l/h
Slika 15
22
0,0016 - 16,2
DDC 9-7
0,0017 - 16,8
DDC 15-4
0,0032 - 31,6
Frekvencija dolazećeg impulsa je povećana
podešavanjem zapremine doziranja. Ako pumpa
prima više impulsa nego što može na maksimalnom
dozirnom protoku, ona radi na maksimalnoj
frekvenciji hoda u neprekidnom radu.
Previše impulsa će biti ignorisano ukoliko je
aktivirana funkcija memorije.
Funkcija memorije
Kada "Podesavanje > Puls memorija je aktivna
funkcija, do 65.000 neobrađenih impulsa može da se
sačuva za naknadnu obradu.
Upozorenje
Kasnija obrada sačuvanih impulsa
može da dovede do lokalnog povećanja
koncentracije!
Sadržaj memorije će se obrisati po:
• Isključivanje napajanje strujom
• Se promeni radni mod
• Prekid (na pr. alarm, Eksterni stop).
Podešavanje raspona*
[l/h]
Puls mod
Podešavanje raspona [ml/impuls]
DDC 6-10
Manuelno mod
TM04 1126 1110
Srpski (RS)
Zapremina doziranja po impulsu je podešena u
ml/impulsu u "Rad" meniju uz pomoć klik točkića.
Podešavanje raspona za zapreminu doziranja zavisi
od tipa pumpe:
Različiti radni modovi mogu da se podese u
"Podesavanje > Nacin rada" meniju.
• Manueni, pogledajte poglavlje 6.4.1
• Pulsni, pogledajte poglavlje 6.4.2
• Analogni 0-20mA, pogledajte poglavlje 6.4.3
Analogni 4-20mA, pogledajte poglavlje 6.4.3
6.4.3 Analogno 0/4-20 mA
Odnosi se na DDC-AR varijantu regulacije
U ovom načinu rada, pumpa dozira u skladu
sa spoljnim analognim signalom.
Zapremina doziranja je proporcionalna signalu
ulazne vrednosti u mA.
Način rada
4-20 mA
0-20 mA
Ulazna
vrednost
[mA]
Dozirni protok
[%]
≤ 4,1
0
≥ 19,8
100
≤ 0,1
0
≥ 19,8
100
6.6 Zakljucavanje
Zaključavanje tastera je podešeno u
"Podesavanje > Zakljucavanje" meniju unosom koda
od četiri cifre. To štiti pumpu tako što sprečava
promenu podešavanja. Mogu se odabrati dva nivoa
zaključavanja tastera:
Q [%]
100
0-
60
40
20
0
4-
0
2
8
12
16
20 [mA]
Analogno skaliranje
Slika 17
TM04 1127 1110
6.50
ml/h
17.14 mA
Analogni način rada
6.5 Spori mod
Kada je uključena "Spori mod" funkcija,
pumpa usporava usisni hod. Funkcija se uključuje u
meniju "Podesavanje > Spori mod" i koristi se da bi
se sprečila kavitacija u sledećim slučajevima:
• za doziranje tečnosti veće gustine
• za doziranje supstanci sa gasom
• za duge usisne cevi
• za visok usis.
U "Podesavanje > Spori mod" meniju, brzina usisnog
hoda može da se smanji za 50 % ili 25 %.
Pažnja
Uključena "Spori mod" funkcija
smanjuje maksimalni dozirni protok
protok na vrednost podešenog
procenta!
Slika 18
Spori mod meni
Podesavanja
Sva podešavanja mogu da se
promene samo unosom koda za
zaključavanje.
Zaključani su [Uključi/isključi] i
[100 %] taster.
Podesavanja
+ zaklj.
Zaključani su [Uključi/isključi] i
[100 %] taster kao i sva
podešavanja.
TM04 1153 1110
❑
❑
6.6.1 Privremena deaktivacija
Ako je "Zakljucavanje" aktivna funkcija ali je
potrebno promeniti podešavanja, testeri mogu
privremeno da se otključaju unosom koda za
deaktivaciju. Ako se kod ne unese za 10 sekundi,
displej automatski prelazi u "Rad" glavni meni.
Funkcija zaključavanja tastera ostaje aktivna.
6.6.2 Deaktivacija
Zaključavanje tastera može da se deaktivira u
"Podesavanje > Zakljucavanje" meniiju preko
"Iskljuceno" upita menija. Zaključavanje tastera je
deaktivirano nakon unasa ili opšteg koda "2583" ili
ranije definisanog koda kupca.
6.7 Podešavanje displeja
Koristite sledeća podešavanja u "Podesavanje >
Prikaz" meniju da biste podesili karakteristike
displeja:
• Jedinice (metričke/US)
• Kontrast displeja
• Dodatni prikaz.
6.7.1 Jedinica
Metričke jedinice (litre/millilitri/bar) ili US jedinice
(US galoni/PSI) mogu da se odaberu. U zavisnosti
od načina rada i menija, prikazuju se sledeće
jedinice mere:
Spori mod
Iskljuceno
Spori mod (50% max.)
Spori mod (25% max.)
Opis
Navigacija je još uvek moguća u "Alarm" i "Info"
glavnom meniju i resetovanje alarma.
Rad
0-20mA
Nivo
mA
A
0m
4
Slika 16
20
TM04 1120 2010
80
Način rada/funkcija
Metričke
jedinice
US
jedinice
Manuelna kontrola
ml/h ili l/h
gph
Pulsna kontrola
ml/
ml/
0/4-20 mA
Analogna kontrola
ml/h ili l/h
gph
Kalibracija
ml
ml
Brojač zapremine
l
gal
23
Srpski (RS)
Ako ulazna vrednost u radnom modu 4-20 mA padne
ispod 2 mA, prikazuje se alarm i pumpa se isključuje.
Pojavio se prekid kabla ili greška prenosa signala.
Simbol "Prekida kabla" je prikazan u delu displeja
"Signal/kvar displeja".
Rad
6.8.1 Izlazi releja
Odnosi se na DDC-AR varijantu regulacije
Pumpa može uključivati dva spoljna signala uz
pomoć instaliranih releja. Releji se uključuju uz
pomoć bezpotencijalnog impulsa.
Dijagram povezivanja releja je prikazan u poglavlju
4.3 Elektro povezivanje.
Oba releja se mogu dodeliti sledećim signalima:
Relej 1
signal
Relej 2
signal
Opis
Alarm*
Alarm
Crveni displej, pumpa je
isključena
(npr. signal za prazno,
itd.)
Upozorenje*
Upozorenje
Displej je žut, pumpa
radi
(npr. signal za nizak
nivo, itd.)
Signal koraka
Signal
koraka
Svaki pun hod
Doziranje
pumpe
Doziranje
pumpe*
Pumpa radi i dozira
Impulsni
ulaz **
Impulsni
ulaz **
Svaki dolazeći impuls
od ulaznog impulsa
NO*
NO*
Normalno otvoren
kontakt
6.8 Ulazi/Izlazi
NC
NC
Normalno zatvoren
kontakt
U "Podesavanje > Ulazi/Izlazi" meniju, možete da
konfigurišete dva izlaza "Relej 1 + Relej 2" i izlaze
signala "Eksterni stop", "Bez signala" i "Slab signal".
*
Puls
l/
TM04 8167 0412
0.0400
1.28 l/h
Dodatni prikaz
Slika 19
Displej sa dodatnim prikazom
Dodatni prikaz može da se podesi na sledeći način:
Podešavanja
Opis
Željeni protok (Puls)
Osnovni
prikaz
Ulazna struja (analogno)1)
Dozirna zapr. od poslednjeg
resetovanja
(pogledajte Brojaci na
strani 21)
Dozirana
zapremina:
1)
Tip kontakta
Samo za DDC-AR varijantu regulacije
In/Output
Relej 1
Relej 2
Eksterni stop
Bez signala
Slab signal
Slika 20
Ulazi/Izlazi meni
>
>
NO
NO
NO
TM04 1152 1110
Srpski (RS)
6.7.2 Dodatni prikaz
Dodatni displej omogućava dodatne informacije o
trenutnom statusu pumpe. Vrednost je prikazana na
displeju sa odgovarajućim simbolom.
U "Puls" modu informacija o "Željenom protoku" biće
prikazana sa Q = 1,28 l/h (pogledajte sl. 19).
Fabrčko podešavanje
** Pravilna transmisija dolazećeg impulsa može da
se garantuje samo sa impulsima do frekvencije
od 5 Hz.
6.8.2 Eksterni stop
Pumpa može da se isključi preko eksternog
impulsa, npr. iz regulacione sobe. Kada aktivirate
spoljni stop impuls, pumpa prelazi iz radnog stanja
"Running" u radno stanje "Standby".
Odgovarajući simbol se pojavljuje u "Signal/displej
kvara" delu na displeju.
Pažnja
Stalno isključivanje sa mreže na pr.
preko releja, može da dovede do
oštećenja elektronike pumpe i do
kvara. Ispravnost doziranja je takođe
umanjena što je rezultat unutrašnje
procedure uključivanja.
Nemojte regulisati pumpe preko
mrežnog prekidača za svrhe doziranja!
Koristite "Eksterni stop" funkciju samo
za uključivanje i isključivanje pumpe!
Tip kontakta je fabrički podešen kao zatvoren
kontakt (NO). U "Podesavanje > Ulazi/Izlazi >
Eksterni stop" meniju, podešavanje može da se
promeni na otvoren kontakt (NC).
24
Senzor nivoa
punjenja
Status pumpe
Nizak nivo
• Displej je žut
•
svetli
• Pumpa nastavlja da radi
Prazno
• Displej je crven
•
svetli
• Pumpa se zaustavlja
Pažnja
Kada se rezervoar ponovo napuni,
pumpa se automatski restartuje!
7. Servis
Kako biste obezbedili dug servisni život i
precizno doziranje, kod potrošnih delova,
kao što su membrana i ventili morate redovno da
proveravate znake trošenja. Gde je neophodno,
zamenite istrošene delove originalnim rezervnim
delovima od odgovarajućeg materijala.
Ako imate neka pitanje, molimo Vas kontaktirajte
svog servisnog partnera.
Upozorenje
Održavanje mora da radi samo
kvalifikovano osoblje.
7.1 Redovno održavanje
Interval
Proces
Proverite da li tečnost curi iz otvora
za drenažu (sl. 23, poz. 11) i da li je
otvor za drenažu začepljen ili
zaprljan.
Ako se to desi, sledite uputstva data
u poglavlju 7.6 Neispravnost
membrane.
Oba ulazna signala su abrički fsmeštena u zatvoren
kontakt (NO). Mogu da se postave u "Podesavanje >
Ulazi/Izlazi" meniju u otvoren kontakt (NC).
6.9 Osnovna podesavanja
Sva podešavanja mogu da se resetuju na
podešavanja prilikom isporuke u "Podesavanje >
Osnovna podesavanja" meniju.
Odabir "Sacuvaj korisnicka pode." čuva sadašnju
konfiguraciju u memoriji. To se aktivira uz pomoć
"Aktiviraj korisnicka pode.".
Memorija uvek sadži prethodno sačuvanu
konfiguraciju. Stari podaci iz memorije su izbrisani.
Srpski (RS)
6.8.3 Prazno i Nizak nivo signali
Kako bi pratili nivo punjenja u rezervoaru,
regulaciona jedinica dvostrukog nivoa može da se
poveže na pumpu. Pumpa odgovara na signale na
sledeći način:
Dnevno
Proverite da li tečnost curi iz glave za
doziranje ili ventila.
Ako je potrebno, moment ključem
zategnite zavrtnje glave za doziranje
na 4 Nm.
Ako je potrebno, dotegnite ventile i
navrtke sa kapom ili uradite servis
(pogledajte 7.4 Servis).
Proverite da li na displeju pumpe
postoji potreba za servisom. Ako se
to desi, sledite uputstva data u
poglavlju 7.3 Servisni sistem.
Sedmično
Očistite sve površine na pumpi
suvom i čistom krpom.
Svaka
3 meseca
Proverite zavrtnje glave za doziranje.
Ako je potrebno, moment ključem
zategnite zavrtnje glave za doziranje
na 4 Nm. Oštećene zavrtnje odmah
zamenite.
7.2 Čiščenje
Ako je potrebno, očistite sve površine na pumpi
suvom i čistom krpom.
25
7.4 Servis
U skladu sa dužinom servisa motora pojaviće se
zahtevi. Zahtevi za servisiranjem se pojavljuju bez
obzira na trenutno radno stanje pumpe i ne utiču na
proces doziranja. Ako se ne pojavljuju servisni
zahtevi, servis treba da se uradi najmanje svake dve
godine.
Samo Grundfos rezervni delovi i dodatna oprema
treba da se koriste za održavanje.
Upotreba neoriginalnih rezervnih delova i dodatne
opreme može da dovede samo do oštećenja.
Dalje informacije o održavanju možete naći u
katalogu servisne opreme na našoj internet stranici.
Pogledajte www.grundfos.com.
Zahtevi za
servisiranjem
Vreme rada motora
[h]*
Uskoro obaviti servis!
7500
Obaviti servis odmah!
8000
Upozorenje
Rizik od hemijskih opekotina!
Kada dozirate opasne supstance,
pogledajte propratne predostrožnosti u
podacima o sigurnosti!
Nosite zaštitnu odeću (rukavice i
zaštitne naočare) kada radite na glavi
za doziranje, povezivanju ili cevima!
Ne dozvolite da bilo kakve hemikalije
cure iz pumpe. Sakupite i odstranite
sve hemikalije pravilno!
Uskoro obaviti servis!
Zamenite
membranu i ventile!
Servisni kitovi:
97xxxxxx
Slika 21
TM04 1131 1110
* Od kada je resetovan poslednji servisni sistem
Uskoro obaviti servis!
Pažnja
Pre bilo kakvog rada na pumpi, ona
mora biti u operativnom režimu
"Isključena" ili isključena iz napajanja
strujom. Sistem ne sme biti pod
pritiskom!
7.4.1 Pregled glave za doziranje
Obaviti servis odmah!
Zamenite
membranu i ventile!
Servisni kitovi:
97xxxxxx
Pažnja
2
3
5
7
8
9
Obaviti servis odmah!
Za supstance koje rezultiraju
povećanim trošenjem, servisni interval
mora da bude kraći.
Potreba za servisiranjem signalizira kada je zamena
istrošenih delova u pitanju i prikazuje broj servisnog
kita. Pritisnite klik točkić kako biste privremeno
sakrili servisni zahtev.
Kada se pojavi "Obaviti servis odmah!" poruka (svaki
dan), pumpa mora da se servisira odmah. Simbol
se pojavljuje u "Rad" meniju.
Broj servisne opreme je takođe prikazan u "Info"
meniju.
26
1
11
4
Slika 23
1
6
Zamena membrane i ventila
Sigurnosna membrana
2
Prirubnica
3
O-prsten
4
Membrana
5
Ventil na ispusnoj strani
6
Ventil na usisnoj strani
7
Glava za doziranje
8
Zavrtnji sa podloškom
9
Poklopac
10
Odzračni ventil
11
Otvor za dreniranje
10
TM04 1123 2110
Slika 22
TM04 1131 1110
Srpski (RS)
7.3 Servisni sistem
Upozorenje
Ako je dozirana tečnost ušla u kućište
pumpe, postoji opasnost od eksplozije!
Ako postoji mogućnost oštećenja
membrane, nemojte pumpu priključiti
na napajanje strujom! Postupite kako je
opisano u poglavlju 7.6 Neispravnost
membrane!
Ovo poglavlje se odnosi na sl. 23.
1. Ispustite pritisak iz sistema.
2. Ispraznite glavu za doziranje pre održavanja i
isperite ako je potrebno.
3. Podesite pumpu u operativni režim
"Isključena" uz pomoć tastera [Uključi/isključi].
4. Pritisnite [Uključi/isključi] i [100 %] tastere u isto
vreme da biste membranu postavili u "out"
položaj.
– Mora se prikazati
simbol (pogledajte sl. 13).
5. Preuzmite odgovarajuće korake kako biste bili
sigurni da se tečnost koja se vraća bezbedno
sakuplja.
6. Demontirajte usis, crevo za pritisak i odzračno
crevo.
7. Skinite ventile na usisnoj i ispusnoj strani (5, 6).
8. Uklonite poklopac (9).
9. Olabavite navrtnje (8) na glavi za doziranje (7) i
uklonite sa diskovima.
10. Skinite glavu za doziranje (7).
11. Odvrnite membranu (4) suprotno od kazaljke na
satu i odstranite je sa prirubnicom (2).
12. Proverite da li je otvor za dreniranje (11)
začepljen ili zaprljan. Ako je potrebno očistite.
13. Proverite da li je sigurnosna membrana (1)
istrošena ili oštećena. Zamenite ukoliko je
potrebno.
Ako ništa ne ukazuje da je dozirana tečnost ušla u
kućište pumpe, nastavite kako je opisano u poglavlju
7.4.3 Postavljanje membrane i ventila. U suprotnom
postupite kako je opisano u poglavlju 7.6.2 Dozirana
tečnost u kućištu pumpe.
7.4.3 Postavljanje membrane i ventila
Pumpa se može ponovo sastaviti, samo ako ništa ne
ukazuje da je tečnost za doziranje ušla u kućište
pumpe. U suprotnom postupite kako je opisano u
poglavlju 7.6.2 Dozirana tečnost u kućištu pumpe.
Ovo poglavlje se odnosi na sl. 23.
1. Stavite prirubnicu (2) pravilno i zavrnite novu
membranu (4) u pravcu kazaljke na satu.
– Proverite da li je O-prsten (3) pravilno
postavljen!
2. Pritisnite [Uključi/isključi] i [100 %] tastere u isto
vreme da biste membranu postavili u "in" položaj.
– Mora se prikazati
simbol (pogledajte sl. 13).
3. Stavite glavu za doziranje (7).
4. Postavite zavrtnje sa diskovima (8) i unakrsno ih
zategnite moment ključem.
– Obrtni momenat: 4 Nm.
5. Postavite poklopac (9).
6. Instalirajte nove ventile (5, 6).
– Nemojte pomešati ventile i obratite pažnju na
pravac strelice.
7. Povežite usisno, potisno i odzračno crevo
(pogledajte poglavlje 4.2 Hidraulički priključak)
8. Pritisnite [Uključi/isključi] taster da biste izašli iz
servisnog moda.
Pažnja
Zategnite zavrtnje glave za doziranje
moment ključem na 4 Nm jednom pre
puštanja u rad i ponovo posle 2-5
radnih sati.
9. Odzračite dozirnu pumpu (pogledajte poglavlje
5.2 Odzračivanje pumpe).
10. Molimo pogledajte napomene o puštanju u rad u
poglavlju 5. Puštanje u rad!
7.5 Resetovanje servisnog sistema
Nakon urađenog servisa, servisni sistrem mora da
se resetuje uz pomoć "Info > Reset. servisnog
sistema" funkcije.
27
Srpski (RS)
7.4.2 Uklanjanje membrane i ventila
7.6 Neispravnost membrane
Srpski (RS)
Ako membrana propušta ili je pokidana, dozirana
tečnost curi iz otvora za dreniranje (sl. 23, poz. 11)
na glavu za doziranje.
U slučaju neispravnosti membrane, sigurnosna
membrana (sl. 23, poz. 1) štiti kućište pumpe od
ulaza dozirane tečnosti.
U slučaju doziranja kristališućih tečnosti usled
kristalizacije može doći do začepljenja otvora za
dreniranje. Ako se pumpa odmah ne isključi, može
doći do porasta pritiska između membrane (sl. 23,
poz. 4) i sigurnosne membrane u prirubnici (sl. 23,
poz. 2). Pritisak može istisnuti doziranu tečnost kroz
sigurnosnu membranu u kućište pumpe.
Većina doziranih tečnosti ne predstavlja nikakvu
opasnost u slučaju ulaska u kućište pumpe.
Međutim neke tečnosti mogu izazvati hemijsku
reakciju u dodiru sa unutrašnjim delovima pumpe.
U najgorem slučaju, ova reakcija može proizvesti
eksplozivne gasove u kućištu pumpe.
Upozorenje
Ako je dozirana tečnost ušla u kućište
pumpe, postoji opasnost od eksplozije!
Rad sa oštećenom membranom može
dovesti do ulaska dozirane tečnosti u
kućište pumpe.
U slučaju neispravnosti membrane,
odmah isključite pumpu iz napajanja
strujom!
Postarajte se da se pumpa ne može
ponovo pustiti u rad kao rezultat
slučajnosti!
Rasklopite glavu za doziranje bez
uključivanja pumpe u napajanje
strujom i proverite da li je dozirana
tečnost ušla u kućište pumpe.
Postupite kako je opisano u poglavlju
7.6.1 Rasklapanje u slučaju
neispravnosti membrane.
Da biste izbegli opasnosti nastale zbog
neispravnosti membrane, obratite pažnju na sledeće:
• Praktikujte redovno održavanje.
Pogledajte poglavlje 7.1 Redovno održavanje.
• Nikada ne radite sa pumpom sa začepljenim ili
zaprljanim otvorom za dreniranje.
– Ako je otvor za dreniranje začepljen ili zaprljan,
postupite kako je opisano u poglavlju
7.6.1 Rasklapanje u slučaju neispravnosti
membrane.
• Nikada ne priključujte crevo na otvor za
dreniranje. Ako je crevo priključeno na otvor za
dreniranje, nemoguće je prepoznati curenje
dozirane tečnosti.
• Preduzmite odgovarajuće mere opreza kako
biste sprečili oštećenje zdravlja i imovine zbog
curenja dozirane tečnosti.
• Nikada ne radite sa pumpom koja ima oštećene
ili labave zavrtnje glave za doziranje.
28
7.6.1 Rasklapanje u slučaju neispravnosti
membrane
Upozorenje
Ako je dozirana tečnost ušla u kućište
pumpe postoji opasnost od eksplozije!
Ne priključujte pumpu na napajanje
strujom!
Ovo poglavlje se odnosi na sl. 23.
1. Ispustite pritisak iz sistema.
2. Ispraznite glavu za doziranje pre održavanja i
isperite ako je potrebno.
3. Preuzmite odgovarajuće korake kako biste bili
sigurni da se tečnost koja se vraća bezbedno
sakuplja.
4. Demontirajte usis, crevo za pritisak i odzračno
crevo.
5. Uklonite poklopac (9).
6. Olabavite navrtnje (8) na glavi za doziranje (7) i
uklonite sa diskovima.
7. Skinite glavu za doziranje (7).
8. Odvrnite membranu (4) suprotno od kazaljke na
satu i odstranite je sa prirubnicom (2).
9. Proverite da li je otvor za dreniranje (11)
začepljen ili zaprljan. Ako je potrebno očistite.
10. Proverite da li je sigurnosna membrana (1)
istrošena ili oštećena. Zamenite ukoliko je
potrebno.
Ako ništa ne ukazuje da je dozirana tečnost ušla u
kućište pumpe, nastavite kako je opisano u poglavlju
7.4.3 Postavljanje membrane i ventila. U suprotnom
postupite kako je opisano u poglavlju 7.6.2 Dozirana
tečnost u kućištu pumpe.
7.6.2 Dozirana tečnost u kućištu pumpe
Upozorenje
Opasnost od eksplozije!
Odmah isključite pumpu iz napajanja
strujom!
Postarajte se da se pumpa ne može
ponovo pustiti u rad kao rezultat
slučajnosti!
Ako je dozirana tečnost ušla u kućište pumpe:
• Pošaljite pumpu u Grundfos radi popravke,
sledeći uputstva data u poglavlju 7.7 Popravke.
• Ako popravka nema ekonomsku opravdanost,
odložite pumpu imajući u vidu podatak u
poglavlju 9. Uklanjanje.
Nakon konsultacije sa Grundfosom, molimo pošaljite
pumpu u Grundfos, zajedno sa sigurnosnom
deklaracijom koji je popunio stručnjak.
Sigurnosna deklaracija se nalazi na kraju ovih
uputstava. Mora da se kopira, popuni i prikači na
pumpu.
Pažnja
Pre isporuke pumpa se mora očistiti!
Ako postoji mogućnost da je dozirana
tečnost ušla u kućište pumpe, to jasno
navedite u sigurnosnoj izjavi!
Pogledajte poglavlje 7.6 Neispravnost
membrane.
Ako se ne pridržavate gore navedenih zahteva,
Grundfos može da odbije da prihvati isporuku
pumpe. Troškovi slanja biće naplaćeni pošiljaocu.
U slučaju kvara dozirne pumpe, uključiće se
upozorenje ili alarm. Odgovarajući simbol
kvara svetli u "Rad" meniju, pogledajte
poglavlje 8.1 Lista kvarova. Kursor prelazi na
"Alarm" simbol glavnog menija. Pritisnite klik točkić
da biste otvorili "Alarm" meni i gde je potrebno biće
potvrđeni kvarovi.
Žuti displej pokazuje upozorenje i pumpa nastavlja
da radi.
Crveni dispjel pokazuje alarm i pumpa se isključuje.
Najmanje 10 kvarova može da se čuva u "Alarm"
glavnom meniju. Kada se pojavi novi kvar, najstariji
kvar se briše.
Dva najčešća kvara su prikazana na displeju,
a možete da se krećete kroz sve ostale kvarove.
Prikazan je izrok kvara.
Alarm
1
Prazno
2
Nizak nivo
Obriši poruke
alarma
❑
Lista kvarova može da se obriše na kraju liste.
Ako postoji potreba za servisom, to će se pojaviti
kada se otvori "Alarm" meni. Pritisnite klik točkić da
biste privremeno zatvorili odlaganje servisa
(pogledajte poglavlje 7.3 Servisni sistem).
29
Srpski (RS)
Upozorenje
Kućište pumpe mora da otvara samo
osoblje ovlašćeno od strane
Grundfosa!
Popravke mora da radi samo osoblje
koje je olašćeno i kvalifikovano!
Pumpu isključite i isključite sa
mrežnog napona pre nego što krenete
u izvođenje održavanja i popravke!
8. Kvarovi
TM04 1109 1010
7.7 Popravke
8.1 Lista kvarova
Srpski (RS)
8.1.1 Kvarovi sa porukom
Displej u "Alarm"
meniju
Mogući uzrok
Moguće rešenje
Prazno
(Alarm)
• Prazan je rezervoar za dozirajuću
supstancu
• Napunite rezervoar.
• Proverite podešavanje kontakta (NO/NC).
Nizak nivo
(Upozorenje)
• Rezervoar za dozirajuću
supstancu je gotovo prazan
Blokiran motor
(Alarm)
• Protiv pritisak je veći od
normalnog.
• Oštećenje zupčanika
• Smanjite protiv pritsak.
• Spremite za popravku ako je potrebno.
• Kvar na analognoj liniji 4-20 mA
(ulazna struja < 2 mA)
• Proverite veze voda/utičnica i zamenite ih
ako je potrebno.
• Proverite signal transmitera.
• Vremenski interval za servis je
istekao
• Uradite servis
(pogledajte poglavlje 7.4 Servis).
Prekid kabla
(Alarm)
Potreban servis
(Upozorenje)
30
Kvar
Mogući uzrok
Dozirni protok je
previše veliki
Ulazni pritisak je veći od
povratnog
Instalirajte dodatni ventil sa oprugom (oko 3 bara)
na ispusnoj strani.
Povećajte diferencijalni pritisak.
Neispravna kalibracija
Kalibrišite pumpu
(pogledajte poglavlje 5.3 Kalibracija pumpe).
Vazduh u dozirnoj glavi
Odzračite pumpu.
Neispravna membrana
Promenite membranu
(pogledajte poglavlje 7.4 Servis).
Curenje/pukotina na vodovima
Proverite i popravite vodove.
Ventili cure ili su blokirani
Proverite i očistite ventile.
Ventili su nepravilno postavljeni
Proverite da li strelica na ventilu kućišta pokazuje
pravac protoka. Proverite da li su svi O-prstenovi
pravilno instalirani.
Blokiran usisni vod
Nema dozirnog
protoka ili je suviše
mali
Moguće rešenje
Očistite usisni vod/instalirajte filter.
Smanjite usisnu visinu dizanja.
Usisna visina dizanja previsoka
Prevelika gustina
Instalirajte pribor za punjenje.
Aktivno "Spori mod"
(pogledajte poglavlje 6.5 Spori mod).
Aktivno "Spori mod"
(pogledajte poglavlje 6.5 Spori mod).
Koristite crevo većeg prečnika.
Postavite ventil sa oprugom na ispusnu stranu.
Pogrešno podešavanje
Neujednačeno
doziranje
Tečnost curi sa otvora
za drenažu na
prirubnici
Curenje tečnosti
Pumpa ne usisava
Kalibrišite pumpu
(pogledajte poglavlje 5.3 Kalibracija pumpe).
Odzračni ventil otvoren
Zatvorite odzračni ventil.
Ventili cure ili su blokirani
Zategnite ventile, zamenite ventile ako je
potrebno (pogledajte poglavlje 7.4 Servis).
Fluktuacije protiv pritiska
Održavajte konstanatan protiv pritisak.
Neispravna membrana
Odmah isključite pumpu iz napajanja strujom!
Pogledajte poglavlje 7. Servis a posebno
poglavlje 7.6 Neispravnost membrane.
Zavtrnji na glavi za doziranje
nisu zategnuti
Zategnite zavrtnje
(pogledajte poglavlje 4.2 Hidraulički priključak).
Ventili nisu zategnuti
Zategnite ventile/jedinice navrtnja
(pogledajte poglavlje 4.2 Hidraulički priključak).
Usisna visina dizanja previsoka
Smanjite podizanje usisa; ako je neophodno,
obezbedite pozitivan ulazni pritisak.
Protiv pritisak je prevelik
Otvorite odzračni ventil.
Zaprljani ventili
Isperite sistem, zamenite ventile ako je potrebno
(pogledajte poglavlje 7.4 Servis).
9. Uklanjanje
Ovaj proizvod ili njegovi delovi moraju biti
uklonjeni na ekološki ispravan način:
1. Koristiti lokalna javna ili privatna preduzeća za
odlaganje smeća.
2. Ako to nije moguće, kontaktirati najbližu
Grundfos kompaniju ili servisnu radionicu.
Zadržvamo pravo tehničkih izmena.
31
Srpski (RS)
8.1.2 Uobičajeni kvarovi
Prilog
1
Prilog
Safety declaration
Please copy, fill in and sign this sheet and attach it to the pump returned for service.
Savet
Fill in this document using English or German language.
Product type (nameplate)
Model number (nameplate)
Dosing medium
Fault description
Please make a circle around the damaged parts.
In the case of an electrical or functional fault, please mark the cabinet.
TM04 8168 3510
100%
Please describe the error/cause of the error in brief.
Dosing liquid has possibly entered the pump housing.
The pump must not be connected to the power supply! Danger of explosion!
We hereby declare that the pump has been cleaned and is completely free from chemical, biological and
radioactive substances.
_____________________________________
Date and signature
_____________________________________
Company stamp
32
2
GB: EC declaration of conformity
BG: EC декларация за съответствие
We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products
DDA, DDC and DDE, to which this declaration relates, are in
conformity with these Council directives on the approximation of the
laws of the EC member states:
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че
продуктите DDA, DDC и DDE, за които се отнася настоящата
декларация, отговарят на следните указания на Съвета за
уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на
ЕС:
CZ: ES prohlášení o shodě
DK: EF-overensstemmelseserklæring
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost,
že výrobky DDA, DDC a DDE, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou
v souladu s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních
předpisů členských států Evropského společenství v oblastech:
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne DDA, DDC og DDE
som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af
Rådets direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes
lovgivning:
DE: EG-Konformitätserklärung
EE: EL vastavusdeklaratsioon
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
DDA, DDC und DDE, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den
folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted DDA,
DDC ja DDE, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ
Nõukogu direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta,
mis käsitlevad:
GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
ES: Declaración CE de conformidad
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι
τα προϊόντα DDA, DDC και DDE στα οποία αναφέρεται η παρούσα
δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί
προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad
que los productos DDA, DDC y DDE, a los cuales se refiere esta
declaración, están conformes con las Directivas del Consejo en la
aproximación de las leyes de las Estados Miembros del EM:
FR: Déclaration de conformité CE
HR: EZ izjava o usklađenosti
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les
produits DDA, DDC et DDE, auxquels se réfère cette déclaration, sont
conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres CE relatives aux normes
énoncées ci-dessous:
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod
DDA, DDC i DDE, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama
ovog Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:
IT: Dichiarazione di conformità CE
LV: EK atbilstības deklarācija
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti
DDA, DDC e DDE, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono
conformi alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE:
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti
DDA, DDC un DDE, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām
Padomes direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas
normām:
LT: EB atitikties deklaracija
HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai DDA,
DDC ir DDE, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos
Direktyvas dėl Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų
suderinimo:
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a DDA, DDC
és DDC termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek
az Európai Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács
alábbi előírásainak:
NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
NO: EU samsvarserklæring
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
de producten DDA, DDC en DDE waarop deze verklaring betrekking
heeft, in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake
de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten
betreffende:
Vi, Grundfos, erklærer på eget ansvar at produktene DDA, DDC og
DDE, som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med disse
rådsdirektivene slik de omtrentlig samsvarer med lovene for
EU-medlemlandene:
UA: Декларація відповідності ЄС
PL: Deklaracja zgodności WE
Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за
те, що продукти DDA, DDC та DDE, на які поширюється дана
декларація, відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації
правових норм країн - членів ЄС:
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze
wyroby DDA, DDC oraz DDE, których deklaracja niniejsza dotyczy,
są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia
przepisów prawnych krajów członkowskich WE:
PT: Declaração de conformidade CE
RU: Декларация о соответствии ЕС
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos
DDA, DDC e DDE, aos quais diz respeito esta declaração, estão em
conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre
a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что
изделия DDA, DDC и DDE, к которым относится настоящая
декларация, соответствуют следующим Директивам Совета
Евросоюза об унификации законодательных предписаний
стран-членов ЕС:
RO: Declaraţie de conformitate CE
SK: Prehlásenie o konformite ES
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele DDA,
DDC şi DDE, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate
cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor
Membre CE:
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’,
že výrobky DDA, DDC a DDE, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje,
sú v súlade s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych
predpisov členských štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:
SI: ES izjava o skladnosti
RS: EC deklaracija o usaglašenosti
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki DDA,
DDC in DDE, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi
direktivami Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih
predpisov držav članic ES:
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod
DDA, DDC i DDE, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama
Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:
33
Deklaracija o usaglašenosti
Deklaracija o usaglašenosti
Deklaracija o usaglašenosti
FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SE: EG-försäkran om överensstämmelse
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet DDA,
DDC ja DDE, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston
direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna DDA, DDC och
DDE, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med
rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas
lagstiftning, avseende:
TR: EC uygunluk bildirgesi
CN: EC 产品合格声明书
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan DDA, DDC ve DDE
ürünlerinin, AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma
üzerine Konsey Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim
sorumluluğumuz altında olduğunu beyan ederiz:
我们格兰富在我们的全权责任下声明,产品 DDA, DDC 和 DDE,即该
合格证所指之产品,符合欧共体使其成员国法律趋于一致的以下欧共理
事会指令:
JP: EC 適合宣言
KO: EC 적합성 선언
Grundfos は、 その責任の下に、 DDA, DDC 製品お よ び DDE 製品が EC
加盟諸国の法規に関連す る、 以下の評議会指令に適合 し て い る こ と を
宣言 し ます :
Grundfos 에서는 자사의 단독 책임에 따라 이 선언과 관련된 DDA,
DDC 및 DDE 제품이 EC 회원국 법률에 기반한 다음 이사회 지침을 준
수함을 선언합니다 :
–
–
–
Machinery Directive (2006/42/EC).
Standards used: EN 809: 1998, DIN EN ISO 12100:2010.
Low Voltage Directive (2006/95/EC).
Standard used: EN 61010-1: 2001 (second edition).
EMC Directive (2004/108/EC).
Standards used: EN 61326-1: 2006,
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008.
This EC declaration of conformity is only valid when published as part
of the Grundfos installation and operating instructions.
Pfinztal, 1 December 2014
Ulrich Stemick
Technical Director
Grundfos Water Treatment GmbH
Reetzstr. 85, D-76327 Pfinztal, Germany
Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of conformity.
34
35
36
37
Grundfos kompanije
Argentina
China
Germany
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 - Garin Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111
Grundfos Alldos
Dosing & Disinfection
ALLDOS (Shanghai) Water Technology
Co. Ltd.
West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2)
278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone
Pudong New Area
Shanghai, 201206
Phone: +86 21 5055 1012
Telefax: +86 21 5032 0596
E-mail: [email protected]
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: [email protected]
Service in Deutschland:
E-mail: [email protected]
Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155
Austria
China
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd.
Hongqiao Development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86-21 6122 5222
Telefax: +86-21 6122 5333
Belgium
Croatia
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301
Belarus
Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72, 286 39 73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: [email protected]
Bosnia/Herzegovina
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com
Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čapkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299
Denmark
GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: [email protected]
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: [email protected]
www.grundfos.com/DK
Brazil
Estonia
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015
Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: [email protected]
Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691
Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550
France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51
Germany
GRUNDFOS Water Treatment GmbH
Reetzstraße 85
D-76327 Pfinztal (Söllingen)
Tel.: +49 7240 61-0
Telefax: +49 7240 61-177
E-mail: [email protected]
Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273
Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664
Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111
India
GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 097
Phone: +91-44 4596 6800
Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901
Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830
Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461
Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg. 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo,
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619
Romania
Switzerland
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: [email protected]
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115
Latvia
Russia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail [email protected]
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878
Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866
Serbia
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47
496
Telefax: +381 11 26 48 340
Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689
Mexico
Slovakia
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com
Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: [email protected]
New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250
Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50
Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50
Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90
Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: [email protected]
South Africa
Grundfos (PTY) Ltd.
Corner Mountjoy and George Allen
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: [email protected]
Taiwan
Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998
Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: [email protected]
Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: [email protected]
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136
United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011
Spain
U.S.A.
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500
Sweden
Uzbekistan
GRUNDFOS AB
(Box 333) Lunnagårdsgatan 6
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31-331 94 60
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan
in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150
3291
Факс: (+998) 71 150 3292
Switzerland
GRUNDFOS ALLDOS International AG
Schönmattstraße 4
CH-4153 Reinach
Tel.: +41-61-717 5555
Telefax: +41-61-717 5500
E-mail: [email protected]
Addresses revised 21.05.2014
Grundfos kompanije
Korea
ECM: 1146320
www.grundfos.com
The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks
owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
95727010 1114
© Copyright Grundfos Holding A/S
Download

SMART Digital - DDC