POTVRDA O PREUZIMANjU KONKURSNE DOKUMENTACIJE
za javnu nabavku broj 404-25-2014
IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme
i ostali radovi.
PotvrĊujem da sam u ime ponuĊaĉa
Naziv ponuĊaĉa:
____________________________
Adresa ponuĊaĉa:
______________________br. ___
Mesto:
____________________________
Kontakt osoba:
_____________________________
Kontakt telefon:
______________ faks: _________
E mail:
_____________________________
preuzeo konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku: IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog
postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi.
Potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije dostaviti Naruĉiocu skeniranu na
[email protected]
E-mail
VAŢNO: Naruĉilac će odgovore, izmene i dopune konkursne dokumentacije proslediti svim
ponuĊaĉima za koje ima dokaz da su preuzeli konkursnu dokumentaciju.
DATUM:
___________________________
Ovlašćeno lice:
___________________________
POTPIS:
___________________________
M.P.
0/ 438
OPŠTINA TUTIN
Tutin, Husein-bega Gradašĉevića br. 7
IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme
i ostali radovi.
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA BROJ 404-25-2014
Krajnji rok za dostavlјanje ponuda:
Javno otvaranje ponuda:
Datum i vreme:
30. septembar 2014. godine do 14,00 sati
30. septembar 2014. godine u 15,00 sati
avgust, 2014. godine
1/ 438
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
u otvorenom postupku za javnu nabavku
broj 404-25-2014
IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme
i ostali radovi.
Konkursna dokumentacija sadrţi:
Poglavlјe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv poglavlјa
Opšti podaci o javnoj nabavci
Podaci o predmetu javne nabavke
Uputstvo ponuĊaĉima kako da saĉine ponudu
Obrazac ponude
Uslovi za uĉešće i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova
Model ugovora
Obrazac troškova pripreme ponude
Izjava o nezavisnoj ponudi
Tehniĉke karakteristike (specifikacija)
2/ 438
1
1.1
OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
PODACI O NARUĈIOCU
Naruĉilac je Opština Tutin, Tutin, Ul. Husein-bega Gradašĉevića br. 7.
Internet adresa naruĉioca: www.tutin.rs
1.2
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
1.3
PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet Javne nabavke broj 404-25-2014 je IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja,
nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi.
1.4 CILj POSTUPKA
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaklјuĉenja ugovora o javnoj nabavci.
1.5
KONTAKT
Informacije u vezi sa javnom nabavkom 404-25/2014, mogu se dobiti svakog radnog dana u
periodu od 8-15 ĉasova na telefon 020-811-608, kontakt osoba je Hasim Ĉalaković,
[email protected]
2
2.1
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
OPIS PREDMETA NABAVKE, NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REĈNIKA
NABAVKE
Predmet javne nabavke broj 404-25/2014 - IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja,
nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi.
42912350 – Oprema za postrojenje za filtriranje,
45315100 – Postavljanje elektrotehniĉke instalacije,
45350000 – Mašinske instalacijie,
45400000 – Završni graĊevinski radovi.
3/ 438
3
UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE PONUDU
3.1 PODACI O JEZIKU NA KOME PONUDA MORA BITI SASTAVLjENA
Ponuda i dokazi koji se podnose uz ponudu moraju biti sastavlјeni na srpskom jeziku.
Postupak se vodi na srpskom jeziku.
3.2
NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAĈINјENA
Ponude se pripremaju u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda objavlјenim na Portalu javnih
nabavki od 25. avgusta 2014. godine, internet sajtu Naruĉioca 1 i Portalu sluţbenih glasila
Republike Srbije u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
Konkursna dokumentacija se preuzima preko Portala javnih nabavki i internet sajta Naruĉioca 1
www.tutin.rs, zaklјuĉno sa istekom roka za podnošenje ponuda.
Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom - Ponuda za JAVNU NABAVKU BROJ:
404-25/2014– IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske
opreme i ostali radovi. (NE OTVARATI).
PonuĊaĉ je duţan da na koverti naznaĉi naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.
Ponude se dostavlјaju putem pošte ili liĉno svakog radnog dana 08,00 -15,00 ĉasova, na adresu
Naruĉioca – OPŠTINA TUTIN, Ul. Husein-bega Gradašĉevića br.7, 36320 Tutin
Krajnji rok za dostavlјanje ponuda je 30. septembar 2014. godine i to do 14.00 ĉasova.
Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim.
Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okonĉanju postupka otvaranja će biti vraćene
ponuĊaĉu, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.
3.3
MESTO, DAN I SAT OTVARANјA PONUDA, PODNOŠENјE PUNOMOĆJA
Javno otvaranje ponuda će se obaviti 30. septembra 2014. godine, u 15.00 ĉasova u prostorijama
opštine tutin, Tutin, Ul. Husein-bega Gradašĉevića 7, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika
ponuĊaĉa.
Predstavnici ponuĊaĉa su duţni da, pre poĉetka otvaranja ponuda, Komisiji za Javnu nabavku
dostave punomoćja za uĉešće u postupku otvaranja ponuda.
Punomoćje se dostavlјa u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuĊaĉa, overeno peĉatom i
potpisano od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa.
3.4
PODACI O OBAVEZNOJ SADRŢINI PONUDE
Obaveznu sadrţinu ponude ĉine Obrazac ponude, svi dokazi (prilozi) traţeni konkursnom
dokumentacijom kao i popunjeni, potpisani i overeni svi obrasci iz konkursne dokumentacije.
4/ 438
Ponuda mora da sadrţi sve dokaze traţene konkursnom dokumentacijom.
Dokazi mogu biti u neoverenim fotokopijama. Izabrani ponuĊaĉ će, u roku koji odredi Naruĉilac,
ne kraćem od 5 (pet) dana od dana prijema pisanog poziva Naruĉioca, dostaviti na uvid traţeni
original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. ZJN.
Ako ponuĊaĉ u ostavlјenom, primerenom roku koji ne moţe biti kraći od pet dana, ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju traţenih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatlјivu.
PonuĊaĉi koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da
dostave dokaz iz ĉl. 75. stav 1. taĉ. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je
javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.
PonuĊaĉi koji su registrovani u Registru ponuĊaĉa koji vodi Agencija za privredne registre ne
moraju da dostave dokaze iz ĉl. 77. stav 1. taĉ. od 1) do 4).
PonuĊaĉ ima obavezu da u svojoj ponudi jasno navede da se nalazi u Registru ponuĊaĉa, ukoliko
na taj naĉin ţeli da dokaţe ispunjenost uslova iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona o javnim
nabavkama.
Naruĉilac zadrţava pravo provere dostavlјenih dokaza od strane ponuĊaĉa. Ukoliko se tom
prilikom ustanovi da kopija traţenog dokaza ne odgovara u potpunosti originalu tog dokaza,
ponuda će se odbiti kao neprihvatlјiva.
Naruĉilac neće odbiti ponudu kao neprihvatlјivu, ukoliko ne sadrţi dokaz odreĊen konkursnom
dokumentacijom, ako ponuĊaĉ navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su
traţeni u okviru uslova javno dostupni.
PonuĊaĉ je duţan da, na naĉin definisan konkursnom dokumentacijom, popuni, overi peĉatom i
potpiše sve obrasce iz konkursne dokumentacije.
Obrasce PonuĊaĉ mora popuniti ĉitko, odnosno duţan je upisati podatke u, za njih predviĊena
prazna polјa ili zaokruţiti već date elemente u obrascima, tako da obrasci budu u potpunosti
popunjeni, a sadrţaj jasan i nedvosmilen.
Na svakom obrascu konkursne dokumentacije je navedeno ko je duţan da obrazac overi peĉatom
i potpiše i to:
- Ukoliko ponudu podnosi ponuĊaĉ koji nastupa samostalno, svaki obrazac mora biti
overen i potpisan od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa;
- Ukoliko ponudu podnosi ponuĊaĉ koji nastupa sa podizvoĊaĉem, obrasci koji se odnose
na podizvoĊaĉe mogu biti overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa ili od
strane ovlašćenog lica podizvoĊaĉa.
- Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, obrasci koji se odnose na ĉlana grupe mogu
biti overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica nosioca posla ili ovlašćenog lica ĉlana
grupe ponuĊaĉa.
5/ 438
Obrasce koji su u konkretnom sluĉaju neprimenjivi, ponuĊaĉ nije u obavezi da potpiše, overi i
dostavi.
3.5
PONUDA SA VARIJANTAMA
Ponuda sa varijantama nije dozvolјena.
3.6
NAĈIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
PonuĊaĉ moţe da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu pisanim obaveštenjem pre isteka roka
za podnošenje ponuda.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naruĉioca – Opština Tutin, Ul.
Husein-bega Gradašĉevića br. 7, 36320 Tutin, sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku radova – IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog
postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi JN br. 404-25/2014 - NE
OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku radova – IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog
postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi JN br. 404-25/2014 - NE
OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku radova – IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog
postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi JN br. 404-25/2014 - NE
OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku radova – IzvoĊenje radova na izgradnji
filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi JN br. 40425/2014 - NE OTVARATI” .
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa. U sluĉaju da ponudu podnosi
grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuĊaĉa i navesti nazive i
adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuĊaĉ ne moţe da povuĉe niti da menja svoju ponudu.
Ponuda ne moţe biti izmenjena posle isteka roka za podnošenje ponuda.
Ukoliko se izmena ponude odnosi na ponuĊenu cenu, cena mora biti izraţena u dinarskom
iznosu, a ne u procentima. Izmenjenu cenu dostaviti na obrascu ponude uz priloţeni predmer i
predraĉun radova koji je usklaĊen sa izmenom ponude.
3.7
ISPRAVKA GREŠKE U PODNETOJ PONUDI
Ukoliko ponuĊaĉ naĉini grešku u popunjavanju, duţan je da istu izbeli i pravilno popuni, a mesto
naĉinjene greške parafira i overi peĉatom.
6/ 438
Naruĉilac moţe uz saglasnost ponuĊaĉa da izvrši ispravke raĉunskih grešaka uoĉenih prilikom
razmatranja ponude po okonĉanom postupku otvaranja ponuda uzimajući kao relevantnu cenu po
jedinici mere.
Proveru raĉunske taĉnosti ponuda i greške, ukoliko ih bude, Naruĉilac će ispravlјati na sledeći
naĉin:
-
Ukoliko postoji razlika u iznosu izraţenom brojem i slovima, iznos izraţen slovima
smatraće se taĉnim;
-
Ukoliko nije taĉan proizvod jediniĉne cene i koliĉine, jediniĉna cena će se smatrati
taĉnom, osim u iznosima koji su dati paušalno.
-
Ukoliko cena za neku poziciju nije data smatraće se da je vrednost radova na toj poziciji
uklјuĉena u vrednost drugih radova
-
Ukoliko jediniĉna cena za neku poziciju nije data, ali jeste izraĉunata vrednost te pozicije,
jediniĉna cena te pozicije će se izraĉunati kao koliĉnik vrednosti te pozicije i koliĉine.
3.8
SAMOSTALNO PODNOŠENјE PONUDE
Ponudu moţe podneti ponuĊaĉ koji nastupa samostalno.
PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu, ne moţe istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj
ponudi ili kao podizvoĊaĉ, niti isto lice moţe uĉestvovati u više zajedniĉkih ponuda.
3.9
PONUDA SA PODIZVOĐAĈEM
Ponudu moţe podneti ponuĊaĉ koji nastupa sa podizvoĊaĉima.
PonuĊaĉ je duţan da u ponudi navede da li će izvršenje nabavke delimiĉno poveriti podizvoĊaĉu i
da navede u svojoj ponudi, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvoĊaĉu, a
koji ne moţe biti veći od 50 % , kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvoĊaĉa.
Ako ponuĊaĉ u ponudi navede da će delimiĉno izvršenje nabavke poveriti podizvoĊaĉu, duţan je
da navede naziv podizvoĊaĉa, a ukoliko ugovor izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa bude zaklјuĉen, taj
podizvoĊaĉ će biti naveden u ugovoru.
PonuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz ĉlana 75.
stav 1. taĉ 1) do 4) ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. stav 1. taĉka 5) ZJN za deo
nabavke koji će izvršiti preko podizvoĊaĉa.
Ako je za izvršenje dela javne nabavke ĉija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne
nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz ĉlana 75. stav 1. taĉka 5) ZJN ponuĊaĉ moţe
dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvoĊaĉa kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.
7/ 438
PonuĊaĉ ne moţe angaţovati kao podizvoĊaĉa lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom
naruĉilac će realizovati sredstvo obezbeĊenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora
naruĉilac pretrpeo znatnu štetu.
PonuĊaĉ moţe angaţovati kao podizvoĊaĉa lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani
podizvoĊaĉa nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice
ispunjava sve uslove odreĊene za podizvoĊaĉa i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naruĉioca.
3.10 ZAJEDNIĈKA PONUDA
Ponudu moţe podneti grupa ponuĊaĉa kao zajedniĉku ponudu.
Svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa mora da ispuni uslove i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz
ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju i dokazuju zajedno.
Uslov iz ĉlana 75. stav 1. taĉka 5) ZJN duţan je da ispuni ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa kojem je
povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.
Sastavni deo zajedniĉke ponude je sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema
naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke o:
1) ĉlanu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati
grupu ponuĊaĉa pred naruĉiocem;
2) ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa potpisati ugovor;
3) ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa dati sredstvo obezbeĊenja;
4) ponuĊaĉu koji će izdati raĉun;
5) raĉunu na koji će biti izvršeno plaćanje;
6) obavezama svakog od ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa za izvršenje ugovora
PonuĊaĉi koji podnesu zajedniĉku ponudu odgovaraju neograniĉeno solidarno prema naruĉiocu.
Zadruga moţe podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za raĉun zadrugara ili zajedniĉku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa ZJN.
Ako zadruga podnosi zajedniĉku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograniĉeno solidarno odgovaraju zadrugari.
3.11 NAĈIN, USLOVI PLAĆANјA I GARANTNI ROK
3.11.1 Zahtevi u pogledu naĉina, roka i uslova plaćanja
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun ponuĊaĉa. Rok plaćanja je do 45 dana od dana prijema
privremene situacije odnosno okonĉane situacije, saĉinjene na osnovu overene graĊevinske
8/ 438
knjige izvedenih radova i jediniĉnih cena iz ponude, i potpisanim od strane struĉnog nadzora, uz
vaţeću bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla i polisu osiguranja.
PonuĊaĉu je dozvolјeno da zahteva avans u iznosu od 15 %.
Okonĉana situacija mora iznositi minimum 10% od ugovorene vrednosti.
Zapisnik o primopredaji radova je sastavni deo okonĉane situacije, kao osnov za plaćanje.
3.11.2 Zahtevi u pogledu garantnog roka
Minimalni garantni rok za izvedene radove iznosi dve godine raĉunajući od dana primopredaje
radova. Za ugraĊene materijale vaţi garantni rok u skladu sa uslovima proizvoĊaĉa, koji teĉe od
dana izvršene primopredaje radova Naruĉiocu.
3.11.3 Zahtev u pogledu roka izvoĊenja radova
Rok za izvoĊenje radova je minimalno 220 dana a maksimalno 260 kalendarskih dana.
3.11.4 Zahtev u pogledu roka vaţenja ponude
Rok vaţenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.
3.12 VALUTA I NAĈIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŢENA CENA
U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uraĉunatim svim
troškovima koje ponuĊaĉ ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu
ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
Cena je fiksna i ne moţe se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobiĉajeno niska cena, naruĉilac će postupiti u skladu sa ĉlanom 92.
ZJN.
Cenu je potrebno izraziti numeriĉki i tekstualno, pri ĉemu tekstualno izraţena cena ima prednost
u sluĉaju nesaglasnosti.
3.13 PODACI O DRŢAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU
ILI SLUŢBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE
GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM
OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŢIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANјU,
USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENјE UGOVORA O
JAVNOJ NABAVCI
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i
privrede.
Podaci o zaštiti ţivotne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu ţivotne sredine i u
Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite ţivotne sredine.
9/ 438
Podaci o zaštiti pri zapošlјavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada,
zapošlјavanja i socijalne politike.
3.14 PODACI O VRSTI, SADRŢINI, NAĈINU PODNOŠENјA, VISINI I ROKOVIMA
OBEZBEĐENјA ISPUNјENјA OBAVEZA PONUĐAĈA
PonuĊaĉ koji nastupa samostalno, ponuĊaĉ koji nastupa sa podizvoĊaĉima, odnosno grupa
ponuĊaĉa je u obavezi da uz ponudu dostavi bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude i pisma o
namerama banke za izdavanje bankarskih garancija i to:
1.
Bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude – original, sa naznaĉenim iznosom od 10%
od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a, sa rokom vaţenja 90 dana od dana javnog
otvaranja ponuda, koja mora biti neopoziva, bez prava na prigovor, bezuslovna i plativa
na prvi poziv – original - u korist opštine Tutin (Naruĉilac 1)
Naruĉilac će bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude aktivirati i u sledećim sluĉejevima:
a) ako ponuĊaĉ ĉija je ponuda izabrana kao najpovolјnija odbije da zaklјuĉi
ugovor o javnoj nabavci
b) ako izabrani ponuĊaĉ u roku od 15 dana od dana zaklјuĉenja ugovora,
Naruĉiocu ne dostavi bankarsku garanciju za povraćaj avansa i bankarsku garanciju za
dobro izvršenje posla;
v) ako izabrani ponuĊaĉ u roku od 15 dana od dana zaklјuĉenja ugovora,
Naruĉiocu ne dostavi polisu osiguranja.
2.
Pisma o namerama banke za izdavanje bankarskih garancija - original, koje moraju biti
neopozive, bez prava na prigovor, bezuslovne i plative na prvi poziv i to:
a) Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za povraćaj avansa u
iznosu traţenog avansa sa rokom vaţenja do konaĉnog izvršenja posla
b) Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla u
iznosu od 10% od vrednosti ugovora i sa rokom vaţenja najmanje pet dana duţe od isteka
roka za konaĉno izvršenje posla, odnosno 15% od vrednosti ugovora, u sluĉaju iz ĉlana
83. stav 12. ZJN
v) Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za otklanjanje grešaka u
garantnom roku u iznosu od 10% od vrednosti ugovora i sa rokom vaţenja pet dana duţim
od ugovorenog garantnog roka.
Napomena: iznosi navedeni u pismu o namerama banke mogu biti izraţeni nominalno ili
procentualno od vrednosti ponude, pri ĉemu uzimati u obzir ukupnu vrednost ponude izraţenu u
dinarima bez PDV-a, bankarske garancije moraju glasiti na opštinu Tutin (Naruĉlac 1).
PonuĊaĉ ĉija ponuda bude izabrana kao najpovolјnija duţan je da dostavi Naruĉiocu bankarsku
garanciju za povraćaj avansnog plaćanja u roku od 15 dana od dana zaklјuĉenja ugovora, a
bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla dostavi u roku od 15 dana od dana zaklјuĉenja
10/ 438
ugovora, Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku predaje se Korisniku u
trenutku primopredaje radova.
3.
Izjava o pribavlјanju polise osiguranja za objekat u izgradnji i polise osiguranja od
odgovornosti za štetu priĉinjenu trećim licima i stvarima trećih lica za sve vreme izgradnje,
tj. do predaje radova Naruĉiocu i Korisniku i potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.
PonuĊaĉ ĉija ponuda bude izabrana kao najpovolјnija duţan je da u roku od 15 dana od dana
zaklјuĉenja ugovora Naruĉiocu dostavi polisu osiguranja za objekat u izgradnji i polisu
osiguranja od odgovornosti za štetu priĉinjenu trećim licima i stvarima trećih lica, sa vaţnošću za
ceo period izvoĊenja radova, u svemu prema vaţećim zakonskim propisima.
Naruĉilac će vratiti bankarske garancije ponuĊaĉima s kojima nije zaklјuĉen ugovor, odmah po
zaklјuĉenju ugovora sa izabranim ponuĊaĉem.
3.15 POVERLjIVI PODACI
Naruĉilac je duţan da:
1) ĉuva kao poverlјive sve podatke o ponuĊaĉima sadrţane u ponudi koje je kao takve, u
skladu sa ZJN, ponuĊaĉ oznaĉio u ponudi;
2) odbije davanje informacije koja bi znaĉila povredu poverlјivosti podataka dobijenih u
ponudi;
3) ĉuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica, ponuĊaĉa i podnosilaca prijava, kao
i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava.
Neće se smatrati poverlјivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz
ponude koji su od znaĉaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.
3.16 DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNјENјA U VEZI SA PRIPREMANјEM
PONUDA
Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku (putem pošte na adresu Naruĉioca, elektronske pošte
na e-mail [email protected] ili faksom na broj 020/811-035 traţiti od Naruĉioca dodatne
informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem i podnošenjem ponude, najkasnije pet dana pre
isteka roka za podnošenje ponude. Osoba za kontakt je Refik sadiković, telefon 020/811-608,
svakog radnog dana 08.00 – 15.00 ĉasova.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. 404-25/2014”.
Naruĉilac je duţan da u roku od tri dana od dana prijema zahteva, pošalјe odgovor u pisanom
obliku i da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet
stranici. Traţenje dodatnih informacija ili pojašnjenja telefonom nije dozvolјeno.
PonuĊaĉi su duţni da se uvere u sve uslove gradnje, tehniĉku dokumentaciju, kao i da steknu
kompletan uvid u sve informacije koje su neophodne za pripremu ponude, na lokaciji na kojoj će
11/ 438
se radovi i izvoditi. Obilazak lokacije i uvid u postojeću dokumentaciju biće organizovan u
dogovoru sa osobom zaduţenom za obilazak lokacije, a to je Hasim Ĉalaković, telefon 020-811608, u periodu od 08,00 do 15,00 ĉasova.
3.17 IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Ako naruĉilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, duţan je da produţi rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
produţenju roka za podnošenje ponuda.
Ako u roku predviĊenom za podnošenje ponude izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju,
Naruĉilac će bez odlaganja i bez naknade te izmene ili dopune dostaviti zainteresovanim licima
koja su dostavila Potvrdu o preuzimanju konkursne dokumentacije i time dokazala da su do tog
trenutka preuzela konkursnu dokumentaciju. Naruĉilac će izmene i dopune konkursne
dokumentacije objaviti na Portalu javnih nabavki i sajtu www.tutin.rs na kome je objavlјena i
konkursna dokumentacija.
Ponude se pripremaju u skladu sa konkursnom dokumentacijom i izmenama i dopunama
konkursne dokumentacije.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije vaţiće samo ukoliko su uĉinjene u pisanoj formi.
Usmene izjave ili izjave date na bilo koji drugi naĉin od strane Naruĉioca, neće ni u kom pogledu
obavezivati Naruĉioca.
3.18 KOMUNIKACIJA
Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavlјanjem poslova javnih nabavki odvija
pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom.
Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavlјen od strane naruĉioca ili ponuĊaĉa putem
elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavlјanje duţna je da od druge strane
zahteva da na isti naĉin potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana duţna i da uĉini kada je
to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavlјanje.
3.19 DODATNA OBJAŠNјENјA OD PONUĐAĈA POSLE OTVARANјA PONUDA I
KONTROLA KOD PONUĐAĈA ODNOSNO NјEGOVOG PODIZVOĐAĈA
Naruĉilac moţe pisanim putem da zahteva od ponuĊaĉa dodatna objašnjenja koja će mu pomoći
pri pregledu, vrednovanju i uporeĊivanju ponuda, a moţe da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuĊaĉa,
odnosno njegovih podizvoĊaĉa.
Naruĉilac moţe, uz saglasnost ponuĊaĉa, da izvrši ispravke raĉunskih grešaka uoĉenih prilikom
razmatranja ponude po okonĉanom postupku ovaranja ponuda.
U sluĉaju razlike izmeĊu jediniĉne i ukupne cene, merodavna je jediniĉna cena.
Ako se ponuĊaĉ ne saglasi sa ispravkom raĉunskih grešaka, Naruĉilac će njegovu ponudu odbiti
kao neprihvatlјivu.
Ako naruĉilac oceni da ponuda sadrţi neuobiĉajeno nisku cenu, duţan je da od ponuĊaĉa zahteva
detalјno obrazloţenje svih njenih sastavnih delova koje smatra merodavnim, a naroĉito navode u
12/ 438
pogledu ekonomike naĉina gradnje, proizvodnje ili izabranih tehniĉkih rešenja, u pogledu
izuzetno povolјnih uslova koji ponuĊaĉu stoje na raspolaganju za izvršenje ugovora ili u pogledu
originalnosti proizvoda, usluga ili radova koje ponuĊaĉ nudi.
Neuobiĉajeno niska cena u smislu ZJN je ponuĊena cena koja znaĉajno odstupa u odnosu na
trţišno uporedivu cenu i izaziva sumnju u mogućnost izvršenja javne nabavke u skladu sa
ponuĊenim uslovima.
3.20 RELEVANTNI DOKAZ PO RANIJE ZAKLjUĈENIM UGOVORIMA
/NEGATIVNE REFERENCE
Naruĉilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuĊaĉ u prethodne tri godine u
postupku javne nabavke:
1) postupao suprotno zabrani iz ĉl. 23. i 25. ZJN;
2) uĉinio povredu konkurencije;
3) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaklјuĉi
ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodelјen;
4) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeĊenja na šta se u ponudi obavezao.
Naruĉilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz koji potvrĊuje da ponuĊaĉ nije ispunjavao
svoje obaveze po ranije zaklјuĉenim ugovorima o javnim nabavkama koji su se odnosili na isti
predmet nabavke, za period od prethodne tri godine.
Dokaz iz st. 1. i 2. ovog ĉlana moţe biti:
1) pravosnaţna sudska odluka ili konaĉna odluka drugog nadleţnog organa;
2) isprava o realizovanom sredstvu obezbeĊenja ispunjenja obaveza u postupku javne
nabavke ili ispunjenja ugovornih obaveza;
3) isprava o naplaćenoj ugovornoj kazni;
4) reklamacije potrošaĉa, odnosno Korisnika, ako nisu otklonjene u ugovorenom roku;
5) izveštaj nadzornog organa o izvedenim radovima koji nisu u skladu sa projektom,
odnosno ugovorom;
6) izjava o raskidu ugovora zbog neispunjenja bitnih elemenata ugovora data na naĉin i
pod uslovima predviĊenim zakonom kojim se ureĊuju obligacioni odnosi;
7) dokaz o angaţovanju na izvršenju ugovora o javnoj nabavci lica koja nisu oznaĉena u
ponudi kao podizvoĊaĉi, odnosno ĉlanovi grupe ponuĊaĉa;
8) drugi odgovarajući dokaz primeren predmetu javne nabavke, odreĊen konkursnom
dokumentacijom, koji se odnosi na ispunjenje obaveza u ranijim postupcima javne nabavke ili po
ranije zaklјuĉenim ugovorima o javnim nabavkama.
Naruĉilac će zahtevati dodatno obezbeĊenje ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko predmet javne
nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuĊaĉ dobio negativnu referencu, u vrednosti ne
većoj od 15% od ponuĊene cene.
Ako je predmet javne nabavke istovrsan predmetu za koji je ponuĊaĉ dobio negativnu referencu,
naruĉilac će ponudu ponuĊaĉa koji je na spisku negativnih referenci odbiti kao neprihvatlјivu .
PonuĊaĉ koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u
skladu sa ĉlanom 83. ZJN, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan
predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuĊaĉu bude dodelјen ugovor, duţan je da u
13/ 438
trenutku zaklјuĉenja ugovora preda naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje
posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za
dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%, (umesto 10%.) od ukupne vrednosti ugovora
bez PDV-a, sa rokom vaţnosti koji je 30 (trideset) dana duţi od isteka roka za konaĉno izvršenje
posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost
bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produţi.
3.21 KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Elementi kriterijuma su:
-ponuĊena cena 90 pondera
-garantni period 10
Broj pondera za odreĊeni kriterijum će se izraĉunavati na sledeći naĉin:
1)
Broj pondera za ponuĊenu cenu po formuli:
C min
C= --------------x 90
C pon
C = broj ostvarenih bodova na osnovu ponuĊene cene
C pon = cena ponuĊaĉa
C min = minimalna ponuĊena cena
2)
Broj pondera za garantni period
G.p.p
G.p- ----------------------------------------------- x 10
Najduži ponuđeni garantni period
G.p= broj ostvarenih bodova na osnovu ponuĊenog garantnog perioda
G.p.p= garantni period ponuĊaĉa iz ponude koja se ocenjuje
Garancija se odnosi na ugraĊenu opremu
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa istim brojem pondera izbor najpovolјnije ponude
će se izvršiti na taj naĉin što će biti izabrana ponuda ponuĊaĉa koji je ponudio niţu cenu.
U situaciji kada dva ili više ponuĊaĉa koji su osvoili isti broj pondera i ponudili istu cenu, izbor
najpovolјnije ponude će se izvršiti na taj naĉin što će biti izabrana ponuda ponuĊaĉa koji je
ponudio duţi garantni period.
U situaciji kada dva ili više ponuĊaĉa koji su osvoili isti broj pondera, ponudili istu cenu i isti
garantni rok, izbor najpovolјnije ponude će se izvršiti na taj naĉin što će biti izabrana ponuda
ponuĊaĉa koji je traţio manji iznos avansa.
3.22 POŠTOVANјE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŢEĆIH PROPISA
PonuĊaĉ je duţan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu,
zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava
14/ 438
intelektualne svojine. (Obrazac Izjava ponuĊaĉa o poštovanju vaţećih propisa o zaštiti na radu,
zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine).
3.23 KORIŠĆENјE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH
PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuĊaĉ.
3.24 NAĈIN I ROK ZA PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAĈA
Zahtev za zaštitu prava moţe da podnese ponuĊaĉ, odnosno svako zainteresovano lice, ili
poslovno udruţenje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republiĉkoj komisiji, a predaje naruĉiocu. Primerak zahteva
za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlјa Republiĉkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava
se dostavlјa neposredno, elektronskom poštom na e-mail: [email protected], faksom na broj
0020/811-035 ili preporuĉenom pošilјkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se moţe
podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naruĉioca, osim ukoliko ZJN
nije drugaĉije odreĊeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naruĉilac obaveštava sve uĉesnike
u postupku javne nabavke, odnosno objavlјuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih
nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadrţina poziva za podnošenje
ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primlјen od
strane naruĉioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na naĉin
dostavlјanja. U tom sluĉaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za
podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz ĉl. 108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne
nabavke iz ĉl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana prijema
odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naruĉioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre
isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naruĉioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je duţan da na raĉun budţeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od
80.000,00 dinara ukoliko osporava odreĊenu radnju naruĉioca pre otvaranja ponuda na broj ţiro
raĉuna: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate:
Republiĉka administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi (broj konkretne
javne nabavke), korisnik: budţet Republike Srbije.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 80.000,00 dinara
ukoliko ponuĊena cena ponuĊaĉa kojem je dodelјen ugovor nije veća od 80.000.000 dinara,
odnosno taksa iznosi 0,1 % ponuĊene cene ponuĊaĉa kojem je dodelјen ugovor ako je ta vrednost
veća od 80.000.000 dinara.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju
naruĉioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi
postupka, taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke (koju će
15/ 438
podnosilac saznati na otvaranju ponuda ili iz zapisnika o otvaranju ponuda) nije veća od
80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako je ta
vrednost veća od 80.000.000 dinara.
Postupak zaštite prava ponuĊaĉa regulisan je odredbama ĉl. 138. - 167. ZJN.
3.25 ROK ZA DONOŠENјE ODLUKE O DODELI UGOVORA
Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je 25 dana od dana otvaranja ponuda.
3.26 ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLjUĈEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaklјuĉen sa ponuĊaĉem kojem je dodelјen ugovor u roku od 8
dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana 149. ZJN.
U sluĉaju da je podneta samo jedna ponuda naruĉilac moţe zaklјuĉiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa ĉlanom 112. stav 2. taĉka 5) ZJN.
3.27 OBUSTAVA JAVNE NABAVKE
Naruĉilac je duţan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu
ugovora iz ĉlana 107. ZJN.
Naruĉilac moţe da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se
nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se zapoĉeti postupak
okonĉa, odnosno usled kojih je prestala potreba Naruĉioca za predmetnom nabavkom zbog ĉega
se neće ponavlјati u toku iste budţetske godine odnosno u narednih šest meseci.
3.28 UVID U DOKUMENTACIJU
PonuĊaĉ ima pravo da izvrši uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke posle
donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka o ĉemu moţe podneti
pismeni zahtev naruĉiocu.
Naruĉilac je duţan da licu iz prethodnog stava, omogući uvid u dokumentaciju i kopiranje
dokumentacije iz postupka o trošku podnosioca zahteva, u roku od dva dana od dana prijema
pisanog zahteva, uz obavezu da zaštiti podatke u skladu sa ĉl. 14. i 15. ZJN.
3.29 TROŠKOVI PRIPREMANјA PONUDE
PonuĊaĉ moţe da u okviru ponude dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude.
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isklјuĉivo ponuĊaĉ i ne moţe traţiti od naruĉioca
naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavlјen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je
duţan da ponuĊaĉu nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu sa
tehniĉkim specifikacijama naruĉioca i troškove pribavlјanja sredstva obezbeĊenja, pod uslovom
da je ponuĊaĉ traţio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
16/ 438
Obrazac 1
4 OBRAZAC PONUDE
1. Opšti podaci o: ponuĊaĉu / ponuĊaĉu iz grupe ponuĊaĉa / podizvoĊaĉu:
Skraćeni naziv:___________________________________________________________
Sedište i adresa: _________________________________________________________
Matiĉni broj:_________________PIB: ______________________
Osoba za kontakt: _________________________________________
a) ponuĊaĉ koji nastupa samostalno
ponuĊaĉa g) podizvoĊaĉ (zaokruţiti)
b) ponuĊaĉ – nosiilac posla v) ponuĊaĉ iz grupe
Skraćeni naziv:___________________________________________________________
Sedište i adresa: _________________________________________________________
Matiĉni broj:_________________PIB: ______________________
Osoba za kontakt: _________________________________________
a) ponuĊaĉ koji nastupa samostalno
ponuĊaĉa g) podizvoĊaĉ (zaokruţiti)
b) ponuĊaĉ – nosiilac posla v) ponuĊaĉ iz grupe
Skraćeni naziv:___________________________________________________________
Sedište i adresa: _________________________________________________________
Matiĉni broj:_________________PIB: ______________________
Osoba za kontakt: _________________________________________
a) ponuĊaĉ koji nastupa samostalno
ponuĊaĉa g) podizvoĊaĉ (zaokruţiti)
b) ponuĊaĉ – nosiilac posla v) ponuĊaĉ iz grupe
Skraćeni naziv:___________________________________________________________
Sedište i adresa: _________________________________________________________
Matiĉni broj:_________________PIB: ______________________
Osoba za kontakt: _________________________________________
a) ponuĊaĉ koji nastupa samostalno
ponuĊaĉa g) podizvoĊaĉ (zaokruţiti)
b) ponuĊaĉ – nosiilac posla v) ponuĊaĉ iz grupe
17/ 438
NAPOMENA: Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka u slučaju većeg broja
ponuđača iz grupe ponuđača ili podizvođača
2. Na osnovu objavlјenog poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 404-25/2014 IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme
i ostali radovi, dostavlјamo
PONUDU broj ______________od ___. ___. _______.godine
Da kvalitetno izvršimo sve radove u skladu sa navedenim uslovima iz Konkursne dokumentacije,
poštujući sve vaţeće propise i standarde, na naĉin:
a) samostalno
b) zajedniĉka ponuda
c) sa podizvoĊaĉem
3.
Ukupna vrednost ponude izraţena u dinarima bez PDV:
Slovima:
PDV:
20 %
Ukupna vrednost ponude izraţena u dinarima sa PDV
Slovima:
4. Rok završetka radova iznosi ____________ kalendarskih dana od dana uvoĊenja u posao.
5.Garantni rok za sve radove je ___ ( _______ ) godine, od dana primopredaje radova. (ne
kraći od 2 godine).
6. Garantni rok koji daje izvoĊaĉ radova na ugraĊenu opremu-dobra
je___________(_______) godine, od dana primopredaje radova.(ne kraći od 2 godine, bez obzira
na garantni rok proizvoĊaĉa opreme-dobara)
7.Uz ponudu prilaţemo priloge i dokaze traţene konkursnom dokumentacijom
8.Vaţenje ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda.
9.Naĉin plaćanja: a) avans ____% (najviše do 15%)
b) bez avansa
10.Podaci o delu predmeta nabavke koji će biti izvršen preko podizvoĊaĉa, procenat ukupne
vrednosti nabavke koji će biti poveren podizvoĊaĉu:
18/ 438
Naziv podizvoĊaĉa
Datum:
Pozicija radova koje
Vrednost radova sa
izvodi
PDV
Procenat u odnosu na
ukupnu vrednost
ponuĊene cene sa PDV
Potpis ovlašćenog lica
_______________
___________________________
М.P.
Napomene:
Obrazac ponude ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da su taĉni
podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa
ponuĊaĉa moţe da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz
grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa moţe da odredi jednog ponuĊaĉa iz grupe koji će popuniti,
potpisati i peĉatom overiti obrazac ponude.
19/ 438
5
USLOVI ZA UĈEŠĆE I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNјENOST TIH
USLOVA
Ponuda treba da sadrţi sve dokaze (priloge) i obrasce definisane konkursnom dokumentacijom.
Pravo uĉešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za uĉešće u
postupku javne nabavke, u skladu sa ĉlanom 75. ZJN. Ispunjenost uslova iz ĉlana 75. ZJN,
ponuĊaĉ dokazuje dostavlјanjem dokaza uz ponudu iz ĉlana 77. ZJN, koji mogu bitu u
neoverenim fotokopijama i u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
Ukoliko podnosi zajedniĉku ponudu, svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa mora da ispuni obavezne
uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno, osim ako
naruĉilac iz opravdanih razloga ne odredi drugaĉije.
Uslov iz ĉlana 75. stav 1. taĉka 5) ZJN duţan je da ispuni ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa kojem je
povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.
U sluĉaju da nastupa sa podizvoĊaĉima, ponuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o
ispunjenosti obaveznih uslova iz ĉlana 75. stav 1. taĉ 1) do 4) ZJN, a dokaz o ispunjenosti uslova
iz ĉlana 75. stav 1. taĉka 5) ,za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvoĊaĉa.
Ako je za izvršenje dela javne nabavke ĉija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne
nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz ĉlana 75. stav 1. taĉka 5) ZJN ponuĊaĉ moţe
dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvoĊaĉa kojem je poverio izvršenje tog dela nabavke.
Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavlјati u neoverenim kopijama, a naruĉilac moţe pre
donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuĊaĉa, ĉija je ponuda na osnovu izveštaja
komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovolјnija, da dostavi na uvid original ili overenu
kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju traţeni dokazi, ponuĊaĉ moţe, umesto
dokaza, priloţiti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću overenu
pred sudskim ili upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim organom te drţave.
Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti kojima
ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te drţave.
PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca a najkasnije u roku od pet dana
od dana nastanka promene o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne
nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaklјuĉenja ugovora, odnosno tokom
vaţenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani naĉin.
PonuĊaĉ kome je naruĉilac dodelio ugovor je u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaklјuĉenja
ugovora dostavi detalјan dinamiĉki plan koji mora sadrţati sledeće pozicije, prva: priprema i
formiranje gradilišta i poslednja: otklanjanje nedostataka. Detalјan dinamiĉki plan dostaviti u šest
primeraka, po dva za svaku ugovornu stranu.
20/ 438
5.1
OBAVEZNI USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Obavezni uslovi koje ponuĊaĉ mora da ispuni:
da je registrovan kod nadleţnog organa, odnosno upisan u odgovarajući
1.Uslov
registar
Dokaz
Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra
(PRILOG br. 1)
nadleţnog Privrednog suda;
da on i njegov zakonski zastupnik nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela
kao ĉlan organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna
2.Uslov
dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo
primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare;
Pravno lice dostavlјa:
1) Izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda na ĉijem je podruĉju
sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili
ogranka stranog pravnog lica;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odelјenja (za organizovani
kriminal) Višeg suda u Beogradu;
3) Uverenje iz kaznene evidencije nadleţne policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika – zahtev za
izdavanje ovog uverenja moţe se podneti prema mestu roĊenja ali i
prema mestu prebivališta.
Dokaz
Ako je više zakonskih zastupnika potrebno je za svakog dostaviti uverenje iz
(PRILOG br. 2)
kaznene evidencije.
Fiziĉko lice/Preduzetnik dostavlјa:
1) uverenje iz kaznene evidencije nadleţne policijske uprave
Ministarstva unutrašnjih poslova - zahtev za izdavanje ovog
uverenja moţe se podneti prema mestu roĊenja ali i prema mestu
prebivališta.
3.Uslov
Dokaz
(PRILOG br. 3)
Napomena: Ovaj dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda
da mu nije izreĉena mera zabrane obavlјanja delatnosti, koja je na snazi
u vreme objavlјivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
Pravno lica dostavlјa: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije
izreĉena mera zabrane obavlјanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne
registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu
izreĉena mera zabrane obavlјanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnik dostavlјa: Potvrdu prekršajnog
suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavlјanja delatnosti, ili potvrda
Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je
kao privrednom subjektu izreĉena mera zabrane obavlјanja delatnosti, koja je
na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda Fiziĉko lice dostavlјa:
Potvrdu prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavlјanja
odreĊenih poslova.
21/ 438
4.Uslov
Dokaz
(PRILOG br. 4)
5.
Uslov
Dokaz
Napomena: Ovaj dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda odnosno mora biti izdat nakon objavlјivanja poziva za podnošenje
ponuda;
da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa
propisima Republike Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj
teritoriji;
Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio
dospele poreze i doprinose i uverenje nadleţne uprave lokalne samouprave da
je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu
Agencije za privatizaciju da se ponuĊaĉ nalazi u postupku privatizacije.
Napomena: Ovaj dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda
PonuĊaĉ je duţan da pri sastavlјanju ponude izriĉito navede da je
poštovao obaveze koje proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu,
zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da garantuje
da je imalac prava intelektualne svojine (čl. 75. st. 2. ZJN).
Potpisan o overen Obrazac Izjave ponuĊaĉa o poštovanju vaţećih propisa o
zaštiti na radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine. Izjava
mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa i overena
peĉatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti
potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa i
overena peĉatom.
NAPOMENA: PonuĊaĉi koji su registrovani u Registru ponuĊaĉa koji vodi Agencija za
privredne registre ne moraju da dostave dokaze iz ĉl. 77. st. 1. taĉ. od 1) do 4).
22/ 438
5.2
DODATNI USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Dodatni uslovi koje ponuĊaĉ mora da ispuni:
Da raspolaţe neophodnim finansijskim kapacitetom odnosno da je u
1. Uslov
prethodne 3 obraĉunske godine (2011, 2012, 2013) ostvario prihod u
minimalnom iznosu od 200.000.000,oo dinara
Izveštaj o bonitetu za javne nabavke (obrazac BON-JN) koji izdaje Agencija za
Dokaz
privredne registre, koji mora da sadrţi: statusne podatke ponuĊaĉa, saţeti bilans
(PRILOG br. 5)
stanja i bilans uspeha za prethodne tri obraĉunske godine (2011, 2012 i 2013).
1.Da raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom odnosno da je u
prethodnih 5 obraĉunskih godina (2009, 2010, 2011, 2012 i 2013) ostvario
poslovni prihod po osnovu izvedenih radova na izgradnji ili rekonstrukciji
postrojenja za preĉišćavanje vode ili sliĉnim objektima (postrojenja za preradu
odpadnih voda, crpne stanice) u iznosu od minimum 2000.000.000,oo dinara
bez PDV-a, od ĉega je izveo najmanje jedan posao u minimalnom iznosu od
60.000.000,00 dinara bez PDV-a
2. Uslov
2.Neophodno posedovanje licence I072M2 za izvoĊenje mašinskih instalacija na
objektima vodosnabdevanjai industriskih voda, hidrotehnike I hidroenergetike, koju
izdaje nadleţno Ministarstvo.
3.PonuĊaĉ mora da poseduje sertifikate preduzeća i to: SRPS ISO 9001:2008, SRPS
ISO 14001:2005, SRPS OHSAS 18001:2005, SRPS EN ISO 3834.
Dokaz
(PRILOG br. 6)
1.Potvrde i ugovori o izvoĊenju radova na izgradnji ili rekonstrukciji objektima
postrojenja za preĉišćavanje vode za piće u prethodnih 5 obraĉunskih godina
(2009, 2010, 2011, 2012 i 2013), u ukupnom iznosu od 200.000.000,oo dinara
bez PDV-a, od ĉega je izveo najmanje jedan posao u minimalnom iznosu od
60.000.000,00 dinara bez PDV-a, uz ugovor i potvrdu o izvedenim radovima
potrebno je dostaviti i okonĉanu situaciju.
2. – fotokopija rešenja.
3. – Kopije sertifikata.
23/ 438
Napomena: 1.Potvrde Naruĉilaca o realizaciji zaklјuĉenih ugovora mogu biti
na originalnom Obrascu br. 11 iz konkursne dokumentacije ili izdate od strane
drugih naruĉilaca na njihovim obrascima, pri ĉemu takve potvrde moraju imati
sve elemente koje sadrţi Obrazac br. 11 iz konkursne dokumentacije i to:
naziv i adresa Naruĉioca
naziv i sedište ponuĊaĉa
oblik nastupanja za radove za koje se izdaje Potvrda
izjava da su radovi za potrebe tog naruĉioca izvršeni kvalitetno i u
ugovorenom roku
vrsta radova
ugovorena vrednost
broj i datum ugovora
izjava da se Potvrda izdaje radi uĉešća na tenderu i u druge svrhe se ne
moţe koristiti
kontakt osoba naruĉioca i telefon
potpis ovlašćenog lica i peĉat naruĉioca
4. Uslov
Da raspolaţe dovolјnim kadrovskim kapacitetom i to:
da ima najmanje 17 (sedamnaest) zaposlenih od kojih 5 ( pet) zaposlenih
radnika moraju biti diplomirani inţenjeri tehniĉke struke i 1(jedan) zavarivaĉ,
testiran za postupke zavarivanja(licenca)
Dokaz
(PRILOG br. 7)
Izvod iz pojedinaĉne poreske prijave za porez I doprinose po odbitku odnosno
prva strana PPP-PD prijave kojim ponuĊaĉ dokazuje da raspolaţe sa
minimum 17 (sedamnaest) zaposlenih radnika od kojih 4 (ĉetiri) zaposlena
radnika moraju biti diplomirani inţenjeri tehniĉke struke i 1(jedan) zavarivaĉ,
ponuĊaĉ mora dostaviti dokaz kojim na nesumnjiv naĉin dokazuje da su isti
stalno zaposleni kod ponuĊaĉa i da poseduju zvanje diplomiranog inţenjera
tehniĉke struke i za jednog radnika zavarivaĉa dokaz da je testiran za postupke
zavarivanja - licenca, (fotokopija radne knjiţice i MA ili drugog odgovarajućeg
obrasca), za 1 diplomiranog inţenjera tehniĉke struke nosioca licence koji
nije zaposlen kod ponuĊaĉa: ugovor - fotokopija ugovora o obavlјanju
privremenih i povremenih poslova ĉiji je predmet ova javna nabavka).
PonuĊaĉ je u obavezi da dostavi Izvod iz pojedinaĉne poreske prijave za porez
i doprinose po odbitku-odnosno prvu stranu PPP-PD prijave overenu peĉatom i
potpisom ovlašćenog lica ponuĊaĉa.
5. Uslov
Da planirani odgovorni izvoĊaĉi radova koji će rešenjem biti imenovani za
izvoĊenje radova u predmetnoj javnoj nabavci poseduju liĉnu licencu i to:
- diplomirani inţinjer tehnologije (Licenca IKS br. 475)
-1 izvršilac
- diplomirani inţinjer elektrotehnike (Licenca IKS br.450)
-1 izvršilac
- diplomirani inţinjer hidrograĊevinske struke (Licenca IKS br.413 ili 414) -1 izvršilac
- diplomirani inţinjer mašinstva (Licenca IKS br.432) -1 izvršilac
- diplomirani inţinjer graĊevine (Licenca IKS br.410) -1 izvršilac
Dokaz
(PRILOG br. 8)
Kopije liĉnih licenci (475, (450), (413 ili 414), (432) , i (410) izdatih od
Inţenjerske komore Srbije sa potvrdama o vaţnosti licence. Fotokopije
potvrde o vaţnosti licence moraju se overiti peĉatom imaoca licence i
24/ 438
6.Uslov
Dokaz
(PRILOG br. 9)
7.Uslov
njegovim potpisom i da mu odlukom Suda ĉasti izdata licenca nije oduzeta
i dostaviti zajedno sa dokazima o radnom statusu (dokazi o radnom statusu: za
minimum 4(pet) navedenih nosioca licence koji je kod ponuĊaĉa moraju biti
zaposleni – fotokopija radne knjiţice i MA ili drugog odgovarajućeg obrasca,
odnosno za 1( jednog) nosioca licence koji nije zaposlen kod ponuĊaĉa: ugovor
- fotokopija ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova ĉiji je
predmet ova javna nabavka) uz izjavu ponuĊaĉa o odgovornim izvoĊaĉima, koji
će rešenjem biti imenovani za izvoĊenje radova u predmetnoj javnoj nabavci i
koji će biti raspoloţivi u periodu izvršenja ugovora za predmetnu javnu
nabavku. Ako u ugovoru nije navedena ova javna nabavka, priloţiti i Aneks
ugovora kojim će se Naruĉilac i odgovorni izvoĊaĉ radova obavezati da će
navedeno lice biti na raspolaganju za vreme realizacije konkretne javne
nabavke.
Da raspolaţe dovolјnim tehniĉkim kapacitetom odnosno da poseduje
sledeću tehniĉku opremu:
- Komplet mašine za zavarivanje
komada 1
- kompresor snage 4,5 kw
komada 1
- Prateći alat za bušenje
Dokaz da ponuĊaĉ raspolaţe traţenom tehniĉkom opremom moţe biti : a) za
sredstva nabavlјena do 31.12.2013. godine - popisna lista ili analitiĉka kartica
osnovnog sredstva potpisana od strane ovlašćenog lica i overena peĉatom, na
kojima će markerom biti oznaĉena traţena tehniĉka oprema; b) za sredstva
nabavlјena od 01.01.2014. godine raĉun i otpremnica; v)ugovor o zakupu ugovor o zakupu mora imati u prilogu popisnu listu zakupodavca ili raĉun i
otpremnicu ukoliko je sredstvo nabavlјeno od strane zakupodavca nakon
01.01.2014. godine; g) ugovor o lizingu .
PonuĊaĉ koji nastupa samostalno, ponuĊaĉ koji nastupa sa
podizvoĊaĉima, odnosno grupa ponuĊaĉa je u obavezi da uz ponudu
dostavi bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude i pisma o namerama
banke za izdavanje bankarskih garancija i to:
a) Bankarska garancija za ozbilјnost ponude original, sa naznaĉenim iznosom
od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a
b) Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za povraćaj
(PRILOG br. 11)
avansa u iznosu traţenog avansa
v) Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za dobro
(PRILOG br. 12) izvršenje posla u iznosu od 10% od vrednosti ugovora
Dokaz
(PRILOG br. 10)
g) Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za otklanjanje
(PRILOG br. 13) grešaka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrednosti ugovora
Fotokopija obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac)
Ukoliko ponudu potpisuje lice koje nije navedeno u OP obrascu, dostaviti
odgovarajuće ovlašćenje.
U sluĉaju zajedniĉke ponude - Sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe
(PRILOG br. 15)
meĊusobno i prema naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke
(PRILOG br. 14)
25/ 438
5.3
OBRASCI
R.br. NAZIV OBRASCA
BROJ OBRASCA
1.
Obrazac ponude
OBRAZAC BR. 1
2.
Opšti podaci o ponuĊaĉu
OBRAZAC BR. 2
3.
Opšti podaci o ĉlanu grupe ponuĊaĉa
OBRAZAC BR. 3
4a.
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova ponuĊaĉa koji nastupa
samostalno/ĉlana grupe ponuĊaĉa
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova podizvoĊaĉa
5.
Izjava ĉlanova grupe koji podnose zajedniĉku ponudu
OBRAZAC BR. 5
6.
Izjava ponuĊaĉa da ne nastupa sa podizvoĊaĉima
OBRAZAC BR. 6
7.
Opšti podaci o podizvoĊaĉu
OBRAZAC BR. 7
8.
Izjava o poseti lokacije
OBRAZAC BR. 8
9.
Izjava o odgovornom izvoĊaĉu, koji će rešenjem biti imenovan za
izvoĊenje radova u predmetnoj javnoj nabavci
OBRAZAC BR. 9
4.
10.
OBRAZAC BR. 4
OBRAZAC BR. 4a
Spisak izvedenih radova na izgradnji ili rekonstrukciji postrojenja za
preĉišćavanje vode za piće u prethodnih 5 obraĉunskih godina (2009,
2010, 2011, 2012 i 2013) u ukupnom iznosu 200.000.000,oo dinara bez OBRAZAC BR. 10
PDV-a, od ĉega najmanje jedan posao u minimalnom iznosu od
60.000.000,00 dinara bez PDV-a
11.
Potvrde o realizaciji zaklјuĉenih ugovora
OBRAZAC BR. 11
12.
Izjava o pribavlјanju polise osiguranja
OBRAZAC BR. 12
13.
Izjava o raspoloţivosti tehniĉke opreme
OBRAZAC BR. 13
14.
Model ugovora
OBRAZAC BR. 14
15.
Predmer i predraĉun
OBRAZAC BR. 15
16.
Dinamiĉki plan
OBRAZAC BR. 16
17.
Obrazac troškova pripreme ponude
OBRAZAC BR. 17
18.
Izjava o nezavisnoj ponudi
OBRAZAC BR.18
19.
Izjava ponuĊaĉa o poštovanju vaţećih propisa o zaštiti na radu,
zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine
OBRAZAC BR.19
26/ 438
Obrazac 2.
OPŠTI PODACI O PONUĐAĈU
1. KOJI NASTUPA SAMOSTALNO
2. KOJI NASTUPA SA PODIZVOĐAĈIMA
3. NOSILAC POSLA GRUPE PONUĐAĈA
(zaokruţiti)
Naziv ponuĊaĉa
Sedište i adresa PonuĊaĉa
Odgovorno lice – direktor
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
E-mail
Tekući raĉun preduzeća i banka
Matiĉni broj ponuĊaĉa
Poreski broj preduzeća – PIB
PDV broj
Ime i prezime ovlašćenog lica
___________________________
Datum: _______________
Potpis ovlašćenog lica
_________________________
М.P.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača
27/ 438
Obrazac 3.
OPŠTI PODACI O ĈLANU GRUPE PONUĐAĈA
Naziv ĉlana grupe ponuĊaĉa
Sedište i adresa ĉlana grupe PonuĊaĉa
Odgovorno lice ĉlana grupe - direktor
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
E-mail
Tekući raĉun preduzeća i banka
Matiĉni broj ponuĊaĉa
Poreski broj preduzeća – PIB
PDV broj
Datum:
Potpis ovlašćenog lica
_______________
___________________________
М.P.
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka za svakog člana grupe ponuđača.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice nosioca posla grupe ponuđača ili ovlašćeno lice
člana grupe.
28/ 438
brazac 4.
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNјENOSTI USLOVA
a)PONUĐAĈA KOJI NASTUPA SAMOSTALNO
b)ĈLANA GRUPE PONUĐAĈA
v)PONUĐAĈ KOJI NASTUPA SA PODIZVOĐAĈIMA
(zaokruţiti)
________________________________________________________
(naziv i sedište ponuĊaĉa/ĉlana grupe ponuĊaĉa)
Pri sastavlјanju ponude u potpunosti smo poštovali uslove Naruĉioca, upoznati smo sa svim
uslovima Naruĉioca i s tim u vezi prilaţemo sledeće dokaze (priloge) i obrasce o ispunjenosti
obaveznih uslova:
Dokument
Prilog
Br. priloga
PRILOG BR.1
Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno
izvod iz registra nadleţnog Privrednog suda
PRILOG BR.2
Izvod iz kaznene evidencije osnovnog suda, izvod iz
kaznene evidencije Posebnog odelјenja (za organizovani
da
kriminal) Višeg suda u Beogradu i uverenje iz kaznene
evidencije nadleţne policijske uprave Ministarstva
unutrašnjih poslova
PRILOG BR.3
Potvrda Privrednog suda i
Potvrda Prekršajnog suda ili
Potvrda Agencije za privredne registre
PRILOG BR.4
PRILOG BR.5
PRILOG BR.6
da
ne
ne
da
ne
da
ne
Potvrda - Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede
Republike Srbije o izmirenim porezima i doprinosima i
da
ne
Potvrda jedinice lokalne samouprave – Uprave javnih
prihoda o izmirenim porezima i doprinosima ili Potvrda da se
da
ponuĊaĉ nalazi u postupku privatizacije
ne
Izveštaj o bonitetu za javne nabavke - Obrazac BON-JN
da
ne
1.Potvrde i ugovori o izvoĊenju radova na izgradnji ili
rekonstrukciji objektima postrojenja za preĉišćavanje vode
za piće u 5 obraĉunskih godina (2009, 2010, 2011, 2012 i
2013) u ukupnom iznosu 200.000.000,oo dinara bez PDVa, za najmanje jedan posao u minimalnom iznosu od
60.000.000,00 dinara bez PDV-a, uz ugovor i potvrdu o
izvedenim radovima potrebno je dostaviti i okonĉanu
situaciju
da
2. – fotokopija rešenja.
3.
da
da
ne
ne
ne
da
29/ 438
4. – Kopije sertifikata.
PRILOG BR. 7
da
PPOD obrazac overen u mesecu koji prethodi mesecu u kome
da
je objavlјen poziv za podnošenje ponuda ili kasnije
ne
Dokaz za 5 (pet) diplomirana inţenjera tehniĉke struke od
kojih 4 (ĉetiri) moraju biti stalno zaposleni kod ponuĊaĉa
(fotokopija radne knjiţice i MA ili drugog odgovarajućeg
obrasca, za jednog (1) nosioca licence koji nije zaposlen kod da
ponuĊaĉa ugovor - fotokopija
ugovora o obavlјanju
privremenih i povremenih poslova ĉiji je predmet ova javna
nabavka) Fotokopije potvrde o vaţnosti licence moraju se
overiti peĉatom imaoca licence i njegovim potpisom.
ne
Fotokopija liĉne licence:
PRILOG BR. 8
ne
- (Licenca IKS br. 475)
-1 izvršilac
- (Licenca IKS br.450)
-1 izvršilac
- (Licenca IKS br.413 ili 414) -1 izvršilac
- (Licenca IKS br.432)
-1 izvršilac
- (Licenca IKS br.410)
-1 izvršilac
Dokaz o naĉinu angaţovanja
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
Dokaz o raspolaganju tehniĉke opreme:
PRILOG BR. 9
PRILOG BR.10
PRILOG BR.11
PRILOG BR.12
PRILOG BR.13
PRILOG BR. 14
- Komplet mašine za zavarivanje
komada 1
da
ne
- kompresor snage 4,5 kw
komada 1
da
ne
- prateći alat za bušenje
komada 1
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
Bankarska garancija za ozbilјnost ponude sa
naznaĉenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude
bez PDV-a - original
Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske
garancije za povraćaj avansa - original
Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske
garancije za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od
vrednosti ugovora- original
Pismo o namerama banke za izdavanje bankarske
garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku u
iznosu od 5% od vrednosti ugovora- original
Fotokopija obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za
zastupanje (OP obrazac) Ukoliko ponudu potpisuje lice
koje nije navedeno u OP obrascu, dostaviti odgovarajuće
ovlašćenje
30/ 438
OBRAZAC 1
U sluĉaju zajedniĉke ponude - Sporazum kojim se
ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema naruĉiocu da
obavezuju na izvršenje javne nabavke
da
Obrazac ponude
OBRAZAC 2
Opšti podaci o ponuĊaĉu
da
ne
OBRAZAC 3
Opšti podaci o ĉlanu grupe ponuĊaĉa
da
ne
OBRAZAC 4
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova ponuĊaĉa koji
nastupa samostalno/ĉlana grupe ponuĊaĉa
da
ne
OBRAZAC 4a
Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova podizvoĊaĉa
da
ne
OBRAZAC 5
Izjava ĉlanova grupe koji podnose zajedniĉku ponudu
da
ne
OBRAZAC 6
Izjava ponuĊaĉa da ne nastupa sa podizvoĊaĉima
da
ne
OBRAZAC 7
Opšti podaci o podizvoĊaĉu
da
ne
OBRAZAC 8
Izjava o poseti lokacije
da
ne
OBRAZAC 9
Izjava o odgovornom izvoĊaĉu, koji će rešenjem biti
imenovan za izvoĊenje radova u javnoj nabavci
da
ne
OBRAZAC 10
Spisak izvedenih radova
da
ne
OBRAZAC 11
Potvrde o realizaciji zaklјuĉenih ugovora
da
ne
OBRAZAC 12
Izjava o pribavlјanju polise osiguranja
da
ne
OBRAZAC 13
Izjava o raspoloţivosti tehniĉke opreme
da
ne
OBRAZAC 14
Model ugovora
da
ne
OBRAZAC 15
Predmer i predraĉun radova
da
ne
OBRAZAC 16
Dinamiĉki plan izvršenja predmetne javne nabavke
da
ne
OBRAZAC 17
Obrazac troškova pripreme ponude
da
ne
OBRAZAC 18
Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
da
ne
OBRAZAC 19
Izjava ponuĊaĉa o poštovanju vaţećih propisa o zaštiti na
radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine
da
ne
PRILOG BR. 15
Datum:
ne
ne
Potpis ovlašćenog lica
_______________
___________________________
М.P.
31/ 438
Obrazac 4a.
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNјENOSTI USLOVA
PODIZVOĐAĈA
________________________________________________________________
(naziv i sedište podizvoĊaĉa)
Pri sastavlјanju ponude u potpunosti smo poštovali uslove Naruĉioca, upoznati smo sa svim
uslovima Naruĉioca i s tim u vezi prilaţemo sledeće dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova:
Br. priloga
PRILOG BR.1
PRILOG BR.2
PRILOG BR.3
PRILOG BR.4
Dokument
Prilog uz ponudu
Izvod iz registra Agencije za privredne registre,
odnosno izvod iz registra nadleţnog Privrednog
suda
- Izvod iz kaznene evidencije Osnovnog suda; Izvod iz kaznene evidencije Posebnog delјenja
(za organizovani kriminal) Višeg suda u
Beogradu;
- Uverenje iz kaznene evidencije nadleţne
policijske uprave MUP-a.
-Potvrda Privrednog suda
-Potvrda Prekršajnog suda ili
-Potvrda Agencije za privredne registre
Potvrda - Poreske uprave Ministarstva finansija i
privrede Republike Srbije o izmirenim porezima i
doprinosima i
Potvrda jedinice lokalne samouprave – Uprave
javnih prihoda o izmirenim porezima i doprinosima
ili potvrda Agencije za privatizaciju da se ponuĊaĉ
nalazi u postupku privatizacije
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
Potpis ovlašćenog lica
Datum: _______________
___________________________
М.P.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача
32/ 438
Obrazac 5.
IZJAVA ĈLANOVA GRUPE KOJI PODNOSE ZAJEDNIĈKU PONUDU
Izjavlјujemo da nastupamo kao grupa ponuĊaĉa u otvorenom postupku za javnu nabavku broj
404-25/2014 - IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske
opreme i ostali radovi.
Ovlašćujemo ĉlana grupe ___________________________________________________ da u
ime i za raĉun ostalih ĉlanova grupe istupa pred Naruĉiocem.
SKRAĆENI NAZIV I
SEDIŠTE, ADRESA ĈLANA
GRUPE
Nosilac posla:
VRSTA RADOVA
KOJE ĆE IZVODITI
ĈLAN GRUPE
POTPIS ODGOVORNOG
LICA I PEĈAT ĈLANA
GRUPE
Potpis odgovornog lica:
______________________
m.p.
Ĉlan grupe:
Potpis odgovornog lica:
______________________
m.p.
Ĉlan grupe:
Potpis odgovornog lica:
______________________
m.p.
Ĉlan grupe
Potpis odgovornog lica:
______________________
m.p.
33/ 438
Obrazac 6.
IZJAVA PONUĐAĈA
DA NE NASTUPA SA PODIZVOĐAĈIMA
Pod punom moralnom, materijalnom i kriviĉnom odgovornošću, u ponudi za javnu nabavku broj
404-25/2014 - IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske
opreme i ostali radovi.
Potpis ovlašćenog lica
Datum : _______________
___________________________
М.P.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača
34/ 438
Obrazac 7.
OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAĈU
Naziv podizvoĊaĉa
Naslov i sedište podizvoĊaĉa
Odgovorna osoba - direktor
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
E-mail
Tekući raĉun podizvoĊaĉa
Matiĉni broj podizvoĊaĉa
Poreski broj podizvoĊaĉa – PIB
PDV broj podizvoĊaĉa
Potpis ovlašćenog lica
Datum: _______________
___________________________
М.P.
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka za podizvođače ukoliko ponuđač nastupa sa
podizvođačima.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ili ovlašćeno lice podizvođača.
35/ 438
Obrazac 8.
IZJAVA PONUĐAĈA O POSETI LOKACIJE
Pod punom moralnom, materijalnom i kriviĉnom odgovornošću izjavlјujem da smo
posetili lokaciju koja je predmet javne nabavke i stekli uvid u tehniĉku dokumentaciju i sve
informacije koje su neophodne za pripremu ponude. TakoĊe izjavlјujemo da smo upoznati sa
svim uslovima gradnje i da oni, sada vidlјivi, ne mogu biti osnov za bilo kakve naknadne
promene u ceni.
Datum:
Potpis ovlašćenog lica
_______________
___________________________
М.P.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili sa
podizvođačima.
Ukoliko nastupa u grupi, obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice nosioca posla grupe
ponuđača ili ovlašćeno lice člana grupe.
36/ 438
Obrazac 9.
IZJAVA O ODGOVORNOM IZVOĐAĈU,
KOJI ĆE REŠENјEM BITI IMENOVAN ZA IZVOĐENјE RADOVA U JAVNOJ
NABAVCI BROJ 404-25/2014
Ovim potvrĊujemo da će dole navedeni odgovorni izvoĊaĉi radova biti raspoloţivi u periodu
izvršenja ugovora za izvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja
mašinske opreme i ostali radovi,:
:
Br.
Ime i prezime
Osnov angaţovanja:
1. Zaposlen kod
Broj
Naziv privrednog subjekta koji
ponuĊaĉa
licence angaţuje odgovornog izvoĊaĉa:
2. Angaţovan
ugovorom
1.
2.
3.
4.
5.
Datum:
Potpis ovlašćenog lica
_______________
___________________________
М.P.
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili
sa podizvođačima.Ukoliko nastupa u grupi, obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice
nosioca posla grupe ponuđača ili ovlašćeno lice člana grupe.
Napomena: Poslednju kolonu «Osnov angažovanja» popuniti tako, što se za zaposlene
unosi broj - 1, a za angažovane ugovorom broj - 2.
37/ 438
Obrazac 10.
SPISAK IZVEDENIH RADOVA
Naruĉilac
Period
izvoĊenja
radova
Vrednost izvedenih
radova
(bez PDV)
Vrsta radova
UKUPNO izvedenih radova bez PDV:
Datum:
Potpis ovlašćenog lica
_______________
___________________________
М.P.
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka za svakog člana grupe ponuđača.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili sa
podizvođačima.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice nosioca posla grupe ponuđača ili ovlašćeno lice
člana grupe.
38/ 438
Obrazac 11.
POTVRDA O REALIZACIJI UGOVORA
_____________________________________
Naziv naruĉioca
_____________________________________
Adresa
Ovim potvrĊujemo da je ponuĊaĉ
___________________________________________________________________________ ,
iz
___________________________________________________________________________ ,
___________________________________________________________________________ ,
(napisati oblik nastupanja: a) samostalno; b) član grupe; c) nosilac posla; d) podizvođač)
za potrebe Naruĉioca
____________________________________________________________ ,
kvalitetno i u ugovorenom roku izveo radove
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(navesti vrstu radova)
u vrednosti od ukupno
______________
dinara bez PDV, odnosno u vrednosti od
ukupno
________________
dinara
sa
PDV,
a
na
osnovu
ugovora
broj
____________________________ od _________________.
Ova potvrda se izdaje radi uĉešća na tenderu i u druge svrhe se ne moţe koristiti.
Kontakt osoba Naruĉioca: ______________________________,
Telefon: _________________
Datum:
Potpis ovlašćenog lica Naruĉioca
___________
__________________________________
M.P.
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.
39/ 438
Obrazac 12.
IZJAVA O PRIBAVLjANјU POLISE OSIGURANјA
Pod punom moralnom, materijalnom i kriviĉnom odgovornošću izjavlјujemo da ćemo, ukoliko u
postupku javne nabavke broj 404-25/2014, naša ponuda bude izabrana kao najpovolјnija, te
ukoliko pristupimo zaklјuĉenju ugovora o izvoĊenju radova na izgradnji filterskog postrojenja,
nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi, u roku od 15 dana od dana zaklјuĉenja
ugovora, dostaviti polisu osiguranja za objekat u izgradnji i polisu osiguranja od odgovornosti za
štetu priĉinjenu trećim licima i stvarima trećih lica, original ili overenu kopiju, sa vaţnošću za
ceo period izvoĊenja radova.
Potpis ovlašćenog lica
Datum: _______________
___________________________
М.P.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili sa
podizvođačima.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice nosioca posla grupe ponuđača ili ovlašćeno lice
člana grupe.
40/ 438
Obrazac 13
IZJAVA O RASPOLOŢIVOSTI TEHNIĈKE OPREME
____________________________________________
Naziv ponuĊaĉa
____________________________________________
Adresa
Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću izjavlјujemo da imamo u vlasništvu,
odnosno zakupu ili lizingu i u ispravnom stanju zahtevani tehniĉki kapacitet za javnu nabavku
broj 404-25/2014 - IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja
mašinske opreme i ostali radovi, i da smo u ponudi priloţili izvod iz poslednjeg popisa osnovnih
sredstava vlasnika, obeleţen na mestima gde su navedena sredstva popisana, potpisan od strane
ovlašćenog lica i overen, odnosno fakturu o kupovini zahtevanog sredstva tehniĉkog kapaciteta u
2014. godini, ugovor o zakupu ili lizingu i to za:
Red
. br.
Tehniĉko sredstvo
Kom
.
1.
Komplet mašina za zavarivanje
1
2.
Kompresor snage 4,5 kw
1
3.
Prateći alat za bušenje
1
Redni broj
i br. strane
sa popisne
liste
Broj ugovora
o lizingu ili
zakupu
Upisati u ĉijem je
vlasništvu, zakupu ili
lizingu navedeno
tehniĉko sredstvo
i da će navedena oprema biti na raspolaganju za sve vreme izvoĊenja radova koji su predmet ove
javne nabavke.
Potpis ovlašćenog lica
Datum: _______________
М.P.
___________________________
Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka za svakog člana grupe ponuđača.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ovlašćenog člana grupe ponuđača ili ovlašćeno lice člana
grupe.
Obrazac potpisuje i overava ovlašćeno lice ponuđača ukoliko nastupa samostalno ili sa podizvođačima.
41/ 438
Obrazac 14.
6. MODEL UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA
Ugovorne strane :
1. Opština Tutin, Tutin, Ul. Husein-bega Gradašĉevića br.7, PIB 1102021128, matiĉni broj
07175965, tekući raĉun 840-34640-95, (u dalјem tekstu: Naruĉilac 1), koju zastupa
predsednik Šemsudin Kuĉević
2. JKSP”Gradac” Tutin, Ul. III Sandţaĉka brigade bb (u dalјem tekstu: Naruĉilac 2) koga
zastupa direktor Mirfat Tahirović .
3. Privredno društvo / nosilac posla _____________________________, sa sedištem u
_______________________,
ulica
___________________________,
PIB
_______________________, matiĉni broj __________________, raĉun br.
_______________________ otvoren kod poslovne banke ______________________,
ĉlan grupe ______________________, sa sedištem u _______________________, ulica
____________________________, PIB ______________,
matiĉni broj _________________,
ĉlan grupe ______________________, sa sedištem u _______________________, ulica
____________________________, PIB ______________,
matiĉni broj _________________,
ĉlan grupe ______________________, sa sedištem u _______________________, ulica
____________________________, PIB ______________,
matiĉni broj _________________,
(u dalјem tekstu: IzvoĊaĉ), koje zastupa direktor ___________________________,
PREDMET UGOVORA
Ĉlan 1.
Predmet Ugovora je izvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i
ugradnja mašinske opreme i ostali radovi, i bliţe je odreĊen usvojenom ponudom IzvoĊaĉa
broj ______ od ____________ godine, koja je sastavni deo ovog ugovora, investicionotehniĉkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi i ovim ugovorom.
Radi izvršenja radova koji su predmet ovog ugovora, IzvoĊaĉ se obavezuje da obezbedi
radnu snagu, materijal, graĊevinsku i drugu opremu, izvrši graĊevinske, graĊevinsko-zanatske i
pripremno-završne radove, kao i sve drugo neophodno za potpuno izvršenje radova koji su
predmet ovog ugovora.
42/ 438
VREDNOST RADOVA
Ĉlan 2.
Ugovorne strane utvrĊuju da cena za izvoĊenje radova iz ĉlana 1. Ugovora iznosi
ukupno _____________________ dinara bez PDV odnosno ____________________ dinara sa
PDV, a dobijena je na osnovu jediniĉnih cena i koliĉina iz ponude IzvoĊaĉa broj ____________
od ______________. godine.
Naruĉilac 1 se obavezuje da, od ukupnog iznosa iz prethodnog stava ovog ĉlana, za
izvedene radove IzvoĊaĉu isplati iznos od ___________________ dinara sa PDV, dok se
Naruĉilac 2 obavezuje na isplatu iznos od __________________ dinara sa PDV.
Ukupan iznos sredstava iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊen je na sledeći naĉin:
- iznos od 15.000.000,oo dinara sa PDV-om obezbeĊen je od strane JKSP „Gradac“, na
osnovu zakljuĉenog Ugovora br:401-00-902/2014-07, izmeĊu Republike Srbije-Ministarstva
poljoprivrede i zaštite ţivotne sredine-Republiĉka direkcija za vode i JKSP „Gradac“ Tutin.
- preostali iznos sredstava obezbeĊen је Odlukom o izmenama i dopunama odlike o
budţetu opštine Tutin za 2014. godinu.
Ugovorena cena je fiksna po jedinici mere i ne moţe se menjati usled povećanja cene
elemenata na osnovu kojih je odreĊena.
Osim vrednosti rada, dobara i usluga neophodnih za izvršenje ugovora, cena obuhvata i
troškove organizacije gradilišta, osiguranja i sve ostale zavisne troškove IzvoĊaĉa.
NAĈIN PLAĆANјA
Ĉlan 3.
Ugovorne strane su saglasne da se plaćanje po ovom ugovoru izvrši na sledeći naĉin :
- ___ % odnosno iznos od ________________________ dinara sa PDV na ime avansa, u roku
do 45 dana od dana prijema avansne situacije i istovremenog dostavlјanja bankarske garancije za
povraćaj avansa, sa rokom vaţenja do konaĉnog izvršenja posla. Avans se mora opravdati sa
poslednjom privremenom situacijom;
- po ispostavlјenim privremenim situacijama i okonĉanoj situaciji, saĉinjenim na osnovu overene
graĊevinske knjige izvedenih radova i jediniĉnih cena iz ponude IzvoĊaĉa br. _______ od
_____________________ godine i potpisanim od strane struĉnog nadzora, uz vaţeću bankarsku
garanciju za dobro izvršenje posla i polisu osiguranja, u roku od 45 dana od dana prijema overene
situacije, s tim što okonĉana situacija mora iznositi minimum 10% od ugovorene vrednosti.
- iznos sredstava koji finansira Naruĉioc 2, IzvoĊaĉ ispostavlja situacije Naruĉiocu 2.
Ukoliko Naruĉilac 1 ili Naruĉilac 2 delimiĉno ospore ispostavlјene situacije, duţni su da
isplate nesporni deo situacije.
Kompletnu dokumentaciju neophodnu za overu privremene situacije: listove graĊevinske
knjige, odgovarajuće ateste za ugraĊeni materijal, opremu i drugu dokumentaciju IzvoĊaĉ
43/ 438
dostavlјa struĉnom nadzoru koji tu dokumentaciju ĉuva do primopredaje i konaĉnog obraĉuna, u
suprotnom se neće izvršiti plaćanje tih pozicija, što IzvoĊaĉ priznaje bez prava na prigovor.
Zapisnik o primopredaji radova je sastavni deo okonĉane situacije, kao osnov za plaćanje.
ROK ZA IZVOĐENјE RADOVA
Ĉlan 4.
IzvoĊaĉ se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u roku od ____
kalendarskih dana, raĉunajući od dana uvoĊenja u posao, a prema priloţenom dinamiĉkom planu,
koji je sastavni deo ovog ugovora.
Datum uvoĊenja u posao, struĉni nadzor upisuje u graĊevinski dnevnik, a smatraće se da
je uvoĊenje u posao izvršeno danom kumulativnog sticanja sledećih uslova :
 da je Naruĉilac predao IzvoĊaĉu investiciono tehniĉku dokumentaciju i
graĊevinsku dozvolu,
 da je Naruĉilac obezbedio IzvoĊaĉu nesmetan prilaz gradilištu,
 da je IzvoĊaĉ Naruĉiocu dostavio bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla,
 da je IzvoĊaĉ Naruĉiocu dostavio polisu osiguranja za objekat u izgradnji i polisu
osiguranja od odgovornosti za štetu priĉinjenu trećim licima i stvarima trećih lica.
Ukoliko IzvoĊaĉ ne pristupi izvoĊenju radova ni 7-og dana od kumulativnog sticanja gore
navedenih uslova, smatraće se da je 7-og dana uveden u posao.
UtvrĊeni rokovi se ne mogu menjati bez saglasnosti Naruĉioca.
Ĉlan 5.
-
Rok za izvoĊenje radova se produţava na zahtev IzvoĊaĉa :
u sluĉaju prekida radova koji traje duţe od 2 dana, a nije izazvan krivicom IzvoĊaĉa
u sluĉaju elementarnih nepogoda i dejstva više sile
u sluĉaju izmene projektno-tehniĉke dokumentacije po nalogu Naruĉioca,
u sluĉaju prekida rada izazvanog aktom nadleţnog organa, za koji nije odgovoran
IzvoĊaĉ.
Zahtev za produţenje roka izvoĊenja radova koji su predmet ovog ugovora, u pisanoj
formi, IzvoĊaĉ podnosi Naruĉiocu u roku od dva dana od saznanja za okolnost iz stava 1 ovog
ĉlana, a najkasnije 5 dana pre isteka konaĉnog roka za završetak radova.
Ugovoreni rok je produţen kada ugovorne strane u formi Aneksa ovog ugovora o tome
postignu pisani sporazum.
Pod rokom završetka radova smatra se dan njihove spremnosti za tehniĉki pregled tj
nakon završetka probnog rada pogona i dokazivanje parametara preĉišćavanja u trajanju od 2
meseca sa angaţovanjem jednog tehnologa, jednog mašinskog inţenjera i jednog elektro
44/ 438
inţenjera sa odgovarajućim licencama za ceo period probnog rada pogona, a što struĉni nadzor
konstatuje u graĊevinskom dnevniku.
U sluĉaju da IzvoĊaĉ ne ispunjava predviĊenu dinamiku, obavezan je da uvede u rad više
izvršilaca, bez prava na zahtevanje povećanih troškova ili posebne naknade.
Ako IzvoĊaĉ padne u docnju sa izvoĊenjem radova, nema pravo na produţenje
ugovorenog roka zbog okolnosti koje su nastale u vreme docnje.
UGOVORNA KAZNA
Ĉlan 6.
Ukoliko IzvoĊaĉ ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku,
duţan je da plati Naruĉiocu ugovornu kaznu u visini 0,1% od ukupno ugovorene vrednosti za
svaki dan zakašnjenja, s tim što ukupan iznos kazne ne moţe biti veći od 5 % od vrednosti
ukupno ugovorenih radova.
Naplatu ugovorne kazne Naruĉilac će izvršiti, uz overu nadzornog organa, bez prethodnog
pristanka IzvoĊaĉa, umanjenjem raĉuna navedenog u okonĉanoj situaciji.
Ako su Naruĉioci zbog zakašnjenja u izvoĊenju ili predaji izvedenih radova, pretrpeli
štetu koja je veća od iznosa ugovorne kazne, mogu zahtevati naknadu štete, odnosno pored
ugovorne kazne i razliku do punog iznosa pretrplјene štete. Postojanje i iznos štete Naruĉilac
mora da dokaţe.
OBAVEZE IZVOĐAĈA
Ĉlan 7.
IzvoĊaĉ se obavezuje da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u skladu sa vaţećim
propisima, tehniĉkim propisima, graĊevinskom dozvolom, investiciono- tehniĉkom
dokumentacijom i ovim ugovorom, i da po završetku radova izvedene radove preda Naruĉiocu .
-
-
IzvoĊaĉ se obavezuje :
da po prijemu investiciono-tehniĉke dokumentacije istu pregleda i u roku od 7 (sedam)
dana dostavi primedbe u pisanom obliku Naruĉiocu na razmatranje i dalјe postupanje;
neblagovremeno uoĉene ili dostavlјene primedbe, koje nisu mogle ostati nepoznate da su
na vreme sagledane, neće biti uzete u obzir niti će imati uticaja na rok za izvoĊenje
radova;
da pre poĉetka radova potpiše glavni projekat i Naruĉiocu dostavi rešenje o imenovanju
odgovornog izvoĊaĉa radova;
da ispuni sve ugovorene obaveze struĉno, kvalitetno, prema vaţećim standardima za tu
vrstu posla i u ugovorenom roku;
da obezbedi dovolјnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog
materijala i opreme potrebnu za izvoĊenje ugovorom preuzetih radova;
da uvede u rad više smena, produţi smenu ili uvede u rad više izvršilaca, bez prava na
povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviĊenu dinamiku;
45/ 438
-
-
-
da obezbedi bezbednost svih lica na gradilištu, kao i odgovarajuće obezbeĊenje skladišta
svojih materijala i sliĉno, tako da se Naruĉilac oslobaĊa svih odgovornosti prema
drţavnim organima, što se tiĉe bezbednosti, propisa o zaštiti ţivotne sredine, i radnopravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvoĊenja radova do predaje radova
Naruĉiocu;
da se strogo pridrţava mera zaštite na radu;
da omogući vršenje struĉnog nadzora na objektu;
da uredno vodi sve knjige predviĊene zakonom i drugim propisima Republike Srbije, koji
regulišu ovu oblast;
da postupi po svim osnovanim primedbama i zahtevima Naruĉioca datim na osnovu
izvršenog nadzora i da u tom cilјu, u zavisnosti od konkretne situacije, o svom trošku,
izvrši popravku ili rušenje ili ponovno izvoĊenje radova, zamenu nabavlјenog ili
ugraĊenog materijala, opreme, ureĊaja i postrojenja ili ubrzanja izvoĊenja radova kada je
zapao u docnju u pogledu ugovorenih rokova izvoĊenja radova;
da po završenim radovima odmah obavesti Naruĉioca da je završio radove i da je spreman
za njihov prijem;
da snosi troškove naknadnih pregleda komisije za prijem radova ukoliko se utvrde
nepravilnosti i nedostaci;
da garantuje kvalitet izvedenih radova, upotreblјenog materijala i nabavlјene opreme, s
tim da otklanjanju nedostatka u garantnom roku za izvedene radove IzvoĊaĉ mora da
pristupi u roku od 5 dana po prijemu pisanog poziva od strane Naruĉioca.
Ĉlan 8.
IzvoĊaĉ se obavezuje da o svom trošku obezbedi i istakne na vidnom mestu tablu, koja
mora da sadrţi:
- podatke o objektu koji se gradi;
- odgovornom projektantu;
- broj graĊevinske dozvole,
- podatke o Naruĉiocu, IzvoĊaĉu i nadzornom organu;
- podatak da se radovi finansiraju iz sredstava opštine Tutin
- poĉetak i rok završetka radova.
Ĉlan 9.
IzvoĊaĉ je u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaklјuĉenja Ugovora dostavi detalјan
dinamiĉki plan koji mora sadrţati sledeće pozicije, prva: priprema i formiranje gradilišta i
poslednja: otklanjanje nedostataka, u cetiri primeraka, po dva za Naruĉioca i struĉni nadzor.
OBAVEZE NARUĈIOCA
Ĉlan 10.
Naruĉilac i Korisnik se obavezuju da IzvoĊaĉu plate ugovorenu cenu pod uslovima i na
naĉin odreĊen ĉl. 2. i 3. ovog Ugovora.
Naruĉilac se obavezuje da od IzvoĊaĉa, po završetku radova, primi navedene radove.
46/ 438
Naruĉilac će obezbediti vršenje struĉnog nadzora nad izvršenjem ugovornih obaveza
IzvoĊaĉa.
Naruĉilac se obavezuje da najkasnije 15 dana pre poĉetka rada na gradilištu dostavi
nadleţnoj inspekciji rada prijavu gradilišta, a kopiju prijave postavi na vidno mesto na gradilištu.
Naruĉilac se obavezuje da, uvede IzvoĊaĉa u posao, predajući mu investiciono - tehniĉku
dokumentaciju i graĊevinsku dozvolu, kao i da mu obezbedi nesmetan prilaz gradilištu.
BANKARSKE GARANCIJE
Ĉlan 11.
IzvoĊaĉ se obavezuje da u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog ugovora preda
Naruĉiocu 1 bankarsku garanciju za povraćaj avansa, sa rokom vaţenja najmanje do konaĉnog
izvršenja posla, koja mora biti bezuslovna, neopoziva, bez prava na prigovor i plativa na prvi
poziv, a u korist Naruĉioca 1.
IzvoĊaĉ se obavezuje da u roku od 15 dana od dana potpisivanja ovog ugovora preda
Naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od vrednosti ugovora i
sa rokom vaţenja najmanje pet dana duţe od isteka roka za konaĉno izvršenje posla, koja mora
biti bezuslovna, neopoziva, bez prava na prigovor i plativa na prvi poziv, a u korist Naruĉioca 1.
U sluĉaju nastupanja uslova za produţenje roka završetka radova, IzvoĊaĉ je u obavezi da
produţi vaţenje bankarskih garancija, s tim da se visina bankarske garancije za povraćaj avansa
moţe smanjiti, uz pisanu saglasnost Naruĉioca, srazmerno izvedenim radovima i iznosu kojim je
opravdan deo primlјenog avansa kroz privremene situacije.
U sluĉaju isteka roka vaţenja bankarskih garancija dok je izvoĊenje radova koji su
predmet ovog ugovora u toku, IzvoĊaĉ je duţan da, o svom trošku, produţi rok vaţenja
bankarskih garancija.
Bankarska garancija za dobro izvršenje posla će biti poslata na naplatu poslovnoj banci
IzvoĊaĉa ukoliko IzvoĊaĉ, ni posle upućene opomene, ne produţi njeno vaţenje pre isteka roka
vaţenja, uz dostavlјanje dokaza Naruĉiocu.
IzvoĊaĉ se obavezuje da prilikom primopredaje radova Naruĉiocu 1. preda bankarsku
garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrednosti ugovora i sa
rokom vaţenja pet dana duţim od ugovorenog garantnog roka, koja mora biti bezuslovna,
neopoziva, bez prava na prigovor i plativa na prvi poziv, a u korist Naruĉioca 1., što je uslov za
overu okonĉane situacije.
Garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku Naruĉioca 1. sme da naplati ukoliko
IzvoĊaĉ ne otpoĉne sa otklanjanjem nedostataka u roku od 5 dana od dana prijema pisanog
zahteva Naruĉioca 1., i ne otkloni ih u roku i u skladu sa pisanim zahtevom Naruĉioca 1. U tom
sluĉaju Naruĉioca 1 moţe angaţovati drugog izvoĊaĉa i nedostatke otkloniti po trţišnim cenama
sa paţnjom dobrog privrednika.
47/ 438
OSIGURANјE RADOVA
Ĉlan 12.
IzvoĊaĉ je duţan da u roku od 15 dana od dana zaklјuĉenja ugovora osigura radove,
materijal i opremu od uobiĉajenih rizika do njihove pune vrednosti (osiguranje objekta u
izgradnji) i dostavi Naruĉiocu polisu osiguranja sa vaţnošću za ceo period izvoĊenja radova.
IzvoĊaĉ je takoĊe duţan da u roku od 15 dana od zaklјuĉenja ugovora, dostavi Naruĉiocu
polisu osiguranja od odgovornosti za štetu priĉinjenu trećim licima i stvarima trećih lica, sa
vaţnošću za ceo period izvoĊenja radova, u svemu prema vaţećim zakonskim propisima.
Ukoliko se rok za izvoĊenje radova produţi, IzvoĊaĉ je obavezan da dostavi, pre isteka
ugovorenog roka, polise osiguranja iz st. 1. i 2. ovog ĉlana, sa novim periodom osiguranja.
IzvoĊaĉ je obavezan da sprovodi sve potrebne mere zaštite na radu, kao i protivpoţarne
zaštite.
Ukoliko IzvoĊaĉ radova ne postupi u skladu sa prethodnim stavovima priznaje svoju
isklјuĉivu prekršajnu i kriviĉnu odgovornost i jedini snosi naknadu za sve nastale materijalne i
nematerijalne štete, pri ĉemu ovaj ugovor priznaje za izvršnu ispravu bez prava prigovora.
GARANTNI ROK
Ĉlan 13.
Garantni rok za izvedene radove iznosi _____ (______) godine raĉunajući od dana
primopredaje radova.
Garantni rok IzvoĊaĉa za ugraĊenu opremu-dobra _____ (______) godine, koji teĉe od
dana izvršene primopredaje radova Naruĉiocu.
IzvoĊaĉ je obavezan da, na dan izvršene primopredaje radova koji su predmet ovog
ugovora, zapisniĉki preda Naruĉilac sve garantne listove za ugraĊene materijale, kao i uputstva za
rukovanje.
Ĉlan 14.
IzvoĊaĉ je duţan da u toku garantnog roka, na prvi pisani poziv Naruĉioca, otkloni o
svom trošku sve nedostatke koji se odnose na ugovoreni kvalitet izvedenih radova, ugraĊenih
materijala i dobara, a koji nisu nastali nepravilnom upotrebom, kao i sva oštećenja prouzrokovana
ovim nedostacima.
Ako IzvoĊaĉ ne pristupi izvršenju svoje obaveze iz prethodnog stava u roku od 5 dana po
prijemu pisanog poziva od strane Naruĉioca, Naruĉilac je ovlašćen da za otklanjanje nedostataka
angaţuje drugo pravno ili fiziĉko lice, na teret IzvoĊaĉa, naplatom garancije banke za otklanjanje
grešaka u garantnom roku.
48/ 438
Ukoliko garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku ne pokriva u potpunosti
troškove nastale povodom otklanjanja nedostataka iz stava 1. ovog ĉlana, Naruĉilac ima pravo da
od IzvoĊaĉa traţi naknadu štete, do punog iznosa stvarne štete.
KVALITET IZVEDENIH RADOVA
Ĉlan 15.
Za ukupan ugraĊeni materijal i opremu IzvoĊaĉ mora da ima sertifikate kvaliteta i ateste
koji se zahtevaju po vaţećim propisima i merama za objekte te vrste u skladu sa projektnom
dokumentacijom.
Ukoliko Naruĉilac utvrdi da ugraĊeni materijal ili oprema ne odgovara standardima i
tehniĉkim propisima, on ga odbija i zabranjuje njegovu upotrebu. U sluĉaju spora merodavan je
nalaz ovlašćene organizacije za kontrolu kvaliteta.
IzvoĊaĉ je duţan da o svom trošku obavi odgovarajuća ispitivanja materijala i kontrolu
kvaliteta opreme. Pored toga, on je odgovoran ukoliko upotrebi materijal koji ne odgovara
kvalitetu.
U sluĉaju da je zbog upotrebe nekvalitetnog materijala ili dobara ugroţena bezbednost
objekta, Naruĉilac ima pravo da traţi da IzvoĊaĉ poruši izvedene radove i da ih o svom trošku
ponovo izvede u skladu sa tehniĉkom dokumentacijom i ugovornim odredbama. Ukoliko IzvoĊaĉ
u odreĊenom roku to ne uĉini, Naruĉilac ima pravo da angaţuje drugog IzvoĊaĉa isklјuĉivo na
trošak IzvoĊaĉa po ovom ugovoru.
Ĉlan 16.
IzvoĊaĉ će deo radova koji su predmet ovog ugovora izvršiti preko podizvoĊaĉa
________________________________,
sa
sedištem
_________________________,
PIB_____________________, matiĉni broj _______________.
IzvoĊaĉ u potpunosti odgovara Naruĉiocu za izvršenje ugovorenih obaveza, te i za radove
izvedene od strane podizvoĊaĉa, kao da ih je sam izveo.
PonuĊaĉ ne moţe angaţovati kao podizvoĊaĉa lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom
naruĉilac će realizovati sredstvo obezbeĊenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora
naruĉilac pretrpeo znatnu štetu.
PonuĊaĉ moţe angaţovati kao podizvoĊaĉa lice koje nije naveo u ponudi, ako je na strani
podizvoĊaĉa nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice
ispunjava sve uslove odreĊene za podizvoĊaĉa i ukoliko dobije prethodnu saglasnost naruĉioca.
VIŠKOVI, NEPREDVIĐENI I NAKNADNI RADOVI
Ĉlan 17.
Ukoliko se tokom izvoĊenja ugovorenih radova pojavi potreba za izvoĊenjem viškova
radova IzvoĊaĉ je duţan da zastane sa tom vrstom radova i o tome obavesti struĉni nadzor i
Naruĉioca u pisanoj formi.
IzvoĊaĉ nije ovlašćen da bez pisane saglasnosti Naruĉioca i struĉnog nadzora menja obim
ugovorenih radova i izvodi viškove radova.
49/ 438
Ĉlan 18.
IzvoĊaĉ moţe i bez prethodne saglasnosti Naruĉioca, a uz saglasnost struĉnog nadzora
izvesti hitne nepredviĊene radove, ukoliko je njihovo izvoĊenje nuţno za stabilnost objekta ili za
spreĉavanje štete, a izazvani su promenom tla, pojavom vode ili drugim vanrednim i
neoĉekivanim dogaĊajima, koji se nisu mogli predvideti u toku izrade projektne dokumentacije.
IzvoĊaĉ i struĉni nadzor su duţni da istog dana kada nastupe okolnosti iz stava 1. ovog
ĉlana, o tome obaveste Naruĉioca.
Naruĉilac moţe raskinuti ugovor ukoliko bi usled ovih radova cena morala biti znatno
povećana, o ĉemu je duţan da bez odlaganja obavesti IzvoĊaĉa.
IzvoĊaĉ ima pravo na praviĉnu naknadu za hitne nepredviĊene radove.
Ĉlan 19.
Naknadni radovi su radovi koji nisu ugovoreni i nisu nuţni za ispunjenje ovog ugovora.
Faktiĉki obavlјeni naknadni radovi, bez zaklјuĉenog ugovora, su pravno nevaţeći.
Ĉlan 20.
U sluĉaju da, tokom realizacije ovog ugovora, struĉni nadzor konstatuje da je potrebno
izvoĊenje dodatnih radova, u smislu Zakona o javnim nabavkama, sa IzvoĊaĉem se moţe
sprovesti pregovaraĉki postupak bez objavlјivanja poziva.
PRIMOPREDAJA RADOVA
Ĉlan 21.
IzvoĊaĉ o završetku radova koji su predmet ovog ugovora obaveštava Naruĉioca, i struĉni
nadzor, a dan završetka radova upisuje se u graĊevinski dnevnik.
Komisiju za primopredaju radova ĉine po jedan predstavnik Naruĉioca 1 i Naruĉioca 2,
struĉnog nadzora i IzvoĊaĉa.
Primopredaja radova se vrši komisijski najkasnije u roku od 15 dana od završetka radova
tj po završetku probnog rada pogona.
Komisija saĉinjava zapisnik o primopredaji radova na dan primopredaje radova.
IzvoĊaĉ je duţan da prilikom primopredaje radova preda Naruĉiocu, pre tehniĉkog
pregleda, popunjene odgovarajuće tabele svih ugraĊenih materijala I ureĊaja u tri izvoda sa
priloţenim atestima, kao i projekte izvedenih radova u dva primerka ukoliko je to potrebno u
skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Greške, odnosno nedostatke koje utvrdi Naruĉilac u toku izvoĊenja ili prilikom
preuzimanja i predaje radova, IzvoĊaĉ mora da otkloni bez odlaganja. Ukoliko te nedostatke
IzvoĊaĉ ne poĉne da otklanja u roku od pet dana po prijemu poziva od strane Naruĉioca i ako ih
ne otkloni u sporazumno utvrĊenom roku, Naruĉilac će radove poveriti drugom izvoĊaĉu na
raĉun IzvoĊaĉa.
Tehniĉki pregled radova i upotrebnu dozvolu obezbediće Naruĉilac.
Ĉlan 22.
50/ 438
Konaĉna koliĉina i vrednost radova po ovom ugovoru utvrĊuje se na bazi stvarno
izvedenih koliĉina radova overenih u graĊevinskoj knjizi od strane struĉnog nadzora i usvojenih
jediniĉnih cena iz ponude.
RASKID UGOVORA
Ĉlan 23.
Naruĉilac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora u sledećim sluĉajevima:
-
-
-
ukoliko IzvoĊaĉ kasni sa izvoĊenjem radova duţe od 15 kalendarskih dana, kao i ako
IzvoĊaĉ ne izvodi radove u skladu sa projektno-tehniĉkom dokumentacijom ili iz
neopravdanih razloga prekine sa izvoĊenjem radova;
ukoliko izvršeni radovi ne odgovaraju propisima ili standardima za tu vrstu posla i
kvalitetu navedenom u ponudi IzvoĊaĉa, a IzvoĊaĉ nije postupio po primedbama struĉnog
nadzora;
u sluĉaju nedostatka sredstava za njegovu realizaciju.
Ĉlan 24.
U sluĉaju jednostranog raskida ugovora, osim u sluĉaju nedostatka sredstava za njegovu
realizaciju, Naruĉilac ima pravo da za radove koji su predmet ovog ugovora angaţuje drugog
izvoĊaĉa i aktivira garanciju banke za dobro izvršenje posla. IzvoĊaĉ je u navedenom sluĉaju
obavezan da nadoknadi Naruĉiocu štetu, koja predstavlјa razliku izmeĊu cene predmetnih radova
po ovom ugovoru i cene radova novog izvoĊaĉa za te radove.
Ugovor se raskida izjavom u pisanoj formi koja se dostavlјa drugoj ugovornoj strani i sa
otkaznim rokom od 15 dana od dana dostavlјanja izjave. Izjava mora da sadrţi osnov za raskid
ugovora.
U sluĉaju raskida ugovora, IzvoĊaĉ je duţan da izvedene radove obezbedi od propadanja,
da Naruĉiocu preda projekat izvedenog stanja, kao i zapisnik komisije o stvarno izvedenim
radovima i zapisnik komisije o konaĉnom finansijskom obraĉunu po predmetnom ugovoru do
dana raskida ugovora. Troškove snosi ugovorna strana koja je odgovorna za raskid ugovora
ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 25.
Za sve što ovim ugovorom nije posebno utvrĊeno primenjuju se odredbe Zakona o
obligacionim odnosima, Zakona o planiranju i izgradnji, kao i odredbe Posebnih uzansi o
graĊenju i drugih vaţećih propisa Republike Srbije.
Ĉlan 26.
Prilozi i sastavni delovi ovog ugovora su:
- ponuda IzvoĊaĉa br. ________ od ______________________ godine
- detalјan dinamiĉki plan
- Uputstvo o izgledu table sa podacima o projektu koji se finansira iz sredstava opštine
Tutin
51/ 438
Ĉlan 27.
Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno.
Ukoliko do sporazuma ne doĊe, ugovara se nadleţnost Privrednog suda u Kraljevu.
Ĉlan 28.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja a poĉinje da se primenjuje danom
dostavlјanja bankarskih garancija iz ĉlana 11. i polisa osiguranja iz ĉlana 12. Ugovora.
Naruĉilac ima pravo da aktivira bankarsku garanciju za ozbilјnost ponude ako IzvoĊaĉ u
roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora ne dostavi bankarske garancije iz ĉlana 11., kao i
ukoliko ne dostavi polise osiguranja iz ĉlana 12. ovog ugovora.
Ĉlan 29.
Ovaj ugovor je saĉinjen u devet jednakih primeraka, po tri za svaku ugovornu stranu.
NARUĈILAC 1
opština Tutin
______________________________
Šemsudin Kuĉević,presednik opštine
NARUĈILAC 2
JKSP“Gradac“
_______________________________
Mirfat Tahirović, direktor
IZVOĐAĈ
_________________________
________________________________
________________________, direktor
52/ 438
Obrazac 15
PREDMER I PREDRAĈUN
Opšti podaci o PonuĊaĉu:
Naziv i sedište: ______________________________________________________
Matiĉni broj:
____________________ PIB :
________________________
Osoba za kontakt: ______________________________________________________
Prilaţemo predmer i predraĉun radova za javnu nabavku broj 404-25/2014 - IzvoĊenje radova na
izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi, potpisan i
overen od strane ovlašćenog lica.
Napomena: Ukoliko se u tehniĉkoj dokumentaciji u oznaĉavanju dobara ili radova
odreĊene proizvodnje, izvora ili gradnje navodi odreĊeni robni znak, patent, tip ili
proizvoĊaĉ, PonuĊaĉ moţe ponuditi i drugu vrstu, istih ili bolјih tehniĉkih karakteristika. U
sluĉaju da ponuĊaĉ nudi ekvivalent za odreĊene pozicije iz predmera i predraĉuna u
obavezi je da dostavi spisak pozicija koji će sadrţati sve elemente predmera i predraĉuna i
to: redni broj pozicije iz osnovnog predmera i predraĉuna, opis ponuĊenog ekvivalenta,
jedinicu mere, koliĉinu, jediniĉnu i ukupnu cenu koji se nudi, zajedno sa tehniĉkim
specifikacijama (karakteristikama) za svaku poziciju kako bi Komisija mogla izvršiti
ocenu.
Za svu ponuĊenu opremu ponuĊaĉ je u obavezi da dostavi katalog sa tehniĉkim
karakteristikama kao i spisak ovlašćenih servisa za ponuĊenu opremu.
Datum:
Potpis ovlašćenog lica
_______________
___________________________
М.P.
53/ 438
Obrazac 16.
DINAMIĈKI PLAN
Opšti podaci o PonuĊaĉu:
Naziv i sedište: ______________________________________________________
Matiĉni broj:
____________________ PIB :
________________________
Osoba za kontakt: ______________________________________________________
Prilaţemo dinamiĉki plan za javnu nabavku broj 404-25/2014 - IzvoĊenje radova na izgradnji
filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi, potpisan i overen od
strane ovlašćenog lica.
Datum:
Potpis ovlašćenog lica
_______________
___________________________
М.P.
54/ 438
Obrazac br. 17
7.OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa ĉlanom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik RS”, broj
124/2012), ponuĊaĉ _____________________________________________________________
dostavlјa ukupan iznos i strukturu troškova priprememanja ponude za javnu nabavku broj 40425/2014 - IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske
opreme i ostali radovi, kako sledi u tabeli:
Vrsta troška
Iznos troška u dinarima
Ukupan iznos troškova pripremanja ponude
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isklјuĉivo ponuĊaĉ i ne moţe traţiti od
naruĉioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavlјen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je
duţan da ponuĊaĉu nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu sa
tehniĉkim specifikacijama naruĉioca i troškove pribavlјanja sredstva obezbeĊenja, pod
uslovom da je ponuĊaĉ traţio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Potpis ovlašćenog lica
Datum: _______________
___________________________
М.P.
Napomena: dostavlјanje ovog obrasca nije obavezno.
55/ 438
Obrazac br. 18
8.OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik RS”, broj 124/2012),
ponuĊaĉ _____________________________________________________________da je:
IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI
Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću potvrĊujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke broj 404-25/2014 - IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i
ugradnja mašinske opreme i ostali radovi, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim
ponuĊaĉima ili zainteresovanim licima.
Potpis ovlašćenog lica
Datum: _______________
___________________________
М.П.
Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija
nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru
zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice
povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita
konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine.
Povreda konkurencije predstavlјa negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2.
Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica
svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
56/ 438
Obrazac br. 19
IZJAVA PONUĐAĈA O POŠTOVANJU VAŢEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU,
ZAPOŠLЈAVANJU I USLOVIMA RADA, ZAŠTITI ŢIVOTNE SREDINE
Pod materijalnom i kriviĉnom odgovornošću izjavlјujem da sam pri sastavlјanju ponude u
postupku javne nabavke radova - IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i
ugradnja mašinske opreme i ostali radovi, broj javne nabavke 404-25/2014, poštovao obaveze
koje proizilaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošlјavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne
sredine i garantujem da sam imalac prava intelektualne svojine. TakoĊe izjavlјujem, da snosim
naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica.
Potpis ovlašćenog lica
Datum________________
M.P.
_______________________
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom
57/ 438
OPŠTINA TUTIN
DEO II
9. TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJA)
JAVNA NABAVKA BROJ 404-25/2014
IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske opreme
i ostali radovi.
Projekat je dat u PDF i DWG formatu koji se moţe preuzeti sa sajta opštine Tutin www.tutin.rs
(dokumenta)
58/ 438
2. TEHNIČKA TENDER DOKUMENTACIJA
DEO. 2.1.
Tekstualni deo
SADRŽAJ:
I
PROCESNO – TEHNOLOŠKI DEO
II
MAŠINSKI DEO I OPREMA
1. Lamelni taložnik i flokulator
2. Filtri i mašinska sala
3. Ostala oprema
III
IV
V
ELEKTRO RADOVI I AUTOMATIKA
1. Trafostanica, dizel agregat i kablovska mreža
2. Instalacije opšte namene i spoljna rasveta
3. Napajanje, kontrola i upravljanje
PNEUMATIKA, GREJANJE I VENTILACIJA
UREĐENJE TERENA
59/ 438
I
1.
PROCESNO – TEHNOLOŠKI DEO
TEHNOLOŠKI PROCES PREČIŠDAVANJA
1.1. Kvalitet sirove vode i potreban stepen prečišdavanja
Sa inoviranjem standarda, poslednjih godina, uvećani su zahtevi u domenu zahtevanog
stepena uklanjanja organske materije, posebno huminskih materija. Da bi se ovo postiglo doziraju
su sve veće koliĉine Al sulfata ĉime se smanjuje pH vrednost ispod dozvoljenih granica.
Podešavanje pH zahtevano sa standardom vode za piće, ali i zahtevima samog procesa
koagulacije vrši je uglavno sa kreĉnim mlekom. Optimizacija pH obezbeĊuje najbolje efekte
koagulacije kao i minimalni sadrţaj rezidualnog Al u preĉišćenoj vodi.
Po separaciji floka u taloţnici najĉešće je potrebna nova kontrola pH sa ciljem
obezbeĊenja ravnoteţne vrednosti za konkretne uslove hemijskog sastava preĉišćene vode. Ovo
podešavanje od posebnog je znaĉaja za meke vode tipa površinskih voda koje se preĉišćavaju na
ovom ureĊaju.
Imajući u vidu razmatranja kvaliteta vode i zakonsku regulativu iz domena vode za piće,
generalnom postavkom procesa kondicioniranja vode treba obezbediti mogućnost za:
1. Uklanjanje iz vode supstanci koje prouzrokuju mutnodu, do propisanog nivoa;
2. Redukovanje sadržaja organskih supstanci koje povedavaju utrošak KMnO4,prouzrokuju
obojenje, miris i loš ukus vode, ali na način kojim se nede prouzrokovati formiranje supstanci
štetnih po zdravlje stanovništva.
3. Dezinfekciju vode do postizanja njene bakteriološke ispravnosti
4. Dostizanje propisanog sadržaja rezidualnog hlora pri isporuci vode korisnicima;
5. Stabilizacija vode radi zaštite transportnih voda za sirovu i prečišdanu vodu
Pored obrade vode mora se predvideti i obrada mulja koji de se produkovati na instalaciji kako isti ne
bi prouzrokovao promene kvaliteta u recipijentu.
Tehnološko rešenje kojim se mogu dostidi ovi zahtevi mora obuhvatati sledede procese:
- koagulaciju – flokulaciju – taloženje
- filtraciju
- dezinfekciju
- stabilizaciju čiste vode
Od Investitora i korisnika vodotoka dobili smo podatke o kvalitetu vode koji se prilaţu. Na
osnovu ovih analiza ( za zadnje tri godine a koje su uzimane na rezervoar“Dubovo“. Moţe se
konstatovati da je u 72% uzoraka naĊen povećan sadrţaj mutnoće iznad dozvoljenih granica. Ova
mutnoća se kreće u granicama od 2,0 do 10,0 NTO. MeĊutim nema podataka kada je voda mutna
i kad se iskljuĉuje iz upotrebe. Što je još vaţnije, u periodima jakog mućenja vode, verovatno
dolazi i do povećanja utroška KMnO4 (kao posledica organskog zagaĊenja). Ovi podaci su
neophodni pre izrade Glavnog projekta postrojenja za preĉišćavanje vode „Dubovo“.
Na osnovu dosadašnjih analiza i podataka moţe se zakljuĉiti sledeće:
a) Optimalna količina vode sa „Koničkih vrela“ koja se može koristiti za vodosnabdevanje je
u granicama od 30 do 90 l/s.
b) Maksimalna izdašnost ovih vrela se može očekivati od 800 do 1000 l/s.
c) Izrazita zagađenost vrela se može očekivati 30 do 50 dana u toku godine uz pretpostavku
da dolazi i do povedanog organskog zagađenja (max 10-12mg/lit KMnO4)
60/ 438
-
u vedem delu godine zamudenost vrela je u granicama od 2,0 do 10,0 NTO a utrošak
KMnO4 u granicama ispod 5,0 mg/lit
neophodno je da se uradi elaborat o rezervama vode izvorišta „Koničko vrelo“ i elaborat
o zonama zaštite izvora.
Sve raspoloţive analize su sistematski raĊene od strane Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) iz
Kraljeva. Osim jedne (maj 2009.), sve ostale su A obima (osnovni). Njih ĉine svi propisani
fiziĉki, fiziĉko-hemijski i hemijski parametri, kao i mikrobiološki parametri u prilogu.
Izvršena je obrada vrednosti parametara u sirovoj vodi, njihovo poreĊenje sa propisanim MDK
vrednostima. Isti se mogu svrstati u sledeće karakteristiĉne grupe.
A. Parametri čije se vrednosti nalaze iznad maksimalno dozvoljenih su:
1. Boja:
2. Mutnoda (Tu):
3. Ukupan broj aerobnih
mezofilnih bakterija:
4.
Ukupne
bakterije:
koliformne
U svim uzorcima izmereno je odsustvo boje (0 ºPt-Co),
osim u jednom, u kome je registrovano 7 ºPt-Co i zbog
njega je ovaj parametar svrstan u kritične. Ipak, obzirom da
se radi o uzorcima uzetim iz distributivne mreže, kao i to
da je u istom uzorku izmerena visoka vrednost mutnode, to
se uklanjanje eventualno prisutne boje u sirovoj vodi svodi
na uklanjanje mutnode (iste materije usled čijeg prisustva
dolazi do pojave mutnode, uslovljavaju i pojavu boje). Kao
merodavna vrednost usvojena je max. izmerena boja od 7
ºPt-Co, koja je neznatno viša od odgovarajude MDK
vrednosti (5 ºPt-Co).
U najvedem broju uzoraka izmerene su mutnode između 2 i
5 NTU jedinica, dakle povišene u odnosu na propisanih
max. dozvoljenih 1 NTU; samo u jednom uzorku je
zabeležena vrednost manja od MDK, ali je i ona relativno
bliska graničnoj (0,83 NTU); kao merodavna vrednost
usvojena je max. izmerena vrednost od 39,2 NTU.
U vedini uzoraka, zabeležen je povedani broj, odn.
koncentracija aerobnih mezofilnih bakterija (između 10 i
35 ml-1), značajno više od odgovarajude MDK vrednosti (10
ml-1); usvojena merodavna vrednost je max. izmerena od
500 ml-1.
U najvedem broju uzoraka nisu nađene koliformne
bakterije (0/100 ml), ali je preostali broj uzoraka (naročito
uzorci iz jula 2009.) posedovao veoma visoke vrednosti
(više od 16/100 ml), što je usvojeno kao merodavna
vrednost ovog parametra.
Izolovane su u uzorcima iz jula i novembra 2009. godine,
dok u ostalim nisu detektovane.
Važi isto što i za prethodni parametar.
5. Koliformne bakterije
fekalnog porekla:
6. Streptokoke fekalnog
porekla:
7. Izolovane koliformne U uzorcima iz jula i novembra 2009. godine utvrđeno je
bakterije:
prisustvo E. Coli, što je inače tipično za prisustvo
koliformnih bakterija u vodi.
Svi navedeni parametari su predmet procesa prečišdavanja.
61/ 438
B. Parametri čije se vrednosti nalaze blizu MDK vrednosti ili su značajno niže od MDK vrednosti,
ali su karakteristične:
1. Potrošnja KMnO4:
2. TOC:
Izmerene vrednosti se kredu u opsegu od 1,58 i 4,74 mg/l i
znatno su niže od max. dozvoljene vrednosti (MDK je 8
mg/l). Ovo praktično znači da je sadržaj organskih materija
u vodi izuzetno nizak i da je bezbedno koristoiti hlor za
dezinfekciju.
Potrošnja KMnO4 ne predstavlja predmet procesa
prečišdavanja.
Izmerena je samo jena vrednost Ukupnog organskog
ugljenika (TOC) i to 1 mg/l); iako se prema važedem
Pravilniku ovaj parametar ne normira, na osnovu njegovih
vrednosti može se izvršiti dodatna karakterizacija
predmetne sirove vode; predstavljena vrednost TOC nije
sasvim u saglasnosti sa max. izmerenom vrednošdu
potrošnje KMnO4 (4,74 mg/l), koja takođe predstavlja
sadržaj organskih materija, tj. oba parametra (TOC i
potrošnja KMnO4) kvantifikuju sadržaj organskih materija u
vodi.
TOC, kao ni potrošnja KMnO4 nisu predmet procesa
prečišdavanja.
Ostali parametri su pokazivali stabilne vrednosti koje su kod svih uzorka bile niže od
odgovarajudih MDK vrednosti, a u isto vreme one ne određuju bitnije kvalitet sirove vode.
U slededoj tabeli prikazani su rezultati svih raspoloživih analiza.
62/ 438
Tabela 1. Pregled vrednosti ključnih parametara, kraj 2007. i analize iz 2009.
5.3.1.1.1.1.1.1
Izmerene vrednosti
5.3.1.1.1.1.1.4
Red.
Broj
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Parametar
Fizičko-hemijski partametri
Boja
Mutnoda
pH
Elektroprovodlj., na 20 ˚C
Ostatak isparenja na 105
˚C
Ukupna tvrdoća
Alkalitet
Potrošnja KMnO4
Hloridi, (Cl-)
Amonijum jon, (NH4+)
Nitriti (NO2-)
Nitrati (NO3-)
Sulfati, (SO42-)
Fluoridi, (F-)
Cijanidi, (CN-)
Gvožđe, (Fe2+)
Mangan, (Mn2+)
Kalcijum, (Ca2+)
Magnezijum, (Mg2+)
Natrijum, (Na+)
Kalijum, (K+)
Kadmijum, (Cd2+)
Nikl, (Ni)
Aluminijum, (Al)
Olovo, (Pb)
Bakar, (Cu)
Arsen, (As)
Živa, (Hg)
Cink, (Zn2+)
Ukupni hrom, (Cr)
TOC
Deterdženti (anjonski)
Pentahlorfenol
2,4,6-trihlorfenol
Ukupna ulja i masti
Jedinica
5.3.1.1.1.1.1.2 5.3.1.1.1.1.1.3
M
i
n
.
˚Pt-Co
NTU
μS/cm
0
0,83
7,40
250
mg/l
-
˚dH
ml HCl/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
mg/l
1,58
3
<0,02
<0,002
1,8
<0,02
<0,01
-
M
a
x
.
M
e
r
MDK
o
d
.
7
39,2
7,90
355
204
7
39,2
7,40-7,90
355
204
5
1
6,8-8,5
1.000
11,85
35
4,74
8
<0,02
<0,002
4,56
4,67
0,000
0,000
<0,02
<0,01
71,37
2,87
2,35
1,058
<0,001
<0,005
0,094
<0,02
<0,01
<1
<1
0,015
<0,01
<1,0
<0,1
0,0000
0,0079
<0,04
11,85
35
4,74
8
0,02
0,002
4,56
4,67
0,000
0,000
0,02
0,01
71,37
2,87
2,35
1,1
0,001
0,005
0,094
<0,02
0,01
1
<1
0,015
0,01
1,0
<0,1
0,0000
0,008
0,04
8
200
0,1
0,03
50,0
250
1,2
0,05
0,3
0,05
200
50
150
12,0
0,003
0,02
0,2
0,01
2,0
10
1
3,0
0,05
0,1
0,1
20
0,1
-
63/ 438
36.
37.
38.
39.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mineralna ulja
Pesticidi, ukupni
PAU, ukupni
Hloroform, (CHCl3)
Mikrobiološki partametri
Ukupan
broj
aerobnih
mezofilnih bakterija
Ukupne
koliformne
bakterije (MPN)
Koliformne
bakterije
fekalnog porekla
Streptokoke
fekalnog
porekla
Proteus vrste
Sulfitoredukujude klostridije
Pseudomonas aeruginoza
Koliformne bakterije
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
<0,01
-
<0,04
<0,01
0,0027
0,3397
<0,04
0,01
0,003
0,34
0,01
0,1
0,2
40
1/1 ml
1
500
500
10
1/100 ml
0
>16
>16
16
1/100 ml
-
+
+
bez
1/100 ml
-
+
+
bez
1/100 ml
1/100 ml
1/100 ml
-
0
-
0
E. Coli
0
-
bez
10
bez
bez
Uzimajudi u obzir da se prethodno saopšteni kvalitet sirove vode može smatrati konačnim za
usvajanje procesa prečišdavanja, sirova voda se može okarakterisati na slededi način:
-
-
-
povremeno se pojavljuju znaĉajno povišene vrednosti mutnoće i relativno male
povišene vrednosti boje, u najvećem broju uzoraka njihove vrednosti su ispod
odgovarajućih MDK;
sirova voda je niskomineralna (prema vrednostima elektroprovodljivosti i suvog
ostatka) i relativno meka (ukupna tvrdoća);
vrednosti potrošnje kalijum permanganata (KMnO4) su veoma niske, kao i
vrednost ukupnog organskog ugljenika, UOU (TOC), što znaĉi da je sadrţaj
organskih materija veoma niske pa je bezbedno koristiti gasni hlor za dezinfekciju
preĉišćene vode;
sadrţaji gvožđa, mangana i amonijaka su u celini veoma niske i nije ih potrebno
uklanjati;
izmerene vrednosti koncentracije olova (Pb) i mineralnih ulja bi mogle da se
tumaĉe i kao povećane u odnosu na odgovarajuće MDK vrednosti (<0,02 mg/l u
odnosu na 0,01 mg/l i <0,04 mg/l u odnosu na 0,01 mg/l), ali njih treba tumaĉiti
kao nemogućnost da se raspoloţivom instrumentalnom metodom izmere vrednosti
koje su niţe od odgovarajuće MDK vrendosti;
sirova voda povremeno poseduje mikrobiološko zagađenje, zbog ĉega je
neophodno u sklopu procesa preĉišćavanja primeniti i dezinfekciju (koja je
uostalom i zakonska obaveza). Ipak, obzirom da su svi uzorci u stvari, uzorci vode
za piće uzeti iz distribucione mreţe, moguće je da se radi o sekundarnom
zagaĊenju.
5.3.2
Merodavni kvalitet sirove vode koja stiţe u rezervoar Dubovo
64/ 438
Merodavnim kavalitetom sirove vode koja se dobija sa postojećih kaptiranih izvorišta,
moţe se smatrati onaj definisan u tabeli 1.1. u odgovarajuće oznaĉenoj koloni.
Ukratko, predmetom preĉišćavanja treba smatrati sledeće parametre i njihove
(merodavne) vrednosti (u zagradama su date odgovarajuće MDK vrednosti):
- boja
- mutnoda, (Tu)
ukupne
aerobne
mezofilne bakterije
- ukupne koliformne
bakterije
- koliformne bakterije
fekalnog porekla
- Sreptokoke fekalnog
porekla
7 ºPt-Co
39,2 NTU
(5 ºPt-Co)
(1 NTU)
500 ml-1
(300 ml-1)
>16/100 ml
(100/100 ml)
+
(bez)
+
(bez)
1.2. Opis tehničkog procesa prečišdavanja sa dimenzionisanjem procesnih jedinica
5.3.2.1.1
Proces prečišćavanja sirove vode definisan je klasičnom
tehnologijom: koagulacija, taloženje, filtracija i dezinfekcija. Ova tehnologija
korišćena je i u dosadašnjoj praksi, međutim objekti i oprema ne obezbeđuju
standardne efekte uklanjanja nepoželjnih materija iz vode za piće. Ovde se radi o
povišenim sadržajima mutnoće, retko oksidabilne organske maerije.
Koagulacija
Koagulacija ima višestruku funkciju: izdvajanje suspendovanih materija (bistrenja),
vezivanje rastvorenih organskih materija (ROM) u flok i njihovo izdvajanje sa suspenzijama,
vezivanje jona metala (Fe, Mn i dr.) i metaloida u flok i jednovremeno uklanjanje iz vodene faze
u toku taloţenja i filtracije.
Fikasnost odvijanja gornjih zadataka koagulacijom u funkciji je koagulacionih sredstava i
uslova koagulacije i separacije floka koji se definišu pri projektovanju.
Iskustva sa primenom unapreĊene koagulacije gde su obezbeĊeni visoki efekti
unapreĊenja kvaliteta vode za piće na staroj instalaciji ovde se primenjuju na novom efikasnijem
sistemu.
Taloženje
Za separaciju floka odabran je sistem lamelne taloţnice sa visokim efektima iskorišćenja
objekta. Visoko površinsko opterećenje koje se, u odnosu na klasiĉnu taloţnici, postiţe u ovom
objektu uslovljava sve frekventniju primenu ovog tipa taloţnice i u našoj praksi preĉišćavanja
voda za piće.
Neobiĉno je vaţno da se obezbedi dotok flokulisane vode u zonu taloţenja, uvoĊenje u
lamelne jedinice, bez destrukcije floka što se postiţe korektno dimenzioniranim transportnim
kanalima u kojima se praktiĉno zadrţava reţim toka iz poslednje koagulacione jedinice, treći
stene sporog mešanja.
Izdvajanje ofromljenih flokula, separacija ĉvrsto-teĉno vrši se efikasno u lamelnom
separatoru. Dotok flokulisane vode iz koagulacione jedinice obezbeĊuje se dovodnim kanalima iz
65/ 438
kojih se voda ravnomerno rasporeĊuje u lamelne jedinice. Sedimentacija u prostoru izmeĊu ploĉa
odvija se sa efikasnošću koja je odreĊena geometrijom ploĉa: duţinom, nagibom i rasponom, što
su elementi za dimenzionisanje-projektovanje taloţnice, definisanje površinskog opterećenja.
Sistem podešavanja preliva omogućava podešavanje jednakog hidrauliĉkog opterećenja
na svakoj od lamela te i jednakomeran sastav vode na izlazu.
Istaloţene ĉestice u lamelama klize u kanal odakle zajedno sa već izdvojenim krupnijim
flokulama padaju u konus za mulj koji je smešten neposredno ispod lamela.
Sa izdvajanjem krupnijih ĉestica u prostoru neposredno ispred lamela praktiĉno se štiti
sistem lamela od prekomernog opterećenja i sluţi samo za uklanjanje najfinijih flokula. Ovo je od
posebnog znaĉaja za primenu kod sistema preĉišćavanja gde se u odreĊenim intervalima, nakon
intenzivnijih padavina oĉekuju visoka opterećenja suspendovanim materijama.
Sa efikasnom flokulacijom i naknadnom separacijom floka, kod primene unapreĊene
koagulacije, obavezno se postiţu efekti uklanjanja suspendovanih materija na nivou od 1 NTU
jedinice i rezidualnog Al ispod 0.200 mg/l.
Posle separacije floka u taloţnici na segmentu toka do filtara vrši se stabilizacija vode,
popravka pH vrednosti do obezbeĊenja ravnoteţe definisane temperaturom vode i sadrţajem:
Ca2+ jona, ukupnih soli i alkaliteta. Kako se ovde radi o kontroli pH u oblasti oko 7.0 to se
doziranje Ca(OH)2 mora regukisati precizno. Kontrola pH vrši se doziranjem 0.2 % Ca(OH)2.
Recirkulacija mulja (uslovno)
Za sluĉaj da se na ureĊaju koristi Al sulfat kao koagulaciono sredstvo sa polielektrolitom
ostavlja se mogućnost recirkulacije mulja iz taloţnika u komoru za brzo mešanje sa zadatkom
podspešenja procesa destabilizacije i flokulacije.
Recirkulacijom se zahvata oko 2 – 4 % mulja, u odnosu na koliĉinu sirove vode, sa
mogućnošću zahvatanja sa razliĉitih visina u konusnom delu ugušćivaĉa. Koliĉina mulja u
recirkulaciji podešava se tokom optimizacije procesa koagulacije u promenljivim stanjima sirove
vode: promene mutnoće i temperatura.
Recirkulacija mulja za sluĉaj primene postupka unapreĊene koagulacije nije potrebna
budući da se i bez ove intervencije koagulacija obavlja sa visokom efikasnošću.
Filtracija
Za uklanjanje zaostale mutnoće vode nakon faze taloţenja koriste se brzi pešĉani filtri sa
pranjem filtarske ispune po sistemu voda-vazduh ĉime se obezbeĊuje neophodna homogenost
ispune i ravnomerno opterećenje koje je garant visoke efikasnosti uklanjanja zaostale mutnoće.
Za uslove efikasne koagulacije sa Al sulfatom i polimerom uz obaveznu kontrolu pH
vrednosti i efikasne separacije floka u lamelnoj taloţnici na filtru treba da se obezbedi standard za
NTU u opsegu 0.2 do 0.5 NTU i sadrţaj rezidualnog Al ispod 0.2 mg/l.
Uklanjanje zaostalog floka na brzim pešĉanim filtru, kod primene unapreĊene
koagulacije, obavezno se postiţu efekti uklanjanja suspendovanih materija na nivou od 0.2 NTU
jedinice i rezidualnog Al ispod 0.100 mg/l.
Budući da se na filtru ne zahteva biološka oksidacija NH4 usvajaju se standardne brzine filtracije
u opsegu 5 – 7 m/h, se opterećenju od 90 l/s iznosi:
F=325 m3/h = 65-46 m2.
5-7m/h
ObezbeĊenje zadatih uslova postiţe se kombinacijom rada 3 filtarska polja površina od po
15-20 m2.
Usvaja se standardna ispuna filtra od 1.0 m peska granulacije 0.6 - 1.5mm.
66/ 438
Dezinfekcija
Za dezinfekciju vode koristi se gasni hlor.
Shodno raspoloţivim podacima o sastavu sirove vode i postojećen iskustvu vezanom za
obezbeĊenost standarda u odnosu na bakteriološku ispravnost vode za piće usvaja se jednokratno
doziranje hlora - hlorisanje preĉišćene vode u rezervoaru ĉiste vode.
Ovim se, izbegava mogućnost generisanja povećanih sadrţaja halogenorganskih meterija
koje bi se formirale sa supstancama koje se, u konkkretnom sluĉaju, uklanjaju u procesu
unapreĊene koagulacije. Ovim se niukom sluĉaju ne dovodi u pitanje bakteriološka ispravnost
preĉišćene vode niti se remeti postupak preĉišćavanja koji bi se mogao dovesti u pitanje samo
kod jako opterećenih sirovih voda.
Stanica za doziranje nalazi se u pogonskoj zgradi koja ima prostorije za skladište i dozir
opremu, kao i ureĊaj za neutralizaciju hlora za sluĉaj havarije.
Za projektovanje se usvaja
maksimalna doza hlora od 1.2 mg/l, dok je srednja doza 0.8 mg/l. Sa ovim vrednostima će se
obezbediti rezidual hlora od 0.2 - 0.5 mg/l u svim taĉkama cevovoda.
Tretman mulja
Prostor ispod jedinica lamela separatora, konusnog oblika ima namenu za koncentrovanje
mulja. U procesu istaloţavanja u vertikalnom stubu koncentratora vrši se dalja separacija flokula
od vodene faze. Podešavanjem uslova za neutralizaciju floka obezbeĊuje se efikasno ugušćivanje
mulja moţe doseći vrednosti i oko 5 % sadrţaja suve mase.
Akumuliranje mulja u koncentratoru, odnosno podizanje nivoa mulja u taloţnici nameće
potrebu ispuštanja koncentrovanom mulja sa dna što se realizuje automatski merno regulacionom
opremom, ili ruĉno.
Mulj iz ureĊaja: koagulatora i mulj od pranja filtera odvodi se u taloţnice tehnološke
otpadne vode gde se mulj istaloţava a dekantovana voda recirkuliše ili upućuje u vodoprijemnik.
Laboratorija
Sa povećanjem kapaciteta ureĊaja postavljaju se i zahtevi za znatno pouzdaniju kontrolu
kvaliteta vode za piće sa odgovarajućom frekvencom. Ovo se posebno naglašava budući da se
ima iskustvo sa urušavanjem ukupnog tehnološkog procesa sa posebnim akcentom na iskljuĉenje
već ustanovljenog sistema kontrole nezanavljanjem elementanih hemikalija i dela sitne
laboratorijske opreme.
UnapreĊenje kontrole kvaliteta podrazumeva i posedovanje standardnog spektrofotometra
sa uv podruĉjem što uz postojeću opremu obezbeĊuje kontrolu svih pokazatelja kvaliteta datih u
donjoj tabeli.
U novoprojektovanom sistemu predviĊa se praćenje sledećih parametara kvaliteta vode
- temperatura vode i vazduha
- utrošak KMnO4
- mutnoća
- Fe
- boja
- Mn
- suspendovane materije
- Al
- rastvorene materije
- Ca
- rastvoreni O2
- Mg
- pH vrednost
- SO4
- elektro provodljivost
- Cl
- alkalitet
- NO3
- tvrdoća
- NO2
- amonijak
- H2S
67/ 438
- rezidualni hlor
- stabilnost vode, Lanţeleov indeks
Laboratorija, obavezno, raspolaţe sa jar-test (obavezno sa propelernim mešalicama sa
promenljivim brojem obrta od 200 - 10 o/min) aparaturom neophodnim za povremeno, kod
izmena sastava sirove vode, odreĊivanja optimalnih doza koagulanata.
Laboratorija, obavezno, raspolaţe sa turbidimetroma, sa promenljivim opsegom merenja
od 0.1 do 1000 NTU.
ObezbeĊenje pouzdanosti laboratorijskih rezultata i njihove iskoristivosti u voĊenju i
kontroli tehnološkog procesa a tim i kvaliteta vode za piće Tutina prvorazredni je zadatak i prema
istom se mora krajnje profesionalno odnositi.
1.3. Flotacija i taloženje
Koagulacija
Ima višestruku funkciju: izdvajanje suspendovanih materija (bistrenja), vezivanje
rastvorenih organskih materija (ROM) u flok i njihovo izdvajanje sa suspenzijama, vezivanje
jona metala i metaloida u flok i jednovremeno uklanjanje iz vodene faze u toku taloţenja i
filtracije.
Fikasnost odvijanja gornjih zadataka koagulacijom u funkciji je koagulacionih sredstava i
uslova koagulacije i separacije floka koji se definišu pri projektovanju.
Jedinice za koagulaciju
Shodno prirodi procesa koagulacije usvojen je postupaka koji sadrţa faze: destabilizacije
postojećih flokula u sirovoj vodi sa jednovremenim efikasnom mešanjem koagulanata da bi se
potom u sa smanjenjem intenziteta mešanja formirale micele i oformio flok pogodan za
separaciju iz vodene mase.
Koagulacija se obavlja u jedinici za koagulaciju koju ĉine sledeće jedinice:
- mehaniĉki reaktor, brzo mešanje,
- prvi stepen sporog mešanja,
- drugi stepen sporog mešanja,
- treći stepen sporog mešanja.
Potreban unos mehaniĉke energije za destabilizaciju-neutralizaciju naboja i intiman
kontakt ĉestica u rastvoru sa koagulacionim sredstvima definisan je srednjim gadijentom brzine:
Gsr. = ( P )1/2
µV
P – disipaciona energija
V- zapremina reaktora
µ - viskozitet vode
Prema iskustvenim podacima kod primene Al sulfata najbolje efekte daju vrednosti Gsr
od 700 do 1000 s-1, sa vremenom od 10 do 30 s. Al polimer zahteva nešto niţi intenzitet mešanja
uz produţeno vreme, reda 1 do 2 min. Ovu shemu preporuĉuju neki autori i za Al sulfat.
Projektni kriterijumi, za merodavni protok vode od 90 (2 x 45) l/s
Brzo mešanje
Broj komora
1
Proticaj vode kroz jednu komoru
90 l/s
Dimenzije komore
- kvadrani presek
1,20 x 1,20 = 1,44 m2
- dubina
3,00 m
68/ 438
4,50 m3
50 s
1 kW
- zapremina komore
Vreme zadrţavanja u komori (90 l/s)
Mehaniĉka mešalica sa impelerom snage
Prvi stepen flokulacije
Broj komora
2
Proticaj vode kroz desnu komoru
45 l/s
Dimenzije komore
- kvadrani presek
1.20 x 1.20 m = 1.44 m2
- dubina
6,00 m
- zapremina komore
8.65 m3
Vreme zadrţavanja u komori (45 l/s)
3,65 min
Gradijent brzine, s-1
max.
120
min.
80
Mešalica sa promenjivim brojem obrta(10-20 o/min) 0,35 kW
II stepen flokulacije
Broj komora
Proticaj vode kroz jednu komoru
Dimenzije komore
4
45 l/s
- kvadrani presek
1.35 x 1.35 m = 1.82 m2
- dubina
6.0 m
- zapremina komore
11.0 m3
Vreme zadrţavanja u komori (45 l/s)
7,20 min
Gradijent brzine, s-1
max.
60
min.
40
Mešalica sa promenjivim brojem obrta(5-10 o/min)
Istalisana snaga mešalice
0.37kW
III stepen flokulacije
Broj komora
2
Proticaj vode kroz jednu komoru
45 l/s
Dimenzije komore
- kvadrani presek
2,9 x 2,9 m = 8,41 m2
- dubina
6.0 m
- zapremina komore
50,50 m3
Vreme zadrţavanja u komori (45 l/s)
16.80 min
-1
Gradijent brzine, s
max.
30
min.
20
Mešalica sa promenjivim brojem obrta postojeća (2-4 o/min)
Instalisana snaga mešalice 0.37 Kw
Taloženje
69/ 438
Smanjenje duţine puta taloţenja flokule u laminarnoj taloţnici, vreme uklanjanja ĉestice
So‟) u odnosu na klasiĉnu taloţnicu (So) daje elemente za definisanje novog površinskog
opterećenja, odnosno projektovanje lamelne taloţnice.
Za usvojene dimenzije ploĉa visinu L = 2.58 m, normalno rastojanje w = 0.080 m i debljinu ploĉe
t = 0.0007 m i nagib od 55o dobija se za vreme 95 %-nog uklanjanja ĉestica, koje se kao
merodavno usvaja za projektovanje, kako sledi:
So‟ = So w + t = 0,0607So
H cos 62o + w
Za 95 %-nu efikasnost uklanjanja ĉestica iz rastvora u horizontalnoj taloţnici ima se
So' = 0.25 x 10-3 m3/s, odakle je
So = 4.1 x 10-3 m3/s, odnosno
Površina lamelne taloţnice: 0.09
A = Q = 0.09
= 21,85 m2.
-3
So
4.1 x 10
1.4. Filtriranje vode
Projektovani su brzi pešĉani filtri sa brzinom filtracije 5 - 7 m/h.
Za konaĉni kapacitet od 90 l/s projektuju se tri polja površine 17,5 m2.
Za koagulisanu vodu sa uklonjenim flokulama u lamelnoj taloţnici usvaja jednoslojni
filtar se ispunom od peska granulacije 0.8 - 1.5 mm, visine 0.9 - 1.0 m. sa slojem šljunka
granulacije 4 - 8 mm. visine 20 cm na dnu.
Sredstva za koagulaciju, priprema i doziranje
Aluminijum sulfat, Al2(SO4)3 x 18H2O, osnovni koagulant
Aluminijum sulfat je u upotrebi na sliĉnim postrojenjima. Brojni nedostaci u primeni
ovog u sklopu klasiĉne sheme koagulacije već su istaknuti. No kako se isti i sada koristi ostavlja
se mogućnost primene i dalje, sve do ustanovljenja potrebe za unapreĊenjem procesa koagulacije
bilo kao rezultat nedovoljnog uklanjanja mutnoće, odnosno rastvorenih organskih materija, ili
zbog pojave povišenih sadrţaja rezidualnog Al.
Ĉvrsti aluminijumsulfat se doprema u plastiĉnim vrećama od po 50 kg. Skladišti se u
magacinskoj prostoriji odakle se ruĉno ubacuje u rezervoare za spravljanje rastvora, zapremine 2
x 3 m3.
Kako za sada ne postoje relevantna ispitivanja, jar testovi, za odreĊivanje optimalnih doza
koagulanata, usvajaju se iskustveni podaci za opseg oĉekivanih promena sastava sirove vode.
Kako se sada u uslovima malovoĊa, pri minimalnim mutnoćama, ne dozira koagulant to se ovaj
podatak moţe uzeti za merodavnu vrednost, u takvim uslovima, samo uslovno odnosno do
validnog odreĊivanja doze tokom eksploatacije a po ustanovljenju laboratorijskih uslova da se
ovaj proces validno definiše.
Za aluminijumsulfat usvaja se srednja doza od 30 mg/l, i maksimalna doza od 80 mg/l.
Za doziranje aluminijumsulfat se priprema u obliku 10 %-nog rastvora.
Maksimalna ĉasovna potrošnja je 0.09m3/s x 80 g/m3 = 7.2 gr/s x 3600 = 25.92 kg/h,
odnosno 252 l/h 10%-nog rastvora
Doziranje aluminijumsulfata se vrši u reakcionoj komori brzog mešanja u zoni
maksimalne turbulencije neposredno ispred propelerne mešalice.
Dozir pumpa ( 1 + 1) je kapaciteta 0 - 300 l/h.
70/ 438
Priprema rastvora Al sulfata i rezervoarski prostor
Prema podacima laboratorijskih ispitivanja kvaliteta sirovih voda sadržaj suspendovanih materija
u površinskim tokovima, iako u funkciji proticaja, ne pokazuje visoke ekstreme. Shodno tome
maksimalne doze koagulanata bide korišdene retko i, verovatno, sa kradim periodom trajanja. Za
maksimalno opteredenje pri proticaju od 90 l/s uz obezbeđenje dvanaestočasovnog rada potreban je
rezervoarski prostor od 3 m3.
Kreč
Završno podešavanje pH vode je obavezno. Bilo da se koristi unapreĊena ili klasiĉna
koagulacija iste se realizuju u slabo kiseloj pH oblasti. Doziranjem Ca(OH)2 koje je neophodno
kako za obezbeĊenje zadate pH vrednosti vode za piće tako i za predupreĊenje korozije cevovoda
vrši se u izbistrenu vodu nakon faze taloţenja.
Kreĉno mleko sa 2% Ca(OH)2 koristi se za popravku pH vrednosti. Za maksimalne
potrošnje Al sulfata pri kojima se sniţava pH vrednost neutralizacijom alkaliteta ceni se potrebna
popravka na nivou 0.75 mg.ekv./l, odnosno 20 mg/l Ca(OH)2.
Proseĉna potrošnja Ca(OH)2
iznosi 0.20 mg.ekv/l (10 mg/l), što daje dnevnu potrošnju, 90 l/s od 0.90 gr/s x 86400 x 10-3 = 78
kg/dan.
Kreĉno mleko spravlja se u betonskim rezervoarima, zapremine 2x5,0m3.
Maksimalna potrošnja kreĉnog mleka je 40 x 0.09 = 3.60 gr/s, odnosno ĉasovna potrošnja
3.6 x 3600 x 10-3 = 12.96 kg/h, odnosno maksimalni ĉasovni protok od 488 l/h
Potrebna je dozir pumpa kapaciteta 800 l/h.
Usvaja se dozir pumpa ( 1 + 1) od 0 - 800 l/h
Priprema 2 %-nog rastvora kreĉa vrši se u rezervoarima (1 + 1) zapremine 5 m3 sa
propelernom mešalicom, koje obezbeĊuju desetoĉasovnu recenziju.
Sumporna kiselina
Prvi stepen kontrole pH je priprema sirove vode za koagulaciju.
Ĉasovna potrošnja je 7,4 gr/m3 odnosno 3,15 l/h.
Kako je doza u najvećem funkcija ulaznog pH, koje moţe varirati, to se za maksimalnu
vrednost usvaja doza do 10 l/h.
Usvaja se dozir pumpa (1+1) od 0-10 l/h.
Pomodni koagulant – Polielektrolit
Kao pomoćni koagulant se koristi poliakril amid kao 02 %-ni rastvor. Kako je doziranje
Al sulfata povremeno tako se i pomoćni koagulant dozira samo povremeno.
Da bi se obezbedio kontinualan rad postrojenja sa stabilnim sastavom vode koja se
upućuje na filtar neophodno je uspostaviti reţim kontinualnog rada, sa podešavanjem uslova
koagulacije promenom doza koagulanata u skladu sa promanama sastava sirove vode.
Dodatak PE u fazi koagulacije omogućava poboljšanje osobina floka što treba da obzbedi
bolje taloţenje.
Kako se nemaju iskustveni podaci o optimalnoj potrebi pomoćnog koagulanta koriste se
literaturni podaci zavisnosti doze koagulanta i sadrţaja suspendovanih materija te se usvajaju
vrednosti: za maksimalno opterećenje sirove vode 1.0mg/l a za proseĉni sadrţaj suspenzija 0.3
mg/l polielektrolita.
Maksimalna ĉasovna potrošnja je
0.09m3/sec x 1.0gr/m3 = 0.090 x 3600 = 324 gr/h, odnosno 32,4 l/h 0.2%-nog rastvora PE.
Srednja dnevna potreba PE iznosi:
71/ 438
0.09 x 0.3 = 0.027 x 86400 =2600 gr/dan
0.1 %-ni rastvor poliakrilamida spravlja se u kontejnerima od 1 m3.
Za doziranje se koristi doz pumpa kapaciteta 0 – 50 l/h.
Dezinfekcija vode
Dezinfekcija preĉišćene vode vrši se gasnim hlorom. Shodno usvojenoj srednjoj dozi od
0.7 mg/l i maksimalnoj od 1.0 mg/l, što za sluĉaj primene konvencionalne koagulacije moţe biti
uvećano za oko 10 - 20 % zbog niţih efekata preĉišćavanja daje potrebu za gasnim hlorom od 1.0
g/m3 x 0.09 m3/s x 3600 s = 475 g/h.
Oprema za dezinfekciju vode sa potpunom automatskom regulacijom prema protoku
REGULACIJA NA OSNOVI SIGNALA PROTOKA - Voda koju treba hlorirati struji
kroz ureĊaj za merenje protoka koji daje linearni izlazni signal od 4 do 20 mA ili 1 do 5 V.
Signal se prenosi do dozirnog ureĊaja gde se uporeĊuje sa poloţajem linearno regulisanog
automatskog ventila za hlor. Poloţaj ventila stalno se registruje potenciometrom sa povratnim
napajanjem koji daje signal ureĊaju za doziranje protoka, uporeĊujući ga sa ulaznim signalom
strujanja. Ako se pojavi neuravnoteţeno stanje signala, tada se ventil vraća u poloţaj dok se ne
pojavi saglašavanje elektriĉnih signala koje prouzrokuje linearno povećanje ili smanjenje protoka
hlora.
AUTOMATSKA REGULACIJA DOZIRANJA – Automatski sistem za regulaciju
doziranja sastoji se od ĉetvoro glavnih sastavnih delova. To su analizator, regulator ostatka i
regulator za automatsko doziranje. Svrha ovog sistema je da meri ostatak hlora i da reguliše
automatsko doziranje. Ako postoji razlika izmeĊu zahtevane koliĉine hlornog reziduala i realne
vrednosti, tada se automatski regulacijski ventil prilagoĊava promeni dozirane koliĉine hlora tako
da automatski podešava potenciometar za regulisanje doziranja koji deluje na osnovu motornog
pogona.
Automatski sistem za regulaciju doziranja deluje na automatskom regulacionom
ventilu u vezi sa signalom protoka koji dolazi iz sistema za elektriĉno doziranje i obezbeĊuje na
taj naĉin regulaciju kruţnog sklopa ovog ureĊaja.
1.5. Kontrola procesa prečišdavanja
Za voĊenje procesa preĉišćavanja i obezbeĊenje standarda kvaliteta vode za piće realizuju
se dva stepena kontrole:
- laboratorijska kontrola sa definisanom frekvencom
- automatska kontrola sa i bez zapisa i alarmom
1.
Sa inoviranjem i nabavkom sitne laboratorijske opreme:
- jar – test,
- nabavka novog pH metra i turbidimetra
- blagovremenim popunjavanjem zaliha hemikalija, hemijska laboratorija je u mogućnosti da
kontroliše kvalitet sirove i preĉišćene vode i daje podatke o kontroli procesa preĉišćavanja.
Nekoliko osnovnih parametara kvaliteta već se sistematski kontrolišu.
Izostanak analiza Al i dr. uzrokovani neblagovremenim zanavljanjem hemikalija i sitne
opreme moraju se u daljim fazama rada preduprediti.
2.
U cilju pouzdanog voĊenja procesa i obezbeĊenja podataka o stabilnosti preĉišćavanja
uvodi se automatska kontrola sa zapisom. Automatski se kontrolišu:
- pH vrednost (ulazna voda, voda u koagulatoru, voda na ulazu u filtar i preĉišćena voda),
- mutnoća (sirova voda, ulaz u filtar i preĉišćena voda) i
- hlor (kontrola sadrţaja u preĉišćenoj vodi)
72/ 438
Sa kontinualnim zapisom su sledeće vrednosti:
pH i mutnoća sirove i u preĉišćene vode i
koncentracija hlora u preĉišćenoj vodi
Zvuĉnim signalom se upozorava u sluĉaju prekoraĉenja zadatih vrednosti za pH vrednost,
mutnoću i sadrţaj hlora u preĉišćenoj vodi.
Podešavanje doza hemikalija sa zadatkom obezbeĊenja optimalnih uslova preĉišćavanja
vrši se regulacijom doza na bazi iskustvenih podataka, odnosno laboratorijskih eksperimenata sa
detekcijom ispitivanih efekata.
1.6. Tretman prljavih voda
U procesu preĉišćavanja vode izdvaja se izvesna koliĉina prljavih voda koja ima povećan sadrţaj
mutnoće i sadrţaj suspendovanih materija. Ove vode su iz koncentratora lamelnog taloţnika,
vode od pranja filtra, prvi filtrat.
Mulj, iz koncentratora mulja, se povremeno prepumpava kao recirkulacioni mulj a povremeno
šalje na taloţenje. Koliĉina ove muljne vode, moţe biti oko 5-10m3/dan.
Koliĉina vode od pranja filtera je oko 60-70m3 po jednom polju i jednom pranju. Filteri se obiĉno
peru jednom u dva dana.
Ukupna koliĉina prljave vode, koja istovremeno moţe da doĊe u taloţnik je:
- mulj iz taloţnika
5m3
- voda od pranja filtera
60m3
- prvi filtri
5m3
Ukupno
75m3
Zadrţavanje u taloţniku se predviĊa od 6,0 do 10,0 sati, nakon ĉega se izbistrena voda ispušta u
kišnu kanalizaciju ili vraća u proces preĉišćavanja.
Za tretman prljavih voda je projektovana taloţnica sa dve komore ( radna i rezervna zapremine
po 75m3. Dno taloţnice je u nagibu za prihvat taloţenog mulja. Zapremina za mulj je oko 2025m3. Posle odreĊenog vremena (dva-tri meseca) mora se istaloţeni mulj da izvadi i odnese na
deponiju.
Izbistrena voda se ili ispušta u kišnu kanalizaciju (šaht ŠK I) ili prepumpava na poĉetak procesa
preĉišćavanja.
Pored taloţnika je zatvaraĉnica i crpna stanica za prepumpavanje i opsluţivanje ovog
objekta.PredviĊene su dve pumpe kapaciteta 5,0m Hm=8,0m (jedna radna i jedna rezervna).
Cevne veze i zatvaraĉi omogućavaju preusmeravanje istaloţene vode ili u kanalizaciju ili na
pumpe.
Projektovana je još jedna mala crpna stanica šahtnog tipa za prepumpavanje procedne vode od
nataloţenog mulja. Voda se usmerava na poĉetak procesa preĉišćavanja.
1.7. Garantovani parametri
Ceo postupak preĉišćavanja je prilagoĊen tako da se dobija voda za piće zahtevanog kvaliteta.
Sa efikasnom flokulacijom i taloţenjem floka obavezno se postiţu efekti uklanjanja
suspendovanih materija na nivou od 1 NTU jedinice i rezidualnog Ai ispod 0,200 mg/lit.
Posle filtriranja obezbeĊuje se standard vode za NTU u opsegu 0,20 do 0,50 NTU i
sadrţaj rezidualnog Al ispod 0,400 mg/lit.
73/ 438
6
1.8. SPECIFIKACIJA PROCESNO-Tehnološke OPREME
(bez laboratorijske opreme i nameštaja)
1.1. Priprema i doziranje sumporne kiseline (H2SO4)
Pumpa za pretakanje kiseline iz cisterne u rezervoar
Tip
DULCO Trans 40/1000 PP
Kapacitet
2.400 l/h
Visina dizanja
7,5 m
Gustina radnog fluida, max.
1,9 kg/m3
Viskozitet radnog fluida, max.
500 mPa·s
Preĉnik usisne cevi
40 mm
Preĉnik potisnog creva
19-27 mm
Opseg radnih temperatura
+5 ... + 50 ºC
Materijal radnog kola pumpe
Polipropilen (PP)
Materijal potisnog creva
PVC
Instalisana snaga
450 W
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Zaštita
IP 24
Dimenzije (L x W x H)
171 x 284 x 1.260 mm
Teţina
4,9 kg
ProizvoĊaĉ
ProMinent, Nemačka
Reţim rada
1+0
Komada
1
Zapremina, efektivna
1,0 m3
Dimenzije (D x H)
800 x 1.500 mm
Visina cilindriĉnog dela tanka
1.250 mm
Visina tanka, ukupna
2.050 mm
Naĉin montaţe
vertikalan
Materijal
crni ĉelik sa specijalnom
površinskom zaštitom od
polimernog premaza
74/ 438
Dodatna oprema
revizioni otvor (DN 500),
prikljuĉak za punjenje (DN 32),
prikljuĉak za praţnjenje (DN 25),
prikljuĉak za desikator (DN 25),
nivokazno staklo (DN 10)
ProizvoĊaĉ
domadi
Komada
1
1.2. Rezervoar za skladištenje kiseline
Zapremina, efektivna
1,0 m3
Dimenzije (D x H)
800 x 1.500 mm
Visina cilindriĉnog dela tanka
1.250 mm
Visina tanka, ukupna
2.050 mm
Naĉin montaţe
vertikalan
Materijal
crni ĉelik sa specijalnom
površinskom zaštitom od
polimernog premaza
Dodatna oprema
revizioni otvor (DN 500),
prikljuĉak za punjenje (DN 32),
prikljuĉak za praţnjenje (DN 25),
prikljuĉak za desikator (DN 25),
nivokazno staklo (DN 10)
ProizvoĊaĉ
domadi
Komada
1
1.3. Desikator H2SO4 sa postoljem
Zapremina, efektivna
0,03 m3
Radni pritisak
atmosferski
Naĉin montaţe
vertikalan, na prikljuĉak
rezervoara
Materijal omotaĉa
crni ĉelik sa površinskom zaštitom
75/ 438
Ispuna
silikagel
ProizvoĊaĉ
domadi
Komada
1
1.4. Dozir pumpa
Tip
KM 252-12, klipno-membranska
Kapacitet, nominalni
4 l/h
Kapacitet, max.
8 l/h (na 50 Hz)
Pritisak
10 bar
Taĉnost doziranja
-5 ... +10 % pri max. hodu klipa
Instalisana snaga
0,11 kW
Broj impulsa (radni opseg)
30-100 imp/min (30-100 %)
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Naĉin doziranja
proporcionalano izmerenom pH,
podešavanje preko FR
Podešavanje hoda klipa
ruĉno na skali od 0-100 %
Materijal membrane
polipropilen (PPE)
Materijal zaptivnih elemenata
EPDM
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max. dozvoljena rel. vlaţnost vazduha
92 %
Opseg radnih temperatura
-10 ... + 45 ºC
Nivo buke
< 70 dB(A)
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
1.5. Cevni mešaĉ
Tip
statik mešaĉ sa ojaĉanjem
Kapacitet, nominalni (prema protoku vode)
500 l/h
Pritisak
6 bar
Materijal mešaĉa
PVDF
ProizvoĊaĉ
Wallace&Tiernan, Nemačka
Reţim rada
1+0
76/ 438
Komada
1
2. Priprema i doziranje aluminijum sulfata (Al2(SO4)3∙18H2O)
2.1. Suvi dozator aluminijum sulfata
Tip
TD 423
Kapacitet
5-500 kg/h
Zapremina hopera
50 l
Nasipna teţina granula aluminijumove soli
~1,0 kg/m3
Materijal
nerĊajući ĉelik (AISI 304)
Instalisana snaga
370 W (sa FR)
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Dimenzije (L x W x H)
800 x 460 x 400 mm
Teţina
28 kg
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+0
Komada
1
2.2. Mešalica u bazenu za pripremu/doziranje
Tip
Mešalica sa fiksnom taĉkom
rotacije na dnu tanka, jednim
mešajućim organom i elektro
pogonom sa varijatorom
Dimenzije mešajućeg organa (D x H)
420 x 1.550 mm
Materijal
nerĊajući ĉelik (AISI 316)
Instalisana snaga
0,55 kW
Elektro napajanje
400 V, 50 Hz
Broj obrtaja elektro motora
1.400 min-1
Broj obrtaja mešajućeg organa
250 min-1
Zaštita
IP 55
Tip mešajućeg organa
propeler sa tri lopatice
Opseg radnih temperatura
0 ... + 50 ºC
77/ 438
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
(1+1)
Komada
2
2.3. Dozir pumpa
Tip
BL N 25, zavojna
Kapacitet, nominalni
259 l/h
Kapacitet, max.
320 l/h (na 50 Hz)
Pritisak
2 bar
Opseg frekventne regulacije
30-100 %
Opseg brzina na mehaniĉkom varijatoru
1:6
Instalisana snaga
0,75 kW
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Naĉin doziranja
proporcionalano izmerenom
protoku sirove vode, podešavanje
preko FR
Podešavanje doze
na mehaniĉkom varijatoru
Dimenzije (L x W x H)
1.230 x 350 x 450 mm
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max. dozvoljena rel. vlaţnost vazduha
92 %
ProizvoĊaĉ
Seepex, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
2.4. Jedinica za naknadno razblaţivanje rastvora Al2(SO4)3·18H2O
Tip
PDD 550-110
Kapacitet, max.
2500 l/h
Pritisak
6 bar
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Materijal
PVC-U
Dimenzije (L x H)
1.000 x 1.000 mm
Jedinica obuhvata
rotametar, statiĉki mešaĉ, prikljuĉak
za dovod servisne vode sa ruĉnim i
78/ 438
EM ventilom, reducir ventilom sa
finim sitom i nepovratnom klapnom
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
3. Priprema i doziranje polielektrolita
3.1. Jedinica za pripremu rastvora
Tip
Polydos 412, kompaktna
Naĉin pripreme
mešanje suvog PE i servisne vode
Kapacitet, hidrauliĉki
1.000 l/h
Kapacitet suvog dozatora, nominalni
324 g/h
Kapacitet suvog dozatora, max.
5 kgPE/h
Opseg radnih koncentracija
0,05-0,5 % mas.
Nominalna koncentracija rastvora
0,2 % mas.
Zapremina svih komora
1 m3
Zapremina jedne komore
340 l
Ukupno vreme zadrţavanja u jedinici
60 min.
Vreme potrebno za zrenje PE
45-60 min.
Broj mešalica
3
Dimenzije,
duţina
2.150 mm
širina
1.150 mm
visina
1.250 mm
Ukljuĉenje/iskljuĉenje jedinice
prema LA i HA nivou jedinici
Reproduktivnost
greška u pripremi rastv. <2 % p.s.
Instalisana snaga
3,0 kW
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz
Podešavanje hoda klipa
ruĉno na skali od 0-100 %
79/ 438
Materijal komora
PVC
Materijal zaptivnih elemenata
EPDM
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max. dozvoljena rel. vlaţnost vazduha
80 %
Opseg radnih temperatura
0 ... + 45 ºC
Nivo buke
< 70 dB(A)
Teţina
270 kg
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+0
Komada
1
3.2. Dozir pumpa rastvora PE
Tip
KM 252-24, klipno-membranska
Kapacitet, nominalni
48 l/h
Kapacitet, max.
50 l/h (na 50 Hz)
Pritisak
10 bar
Taĉnost doziranja
-5 ... +10 % pri max. hodu klipa
Instalisana snaga
0,18 kW
Broj impulsa (radni opseg)
30-100 imp/min (30-100 %)
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Naĉin doziranja
proporcionalano izmerenom
protoku sirove vode, podešavanje
preko FR
Podešavanje hoda klipa
ruĉno na skali od 0-100 %
Materijal membrane
polipropilen (PPE)
Materijal zaptivnih elemenata
EPDM
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max. dozvoljena rel. vlaţnost vazduha
92 %
Opseg radnih temperatura
-10 ... + 45 ºC
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
3.3. Jedinica za naknadno razblaživanje rastvora PE
80/ 438
Tip
PDD 550-110
Kapacitet, max.
2500 l/h
Pritisak
6 bar
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Materijal
PVC-U
Dimenzije (L x H)
1.000 x 1.000 mm
Jedinica obuhvata
rotametar, statiĉki mešaĉ, prikljuĉak
za dovod servisne vode sa ruĉnim i
EM ventilom, reducir ventilom sa
finim sitom i nepovratnom klapnom
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
4. Priprema i doziranje kreĉa (Ca(OH)2)
4.1. Suvi dozator kreĉa
Tip
TD 423
Kapacitet, opseg
5-500 kg/h
Kapacitet, nominalni
13 kg/h
Zapremina hopera
50 l
Nasipna teţina suvog kalcijum hidroksida
~1,0 kg/m3
Materijal
nerĊajući ĉelik (AISI 304)
Instalisana snaga
370 W (sa FR)
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Dimenzije (L x W x H)
800 x 460 x 400 mm
Teţina
28 kg
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
4.2. Mešalica u bazenu za pripremu/doziranje
81/ 438
Tip
Mešalica sa fiksnom taĉkom
rotacije na dnu tanka, jednim
mešajućim organom i elektro
pogonom sa varijatorom
Dimenzije mešajućeg organa (D x H)
420 x 1.550 mm
Materijal
nerĊajući ĉelik (AISI 316)
Instalisana snaga
0,55 kW
Elektro napajanje
400 V, 50 Hz
Broj obrtaja elektro motora
1.400 min-1
Broj obrtaja mešajućeg organa
250 min-1
Zaštita
IP 55
Tip mešajućeg organa
propeler sa tri lopatice
Opseg radnih temperatura
0 ... + 50 ºC
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
4.3. Dozir pumpa
Tip
BL N 75, zavojna
Kapacitet, nominalni
648 l/h
Kapacitet, max.
800 l/h (na 50 Hz)
Pritisak
2 bar
Opseg frekventne regulacije
30-100 %
Opseg brzina na mehaniĉkom varijatoru
1:6
Instalisana snaga
1,1 kW
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Naĉin doziranja
proporcionalano izmerenom
protoku sirove vode, podešavanje
preko FR
Podešavanje doze
na mehaniĉkom varijatoru
Dimenzije (L x W x H)
1.230 x 350 x 450 mm
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max. dozvoljena rel. vlaţnost vazduha
92 %
82/ 438
ProizvoĊaĉ
Seepex, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
4.4. Jedinica za naknadno razblaživanje suspenzije kreča
Tip
PDD 550-110
Pritisak
6 bar
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Materijal
PVC-U
Dimenzije (L x H)
1.000 x 1.000 mm
Jedinica obuhvata
rotametar, statiĉki mešaĉ, prikljuĉak
za dovod servisne vode sa ruĉnim i
EM ventilom, reducir ventilom sa
finim sitom i nepovratnom klapnom
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
Reţim rada
1+1
Komada
2
5. Hlorisanje
5.1. Boca za hlor
Tip
boca za skladištenje teĉnog hlora
Kapacitet, nominalni
40 l
Koliĉina uskladištenog hlora, neto
50 kg
Ispitni mpritisak
22 bar
Preĉnik boce
229 mm
Materijal
ĉelik, bešavna boca
Boja
zelena RAL6010
Reţim rada
2+4
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
Komada
6
5.2. Hlorinator
Tip
HD05
Kapacitet, nominalni
500 g/h
83/ 438
Priključak na vakuum crevo
Dimenzije
Oprema
Materijal kudišta
Sedište dozir ventila
Režim rada
10/7,5 mm
180 x 180 x 175 mm
membrana, opruga otporna na hlor,
dozir ventil, priključni komplet,
pokazivač protoka gasa, indikacija
puno-prazno, sigurnosni odušak
ABS plastika
srebro
1+1
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
Komada
2
5.3. Vakuum preklopnik
Tip
Pritisak na kome dolazi do preklapanja
Priključak na vakuum crevo
Dimenzije
Materijal kudišta
Masa
Režim rada
Komada
automatski
preklopnik
rezervoara hlor, VP-4
0,5 bar
10/7,5 mm
180 x 140 x 78 mm
ABS plastika
525 g
1+0
1
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
za
dva
5.4. Rotametar
Tip
Kapacitet, nom.
Priključak na vakuum crevo
Dimenzije
Materijal kudišta
Masa
Režim rada
Komada
rotametar sa dozir ventilom, RD05
500 g/h
10/7,5 mm
52 x 52 x 185 mm
ABS plastika
255 g
1+1
2
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
5.5. Injektor
Tip
Kapacitet (računato na gasni hlor), nom.
Priključak na vakuum crevo
Dimenzije
Materijal kudišta
Masa
Režim rada
standardni, pogonski fluid servisna
voda, I-4
500 g/h
10/7,5 mm
250 x 67 x 67 mm
PVC
470 g
1+1
84/ 438
Komada
2
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
5.6. Detektor hlora
Tip
Sonda
Oprema
Merni opseg
Vreme odziva sonde
Relejni kontakti
Režim rada
Komada
detektor hlora u vazduhu, DH2003
HS-25
digitalni LED displej, svetlosni alarm,
indikacija kvara sonde, mogudnost
podešavanja 2 granične vrednosti
0-25 ppm
50 s
5:00 AM
1+0
1
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
5.7. Jedinica za neutralizaciju hlora
Tip
automatska jedinica za neutralizaciju
hlora skruberskoh tipa
100 kg hlora
Kapacitet neutralizacije, nom.
Jedinica se sastoji iz
Zapremina rastvora
Ukupna zapremina skrubera
Režim rada
Komada
visokopritisnog ventilatora, skrubera
sa rastvorom za neutralizaciju,
pratedih cevovoda i armature
750 l
850 l
1+0
1
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
5.8. Analizator rezidualnog hlora
Tip
Opseg merenja
Korak
Napajanje
Režim rada
Komada
analizator sa kontrolorom i pisačem
0-10 mg/l
0,1 mg/l
220 V, 50 Hz
1+0
1
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
II
MAŠINSKI DEO I OPREMA
1. LAMELNI TALOŽNIK I FLOKULATOR
85/ 438
1.1.
OBJEKTI POSTROJENJA
Prostorni raspored objekata
Na situaciji (crteţ 1) je prikazan raspored svih objekata na PPV „Dubovo“. Oni su
prilagoĊeni funkcionalnoj nameni i povezani cevnim vezama i saobraćajnicama. Ukupna
površina pod objektima obuhvata 450m2, pod saobraćajnicama, platoima i stazama 650m2 a
preostalih 1100m2 su zelene površine.
Prvi objekat na postrojenju su šahtovi za smeštaj opreme za regulaciju dotoka vode i
merenje protoka sirove vode. Ovi objekti su odvojeni zbog njihove namene.
Objekti za flokulaciju, taloţenje, filtriranje i pogonski objekat su meĊusobno spojeni, sa
većim brojem manipulativnih ulaza.
Poseban objekat su ureĊaji za tretman prljavih voda (taloţnice) i fekalnih voda (biorot).
Trafo stanica i dizel agregat su takoĊe posebni objekti.
1.2.
Regulacija i merenje dotoka sirove vode
Objekti za merenje i regulaciju protoka na dovodu sirove vode su postavljeni na trasi dovodnog
cevovoda DN 400 na samom ulazu u krug. Iz operativnih i sigurnosnih razloga je predviđen obilazni
cevovod oko regulacionog ventila i merača protoka, prečnika DN300. U slučaju bilo kakve intervencije na
ove dve armature, sirova voda se preusmerava na „bapas“.
To su slededi objekti:
- šaht regulacionog ventila je dimenzionisan tako da ujedno opslužuje i glavni dovodni
cevovod DN300 i “bajpas” prečnika DN300 koje su na među razmaku od 1,20m. U ovom
šahtu bide elektro zatvarač i ručni zatvarač DN300 na glavnom dovodu i ručni zatvarač
DN300 na “bajpasu”.
- šaht merača protoka sirove vode na glavnoj liniji DN400
u ovom šahtu bide elektromagnetni merač protoka DN300 i ručni zatvrač istog prečnika.
Elektromagnetni meraĉ protoka je projektovan prema uputstvu proizvoĊaĉa kako bi
mogla da mere realne koliĉine vode u eksploataciji i da dolazne brzine budu u granicama od 0,50
m/s do 3 m/s.
Regulacija protoka se obavlja preko elektromotornog ventila koji je postavljeni u šahtu
»regulacionog ventila«, a signale prima od meraĉa protoka koji se nalazi u šahtu »meraĉa
protoka«.
Protok moţe da varira od 30 – 90 l/s, pa su brzine na liniji DN300 od 0,61 m/s do 1,9 m/s.
Uslov pravolinijske deonice ispred meraĉa od 5D je uslovio rastojanja izmeĊu šahtova i
dimenzije šahtova.
1.3.
Objekat za flokulaciju i taloženje
Ovaj proces je neophodan radi obezbeĊenja uslova za bistrenje vode u manjim objektima. U
njemu se posredstvom doziranja pozitivno naelektrisanih trovalentnih jona Al, Ca itd, vrši
destabilizacija naelektrisanja koloidnih ĉestica koje pod odgovarajućim uslovima formiraju
krupnije aglomerate i taloţe većom brzionom. Dodatkom flokulacionih sredstava mogu se
86/ 438
poboljšati taloţne karakteristike ĉestica, a time i efekti bistrenja. Proces zavisi od niza faktora
fiziĉke i hemijske prirode (uslovi mešanja, odnosno kvantum mehaniĉke energije koji se
saopštava vodenoj masi, vreme odvijanja procesa, sastav vode, nivo naelektrisanja ĉestica u vodi,
doza agenasa koji vrše razelektrisanje, pH sredine, temperatura vode, itd. Zavisno od promena u
vodi (sezonski ili atmosferski) menja se i optimalna kombinacija pomenutih faktora kojom se
postiţu najbolji efekti. Stoga je jedno od najbitnijih pitanja u procesu kondicioniranja vode
poznavanje ovih promena za dati tip vode, i stalni rad na definisanju optimalnih uslova na samoj
instalaciji za preĉišćavanje.
Ovo je novoprojektovani objekat.
U jednom objektu imamo procese koagulacije i flokulacije i taloţenja.
Objekat je pravougaonog preseka dimenzija 6,65 x 16,70 m.
Prvi deo objekta je flokulator u kome se obavlja koagulacija i flokulacija sa doziranjem
hemikalija i njihovim mešanjem.
Projektovane su flokulacione komore sa vertikalnim mešalicama i ukupnim vremenom
zadrţavanja od 48 minuta.
Jedinica za koagulaciju i flokulaciju obuhvata novi graĊevinski objekat sa instalisanim
mešalicama, zatvaraĉima i cevnim vezama. Osnovna uloga ove jedinice je priprema vode za
proces taloţenja u novom lamelarnom taloţniku. 0bjekat je u osnovi dimenzija 16,70 x 6,65 m,
ukupne visine 11,45 m.
Prednost ovog objekta nad sliĉnim koji su projektovani kod nas, je u tome, što se u njemu
obavlja pored koagulacije i flokulacije, i taloţenje suspendovanih materija, a to znaĉi da su
flokulator i lamelarni taloţnik jedan isti objekat.
Objekat za koagulaciju i flokulaciju sadrţi suvi i mokri deo, i podeljen je na deset
komora. Prva komora je zatvaraĉnica (suvi deo) kroz koju prolazi dovodni cevovod DN 400. U
dovodnom cevovodu se vrši injektiranje rastvora 3% sumporne kiseline i Al polimera (
kompleksnih aluminijumovih soli).
Mokri deo se sastoji od devet komora u kojima su instalisane flokulacione mešalice. U
prvoj centralnoj komori imamo brzu mešalicu sa brojem obrtaja od 250 – 300 o/min, i tu se
dozira Al2SO4. Nakon brzog i intenzivnog mešanja ovih hemikalija, voda preliva u dve komore
1,20 x 1,20 m, gde se uz pomoć spore mešalice obavlja I stepen flokulacije.
Inaĉe ceo flokulator je podeljen na dve jedinice po 45 l/s.
Faza flokulacije sastoji se iz tri stepena. Prvi stepen flokulacije ĉini prethodno opisana
komora 120 x 120 cm opremljena vertikalnom mešalicom sa promenljivim brojem obrtaja 10-20
o/min.
Iz ovih komora voda odozdo ulazi u veće komore 1,35 x 1,35 m u kojima se vrši II stepen
flokulacije pomoću sporijih mešalica sa varijatorom broja obrtaja opsega od 5-10o/min , a zatim
preliva u komoru 2,90 x 2,90 m sa najsporijim mešanjem (2-4 o/min) , u kojima se obavlja
proces III stepena flokulacije. Iz ove komore voda odozdo ulazi u lamelarni taloţnik.
U komorama su vertikalne mešalice koje obezbeĊuju formiranje kompaktnih,
ravnomernih i gustih flokula koje se odvode na taloţenje.
U predloţenom sistemu flokulacije se ostvaruje kontrolisan unos energije pomoću
vertikalnih mešalica sa promenljivim brojem obrtaja. Gradijent brzine moţe se menjati u prvoj
flokulacionoj komori od 120 - 80 s-1, u drugoj flokulacionoj komori od 60 – 40 s-1 , a u trećoj od
30 – 20 s-1. Mešalice se sastoje iz pogonskog dela elektromotora sa varijatorom i zupĉastim
prenosnikom, osovine od ĉelika i lopatice od tvrdog polipropilena.
Za potrebe praţnjenja mokrih komora u zatvaraĉnici flokulatora predviĊeni su cevovodi
ø 100 preko kojih se voda i mulj ispuštaju u kanalizaciju.
87/ 438
Objekat je pokriven radi zaštite motora i prateće opreme i obezbeĊenja adekvatnih radnih uslova.
Lamelarnim taloţnik raspodeljuje ujednaĉenim strujanjem vodu ravnomerno na sve
lamele po celoj površini taloţnika, tako da izdvoji ĉvrste ĉestice iz vode, i izdvojeni mulj usmeri
ka dnu taloţnika gde se odvija proces ugušćivanja.
Lamelarnim taloţnikom se postiţu visoki efekti taloţenja, graĊevinska površina prostora
koju zauzima je mala i zbog toga je u prednosti u odnosu na konvencionalni pravougaoni ili
radijalni taloţnik.
U projektovanom lamelarnom taliţniku predviĊena su tri reda lamelarnih ploĉa, dva
unutrašnja raspodeljivaĉa vode i dva krajnja raspodeljivaĉa vode koji uvedenu vodu iz
flokulacionih komora raspodeljuju prema lamelarnim ploĉama.
Voda vertikalno struji izmeĊu lamelarnih ploĉa gde se vrši razdvajanje ĉvrstih ĉestica iz
vode, izbistrena voda se preliva preko nazubljenih prelivnih limova u H – kanale koji izbistrenu
vodu sprovode u sabirni kanal.
Lamelarne ploĉe su postavljene na nosaĉe pod uglom od 550 koji omogućava efikasno
klizanje izdvojenog mulja iz vode i isti usmeravaju u donji prostor taloţnika neposredno ispod
donjeg nivoa lamela gde se vrši ugušćivanje i taloţenje ĉvrstih materija.
Sekcije nosaĉa lamelarnih ploĉa su ĉvrsto ankerisani ĉeliĉnim anker vijcima na spoljne
stranice H – kanala.
Lamelarni taloţnik je projektovan za kapacitet od 100 l/s i sa ostvarenom odgovarajućom
koagulacijom i flokulacijom njegov efekat je zadovoljavajući.
Lamelarne ploĉe su projektovane na meĊusobnom rastojanju od 80 mm.
U jednom polju imamo 75 lamelarnih ploĉa što daje ukupnu duţinu polja od 6,0 m sa
lamelarnim ploĉama (horizontalna projekcija).
Za ovaj projekat se usvajaju lamelarne ploĉe sledećih dimenzija:
0,7 x 1220 x 2660 mm.
Ukupan broj lamelarnih ploĉa je 230.
Projektovana je veza ovog objekta kroz pasarelu širine 2,0 m na koti 426,75 sa filter
stanicom, ĉime je omogućena komunikacija osoblja i praćenje rada na oba objekta.
1.4.
Filterski objekat i rezervoar čiste vode
Proces je dovoljno poznat da bi ga trebalo posebno isticati. Funkcije klasiĉne filtarske
ispune od šljunka i kvarcnog peska (zadrţavanje krupnih i finijih ĉestica, biološka aktivnost, itd)
su takoĊe poznate.
Primena ovog materijala filtarske ispune u našoj vodovodskoj praksi je tek na poĉetku.
Filtriranje je proces kojim se iz vode mogu ukloniti fine suspendirane i koloidne materije kao i
znatan broj bakterija.
Voda dovedena na filter ispunjava pore filterskog medija, ostavljajući u njima ili na
zrnima filtra neĉistoće koje nosi. To oslobaĊanje od neĉistoća rezultat je niza mehanizama
fiziĉkog i hemijskog karaktera, koji skupa ĉini proces filtriranja. Prolaskom vode kroz filter
odnosno kroz poroznu sredinu, koja moţe da bude sastavljena od razliĉitih materijala kao što je
na primer pesak, šljunak, lomljeni kamen, ugalj antracit, staklo, keramika i sliĉno, poboljšava se
fiziĉki, hemijski i bakteriološki kvalitet vode. Pri tome sav materijal filtra mora da ostane
nepromenjen u fiziĉkom i hemijskom pogledu.
U svom toku kroz filtersku ispunu odozgo na dole voda prvo prolazi kroz finije slojeve
peska, a zatim kroz sve grublje ostavljajući preteţan deo materija koje nosi na samoj površini ili u
najgornjem delu filterske ispune, ĉime najveći deo filterske ispune ostaje neiskorišten. Drugim
88/ 438
reĉima kapacitet brzog filtra za prijem neĉistoća iz vode ograniĉen je na najgornji tanki sloj filtra.
Zbog finoće zrna peska u tom sloju on se relativno brzo zamenjuje, pruţajući otpor kretanju vode
kroz filtersko telo. Pre nego što taj otpor postane suviše velik filter se mora iskljuĉiti iz rada i
oprati.
a. Opšte karakteristike
-
Brzi filter treba da ispunjava sledede zahteve:
dobar efekat izdvajanja
veliki volumen sakupljanja preostalih flokula
lako čišdenje sa potrebom malo vode za teranje unazad
ravnomerna raspodela vode u filtru tokom filtriranja i čišdenja filtra
konstrukcija koja pruža siguran rad
ekonomičnost
Prvi zahtev se obiĉno zadovoljava time što se za filtrirajući materijal uzima što finija
struktura i što se ne dozvoljava da suviše poraste otpor u filtru. Primenjeni sistem za propuštanje
filtrirane vode, kao što je cediljka cev i lim sa šlicevima ili perforacijom, odreĊuje najmanju
veliĉinu ĉestica materijala za filtriranje. Mi predlaţemo cediljke sa širinom šlica od 0,3 do 0,5 i to
prvenstveno sa manjim šlicevima. Donja granica veliĉine ĉestica odreĊuje se na par desetinki
milimetara veće od samih šliceva. Efikasna veliĉina zrnca se odreĊuje na 0,8 odnosno 1,0mm, a
gornja granica veliĉine zrnaca na 1,2 odnosno 1,5mm.
Cediljka sa šlicevima koja se postavljaju na dnu filtera i sluţe za ispuštanje vode, danas se
obiĉno prave od plastiĉne mase. Jedan vaţan, ĉesto zanemaren zahtev je da protoĉni otpor u
cediljkama ne treba da odreĊuje prorez cediljke, već šajbna za zaptivanje u protoĉnoj cevi. U tom
sluĉaju se moţe dozvoliti da priliĉno veliki broj šliceva bude zapušen, jer to ne utiĉe znaĉajno na
raspodelu strujanja vode kroz filter.
Kao sistem za raspodelu vode na dnu filtra predlaţe se plastiĉna cediljka sa šlicevima
zašrafljena u cevi ulivene u meĊupodne ploĉe od betona. One se montiraju na ploĉu cca 80cm
iznad dna bazena. Prostor ispod meĊupoda pruţa dobru hidrauliĉku raspodelu prilikom filtriranja
i teranja vode unazad. U tom sluĉaju je moguća i inspekcija meĊupoda sa donje strane.
Cediljke se postavljaju 40 do 60 komada po 1m2. Iznad drenaţnog dna postavlja se sloj
filterskog šljunka debljine oko 20-30cm sa raznim granulacijama, što će se dati u tehniĉkoj
specifikaciji.
Završni sloj je od filterskog peska odreĊenog kvaliteta i granulacije.
Najstandardnije evropske tehnike koriste filter materijal koji je homogen što je moguće
više sa veliĉinom sloja izmeĊu 0,8 i 1,00mm zavisno od uslova i koeficijentom uniformnosti
1,50. Debljina leţišta filtera je obiĉno manja od 1,0 do 1,50m.
Za rad ovog postrojenja predviĊena je izrada modificiranog „Akvazar“ filtra koji imaju
sledeće osobenosti:
-
Karakteristika svih filtera je peščana ispuna jednolične granulacije koja ostaje homogena posle
simultanog pranja sa vazduhom i vodom bez širenja filterske ispune. Ovi filtri imaju brzinu
filtracija od 5-8 (ili čak i 10)
Filteri „Akvazur“ odgovaraju na 3 osnovna zahteva:
visoko kvalitetan filtrat
maksimalan period rada sa malim troškovima (ređi ciklus pranja)
pranje na bazi tri fluida: komprimovanog vazduha, filtrirane i sirove vode, čime se dobija max
efikasnost za minimalan gubitak visine i utrošak elektroenergije.
89/ 438
Bilo koji filter da se primeni, velike brzine filtracije sa zadovoljavajućim efektima moguće je
postići samo ako se filterski medijum zamuljuje u dubini, tj. ako je filterska ispuna po celoj
visini.
Kod klasiĉnih filtera neĉistoća uglavnom ostaje na površinskom sloju (oko 5cm), dok je
ostala ispuna ne aktivna, i u preĉišćavanju uĉestvuje sa 5 do 10%.
Prilikom pranja dolazi do ekspanzije filterskog peska i prodiranja dela muljaju
unutrašnjost peska. Te pojave su eksperimentalno dokazane.
Na ovaj naĉin potrebna je znatno veća koliĉina vode za pranje filtera da bi se ĉestice
zagaĊenja iz najniţih slojeva isprale.
Kod „Akvazur“ filtera, zbog usvojene granulacije ispune, njene homogenosti po dubini i
naĉina pranja, dolazi do ravnomernog opterećenja filterske ispune skoro po jednoj visini.
Prilikom pranja ne ide se na bubrenje peska ĉime se spreĉava padanje neĉistoće i boĉni tok vode
vrlo brzo i efikasno evakuiše neĉistoću. Ako se pranje sprovodi bez širenja filterske ispune
izbegava se hidrauliĉko gradiranje iste i postiţe se potpuna homogenost sloja.
1.5.
Merač protoka čiste vode
Za merenje ĉiste vode predviĊena su dva meraĉa protoka dimenzija DN 200mm koji su
smešteni u sklopu nove cevne galerije ( izmeĊu filtera i lamelnog taloţnika), a u delu galerije
pored stepeništa
Ispred meraĉa su predviĊeni ruĉni leptirasti zatvaraĉi DN 200 i kompenzacioni komad, a
posle njega rasteretne komore ø 800 sa prikljuĉnim granama i odzraĉnom cevi, koja ima ulogu
obezbeĊenja potopljenosti meraĉa i pri izuzetno malim dubinama vode u rezervoaru. Jedan
cevovod odvodi vodu u postojeći rezervoar a drugi za II-gu visinsku zonu.
6.2.1 1.6.
Hlorisanje I neutralizacija
Funkcija i opis rada. Posle filtracije, preĉišćena voda odlazi gravitaciono u rezervoar ĉiste
vode u kome se vrši dezinfekcija, kako bi voda tokom transporta kroz distribucionu mreţu do
potrošaĉa bila mikrobiološki ispravna za upotrebu. Usvojeno dezinfekciono sredstvo je gasni
hlor. Hlor se nabavlja i skladišti na postrojenju u bocama pod pritiskom u kojima se nalazi u
teĉnom stanju. Prilikom doziranja iz boca koje su prikljuĉene na radnu liniju, usisava se samo
hlor iznad teĉne faze (taĉnije pare hlora), koji se pomoću vakuuma usisava u servisnu vodu.
Ovako pripremljen vodeni rastvor hlora (1-2 %) dozira se u glavnu komoru rezervoara ĉiste vode.
U cilju bezbednosti, boce sa hlorom su odvojene u posebnu prostoriju, iz koje se moţe u sluĉaju
isticanja hlora zagaĊeni vazduh ventilatorom transportovati na neutralizaciju, odakle se bezbedno
ispušta u atmosferu. Hlorinatori i ostala oprema su smešteni u treću prostoriju. TakoĊe, meru
bezbednosti predstavlja i to što je ceo sistem od hlorinatora do ejektora po sniţenim pritiskom (tj.
vakuumom) pa u sluĉaju oštećenja linije hlor ne istiĉe u atmosferu, uz zaustavljanje doziranja.
PredviĊeno je doziranje hlora samo u glavnoj komori rezervoara, bez predhlorisanja i
završnog hlorisanja.
Projektni kriterijumi i proraĉuni. Projektom se usvaja max. doza (Dmax,Cl2) od 1,0 g/m3.
Oĉekuje se da srednja doza bude i dosta manja, oko 0,7 g/m3, ali će svi proraĉuni biti sprovedeni
prema max. dozi.
90/ 438
PredviĊena rezerva gasnog hlora koju treba uskladištiti na Postrojenju je ona koja bi se
potrošila za 30 dana rada, korišćenjem max. doze, odnosno:
M R ,Cl 2  Dsr ,Cl 2  QSV ,max .  24
M R ,Cl 2  1,0
g
m3
h

324
 24
 30 d  10 3
3
h
d
m
h
 RCl 2
d
kg
 233,3 kg  240 kg
g
gde su:
MR,Cl2 –
RCl2 –
min. potrebna količina hlora u skladištu, kg
min. preporučena rezerva hlora, d
Koliĉina od 240 kg, moţe da stane u 5 boca, ali se zbog lakše zamene boca i planiranja
rezervi usvaja ukupno 6 boca koje sadrţe ukupno 300 kg teĉnog hlora.
Dimenzionisanje sistema. Za hlorisanje pri max. kapacitetu Postrojenja i max.
primenjenoj dozi, potrebno je obezbediti protok hlora od:
Gmax,Cl 2  QSV ,max  Dsr ,Cl 2  10 3
kg
m3
g
kg
kg
 324
 1,0
 10 3
 0,324
3
g
h
g
h
m
gde su:
Gmax,Cl2 –
max. maseni protok hlora, kg/h
Usvajaju se dva hlorinatora kapaciteta 500 g/h svaki. Rade u reţimu 1+1.
1.
1.7.SPECIFIKACIJA OPREME I BRAVARIJE
OPREMA ZA FLOKULACIJU
1.1.
Brzo mešanje:
Izrada turbinske mešalice, sa lopaticama u dva nivoa na
rastojanju od 1000 mm,na vratilu duţine 2.860 mm. Materijal
vratila ielemenata mešaĉa je od inox ĉelika. Nosaĉ mešalice je
od profilisanog ĉelika „‟U16‟‟ širine 440mm i duţine 1358 mm,
antukoroziono zaštićen premazom nabazi epoxi-katranskih smola.
Lopatice mešaĉa sa „‟glavom‟‟ ĉine celinukoja se nasadi na vratilo,
pri ĉemu donji mešaĉ ima sa donje strane hidrodinamiĉni profil.
Smer okretanja mešaĉa je takav da pri mešanju potiskuje fluid naniţe.
Karakteristike mešalice i pogona su sledeće:
- poloţaj vratila mešaĉa
vertikalni
91/ 438
- broj obrtaja mešaĉa
n= 160 o/min
- preĉnik radnog kola
D= 600 mm
- instalisana snaga
N= 3 kW
- tip reduktora zupĉasti, 140М-2/ZKR 100Ld-4,
Sever Subotica ili sliĉan
- oblik ugradnje:
prirubniĉki, vertilalni
Oprema brzog mešanja obuhvata:
Poz Predmet - naziv
kom
1.
Pogonski motoreduktor
N=3kW, n=160 o/min
1
Materijal
140MZKR100Ld-4
Dimenzije
Težina/kom
200x399x423
2.
3.
4.
5.
Nosač mešalice
Vratilo mešača
Mešači
Zavrtanj sa navrtkom
1
1
2
4
175x440x1350
Ø80/60/50x2858
Ø600x200
M12 x 50
6.
Anker zavrtanja
4
M12 x 80
48
Napomena
Sever Subotica
JUS
M.B1.050
Radioniĉki crteţ 4.1.1.
Kom 1
1.2.
Flokulator – I stepen flokulacije
Izrada, isporuka i montaţa flokulatorske mešlice, sa vertikalnim
vratilom uleţištenom na oba kraja, na kome su priĉvršćeni nosaĉi
drvenih mešaĉa. Vratilo je dvodelno sa prirubniĉkijm spojem, ukupne
duţine 6557 mmm, pri ĉemu su na svakom delu fiksirani nosĉi u po
dva nivoa i u ĉetiri ravni. Osam dvodelna mešaĉa su od borovog
drveta preseka 50x30 mm, ukupne duţine 4 m, a za nosaĉe su
priĉvršćeni zavrtnevima. Donje leţište je radijalno, klizno, a kućište mu
je fiksirano za pod komore. Sa pogonom je veza preko krute spojnice.Materijal
vratila je nerĊajći ĉelik.Nosaĉ flokulatora jeod profilisanog ĉelika „‟U16‟‟ širine
320mm i duţine 1400 mm, antukoroziono zaštićen premazom na bazi
epoxi-katranskih smola.Kućište spojnice i gornjeg uleţištenja je varene
konstrukcije odgovarajuće zaštićeno, a leţište radijalno-aksijalno trajno
podmazano mašću, sposobno da sva opterećenja.
Karakteristike floklulatora i pogona su sledeće:
- poloţaj vratila flokulatora
vertikalni
- broj obrtaja mešaĉa
n= 10-20 o/min
- opseg gradijenta brzine
70-90 sec-1
- preĉnik dohvata mešaĉa
D= 900 mm
- instalisana snaga motora.
Nm= 0,37 kW
- snaga na vratilu
Ne= 0,25 kW
- tip reduktora
zupĉasti sa varijatorom brzina.
Z23V1L ZK80A6 - Sever Subotica ili sliĉan
- oblik ugradnje:
prirubniĉki, vertilalni
Oprema flokulacione mešalice I stepena obuhvata:
92/ 438
Poz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Predmet - naziv
kom Materijal
Pogonski
motoreduktor sa
1 Z23V1LZK80A-6
varijantom
N=0,37kW
Nosač mešalice
1
Č0370
Vratilo
2
Č4572
Spojnica
1
Č0361
Nosede uležišdenje
1
Č0361
Donje uležišdenje
1
Č4572
Nastavak vratila
1
Č4572
Zavrtanj
sa
4
Č4572
navrtkom
Zavrtanj
sa
8
Č4572
navrtkom
Zavrtanj
sa
32
Č4572
navrtkom
»torban«
Nosač mešača
16
Č4572
Mešač - letva
8+8
Drvo borovina
Dimenzije
350x459x509
Težina/kom
38
175x320x1400
Ø340/60,3x3768
Ø91x114
320x320x194
Ø900x6557
Ø240x268
M20 x 70
M12 x 50
M10 x 50
Napomena
Sever Subotica
JUS
M.B1.050
JUS
M.B1.050
»torban«
L60x60x8...1400
30x50x1900/2050
Kom 2
1.3.
Flokulator – II stepen flokulacije
Izrada, isporuka i montaţa flokulatorske mešalice, sa vertikalnim
vratilom uleţištenom na oba kraja, na kome su priĉvršćeni nosaĉi
drvenih mešaĉa. Vratilo je trodelno sa dva prirubniĉka spoja, ukupne
duţine 6754 mmm,pri ĉemu su na dva dela fiksirani nosĉi u po dva nivoa
i u ĉetiri ravni. Osam dvodelna mešaĉa su od borovog drveta preseka 50x30 mm,
ukupne duţine 4 m, za nosaĉe su priĉvršćeni zavrtnevima. Donje leţište je radijalno,
klizno, a kućište mu je fiksirano za pod komore. Sa pogonom je veza
preko krute spojnice.Materijal vratila i nastavka je nerĊajći ĉelik.
Nosaĉ flokulatora je od profilisanog ĉelika „‟U16‟‟širine 416 mm i duţine
1550 mm, antukoroziono zaštićen premazom na bazi epoxi-katranskih smola.
Kućište spojnice i gornjeg uleţištenja je varene konstrukcije odgovarajuće zaštićeno,
a leţište radijalno-aksijalno trajno podmazano mašću, sposobno da sva opterećenja.
Karakteristike floklulatora i pogona su sledeće:
- poloţaj vratila flokulatora
vertikalni
- broj obrtaja mešaĉa
n= 5-10 o/min
- opseg gradijenta brzine
50-70 sec-1
- preĉnik dohvata mešaĉa
D= 900 mm
- instalisana snaga motorra
N= 0,37 kW
- snaga na vratilu
Ne= 0,25 kW
- tip reduktora
zupĉasti sa varijatorom brzina.
Z33V1L ZK80A6 - Sever Subotica ili sliĉan
- oblik ugradnje:
prirubniĉki, vertilalni
93/ 438
Oprema flokulacione mešalice II stepena obuhvata:
Poz Predmet - naziv
kom Materijal
Dimenzije
Težina/kom
1.
Pogonski
motoreduktor sa
1 Z33V1LZK80A-6
350x459x509
38
varijantom
N=0,37kW
2.
Nosač mešalice
1
Č0370
175x320x1400
3.
Vratilo
2
Č4572
Ø0340/114,3x3056
4.
Spojnica
1
Č0361
Ø91x114
5.
Nosede
1
Č0361
320x320x194
uležišdenje
6.
Donje uležišdenje
1
Č4572
Ø900x6557
7.
Nastavak vratila
1
Č4572
Ø240x268
8.
Zavrtanj
sa
4
Č4572
M20 x 70
navrtkom
9.
Zavrtanj
sa
8
Č4572
M12 x 50
navrtkom
10. Zavrtanj
sa
32
Č4572
M10 x 50
navrtkom
»torban«
11. Nosači mešača
16
Č4572
L60x60x8...1400
12. Mešač - letva
8+8 Drvo borovina 30x50x1900/2050
Kom 4
1.4.
Flokulator – III stepen flokulacije
Napomena
Sever Subotica
JUS
M.B1.050
JUS
M.B1.050
»torban«
Izrada, isporuka i montaţa flokulatorske mešalice, sa vertikalnim vratilom uleţištenom na oba
kraja, na kome su priĉvršćeni nosaĉi drvenih mešaĉa. Vratilo je ĉetvorodelno sa tri prirubniĉka
spoja, ukupne duţine 6942 mmm, pri ĉemu su na dva srednja dela fiksirani nosĉi u po dva nivoa i
u ĉetiri ravni. Dvadesetĉetiri dvodelna mešaĉa su od borovog drveta preseka 50x30 mm, ukupne
duţine 4 m, za nosaĉe su priĉvršćeni zavrtnevima. Krajevi gornjeg i donjeg nastavka vratila su
prilagoĊeni za vezu sa spojnicom odnosno leţištem Donje leţište je radijalno, klizno, a kućište
mu je fiksirano za pod komore. Sa pogonom je veza preko krute spojnice. Materijal vratila I
nastavaka je nerĊajći ĉelik. Kućište spojnice i gornjeg uleţištenja je varene konstrukcije
odgovarajuće zaštićeno, a leţište radijalno-aksijalno trajno podmazano mašću, sposobno da sva
opterećenja.
Karakteristike floklulatora i pogona su sledede:
- poloţaj vratila flokulatora
vertikalni
- broj obrtaja mešaĉa
n= 2- 4 o/min
- opseg gradijenta brzine
20-50 sec-1
- preĉnik dohvata mešaĉa
D= 2800 mm
- instalisana snaga motorra
N= 0,37 kW
- snaga na vratilu
Ne= 0,25 kW
- tip reduktora dvostepeni zupĉasti sa varijatorom brzina.
Z42.22V1L ZK80A6 - Sever Subotica ili sliĉan
- oblik ugradnje:
prirubniĉki, vertilalni
94/ 438
Oprema flokulacione mešalice III stepena obuhvata:
Poz Predmet - naziv kom
Materijal
1.
11.
Pogonski
motoreduktor
sa varijantom
N=0,37kW
Donji nastavak
vratila
Vratilo
Spojnica
Nosede
uležišdenje
Donje
uležišdenje
Nastavak vratila
Zavrtanj
sa
navrtkom
Zavrtanj
sa
navrtkom
Zavrtanj
sa
navrtkom
»torban«
Nosači mešača
12.
Mešač - letva
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1
Z42.22V1LZK80-6
Dimenzije
Težina/ko
m
350x459x656
1
Č4572
Ø340x201
2
1
1
Č4572
Č0360
Č0360
Ø0340/159x2800
Ø130x171
Ø498x302
1
Č4572
Ø500x225
1
4
Č4572
Č4572
Ø340x1151
M20 x 70
8
Č4572
M12 x 50
80
Č4572
M10 x 50
16
Č4572
L60x60x8...1400
40+40
Drvo borovina
30x50x1900/2050
58
Napomena
Sever Subotica
JUS
M.B1.050
JUS
M.B1.050
»torban«
JUS
M.B.1.050
Kom 2
2.
LAMELNA TALOŽNICA
2.1.
Lamele
Izrada ĉeliĉnih prohromskih reljefnih lamelnih ploĉa dimenzija 1220x2660,
debljine 0,7mm. Ploĉe se rade od ĉelika Ĉ4574 AiSi 316 Ti porizvoĊaĉa
AVESTA – POLARIT Švedska, oznaka šare PATTERN AN5. Kvalitet ploĉa:
- DIN X6 CrBiMoTi 17-12-2
- AiSi 316 Ti
- JUS Č 4574
kom 230 x 18,50
4.255 kg
2.2.
Limovi,držači,nosači,prelivi,usmerivači i drugi flahovi i lajsne
Kompletan materijal za drţanje i nošenje lamelnih ploĉa, rasporeĊivaĉi vode,
95/ 438
prelivi,lajsne i flahovi koji su dati na crteţima 4.2 se rade od nerĊajućeg ĉelika
Ĉ4574 AiSi316Ti debljine 2,3 i 4mm. Ĉelik je gladak. Svi komadi se moraju
uraditi precizno i taĉno sa greškom ±0,5mm u odnosu na radioniĉke crteţe. Svi
elementi se rade og glatkog ĉelika gore navedenog kvaliteta.
4 x 1500 x 3000 x 2kom
288 kg
3 x 1250 x 3000 x 10 kom
1080 kg
1,5 x 1250 x 2500 x 21 kom
788 kg
2.160 kg
2.3.
Elementi za spajanje
Za spajanje tj. varenje napred specificiranih komada koristi
se ţica za argonsko zavarivanje debljine ø1 i ø1.6mm i elektrode
za zavarivanje od istog materijala.
Potrebna koliĉina materijala:
a)
b)
c)
d)
Žica ø1mm
20kg
Žica ø1,6mm
10kg
Elektrode ø2,50mm
10kg
Anker vijak M8 x 70 sa elastičnom čaurom,navrtkom
i podloškom tip „Fd“ Ferum Valjevo ili slično:
Materijal Č 4574 AiSi 316 Ti
kom 600 tj.
60kg
e) Vijak sa navratkom i podmetačem (Č4574) JUS M.B1.051,
JUS M.B1.600 B2.110
M 8,20 kom 160
16,0kg
f) Zatvarač za zaptivanje preliva od meke gume ili
impregriranog sunđera10x100x46.000 kom 1
UKUPNO
116 kg
3. BRAVARSKI RADOVI ZA PRISTUPNE STAZE I OGRADE
3.1.
Nagazne rešetke
Izrada nagaznih rešetki od ukrštenih prohromskih ĉeliĉnih
profila širine 40mm, sa kvadratnim otvorima 40x40mm.
Materijal gladak ĉelik Ĉ4572 debljine 3mm (vidi crteţ 5.7).
Nagazne rešetke predstavljaju celine po svom obliku kako sledi:
96/ 438
Poz:
Dimenzije
mm/mm
Nazubljena traka - kraca
=/ 3x40
1300/820
3
144.0
~ 4572
1000/740
740
19
11.25
1000
26
23.75
4
138.0
~ 4572
3
990/740
740
19
11.25
990
26
23.75
8
276.0
~ 4572
4
1200/790
790
20
12.65
1200
31
29.75
2
84.8
~ 4572
5
1020/325
325
9
2.50
1020
26
21.20
2
47.4
~ 4572
6
1180/790
790
20
12.65
1180
30
27.60
20
552.0
~ 4572
7
1130/790
790
20
12.60
1130
30
27.60
1
40.2
~ 4572
8
250/790
790
20
12.60
250
7
1.40
2
28.0
~ 4572
9
100/500
100
3
0.24
500
13
5.20
3
16.3
~ 4572
21.25
1020
26
21.25
1
42.5
~ 4572
10
UKUPNO UKUPNO
3.2.
Noseda konstrukcija gazišta
Broj
komada
33
Tezina
kg
34.25
Materijal
2
26
Duzina
mm
1300
Ukupna
tezina
kg
1
1030
Tezina
kg
13.75
Broj
komada
Duzina
mm
820
1030/1030
Broj
komada
21
Nazubljena traka - duza
=/ 3x40
1369,20
~1370 kg
1369.20
˜ 1370.00
3.2.1. Izrada kompletnog nosača (Poz 21) u svemu prema
radioničkim crtežima (5.8.1) od kutijastih pravougaonih profila
100.50.3, flahova debljine 5 I 8mm I pratedom šrafovskom robom
broj ukupna
te` ina
kg/m' kg/kom komada te` ina kg materijal
100.50.3
744
6.95
5.17
10
51.70
^ 4572
100.50.3
645
6.95
4.48
10
44.80
^ 4572
^ 4572
100.150.8
150
6.95
0.95
10
9.60
320.325.5
320
14.0
4.48
10
44.80
^ 4572
^ 4572
150.150.5
150
6.0
0.90
10
9.00
^ 4572
150.100.5
100
6.0
0.60
10
6.00
^ 4572
100.50.5
50
4.0
0.20
10
2.00
M 10
^ 4572
100
0.10
10
2.00
M FM-753 10
^ 4572
100
0.20
10
12.00
UKUPNO:
UKUPNO
181,79
~ 185,00
kg
181.79
˜ 185.00
(Poz 22) u svemu prema radioničkim crtežima (5.8.1)
od kutijastih pravougaonih profila 100.50.3, flahova debljine
5 I 8mm I pratedom šrafovskom robom
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2.2.
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
oznaka
oznaka
100.50.3
100.50.3
100.150.8
320.325.5
150.150.5
150.100.5
100.50.5
M 10
M FM-753 10
M FM-753 10
UKUPNO:
du` ina
du` ina
744
645
150
320
150
100
50
100
100
150
broj ukupna
te` ina
kg/m' kg/kom komada te` ina kg materijal
20.68
5.17
6.95
4
^ 4572
17.92
4.48
6.95
4
^ 4572
3.84
0.95
^ 4572
6.95
4
17.92
4.48
14.0
4
^ 4572
3.60
0.90
^ 4572
6.0
4
1.60
0.60
^ 4572
6.0
4
0.80
^ 4572
0.20
4.0
4
0.80
^ 4572
0.10
8
^ 4572
2.40
0.20
12
^ 4572
4.80
0.30
16
75.46 ˜ 80
97/ 438
UKUPNO
3.2.3. (Poz 23) u svemu prema radioničkim crtežima (5.8.1) od
kutijastih pravougaonih profila 100.50.3, flahova debljine
5 I 8mm I pratedom šrafovskom robom
75,64 ~ 80 kg
broj ukupna
te` ina
kg/m' kg/kom komada te` ina kg materijal
22.24
5.56
1
100.50.3
800
6.95
4
^ 4572
8.00
2.00
2
250.100.5
4.00
4
^ 4572
7.68
1.92
^ 4572
3
150.100.8
6.40
4
14.40
3.60
4
300.150.5
6.00
4
^ 4572
1.60
0.40
^ 4572
5
100.50.5
4.00
4
1.60
M 10
100
0.10
^ 4572
6
16
1.60
M FM-753 10
100
^ 4572
0.20
7
8
matica
i
podl.
1.60
^ 4572
0.10
8
16
UKUPNO:
58.72 ˜ 60
UKUPNO
58,72 ~ 60 kg
3.2.4. (Poz 24) u svemu prema radioničkim crtežima (5.8.1) od
kutijastih pravougaonih profila 100.50.3, flahova debljine
5 I 8mm I pratedom šrafovskom robom
POS
oznaka
du` ina
broj ukupna
te` ina
kg/m' kg/kom komada te` ina kg materijal
11.12
5.56
1
100.50.3
800
6.95
2
^ 4572
4.00
2.00
2
250.100.5
4.00
2
^ 4572
3.84
1.92
^ 4572
3
150.100.8
6.40
2
7.20
3.60
4
300.150.5
6.00
2
^ 4572
0.80
0.40
^ 4572
5
100.50.5
4.00
2
0.80
M 10
100
0.10
^ 4572
6
8
0.80
M FM-753 10
100
^ 4572
0.20
7
4
matica
i
podl.
0.80
^ 4572
0.10
8
8
M
FM-753
10
0.60
150
0.30
^ 4572
9
2
UKUPNO UKUPNO:
30,16 30.16
~ 32 kg
˜ 32
3.2.5. (Poz 25) u svemu prema radioničkim crtežima (5.8.1)
od kutijastih pravougaonih profila 100.50.3, flahova debljine
5 I 8mm I pratedom šrafovskom robom
POS
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
oznaka
oznaka
100.50.3
250.100.5
150.100.8
300.150.5
100.50.5
M 10
M FM-753 10
du` ina
du` ina
300
100
100
matica i podl.
M FM-753 10
UKUPNO:
150
broj ukupna
te` ina
kg/m' kg/kom komada te` ina kg materijal
4.20
2.10
6.95
2
^ 4572
2.00
1.00
4.00
2
^ 4572
1.92
0.96
^ 4572
6.40
2
3.60
1.80
6.00
2
^ 4572
0.40
0.20
^ 4572
4.00
2
0.40
0.10
^ 4572
4
0.40
^ 4572
0.20
2
0.40
^ 4572
0.10
4
0.60
0.30
^ 4572
2
13.92 ˜ 15
98/ 438
UKUPNO
3.2.6. (Poz 26) u svemu prema radioničkim crtežima (5.8.1)
od kutijastih pravougaonih profila 100.50.3, flahova debljine
5 I 8mm I pratedom šrafovskom robom
oznaka
POS
1
2
3
4
5
6
7
8
du` ina
100.50.3
250.100.5
150.100.8
270.150.5
100.50.5
M 10
M FM-753 10
800
100
100
matica i podl.
UKUPNO:
UKUPNO
3.3.
Stubovi I ograde
13,92 ~ 15 kg
broj ukupna
te` ina
kg/m' kg/kom komada te` ina kg materijal
16.68
5.56
6.95
3
^ 4572
6.00
2.00
4.00
3
^ 4572
5.76
1.92
^ 4572
6.40
3
10.20
3.40
6.00
3
^ 4572
1.20
0.40
^ 4572
4.00
3
1.20
0.10
^ 4572
12
1.20
^ 4572
0.20
6
1.20
^ 4572
0.10
12
43,44 ~43.44
45 kg˜ 45
Izrada ograde od prohromskih ĉeliĉnih profila u svemu prema
detalju iz crteţa 5.9 za pozicije 27,28,29 I 30. Materijal ĉetvrtasti
kutijasti profile 50.50.3, cevi 88-2,77, 26-2,11 I pune cevi ø25mm.
Prateća šrafovska roba, odvojci I ostalo od nerĊajućeg ćelika Ĉ4572.
POS
dimenzije
27
28
29
30
A
B
C
50.50.3
50.50.3
50.50.3
50.50.3
48.2,77
26.2,11
25
du` ina
1050
950
950
1050
46500
93000
200
vezni materijal
{ rafovi M10
3.4.
Zaštitni limovi
broj ukupna
te` ina
materijal
kg/m' kg/kom komada te` ina kg
4.60
4.83
14
67.62
^ 4572
4.60
3.68
4
14.72
^ 4572
^ 4572
4.60
3.68
14
51.52
4.60
4.83
16
77.28
^ 4572
3.15
146.48 ^ 4572
1.30
120.90 ^ 4572
^ 4572
3.85
58
44.08
^ 4572
22.04
^ 4572
5.00
550.00
kg
550.00
Izrada zaštitnih limova za nagazne rešetke širine 140,8 I
190.8mm, dužine I oblika prema radioničkim crtežima
(5.10.1, 5.10.2, 5.10.3).
99/ 438
POS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ZA[ TITNI LIM
140.8 i 190.8
oznaka i
kg/kom kom te` ina kg
du` ina
140.8.6000
53.80 2
107.60
140.8.2430
21.85 2
43.70
140.8.6050
54.21 1
54.21
140.8.4030
36.23 1
36.23
190.8.6050
73.57 1
73.57
190.8.6050
73.57 1
73.57
190.8.6050
73.57 1
73.57
190.8.1390
17.71 2
25.42
190.8.6050
73.57 1
73.57
UKUPNO:
571.44
UGAONI PROFIL L 50.50.5
du` ina
kg/kom
800
1000
800
1000
1050
5.6
7.0
5.6
7.0
7.4
kom te` ina kg
12
4
6
3
3
67.20
28.00
33.60
21.00
22.20
239.20
ukupna
te` ina kg
174.80
71.70
87.81
57.23
95.77
73.57
73.57
21.42
73.57
materijal
^
^
^
^
^
^
^
^
^
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
810.64
815,00 ˜kg815.00
3.5.
Graničnici
Izrada graniĉnika od L profila 40.40.4 sa ušrafljivanjem
u podlogu prema detalju u crteţu 5.11. Materijal nerĊajući
ĉelik 4572. Otvori za uĉvršćivanje kao I šrafovi dati na crteţu.
POS
31
32
33
4.
oznaka du` ina
kg/m'
40.40.4
40.40.4
40.40.4
2.43
2.43
2.43
1075
2x870+ 1400
1000
kg/kom kom te` ina kg materijal
2.61
9.96
2.43
{ rafovi M5.50
UKUPNO:
UKUPNO
HIDROMAŠINSKA OPREMA
2
3
2
45
5.22
29.88
4.86
1.24
41,20 ~ 42,00
kg
41.20
^ 4572
^ 4572
^ 4572
˜
42.00
Hidromašinsku opremu predstavlja dovod sirove vode do komore za
brzo mešanje, bajpas I odvod izbistrene vode I odmuljivanje I drenaţa prljave
vode iz lamelnog taloţnika I flokulacionih komora, što ĉine cevi, fazonski komadi I armature.
4.1.
Duhtilne cevi I fazonski komadi
Nabavka duhtilnih cevi I fazonskih komada sa pripadajućim
prirubnicama preĉnika I dimenzijama prema specifikaciji.
Cevi su za radni pritisak od NP 10 bara sa pripadajućim
gumenim prstenovima I priborom za montaţu.
Vrsta zaštite cevi je:
-spoljašnja zaštita:cinĉani nanos od 200 gr/m2 DIN EN
545+bitumenska zaštita DIN 30674
- untrašnja zaštita:centrifugalno nanet cementni malter po
DIN-u EN545 I DIN-u 2880. Zaštita fazonskih komada I vodovodne armature spoljašnja I
unutrašnja je epoksidnim slojem. Spojevi cevi sun a flanšu rastavljivi.
100/ 438
UKUPNO:
UKUPNO
LIVENO
– GVOZDENI
KOMADI
UKUPNO:
Ukupno
liveno
- gvozdeni komadi
4.2.
Čelične prohromske cevi I fazonski komadi
MATERIJAL POZ.
UKUPNATEŢ.
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 300mm L 1000mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 300mm L 800mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 300mm L 1000mm NP 10
prelivni komad, prirubnicki spoj,DN 300mm L 230mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 400mm L 400mm NP 10
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 400mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 400mm L 1500mm NP 10
1
1
1
4
2
2
4
1
1
1
1
2
1
1
1
2
TEŢINA POZ.
T spojni komad, prirubnicki spoj,DN 100 / 100mm L 400mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 100mm L 1800mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 100mm L 600mm NP 10
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 100mm L 1000mm NP 10
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10
FFR reducirni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100 / 80mm NP 10 L=200
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 300mm L 1600mm NP 10
duktil
BROJ KOM.
OZNAKA POZ.
7.70
7.69
7.68
7.67
7.66
7.65
7.64
7.29
7.28
7.27
7.26
7.25
7.24
7.23
7.21
7.20
OPIS POZICIJE
26,0
57,0
27,0
17,0
34,5
13,0
12,0
265,0
100,0
265,0
125,0
137,0
47,0
112,0
181,0
420,0
26,0
57,0
27,0
68,0
69,0
26,0
40,8
265,0
100,0
265,0
125,0
274,0
47,0
112,0
181,0
840,0
2522 X 1.05=2650
2522 x 1.05 kg
= 2650 kg
Kompletne cevne veze su predviđene od prohromskih šavnih cevi
(Č 4573) sa direktnim varenjem ili spojem na flanši. Specifikacija
čeličnih komada:
Kao što se vidi usvojene su sledede debljine cevi:
- DN 100 (114) mm – 2mm
- DN 300 (324) mm – 3,2mm
- DN 400 (409) mm – 4,0mm
- DN 500 (508) mm – 6,3mm
Komadi koji se ugrađuju u beton imaju “šešire” širine 5-10cm.
Oznaka ĉelika:
DIN x 5 CrNiMo 17-12-2
AiSi 316 L
JUS Ĉ 4573
Ukupna teţina svih komada
Koji se ugraĊuju u beton oko 2.850 kg
Ostali komadi 1.550kg
101/ 438
UKUPNATEŢ.
2,9
9,3 ugradnja u beton
25,6
33,8
42,2
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=195mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=559mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=448mm
celiclni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=148mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=979mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=1688mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=2358mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=693mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=1694mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=134mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=693mm
7.52 celicni T spojni komad DN 114,3 / 114,3 mm s=2,0mm
7.51 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=715mm sa prirubnicom
7.50 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=341mm sa prirubnicom
7.49 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=206mm sa prirubnicom
7.48 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=1065mm sa prirubnicom
7.47 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=671mm sa prirubnicom
7.46 celicna montaţno - demontaţna prirubnica DN 114,3mm s=2,0mm NP 10 tipa AD
7.45 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=137mm sa prirubnicom
7.44 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=3150mm
7.43 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=4650mm
7.42 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=3099mm
7.41 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=1500mm
7.40 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=474mm sa šeširom
7.39 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=821mm
7.38 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=773mm sa šeširom
7.37 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=773mm sa šeširom
7.36 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=1261mm
7.35 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=4281mm
7.34 celicni luk 90 R=1,5 D DN 114,4 mm s= 2,0mm
7.33 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=376mm
7.32 celicni luk 45 R=1,5 D DN 114,4 mm s= 2,0mm
7.31 celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=381mm
7.30 celicni revizioni komad sa prirubnicama i šeširom,DN 508,0mm s=6.3mm L=679mm
7.19 celicni reducirni komad DN 323,9 / 406,6mm s=4,0mm L=428mm
7.18 celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=383mm sa šeširom
7.17 celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=1573mm sa prirubnicom NP 10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1,1
3,1
2,5
0,8
5,5
9,5
13,5
3,9
9,5
0,8
3,9
4,5
1,1
3,1
2,5
0,8
5,5
9,5
13,5
3,9
9,5
0,8
3,9
54,0
celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=943mm sa prirubnicom NP 10
celicni luk 90 R=1,5 D DN 323,9 mm s= 4,0mm
celiclni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=3235mm
celiclni spojni komad DN 406,6mm s=4,0mm L=387mm sa prirubnicom NP 10
celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=3000mm
celicni T spojni komad D406,4 / 406,4 mm s=4,0mm
celicni spojni komad DN 406,4mm s=4,0mm L=2642mm
celicni spojni komad DN 406,6mm s=4,0mm L=690mm sa šeširom
celicni luk 90 R=1,5 D DN 406,4 mm s= 4,0mm sa prirubnicom NP 10
1
2
1
1
3
1
1
1
1
7.16
7.15
7.14
7.12
7.11
7.10
7.9
7.8
7.7
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm
UKUPNO: Ukupno celicni komadi
L=761mm sa šeširom
L=2278mm
L=3000mm
L=3721mm
1
6
6
4
4
10
10
1
1
1
1
5
1
5
4
2
2
18
4
4
4
9
1
1
1
neerdajuci celik C 4573
2,9
9,3
12,8
16,9
21,1
celicni spojni komad DN 114,3mm s=2,0mm L=590mm sa prirubnicom
BROJ KOM.
TEŢINA POZ.
MATERIJAL POZ.
OZNAKA POZ.
1
2
2
2
2
7.75
7.75
7.74
7.73
7.72
7.63
7.62
7.61
7.60
7.59
7.58
7.57
7.56
7.55
7.54
7.53
OPIS POZICIJE
NAPOMENA
9,1
9,1
6,9
41,4
6,2
37,4
10,2
40,8
8,7
34,8
4,7
47,0
5,7
57,0
17,7
17,7
26,1
26,1
17,4
17,4
8,4
8,4
7,7
38,5 ugradnja u beton
4,6
4,6
8,5
42,5 ugradnja u beton
8,5
34,0 ugradnja u beton
7,1
14,2
24,0
48,0
2,4
43,2
2,1
8,4
1,2
4,8
2,2
8,8
295,0 2655,0 ugradnja u beton
23,0
23,0
19,6
19,6 ugradnja u beton
40,5
40,5
24,2
23,0
83,1
44,6
77,1
44,0
106,5
37,8
36,0
24,2
46,0
83,1
44,6
231,3
44,0
106,5
37,8 ugradnja u beton
36,0
4193.7 x 1.05 = 4400 kg
102/ 438
UKUPNO: UKUPNO ČELIČNI KOMADI
4.3.
Leptirasti ventili
4193,7 X 1.05= 4400 kg
4.3.1. Leptirasti zatvarači sa elektromotornim I ručnim pogonom
Leptirasti zatvaraĉi su ureĊaji za regulaciju toka fluida kroz cevovode, za radne pritiske do 40
bara. IzraĊuju se od ĉelika iz upotrtebu drugih materijala, koji po svojim karakteristikama
odgovaraju funkciji koju odgovarajući deo obavlja.
Ugradbene mere odgovaraju standardima DIN i JUS a prikljuĉne prirubnice odgovaraju
standardnim prirubnicama istih nazivnih preĉnika i nazivnih pritisaka.
Konstrukcijsko rešenje leptirastog zatvaraĉa, je takvo da predstavlja kompaktnu jedinicu, sa
malim otporom strujanju iz mogućnost regulacije toka od 0-100%, sa mogućnostima ugradnje u
bilo kom poloţaju i sa izborom pogona od ruĉnog, preko pneumatskog i hidrauliĉkog do
elektromotornog. Sistem zaptivanja izmeĊu zapornog organa i kućišta dozvoljava strujanje u oba
pravca.
Poloţaj ose leptira – zapornog organa moţe se birati po potrebi lokacije, odnosno mogućnostima
za pristup, bez uticaja na funkcionisanje zatvaraĉa, osim ako se zavaraĉ ugraĊuje na potisu
centrifugalne pumpe, kada treba voditi raĉuna da osa vratila pumpe i osa leptira NE BUDU
paralelne, već da se ukrštaju.
Leptirasti zatvaraĉi se izraĊuju prema standardima JUS M.C5.005 i DIN 3202 a prikljuĉne mere
prirubnica su prema JUS M.B 6.011 i DIN 2501. Za ispravan rad leptirastih zatvaraĉa veoma
veliku ulogu ima naĉin ugradnje na samom postrojenju. Detaljna uputstva za ugradnju daje
isporuĉilac opreme i IzvoĊaĉ se mora pridrţavati istih.
Kućište i zaporno telo leptirastih zatvaraĉa se izraĊuje od sivog liva, vratilo od nerĊajućeg ĉelika
(prohrona), leptir od prohrona i zaptivka gumena.
DN 100 elektromotorni pogon
kom 10
DN 100 ručni pogon
kom 10
4.3.2.
Leptirasti ventili sa reduktorom
Ovi ventili su opisani u prethodnom poglavlju s tom razlikom što je njihov pogon ruĉno preko
reduktora. Zatvaraĉi su od sivog liva sa prohronskim leptirom i vretenom.
DN 400
kom 1
DN 300
kom 1
4.4.
Pljosnati ventili
Pljosnati ventil prema DIN-u 3216 (ispitivanje prema DIN-u 3230) od sivog liva ili modularnog liva
(kudište, kapa, klin, matica vretena I točak) sa vretenom od nerđajudeg čelika. Spajanje preko
standradnih flanši I gumenih prstena. Uz zatvarač ide obavezan broj šrafovske robe (šraf, navrtka,
podloška). Priključne mere prirubnica su prema DIN-u 2501 za NP10. Zatvarač se isporučuje sa ručnim
kolom I prirubnicama bušenim prema DIN-u 2501 za NP10.
DN 100mm, kom 4
4.5.
Povratni ventil
Povratni ventil prema DIN-u 3232. Naĉin ispitivanja prema Din-u 3230. Kućište, poklopac I uteg
su od sivog liva a klapna I osovina od nerĊajućeg ĉelika.
Prirubnice su prema JUS-u M.B6.052 I DIN-u 2532 za NP10.
103/ 438
Pošto se ovaj povratni ventil ugraĊuje na vertikali predviĊena je izvedba sa polugom I tegom.
DN 100mm; kom 1
5.
ELEKTROMAŠINSKA OPREMA
5.1.
Elektro pogon za leptiraste zatvarače
Elektromotorni pogon, preko reduktora, uz sve navedene krakteristike leptirasti zatvarača, pruža sledede
prednosti:
- mogudnost galjinskog i programiranog upravaljanja radom zatvarača
- efikasnu regulaciju toka fluida
- ručnu manipulaciju za slučaj nestanka struje
- kontinuirano, daljinsko pradenje rada i stepena otvorenosti zapornog organa
- lako i jednistavno održavanje
Elektromotorni pogon se sve više primenjuje radi zamene ljudskog rada mašinskim, odnosno u
cilju automatizacije upravljanja radom zaporne i regulacione armature. Koriste se motori
naizmeniĉne trofazne ili jednosmerne struje. U sluĉaju nestanka elektriĉne energije moţe se
izvršiti ruĉno otvaranje ili zatvaranje ventila. Izvode se kako za normalne uslove rada tako i za
rad u slobodnoj atmosferi u zimskim ili tropskim uslovima, za rad u eksplozivnoopasnoj
atmosferi i dr.
Elektromotorni pogoni obezbeĊuju zatvaranje i otvaranje leptira ventila, ili njegovo zaustavljanje
u bilo kom meĊupoloţaju, automatski ili pomoću tastera na upravljaĉkoj ploĉi. U sluĉaju
prekoraĉenja obrtnog momenta elektromotor se automatski iskljuĉuje.Dostizanje krajnjih
poloţaja i aktiviranje mehanizma za ograniĉenje obrtnog momenta signalizira se adekvatnom
svetlosnom signalizacijom.
Elektromotorni pogon je opremljen mehaniĉkim pokazivaĉem poloţaja leptira i ima ugraĊene
davaĉe za daljinsko upravljanje, prateću regulaciju i drugo. Elektriĉni upravljaĉki elementi mogu
da budu u sastavu elektromotornog podešivaĉa kada omogućuju upravljanje na licu mesta, ili
odvojeni od njega u sluĉaju daljinskog upravljanja.
Montiraju se na armaturu direktno na prirubnicu ili preko reducir prirubnice koje su standardizovane
prema JUS-u ili DIN-u.
SPECIFIKACIJA ELEKTRO OPREME







1. El. ormarid 300 x 300 x 150 sa slededom opremom u sebi (kom. 1)
1.1 Topljivi osigurači EZ 25/2A (kom. 2)
1.2 Kontaktor KO-44, 220V, 50Hz (kom. 3)
1.3 Bitemal TRB(1-2)A (kom. 4)
1.4 Grebenasti prekidač 4G10-10-U, 4G10-51-U (kom. 1)
1.5 Uvodnik Pg 13 {kom. 1), Pg11 (kom. 2)
1.6 Redne kleme VS 2 5 (kom. 20)
Kom 10
5.2. Muljna pumpa
5.2.1.
Recirkulaciona pumpa
104/ 438
Osnovne karakteristike recirkulacione pumpe:
Q= 9,5 l/s
tip pumpe ABS AFP 0841.1M13/60 sa radnim kolom od 177mm
H=2,0m
N=1,30kW
n=1000 o/min
ABS pumpa tip AFP 0841.1 M13/6D
osnovne
karakteristike:
utopna
pumpa
sa CB
(contra
block) sistemom protiv
zaglavljivanja pumpe (jednokanalno otvoreno radno kolo koje omogućava prolaz krupih ĉestica
promera do 80 mm).
Telo pumpe i radno kolo su izraĊeni od sivog liva (GG-25), osovina rotora od nerĊajućeg ĉelika
AISI 420, a svi vijci u kontaktu sa fluidom izraĊeni su od nerĊajućeg ĉelika AISI 316. Mehaniĉki
zaptivaĉ je izraĊen od silicijum karbida (SiC). Potis je DN 80.
Elektromotor je trofazni, snage P2=1.3kW(P2 je nominalana snaga motora), broj obrtaja 1000
1/min (6 polova), napajanje 3ph/400V/50Hz, klasa zaštite kućišta elektromotora je IP68. Pumpa
se isporuĉuje sa namontiranim kablom duţine 10m. Teţina pumpe sa elektromotorom je 86 kg.
Kom 1+1
5.2.2.
Drenažna pumpa
Za pražnjenje rezervoara je predviđena pumpa istih karakteristika kao i za recirkulaciju mulja.
ABS pumpa tip AFP 0841.1 M13/6D
osnovne
karakteristike:
utopna
pumpa
sa CB
(contra
block) sistemom protiv
zaglavljivanja pumpe (jednokanalno otvoreno radno kolo koje omogućava prolaz krupih ĉestica
promera do 80 mm).
Telo pumpe i radno kolo su izraĊeni od sivog liva (GG-25), osovina rotora od nerĊajućeg ĉelika
AISI 420, a svi vijci u kontaktu sa fluidom izraĊeni su od nerĊajućeg ĉelika AISI 316. Mehaniĉki
zaptivaĉ je izraĊen od silicijum karbida (SiC). Potis je DN 80.
Elektromotor je trofazni, snage P2=1.3kW(P2 je nominalana snaga motora), broj obrtaja 1000
1/min (6 polova), napajanje 3ph/400V/50Hz, klasa zaštite kućišta elektromotora je IP68. Pumpa
se isporuĉuje sa namontiranim kablom duţine 10m. Teţina pumpe sa elektromotorom je 86 kg.
Q= 2,0-6,0 l/s
H=3,0 – 2,40m
N=1,30kW
Kom 1+1
2.
FILTRI I MAŠINSKA SALA
2.1.
Oprema cevne galerije
Izbistrena voda sa lamelarnog taloţnika dolazi cevovodom Ø 400mm, odnosno Ø250mm
do svakog filter polja.
105/ 438
Cevovod Ø250mm ulazi u prelivni kanal ispred filter polja gde voda preliva u filtersko
polje.
PredviĊeni su leptirasti zatvaraĉi na pneumatski pogon sa aktuatorom i daljinskom
komandom sa pulta iz radne galerije.
Za rad filter polja predviĊeni su sledeći cevovodi:
- dovod sirove vode Ø 250
- dovod vode za pranje Ø 250
- odvod prljave vode Ø 250
- odvod čiste vode Ø 200
- prvi filtrat Ø 200
- dovod vazduha za pranje filtera Ø 150
Na vertikalnim cevima Ø 150 koje dovode vazduh za pranje filtera predviĊeni su leptirasti
pneumatski ventili. Ove cevi se spuštaju do centralnog kanala za pranje vodom i vazduhom.
Odvod ĉiste vode sa filter stanice je cevovod ø 300 kojim se odvodi ĉista voda u rezervoar ĉiste
vode.
Iz rezervoara ĉiste vode polaze dva odvoda ø 200mm I na svakom je predviĊen induktivni
elektromagnetni meraĉ protoka istog protoka, kao i degazacione komore ø 500 koje imaju
funkciju odrţavanja potopljenosti meraĉa protoka.
Upravljanje zatvaračima u galeriji
Komandovanje pneumatskim leptir zatvaraĉima na filterskim poljima upravlja se kako
zahteva proces prerade vode.
2.
Zatvaraĉem na odvodu ĉiste vode se ne komanduje daljinski, pošto je on u posebnom kolu
i automatski se otvara i zatvara, odrţavajući isti nivo vode u filterskom polju, s obzirom
na konstantni dotok sirove vode i vremensko pranje filtera. Moţe se prebaciti i na ruĉni
taster za komandu.
3.
Komandovanje zatvaraĉima se vrši preko komandnog pulta koji se nalazi u posebnoj
prostoriji neposredno uz filtersku salu (radna galerija).
4.
Zatvaraĉi treba potpuno da zaptivaju, bez ruĉnog otvaranja i zatvaranja.
5.
Svaki zatvaraĉ se moţe nezavisno regulisati, odnosno otvarati ili zatvarati, pritiskom na
taster sa pulta.
6.
Na komandnom pultu je vidljiv svaki poloţaj (otvoreno-zatvoreno) zatvaraĉa na jednoj
sinoptiĉkoj šemi.
7.
Postrojenje ima rezervu komprimovanog vazduha za 5-6 sati, preko manjeg rezervoara na
kompresoru.
8.
PredviĊen je jedan duplex kompresorskih agregata do 10 bara.
9.
Pranje filtera se obavlja prema programu pranja, a izvršava ga rukovaoc sa pulta.
10.
Svaki zatvaraĉ (sem na odvodu ĉiste vode) moţe zauzeti samo dva poloţaja i to: potpuno
otvoren i potpuno zatvoren.
Filter stanica ima 3 filterska polja, a za svako polje dolazi po 6 zatvaraĉa, što ĉini ukupno 18
komada.
Pneumatska instalacija daljinskog upravljanja zatvaraĉima sadrţi izvor pritiska duplex
kompresorski agregati.
Radni kompresor daje potrebnu koliĉinu vazduha za celu instalaciju pritiska od 10 bara.
Uz instalaciju se nalazi odvajaĉ vlage da bi se spreĉio prolaz kondenzata u mreţu. Od
kompresora vazduh odlazi jednim ogrankom u prostoriju cevne galerije, a drugim korakom do
komandnog pulta.
1.
106/ 438
Ispred pulta se nalazi regulator pritiska koji ga sniţava do 1,4 kg/cm2 pre ulaska u instrumente.
Da bi se omogućilo iskljuĉivanje pojedinih filterskih polja iz mreţe komprimovanog vazduha za
potrebe niskih intervencija, postavljene su slavine za vazduh.
Sa komandnog pulta, aktiviranjem odgovarajućeg razvodnika, vazduh dospeva do klipa
zatvaraĉa.
Razvodnik je takve konstrukcije da moţe da se koristi sa signalom ili kao impulsni. Na pultu
pored tastera nalazi se slepa šema sa pneumatskim pokazivaĉima spolja.
Svi pneumatski vodovi povezuju se PVC ili bakarnim cevima, a u prvom sluĉaju (koji je ĉešći)
pritezanje na prikljuĉke se vrši samo rukom.
Hidromašinska oprema
Hidromašinska oprema za cevnu galeriju sastoji se od:
- montaţno-demontaţnih komada za montaţu leptirastih ventila (slobodna prirubnica sa obodom)
- ravnih prirubnica sa naglavkom za fiksiranje leptirastih ventila,
- leptirastih ventila za vodu sa kuĉištem od sivog liva i jednodelnim leptirom koji je prohromski i
zaštićen gumiranjem
- pljosnatim ventilima od sivog liva sa prirubnicama.
- sve cevne veze su od prohronskih cevi propisanog kvaliteta
Leptirasti zatvarači sa elektromagnetnim pogonom prečnika DN250, DN200DN150
Pošto imamo veliki broj izvedenih objekata postrojenja za prečišdavanje vode, na osnovu dosadašnjih
iskustava, predložili smo rešenje regulacije zatvarača sa elektromagnetnim pogonom (PPV”Vranje”, PPV
u Lebanu, Studenici, Vladičinom Hanu, Novom Pazaru, Raškoj, Bačkoj Palanci I u još desetak gradova).
OPIS ZATVARAČA
Leptirasti zatvaraĉi su ureĊaji za regulaciju toka fluida kroz cevovode, za radne pritiske
do 40 bara. IzraĊuju se od ĉelika iz upotrtebu drugih materijala, koji po svojim karakteristikama
odgovaraju funkciji koju odgovarajući deo obavlja.
Ugradbene mere odgovaraju standardima DIN i JUS a prikljuĉne prirubnice odgovaraju
standardnim prirubnicama istih nazivnih preĉnika i nazivnih pritisaka.
Konstrukcijsko rešenje leptirastog zatvaraĉa, je takvo da predstavlja kompaktnu jedinicu,
sa malim otporom strujanju iz mogućnost regulacije toka od 0-100%, sa mogućnostima ugradnje
u bilo kom poloţaju i sa izborom pogona od ruĉnog, preko pneumatskog i hidrauliĉkog do
elektromotornog. Sistem zaptivanja izmeĊu zapornog organa i kućišta dozvoljava strujanje u oba
pravca.
Poloţaj ose leptira – zapornog organa moţe se birati po potrebi lokacije, odnosno
mogućnostima za pristup, bez uticaja na funkcionisanje zatvaraĉa, osim ako se zavaraĉ ugraĊuje
na potisu centrifugalne pumpe, kada treba voditi raĉuna da osa vratila pumpe i osa leptira NE
BUDU paralelne, već da se ukrštaju.
IZVOĐENJE
Leptirasti zatvarači se izrađuju prema standardima JUS M.C5.005 i DIN 3202 a priključne mere
prirubnica su prema JUS M.B 6.011 i DIN 2501. Za ispravan rad leptirastih zatvarača veoma veliku ulogu
ima način ugradnje na samom postrojenju. Detaljna uputstva za ugradnju daje isporučilac opreme i
Izvođač se mora pridržavati istih.
MATERIJAL
107/ 438
Kudište i zaporno telo leptirastih zatvarača se izrađuje od sivog liva, vratilo od nerđajudeg čelika
(prohrona), leptir od prohrona i zaptivka gumena.
Ugrađuje se:
DN250 kom 9
DN200 kom 6
DN150 kom 3
Pljosnati ventili
U mašinskoj sali su pumpe I kompresori za pranje filtera. Svaki ovaj kompresor ima određen broj
pljosnatih ventila odgovarajudeg prečnika I to DN 200 komada 4 I DN 150 komada 2. Ovi ventili su od
sivog ili modularnog liva sa vretenom od nerđajudeg čelika. Spajanje preko standardizovanih flanši I
gumenih prstenova.
Nepovratni ventili
Predviđena su dva nepovratna ventila sa pogonom na potisnoj cevi pumpi za pranje filtera. Prečnika
DN 200mm I za radni pritisak NP 10 bara.
Montažno demontažni komadi
Za povezivanje leptirastih ventila (koji su bez prirubnica) predviĊeni su montaţno demontaţni
komadi sa slobodnom prirubnicom. PredviĊeno je ovih komada:
DN 250
kom 9
DN 200
kom 6
DN 150
kom 3
Cevne veze
Sve cevne veze su od prohromskih cevi propisanog kvaliteta. Komadi koji prolaze kroz beton su sa
“šeširom” od istog materijala I oni se ugrađuju prilikom betoniranja. Tačnost ugradnje ovih komada
je ± 5mm. Detaljna specifikacija svih komada je data na crtežima I u poglavlju II.
2.2.
Oprema za pranje filtera
U mašinskoj sali koja se nalazi u suterenu upravno-pogonskog objekta, predvideli smo da
se ugradi kompletna hidro i elektro-mašinska oprema koja će se koristiti za upravljanje i rad
filtera.
Pored toga tu je smešten hidropres ureĊaj za povišenje pritiska i snabdevanje objekta
sanitarnom vodom, kompresori visokog pritiska za rad pneumatske instalacije, pumpa za pranje
filtera, duvaljke za pranje filtera, odvlaţivaĉ vazduha.
Predviđene su radna i rezervna pumpa (1+1).
Prema usvojenim karakteristikama predviđamo ugradnju “jednostavnih centrifugalnih pumpi” sa
standardnim elektromotorom sa osloncem ispod pumpi. Ove pumpe se rade u skladu sa EN 733 ili DIN
24255. Kudište pumpe je od sivog liva, radon kolo I habajudi prsten od nerđajudeg čelika AiSi 316 a
postolje od sivog liva. Zaptivanje su gumeni zatvarači NBR. Elektromotor je trofazni 380-415V, klasa
izolacije napajanja F, kalem zaštite kudišta 1855.
Za ovaj projekat usvojena je pumpa proizvoĊaĉa “Vogel Pumpen – LOWARA” tip FAS 4 150250/185 sledećih karakteristika:
Q= 468m3/h
H=10.4m
N=18,5kW
108/ 438
Teţina jedne pumpe oko 335kg.
Moţe se primeniti bilo koja sliĉna pumpa renomiranog proizvoĊaĉa koji ima navedene
karakteristike.
2.2.1.
Vazduh za pranje filtera
Filtri se peru, odnosno rastresaju vazduhom od 50 – 90 m3/h/m2 polja.
Usvajamo normativ od Q= 60 m3/h/m2.
Q= 60 x 20,79 = 1247m3/h = 20,8 m3/min – potrebna koliĉina vazduha za pranje filtera ( veća
stara jedinica)
Preĉnik cevi za vazduh:
Vdozvoljeno = 15 – 20 m/s
F= 1247/ 20 . 3600 = 0,0173 m2
Usvojen je preĉnik cevovoda DN 150 mm.
Gubitak energije vazduha kroz pesak iznosi za ovakve brze pešĉane filtre
h1 = 3 m, a raĉuna se da je gubitak u cevi DN 150 na duţini od L= 25 m iznosi h2 = 0,5 m.
Napor kompresora H= 3,0 + 0,50 = 3,50 m.
Usvajamo duvaljku sledećih karakteristika:
Kapacitet ulaznog vazduha Qs = 1445 m3/h
Radni kapacitet QSN= 1204 m3/h
Izlazni kapacitet QV= 1135,8 m3/h
Snaga na duvaljci Pe= 22,7 KW
Broj obrtaja motora 2650 o/min
Nivo buke bez kućišta/sa kućištem 93/71 dB
Nominalna snaga motora N= 30 KW
Spoljna temperatura t= 300C
PredviĊene su radna i rezervna duvaljka (1+1).
Ova duvaljka ima na sebi filter i sušaĉ vazduha, i smeštena je u kućištu koje ima mogućnost
ventilacije i zaštite od buke.
Izabrane su duvaljke proizvoĊaĉa Gardner Denver tip TF 140 L K202.
2.3.
Interni vodovod
Snabdevanje vodom postrojenja PPV »Dubovo« se predviĊa iz rezervoara R5
vodosnabdevanje R5 zapremine 100m3. Kota rezervoara je predviĊena na koti 1030.0
m.n.m. u prelaznom periodu, dok se ne izgradi vodovodni sistem treće visinske zone,
snabdevanje sanitarnom i protivpoţarnom vodom biće preko internog sistema »hidropres«
koji će u kasnijoj fazi sluţiti za potiskivanje vode u rezervoar R5.
Pošto je za potrebe pripreme rezervoara potrebno oko 5,0 l/s ovaj sistem treba da obezbedi
bar 5-8 l/s u ĉasovnom minimumu potrošnje vode.
Visina dizanja vode se prilagoĊava budućem sistemu vodosnabdevanja tj. manometarskoj
visini od oko 75 – 80m. Ovaj pritisak nije neophodan za PPV »Dubovo« ali zbog uklapanja
sa visinskom zonom vodosnabdevanja dimenzionišemo sistem na napred navedene
potrebe. Za ovaj proraĉun je usvojen hidropres ureĊaj proizvoĊaĉa »Sever« iz Subotice tip
GSU G12-2 sa sledećim karakteristikama:
Q= 2,50 – 8,50 m3/h
H= 95-55 m
109/ 438
6.2.1.1.1.1.1.1
N= 1.50 – 7.50KW
Ovo postrojenje obuhvata:
- Visinsku pumpu
URS 62/9
- Visinsku pumpu
URS 212/9
- Posude pod pritiskom
- Elektro orman
- Prateća oprema (manometri,sklopke i sl)
3.
kom 1
kom 1
kom 4
kom 1
MERENJE PROTOKA ČISTE VODE
Sama dispozicija snabdevanja vodom Tutina uslovljava dva odvoda ĉiste vode iz rezervoara ĉiste
vode koji su smešteni ispod filtera. Jedan cevovod odvodi vodu u postojeći rezervoar (prva
visinska zona) a drugi snabdeva vodom drugu visinsku zonu. Prema hidrauliĉkom proraĉunu
obadva odvodna cevovoda su preĉnika DN 200mm.
Za merenje protoka u cevnim vodovima, najĉešće se koristi elektromagnetni meraĉ protoka, iz
sledećih razloga:
-
daje izlazni signal 0-20 A, koji omogudava upravljanje procesima u funkciji protoka
pruža mogudnost daljinskog i kontinualnog pradenja protoka, kao i lokalno očitavanje stanja
pruža mogudnost zbirnog prikazivanja protoka za određeni period i analize
ne ometa strujanje fluida
nema habajudih elemenata, te sa te strane ima neograničeni vek trajanja
nema kliznih površina i ne zahteva podmazivnje, te ga je mogude primeniti kod sistema za
vodosnabdevanje pitkom vodom i bazena kao i kod voda za prehrambenu industriju.
KONSTUKCIJA:
Elektromagnetni merač protoka fluida, koristi efekat uticaja struje vodenog toka na
elektromagnetno polje koje stvaraju dva magnetna pola pričvršdena na suprotnim stranama cevnog
kudišta. Podaci o tom uticaju se obrađuju i pretvaraju u podatak o protoku. Instrumenti merača su
baždareni u fabrici proizvođača i ne postoji mogudnost uticaja na tačnost merenja, koje je uvek u
granicama deklarisane tačnosti.
Pri ugranji treba voditi računa:
- da profil preseka merača bude uvek potopljen.
- da se onemogudi pojava mehurida vazduha u vodenj struji na profilu merača.
- da se vodi računa o veličini pravih delova cevi ispred i iza merača, u čemu se treba pridržavati
uputstva proizvođača izabrane opreme.
Spajanje merača sa cevovodom je prirubničkim spojem, jer se cavaso kudište završava
standardnim prirubnicama sa prključnim merama koje odgovaraju deklarisanim nazivnim otvorom i
nazivnim pritiskom.
OSTALE KARAKTERISTIKE
Za ovu projektnu dokumentaciju je predviđen merač protoka proizvođača „ENDRESS + HAUSER“
ali se može primeniti i merač protoka drugog proizvođača koji ima sličan kvalitet. Ovaj merač mora biti
povezan sa kompjuterom tj. Procesciran, jer se preko njega vrši doziranje hemikalija. Signalizacija de biti
u komandnoj prostoriji odakle se usmeravaju komande za automatsko doziranje hemikalija.
Znači, ugrađujemo dva merača protoka:
- jedan DN 200 za I-vu visinsku zonu i
- jedan DN 200 za II-gu visinsku zonu
110/ 438
Ispred merača protoka su leptirasti zatvarači sa reduktorom prečnika DN200 (na ručni pogon) a iza
degazaciona posuda za održavanje potopljenosti merača protoka. Iza digazacione posude su takođe ručni
leptirasti zatvarači sa prirubnicama prečnika DN 200mm. Degazaciona posuda je prečnika DN 600 sa
lukom za odzračivanjem DN 100 (vidi radionički crtež).
1. HIDROMAŠINSKA OPREMA
Hidromašinsku opremu predstavlja dovod istaložene vode do filtera, odvod čiste I prljave vode, dovod
vode I vazduha za pranje filtera, cevne veze u mašinskoj sali, što čine cevi, fazonski komadi I armature.
Duhtilne cevi I fazonski komadi
Duktilni liv (gvoţĊe), takoĊe poznat i kao nodularni liv, karakteriše prisustvo sferoidnog grafita u
konaĉnom livu, što ga ĉini otpornijim na istezanje i daje veće napone kidanja i veće istezanje.
Ove karakteristike omogućavaju veliku primenu duktilnih cevi i fitinga u hidrotehnici.
Specifiĉna masa duktilnog liva je 7050 kg/m3.
Duktilne cevi izraĊuju se centrifugalnim ili obiĉnim, a fitinzi samo obiĉnim livenjem u metalnim
ili pešĉanim kalupima, što je primenjivo za cevi, fitinge i ostalu opremu cevovoda pod pritiskom
za transport vode, drugih teĉnosti ili gasa.
Cevi, fitinzi i ostala oprema mogu se proizvoditi sa fiksnim ili odvojenim prirubnicama, što
najviše zavisi od samog proizvoĊaĉa.
Nabavka duhtilnih cevi I fazonskih komada sa pripadajućim prirubnicama preĉnika I
dimenzijama prema specifikaciji. Cevi su za radni pritisak od NP 10 bara sa pripadajući gumenim
prstenovima I priborom za montaţu.Vrsta zaštite cevi je:
-spoljašnja zaštita:cinĉani nanos od 200 gr/m2 DIN EN
545+bitumenska zaštita DIN 30674
- untrašnja zaštita:centrifugalno nanet cementni malter po
DIN-u EN545 I DIN-u 2880. Zaštita fazonskih komada I vodovodne armature spoljašnja I
unutrašnja je epoksidnim slojem. Spojevi cevi sun a flanšu rastavljivi.
Sastavni deo ove specifikacije su opšti tehniĉki uslovi za izradu, transport I montaţu cevi I fitinga
od duhtilnog liva (Knjiga II sveska 4).
Specifikacija komada prema tabeli koja sledi:
111/ 438
6.14
6.13
6.12
6.11
6.10
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj DN 200mm, L 1200mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj,DN 200mm L 700mm NP 10
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 800mm NP 10
preelivni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 200mm NP 10 L=700
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 200mm NP 10 L=600
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 200mm NP 10 L=1300
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 200mm NP 10 L=1000
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 200mm NP 10 L=1000
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
UKUPNA TEŢ.
TEŢINA POZ.
MATERIJAL POZ.
4
duktil
BROJ POZ.
OZNAKA POZ.
OPIS POZICIJE
NAPOMENA
190,0
115,0
100,0
125,0
47,0
70,0
60,0
110,5
80,0
80,0
190,0
115,0
100,0
125,0
47,0
70,0
60,0
110,5
320,0
160,0 ugradnja u beton
25,0
31,0
80,0
49,0
58,0
190,0
50,0
62,0
160,0
98,0
116,0
380,0
1.11
1.10
1.9
1.8
1.7
1.6
FFR reducirni spojni komad, prirubnicki spoj DN 150
200 mm NP 10 L=200mm
FF cevni spojni komad, prirubni cki spoj DN 200mm NP 10 L=200mm
FF cevni spojni komad, prirubni cki spoj DN 200mm NP 10 L=1000mm
Q 90 lucni komad, prirubnicki spoj DN 200mm NP 10
FFR reducirni spojni komad, prirubnicki spoj DN 300/200 mm NP 10 L=400mm
FF cevni spojni komad, prirubni cki spoj DN 300mm NP 10 L=1200mm
1. RAZVOD VODE ZA PRANJE FILTERA
Ukupno liveno - gvozdeni komadi
5.3.
2
2
2
2
2
2
duktil
6. ODVOD PECIŠCENE VODE, PRELIV, DRENAŢA
1843,5 kg x 1,05 = 1935,675 ˜ 2000 kg
Čelične prohromske cevi I fazonski komadi
Kompletne cevne veze su predviĊene od prohromskih šavnih cevi (Ĉ 4573) sa direktnim
varenjem ili spojem na flanši. Specifikacija ĉeliĉnih komada:
Kao što se vidi usvojene su sledeće debljine cevi:
DN 100 (114) mm – 2mm
DN 150 (168) mm – 2mm
DN 200 (219) mm – 2,6mm
DN 250 (273) mm – 2,6mm
DN 300 (324) mm – 3,2mm
DN 400 (409) mm – 4,0mm
Komadi koji se ugraĊuju u beton imaju “šešire” širine 5-10cm.
Oznaka ĉelika:DIN x 5 CrNiMo 17-12-2
AiSi 316 L JUS Ĉ 4573
Ukupna teţina svih komada
Koji se ugraĊuju u beton oko 735 kg
Ostali komadi 1.565kg
112/ 438
2.17
2.16
2.15
2.12
2.14
2.13
2.11
2.10
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
celicni spojni komad sa prirubnicom NP10 DN 168,3mm s=2,0mm L=1181mm
celicni spojni komad sa prirubnicama NP10 DN 168,3mm s=2,0mm L=1650mm
celicni spojni komad sa prirubnicom NP10 DN 168,3mm s=2,0mm L=2171mm
celicni spojni komad sa prirubnicom NP10 DN 168,3mm s=2,0mm L=2084mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=3829mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=3916mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=1377mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=4882mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=4395mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=2367mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=2429mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=86mm
celicni spojni komad DN 168,3mm s=2,0mm L=1468mm
1.24
1.23
1.22
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
celicni spojni komad DN 273mm s=2,6mm L=394mm
celicni spojni komad DN 273mm s=2,6mm L=3600mm
celicni spojni komad DN 273mm s=2,6mm L=1080mm sa šeširom
celicni spojni komad DN 273mm s=2,6mm L=196mm sa prirubnicim NP 10
celicni T komad DN 273 / 273mm s=2,6mm
celicni spojni komad DN 273mm s=2,6mm L=2500mm
celicni luk 90 R=1,5 D DN 273mm s=2,6mm
celicni spojni komad DN 273mm s=2,6mm L=1415mm
celicni T komad DN 168,3mm s=2,0mm
celicni luk 90 R=1,5 D DN 168,3mm s=2,0mm
2. RAZVOD VAZDUHA ZA PRANJE FILTERA
celicni T komad DN 219,1 s=2,6mm
celicni reducirni komad DN 219,1/173 mm s=2,6mm
celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=701mm
celicni luk 90 R=1,5 D DN 219,1mm s=2,6mm sa prirubnicom NP 10
1. RAZVOD VODE ZA PRANJE FILTERA
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
8
1
1
3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
TEŢINA POZ.
UKUPNA TEŢ.
MATERIJAL POZ.
1
1
1
1
1
1
4
4
3
3
nerdjajuci celik C 4573
3. ODVOD CISTE VODE U REZERVOAR
19,7
27,2
40,0
9,6
9,7
16,0
50,8
52,4
2,5
3,9
2,1
6,7
9,7
11,8
3
1
1
1
1
nerdjajuci celik C 4573
celicni T komad DN 219,1/219.1mm s=2,6mm
celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=130mm sa prirubnicom
nerdjajuci celik C 4573
4
3.16 celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=688mm sa šeširom
3.15 celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=483mm
3.14 celicni luk 90 R=1,5 D DN 323,9mm s=3,2mm
3.13 celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=170mm
3.12 celicni T komad DN 219,1/323.9mm s=2,6mm
3.11 celicni ekscentricni reducirni komad DN 219,1 / 323,9mm s=2,6mm
3.10 celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=3565mm
3.9 celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=3717mm
3.8 celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=176mm
3.7 celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=277mm
3.6 celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=150mm
3.5 celicni luk 90 R=1,5 D DN 219,1mm s=2,6mm
3.4
3.3
BROJ POZ.
OZNAKA POZ.
OPIS POZICIJE
NAPOMENA
19,7 ugradnja u beton
27,2
40,0
9,6
9,7
16,0
50,8
52,4
2,5
3,9
2,1
28,8
38,8
35,4
28,8
25,5
30,2
29,5
31,8
32,6
11,5
40,6
36,6
19,8
20,2
1,6
12,2
4,2
2,9
86,4
76,5
60,4
29,5
31,8
32,6
11,5
40,6
36,6
19,8
20,2
1,6
12,2
12.6
23,2
5,5
50,8
25,3
12,8
9,7
35,3
6,7
19,9
9,7
7,4
9,9
6,7
5,5
50,8
75,9
25,6
9,7
35,5
13,4
19,9
9,7
7,4
9,9
13,4
ugradnja u beton
ugradnja u beton
113/ 438
Ukupno celicni komadi
TEŢINA POZ.
201,5
18,0
42,5
80,6
144,7
132,4
36,0
44,0
33,0
16,5
26,3
34,3
UKUPNA TEŢ.
MATERIJAL POZ.
C 4573
19,2
9,6
7,3
nerdjajuci celik C 4573
1
6.18 celilni spojni komad DN 1143mm s=2,0 L=2527mm sa šeširpm
2
6.17 celilni spojni komad DN 1143mm s=2,0 L=850mm sa šeširpm
2
6.16 celilni spojni komad DN 1143mm s=2,0 L=1300mm
6. ODVOD PECIŠCENE VODE, PRELIV, DRENAŢA
1
5.14 celicni spojni komad DN 406,4mm s=4,0mm L=5000mm
1
5.13 celicni luk 45 R=1,5 D DN 406,4mm s=4,0mm
1
5.12 celicni spojni komad DN 406,4mm s=4,0mm L=1055mm
1
5.11 celicni spojni komad DN 406,4mm s=4,0mm L=2000mm
1
5.10 celicni spojni komad DN 406,4mm s=4,0mm L=3590mm
1
5.9 celicni spojni komad DN 406,4mm s=4,0mm L=3285mm
2
5.8 celicni luk 90 R=1,5 D DN 406,4mm s=4,0mm
3
5.7 celicni T komad DN 406,4 / 406.4mm s=4,0mm
3
5.6 celicni ekscentricni reducirni komad DN 270 / 406,4mm s=3,6mm
1
5.5 celicni spojni komad DN 273mm s=3,2mm L=84mm sa prirubnicom
2
5.4 celicni spojni komad DN 273mm s=3,2mm L=388mm sa prirubnicom
3
5.3 celicni spojni komad DN 273mm s=3,2mm L=1032mm sa šeširom
5. DOVOD SIROVE VODE NA FILTERE
3
4.19 celicni spojni komad DN 273mm s=3,2mm L=400mm sa šeširom
6
4.18 celicni luk 90 R=1,5 D DN 273mm s=3,2mm
3
4.17 celicni spojni komad DN 273mm s=3,2mm L=482mm sa prirubnicom
3
4.16 celicni spojni komad DN 273mm s=3,2mm L=482mm
1
4.13 celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=178mm sa prirubnicom
1
4.12 celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=800mm
4.11 celicni luk 45 R=1,5 D DN 323,9mm s=3,2mm
2
2
4.10 celicni spojni komad DN 323,9mm s=3,2mm L=2984mm
5
4.9 celicni T komad DN 219,1/323.9mm s=2,6mm
3
4.8 celicni spojni komad DN 323,9 s=3,2mm L=200mm
1
4.7 celicni T komad DN 219,1/323.9mm s=4,0mm sa prirubnicom
1
4.6 celicna blind flanša DN 323,9mm NP 10
3
4.5 celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=316mm
3
4.4 celicni luk 90 R=1,5 D DN 219,1mm s=2,6mm
3
4.3 celicni spojni komad DN 219,1mm s=2,6mm L=93mm sa prirubnicom
4.2 dilatacioni prirubnicki spoj DN 219.1mm s=2,6mm tip AA
3
3
4.1 leptirasti ventil bez prirubnica, pneumatski pogon DN 2 00 NP 10
4. ODVOD VODE SA PRANJE FILTERA I PRVOG FILTRATA
C 4573
4
nerdjajuci celik C 4573
BROJ POZ.
OZNAKA POZ.
OPIS POZICIJE
19,2 ugradnja u beton
19,2 ugradnja u beton
14,6
438,0
18,0
42,5
80,6
144,7
132,4
72,0
132,0
99,0
16,5
52,6
102,9 ugradnja u beton
22,8 68,4
14,0 84,0
22,2 66,6
10,4 41,2
19,7 19,7
20,6 20,6
12,0 24,0
76,7 153,4
30,0
11,2
45,0
31,0
4,5
6,7
10,1
NAPOMENA
ugradnja u beton
150,0
11,2
45,0
31,0
13,5
20,1
10,1
3295,1 kg x 1,05 =3459.855 ˜ 3500 kg
Leptirasti ventili
Leptirasti zatvarači sa elektropneumatskim pogonom
114/ 438
Leptirasti zatvaraĉi su ureĊaji za regulaciju toka fluida kroz cevovode, za radne pritiske do 40
bara. IzraĊuju se od ĉelika iz upotrtebu drugih materijala, koji po svojim karakteristikama
odgovaraju funkciji koju odgovarajući deo obavlja.
Ugradbene mere odgovaraju standardima DIN i JUS a prikljuĉne prirubnice odgovaraju
standardnim prirubnicama istih nazivnih preĉnika i nazivnih pritisaka.
Konstrukcijsko rešenje leptirastog zatvaraĉa, je takvo da predstavlja kompaktnu jedinicu, sa
malim otporom strujanju iz mogućnost regulacije toka od 0-100%, sa mogućnostima ugradnje u
bilo kom poloţaju i sa izborom pogona od ruĉnog, preko pneumatskog i hidrauliĉkog do
elektromotornog. Sistem zaptivanja izmeĊu zapornog organa i kućišta dozvoljava strujanje u oba
pravca.
Poloţaj ose leptira – zapornog organa moţe se birati po potrebi lokacije, odnosno mogućnostima
za pristup, bez uticaja na funkcionisanje zatvaraĉa, osim ako se zavaraĉ ugraĊuje na potisu
centrifugalne pumpe, kada treba voditi raĉuna da osa vratila pumpe i osa leptira NE BUDU
paralelne, već da se ukrštaju.
Leptirasti zatvaraĉi se izraĊuju prema standardima JUS M.C5.005 i DIN 3202 a prikljuĉne mere
prirubnica su prema JUS M.B 6.011 i DIN 2501. Za ispravan rad leptirastih zatvaraĉa veoma
veliku ulogu ima naĉin ugradnje na samom postrojenju. Detaljna uputstva za ugradnju daje
isporuĉilac opreme i IzvoĊaĉ se mora pridrţavati istih.
Kućište i zaporno telo leptirastih zatvaraĉa se izraĊuje od sivog liva, vratilo od nerĊajućeg ĉelika
(prohrona), leptir od prohrona i zaptivka gumena.
Svi ovi zatvaraĉi su bez prirubnica a prilagoĊeni su za ugradnju pneumatskog pogona.
DN 250
kom 9
DN 200
kom 6
DN 150
kom 3
Leptirasti ventili sa reduktorom
Ovi ventili su opisani u prethodnom poglavlju s tom razlikom što je njihov pogon ručno preko reduktora.
Zatvarači su od sivog liva sa prohronskim leptirom i vretenom.
DN 200
kom 4
Pljosnati ventili
Pljosnati ventil prema DIN-u 3216 (ispitivanje prema DIN-u 3230) od sivog liva ili modularnog liva
(kudište, kapa, klin, matica vretena I točak) sa vretenom od nerđajudeg čelika. Spajanje preko
standradnih flanši I gumenih prstena. Uz zatvarač ide obavezan broj šrafovske robe (šraf, navrtka,
podloška). Priključne mere prirubnica su prema DIN-u 2501 za NP10. Zatvarač se isporučuje sa ručnim
kolom I prirubnicama bušenim prema DIN-u 2501 za NP10.
DN 150mm
kom 2
DN 200 mm
kom 4
Povratni ventil
Povratni ventil prema DIN-u 3232. Naĉin ispitivanja prema Din-u 3230. Kućište, poklopac I uteg
su od sivog liva a klapna I osovina od nerĊajućeg ĉelika.
Prirubnice su prema JUS-u M.B6.052 I DIN-u 2532 za NP10.
Pošto se ovaj povratni ventil ugraĊuje na vertikali predviĊena je izvedba sa polugom I tegom.
DN 200mm
kom 2
115/ 438
Usisna korpa bez klapne sa pripadajudim prirubnicama
Usisna korpa od sivog liva sa prohromskom stopom. Prirubnice bušene prema JUS-u M.B6.031
ili DIN-u 2502 za NP 10.
DN 200 za NP 10 bara
kom 2
Dilatacioni prirubnički spoj tipa AA za razne prečnike:
Za vezivanje leptirastih zatvarača koji su bez prirubnica, predviđena su specijalni montažno-demontažni
komadi tipa AA, koji omogudavaju dilataciju u granicama ±15mm. U prospektnom materijalu dat je vedi
broj tipova ove spojnice, a na crtežima 6.6 I 6.7 dva tipa koja predlažemo.
Sastavni delovi spojnice su:
- Ravna prirubnica
- Pokretna prirubnica
- Zaptivni O prsten smešten u žljebu između pokretne I ravne prirubnice
- Gumeni zaptivni prstenovi I
- Vijačni spojevi (M20; L=300m) sa šrafovima I navrtkama
Spojevi se rade od nerĊajućeg ĉelika Ĉ4573 kao I sav ostali cevni material I fazonski komadi
DN 250mm
kom 9
DN 200mm
kom 6
DN 150mm
kom 3
Vezni material
Vezni material čine šrafovska roba I dihtunzi odgovarajude debljine. Pošto se ovde radi sa pritiskom do
10 bara svi prirubnički spojevi su za ovaj pritisak NP10 I to:
Za DN 100
M16; d=18; N=8
Za DN 150
M20; d=22; N=8
Za DN 200
M20; d=22; N=8
Za DN 250
M20; d=22 N=12
Za DN 300
M20; d=22; N=12
Guma debljine 3mm
Ukupno kompleta:
DN 100 32
DN 150 5
DN 200 40
DN 250 5
DN 300 10
2. ELEKTROMAŠINSKA OPREMA
2.1.
Pumpe za pranje filtera
Jednostepena centrifugalna pumpa izraĊena u skladu sa EN 733 (DIN 24255), u monoblok verziji
sa standardnim motorom I postoljem ispod pumpe. Pumpa je izgraĊena od sledećeg materijala:
Kućište pumpe od sivog liva, radon kolo I habajući prsten od nerĊajućeg ĉelika AiSi 316 I
postolje od sivog liva.
Pumpa se isporuĉuje sa standardnim elektromotorom (trofazni 380-4150) sa klasom izolacije
namotaja F I klasom zaštite kućišta IP 55.
116/ 438
Nabavka pumpi za pranje Q=468m3/h; H=10,4; N=18,5kW sliĉno proizvoĊaĉu LOWARA tip
FHS 4 150-250/185. Osnovne karakteristike: horizontalna, centrifugalna jednostepena blok
pumpa usisa DN 200, potisa DN 150, radon kolo I telo pumpe izraĊeno je od sivog liva,
mehaniĉki zaptivaĉ materijala CERAMIC/CARBON/NBR za opseg temperature fluida za
prepumpavanje od 10C do 85C. Elektromotor snage 18,5kW, broj obrtaja 14.500 l/min, napajanje
3pH/400V/50Hz. Ukupna teţina pumpe sa elektromotorom je 335kg. Obraĉun po komadu.
Kom 1+1
2.2.
Duvaljke za pranje filtera
Isporuka duvaljke za pranje filtera sledećih karakteristika:
Kapacitet ulaznog vazduha Qs = 1445 m3/h
Radni kapacitet QSN= 1204 m3/h
Izlazni kapacitet QV= 1135,8 m3/h
Snaga na duvaljci Pe= 22,7 KW
Broj obrtaja motora 2650 o/min
Nivo buke bez kućišta/sa kućištem 93/71 dB
Nominalna snaga motora N= 30 KW
Spoljna temperatura t= 300C
PredviĊene su radna i rezervna duvaljka (1+1).
Ova duvaljka ima na sebi filter i sušaĉ vazduha, i smeštena je u kućištu koje ima mogućnost
ventilacije i zaštite od buke.
Izabrane su duvaljke proizvoĊaĉa Gardner Denver tip TF 140 L K202.
Konstrukcija i opis komponenti
Dva rotora sa tri pera služe za komprimovanje i transport bezuljnog vazduha. Ose rotacije oba rotora su
paralelne. Prenos brzine obrtanja obavlja se preko mehanizma. Rotori rotiraju u suprotnim smerovima,
bez meĎusobnog kontakta. Ulazni i izlazni priključak se nalaze izmeĎu osa rotora. Vazduh se komprimuje
u izlaznom port-u (izlaznoj cevi) Kompresor se pokrede pomodu motora. U standardnoj verziji, kompresor
pokrede elektro motor. Snaga motora se prenosi preko remena.
117/ 438
1-blok kompresora
2-elektromotor
3-usisni filter vazduha i usisni prigušivaĉ
4-izduvni prigušivaĉ
5-neporatna klapna, nepovratni ventil
6-sigurnosni ventil
7-ekspanzioni prikljuĉak
8-remeni pogon(remen, štitnik remena)
9-kombinovani start i sigurnosni ventil i tipovima
10-indikator zaprljanosti filtera,
11-manometar- standardni deo opreme
12-gumeni oslonci
14-postolje motora (klizno)
15-vent ventil u pumpi
16- vacuum instrument, stadardna oprema
Posebna dodatna oprema
Kućište za prigušenje buke, kao standardna verzija, ili po zahtevu za spoljnu instalaciju.
Frekventni regulator za pogonski motor.
Sigurnosni ventil
Sigurnosni ventil, sa oprugom, štiti kompresor od preopterećenja. Pritisak vazduha deluje na
sedište ventila. Kada pritisak vazduha dostigne vrednost pritiska otvaranja ventila, koji se
podešava silom u opruzi, sedište ventila se podiţe i pušta vazduh u atmosferu.
Kombinovano startno sigurnosni ventil
Startni ventil omogućava mekan start kompresora, posebno kada je sistem pod pritiskom. Motor
ubrzava brţe to pune brzine. Kućište za prigušenje buke Kućište smanjuje nivo buke. Sastoji se
od prigušnih elemenata od materijala koji adsorbuju zvuk. Ventilator je takoĎe montiran na
kućište. Usis vazduha za hlaĎenje i potisni port su opremljeni prigušivaĉima. Kada ventilator
118/ 438
(ventilatori) rade, izvlaĉe vazduh iz kućišta. Za dalje detalje o ventilaciji pogledajte annex ovog
uputstva. Ventilator u kućištu nije zamena za ventilaciju prostorije u kojoj je kompresor
postavljen. Zaštitna kućišta se isporuĉuju za postavljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru.
Kom 1+1
2.3.
Interni vodovod
Snabdevanje vodom postrojenja PPV »Dubovo« se predviĊa iz rezervoara R5 vodosnabdevanje
R5 zapremine 100m3. Kota rezervoara je predviĊena na koti 1030.0 m.n.m. u prelaznom periodu,
dok se ne
izgradi vodovodni sistem treće visinske zone, snabdevanje sanitarnom i
protivpoţarnom vodom biće preko internog sistema »hidropres« koji će u kasnijoj fazi sluţiti za
potiskivanje vode u rezervoar R5.
Pošto je za potrebe pripreme rezervoara potrebno oko 5,0 l/s ovaj sistem treba da obezbedi bar 5-8
l/s u ĉasovnom minimumu potrošnje vode.
Visina dizanja vode se prilagoĊava budućem sistemu vodosnabdevanja tj. manometarskoj visini
od oko 75 – 80m. Ovaj pritisak nije neophodan za PPV »Dubovo« ali zbog uklapanja sa
visinskom zonom vodosnabdevanja dimenzionišemo sistem na napred navedene potrebe. Za ovaj
proraĉun je usvojen hidropres ureĊaj proizvoĊaĉa »Sever« iz Subotice tip GSU G12-2 sa sledećim
karakteristikama:
Q= 2,50 – 8,50 m3/h
H= 95-55 m
6.2.1.1.1.1.1.2
N= 1.50 – 7.50KW
Ovo postrojenje obuhvata:
- Visinsku pumpu URS 62/9 kom 1
- Visinsku pumpuURS 212/9 kom 1
- Posude pod pritiskom
kom 4
- Elektro orman
kom 1
- Prateća oprema (manometri,sklopke i sl)
Kom 1
3. Merenje protoka čiste vode – elektromagnetni merač protoka
Za merenje protoka u cevnim vodovima, najčešde se koristi elektromagnetni merač protoka, iz slededih
razloga:
- daje izlazni signal 0-20 A, koji omogudava upravljanje procesima u funkciji protoka
- pruža mogudnost daljinskog i kontinualnog pradenja protoka, kao i lokalno očitavanje stanja
- pruža mogudnost zbirnog prikazivanja protoka za određeni period i analize
- ne ometa strujanje fluida
- nema habajudih elemenata, te sa te strane ima neograničeni vek trajanja
- nema kliznih površina i ne zahteva podmazivnje, te ga je mogude primeniti kod sistema za
vodosnabdevanje pitkom vodom i bazena kao i kod voda za prehrambenu industriju.
KONSTUKCIJA:
Elektromagnetni merač protoka fluida, koristi efekat uticaja struje vodenog toka na
elektromagnetno polje koje stvaraju dva magnetna pola pričvršdena na suprotnim stranama cevnog
kudišta. Podaci o tom uticaju se obrađuju i pretvaraju u podatak o protoku. Instrumenti merača su
119/ 438
baždareni u fabrici proizvođača i ne postoji mogudnost uticaja na tačnost merenja, koje je uvek u
granicama deklarisane tačnosti.
Pri ugranji treba voditi računa:
- da profil preseka merača bude uvek potopljen.
- da se onemogudi pojava mehurida vazduha u vodenj struji na profilu merača.
- da se vodi računa o veličini pravih delova cevi ispred i iza merača, u čemu se treba pridržavati
uputstva proizvođača izabrane opreme.
Spajanje merača sa cevovodom je prirubničkim spojem, jer se cavaso kudište završava
standardnim prirubnicama sa prključnim merama koje odgovaraju deklarisanim nazivnim otvorom i
nazivnim pritiskom.
OSTALE KARAKTERISTIKE
Za ovu projektnu dokumentaciju je predviđen merač protoka proizvođača „ENDRESS + HAUSER“ ali se
može primeniti i merač protoka drugog proizvođača koji ima sličan kvalitet. Ovaj merač mora biti
povezan sa kompjuterom tj. Procesciran, jer se preko njega vrši doziranje hemikalija. Signalizacija de biti
u komandnoj prostoriji odakle se usmeravaju komande za automatsko doziranje hemikalija.
Kom 2
4. Degazacione posude
Izrada degazacione posude od nerđajudeg čelika AiSi 316 u svemu prema radioničkom crtežu. Prečnik
posude 600mm a visina 2400mm, debljina zida cevi d= 5mm. Ova posuda ima montažno-demontažni
deo, priključni dovod i odvod vode DN200, gornje dance sa cevi za odmuljivanje prečnika DN100.
Kompletan ovaj uređaj se radi od nerđajudeg čelika Č4573 a po svim standardima za ove radove i
priloženom radioničkom crtežu.
kom 1+1
5. Držači i oslonci za cevne veze
5.1.
Izrada oslonca za cevovode koji odvode prljavu vodu i dovode vodu za pranje filtera. Detalji
ovih oslonca su dati na crtežima 6.1,6.2 i 6.3.Oslonci se rade od nerđajudeg čelika Č4573.
Oslonac tipa O
kom 5
Oslonac tip S
kom 5
5.2.
Izrada visedih držača za cevovod DN400mm koji dovodi izbistrenu vodu na filtere. Detalj
držača je prikazan na crtežu 6.4.Radi se od nerđajudeg čelika Č4573.
kom 5
5.3.
Izrada držača za cevi za vazduh i njihovo
ankerovanje za poprečnu betonsku gredu u
svemu prema detaljima iz crteža 6.5.
kom 4
3.OSTALA OPREMA
3.1. KRATAK OPIS PRIMENJENE OPREME
Sirova voda dolazi na postrojenje cevovodom DN400 od duhtilnih cevi. Prvi objekat na
postrojenju šaht za smeštaj regulacionog ventila. Ovaj ventil biće preĉnika DN300 sa elektro
pogonom, kojim se reguliše dotok vode. Iza ovoga, na dovodnom cevovodu, se montira meraĉ
protoka. Oko ova dva objekta je predviĊen „bajpas“ sa zatvaraĉima.
Objekat za flokulaciju i taloţenje ima veći broj mešalica za flokulaciju a taloţnik prohronske
lamele u tri reda.
Kompletna hidro i elektromašinska oprema smeštena je u mašinskoj sali upravno pogonskog
objekta, i to pumpe za pranje filtra, duvaljke za pranje filtra, kompresori visokog pritiska za
120/ 438
pneumatsku instalaciju, hidro pres ureĊaj. Oprema za pripremu i doziranje hemikalija, kao i
hlorisanje vode, je takoĊe smeštena u ovom objektu, ali u prizemnom delu.
Za opsluţivanje filtera predviĊen je veći broj leptirastih pneumatskih zatvaraĉa (šest komada po
polju) koji je smešten u cevnoj galeriji filterskog objekta.
Za radvfilter polja prdviĊeni su sledeći cevovodi:
-
dovod sirove vode Ø250
dovod vode za pranje Ø250
odvod prljave vode Ø250
odvod čiste vode Ø200
prvi filtrat Ø200
dovod vazduha za pranje filtera Ø150
Predviđena su dva odvoda čiste vode i to:
- ø 200mm za postojedi rezervoar „Tutin 1“ i
- ø 200mm za drugu visinsku zonu
Za prepumpavanje prljavih voda predviđen je vedi broj muljnih pumpi i to:
- dve pumpe u cevnoj galeriji lamelnog taložnika za prepumpavanje istaloženog mulja iz
flokulatora i lamelne taložnice u kanalizaciju za prljave vode (šaht KP II) ili u recirkulaciju
- dve pimpe za prepumpavanje izbistrene vode iz taložnika u flokulacioni bazen i
- dve drenažne pumpe za procednu vodu iz taložnika za prljave vode.
U procesu prečišdavanja postoji vedi broj mesta gde se vrši merenje i kontrola procesa
prečišdavanja. Na odvodnom cevovodu se ugrađuje pumpa za uzimanje uzoraka koji šalje vodu u
laboratoriju. Način uzimanja uzoraka i pradenje kvaliteta vode je obrađeno u posebnom poglavlju.
3.2.
REGULACIJA I MERENJE PROTOKA VODE
Prvi objekti na PPV „Dubovo“ su šaht za regulacioni ventil, meraĉ protoka sirove vode i bajpas
sa zatvaraĉem.
Za regulaciju dotoka vode predviĊen je leptirasti zatvaraĉ preĉnika ø 300 na elektro pogon. Iz
komandnog centra se vrši korigovanje dotoka vode preko signalnog kabla. Kasnije se moţe
uvesti i automatska korekcija protoka vode preko PLC-a.
Iza regulacionog ventila je meraĉ protoka sirove vode ø 300 (elektromagnetni meraĉ) koji prati
dotok vode u komadnom centru gde se vrši i regulacija protoka preko elektromotornog ventila.
Pošto povremeno treba servisirati meraĉ protoka i regulacioni zatvaraĉ predviĊen je „bajpas“ sa
zatvaraĉem istog preĉnika (vidi crteţ 5.1. i 5.2.).
Regulacija dotoka vode na PPV‟‟Dubovo‟‟ vrši se leptirastim zatvaraĉem na elektromotorni
pogon, na osnovu izmerene veliĉine protoka i potreba. Merenje se vrši elektromagnetnim
meraĉem, ĉiji se signal signalnim kablom vodi do komandnog centra, odakle se upravlja radom
pegulacionog zatvaraĉa. Sve pozicije sistema regulacije su smešteni u šahtu na ulazu u PPV.
PredviĊe se mogućnost da se uvede regulacija dotoka na zadatu vrednost, u funkciji potreba i
mogućnosti postrojenja, preko PLC-a, odnosno funkcionalna sprega regulacionih organa u
fubkciji zagate veliĉine.
Na mestu ugradnje regulacionih organa, u ulaznoj šahti, predviĊen je ‟‟bay-pass‟‟ sa zatvaraĉem
istog preĉnika, na ruĉni pogon (vidi crteţ 3.1. i 3.2.).
121/ 438
UgraĊena oprema je efikasna i dimenzionisana da dugotrjan rad da bi se izbegli nepredviĊeni
zastoji zbog intervencija.
Leptirasti zatvarač sa elektromotornim pogonom prečnika ø 300mm.
OPIS ZATVARAČA
Leptirasti zatvaraĉi su ureĊaji za regulaciju toka fluida kroz cevovode, za radne pritiske
do 40 bara. IzraĊuju se od ĉelika iz upotrtebu drugih materijala, koji po svojim karakteristikama
odgovaraju funkciji koju odgovarajući deo obavlja.
Ugradbene mere odgovaraju standardima DIN i JUS a prikljuĉne prirubnice odgovaraju
standardnim prirubnicama istih nazivnih preĉnika i nazivnih pritisaka.
Konstrukcijsko rešenje leptirastog zatvaraĉa, je takvo da predstavlja kompaktnu jedinicu,
sa malim otporom strujanju iz mogućnost regulacije toka od 0-100%, sa mogućnostima ugradnje
u bilo kom poloţaju i sa izborom pogona od ruĉnog, preko pneumatskog i hidrauliĉkog do
elektromotornog. Sistem zaptivanja izmeĊu zapornog organa i kućišta dozvoljava strujanje u oba
pravca.
Poloţaj ose leptira – zapornog organa moţe se birati po potrebi lokacije, odnosno
mogućnostima za pristup, bez uticaja na funkcionisanje zatvaraĉa, osim ako se zavaraĉ ugraĊuje
na potisu centrifugalne pumpe, kada treba voditi raĉuna da osa vratila pumpe i osa leptira NE
BUDU paralelne, već da se ukrštaju.
IZVOĐENJE
Leptirasti zatvarači se izrađuju prema standardima JUS M.C5.005 i DIN 3202 a priključne mere
prirubnica su prema JUS M.B 6.011 i DIN 2501. Za ispravan rad leptirastih zatvarača veoma veliku ulogu
ima način ugradnje na samom postrojenju. Detaljna uputstva za ugradnju daje isporučilac opreme i
Izvođač se mora pridržavati istih.
MATERIJAL
Kudište i zaporno telo leptirastih zatvarača se izrađuje od sivog liva, vratilo od nerđajudeg čelika
(prohrona), leptir od prohrona i zaptivka gumena.
ELEKTROMOTORNI POGON
Elektromotorni pogon, preko reduktora, uz sve navedene krakteristike leptirasti zatvarača, pruža
sledede prednosti:
- mogudnost galjinskog i programiranog upravaljanja radom zatvarača
- efikasnu regulaciju toka fluida
- ručnu manipulaciju za slučaj nestanka struje
- kontinuirano, daljinsko pradenje rada i stepena otvorenosti zapornog organa
- lako i jednistavno održavanje
Elektromotorni pogon se sve više primenjuje radi zamene ljudskog rada mašinskim, odnosno u
cilju automatizacije upravljanja radom zaporne i regulacione armature. Koriste se motori
naizmeniĉne trofazne ili jednosmerne struje. U sluĉaju nestanka elektriĉne energije moţe se
izvršiti ruĉno otvaranje ili zatvaranje ventila. Izvode se kako za normalne uslove rada tako i za
rad u slobodnoj atmosferi u zimskim ili tropskim uslovima, za rad u eksplozivnoopasnoj
atmosferi i dr.
Elektromotorni pogoni obezbeĊuju zatvaranje i otvaranje leptira ventila, ili njegovo zaustavljanje
u bilo kom meĊupoloţaju, automatski ili pomoću tastera na upravljaĉkoj ploĉi. U sluĉaju
prekoraĉenja obrtnog momenta elektromotor se automatski iskljuĉuje.Dostizanje krajnjih
122/ 438
poloţaja i aktiviranje mehanizma za ograniĉenje obrtnog momenta signalizira se adekvatnom
svetlosnom signalizacijom.
Elektromotorni pogon je opremljen mehaniĉkim pokazivaĉem poloţaja leptira i ima ugraĊene
davaĉe za daljinsko upravljanje, prateću regulaciju i drugo. Elektriĉni upravljaĉki elementi mogu
da budu u sastavu elektromotornog podešivaĉa kada omogućuju upravljanje na licu mesta, ili
odvojeni od njega u sluĉaju daljinskog upravljanja.
Montiraju se na armaturu direktno na prirubnicu ili preko reducir prirubnice koje su
standardizovane prema JUS-u ili DIN-u.
SPECIFIKACIJA ELEKTRO OPREME







1. El. ormarid 300 x 300 x 150 sa slededom opremom u sebi (kom. 1)
1.1 Topljivi osigurači EZ 25/2A (kom. 2)
1.2 Kontaktor KO-44, 220V, 50Hz (kom. 3)
1.3 Bitemal TRB(1-2)A (kom. 4)
1.4 Grebenasti prekidač 4G10-10-U, 4G10-51-U (kom. 1)
1.5 Uvodnik Pg 13 {kom. 1), Pg11 (kom. 2)
1.6 Redne kleme VS 2 5 (kom. 20)
Elektromagnetni merač protoka
Za merenje protoka u cevnim vodovima, najčešde se koristi elektromagnetni merač protoka, iz
slededih razloga:
- daje izlazni signal 0-20 A, koji omogudava upravljanje procesima u funkciji protoka
- pruža mogudnost daljinskog i kontinualnog pradenja protoka, kao i lokalno očitavanje stanja
- pruža mogudnost zbirnog prikazivanja protoka za određeni period i analize
- ne ometa strujanje fluida
- nema habajudih elemenata, te sa te strane ima neograničeni vek trajanja
- nema kliznih površina i ne zahteva podmazivnje, te ga je mogude primeniti kod sistema za
vodosnabdevanje pitkom vodom i bazena kao i kod voda za prehrambenu industriju.
KONSTUKCIJA:
Elektromagnetni merač protoka fluida, koristi efekat uticaja struje vodenog toka na
elektromagnetno polje koje stvaraju dva magnetna pola pričvršdena na suprotnim stranama cevnog
kudišta. Podaci o tom uticaju se obrađuju i pretvaraju u podatak o protoku. Instrumenti merača su
baždareni u fabrici proizvođača i ne postoji mogudnost uticaja na tačnost merenja, koje je uvek u
granicama deklarisane tačnosti.
Pri ugranji treba voditi računa:
- da profil preseka merača bude uvek potopljen.
- da se onemogudi pojava mehurida vazduha u vodenj struji na profilu merača.
- da se vodi računa o veličini pravih delova cevi ispred i iza merača, u čemu se treba pridržavati
uputstva proizvođača izabrane opreme.
Spajanje merača sa cevovodom je prirubničkim spojem, jer se cavaso kudište završava
standardnim prirubnicama sa prključnim merama koje odgovaraju deklarisanim nazivnim otvorom i
nazivnim pritiskom.
OSTALE KARAKTERISTIKE
123/ 438
Za ovu projektnu dokumentaciju je predviđen merač protoka proizvođača „ENDRESS + HAUSER“
ali se može primeniti i merač protoka drugog proizvođača koji ima sličan kvalitet. Ovaj merač mora biti
povezan sa kompjuterom tj. Procesciran, jer se preko njega vrši doziranje hemikalija. Signalizacija de biti
u komandnoj prostoriji odakle se usmeravaju komande za automatsko doziranje hemikalija.
Leptirasti ventil sa reduktorom
Ovi ventili su opisani u poglavlju 3.1. s tom razlikom što je njihov pogon ručno preko reduktora.
Predviđena su tri leptirasta ventila prečnika ø 300mm sa ručnim reduktorom. Zatvarači su od sivog liva sa
prohronskim leptirom i vretenom.
Cevne veze i fazonski komadi
Pošto je gravitacioni cevovod od duhtilnih cevi preĉnika ø400mm predviĊa se isti kvalitet cevi i
za ove objekte preĉnik ø 300mm.
Glavni cevovod i „bajpas“ biće preĉnika ø 300mm. Sve cevi i fazonski komadi su od
duhtilnih cevi prema specifikaciji iz IzvoĊaĉkog projekta na crteţima 3.1. i 3.2.
Taložnica sa crpnom stanicom
Prljave vode sa postrojenja predstavljaju:
- vode od pranja
- prvi filter i
- mulj iz lamelnog taložnika
Za prihvatanje i istaložavanje navedenih prljavih voda je projektovan taložnik koji de imati:
- dve taložnice dimenzija 12,5 x 3,0m i dubine 4,0-5,0m
- crpnu stanicu sa zatvaračnicom dimenzija 4,0 x 2,0m i dubine 3.80m
- nadzemni deo iznad crpne stanice za zatvarače dimenzija 4,0 x 2,0m i visine 2,80m i
- crpnu stanicu za procedne vode dimenzija 1,80 x 1,40m i visine 4,10m
Taloţnice prihvataju prljave vode, koje se u njima istaloţavaju. Dubina vode je od 2,95 do 3,95m
tj. taloţni deo je 1,0m. Kota zida taloţnice je 973,05. Odavde taloţnice ĉine jedan objekat koji je
pregradnim zidom odvojen. Zidovi su ukrućeni gredama dimenzija 0,25m x 0,40m. U nastavku
ovog objekta je zatvaraĉnica i nadzemni objekat, koji ĉine celinu.
Ceo podzemni deo se radi od armiranog vodonepropusnog betona MB30 sa premazima
penetratom sa unutrašnje strane. Na zidovima taloţnice postavljena je ograda od ĉeliĉnih profila
celom duţinom i to visine 1,10m, tj. do kote 974,15.
Kota ulaza u nadzemni deo objekta je 972,15 i u odnosu na kotu sa koje se ulazi uzdignuta je 15
cm. Nadzemni deo je zidan od blokova debljine 20cm i termiĉkom izolaciojom od 5cm. Vrata su
dimenzija 200+50x120, sa fiksnim gornjim delom od 50cm zbog ventilacije. Prozori su dimenzija
120x80 sa boĉnih su strana i jedan gleda na taloţnicu radi bolje kontrole.
Spoljna obrada bavalit ili sliĉno.
Krovna konstrukcija je TM tavanica a krov klasiĉan od drvene graĊe pokriven falcovanim
crepom i kota slemena je 976.68.
Unutrašnji zidovi i pod je od keramiĉkih kiselootpornih ploĉica, dok je plafon malterisani
poduţnim malterom i kreĉeni disperzionom bojom.
Pored taloţnika je crpna stanica za procednu vodu u koju su ugraĊene muljne potopljene pumpe.
Ovaj objekat je od armiranog vodonepropusnog betona MB30. Unutrašnja zaštita penetratima.
Ulaz u objekat kroz šahtni poklopac sa gornje strane.
Oko objekta sa donje strane je staza od nabijenog betona širine 1,00m.
Izbor opreme
124/ 438
Nakon istaloţavanja izbistrena voda se ili ispušta u kišnu kanalizaciju u šaht ŠK12 ili
prepumpava na poĉetak procesa preĉišćavanja.
Na prilogu 1 data je kriva isticanja istaloţene vode u kanalizaciju.
U poĉetnom period oticanje je oko 27l/sec da bi se sukcesivno smanjivalo do oko 2,0 l/sec.
Potrebno vreme praţnjenja taloţnika je oko 2,5-3,0 sata.
Sluĉaj prepumpavanja istaloţenih voda:
U većem period godine izbistrene vode će se vraćati u process tj. prepumpavati u šaht za brzo
mešanje. Na prilogu 2 prikazan je reţim rada crpne stanice tj. usvojenih elektrocrpnih agregata.
Usvojili smo potopljene muljne pumpe u suvoj izvedbi, proizvoĊaĉa ABS tip AF1049 50Hz, sa
radnim kolom 264mm. Kapacitet pumpanja je od 12,50l/s do 8,0l/s (poĉetak I kraj pumpanja).
Vreme punjenja taloţnika je oko tri sata.
Karakteristike pumpe su date na prilogu 3.
Prepumpavanje drenaţne vode da bi se istaloţeni pesak I mulj oslobodili višak vode, zbog lakšeg
transporta, predviĊen je poseban šaht gde su smeštene drenaţne pumpe. Usvojene su pumpe istog
proizvoĊaĉa tipa AFP0841 ali u mokroj izvedbi.
Hidrauliĉki proraĉun I krive a pumpe su prikazane na prilogu 4. Vreme praţnjenja bazena je oko
50 minuta, sa proseĉnim protokom od oko 3,0 l/sec.
Karakteristike pumpe su prikazane na prilogu 5.
3.3.
SPECIFIKACIJA OPREME
REGULACIJA I MERENJE DOTOKA SIROVE VODE
Hidromašinsku opremu predstavlja dovod sirove vode do
komore za brzo mešanje I bajpas oko regulacionog ventila I merača protoka, što čine cevi, fazonski
komadi I armature.
Duhtilne cevi I fazonski komadi
Nabavka duhtilnih cevi I fazonskih komada sa pripadajućim
prirubnicama preĉnika I dimenzijama prema specifikaciji.
Cevi su za radni pritisak od NP 10 bara sa pripadajućim
gumenim prstenovima I priborom za montaţu.
Vrsta zaštite cevi je:
-spoljašnja zaštita:cinĉani nanos od 200 gr/m2 DIN EN
545+bitumenska zaštita DIN 30674
- untrašnja zaštita:centrifugalno nanet cementni malter po
DIN-u EN545 I DIN-u 2880. Zaštita fazonskih komada I vodovodne armature spoljašnja I
unutrašnja je epoksidnim slojem.
125/ 438
4
1
1
1
1
1
5
2
2
1
1
3
2
1
dilatacioni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=195+50
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=600
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=1500
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=1800
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=900
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=1100
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=2000
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=300
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=1000
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 400mm NP 10 L=1000
T cevna racva, prirubnicki spoj, DN 300 / 300mm NP 10
FFR redukconi komad, prirubnicki spoj, DN 400 / 300 mm NP 10 L=1000
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10
T cevna racva, prirubnicki spoj, DN 400 / 400mm NP 10
72,0
74,0
115,0
132,0
81,0
92,0
143,0
50,0
87,0
126,0
151,0
55,0
115,0
246,0
288,0
74,0
115,0
132,0
81,0
92,0
715,0
100,0
174,0
126,0
151,0
165,0
230,0
246,0
UKUPNO: UKUPNO LIVENO – GVOZDENI KOMADI
UKUPNA TEŢ.
ŠAHT MERACA PROTOKA I BAJPASNI VOD
Ţ
7
duktil
7.17
7.16
7.15
7.14
7.13
7.12
7.11
7.10
7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
2689 X 1.05=28.230 kg
~ 2800kg
Leptirasti ventili
Leptirasti zatvarači sa elektromotornim pogonom
Leptirasti zatvaraĉi su ureĊaji za regulaciju toka fluida kroz cevovode, za radne pritiske do 40
bara. IzraĊuju se od ĉelika iz upotrtebu drugih materijala, koji po svojim karakteristikama
odgovaraju funkciji koju odgovarajući deo obavlja.
Ugradbene mere odgovaraju standardima DIN i JUS a prikljuĉne prirubnice odgovaraju
standardnim prirubnicama istih nazivnih preĉnika i nazivnih pritisaka.
Konstrukcijsko rešenje leptirastog zatvaraĉa, je takvo da predstavlja kompaktnu jedinicu, sa
malim otporom strujanju iz mogućnost regulacije toka od 0-100%, sa mogućnostima ugradnje u
bilo kom poloţaju i sa izborom pogona od ruĉnog, preko pneumatskog i hidrauliĉkog do
elektromotornog. Sistem zaptivanja izmeĊu zapornog organa i kućišta dozvoljava strujanje u oba
pravca.
Poloţaj ose leptira – zapornog organa moţe se birati po potrebi lokacije, odnosno mogućnostima
za pristup, bez uticaja na funkcionisanje zatvaraĉa, osim ako se zavaraĉ ugraĊuje na potisu
centrifugalne pumpe, kada treba voditi raĉuna da osa vratila pumpe i osa leptira NE BUDU
paralelne, već da se ukrštaju.
Leptirasti zatvaraĉi se izraĊuju prema standardima JUS M.C5.005 i DIN 3202 a prikljuĉne mere
prirubnica su prema JUS M.B 6.011 i DIN 2501. Za ispravan rad leptirastih zatvaraĉa veoma
veliku ulogu ima naĉin ugradnje na samom postrojenju. Detaljna uputstva za ugradnju daje
isporuĉilac opreme i IzvoĊaĉ se mora pridrţavati istih.
Kućište i zaporno telo leptirastih zatvaraĉa se izraĊuje od sivog liva, vratilo od nerĊajućeg ĉelika
(prohrona), leptir od prohrona i zaptivka gumena.
DN 300 elektromotorni pogon
kom 1
126/ 438
Leptirasti ventili sa reduktorom
Ovi ventili su opisani u prethodnom poglavlju s tom razlikom što je njihov pogon ručno preko reduktora.
Zatvarači su od sivog liva sa prohronskim leptirom i vretenom.
DN 300
kom 3
Elektro pogon za leptiraste zatvarače
Elektromotorni pogon, preko reduktora, uz sve navedene krakteristike leptirasti zatvarača, pruža sledede
prednosti:
- mogudnost galjinskog i programiranog upravaljanja radom zatvarača
- efikasnu regulaciju toka fluida
- ručnu manipulaciju za slučaj nestanka struje
- kontinuirano, daljinsko pradenje rada i stepena otvorenosti zapornog organa
- lako i jednistavno održavanje
Elektromotorni pogon se sve više primenjuje radi zamene ljudskog rada mašinskim, odnosno u
cilju automatizacije upravljanja radom zaporne i regulacione armature. Koriste se motori
naizmeniĉne trofazne ili jednosmerne struje. U sluĉaju nestanka elektriĉne energije moţe se
izvršiti ruĉno otvaranje ili zatvaranje ventila. Izvode se kako za normalne uslove rada tako i za
rad u slobodnoj atmosferi u zimskim ili tropskim uslovima, za rad u eksplozivnoopasnoj
atmosferi i dr.
Elektromotorni pogoni obezbeĊuju zatvaranje i otvaranje leptira ventila, ili njegovo zaustavljanje
u bilo kom meĊupoloţaju, automatski ili pomoću tastera na upravljaĉkoj ploĉi. U sluĉaju
prekoraĉenja obrtnog momenta elektromotor se automatski iskljuĉuje.Dostizanje krajnjih
poloţaja i aktiviranje mehanizma za ograniĉenje obrtnog momenta signalizira se adekvatnom
svetlosnom signalizacijom.
Elektromotorni pogon je opremljen mehaniĉkim pokazivaĉem poloţaja leptira i ima ugraĊene
davaĉe za daljinsko upravljanje, prateću regulaciju i drugo. Elektriĉni upravljaĉki elementi mogu
da budu u sastavu elektromotornog podešivaĉa kada omogućuju upravljanje na licu mesta, ili
odvojeni od njega u sluĉaju daljinskog upravljanja.
Montiraju se na armaturu direktno na prirubnicu ili preko reducir prirubnice koje su
standardizovane prema JUS-u ili DIN-u.
SPECIFIKACIJA ELEKTRO OPREME







1. El. ormarid 300 x 300 x 150 sa slededom opremom u sebi (kom. 1)
1.1 Topljivi osigurači EZ 25/2A (kom. 2)
1.2 Kontaktor KO-44, 220V, 50Hz (kom. 3)
1.3 Bitemal TRB(1-2)A (kom. 4)
1.4 Grebenasti prekidač 4G10-10-U, 4G10-51-U (kom. 1)
1.5 Uvodnik Pg 13 {kom. 1), Pg11 (kom. 2)
1.6 Redne kleme VS 2 5 (kom. 20)
kom 10
Elektromagnetni merač protoka sirove vode
Za merenje protoka u cevnim vodovima, najčešde se koristi elektromagnetni merač protoka, iz slededih
razloga:
- daje izlazni signal 0-20 A, koji omogudava upravljanje procesima u funkciji protoka
- pruža mogudnost daljinskog i kontinualnog pradenja protoka, kao i lokalno očitavanje stanja
127/ 438
-
pruža mogudnost zbirnog prikazivanja protoka za određeni period i analize
ne ometa strujanje fluida
nema habajudih elemenata, te sa te strane ima neograničeni vek trajanja
nema kliznih površina i ne zahteva podmazivnje, te ga je mogude primeniti kod sistema za
vodosnabdevanje pitkom vodom i bazena kao i kod voda za prehrambenu industriju.
KONSTUKCIJA:
Elektromagnetni merač protoka fluida, koristi efekat uticaja struje vodenog toka na
elektromagnetno polje koje stvaraju dva magnetna pola pričvršdena na suprotnim stranama cevnog
kudišta. Podaci o tom uticaju se obrađuju i pretvaraju u podatak o protoku. Instrumenti merača su
baždareni u fabrici proizvođača i ne postoji mogudnost uticaja na tačnost merenja, koje je uvek u
granicama deklarisane tačnosti.
Pri ugranji treba voditi računa:
- da profil preseka merača bude uvek potopljen.
- da se onemogudi pojava mehurida vazduha u vodenj struji na profilu merača.
- da se vodi računa o veličini pravih delova cevi ispred i iza merača, u čemu se treba pridržavati
uputstva proizvođača izabrane opreme.
Spajanje merača sa cevovodom je prirubničkim spojem, jer se cavaso kudište završava
standardnim prirubnicama sa prključnim merama koje odgovaraju deklarisanim nazivnim otvorom i
nazivnim pritiskom.
OSTALE KARAKTERISTIKE
Za ovu projektnu dokumentaciju je predviđen merač protoka proizvođača „ENDRESS + HAUSER“ ali se
može primeniti i merač protoka drugog proizvođača koji ima sličan kvalitet. Ovaj merač mora biti
povezan sa kompjuterom tj. Procesciran, jer se preko njega vrši doziranje hemikalija. Signalizacija de biti
u komandnoj prostoriji odakle se usmeravaju komande za automatsko doziranje hemikalija.
DN 300
Kom 1
RECIRKULACIJA ISTALOŽENE VODE
Hidromašinska oprema
Duhtilne cevi I fazonski komadi
Nabavka duhtilnih cevi I fazonskih komada sa pripadajudim
prirubnicama prečnika I dimenzijama prema specifikaciji.
Cevi su za radni pritisak od NP 10 bara sa pripadajudim
gumenim prstenovima I priborom za montažu.
Vrsta zaštite cevi je:
-spoljašnja zaštita:cinčani nanos od 200 gr/m2 DIN EN
545+bitumenska zaštita DIN 30674
- untrašnja zaštita:centrifugalno nanet cementni malter po
DIN-u EN545 I DIN-u 2880. Zaštita fazonskih komada I vodovodne armature spoljašnja I unutrašnja
je epoksidnim slojem.
128/ 438
31.
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10 L=2000
Q lucni komad 45, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10
T spojni komad, prirubnicki spoj,DN 100 / 100mm L =360mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10 L=200
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10 L=400
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10 L=500
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10 L=600
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10 L=900
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10 L=800
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10 L=300
T spojni komad, prirubnicki spoj,DN 80 / 80mm L =330mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10 L=725
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10 L=1700
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10 L=300
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10 L=600
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10 L=670
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10 L=1200
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10 L=2000
T spojni komad, prirubnicki spoj,DN 300 / 300mm L =800mm NP 10
Q lucni komad 45, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=1200
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=600
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=1800
FF cevni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 300mm NP 10 L=2000
montaţno - demontaţna prirubnica DN 100,0mm NP 10
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10
Q lucni komad 90, prirubnicki spoj, DN 100mm NP 10
pljosnati ventil, prirubnicki spoj, manuelni pogon DN 80mm NP 10
pljosnati ventil, prirubnicki spoj, manuelni pogon DN 100mm NP 10
FFR reducirni spojni komad, prirubnicki spoj, DN 100 / 80mm NP 10 L=200
nepovratni ventil sa tegom, prirubnicki spoj, DN 80mm NP 10
37,5
11,4
19,4
10,7
14,8
16,8
18,8
21,0
19,5
12,7
15,4
16,0
27,5
10,8
15,1
15,5
21,5
31,0
117,0
76,5
115,0
98,0
70,0
132,0
143,0
4,7
37,5
11,4
77,6
10,7
14,8
50,4
56,4
21,0
58,5
25,4
15,4
32,0
55,0
21,6
15,1
15,5
21,5
217,0
117,0
153,0
115,0
98,0
70,0
132,0
572,0
4,7
6
1
2
8
13,0
17,0
78,0
17,0
5
2
12,0
60,0
1
1
4
1
1
3
3
1
3
2
1
2
2
2
1
1
1
7
1
2
1
1
1
1
4
1
duktil
33.
32.
UKUPNO DUHTILNI LIV
UKUPNATEŢ.
TEŢINA POZ.
MATERIJAL POZ.
OPIS POZICIJE
BROJ POZ.
OZNAKA POZ.
TALOŢNICA SA CRPNOM STANICOM
NAPOMENA
2.173,50 ~ 2200 kg
Pljosnati ventili
Pljosnati ventil prema DIN-u 3216 (ispitivanje prema DIN-u 3230) od sivog liva ili modularnog liva
(kudište, kapa, klin, matica vretena I točak) sa vretenom od nerđajudeg čelika. Spajanje preko
standradnih flanši I gumenih prstena. Uz zatvarač ide obavezan broj šrafovske robe (šraf, navrtka,
podloška). Priključne mere prirubnica su prema DIN-u 2501 za NP10. Zatvarač se isporučuje sa ručnim
kolom I prirubnicama bušenim prema DIN-u 2501 za NP10.
DN 100
kom 8
DN 80
kom 2
Nepovratni ventili
Nepovratni ventil prema DIN-u 3232. Način ispitivanja prema Din-u 3230. Kudište, poklopac I uteg su od
sivog liva a klapna I osovina od nerđajudeg čelika.
Prirubnice su prema JUS-u M.B6.052 I DIN-u 2532 za NP10.
Pošto se ovaj povratni ventil ugraĊuje na vertikali predviĊena je izvedba sa polugom I tegom.
DN 100
kom 2
DN 80
kom 2
Dilatacione spojnice
129/ 438
Dilatacione spojnice sa prirubnicom DN 100 NP10
ELEKTRO MAŠINSKA OPREMA
kom 1
Recirkulaciona pumpa
Osnovne karakteristike recirkulacione pumpe:
Q= 9,5 l/s
tip pumpe ABS AFP 1049 50Hz sa radnim kolom od 264mm
H=10,0m
N=3,0kW
n=1000 o/min
ABS pumpa tip AFP 1049. 50 Hz
osnovne
karakteristike:
utopna
pumpa
sa CB
(contra
block) sistemom protiv
zaglavljivanja pumpe (jednokanalno otvoreno radno kolo koje omogućava prolaz krupih ĉestica
promera do 80 mm).
Telo pumpe i radno kolo su izraĊeni od sivog liva (GG-25), osovina rotora od nerĊajućeg ĉelika
AISI 420, a svi vijci u kontaktu sa fluidom izraĊeni su od nerĊajućeg ĉelika AISI 316. Mehaniĉki
zaptivaĉ je izraĊen od silicijum karbida (SiC). Potis je DN 80.
Elektromotor je trofazni, snage P2=3,0kW(P2 je nominalana
snaga motora), broj obrtaja 1000 1/min (6 polova), napajanje
3ph/400V/50Hz, klasa zaštite kućišta elektromotora je IP68. Pumpa
se isporuĉuje sa namontiranim kablom duţine 10m.
Teţina pumpe sa elektromotorom je 86 kg.
Kom 1+1
Drenažna pumpa
ABS pumpa tip AFP 0831S 50 Hz
osnovne karakteristike: utopna pumpa sa CB (contra block) sistemom protiv zaglavljivanja pumpe
(jednokanalno otvoreno radno kolo koje omogudava prolaz krupih čestica promera do 80 mm). Radno
kolo D= 205mm.Telo pumpe i radno kolo su izrađeni od sivog liva (GG-25), osovina rotora od nerđajudeg
čelika AISI 420, a svi vijci u kontaktu sa fluidom izrađeni su od nerđajudeg čelika AISI 316. Mehanički
zaptivač je izrađen od silicijum karbida (SiC). Potis je DN 80.Elektromotor je trofazni, snage P2=2.20
kW(P2 je nominalana snaga motora), broj obrtaja 1000 1/min (6 polova), napajanje 3ph/400V/50Hz,
klasa zaštite kudišta elektromotora je IP68. Pumpa se isporučuje sa namontiranim kablom dužine 10m.
Težina pumpe sa elektromotorom je 86 kg.
Q= 2,0-6,0 l/s
H=10m
N=2.20kW
Kom 1+1
III
ELEKTRO RADOVI I AUTOMATIKA
A. TRAFOSTANICA TS 20/0.4kW, DIZEL EL.AGREGAT I SPOLJNA KABLOVSKA MREŽA
130/ 438
1. TEHNIČKI OPIS
1.
UVOD
Postrojenje za preĉišćavanje vode predstavlja sklop objekata, opreme i elektro instalacija koje
zadovoljavaju i ispunjavaju tehnološke uslove i kriterijume za usvojeni tretman vode.
Tehnološki proces preĉišćavanja predviĊa sledeće procese:
-
koagulaciju i flokulaciju
taloženje
filtriranje
dezinfekciju vode
pripremu i doziranje hemikalija
kontrolu procesa prečišdavanje
Pored tehnoloških procesa postrojenje ima i odreĊenu opremu za objekte za regulaciju dotoka
vode, merenje dotoka sirove vode, merenje odvoda ĉiste vode, opremu za prepumpavanje vode i
sistem internog vodovoda
Max. kapacitet postrojenja je 90 l/s, a nominalni 60 l/s. PredviĊeno je da se preĉišćena voda
sakuplja u postojeći rezervoar Dubovo, odakle se posle dezinfekcije, gravitaciono transportuje ka
potrošaĉima.
Ovom delom Glavnog elektro projekta obuhvaćena je :
a) Trafostanica MBTS 20/0.4kV, 1x400 kVA
b) Napojni 20kV vod za MBTS
c) Dizel el. agregat (DEA)
d) Spoljna kablovska mreţa
2. OBJEKTI NA POSTROJENJU
U postrojenju predviđeni su slededi objekti:

Šaht za regulaciju protoka (=01)

Merač protoka sirove vode (=02)

Flokulator (=03)

Lamelni taložnik (=04)

Filtri (=05)

Pogonski objekat sa komandno-kontrolnim centrom KKC (=06)

Raspodelni šaht (=07)

Taložnik za mulj (=08)

Crpna stanica za istaloženu vodu (=09)

Merač protoka čiste vode (=10)

Trafostanica TS 20/0.4kV (=11)

Dizel el. agregat DEA (=12)

Postrojenje za prečišdavanje otpadne vode PPOV (=13)

Crpna stanica za drenažnu vodu (=14)

Portirnica (=15)
U zagradi su date oznake kojima su objekti obeleženi na situaciji.
131/ 438
3.
NAPAJANJE POSTROJENJA EL. ENERGIJOM
Postrojenje se napaja iz novoprojektovane Montaţno-betonske trafostanice MBTS 20/0.4kV,
1x400kVA, kapaciteta 1x630kVA koja će u prvo vreme raditi na naponskom nivou 10kV.
Usvojen je preveziv energetski suvi transformator prenosnog odnosa 10(20)/0.4kV.
Trafostanica se napaja srednjenaponskim mešovitim vodom 20kV iz postojeće SBTS 10/0.4kV
"Lukavica 2".
Merenje je na strani niskog napona. Merna grupa je smeštena u objektu trafostanice u Ormanu
merne grupe +OMG .
Maksimalna jednovremena snaga celog postrojenja je 308,5kW (358,6kVA).
Spisak potrošaĉa koji će se napajati iz nove trafostanice :
R.Br.
1
2
3
4
5
6
7
Oznaka
Pj (kW)
Faktor
snage
(cos φ)
Prividna snaga
S (kVA)
=06+1NG
=06+1NX
=09+7NG
=13+8NG
=11+11NX
ATS (=12+2NE)
108.54
100
10
2.87
1.2
100.13
20
0.8
1
0.8
0.85
0.90
0.81
0.9
135.7
100.0
12.5
3.4
1.3
123.3
22.2
UKUPNO :
342.7
0.86
398.4
Pri grupnom koeficijentu kju=0,9 ukupno opterećenje
je :
308.5
0.86
358.6
Naziv potrošača
Masinska sala (mreţni deo)
Еl. kotao
Taloţnik za mulj
PPOV (Biorot)
Spoljna rasveta
Razvodni orman agregatskog napajanja
Rezerva
Na osnovu gore navedene snage, odabran je preveziv suvi transformator snage 400kVA.
Kao pomoćni izvor napajanja el. energijom projektovan je dizel el. agregat DEA u posebnom
zidanom objektu.
Spisak prioritetnih potrošaĉa koji će se napajati iz novoprojektovanog DEA :
R.Br.
1
2
3
4
5
Oznaka
Pj (kW)
Faktor
snage
(cos φ)
Prividna snaga
S (kVA)
=06+2NG
=06+3NG
=03+6NG
=15+9NG
48.71
36.92
13.6
7.02
5
0.8
0.8
0.8
0.95
0.9
60.9
46.2
17.0
7.4
5.6
UKUPNO :
111.25
0.81
137.0
Pri grupnom koeficijentu kju=0,9 ukupno opterećenje
je :
100.13
0.81
123.3
Naziv potrošača
Masinska sala (agregatski deo)
Doziranje
Flokulator i lamelni taloţnik
Portirnica
Rezerva
Na osnovu gore navedene snage, odabran je dizel el. agregat snage 105kW/132kVA, 3x400/230V, 50Hz.
4. TRAFOSTANICA MBTS 10(20)/0,4kV
132/ 438
MBTS de se postaviti u centru opteredenja neposredno uz pogonski objekat, u svemu prema grafičkoj
dokumentaciji (crt.br. E-01 "Situacija sa trasom napojnih kablova").
Obračunsko merenje se vrši na niskom naponu 0.4kV pomodu digitalne merne grupe smeštene u MBTS.
Osnovne karakteristike transformatorske stanice
- Tip TS :
Tipska montaţnobetonska slobodnostojeća
TS kapaciteta 630 kVA :
- EBB-C "Elektroizgradnja" Bajina Bašta
- Dimenzije :
4,315 x 3,365 m u osnovi
- Nazivni viši napon :
20.000 V + 2x2,5% 50 Hz
- Maksimalmi viši napon : 24.000 V
- Nazivni niţi napon :
400/230 V 50 Hz
- Snaga kratkog spoja
na sabirnicama 20 kV:
500 MVA
- Kapacitet TS:
1 x 630 kVA
- Energetski transformator:
snaga :
1 x 400 kVA
tip :
suvi, primarno preveziv, smanjenih gubitaka
sl. tipu Trihal, proizvod "Schneider Electric"
nazivni viši napon : 10-20 kV ± 2x2,5%
nazivni niţi napon : 0.42kV
sprega :
Dyn-5
uĉestanost :
50 Hz
oprema :
6 PTC senzora i zaštni relej (Z-konvertor),
termometar
hlaĊenje :
Prirodnom ventilacijom
Zaštita :
primarni vodovi :
Iskljuĉivo u napojnoj TS X/10(20) kV
transformator : Od unutrašnjih kvarova pomoću 2 seta PTC senzora (po 2 senzora u svakoj fazi), a
od kratkih spojeva srednjenaponskim osiguraĉima velike snage prekidanja
sekundarni izvodi:
Osiguraĉima velike snage prekidanja
- Razvod visokog napona : 20 kV blok od sledećih ćelija : izvodne
(kom 1) i trafo (kom.1), pojedinaĉne širine 700mm,
proizvod Minel ili sl.
- Razvod niskog
napona :
sastoji se od priključnog i razvodnog polja sa mogudnošdu
montaže 8 trofaznih izvoda opremljenih sa vertikalnim tropolnim
osigurač-sklopka rastavljačima sa jednopolnim isključenjem
- Merenje:
na 0.4kV strani, preko posebnog mernog ormana (+OMG)
fabričke proizvodnje, sa višefunkcijskim digitalnim brojilom tipa
DMG1
- Vrsta uzemljenja TS : Efikasno razdvojeno zaštitno i radno uzemljenje
Dispozicija transformatorske stanice
Nova MBTS 20/0,4 kV je locirana u svemu prema situaciji (crt.br. E-01), neposredno pored
pogonskog objekta i objekta za smeštaj dizel el. agregata. Montaţnobetonska transformatorska
stanica je malih dimenzija u osnovi 4,315 x 3,365 m i moţe se locirati na svakom terenu nosivosti
veće od od 1,0 daN/cm2. Transformatorska stanica je napravljena kao tipski objekat od
133/ 438
prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata, beton MB-30 na vibrostolovima u ĉeliĉnoj oplati,
sa glatkim spoljnim i unutrašnjim površinama što obezbeĊuje vodonepropustljivost, a samim tim
i otpornost na uticaj mraza.
Povezivanje elemenata vrši se pocinkovanim zavrtnjima. Isti se kod povezivanja temelja i ĉašica
zalivaju bitumenom radi zaštite od korozije. Svaki element je snabdeven pocinkovanom maticom
za uzemljenje.
Trafostanica se lako montira, demontira i prenosi.Temeljni deo je izgraĊen tako da su u njemu:
kada za skupljanje iscurelog ulja odgovarajuće zapremine, prostor za prolaz i smeštaj kablova i
otvori za uvoĊenje kablova 10(20)kV i 1 kV. Prizemni deo je izgraĊen sa ugraĊenim maticama
zavarenim za armaturu za montaţu elektroopreme, zaštitnog uzemljenja, bravarije, vrata, ţaluzina
i nosaĉa transformatora kao i za povezivanje prizemnog dela sa temeljnim delom i krovom. Krov
se izraĊuje sa odgovarajućim nagibom od kvalitetnog betona kome su dodati aditivi da bi se
obezbedila vodonepropustljivost.
Hidroizolacija se izraĊuje premazom odgovarajućom emulzijom. GraĊevinski, transformatorska
stanica predstavlja jedno odeljenje, ali je namenski i fiziĉki podeljena na dva odeljenja sa
posebnim vratima i to:
•
•
transformatorsko odeljenje sa dvokrilnim vratima i
odeljenje za smeštaj visokonaponskog bloka i niskonaponske razvodne table
sa jednokrilnim vratima.
Unutrašnja obrada zidova izvršena je bojenjem belim polikolorom. Obzirom da su sve betonske
površine vrlo kvalitetne, ravne i glatke, dodatna obrada fasade se ne vrši osim na poseban zahtev.
Vrata potrebnih dimenzija snabdevena su odgovarajućim rukohvatima i cilinder bravama. Vrata
se otvaraju napolje, a brava na njima se sa unutrašnje strane otvara bez kljuĉa. Na vratima trafo
boksa ugraĊena je drvena letva crvene boje sa opomenskom tablicom. Vrata i ţaluzine izgraĊene
su od eloksiranih aluminijumskih profila i lima debljine 2 mm nitovanjem šupljim zakovicama i
zavrtanjem niklovanim zavrtnjima. Ţaluzine su sa finom aluminijumskom mreţom kao zaštitom
od insekata.
Vrata, ţaluzine i betonsko kućište moraju da zadovolje mehaniĉku zaštitu i zaštitu od vode prema
IEC 529/76. Stepen zaštite treba da iznosi IP 24. Otvori u podu po montaţi trafostanice zatvaraju
se poklopcima od rebrastog lima 4 mm.
Elektromontaţna dispozicija TS data je na crt. br. E-07 u grafiĉnok dokumentaciji. Oko
trafostanice izraĊuje se trotoar. Prostor oko trafostanice obiĉno nije ograĊen. Kolski prilaz
trafostanici obezbeĊuje se ovim projektom kroz situaciju uklapanja, a u skladu sa zahtevima
urbanista i konfiguracijom terena.
Energetski transformator
PredviĊen je trofazni suvi energetski transformator, zalivenog „epoxy“ smolom, sa
samohlaĊenjem. Transformator je snage 400 kVA, primarno preveziv, prenosnog odnosa 10-20
kV ± 2x2,5% /0,42 kV, sprege Dyn-5 uĉestanosti 50 Hz, sa 2 seta PTC senzora ugraĊenih u
„ţive“ delove transformatora (ukupno 6 PTC sondi, u svakoj fazi po dve), sa zaštitnim releom (Z
elektronski konvertorom), sa termometrom, sa antivibracionim podloškama.
Transformator se postvalja na posebne nosaĉe od vuĉenih ĉeliĉnih profila i ĉeliĉnog savijenog
lima poloţenih preko otvora u podu.
Propis za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od poţara ne traţi protivpoţarni zid za
transformatore snage do 1000 kVA po pojedinaĉnoj jedinici snage.
HlaĊenje transformatora
134/ 438
PredviĊeno je hlaĊenje energetskog transformatora prirodnim strujanjem vazduha kroz otvoreţaluzine na zidovima i ulaznim vratima trafo odeljenja.
Razvodni blok srednjeg napona 20 kV
Razvodni blok 20 kV ĉine dve ćelije, koraka 700 mm, serijske fabriĉke proizvodnje, sledećih
karakteristika i to:
- kablovska (vodna) ćelija (kom. 1) sluţi za prikljuĉenje glavnog napojnog voda opremljena
tropolnim sklopka-rastavljaĉem naznaĉenog napona 24 kV, naznaĉene struje 630 A, sa
zemljospojnicima (noţevima za kratko spajanje i uzemljenje) koji su blokirani sa glavnim
noţevima rastavljaĉa, tipa Kla 24/630-275-EUR proizvodnje Minel ili sl. Pri manipulaciji sa
jednim noţevima drugi moraju biti otvoreni.
- transformatorska ćelija (kom. 1) opremljena tropolnim sklopka rastavljaĉem naznaĉenog
napona 24 kV, naznaĉene struje 630A, sa visokonaponskim visokouĉinskim osiguraĉima 24 kV
sa udarnom iglom, naznaĉene struje topljivih umetaka 50 A i tasterom za iskljuĉenje, tip
ugraĊenog rastavljaĉa KLFa 24/630-275-SU proizvoĊaĉa Minel ili sl.
Blok je izraĊen od dekapiranog lima debljine 2 mm, limenih profila i noseće konstrukcije od
gvozdenih profila sa meĊućelijskim pregradama. Konstrukcija je antikoroziono zaštićena i
obojena tipskom bojom ili po ţelji investitora. Sa prednje strane postavljena su vrata sa
revizionim oknima od providnog vatrostalnog materijala, za kontrolu ugraĊene opreme. TakoĊe,
sa prednje strane montirani su ruĉni pogoni sklopka-rastavljaĉa. Sva ugraĊena oprema u
razvodnom bloku 20 kV mora da odgovara snazi prekidanja od 500 MVA pri naponu od 20 kV.
Blok je napravljen kao celina i kao takav se unosi u transformatorsku stanicu i postavlja na
odgovarajuće nosaĉe.
Veza: razvod srednjeg napona - transformator
Veza je ostvarena jednoţilnim kablovima sa umreţenim polietilenom 3 x (XHP 48 Cu 1x35/16
mm2 , 20 kV) direktno na izolatore visokog napona transformatora, a sa izlaznih kontakata
visokonaponskih osiguraĉa u trafoćeliji bloka srednjeg napona. Na krajevima kablova predviĊene
su odgovarajuće kablovske završnice.
Veza : energetski transformator-razvodna tabla niskog napona 0,4 kV
Veza je ostvarena obojenim bakarnim šinama E Cu F 30 preseka 50 x 10 mm za fazne vodove i
50 x 5 mm za neutralni vod direktno sa izolatora niskog napona energetskog transformatora na
ulazne kontakte tropolne sklopke, u svemu prema elektromontaţnoj dispoziciji TS.
Razvodno postrojenje niskog napona 0,4 kV
Razvodno postrojenje 0,4kV je, u skladu sa energetskim potrebama i namenjeno za razvoĊenje
snage energetskog transformatora 400 kVA i za napajanje potrošaĉa naponom 0,4kV.
Predmetno rasklopno postrojenje se sastoji od 2 polja u koje ulaze jedno prikljuĉno polje i jedno
izvodno polje.
Rasklopni blok niskog napona, izraĊen je od standardnih ĉeliĉnih elemenata kao slobodnostojeće
konstrukcije izvedene za montaţu na kablovski kanal.
Elementi bloka su izraĊeni od visokokvalitetnih limenih profila spojenih zavarivanjem i sa
oklopom od dva puta dekapiranog ĉeliĉnog lima debljine 2 mm.
Svaka sekcija u polju je opremljena vratima sa elementima za zabravljivanje.
Razvodna tabla sadrţi tipska polja sledećih karakteristika :
- Prikljuĉno polje (=11+1NE1) za povezivanje transformatora i izvodnog polja,
opremljeno tropolnom sklopkom 500 V, 1250 A, sa komorama zagašenje elektriĉnog luka,
135/ 438
strujnim transformatorima 1000/5A, 500V, 15VA (3 kom.) za prikljuĉenje merne grupe za
obraĉunsko merenje, strujnim mernim transformatorima 600/5 A, 500V, 5VA (3 kom.) sa
ampermetrima 0-1000 A sa pokazivaĉem maksimuma za prikljuĉak na strujne merne
transformatore 600/5 A, 5 VA, strujnim transformatorom 600/5A, 500V, 15VA (1 kom.) za
prikljuĉenje ormana za automatku komenzaciju reaktivne energije, i voltmetrom 0-500 V sa
sedmopoloţajnim preklopnikom za merenje svih faznih i meĊufaznih napona, releom sa kontrolu
prisustva i asimetrije faza, baterijom niskonaponskih kondenzatora sa suvim dielektrikom za
kompenzaciju praznog hoda transformatora, ukupne instalisane snage 40 kVAr, tri visokouĉinska
osiguraĉa NV 160/100A smeštenim u izolovana kućišta tako da je mogućeno njihovo
istovremeno uklapanje-sklapanje (veza na niskonaponske prikljuĉke energetskog transformatora
ostvaruje se kablom PP00 3x(1x35)mm2. U prikljuĉnom polju se takoĊe montiraju odvodnici
prenapona sa pripadajućom opremom, uslovljeni "Elektroenergetskim uslovima".
- Izvodno polje (=11+1NE2) predviĊeno za montaţu 8 izvoda, sa 8 tropolnih izolovanih
niskonaponskih osiguraĉ-sklopki rastavljaĉa 500 V, nazivne struje 400A (veliĉine 2) i noţastim
osiguraĉima velike snage prekidanja, NH2, odgovarajućih nazivnih struja.
Pristup opremi montiranoj u bloku je iskljuĉivo sa prednje strane kroz vrata, a oprema unutar
bloka je montirana tako da je omogućen lak pristup i lako uoĉavanje. Svi elementi se obeleţavaju
u skladu sa jednopolnom šemom.
Opremanje razvodne table niskog napona, šeme vezivanja, izgledi, preseci i dimenzije dati su na
priloţenim crteţima u grafiĉkoj dokumentaciji.
Merenje
Merenje utrošene elektriĉne energije i maksimalne snage je predviĊeno na 0.4 kV strani, pomoću
višefunkcionalne mikroprocesorske merne grupe.
U orman merne grupe (=11+OMG) ugraĊuje se višefunkcionalno digitalno brojilo sl. tipu DMG1,
proizvod "ENEL", sa ugraĊenim MTK ureĊajem ili satnim mehanizmom i impulsnim kontaktom
za daljinsko oĉitavanje utrošene aktivne i reaktivne snage, sve prema uslovima nadleţne
Elektrodistribucije.
U prikljuĉnom polju razvodne table niskog napona predviĊena je indikacija svih faznih i
meĊufaznih napona, voltmetrom i sedmopoloţajnim preklopnikom i indikacija struje u sve tri
faze ampermetrima sa pokazivaĉem maksimuma.
Zaštita energetskog transformatora
Od unutrašnjih kvarova energetski suvi transformator je zaštićen pomoću dva seta PTC senzora
(6 kom.) koji deluje na iskljuĉenje sklopka-rastavljaĉa u trafoćeliji razvoda 20 kV - preko
zaštitnog relea (Z-elektronskog konvertora). Zaštita je realizovana u dva stepena : OPOMENA i
ISKLJUĈENJE.
Zaštita transformatora od kratkog spoia, na vezi: sklopka rastavljaĉ u trafoćeliji -transformator niskonaponske sabirnice, predviĊena je visokonaponskim osiguraĉima velike snage prekidanja 20
kV, 50A, 500 MVA. Osiguraĉi su sa udarnom iglom tako da pregorevanje osiguraĉa u bilo kojoj
fazi deluje na mehanizam za iskljuĉenje tropolnog sklopka rastavljaĉa.
Zaštita vodova 20 kV
Zaštita vodova 20 kV od preopterećenja, kratkog spoja i zemljospoja predviĊena je iskljuĉivo u
napojnoj TS X/10 (20) kV i nije predmet ovog projekta.
Zaštita vodova niskog napona
Niskonaponski kablovski izvodi 0,4 kV, štite se od kratkog spoja odgovarajućim noţastim
osiguraĉima velike snage prekidanja NH2. Osiguraĉi su smešteni na razvodnoj tabli niskog
napona.
136/ 438
Zaštita od opasnih napona dodira
Kao zaštitna mera od previsokog (opasnog) napona dodira, predviĊen je sistem "zaštitnog
uzemljenja", tj. TT sistem zaštite.
Zaštita od poţara
Pošto je energetski transformator suvi snage ispod 1500 kVA i smešten u zaseban
elektroenergetski objekat, nije potrebna zaštitna ĉeliĉna rešetka sa slojem tucanika ili opranog
šljunka kao ni sabirni levak. Transformatorska stanica sa suvim energetskim transformatorom do
1000 kVA po jedinici ne mora imati posebne protiv poţarne zidove izmeĊu transformatora i
razvodnih postrojenja. Dimenzije trafo boksa su takve da omogućavaju pristup do transformatora
za odrţavanje ili eventualno gašenje poţara.
Zaštitne mere
U poglavlju 4. Zaštita na radu navedene su sve opasnosti i štetnosti koje se mogu pojaviti
izgradnjom i eksploatacijom ovog objekta i predviĊene mere za njihovo otklanjanje u smislu ĉl. 9
Zakona o zaštiti na radu "Sl. glasnik SRS", broj 42/91, 53/93, 67/93 i 48/94 i 42/98).
Uzemljenje transformatorske stanice
U prigradskoj slobosnostojećoj TS prikljuĉenoj na nadzemnu mreţu izvodi se prema Tehniĉkoj
preporuci TP-7, taĉka 6.7.2, efikasno razdvojeno radno i zaštitno uzemljenje.
Na osnovu analize srednjenaponske i niskonaponske mreţe, a imajući u vidu napred navedeno,
predviĊa se efikasno razdvojeno radno i zaštitno uzemljenje u novoj transformatorskoj stanici
10(20)/0,4 kV.
Prema gore navedenom TP-7, taĉka 6.7.2. vrednosti radnog i zaštitnog uzemljenja treba da budu :
- zaštino uzemljenje Rz ≤ 5 
- radno uzemljenje Rr ≤ 5 
Zaštitno uzemljenje ĉine temeljni uzemljivaĉ (armatura objekta) dimenzija 4315x3365mm
postavljen u temelj MBTS i 2 prstena (konture) na meĊusobnom rastojanju 1 i 1,2m. Oba spoljna
prstena naĉinjena su od bakarnog uţeta Cu 50mm2. U temenima drugog (spoljnjeg) prstena
postavljaju se 4 kom. štapnih uzemljivaĉa FeZn 2,5", 3m. Povezivanje sabirnog zemljovoda
(DIP-a) unutar trafostanice sa zaštitnim uzemljivaĉem, će se izvesti preko ispitne spojnice.
Radno uzemljenje je predviĊeno kao bakarno uţe Cu 50mm2 postavljeno na dubini 0,8m, u vidu
jednakostraniĉnog trougla ĉije su strane duţine 10m i u ĉijim temenima se nalazi 3 kom. štapnih
uzmljivaĉa FeZn 2,5", 3m.
Radno uzemljenje se sa neutralnom sabirnicom u RP0.4kV povezuje kablom tipa PP00-Y
1x50mm2 duţine min. 22m.
Sabirni zemljovod
U transformatorskoj stanici svi armirano betonski elementi meĊusobno su spojeni bakarnim
uţetom 16 mm2 i pocinkovanim zavrtnjima i podloškama M 12. Svaki element ima na posebnim
mestima M 12, privarenu u unutrašnjosti betona na ĉeliĉnu armaturu. Elementi su na ovaj naĉin
povezani horizontalno i vertikalno, tako da je stvoren kavez koji omogućava da su u sluĉaju
zemljospoja zidovi na potencijalu uzemljenja. Sabirnica zaštitnog uzemljenja u TS treba da bude
izraĊena od vruće pocinkovane ĉeliĉne trake 30x4 mm debljine cinka 70 µm.Na sabirni
zemljovod FeZn 30x4 mm u kablovskom prostoru vezani su pocinkovanom trakom istog
preseka: kućište energetskog transformatora, nosaĉi transformatora, visokonaponski razvod,
niskonaponska tabla, vrata i ţaluzine.Sve metalne delove elektriĉnih postrojenja i aparata,
provodnih kabovskih plašteva i omotaĉa i sliĉno, koji u normalnom pogonu nisu pod naponom i
137/ 438
ne pripadaju pogonskim strujnim krugovima, a koji bi kod kvara mogli doći pod napon
neposredno ili preko elektriĉnog luka ("Sl. list SFRJ" 4/74, taĉka 88) vezati vidljivo na zaštitno
uzemljenje u trafostanici.
Gromobransko uzemljenje
Prema taĉki 2.4. Tehniĉkih propisa o gromobranima "Sluţbeni list SFRJ", br. 13/68, ne mora se
izraditi gromobranska instalacija za transformatorske stanice sa transformatorima pojedinaĉne
snage do 1000 kVA, te ovim projektom nije ni predviĊena.
Osvetljenje transformatorske stanice
Instalacija osvetljenja 230 V, 50 Hz izvodi se provodnicima PP-Y 3x1,5 mm2 priĉvršćenim
obujmicama za zidove TS i nepromoĉivim svetiljkama sa opal kuglom. PredviĊene su 3 sijalice
sa posebnim prekidaĉima, jedna zidna za osvetljenje odeljenja transformatora i dve plafonske za
odeljenje niskonaponske table i razvodnog bloka 20 kV. U prikljuĉnom polju table niskog napona
ugraĊena je prikljuĉnica tipa "Šuko" sa kontaktom za zaštitno uzemljenje. Prikljuĉci za instalacije
uzeti su sa razvodne table niskog napona ispred rastavljaĉa snage - ka transformatoru.
5.MEŠOVITI NAPOJNI VOD 20 kV
Izvor napajanja el.energijom na strani 20 kV
Novoprojektovana MBTS napona 10(20)/0,4 kV za snagu transformatora 1x400 kVA, (kapaciteta
1x630 kVA), biće prikljuĉena novoprojektovanim srednjenaponskim mešovitim vodom 20 kV na
SBTS 10/0.4kV "Lukavica 2" u svemu prema "Elektroenergetskim uslovima".
Prvi deo mešovitog voda je vazdušni vod na betonskim stubovima i provodnicima Al/Ĉ 3x50mm2
duţine cca 0.5km. Prikljuĉenje predmetne trafostanice na ovaj vod predviĊeno je da se izvede sa
poslednjeg betonskog stuba kablovskim vodom 20kV tipa XHE 49/A 3x(1x150mm2), duţine cca
60m (poslednji betonski stub nadzemnog voda je udaljen od predmetne MBTS cca 40m).
Ovim projektom obraĊen je samo kablovski deo ovog voda, dok nadzemni deo voda nije predmet
ovog projekta.
Kablovske veze i prikljuĉci
Prikljuĉenje kablovskog voda 20 kV u TS 20/0,4kV predvidjeno je na sabirnice razvodnog bloka
20 kV (=11+J1), preko sklopke rastavljaĉa 24 kV; sa noţevima za kratko spajanje i uzemljenje i
odgovarajućom blokadom. Kabl će na kraju u TS biti završen sa garniturom od tri jednopolne
kablovske završnice za unutrašnju montaţu za kabl XHE 49-A 1x150mm2, 20kV.
Na drugoj strani kabla (napojna strana) zadnji betonski stub, nadzemnog voda 20kV se oprema
novoprojektovanom konzolom sa namontirane tri kablovske završnice za spoljnu montaţu za
kabl tipa XHE 49-A 1x150mm2, 20kV, i sa tri katodna odvodnika prenapona.
Zaštita kablovskog voda 20 kV
Pošto se nova TS 10(20)/0,4 kV uklapa u postojeću mreţu 10(20) kV to se koristi i postojeća
zaštita u napojnoj TS X/10(20) kV i ona nije predmet ovog projekta.
6.
SPOLJNA KABLOVSKA MREŢA 0.4kV
Napajanje novoprojektovanih objekata će biti sa Izvodnog polja u TS (=11+1NE2) sa 7 izvoda i
to:
Izvod (br. 1) centralna automatska kompenzacija 80kVAr. Kabl za napajanje je tipa PP00-Y
4x95mm2 i štiti se noţastim osiguraĉima velike snage prekidanja 400/200A.
138/ 438
Izvod (br.2) za napajanje glavnog razvoda u Pogonskom objektu (mašinska sala) =06+1NG.
Napojni kabl je tipa 2x(PP00 4x95mm2) i štiti se noţastim osiguraĉima velike snage prekidanja
400/400A.
Izvod (br.3) sluţi za napajanje elektriĉnog kotla smeštenog u stepenišnom prostoru pogonskog
objekta (oznaka ormana kotla =06+1NX). Napojni kabl je tipa PP00 4x95mm2 i štiti se noţastim
osiguraĉima velike snage prekidanja 400/160A.
Izvod (br.4) za napajanje Taloţnika za mulj, oznaka ormana =09+7NG. Napojni kabl je tipa PP00
4x25mm2 i štiti se noţastim osiguraĉima velike snage prekidanja 400/63A.
Izvod (br.5) za napajanje PPOV (Biorot), oznaka ormana =13+8NG. Napojni kabl je tipa PP00
4x16mm2 i štiti se noţastim osiguraĉima velike snage prekidanja 400/63A.
Izvod (br.6) za orman preklopne automatike DEA (ATS). Napojni kabl je tipa PP00 4x120mm2 i
štiti se noţastim osiguraĉima velike snage prekidanja 400/200A.
Izvod (br.7) je rezervni izvod
Izvod (br.8) za napajanje ormana spoljne rasvete =11+11NX. Napojni kabl je tipa PP00
4x16mm2 i štiti se noţastim osiguraĉima velike snage prekidanja 400/50A.
Kablovi se polaţu u zemlju u kablovski rov i kablovsku kanalizaciju, a kod ulaska u objekat kroz
zaštitne PVC cevi fi 110mm.
U isti rov sa energetskim kablovima postavljaju se optiĉki kabl, i bakarni signalni kablovi. Pri
paralelnom voĊenju energetskih i signalnih kablova ispoštovati propisna rastojanja.
7.AUTOMATSKA KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE I SNAGE
Za popravku faktora snage na nivou trafostanice (centralna kompenzacija), predviĊen je
prikljuĉak ormana za automatsku kompenzaciju reaktivne energije (=11+C1) na sabirnice
glavnog 0.4kV rasklopnog bloka.
U orman se ugraĊuju kondenzatori standardnog tipa ukupne snage 80kVAr (8 koraka po 10kVAr)
i odgovarajućim osiguraĉima, kontaktorima i otpornicima za praţnjenje. Automatska regulacija
faktora snage vrši se mikroprocesorskim 12-stepenim regulatorom, sa displejom i funkcionalnom
tastaturom.
8.
DIZEL EL.AGREGAT (DEA)
Za napajanje prioritetnih potrošaĉa na postrojenju, predviĊen je dizel el. agregat (DEA) u
posebnom tipskom objektu dimenzija 4,315x3,365 m (tip EBB-AG2 proizvod "Elektroizgradnja"
Bajina Bašta), u grafiĉkoj dokumentaciji obeleţen sa =12.
U skladu sa zahtevom iz Tehnološkog projekta, sa dizel el. agregata je predviĊeno napajanje
sledećih prioritetnih potrošaĉa :
- dela potrošaĉa pogonskog objekta (pneumatska filterska instalacija),
- dela potrošaĉa opšte namene,
- podrazvoda baterijskog JS napajanja 24VDC,
- kompletnog sistem za nadzor i upravljanje,
- tehnološkog procesa doziranja,
- Flokolatora i lamelnog taloţnika i
- Portirnice
Prema zbiru jednovremenih snaga gore navedenih potrošaĉa izabran je dizel el. agregat sledećih
karakteristika :
*
Snaga (standby reţim - u pripravnom stanju): 132 kVA / 105 kW
139/ 438
*
*
*
*
Snaga (prime reţim - trajni rad): 120 kVA / 96 kW
Nazivna struja (standby reţim): 190 A
Nazivni napon : 3 x 400 / 230 V
Frekvencija : 50 Hz
Projekat je uraĊen u svemu prema vaţećim propisima i standardima koji vaţe za ovu vrstu
instalacija.
B. INSTALACIJA OPŠTE NAMENE I SPOLJNA RASVETA
1. TEHNIĈKI OPIS
1.1.
OPŠTI PODACI
Sveskom 5/2 obuhvaćene su opšte el. instalacije - instalacija osvetljenja i utiĉnica, gromobrana,
zajedniĉkog uzemljivaĉa kompleksa, spoljna rasveta, instalacija strukturne kablovske mreţe i
instalacije dojave poţara u Upravnoj zgradi.
1.2.
NAPAJANJE EL. ENERGIJOM
Napajanje el. energijom opštih potrošaĉa upravne zgrade, cevne galerije, filterske galerije i
flokulatora se vrši iz razvodnih ormana opštih instalacija (oznaka =...+...NX). Svi razvodni
ormani opštih instalacija se sastoje iz mreţnog (oznaka +...NX.1) i agregatskog dela (oznaka
+...NX.2).
1.3.
RAZVODNI ORMANI OPŠTIH INSTALACIJA
Za napajanje opštih potrošaĉa u upravnoj zgradi predviĊeni su ormani =06+2NX (mašinska sala
na osnovi B-B), =06+3NX (osnova C-C), =06+5NX (osnova E-E), i napajaju se iz podrazvoda
0.4kV =06+1NG (koji se nalazi u mašinskoj sali), kablom tipa PP00-Y 5x6mm2 (mreţni
delovi), i kablom kablom PP00-Y 5x4mm2 (agregatski delovi). Orman =06+4NX koji se nalazi
na osnovi D-D, i napaja se takoĊe iz ormana =06+1NG kablom tipa PP00-Y 5x10mm2 (mreţni
deo), i kablom PP00-Y 5x4mm2 (agregatski deo).
Za napajanje opštih potrošaĉa u filterskoj galeriji, predviĊen je orman =05+7NX (na osnovi D-D
) koji se napaja iz ormana =06+1NG (koji se nalazi u mašinskoj sali) kablom tipa PP00-Y
5x6mm2 (mreţni deo), i kablom kablom tipa PP00-Y 5x4mm2 (agregatski deo).
Za napajanje opštih potrošaĉa flokulatora, predviĊen je orman =03+8NX (na osnovi D-D ) koji
se napaja iz ormana =06+1NG kablom tipa PP00-Y 5x6mm2 (mreţni deo), i kablom kablom tipa
PP00-Y 5x4mm2 (agregatski deo).
Za napajanje potrošaĉa u portirnici, predviĊen je orman =15+9NG koji se napaja iz glavnog
razvodnog ormana agregatskog napajanja =12+2NE (koji se nalazi u prostoriji dizel agregata)
kablom PP00 4x16mm2, preko kablovske prikljuĉne kutije =15+KPK1 koja se nalazi na fasadi
portirnice.
1.4.
EL. INSTALACIJA OSVETLJENJA
140/ 438
Osvetljenje u objektima je projektovano kao opšte, preteţno fluorescentnim svetiljkama,
protivpaniĉnim svetiljkama u hodnicima i spred vrata,i reflektorskim svetiljkama sa metal
halogenom sijalicom po fasadi kod vrata..
El. instalacija osvetljenja izvedena je postavljanjem provodnika tip PP-Y preseka 3 i 4 x1,5 mm2
koji se vode vidno po zidu na odstojnim obujmicama. Samo u kancelarijama upravne zgrade
kabl se vodi ispod maltera.
U svetiljke protiv-paniĉne rasvete ugraĊene su NiCd baterije autonomije 3h u sluĉaju nestanka
nestanka mreţnog napona. Kablove instalacije protiv-paniĉne rasvete poloţiti odvojeno od ostalih
energetskih kablova, min. 30cm.
1.5.
PRIKLJUĈNICE I PRIKLJUĈCI
Utiĉnice su dihtovane, za na zid sa poklopcem.
Instalacija utiĉnica se vodi kablovima PP00-Y 3x2,5 mm2 i PP00-Y 5x2,5 mm2 vidno po zidu na
odstojnim obujmicama ili po regalima.
U kancelarijama su predviĊene modularne utiĉnice sa 7 modula, a u laboratoriji je postavljen
Legrandov parapet iznad pultova sa odgovarajućim utiĉnicama.
2.
SPOLJNA RASVETA
U okviru ovog projekta obraĊena je spoljna rasveta postrojenja za preĉišćavanje vode za piće
PPV "Dubovo".
Napajanje spoljnog osvetljenja vrši se iz razvodnog ormana spoljne rasvete (=11+11NX)
lociranog u trafostanici (na Situaciji oznaĉena sa =11), a koji se napaja direktno iz NN table pri
TS, i to kablom tipa PP00-Y 4x16mm2. Paljenje svetla moţe biti ruĉno, ili preko fotoreleja.
PredviĊeno je 10 stubova visine 4m, postavljeni na pribliţno 20m, sa svetiljkama OPALO1,
snage 100W.
Kablovi za napajanje svetiljki su PP00-Y 5x10mm2, poloţeni u slobodnom terenu na dubini od
0.8m. Paralelno sa kablovima vodi se traka FeZn 30x4mm za uzemljenje stubova, koja je vezana
na uzemljivaĉe objekata na nekoliko mesta.
Zaštita kablovskih vodova osvetljenja predviĊena je u =11+11NX osiguraĉima EZ25/16A.
Prikljuĉak svetiljki na mreţu predviĊen je na principu ulaz-izlaz, prolaskom napojnih kablovskih
vodova kroz temelj i kroz donji segment stuba.
Zaštita od previsokog napona dodira u mreţi spoljnjeg osvetljenja predviĊena je TT sistemom.
Sve poklopce na stubovima opremiti strelicom, znakom opasnosti.
2.1.
UZEMLJENJE I
POTENCIJALA
INSTALACIJA
ZA
DOPUNSKO
IZJEDNAĈENJE
Uzemljivaĉi objekat su izvedeni kao temeljni, i to pocinkovanom trakom FeZn 25x4mm. Na
uzemljivaĉ su, preko sabirnica za izjednaĉenje potencijala (SIP), vezani svi metalni delovi koji
normalno nisu pod naponom ali mogu doći pod napon usled kvara.
Sve metalne mase koje normalno nisu pod naponom ali koje usled kvara mogu doći pod napon
opasan po ţivot ĉoveka, povezane su meĊusobno i na šinu za izjednaĉenje potencijala pomoću
kabla PP-Y 1x16 mm2 ili bakarnom pletenicom preseka 16 mm2.
141/ 438
Dopunsko izjednaĉenje potencijala je prekviĊeno pocinkovanom trakom FeZn 25x4mm
montiranom na visini od 0,30 m od poda na potporama za zid po obimu prostora koji se dopunski
štiti.
Sistem zaštite od opasnih napona dodira je TT sistem.
2.2.
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Na osnovu proraĉuna sledi da je objekte neophodno štititi od atmosferskih praţnjenja.
Prema proraĉunu sledi da upravna zgrada,filtri i flokulator spadaju u 4. nivo zaštite.
Gromobransku instalaciju izvesti prema vaţećim propisima.
Kao prihvatni sistem se koristi traka FeZn 25x4mm P20 JUS.N.B4. 90 postavljena na
odgovarajućim potporama na krov objekta.
Ovaj prihvatni sistem je povezan sa temeljnim uzemljivaĉem objekta preko 8 kom. spusnih
provodnika za (pogonsku zgradu, filtre, flokulator i lamelni taloţnik) i po dva spusna voda za
portirnicu, zgradu taloţnika mulja i za PPOV (Biorot), na kojima su postavljeni merni spojevi.
Merni spojevi se nalaze u kutiji za merni spoj na fasadi objekta, postavljeni na visini od 1.6m.
Na temeljne uzemljivaĉe su vezani i oluci preko obujmice za oluke i to trakom FeZn 25x4mm.
Na temeljne uzemljivaĉe se veţe i uzemljenje spoljašnjeg osvetlenja kao što je prikazano na
crteţima Situacija i temeljnh uzemljivaĉa objekata postrojenja.
Tokom eksploatacije objekta gromobranska instalacija se mora na propisan naĉin odrţavati radi
oĉuvanja efikasnosti.
Povremeno ( bar jednom godišnje) treba vršiti vizuelnu kontrolu. Periodiĉan pregled
gromobranske instalacije neophodno je vršiti na svakih 6 godina, s obzirom da objekat spada u 4
nivo zaštite.
3.
INTEGRISANA TELEFONSKO-RAĈUNARSKA MREŢA (SKS)
Prikljuĉenje objekta na telekomovu TK mreţu biće realizovano prema tehniĉkim uslovima
dobijenim od Telekoma. Privodni TK kabl nije predmet ovog projekta.
U suterenu Pogonskog objekta predviĊen je izvodni telefonski orman (+TP-РR.01). Ovaj orman
će biti opremljen sa ĉetiri reglete 10x2, sliĉne Krone. Za uvod privodnog kabla u objekat
predviĊene su dve cevi PE cevi fi 100mm kao i jedna prazna PE cev Ø 40mm, što omogućuje da
se u kasnijoj fazi poloţi optiĉki kabl.
Na osnovi D-D Pogonskog objekta biće postavljen orman koncentracije raĉunarske mreţe.
Orman će biti opremljen sa komunikacionim ureĊajem 24 portnim, sa prikljuĉnim panelom 24
portnim i 2 kom. 25 portnim telko prikljuĉnim panelom.
Unutar objekta biće realizovana instalacija telefonskih i raĉunarskih prikljuĉaka kroz strukturnu
kablovsku mreţu. Instalacija će se realizovati kablovima FTP-4x2x0.5, kategorije 6.
PredviĊeno je da se kablovi strukturne kablovske mreţe polaţu kroz instalacione PVC cevi Ø 16
mm. Cevi će biti poloţene u zid.
Prikljuĉnice strukturne kablovske mreţe za telefonske veze i lokalnu raĉunarsku mreţu
predviĊene su kod svakog radnog mesta, u kancelarijama kao i u laboratoriji. Od svake
prikljuĉnice do ormana koncentracije biće poloţen FTP telekomunikacioni kabl 4x2x0,5
kategorije 6.
FTP kablovi će se voditi kroz cevi, koje se postavljaju u zid.
142/ 438
Glavni orman koncentracija integrisane telefonsko-raĉunarske mreţe će imati 19” rek, opremljen
voĊicama za kablove, ventilatorom za hlaĊenje, napojnom šinom, koja će biti povezana na
uzemljenje objekta i sa vratima sa prednje strane ormana. Orman je prdviĊen za montaţu na zid.
Komunikacioni ureĊaj switch će se ugraditi u orman koncentrator. Konfiguracija servera, kao i
konfiguracija radnih stanica prvenstveno zavise od zahteva koje će pred raĉunarsku mreţu
postaviti aplikativni deo informacionog sistema. Serveri, u svakom sluĉaju, moraju biti raĉunari
sa dobrim performansama: procesorom velike procesne snage, diskovima velikog kapaciteta sa
malim vremenom pristupa i operativnom memorijom velikog kapaciteta.
IT centar koji će opremati postrojenje raĉunarskom mreţom odrediće konfiguraciju lokalne
raĉunarske mreţe, servere i komunikacione ureĊaje, korisniĉke programe i proizvoĊaĉe tih
ureĊaja. Zato je predmet ovog projekta rešenje pasivnog dela raĉunarske mreţe.
Rek orman je nazidnog tipa, standardne širine 19”, visine 15U i dubine od 600mm i sa prednje
strane ima dve perforirane vertikalne šine za montaţu ureĊaja i opreme. Rastojanje izmeĊu osa
šina treba da je 466 mm, pri tome rastojanje izmeĊu bliţih ivica treba da bude 450 mm, a
rastojanje izmeĊu daljih vertikalnih ivica mora biti 482 mm ili veće. Orman treba da su sa prednje
strane zatvoreni staklenim vratima koja imaju bravu. Boĉne stranice treba da imaju mogućnost
skidanja radi prilaza ugraĊenim elementima. Orman mora imati otvore za ventilaciju, sa gornje i
donje strane (usisavanje i izduvavanje vazduha ).
Svi metalni delovi ugraĊene opreme i ureĊaja u ormanu moraju se povezati na šasiju, radi
izjednaĉavanja potencijala. To povezivanje treba izvršiti pomoću kabla P/F-Y 1x2,5 mm2.
Prikljuĉne kablove i prespojne kablove u ormanu treba voditi kroz panele sa voĊicama.
Prespajanje ureĊaja i opreme u ormanu vršiće se pomoću kablova za prespajanje i povezivanje
FTP - PATCH kordova.
Savitljivi FTP kablovi za prespajanje utiĉnica u rek ormanu (Patch Cord Cable) biće duţine oko
1m. Savitljivi (prespojni) FTP kablovi, koji će sluţiti za povezivanje radnih stanica prikljuĉnice
biće realizovani u duţinama od 3m.
Terminisanje FTP Cat6 kablova mora se izvršiti sa specijalnim alatom i prema proceduri
definisanoj standardom EIA 568. Oba kraja kabla završiti RJ-45 ulivenim konektorima.
4.
INSTALACIJA DOJAVE POŢARA
Instalacije dojave poţara projektovane su za Upravnu zgradu.
Projektovana PP centrala je adresabilna, sa dve petlje (Petlja 1-Upravna zgrada, Petlja-2Rezerva), sa max 252 adresabilnih elemenata (automatskih javljaĉa (optiĉkih i termiĉkih), ruĉnih
javljaĉa, i alarmnih sirena) po petlji. PP centrala ima mogućnost prikljuĉenja na raĉunarsku
mreţu i/ili uz pomoć dodatnog komunikacionog modula na direktnu liniju sa lokalnom
Vatrogasnom sluţbom.
PP centrala sistema dojave poţara smešta se u prostoriju Portirnice i napaja se sa ormana
portirnice =15+9NG. Od Portirnice (objekat br.15) predviĊen je kabl =15-W.PPC.00 tip
TK59GM-5x4x0.8mm. Kabl se završava u razvodnom ormanu =06+PPC, PP sistema u objektu
Upravna zgrada (objekat br. 06), koji se montira na nivou B-B u Mašinskoj Sali. Kabl se polaţe u
slobodnu novoprojektovanu PVC cev DN110mm.
Adresabilni elementi montiraju se prema dispoziciji opreme u Upravnoj zgradi. Adresabilni
elementi vezuju se u petlju kablom JH(St)H-4x2x0.8mm HF.
Kablovi se montiraju po postojećim regalima i/ili obujmicama po zidu.
Projektovani sistem dojave poţara sastoji se od sledećij celina:
143/ 438
PPC – Protivpoţarna centrala
kom 1
Kabl tip TK59GM-5x4x0.8mm
100 m
Kabl tip JH(St)H-4x2x0.8mm HF
170 m
Adresabilni optiĉki javljaĉ
18 kom
Adresabilni termodiferencijalni javljaĉ
1 kom
Adresabilni ruĉni javljaĉ
4 kom
Adresabilna alarmna sirena
4 kom
Kablovsku instalaciju u objektu Upravne zgrade voditi po kablovskim regalima i/ili obujmicama
po zidu.
C.
ELEKTROENERGETSKO
KONTROLA I UPRAVLJANJE
NAPAJANJE
6.3
TEHNOLOŠKIH
POTROŠAĈA,
1. Opšte
Postrojenje za preĉišćavanje vode predstavlja sklop objekata, opreme i elektro instalacija koje
zadovoljavaju i ispunjavaju tehnološke uslove i kriterijume za usvojeni tretman vode.
Tehnološki proces preĉišćavanja predviĊa sledeće procese:
koagulaciju i flokulaciju
taloţenje
filtriranje
dezinfekciju vode
pripremu i doziranje hemikalija
kontrolu procesa preĉišćavanje
Pored tehnoloških procesa postrojenje ima i odreĊenu opremu za objekte za regulaciju dotoka
vode, merenje dotoka sirove vode, merenje odvoda ĉiste vode, opremu za prepumpavanje vode i
sistem internog vodovoda
Max. kapacitet postrojenja je 90 l/s, a nominalni 60 l/s. PredviĊeno je da se preĉišćena voda
sakuplja u postojeći rezervoar Dubovo, odakle se posle dezinfekcije, gravitaciono transportuje ka
potrošaĉima.
U postrojenju predviĊeni su sledeći objekti:

Šaht za regulaciju protoka (=01)

Merač protoka sirove vode (=02)

Flokulator (=03)

Lamelni taložnik (=04)

Filtri (=05)

Pogonski objekat sa komandno-kontrolnim centrom KKC (=06)

Raspodelni šaht (=07)

Taložnik za mulj (=08)

Crpna stanica za istaloženu vodu (=09)

Merač protoka čiste vode (=10)

Trafostanica TS 20/0.4kV (=11)
144/ 438

Dizel el. agregat DEA (=12)

Postrojenje za prečišdavanje otpadne vode PPOV (=13)

Crpna stanica za drenažnu vodu (=14)

Portirnica (=15)
U zagradi su date oznake kojima su objekti obeleženi na situaciji.
6.4
2. Obim i granice projekta
U ovom delu IzvoĊaĉkog elektro projekta (knjiga 5, sveska 5/3) obraĊene su elektroinstalacije za
sledeće objekte :
- Pogonska zgrada sa masinskom salom, doziranjem i komandno-kontrolnim centrom,
- Filtri
- Flokulator sa lamelnim taloţnikom
- Taloţnik za mulj sa crpnom stanicom za istaloţenu vodu i crpnom stanicom za drenaţnu vodu
- Šaht sa meraĉem protoka sirove vode
Projektom je obuhvaćena sledeća elektro oprema i radovi :
- Podrazvodi u mašinskoj Sali za razvod mreţnog i agregatskog napajanja PS za pranje filtera
- Podrazvod doziranja
- Distributivni ormani (podrazvodi) za napajanje tehnološke opreme
- Lokalni ormani za automatiku i upravljanje filterima (filter paneli)
- Ormani upravljanja
- Tehnološka merenja
- Kablovski razvod
- Sistem nadzora i upravljanja (SNU) nad kompletnim postrojenjem
- Sistem besprekidnog napajanja 230V AC i baterijskog 24V DC napajanja
Napomena :
o Napojna MBTS 10(20)/0.4kV, dizel. el. agregat (DEA) i spoljna kablovska mreža su obrađeni u Svesci
5/1.
o Instalacije opšte namene objekata (osvetljenje, utičnice, uzemljenje, izjednačenje potencijala, spoljna
rasveta i dr.) obređene su Sveskom 5/2."Instalacije opšte namene i spoljna rasveta"
6.5
3. Podloge za izradu Elektro projekta
Podloge za izradu ovog projekta su :
 Projektni zadatak,
 Idejni projekat rekonstrukcije i dogradnje kaptaže "Koničko vrelo", zamena gravitacionog
cevovoda i Postrojenje za prečišdavanje vode "Dubovo", Knjiga IV "PPV DUBOVO", Sveska 4 :
Elektro deo i automatika - "Vodotehnika", 2008. god.
 Izvođački projekat PPV "DUBOVO" u Tutinu, Knjiga 3 : Mašinski deo i doziranja i Knjiga 1 :
Tehnološki deo
 Prospektni i kataloški materijal proizvođača opreme
145/ 438
6.6
4. Klasifikacija spoljašnjih uticaja
Klasifikacija spoljnih uticaja je izvršena u skladu sa JUS N.B2.730 (IEC 364-5-4) i usvojeni su slededi
koeficijenti: AA4, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, BA5, BB1, BC1, BD1,
CA1, CB1.
Na osnovu ovih usvojenih faktora, za elektro opremu u postrojenju predviĊaju se razvodni
ormani za unutrašnju montaţu, stepena zaštite IP54. Za tehnološku mernu opremu (nivometri,
senzori meraĉa protoka, i dr.) stepen zaštite je IP68.
6.7
5.Napajanje elektriĉnom energijom
Za potrebe napajanja tehnoloških potrošaĉa projektom su predviĊeni podrazvodi 0.4kV smešteni
u blizini njihovoj blizini. Svi potrošaĉi se napajaju iz trafostanice MBTS 20/0.4kV, 1x400kVA,
dok je za napajanje prioritetnih potrošaĉa u sluĉaju nestanka mreţnog napajanja predviĊen
rezervni izvor napajanja dizel el. agregat snage132kVA/105kW.
Sa niskonaponska razvodne table =11+1NE2 smeštene u MBTS 20/0.4kV se napajaju sledeći
podrazvodi :
- podrazvod =06+1NG smešten u mašinskoj sali
- razvodni orman elektriĉnog kotla =06+1NX smešten ispod stepenica Pogonskog objekta
- podrazvod =09+7NG smešten u kućici taloţnika za mulj
- podrazvod =13+8NG lociran u Postrojenju za preĉišćavanje otpadnih voda
Sa glavnog razvodnog orman dizel el. agregata =12+2NE smeštenog u zgradi DEA napajaju se
sledeći podrazvodi :
- podrazvod =06+2NG smešten u mašinskoj sali
- podrazvod =06+3NG za napajanje tehnološke opreme doziranja
- podrazvod =06+6NG za napajanje potrošaĉa Flokulatora i lamelnog taloţnika
Iz podravoda =06+1NG i =06+2NG se napaju mreţni odnosno agregatski delovi razvodnih tabli
opštih instalacija.
Sem gore navedenog iz podrazvoda =06+2NG se još napaja :
- podrazvod pumpi sanitarne vode (hidropres) =06+4NG
- orman SCADA servera sa UPS-om =06+1NY
- podrazvod baterijskog jednosmernog napajanja 24VDC (=06+1NQ)
Izbor napojnih kablova je izvršen na osnovu strujnog opterećenja uzimajući u obzir uslove
polaganja kablova i proveru padova napona.
Blok šema napajanja celog postrojenja i Jednopolne šeme navedenih podrazvoda date su u
grafiĉkoj dokumentaciji u prilogu ovog projekta.
U daljem tekstu je data lista tehnoloških potrošaĉa sa osnovnim karakteristikama :
146/ 438
147/ 438
LISTA POTROŠAČA
ŠAHT ZA REGULACIJU PROTOKA
br element
1 regulacioni ventil na elektromotorni pogon
=01
MERAČ PROTOKA SIROVE VODE
br element
1 elektromagnetni merač protoka
2 pumpa za uzorkovanje
=02
br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
FLOKULATOR I LAMELNI TALOŢNIK
element
mešalica za brzo mešanje
spora mešalica I stepen flokulacije
spora mešalica I stepen flokulacije
spora mešalica II stepen flokulacije
spora mešalica II stepen flokulacije
spora mešalica II stepen flokulacije
spora mešalica II stepen flokulacije
spora mešalica III stepen flokulacije
spora mešalica III stepen flokulacije
pumpa za recirkulaciju mulja
pumpa za višak mulja
elektromotorni zatvarač (odmuljivanje)
elektromotorni zatvarač (odmuljivanje)
elektromotorni zatvarač (odmuljivanje)
elektromotorni zatvarač (odmuljivanje)
elektromotorni zatvarač
elektromotorni zatvarač
elektromotorni zatvarač
elektromotorni zatvarač
elektromotorni zatvarač
elektromotorni zatvarač
elektromotorni zatvarač
Orman opštih instalacija (Flokulator)
Orman upravljanja (PLC)
kontinualno merenje nivoa muljne zavese
ostalo
oznaka
+1V
-Y1
orman
=06+2NG
=06
KABL
-W1/ 024
regulacija
REG
snaga (kW)
1.5
1.5
oznaka
+1V0
+B
orman
=06+1NW
=06+2NG
=06
=06
KABL
-W1/ 061
-W1/ 051
regulacija
-22BF1
-1M1
snaga (kW)
0.05
0.55
0.6
oznaka
+1V0
+1V1
+1V1
+1V2
+1V2
+1V2
+1V2
+1V3
+1V3
+1W
+1W
+2V1
+2V1
+2V2
+2V2
+3V1
+3V1
+3V1
+3V1
+3V1
+3V1
+3V1
-1M1
-2M1
-2M2
-3M1
-3M2
-3M3
-3M4
-4M1
-4M2
-5M1
-6M1
-1Y1
-1Y2
-1Y3
-1Y4
-2Y1
-2Y2
-2Y3
-2Y4
-2Y5
-2Y6
-2Y7
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
KABL
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
regulacija
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
=03
+0W
-BL1
snaga (kW)
3
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
1.5
1.5
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
0.37
5.39
2
0.05
2
22.47
=01
=02
=02
=03
orman
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+6NG
=03+8NX
=03+3NW
=03+3NW
=03
=03
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
-W1/ 023
-W4/ 001
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
ON-OFF
148/ 438
FILTERI
element
Filter panel 1
Filter panel 2
Filter panel 3
Orman opštih instalacija (Osnova B-B)
Orman opštih instalacija (Osnova D-D)
=05
br
1
2
3
4
5
POGONSKI OBJEKAT (sa Upravnom zgradom)
element
pumpa za pranje filtera br. 1
pumpa za pranje filtera br. 2
kompresor-duvaljka za pranje br. 1
kompresor-duvaljka za pranje br. 2
kompresor visokog pritiska (pneumatika) br. 1
kompresor visokog pritiska (pneumatika) br. 2
sušač vazduha
hidropres ureĎaj za sanitarnu vodu
Orman opštih instalacija (Osnova B-B)
Orman opštih instalacija (Osnova C-C)
Orman opštih instalacija (Osnova D-D)
Orman opštih instalacija (Osnova E-E)
Podrazvod JS napajanja 24VDC
Orman upravljanja
Orman SCADA servera
El. kotao
Ostalo
=06
br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DOZIRANJE HEMIKALIJA
br element
Doziranje H2SO4
1 pumpa za pretakanje iz cisterne
2 dozir pumpa br.1
3 dozir pumpa br.2
4 ostalo
Doziranje Al2SO4
5 suvi dozator
6 mešalica u bazenu za pripremu / doziranje br.1
7 mešalica u bazenu za pripremu / doziranje br.2
8 dozir pumpa br.1
9 dozir pumpa br.2
10 ostalo
Priprema i doziranje polielektrolita
11 jedinica za pripremu rastvora
12 dozir pumpa rastvora PE br.1
13 dozir pumpa rastvora PE br.2
14 dozir pumpa rastvora PE br.3
15 jedinica za naknadno razblaţivanje rastvora PE
16 jedinica za naknadno razblaţivanje rastvora PE
17 ostalo
Priprema i doziranje krečnog mleka
18 suvi dozator kreča
19 suvi dozator kreča
20 mešalica u bazenu za pripremu / doziranje br.1
21 mešalica u bazenu za pripremu / doziranje br.2
22 dozir pumpa br.1
23 dozir pumpa br.2
24 ostalo
Hlorisanje
25 Razv. orman hlorisanja
oznaka
=06
=06
=06
=06
=06
=06
=06
KABL
orman
=05+1WF
=05+2WF
=05+3WF
=05+6NX
=05+7NX
oznaka
+1V
+1V
+1V
+1V
+1V
+1V
+1V
-1M1
-1M2
-2M1
-2M2
-C01_OA
-C02_OA
-SV_01
orman
=06+1NG
=06+1NG
=06+1NG
=06+1NG
=06+2NG
=06+2NG
=06+2NG
=06+4NG
=06+2NX
=06+3NX
=06+4NX
=06+5NX
=06+1NQ
=06+1NW
=06+1NY
=06+1NX
=06
=06
=06
=06
=06
=06
=06
=06
KABL
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
011
012
013
014
021
022
023
035
=06
=06
=06
=11
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
036
037
038
03
regulacija
snaga (kW)
0.84
0.84
0.84
5.47
7.5
15.49
regulacija
snaga (kW)
18.5
18.5
30
30
11
11
0.49
9
6.82
11
16.07
15.96
3.4
2
3
100
10
296.74
=06
oznaka
=06
=06
=06
+B
+B
+B
orman
+S1T
-10M1
-11M1
-11M2
=06
=06
=06
=06
=06
+B
+B
+B
+B
+B
-12M1
-13M1
-13M2
-14M1
-14M2
=06
=06
=06
=06
=06
=06
+B
+B
+B
+S3B
+S3C
-16M1
-16M2
-16M3
=06
=06
=06
=06
=06
=06
=06
+B
+B
+B
+B
+B
+B
-17M1
-17M2
-18M1
-18M2
-19M1
-19M2
+S1T
+S2T
+S2T
+S2T
+S2T
=06+3NG
=06+3NG
+S2T
+S3A
+S3A
=06+3NG
=06+3NG
=06+3NG
+S3A
+S4T
+S4T
+S4T
+S4T
+S4T
=06+3NG
=06+3NG
+S4T
+S5M
+S5M
KABL
regulacija
snaga (kW)
VSD
VSD
0.45
0.11
0.11
3
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
VSD
0.37
1.5
1.5
0.75
0.75
5
3
0.18
0.18
0.18
1.5
1.5
3
0.37
0.37
3
3
1.1
1.1
5
4
41.02
149/ 438
br
1
2
3
4
5
6
7
8
TALOŢNIK ZA MULJ
element
pumpa za istaloţenu vodu br.1
pumpa za istaloţenu vodu br.2
pumpna za procednu vodu br.1
pumpna za procednu vodu br.2
opšta instalacija
kontinualni merač nivoa (komora br.1)
kontinualni merač nivoa (komora br.2)
ostalo
br
1
2
3
MERAČ PROTOKA ČISTE VODE
element
el.magnetni merač protoka (I vis. zona)
el.magnetni merač protoka (II vis. zona)
pumpa za uzorkovanje
=08,=09,=14
oznaka
+1V1
+1V1
+2V1
+2V1
=09
=09
=14
=14
=08 .1
=08 .2
+L1
+L2
-BL1
-BL2
orman
=09+7NG
=09+7NG
=09+7NG
=09+7NG
=09+7NG
=09+7NG
=09+7NG
-23BF1
-24BF1
-2M1
orman
=06+1NW
=06+1NW
=06+2NG
-1M1
-1M2
-2M1
-2M2
=09
=09
=09
=09
=09
=09
KABL
-W1/
-W1/
-W1/
-W1/
snaga (kW)
3
3
3
3
3
0.05
0.05
1.5
16.6
regulacija
snaga (kW)
0.05
0.05
0.55
0.65
regulacija
snaga (kW)
1.2
1.2
-W4/ 01
-W4/ 02
=10
oznaka
+1V1
+1V2
+B
=10
=10
=10
SPOLJNA RASVETA
br element
1 orman spoljne rasvete
=06
=06
=06
KABL
-W1/ 062
-W1/ 063
-W1/ 052
=11
orman
=11+1NX
PPOV
=13
br element
1 motor reduktor
2 opšte instalacije
oznaka
+1V1
=13
PORTIRNICA
-M1
orman
=13+8NG
=13+8NG
KABL
-W1/ 01
regulacija
=13
snaga (kW)
0.37
2.5
2.87
KABL
-W1/ 04
regulacija
=12
snaga (kW)
7.024
7.024
=15
br element
1 opšte instalacije
orman
=15+9NG
SVE UKUPNO :
Oznake :
regulacija
02
03
04
05
VSD
-
406.2
Frekventni regulator
150/ 438
6.
Filtri
Proces preĉišćavanja vode se odvija u 3 filterska polja.
Proces filtracije, grubo reĉeno je podeljen u dve faze i to filtriranje i pranje filtera. Filtriranje je
normalna radna procedura, a pranje se aktivira kada je filter zaprljan.
Sve manipulacije na filterima tokom filtracije i pranja, izvode se zatvaraĉima koji su postavljeni u
cevnoj galeriji filterske stanice. Ukupno je predviĊeno 6 zatvaraĉa po filteru. Svi zatvaraĉi su
predviĊeni na elektro-pneumatski pogon. To podrazumeva pneumatske aktuatore pri ĉemu se
dovoĊenje vazduha upravljanja elektromagnetnim (solenoidnim) ventilima. PredviĊeni su sledeći
zatvaraĉi :
1. Dovod sirove vode
2. Dovod vode za pranje
3. Dovod vazduha za pranje
4. Ventil kanalizacije
5. Odvod ciste vode (regulacioni zatvaraĉ)
6. Odvod prvog filtrata
Za pneumatski pogon zatvaraĉa koristi se servisni vaduh koji obezbeĊuju kompresori visokog
pritiska. PredviĊena su dva kompresora visokog pritiska (radni i rezervni) snage 11kW.
Kompresori visokog pritiska se isporuĉuju zajedno sa ormanom lokalne automatike u kojima se
nalazi sva potrebana oprema za automatski rad kompresora upuštanih kombinacijom zvezdatrougao.
Mogući su sledeći naĉini upravljanja filterskim poljem : (1) ruĉno upravljanje u servisnom radu,
(2) ruĉno upravljanje pomoću PLC-a i (3) automatski rad filtera i filterskog postrojenja uopšte. U
normalnom radu filtersko postrojenje treba da radi u potpunosti automatizovano. To se postiţe
sinhronizacijom rada više programabilnih logiĉkih kontrolera (kontroler filtera sa kontrolerom
pumpne stanice, pri ĉemu je kontroler pumpne stanice master. Komunikacija izmeĊu ovih
kontrolera je realizovana putem Profibus DP mreţe.
Saglasno gore navedenom, predviĊeno je da svako filtersko polje ima svoj lokalni komandni pult
(filter panel) opremljen sa dodeljenim PLC-om i Operatorskim dijalog terminalom (ODT-om).
U filterskoj galeriji predviĊeni su sledeći filterski paneli :
=05+1WF
=05+2WF
=05+3WF
Filter panel 1
Filter panel 2
Filter panel 3
Filter paneli su orjentisani tako da rukovalac moţe da posmatra površinu filtera iza panela kao što
je prikazano na crt. br. E-06 "Filtri. Osnova D-D. Dispozicija elektro opreme".
Filter paneli su opremljeni sa minimumom relejne opreme, signalih svetiljki i izbornih preklopki.
Komandni i signalni napon u panelu je 24VDC, a komanduje se aktuatorima pogonjenim
servisnim vazduhom. Na taj naĉin, ukoliko nestane elektriĉne energije, moguće je da se izvrše
intervencije i da se filtersko polje dovede u stanje mirovanja, a da se pri tome izbegnu bilo kakve
havarijske situacije.
Za napajanje filterskih panela predviĊeni je podrazvod =05+5NG koji je podeljen na dva dela, za
radzod 230V, 50Hz agregatskog napajanja, i deo za razvod 24VDC baterijskog napajanja.
6.8
7. Komandovanje i upravljanje potrošaĉima u objektu
151/ 438
Projektom su predviĊena tri reţima komandovanja i upravljanja postrojenjem :
1. reţim SERVISNOG upravljanja,
2. reţim RUĈNOG upravljanja (preko PLC-a i ODT-a) i
3. reţim AUTOMATSKOG upravljanja.
Servisni rad se izvodi u relejnoj tehnici i najjednostavniji je naĉin upravljanja sa ugraĊenim
zaštitnim funkcijama, bez tehnoloških uslova i blokada. Ruĉno i automatsko komandovanje,
odnosno upravljanje, se realizuje posredstvom PLC-a.
Automatsko upravljanje je osnovni vid upravljanja i primenjuje se u svim situacijama u kojima je
to moguće. Izdavanje komandi je automatski na osnovu softverskih realizovanih procedura, uz
softverski realizovane zaštite i blokade.
Samo u sluĉajevima kada ne radi komunikacija sa KKC-om, prelazi se na ruĉno komandovanje
preko PLC-a ali uz pun nadzor rukovaoca. U tom sluĉaju nadzor i promene parametara i sve
ostale aktivnosti se vrše sa Operatorskog dijalog terminala (Touch screen-a) smeštenog na
vratima (ili poklopcu filter panela) lokalnog upravljaĉkog ormana.
Servisni rad pod punom odgovornošću rukovaoca se primenjuje samo u sluĉajevima puštanja
pogona u rad, probnog rada, remonta ili ukoliko iz nekog drugog razloga nije moguće ruĉno ili
automatko upravljanje.
6.9 8. Zaštita i signalizacija
U komandnim kao i u napojnim kolima primenjene su adekvatne elektriĉne zaštite za svu opremu
upotrebljenu u sistemu, kao i zaštite od rada na suvo za sve motore pumpi i one su sastavni deo
osnovne zaštite elemenata sistema.
Signalizacija stanja pogona i radnih reţima izvedena je kao :
- lokalna :
na lokalnim podrazvodima kao svetlosna (optiĉka) signalizacija
- lokalna :
na pripadajućim ODT-ima
- daljinska : u komandno-kontrolnom centru na monitoru nadzornih raĉunara
6.10 9. Merenja
Namena merne opreme je da omogući kontinualno praćenje parametara u karakteristiĉnim
taĉkama procesa, da omogući uvid u stanje sistema i da vrši zaštitne funkcije.
Merne metode, oprema i tehniĉka rešenja su odabrani tako da udovolje zahtevima procesa i da
obezbede visok nivo pouzdanosti i sigurnosti za postrojenje i ljudstvo koje rukuje njima.
Primenjena instrumentacija je elektronskog tipa.
Diskretna merenja su standardna merenja sa relejnim izlazima za ukljuĉenje/iskljuĉenje i
signalizaciju, dok su kontinualna merenja izvedena sa analognim normalizovanim signalom
4-20mA.
6.11 10.
Sistem za nadzor i upravljanje (SNU) nad kompletnim postrojenjem
10.1. Opšte
PredviĊen je distribuiran sistem nadzora i upravljanja, zasnovan na programabilnim logiĉkim
kontrolerima (PLC-ima) sa centralnim upravljanjem iz komandno-komandnog centra KKC SCADA sistem.
Ova arhitektura garantuje visok nivo pouzdanosti i raspoloţivosti sistema, pošto je savremeni
upravljaĉki sistem distribuiran po razliĉitim delovima PPV "Dubovo". Svaki deo postrojenja
moţe da funkcioniše nezavisno od drugih delova, odnosno kvar na jednom kontroleru ne moţe
prouzrokovati prekid celog procesa.
152/ 438
"Procesna mreţa" je hijerarhijski podeljena u dva nivoa. Na I nivou se nalazi PROFIBUS
komunikaciona mreţe (programabilni kontroleri koji upravljaju radom filterskih polja (iz serije
SIMATIC S7-200) i master kontroler u Masinskoj sali (iz serije SIMATIC S7-300 (CPU 3152DP). Pored ove mreţe, nakon isporuke tehnološke opreme za doziranje, biće formirana još jedna
PROFIBUS mreţa ĉiji će master biti PLC lociran u ormanu upravljanja =06+2NW koji će
"voditi" proces doziranja.
Navedeni master kontroleri i preostali kontroleri u postrojenju će meĊusobno biti umreţeni i
povezani sa SCADA serverom po Industrial Ethernet (100Mb/s) komunikacionom standardu.
Industrijski Ethernet ujedno predstavlja II nivo "procesne mreţe". Ĉvorište Etherneta takoĊe
predstavlja i Operatorski Dijalog Terminal (ODT) tip SIMATIC MP 277 10" Touch (lociran u
Upravljaĉkom ormanu =06+1NW).
PLC taloţnika za mulj se na Ethernet komunikacionu mreţu povezuje multimodnim optiĉkim
kablom 50/125μm, sa 6 vlakana. U tu svrhu predviĊen je jedan par optiĉkih medija konvertora. U
kapacitetu kabla ostavljena je dovoljna rezerva u vlaknima za eventualne buduće potrebe
korisnika (telefonske veze, montaţa IP kamera ...).
Optiĉki kabl je obuhvaćen u okviru sveske 5/1, u delu Spoljna kablovska mreţa.
SCADA sistem (Supervisory Control And Data Acquisition) se sastoji iz :
-
SCADA server u 19" rek izvedbi smešten u ormanu =06+1NY u KKC-u, u Pogonskoj zgradi
dve operatorske stanice (OS-1 i OS-2) za pradenje, kontrolu i nadzor pogona u postrojenju,
opremljene sa dva 19" monitora, tastaturom i mišem
dva dodeljena štampača formata A4 lokalno priključenih na PC-e i jednog štampača formata A3
(sa mrežnom karticom), za izveštaje, grafike i alarme
dva velika ekrana za zidni ekranski prikaz (sinoptika PPV)
opreme za formiranje LAN TCP/IP 100/1000Mbps mreže na nadzornom nivou (Stanični LAN)
Arhitektura sistema za nadzor i upravljanje (SNU) je data u prilogu na crtežu br. E-04.
6.11.1 10.2.
Opis sistema za nadzor i upravljanje
Predviđeno je da postrojenje radi u Sistemu za nadzor i upravljanje koji se sastoji od 3 hijerarhijska nivoa
:
Nivo 1 :
Nivo 2 :
Nivo 3 :
level
Nivo komandno kontrolnog centra (KKC)
Nivo lokalnih programabilnih logiĉkih kontrolera (PLC) - control level
Nivo ureĊaja u pogonu (motori, davaĉi, soft starteri, frekventni pretvaraĉi) - field
U normalnim uslovima, postrojenje de raditi u Nivou 2 (nivo programabilnih logičkih kontrolera).
Celokupan rad postrojenja de biti praden, i kada je neophodno biti daljinski upravljan, sa Nivoa
komandno-kontrolnog centra. U slučaju individualnih testiranja sistema, radova na održavanju opreme ili
popravki, delovi pogona mogu biti ručno upravljani iz Nivoa 3 (nivo uređaja u pogonu).
Nivo uređaja u pogonu (filed level)
Signali koji dolaze sa procesne opreme i raznih instrumenata, kao što su soft starteri, merači protoka,
detektori događaja i alarma i nivometri, se dovode u odgovarajudi PLC. Procesnom opremom (soft
starteri, zatvarači na elektromotorni pogon i dr.) upravlja ili :
PLC u skladu sa unetim softverom, ili
Operater preko lokalnih operatorskih panela sa tasterima (samo za motore u procesu)
Nivo programabilnih logičkih kontrolera (PLC)
153/ 438
Da bi se proces automatski odvijao, u svakom delu tehnološkog procesa preĉišćavanja vode
predviĊeni su programabilni kontroleri, smešteni u adekvatne ormane upravljanja. Svaki PLC
funkcioniše nezavisno od ostalih, koristeći sopstvene programirane instrukcije, informacije
preuzete od ureĊaja direktno povezanih na njega i procesne i statusne informacije primljene sa
magistrale podataka (ili mreţe).
Ovi programabilni kontroleri (PLC) automatski i nezavisno upravljaju svojim delom procesa. Na
ovim PLC-ima operater moţe preuzeti direktnu kontrolu nad delom postrojenja i upravljati njime
nezavisno od ostatka postrojenja. Ova lokalna ruĉna komanda je predviĊena prvenstveno za
testiranje i isprobavanje, i ne koristi se u normalnom radu pogona.
Magistrale za prenos podataka
Mreţa za prenos podataka ("procesna" mreţa) povezuje svaki pojedini PLC sa SCADA serverom
na nadreĊenom nivou, tako da bilo koji podatak primljen iz procesa preko odreĊenog PLC-a
moţe biti prosleĊen svim ostalim PLC-ima ili nadreĊenom serveru lociranom u KKC-u.
"Inteligentni" ureĊaji u pogonu (frekventni regulatori, soft starteri, univerzalni multifunkcionalni
merni instrumenti Diris Ap) će biti povezani sa dodeljenim PLC-ima preko RS-485 mreţe
(PROFIBUS DP).
Nivo Komandno-kontrolnog centra
SCADA server, lociran u komandno-kontrolnom centru u pogonskoj zgradi je istovremeno
povezana sa PLC-ima preko "procesne" mreţe (Industrial Ethernet 100Mb/s) i sa Operatorskim
stanicama preko odvojene brze 1GB mreţe (Ethernet TCP/IP bus) - Staniĉni LAN.
Ovakva konfiguracija spreĉava bilo kakvo preopterećenje na "procesnoj" mreţi, a istovremeno
omogućava deljenje štampaĉa i razmenu fajlova koji sadrţe hronološke liste dogaĊaja sa drugim
PC-ima.
6.11.2 10.3.
Softver SCADA Sistema
Run-time verzija Scada softvera omogudava sledede funkcije :
- grafiĉke prikaze
- komunikacione funkcije
- obrada i upravljanje alarmima
- upravljanje bazom podataka
- tajmer intervala i dogaĊaja
- programabilni brojaĉi
- pozivanje i ĉitanje baze podataka
- funkcija Debugging-a
- generisanje izveštaja
- upravljanje fajlovima
- prenos podataka i programa
- priprema i prikaz trand-funkcija
- obrada baze podataka
Aplikativni softver čini celina međusobno povezanih softverskih modula koji treba da omogude dijalog
između operatora i računara, kao i da obezbede optimalan i pouzdan rad postrojenja u normalnim
uslovima, kao i preuzimanje neophodnih akcija u vanrednim uslovima.
SCADA ekranski prikazi de sadržati :
- opšte prikaze
- prikaze vezane za pojedine procese
154/ 438
- trendove (min. ĉetiri, od kojih se svaki sastoji od 3-5 krivih ili bar dijagrama)
- tabele elekriĉne potrošnje, vreme rada motora, itd.
Prikazi se formiraju u obliku maski sa fiksnim sadržajem i sa delovima koji se osvežavaju trenutnim
podacima dobijenim iz procesa.
U svakom trenutku, biće moguće pozvati i prikazati mimiĉke dijagrame :
- iz opšteg menija
- preko menija tekuće funcije
- pristupom preko "padajućeg" prozora
- direktnim pristupom ukucavajući odgovarajući broj mimĉkog dijagrama
Aplikativni softver omogudava operatoru osvežavanje ili "animaciju" mimičkih dijagrama u realnom
vremenu, kao i uvid u trenutne vrednosti promenljivih u PLC-u.
6.11.3 10.4.
Prava pristupa
Softver omogudava definisanje različitih nivoa korisničkih prava pristupa. Različita prava pristupa de biti
omogudena u skladu sa korisnikovim potrebama koja de omoguditi ili onemoguditi izvršavanje raznih
funkcija, uključujudi : uključenje ili isključenje opreme, promena stanja oprema, reprogramiranje,
modifikovanje programskih parametara ili "set-point"-a, dodavanja, menjanje ili prisanje opreme.
11.
Kablovski razvod
Izbor kablova izvršen je na osnovu strujnog opteredenja uzimajudi u obzir i uslove polaganja, kao i
dozvoljeni pad napona.Napojni kablovi 0.4kV su tipa PP00 naponskog nivoa 600/1000V odgovarajudeg
broja žila i preseka. Komandni, signalni i merni kablovi su tipa PP00, J-Y(St)Y i LiYCY, odgovarajudeg broja
žila i preseka.Kablovi se vode u odgovarajudim kablovskim regalima, vidno po zidu na odstojnim
obumicama i u zaštitnim SAPA cevima.Trase kablova su tako izabrane da je ukrštanje sa ostalim
instalacijama minimalno, a tamo gde ima ukrštanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama treba
postupiti u skladu sa tehničkim uslovima.
6.12 12.
Zaštita motornih potrošaĉa
Od kratkog spoja i preopteredenja motori sa direktnim pokretanjem zaštičeni su zaštitnim motornim
prekidačima. Motori koji se pokredu preko uređaja za mekani start (soft startera) zaštideni su internim
zaštitama samih uređaja kao što su:
 Zaštita od kratkog spoja između faza & između faze i zemlje
 Zaštita od prevelike struje i opteredenja prilikom startovanja
 Zaštita od preopteredenja motora
 Prenaponska i podnaponska zaštita
 Detekcija nestanka napajanja i gubitka faze
Za dopunsku zaštitu motornog izvoda od indirektnog dodira i zemljospojnu zaštitu primenjeni su zaštitni
diferencijani releji sa obuhvatnim transformatorima.
6.13 13.
Zaštita od opasnih napona dodira
Kao sistem zaštite od dodira delova pod naponom primeniće se sistem TT, prema JUS N.B2.730 i
JUS N.B2.741. Kao mera zaštite primenjeni su zaštitni ureĊaji diferencijalne struje (ZUDS).
Primenom ovih ureĊaja pouzdana zaštita od opasnih napona dodira, ostvaruje se ĉak i pri velikim
otporima uzemljivaĉa. Da bi se ostvarila selektivnost u pojedinim delovima instalacije,
primenjeni su ureĊaji sa razliĉitim strujama delovanja i sa zatezanjem reagovanja.
PredviĊena je i dodatna mera izjednaĉavanja potencijala : sva kućišta elektro ormana, kao i sve
druge metalne mase u prostorijama, koje u normalnom pogonu nisu pod naponom, ali u sluĉaju
kvara mogu doći pod napon, spojene su na sabirnicu za izjednaĉenje potencijala.
155/ 438
6.14 14.
Sistem besprekidnog napajanja
PredviĊeno je da se kompletan sistem nadzora i upravljanja napaja preko lokalnih UPS ureĊaji
koji su dimenzionisani da omoguće 15 min.-tno rezervno napajanje opreme u sluĉaju nestanka
mreţnog napona.
U komandno-kontrolnom centru, za napajanje opreme SCADA sistema, predviĊen je UPS snage
3kVA, koji ima autonomiju od 30 min. pri punom opterećenju. Ovaj ureĊaj je smešten u orman
=06+1NY.
6.15 15.
Oznaĉavanje elemenata u šemama
Oznaĉavanje se vrši u skladu sa Jugoslovenskim standardom JUS N.A3.001-008 koji je u
saglasnosti sa standardom MeĊunarodne elektrotehniĉke komisije IEC 60617.
Predmeti označavanja, komponente, oprema, razvodna postrojenja, glavni razvodi, podrazvodi itd.
predstavljeni su na crtežima grafičkim simbolima, čije je značenje dato u prilogu.Oznaka je prikazana na
podesnom mestu blizu grafičkog simbola elementa. Oznake su usklađene sa elementima prikazanim na
različitim crtežima, pojedinim mestima crteža, opisima strujnih šema, i uputstvima na opremi.
Kompletna oznaka komponente je slededeg oblika :
=Postrojenje +Lokacija -Uređaj
Sastoji se od predznaka vrste uređaja i
rednog broja
Sastoji se od predznaka +
jednocifrenog rednog broja ormana u postrojenju,
tipa razvoda (NE, NG, NW, NX,...)
Ukoliko se orman sastoji od više polja,
posle oznake tipa razvoda dodaje se
jednocifreni redni broj polja u ormanu
Sastoji se od predznaka =
i oznake objekta (postrojenja)
Kompletna onaka kabla je slededeg oblika :
=Postrojenje - Wx/nnn
Sastoji se od predznaka -,
slova W, oznake vrste kabla :
(1- 400/230V; 2-230V komandni napon; 3 - 24VDC, 4 - senzori/4-20mA),
znaka / i rednog broja kabla
Sastoji se od predznaka =
i oznake objekta(postrojenja) iz
koga kabl polazi
U ovom projektu korišdene su sledede oznake :
Slovna
Vrsta elementa
oznaka
Primeri
156/ 438
Slovna
oznaka
Vrsta elementa
Primeri
A
Sklopovi (funkcionalne
podsklopovi
B
Uređaji za merenje i indikaciju
C
Kondenzatori
E
Razno
F
Zaštitni elementi
H
Signalni elementi
K
Releji, kontaktori
L
Kalemovi, induktivni elementi
M
Q
Motori
Oprema za merenje, oprema za
ispitivanje
Rasklopni aparati za energetska kola
R
Otpornici
S
Rasklopni aparati u upravljačkim
kolima, kolima nadzora, signalizacije
itd.
Upravljačka sklopka, pritisni taster, izborna
preklopka, granična sklopka
T
Transformatori
Energetski
transformator,
transformator, strujni transformator
U
Pretvarači električnih veličina
Pretvarač napona (V/mA), pretvarač struje
(A/mA), uređaj za mekani start (soft starter)
W
X
Y
Vodovi, talasovodi, antene
Priključci, utikači, priključnice
Električni pokretni mehanički uredjaj
Provodnik, kabl, sabirnica, optički kabla
Utikač i priključnica, utičnica, klema
Elektromagnetni ventil, pneumatski ventil
P
jedinice),
Pojačavač koji koristi diskretne komponente,
štampana ploča, frekventni regulator, PLC
Transmiter pritiska, Merenje nivoa, Merenje
protoka, fotoelektrični element
Element za osvetljenje, elementi za zagrevanje,
elementi koji nisu specificirani u ovoj tabeli
Topljivi osigurač, automatski osigurač, odvodnik
prenapona
Optički i zvučni indikatori, signalna sijalica
Pomodno rele, kontaktor, vremensko rele sa
kašnjenjem, sve stop rele
Induktivni kalem, prigušnica, redne i paralelne
reaktanse
Pokazni merni uredjaji i brojila, ampermetar,
brojač časova rada, voltmetar
Prekidač, rastavljač
Promenljivi otpornik, potenciometar, otpornik,
šant, termistor
naponski
Projekat je radjen u svemu prema važedim SRPS propisima i standardima za ovu vrstu instalacija.
IV
PNEUMATIKA
1.PNEUMATIKA, UPRAVLJANJE, REGULACIJA
1.
TEHNIČKI OPIS SISTEMA
Sistem za upravljanje pneumatskim izvršnim organima je deo kompleksnog elektro-pneumatskog
regulacionog i upravljačkog sistema filterskih polja.
Sastoji se od:
157/ 438
-
Kompresorskih agregata,
pripreme komprimovanog vazduha za upravljačku i merno-regulacione opremu,
razvoda komprimovanog vazduha u okviru kompresorske stanice i u cevnoj galeriji,
elektro-pneumatskoog sistema za upravljanje, regulaciju i signalizaciju položaja zatvarača u onoff i regulaciom režimu.
Kompresorska stanica pored smeštaja kompresora i rezervoara dovoljne koliĉine komprimovanog
vazduha, treba obezbediti:
-Pripremu komprimovanog vazduha,
- Primarni razvod komprimovanog vazduha sa potrebnom armaturom i centralnom regulacionom
grupom.
U okviru kompresorske stanice treba obezbediti odvod kondezata, pravilnu klimatizaciju i
potrebne sanitarno tehniĉke uslove.
Kompresori koji su predviĊeni ovim projektom sadrţe: ulazni filter vazduha, zvezda trougao
startnu opremu, relej za zaštitu od preopterećenja i drugu opremu prdviĊenu za savremene
kompresore (dato u prilogu za Gardner Denver kompresore). PredviĊena su dva kompresora od
kojih je jedan uvek rezervni.
Pripremna vazduha se sastoji od pred- filtra, friţiderskog sušaća i naknadnog mikro filtra. Svi ovi
elementi su povezani cevovodom i odvojeni armaturom.
Primarni razvod komprimovanog vazduha sadrţi pored cevovoda primarnog razvoda koji spaja
elemente kompresorske stanice i elementa pripremne grupe i potrebnu armaturu- ventile kao i
centralnu regulacionu grupu. Kompresori , filteri, sušaĉ i regulaciona grupa treba tako da su
povezani tako da je moguće snabdevanje vazduhom i pored intervencije na pojedinim
elementima preko “ by pass“ grupa.
Razvod komprimovanog vazduha od kompresorske stanice (centralne regulacione grupe) do
upravljaĉkih ormana u cevnoj galeriji obezbeĊuje se cevovodom tako da svako filtersko polje ima
svoj ventil i pripremnu grupu. Cev razvoda treba da ima nagib ka zadnjem filtru od nekoliko
procenata kako bi bilo moguće izdvajati kondezat. TakoĊe,upravljaĉki ormani treba da su
smešteni iznad ovog cevovoda kako bi se eventualni kondezat zadrţavao u razvodu i drenirao na
kraju istog.
Sistem za upravljanje, regulaciju i signalizaciju položaja zatvarača obavlja dve osnovne funkcije:
a) regulaciju nivoa vode u filterskim poljima
b) upravljanje pneumatskim aktuatorima izvršnih organa -leptirasti zatvarači.
Pored svakog filter polja se nalazi elektro orman ili pult u koji je smešten PLC (programabilni
lokalni kontroler). PLC je povezan sa svim el-pneumatskim razvodnicima na filter polju na
kojem je smešten, kao i sa svim indikatorima krajnjih poloţaja aktuatora. PLC je takoĊe povezan
i sa ultrazvuĉnom sondom (ili odgovarajućom elektro sondom) za merenje nivoa kao i sa elektro
pneumatskim pozicionerom na aktuatoru zatvaraĉa za ĉistu vodu. Sa jedne strane PLC prima
informaciju o trenutnom poloţaju zatvaraĉa a sa druge mu daje upravljaĉki signal za zadavanje
poloţaja leptirastog zatvaraĉa radi regulacije nivoa vode u filtru.
Regulacioni sistem omogućuje automatsku regulaciju protoka ĉiste vode na zatvaraĉu za odvod
iz filterskog polja, a u funkciji od nivoa vode u polju. Indikacija zaprljanosti filterskog polja je u
funkciji otvorenosti leptirastog zatvaraĉa. Potrebno je obezbediti i ruĉno podešavanje poloţaja
zatvaraĉa za ĉistu vodu lokalno blizu izvršnih organa a bilo poţeljno i centralno iz komandne
sobe.
Merenja nivoa vode u filterskom polju, obrada signala izmerene veliĉine, uporeĊivanje iste sa
zadatom vrednošću, kao i upravljanje pneumatskim regulacionim pogonom vrši se elektro –
pneumatskim pomoću PLC a i pozicionera. Upravljanje pneumatskim pogonima na on-off
158/ 438
zatvaraĉima takoĊe se vrši elektro pneumatskim komadama sa lokalnog terminala ruĉnog
upravljanja (FED).
Signalizacija krajnjih poloţaja leptirastih zatvaraĉa izveden je elektriĉnim signalima i
indikatorima koji se montiraju na pogonima leptirastih zatvaraĉa.
Uz pomoć SCADA aplikacije (smeštene u komandnoj sobi) operater koji upravlja radom filter
polja ima mogućnost, da pored nadzora svih parametara od znaĉaja za rad filterskih polja i
upravlja radom istih.
Sve informacije unutar sistema se razmenjuju putem ETHERNET/ PROFIBUS mreţe. Svi PLC
ureĊaji su povezani su sa PC na kojem se nalazi i SCADA aplikacija.
Na ovaj naĉin je moguće i proširenje monitoring i kontrolnog sistema osim filtracije vode i na
druge elemente kao što su pumpe, duvaljke, kompresori, hemiska priprema dovod sirove vode na
postrojenje i odvod ĉiste vode ka potrošaĉima.
6.15.1.1.1 Izbor radnog medijuma za regulaciono-upravljačku opremu
Za obezbeđenje funkcije upravljanja izvšnim organima, filterske instalacije mogu prema
tehničkim mogudnostima biti korišdeni različiti medijumi. Za pogon zatvarača može se koristiti
komprimovani vazduh, ulje pod pritiskom ili električna energija. Analize su pokazale da se u
novosagrađenim postrojenjima u našoj zemlji, Evropi i vanevropskim zemljama, uglavnom ugrađuje
pneumatska aktuatorska oprema za pogon leptirastih zavarača. Ovo se opravdava slededim razlozima:
primena pneumatske opreme ima velike prednosti iz sanitarno-hemijskih razloga koji u
savremenim postrojenjima predstavljaju primarni faktor;
rad pneumatske inastalacije nije ograniĉen vekom trajanja radnog medijuma jer se vazduh
u toku rada uzima i vraća u atmosferu;
radni pritisak komprimovanog vazduha kreće se 2-7 bar, što omogućuje upotrebu
leptirastih zatvaraĉa koji su prostiji po konstrukciji od klasiĉnih ventila i sigurniji u radu;
neosetljivost na spoljne uticaje (opterećenje, elektromagnetana zraĉenja, vlaţna korodivna
sredina i zagaĊenja);
bezbednost pri radu, bez potrebe za primenom posebnih zaštitnih mera;
pneumatske komande mogu se prenositi na daljini do 300 m.
Zbog ovakvih i sličnih prednosti usvaja se komprimovani vazduh kao radni medijum za regulaciju i
otvaranje i zatvaranje leptirastih zatvarača. Kako se rad postrojenja za prečišdavanje odvija neprekidno,
adekvatnim projektovanjem i izvedbom izvora komprimovanog vazduha obezbeđuje se da u svakom
trenutku postoji odgovarajuda količina vazduha potrebna za obezbeđenje svih funkcija. Izvor
komprimovanog vazduha (kompresori), putem razvodne mreže, obezbeđuje dovoljnu količinu
komprimovanog vazduha određenog kvaliteta i pritiska na svim potrebnim mestima u postrojenjima.
Pojedini delovi mreže mogu se potpuno isključiti (vazduh za neko filtersko polje ). Ovim se
omoguduje nesmetan rad pojedinih delova postrojenja.
6.15.1.1.2 Leptirasti zatvarači i pneumatski aktuatori
Sirova voda koja dolazi u filtarsko polje nosi sa sobom flokule i neĉistoće koje se nisu izdvojile u
taloţniku. Voda prolazi kroz filterski sloj peska, bistri se, a pesak se vremenom zaprljava.
Vremenom, izmeĊu dva pranja, zaprljanost filtera raste, propusna moć peska opada i nivo vode
poĉinje da raste. Da bi se izbeglo prelivanje vode iz filtera leptirast ventil za ĉistu vodu se otvara i
odrţava nivo u zadatim granicama.
Regulator (PLC) na osnovu poreĊenja greške zadatog i stvarnog nivoa šalje upravljaĉki elektriĉni
signal u elektro pneumatski pozicioner. Pozicioner u zavisnosti od primenjenog signala reguliše
159/ 438
koliĉinu komprimovanog vazduha u komorama pneumatskog pogona zatvaraĉa za ĉistu vodu.
Pneumatski pogon okreće leptirasti zatvaraĉ od 0-90 stepeni.
I ostali zatvaraĉi koji imaju dva poloţaja (on off) takoĊe su leptirasti a kao pogon koriste
pneumatske aktuatore.
Leptirasti zatvaraĉi su tipa KEYSTONE. U sluĉaju regulacije koriste se za podešavanje protoka
u cevima. Disk zatvaraĉa je pozicioniran u centru cevi. Disk ima vratilo koje je povezano sa
aktuatorom (prolazi kroz osu diska). Disk se moţe okrenuti za ĉetvrtinu kruga odnosno 900 i za
sluĉaj regulacije moţe zauzeti meĊupoloţaje. U prilogu su dati izgledi kompletnog zatvaraĉa sa
dimenzijama za razliĉite NO (nazivne otvore). TakoĊe su dati, za razliĉite diferencijalne pritiske
u cevovodu ispred i iza zatvaraĉa, potrebni momenti za njihovo pokretanje- otvaranje.
Pravilna montaţa zatvaraĉa je vaţna jer se u suprotnom moţe defermisati zaptivka zatvaraĉa. U
prilogu je data ispravna i neispravna ugradnja. Leptirasti zatvaraĉ se montira izmeĊu jedne
pokretne demontaţne i jedne nepokretne prirubnice. Pokretno demontaţna prirubnica postavlja se
sa strane koja treba da dozvoli mala aksijalna pomeranja kako bi se omoguĉilo pravilna montaţa i
demontaţa leptir zatvaraĉa. Ispred luka, na primer, nije potrebno postaviti pokretno demontaţnu
prirubnicu.
Prilikom stezanja zatvarača između prirubnica treba obratiti pažnju da se manžetna (zaptivka) ne
svuče sa kudišta zatvarača. Iz istog razloga se preporučuje da leptir-disk ne bude u svom krajnjem
zatvorenom položaju prilikom njegove montaže. Položaj leptira u zatvaraču spremnom za montažu treba
da bude takav da je leptir pritvoren ali tek toliko da ne strči izvan kudišta zatvarača. Stezanje zavrtnjima
se sme izvršiti tek posle potpunog otvaranja leptira.
Karakteristike leptirastih zatvarača:
- nominalni pritisak za izbor zatvarača (medijum- voda) 10 bar
- elementi zaptivanja NBR (-23 do +82 0C)
- sa flanšom za montašu aktuatora
- materijal kučišta GGG 50 (preporuka)
- disk centralni sa simetričnim kretanjem materijal 1.4408 (preporuka)
- osovina kroz osu diska, materijal 1.4021 (preporuka)
Momente za otvaranja zatvaraĉa daje i garantuje isporuĉioc za montiran zatvaraĉ (na primer, za
leptiraste zatvaraĉe koje isporuĉuje Festo ovi momenti su NO 200 ; 109 Nm NO 250 ; 145 Nm).
Servisiranje i odrţavanje leptirastih zatvaraĉa je minimalno za pogonske uslove na
vodovodima i posle dugog perioda rada je potrebno demontirati zatvaraĉ i promeniti neke od
delova (manţetna pre svega ili zavrtnje koji vezuju disk sa vratilom i sliĉno).
Protoĉna karakteristika ovih zatvaraĉa je linearna za otvorenost 20 do 700 što odgovara protoku
od 5 do 90%.
Pneumatski pogoni sluţe za pokretanje diska leptirastog zatvaraĉa i spregnuti predstavljaju
izvršni organ filterskog polja.
Osnovne karakteristike pneumatskih sistema kao pogona leptirastih zatvaraĉa ogledaju se u
sledećem:
Sigurnost pneumatskih pogona, kako u sluĉaju zatvaranja-otvaranja, tako i neprekidne
regulacijske funkcije zatvaraĉa. Ova sigurnost ogleda se u brzom i pouzdanom zauzimanju
poloţaja zatvaraĉa.
Mogućnost daljinskog upravljanja i automatizacije sloţenih procesa rada.
Intezivnom razvoju automatizacije posebno doprinosi sprega sa elektronskim ureĊajem stalnog ili
programabilnog karaktera rada koji su izlaznim karakteristikama već prilagoĊeni pneumatskim
elektromagnetnim razvodnicima.
160/ 438
Moguća jednostavna nadgradnja nizom ureĊaja i instrumenata koji dopunjuju ili ukazuju
na rad sistema (pozicionirani, signalni ureĊaji, meraĉi sistema i momenta-preko standardnog
merenja pritiska, davaĉi hoda ili ugla, i sl.).
ObezbeĊenje ţeljene funkcije zatvaraĉa za sluĉaj nestanka komprimovanog vazduha
(primena izvršnih pneumatskih organa sa povratnom oprugom, sa mogućnošću korišćenja
akumulisanog komprimovanog vazduha, ruĉne pneumatske pumpe ili dr.).
Dug vek eksploatacije uz praktiĉno minimalno odrţavnje i mala ulaganja materijalnih
sredstava.
Pneumatski pogon sa osnovnim konstruktivnim karakteristikama u pogledu izbora materijala daje
dobre rezultate pri radu u uslovima slabijeg podmazivanja ili u uslovima kada nema mogućnosti
upotreba mazivnog sredstva preko zauljenog komprimovanog vazduha (samo-podmazivanje).
Izgled kompletnog leptirastog zatvaraĉa sa pneumatskim aktuatorom za Tyco Keystone ventile
dat je u prilogu. TakoĊe su u prilogu dati potrebni momenti kao i momenti pojedinih elektro i
pneumatskih aktuatora dvostranih i sa oprugom.
TakoĊe u prilogu su dati i aktuatori firme Festo (FESTO DAPS) i Prve Petoletke iz Trstenika.
Radni medijum pneumatskih pogona je komprimovan vazduh osloboĊen od mehaniĉkih
neĉistoća i vlage. Radni pritisak je od 5 do 6 bara. Radna temperatura je od -20°C do 80°C. Ugao
zakretanja je 90°±1,5°.
Vrednost obrtnog momenta su teorijske, te za konkretnu primenu treba raĉunatisa stvarnim
vrednostima. Merenja su potvrdila srazmernost gubitaka momenta ukupnom stepenu iskorišćenja.
M=η1 x η2 x Mt
M=(0.85 do 0.92) Mt
M - stvarna vrednost momenta
Mt - teoretska vrednost momenta
η1 - stepen iskorišćenja sile komprimovanog vazduha (η1=0.92 do 0.96)
Ova vrednost zavisi od radnog pritiska, stanja kliznih zaptivnih površina, brzine klizanja.
η2- stepen iskorišćenja zupĉastog para (η2=0.93 do 0.96)
Pri izboru aktuatora treba imati u vidu potreban obrtni momenat aktuatora obzirom na traţeni
momenat od strane leptirastog zatvaraĉa i stepen iskorišćenja.
U sledećoj tabeli dati su preporuĉeni podaci o pneumatskim aktuatorima- pogonima za
definisane leptiraste zatvaraĉa na filterskom postrojenju.
Funkcija
zatvarača
Oznaka
Odvod vode za
pranje
Dovod vode za
pranje
Dovod
vode
sirove
Odvod
filtrirane vode
Dovod vazduha
za pranje
Prvi filtrat
K
DN/
NO prečnik
zatvarača
pneumatskog
pogona
DN 250
 125 x 900
Broj
polju
W
DN 250
 125 x 900
1
S
DN 250
 125 x 900
1
Č
DN 200
 125 x 900
1
V
DN 150
 90 x 900
1
PF
DN 200
 125 x 900
1
1
po Režim rada
uključene
/isključeno
uključene
/isključeno
uključene
/isključeno
Regulacija
uključene
/isključeno
uključene
/isključeno
Potrašnja
Vazduha Nl/
hodu
8.09
8.09
8.09
8.09
2.79
8.09
161/ 438
Napomena:Isporućioc pneumatskih aktuatora garantuje funkciju odnosno manipulaciju
ISPORUĈENIM leptirastim zatvaraĉima.
Traţene karakteristike pogona za aktuatore:
- dvostrano aktivirani
- prikljuĉci G 1/8 (1/4)
- nominalni pritisak 5, 6 bar
- operacioni pritisak 1- 8.4 bar
- temperatura -20 do +80
- moment otvaranja 30% veci od momenta koji zahteva zatvaraĉ
- ugao otvaranja 900
- vazduh suv zauljen ili nezauljen (prema upustvu isporuĉioca)
-potrošnja max 8.09 l/ciklusu
- otpor od korozije CRC 3 (Festo standard)
Svaki pogon treba da ima signalizaciju poloţaja (na primer DAPZ FESTO).
Karakteristike ovih signalnih ureĊaja:
- induktivni ( ili sa mikroprekidaĉima)
- napajanje 25 VDC
- kvadratnog ili okruglog oblika
- interfejes-nosaĉi DVI/VDE 3845
- promenljivi prekidaĉi
- kuĉište IP65
- otpor od korozije CRC 2 (Festo standard)
- izmenljivi prekidaĉi unutar kutija
Ukupna količina potrebnog komprimovanog vazduha
Ukupna količina dobija se sabiranjem prethodnih količina za otvaranje i zatvaranje kao i za rad
regulacionog dela odnosno pozicionera dvostrukog dejstva:
Q = QV+QR
Q=1.41+9 = 10.41 Nm3/h = 173.5 Nl/min
Izbor kompresora i elemenata za pripremu vazduha
Obzirom na potreban kapacitet i pritisak bira se vijačni kompresor snage 11 KW model ESE 11-10
GARDNER DENVER.
Ugrađen je patentiran Elektronikon sistem koji mikroprocesorski neprekidno i tačno prati prati
rad kompresora i automatski reguliše najekonomičniji režim rada.
U okviru ove klase bira se za 50 Hz kompresor, karakteristika:
- kapaciteta 26.1 l/s = 1.45 m3/min ( prema ISO 1217 ed.3 Anex -1996 C )
- snage 11 KW
- izlazni maksimalni radni pritisak 10 bar
- normalni radni pritisak 9 bara
- minimalni radni pritisak 8 bara
- transmisija kaišem
- dozvoljena temperatura okoline +2 do +400C
- nadmorska visina do 1000 m
- vazduh za hlaĊenje kompresora 0.8 m3/s
- motor F- IP55
- broj obrtaja 3000 o/min
- voltaţa (V)/osiguraĉi(A)/struja(A) 400/32/0.5
162/ 438
- koliĉina ulja 5 l (3 mg/m3 sadrţaj ulja)
- buka 74 Dba
- teţina 186 kg
- dimenzije 700x765x1050
- koliĉina ulja 6 l
-leţajevi SKF
-sadrţaj ulja u vazduhu manje od mg/m3
-klasa zaštite motora IP55
- klasa izolacije motora F
-starter zvezda trougao ugraĊen
Integrisan je digitalni kontroler za upravljanjenje radom automatski reguliše rad kompresora pri
punom opterećenju i praznom hodu motora, kao i start stop.
Potrebno je na postrojenju imati ovakva dva kompresora (jedan je uvek rezervni).
Komprimovani vazduh prvo dolazi do rezervoara a odatle preko odgovarajućih filtera do
friţiderskog-rashladnog sušaća (friţiderski sušać alternativno moţe biti u okviru kompresora).
Friţiderski sušać ima osnovne karakteristike: kapacitet 1.8 m3/min, snage 0.49 kW, pad pritiska
0.07 bara.
Ispred i iza friţiderskog sušaća komprimovani vazduh ide kroz odgovarajuće filtre da bi se
zadovoljio potreban kvalitet vazduha u instalaciju za upravljanje i regulaciju radom filtera.
Sušać kao i filteri treba da budu obezbeĊeni „by pass“ grupama za sluĉaj zamene ili
inervencije.
NAPOMENA Moguĉ je izbor i drugih proizvoĊaĉa ove opreme (Atlas Copco i drugi) sliĉnih
karakteristika.
Učestanost uključivanje radnog kompresora
Podešeni radni pritisak p max =8 bar (iskljudenje kompresora) ;p min =6 bar (ukljudenje
kompresora),
- Zapremina rezervoarskog prostora komprimovanog vazduha Vv=1000 l
Vreme za koje pritisak opadne sa max na min vrednost pritiska je:
t = Vv (p max-p min)/(Q p) = 1000 x (8-6)/ 173.5 x 1= 11.5 min
Obzirom da se pri proračunu išlo na veču vrednost potrebne količine vazduha, ovo vreme mirovanja
kompresora je vede.
1.2. PRIPREMA VAZDUHA I PNEUMATSKA INSTALACIJA
Svaki rezervoar kompresora ima svoj zatvaraĉ vazduha na izlazu kojim se moţe ukljuĉiti na
zajedniĉki razvod. Dok kod kompresora vaţi da jedan bude uvek rezervni kod njihovih
rezervoara vaţi da uvek treba da formiraju zajedniĉki rezervoarski prostor. Na dnu svakog
rezervoara ispušta se kondenzant.
Mogu se smestiti oba kompresorska agregata na zajedniĉki dovoljno veliki rezeroar (što veĉi
rezervoar smanjuje uĉestanost ukljuĉivanja).
Oprema za pripremu vazduha koju treba ugraditi u instalaciju posle rezervoara za vazduh a u
okviru kompresorske stanice je:
1. Predfilter ZANDER G9 ZP sa automatskim odvajačem kondezata (sa diferencijalnim manometrom
koji meri zaprljanost) treba ugraditi između rezervoarskog prostora i frižidreskog sušača. Ovaj
filter nazivne veličine G 3/4 cola. Kapacitet ovog filtra je 3 m3 /min (svedeno na 1 bar 200C a
mereno za 7 bara radnog pritiska).
-maksimalni pritisak 16 bara
163/ 438
- minimalni pritisak 3 bara
- dimenzije fi 130 x325
- odstranjivanje ĉvrste ĉestice u kaoi ulja i vode najviše do 1 μm
- odstranjivanje uljne pare najviše do 0.5 mg/m3
- teţina 3.8 kg
- konekcija G 3/4”
2.
Između filtera ugrađuje se frižiderski-rashladni sušač vazduha proizvodnje ZANDER. Frižiderski
sušač AS-K 108 ima sledeče karakteristike :
-kapacitet (pri p=7 bara , t ambijenta =250 C, tkom=350 C 1.8 m3/min
-maksimalno pritisak 16 bar
-minimalni pritisak 3 bar
-taĉka rose +30 C
-snaga 0.49 KW
-dimenzije 225x520x565 mm
-teţina 27 kg
- konekcija G 3/4”
3. Naknadni Pred filter ZANDER G9XP sa automatskim odvajačem kondezata (takođe sa
diferencijalnim manometrom koji meri zaprljanost). I ovaj filter je nazivne veličine G3/4 cola i
ima iste dimenzije i kapacitet kao predfilter. Ugrađuje se iza sušača a ispred centralne
regulacione grupe.
-maksimalni pritisak 16 bara
- minimalni pritisak 3 bara
- dimenzije fi 130 x325
- odstranjivanje ĉvrste ĉestice u kaoi ulja i vode najviše do 0.01 μm
- odstranjivanje uljne pare najviše do 0.01 mg/m3
- teţina 3.8 kg
- konekcija G 3/4”
Za oba filtera obezbediti prostor od minimum 150mm ispod njih za zamenu uloţaka.
TakoĊe treba filtere i sušaĉ obezbediti sa elementima za nezavisnu demontaţu i montaţu bez
seĉenja cevovoda (holenderi G3/4 cola po dva za svaku komponentu ispred i iza).
Svi izlazni elementi za ispuštanje kondenzata na rezervoarima, filterima i sušaĉu treba spojiti
plastiĉnim cevima i takav kndezat bezbedno odvesti u sabirni rezervoar kondezata po propisima.
Na primarnom cevovodu komprimovanog vazduha, posle sušaĉa i filtera, a u okviru mašinske
prostorije, treba ugraditi i reducir pritiska sa filterom ¾ cola FESTO LFR-3/4 sa svojom bajpas
grupom što predstavlja centralnu regulacionu grupu. Na ovaj naĉin je moguće podesiti pritisak za
sekundarni razvod vazduha koji se vodi ka upravljaĉkim ormanima za filterska polja. Reducir
grupa ima karakteristike:
Regulator pritiska FESTO LFR/ LFRS D serija (metalno kuĉište) G3/4”
-protok 6.800 l/min (razlika pritiska 1 bar p1=10 bar p2=6 bar) Maxi izvedba
- regulacioni opseg do 10 bar(12)
- automatsko dreniranje
- sa indikacijom pritiska
- temperatura -10 do +600 C
Razvod vazduha se obezbeĊuje cevovodom od G 3/4" u okviru kompresorske prostorije i cevne
galerije.
Odvajanje za napajanje elektro pneumatskih ormana po filterskim poljima vrši se
cevovodom od G1/2 (1/2 cola) pripremnim grupama karakteristika:
164/ 438
Pripremna grupa je FESTO FRC/FRCS, D serija (metalno kuĉište) ½“ (G ½)
-protok 2.600 l/min (razlika pritiska 1 bar p1=10 bar p2=6 bar) Midi izvedba.
- regulacioni opseg do 7 bar
- automatsko dreniranje
- sa indikacijom pritiska
- temperatura -10 do +600 C
Svaki kompresor ima svoj loptasti zatvaraĉ na izlazu kojim se moţe ukljuĉiti na razvod (jedan
kompresor uvek je jedan rezervni).
Rezervoar treba da ima zatvaraĉe kao i by pass grupu za sluĉaj intervencije na njemu. Na dnu
rezervoara ispušta se kondenzat.
Filtri (pred fiter i mikro filter) takoĊe treba da imaju mogućnost zamene isvoju by pass grupu.
Primarni cevni razvod (razvod vazduha u okviru kompresorske sobe) treba voditi na koti iznad
kompresora i elemenata pripreme vazduha kako bi kondezat imao tendenciju slivanja ka
rezervoarima iz kojih se moţe izdvojiti.
Svako odvajanje sekundarnog razvoda vazduha (razvod u okviru cevne galerije) ka pojedinim
filterskim poljima treba da ima svoj zatvaraĉ i pripremnu grupu (filter sa regulatorom i zauljivaĉ
G 1/2 cola). Potrebno je voditi raĉuna da se u zauljivaĉ sipa specijalno ulje niskog viskozitetaretko a prema upustvu isporućioca opreme aktuatora , elektro pneumatskih razvodnika i elektro
pneumatskih pozicionera. Pripremna grupa treba da ima svoj manometar radi kontrole pritiska.
Ukoliko nije potrebno zauljivanje isporuĉene opreme, ne sipati ulje u zauljivaĉ.
Ormani sa upravljaĉkom opremom treba da su smešteni iznad sekundarnog razvoda kako bi
eventualni kondezat ostao u razvodu. Ovo se moţe ostvariti i vertikalnim odvajanjem
sekundarnog razvoda na više. Razvod vazduha u okviru cevne galerije treba da ima nagib- pad
od nekoliko procenata ka zadnjem filtru kako bi se na kraju razvoda mogao izdvijiti- izdrenirati
kondezat.
Dalja veza do samih ormana, od pripremne grupe sekundarnog razvoda G1/2” do ormana u
kojima se nalaze elektro pneumatski razvodnici ili ventilskih ostrva, ostvaruju se poliamidnim
cevima. Ovakvim cevima se vrši i napajanje elektro pneumatskih pozicionera ( maksimalni
pritisak ne sme da preĊe 6 bara).
Ventilsko ostrvo (elektro pneumatski razvodnici) imaju napajanje G 1/4”. Elektro pneumatski
pozicioner ima takaoĊe napajanje od G 1/4”.
1.3.
UPRAVLJANJE I REGULACIJA
UPRAVLJANJE ZATVARAČIMA
Arhitektura sistema upravljanja jednog filterskog polja data je na slici u prilogu. Preko lokalnog
terminala ruĉnog upravljanja (FED) moţe se kontrolisati rad, preko PLC kontrolera (FEC), svih
zatvaraĉa na filterskom polju.
PredviĊa se jedan terminal ruĉnog upravljanja za jedno filtersko polje. Terminal treba da stoji u
filterskoj galeriji tako da je dostupan rukovaocu pri obilasku pešĉanih filtera. Preko lokalnog
terminala ruĉnog upravljanja mogu da se prate i druga stanja (poloţaj zatvaraĉa i drugi parametri
rada).
U konkretnoj realizaciji moguće je da se kontroler PLC (FEC) integriše sa ventilskim ostrvom
tako da formira CPX terminale.
PLC tipa FESTO FEC 660 (dato u prilogu)ima sledeće karakteristike:
- 32 digitalna ulaza
- 16 digitalna izlaza
- 3 analogna ulaza
165/ 438
- 1 analogni izlaz
- 2 seriska porta
- 1 eternet port
Moguĉe je, na primer, koristiti
PLC SIEMENS SIMATIC S7-200 sa kompaktnom
procesorskom jedinicom CPU 226 COMPACT UNIT sa:
- 40 digitalnih ulaza
- 16 digitalnih izlaza
- 4 analogna ulaza
- 1 analognii zlaz
- PROFIBAUS port
CPX terminal predstavlja prostu i fleksibilnu vezu spoj pneumatike i elektronskog upravljanja za
formiranje automatskog sistema. Ovim terminalom se postiže optimalna sinteza elektro i pneumatskog
dela. Daje se mogudnost izbora ventilskog dela (broj, vrsta i nazivna veličina razvodnika). Jedan terminal
je dovoljan za dva filterska polja. Zbog nezavisnog rada predviđeno je da za svaki filter ima svoj CPX
terminal, ukupno 3 ovakvih terminala. CPX terminal sadrži ventilsko ostrvo Typ 10 CPV sa 6 elektro
pneumatskih razvodnika CPV14 za pet zatvarača (1 razvodnik je u rezervi). U okviru CPX terminala se
smeštaju ventilska ostrva sa Razvodnici su 5/2.
Napomena : CPX je alternativa za PLC.
Preko ETHERNET mreţe i fildbus-a povezan je PLC ili CPX sa terminalom ruĉnog upravljanja
FED. kao i sistemom za centralno praćenje SCADA sa radnom stanicom. Na kontroler PLC ili
elektronski deo CPX terminala dovode se i analogni signali od sonde nivoa za svaki filter, a
odvode se analogni izlazi za elektro pneumatski pozicioner koji se nalazi na zatvaraĉu za ĉistu
vodu.
Elektronski modul (za sluĉaj CPX terminala-dato u prilogu) za analogne ulaze i izlaze sadrţi 2
analogna ulaza (0-10V DC, 0-20 mA, 4-20 mA) i dva analogna izlaza 0-10V DC, 0-20 mA, 4-20
mA).
Ventilski terminali – ostrva mogu biti nezavisno spojena elektronski sa PLC i terminalom za
ruĉno upravljanje. Ventilski terminali su Typ 10 CPV10 sa 6 elektro pneumatska monostabolna
razvodnika 5/2 CPV 14. Bira se varijanta širine 14 mm razvodnika (moguĉ je izbor 10,14 ili 18
mm):
-Protok do 800 l/min
- broj monoistabilnih razvodnika u terminalu 6 kom (jedan rezervni)
- nazivna veliĉina 6 mm
- Napajanje 24 V DC
- temperatura -5 do 500 C,
- radni pritisak 3 do 8 bar,
- snaga 0.9 W po razvodniku,
- šitina razvodnika 14 mm,
- vreme aktiviranja 25 ms,
- vreme iskljuĉenja 35 ms,
- zajedniĉko napajanje G1/4 i odvazdušenje,
- radni vodovi G 1/8”
- potrebna filtracija -priprema vazduha 40 µm
- elektriĉne veza na vrhu,
- radni prikljuĉci (pneumatika) na dnu,
- moduli PROFIBUS a za SIEMENS i FESTO,
- prikljuĉci za pneumatiku QS za creva 6/4,
166/ 438
Znaĉi postoji mogićnost rešenja PLC i elektro pneumatskih razvodnika (ventilskih ostrva) ili
CPX terminala u okviru kojih su smeštana elektro pneumatski razvodnici (ventilska ostrva).
TakoĊe postoji mogućnost spajanja terminala za ruĉni rad (FED) I PLC a u jedan orman koji bi
bio montiran u prostoru pešĉane galerije iznad cevne galerije. Poţeljno je da elektro pneumatski
razvodnici budu što bliţe pneumatskih aktuatorima leptirastih zatvaraĉa u cevnoj galeriji.
Za sluĉaj CPX terminala (objedinjen PLC sa elektro pneumatskim razvodnicima ) isti treba da se
smesti u plastiĉni orman koji se moze postaviti I na zidu cevne galerije. Orman treba da je
dimenzija 600x400x200 sa odgovarajućim uvodnicima i pregradnim prikljuĉcima. Orman treba
da je u klasi IP65 da se zakljuĉava i da ima providna vrata.
Od pneumatike u orman ulazi napajanje iz pripremne grupe sa regulatorom G1/2 cola.
Pneumatski izlazi iz ormana su po dva voda za svaki zatvaraĉ (10 ukupno).
Mogudi pneumatski aktuatori su dati u prilogu sa priključcima G1/4 ili G1/8 :
- FESTO tip DAPS (dvostrukog dejstva) (dato u prilogu) ,
- PPTrstenik serije 234-210 sa odgovarajudim priključcima za plastična creva
prilogu),
- Tyco Keystone (dato u prilogu).
6/4mm (dato u
Predvideti mogućnost prigušenja preko prikljuĉaka ili posebno preko prigušnica za svaki dovod i
odvod u pneumatski aktuator ĉime se omoguĉava promena brzine otvaranja i zatvaranja.
Prekidaĉi krajnjih poloţaja koji se montiraju na pneumatske aktuatore (za sve zatvaraĉe osim za
ĉistu vodu) mogu da budu FESTO sa elektriĉnim mikroprekidaĉima tipa DAPZT varijanta AR ili
odgovarajuĉi renomiranih proizvoĊaća. Elektriĉno se povezuju sa PLC ovima ili CPX
terminalima.
1.4. REGULACIJA ZATVARAČA ZA ČISTU VODU
Na pneumatskom aktuatoru zatvaraĉu za ĉistu vodu montira se elektro pneumatski
pozicioner GEMUE EPOS 1435 dvostrukog dejstva (dato u prilogu).
Alternativno regulacija se ostvaruje preko elekto-pneumatskog pozicionera FOXBOROECKARDT SRD 991 (SRD 992) koji se montira na pneumatski aktuator za rotaciono kretanje
leptirastog zatvaraĉa tipa KYSTONE (dato u prilogu).
Postoje i drugi Elektro pneumatski pozicioneri Simens i sliĉni koji mogu zadovoljiti
traţene karakteristike.
Pneumatski pozicioner ima napajanje vazduhom kao i orman sa elektro pneumatskim
ventilima (ili orman za terminal CPX ). Iz pozicionera idu dva izlazna prikljuĉka za poliamidna
creva za aktuatore dvostrukog dejstva.
Karakteristike pozicionera GEMUE EPOS 1435 dvostrukog dejstva su:
-
mogudi ugao pomeranja 950,
mikroprocesorsko upravljanje,
pritisak napajanja do 6 bara,
ulazni signal 4-20 mmA ili digitalan,
komunikacija HART, FoxCom, Profibas PA , Foundatioun, Fieldbus
konfiguracija preko PC, ručnog terminala ili lokalno.
Montaža na rotacioni aktuator prema VDI/VDE 3845.
Zahtevani kvalitet vazduha prema DIN ISO 8573-1:
Sadržaj nečistoča Klasa 3 (5 mikrona)
Taĉka rose klasa 4
Koncentacija ulja klasa 3 (25 mg/m3)
Pritisak napajanja 0-6 bara
167/ 438
Elektro komandu za pozicioniranje dobija od PLC a ili CPX terminala na osnovu nivoa vode u
odreĊenom filtru. Lokalno, pozicioner ima el. signal o poloţaju zatvaraĉa koji se šalje u PLC ili
CPX I dalje preko mreţe u SCADA aplicaciju u komandnu sobu.
Maksimalni pritisak napajanja pozicionera je 6 bara
168/ 438
V
UREĐENJE TERENA
1. UVODNA RAZMATRANJA
U sklopu projekta postrojenja za preĉišĉavanje vode “Dubovo” u Tutunu investitor je
naruĉio projektnu dokumentaciju – Glavni projekat saobraćajnice.
Predmet projekta je saobraćajnica kojom se sa postojećeg nekategorisanog puta pristupa
projektovanim objektima. Namena saobraćajnice je da pored donošenja opreme sluţi za potrebe
opsluţivanje i servisiranja pomenutog postrojenja.
Lokacija objekta se nalazi na nadmorskoj visini od 969 do 977,5m u naselju Dubovo, na terenu
koji je u padu prema zapadu oko 25° na prilaznm delu, i oko 10° na mestu samog postrojenja.
U geološkom pogledu lokacija pripada Pešerskoj visoravni, odnosno dijabaz-roţnjaĉkoj
formaciji. Teren izgraĊuju glinovite drobine povoljnih geomehaniĉkih svojstava. Terenskim
istraţnim radovima nije konstatovana pojava podzemne vode do istraţivanih dubina.
Sa inţenjersko-geološkog aspekta ispitivani teren predstavlja stabilnu i povoljnu sredinu za
graĊenje jer nema pojava inţenjersko-geoloških nestabilnosti (kliţenje, ruĉevanje, odroni i sl.). U
pogledu saobraćajnica karakteristike terena su takve da je omogućena izrada posteljice i podtla
odnosto temeljenje saobraćajnica.
Glavni projekat je uraĊen na osnovu
-
Projektnog zadatka,
dostavljene geodetske podloge, geotehničkog elaborata (“GEO projektig”-Niš,
građevinsko-arhitektonskih podloga sa novoprojektovanim objektima
drugih prikupljenih podataka značajnih za realizaciju predmetnog posla.
2. SITUACIONO REŠENJE
U situacionom planu priazna saobaćajnica se koso odvaja od lokalnog puta. U daljem toku trasa
saobraćajnice sa ukupno pet krivina okruţuje objekte postrojenja. Kraj trase je na stacionaţi
0+208.82, gde se uklapa u svoju osovinu na stacionaţi 0+073.38 i zatvara kruţni tok. Uklapanje
je ostvareno pod uglom od 133° 56‟56.8”.
Saobraćajnica je obzirom na namenu, konfiguraciju terena i raspoloţivi prostor projektovana za
jednosmerni tok saobraćaja sa širinom kolovoza od 3,50m.
Sa desne strane uz ivicu kolovoza, od stacionaţe 0+126.75 do stacionaţe 0+140.70 projektovan
je plato na kome se paralelno moţe parkrati jedno, a upravno još dva vozila.
Priloţenim koordinatama profilnih i elementarnih taĉaka kao i kroz situacioni plan i plan
obeleţavanja dati su elementi za prenošenje podataka sa crteţa na teren.
3. NIVELACIONO REŠENE
Nivelaciono rešenje je uslovljeno visinskom razlikom poĉetne taĉke na postojećem putu i kota
koje treba dostići zbog saobraćajnog opsluţivanja objekata. Generalno, ova razlika na
raspoloţivoj duţini je uslovila da nagib nivelete na poĉetnom delu inosi 15%. Iz tih razloga nisu
postojalu uslovi za ublaţavanje poduţnog nagiba na delu prikljuĉnih rampi.
Posle najviše kote (976.07), koju niveleta dostiţe na stacionaţi 0+125.07, niveleta je u padu od
8.22% sve do ispred uklapanja gde je prilagoĊena poduţnom nagibu u koji se uklapa.
169/ 438
Vertikalni prelomi nivelete su zaobljeni propisanim vertikalnim kruvinama.
4. POPREČNI PROFILI
U popreĉnom profilu saobraćajnica je projektovane sa širinama kolovoza od 3.50m i
obostranim bankinama širine po 1.00m, u skladu sa zahtevom iz Projektnog zadatka.
Sirina kolovoza omogućava jednosmerni saobraćaj i opravdana je sa stanovišta kategorije puta i
inteziteta saobraćajnog opterećenja. Zbog eventuanog mimoilaţenja zaustavljenog vozila
predviĊeno je da završni sloj bankina bude od stabilizovanog drobljenog kamenog materijala.
Popreĉni nagib kolovoza u pravcu iznosi 2,5% a u krivinama shodno primenjenom radijusu.
Bnkine su projektovane sa popreĉnim nagibom od 6% u spoljnu stranu.
Debljina humusnog pokrivaĉa tla iznosi oko 30cm, te je projektom predviĊeno da se taj sloj u
potpunosti ukloni.
Kosine nasipa su projektovane u nagibu 1:1.5 a kosine useka 1:1.
Pojektom je predviĊeno da se sve kosine nasipa humuziraju humusom debljine 20cm sa
zasejavanjem trave.
Da bi se obezbedilo kvalitetno izvoĊenje zemljanih radova i eventualne uštede, u toku izvodjenja
zemljanih radova neophodno je angaţovanje struĉnog geološkog nadzora.
5. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
Ukupna vidna površina asfaltnog zastora prema iznosi 908m2.
Shodno saobraćajnom optrećenju projektovana je kolovozna konstrukcija sa sledećim slojevima:
- asfalt beton AB 16
d = 4cm
- bituminizirani noseći sloj BNS 32 B
d = 7cm
- drobljeni kameni materijal 0/31.5mm
d = 15cm
- šljunkovito-peskoviti materijal
d = 20cm
u k u p n o:
46cm
6. ODVODNJAVANJE
Odvodnjavanje je predviĊeno gravitaciono, nagibima projektovanih površina i sistemom kišne
kanalizacije prema posebnom projektu. TakoĊe u posebnom projektu predviĊen je obodni
zašeitni kanal za prihvatanje pribreţne vode.
Od tehniĉkih elemenata za odvodnjavanje primenjeni su zemljani segmentni kanali, klasiĉni
betonski rigoli i armirani, tkz. otvoreni rigoli. Otvoreni rigoli, armirani mreţom Q188
projektovni su sa širinom od 1.00 i 1.50m na mestima gde vozila treba da preĊu preko njih a da bi
se ujeno zadrţao kontinuitet odvodnjavanja.
7. OBRAĈUNSKI DEO
U predmetnom projektu obraĉunati su troškovi realizacije objekta – saobraćajnice
prema
cenama rada i materijala.
Projektom je predviĊena primena standardnih materijala koji se mogu naći na našem trţištu.
170/ 438
U odnosu na ukupnu verdnost svih radova, predviĊena je suma od 5% za radove koji se nisu
mogli predvideti projektom.
8. OPŠTE NAPOMENE
Pre poĉetka izvoĊenja radova izvoĊaĉ je duţan da u saradnji sa Investitorom otkrije poloţaj svih
podzemnih instalacija i preduzme mere za zaštutu ili eventualno izmeštanje istih ukoliko je to
potrebno.
Sve radove izvesti u skladu sa Tehniĉkinm uslovima, standardima, propisima i normama kvaliteta
propisanim za materijale i radove predviĊene ovim projektom, kao i u skladu sa pravilima o
zaštiti na radu u graĊevinarstvu.
DEO 2.2.
Prilozi
Napomena > priloyi se nalaye u dodatku konkursne dokumentacije
Poseban sadržaj:
I
PROCESNO – TEHNOLOŠKI DEO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II
Prilog 1 – Tehnološka šema
Prilog 2 – Dispozicija postrojenja
Prilog 3 – Doziranje hemikalija - Osnova A-A
Prilog 4 – Doziranje hemikalija - Osnova B-B
Prilog 5 – Doziranje hemikalija - Osnova C-C
Prilog 6 – Doziranje hemikalija - Presek 1-1
Prilog 7 – Doziranje hemikalija - Presek 2-2
Prilog 8 – Doziranje hemikalija - Presek 3-3
Prilog 9 – Doziranje hemikalija - Presek 4-4
Prilog 10 – Doziranje hemikalija - Presek 5-5
MAŠINSKI DEO I OPREMA
4. Lamelni taložnik i flokulator
a.
b.
c.
d.
Prilog 1 – Lamelni taložnik - Osnova A-A
Prilog 2 – Lamelni taložnik - Osnova B-B
Prilog 3 – Lamelni taložnik - Osnova C-C
Prilog 4 – Lamelni taložnik - Osnova D-D
171/ 438
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
Prilog 5 – Lamelni taložnik - Presek 1-1
Prilog 6 – Lamelni taložnik - Presek 2-2
Prilog 7 – Lamelni taložnik - Presek 3-3
Prilog 8 – Lamelni taložnik - Presek 4-4
Prilog 9 – Lamelni taložnik - Presek 5-5
Prilog 10 – Lamelni taložnik - Presek 6-6
Prilog 11 – Lamelni taložnik - Presek 7-7
Prilog 12 – Lamelni taložnik - Specifikacija opreme i mašinskih radova
Prilog 13 – Brza mešalica
Prilog 14 – Flokulator I stepen
Prilog 15 – Flokulator II stepen
Prilog 16 – Flokulator III stepen
Prilog 17 – Sklop i ugradnja lamelnog taložnika
5. Filteri i mašinska sala
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
Prilog 1 – Filteri - Osnova A-A
Prilog 2 – Filteri - Osnova B-B
Prilog 3 – Filteri - Osnova C-C
Prilog 4 – Filteri - Osnova D-D
Prilog 5 – Filteri - Osnova E-E
Prilog 6 – Filteri - Osnova F-F
Prilog 7 – Filteri - Presek 1-1
Prilog 8 – Filteri - Presek 2-2
Prilog 9 – Filteri - Presek 3-3
Prilog 10 – Filteri - Presek 4-4
Prilog 11 – Filteri - Presek 5-5
Prilog 12 – Filteri - Presek 6-6
Prilog 13 – Mašinska sala - Osnova A-A
Prilog 14 – Mašinska sala - Osnova B-B
Prilog 15 – Mašinska sala - Presek 1-1
Prilog 16 – Mašinska sala - Presek 2-2
Prilog 17 – Mašinska sala - Presek 3-3
Prilog 18 – Mašinska sala - Presek 4-4
Prilog 19 – Raspored držača i oslonaca u cevnoj galeriji
6. Ostala oprema
a. Prilog 1 – Ulazni merač protoka i bajpas - Osnove
b. Prilog 2 – Ulazni merač protoka i bajpas - Preseci
c. Prilog 3 – Taložnik sa crpnom stanicom - Osnova A-A
172/ 438
d. Prilog 4 – Taložnik sa crpnom stanicom - Osnova B-B
e. Prilog 5 – Taložnik sa crpnom stanicom – Preseci
III
ELEKTRO RADOVI I AUTOMATIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
IV
PNEUMATIKA, GREJANJE I VENTILACIJA
1.
2.
3.
4.
V
Prilog 1 – Situacija sa trasom napojnih kablova
Prilog 2 – Blok šema napajanja
Prilog 3 – Jednopolna šema TS20/0,4kV - Rasklopni blok RP 20kV (=11+J)
Prilog 4 – Jednopolna šema TS20/0,4kV - Rasklopni blok RP0,4kV (=11+1NE)
Prilog 5 – Jednopolna šema TS20/0,4kV - Rasklopni blok RP0,4kV (=11+1NE)
Prilog 6 – Dizel el. agregat - Orman preklopne automatike - jed. šema
Prilog 7 – Gl. razvodni orman agregatskog napajanja =12+2NE List 1
Prilog 8 – Gl. razvodni orman agregatskog napajanja =12+2NE List 2
Prilog 9 – Situacija spoljašnjeg osvetljenja
Prilog 10 – Jednopolna šema spoljne rasvete
Prilog 11 – Jednopolna šema ormana =05+6NX - Cevna galerija
Prilog 12 – Jednopolna šema ormana =06+2NX - Upravna zgrada
Prilog 13 – Jednopolna šema ormana =06+3NX - Upravna zgrada
Prilog 14 – Jednopolna šema ormana =05+7NX - Filterska galerija
Prilog 15 – Jednopolna šema ormana =03+8NX - Flokulator
Prilog 16 – Jednopolna šema ormana =06+4NX - Upravna zgrada
Prilog 17 – Jednopolna šema ormana =06+5NX - Upravna zgrada
Prilog 18 – Blok šema sistema za nadzor i upravljanje (SNU)
Prilog 19 – Pogonski objekat - Dispozicija el. opreme
Prilog 20 – Filteri - Dispozicija el. opreme
Prilog 21 – Flokulator i lamelni taložnik - Dispozicija el. opreme
Prilog 22 – Komandno-kontrolni centar - Dispozicija opreme
Prilog 23 – Podrazvod doziranja =06+3NG - Jednopolna šema
Prilog 24 – Blok šema napajanja tehn. opreme - Priprema i doziranje H2SO4
Prilog 25 – Blok šema napajanja tehn. opreme - Priprema Al2SO4
Prilog 26 – Blok šema napajanja tehn. opreme - Polielektrolit
Prilog 27 – Blok šema napajanja tehn. opreme - Priprema krečnog mleka
Prilog 1 – Maš. sala i cevna galerija - Osnova
Prilog 2 – Maš. sala i cevna galerija - Presek
Prilog 3 – Filteri
Prilog 4 – Raspored panela i razvod do njih
UREĐENJE TERENA
173/ 438
1. Prilog 1 – Saobradajnice - Situacija
2. Prilog 2 – Saobradajnice - Karakteristični poprečni profili i detalji
3. Prilog 3 – Uređenje terena - Plan obeležavanja
174/ 438
DEO 2.3.
Opšti tehnički uslovi
SADRŽAJ:
I
OPŠTI POGODBENI USLOVI
II
TEHNIĈKI
USLOVI
ZA
MONTAŢU
OPREME
NA
OBJEKTIMA
ZA
PREĈIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE
III
ELEKTRO RADOVI I AUTOMATIKA
A. TRAFOSTANICA, DIZEL AGREGAT I KABLOVSKA MREŢA
B. INSTALACIJE OPŠTE NAMENE I SPOLJNA RASVETA
C. NAPAJANJE, KONTROLA I UPRAVLJANJE
IV
V
PNEUMATIKA
UREĐENJE TERENA
175/ 438
I
1.
OPŠTI POGODBENI USLOVI
OPŠTI POGODBENI USLOVI
Ustupanje i izgradnja objekta odnosno izvoĊenja pojedinih radova se vrši na osnovu:













Zakona o planiranju i izgradnji (»Sl.Glasnik SR Srbije« br. 47/03)
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige o inspekciji i građevinskog dnevnika (»Sl.Glasnik SR
Srbije« br.105/03)
Zakon o vodama (»Sl.Glasnik SR Srbije« br. 46/91,br 53/93, br 67/93, br 48/94 i br 54/96)
Pravilnik o katastru vodova (SL.Glasnik R.S. br 46/99)
Zakon o zaštiti na radu (SL.Glasnik R.S. br 42/91,53/93,67/93,48/94 i 42/98)
Zakon o zaštiti životne sredine (SL.Glasnik R.S. br 66/91,83/92,53/93,67/93,48/94,53/95 i 135/04)
Zakon o prostornom planiranju Republike Srbije (SL.Glasnik R.S. br 13/96)
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora u toku izgradnje objekta (SL.Glasnik R.S. br
58/97)
Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebnih dozvola
(SL.Glasnik R.S. br 58/97)
Normativi i standardi radova u građevinarstvu
Normativi i standardi u isporuci i montaži opreme
Posebnih uzansi o građenju
Odobrenog glavnog projekta i odobrenih izmena i dopuna glavnog projekta
Pre ustupanja izgradnje investitor utvrĊuje podobnost izvoĊaĉa radova (izvoĊaĉa), a zatim ustupa
izgradnju nadmetanjem, prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom.
U ponudi izvoĊaĉa moraju biti obuhvaćene cene za sav potreban materijal i opremu
odgovarajućeg kvaliteta, sve eventualne i druge troškove za uvoznu robu, transport materijala,
unutrašnji transport na samom gradilištu, svi putni troškovi za radnu snagu, celokupan rad na
montaţi opreme i izvoĊenju instalacije i sve troškove komisije za tehniĉki prijem.
IzvoĊaĉ ne moţe zahtevati izmenu ugovorene cene zbog nepredviĊenih dogaĊaja koji su nastupili
po isteku ugovorom predviĊenog roka za završetak radova, osim ako je investitor odgovoran za
produţenje ispunjenja ugovorne obaveze.
Investitor i izvoĊaĉ zakljuĉuju ugovor o graĊenju, pri ĉemu se utvrĊuje dinamiĉki plan radova sa
svim rokovima za izvoĊenje radova i garantnim rokovima. Ugovor treba da sadrţi i kaznene
odredbe.
Zakljuĉivanjem ugovora o izvoĊenju radova izvoĊaĉ usvaja sve taĉke ovih opštih uslova, kao i
tehniĉke uslove koji su deo ovog projekta i isti se tretiraju kao sastavni deo ugovora o izvoĊenju.
Izgradnja se moţe zapoĉeti samo kada investitor pribavi odobrenje za izgradnju
Investitor je duţan da izvoĊaĉa uvede u posao što naruĉito obuhvata:



predaju gradilišta i prava pristupa na gradilište
obezbeđenje priključaka za struju, vodu, gorivo i sl.
predaju tehničke dokumentacije
176/ 438



predaju odobrenja za izgradnju
obezbeđenja sredstava za finansiranje izgradnje i pladanja obaveza sa pružanjem dokaza o tome.
o uvođenju izvođača u posao sastavlja se poseban zapisnik i to se konstatuje u građevinskom
Dnevniku.
Tokom izvođenja radova Izvođač je obavezan da formira slededu gradilišnu dokumentaciju u
skladu sa ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI:
- Glavni projekat sa odobrenjem za izgradnju i prijavom poĉetka radova
- GraĊevinski dnevnik
- GraĊevinska knjiga
- Knjiga inspekcije
- Elaborat zaštite na radu
- Elaborat o uticaju na ţivotnu sredinu
- Dokaz o kvalitetu ugraĊenog materijala
- Ateste i garancije za ugraĊenu opremu
IzvoĊaĉ prijavljuje organu uprave nadleţnom za poslove graĊevinske inspekcije, dan poĉetka
izvoĊenja radova.
IzvoĊaĉ je duţan da blagovremeno i detaljno proĉita tehniĉku dokumentaciju na osnovu koje se
izvode ugovoreni radovi i saglasno pravilima struke ispita pravilnost tehniĉkih rešenja i da
investitora upozori na greške koje primeti.
Investitor je duţan, da izvoĊaĉu pruţi traţena objašnjenja o nedovoljno jasnim detaljima tehniĉke
dokumentacije.
IzvoĊaĉ nema pravo da menja tehniĉku dokumentaciju. Ako uoĉi nedostatke u tehniĉkoj
dokumentaciji duţan je da o tome blagovrmeno obavesti investitora. Tehniĉka dokumentacija
moţe da se menja smo uz pristanak investitora i projektne organizacije koja je izradila tehniĉku
dokumentaciju.
IzvoĊaĉ radova u toku izgradnje treba da:








izvodi radove prema tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izgradnju
pojedinih objekata,
ugrađuje materijal koji odgovara propisanim normativima i standardima, odnosno koji je snabdeven
atestom zadatim od strane organizacije ovlašdene za ispitivanje tog materijala ako nije propisan
standardom
blagovremeno preduzima mere za sigurnost objekta, radova, opreme, uređaja i instalacija, radnika,
prolaznika, saobradaja i susednih objekata i okoline
izvođač mora da preduzme sve mere koje su potrebne za sigurnost postojedih objekata i da posebno
vodi računa o svim tehničkim uslovima koji su uslovljeni tehnologijom postrojenja koje je u radu
investitor je obavezan da izvođaču definiše i u pismenoj formi dostavi sve tehničke uslove koje mora
strogo da poštuje pri izvođenju radova. Za sva eventualna odstupanja od tehničkih uslova izvođač
mora da ima prethodnu pismenu saglasnost od ogovarajude službe investitora
da se pridržava tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju
uredno održavanje gradilišta
unutrašnjom kontrolom obezbedi da se izvode u skladu sa ovim zahtevima, kako bi se izbegle štetne
posledice koje bi se mogle javiti usled nepravilnosti pri izgradnji objekta.
177/ 438
IzvoĊaĉ je duţan da upozori investitora na uoĉene ili utvrĊene nedostatke materijala i opreme
koji su predviĊeni tehniĉkom dokumentacijom, kao i materijala i opreme koje je investitor
nabavio ili izabrao. Ako investitor ne otkloni nedostatke na koje je upozoren, izvoĊaĉ je duţan da
o tim nedostacima obavesti organ uprave koji je dao odobrenje za izgradnju.
IzvoĊaĉ je duţan da pruţi dokaze o kvalitetu upotrebljenog materijala, opreme i izvedenih radova
i da investitoru omogući kontrolu.
U toku izvoĊenja radova izvoĊaĉ je duţan da primećene nedostatke otkloni u primernom roku.
Ugovaraĉ je duţan da blagovremeno obevsti drugog ugovaraĉa o okolnostima od uticaja na
ispunjenje ugovora
Za sve nepredviĊene radove koji ugovorom nisu oobuhvaćeni, a moraju se izvesti i naknadne
radove koji nisu ugovoreni i nisu nuţni za ispunjenje ugovora, a investitor zahteva da se izvedu,
izvoĊaĉ će podneti dopunsku ponudu. Posle prihvatanja ponude, radovi se mogu izvoditi.









Stručni nadzor investitora
investitor vrši stručni nadzor nad radovima izvođača radi proveravanja i obezbeđenja njihovog
urednog izvođenja, naručito u pogledu vrsta, količina i kvaliteta radova, materijala i opreme i
predviđenih rokova
stručni nadzor vrši lice koje investitor odredi za nadzornog organa pri čemu o njegovim ovlašdenjima
obaveštava izvođača
izvođač je dužan da investitoru omogudi vršenje stručnog nadzora
sve primedbe nadzornog organa saopštavaju se u pismenoj formi preko građevinskog dnevnika
Osiguranje, uskladištenje i čuvanje opreme i materijala
izvođač snosi troškove osiguranja radova, opreme i materijala od uobičajenih rizika do njihove pune
vrednosti
izvođač je dužan da opremu i materijal uskladišti, čuva i održava do ugrađivanja
izvođač snosi troškove obezbeđenja i čuvanja izvedenih radova, opreme i materijala i rizik njihovog
oštedenja, uništenja, odnosno i propadanja.
Rizik i odgovornost za štetu koja moţe nastati usled nastruĉnog i nepaţljivog rukovanja i
manipulisanja tokom istovara, transporta i skladištenja ugovorene opreme i materijala snosi
IzvoĊaĉ.
Investitor je obavezan da IzvoĊaĉu, bez prava na naknadu, obezbedi prostor u blizini
gradilišta za smeštaj materijala i opreme i podizanje pomoćnih objekata ili ako već postoji
pogodan objekat da mu ustupi prostoriju za smeštaj alata i sitne pomoćne opreme.
Izrada i montaža


IzvoĊaĉ je duţan da za izradu opreme koristi materijal koji mora da odgovara vaţećim
tehniĉkim propisima i standardima, tako da snosi sve troškove nastale usled ne pridrţavanja
istih.
Pre poĉetka izvoĊenja radova na montaţi opreme IzvoĊaĉ je duţan da pregleda objekat i
utvrdi da li su svi graĊevinski radovi koji su u vezi sa montaţom opreme izvedeni prema
projektu i da li odgovaraju nameni. Uoĉene nedostatke ili izmene duţan je da odmah pismeno
prijavi Investitotu i traţi da se usaglase sa potrebama za izvoĊenje ugradnje ugovorene
opreme i materijala.
178/ 438







IzvoĊaĉ je duţan da izvrši pravilnu organizaciju radova na montaţi u sporazumu sa
IzvoĊaĉem graĊevinskih i drugih radova kako bi meĊusobno ometanje bilo što manje.
Ako stanje ili izvoĊenje graĊevinskih ili drugih radova ometa neprekidan rad na montaţi
opreme IzvoĊaĉ ovih radova ima pravo da prekine svoje radove, produţi ugovoreni rok
završetka radova i naplati nastale troškove koje putem pismenog sporazume utvrĊuje sa
Investitorom, odnose njegovim nadzornim organom.
Investitor je duţan da IzvoĊaĉu obezbedi neometano korišćenje elektriĉne energije i vode na
gradilištu u toku izvoĊenja montaţnih radova.
IzvoĊaĉ je duţan da za izvoĊenje montaţnih radova postavi struĉno osoblje sa potrebnim
kvalifikacijama, a ako to ne uĉini, Investitor ima pravo da zahteva da IzvoĊaĉ postavi osoblje
odgovarajuće struĉnosti.
Ishranu i stanovanje osoblja koje izvodi ugovorene montaţne radove obezbeĊuje IzvoĊaĉ.
IzvoĊaĉ odgovara u potpunosti za kvalitet montaţnih radova, a koliko izvrši izmene bez
pismene saglasnosti projektanata i nadzornog organa odgovoran je za funkcionisanje dela ili
kompletnog postrojenja.
IzvoĊaĉ je duţan da saglasno vaţećim HTZ-propisima prilikom montaţnih radova obezbedi
sve potrebne mere sigurnosti zaposlenog osoblja, prolaznika i susednih objekata.
Naknadni i nepredviđeni radovi


Ako IzvoĊaĉ za vreme montaţnih radova utvrdi da se moraju izvesti naknadni radovi radi
ugradnje ugovorene mašinske opreme, koji nisu obuhvaćeni u pogodbenom predraĉunu, ili su
neophodne izmene koje su od utiacaja na obim ugradnje mašinske opreme, duţan je da na
poziv Investitora izvrši i ove naknadne i nepredviĊene radove.
Pre poĉetka izvoĊenja svih radova Investitor i IzvoĊaĉ moraju sporazumeno utvrditi cenu i
rok završetka radova.
Finansiranje, obračun i isplata završenih radova




Investitor je obavezan da pre potpisivanja ugovora o stupanju radova obezbedi potrebna
novĉana sredstva za redovnu isplatu ugovorenih radova s tim što u zakonskom roku podnosi
IzvoĊaĉu otvoreni akreditiv ili pismenu garanciju banke da su sredstva za ugovorene radove
obezbeĊenja.
IzvoĊaĉ ne moţe poĉeti sa radovima dok mu Investitr ne podnese pomenutu dokumentaciju.
Isplatu izvršenih radova vrši Investitor na osnovu privremenih obraĉunskih i okonĉane
situacije, koje mu IzvoĊaĉ podnosi u ugovorenom roku, zadrţavajući pravo na prigovor i
obustavu naplate koja ugovorom i zakonskim odredbama pripadaju.
Konaĉnu vrednost radova utvrĊuju ovlašćeni predstavnici investitora i izvoĊaĉa prema obimu
stvarno izvršenih radova utvrĊenih u graĊevinskoj knjizi, uz primenu ugovorenih jediniĉnih
cena za pojedine vrste radova.
Ugovorene kazne i premije

Ukoliko do prekoraĉenja ugovorenih rokova doĊe iskljuĉivo krivicom izvoĊaĉa, a isti ne
obezvedi blagovremeno pismenu saglasnost za produţenje roka od Investitora, IzvoĊaĉ je
179/ 438














duţan da plati Investitoru ugovorene kazne ĉija se visina utvrĊuje pismenim putem pri skladu
ugovora.
Investitor nema pravo na ugovorenu kaznu ako do zakašenjenja u izvršenju ugovorenih
radova doĊe usled nastalih okolnosti više ili drugih razloga koji se u trenutku ugovaranja nisu
mogle predvideti, a IzvoĊaĉ ih kao opravdane i prihvatljive moţe pismeno dokazati
Investitoru.
Ukoliko do zastoja ili neblagovremenog poĉetka rada doĊe krivicom Investitora ugovoreni
rokovi završetka radova se automatski produţuju za duţinu trajanja zastoja, a Investitor je
duţan da IzvoĊaĉu nadoknadi eventualnu štetu.
Investitor moţe da premira IzvoĊaĉa za svaki dan ili vremenski period završetka radova prate
ugovorenog roka što se definiše prilikom ugovaranja.
Pripremni i zavržni radovi
Izvođač je dužan da o svom trošku organizuje gradilište, izradi privremene objekte za opremu,
materijal, alat, radionice i radnu snagu, obezbedi potrebnu mehanizaciju, prevoz radnika i sl.
Ivođač je dužan da o svom trošku preda investitoru projekat izvedenih radova koji obuhvata sve
izmene i dopune koje su usledile u toku izvođenja radova u broju primeraka prema ugovoru
Po definitivno izvedenom postrojenju izvođač je dužan da o svom trošku, dopuni i uskladi sa
izvedenim stanjem; šeme i uputstva za rukovanje i održavanje cele instalacije ili postrojenja, koji su
overeni od strane projektanta i da ih preda investitoru u broju primeraka prema ugovoru
Po završenim radovima izvođač je dužan da o svom trošku povuče svoje radnike sa gradilišta, ukloni
preostali materijal, opremu i sredstva za rad, kao i privremene objekte koje je sagradio i da očisti
objekat i gradilište.
Garancija za kvalitet izvedenih radova
garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi dve (2) godine ako ugovorom nije drukčije određeno
izvođač garantuje da su izvedeni radovi u vreme primopredaje u skladu sa ugovorom, propisima i
pravilima struke i da nemaju mana koje onemoguduju ili umanjuju njihovu vrednost ili njihovu
podobnost za redovnu odnosno upotrebu određenu ugovorom
garantni rok počinje od primopredaje izvedenih radova
za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača opreme, s tim što je izvođač dužan da svu
dokumentaciju o garancijama, zajedno sa uputstvima za upotrebu pribavi i preda investitoru. Ako je
investitor opremu nabavio, dužan je da sam pribavi uputstva za upotrebu i garancije za tu opremu
u toku garantnog roka izvođač je dužan da o svom trošku otkloni u primernom roku sve nedostatke
koji su nastupili usled toga što se izvođač nije držao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i
materijala
ako izvođač ne otkloni nedostatke u primerenom roku koji mu investitor odredi, investitor može da
otkloni nedostatke na račun izvođača
izvođač nije dužan da otkloni one nedostatke koji su nastali kao posledica nestručnog rukovanja i
upotrebe, odnosno nenamenskog korišdenja obejkta
Primopredaja radova i probni pogon

Završeno postrojenje, posle izvršenih montaţnih radova ne moţe se koristiti i stavljati u
pogon pre nego što se izvrši tehniĉki pregled radi proveravanja njegove tehniĉke ispravnosti.
180/ 438


Primopredaju i konaĉni obraĉun izvršenih radova vrše, posle rešenja o prijemu od strane
komisije za tehniĉki pregled, ovlašćeni predstavnici Investitora i IzvoĊaĉa.
Po završenom tehniĉkom pregledu IzvoĊaĉ je obavezan da uzme uĉešće u funkcionalnom
ispitivanju i regulaciji kompletnog postrojenja kako bi se utvrdilo da li svi elementi
postrojenja ispravno funkcionišu i ostvaruju zahtevane uslove za obezbeĊenje neprekidnog i
svrsishodnog tehnološkog procesa.
Primopredaja i konačan obračun izvedenih radova
po završetku radova Izvođač obaveštava investitora da su radovi koji čine predmet ugovora završeni
po zahtevu investitora ili izvođača nadležni organ formira komisiju za tehnički pregled izvedenih
radova
 po obaveljnom tehničkom pregledu pristupa se primopredaji izvedenih radova, a nadležni izvođač i
investitor su dužni da u roku od 60 dana od prijema rešenja da se investicioni objekat može koristiti
 izvrše primopredaju i konačan obračun izrađenog investicionog objekta, ukoliko ugovorom nije
drugačije predviđeno.
Konačnim obračunom obuhvataju se svi radovi izvedeni na osnovu ugovora uključujudi viškove,
manjkove kao i nepredviđene radove i naknadne radove.
Svaki ugovarač snosi troškove svog učešda u izradi konačnog obračuna.
Svi opšti uslovi su sastavni deo glavnog projekta i u svemu su obevezni za izvođača, sem ukoliko
nije drugačije ugovoreno između investitora i izvođača.
Ostali uslovi između investitora i izvođača regulištu se ugovorom.


181/ 438
II
TEHNIĈKI USLOVI
ZA MONTAŢU OPREME
NA OBJEKTIMA ZA PREĈIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE
SADRŽAJ
1.
OPŠTI TEHNIČKI USLOVI
2.
TEHNIĈKI USLOVI ZA CEVOVODE
2.1. ĈELIĈNI CEVOVODI
2.2. CEVI I FITINZI OD DUHTILNOG LIVA
2.3. PROHRONSKI CEVOVODI
3.
1.
TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU, TRANSPORT I MONTAŽU OPREME
PUMPE
-
ELEKTROMOTORI
-
ARAMATURE
KOMPRESORI
DIZALICE
ANTIKOROZIONA ZAŠTITA
OPŠTI TEHNIČKI USLOVI
182/ 438
Ovi uslovi ĉine sastavni deo ugovora o izvoĊenju radova.
IzvoĊaĉ je odgovoran za kvalitet izvoĊenja radova, kao i za uredno poslovanje.
Naruĉilac je duţan da IzvoĊaĉu obezbedi svu potrebnu dokumentaciju, koja obezbeĊuje nesmetan
rad na realizaciji predmetnog projekta.
Celokupna montaţa opreme i instalacija mora u celosti da odgovara u projektu definisanim
rešenjima i specifikacijama.
Sve eventualne izmene u toku izvoĊenja, koje obavezno mora odobriti projektant i nadzorni
organ, IzvoĊaĉ će uneti u dokumentaciju. O naĉinu unošenja izmena u dokumentaciju IzvoĊaĉ će
dogovoriti sa projektantom.
IzvoĊaĉ ne sme odustati od projekta ni u pojedinostima, bez pismene saglasnosti projektanata, a
sve izmene se moraju uneti u graĊevinsku knjigu. Ukoliko, pak, izvoĊaĉ izvrši bilo kakve izmene
bez pribavljenih saglasnosti, snosi punu odgovornost za nastale posledice.
Ukoliko izvoĊaĉ ugraĊuje materijal primljen od Investitora, duţan je da kontroliše sav primljeni
materijal i sav neispravan materijal mora odbaciti.
IzvoĊaĉ je naruĉito duţan:
da postrojenje za obradu vode izvodi prema odobrenim projektima
da postrojenje izvodi saglasno tehniĉkim propisima, uputstvima i standardima
da preduzme sve potrebne mere sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, javnog saobraćaja, kao
i susednih objekata pored kojih se izvodi
da izvrši pravilnu organizaciju posla u sporazumu sa graĊevinskim preduzećem, kako bi se što
manje ometao rad graĊevinskog preduzeća i ostalih preduzeća koja izvode zanatske radove na
zgradi
da korisniku da uputstvo o rukovanju postrojenjem u dva primerka
da prilikom nabavke oruĊa za rad i ureĊaja na mehanizovan pogon pribavi i preda korisniku atest
za isto u smislu ĉl.2. Osnovnog zakona o zaštiti na radu.
IzvoĊaĉ je duţan da odmah po uvoĊenju u posao pregleda objekte i utvrdi da li su i kako prema
projektu izvedeni svi graĊevinski radovi koji su u vezi sa postavljanjem instalacija i da li
odgovaraju potrebi.
NaĊene nedostatke ili izmene duţan je odmah pismeno da prijavi investitoru i da traţi da se
graĊevina saobrazi potrebama instalacije koje će se izvoditi.
Ako izvoĊaĉ za vreme montaţe primeti da se moraju izvesti naknadni radovi na postrojenju, koji
nisu obuhvaćeni u pogodbenom predraĉunu ili izmene koje mogu imati upliva na uĉinak ili obim
postrojenja, duţan je odmah podneti Investitoru predraĉun za te naknadne radove ili izmene
postrojenja.
U cenu motaţe uraĉunata je:





potpuna montaža, ispitivanje i regulacija
obuka rukovodilaca odmah po dovršenju montaže
naknada za montere, njihove pomodnike, kao i drugih naročito potrebnih lica za regulaciju
izvršenje svih potrebih ispitivanja i probnog pogona
isporuka dva primerka uputstva za rukovanje postrojenjem
IzvoĊaĉ radova je obavezan da vodi propisanu knjigu i dnevnik rada. Na zahtev investitora,
obavezan je da podnosi izveštaje o uposlenoj radnoj snazi, ugraĊenom materijalu, stanju radova i
sl. GraĊevinski dnevnik radova overava nadzorni organ.
183/ 438
Shodno postojećim odredbama, investitor je duţan da nad izgradnjom ovog investicionog objekta
vrši stalni struĉni nadzor. Lice odreĊeno od ivestitora za vršenje struĉnog nadzora, kao i lice
odreĊeno od organizacije odnosno ustanove da vrši ovaj nadzor (nadzorni inţinjering) mora
ispunjavati uslove koji su propisani za ovlašćenje projektanta ili odgovornog rukovodioca za
izvoĊenje investicionih radova na postrojenju i instalacijama.
Cevi se moraju tako spojiti i uĉvrstiti da bi se mogle slobodno rastezati i po potrebi lako
demontirati. Prolazi kroz zidove, podove i tavanice moraju se tako udesiti da se zidovi i malter od
širenja cevi ne bi oštetili.
Cevi moraju da budu poloţene sa potrebnim nagibom i propisano oslonjene na oslonac.
Sve metalne cevi pri prolazu kroz zidove moraju biti dva puta minizirane.
Delovi cevi koje bi se mogle smrznuti, kao i one kroz koje prolazi hladna voda, moraju se
izolovati. Izolacija mora da je od prvoklasnog propisanog materijala otpornog na hladnoću i
toplotu koja istovremeno deluje na njih.
Sve vidno podloţene ne izolovane cevi, konzole i nosaĉi moraju biti obojene.
Sve površine koje se boje moraju se prethodno dobro oĉistiti. Boja mora dobro da pokriva, mora
imati potpuno glatku površinu i mora izdrţavati radnu temperaturu.
Bojenje i obeleţavanje cevovoda u objektu izvršiti prema tehniĉkim propisima u zavisnosti od
vrste fluida u cevovodima.
Ispitivanje instalacije na hidrauliĉki pritisak:
Razvodna cevna mreţa ispituje se vodenim pritiskom za 1,5 bar. većim od radnog pritiska
Sva ispitivanja na hidrauliĉki pritisak vrše se pre miniziranja, farbanja i izolacije, a ispitivanju
mora obavezno prisustvovati nadzorni organ i rukovodilac radova.
Rezultat ispitivanja overava nadzorni organ preko graĊevinskog dnevnika
Po uspešno završenom ispitivanju na hidrauliĉki pritisak pristupa se miniziranju, farbanju i
izolaciji cevovoda.
Pri polaganju cevi voditi raĉuna o tome da iste budu poloţene sa usponom od najmanje 3 mm po
ml u pravcu strujanja fluida.
Spajanje cevi:
Crne cevi spajaju se putem varova koji moraju biti ravnomerni i dovoljne debljine zavarenog
sloja a na mestima gde je naznaĉeno prirubnicama. Zavarena mesta ne smeju smanjivati presek
cevovoda a zavarivanje mora biti obavljeno struĉno. Varilac mora imati osim poloţenog
dopunskog praktiĉnog ispita i specijalni praktiĉni ispit za zavarivanje cevi prema JUS. St. 3 T.O.
Nastavci cevi ne smeju se izvoditi u zidovima već samo na lako pristupaĉnim mestima Armatura
se ugraĊuje sa mufovima ili prirubnicama u zavisnosti od vrste i namene. Spajanje cevodova od
PVC-a vršiti prema uputstvu proizvoĊaĉa, projektanta i nadzornog organa. Za zaptivanje
prirubnica ima se upotrebiti zaptivka od armiranog gumenog platna otpornog na temperaturu.
Sve prirubnice i vešalice moraju se propisano minizirati, odnosno premazati cinkolitom i
obojiti.
Sva postrojenja moraju biti naroĉito osigurana od stvaranja i prenošenja šumova i
vibracija.
Elektromotori za pogon pumpi moraju biti sa mirnim radom i bez jaĉeg šuma, za
prikljuĉak na trofazni sistem naizmeniĉne struje 380V 50Hz.
184/ 438
Veza usisnih i potisnih prikljuĉaka pumpi, mora biti izvedena pomoću odgovarajuće
elastiĉne veze.
Svi kaiševi moraju imati zaštitnu mreţu od sluĉajnog dodira.
Po završetku montaţnih radova, treba izvršiti pregled mašinsko-tehnološke opreme i to na
sledeći naĉin:




vizuelna kontrola opreme i instalacija
kontrola stabilnosti, odnosno priĉvršćenosti mešalica, pumpi, kompresora i drugih ureĊaja.
pregled elektriĉnih prikljuĉaka za mašine,
prva kontrola kretnih delova probom na pomerljivost rukom, gde god je to moguće.
O rezultatima tih pregleda mora se sastaviti zapisnik.
Funkcionalna proba uređaja »na suvo«
vrši se radi provere prikljuĉaka, provere ispravnosti ureĊaja i odreĊivanja smera okretanja
motora, odnosno izvršnih organa mašina. Ovu probu vrše generalni izvoĊaĉ i podizvoĊaĉi u
okviru pripreme sistema za »hladnu probu«.
Hladna proba mašinsko-tehnološke opreme:
Ova proba se vrši u prisustvu Investitora, generalnog izvoĊaĉa i podizvoĊaĉa, na sledeći
naĉin:
 Posude i cevovodi se napune ĉistom vodom
 Izvrši se ispitivanje zavarenih, navojnih i prirubniĉkih spojeva na nepropustljivost prema
SRPS M.E2.202:1981, pritiskom 1,5 puta većim od radnog i eventualne popravka
zaptivenosti.
 Proba u radnim uslovima duvaljke, pumpi, mešalice, elektromagnetnih ventila i ostale
mašinsko-tehnološke opreme.
O izvršenoj hladnoj probi mora se saĉiniti zapisnik. U njemu je potrebno navesti koja je
oprema probana, koja se moţe probati samo u uslovima normalnog pogona sistema, kao i termine
za korekciju nedostataka.
Dozvola za probni rad
Investitor je duţan da od nadleţnog organa, obezbedi dozvolu za probni rad.
Do termina, koji je odreĊen za tehniĉki pregled postrojenja, investitor mora izraditi
poslovnik za rad na postrojenju i odrediti odgovorne radnike za upravljanje i rukovanje.
Dozvola za probni rad je preduslov za puštanje postrojenja u pogon.





Puštanje u pogon
Kod puštanja postrojenja u pogon potrebno je:
pripremiti propisna sredstva za liĉnu zaštitu,
pripremiti reagense, hemikalije koje su predviĊene projektom i uputstva za rukovanje njima,
kalibrisati i podestiti merno-regulacione ureĊaje,
organizovati sluţbu za uzimanje uzoraka i analize,
pripremiti »DNEVNIK PROBNOG POGONA POSTROJENJA« u obliku ĉvrsto vezane
sveske (knjige).
185/ 438
Kod probnog pogona generalni izvoĊaĉ je duţan da instruira osoblje koje će raditi na
postrojenju i to:
 sigurnost na radu kod pripremanja reagensa,
 kalibracija i tekuće odrţavanje merno-regulacione opreme,
 tekuće odrţavanje tehnološke opreme
 osnove tehnološkog postupka.
Investitor je duţan da odredi potreban broj radnika odgovarajuće kvalifikacije za ove
radove.





Probni pogon
Probni pogon obuhvata:
Rukovanje postrojenjem i opremom u obimu i na naĉin koji je predviĊen u tehnološkom
projektu i uputstvu za rukovanje
Redovno praćenje kvaliteta preĉišćavanja u smislu analitiĉkog praćenja rezultata analize vode
Praćenje rada tehnološke vode
Promene parametara rada u cilju poboljšanja efikasnosti rada postrojenja i dovoĊenje na
projektovani reţim rada.
Redovno evidentiranja parametara rada i zapaţanja u »DNEVNIKU«
Probni pogon se završava u odreĊenom terminu primopredajom objekta.
Ponovnim tehniĉkim pregledom investitor-korisnik dobija UPOTREBNU DOZVOLU.
Antikoroziona zaštita opreme
Prostorija u kojoj se nalazi oprema izloţena je visokoj relativnoj vlaţnosti koja
predstavlja pogodnu bazu za koroziju metalnih delova. Zbog toga antikorozionoj zaštiti treba
posvetiti posebnu paţnju.
Oprema koja dolazi u kontakt sa otpadnom vodom, koja predstavlja agresivnu sredinu,
zahteva posebnu paţnju u pogledu antikorozione zaštite. Zato te delove opreme treba premazati
zaštitnim premazom na bazi epoksi-katranskih smola, odnosno dvokomponentne boje namenjene
ovakvoj zaštiti. Delove koji su u kontaktu sa vodom a dolazi i do trenja treba zaštititi toplim
cinkovanjem.
Kod nanošenja zaštitnog premaza, treba se strogo drţati uputstva proizvoĊaĉa boje, a
cinkovanje treba poveriti kvalifikovanom i opremljenom izvoĊaĉu.
2.
TEHNIĈKI USLOVI ZA CEVOVODE
2.1. ĈELIĈNI CEVOVODI
Izrada cevi i prijem:

Materijal za cevi je Ĉ.10038 prema SRPS EN10027-2
186/ 438

Izrada cevi obavlja se prema SRPS C.B5.026 :1973, a oblik i mere prema SRPS C.B5.240;
sem toga moraju odgovarati i podacima navedenim u taĉki 5.21.-5.23. ovog standarda.
U okviru SRPS C.B5.026 :1973 uslovljava se sledeće
-
fiksna duţina cevi
prijemno ispitivanje
atest izmeĊu ostalog sadrţi i podatke o analizi šarţe
analiza hemijskog sastava osnovnog materijala
Izrada izolacije:


Zavarene ĉeliĉne šavne cevi treba zaštititi višeslojnom izolacionom prevlakom na bazi
bitumena. Bitumenska masa je u cilju povećanja termiĉko-mehaniĉke stabilnosti punjena
kvalitetnim mineralnim inertnim punilima koja ne bubre i ne daju vodi ukus i miris. Masa je
ojaĉana staklenim voalom radi poboljšavanja mehaniĉke stabilnosti.
Primenjena bitumenska masa mora zadovoljavati sledeće fiziĉke-mehaniĉke i zaštitne
karakteristike vaţne u tehnici izolovanja:
1. Taĉka razmekšavanja po P.K. (SRPS.U.M3.010:1975) min 90C
2. Taĉka i oma po Frasu (SRPS.U.M3.010:1975) min 10C
3. Penetracija na 25C max 30 mm/10
4. a) Teĉenja namaza debljine 2mm, 50C/20 h ne teĉe
b) Teĉenja namaza debljine 5 mm, 70C/20 h ne teĉe
5. Penetracija (štempl) na 25C/24 h, 2,5 kp max x 17 mm
6. Postojanost na hladnoći (SRPS.U.M3.095:1964)
t = 0C visina pada kugle min 1,2 m
t = 10C visina pada kugle min 4,0 m
7. Sadrţaj punila min 35%
8. Taloţenje na 200C/5h max 5%
9. Upijanje vode kod bitum.mase 40C/5h max 1,5 kg/m2
10. Sadrţaj kiselina i baza rastopljivih u vodi reakcija neutral
11. Lepljivost za ĉeliĉnu površinu dobra


Unutrašnja izolacija se sastoji od jednog temeljnog premaza ibitolom i jednog premaza ibitol
lakom. Nanosi se na potpuno suvu i oĉišćenu površinu cevi do metalnog sjaja, ukljuĉujući i
skidanje cendera. Sa površine metala moraju biti uklonjeni svi tragovi prljavštine, rĊe, prašine
i masnoće. Upotrebljen ibitol lak mora da je neškodljiv po ljudsko zdravlje. U tom smislu
karakteristike ibitol laka dostaviti investitoru na saglasnost.
Spoljna izolacija nanosi se takoĊe na površinu oĉišćenu do metalnog sjaja. Sastoji se od:
- hladnog premaza ibitola
- vrućeg premaza bitumenskom masom
- armatura od staklenog voala
- vrućeg premaza bitumenskom masom
- zaštite od sunĉanih zraka premazom kreĉne emulzije
187/ 438








Izvedeni sistem hidroizolacije izvodi se, obavezno mehanizovanih putem, mora imati debljinu
6mm, sa tolerancijom  1mm, mora da izdrţava napon od min. 25 kV
Prilikom izolovanja obratiti paţnju na temeljni premaz koji mora biti ravnomeran, bez
slivanja, nepokrivenih površina i plikova. U toku rada s bitumenom strogo voditi raĉuna o
temperaturi zagrevanja mase kao i pravilnom mešanju iste.
IzvoĊaĉ radova je duţan da na bazi zahtevanih fiziĉko-mehaniĉkih i zaštitnih karakteristika,
propiše detaljno po operacijama, svoju tehnologiju izrade izolacije i na bazi iste izvrši
prethodna probna ispitivanja preko odgovarajuće ovlašćene ustanove.
Pozitivne rezultate ispitivanja sa tehnologijom izrade, pre poĉetka radova dostaviti investitoru
na saglasnost.
U toku rada na izolovanju cevi, pored obavezne unutrašnje kontroole (u tvorniĉkoj
laboratoriji) izvoĊaĉ radova je duţan da na svakih 100 m izolovanih cevi, na mestima koja
investitor odredi, izvrši preko ovlašćene odgovarajuće ustanove ispitivanje izvršene
hidroizolacione mase i odgovarajuće rezultate ispitivanja dostavi investitoru na saglasnost.
Unutrašnja zaštita varova vrši se na dva naĉina:
1. SunĊerastom loptom natopljenom osnovnim premazom. Pomoću sajle lopta se provlaĉi
kroz zavarene cevi ĉetiri puta celom duţinom u oba smera.
2. Radnik ulazi u zavarene cevi i premazuje var tri puta ĉetkom natopljenom osnovnim
premazom.
Koji će naĉin biti primenjen zavisi od preĉnika, o ĉemu će odluĉiti izvoĊaĉ radova.
Sva potrebna predviĊena ispitivanja kao i ispitivanje u toku izrade cevi, bilo putem unutrašnje
kontrole ili ovlašćenih odgovarajućih ustanova, izvoĊaĉ će obavezno uraĉunati u jediniĉnu
ponuĊenu cenu izrade cevovoda.
Zavarivanje čeličnih šavnih cevi na terenu:





Cevi se mogu zavarivati u neprekidnu »zmiju« izvan rova, ili sukcesivno u rovu. U drugom
sluĉaju raspored i dimenzije niša odreĊuje montaţer cevi.
Poštovanje projektovanih niveleta obezbeĊuje mmontaţer cevi. Po završenom zavarivanju
cevi, montaţer predaje nedzornom organu geodetski snimak poloţenog cevovoda u 3
primerka, posle overe i vraćanja jedne kopije, moţe se pristupiti ispitivanju cevovoda na
hidrauliĉki pritisak (veza: uslovi za ispitivanje vodovodnih cevovoda na terenu).
Zahtev za montažni var:
Sve ivice šava moraju se neposredno pred zavarivanje oĉistiti odgovarajućim rezreĊivaĉem i
ĉeliĉnom ĉetkom sa obe strane do metalnog sjaja.
Paljenje luka elektrode vršiti samo u korenu vara.
Priliko pristupanja zavarivanju sledeg sloja, obratiti paţnju na odstranjivanje šljake od
prethodnog sloja. Šljaka se odstranjuje brusilicom izuzetno mogu se odobriti i drugi naĉini,
pod uslovom da se kvalitet vara ne umanji.
Napomena:
Ne smeju se zavarivati cevi razliĉitih debljina zidova bez prethodne pripreme
Način pričvršćivanja (hvatanja):
188/ 438









Priĉvršćivanje se izvodi na rastojanju od 50 mm, sa rasporedom taĉaka: unakrsni i grupno
unakrsni, ili segmentno unakrsni. Priĉvršćivanje izvršiti u korenu vara, kao sastavni deo
korena koji se kasnije brusi.
Lice vara mora biti ravnomerno izvedeno i u granicama nadvišenja.
Izbor elektroda:
Elektorda mora odgovarati za ĉelik koji se zavaruje, a prema standardu SRPSS
C.H3.011:1982. Naroĉito je vaţno da elektroda pri upotrebi bude suva.
Regeneracija vlaţnih elektroda dozvoljena je na 2 naĉina:
- u nuţdi staviti elektrodu u kratak spoj za nekoliko min. pre poĉetka varenja. Posle se
elektroda najpre ohladi, jer zavarivanje jako zagrejanom elektrodom nije dozovljeno.
- normalno elektrode treba sušiti u elektriĉnim pećima na temperaturi 80-120C i preko,
kod baziĉnih tipova.
Za zavarivanje nije dozvoljeno koristiti stare elektrode, za koje je vreme upotrebe, propisano
od proizvoĊaĉa, proteklo.
Pri zavarivanju poţeljno je kombinovati i variti spoj sa dve ili više vrsta elektroda. Za prvi
koreni var uzeti rutalnu elektordu, koja zbog velikih kapi, ima visoku sposobnost
premošćavanja i šire grla ţljeba, što je kod zavarivanja cevovoda ĉest sluĉaj.
Baziĉnu elektrodu uzeti za nosseći deo zavara, a za poslednji pokriveni var upotrebiti kiselu
elektrodu, radi dobijanja lepšeg spoljenjeg izgleda.
Atest zavarivača:
Zavarivaĉi moraju imati odgovarajuću struĉnu sposobnost, prema propisima o struĉnim
kvalifikacijama zavarivaĉa za zavarivanje.
Atestiranje zavarivaĉa obavlja se prema SRPS 0.T3.061 :1991, ali prema uslovima koji su
istovetni sa terenskom montaţom
Uslovi za izgradnju cevovoda:








Pre poĉetka izvoĊenja radova na montaţi postrojenja potrebno je taĉno odrediti lokaciju
ureĊenja i trase cevovoda, a zatim pripremiti prostor za izvoĊenje operacije
Opremu, ureĊaje, alat i l. treba doneti na mesto gradnje zbog toga je neophodno u blizini
izgraditi manji skladišni prostor
Kod izvoĊenja montaţnih radova preporuĉuje se izrada podsklopova instalacije u radionici
izvoĊaĉa a na licu mesta montirati u sklopove instalacije
Potrebno je obratiti paţnju kako pri samoj pripremi i struĉnoj kvafilikaciji zavarivaĉa, tako i
pri organizaciji i izvoĊenju radova, jer je zavarivanje najvaţnija operacija u montaţi
instalacije.
Otvorene krajeve cevi treba zatvarati pri dnevnom obavljanju poslova da ne bi došlo do upada
stranih predmeta i prljavštine u cevi i do njihovog zaĉepljenja.
Krajeve cevi koji se zatvaraju treba propisano oblikovati, a onda izvršiti cementiranje tako da
meĊu cevi bude rastojanje 1,6 mm po celom obimu
Zavarivanje izvršiti u skladu sa našim propisima jednake debljine. Tolerancija zazora izmeĊu
prirubnica sme iznositi +01 mm u odnosu na debljinu zaptivaĉa
Zavarivanje se vrši u 2 sloja: koreni zavar i ispuna
189/ 438














Kontrola kvaliteta mora se vršiti tokom zavarivanja, ako i sve nastale promene posle varenja
Zavarivanje vršiti na temperaturi većoj od 0C, do temperature -5C treba vršiti predgrevanje
osnovnog materijala
Preporuĉuje se da zavarivanje izvodi jenoluĉno penetrirajućim elektrodama koje imaju
prodoran i lako kontrolisan luk. Koreni zavar izvoditi elektrodom 4 mm, a ispunu 5 mm.
Po površini zavareni spoj mora biti gladak i bez rupica. Max nadivšenje poslednjeg gornjeg
zavara ne sme biti veĉe od 0,6 mm niti niţe od 0,8mm. Širina zavara ne sme da prelazi širinu
ţljeba od 1,6 mm sa obe strane.
Kompenzaciju cevne mreţe izvesti u svemu prema grafiĉkoj dokumentaciji ovog projekta
Prilikom zavarivnja prirubnica voditi raĉuna da sve prirubnice koje se zavaruju na cevima
moraju biti pod pravim uglom u odnosu na cev.
Zaptivajući materijal treba biti kvalitetan i svuda jednake debljine. Tolerancija zazora izmeĊu
prirubnice sme iznositi +01 mm u odnosu na debljinu zaptivaĉa.
Pritezanje vijaka izvršiti unakrsno. Pri tome voditi raĉuna da se ne prekoraĉi sila pritezanja
(pritezanjem ureĊajem momenta sile)
Svi elementi koji se ugraĊuju moraju biti u ispravnom stanju. Potrebno je izvršiti detaljan
vizuelni pregled elemenata i ako se primete najmanje sumnjive pukotine elementi se ne smeju
ugraditi. Naleţuće površine izmeĊu elemenata i prirubnica moraju biti paralelne. Odstupanje
paralelnosti površina mora biti u granicama +0,5C. Svako veće odstupanje dovodi do
stvaranja dodatnog opterećenja materijala. Veće naprezanje uz povećano termiĉko naprezanje
moţe dovesti do loma materijala. Nagib horizontalne cevne mreţe voditi 0,1-0,5%
Ispitivanje kompletnog postrojenja na ĉvrstoću izvršiti hladnim vodenim pritiskom od 1,5xPr
u trajanju od 60 min.
Celokupna instalacija sa opremom ispituje se na nepropusnost pritiskom vode na 1,5P (gde je
P-radni pritisak) ili najmanje 1 bar iznad radnog pritiska, koji se mora drţati u toku 60 min.,
posle ĉega se isti sniţava do najvećeg dozvoljenog pritiska. Ovaj pritisak se odrţava za celo
vreme. Ispitivanje se smatra uspelim ako za vreme ispitivanja nije registrovano nikakvo
propuštanje ili padanje pritiska. U protivnom instalaciju treba popraviti i izvršiti ponovno
ispitivanje.
Sve nadzemne vodove instalacija treba na odgovarajući naĉin obojiti obeleţiti zaštitnom
bojom. U tom cilju potrebno je u svemu se pridrţavati Sl.lista SFRJ br. 19/69 od 15. maja
1968.god./boje za cevovode.
Svi cevovoodi i ureĊaji moraju biti propisano uzemljeni, a prirubnice premošćene.
Sve cevi namenjene za izgradnju treba da odgovaraju standardima po SRPS C.B5.221:1973. a
armatua kao i sva druga oprema i ureĊaji po SRPS standardima.
Praćenje rada na zavarivanju:

U cilju spreĉavanja lošeg izvoĊenja zavarenih spojeva izvoĊaĉ i investitor moraju imati stalni
nadzor. Svakodnevno vode se montaţni dnevnik i graĊevinska knjiga, u koje se izmeĊu
ostalog mora uneti:
- broj zavarivanja i vrsta zavarivaĉa
- obrada šava i vrsta šava
- upotrebljena elektroda
- kvalitet materijala
- naĉin pripreme ţljeba
190/ 438




pozicije spoja
svaki zavareni spoj mora imati utisnut broj zavarivaĉa koji je izvodio zavarivanje
vrstu upotrebljene kontrole sa oznakom mesta na skici gde je izvršena kontrola
Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva izvodi se: mikroskopska i radiografska kontrola lica
i korena vara. Za radiografsku kontrolu koristiti izotop ili drugu metode prozraĉivanja, s
tim što film treba da obuhvati ceo montaţni i delove radioniĉkog vara
Poloţaj snimaka uvek da ide u smeru kazaljke na ĉasovniku, a u smeru napredovanja
radova na cevovodu.
Uz svaki izveštaj radiografske kontrole mora biti priloţena i skica kontrolisanog
zavarenog spoja sa oznakom poloţaja snimaka.
Obim ispitivanja montaţnih varova: 25% prozraĉivanjem. Ostatak proveriti ultrazvuĉnom
metodom, ako se ugovorom drukĉije ne reguliše.
Probna ispitivanja na unjutrašnji pritisak:





Pre ispitivanja cevovoda sa armaturom na unutrašnji vodeni pritisak, preporuĉuje se
ispitivanje na vazdušni pritisak po deonicama od 700 m 200 m. Ispitni pritisak ne sme da
preĊe vrednost od 6 atm. zbog opasnosti od ekspanzije vazduha.
Cevovod se drţi pod ovim pritiskom do 12 ĉasova, varijacije u pritisku dozvoljene su samo
zbog promene temperature okoline. Pojava vazdušnih mehurova ispod izolacije, za vreme
ovog ispitivanja nije dozvoljeno.
Ispitivanje cevovoda i armature na vodeni pritisak dato je u posebnim uslovima u projektu i
mora se u svemu poštovati.
Posle uspešno obavljene hidrauliĉke probe pristupa se zaštiti od korozije montaţnih spojeva.
Izolacija varova izvodi se na sledeći naĉin: na 15cm od montaţnog vara dobro oĉistiti i na
potpuno suvu površinu izvršiti antikorozionu zaštitu prema uputstvu za izolovanje cevi, s tim
što se izolacija obavlja ruĉno, uz kontrolu temperature bitumenske mase i ruĉnog mešanja
zagrejane mase. Umesto ove izolacije sa odobrenjem investitora, mogu se koristiti i
izolacione trake.
Pre zatrpavanja cevovoda, izvoĊaĉ radova predaje investitoru sledeću dokumentaciju: ateste
cevi, ateste dodatnog materijala za zavarivanje, zapisnik o izvršenoj hidrauliĉkoj probi na
unutrašnji pritisak, ateste armature, ateste bitumena i staklene vune, ateste bitumenske
izolacije, crteţe izvedenog stanja i crteţe poloţaja. Ro-snimaka na cevovodu u 4 primerka, od
kojih 2 primerka ukoriĉena.
2.2. CEVI I FITINZI OD DUKTILNOG LIVA
Opšte (SRPS EN 545)
Duktilni liv (gvoţĊe), takoĊe poznat i kao nodularni liv, karakteriše prisustvo sferoidnog grafita u
konaĉnom livu, što ga ĉini otpornijim na istezanje i daje veće napone kidanja i veće istezanje.
Ove karakteristike omogućavaju veliku primenu duktilnih cevi i fitinga u hidrotehnici.
Specifiĉna masa duktilnog liva je 7050 kg/m3.
Duktilne cevi izraĊuju se centrifugalnim ili obiĉnim, a fitinzi samo obiĉnim livenjem u metalnim
ili pešĉanim kalupima, što je primenjivo za cevi, fitinge i ostalu opremu cevovoda pod pritiskom
za transport vode, drugih teĉnosti ili gasa.
191/ 438
Cevi, fitinzi i ostala oprema mogu se proizvoditi sa fiksnim ili odvojenim prirubnicama, što
najviše zavisi od samog proizvoĊaĉa.
Dimenzije (SRPS EN 545)
Opseg nominalnih preĉnika je od DN40 do DN2600. Cevi i fitinzi mogu biti sa razliĉitim
spojevima – preko mufa sa elastiĉnom zaptivkom (preklopni spoj) i preko prirubnica –
integralno livenih, navojnih, zavarenih ili pokretnih. Standardna debljina zida cevi i fitinga
odreĊuje se na bazi nominalnog preĉnika i namene. Za cevovode za transport vode, drugih
teĉnosti i gasa pod pritiskom, debljina cevi iznosi:
e = k x (0,5 + 0,001 x DN) [mm]
k = 9 za cevi sa spojem na muf ili sa zavarenim prirubnicama
k = 12 i 14 za cevi sa integralno livenim prirubnicama
k = 10 i 12 za cevi sa navojnim prirubnicama
Za cevi sa spojem na muf i za cevi klase k = 9 sa prirubniĉkim spojem manjeg nominalnog
preĉnika DN40 – DN200 i za cevi klase k = 10 sa prirubniĉkim spojem preĉnika DN40 – DN125,
debljina zida cevi iznosi:
e = 5,8 + 0,003 x DN ≥ 6 [mm],
Kod fitinga, debljina zida je:
e = 7 + 0,014 x DN ≥ 7 [mm] za T-komade, i
e = 6 + 0,012 x DN ≥ 7 [mm] za ostale fitinge.
Spoljni preĉnik cevi je nepromenljiv i zavisi samo od nominalnog preĉnika, dok se unutrašnji
preĉnik menja u zavisnosti od debljine zida cevi.
Debljina zida kod fitinga se moţe prilagoditi silama koje deluju na pojedine delove, posebno
naponima koji su izazvani unutrašnjim pritiskom. Tako je kod krivina debljina zida na
unutrašnjem polupreĉniku veća nego na spoljnom. Povećanje ili smanjenje debljine zida kod
fitinga moţe se postići na raĉun i spoljnog i unutrašnjeg preĉnika.
Standardne duţine cevi sa spojem na muf iznose:
DN40 – DN65
L = 2 – 3 – 4 – 5 – 5,5 – 6 [m]
DN80 – DN500
L = 4 – 5 – 5,5 – 6 [m]
DN600 – DN2600
L = 4 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 [m]
Standardne duţine cevi sa prirubniĉkim spojem su prema nacionalnim standardima i katalozima
proizvoĊaĉa. Isto vaţi i za fitinge.
Masa (SRPS EN 545)
Masa cevi i fitinga treba da je prema nacionalnom standardu ili katalogu proizvoĊaĉa ako
standardom nije definisana. Masa se zaokruţuje na najbliţi 0,1 kg za 1 m' cevi i za fitinge mase
do 20 kg, na najbliţih 0,5 kg za fitinge mase od 20 do 100 kg, i na najbliţi kg za fitinge mase
preko 100 kg.
Tolerancije (SRPS EN 545)
Kako bi se omogućilo uklapanje delova razliĉitog porekla, pozitivna tolerancija spoljnog
preĉnika na ravnom kraju cevi i fitinga, mereno po celom obimu zone spajanja, ne sme preći 1
mm.
Negativna tolerancija debljine zida cevi i fitinga iznosi:
1,3 + 0,001 x DN [mm] za centrifugalno livene komade
2,3 + 0,001 x DN [mm] za necentrifugalno livene komade,
dok granica za pozitivnu toleranciju ne postoji.
192/ 438
Dozvoljeno odstupanje od standardne duţine cevi sa spojem na muf iznosi ±250 mm, a
tolerancija na proizvodnu duţinu je ±30 mm. Kod cevi sa prirubniĉkim spojem, tolerancija na
duţinu je ±10 mm, a moţe se traţiti i manja, ali ne manja od ±3 mm.
Dozvoljena odstupanja od strandardnih duţina fitinga zavise od vrste, i to:
EU
±25 mm za DN40 – DN1200
±35 mm za DN1400 – DN2600
Q
±(15 + 0,03 x DN) [mm]
FFK45
±(10 + 0,025 x DN) [mm]
FFK22 i FFK11
±(10 + 0,02 x DN) [mm] za DN40 – DN1000
±(10 + 0,025 x DN) [mm] za DN1200 – DN2600
T
+50/-25 [mm] za DN40 – DN1200
+75/-35 [mm] za DN1400 – DN2600
Tolerancija na duţinu fitinga je ±10 mm, a moţe se traţiti i manja, ali ne manja od ±3 mm za
DN≤600, odn. ±4 mm za DN≥700.
Tolerancije za masu cevi i fitinga su:
centrifugalno livene cevi
±8% za DN≤200
±5% za DN>200
necentrifugalno livene cevi
±8%
krivine, raĉve i nestandardni fitinzi
±12%
ostali standardni fitinzi
±8%
Prirubnice (SRPS EN 545)
Povećanje polja primene cevi i fitinga od duktilnog liva, zahvaljujući dozvoljenim pritiscima,
doveo je do razvoja 4 tipa prirubnica, prema nominalnim pritiscima PN10, PN16, PN25 i PN40.
Za odreĊene grupe nominalnih preĉnika i pritisaka, prirubnice su iste prema veliĉini i/ili
detaljima bušenja rupa za spajanje:
Nominalni preĉnik DN [mm]
40 i 60
60 i 65
80
100
125 i 150
200 do 300
Identiĉne dimenzije prirubnica Identiĉni detalji bušenja rupa
za nominalne pritiske PN [bar] za spajanje za nominalne
pritiske PN [bar]
10 – 16 – 25 – 40
10 – 16 – 25 – 40
10 – 16 – 25 – 40
10 – 16 / 25 – 40
10 – 16 – 25 – 40
10 – 16 – 25 – 40
10 – 16 / 25 – 40
10 – 16 / 25 – 40
10 – 16
10 – 16 / 25 – 40
10 – 16
Prirubnice se mogu liti integralno sa komadom ili odvojeno, a zatim spojeno sa komadoma
zavarivanjem ili navrtanjem. TakoĊe, mogu biti fiksne i pokretne.
Preĉnici rupa za spajanje zavise od nominalnog preĉnika zavrtnja i veće su od nominalnog
preĉnika zavrtnja za:
3 mm za zavrtnje ≤ M20
4 mm za zavrtnje > M20 i ≤ M52
6 mm za zavrtnje > M52
193/ 438
Oznake (SRPS EN 545)
Svaka cev, fiting ili drugi materijal od duktilnog liva mora imati na sebi najmanje sledeće
oznake:
oznaka proizvoĊaĉa
oznaka da je odlivak od duktilnog liva
oznaka nominalnog preĉnika (DN)
Cevi, fitinzi i drugi materijal preĉnika većeg od DN300 moraju imati i oznaku godine
proizvodnje.
Ispitivanje na probni pritisak i vododrţivost (SRPS EN 545)
Za cevi za transport teĉnosti i gasova pod pritiskom, hidrostatiĉki test se vrši sa sledećim
pritiscima:
DN40 – DN300
50 bar
DN350 – DN600
40 bar
DN70 – DN1000
32 bar
DN1200 – DN2000
25 bar
DN2200 – DN2600
18 bar
Za fitinge, hidrostatiĉki test na vododrţivost se vrši sa sledećim pritiscima:
DN40 – DN300
25 bar
DN350 – DN600
16 bar
DN700 – DN2600
10 bar
BUDERUS cevi i fitinzi od duktilnog liva
Spojevi
spoj sa mufom i TYTON zaptivnim prstenom DN80 – DN1000
spoj sa navojnim prstenom DN80 – DN400
spoj sa letećom prirubnicom i T-zavrtnjima DN400 – DN1000
neraskidivi spoj BLS sa zavarenim graniĉnikom, bravom i TYTON zaptivnim prstenom DN80 –
DN500
neraskidivi spoj BLS sa priteznim prstenom i TYTON zaptivnim prstenom DN80 – DN500
neraskidivi spoj BLS sa zavarenim graniĉnikom, segmentom za zabravljivanje i TYTON
zaptivnim prstenom DN600 – DN1000
neraskidivi spoj BRS sa TYTON-SIT-PLUS zaptivnim prstenom i prstenom za obeleţavanje
DN80 – DN600
prirubniĉki spoj za PN10, PN16, PN24 i PN40 sa navojnim, zavarenim ili livenim prirubnicama,
heksagonalnim zavrtnjima, navrtkama, podloškama i gumenim ravnim zaptivnim prstenom.
Obloga
Unutrašnja zaštita cevi i fitinga od duktilnog liva je od cementnog maltera prema SRPS EN 545 .
Spoljna zaštita je od cinĉani nanos od 200 g/m2 po SRPS EN 545 i spoljna bitumenska zaštita po
DIN 30674 ili cinĉani nanos i cementni malter prema SRPS EN 15542. Za cevi klase 40, a po
zahtevu i za klasu K9 (do DN400) radi se i spoljašnja Zn/Al zaštita od 400 g/m2
PROHROMSKI CEVOVODI
OPŠTE NAPOMENE
Sva oprema koja se koristi u postrojenjima za preradu vode mora zadovoljavati uslove izrade,
prijema i ispitivanja kod prodavaca i u eksploataciji.
194/ 438
Nakon obavljenih ispitivanja i dobijenih dobrih rezultata, proizvoĊaĉ opreme je duţan da od
naruĉioca opreme ili njegovog ovlašćenog kontrolnog organa zatraţi preuzimanje iste. Na osnovu
saglasnosti naruĉioca ili njegovog kontrolnog organa sa kvalitetom materijala i kompletne
opreme, oni se transportuju na objekt.
Predmetna kontrola se obavlja kod proizvoĊaĉa, a po projektnoj i radioniĉkoj dokumentaciji, koju
je naruĉilac opreme pri ugovaranju a prema vaţećim standardnim propisima.
Za sva odstupanja koja bitnije menjaju karakteristike, potrebno je obavestiti naruĉioca i pribaviti
njegovu saglasnost.
Po izradi kompletne opreme ili delova opreme moraju se koristiti najsavremeniji postupci i
dostignuća u ovoj oblasti.
KOMPRESORI
PredviĊeni su kompresorski agregati vijaĉnog tipa. Kompresori se isporuĉuju montirani na
rezervoarima.
Kompresori treba da su:
- vazdušmo hlaĊeni,
- sa konstantnim brojem obrtaja
- sa ubrizgavanjem ulja
-dozvoljena temperatura radne okoline +2 do +400 C
- klasa zaštite elektro motora IP 55,
- ugraĊen starter zvezda trougao,
- sadrţaj ulja u vazduhu manji od 3 mg/m3 .
- kontrola integrisana digitalna sa automatskom regulacijom pri punom optereĉenju i praznom
hodu, kao i start stop,
- nivo buke do 74 Db.
Garantni rok za vijaĉni blok treba da bude bar 24 meseca.
Snaga i kapacitet kompresora prema ISO 1217.
Vrednost buke kompresora prema ISO 2151 i ISO 3744
Zahtevani kvalitet vazduha prema DIN ISO 8573-1
Kompresorska stanica pored smeštaja kompresora i rezervoara dovoljne koliĉine
komprimovanog vazduha, treba obezbediti:
- Pripremu komprimovanog vazduha,
- Primarni razvod komprimovanog vazduha sa potrebnom armaturom i centralnom
regulacionom grupom.
U okviru kompresorske stanice treba obezbediti odvod kondezata, pravilnu klimatizaciju i
potrebne sanitarno tehniĉke uslove.
MATERIJALI I USLOVI IZRADE
Svi upotrebljeni materijali treba da odgovaraju karakteru za komprimiranje vazduha i uslovima
za izradu sudova pod pritiskom.
GARANTOVANE VREDNOSTI
Za preradu otpadne ili pijaće vode koriste se dve vrste kompresora, od 8 atm. za rukovanje
zatvaraĉima i do 0,6 atm. kao duvaljke za pranje filterskih polja. U svakom od ovih sluĉajeva
proizvoĊaĉ je obavezan da obezbedi karakteristike agregata i to:
- ateste o materijalima
- ateste o probnim pritiscima
195/ 438
-
zapisnik o meĊufaznoj kontroli
PREUZIMANJE
Po završenoj izradi i montaţi proizvoĊaĉ je duţan da izvrši interno ispitivanje ugovorenih
karakteristika.
Sva ispitivanja se vrše na štandu proizvoĊaĉa.
TRANSPORT I MONTAŢA
Svi kompresori se transportuju kamionom ili ţeleznicom do stanice, a u njoj samoj
pomoću lanĉane dizalice. Uputstva data za pumpe u svemu veţe i za kompresore. Za montaţu je
preporuĉljivo da je vrši sam proizvoĊaĉ.
PUŠTANJE U POGON
Kod prvog puštanja u pogon mora se najpre proveriti da li je dobro montirano,
ankerovano i povezano, da li se rotirajući delovi lako okreću i sl. Zatim se kompresor pušta u
pogon i prati rad preko instrumenata, pritisak, protok, temperatura leţišta i sl.
Svi kompresori rade automatski do odreĊenog nadpritiska, posle ĉega ili se iskljuĉuju ili
ispuštaju preko ventila sigurnosti.
Puštanje u rad se svodi na startovanju elektromotorom.
ODRŢAVANJE I SERVISIRANJE
Duvaljke se pri kvaru obiĉno agregatno menjaju. Kod kompresora se vrše pojedinaĉne
opravke ukoliko do toga doĊe. Isporuĉilac opreme dalje ih isporuĉuje za period garantnog roka.
Pored ovoga prilaţemo i uputstva za rukovanje i odrţavanje isporuĉene opreme kao i za naĉin
popravke u sluĉaju neke havarije ili kvara dela opreme
1. PRIPREMA VAZDUHA
Frižiderski- rashladni sušač vazduha karakteristika :
-maksimalno pritisak 10 bar (16)
-minimalni pritisak 3 bar
196/ 438
-taĉka rose +30 C
Naknadni Pred filter sa automatskim odvajačem kondezata ( sa diferencijalnim manometrom koji meri
zaprljanost). Ugrađuje se iza sušača.
-maksimalni pritisak 10 (16) bara
- minimalni pritisak 3 bara
- odstranjivanje ĉvrste ĉestice ulja i vode do 0.01 μm
- odstranjivanje uljne do 0.01 mg/m3
Predfilter sa automatskim odvajaĉem kondezata (sa diferencijalnim manometrom koji meri
zaprljanost) UgraĊuje se pre sušaĉa vazduha.
-maksimalni pritisak 10 (16) bara
-minimalni pritisak 3 bara
- odstranjivanje ĉvrste ĉestice, ulja i vode do 1 μm
- odstranjivanje uljne pare do 0.5 mg/m3
U okviru pripreme vazduha u kompresorskoj stanici obezbediti centralnu pripremu grupu karakteristika:
-protok 6.800 l/min (razlika pritiska 1 bar p1=10 bar p2=6 bar).
- regulacioni opseg do 10 bar
- automatsko dreniranje
- sa indikacijom pritiska
- temperatura -10 do +600 C
2. RAZVOD VAZDUHA
Primarni Razvod vazduha u okviru kompresorske stanice i cevne galerije raditi od pocinkovanog
cevovoda G 3/4 cola.
Razvod montirati po zidu sa odgovarajućim nosaĉima. U okviru bay pass grupa, treba obezbediti
mogućnost rada dobave vazduha do potrosaĉa u slucaju intervencije na nekoj od komponenata
(sušaĉ, filtri, centralna pripremna grupa).
Primarni razvod treba da ima nagib od bar 1% u pravcu toka ka kraju cevne galerije radi
mogucnosti drenaze vlage.
Sekundarni razvod vazduha je u okviru cevne galerije i sluţi da snabde vazduhom svaki
pneumatski orman i pozicioner vazduhom odgovarajuĉeg kvaliteta. Ovaj razvod je G1/2 cola.
Odvajanje sekundarnog razvoda treba uraditi tako da vlaga ostane u primarnom razvodu
(primarni razvod ispod ormana sa pneumatskom opremom ili vertikalno odvajanje navise od
primarnog razvoda). U sekundarnom razvodu posle odvajanja od primarnog cevovoda i slavine
od G1/2 cola, predviĊa se pripremna grupa (reducir i zauljivaĉ) karakteristika:
-protok 2.600 l/min (razlika pritiska 1 bar p1=10 bar p2=6 bar).
- regulacioni opseg do 7 bar
- automatsko dreniranje
- sa indikacijom pritiska
- temperatura -10 do +600 C
U zavisnosti od isporučioca upravljačke opreme (el pneumatski razvodnici i pozicioner) koristi se
zauljivač.
Od pneumatskih ormana i pozicionera do pneumatskih aktuatora koristi se poliamidna plastična creva
6/4 (spoljni prečnik /unutrašnji prečnik u mm).
Metalni razvod vazduha treba zaštiti dopunski od korozije:

posle mehaničkog čišdenja sa dva premaza gvozdenog minijuma,
197/ 438

posle montaže, farbanjem tj. pasivnom zaštitom u plavoj boji.
3. UPRAVLJANJE VENTILIMA
Pneumatska oprema se projektuje prema standardima:
SRPS L.N1.003 Hidrauliĉni i pneumatski sistemi Grafiĉki simboli. Pretvaranje energije.
SRPS L.N1.004 Hidrauliĉni i pneumatski sistemi. Grafiĉki simboli Upravljaĉki ventili.
SRPS L.N1.005 Hidrauliĉni i pneumatski sistemi. Grafiĉki simboli Aktiviranje.
SRPS L.N1.003 Hidrauliĉni i pneumatski sistemi Dopunski ureĊaji.
Elektro pneumatskim monostabolnim razvodnicima 5/2.
-Protok do 800 l/min
- el. Napajanje 24 V DC
- temperatura -5 do 500 C,
- radni pritisak 3 do 8 bar,
- radni vodovi G 1/8 ili G 1/4
- priključci za creva 6/4,
4. ELEKTRO-PNEUMATSKI POZICIONERI
Funkcija je ostavarenje pozicioniranje zatvaraĉa za ĉistu vodu.
Dvostrukog pneumatskog dejstva (za aktuatore dvostrukog dejstva).
Pneumatsko napajanje do 6 bar.
Elektriĉno napajanje 24 V DC.
Klasa zaštite EN 60529 IP65.
Ambijentna temperatura od 0 do 600 C.
5. LEPTIRASTI ZATVARAČI I PNEUMATSKI AKTUATORI
Leptirasti zatvarače tipa keyston i pneumatski aktuatori za ove zatvarače treba da su usaglašeni u smislu
potrebnog momenta za manipulaciju.
Ove pozicije treba da isporudi jedan isporučioc kako bi se garantovala funkcija.
Leptirasti zatvarači treba da su karakteristika:
- nominalni pritisak medijuma (vode) 10 bar
- elementi zaptivanja NBR (-23 do +82 0C)
- sa flanšom za montašu aktuatora
- materijal kučišta GGG 50 (preporuka) ili odgovarajuči.
- disk centralni sa simetričnim kretanjem materijal 1.4408 (preporuka) ili odgovarajudi,
- osovina kroz osu diska materijal 1.4021 (preporuka) ili odgovarajuči,
- centrična armatura za montažu između prirubnica
- prirubnice za pogon ISO/DIN 5211
- ispitivanje čvrstoče/zaptivenosti EN 12266.
Montažu raditi strogo prema upustvu kako ne bi došlo do oštedenje zaptivnog dela leptirastog zatvarača.
Pneumatski aktuatori aktuatori su karakteristika
- dvostrano aktivirani,
- prikljuĉci G 1/8 (1/4),
- nominalni pritisak 5; 6 bar (maksimalno do 10 bar),
- temperatura -20 do +60
- moment otvaranja 30% veci od momenta koji zahteva zatvaraĉ
198/ 438
- ugao otvaranja 900
- otpor od korozije CRC 3
Vezu između aktuatora i dodatne opreme (interfejes-nosači) za signalne kutije i
pozicioner ostvariti prema DVI/VDE 3845.
Montažu i puštanje u rad treba da rade kvalifikovano i licencirano osoblje.
6. KAZANI I OSTALI SUDOVI POD PRITISKOM
OPŠTE
Sudovi pod pritiskom rade se u ovim postrojenjima kao vertikalni ili ležedi, sa ili bez grejača I za
određene standard pritiska.
MATERIJALI
Lim od koga se radi sud pod pritiskom mora da ima ateste za:
- Material
- Hemijski sastav
- Mehaničke karakteristike
Posle izrade izdaje se attest za:
- Varioce I varove
- Izdržljivost za garantovani pritisak
USLOVI PRIJEMA OPREME
Na osnovu atesta proizvođača vrši se prijem opreme pre same montaže.
TRANSPORT I MONTAŽA
Transport se vrši kamionom I železnicom. Unošenje u objekat ukoliko su sudovi vedih dimenzija vrši
se ručno, a u samom objektu dizalicom. Montaža je tesno vezana za elektroautomatikom rada I
ostalom opremom koja je u sklopu.
PUŠTANJE U PROBNI POGON
Pri puštanju kontrolisati zaptivenost na spojevima dovoda I odvoda, zatim reglažu opreme za
automatiku I parameter nivoa na kontrelnom stalku.
GARANTOVANE OBAVEZE I ATESTI
Po zakljuĉenju ugovora sa odgovarajućim ponuĊaĉem, karakteristike ponuĊene opreme kao I lista
tehniĉkih karakteristika dobiće status garantovanih vrednosti. Ako nije drukĉije specificirano u
specifikaciji, garancija kvaliteta upotrebljene opreme treba da iznosi najmanje 1 godinu poĉev od
prijema postrojenja.
PonuĊaĉ garantuje da će material I oprema ispunjavati uslove Ugovora, opšte specifikacije,
tehniĉkog opisa radova kompletnog sistema tretmana vode, da neće imati vidljive ili skrivene
mane, da će postrojenja raditi besprekorno za celi garantovani period I da će za garantovane
karakteristike biti dostavljene instrukcije za rad I odrţavanje.
Za vreme garantovanog perioda ugovaraĉ je obavezan da dovede u red ili izvrši zamenu u
najkraćem mogućem roku I na svoj teret, kompletno postrojenje, mašinu ili opremu ili deo, ako
se dokaţe da je nastala greška zbog lošeg materijala, loše izrade, konstruktivnih grešaka ili
pogrešne montaţe.
199/ 438
Garantovani period za opravljanje ili zamenu opreme poĉinje od dana prijema opravljene ili
zamenjene opreme I iznosi najmanje 1 godinu. Ako se rad postrojenja obustavi zbog propusta
ugovaraĉa da otkloni kvar garantovani rok se produţuje toliko za koliko je rad obustavljen.
Prema opštim zakonskim propisima ugovaraĉ je odgovoran do isteka garantovanog roka za sve
direktne materijalne štete nastale zbog nedostatka opreme koju je isporuĉio ili šteta zbog
neadekvatnog postupka ili rada svojih radnika.
7. ELEKTROMOTORI
USLOVI OPSLUŢIVANJA
Snaga motora u kontinualnom radu mora biti dovoljna da agregat startuje u celom opsegu
opterećenja, tj. protoka.
Spoljna temperatura moţe dostići 38C.
Motor će se napajati strujom napona 220/380 V i uĉestanosti 50 Hz.
Poţeljno je direktno startovanje agregata.
Napon napajanja motora moţe varirati  5%.
Napojni kabl će biti dovoljno veliki da ostane izmeĊu (u okviru) prihvatljivih granica
grejanja, i ograniĉiće uglavnom pad napona 3% izmeĊu motora i na 10% maksimalno za vreme
startovanja.
SNAGA
Izlazna snaga motora u kontinualnom radu i pri jednakom 0,95 Un (Un je normalni
napon) i uĉestalost od 50 oscilacija u sekundi, pod radnim uslovima mora iznositi preko 15% više
od maksimalne snage koju pumpa iskoristi a unutar celog radnog opsega pumpe.
Ovo ograniĉenje uzima sledeće tolerancije:



od 2% na izlazu (manje)
od 5% na protoku (više)
od 8% na napojnom naponu.
REŢIM RADA I BROJ STARTOVANJA
Motori će biti projektovani da izdrţe permanentno radne uslove definisane I.E.C. 34 I u
stavu »prekidni-periodiĉni rad« sa startovanjem kod koga:


motor radi sa 95% minimalne snage u kontinualnoj eksploataciji
faktor trajanja ciklusa se nalazi izmeĊu 10 i 80%
Uz to, svi motori mora da budu u mogućnosti da s vremena na vreme izdrţe:


ili tri uzastopna startovanja
ili šest startovanja u jednom satu
200/ 438
Za motore će se tehniĉki garantovati da mogu da izdrţe 20.000 startovanja i 10.000 radnih
sati bez oštećenja kaveza.
Da bi se gore navedene vrednosti proverile i kontrolisale biće instalirani merni
instrumenti za broj sati i broj ukljuĉivanja sa nulto-nepovratnim ureĊajem.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Magnetna kola će biti izolovana sa silikonskim folijama (treba da se specifikuje materijal
niţeg kvaliteta), spojena pritiskom i ugĉvršćena spojnim ploĉama. Telo i leţajevi motora će biti u
dobro zavarenom ĉeliĉnom omotaĉu (limu).
Svi motori istog tipa moraju biti strogo meĊusobno izmenjivi, mora biti izvodljivo da se
jadan motor postavi na mesto nekog drugog i to bez teškoća. Ovaj princip meĊusobne izmene se
mora odnositi i na kaveze rotora.
Leţišta i osovinski leţajevi moraju biti lako izmenjivi i prenosivi. Kako leţajevi, tako i
njihov sistem podmazivanja će biti prema I.E.C. klasa B.
ZAŠTITA MOTORA
Zaštita većih motora predviĊena je zaštitnim automatskim prekidaĉima, sa motornim
pogonom, sa ugraĊenom podnaponskom i prekostrujnom zaštitom, manji motori osiguraĉima od
kratkog spoja i bimetalima od preopterećenja. PredviĊena je zaštita od rada crpki na suvo
(tranzistorski nivometar).
Ispitivanje karakteristika obaviti prema propisima VDE 0350.
ANTIKOROZIONA ZAŠTITA
OPŠTE
Sva oprema koja dolazi u dodir sa vszduhom, zemljom i vodom se mora antikoroziono zaštititi.
Antikorozioni tretman mora da odgovara radnim i klimatskim uslovima Materijali koji se
upotrebljavaju i antikorozivoj zaštiti mora da imaju najprikladnije osobine za ovu svrhu i da budu
izraĊene od strane priznatih proizvoĊaĉa.
Antikoroziona zaštita treba da se vrši prema sledećem postupku:
Ĉišćenje površina od kovarine, rĊe i tragova korozije peskiranjem zbog poliranja metala
Fabriĉka primena antikorozionih premaza
Popravka oštećenih delova pri montaţi istih antikorozionim postupkom kao što je uraĊeno u
fabrici
Spoljna i unutrašnja antikoroziona zaštita varova ĉišćenjem ĉetkama, uklanjanje masnoća i
primena antikorozionih premaza istih kao u fabriĉkom postupku
201/ 438
Završna antikoroziona zaštita svih delova koji nisu ukopani
PonuĊaĉ treba da dostavi detaljan opis planiranog postupka antikorozione zaštite (materijal koji
se primenjuje, postupak i testovi za materijal) za cevovod i opremu, opis treba da sadrţi:
Metoda za ĉišćenje metalnih površina
Izabrani antikorozioni materijal sa opisom svih njegovih osobina, podruĉje primene idr.
Broj slojeva
Debljina premaza
Vreme sušenja pojedinih slojeva
Opis treba da obuhvati i fabriĉki antikorozioni tretman i završni postupak na kraju montaţe.
Antikoroziona zaštita mora da se garantuje najmanje 10 godina.
Jedan od najvaţnijih uslova za dobru antikorozionu zaštitu je kvalitet upotrebljenog materijala.
Da se osigura visok kvalitet zaštite, naophodno je obezbediti visok standard upotrebljenog
materijala uz sertifikate testova od strane ovlašćenih institucija za ispitivanje materijala. Fabriĉka
laboratorija proizvoĊaĉa cevi kontroliše svaki deo primljenog materijala i ponuĊaĉ treba da
obezbedi rezultate dokumentarnih testova za kontrolu Investitora kad se traţi.
Prostorija u kojoj se nalaze kran, kompresori, ciklonski kazan, deo cevovoda, crpke i armature je
niske relativne vlaţnosti, jer toplota osloboĊena od elektromotora suši vazduh od relativne
vlaţnosti = 0,25.
Pri temperaturi t=20C i=0,20 sadrţaj vode je /i-x dijagram/x=2,8p/kp suvog vazduha.
Znaĉi, u najpovoljnijim uslovima, kada se odbace svi izvori isparavanja, postoji dovoljna koliĉina
vode za elektrohemijski proces korozije. Zbog toga se anitkorozionoj zaštiti mora posvetiti
posebna paţnja. Pritom se naručito mora voditi računa da zaštitna sredstva ne sadrže otrovne
supstance.
Zaštitna oprema podeljena je na zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih površina.
Antikoroziona zaštita svih unutrašnjih metalnih površina se vrši u fabrici proizvoĊaĉa opreme. Za
zaštitu se primenjuje bitumenski tajmer na prethodno pripremljenu unutrašnju površinu, a zatim
ibitol lak ili sl.
Osobine bitumenske mase treba da odgovaraju nameni, odnosno, zaštiti unutrašnjih površina za
transport pitke vode.
Zaštita spoljašnjih površina od korozije podeljena je aktivnu i pasivnu.
Antikoroziona zaštita opreme se obavlja delimiĉno u fabrici Isporuĉioca opreme, a delimiĉno na
gradilištu.
U fabrici Isporuĉioca opreme vrši se odmašćivanje površina, ĉišćenje peskarenjem, nanošenje
temeljnih (osnovnih) premaza i nanošenje zaštitnih odnosno završnih premaza.
Na gradilištu će se vršiti popravka oštećenih mesta nastalih za vreme transporta i montaţe
opreme i nanošenje zaštitnih odnosno završnih premaza.
Antikoroziona zaštita hidromehaniĉke i mašinske opreme će se obavljati prema sledećoj šemi:
ĉišćenje površina peskarenjem u fabrici Isporuĉioca opreme stepena ĉistoće sa 2,5 s tim da su
površine delova koji idu u beton lako peskarene;
površine delova koje su u dodiru sa betonom posle peskarenja zaštićuju se sa jednim premazom
cementnog mleka;
površine opreme koje su stalno ili povremeno u vodi posle peskarenja zaštićene su sa dva
osnovna premaza epoksi boje ukupne debljine 80 mikrona i dva završna premaza epoksi boje
debljine 2x40 = 80 mikrona.
202/ 438
površine opreme koje nisu u dodiru sa vodom (pogonski mehanizmi, dizalice, pomoćna oprema i
sl.), zaštićene su posle peskarenja sa jednim premazom Korocink-a E (ili sliĉno) i dva premaza
Inertol-a 82 (ili sliĉno). Ukupna debljina ovih premaza iznosi 40 mikrona (Korocink) i 2x 40 =80
mikrona (Inertol 82).
Premazi Inertolom se vrše u fabrici ili jedan u fabrici, a jedan na gradilištu.
ELEKTROCRPNI AGREGATI I KOMPRESORI
Crpke, kompresori i elektromotori se zaštićuju, posle mehaniĉkog ĉišćenja u fabrici gvozdenim
minijumom u dva premaza. Nakon montaţe dolazi farbanje opreme.
KOTLOVI
Kotlovi će se zaštititi od korozije na sledeći naĉin:
spolja: peskarenje i premaz antikorozine zaštite u vreme radova, dva površinska premaza po
instaliranju
iznutra:
peskiranje, jedan antikorozioni premaz i dva površinska zaštitna premaza
ARMATURA
Zaštita se predviĊa:
u fabrici, posle mehaniĉkog ĉišćenja sa dva premaza gvozdenog minijuma
posle montaţe, farbanjem tj. pasivnom zaštitom
DIZALICE
Isto kao i za armature.
PASIVNA ZAŠTITA OD KOROZIJE
Izvodi se na sledeći naĉin:
Crpka i elektromotori koji se naruĉuju zaštićuju se posle mehaniĉkog ĉišćenja u fabrici
gvozdenim minijumom u 2 premaza. Preostali deo opreme oĉistiće se od ostatka stare farbe posle
rekonstrukcije i montaţe, a zatim premazati sa 2 premaza gvozdenim minijumom, zatim gitovati i
glaĉati 2 puta bojom na bazi epoksidnih smola proizvodnje »Duga« – Beograd ili sliĉnih sledećih
nijansi:
elektrooprema
sivo
crpka
tamno zelena
spojnice sa zaštitnikom
crveno
potisni vod
crveno
usisni vod
tamno zeleno
armatura
ţuto
nosaĉ šina za dizalicu
ţuto
pokretna maĉka
crno
lanci
crno
lanĉana dizalica
ţuto
kuka
crno
creva za odvod vode
crno
Fino obraĊene mašinske površine premazuju se u fabrici proizvoĊaĉa antikorozionim lakom lako
se skida odgovarajućim razreĊivaĉem na gradilištu.
203/ 438
AKTIVNA ZAŠTITA OD KOROZIJE
Aktivna zaštita od korozije izvodi se uglavnom katodnom zaštitom.
Katodnu polarizaciju zaštićivane konstrukcije moguće je postići na dva osnovna naĉina:
pomoću ţrtvenih galvanskih anoda i
sa inertnim anodma koje se anodno polarizuju pomoću izvora jednosmerne struje (transformatorispravljaĉ)
TEHNIĈKI USLOVI ZA IZRADU, TRANSPORT I MONTAŢU OPREME
OPŠTE NAPOMENE
Sva oprema koja se koristi u postrojenjima za preradu vode mora zadovoljavati uslove izrade,
prijema i ispitivanja kod prodavaca i u eksploataciji.
Nakon obavljenih ispitivanja i dobijenih dobrih rezultata, proizvoĊaĉ opreme je duţan da od
naruĉioca opreme ili njegovog ovlašćenog kontrolnog organa zatraţi preuzimanje iste. Na osnovu
saglasnosti naruĉioca ili njegovog kontrolnog organa sa kvalitetom materijala i kompletne
opreme, oni se transportuju na objekt.
Predmetna kontrola se obavlja kod proizvoĊaĉa, a po projektnoj i radioniĉkoj dokumentaciji, koju
je naruĉilac opreme pri ugovaranju a prema vaţećim standardnim propisima.
Za sva odstupanja koja bitnije menjaju karakteristike, potrebno je obavestiti naruĉioca i pribaviti
njegovu saglasnost.
Po izradi kompletne opreme ili delova opreme moraju se koristiti najsavremeniji postupci i
dostignuća u ovoj oblasti.
PUMPE
OPIS
Opšti uslovi za izradu, montaţu i prijem opreme vaţe za normalno izvoĊenje. Ukoliko postoje
drugi zahtevi oni se posebno moraju definisati.
Glavni podsklopovi pumpe (lopatice, spojnica, rotor, stator) omogućavaju teĉnosti koja dotiĉe u
kanale rotirajućeg rotora da dobije preko lopatice veliku brzinu, koja se u statorskim lopaticama
pretvara u pritisak. Posredstvom lopatica postepeno se povećava nadpritisak sve do potisnog
voda.
U praksi se primenjuju najĉešće sledeće pumpe:
centrifuglane
jednostrujne
puţne
Pumpe su horizontalne ili vertikalne. Osnovni delovi pumpe su:
kućišta
lopatica radnog kola
vratilo
leţište
zaptivni prstenovi
204/ 438
usisno zvono
sprovodno kolo
potisno kolo
drugo
Puţne pumpe se rade u nagibu od 30 do 35. Ove pumpe ĉine sledeći delovi:
puţ sa spiralnom ĉeliĉnom trakom
leţište puţa
elektromotor sa reduktorom
mlaznice sa podmazivaĉem i drugo
MATERIJALI
Glavni delovi pumpe (lopatice radnog kola, vratilo, usisno zvono, sprovodno kolo i potisno kolo)
biće izraĊeni iz projektom predviĊenog i atestiranog materijala. Atesti materijala treba da sadrţe
karakteristike, za svaki od predviĊenih kvaliteta materijala. Kod normalnog izvoĊenja kućište
pumpe, kućice laţaja, sprovodna kola i meĊustepenovi izraĊeni su od sivog liva. Vratila se od
ĉelika, odnosno od nerĊajućeg ĉelika, a radna kola od mesinga kod manjih a od sivog liva
mašinske brane ili prokrona kod većih tipova. Zavrtnjevi i navrtke biće od pasivoiziranog ili
bihrom ĉelika. Zaštivni prstenovi su od nerĊajućeg ĉelika.
Puţne pumpe se rade od ĉelika odgovarajućeg kvalitata, a leţajevi od livenog gvoţĊa.
USLOVI IZRADE
Izrada pumpe treba da omogući obezbeĊenje kvaliteta za svaki njen deo, da garantuje zahtevane
karakteristike i obezbedi nesmetani rad.
U toku izrade glavnih delova pumpe a pre poĉetka njihove ugradnje (montaţe) proizvoĊaĉ će bez
obzira na njegov usvojen tehnološki postupak izvršiti i sledeće kontrole i ispitivanja:
pregled površine kod livenih delova
ispitivanje kućišta probnim pritiskom i ispitivanje propustljivosti na zidovima
kontrola najvaţnijih sklopnih i funkcionalnih dimenzija
kontrola hidrauliĉkog oblika rotora i sprovodnih kanala
dinamiĉko uravnoteţenje (balansiranje) rotora
Potrebni uslovi kod izrade pumpi:
glavne komponente opreme se moraju projektovati za periodiĉan rad (rad sa prikidima)
osovinska leţišta pumpi, prenosi i leţajevi u motoru biće predviĊeni 10.000 startovanja i 20.000
radnih sati, bez oštećenja
osovinski leţajevi će biti paţljivo zaštićeni od bilo kakvog procurivanja, koje bi moglo nastati
zbog loma zaštivaĉa.
Vratila će biti zaštićena od korozije, tj. oni delovi koji su u radu u dodiru sa vodom, imaće
ugraĊen rukavac od tvrde legure (kobalta, hroma i volframa) ili bilo kog metala dovoljno tvrdog
sa najboljom otpornošću prema koroziji i trenju u zaptivaĉima i leţajevima.
Transmisija (prenos) i spojnica izmeĊu pumpe i motora moraju biti izvedeni na takav naĉin da se
izbegnu vibracije ili deformacija. Vibracije koje se mogu javiti za vreme ubrzavanja ne smeju
izazvati stalne deformacije.
205/ 438
Zaptivni prstenovi zaptivaĉa će biti iz dva dela, svaki sa ekstrakcionim otvorima koji
dozvoljavaju lako izmenjivanje zaptivki.
Svi delovi koji su predmet habanja će biti zaštićeni poklopcem i lako će se izmenjivati.
Materijali od kojih se ovi delovi sastoje moraju imati (ponuditi) dobru otpornost prema habanju.
PREUZIMANJE
Nakon obavljenih ispitivanja i dobijenih dobrih rezultata, proizvoĊaĉ 0opreme je duţan da od
naruĉioca opreme ili njegovog ovlašćenog kontrolnog organa zatraţi preuzimanje glavnih delova
pumpe. Tek na osnovu saglasnosti naruĉioca ili njegovog kontrolnog organa sa kvalitetom
materijala i kvalitetom izrade moţe se pristupiti montaţi delova pumpe.
Po završenoj izradi i montiranju proizvoĊaĉ je duţan izvršiti interno ispitivanje ugovorenih
karakteristika. Po dobijanju zadovoljavajući rezultata proizvoĊaĉ će pozvati naruĉioca ili
njegovog ovlašćenog organa na ispitivanje i preuzimanje. Ispitivanje se vrši na štandu kod
proizvođača, koji je duţan da prethodno obezbedi sve uslove i omogući nesmetano
eksperimentalno proveravanje karakteristike pumpe.
Ispitivanje će se obaviti prema zahtevima standarda DIN 1944 klasa II i prema posebnim
zahtevima naruĉioca navedenih u ugovoru. O rezultatima ispitivanja se saĉinjava zajedniĉki
zapisnik.
POMOĆNA OPREMA
Svi pumpni agregati treba da su uredno snabdeveni pomoćnim priborom kao što su manometri na
usisu i potisu, odvod drenaţa vode od leţajeva do sabirnog kanala, ispusnu slavinu, termo
detektor i sl.
GARANTOVANE VREDNOSTI I ATESTI
Uz dokumentaciju koju dostavlja isporuĉilac (uputstvo za montaţu i rukovanje) duţan je da u pet
primeraka priloţi i sledeću atestnu dokumentaciju:
atest o kvalitetu upotrebljenog materijala
atest o probama pritiska
izveštaj o dinamiĉkom uravnoteţenju
izveštaj o rezultatima ispitivanja pumpe
zapisnik o meĊufaznoj kontroli i ispitivanju karakteristika pumpe zajedno sa naruĉiocem
ODRŢAVANJE I SERVISIRANJE
Za odrţavanje i servisiranje pumpi u garantnom roku proizvoĊaĉ je obavezan povaţećim
pozitnim zakonima. On, takoĊer, daje spisak rezervnih delova koji su najviše podloţni habanju i
koji se najĉešće zamenjuju u garantnom roku.
Za vreme pogona mora pumpni agregat biti pod stalnim nadzorom.
Posebnu paţnju treba obratiti na sledeće:
Rad pumpe mora biti miran i bez potresa
Nadzorni pritisak dotoka, temepraturu dotoĉne vode i vodostaj u rezervoaru
UporeĊivati opterećenje agregata sa pogosnkim vrednostima na ploĉici. Opterećenje agregata se
moţe izraĉunati preko manometarske visine, dobave pumpe ili preko utroška elektroenergije.
206/ 438
Kod pumpa sa hidrauliĉkim ureĊajem za izjenaĉavanje aksijalnih sila, promatrati aksijalni
pokazivaĉ na okrajku osovine.
Promatrati brtvenice, posebno u prvo vreme dok se ne uhodaju
Ako je na kućište leţajeva i brtvenice prikljuĉena cev rashladne vode, paziti da te cevi nisu
zaĉepljene. Dozvoljena je razlika temperature izmeĊu ulazne i izlazne vode od 10C.
Ako je pumpni agregat namenjen za rezervu, isti treba povremeno staviti u pogon kako bi u svako
doba bio ispravan za upotrebu.
Preporuĉujemo da se u svrhu nadziranja vodi pogonska knjiga u koju bi se osim uobiĉajenih
podataka unašalo: koliĉina dobave, dotoĉni i krajnji pritisak dobave, broj okretanja i temperatura
leţajeva. TakoĊer treba ubeleţiti vreme trajanja pogona. Predvideti treba još jednu posebnu
rubriku za krakte primedbe o trajanju popravki, o havarijama itd. Na taj naĉin je omogućen stalan
pregled sa stanjem pumpe.
TRANSPORT I MONTAŢA
Transportovanje opreme iz fabrike proizvoĊaĉa vršio bi se na jedan od sledećih naĉina:
kamionom
ţeleznicom
U pumpnoj stanici pomoću lanĉane dizalice vrši se ubacivanje opreme do svog mesta. Ako se
oprema transportuje u zimskom periodu, zapušiti sve otvore na delovima crpki, cevovoda i
armatura, svud gde bi mogla voda da uĊe, jer bi došla do zamrzavanja vode i prskanja mašinskih
delova.
U svakom sluĉaju preporuĉuje se oblik palletiziranog transporta, jer on spreĉava moguća
oštećenja, olakšava utovar, istovar i uskladištenje, a ţeleznica daje poseban propust za paletiziran
transport.
Montaţa opreme izvodi se pomoću lanlane dizalice. Pritom posebno mora da se vodi raĉuna po
izvršenoj montaţi da crpka bude strogo u horizontalnom poloţaju, da cevovod i armatura ne vise
o crpki i da je radno kolo odvojeno od sprovodnog prema propisima proizvoĊaĉa, tj. da se ne desi
da po puštanju crpke doĊe do elastiĉnih deformacija vratila – izduţenja, tako da radno kolo ošteti
prsten sprovodnog kola.
Zato montaži treba posvetiti posebnu pažnju, jer to je najčešće uzrok lošem radu postrojenja!
Upozorenje nadzornom organu:
Saopštenje:
Nadzorni organ ne sme dozvoliti da oslona donja ploĉa, elektro motor i crpka budu saošeni u
fabrici proizvoĊaĉa, već se to mora obaviti u kompresorskoj stanici. U protivnom moţe doći do
deformacije oslona ploĉe u toku utovara, transporta i istovara, te bi rad u takvim uslovima bio
iskljuĉen. Da bi saošavanje imalo smisla, treba najpre oslonu ploĉu nivelisati pomoću ploĉica
razliĉitih debljina. Ploĉice treba postaviti u blizini fundamentnih zavrtnja, jer se na taj naĉin
postiţe pravilna raspodela teţina na njih, a od zavrtnjeva treba ih postaviti izmeĊu na rastojanju
od 50 cm.
Podmetanjem potpornih ploĉa ispod fundamentne ploĉe izdiţe se ploĉa od temelja. Nastali
meĊuprostor treba da bude od 2-4 cm što je sasvim dovoljno za zalivanje fundamentalne ploĉe
betonom.
207/ 438
Zavrtnje oslone ploĉe treba pritezati od sredine ka krajevima i pri tome voditi raĉuna da ploĉa
ostane u horizontalnom poloţaju. Oni se priteţu pre nego što se motor ukupluje.
Lica spojnice treba da budu paralelne i koncentriĉna. Razmak izmeĊu spojnica treba da bude
dovoljan (3-3,5). Zabranjeno je da se lica spojnica dodiruju.
Proveravanjem uglovnog saošavanja izvodi se pomoću jednostrukog merila zazora (špijuna ili
pomoću kalibrisanog klina), uvlaĉenjem na 4 mesta – pod uglom od 90. Razmak mora da bude
jednak na sva 4 merna mesta.
Nadzorni organ proverava i paralelno saošavanje polaganjem lenjira preko oboda spojnice na 4
mesta pod uglom od 90 simetriĉno.
Saošavanju se ne treba prići površno i ne treba se nadati da će elastična spojnica ispraviti loše
saošenje, a kako od ispravljenog i dugovećnog rada ove stanice zavisi rad filterskih polja, treba
ovome posvetiti posebnu paţnju.
Po uspešno završenom saošavanju, sprezanju treba pomoću ruke probati da li se slobodno okreće.
Posle toga priteţu se i zalivaju fundamenti zavrtnji cementnim malterom u odnosu 1 deo cementa
na 3 dela peska. Posle 48 sati fundamentnih zavrtnja priteţu se još jedno i ponovno proveriti
saosnost na spojnici. Ako su potrebne popravke, izvodi se podmetanjem tankih limenih ploĉica
stabala mora ili pumpe.
Pravilan rad pultnog agregata bez potreba i vibracija, moguće je postići samo propisano
izvedenim temeljenjem i montaţom.
PUŠTANJE U POGON
Poluaksijalne crpke puštaju se u pogon sa otvorenim zatvaraĉem, jer tada vuku manju snagu nego
pri zatvorenom zatvaraĉu.
Pre prvog puštanja u pogon, rukom se najpre okrene spojnica da bi se utvrdilo da li se radno kolo
lako okreće. Ulje treba da bude naliveno do sredine uljnog pokazivaĉa kvaliteta koji propisuje
proizvoĊaĉ crpke. Pletenice treba pre puštanja crpke natopiti u turbinsko ulje i ponovo
prepakovati, ali ih ne treba suviše pritegnuti do ne naĊu svoje leţište za vreme probnog rada.
Kada je crpka puštena u pogon, treba posmatrati manometar crpke, ako crpke ne raste, treba je
hitno iskljuĉiti i odstraniti vazduh.
Istovremeno treba kontrolisati zagrevanje pletenica i leţišta
Zagrevanje leţišta moţe se tolerisati do t=85C, ali ne zbog leţišta (ona podnosi temperaturu do
127C bez oštećenja), već zbog ulja za podmazivanje.
UZROCI LOŠEG RADA
Ako pupma, po puštanju u pogon, ne potiskuje vodu mogući se sledeći uzorci:
nema dovoljno vode, radno kolo nije potopljeno
pogrešan smer obrtanja
suviše velika crpna visina
mali broj obrtaja motora
Crpka potiskuje nedovoljno vode:
cevni razvod zapušen za vreme zavarivanja cevovoda
povratna klapna montirana obrnuto, pa voda ide obilaznim vodom
Crpka daje nedovoljan pritisak:
208/ 438
napon el. mreţe nedovoljan pa je ku mali
oštećeno radno kolo
oštećeni prstenovi
vezduh u vodi
Pumpa u poĉetku radi dobro, kasnije gubi moć crpljenja:
vazduh u vodi – crpka drhti
istrošeni su zaptivaĉi
Pumpa troši suviše snage
istrošena leţišta
iskrivljeno vratilo
poremećeni saosnosi
Napomena:
Propuštanje vazduha za 1% zapremine teĉnosti moţe da smanji protok za10% a 8-10% vazduha
dovodi do prestana rada pumpe.
ELEKTROMOTORI
USLOVI OPSLUŢIVANJA
Snaga motora u kontinualnom radu mora biti dovoljna da agregat startuje u celom opsegu
opterećenja, tj. protoka.
Spoljna temperatura moţe dostići 38C.
Motor će se napajati strujom napona 220/380 V i uĉestanosti 50 Hz.
Poţeljno je direktno startovanje agregata.
Napon napajanja motora moţe varirati  5%.
Napojni kabl će biti dovoljno veliki da ostane izmeĊu (u okviru) prihvatljivih granica grejanja, i
ograniĉiće uglavnom pad napona 3% izmeĊu motora i na 10% maksimalno za vreme startovanja.
SNAGA
Izlazna snaga motora u kontinualnom radu i pri jednakom 0,95 Un (Un je normalni napon) i
uĉestalost od 50 oscilacija u sekundi, pod radnim uslovima mora iznositi preko 15% više od
maksimalne snage koju pumpa iskoristi a unutar celog radnog opsega pumpe.
Ovo ograniĉenje uzima sledeće tolerancije:
od 2% na izlazu (manje)
od 5% na protoku (više)
od 8% na napojnom naponu.
REŢIM RADA I BROJ STARTOVANJA
Motori će biti projektovani da izdrţe permanentno radne uslove definisane I.E.C. 34 I u stavu
»prekidni-periodiĉni rad« sa startovanjem kod koga:
motor radi sa 95% minimalne snage u kontinualnoj eksploataciji
faktor trajanja ciklusa se nalazi izmeĊu 10 i 80%
209/ 438
Uz to, svi motori mora da budu u mogućnosti da s vremena na vreme izdrţe:
ili tri uzastopna startovanja
ili šest startovanja u jednom satu
Za motore će se tehniĉki garantovati da mogu da izdrţe 20.000 startovanja i 10.000 radnih sati
bez oštećenja kaveza.
Da bi se gore navedene vrednosti proverile i kontrolisale biće instalirani merni instrumenti za
broj sati i broj ukljuĉivanja sa nulto-nepovratnim ureĊajem.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Magnetna kola će biti izolovana sa silikonskim folijama (treba da se specifikuje materijal niţeg
kvaliteta), spojena pritiskom i ugĉvršćena spojnim ploĉama. Telo i leţajevi motora će biti u dobro
zavarenom ĉeliĉnom omotaĉu (limu).
Svi motori istog tipa moraju biti strogo meĊusobno izmenjivi, mora biti izvodljivo da se jadan
motor postavi na mesto nekog drugog i to bez teškoća. Ovaj princip meĊusobne izmene se mora
odnositi i na kaveze rotora.
Leţišta i osovinski leţajevi moraju biti lako izmenjivi i prenosivi. Kako leţajevi, tako i njihov
sistem podmazivanja će biti prema I.E.C. klasa B.
ZAŠTITA MOTORA
Zaštita većih motora predviĊena je zaštitnim automatskim prekidaĉima, sa motornim pogonom,
sa ugraĊenom podnaponskom i prekostrujnom zaštitom, manji motori osiguraĉima od kratkog
spoja i bimetalima od preopterećenja. PredviĊena je zaštita od rada crpki na suvo (tranzistorski
nivometar).
Ispitivanje karakteristika obaviti prema propisima VDE 0350.
ARMATURE
RUĈNI ZATVARAĈI
Sva kućišta treba da su ispitana probnim vodenim pritiskom na propustljivosti uzdrţljivosti i o
tome se izdaje fabriĉki atest.
Po izvršenoj kontroli vrši se:
funkcionalno ispitivanje
ispitivanje propustljivosti
Kvalitetni prijem armature obavlja se u skladu sa propisima JUS M.C5.010.
ELEKTRO-ZATVARAĈI
Pored elektromotornog pogona mora biti omogućeno i ruĉno aktiviranje leptirice u sluĉaju
nastanka struje.
Sve ostale kontrole ispituju se na probnom stolu proizvoĊaĉa, kao izdrţljivost kućišta,
elektromotor i sl.
210/ 438
PNEUMATSKI ZATVARAĈI
ProizvoĊaĉ je duţan da garantuje dobru zaptivenost zatvaraĉa u funkcionalnost pneumatskog
dela.
U sluĉaju iskljuĉenja komprimiranog vazduha za pokretanje zatvaraĉa mora postojati mogućnost
za ruĉnu promenu poloţaja leptira.
NEPOVRATNI VENTIL
Kao i zasuni kvalitetni prijem obavlja se u skladu sa propisima JUS M.C5.010. Ispituje se
funkcionalnost i propustljivost klapne.
KOMPRESORI
MATERIJALI I USLOVI IZRADE
Svi upotrebljeni materijali treba da odgovaraju karakteru za komprimiranje vazduha i uslovima
za izradu sudova pod pritiskom.
GARANTOVANE VREDNOSTI
Za preradu otpadne ili pijaće vode koriste se dve vrste kompresora, od 8 atm. za rukovanje
zatvaraĉima i do 0,6 atm. kao duvaljke za pranje filterskih polja. U svakom od ovih sluĉajeva
proizvoĊaĉ je obavezan da obezbedi karakteristike agregata i to:
ateste o materijalima
ateste o probnim pritiscima
zapisnik o meĊufaznoj kontroli
PREUZIMANJE
Po završenoj izradi i montaţi proizvoĊaĉ je duţan da izvrši interno ispitivanje ugovorenih
karakteristika.
Sva ispitivanja se vrše na štandu proizvoĊaĉa.
TRANSPORT I MONTAŢA
Svi kompresori se transportuju kamionom ili ţeleznicom do stanice, a u njoj samoj pomoću
lanĉane dizalice. Uputstva data za pumpe u svemu veţe i za kompresore. Za montaţu je
preporuĉljivo da je vrši sam proizvoĊaĉ.
PUŠTANJE U POGON
Kod prvog puštanja u pogon mora se najpre proveriti da li je dobro montirano, ankerovano i
povezano, da li se rotirajući delovi lako okreću i sl. Zatim se kompresor pušta u pogon i prati rad
preko instrumenata, pritisak, protok, temperatura leţišta i sl.
211/ 438
Svi kompresori rade automatski do odreĊenog nadpritiska, posle ĉega ili se iskljuĉuju ili ispuštaju
preko ventila sigurnosti.
Puštanje u rad se svodi na startovanju elektromotorom.
ODRŢAVANJE I SERVISIRANJE
Duvaljke se pri kvaru obiĉno agregatno menjaju. Kod kompresora se vrše pojedinaĉne opravke
ukoliko do toga doĊe. Isporuĉilac opreme dalje ih isporuĉuje za period garantnog roka. Pored
ovoga prilaţemo i uputstva za rukovanje i odrţavanje isporuĉene opreme kao i za naĉin popravke
u sluĉaju neke havarije ili kvara dela opreme
DIZALICE
OPŠTE
Za montaţu i demontaţu u mašinskoj sali predviĊa se obiĉno mostna dizalica sa maĉkom, kojom
se rukuje ruĉno preko lanĉanice.
USLOVI IZVEDBE
Karakteristike dizalice je da specifikaciji mašinske opreme. Nosivost se uzima orijentaciono dok
taĉnu vrednost odreĊuje isporuĉilac u zavisnosti od teţine najteţeg dela opreme koji se prenosi
dizalicom.
Svi elementi i sklopovi dizalice moraju biti u skladu sa vaţećim jugoslovenskim standardima kao
i Pravilnikom o opštim merama i normativima zaštite pri raĉu sa dizalicama (»Sl.list SFRJ br.
30/69«).
TRANSPORT I MONTAŢA
Montaţu dizalice na objektu vrši obiĉno proizvoĊaĉ uz sve mere obezbeĊenja pri radu.
PRIJEM I GARANTNE OBAVEZE
Dizalica mora imati tablicu postavljenu na vidnom mestu koja sadrţi:
fabriĉki znak i naziv proizvoĊaĉa
vrstu i oznaku tipa dizalice
maksimalna nosivost
godina izrade
fabriĉki broj.
Po izvršenoj montaţi dizalice izvršiće se probno ispitivanje.
Probno ispitivanje se sastoji od statiĉkog i dinamiĉkog probnog opterećenja, a obezbeĊuje i vrši
isporuĉilac uz prisustvo ovlašćenog instituta, koji će izdati potvrdu o probnom ispitivanju.
ANTIKOROZIONA ZAŠTITA
OPŠTE
212/ 438
Sva oprema koja dolazi u dodir sa vszduhom, zemljom i vodom se mora antikoroziono zaštititi.
Antikorozioni tretman mora da odgovara radnim i klimatskim uslovima Materijali koji se
upotrebljavaju i antikorozivoj zaštiti mora da imaju najprikladnije osobine za ovu svrhu i da budu
izraĊene od strane priznatih proizvoĊaĉa.
Antikoroziona zaštita treba da se vrši prema sledećem postupku:
Ĉišćenje površina od kovarine, rĊe i tragova korozije peskiranjem zbog poliranja metala
Fabriĉka primena antikorozionih premaza
Popravka oštećenih delova pri montaţi istih antikorozionim postupkom kao što je uraĊeno u
fabrici
Spoljna i unutrašnja antikoroziona zaštita varova ĉišćenjem ĉetkama, uklanjanje masnoća i
primena antikorozionih premaza istih kao u fabriĉkom postupku
Završna antikoroziona zaštita svih delova koji nisu ukopani
PonuĊaĉ treba da dostavi detaljan opis planiranog postupka antikorozione zaštite (materijal koji
se primenjuje, postupak i testovi za materijal) za cevovod i opremu, opis treba da sadrţi:
Metoda za ĉišćenje metalnih površina
Izabrani antikorozioni materijal sa opisom svih njegovih osobina, podruĉje primene idr.
Broj slojeva
Debljina premaza
Vreme sušenja pojedinih slojeva
Opis treba da obuhvati i fabriĉki antikorozioni tretman i završni postupak na kraju montaţe.
Antikoroziona zaštita mora da se garantuje najmanje 10 godina.
Jedan od najvaţnijih uslova za dobru antikorozionu zaštitu je kvalitet upotrebljenog materijala.
Da se osigura visok kvalitet zaštite, naophodno je obezbediti visok standard upotrebljenog
materijala uz sertifikate testova od strane ovlašćenih institucija za ispitivanje materijala. Fabriĉka
laboratorija proizvoĊaĉa cevi kontroliše svaki deo primljenog materijala i ponuĊaĉ treba da
obezbedi rezultate dokumentarnih testova za kontrolu Investitora kad se traţi.
Prostorija u kojoj se nalaze kran, kompresori, ciklonski kazan, deo cevovoda, crpke i armature je
niske relativne vlaţnosti, jer toplota osloboĊena od elektromotora suši vazduh od relativne
vlaţnosti = 0,25.
Pri temperaturi t=20C i=0,20 sadrţaj vode je /i-x dijagram/x=2,8p/kp suvog vazduha.
Znaĉi, u najpovoljnijim uslovima, kada se odbace svi izvori isparavanja, postoji dovoljna koliĉina
vode za elektrohemijski proces korozije. Zbog toga se anitkorozionoj zaštiti mora posvetiti
posebna paţnja. Pritom se naručito mora voditi računa da zaštitna sredstva ne sadrže otrovne
supstance.
Zaštitna oprema podeljena je na zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih površina.
Antikoroziona zaštita svih unutrašnjih metalnih površina se vrši u fabrici proizvoĊaĉa opreme. Za
zaštitu se primenjuje bitumenski tajmer na prethodno pripremljenu unutrašnju površinu, a zatim
ibitol lak ili sl.
Osobine bitumenske mase treba da odgovaraju nameni, odnosno, zaštiti unutrašnjih površina za
transport pitke vode.
Zaštita spoljašnjih površina od korozije podeljena je aktivnu i pasivnu.
Antikoroziona zaštita opreme se obavlja delimiĉno u fabrici Isporuĉioca opreme, a delimiĉno na
gradilištu.
U fabrici Isporuĉioca opreme vrši se odmašćivanje površina, ĉišćenje peskarenjem, nanošenje
temeljnih (osnovnih) premaza i nanošenje zaštitnih odnosno završnih premaza.
213/ 438
Na gradilištu će se vršiti popravka oštećenih mesta nastalih za vreme transporta i montaţe
opreme i nanošenje zaštitnih odnosno završnih premaza.
Antikoroziona zaštita hidromehaniĉke i mašinske opreme će se obavljati prema sledećoj šemi:
ĉišćenje površina peskarenjem u fabrici Isporuĉioca opreme stepena ĉistoće sa 2,5 s tim da su
površine delova koji idu u beton lako peskarene;
površine delova koje su u dodiru sa betonom posle peskarenja zaštićuju se sa jednim premazom
cementnog mleka;
površine opreme koje su stalno ili povremeno u vodi posle peskarenja zaštićene su sa dva
osnovna premaza epoksi boje ukupne debljine 80 mikrona i dva završna premaza epoksi boje
debljine 2x40 = 80 mikrona.
površine opreme koje nisu u dodiru sa vodom (pogonski mehanizmi, dizalice, pomoćna oprema i
sl.), zaštićene su posle peskarenja sa jednim premazom Korocink-a E (ili sliĉno) i dva premaza
Inertol-a 82 (ili sliĉno). Ukupna debljina ovih premaza iznosi 40 mikrona (Korocink) i 2x 40 =80
mikrona (Inertol 82).
Premazi Inertolom se vrše u fabrici ili jedan u fabrici, a jedan na gradilištu.
ELEKTROCRPNI AGREGATI I KOMPRESORI
Crpke, kompresori i elektromotori se zaštićuju, posle mehaniĉkog ĉišćenja u fabrici gvozdenim
minijumom u dva premaza. Nakon montaţe dolazi farbanje opreme.
KOTLOVI
Kotlovi će se zaštititi od korozije na sledeći naĉin:
spolja: peskarenje i premaz antikorozine zaštite u vreme radova, dva površinska premaza po
instaliranju
iznutra:
peskiranje, jedan antikorozioni premaz i dva površinska zaštitna premaza
ARMATURA
Zaštita se predviĊa:
u fabrici, posle mehaniĉkog ĉišćenja sa dva premaza gvozdenog minijuma
posle montaţe, farbanjem tj. pasivnom zaštitom
DIZALICE
Isto kao i za armature.
PASIVNA ZAŠTITA OD KOROZIJE
Izvodi se na sledeći naĉin:
Crpka i elektromotori koji se naruĉuju zaštićuju se posle mehaniĉkog ĉišćenja u fabrici
gvozdenim minijumom u 2 premaza. Preostali deo opreme oĉistiće se od ostatka stare farbe posle
rekonstrukcije i montaţe, a zatim premazati sa 2 premaza gvozdenim minijumom, zatim gitovati i
glaĉati 2 puta bojom na bazi epoksidnih smola proizvodnje »Duga« – Beograd ili sliĉnih sledećih
nijansi:
elektrooprema
sivo
crpka
tamno zelena
214/ 438
spojnice sa zaštitnikom
potisni vod
usisni vod
armatura
nosaĉ šina za dizalicu
pokretna maĉka
lanci
lanĉana dizalica
kuka
creva za odvod vode
crveno
crveno
tamno zeleno
ţuto
ţuto
crno
crno
ţuto
crno
crno
Fino obraĊene mašinske površine premazuju se u fabrici proizvoĊaĉa antikorozionim lakom lako
se skida odgovarajućim razreĊivaĉem na gradilištu.
AKTIVNA ZAŠTITA OD KOROZIJE
Aktivna zaštita od korozije izvodi se uglavnom katodnom zaštitom.
Katodnu polarizaciju zaštićivane konstrukcije moguće je postići na dva osnovna naĉina:
pomoću ţrtvenih galvanskih anoda i
sa inertnim anodma koje se anodno polarizuju pomoću izvora jednosmerne struje (transformatorispravljaĉ)
NAPOMENA: Sva oprema koja ima vibracije, mora se montirati na elastiĉnim spojevima izmeĊu
betonskog postolja I nosaĉa opreme, u svemu prema detaljima koje daje isporuĉilac opreme.
III
ELEKTRO RADOVI I AUTOMATIKA
A. TRAFOSTANICA, DIZEL AGREGAT I KABLOVSKA MREŢA
1. TEHNIĈKI USLOVI
1.1. OPŠTA UPUTSTVA
Ovi tehniĉki uslovi sastavni su deo tehniĉke dokumentacije i kao takvi obavezuju investitora i
izvoĊaĉa pri izgradnji objekta. Izgradnja objekta treba da se vrši prema odobrenom projektu
(tekstualnoj i grafiĉkoj dokumentaciji) i ostalim vaţećim propisima za ovu vrstu objekata,
navedenim u poglavlju Korišćeni propisi, standardi, preporuke i literatura.
Investitor je duţan da odredi struĉno lice koje će vršiti nadzor nad izgradnjom objekta. Materijal,
upotrebljen za izradu ovog postrojenja i mreţe, mora biti prvoklasnog kvaliteta, nov,
215/ 438
neupotrebljavan. Sva ugraĊena oprema i ćelije moraju biti snabdevene atestima. Sav materijal se
mora kontrolisati prilikom prijema, prema projektu i propisima, a pre upućivanja na gradilište.
Prilikom izgradnje, radi obezbeĊenja osoblja, sve provodnike uzemljiti. IzvoĊaĉ je duţan da se
pre poĉetka radova upozna sa projektom. Ukoliko se u toku gradnje pojave opravdane potrebe da
se odstupi od projekta i izvrše manje izmene, izvoĊaĉ mora za svako odstupanje-izmenu da
pribavi pismenu saglasnost nadzornog organa. Nadzorni organ će po potrebi upoznati i
projektanta sa predloţenom izmenom i traţiti njegovu saglasnost. Za izvoĊenje nepredviĊenih ili
povećanje predviĊenih radova, potrebna je prethodna saglasnost investitora.
1.2. TEHNIĈKI USLOVI ZA IZGRADNJU TRANSFORMATORSKE STANICE
10(20)/0,4 kV
Energetski transformator
Transformator treba da odgovara uslovima za graĊenje novih naprava. Transformator mora imati
natpisnu ploĉicu na kojoj su razgovetno i pouzdano ispisani svi bitni podaci. Natpisna ploĉica
treba daje postavljena tako da se u toku pogona mogu bez teškoća i bezbedno proĉitati na njoj
napisani podaci.
Transformator mora biti tako dimenzionisan da u toku pogona moţe podneti sva oĉekivana
naprezanja a da pri tome ne nastupe oštećenja ili pogoršanja radne sposobnosti ove naprave.
Transformator treba u postrojenju tako postaviti da ne doĊe do štetnog uticaja okoline na njegov
redovan pogon, radne karakteristike i vek trajanja, kao i da se otkloni štetan uticaj ove naprave na
okolinu.
Transformator mora biti tako postavljen i ugraĊen da ne doĊe do štetnih vibracija na susedne
delove postrojenja i do prouzrokovanja smetnji u postrojenju i do oštećenja graĊevinskih
konstrukcija.
Prilikom postavljanja i ugraĊivanja mora se obezbediti dovoljno hlaĊenje i da pri tom ne prodru
strana tela koja bi ovim napravama mogla štetiti.Mora postojati mogućnost potpunog elektriĉnog
odvajanja transformatora od ostalih delova pripadajućeg elektriĉnog postrojenja u pogonu.
UreĊaje za automatsku zaštitu od elektriĉnog preopterećenja i od unutrašnjih ili spoljnih kvarova
treba predvideti u skladu sa veliĉinom i opremom transformatora.Pored automatskog iskljuĉenja
treba da postoji mogućnost ruĉnog pokretanja svih naprava za iskljuĉenje radi eventualnog
potpunog elektriĉnog odvajanja od ostalih delova postrojenja u pogonu.
Razvod visokog i niskog napona
Vrata i ţaluzine moraju biti od metala. Vrata se moraju otvarati napolje, a ne unutra. Otvaranje
vrata sa unutrašnje strane mora biti lako izvodljivo bez upotrebe alata ili kljuĉa. Nije dozvoljeno
u prostoriji trafostanice uvoditi delove instalacije, vodovoda, kanalizacije i sliĉnih.Sve noseće
konstrukcije aparata i ureĊaja moraju biti od metala ili drugog nezapaljivog materijala.
Visina od poda do nezaštićenih delova ureĊaja pod naponom treba da iznosi najmanje 2500 mm.
Rastojanje zaštitnih pregrada odnosno preĉaga od delova koji su postavljeni iza njih, a nalaze se
pod naponom treba da iznosi najmanje 500 mm.
Na svim ulaznim vratima trafostanice postaviti natpisne tablice i tablice za upozorenje na
opasnost "Visoki napon -opasno po ţivof.Ćelije visokog napona moraju imati zaštitnu ogradu od
lima, prozor sa prednje strane.
Sve ruĉice za pogon rastavljaĉa i prekidaĉa snage moraju biti izvan ćelija ili na nepokretnom delu
prednje strane ćelije. Sve metalne konstrukcije (vrata, okviri, noseće konstrukcije itd) moraju biti
prethodno minizirani, odnosno zaštićeni, a potom obojeni sivom masnom lak bojom. Blokove
visokog napona i razvodnu tablu niskog napona obojiti istom bojom.
216/ 438
Svi elektriĉni vodovi kao što su: sabirnice, vodovi za prikljuĉak aparata i opreme, moraju biti
"fazovani" (sloţen redosled faza) i obojeni u duhu postojećih propisa (IEC 445/73 i DIN 40705) i
to: L1(R)-faza ţuto, L2(S)-faza zeleno, L3(T)-faza Ijubiĉasto, neutralni vod belo, a vod za
uzemljenje crnom bojom.
Iznad vrata svake ćelije postaviti natpisne ploĉice sa oznakom namene ćelije. Na razvodnoj tabli
0,4 kV postaviti ploĉice sa nazivom svakog izvoda i mernog instrumenta.
Razvodna polja, razvodne ćelije i razvodne elemente treba obeleţiti odgovarajućim natpisnim
ploĉicama i oznakama, prema projektu i zahtevu investitora. Svi kablovski dovodi i odvodi
visokog napona i niskog napona moraju biti oznaĉeni olovnom ploĉicom u vidu obujmice, prema
svojoj nameni, vrsti kabla kao i nazivnog napona.
Merni opseg aparata - instrumenata mora biti veći za 20% od nazivnog opsega. Sekundarna
strujna kola mernih transformatora moraju se uzemljiti neposredno na stezaljkama
transformatora.
Svi metalni delovi postrojenja, ćelije, noseće konstrukcije, komandne ruĉice, kućišta, aparati i svi
metalni delovi sa kojima je moguć dodir pri posluţivanju, a koji normalno
nisu pod naponom, moraju biti vidljivo prikljuĉeni posebnom trakom na zaštitno uzemljenje u
trafostanici.
Metalne ruĉke, poluge i sliĉno ne treba posebno uzemljiti ako su dobro provodno vezani sa
uzemljenim aparatima. Ukoliko se radi o zupĉastim prenosima - spojevima onda se ti delovi
moraju prikljuĉiti na vod zaštitnog uzemljenja u TS.
Radi mogućnosti periodiĉne provere veliĉine otpornosti rasprostiranja uzemljivaĉa, obavezno
predvideti mogućnost odvajanja veza pomoću ispitnih spojnica.
Vodovi uzemljenja u objektu moraju biti vidljivo poloţeni po zidu, na drţaĉima, na propisnom
rastojanju od delova koji su pod naponom. Ovi vodovi moraju biti obojeni crnom bojom sa
popreĉnim belim prugama.Sva spojna mesta uzemljenja koja leţe u zemlji moraju biti zaštićena
od korozije pouzdanim sredstvima.
Posle završetka svih radova proveriti merenjem vrednosti otpornosti rasprostiranja uzemljivaĉa.
Radi zaštite od nedozvoljenog napona dodira (koji pri zemljospoju ne sme biti veći od 65 V), i
napona koraka (koji ne sme biti veći od 125 V), moraju se primeniti dopunske zaštitne mere u
duhu postojećih propisa odnosno prilikom posluţivanja moraju se upotrebljavati gumene
rukavice, ĉizme, izolaciono postolje i izolaciona motka, sve atestirano za napon 10kV.
Kablovi u trafostanici
UvoĊenje i polaganje energetskih srednjenaponskih kablova u TS, kao i izrada kablovskih
završnica, treba da se izvede u svemu prema propisima "Elektrosrbija-Kraljevo. Provodni
omotaĉi i armature kablova moraju se uzemljiti na oba kraja.
U trafostanici na svakom kablu se moraju postaviti obujmice sa naznakom nazivnog napona,
tipom kabla, presekom kabla i godinom polaganja. U trafostanici, takoĊe, na svakoj kablovskoj
glavi se moraju postaviti tablice sa naznakom nazivnog napona, tipom kabla, presekom kabla,
godinom polaganja i adresonrvdrugog kraja kabla.
Na svim kablovima mora biti izvršeno "fazovanje" (slaganje faza) kao i obeleţavanje postojanim
oznakama svake faze na pojedinim ţilama kabla, da bi se izbegle opasnosti zbog promene smera
obrtnog magnetnog polja.
Uzemljenje trafostanice
Svi metalni delovi postrojenja, ćelije, noseće konstrukcije, komandne ruĉice, kućišta, aparati i svi
metalni delovi (vrata, ţaluzine i sl.) sa kojima je moguć dodir pri posluţivanju, a koji normalno
nisu pod naponom, moraju biti vidljivo prikljuĉeni posebnom vezom (trakom ili pletenicom) na
zaštitno uzemljenje u trafostanici.
217/ 438
Metalne ruĉke, toĉkove, poluge i sliĉno ne treba posebno uzemljiti ako su dobro provodno vezani
sa uzemljenim aparatima. Ukoliko se radi o zupĉastim prenosima -spojevima onda se ti elementi
moraju prikljuĉiti na vod zaštitnog uzemljenja u TS.
Sekundama strujna kola mernih transformatora moraju se uzemljiti neposredno na stezaljkama
transformatora.
Radi mogućnosti periodiĉne provere veliĉine otpornosti rasprostiranja uzemljivaĉa, obavezno
predvideti mogućnost razdvajanja veze sabirnog zemljovoda unutar trafostanice i uzemljivaĉa
TS, pomoću ispitnih spojnica.Vodovi uzemljenja u trafostanici moraju biti vidljivo poloţeni po
zidu, na drţaĉima, na propisnom rastojanju od delova koji su pod naponom. Ovi vodovi moraju
biti obojeni crnom bojom.
Sva spojna mesta uzemljenja koja leţe u zemlji moraju biti zaštićena od korozije pouzdanim
sredstvima.
Posle završetka svih radova, proveriti merenjem vrednosti otpornosti rasprostiranja uzemljivaĉa.
Kod merenja otpornosti rasprostiranja uzemljivaĉa, moraju se ostvariti vrednosti date u projektu,
odnosno u Propisima i preporukama. Ukoliko se merenjem dobiju veće vrednosti od propisanih,
moraju se izvesti dopunski uzemljivaĉi.
Završni radovi u trafostanici
U trafostanici, na podesnom i lako uoĉljivom mestu, postaviti u neposrednoj blizini jedno pored
drugog:
Jednopolnu šemu transformatorske stanice sa osnovnim podacima o opremi,
Uputstvo za pruţanje prve pomoći povreĊenim od elektriĉne struje.
Trafostanicu obavezno opremiti sledećom opremom:
Opomenskim tablicama, i
Ostalom opremom za zaštitu, rukovanje i odrţavanje.
Po završenoj montaţi, a pre puštanja u pogon, trafostanica mora da bude potpuno ĉista. Prašina
mora biti odstranjena sa svih delova opreme i postrojenja kao i sa zidova trafostanice.
1.3. TEHNIĈKI USLOVI ZA IZGRADNJU KABLOVSKE MREŢE 20(10) i 1 kV
Rovovi
Kablovi 20 i 1 kV polaţu se slobodno u rov dubine 0,8 m. Rov se kopa na rastojanju od najmanje
0,5 m od graĊevinske ili regulacione linije. Ako se graĊevinska i regulaciona linija ne poklapaju
kablovi se mogu polagati u rov izmeĊu njih.
Prilikom kopanja rova sav upotrebljivi materijal odvojiti i ponovo koristiti (kocke, asfalt i sl.).
Prilikom kopanja rova slivnici, zatvaraĉi hidranata, oluci i drugo ne smeju biti oštećeni ni
zatrpani. Prepreke u rovu (kablovi, vodovodne cevi, i sl.) moraju biti paţljivo otkopani i zaštićeni
mehaniĉki, statiĉki i od meĊusobnog uticaja.U toku kopanja rova i polaganja kablova mora se
obezbediti nesmetano odvijanje pešaĉkog i motornog saobraćaja, a prilaze radnjama i kućama
zaštititi.Na svim mestima gde se oĉekuju veća mehaniĉka naprezanja (kolovozi, kolski prilazi, i
sliĉno) pravi se kablovska kanalizacija od betonskih kablovica ili PVC cevi unutrašnjeg preĉnika
fi100 mm.
Na mestima gde se gradi kablovska kanalizacija za veliki broj kablova predviĊena je upotreba
PVC cevi da bi se odrţala potrebna rastojanja izmeĊu kablova. Broj cevi i osni razmak izmeĊu
njih dat je na situacionom planu i predmeru sa predraĉunom. Rov za kablovsku kanalizaciju je
odgovarajuće širine i dubine prema priloţenim crteţima.
218/ 438
Betonske kablovice se polaţu na betonsku posteljicu debljine 10 cm od betona MB 10. Na
krajevima kablovica izvesti kablovske navoze produţenjem betonske posteljice i oblikovanjem
tako da ne doĊe do oštećenja kablova prilikom uvoĊenja u kablovsku kanalizaciju. U rov se
polaţe potreban broj betonskih kablovica vodeći raĉuna, ako je gradsko tkivo da ostane potreban
broj rezervnih otvora. Kablovice treba da preĊu kolovoz 0,5 do 1,0 m. Spojevi betonskih
kablovica zalivaju se betonom. Deo rova iznad kablovica zatrpava se krupno zrnastim šljunkom.
U sluĉajevima kada nije moguće izvesti kablovsku kanalizaciju betonskim kablovicama
dozvoljava se upotreba plastiĉnih cevi, unutrašnjeg preĉnika (|>100 mm, zašto je potrebna
saglasnost nadleţne Elektrodistribucije. Na mestima skretanja kablovske kanalizacije, kod
pojavljivanja visinske razlike izmeĊu trase kablova i na pravom delu posle 40 m pravi se
obavezno kablovsko okno .Naknadne opravke usled sleganja terena i sliĉno padaju na teret
izvoĊaĉa radova.
Polaganje kablova
Na dno iskopanog rova postavlja se sloj kablovske posteljice debljine sloja 10 cm. Normalno se
za posteljicu kabla koristi sitnozrnasta zemlja iz iskopanog rova ili pesak. U sluĉajevima kada se
grupno paralelno polaţe veliki broj kablova odnosno kada postoji opasnost od isušivanja
zemljišta ili kada je loš sastav zemljišta u pogledu odvoĊenja toplote (šut i sliĉno) ugraĊuje se
posebno pripremljena posteljica kabla -"frakcija".
Polaganje kabla ne sme se vršiti bez prisustva predstavnika "Elektrosrbije-Kraljevo".
Kabl se ne sme polagati na temperaturi niţoj od 0°C, a preporuĉljiva je minimalna temperatura
od +5°C za papirne kablove (NPO 13-AS itd.) i kablove sa PVC izolacijom i/ili PVC plaštom
(PPOO-ASJ, XHP48 itd.); -10° C za kabtove sa UPE izolacijom i PE plaštom (XHE 49-A itd.)
Toleriše se pad temperature i ispod datih vrednosti u trajanju od najviše 3 ĉasa (ponoćni
mrazevi), tokom 24 ĉasa pre polaganja kabla. Ako ne moţe da se izbegne polaganje kabla kada
su temperature okoline ispod prethodno navedenih vrednosti, tada kabl pre polaganja treba da se
zagreje drţanjem u toploj prostoriji ili zagrevanjem odgovarajućim grejnim telima, odnosno
propuštanjem elektriĉne struje kroz provodnike. Zagrejan kabl treba što brţe da se transportuje i
poloţi. Pri zagrevanju kabla na kalemu propuštanjem elektriĉne struje, mora da se kontroliše
temperatura plašta spoljašnjeg reda kabla, koja ne sme da bude iznad 20°C ako je temperatura
vazduha ispod -10°C, odnosno iznad 30°C ako je temperatura vazduha iznad -10°C.
Redosled energetskih kablova u rovu od graĊevinske linije prema osi ulice po pravilu je: 0,4 kV
za opštu potrošnju, 10(20) kV kabl i 0,4 kV kabl za javno osvetljenje ako su stubovi javnog
osvetljenja na 0,6-0,8 m od kolovoza.
Po nameštanju doboša u vitlo kabl se razvlaĉi preko valjaka za nošenje ili ruĉno s tim da razmak
izmeĊu valjaka ili radnika ne iznosi više od 3,0 m. Kabl se nesme bacati, vući motomim vozilom,
vući preko šuta kamenja i sl., lomiti i sl. Kabl se polaţe preko prvog sloja posteljice kabla
zmijoliko, zbog kompenzacije duţine usled sleganja materijala u rovu. IzmeĊu kablovskih
vodova 10(20) kV kao i izmeĊu kablovskih vodova 10 (20) i 1 kV , ukoliko se nalaze u istom
rovu, postavlja se izmeĊu njih na svakih 100 cm opeka (cigla) na kant.Polupreĉnik krivine
savijanja kabla treba da bude veći od 15D, gde je D [mm] spoljašnji preĉnik kabla, za višeţilne
kablove odnosno jedne ţile kod primene jednoţilnih kablova tipa XHE .
Dozvoljeni polupreĉnik savijanja energetskih kablova u mm je 15 D za tip kabla PP00-ASJ,
PP41-ASJ, NPO 13-AS, NPZO 13-A, XHE 49-Aodnosno 12 D za tip kabla XP00-AS, XP41-AS.
Pri polaganju kabla ne ostavljaju se nikakve rezerve.
219/ 438
Kroz kablovsku kanalizaciju duţine do 8,0 m kabl se polaţe guranjem kroz otvor, a za veće
duţine koriste se kablovske motke i ĉarapica. Po provlaĉenju kabla otvori se obloţe olovnim
limom. Kablovi viših naponskih nivoa idu u donje otvore kablovica.
Paralelno voĊenje i ukrštanje elektroenergetskih kablova sa ostalim komunalnim instalacijama
(TT, vodovod, kanalizacija) i drugim podzemnim objektima vršiti prema Saveznim i gradskim
propisima odgovarajućih komunalnih radnih organizacija i internim standardima ED-a.
Kablovi se obeleţavaju olovnim obujmicama na kojima su utisnuti podaci: tip, presek kabla,
godina polaganja i broj kablovskog protokola. Obujmice se postavljaju na svakih 5,0 m, na
ulazima i izlazima u kablovsku kanalizaciju, na mestima ukrštanja sa drugim podzemnim
instalacijama kao i na svim drugim mestima gde nadzorni organ i izvoĊaĉ smatraju da
treba.Krajevi kablova, koji se nalaze u zatvorenoj prostoriji završavaju se odgovarajućim
kablovskim završnicama za unutrašnju montaţu. Sa kabla skinuti jutu i premazati ga negorljivom
bojom. Kablovske završnice 10(20) kV za kablove tipa IPO i NPO su sa mogućnošću kontrole i
dolivanja uljnog kompaunda.
Kablovi se nastavljaju (spajaju) ravnom kablovskom spojnicom odgovarajućeg tipa i preseka
prema uputstvu proizvoĊaĉa spojnice. Na svim mestima gde je prekinut olovni omotaĉ se
obavezno spaja sitno predenim bakarnim uţetom minimalnog preseka 25 mm2. Spoj se izvodi
lemljenjem. Olovni omotaĉ i ĉeliĉnu armaturu kablova obavezno treba uzemljiti.
Kablovi i kablovske spojnice ne smeju se zatrpavati dok ih ne snime predstavnici "ElektrosrbijeKraljevo" i Republiĉkog geodetskog zavoda.
Preko kabla polaţe se drugi sloj posteljice debljine 10 cm. Pri polaganju kabla na regulisanim
površinama postavlja se samo jedna PVC traka za upozorenje na 40 cm iznad kabla a na
neregulisanim površinama postavljaju se dve upozoravajuće trake od kojih prva na 30 cm a druga
na 50 cm iznad kabla.
Zatrpavanje preostalog rova vršiti iskljuĉivo sitnozrnastom zemljom, peskom ili specijalnom
"frakcijom". U rov se ne smeju bacati nikakvi drugi materijali, kamenje, otpaci, šut i sliĉno.
Nabijanje materijala u rovu vrši se u tri sloja vibracionim nabijaĉem sa po dva prolaza.
IzvoĊaĉ je duţan da obezbedi ispitivanje nabijenosti materijala u rovu i potvrdu o kvalitetu
nabijenosti.
Na neregulisanom terenu trasa kabla obeleţava se betonskim stubićima a na regulisanom terenu
betonskim kockama sa mesinganom ploĉicom na kojoj su podaci o trasi kabla i naponskom
nivou.
Po završetku radova kabl se snimi, ucrta u situacioni plan, naponski ispita i izda atest za
upotrebu.
1.4. ZAVRŠNE ODREDBE
Sav materijal i oprema koji se ugraĊuju mora odgovarati danas vaţećim SRPS propisima, a u
nedostatku ovih, vaţećim IEC ili VDE (DIN) propisima i isti mora biti atestiran od strane
nadleţnih ustanova. Ako takav atest ne postoji, izvoĊaĉ je duţan da ga pribavi od instituta ili
laboratorije opremljene i ovlašćene za odgovarajuća ispitivanja.Oprema se mora pre ugradnje
ispitati prema vaţećim propisima.
Svi montaţni radovi moraju se izvesti u skladu sa vaţećim uputstvima i publikacijama za ovu
vrstu radova.lnvestitor je duţan da u toku gradnje obezbedi stalan struĉni nadzor nad izvoĊenjem
radova.U toku gradnje investitor i izvoĊaĉ duţni su da obezbede normalan saobraćaj
postavljanjem za to odreĊenih oznaka i da obezbede iskope na mestima gde isti mogu da uslove
220/ 438
nezgode za pešake.Sve otpatke nastale pri izvoĊenju ovih radova, izvoĊaĉ je duţan da ukloni sa
gradilišta, na mesto koje odredi nadzorni organ.
Po završenoj izgradnji, pre puštanja objekta u pogon, izvršiti sva potrebna ispitivanja, interni i
tehniĉki pregled i probni rad. Puštanje objekta u stalan rad, moţe se izvršiti tek po obavljenom
tehniĉkom prijemu i dobijanju dozvole za upotrebu.
Posle ispitivanja i puštanja u redovan rad, objekat predati investitoru zapisniĉki, uz pismenu
garanciju u skladu sa vaţećim propisima i postojećim meĊusobnim ugovorom.
Za ispravnost izvedenih radova, izvoĊaĉ daje garantni rok prema uslovima iz ugovora. Garantni
rok za ove radove odrediće se ugovorom izmeĊu investitora i izvoĊaĉa. Za vreme garantnog roka
izvoĊaĉ je duţan da popravi sve greške i otkloni sve nedostatke na objektu, koji su posledica
lošeg materijala , montaţe ilj,nemarnosti, o svom trošku, bez prava naplate od investitora.
Kvarove na objektu koji nastanu usled nestruĉnog rukovanja korisnika, izvoĊaĉ nije duţan da
otkloni. Uzroci kvarova na objektu ustanoviće se komisijski.
Po završetku svih radova nadzorni organ investitora i izvoĊaĉ duţni su da sastave taĉan plan
postrojenja i mreţe i unesu sve nastale izmene odobrenog projekta u jedan primerak ovog
projekta a u cilju izrade taĉne dokumentacije izvedenog stanja i da ga, preko investitora, predaju
organu koji će eksploatisati objekat predviĊen ovim projektom.
B. INSTALACIJE OPŠTE NAMENE I SPOLJNA RASVETA
1.TEHNIĈKI USLOVI
Sve elektriĉne instalacije objekta izvesti u svemu prema tekstualnom i grafiĉkom delu ovog
projekta, tehniĉkim propisima navedenim u projektu kao i ostalim tehniĉkim propisima.
IzvoĊaĉ radova je duţan pre poĉetka radova da prouĉi projekat na mestu izvoĊenja i da
blagovremeno zatraţi od nadzornog organa ili projektanta sva eventualna objašnjenja.
Za sve eventualne veće izmene i veća odstupanja u odnosu na projekat, izvoĊaĉ radova je duţan
da pribavi saglasnost projektanta i revizione komisije koja bude ovaj projekat odobrila.
Za sve eventualne manje izmene i manja odstupanja u odnosu na projekat izvoĊaĉ radova je
duţan da pribavi saglasnost investitora ili od njega ovlašćenog nadzornog organa. Ukoliko ovo ne
uĉini izvoĊaĉ snosi svu odgovornost za izvršenje radova u vezi sa izmenama.
Za vreme izvoĊenja radova izvoĊaĉ je duţan da vodi ispravan i aţuran graĊevinski dnevnik sa
svim podacima koje takav dnevnik predviĊa.
Kod izvoĊenja radova mora se voditi raĉuna da se što manje oštete već izvedeni radovi i
postojeće instalacije. Isto tako treba sprovesti koordinaciju posla ĉime se izbegavaju smetnje u
radu i nepropisna odstupanja.
Za potrebno ostavljanje šliceva, dubljenje zidova u cilju polaganja kablova i cevi izvoĊaĉ i
investitor odnosno izvoĊaĉ graĊevinskih radova sporazumeće se na licu mesta sa izvoĊaĉem
elektro radova.
Nije dozvoljeno bušenje ĉeliĉnih konstrukcija i bušenje i dubljenje armirano betonskih
konstrukcija bez znanja i prethodnog odobrenja graĊevinskog nadzornog organa.
Sav materijal i oprema koji će se upotrebiti mora biti prvoklasnog kvaliteta i mora odgovarati
vaţećim JUS standardima. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne sme se upotrebiti. IzvoĊaĉ je
takoĊe duţan da pribavi atest o ugraĊenoj opremi.
Svi zahtevi i saopštenja, kako od strane nadzornog organa tako i od strane izvoĊaĉa radova
moraju se izvesti preko graĊevinskog dnevnika.
221/ 438
U toku izvoĊenja radova izvoĊaĉ je duţan da sva eventualna odstupanja trasa od datih trasa u
projektu unese u projekat i grafiĉki prikaţe crvenim tušem. Po završetku radova izvoĊaĉ je
duţan da podnese investitoru projekat stvarno izvedenih radova.
Po završetku radova izvoĊaĉ je duţan da isporuĉi i postavi sve jednopolne šeme glavnih
razvodnih ormana.
C. NAPAJANJE, KONTROLA I UPRAVLJANJE
7
1.TEHNIĈKI USLOVI
1. Sve elektriĉne instalacije objekta izvesti u svemu prema tekstualnom i grafiĉkom delu ovog
projekta, tehniĉkim propisima navedenim u projektu kao i ostalim tehniĉkim propisima.
2. IzvoĊaĉ radova je duţan pre poĉetka radova da prouĉi projekat na mestu izvoĊenja i da
blagovremeno zatraţi od nadzornog organa ili projektanta sva eventualna objašnjenja.
3. Za sve eventualne veće izmene i veća odstupanja u odnosu na projekat, izvoĊaĉ radova je
duţan da pribavi saglasnost projektanta i revizione komisije koja bude ovaj projekat odobrila.
4. Za sve eventualne manje izmene i manja odstupanja u odnosu na projekat izvoĊaĉ radova je
duţan da pribavi saglasnost Investitora ili od njega ovlašćenog nadzornog organa. Ukoliko
ovo ne uĉini izvoĊaĉ snosi svu odgovornost za izvršenje radova u vezi sa izmenama.
5. Za vreme izvoĊenja radova izvoĊaĉ je duţan da vodi ispravan i aţuran graĊevinski dnevnik sa
svim podacima koje takav dnevnik predviĊa.
6. Kod izvoĊenja radova mora se voditi raĉuna da se što manje oštete već izvedeni radovi i
postojeće instalacije. Isto tako treba sprovesti koordinaciju posla ĉime se izbegavaju smetnje
u radu i nepropisna odstupanja.
7. Za potrebno ostavljanje šliceva, dubljenje zidova u cilju polaganja kablova i cevi izvoĊaĉ i
investitor odnosno izvoĊaĉ graĊevinskih radova sporazumeće se na licu mesta sa izvoĊaĉem
elektro radova.
8. Nije dozvoljeno bušenje ĉeliĉnih konstrukcija i bušenje i dubljenje armirano betonskih
konstrukcija bez znanja i prethodnog odobrenja graĊevinskog nadzornog organa.
9. Sav materijal i oprema koji će se upotrebiti mora biti prvoklasnog kvaliteta i mora odgovarati
vaţećim JUS standardima. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne sme se upotrebiti.
IzvoĊaĉ je takoĊe duţan da pribavi atest o ugraĊenoj opremi.
10. Svi zahtevi i saopštenja, kako od strane nadzornog organa tako i od strane izvoĊaĉa radova
moraju se izvesti preko graĊevinskog dnevnika.
11. U toku izvoĊenja radova izvoĊaĉ je duţan da sva eventualna odstupanja trasa od datih trasa u
projektu unese u projekat i grafiĉki prikaţe crvenim tušem. Po završetku radova izvoĊaĉ je
duţan da podnese investitoru projekat stvarno izvedenih radova.
12. Po završetku radova izvoĊaĉ je duţan da isporuĉi i postavi sve jednopolne šeme glavnih
razvodnih
ormana.
222/ 438
IV
PNEUMATIKA
1. OPŠTE NAPOMENE
Sva oprema koja se koristi u postrojenjima za preradu vode mora zadovoljavati uslove izrade,
prijema i ispitivanja kod prodavaca i u eksploataciji.
Nakon obavljenih ispitivanja i dobijenih dobrih rezultata, proizvoĊaĉ opreme je duţan da od
naruĉioca opreme ili njegovog ovlašćenog kontrolnog organa zatraţi preuzimanje iste. Na osnovu
saglasnosti naruĉioca ili njegovog kontrolnog organa sa kvalitetom materijala i kompletne
opreme, oni se transportuju na objekt.
Predmetna kontrola se obavlja kod proizvoĊaĉa, a po projektnoj i radioniĉkoj dokumentaciji, koju
je naruĉilac opreme pri ugovaranju a prema vaţećim standardnim propisima.
Za sva odstupanja koja bitnije menjaju karakteristike, potrebno je obavestiti naruĉioca i pribaviti
njegovu saglasnost.
Po izradi kompletne opreme ili delova opreme moraju se koristiti najsavremeniji postupci i
dostignuća u ovoj oblasti.
2. KOMPRESORI
PredviĊeni su kompresorski agregati vijaĉnog tipa. Kompresori se isporuĉuju montirani na
rezervoarima.
Kompresori treba da su:
- vazdušmo hlaĊeni,
- sa konstantnim brojem obrtaja
- sa ubrizgavanjem ulja
-dozvoljena temperatura radne okoline +2 do +400 C
- klasa zaštite elektro motora IP 55,
- ugraĊen starter zvezda trougao,
- sadrţaj ulja u vazduhu manji od 3 mg/m3 .
- kontrola integrisana digitalna sa automatskom regulacijom pri punom optereĉenju i praznom
hodu, kao i start stop,
- nivo buke do 74 Db.
Garantni rok za vijaĉni blok treba da bude bar 24 meseca.
Snaga i kapacitet kompresora prema ISO 1217.
Vrednost buke kompresora prema ISO 2151 i ISO 3744
Zahtevani kvalitet vazduha prema DIN ISO 8573-1
Kompresorska stanica pored smeštaja kompresora i rezervoara dovoljne koliĉine
komprimovanog vazduha, treba obezbediti:
- Pripremu komprimovanog vazduha,
- Primarni razvod komprimovanog vazduha sa potrebnom armaturom i centralnom
regulacionom grupom.
U okviru kompresorske stanice treba obezbediti odvod kondezata, pravilnu klimatizaciju i
potrebne sanitarno tehniĉke uslove.
MATERIJALI I USLOVI IZRADE
223/ 438
Svi upotrebljeni materijali treba da odgovaraju karakteru za komprimiranje vazduha i
uslovima za izradu sudova pod pritiskom.
GARANTOVANE VREDNOSTI
Za preradu otpadne ili pijaće vode koriste se dve vrste kompresora, od 8 atm. za rukovanje
zatvaraĉima i do 0,6 atm. kao duvaljke za pranje filterskih polja. U svakom od ovih sluĉajeva
proizvoĊaĉ je obavezan da obezbedi karakteristike agregata i to:



ateste o materijalima
ateste o probnim pritiscima
zapisnik o meĊufaznoj kontroli
PREUZIMANJE
Po završenoj izradi i montaţi proizvoĊaĉ je duţan da izvrši interno ispitivanje ugovorenih
karakteristika.
Sva ispitivanja se vrše na štandu proizvoĊaĉa.
TRANSPORT I MONTAŢA
Svi kompresori se transportuju kamionom ili ţeleznicom do stanice, a u njoj samoj pomoću
lanĉane dizalice. Uputstva data za pumpe u svemu veţe i za kompresore. Za montaţu je
preporuĉljivo da je vrši sam proizvoĊaĉ.
PUŠTANJE U POGON
Kod prvog puštanja u pogon mora se najpre proveriti da li je dobro montirano, ankerovano i
povezano, da li se rotirajući delovi lako okreću i sl. Zatim se kompresor pušta u pogon i prati rad
preko instrumenata, pritisak, protok, temperatura leţišta i sl.
Svi kompresori rade automatski do odreĊenog nadpritiska, posle ĉega ili se iskljuĉuju ili ispuštaju
preko ventila sigurnosti.
Puštanje u rad se svodi na startovanju elektromotorom.
ODRŢAVANJE I SERVISIRANJE
224/ 438
Duvaljke se pri kvaru obiĉno agregatno menjaju. Kod kompresora se vrše pojedinaĉne opravke
ukoliko do toga doĊe. Isporuĉilac opreme dalje ih isporuĉuje za period garantnog roka. Pored
ovoga prilaţemo i uputstva za rukovanje i odrţavanje isporuĉene opreme kao i za naĉin popravke
u sluĉaju neke havarije ili kvara dela opreme

PRIPREMA VAZDUHA
Frižiderski- rashladni sušač vazduha karakteristika :
-maksimalno pritisak 10 bar (16)
-minimalni pritisak 3 bar
-tačka rose +30 C
Naknadni Pred filter sa automatskim odvajačem kondezata ( sa diferencijalnim manometrom koji meri
zaprljanost). Ugrađuje se iza sušača.
-maksimalni pritisak 10 (16) bara
- minimalni pritisak 3 bara
- odstranjivanje čvrste čestice ulja i vode do 0.01 μm
- odstranjivanje uljne do 0.01 mg/m3
Predfilter sa automatskim odvajačem kondezata (sa diferencijalnim manometrom koji meri zaprljanost)
Ugrađuje se pre sušača vazduha.
-maksimalni pritisak 10 (16) bara
-minimalni pritisak 3 bara
- odstranjivanje čvrste čestice, ulja i vode do 1 μm
- odstranjivanje uljne pare do 0.5 mg/m3
U okviru pripreme vazduha u kompresorskoj stanici obezbediti centralnu pripremu grupu karakteristika:
-protok 6.800 l/min (razlika pritiska 1 bar p1=10 bar p2=6 bar).
- regulacioni opseg do 10 bar
- automatsko dreniranje
- sa indikacijom pritiska
- temperatura -10 do +600 C
 RAZVOD VAZDUHA
Primarni Razvod vazduha u okviru kompresorske stanice i cevne galerije raditi od pocinkovanog
cevovoda G 3/4 cola.
Razvod montirati po zidu sa odgovarajućim nosaĉima. U okviru bay pass grupa, treba obezbediti
mogućnost rada dobave vazduha do potrosaĉa u slucaju intervencije na nekoj od komponenata
(sušaĉ, filtri, centralna pripremna grupa).
Primarni razvod treba da ima nagib od bar 1% u pravcu toka ka kraju cevne galerije radi
mogucnosti drenaze vlage.
Sekundarni razvod vazduha je u okviru cevne galerije i sluţi da snabde vazduhom svaki
pneumatski orman i pozicioner vazduhom odgovarajuĉeg kvaliteta. Ovaj razvod je G1/2 cola.
Odvajanje sekundarnog razvoda treba uraditi tako da vlaga ostane u primarnom razvodu
(primarni razvod ispod ormana sa pneumatskom opremom ili vertikalno odvajanje navise od
primarnog razvoda). U sekundarnom razvodu posle odvajanja od primarnog cevovoda i slavine
od G1/2 cola, predviĊa se pripremna grupa (reducir i zauljivaĉ) karakteristika:
-protok 2.600 l/min (razlika pritiska 1 bar p1=10 bar p2=6 bar).
- regulacioni opseg do 7 bar
225/ 438
- automatsko dreniranje
- sa indikacijom pritiska
- temperatura -10 do +600 C
U zavisnosti od isporuĉioca upravljaĉke opreme (el pneumatski razvodnici i pozicioner) koristi se
zauljivaĉ.
Od pneumatskih ormana i pozicionera do pneumatskih aktuatora koristi se poliamidna plastiĉna
creva 6/4 (spoljni preĉnik /unutrašnji preĉnik u mm).
Metalni razvod vazduha treba zaštiti dopunski od korozije:



posle mehaničkog čišdenja sa dva premaza gvozdenog minijuma,
posle montaže, farbanjem tj. pasivnom zaštitom u plavoj boji.
UPRAVLJANJE VENTILIMA
Pneumatska oprema se projektuje prema standardima:
SRPS L.N1.003 Hidrauliĉni i pneumatski sistemi Grafiĉki simboli. Pretvaranje energije.
SRPS L.N1.004 Hidrauliĉni i pneumatski sistemi. Grafiĉki simboli Upravljaĉki ventili.
SRPS L.N1.005 Hidrauliĉni i pneumatski sistemi. Grafiĉki simboli Aktiviranje.
SRPS L.N1.003 Hidrauliĉni i pneumatski sistemi Dopunski ureĊaji.
Elektro pneumatskim monostabolnim razvodnicima 5/2.
-Protok do 800 l/min
- el. Napajanje 24 V DC
- temperatura -5 do 500 C,
- radni pritisak 3 do 8 bar,
- radni vodovi G 1/8 ili G 1/4
- prikljuĉci za creva 6/4,

ELEKTRO-PNEUMATSKI POZICIONERI
Funkcija je ostavarenje pozicioniranje zatvaraĉa za ĉistu vodu.
Dvostrukog pneumatskog dejstva (za aktuatore dvostrukog dejstva).
Pneumatsko napajanje do 6 bar.
Elektriĉno napajanje 24 V DC.
Klasa zaštite EN 60529 IP65.
Ambijentna temperatura od 0 do 600 C.

LEPTIRASTI ZATVARAČI I PNEUMATSKI AKTUATORI
Leptirasti zatvaraĉe tipa keyston i pneumatski aktuatori za ove zatvaraĉe treba da su usaglašeni u
smislu potrebnog momenta za manipulaciju.
Ove pozicije treba da isporući jedan isporuĉioc kako bi se garantovala funkcija.
Leptirasti zatvaraĉi treba da su karakteristika:
-
nominalni pritisak medijuma (vode) 10 bar
elementi zaptivanja NBR (-23 do +82 0C)
sa flanšom za montašu aktuatora
materijal kučišta GGG 50 (preporuka) ili odgovarajuči.
disk centralni sa simetričnim kretanjem materijal 1.4408 (preporuka) ili odgovarajuči,
osovina kroz osu diska materijal 1.4021 (preporuka) ili odgovarajuči,
226/ 438
-
centrična armatura za montažu između prirubnica
prirubnice za pogon ISO/DIN 5211
ispitivanje čvrstoče/zaptivenosti EN 12266.
Montaţu raditi strogo prema upustvu kako ne bi došlo do oštećenje zaptivnog dela leptirastog
zatvaraĉa.
Pneumatski aktuatori aktuatori su karakteristika
- dvostrano aktivirani,
- prikljuĉci G 1/8 (1/4),
- nominalni pritisak 5; 6 bar (maksimalno do 10 bar),
- temperatura -20 do +60
- moment otvaranja 30% veci od momenta koji zahteva zatvaraĉ
- ugao otvaranja 900
- otpor od korozije CRC 3
Vezu izmeĊu aktuatora i dodatne opreme (interfejes-nosaĉi) za signalne kutije i
pozicioner ostvariti prema DVI/VDE 3845.
Montažu i puštanje u rad treba da rade kvalifikovano i licencirano osoblje.
 KAZANI I OSTALI SUDOVI POD PRITISKOM
OPŠTE
Sudovi pod pritiskom rade se u ovim postrojenjima kao vertikalni ili ležedi, sa ili bez grejača I za
određene standard pritiska.
MATERIJALI
Lim od koga se radi sud pod pritiskom mora da ima ateste za:
- Material
- Hemijski sastav
- Mehaničke karakteristike
Posle izrade izdaje se attest za:
- Varioce I varove
- Izdržljivost za garantovani pritisak
USLOVI PRIJEMA OPREME
Na osnovu atesta proizvođača vrši se prijem opreme pre same montaže.
TRANSPORT I MONTAŽA
Transport se vrši kamionom I železnicom. Unošenje u objekat ukoliko su sudovi vedih dimenzija vrši
se ručno, a u samom objektu dizalicom. Montaža je tesno vezana za elektroautomatikom rada I
ostalom opremom koja je u sklopu.
PUŠTANJE U PROBNI POGON
Pri puštanju kontrolisati zaptivenost na spojevima dovoda I odvoda, zatim reglažu opreme za
automatiku I parameter nivoa na kontrelnom stalku.
GARANTOVANE OBAVEZE I ATESTI
Po zakljuĉenju ugovora sa odgovarajućim ponuĊaĉem, karakteristike ponuĊene opreme kao I lista
tehniĉkih karakteristika dobiće status garantovanih vrednosti. Ako nije drukĉije specificirano u
227/ 438
specifikaciji, garancija kvaliteta upotrebljene opreme treba da iznosi najmanje 1 godinu poĉev od
prijema postrojenja.
PonuĊaĉ garantuje da će material I oprema ispunjavati uslove Ugovora, opšte specifikacije,
tehniĉkog opisa radova kompletnog sistema tretmana vode, da neće imati vidljive ili skrivene
mane, da će postrojenja raditi besprekorno za celi garantovani period I da će za garantovane
karakteristike biti dostavljene instrukcije za rad I odrţavanje.
Za vreme garantovanog perioda ugovaraĉ je obavezan da dovede u red ili izvrši zamenu u
najkraćem mogućem roku I na svoj teret, kompletno postrojenje, mašinu ili opremu ili deo, ako
se dokaţe da je nastala greška zbog lošeg materijala, loše izrade, konstruktivnih grešaka ili
pogrešne montaţe.
Garantovani period za opravljanje ili zamenu opreme poĉinje od dana prijema opravljene ili
zamenjene opreme I iznosi najmanje 1 godinu. Ako se rad postrojenja obustavi zbog propusta
ugovaraĉa da otkloni kvar garantovani rok se produţuje toliko za koliko je rad obustavljen.
Prema opštim zakonskim propisima ugovaraĉ je odgovoran do isteka garantovanog roka za sve
direktne materijalne štete nastale zbog nedostatka opreme koju je isporuĉio ili šteta zbog
neadekvatnog postupka ili rada svojih radnika.

ELEKTROMOTORI
USLOVI OPSLUŢIVANJA
Snaga motora u kontinualnom radu mora biti dovoljna da agregat startuje u celom opsegu
opterećenja, tj. protoka.
Spoljna temperatura moţe dostići 38C.
Motor će se napajati strujom napona 220/380 V i uĉestanosti 50 Hz.
Poţeljno je direktno startovanje agregata.
Napon napajanja motora moţe varirati  5%.
Napojni kabl će biti dovoljno veliki da ostane izmeĊu (u okviru) prihvatljivih granica
grejanja, i ograniĉiće uglavnom pad napona 3% izmeĊu motora i na 10% maksimalno za vreme
startovanja.
SNAGA
Izlazna snaga motora u kontinualnom radu i pri jednakom 0,95 Un (Un je normalni
napon) i uĉestalost od 50 oscilacija u sekundi, pod radnim uslovima mora iznositi preko 15% više
od maksimalne snage koju pumpa iskoristi a unutar celog radnog opsega pumpe.
Ovo ograniĉenje uzima sledeće tolerancije:



od 2% na izlazu (manje)
od 5% na protoku (više)
od 8% na napojnom naponu.
REŢIM RADA I BROJ STARTOVANJA
228/ 438
Motori će biti projektovani da izdrţe permanentno radne uslove definisane I.E.C. 34 I u
stavu »prekidni-periodiĉni rad« sa startovanjem kod koga:


motor radi sa 95% minimalne snage u kontinualnoj eksploataciji
faktor trajanja ciklusa se nalazi izmeĊu 10 i 80%
Uz to, svi motori mora da budu u mogućnosti da s vremena na vreme izdrţe:


ili tri uzastopna startovanja
ili šest startovanja u jednom satu
Za motore će se tehniĉki garantovati da mogu da izdrţe 20.000 startovanja i 10.000 radnih
sati bez oštećenja kaveza.
Da bi se gore navedene vrednosti proverile i kontrolisale biće instalirani merni
instrumenti za broj sati i broj ukljuĉivanja sa nulto-nepovratnim ureĊajem.
KARAKTERISTIKE PROIZVODA
Magnetna kola će biti izolovana sa silikonskim folijama (treba da se specifikuje materijal
niţeg kvaliteta), spojena pritiskom i ugĉvršćena spojnim ploĉama. Telo i leţajevi motora će biti u
dobro zavarenom ĉeliĉnom omotaĉu (limu).
Svi motori istog tipa moraju biti strogo meĊusobno izmenjivi, mora biti izvodljivo da se
jadan motor postavi na mesto nekog drugog i to bez teškoća. Ovaj princip meĊusobne izmene se
mora odnositi i na kaveze rotora.
Leţišta i osovinski leţajevi moraju biti lako izmenjivi i prenosivi. Kako leţajevi, tako i
njihov sistem podmazivanja će biti prema I.E.C. klasa B.
ZAŠTITA MOTORA
Zaštita većih motora predviĊena je zaštitnim automatskim prekidaĉima, sa motornim
pogonom, sa ugraĊenom podnaponskom i prekostrujnom zaštitom, manji motori osiguraĉima od
kratkog spoja i bimetalima od preopterećenja. PredviĊena je zaštita od rada crpki na suvo
(tranzistorski nivometar).
Ispitivanje karakteristika obaviti prema propisima VDE 0350.

ANTIKOROZIONA ZAŠTITA
OPŠTE
Sva oprema koja dolazi u dodir sa vszduhom, zemljom i vodom se mora antikoroziono
zaštititi.
229/ 438
Antikorozioni tretman mora da odgovara radnim i klimatskim uslovima Materijali koji se
upotrebljavaju i antikorozivoj zaštiti mora da imaju najprikladnije osobine za ovu svrhu i da budu
izraĊene od strane priznatih proizvoĊaĉa.
Antikoroziona zaštita treba da se vrši prema sledećem postupku:





Ĉišćenje površina od kovarine, rĊe i tragova korozije peskiranjem zbog poliranja metala
Fabriĉka primena antikorozionih premaza
Popravka oštećenih delova pri montaţi istih antikorozionim postupkom kao što je uraĊeno u
fabrici
Spoljna i unutrašnja antikoroziona zaštita varova ĉišćenjem ĉetkama, uklanjanje masnoća i
primena antikorozionih premaza istih kao u fabriĉkom postupku
Završna antikoroziona zaštita svih delova koji nisu ukopani
PonuĊaĉ treba da dostavi detaljan opis planiranog postupka antikorozione zaštite
(materijal koji se primenjuje, postupak i testovi za materijal) za cevovod i opremu, opis treba da
sadrţi:





Metoda za ĉišćenje metalnih površina
Izabrani antikorozioni materijal sa opisom svih njegovih osobina, podruĉje primene idr.
Broj slojeva
Debljina premaza
Vreme sušenja pojedinih slojeva
Opis treba da obuhvati i fabriĉki antikorozioni tretman i završni postupak na kraju
montaţe.
Antikoroziona zaštita mora da se garantuje najmanje 10 godina.
Jedan od najvaţnijih uslova za dobru antikorozionu zaštitu je kvalitet upotrebljenog
materijala. Da se osigura visok kvalitet zaštite, naophodno je obezbediti visok standard
upotrebljenog materijala uz sertifikate testova od strane ovlašćenih institucija za ispitivanje
materijala. Fabriĉka laboratorija proizvoĊaĉa cevi kontroliše svaki deo primljenog materijala i
ponuĊaĉ treba da obezbedi rezultate dokumentarnih testova za kontrolu Investitora kad se traţi.
Prostorija u kojoj se nalaze kran, kompresori, ciklonski kazan, deo cevovoda, crpke i
armature je niske relativne vlaţnosti, jer toplota osloboĊena od elektromotora suši vazduh od
relativne vlaţnosti = 0,25.
Pri temperaturi t=20C i=0,20 sadrţaj vode je /i-x dijagram/x=2,8p/kp suvog vazduha.
Znaĉi, u najpovoljnijim uslovima, kada se odbace svi izvori isparavanja, postoji dovoljna
koliĉina vode za elektrohemijski proces korozije. Zbog toga se anitkorozionoj zaštiti mora
posvetiti posebna paţnja. Pritom se naručito mora voditi računa da zaštitna sredstva ne sadrže
otrovne supstance.
Zaštitna oprema podeljena je na zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih površina.
Antikoroziona zaštita svih unutrašnjih metalnih površina se vrši u fabrici proizvoĊaĉa
opreme. Za zaštitu se primenjuje bitumenski tajmer na prethodno pripremljenu unutrašnju
površinu, a zatim ibitol lak ili sl.
230/ 438
Osobine bitumenske mase treba da odgovaraju nameni, odnosno, zaštiti unutrašnjih
površina za transport pitke vode.
Zaštita spoljašnjih površina od korozije podeljena je aktivnu i pasivnu.
Antikoroziona zaštita opreme se obavlja delimiĉno u fabrici Isporuĉioca opreme, a
delimiĉno na gradilištu.
U fabrici Isporuĉioca opreme vrši se odmašćivanje površina, ĉišćenje peskarenjem,
nanošenje temeljnih (osnovnih) premaza i nanošenje zaštitnih odnosno završnih premaza.
Na gradilištu će se vršiti popravka oštećenih mesta nastalih za vreme transporta i montaţe
opreme i nanošenje zaštitnih odnosno završnih premaza.
Antikoroziona zaštita hidromehaniĉke i mašinske opreme će se obavljati prema sledećoj
šemi:
-
-
ĉišćenje površina peskarenjem u fabrici Isporuĉioca opreme stepena ĉistoće sa 2,5 s tim
da su površine delova koji idu u beton lako peskarene;
površine delova koje su u dodiru sa betonom posle peskarenja zaštićuju se sa jednim
premazom cementnog mleka;
površine opreme koje su stalno ili povremeno u vodi posle peskarenja zaštićene su sa dva
osnovna premaza epoksi boje ukupne debljine 80 mikrona i dva završna premaza epoksi
boje debljine 2x40 = 80 mikrona.
površine opreme koje nisu u dodiru sa vodom (pogonski mehanizmi, dizalice, pomoćna
oprema i sl.), zaštićene su posle peskarenja sa jednim premazom Korocink-a E (ili sliĉno)
i dva premaza Inertol-a 82 (ili sliĉno). Ukupna debljina ovih premaza iznosi 40 mikrona
(Korocink) i 2x 40 =80 mikrona (Inertol 82).
Premazi Inertolom se vrše u fabrici ili jedan u fabrici, a jedan na gradilištu.
ELEKTROCRPNI AGREGATI I KOMPRESORI
Crpke, kompresori i elektromotori se zaštićuju, posle mehaniĉkog ĉišćenja u fabrici
gvozdenim minijumom u dva premaza. Nakon montaţe dolazi farbanje opreme.
KOTLOVI
Kotlovi će se zaštititi od korozije na sledeći naĉin:


spolja:
peskarenje i premaz antikorozine zaštite u vreme radova, dva površinska premaza
po instaliranju
iznutra: peskiranje, jedan antikorozioni premaz i dva površinska zaštitna premaza
ARMATURA
Zaštita se predviĊa:


u fabrici, posle mehaniĉkog ĉišćenja sa dva premaza gvozdenog minijuma
posle montaţe, farbanjem tj. pasivnom zaštitom
231/ 438
DIZALICE
Isto kao i za armature.
PASIVNA ZAŠTITA OD KOROZIJE
Izvodi se na sledeći naĉin:
Crpka i elektromotori koji se naruĉuju zaštićuju se posle mehaniĉkog ĉišćenja u fabrici
gvozdenim minijumom u 2 premaza. Preostali deo opreme oĉistiće se od ostatka stare farbe posle
rekonstrukcije i montaţe, a zatim premazati sa 2 premaza gvozdenim minijumom, zatim gitovati i
glaĉati 2 puta bojom na bazi epoksidnih smola proizvodnje »Duga« – Beograd ili sliĉnih sledećih
nijansi:












elektrooprema
crpka
spojnice sa zaštitnikom
potisni vod
usisni vod
armatura
nosaĉ šina za dizalicu
pokretna maĉka
lanci
lanĉana dizalica
kuka
creva za odvod vode
sivo
tamno zelena
crveno
crveno
tamno zeleno
ţuto
ţuto
crno
crno
ţuto
crno
crno
Fino obraĊene mašinske površine premazuju se u fabrici proizvoĊaĉa antikorozionim
lakom lako se skida odgovarajućim razreĊivaĉem na gradilištu.
AKTIVNA ZAŠTITA OD KOROZIJE
Aktivna zaštita od korozije izvodi se uglavnom katodnom zaštitom.
Katodnu polarizaciju zaštićivane konstrukcije moguće je postići na dva osnovna naĉina:

pomoću ţrtvenih galvanskih anoda i
sa inertnim anodma koje se anodno polarizuju pomoću izvora jednosmerne struje
(transformator-ispravljaĉ)
B. GREJANJE I VENTILACIJA
1. OPŠTI USLOVI
232/ 438
IzvoĊenje radova na instalaciji grejanja, moţe se ustupiti firmi registrovanoj za vršenje delatnosti
u koju spada izgradnja instalacija ove vrste.
Investitor i organizacija kojoj se ustupa izvoĊenje radova, duţni su o tome zakljuĉiti pismeni
ugovor, koji mora sadrţati odredbe o roku izvoĊenja i završetka radova, o garantnom roku,
kvalitetu izvedenih radova i drugim odredbama.
Izvodjaĉ je duţan:
da radove izvodi prema vaţećim tehniĉkim propisima, normativima i obaveznim standardima za
ovakvu vrstu objekata.
da ugradjuje materijal i opremu koji moraju biti u saglasnosti sa najnovijim propisima ili
odgovarajućim medjunarodnim standardima. U sluĉaju da je oprema van standarda, kao što je
sluĉaj sa patentima i specijalnom opremom i materijalima, potrebno je priloţiti ateste ovlašćenih
ustanova. Na gradilište se ne moţe donet, skladištiti ni ugraditi oprema bez atesta, deklaracije ili
pak oštećena oprema.
da blagovremeno preduzima mere zaštite i sigurnosti investicionog objekta, opreme, materijala,
radnika, prolaznika i susednih objekata
da se pridrţava invsticiono-tehniĉke dokumentacije, na osnovu koje je izdato odobrenje za
izgradnju.
radove zivede tako da u kviru ponudjene i ugovorene cene bude obuhvaćena:
kompletna montaţa postrojenja, zajedno sa evantualnim predlogom poboljšanja, transport
materijala i opreme na objektu, izvodjenje sitnih gradjevinskih radova koji su posledica i potreba
ugradnje opreme i materijala (kada nije predvidjen otvor za prodor cevi isl.)
termiĉka izolacija, osnovna i završna antikoroziona zaštita
potrebna ispitivanja, funkcionalna proba, obuka izvršioca, probni rad i primopredaja
garancija i uputstva za rukovanje i odrţavanje sa pratećim dokumentima
da i svojom unutrašnjom kontrolom obezbedi da se svi radovi izvedu u skladu sa navedenim
propisima
Pismenim ugovorom izmedju ugovornih strana odrediće se uslovi i naĉin struĉnog nadzora, kao i
broj ozvršioca koje je izvodjaĉ duţan da obuĉi za rukobanje instalacijom.
Izvodjeĉ je duţan da vodi odgovarajuće knjige o izgradnji u celini kao po fazama izgradnje.
Izvodjeĉ, odnosno investitor, duţni su da saĉuvaju projekat sa svim eventualnim izmenama i
dopunama, izvršenim iz razloga poboljšanja ili uslovljenim situacijom na terenu.
Naknadni nepredviĊeni radovi:
Ako izvoĊaĉ, za vreme montaţnih radova utvrdi da se moraju izvesti dodatni radovi radi ugradnje
ili su neophodne izmene koje su od uticaja na obim ugradnje mašinske opreme, izvoĊaĉ je duţan
da, na zahtev investitora ili nadzornog organa, ove naknadne i nepredviĊene ugovorene mašinske
opreme, koji nisu obuhvaćeni u pogodbenom predraĉunu, radive izvrši.
2. TEHNIĈKI USLOVI
Izrada ovog postrojenja mora se izvesti u svemu prema dokumrntaciji odobrenog projekta, uz
garanciju funkcionalnosti, i uz upotrebu odgovarajuće opreme i materijala obzirom na namenu i
propise koji se odnose na tu oblast.
Svako odstupanje od usaglašenog projekta, mora imati prethodnu pismenu saglasnost projektanta
a sve izmene se moraju uneti u gradjevinsku knjigu
Cevna mreţa:
cevna mteţa će se izvesti na naĉin na naĉin koji je naznaĉen u thniĉkom opisu i na grafiĉloj
dokumentaciji. Za izradu cevne mreţe upotrebiće se crne cevi. Spojevi cevi moraju biti izvedeni
233/ 438
zavarivanjem, izuzetno na pojedinim delovima toplovodne instalacije mogu se upotrebiti fazonski
komadi sa navojem.
Zavareni spojevi moraju biti dobro izvedeni sa ravnomernim i dovoljnim slojem vara a da se
presek cevi ne smanji. Nastavci se na smeju izvoditi u zidovima ili u medju-spratnoj konstrukciji
ili na nepristupaĉnim mestima. Prodori cevi kroz zidove se moraju tako izvesti da se pri otplotnoj
dilstsciji ne ošteti malter, zid ili sama cev. Na mestima prodora cevi moraju biti dva puta
minizirana.
Cevi horizontalnog razvoda moraju biti poloţene sa padom od 3%.
Cevna mreţa mora biti izvedena tako da se omogući toplotna dilatacija a da ne dodje do izvijanja
cevi ili kidanja veza, prikljuĉaka, spojeva i drugih elemenata instalacije.
Sve konzole, vešalice, obujmice i nosaĉi moraju biti propisno
fiksirani za noseće elemente.
Bušenje armirano.betonskih stubova i drugih konstruktivnih elemenata zgrade, sme se vršiti
jedino po odobrenju i uputstvima nadzornog organa za gradjevin-ske radove.
Cevovodi u kanalima moraju biti zaštićeni od oštećenja korozije.
Cevovode i razdeljivaĉe u postanicama treba izoklovati mineralnom vunom ili odgovarajuće.
Armaturu ne treba izolovati.
Sve vidno postavljene neizolovane cevi, konzole i drugi nosaĉi moraju biti oĉišćeni od korozije i
maltera a zatim premazani osnovnom i završnom bojom i lakom. Boja i lak za tople cevi moraju
biti postojane na temperaturi od 100oC. Delovi i nosaĉi koji se uzidaju moraju biti premazani
dvostrukim oremazom osnovne boje.
Nosaĉe cevne mreţe postaviti na rastojanjima datim u tabelama prema preĉniku cevi. Kod kliznih
oslonaca isod cevi mora biti ''papuĉa'' da bi se spreĉilo oštećenje izolacije.
Ukoliko se pri izvodjenju uoĉi nedostatak kompenzatora, izvodjaĉ će upozoriti projektanta i
traţiti saglasnost za izmenu.
Elementi panela se rade od cevnih ĉeliĉnih profila, pa uslovi navedeni za elemante cevne mreţe,
vaţe pri njihovoj izradi.
3. ISPITIVANJA
Po završenoj montaţi cevne instalacije, ista će se ispitati hladnim vodenim pritiskom, koji je 1,5
puta veći od radnog, u prisustvu nadzornog organa. Ispitivanje istim pritiskom i na isti naĉin će se
ponoviti kada budu ugradjena grejna tela.
Ispitivanje se smatra uspešnim ako posle 2 sata drţanja instalacije na ispitnom pritisku, pritisak
uopšte ne opadne. Rezultate ispitivanja uneti u graĊevinsku knjigu.
4. ZAVRŠNI RADOVI
Posle uspešnog ispitivanja instalacija izvoadjaĉ će istu staviti u probni pogon. Nakon svih proba,
ako su prošle uspešno, moţe se pristupiti antikorozionoj zaštiti, bojenju i lakiranju, odnosno
izolaciji.
5. PRIMOPREDAJA SISTEMA
Po završetku svih radova, izvršiće se prvo prijemno ispitivanje, ĉiji je zadatak da da utvrdi:
da armatura, aparati i postrojenje normalno funkcionišu
da je distribucija toplote u skladu sa projektom
da su sve konzole, nosaĉi i obujmice u redu i da lako podnose naprezanja nastala usled
temperaturnih promena
da instalacija ne pušta vodu (nema curenja).
234/ 438
da instalacija, u uslovima spoljašnje temperature koja je jednaka polaznim parametrima za
projektovanje i ako je prostorija prethodnog dana normalno grejana, u roku od 2 sata, moţe
postići zadate temperature za tu prostoriju, mereno na sredini prostorije u visini 1,2m od poda.
Ukoliko je za vreme ispitivanja – tehniĉkog prijema spoljna temperatura iznad projektne, ocena
ispravnosti funkcionisanja sistema grejanja prepušta se ĉlanovima komisije.
U izveštaju komisije mora biti naznaĉeno pri kojioj je spoljnoj temperaturi vršeno ispitivanje.
Radi definitivnog utvrdjivanja ispravnosti sistema, investitor je duţan da u toku garantnog roka
omoguću ponovno ispitivanje onog dana, kada spoljna temperatura bude odgovarala projektnim
uslovima.
Troškovi kvalitativnog prijema instalacije, komisije i energije snosi investitor, a izvodjaĉ stavlja
na raspolaganje potrebne instalacije i pribor sa dovoljnim brojem ljudstva.
Izvodjaĉ radova duţan je predati investitoru pismena uputstva i šeme rukovanja i odrţavanja u
dva primerka, od kojih jedan treba da je uramljen i istaknut na pogodnom mestu.
Izvodjaĉ je takoĊe duţan predati investitoru ateste za svu opremu osim za cevovode.
Nakon tehniĉkog pregleda investitor – korisnik dobija UPOTREBNU DOZVOLU
235/ 438
V
UREĐENJE TERENA
TEHNIČKI OPIS RADOVA
ZA IZGRADNjU I OPREMANjE PUTEVA I SAOBRADAJNICA
1. PRIPREMNI RADOVI
1.1.
ISKOLČAVANjE I OBELEŽAVANjE TRASE I OBJEKATA
Pre početka radova Izvođač je dužan da izvrši potrebna obeležavanja osovina saobradajnica,
raskrsnica i objekata. Obeležavanje izvršiti na osnovu plana obeležavanja iz projekta. Prilikom izvođenja
radova osigurati i čuvati poligone tačke, repere i stalne tačke. Ukoliko projektom nisu dati podaci o
poligonim tačkama i reperima, iste pribaviti od nadležne geodetske uprave za samostalno iskolčavanje,
ili iskolčavanje trase poveriti istoj, a cenu ukalkulisati u ovu poziciju.
Obračun izvedenih radova vrši se po km’ iskolčene trase.
1.2.
SEČENjE ŠIBLjA
Na širini pojasa koji je obuhvaćen izgradnjom trupa saobraćajnice izvršiti seĉenje šiblja.
Saseĉeno šiblje klasirati, sloţiti u figure i deponovati na pogodno mesto za utovar i transport gde
neće smetati izvoĊenju radova. Mesto deponovanja odrediti uz saglasnost sa nadzornim
organom.
Obraĉun radova vrši se po m2 zarasle površine zemljišta sa koga je uklonjeno šiblje, za
sav rad, materijal i transport, prema gornjem opisu.
1.3.
SEČENJE DRVEDA
Na širini pojasa koji je obuhvaćen izgradnjom trupa saobraćajnice izvršiti seĉenje drveća.
Zasecanje stabla obaviti mašinskim putem na visini do 80 cm od terena i zaseĉeno drveće uz
paţnju oboriti. Zatim obaviti kresanje grana, klasiranje drvne mase i pripremi za transport. Mesto
deponovanja odrediti u saglasnosti sa nadzornim organom. Prilikom radova preduzeti mere
zaštite, kako bi se izbegle eventualne štete susednim objektima i uopšte imovini.
Obraĉun radova vrši se po komadu oborenog stabla za sav rad, materijal i transport, a
prema gornjem opisu i preĉnicima stabala.
1.4.
UKLANjANjE PANjEVA I KORENjA
Na širini pojasa koji je obuhvaćen izgradnjom trupa saobraćajnice izvršiti uklanjanje
panjeva poseĉenog drveća i onih koji su zateĉeni. VaĊenje panjeva izvršiti mašinski. Dobijenu
drvnu masu klasirati, utovariti u transportno sredstvo, transportovati do deponije ĉije će mesto
odrediti nadzorni organ.
Obraĉun izvršenih radova vrši se po komadu uklonjenog panja za sav rad materijal i
transport, zavisno od preĉnika panjeva, a prema gornjem opisu.
2. ZEMLjANI RADOVI
2.1.
ISKOP HUMUSA
Otkopavanje humusa izvršiti mašinski 80% i ruĉno 20% a u okviru projektovanih debljina i
širina ispod-iznad trupa puta-ulice.
Otkopavanju humusa pristupiti tek nakon izvršenog obeleţavanja projektovanih širina, nagiba
kosina i snimanja terena po popreĉnim profilima. Debljina humusnog sloja koji se skida
odreĊena je po pravilu projektom na osnovu geomehaniĉkih ispitivanja, a utvrĊuje se i na licu
mesta zajedno sa nadzorni organom po profilima ili deonicama puta.
Ukoliko se u toku izgradnje ustanovi potreba za izmenom debljine, ovu izmenu nadzorni organ
će uneti u graĊevinski dnevnik.
Iskop humusa mora se vršiti tako da ne doĊe do mešanja sa zemljom za nasip, kao i da se
omogući odvodnjavanje trupa puta.
Otkopani humus u koliĉini koja će se upotrebiti za humuziranje zelenih površina, bankina i
kosina deponovati u pravilne figure, a višak pripremiti za transport.
Obraĉun izvedenih radova vrši se po m2 skinutog samoniklog humusa sa odgurivanjem do 10 m,
i transportom na STD do 500m, za sav rad i materijal.
2.2.
ISKOP U ŠIROKOM OTKOPU
Ovaj rad obuhvata široke iskope koji su predviĊeni projektom ili zahtevom nadzornog organa: u
useku, zaseku, pozajmištu i većim devijacijama. Izvršiti iskop u širokom otkopu prema
projektovanim kotama i nagibima prema popreĉnim profilima. Pre odpoĉinjanja iskopa proveriti
istaknute markacije popreĉnih profila.
PredviĊeno je da se 95% iskopa izvrši mašinskim putem a 5% ruĉno. Iskopani zemljani materijal
nagurati u figure pogodne za utovar.
Obraĉun izvedenih radova vrši se po m3 iskopanog samoniklog materijala sa guranjem do 20 m,
pripremljenog zemljanog materijala za transport i transportom na STD do 500m.
2.3.
ISKOP STEPENICA ISPOD NASIPA
Rad obuhvata iskop stepenica na nagnutom temeljnom tlu u svim kategorijama materijala. Sav
rad obavlja se ručno ili upotrebom odgovarajude mehanizacije. Stepenice se rade na nagnutim terenima
nagiba vedeg od 20%, a za bolje naleganje nasipa širina stepenica je 1,0 - 2,0 m a kosina zaseka 1:2.
Temeljno tlo ispod stepenica mora da ima potrebnu zbijenost. Iskop se koristi za izradu nasipa, a ukoliko
ne odgovara deponuje se.
Obračun izvedenih radova vrši se po m3 za sav rad i materijal.
2.4.
IZRADA ODVODNIH JARKOVA BEZ OBLOGE
Odvodni jarak, bez obloge, radi se iskopom tla prema detaljima iz projekta ili po odredbama
nadzornog organa, u svim kategorijama tla. Sve površine iskopa, dno i bočne strane jarka moraju biti
ravne u propisanim padovima dna i nagibima kosina. Iskop treba da se radi mašinski, a ručni rad svesti
na najmanju meru i primeniti ga jedino tamo gde se ne može raditi mašinski. Iskop za odvodne jarkove
meri se u m3 stvarno iskopanog sraslog tla.
Obračun izvedenih radova vrši se po m3 izvedenog jarka a jediničnom cenom obuhvaden je
iskop, planiranje površine jarka i deponovanje iskopanog materijala.
2.5.
TRANSPORT ZEMLjANOG MATERIJALA
Višak iskopa humusa i zemljanog materijala, te doprema materijala iz pozajmišta za izradu
nasipa ili humuziranja do V kategorije, utovariti i transportovati do deponije ili pak do mesta
ugrađivanja, na daljine iz predračuna radova. Ova pozicija obuhvata utovar u vozila, prevoz, istovar i
grubo razastiranje.
Obračun izvedenih radova vrši po m3 utovarenog, prevezenog, istovarenog i grubo razastrtog
materijala u samoniklom stanju.
2.6.
NABIJANjE PODTLA
Nakon otkopavanja humusa, ispod nasipa i iskopa zaseka pristupa se nabijanju podtla. Nabijanje
podtla izvesti mehaniĉkim sredstvima.
Zahteva se zbijenost podtla kod useka po standardnom Proktorovom postupku 100% od
maksimalne laboratorijske zbijenosti, a u dubini do d=50 cm.
Zahtevana zbijenost podtla kod nasipa:
- za nasipe visine do 2 m i podtlo od koherentnog materijala, zahteva se
stepen zbijenosti Dpr  97 %,
Strana 237 od 438
- za nasipe visine do 2 m i podtlo od nevezanog materijala, zahteva se
stepen zbijenosti Dpr  100 %,
- za nasipe visine veće od 2 m i podtlo od koherentnog materijala, zahteva se stepen zbijenosti
Dpr  95 % i
- za nasipe visine veće od 2 m i podtlo od nevezanog materijala, zahteva se stepen zbijenosti
Dpr  95 %
U sluĉaju da se na izvesnim mestima ne moţe postići zahtevana zbijenost, nabijanje će se
nastaviti uz dodavanje peskovitošlju-nkovitog materijala dok se ne ostvare zahtevane veliĉine
zbijenosti. Ovaj dopunski rad se ne plaća posebno, već samo troškovi oko nabavke peskovitošljunkovitog materijala.
Obraĉun izvedenoh radova vrši se po m2 nabijenog podtla za sav rad, materijal i kontrolna
ispitivanja.
2.7.
IZRADA NASIPA
Izrada nasipa od peska
Rad na izradi nasipa od peska obuhvata nabavku peska sa dovozom, nasipanje, razastiranje, potrebno
vlaženje, planiranje, nabijanje prema propisima i kontrolno ispitivanje. Izrada nasipa izvodi se prema
projektovanim poprečnim profilima, kotama i nagibima iz projekta uz dozvoljeno odstupanje do 5 cm.
Nasip izvoditi u horizontalnim slojevima debljine do 30cm. Zbijanje nasipa izvoditi vibracionim
sredstvima sa zbijanjem do postizanja zahtevane zbijenosti. Količine za izradu nasipa sadrže i deo nasipa
ispod bankina. Kontrolu zbijenosti izvedenih slojeva provoditi opitnom kružnom pločom prečnika d=30
cm, pri čemu se zahteva minimalna vrednost modula stišljivosti prema važedim standardima a zavisno
od visine nasipa i vrste materijala. (JUS U.E1.010)
Obračun izvedenih radova vrši se po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju za sav rad, materijal,
transport i kontrolna ispitivanja u skladu sa gornjim opisom.
Izrada nasipa od zemljanog materijala
Rad na izradi nasipa od zemljanog materijala obuhvata nasipanje zemlje iz useka ili dovežene iz
pozajmišta, razastiranje, potrebno vlaženje ili sušenje, planiranje, nabijanje prema propisima i kontrolno
ispitivanje. Izrada nasipa izvodi se prema projektovanim poprečnim profilima, kotama i nagibima iz
projekta uz dozvoljeno odstupanje do 5 cm. Nasip izvoditi u slojevima debljine do 30 cm, sa nagibom za
odvodnjavanje. Zbijanje nasipa izvoditi vibracionim sredstvima ili statičkim valjcima,sa zbijanjem do
postizanja zahtevane zbijenosti. Količine za izradu nasipa sadrže i deo nasipa ispod bankina. Kontrolu
zbijenosti izvedenih slojeva provoditi opitnom kružnom pločom prečnika d=30cm, pri čemu se zahteva
minimalna vrednost modula prema važedim standardima a zavisno od visine nasipa i vrste materijala
(JUS U.E1.010).
Slojevi nasipa izvode se tako da:
- za nasipe visine preko 2 m, za slojeve niže od 2 m ispod planuma donjeg stroja:
* za zemljana sitnozrna (koherentna) tla, zahteva se zbijenost postandardnom Proctor-u Dpr = 95 % i
modul deformacije Ev2 = 200 MPa,
* za zemljana nevezana (krupnozrna) i mešovita tla, zahteva se zbijenost po standardnom Proctor-u Dpr =
95 % i modul stišljivosti MS= 350 MPa,
- za nasipe visine do 2 m, za sve slojeve izuzev za planum donjeg stroja:
* za zemljana sitnozrna (koherentna) tla, zahteva se zbijenost postandardnom Proctor-u Dpr = 100 %
* za zemljana nevezana (krpnozrna) i mešovita tla, zahteva se zbijenost po standardnom Proctor-u Dpr =
100 % i modul stišljivosti MS= 400 MPa.
Obračun izvedenih radova vrši se po m3 gotovog nasipa u zbijenom stanju za sav rad, materijal i
kontrolna ispitivanja u skladu sa gornjim opisom.
2.8.
PLANIRANjE I VALjANjE POSTELjICE
Obrada posteljice sastoji se od planiranja posteljice po projektovanim kotama i dopunskog
zbijanja na celoj širini planuma do tražene zbijenosti. Završno valjanje izvršiti glatkim valjkom da bi se
Strana 238 od 438
dobila ravna površina posteljice, pri čemu se dozvoljavaju odstupanja od (+,-) 2 cm u odnosu na
projektovane kote. Ispitivanje zbijenosti posteljice vršiti opitnom kružnom pločom prečnika d=30 cm pri
čemu se zahtevaju minimalna vrednosti zbijenosti:
- za posteljicu od sitnozrnog kohezivnog materijala i sitnozrnog peska
potrebno je da stepen zbijenosti iznosi Dpr = 100 %, modul stišljivosti
Ms = 20 MPa i modul deformabilnosti Ev2 = 30 MPa,
- za posteljicu od mešanog kamenog i zemljastog materijala
(glinoviti šljunak ili glinovita drobina) potrebno je da stepen zbijenosti iznosi Dpr = 100 %,
modul stišljivosti Ms = 30 MPa i modul deformabilnosti
E v2 = 45 MPa i
- za posteljicu od kamenog materijala (kamena drobina, šljunak i sliĉno)
potrebno je da stepen zbijenosti iznosi Dpr = 100 %, modul stišljivosti
Ms = 40 MPa i modul deformabilnosti E v2 = 60 MPa.
Obraĉun izvedenih radova vrši se po m2 za sav rad i materijal, sa kontrolnim ispitivanjima.
2.9.
HUMUZIRANjE RAVNIH I KOSIH POVRŠINA I BANKINA
Rad obuhvata humuziranje ravnih površina, kosina useka i nasipa i bankina, sa potrebnim
zatravljvanjem, u slojevima 15 - 30 cm. Humuziranje površina izvršiti humusom koji je predhodno skinut
sa trase i deponovan u figure. Ukoliko je humus na deponiji suv treba ga pri nanošenju razastirati i kvasiti
vodom. Posle razastiranja i planiranja sloja humusa pristupiti njegovom lakom sabijanju.Ukoliko nema
dovoljno humusa na licu mesta isti dopremiti iz pozajmišta ili sa mesta koje odredi nadzorni organ.
Doprema materijala iz pozajmišta obračunava se posebno po poziciji transporta zemljanih materijala.
Obračun izvedenih radova vrši se po m2 humuzirane i zatravljene površine, a cenom izrade
obuhvaden je sav rad i materijal.
2.10. IZRADA BANKINA
Nakon završetka kolovoza pristupiti izradi bankina. Bankine se rade od prethodno dopremljenog
materijala. Naneti materijal razastreti, isplanirati i uvaljati, sve u skladu sa dimenzijama i kotama iz
projekta.
Obračun izvedenih radova vrši se po m2 gotove bankine za sav rad i materijal.
3. IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
3.1.
IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNASTOG KAMENOG MATERIJALA
Rad obuhvata nabavku i ugrađivanje zrnastog kamenog materijala u nosivi sloj kolovozne
konstrukcije. Radovi mogu početi tek kad nadzorni organ primi posteljicu u pogledu ravnosti,
projektovanih kota i nagiba, te zbijenosti. Materijali za izradu nosivog sloja mogu biti: prirodni šljunak,
drobljeni kameni materijal, mešavina prirodnog šljunka i drobljenog materijala i mešavine sastavljene iz
više frakcija. Svi navedeni materijali moraju ispunjavati određene uslove u pogledu mehaničkih
karakteristika, granulometriskog sastava, nosivosti i ostalih uslova prema važedim standardima.
Na isplaniranu i uvaljanu posteljicu nanosi se zrnasti kameni materijal, razastire grejderom ili drugim
pogodnim sredstvom, kvasi i nabija do zahtevane zbijenosti pogodnim statičkim i vibracionim srestvima.
Nosivi sloj izvodi se u slojevima debljine 20 - 40 cm, što se određuje projektom. Materijal mora da
zadovoljava i uslove u pogledu otpornosti na mraz. Gornja površina nosivog sloja treba da je izvedena
prema projektovanim kotama i nagibima, dok se ravnost izvedenog sloja kontroliše letvom dužine L=4
m, a dozvoljeno odstupanje iznosi (±) 1 cm. Kontrolna ispitivanja u pogledu zbijenosti izvoditi kružnom
pločom prečnika d=30 cm, a najmanji modul stišljivosti da bude zavisno od vrste kamenog materijala:
- za prirodni šljunak
Me=50 MN/m2.
- za mešavinu prirodnog šljunka i droblj. materijala
Me=60 MN/ m2.
- za drobljeni kameni materijal Me=70 MN/m2.
Obračun izvedenih radova vrši se po m3 gotovog izvedenog nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog materijala,za sav rad, materijal, nabavku i transport kamenog materijala i kontrolna ispitivanja.
Strana 239 od 438
3.2.
IZRADA NOSIVOG SLOJA OD DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA
Rad obuhvata nabavku i ugraĊivanje tucanika krupnoće 0/31,5 mm u nosivi sloj kolovozne
konstrukcije. Radovi mogu poĉeti tek kad nadzorni organ primi posteljicu ili donji noseći sloj od
šljunkovitog materijala u pogledu ravnosti, projektovanih kota i nagiba, te zbijenosti. Tucanik
mora ispunjavati odreĊene zahteve u pogledu mehaniĉkih karakteristika, granulometriskog
sastava, nosivosti i ostalih uslova prema vaţećim standardima.
Na isplaniranu i uvaljanu posteljicu ili donji nosivi sloj, nanosi se kameni materijal, razastire
grejderom ili drugim pogodnim sredstvom, kvasi i nabija do zahtevane zbijenosti pogodnim
statiĉkim i vibracionim srestvima. Nosivi sloj izvodi se u slojevima debljine 20 - 40 cm, što se
odreĊuje projektom. Gornja površina tucaniĉkog sloja treba da je izvedena prema projektovanim
kotama i nagibima, dok se ravnost izvedenog sloja kontroliše letvom duţine L=4 m, a dozvoljeno
odstupanje iznosi (+,-) 1 cm. Kontrolna ispitivanja u pogledu zbijenosti izvoditi kruţnom ploĉom
preĉnika d=30 cm, a najmanji modul stišljivosti treba da bude Me=90 MN/m2.
Obraĉun izvedenih radova vrši se po m3 gotovog izvedenog nosivog sloja od mehaniĉki zbijenog
zrnastog materijala, za sav rad, materijal, nabavku i transport kamenog materijala i kontrolna
ispitivanja.
3.3.
IZRADA GORNjEG BITUMINIZIRANOG NOSIVOG SLOJA ( BNS)
Gornji bitumenizirani nosivi sloj (BNS) je nosivi sloj u kolovoznoj konstrukciji izraĊen od
mešavine kamenog materijala, kamenog brašna i bitumena kao veziva. Prema najvećoj veliĉini
zrna deli se na BNS 22, BNS 32 i BNS 45.
Prema vrsti upotrebljenog kamenog materijala, a zavisno od projektovane konstrukcije i
predviĊene nosivosti deli se na:
- BNS A, izraĊen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala prema JUS-u B.B3.100 (
kameni agregat), uz dodatak kamenog brašna prema potrebi;
- BNS B, izraĊen na bazi drobljenog separisanog kamenog materijala sa najmanje tri frakcije i
najvećim zrnom od 45 mm, uz dodatak kamenog brašna po potrebi;
- BNS C, izraĊen od neseparisanog drobljenog kamenog materijala uz korekciju dodatkom
kamenog materijala, ili neseparisani prirodni nevezani materijal uz dodatak najmanje 30%
kamene mešavine drobljenog zrna iznad 4 mm a do 45 mm, uz korekciju dodatkom peska ili
kamenog brašna;
‡ BNS D, izraĊen od neseparisanog prirodnog nevezanog materijala sa najvećim zrnom od 45
mm, uz korekciju sastava dodatkom peska ili kamenog brašna.
Kameni materijal, pesak i kameno brašno moraju zadovoljavati uslove propisane JUS-om. U
mineralnoj mešavini ne sme biti organskih materija. Granulometriski sastav mešavine mora biti
takav da zadovolji propisana krive prosejavanja iz standarda.
Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni BIT 60 i BIT 90. Taĉan udeo bitumena odreĊuje se
izradom prethodnog sastava mešavine, a orijentaciono je od 3,3-5,2% zavisno od tipa.
Pre poĉetka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će se upotrebiti, a što mora
da bude u skladu sa tehniĉkim uslovima za izradu podloga JUS.U.E9.020. Spravljanje mase vrši
se savremenim asfaltnim bazama, a ugraĊivanje sa finišerima sa potrebnim valjanjem
kombinovanim gumenim i glatkim valjcima. Transport mase vršiti vozilima - kiperima sa
limenim sandukom. U toku spravljanja i ugraĊivanja mase potrebno je vršiti sva kontrolna
ispitivanja, ispitivanje materijala i asfaltne mase u skladu sa standardima.
Slojevi mora da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim popreĉnim padovima.
Kontrolnim ispitivanjima proizvedene asfaltne mase vrši se za svakih proizvedenih 1500 tona
mase i to: udeo bitumena, granulometriski sastav, stabilnost, odnos stabilnosti i deformacija,
udeo šupljina i ispunjenost šupljina bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugraĊenog sloja vrše se na
svakih 2.000 m2 izvedenog sloja i to: udeo šupljina, stepen zbijenosti i debljina sloja.
Strana 240 od 438
Obraĉun izvedenih radova vrši se u m2 gornje površine stvarno uraĊenog sloja. U ceni su
sadrţani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugraĊivanja asfaltne mase, prevoz,
oprema, prethodna i kontrolna ispitivanja i svi ostali troškovi potrebni za izvoĊenje radova.
Izuzetno, kada se radi o izravnavanju postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije
saobraćajnih površina, obraĉun se moţe vršiti i po toni odnosno m3 ugraĊene mase.
3.4.
IZRADA HABAJUDEG SLOJA - ASFALT BETONA (HS)
Habajući sloj od asfalt betona izraĊen je od mešavine drobljenog kamenog materijala, kamenog
brašna i bitumena kao veziva. Prema nazivnoj veliĉini zrna deli se na : AB 4, AB 8, AB 11, AB
16 i AB 22.
Prema granulometriskom sastavu kamene smese asfalt betoni se dele na:
- Habajući sloj šireg granulometriskog sastav kamene smese AB4 - AB16
- Habajući sloj uţeg graniĉnog podruĉja granulometriskog sastava kamene smese: AB11s AB22s
Kameni materijal, pesak i kameno brašno moraju zadovoljavati uslove propisane JUS-om. Za
puteve sa teškim saobraćajnim opterećenjem kameni materijal mora biti eruptivnog porekla U
mineralnoj mešavini ne sme biti organskih materija. Granulometriski sastav mešavine mora biti
takav da zadovolji propisana krive prosejavanja iz standarda.
Kao vezivo upotrebljavaju se bitumeni BIT 60 i BIT 90, a za sitnozrne asfaltbetone AB4 i AB11
i bitumen BIT 130. Taĉan udeo bitumena odreĊuje se izradom prethodnog sasatva mešavine, a
orjentaciono je 4,5 - 8,0% zavisno od tipa asfalt betona.
Pre poĉetka radova mora se laboratorijski ispitati sav materijal koji će se upotrebiti, a što mora
da bude u skladu sa tehniĉkim uslovima za izradu asfalt betona. Spravljanje mase vrši se
savremenim asfaltnim bazama, a ugraĊivanje finišerima sa potrebnim valjanjem kombinovanim
gumenim i glatkim valjcima. Transport mase vršiti vozilima - kiperima sa limenim sandukom.U
toku spravljanja i ugraĊivanja mase potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivanja, ispitivanje
materijala i asfaltne mase u skladu sa standardima.
Slojevi mora da se izvode u projektovanim debljinama i projektovanim popreĉnim padovima, na
ĉistu podlogu.
Kontrolna ispitivanja proizvedene asfaltne mase vrše se za svakih proizvedenih 500 tona mase (
5.000 m2 ) za puteve sa teškim saobraćajem, i 600 tona ( 6.000 m2) za ostale saobraćajnice i to:
udeo bitumena, granulometriski sastav, stabilnost, odnos stabilnosti i deformacija, udeo šupljina i
ispunjenost šupljina bitumenom. Kontrolna ispitivanja ugraĊenog sloja vrše se na svakih 2.000
m2 izvedenog sloja i to: udeo šupljina, stepen zbijenosti i debljina sloja.
Obraĉun izvedenih radova vrši se u m2 gornje površine stvarno uraĊenog sloja. U ceni su
sadrţani svi troškovi nabavke materijala, proizvodnje i ugraĊivanja asfaltne mase, prevoz,
oprema, prethodna i kontrolna ispitivanja i svi ostali troškovi potrebni za izvoĊenje radova.
Izuzetno, kada se radi o izravnavanju postojeće površine kolovoza prilikom rekonstrukcije
saobraćajnih površina, obraĉun se moţe vršiti i po toni odnosno m3 ugraĊene mase.
4. ODVODNjAVANjE
4.1.
IZRADA RIGOLA OD BETONA
Betonske rigole rade se prema tipu iz projekta, na podlozi od mehaniĉki sabijenog zrnastog
kamenog materijala. Podloga se mora sabiti na zbijenost od min Ms=8 MN/m2 mereno kruţnom
ploĉom Ø30 cm.
Betonske rigole mogu da se rade na licu mesta ili od gotovih montaţnih prefabrikovanih
betonskih iviĉnjaka i betonskom ploĉom betoniranom na licu mesta. Betonske rigole rade se u
kampadama duţine prema projektu, ili uobiĉajeno od 3 do 5m duţine. Kampade se odvajaju
Strana 241 od 438
spojnicama, koje se za duţine kampada do 3 m rade od ter-papira a za duţe od umetaka širine 10
mm, koje se vade nakon oĉvršćavanja betona i iste se ispunjavaju masom za zalivanje spojnica.
Obraĉun izvedenih radova vrši se po m‟ uraĊene rigole a cenom radova obuhvaćen je sav
potreban rad, materijal, sve vrste prevoza, zaštita betona i sve drugo što je potrebno za izgradnju
betonske rigole.
4.2.
IZRADA OTVORTNIH RIGOLA OD BETONA ARMIRANIH MREŽOM
Betonske rigole rade se prema tipu iz projekta, na podlozi od mehaniĉki sabijenog zrnastog
kamenog materijala. Podloga se mora sabiti na zbijenost od min Ms=8 MN/m2 mereno kruţnom
ploĉom Ø30 cm.
Betonske rigole mogu da se rade na licu mesta ili od gotovih montaţnih prefabrikovanih
betonskih iviĉnjaka i betonskom ploĉom betoniranom na licu mesta. Betonske rigole rade se u
kampadama duţine prema projektu, ili uobiĉajeno od 3 do 5m duţine. Kampade se odvajaju
spojnicama, koje se za duţine kampada do 3 m rade od ter-papira a za duţe od umetaka širine 10
mm, koje se vade nakon oĉvršćavanja betona i iste se ispunjavaju masom za zalivanje spojnica.
Armatura se ugraĊuje u betonske elementeu skladu sa crteţima iz Projekta. Radovi obuhvaćeni u
ovom poglavlju tehniĉkih uslova podrazumevaju nabavku materijala i sve aktivnosti koje se
odnose na armaturu, prema uslovima iz ugovora, crteţima i uputstvima Nadzornog organa.
Obraĉun izvedenih radova vrši se po m‟ uraĊene rigole a cenom radova obuhvaćen je sav
potreban rad, materijal, sve vrste prevoza, zaštita betona i sve drugo što je potrebno za izgradnju
otvorene betonske rigole. Koliĉina armature koja se ugraĊuje je obuhvaćena jedinićnom cenom
pozicije.
4.3.
POSTAVLjANjE ZAŠTITNE OGRADE SA KATADIOPTERIMA
Zaštitna ograda postavlja se prema projektu. Namena joj je da spreči iskliznude vozila sa kolovoza,
odnosno da ih prihvati i zadrži u zoni kolovoza ili bankine. Zaštitna ograda izrađuje se od čelika, a prema
važedim JUS standardima. Konstrukcija zaštitne ograde mora biti takva, da se elementi zaštitne ograde,
nakon oštedenja mogu, brzo i jednostavno zameniti. Počeci i završeci zaštitne ograde ukopavaju se
poniranjem u tlo i to prema JUS-u. Stubovi se ugrađuju zabijanjem u tlo do dubine prema projektu. Svi
sastavni delovi zaštitne ograde moraju se zaštiti od korozije. Zaštita od korozije treba da je u skladu sa
Pravilnikom o tehničkim merama i uslovima za zaštitu od korozije. Delovi kosih početaka - završetaka,
koji de biti u zemlji, premazuju se odgovarajudim izolacijskim premazom na bazi bitumena. Na plašteve
ograde postavljaju se katadiopteri, a prema rasporedu iz projekta.
Obračun izvedenih radova vrši se po m’ postavljene ograde. Cenom su obuhvadeni svi troškovi oko
nabavke, transporta i ugrađivanja, a prema gornjem opisu.
Strana 242 od 438
Obrazac 6
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
Ponuda broj:___________________ od ____________________godine
(upisati broj i datum ponude)
za javnu nabavku broj 404-25/2014 - IzvoĊenje radova na izgradnji filterskog postrojenja,
nabavka i ugradnja mašinske opreme i ostali radovi.
Naziv ponuđača: ___________________________________________________________
PREDMER RADOVA
1.Objekat: radova na izgradnji filterskog postrojenja, nabavka i ugradnja mašinske
opreme i ostali radovi
POSTROJENJE ZA PREČIŠDAVANJE VODE PPV “DUBOVO“ U TUTINU
PREDMER RADOVA
Strana 243 od 438
I
Strana 244 od 438
PROCESNO TEHNOLOŠKA OPREMA
OBJEKAT
PPOV DUBOVO TUTIN
PROCESNO TEHNOLOŠKA OPREMA
PRIPREMA I DOZIRANJE SUMPORNE KISELINE
OPIS RADOVA
Nabavka, transport i montaţa dole specificirane
1.1
opreme
Priprema i doziranje sumporne kiseline
Tip
DULCO Trans 40/1000 PP
ili sliĉno
Kapacitet
2.400 l/h
Visina dizanja
7,5 m
Gustina radnog
fluida, max.
1,9 kg/m3
Viskozitet radnog
fluida, max.
500 mPa·s
Preĉnik usisne cevi
40 mm
Preĉnik p tisnog
creva
19-27 mm
Opseg radnih
temperatura
+5 ... + 50 ºC
Materijal radnog
kola pumpe
Polipropilen (PP)
Materijal potisnog
creva
PVC
Instalisana snaga
450 W
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Zaštita
IP 24
Dimenzije (L x W x
H)
71 x 284 x 1.260 mm
Teţina
4,9 kg
ProizvoĊaĉ
ProMinent, Nemačka
ili slično
1+0
1
Reţim rada
Komada
Strana 245 od 438
Zapremina,
1,0 m3
OBRAČUN
PO
POZICIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZA
VRSTA RADOVA
KOLIČINA
JEDINIČNA
CENA
List br.
VREDNOST
RADOVA
efektivna
Dimenzije (D x H)
800 x 1.500 mm
Visina cilindriĉnog
dela tanka
1.250 mm
Visina tanka,
ukupna
2.050 mm
Naĉin montaţe
vertikalan
Materijal
crni ĉelik sa specijalnom
površinskom zaštitom od polimernog
premaza
Dodatna
oprema
revizioni otvor (DN 500), prikljuĉak
za punjenje (DN 32), prikljuĉak za
praţnjenje (DN 25), prikljuĉak za
desikator (DN 25), nivokazno staklo
DN 10)
kom
1
kom
1
ProizvoĊaĉ
1.2. Rezervoar za skladištinje kiseline
Zapremina,
efektivna
1,0 m3
Dimenzije (D x
H)
800 x 1.500 mm
Visina
cilindriĉnog
dela tanka
1.250 mm
Visina tanka,
ukupna
2.050 mm
Naĉin montaţe
vertikalan
Materijal
crni ĉelik sa specijalnom
površinskom zaštitom od
polimernog premaza
Dodatna oprema
revizioni otvor (DN 500),
prikljuĉak za punjenje (DN 32),
prikljuĉak za praţnjenje (DN
25), prikljuĉak za desikator
(DN 25), nivokazno staklo (DN
10)
ProizvoĊaĉ
1.3 Desikator H2SO4 sa postoljem
Zapremina, efektivna
0,03 m3
Strana 246 od 438
Radni pritisak
Naĉin montaţe
atmosferski
vertikalan, na prikljuĉak
rezervoara
Materijal
omotaĉa
crni ĉelik sa površinskom
Ispuna
silikagel
kom
1
zaštitom
ProizvoĊaĉ
Dozir pumpa
Tip
1.4
KM 252-12, ili sliĉno
klipno-membranska
Kapacitet,
nominalni
4 l/h
Kapacitet,
max.
8 l/h (na 50 Hz)
Pritisak
10 bar
Taĉnost
doziranja
-5 ... +10 % pri max.
Instalisana
snaga
0,11 kW
Broj
impulsa(rad
ni opseg)
30-100 imp/min
Elektro
napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Naĉin
doziranja
proporcionalano
hodu klipa
(30-100 %)
izmerenom pH,
podešavanje preko FR
Podešavanje
hoda klipa
ruĉno na skali od 0-100 %
Materijal
membrane
polipropilen (PPE)
Mate ijal
zaptivnih
elemenata
EPDM
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max.
dozvoljena
rel. vlaţnost
vazduha
92 %
Opseg
radnih
-10 ... + 45 ºC
Strana 247 od 438
kom
2
temperatura
Nivo buke
< 70 dB(A)
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka ili
ili slično
1+1
Reţim rada
1.5
Cevni mešač
Tip
statik mešaĉ sa
ojaĉanjem
Kapacitet, nominalni
(prema protoku vode)
500 l/h
Pritisak
6 bar
Materijal mešaĉa
PVDF
ProizvoĊaĉ
Wallace&Tiernan,
Nemačka ili slično
1+0
Reţim rada
Kompletan cevni razvod od PVC cevi sa
1.6. svim armaturama i
kom
1
kom
1
OPIS RADOVA
Suvi dozator aluminijum sulfata
2.1
Tip
TD 423 ili sliĉno
Kapacitet
5-500 kg/h
Zapremina
hopera
50 l
Nasipna teţina
granula
aluminijumove
soli
~1,0 kg/m3
Materijal
nerĊajući ĉelik (AISI 304)
Instalisana
snaga
370 W (sa FR)
Elektro napajanj 230
Dimenzije (L x
Strana 248 od 438
, 50 Hz, 1 ph
800 x 460 x 400 mm
OBRAČUN
PO
POZICIJA
UKUPNO POD 1
KOLIČINA
JEDINIČNA
CENA
VREDNOST
RADOVA
W x H)
Teţina
28 kg
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
ili slično
1+0
Reţim rada
2.2
kom
1
kom
2
Mešalica u bazenu za pripremu/doziranje
Tip
Mešalica sa fiksnom taĉkom
rotacije na dnu tanka, jednim
mešajućim organom i elektro
pogonom sa varijatorom
Dimenzije
mešajućeg
organa (D x H)
420 x 1.550 mm
Materijal
nerĊajući ĉelik (AISI 316)
Instalisana
snaga
0,55 kW
Elektro
napajanje
400 V, 50 Hz
Broj obrtaja
elektro motora
1.400 min-1
Broj obrtaja
mešajućeg
organa
250 min-1
Zaštita
IP 55
Tip mešajućeg
organa
propeler sa tri lopatice
Opseg radnih
temperatura
0 ... + 50 ºC
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
ili slično
(1+1)
2
Reţim rada
Komada
2.3
Dozir pumpa
Tip
BL N 25, zavojna ili sliĉno
Kapacitet, nominalni
259 l/h
Kapacitet, max.
320 l/h (na 50 Hz)
Pritisak
2 bar
Strana 249 od 438
Opseg frekventne
regulacije
30-100 %
Opseg brzina na
mehaniĉkom varijatoru
1:6
Instalisana snaga
0,75 kW
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Naĉin
doziranja
proporcionalano izmerenom protoku
sirove vode, podešavanje preko FR
Podešavanje doze
Dimenzije (L x W x
na mehaniĉkom varijatoru
)
1.230 x 350 x 450 mm
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max. dozvoljena rel.
vlaţnost vazduha
92 %
ProizvoĊaĉ
Seepex, Nemačka ili slično
Reţim rada
1+1
kom
2
Jedinica za naknadno razblaţivanje rastvora Al2(SO4)3·18H2O
2.4
Tip
PDD 550-110 ili sliĉno
Kapacitet,
max.
2500 l/h
Pritisak
6 bar
Elektro
napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Materijal
PVC-U
Dimenzije
1.000 x 1.000 mm
kom
1
(L x H)
Jedinica
obuhvata
rotametar, statiĉki mešaĉ, prikljuĉak za
dovod servisne vode sa ruĉnim i EM
ventilom, reducir ventilom sa finim sitom
i nepovratnom klapnom
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka ili slično
Reţim rada
1+1
2.5. Cevni razvod sa pratećom armaturom i fitingom
UKUPNO POD 2
Strana 250 od 438
1
OBJEKAT
PPOV DUBOVO TUTIN
3.1
PROCESNO TEHNOLOŠKA OPREMA
PRIPREMA I DOZIRANJE POLIELEKTROLITA
OPIS RADOVA
OBRAČUN
PO
POZICIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZA
VRSTA RADOVA
JEDINIČNA
KOLIČINA
CENA
Jedinica za pripremu rastvora
Tip
Polydos 412 ili sliĉno,
kompaktna
Naĉin pripreme
mešanje suvog PE i servisne vode
Kapacitet,
hidrauliĉki
1.000 l/h
Kapacitet suvog
324 g/h
dozatora, nominalni
Kapacitet suvog
dozatora, max.
5 kgPE/h
Opseg radnih
koncentracija
0,05-0,5 % mas.
Nominalna
koncentracija
rastvora
0,2 % mas.
Zapremina svih
komora
1 m3
Zapremina jedne
komore
340 l
Ukupno vreme
zadrţavanja u
jedinici
60 min.
Vreme potrebno za
zrenje PE
45-60 min.
Broj mešalica
3
Dimenzije,
duţina
2.150 mm
širina
1.150 mm
visina
1.250 mm
Ukljuĉenje/
Strana 251 od 438
iskljuĉenje jedinice
prema LA i HA nivou jedinici
Reproduktivnost
greška u pripremi rastv. <2 %
kom
1
List br.
VREDNOST
RADOVA
p.s.
Instalisana snaga
3,0 kW
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz
Podešavanje hoda
klipa
ruĉno na skali od 0-100 %
Materijal komora
PVC
Materijal zaptivnih
lemenata
EPDM
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max. dozvoljena
rel. vlaţnost
vazduha
80 %
Opseg radnih
temperatura
0 ... + 45 ºC
Nivo buke
< 70 dB(A)
Teţina
270 kg
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka
ili slično
3.2
Dozir pumpa rastvora PE
Tip
KM 252-24, ili sliĉno
klipno-membranska
Kapacitet, nominalni
48 l/h
Kapacitet, max.
50 l/h (na 50 Hz)
Pritisak
10 bar
Taĉnost doziranja
-5 ... +10 % pri max.
hodu klipa
Instalisana snaga
0,18 kW
Broj impulsa (radni opseg)
30-100 imp/min
(30-100 %)
Elektro napajanje
Naĉin
doziranja
230 V, 50 Hz, 1 ph
proporcionalano izmerenom protoku
sirove vode, podešavanje preko FR
Podešavanje hoda klipa
ruĉno na skali od
0-100 %
Strana 252 od 438
kom
3
Materijal membrane
polipropilen (PPE)
Materijal zaptivnih elemenata
EPDM
Zaštita
Max. dozvoljena rel. vlaţnost
vazduha
92 %
Opseg radnih temperatura
-10 ... + 45 ºC
ProizvoĊaĉ
Reţim rada
3.3
IP 65 (prema IEC 529)
Grundfos-Alldos, Nemačka
ili slično
1+1
Jedinica za naknadno razblaživanje rastvora PE
Tip
PDD 550-110 ili sliĉno
Kapacitet, max.
2500 l/h
Pritisak
6 bar
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Materijal
PVC-U
Dimenzije (L x H)
1.000 x 1.000 mm
Jedinica obuhvata
rotametar, statiĉki
mešaĉ, prikljuĉak za
dovod servisne vode sa
ruĉnim i EM ventilom,
reducir ventilom sa
finim sitom i
nepovratnom klapnom
ProizvoĊaĉ
Reţim rada
Kom
3
Grundfos-Alldos,
Nemačka ili slično
1+1
3.4 Cevni razvod sa pratedom armaturom i fitingom
kom
1
UKUPNO POD 3
Strana 253 od 438
OBJEKAT
PPOV DUBOVO TUTIN
PROCESNO TEHNOLOŠKA OPREMA
PRIPREMA I DOZIRANJE KREČA
OPIS RADOVA
4.1 Suvi dozator kreča
Tip
KOLIČINA
TD 423 ili sliĉno
Kapacitet, opseg
5-500 kg/h
Kapacitet, nominalni
13 kg/h
Zapremina hopera
50 l
Nasipna teţina suvog
kalcijum hidroksida
~1,0 kg/m3
Materijal
nerĊajući ĉelik (AISI
304)
Instalisana snaga
370 W (sa FR)
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Dimenzije (L x W x H)
800 x 460 x 400 mm
Teţina
28 kg
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos,
Nemačka ili slično
1+1
Reţim rada
OBRAČUN
PO
POZICIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZA
VRSTA RADOVA
kom
1
kom
2
4.2 Mešalica u bazenu za pripremu/doziranje
Tip
Mešalica sa fiksnom taĉkom rotacije
na dnu tanka, jednim mešajućim
organom i elektro pogonom sa
varijatorom
Dimenzije
mešajućeg
organa (D
x H)
420 x 1.550 mm
Materijal
nerĊajući ĉelik (AISI 316)
Instalisana
snaga
0,55 kW
Elektro
napajanje
400 V, 50 Hz
Broj
1.400 min-1
obrtaja
Strana 254 od 438
List br.
JEDINIČNA
CENA
VREDNOST
RADOVA
elektro
motora
Broj
obrtaja
mešajućeg
organa
250 min-1
Zaštita
IP 55
Tip
mešajućeg
organa
propeler sa tri lopatice
Opseg
radnih
temperatur
a
0 ... + 50 ºC
ProizvoĊaĉ
Grundfos-Alldos, Nemačka ili slično
Reţim
rada
1+1
Dozir pumpa
4.3
Tip
BL N 75 ili sliĉno, zavojna
Kapacitet,
nominalni
648 l/h
Kapacitet, max.
800 l/h (na 50 Hz)
Pritisak
2 bar
Opseg frekventne
regulacije
30-100 %
Opseg brzina na
mehaniĉkom
varijatoru
1:6
Instalisana snaga
1,1 kW
Elektro napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Naĉin
doziranja
proporcionalano izmerenom protoku
sirove vode, podešavanje preko FR
Podešavanje doze
na mehaniĉkom varijatoru
Dimenzije (L x W x
H)
1.230 x 350 x 450 mm
Zaštita
IP 65 (prema IEC 529)
Max. dozvoljena
rel. vlaţnost
vazduha
92 %
ProizvoĊaĉ
Seepex, Nemačka ili slično
Strana 255 od 438
Kom
2
Reţim rada
4.4
1+1
Jedinica za naknadno razblaživanje suspenzije
kreča
Tip
PDD 550-110 ili sliĉno
Pritisak
6 bar
Elektro
napajanje
230 V, 50 Hz, 1 ph
Materijal
PVC-U
Dimenzije (L
x H)
1.000 x 1.000 mm
Jedinica
obuhvata
rotametar, statiĉki mešaĉ, prikljuĉak za
dovod servisne vode sa ruĉnim i EM
ventilom, reducir ventilom sa finim
sitom i nepovratnom
klapnom
ProizvoĊaĉ
Reţim rada
Grundfos-Alldos, Nemačka
ili slično
1+1
4.5. Cevni razvod sa pratedim fitingom i armaturom
UKUPNO POD 4
Strana 256 od 438
kom
1
OBJEKAT
PPOV DUBOVO TUTIN
PROCESNO TEHNOLOŠKA OPREMA
H L O R I S A NJ E
OPIS RADOVA
5.1 Boca za hlor
Tip
OBRAČUN
PO
POZICIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZA
VRSTA RADOVA
JEDINIČNA
KOLIČINA
CENA
boca za skladištenje teĉnog
hlora
Kapacitet,
nominalni
40 l
Koliĉina
uskladištenog
hlora, neto
50 kg
Ispitni mpritisak
22 bar
Preĉnik boce
229 mm
Materijal
ĉelik, bešavna boca
Boja
zelena RAL6010
Reţim rada
2+4
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
kom
6
kom
2
ili sliĉno
5.2.
Hlorinator
Tip
Kapacitet,
nominalni
HD05 ili sliĉno
500 g/h
Priključak
na
10/7,5 mm
vakuum crevo
Dimenzije
180 x 180 x 175 mm
Oprema membrana, opruga otporna na hlor,
dozir ventil, priključni komplet,
pokazivač protoka gasa, indikacija
puno-prazno, sigurnosni odušak
Materijal kudišta
Sedište dozir ventila
Režim rada
ProizvoĊaĉ
Strana 257 od 438
ABS plastika
srebro
1+1
AquaInterma, Beograd
ili sliĉno
List br.
VREDNOST
RADOVA
5.3
Vakuum preklopni
Tip
Pritisak
na
kome dolazi do
preklapanja
Priključak na
vakuum crevo
Dimenzije
Materijal
kudišta
Masa
Režim rada
ProizvoĊaĉ
5.4
automatski preklopnik za
dva rezervoara hlor, VP-4
0,5 bar
10/7,5 mm
kom
1
180 x 140 x 78 mm
ABS plastika
525g
1+0
AquaInterma, Beograd ili sliĉno
Rotametar
Tip
rotametar sa dozir ventilom, RD05
Kapacitet, nom.
500 g/h
Priključak na vakuum
10/7,5 mm
kom
crevo
Dimenzije
52 x 52 x 15 mm
Materijal kudišta
AB plastika
Masa
255 g
Režim rada
1+1
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
2
ili sliĉno
5.5.
Injektor
Tip
standardni, pogonski fluid servisna
voda, I-4
Kapacitet (računato
500 g/h
na gasni hlor), nom.
Priključak na vakuum
10/7,5 mm
crevo
Dimenzije
250 x 67 x 67 mm
Materijal kudišta
PVC
Masa
470 g
Režim rada
1+1
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
Strana 258 od 438
Kom
2
ili sliliĉno
5.6
Detektor hlora
Tip
Soda
Oprema
Merni
opseg
Vreme
odziva
sonde
Relejni
kontakti
Režim rada
ProizvoĊaĉ
5.7
detektor hlora vazduhu, DH2003
HS-25
digitalni LED displej, svetlosni alarm,
indikacija kvara sonde, mogudnost
podešavanja 2 granične vrednosti
kom
0-25 ppm
1
50 s
5:00 AM
1+0
AquaInterma, Beograd ili sliĉno
Jedinica za neutralizaciju hlora
Tip
automatska jedinica za
neutralizaciju hlora
skruberskoh tipa
Kapacitet
neutralizacije,
100 kg hlora
nom.
Jedinica
se visokopritisnog ventilatora,
sastoji iz
skrubera sa rastvorom za
neutralizaciju, pratedih
cevovoda i armature
Zapremina rastvora
750 l
Ukupna
zapremina
850 l
skrubera
Režim rada
1+0
ProizvoĊaĉ
AquaInterma, Beograd
kom
1
ili sliĉno
Analizator rezidu lnog hlora
5.8
Tip
Opseg
merenja
Korak
Strana 259 od 438
analiztator sa kontrolorom i
pisačem
0-10 mg/l
0,1 mg/l
kom
1
Napajanje
Režim rada
ProizvoĊaĉ
220 V, 50 Hz
1+0
AquaInterma, Beograd ili sliĉno
5.9.
kom
1
kom
1
Elektro orman za automatski rad opreme
5.1 Cevni razvodi i fiting
0
UKUPNO POD 5
Strana 260 od 438
OBJEKAT
PPOV DUBOVO TUTIN
6
6.1
PROCESNO TEHNOLOŠKA OPREMA
OPIS RADOVA
OBRAČUN
PO
POZICIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZA
VRSTA RADOVA
List br.
KOLIČINA
Merna oprema i oprema za praćenje kvaliteta vode.
Detaljna specifikacija data kroz Dopunu projekta
(oprema za praćenje i kontrolu kvaliteta vode, sistem
za nadzor i kontrolu procesa preko kontrolera (PLC),
izrade programa za nivelaciju podataka, praćenje
rezultata preko monitoringa, laboratorijska oprema i
dovod vode za uzorkovanje sa pumpom, cevovodom,
fazonskim komadima i drugo).
Nabavka, transport i ugradnja pumpe za uzorkovanje
vode u suvoj izvedbi sledećih karakteristika:
Q=0,20 l/sec
Hm=25,0m
N=0,25kW
Pumpa sliĉna proizvoĊaĉu GRUNDFOS tip CM13A- R-A-E-AVBE, proizvod 96935683
Product No.: 96935683
CM is a compact horizontal multistage centrifugal
pump, close-coupled with a:
3-phase, 380-415 V, 50 Hz. Foot mounted motor.
The pump is with axial suction port and radial
discharge port including a special designed
mechanical shaft seal in the solution AVBE.
Shaft, impellers, chambers and filling plugs are made
kom
of stainless steel.
Suction and discharge are made of Cast iron.
The CM can also operate as a CME by connecting the
motor to a CUE. Please find more information in the
CUE part of Win/WebCAPS.
Liquid:
Pumped liquid: Water
Liquid temperature range: -20 .. 90 °C
Liquid temp: 20 °C
Density:
kg/m³
Strana
261 998.2
od 438
Technical:
Speed for pump data: 2900 rpm
Actual calculated flow: 0.1965 l/s
3
JEDINIČNA
CENA
VREDNOST
RADOVA
Resulting head of the pump: 24.8 m
Shaft seal: AVBE
Approvals on nameplate: CE,WRAS,ACS,UL,TR
Materials:
Pump housing: Cast iron
EN-JL1030
AISI 30 B
Impeller: Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Rubber: EPDM
Installation:
Maximum ambient temperature: 55 °C
Maximum operating pressure: 10 bar
Max pressure at stated temp: 6 bar / 90 °C
10 bar / 40 °C
Flange standard: WHITWORTH THREAD RP
Pump inlet: Rp 1
Pump outlet: Rp 1
Electrical data:
Motor type: 71AA
Rated power - P2: 0.25 kW
Mains frequency: 50 Hz
Rated voltage: 3 x 380-415 V
Service factor: 1
Rated current: 0,55-0,65 A
Rated speed: 2870-2890 rpm
Enclosure class (IEC 34-5): 55
Insulation class (IEC 85): F
Others:
Net weight: 11.3 kg
Gross weight: 13.8 kg
Description Value
CM1-3 A-R-A-E-AVBE
Product No: 96935683
5700314055912
Technical:
Speed for pump data: 2900 rpm
Actual calculated flow: 0.1965 l/s
Resulting head of the pump: 24.8 m
Impellers: 3
Shaft seal: AVBE
Approvals on nameplate: CE,WRAS,ACS,UL,TR
Pump version: A
Model: A
Materials:
Pump housing: Cast iron
EN-JL1030
AISI 30 B
Impeller: Stainless steel
Strana 262 od 438
6.2
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Material code: A
Rubber: EPDM
Code for rubber: E
Installation:
Maximum ambient temperature: 55 °C
Maximum operating pressure: 10 bar
Max pressure at stated temp: 6 bar / 90 °C
10 bar / 40 °C
Flange standard: WHITWORTH THREAD RP
Connect code: R
Pump inlet: Rp 1
Pump outlet: Rp 1
Liquid:
Pumped liquid: Water
Liquid temperature range: -20 .. 90 °C
Liquid temp: 20 °C
Density: 998.2 kg/m³
Electrical data:
Motor type: 71AA
Rated power - P2: 0.25 kW
Mains frequency: 50 Hz
Rated voltage: 3 x 380-415 V
Service factor: 1
Rated current: 0,55-0,65 A
Rated speed: 2870-2890 rpm
Enclosure class (IEC 34-5): 55
Insulation class (IEC 85): F
Motor protec: NO
Others:
Net weight: 11.3 kg
Gross weight: 13.8 kg
Nabavka, transport i ugradnja pumpe za uzorkovanje
vode u mokroj izvedbi sledećih karakteristika:
Q=0,26 l/sec
Hm=35,0m
N=0,37kW
Pumpa sliĉna proizvoĊaĉu GRUNDFOS tip SP 3AGNE, proizvod br 10220006
Product No.: 10220006
Multi-stage submersible pump for raw water
supply,groundwater lowering and pressure
kom
boosting. The pump is suitable for pumping clean,
thin, non-agressive liquids without solid
particles or fibres.
The pump is made entirely of Stainless steel DIN W.Nr. DIN W.-Nr. 1.4401.
Strana 263 od 438
1
Liquid:
Pumped liquid: Water
Maximum liquid temperature: 40 °C
Liquid temp: 20 °C
Density: 998.2 kg/m³
Technical:
Speed for pump data: 2900 rpm
Actual calculated flow: 0.2651 l/s
Resulting head of the pump: 35 m
Curve tolerance: ISO9906
Materials:
Pump: Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4401
AISI 316
Impeller: Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4401
AISI 316
Installation :
Pump outlet : Rp 1 1/4
Motor diameter: 4 inch
Electrical data:
Power (P2) required by pump: 0.37 Kw
Start. Method: direct-on-line
Others:
Net weight: 5 kg
Description Value
SP 3A-6NE
Product No: 10220006
5700390314811
Technical:
Speed for pump data: 2900 rpm
Actual calculated flow: 0.2651 l/s
Resulting head of the pump: 35 m
Curve tolerance: ISO9906
Stages: 6
Model: A
Valve: no non-return valve
Materials:
Pump: Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4401
AISI 316
Impeller: Stainless steel
DIN W.-Nr. 1.4401
AISI 316
Installation :
Pump outlet : Rp 1 1/4
Motor diameter: 4 inch
Liquid:
Pumped liquid: Water
Strana 264 od 438
Maximum liquid temperature: 40 °C
Liquid temp: 20 °C
Density: 998.2 kg/m³
Electrical data:
Power (P2) required by pump: 0.37 Kw
Start. Method: direct-on-line
Others:
Net weight: 5 kg
6.3
6.4
6.5
Nabavka, transport i montaţa dole specificirane
opreme
Dolazna voda - mutnoda senzor
CUS31-W2A
TURBIMAX-W CUS31
Optical
sensor
for
drinking
water
and
ind.
water
applications
acc.
to
DIN
EN
ISO7027.
Scattered
light
measurement.
Precalibrated
related
to
Formazine.
Compatible
to
LIQUISYS-M. kom
010:
Cleaning
System:
W: Wiper
020: Cable Length: 2: 7m
030:
Assembly:
A: Not used
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Dolazna voda - mutnoda armatura
CUA250-A
FLOWFIT-W CUA250
for turbidity sensors
CUS31/CUS41/CUS51D.
Material:
PVC,
blackened
inside,
O-rings EPDM.
Specification
6bar/25oC,
1bar/60oC. kom
010: Process Connection:
A: Thread DN20 d25
Zemlja porekla:
Proizvođač:Endress+Hauser ili slično
2
2
Dolazna voda - mutnoda transmitter
CUM253-TU0010
Liquisys M CUM253
Transmitter,
turbidity/suspended
Field
mounting:
247x170x115mm,
Alarm output: relay.
Display: 2-line, 6 languages.
Calibration: CAL button.
010: Sensor Input; Software:
TU:
CUS31/CUS41;
basic
020: Power Supply:
Strana 265 od 438
solids.
IP65.
kom
version
2
0: 230VAC
030: Output:
0:
1x
0/4...20mA,
primary
040:
Additional
10: 2x relay (limit/P(ID)/timer)
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
6.6
6.7
6.8
value
Contact:
Dolazna voda - pH elektroda
CPS11D-7AA21
Orbisint
CPS11D
Memosens
pH comb. electrode
Memosens
functionality
Diaphragm: PTFE
Signal
transmission:
Digital.
Reference
system:
Gel.
Application:
Standard
process.
Conductivity:
min
50uS/cm
Temeratur
sensor
integrated.
kom
010: Version:
7: Basic version
020: Application Range:
AA:
1-12pH,
-15...80oC,
6
bar
030: Shaft Length:
2: 120mm
040: Approval:
1: Non-hazardous area
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Dolazna voda - redox elektroda
CPS12D-7PA21
Orbisint CPS12D
ORP-comb. electrode
Memosens functionality
Signal
transmission:
digital
Diaphragm: PTFE
Reference: Gel
Application: -15-135oC.
Working
limit:
max.
16
bar kom
010: Version:
7: Basic version
020: Measuring surface: PA: Platinum
030: Shaft length: 2: 120 mm
040: Approval:
1:
non-hazardous
area
Zemlja porekla:
Proizvođač:Endress+Hauser ili slično
Dolazna voda - kabl za pH i redox
CYK10-A051
Meas. cable CYK10 Memosens Application: digital
sensors
with kom
inductive Memosens plug-in head Working limit: max.
Strana 266 od 438
2
2
4
6.10
-20...135oC
010: Approval:
A: Non-hazardous area
020:
Cable
Length:
05: 5m
030:
Cable
Connection:
1: Wire terminals
Zemlja porekla:
Proizvođač:Endress+Hauser ili slično
Dolazna voda - protočna armature
CPA250-A00
Flowfit W CPA250
Flow
throug
assembly,
pH-/ORP.
005: Application:
kom
A: 3 electrodes
010:
Process
Connection;
Material:
00: Thread G1, PP; PAL SS316
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Dolazna voda - pH, temperatura, redox transmitter
6.11
CM442-AAM2A4F210A+AA
Liquiline
CM442
010: Approval:
AA:
Non-hazardous
area
020: Sensor Input:
M2:
2x
digital
sensor
030: Communication:
A4: 4x analogue output 0/4..20mA, HART
040: Additional Features:
kom
F2:
2x
relay
for
cleaning;
limit
050: Power supply:
1:
100...230V
AC
(50/60Hz)
060: Cable Entry:
0: Metric
070:
Cable
Entry
Set:
A: enclosed
510: &amp;gt;Presetting Operation Language:
AA: English
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Dolazna voda – pisač
6.9
RSG30-B1B3AAA1
Ecograph T RSG30
Recorder,
colour
grafic,
3x digital input.
4x relay.
Multi-channel
display
7x operation button.
Additional
power
UL listed.
USB incl. cable, 1m.
PC software package ReadWin 2000.
Strana 267 od 438
2
2
paperless.
mode. kom
supply.
2
6.12
display 4.7 inch.
14x limit.
CF drive, lead seal option.
Optional:
Ethernet + Web Server integrated.
Integration/Totalizer.
010: Input Signal:
B: 6x universal U,I,TC,RTD
020: Power Supply:
1: 100-230VAC (+/-10%)
030: Interface:
B: USB + RS232/485 + Ethernet
040: Memory Medium:
3: CF card industrial grade, 256MB
050: Housing:
A: Panel 144x144mm, IP54, NEMA 2x
060: Operation Language:
A: Standard (de,en)
070: Additional Option:
A: Standard
080: Approval:
1: Non-hazardous area, standard with logo
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Flokulatorski bazen - pH elektroda
CPS11D-7AA21
Orbisint
CPS11D
pH comb. electrode
Memosens
Diaphragm: PTFE
Signal
transmission:
Reference
system:
Application:
Standard
Conductivity:
min
Temeratur
sensor
010: Version:
7: Basic version
020: Application Range:
AA:
1-12pH,
-15...80oC,
030: Shaft Length:
2: 120mm
040: Approval:
1: Non-hazardous area
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
6.13
Memosens
functionality
Digital.
Gel.
process.
50uS/cm
integrated. kom
6
1
bar
Flokulatorski bazen - pH kabl
CYK10-A101
Meas. cable CYK10 Memosens Application: digital
sensors
with kom
inductive Memosens plug-in head Working limit: max.
-20...135oC
010: Approval:
Strana 268 od 438
1
6.15
A:
Non-hazardous
area
020: Cable Length: 10: 10m
030: Cable Connection: 1: Wire terminals
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Flokulatorski bazen - pH armature
CPA111-10A
Dipfit W CPA111
Immersion assembly.
Electrode:
max
3x
pH-/ORP,
120
mm
Application:
flow
channel,
tanks.
bassin.
Sensor
fitting:
Bajonet
010:
Immersion
Depth: kom
1: 2000mm
020:
Assembly
Material;
Seal;
PAL:
0: PP, O-ring EPDM
030: Process Connection:
A: Flange DN100, PP, pressureless
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Flokulatorski bazen - pH transmitter
6.16
CM442-AAM1A2F210A+AA
Liquiline
CM442
010: Approval:
AA:
Non-hazardous
area
020: Sensor Input:
M1:
1x
digital
sensor
030: Communication:
A2: 2x analogue output 0/4..20mA, HART
040: Additional Features:
kom
F2:
2x
relay
for
cleaning;
limit
050: Power supply:
1:
100...230V
AC
(50/60Hz)
060: Cable Entry:
0: Metric
070:
Cable
Entry
Set:
A: enclosed
510: &amp;gt;Presetting Operation Language:
AA: English
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Izbistrena voda - pH elektroda
6.14
CPS11D-7AA21
Orbisint
CPS11D
pH comb. electrode
Memosens
Diaphragm: PTFE
Signal
transmission:
Reference
system:
Application:
Standard
Conductivity:
min
Strana 269 od 438
1
1
Memosens
functionality
Digital.
Gel.
process.
50uS/cm
kom
1
6.17
6.18
6.19
Temeratur
sensor
010: Version:
7: Basic version
020: Application Range:
AA:
1-12pH,
-15...80oC,
030: Shaft Length:
2: 120mm
040: Approval:
1: Non-hazardous area
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Izbistrena voda - pH kabl
integrated.
6
bar
CYK10-A051
inductive Memosens plug-in head Working limit: max.
-20...135oC
010: Approval:
A:
Non-hazardous
area kom
020:
Cable
Length:
05: 5m
030:
Cable
Connection:
1: Wire terminals
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Izbistrena voda - pH protočna armature
CPA250-A00
Flowfit W CPA250
Flow
throug
assembly,
pH-/ORP.
005:
kom
Application
:
A: 3 electrodes
010: Process Connection; Material:
00: Thread G1, PP; PAL SS316
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Izbistrena voda - pH transmitter
CM442-AAM1A2F210A+AA
Liquiline
CM442
010: Approval:
AA:
Non-hazardous
area
020: Sensor Input:
M1:
1x
digital
sensor kom
030: Communication:
A2: 2x analogue output 0/4..20mA, HART
040: Additional Features:
F2:
2x
relay
for
cleaning;
limit
050: Power supply:
1:
100...230V
AC
(50/60Hz)
060: Cable Entry:
Strana 270 od 438
Meas. cable CYK10 Memosens Applica
1
1
1
1
kom
6.20
0: Metric
070:
Cable
Entry
A: enclosed
510: &amp;gt;Presetting Operation
AA: English
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Čista voda - pH elektroda
CPS11D-7AA21
Orbisint
CPS11D
pH comb. electrode
Memosens
Diaphragm: PTFE
Signal
transmission:
Reference
system:
Application:
Standard
Conductivity:
min
Temeratur
sensor
010: Version:
7: Basic version
020: Application Range:
AA:
1-12pH,
-15...80oC,
030: Shaft Length:
2: 120mm
040: Approval:
1:
Non-hazardous
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
6.21
6.22
Čista voda - redoks elektroda
CPS12D-7PA21
Orbisint CPS12D
ORP-comb. electrode
Memosens functionality
Signal
transmission:
Diaphragm: PTFE
Reference: Gel
Application: -15-135oC.
Working
limit:
max.
010: Version:
7: Basic version
020:
Measuring
PA: Platinum
030:
Shaft
2: 120 mm
040: Approval:
1: non-hazardous area
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Čista voda - rezidualni hlor
CCS142D-GAS80
Chloromax
CCS
010: Measuring range: G: 0,01-5 mg/l
Strana 271 od 438
Set:
Language:
1
kom
1
kom
1
kom
Memosens
functionality
Digital.
Gel.
process.
50uS/cm
integrated.
6
kom
1
bar
area
digital
16
bar kom
1
surface:
length:
142D
6.23
020: Approval:
A:
Non
hazardous
area
030: Head type:
S: Thread NPT 3/4, Memosens connector kom
040: Cable length:
8:
Standard
version,
without
cable
050: Accessories:
0: no
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Čista voda - pH, redox, rez. Cl kablovi
CYK10-A051
Meas. cable CYK10 Memosens Application: digital
sensors
with
inductive Memosens plug-in head Working limit: max.
-20...135oC
010: Approval:
A:
Non-hazardous
area
kom
020:
Cable
Length:
05: 5m
030:
Cable
Connection:
1: Wire terminals
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
6.24
Čista voda - pH, redox, rez. Cl protočna armature
6.25
CCA250-D1
FLOWFIT-W CCA250
Flow assembly, CCS sensors
Sensor
slots:
1x
desinfection
sensor,
2xpH/ORP
Body: plexiglass PMMA,
kom
Flow indication, Flow control
P_use 1bar, P_in max 4bar
Temperature
0-45oC,
non-freezing
Application:
water,
water
works,
Desinfection,
water
quality
control
010: Process Connection; Adapter:
D: G1/2; D 6/12 + D 16
020:
Proximity
Switch:
1: Installed, INS
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Čista voda - pH, t, redox, rez. Cl transmiteri
CM444-AAM41A3F210BAA+AA
Liquiline
CM444
010: Approval:
kom
AA:
Non-hazardous
area
020: Sensor Input:
M4: 4x digital sensor
025:
Digital
Communication:
1: HART
Strana 272 od 438
1
3
kom
1
kom
1
kom
3
1
1
6.26
6.27
030:
Analogue
Output:
A3: 4x 0/4...20mA
040: Additional Features:
F2:
2x
relay
f‘‡r
cleaning;
limit
050: Power Supply:
1:
100...230VAC
(50/60Hz)
060:
Cable
Entry
Housing:
0: Metric
065: Female Jack Fieldbus Communication:
BA: W/o
070:
Cable
Entry
Set:
A: Enclosed
500: &amp;gt;Presetting Operation Language:
AA: English
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Čista voda – mutnoda
51517496
Compact meas.station CUE31 (23 0V)+CUY22
kom
including
turbidity
sensor
CUS31-W2E,
CUM253, zero water filter 0,2 um, CUY22,
incl. 2 stop valves, finally assembled.
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
1
kom
1
kom
1
Čista voda – pisač
RSG30-B1B3AAA1
Ecograph T RSG30
Recorder, colour grafic, paperless. 3x digital input.
4x relay.
Multi-channel display mode. 7x operation button.
Additional power supply. UL listed.
USB incl. cable, 1m.
PC
software
package
ReadWin
2000.
:: display 4.7 inch.
:: 14x limit.
:: CF drive, lead seal option. Optional:
::
Ethernet
+
Web
Server
integrated.
:: Integration/Totalizer.
kom
010: Input Signal:
B: 6x universal U,I,TC,RTD
020: Power Supply:
1: 100-230VAC (+/-10%)
030: Interface:
B: USB + RS232/485 + Ethernet
040: Memory Medium:
3: CF card industrial grade, 256MB
050: Housing:
A: Panel 144x144mm, IP54, NEMA 2x
060: Operation Language:
A: Standard (de,en)
070: Additional Option: A: Standard
080: Approval:
1: Non-hazardous area, standard with logo
Strana 273 od 438
1
6.28
6.29
6.30
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Lamelarni taložnik - nivo mulja sensor
CUS51D-AAC1A4+IA
Turbimax
CUS51D
010: Approval:
AA: Non-hazardous area
020:
Application/measuring
Range:
C1:
Process
water,
filtratables
030: Adaption Cable:
kom
A:
Fixed
cable;
crimp
sleeves
040: cable length:
4: 15m
580:
&amp;gt;Accessory
Mounted:
IA: Air cleaning; 6/8mm
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Lamelarni taložnik - nivo mulja transmitter
CM442-AAM1A2F210A+AA
Liquiline
CM442
010: Approval:
AA:
Non-hazardous
area
020: Sensor Input:
M1:
1x
digital
sensor
030: Communication:
A2: 2x analogue output 0/4..20mA, HART kom
040: Additional Features:
F2:
2x
relay
for
cleaning;
limit
050: Power supply:
1:
100...230V
AC
(50/60Hz)
060: Cable Entry:
0: Metric
070:
Cable
Entry
Set:
A: enclosed
510: &amp;gt;Presetting Operation Language:
AA: English
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Lamelarni taložnik - nivo mulja armature
CYA112-AA21E2BA
FLEXDIP
CYA112
010:
Approval:
A: w/o
020:
Immersion
Pipe:
A: standard
030:
Immersion
Pipe,
Diameter,
Length:
kom
21E:
stainless
steel,
40mm,
3600mm
040: Connection angle sensor:
2B: stainless steel 45o
050:
Sensor
adapter:
A: G1
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Strana 274 od 438
2
kom
2
kom
2
kom
2
2
2
6.31
Lamelarni taložnik - nivo mulja čišdenje
6.32
71072583
Air compressor with housing
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Priprema hemikalija – nivo
6.33
FMU40-ARB1A2
Prosonic M FMU40
Measurement:
Level,
Ultrasonic,
contactless.
Application: liquids, solids.
Sensor: PVDF, seal: EPDM.
Measuring
range:
5m/16ft
(liquid),
2m/6ft (solid).
Blocking
distance:
25cm/0.8ft.
Incl.
Setup-/diagnostic
software.
kom
:: High availability:
Self cleaning effect of sensor membrane.
:: Application safety:
independent
of
dielectricity/density.
010: Approval:
A: Non-hazardous area
020: Process Connection:
R:
Thread
ISO228
G1-1/2B,
PVDF
030:
Power
Supply;
Output:
B:
2-wire;
4-20mA
HART
040: Operation:
1:
w/o
display,
via
communication
050: Housing:
A: F12 Alu, coated IP68 NEMA6P
060: Cable Entry:
2: Gland M20 (EEx d &amp;gt; thread M20)
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Priprema hemikalija – displej
6.34
RIA45-A1C1
Process
Display
010: Approval:
A1:
Non-hazardous
020: Input; Output:
C: 1x Universal; 1x analog +
030: Housing:
1: Panel mounting, 48x96mm
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Priprema hemikalija - max. i min. nivo
52010124
Strana 275 od 438
kom
2
2
kom
6
kom
6
kom
12
kom
6
RIA45
area
2
relay
kom
6
6.35
7.
Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CS M, 5m
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Priprema hemikalija - min. nivo teg
kom
12
52010127
Tensioning weight FTS20, PA co ated
Zemlja porekla:
Proizvođač: Endress+Hauser ili slično
Laboratorijski nameštaj (Dopuna projekta)
kom
6
Nabavka, transport i ugradnja
1. 1. Dvodelnasudoperasa random pločom od
Ultrapasta SP UT-2Z. Dimenzija 150x70x85
kom 2 x
2. 2 Pult za stojedi rad
- radna ploča – ultrapast tip UT – 2P
dimenzija 135 x 75 x 4 kom 1
- metalne nogare tip MN-3/R
dimenzija 130 x 47 x 85,5 kom 1
- donji elementi DV-28
dimenzija 60x52x67,5 kom 1
- donji elementi DV-4B
dimenzija 60x52x67,5 kom 1
3. 3 Polica za reagense PR – 2A
Dimenzije 127x28x70 Kom 1 x
4. 4 Destilatorkom 1 x
5. 5 Ormani sa policama tip OP-3/E
dimenzija 120x52x200 kom 5 x
6. 6 Digestor tip DS – ON/A
Dimenzije 124x80x250 kom 1 x
7. 7 Radni sto za sededi rad tip N 102 ili N 103 komplet
sa radnom pločom od ultrapasta, ormaridima DN-2
ili DN-3 i montažnim nogarima.
Dimenzija 165x75x76 kom 1 x
8. 8 Merni sto dimenzija 100x60x78kom 1 x
9. 9 Sto za vagu tip SVdimenzija 100x60x78kom 1 x
10. 10. Kancelarijski sto dimenzije 135x75x75kom 1 x
11. 11 Fotelje kom 3 x
12. 12 Frižider kom 1 x
13. 13 Bojler V=50 lkom 1 x
14. 14 Laboratorijske stolicekom 3 x
8.
8.1.
Laboratorijsko staklo i hemikalije (specifikacija
data kroz Dopunu projekta)
Laboratorijska oprema
Strana 276 od 438
6
kom
Nabavka, transport i ugradnja sledeće opreme:
8.1.1
SpektrofotometartipDR/4000 UV-VIS proizvođač
“HACH” ili slično CAT.No 48000-02 sadisplejom,
interfejsomikompjuterskomobradompodataka.
Analitiĉka vaga “SARTORTUS” modelBP 210 S.
8.1.2
ili sliĉno
Kapacitet: 210 g;
Preciznost: 0,1 mg (4 decimale)
Vagaposedujemogućnostautomatskeinternekalibracij
e.
PosredstvomugraĊenoginterfejsaRS
232
mogućejeobezbeditipovezivanjeanalitiĉkevagenaSA
RTORIUSprinterilipersolaniraĉunarzapotrebememori
sanjaparametarailirezultatamerenja.
Oĉitavanje mernih vrednosti vrši se uz pomoć
displeja. Model poseduje sertifikat i oznaku da je
proizvedena u saglasnosti sa standardom kvaliteta
ISO 9001.
Aplikacioni programi vage:
- memorisanje tare (tariranje)
- procentualno izraţavanje teţine
-automatski test da je merni uzorak u okvirima
mernih kapaciteta vage
- brojanje komada
8.1.3
Precizna tehnička vaga – model BP 2100S ili slično
Kapacitet: 2100 g;
Preciznost: 0,01 g
Vaga poseduje mogudnost automatske interne
kalibracije i mogudnost izražavanja mernih vrednosti
u 10 različitih jedinica;g, ozt, lb…Posredstvom
ugrađenog interfejša RS 232 mogude je obezbediti
povezivanje analitičke vage na SARTORIUS printer ili
personalni računar za potrebe memorisanja radnih
parametara ili rezultata merenja. Očitavanje mernih
vrednosti vrši se uz pomod digitalnog displeja.
Vreme stabilizacije mernih vrednosti na digitalnom
displeju je 1,5 sekundi. Model poseduje sertifikat i
oznaku da je proizveden u saglasnosti sa evropskim
standardom kvaliteta ISO 9001. Dimenzije mernog
tasa: 235mmx180mm.
Aplikacioni programi vage:
- memorisanje tare (tariranje)
- procentualno izražavanje težine
- automatski test da je merni uzorak u okvirima
mernih kapaciteta vage
- brojanje komada
8.1.4
Labaratorijski
portabl
merač
mutnodeturbinometar
- proizvođač “HACH” ili slično
- tip: 2100 N
- merni opseg: 0-4000 NTO
- displej: LED 5 karaktera
Strana 277 od 438
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
8.2.8
- ulaz/izlaz:RS 232
- 115/230 V; 50/60 Hz
pH-metar sa automatskom kalibracijom u zavisnosti
od temperature, proizvoĊaĉ WTW tip 196, ili
“HACH” tip DO-105 ili sliĉno
Konduktometar proizvođača ETE tip 196 ili “HACH”
tip EC-10 ili slično.
- automatska temperaturna kompenzacija
- elektroda brza, stabilna i precizna
- očitavanje na digitalnom displeju
- pregledna SOFT TOX tastatura
- interfejz RS 232
Merač kiseonika proizvođača “HACH” tip DO-175 ili
slično
- opseg merenja: 0-20 mg/l
- displej: LCD
- ulaz/izlaz interfejz: RS 232
- baterije 9V alkalne
Aparat za destilacju vode DV 5 l/h proizvođač
“Sutjeska” ili slično
Ped za žarenje do 11000C proizvođač “ENETRON” ili
slično
Sušilica “suvisterilizatordimenzija 300x300x300
proizvođač “Sutjeska” ili slično.
Labaratorijski
rešosamagnetnom
mešalicom,
proizvođač “KARTELL”Italija ili slično
Staklarija za laboratotiju
Nabavka i transport neophodnog stakla za
laboratoriju
Bireta autom. sa digitalnim očitavanjem sa dve
decimale a 25ml (titreta) sa reagens bocom tamno
staklo a 2l
Bireta autom. sa digitalnim očitavanjem sa dve
decimale a 25ml (titreta) sa reagens bocom bela a 2l
Bireta autom. sa digitalnim očitavanjem sa dve
decimale a 50ml (titreta) sa reagens bocom bela a 2l
Disperzete automatske a 20ml sa reagens bocom
tamnom a 1l
Disperzete automatske a 10ml
sa reagens bocom tamnom a 1l
Disperzete automatske a 5ml
sa reagens bocom tamnom a 1l
Disperzete automatske a 2ml
sa reagens bocom tamnom a 500ml
Pipeta trbušasta a 100 ml
8.2.9
Pipeta trbušasta a 50 ml
kom
5
8.2.10
Pipeta trbušasta a 25 ml
kom
5
8.2.11
Pipeta trbušasta a 10 ml
kom
5
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.2.
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
Strana 278 od 438
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
2
kom
2
kom
1
kom
1
kom
2
kom
2
kom
2
kom
2
8.2.12
Pipeta trbušasta a 5 ml
kom
5
8.2.13
Pipeta trbušasta a 2 ml
kom
2
8.2.14
Pipeta trbušasta a 1 ml
kom
2
8.2.15
Pipeta graduisana a 25 ml
kom
5
8.2.16
Pipeta graduisana a 20 ml
kom
5
8.2.17
Pipeta graduisana a 10 ml
kom
15
8.2.18
Pipeta graduisana a 5 ml
kom
10
8.2.19
Pipeta graduisana a 1 ml
kom
10
8.2.20
Pipeta graduisana a 0,1 ml
kom
3
8.2.21
Pipeta graduisana a 0,5 ml
kom
3
8.2.22
Boca kapalica bela 50 ml
kom
3
8.2.23
Boca kapalica tamna 50 ml
kom
3
8.2.24
Menzura VF a 1000 ml
kom
2
8.2.25
Menzura VF a 250 ml
kom
2
8.2.26
Menzura VF a 100 ml
kom
3
8.2.27
Menzura VF a 50 ml
kom
3
8.2.28
Menzura VF a 25 ml
kom
2
8.2.29
Epruvete Bacto 16x160 mm
kom
100
8.2.30
Casa laboratorijska NF a 1000 ml
kom
10
8.2.31
Casa laboratorijska NF a 600 ml
kom
10
8.2.32
Casa laboratorijska NF a 250 ml
kom
10
8.2.33
Casa laboratorijska NF a 100 ml
kom
10
8.2.34
Casa laboratorijska NF a 150 ml
kom
10
8.2.35
Casa laboratorijska NF a 50 ml
kom
10
8.2.36
Erlenmajer SG a 100 ml
kom
10
8.2.37
Erlenmajer SG a 250 ml
kom
20
8.2.38
Erlenmajer SG a 500 ml
kom
10
8.2.39
Normalni sud a 1000 ml
kom
10
8.2.40
Normalni sud a 500 ml
kom
10
8.2.41
Normalni sud a 250 ml
kom
10
8.2.42
Normalni sud a 100 ml
kom
10
8.2.43
Normalni sud a 50 ml
kom
10
8.2.44
Normalni sud a 25 ml
kom
10
8.2.45
Signalni sat laboratorijski
kom
2
8.2.46
Termometar 0-1500C
kom
3
Strana 279 od 438
8.2.47
Levak o 55 mm
kom
5
8.2.48
Levak o 100 mm
kom
5
8.2.49
Propipeta gumena sa tri ventila
kom
5
1. ZBIRNA REKAPITULACIJA
DIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PRIPREMA I DOZIRANJE (H2SO4)
PRIPREMA I DOZIRANJE (Al2(SO4)3
PRIPREMA I DOZIRANJE POLIELEKTROLITA
PRIPREMA I DOZIRANJE KREČA
HLORISANJE
MERNA OPREMA I OPREMA ZA PRADENJE
KVALITETA VODE
LABORATORIJSKI NAMEŠTAJ
LABORATORIJSKO STAKLO I HEMIKALIJE
UKUPNO
Strana 280 od 438
II
MAŠINSKA OPREMA
1.LAMELNI TALOŽNIK I FLOKULATOR
Strana 281 od 438
1. ОПРЕМА ЗА ФЛОКУЛАЦИЈУ
1.1. Мешалица за брзп мешаое
ОПИС РАДОВА
1.1. Мешалица за брзп мешаое
Израда, трансппрт, уградоа и пуштаое у рад
турбинске мешалице са лппатицама у два нивпа на
растпјаоу пд 1000 мм, на вратилу дужине 2.860 мм.
Материјал вратила и елемената мешача је пд инпx
челика. Нпсач мешалице је пд прпфилисанпг челика
‘’У16’’ ширине 440мм и дужине 1358 мм,
антукпрпзипнп заштићен премазпм набази еппxикатранских смпла. Лппатице мешача са
‘’главпм’’ чине целинукпја се насади на вратилп,
при чему дпои мешач има са дпое стране
хидрпдинамични прпфил. Смер пкретаоа мешача је
такав да при мешаоу пптискује флуид наниже.
Карактеристике мешалице и ппгпна су следеће:
- пплпжај вратила мешача
вертикални
- брпј пбртаја мешача
н= 160 п/мин
- пречник раднпг кпла
Д= 600 мм
- инсталисана снага Н= 3 кW
- тип редуктпра -зупчасти, 140М-2/ЗКР 100Лд-4,
Север Субптица или сличан
- пблик уградое:прирубнички, вертилални
Кпмплет са свпм ппремпм, прибпрпм за
анкерпванје, заштитпм и фарбанјем у свему према
ппзицији 1.1. из спецификације (ппглавлје II)
Флпкулатпр – I степен флпкулације
1.2.
Израда, исппрука и мпнтажа флпкулатпрске
мешлице, савертикалним вратилпм улежиштенпм
на пба краја, на кпмесу причвршћени нпсачи
дрвених
мешача.
Вратилп
је
двпделнпса
прирубничкијм сппјем, укупне дужине 6557 мм, при
чему су на свакпм делу фиксирани нпсчи у пп два
нивпа и у четири равни. Осам двпделна мешача су
пд бпрпвпг дрвета пресека 50x30 мм, укупне дужине
4 м, а за нпсаче су причвршћени завртневима. Дпое
лежиште је радијалнп, клизнп, а кућиште му је
фиксиранп за ппд кпмпре. Са ппгпнпм је веза прекп
круте сппјнице.Материјал вратила је нерђајћи челик.
Нпсач флпкулатпра јепд прпфилисанпг челика ‘’У16’’
ширине 320мм и дужине 1400 мм, антукпрпзипнп
Strana 282 od 438
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗАППРЕМА ЗА ФЛПКУЛАЦИЈУ
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
кпм
КОЛИЧИНА
1
ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
заштићен
премазпм на базиеппxи-катранских
смпла.
Кућиште сппјнице и гпроег улежиштеоа је варене
кпнструкције пдгпварајуће заштићенп, а лежиште
радијалнп-аксијалнп трајнп ппдмазанп машћу,
сппспбнп да сва пптерећеоа.
Карактеристике флпклулатпра и ппгпна су следеће:
- пплпжај вратила флпкулатпра вертикални
- брпј пбртаја мешача n= 10-20 п/мин
- ппсег градијента брзине
70-90 сец-1
- пречник дпхвата мешача
D= 900 мм
- инсталисана снага мптпра. Nм= 0,37 кW
- снага на вратилу
Nе= 0,25 кW
- тип редуктпра зупчасти са варијатпрпм брзина.
Z23V1L ZК80А6 - Север Субптица или сличан
- пблик уградое:
прирубнички, вертилални
Флпкулатпр – II степен флпкулације
кпм
2
кпм
4
1.3.
Израда, исппрука и мпнтажа флпкулатпрске
мешалице, савертикалним вратилпм улежиштенпм
на пба краја, на кпмесу причвршћени нпсачи
дрвених мешача. Вратилп је трпделнпса два
прирубничка сппја, укупне дужине 6754 ммм,при
чему су на два дела фиксирани нпсчи у пп два нивпа
и у четири равни. Осам двпделна мешача су пд
бпрпвпг дрвета пресека 50x30 мм, укупне дужине 4
м, за нпсаче су причвршћени завртневима. Дпое
лежиште је радијалнп, клизнп, а кућиште му је
фиксиранп за ппд кпмпре. Са ппгпнпмје веза прекп
круте сппјнице.Материјал вратила и наставка је
нерђајћи челик.Нпсач флпкулатпра
је пд
прпфилисанпг челика ‘’У16’’ширине 416 мм и
дужине
1550
мм,
антукпрпзипнпзаштићен
премазпм на бази еппxи-катранских смпла.
Кућиште сппјнице и гпроег улежиштеоа је варене
кпнструкцијепдгпварајуће заштићенп, а лежиште
радијалнп-аксијалнп трајнп ппдмазанп машћу,
сппспбнп да сва пптерећеоа.
Карактеристике флпклулатпра и ппгпна су следеће:
- пплпжај вратила флпкулатпра
вертикални
- брпј пбртаја мешача n= 5-10 п/мин
- ппсег градијента брзине
50-70 сец-1
- пречник дпхвата мешача
D= 900 мм
- инсталисана снага мптпрра N= 0,37 кW
- снага на вратилу
Nе= 0,25 кW
- тип редуктпра зупчасти са варијатпрпм брзина.
Z33V1L ZК80А6 - Север Субптица или сличан
- пблик уградое:
прирубнички, вертикални
Strana 283 od 438
Флпкулатпр – III степен флпкулације
1.4.
Израда, исппрука и мпнтажа флпкулатпрске
мешалице, са вертикалним вратилпм улежиштенпм
на пба краја, на кпме су причвршћени нпсачи
дрвених мешача. Вратилп је четвпрпделнп са три
прирубничка сппја, укупне дужине 6942 ммм, при
чему су на два средоа дела фиксирани нпсчи у пп
два нивпа и у четири равни. Двадесетчетири
двпделна мешача су пд бпрпвпг дрвета пресека
50x30 мм, укупне дужине 4 м, за нпсаче су
причвршћени завртневима. Крајеви гпроег и дпоег
наставка вратила су прилагпђени за везу са
сппјницпм пднпснп лежиштем Дпое лежиште је
радијалнп, клизнп, а кућиште му је фиксиранп за ппд
кпмпре. Са ппгпнпм је веза прекп круте сппјнице.
Материјал вратила И наставака је нерђајћи челик.
Кућиште сппјнице и гпроег улежиштеоа је варене
кпнструкције пдгпварајуће заштићенп, а лежиште
радијалнп-аксијалнп трајнп ппдмазанп машћу,
сппспбнп да сва пптерећеоа.
Карактеристике флпклулатпра и ппгпна су следеће:
- пплпжај вратила флпкулатпра
вертикални
- брпј пбртаја мешача
n= 2- 4 п/мин
- ппсег градијента брзине
20-50 сец-1
- пречник дпхвата мешача
D= 2800 мм
- инсталисана снага мптпра
N= 0,37 кW
- снага на вратилу
Nе= 0,25 кW
- тип редуктпра двпстепени зупчасти са варијатпрпм
брзина.
Z42.22V1L ZК80А6 - Север Субптица или сличан
- пблик уградое:
прирубнички, вертилални
УКУПНО ФЛОКУЛАЦИЈА
Strana 284 od 438
кпм
2
2.1.
ОПИС РАДОВА
ЛАМЕЛЕ
Израда челичних прпхрпмских рељефних ламелних
плпчадимензија 1220x2660, дебљине 0,7мм. Плпче
се радепд челика Č4574 АиСи 316 Ти ппризвпђача
АВЕСТА – ПОЛАРИТ или сличан
Шведска, пзнака шаре ПАТТЕРН АН5. Квалитет
плпча:
- ДИН X6 ЦрБиМпТи 17-12-2
- АиСи 316 Ти
- ЈУС Ч 4574
Кпмплетан материјал за држаое и нпшеое
2.2. ламелних
плпча,
расппређивачи
впде,
преливи,лајсне и флахпви кпји су дати на цртежима
4.2 се раде пд нерђајућег челика Č4574 AiSi316Ti
дебљине 2,3 и 4мм. Челик је гладак. Сви кпмади се
мпрају урадити прецизнп и тачнп са грешкпм ±0,5мм
у пднпсу на радипничке цртеже. Сви елементи се
раде пг глаткпг челика гпре наведенпг квалитета.
4 x 1500 x 3000 x 2kom
288 kg
3 x 1250 x 3000 x 10 kom
1080 kg
1,5 x 1250 x 2500 x 21 kom
788 kg
Eлементи за спајанје
2.3. Набавка и трансппрт материјала за спајане и
ппвезиване напред специфициране ппреме.
Пптребна кпличина материјала:
g) Жица ø1мм
20кг
h) Жица ø1,6мм
10кг
i) Електрпде ø2,50мм 10кг
j) Анкер вијак М8 x 70 са
еластичнпмчаурпм,наврткпми ппдлпшкпм тип
„Фд“ Ферум Ваљевп или сличнп:
Материјал Č 4574 АиСи 316 Тикпм 600 тј. 60кг
k) Вијак са навраткпм и ппдметачем (Č4574) ЈУС
М.Б1.051, ЈУС М.Б1.600 Б2.110М 8,20
кпм 160
16,0кг
l) Затварач за заптиваое прелива пд меке гуме или
импрегриранпг сунђера10x100x46.000
кпм 1
УКУПНО ЛАМЕЛНА ТАЛОЖНИЦА
Strana 285 od 438
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
2. ЛАМЕЛНА ТАЛОЖНИЦА
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗА ЛАМЕЛНА ТАЛПЖНИЦА
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
ЈЕДИНИЧНА
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
кг
4255
kg
2.160
кг
116,0
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
4.1.
4.2.
ОПИС РАДОВА
Набавка,трансппрт и мпнтажа духтилних цеви И
фазпнских кпмада са припадајућим прирубницама
пречника И димензијама према спецификацији.
Цеви су за радни притисак пд НП 10 бара са
припадајућим гуменим прстенпвима И прибпрпм за
мпнтажу.
Врста заштите цеви је:
-сппљашоа заштита:цинчани нанпс пд 200 гр/м2
ДИН ЕН 545+битуменска заштита ДИН 30674
- унтрашоа заштита:центрифугалнп нанет цементни
малтер пп ДИН-у ЕН545 И ДИН-у 2880Заштита
фазпнских кпмада И впдпвпдне арматуре
сппљашоа И унутрашоа је еппксидним слпјем.
Сппјеви цеви суна фланшу
растављиви.
Кпмплетне цевне везе су предвиђене пд
прпхрпмских шавних цеви (Ч 4573) са директним
вареоем или сппјем на фланши. Спецификација
челичних кпмада:
Кап штп се види усвпјене су следеће дебљине цеви:
- ДН 100 (114) мм – 2мм
- ДН 300 (324) мм – 3,2мм
- ДН 400 (409) мм – 4,0мм
- ДН 500 (508) мм – 6,3мм
Кпмади кпји се уграђују у бетпн имају“шешире”
ширине 5-10цм.
Ознака челика:
ДИН x 5 ЦрНиМп 17-12-2
АиСи 316 Л
ЈУС Ч 4573
4.3.Лептирасти вентили
4.3.1
Лептирасти затварачи са електрпмптпрним И
ручним ппгпнпм
Лептирасти затварачи су уређаји за регулацију тпка
флуида крпз цевпвпде, за радне притиске дп 40
бара. Израђују се пд челика из упптртебу других
Strana 286 od 438
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
3. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА
Хидрпмашинску ппрему представља дпвпд сирпве впде дп кпмпре за брзп мешаое, бајпас И
пдвпд избистрене впде И пдмуљиваое И дренажа прљаве впде из ламелнпг талпжника И
флпкулаципних кпмпра, штп чине цеви, фазпнски кпмади И арматуре.
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗА ХИДРПМАШИНСКА ППРЕМА
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
КОЛИЧИНА
кг
2650
kg
4.400
ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
материјала, кпји пп свпјим карактеристикама
пдгпварају функцији кпју пдгпварајући деп пбавља.
Уградбене мере пдгпварају стандардима ДИН и ЈУС
а прикључне прирубнице пдгпварају стандардним
прирубницама истих називних пречника и називних
притисака.
Кпнструкцијскп решеое лептирастпг затварача,
је таквп да представља кпмпактну јединицу,
са малим птппрпм струјаоу из мпгућнпст
регулације тпка пд 0-100%, са мпгућнпстима
уградое у билп кпм пплпжају и са избпрпм ппгпна
пд ручнпг, прекп пнеуматскпг и хидрауличкпг
дп електрпмптпрнпг. Систем заптиваоа
између заппрнпг пргана и кућишта
дпзвпљава струјаое у пба правца.
Пплпжај псе лептира – заппрнпг пргана мпже
се бирати пп пптреби лпкације,
пднпснп мпгућнпстима за приступ, без утицаја
на функципнисаое затварача, псим акп се
кг
заварач уграђује на пптису центрифугалне
кг
пумпе, када треба впдити рачуна да пса
вратила пумпе и пса лептира НЕ БУДУ паралелне,
већ да се укрштају.
Лептирасти
затварачи се израђују
према
стандардима ЈУС М.Ц5.005 и ДИН 3202 а прикључне
мере прирубница су према ЈУС М.Б 6.011 и ДИН
2501. За исправан рад лептирастих затварача вепма
велику улпгу има начин уградое на сампм
ппстрпјеоу. Детаљна упутства за уградоу даје
исппручилац ппреме и Извпђач се мпра
придржавати истих.
Кућиште и заппрнп телп лептирастих затварача се
израђује пд сивпг лива, вратилп пд нерђајућег
челика (прпхрпна), лептир пд прпхрпна и заптивка
гумена.
Лептирасти вентили са редуктпрпм
10
10
4.3.2
Ови вентили су пписани у претхпднпм ппглављу с
тпм разликпм штп је оихпв ппгпн ручнп прекп
редуктпра. Затварачи су пд сивпг лива са кпм
прпхрпнским лептирпм и вретенпм.
кпм
ДН 400
ДН 300
Пљпснати вентили
4.4.
Пљпснати вентил према ДИН-у 3216 (испитиваое
према ДИН-у 3230) пд сивпг лива или мпдуларнпг
лива (кућиште, капа, клин, матица вретена И тпчак)
са вретенпм пд нерђајућег челика. Спајаое прекп
стандрадних фланши И гумених прстена. Уз
Strana 287 od 438
1
1
затварач иде пбавезан брпј шрафпвске рпбе (шраф,
навртка, ппдлпшка). Прикључне мере прирубница кпм
су према ДИН-у 2501 за НП10. Затварач се
исппручује са ручним кплпм И прирубницама
бушеним према ДИН-у 2501 за НП10.
ДН 100мм
Ппвратни вентил према ДИН-у 3232. Начин
4.5. испитиваоа према Дин-у 3230. Кућиште, ппклппац
И утег су пд сивпг лива а клапна И пспвина пд
нерђајућег челика.Прирубнице су према ЈУС-у
М.Б6.052 И ДИН-у 2532 за НП10.Ппштп се пвај
ппвратни вентил уграђује на вертикали предвиђена кпм
је изведба са пплугпм И тегпм.
ДН 100мм
УКУПНО
Strana 288 od 438
4
1
5.1.
ОПИС РАДОВА
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
4. ЕЛЕКТРО МАШИНСКА ОПРЕМА
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗА ЕЛЕКТРПМАШИНСКА ППРЕМА
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
ЈЕДИНИЧНА
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
Електрп ппгпн за лептирасте затвараче
Електрпмптпрни ппгпн, прекп редуктпра, уз све
наведене крактеристике лептирасти затварача,
пружа следеће преднпсти:
- мпгућнпст гаљинскпг и прпграмиранпг
управаљаоа радпм затварача
- ефикасну регулацију тпка флуида
- ручну манипулацију за случај нестанка
струје
- кпнтинуиранп, даљинскп праћеое рада и
степена птвпренпсти заппрнпг пргана
- лакп и једниставнп пдржаваое
Електрпмптпрни ппгпн се све више примеоује ради
замене људскпг рада машинским, пднпснп у циљу
аутпматизације управљаоа радпм заппрне и
регулаципне арматуре. Кпристе се мптпри
наизменичне трпфазне или једнпсмерне струје. У
случају нестанка електричне енергије мпже се
извршити ручнп птвараое или затвараое вентила.
Извпде се какп за нпрмалне услпве рада такп и за
рад у слпбпднпј атмпсфери у зимским или
трппским услпвима, за рад у експлпзивнпппаснпј
атмпсфери и др.
Електрпмптпрни ппгпни пбезбеђују затвараое и
птвараое
лептира
вентила,
или
оегпвп
заустављаое у билп кпм међупплпжају, аутпматски
или ппмпћу тастера на управљачкпј плпчи. У случају
прекпрачеоа пбртнпг мпмента електрпмптпр се
аутпматски искључује.Дпстизаое крајоих пплпжаја
и активираое механизма за пграничеое пбртнпг
мпмента сигнализира се адекватнпм светлпснпм
сигнализацијпм.Електрпмптпрни
ппгпн
је
ппремљен механичким ппказивачем пплпжаја
лептира и има уграђене даваче за даљинскп
управљаое,
пратећу
регулацију
и
другп.
Електрични управљачки елементи мпгу да буду у
саставу
електрпмптпрнпг
ппдешивача
када
пмпгућују управљаое на лицу места, или пдвпјени
Strana 289 od 438
кпм
10
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
пд оега у случају даљинскпг управљаоа.
Мпнтирају се на арматуру директнп на прирубницу
или прекп редуцир прирубнице кпје су
стандардизпване према ЈУС-у или ДИН-у.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ
1. Ел. прмарић 300 x 300 x 150 са следећпм
ппремпм у себи (кпм. 1)
1.1 Тппљиви псигурачи ЕЗ 25/2А (кпм. 2)
1.2 Кпнтактпр КО-44, 220В, 50Хз (кпм. 3)
1.3 Битемал ТРБ(1-2)А (кпм. 4)
1.4 Гребенасти прекидач 4Г10-10-У, 4Г10-51-У (кпм.
1)
1.5 Увпдник Пг 13 {кпм. 1), Пг11 (кпм. 2)
1.6 Редне клеме ВС 2 5 (кпм. 20)
5.2. Муљна пумпа
5.2.1
Рециркулаципна пумпа
Оснпвне карактеристике рециркулаципне пумпе:
Q= 9,5 л/с
тип пумпе АБС АФП 0841.1М13/60 са
радним кплпм пд 177мм или сличнa
Х=2,0м
Н=1,30кW
н=1000 п/мин
АБС пумпа тип АФП 0841.1 М13/6Д или сличнa
основне карактеристике: утппна пумпа са ЦБ
(цпнтра
блпцк) системпм прптив
заглављиваоа пумпе
(једнпканалнп
птвпренп Кпм
раднп кплп кпје пмпгућава прплаз крупих честица
прпмера дп 80 мм).
Телп пумпе и раднп кплп су израђени пд сивпг лива Кпм
(ГГ-25), пспвина рптпра пд нерђајућег челика АИСИ
420, а сви вијци у кпнтакту са флуидпм израђени су
пд нерђајућег челика АИСИ 316. Механички
заптивач је израђен пд силицијум карбида
(СиЦ). Пптис је ДН 80.
Електрпмптпр је трпфазни, снаге П2=1.3кW(П2 је
нпминалана снага мптпра), брпј пбртаја 1000 1/мин
(6 пплпва), напајаое 3пх/400В/50Хз, класа заштите
кућишта електрпмптпра је ИП68. Пумпа се
исппручује са нампнтираним каблпм дужине 10м.
Тежина пумпе са електрпмптпрпм је 86 кг.
Strana 290 od 438
1
1
Дренажна пумпа
5.2.2 За пражоеое резервпара је предвиђена пумпа
истих карактеристика кап и за рециркулацију муља.
АБС пумпа (ili sl) тип АФП 0841.1 М13/6Досновне
карактеристике: утппна пумпа са ЦБ (цпнтра
блпцк) системпм прптив
заглављиваоа пумпе
(једнпканалнп птвпренп раднп кплп кпје пмпгућава
прплаз крупих честица прпмера дп 80 мм) или
сличнa.
Кпм
Телп пумпе и раднп кплп су израђени пд сивпг лива
(ГГ-25), пспвина рптпра пд нерђајућег челика АИСИ
420, а сви вијци у кпнтакту са флуидпм израђени су
пд нерђајућег челика АИСИ 316. Механички кпм
заптивач је израђен пд силицијум карбида
(СиЦ). Пптис је ДН 80.
Електрпмптпр је трпфазни, снаге П2=1.3кW(П2 је
нпминалана снага мптпра), брпј пбртаја 1000 1/мин
(6 пплпва), напајаое 3пх/400В/50Хз, класа заштите
кућишта електрпмптпра је ИП68. Пумпа се
исппручује са нампнтираним каблпм дужине 10м.
Тежина пумпе са електрпмптпрпм је 86 кг.
Q= 2,0-6,0 л/с
Х=3,0 – 2,40м
Н=1,30кW
УКУПНО
ДИН
1.1. ОПРЕМА ЗА ФЛOКУЛАЦИЈУ
1.2. ЛАМЕЛНА ТАЛОЖНИЦА
1.3. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА
1.4. ЕЛЕКТРОМАШИНСКА ОПРЕМА
СВЕ УКУПНО
Strana 291 od 438
1
1
2.
FILTRI I MAŠINSKA SALA
1. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА
Хидрпмашинску ппрему представља дпвпд сирпве впде дпкпмпре за брзп мешаое, бајпас И
пдвпд избистрене впде И пдмуљиваое И дренажа прљаве впде из ламелнпг талпжника И
флпкулаципних кпмпра, штп чине цеви, фазпнски кпмади И арматуре.
1.1
1.2.
ОПИС РАДОВА
Набавка,трансппрт и мпнтажа дуkтилних цеви И
фазпнских кпмада са припадајућим прирубницама
пречника И димензијама према спецификацији.
Цеви су за радни притисак пд НП 10 бара са
припадајућим гуменим прстенпвима И прибпрпм за
мпнтажу.
Врста заштите цеви је:
-сппљашоа заштита:цинчани нанпс пд 200 гр/м2
ДИН ЕН 545+битуменска заштита ДИН 30674
- унтрашоа заштита:центрифугалнп нанет цементни
малтер пп ДИН-у ЕН545 И ДИН-у 2880Заштита
фазпнских кпмада И впдпвпдне арматуре
сппљашоа И унутрашоа је еппксидним слпјем.
Сппјеви цеви суна фланшу
растављиви.
Набавка, трансппрт и мпнтажа кпмплетне цевне
везе пд прпхрпмских шавних цеви (Ч 4573) са
директним вареоем или сппјем на фланши.
Спецификација челичних кпмада: приказана у
ппглавлју ||.
Кап штп се види усвпјене су следеће дебљине цеви:
- ДН 100 (114) мм – 2мм
- ДН 150 (168)мм – 2мм
- ДН 200 (219)мм – 2,6
- ДН 250 (273)мм – 2,6мм
- ДН 300 (324) мм – 3,2мм
- ДН 400 (409) мм – 4,0мм
Кпмади кпји се уграђују у бетпн имају“шешире”
ширине 5-10цм.
Ознака челика:
ДИН x 5 ЦрНиМп 17-12-2
АиСи 316 Л
ЈУС Ч 4573
Обрачун пп кг уграђених цеви и фазпнских кпмада.
Strana 292 od 438
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗА ХИДРПМАШИНСКА ППРЕМА
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
КОЛИЧИНА
кг
2000
kg
3500
ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
1.3.Лептирасти вентили
1.3.1 Лептирасти затварачи са електрппнеуматскими
ручним ппгпнпм
Набавка, трансппрт и мпнтажа лептирастих
затварача за регулацију тпка флуида крпз цевпвпде,
за радне притиске дп 40 бара. Израђују се пд
челика из упптртебу других материјала, кпји пп
свпјим карактеристикама пдгпварају функцији кпју
пдгпварајући деп пбавља.
Уградбене мере пдгпварају стандардима ДИН и ЈУС
а прикључне прирубнице пдгпварају стандардним
прирубницама истих називних пречника и називних
притисака.
Кпнструкцијскп решеое лептирастпг затварача,
је таквп да представља кпмпактну јединицу,
са малим птппрпм струјаоу из мпгућнпст
регулације тпка пд 0-100%, са мпгућнпстима
уградое у билп кпм пплпжају и са избпрпм
ппгпна пд ручнпг, прекп пнеуматскпг и
хидрауличкпг дп електрпмптпрнпг. Систем
заптиваоа између заппрнпг пргана и
кућишта дпзвпљава струјаое у пба правца.
Пплпжај псе лептира – заппрнпг пргана мпже
се бирати пп пптреби лпкације,
пднпснп мпгућнпстима за приступ, без утицаја
на функципнисаое затварача, псим акп се
заварач уграђује на пптису центрифугалне
пумпе, када треба впдити рачуна да пса
вратила пумпе и пса лептира НЕ БУДУ паралелне,
већ да се укрштају.
Лептирасти
затварачи се израђују
према
стандардима ЈУС М.Ц5.005 и ДИН 3202 а прикључне
мере прирубница су према ЈУС М.Б 6.011 и ДИН
2501. За исправан рад лептирастих затварача вепма
велику улпгу има начин уградое на сампм
ппстрпјеоу. Детаљна упутства за уградоу даје
исппручилац ппреме и Извпђач се мпра
придржавати истих.
Кућиште и заппрнп телп лептирастих затварача се
израђује пд сивпг лива, вратилп пд нерђајућег
челика (прпхрпна), лептир пд прпхрпна и заптивка
гумена.
ДН 250 кпм 9
ДН 200 кпм 6
ДН 150 кпм 3
Узетп крпз прпјекат пнеуматике Кнјига Ṿl Свеска 1
Strana 293 od 438
2.
Лептирасти вентили са редуктпрпм
Набавка, трансппрт и мпнтажа лептирастих вентила
на ппгпн ручнп прекп редуктпра. Затварачи су пд кпм
сивпг лива са прпхрпнским лептирпм и вретенпм.
ДН 200
3.
4.
5.
6.
Пљпснати вентили
Набавка, трансппрт и мпнтажа пљпснатих вентила
према ДИН-у 3216 (испитиваое према ДИН-у 3230)
пд сивпг лива или мпдуларнпг лива (кућиште, капа,
клин, матица вретена И тпчак) са вретенпм пд
нерђајућег челика. Спајаое прекп стандрадних
фланши И гумених прстена. Уз затварач иде
пбавезан брпј шрафпвске рпбе (шраф, навртка,
ппдлпшка). Прикључне мере прирубница су према
ДИН-у 2501 за НП10. Затварач се исппручује са
ручним кплпм И прирубницама бушеним према
ДИН-у 2501 за НП10.
ДН 150мм
ДН 200мм
Набавка, трансппрт и мпнтажа ппвратних вентила
према ДИН-у 3232. Начин испитиваоа према Дин-у
3230. Кућиште, ппклппац И утег су пд сивпг лива а
клапна
И
пспвина
пд
нерђајућег
челика.Прирубнице су према ЈУС-у М.Б6.052 И ДИНу 2532 за НП10.Ппштп се пвај ппвратни вентил
уграђује на вертикали предвиђена је изведба са
пплугпм И тегпм.
ДН 200мм
Набавка, трансппрт и мпнтажа усисне кпрпе без
клапне са припадајућим прирубницама
ДН 200 за НП 10 бара
Набавка, трансппрт и мпнтажа дилатаципнпг
прирубничкпг сппја у свему према радипничкпм
цртежу, кпји се ради пд нерђајућег челика Ч 4573.
За везиваое лептирастих затварача кпји су без
прирубница, предвиђена су специјални мпнтажнпдемпнтажни кпмади типа АА, кпји пмпгућавају
дилатацију у границама ±15мм. У прпспектнпм
материјалу дат је већи брпј типпва пве сппјнице, а
на цртежима 6.6 И 6.7 два типа кпја предлажемп.
Саставни делпви сппјнице су:
- Равна прирубница
- Ппкретна прирубница
- Заптивни О прстен смештен у жљебу између
ппкретне И равне прирубнице
Strana 294 od 438
4
Кпм
кпм
2
4
кпм
2
кпм
2
Кпм
9
-
Гумени заптивни прстенпви И
Вијачни сппјеви (М20; Л=300м) са
шрафпвима И наврткама
Сппјеви се раде пд нерђајућег челика Ч4573 кап И
сав пстали цевни материал И фазпнски кпмади
ДН 250мм
ДН 200мм
ДН 150мм
7.
Везни материјал
Везни материал чине шрафпвска рпба И дихтунзи
пдгпварајуће дебљине. Ппштп се пвде ради са
притискпм дп 10 бара сви прирубнички сппјеви су
за пвај притисак НП10 И тп:
За ДН 100
М16; д=18; Н=8
За ДН 150
М20; д=22; Н=8
За ДН 200
М20; д=22; Н=8
За ДН 250
М20; д=22 Н=12
За ДН 300
М20; д=22; Н=12
Гума дебљине 3мм
Укупнп кпмплета:
ДН 100
ДН 150
ДН 200
ДН 250
ДН 300
УКУПНО
Strana 295 od 438
кпм
кпм
6
3
Кпм
Кпм
Кпм
Кпм
кпм
32
5
40
5
10
2.1.
2.2.
ОПИС РАДОВА
Једнпстепена центрифугална пумпа израђена у
складу са ЕН 733 (ДИН 24255), у мпнпблпк
верзији са стандардним мптпрпм И ппстпљем
исппд пумпе. Пумпа је изграђена пд следећег
материјала:
Кућиште пумпе пд сивпг лива, радпн кплп И
хабајући прстен пд нерђајућег челика АиСи 316
И ппстпље пд сивпг лива.
Пумпа
се
исппручује
са
стандардним
електрпмптпрпм (трпфазни 380-4150) са класпм
изплације намптаја Ф И класпм заштите кућишта
ИП 55.
Набавка пумпи за праое Q=468м3/х; Х=10,4;
Н=18,5кW сличнп прпизвпђачу ЛОWАРА тип ФХС
4 150-250/185. Оснпвне карактеристике:
хпризпнтална, центрифугална једнпстепена блпк
пумпа усиса ДН 200, пптиса ДН 150, радпн кплп
И телп пумпе израђенп је пд сивпг лива,
механички
заптивач
материјала
ЦЕРАМИЦ/ЦАРБОН/НБР за ппсег температуре
флуида за препумпаваое пд 10Ц дп 85Ц.
Електрпмптпр снаге 18,5кW, брпј пбртаја 14.500
л/мин, напајаое 3пХ/400В/50Хз. Укупна тежина
пумпе са електрпмптпрпм је 335кг. Обрачун пп
кпмаду.
Исппрука дуваљке за праое филтера следећих
карактеристика:
Капацитет улазнпг ваздуха Qс = 1445 м3/х
Радни капацитет QСН= 1204 м3/х
Излазни капацитет QВ= 1135,8 м3/х
Снага на дуваљци Пе= 22,7 КW
Брпј пбртаја мптпра 2650 п/мин
Нивп буке без кућишта/са кућиштем 93/71 дБ
Нпминална снага мптпра Н= 30 КW
Сппљна температура т= 300Ц
Предвиђене су радна и резервна дуваљка (1+1).
Ова дуваљка има на себи филтер и сушач ваздуха, и
смештена је у кућишту кпје има мпгућнпст
вентилације и заштите пд буке.
Изабране су дуваљке прпизвпђача Гарднер Денвер
Strana 296 od 438
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
2. ЕЛЕКТРО МАШИНСКА ОПРЕМА
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗА ЕЛЕКТРПМАШИНСКА ППРЕМА
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
кпм
ЈЕДИНИЧНА
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
1+1
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
тип ТФ 140 Л К202 или сличнe.
2.3.
03.
Ппсебна дпдатна ппрема
Кућиште за пригушеое буке, кап стандардна
верзија, или пп захтеву за сппљну инсталацију.
Фреквентни регулатпр за ппгпнски мптпр.
Сигурнпсни вентил
Сигурнпсни вентил, са ппругпм, штити кпмпреспр пд
препптерећеоа. Притисак ваздуха делује на
седиште вентила. Када притисак ваздуха дпстигне
вреднпст притиска птвараоа вентила, кпји се
ппдешава силпм у ппрузи, седиште вентила се
ппдиже и пушта ваздух у атмпсферу.
Кпмбинпванп стартнп сигурнпсни вентил
Стартни вентил пмпгућава мекан старт кпмпреспра,
ппсебнп када је систем ппд притискпм. Мптпр
убрзава брже тп пуне брзине. Кућиште за
пригушеое буке Кућиште смаоује нивп буке.
Састпји се пд пригушних елемената пд материјала
кпји адспрбују звук. Вентилатпр је такпђе мпнтиран
на кућиште. Усис ваздуха за хлаĎеое и пптисни ппрт
су ппремљени пригушивачима. Када вентилатпр кпм
(вентилатпри) раде, извлаче ваздух из кућишта. За
даље детаље п вентилацији ппгледајте аннеx пвпг
упутства. Вентилатпр у кућишту није замена за
вентилацију прпстприје у кпјпј је кпмпреспр
ппстављен. Заштитна кућишта се исппручују за
ппстављаое у затвпренпм и птвпренпм прпстпру.
УКУПНО
Интерни впдпвпд
Исппрука хидрппрес уређај прпизвпђача »Север« из
Субптице тип ГСУ Г12-2 или сличнa са следећим
карактеристикама:
Q= 2,50 – 8,50 м3/х
Х= 95-55 м
4.
Н= 1.50 – 7.50КW
Овп ппстрпјеое пбухвата:
Висинску пумпу УРС 62/9
кпм 1
Висинску пумпу УРС 212/9
кпм 1
Ппсуде ппд притискпм
кпм 4
Електрп прман
кпм 1
Пратећа ппрема (манпметри,склппке и сл)
УКУПНО
Мерачи прптпка чисте впде
За пву прпјектну дпкументацију је предвиђен мерач
прптпка прпизвпђача „ЕНДРЕСС + ХАУСЕР“ али се
мпже применити и мерач прптпка другпг
Strana 297 od 438
кпм
1+1
1
5.
6.
прпизвпђача кпји има сличан квалитет. Овај мерач
мпра бити ппвезан са кпмпјутерпм тј. Прпцесциран,
јер се прекп оега врши дпзираое хемикалија.
Сигнализација ће бити у кпманднпј прпстприји
пдакле се усмеравају кпманде за аутпматскп
дпзираое хемикалија.
Дегазаципне ппсуде
Израда дегазаципне ппсуде пд нерђајућег челика
АиСи 316 у свему према радипничкпм цртежу.
Пречник ппсуде 600мм а висина 2400мм, дебљина
зида цеви д= 5мм. Ова ппсуда има мпнтажнпдемпнтажни деп, прикључни дпвпд и пдвпд впде
ДН200, гпрое данце са цеви за пдмуљиваое
пречника ДН100. Кпмплетан пвај уређај се ради пд
нерђајућег челика Ч4573 а пп свим стандардима за
пве радпве и прилпженпм радипничкпм цртежу.
УКУПНО
Држачи и пслпнци за цевне везе
6.1.
Израда пслпнца за цевпвпде кпји пдвпде
прљаву впду и дпвпде впду за праое
филтера. Детаљи пвих пслпнца су дати на
цртежима 6.1,6.2 и 6.3. Ослпнци се раде пд
нерђајућег челика Ч4573.
Ослпнац тип О
Ослпнац тип С
6.2.
Израда висећих држача за цевпвпд
ДН400мм кпји дпвпди избистрену впду на
филтере. Детаљ држача је приказан на
цртежу 6.4.Ради се пд нерђајућег челика
Ч4573.
6.3.
Израда држача за цеви за ваздух и оихпвп
анкерпваое за пппречну бетпнску греду у
свему према детаљима из цртежа 6.5.
кпм
2
кпм
1+1
Кпм
кпм
5
5
кпм
5
кпм
2
УКУПНО
7.
ZBIRNA REKAPITULACIJA
DIN
1. HIDROMAŠINSKA OPREMA
2. ELEKTRO MAŠINSKA OPREMA
3. INTERNI VODOVOD
4. MERAČI PROTOKA ČISTE VODE
5. DEGAZACIONE POSUDE
6. DRŽAČI I OSLONCI ZA CEVNE VEZE
SVE U K U P N O
Strana 298 od 438
3. DOVOD SIROVE VODE, RECIRKULACIJA ISTALOŽENE VODE I UREĐAJI ZA PREČIŠDAVANJE
1.
РЕГУЛАЦИЈА И МЕРЕНЈЕ ДОТОКА СИРОВЕ ВОДЕ
Хидрпмашинску ппрему представља дпвпд сирпве впде дпкпмпре за брзп мешаое И бајпас
пкп регулаципнпг вентила И мерача прптпка, штп чине цеви, фазпнски кпмади И арматуре.
1.1
ОПИС РАДОВА
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗА ХИДРПМАШИНСКА ППРЕМА
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
Набавка,трансппрт и мпнтажа духтилних цеви и
фазпнских кпмада са припадајућим прирубницама
пречника И димензијама према спецификацији.
Цеви су за радни притисак пд НП 10 бара са
припадајућим гуменим прстенпвима и прибпрпм за
мпнтажу.
Врста заштите цеви је:
-сппљашоа заштита:цинчани нанпс пд 200 гр/м2
ДИН ЕН 545+битуменска заштита ДИН 30674
унутрашоа
заштита:центрифугалнп
нанет
цементни малтер пп ДИН-у ЕН545 И ДИН-у
2880Заштита фазпнских кпмада И впдпвпдне
арматуре сппљашоа и унутрашоа је еппксидним
слпјем. Сппјеви цеви суна фланшу
растављиви.
1.2.1 1.2.Лептирасти вентили
Лептирасти затварачи са електрппнеуматским
ппгпнпм
Набавка,
трансппрт
и
мпнтажа
лептирастихзатварача за радне притиске дп 40
бара. Израђују се пд челика из упптртебу других
материјала, кпји пп свпјим карактеристикама
пдгпварају функцији кпју пдгпварајући деп пбавља.
Уградбене мере пдгпварају стандардима ДИН и ЈУС
а прикључне прирубнице пдгпварају стандардним
прирубницама истих називних пречника и називних
притисака.
Кпнструкцијскп решеое лептирастпг затварача, је
Strana 299 od 438
кг
КОЛИЧИНА
2800
ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
таквп да представља кпмпактну јединицу, са малим
птппрпм струјаоу из мпгућнпст регулације тпка пд 0100%, са мпгућнпстима уградое у билп кпм пплпжају
и са избпрпм ппгпна пд ручнпг, прекп пнеуматскпг и
хидрауличкпг дп електрпмптпрнпг. Систем заптиваоа
између заппрнпг пргана и кућишта дпзвпљава
струјаое у пба правца.
Пплпжај псе лептира – заппрнпг пргана мпже се
бирати пп пптреби лпкације, пднпснп мпгућнпстима
за приступ, без утицаја на функципнисаое затварача,
псим акп се заварач уграђује на пптису
центрифугалне пумпе, када треба впдити рачуна да
пса вратила пумпе и пса лептира НЕ БУДУ паралелне,
већ да се укрштају.
кпм
Лептирасти
затварачи се израђују
према
стандардима ЈУС М.Ц5.005 и ДИН 3202 а прикључне
мере прирубница су према ЈУС М.Б 6.011 и ДИН
2501. За исправан рад лептирастих затварача вепма
велику улпгу има начин уградое на сампм
ппстрпјеоу. Детаљна упутства за уградоу даје
исппручилац ппреме и Извпђач се мпра
придржавати истих.
Кућиште и заппрнп телп лептирастих затварача се
израђује пд сивпг лива, вратилп пд нерђајућег
челика (прпхрпна), лептир пд прпхрпна и заптивка
гумена.
ДН 300мм
1.2.2 Лептирасти вентили са редуктпрпм
Набавка, трансппрт и мпнтажа лептирастих вентила
на ручниппгпн прекп редуктпра у свему према
ппису из претхпднпг ппглавлја. Затварачи су пд кпм
сивпг лива са прпхрпнским лептирпм и вретенпм.
ДН 300мм
1.2.3. Електрп ппгпн за лептирасте затвараче
Набавка, трансппрт и уградна електрпмптпрнпг
ппгпна, прекп редуктпра, за напред пписани
лептирасти затварач.
Електрпмптпрни ппгпни пбезбеђују затвараое и
птвараое
лептира
вентила,
или
оегпвп
заустављаое у билп кпм међупплпжају, аутпматски
или ппмпћу тастера на управљачкпј плпчи. У случају
прекпрачеоа пбртнпг мпмента електрпмптпр се
аутпматски искључује.Дпстизаое крајоих пплпжаја
и активираое механизма за пграничеое пбртнпг
мпмента сигнализира се адекватнпм светлпснпм
сигнализацијпм.Електрпмптпрни
ппгпн
је
ппремљен механичким ппказивачем пплпжаја
лептира и има уграђене даваче за даљинскп
Strana 300 od 438
1
3
управљаое,
пратећу
регулацију
и
другп.
Електрични управљачки елементи мпгу да буду у
саставу
електрпмптпрнпг
ппдешивача
када
пмпгућују управљаое на лицу места, или пдвпјени
пд оега у случају даљинскпг управљаоа.
Мпнтирају се на арматуру директнп на прирубницу кпм
или прекп редуцир прирубнице кпје су
стандардизпване према ЈУС-у или ДИН-у.
1
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ
1. Ел. прмарић 300 x 300 x 150 са следећпм
ппремпм у себи (кпм. 1)
1.3.
1.4.
1.1 Тппљиви псигурачи ЕЗ 25/2А (кпм. 2)
1.2 Кпнтактпр КО-44, 220В, 50Хз (кпм. 3)
1.3 Битемал ТРБ(1-2)А (кпм. 4)
1.4 Гребенасти прекидач 4Г10-10-У, 4Г10-51-У (кпм.
1)
1.5 Увпдник Пг 13 {кпм. 1), Пг11 (кпм. 2)
Електрп магнетни мерач прптпка сирпве впде
Набавка, трансппрт и мпнтажа електрпмагнетнпг
мерача прптпка прпизвпђача
„ЕНДРЕСС + ХАУСЕР“ али се мпже применити и
мерач прптпка другпг прпизвпђача кпји има сличан
квалитет. Овај мерач мпра бити ппвезан са
кпмпјутерпм тј. Прпцесциран, јер се прекп оега
врши дпзираое хемикалија. Сигнализација ће бити
у кпманднпј прпстприји пдакле се усмеравају кпм
кпманде за аутпматскп дпзираое хемикалија.
ДН 300
Накпн мпнтаже извршити антикпрпзипну заштиту.
Радпве извести према важећим техничким
прпписима за пву врсту радпва. Обрачун пп кпмаду.
Остали радпви
- Чишћенје свих ппвршина, цеви, арматуре и
фазпнских кпмада у свему према услпвима и
нпрмативима за пву врсту радпва.
- Фарбанје свих ппвршина, цеви, арматуре и
фазпнских кпмада у свему према услпвима и
нпрмативима за пву врсту радпва.
- Чишћенје прпстприја у свему према услпвима
и нпрмативима за пву врсту радпва.
УКУПНО
Strana 301 od 438
1
2.1.
ОПИС РАДОВА
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
2. РЕЦИРКУЛАЦИЈА ИСТАЛПЖЕНЕ ВПДЕ
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗА РЕЦИРКУЛАЦИЈА ИСТАЛПЖЕНЕ ВПДЕ
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
ЈЕДИНИЧНА
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
Хидрпмашинска ппрема
2.1.1. Духтилне цеви i фазпнски кпмади
Набавка духтилних цеви И фазпнских кпмада са
припадајућим
прирубницама пречника И димензијама према
спецификацији.
Цеви су за радни притисак пд НП 10 бара са
припадајућим
гуменим прстенпвима И прибпрпм за мпнтажу.
Врста заштите цеви је:
-сппљашоа заштита:цинчани нанпс пд 200
гр/м2 ДИН ЕН
545+битуменска заштита ДИН 30674
- унтрашоа заштита:центрифугалнп нанет
цементни малтер пп
ДИН-у ЕН545 И ДИН-у 2880. Заштита фазпнских
кпмада И впдпвпдне арматуре сппљашоа И
унутрашоа је еппксидним слпјем.
кг
2.1.2 Пљпснати вентили
Пљпснати вентил према ДИН-у 3216 (испитиваое
према ДИН-у 3230) пд сивпг лива или мпдуларнпг
лива (кућиште, капа, клин, матица вретена И тпчак)
са вретенпм пд нерђајућег челика. Спајаое прекп
стандрадних фланши И гумених прстена. Уз
затварач иде пбавезан брпј шрафпвске рпбе (шраф,
навртка, ппдлпшка). Прикључне мере прирубница Кпм
су према ДИН-у 2501 за НП10. Затварач се кпм
исппручује са ручним кплпм И прирубницама
бушеним према ДИН-у 2501 за НП10.
ДН 100
ДН 80
2.1.3. Неппвратни вентили
Неппвратни вентил према ДИН-у 3232. Начин
испитиваоа према Дин-у 3230. Кућиште, ппклппац
И утег су пд сивпг лива а клапна И пспвина пд
нерђајућег челика.
Прирубнице су према ЈУС-у М.Б6.052 И ДИН-у 2532
за НП10.
кпм
Strana 302 od 438
2200
8
2
2
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
Ппштп се пвај ппвратни вентил уграђује на кпм
вертикали предвиђена је изведба са пплугпм И
тегпм.
ДН 100
ДН 80
2.1.4 Дилатаципне сппјнице са прирубницпм ДН 100 НП кпм
10
2.2.
2
1
ЕЛЕКТРО МАШИНСКА ОПРЕМА
2.2.1. Рециркулаципна пумпа
Оснпвне карактеристике рециркулаципне пумпе:
Q= 9,5 л/с
тип пумпе АБС АФП 1049
50Хз са радним кплпм пд 264мм или сличнa
Х=10,0м
Н=3,0кW
н=1000 п/мин
АБС пумпа тип АФП 1049. 50 Хз или сличнa
основне карактеристике: утппна пумпа са ЦБ
(цпнтраблпцк) системпм прптив
заглављиваоа пумпе
(једнпканалнп
птвпренп
раднп кплп кпје пмпгућава прплаз крупих честица
прпмера дп 80 мм).
Телп пумпе и раднп кплп су израђени пд сивпг лива
(ГГ-25), пспвина рптпра пд нерђајућег челика АИСИ
420, а сви вијци у кпнтакту са флуидпм израђени су
пд нерђајућег челика АИСИ 316. Механички кпм
заптивач је израђен пд силицијум карбида
(СиЦ). Пптис је ДН 80.
Електрпмптпр је трпфазни, снаге П2=3,0кW(П2 је
нпминалана
снага мптпра), брпј пбртаја 1000 1/мин (6 пплпва),
напајаое
3пх/400В/50Хз,
класа
заштите
кућишта
електрпмптпра је ИП68. Пумпа
се исппручује са нампнтираним каблпм дужине
10м.
Тежина пумпе са електрпмптпрпм је 86 кг.
2.2.2. АБС пумпа тип АФП 0831С 50 Хз или сличнa
основне карактеристике: утппна пумпа са ЦБ
(цпнтра
блпцк) системпм прптив
заглављиваоа пумпе
(једнпканалнп
птвпренп
раднп кплп кпје пмпгућава прплаз крупих честица
прпмера дп 80 мм). Раднп кплп Д= 205мм.Телп
пумпе и раднп кплп су израђени пд сивпг лива (ГГ25), пспвина рптпра пд нерђајућег челика АИСИ
420, а сви вијци у кпнтакту са флуидпм израђени су
пд нерђајућег челика АИСИ 316. Механички
Strana 303 od 438
2
заптивач је израђен пд силицијум карбида
(СиЦ). Пптис је ДН 80.Електрпмптпр је трпфазни, кпм
снаге П2=2.20 кW(П2 је нпминалана снага мптпра),
брпј пбртаја 1000 1/мин (6 пплпва), напајаое
3пх/400В/50Хз,
класа
заштите
кућишта
електрпмптпра је ИП68. Пумпа се исппручује са
нампнтираним каблпм дужине 10м. Тежина пумпе
са електрпмптпрпм је 86 кг.
2.3.
Q= 2,0-6,0 л/с
H=10м
N=2.20кW
Припрема , заштита и фарбанје цеви и арматуре
УКУПНО
Strana 304 od 438
2
3.1.
6.
ОПИС РАДОВА
Биорот 50 Е.С.
Набавка, транспорт и уградња хидромашинске
опреме компактног уређаја за пречишћавање
санитарних отпадних вода величине 50ЕС. Уређај је
потпуно затворен и естетски обликован да се може
угредити без нарушавања амбијента и садржи све
фазе неопходне за ефикасан третман.
Уређај се састоји из следећих основиних елемената:
- резервоара
- корито био зоне са скретним плочама
- осовина-вратило са лежајевима и са
роторима испуњеним пластичном испуном
- скретне плоче секундарног таложника
- моторедуктор
снаге
Н=0.37кW
са
припадајућим ланчаником и галовим
ланцем
- газишта за ослањање погонских елемената и
приступ до њих
- дводелног померљивог поклопца од лима и
челичних профила, са вођицама
Обрачун по комаду комплетне опреме.
Прпизвпд: ЕКОТЕХНИКАНиш илисличан
ОБРАЧУН
ПО
ПОЗИЦИЈА
3. УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ БИПРПТ
ПБЈЕКАТ ПОСТРОЈЕНЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ ВОДЕ ППВ „ДУБОВО“
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВАЗА УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАОЕ БИПРПТ
ВРСТА РАДПВАЛист бр.
кпм
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДИН
6.1. РЕЦИРКУЛАЦИЈА И МЕРЕНЕ ДОТОКА
СИРОВЕ ВОДЕ
6.2. РЕЦИРКУЛАЦИЈА ИСТАЛОЖЕНЕ ВОДЕ
6.3. УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАНЕ БИОРОТ
6.4. ЧИШЋЕНЕ
СВЕ У К У П Н О
Strana 305 od 438
ЈЕДИНИЧНА
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
1
ВРЕДНОСТ
РАДОВА
III ELEKTRO RADOVI I AUTOMATIKA
1.TRAFOSTANICA,DIZEL AGREGAT I KABLOVSKA MREŽA
Strana 306 od 438
1.
PREDMER I PREDRAČUN OPREME I RADOVA
-
TRAFOSTANICA TS 20/0.4kV, DIZEL EL.
AGREGAT (DEA) I SPOLJNA KABLOVSKA
MREŽA -
OPŠTA NAPOMENA
Ovim predmerom i predračunom obuhvadena je isporuka, montaža, ispitivanje,
puštanje u pogon, probni rad i primopredaja svog materijala i opreme koji su navedeni
u
pojedinim
pozicijama.
Takođe, cene uključuju isporuku i ugradnju svog sitnog nespecificiranog materijala
potrebnog za kompletiranje opreme i radova, kao i za dovođenje u prvobitno stanje
dela ostalih radova oštedenih tokom izvođenja instalacija iz ovog projekta.
Cene uključuju izradu sve potrebne radioničke dokumentacije potrebne za
proizvodnju, montažu, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje opreme.
Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi
radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, i u potpunosti prema
jugoslovenskim tehničkim propisima važedim za predmetnu vrstu radova.
Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal ali pod uslovom da taj ima
iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni a to potvrđuje i
overava stručno lice - nadzorni organ.
No
OPIS POZICIJA
A.
MBTS 10(20)/0,4 kV, 1x400 kVA
A.1
1.
GRAĐEVINSKI RADOVI
Pripremni radovi za novu MBTS 10(20)/0.4 kV.
Uklanjanje sa gradilišta svog nepotrebnog
materijala, otpadaka, šuta, korova i drvede,
otkopavanje zemlje, kopanje temelja. Nasipanje
terena materijalom od iskopa Pogonske zgrade sa
nabijanjem i planiranjem. Nasipanje temelja slojem
šljunka tako da teren bude u potpunosti spreman za
montažu građevisnskog dela nove montažnobetonske TS 10(20)/0.4 kV, kapaciteta 1x630 kVA.
Sav materijal koji se uklanja ili otkopava odneti sa
gradilišta, a u slučaju nasipanja i nabijanja doneti na
gradilište.
Strana 307 od 438
Jed.
mere
Količina
jedin.cena(din) ukupnacena(din)
2.
3.
Po
završenoj
montaži
TS
i
završenih
elektromonterskih radova očistiti gradilište od
preostalog materijala gradnje i šuta i odneti ga sa
gradilišta.
Ukupno za rad, materijal i transport
kompl.
1
Nabavka, transport od proizvožača do mesta
gradnje, istovar, montaža i predaja kompletnog
građevinskog
objekta
montažno-betonske
trafostanice proizvod "Elektroizgradnja Bajina
Bašta", tip EBB-C, kapaciteta 1x630 kVA,ili slično
dimenzija u osnovi prizemlja 4,315x3,365 m, u
svemu prema zahtevima nadležne Distribucije i
građevinskom projektu koji obezbeđuje isporučilac
prefabrikovanog
objekta.
Žaluzine za ventilaciju izraditi od aluminijumskog
lima debljine 2 mm i po sredini ojačati jednim
vertikalnim nosačem koji se vezuje na ram.
Ramove-štokove vrata učvrstiti zavrtnjima M8 ili
M10 za matice koje se vare za armaturu nosedih
stranica TS.
Ova pozicija obuhvata i izradu betonskog temelja
trafostanice
na
licu
mesta.
Dimenzije temelja su 471,5 x 376,5 cm, debljine
betona od 10 cm na sloju nabijenog šljunka do
minimum 10 cm.
Ukupno za rad, materijal i transport.
kompl.
1
m2
8
Izrada trotoara oko TS na licu mesta. Ispred TS
trotoar je širine 120 cm, a oko TS širine 60 cm, (sa
takvim nagibom koji onemogudava prodor
atmosferskih padavina u TS) ninimalne debljine
betona 5 cm na sloju nabijenog šljunka od min. 10
cm.
Kablovice se postavljaju tako da budu duže 50 cm
od ivice trotoara.
UKUPNO (A.1 GRAĐEVINSKI RADOVI):
A.2
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
20kV RASKLOPNI BLOK (=11+J)
Strana 308 od 438
1.
1.1
1.2
1.3
Isporuka i montaža razvodnog visokonaponskog
bloka sa 2 delije slededeg rasporeda: kablovska
(vodna) i trafo, ukupnih dimenzija 1400x700x1950
mm. Blok je napravljen od presovanog dekapiranog
lima,
sa
međudelijskim
pregradama
od
azbestnobetonskih (salonitnih) ploča i zaštitnim
limenim vratima sa prednje strane. Na svim vratima
postaviti reviziona (prozirna) okna od vatrostalnog
sigurnosnog materijala, slepe šeme i potrebne
opomenske tablice. Svaku deliju opremiti zaštitnom
crvenom prečagom i vođicama za zaštitnu
izolacionu ploču i obezbediti neofarbani deo
sabirnica prema zahtevima ED, a sa gornje strane
bloka postaviti ekspanzione poklopce. Blok sadrži
slededu opremu, prema jednopolnoj šemi:
Kablovska (vodna) delija ( kom. 1 ) 700x700x1950
mm
Tropolna sklopka-rastavljač sa noževima za kratko
spajanje i uzemljenje (zemljospojnicima), sl. tipu Kla
24/630-275-EUK, proizvod "Minel", za naznačen
napon 24kV i naznačenu struju 630A, za snagu
kratkog spoja vedu od 500MVA i ručnim pogonom
sa prednje strane
Trafo delija ( kom. 1 ) 700x700x1950 mm.
Tropolna sklopka-rastavljač za naznačen napon
24kV i naznačenu struju 630 A, sa nosačem za
visokonaponske osigurače i osiguračima naznačene
struje 50A, 20kV, sa udarnom iglom i mehanizmom
za isključenje rastavne sklopke pri pregorevanju
jednog osigurača, sl. tipu KLFa 24/630-275-SU
proizvod "Minel". Rasklopna snaga sklopkerastavljača sa osiguračima pri kratkom spoju treba
da je veda od 500 MVA.
Sklopka-rastavljač
opremljena je sa tasterom i kalemom za isključenje,
230 V, 50 Hz, sa ručnim pogonom sa prednje strane.
Spojni materijal i oprema
Provodni i potporni izolatori, bakarne sabirnice E Cu
Fe 30 preseka 30x5mm, nosači sabirnica, materijal
za izradu zaštitnog uzemljenja u bloku, provodnici
za šemiranje, savitljive metalne cevi, nazivne tablice
na svim delijama i ostali sitan materijal.
Ukupno za materijal, transport i montažu
kompletnog 20 kV rasklopnoog bloka u
transformatorskoj stanici.
Strana 309 od 438
kompl.
1
2.
Izrada i montaža tipskog nosača (konzole) za tri
jednopolne kablovske glave za kabl tipa XHP 48 u
odeljenju za smeštaj transformatora, ukupne dužine
495 mm, od profila L 35x35, komplet sa trakom za
uzemljenje,
obujmicama
od
nemagnetnog
materijala i spojnim materijalom.
Ukupno za rad, materijal i transport.
3.
kom.
1
kompl.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
3
Isporuka materijala i izrada strujne veze između
razvodnog bloka visokog napona i energetskog
transformatora jednožilnim kablovima tipa XHP 48
preseka ne manje od 35 mm2 Cu, preseka ekrana
16 mm2 Cu, 20kV, sa odgovarajudim završnicama za
unutrašnju montažu i priborom za ovaj tip kablova.
Ukupno za rad, materijal i transport.
TRANSFORMACIJA
4.
Isporuka i montaža trofaznog prevezivog
energetskog suvog transformatora (-T1), zalivenog
"epoxy" smolom, sa smanjenim gubicima,
prenosnog odnosa 10(20)kV±2x2,5% / 0,42kV,
snage 400 kVA, sprege Dyn5, učestanosti 50 Hz,sa
ugrađenih 6 PTC senzora i zaštitnim relejom (Z
konvertor), sa termometrom, sa antivibracionim
podloškama
sl. tipu TRIHAL ''SCHNEIDER ELECTRIC''.
Ukupno za rad, materijal i transport.
0.4 kV RAZVODNI BLOK (=11+1NE)
5.
Isporuka i montaža razvodne table niskog napona
sa priključnim poljem sa sklopkom i poljem izvoda
sa 8 izvoda sa osigurač-sklopka rastavaljačima,
šemirano
prema
zahtevima
nadležne
Elektrodistribucije,
ukupnih
dimenzija
1500x500x1900 mm. Tablu izraditi od presovanih
profila i dva puta dekapiranog lima sa zaštitnom
prečagom. Tabla sadrži slededu opremu, prema
jednopolnoj šemi i šemi delovanja :
Priključno polje (=11+1NE1)
- tropolna sklopka 500V, 50Hz, nazivne struje
1250A, sa 1NO pomodnim kontaktom signalizacije
stanja (OF1), sa okidačem za daljinsko isključenje
230V AC (MX), sa produženom zakretnom ručicom
montiranom na vratima ormana
- strujni merni transformator 500 V, prenosnog
odnosa 1000/5A, 15VA, kl. 0.5, Fs=5, za obračunsko
merenje
Strana 310 od 438
- strujni merni transformator 500 V, prenosnog
odnosa 600/5A, 5VA, kl. 0.5, Fs=5 za ampermetre
kom.
3
- ampermetar sa dve skazaljke za maksimalno
dostignuto (crvena) i 15-tno minutno srednje
opteredenje (crna) sa skalom 0 - 1000 A, za
priključak na strujne merne transformatore 600/5A
kom.
3
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kompl.
1
kom.
1
kompl.
1
kompl.
1
kompl.
1
kompl.
1
kompl.
1
- strujni merni transformator 500 V, prenosnog
odnosa 600/5A, 5VA, kl. 1, Fs=5 za automatsku
kompenzaciju
- voltmetar za direktan priključak 3x230/400V sa
skalom
0-500 V
- voltmetarski dvopolni sedmopoložajni preklopnik
za merenje tri fazna i tri linijska napona, 500V, 10A
- pločica za prenosno merenje, sa pomodnim
releom "Iskra" TPR 4135 sa podnožjem TLK 1341,
5A 220V, 50Hz i dvanaestopolnim panelskim
konektorom "FKS” 06-1-12-FC 6/P sa pokretnim
poklopcem.
- jednofazna priključnica sa zaštitnim kontaktom
250V, 10A
- tropolni izolovani niskonaponski osigurač-sklopka
rastavljač, 500V, 50Hz, nazivne struje 160A (veličine
00), za nožaste osigurače velike snage prekidanja,
komplet sa 3 kom. nožastim ulošcima 125A
- odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom,
3P+N, Up=1200V, In=20kA (talas 8/20), Imax=65kA
(talas 8/20), sa kontaktom za udaljenu signalizaciju
stanja i sa indikacijom dotrajalosti, za TT sistem
zaštite
- tropolni izolovani niskonaponski osigurač-sklopka
rastavljač, 500V, 50Hz, nazivne struje 160A (veličine
00), za nožaste osigurače velike snage prekidanja,
komplet sa 3 kom. nožastim ulošcima 100A
- nosač cilindričnih osigurača, 3p, 10x38 sl.
GK1-DD, proizvod "Schneider Electric",
cilindričnim rastalnim uloškom 10A, tip gG
- nosač cilindričnih osigurača, 3p, 10x38 sl.
GK1-DD, proizvod "Schneider Electric",
cilindričnim rastalnim uloškom 6A, tip gG
- nosač cilindričnih osigurača, 1p, 10x38 sl.
GK1-DD, proizvod "Schneider Electric",
cilindričnim rastalnim uloškom 16A, tip gG
- nosač cilindričnih osigurača, 1p, 10x38 sl.
GK1-DD, proizvod "Schneider Electric",
cilindričnim rastalnim uloškom 6A, tip gG
Strana 311 od 438
tipu
sa
tipu
sa
tipu
sa
tipu
sa
- pomocno rele za 230VAC, 5(10)A sa četiri
preklopna kontakta i kalemom za 230V, 50Hz,
komplet sa postoljem
- trofazno podnaponsko rele (300-430V) za
kontrolu napona, redosleda faza i asimetrje faza, sa
dva preklopna kontakta, sl. tipu RM4 TU02,
proizvod "Schneider Electric"
- Z-elektronski konvertor temperature. Isporuka uz
suvi energetski transformator
- baterija niskonaponskih kondenzatora sa suvim
dielektrikom ukupnoe instalisane snage 40 kVAr,
opremljena otpornicima za pražnjenje
- kabl za povezivanje kondenzatorske baterije
3x(PP00 1x35 mm2)
- svetiljka za osvetljene unutrašnjosti ormana,
komplet sa mikroprekidačem, 250V, 6A
kom.
2
kom.
1
kom.
1
kom.
1
m
3
kom.
1
kom.
8
kom.
3
kom.
6
kom.
3
kom.
6
kom.
3
kom.
1
kompl.
1
Izvodno polje (=11+1NE2)
- tropolni izolovani niskonaponski osigurač-sklopka
rastavljač, 500V, 50Hz, nazivne struje 400A (veličine
2), za nožaste osigurače velike snage prekidanja
- umeci nožastih osigurača velike snage prekidanja
500V, 400A, veličine 2, tip OFAF gG, proizvod "ABB"
- umeci nožastih osigurača velike snage prekidanja
500V, 200A, veličine 2, tip OFAF gG, proizvod "ABB"
- umeci nožastih osigurača velike snage prekidanja
500V, 160A, veličine 2, tip OFAF gG, proizvod "ABB"
- umeci nožastih osigurača velike snage prekidanja
500V, 63A, veličine 2, tip OFAF gG, proizvod "ABB"
- umeci nožastih osigurača velike snage prekidanja
500V, 50A, veličine 2, tip OFAF gG, proizvod "ABB"
Spojni materijal i oprema
6.
Vezni i montažni materijal, profilisani bakar E Cu F
30 preseka 50x10 mm i 50x5 mm, tablice nazivnih
struja umetaka svih topljivih osigurača, traka FeZn
30x4 mm, potporni aralditni izolatori, izolovani
provodnici PP, stezaljke, temeljni okvir i ostali sitan
i potrošni materijal.
Ukupno za materijal i transport i montažu
kompletne NN razvodne table u trafostanici
Isporuka materijala i izrada strujne veze od
transformatora snage do razvodne table niskog
napona obojenim bakarnim šinama E Cu F 30
preseka 3x(50x10)+(50x5) mm dužina veze 3 m.
Ukupno za rad, materijal i transport.
Strana 312 od 438
7.
Isporuka materijala i izrada strujne veze kablom tipa
PP00 5x1.5mm2 od energetskog transformatora
(PTC sonde) do razvodne table niskog napona
(=11+1NE1) - Z elektronskog konvertora. Kabl
položiti
u
metalnim
savitljivim
cevima
odgovarajudeg prečnika.
Ukupno za rad, materijal i transport.
8.
1
kompl.
1
Isporuka materijala i izrada strujne veze kablom tipa
PP-Y 3x1.5mm2 od razvodne table niskog napona
(+1NE1) do trafo celije 20kV (+J1) - okidac na
Sklopka-rastavljacu. Kabl položiti u metalnim
savitljivim cevima odgovarajudeg prečnika.
Ukupno za rad, materijal i transport.
9.
kompl.
OBRAČUNSKO MERENJE
Isporuka i montaža polikarbonatnog ormana
(+OMG) za smeštaj MERNE GRUPE za
poluindirektno merenje na strani 0.4kV, u IP55
izvedbi, sa mogudnošdu zaključavanja (leptirasta
brava) i plombiranja, približnih dimenzija
550x650x210
mm.
Orman se montira na zidu odelenja razvoda.
Orman sadrži slededu opremu :
Višefunkcijsko digitalno brojilo (mikroprocesorska
merna grupa) sl. tipu DMG1 "ENEL", koje ima
sledede funkcije:
- dvotarifno trofazno trosistemsko indirektno
brojilo aktivne
energije sa dva pokazivača
dostignute maksimalne vrednosti srednje 15-to
minutne aktivne snage za obe tarife; 100V, 50Hz,
5A, klase tačnosti 1, sa kočnicom za sprečavanje
hoda unazad, sa najmanje 5 celih mesta na
brojčaniku
- dvotarifno trofazno trosistemsko indirektno
brojilo reaktivne energije, 100 V 50Hz, 5A, klase
tačnosti 2, sa kočnicom za sprečavanje hoda unazad
- MTK prijemnik ili uklopni časovnik sa funkcijama
kontrole tarifa i kontrole pokazivača maksimuma;
100V, 50Hz,
- merno priključna kutija (MPK) sa 13 klema, sl. tipu
MPK-13, proizvod "Šajda elektro I" (kom. 1)
- vezni i montažni materijal.
- mogudnost daljinske razmene podataka
priključivanjem GPRS modema na port brojila
Strana 313 od 438
10.
Brojilo mora biti overeno od strane Saveznog
zavoda za mere i dragocene metale u godini u kojoj
se postavlja. Na tabli, pored brojila, treba da stoje
naznačeni prenosni odnosi strujnih i naponskih
mernih
transformatora.
Sve stezaljke treba da su istog tipa i da su obeležene
brojevima. Slog rednih stezaljki mora biti
obezbeđen tako da je onemoguden pristup
krajevima provodnika. Stezaljke su ispod poklopca
koji se mora plombirati.
Vrata ormana moraju da se otvaraju najmanje do
ugla
od
135º.
Donja ivica ormana treba da je na visini 1,2 m od
stajališta.
Merna grupa mora imati mogudnost plombiranja
vrata.
Sve metalne površine zaštidene od korozije i
obojene.
Ukupno za materijal, transport, montažu,
ispitivanje, plombiranje i prijem kompletne merne
grupe od strane ED.
Merni naponski i strujni vodovi za povezivanje
brojila DMG1 sa glavnim sabirnicama i strujnim
mernim transformatorima u priključnom polju
+1NE1, izvedeni kablovima tipa PP00 4x2,5 mm2
dužine 10m (naponski) i kablovima tipa PP00 6x2,5
mm2 dužine 10 m (strujni) (ili jednožičnim bakarnim
provodnicima tipa P, P/J), bez nastavljanja.
Vodove položiti u metalnim savitljivim cevima
odgovarajudeg prečnika, instalacionoj čeličnoj
oklopnoj cevi 21/Re 21 ili u tvrdoj PVC cevi prečnika
Ø 23 mm, po regalima ili pomodu obujmica po zidu.
Ukupno za rad, materijal i transport.
kompl.
1
kompl.
1
kompl.
1
INSTALACIJE U TS
11.
Isporuka materijala i izrada unutrašnje instalacije
osvetljenja u trafostanici provodnicima PP-Y
preseka 1,5 mm2. Postavljanje prekidača za na zid
250 V, 6 A (kom. 2) i kosih zidnih i plafonskih
svetiljki sa opal kuglom i sijalicom 100 W, 220 V
(kom. 3).
Ukupno za rad, materijal i transport.
INSTALACIJA UZEMLJENJA
12.
Isporuka materijala i izrada sabirnog zemljovoda
(DIP) unutar TS, što obuhvata:
Strana 314 od 438
- Povezivanje svih metalnih masa unutar trafo
stanice, koje u normalnom pogonu nisu pod
naponom ali prilikom kvara mogu dodi pod napon
(razvodni blok 20 kV, razvodna tabla 0,4 kV,
transformator snage, kablovske završnice 20 kV i sl.)
i elemenata građevinske konstrukcije TS (armatura),
kao i svih elemenata bravarije (vrata, žaluzine,
nosači transformatora, konzole i sl.)
- IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA unutar TS. Sabirni zemljovod izvesti pocinkovanom trakom
dimenzija 30x4 mm na zidnim odstojnim nosačima
unutar prostorija TS.
Ukupno za rad, materijal i transport.
13.
1
kompl.
1
kompl.
1
Postavljanje opomenske tablice za obaveštenju o
primeni TT sistema zaštite, na tabli niskog napona.
Ukupno za rad, materijal i transport
ZAŠTITNA OPREMA
16.
kompl.
Isporuka materijala i izrada radnog uzemljenja,
načinjenog od bakarno užeta Cu 50mm2
postavljenog
na
dubini
0,8m,
u
vidu
jednakostraničnog trougla čije su strane dužine 10m
i u čijim temenima se nalazi 3 kom. štapnih
uzmljivača FeZn 2,5", 3m.Pozicija obuhvata iskop i
zatrpavanje rova, isporuku, polaganje i povezivanje
na oba kraja kabla PP00-Y 1x50mm2 dužine min.
22m za povezivanje radnog uzemljenja sa
neutralnom sabirnicom u RP0.4kV.
Ukupno za rad, materijal i transport.
15.
1
Isporuka materijala i izrada zaštitnog uzemljenja
načinjenog od temeljnog uzemljivača (armature
objekta) dimenzija 4315x3365mm postavljenog u
temelj MBTS i 2 prstena (konture) na međusobnom
rastojanju 1 i 1,2m. Oba spoljna prstena načinjena
su od bakarnog užeta Cu 50mm2. Prvi spoljni prsten
se postavlja na dubini od 0,5m, a drugi spoljni
prsten na dubini 0.8m od površine tla. U temenima
drugog spoljnjeg prstena postaviti 4 kom. štapnih
uzemljivača FeZn 2,5", 3m. Povezivanje sabirnog
zemljovoda (DIP-a) unutar trafostanice sa zaštitnim
uzemljivačem, izvesti preko ispitne spojnice.
Zaštitno uzemljenje na dva mesta povezati sa
uzemljivačem spoljne rasvete.
Ukupno za rad, materijal i transport.
14.
kompl.
Isporuka i montaža zaštitne opreme u TS:
Strana 315 od 438
- tipske brave na svim vratima trafostanice
kom.
2
- jednopolna šema TS urađena od plastične mase
crvene boje za 20 kV stranu i ljubičaste za 1 kV na
unutrašnjoj strani vrata razvoda 20 i 1 kV
kom.
1
- uputstvo za rukovanje "Zlatna pravila
kom.
1
- tablice sa upozorenjem na opasnost tip sa spoljne
strane vrata
kom.
2
kom.
1
- izolovano postolje reda 20 kV
kom.
1
- tablice maksimalno dozvoljenih vrednosti
otpornosti uzemljenja trafostanice
- tablice sa podacima o vrsti zaštite od previsokog
napona dodira u niskonaponskoj mrezi
kom.
1
kompl.
1
kompl.
1
kompl.
1
- natpisne pločice i oznake
- crvena zaštitna greda sa opomenskom tablicom u
trafo odeljenju
- potreban broj opomenskih tablica
- mesto (džep) za postavljanje knjige (sveske)
postrojenja sa unutrašnje strane vrata razvoda 20 i
1 kV.
Ukupno za rad, materijal i transport
ZAVRŠNI RADOVI
17.
Snimanje uzemljivača TS što obuhvata:
- snimanje zaštitnog uzemljenja sa ucrtavanjem u
plan i kopiranjem.
- snimanje radnog uzemljenja sa ucrtavanjem u
plan i kopiranjem.
Izlazak na teren i ostali troškovi.
Ukupno za rad, materijal i transport
18.
Merenje otpornosti rasprostiranja zaštitnog
uzemljenja TS, što obuhvata:
- Merenje otpornosti rasprostiranja radnog i
zaštitnog uzemljivača TS (Rr< 5 Ω, Rz < 5 Ω - vidi
proračun). Ovo merenje izvršiti uz prethodna
spajanja uzemljivača zaštitnog uzemljenja u TS, sa
uzemljenjem nove Filterske stanice i uzemljenjem
spoljne rasvete. Pregled svih spojeva sa
postavljanjem natpisnih tablica i plombiranje
spojeva.
Ukupno za rad, materijal i transport
Strana 316 od 438
19.
Ispitivanje opreme u TS što obuhvata:
- Ispitivanje i podešavanje zaštite i naponsko
ispitivanje opreme u TS
- Naponsko ispitivanje kablovske veze 20 kV trafo
delija
transformator,
sa
ispisivanjem,
postavljanjem i plombiranjem tablice i protokolskog
broja.
Ukupno za rad, materijal i transport
20.
kompl.
1
Dopunski i završni radovi u trafostanici, dodatni
uzemljivači, dopunska merenja, dopunske zaštitne
mere, opravke oštedenih površina, postavljanje
tablica za upozorenje, nepredviđeni radovi i
troškovi, detaljan pregled izvršenih radova,
ispitivanje i probni pogon TS.
Ukupno za rad, materijal i transport
paušal.
UKUPNO (A.2 ELEKTROMONTAŽNI RADOVI):
A.3
1.
AUTOMATSKA
KOMPENZACIJA
REAKTIVNE
ENERGIJE (=11+C1)
Isporuka i montaža tipskog ormana za automatsku
kompenzaciju reaktivne snage, sa ugrađenim 12stepenim
mikroprocesorskim
regulatorom
reaktivne snage, komplet s niskonaponskim
trofaznim kondezatorskim baterijama 400V, 50Hz,
standardnog tipa, snage 8x10kVAr, odgovarajudim
osiguračima, kontaktorima i otpornicima za brzo
pražnjenje konenzatora. Orman je samostojedi,
približnih dimenzija 800x1050x500mm (ŠxVxD), sa
uvodom kablova odozdo. Orman je fabričke
proizvodnje
i
tipski
je
testiran.
Orman se postavlja u MBTS.
Ukupno za rad, materijal i transport
kompl.
UKUPNO (A.3 AUTOMATSKA KOMPENZACIJA):
A.
REKAPITULACIJA (MBTS 10(20)/0,4 kV, 1x400 kVA)
A.1
GRAĐEVINSKI RADOVI
A.2
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
A.3
AUTOMATSKA
KOMPENZACIJA
ENERGIJE (=11+C1)
REAKTIVNE
UKUPNO (MBTS 10(20)/0,4 kV, 400 kVA):
Strana 317 od 438
1
B.
NAPOJNI VOD 20 kV
NAPOMENA:
Ovim projektom obrađen je samo kablovski deo
mešovitog voda , dok vazdušni deo voda nije
predmet ovog projekta
KABLOVSKI VOD 20kV OD POSLEDNJEG STUBA
NADZEMNOG VODA DV 20kV DO RP 20kV PRI
MBTS
GRAĐEVINSKI RADOVI:
1.
Nabavka materijala, transport i izrada konzole i
njena montaža na poslednji betonski stub DV 20kV
za priključak 20kV-tnog podzemnog kabla. Pozicija
obuhvata i 3 kom. kablovske završnice za spoljnu
montažu za kabl XHE 49/A 1x150mm2, 20kV sa svim
potrebnim priborom za priključak na Al/Č uže i 3
kom. katodnih odvodnika prenapona 20kV, 10kA.
Obračun po jednom priključku.
2.
Trasiranje i iskop rova dimenzija 0,4x0,8 m u
zemljištu III kategorije sa zaprekama. Formiranje
posteljice kabla od dva sloja sitnozrnaste zemlje ili
peska "Moravca" granulacije 0-4 mm, debljine sloja
od po 10 cm. Postavljanje reda opeke na kant
između niskonaponskog i srednjenaponskog kabla
(tamo gde je to potrebno), postavljanje dve PVC
trake za upozorenje na 20cm i na 40cm iznad
svakog kabla, tamponiranje rova u slojevima od 15
cm sa nabijanjem vibracionim nabijačem u dva sloja
sa po dva prolaza i odvoz viška materijala.
Ukupno za rad, materijal i transport
3.
Isporuka i postavljanje oznake za obeležavanje trase
kabla, podzemnih kablovskih armatura sa podacima
prema propisima nadležne ED na neregulisanom
terenu.
Ukupno za rad, materijal i transport
m
40
kom.
2
m
60
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
4.
Isporuka i polaganje kabla 3x(XHE 49/A 1x150
mm2), 20kV, u rovu sa zaprekama. Obuhvadeno
razvlačenje, polaganje i obeležavanje kabla
olovnom trakom.
Ukupno za rad, materijal i transport
Strana 318 od 438
5.
Napomena: Dužina kabla je približna. Nabavku i
sečenje kabla obaviti tek nakon uzimanja stvarnih
mera na licu mesta.
Isporuka i montaža kablovske završnice za
unutrašnju montažu za kabl XHE 49-A 1x150 mm2
20 kV, komplet sa potrebnim priborom i
materijalom za montažu i metalnom tablicom za
obeležavanje kabla. Uvlačenje kabla, nameštanje i
izrada svih potrebnih veza i spojeva.
Ukupno za rad, materijal i transport
kom.
3
m
40
kom.
1
kom.
1
Napomena: kablovske završnice za spoljnu montažu
(kom. 3) obuvadene su u poziciji 1. u Građevinskim
radovima.
ZAVRŠNI RADOVI:
6.
Snimanje kablovskog voda 20 kV sa ucrtavanjem
trase u plan i kopiranjem. Izlazak na teren i ostali
troškovi Gradskog geodetskog zavoda i Odseka za
tehničku
dokumentaciju
nadležne
Elektrodistribucije.
Obračun po m. trase voda.
7.
Naponsko ispitivanje energetskog kabla 20 kV,
"fazovanje" kablovskih žila (slaganje faza), sa
ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem tablica i
protokolskog broja.
Obračun po ispitanom kablovskom vodu.
8.
Troškovi Pogona upravljanja
distributivnim
elektroenergetskim sistemom ED sa potrebnim
manipulacijama na elektro-energetskoj mreži,
izrada strujnih veza i granica. Pladanje po računu.
Obračun po jednom izlasku na teren.
9.
Troškovi nadzora nadležne Elektrodistribucije
prilikom izgradnje elektroenergetske mreže,
tehnički pregled objekta, prijem i stavljanje u
pogon.
Pladanja po računu.
UKUPNO ( KABLOVSKI VOD 20kV OD
POSLEDNJEG STUBA NADZEMNOG VODA DV 20kV
DO RP 20kV PRI MBTS):
Strana 319 od 438
paušal.
C.
DIZEL GENERATORSKA STANICA (DGS)
C.1
GRAĐEVINSKI RADOVI
1.
Pripremni
radovi
za
DGS.
Uklanjanje sa gradilišta svog stranog materijala,
otpadaka, kabastih predmeta, šuta, šiblja, korova i
drveda, po potrebi pokositi i travu, a zatim izvršiti
kopanje ili nasipanje sa nabijanjem i planiranjem,
nasipanje sloja šljunka tako da teren bude u
potpunosti spreman za montažu građevinskog dela
montažno-betonske agregatske kudice EBB-AG2.
Sav materijal koji se sklanja ili otkopava odneti sa
gradilišta a u slučaju nasipanja i nabijanja doneti na
gradilište.
Po završenoj montaži dizel agregata i završenih
elektromonterskih radova očistiti gradilište od
preostalog materijala gradnje i šuta i odneti ga sa
gradilišta.
Ukupno za rad, materijal i transport
2.
1
kompl.
1
Nabavka, transport od proizvođača do mesta
gradnje, istovar, montaža i predaja kompletnog
građevinskog
objekta
montažno-betonske
agregatske kudice tipa EBB-AG2, proizvod
"Elektroizgradnja - Bajina Bašta"ili slično,
pripremljene za smeštanje dizel.el.agregata snaga
od 55-135 kVA, dimenzija u osnovi prizemlja
4,315x3,365 m, u svemu prema građevinskom
projektu
koji
obezbeđuje
isporučilac
prefabrikovanog objekta. Objekat isporučiti sa svom
potrebnom opremom za pravilan rad dizel. el.
agregata. Žaluzine za ventilaciju treba da se izrađuju
od aluminijumskog lima debljine 2 mm i da se po
sredini ojačaju sa jednim vertikalnim nosačem, koji
se vezuje za ram. Ramove-štokove vrata učvrstiti
zavrtnjima M8 ili M10 za matice koje se vare za
armaturu nosedih stranica objekta za DEA.
Ukupno za rad, materijal i transport
3.
kompl.
Izrada trotoara oko agregatske kudice na licu mesta.
Trotoar je širine 60 cm (sa takvim nagibom koji
onemogudava prodor atmosferskih padavina u
agregatsku kudicu) minimalne debljine betona 5 cm
na sloju nabijenog šljunka od min. 10 cm. Kablovice
se postavljaju tako da budu duže 50 cm od ivice
trotoara.
Strana 320 od 438
Ukupno za rad, materijal i transport
m2
6
kompl.
1
UKUPNO (C.1 GRAĐEVINSKI RADOVI):
C.2
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
1.
1.1
DIZEL-ELEKTRIČNI AGREGAT (DEA)
Isporuka, ugradnja i povezivanje dizel električnog
agregata i pratedeg komandnog ormana ATS
preklopne automatike, u tipsku montažno-betonsku
agregatsku kudicu, u grafičkom delu obeleženoj sa
=12.
Dizel električni agregat je sličan modelu AJD 132,
proizvođača "John Deere" (Aksa Power Generation).
Agregat je slededih karakteristika:
- snaga 105 kW / 132kVA - 400/230V, 50Hz, cos
fi=0.8, trofazni generator set, predviđen kao
rezervni izvor napajanja (Standby režim),
- otvorena varijanta, montaža na postolju,
dimenzija 2,34 x 1,13 x 1,55 met. (DxŠxV)
- dnevni rezervoar u sastavu dizel generatora,
kapaciteta 370 l
- električni start
- orman preklopne automatike ATS, montaža na zid
ili u sklopu DEA, koji sadrži niskonaponski zaštitni
prekidač saglasno izlaznoj snazi dizel agregata,
kontaktore 250A, za prebacivanje potrošača sa
mreže na generator i obrnuto, osiguračke izvode za
sopstvenu potrošnu DGS, u svemu prema
jednopolnoj šemi crt. br. E-12.
- kontrolno-upravljačka tabla koja treba da
omogudi ručni ili automatski start i rad dizel el.
agregata
- startne baterije i prateda oprema
- žaluzine za usis svežeg vazduha i izduv toplog
vazduha, izduvne cevi do spoljnjeg zida prostorije za
smeštaj DEA sa odvod sagorelih gasova, limeni
kanali za odvod toplog vazduha od hladnjaka.
Pozicija obuhvata svu potrebnu tehničku
dokumentaciju za rukovanje i održavanje dizel el.
agregata, uključujudi i šeme povezivanja.
Ukupno za rad, materijal i transport
2.
GLAVNI RAZVODNI ORMAN
NAPAJANjA 0.4kV (=12+2NE)
Strana 321 od 438
AGREGATSKOG
2.1.
Isporuka i montaža glavnog razvodnog ormana
agregatskog napajanja 0.4kV (=12+2NE), načinjenog
od 2 puta dekapiranog čeličnog lima debljine 2mm
ofarbanog osnovnom i pokrivnom bojom po želji
Invstitora, fabrički proizvedenog i tipski testiranog,
okvirnih dimenzija 1000x500x2000mm (ŠxDxV).
Razvod je slobodnostojedi, predviđen za montažu
uz zid, a uvod kablova je sa donje strane. Razvod se
montira u tipskoj montažno betonskoj agregatskoj
kudici u blizini DEA.
U razvod se ugrađuje slededa oprema prema
jednopolnoj šemi :
- tropolni rastavljač snage 250 A, 690 V, 50 Hz, sa
produženom ručicom montiranom na vratima
ormana i 1NO signalnim kontaktom za dojavu stanja
uključenosti
- strujni merni transformator 200/5A, cl.1, 5 VA
- digitalni merni instrument, mikroprocesorski, sa
displejom i funkcionalnom tastaturom, za merenje
električnih veličina (U, I, Hz, kWh, kVAh, P, Q, cosφ,
kontrola faza, ...), sl. tipu DIRIS AP, proizvod
"Socomec"
- četvoropolni zaštitni prekidač za zaštitu odvodnika
prenapona, 440V, 50Hz, nazivne struje 50A,
prekidne modi 25kA, C krive okidanja
- odvodnik prenapona (3P+N), klase C, nominalna/
maksimalna struja prenapona 20kA/65kA (val 8/20),
Uc=440V, zastitni nivo napona Up=1,2kV, sa
izmenljivim uloškom, za sistem napajanja TT
- tropolni automatski zaštitni prekidač, "B" krive
okidanja, 440V AC, 15kA, za montažu na šinu, In=4A
- jednopolni automatski zaštitni prekidač, "B" krive
okidanja, 240V AC, 15kA, za montažu na šinu,
In=10A
- jednopolni automatski zaštitni prekidač, "B" krive
okidanja, 240V AC, 15kA, za montažu na šinu, In=6A
- dvopolni zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID
sklopka), In=25A, ∆I=30mA, sl. tipu FI-25/2,
proizvod "Moeller"
- tropolna izolovana niskonaponska osiguračsklopka rastavljač, sa tropolnim isključenjem, 500V,
250A (veličine 1), za nožaste osigurače velike snage
prekidanja
- topljivi umetak nožastog osigurača velike snage
prekidanja, veličine 1, tip gG, slededih karakteristika
:
Nazivni napon : 500V
Nazivna struja : 160A
Strana 322 od 438
kom.
1
kom.
3
kom.
1
kom.
1
kompl.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
6
Prekidna mod : 100kA
- topljivi umetak nožastog osigurača velike snage
prekidanja, veličine 1, tip gG, slededih karakteristika
:
Nazivni napon : 500V
Nazivna struja : 125A
Prekidna mod : 100kA
- topljivi umetak nožastog osigurača velike snage
prekidanja, veličine 1, tip gG, slededih karakteristika
:
Nazivni napon : 500V
Nazivna struja : 80A
Prekidna mod : 100kA
- topljivi umetak nožastog osigurača velike snage
prekidanja, veličine 1, tip gG, slededih karakteristika
:
Nazivni napon : 500V
Nazivna struja : 50A
Prekidna mod : 100kA
- Mikroprekidač za vrata 230 V, 50 Hz
Fluorescentna
lampa
za
osvetljavanje
unutrašnjosti ormana sa fluo svetiljkom 230 V, 50
Hz, 18W, dužine 150mm, sa prekidačem
- Servisna utičnica za montažu na DIN šinu, 230V,
50Hz, 16A
- Termostat 0-40oC, sa jednim parom izlaznih
kontakata 230V, 50Hz, 6A
- Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 60W
- razni sitan montažni i vezni materijal, sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za ožičenje,
nalepnice za označavanje elemenata,...
Ukupno za materijal, transport i montažu
kompletnog glavnog razvoda agregatskog napajanja
0.4kV
3.
3
kom.
3
kom.
3
kom.
3
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
kom.
1
1
kompl.
1
kompl.
1
komp.
1
kompl.
1
INSTALACIJA
UZEMLJENJA,
IZJEDNAČENjA
POTENCIJALA, OSVETLJENJA I UTIČNICA UNUTAR
DGS
Isporuka materijala i postavljanje u temlje zgrade
DEA zaštitnog uzemljivača načinjenog od trake FeZn
30x4mm. Uzemljivač na dva mesta spojiti trakom
FeZn 30x4mm sa uzemljivačem Spoljne rasvete.
Ukupno za rad, materijal i transport
4.
kom.
Isporuka i montaža ormarida za izjednačenje
potencijala (ŠIP), sa sabirnicom za izjednačenje
potencijala.
Ukupno za rad, materijal i transport
Strana 323 od 438
5.
Isporuka materijala i izrada dopunskoj izjednačenja
potencijala (DIP) polaganjem trake FeZn-25x4 mm
na potpore za zid, sa navojem za beton, na visini od
0,30 m od poda u prostoriji za smeštaj DEA, i na nju
povezivanje svih metalnih masa koje normalno nisu
pod naponom a koje usled kvara mogu dodi pod
opasni napon dodira. Izjednačenje potencijala
izvesti
trakom FeZn 25x4mm, bakarnom
pletenicom Cu 16mm2 ili provodnikom P/F
1x16mm2. Pozicijom su obuhvadeni ukrsni komadi,
potpore za vod, vijčani materijal, obujmice i drugi
sitan i nespecificiran materija.
Ukupno za rad, materijal i transport.
6.
1
kompl.
1
kompl.
1
kompl.
1
Isporuka materijala i izrada unutrašnje instalacije
osvetljenja unutar dizel generatorskoj kudice i
spolja iznad ulaznih varata, kablovima tipa PP00-Y
2,3,4x1,5 mm2. Postavljanje prekidača za na zid 250
V, 6 A (kom. 2). Isporuka i postavljanje 4 kom.
plafonskih svetiljki sa opal kuglom i sijalicom 100 W,
230 V i jedne svetiljke sa opal kuglom i sijalicom
100W, 230V spolja iznad ulaznih vrata.
Ukupno za rad, materijal i transport.
7.
kompl.
Isporuka materijala i izrada instalacije utičnica
unutar dizel generatorskoj kudice, kablovima tipa
PP00-Y 3x2.5 mm2. Postavljanje monofaznih
utičnica na zid 250 V, 16 A (kom. 2).
Ukupno za rad, materijal i transport.
UKUPNO (C.2 ELEKTROMONTAŽNI RADOVI):
C.3
ZAVRŠNI RADOVI U DGS
1.
Ispitivanje opreme i puštanje u rad D.E.A.
2.
Isporuka sve potrebne atestne dokumentacije za
ugrađene materijale i opremu
UKUPNO (C.3 ZAVRŠNI RADOVI U DGS):
C.
REKAPITULACIJA (DIZEL GENERATORSKA STANICA
DGS)
C.1
GRAĐEVINSKI RADOVI
C.2
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
C.3
ZAVRŠNI RADOVI U DGS
UKUPNO (DIZEL GENERATORSKA STANICA DGS):
Strana 324 od 438
paušal.
D.
D.1.
1.
SPOLJNA KABLOVSKA MREŽA
GRAĐEVINSKI RADOVI:
Pregled terena, izbor trase i iskop probnih rovova
(jama) potrebnih dimenzija (prosečno 1m3), u
regulisanom terenu, kod određivanja kablova za
sečenje pri izradi kablovskih spojnica za uklapanje
nove u postojedu mrežu kao i pri određivanju
položaja drugih podzemnih instalacija. Postavljanje
PVC traka za upozorenje iznad spojnica i kablova,
tamponiranje rova u slojevima od 20-25 cm i odvoz
viška materijala.
Ukupno za rad, materijal i transport
2.
m
50
m
65
m
30
Trasiranje i iskop rova dimenzija 0,6x0,8 m u
zemljištu III kategorije sa zaprekama u slobodnom
terenu. Formiranje posteljice kabla od dva sloja
sitnozrnaste zemlje ili peska "Moravca" granulacije
0-4 mm, debljine sloja od po 10 cm. Postavljanje
PVC trake za upozorenje na 40cm iznad kabla,
tamponiranje rova u slojevima od po 15 cm sa
nabijanjem vibracionim nabijačem u dva sloja sa po
dva prolaza i odvoz viška materijala.
Ukupno za rad, materijal i transport
4.
3
Trasiranje i iskop rova dimenzija 0,5x0,8 m u
zemljištu III kategorije sa zaprekama u slobodnom
terenu. Formiranje posteljice kabla od dva sloja
sitnozrnaste zemlje ili peska "Moravca" granulacije
0-4 mm, debljine sloja od po 10 cm. Postavljanje
PVC trake za upozorenje na 40cm iznad kabla,
tamponiranje rova u slojevima od po 15 cm sa
nabijanjem vibracionim nabijačem u dva sloja sa po
dva prolaza i odvoz viška materijala.
Ukupno za rad, materijal i transport
3.
m3
Trasiranje i iskop rova dimenzija 0,7x0,8 m u
zemljištu III kategorije sa zaprekama u slobodnom
terenu. Formiranje posteljice kabla od dva sloja
sitnozrnaste zemlje ili peska "Moravca" granulacije
0-4 mm, debljine sloja od po 10 cm. Postavljanje
PVC trake za upozorenje na 40cm iznad kabla,
tamponiranje rova u slojevima od po 15 cm sa
nabijanjem vibracionim nabijačem u dva sloja sa po
dva prolaza i odvoz viška materijala.
Ukupno za rad, materijal i transport
Strana 325 od 438
5.
Izrada kablovske kanalizacije. Obeležavanje prelaza,
iskop rova dimenzija 0.7x1.05m sa zaprekama.
Izrada betonske posteljice debljine 10cm od betona
MB10, polaganje četiri PVC cevi otvora fi 100mm.
Zatrpavanje rova šljunkom sa nabijanjem u
slojevima debljine od 20cm i odvoz viška materijala.
Kontrola nabijenosti materijala u rovu.
Ukupno za rad, materijal i transport
6.
12
m.
6
kom.
7
Izrada kablovske kanalizacije. Obeležavanje prelaza,
iskop rova dimenzija 0.7x1.20m sa zaprekama.
Izrada betonske posteljice debljine 10cm od betona
MB10, polaganje osam PVC cevi otvora fi 100mm u
dva reda. Zatrpavanje rova šljunkom sa nabijanjem
u slojevima debljine od 20cm i odvoz viška
materijala. Kontrola nabijenosti materijala u rovu.
Ukupno za rad, materijal i transport
7.
m.
Isproruka potrebnom materijala i izrada zaštite pri
ukrštanju energetskih kablova sa drugim
podzemnim instalacijama.
Ukupno za rad, materijal i transport
UKUPNO (D.1 GRAĐEVINSKI RADOVI):
D.2
1.
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
Isporuka i polaganje kablova u ved iskopan rov i
kablovsku kanalizaciju, kod ulaska u objekat kroz
zaštitne PVC cevi fi 100, a kroz objekat u duplom
podu i po kablovskim regalima, sa povezivanjem na
oba kraja :
Energetski kablovi :
- PP00 4x120 mm2, 1kV
- PP00-Y 4x95 mm2, 1kV
- PP00 4x95 mm2, 1kV
- PP00 4x50 mm2, 1kV
- PP00 4x25 mm2, 1kV
- PP00 4x16 mm2, 1kV
- PP00-Y 4x4 mm2, 1kV
- PP00-Y 4x2.5 mm2, 1kV
- PP-Y 1x95 mm2, 1kV
- PP-Y 1x70 mm2, 1kV
- PP-Y 1x16 mm2, 1kV
Signalni kablovi :
- PP00 7x1.5 mm2 u plastičnoj cevi
- LiYCY (TP) 6x2x0.75mm2 u plastičnoj cevi
Strana 326 od 438
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
45
10
180
40
140
175
20
85
10
10
25
m.
m.
90
50
- LiYCY (TP) 4x2x0.75mm2 u plastičnoj cevi
- LiYCY (TP) 3x2x0.75mm2 u plastičnoj cevi
- IY(St)Y 2x2x0.8 mm u plastičnoj cevi
Telefonski kabl :
- TK59 GM 1x4x0,8
Opticki kabl :
Standardni FO kabal za Industrijski Ethernet, sličan
tipu Teldor (P/N) 95L525X06 Multimode SLT
6x50/125, sa šest multimodnih vlakana. Na delu
trase van objekata kabal se polaže kroz zaštitnu PE
cev fi 40mm, a u objektima kroz zaštitna creva i po
kablovskim
regalima
i
kanalima.
Kabl je predviđen za spoljnu montažu, i otporan je
na vodu, prašinu, glodare i mehanička opteredenja.
Predviđena je rezerva u vlaknima za, eventualne,
budude
potrebe
korisnika.
Pozicija obuhvata kabl, polaganje kabla, zaštitnu PE
cev, obradu krajeva, obeležavanje, povezivanje i
ispitivanje.
Kablovski pribor :
- PNK 400mm
- PNK 200mm
- RNK 200mm
- PE cev, fi 40mm
- zastitne PVC cevi, prečnika po potrebi
Traka za uzemljenje :
FeZn 25x4 mm polozena u zajednicki rov sa
kablovima
Napomena: Dužine kablova su približne. Nabavku i
sečenje kablova obaviti tek nakon uzimanja stvarnih
mera na licu mesta.
m.
m.
m.
50
100
300
m.
135
m.
100
m.
m.
m.
m.
m.
20
40
30
100
100
m.
60
UKUPNO (D.2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI):
D.3
1.
2.
3.
ZAVRŠNI RADOVI:
Snimanje kablovskih vodova 1kV i signalnih kablova
sa ucrtavanjem trase u plan i kopiranjem.
Pladanja po računu.
paušal.
Naponsko ispitivanje energetskih kablova 1kV,
"fazovanje" kablovskih žila (slaganje faza), sa
ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem tablica i
protokolskog broja.
Obračun po ispitanom kablu.
kom.
Troškovi
nadzora
prilikom
izgradnje
elektroenergetske mreže i signalne mreže.
Strana 327 od 438
11
Pladanja po računu.
paušal.
UKUPNO (D.3 ZAVRŠNI RADOVI):
D.
REKAPITULACIJA (SPOLJNA KABLOVSKA MREŽA) :
D.1
GRAĐEVINSKI RADOVI
D.2
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
D.3
ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO (SPOLJNA KABLOVSKA MREŽA):
ZBIRNA REKAPITULACIJA:
A.
MBTS 10(20)/0,4 kV, 1x400 kVA
B.
NAPOJNI VOD 20 kV
C.
DIZEL GENERATORSKA STANICA (DGS)
D.
SPOLJNA KABLOVSKA MREŽA
UKUPNO DINARA:
Strana 328 od 438
2.INSTALACIJE OPŠTE NAMENE I SPOLJNA RASVETA
2.
PREDMER I PREDRAČUN OPREME I RADOVA
- INSTALACIJE OPŠTE NAMENE I SPOLJNA
RASVETA -
OPŠTA NAPOMENA
Ovim predmerom i predračunom obuhvadena je isporuka, montaža, ispitivanje,
puštanje u pogon, probni rad i primopredaja svog materijala i opreme koji su
navedeni u pojedinim pozicijama.
Takođe, cene uključuju isporuku i ugradnju svog sitnog nespecificiranog materijala
potrebnog za kompletiranje opreme i radova, kao i za dovođenje u prvobitno stanje
dela ostalih radova oštedenih tokom izvođenja instalacija iz ovog projekta.
Cene uključuju izradu sve potrebne radioničke dokumentacije potrebne za
proizvodnju, montažu, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje opreme.
Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, i u potpunosti prema
jugoslovenskim tehničkim propisima važedim za predmetnu vrstu radova.
Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal ali pod uslovom da taj ima
iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni a to potvrđuje i
overava stručno lice - nadzorni organ.
OPIS
1.
1.1
Jed.
mer
e
Kol
ičin
a
kom.
1
CEVNA GALERIJA I FLOKULATOR
Svakom pozicijom predmera i predračuna je obuhvadena
isporuka, montaža, ispitivanje i puštanje rad navedene
opreme :
Razvodni orman (=05+6NX) (Cevna galerija osnova B-B)
Razvodni orman dimenzija 800x800x200 mm napravljen
od dva puta dekapiranog lima u stepenu zaštite IP66
podeljen na dva dela jedan mrežni deo a drugi agregatski
sa ugradjenom opremom prema dole navedenoj
specifikaciji:
Mrežni deo:
Strana 329 od 438
Jediničnac
ena(din)
Ukupnace
na(din)
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
kom.
1
kom.
kom.
1
3
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, tropolni, k-ke B,16A, 6kA
kom.
kom.
7
1
kom.
1
kom.
kom.
kom.
pauš
.
1
3
4
1
kom
plet
1
kom.
1
kom.
1
kom.
kom.
kom.
kom.
1
3
8
1
kom.
1
kom.
kom.
kom.
pauš
.
1
2
4
1
kom
plet
1
Agregatski deo deo:
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Redne stezaljke. provodnici i ostali materijal za ožičenje
Sve komplet povezano i ispitano
1.2
Razvodni orman (=03+8NX) (Flokulator Osnova D-D)
Razvodni orman dimenzija 800x800x200 mm napravljen
od dva puta dekapiranog lima u stepenu zaštite IP66
podeljen na dva dela jedan mrežni deo a drugi agregatski
sa ugradjenom opremom prema dole navedenoj
specifikaciji:
Mrežni deo:
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, tropolni, k-ke B,16A, 6kA
Agregatski deo :
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Redne stezaljke. provodnici i ostali materijal za ožičenje
Sve komplet povezano i ispitano
Strana 330 od 438
1.3
1.3
.1
1.3
.2
1.3
.3
Svetiljke
Fluoroscentna svetiljka, industrijskog tipa za dve cevi od
po 36 W, sa telom od polikarbonata i difuzorom od
prozirnog polikarbonata i reflektorom od čeličnog lima za
montažu na plafon. Stepen zaštite IP54, komplet sa
cevima.
sl. tipu TITAN, proizvođača BUCK
Svetiljka za spoljnu montažu u zaštiti IP54, montirana
spolja,snage 125W, sl. Tipu ECO 3 , Minel-Schreder
Protivpanična svetiljka 1x18W, autonomija rada 60 min,
IP65 model TITAN 626 BPN 118/60 BEGHELI BUCK
1.4
Ostali instalacioni materijal
Instalacioni materijal za ugradnju na zid stepena zaštite
IP54 :
- OG prekidač običan 250 V, 10 A
- OG prekidač naizmenični 250 V, 10 A
- OG priključnice za na zid
- Trofazne OG priključnice za na zid
1.5
1.5
.1
-
-
Kablovi i materijal za polaganje
Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja energetskih
kablova 1kV, sa provodnicima od bakra slededih tipova i
dužina:
PP00-Y 5x6 mm2
Isporuka i postavljanje kabla PP-Y 3x2,5mm2 do
priključnica sa povezivanjem na oba kraja.
Prosečna dužina priključnog mesta je 25 m.
Izrada sijaličnog mesta kablom PP-Y 3 i 4x1,5mm2
Prosečna dužina sijaličnog mesta je 15 m
Isporuka i postavljanje kabla PP-Y 5x2,5mm2 do trofaznih
priključnica sa povezivanjem na oba kraja.
Prosečna dužina sijaličnog mesta je 15 m.
kom.
50
kom.
2
kom.
5
kom.
kom.
kom.
kom.
14
8
8
3
m
70
kom.
8
kom.
57
kom.
3
kom.
1
Napomena: dužine kablova su približne, sečenje vršiti
nakon polaganja kablova i određivanja dužina potrebnih
za uvode.
Ukupno Poz. 1.
2.
POGONSKA ZGRADA
2.1
Razvodni orman (=06+2NX) (Mašinska zgrada Osnova BB)
Razvodni orman dimenzija 800x800x200 mm napravljen
od dva puta dekapiranog lima u stepenu zaštite IP66
podeljen na dva dela jedan mrežni deo a drugi agregatski
sa ugradjenom opremom prema dole navedenoj
Strana 331 od 438
specifikaciji:
Mrežni deo:
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, tropolni, k-ke B,16A, 6kA
kom.
1
kom.
kom.
kom.
kom.
1
2
5
2
kom.
1
kom.
kom.
kom.
pauš
.
1
2
4
1
kom
plet
1
kom.
1
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
kom.
1
kom.
kom.
kom.
1
2
7
Minijaturni zaštitni prekidač, tropolni, k-ke B,16A, 6kA
kom.
3
kom.
1
kom.
kom.
1
2
Agregatski deo deo:
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Redne stezaljke. provodnici i ostali materijal za ožičenje
Sve komplet povezano i ispitano
2.2
Razvodni orman (=06+3NX) (hodnik Osnova C-C)
Razvodni orman dimenzija 800x800x200 mm napravljen
od dva puta dekapiranog lima u stepenu zaštite IP66
podeljen na dva dela jedan mrežni deo a drugi agregatski
sa ugradjenom opremom prema dole navedenoj
specifikaciji:
Mrežni deo:
Agregatski deo :
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID63, 63A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 63A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Strana 332 od 438
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Redne stezaljke. provodnici i ostali materijal za ožičenje
kom.
pauš
.
4
1
kom
plet
1
kom.
1
kom.
1
kom.
kom.
kom.
kom.
1
3
18
1
kom.
1
kom.
kom.
kom.
pauš
.
1
2
15
1
kom
plet
1
kom.
1
kom.
1
kom.
kom.
kom.
kom.
1
3
15
2
Sve komplet povezano i ispitano
2.3
Razvodni orman (=06+4NX) (Hodnik osnova D-D)
Razvodni orman dimenzija 800x800x200 mm napravljen
od dva puta dekapiranog lima u stepenu zaštite IP66
podeljen na dva dela jedan mrežni deo a drugi agregatski
sa ugradjenom opremom prema dole navedenoj
specifikaciji:
Mrežni deo:
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, tropolni, k-ke B,16A, 6kA
Agregatski deo :
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Redne stezaljke. provodnici i ostali materijal za ožičenje
Sve komplet povezano i ispitano
2.4
Razvodni orman (=06+5NX) (Hodnik Osnova E-E)
Razvodni orman dimenzija 800x800x200 mm napravljen
od dva puta dekapiranog lima u stepenu zaštite IP66
podeljen na dva dela jedan mrežni deo a drugi agregatski
sa ugradjenom opremom prema dole navedenoj
specifikaciji:
Mrežni deo:
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, tropolni, k-ke B,16A, 6kA
Strana 333 od 438
Agregatski deo :
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID40, 40A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 32A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Redne stezaljke. provodnici i ostali materijal za ožičenje
kom.
1
kom.
kom.
kom.
pauš
.
1
2
9
1
kom
plet
1
kom.
53
kom.
4
kom.
44
kom.
9
kom.
8
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
15
12
9
20
8
8
20
3
kom.
3
Sve komplet povezano i ispitano
2.5
2.5
.1
2.5
.2
2.5
.3
2.5
.4
2.5
.5
2.6
2.6
.1
2.6
.2
Svetiljke
Fluoroscentna svetiljka, industrijskog tipa za dve cevi od
po 36 W, sa telom od polikarbonata i difuzorom od
prozirnog polikarbonata i reflektorom od čeličnog lima za
montažu na plafon. Stepen zaštite IP54, komplet sa
cevima.
sl. tipu TITAN, proizvođača BUCK
Svetiljka za spoljnu montažu u zaštiti IP54 montiran
spolja,snage 125W, sl. Tipu ECO 3 , Minel-Schreder
Fluoroscentna svetiljka, sa 4 cevi od po 18 W, sa telom od
polikarbonata i difuzorom od prozirnog polikarbonata i
reflektorom od čeličnog lima za montažu na plafon.
Stepen zaštite IP54, komplet sa cevima.sl. tipu ORIEN,
proizvođača BUCK
Plafonska svetiljka sa sijalicom od 60 W slično tipu PL
7640, proižvođača BUCK.
Protivpanična svetiljka 1x18W, autonomija rada 60 min,
IP65 model TITAN 626 BPN 118/60 BEGHELI BUCK
Ostali instalacioni materijal
Instalacioni materijal za ugradnju na zid stepena zaštite
IP54 :
- OG prekidač običan 250 V, 10 A
- OG prekidač naizmenični 250 V, 10 A
- instalacioni prekidač običan 250 V, 10 A
- instalacioni prekidač naizmenični 250 V, 10 A
- instalacioni prekidač serijski 250 V, 10 A
-OG priključnice za na zid
Isporuka i postavljanje priključnice 16A, 230V, 50Hz
Isporuka i postavljanje na zid trofazne priključnice 16A,
400V, 50Hz
Isporuka i montaža parapetnog razvoda na visini 1,3 m od
poda , sl.tipu Legrand , za montažu na zid , dužine 3m,
komplet sa pregradama i držačima pregrada, poklopcem,
elementima za spajanje, elementima za horizontalno i
vertikalno skretanje, završnim i razvodnim kutijama.
Strana 334 od 438
2.6
.3
Isporuka i postavljanje priključnice 16A, 230V, 50Hz za
parapetni razvod sl.tipu Mosaic, Legrand sa zaštitnim
kontaktom
kom.
18
2.6
.4
Isporuka i postavljanje priključnice 16A, 230V, 50Hz za
parapetni razvod sl.tipu Mosaic, Legrand sa zaštitnim
kontaktom
kom.
18
2.6
.5
Set 8 modula za ugradnju u zid
kom.
6
Obračun po komadu
kom.
4
Isporuka i montaža sušača ruku u mokrim čvorovima
kom.
3
Kablovi i materijal za polaganje
Energetski kablovi 1kV sa provodnicima od bakra slededih
tipova i dužina:
PP00-Y 5x10 mm2
PP00-Y 5x6 mm2
m
m
70
40
kom.
93
kom.
3
kom.
13
1
kom.
2
Set sadrži:
-Monofazna priključnica bela
-Priključnica RJ 45 cat.6
- Dozna
-Nosači elemenata
-Maska bela
2.6
.6
3 kom
2 kom
1 kom
1 kom
1 kom
Obračun po komadu
Set 6 modula za ugradnju u zid
Set sadrži:
-Monofazna priključnica bela
- Dozna
1 kom
-Nosači elemenata
-Maska bela
2.7
2.7
.1
-
-
-
3 kom
1 kom
1 kom
Isporuka i postavljanje kabla PP-Y 3x2,5mm2 do
priključnica sa povezivanjem na oba kraja.
Prosečna dužina priključnog mesta je 20 m.
Izrada sijaličnog mesta kablom PP-Y 3 i 4x1,5mm2
Prosečna dužina sijaličnog mesta je 15 m.
Isporuka i postavljanje kabla PP-Y 5x2,5mm2 do trofaznih
priključnica sa povezivanjem na oba kraja.
Prosečna dužina priključnog mesta je 20 m
Izrada instalacije za bojler kablom PP-Y 3 x2,5mm2
Prosečna dužina priključnog mesta je 15 m.
Strana 335 od 438
-
Izrada instalacije za sušače kablom PP-Y 3 x2,5mm2
Prosečna dužina priključnog mesta je 15 m.
kom.
2
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
plet
1
1
7
1
1
kom.
2
kom.
3
kom.
4
kom.
2
instalacioni prekidač obični 250 V, 10 A
kom.
2
Isporuka i postavljanje priključnice 16A, 230V, 50Hz
kom.
2
Isporuka i postavljanje na zid trofazne priključnice 16A,
400V, 50Hz
kom.
1
Ukupno poz. 2.
3.
PORTIRNICA
3.1
Isporuka i montaža kablovske priključne kutije (KPK), u
fasadi objekta na h= 1 m mereno od tla do ose osigurača.
u kutiji su montirana 3 kom. visokoučinskih osigurača
NVO 125/32A . .
Sve komplet povezano i ispitano.
Razvodni orman (=15+9NG)
Razvodni orman dimenzija 800x800x200 mm napravljen
od dva puta dekapiranog lima u stepenu zaštite IP66
podeljen na dva dela jedan mrežni deo a drugi agregatski
sa ugradjenom opremom prema dole navedenoj
specifikaciji:
Tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID63, 63A,
300mA
Tropolni grebenasti prekidač 40A, 400V, (položaj 1-0-2)
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B, 10A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, jednopolni, k-ke B,16A, 6kA
Minijaturni zaštitni prekidač, tropolni, k-ke B,16A, 6kA
3.2
3.3
3.3
.0
3.3
.1
3.3
.2
3.3
.3
3.3
.4
3.3
.5
3.3
.6
3.3
.7
3.4
Svetiljke
Isporuka, i postavljanje na zid i plafon odgovarajudim
montažnim priborom, svetiljki, kompl. sa sijalicom sa
povezivanjem i to:
Plafonska svetiljka, slična tipu PA, "BUCK", izrađena u
zaštiti IP40, sa opalnom staklenom kuglom prečnika 15
cm, keramičkim grlom E-27, zaptivnom gumom i sijalicom
sa užarenim vlaknom do 60W, 230V.
Svetiljka sl.tipu BFN 236 "TITAN"-BUCK sa fluo sijalicama
kvaliteta 36/840 2x36W, IP 65
Svetiljka za spoljnumontažu u zaštiti IP54 montiran
spolja,snage 125W, sl. Tipu ECO 3 , Minel-Schreder
KIP instalacioni prekidač običan 250 V, 10 A
Kablovi i materijal za polaganje
Strana 336 od 438
3.4
.1
3.4
.2
3.4
.3
3.4
.4
3.4
.5
Energetski kablovi 1kV sa provodnicima od bakra slededih
tipova i dužina:
PP00-Y 4x16 mm2
PP-Y 1x16 mm2
Isporuka i postavljanje kabla PP-Y 3x2,5mm2 do
priključnica sa povezivanjem na oba kraja.
Prosečna dužina priključnog mesta je 20 m.
Izrada sijaličnog mesta kablom PP-Y 3 i 4x1,5mm2
m
m
70
10
kom.
2
Prosečna dužina sijaličnog mesta je 15 m.
Isporuka i postavljanje kabla PP-Y 5x2,5mm2 do trofaznih
priključnica sa povezivanjem na oba kraja.
Prosečna dužina priključnog mesta je 20 m
Izrada instalacije za bojler kablom PP-Y 3 x2,5mm2
kom.
9
kom.
1
Prosečna dužina priključnog mesta je 15 m.
kom.
1
m.
40
0
m.
40
kom.
12
kom.
12
kom
plet
4
m.
20
m.
30
Napomena: dužine kablova su približne, sečenje vršiti
nakon polaganja kablova i određivanja dužina potrebnih
za uvode.
Ukupno Poz. 3.
4.
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
ZAŠTITNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
ZA CELO POSTROJENJE
Ovde se podrazumeva nabavka, transport, privremeno
uskladištenje, sečenje, rasplitanje, polaganje po
kablovskim regalima i delimično u PVC cevima i kompletna
izrada svih neophodnih međusobnih veza.
Izrada temeljnog uzemljivača trakom FeZn-30 x 4 mm JUS
N.B4.901. Traka se polaže u sloju mršavog betona
min. 5 cm od zemlje na metalne nosače i zavaruje za
temeljnu armaturu na svaka 3 m.
Isporuka i postavljanje trake FeZn 30 x 4 mm od
temeljnog uzemljivača do kutije mernog spoja (KMS).
Isporuka materijala i izrada mernog spoja u kutiji mernog
spoja JUS N.B4 912 na visini 1,7 m od trotoara.
Isporuka i postavljanje trake FeZn 25x4 mm, od kutije
mernog spoja (KMS) do konstrukcije krova, sa
povezivanjem. Prosečna dužine trake 7 m.
Isporuka i postavljanje trake FeZn 25x4 mm, po
konstrukciji krova na odgovarajudim potporama. Komplet
sa potporama
Isporuka i polaganje trake FeZn 25 x 4 mm od temeljnog
uzemljivača do ŠIP-a.
Isporuka i polaganje trake FeZn 25 x 4 mm od temeljnog
uzemljivača radi dopunskog izjednačenja potencijala
Strana 337 od 438
4.8
4.9
4.1
0
4.1
1
4.1
2
4.1
3
4.1
4
4.1
5
4.1
6
4.1
7
Isporuka i polaganje trake FeZn 20 x 3 mm od temeljnog
uzemljivača do kote terena za uzemljenje oluka.
Isporuka materijala i izrada spoja krovnog pokrivača i
trake gromobranskog spusta
Isporuka i montaža obujmice za oluk prema tipu
ugrađenog oluka.
Isporuka i montaža hvataljke za oluk JUS N.B4.908.
Isporuka i montaža ukrsnih komada JUS N.B4 936. radi
izrade spojeva i račvanja.
Isporuka i montaža ormarida za izjednačenje potencijala,
sa sabirnicom za izjednačenje potencijala (SIP).
Isporuka materijala i povezivanje svih metalnih masa, koje
normalno nisu pod naponom a u slučaju greške mogu dodi
pod opasan napon dodira, pomodu kabla PP00-Y-1x16
mm2 i odgovarajudih obujmica
Isporuka materijala i polaganje trake FeZn-20x3 mm na
potpore za zid, sa navojem za beton, na visini od 0,30 m
od poda radi dodatnog izjednačenja potencijala , i izrada
svih potrebnih veza.
Kontrola svih veza, galvanske povezanosti.
Merenje uzemljenja svakog mernog mesta i izdavanje
atesta o vrednosti istog.
m.
30
kom.
20
kom.
10
kom.
20
kom.
60
kom.
8
kom
pl.
4
m.
60
pauš
.
pauš
.
Ukupno Poz. 4.
5.
1
2
SPOLJNA RASVETA
GRAĐEVINSKI RADOVI
Trasiranje i iskop rova dimenzija 0.4x0.8m u zemljištu III
kategorije sa zaprekama u slobodnom terenu. Formiranje
posteljice kabla od dva sloja sitnozrnaste zemlje ili peska
"Moravca" granulacije 0-4mm, debljine sloja od po 10cm.
Postavljanje PVC trake na 40cm iznad kabla, tamponiranje
rova u slojevima od 15cm sa nabijanjem vibracionim
nabijačem u dva sloja sa po dva prolaza i odvoz viška
materijala. Kontrola nabijenosti materijala u rovu.
Ukupno za rad, materijal i transport
m
15
0
Isporuka potrebnog materijala i izrada oznake za
obeležavanje trase i zaštite pri ukrštanju
elektroenergetskog kabla 1kV sa drugim podzemnim
instalacijama prema važedim propisima.
Ukupno za rad, materijal i transport
kom.
5
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Strana 338 od 438
3
4
5
6
7
8
Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 5x10mm2 preseka kao i
postojedi kabl za napajanje svetiljki, u rovu sa zaprekama,
kao i u kablovicama,za napajanje svetiljki. Obuhvadeno
razvlačenje i polaganje.
Ukupno za rad, materijal i transport
m
18
0
kom
1
m
18
0
kom.
10
kom.
10
kom.
12
Isporuka opreme i montaža na zid razvodnog ormana
spoljne rasvete (oznaka =11+11NX) lociranog pri TS,
izrađenog od dva puta dekapiranog lima, plastificiranog sa
elzet bravom i ključem. Orman izraditi u mehaničkoj zaštiti
IP54. Orman se ispuručuje komletno završen, ispitan i
spreman za priključak kablova. Svi metalni delovi koji
normalno nisu pod naponom, povezani su u električnom
smislu medjusobno i na šinu za izjednačenje potencijala.
- grebenasta preklopka sl.tipu 4G63-10u 0-1(kom.1)
- tropolna strujna diferencijalna sklopka, tip FID63,
63A,1mA (kom.1)
- kontaktor sl.tipu 4CN16-220 V, 50Hz (kom. 3),
- grebenasta, tropoložajna, jednopolna preklopka sl.tipu
4G10-51u 1-0-2 (kom.5)
- komplet topljivi osigurač tipa EZ 25:
sa topljivim uloškom 16A
kom. 9
sa topljivim uloškom 10A
kom. 1
- FOREL, 220 V, 50 Hz za uključenje-isključenje osvetljenja
(kom.1)
- grebenasta, tropoložajna, jednopolna preklopka 16 A,
500 V,
1-0-2 (kom. 3),
- ostali sitan materijal (za šemiranje, povezivanje, kleme i
sl.).
Priprema ormana i montaža.
Isporuka i izrada uzemljenja stuba rasvete trakom FeZn
30x4mm položenom u rovu, pored kabla, i povezivanje
trake na temeljni uzemljivač novog objekta, kao i na traku
za uzemljenje postojedih stubova rasvete.
Ukupno za rad, materijal i transport
Izrada završetka, prolaza i odvojka napojnog kabla za
osvetljenje u podnožnom segmentu stuba, kao i vezivanje
na postojede stubove
Ukupno za rad, materijal i transport
Izrada temelja i isporuka i ugradnja čeličog stuba visine
4m.
Ukupno za rad, materijal i transport
Isporuka i montaža svetiljke sl tipu OPALO 1 sa
natrijumovom svetiljkom visokog pritiska 100W, komplet
sa nosačima za stub i sijalicom
Ukupno za rad, materijal i transport
Strana 339 od 438
9
Izrada strujne veze od priključne ploče RPO-3V (osigurača)
do svetiljke kablom PP-Y 3x2.5mm2 (dužina oko 5m) i
povezivanje, kao i obeležavanje stubova.
kom.
10
Digitalna automatska telefonska centrala 6/16, sa IP
protokolom, kapaciteta 16 lokalna digitalna priključaka i
6 Telekom digitalnih priključaka (BRI ISDN). Centrala de biti
opremljena sa: procesorskom pločom, pločom generatora
tonova, potrebnim programima i sistemom za napajanje.
Napojni blok poseduje autonomiju akumulatora od
minimum 5 sati rada KATC bez mrežnog napona.
6.2
Isporuka i montaža digitalnog telefonskog aparata
kom.
1
kom.
9
6.3
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
2
m.
kom.
kom.
28
0
20
15
kom.
15
m.
40
m.
30
kom.
1
m.
30
0
Ukupno Poz. 5.
6.
INTEGRISANA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA (SKS)
6.1
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.1
0
6.1
1
6.1
2
6.1
3
6.1
4
Isporuka, montaža, povezivanje i programiranje
komunikacionog uređaja-switcha, 24-portni (layer 2),
10/10/1000MBps, i min. 1 optički uplink (SFP combo)
priključak
Isporuka i montaža ormana sa rekom 15U (komplet sa
ventilatorima i napojnim panelom), Rittal ili sl., oznaka
ormana +CN-Y.01
Isporuka, montaža i povezivanje Patch panela kategorije
CAT 6, 24 porta
Isporuka, montaža i povezivanje Voice telco patch panela
kategorije CAT3, sa 25 porta
Isporuka, montaža i povezivanje osmožilnog upredenog
FTP “Wall” kabla, 4x2x0.5, CAT 6
Isporuka, FTP patch kabl 1m, CAT 6, za orman
Isporuka, FTP patch kabl 3m, CAT 6, za priključenje radnih
stanica i tel. aparata
Isporuka i montaža FTP utičnice, (RJ-45), CAT 6 za montažu
na zid
Isporuka, polaganje i povezivanje instalacionog
telefonskog kabla J-Y(St)Y-20x2x0,6 mm
Isporuka, polaganje i povezivanje energetskog kabla PP00Y 3x2.5 mm2
Isporuka, montaža i povezivanje izvodnog telefonskog
ormana ITO u suterenu Pogonske zgrade, predviđenog za
unutrašnju montažu na zid, opremljen sa 4 telefonskih
regleta 10 x 2 (slične Krone), sa kablovskim uvodnicama,
prstenovima za ranžiranje, vratima sa bravom.
Isporuka, PVC cevi ø16mm
Strana 340 od 438
6.1
5
6.1
8
Isporuka i polaganje telekomunikacionog kabla, sa PVC
izolacijom provodnika, sa omotačom koji je zaštiden PVC
plaštom i napunjen vazelinskom masom, predviđen za
direktno polaganje u zemlju, tip TK 59GM–1x 4x0,8, za
priključenje lokalnog razvodnog ormana sa regletama u
portirnici.
Napomena : cena obuhvadena Sveskom 5/1 u poglavlju
"Spoljni kablovski razvod".
Izrada uvoda kabla u objekat pomodu 2 PE cevi ø110mm i
PE cevi ø40mm
Isporuka, montaža i povezivanje lokalnog razvodnog
telefonskog ormana u portirnici, predviđenog za
unutrašnju montažu na zid, opremljen sa 2 telefonske
reglete 10 x 2 (slične Krone), sa kablovskim uvodnicama,
prstenovima za ranžiranje, vratima sa bravom.
Isporuka, montaža i povezivanje dvostruke telefonske
utičnice, (RJ-11), predviđene za ugradnju u zid.
6.1
9
Isporuka, polaganje i povezivanje instalacionog
telefonskog kabla tipa J-Y(St)Y 1x2x0,6
m.
10
6.2
0
6.2
1
6.2
2
PVC kanal sa poklopcem 38x24 mm
m.
4
Neophodna merenja i testiranja, FTP kablova kategorije 6,
sa izdavanjem odgovarajudih sertifikata.
Isporuka, sitan montažni materijal
kom
pl.
kom
pl.
1
6.1
6
6.1
7
m.
13
5
kom.
1
kom.
1
kom.
2
1
Ukupno Poz. 6
7
7.1
ZAVRŠNI RADOVI
Merenje u instalaciji:
-Merenje otpora izolacije, otpora petlje, provera uslova
zaštite od električnog udara
- merenje otpora uzemljenja
-merenje galvanske povezanosti u instalaciji za
izjednačenje potencijala
7.2
Ucrtavanje nastalih izmena u toku izvodjenja radova i
kompletiranje projekta izvedenog stanja, najmanje u dva
primerka
7.3 Puštanje u probni rad svi instalacija i izdavanje garancija za
izvedene radove za sve navedene pozicije uz izdavanje
potrebnih atesta.
Ukupno Poz. 7.
8.
Strana 341 od 438
SISTEM DOJAVE POŽARA
paušalno
paušalno
paušalno
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.1
0
8.1
1
PPC-1 Modularna mikroprocesorska jedinica sa
integrisanom operativnom konzolom za detekciju požara
sa 2 petlje i (252 adresabilnih elemenata po petlji), sa
određenim brojem programabilnih relejnih izlaza za
upravlanje sistemom u slučaju požara. Modul sadrži i
napojnu jedinicu (230V, 50 Hz/24V DC,70W) za mrežno
napajanje i automatsko punjenje baterije 2x12V/45 Ah, za
rezervno napajanje. Centrala je ugrađena u komforno
kudište sa panelom za programiranje. Centrala PPC-1 se
montira u Portirnici. IP priključak za povezivanje na
LAN/MAN mreže. Tip Siemens Sinteso FC2020 ili
ekvivalentna. Isporuka i montaža.
Adresabilni automatski optički detektor požara sa
programiranim algoritmom matematičke analize.
Poređenje analize detektovanih signala sa ugrađenom
optoelektronskom komorom sa senzorom za detekciju
dimnih čestica. Detektor poseduje ugrađeni izolator
kratkog spoja. Detektor se isporučuje zajedno sa
podnožijem. Min IP54 zaštita. Tip Siemens FDO221 ili
ekvivalentan. Isporuka i montaža.
Adresabilni automatski termodiferencijalni detektor
požar. sa programiranim algoritmom matematičke analize.
Detektor poseduje ugrađeni izolator kratkog spoja i
prekida. Detektor se isporučuje zajedno sa podnožijem.
Min IP54 zaštita. Tip Siemens FDT221ili ekvivalentan.
Isporuka i montaža.
Adresabilni ručni javljač sa zaštitnim poklopcem i
izolatorom od kratkog spoja i prekida. Tip Siemens
FDM221 ili ekvivalentan. Isporuka i montaža.
Adresabilna sirena sa podnožjem. Nivo zvuka 99dB
podesiv u tri nivoa. Sirena poseduje izolator od kratkog
spoja i prekida. Tip Siemens FDS221 ili ekvivalentan.
Isporuka i montaža.
Pločica za obeležavanje detektora. Isporuka i montaža.
Kabl TK59GM-5x4x0,8mm. Isporuka i montaža.
kom.
1
kom.
18
kom.
4
kom.
4
kom.
4
kom.
m.
Kabl JH(St)H 2x2x0.8mm bez halogena sa statičkim
širmom. Isporuka i montaža.
Nazidni orman sa vratima sa zaključavanjem, za uvod
požarnih linija, i povezivanje na centralu. Stepen zaštite
IP65. Isporuka i montaža.
Isporuka i ugradnja sitnog materijala,obujmice,tiplovi
zavrtnjevi i sl
Ispitivanje celokupne instalacij,puštanje sistema u
rad,izrada atesta, obuka ljudstva,izrada elaborata
izvedenog stanje,izrada zapisnika o predaji sistema
korisniku
Ukupno Poz. 8.
m.
30
10
0
20
0
1
Strana 342 od 438
kom.
kom
pl.
kom
pl.
1
1
REKAPITULACIJA (Knjiga 5, Sveska 5/2) :
1
CEVNA GALERIJA I FLOKULATOR
2
POGONSKA ZGRADA
3
PORTIRNICA
4
ZAŠTITNO UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
ZA CELO POSTROJENJE
5
SPOLJNA RASVETA
6
INTEGRISANA TELEFONSKO-RAČUNARSKA MREŽA (SKS)
7
ZAVRŠNI RADOVI
8
SISTEM DOJAVE POŽARA
SVE UKUPNO :
Strana 343 od 438
3.ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE TEHNOLOŠKIH POTROŠAČA,KONTROLA I UPRAVLJANJE
3.
PREDMER I PREDRAČUN
ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE TEHNOLOŠKIH POTROŠAČA,
KONTROLA I UPRAVLJANJE
OPŠTA NAPOMENA
Ovim predmerom i predračunom obuhvadena je isporuka, montaža, ispitivanje,
puštanje u pogon, probni rad i primopredaja svog materijala i opreme koji su
navedeni u pojedinim pozicijama.
Takođe, cene uključuju isporuku i ugradnju svog sitnog nespecificiranog
materijala potrebnog za kompletiranje opreme i radova, kao i za dovođenje u
prvobitno stanje dela ostalih radova oštedenih tokom izvođenja instalacija iz
ovog projekta.
Cene uključuju izradu sve potrebne radioničke dokumentacije potrebne za
proizvodnju, montažu, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje opreme.
Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati
standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, i u
potpunosti prema srpskim tehničkim propisima važedim za predmetnu vrstu
radova.
Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal ali pod uslovom da taj
ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni a to
potvrđuje i overava stručno lice - nadzorni organ.
No
OPIS
A.
RAZVODNI ORMANI (PODRAZVODI 0.4kV)
Napomena :
- Ovim predmerom i predračunom su date
približne dimenzije svih razvodnih ormana. Nakon
ugovaranja opreme definisati tačne dimenzije
ormana, a u skladu sa Izvođačkim građevinskim
projektom.
- Cenom pozicija je obuhvaden i sav sitan i
nespecificiran materijal,kao i ostali materijal i
oprema potrebna za nesmetan rad tehnoloških
potrošača, specificirana do strane isporučioca el.
opreme, a nakon ugovaranja.
Strana 344 od 438
Jed.
mere
Koli
čina
jedin.cena(d
in)
ukupnacena(
din)
1
PODRAZVOD 0.4kV =06+1NG - MASINSKA SALA
1.0
Isporuka i montaža tipski testiranog 0,4kV
podrazvoda (=06+1NG), lociranog u mašinskoj sali
Pogonskog objekta, za razvod mrežnog napajanja.
Podrazvod je izrađen od dva puta dekapiranog
lima debljine 1,5mm i 2mm, sa montažnom
pločom debljine 3mm, ofarban po želji
Investitora, ekvivalentan tipuHIMEL, serije OLN,
proizvod ''SCHNEIDER ELECTRIC'', slededih
karakteristika:
- slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa prednje
strane
- sastavljen od ukupno 2 polja tipske izvedbe
- ukupna dimenzija 1600x(2000+100)x600mm
(ŠxVxD)
- spoljni stepen zaštite IP54
- pristup opremi sa prednje strane
- uvod kablova sa donje strane
- prefabrikovani jedinstveni horizontalni sistem
sabirnica, Cu 30x10mm
- prefabrikovani spojni elementi sabirnica i ostali
sitan instalacioni materijal prefabrikovan za ovaj
tip ormana
Na vratima ormana postaviti komandno-signalne
elemente sa natpisnim pločicama.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Podrazvod se sastoji iz slededih polja :
Polje (+1NG1) sastavljeno od ormana širine
600mm u koji se ugrađuje slededa oprema :
Tropolna teretna sklopka rastavljač sa
osiguračima montirana u dovodu, 500V, 250A, sa
produženom ručicom montiranom na vratima
ormana, sa pomodnim kontaktom signalizacije
stanja, sl. tipu OESA 250..., proizvod "ABB"
Topljivi umetak nožastog osigurača velike snage
prekidanja, veličine 1, tip gG, slededih
karakteristika :
Nazivni napon : 500V
Nazivna struja : 250A
Prekidna mod : 100kA
Četvoropolni zaštitni prekidač za zaštitu
odvodnika prenapona, 440V, 50Hz, nazivne struje
50A, prekidne modi 25kA, C krive okidanja
Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom,
3P+N, Up=1.2kV, In=20kA (talas 8/20), Imax=65kA
(talas 8/20), sa kontaktom za udaljenu
signalizaciju stanja i sa indikacijom dotrajalosti, za
sistem napajanja TT
Strana 345 od 438
komp
l.
1
kom.
1
kom.
kom.
3
1
komp
l.
1
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.1
0
1.1.1
1
1.1.1
2
Strujni merni transformator prenosnog odnosa
200/5A, 720V, cl. 1, 5VAtip TI - Multi 9 "Merlin
Gerin"
Multifunkcionalni univerzalni merni instrument,
mikroprocesorski, dimenzija 96x96mm, sa
displejom i funkcionalnom tastaturom, za
priključak na 5A i 3x400V, sa RS485 Profibus DP
komunikacionim modulom, za merenje:
- struja
- faznih i linijskih napona
- frekvencije
- cos fi
- aktivne, reaktivne i prividne snage
- aktivne i reaktivne energije
- sadržaja viših harmonika
tip DIRIS Ap, proizvod SOCOMEC
Tropolni automatski zaštitni prekidač, 440V, 50Hz,
prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni), nazivne struje: 4A,
"C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H "Merlin
Gerin"
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača (0.63-1)A,
podešena vrednost 1A, struje magnetnog okidača
14A.
Trofazno podnaponsko rele (300-430V) za
kontrolu napona, redosleda faza i asimetrje faza,
sa dva preklopna kontakta, sa podesivim
vremenom kašnjenja (0.1-10)s
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni), nazivne
struje: 10A, "B" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),
dvopolna, nazivne struje In=25A, nazivne
diferencijalne struje ∆In=30mA, sl. tipu FI-25/2,
proizvod "Moeller"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 10A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Strana 346 od 438
kom.
3
kom.
kom.
1
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
1.1.1
3
1.1.1
4
1.1.1
5
1.1.1
6
1.1.1
7
1.1.1
8
1.1.1
9
1.1.2
0
1.1.2
1
1.1.2
2
1.1.2
3
1.2
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 40A
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 32A
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 25A
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 4p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
greške :
td=(0, 60, 150)ms
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, sa jednim
parom izlaznih kontakata 230V, 6A
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 60W
kom.
1
kom.
2
kom.
1
kom.
6
kom.
9
kom.
1
kom.
1
Mikroprekidač za vrata
kom.
1
Monofazna priključnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A i monofaznom utučnicom, za
montažu u orman
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
Ukupno Polje +1NG1 (Rad, materijal i transport)
kom.
1
kom.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
Polje (+1NG2) za napajanje motora Pumpi za
pranje i Duvaljki za pranje, sastavljeno od ormana
širine 1000mm, sa dvokrilnim vratima, u koje se
ugrađuje slededa oprema:
Strana 347 od 438
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Tropolni motorno-zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 160A, prekidne modi 36kA, fiksne
verzije, sl. tipu COMPACT NS160N+STR22ME
"Schneider Electric", sastavljen od slededih
komponenti:
bazni uredaj - prekidač
gornji vertikalni priključci
donji vertikalni priključci
elektronska zaštitna jedinica za zaštitu motora,
tip STR22ME nazivne struje In=80A, sa podesivim
pragovima zaštite :
- termička zaštita : Ir=(0.6...1)In (10
podešavanja)
- kratkospojna zaštita : Isd=13 x Ir
- zaštita od nesimetrije struja (≥ 40%
nesimetrije struja)
preklopni pomodni kontakti signalizacije stanja 3
OF i 1 SD
MX okidač za isključenje 24VDC
1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite
SDE
Tropolni motorno-zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 100A, prekidne modi 36kA, fiksne
verzije, sl. tipu COMPACT NS100N+STR22ME
"Schneider Electric", sastavljen od slededih
komponenti:
bazni uredaj - prekidač
gornji vertikalni priključci
donji vertikalni priključci
elektronska zaštitna jedinica za zaštitu motora,
tip STR22ME nazivne struje In=50A, sa podesivim
pragovima zaštite :
- termička zaštita : Ir=(0.6...1)In (10
podešavanja)
- kratkospojna zaštita : Isd=13 x Ir
- zaštita od nesimetrije struja (≥ 40%
nesimetrije struja)
preklopni pomodni kontakti signalizacije stanja 3
OF i 1 SD
MX okidač za isključenje 24VDC
1 preklopni kontakt signalizacije delovanja zaštite
SDE
Tropolni transformatorsko-zaštitni prekidač 690V,
50Hz, 10kA...100kA, za zaštitu komandnog
transformatora, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača (1.6-2.5)A,
Strana 348 od 438
kom.
2
kom.
2
kom.
1
struje magnetnog okidača Id=50A, sl. tipu PKZM02.5-T, proizvod "Moeller"
1.2.4
Transformator 400/230V, 50Hz, nazivne snage
630VA, za formiranje komandnog napona
kom.
1
1.2.5
Tropolni kontaktor, za kategorije pogona AC3,
nazivne struje 80A, sa namotajem za 230V, 50Hz,
sa 4NO pomodna kontakta, sa RC modulom za
prenaponsku zaštitu, tip LC1-D80...
“Telemecanique”, SCHNEIDER ELECTRIC
Tropolni kontaktor, za kategorije pogona AC3,
nazivne struje 65A, sa namotajem za 230V, 50Hz,
sa 4NO pomodna kontakta, sa RC modulom za
prenaponsku zaštitu, tip LC1-D65...
“Telemecanique”, SCHNEIDER ELECTRIC
Tropolni kontaktor, za kategorije pogona AC1,
nazivne struje 65A, sa namotajem za 230V, 50Hz,
sa 4NO pomodna kontakta, sa RC modulom za
prenaponsku zaštitu, tip LC1-D65...
“Telemecanique”, SCHNEIDER ELECTRIC
Tropolni kontaktor, za kategorije pogona AC1,
nazivne struje 50A, sa namotajem za 230V, 50Hz,
sa 4NO pomodna kontakta, sa RC modulom za
prenaponsku zaštitu, tip LC1-D50...
“Telemecanique”, SCHNEIDER ELECTRIC
Trofazni softstarter, napona napajanja motora
3x400V, 50Hz, za mekano startovanje i
zaustavljanje duvaljke br.1 i br.2 snage 30kW,
55A, izrađen u stepenu mehaničke zaštite IP21,
dimenzija : 530x132x270mm (VxŠxD), sa
integrisanim upravljačkim i zaštitnim funkcijama
(zaštita od preopteredenja motora, termička
zaštita motora, nadzor vremena zaletanja,
detekcija nestanka i asimetrije faza, ...), sa
mogudnošdu priključenja PTC sondi, sličan seriji
MCD 3000, proizvod firme "DANFOSS", sa
odvojenim operatorskim panelom za ugradnju na
vrata ormana. Softstarter je opremljen sa
programabilnim relejnim izlazima i analognim
izlazom (4-20mA) za indikaciju stanja motornog
pokretača.
kom.
2
kom.
2
kom.
2
kom.
2
kom.
2
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
Strana 349 od 438
1.2.1
0
1.2.1
1
1.2.1
2
1.2.1
3
1.2.1
4
1.2.1
5
1.2.1
6
1.2.1
7
Trofazni softstarter, napona napajanja motora
3x400V, 50Hz, za mekano startovanje i
zaustavljanje pumpi za pranje filtera br. 1 i br. 2
snage 18.5kW, 37A, izrađen u stepenu mehaničke
zaštite IP21, dimenzija : 530x132x270mm (VxŠxD),
sa integrisanim upravljačkim i zaštitnim
funkcijama (zaštita od preopteredenja motora,
termička zaštita motora, nadzor vremena
zaletanja, detekcija nestanka i asimetrije faza, ...),
sa mogudnošdu priključenja PTC sondi, sličan seriji
MCD 3000, proizvod firme "DANFOSS", sa
odvojenim operatorskim panelom za ugradnju na
vrata ormana. Softstarter je opremljen sa
programabilnim relejnim izlazima i analognim
izlazom (4-20mA) za indikaciju stanja motornog
pokretača.
Tropolno postolje, za smeštaj ultrabrzih osigurača,
velike prekidne modi, nazivne struje 160A
Topljivi umetak ultrabrzog osigurača, za zaštitu
poluprovodničkih uređaja, velike snage prekidanja
(HRC), veličine 000, klase aR, nazivnog napona
660V, nazivne struje 160A, I2t=16000 A2s pri
660VAC, proizvod BUSSMANN ili sl., sa
indikatorom pregorevanja
Topljivi umetak ultrabrzog osigurača, za zaštitu
poluprovodničkih uređaja, velike snage prekidanja
(HRC), veličine 000, klase aR, nazivnog napona
660V, nazivne struje 125A, I2t=8500 A2s pri
660VAC, proizvod BUSSMANN ili sl., sa
indikatorom pregorevanja
Diferencijalno rele, napona napajanje 24V DC, sa
dva izlazna kontakta, podešavanje ∆I=(0,03 - 30)A,
vremensko zatezanje 0-10sec, za diferencijalnu
zaštitu motornog izvoda, sa ručnim resetovanjem,
sl. tipu Resys M..., proizvod "Socomec".
kom.
2
kom.
4
kom.
6
kom.
6
kom.
4
Obuhvatni transformator, za diferencijalno rele iz
prethodne pozicije, prečnika prema napojnom
kablu
Strujni pretvarač za merenje struje motora, koji se
sastoji od strujnog mernog transformatora i
miliampermetarskog transdjusera (napajanog iz
strujne petlje)
- opseg ulazne struje : 0-40A
- izlazna (izmerena) vrednost : 0-20mA
Strujni pretvarač za merenje struje motora, koji se
sastoji od strujnog mernog transformatora i
miliampermetarskog transdjusera (napajanog iz
strujne petlje) - opseg ulazne struje : 0-60Aizlazna (izmerena) vrednost : 0-20mA
kom.
4
kom.
2
kom.
2
Strana 350 od 438
1.2.1
8
Pomodni kontaktor sa kalemom za 230V, 50Hz,
kontakti 3NO+1NC, za montažu na šinu, sa RC
modulom za prenaponsku zaštitu
kom.
4
1.2.1
9
Tropoložajna izborna preklopka sa "0" položajem
(H-0-A), 10A, 415V, za izbor načina upravljanja, sa
mogudnošdu zaključavanja u oba položaja, sa
kontaktnim blokom sa 2NO+2NC kontakta, za
ugradnju na vrata ormana
Sve stop rele, za 24VDC, za zaustavljanje motora u
slučaju nužde, kontakti 2NO+1NC, za ugradnju na
DIN šinu, sl. tipu PSR-SCP -24DC/ESP4..., proizvod
"Phoenix Contact"
kom.
4
kom.
4
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "B" krive okidanja, sa blokom
pomodnih kontakata 1NO+1NC, tip MULTI 9C60N "Merlin Gerin"
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, sa blokom
pomodnih kontakata 1NO+1NC, tip MULTI 9C60N "Merlin Gerin"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250VDC,
prekidne modi 5kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC, tip C60H-DC "Schneider
Electric"
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250VDC,
prekidne modi 5kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 2A,
"B" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC, tip C60H-DC "Schneider
Electric"
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230V AC, komplet sa
podnožjem, sa modulom za prenaponsku zaštitu
sa RC članom
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem
kom.
3
kom.
4
kom.
2
kom.
2
kom.
4
kom.
1
kom.
4
1.2.2
0
1.2.2
1
1.2.2
2
1.2.2
3
1.2.2
4
1.2.2
5
1.2.2
6
1.2.2
7
Strana 351 od 438
1.2.2
8
Pomodno rele, sa 3 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem
kom.
9
1.2.2
9
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 6A, 24V
DC, sa kalemom 24V DC, komplet sa podnožjem
kom.
19
1.2.3
0
Taster fi 22mm, kontakti 1NO, za montažu na
vrata ormana, sa natpisnom pločicom "test
signalizacije", crne boje, SCHNEIDER ELECTRIC
Taster fi 22mm, kontakti 1NC+1NO, za montažu
na vrata ormana, sa natpisnom pločicom "Reset",
crne boje, SCHNEIDER ELECTRIC
Dvostruki taster (Double Actuator), za 230VAC, sl.
tipu M22-DLL...., proizvod "Moeller" sa slededim
komponentama :
- gornji element sa natpisom START zelene boje
(1NO),
- donji element sa natpisom STOP crvene boje
(1NC),
- nosač natpisne pločice
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, zelene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
1
kom.
4
kom.
4
kom.
4
1.2.3
4
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, crvene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
12
1.2.3
5
Pečurkasti E-STOP taster, sa 2NC kontaktima, sa
zabravljivanjem položaja, crvene boje, za ugradnju
na vrata ormana
Priključne stezaljke za direktan priključak okruglog
provodnika na sabirnički sistem odgovarajude
struje prema nominalnoj snazi izvoda, proizvođač
Woehner ili sl.
Rešetke za prirodnu ventilaciju polja, u gornjem i
donjem delu ormana, sa standardnim filterom,
dimenzija prema disipaciji ugrađene opreme
Mikroprekidač za vrata
kom.
4
komp
l.
5
komp
l.
1
kom.
1
1.2.3
1
1.2.3
2
1.2.3
3
1.2.3
6
1.2.3
7
1.2.3
Strana 352 od 438
8
1.2.3
9
1.2.4
0
1.2.4
1
Monofazna priključnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A, i monofaznom utičnicom, za
montažu u orman
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
Ukupno Polje +1NG2 (Rad, materijal i transport)
kom.
1
kom.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
UKUPNO POZ. 1 : PODRAZVOD 0.4kV =06+1NG MASINSKA SALA
2
PODRAZVOD 0.4kV =06+2NG - MASINSKA SALA
2.0
Isporuka i montaža tipski testiranog 0,4kV
podrazvoda (=06+2NG), lociranog u mašinskoj sali
Pogonskog objekta, za razvod agregatskog
napajanja. Podrazvod je izrađen od dva puta
dekapiranog lima debljine 1,5mm i 2mm, sa
montažnom pločom debljine 3mm, ofarban po
želji Investitora, ekvivalentan tipuHIMEL, serije
OLN, proizvod ''SCHNEIDER ELECTRIC'', slededih
karakteristika:
- slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa prednje
strane
- sastavljen od ukupno 2 polja tipske izvedbe
- ukupna dimenzija 1200x(2000+100)x600mm
(ŠxVxD)
- spoljni stepen zaštite IP54
- pristup opremi sa prednje strane
- uvod kablova sa donje strane
- prefabrikovani jedinstveni horizontalni sistem
sabirnica, Cu 30x10mm
- prefabrikovani spojni elementi sabirnica i ostali
sitan instalacioni materijal prefabrikovan za ovaj
tip ormana
Na vratima ormana postaviti komandno-signalne
elemente sa natpisnim pločicama.
2.1
Podrazvod se sastoji iz slededih polja :
Polje (+2NG1) sastavljeno od ormana širine
600mm u koji se ugrađuje slededa oprema :
Strana 353 od 438
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
Tropolna teretna sklopka rastavljač sa
osiguračima montirana u dovodu, 500V, 160A, sa
produženom ručicom montiranom na vratima
ormana, sa pomodnim kontaktom signalizacije
stanja, sl. tipu OS 160..., proizvod "ABB"
Topljivi umetak nožastog osigurača velike snage
prekidanja, veličine 00, tip gG, slededih
karakteristika :
Nazivni napon : 500V
Nazivna struja : 100A
Prekidna mod : 100kA
Četvoropolni zaštitni prekidač za zaštitu
odvodnika prenapona, 440V, 50Hz, nazivne struje
50A, prekidne modi 25kA, C krive okidanja
Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom,
3P+N, Up=1.2kV, In=20kA (talas 8/20), Imax=65kA
(talas 8/20), sa kontaktom za udaljenu
signalizaciju stanja i sa indikacijom dotrajalosti, za
sistem napajanja TT
Strujni merni transformator prenosnog odnosa
100/5A, 720V, cl. 1, 5VA
tip TI - Multi 9 "Merlin Gerin"
Multifunkcionalni univerzalni merni instrument,
mikroprocesorski, dimenzija 96x96mm, sa
displejom i funkcionalnom tastaturom, za
priključak na 5A i 3x400V, sa RS485 Profibus DP
komunikacionim modulom, za merenje:
- struja
- faznih i linijskih napona
- frekvencije
- cos fi
- aktivne, reaktivne i prividne snage
- aktivne i reaktivne energije
- sadržaja viših harmonika
tip DIRIS Ap, proizvod SOCOMEC
Tropolni automatski zaštitni prekidač, 440V, 50Hz,
prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni), nazivne struje: 4A,
"C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H "Merlin
Gerin"
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača (0.63-1)A,
podešena vrednost 1A, struje magnetnog okidača
14A.
Strana 354 od 438
kom.
1
kom.
kom.
3
1
komp
l.
1
kom.
3
kom.
kom.
1
1
kom.
1
2.1.9
2.1.1
0
2.1.1
1
2.1.1
2
2.1.1
3
2.1.1
4
2.1.1
5
2.1.1
6
2.1.1
7
2.1.1
8
Trofazno podnaponsko rele (300-430V) za
kontrolu napona, redosleda faza i asimetrje faza,
sa dva preklopna kontakta, sa podesivim
vremenom kašnjenja (0.1-10)s
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni), nazivne
struje: 10A, "B" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),
dvopolna, nazivne struje In=25A, nazivne
diferencijalne struje ∆In=30mA, sl. tipu FI-25/2,
proizvod "Moeller"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 10A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250VDC,
prekidne modi 5kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC, tip C60H-DC "Schneider
Electric"
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 50A, sa blokom
pomodnih kontakata 1NO+1NC za signalizaciju
stanja
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 25A
Dvopolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne
struje 125A, prekidne modi 25kA, Ics=75%Icu,
fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N "Merlin
Gerin", sa okidačem tip C 16A
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 4p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
Strana 355 od 438
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
2
kom.
2
kom.
9
kom.
1
kom.
11
greške :
td=(0, 60, 150)ms
2.1.1
9
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 2p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
greške :
td=(0, 60, 150)ms
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača Ith=(2.5-4)A,
struje magnetnog okidača Id=51A, sl. tipu GV2ME08, proizvod "Schneider Electric"
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),
četvoropolni, nazivne struje In=25A, nazivne
diferencijalne struje ∆In=500mA, sl. tipu FI-25/4,
proizvod "Moeller"
Pomodno rele, sa 3 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem
kom.
1
kom.
2
kom.
1
kom.
4
2.1.2
3
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem
kom.
14
2.1.2
4
Taster fi 22mm, kontakti 1NO, za montažu na
vrata ormana, sa natpisnom pločicom "test
signalizacije", crne boje, SCHNEIDER ELECTRIC
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, zelene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
1
kom.
10
2.1.2
0
2.1.2
1
2.1.2
2
2.1.2
5
Strana 356 od 438
2.1.2
6
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, crvene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
4
2.1.2
7
Priključne stezaljke za direktan priključak okruglog
provodnika na sabirnički sistem odgovarajude
struje prema nominalnoj snazi izvoda, proizvođač
Woehner ili sl.
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, sa jednim
parom izlaznih kontakata 230V, 6A
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 60W
komp
l.
17
kom.
1
kom.
1
Mikroprekidač za vrata
kom.
1
Monofazna priključnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A i monofaznom utučnicom, za
montažu u orman
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
Ukupno Polje +2NG1 (Rad, materijal i transport)
kom.
1
kom.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
kom.
4
kom.
1
kom.
1
kom.
2
2.1.2
8
2.1.2
9
2.1.3
0
2.1.3
1
2.1.3
2
2.1.3
3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
Polje (+2NG2) sastavljeno od ormana širine
600mm u koji se ugrađuje slededa oprema :
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 32A
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 25A
Dvopolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne
struje 125A, prekidne modi 25kA, Ics=75%Icu,
fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N "Merlin
Gerin", sa okidačem tip C 20A
Dvopolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne
struje 125A, prekidne modi 25kA, Ics=75%Icu,
fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N "Merlin
Gerin", sa okidačem tip C 25A
Strana 357 od 438
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.1
0
2.2.1
1
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 4p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
greške :
td=(0, 60, 150)ms
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 2p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
greške :
td=(0, 60, 150)ms
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, i 2kom. kontaktom za signalizaciju
delovanja zaštite, opsega termičkog okidača
Ith=(1-1.6)A, struje magnetnog okidača Id=22.5A,
sl. tipu GV2-ME06, proizvod "Schneider Electric"
Tropolni kontaktor, za kategorije pogona AC3,
nazivne struje 9A, sa namotajem za 230V, 50Hz,
sa 4NO pomodna kontakta, sa RC modulom za
prenaponsku zaštitu, tip LC1-D09...
“Telemecanique”, SCHNEIDER ELECTRIC
Tropoložajna izborna preklopka sa "0" položajem
(H-0-A), 10A, 415V, za izbor načina upravljanja, sa
kontaktnim blokom sa 2NO+2NC kontakta, za
ugradnju na vrata ormana
Dvostruki taster (Double Actuator), za 230VAC, sl.
tipu M22-DLL...., proizvod "Moeller" sa slededim
komponentama :
- gornji element sa natpisom START zelene boje
(1NO),
- donji element sa natpisom STOP crvene boje
(1NC),
- nosač natpisne pločice
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Strana 358 od 438
kom.
5
kom.
3
kom.
2
kom.
2
kom.
2
kom.
2
kom.
2
2.2.1
2
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem
kom.
3
2.2.1
3
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem
kom.
10
2.2.1
4
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, zelene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
4
2.2.1
5
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, crvene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
2
2.2.1
6
Priključne stezaljke za direktan priključak okruglog
provodnika na sabirnički sistem odgovarajude
struje prema nominalnoj snazi izvoda, proizvođač
Woehner ili sl.
Mikroprekidač za vrata
komp
l.
9
kom.
1
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A, i monofaznom utičnicom, za
montažu u orman
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
Ukupno Polje +2NG2 (Rad, materijal i transport)
kom.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
2.2.1
7
2.2.1
8
2.2.1
9
UKUPNO POZ. 2 : PODRAZVOD 0.4kV =06+2NG MASINSKA SALA
3
PODRAZVOD DOZIRANJA =06+3NG
Strana 359 od 438
3.0
Isporuka i montaža tipski testiranog 0,4kV
podrazvoda (=06+3NG), lociranog u Pogonskom
objektu u odeljenju za doziranje, za napajanje
tehnološke opreme doziranja. Podrazvod je
izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine
1,5mm i 2mm, sa montažnom pločom debljine
3mm, ofarban po želji Investitora, ekvivalentan
tipuHIMEL, serije OLN, proizvod ''SCHNEIDER
ELECTRIC'', slededih karakteristika:
- slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa prednje
strane
- ukupna dimenzija 1200x(2000+100)x600mm
(ŠxVxD)
- spoljni stepen zaštite IP54
- pristup opremi sa prednje strane
- uvod kablova sa donje strane
- prefabrikovani jedinstveni horizontalni sistem
sabirnica, Cu 30x5mm
- prefabrikovani spojni elementi sabirnica i ostali
sitan instalacioni materijal prefabrikovan za ovaj
tip ormana
Na vratima ormana postaviti komandno-signalne
elemente sa natpisnim pločicama.
3.1
U podrazvod je ugrađena slededa oprema :
3.1.1
Tropolna teretna sklopka rastavljač sa
osiguračima montirana u dovodu, 500V, 160A, sa
produženom ručicom montiranom na vratima
ormana, sa pomodnim kontaktom signalizacije
stanja, sl. tipu OS 160..., proizvod "ABB"
Topljivi umetak nožastog osigurača velike snage
prekidanja, veličine 00, tip gG, slededih
karakteristika :
Nazivni napon : 500V
Nazivna struja : 80A
Prekidna mod : 100kA
Četvoropolni zaštitni prekidač za zaštitu
odvodnika prenapona, 440V, 50Hz, nazivne struje
50A, prekidne modi 25kA, C krive okidanja
Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom,
3P+N, Up=1.2kV, In=20kA (talas 8/20), Imax=65kA
(talas 8/20), sa kontaktom za udaljenu
signalizaciju stanja i sa indikacijom dotrajalosti, za
sistem napajanja TT
Strujni merni transformator prenosnog odnosa
75/5A, 720V, cl. 1, 5VA
tip TI - Multi 9 "Merlin Gerin"
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
Strana 360 od 438
komp
l.
1
kom.
1
kom.
kom.
3
1
komp
l.
1
kom.
3
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.1
0
3.1.1
1
3.1.1
2
3.1.1
3
Multifunkcionalni univerzalni merni instrument,
mikroprocesorski, dimenzija 96x96mm, sa
displejom i funkcionalnom tastaturom, za
priključak na 5A i 3x400V, sa RS485 Profibus DP
komunikacionim modulom, za merenje:
- struja
- faznih i linijskih napona
- frekvencije
- cos fi
- aktivne, reaktivne i prividne snage
- aktivne i reaktivne energije
- sadržaja viših harmonika
tip DIRIS Ap, proizvod SOCOMEC
Tropolni automatski zaštitni prekidač, 440V, 50Hz,
prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni), nazivne struje: 4A,
"C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H "Merlin
Gerin"
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača (0.63-1)A,
podešena vrednost 1A, struje magnetnog okidača
14A.
Trofazno podnaponsko rele (300-430V) za
kontrolu napona, redosleda faza i asimetrje faza,
sa dva preklopna kontakta, sa podesivim
vremenom kašnjenja (0.1-10)s
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni), nazivne
struje: 10A, "B" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),
dvopolna, nazivne struje In=25A, nazivne
diferencijalne struje ∆In=30mA, sl. tipu FI-25/2,
proizvod "Moeller"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 4A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Strana 361 od 438
kom.
kom.
1
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
2
kom.
1
3.1.1
4
3.1.1
5
3.1.1
6
3.1.1
7
3.1.1
8
3.1.1
9
3.1.2
0
3.1.2
1
3.1.2
2
Tropolni transformatorsko-zaštitni prekidač 690V,
50Hz, 10kA...100kA, za zaštitu komandnog
transformatora, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača (1.6-2.5)A,
struje magnetnog okidača Id=50A, sl. tipu PKZM02.5-T, proizvod "Moeller"
Transformator 400/230V, 50Hz, nazivne snage
630VA, za formiranje komandnog napona
kom.
1
kom.
1
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60N
"Merlin Gerin"
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250VDC,
prekidne modi 5kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC, tip C60H-DC "Schneider
Electric"
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 32A
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 25A
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 20A
Dvopolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne
struje 125A, prekidne modi 25kA, Ics=75%Icu,
fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N "Merlin
Gerin", sa okidačem tip C 20A
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 4p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
greške :
td=(0, 60, 150)ms
kom.
3
kom.
2
kom.
5
kom.
1
kom.
2
kom.
3
kom.
8
Strana 362 od 438
3.1.2
3
3.1.2
4
3.1.2
5
3.1.2
6
3.1.2
7
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 2p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
greške :
td=(0, 60, 150)ms
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 400/415V,
Icu>100kA, sa magnetnom zaštitom In=6.3A,
fiksne struje isključenja pri kratkom spoju Id=78A,
sa 2 kom. pomodnim kontaktom signalizacije
stanja 1NO+1NC, sa 1 kom. signalnim kontaktom
delovanja zaštite, sličan tipu TeSys GV2-L10,
proizvod Schneider Electric
(prekidac izabran prema k-kama frekventnog
regulatora)
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 400/415V,
Icu>100kA, sa magnetnom zaštitom In=4A, fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju Id=51A, sa 2
kom. pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, sa 1 kom. signalnim kontaktom
delovanja zaštite, za snagu motora 1,1...1,5kW,
sličan tipu TeSys GV2-L08, proizvod Schneider
Electric(prekidac izabran prema k-kama
frekventnog regulatora)
Trofazni frekventni regulator (VSD), za regulaciju
broja obrtaja dozir pumpe, sa integrisanim EMC
filterima klase A, ulazno-izlazni napon 3x400V,
50Hz, predviđen za montažu u orman, komplet sa
integrisanim panelom za programiranje
(RUN/STOP tasteri i potenciometar), za snagu
motora pumpe 1.1kW, sa integrisanim
upravljačkim i zaštitnim funkcijama, sl. tipu
ATV31C..., SCHNEIDER ELECTRIC
Trofazni frekventni regulator (VSD), za regulaciju
broja obrtaja dozir pumpe, sa integrisanim EMC
filterima klase A, ulazno-izlazni napon 3x400V,
50Hz, predviđen za montažu u orman, komplet sa
integrisanim panelom za programiranje
(RUN/STOP tasteri i potenciometar), za snagu
motora pumpe 0.75kW, sa integrisanim
upravljačkim i zaštitnim funkcijama, sl. tipu
ATV31C..., SCHNEIDER ELECTRIC
Strana 363 od 438
kom.
3
kom.
2
kom.
5
kom.
2
kom.
2
3.1.2
8
Trofazni frekventni regulator (VSD), za regulaciju
broja obrtaja dozir pumpe, sa integrisanim EMC
filterima klase A, ulazni napon 230V, 50Hz, izlazni
napon 3x400V, 50Hz, predviđen za montažu u
orman, komplet sa integrisanim panelom za
programiranje (RUN/STOP tasteri i
potenciometar), za snagu motora pumpe 0.18kW,
sa integrisanim upravljačkim i zaštitnim
funkcijama, sl. tipu ATV31..., SCHNEIDER ELECTRIC
Tropolni motorni kontaktor 400 V, 50 Hz, 9 A
(AC3), sa kalemom za 230 V, 50 Hz, sa RC kolima,
sa četiri radna i jednim mirnim kontaktom, tip
LC1-D09..., Schneider Electric
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230V AC, komplet sa
podnožjem
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
230VAC, sa kalemom 230V AC, komplet sa
podnožjem
kom.
2
kom.
6
kom.
5
kom.
5
3.1.3
2
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, zelene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
6
3.1.3
3
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, crvene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
6
3.1.3
4
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, sa jednim
parom izlaznih kontakata 230V, 6A, za
antikondenzacioni grejač
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 60W
kom.
1
kom.
1
Mikroprekidač za vrata
kom.
1
Monofazna priključnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A i monofaznom utučnicom, za
montažu u orman
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, sa jednim
parom izlaznih kontakata 230V, 6A, za ventilator
Ventilatorska jedinica 230V, 50Hz, 100W
kom.
1
kom.
1
kom.
1
komp
l.
1
3.1.2
9
3.1.3
0
3.1.3
1
3.1.3
5
3.1.3
6
3.1.3
7
3.1.3
8
3.1.3
9
3.1.4
0
Strana 364 od 438
3.1.4
1
3.1.4
2
Rešetke za prirodnu ventilaciju polja, u gornjem i
donjem delu ormana, sa standardnim filterom,
dimenzija prema disipaciji ugrađene opreme
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
komp
l.
2
komp
l.
1
komp
l.
1
kom.
1
UKUPNO POZ. 3 : PODRAZVOD DOZIRNAJA
=06+3NG
4
PODRAZVOD FLOKULATORA =03+6NG
4.0
Isporuka i montaža tipski testiranog 0,4kV
podrazvoda flokulatora (=03+6NG), lociranog u
zgradi za flokulaciju na osnovi D-D. Podrazvod je
izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine
1,5mm i 2mm, sa montažnom pločom debljine
3mm, ofarban po želji Investitora, ekvivalentan
tipuHIMEL, serije OLN, proizvod ''SCHNEIDER
ELECTRIC'', slededih karakteristika:
- slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa prednje
strane
- sastavljen od ukupno 2 polja tipske izvedbe
- ukupna dimenzija 1200x(2000+100)x600mm
(ŠxVxD)
- spoljni stepen zaštite IP54
- pristup opremi sa prednje strane
- uvod kablova sa donje strane
- prefabrikovani jedinstveni horizontalni sistem
sabirnica, Cu 30x10mm
- prefabrikovani spojni elementi sabirnica i ostali
sitan instalacioni materijal prefabrikovan za ovaj
tip ormana
Na vratima ormana postaviti komandno-signalne
elemente sa natpisnim pločicama.
4.1
4.1.1
4.1.2
Podrazvod se sastoji iz slededih polja :
Polje (+6NG1) sastavljeno od ormana širine
600mm u koji se ugrađuje slededa oprema :
Tropolna teretna sklopka rastavljač sa
osiguračima montirana u dovodu, 500V, 63A, sa
produženom ručicom montiranom na vratima
ormana, sa pomodnim kontaktom signalizacije
stanja, sl. tipu OS 63..., proizvod "ABB"
Topljivi umetak nožastog osigurača velike snage
prekidanja, veličine 000, tip gG, slededih
karakteristika :
Nazivni napon : 500V
Nazivna struja : 40A
Strana 365 od 438
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.1
0
Prekidna mod : 100kA
Četvoropolni zaštitni prekidač za zaštitu
odvodnika prenapona, 440V, 50Hz, nazivne struje
50A, prekidne modi 25kA, C krive okidanja
Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom,
3P+N, Up=1.2kV, In=20kA (talas 8/20), Imax=65kA
(talas 8/20), sa kontaktom za udaljenu
signalizaciju stanja i sa indikacijom dotrajalosti, za
sistem napajanja TT
Strujni merni transformator prenosnog odnosa
40/5A, 720V, cl. 1, 5VA
tip TI - Multi 9 "Merlin Gerin"
Multifunkcionalni univerzalni merni instrument,
mikroprocesorski, dimenzija 96x96mm, sa
displejom i funkcionalnom tastaturom, za
priključak na 5A i 3x400V, sa RS485 Profibus DP
komunikacionim modulom, za merenje:
- struja
- faznih i linijskih napona
- frekvencije
- cos fi
- aktivne, reaktivne i prividne snage
- aktivne i reaktivne energije
- sadržaja viših harmonika
tip DIRIS Ap, proizvod SOCOMEC
Tropolni automatski zaštitni prekidač, 440V, 50Hz,
prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni), nazivne struje: 4A,
"C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H "Merlin
Gerin"
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača (0.63-1)A,
podešena vrednost 1A, struje magnetnog okidača
14A.
Trofazno podnaponsko rele (300-430V) za
kontrolu napona, redosleda faza i asimetrje faza,
sa dva preklopna kontakta, sa podesivim
vremenom kašnjenja (0.1-10)s
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni), nazivne
struje: 10A, "B" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Strana 366 od 438
kom.
kom.
3
1
komp
l.
1
kom.
3
kom.
kom.
1
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
4.1.1
1
4.1.1
2
4.1.1
3
4.1.1
4
4.1.1
5
4.1.1
6
4.1.1
7
4.1.1
8
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),
dvopolna, nazivne struje In=25A, nazivne
diferencijalne struje ∆In=30mA, sl. tipu FI-25/2,
proizvod "Moeller"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250VDC,
prekidne modi 5kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC, tip C60H-DC "Schneider
Electric"
Tropolni transformatorsko-zaštitni prekidač 690V,
50Hz, 10kA...100kA, za zaštitu komandnog
transformatora, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača (1.6-2.5)A,
struje magnetnog okidača Id=50A, sl. tipu PKZM02.5-T, proizvod "Moeller"
Transformator 400/230V, 50Hz, nazivne snage
630VA, za formiranje komandnog napona
kom.
1
kom.
2
kom.
2
kom.
1
kom.
1
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60N
"Merlin Gerin"
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača Ith=(6-10)A,
struje magnetnog okidača Id=138A, sl. tipu GV2ME14, proizvod "Schneider Electric"
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača Ith=(2.5-4)A,
struje magnetnog okidača Id=51A, sl. tipu GV2ME08, proizvod "Schneider Electric"
kom.
3
kom.
2
kom.
2
Strana 367 od 438
4.1.1
9
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača Ith=(1-1.6)A,
struje magnetnog okidača Id=22.5A, sl. tipu GV2ME06, proizvod "Schneider Electric"
Tropolni motorni kontaktor 400 V, 50 Hz, 9 A
(AC3), sa kalemom za 230 V, 50 Hz, sa RC kolima,
sa četiri radna i jednim mirnim kontaktom, tip
LC1-D09..., Schneider Electric
Diferencijalno rele, napona napajanje 24V DC, sa
dva izlazna kontakta, podešavanje ∆I=(0,03 - 30)A,
vremensko zatezanje 0-10sec, za diferencijalnu
zaštitu motornog izvoda, sa ručnim resetovanjem,
za montažu na DIN šinu, sl. tipu Resys..., proizvod
"Socomec"
Obuhvatni transformator, za diferencijalno rele iz
prethodne pozicije, prečnika prema napojnom
kablu
Brojač časova rada, za 230V, 50Hz
kom.
10
kom.
11
kom.
11
kom.
11
kom.
11
Ampermetar sa skalom 0-10A, za direktan
priključak, 72×72mm sa bimetalnim mernim
elementom i skalom za pokazivanje maksimalnog
opteredenja, proizvođač Schrack ili sl.
kom.
1
Ampermetar sa skalom 0-5A, za direktan
priključak, 72×72mm sa bimetalnim mernim
elementom i skalom za pokazivanje maksimalnog
opteredenja, proizvođač Schrack ili sl.
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230V AC, komplet sa
podnožjem
kom.
10
kom.
15
4.1.2
7
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem
kom.
15
4.1.2
8
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A, 230V
50Hz, sa kalemom 24V DC, komplet sa podnožjem
kom.
10
4.1.2
0
4.1.2
1
4.1.2
2
4.1.2
3
4.1.2
4
4.1.2
5
4.1.2
6
Strana 368 od 438
4.1.2
9
Taster fi 22mm, kontakti 1NO, za montažu na
vrata ormana, sa natpisnom pločicom "test
signalizacije", crne boje, SCHNEIDER ELECTRIC
Tropoložajna izborna preklopka sa "0" položajem
(H-0-A), 10A, 415V, za izbor načina upravljanja, sa
kontaktnim blokom sa 2NO+2NC kontakta, za
ugradnju na vrata ormana
Dvostruki taster (Double Actuator), za 230VAC, sl.
tipu M22-DLL...., proizvod "Moeller" sa slededim
komponentama :
- gornji element sa natpisom START zelene boje
(1NO),
- donji element sa natpisom STOP crvene boje
(1NC),
- nosač natpisne pločice
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, zelene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
1
kom.
11
kom.
11
kom.
11
4.1.3
3
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, crvene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
11
4.1.3
4
Priključne stezaljke za direktan priključak okruglog
provodnika na sabirnički sistem odgovarajude
struje prema nominalnoj snazi izvoda, proizvođač
Woehner ili sl.
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, sa jednim
parom izlaznih kontakata 230V, 6A
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 60W
komp
l.
11
kom.
1
kom.
1
Mikroprekidač za vrata
kom.
1
Monofazna priključnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A i monofaznom utučnicom, za
montažu u orman
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
Ukupno Polje +6NG1 (Rad, materijal i transport)
kom.
1
kom.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
4.1.3
0
4.1.3
1
4.1.3
2
4.1.3
5
4.1.3
6
4.1.3
7
4.1.3
8
4.1.3
9
4.1.4
0
4.2
Polje (+6NG2) sastavljeno od ormana širine
600mm u koji se ugrađuje slededa oprema :
Strana 369 od 438
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),
četvoropolna, nazivne struje In=40A, nazivne
diferencijalne struje ∆In=500mA, sl. tipu FI40/4/05, proizvod "Moeller"
Četvoropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz,
nazivne struje 125A, prekidne modi 25kA,
Ics=75%Icu, fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N
"Merlin Gerin", sa okidačem tip C 32A
Dvopolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne
struje 125A, prekidne modi 25kA, Ics=75%Icu,
fiksne verzije, tip MULTI 9 NG125N "Merlin
Gerin", sa okidačem tip C 20A
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 4p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
greške :
td=(0, 60, 150)ms
VIGI zaštitni diferencijalni modul za prekidače
NG125N, slededih karakteristika :
- br. polova : 2p
- nazivna struja : In=63A
- podesiva vrednost diferencijalne struje : ∆I=(0.3;
0.5; 1; 3)A
- podesivo vreme kašnjenja okidanja pri struji
greške :
td=(0, 60, 150)ms
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača Ith=(1-1.6)A,
struje magnetnog okidača Id=22.5A, sl. tipu GV2ME06, proizvod "Schneider Electric"
Tropolni motorni kontaktor 400 V, 50 Hz, 9 A
(AC3), sa kalemom za 230 V, 50 Hz, sa RC kolima,
sa četiri radna i jednim mirnim kontaktom, tip
LC1-D09..., Schneider Electric
Dvopolna tropoložajna izborna preklopka, sa "0"
položajem (1-0-2), za izbor načina rada zatvarača
Ručno-Automatski, za ugradnju na vrata ormana,
12A, 230V, sl. tipu. K1B..., "Telemecanique",
SCHNEIDER ELECTRIC
Strana 370 od 438
kom.
1
kom.
1
kom.
2
kom.
1
kom.
2
kom.
12
kom.
22
kom.
11
4.2.9
Taster sa jednim mirnim i jednim radnim
kontaktom, fi22mm, za montažu na vrata ormana,
230V, 50Hz, sa natpisnom pločicom, crvene boje,
sl. tipu XB5 "Telemecanique", SCHNEIDER
ELECTRIC
Taster sa jednim mirnim i jednim radnim
kontaktom, fi 22mm, za montažu na vrata
ormana, 230V, 50Hz, sa natpisnom pločicom,
zelene boje, sl. tipu XB5 "Telemecanique",
SCHNEIDER ELECTRIC
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230V AC, komplet sa
podnožjem
kom.
11
kom.
22
kom.
66
4.2.1
2
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, zelene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
11
4.2.1
3
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, crvene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
22
4.2.1
4
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, žute boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
11
4.2.1
5
Priključne stezaljke za direktan priključak okruglog
provodnika na sabirnički sistem odgovarajude
struje prema nominalnoj snazi izvoda, proizvođač
Woehner ili sl.
Mikroprekidač za vrata
komp
l.
11
kom.
1
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A, i monofaznom utičnicom, za
montažu u orman
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
Ukupno Polje +6NG2 (Rad, materijal i transport)
kom.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
4.2.1
0
4.2.1
1
4.2.1
6
4.2.1
7
4.2.1
8
UKUPNO POZ. 4 : PODRAZVOD FLOKULATORA
=03+6NG
Strana 371 od 438
5
5.0
KABLOVSKA PRIKLJUČNA KUTIJA TALOŽNIKA ZA
MULJ
Isporuka, montaža i povezivanje metalne
kablovske priključne kutije (oznaka =09+KPK1) na
fasadi objekta Taložnika za mulj, sa sa tri postolja
NV osigurača naznačene struje 160A, komplet sa
topljivim umecima 40A (3 kom.).
KPK se koristi za uvođenje podzemnog napojnog
kabla tipa PP00 4x25mm2.
Kompletno ugrađena i povezana KPK.
komp
l.
1
komp
l.
1
kom.
1
UKUPNO POZ. 5 : KABLOVSKA PRIKLJUČNA
KUTIJA TALOŽNIKA ZA MULJ =09+KPK1
6
PODRAZVOD TALOŽNIKA ZA MULJ =09+7NG
6.0
Isporuka i montaža tipski testiranog 0,4kV
podrazvoda (=09+7NG), lociranog u objektu
Taložnika za mulj. Podrazvod je izrađen od dva
puta dekapiranog lima debljine 1,5mm i 2mm, sa
montažnom pločom debljine 3mm, ofarban po
želji Investitora, ekvivalentan tipuHIMEL, serije
OLN, proizvod ''SCHNEIDER ELECTRIC'', slededih
karakteristika:
- slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa prednje
strane
- sastavljen od jednog polja tipske izvedbe
- dimenzija podrazvoda 800x(2000+100)x500mm
(ŠxVxD)
- spoljni stepen zaštite IP54
- pristup opremi sa prednje strane
- uvod kablova sa donje strane
- prefabrikovani jedinstveni horizontalni sistem
sabirnica, Cu 30x5mm
- prefabrikovani spojni elementi i ostali sitan
instalacioni materijal prefabrikovan za ovaj tip
ormana
Na vratima ormana postaviti komandno-signalne
elemente sa natpisnim pločicama.
6.1
6.1.1
U podrazvod se ugrađuje slededa oprema :
Tropolni rastavljač (prekidač bez zaštite), oznaka
-QS0, 415V, 50Hz, nazivne struje 63A, sl.tipu
MULTI 9 NG125NA proizvod "Schneider Electric",
komplet sa četvoropolnim VIGI zaštitnim
diferencijalnim modulom ∆In=1A,sa produženom
zakretnom ručicom montiranom na vratima
ormana, sa pomodnim signlnim kontaktom
signalizacije stanja
Strana 372 od 438
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.1
0
6.1.1
1
Četvoropolni zaštitni prekidač za zaštitu
odvodnika prenapona, 440V, 50Hz, nazivne struje
20A, prekidne modi 25kA, C krive okidanja, tip
C60L "Schneider Electric"
Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom,
3P+N, Up=1.2kV, In=15kA (talas 8/20), Imax=40kA
(talas 8/20), sa kontaktom za udaljenu
signalizaciju stanja i sa indikacijom dotrajalosti, za
sistem napajanja TT, tip PRD40r proizvod
"Schneider Electric"
Voltmetarska preklopka, 10A, 500V,
sedmopolozajna, za ocitavanje faznih i
medjufaznih napona, proizvod "Schneider
Electric"
Voltmetar 0-500V, 72×72mm, proizvođač
"Schneider Electric" ili ekvivalentan.
Tropolni automatski zaštitni prekidač, 440V, 50Hz,
prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni), nazivne struje: 6A,
"C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H "Schneider
Electric"
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača (0.63-1)A,
podešena vrednost 1A, struje magnetnog okidača
14A.
Trofazno podnaponsko rele (300-430V) za
kontrolu napona, redosleda faza i asimetrje faza,
sa dva preklopna kontakta, sa podesivim
vremenom kašnjenja (0.1-10)s
Tropolni transformatorsko-zaštitni prekidač 690V,
50Hz, 10kA...100kA, za zaštitu komandnog
transformatora, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača Ir=(1-1.6)A,
struje magnetnog okidača Irm=32A, sl. tipu
PKZM0-1.6-T, proizvod "Moeller"
Transformator 400/230V, 50Hz, nazivne snage
400VA, za formiranje komandnog napona
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V,
50Hz, prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60N
"Merlin Gerin"
Strana 373 od 438
kom.
1
komp
l.
1
kom.
3
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
3
6.1.1
2
Tropolni motorno-zaštitni prekidač 690V, 50Hz,
10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu
od preopteredenja i magnetnim članom fiksne
struje isključenja pri kratkom spoju, sa 2 kom.
pomodnim kontaktom signalizacije stanja
1NO+1NC, opsega termičkog okidača Ith=(6-10)A,
struje magnetnog okidača Id=138A, sl. tipu GV2ME14, proizvod "Schneider Electric"
Tropolni motorni kontaktor 400 V, 50 Hz, 9 A
(AC3), sa kalemom za 230 V, 50 Hz, sa RC kolima,
sa četiri radna i jednim mirnim kontaktom, tip
LC1-D09..., Schneider Electric
Brojač časova rada, za 230V, 50Hz
kom.
5
kom.
4
kom.
4
Ampermetar sa skalom 0-10A, za direktan
priključak, 72×72mm sa bimetalnim mernim
elementom i skalom za pokazivanje maksimalnog
opteredenja, proizvođač Schrack ili sl.
kom.
4
6.1.1
6
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230V AC, komplet sa
podnožjem
kom.
5
6.1.1
7
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem
kom.
20
6.1.1
8
Pomodno rele za napon kalema 24V DC, komplet
sa postoljem, LED modulom za 24V DC i polugom
za izvlačenje, sa pomodnim kontaktima 2CO, za
montažu na šinu, sl. tipu LZX: RT4B4L24, proizvod
"SIEMENS”
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A, 230V
50Hz, sa kalemom 24V DC, komplet sa podnožjem
kom.
25
kom.
5
Dvopolna tropoložajna izborna preklopka, sa "0"
položajem (1-0-2), za izbor načina rada RučnoAutomatski, za ugradnju na vrata ormana, 12A,
230V, sl. tipu. K1B..., "Telemecanique",
SCHNEIDER ELECTRIC
kom.
4
6.1.1
3
6.1.1
4
6.1.1
5
6.1.1
9
6.1.2
0
Strana 374 od 438
6.1.2
1
Dvostruki taster (Double Actuator), za 230VAC, sl.
tipu M22-DLL...., proizvod "Moeller" sa slededim
komponentama :
- gornji element sa natpisom START zelene boje
(1NO),
- donji element sa natpisom STOP crvene boje
(1NC),
- nosač natpisne pločice
Taster fi 22mm, kontakti 1NO, za montažu na
vrata ormana, sa natpisnom pločicom "test
signalizacije", crne boje, SCHNEIDER ELECTRIC
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, zelene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
4
kom.
1
kom.
12
6.1.2
4
Signalna svetiljka fi 22mm, sa LED diodom, sa
predotpornikom i modulom za test signalizacije,
za priključak na 24VDC, crvene boje, sl. tipu M22LED, proizvod MOELLER
kom.
5
6.1.2
5
Priključne stezaljke za direktan priključak okruglog
provodnika na sabirnički sistem odgovarajude
struje prema nominalnoj snazi izvoda, proizvođač
Woehner ili sl.
Tropolni automatski zaštitni prekidač, 440V, 50Hz,
prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 16A,
"C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H "Merlin
Gerin"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 16A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni), nazivne
struje: 10A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 6A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 24V AC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"B" krive okidanja, tip MULTI 9-C60N "Merlin
Gerin"
komp
l.
19
kom.
1
kom.
1
kom.
3
kom.
2
kom.
1
6.1.2
2
6.1.2
3
6.1.2
6
6.1.2
7
6.1.2
8
6.1.2
9
6.1.3
0
Strana 375 od 438
6.1.3
1
kom.
2
kom.
1
kom.
1
6.1.3
4
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V,
50Hz, prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni) nazivne
struje: 4A, "C" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V,
50Hz, prekidne modi 15kA, sa prekostrujnim
okidačima (termički i elektromagnetni), nazivne
struje: 10A, "B" krive okidanja, tip MULTI 9-C60H
"Merlin Gerin"
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka),
dvopolna, nazivne struje In=25A, nazivne
diferencijalne struje ∆In=30mA, sl. tipu FI-25/2,
proizvod "Moeller"
Monofazni transformator, 230VAC/24VAC, 50Hz,
500V, za priključak utičnice za snižen napon
kom.
1
6.1.3
5
Trofazna, četvoropolna priključnica sa poklopcem,
IP65, 16A, 400V, za ugradnju na bok ormana
kom.
1
6.1.3
6
Monofazna priključnica sa poklopcem, IP65, 16A,
230V, 50Hz, za ugradnju na bok ormana
kom.
1
6.1.3
7
Monofazna priključnica sa snižen napon sa
poklopcem, 10A, 24V AC za ugradnju na bok
ormana, 2P
Stabilizovana napojna jedinica, ulazni napon
230V, 50Hz, izlazni napon 24VDC, 5A, sa zaštitom
od kratkog spoja, LED indikacija funkcije, sl. tipu
SITOP power, proizvod firme "SIEMENS"
Izvor besprekidnog napajanja UPS, sa punjačem
24V za bateriju, ulaz: 24V DC/6A, izlaz:
24VDC/(0...6)A, sl. tipu SITOP POWER DC UPS
MODULE 6A, proizvod firme "SIEMENS"
kom.
1
kom.
1
kom.
1
6.1.4
0
Baterija za UPS iz prethodne pozicije, sl. tipu
SITOP POWER 24V/15A/ 7Ah, bez održavanja,
SEALED LEAD ACID BATTERIES, proizvod firme
"SIEMENS", kat.br. 6EP1935-6ME21
kom.
1
6.1.4
1
Programabilni logički kontroler (PLC) , sličan tipu
SIMATIC S7-300, proizvodnje firme Siemens, koji
se sastoji od slededih modula :
procesorski modul CPU 314C-2DP, kompaktan
CPU sa
MPI-om, 24 digitalna ulaza/16 digitalna izlaza, 4
analogna ulaza, 2 analogna izlaza, 1 PT100 ulaz, 4
brza brojača (60kHz), integrisani DP interfejs,
integrisano 24V DC napajanje, 64kByte radne
memorije, 40-pinskim prednjim konektorom i
predviđenim mestom za smeštaj mikro
memorijske kartice
(kat. br. 6ES7314-6CF02-0AB0)
komp
l.
1
kom.
1
6.1.3
2
6.1.3
3
6.1.3
8
6.1.3
9
*
Strana 376 od 438
*
SIMATIC S7-300 mikro memorsijska kartica, 128
kByte
(kat.br. 6ES7953-8LG11-0AA0)
kom.
1
*
digitalni ulazni modul SM321, optički izolovan,
nivo signala 24VDC, 32 ulaza (32xDI), komplet sa
40-pinskim konektorom
(kat. br. 6ES7321-1BL00-0AA0 )
kom.
1
*
komunikacioni procesor CP 343-1 Lean, za vezu
SIMATIC S7-300 na Industrijski Ethernet 100Mbps,
sa 2 8-pinska
RJ-45 džeka
montažna šina za smeštaj modula, dužine
l=480mm
Operatorski dijalog terminal ("Touch" panel)
sličan tipu TP177B color, proizvodnje firme
Siemens (kat. br. 6AV6642-0BA01-1AX0), za
ugradnju na vrata ormana, slededih karakteristika
:
- Display : Color LCD STN displej (256 boja) sa
touch screen-om, aktivna površina
displeja :
115.18mm x 86.38 mm (5.7")
- Zadavanje komandi : preko Touch screen-a
kom.
1
kom.
1
- Zaštita od neovlašdenog rukovanja : da
kom.
1
Simatic NET, PROFIBUS Fast Connect standardni
BUS kabl sa konektorima na oba kraja, širmovan,
2-žični, posebno namenjen za industrijske
instalacije, za vezu Operatorskog dijalog terminala
(ODT) i PLC-a preko MPI-a, dužine 2 m
Optički media konverotor (neupravljiv) za
pretvaranje električnog u optički signal, sl. tipu
SIMATIC NET, SCALANCE X101-1, sa 1x
10/100MBit/s RJ45 portom, 1x 100MBit/s multimode BFOC konektor, sa LED dijagnostikom,
kontaktom za signalizaciju kvara i redundantnim
napajanjem 24VDC
kom.
1
kom.
1
*
6.1.4
2
- Memorija : 2 MB
- Napon napajanja : 24V DC
- Interfejs : MPI-/PROFIBUS DP, 1xRS232 i USB
- Opseg temperature : 0....+50oC
- Stepen mehaničke zaštite : IP 65 (prednja
strana)
- Ukupne dimenzije : 212x156mm (ŠxV)
6.1.4
3
6.1.4
4
Strana 377 od 438
6.1.4
5
6.1.4
6
6.1.4
7
6.1.4
8
6.1.4
9
6.1.5
0
6.1.5
1
6.1.5
2
6.1.5
3
6.1.5
4
SIMATIC NET, IE FC TP (Twisted Pair) standardni
kabl za povezivanje PLC-a na industrijski Ethernet,
GP 2x2, za univerzalnu upotrebu, 4-žilni,
širmovan, CAT 5, dužine 5m.
Pozicija obuhvata i isporuku i montažu 2 kom.
SIMATIC NET IE FC RJ45 konektore, u robusnom
metalnom kudištu, specijalno namenjeni za
Industrijski Ethernet (IE), proizvodnje firme
"Siemens".
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, sa jednim
parom izlaznih kontakata 230V, 6A, za
antikondenzacioni grejač
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 60W
komp
l.
1
kom.
1
kom.
1
Mikroprekidač za vrata
kom.
1
Servisna monofazna priključnica, 16A, 230V za
ugradnju na DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A i monofaznom utučnicom, za
montažu u orman
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, sa jednim
parom izlaznih kontakata 230V, 6A, za ventilator
Ventilatorska jedinica 100W, 230V, 50Hz
kom.
1
kom.
1
kom.
1
Rešetke za ventilaciju ormana, u gornjem i
donjem delu vrata, sa standardnim filterom,
dimenzija prema disipaciji ugrađene opreme
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
UKUPNO POZ. 6 : PODRAZVOD TALOŽNIKA ZA
MULJ =09+7NG
7
7.0
PODRAZVOD ZA NAPAJANJE FILTER PANELA
(=05+5NG)
Isporuka, transport i montaža podrazvoda 0.4kV
za napajanje filter panela (=05+5NG), lociranog u
pristupnoj galeriji Filtra, kota 977.55, izrađenog
od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm,
ofarbanog po želji Investitora. Orman se montira
na zid, sa vratima sa prednje strane, približnih
dimenzija 600x800x250mm (ŠxVxD), spoljnjeg
stepena zaštite IP54, sa bravom i ključem.
Osnovne električne karakteristike :
Un=400V, In=40A, Ik=10kA
U orman se ugrađuje slededa oprema :
Strana 378 od 438
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
Tropolni grebenasti prekidač, 40A, 400V, 50Hz, sa
dva položaja 0-1, montiran na vratima ormana
Dvopolni grebenasti prekidač, 32A, 24V DC, sa dva
položaja 0-1, montiran na vratima ormana
Dvopolni kombinovani zaštitini automatski
prekidač 25A sa ZUDS uređajem osetljivosti
300mA, sl. tipu LF-Fi C proizvod firme "Schrack"
kom.
1
kom.
1
kom.
5
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 16A,
"C" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 2A,
"B" krive okidanja
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 2A, 250V
DC
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 230V AC, sa natpisnom
pločicom, zelene boje
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 24V DC, sa natpisnom
pločicom, zelene boje
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
UKUPNO POZ. 7 : PODRAZVOD FILTER PANELA
=05+5NG
kom.
5
kom.
3
kom.
1
kom.
3
kom.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
kom.
1
kom.
1
8
RAZVOD JS NAPONA 24VDC (=06+1NQ)
8.0
Isporuka, transport i montaža ormana (=06+1NQ),
za razvod baterijskog jednosmernog napona
24VDC, lociranog u Mašinskoj sali pogonskog
objekta, izrađenog od dva puta dekapiranog lima
debljine 2mm, ofarbanog po želji Investitora.
Orman je slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa
prednje strane, približnih dimenzija
600x1200x600mm (ŠxVxD), spoljnjeg stepena
zaštite IP54, sa bravom i ključem. Orman je
opremljen vertikalnim nosedim šinama za
formiranje 19" rek sistema.
U orman se ugrađuje slededa oprema :
Glavna grebenasta sklopka, tropolna, 40A, 400V,
50Hz, sa dva položaja 0-1
19" šasija za smeštaj modularnog ispravljača,
visine 1U, sl. tipu ARS-2, proizvod Enatel, sa
mogudnošdu prihvatanja 2 ispravljačkih modula
8.1
8.2
Strana 379 od 438
snage,
8.3
Modularni ispravljački sistem koji se sastoji od 2
kom. ispravljačka modula sl. tipu ENATEL
RM3024, dobavljač Enel PS Beograd, sa
baterijama u vezi sa potrošačima. Ispravljač je
slededih karakteristika:
- izlazna snaga modula: 1,7 kW
- izlazna snaga ispravljača: 3,4 kW
- ulazni napon: 230 V±10%
- frekvencija: 45-65 Hz,
- izlazni napon: 24VDC, potpuno filtriran napon
na potrošačima. Izlazna karakteristika IUU za
punjenje i održavanje hermetizovanih baterija,
- izlazna struja: 2x60A(max)
- statička stabilnost izlaznog napona: 1%,
- zaštita od kratkog spoja: elektronska,
- limit struje baterije: elektronska,
- zaštite: RST kontrola, nizak ulazni napon, ispad
faze, asimetrija po amplitudi i fazi 20%, kontrola
osigurača, zaštita od obrnutog polariteta
priključenja baterija,
- LED indikacija: uključeno, normalan rad,
previsok i prenizak izlazni i ulazni napon,
- Relejni izlazi: normalan rad ispravljača, greška
ispravljača, ispad mreže-rad na bateriji, baterija
blizu kraja kapaciteta, ...
- opseg temperature: -10 oC ... 70oC
- Hlađenje: forsirano
- Klasa izolacije: F po DIN 40040,
- Nivo buke: < 50 dBA
8.4
Supervizorski merni modul, sl. tipu SM22-24,
proizvod ENATEL, koji vrši nadzor, kontrolu i
merenje svih relevantnih parametara sistema.
Strana 380 od 438
komp
l.
1
Jedinica za nadzor i merenje, visine 1U, je
predviđena za montažu u 19'' rek. Mogudnost
kontrole i nadzora do 64 modula, ograničenje
struje baterije, dual LVD kontrola, LCD displej,
SNMP protokol za daljinsku komunikaciju i
upravljanje, USB priključak za lokalnu konekciju,
RS232, RJ45 konektori za priključak.
kom.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
kom.
3
kom.
3
kom.
1
LCD displej: prikaz izlaznog napona, izlazne struje,
i svih ostalih relevantnih parametara sistema.
LED signalizacija:
Zelena LED: sistem pod naponom/normalan režim
rada
Žuta LED: laki alarm
Crvena LED: teški alarm
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
Audio signalizacija: zvuk jačine 90 dB sa
mogudnošdu podešavanja.
Hermetičke akumulatorske (V.R.L.A.) baterije
24VDC, kapaciteta 105Ah, sa terminalima za
prednju konekciju, životnog veka 12+ godina
(Long Life) za paralelni rad sa modularnim
ispravljačem. Baterije su opremljene sa
temperaturnim sondama za kontrolu
temperature.
Nosač cilindričnih osigurača, 3P+N, 14x51mm, sl.
tipu SBI - Multi 9 "Schneider Electric", komplet sa
sa 3 kom. cilindričnim rastalnim uloškom 25A, tip
gG
Odvodnik prenapona, sa izmenljivim uloškom,
3P+N, Up=1.2kV, In=5kA (talas 8/20), Imax=15kA
(talas 8/20), sa kontaktom za udaljenu
signalizaciju stanja i sa indikacijom dotrajalosti, sl.
tipu PRD15, proizvod "Schneider Electric"
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 16A,
"C" krive okidanja
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCCB), tipa B
(za zaštitu ispravljača/baterijskih punjača),
dvopolni, nazivne struje In=25A, nazivne
diferencijalne struje ∆In=30mA, sa trenutnim
okidanjem
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja
Strana 381 od 438
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
Dvopolni automatski zaštitni prekidač (battery
breaker), 250V DC, prekidne modi 10kA, sa
prekostrujnim okidačima (termički i
elektromagnetni) nazivne struje: 100A, "C" krive
okidanja, sa blokom pomodnih kontakata
1NO+1NC
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 25A,
"C" krive okidanja, širine 18mm, sa blokom
pomodnih kontakata 1NO+1NC
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 20A,
"C" krive okidanja, širine 18mm, sa blokom
pomodnih kontakata 1NO+1NC
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 16A,
"C" krive okidanja, širine 18mm, sa blokom
pomodnih kontakata 1NO+1NC
Odgovarajude Cu sabirnice za razvod
jednosmernog napajanja. Sabirnice se montiraju
na izolatorima
Mikroprekidač za vrata
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A, i monofaznom utičnicom, za
montažu u orman
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kleme, kablovske uvodnice, provodnici za
ožičenje, natpisne pločice, kablovske oznake,
oznake uređaja i ormana i dr.)
UKUPNO POZ. 8 : RAZVOD JS NAPONA 24VDC
=06+1NQ
9
MONTAŽA RAZVODNIH ORMANA PROCESNOG
DELA
9.1
Montiranje razvodnih ormana procesnog dela, sa
polaganjem i povezivanjem kablova na oba kraja,
u svemu prema listi kablova koju dostavlja
isporučioc opreme.
Razvodni ormani procesnog dela se isporučuju uz
tehnološku opremu, i njihova cena je obuhvadena
tehnološkim delom i mašinskim delom Glavnog
projekta. Ovde su dati samo radovi na njihovoj
montaži i povezivanju.
- razvodni orman za pripremu i doziranje H2SO4
(=06+S1T).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
9.1.1
Strana 382 od 438
kom.
1
kom.
1
kom.
2
kom.
7
komp
l.
1
kom.
kom.
1
1
komp
l.
1
komp
l.
1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.1
0
- razvodni orman za pripremu Al2SO4
(=06+S2T).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
- razvodni orman jedinice za pripremu rastvora
polielektrolita - Polydos 412 (=06+S3A).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
- razvodni orman jedinice 1 za naknadno
razblaživanje
rastvora PE (=06+S3B).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
- razvodni orman jedinice 2 za naknadno
razblaživanje
rastvora PE (=06+S3C).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
- razvodni orman za pripremu Krečnog mleka
(=06+S4T).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
- razvodni orman za pripremu i doziranje Hlora
(=06+S5M).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
- razvodni orman Pumpi sanitarne vode
(Hidropres)
(=06+4NG).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
- razvodno-komandni orman Električnog kotla
(=06+1NX).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
- razvodno-komandni orman Postrojenja
za prečišdavanje otpadne vode PPOV (Biorot)
(=13+8NG).
Napon napajanja 400V, 50 Hz
UKUPNO POZ. 9 : MONTAŽA RAZVODNIH
ORMANA PROCESNOG DELA
UKUPNO POZICIJA A. RAZVODNI ORMANI
(PODRAZVODI 0.4kV) :
B.
ORMANI UPRAVLJANJA
1
ORMAN UPRAVLJANJA =06+1NW
Strana 383 od 438
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
1.0
1.1
1.2
Isporuka, transport i montaža Ormana upravljanja
(=06+1NW), lociranog u Masinskoj sali Pogonske
zgrade, izrađenog od dva puta dekapiranog lima
debljine 2mm, ofarbanog po želji Investitora,
ekvivalentnog tipuHIMEL, serije OLN, proizvod
''SCHNEIDER ELECTRIC''. Orman je
slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa prednje
strane, dimenzija 800x(2000+100)x600mm
(ŠxVxD), spoljnjeg stepena zaštite IP54, sa
otvorima za ventilaciju (sa filterima) na donjem i
gornjem delu vrata, sa bravom i ključem. Orman
se isporučuje kompletno završen, ispitan i
spreman za priključak kablova.
Orman se postavlja odmah uz podrazvod 0.4kV
=06+2NG.
U orman i na vrata ormana se ugrađuje slededa
oprema :
Odvodnk prenapona za zaštitu elektronske
opreme, jednopolni, klase D za impulsni podnosivi
napon kategorije II, u skladu sa DIN VDE 010-1
standardom, sličan tipu
Wietap R 230 FM, proizvod firme Wieland
Glavni prekidač, sa dva položaja 0-1, tropolni,
25A, 400VAC, montiran na vrata ormana
komp
l.
1
kom.
1
kom.
1
1.3
Sigurnosno sve stop rele, 24VDC, za isključenje
napajanja u slučaju nužde, kontakti 3NO+1NC, za
ugradnju na DIN šinu, sl. tipu PNOZ X2.8P, PILZ
kom.
1
1.4
Pečurkasti E-STOP taster, sa 2NC kontaktima, sa
zabravljivanjem položaja, crvene boje, za ugradnju
na vrata ormana
Dvopolna tropoložajna izborna preklopka, sa "0"
položajem (1-0-2) za izbor izvora napajanja UPS-0MREŽA, za 230V, 50Hz, 20A, za ugradnju u orman,
sl. tipu M10H SMAU2, proizvod SCHRACK
Dvopolna dvopoložajna izborna preklopka (L-R),
za izbor režima rada Pumpne stanice za pranje
filtera, za ugradnju na vrata ormana, za 24VDC, sl.
Tipu K1B..., SCHNEIDER ELECTRIC
Tropoložajna izborna preklopka sa "0" položajem
(1-0-2), za 24VDC, za resetovanje kvara, sa
kontaktnim blokom sa 2NO+1NC kontakta, za
ugradnju na vrata ormana, sl. tipu Titan M22WRK3, proizvod MOELLER
Izvor besprekidnog napajanja UPS, 230/230V AC,
1000VA, autonomija 30 min., sl. tipu SUA 1000
XLI, proizvod APC
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
1.5
1.6
1.7
1.8
Strana 384 od 438
1.9
Stabilizovana napojna jedinica, ulazni napon
120/230V, 50Hz, izlazni napon 24VDC, 10A, sa
zaštitom od kratkog spoja, LED indikacija funkcije,
sl. tipu SITOP power 10A, proizvod SIEMENS
kom.
1
1.10
Programabilni logički kontroler (PLC) , za
automatsko vođenje procesa u pumpnoj stanici za
pranje filtera, sličan tipu SIMATIC S7-300,
proizvodnje firme Siemens, koji se sastoji od
slededih modula :
komp
l.
1
*
procesorski modul CPU 315-2 DP, opremljen
jednim MPI interfejsom i jednim PROFIBUS DP
interfejsom, napajanje 24 VDC, 48KByte radne
memorije
kom.
1
*
SIMATIC S7-300 mikro memorsijska kartica za
procesor CPU 315-2 DP
kom.
1
*
komunikacioni procesor CP 343-1, za vezu
SIMATIC S7-300 na Industrijski Ethernet
100Mbps/PROFINET, sa 8-pinskim
RJ-45 portom
kom.
1
*
digitalni ulazni modul SM321, optički izolovan,
nivo signala 24VDC, 32 ulaza, komplet sa 40pinskim konektorom
kom.
4
*
digitalni izlazni modul SM322, tranzistorski izlazi
PNP, nivo signala 24VDC, 0.5A po izlazu, 32 izlaza
(32xDO), komplet sa 40-pinskim konektorom
kom.
1
*
modul analognih ulaza SM331, optički izolovan,
tip ulaza U/I/otpornost/Pt100, dijagnostika kvara i
prekida veze, rezolucija 13 bita, 8 ulaza, komplet
sa 40-pinskim konektorom
kom.
2
*
modul analognih izlaza SM332, optički izolovan,
tip ulaza U/I, dijagnostika kvara i prekida veze,
rezolucija 9/12/14 bita, 4 izlaza (4xAO), komplet
sa 20-pinskim konektorom
kom.
1
*
interfejs modul IM360, za proširenje konfiguracije
PLC-a u više rekova, ugradnja u rek 0
kom.
1
*
interfejs modul IM361, za proširenje konfiguracije
PLC-a u više rekova, ugradnja u rek 1, napon
napajanja 24VDC
kom.
1
Strana 385 od 438
*
komunikacioni kabl za međusobno povezivanje
interfejs modula, 1m
kom.
1
*
montažna šina za smeštaj modula, dužine
l=530mm
Operatorski dijalog terminal (ODT) u boji, sličan
tipu SIMATIC MP 277 10" Touch, proizvodnje
firme Siemens, za ugradnju na vrata ormana,
slededih karakteristika :
- Display : Color LCD TFT displej sa touch screenom,
rezolucije 640 x 480 pixels, sa 64k boja,
aktivna površina displeja :
211.2mm x 158.4mm (10.4")
- Zadavanje komandi : preko Touch screen-a
kom.
2
kom.
1
kom.
1
1.11
- Memorija : 6 MB
- Napon napajanja : 24V DC
- Interfejs : 1 x RS 422/RS 485 (max. 12 Mbps),
2 x USB porta,
1 x Ethernet (RJ45 10/100 Mbps)
- Slot za SD/MultiMedia karticu, komplet sa
karticom
- Opseg radne temperature : 0....+50oC
- Stepen mehaničke zaštite : IP 65 (prednja
strana)
- Ukupne dimenzije : 325x263mm (ŠxV)
- Zaštita od neovlašdenog rukovanja : da
1.12
Upravljivi Industrijski Ethernet SWITCH, sl. tipu
SCALANCE X208, proizvodnje firme "Siemens"
slededih karakteristika :
- broj električnih portova : 8 x 10/100Mbit/s RJ-45
porta
- napajanje : redundantno 2x24VDC
- način motaže : na standardnu DIN šinu ili na S7300 šinu
- slot za C-PLUG
- dijagnostika pomocu LED dioda
- mogudnost povezivanja u redundantni prsten
- dimenzije (ŠxVxD) : 60x125x124 mm
- stepen zaštite : IP 30
- opseg radne temperature : -20...+70oC
Strana 386 od 438
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
Optički media konverotor (neupravljiv) za
pretvaranje električnog u optički signal, sl. tipu
SIMATIC NET, SCALANCE X101-1, sa 1x
10/100MBit/s RJ45 portom, 1x 100MBit/s multimode BFOC konektor, sa LED dijagnostikom,
kontaktom za signalizaciju kvara i redundantnim
napajanjem 24VDC
Prespojni kabl za industrijski Ethernet, IE TP Cord
2x2, dužine l=1m, sa namontiranim konektorima
na oba kraja, proizvodnje SIEMENS, ili sl.
kom.
1
kom.
6
IE FC RJ-45 priključnica, za industrijski Ethernet u
robusnom metalnom kudištu, Cat. 5e, za
povezivanje IE FC kablova i TP cord-ova, proizvod
SIEMENS ili sl.
Izolator strujnih petlji, sličan tipu MINI MCR-SL I-I,
proizvod "Phoenix Contact", za povezivanje
analognih signala na PLC, slededih karakteristika :
kom.
3
kom.
kom.
20
1
kom.
4
kom.
1
kom.
1
kom.
7
- struja ulaza : (0) 4-20 mA (prema šemama
delovanja)
- struja izlaza : 4-20 mA
- napona napajanja : 24V DC
- dimenzija (ŠxVxD) : 6.2x93.1x102.5 mm
- montaža : DIN šina 35mm
- stepen zaštite : IP 20
- radna temperatura : -20...65oC
Redna stezaljka, jednospratna, sa nosačem
osigurača 5x20mm, sa priključcima do 4mm2,
proizvod "Phoenix Contact", stakleni osigurač,
250mA
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"C" krive okidanja
Strana 387 od 438
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 2A,
"C" krive okidanja
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"B" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"B" krive okidanja
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 24VDC, sa natpisnom
pločicom, crvene boje
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 24VDC, sa natpisnom
pločicom, bele boje
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 230V, 50Hz, sa
natpisnom pločicom "Prisutan napon 230VAC",
zelene boje
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230VAC, komplet sa
podnožjem, za indikaciju prisustva napona
230VAC
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
2
kom.
1
kom.
1
kom.
1
Interfejs rele, sa 2 preklopna kontakta 6A, 24VDC,
sa kalemom 24V DC, komplet sa podnožjem,
proizvod Phoenix ili sl.
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem, proizvod Phoenix ili sl.
kom.
19
kom.
3
Pomodno rele, sa 3 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem, proizvod Phoenix ili sl.
kom.
2
Strana 388 od 438
1.32
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 2CO,
24VDC, sa kalemom 24V DC, sa zaštitnom
diodom, komplet sa podnožjem, proizvod Phoenix
ili sl.
kom.
12
1.33
Elektronsko rele bez pokretnih delova (Solid-State
Relay), ulazni modul, za 24VDC, visoka brzina
odziva (1kHz), komplet sa postoljem, sl. tipu
G3R…., "Omron"
Elektronski deo detektora nivoa, za zaštitu od
rada na suvo Pumpi 1 i 2, napona napajanja 230V
AC, sa jednim preklopnim izlaznim kontaktom za
24V DC
Mikroprekidač za vrata 6A, 230VAC
Monofazna utičnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A, i monofaznom utičnicom, za
montažu u orman
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, za
antikondenzacioni grejač, sa jednim parom
izlaznih kontakata 230V, 6A
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, za
ventilator ormana, sa jednim parom izlaznih
kontakata 230V, 6A
Ventilatorska jedinica 230V, 50Hz, 50W
kom.
3
kom.
1
kom.
kom.
1
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
komp
l.
komp
l.
kom.
pauša
l.
1
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
Odsisne rešetke za prinudnu ventilaciju ormana,
sa standardnim filterom
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 20W
Redne stezaljke, sa priključcima 6 mm2, sa
pričvršdenjem provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim
pregradama između polova i sa kraja, za montažu
na DIN 32 šinu
Redne stezaljke, sa priključcima do 4 mm2, sa
pričvršdenjem provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim
pregradama između polova i sa kraja, za montažu
na DIN 32 šinu
Osiguračke redne stezaljke, jednospratne, sa
nosačem osigurača 5x20mm, sa LED
signalizacijom stanja, sa priključcima do 4mm2,
komplet sa staklenim osiguračem nazivne struje
prema crtežima (šemama delovanja)
Strana 389 od 438
pauša
l.
pauša
l.
1
1
1.46
1.47
1.48
Osiguračke redne stezaljke, dvospratne, za
analogne ulaze/izlaze, sa nosačem osigurača
5x20mm, sa LED signalizacijom stanja, sa
priključcima do 4mm2, komplet sa staklenim
osiguračem nazivne struje 32mA, sl. tipu UKK 5HESI, proizvod "Phoenix Contact"
Rastavne stezaljke (disconnect terminal),
dvospratne, za analogne ulaze/izlaze iz PLC-a, sa
priključcima do 4 mm2, sa pričvršdenjem
provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim pregradama
između polova i sa kraja, za montažu na DIN 32
šinu, prema šemama delovanja
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kablovske uvodnice, provodnici za ožičenje,
natpisne pločice, kablovske oznake, oznake
uređaja i ormana i dr.)
UKUPNO POZ. 1 : ORMAN UPRAVLJANJA
=06+1NW
2
ORMAN UPRAVLJANJA =06+2NW
2.0
Isporuka, transport i montaža Ormana upravljanja
(=06+2NW), lociranog u Pogonskoj zgradi u
odeljenju za doziranje, izrađenog od dva puta
dekapiranog lima debljine 2mm, ofarbanog po
želji Investitora, ekvivalentnog tipuHIMEL, serije
OLN, proizvod ''SCHNEIDER ELECTRIC''. Orman je
slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa prednje
strane, dimenzija 800x(2000+100)x600mm
(ŠxVxD), spoljnjeg stepena zaštite IP54, sa
otvorima za ventilaciju (sa filterima) na donjem i
gornjem delu vrata, sa bravom i ključem. Orman
se isporučuje kompletno završen, ispitan i
spreman za priključak kablova.
Orman se postavlja odmah uz podrazvod 0.4kV
=06+3NG.
U orman i na vrata ormana se ugrađuje slededa
oprema :
Odvodnk prenapona za zaštitu elektronske
opreme, jednopolni, klase D za impulsni podnosivi
napon kategorije II, u skladu sa DIN VDE 010-1
standardom, sličan tipu
Wietap R 230 FM, proizvod firme Wieland
Glavni prekidač, sa dva položaja 0-1, tropolni,
25A, 400VAC, montiran na vrata ormana
2.1
2.2
2.3
Dvopolna tropoložajna izborna preklopka, sa "0"
položajem (1-0-2) za izbor izvora napajanja UPS-0MREŽA, za 230V, 50Hz, 20A, za ugradnju u orman,
sl. tipu M10H SMAU2, proizvod SCHRACK
Strana 390 od 438
pauša
l.
pauša
l.
komp
l.
1
komp
l.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
2.4
Izvor besprekidnog napajanja UPS, 230/230V AC,
1000VA, autonomija 30 min., sl. tipu SUA 1000
XLI, proizvod APC
Stabilizovana napojna jedinica, ulazni napon
120/230V, 50Hz, izlazni napon 24VDC, 5A, sa
zaštitom od kratkog spoja, LED indikacija funkcije,
sl. tipu SITOP power 5A, proizvod SIEMENS
kom.
1
kom.
1
2.6
Programabilni logički kontroler (PLC) , za akviziciju
podataka i automatsko vođenje procesa u
doziranja, sličan tipu SIMATIC S7-300, proizvodnje
firme Siemens, koji se sastoji od slededih modula :
komp
l.
1
*
procesorski modul CPU 315-2 DP, opremljen
jednim MPI interfejsom i jednim PROFIBUS DP
interfejsom, napajanje 24 VDC, 48KByte radne
memorije
kom.
1
*
SIMATIC S7-300 mikro memorsijska kartica za
procesor CPU 315-2 DP
kom.
1
*
komunikacioni procesor CP 343-1, za vezu
SIMATIC S7-300 na Industrijski Ethernet 100Mbps,
sa 2 8-pinska
RJ-45 porta
kom.
1
*
digitalni ulazni modul SM321, optički izolovan,
nivo signala 24VDC, 32 ulaza, komplet sa 40pinskim konektorom
kom.
2
*
digitalni izlazni modul SM322, tranzistorski izlazi
PNP, nivo signala 24VDC, 0.5A po izlazu, 16 izlaza
(16xDO), komplet sa 20-pinskim konektorom
kom.
2
*
modul analognih ulaza SM331, optički izolovan,
tip ulaza U/I/otpornost/Pt100, dijagnostika kvara i
prekida veze, rezolucija 13 bita, 8 ulaza, komplet
sa 40-pinskim konektorom
kom.
2
*
modul analognih izlaza SM332, optički izolovan,
tip ulaza U/I, dijagnostika kvara i prekida veze,
rezolucija 9/12/14 bita, 4 izlaza (4xAO), komplet
sa 20-pinskim konektorom
kom.
2
*
montažna šina za smeštaj modula, dužine
l=530mm
kom.
1
2.5
Strana 391 od 438
2.7
Operatorski dijalog terminal ("Touch" panel)
sličan tipu TP177B color, proizvodnje firme
Siemens (kat. br. 6AV6642-0BA01-1AX0), za
ugradnju na vrata ormana, slededih karakteristika
:
- Display : Color LCD STN displej (256 boja) sa
touch screen-om, aktivna površina
displeja :
115.18mm x 86.38 mm (5.7")
- Zadavanje komandi : preko Touch screen-a
- Memorija : 2 MB
- Napon napajanja : 24V DC
- Interfejs : MPI-/PROFIBUS DP, 1xRS232 i USB
- Opseg temperature : 0....+50oC
- Stepen mehaničke zaštite : IP 65 (prednja
strana)
- Ukupne dimenzije : 212x156mm (ŠxV)
- Zaštita od neovlašdenog rukovanja : da
kom.
1
2.8
Prespojni kabl za industrijski Ethernet, IE TP Cord
2x2, dužine l=1m, sa namontiranim konektorima
na oba kraja, proizvodnje SIEMENS, ili sl.
kom.
1
2.9
IE FC RJ-45 Plug-in konektor (izlaz kabla pod 180o)
za industrijski Ethernet u robusnom metalnom
kudištu, sa integrisanim priključnim krajem za
blankiranje izolacije IE FC instalacionog kabla, za
povezivanje mrežnih komponenti i CP/CPU-ova sa
Industrial Ethernet interfejsom, proizvod SIEMENS
ili sl.
Izolator strujnih petlji, sličan tipu MINI MCR-SL I-I,
proizvod "Phoenix Contact", za povezivanje
analognih signala na PLC, slededih karakteristika :
kom.
1
kom.
kom.
8
4
kom.
1
2.10
2.11
2.12
- struja ulaza : (0) 4-20 mA (prema šemama
delovanja)
- struja izlaza : 4-20 mA
- napona napajanja : 24V DC
- dimenzija (ŠxVxD) : 6.2x93.1x102.5 mm
- montaža : DIN šina 35mm
- stepen zaštite : IP 20
- radna temperatura : -20...65oC
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
Strana 392 od 438
kontakata 1NO+1NC
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"C" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"B" krive okidanja
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"B" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"B" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 24VDC, sa natpisnom
pločicom, zelene boje
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 24VDC, sa natpisnom
pločicom, crvene boje
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 230V, 50Hz, sa
natpisnom pločicom "Prisutan napon 230VAC",
zelene boje
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230VAC, komplet sa
podnožjem, za indikaciju prisustva napona
230VAC
Strana 393 od 438
kom.
1
kom.
2
kom.
3
kom.
3
kom.
2
kom.
2
kom.
5
kom.
1
kom.
2
kom.
1
kom.
1
2.24
Interfejs rele, sa 2 preklopna kontakta 6A, 24VDC,
sa kalemom 24V DC, komplet sa podnožjem,
proizvod Phoenix ili sl.
kom.
20
2.25
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem, proizvod Phoenix ili sl.
kom.
3
2.26
Pomodno rele, sa 3 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem, proizvod Phoenix ili sl.
kom.
4
2.27
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 2CO,
24VDC, sa kalemom 24V DC, sa zaštitnom
diodom, komplet sa podnožjem, proizvod Phoenix
ili sl.
kom.
15
2.28
2.29
Mikroprekidač za vrata 6A, 230VAC
Monofazna utičnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A, i monofaznom utičnicom, za
montažu u orman
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, za
antikondenzacioni grejač, sa jednim parom
izlaznih kontakata 230V, 6A
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, za
ventilator ormana, sa jednim parom izlaznih
kontakata 230V, 6A
Ventilatorska jedinica 230V, 50Hz, 50W
kom.
kom.
1
2
kom.
1
kom.
1
kom.
1
komp
l.
komp
l.
kom.
1
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
Odsisne rešetke za prinudnu ventilaciju ormana,
sa standardnim filterom
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 20W
Strana 394 od 438
1
1
Redne stezaljke, sa priključcima 6 mm2, sa
pričvršdenjem provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim
pregradama između polova i sa kraja, za montažu
na DIN 32 šinu
Redne stezaljke, dvospratne i jednospratne, sa
priključcima do 4 mm2, sa pričvršdenjem
provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim pregradama
između polova i sa kraja, za montažu na DIN 32
šinu
Osiguračke redne stezaljke, sa nosačem osigurača
5x20mm, sa LED signalizacijom stanja, sa
priključcima do 4mm2, komplet sa staklenim
osiguračem nazivne struje prema crtežime
pauša
l.
pauša
l.
2.40
Rastavne stezaljke (disconnect terminal), sa
priključcima do 4 mm2, sa pričvršdenjem
provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim pregradama
između polova i sa kraja, za montažu na DIN 32
šinu
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kablovske uvodnice, provodnici za ožičenje,
natpisne pločice, kablovske oznake, oznake
uređaja i ormana i dr.)
UKUPNO POZ. 2 : ORMAN UPRAVLJANJA
=06+2NW
3
ORMAN UPRAVLJANJA =03+3NW
3.0
Isporuka, transport i montaža Ormana upravljanja
(=03+3NW), lociranog u objketu flokulatora, na
osnovi D-D, izrađenog od dva puta dekapiranog
lima debljine 2mm, ofarbanog po želji Investitora,
ekvivalentnog tipuHIMEL, serije OLN, proizvod
''SCHNEIDER ELECTRIC''. Orman je
slobodnostojedi, dozidni, sa vratima sa prednje
strane, dimenzija 800x(2000+100)x600mm
(ŠxVxD), spoljnjeg stepena zaštite IP54, sa
otvorima za ventilaciju (sa filterima) na donjem i
gornjem delu vrata, sa bravom i ključem. Orman
se isporučuje kompletno završen, ispitan i
spreman za priključak kablova.
Orman se postavlja odmah uz Podrazvod
flokulatora =03+6NG.
U orman i na vrata ormana se ugrađuje slededa
oprema :
Odvodnk prenapona za zaštitu elektronske
opreme, jednopolni, klase D za impulsni podnosivi
napon kategorije II, u skladu sa DIN VDE 010-1
standardom, sličan tipu
Wietap R 230 FM, proizvod firme Wieland
2.36
2.37
2.38
2.39
3.1
Strana 395 od 438
pauša
l.
pauša
l.
komp
l.
1
komp
l.
1
kom.
1
3.2
Glavni prekidač, sa dva položaja 0-1, tropolni,
25A, 400VAC, montiran na vrata ormana
kom.
1
3.3
Dvopolna tropoložajna izborna preklopka, sa "0"
položajem (1-0-2) za izbor izvora napajanja UPS-0MREŽA, za 230V, 50Hz, 20A, za ugradnju u orman,
sl. tipu M10H SMAU2, proizvod SCHRACK
Izvor besprekidnog napajanja UPS, 230/230V AC,
1000VA, autonomija 30 min., sl. tipu SUA 1000
XLI, proizvod APC
Stabilizovana napojna jedinica, ulazni napon
120/230V, 50Hz, izlazni napon 24VDC, 5A, sa
zaštitom od kratkog spoja, LED indikacija funkcije,
sl. tipu SITOP power 5A, proizvod SIEMENS
kom.
1
kom.
1
kom.
1
3.6
Programabilni logički kontroler (PLC) , za akviziciju
podataka i automatsko vođenje procesa u
flokulacije, sličan tipu SIMATIC S7-300,
proizvodnje firme Siemens, koji se sastoji od
slededih modula :
komp
l.
1
*
procesorski modul CPU 315-2 DP, opremljen
jednim MPI interfejsom i jednim PROFIBUS DP
interfejsom, napajanje 24 VDC, 48KByte radne
memorije
kom.
1
*
SIMATIC S7-300 mikro memorsijska kartica za
procesor CPU 315-2 DP
kom.
1
*
komunikacioni procesor CP 343-1, za vezu
SIMATIC S7-300 na Industrijski Ethernet 100Mbps,
sa 2 8-pinska
RJ-45 porta
kom.
1
*
digitalni ulazni modul SM321, optički izolovan,
nivo signala 24VDC, 32 ulaza, komplet sa 40pinskim konektorom
kom.
3
*
digitalni izlazni modul SM322, tranzistorski izlazi
PNP, nivo signala 24VDC, 0.5A po izlazu, 32 izlaza
(32xDO), komplet sa 40-pinskim konektorom
kom.
2
*
modul analognih ulaza SM331, optički izolovan,
tip ulaza U/I/otpornost/Pt100, dijagnostika kvara i
prekida veze, rezolucija 13 bita, 8 ulaza, komplet
sa 40-pinskim konektorom
kom.
1
*
montažna šina za smeštaj modula, dužine
l=530mm
kom.
1
3.4
3.5
Strana 396 od 438
3.7
Operatorski dijalog terminal ("Touch" panel)
sličan tipu TP177B color, proizvodnje firme
Siemens (kat. br. 6AV6642-0BA01-1AX0), za
ugradnju na vrata ormana, slededih karakteristika
:
- Display : Color LCD STN displej (256 boja) sa
touch screen-om, aktivna površina
displeja :
115.18mm x 86.38 mm (5.7")
- Zadavanje komandi : preko Touch screen-a
- Memorija : 2 MB
- Napon napajanja : 24V DC
- Interfejs : MPI-/PROFIBUS DP, 1xRS232 i USB
- Opseg temperature : 0....+50oC
- Stepen mehaničke zaštite : IP 65 (prednja
strana)
- Ukupne dimenzije : 212x156mm (ŠxV)
- Zaštita od neovlašdenog rukovanja : da
kom.
1
3.8
Prespojni kabl za industrijski Ethernet, IE TP Cord
2x2, dužine l=1m, sa namontiranim konektorima
na oba kraja, proizvodnje SIEMENS, ili sl.
kom.
1
3.9
IE FC RJ-45 Plug-in konektor (izlaz kabla pod 180o)
za industrijski Ethernet u robusnom metalnom
kudištu, sa integrisanim priključnim krajem za
blankiranje izolacije IE FC instalacionog kabla, za
povezivanje mrežnih komponenti i CP/CPU-ova sa
Industrial Ethernet interfejsom, proizvod SIEMENS
ili sl.
Izolator strujnih petlji, sličan tipu MINI MCR-SL I-I,
proizvod "Phoenix Contact", za povezivanje
analognih signala na PLC, slededih karakteristika :
kom.
1
kom.
kom.
2
4
kom.
1
3.10
3.11
3.12
- struja ulaza : (0) 4-20 mA (prema šemama
delovanja)
- struja izlaza : 4-20 mA
- napona napajanja : 24V DC
- dimenzija (ŠxVxD) : 6.2x93.1x102.5 mm
- montaža : DIN šina 35mm
- stepen zaštite : IP 20
- radna temperatura : -20...65oC
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
Strana 397 od 438
kontakata 1NO+1NC
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"C" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"B" krive okidanja
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"B" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 6kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"B" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 24VDC, sa natpisnom
pločicom, zelene boje
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 24VDC, sa natpisnom
pločicom, crvene boje
Signalna sijalica fi 22mm, sa LED diodom, za
montažu na vrata ormana, 230V, 50Hz, sa
natpisnom pločicom "Prisutan napon 230VAC",
zelene boje
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230VAC, komplet sa
podnožjem, za indikaciju prisustva napona
230VAC
Strana 398 od 438
kom.
1
kom.
2
kom.
3
kom.
3
kom.
2
kom.
2
kom.
5
kom.
1
kom.
2
kom.
1
kom.
1
3.24
Interfejs rele, sa 2 preklopna kontakta 6A, 24VDC,
sa kalemom 24V DC, komplet sa podnožjem,
proizvod Phoenix ili sl.
kom.
35
3.25
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem, proizvod Phoenix ili sl.
kom.
3
3.26
Pomodno rele, sa 3 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24V DC, komplet sa
podnožjem, proizvod Phoenix ili sl.
kom.
4
3.27
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 2CO,
24VDC, sa kalemom 24V DC, sa zaštitnom
diodom, komplet sa podnožjem, proizvod Phoenix
ili sl.
kom.
15
3.28
3.29
Mikroprekidač za vrata 6A, 230VAC
Monofazna utičnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A, i monofaznom utičnicom, za
montažu u orman
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, za
antikondenzacioni grejač, sa jednim parom
izlaznih kontakata 230V, 6A
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, za
ventilator ormana, sa jednim parom izlaznih
kontakata 230V, 6A
Ventilatorska jedinica 230V, 50Hz, 50W
kom.
kom.
1
2
kom.
1
kom.
1
kom.
1
komp
l.
komp
l.
kom.
1
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
Odsisne rešetke za prinudnu ventilaciju ormana,
sa standardnim filterom
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 20W
Strana 399 od 438
1
1
Redne stezaljke, sa priključcima 6 mm2, sa
pričvršdenjem provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim
pregradama između polova i sa kraja, za montažu
na DIN 32 šinu
Redne stezaljke, dvospratne i jednospratne, sa
priključcima do 4 mm2, sa pričvršdenjem
provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim pregradama
između polova i sa kraja, za montažu na DIN 32
šinu
Osiguračke redne stezaljke, sa nosačem osigurača
5x20mm, sa LED signalizacijom stanja, sa
priključcima do 4mm2, komplet sa staklenim
osiguračem nazivne struje prema crtežime
pauša
l.
pauša
l.
3.40
Rastavne stezaljke (disconnect terminal), sa
priključcima do 4 mm2, sa pričvršdenjem
provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim pregradama
između polova i sa kraja, za montažu na DIN 32
šinu
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kablovske uvodnice, provodnici za ožičenje,
natpisne pločice, kablovske oznake, oznake
uređaja i ormana i dr.)
UKUPNO POZ. 3 : ORMAN UPRAVLJANJA
=03+3NW
4
FILTER PANELI (=05+1WF do =05+3WF)
4.0
4.1
3.36
3.37
3.38
3.39
4.2
pauša
l.
pauša
l.
komp
l.
1
Isporuka, transport i montaža komandnog pulta
za nadzor i upravljanje filterima - Filter panel,
lociranog u pristupnoj galeriji Filterske stanice, na
koti 977.55, ispred pripadajudeg filterskog polja,
izrađenog od dva puta dekapiranog lima debljine
1.5mm, plastificiranog spolja i obojenog iznutra.
Panel je slobodnostojedi, sa preklopnom gornjom
pločom u ergonomskoj kosini i jednostrukim
vratima sa prednje strane, približnih dimenzija
600x985x400mm (ŠxVxD), spoljnjeg stepena
zaštite IP55. Uvod kablova u filter panel je
odozdo.
U samom filter panelu i na njegovoj preklopnoj
ploči (poklopcu) se ugrađuje slededa oprema :
komp
l.
1
Glavna grebenasta sklopka, tropolna, 25A, 400V,
50Hz, sa dva položaja 0-1, montirana na
preklopnoj ploči
Odvodnk prenapona za zaštitu elektronske
opreme, jednopolni, klase D za impulsni podnosivi
napon kategorije II, u skladu sa DIN VDE 010-1
standardom, sličan tipu
Wietap R 230 FM, proizvod firme Wieland
kom.
1
kom.
1
Strana 400 od 438
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
1.10
Stabilizovana napojna jedinica, ulazni napon
230V, 50Hz, izlazni napon 24VDC, 10A, sa zaštitom
od kratkog spoja, LED indikacija funkcije, sl. tipu
SITOP PS 10A, proizvod firme "SIEMENS"
Izvor besprekidnog napajanja UPS, sa punjačem
24V za bateriju, ulaz: 24V DC/6.85A, izlaz:
24VDC/6A, sl. tipu SITOP POWER DC UPS module
6A, proizvod firme "SIEMENS"
Baterija za UPS iz prethodne pozicije, sl. tipu
SITOP POWER 24V/6 A/ 7 Ah, bez održavanja,
SEALED LEAD ACID BATTERIES, proizvod firme
"SIEMENS"
Mikro programabilni logički kontroler (PLC), za
automatski rad jednog filterskog polja, sličan tipu
SIMATIC S7-200, proizvodnje firme SIEMENS, sa
kompaktnom procesorskom jedinicom (CPU
226COMACT UNIT) sa integrisanih 24 digitalna
ulaza (naponskog nivoa 24V DC), 16 tranzistorskih
digitalnih izlaza (0.75A/24VDC), integrisana 2
kom. RS 485 komunikaciona interfejsa (podrška za
PPI/MPI slave za komunikaciju sa OP/Freeport
protokole), sa 16/24kB RAM memorije za
učitavanje programa (koda) i 10kB RAM memorije
za podatke. Napon napajanja kontrolera 24VDC.
Kontroler mora imati mogudnost priključenja
dodatnih U/I modula.
Analogni kombinovani ulazno/izlazni modul, za
SIMATIC S7-200 familiju kontrolera, tip EM 235,
proizvod SIEMENS, sa 4 analogna ulaza i 1
analognim izlazom, rezolucija 12 bita
Modul digitalnih ulaza, za SIMATIC S7-200 familiju
kontrolera, tip EM 221, proizvod SIEMENS, sa 16
digitalnih ulaza (16xDI), nivoa signala 24VDC.
PROFIBUS DP SLAVE komunikacioni modul, za
SIMATIC S7-200 familiju kontrolera, tip EM 227,
proizvod SIEMENS, sa 1 x RS 485 portom (9,6kB/s
- 12MB/s)
Operatorski dijalog terminal ("Touch" panel)
sličan tipu SIMATIC TP 177micro, proizvodnje
firme Siemens, za ugradnju na preklopnu ploču
(poklopac) filter panela, slededih karakteristika :
- Displej : STN displej, Bluemode (4 nijanse) sa
touch screen-om, veličine 5.7"
- Zadavanje komandi : preko Touch screen-a
- Memorija : tipa Flash (256KB korisne memorije)
- Napon napajanja : 24V DC, nazivna struja 0.24A
- Interfejs : 1xRS485 (MPI/DP)
- Opseg temperature : 0....+50oC
Strana 401 od 438
kom.
1
kom.
1
komp
l.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
- Stepen mehaničke zaštite : IP 65 (sa prednje
strane),
IP20 (zadnja strana)
- Ukupne dimenzije : 212x156mm (ŠxV)
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
- Zaštita od neovlašdenog rukovanja : da
kom.
1
Signalni MPI kabl sa namontiranim konektorima
na oba kraja, širmovan, 2-žični, namenjen za
industrijske instalacije, za vezu Operatorskog
dijalog terminala (TP 177micro) i PLC-a (S7-200)
preko MPI-a, dužine 1.5 m
Pasivni izolator analognih signala (napajanje
uređaj preko merne petlje-loop powered isolator),
za povezivanje analognih signala na PLC, ulaz
(0)4-20mA, izlaz (0)4-20mA, za montažu na DIN
šinu 35mm, sl. tipu WAS5 CCC...,proizvod
WEIDMULLER
Signalizator nivoa (elektronsko rele) za merenje
nivoa u dve tačke, napona napajanja 24V DC, sa
dva nezavisna preklopna kontakta (8A, 24VDC), za
montažu na šinu 35mm
Grebenasta sklopka, dvopolna, 20A, 24V DC, sa
dva položaja 0-1, montirana na preklopnoj ploči,
SCHNEIDER ELECTRIC ili sl.
Tropoložajna grebenasta preklopka, sa "0"
položajem (H-0-A), 12A, 24V DC, za izbor načina
komandovanja, sa ključem (ključ se vadi u "0"
položaju i položaju "A"-automatski rad), koja se
sastoji od tela sa 2xNO kontakta i 1 dodatnog
kontaktnog bloka (1NO+1NC), za ugradnju na
poklopac filter panela, SCHNEIDER ELECTRIC ili sl.
Dvopoložajna preklopka (0-1), dimenzija fi 16mm,
10A, 24VDC, kontakti 1NO, kompletna jedinica,
SCHNEIDER ELECTRIC ili sl.
Dioda 1A, 400V
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"C" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 440V AC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
komp
l.
1
kom.
5
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
5
kom.
kom.
5
3
kom.
2
kom.
1
Strana 402 od 438
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.31
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"B" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"B" krive okidanja
Jednopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 2A,
"B" krive okidanja
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 10A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 6A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Dvopolni automatski zaštitni prekidač, 250V DC,
prekidne modi 10kA, sa prekostrujnim okidačima
(termički i elektromagnetni) nazivne struje: 4A,
"C" krive okidanja, sa blokom pomodnih
kontakata 1NO+1NC
Pomodno rele, sa 4 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 230VAC, komplet sa
podnožjem, za kontrolu prisustva napona
230VAC, proizvod Phoenix ili sl.
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
5
kom.
1
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24VDC, komplet sa
podnožjem, za kontrolu prisustva 24VDC napona,
proizvod Phoenix ili sl.
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 6A,
24VDC, sa kalemom 24VDC, komplet sa
podnožjem, proizvod Phoenix ili sl.
kom.
1
kom.
14
Strana 403 od 438
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
Pomodno rele, sa 2 preklopna kontakta 2CO,
24VDC, sa kalemom 24V DC, sa zaštitnom
diodom, komplet sa podnožjem, proizvod Phoenix
ili sl.
Taster fi 16mm, kontakti 1NO, za montažu na
preklopnoj ploči, sa natpisnom pločicom "test
signalizacije", crne boje
Signalna svetiljka fi 16mm, sa LED diodom (okrugli
oblik glave), sa predotpornikom i modulom za test
signalizacije, za priključak na 24VDC, zelene boje
kom.
16
kom.
1
kom.
7
Signalna svetiljka fi 16mm, sa LED diodom
(okrugli oblik glave), sa predotpornikom i
modulom za test signalizacije, za priključak na
24VDC, crvene boje,
Signalna svetiljka fi 16mm, sa LED diodom
(okrugli oblik glave), sa predotpornikom i
modulom za test signalizacije, za priključak na
24VDC, žute boje
Merni instrument - miliampermetarski pokazivač
otvorenosti regulacionog ventila, sa ulazom 420mA, sa skalom baždarenom u opsegu 0-100%,
dimenzija 72x72mm, za montažu na poklopac
filter panela
Redne stezaljke, sa priključcima 6 mm2, sa
pričvršdenjem provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim
pregradama između polova i sa kraja, za montažu
na DIN 32 šinu
Redne stezaljke, jednospratne, sa priključcima do
4 mm2, sa pričvršdenjem provodnika zavrtnjem, sa
zaštitnim pregradama između polova i sa kraja, za
montažu na DIN 32 šinu
kom.
1
kom.
5
kom.
1
kom.
10
kom.
150
Osiguračke redne stezaljke, jednospratne i
dvospratne, sa nosačem osigurača 5x20mm, sa
LED signalizacijom stanja, sa priključcima do
4mm2, komplet sa staklenim osiguračem nazivne
struje prema Šemama delovanja i priključnom
planu Filter panela
Rastavljačke redne stezaljke, sa priključcima do
4mm2, dvospratne, za priključak analognih signala
Redne stezaljke, sa priključcima do 4 mm2, sa
pričvršdenjem provodnika zavrtnjem, žuto-zelene
boje, za priključak širma signalnih kablova
kom.
25
kom.
10
kom.
7
Mikroprekidač za vrata 6A, 230VAC
Monofazna utičnica, 16A, 230V za ugradnju na
DIN šinu 2P+E
Fluorescentna svetiljка 18W, 230V, 50Hz, sа
prekidačem 10A, i monofaznom utičnicom, za
montažu u orman
kom.
kom.
1
1
kom.
1
Strana 404 od 438
4.46
4.47
4.48
Termostat opsega podešavanja 0...60°C, sa jednim
parom izlaznih kontakata 230V, 6A
Antikondenzacioni grejač 230 V, 50Hz, 60W
Razni sitan montažni i vezni materijal (sabrinice,
kablovske uvodnice, provodnici za ožičenje,
natpisne pločice, kablovske oznake, oznake
uređaja i ormana i dr.)
Ukupno za jedan Filter panel
kom.
1
kom.
komp
l.
1
1
komp
l.
1
komp
l.
3
kom.
2
kom.
2
UKUPNO POZ. 4 (ZA TRI FILTER PANELA) :
5
5.1
5.2
5.3
PNEUMATSKI RAZVODI I ZAVRŠNE OPTIČKE
KUTIJE
Isporuka materijala i povezivanje, prolaznih
rednih stezaljki, u pneumatske razvode (ventilska
ostrva) koji su locirani u cevnoj galeriji (u grafičkoj
dokumentaciji obeleženi sa +1DF, +2DF, +3DF), u
cilju povezivanja pneumatske opreme u polju sa
Filter panelima.
U pneumatske razvode se ugrađuje slededa
oprema :
- Redne stezaljke, sa priključcima do 2.5 mm2, sa
pričvršdenjem provodnika zavrtnjem, sa zaštitnim
pregradama između polova i sa kraja, za montažu
na DIN 32 šinu (kom. 50)
Napomena : ventilska ostrva sa kompletnom
pneumatskom opremom su specificirani u
Glavnom mašinskom projektu u delu Pneumatike.
Isporuka, montaža i povezivanje završne optičke
kutije (ZOK) za smeštaj rezerve optičkog kabla, sa
12 ST adaptera, Pigtail kablom 50/125µm dužine
10m komplet sa odgovarajudim konektorom,
Splice kasetom i ostalom potrebnom opremom za
terminaciju optičkog kabla.
Optička kutija se postavlja u orman ili na zid
objekta u neposrednoj blizini ormana.
Isporuka i povezivanje duplex optičkog patch
cord-a, 50/125μm Multimode, sa namontiranim 2
kom. ST konektorima na oba kraja, dužine 5m, sl.
tipu Panduit (P/N) F5D2-2M5Y, za vezu optičkog
media konvertora (OMC) i podzemnog optičkog
kabla.
UKUPNO POZ. 5 : PNEUMATSKI RAZVODI I
ZAVRŠNE OPTIČKE KUTIJE :
Strana 405 od 438
UKUPNO POZICIJA B. ORMANI UPRAVLJANJA :
C.
SISTEM ZA NADZOR I UPRAVLJANJE (SNU)
1
HARWARE SCADA SISTEMA
1.0
Isporuka, transport i montaža opreme SCADA
SISTEMA u Komandno-kontrolnom centru (KKC) u
upravno-pogonskoj zgradi za nadzor, automatsko
upravljanje, akviziciju podataka i vizuelizaciju
kompletnog procesa na PPV "DUBOVO" - Tutin
ORMAN SCADA SERVERA =06+1NY
1.1
1.1.0
1.1.1
Isporuka i montaža 19" rek ormana =06+1NYSERVER RACK, postavljenog u komandnokontrolnom centru, lociranom u pogonskoj zgradi,
izrađenog od dva puta dekapiranog lima,
zaštidenog osnovnom i pokrivnom bojom. Orman
je slobodnostojedi približnih dimenzija
600x800mm (ŠxD), visine 22U, sa žaluzinama na
bočnim stranama ormana postavljenim
dijagonalno u donjem i gornjem delu i providnim
vratima, mehanički zaštiden u zaštiti IP31, sa
bravom i ključem. Orman je opremljen
vertikalnim nosedim šinama za formiranje 19" rek
sistema.
U orman je ugrađena slededa oprema :
Sistem besprekidnog napajanja (UPS uređaj), za
montažu u 19" rek (3U), za napajanje SCADA
servera, Operatorskih stanica (kom.2) i mrežne
opreme, sa slededim karakteristikama:
- predviđen za on-line režim rada
- napon napajanja 230V, 50Hz,
- izlazni napon 230V±1%, 50Hz/24V DC,
- snaga 3.0kVA/2.1kW,
- eksterni baterijski paket 19" (2 kom.),za
spregnuti rad sa
uređajem za besprekidno napajanje. Kapacitet
baterija,
uzimajudi u obzir minimalni DC napon na ulazu
invertora,
mora biti dovoljan da obezbedi rad UPS-a
najmanje 30
minuta, pri opteredenju 3kVA, uzimajudi u obzir i
gubitke
na invertoru.
- Ethernet priključak za povezivanje na LAN
mrežu
- pripadajudim software-om
Strana 406 od 438
komp
l.
1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
*
*
*
*
*
Temperatura radnog ambijenta: 0 do + 450C
Relativna vlažnost radnog ambijenta: 0 do 95%
bez kondenzacije.
UPS je sa svetlosnom signalizacijom stanja
(preopteredenje, uređaj na baterijama, baterije
prazne) kao i mogudnošdu slanja osnovnih statusa
i alarma preko beznaponskih kontakata ili
Ethernet mreža.
Pozicijom je pored isporuke opreme predviđeno
povezivanje i kompletno puštanje u rad i obuka
korisnika.
Switch Layer 2, 16 portni, sa QoS, predviđen za
montažu u 19" rek (1RU), sa 16x
10/100/1000Mbps RJ45 porta, napajanje 230V
AC, za formiranje LAN Ethernet TCP/IP mreže
(Stanični LAN), u svemu prema IEEE 802.3af
standardu.
Router sa Firewall funkcijom, 19", napon
napajanja 230V AC, proizvod "Allied Telesis" ili sl.
PC Računar industrijske klase (SCADA SERVER), u
19" rek izvedbi visine 4U, predviđen za neprekidni
24-časovni rad, sl. tipu SIMATIC RACK PC 547B,
proizvod firme "Siemens" približnih karakteristika
:
Kudište : All-metal 19" 4U, za visoku
elektromagnetnu kompatibilnost, mogudnost
vertikalne ili horizontalne montaže
Napajanje : industrijsko napajanje 230V, 50Hz,
Evropa priključak
Procesor : Core 2 Duo E6600 2.4GHz, 1066MHz
FSB, 4MB L2 cache, EM64-T, VT ili boljih
karakteristika (u skladu sa savremenom
tehnologijom u trenutku nabavke)
Matična ploča koja odgovara izabranom
procesoru, sa 4x DDR2 slota (dual channel
technology), Audio, opremljena RAID
kontrolerom, 7 slotova (4x PCI long, 1x PCIe x16,
2xPCIe x1), LAN interface 10/100/1000Mbps sa
RJ45 priključkom, integrisana grafička kartica na
ploči sa Dynamic Video Memory tehnologijom
Portovi :
- 6 x USB 2.0 port (4 porta za zadnje strane i 2
prota sa prednje strane)
- 2 x serijski port (1xCOM1 i 1xCOM2 (oba V.24))
- 1 x paralelni port (LPT1)
- 2 x PS/2
Montažni slotovi za drajvove : 6 kom. (3x 5,25", 1x
3,5" sa prednje strane; 2x 3,5" unutrašnja - oba
zauzeta sa HDD)
Strana 407 od 438
komp
l.
1
kom.
1
kom
1
*
*
*
*
*
*
1.1.5
Memorija : Internal 4.0 GB DDR2 SDRAM (2 x 2.0
GB), Dual Channel
HDD 2x500GB (Data Mirroring), RAID1, internally
mounted
DVD drive sa rezačem DVD+/-RW
Microsoft Windows Server 2003 sa 5 licenci,
višejezička podrška (engleski, nemački, francuski,
italijanski, španski), SP1; dodatak SP2
Softver za dijagnostiku i pradenje izvršavanja
programa (Watchdog)
Monitoring temperature i ventilatora
Interfejs modul za povezivanje SCADA servera na
Industrijski Ethernet (10/100MBit/s), sl. tipu
SIMATIC NET, IE, CP 1613 A2 PCI kartica (32BIT;
33MHz/66Mhz), sa IE TP (Industrial Ethernet
Twisted Pair) kablom i RJ45 portom, preko S71613
i S7-REDCONNECT, uključujudi drajver za MS
WINDOWS 2000PRO/SERVER, XP PRO, 2003
SERVER
Isporuka, montaža i povezivanje Patch panela
kategorije CAT 6, sa 24 RJ-45 porta, 19" (1U)
Isporuka FTP Patch kabla dužine 2m, CAT 6, za
orman
Integrisani Flat-panel monitor (17-in color TFT
LCD) i tastatura sa touchpad-om, za montažu u
19" Rek, visine 1U, sl. tipu HP TFT 7600 RKM,
proizvod "HP", za lokalnu komunikaciju sa SCADA
serverom
19" ugradni panel za vođenje prespojnih kablova
(1U)
19" ugradni razdvojni panel (2U)
kom.
kom.
1
1
kom.
1
kom.
7
kom.
1
kom.
1
kom.
1
19" ugradni razdvojni panel (1U)
kom.
3
kom.
2
1.1.1
3
1.1.1
4
Napojna letva (PD) sa 8 šuko utičnica 10/16A,
230V, 19", sa prigrađenom sklopkom 16A i
kablom dužine 1m, proizvod Hewlett-Packard ili
sl.
Isporuka materiala i izrada uzemljenje ormana na
najbližu SIP
Ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne šine,
izolatori, redne kleme, provodnici, natpisne
tablice, vijčana oprema, uvodnici, kanali za
ožičenje, prstenovi za vođenje patch kablova po
vertikali, itd.
UKUPNO 1.1 : ORMAN SCADA SERVERA =06+1NY
komp
l.
komp
l.
1
1.2
OSTALA OPREMA U KKC-u
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.1
0
1.1.1
1
1.1.1
2
Strana 408 od 438
1
1.2.1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1.2.2
1.2.3
PC Računar kancelarijske klase klase : Operatorska
stanica (OS-1, OS-2), predviđen za neprekidni 24časovni rad, približnih karakteristika:
Kudište : CHIEFTEC (tower or desktop)
Napajanje 400W, 230V, 50Hz
Procesor : Intel Pentium Core 2 Duo u skladu sa
savremenom tehnologijom u trenutku nabavke
Matična ploča koja odgovara izabranom
procesoru, sa 4x DDR2 slota (dual channel
technology), sound, magistrala procesora
1600MHz, sa podrškom za SATA II interfejs, 6
slota (4x PCI, 1x PCI Express x16, 1xPCI Express
x1), LAN interface 10/100/1000Mbps sa RJ45
priključkom
Portovi :
- 6 x USB 2.0 port (4 porta za zadnje strane i 2
porta sa prednje strane)
- 2 x serijski port (V.24)
- 1 x paralelni port
Memorija : RAM 2GB DDR2-800MHz (2 x 1GB)
Grafička kartica VGA 512MB GDDR3 256bit, sa
mogudnošdu istovremenog priključenja 4
monitora
HDD SATA II 320 GB 7200rpm
CD ROM Drive, RW
DVD drive sa rezačem DVD-RW
Floppy drive 3.5"
Monitor Color, TFT 19", 1280x1024 @ 75Hz (kom.
2)
Tastatura
Optički miš
Windows XP Professional MultyLingual User
Interface (MUI) SP2
SIMATIC NET, IE TP (Twisted Pair) standardni kabl,
za Industrial Ethernet, IE TP 2x2xAWG22, za
univerzalnu upotrebu, 4-žilni, širmovan, CAT 5e,
za povezivanje interfejs modula CP 1613 A2
(SCADA server) i Industrial Ethernet sviča (-SW1),
smeštenog u ormanu =06+1NW u Masinskoj sali,
proizvodnje SIEMENS.
Pozicija obuhvata isporuku, polaganje i
povezivanje kabla na oba kraja.
IE FC RJ-45 Plug-in konektor (izlaz kabla pod 180o)
za industrijski Ethernet u robusnom metalnom
kudištu, sa integrisanim priključnim krajem za
blankiranje izolacije IE FC instalacionog kabla, za
povezivanje mrežnih komponenti i CP/CPU-ova sa
Industrial Ethernet interfejsom, proizvod SIEMENS
ili sl.
Strana 409 od 438
kom.
2
m.
30
kom.
2
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
Laserski štampač LASERJET, formata A4,
600x600dpi, USB port, proizvod HP ili sl.
Štampač InkJet u boji, formata A3, 1x USB port, 1x
paralelni port, procesor 32MHz, 8MB RAM,
opremljen mrežnom karticom za LAN Ethernet
konekciju
Veliki ekran za zidni prikaz koji čini LCD ekran od
52" (format slike 16:9), rezolucija: 1920:1080
(FULL HD), za grafičko prikazivanje informacija sa
SCADA sistema (sinoptika nadzorno-upravljačkog).
Potrebno je da LCD ima sledede konektore : USB
2.0 ulaz 2x SCART, 3x HDMI, DVI ulaz. Pozicija
obuhvata i odgovarajude nosače za montažu
velikih ekrana na zid komandno-kontrolnog
centra.
Set kablova i konektora za povezivanje centralne
opreme (za povezivanje velikih ekrana sa
operatorskim stanicama, specijalni video kablovi,
napojni kablovi, ...)
UKUPNO 1.2 : OSTALA OPREMA U KKC-U :
KABLOVI I OPREMA ZA FORMIRANJE
LAN ETHERNET TCP/IP MREŽE (STANIČNI LAN)
Isporuka, polaganje i povezivanje energetskog
kabla tipa PP00-Y 3x4mm2 (=06-W1/038) na zidu
po odstojnim obujmicama, po regalima i u
parapetnom razvodu, od podrazvoda =06+2NG do
ormana SCADA servera =06+1NY sa UPS-om.
Isporuka i montaža modularne RJ-45 utičnice, CAT
6, za montažu u Legrand-ov parapetni razvod
Isporuka, polaganje i povezivanje osmožilnog
upredenog STP “Wall” kabla, 4x2x0.5, CAT 6
Isporuka i montaža FTP patch kabl, dužine 5m,
CAT 6 za priključenje računarske opreme
Isporuka i montaža dvodelnog parapetnog
razvoda, "Legrand" ili sl. , za vođenje energetskih i
računarskih kablova u komandno-kontrolnom
centru.
Isporuka i monaža u podu, u ravnajudem sloju
betona plastične kanalice 60x60mm
Isporuka i montaža napojne letve (PD) sa 6 šuko
utičnica 10/16A, 230V, 50Hz, sa prigrađenom
sklopkom 16A i kablom dužine 3m
Isporuka, polaganje i povezivanje energetskog
kabla tipa PP00-Y 3x2.5mm2 u parapetnom
razvodu, od UPS-a smeštenog u ormanu =06+1NY
do napojnih letvi sa utičnicama, i druge opreme u
KKC-u
Strana 410 od 438
kom.
2
kom.
1
kom.
2
komp
l.
1
m.
30
kom.
3
m.
40
kom.
3
m.
20
m.
3
kom.
2
m.
40
1.3.9
Ostali sitan montažni materijal
1.3.1
0
Povezivanje računarske opreme, provera signala,
merenja i testiranja, sa izdavanjem odgovarajudih
sertifikata.
UKUPNO 1.3 : KABLOVI I OPREMA ZA
FORMIRANJE LAN ETHERNET TCP/IP MREŽE :
komp
l.
komp
l.
1
kom.
1
kom.
1
kom.
2
komp
l.
1
komp
l.
1
1
UKUPNO POZ. 1 : HARDWARE SCADA SISTEMA
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
SISTEMSKI SOFTWARE, PROGRAMIRANJE
SISTEMA I PUŠTANJE U RAD
Sistemski softver za SCADA aplikacije, za SCADA
SERVER, sličan tipu WinCC SYSTEM SOFTWARE
v7.0 SP1, RT 2048 (2048 POWER TAGS), proizvod
SIEMENS, RUNTIME verzija, na DVD-u, 1 licenca, 5
jezika (engleski, nemački, francuski, italijanski,
španski), za izvršavanje na Windows SERVER
2003/XP PROF/VISTA OS.
Pozicijom su obuhvadene i sve dodatne opcije
SCADA software neophodne za rad sistema.
Softver za korisničke arhive i storage,
WinCC/USER ARCHIEVES, opcija za SIMATIC
WinCC v7.0 SP1, RUNTIME SOFTWARE, 1 licenca
Sistemski softver za SCADA aplikacije za klijente,
sličan tipu WinCC SYSTEM SOFTWARE v7.0, RT
128 (128 POWER TAGS), RUNTIME verzija, na
DVD-u, 1 licenca, 5 jezika (engleski, nemački,
francuski, italijanski, španski), za izvršavanje na
Windows XP PRO.
Aplikacijom obuhvadene dve operatorske stanice
(OS-1, OS-2)
Izrada aplikativnog softvera SCADA sistema,
Server/Klijent aplikacija za automatski nadzor,
upravljanje i akviziciju podataka na PPV
"DUBOVO", konfiguracija baze podataka,
ekranskih prikaza, alarmnih i ostalih funkicja.
Aplikativnim softverom treba obuhvatiti SCADA
SEREVER i dve Operatorske stanice.
Izrada aplikativnog softvera za PLC (S7-300) i
Operatorski Dijalog terminal (ODT), smešteni u
upravljačkom ormanu =06+1NW, za kontrolu i
upravljanje nad pumpnom stanicom, i akviziciju
podataka sa merača protoka (na ulazu i izlazu iz
postrojenja), regulacionog ventila, kontinualnih
nivometara u bazenu čiste vode, ...
Strana 411 od 438
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
Izrada aplikativnog softvera za PLC (S7-200) i
Operatorski Dijalog terminal (ODT), smešteni u
Filter panele (obuhvaden softver za ukupno 3
filter panela)
Izrada aplikativnog softvera za PLC (S7-300) i
Operatorski Dijalog terminal (ODT), smešteni u
upravljačkom ormanu =06+2NW, za kontrolu i
upravljanje nad tehnološkim procesom Doziranja
Izrada aplikativnog softvera za PLC (S7-300) i
Operatorski Dijalog terminal (ODT), smešteni u
upravljačkom ormanu =03+3NW, za kontrolu i
upravljanje nad procesom Flokulacije
Izrada aplikativnog softvera za PLC (S7-300) i
Operatorski Dijalog terminal (ODT), smešteni u
podrazvodu 0.4kV =09+7NG, za kontrolu i
upravljanje nad Taložnikom za mulj
Povezivanje, ispitivanje funkcionalnosti i puštanje
u rad celokupnog sistema za Nadzor i upravljanje
(SNU)
Konfigurisanje i podešavanje PROFIBUS-DP
komunikacije prema "inteligentnim" uređajima u
pogonu (PLC isporučeni zajedno sa tehnološkom
opremom, frekventni regulatori, mikroprocesorski
merni instrument Diris Ap)
Probni rad u trajanju od 7 radnih dana
Izrada projekta izvedenog stanja KKC-a
Izrada Uputstava za rukovanje i održavanje i
obuka osoblja. Obuka se obavlja na licu mesta za
operatore postrojenja i tehničko osoblje.
UKUPNO POZ. 2 : SISTEMSKI SOFTWARE,
PROGRAMIRANJE SISTEMA I PUŠTANJE U RAD :
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
komp
l.
1
kom.
kom.
kom.
1
1
1
kom.
2
UKUPNO POZICIJA C. SISTEM ZA NADZOR I
UPRAVLJANJE (SNU) :
D.
PROCESNA OPREMA U POGONU
1.
Isporuka i montaža mernog uređaj za diskretno
merenje min. i max. pritiska montiranog na
centralnom rezervoaru kompresora visokog
pritiska 1 i 2 :
- opseg merenja : 4-10 bar
- medijum : servisni vazduh
- izlazni signal : beznaponski kontakt 24V DC
Strana 412 od 438
2.
3.
4.
Isporuka i montaža sonde kontinualnog merača
nivoa, slične tipu NIVOPRESS NPK-2, proizvod
NIVELCO, komplet sa prenaponskom zaštitom,
montažnom spojnicom i priključom kutijom, za
kontinualno merenje nivoa u rezervoaru čiste
vode i rezervoaru čiste vode za pranje filtera,
slededih karakteristika:
- tip: hidrostatički
- stepen mehaničke zaštite: IP68
- merni opseg: 0-4 m
- medijum : čista nehlorisana voda
- kompenzacioni kabl: 5 m
- izlazni signal: 4-20 mA
- napajanje: dvožično
- napon napajanja: 24 VDC
- tačnost: ≤ 1%
- temperaturni opseg: -10oC … 60oC
Pozicija obuhvata i isporuku i montažu nosača
sonde i zaštitne PE cevi fi 110mm.
Detektor nivoa u tački, za zaštitu od rada na suvo
ZRS, napajanje 24V DC, sa jednim preklopnim
kontaktom za signalizaciju delovanja zaštite,
komplet sa elektronskim releom, razvodnom
kutijom za sonde, sondama i 5m specijalnog kabla
od razvodne kutije do sondi.
Elektronski deo se ugrađuje u orman, a sonde se
postavljaju u rezervoar. Pozicija obuhvata i
isporuku i montažu perforirane PVC Fi 50 cevi
dužine 3m za mehaničku zaštitu sondi.
Isporuka i montaža elektromagnetnog merača
protoka, za prirubničku montažu, sa senzorom
montiranim na cevovodu i udaljenim signal
konvertorom montiranim na zidu u neposrednoj
blizini, sa lokalnim pokazivačem (display unit), u
stepenu zaštite IP67, sa analognim izlazom 420mA, impulsnim izlazom za kumulativni protok i
sa mogudnošdu signalizacije kvara, sl. tipu
SITRANS F M MAGFLO MAG5000, proizvod firme
"Siemens".Napon napajanja 230V AC.Uz merač
protoka se isporučuju i specijalni signalni kablovi,
dovoljne dužine, za povezivanje senzora protoka i
signal konvertora merača protoka.- Merači
protoka su montirani na dovodu sirove vode
(kom. 1), na odvodu prečišdene vode (kom. 2), u
Biorot-u (kom. 1)
Strana 413 od 438
komp
l.
2
kom.
5
komp
l.
4
Cena
obuhvadena
mašinskim
delom
projekta
5.
6.
7.
8.
Isporuka i montaža sonde za kontinalno merenje
nivoa vode u filterskim bazenima, na
ultrazvučnom principu, proizvod NIVELCO ili sl.,
napon napajanja 24VDC, izlazni signal :
4-20mA. Pozicija obuhvata i sav potreban
materijal za njenu montažu i povezivanje.
Isporuka i montaža sonde za diskretno merenje
nivoa vode u filterima, komplet sa kablovima,
razvodnom kutijom i nosačem.
Karakteristike sonde su:
- tip kabla: PVC,
- dužina kabla: L=2m,
- broj sondi: 3 (min, max, GND),
- medijum : ozonirana voda
- napon između elektroda: 8 VAC,
- materijal sonde: Č 4574,
- stepen mehaničke zaštite: IP68
Isporuka i montaža nosača hidrostatičke sonde za
kontinualno merenje nivoa i sondi za diskretno
merenje nivoa u filterskim poljima. Komplet sa
nosačem kabla sa podešavanjem visine sondi i
zaštitnom PE cevi Fi 110mm, potrebne dužine. U
PE cev se postavlja hidrostatička sonda.
Elektropneumatski pozicioner na odvodu čiste
vode svakog filterskog polja, za regulaciju rada
jednog filtera, sl. tipu GEMU ePOS 1435, slededih
karakteristika :
- napon napajanja : 24VDC ± 10%
- zadavanje pozicije : strujni signal (0) 4-20 mA
- position feedback signal: 4-20mA
- binarni izlazi : 2 alarmna izlaza, 1 izlaz za
signalizaciju
greške
- stepen mehaničke zaštite: IP65 (EN 60529)
- opseg radne temperature : 0 ....+60 oC
Napomena : ostala oprema na Filtrima
(pneumatski pogoni leptirastih zatvarača, kutije
krajnjih prekidača, ventilska ostrva i dr.) je
obuhvadena mašinskim/ pneumatskim delom
Glavnog projekta.
Strana 414 od 438
kom.
3
komp
l.
3
komp
l.
3
komp
l.
3
Cena
obuhvadena
mašinskim
delom
projekta
9.
Isporuka i montaža sonde kontinualnog merača
nivoa, slične tipu NIVOPRESS NPK-2, proizvod
NIVELCO, komplet sa prenaponskom zaštitom,
montažnom spojnicom i priključom kutijom, za
kontinualno merenje nivoa u komori br. 1 i
komori br. 2 Taložnika za mulj, slededih
karakteristika:- tip: hidrostatički- stepen
mehaničke zaštite: IP68- merni opseg: 0-4 mmedijum : čista nehlorisana voda- kompenzacioni
kabl: 5 m- izlazni signal: 4-20 mA- napajanje:
dvožično- napon napajanja: 24 VDC- tačnost: ≤
1%- temperaturni opseg: -10oC … 60oCPozicija
obuhvata i isporuku i montažu nosača sonde i
zaštitne PE cevi fi 110mm.
komp
l.
2
10.
Isporuka i montaža kontinualnog merača pH
vrednosti, napon napajanja 230V, 50Hz, izlazni
signal 4-20mA, komplet sonda, davač, pretvarač, i
ostala oprema potrebana za montažu i
povezivanje.
Montaža i povezivanje mernih uređaja za
tehnološki proces doziranja i hlorisanja. Opremu
definiše i isporučuje proizvođač tehnološke
opreme.
Pečurkasti E-STOP taster u kudištu, sa 2NC
kontaktima, sa zabravljivanjem položaja, sa
resetovanjem pomodu ključa, crvene boje, u
zaštiti IP65, za ugradnju na zid objekta
Signalna kolona za vizuelnu i zvučnu signalizaciju
koja se sastoji od :
- nosača kolone,
- priključnog elementa sa poklopcem,
- LED treperavog svetlosnog elementa za 24VDC,
- sirene za 24V DC (108dB), IP40,
sl. tipu SIGUARD 8WD4..., proizvod SIEMENS
Servisni energetski prekidač (u plastičnom
kudištu), tropolni, 25A, 400V, 50Hz, sa pomodnim
kontaktom u IP54 zaštiti i priborom za montažu u
polju.
kom.
2
11.
12
13.
14
UKUPNO POZICIJA D. PROCESNA OPREMA U
POGONU :
E.
KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR
1.
KABLOVSKI RAZVOD
Strana 415 od 438
pauša
l.
kom.
2
kom.
1
kom.
3
1.1
Nabavka, isporuka, polaganje, električno
povezivanje na oba kraja i obeležavanje :
energetskih, komandno-signalnih, mernih i
komunikacionih kablova.
Kablovi se polažu po kablovskim regalima, po
zidovima vidno na odstojnim obujmicama i u
zaštitnim metalnim cevima.
Sve komplet po dužnom metru :
-
Energetski kablovi :
PP00-Y 4x35 mm2
PP00-Y 4x25 mm2
PP00-Y 5x16 mm2
PP00-Y 5x10 mm2
PP00-Y 5x6 mm2
PP00-Y 5x4 mm2
PP00 2x35 mm2
PP00 2x6 mm2
PP00 2x4 mm2
PP00-Y 5x2.5 mm2
PP41-Y 4x2.5 mm2
PP00-Y 4x2.5 mm2
PP00-Y 3x4 mm2
PP00-Y 3x2.5 mm2
PP00-Y 3x1.5 mm2
PP-Y 1x95 mm2
PP-Y 1x50 mm2
PP-Y 1x35 mm2
PP-Y 1x25 mm2
PP-Y 1x16 mm2
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
40
40
35
60
280
300
40
100
150
30
100
900
150
50
200
20
20
30
50
100
-
Komandno-signalni i merni kablovi :
J-Y(St)Y 14x2x0.8 mm
J-Y(St)Y 10x2x0.8 mm
J-Y(St)Y 6x2x0.8 mm
J-Y(St)Y 4x2x0.8 mm
J-Y(St)Y 3x2x0.8 mm
J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm
J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm
LiYCY 4x0.5 mm2
LiYCY 2x0.75 mm2
LiYCY 3x1 mm2
LiYCY 12x0.75 mm2
LiYCY 7x0.75 mm2
LiYCY 6x0.75 mm2
LiYCY 3x0.75 mm2
LiYCY (TP) 6x2x0.75 mm2
LiYCY (TP) 4x2x0.75 mm2
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
15
10
10
110
15
120
15
70
300
100
200
50
35
352
100
65
Strana 416 od 438
-
-
1.2
LiYCY (TP) 3x2x0.75 mm2
LiYCY (TP) 2x2x0.75 mm2
LiYCY (TP) 3x2x1 mm2
PP00 37x1.5 mm2
PP00 21x1.5 mm2
PP00 19x1.5 mm2
PP00 14x1.5 mm2
PP00 12x1.5 mm2
PP00 10x1.5 mm2
PP00 8x1.5 mm2
PP00 7x1.5 mm2
PP00 5x1.5 mm2
PP00-Y 5x1.5 mm2
PP00-Y 3x1.5 mm2
PP00 3x1.5 mm2
Komunikacioni kablovi :
Kabl za industrijski Ethernet, širmovani, 4-žilni,
Cat. 5e,
IE TP 2x2xAWG22,
za univerzalnu upotrebu, proizvod SIEMENS ili sl.
PROFIBUS kabl (2-žilni + širm)
(P/N) 6XV18300BH10, proizvod SIEMENS
FTP 4x2x0.5 mm, Cat. 6
Ostali sitan nespecificiran materijal neophodan za
obradu krajeva kablova (konektori, kablovske
završnice, nalepnice za označvanje i sl.)
Napomena 1 :
Dužine kablova su orjentacione. Naručivanje i
sečenje kablova izvršiti tek nakon određivanja
stvarnih dužina merenjem na licu mesta.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
65
120
50
100
40
100
100
50
70
80
300
120
200
50
400
m.
130
m.
110
m.
pauš.
30
m.
80
Napomena 2 :
Spoljni kablovski razvod je obuhvaden u Svesci
5/1. "Trafostanica TS 20/0.4kV, dizel el. Agregat
(DEA) i spoljna kablovska mreža".
UKUPNO POZ. 1 : KABLOVSKI RAZVOD
2.
INSTALACIONI PRIBOR
2.1
Nabavka, isporuka materijala i montaža
perforiranih (PNK) i rešetkastih (RNK) nosača
kablova, dužine po 2 m, cinkovani, komplet sa
pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i
krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima
postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim
nosačima i sa svim ostalim potrebnim elementima
za izvodjenje kompletne konfiguracije regala.
Sve komplet po dužnom metru :
PNK 400
-
Strana 417 od 438
2.2
2.3
2.4
-
PNK 300
PNK 200
PNK 100
RNK 400
RNK 200
Čelična kruta cev Re29 unutrašnjeg prečnika
34,2mm za mehaničku zaštitu kablova
postavljenih po podu do priključka na motor
duvaljki
Čelična kruta cev Re11 unutrašnjeg prečnika
16,4mm za mehaničku zaštitu kablova
postavljenih po podu
Isporuka i montaža čeličnih fleksibilnih SAPA cevi
za zaštitu kablova : kod prolaza kroz betonski zid,
od regala do mesta priključka i na visinama ispod
2m kod montaže kablova na zid, slededih prečnika
:
Ø 13,5 mm
Ø 16mm
Ø 29mm
UKUPNO POZ. 2 : INSTALACIONI PRIBOR
m.
m.
m.
m.
m.
m.
40
120
100
30
30
5
m.
20
m.
m.
m.
50
30
20
UKUPNO E. KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR :
F.
ZAVRŠNI RADOVI
1.
Nakon ugovaranja opreme za tehnološku celinu
"Doziranje", i dobijanja podloga (šema) od
isporučioca tehnološke opreme, izraditi
Radioničku dokumentaciju elektro dela
automatike i upravljanjaza doziranje.
Izrada Radioničke dokumentacije elektro dela,
nakon ugovaranja opreme i dobijanja podloga od
isporučioca tehnološke opreme, za sledede celine
:
- Flokulator i lamelni taložnik
- Taložnik za mulj
Po završenim radovima na el. instalaciji izvođač je
dužan da izvrši :
- zatvaranje svih otvora na mestima prolaza
instalacija i regala kroz zidove i plafone,
- otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih
grešaka pri izvođenju instalacije,
- čišdenje prostorija od šuta i iznošenje istog van
objekta
2.
3.
Strana 418 od 438
pauš.
pauš.
komp
l.
1
4.
5.
6.
7.
Ispitivanje izolovanosti i ispravnosti svih
energetskih i komandno-signalnih kablova koji su
predmet ovog projekta, saglasno važedim
propisima i standardima i izdavanje atesta
Investitoru pre tehničkog prijema.
Ispitivanje funkcionalnosti celokupnog sistema, sa
završnim podešavanjem i probnim pogonom od 7
radnih dana.
Izrada Uputstava za rukovanje i održavanje i
obuka osoblja. Obuka se obavlja na licu mesta za
operatore postrojenja i tehničko osoblje.
Izrada elektro projekta izvedenog stanja PPV
"DUBOVO".
Projekat mora da sadrži sve izmene koje su
nastale za vreme izvođenja i mora biti overen od
strane Investitora.
Projekat se predaje u tri primerka.
UKUPNO F. ZAVRŠNI RADOVI :
REKAPITULACIJA
A.
RAZVODNI ORMANI (PODRAZVODI 0.4kV)
B.
ORMANI UPRAVLJANJA
C.
SISTEM ZA NADZOR I UPRAVLJANJE (SNU)
D.
PROCESNA OPREMA U POGONU
E.
KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR
F.
ZAVRŠNI RADOVI
SVE UKUPNO :
Strana 419 od 438
komp
l.
1
komp
l.
1
pauš.
pauš.
IV PNEUMATIKA
1.1
OPIS RADOVA
OBRAČUN
PO
POZICIJA
OBJEKAT PPOV DUBOVO TUTIN
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZAPNEUMATIKA
VRSTA RADOVA
KOMPRESORI I PRIRPEMA VAZDUHA
br.
KOMPRESORI I PRIPREMA VAZDUHA
Kompresori kapaciteta 1.44 m3/min; pritiska 10
bara, snage 11kW Gardner Denver tip ESE 11-10
ili sličan, sa rezervoarima od 500 l- snage 11 KW
- izlazni maksimalni radni pritisak 10 bar
- normalni radni pritisak 9 bara
- minimalni radni pritisak 8 bara
- transmisija kaišem
- dozvoljena temperatura okoline +2 do +400C
- nadmorska visina do 1000 m
- vazduh za hlađenje kompresora 0.8 m3/s
- motor F- IP55
- broj obrtaja 3000 o/min
-voltaža (V)/osigurači(A)/struja(A) 400/32/0.5
- količina ulja 5 l (3 mg/m3 sadržaj ulja)
- buka 74 Dba
- težina 186 kg
- dimenzije 700x765x1050
- količina ulja 6 l
-ležajevi SKF
-sadržaj ulja u vazduhu manje od mg/m3
-klasa zaštite motora IP55
- klasa izolacije motora F
-starter zvezda trougao ugrađen
kom
1.2
JEDINIČNA
KOLIČINA
CENA
Frižiderski- rashladni sušač vazduha ZANDER
AS-K 108 ili sličan karakteristika :
-kapacitet (pri p=7 bara , t ambijenta =250 C, tkom=350
C
1.8 m3/min
-maksimalno pritisak 16 bar
-minimalni pritisak 3 bar
-tačka rose +30 C
-snaga 0.49 KW
-dimenzije 225x520x565 mm
kom
-težina 27 kg
Strana 420 od 438
2
1
List
VREDNOST
RADOVA
1.3
Predfilter ZANDER G9 ZP (G 3/4“)ili sličan sa
automatskim
odvajačem
kondezata
(sa
diferencijalnim
manometrom
koji
meri
zaprljanost)
kom
Nazivna veličina G 3/4“. Kapacitet filtra je 3 m3
/min ( za 7 bara radnog pritiska). Ugrađuje se
pre sušača vazduha.
-maksimalni pritisak 16 bara
- minimalni pritisak 3 bara
- dimenzije fi 130 x325
- odstranjivanje čvrste čestice, ulja i vode do
1 μm
- odstranjivanje uljne pare do 0.5 mg/m3
- težina 3.8 kg
- konekcija G 3/4”
Naknadni Pred filter ZANDER G9XP ili sličan sa
automatskim odvajačem kondezata ( sa
diferencijalnim
manometrom
koji
meri
zaprljanost). Filter je nazivne veličine G 3/4“. kom
Kapacitet filtra je 3 m3 /min (za 7 bara radnog
pritiska). Ugrađuje se iza sušača.
-maksimalni pritisak 16 bara
- minimalni pritisak 3 bara
- dimenzije fi 130 x325
-odstranjivanje čvrste čestice ulja i vode
do
0.01 μm
- odstranjivanje uljne do 0.01 mg/m3
- težina 3.8 kg
- konekcija G 3/4”
Regulator pritiska FESTO LFR/ LFRS ili sličan D
1.5. serija (metalno kučište) G3/4“
-protok 6.800 l/min (razlika pritiska 1 bar p1=10
bar p2=6 bar) Maxi izvedba.
- regulacioni opseg do 10 bar(12)
- automatsko dreniranje
kom
- sa indikacijom pritiska
- temperatura -10 do +600 C
Ukupno
1
1.4
Strana 421 od 438
1
1
OPIS RADOVA
OBRAČUN
PO
POZICIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZAPNEUMATIKA
VRSTA RADOVA
RAZVOD VAZDUHA
List br.
KOLIČINA
JEDINIČNA
CENA
OPIS RADOVA
OBRAČUN
PO
2.
POZICIJA
RAZVOD VAZDUHA
2.1. Razvod vazduha G ¾” m35
pauš
2.2. Razvod vazduha G ½” m10
pauš
2.3. Armatura G ¾” i G ½”
pauš
2.4. Nosači, kanali i redukcije
pauš
UKUPNO
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZAPNEUMATIKA
VRSTA RADOVA
UPRAVLJANJE VENTILIMA
VREDNOST
RADOVA
3. UPRAVLJANJE VENTILIMA
3.1 Pripremne grupe FESTO FRC/FRCS ili sličan, D
serija (metalno kučište) G 1/2“
kom
-protok 2.600 l/min (razlika pritiska 1 bar p1=10
bar p2=6 bar) Midi izvedba.
- regulacioni opseg do 7 bar
- automatsko dreniranje
- sa indikacijom pritiska
- temperatura -10 do +600 C
3.2. PLC
FESTO FEC 660 ili
SIMENS SIMATIC S7-200 ili sličan
(alternativno CPX terminal zajedno sa ventilskim kom
ostrvima)
Napomena: bide dat u elektro delu projekta
3.3. Ventilskim terminal- ostrvoTIP 10 CPV sa elektro
pneumatskim monostabolnim razvodnicima
5/2 širine 14 mm (6 razvodnika – jedan
rezervni)
-Protok do 800 l/min
- broj monoistabilnih razvodnika u terminalu 6
kom (jedan rezervni)
- nazivna veličina 6 mm
- Napajanje 24 V DC
- temperatura -5 do 500 C,
- radni pritisak 3 do 8 bar,
- snaga 0.9 W po razvodniku,
kom
Strana 422 od 438
JEDINIČNA
KOLIČINA
CENA
3
3
List br.
VREDNOST
RADOVA
- širina jednog razvodnika 14 mm,
- vreme aktiviranja 25 ms,
- vreme isključenja 35 ms,
- zajedničko napajanje G1/4 i odvazdušenje,
- radni vodovi G 1/8
- potrebna filtracija -priprema vazduha 40 µm
- moduli PROFIBUS a za SIEMENS i FESTO,
- priključci za pneumatiku QS za creva 6/4,
3.4. Nosači za montažu
Poliamidne cevi 6/4
Sa kanalicama
3.5. Priključci za poliamidna creva
3.6. Terminal ručnog upravljanja FED-50 FESTO
Ili odgorarajuči.
Napomena: bide dat u elektro delu projekta
3.7. Softver i aplikacioni program za PLC ili CPX
terminale
Napomena: bide dat u elektro delu projekta
3.8. Orman sa nosačima za smeštaj ventilskog ostrva.
Orman ima pregradne priključke za plastična
creva, uvodnice za upravljačke kablove, klem
lajsne za prolazne kablove. Orman treba da sadrži
nosače za montažu na zid cevne galerije. Orman
je u IP 65 zaštitu.
Dimenzije 600x400x200
3.9. Orman ili pult za smeštaj PLC a i terminala ručnog
upravljanja koji de se montirati u peščanoj galeriji.
Napomena: bide dat u elektro delu projekta
3.10 Kanalice i dodatni pribor
UKUPNO
Strana 423 od 438
m
200
pauš
kom
3
kom
3
pauš
4.
OPIS RADOVA
ELEKTRO PNEUMATSKI POZICIONERI
OBRAČUN
PO
POZICIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZAPNEUMATIKA
VRSTA RADOVA
List br.
ELEKTRO PNEUMATSKI POZICIONERI
GEMUE EPOS 1435 dvostrukog dejstva ili
FOXBORO – ESKARDT SRD 99 ili sličan sa
potrebnim adapterima za vezu sa
pneumatskim aktuatorom
- mogudi ugao pomeranja 950,
- mikroprocesorsko upravljanje,
- pritisak napajanja do 6 bara,
kom
- ulazni signal 4-20 mmA ili digitalan,
- komunikacija HART, FoxCom, Profibas
PA , Foundatioun, Fieldbus
- konfiguracija
preko
PC,
ručnog
terminala ili lokalno.
- Montaža na rotacioni aktuator prema
VDI/VDE 3845.
- Zahtevani kvalitet vazduha prema DIN
ISO 8573-1:
Sadržaj nečistoča Klasa 3 (5 mikrona)
Tačka rose klasa 4
Koncentacija ulja klasa 3 (25 mg/m3)
Pritisak napajanja 0-6 bara
UKUPNO
Strana 424 od 438
KOLIČINA
3
JEDINIČNA
CENA
VREDNOST
RADOVA
5.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2.
5.3.
OPIS RADOVA
OBRAČUN
PO
POZICIJA
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZAPNEUMATIKA
VRSTA RADOVA
LEPTIRASTI ZATVARAČI
LEPTIRASTI ZATVARAČI TIPA KEYSTON 10NP ili
sličan, PNEUMATSKI AKTUATORI I SIGNALNE
KUTIJE
Leptirasti zatvarači
- nominalni pritisak medijuma (vode) 10
bar
- elementi zaptivanja NBR (-23 do +82 0C)
kom
- sa flanšom za montašu aktuatora
- materijal kučišta GGG 50 (preporuka)
- disk centralni sa simetričnim kretanjem
materijal 1.4408 (preporuka)
- osovina kroz osu diska materijal 1.4021
(preporuka)
Sirova voda
NO 250
Čista voda
NO 200
Voda za pranje NO 250
Vazduh za pranje NO 150
Prvi filtrate
NO 200
Kanalizacija
NO 250
Pneumatski aktuatori
FESTO tip DAPS,
PPT fab.broj 234-210
TYCO-Keystone ili sličan
Karakteristike:
- dvostrano aktivirani
- priključci G 1/8 (1/4)
- nominalni pritisak 5, 6 bar
- operacioni 1- 8.4 bar
- temperatura -20 do +80
- moment otvaranja 30% veci od momenta koji
zahteva zatvarač
- ugao otvaranja 900
- vazduh suv zauljen ili nezauljen
-potrošnja max 8.84 l/ciklusu
- otpor od korozije CRC 3
Signalne kutije sa električnim mikroprekidačima
DAPZ FESTO ili sličan
Karakteristika:
- induktivni (ili sa mikroprekidačima)
- napajanje 25 VDC
Strana 425 od 438
List br.
KOLIČINA
3
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
kom
3
3
3
3
3
3
kom
18
JEDINIČNA
CENA
VREDNOST
RADOVA
- kvadratnog ili okruglog oblika
- interfejes-nosači DVI/VDE 3845
kom
- promenljivi prekidači
- kučište IP65
- otpor od korozije CRC 2
- izmenljivi prekidači
UKUPNO POD 5
6.
Kablovi i druga elektro oprema (ETERNET/
PROFIBUS veze, senzorinivoa sonde, SCADA aplikacija, sistem radne
stanice u
kontrolnoj sobi)
NAPOMENA bice dati u Elektro delu
7.
Dodatni radovi
SVE UKUPNO
NAPOMENA:
SPECIFICIRANA OPREMA PO PROIZVOĐADIMA- ISPORUDIOCIOMA JE ORJENTACIONA. I DRUGI ISPORUČIOCI
KVALITETNE OPREME KOJI ZADOVOLJAVAJU TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SU MOGUDI.
8.ZBIRNA REKAPITULACIJA
DIN
1. KOMPRESORI I PRIPREMA VAZDUHA
2. RAZVOD VAZDUHA
3. UPRAVLJANJE VENTILIMA
4. ELEKTRO PNEUMATSKI POZICIONERI
5. LEPTIRASTI ZATVARAČI
6. DODATNI RADOVI
SVE UKUPNO
Strana 426 od 438
V GREJANJE I VENTILACIJA
1. Panelno grejanje
1.a) Izrada i montaža grejnih panela sastavljenih
od bešavnih cevi ∅48,3x3,2mm u obliku registara
sa četiri cevi. Cevi su na krajevima zavarene za
kolektore od cvi ∅76,1x3,2mm dužine 700mm, dok
ukupna dužina panela iznosi L= 7752mm. Broj
panela je 5 kom, pa je:
∅48,3x3,2: 5x7,6x4= 152 m
∅76,1x3,2: 5x0,7x2= 7 m
kg 546x300
kg 40x300
1.b) Izrada i montaža grejnih panela sastavljenih
od bešavnih cevi ∅48,3x3,2mm u obliku registara
sa četiri cevi. Cevi su na krajevima zavarene za
kolektore od cvi ∅76,1x3,2mm dužine 700mm, dok
ukupna dužina panela iznosi L= 15752 mm. Broj
panela je 1 kom, pa je:
∅48,3x3,2: 15,752x4= 63 m
∅76,1x3,2: 5x0,7x2= 7 m
kg 241x300
kg 40x300
2. Izrada i montaža obloge panela izrađene
od dekapiranog lima debljine s=1mm. Širina
table lima je 1000mm a dužina 2000mm. Limovi
su savijeni u obliku korube i preklapaju se na
krajevima za 30mm. Mesta preklopa su ojačana
profilisanim pocinkovanim limom i pričvršdena
pop-nitnama ili zavrtnjevima.
m2 7,752x1,04x5= 40,31; 40,31x1x7,85= 316,5 kgx250
3. Izrada i montaža nosača panela od kutijastih
cevnih profila preseka 60x40x3,5mm. Raspored
nosača dat je u funkciji mogudih oslonaca na krovnoj
konstrukciji, i označen na crtežu.
ukupna dužina profila: 65m a to je 65x4,86= 316 kgx250
4. Izrada i montaža ojačanja obloga panela
postavljenih na rastojanju od 2000mm, izrađenih od
trake pocinkovanog lima 1000x60x 1,25mm:
Strana 427 od 438
kom 40x1x0,06x1,25x7,85=
24kgx250
5. Izrada i montaža ’’U’’ stezaljki za cev ø48,3
urađenih od betonskog gvožđa ø10mm dužine 36omm:
kom 25
težine:
33 kgx300
Ukupno – panelno grejanje:
2. Radijatorsko grejanje
2.1 Nabavka i ugradnja aluminijumskih radijatora
proizvodnja JUGOTERM Merošina Tip:22/600 ili sličan,
slededih veličina:
- L= 600 mm
kom 6x7.200=
- L= 1200 mm
kom. 21x13.500=
- L= 1800 mm
kom 1x20.800=
2.2. Nabavka i ugradnja ugaonog ventila sa dvostrukom regulacijom NO15:
kom. 27x900=
2.3. Nabavka i ugranja radijatorskog čepa:
kom. 27x200=
2.4. Nabavka i ugranja radijatorskog reducira NO32/15:
kom. 27x250=
2.5. Nabavka i ugradnja konzola i držača:
kom. 67x450=
4. Crne čelične bešavnecevi 1/2’’ -  57mm:
kg. 1400x300=
Ukupno – radijatorsko grejanje:
3. Oprema za toplu sanitarnu vodu
3.1. Nabavka i ugradnja bojlera za toplu sanitarnu
vodu, slededih karakteristika:
tip Solar 250 ili sličan
V = 220 l - zapremina bojlera
øB x H = 600 x 1450
N = 6 kW - snaga el. Grejača
Napojni vod = 5 x 2,5 mm
Q = 7 kW - tolpovodni grejač
DN 20 - priključak na instalaciju
kom. 1x163.000 =
3.2.
Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe
za bijler tople sanitarne vode , slededih
karakteristika:
tip UPS 15 – 40 130
V = 0,34 m3/h
N = 60 W - el. snaga
Strana 428 od 438
U = 220 V
proizvod “ Grundfos “ ili slično
kom. 1x21.000 =
Ukupno –sanitarna voda:
4. KOTLARNICA
1.6.
Nabavka, transport I ugradnja električnog
toplovodnog kotla, proizvođač “Termovent”
ili slično slededih karakteristika:
- Tip ETK – KE 100
- Q kot=100 kW - kapaciteta
- Grejna tela 10 x 10kW ili slično
- Dimenzija 600x600x1000mm
- DN 50 – rezrvni/povratni vod
- DN20 – pražnjenje kotla
- V=100l – zapremina kotla
Kom 1 200.000
1.7.
Pratedi fiting I cevni razvod kod povezivanja
UKUPNO
2. OSTALI RADOVI
2.1.
Snimanje varova , hladna proba na ispitni
pritisak u trajanju od 24h, ispiranje cevovoda
od nečistode I prljavštine, odnošenje alata
I materijala I čišdenje gradilišta
Paušalno
2.2.
Izrada projekta izvedenog stanja
UKUPNO
3. ZBIRNA REKAPITULACIJA
1. PANELNO GREJANJE
2. RADIJATORSKO GREJANJE
3. OPREMA ZA TOPLU SANITARNU VODU
4. KOTLARNICA
5. OSTALI RADOVI
6. NEPREDVIĐENI RADOVI
UKUPNO GREJANJE
Strana 429 od 438
VI UREĐENJE TERENA
VI UREĐENJE TERENA
GRAĐEVINSKI RADOVI
1- PRIPREMNI RADOVI
OBJEKAT: PPV "Dubovo" TUTIN
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA:
VRSTA RADOVA
UREĐENJE
TERENA
PRIPREMNI
RADOVI
Red. broj
Jed. mere
OPIS RADOVA
Sečenje postojedeg gustog šiblja pre početka radova. Posečeno šiblje i ostali
otpadni materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.
Obračun paušalan.
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
2- ZEMLJANI RADOVI
OBJEKAT: PPV "Dubovo" TUTIN
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA:
VRSTA RADOVA
pausalno
Obeležavanje trase i objekata, sva geodetska merenja, tj. prenošenje
podataka s projekta na teren i obratno, osiguranje, obnavljanje i održavanje
obeleženih oznaka na terenu za sve vreme građenja, odnosno do predaje
radova Investitoru.
Obracun pausalan.
2
C Iznos
e
n
a
pausalno
1
K
ol
iči
n
a
UREĐENJE
TERENA
ZEMLJANI
RADOVI
Strana 430 od 438
Jed. mere
Red. broj
OPIS RADOVA
K
ol
iči
n
a
C Iznos
e
n
a
1
Široki iskop, mašinskim putem u sloju promenljive debljine. Materijal iz
iskopa odlagati u blizini da bi se kasnije koristio za bankine i nasipanja prema
projektu i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova.
Obračun se vrši po m3 iskopanog humusa.
m 2,
3
5
0
0.
0
0
2
Nivelisanje terena sa planiranjem površina, što podrazumeva i nasipanje
terena sa dovozom zemlje po potrebi, iz pozajmišta. Nasipanje izvršiti u
slojevima po 20cm uz nabijanje pneumatskim valjkom do približne zbijenosti
okolnog terena, a u svemu prema projektu i tehničkim uslovima. Obračun po
m3.
m 7
3
5
0.
0
0
3
Nasipanje zemlje, vlaženje, nabijanje I dovodjenje linije terena na kotu
predvidjenu projektom I u svemu prema tehničkim uslovima. Obračun po m3.
m 1
3
1
5.
0
0
4
Nabavka, transport i razastiranje šljunka za pešačku stazu oko objekta,
d=10cm. Obračun po m3.
m 2
3
3.
0
0
5
Nabavka, transport i razastiranje šljunka ispod kišnog kanala,d=10cm.
Obračun po m3.
m 2
3
5.
0
0
Strana 431 od 438
6
Nabavka, transport i razastiranje šljunka ispod temelja stubova za ogradu Ii
kapiju,d=10cm. Obračun po m3.
m 0.
3
2
0
7
Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sejanjem trave i održavanjem
travnjaka. Izvršiti nabavku, utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne
zemlje u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako
bi posle sleganja zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje,
valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese:
- Festuca rubra 40%
- Festuca ovina 30%
- Poa pratensis 20%
- Trifolium repens 10%
Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom
vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju
gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno
polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje
radova.
Obračun po m².
8
m 6
2
5.
0
0
Sadnja listopadnih sadnica. Na mestima označenim u projektu iskopati jame
prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju
obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu
6:3:1. Prilikom sadnje sadnica zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom
mešavinom, a gornju tredinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po
sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti.
Obračun po komadu.
Strana 432 od 438
k 1
o 1.
m 0
0
9
Sadnja žbunastog rastinja. Na mestima označenim u projektu iskopati jame
prečnika i dubine 0,40 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju
obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu
6:3:1. Prilikom sadnje sadnica zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom
mešavinom, a gornju tredinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po
sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti.
Obračun po komadu.
k 1
o 0.
m 0
0
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
3- BETONSKI RADOVI
OBJEKAT: PPV "Dubovo" TUTIN
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA:
VRSTA RADOVA
UREĐENJE
TERENA
BETONSKI
RADOVI
Red. broj
Jed. mere
OPIS RADOVA
1
K
ol
iči
n
a
Izrada pristupne, pešačke staze, prema projektu. Rad obuhvata nabavku,
transport i ugradnju nearmiranog betona MB 15 u sloju debljine 10cm.
Obračun se vrši po m3.
m 2
3
3.
0
0
2
Izrada kišnog kanala u svemu prema projektu. Rad obuhvata nabaku,
transport i ugradnju armiranog betona MB30. Obračun se vrši po m3
ugrađenog betona.
m 2
3
3.
0
0
Strana 433 od 438
C Iznos
e
n
a
3
Izrada temelja za stubove ograde u svemu prema projektu. Postavljanje
stubova ograde na svaka 2m. Rad obuhvata nabaku, transport i ugradnju
armiranog betona MB30. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.
m 1
3
1.
0
0
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
4- ARMIRAČKI RADOVI
OBJEKAT: PPV "Dubovo" TUTIN
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA:
VRSTA RADOVA
UREĐENJE
TERENA
ARMIRAČKI
RADOVI
Red. broj
Jed. mere
OPIS RADOVA
1
K
ol
iči
n
a
C Iznos
e
n
a
Nabavka, transport, čišdenje, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu
prema planovima armature i specifikaciji armature iz projekta.
Obračunava se po kg
k
g
2,
7
5
0.
0
0
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:
Red. broj
VRSTA RADOVA
OPIS RADOVA
Strana 434 od 438
UREĐENJE
TERENA
BRAVARSKI
RADOVI
Jed. mere
5- BRAVARSKI RADOVI
OBJEKAT: PPV "Dubovo" TUTIN
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA:
K
ol
iči
n
C Iznos
e
n
a
1
Izrada i postavljanje kapije od čeličnih profila, flahova i limova. Kapiju izraditi i
ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi,
očistiti i obrusiti. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri
ključa po izboru projektanta. Pre ugradnje kapiju očistiti od korozije i prašine,
brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti kapiju. Nakon
ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.
Obračun
po
pešačka
- pešačka dim. 200/200cm
300/200cm
komadu
dim.
pozicije.
100/200cm
- kolska dim.
1.
0
0
1.
0
0
k 1.
o 0
m 0
.
2
Nabavka i postavljanje ograde od četvorougaono pletene pocinkovane žice
b=2.5mm sa otvorom okca od 50 mm, visine 1.5m, na stubovima od čeličnih
cevi Ø2". Stubovi su na vrhu zavareni, minizirani i obojeni, postavljeni na
razmaku od oko 2.5 m, zaliveni u beton oko 50cm. Stubove na uglovima
pričvrstiti kosim podupiračima. Po vrhu i po dnu pletene žice, kao i
dijagonalno od stuba do stuba, postaviti i zategnuti glatku žicu debljine 3.6
mm. Na 20cm iznad pletene žice postaviti 3 reda bodljikave žice.
Obračun po m’ kompletno urađene i postavljene ograde.
m 2
' 3
0.
0
0
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:
6- ZAVRŠNI RADOVI
OBJEKAT: PPV "Dubovo" TUTIN
Strana 435 od 438
a
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA:
UREĐENJE
TERENA
VRSTA RADOVA
ZAVRŠNI RADOVI
1
Prikupljanje šuta. U toku i po završenim radovima sa gradilišta prikupiti šut,
višak zemlje i drugi otpadni materijal i odvesti na gradilišnu deponiju
pristupačnu za utovar u kamion.
Obračun pausalan
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI:
K
ol
iči
n
a
C Iznos
e
n
a
pausalno
Red. broj
Jed. mere
OPIS RADOVA
UKUPNO ZA UREĐENJE TERENA:
1
2
3
4
5
6
PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO UREĐENJE TERENA
Strana 436 od 438
d
i
n
:
1.
OPIS RADOVA
OBRAČUN
PO
POZICIJA
VII PROBNI POGON
PREDMER I PREDRAČUN RADOVAZAPROBNI POGON
VRSTA RADOVA
LEPTIRASTI ZATVARAČI
KOLIČINA
Probni pogon i dokazivanje parametara
prečišdavanja u trajanju od 2 meseca sa
2 meseca
angažovanjem jednog tehnologa, jednog
mašinskog inženjera i jednog elektro inženjera
sa odgovarajudim licencama za ceo period PAUŠ
probnog pogona .
Strana 437 od 438
List br.
JEDINIČNA
CENA
VREDNOST
RADOVA
I
II
1.
2.
3.
III
1.
2.
3.
IV
V
VI
VII
ZBIRNA REKAPITULACIJA
DIN
PROCESNO TEHNOLOŠKA OPREMA
MAŠINSKA OPREMA
LAMELNI TALOŽNIK I FLOKULATOR
FILTRI I MAŠINSKA SALA
DOVOD SIROVE VODE I RECIRKULACIJA
ISTALOŽENE VODE
ELEKTRO RADOVI I AUTOMATIKA
TRAFOSTANICA,DIZEL
AGREGAT
I
KABLOVSKA MREŽA
INSTALACIJE OPŠTE NAMENE I SPOLJNA
RASVETA
ELEKTROENERGETSKO
NAPAJANJE
TEHNOLOŠKIH POTROŠAČA,KONTROLA I
UPRAVLJANJE
PNEUMATIKA
GREJANJE I VENTILACIJA
UREĐENJE TERENA
PROBNI POGON-rad
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO SA PDV-om
Sve pozicije u Obrascu strukture cene, moraju biti sa iskazanim jediničnim cenama i sa ukupnom cenom
i to sve bez PDV-a. Ukupnu cenu sa PDV-om iskazati na kraju Obrasca strukture cene, u Zbirnoj
rekapitulaciji predmera, s`obzirom da sve pozicije Obrasca strukture cene podležu istoj stopi
oporezivanja.
Sve pozicije iz Obrasca strukture cene moraju biti popunjene numerički iskazanim jediničnim cenama
(ukoliko se radi o pozicijama koje nemaju vrednost, mora se upisati ''0,00'', nisu dozvolјeni znaci ''/'' ili
''0'' ili nepopunjavanje iznosa).
Datum:
M.P.
Potpis ponuĊaĉa
Napomena: Ukoliko se podnosi zajednička ponuda, svi učesnici u zajedničkoj ponudi moraju biti
navedeni. Svi članovi grupe ponuđača potpisuju i overavaju predmetni Obrazac, osim ako je u
sporazumu iz člana 81., stav 4. Zakona o javnim nabavkama naveden samo jedan učesnik u zajedničkoj
ponudi (član grupe ponuđača) koji je ovlašden za potpisivanje i overavanje ovog obrasca.
Za svu ponuĊenu opremu ponuĊaĉ je u obavezi da dostavi katalog sa tehniĉkim
karakteristikama kao i spisak ovlašćenih servisa za ponuĊenu opremu.
Strana 438 od 438
Download

404-25-3-2014 KONKURSNA dokumentacija.pdf