Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
serija KY
kotao na čvrsto gorivo
Tehničko upustvo
instaliranje
upotreba
održavanje
1/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Poštovani,
Zahvaljujemo Vam se na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom našeg proizvoda.
Rima kotao model KY je kotao izradjen od livenog gvoždja. Odlikuje ga dug životni vek pod
uslovom da su ispoštovani svi preduslovi iz ovog Tehničkog uputstvo i da kotao koristite u skladu sa
preporukama iz njega.
Kotlovi Rima su izradjeni i ispitani po najvišim standardima. Konstrukciono su izvedeni tako
da imaju visok stepe iskorišćenja i na taj način zadovoljavaju sve vaše potrebe pod uslovom da su
odabrani u skladu sa vašim potrebama.
MolimVas da se prema kotlu odnosite sa pažnjom kako bi Vam što duže trajao i da ga
koristite u skladu sa namenom.
Ambalažu, nakon raspakovanja kotla, smestite na dovoljno sigurno mesto kako ne bi
ugrozili bilo čiju bezbednost.
U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije koje se ne nalaze u okviru ovog
Tehničkog upustva, molim Vas da nas kontaktirate.
2/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
SADRŽAJ
Dimenzije kotla, dimenzije pakovanja kotla
Tehničke podatci kotla
Predgovor
Obezbeđenje sigurnosti opreme i ljudi, pad pritiska
Uputstvo za rukovanje
Glavne karakteristike, preporučljivo gorivo
Kontrolni i sigurnosni elementi
Sigurnosni termički ventil
Puštanje kotla u rad
Provera kotla pre puštanja u rad
Punjenje i pražnjenje sistema grejanja
Rukovanje i kontrola
Paljenje vatre u kotlu
Podešavanje temperature polaznog voda
Loženje
Noćni režim rada
Čišćenje kotla
Kondenzovanje i kantraniziranje
Gašenje kotla
Kratkotrajni prestanak rada
Dugotrajni prestanak rada
Važne informacije
Čišćenje kotla
Popravka kotla
Uputstvo za instaliranje
Instaliranje
Instaliranje kotla – opšte informacije
Potreban kvalitet vode za grejanje
Pozicioniranje kotla
Minimalna rastojanja od kotla
Raspored kotlova u prostoriji
Raspored instaliranja
Opis kotla
Presek kotla i konstrukcija
Delovi kotla
Spisak delova
Kapacitet akumulacionog rezervoara tople vode
Transport i skladištenje
Nepravilna upotreba može oštetiti kotao kao i prateću opremu.
3/26
4
5
6
7
8
9
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
16
17
17
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
24
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Dimenzije kotla:
sl. 1
Dimenzije pakovanja kotla
sl. 2
Napomena: Molimo Vas obratite pažnju na simbole na pakovanju.
4/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Tehnički podatci kotla – model KY
Naziv model
KY
3
4
5
6
7
8
10
Broj članaka
kom
3
4
5
6
7
8
10
ugalj
kW
13,8-15,0 19,5-21,0 25,0-26,5 30,5-32,5 35,0-37,0 39,0-41,0 47,5-50,0
drvo
kW
12,5-14,0 16,5-18,5 22,4-24,0 26,1-29,0 31,0-33,0 34,0-37,0 43,5-46,0
Nominalna ulazna snaga grejanja
kW
17,5-19,0 24,7-26,6 31,6-33,5 38,6-41,1 44,3-46,8 49,3-51,9 60,1-63,3
Minimalna izlazna snaga grejanja
kW
Maksimalna temperatura vode
C°
90
Minimalna temp. povratne vode
C°
50
Nominalna izlazna snaga
Vreme
sagorevanja
nominalnoj izlaznoj snazi
pri
7.6
10.6
13.4
16.4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
>4
h
drvo
>2
>2
>2
>2
>2
>2
>2
C°
30 - 90
kg/h-1
2.9
3.4
3.8
4.5
5.1
6.2
7.4
kg/h-1
3.8
4.2
4.7
5.9
6.6
8.2
9.8
Maksimalni pritisak u sistemu
bar
4
Minimalni pritisak u sistemu
bar
0.4
Sadržaj vode u kotlu
Prečnik dimnjače
lit.
13.56
17.01
20.46
23.91
27.36
30.81
37.71
m3
0.01
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
765
965
mm
za V x H
L
130
150
mm
mm
314 x 395
265
365
465
565
Priključak ulaza i izlaza vode
(")
Kotlovski ispust
(")
G 1/2"
Priključak za sigurnosni ventil
(")
G 1/2"
Zapremina gasova u kotlu
Zapremina gasova
sagorevanje
u
komori
25.3
ugalj
Potrošnja goriva pri nominal- ugalj
noj snazi grejanja
drvo
komore
20.7
h
Opseg podešavanja temperature
Dimenzije
sagorevanje
18.7
za
Sigurnosno ograničenje temp.
Kategorija kotlova prema EN303-5
665
G 6/4"
G 2"
lit.
41.27
55.16
69.05
82.94
96.83
110.73
138.51
m3
0.04
0.06
0.07
0.08
0.1
111
0.14
lit.
32.86
45.27
57.67
70.07
82.47
94.88
119.68
m3
0.03
0.05
0.06
0.07
0.08
0.1
0.12
C°
95
Klasa
1
ugalj
kg/s
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.05
drvo
kg/s
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.05
Potpritisak dimnjaka
mbar
0.09
0.11
0.14
0.16
0.19
0.21
0.25
Gubici pritiska vode ( Δt : 10 C° )
mbar
9
14
22
32
36
40
48
Protok izduvnih gasova
Temperatura izlaznih gasova
visoka
C°
215 - 250
190 - 220
srednja
C°
165 - 190
150 - 170
Max. buka po važećim normama
dB
Težina tela kotla
kg
197
237
275
313
350
389
463
Ukupna težina kotla
kg
212
253
292
331
370
410
485
Kompletna težina sa pakovanjem
kg
227
265
308
345
379
417
500
45 - 60 (A)
5/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Predgovor:
1. Kotao i sva priključna oprema moraju biti instalirani i korišćeni u skladu sa namenom,
prema svim važećim propisima i tehničkim standardima, kao i prema instrukcijama
proizvodjača. Kotao sme biti korišćen isključivo za namenu za koju je konstruisan.
2. Kotao sme biti instaliran samo u prostoru namenjenom za to. Ako je kotao isporučen
klijentu od osobe koja će kotao i instalirati, ta osoba mora dati korisniku svu prateću
dokumentaciju (Tehničko uputstvo, Garantni list, itd…). Sve dok kotao ne bude pušten u rad,
originalno pakovanje mora biti sačuvano za slučaju ponovnog transporta.
3. Posle instaliranja, kotao mora biti pušten u rad od strane stručno osposobljenog instalatera
u skladu sa ovim Tehničkim upustvom i pravilima struke.
4. Kotao je izrađen u skladu sa propisima koji važe u Evropskoj Uniji. Ako se kotao upotrebljava
u zemljama izvan EU svako odstupanje od lokalnih propisa mora biti identifikovano i
prijavljeno.
5. U slučaju kvara pozovite ovlašćenog servisera, sve intervencije koje su obavljene od strane
osobe koja nije ovlašćeni serviser mogu oštetiti kotao, a takođe i prateću opremu.
6. Prilikom puštanja kotla u rad instalater je u obavezi da korisniku pokaže sve delove kotla,
njegove radne i sigurnosne elemente, način korišćenja, njihove signale i kako se postupa u
tim slučajevima.
Ako je kotao isporučen korisniku od strane osobe koja će kotao da instalira, on mora ukazati
korisniku da se u slučaju ponovnog transporta kotla mora koristiti originalno pakovanje.
7. Proverite da li je sve isporučeno uz kotao.
8. Proverite model i tip kotla i da li je pogodan za upotrebu za koju je namenjen.
9. Ako ipak niste sigurni kako se kotao koristi, pročitajte pažljivo ovo Tehničko uputstvo i
priručnik i primenjujte ga doslovno.
10. Nikad ne uklanjajte ili oštećujte obeležja i znakove na kotlu. Sačuvajte originalno pakovanje
posle instaliranja kotla za slučaj ponovnog transporta kotla.
11. U slučaju popravke moraju se koristiti isključivo originalni rezerni delovi. Zabranjeno je
raditi promene na konstrukciji kotla ili vršiti bilo kakvo ometanje rada kotla.
12. Na kraju životnog veka kotao i njegovi delovi moraju biti smešteni tako da ne narušavaju
okruženje.
13. Proizvođač nije odgovoran za sva oštećenja koja su nastala kao posledica nepridržavanja:
6/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
•
•
•
kotao Rima model KY
preporuka iz priručnika, tj. ovog Tehničkog uputstva za upotrebu i instaliranje,
postojećih propisa i standarda,
procedure instaliranja i rukovanja kotlom,
Garantnih uslova.
Situacije koje se mogu desiti u praksi kada se moraju preduzeti osnovne radnje su:
prekinite rad kotla svaki put kada se u vazduhu koji služi za sagorevanje pojave zapaljiva i
eksplozivna isparenja nastala npr. kod farbanja, upotrebom sredstava za čišćenje, tokom
curenja gasa, itd.,
ako je potrebno ispustiti vodu iz kotla ili iz celog sistema, treba pripaziti da voda ne bude vrela,
ako voda curi iz kotlovskog izmenjivača ili je izmenjivač zapušen sa ledom ne puštajte kotao u
rad sve dok ga ne dovedete u ispravno stanje.
Obezbeđenje sigurnosti opreme i ljudi:
Kotao i dodatna oprema su izradjeni u skladu sa EN 303 – 5 :1999 i drugim
relevantnim evropskim standardima.
Da bi kotao radio i bio korišćen za namenu za koju je konstruisan neophodno je
ispuniti dodatne zahteve-najbitniji se nalaze u sledećim upustvima:
U prilogu gore spomenutih naznaka neophodno je da kotao radi u skladu sa
Tehničkim uputstvom za upotrebu i instaliranje. Zabranjeno je da kotlove koriste deca,
osobe pod dejstvom alkohola i droga i druge neovlašćene osobe.
Pad pritiska u ložištu:
sl. 4
7/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Upustvo za rukovanje
Kotao KY – glavne karakteristike:
− KY je kotao na čvrsto gorivo namenjen za zagrevanje prostora u stambenim i industrijskim
objektima
− Sa strane stručno izvedene instalacije preduslov za pravilno funkcionisanje kotla je
odgovarajući dimnjak i pravilna upotreba.
− KY kotao je namenjen za sisteme grejanja sa prinudnom ili prirodnom cirkulacijom, izuzev
modela sa 8 i 10 članaka koji su pogodni da rade samo u sistemima sa prinudnom
cirkulacijom.
− KY kotao se proizvodi u sedam izlaznih snaga (definisanih brojem članaka od kojih su
sastavljeni 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10) u rasponu snaga od 13,8 do 50 kW.
− Telo kotla od livenog čelika je sastavljeno od segmenata spojenih tako da čine komoru za
sagorevanje (uključujući i prolaze dimnih gasova), kao i rezervoar za vodu (uključujući i
kanale za cirkulaciju vode). Postoje tri vrste segmenata – prednji segment, zadnji segment i
srednji segmenti (od 1 do 8) koji su između njih. Sklapanjem odgovarajućeg broja
segmenata dobijamo telo kotla željene veličine i odgovarajuće snage. Sklopljeno telo kotla
je opremljeno priključcima za povezivanje na sistem grejanja. Kotao takođe ima priključak
za senzor termostata i priključke za pričvršćivanje kotla na postolje. Na telo kotla je
montirana metalna oplata koja je iznutra izolovana.
− Da biste obezbedili pravilno i ekonomično funkcionisanje kotla neophodno je izabrati kotao
tako da nominalna snaga kotla bude jednaka toplotnim gubicima grejanog prostora.
− Izbor kotla sa nedovoljnom izlaznom snagom rezultiraće neadekvatnim grejanjem prostora
što znači da komfor grejanja neće biti zadovoljavajući.
− Izbor kotla sa prevelikom snagom rezultovaće da kotao ne radi punom snagom, posledice
toga biće stvaranje katrana i rošenje (kondenzovanje).
Preporučljivo gorivo:
Preporučljivo gorivo za kotao KY je ugalj, koks i ogrevno drvo.
Optimalna granulacija uglja je 24 – 60 mm.
Optimalni prečnik ogrevnog drveta je 40 – 100 mm. Dužina drveta zavisi od toga koliko segmenata
ima kotao.
Gorivo se mora čuvati na suvom mestu. Da bi kotao postigao nominalnu izlaznu snagu vlažnost u
drvetu ne sme biti veća od 20%.
Približni intervali loženja su prikazani u tabeli sa tehničkim podacima na Strani 3.
Kotao je predvidjen za ručno loženje.
Napomena:
Kotao nije namenjen za loženje raznog otpada.
8/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Kontrolni i sigurnosni elementi:
Kotlovi KY su opremljeni sa tri glavna kontrolna elementa koji služe za kontrolu rada kotla:
Klapna dimnjače (sl.5) sa kojom se kontroliše prolaz dimnih gasova unutar dimnjaka.
Klapna se nalazi u vratu dimnjače kotla i kontroliše se ručno.
Klapna dimnjače
pozicija zatvoreno
pozicija otvoreni
sl.5
Drugi kontrolni element je regulator promaje (sl.6) koji je postavljen u otvor na izlazu iz tela kotla.
On registruje temperaturu vode i reguliše snabdevanje kotla primarnim vazduhom neophodnim za
sagorevanje preko regulacione klapne na donjim vratima kotla (otvara ili zatvara).
Regulator promaje
sl.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Regulacioni točkić
Držač ručke
Ručka
Telo regulatora
Šestougaonik
Senzor
9/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Promenom pozicije klapne kontroliše se intenzitet sagorevanja, samim tim i izlazna snaga kotla.
Regulator promaje spojen je lancem sa regulacionom klapnom. Lanac je spojen na regulacionu
klapnu tako da se zatezanjem može podesiti (sl.7)
Regulacioni otvor
Držite predmete dalje od prednje strane regulacione
klapna i kanala koji omogućuju protok primarnog
vazduha.
sl. 7
Dotok sekundarnog vazduha za sagorevanje kontroliše se pomoću rozetne (sl. 8) koja se nalazi u
vratima za loženje i ima direktan uticaj na dotok vazduha.
Vazdušna rozetna
sl. 8
Temperatura tople vode može se proveriti pomoću termo-manometra (sl. 9) koji se nalazi na
prednjoj strani oplate kotla iznad vrata za loženje.
Termomanometar
sl. 9
10/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Sigurnosni termički ventil – Termozaštitni ventil
Zaštita kotla je moguća preko termozaštitnog ventila (nije u ceni kotla, poručuje se posebno) koji
obezbeđuje zaštitu od pregrevanja kotla bez dodatnih uređaja i bez dodatnog napajanja (sl. 10)
tako da temperatura kotla ne prelazi temperaturu od 95 ºC. Termozaštitni ventil mora biti spojen
na priključak polaza i povrata iz kotla.
Važno:
- Moguće je zameniti smer protoka, na ventilu se nalaze smer ulaza i izlaza vode na ventilu i
smer mora biti ispoštovan
− Maksimalna temperatura ulaza vode za sigurnosni termički ventil je 15 Cº i minimalni
nadpritisak je 2 bara.
sl. 10
1. Ulaz tople vode
2. Izlaz tople vode
3. Klapna dimnjače
4. Regulator promaje
5. Termozaštitni ventil (Caleffi 544) – maksimalni radni pritisak 6 bara
6. Filter
7. Sonda termozaštitnog ventila ½“
8. Ulaz rashladne vode ½“
9. Sigurnosni odvod tople vode ½“
10. Kapilara termozaštitnog ventila
11/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Puštanje kotla u rad
Provera kotla pre puštanja u rad:
Pre puštanja kotla u rad, instalater mora proveriti sledeće:
− da je instalacija povezana sa kotlom,
− da li je kotao napunjen vodom i da li je pod pritiskom (pogledati termo-manometar),
takodje pogledati da sistem grejanja ne curi,
− priključak na dimnjak – priključak mora biti pregledan od strane dimnjačarske službe
− proveriti funkcionisanje kontrolne opreme.
Napomena:
Instalater mora uputiti korisnika kako se kontroliše rad kotla i obavezno upisati u garanciju datum
puštanja kotla u rad.
Punjenje i pražnjenje sistema za grejanje
Sistem grejanja mora biti punjen samo vodom koja ima parametre po EN standardima. Voda mora
biti čista, bez boje, bez dodatnih supstanci, ulja i hemijskih sredstava koja izazivaju koroziju, bez
dodatka kiselina (pH faktor mora biti veći od 7,2). Pre svega sistem grejanja mora biti pročišćen i
isprana sva nečistoća.
Napomena:
Voda u sistemu ne sme biti redukovana ili ispuštena sve dok kotao radi ili kada postoji opasnost od
zamrzavanja. Protiv zamrzavanja u sistem treba dodati antifriz odobren od strane davaoca
garancije.
Napomena:
Neispunjavanje prethodnih zahteva može dovesti do zapušenja izmenjivača grejanja što može
rezultirati pucanjem kotla.
Tokom grejnе sezone zapremina vode u sistemu grejanja mora uvek biti ista. Ako nivo vode u
sistemu raste postoji mogućnost da u sistemu ima vazduha, u tom slučaju treba preduzeti mere da
se ispusti vazduh. Voda se nikad ne sme ispustiti iz kotla i sistema grejanja osim ako je to preko
neophodno kao što je to u slučaju popravke. Često ispuštanje i ponovno punjenje sistema može
povećati rizik od korozije i stvaranje kamenca.
Napomena:
Punjenje sistema vodom uvek mora biti vršeno kada je kotao hladan, u suprotnom može doći do
pucanja segmenata kotla. Oštećena nastala tom prilikom nisu pokrivena garancijom.
Rukovanje i kontrola
Paljenje vatre u kotlu:
Proverite na termo-manometru da li u sistemu ima dovoljno vode. Otvorite ventil između kotla i
sistema grejanja. Raširite papir na čistu rešetku za loženje i na njega postavite dovoljno iscepanog
drveta. Otvorite klapnu dimnjače i zatvorite vrata za loženje. Zapalite papir kroz otvorena vrata
pepeljare i potpuno otvorite klapnu za regulisanje dotoka vazduha na vratima pepeljare. Vatra
počinje da se razgoreva, kada se vatra dobro razgori dodajte drva na dno ložišta i ostavite da se
12/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
proces gorenja nastavi i plamen raširi celom širinom kotla. Kada se drva dobro užare otvorite
parcijalno rozetnu na vratima ložišta koja služi za dotok sekundarnog vazduha. Kada plamen
postane žut zatvorite ponovo rozetnu. Kada kotao dostigne potrebnu izlaznu snagu grejanja
potrebno je postepeno prigušiti klapnu dimnjače kako se toplotna energija ne bi gubila kroz
dimnjak.
Nikad ne puštajte kotao u rad ako nije spojen sa dimnjakom.
Proverite dimnjak pre puštanja kotla u rad.
Podesite promaju dimnjaka na odgovarajući nivo. Ako promaja dimnjaka nije dobra, ne
puštajte kotao u rad.
Podešavanje temperature polaznog voda:
Kada je željena temperatura polaznog voda recimo 60 Cº , zagrejte kotao za oko 5 Cº više od
temperature od željenih 60 Cº (mereno na termometru na izlazu iz kotla). Postavite kontrolni točkić
na regulatoru promaje na 65 Cº namestite lanac tako da je potpuno zategnut i da su vratanca za
regulisanje dotoka vazduha potpuno zatvorena. Pozicija lanca i klapne za regulaciju se fino
podešava pomoću točkića na regulatoru promaje. Tada pustite da tako podešen regulator radi.
Kada temperatura vode u kotlu pada klapna za regulaciju će početi da se otvara pomoću lanca koji
zateže regulator promaje. Kada temperatura vode počne da raste klapna za regulaciju će polako
početi da se zatvara. Na taj način se kontroliše izlazna temperatura vode u kotlu.
Loženje:
Prvo zatvorite regulacionu klapnu na donjim vratima, to će prekinuti dotok vazduha za sagorevanje
u kotlu. Otvorite klapnu dimnjače skroz. Postepeno otvorite vrata za loženje i sačekajte dok se iz
komore za sagorevanje ne povuku dimni gasovi u dimnjak. Samo tada potpuno otvorite vrata za
loženje i počnite da ložite kotao. Posle zatvaranja vrata za loženje ponovo podesite klapnu
dimnjače i klapnu za regulaciju dotoka vazduha.
Uvek ložite kotao do nivoa koji je niži od nivoa gornjih površina ložišta.
Vrata na kotlu ne smeju se držati otvorena kada se u kotlu odvija proces sagorevanja.
Noćni režim grejanja:
Ovaj režim rada se koristi kada želite da održavate vatru u kotlu npr. tokom noći. Prvo očistite sav
pepeo iz ložišta, pri tome otvorite klapnu dimnjače. Zatim ga naložite a potom kompletno
zatvorite. Posle toga zatvorite klapnu dimnjače i regulacionu klapnu. Taj postupak će smanjiti
promaju dimnjaka i redukovati dotok vazduha za sagorevanje. Takođe zatvorite rozetnu za
sekundarni dotok vazduha koja se nalazi na vratima za loženje.
Da biste uspostavili potrebnu izlaznu snagu kotla otvorite klapnu dimnjače samo onoliko koliko je
potrebno. Postepeno otvorite i regulacionu klapnu koliko je potrebno da kotao postigne potrebnu
izlaznu snagu.
Čišćenje kotla:
Čišćenje i pražnjenje pepeljare koja se nalazi ispod ložišta mora se raditi pravovremeno kako ne bi
došlo do zapušenja komore za sagorevanje i blokiranja rada kotla.
13/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Kondenzovanje i katraniziranje:
Kada se vatra pali u hladnom kotlu, voda kondenzuje na zidovima kotla i curi u pepeljaru što može
dati utisak da je kotao procureo. Tako nastao kondenzat može se akumulirati na zidovima kotla.
Kada kotao radi na niskim temperaturama, najčešće nižim od 65 ºC ili kada se koristi vlažno gorivo,
voda kondenzuje u gasovima koji nastaju sagorevanjem i kondenzat curi niz hladne zidove kotla.
Niža temperatura grejanja takođe smanjuje vek trajanja dimnjaka. U tom slučaju se preporučuje
ugradnja četvorokrakog ventila koji će osigurati da temperatura povratne vode ne padne ispod
50ºC. Katraniziranje kotla nastaje pod sličnim uslovima (nedostatka vazduha za sagorevanje koje
dovodi do „gušenja“ kotla). Da biste sprečili kondenzovanje i katranizaciju preporučujemo Vam da
uspostavite rad kotla na temperaturama višim od 65 ºC i da odaberete kotao koji je odgovarajući
vašim potrebama za grejanjem. Kotao nije dobro predimenzionisati u odnosu na prostor koji se
greje budući da će takav kotao raditi na nižim temperaturama.
Gašenje kotla:
Nije preporučljivo da ubrzavate proces sagorevanja u kotlu. Gorivo mora sagorevati samo od sebe
u ložištu kotla.
Kratkotrajan prestanak rada:
Posle gašenja kotla, očistite ga, otklonite sve produkte sagorevanja, ispraznite pepeljaru, očistite
površinu vrata za loženje i zatim zatvorite vrata ložišta i vrata pepeljare.
Dugotrajan prestanak rada:
Kada gasite kotao na duži period kao što je prestanak sezone grejanja kotao treba kompletno
očistiti od pepela i čađi u svim prostorima gde je moguće da se oni akumuliraju i na taj način
intenzivno prouzrokuju koroziju kotla.
Važne informacije:
-
Kotlom može upravljati samo odrasla osoba koja je upoznata sa upustvima za upotrebu
Ugasite kotao svaki put kada su prisutni zapaljivi ili eksplozivni dimni gasovi, kao i u slučaju
farbanja, nanošenja sredstava za čišćenje, curenja gasa itd..
Zabranjeno je paliti vatru u kotlu pomoću eksplozivnih sredstava.
Zabranjeno je pregrevanje kotla
Na kraju grejne sezone dimnjača i klapna se mora detaljno očistiti, podmazati sve šarke,
klapnu dimnjače i sve pokretne delove kotla.
Pre početka nove grejne sezone potrebno je proveriti ekspanzionu posudu, sigurnosni ventil
i drugu opremu od strane ovlašćenog servisera.
14/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Ćišćenje kotla:
Tokom upotrebe kotla na zidovima se stvaraju naslage čađi i pepela, pre svega na rebrima
toplotnog izmenjivača i unutar dimnjače. Te naslage smanjuju prenos toplote i smanjuju izlaznu
snagu kotla. Količina čađi i pepela zavisi od kvaliteta goriva i načina na koji se koristi kotao. Ako je
kotao predimenzionisan ili kotao iz određenih razloga radi na niskim temperaturama stvara se više
čadji. To može rezultirati smanjenjem promaje dimnjaka.
Kotao mora biti čišćen redovno, najmanje jednom mesečno i vrši se pomoću čelične četke kroz
vrata kotla.
Nakon otvaranja vrata ložišta i vrata pepeljare na prednjoj strani kotla svi zidovi komore za
sagorevanje i svi putevi kroz koje prolaze dimni gasovi moguće je čistiti. Na vrhu otvora gornjih
vrata postoji pokretna ploča koja se jednostavno demontira za potrebe čišćenja gornje površine
orebrenog izmenjivača toplote u ložištu kotla. Ako se nakupila veća količina gareži na unutrašnjim
zidovima komore za sagorevanja, čađ se mora ukloniti strugačem ili sagoreti sa visokaloričnim
drvetom (ili ugljom) na najvećoj radnoj temperaturi kotla.
sl. 12
sl. 13
15/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Popravka kotla:
Kotao sme popravljati samo ovlašćeni serviser. Korisnik kotla sme vršiti redovno održavanje i
zamenu nekih jednostavnih delova.
Napomena:
Kod popravki kotla moraju se koristiti isključivo originalni delovi.
Upustvo za instaliranje
Isporuka kotla:
Rima KY kotao se isporučuje kompletno sklopljen i funkcinalno testiran.
U opsegu isporuke kotla nalazi se:
1.
Kotao
2.
Tehničko upustvo ( Instaliranje, rukovanje i održavanje)
3.
Spisak servisera
4.
Garantni list
5.
Regulator promaje
6.
Pepeljara
7.
Rukohvati za otvaranje vrata (2 kom)
8.
Set za čišćenje (četka, žarač)
16/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Instaliranje:
Instaliranje kotla – Osnovne informacije:
Rima KY kotlovi moraju biti pušteni u rad od stručno osposobljenog servisera. Ovlašćeni serviseri su
dostupni za sve vrste instaliranja kotlova, puštanja kotlova u rad i popravke u garantnom roku i
vangarantnom roku. Servisna služba je organizovana od strane davaoca garancije.
Kotao je konstruisan da funkcioniše u sistemu grejanja sa pritiskom do 400 kPa koji koristi vodu po
važećim standardima (u vodi ne sme biti kiselina što znači da mora imati pH>7, i mora imati
minimalnu tvrdoću).
Sistem grejanja mora biti konstruisan tako da topla voda može cirkulisati i do poslednjeg radijatora
u sistemu.
Ne preporučuje se upotreba antifriza bez saglasnosti davaoca garancije. Neadekvatni antifrizi mogu
uticati na prenos toplote, povećanje zapremine tečnosti, starenje i uništenje zaptivki...
Pre finalnog instaliranja sistem grejanja treba isprati nekoliko puta sa vodom pod pritiskom. Kod
već upotrebljavanih grejnih instalacija, ispiranje treba obaviti u suprotnom smeru od toka tople
vode. U novim sistemima svi radijatori moraju biti očišćeni od materijala za konzerviranje i isprani
sa toplom vodom pod pritiskom.
Mi preporučujemo instaliranje hvatača nečistoće na povratnom vodu tople vode u kotao. Hvatač
nečistoće treba redovno čistiti bez da se ispušta mnogo tople vode iz sistema.
Napomena:
• Sistem grejanja mora biti spojen sa otvorenom ekspanzionom posudom iz sigurnosnih
razloga.
• Ni jedan ventil ne sme biti spojen na vezu sigurnosnog izlaza i sigurnosnog ulaza.
• Da bi se povećala sigurnost sistema za grejanje, by-pass veza mora biti instalirana na vezu
između izlaza i ulaza u cirkulcionu pumpu
• Kada kotao radi normalno by-pass veza mora biti zatvorena.
• By.pass ventil treba upotrebiti u slučaju nestanka električnog napajanja i mora se otvoriti
ako postoji mogućnost od pregrevanja sistema
• Cevi koje su upotrebljene za izradu by pass veze moraju biti najmanje prečnika kao i cevi u
sistemu grejanja.
• UPS (Invertor) može biti upotrebljen za prevazilaženje problema nastalih oko elektro
napajanja.
Napomena:
Bilo koji problem u kotlu nastao začepljenjem od prljavštine iz sistema grejanja ili drugom vrstom
začepljenja nije pokriven garancijom.
Napomena:
Potrebno je redovno kontrolisati i čistiti hvatač nečistoće.
Potreban kvalitet vode za grejanje
Potreban kvalitet tople vode definisan je odgovarajućim EN standardima. Kada se u toploj vodi
pojavi koncentracija kalcijuma i magnezijuma veća od 1,8 mmol/l, treba izvršiti zaštitu od stvaranja
kamenca i to ne hemijskim sredstvima (npr. magnetni ili elektrostatički omekšivači vode).
Pozicioniranje kotla:
17/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Kotlovi KY mogu biti postavljeni u prostoru gde niko ne boravi (t.j. u kotlarnici, podrumu,
hodniku...) i u prostoru gde se boravi. Prostorija u kojoj je postavljen kotao mora imati stalan dotok
vazduha neophodan za proces sagorevanja. Vazduh mora biti oslobođen halogen hidrokarbona i
korozivnih isparenja i ne sme biti previše vlažan. Prostor mora biti zaštićen od smrzavanja sa
temperaturom prostora 5 Cº - 35 Cº i sa relativnom vlažnosti koja ne prelazi 80%.
Da bi bio postavljen u skladu sa pravilima kotao treba instalirati na sledeći način:
- na pod izradjen od materijala koji nije od zapaljivog materijala
- ako se kotao instalira u podrumu preporučljivo je da se kotao postavi na postolje visine od
najmanje 50 mm i da se kotao pozicionira na sredinu.
Da bi bilo postavljen u skladu sa propisima, sa svih strana kotla treba ostaviti po 600 mm za
manipulaciju. Minimalno rastojanje do zida od najmanje 600 mm kao i iza kotla. Gorivo nikada ne
treba ostavljati uz kotao, treba ga ostaviti na rastojanje od najmanje 800 mm od kotla. Ako su u
prostoru postavljena dva kotla, nikad ne treba ostavljati gorivo između kotlova. Ako u prostoriji gde
je postavljen kotao nema dovoljno prostora da se ostavlja gorivo, gorivo treba stavljati u drugu
prostoriju.
Ne stavljajte zapaljiv materijal na kotao ili u blizini kotla nego poštujte rastojanje koje je
propisano.
Minimalna rastojanja:
Sl. 14
18/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Raspored kotlova u prostoriji:
Slika 15 prikazuje minimum rastojanja koje treba osigurati za bezbedan rad kotla i omogućiti
upravljanje kotlom kao što je loženje i čišćenje kotla. Rastojanje od prednjeg dela kotla do zida
treba biti za dužinu kotla plus 500 mm, rastojanje sa strane treba biti najmanje 800 mm, rastojanje
sa zadnje strane zavisi od spajanja na dimnjak.
Sl. 15
Ne dotičite spojeve tople vode i spojeve sa dimnjakom dok kotao radi.
Redosled instaliranja:
-
Postavite kotao na nezapaljivu površinu
Instalirajte termozaštitni ventil. Obratite pažnju na strelice koje pokazuju pravac protoka
vode. Treba ga uraditi u skladu sa uputstvom.
Posle spajanja kotla na sistem grejanja ušrafite slavinu za punjenje i pražnjenje sa zadnje
strane kotla.
Na dimnjaču stavite odgovarajuću dimnu cev i spojite kotao sa otvorom u dimnjaku. Prečnik
dimovoda je 130 ili 150 mm (za KY-03 i KY-04 modele prečnik je 130 mm)
Instalirajte regulator promaje, priključak se nalazi na prednjem delu kotla.
Mi preporučujemo ugradnju loptaste slavine na ulaznom i izlaznom vodu u slučaju da treba
isprazniti sistem grejanja.
Odzračno lonče treba instalirati između kotla i ekspanzione posude.
19/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Opis kotla:
Prednja sekcija
Zadnja sekcija
Srednja sekcija
Sl. 16
20/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Presek kotla i konstrukcija
sl. 17
Dvopromajna konstrukcija usmerava dimne gasove kroz dve promaje pre nego što dimni gasovi
dospeju do dimnjaka tako da se vodi koja se nalazi u sekcijama između promaja preda što veća
snaga grejanja. Optimalno sagorevanje i perfektna izolacija kotla daju maksimalnu efikasnost.
21/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Delovi kotla:
Sl. 18
Sl. 19
22/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Spisak delova:
Šifra dela
KY-03
KY-04
KY-05
KY-06
KY-07
01 Prednji članak
KY-MD.060 KY-MD.060 KY-MD.060 KY-MD.060 KY-MD.060
02 Srednji članak
KY-MD.050 KY-MD.050 KY-MD.050 KY-MD.050 KY-MD.050
03 Zadnji članak
KY-MD.070 KY-MD.070 KY-MD.070 KY-MD.070 KY-MD.070
04 Vrata za loženje
KY-PD.010 KY-PD.010 KY-PD.010 KY-PD.010 KY-PD.010
05 Izolacioni kanap vrata za loženje
KY-CY.011 KY-CY.011 KY-CY.011 KY-CY.011 KY-CY.011
06 Izolacija vrata za loženje
KY-SE.012 KY-SE.012 KY-SE.012 KY-SE.012 KY-SE.012
07 Poklopac izolacije vrata za loženje
KY-PD.013 KY-PD.013 KY-PD.013 KY-PD.013 KY-PD.013
08 Ručka vrata za loženje
KY-8D.014 KY-8D.014 KY-8D.014 KY-8D.014 KY-8D.014
09 Rozetna za vazduh
KY-PD.015 KY-PD.015 KY-PD.015 KY-PD.015 KY-PD.015
10 Vrata pepeljare
KY-PD.020 KY-PD.020 KY-PD.020 KY-PD.020 KY-PD.020
11 Izolacioni kanap vrata pepeljare
KY-CY.021 KY-CY.021 KY-CY.021 KY-CY.021 KY-CY.021
12 izolacija vrata pepeljare
KY-SE.022 KY-SE.022 KY-SE.022 KY-SE.022 KY-SE.022
13 Poklopac izolacije vrata pepeljare
KY-PD.023 KY-PD.023 KY-PD.023 KY-PD.023 KY-PD.023
14 Rešetka
KY-PD.030 KY-PD.030 KY-PD.030 KY-PD.030 KY-PD.030
15 Regulaciona klapna
KY-PD.024 KY-PD.024 KY-PD.024 KY-PD.024 KY-PD.024
16 Nosači vrata
KY-PD.040 KY-PD.040 KY-PD.040 KY-PD.040 KY-PD.040
17 Cilindri vrata
KY-ST.041 KY-DT.041 KY-DT.041 KY-DT.041 KY-DT.041
18 Čep 5/4“
KY-5D.080 KY-5D.080 KY-5D.080 KY-5D.080 KY-5D.080
19 Duža šarka (35)
KY-ST.090 KY-ST.090 KY-ST.090 KY-ST.090 KY-ST.090
20 Kraća šarka (25)
KY-ST.091 KY-ST.091 KY-ST.091 KY-ST.091 KY-ST.091
21 Čep 1/2“
KY-5D.085 KY-SD.085 KY-SD.085 KY-SD.085 KY-SD.085
22 Nipl
KY-ST.110 KY-ST.110 KY-ST.110 KY-ST.110 KY-ST.110
23 Šipka za spajanje
KY-5T.123 KY-5T.124 KY-5T.125 KY-5T.126 KY-5T.127
24 Čaura termostata regulatora
KY-PM.140 KY-PM.140 KY-PM.140 KY-PM.140 KY-PM.140
25 Nepovratni ventil termomanometra
KY-PM.131 KY-PM.131 KY-PM.131 KY-PM.131 KY-PM.131
26 Regulator promaje
KY-IM.150 KY-IM.150 KY-IM.150 KY-IM.150 KY-IM.150
27 Prirubnica ulaza i izlaza vode
KY-PD.215 KY-PD.215 KY-PD.215 KY-PD.215 KY-PD.215
28 Dihtung prirubnice
KY-KC.300 KY-KC.300 KY-KC.300 KY-KC.300 KY-KC.300
29 Adapter dimnjače
KY-PD.400 KY-PD.400 KY-PD.400 KY-PD.400 KY-PD.400
30 Izolacioni kanap dimnjače
KY-PD.401 KY-PD.401 KY-PD.401 KY-PD.401 KY-PD.401
31 Poklopac za čišćenje dimnjače
KY-PD.402 KY-PD.402 KY-PD.402 KY-PD.402 KY-PD.402
32 Izolacioni kanap poklopca dimnjače
KY-PD.403 KY-PD.403 KY-PD.403 KY-PD.403 KY-PD.403
33 Brava poklopca za čišćenje dimnjače KY-PD.404 KY-PD.404 KY-PD.404 KY-PD.404 KY-PD.404
34 Klapna dimnjače
KY-PD.405 KY-PD.405 KY-PD.405 KY-PD.405 KY-PD.405
35 Dimnjača
KY-PD.450 KY-PD.450 KY-PD.45S KY-PD.45S KY-PD.4SS
36 Izolacioni kanap dimnjače
KY-PD.451 KY-PD.451 KY-PD.451 KY-PD.451 KY-PD.451
37 Pokretna ploča
KY-PD.061 KY-PD.061 KY-PD.061 KY-PD.061 KY-PD.061
38 Deo čaure termostata
KY-ST.141 KY-ST.141 KY-ST.141 KY-ST.141 KY-ST.141
39 Izolacija regulacione klapne
KY-CY.025 KY-CY.025 KY-CY.025 KY-CY.025 KY-CY.025
40 Pepeljara
KY-ST.S03 KY-ST.S04 KY-ST.S05 KY-ST.S06 KY-ST.S07
41 Izolacija tela kotla
KY-CY.553 KY-CY.554 KY-CY.555 KY-CY.556 KY-CY.557
42 Desna strana oplata
KY-ST.603 KY-ST.604 KY-ST.605 KY-ST.606 KY-ST.607
43 Leva strana oplate
KY-ST.6S3 KY-ST.6S4 KY-ST.6S5 KY-ST.6S6 KY-ST.6S7
44 Poklopac kotla
KY-ST.703 KY-CY.704 KY-CY.705 KY-CY.706 KY-CY.707
45 Zadnja strana oplate
KY-ST.900 KY-CY.900 KY-CY.900 KY-CY.900 KY-CY.900
46 Izolacija zadnje strane oplate
KY-CY.901 KY-CY.901 KY-CY.901 KY-CY.901 KY-CY.901
47 Prednja strana oplate
KY-ST.7S3 KY-ST.7S3 KY-ST.7S3 KY-ST.7S3 KY-ST.7S3
48 Izolacija prednje strane oplate
KY-CY.763 KY-CY.763 KY-CY.763 KY-CY.763 KY-CY.763
49 Termo – manometar
KY-IM.160 KY-IM.160 KY-IM.160 KY-IM.160 KY-IM.160
50 Limena zaštita
KY-ST.773 KY-ST.773 KY-ST.773 KY-ST.773 KY-ST.773
51 Četka za čišćenje
KY-ST.803 KY-ST.804 KY-ST.805 KY-ST.806 KY-ST.807
52 Žarač
KY-ST.903 KY-ST.904 KY-ST.905 KY-ST.906 KY-ST.907
broj Naziv artikla
23/26
KY-08
KY-10
KY-MD.060 KY-MD.060
KY-MD.050 KY-MD.050
KY-MD.070 KY-MD.070
KY-PD.010 KY-PD.010
KY-CY.011 KY-CY.011
KY-SE.012 KY-SE.012
KY-PD.013 KY-PD.013
KY-8D.014 KY-8D.014
KY-PD.015 KY-PD.015
KY-PD.020 KY-PD.020
KY-CY.021 KY-CY.021
KY-SE.022 KY-SE.022
KY-PD.023 KY-PD.023
KY-PD.030 KY-PD.030
KY-PD.024 KY-PD.024
KY-PD.040 KY-PD.040
KY-DT.041 KY-DT.041
KY-5D.080 KY-5D.080
KY-ST.090 KY-ST.090
KY-ST.091 KY-ST.091
KY-SD.085 KY-SD.085
KY-ST.110
KY-ST.110
KY-5T.128
KY-5T.130
KY-PM.140 KY-PM.140
KY-PM.131 KY-PM.131
KY-IM.150
KY-IM.150
KY-PD.215 KY-PD.215
KY-KC.300 KY-KC.300
KY-PD.400 KY-PD.400
KY-PD.401 KY-PD.401
KY-PD.402 KY-PD.402
KY-PD.403 KY-PD.403
KY-PD.404 KY-PD.404
KY-PD.405 KY-PD.405
KY-PD.4SS KY-PD.4SS
KY-PD.451 KY-PD.451
KY-PD.061 KY-PD.061
KY-ST.141 KY-ST.141
KY-CY.025 KY-CY.025
KY-ST.S08 KY-ST.S10
KY-CY.558 KY-CY.560
KY-ST.608 KY-ST.610
KY-ST.6S8 KY-ST.660
KY-CY.708 KY-CY.710
KY-CY.900 KY-CY.900
KY-CY.901 KY-CY.901
KY-ST.7S3 KY-ST.7S3
KY-CY.763 KY-CY.763
KY-IM.160
KY-IM.160
KY-ST.773 KY-ST.773
KY-ST.808 KY-ST.810
KY-ST.908 KY-ST.910
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
kotao Rima model KY
Kapacitet akumulacionog rezervoara tople vode:
NAPOMENA: Grejanje takođe može biti podržano sa akumulacionim rezervoarom tople vode.
Formula za izračunavanje minimalnog kapaciteta rezervoara:
Vsp = Kapacitet akumulacionog rezervoara u L
Qn = Nominalna izlazna snaga u kW
Tb = Period gorenja u h
Qh = Snaga grejanja koja se predaje prostoru u kW
Qmin =Minimalna izlazna snaga grejanja u kW
Kotlovi koriste različite vrste goriva. Zavisno od kaloričnosti goriva treba odrediti i kapacitet
akumulacionog rezervoara.
Akumulacioni rezervoar nije potreban ako je potrebna zapremina manja od 300 L.
Transport i skladištenje:
Proizvođač kotao isporučuje na paleti obezbeđen za transport (sa vijcima). Kotao ne sme biti
transportovan na drugi način nego što je fabrički zapakovan.
Treba obezbediti regularne uslove za transpot i skladištenje kotla (ne skladištiti u rizičnim
okruženjima, vlažnost vazduha manja od 75%, raspon temperature 5 Cº - 55 Cº i zaštititi od
bioloških i atmosferskih uticaja).
Ne sme se pritiskati oplata kotla tokom transporta i skladištenja.
Kotao se ne sme transportovati bez kolica, paletnog transportera ili viljuškara.
Sl. 2
24/26
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
Beleške
25/26
kotao Rima model KY
Tehničko uputstvo, Garantni list, Spisak servisera
Uvoznik za teritoriju Srbijie:
Etaž d.o.o.
11 000 Beograd, Smiljanićeva 3
Tel: 011- 3098-236, 3098-237
Fax: 011-3982-015
www.etazgrejanje.com
Proizvodjač
Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi,
Ataturk Bulvari, 17. Cad. No:5 K.CEKMECE
ISTANBUL – Turska
Telefon: +90 212 485 48 74 Fax: +90 212 485 48 73
www.rima .com.tr
www.onmetal.com.tr
26/26
kotao Rima model KY
Download

serija KY Tehničko upustvo