GRUNDFOS INSTRUCTIONS
SE/SL, 9-30 kW
Installation and operating instructions
Declaration of conformity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
English (GB)
Installation and operating instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Български (BG)
Упътване за монтаж и експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Čeština (CZ)
Montážní a provozní návod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Dansk (DK)
Monterings- og driftsinstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Deutsch (DE)
Montage- und Betriebsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Eesti (EE)
Paigaldus- ja kasutusjuhend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Ελληνικά (GR)
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Español (ES)
Instrucciones de instalación y funcionamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Français (FR)
Notice d'installation et de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Hrvatski (HR)
Montažne i pogonske upute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Italiano (IT)
Istruzioni di installazione e funzionamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Latviešu (LV)
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Lietuviškai (LT)
Įrengimo ir naudojimo instrukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Magyar (HU)
Szerelési és üzemeltetési utasítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Nederlands (NL)
Installatie- en bedieningsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Українська (UA)
Інструкції з монтажу та експлуатації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Polski (PL)
Instrukcja montażu i eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Português (PT)
Instruções de instalação e funcionamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Русский (RU)
Руководство по монтажу и эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Română (RO)
Instrucţiuni de instalare şi utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Slovenčina (SK)
Návod na montáž a prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Slovensko (SI)
Navodila za montažo in obratovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Srpski (RS)
Uputstvo za instalaciju i rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
3
Table of contents
SE/SL, 9-30 kW
Table of contents
SE/SL, 9-30 kW
Suomi (FI)
Asennus- ja käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Svenska (SE)
Monterings- och driftsinstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Türkçe (TR)
Montaj ve kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
中文 (CN)
安装和使用说明书 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Appendix 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
4
GB: EC declaration of conformity
BG: EC декларация за съответствие
We Grundfos declare under our sole responsibility that the products SE/SL,
9-30 kW, to which this declaration relates, are in conformity with these
Council directives on the approximation of the laws of the EC member
states:
— Machinery Directive (2006/42/EC)
Standard used: EN 809:1998.
— Low Voltage Directive (2006/95/EC)
Standard used: EN 60204-1:1997.
— EMC Directive (2004/108/EC)
— ATEX Directive (94/9/EC)
Applies only to products intended for use in potentially explosive
environments, Ex II 2G, and equipped with the separate ATEX
approval plate and EC-type examination certificate.
Further information, see below.
Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продуктите
SE/SL, 9-30 kW, за които се отнася настоящата декларация, отговарят
на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните
разпоредби на държавите членки на ЕС:
— Директива за машините (2006/42/EC).
Приложен стандарт: EN 809:1998.
— Директива за нисковолтови системи (2006/95/EC).
Приложен стандарт: EN 60204-1:1997.
— Директива за електромагнитна съвместимост (2004/108/EC).
— ATEX директива (94/9/EC).
Приложими само за продукти, предназначени за използване в
потенциално взривоопасни среди, клас II 2G, доставени с ATEX
сертификат и ЕО Сертификат за изпитание. Сертификат за
изпитание.
This EC declaration of conformity is only valid when published as part of
the Grundfos installation and operating instructions (publication number
98142266 0712).
Тази ЕС декларация за съответствие е валидна само когато е
публикувана като част от инструкциите за монтаж и експлоатация на
Grundfos (номер на публикацията 98142266 0712).
CZ: ES prohlášení o shodě
DK: EF-overensstemmelseserklæring
My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky
SE/SL, 9-30 kW, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu
s ustanoveními směrnice Rady pro sblížení právních předpisů členských
států Evropského společenství v oblastech:
— Směrnice pro strojní zařízení (2006/42/ES).
Použitá norma: EN 809:1998.
— Směrnice pro nízkonapět’ové aplikace (2006/95/ES).
Použitá norma: EN 60204-1:1997.
— Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (2004/108/ES).
— Směrnice pro ATEX (94/9/ES).
Platí pouze pro výrobky určené pro použití v potencionálně výbušném
prostředí, II 2G, opatřené samostatným typovým štítkem s označením
ATEX a certifikátem o zkoušce typu ES. Další informace jsou
uvedeny níže.
Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne SE/SL, 9-30 kW, som
denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med disse af Rådets
direktiver om indbyrdes tilnærmelse til EF-medlemsstaternes lovgivning:
— Maskindirektivet (2006/42/EF).
Anvendt standard: EN 809:1998.
— Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF).
Anvendt standard: EN 60204-1:1997.
— EMC-direktivet (2004/108/EF).
— ATEX-direktivet (94/9/EF).
Gælder kun produkter til eksplosionsfarlige omgivelser, Ex II 2G, med
et separat ATEX-godkendelsesskilt og EF-typeprøvningscertifikat.
Yderligere oplysninger, se nedenfor.
Toto ES prohlášení o shodě je platné pouze tehdy, pokud je zveřejněno
jako součást instalačních a provozních návodů Grundfos (publikace číslo
98142266 0712).
Denne EF-overensstemmelseserklæring er kun gyldig når den publiceres
som en del af Grundfos-monterings- og driftsinstruktionen (publikationsnummer 98142266 0712).
DE: EG-Konformitätserklärung
EE: EL vastavusdeklaratsioon
Wir, Grundfos, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
SE/SL, 9-30 kW, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
EU-Mitgliedsstaaten übereinstimmen:
— Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
Norm, die verwendet wurde: EN 809:1998.
— Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).
Norm, die verwendet wurde: EN 60204-1:1997.
— EMV-Richtlinie (2004/108/EG).
— ATEX-Richtlinie (94/9/EG).
Gilt nur für Produkte, die für den Gebrauch in potentiell explosiver
Umgebung nach II 2G bestimmt und mit einem separaten ATEX-Typenschild und einem EG-Prüfzeugnis ausgestattet sind. Weitere Informationen, siehe unten.
Meie, Grundfos, deklareerime enda ainuvastutusel, et tooted SE/SL,
9-30 kW, mille kohta käesolev juhend käib, on vastavuses EÜ Nõukogu
direktiividega EMÜ liikmesriikide seaduste ühitamise kohta, mis käsitlevad:
— Masinate ohutus (2006/42/EC).
Kasutatud standard: EN 809:1998.
— Madalpinge direktiiv (2006/95/EC).
Kasutatud standard: EN 60204-1:1997.
— Elektromagnetiline ühilduvus (EMC direktiiv) (2004/108/EC).
— ATEX direktiiv (94/9/EC).
Kehtib ainult toodetele, mis on mõeldud kasutamiseks potentsiaalselt
plahvatusohtlikus keskkonnas, II 2G, varustatud eraldi ATEX tunnustuse andmesildiga ja EC-tüüpi kontrollsertifikaadiga. Täiendav info,
vaata alla.
Diese EG-Konformitätserklärung gilt nur, wenn sie in Verbindung mit der
Grundfos Montage- und Betriebsanleitung (Veröffentlichungsnummer
98142266 0712) veröffentlicht wird.
Käesolev EL-i vastavusdeklaratsioon kehtib ainult siis, kui see avaldatakse
Grundfosi paigaldus- ja kasutusjuhendi (avaldamisnumber
98142266 0712) osana.
GR: ∆ήλωση συμμόρφωσης EC
ES: Declaración CE de conformidad
Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι
τα προϊόντα SE/SL, 9-30 kW στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση,
συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης
των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:
— Οδηγία για μηχανήματα (2006/42/EC).
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 809:1998.
— Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/EC).
Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN 60204-1:1997.
— Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) (2004/108/EC).
— Οδηγία ATEX (94/9/EC).
Ισχύει μόνο για προϊόντα που απευθύνονται για χρήση σε δυνητικά
εκρηκτικά περιβάλλοντα, II 2G, εφοδιασμένα με τη χωριστή πινακίδα
έγκρισης ATEX και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EC.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε κατωτέρω.
Nosotros, Grundfos, declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que
los productos SE/SL, 9-30 kW, a los cuales se refiere esta declaración,
están conformes con las Directivas del Consejo en la aproximación de las
leyes de las Estados Miembros del EM:
— Directiva de Maquinaria (2006/42/CE).
Norma aplicada: EN 809:1998.
— Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE).
Norma aplicada: EN 60204-1:1997.
— Directiva EMC (2004/108/CE).
— Directiva ATEX (94/9/CE).
Se aplica sólo a productos concebidos para su utilización en entornos
potencialmente explosivos, II 2G, equipados con una placa independiente de homologación ATEX y certificado de prueba tipo CE.
Para información adicional, ver más abajo.
Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης EC ισχύει μόνον όταν συνοδεύει τις οδηγίες
εγκατάστασης και λειτουργίας της Grundfos (κωδικός εντύπου
98142266 0712).
Esta declaración CE de conformidad sólo es válida cuando se publique
como parte de las instrucciones de instalación y funcionamiento de
Grundfos (número de publicación 98142266 0712).
5
Declaration of conformity
Declaration of conformity
Declaration of conformity
FR: Déclaration de conformité CE
HR: EZ izjava o usklađenosti
Nous, Grundfos, déclarons sous notre seule responsabilité, que les
produits SE/SL, 9-30 kW, auxquels se réfère cette déclaration, sont
conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres CE relatives aux normes énoncées
ci-dessous:
— Directive Machines (2006/42/CE).
Norme utilisée:EN 809:1998.
— Directive Basse Tension (2006/95/CE).
Norme utilisée: EN 60204-1:1997.
— Directive Compatibilité Electromagnétique CEM (2004/108/CE).
— Directive ATEX (94/9/CE).
S'applique uniquement aux produits utilisés dans des environnements
potentiellement explosifs, Ex II 2G, équipés d'une plaque séparée avec
norme ATEX et d'un certificat d'examination type CE. Pour plus
d'informations, voir ci-après.
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod
SE/SL, 9-30 kW, na koji se ova izjava odnosi, u skladu s direktivama ovog
Vijeća o usklađivanju zakona država članica EU:
— Direktiva za strojeve (2006/42/EZ).
Korištena norma: EN 809:1998.
— Direktiva za niski napon (2006/95/EZ).
Korištena norma: EN 60204-1:1997.
— Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (2004/108/EZ).
— ATEX uredba (94/9/EZ).
Odnosi se samo na proizvode namijenjene uporabi u potencijalno
eksplozivnom okružju, II 2G, opremljene s dodatnom ATEX pločicom i
certifikatom EZ o ispitivanju. Više informacija potražite niže u tekstu.
Ova EZ izjava o suklađnosti važeća je jedino kada je izdana kao dio
Grundfos montažnih i pogonskih uputa (broj izdanja 98142266 0712).
Cette déclaration de conformité CE est uniquement valide lors de sa
publication dans la notice d'installation et de fonctionnement Grundfos
(numéro de publication 98142266 0712).
IT: Dichiarazione di conformità CE
KZ: EO сəйкестік туралы мəлімдеме
Grundfos dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti
SE/SL, 9-30 kW, ai quali si riferisce questa dichiarazione, sono conformi
alle seguenti direttive del Consiglio riguardanti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri CE:
— Direttiva Macchine (2006/42/CE).
Norma applicata: EN 809:1998.
— Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE).
Norma applicata: EN 60204-1:1997.
— Direttiva EMC (2004/108/CE).
— Direttiva ATEX (94/9/CE).
Si riferisce solo ai prodotti per uso in ambienti potenzialmente esplosivi EX II 2G, con targa di approvazone ATEX a parte e certificato tipo
CE. Per ulteriori informazioni, vedere oltre.
Біз, Grundfos компаниясы, барлық жауапкершілікпен, осы мəлімдемеге
қатысты болатын SE/SL, 9-30 kW бұйымдары ЕО мүше елдерінің заң
шығарушы жарлықтарын үндестіру туралы мына Еуроодақ Кеңесінің
жарлықтарына сəйкес келетіндігін мəлімдейміз:
— Механикалық құрылғылар (2006/42/EC).
Қолданылған стандарт: EN 809:1998.
— Төмен Кернеулі Жабдық (2006/95/EC).
Қолданылған стандарт: EN 60204-1:1997.
— Электр магнитті үйлесімділік (2004/108/EC).
— ATEX директивасы (94/9/EC).
Шынында жарылыс қаупі ықтимал жағдайларда пайдалануға
рұқсат берілген, фирма тақтайшасында ATEX белгісі жəне ЕО
типтік тексеру сертификаты (куəлігі) бар Ex II 2G бұйымдарына
ғана арналған. Толық ақпарат төменде берілген.
Questa dichiarazione di conformità CE è valida solo quando pubblicata
come parte delle istruzioni di installazione e funzionamento Grundfos
(pubblicazione numero 98142266 0712).
Бұл EO сəйкестік туралы мəлімдеме тек ғана Грундфос
компаниясының орнату жəне пайдалану нұсқасының бөлімі ретінде
жарамды (баспаға шыққан нөмірі 98142266 0712).
LV: EK atbilstības deklarācija
LT: EB atitikties deklaracija
Sabiedrība GRUNDFOS ar pilnu atbildību dara zināmu, ka produkti SE/SL,
9-30 kW, uz kuriem attiecas šis paziņojums, atbilst šādām Padomes
direktīvām par tuvināšanos EK dalībvalstu likumdošanas normām:
— Mašīnbūves direktīva (2006/42/EK).
Piemērotais standarts: EN 809:1998.
— Zema sprieguma direktīva (2006/95/EK).
Piemērotais standarts: EN 60204-1:1997.
— Elektromagnētiskās saderības direktīva (2004/108/EK).
— ATEX direktīva (94/9/EK).
Attiecas tikai uz tādiem izstrādājumiem, kas ir paredzēti lietošanai
potenciāli sprādzienbīstamās vidēs, II 2G, ir aprīkoti ar atsevišķu
ATEX apstiprinājuma plāksnīti un EK pārbaudes sertifikātu.
Papildus informāciju skatīt zemāk.
Mes, Grundfos, su visa atsakomybe pareiškiame, kad gaminiai SE/SL,
9-30 kW, kuriems skirta ši deklaracija, atitinka šias Tarybos Direktyvas dėl
Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių įstatymų suderinimo:
— Mašinų direktyva (2006/42/EB).
Taikomas standartas: EN 809:1998.
— Žemų įtampų direktyva (2006/95/EB).
Taikomas standartas: EN 60204-1:1997.
— EMS direktyva (2004/108/EB).
— ATEX direktyva (94/9/EB).
Galioja tik produktams, skirtiems naudoti potencialiai sprogioje
aplinkoje, II 2G, ir turintiems atskirą ATEX atitikties lentelę ir EB tipo
patikrinimo sertifikatą. Daugiau informacijos pateikiama žemiau.
Šī EK atbilstības deklarācija ir derīga vienīgi tad, ja ir publicēta kā daļa no
GRUNDFOS uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijām
(publikācijas numurs 98142266 0712).
Ši EB atitikties deklaracija galioja tik tuo atveju, kai yra pateikta kaip
"Grundfos" įrengimo ir naudojimo instrukcijos (leidinio numeris Galioja tik
produktams, skirtiems naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, II 2G, ir
turintiems atskirą ATEX atitikties lentelę ir EB tipo patikrinimo sertifikatą.
Daugiau informacijos pateikiama žemiau.) dalis.
HU: EK megfelelőségi nyilatkozat
NL: EC overeenkomstigheidsverklaring
Mi, a Grundfos, egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a SE/SL, 9-30 kW
termékek, amelyekre jelen nyilatkozik vonatkozik, megfelelnek az Európai
Unió tagállamainak jogi irányelveit összehangoló tanács alábbi
előírásainak:
— Gépek (2006/42/EK).
Alkalmazott szabvány: EN 809:1998.
— Kisfeszültségű Direktíva (2006/95/EK).
Alkalmazott szabvány: EN 60204-1:1997.
— EMC Direktíva (2004/108/EK).
— ATEX Direktíva (94/9/EK).
Azon szivattyú típusokra vonatkozik, melyek potencionálisan robbanásveszélyes környezetben telepíthetok, II 2G, és el vannak látva
egy további ATEX jelzésu adattáblával, valamint rendelkeznek EK
típusú vizsgálati bizonylattal is. További információkat lásd alul.
Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
de producten SE/SL, 9-30 kW waarop deze verklaring betrekking heeft,
in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de
onderlinge aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende:
— Machine Richtlijn (2006/42/EC).
Gebruikte norm: EN 809:1998.
— Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC).
Gebruikte norm: EN 60204-1:1997.
— EMC Richtlijn (2004/108/EC).
— ATEX Richtlijn (94/9/EC).
Is alleen van toepassing op pompen welke gebruikt worden in een
explosie gevaarlijke omgeving, II 2G, met een afzonderlijke
ATEX-goedkeurings plaatje en EG-type onderzoekscertificaat. Voor
verdere informatie, zie onderstaand.
Ez az EK megfelelőségi nyilatkozat kizárólag akkor érvényes, ha Grundfos
telepítési és üzemeltetési utasítás (kiadvány szám 98142266 0712)
részeként kerül kiadásra.
Deze EC overeenkomstigheidsverklaring is alleen geldig wanneer deze
gepubliceerd is als onderdeel van de Grundfos installatie- en
bedieningsinstructies (publicatienummer 98142266 0712).
6
PL: Deklaracja zgodności WE
Компанія Grundfos заявляє про свою виключну відповідальність за те,
що продукти SE/SL, 9-30 kW, на які поширюється дана декларація,
відповідають таким рекомендаціям Ради з уніфікації правових норм
країн - членів ЄС:
— Механічні прилади (2006/42/ЄС).
Стандарти, що застосовувалися: EN 809:1998.
— Низька напруга (2006/95/ЄС).
Стандарти, що застосовувалися: EN 60204-1:1997.
— Електромагнітна сумісність (2004/108/ЄС).
— ATEX Директива (94/9/EC).
Застосовується тільки для обладнання, що встановлюється в
потенційно вибухонебезпечних зонах, II 2G, і зонах, оснащених
плитою-основою, схваленою ATEX та з сертифікатом ЕС.
Більш детальна інформація подається нижче.
My, Grundfos, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby
SE/SL, 9-30 kW, których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne
z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych
krajów członkowskich WE:
— Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE).
Zastosowana norma: EN 809:1998.
— Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2006/95/WE).
Zastosowana norma: EN 60204-1:1997.
— Dyrektywa EMC (2004/108/WE).
— Dyrektywa ATEX (94/9/WE).
Dotyczy tylko produktów przeznaczonych do pracy w środowisku
potencjalnie zagrożonym wybuchem, II 2G, wyposażonych w odzielną
tabliczkę znamionową ATEX i certyfikat typu EG (examination certyficate). Więcej informacji na ten temat, patrz poniżej.
Ця декларація відповідності ЄС дійсна тільки в тому випадку, якщо
публікується як частина інструкцій Grundfos з монтажу та експлуатації
(номер публікації 98142266 0712).
Deklaracja zgodności WE jest ważna tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest
opublikowana przez firmę Grundfos i umieszczona w instrukcji montażu i
eksploatacji (numer publikacji 98142266 0712).
PT: Declaração de conformidade CE
RU: Декларация о соответствии ЕС
A Grundfos declara sob sua única responsabilidade que os produtos
SE/SL, 9-30 kW, aos quais diz respeito esta declaração, estão em
conformidade com as seguintes Directivas do Conselho sobre
a aproximação das legislações dos Estados Membros da CE:
— Directiva Máquinas (2006/42/CE).
Norma utilizada: EN 809:1998.
— Directiva Baixa Tensão (2006/95/CE).
Norma utilizada: EN 60204-1:1997.
— Directiva EMC (compatibilidade electromagnética) (2004/108/CE).
— Directiva ATEX (94/9/CE).
Aplica-se apenas a produtos cuja utilização é em ambientes potencialmente explosivos, II 2G, equipados com uma chapa de aprovação
ATEX e certificado tipo CE. Para mais informações consulte abaixo.
Мы, компания Grundfos, со всей ответственностью заявляем, что
изделия SE/SL, 9-30 kW, к которым относится настоящая декларация,
соответствуют следующим Директивам Совета Евросоюза об
унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС:
— Механические устройства (2006/42/ЕС).
Применявшийся стандарт: EN 809:1998.
— Низковольтное оборудование (2006/95/EC).
Применявшийся стандарт: EN 60204-1: 1997.
— Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).
— Директива ATEX (94/9/EC).
Действительно только для изделий, разрешённых для
использования в потенциально взрывоопасных условиях, Ex II 2G,
с маркировкой ATEX на фирменной табличке и Сертификатом
(свидетельством) типовой проверки ЕС. Подробная информация
представлена ниже.
Esta declaração de conformidade CE é apenas válida quando publicada
como parte das instruções de instalação e funcionamento Grundfos
(número de publicação 98142266 0712).
Данная декларация о соответствии ЕС имеет силу только в случае
публикации в составе инструкции по монтажу и эксплуатации на
продукцию производства компании Grundfos
(номер публикации 98142266 0712).
RO: Declaraţie de conformitate CE
SK: Prehlásenie o konformite ES
Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele SE/SL, 9-30
kW, la care se referă această declaraţie, sunt în conformitate cu aceste
Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE:
— Directiva Utilaje (2006/42/CE).
Standard utilizat: EN 809:1998.
— Directiva Tensiune Joasă (2006/95/CE).
Standard utilizat: EN 60204-1:1997.
— Directiva EMC (2004/108/CE).
— Directiva ATEX (94/9/CE).
Se aplica doar produselor care se pot folosi în medii cu potential
explozibil, II 2G, si sunt contin placuta separata de certificare ATEX si
certificat de examinare de tip CE. Mai multe informaţii, vezi mai jos.
My firma Grundfos prehlasujeme na svoju plnú zodpovednost’, že výrobky
SE/SL, 9-30 kW, na ktoré sa toto prehlásenie vzt’ahuje, sú v súlade
s ustanovením smernice Rady pre zblíženie právnych predpisov členských
štátov Európskeho spoločenstva v oblastiach:
— Smernica pre strojové zariadenie (2006/42/ES).
Použitá norma: EN 809:1998.
— Smernica pre nízkonapät’ové aplikácie (2006/95/ES).
Použitá norma: EN 60204-1:1997.
— Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu (2004/108/ES).
— Smernica pre ATEX (94/9/EC).
Platí iba pre výrobky určené pre použitie v potenciálne výbušnom
prostredí, II 2G, vybavené samostatným typovým štítkom s označením
ATEX a certifikátom o skúške typu EC. Ďalšie informácie sú uvedené
nižšie.
Această declarație de conformitate CE este valabilă numai când este
publicată ca parte a instrucțiunilor Grundfos de instalare și funcționare
(număr publicație 98142266 0712).
Toto prehlásenie o konformite ES je platné iba vtedy, ak je zverejnené ako
súčasť montážnych a prevádzkových pokynov Grundfos (publikácia číslo
98142266 0712).
SI: ES izjava o skladnosti
RS: EC deklaracija o konformitetu
V Grundfosu s polno odgovornostjo izjavljamo, da so naši izdelki SE/SL,
9-30 kW, na katere se ta izjava nanaša, v skladu z naslednjimi direktivami
Sveta o približevanju zakonodaje za izenačevanje pravnih predpisov držav
članic ES:
— Direktiva o strojih (2006/42/ES).
Uporabljena norma: EN 809:1998.
— Direktiva o nizki napetosti (2006/95/ES).
Uporabljena norma: EN 60204-1:1997.
— Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES).
— ATEX direktiva (94/9/ES).
Velja samo za proizvode namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih okoljih, II 2G, opremljene z dodatno tipsko ploščico z ATEX odobritvijo in certifikatom EG o skladnosti tipa. Za več informacij glejte
spodaj.
Mi, Grundfos, izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod
SE/SL, 9-30 kW, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama
Saveta za usklađivanje zakona država članica EU:
— Direktiva za mašine (2006/42/EC).
Korišćen standard: EN 809:1998.
— Direktiva niskog napona (2006/95/EC).
Korišćen standard: EN 60204-1:1997.
— EMC direktiva (2004/108/EC).
— ATEX direktiva (94/9/EC).
Primenjuje se samo na proizvode namenjene upotrebi u potencijalno
eksplozivnim okolinama, II 2G, opremljene sa dodatnom ATEX
pločicom i EC-tip ispitnim sertifikatom. Više informacija potražite u tekstu dole.
ES izjava o skladnosti velja samo kadar je izdana kot del Grundfos
instalacije in navodil delovanja (publikacija številka 98142266 0712).
Ova EC deklaracija o konformitetu važeća je jedino kada je izdata kao deo
Grundfos uputstava za instalaciju i rad (broj izdanja 98142266 0712).
7
Declaration of conformity
UA: Декларація відповідності ЄС
Declaration of conformity
FI: EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
SE: EG-försäkran om överensstämmelse
Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet SE/SL,
9-30 kW, joita tämä vakuutus koskee, ovat EY:n jäsenvaltioiden
lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tähtäävien Euroopan neuvoston
direktiivien vaatimusten mukaisia seuraavasti:
— Konedirektiivi (2006/42/EY).
Sovellettu standardi: EN 809:1998.
— Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY).
Sovellettu standardi: EN 60204-1:1997.
— EMC-direktiivi (2004/108/EY).
— ATEX-direktiivi (94/9/EY).
Koskee vain tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi mahdollisesti
räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, Ex II 2G, varustettuina erillisellä
ATEX-hyväksyntäkilvellä ja EY-tyyppitarkastustodistuksella.
Katso lisätietoja jäljempänä.
Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkterna SE/SL, 9-30 kW, som
omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv
om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:
— Maskindirektivet (2006/42/EG).
Tillämpad standard: EN 809:1998.
— Lågspänningsdirektivet (2006/95/EG).
Tillämpad standard: EN 60204-1:1997.
— EMC-direktivet (2004/108/EG).
— ATEX-direktivet (94/9/EG).
Gäller endast produkter avsedda att användas i exposionsfarlig miljö,
II 2G, utrustade med separat ATEX-godkännandeskylt och EG-typkontrollintyg. För ytterligare information, se nedan.
Tämä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa vain, kun se
julkaistaan osana Grundfosin asennus- ja käyttöohjeita (julkaisun numero
98142266 0712).
Denna EG-försäkran om överensstämmelse är endast giltig när den
publiceras som en del av Grundfos monterings- och driftsinstruktion
(publikation nummer 98142266 0712).
TR: EC uygunluk bildirgesi
CN: EC 产品合格声明书
Grundfos olarak bu beyannameye konu olan SE/SL, 9-30 kW ürünlerinin,
AB Üyesi Ülkelerin kanunlarını birbirine yaklaştırma üzerine Konsey
Direktifleriyle uyumlu olduğunun yalnızca bizim sorumluluğumuz altında
olduğunu beyan ederiz:
— Makineler Yönetmeliği (2006/42/EC).
Kullanılan standart: EN 809:1998.
— Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC).
Kullanılan standart: EN 60204-1:1997.
— EMC Diretifi (2004/108/EC).
— ATEX Yönergesi (94/9/EC).
Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan, Örn. II 2G, uzere parcalı
olarak ATEX onay etiketi ve EC tip muayene sertifikası verilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. aşağıda.
我们格兰富在我们的全权责任下声明,产品 SE/SL, 9-30 kW,即该合格证所
指之产品,符合欧共体使其成员国法律趋于一致的以下欧共理事会指令:
— 机械设备指令 (2006/42/EC)。
所用标准 : EN 809:1998。
— 低电压指令 (2006/95/EC)。
所用标准 : EN 60204-1:1997。
— 电磁兼容性指令 (2004/108/EC)。
— ATEX ( 欧洲防爆 ) 指令 (94/9/EC)。
仅适用于可在潜在爆炸性环境内使用的产品 , II 2G, 配有单独的 ATEX 批
准牌照和 EC 类检验证书。 进一步信息见以下。
本EC合格性声明仅在作为格兰富安装与操作指导手册
(出版号98142266 0712)的一部分时有效。
İşbu EC uygunluk bildirgesi, yalnızca Grundfos kurulum ve çalıştırma
talimatlarının (basım numarası 98142266 0712) bir parçası olarak basıldığı
takdirde geçerlilik kazanmaktadır.
Bjerringbro, 1st May 2012
Jan Strandgaard
Technical Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark
Person authorised to compile technical file and
empowered to sign the EC declaration of conformity.
Notified body: Baseefa. No 1180. Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ, UK.
Manufacturer: GRUNDFOS Manufacturing Ltd., Búzavirág u. 14, Ipari Park, Tatabánya, 2800 Hungary.
Range
Certificate No
Standards used
SE/SL
Baseefa 09ATEX0020X
EN 60079-0: 2007, EN 60079-1: 2007,
EN 13463-1: 002, EN 13463-5: 2004, EN 13463-6: 2005
8
Srpski (RS)
Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad
1.3 Kvalifikacije i obuka osoblja
Prevod originalne engleske verzije.
SADRŽAJ
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Sigurnosna uputstva
Opšte odredbe
Označavanje upozorenja
Kvalifikacije i obuka osoblja
Moguće opasnosti i posledice koje nastaju zbog
nepridržavanja propisanim merama sigurnosti
Mere sigurnosti pri radu
Mere sigurnosti poslužioca/servisera
Mere sigurnosti prilikom održavanja, kontrole
i montažnih radova
Vlastite prepravke i izrada rezervnih delova
Nedozvoljen način korišćenja
Strana
386
386
386
386
386
386
386
386
386
386
2.
Simboli korišćeni u ovom dokumentu
387
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
Opšti opis
Primene
Radni uslovi
Nivo pritiska buke
Tečnost za motor
387
387
388
388
388
4.
4.1
4.2
Isporuka i rukovanje
Transport i skladištenje
Tačke za dizanje
389
389
389
5.
5.1
5.2
Identifikacija
Natpisna pločica
Ključ označavanja
390
390
391
6.
Bezbednost
392
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Instalacija
Tipovi instalacije
Potopljena instalacija na auto-spojnicama
Suva instalacija
Potopljena instalacija, privremena
Kontrolori pumpe
393
393
394
394
395
395
8.
8.1
8.2
8.3
Elektro povezivanje
Senzori
Rad sa konvertorom frekvencije
Podaci o kablu
395
396
397
397
Osoblje za rad na uređaju, održavanju, kontroli i montaži mora da
ima odgovarajuće kvalifikacije za ovu vrstu radova. Područje
odgovornosti i nadležnost stručnog osoblja moraju biti propisani
od strane korisnika.
1.4 Moguće opasnosti i posledice koje nastaju zbog
nepridržavanja propisanim merama sigurnosti
Pri nepridržavanju propisanim merama sigurnosti može doći do
ugrožavanja osoblja i okoline i uređaja. Neobraćanje pažnje na
uputstva o merama sigurnosti dovodi do isključenja od mogućih
nadoknada štete.
Posebno može doći do:
•
otkazivanja važnih funkcija uređaja
•
otkazivanja propisanih metoda održavanja i spremnosti
•
opasnosti po osoblje od električnog udara i mehaničkih
povreda.
1.5 Mere sigurnosti pri radu
Pored propisanih mera sigurnosti datih ovim uputstvom, treba
obratiti pažnju na lokalne propisane mere sigurnosti na radu
i zaštitne mere sigurnosti osoblja pri radu na uređajima.
1.6 Mere sigurnosti poslužioca/servisera
•
Postojeća zaštita pokretnih delova ne sme se odstraniti na
uređajima koji se nalaze u pogonu.
•
Radi opasnosti od strujnog udara priključenje mora biti
izvedeno prema odgovarajućim propisima (na primer VDE
normama i lokalnim važećim propisima preduzeća za
raspodelu električne energije).
1.7 Mere sigurnosti prilikom održavanja, kontrole
i montažnih radova
Korisnik mora da se stara da se svi radovi na održavanju,
inspekciji i montaži izvode od strane obučenog stručnog osoblja,
koje je proučilo i upoznato je sa propisima datim u uputstvu za
rukovanje i održavanje uređaja.
Osnovno pravilo je da se radovi na pumpi izvode u stanju
mirovanja. Svi postupci pri kojima je predviđeno da pumpa bude
u stanju mirovanja moraju da budu izvedeni na propisani način.
9.
Uključivanje
398
10.
10.1
10.2
10.3
Održavanje i servis
Provera i zamena tečnosti motora
Inspekcija i podešavanja zazora radnog kola
Kontaminirane pumpe
398
399
400
401
Po završetku radova moraju se svi odstranjeni delovi zaštite na
uređaju ponovo ugraditi pre puštanja u rad.
11.
Traženje kvarova
402
12.
Uklanjanje
402
1. Sigurnosna uputstva
Prepravke ili promene na pumpi su dozvoljene uz saglasnost
proizvođača. Dozvoljena je ugradnja originalnih rezervnih delova
od ovlašćenih proizvođača. Korišćenje drugih delova može
dovesti do gubljenja prava na garanciju i vlastite odgovornosti za
nastale posledice.
1.1 Opšte odredbe
1.9 Nedozvoljen način korišćenja
Ovo uputstvo za montažu i rad sadrži osnovna pravila na koje
treba obratiti pažnju pri ugradnji, radu i održavanju. Zbog toga je
neophodno da se pre montaže i puštanja uređaja u rad sa njim
upoznaju monter i odgovorno stručno osoblje/rukovalac.
Uputstvo se mora uvek nalaziti na mestu ugradnje uređaja.
Sigurnost u radu isporučene pumpe je garantovana samo ukoliko
se koristi za namene date u tačci "Aplikacija", ugradnje
i korišćenja. Propisane granične vrednosti u tehničkim podacima
ne smeju biti ni u kom slučaju prekoračene.
U vezi mera sigurnosti pri radu treba obratiti pažnju pored datih
uputstava u delu "Upozorenja o merama sigurnosti" i na sva
ostala upozorenja u vezi sa posebnim merama sigurnosti datim
u drugim članovima.
1.2 Označavanje upozorenja
Direktno na uređaju date su posebne oznake kao na primer:
•
strelica smera obrtanja
•
oznake za priključenje fluida
na koje se mora obratiti pažnja a koje moraju stalno da budu
čitljive.
386
1.8 Vlastite prepravke i izrada rezervnih delova
Upozorenje
Upozorenja u ovom uputstvu za montažu i rad sa
ovom oznakom predstavljaju mere sigurnosti,
čijim nepridržavanjem može doći do ozlede
osoblja, a u skladu su sa propisom oznaka datih
u propisu "Oznaka sigurnosti DIN 4844-W00".
Upozorenje
Ukoliko se ne poštuju ova uputstva može doći do
električnog udara sa ozbiljnim telesnim
povredama ili smrću.
Upozorenje
Površina proizvoda može biti toliko vruća da
može prozrokovati opekotine ili telesne povrede.
3.1 Primene
SE/SL pumpe, 9-30 kW, dizajnirane su pre svega za pumpanje
neobrađene kanalizacione vode sa dugim i kratkim vlaknima i
većim delovima u gradskim i sistemima industrijske optadne vode
sa suvim primesama do 3 % za kanalna radna kola i do 5 % za
vortex radna kola.
Pumpana tečnost za ovu vrstu pumpi može da bude površinska
voda, industrijska otpadna voda sa dugim i kratkim vlaknastim
materijalom, otpadna voda iz stanova sa toaletnim otpadom,
nerazvrstana kanalizaciona voda u pumpnim stanicama gradova
ili ulazne pumpne stanice za tretman otpadne vode.
Nadalje, pumpa će se koristiti za pumpanje neprečišćene vode.
U zavisnosti od vrste montaže, pumpe se mogu koristiti za
potopljene ili suve, horizontalne ili vertikalne instalacije.
Maksimalna veličina krutih čestica: 75-160 mm, u zavisnosti od
raspona.
Upozorenje
Nivo buke je toliko visok da je potrebno koristiti
zaštitu od buke.
Pažnja
Upozorenja u ovom uputstvu za montažu i rad sa
ovom oznakom predstavljaju mere sigurnosti
čijim nepridržavanjem može doći do oštećenja
mašine i njene funkcije.
Savet
Upozorenja ove oznake predstavljaju savete kojih
se treba pridržavati radi obezbeđenja sigurnog
i pouzdanog rada uređaja.
3. Opšti opis
U ovoj brošuri su uputstva za instalaciju, rad i održavanje
Grundfos potpoljenih kanalizacionih i SE/SL pumpi za otpadnu
vodu, koje imaju motore od 9 do 30 kW.
Ova brošura sadrži i specijalna uputstva za pumpe.
Specijalni uslovi za sigurnu upotrebu SE/SL pumpi,
9-30 kW.
1. Proverite da li su prekidač za vlagu i prekidač na
plovak povezani na posebne prekidače i da li
imaju posebne izlaze za alarm (isključivanje
motora) u slučaju velike vlage ili povišene
temperature motora.
2. Zavrtnji moraju biti klase A4-80 ili A2-80 prema
EN/ISO 3506-1.
3. Vođice plamena motora specificirane su od
strane proizvođača i uže su od standardnih.
Napomena: U slučaju popravki, uvek koristite
originalne rezervne delove od proizvođaća pošto
se tako obezbeđuje pravilna dimenzija razmaka
za put plamena.
4. Tokom rada, rashladni plašt, ako je postavljen,
mora da bude napunjen tečnošću za hlađenje.
Nivo dizane tečnosti mora biti kontrolisan
prekidačem nivoa, spojenim na kontrolni krug
motora.
5. Minimalni nivo zavisi od vrste instalacije i detaljno
je opisan u ovom uputstvu za instalaciju i rad.
Stalno spojeni kabl mora imati odgovarajuću
mehaničku zaštitu i mora biti spojen u odgovarajuću
priključnu kutiju.
387
Srpski (RS)
2. Simboli korišćeni u ovom dokumentu
3.2 Radni uslovi
Opis
Dodatna oprema
S
Pumpe za otpadne vode sa
plaštom za rashlađivanje za
potopljenu instalaciju sa
auto-spojnicama.
Auto-spojnice
C
Pumpe za otpadne
kanalizacione vode sa
rashladnim plaštom za
potopljenu instalaciju na
auto-spojnicama.
Auto-spojnice
D
Pumpe za otpadne
kanalizacione vode sa
plaštom za rashlađivanje za
suvu vertikalnu instalaciju.
Sve pumpe mogu biti korišćene za pumpanje tečnosti sa pH
vrednošću između 4 i 10.
SE/SL pumpe u stalnim instalacijama mogu da rade sa sledećim
pH vrednostima:
Verzije materijala S i Q: 4 do 10
Verzije materijala R i D: 1 do 14
Temperatura tečnosti
0 °C do +40 °C.
U kratkim vremenski periodima (max. 3 minuta), dozvoljena je i
temperatura do +60 °C.
Temperatura okoline
Temperatura okoline može da pređe i +40 °C u kratkom
vremenskom periodu (max. 3 minuta).
Gustina i viskoznost pumpane tečnosti
Kada je pumpana tečnost veće gustine i/ili kinetičke viskoznosti
od vode, koristite motore odgovarajuće veće snage.
H
Brzina protoka
Preporučljivo je održavati minimalnu brzinu protoka kako bi se
sprečila sedimentacija u cevovodu. Preporučene brzine protoka:
•
u vertikalnim cevima:
•
u horizontalnim cevima: 0,7 m/s
1,0 m/s
Postolje za
horizontalnu
instalaciju
•
Instalacija tipa S
Za S1 rad (kontinuiran rad), pumpa mora uvek biti prekrivena
pumpanom tečnošću do vrha motora. Za S3 rad
(prekidan rad), pumpa mora uvek biti prekrivena pumpanom
tečnošću do sredine motora.
•
Instalacija tipa C
Kućište pumpe uvek mora biti prekriveno pumpanom
tečnošću.
Maksimlano 20 metara ispod nivoa tečnosti.
Od 75 do 160 mm, u zavisnosti od veličine pumpe.
Temeljna ploča za
instalaciju
Da bi se obezbedilo adekvatno hlađenje motora tokom rada,
navedeni minimalni zahtevi se moraju ispoštovati:
Dubina instalacije
Maksimalna veličina čestica
Pumpe za otpadne
kanalizacione vode sa
plaštom za rashlađivanje za
suvu horizontalnu instalaciju.
Osnovna
instalacija na
postolju
3.2.1 Način rada
Pumpe su napravljene za neprekidan ili rad sa prekidima sa
maksimalnim brojem startova po satu navedenih u tabeli ispod:
SE/SL pumpa
Broj uključivanja po satu
9-30 kW
20
Nivoi tečnosti za instalaciju
tipa S i C:
S1 rad i Ex pumpe,
instalacija tipa S
3.2.2 Klasa zaštite
IP68.
3.2.3 Nivo pumpane tečnosti
S3
Za potoptljenu pumpu, tip instalacije C, najniži nivo zaustavljanja
mora uvek biti iznad kućišta pumpe.
Instalacija tipa C
Upozorenje
TM05 2535 0212
Srpski (RS)
Tip
instalacije
pH vrednost
Rad na suvo nije dozvoljen.
Nivo dizane tečnosti mora biti kontrolisan
prekidačem nivoa, spojenim na kontrolni krug
motora. Minimalni nivo zavisi od vrste instalacije
i detaljno je opisan u ovom uputstvu za
instalaciju i rad.
Slika 1
•
Nivo tečnosti
Instalacija tipa D i H
Bez specijalnih zahteva.
3.3 Nivo pritiska buke
Upozorenje
U zavisnosti od tipa instalacije, nivo pritiska buke
pumpe može da bude viši od 70 dB(A).
Kada se radi u blizini mesta instalacije, zaštita
sluha mora da se korisiti.
3.4 Tečnost za motor
Motor je fabrički napunjen Grundfos tečnošću za motor SML-3
koja se ne zamrzava do -20 °C. Tečnost za motor pomaže
transfer toplote koju je motor generisao u komori za hlađenje i
dalje do pumpane tečnosti koja prolazi kroz pumpu.
388
Veličina okvira pumpe
Pumpa ima fabričko odgovarajuće pakovanje u kome će ostati do
instalacije. Proverite da pumpa ne može da se prevrne ili padne.
Veličina ispusne
prirubnice
4.1 Transport i skladištenje
DN 80
Srednja
DN 100
Srednja
DN 150
Srednja
DN 200
Prednja
DN 250
Prednja
DN 300
Prednja
Sva oprema za dizanje mora biti određenog kapaciteta za tu
svrhu i proverena pre bilo kakvog pokušaja dizanja pumpe.
Kapacitet opreme za dizanje ni u kom slučaju ne sme biti
prekoračen. Težina pumpe je navedena na natpisnoj pločici
pumpe.
Upozorenje
Uvek pumpu podižite uz pomoć njene ručice za
podizanje ili viljuškara, nikada za kabl motora ili
crevo/cev.
Pažnja
Srpski (RS)
4. Isporuka i rukovanje
52
4.2.2 Instalacija tipa H
Installacioni tip H može da se podigne uz pomoć otvora na
prirubnici i srednje tačke podizanja. Pogledajte sl. 3.
Ne uklanjajte izolaciju sa slobodnog kraja kabla
za napajanje pre nego što se napravi elektro
povezivanje. Bilo da je izolovan ili ne, slobodni
kraj kabla ne sme biti izložen vlazi ili vodi.
Nepoštovanje navedenoga može uzrokovati
oštećenje motora.
U dugim periodima skalištenja, pumpa mora da se zaštititi od
vlage i toplote.
Temperatura transporta i skladištenja: -20 °C do +60 °C.
Upozorenje
Nakon dužeg mirovanja pumpu treba ispitati pre puštanja u rad.
Proverite da li se radno kolo slobodno okreće. Posebnu pažnju
obratite na stanje zaptivača vratila i ulaza kabla.
TM05 3449 1312
Ukoliko je pumpa bila uskladištena više od jedne
godine ili će proći duže vreme od montaže do
startovanja, radno kolo je potrebno ručno
okrenuti najmanje jednom mesečno.
Slika 3
Tačke podizanja, instalacija tipa H
4.2 Tačke za dizanje
Pažnja
4.2.1 Instalacija tipa S/C/D
Kod podizanja pumpe, važno je koristiti odgovarajuće tačke za
dizanje kako bi pumpa ostala izbalansirana. SE/SL pumpe
instalacionog tipa S/C/D imaju dve tačke podizanja
(pogledajte sl. 2 i tabelu ispod da biste pronašli pravilne tačke
podizanja) koje omogućavaju sigurno podizanje pumpe.
Uvek pumpom rukujte uz pomoć pravih tačaka za
podizanje.
Srednja
TM05 2684 0312
Prednja
Slika 2
Tačke podizanja, instalacioni tip S/C/D
389
5.1 Natpisna pločica
Sve pumpe mogu da se identifikuju preko natpisne pločice na
gornjem poklopcu motora. Pogledajte sl. 2. Ako natpisna pločica
nedostaje ili je oštećena, pumpa se može identifikovati preko
serijskog broja koji je utisnut ispod pločice.
2
3
6
7
8
9
12
14
16
18
20
22
24
26
Slika 4
Poz.
390
A R56
Type: SL1.120.200.220.4.
52M.S.N.5.1D
Model: 9805780400000001
P.c. 1209
IP68
20 m
3
Hmax: 33
m Qmax: 558 m / h
Motor: 3 ~
Tmax.: 40
c
P1:
22 kW
25 kW P2:
n: 1474 min -1 Cos : 0.85
40-44
A
380-415 V
A
V
50 Hz Insul.class: H
EN 12050-1
Weight: 340 kg
Made in Tatabanya. Hungary
Natpisna pločica pumpe
Opis
1
Odobrenja
2
EU simbol za zaštitu motora od eksplozije
3
Ex - opis ATEX
4
Setifikat o zaštiti od eksplozije Br.
5
Ex opis
6
Opis tipa pumpe
7
Opis tipa pumpe (linija 2)
8
Broj modela
9
Kod proizvoda, godina/nedelja
10
Klasa zaštite
11
Maksimalna dubina instalacije
12
Maksimalni napor
13
Maksimalan protok
14
Broj faza
15
Maksimalna temperatura tečnosti
16
Nominalna ulazna snaga P1
17
Nominalna izlazna snaga P2
18
Nominalna brzina
19
Cos φ, 1/1-opterećenje
20
Nominalni napon I
21
Nominalna struja I
22
Nominalni napon II
23
Nominalna struja II
24
Frekvencija
25
Klasa izolacije
26
Odobrenje
27
Težina
5
10
11
13
15
17
19
21
23
25
27
TM05 2533 0212
1
4
98085993
Srpski (RS)
5. Identifikacija
Kod Primer
SE
SL
1
V
SL
1
.120
.200
.220
.4
.52
M
.S
.N
.5
Srpski (RS)
5.2 Ključ označavanja
.1D
Tip pumpe:
Kanalizacione pumpe sa plaštom za rashlađivanje
Kanalizacione pumpe bez plašta za rashlađivanje
Tip radnog kola:
Jednokanalsko radno kolo
SuperVortex (slobodan protok) radno kolo
Slobodan prolaz pumpe:
Maksimalna veličina čvrstih čestica [mm]
Isput pumpe:
Nominalni prečnik ispusnog priključka pumpe [mm]
Izlazna snaga, P2:
P2 (100 W)
[]
A
B
Verzija senzora:
Standardna pumpa / Standard
Verzija senzora 1 / Verzija senzora Ex pumpe 1
Verzija senzora 2 / Verzija senzora Ex pumpe 2
2
4
6
Broj polova:
2-fazni motor
4-fazni motor
6-fazni motor
Veličina rama:
Veličina rama pumpe
S
H
M
L
E
Raspon pritiska:
Super visok pritisak
Visoki pritisak
Srednji pritisak
Nizak pritisak
Extra nizak pritisak
S
C
D
H
Instalacija:
SPotopljena instalacija – bez rashladnog plašta
Potopljena instalacija – sa CPlaštom za hlađenje
Suva instalacija, vertikalna
Suva instalacija, Horizontalna.
[]
Q
S
R
D
Kod materijala za radno kolo, pumpu i kućište motora:
Kućište pumpe od livenog gvožđa, radno kolo od livenog gvožđa, kućište motora od livenog gvožđa
Kućište pumpe od livenog gvožđa, 1.4408 radno kolo, kućište motora od livenog gvožđa
1.4408 kućište pumpe, 1.4408 radno kolo, kućište motora od livenog gvožđa
1.4408 kućište pumpe, 1.4408 radno kolo, 1.4408 kućište motora
1.4517 kućište pumpe, duplex čelično radno kolo, 1.4517 kućište motora
N
Ex
Verzija pumpe:
Pumpa bez Atex odobrenja
Pumpa sa Atex odobrenjem
5
6
Frekvencija:
5 = 50 Hz
6 = 60 Hz
Napon:
1D
1E
1N
1F
1G
1M
1P
Z
Standardna verzija:
Standardna verzija:
50 Hz
380-415D
220-240D
500-550D
60 Hz
220-277D
380-480D
500-600D
208-230D
660-690Y
380-450Y
380-480Y
660-690Y
440-480Y
Proizvodi napravljeni po porudžbini
391
Srpski (RS)
6. Bezbednost
Upozorenje
Instalaciju pumpe u rezervoaru treba da sprovede
specijalno obučeno osoblje.
Upozorenje
Osoblje ne sme da ulazi u prostor gde se vrši
instalacija kada je atmosfera eksplozivna.
Upozorenje
Mora biti omogućeno zaključavanje glavnog
prekidača u poziciju 0. Tip i uslovi su specificirani
u EN 60204-1, 5.3.2.
Iz sigurnosnih razloga, sve radove u rezervoaru treba da
nadgleda osoba izvan rezervoara pumpe.
Rezervoari za potopljene kanalizacione i pumpe za otpadnu vodu
sadrže kanalizacionu i otpadnu vodu sa otrovnim i/ili
supstancama koje uzrokuju bolesti. Stoga osoblje na takvim
lokacijama mora nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i odeću,
a svi radovi na pumpi ili u njenoj blizini moraju se izvoditi uz
striktno pridržavanje važećih higijenskih propisa.
Upozorenje
Proverite da li je ručica za podizanje pričvršćena
pre nego što pokušate da podignete pumpu.
Pritegnuti ukoliko je potrebno. Nepažnja pri
podizanju ili transportu može prouzrokovati
povrede osoblja ili oštećenja na pumpi.
Upozorenje
Za neke tipove instalacija temperatura na površini
može biti do 90 °C.
392
Upozorenje
Tokom instalacije pumpu uvek poduprite uz
pomoć lanaca za podizanje ili je postavite u
horizontalni položaj da biste obezbedili
sigurnost.
Stalna, vertikalna instalacija u rezervoaru
Pumpa može lako da se izvuče ili spusti u rezervoar preko
vođica. Nivo tečnosti može da se podesi na niži za instalaciju tipa
C nego za tip S. Pogledajte sl. 1 i sl. 5.
Instalaciija tipa S i C na auto spojnicama
Upozorenje
Pre početka instalacije, isključite napajanje
strujom i postavite mrežni prekidač u poziciju 0.
Svaki eksterni napon povezan na pumpu mora
biti isključen pre početka rada na pumpi.
Dodatna natpisna pločica koja ide sa pumpom treba da bude
pričvršćena na mestu instalacije.
Sva sigurnosna pravila treba proveriti na mestu instalacije, na
primer upotrebu ventilatora za ubacivanje svežeg vazduha u
rezervoar.
Pažnja
Izbegavajte napetost na spojnicama i zavrtnjima.
Pažnja
Slobodan kraj kabla ne sme da bude potopljen
pošto voda može da prodre kroz kabl u motor.
Savet
Osigurajte da se cevovod instalira bez upotrebe
nepogodnih sila. Težina cevovoda ne sme biti
nošena na pumpi. Preporučljivo je koristiti leteće
prirubnice da bi se olakšala montaža i izbegla
napetost na prirubnicama i zavrtnjima.
Slika 5
Potopljena instalacija na auto-spojnicama
Stalna, vertikalna instalacija u prostoriji za pumpu
Pumpa je pričvršćena za usisne i ispusne cevi uz pomoć spojeva
prirubnica. Pumpe sa DN 250 ili DN 300 prirubnicama moraju da
se instaliraju na betnsku osnovu (pogledajte sl. 6 ispod desno).
Tip instalacije D
TM05 2536 0212 / TM05 2537 0212
Nemojte stavljati ruke ili bilo kakav alat u ispusni
ili usisniu stranu pumpe nakon što je pumpa
uključena na napajanje strujom, osim ako pumpa
nije isključena uklanjanjem osigurača ili
isključivanjem mrežnog prekidača. Postarajte se
da ne može da dođe do slučajnog uključivanja
struje.
TM05 2535 0212
Upozorenje
Pre instaliranja, proverite nivo tečnosti motora u kućištu zaptivke
vratila. Pogledajte poglavlje 10.1 Provera i zamena tečnosti
motora.
7.1 Tipovi instalacije
SE/SL pumpe, 9-30 kW, su dizajnirane za sledeće tipove
instalacija:
•
stalna, verikalna, potopljena instalacija u rezervoaru,
tipa S i C, na auto spojnicama
•
stalna, verikalna, suva instalacija u prostoriji za pumpu, na
osnovnom postolju ili temeljnoj ploči
•
privremena, vertikalna, potopljena instalacija u rezervoaru,
tipa S i C, na temeljnoj ploči
Stalna, vertikalna instalacija u rezervoaru
•
stalna, horizontalna, suva instalacija u prostoriji za pumpu,
tipa H.
Nivo medija za tip C može biti niži nego za tip S.
Pogledajte sl. 1.
Slika 6
Suva, vertikalna instalacija na osnovnom stalku
(levo) i na temeljnoj ploči na dva betonska stalka
(desno)
Slike od 5 do 8 pokazuju tipove instalacija.
Instalacija tipa S i C, stalna
Nivo tečnosti za tip
instalacije C
Slika 7
TM05 2538 0212
Nivo tečnosti za tip
instalacije S
Potopljena, privremena instalacija
393
Srpski (RS)
7. Instalacija
Stalna, horizontalna instalacija u prostoriji za pumpu
Instalacija tipa H
5. Otpustite prethodno pričvršćene držače. Ubacite ekspanzione
klinove u vođice. Pričvrstite držač vođice u unutrašnjost
rezervoara. Pričvrstite zavrtnje na ekspanzionim klipovima.
Savet
Vođica ne sme imati aksijalni hod jer bi to moglo
uzrokovati buku tokom rada pumpe.
6. Očistite ostatke iz rezervoara pre spuštanja pumpe u
rezervoar.
7. Postavite na pumpu kandžu vođicu.
8. Gurnite kandžu vođice među vođice i spustite pumpu u
rezervoar uz pomoć sigurnosnog lanca pričvršćenog za držač
za podizanje pumpe. Kada pumpa dosegne donji deo
auto-spojnice, pumpa će se automatski ispravno pričvrstiti.
TM05 2539 0212
Slika 8
Suva, horizontalna instalacija na osnovnom stalku i
podupiraču
9. Obesite kraj lanaca na odgovarajuću kuku na vrhu rezervoara
tako da lanac ne može da dođe i dodir sa kućištem pumpe.
10. Prilagoditi dužinu motorskog kabla namotavanjem na napravu
za rasterećenje tako, da se tokom rada ne može oštetiti.
Pričvrstite pomoćnu napravu na odgovarajuću kuku na vrhu
rezervoara. Osigurajte kabl od oštrog savijanja i pritiska.
11. Povežite kabl motora i kontrolni kabl, ako postoji.
Savet
7.1.1 Veličina temeljnih šrafova u osnovi
Slobodan kraj kabla ne sme da bude potopljen
pošto voda može da prodre kroz kabl u motor.
7.3 Suva instalacija
Auto spojnice
osnovne jedinice
Temeljni šrafovi
Sila za izvlačenje
jednog zavrtanja
[kN]
DN 80/100
4 x M16
2,0 kN
Motor pumpe je ograđen i vodootporan i ne može biti oštećen ako
se mesto instalacije potopi vodom.
DN 100
4 x M16
2,5 kN
Postupite na sledeći način:
DN 150
4 x M16
2,5 kN
DN 200
4 x M24
2,0 kN
1. Označite i izbušite montažne rupe u betonskom
podu/betonskom temelju.
DN 250
4 x M24
2,5 kN
2. Postavite držač ili postolje na pumpu.
DN 300
4 x M24
3,0 kN
3. Pričvrstite pumpu sa ekspanzionim zavrtnjima.
Savet
Gore navedene sile ne uključuju sigurnosni
faktor. Zahtevan sigurnosni faktor zavisi od
materijala i metode koje su se korisitle za
sidrište.
7.2 Potopljena instalacija na auto-spojnicama
Pumpe za stalnu, vertikalnu instalaciju u rezervoaru mogu da se
instaliraju na statičnim auto spojnicama i mogu da rade potpuno
ili delimično potopljene u pumpanu tečnost.
Savet
Osigurajte da se cevovod instalira bez upotrebe
nepogodnih sila. Težina cevovoda ne sme biti
nošena na pumpi. Preporučljivo je koristiti leteće
prirubnice da bi se olakšala montaža i izbegla
napetost na prirubnicama i zavrtnjima.
Savet
Ne koristiti elastične elemente ili membrane u
cevovodu; ti se elementi nikada ne smeju koristiti
kao sredstvo izravnavanja cevovoda.
Savet
U nekim instalacijama je neophodno postolje
ispod auto-spojnice kako bi se pumpa pravilno
instalirala. O tome treba voditi računa tokom
dizajniranja instalacije.
Pumpe u suvoj instalaciji trajno se montiraju u prostoriji za
pumpu.
4. Vidite da li je pumpa horizontalna/vertikalna.
Kako biste olakšali servisiranje pumpe, preporučujemo da
koristite izolacione ventile na svakoj strani pumpe.
5. Postavite usisne i ispusne cevi i izolacione ventile, ukoliko
postoje, i proverite da pumpa nije pod pritiskom cevovoda.
6. Prilagoditi dužinu motorskog kabla namotavanjem na napravu
za rasterećenje tako, da se tokom rada ne može oštetiti.
Napravu za rasterećenje pričvrstiti na odgovarajuću kuku.
Osigurajte kabl od oštrog savijanja i pritiska.
7. Povežite kabl motora i kontrolni kabl, ako postoji.
Pažnja
Mi preporučujemo da koristite reducer između
usisne cevi i pumpe u horizontalnim
instalacijama. Reducir mora biti ekscentričnog
tipa i mora biti postavljen tako da je prava ivica
okrenuta na gore. Na ovaj način, akumulacija
vazduha u usisnoj cevi je izbegnuta i ometanje
rada je eliminisano. Pogledajte sl. 9.
≥ 0,2 m
Postupite na sledeći način:
1. Izbušite montažne rupe za držač vođica na unutrašnjosti
rezervoara i privremeno pričvrstite držač vođica sa dva
zavrtnja.
2. Postavite osnovu auto-spojnice na dno rezervoara. Koristite
libelu kako bi je ispravno pozicionirali. Pričvrstite auto-spojnice
ekspanzionim zavrtnjima. Ako je dno rezervoara neravno,
osnova auto-spojnice se mora podupreti kako bi bila u nivou
kada se zategne.
3. Namontirajte ispusnu cev u skladu sa opšte prihvaćenom
procedurom i bez izlaganja cevi krivljenju ili pritisku.
4. Postavite vođice na osnovu jedinice auto-spojnice i podesite
dužinu spojnica tačno prema držacu vođice na vrhu
rezervoara.
394
Reducir ekscentričnog tipa
Slika 9
Ekscentrični reducir
TM05 2540 0212
Srpski (RS)
Pumpa je spojena za usisne i ispusne cevi uz pomoć prirubnica.
Pogledajte sl. 8.
Prilikom instaliranja prekidača nivoa, obratite pažnju na sledeće:
Postupite na sledeći način:
•
Da biste sprečili usisavanje vazduha i vibracije potopljenih
pumpi, postavite prekidač za nivo isključivanja tako da se
pumpa isključi pre nego nivo tečnosti postane niži od vrha
kućišta pumpe. Kao glavno pravilo za pumpe u suvoj
instalaciji, najniži nivo isključivanja mora da bude najmanje
20 cm iznad otvora usisne cevi. Pogledajte sl. 9.
•
Instalirajte prekida za uključivanje tako da se pumpa uključi
na naznačenom nivou; međutim pumpa mora uvek da se
uključi pre nego nivo tečnosti dosegne donji ulaz cevi u
rezervoaru.
•
Ako je moguće, uvek instalirajte prekidač alarma visokog
nivoa oko 10 cm iznad prekidača nivoa uključivanja; međutim,
alarm mora uvek da se uključi pre nego što nivo tečnosti
dosegne ulaz cevi u rezervoaru.
1. Pričvrstiti prstenasto postolje na usisnu prirubnicu pumpe.
2. Na ispusnu stranu pumpe montirajte koleno 90 ° i spojite
ispusnu cev/crevo.
Ako se korisiti crevo, proverite da se crevo ne savije i da mu je
unutrašnji prečnik kao i na ispusnom portu.
3. Pumpu spustite i uronite u tečnost pomoću atestiranog lanca
pričvršćenog na ručicu za podizanje pumpe. Preporučljivo je
pumpu postaviti na ravnu, čvrstu podlogu. Proverite da pumpa
visi na lancu, a ne na kablu.
4. Obesite kraj lanaca na odgovarajuću kuku na vrhu rezervoara
tako da lanac ne može da dođe i dodir sa kućištem pumpe.
5. Prilagoditi dužinu motorskog kabla namotavanjem na napravu
za rasterećenje tako, da se tokom rada ne može oštetiti.
Napravu za rasterećenje pričvrstiti na odgovarajuću kuku.
Osigurajte kabl od oštrog savijanja i pritiska.
8. Elektro povezivanje
6. Povežite kabl motora i kontrolni kabl, ako postoji.
Upozorenje
7.5 Kontrolori pumpe
Pumpa mora da se poveže na spoljni mrežni
prekidač sa separacijom kontakta u skladu sa
EN 60204-1, 5.3.2.
SE/SL pumpe, 9-30 kW, mogu se spojiti na posebnu Grundfos
upravljačku jedinicu pumpe za regulaciju nivoa, koja je dostupna
kao dodatna oprema:
Električna instalacija se mora izvesti u skladu sa
lokalnim regulativama.
•
LC tip za instalacije jedne pumpe
Napon i frekvencija su označeni na natpisnoj pločici pumpe.
•
LCD tip za instalacije dve pumpe
•
Grundfos Dedicated Controls za jednu do šest pumpi.
Tolerancija napona na terminalima motora mora biti u okviru
- 10 %/+ 10 % od nominalnog napona.
Zavisno od primene, mogu se koristiti različiti tipovi opreme za
regulaciju nivoa:
Proverite da li motor odgovara napajanju strujom koje je
dostupno na mestu instalacije.
LC regulator je opremljen sa dva ili tri prekidača nivoa.
Dva za pokretanje i zaustavljanje pumpe. Treći prekidač nivoa,
koji je dopunski, služi kao alarm visokog nivoa.
Motor je efikasno uzemljen preko strujnog kabla i cevovoda.
Poklopac motora opremljen je priključkom za eksterno uzemljenje
ili provodnikom za izjednačavanje potencijala.
LCD regulator je opremljen sa tri ili četiri prekidača nivoa. Jedan
za zajedničko zaustavljanje i dva za start pumpi. Četvrti prekidač
nivoa, koji je dopunski, služi kao alarm visokog nivoa.
Grundfos Dedicated Controls je sistem regulacije dizajniran za
ugradnju ili u komercijalne zgrade ili u mrežu prepumpnih stanica
sa do šest pumpi. Napredna regulacija i prenos podataka je
takođe moguć sa sistemom Grundfos Dedicated Controls.
Sistem Dedicated Controls se sastoji od sledećih delova:
•
CU 361 upravljačka jedinica
•
IO 351B modul (opšti I/O modul)
•
IO 113 zaštitni modul (opcionalno).
Sistem Dedicated Controls pokreće/zaustavlja pumpe otpadnih
voda pomoću sledećih uređaja:
•
prekidač na plovak
•
analogni senzor pritiska
•
ultrazvučni senzor.
Dalje, moguće je regulisati nivo vode kombinacijom prekidača na
plovak sa analognim senzorom pritiska. Dva dodatna prekidača
na plovak mogu da se instaliraju na Poseban Sistem Regulacije
za alarme za visok nivo i rad na suvo.
Upozorenje
Pre instaliranja i prvog uključivanja pumpe,
pregledajte kabl da biste izbegli kratke spojeve.
Pumpa mora biti povezana sa zaštitnom sklopkom motora.
Najuobičajenije metode ukljčivanja su direktno on line uključivanje
(DOL), pogledajte dodatak sl. 2, star-delta uključivanje (Y/D),
pogledate dodatak sl. 1, i meko uključivanje. Pumpa može biti
pokrenuta i preko konvertora frekvencije po uputstvima datih od
strane proizvođača konvertora frekvencije. Pogledajte poglavlje
8.2 Rad sa konvertorom frekvencije. Izbor odgovarajućeg metoda
paljenja zavisi od par uslova pri upotrebi i uslovima mrežnog
napajanja.
Savet
Prilikom korišćenja star-delta pokretanja, važno
je prebacivati prolazno vreme na minimum kako
bi se izbegli visoki prolazni momenti.
Preporučujemo da korisitite vremenski relej sa
vremenom isključivanja od maksimalo 50 ms ili u
skladu sa spacifikacijom proizvođača startera.
395
Srpski (RS)
7.4 Potopljena instalacija, privremena
8.1 Senzori
TM03 1164 1105 / TM03 1164 1105
Senzor, pumpa
verzija 2
Senzor, pumpa
verzija 1
Dijagrami ožičavanja različitih tipova senzora se pojavljuju od
sl. 3 dosl. 8 u dodatku na kraju uputstva za instaliranje i rad.
Standardna pumpa
Srpski (RS)
SE/SL pumpe, 9-30 kW, mogu da imaju različite senzore za
zaštitu. Tabela specifikacije senzora pokazuje koji tipovi senzora
mogu da se koriste za svaki tip pumpe.
Klixon / PTC
●
●
●
Prekidač za vlagu, gore
●
●
●
Prekidač za vlagu, dole
●
●
●
●
●
Slika 10 Voda-u-senzoru vazduha
Poz.
WIA (voda-u-vazduhu)
Pt1000 u namotajima statora
Pt1000 u gornjem ležaju
●
Pt1000 u donjem ležaju
●
PVS 3 senzor vibracije
●
SM 113
●
IO 113
●
Oznaka
1
Čelična cev sa senzorom
2
Zaštita
3
Kabl
Senzor može da se koristi zajedno sa Grundfos IO 113 ili SM 113,
ali može da se koristi i sa drugim regulatorima sa ulazima od 4 do
20 mA.
Zajedno sa IO 113, senzor filtrira signal i omogućava lako
očitavanje pravih vrednosti. Osim toga, moguće je podesiti
ograničenje upozorenja koje je podešeno od strane korisnika i
kalibracije IO 113 i senzora tečnosti motora.
Tabela specifikacije senzora
8.1.4 Termistori
8.1.1 Termalni prekidači
Thermistori su dostupni kao dodatna oprema ili kao FPV
(Varijanta Fabričkog Proizvoda) opcija.
Tri bimetalna prekidača (Klixon/PTC) su ugrađena u namotaje
statora, i veza će se otvoriti u slučaju pregrevanja, na pr. 150 °C.
Mrežno napajanje termalnih prekidača mora biti 12-230 VAC.
Termalni prekidači su povezni na kontrolni kabal, i moraju da
budu povezani na sigurnosni prekidač zasebnog regulatora
pumpe. Pogledajte poglavlje 8. Elektro povezivanje.
Pažnja
Automatski prekidač zaštite motora regulatora
pumpe mora da ima i prekidač koji automatski
isključuje napajanje strujom u slučaju da je
otvoren zaštitini prekidač.
8.1.2 Prekidači vlage
Pumpe sa zaštitom od eksplozije imaju dva prekidača vlage,
koji su postavljeni u gornjem i donjem delu pregrade motora.
Prekidači vlage su uređaji zaštite motora koji štite motor od
oštećenja od vlage. Prekidači vlage se ne vraćaju i moraju se
zameniti nakon što se skinu.
Prekidači vlage su povezani na odvojene prekidač preko kabla
regulatora. Pogledajte 8. Elektro povezivanje. Moraju da budu
povezani na sigurnosni prekidač zasebnog regulatora pumpe.
Pažnja
Automatski prekidač zaštite motora regulatora
pumpe mora da ima i prekidač koji automatski
isključuje napajanje strujom u slučaju da je
otvoren zaštitini prekidač.
8.1.3 WIA senzor (voda-u-senzoru vazduha)
WIA senzor meri otpor vode i detektuje ako je voda prisutna.
Šalje signal i ako je detektovana voda (alarm). Zbog mehaničke
zaštite senzor je lociran u cevi od nerđajućeg čelika.
Termistori mogu da se koriste kao uređaji za zaštitu motora koji
prate temperaturu statora umesto termalnih prekidača i moraju da
se povežu na relej termistora u kontrolnoj kutiji.
Provera nakon instaliranja pumpe
1. Uz pomoć avometra proverite da li je otpor prekidača
< 150 Ω/termistora.
2. Uz pomoć avometra, proverite da li je izolacija između
prekidača i kućišta statora izvan skale
(ne može da se izmeri ∞ ).
3. Sprovedite slična merenja na kraju kabla za napajanje
strujom.
8.1.5 Pt1000 temperaturni senzor
Pt1000 temperaturni senzor je dostupan kao dodatna oprema ili
kao FPV (Varijanta Fabričkog Proizvoda) opcija.
Pt1000 senzor se prvenstveno koristi za prećenje temperature
ležaja, ali može da se koristi i u statoru.
Savet
Sistem praćenja temperature ležaja je dostupan
samo kao dodatna oprema.
Otpor senzora je
•
1000 Ω na 0 °C
•
1385 Ω na 100 °C
•
oko 1078 Ω na sobnoj temperaturi.
Temperaturna ograničenja su:
•
90 °C: alarm za temperaturu ležajeva
•
130 °C: pumpa je isključena zbog visoke temperature ležajeva
•
150 °C: pumpa je isključena zbog visoke temperature statora.
Provera nakon instalacije pumpe
1. Uz pomoć avometra, proverite da li je otpor sobne
temperature (20 °C) oko 1078 Ω.
2. Uz pomoć avometra, proverite da li je izolacija između
prekidača i kućišta statora izvan skale
(ne može da se izmeri ∞ ).
3. Sprovedite slična merenja na kraju kabla za napajanje
strujom.
Tokom provere pumpe, Pt1000 senzor mora da se poveže na
uređaj za snimanje.
396
PVS 3 senzor prati nivo vibracje pumpe kako bi zaštitio pumpu i
sistem cevi od oštećenja. Promena nivoa vibracije je indikator
nepravilnog stanja. Razlog tome može da bude zagušeno radno
kolo, istrošeni ležajevi, zatvoren ispusni ventil itd. i pokazuje da
treba uraditi servisni pregled pre nego dođe do oštećenja pumpe
ili sistema cevi.
8.1.7 SM 113
SM 113 se korisit za sakupljanje i transfer podataka senzora.
SM 113 radi zajedno sa IO 113 preko komunikacionog voda
napajanja koristeći Grundfos GENIbus protokol.
•
Ako je pumpa sa Ex dozvolom, proverite da li je u Ex
sertifikatu određene pumpe dozvoljena upotreba konvertora
frekvencije.
•
Podesite konvertor frekvenicje na U/f koeficijent u skaldu sa
podacima motora.
•
Lokalni propisi/standardi se moraju ispuniti.
8.2.2 Preporuke
Pre instalacije konvertora frekvencije, izračunajte najnižu
dozvoljenu frekvenciju u instalaciji kako biste izbegli nulti protok.
•
Nemojte smanjivati brzinu na manje od 25 % od nominalne
brzine.
SM 113 sakuplja podatke sa sledećih uređaja:
•
Održavajte brzinu iznad 1 m/sec.
•
3 senzora struje, 4-20 mA
•
•
3 Pt1000 termalnih senzora
Neka pumpa radi na nominalnoj brzini najmanje jednom
dnevno kako biste sprečili sedimentaciju u sistemu cevi.
•
1 PTC termalnog senzora
•
•
1 digitalnog ulaza.
Nemojte povećavati frekvenciju koja je naznačena na
natpisnoj pločici pošto to može da dovede do preopterećenja
motora.
•
Neka kabl motora bude što kraći. Vršni napon će rasti sa
dužinom kabla motora. Pogledajte poglavlje sa podacima o
konvertoru frekvencije.
•
Koristite ulazne i izlazne filtere na konvertoru frekvencije.
Pogledajte poglavlje sa podacima o konvertoru frekvencije.
•
Koristite zaštićen kabl motora ako postoji opasnost da
električna buka može da ošteti ostalu električnu opremu.
Pogledajte poglavlje sa podacima o konvertoru frekvencije.
8.1.8 IO 113
IO 113 formira interfejs između Grundfos kanalizacione i pumpe
za otpadnu vodu sa analognim i digitalnim senzorima i
regulatorom pumpe. Najvažniji senzor podaci su prikazani na
prednjoj ploči.
Jedna pumpa može da se poveže na IO 113.
Zajedno sa senzorima, IO 113 formira galvansko odvajanje
između napona motora pumpe i povezanog regulatora.
IO 113 omogućava sledeće funkcije:
•
štiti pumpu od pregrejavanja
•
prati senzore za analogna merenja:
8.2.3 Posledice
Kada pumpa radi preko konvertora frekvencije, molimo vas budite
svesni ovih mogućih posledica:
– temperature motora
– vibracija pumpe
•
Obrtni momenat blokiranog rotora će biti manji. Koliko manji
zavisiće od tipa konvertora frekvencije. Pogledajte uputstvo za
instalaciju i rad korišćenog konvertora frekvencije, za
informacije o dostupnom obrtnom momentu blokiranog rotora.
•
Može se uticati na radne uslove ležajeva i zaptivača vratila.
Mogući efekat će zavisiti od primene. Pravi efekti se ne mogu
predvideti.
•
Akustična buka može da poraste. Pogledajte uputstvo za
instalaciju i rad za korišćeni konvertor frekvencije, na primer
kako da smanjite akustičnu buku.
– curenja (WIA)
– otpor izolacije statora
– temperatura ležaja
– digitalno merenje vlažnosti u motoru
•
zaustavljanje pumpe u slučaju alarma
•
daljinski prati pumpu preko RS485 komunikacije
(Modbus ili GENIbus).
Merenje izolacionog otpora
IO 113 meri otpor izolacije između namotaja statora i uzemljenja:
8.3 Podaci o kablu
•
Otpor preko 10 MΩ = ok.
Standard H07RN-F
•
Otpor između 10 MΩ i 1 MΩ = upozorenje.
•
Otpor ispod 1 MΩ = alarm.
8.2 Rad sa konvertorom frekvencije
Generalno, svi trofazni motori se mogu povezati na konvertor
frekvencije.
Međutim, rad konvertora frekvencije će obično izložiti sistem
zaštite motora težem opterećenju i uzrokovaće da motor bude
bučniji nego obično zbog struje uzrokovane vršnim naponima.
Osim toga, veći motori koje pokreće konvertor frekvencije biće
opterećeni i strujom ležaja.
Za rad konvertora frekvencije, molimo obratite pažnju na sledeće:
•
Zahtevi treba da budu ispunjeni.
•
Preporuke treba ispuniti.
•
Treba uzeti u obzir posledice.
8.2.1 Zahtevi
•
Mora se povezati termalna zaštitia motora.
•
Maksimalni napon i dU/dt moraju biti u skladu sa tabelom
ispod. Navedene vrednosti su maksimalne i dobijene su sa
terminala motora. Uticaj kabla nije uzet u obzir. Pogledajte
tehničke podatke konvertora frekvencije koji se odnose na
aktuelne vrednosti i uticaj kabla na maksimun napona i dU/dt.
Maksimalni napon koji se
ponavlja
[V]
Maksimum dU/dt UN 400 V
[V/μ sec.]
850
2000
SE/SL
raspon
pumpe
[kW]
9-30
Tip kabla
[mm2]
Spoljni prečnik kabla
[mm]
Radijus
savijanja
min.
max.
[cm]
7 x 4 + 5 x 1,5
21,0
23,0
12,0
7 x 6 + 5 x 1,5
23,8
26,8
13,0
7 x 10 + 5 x 1,5
24,5
27,5
14,0
EMC
SE/SL
raspon
pumpe
[kW]
Tip kabla
[mm2]
9-30
3 x 16 + 5 x 1
Spoljni prečnik kabla
[mm]
Radijus
savijanja
min.
max.
[cm]
3x6+5x1
24,5
27,5
14
3 x 10 + 5 x 1
24,7
27,7
14
24,9
27,9
14
Poprečni presek konduktora
faze (S) instalacije
[mm2]
Minimalni poprečni presek
konduktora uzemljenja
[mm2]
S ≤ 16
S
397
Srpski (RS)
8.1.6 Senzor vibracije pumpe (PVS 3)
Srpski (RS)
9. Uključivanje
10. Održavanje i servis
Upozorenje
Upozorenje
Pre manuelnog paljenja ili menjanja na
automatske kontrole proverite da li u blizini
pumpe ima ljudi.
Za vreme održavanja i servisa, uključujući
transport do servisne radionice, uvek poduprite
pumpu pomoću lanaca za podizanje ili je položite
u horizontalan položaj kako bi osigurali
stabilnost.
Upozorenje
Pre prvog pokretanja i nakon dugog stanja
mirovanja, proverite da li je pumpa napunjena sa
tečnošću.
Upozorenje
Pre započinjanja rada na pumpi, obratiti pažnju
da su uklonjeni osigurači ili da je glavni prekidač
isključen. Mora se obezbediti da ne dođe do
slučajnog uključivanja napajanja strujom.
Rotirajući delovi se više ne smeju okretati.
Postupite na sledeći način:
1. Odstranite osigurače ili isključite glavni prekidač.
2. Proverite nivo tečnosti u motoru rashladne komore.
Pogledajte poglavlje 10.1 Provera i zamena tečnosti motora.
3. Proverite da li radno kolo može slobodno da rotira.
4. Prekontrolisati ispravno funkcionisanje kontrolnih jedinica
(ukoliko postoje).
5. Za pumpe u potopljenoj instalaciji, proverite da li je pumpa
potopljena u tečnost.
6. Za pumpe u suvoj instalaciji, proverite da li ima tečnosti u
rezervoaru koji pumpu snabdeva tečnošću.
7. Otvoriti izolacione ventile, ukoliko ih ima.
8. Proveriti da li je sistem napunjen sa tečnošću i odzračen.
9. Proverite podešavanja prekidača nivoa.
10. Pokrenite pumpu i prekontrolišite da li ima nepravilne buke ili
vibracija.
Pažnja
U slučaju nepravilne buke ili vibracija pumpe ili
drugih grešaka ili nedovoljno snabdevanje
tečnosti, odmah zaustavite pumpu.
Ne pokušavajte restartovati pumpu pre nego
pronađete i ispravite uzrok greške.
Održavanje i servis pumpe mora biti izvedeno od strane stručnog
lica.
Pre održavanja i servisiranja pumpe, proverite da li je pumpa
potpuno isprana čistom vodom. Posle rastavljanja delove pumpe
oprati čistom vodom.
Pri normalnom radu, pumpu je potrebno prekontrolisati svakih
2000 radnih sati ili najmanje jednom godišnje. Ukoliko dizana
tečnost sadrži velike primese mulja ili peska, pumpu je potrebno
kontrolisati svakih 1000 radnih sati ili svakih šest meseci.
Treba prekontrolisati sledeće tačke:
•
potrošnja struje
•
nivo tečnosti motora.
Kada je pumpa nova ili nakon zamene zaptivke vratila, proverite
nivo tečnosti motora i količinu vode nakon jedne nedelje rada.
Ako je nivo tečnosti motora pao, zaptivke vratlia bi mogle biti u
kvaru. Pogledajte poglavlje 10.1 Provera i zamena tečnosti
motora.
11. Posle uključivanja, stvarna radna tačka mora biti ustanovljena
što je tačnije moguće tako da se može proveriti da su radni
uslovi kakvi treba da budu.
Savet
Savet
Radi provere smera rada pumpe, pumpa se dok
nije potopljena sme pokrenuti na vrlo kratko.
Broj polova
Rad pumpe uvek treba biti u skladu sa ustanovljenim rutinama sa
redovnim proverama uz pomoć opreme za praćenje rada i
dodatne opreme (ventili i sl.). Osigurajte da podešavanja pumpe i
opreme ne mogu biti menjana od strane neautorizovanih osoba.
398
Odstranite tečnosti motora u skladu sa lokalnim
pravilima.
Količina tečnosti u motoru
SE
[ltr.]
SL
[ltr.]
2
12,8
4,5
4
12,8
4,5
6
14,1
5,4
•
Ulaz kabla
Vodite računa da ulaz kabla mora biti vodootporan i da kablovi
ne smeju biti oštro savijeni ili prignječeni.
Pogledajte poglavlje 8.3 Podaci o kablu
•
Zazor radnog kola
Proverite zazor radnog kola. Pogledajte poglavlje
10.2 Inspekcija i podešavanja zazora radnog kola.
•
Delovi pumpe
Proverite kućište pumpe i itd. zbog mogućeg habanja.
Zamenite pokvarene delove.
•
Kuglični ležajevi
Proverite osovinu da li je bučna i da li teško radi (okrenuti
osovinu rukom). Zameniti oštećene kuglične ležajeve.
Kod oštećenih kugličnih ležajeva odn. lošeg rada motora
najčešće je potreban generalni servis. Ovaj posao mora da
sprovede ovlašćeni servis.
10.1 Provera i zamena tečnosti motora
Srpski (RS)
Upozorenje
Kada popustite zavrtanj B na kućištu zaptivke
vratila, zapamtite da pritisak u komori može da
poraste. Ne skidati zavrtanj do kraja sve dok ne
dođe do potpunog izjednačenja pritisaka.
Pažnja
Redovno spolja čistite pumpu kako bi održali
provodljivost toplote.
Pažnja
Svake četiri godine menjajte tečnost motora da
biste sprečili oksidaciju.
Savet
Mora da bude minimum 10 % vazduha u kućištu
zaptivke vratila zbog termalnog rastezanja
tečnosti motora tokom rada.
Pažnja
Nedostaak tečnosti motora može da dovede do
pregrevanja mehaničkih zaptivki.
Dok je pumpa postavljena vertikalno, punite kućište zaptivke
vratila tečnošću za motor kroz otvor A dok tečnost za motor ne
dosegne otvor B. Pogledajte sl. 11. Zamenite O-prstenove
novima, ubacite zavrtnje i zategnite ih.
Pažnja
Koristite tečnost motora SML3.
Punjenje tečnosti motora, horizontalna instalacija:
Savet
Upotrebljena tečnost motora mora da se ukloni u
skladu sa lokalnim regulativama.
Punjenje tečnosti motora, verikalna instalacija:
Pumpu postavite horizontalno sa utičnicom B koja je postavljena i
okrenuta na dole. Punite kućište zaptivke vratila tečnošću za
motor kroz otvor A dok tečnost za motor ne dosegne nivo koji je u
skladu sa sl. 12. Zamenite O-prstenove novima, ubacite zavrtanj
A i zategnite ga jako.
10.1.1 SL pumpe
Kućište zaptivke vratila ima dva zavrtnja: A i B.
Zavrtanj A je za punjenje kućišta zaptivke vratila tečnošću
motora.
Zavrtanj B je za proveru nivo tečnosti motora i za dreniranje
tečnosti motora iz kućišta zaptivke vratila.
10.1.2 SE pumpe
Kućište zaptivke vratila ima tri zavrtnja: A, B i C.
Pogledajte sl. 11 koja se odnosi na tip instalacije S.
Zavrtanj A se korisit i za proveru nivoa tečnosti motora i za
punjenje tečnosti motora.
Zavrtanj B se korisiti za dreniranje tečnosti motora iz kućišta
zaptivke vratila.
Zavrtanj C se koristi i za proveru nivoa tečnosti motora i za
punjenje tečnosti motora ali samo u instalaciji tipa H.
Pogledajte sl. 15.
TM05 2768 0612
Upozorenje
Kada popustite zavrtanj A na kućištu zaptivke
vratila, zapamtite da pritisak u komori može da
poraste. Ne skidati zavrtanj do kraja sve dok ne
dođe do potpunog izjednačenja pritisaka.
Slika 11 SL pumpa, vertikalni prikaz
TM05 2774 0512
70mm
Za SL pumpu, tipa instalacije S, nivo tečnosti motora može da se
proveri uklanjanjem zavrtnja A. Pogledajte sl. 12.
TM05 2768 0612
Slika 13 SE pumpa, nivo tečnosti motora, prikaz od gore
Slika 12 SL pumpa, horizontalni prikaz
Dreniranje tečnosti motora, horizontalna i vertikalna
instalacija:
Postavite posudu ispod pumpe da sakupite dreniranu tečnost
motora; onda pumpu postavite u horizontalni položaj. Skinite
zavrtanj B, sl. 12, koji je okrenut prema dole. Pustite da sva
tečnost motora bude drenirana iz kućišta u posudu.
399
10.2 Inspekcija i podešavanja zazora radnog kola
Srpski (RS)
Zazor radnog kola X
[mm]
Raspon pritiska
E = Posebno nizak pritisak
0,9 ± 0,1
L = Nizak pritisak
0,9 ± 0,1
M = Srednji pritisak
0,6 ± 0,1
H = Visok pritisak
0,6 ± 0,1
S = Super visok pritisak
0,5 ± 0,1
TM05 2775 0512
Tabela zazora radnog kola
Slika 14 SE pumpa, prikaz od dole
Dreniranje tečnosti motora, horizontalna i vertikalna
instalacija:
Postavite posudu ispod pumpe da sakupite dreniranu tečnost
motora; onda pumpu postavite u horizontalni položaj.
Uklonite zavrtanj B, sl. 15, koji je okrenut prema dole. Pustite da
sva tečnost motora bude drenirana iz kućišta u posudu.
Zamenite O-prsten sa novim, stavite zavrtanj B i jako ga
zategnite.
Punjenje tečnosti motora, verikalna instalacija:
Dok je pumpa vertikalno postavljena, napunite kućište zaptivke
motora tečnošću za motor kroz otvor A dok tečnost ne dosegne
nivo prikazan na sl. 13. Zamenite O-prstenove novima, ubacite
zavrtnje i zategnite ih.
Punjenje tečnosti motora, horizontalna instalacija:
Pumpu postavite horizontalno sa utičnicom B koja je postavljena i
okrenuta na dole. Punite kućište zaptivke motora tečnošću za
motor kroz otvor C dok tečnost ne dosegne nivo prikazan na
sl. 15. Zamenite O-prstenove novima, ubacite zavrtanj C i
zategnite ga jako.
Upozorenje
Pre pregleda, proverite da li je motor isključen i
da li je mrežni prekidač u položaju 0.
Zazor radnog kola na instalacijama tipa S i C može da se
pregleda direktno kroz otvor pumpe.
Pogledajte poglavlje 10.2.1 Tipovi instalacije S i C.
Instalacija tipa D i H može da se pregleda i podesi sa pumpom
koja je instalirana na baznom stalku i povezana na cevovod.
Pregledajte i podesite zazor radnog kola kako je opisano u
poglavlju 10.2.2 Instalacija tipa D i H.
10.2.1 Tipovi instalacije S i C
1. Popustite set zavrtanja okretanjem dva puna kruga.
2. Zatvorite zazor radnog kola blago zatežući zavrtnje za
pričvršćivanje dijagonalno sve dok radno kolo ne dodirne
kućište pumpe.
Upozorenje
Nemojte jako zategnuti zavrtnje pošto to može da
ošteti ležajeve. Pomeranje je uglavnom 1 do
3 mm.
3. Popustite zavrtnje za pričvršćivanje da biste napravili pravilan
razmak ispod glava zavrtanja za pričvršćivanje,
pogledajte sl. 16, i koristite meru za zazor radnog kola koja je
navedena u tabeli.
4. Blago zategnite set zavrtanja.
5. Dijagonalno zategnite zavrtnje za pričvršćivanje.
Set zavrtanja
Pritegnite zavrtanj
TM05 1916 3911
X mm
Pritegnite zavrtanj
Slika 16 Podešavanje zazora radnog kola, tipovi S i C
Upozorenje
Slika 15 SE pumpa, poprečni horizontalni prikaz
400
Nemojte jako zategnuti zavrtnje pošto to može da
ošteti ležajeve.
Srpski (RS)
10.2.2 Instalacija tipa D i H
1. Popustite šest zavrtanja za pričvršćivanje i zatvorite zazor
radnog kola zatezanjem tri seta zavrtanja. Zategnite zavrtnje
dijagonalno da biste ravnomerno pomerili poklopac usisa.
Upozorenje
Nemojte jako zategnuti zavrtnje pošto to može da
ošteti ležajeve.
2. Izmerite "L" razmak između usisnog poklopca i kućišta pumpe
na tri tačke pored seta zavtarnja, koristeći merač punjenja ili
šestar za merenje ili zapišite razdaljinu.
3. Popustite set zavrtanja i povucite nazad usisni poklopac sa
razdaljinom od L - X (gde je X vrednost nazančena za zazor
radnog kola u tebeli), uz pomoć šest zavrtanja za
pričvršćivanje. Pogledajte sl. 17.
4. Zategnite sve setove zavrtanja i proverite da li je nova
razdaljina "L" na tri referentne tačke (set zavrtanja) ista.
Zavrtanj za pritezanje
Zavrtanj za pritezanje
TM05 1916 3911
L
X mm
Set zavrtanja
Slika 17 Podešavanje zazora radnog kola, tipova D i H
10.3 Kontaminirane pumpe
Upozorenje
Ako je pumpa korišćena za tečnosti koje su
opasne za zdravlje ili otrovne, pumpa će biti
klasifikovana kao kontaminirana.
Ako je od Grundfosa traženo da servisira pumpu, Grundfos mora
da bude upoznat sa detaljima o pumpanoj tečnosti itd. pre nego
se pumpa vrati na servis. U suprotnom, Grundfos može odbiti
primanje pumpe na servis.
Eventualni troškovi vraćanja pumpe idu na teret klijenta.
Međutim, svaka aplikacija za servis (bez obzira kome je upućena)
mora imati priložene detalje o tečnosti koju je pumpa dizala
ukoliko su one bile štetne po zdravlje ili otrovne.
401
Srpski (RS)
11. Traženje kvarova
Upozorenje
Pre pokušaja da se utvrdi bilo kakav kvar, obratiti pažnju da su osigurači uklonjeni i da je glavni prekidač isključen.
Postarajte se da ne može da dođe do slučajnog uključivanja struje. Rotirajući delovi se više ne smeju okretati.
Pročitajte i obratite pažnju na sva sigurnosna uputstva u poglavlju 6. Bezbednost.
Kvar
Uzrok
Rešenje
1. Pumpa neće da se upali
ili se gasi bez vidnog
razloga.
a) Nema snabdevanja strujom.
Uspostavite napajanje strujom ponovo.
Pokrenite pumpu manuelno i proverite rad
kontaktora.
2. Pumpa se ne pali ili se
zaustavlja sama.
Kontrolna tabla
regulatora pokazuje da je
automatski prekidač
zaštite motora ili zaštitna
oprema u kvaru.
a) Nema faze.
Ponovno uspostaviti sve faze.
b) Pumpa trenutno preopterećena.
Ukoliko greška ne nestane automatski,
pronađite uzrok i popravite grešku.
c) Radno kolo blokirano nečistoćama.
Očistite radno kolo ako je potrebno.
d) Automatksi prekidač zaštite motora nije pravilno
podešen.
Podesite automatski prekidač zaštite motora u
skladu sa nominalnom strujom.
e) Kvar termalnog prekidača. Nedovoljno hlađenje
motora.
Ponovo uspostavite hlađenje motora.
f)
3. Pumpa radi ali ne
obezbeđuje nominalni
protok.
4. Pumpa se upali i odmah
potom ugasi.
Prekidač za vlagu motora je u kvaru.
Kontaktirajte ovlašćeni servis.
g) Oštećen kabl motora.
Kontaktirajte ovlašćeni servis.
h) Fluktacija napona.
Ponovo uspostavite pravilan napon.
Dozvoljena devijacija je - 10 %/+ 10 %.
a) Neispravan smer rotacije.
Zamenite dve faze na motoru.
b) Radno kolo labavo ili potrošeno.
Pritegnite ili zamenite radno kolo.
c) Pumpa ili cevovod blokirani nečistoćama.
Očistite kao što je predviđeno.
d) Napor pumpe previsok.
Izmerite diferencijalni pritisak i uporedite sa
vrednostima krive pumpe. Uklonite blokadu u
ispusnoj cevi.
e) Ventili zatvoreni ili blokirani.
Nepovratni ventil ne radi.
Očistite ili zamenite ventile ako je potrebno.
f)
Odzračite pumpu i usisnu cev.
Raste nivo isključivanja u rezervoaru.
Vazduh u pumpi ili usisnoj cevi.
g) Pumpana tečnost previše gusta.
Razredite tečnost.
h) Pumpa nije pravilno povezana na auto-spojnicu.
Ispumpajte nivo tečnosti u rezervoaru. Podignite
pumpu i premestite pumpu na auto-spojnicu.
i)
Cev curi.
Popravite cev.
j)
Sistem ispiranja rezervoara pumpe je nepravilno
aktiviran.
Proverite funkciju i popravite kao sto je
predviđeno.
a) Zamašćena pumpa dovodi do kvara automatskog
prekidača zaštite motora.
Očistite pumpu.
b) Pregrejan motor uzrokuje kvar termalnog
prekidača.
Pustiti pumpu da se ohladi. Očistite pumpu.
c) Prekidač nivoa van tačnog podešenja ili pokvaren. Očistite ili podesite prekidač nivoa.
5. Pumpa vibrira ili je
previše bučna.
6. Nizak nivo tečnosti u
motoru.
a) Pumpa je delimično blokirana nečistoćama.
Promenite dve faze motora.
c) Pumpa radi van radnih područja.
Ponovo uspostavite prave radne uslove.
d) Neispravna pumpa.
Popravite pumpu ili kontaktirajte ovlašćeni
servis za popravku.
e) Pumpa nije pravilno povezana na auto-spojnicu.
Ispumpajte nivo tečnosti u rezervoaru. Podignite
pumpu i premestite pumpu na auto-spojnicu.
f)
Očistite usisnu cev.
Pumpa kavitira.
g) Radno kolo nije u ravnoteži.
Kontaktirajte ovlašćeni servis.
h) Osnova baze, auto-spojnica, osnova prstena ili
vođice nisu pravilno postavljene.
Ispravno instalirajte komponente.
a) Gornja mehanička zaptivka curi.
Kontaktirajte ovlašćeni servis.
12. Uklanjanje
Ovaj proizvod ili njegovi delovi moraju biti uklonjeni na ekološki
ispravan način:
1. Koristiti lokalna javna ili privatna preduzeća za odlaganje
smeća.
2. Ako to nije moguće, kontaktirati najbližu Grundfos kompaniju
ili servisnu radionicu.
Zadržvamo pravo tehničkih izmena.
402
Očistite pumpu.
b) Neispravan smer rotacije.
1
TM05 2695 0412
1. Wiring diagrams
Wiring diagram, 12-wire
Fig. 2
Wiring diagram, 8-wire
TM05 2694 0412
Fig. 1
467
Appendix
Appendix
Fig. 4
Standard version with PTC sensors
Fig. 5
Sensor version 1
Fig. 6
Sensor version 1 (PTC)
Fig. 7
Sensor version 2
Fig. 8
Sensor version 2 (PTC)
TM05 2691 0412
TM05 2690 0412
468
TM05 2693 0412
TM05 2688 0412
Standard version with Klixon
TM05 2692 0412
TM05 2687 0412
Appendix
Fig. 3
Finland
Lithuania
Spain
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y
Mozart
AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190
OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-3066 5650
Telefax: +358-3066 56550
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465
France
Malaysia
Sweden
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60
Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155
Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30
Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301
Belarus
Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: [email protected]
Service in Deutschland:
e-mail: [email protected]
Mexico
HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: [email protected]
Netherlands
Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220123, Минск,
ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105
Тел.: +(37517) 233 97 65,
Факс: +(37517) 233 97 69
E-mail: [email protected]
Greece
Bosnia/Herzegovina
Hong Kong
GRUNDFOS Sarajevo
Trg Heroja 16,
BiH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713 290
Telefax: +387 33 659 079
e-mail: [email protected]
Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015
Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: [email protected]
Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512
China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33
Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Cebini 37, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.grundfos.hr
Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299
Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: [email protected]
www.grundfos.com/DK
Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664
Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111
India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800
Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901
Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830
Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461
Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619
Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725
Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: [email protected]
New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250
Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50
Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50
Portugal
Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115
Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878
Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998
Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: [email protected]
Ukraine
ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА
01010 Київ, Вул. Московська 8б,
Тел.:(+38 044) 390 40 50
Фах.: (+38 044) 390 40 59
E-mail: [email protected]
United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90
United Kingdom
Romania
U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: [email protected]
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500
Russia
Представительство ГРУНДФОС в
Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35
ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва, ул. Школьная
39
Тел. (+7) 495 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11
E-mail [email protected]
Serbia
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340
Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689
Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 1 568 0610
Telefax: +386 1 568 0619
E-mail: [email protected]
South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: [email protected]
Uzbekistan
Revised 27.04.2012
Grundfos companies
Argentina
Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence
98142266 0712
ECM: 1095411
www.grundfos.com
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
Download

SE/SL, 9-30 kW