A
B
D
C
G
F
E
L1,L2,L3
1
J
I
H
L
K
M
N
L1,L2,L3
2
CI2
C
MX
CI2
C
MX
C
S20
Zemljospojna zaštita (67N)
67N.S2
t=0,36s (1)
I0>: 2A
60° - 120° (2)
V0: 5V
SF1
A
24kV
MX
24kV
80A
t=0,1s (1)
60° - 120° (2)
NAPOMENE u vezi sa vrednostima
podešavanja zašite:
S41
80A
FUSARC-CF
1CO
FUSARC-CF
2NO
2NC
67N.S1
I0>: 2A
V0: 5V
CI2
MX
Nadstrujna zaštita
neutralnog pola (51N)
t=0,1s (1)
I0>: 150A
3
1NC
1CO
A
1NO
C
1NC
1CO
CS1
1NO
(50; 51)
t=t=0,43s (1)
t=0,05s (1)
1NC
1CO
Nadstrujna zaštita
I>: I>>: =250A
I>>>: =600A
1NO
PODEŠAVANJE ZAŠTITNE
JEDINICE Sepam S41
ARM3/N1F
4
(1) Vreme "t" je definisano kao vreme
kašnjenja prorade zaštitne jedinice.
CSH160
(2) Uglovi se mere u smeru obrtanja
kazaljke na satu - I0 kasni u odnosu na V0.
VRQ2/S2
NAPOMENA:
5
Sve vrednosti podešavanja zaštitne jedinice
moraju biti proverene od strane ED pre nego
se potrojenje priključi na distributivni sistem.
CSH160
Strujni krug
L1,L2,L3
L1,L2,L3
Faza
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L1,L2,L3
3xRG7H1R
1x35mm²
Trafo ćelija
Osigurač-sklopka
Schneider E. tipa
QM; 24kV; 12,5kA;
FUSARC-CF 80A
3xRG7H1R
1x35mm²
Trafo ćelija
Osigurač-sklopka
Schneider E. tipa
QM; 24kV; 12,5kA;
FUSARC-CF 80A
Vodna ćelija sa teretnom sklopkom
za napajanje SN bloka prečistača
otpadnih voda
Schneider E. tipa IM; 24kV; 12,5kA;
Sepam S20
1600kVA
1600kVA
630kVA
Redna stezaljka
Tip kabla
Opis potrošača
3 x RG7H1R
1x95mm²
Uvodna ćelija
Schneider E. tipa
GAM2 SF1; 24kV;
12,5kA
Spojno prekidačka
ćelija
Schneider E. tipa DM1-J SF1; 24kV;
12,5kA; Sepam S41
Instalisana snaga
"CABLE ENGINEERING"
SOMBOR
Odgovorni projektant:
Miroslav Zovko, d.i.e.
Projektant saradnik:
Gordan Zovko, d.i.e.
Paraf:
Paraf:
Investitor:
"FLASH SRB" D.O.O.
SOMBOR
Mesto gradnje:
Objekat:
APATIN
FABRIKA ZA TKANJE, BOJENJE I
DORADU TRIKOTAŽE I
Datum:
Novembar 2014.
PREČISTAČ OTPADNIH VODA
3xRG7H1R 1x50mm²
Broj projekta:
Crtež:
Jednopolna šema postrojenja 20kV - Q1
list 1/2
09/14
Broj crteža:
E.4
A
2
3
4
5
6
7
C
D
E
UVODNA ĆELIJA
Schneider Electric GAM2 630-24-12,5
-nazivna struja 630A
-nazivni napon 24kV
-kratkotrajna podnosiva struja 12,5kA, 1s
-indikatori prisustva napona, US=10÷20kV
-kabina za kabliranje odozdo širine 375mm
-transformator za merenje diferencijalne stuje CSH160
G
F
H
J
I
L
K
TRAFO ĆELIJA (OSIGURAČ + TERETNA SKLOPKA - RASTAVLJAČ)
Schneider Electric QM 200-24-12,5
-nazivna struja 200A
-nazivni napon 24kV
-kratkotrajna podnosiva struja 12,5kA, 1s
-prekidna moć 20kA
-indikatori prisustva napona, US=10÷20kV
-IMS ručna teretna sklopka - rastavljač upravljana radnim mehanizmom tipa CI2
sa ručnim stavljanjem u pobuđeno stanje ručicom i sa špulnom za otpuštanje
-tri VV osigurača tipa FUSARC-CF 24kV; 80A
-zaključavanje ključem tips AP i CH na zemljospojniku, a rastavljača ključem
tipa AP
-niskonaponski odeljak dimenzije 375mm
VODNA ĆELIJA (TERETNA SKLOPKA - RASTAVLJAČ)
Schneider Electric IM 630-24-12,5
-nazivna struja 630A
-nazivni napon 24kV
-kratkotrajna podnosiva struja 12,5kA, 1s
-indikatori prisustva napona, US=10÷20kV
-IMS ručna teretna sklopka - rastavljač upravljana radnim mehanizmom tipa CI2
sa ručnim stavljanjem u pobuđeno stanje ručicom i sa špulnom za otpuštanje
-mikroprocesorska zaštita Sepam S20 (50/51 - 50/51N - 46) sa displejom
-zaključavanje ključem tips AP i CH na zemljospojniku, a rastavljača ključem
tipa AP
-niskonaponski odeljak dimenzije 375x450mm
-transformator za merenje diferencijalne stuje CSH160
SOMBOR
Odgovorni projektant:
Miroslav Zovko, d.i.e.
Projektant saradnik:
Gordan Zovko, d.i.e.
N
R - 1:20
SPOJNO PREKIDAČKA ĆELIJA
Schneider Electric DM1-J 630-24-12,5
-nazivna struja 630A
-nazivni napon 24kV
-kratkotrajna podnosiva struja 12,5kA, 1s
-SF6 prekidač tip SF1 sa zaključavanjem ključem tipa AP
-prekidna moć 20kA
-indikatori prisustva napona, US=10÷20kV
-tri strujna transformatora tipa ARM3/N1F 300/5 A/A; 2,5VA 5P30 - 7,5VA 5P10
-tri naponska transformatora tipa VRQ2/S2 20/√3 / 0,1/√3 / 0,1/3 kV/kV/kV;
15VA 05-3P
-transformator za merenje diferencijalne stuje CSH160
-mikroprocesorska zaštita Sepam S41 (50/51 - 50/51N - 46 - 27 - 67N) sa
displejom i ulazno izlaznim modulom MES114/MES114F 10I/4O
-zaključavanje ključem tipa AP i CH na rastavljaču sa zemljospojnikom
-niskonaponski odeljak dimenzija 750x450mm
-pomoćni strujni krugovi 230VAC
"CABLE ENGINEERING"
M
2050
1
B
Paraf:
Paraf:
Investitor:
"FLASH SRB" D.O.O.
SOMBOR
375
750
375
375
375
GAM-2
DM1-J SF1
QM
QM
IM
Mesto gradnje:
Objekat:
APATIN
FABRIKA ZA TKANJE, BOJENJE I
DORADU TRIKOTAŽE I
Datum:
Novembar 2014.
PREČISTAČ OTPADNIH VODA
Broj projekta:
Crtež:
Jednopolna šema postrojenja 20kV - Q1
list 2/2
09/14
Broj crteža:
E.4
Download

Jednopolna šema postrojenja 20kV