VTB BANKA AD BEOGRAD
BALKANSKA BR.2
NALOG ZA IZDAVANJE AKREDITIVA
NALOGODAVAC
50
INO KORISNIK
Naziv:
59
Adresa:
Matični broj:
Kontakt osoba :
BANKA INO KORISNIKA
POKRIĆE OBEZBEĐENO
SWIFT: .......................................
na računu br.
Naziv: .........................................
Adresa: ........................................
Država: .......................................
IZNOS AKREDITIVA
32B Oznaka
Iznos
Tolerancija
%
Maximum
AKREDITIV JE PLATIV
Po viđenju
VRSTA AKREDITIVA
41A
40A
Neopoziv
Prenosiv
Konfirmiran
Neprenosiv
Nekonfirmiran
VAŽNOST AKREDITIVA
31D
Datum
Mesto
44A
44C
44B
Uz akcept
Negociranjem
Mixed Payment
Odloženo plaćanje
…..... dana od ……………………………..
DESTINACIJA I ROK UTOVARA
Mesto utovara
Najkasnije do
Za prevoz do
DOKUMENTA KOJA SE ZAHTEVAJU
FAKTURA (potpisana i pečatirana), orginal……....i kopije u ….. primeraka
CMR
AWB
RWB
Špediterska potvrda
46A
Multimodalni dokument (najmanje dve vrste prevoza)
Konosman-orginal ……... i kopije u …………primeraka
Izdat po nalogu ….
Obavestiti (notify) ………………………………………………...……………………………………
Nisu plaćeni
Troškovi vozarine:
Plaćeni su
EUR 1
Certifikat o …
Paking lista
Polisa osiguranja
Protokol o preuzimanju robe
DRAFT (menica)
Fax avizo
46A
PARITET
OPIS ROBE/USLUGA NA STRANOM JEZIKU (prema ugovoru)
45A
EXW
CIP
FCA
CIF
FOB
DAF
CPT
DDU
Mesto
PRETOVAR
DELIMIČNE ISPORUKE
43P Dozvoljene
Nedozvoljene
43T
ROK ZA PREZENTACIJU DOKUMENATA
48 Dokumenta se moraju prezentovati Banci najkasnije
71B
____ od datuma otpreme /____________
Dozvoljen
Nedozvoljen
TROŠKOVE I PROVIZIJE U
INOSTRANSTVU SNOSI
Nalogodavac
Korisnik
PODACI ZA STATISTIKU
Re.b
Šifra Ugovora iz
r.
osnova kontrolnika
Godina iz
konrolnika
Registarski broj kredita
Iznos
Opis transakcije
Godina kredita
KORISNIK ROBE
Naziv
Matični broj
Akreditiv podleže Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive, Revizija 2007
Publikacija MTK 600
OVLAŠĆENJE
Neopozivo ovlašćujemo VTB Banku a.d.Beograd da, ukoliko u roku od 5 (pet) dana od datuma
obračuna zaduženja provizije Banke i/ili zaduženja ino provizije za izvršenje ovog naloga ne
uplatimo proviziju, može naplatu ovih provizija izvršiti zaduženjem našeg tekućeg računa broj
________________, odnosno zaduženjem naše devizne partije br. __________________ kod
VTB banke a.d. Beograd
Mesto i datum
Pečat i potpis ovlašćenog lica
Download

NALOG ZA IZDAVANJE AKREDITIVA-EXCEL