w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
SADRŽAJ‫׃‬
s
r
.
ad
n
i
m
.se
e
s
.
w
UVOD.....… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
w
w
w
ww
ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PREVOZU ROBE ŽELJEZNICOM. . . ..4
SADRŽINA UGOVORA O PREVOZU ROBE ŽELJEZNICOM. . . . . . . . . . .5
ODGOVORNOST ŽELJEZNICE POVODOM UGOVORA O PREVOZU. . .9
ZAKLJUČAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LITERATURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
kira
s
r
.
d
e
s
.
w
w
s
r
.
ad
-2-
n
r
i
k
s
ar
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
UVOD:
s
r
.
ad
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
Ugovor o željezničkom prevozu je pravni posao kojim se jedna ugovorena strana –
željeznica, obavezuje da drugoj ugovorenoj strani – pošiljaocu, preveze odreñenu
robu od otpremne do uputne, odnosno istovarne stanice, za odreñeno vrijeme i u
neoštećenom stanju, za šta se ta druga strana obavezuje da plati odreñenu naknadu
vozarinu. Ugovor o prevozu robe željeznicom obuhvata transport prevoznim
sredstvima koja se kreću šinskim putevima. Pored pomorskog prevoza spada u
najrazvijenije vrste transporta. U pozitivne osobine željezničkog prevoza ubrajaju se:
unaprijed tačno odreñeni prevozni putevi, masovnost prevoza, kontinuiranost u
prevozu tokom cijele godine nezavisno od vremenskih prilika, brzina i sigurnost
prevoza, pogodnost prevoza različitih tereta, niske tarife prevoza i dr. Nedostaci
željezničkog prevoza su: ograničena mogućnost prevoza na udaljenim relacijama
(obavlja se u granicama jednog kontinenta), otežana mogućnost odvijanja prevoza od
skladišta pošiljaoca do skladišta primaoca, slaba prilagodljivost zahtjevima za sve
raznovrsnijim potrebama u prometu, neophodnost dopreme robe do i od željezničkih
stanica, pretovar robe i sl. Ugovori o prevozu robe željeznicom, prema karakteru
prevoznog puta, dele se na ugovore o meñunarodnom željezničkom prevozu robe i
ugovore o unutrašnjem prevozu robe željeznicom. Ugovor o meñunarodnom prevozu
robe željeznicom zaključuje se za prevoz robe sa teritorije jedne na teritoriju druge
države, ili kada je robu potrebno prevesti preko teritorije strane države (tzv. Tranzitni
prevoz robe).
Ugovor o unutrašnjem prevozu robe zaključuje se za prevoz robe unutar jedne države.
U našem pravu je regulisan Zakon o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju
i Tarifama za prevoz stvari prugama Jugoslovenske željeznice.1
Zavisno od karaktera pošiljke prevoz robe željeznicom može biti denčani (komadni)
ili vagonski (kolski). Denčana pošiljka je ona koja se predaje na prevoz po jednom
tovarnom listu, čija težina ne smije preći 5 tona i ne zahtjeva jedan vagon za
isključivu upotrebu. A suprotno, kolska je takva pošiljka koje se predaje na prevoz po
jednom tovarnom listu, čija težina prelazi 5 tona i zahtjeva jedan vagon za isključivu
upotrebu. Sa značajem ovog razlikovanja upoznaćemo se prilikom ispitivanja
obaveza željeznice iz ugovora o prevozu.
Prema brzini prevoza podjela ugovora o prevozu robe željeznicom izvršena je na
ugovore o sporovoznom prevozu, ugovore o brzovoznom i ugovore o ekspresnom
prevozu robe. Ovo razlikovanje ugovora ima značaja kod odreñivanja roka za
isporuku (prevoz) robe, posebno u slučajevima kada on nije ugovoren i odreñivanje
vozarine.
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
m
e
s
w.
1
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
kira
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
ww
e
s
.
ww
w
„Službeni list SRJ“ BR. 26/95; Tarifsko – transportni vesnik Zajednice jugoslovenskih železnica, br.
158/78.
s
r
.
d
e
s
.
w
ww
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
s
r
.
ad
-3-
n
r
i
k
s
ar
3
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
1. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PREVOZU ROBE
ŽELJEZNICOM
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
ir a
ww
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
s
r
.
d
a
r
i
k
m
e
s
w.
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
ww
s
r
a
in
m
e
s
w.
Zakon o ugovorima i prevozu u železničkom saobraćaju (član 31).
Pojedine predmete zakon isključuje od prevoza. To su, na primer, predmeti koje prevozi isključivo pošta,
predmeti čiji je prevoz zabranjen propisima, predmeti koji su prema obimu i težini ili prirodi nepodesni za
železnički prevoz.
4
Presuda Vrhovnog suda Vojvodine – Pž. 321/81, objavljena u Biltenu sudske prakse ZOIL „Dunav“ iz
Beograda, br. 5/1983, str. 21.
3
ww
kira
e
s
.
w
s
r
.
d
kira
2
s
r
.
d
e
s
.
w
ww
w
w
w
s
r
.
d
kira
e
s
.
w
Ugovor o željezničkom prevozu robe zaključuje se u momentu kada željeznica primi
robu i popunjeni tovarni list i prijem robe za prevoz potvrdi žigom otpravne stanice i
datumom predaje i tovarni list potvrdi otiskom računara. Tovarni list ovjeren žigom i
datumom predaje, odnosno otiskom računara otpravne stanice je dokaz o
zaključivanju i sadržini ugovora o prevozu.2 Iz ovakve zakonske formulacije o
zaključivanju ugovora o železničkom prevozu proizišla su dva meñusobno suprotna
shvatanja o prirodi ugovora o prevozu robe željeznicom: da se ugovor zaključuje
predajom robe željeznici, a tovarni list je samo dokaz zaključenog ugovora (realni
ugovor), odnosno, da se ugovor mora sastaviti u odreñenoj formi – ovjerom tovarnog
lista, žigom ili otiskom računara i datumom prodaje robe (formalni ugovor).
Ispravnije je prvo shvatanje. Ovo proističe iz karaktera prevoza robe željeznicom kao
djelatnosti od javnog interesa – javnog saobraćaja (dužnosti željeznice da primi robu
za prevoz od svih pošiljalaca i da je preveze, pod jednakim uslovima, za sve
pošiljaoce). Naime, ako je ustanovljena zakonska dužnost željeznice da primi robu na
prevoz, ovjera tovarnog lista ne bi bila bitan uslov ugovora odnosno obavezna forma
ugovora, te bi ugovor o prevozu bio samo realan ugovor.3 Takoñe, tovarni list po
samom zakonu ima značaj dokazne isprave, a ne bitne forme ugovora. Značajno je,
meñutim, primjetiti da se naprijed istaknutom zakonskom formulacijom ne rješava
pitanje forme ugovora o prevozu robe željeznicom, nego trenutka kada se uzima da je
ugovor zaključen, to jest nastaju prava i obaveze strana iz ugovora. Samim tim ova
pravila i nisu imperativne norme pa je ispravan stav sudske prakse da je ugovor o
prevozu robe željeznicom punovažan i onda kada tovarni list nije izdat, ili nije
potpisan, odnosno da je ugovor o prevozu robe željeznicom konsensualni ugovor (isto
pravilo vrijedi i za ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju).4 Tovarni list
pošiljalac popunjava na propisanom obrazcu. Original tovarnog lista prati svaku
pošiljku i vagon dok se duplikat vraća pošiljaocu. On mora da sadrži: mjesto i datum
sastavljanja i izdavanja; naziv uputne stanice prema imeniku željezničkih stanica; ime
i prezime primaoca, odnosno naziv (firmu) primaoca i njegovu adresu; vrstu i masu
stvari; broj kola, a za kola korisnika prevoza - i taru pošiljka koje tovari pošiljalac;
ime i prezime, odnosno naziv (firmu) pošiljaoca, njegovu adresu i potpis koji može
biti zamjenjen svojeručnim potpisom i pečatom; žig ili otisak računara otpravne
stanice, prevozne i druge troškove i spisak isprava koje se prilažu uz tovarni list.
Pored ovih bitnih podataka, pošiljalac i željeznica u tovarni list imaju pravo da unesu
i druge nebitne podatke. To su, najčešće, izjave koje u vezi sa robom predatom na
prevoz u tovarni list unose pošiljalac ili željeznica i rok isporuke.
Prenosivi tovarni list sadrži potpise prevozioca i pošiljaoca ili njihovih punomoćnika.
w
e
s
.
ww
s
r
.
ad
-4-
n
r
i
k
s
ar
4
Download

76,65 KB - Seminarski rad