Opšte odredbe i uslovi prodaje
Ove Opšte odredbe i uslovi prodaje („Odredbe“) primenjuju se na sve isporuke proizvoda i usluge
(„Proizvodi“) Danfoss-a A/S ili njegovih Filijala (svaka od njih se tretira kao „Danfoss“) za bilo kog
kupca („Kupac“). U ovim Odredbama pod „Filijalom“ će se podrazumevati entitet koji je direktno ili
indirektno pod kontrolom Danfoss-a A/S, bilo putem deonica ili pravom glasa.
Nikakve druge odredbe ni uslovi osim Odredbi neće biti obavezujući za Danfoss i Kupca, ukoliko
se Danfoss i Kupac ne dogovore drugačije pismenim putem. Sve odredbe i uslovi doneti prilikom
bilo kojih prethodnih kontakata, a koji se razlikuju ili su dodati Odredbama, neće biti obavezujući
za Danfoss, ukoliko se Danfoss i Kupac drugačije ne dogovore pismenim putem.
1. Potvrda porudžbine
Neće se smatrati da je Danfoss prihvatio nalog za kupovinu, dok Danfoss-ovu pismenu, ili u
elektronskom obliku, potvrdu porudžbine ne primi Kupac ili ako Danfoss primi u pismenoj formi
pravovremeno i bezuslovno prihvatanje Danfoss-ove ponude od strane Kupca.
2. Uslovi isporuke
Proizvodi se isporučuju po Danfoss-ovim uslovima franko fabrika (bilo koja od Danfoss-ovih
fabrika ili mesto rada). Izostanak specijalnih uputstava daje pravo Danfoss-u da isporuči
proizvode Kupcu na njegov rizik i o njegovom trošku, načinom transporta koji Danfoss sam
izabere.
Eks works (franko fabrika) će se tumačiti prema Međunarodnim trgovinskim terminima koji važe
u vreme prihvatanja naručene robe ili ponude.
3. Kašnjenje
Ukoliko Danfoss ne izvrši isporuku u dogovoreno vreme, Kupac ima pravo da traži isporuku
pismenim putem i da odredi konačno razumno vreme isporuke. Ukoliko se isporuka ne obavi u
tom određenom vremenu, Kupac ima pravo da opozove ugovor o prodaji i da traži nadoknadu
za taj dokumentovani direktni gubitak. Kupac ne može da ima nove zahteve koji su rezultat
kašnjenja isporuke.
4. Cene
Cene proizvoda su bez poreza na dodatnu vrednost (PDV-a) i drugih poreza ili taksi.
Danfoss zadržava pravo da prilagodi cene za neisporučene Proizvode u slučaju promene kursa,
varijacija u ceni materijala, povećanja cene indirektnog isporučioca, promene u ceni nadnica,
državne rekvizicije ili sličnih uslova nad kojima Danfoss nema nikakvu kontrolu ili ima
ograničenu kontrolu.
Kupcu se zaračunavaju dodatni troškovi: na porudžbine male vrednosti; za ekspres pošiljke u
iznosu stvarnih troškova; za povraćaj robe na zahtev kupca u iznosu od 15% vrednosti ako je u
originalnom pakovanju, bez lokalnih oznaka i bez oznake „C“ i ne starija od 3 meseca.
Troškovi rukovanja robom u transportu u iznosu do 2% od vrednosti robe za sve isporuke.
5. Pakovanje
Pakovanje za jednokratnu upotrebu je uključeno u cenu i neće biti zaduzenja ukoliko se ne
vrati.Povratna ambalaža nije uključena u cenu, ali neće biti zaračunata ukoliko se vrati bez
prekomernog kašnjenja i neoštećena, o trošku Kupca, shodno Danfoss-ovim instrukcijama.
6. Način plaćanja
Datum plaćanja je 30 dana od ispostavljanja fakture. Prema datumu plaćanja obracunavace se
kamatna stopa manja od 2% mesecno ili najvisa kamatna stopa koju dozvoljava primenljivi
zakon.
7. Grupna kompenzacija
Danfoss i njegove Filijale imaće pravo da podnesu grupno prebijanje dugova i uskrate plaćanje
Kupcu za njegova moguća potraživanja od bilo koje prodajne Danfoss kompanije.
8. Informacija o proizvodu
Bilo koje informacije bez obzira da li potiču od Danfoss-a ili Danfoss-ovog poslovnog kontakta –
koje uključuju, ali se ne ograničavaju na informacije koje se odnose na težinu, dimenzije,
kapacitet ili bilo koji drugi tehnički podatak u opisima kataloga, reklame itd, smatraće se
informativnim i obavezujuće su samo ako i u meri u kojoj postoji izrazito upućivanje na to u
ponudi i/ili u potvrdi narudžbine. Posebni zahtevi Kupca su obavezujući jedino i u meri u kojoj je
to potvrđeno Danfoss-u pismenim putem.
9. Zaštićene informacije i tajnost
Bilo koja informacija koja nije javna i koja uključuje, ali nije samo ograničena na cene, crteže,
opise ili bilo koju tehničku dokumentaciju koju je Danfoss napravio ili može da je učini
dostupnom Kupcu („Poverljive informacije“), ostaće u vlasništvu Danfoss-a i Kupac i njegovi
predstavnici će ih smatrati poverljivim i neće smeti bez pismene dozvole od strane Danfoss-a da
ih kopiraju, reprodukuju ili prenose trećim licima ili da ih koriste u druge svrhe, osim za one za
koje su Poverljive informacije postale dostupne. Poverljive informacije treba da budu vraćene na
zahtev Danfoss-a.
10. Izmene
Danfoss zadržava pravo da pravi izmene Proizvoda koje ne utiču materijalno na dogovorene
specifikacije ili na formu Proizvoda, njegovu podesivost ili funkciju, bez obaveštenja.
11. Besplatne popravke
Danfoss pristaje da popravi ili zameni, po slobodnom nahođenju Danfoss-a, one Proizvode za
koje se nakon pregleda Danfoss-a, ustanovi da su bili neispravni u vreme isporuke zbog loše
proizvodnje, projekta i/ili lošeg materijala, pod uslovom da Kupac napavi odštetni zahtev
Danfoss-u u roku od 12 meseci od datuma isporuke, ali ne nakon 18 meseci od datuma koji je
obeležen na proizvodu.
Ukoliko se nedostatak pojavi u toku gore navedenog perioda, Proizvod će biti prosleđen
Danfoss-u zajedno sa pismenim obaveštenjem u kom se opisuje razlog vraćanja Proizvoda.
Vozarinu i osiguranje plaća Kupac. Proizvodi koji se vraćaju treba da budu osobođeni od
nepotrebne opreme. Međutim, kompresori moraju da budu montirani sa svojom električnom
opremom. Ukoliko Danfoss-ov pregled pokaže da je Proizvod ispravan, Proizvod će biti vraćen
Kupcu. Vozarinu i osiguranje plaća Kupac. Ukoliko Danofoss utvrdi da je Poizvod neispravan,
Danfoss će poslati popravljeni ili zamenjeni Proizvod Kupcu. Danfoss može da izabere način
isporuke i da plati vozarinu i osiguranje. Proizvodi ili delovi proizvoda koji su zamenjeni biće
zadržani i ostaće u vlasništvu Danfoss-a. Garancije, uslovi i druge odredbe koje implicira statut
ili drugo, treba da se zanemare u odnosu na one koje ne mogu da se izuzmu shodno zakonu
koji se primenjuje.
12. Obaveza proizvođača
Danfoss neće biti odgovoran za bilo koje oštećenje nepokretne ili pokretne imovine koje je
prouzrokovao Proizvod nakon što je isporučen i dok je u vlasništvu Kupca. Takođe, Danfoss
neće biti odgovoran za bilo kakvo oštećenje proizvoda koje proizvede Kupac ili proizvoda čije
delove proizvodi Kupac.
Ukoliko Danfoss prihvati obavezu prema bilo kom trećem licu za oštećenje opisano u
prethodnom pasusu, Kupac će obeštetiti, štititi i neće smatrati Danfoss odgovornim.
Kupac će obeštetiti i neće smatrati Danfoss odgovornim za sve odštetne zahteve koji su rezultat
oštećenja nastalih zbog upotrebe ili rada Proizvoda koje je Kupac nepravilno popravljao,
održavao ili koji su nepravilno radili, zbog propusta Kupca da adekvatno obuči osoblje za rad
Proizvoda, propusta Kupca da ispuni uslove primenjivih zakona ili drugačije.
Ukoliko je odštetni zahtev koji je opisan u klauzuli podnet od strane trećeg lica bilo protiv
Danfoss-a ili Kupca, tužena strana treba odmah da obavesti drugu stranu o tome pismenim
putem. Kupac je u obavezi da se pojavi na sudu ili arbitražnom tribunalu, sasluša odštetne
zahteve podnete protiv Danfoss-a na osnovu štete koju je navodno prouzrokovao Proizvod.
13. Sekundarno oštećenje
Danfoss neće odgovarati Kupcu za bilo koji sledeći gubitak ili oštećenje koje je nastalo prema ili
u vezi sa ugovorom o prodaji određenim sledećim odredbama: 1) bilo koji gubitak dobiti, posla,
ugovora, nepredviđenih ograničenja, ugleda kod klijenta ili prihoda; 2) bilo koji gubitak ili
propadanje podataka; 3) bilo kakav indirektan ili posledičan gubitak ili oštećenje uopšte; čak i
ako je Danfoss obavešten unapred o mogućnosit takvog gubitka i štete.
14. Obavezna odgovornost
Ništa u ovim Odredbama (uključujući, ali ne ograničavajući se na isključenja i ograničenja u
klauzulama od 11 do 13) neće funkcionisati tako da isključi ili ograniči odgovornost bilo koje
strane prema drugoj u slučaju smrti, lične povrede nastale zbog njihove nemarnosti, pogrešnog
predstavljanja ili zbog bilo koje druge odgovornosti koja ne može da se isključi ili ograniči
zakonom.
15. Obaveštenje o potraživanju
Potraživanja ili žalbe u vezi sa oštećenjem i/ili kašnjenjem u isporuci Proizvoda ili druga
potraživanja Kupac treba da dostavi pismenim putem Danfoss-u bez kašnjenja.
16. Prava intelektualne svojine
Ukoliko je Proizvod isporučen sa ugrađenim softverom, Kupac dobija ne-ekskluzivnu softversku
licencu u formi prava korišćenja softvera isključivo u svrhu koja je izložena u specifikaciji
primene Proizvoda. Pored toga, Kupac ne stiče prava u formi licence, patenta, autorskog prava,
zaštitnog znaka ili nekog drugog vlasničkog prava koje se odnosi na Proizvode. Kupac neće
dobiti nikakva prava da istraži poreklo kodova takvih softvera.
17. Ograničenje preprodaje i upotreba za određene svrhe
Danfoss-ovi proizvodi se proizvode za civilnu upotrebu i Kupcu nije dozvoljeno da koristi ili da
preprodaje Proizvode u svrhu koja je u bilo kakvoj vezi sa hemijskim, biološkim ili nuklearnim
oružjem ili za rakete koje mogu da isporuče takvo oružje. Kupcu nije dozvoljeno da proda
Proizvode licima, kompanijama ili bilo kojoj drugoj vrsti organizacije ukoliko Kupac ima saznanje
ili sumnja da su osobe o kojima se radi ili entiteti u vezi sa bilo kakvim teroristima ili aktivnostima
sa narkoticima. Proizvodi mogu da podležu pravnim propisima i restrikcijama i stoga mogu biti
predmet restrikcije u slučaju prodaje zemljama/kupcima koje imaju zabranu izvoza i uvoza. Ove
restrikcije treba pažljivo posmatrati u slučaju preprodaje Proizvoda tim zemljama/kupcima.
Kupcu nije dozvoljeno da preprodaje Proizvode ukoliko postoji nedoumica ili sumnja da
Proizvodi mogu da se koriste u svrhe navedene u prethodnom pasusu. Ukoliko Kupac ima
saznanja ili sumnja da su se uslovi ove klauzule prekršili, Kupac treba odmah o tome da izvesti
Danfoss.
18. Viša Sila
Danfoss ima pravo da otkaže narudžbine ili da suspenduje isporuku Proizvoda i neće biti
odgovoran za bilo koju neobavljenu, pogrešnu ili zakasnelu isporuku, koja je u potpunosti ili
delimično izazvana okolnostima koje su izvan razumne kontrole Danfoss-a, uključujući, ali ne
ograničavajući se na pobune, građanske nemire, rat, terorizam, požar, ustanak, rekviziciju,
konfiskaciju, embargo, nedostatke ili kašnjenja u isporuci od strane kooperanata, štrajkove,
zatvaranje fabrike zbog štrajka, usporavanja, nedostatak transporta, nedostatak materijala,
bolest i nesrećne slučajeve kod testiranja proizvoda, nedovoljnu isporuku energije. Bilo koje od
ugovornih prava Kupca se suspenduje i postaje ništavno u bilo kojoj od navedenih situacija.
Kupac nema pravo na bilo kakvu odštetu ili da podnese ma kakav odštetni zahtev u slučaju
otkazivanja ili odložene isporuke do koje je došlo zbog ovih okolnosti.
19. Globalni sporazum
Danfoss se pridružio inicijativi Globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija, što znači da je Danfoss
preuzeo na sebe obavezu da ispuni 10 principa o ljudskim pravima, pravima zaposlenih, životne
sredine i korupcije. Ovi principi su pobrojani u „Danfoss-ovom Kodeksu ponašanja za
Isporučioce“ koji se može pročitati na www.danfoss.com. Stoga Danfoss stimuliše Kupca da se
pridržava ovih osnovnih principa. Za više informacija o Globalnom sporazumu:
http://www.unglobalcompact.org.
20. Delimična zakonska bezvrednost
Ukoliko se jedna ili više odredbi i uslova ovih Odredbi ili bilo koji njihov deo smatra zakonski
bezvrednim, nesprovodivim, nelegalnim ili neupotrebljivim, punovažnost, sprovodivost,
zakonitost ili operabilnost svih daljih odredbi i uslova neće se dovoditi u pitanje niti će se
umanjiti.
21. Važeći zakon i sporovi
Bilo kakav spor između ugovorenih strana koji je proistekao ili je u vezi sa ugovorom o kupovini
određenim ovim odredbama, biće kontrolisan od strane danskog zakona, uključujući i
Konvenciju Ujedinjenih nacija „Konvencija za međunarodnu prodaju robe“ (CISG), sa izuzetkom
konflikta pravnih odredbi.
Bilo koji spor proizišao ili u vezi sa ugovorom o kupovini koji je određen ovim Odredbama, a koje
ugovorne strane nisu u stanju samostalno da reše, biće upućen i rešen prema Pravilima
Arbitraže Međunarodne privredne komore, Paris („Pravila“) pomoću jednog ili više arbitara
imenovanih na osnovu navedenih Pravila. Bilo koja od ugovornih strana ima pravo da traži
zabranu ili olakšicu ili bilo koju drugu privremenu meru. Ugovorne strane mogu da prepuste
odluku sprovođenjem zakona bilo koje arbitralne presude bilo kom kompetentnom sudu. Mesto
arbitraže će bit Kopenhagen, Danska. Engleski će biti jezik koji će se koristiti u arbitražnom
postupku, ukoliko se ugovorne strane ne dogovore drugačije. Arbitražni postupak i arbitražna
presuda su poverljive i lica koja u njemu učestvuju sa obe strane su obavezana na tajnost.
Danfoss Beograd, 2012-11
Download

Korporativni Standard