Informacione mogućnosti
MREŽE ZA RAZMENU POSLOVNIH INFORMACIJA
(Сеть обмена деловой информацией - SODI)
u okviru sistema
Trgovinsko industrijskih komora Ruske Federacije
Prezentaciju pripremila:
Elena A. Stoljarenko
Specijalista Departmana za poslovne informacije
Mreža razmene poslovnih informacija (SODI)
Koristeći mogućnosti razvijene mreže trgovinsko industrijskih komora Ruske Federacije (TIK RF) i
organizacija u sistemu TIK Rusije, Komora je izradila projekat za informacionu podršku preduzetništvu
i pružanje praktične pomoći u uspostavljanju i razvoju poslovnih veza sa inostranim partnerima.
Formirana je MREŽA ZA RAZMENU POSLOVNIH INFORMACIJA (SODI) u okviru sistema TIK Rusije koja
ima ključnu ulogu u ukupnoj šemi pružanja informaciono –konsultativnih usluga ruskim i inostranim
privrednicima.
www.ruschamber.net
Mreža razmene poslovnih informacija (SODI)
u okviru sistema TIK RF
TIK RF u inostranstvu
30 inostranih kompanija-partnera
INTERNET – PREDSTAVNIŠTVA
18 predstavništava i predstavnika
INTERNET – PREDSTAVNIŠTVA
Portal SODI predstavlja jedinstveni informacioni i informativni sistem, koji objedinjuje resurse i usluge
celokupnog sistema TIK RF, koga čine 174 regionalne komore, 18 predstavništava TIK RF u
inostranstvu i partnerske organizacije koje na mesečnom nivou dobiju preko 30 hiljada raznih upita.
174 regionalne TIK
350 ćerki kompanija komora
207 saveza, asocijacija i drugih
udruženja privrednika na
federalnom nivou – članova TIK RF
12 domaćih kompanija-partnera
Portal – SODI je osnovni instrument korporativne infrastrukture
za informacionu podršku preduzetništvu
Mrežu razmene poslovnih informacija (SODI)
u okviru sistema TIK RF čine:
Internet sajtovi
regionalnih TIK
Portal zemalja
Zajednice nezavisnih
država (ZND)
Internet sajtovi
preduzeća i
organizacija
TIK RF
Internet sajt
TIK RF
Internet sajtovi
ruskih i inostranih
partnera
INTERNET
Inostrani privrednici
Internet sajtovi
predstavništava TIK
RF u inostranstvu
Ruski privrednici
www.ruschamber.net
RESURSI MREŽE ZA RAZMENU POSLOVNIH
INFORMACIJA
Resursi koji se najviše koriste od strane
poslovnog sveta su:
 Komercijalni oglasi
 Investicione ponude
 Virtuelni sajmovi TIK RF
 Registar sigurnih partnera
 Visoke tehnologije u Rusiji
 Informacije o inovacionim projektima
 Iz zvaničnih izvora
 Vaš inostrani partner
 Javne nabavke
 Roba i usluge
 Berza nus produkata
KOMERCIJALNI OGLASI I INVESTICIONE PONUDE
Služe kao instrument za besplatno postavljanje oglasa i ponuda u okviru Mreže razmene
poslovnih informacija (SODI). Privrednicima je omogućeno da samostalno postavljaju informacije
o svojim kompanijama, oglase i ponude.
KOMERCIJALNI OGLASI
Grupišu se na sledeći način:
 Potražnja roba i usluga
 Ponuda roba i usluga
 Pozivi na saradnju
INVESTICIONE PONUDE
Predstavljene su u okviru sledećih tematskih
celina:
 Poslovanje (kupovina, prodaja)
 Investicije (prijava, ponuda)
 Kreditiranje (upiti, ponude)
BESPLATNI SERVISI
Radi postavljanja oglasa ili investicione ponude na jednom od ovih odeljaka dovoljno je da
korisnik izvrši registraciju. Obrazac za registraciju prikazan je na slajdu.
BESPLATNI SERVISI
Nakon registracije postajete autorizovan korisnik i možete samostalno da objavljujete komercijalne
oglase i investicione ponude u okviru SODI, a shodno tome dobijate mogućnost da sa vašom
poslovnom informacijom upoznate širok krug korisnika mreže.
BESPLATNI SERVISI
Pretraga komercijalnih oglasa i investicionih ponuda je olakšana podelom po vrstama delatnosti
preduzeća i robnim grupama. Primetiće te da obavezno sadrže i registracione podatke
preduzeća. Dakle, ovi resursi omogućavaju privrednicima da poslovnu informaciju dobiju ili
postavljaju bez većih napora.
VIRTUELNI SAJMOVI TIK RF
Ovaj višefunkcionalni resurs omogućava efikasno predstavljanje robe i usluga. Na virtuelnim
sajamskim štandovima možete da postavite opširniju informaciju o svojoj kompaniji ili organizaciji,
robi ili uslugama, komercijalnim ponudama, poslednjim dostignućima.
VIRTUELNI SAJMOVI TIK RF
Sajamski štand učesnika u suštini predstavlja
mini sajt, sa mogućnošću postavljanja audio i
video materijala. Celokupna informacija može
biti predstavljena na ruskom i engleskom
jeziku. Virtuelni sajamski štandovi se razlikuju
dizajnerskim rešenjem i nivoom realizacije.
Postoje tri različita tipa, po vašem izboru.
Katalog Virtuelnih sajmova TIK RF uzajamno
je povezan sa međunarodnom klasifikacijom
sajmova u okviru Međunarodne asocijacije za
sajamsku industriju (UFI).
Danas broj učesnika na sajmovima u okviru
ruskojezičke varijante iznosi 1.640 izlagača i
400 u engleskoj jezičkoj varijanti. Prema
statističkim
podacima
prosečan
broj
posetilaca Virtuelnih sajmova je 150.000
mesečno. Od tog broja 75% čine Rusi.
Učešće na ovom resursu se naplaćuje.
REGISTAR SIGURNIH PARTNERA
Obezbeđuje mogućnost dobijanja podataka o poslovnoj reputaciji ruskih preduzeća i organizacija. U
registru su uključena ruska preduzeća i privrednici, čije finansijsko i ekonomsko stanje potvrđuje
njihovu sigurnost kao partnera u obavljanju preduzetničke delatnosti u Ruskoj Federaciji i van nje.
14
VISOKE TEHNOLOGIJE
Na portalu SODI možete naći i resurse,
koji vas informišu o novim ruskim
projektima u sferi visokih tehnologija i
inovacija. Ovaj resurs vodi se zajedno sa
Odborom TIK RF za industrijski razvoj i
visoke tehnologije.
Ove informacije vam mogu biti korisne za:
 pronalazak novog pristupa proizvodnji
i proširenje proizvodnog programa
 povećanje nivoa tehnoloških procesa
 smanjenje troškova proizvodnje
 pitanja proizvodnje bez nus produkata
(bezotpadna proizvodnja)
INFORMACIJE O INOVACIONIM PROJEKTIMA
Informacija o inovacionim projektima
biće, sa našeg gledišta, korisna
privrednicima i investitorima koji traže
nove sfere za svoja ulaganja.
Predstavljeni projekti su takođe grupisani
po granskim pravcima.
Privrednici mogu i samostalno da
formiraju informacije o inovacionim
projektima i da ih dostave TIK RF radi
objavljivanja u okviru portala SODI.
16
IZ ZVANIČNIH IZVORA
Prvi resurs je upravo resurs iz
zvaničnih izvora. Ovde možete
pronaći informacije prikupljane za
ruske privrednike koje dolaze od
strane:
 Ruskih i inostrananih trgovinsko
industrijskih komora u Rusiji
 Ambasada i konzularnih
predstavništva
 Trgovinskih predstavništva Ruske
Federacije u inostranstvu
 Predstavnika TIK RF u inostranstvu
 Diplomatskih i trgovinskih
predstavništva drugih zemalja u
Rusiji
17
VAŠ INOSTRANI PARTNER
Drugi resurs VAŠ INOSTRANI PARTNER
vodi se sa inostranim partnerima na
osnovu zaključenih sporazuma o
saradnji.
Resurs sadrži informacije o aktuelnoj
ekonomskoj situaciji u konkretnoj
zemlji, uslovima vođenja preduzetničke
delatnosti i ostalim korisnim poslovnim
informacijama.
U tom odeljku sajta možete se
upoznati sa poslovnim ponudama
privrednika druge zemlje, koje su
upućene
potencijalnim
ruskim
klijentima i partnerima.
INOSTRANE POSLOVNE PONUDE
Obuhvata aktuelne poslovne ponude roba i usluga inostranih kompanija, koje imaju nameru da
sarađuju sa ruskim preduzećima. Ove informacije, za potrebe ruskih privrednika, dolaze od strane
inostranih kompanija uz učešće predstavništava TIK RF u inostranstvu.
INTEGRISANI RESURS POSLOVNIH INFORMACIJA
Resurs predstavlja centralni element u
okviru SODI. U resurs su uključene
personalne kartice organizacija, koje
imaju jedinstvene brojeve i grupišu se po
spoljnoekonomskoj delatnosti.
Personalna kartica sadrži kontaktne
informacije, pravac i opis delatnosti,
kratku informaciju o rukovodstvu
organizacije. Ovde možete pronaći
personalne kartice svih:
 članova TIK RF
 regionalnih TIK RF
 organizacija u sastavu TIK RF i njenih
partnera-kompanija, učesnica resursa
SODI -Virtuelni sajmovi TIK RF
 zvanični dobavljači organizacije UN
NOVOSTI KOMPANIJA
Učesnicima u Mreži za razmenu poslovnih informacija,
takođe, se daje mogućnost da postave svoje vesti.
Postavljanje vesti se odmah prikazuje na glavnoj stranici
SODI u bloku NOVOSTI UČESNIKA i na personalnoj
kartici učesnika.
U okviru SODI formiran je mehanizam za objedinjeno i
šire traženje neohodne informacije. Pretraga u okviru
mreže se može odvijati po jednoj ili više pozicija
klasifikatora: spoljnoekonomska delatnost, geografski
podaci, kontekst. Treba istaći, da se pretraga informacije
od strane posetilaca SODI u svim gore navedenim
informacionim resursima obavlja besplatno i ne zahteva
registraciju u mreži.
Ovim završavamo izlaganje o prvoj strukturnoj
komponenti u okviru Mreže za razmenu poslovnih
informacija – INFORMACIONI RESURSI.
Mreža razmene poslovnih informacija (SODI)
u okviru sistema TIK RF
Drugi značajan segment portala SODI čine usluge. Ovaj segment ne predstavlja samo usluge TIK RF i
regionalnih komora, već i organizacija u okviru sistema TIK RF kao i usluge partnerskih organizacija.
INTERNET SAJT TIK RF
INTERNET PORTAL SODI
INTERNET SAJT
REGIONALNE TIK RF
INTERNET-SAJT
PREDSTAVNIŠTVA TIK RF
U INOSTRANSTVU
USLUGE U OKVIRU SISTEMA TIK RF
U celini, ove usluge možemo uslovno da
podelimo na tri osnovne grupe:
 Pravne usluge i usluge u okviru mirnog
rešavanja sporova
 Sertifikacija i autorizacija
 Obezbeđivanje sigurnosti poslovanja
PRAVNE USLUGE I
USLUGE MIRNOG REŠAVANJA SPOROVA
Govoreći o pravnim uslugama i uslugama u okviru
mirnog rešavanja sporova treba istaći da
formiranje uslova za efikasno rešavanje
privrednih sporova predstavlja jednu od važnih
funkcija Trgovinsko industrijske komore Ruske
Federacije. Pri TIK RF funkcionišu vodeći u Rusiji i
poznati u svetu sudovi (arbitražni instituti):
 Međunarodni komercijalni arbitražni sud
 Pomorska arbitražna komisija
 Izabrani arbitražni sud za rešavanje privrednih
sporova
 Sportska arbitraža
 Kolegijum posrednika u mirnom rešavanju
sporova
USLUGE U OKVIRU SISTEMA TIK RF
U nastavku prezentacije bavićemo se uslugama usmerenim na pružanje praktične pomoći
privrednicima u uspostavljanju i razvoju poslovnih veza sa inostranim partnerima.
Nesumnjivo, pred svakom kompanijom koja planira širenje poslovanja i nastup na novim
tržištima, rađa se veliki broj pitanja. Ipak, zajednička za sve, nezavisno od vrste delatnosti su:
 Kako se predstaviti?
 Kako pronaći partnera u poslu?
 Da li je partner siguran?
KAKO SE PREDSTAVITI?
Kao prvo, kao što ste već saznali, na portalu
SODI
za privrednike postoji mogućnost
besplatnog postavljanja komercijalnih oglasa i
investicionih ponuda kompanija.
Druga mogućnost da se privuče pažnja na svoju
kompaniju, njene proizvode i usluge, jesu
Virtuelni sajmovi TIK RF.
Treći način je objavljivanja reklamnog
materijala na portalu SODI u segmentu ROBA I
USLUGE ili INFORMATIVNI BANER vaše
kompanije na glavnoj stranici sajta TIK Rusije.
KAKO SE PREDSTAVITI?
Reklama u okviru SODI
KAKO PRONAĆI PARTNERA U POSLU?
Jedna od najviše traženih usluga u početnoj etapi izlaska
na rusko tržište je usluga TRAŽENJE POTENCIJALNIH
POSLOVNIH PARTNERA U RUSIJI. Kao prvi korak vam može
biti traženje partnera u mreži SODI u okviru komercijalnih
oglasa.
Na Vaš zahtev možemo da vam pripremimo spisak
kompanija koje posluju u različitim segmentima tržišta u
Rusiji. Taj spisak bi obuhvatao kontakt informacije o
kompanijama (naziv, pravna i faktička adresa, ime i
prezime rukovodioca, tel/faks, e-mail, adresa sajta) i opis
rada kompanije.
Treba istaći da za razliku od samostalnog pretraživanja na
Internetu kompanija koje vas interesuju, gde informaciju
treba procenjivati po principu «Veruj, ali proveri»,
spiskovi koje mi pripremamo sadrže proverenu
informaciju, jer se podaci o kompanijama redovno
ažuriraju.
SPISAK POTENCIJALNIH POSLOVNIH PARTNERA
PROFIL KOMPANIJE
Ukoliko ste već za sebe napravili preliminarni izbor partnera, nije suvišno, po našem
mišljenju, da dodatno proverite finansijsko stanje partnera. Greška se skupo plaća i nije je
uvek lako ispraviti.
Radi provere finansijskog stanja partnera možete da naručite poslovnu informaciju o
ruskim firmama, takozvani PROFIL KOMPANIJE.
PROFIL KOMPANIJE obuhvata:
 Rekvizite kompanije, podatke o rukovodstvu, suvlasnicima, strukturi kompanije, emisiji
hartija od vrednosti
 Opis delatnosti kompanije
 Statistički i finansijski izveštaj
 Bitne događaje - sudska rešenja, podatke o obavezama kompanije
PROFIL KOMPANIJE
PROFIL KOMPANIJE
Treba istaći da informacije o ruskim
kompanijama, koje su sadržane u poslovnim
podacima, do nas dolaze iz verodostojnih
izvora kao što su: federalna baza podataka,
unija kreditera i privrednika.
Danas, mi raspolažemo informacijama o više
od 5 miliona aktivnih ruskih kompanija.
Sadržaj informacija, koje su uključene u profile
kompanija, stalno se obnavlja, što obezbeđuje
visok stepen njihove usklađenosti sa realnim
stanjem stvari.
PROMOCIJA VAŠE KOMPANIJE NA RUSKOM
TRŽIŠTU
Naručilac formuliše osnovne zahteve koje potencijalni ruski partner treba da zadovolji. Koristeći
mogućnosti sistema TIK RF i regionalnih komora, ruskih partnerskih organizacija, udruženja i unija
privrednika, a takođe i mogućnosti administracija (opštinskih vlasti) regiona, u skladu sa
postavljenim zadatkom radimo na traženju ruskih partnera.
Konačni rezultat rada predstavlja spisak potencijalnih partnera, koji odgovaraju zahtevima
naručioca i koji su spremni da sednu za pregovarački sto.
OBEZBEĐIVANJE SIGURNOSTI POSLOVANJA
Paket ОBEZBEĐIVANJE SIGURNOSTI poslovanja
obuhvata sledeće usluge:
 Podnošenje sveobuhvatnije informacije o
pravnim i fizičkim licima
 Analitička i pravna podrška
 Kompleksno obezbeđivanje sigurnosti i zaštita
objekata i osoblja
POMOĆ PRIVREDNICIMA
Neophodno je pomenuti da pružamo podršku
i praćenje privrednika pri izlasku na rusko
tržište i u sledećim aktivnostima:
 Izložbeno-sajamske manifestacije
(EKSPOCENTAR - jedan od najvećih
izložbenih prostora u svetu, kao i Centar
za međunarodnu trgovinu, nalaze se u
samom centru Moskve)
 Konsultacije vezane za pitanja o sigurnosti
u poslovanju
 Organizovanje poslovnih misija i poslovnih
susreta sa ciljnim grupama
TRGOVINSKO INDUSTRIJSKA KOMORA
RUSKE FEDERACIJE
Predstavništvo u Republici Srbiji i Crnoj Gori
VLADIMIR GRIŠIN
Direktor
Makenzijeva 67, Beograd
Tel: +381 11 2436552
Fax: +381 11 2436559
[email protected]
www.sc.ruschamber.net
Zvanični partner za region zapadnog Balkana
JUGOSOVERO
ALEKSANDAR BRANKOVIĆ
Direktor
Milenka Vesnića 3, Beograd
Tel: +381 11 3676370
Fax: +381 11 3674541
[email protected]
www.tikrf.org
Download

Prezentacija “Informacione mogućnosti SODI u okviru