ODREDBE I USLOVI PRODAJE
Prodaja proizvoda i usluga („proizvodi“) od strane kompanije Avnet, Inc. i
njenih odeljenja, filijala i podružnica
(„Avnet“) podleže ovim odredbama
i uslovima („ugovor“) bez obzira na
druge ili dodatne odredbe i uslove
koje su u sukobu ili u suprotnosti
sa ovim ugovorom, a nalaze se u
nekoj porudžbenici, dokumentu ili
saopštenju („porudžbina“). Unapred
odštampane odredbe i uslovi na bilo
kojem dokumentu klijenta („klijent“)
(na primer, porudžbine ili potvrde) i/ili
ako kompanija Avnet ne uloži prigovor
za sukobljene ili dodatne odredbe,
to neće promeniti odredbe u ovom
ugovoru, odnosno dodati odredbe u
njega.
1. PORUDŽBINE.
Predračuni koje šalje kompanija Avnet
predstavljaju pozive za davanje ponuda
i podložni su promenama u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja. Sve
porudžbine su podložne prihvatanju od
strane kompanije Avnet. Ugovori između
klijenta i kompanije Avnet se prave nakon
što kompanija Avnet pismeno prihvati
ili izvrši klijentovu porudžbinu i podložni
su ovom ugovoru. Sve porudžbine, što
obuhvata, ali se ne ograničava na elektronske porudžbenice u vezi sa proizvodima koje kompanija Avnet prepozna kao
nestandardne ili „NCNR“ ne mogu da se
otkažu, odnosu vrate. Kompanija Avnet
može da prepozna proizvode kao nestandardne ili „NCNR“ pomoću različitih
sredstava koja obuhvataju, ali se ne
ograničavaju na predračune, opseg usluga, liste usluga, priloge ili eksponate.
Klijent ne može da promeni, otkaže ili
prerasporedi porudžbine za standardne
proizvode bez saglasnosti kompanije
Avnet. Kompanija Avnet zadržava pravo
da dodeli prodaju proizvoda svojim klijentima.
2. CENE.
Cene su podložne promenama u bilo
kom trenutku. Cene se odnose samo na
proizvode i ne obuhvataju poreze, troškove slanja, transport, carine, kao ni druge
troškove ili provizije, kao što su provizije
za posebna pakovanja i obeležavanja
proizvoda, dozvole, certifikate, carinske
izjave i registracije (zajedno „dodatne
provizije“). Klijent je odgovoran za dodatne provizije.
3. USLOVI PLAĆANJA.
Rok za plaćanje ukupnog iznosa fakture, bez obračuna ili odbitaka, iznosi 30
dana od datuma fakture ili u skladu sa
pismenim odobrenjem kompanije Avnet.
U slučaju prekoračenja roka plaćanja
fakture, kompanija Avnet može da naplati (i) kamatu od datuma roka plaćanja
do datuma plaćanja u iznosu od 18%
godišnje zajedno sa realnim advokatskim
honorarima i troškovima naplate; odnosno (ii) maksimalni iznos koji je dozvoljen važećim zakonom ako se zatezna
kamata kompanije Avnet bude smatrala
nevažećom. U bilo kom trenutku kompanija Avnet može da promeni odredbe
klijentovog kredita, da zahteva finansijske podatke od klijenta da bi potvrdila
kreditnu sposobnost klijenta, da zahteva
bankarsku garanciju ili druga jemstva,
odnosno da obustavi neizvršene porudžbine klijenta. Kompanija Avnet može da
izvrši naplaćivanje na svakom klijentovom računu. Ako klijent ne izvrši obaveze
u vezi sa nekim plaćanjem prema ovom
ugovoru, kompanija Avnet može da preraspodeli ili otkaže neizvršenu isporuku i
da objavi da su sve nenaplaćene fakture
odmah došle na naplaćivanje. Osim ako
drugačije ne definiše važeći zakon, svaki
kredit koji kompanija Avnet izda klijentu
u vezi sa bilo kojim klijentovim računom
isteći će ako se ne koristi dvanaest
(12) meseci od datuma izdavanja takvog
kredita.
4. ISPORUKA I VLASNIŠTVO.
Osim ako kompanija Avnet drugačije
pismeno ne navede, sve isporuke kompanije Avnet predstavljaju EXW iz magacina kompanije Avnet (INCOTERMS
2010). Vlasništvo će preći na klijenta
nakon isporuke proizvoda špediteru.
Datumi isporuke koje navede kompanija
Avnet predstavljaju procene i zavise od
pravovremenog prijema zaliha od strane
kompanije Avnet. Kompanija Avnet nije
odgovorna za kašnjenja isporuke. Kompanija Avnet zadržava pravo da izvrši
delimične isporuke, a klijent će prihvatiti
isporuku i platiti isporučene proizvode.
Odložena isporuka nekog dela porudžbi-
ne ne daje pravo klijentu da otkaže ostale isporuke.
5. OGRANIČENA GARANCIJA KOMPANIJE AVNET.
Kompanija Avnet će proslediti klijentu
sve prenosive garancije za proizvode,
naknade i pravne lekove koje kompaniji
Avnet obezbedi proizvođač, što obuhvata
i garancije i naknade za povrede intelektualnog vlasništva. Ako tako zahteva
zakon, kompanija Avnet garantuje da
će u trenutku isporuke proizvodi imati
specifikacije koje je naveo proizvođač u
objavljenim dokumentu sa podacima za
proizvode tokom 12 meseci od isporuke
proizvoda. Kompanija Avnet garantuje
da će tokom perioda od 90 dana nakon
isporuke proizvoda klijentu dodatni rad
koji je kompanija Avnet obavila na proizvodima biti usaglašen sa klijentovim
specifikacijama koje je pismeno prihvatila
kompanija Avnet, a klijent će se smatrati
proizvođačem takvih proizvoda. U onoj
meri koliko dozvoljava zakon kompanija
Avnet ne daje druge garancije, izričite ili
podrazumevane, kao što su garancije za
mogućnost prodaje, pogodnost za određenu namenu ili nepovređivanje prava.
Jedini pravni lekovi koji su dostupni
klijentu u slučaju ako kompanija Avnet
prekrši ugovor su, po izboru kompanije
Avnet:
(i) popravljanje proizvoda;
(ii) zamena proizvoda bez naplaćivanja
klijentu; odnosno
(iii) povraćaj sredstava klijentu u iznosu
kupovne cene proizvoda.
6. POVRAĆAJ PROIZVODA
Klijent može da vrati proizvode kompaniji
Avnet samo sa brojem ovlašćenja za
povraćaj materijala („RMA“) koji izdaje
kompanija Avnet. Klijent mora pismeno
da obavesti kompaniju Avnet o oštećenju
spoljnog pakovanja ili proizvoda, manjkovima ili drugim nedostacima („vidljivo
oštećenje“) u roku od 3 dana od prijema
pošiljke; u suprotnom, smatraće se da
je klijent prihvatio proizvode i neće moći
da opozove prihvatanje. RMA dokumenti
će se izdati samo za vidljiva oštećenja
koje kreira isključivo kompanija Avnet ili
proizvođač i samo ako klijent zadovolji
zahtev u vezi sa obaveštavanjem. RMA
dokumenti se neće odobriti za oštećenja,
manjkove ili druge nedostatke koje kreira
klijent, špediter ili prevoznik, odnosno
neko treće lice. Povraćaj proizvoda
saglasno garanciji zahteva pismeno
obaveštenje od klijenta kompaniji Avnet
tokom garantnog perioda sa detaljima o
nedostacima na proizvodu. Klijent mora
da vrati proizvode kompaniji Avnet uz
unapred plaćen transport u originalnom
pakovanju proizvođača ili ekvivalentnom
zajedno sa prihvatljivim dokazom kupovine tokom garantnog perioda i prema
navodima u RMA dokumentu. Prema
odluci kompanije Avnet, kompanija Avnet
će vratiti sve proizvode koji ne zadovoljavaju uslove za povraćaj klijentu, preuzeti
pošiljku ili zadržati proizvod za klijentov
račun na klijentov trošak.
7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI.
U onoj meri koliko dozvoljava zakon
ni kompanija Avnet ni njeni zaposleni
ili predstavnici neće biti odgovorni za,
niti će klijent imati prava na posredne,
posebne, slučajne ili posledične štete (na
primer, gubitak zarade ili prihoda, gubitak
podataka, gubitak upotrebe, prerada,
proizvodni troškovi, povreda ugleda ili
gubitak klijenata). U onoj meri koliko
dozvoljava zakon oporavak klijenta od
kompanije Avnet za direktne štete neće
preći cenu spornog proizvoda. U onoj
meri koliko se prethodno ograničenje
odgovornosti smatra nevažećim prema
važećem zakonu ukupna odgovornost
kompanije Avnet u svakom slučaju neće
preći iznos od USD 50.000 ili ekvivalentan. Klijent će obeštetiti, braniti i zaštititi kompaniju Avnet od zahteva koji se
zasnivaju na sledećem:
(i) usaglašenost kompanije Avnet sa
klijentovim dizajnom, specifikacijama
ili uputstvima,
(ii) izmena proizvoda od strane lica koje
nije kompanija Avnet, odnosno
(iii) korišćenje proizvoda u kombinaciji
sa drugim proizvodima ili protivno
odredbi 9 ispod.
8. SILE VAN KONTROLE KOMPANIJE
AVNET.
Kompanija Avnet nije odgovorna ako ne
uspe da ispuni svoje obaveze pod ovim
ugovorom zbog uzroka koji nisu pod
njenom realnom kontrolom (na primer,
prirodne pojave, dela ili odsustvo dela
klijenta, prekid poslovanja, ljudske ili
prirodne katastrofe, krize medicinskih
epidemija, nedostatak materijala, štrajkovi, kriminalna dela, kašnjenja isporuke
ili transporta, odnosno nemogućnost
nabavljanja radne snage ili materijala iz
redovnih izvora).
9. KORIŠĆENJE PROIZVODA.
Klijent će poštovati specifikacije proizvoda proizvođača ili dobavljača. Proizvodi
nisu namenjeni da se koriste u kritičnim
bezbednosnim uslovima niti drugim primenama u kojima kvar može realno da
dovede do telesnih povreda, gubitaka
života ili teških oštećenja imovine. Ako
klijent koristi proizvode u takvim primenama ili ih prodaje da bi se koristili
u takvim primenama, odnosno ako ne
poštuje specifikacije proizvoda proizvođača, klijent potvrđuje da je korišćenje,
prodaja ili nepoštovanje na rizik klijenta.
10. IZVOZ/UVOZ.
Određeni proizvodi i povezana tehnologija i dokumentacija koje prodaje
kompanija Avnet podložni su zakonima,
propisima i odredbama za kontrolisanje
izvoza u Sjedinjenim Državama, Evropskoj uniji i/ili drugim zemljama („izvozni
zakoni“). Klijent će poštovati takve izvozne zakone i pribaviti licencu, dozvolu ili
ovlašćenje potrebno za prenos, prodaju,
izvoz, ponovni izvoz ili uvoz proizvoda i
povezane tehnologije i dokumentacije.
Klijent neće izvoziti ili ponovo izvoziti
proizvode i povezanu tehnologiju i dokumentaciju u neku zemlju ili neki entitet
gde je zabranjen takav izvoz ili ponovni
izvoz, što obuhvata zemlje i entitete pod
sankcijama ili embargom Ujedinjenih
nacija, Ministarstva finansija Sjedinjenih
Država, Ministarstva trgovine Sjedinjenih Država ili Ministarstva inostranih
poslova Sjedinjenih Država. Klijent neće
koristiti proizvode i povezanu tehnologiju
i dokumentaciju u vezi sa nuklearnim,
biološkim ili hemijskim oružjem, odnosno raketnim sistemima sposobnim za
prenos takvog oružja, odnosno razvojem
oružja za masovno uništenje.
11. INFORMACIJE O PROIZVODU.
Informacije o proizvodu (na primer, izjave
ili saveti (tehnički ili inače), sadržaj reklama i informacije u vezi sa specifikacijama proizvoda, karakteristike, klasifikacije
za kontrolu izvoza/uvoza, upotrebe ili
usaglašenost sa zakonskim ili drugim
zahtevima) pruža kompanija Avnet u
„VIĐENOM STANJU“ i one ne predstavljaju deo svojstava proizvoda. Kompanija
Avnet ne daje nikakve izjave u vezi sa
tačnošću ili potpunošću informacija o
proizvodu i ODRIČE SE SVIH IZJAVA,
GARANCIJA I ODGOVORNOSTI NA
OSNOVU BILO KOJE TEORIJE U VEZI
SA INFORMACIJAMA O PROIZVODU.
Kompanija Avnet preporučuje klijentu da
potvrdi informacije o proizvodu pre korišćenja takvih informacija ili pre delovanja
na osnovu njih. Sve informacije o proizvodu su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja. Kompanija Avnet
nije odgovorna za tipografske ili druge
greške ili propuste u informacijama o
proizvodu.
12. UGOVORI SA VLADOM.
Kompanija Avnet je distributer „komercijalnih stavki“ kao što je definisano u
propisima FAR 2.101. Kompanija Avnet
je saglasna sa odredbama u Propisima o saveznim nabavkama (Federal
Acquisition Regulation – FAR) i Propisima o saveznim nabavkama za vojsku
(Defense Federal Acquisition Regulation
– DFAR) koje je potrebno uneti u podugovore za komercijalne stavke navedene
u propisima FAR 52.244-6(c)(1), FAR
52.212-5(e)(1) i DFAR 252.244-7000 ako
to predstavlja podugovor glavnog ugovora Ministarstva odbrane. U skladu sa
propisom FAR 12.211 klijent će primiti
samo ona prava u tehničkim podacima
koje obično pružaju proizvođači kompaniji Avnet. Ni u kom slučaju se ovo
neće tumačiti kao da se klijentu pružaju
neograničena prava u vezi sa podacima,
softverom ili intelektualnim vlasništvom
koja pružaju proizvođači ili treća lica.
Kompanija Avnet posebno odbija prateće
zahteve navedene ovde:
(i) Zakon o trgovinskim ugovorima, FAR
52.225-5 ili DFARS 252.225- 7021;
(ii) Zakon o kupovini američkih proizvoda, FAR 52.225-1 ili DFARS
252.225-7001; kao i
(iii) propis o davanju prednosti domaćim
posebnim metalima.
13. ELEKTRONSKE PORUDŽBENICE.
U slučaju da neki deo kupovine i prodaje proizvoda, što obuhvata prihvatanje
NCNR dokumenta od strane klijenta,
koristi razmenu elektronskih podataka,
interni portal klijenta ili portal trećeg lica,
odnosno neko drugo elektronsko sredstvo („elektronska porudžbenica“), ovaj
ugovor će nastaviti da se primenjuje na
kupovinu i prodaju proizvoda između
klijenta i kompanije Avnet. Klijentovo prihvatanje zahteva za potvrdu kompanije
Avnet ili specifikacije detalja koju daje
kompanija Avnet u vezi sa elektronskim
porudžbenicama pisanim putem, e-poštom ili drugom elektronskom razmenom
podataka biće zakonski obavezujuće za
klijenta.
14. OPŠTE.
A.Ovaj ugovor će se upravljati, on će
se tumačiti i primenjivati u skladu sa
zakonima zemlje („nadležna zemlja“)
u kojoj se nalazi Avnet entitet koji je
prihvatio porudžbinu klijenta. Sudovi
nadležne zemlje će imati zakonsku i
mesnu nadležnost nad svim raspravama koje nastanu iz ovog ugovora ili su
povezane s njim. Ako su Sjedinjene
Američke Države nadležna zemlja,
zakoni i sudovi države Arizone će se
primenjivati bez upućivanja na principe sukoba zakona u Arizoni. Konvencija o međunarodnoj prodaji roba Ujedinjenih nacija neće se primenjivati.
B.Klijent ne sme da dodeli ovaj ugovor
bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Avnet, a podružnice
kompanije Avnet mogu da obavljaju
obaveze kompanije Avnet pod ovim
ugovorom. Ovaj ugovor je pravno
obavezujući za naslednike i dodeljivanja.
C.Ovaj ugovor može da se izmeni samo
u pismenom obliku koji potpisuju ovlašćeni predstavnici kompanije Avnet i
klijenta.
D.Kompanija Avnet i klijent su nezavisne
ugovorne strane i saglasne su da ovaj
ugovor ne uspostavlja zajedničko ulaganje, predstavnički odnos ili partnerstvo.
E.Ako kompanija Avnet ne uloži prigovor
na neki dokument, saopštenje ili delo
klijenta, to se neće smatrati odricanjem od ovih odredbi i uslova.
F. Nemogućnost primenjivanja nekih
odredbi i uslova neće uticati na ostale
odrdbe i uslove.
G.Proizvodi, što obuhvata softver ili
dugo intelektualno vlasništvo, podložni
su svim važećim pravima trećih lica,
kao što su patenti, autorska prava i/ili
korisničke licence, a klijent će poštovati takva prava.
H.Klijent i kompanija Avnet će poštovati
važeće zakone i propise
I. Ugovorne strane su saglasne da koriste elektronske potpise i da će elektronski potpisi biti zakonski važeći, na
snazi i primenljivi.
Download

Prodaja proizvoda i usluga („proizvo- di“) od strane