Hauzmajstor je kompanija specijalizovana za odr`avanje
poslovnih prostora, trgovinskih i industrijskih centara,
stambenih objekata (zgrada, stanova i ku}a), hotela i
ugostiteljskih objekata, ambasada i inostranih predstavni{tava
i malih i srednjih preduze}a.
O nama................................................................................. 07
Misija i vizija..................................................................... 07
Usluge.................................................................................. 09
Upravljanje nekretninama ......................................... 09
[email protected] nekretnina.................................................. 09
Upravljanje projektima................................................ 11
Promet i izdavanje nekretnina.................................... 11
Na^in [email protected] preduze]a HAUZMAJSTOR.......... 11
Organizacija...................................................................... 13
Organizaciona shema...................................................... 13
Teritorijalna pokrivenost........................................... 13
Informacioni sistem........................................................ 13
Klijenti................................................................................ 14
Poslovni prostori........................................................... 15
Trgovinski centri............................................................. 15
Industrijski centri.......................................................... 15
Stambeni objekti............................................................... 15
Hoteli i ugostiteljski objekti...................................... 15
Ambasade i inostrana predstavni[tva .................... 15
Mala i srednja preduze]a............................................. 15
Iza svake dobro odr`avane nekretnine stoji
Fizi^ka lica.......................................................................... 15
Partneri.............................................................................. 16
Roba...................................................................................... 16
Usluge.................................................................................. 16
Naj^e[]e postavljana pitanja.................................... 17
5
je kompanija za upravljanje, odr`avanje i promet nekretnina. Osnovana je 2004.
godine i posluje u sastavu austrijske kompanije
(www.rustler.eu), koja
je pored Srbije i Austrije prisutna i na teritoriji Nema~ke, Ma|arske, Slova~ke i Ukrajine i ^e{ke.
je kompanija specijalizovana za odr`avanje poslovnih prostora, trgovinskih i
industrijskih centara, stambenih objekata (zgrada, stanova i ku}a), hotela i ugostiteljskih objekata,
ambasada i inostranih predstavni{tava i malih i srednjih preduze}a, po pozivu i na osnovu ugovora.
Kompanija
se bavi upravljanjem projektima i prometom nekretnina i pru`a sve
usluge vezane za izdavanje nekretnina i celokupnu administrativnu podr{ku.
Do sada smo pru`ili vi{e hiljada usluga velikom broju uglednih klijenata, pravnih i fizi~kih lica na
teritoriji cele Srbije i u inostranstvu.
Misija i vizija
MISIJA
VA[A NEKRETNINA - NA[A BRIGA
VIZIJA
Iza svake dobro odr`avane nekretnine stoji
VREDNOSTI
Nekretnine: Vodimo ra~una o nekretninama na{ih klijenata u duhu najboljeg doma}ina.
Klijent: Postojimo da osvojimo, zadr`imo i zadovoljimo svakog klijenta sa kojim stupimo u kontakt.
Stru~nost: Verujemo da samo najvi{i standardi struke mogu istovremeno da zadovolje uslove za uspe{no i optimalno
Razlog na{eg postojanja je da vodimo
ra~una o Va{im nekretninama.
VA[A NEKRETNINA
NA[A BRIGA
kori{}enje objekata i zahteve i potrebe njihovih korisnika.
Ekonomija skale: Zbog velikog broja usluga koje pru`amo, pojedina~ni tro{kovi odr`avanja klijenata ne mogu biti ni`i
od na{ih. Svoju ekonomiju skale prenosimo na svoje klijente.
Kvalitet: Kvalitet u radu sa klijentima, nekretninama, partnerima, zaposlenima i lokalnom zajednicom je za nas od najve}e
va`nosti i meri se isklju~ivo zadovoljstvom investitora i korisnika objekata sa kojima sara|ujemo.
7
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
Upravljanje nekretninama predstavlja celovitu brigu o Va{oj nekretnini.
Ukoliko se odlu~ite za ovu uslugu kompanija
}e odr`avati Va{e nekretnine u celosti ili po specifikaciji.
Ukoliko `elite, Va{u nekretninu }emo komercijalizovati kroz pronala`enje zakupaca, sakupljanje zakupnine i pla}anje svih
prate}ih tro{kova (voda, struja, i ostale komunalije). Istovremeno }emo Vam obezbediti savetodavne usluge vezane za
pla}anje gra|evinskih poreza i osiguranje objekta i reklamne usluge usmerene ka ostvarivanju maksimalne i kontinuirane
komercijalne iskori{}enosti Va{eg prostora ili nekretnine. Ovu vrstu usluge pru`amo svim klijenatima.
Objekat Robne ku}e Beograd – RKB Zemun
Uve}ajte vrednost svoje nekretnine
Obezbedite kvalitetno upravljanje nekretninom
Optimizujte tro{kove odr`avanja
[email protected] HAUZMAJSTOR
[email protected] NEKRETNINA
Odr`avanje nekretnina predstavlja neminovnost za svakog odgovornog investitora koji nastoji da se ukupna vrednost njegove
nekretnine ne umanjuje kori{}enjem ve} eksponcijalno pove}ava kroz pametna ulaganja. Ne}emo Vam otkriti tajnu ako
ka`emo da dobro odr`avane nekretnine imaju ve}u tr`i{nu, a samim tim i prodajnu vrednost. Odr`avanje nekretnina obuhvata
skup usluga od kojih su najva`nije i najzastupljenije:
Preventivno (tehni~ko) odr`avanje celokupnih sistema kao {to su sistemi za grejanje, hla|enje, liftovi, sistemi pokretnih
stepenica, elektri~ne i vodovodne instalacije, sistemi za protivpo`arnu za{titu HVAC, itd.
Investiciono odr`avanje podrazumeva sve radove manjeg ili ve}eg obima, u odre|enom prostoru ili nekretnini, od zamene
krova do renoviranja odre|enih delova ili celokupnog prostora ili nekretnine.
Popravke obuhvataju otklanjanje svih potencijalnih kvarova i servisiranje postoje}ih ure|aja u poslovnom ili privatnom
prostoru.
Hitne intervencije obuhvataju usluge na{e servisne slu`be koje su klijentima na raspolaganju 24 sata, 7 dana u nedelji, 365
dana u godini za sve vrste popravki i intervencija manjeg obima.
^i{}enje je usluga koju pru`amo za sve vrste prostora i nekretnina. Usluge ~i{}enja naj~e{}e pru`amo u vidu dnevnog
~i{}enja prostora (kancelarija, poslovnih prostora) i periodi~nog i generalnog ~i{}enja (privatnih prostora, ve}ih poslovnih
prostora, hala, magacina, itd.) Ova usluga podrazumeva i ~i{}enje fasada i ostale visinske radove.
Obezbe|enje nekretnina i prostora predstavlja uslugu koju u saradnji sa na{im pouzdanim partnerima pru`amo velikom
broju korporativnih klijenata. Vi, kao na{ klijent, bilo da ste pravno ili fizi~ko lice, imate mogu}nost da iz {irokog spektra
usluga obezbe|enja izaberete uslugu koja je u skladu sa Va{im potrebama.
Ostale usluge obuhvataju sve prate}e i posebne usluge neophodne za sveobuhvatno odr`avanje odre|ene nekretnine ili
prostora. Neke od tih usluga su deratizacija i dezinsekcija, hortikultura, selidbe, molerske usluge, usluge rekonstrukcije i
renoviranja prostora, usluge informacionih tehnologija i ostale usluge prema zahtevu klijenata.
9
Grawe nekretnine d.o.o.
Postojimo da Vam omogu}imo sigurnost i
u`ivanje u kori{}enju Va{eg poslovnog i
privatnog prostora.
Blue Centar
11
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Usluga upravljanja projektima podrazumeva vo|enje i realizovanje razli~itih projektnih aktivnosti vezanih za nekretnine u ime i za
ra~un klijenta. Pomenute projektne aktivnosti obuhvataju projektno finansiranje, studije izvodljivosti, rukovo|enje investicijom
u izgradnji, nadzor, rekonstrukciju, renoviranje i ostale projektne aktivnosti iz ove oblasti (Technical Due Diligence).
PROMET I IZDAVANJE NEKRETNINA
i
imaju razvijenu jedinstvenu mre`u kontakata za izdavanje i promet
nekretnina u Srbiji i velikom broju evropskih gradova. Na{a mre`a kontakata i klijenata nam omogu}avama da Va{u
nekretninu ponudimo doma}im i inostranim kupcima. Klijentima ~ije nekretnine odr`avamo nudimo mogu}nost i njihovog
izdavanja. Ova usluga izme|u ostalog podrazumeva i sakupljanje zakupnine i pla}anje svih tro{kova u ime klijenta.
VIG Plaza
Telenor
13
Na~in anga`ovanja kompanije HAUZMAJSTOR
NA OSNOVU UGOVORA
Pravna lica sa kompanijom
zaklju~uju ugovor o odr`avanju ili upravljanju nekretninama na osnovu
prihva}ene ponude za pru`anje usluga sa~injene na osnovu pojedina~nih ili posebnih usluga koje klijent zahteva. Ugovori
sa pravnim licima su ugovori ve}eg obima koji obuhvataju razli~iti broj ugovorenih usluga, vi{e objekata i precizno
definisanu dinamiku posla.
Fizi~ka lica i mala i srednja preduze}a sa kompanijom
zaklju~uju ugovor o pru`anju usluga na osnovu
godi{nje pretplate. Ovi klijenti su naj~e{}e zainteresovani za usluge sitnih popravki i hitne intervencije.
PO POZIVU
Usluge po pozivu kompanije
su dostupne svim klijentima u skladu sa standardnim cenovnikom kompanije.
NA^IN PLA]ANJA
Na~in pla}anja za usluge kompanije
je preko ra~una, gotovinski ili platnim i kreditnim karticama. Pla}anje
se vr{i u roku od 7 dana od dana kada je pru`ena odre|ena usluga i potpisan radni nalog od strane klijenta.
Prihvatamo slede}e platne kartice: VISA, VISA ELECTRON, MASTER, AMERICAN EXPRESS.
GARANCIJE
Kompanija
daje garanciju na sve pru`ene usluge. Garancija na ugra|ene rezervne delove daje se po
specifikaciji proizvo|a~a.
OSIGURANJE
osigurana je od {tete prema tre}im licima, dok su na{i zaposleni osigurani od povreda na
Kompanija
radu i profesionalnih bolesti u skladu sa va`e}im zakonodavstvom.
GTC Square
Hauzmajstor radionica
14
15
Organizacija
Kompanija
organizovana je po principu modernog, tro{kovno efikasanog i mobilnog preduze}a koje
pru`a profesionalne usluge. Organizovana je na osnovu slede}ih funkcionalnih celina:
Teritorijalna pokrivenost
Kompanija
pru`a usluge u svim regionima
i ve}im gradovima Srbije. Podeljeni smo na slede}e regione:
Beograd
Vojvodina (Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin)
Zapadna Srbija (^a~ak, U`ice, Novi Pazar, Kraljevo, Kragujevac)
Ju`na Srbija (Ni{, Para}in, Leskovac, Vranje, Pirot, Zaje~ar, Bor)
Centralna Srbija (Aran|elovac, Kragujevac)
Kao deo
svojim uslugama pokrivamo i mnoge evropske
gradove u koje spadaju Be~, Budimpe{ta, Prag, Kijev, Berlin, Bukure{t, Sofija itd.
Informacioni sistem
RKB Beogra|anka
Property Information System (PIS) predstavlja integrisano softversko re{enje za odr`avanje i upravljanje nekretninama koje
obuhvata skup modula i funkcija namenjenih uspe{nom rukovo|enju glavnim procesima koji se odvijaju u odre|enom
prostoru ili nekretnini. Akcenat je na integrisanosti razli~itih grupa podataka i funkcija koje treba da omogu}e jednostavnije
i efikasnije upravljanje nekretninama. Cilj re{enja je da se sve aktivnosti u okviru odr`avanja i upravljanja nekretninama
standardizuju i da se zaintresovanim stranama uz pomo} ovog softvera omogu}i redovno pra}enje predefinisanih procesa.
16
17
Neki od na{ih klijenata pod ugovorom
Wiener Städtische osiguranje a.d.
Eurobank EFG [tedionica (poslovno sedi{te + 103 filijale)
Erste Bank (poslovno sedi{te + 70 filijala)
BA Credit Anstalt
Telenor (7 poslovnih centara + 42 poslovnice + skladi{te)
Banca Intesa (40 filijala)
Grawe osiguranje a.d.o. (poslovna zgrada)
Invej (poslovna zgrada)
GTC Square (poslovna zgrada)
VIG Real Estate (VIG Plaza)
Henkel (poslovno sedi{te)
InBev Apatinska Pivara (Beograd i Apatin)
Bluehouse (poslovna zgrada)
DaimlerChrysler SCG (poslovno sedi{te i servisni centar)
Hewlett Packard
Coca-Cola Hellenic
Chicco - Decco Int. (poslovno sedi{te + 15 prodavnica)
Ambasada [vedske
RK Beograd (poslovno sedi{te + 32 prodajna centra)
Postojimo da osvojimo, zadr`imo i
zadovoljimo svakog klijenta sa kojim
stupimo u kontakt.
Klijenti
Kompanija
pru`a usluge uglednim klijentima iz najrazli~itijih oblasti i industrija koji imaju svoje specifi~ne
potrebe i zahteve o kojima se strogo vodi ra~una.
Poslovni prostori
Usluge odr`avanja velikih objekata projektovanih za izdavanje poslovnog prostora naj{e{}e podrazumevaju redovno tehni~ko
odr`avanje opreme u prostoru, odr`avanje higijene, obezbe|enje prostora ili izdavanje, i pla}anje i pra}enje re`ijskih tro{kova.
Trgovinski centri
Trgovinski centri su veoma specifi~ni za odr`avanje zbog svoje organizacije, velike frekventnosti posetilaca, mobilnosti
zakupaca, slo`enih zahteva za odr`avanje i specifi~nog radnog vremena.
Industrijski centri
Fabri~ke hale, pogoni i druge vrste industrijskih postrojenja zahtevaju redovno i specifi~no odr`avanje.
je
u mogu}nosti da po definisanju projektnih zadataka uspe{no odgovori na sve mogu}e zahteve i potrebe.
Stambeni objekti
Bilo da se radi o stambenoj zgradi, jednom ili vi{e stanova u zgradi, porodi~noj ku}i ili vikendici
je na
raspolaganju 24 ~asa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Klijenti na osnovu pretplate mogu da koriste sve
usluge koje kompanija
pru`a.
Hoteli i ugostiteljski objekti
Ova industrijska grana ima potrebu da se skoncentri{e na svoju osnovnu delatnost bez dodatnih tro{kova i radne snage
koji optere}uju organizaciju. Hoteli i ugostiteljski objekti zahtevaju pru`anje usluga u najkra}em mogu}em roku naj~e{}e
vezanih za specifi~nu opremu (ledomate, bazene, kuhinje itd.).
Ambasade i inostrana predstavni{tva
Inostrana diplomatska i ekonomska predstavni{va zahtevaju pru`anje usluga uz izuzetno poverenje i diskreciju. Proveren,
je do sada realizovao vi{e desetina projekata na objektima diplomatskih
diskretan i pouzdan tim kompanije
i ekonomskih predstavni{tava i rezidencija u Srbiji. Neke od ambasada koje su korisnici na{ih usluga su: ambasada
Kraljevine [vedske, ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, ambasada Turske, ambasada Austrije, ambasada Gr~ke, itd.
Mala i srednja preduze}a
Bez obzira da li je klijent advokatska kancelarija, privatna lekarska praksa ili frizerski salon, nekretnina u kojoj posluje
zahteva redovno odr`avanje zbog udobnosti i zaposlenih i njihovih klijenata. Mala preduze}a u svom poslovanju
uglavnom ne mogu finansijski da priu{te anga`ovanje lica isklju~ivo odgovornog za odr`avanje. Iz tog razloga kompanija
predstavlja idealnog partnera u odr`avanju malih i srednjih preduze}a.
Fizi~ka lica
Savremen na~in `ivota nam name}e sve vi{e obaveza a ostavlja sve manje slobodnog vremena. Kompanija
fizi~kim licima uz pomo} pretplate i usluga po pozivu omogu}ava da svoje slobodno vreme iskoriste na pravi na~in a
brigu o svom `ivotnom prostoru prepuste nama.
19
Partneri
Roba
je ekskluzivni zastupnik, distributer i ovla{}eni servis slede}ih robnih marki:
Sanitarije
www.villeroy-boch.com
Sanitarni i cevni sistemi
www.geberit.co.uk
Cilindri
www.evva.com
Bojleri
www.metalac.com
Usluge
ima razvijenu mre`u partnera na teritoriji cele Srbije specijalizovanih za pru`anje zanatskih usluga koje
su neophodne za kompletno odr`avanje nekretnine. Ako ne{to ne znamo, na{i partneri znaju.
Blue Centar
Kvalitet u radu sa klijentima, nekretninama, parterima,
zaposlenima i lokalnom zajednicom je za nas od
najve}e va`nosti i meri se isklju~ivo zadovoljstvom
investitora i korisnika objekata sa kojima sara|ujemo.
21
Naj~e{}e postavljana pitanja
1. Da li je pravilno re}i HAUZMAJSTOR ili HAUSMAJSTOR?
je kompanija nastala na najsvetlijoj tradiciji nekada{njih hauzmajstora, sto je bila odoma}ena re~,
izvedena iz nema~kog, za domara.
2. Da li su va{e usluge skuplje od ostalih na tr`i{tu?
pru`a usluge odr`avanja po najvi{im standardima struke. Koristimo profesionalnu opremu, osiguranje od
{tete nanete tre}im licima, i pru`amo garanciju i sigurnost na{im klijentima. Imamo dobar odnos kvaliteta i cene.
3. Da li va{i zaposleni prolaze obuke?
Svi zaposleni u preduze}u
imaju redovne i periodi~ne obuke u pogledu usluga i profesionalnog
usavr{avanja.
4. Da li je mogu}e da se va{e usluge koriste i bez ugovora?
Da, po pozivu i u skladu sa standardnim cenovnikom kompanije, dok na{i klijenti, sa kojima imamo potpisan ugovor o
pru`anju usluga imaju povla{}en tretman. Na{ prioritet je zadovoljstvo na{ih klijenata u sistemu pretplate.
5. Da li je mogu}e koristiti usluge HITNIH INTERVENCIJA bez ugovora o pru`anju usluga?
Da. Mi razumemo da je klijentima u odre|enim situacijama hitno potrebna usluga ili da im je potrebno izvr{enje u
specifi~no vreme koje njima odgovara. U cilju zadovoljavanja ovih potreba pru`amo usluge hitnih intervencija i klijentima
sa kojima nemamo potpisan ugovor. Moramo da napomenemo da je cenovnik za pru`anje tih usluga uve}an i pla}anje
je odmah po izvr{enju usluga, gotovinski ili kreditnom karticom.
6. Za{to uop{te postoji pretplata?
ima karakter preduze}a koje se bavi komunalnom delatno{}u. Postojanje ovakve slu`be pra}eno je
postojanjem visokih operativnih tro{kova uz veoma malu zaradu. Da bismo bili u mogu}nosti da pomenuti sistem rada
odr`imo i u~inimo pristupa~nim neophodan je princip zajedni~kog u~e{}a koji je za ovakve delatnosti uobi~ajen i realizuje
se kroz sistem pretplate.
7. Kako se zakazuju intervencije?
Intervencije se zakazuju isklju~ivo preko na{eg korisni~kog centra, elektronskom po{tom ([email protected]) ili
telefonom.
22
23
Hauzmajstor d.o.o. Dunavska 57a, Beograd
T: +381.11.3.034.034
F: +381.11.2.070.995
www.hauzmajstor.rs
[email protected]
Download

Postojimo da osvojimo, zadr`imo i zadovoljimo