Novina u korišdenju RaiffeisenOnLine aplikacije je svakako i mogudnost log-ovanja putem kvalifikovanog digitalnog
sertifikata koji svaki nosioc može besplatno upisati na svoju ličnu kartu sa čipom. Na ovaj način unapredjen je dosadašnji
način korišdenja aplikacije putem smart kartica jer su svi preduslovi za bezbedno korišdenje internet bankarstva
ispunjeni a samo korišdenje jeftinije i komotnije.
Građani koji žele da na svojoj ličnoj karti imaju kvalifikovani sertifikat za digitalni potpis treba da podnesu Zahtev za
izdavanje kvalifikovanog sertifikata i potpišu Ugovor o izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata na ličnoj karti.
Zahtev se podnosi prilikom preuzimanja lične karte ili naknadnim zahtevom.
Građani koji ved imaju ličnu kartu sa čipom, ne treba da je menjaju, ved mogu podneti zahtev za izdavanjem
kvalifikovanog sertifikata za digitalni potpis u policijskoj upravi.
Osnovni uslovi neophodni da bi građani koji poseduju ličnu kartu sa čipom i kvalifikovani sertifikat za digitalni potpis
mogli da vrše digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata su:
Računar
instaliran čitač smart kartica
Criptographic Service Provider (CSP) je potrebno instalirati ukoliko je na računaru operativni sistem WINDOWS
2000 ili WINDOWS XP. Za operativne sisteme WINDOWS7 i WINDOW VISTA to nije potrebno. Softver je
dostupan na slededem linku.
Aplikacija Middleware (Password changer) za elektronsku ličnu kartu - koja se može preuzeti sa stranice
Preuzimanje softvera i instalirati po uputstvu datom na stranici Dokumentacija
Preuzimanje softvera - http://ca.mup.gov.rs/download.html
Dokumentacija / uputstva- http://ca.mup.gov.rs/dokumentacija.html
Logovanje sa Ličnom kartom, samo za Windows operativni sistem zahteva da kao klijent ima instaliranu Javu,
preporučeno je minimalno verziju 6. Nova verzija Jave se može preuzeti sa slededeg linka
Prilikom logovanja sertifikatom neophodno je da korisnik na svom računaru ima instaliran „SecureAccessx86“
ako koristi 32-bitni internet pretraživač (browser), tj. „SecureAccessx64“ ako koristi 64-bitni pretraživač.
U vedini slučajeva u pitanju de biti 32-bitni internet pretraživač i ukoliko jeste sam sistem računara nede dozvoliti
instalaciju 64-bitnog. Ukoliko se prilikom pokušaja logovanja ličnom kartom javi poruka – PKCS11Wrapper nije
pronadjen – instalacija ovog fajla nije uradjena ili nije izvršena kako treba.
Sistem funkcionisanja koji je ovde naveden je uskladjen prema instrukcijama koja su, zajedno sa svim pratedim
dokumentima, uputstvima i zakonskim i podzakonskim aktima, navedena na sajtu Sertifikacionog tela MUP-a Republike
Srbije
Za svaku dodatnu pomod i asistenciju budite slobodni da nas kontaktirate na mail adresu : [email protected]
Kao i na broj telefona 011/3202-100.
Download

Uputstvo za rad sa ličnom kartom