ii
SADRŽAJ
Uvod................................................................................................. 1
Zašto treba da se ispisujem ? .......................................................... 8
2- ISPISIVANJE BIZNISA ................................. 8
Kako da se ispisujem? ..................................................................... 8
1-REGISTROVANJE BIZNISA ........................ 3
Gde se podnese zahtev za ispisivanje biznisa? .............................. 8
Da li treba da se registrujem ?........................................................ 3
Koji je postupak za zatvaranje biznisa?........................................... 8
Zašto je potrebno / značajno registrovanje ? .................................. 3
Koje su implikacije ako se ne ispisujem? ........................................ 8
Koliko košta registrovanje? .............................................................. 3
Da li mogu ispisivati on-line? ........................................................... 8
Koje dokumente su potrebne za registrovanje biznisa ? ................. 3
Da li primam neki dokument kao dokaz da sam službeno ispisan? 9
Koji dokumenti se traže za registrovanje kao Individualni Biznis i
Opšte Partnerstvo? .......................................................................... 3
Ako sam ja aplicirao za uzimanje jedne potvrde za zatvaranje
biznisa i nisam dobio neki odgovor od PAK, šta treba da radim? ... 9
Koje dokumente su potrebne za registrovanje kao Komanditno
Društvo (K.M.D)? ............................................................................. 3
Da li mogu još da razvijam biznis i ako sam ispisan? ..................... 9
Koje dokumente su potrebne za registrovanje kao Društvo
Ogranićene Odgovornosti (DOO)? .................................................. 3
Koji dokumenti se traže za registrovanje kao Akcionarsko Društvo
( A.D.)?............................................................................................. 3
Koji dokumenti se traže za registrovanje kao Strana Kompanija –
Jedinica na Kosovu?........................................................................ 4
Koji dokumenti se traže za registrovanje kao Poljoprivredna
Zadruga? ......................................................................................... 4
Koji su dokumenti potrebne za dobijanje poreske potvrde od PAK
za zatvaranje biznisa? ..................................................................... 9
Dva smo ortaka/partnera u jednom opštem partnerstvu, ali želim
da se povučem iz partnerstva. Koje su procedure ili koje zahteve
treba da podnesem? ........................................................................ 9
Tri smo ortaka/partnera u jednom opštem partnerstvu, ali jedan od
njih će se povući iz partnerstva. Koje su procedure za izmenu
podataka u PAK-u? .......................................................................... 9
Koje su procedure za zatvaranje biznisa sa statusom DOO? ....... 10
Gde se registruje biznis? ................................................................. 4
Gde treba da deklarišem poreske obaveze? ................................. 11
Da li je moguće registracija biznisa on-line? ................................... 4
3- DEKLARISANJE ......................................... 11
Da li je PAK agencija koja se bavi registracijom biznisa ? ............. 4
Šta se dešava ako treba da se registrujem i nisam registrovan? ... 4
Kakve su kazne za ne -registrovanje? ............................................ 4
Šta je Fiskalan Broj? ........................................................................ 5
Da li treba da uzimam Fiskalan Broj ? ............................................. 5
Kako opremiti Fiskalnim Brojem kao biznis ? .................................. 5
Kako da se opremim Fiskalnim Brojem kao Fizičko lice
(pojedinac)? ..................................................................................... 5
Koliko košta opremanje Fiskalnim Brojem Sa? ............................... 5
Da li prvo treba da se registrujem u PAK ili u ARBK? ..................... 5
Koja lica ne treba registrovati u ARBK, ali treba opremati Fiskalnim
Sertifikatom? .................................................................................... 5
Gde mogu da nadjem uputstva i pomoć za deklarisanje?............. 11
Koji su rokovi deklarisanje poreza? ............................................... 11
Gde mogu da uzimam obrasce za deklarisanje mojih obaveza? .. 11
Ja nisam na vreme podneo deklaraciju, štab treba da radim? ...... 11
Šta se dešava ako ne podnesem deklaraciju koju je trebalo
deklarisati? ..................................................................................... 11
Koja je kazna za deklarisanje sa zakašnjenjem? .......................... 12
Gde mogu uzimati obrasce za deklarisanje što je trebalo deklarisati
prošle godine? ............................................................................... 12
Koliko dugo treba da zadržim kopije deklaracija koje sam podneo ?
....................................................................................................... 12
Kako deklarisati ispravljene/popunjene deklaracije? ..................... 12
Koji dokumenti su potrebni za opremanje Fiskalnim Sertifikatom
dok se ne traži registrovanje kao biznis u ARBK?........................... 5
Za koliko vreme treba deklarisati ispravljenu /promenjenu
deklaraciju? .................................................................................... 12
Da li mogu uzimati Fiskalan Broj iz ueb stranice PAK-a? ............... 6
Da li treba deklarisati tromesećje kada nemam nijednu transakciju?
....................................................................................................... 12
Jedno drugo lice koristi moj fiskalan broj, šta treba da radim ? ...... 6
Da li mogu promeniti vrstu biznisa od individualnog u DOO,
Partnerstva, ili obrnuto? ................................................................... 6
Kako se deklariše kada pojedinac ima dva biznisa? ..................... 12
Gde mogu opremiti Fiskalnim Brojem kao ne –rezidentno lice? ..... 7
Kakav je postupak za promenu adrese? ......................................... 7
Da li može PAK uputiti jednog računovodju/ekonomista/advokata
da me pomogne za moje poreze? ................................................. 12
Koje su procedure za promenu vlasnika biznisa? ........................... 7
Mogu da tražim asistenciju od PAK za uplatu poreza poreza? .... 12
Da li mogu da se izvršim izmenu oblika biznisa iz individualnog u
DOO? ............................................................................................... 7
Ja sam imao jedan poziv od Pozivnog Centra PAK što znaći da
nisu priznali deklaraciju koju sam deklarisao pre izvesnog
vremena, šta treba da radim? ........................................................ 12
Koje su procedure za izmenu oblika biznisa iz individualnog u
DOO? ............................................................................................... 7
Da li PAK pruža neko uputstvo kako se deklarišu porezi? ............ 12
i
Nemam biznis, ali kako da deklarišem moje ostvarene prihode s
vremene na vreme preko raznih projekata? .................................. 13
Kada je izvršena izmena stope tromesečnih rata sa 5% na 9%? . 13
Dva smo akcionara jednog biznisa sa statusom DOO
(stomatološka ordinacija) i objekat u kome radimo je vlasništvo
drugog akcionara (znači nije na ime biznisa). Da li je suvlasnik
dužan da plaća porez na zakupninu? ............................................ 13
Koje usluge mogu dobiti preko EDI-a? ......................................... 17
Koje poreze možete deklarisati preko EDI-a? ............................... 17
Koje poreske ispravke možemo izvršiti u EDI? ............................. 17
Da li može da se izvrši deklarisanje sa nula, preko Elektronskog
Sistema EDI? ................................................................................. 17
Ja sam, kao zakupodavac, fizičko lice/individualan, platio porez na
zakup za ugovor sklopljen sa jednim zakupcem, koji je DOO.
Takođe je i zakupac zadržavao i plaćao porez na izvoru za isti
zakup. Kako treba da delujem u ovom slučaju? ............................ 13
Da li se podnese tromesećni izveštaj penzija preko EDI-a? ......... 18
Koje vrste poreza je dužna da deklariše jedna NVO? ................... 13
Da li mi je potrebno neka specijalna oprema ili pasword za
deklarisanje na elektronski način? ................................................. 18
Vlasnik sam malog individualnog biznisa i prijavio sam tromesečne
rate za male individualne biznise (IS) i (PD) poresku prijavu za
lične prihode.Da li sam ispravno postupio? ................................... 14
Dao sam pod zakup lokal, zakupac lokala je uložio u renoviranje
lokala i ja nisam uzimao zakupnine sve dok nismo poravnali iznos
sa zakupcem. Kako trba da postupim u ovakvom slučaju, kako
treba da se prijavim? ..................................................................... 14
Kako treba da se prijavi mali individualni biznis koji se bavi i
prodajom i servisiranjem (usluge)?................................................ 14
Da li mogu da podnesem zahtev za zatvaranje poreskog računa
IS, ukoliko imam obaveze? ............................................................ 14
Pogrešno sam prijavio Godišnju prijavu-PD za 2014. godine,
umesto da prijavim za 2013. Kako mogu da izvršim ispravke
deklaracije koju sam pogrešno prijavio? ....................................... 14
Prijavljen sam IL (tromesečne rate za velike individualne biznise) i
ne znam koja bi metoda bila najpogodnija za mene za prijavu
tromesečne rate unapred, jer promet našeg biznisa nije
standardan, promenljiv je? ............................................................ 14
Kako da se prijavim za prihode koje ostvarujem iz ugovora na
delo? .............................................................................................. 15
Koji je postupak deklarisanje na elektronski način? ..................... 18
Da li mogu svi obrasci deklarisati na elektronski način? ............... 18
Zašto treba deklarisati na elektronski naćin? ................................ 18
Koje su prednosti elektronskog deklarisanja? ............................... 18
Koja je moja motivacija deklarisati na elektronski način?.............. 19
Da li košta neto za deklarisanje na elektronski način? .................. 19
Kakvu asistenciju pruža PAK da pomogne na ućenju kako se
deklariše na elektronski način?...................................................... 19
Ja nemam kompjuter, medjutim, želim deklarisati na elektronski
naćin. Da li ima PAK kompjuter što bi mogao koristit za taj cilj? ... 19
Kako biti siguran da su mi finansiske informacije sigurne ako
deklarišem na elektronski način? .................................................. 19
Koliko je siguran (zaštićen) korišćenje Sistema EDI? ................. 19
Da li mogu podnositi poresku deklaraciju, a porez uplatim kasnije?
....................................................................................................... 19
Da li je moguće izmena/ispravka deklaracije podnošena na
elektronski način? .......................................................................... 19
Kako se radi dodatno deklarisanje preko Sistema EDI? ............... 20
Kako će reflektirati ispravljena deklaracija?................................... 20
Kako treba da prijavim porez zadržan na izvoru za nerezidentno
lice i koliki je iznos poreske stope?................................................ 15
Kako mogu da znam da su moje deklaracije primljene, ako one ja
deklarišem na elektronski način? .................................................. 20
Ja sam promenio oblik biznisa iz individualnog biznisa u DOO.
Izmena oblika je izvršena u maju 2014 i poreski računi za
individualni biznis su zatvoreni takođe u junu 2014. ..................... 15
Ja imam jednog računovodju/ ekonomista/ advokata koji deklariše
moje poreze. Kakve informacije mogu dati njima da bi mogli
deklarisati moje poreze na elektronski način? ............................... 20
Da li treba prijavu PDV-a za mesec juni i TM2/2014 da prijavim sa
starim fiskalnim brojem, i da li mogu da izvršim prijavu, pošto su
zatvoreni poreski računi u junu 2014? ........................................... 15
Ako deklarišem na elektronski naćin, da li mogu platiti moje poreze
na elektronski naćin? ..................................................................... 20
Ja ostvarujem prihode od nadzora jednog projekta. Kojim
obrascem treba da prijavim i uplatim porez?................................. 16
Ja ostvarujem prihode od plate, za koje mi se zadržava porez na
izvoru i penzijski doprinos, dok mi se za prihode koje ostvarujem
od održavanja obuka, ne zadržava porez na izvoru. Kako treba da
prijavim penzijske doprinose, pošto u godišnjoj prijavi PD mi se
priznaju kao rashodi jedino penzijski doprinosi koji su prijavljeni i
uplaćeni? ....................................................................................... 16
Šta je EDI? ..................................................................................... 17
4- ELEKTRONSKO DEKLARISANJE ............ 17
Kako da se registrujete za EDI? .................................................... 17
Kako se uzima pasword? .............................................................. 17
ii
Periodi ne vide u EDI? ................................................................... 17
Da li mogu koristit karticu dugovanja /potraživanja za uplatu
deklarisanih poreza na elektronski naćin?..................................... 20
Ako probam elektronsko deklarisanje i ne svidja mi se, da li mogu
nastaviti sa manuelnim deklarisanjem? ......................................... 20
Da li je “bandvidth” problem za elektronsko deklarisanje? ............ 20
Mogu da koristim telefon/modemu za deklarisanje na elektronski
naćin? ............................................................................................ 20
Šta treba da radim ako sam deklarisao na elektronski naćin i nakon
toga sam otkrio da sam zaboravio neke informacije ili sam stavio
nešto pogrešno? ............................................................................ 21
Da li treba da deklarišem i ako jednog poreskog perioda nisam
razvijao aktivnost? ......................................................................... 21
Da li mogu tražiti pristup, da od kuće kontrolišem moje stanje
uplati poreza? ................................................................................ 21
Da li mogu koristit isti spisak radnika dostavljen predhodnog
meseca, ako nema promene za zaposlene?................................. 21
Da li je potrebno dostavljanje deklaracije za godišnje uravnanje za
plate zaposlenih? ........................................................................... 21
Nëse kAAko ima neke greške u ime zaposlenog da li prate podatke
u EDI? ........................................................................................... 21
Ako jedna roba vozi iz Amerike od jednog biznisa Kosova i
namenjeno za Tursku da li je potrebno da udje na Kosovu ili
direktno dostavlja se u Tursku? ..................................................... 26
Promet u mojem biznisu, u poslednje 12 meseci pao ispod
50,000€. Da li mogu ipisati od PDV? ............................................. 26
Ja želim da zatvaram moj biznis. Da li treba ispisivati i od PDV ?
....................................................................................................... 26
Da li treba obaveštavati PAK -a u vezi transfera biznisa ? .......... 26
Zašto u EDI, ne mogu da izaberem period deklarisanja za Porez u
Plate i Penzione Doprinose za radnike? ....................................... 21
Ko je su informacije sa kojima treba raspolagati u vezi transfera
biznisa? .......................................................................................... 26
U toku registracije u EDI traži se poslednji UNIREF-a i jam sam
jedan novi biznis, i nisam izvadio nijedan poreski obrazac. Šta da
postavim u ovoj rubrici ? ................................................................ 21
Koji je momenat nastajanje obaveze za PDV? ............................. 26
Problemi registrovanjem u EDI, nemam pasword. Šta treba raditi ?
....................................................................................................... 22
Zašto nemam pristup u period deklarisanja za WM-CM kod EDI?
....................................................................................................... 22
Kako izvaditi deklaraciju od EDI radi čuvanje jedne kopije kao
dokaz? ........................................................................................... 22
Ako jedan zaposleni iz istog biznisa ima dve plate i obavlja dva
položaja u jednoj kompaniji šta da se radi kod platnog spiska?.... 22
Šta je PDV ? .................................................................................. 24
5- POREZ NA DODANU VREDNOST ............ 24
Kako se ubira PDV ? ..................................................................... 24
Koja je standardna stopa PDV -a? ................................................ 24
Ko je obavezan deklarisati za PDV? ............................................. 24
Kada treba deklarisati za PDV?..................................................... 24
Kada treba zadužiti PDV-u? ......................................................... 24
Kako i kada treba da se registrujem za sertifikat PDV-a? ............. 24
Ja, do sada u poslednje 12 meseci imam promet od 49000€,
Poslednjem mesecu iznos od 5000€ postižem limit za PDV. Da li
treba oporezivati celokupan iznos od 5000€ za PDV ili kako ?.... 24
Kakva dozvola je potrebna u Carini od PAK za uvoz jedne robe ?
....................................................................................................... 24
Kada treba aplicirati za opremanje sa Sertifikatom za Izvoz/Uvoz?
....................................................................................................... 24
Koje dokumente su potrebne za opremanje certifikata izvoz/voz i
sertifikat PDV-a? ............................................................................ 25
Kada nastaje pravo i koji je način za umanjenje PDV -a? ............. 25
Nisam priznao na vreme umanjeni PDV. Do kada imam pravo
priznavati umanjeni PDV? ............................................................. 25
Koje su procedure za Rimbursiju PDV-a? .................................... 25
Ja imam kreditiranje u moj račun PDV-a. Da li mogu da izvršim
transfer za uplatu drugih poreza? .................................................. 25
Šta ako sam zadužio PDV, pre nego što sam registrovan za PDV ?
....................................................................................................... 25
Snabdevać ne izdaje kupon / fakturu za uplaćeni PDV. Da li to
prestavlja problem ? ...................................................................... 26
Mi kao kompanija smo ugovaraći Evropske Komisije i želimo
uvoziti neku robu /opremu povezano sa ovim projektom. Koja
dokumente treba prikazati u Carinu da smo oslobodjeni od PDV,
da nas ne zadužuju PDV-om u uvoz ? ......................................... 26
Prometom u poslednje 12 meseci predjen prag od 50,000€ i
aplicirao sam za registrovanje u PDV, medjutim, raspolažem
znatnom kolićinom zalihe za koje do sada uplaćeno PDV. Da li
postoji mogučnost priznavanje uplaćenog PDV –a u nabavkama za
robu koja je u zalihe? ..................................................................... 27
Da li postoji neki uslov za priznavanje PDV u zalihe prilikom
registrovanje za PDV? ................................................................... 27
Zbog priznavanje umanjenog PDV -a od zaliha prilikom
registrovanje u PDV, u kreditiranju sam, da li mogu tražiti
rimbursiju PDV –a za ovo? ............................................................ 27
Šta treba da sadrži jedna poreska faktura? ................................... 27
Nota dugovanja ili nota potraživanja?............................................ 27
Šta treba da sadrži jedna nota dugovanja ili nota potraživanja? ... 27
Prilikom uvoza opreme, da li postoji mogučnost produžetka roka za
uplatu PDV -a?............................................................................... 28
Kada treba da budem obavešten da je usvojen produžavanje PDV
-a? .................................................................................................. 28
Kolikoi sam obavezan da zadržim i čuvam dokumentaciju? ......... 28
Biznis, u 2012 godini imao uvoze i 31.12.2012 vršio popis robe.
Dana 01.02.2013 dobrovoljno opredelen kao deklarisani PDV -a.
Pitanje je, kako treba popunjavati deklaracija PDV-a za ovaj
mesec i kako se tretira ova zaliha? ............................................... 28
Kao redovni kupac, snabdevać jednom mesečno snabdeva robom
za koju ne obavezuje da platim, dakle robu primam gratis . Kako
se tretira ova roba koja zadužuje prodaju za efekat PDV-a? ........ 28
Biznis registrovan kao izvoznik robe, da li je obavezan da podnese
deklaraciju PDV-a? ........................................................................ 28
U toku uvoza, carina povečava carinsku osnovu uvezene robe.
Kako treba evidentirati u nabavnu knjigu , sa cenom fakture ili
prema carini, dakle prema DUD-u? ............................................... 28
Da li Banke treba da apliciraju za PDV u prodaju svojih aseta /
Osnovna Srestva i za Asete u Hipoteci ili pod Zalogom?.............. 29
Mi smo turistička agencija, imamo unutrašnje troškove, kao,
gorivo, telefon kao i druge troškove sa PDV. Da li se priznaje
komplet trošak i kreditiranje PDV -a unutar i van zemlje? ............ 29
Osiguranja života, da li su iskljućena od PDV? ............................. 29
iii
Mi smo Osiguravajuća Kompanija registrovana kao A.D.truar si
SH.A. Qarkullimi i kompanisë në 12 muajt e fundit është mbi
50.000€. A duhet të aplikoj për t’u regjistruar për TVSh? ............. 29
Ko je objekat Poreza na Lićna Primanja? ..................................... 31
6- POREZ NA LIĆNA PRIMANJA .................. 31
Koji su poreski obveznici Poreza na Lićna Primanja? ................... 31
Šta spada u Bruto Prihode? .......................................................... 31
Koji su Prihodi iz Poslovne Delatnosti? ......................................... 31
Koji su bruto prihodi od Plata ?..................................................... 31
Koje su Isključeni Prihodi? ............................................................. 31
Kada i kako se zadržava porez u izvor? ........................................ 31
Moj Poslodavac nije me obuhvatio u mesećni platni spisak. Da li
mogu ja sam da deklarišem i uplatim porez u plate i Penzione
Doprinose? .................................................................................... 31
Inostrani zaposleni koji rade u NVO sa ili bez SJI ili bez SJI, da li
su oslobođeni od poreza na plate? ................................................ 34
Inostrano osoblje koje radi u međunarodnim NVO sa SJI, da li je
oslobođeno od poreza na plate? ................................................... 34
Jedna kompanija sklapa ugovor za pozajmicu sa interesom sa
jednim fizičkim licem. Ako se fizičkom licu isplati interes od
kompanije, i zadržava se porez na izvoru, da li se priznaje
kompaniji interes kao rashod kada je reč o fizičkom licu?............. 35
Treba li da se oporezuju dnevnice za službena putovanja u
inostranstvo, isplaćene od poslodavca u privatnom sektoru ? ...... 35
Da li treba priznati troškove električne energije, ako su na ime
vlasnika, a objekat je u posedu vlasnika, biznis je individualan? .. 35
Kako se izvrši uplata Poreza za Poslovne Delatnosti? ................. 32
Partnerstva i partneri, koje vrste poreza su dužni da prijave? ...... 35
Šta se uključuje u Priznate Poslovne Troškove? .......................... 32
Koje su poreske stope za tromesečne prihode za mesečne
prihode, godišnje prihode, na osnovu PLP? .................................. 35
Koje su poreski obveznici što treba da podnese Godišnju
Deklaraciju? ................................................................................... 32
Ja sam nov individualni biznis, dali mogu još u početku razvijanje
poslovanja dobrovoljno registrujem za deklarisanje u realne
prihode? ......................................................................................... 32
Koje su troškovi koja se ne priznaju prema Zakonu za PLP ? ...... 32
Gubitak, da li treba prenositi onoliko koliko je bio ili da se raspodeli
podjednako za nekoliko godina? ................................................... 33
Partneri automatski treba registrovati i Realne prihode gde svaki
partner treba da podnese deklaraciju PD? .................................... 33
Prošle godine moj biznis radio sa gubitkom . Kako treba podneti
rate akontaciuje u ovoj godini? ...................................................... 33
Da li su umanjene: ......................................................................... 33
 ................................................... Bankarska provizija
....................................................................................................... 33
 .................................. Troškovi za bankarsko održavanje
....................................................................................................... 33
Jedno fiziko lice koja daje pod kirijom jednom Individualnom
Biznisu, koji treba zadržati u izvor poreza na Kiriju (Najmodavac ili
Zakupac)? ...................................................................................... 33
Koje su obaveze jednog individualnog biznisa vezano sa
zadržavanjem poreza u izvor za ne rezidente? ............................. 33
Pored deklarisanje prema predvidjanju, da li može deklarsati
realna vrednost prihoda i troškova ? ............................................. 33
Koja je osnova za obraćunavanje amortizacije? ........................... 33
Koliko je stopa amortizacije? ......................................................... 33
Kako se kategorišu aseti za pitanje amortizacije? ........................ 34
iv
Da li je oslobođeno poreza zadržanog na izvoru (WM) i penzijskih
doprinosa (CM) lokalno osoblje NVO koje imaju fondove Saveta
Evrope, Svetske Banke, KFOR-a, EULEX-a, Ambasada, UNDP-ja,
itd? ................................................................................................. 34
Da li se priznaje kao umanjeni rashod, uplata unapred koja nije
dokumentovana? ........................................................................... 35
Da li se priznaje kao umanjeni rashod bankarski interes za kredit
uzet od banke za izgradnju objekta? ............................................. 35
Dostigao sam starost za penzionisanje od 65 godina, i sakupio
sam sredstva u Penzijskom fondu /trustu. Ova sredstva u
određenom iznosu primam svakog meseca i želim da znam da li su
oporeziva? ..................................................................................... 36
Da li se treba prikazati avans u poreskoj prijavi za lične prihodePD? ................................................................................................ 36
Da li se priznaju kao umanjeni rashodi lekovi i usluge za
zaposlenog koji je doživeo povrede na radnom mestu? ............... 36
Registrovan sam kao novi biznis u februaru 2014, da li mogu da
podnesem zahtev za registraciju na realne prihode u junu 2014? 36
Da li mogu da podnesem zahtev za prenos sredstava sa PD
godine XX na PD YY, ili da li mogu da podnesem zahtev za
povraćaj sredstava koja su mi u pretplati za XX godinu, a zatim da
izvršim uplatu za obavezu koju imam za YY godinu? ................... 36
Kao pojedinac ostvario sam kapitalnu dobit, kakvim obrascem i
kada treba da se prijavi poreska obaveza? ................................... 36
Da li jedno partnerstvo ima pravo da posluje samo sa jednim
jedinim partnerom, ukoliko su se prethodni partneri otkazali od
biznisa? .......................................................................................... 36
Kada se treba dostaviti obrazac za određivanje primarnog
poslodavca (OOPP) u PAK-u? ...................................................... 37
Isplatio sam zarade zaposlenima za tri meseca. Ja sam sabrao tri
plate i na osnovu te vrednosti sam napravio potrebne obračune.
Da li sam ispravno postupio?......................................................... 37
Kako se izvrši ispravka Obrazaca Odredjivanje Glavnog
Poslodavca (OOGP), pošto je pogrešno napisan datum početka
zaposlenja zaposlenog? ............................................................... 34
Šta je Korporacija? ........................................................................ 38
Kao redovan kupac , snabdevać jednom mesećno snabdeva
robom za koju ne obavezuje da uplatim, dakle robu primam gratis.
Kako se tretira ova roba koja zadužuje za efekt KPR i PLP? ....... 34
Koje su poreski obveznici Poreza na Prihod Korporacija? ............ 38
7- POREZ NA PRIHOD KORPORACIJA ........ 38
Ko je objekat Poreza na Prihod Korporacija? ............................... 38
Koja je stopa Poreza na Prihod Korporacija?................................ 38
Koji su oblici korporacija za deklarisanje poreske obaveze? ........ 38
Cila është mënyra e deklarimit për Tatim në të Ardhura të
Korporatave? ................................................................................. 38
Koje su obaveze jednog pravnog lica u vezi zadržavanje poreza u
izvor za ne rezidente?.................................................................... 38
Koje su obaveze jednog pravnog lice u vezi zadržavanje poreza u
izvor za rezidente i ne rezidente u vezi kirije, imovinsko pravo i
interesa? ........................................................................................ 38
Jedna mala Korporacija, da li može deklarisati poreske obaveze u
realnim osnovama? ....................................................................... 39
Ja sam nova Mala Korporacija, da li mogu u početku razvoja
poslovne delatnosti da se registrujem dobrovoljno po realnim
prihodima? ..................................................................................... 39
Da li se priznaje kao umanjeni trošak avans koja nije
dokumentovan? ............................................................................. 42
Da li se priznaje kao umanjeni rashod kamata banke za uzeti kredit
za izgradnju jednog objekta? ......................................................... 42
Da li avans treba da se prikaže na poreskoj prijavi za prihode
korporacija CD? ............................................................................. 42
Da li se priznaju kao umanjeni rashodi lekovi i usluge za
zaposlenog koji je doživeo povrede na radnom mestu? ............... 43
Registrovan sam kao novi biznis u februaru 2014, da li mogu da
podnesem zahtev za registraciju na realne prihode u junu 2014? 43
Koje su poreske obaveze jedne NVO?.......................................... 43
Kao korporacija sam ostvario kapitalnu dobit, kojim obrascem treba
da prijavim poresku obavezu? ....................................................... 43
Koji su prihodi oslobodjeni Poreza na Prihod Korporacija? .......... 39
Da li može da se izvrši amortizacija zemljišta koje je kapitalna
vrednost? ....................................................................................... 43
Koje su nepriznati troškovi u PPK? .............................................. 39
Kada je vremenski rok za registraciju zaliha? ............................... 43
Koji su priznati troškovi u PPK?..................................................... 40
Jedna NVO koja nema fiskalni broj, da li može da aplicira kuje za
donaciju?........................................................................................ 43
Kako se tretiraju troškovi reprezentacije u PPK? .......................... 40
Kako da se izvadi obrazac za PPK?.............................................. 40
Koje su moje obaveze kao poreski obveznik ? ............................. 44
Kada može priznati loš dug? ......................................................... 40
8- UPLATA POREZA ...................................... 44
Koja je osnova za obračunavanje smanjenje vrednosti ? ............. 40
Koje knjige i dokumentaciju treba da vodi jedan biznis sa bruto
godišnjim prihodom do 50,000€? .................................................. 44
Koliko je stopa smanjenje vrednosti? ............................................ 40
Kako se kategorizoju aseti za pitanje smanjenje
vrednosti(amortizacija)? ................................................................ 41
Šta se smatra kapitalni dobitak?.................................................... 41
Šta se smatra kapitalni gubitak?.................................................... 41
Koji su vremenski rokovi za deklarisanje Poreza na Prihod
Korporacija? ................................................................................... 41
Šta znaći Stalna Jedinica? ............................................................ 41
Udruženje Hendikepiranih, da li su obavezni dostavljati godišnju
poresku deklaraciju? ...................................................................... 41
Gubitak , da li treba prenositi onoliko koliko je bio ili raspodeli
podjednako za nekoliko godina? ................................................... 42
U prošlu godinu moj biznis rezultirao gubitkom. Kako treba podneti
rate akontacija u ovoj godini? ........................................................ 42
Jedno pravno lice koji daje pod kirijom jednom pravnom licu, koji
treba zadržati u izvor poreza u Kiriju (Zajmodavca ili Zakupaca ) ?
....................................................................................................... 42
Koje knjige i dokumentaciju treba da vodi jedan biznis sa bruto
godišnjim prihodom više od 50,000€? .......................................... 44
Kako mogu platiti poreske obaveze?............................................. 45
Koji obrasci upotrebljavaju za deklarisanje poreskih obaveza? .... 45
Kako dobiti uplatnicu ?................................................................... 45
Da li treba deklarisati poreze i ako u trenutku deklarisanja ne mogu
izvršiti uplatu? ................................................................................ 45
Da li mogu da uplatim porez u rate? .............................................. 45
Koliko je kazna i interes ako ne deklarišem poreze a takodje ne
uplačujem poreze na vreme? ........................................................ 45
Koliko je kazna i kamata ako deklarišem, ali ne uplatim poreze na
vreme? ........................................................................................... 45
Šta treba da radim ako uplatim samo jedan deo poreske obaveze?
....................................................................................................... 46
Da li mogu da uplatim moje poreze on-line ? ................................ 46
Da li mogu da uplatim poreze telefonom? ..................................... 46
Da li su umanjene : bankarska provizija i Troškovi bankarskih
održavanja? ................................................................................... 42
Ja ne mogu odmah da uplatim moje poreske obaveze, koje su
moje opcije? ................................................................................... 46
Pored deklarisanja pema predvidjanjima, da li može deklarisati
realna vrednost prihoda i troškova ? ............................................. 42
Kako možete da podnesite zahtev za uplatu poreza u rate? ........ 46
Jedna kompanija je sklopila ugovor za pozajmicu sa jednim
fizičkim licem sa kamatom. Ukoliko se fizičkom licu isplaćuje
interes od kompanije i zadržava se porez na izvoru, da li se
priznaje kompaniji kamata kao rashod kada je reč o fizičkim licima?
....................................................................................................... 42
Ja pogrešno sam uplatio više poreza. Šta treba da radim da
izvršim rimbursiju više uplačenog iznosa? .................................... 46
Koja je stopa poreza na prihode korporacija? ............................... 42
Koje mere može peduzimati PAK ako ne mogu da uplatim
poreze? .......................................................................................... 46
Kako može prenositi više uplata, u nekoj neuplaćenoj poreskoj
obavezi?......................................................................................... 46
Ja sam izgubio dokaz uplate za poreze koje sam uplatio. Kako
mogu dobiti jednu kopije? .............................................................. 47
v
Kakav dokaz daje banka kada ja uplatim poreze? ........................ 47
Kada treba izveštavati u PAK mesećni periodićni izveštaj? .......... 50
Da li se priznaje neko umanjenje sankcija? .................................. 47
Ako ne zakljućite dnevni izveštaj, šta da se radi? ......................... 50
Jedan zaposleni PAK-a rekao mi je da ja samo njega mogu platiti
bivšeg preza. Da li je to u redu? ................................................... 47
Dnevni izveštaji i one periodićne da li treba registrovati u Knjigama
Računovodstva? ............................................................................ 50
Da li mogu da obavim korekciju tromesečnih rata za velika
individualna preduzeća (IL) i tromesečnih rata za velike
korporacije (QL), ukoliko želim sa izvršim dodatnu uplatu? .......... 47
U kojim slučajevima poreski obveznici moraju opremiti i koriste
fiskalnu blagajnu ? ......................................................................... 50
Koliko je kazna za poreskog obveznika, za ne fiskalizovanje
opreme ? ........................................................................................ 51
9- FISKALNE BLAGAJNE .............................. 48
Da li treba javne i komunalne kompanije, opremati fiskalnim
blagajnima?.................................................................................... 51
Kada treba podneti zahtev za registrovanje fiskalne opreme ? .... 48
Da li treba biti opremljene svi biznesi fiskalnim blagajnima?......... 51
Gde treba da se podnese zahtev za ispisivanje i zamenu Fiskalne
Opreme? ........................................................................................ 48
Kako treba postupiti sa biznisima, ćije opreme ne prenose
podatke? ........................................................................................ 51
Gde treba kupiti fiskalnu opremu ? ................................................ 48
Da li treba opremiti fiskalnom blagajnom NVO koja u okviru
njegove aktivnosti javnog dobita prodaje karte za jednun priredbu
? ..................................................................................................... 51
Koliko je cena da se kupi jedna fiskalna oprema? ........................ 48
Ko instalira fiskalnu opremu? ........................................................ 48
Ko imenjuje tehničare koje instaliraju i popravljaju fiskalnu opremu?
....................................................................................................... 48
Koji su postupci imenovanja ovlašćenih tehničara koje instaliraju i
popravljaju fiskalne elektronske opreme? ..................................... 48
Koje dokumenti se traže od poreskog obveznika za fiskalizaciju? 48
Da li poreski obveznici imaju pravo da izvrše promene u fiskalnu
opremu? ......................................................................................... 48
Kako se vrši povračaj robe i da li imamo pravo da one vraćamo? 51
Kako se vrši evidentiranje povratne robe i koje dokumenti treba
upotrebiti? ...................................................................................... 51
Ako u toku upotrebe Fiskalne Blagajne, ne namerno dešava neka
greška, šta da se radi? .................................................................. 51
Kakva fiskalna oprema treba da koristimo za kompanije naftnih
derivata i gde se one nabavljaju? .................................................. 51
Koji su postupci privremenog porekida jedne fiskalne opreme? ... 49
U slučaju kvara opreme ili perioda servisiranja, šta treba da radi
poreski obveznik? .......................................................................... 51
Kako se vrši de-aktivizacija (pasivizacija) Fiskalne Elektronske
Opreme (feo-a)? ........................................................................... 49
Gde treba zapečatiti ne fiskalne kupone i kako voditi evidencoju za
ovaj period? ................................................................................... 52
Da li možemo da izvršimo transfer Fiskalne Elektronske Opreme
(prodajemo) kod nekog drugog biznisa ? ..................................... 49
Prilikom prijema avansa, da li treba izdati fiskalni kupon i šta treba
da se radi prilikom izdavanje fakture? ........................................... 52
Da li možemo biti ovlašćeni trgovci, za prodaju FEO -ve? ............ 49
Gde treba da se podnese zahtev da postane ovlašćeni trgovac?49
Pogrešno sam izdao fiskalni kupon. Kako da delujem u ovom
slučaju? .......................................................................................... 52
Koji je vremenski rok za razmatranje zahteva da postane
Licencirani Operator? .................................................................... 49
Registrovao sam poslovnu jedinicu, kako da se opremim fiskalnom
kasom za ovu jedinicu? ................................................................ 52
Dali, poreski bveznik, ima pravo tražiti oštećenje, ako uoćio da
njegova prema ne ispunjava tehnićke i funkcionalne specifićnosti
po zakonu? .................................................................................... 49
Da li ima pravo jedan biznis da koristi fiskalnu kasu biznisa koji
više ne posluje? ............................................................................. 52
Da li su operatori obavezni , pored FEO-va snabdeva i nekog
dodatnog materjala? ...................................................................... 50
Kada treba da izvrši tehnićka kontrola i pretplata za fiskalnu
blagajnu? ....................................................................................... 50
Kolik traje postupak redovne tehnićke kontrole fiskalne opreme ?50
Nakon uplate fakture za fiskalnu opremu, koji je rok za instaliranje
ove opreme? .................................................................................. 50
Koliko je cena godišnje redovne kontrole i godišnje pretplate za
fiskalnu opremu? ........................................................................... 50
Gde se izvrši instaliranje i testiranje opreme? ............................... 50
Pored plate u keš , da li je moguće neki drugi naćin uplate? ....... 50
Kada treba zatvarati Z – dnevni izveštaj? .................................... 50
vi
Kada treba izdati fiskalni kupon? ................................................... 50
Registrovan sam kao biznis za proizvodnju konfekcije, posebno
svadbenih haljina. Kako treba da plaćam porez po stopi od 3 % ili
9%? ................................................................................................ 47
Da li biznis može da započne sa prodajom, bez opremanja
fiskalnom kasom? .......................................................................... 52
Kada se treba štampati X izveštaj iz fiskalne kase?...................... 52
Pojedinac koji je vlasnik dva individualna preduzeća i zatvorio je
jedno preduzeće, kako postupiti sa fiskalnom opremom preduzeća
koje je zatvoreno? .......................................................................... 52
Ja prodajem fizičkim licima i preduzećima. Sve uplate i od
preduzeća i od pojedinaca se vrše preko bankarskog transfera. Da
li sam dužan da se za prodaje fizičkim licima, iako se uplata vrši
putem banke, opremim fiskalnom kasom? .................................... 52
Kada i kako se podnosi izveštaj u PAK-u za transakcije ostvarene
putem fiskalne kase? ..................................................................... 53
Ko može da podnese žalbu ? ........................................................ 54
10- ŽALBE ....................................................... 54
Kako se podnese žalba? ............................................................... 54
Šta treba da obuhvata Izveštaj nabavki više od 500? ................... 59
Gdo mogu da pišem da podnesem jednu žalbu? .......................... 54
U Izveštaju Nabavki više od 500€, da li treba obuhvatiti i uvoze? 59
Koliko imam vemena za podnošenje jedne žalbe? ....................... 54
Nabavka usluga izvan zemlje, da li treba da se obuhvate u
Izveštaju nabavki više od 500€? .................................................... 59
Mene mi je istekao rok od 30 dana da podnesem žalbu . Da li
mogu da podnesem žalbu i posle isteka zakonskog roka? ........... 54
Podneo sam žalbu u PAK,medjutim, sada sam ubedio da PAK
imao pravo na izvršenu procenu. Da li postoji mogučnost
povućenje žalbe? ........................................................................... 55
Koji su dokazi podnošenje jedne žalbe? ....................................... 55
Koliko traje uzimanje rezultata jedne žalbe? ................................ 55
Da li mogu da osporavam oluku Departamenta za Žalbe? ........... 55
Ako je moja žalba neuspešna, da li ima neki drugi stepen za
razmatranje? .................................................................................. 55
Šta je poreska zaloga? .................................................................. 56
11- PRINUDNA UPLATA ................................ 56
Šta znaći iznos više od 500€? ....................................................... 59
Koji je poreski period koju treba da obuhvati Izveštaj Nabavki više
od 500€? ........................................................................................ 59
Kako se uradi Izvrštaj Nabavki više od 500€? ............................... 59
Gde mogu dobiti primerak (obrazac) za Izveštavanje nabavki više
od 500€? ........................................................................................ 60
Ja sam računovodja i dajem usluge računovodstva za nekoliko
biznisa. Da li se dozvoljava podnošenje izveštaja više od 500€ za
nekoliko biznisa iz jedne adrese (E-maila)? .................................. 60
Izveštaja nabavki više od 500€, da li mogu da fizički podnesem u
PAK? .............................................................................................. 60
Šta je nalog - ubiranje? .................................................................. 56
Da li mogu Izveštaja Nabavki više od 500€ dostaviti preko Pošte?
....................................................................................................... 60
Ako sam ušao u sporazum i nisam poštovao onu, kako mogu da
ponovo reprogramiram, i koje su posledice?................................. 56
Kod izveštavanja kupovina preko 500 €, da li treba da se podnese
izveštaj o zakupu koji tokom godine prelazi iznos od 500 €? ....... 60
Kako se primenjuju uplate delikuentnih dugova n.pr.interesa,
kazne, osnovu ?............................................................................. 56
Kako da prijavim kupovinu preko 500 € od Ministarstva rudarstva
jer nemamo fiskalni broj ministarstva? .......................................... 60
Koliko su kamate za zakašnjenja ? ............................................... 56
Da li treba prijaviti račune investicionih nabavki u izveštaju za
kupovine nad 500€? ...................................................................... 60
Ja sam prestao biznisku delatnost i ima dug (ove), ja mogu da
platim samo neki procent totalnog iznosa duga. Šta da radim?.... 57
Ja imam poreski dug i iznos duga uključuje kaznu i kamatu. Da li
mogu one da se oproštaju i ako da, kako mogu da to tražim?...... 57
Koje su okolnosti kada kazne i /ili interes mogu da se poklone? . 57
Ja mislim da mimam poreski dug, ali nisam siguran, možete da
vidite koliko dugujem? ................................................................... 58
Da li mogu da dobijem opomenu za uplatu duga u Prištinini, a
poreski centar biznisa je u Peći? ................................................... 58
Mogu li dobiti uplatnicu preko EDI za uplatu duga koji je nastao
zbog toga što nisam uplatio na vreme, pri čemu su kazne i kamate
obračunata za nekoliko meseci? ................................................... 58
Ja sam bio u dogovoru za plaćanje duga u ratama, i nisam se
pridržavao dogovora, tako da mi je blokiran račun u banci. Sada
želim da izvršim plaćanje obaveze, ali nemam mogućnost, jer mi
je PAK blokirao bankovni račun. Kako bi trebalo da postupim?.... 58
Koji su kriterijumi za proglašenje jednog duga nenaplativim?....... 58
Koji je glavni kriterijum za registraciju poreskog zaloga? .............. 58
Gde se registruje poreski zalog? ................................................... 58
12- IZVEŠTAVANJE NABAVKI VIŠE OD 500€
59
Ko treba podnositi Izveštaj Nabavki više od 500€? ....................... 59
Koji je rok za podnošenje Izveštaja Nabavki više od 500€? ......... 59
Ako ne podnosim Izveštaj Nabavki više od 500€, da li se
primenjuje neka kazna od PAK? ................................................... 59
Ako nisam podneo Izveštaj Nabavki više od 500€ za tri godine,
koliko je kazna što može PAK postavi za mene? ......................... 59
Da li se postavlja oporeziva vrednost ili vrednost sa PDV-om u
izveštaju kupovina nad 500 € ? ..................................................... 60
Da li treba prijaviti kupovine od farmera koji nisu registrovani za
PDV?.............................................................................................. 60
Da li je važno da se postavi NAC broj u izveštaju kupovina nad
500 €? ............................................................................................ 60
13- OSTALE .................................................... 61
Da li poreski inspektor ima pravo da uzima dokumentaciju a da ne
izda nijedan dokaz? ....................................................................... 61
Zašto poreski inspektor u toku kontrole u biznisu, na kraju posete
ne stavlja jedan primerak izveštaja? .............................................. 61
Kako je moguće da poreski inspektor upučuje kompaniji da
povečava promet? ......................................................................... 61
Ja znam nekoga koji izvrši prevaru u svojim porezima. Da li mogu
da prijavljujem njih anonimno ? .................................................... 61
Imam informacije da jedan zaposleni PAK-a traži mito, šta treba da
radim? ............................................................................................ 61
Da li ima nekoga u PAK da me pomogne na pripremanju mojih
poreza? .......................................................................................... 61
Da li stanje zaliha obavezno da imamo u svakom trenutku, ili
obavezni smo da imamo datuma 31 decembara svake godine? .. 61
Ako biznis izvrši ispravku poreske deklaracije, prema Zakonu
PAK-a, da li se kažnjava biznis od strane poreskog inspektora? .. 62
Ja sam poreski stručnjak (računovodja, advokat, ekonomista), da li
može Pozivni Centar da istražuje poreski zakon za mene i da mi
da pismeni odgovor? ..................................................................... 62
Da li mogu tražiti pismeni odgovor od Pozivnog Centra?.............. 62
vii
Da li mogu dostavljati e-mailom jedno pitanje u PAK? ................. 62
Da li možete da mi dostavite neki priručnik koji objašnjava poreze i
šta da radim? ................................................................................. 62
Šta treba da radim da bi dobio jedno individualno objašnjenje? ... 62
Da li PAK organizuje edukacione seminare za poreske obveznike
radi obučavanje za deklarisanje i uplate poreza? ......................... 62
Ja sam vlasnik preduzeća koji je u postupku kontrole, da li mogu u
ovom periodu da podnesem zahtev za individualno tumačenje
odluke? .......................................................................................... 65
Da li mogu da dobijem poresku potvrdu, ukoliko nemam fiskalni
broj? ............................................................................................... 65
Da li mogu biti nagradjivan u % na osnovu totalne procene
fiskalnih procent prikupljene od poreskog obveznika (u ulozi
agenta )? ........................................................................................ 62
Može li jedna računovodstvena firma da podnese zahtev za
individualno tumačenje odluke u ime drugih preduzeća?.............. 65
Ko je Generalni Direktor i koji je njen broj telefona? ..................... 62
Koje žalbe mogu da podnesem kod Advokata poreskih obveznika?
....................................................................................................... 66
Želim da razgovaram sa vašim menadžerom Pozivnog Centra?.. 63
Ja za kratko vreme biću van zemlje. Da li je potreban neka
poreska potvrda da bi izašao? Ako da, šta treba da radim da
dobijem i koliko to traje? ................................................................ 63
Koji dokumenti su potrebni za dobijanje poreske potvrde od PAK
koji mi treba za učestvovanje u tender? ....................................... 63
Koji su dokumenti koje su mi potrebni za uzimanje poreske potvrde
od PAK što mi treba za vizu? ........................................................ 63
Moj računovodja otišao i sa sobom nosio sve knjige i
dokumentaciju, da li može PAK da me pomogne da te vratim?... 63
Koji je rok važnosti/trajanja poreske potvrde? ............................... 64
Kažnjen sam od strane poreskog inspektora kaznom od 500 €
(kaznom koja je uredno plaćena), nakon žalbe, Odeljenje za žalbe
je smanjila vrednost kazne sa 500 € na 250 €. Kako mogu da
povratim sredstva, koja su mi u pretplati? ..................................... 64
Da li se priznaje kao rashod kupovina ostvarena
fiskalnim/poreskim kuponom? ....................................................... 64
Da li call centar (pozivni centar) daje informacije i putem e-maila?
....................................................................................................... 64
Kako se može dobiti poreska potvrda za fizička lica? ................... 64
Ja želim da preuzmem poresku potvrdu za vizu, međutim ne mogu
da se prijavim sa starom lozinkom. Kako mogu da dobijem novu
lozinku? .......................................................................................... 64
Zašto moj biznis figurira na listi deaktiviranih biznisa na sajtu PAKa na sajtu PAK? ............................................................................. 64
Nemam mogućnost da preuzmem Poresku potvrdu kao zaposleni,
nakon postavljanja broja ID pojavljuje se poruka "ne postoji ". Kako
bi trebalo da postupim? ................................................................. 64
Mogu li dobiti poresku potvrdu o biznisu elektronskim putem na
sajtu PAK? ..................................................................................... 64
Izgubio sam kompletnu dokumentaciju poreza jer sam promenio
bazu biznisa, šta treba da uradim ?............................................... 65
Da li imam pravo ja kao biznis da prodajem jednom biznisu koji nije
registrovan i nema fiskalni broj? .................................................... 65
Napravio sam neke izmene biznisa u MTI, nakon ovih promena, da
li bi trebalo da obavestim PAK?..................................................... 65
Da li ima pravo advokatska kancelarija da odbije nastale troškove
kao što su zakup, struja, itd? ........................................................ 65
Ja sam vlasnik preduzeća i zainteresovan sam za saradnju sa
drugim biznisom, ali prvo želim da se informišem o istorijatu i
viii
stanju poreskog obveznika u PAK-u. Da li može PAK da pruži
informacije o drugom biznisu? ....................................................... 65
U kojim slučajevima se ne može podneti žalba kod Advokata
poreskih obveznika? ...................................................................... 66
Uvod
Opšta
kretanja
u
Poresku
Administraciju Kosova su koncentrisane na
stvaranju jednog ambijenta povoljnog za
poreske obveznike, i u tom pravcu postignuti
neprekidni rezultati, naroćito u dobrovojlnoj
uplati poreskih obaveza.
Priručnik - Pitanja &Odgovori,
sastavljen je sa ciljen ostvarivanja Misije PAKa, “da se maksimalno povečava dobrovoljna
uplata
obaveza,
primenjivanjem
u
potpunosti
poreskog
zakonodavstva,
pružanjem strućnih usluga, transparentne i
efektivne za komunitet poreskih obveznika,
da bi oni shvate svoje obaveze uplate
poreza; i da obezbede pravo i jednolićno
primenjivanje kao i osnaženje poreskih
zakona zadi ubiranje prihoda za budžet
Kosova na efikasan naćin i sa što nižim
kostom”. Sprovodjenje poreskih zakona je
suštinska gradjanska odgovornost.
obveznika kao prvi korak u pravcu bavljenjem
biznisom,
Dokazivanjem
poslovnih
transakcija, Deklarisanju poreskih obaveza i
poslednji korak ovog ciklusa, Uplata poreskih
obaveza.
Ovaj priručnik, daje kratke odgovore na
zakonske zahteve i procedure koja treba
primenjivati od poreskih obveznika, radi
ostvarivanju njihovih prava i obaveza.
Napomena: Ovaj Priručnik, nema karakter
Objašnjavajuće Odluke, prema tome kao
takav ne može da se koristi u procedurama
žalbe protiv neke službene odluke PAK-a ili
neke druge procedure žalenja (spora).
Poreska Administracija Kosova
Odeljenje Usluga i Edukacije Poreskih
Obveznika
Da bi poreski obveznici imali veće
mogučnosti za brzo i strućno obaveštenje, u
PAK, stalno su razvijeni novi kanali
komuniciranja i stvorena su nova srestva koja
se koriste od poreskih obveznika, uključujući
naćin deklarisanja i uplate poreskih obeveza.
Ovaj dokument, u prvom redu je sastavljen za
službenike Usluga Poreskih Obveznika,
posebno za Pozivni Centar, koji telefonom
kontaktiraju sa poreskim obveznicima. Isti je na
opštem korišćenju za službenike PAK-a, pa i za
poreske obveznike, preko
službene ueb
stranice PAK-a.
Prva verzija obuhvata trinajst poglavlja,
prateći cikluse poreske uplate što se
karakteriše
Registrovanjem poreskih
1
2
1-REGISTROVANJE BIZNISA
5
Svako lice koja podleže bilo koje vrste poreza
administrirano od Poreske Administrije obavezan je
da se registruje u PAK i uzima jedan Fiskalan Broj,
pre nego što se angažuje u ekonomiku aktivnost.
Rok za registrovanje individualnog biznisa i opšteg
partnerstva u ARBK je 1 dan.
Više u Članu 11 – Zakon Br. 03/L-222.
Zašto je potrebno / značajno registrovanje ?
Misija PAK-a je pravedno i podjednako tretiranje
svih poreskih obveznika, tako da vi uplatom svih
poreskih
obaveza
predvidjene
poreskom
zakonodavstvu,
direktno
doprinesete
na
finansiranju vladine programe kao što su: pružanje
javnih usluga, najveće standarde obrazovanja,
zdravstveno i socijalno osiguranje, zakonsku zaštitu
i sigurnost, kao i opštu strukturu za ekonomski i
društveni razvoj.
3
6
Koje dokumente su potrebne za registrovanje
kao Komanditno Društvo (K.M.D)?
1) Popunjavanje obrazaca “Ao”,
2) Sporazum društva na osnovu Člana 31.1
Zakona Br. 02/L – 123,
3) Statut,
4) Dokument identifikacije (lična karta,
pasoš),kopije vlasnika , ovlašćenih lica
ukljućene u biznis,
5) Saglasnost agenta registrovan na osnovu
Člana 31.2 Zakona Br. 02/L – 123.
Koliko košta registrovanje?
Registrovanje je BEZ PLATNO.
4
Koji dokumenti se traže za registrovanje kao
Individualni Biznis i Opšte Partnerstvo?
1) Popunjavanje obrazaca “B”,
2) Dokument identifikacije (lična karta,
pasoš),
3) Saglasnost agenta na osnovu člana 27.1
taćka d) Zakona Br. 02/L – 123,
4) Za opšte partnerstvo sporazum opštih
partnera na osnovu člana 29 Zakona Br.
02/L – 123.
1 Da li treba da se registrujem ?
2
1
7
Koje dokumente su potrebne za registrovanje
kao Društvo Ogranićene Odgovornosti (DOO)?
1) Popunjavanje obrazaca “Ao”,
2) Sporazum društva na osnovu Člana 86
Zakona Br. 02/L – 123,
3) Statut, na osnovu člana 33 Zakona Br.
02/L – 123,
4) Dokument identifikacije (lična karta,
pasoš),kopije vlasnika , ovlašćenih lica
ukljućene u biznis,
5) Saglasnost agenta registrovan na osnovu
Člana 33.2 Zakona Br. 02/L – 123.
Koje dokumente su potrebne za registrovanje
biznisa ?
Treba popunjavati obrazac za registrovanje, koji
može da se obezbedu na dva načina:
a) U svakom centru ARBK-a; ili
b) Može da se izvadi iz ueb službene stranice
ARBK-a, www.arbk.org
Uputstva za popunjavanje ovog obrasca nalaze se
u svakom centru ARBK-a, dok dodatni dokumenti
zavise od izbora vašeg statusa.
8
Koji dokumenti se traže za registrovanje kao
Akcionarsko Društvo ( A.D.)?
1) Popunjavanje obrazaca “Ao”,
3
1
2) Statut, na osnovu člana 35.1 Zakona Br.
02/L – 123,
3) Sporazum ili Pravilnik Društva prema
Članu 138 Zakon Br. 02/L – 123,
4) Saglasnost agenta registrovan na osnovu
Člana 35.3 Zakona Br. 02/L – 123.
5) Dokument identifikacije (lična karta,
pasoš),kopije vlasnika , ovlašćenih lica
ukljućene u biznis.
9
Koji dokumenti se traže za registrovanje kao
Strana Kompanija – Jedinica na Kosovu?
1) Popunjavanje obrazaca “Ao”,
2) Odluka za otvaranje Strane kompanije,
3) Odluka za imenovanje Direktora (kopije
pasoša) i registrovanog Agenta (kopije
lične karte),
4) Odluka od suda odgovarajuće države da
biznis postoji ( noterizovan),
5) Sertifikat biznisa (original ili noterizovani
kopije, ne starija od tri meseca od dana
izdavanja i ako nije na albanskom,
srpskom ili engleskom jeziku da prevede
u jednu od ovih tri jezika i prevodjenje da
bude notor) da otvara pretstavništvo na
Kosovu,
6) Fotokopije pasoša vlasnika i direktora
strane Kompanije,
7) Fotokopije statuta strane kompanije ,
8) Saglasnost agenta registrovan na osnovu
Člana 23 Zakona Br. 02/L – 123.
Napomena: Ako vlasnik biznisa nije prisutan kada
se predaju dokumenti tada aplikant može predati
dokumente sa ovlašćenjem i kopije lićne karte.
10
Koji dokumenti se traže za registrovanje kao
Poljoprivredna Zadruga?
1)
2)
3)
4)
5)
Popunjavanje obrazaca “Ao”,
Sporazum Društva,
Statut,
Odluka za imenovanje direktora,
Dokument identifikacije (lična karta,
pasoš),kopije vlasnika , ovlašćenih lica
ukljućene u biznis.
6) Saglasnost agenta registrovan na osnovu
člana 23 Zakona Br. 02/L – 123.
4
11 Gde se registruje biznis?
Registracija se obavlja u jedinom mestu, dakle u
centrima ONE-STOP SHOP, pri svakom
opštinskom centru, i u istom mestu uzima se
Sertifikat Broja Registrovanje Biznisa
kao i
Fiskalan Broj. Takodje ako želite da se registrujete i
za PDV, kao Uvoznik/Izvoznik ili i Dobrovoljni
Deklarisani PDV-a to možete uraditi direktno u
centru ONE-STOP SHOP u trenutku registrovanja.
12 Da li je moguće registracija biznisa on-line?
Ne, još nije omogućeno registracija on-line.
13
Da li je PAK agencija koja se bavi registracijom
biznisa ?
Ne, PAK nije agencija koja se bavi registracijom
biznisa. Biznis se registruje u Agenciju za
Registrovanje Biznisa (ARBK), u Ministarstvu
Trgovine i Industrije, konkretnije u centrima One –
Stop – Shop u svakoj Skupštinu Opštine, a
informacije o registrovanje biznisa prenose se online u PAK, koje vas generišu jedan Fiskalan Broj i
ovim brojem, vi obavezujete da deklarišete i platite
poreze po Zakonu.
14
Šta se dešava ako treba da se registrujem i
nisam registrovan?
Za poreske ciljeve, PAK će vas opremiti jednim
Fiskalnim Brojem, obaveštavaće ARBK-u u vezi
razvoja vaše delatnosti, i podležete jednoj
administrativnoj kazni u iznosu od petsto (500)
euro.
15 Kakve su kazne za ne -registrovanje?
Svako lice koja razvija neku ekonomiku aktivnost
bez opremanje sa Fiskalnim Sertifikatom od PAK,
podleže administrativnoj kazni u iznosu od petsto
(500) euro.
Više u Članu 50 – Zakon Br. 03/L-222
1
16 Šta je Fiskalan Broj?
21
Fiskalan Broj, je identifikacioni broj poreskog
obveznika koji se upotrebljava od PAK radi
Administriranje Poreskog Sistema. Fiskalan broj je
broj od 8 cifara, plus jedna verifikaciona cifra,
obićno izabrana, koristeči jedan algoritam koji pruža
sigurnost prema prevarenih brojeva i udvostrućenje
brojeva.
17 Da li treba da uzimam Fiskalan Broj ?
Da li prvo treba da se registrujem u PAK ili u
ARBK?
Fiskalan Broj i Broj Registracije Biznisa, uzimaju se
istovremeno u centrima ONE-STOP-SHOP, koje
se nalaze u svakoj opštini. Prilikom aplikacije za
registrovanje bićete opremljeni sa brojem
registracije biznisa kao i fiskalnim brojem.
22
Svako lice koja podleže nekoj vrsti poreza
administran od PAK, treba aplicirati i opremi
fiskalnim brojem, pre poćetka neke ekonomske
aktivnosti.
Koja lica ne treba registrovati u ARBK, ali treba
opremati Fiskalnim Sertifikatom?
1.
2.
3.
4.
Više Član 11 - Zakon Br. 03/L- 222
18 Kako opremiti Fiskalnim Brojem kao biznis ?
Fiskalnim Brojem možete opremiti u centar One
Stop Shop, u trenutku apliciranje za registrovanje
biznisa, gde u isti Sertifikat imaćete Broj
Registrovanje Biznisa kao i Fiskalan Broj. Dok, ako
ste biznis registrovan ranije u Agenciju za
Registrovanje Biznisa (ARBK) i niste još opremili
Fiskalnim Brojem, treba aplicirati u PAK u
regionalnu Kancelariju Uskuga Poreskih Obveznika
kojoj pripadate.
5.
Fiziča lica (koje treba deklarisati i uplate
porez, kada poslodavac ne traži da
zadržava porez u izvor);
Zajmodavac (individualan);
NVO-e
Strani ugovaraći koje se finansiraju od
medjunarodnih institucija i koje ne razvijaju
drugu aktivnost osim odgovarajučeg
projekta;
Budžetske Organizacije (Centralni i
Lokalni nivo);
Za više Član 9 Administrativnog Uputstva br.
15/2010
23
Koji dokumenti su potrebni za opremanje
Fiskalnim Sertifikatom dok se ne traži
registrovanje kao biznis u ARBK?
Fizička lica
19
Kako da se opremim Fiskalnim Brojem kao
Fizičko lice (pojedinac)?
Fiskalnim Brojem možete opremiti u PAK u
odgovarajućoj Regionalnoj Kancelariji za Usluge i
Edukaciji Poreskih Obveznika.
20 Koliko košta opremanje Fiskalnim Brojem Sa?
Apliciranje i opremanje Sertifikatom Fiskalnog Broja
je bezplatno.
1. Obrazac “Aplikacija za Fiskalan Broj ”
koga možete obezbediti na dva načina:
a) u svakom centru za Usluge Poreskih
Obveznika; ili
b) možete izvaditi iz ueb službene stranice
PAK-a.
2. Lićna karta (kopije)
3. Radni ugovor (kopije)
4. Bankarski račun (kopije)
Zajmodavac (individualni);
1. Obrazac “Aplikacija za Fiskalan Broj ”
koga možete obezbediti na dva načina:
2. a) u svakom centru za Usluge Poreskih
Obveznika; ili
5
1
b) možete izvaditi iz ueb službene
stranice PAK-a.
(www.atk-ks.org).
3. Lićna karta (kopije)
4. Bankarsk račun (kopije)
5. Ugovor kirije (kopije)
a) u svakom centru za Usluge Poreskih
Obveznika; ili
b) možete izvaditi iz ueb službene stranice
PAK-a.
2. Lična karta ovlaščenog lica (kopije)
24
NE, fiskalnim brojem ne može opremati preko ueb
stranicu PAK-a.
NVO-e
1. Obrazac “Aplikacija za Fiskalan Broj ”
koga možete obezbediti na dva načina:
a) u svakom centru za Usluge Poreskih
Obveznika; ili
b) možete izvaditi iz ueb službene stranice
PAK-a.
2. Lićna karta (kopije)
3. Radni ugovor (kopije)
4. Bankarski račun (kopije)
Strani ugovaraći koje se finansiraju od
medjunarodnih institucija i koja ne razvijaju
drugu aktivnost osim odgovarajučeg projekta:
1. Obrazac “Aplikacija za Fiskalan Broj ”
koga možete obezbediti na dva načina:
a) u svakom centru za Usluge Poreskih
Obveznika; ili
b) možete izvaditi iz ueb službene stranice
PAK-a.
2. Lićna karta (kopije)
3. Ugovor projekta (kopije)
4. Bankarski računa na Kosovu (kopije)
5. Dokaz adrese sedišta na Kosovu / Ugovor
kirije (kopije)
Napomena: Ako strani ugovarać nema sedište
na Kosovu, treba da angažuje jednog fiskalnog
prestavnika, koji treba biti rezidentan na
Kosovu.
Budžetska Organizacija (Centralni i Lokalni
nivo):
1. Obrazac “Aplikacija za Fiskalan Broj ”
koga možete obezbediti na dva načina:
6
Da li mogu uzimati Fiskalan Broj iz ueb stranice
PAK-a?
25
Jedno drugo lice koristi moj fiskalan broj, šta
treba da radim ?
Ako vaš Fiskalan Broj, koristi se od nekog drugog
lica, vi treba obaveštavati PAK -a, kao:
 U liniju saradnje bezplatno preko telefona
0800-80-800,
 U nekoj od Regionalnih Kancelarija PAK-a
 U Opštoj Upravi PAK-a.
26
Da li mogu promeniti vrstu biznisa od
individualnog u DOO, Partnerstva, ili obrnuto?
Promena oblika biznisa ne može izvršiti
neposredno, medjutim, svaka promena u obliku
biznisa (kao n.pr. Individualno Poslovno
Preduzeće u DOO; DOO u Akcionarsko Društvo ;
Opšte Partnerstvo u Ograničeno Partnerstvo;
Partnerstvo u Korporaciju; svaki pravni entitet u
Individualno Poslovno Preduzeće; i svaka druga
slična promena u obliku biznisa) rezultiraće
izdavanjem novog fiskalnog broja za biznis. Kada
jedan biznis predlaže promenu svog oblika
vlasništva, nov biznis treba aplicirati za nov fiskalni
broj, a stari biznis treba tražiti ispisivanje. Ako nov
biznis postane poreski obveznik PDV -a, takodje
treba registrovati da postane poreski obveznik PDV
–a i uzima Sertifikat PDV-a . Dakle, kada jedan
biznis predlaže svoje promene oblika vlasništva,
nov biznis treba aplicirati za nov fiskalan broj, dok
stari biznis treba podneti zahtev za ispisivanje,
shodno postupcima Poreskog Zakonodavstva.
1
Za više, stav 6 Člana 11 Zakona Br. 03/L-222- Za
Poresku Administraciju i Postupcima, kao i stav 6
Člana 11 Administrativnog Uputstva Br. 15/2010
27
30
Da li mogu da se izvršim izmenu oblika biznisa
iz individualnog u DOO?
Da, možete da izvršite izmenu oblika biznisa , iz
individualnog u DOO, ali da biste izvršili ovu
izmenu, prethodno morate podmiriti sve poreske
obaveze i dobiti poresku potvrdu iz PAK-a, uz
obrazloženje ''Izmena oblika biznisa''.
Gde mogu opremiti Fiskalnim Brojem kao ne –
rezidentno lice?
Opremanje Fiskalnim Brojem za jednog nerezidenta, radi se u Odgovarajučpj Regionalnoj
Kancelariji za Usluge Poreskim Obveznicima.
Za više informacija, molimo pogledajte Javno
tumačenje odluke br. 02/2014, koja se nalazi na
sajtu PAK-a www.atk-ks.org, link Publikacije javna objašnjenja/tumačenja.
28 Kakav je postupak za promenu adrese?
Za promenu adrese biznisa, treba obaveštavati
PAK-a, dakle takav zahtev dostavlja se u
Regionalnoj Kancelariji za Usluge Poreskim
Obveznicima kojoj i pripada biznis. Popunjava se
jedna aplikacija za Fiskalan Broj u kome definiraju
taćni podaci. Nakon takve modifikacije podataka,
obaveštava i Agencija za Registrovanje Biznisa
(ARBK).
29 Koje su procedure za promenu vlasnika
biznisa?
Za promenu vlasništva biznisa, prethodno treba da
se zainteresujete i da regulišete Vaše stanje u PAKu. Zatim treba da se prijavite u KARB (Kosovska
agencija za registraciju biznisa), da dobijete broj
protokola i sa tim brojem podnećete zahtev za
poresku potvrdu u PAK-u.
PAK, će u roku od 15 dana pregledati Vaš zahtev i
samo onda kada se zaključi da ste ispunili sve
poreske obaveze, imać́ete mogućnost dobijanja
poreske potvrde, izdate od strane PAK-a , iz
razloga "promene vlasništva poslovanja/biznisa."
Jednom kada dobijete takvu potvrdu, u roku od 7
dana morate da dostavite potvrdu u sertifikat za
KARB i tamo ćete izvršiti promenu vlasništva za
Vaš biznis .
Za više informacija, molimo pogledajte Javno
tumačenje odluke br. 02/2014, koja se nalazi na
sajtu PAK-a www.atk-ks.org , link Publikacije javna objašnjenja/tumačenja.
31
Koje su procedure za izmenu oblika biznisa iz
individualnog u DOO?
Da biste obavili izmenu oblika biznisa, iz
individualnog u DOO, prethodno se trebate raspitati
i regulisati vaše stanje u PAK-u. Zatim treba da se
prijavite u KARB (Kosovska agencija za registraciju
biznisa), da dobijete broj protokola i sa tim brojem
podnećete zahtev za poresku potvrdu u PAK-u.
PAK, će u roku od 15 dana pregledati Vaš zahtev i
samo onda kada se zaključi da ste ispunili sve
poreske obaveze, imaćete mogućnost dobijanja
poreske potvrde, izdate od strane PAK-a , iz
razloga "promena oblika poslovanja/biznisa."
Jednom kada dobijete takvu potvrdu, u roku od 7
dana morate da dostavite potvrdu u sertifikat za
KARB i tamo ćete izvršiti izmenu oblika za Vaš
biznis.
Za više informacija, molimo pogledajte Javno
tumačenje odluke br. 02/2014, koja se nalazi na
sajtu PAK-a www.atk-ks.org , link Publikacije javna objašnjenja/tumačenja.
7
2
2- ISPISIVANJE BIZNISA
1
Zašto treba da se ispisujem ?

Ako vi ne razvijate ekonomsku aktivnost i ujedno ne
želite da nastavite razvojem ekonomske aktivnosti
sa ovim biznisom, treba da se ispisuješ.

Za više, Član 12 Zakona Br. 03/L-222- za Poresku
Administraciju i Postupcima, kao i Član 12
Administrativnog Uputstva br. 15/2010.
2
Kako da se ispisujem?
Kada adlučujete da zatvorite vaš biznis, treba da
podnesite zahtev za Ispisivanje biznisa, u
odgovarajućoj Regionalnoj Kancelariji PAK-a. PAK
u roku 60 dana razmatrati vaš zahtev i ako vi
ispunjavate sve uslove predvidjene zakonom,
bićete opremljeni jednom poreskom potvrdom za
Ispisivanje Biznisa. Takvu potvrdu dostavićete u
ARBK i tamo izvršićete ispisivanje biznisa. Ako ne
ispunjavate uslove predvidjene zakonom, PAK
obavestiće vas u roku od 60 dana da ne
ispunjavate uslove za ispisivanje.
3


Za više, član 12 Administrativnog Uputstva Br.
15/2010
5 Koje su implikacije ako se ne ispisujem?
PAK, ima pravo ispisivati iz svog aktivnog registra
svakog poreskog obveznika kada sazna da iz bilo
kojih razloga, u poslednoj fiskalnoj godini nije
razvijao aktivnost. U ovom slučaju, poreski
obveznik stavlja se u jedan poseban spisak kao ne
–aktivan poreski obveznik i PAK obaveštava ARBKa oko toga.
Gde se podnese zahtev za ispisivanje biznisa?
Vi treba obratiti u odgovarajučoj Regionalnoj
Kancelariji za Usluge Poreskim Obveznicima
Poreske Administracije Kosova.
4
U vezi poreskih obveznika objavljeni kao ne-aktivni,
PAK ne priznaje neku transakciju troškova,
uključujući i kreditiranje PDV-a, ako se primenjuje u
vezi ovih biznisa i to od datuma objavljivanja.
Koji je postupak za zatvaranje biznisa?
Ako poreski obveznik odlućio da zatvara aktivnost,
treba pismeno da obaveštava PAK-a, koja treba da
sadrži :






8
Ime i adresa poreskog obveznika;
Fiskalan Broj poreskog obveznika;
Lični broj vlasnika, ako je individualno
poslovno preduzeće;
Ostatak poreskog duga, ako ima;
Jedna deklaracija da biznis prestane i
jedan zahtev za ispisivanje biznisa u
skladu sa važećim primenjenim zakonskim
odredbama.
Očekivani datum prestanka poslovne
delatnosti;
Kopije odluke upravnog odbora (ako je
Akcionarsko
Društvo
ili
Društvo
Ogranićene Odgovornosti), koji ovlašćuje
prekid delatnosti potpisan od ovlašćenih
službenika.
Kopije sporazuma partnerstva (ako je
Partnerstvo, udruženje lica ili konzocijum)
potpisana od svih partnera, članove
udruženje lica, ili planove konzorcijuma,
koja prestavlja sporazum za prekid
poslovne delatnosti partnerstva, udruženje
lica, ili konzorcijuma.
Kopije predvidjenog zaključnog stanja
bilansa i drugi pregledi povezano za to; i
Jedno ovlašćenje za podnošenje takve
dokumentacije.
Za više, Član 12 Zakona Br.03/L-222 i Člana 16
Administrativnog Uputstva Br. 15/2010.
6
Da li mogu ispisivati on-line?
Ne, ne postoji mogučnost ispisivanje biznisa, online.
2
7
Da li primam neki dokument kao dokaz da sam
službeno ispisan?
3. Kopije lične karte vlasnika /menadžera ili
kopije ovlašćenja od vlasnika /menadžera
ako dolazi prestavnik .
4. Opšte stanje uzima se u šalteru službe
5. Kopije procesiranih deklaracija i kopije
potsetnićkih pisama, spozauim uplata u
rate (ako poreski obveznik ima
neuplaćenih obaveza)
Ako ispunjavate uslove predvidjene Zakonom oko
ispisivanje biznisa, PAK prema jednom poreskom
potvrdom koji dokazuje da vi nemate neku
neuplaćenu poresku obavezu i ispunjavate uslove
za ispisivanje. Takva potvrda treba dostavljati u
ARBK, gde ćete dobiti i dokument da je vaš biznis
ispisan.
Napomena: Ako je zahtev poreskog
obveznika usvojen i izdaje se poreska
potvrda za zatvaranje biznisa, takva potvrda
uzima se samo tada kada poreski obveznik
predaje (vraća):

Original Sertifikat Fiskalnog Broja

Original Sertifikat PDV-a
Za više stav 2 Člana 12 Administrativnog Uputstva
Br.15/2010.
8
Ako sam ja aplicirao za uzimanje jedne potvrde
za zatvaranje biznisa i nisam dobio neki
odgovor od PAK, šta treba da radim?
Ako vaš zahtev od PAK nije razmatran u
zakonskom roku, dakle u roku od 60 dana i vi niste
dobili nikakav odgovor bilo pozitivno ili negativno, vi
treba da se tretirate da ste ispunjavali uslove za
ispisivanje vašeg biznisa. U ovom slučaju, treba
posetiti odgovarajuču kancelariju za usluge
poreskim obveznicima i da tražite potvrdu za
zatvaranje vašeg biznisa.
9
Koji su dokumenti potrebne za dobijanje
poreske potvrde od PAK za zatvaranje biznisa?
Potrebna dokumentacija za poresku potvrdu za
zatvaranje biznisa:
1. Zahtev (uzima se u Regionalnoj Kancelariji
Usluga ili ueb stranicu PAK-a i popunjava
se)
2. Kopije Fiskalnog Sertifikata
Dva smo ortaka/partnera u jednom opštem
partnerstvu, ali želim da se povučem iz
partnerstva. Koje su procedure ili koje zahteve
treba da podnesem?
U opštem partnerstvu, formiranom od dva partnera,
ako se jedan partner povuče, partner koji odluči da
nastavi istu delatnost, obavezan je da izvrši izmenu
oblika biznisa (partnerstvo), što će odrediti prelaz iz
partnerstva u individualan biznis ili u pravni subjekt.
Što se tiče promene u okviru partnerstva, te
promene treba predstaviti u Agenciji za registraciju
biznisa i u Poreskoj administraciji Kosova.
Da li mogu još da razvijam biznis i ako sam
ispisan?
Ne, ne dozvoljava se razvijanje ekonomske
aktivnosti ako niste registrovani. U protivnom,
podležete administrativnoj kazni predvidjena
zakonom.
10
11
12
Tri smo ortaka/partnera u jednom opštem
partnerstvu, ali jedan od njih će se povući iz
partnerstva. Koje su procedure za izmenu
podataka u PAK-u?
Svaka promena podataka o registraciji poreskog
obveznika mora biti dostavljena PAK-u najmanje 15
dana pre stupanja na snagu promene.
Promene podataka o registraciji treba da budu na
obrascu prijave za fiskalni broj sa znakom koji
pokazuje da je podneta da bi se izmenile
informacije o registraciji. Sve promene moraju biti
podnete odgovarajućoj regionalnoj kancelariji PAKa.
9
2
13 Koje su procedure za zatvaranje biznisa sa
statusom DOO?
Biznis sa statusom DOO može da zahteva
odjavljivanje samo nakon što podmiri sve poreske
obaveze i nakon što dostavi bilans zatvaranja.
Zahtev za odjavljivanje se mora dostaviti 60 dana
pre datuma zatvaranja i trba da poseduje sledeće
informacije:
a) Ime i adresu poreskog obveznika;
b) fiskalni broj poreskog obveznika;
c) lični broj akcionara/deoničara;
d) iznos zaostalog poreskog duga, ukoliko
postoji;
e) jedna izjava da se biznis prestaje da
postoji i jedan zahtev za odjavljivanje
biznisa u skladu sa važećim zakonskim
odredbama.
f) Očekivani datum prestanka privredne
delatnosti;
g) Kopija
odluke
upravnog
organa
(Akcionarskog društva ili Društva sa
ograničenom odgovornošću) koji ovlašćuje
prestanak delatnosti potpisane od
ovlašćenih službenika;
h) Kopija predviđenog bilansa završnog
stanja i ostali izveštaji u vezi s njim; i
i) Jedno ovlašćenje od poreskog obveznika
za dostavljanje takvih dokumenata.
10
3
3- DEKLARISANJE
1
Gde treba da deklarišem poreske obaveze?

Svako lice koja podleže nekoj vrsti poreza
obavezan je podneti u PAK ili njenog agenta
(Komercialnu Banku) popunjenu deklaraciju shodno
Zakonu za Poresku Administraciju i Postupcima.


Za više vidi 17 Zakona Br.03/L-222 za Poresku
Administraciju i Postupcima.


2
Gde mogu da nadjem uputstva i pomoć za
deklarisanje?

Poreska Administracija Kosova ima svoje
Regionalne Kancelarije, gde svaki poreski obveznik
može dobiti tačne informacije oko deklarisanja i
uplate poreza. Takodje, u ueb- stranicu PAK-a
www.atk-ks.org, možete naći informacije kao
Zakone, Uputstva, javna Objašnjenja, Informacione
materiale, itd. koja vas pomognu u deklarisanju i
uplatu poreza.
3
Koji su rokovi deklarisanje poreza?


4






Pregled poreza na kiriju i neopredmećene
imovine, IR, od 1 do 15
svakog
tromesećja.
Tromesećni pregled poreza i doprinosa za
velike individualne biznese, IL, 1 do 15
svakog tromesećja
Tromesećni pregled poreza i doprinosa za
male individualne biznese, IS, 1 do 15
svakog tromesećja
Pregled zadržavanje u izvor i uplate
poreza, WM, 1 do 15 svakog meseca
Mesečni pregled zadržavanje u izvor i
plate poreza u interes, dividendu,
imovinska prava, kiriju, lutriske premije i
igramana na sreču, WR, 1 do 15 svakog
meseca
Tromesećni pregled plate akontacije za
male korporacije, QS, 1 do 15 svako
tromesećje
Tromesećni pregled plate akontacije za
velike korporacije, QL, 1 do 15 svako
tromesećje
Gde mogu da uzimam obrasce za deklarisanje
mojih obaveza?
Poresko deklarisanje se vrši na dva načina:
Svaka deklaracija ima svoj rok za dostavljanje, kao:

Deklaracija Poreza na Prihod Korporacija,
CD, od 1 januara do 31 marta
Obrazac deklarisanje plate za PDV, TV, od
1 do 20 svakog meseca
Obrazac godišnje deklarisanja i plate
Poreza na Lićna Primanja, PD, od 1
januara do 31 marta
Pregled doprinosa za penziju i obrazac
plate, CM, od 1 do 15 svakog meseca
Zahtev za Rimbursiju i Ponovni
Rimbursiju /Povračaj PDV-a, KRR, od 1
do 20 svakog meseca i tromesećja
Deklaracija Poreza na Prihod od
Partnerstva, DO, od 1 januara do 31
marta
Obrazac odredjivanje glavnog poslodavca,
, FCKP, u roku 15 dana
Ovlašćenje za poreske informacije, AIT, za
svaki zahtev


5
On-line preko sistema EDI, i to za:
PDV, Porez u Plate i Penzione Doprinose
Za druge poreze, deklaracije možete nači
u stranicu PAK-a linku “izvadi elektroniku
deklaraciju ”.
Ja nisam na vreme podneo deklaraciju, štab
treba da radim?
I ako niste podneli deklaraciju na vreme, od vas se
traži deklarisati i uplatite porez. Dakle, treba podneti
deklaraciju za odgovarajući period i odgovarajuču
vrstu poreza.
6
Šta se dešava ako ne podnesem deklaraciju
koju je trebalo deklarisati?
Bićete kažnjeni shodno članu 51 Zakona 03/L-222
za ne deklarisanje i ne uplate.
11
3
7 Koja je kazna za deklarisanje sa zakašnjenjem?
12
Za ne deklarisanje na vreme, podležete kazni od:



8
5% neuplačenog poreza za svaki mesec
ili deo meseca do maksimuma 25%.
Ako unutar perioda od pet meseci niste
deklarisali, tada primenjuje se kazna od
1% do perioda od 12 meseci.
Interes se obračunava od perioda kada je
trebalo deklarisati i to do zadnjeg perioda
kada se izvrši uplata celokupne poreske
obaveze.
9
Za koliko vreme treba deklarisati ispravljenu
/promenjenu deklaraciju?
Ispravka poreskih obrazaca, moguče je do perioda
od 6 godina. Ako za takve periode, počelo ili
završeno neka poreska istraga (kontrola), tada ne
možete izvršiti ispravke za te periode.
12
Kako se deklariše kada pojedinac ima dva
biznisa?
Pojedinac treba da je opremljen Fiskalnim Brojem,
u kome su obuhvaćeni svi njegovi biznesi i bez
obzira koliko biznisa ima, tada celokupan promet
svih treba da su inkorporirani u njegov Fiskalan
Broj. Onda preko primenjivanje poreskih stopa
predvidjene Zakonom i statuta biznisa, utvrdjuje
poresku obavezu za uplatu.
14
Da li PAK pruža neko uputstvo kako se
deklarišu porezi?
DA, uputstva možete naći u ueb stranicu PAK-a,
kao Uputstvo za PAK, PDV, PLP, PPK, Uputstvo za
EDI, itd.
15
Da li može PAK uputiti jednog
računovodju/ekonomista/advokata da me
pomogne za moje poreze?
NE, PAK ne izabere računovodju /ekonomista ili
advokata. To treba sami da izaberete.
Kako deklarisati ispravljene/popunjene
deklaracije?
One deklaracije koja su preko EDI-a, ispravku
treba izvršiti preko EDI- a , do one izvršene na
manuelan način, ispravku treba izvršiti na isti naćin
označenjem u kvadatić deklaracije ispravka.
11
13
Koliko dugo treba da zadržim kopije deklaracija
koje sam podneo ?
Sve dokumente treba da čuvate do perioda od 6
godina, počev od perioda kada takvi dokumenti
smatrane zajljučnim.
10
DA, obavezni ste deklarisati da ne budete uključeni
u listu biznisa kao ne deklarisani.
Gde mogu uzimati obrasce za deklarisanje što
je trebalo deklarisati prošle godine?
Svi obrasci za koje bili obavezni deklarisati, možete
izvaditi u ueb strancu PAK-a, kod linka izvadi
elektronsku deklaraciju.
Da li treba deklarisati tromesećje kada nemam
nijednu transakciju?
16
Mogu da tražim asistenciju od PAK za uplatu
poreza poreza?
DA, PAK pruža sve tražene usluge od strane
biznisa radi dobrovoljne uplate poreza.
17 Ja sam imao jedan poziv od Pozivnog Centra
PAK što znaći da nisu priznali deklaraciju koju
sam deklarisao pre izvesnog vremena, šta treba
da radim?
Dokaz deklaracije, za koju vas kontakturao Pozivni
Centar, možete dostaviti:
3



U elektronskoj adresi Pozivnog Centra
[email protected],
Preko faksa br. +381 38 200 255 62,
U odgovarajućoj Regionalnoj Kancelariji za
Usluge Poreskim Obveznicima
21
Ukoliko Vi, kao zakupodavac, posedujete dokaz da
je zakupac plaćao porez na zakup, možete izvršiti
korekcije za periode kada ste deklarisali i plaćali
porez na zakup, dakle za iste periode. Korekcije
ćete izvršiti, tako što ćete prijaviti sa nulom one
periode za koje je već zadržan na izvoru i plaćen
porez od samog zakupca. Nakon procesa
deklaracije za korekciju, uplate izvršene sa Vaše
strane ostaće pretplate. Ova sredstva (uplate) imate
pravo da zahtevate da se prenesu na neku
neizmerenu obavezu, ukoliko ona postoji. Takav
prenos se obavlja putem obrasca debi/kredit.
Ukoliko nemate neizmerene obaveze, Vi možete
zahtevati povraćaj tih sredstava (uplata) putem
obrasca
''Zahtev
za
refundaciju/povraćaj
sredstava''.
Nemam biznis, ali kako da deklarišem moje
18
ostvarene prihode s vremene na vreme preko
raznih projekata?
Vi, prvo obavezni ste da se registrujete kao biznis,
opremite Fiskalnim Brojem od PAK, gde kasnije
možete deklarisati vaše prihode i uplatite poreza
zasnivajući se u vašem statusu i primenjivanjem
poreskih stopa utvrdjene odgovarajućim poreskim
Zakonom.
19
Kada je izvršena izmena stope tromesečnih rata
sa 5% na 9%?
Deklarisanje i plaćanje poreza na bruto prihode za
tromesečje sa stopom od 9% je izmenjeno od
trećeg tromesečja 2012. godine. Znači od
TM3/2012, uslužna delatnost za biznise sa
prometom do 50,000 € i nije odabrao dobrovoljno
da se oporezuje na stvarne prihode,
biće
oporezivan sa normom od 9% na bruto prihode tog
perioda.
20
Dva smo akcionara jednog biznisa sa statusom
DOO (stomatološka ordinacija) i objekat u kome
radimo je vlasništvo drugog akcionara (znači
nije na ime biznisa). Da li je suvlasnik dužan da
plaća porez na zakupninu?
Sve dok objekat (ordinacija) nije na ime DOO,
vlasnik objekta je dužan da sklopi ugovor DOO i da
odredi cenu zakupnine prema otvorenoj tržišnoj
vrednosti. DOO je dužan da izvrši poreske obaveze
na ime zakupnine, zadržavajući porez na izvoru i
plaćajući ga u mesečnim periodima preko obrasca
WR.
Ja
sam,
kao
zakupodavac,
fizičko
lice/individualan, platio porez na zakup za
ugovor sklopljen sa jednim zakupcem, koji je
DOO. Takođe je i zakupac zadržavao i plaćao
porez na izvoru za isti zakup. Kako treba da
delujem u ovom slučaju?
22
Koje vrste poreza je dužna da deklariše jedna
NVO?
NVO se smatraju poreskim obveznicima za porez
na prihod korporacija.
NVO , koja ima status odjavnog interesa je dužna
da prijavi putem godišnje prijave za porez na
prihode korporacija (CD), dok nije dužna da izvrši
uplatu na njene prihode u skladu sa Statusom od
javnog interesa (SJI).
Svaka NVO je dužna, da ukoliko zakupi jedan
objekat zadrži porez na izvoru po stopi od 9% u
momentu isplate zakupnine i uplati na račun PAK-a.
NVO je dužna da prijavi da i plati porez na zarade i
penzione doprinose za zaposlene. Penzioni
doprinos se ne plaća za strane zaposlenike. Dok
međunarodne NVO sa SJI za strane zaposlenike,
nisu u obavezi da zadrže porez na izvoru.
Takođe, ukoliko NVO izvodi komercijalne
ekonomske aktivnosti, može se smatrati oporezivim
licem za PDV, odnosno da se registruje za PDV
kao dobrovoljac ili prelaskom praga od 50.000 €.
13
3
23
Vlasnik sam malog individualnog biznisa i
prijavio sam tromesečne rate za male
individualne biznise (IS) i (PD) poresku prijavu
za lične prihode.Da li sam ispravno postupio?
Kao mali individualni biznis koji se ne oporezuje na
realnim osnovama, niste obavezni da dostavite
godišnju prijavu-PD.
24
Dao sam pod zakup lokal, zakupac lokala je
uložio u renoviranje lokala i ja nisam uzimao
zakupnine sve dok nismo poravnali iznos sa
zakupcem. Kako trba da postupim u ovakvom
slučaju, kako treba da se prijavim?
Vaš slučaj se smatra transakcijom razmene, koja
Vam se treba priznati kao prihod, kao da je
transakcija bila u novcu. Dakle, vrednost
renoviranja koju je izvršio zakupac, za Vas će se
smatrati kao prihod od zakupnine, za koji je
potrebno da se izjasnite kao da ste uzeli novac.
Poreske obaveze u tom slučaju treba da se
sprovedu na takav način da, ako ste vi kao
zakupodavac individualac ili individualni biznis i
izdali ste objekat individualnom biznisu, obaveza za
plaćanje poreza na prihode od zakupa pada na
Vas. Plaćanje poreza na zakupnine u ovim
slučajevima treba da se uradi preko obrasca IR za
kvartalni periode.
Ako ste iznajmili svoj objekat biznisu registrovanom
kao pravno lice, teret plaćanja poreza pada na
zakupca, koji se u ovim slučajevima vrši preko
porez zadržanog na izvoru, a zatim uplaćuje na
račun PAK-a, za svaki mesečni period.
25
Kako treba da se prijavi mali individualni biznis
koji se bavi i prodajom i servisiranjem (usluge)?
Mali individualni biznisi koji sprovode aktivnosti
trgovine i usluga, treba da vode posebne evidencije
na osnovu delatnosti biznisa u cilju tačnog
određivanja poreske obaveze.
Za deo prometa koji dolazi iz trgovinske aktivnosti
treba da prijavite i uplatite 3 % bruto prometa za
tromesečje, dok za deo prometa koji dolazi iz
uslužne ili profesionalne treba da prijavite i uplatite
9 % bruto prometa za tromesečje.
14
Dakle u istoj prijavi Vi treba da obračunate poresku
obavezu 3% ili 9% proporcionalno sa delatnošću
biznisa.
26
Da li mogu da podnesem zahtev za zatvaranje
poreskog računa IS, ukoliko imam obaveze?
Zatvaranje poreskog računa ne može da se izvrši,
sve dok Vi ne izvršite potpunu uplatu poreza za taj
vid poreza.
27
Pogrešno sam prijavio Godišnju prijavu-PD za
2014. godine, umesto da prijavim za 2013. Kako
mogu da izvršim ispravke deklaracije koju sam
pogrešno prijavio?
Vi treba da dostavite prijavu ispravke sa nulom za
poreski period 2014, dok za 2013 treba da dostavite
Godišnju deklaraciju –PD, opisujući realno stanje.
28
Prijavljen sam IL (tromesečne rate za velike
individualne biznise) i ne znam koja bi metoda
bila najpogodnija za mene za prijavu
tromesečne rate unapred, jer promet našeg
biznisa nije standardan, promenljiv je?
U prvoj godini u kojoj ste prijavljeni u realnim
prihodima, Vi ste obavezni da prijavite i platite rate
unapred, primenjujući metodu predviđanja za
prihode i rashode koje Vi možete imati tokom
godine. Dakle predviđaju se prihodi i rashodi, stanje
oporezivih prihoda, koje treba da se oporezuje
prema poreskim stopama. I prihode, i rashode,
oporezive prihode i porez treba podeliti na 4
jednake rate, znači treba da se prijavi i uplati ¼ od
ukupne poreske obaveze.
U drugoj godini oporezivanja na realne prihode,
imate dve mogućnosti da prijavite i uplatite rate
unapred. Prema mogućnosti A, rate unapred treba
da prijavite i uplatite prema metodi predviđanja, dok
prema mogućnosti B, rate unapred se plaćaju
prema metodi 110 % od prethodne godine.
Koju god metodu izaberete, sa njom treba da
nastavite sa prijavom četiri rate unutar kalendarske
godine. Ne možete da prijavite jednu ratu jednom
metodom, dok ostale rate drugom metodom.
3
Ukoliko ste izabrali metodu prijavljivanja rata
unapred prema mogućnosti A, kako biste sačuvali
''sigurno utočište'', poslednjom ratom se mora
ispuniti nad 90 % od poreske obaveze. Ali, ukoliko
ste izabrali metodu prijavljivanja rata unapred
prema metodi B, ''sigurno utočište'' je ukoliko ste
prijavili i uplatili rate unapred nad 110 % više od
realne poreske obaveze iz prethodne godine.
29
Kako da se prijavim za prihode koje ostvarujem
iz ugovora na delo?
Za prihode ostvarene na ime ugovora na delo, Vaš
poslodavac je u obavezi da zadrži porez na izvoru i
da plaća penzijske doprinose. Porez na izvoru će
zadržavati i plaćati u zavisnosti od toga da li je
poslodavac izabran kao primarni ili sekundarni.
Dakle, poslodavac je dužan da prijavi i plati porez
na plate i penzijske doprinose u vreme isplate plata
i u ugovorima na delo. Ona takođe treba da vam
obezbedi potvrdu za porez zadržan na izvoru.
U slučaju da Vaš poslodavac nije zadržavao porez
na izvoru i nije plaćao penzijske doprinose, onda
ste Vi dužni sami da plaćate porez na plate i
penzijske doprinose. Prijavu i uplatu možete izvršiti
na kraju godine sa PD obrascem, ali ukoliko želite
da plaćate postepeno, onda na mesečnim
osnovama, kada i dobijate plate, možete prijaviti i
platiti putem elektronskog sistema EDI.
Koji god način izaberete, Vi ste u početku dužni da
obezbedite individualni fiskalni broj u Kancelariji za
usluge i edukaciju poreskih obveznika, u Vašem
dotičnom regionu.
Ukoliko izaberete da prijavite i plaćate porez putem
EDI elektronskog sistema i to na mesečnoj bazi, rok
za uplatu je od 1 do 15 u narednom mesecu nakon
svakog meseca (poreskog perioda). Ukoliko želite
da uplatite formularom PD, rok za prijavu je od 01
januar do 31 marta sledeće godine, nakon
poreskog perioda u kojem su stvoreni prihodi.
30
zadrži porez na izvoru na plate, osim što niste
obavezni da zadržavate i plaćate penzijske
doprinose. Porez na plate se zadržava u zavisnosti
od toga da li Vas je zaposleni izabrao kao
primarnog, treba da primenite poreske stope ili kao
sekundarnog sa stopom 10 %.
Ukoliko je reč u ugovorenom sporazumu
poslodavac/zaposlenik, onda u ovim slučajevima
treba da se zna o kakvim uslugama se radi. Ukoliko
se usluge odnose na zabavne delatnosti, kao što je
pevač, glumac, umetnik, sportista, itd zadržavanje
na izvoru se primenjuje samo na uplate veće od
1,000 € tokom poreskog perioda.
Ali ukoliko se uplate koje se isplaćuju jednom
nerezidentu odnose na ostale uslužne delatnosti,
zadržavanje na izvoru treba da se primeni za uplate
veće od 5,000 € tokom godine.
Poreska stopa u oba slučaja iznosi 5 %.
Kako treba da prijavim porez zadržan na izvoru
za nerezidentno lice i koliki je iznos poreske
stope?
31
Ja sam promenio oblik biznisa iz individualnog
biznisa u DOO. Izmena oblika je izvršena u maju
2014 i poreski računi za individualni biznis su
zatvoreni takođe u junu 2014.
Da li treba prijavu PDV-a za mesec juni i
TM2/2014 da prijavim sa starim fiskalnim
brojem, i da li mogu da izvršim prijavu, pošto su
zatvoreni poreski računi u junu 2014?
Ne, ne može da se prijavi porez na dodatu vrednost
za period 06/2014, prijavljivanje kvartalnih rata za
TM2 /2014 sa starim fiskalnim brojem, jer u vreme
zatvaranja poreskih računa, neće postojati
mogućnost za mogućnost za preuzimanje prijava i
deklarisanja sa tim fiskalnim brojem. Deklaracija i
plaćanje poreza vrši se u novim fiskalnim brojem,
dakle , fiskalnim brojem DOO.
Izuzetak od ovog pravila su slučajevi, kada se PDV
potvrda za novu formu poslovanja ne bude izdala u
periodu zatvaranja poreskih računa starog oblika
poslovanja, onda će se na ručan/fizički način od
strane dotične Kancelarije otvoriti poreski račun na
starom fiskalnom broju i omogućiće se poreskom
obvezniku da preuzme obrazac prijave, nakon čega
će se odmah zatvoriti taj poreski račun.
U slučaju kada je reč o nerezidentu koji se tretiraju
kao zaposlen unutar Vaše kompanije, treba da se
15
3
32 Ja ostvarujem prihode od nadzora jednog
projekta. Kojim obrascem treba da prijavim i
uplatim porez?
Za Vaše prihode, ostvarene od nadgledanja
Projekta, za koje nije zadržan porez na izvoru,
dužni ste da od 1 januara do 31 marta naredne
godine dostavite godišnju prijavu (PD). Kako biste
obavili ovaj proces, dužni ste da obezbedite
individualni fiskalni broj. Poreska prijava treba da
obuhvati sve prihode, uključujući i dozvoljene
rashode. Dakle, penzijski doprinos će se priznati
kao rashod perioda, jedino ukoliko se dokaže da je
kao takav prijavljen i uplaćen.
33
16
Ja ostvarujem prihode od plate, za koje mi se
zadržava porez na izvoru i penzijski doprinos,
dok mi se za prihode koje ostvarujem od
održavanja obuka, ne zadržava porez na izvoru.
Kako treba da prijavim penzijske doprinose,
pošto u godišnjoj prijavi PD mi se priznaju kao
rashodi jedino penzijski doprinosi koji su
prijavljeni i uplaćeni?
Za prihode koje ostvarujete od održavanja obuka za
koju se porez ne čuva u izvoru, onda mora od 1.
januara do 31. marta naredne godine da podnese
godišnju prijavu (PD).
Dok ste, za prijavu i plaćanje penzijskih doprinosa,
obavezni da na početku dobijete individualni fiskalni
broj, kao i da otvorite račun penzijskih doprinosa u
Kancelariji za usluge i edukaciju poreskih
obveznika, a zatim da prijavite i da platite obavezni
penzijski doprinos po stopi od 5 % putem EDI
elektronskog sistema. Penzijski doprinosi će se
priznati kao rashod u periodu, jedino ako se dokaže
da je kao takav i prijavljen i plaćen.
4- ELEKTRONSKO DEKLARISANJE
1 Šta je EDI?
•
•
•
4 Periodi ne vide u EDI?
Ako vi nemate otvoreni račun za vrstu poreza koga
omogučuje Elektronski Sistem EDI, vi treba da se
obratite u Regionalnoj Kancelariju PAK-a kojoj
pripadate i tamo u Kancelariju za Usluge otvaraju
vas poreski raćuni, i nakon toga, posle njihovih
aktiviranja, vi možete deklarisati i platite poreze za
te periode.
EDI – skraćenica reči Elektronsko
Deklarisanje
EDI je moderan način, brz i jednostavan
za deklarisanje poreza.
Ovaj sistem omogučuje stvaranje jednog
obračuna on-line u PAK-u, gde vi možete
popuniti, deklarišete, platite, kao i
kontrolisati vašu poresku istoriju.
2 Kako da se registrujete za EDI?
Uključenjem u službenu stranicu interneta PAK-a u
adresi: www.atk-ks.org, sleve strane ekrana, nalazi
se link “Elektronske Usluge”, klikujte nad “EDIElektronsko Deklarisanje ” koja je prva u listu. U
ekran pojavljuje prozor koja traži pristup u ovaj
sistem. Vi treba pritisnuti buton Registruj se, gde
kasnije pojavljuje prozor koja traži popunjavanje
podataka i prihvatite uslove ugovora za korišćenje
elektronskog sistema. Kada sve popunite, tada
pritisnite buton Registruj se, gde sistem vas
sugerira da čekate i ako ranije ste popunjvali tačne
podatke, tada vas obaveštava da ste registrovani i
pasword dobićete u vašoj elektronskoj adresi koji
ste izabrali u toku registracije.
5 Koje usluge mogu dobiti preko EDI-a?
Sistem EDI, sada već pruža sledeće usluge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pasword za upotrebu Elektronskog Sistema EDI,
PAK šalje u elektronsku adresu koju nste dali u toku
registrovanje u Sistemu EDI. Dakle, nakon
otvaranje te adrese, vi možete dobiti pasword.
Paswort treba da se upotrebi onako kako je
dostavljen od PAK. Dakle, ovaj pasword je
kombinovanje slovima i brojevima, tako da kako su
dostavljene mali ili velikim slovima, tako treba
upotrebiti. Nakon uključivanje u sistem, tamo
nadjete i opciju koji omogučuje promenu pasworda i
vi možete postaviti jednog pasworda po vašoj želji.
Deklarisanje i uplata PDV-a
Deklarisanje i uplata Poreza u Plate
Deklarisanje i uplata Penzionih Doprinosa
Pristup u istoriju deklarisanja
Štampanje uplatnica
Promena profila i pasworda
Odredjivanje poreskog stručnjaka /
računovodja
Kontrola istorije i poreskog bilansa
Zahtev za pomoć
6 Koje poreze možete deklarisati preko EDI-a?
Za više klikujte ovde za povezivanje sa Uputstvom
za
upotrebu
Elektronskog
Sistema
EDI,http://www.atk-ks.org/ëpcontent/uploads/2012/10/ManualiEDI.pdf
3 Kako se uzima pasword?
4
Preko Elektronskog Sistema EDI, omogučuje:
• Deklarisanje i uplata PDV-a
• Deklarisanje i uplata Poreza u Plate
• Deklarisanje i uplata Penzionih Doprinosa
7 Koje poreske ispravke možemo izvršiti u EDI?
Za sve poreze koja omogučuju deklarisati preko
EDI-a, mogu i izvršiti njihove ispravke. Dakle,
ispravke mogu da se izvrše, za:
• Porez na Dodanu Vrednost - PDV
• Porez u Plate
• Penzione Doprinose
8
Da li može da se izvrši deklarisanje sa nula,
preko Elektronskog Sistema EDI?
DA, postoji mogučnost i deklarisanje sa nula.
17
4


9
Za Porez u Plate i Penzione Doprinose, vi
samo treba da klikujete nad jednim malim
kvadratićom koji se nalazi u prozor kod
spisaka zaposlenih , ispod kutije gde je
Fiskalan Broj.
Za PDV, treba da popunjavate Deklaraciju
sa Nula i pritisnite buton Deklariši.
Da li se podnese tromesećni izveštaj penzija
preko EDI-a?
NE, Elektronski Sistem EDI uzima mnoge
informacija na elektronski naćin, tako da njihovom
upotrebom, više ne morate da podnesete
tromesećni pregled Penzionish Doprinosa. Trust
Penzioninih Štednji Kosova, preko ovog sistema
uzima sve informacije za deklarisanje i plate
Penzionih Doprinosa.
Da li mi je potrebno neka specijalna oprema ili
12 pasword za deklarisanje na elektronski način?
Za deklarisanje na elektronski način, sve što vam je
potrebno je da imate kompjuter, da imate pristup u
internet i da imate pasword od PAK radi korišćenje
Elektronskog Sistema EDI. Pasword za korišćenje
Elektronskog Sistema EDI, PAK dostavlja u
elektronskoj adresi koju ste dali prilikom
regostrovanje u Sistem EDI. Dakle, posle otvaranje
te adrese, vi imate mogučnosti uzimanje pasworda.
Pasword treba da se koristi onako kako je
dostavljen od PAK. Ovaj pasword je kombinacija
slovima i rećima, , tako da onako kako su
dostavljena velikim ili malim slovima, onako i treba
upotrebiti. Nakon ukljućenje u sitem, tako možete
naći i opciju, koji omogučuje promenu pasworga i vi
možete promeniti pasworda po vašoj želi.
13 Zašto treba deklarisati na elektronski naćin?
10
Koji je postupak deklarisanje na elektronski
način?
Za deklarisanje na elektronski način, vi prvo treba
da se registrujete u Elektronski Sistem EDI,
opremite jednim paswordom generisan od PAK, koji
kasnije vas omogućuje uključuje u ovaj sistem.
Za više klikujte ode radi povezivanje sa Uputstvom
za korišćenje Elektronskog Sistema EDI,
http://www.atk-ks.org/wpcontent/uploads/2012/10/ManualiEDI.pdf
11
Da li mogu svi obrasci deklarisati na elektronski
način?
Elektronski Sistem EDI, do sada omogučuje
deklarisanje i uplatu, samo za:
• Porez na Dodanu Vrednost - TV
• Porez u Plate - WM
• Penzione Doprinose - CM
Dakle, samo ove obrasce možete deklarisati preko
EDI-a.
18
EDI je moderan način, brz i jednostavan za
deklarisanje poreza. Ovaj sistem omogučuje
stvaranje jednog računa on-line sa PAK-om, gde vi
možete popunjavati i deklarišete poreske
deklaracije i kontrolišite vašu poresku istoriju. Ućiniti
reforme u deklarisanju i uplati poreza, sada jedina
mogučnost deklarisanja i uplati poreza za PDV,
Poreza u Plate i Penzione Doprinose, je preko
Sistema EDI. Dakle, ne postoji druga mogučnost
uplate gore navedenih poreza. A, druge vrste
poreza deklarišu i uplačuju na manuelan naćin
izvadjenjem obrazaca iz ueb-stranice PAK-a .
14 Koje su prednosti elektronskog deklarisanja?
Prednosti Elektronskog Sistema - EDI, su:
• Redukcija dokumenata
• Redukcija periodićnih izveštaja
• Štednja vremena i kostoa
• Deklarisanje poreza u svako doba – 24
časa dnevno
• Uplata on-line u svako doba – 24 časa
dnevno
• Redukcija mnogih poseta u kancelarijama
PAK-a
• Brzo podnošenje, povereno i sigurno
4
•
•
•
dobićete pomoć za registrovanje i u celosti za
deklarisanje ili upotrebu Elektronskog Sistema EDI.
Brzo i tačno procesiranje deklaracija
Pristup u istoriju deklarisanja
Kontrola istorije i poreskog bilansa, itd.
Koja je moja motivacija deklarisati na
15
elektronski način?
19
Ovaj sistem omogućava da imate jedan račun online sa PAK-om, gde vi možete popunjavati i
podnosite poreske deklaracije i kontrolišete vašu
poresku istoriju. Dakle, ovog sistema možete
upotrebiti iz svakog mesta gde ste i dobijete
informacije za vašu poresku stanju bez posećivanja
Poreske Administracije Kosova.
16
Informacija koja se udje u Sistemu EDI je ista sa
onom dostavljena na fizićki manuelan način, ali nivo
sigurnosti daleko je veći, jer postoje jasna i striktna
pravila oko postupaka ulaska u server gde se on
nalazi. Svi podaci su kodirani korišćenjem
tehnologiju SSL i sve aktivnosti koja se obavljaju,
ostavljaju tragove i mogu kontrolisati svakog
trenuaka. Cela informacija koja se nalazi u sistem,
čuva se drugi primerak za svaki slučaj.
Da li košta neto za deklarisanje na elektronski
način?
Sve usluge pružene preko Elektronskog Sistema–
EDI, su bezplatno.
17
Kako biti siguran da su mi finansiske
informacije sigurne ako deklarišem na
elektronski način?
20 Koliko je siguran (zaštićen) korišćenje Sistema
EDI?
Sve aktivnosti koja se izvršavaju preko sistema
EDI-a, zaštićene su medjunarodnim standardima
kao i u skladu sa Statuta Poreskih Obveznika
Kosova, koje daju svakom poreskom obvezniku
pravo na privatnost i konfidencialnost njihovim
poreskim informacijama.
Kakvu asistenciju pruža PAK da pomogne na
ućenju kako se deklariše na elektronski način?
U vezi upotrebe Elektronskog Sistema EDI, vi
direktno možete tražiti pomoč stafa PAK -a u
Regionalnoj Kancelariji PAK-a, kojoj pripadate.
Tamo dobićete pomoč za registrovanje i za
upotrebu Elektronskog Sistema EDI. Takodje, ako
ste već registrovani u Sistem EDI, za dobijanje
pomoći, klikujte u meny “Pomoč” i izaberite vrstu
pomoći koju tražite. U ovaj meny daju odgovori za
mnoga pitanja u vezi EDI-a, uputstva i prirućnike za
popunjavanje poreskih obrazaca. Za poteškoće i
probleme u kojima naidjete, dovoljno je da pišite u
adresu [email protected] uz objašnjenje vašeg
problema i PAK veoma brzo pruža rešenje za to
pitanje.
Ja nemam kompjuter, medjutim, želim
18
deklarisati na elektronski naćin. Da li ima PAK
kompjuter što bi mogao koristit za taj cilj?
DA, ako vi nemate kompjuter, tada dovoljno je da
posetite odgovarajuču Regionalnu Kancelariju
Usluge Poreskim Obveznicima PAK -a i tamo
21
Da li mogu podnositi poresku deklaraciju, a
porez uplatim kasnije?
DA, vi možete deklarisati, dok uplatu izvršiti kasnije.
Deklarisanjem na takav naćin, vi izbegavate
admnistrativnoj kazni za ne deklarisanje na vreme,
a za neuplatu primenjuju se kamate i interes
predvidjene Zakonom.
22
Da li je moguće izmena/ispravka deklaracije
podnošena na elektronski način?
DA, za sve poreze za koja se omogučuje
deklarisanje preko EDI-a, može da se izmeni, dakle
njohove ispravke. Ispravke mogu da se izvrše, za:
• Poreza na Dodanu Vrednost - PDV
• Poreza u Plate
• Penzione Doprinose
19
4
23
Kako se radi dodatno deklarisanje preko
Sistema EDI?
Elektronski Sistem EDI – ne daje mogučnost
dodatnog deklarisanja. Pruža samo mogučnost
deklarisanja i ispravke. Dakle, ako vi imate da
obavljate dodatnu deklarisanje, vi treba izaberiti
opciju Ispravka, i popunjavate deklaraciju u celosti
tačnim podacima, gde ova deklaracija ispravlja u
celosti vašu predhodnu deklaraciju.
korišćenje Sistema EDI i kasnije imaće mogućnost
pristupa i korišćenje ovog sistema.
27
DA, Elektronski Sistem EDI omogučuje uplatu
poreza na elektronski način. Takva uplata mogu
izvršiti samo u one Komercijalne Banke koja daju
takvu uslugu. Ćim ukljućite u Sistem EDI, kod
menya Deklarisanje poreza, klikujte u linku uplata
poreza on-line , gde kasnije otvara se prozor gde
možete izaberete banku u kojoj želite da izvršite
uplatu poreza on-line preko E-Banking.
24 Kako će reflektirati ispravljena deklaracija?
Vaša ispravljena deklaracija reflektirati dodatnom
obavezom ili višak uplate. Kod prvog slučaja,
ispravljena deklaracija generiše uplatnicu za
dodatnu obavezu za uplatu, gde od vas oćekuje
uplata samo razliku od predhodne plate za isti
poreski period, dok kod drugog slučaja ispravljena
deklaracija generiše uplatnicu gde konstatuje da ste
uplatili više. To reflektira u vašem stanju i vi bićete
u pretplatu. Više uplaćenje možete prenositi u
druge eventualne obaveze ili prenositi na uplatu
obaveza za sledeće poreske periode ili tražite da
vas vračaju.
Da li mogu koristit karticu dugovanja
28 /potraživanja za uplatu deklarisanih poreza na
elektronski naćin?
DA, za upotrebu sistema uplate na elektronski
naćin, dakle, preko E-Banking, vi treba da imate
mogučnost od Banke koristiti način uplate on-line.
29
25 Kako mogu da znam da su moje deklaracije
primljene, ako one ja deklarišem na elektronski
način?
Ja imam jednog računovodju/ ekonomista/
advokata koji deklariše moje poreze. Kakve
informacije mogu dati njima da bi mogli
deklarisati moje poreze na elektronski način?
U Elektronskom Sistemu EDI, postoji mogučnost
odredjivanje ovlašćenog lica, koji može koristit ovog
sistema u vaše ime. Da se to omogučuje, vi treba
da klikujete u meny “Vaš profil” i izaberete buton
“Odredi ovlašćenog lice za deklarisanje”. Ovde
pišite podatke ovlašćenog lice. Takodje, vi možete
obaveštavati ovlašćeno lice sa paswordom za
20
Ako probam elektronsko deklarisanje i ne svidja
mi se, da li mogu nastaviti sa manuelnim
deklarisanjem?
NE, za Porez na Dodanu Vrednost, Porez u Plate i
Penzione Doprinose, jedini način deklarisanje i
uplate, je preko Sistema EDI. Dakle, ne možete
deklarisati i platite manuelno. Dok, za deklarisanje i
uplati drugih poreza, koje ne omogučuju preko EDIa, izvrši se manuelno deklarisanje.
Posle završetka deklarisnja, vama se prijavljuje
poruka: “Vaše deklarisanje završen je uspešno”.
Takodje, vi možete proveriti vašu deklaraciju u vašu
Istoriju koji poseban link u Sistemu EDI.
26
Ako deklarišem na elektronski naćin, da li mogu
platiti moje poreze na elektronski naćin?
30
Da li je “bandvidth” problem za elektronsko
deklarisanje?
Ne, ne prestavlja problem.
31
Mogu da koristim telefon/modemu za
deklarisanje na elektronski naćin?
Ne, za sada to se ne omogučuje.
4
32 Šta treba da radim ako sam deklarisao na
uravnanje plata. Ova informacija direktno se dobija
od podataka na elektronski način.
elektronski naćin i nakon toga sam otkrio da
sam zaboravio neke informacije ili sam stavio
nešto pogrešno?
Elektronski Sistem EDI, omogučuje i ispravku
podnošenih deklaracija, tako da vi treba da izvršite
ispravku vaše deklaracije za taj period i deklarišite
sa tačnim i kompletnim podacima.
33
37
Nëse kAko imate greške u ime zaposlenih, sistem
EDI obaveštava vas da podaci u platni spisak ne
korespondiraju sa podacima u PAK za
odgovarajuće lice, tako da vi možete izvršiti
modifikaciju u trenutnu ili da anulirate ono i vračate
i izvršiti modifikaciju vašeg platnog spiska.
Da li treba da deklarišem i ako jednog poreskog
perioda nisam razvijao aktivnost?
DA, treba deklarisati sa nula, da ne bi figurirao u
spisak ne deklarisanih.
38
34
Da li mogu tražiti pristup, da od kuće
kontrolišem moje stanje uplati poreza?
Elektronskog Sistema EDI možete kiristiti iz bilo
kojeg mesta gde se nalazite. I ako ste ovlastili
nekog drugog da deklariše za vaš biznis, vi možete
kontrolisati vašeg poreskog bilansa 24 časova
dnevno, 7 dana nedeljno 365 dana godišnje. Da to
uradite, dovoljno je imati pasword od PAK i Fiskalan
Broj vašeg biznisa.
35
Da li mogu koristit isti spisak radnika dostavljen
predhodnog meseca, ako nema promene za
zaposlene?
DA, spisak zaposlenih, možete čuvati u vašem
kompjuteru i ako nema neke promene iz
predhodnog perioda, vi možete upotrebiti u
sledećem periodu. Ako ima neke promene, tada vi
izvršite promene u spisak i nakon toga zadužujete
poreski period.
36
Da li je potrebno dostavljanje deklaracije za
godišnje uravnanje za plate zaposlenih?
NE, Elektronski Sistem EDI uzima mnoge
informacije na elektronski način, tako njihovim
korišćenjem, od 2013 godine i dalje više nemate
potrebu da podnesite obrazac WA za godišnje
Nëse kAAko ima neke greške u ime zaposlenog
da li prate podatke u EDI?
Zašto u EDI, ne mogu da izaberem period
deklarisanja za Porez u Plate i Penzione
Doprinose za radnike?
Ako nemate otvorene račune u PAK za tu vrstu
poreza i Poreskog Doprinosa, nemate mogučnosti
izabera poreskog perioda. Za to treba da se obratite
u odgovarajučoj Regionalnoj Kancelariji Usluge za
Poreske obveznike. Tamo če vas otvarati poreske
račuće i posle toga imaćete mogučnost izabera
perioda i deklarisanje za taj poreski period.
Takodje, ako želite deklarisati pre roka deklarisanja,
nećete imati mogučnost izabera tog poreskog
perioda do tri ili četiri dana pre nego što poćinje rok
deklarisanja. N.pr . za period februar,
rok
deklarisanja je od 01 Marta i do 15 Mart, tako da
poreski period za to može biti otvorena od datuma
26 februara a ne ranije.
39 U toku registracije u EDI traži se poslednji
UNIREF-a i jam sam jedan novi biznis, i nisam
izvadio nijedan poreski obrazac. Šta da
postavim u ovoj rubrici ?
Sa vašim fiskalnim brojem koga raspolažete, treba
da izvadite jednu elektroniku deklaraciju od uebstranice PAK-a, od koje uzimaćete UNIREF-a
(objašnjenje: UNIREF – je identifikacioni broj koji se
nalazi s desne strane poreske deklaracije ) i to
treba postaviti u kutiju koja se traži prilikom
registrovanje u EDI i kasnije nastavićete koracima
koje traži sistem radi registrovanje.
21
4
40 Problemi registrovanjem u EDI, nemam
obveznika. Dok od aprila/2012 i nadalje,
omogućeno je putem EDI sistema da uplaćuju PDV
i ostali biznisi registrovani za PDV, dok od dana 01
januara 2013, način prijave i uplate PDV putem EDI
sistema je jedini mogući način za uplatu od strane
poreskih obveznika od kojih se zahteva prijava
poreza na dodatu vrednost.
pasword. Šta treba raditi ?
Prvo, treba registrovati u Sistem EDI i kasnije PAK
generiša vaš pasword koji vas omogučuje
korišćenje ovog Sistema.
41
Zašto nemam pristup u period deklarisanja za
WM-CM kod EDI?
Ako ne raspolažete otvorene račune u PAK za tu
vrstu poreza i Penzione Doprinose, nemate
mogučnosti izabera poreskog perioda. Za to treba
da se obratite u odgovarajučoj Regionalnoj
Kancelariji Usluge za Poreske obveznike. Tamo če
vas otvarati poreske račune i posle toga imaćete
mogučnost izabera perioda i deklarisanje za taj
poreski period. Takodje, ako želite deklarisati pre
roka deklarisanja, nećete imati mogučnost izabera
tog poreskog perioda do tri ili četiri dana pre nego
što poćinje rok deklarisanja. N.pr . za period
februar, rok deklarisanja je od 01 Marta do 15 Mart,
tako da poreski period za to može biti otvorena od
datuma 26 februara a ne ranije.
Kako izvaditi deklaraciju od EDI radi čuvanje
42
jedne kopije kao dokaz?
45
Prijava za porez na plate i penzijske doprinose
putem EDI sistema započelo je u aprilu 2012. Dok
je od 01. novembra 2012, metod elektronskog
prijavljivanja poreza-putem EDI-ja, jedini oblik
prijavljivanja za sve poreske obveznike, koji su
dužni da prijave porez na plate i penzione
doprinose.
46
47
Ako jedan zaposleni iz istog biznisa ima dve
plate i obavlja dva položaja u jednoj kompaniji
šta da se radi kod platnog spiska?
Za ovog zaposlenog od kompanije daje samo jedna
plata koja treba deklarisati u mesećni platni spisak,
bez obzira koliko položaja ima u toj kompaniji.
22
Ja sam registrovan kao biznis za porez na
realne prihode i prijavljujem tromesečne rate za
velike individualne biznise (IL), ali tokom
prijavljivanja u EDI-ju pojavljuje se prijava rata
za male individualne biznise (IS). Kako treba da
delujem?
Ukoliko se biznis koji se oporezuje na osnovu
realnih prihoda, treba da prijavite tromesečne rate
za velike individualne biznise (IL). U ovom slučaju
se zatvara poreski račun za IS.
Zatvaranje poreskog računa IS se vrši
podnošenjem zahteva u Regionalnoj kancelariji
PAK-a, pod kojom je i Vaš biznis.
Kada se započelo sa prijavom za PDV putem
sistema EDI?
Prijava za PDV, putem EDI sistema, je započela u
septembru 2011.
U početku, EDI elektronska prijava za PDV je bila
moguća samo za biznise jedinice velikih poreskih
Kada je započelo prijavljivanje za godišnje
prijavljivanje (PD-CD) putem sistema EDI?
Godišnje prijavljivanje (PD-CD) putem sistema EDI
započelo je od 01 marta 2014.
48
44
Kada je započelo prijavljivanje za tromesečne
rate (IS-IL i QS-QL) putem sistema EDI?
Prijavljivanje za tromesečne rate (IS-IL i QS-QL)
putem sistema EDI je započelo od TM3/2013,
dakle od 05 oktobra 2013
Nakon deklarisanje močete čuvati deklaraciju
izaberom opcije “PDF” i klikuj kod linka “izvoz” i
printujte vašu deklaraciju.
43
Kada je započelo prijavljivanje za porez zadržan
na izvoru (WM) i penzijske doprinose (CM)
putem sistema EDI?
49
Treba da obavim jednu deklaraciju korekcije za
period PDV-a, ali prilikom prijave u EDI sistemu
4
javlja se jedan problem (ne prihvata se
UNIREF),kako treba da delujem?
U slučaju da izaberete opciju korekcije/ispravke, od
Vas se zahteva da se prijavite za PDV i ovom
prilikom će se sistem PAK-a izraditi UNREF prijave
i neće se zahtevati od Vas da popunite UNIREF.
50
Nijednom nisam bio registrovan u EDI sistemu,
ali sada kada želim da se registrujem figurira mi
da imam otvoren račun u EDI. Kako treba da
delujem?
Sve dok dobijate poruku da imate otvoren račun u
EDI sistemu, to Vam govori da ste registrovani u
EDI-ju, znači da sa jednim fiskalnim brojem možete
samo jednom da se registrujete u ovaj sistem. Da
biste dobili informaciju o tome kada ste registrovani
i koja je Vaša lozinka kojom bi imali pristup EDI
sistemu, Vi treba da pošaljete jedan zahtev /pitanje
na adresu [email protected]
51
Ukoliko se za jedan poreski period preuzme
prijava IL ili QL na manuelan način, da li mogu
za isti period da obavim prijavljivanje putem
EDI?
Sve dok Vi za isti period IL ili QL imate preuzeto
obrazac na manuelan način, ne možete prijaviti i u
EDI sistemu.
52
Da li mogu da obavim godišnju prijavu samo
penzijskih doprinosa putem EDI sistema, pošto
je obrazac prijave za WM-CM zajednički?
Ukoliko niste dužni da prijavite i platite Porez na
plate, već samo penzijske doprinose, ovu prijavu
možete obaviti putem EDI sistema, otvarajući račun
samo za penzijske doprinose (CM), dok račun za
porez na plate treba da bude zatvoren. Otvaranje il
zatvaranje poreskih računa se vrši U dotičnoj
regionalnoj Kancelariji za usluge i edukaciju
poreskih obveznika.
23
5
5- POREZ NA DODANU VREDNOST
1 Šta je PDV ?
7
Porez na Dodanu Vrednost – PDV, je porez za
potrošnju (promet robe i usluga). Obračunava
prema primenjenoj stopi, zadužuje u raznim fazama
proizvodnje, raspodele i životnog ciklusa trgovine
robe i usluga, i na kraju zadujuje se potrošać, tako
da je indirektan porez.
Ako totalan promet u poslednje 12 meseci predje
prag od 50,000€, vi treba popuniti obrazac za
registrovanje za sertifikat PDV -a, koji se nalazi u
ueb-stranicu PAK-a kao i da se prijavite u vašoj
regionalnoj kancelariji PAK-a i sa sobom ponesite
kopije dokumenata za registrovanje biznisa,
Sertifikat Fiskalnog Broja i službeni identifikacioni
dokument sa slikom (pasoš, ličnu kartu, itd.). Tom
prilikom, PAK razmatraće vaš zahtev i u trenutku
kada vaš zahtev usvaja, PAK uzdaje Sertifikat
Registracije PDV-a, koja nosi ime, vaš fiskalan broj
i unikalan broj registracije za PDV, kao i adresu gde
razvijate aktivnost biznisa.
2 Kako se ubira PDV ?
PDV je jedan porez koji se ubira preko samog
deklarisanja od oporezivih lica (lica koje su
registrovani u PDV). Prilikom fakturisanja, PDV koja
se zadužuje potrošaćima, ubira se od oporezivog
lica i deponira u Budžet Kosova.
3 Koja je standardna stopa PDV -a?
8
Standardna stopa PDV-a je 16%.
9
6 Kada treba zadužiti PDV-u?
U svim snabdevanjima za strane potrošaće a koja
su oporeziva snabdevanja, treba da se zadužuje
PDV.
24
Kakva dozvola je potrebna u Carini od PAK za
uvoz jedne robe ?
Za uvoz jedne robe, vi prvo treba biti opremljeni
jednim Sertifikatom Uvoz /Izvoz od PAK.
5 Kada treba deklarisati za PDV?
Deklarisanje i uplata PDV-a, podnese se najdalje
do datuma 20 predhodnog meseca n.pr. deklaracija
meseca April podnese se najkasnije do datuma 20
Maja, iste godine. U slučajevima kada datum 20 je
praznićni dan ili vikend, računa se sledeći radni
dan.
Ja, do sada u poslednje 12 meseci imam promet
od 49000€, Poslednjem mesecu iznos od 5000€
postižem limit za PDV. Da li treba oporezivati
celokupan iznos od 5000€ za PDV ili kako ?
Ako vi u poslednje 12 meseci, imate promet od
49,000 € poslednjem mesecu u vrednosti od 5,000
€, deo zadnjeg oporezivog snabdevanja biće samo
vrednost koja prešla opšta snabdevaanja od 50,000
€, što u ovom slučaju je iznos od 4,000 €.
4 Ko je obavezan deklarisati za PDV?
Svako lice koji nezavisno razvija ekonomiku
aktivnost na Kosovu i celokupni promet u poslednja
12 meseci predje prag od 50 000€, lica koja žele
dobrovoljno regisrovati u PDV i ne-rezidenta lica na
Kosovu, nezavisno od praga treba registrovati za
Sertifikat PDV –a, dakle postatu oporeziva lica i
treba deklarisati svakog meseca.
Kako i kada treba da se registrujem za sertifikat
PDV-a?
10
Kada treba aplicirati za opremanje sa
Sertifikatom za Izvoz/Uvoz?
Ako ste vi ukljućeni u ekonomsku aktivnost, niste
registrovani za PDV a želite da se bavite aktivnosti
izvoza i uvoza, obavezni ste da pre nego što
počinjete ove aktivnosti u PAK tražite sertifikat za
ovu aktivnost.
5
11 Koje dokumente su potrebne za opremanje

certifikata izvoz/voz i sertifikat PDV-a?
Potrebni dokumenti su :
 Zahtev zab registrovanje za Sertifikat
uvozt/izvozt
 Kopije Broja Registrovanje Biznisa
 Kopije Fiskalnog Sertifikata
 Kopije
službenog
identifikacionog
dokumenta sa slikom (lična karta, pasoš,
itd.)
 Ako niste sam vlasnik, dokument u
originalu o ovlašćenju lice.
12


Kada nastaje pravo i koji je način za umanjenje
PDV -a?
Pravo za umanjenje PDV-a nastaje u vreme kada
PDV postane zadužena. Vi možete umanjiti od
vaših obaveza PDV-a, uplačeni PDV u vezi
nabavke robe i usluga. Vi izvršite umanjenje
smanjenjem od totalnog iznosa PDV -a, za
odredjeni poreski period, totalan iznos umanjenog
PDV -a. Imate pravo za umanjenje umanjenog PDV
-a ako te nabavke upotrebiti ili nameravate
upotrebiti za oporeziva snabdevanja i oslobodjena
snabdevanja sa pravom umanjenja umanjenog
PDV -a.
13

15 Ja imam kreditiranje u moj račun PDV-a. Da li
mogu da izvršim transfer za uplatu drugih
poreza?
NE, iz kreditne balanse PDV-a ne možete tražiti
transfer srestava za uplatu obaveza bez
podnošenje zahteva za Rimbursiju PDV-a. Prvo,
treba podneti zahtev za Rimbursiju PDV-a i iz tog
iznosa tražite transfer u neuplaćene poreske
obaveze, bez obzira o kojoj vrsti poreza. Nakon
razmatranje vašeg zahteva i izvrši provera
kreditiranje od strane PAK -a, iz usvojenog iznosa,
prvo treba platiti neuplaćene obaveze i posle toga
ostali deo može da se transferiše u vaš račun.
Nisam priznao na vreme umanjeni PDV. Do
kada imam pravo priznavati umanjeni PDV?
Ako niste umanjili umanjeni PDV u poreskom
periodu kada se dogadjaj dešavao, vi možete
umanjiti ovaj iznos umanjenog PDV-a u svako doba
ovog poreskog perioda, medjutim, ne kasnije od
poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine,
posle godine kada dogadjaj dešavalo i za to
smanjenje sa zakašnjenjem treba obaveštavati
Menadjera odgovarajuće Regionalne Kancelarije.
14 Koje su procedure za Rimbursiju PDV-a?
Za zahteve rimbursije PDV -a, treba primenjivati
sledeći postupci:
 Da ste u kreditoj balansi za svaki poreski
period za tromesećje;
Na kraju svakog tromesečja, iznos
kreditiranja PDV-a, treba da predje
vrednost od 5,000€;
Pored ove odredbe za izvoz, može da se
traži rimbursija posle svakog poreskog
perioda, medjutim, traži se da transakcije
izvoza prikazuju najmanje 25% totalnih
transakcija sa pravom umanjenja
umanjenog PDV -a;
Da ste deklarisali sve poreske deklaracije
PDV-a, i drugih vrsta poreza za sve
prethodne periode. Za izvoze treba
ispunjavati i sve primenjene carinske
odredbe.
Pored gore navedenih postupaka, zahtev
za rimbursiju u mesečnim periodima može
da se izvrše i od ugovaraćima Evropske
Komisije i USAID, nezavisno od iznosa
kreditiranja.
16
Šta ako sam zadužio PDV, pre nego što sam
registrovan za PDV ?
Ako ste vi zadužili PDV u vašim fakturama, pre
nego što ste registrovani u PDV, vi podležete
obavezi PDV -a u tim prodajama kao i PAK
primenjuje administrativne kazne od 15% ili 25%
zavisno od vrednosti prodaja.
Za više vidi Član 58 Zakona Br.03/L-222
25
5
17 Snabdevać ne izdaje kupon / fakturu za uplaćeni
PDV. Da li to prestavlja problem ?
Vaš snabdevać, ako je oporezivo lice registrovan u
PDV, svakako je obavezan da vas opremi kuponom
ili fakturom u koji stoji i PDV. Ako ste i vi oporezivo
lice registrovan za PDV i ako ste mogli platiti u ime
PDV –a za vašu nabavku, nemate mogučnosti
smanjenje umanjenog PDV -a jer nemate fakturu.
Takodje, ako nemate fakturu za nabavljenu robu,
smatra se da imate robu bez poreklo, u slušaju
provere
primenjuje
administrativna
kazna
predvidjena Zakonom.
18
DA, transferista i onaj ko prima transfer, treba da
obaveštavaju PAK –a za njihove ciljeve najmanje
trideset (30) dana pre nego što se dešava transfer.
22
20 Ja želim da zatvaram moj biznis. Da li treba
ispisivati i od PDV ?
Ispisivanje od PDV obavezni ste da tražite i u
slučaju zatvaranje vašeg biznisa. Za to treba
obaveštavati PAK -a u roku od 15 dana od trenuaka
stupanje na snagu zatvaranje i ispisivanje od
datuma podnošenje vašeg zahteva.
Ko je su informacije sa kojima treba raspolagati
u vezi transfera biznisa?
Potrebne informacije u vezi transfera biznisa , su:
 Treba da se obaveštava PAK 30 dana pre
nego što se dešava transfer.
 Informacije u vezi transferista i primalaca
transfera.
 Ugovor o uslovima transfera.
 Opis i vrednost imovine koja se
transferiše.
 Mesto gde se nalazi imovina , itd.
23 Koji je momenat nastajanje obaveze za PDV?
Momenat nastajanje obaveze za zaduženje PDV -a
je momenat kada se dešava snabdevanje robe ili
usluge. PDV postane zaduženo u zavisnosti koji od
tri slučaja prvo dešava:
1. Snabdevanje robe ili usluga,
2. Izdavanje fakture u vezi snabdevanje robe
ili usluga, ili
3. Primanje uplate akontacije, pre nego što
se dešava snabdevanje robe ili usluge.
Promet u mojem biznisu, u poslednje 12 meseci
pao ispod 50,000€. Da li mogu ipisati od PDV?
Ako totalna snabddevanja u poslednje 12 meseci
ne stižu iznos od 50,000 €, tada vi možete tražiti od
PAK da anulira vaše regisrovanje za ciljeve PDV -a,
medjutim, ispisivanje stupa na snagu 12 meseci
posle datuma podnošenje zahteva, tako da od vas
se traži deklarisanje i za još 12 sledećih meseci od
datuma zahteva za ispisivanje.
26
biznisa ?
Ako jedna roba vozi iz Amerike od jednog
biznisa Kosova i namenjeno za Tursku da li je
potrebno da udje na Kosovu ili direktno
dostavlja se u Tursku?
Da, roba može direktno dostavljati iz Amerike u
Tursku, bez ulaska na Kosovu. To nema implikacije
za PDV.
19
21 Da li treba obaveštavati PAK -a u vezi transfera
24
Mi kao kompanija smo ugovaraći Evropske
Komisije i želimo uvoziti neku robu /opremu
povezano sa ovim projektom. Koja dokumente
treba prikazati u Carinu da smo oslobodjeni od
PDV, da nas ne zadužuju PDV-om u uvoz ?
Pošto ste vi ugovarać Evropske Komisije, od vas se
traži da u PAK podnesete zahtev za oslobadjanje
od PDV prilikom uvoza te robe /opreme. Takav
zahtev se podnese u Upravi PAK -a, konkretno u
Diviziji Usluge i Edukacije Poreskih Obveznika, gde
zajdeno sa zahtevom treba da se podnese i “Nalog
nabavke uz oslobadjanje od PDV”, koja se
potvrdjuje od PAK i kao takvu kasnije prikazujete
carini i možete uvoziti bez zaduženje PDV.
5
25 Prometom u poslednje 12 meseci predjen prag













od 50,000€ i aplicirao sam za registrovanje u
PDV, medjutim, raspolažem znatnom kolićinom
zalihe za koje do sada uplaćeno PDV. Da li
postoji mogučnost priznavanje uplaćenog PDV
–a u nabavkama za robu koja je u zalihe?
Kada jedno lice postane oporezivo lice bilo
predjenjem praga bilo dobrovoljno registrovan, ovo
oporevizo lice ima pravo da u prvom poreskom
periodu kada postane registrovano oporezivo lice,
priznaje umanjeni PDV za celokupnu robu koje ima
u svoje zalihe dana kada registracija bude važeća,
ako ova roba namenjena za oporezive nabavke.
26
Da li postoji neki uslov za priznavanje PDV u
zalihe prilikom registrovanje za PDV?
29 Nota dugovanja ili nota potraživanja?
Kada oporezivi iznos i PDV u poreskoj fakturi treba
ispravljati, isporućilac treba izdati notu dugovanja ili
notu potraživanja i treba tu notu tretirati kao da je
poreska faktura.
 Nota dugovanja izdaje se kada iznos
zaduženog PDV -a u poreskoj fakturi ili
dokumentu koji služi kao faktura je manja
nego realna obaveza PDV -a za to
oporezivo snabdevanje.
 Nota potraživanja izdaje se kada iznos
zaduženog PDV -a u poreskoj fakturi ili
dokumentu koji služi kao faktura je veča
nego realna obaveza PDV -a za to
oporezivo snabdevanje.
Uslovi koje treba popunjavati za pravo priznavanje
PDV –a u zalihe, su sledeći :
• Robe u zalihe treba da se koriste za
snabdevanja koja imaju pravo umanjenje;
• Oporezivo lice treba raspolagati spisak
zaliha specificirane u kolićini i datuma
registrolvanje zaliha dan pre nego što
postane oporezivo lice;
• Treba da ima fakturu sa PDV za nabvaku
te robe;
• Treba pružati evidenciju za registrovanja
kako
se
predvidja
Poreskim
Zakonodavstvom.
27
Zbog priznavanje umanjenog PDV -a od zaliha
prilikom registrovanje u PDV, u kreditiranju
sam, da li mogu tražiti rimbursiju PDV –a za
ovo?
NE, kreditiranje kao rezultat priznavanje umanjenog
PDV –a u trenutku Registracije za PDV, ne može
rimbursirati .
Za više Član 42 Zakona br. 03/L-146
28 Šta treba da sadrži jedna poreska faktura?
Jedna faktura izdavana od oporezivog lice za
oporezivo lice, treba da sadrži:
Datum izdavanja
Broj fakture (redni)
Fiskalan Broj i broj PDV-a prodavca
Fiskalan Broj i broj PDV –a kupca
Ime biznisa i puna adresa prodavca
Ime biznisa i puna adresa kupca
Opis robe / usluge
Kolićina robe
Vrednost prodate robe / usluga bez PDV
Primenjena stopa PDV -a
Totalan iznos za uplatu uključujući PDV-u
Potvrdjivanje dostavljaća robe/usluge
Potvrdjivanje primalaca robe /usluge
30
Šta treba da sadrži jedna nota dugovanja ili nota
potraživanja?
Nota dugovanja i nota potraživanja treba da sadrže
najmanje sledeće informacije:
 Datum izdavanje;
 Redni broj ;
 Referensu u originalnoj fakturi;
 Identifikaciju snabdevaća i kupca, ime,
adresu i njihove Fiskalne Brojeve, i ako su
primenjene, njihove brojeve registracije u
PDV -a;
 Razlog ispravke, i
27
5

obaveza, umanjenje ili sredjivanje za
PDV.
Oporeziv ispravljenog iznosa i ispravljenog
PDV-a.
Prilikom uvoza opreme, da li postoji mogučnost
31
produžetka roka za uplatu PDV -a?
34
DA, produženje roka PDV-a u Osnovna Srestva
priznaje se za biznise, za uvoz mašinerije i opreme.
Mašinerija i oprema može biti nova ili upotrebljena i
koristiće za proizvodnju robe ili drugih usluga.
Obaveza PDV-a zbog uvoza može produžiti
maksimalno za period od 6 meseci.
32
33
Kolikoi sam obavezan da zadržim i čuvam
dokumentaciju?
Oporezivo lice treba da zadrži i čuva
dokumentaciju, kao:
 Knjige tražene po Zakonu za period od
najmanje 6 godina koja poćinje posle
godine kada su te knjige zakljućene.
 Registracije i drugi dokumenti (kao
fakture, kupone, itd.) za period najmanje
od 6 godina posle godine kada je nastala
28
Kada jedno lice postane oporezivo lice, bilo
predjenog praga bilo dobrovoljno registrovan, ovo
oporezivo lice ima pravo da u prvom poreskom
periodu kada postane registrovano oporezivo lice,
priznaje umanjeni PDV za celokupnu robu koju ima
u njegove zalihe dana pre nego što registracija
bude važeća.
Dakle, u periodu februar/2013 kada vi postali
oporezivo lice za PDV, imate pravo priznati
uplačeni PDV u robu koju imate u zalihe jedan dan
pre nego što vaše registrovanje za PDV bude
punovažno (31.01.2012). Za ovaj PDV nemate
pravo rimbursije.
Kada treba da budem obavešten da je usvojen
produžavanje PDV -a?
Radi dobita od produžavanje PDV-a, biznis tražiće
od Poreske Administracije, podnošenjem jedne
aplikacije, koga čete izvaditi iz ueb- stranice PAKa. Aplikacija zajedno sa dokumentima u nastavku
treba podnositi u Glavnoj Upravi PAK-a, upravo
Komisiji za Produžavanje PDV-a. Aplikaciji treba
priložiti:
 kopije plana biznisa,
 kopije ugovora sa prodavcem mašinerije
ili opreme,
 žiroračun radi pokrivanje deo PDV -a
(bankarska garancija),
 jedan plan pogona ili fabrike,
 Gradjevinska dozvola data od ovlašćenih
agencija.
Poreska Administracija razmatrati vaš zahtev i
usvajati produženje roka ako ste ispunili uslove
poverenstva.
Biznis, u 2012 godini imao uvoze i 31.12.2012
vršio popis robe. Dana 01.02.2013 dobrovoljno
opredelen kao deklarisani PDV -a. Pitanje je,
kako treba popunjavati deklaracija PDV-a za
ovaj mesec i kako se tretira ova zaliha?
35
Kao redovni kupac, snabdevać jednom
mesečno snabdeva robom za koju ne obavezuje
da platim, dakle robu primam gratis . Kako se
tretira ova roba koja zadužuje prodaju za efekat
PDV-a?
Za robu primljena na takav naćin, nemate umanjeni
PDV pošto ista nije zaduženo, ali prilikom prodaje
treba zadužiti PDV.
36
Biznis registrovan kao izvoznik robe, da li je
obavezan da podnese deklaraciju PDV-a?
NE, biznisi koja raspolagaju Sertifikat PDV –a kao
Uvoz/Izvoz, ne mora da deklariše za PDV .
37
U toku uvoza, carina povečava carinsku osnovu
uvezene robe.
Kako treba evidentirati u
nabavnu knjigu , sa cenom fakture ili prema
carini, dakle prema DUD-u?
Dok je Carina izvršio jednu procenu za vašu robu,
tada osnova za registrovanje u vašim knjigama za
PDV, je Carinski DUD.
5
38
Da li Banke treba da apliciraju za PDV u prodaju
svojih aseta / Osnovna Srestva i za Asete u
Hipoteci ili pod Zalogom?
Ako aseti banke za koja nije priznat umanjeni PDV,
prodaju jednom oporezivom licu koji pruža
isključena snabdevanja (prema članu 27 i 28
Zakona Br.03/L-146 za PDV), treba fakturisati bez
PDV, ali ako takvi aseti prodaju jednom
Oporezivom
licu
koji
pruža
oporeziva
snabdevanja, treba fakturisati sa PDV.
Za asete u hipoteci i pod zalogom, treba fakturisati
sa PDV.
39
analitičko i količinsko stanje robe u svakom
trenutku, ili treba samo da obavi prebrojavanje
na osnovu važećeg zakonodavstva najkasnije
do 10 januara naredne godine?
Analitičko i količinsko stanje robe morate biti
spremni da dokažete u svakom trenutku prilikom
inspekcije od PAK-a. Dok ste u obavezi da obavite
registraciju zaliha na kraju kalendarske godine, i
treba je završiti pre ili 10. januara naredne godine.
44
Mi smo turistička agencija, imamo unutrašnje
troškove, kao, gorivo, telefon kao i druge
troškove sa PDV. Da li se priznaje komplet
trošak i kreditiranje PDV -a unutar i van zemlje?
Za takve nabavke unutar zemlje, imate pravo
priznavanje umanjenog PDV-a, dok za nabavke van
zemlje i ako ste uplatili PDV, nemate pravo
umanjenje tog PDV -a, medjutim, ta nabavka
direktno ide kao trošak.
Da, možete izvršiti ispravku PDV-a više od jednom
za isti poreski period. Ali putem EDI sistema,
moguća je samo jedna ispravka, dok za veći broj
korekcija treba da se obratite nadležnoj regionalnoj
Kancelariji i ispravke da obavite u prisustvu
poreskog inspektora.
45
40 Osiguranja života, da li su iskljućena od PDV?
Osiguranja života tretiraju da su kao finansiske
transakcije i iskljućena su PDV.
41
Mi smo Osiguravajuća Kompanija registrovana
kao A.D.truar si SH.A. Qarkullimi i kompanisë në
12 muajt e fundit është mbi 50.000€. A duhet të
aplikoj për t’u regjistruar për TVSh?
Da li podležu PDV-u usluge pružene od
obrazovnih institucija?
Biznisi koji su akreditovani od strane Ministarstva
obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), za
pružanje usluga u svojim programima, izuzete su
od PDV-a. Dok za obavljene kupovine roba i
usluga, nisu izuzete od PDV-a. Dakle, takve
kupovine će biti predmet PDV, bez prava na
odbitak.
43
Da li je jedan biznis sa hotelijerskom aktivnošću
(restoran) registrovan za PDV, obavezan da vodi
Poreski obveznik koji je dostigao prag za
registraciju PDV-a ili će postati dobrovoljni
podnosilac prijave za PDV, da li je dužan da
obavesti PAK za proveru/prebrojavanje robe u
zalihama za koju će imati pravo na priznavanje
umanjenog/ulaznog PDV-a?
Da, ukoliko postanete podnosilac prijave za PDV,
prelaskom praga ili dobrovoljno, treba da ispunite
obrazac za registraciju u PDV i da ga dostavite
nadležnoj regionalnoj Kancelariji PAK-a. Takođe
treba da dostavite dokaz o zalihama robe jedan dan
pre no što postanete oporezivo lice, za koju Vam se
priznaje ulazni/umanjeni PDV. Umanjenje PDV-a od
zaliha može se proveriti od PAK-a, na osnovu
informacija od Vašeg računovođe i registracije
zaliha, u trenutku prijavljivanja za PDV.
Da, obavezni ste registrovati za PDV.
42
Da li mogu da izvršim korekciju PDV-a za isti
poreski period više od jedanput?
46
Za jedan poreski period PDV-a, platio sam više
no što je bila moja obaveza, šta mogu da uradim
sa sredstvima koja su ostala u pretplati?
Ako ste uplatili više, onda obrascem za
kompenzaciju debi – kredit, možete da zatražite
prenos svojih na poreske obaveze, bez obzira na
vrstu i period poreske obaveze.
Ako nemate nepodmirenih obaveza, možete
zatražiti povraćaj tih sredstava (uplata) kroz
29
5
obrazac "Zahtev
sredstava".
47
za
refundaciju/
povraćaj
Da li može da se odobri vrednost zatražene
refundacije za jedan period PDV-a, ukoliko
imam obaveze u nekom drugom poreskom
periodu/vrsti?
Da, refundacija se odobrava, međutim ne mogu
Vam biti vraćena za vrednost nepodmirenih
obaveza koje imate. Ako je odobreni iznos za
povraćaj veći od nepodmirenih obaveza, onda će
na Vaš nalog biti prebačena samo sredstva koja su
ostala posle zadržavanja iznosa Vaše obaveze
prema PAK-u.
48
Ja sam izvođač radova i imam ugovor sa
investitorom za izvođenje radova (izgradnja
stanova). Pošto se stanovi prodaju bez PDV-a,
da li treba da fakturišem sa PDV-om ili bez PDVa?
Izvođač pruža građevinske usluge, koje su
oporezive usluge, tako da će fakturisanje koje ćete
izvršiti za investitora biti sa PDV-om. Kada
investitor proda stanove, neće naplatiti PDV i u isto
vreme neće imati pravo na priznavanje ulaznog
PDV-a za izvršene kupovine u vezi sa izgradnjom
stanova.
49
U kojim prilikama se primenjuje koeficijent
kreditiranja PDV-a i kako se obračunava?
Koeficijent kreditiranja se primenjuje kada
preduzeća imaju pomešane usluge, dakle imaju
oporezive i izuzete usluge. Umanjena proporcija se
izračunava prema formuli: oporezive usluge/
oporezive usluge+oslobođene usluge.
50
Da li se priznaje ulazni/umanjeni PDV za
investicione kupovine?
Da, ako se investicije naprave u pogledu
isporučivanja oporezivih roba/usluga, priznaje se
ulazni PDV, pod uslovom da računi kupovina koje
imate, budu izdati od oporezivog lica, znači od lica
registrovanog za PDV.
51
30
postavljanju cene (na računu sam postavio nižu
cenu) i treba da izvršim ispravku ovog računa
(da postavim višu cenu?). Da li mogu da izvršim
ispravku prijave za ovaj period?
Delatnost biznisa je proizvodnja hroma.
Prilikom fakturisanja sam napravio grešku u
Da možete izvršiti ispravku prijave PDV-a. Takva
ispravka može da se izvrši za vremenski period do
6 godina unazad, pod uslovom da PAK nije
započeo proces kontrole za taj poreski period.
52
Da li mogu da izvršim delimičan prenos
biznisa?
Da, možete da izvršite delimičan prenos Vašeg
biznisa. Da biste obavili prenos biznisa, dužni ste
da obavestite PAK 30 dana pre no što se desi
prenos. Sa veb strane PAK-a treba da preuzmete
obrazac ''Obaveštenje za prenos biznisa'' i nakon
što ga popunite treba da ga dostavite nadležnoj
regionalnoj Kancelariji PAK-a.
Za više pogledajte član 13 Zakona 03/L-146 za
PDV, kao i član 11 Administrativnog uputstva br.
10/2010.
6- POREZ NA LIĆNA PRIMANJA
1 Ko je objekat Poreza na Lićna Primanja?
6 Koje su Isključeni Prihodi?
Objekat poreza za poreskog obveznika rezidentan
su oporezivi prihodi od izvoza sa Kosova i izvora
prihoda van Kosova. Objekat oporezivanja za ne
rezidentnog poreskog obveznika su oporezivi
prihodi izvorom sa Kosova.
2
Od Poreza na Lična Primanja, isključuju se sledeći
prihodi: Plate stranih diplomatskih i konzularnih
prestavnika i strano osoblje Ambasada i
medjuveznih kancelaria stranih zemalja na Kosovu,
kako je to utvrdjeno važećem zakonodavstvu za
postavljanje
i
funkcionisanje
medjuveznih
kancelarija diplomatskih službi na Kosovu; Plate
primljene od stranih prestavnika, strani službenici i
strani radnici medjunarodnih vladinih i ne vladinih
organizacija koja su registrovana u skladu za
važečim zakonodavstvu na Kosovu i primili i
zadržavali status javnog dobitka na osnovu tog
zakonodavstva; Takodje, iskljućene su i primljene
plate agencija donatora, njihovih ugovaraća ili
fondacija koja realizoju, kao i primljene plate
stranog osoblja KFOR-a, PCN, EULEX-a, itd.
Koji su poreski obveznici Poreza na Lićna
Primanja?
Poreski obveznik za Porez na Lična Primanja su:
fizićko lice, rezidentan i ne rezidentan, Individualno
Poslovno Preduzeće, Partnerstva i Društva koja
primaju i stvaraju bruto prihode.
3 Šta spada u Bruto Prihode?
Bruto prihodi znaće svi prihodi koja zaista primljena
ili na konstruktivan način iz sledećih izvora: prihodi
iz
poslovanja,
plate,
kirije,
korišćenje
neopredmećene imovine, interesa kao rezultat
prodaje kapitalne imovine, zamenjujućih prihoda,
kapitalnih dobitaka, Dobitke u Igrama na Sreču i
uplačenim Penzijama od jednog predhodnog
poslodavca.
7 Kada i kako se zadržava porez u izvor?
Svaki poslodavac je odgovoran da zadržava porez
u izvor od oporezivih plata uplaćene njegovim
radnicima u toku svakog perioda platnog spiska za
koju
su
uplaćene
plate.
Poslodavac, koji je izabran kao glavni poslodavac
zaposlenog,
zadržava u izvor iznos prema
poreskim stopoma za svaki poreski period;
Poslodavac, koji nije glasni poslodavac zaposlenog,
zadržava u izvor jedan iznos podjednak deset posto
(10%) plata za svaki poreski period.
Uplaćene Penzije podležu zadržavanje poreza u
izvor od uplačivaća penzija prema predvidjenim
stopama. Takodje, zadržavanje u izvoru primenjuje
se i u odredjenim uplatama za ne rezidente.
4 Koji su Prihodi iz Poslovne Delatnosti?
Bruto prihodi iz poslovne delatnosti znaće bruti
prijemi generisana od lice ili entiteta, osim pravna
lica za ciljeve ovog zakona, angažovana u delatnost
uključenjem: prihoda od kirije, prihodi od
neopredmećene imovine, prihodi od interesa, kao i
drugi prihodi uključujući poklone.
5 Koji su bruto prihodi od Plata ?
U Bruto Prihode od Plata spadaju : Plate uplaćene
od poslodavca za radnika, bonusi, provizije i drugi
oblici kompenzacije za radnika, prihodi zaradjeni od
privremenog rada, premije zdravstvenog osiguranje
i osiguranje života, oproštaj zajma radnika ili
obaveze poslodavca, uplata lićnih troškova radnika
od poslodavca, itd.
6
8
Moj Poslodavac nije me obuhvatio u mesećni
platni spisak. Da li mogu ja sam da deklarišem i
uplatim porez u plate i Penzione Doprinose?
Dok ste vi zaposleni i proverili da za vas nije
zadržan porez u izvor od vašeg poslodavca, koji je
obavezan da vas opremi Sertifikatom Poreza
Zadržan u Izvor, dovoljno je da za to obaveštavate
Poresku Administraciju Kosova informacijama od
kojeg perioda ste u radnom odnosu kod ovog
poslodavca i koliko je neto plata koju ste dobili. Ali,
31
6
ako vaš poslodavac nema obavezu zadržavanje
poreza u izvor, tada vi se ne obaveezujete da sami
deklarišete i platite poreza po Zakonu.
godine, treba da podnese zahtev u PAK, radi
udaljavanje od tog načina deklarisanja. Poreski
obveznici koje ostvaruju prihode samo od jednog
izvora (isključujući prihodi poslovanja ) nemaju
obavezu da podnesu godišnju deklaraciju, izuzev
ako ovi poreski obveznici deklarišu u realne
osnove.
Za više , stav 6 Člana 18 Zakona Br. 03/L-222.
9
Kako se izvrši uplata Poreza za Poslovne
Delatnosti?
Svaki poreski obveznik koji ostvaruje prihode od
poslovnih delatnosti, uplati porez u svako tri
meseca u jedan raćun odredjen od Poreske
Administracije, u jednu licenciranu banku od CBK,
ne kasnije od petnajst (15) dana nakon završetka
kalendarskog tromesećja (15 april, 15 juli, 15
oktombar,
15
januar).
Poreski obveznik sa bruto godišnjim prihodima od
50.000 euro i više i poreski obveznik koji
dobrovoljno opredeli deklarisati u realnoj osnovi,
osim tromesećnih rata, treba najkasnije do 31
Marta podnese godišnju deklaraciju za Porez na
Lična Primanja.
12
Za biznese koje se oporezuju u realne prihode ili
one koje dobrovoljno su opredelile za oporezivanje
u realne prihode, priznaju kao umanjenja od opštih
prihoda ostvarenih od neopredmećene imovine,
kirije ili poslovne delatnosti, uplaćene troškove ili
nastanjene u toku poreskog perioda koja su u
celosti, samo ili neposredno povezane sa takvim
aktivnostima koje generišu prihode, uključujući
premije zdravstvenog osiguranja, uplaćene u korist
radnika i one zavisne koje obuhvataju u polisu
zaposlenog.
U opšte odredbe obuhvataju se:
 Troškovi reprezentacije;
 Troškovi lošeg duga;
 Poslovni troškovi poslovanja;
 Uplate za povezana lica;
 Smanjene vrednosti(amorizacija) stoke ;
 Popravke i poboljšanja ;
 Amortizacija;
 Troškovi istraživanja i razvoja;
 Poreski gubici;
 Troškovi kirije;
 Priznata umanjena za dobrotvorne
doprinose;
 Edukacioni / obrazovni troškovi i
obučavanja, itd.
10 Šta se uključuje u Priznate Poslovne Troškove?
Za biznise, koje deklarišu u realnu osnovu ili one
koje su dobrovoljno deklarišu u realnu osnovu,
priznaju se kao umanjenje od opštih prihoda
ostvarene od neopredmećene imovine, kiriju ili
poslovne delatnosti, uplaćene troškove ili stvorene
u toku poreskog perioda koja su u celosti, sama i
neposredno povezane sa takvim aktivnostima koja
generišu prihode, uključujući premije zdravstvenog
osiguranja, uplaćene u interes radnika i one zavisne
koja se uključuju u polisu zaposlenog.
11 Koje su poreski obveznici što treba da podnese
Godišnju Deklaraciju?
Poreski Obveznici sa prihodima više od 50.000
euro i oni koje biroju da deklarišu u realnu osnovu,
treba da podnesu godišnju deklaraciju najkasnije do
31 Marta naredne godine. Takvi Poreski obveznici
koje treba da podnesu godišnju deklaraciju,
obavezni su do urade i za naredne tri periode i
samo tada (posle tri godine) njihov promet pada
ispod 50.000 euro godišnje, do 1 Marta aktuelne
32
Ja sam nov individualni biznis, dali mogu još u
početku razvijanje poslovanja dobrovoljno
registrujem za deklarisanje u realne prihode?
13
Koje su troškovi koja se ne priznaju prema
Zakonu za PLP ?
Troškovi koje se ne priznaju prema zakonu za
Porez na Lićna Primanja, su:
• Cena usvajanja i poboljšanje zemljište
6
•
•
•
•
•
kazne, globe, troškovi i interes u vezi sa
njima
Porez u prihode
Lični, porodićni troškovi i troškovi života
Gubitak od prodaje ili razmena aseta
izmedju povezana lica osim ako prodajna
cena je u skladu sa otvorenoj tržišnoj
ceni.
Svaki drugi trošak ne dokazivan.
18
U ovom slučaju, obveznik za uplatu Poreza u Kiriju
je Najmodavac, dakle onaj koji prima prihode. ne
traži se zadržavanje poreza u izvor . Dakle, u tim
slučajevnë ne traži se zadržavanje poreza u izvor.
19
14
Gubitak, da li treba prenositi onoliko koliko je
bio ili da se raspodeli podjednako za nekoliko
godina?
Partneri automatski treba registrovati i Realne
prihode gde svaki partner treba da podnese
deklaraciju PD?
Svaki partner obavezan je da deklariše kao Veliki
Individualni Biznis ili Velika Korporacija
deklarisanjem akontacione rate i godišnju
deklaraciju bez obzira na njihov promet.
20
16
Prošle godine moj biznis radio sa gubitkom .
Kako treba podneti rate akontaciuje u ovoj
godini?
Kada biznis u prethodnoj godini radi sa gubitkom,
tada u narednoj godini treba deklarisati rate
akontacije, kao da je prva godina njegovog
poslovanja, dakle biranjem opcije Predvidjanja
prihoda i troškova.
17
Da li su umanjene:
 Bankarska provizija
 Troškovi za bankarsko održavanje
DA, obe su umanjeni troškovi za biznis.
Koje su obaveze jednog individualnog biznisa
vezano sa zadržavanjem poreza u izvor za ne
rezidente?
Individualni biznisi obavezni su za zadržavanje
poreza u izvor od 5%, za ne rezidente, ako:
• Bruto prihodi za jednog ne rezidenta kao
zabavljaća, glumaca, pevaća i sportista
stvarana od nvjegove aktivnosti sa fizičkim
nastavnjenjem na Kosovu, su veća od
1000 € unutar poreskog perioda.
• Bruto prihodi jednog ne – rezidenta od
drugih usluga (osim onih zabavnih,
umetničkih, pevača ili sportske) stvorene
od njegove aktivnosti sa fizičkim
nastanjenjem na Kosovu, su veča od
5000 € unutar poreskog perioda.
Gubitak treba da se prenese onoliko koliko je ostala
iz prošle godine, ali maksimum prenosa gubitka je 7
godina, tako da ako prenosite gubitak više od 7
godina, neće biti priznato od PAK.
15
Jedno fiziko lice koja daje pod kirijom jednom
Individualnom Biznisu, koji treba zadržati u
izvor poreza na Kiriju (Najmodavac ili Zakupac)?
Pored deklarisanje prema predvidjanju, da li
može deklarsati realna vrednost prihoda i
troškova ?
NE, akontacione rate mogu deklarisati biranjem
jednu od opcija:
1. Predvidjanje prihoda i troškova
2. 110% u odnosu na prošlu godinu.
21 Koja je osnova za obraćunavanje amortizacije?
Osnova za obračunavanje amortizacije su nabavna
cena ili cena proizvodnje uključujući i sve
neposredne cene koja su neophodna da se jedan
aset stavlja u stanju za koriščenje.
22 Koliko je stopa amortizacije?
Priznati iznos za umenjenje za amortizaciju u
33
6
poreskom periodu utvrdjuje primenjivanjem dolje
navedene stope na individualan način individualne
opredmećene imovine prema linearnoj metodi na
kraju poreskog perioda prema kategoriji kojoj
pripadaju aseti:
 Kategorija 1: pet posto (5%);
 Kategorija 2: dvadeset posto (20%) i
 Kategorija 3: deset posto (10%).
23
Kako se kategorišu aseti za pitanje
amortizacije?
Celokupna predmećena imovina poreskog
obveznika koja podleže amortizaciji, odredjuje u
jednu od sledećih kategorija:
 Kategorija 1: Zgrade i druge gradjevinske
strukture;
 Kategorija 2: Automobili i laki kamioni,
teška transportna srestva, oprema za
prenos zemljište, buldožeri, kopači
zemljišta i druga teška srestva, kompjuteri,
dodatni delovi za kompjutere i druga
oprema za obradu podataka, nameštaj i
oprema za kancelarije, instrumenti, razne
stvari i druge dodatne opreme; i stoka
korižćena za proizvodnju ili oplodjivanje;
 Kategorija 3: Pogoni i mašinerija; inventar
železnice i lokomotive koja se koriste za
železnićki transport; avijoni; brodovi i
višegodišnje bilke i bilike korižćene za
vinograde ili za proizvodnju plodova kao
n.pr. jabuke, kruške, oraha, boronice itd.; i
svi predmećeni aseti koja nisu
obuhvaćena u Kategoriju 1 ili Kategoriju 2.
24
Kako se izvrši ispravka Obrazaca Odredjivanje
Glavnog Poslodavca (OOGP), pošto je pogrešno
napisan datum početka zaposlenja
zaposlenog?
Ispravka
Obrazaca
Odredjivanje
Glavnog
Poslodavca, izvadjenjem jednog novog obrasca iz
ueb-stranice PAK-a, koju treba popunjavati sa
tačnim podacima, n.pr. datum početka
zapošljavanja i dostavite u Regionalnoj Kancelariji
PAK-a, kojoj pripadate.
34
25
Kao redovan kupac , snabdevać jednom
mesećno snabdeva robom za koju ne obavezuje
da uplatim, dakle robu primam gratis. Kako se
tretira ova roba koja zadužuje za efekt KPR i
PLP?
Za robu primljena na takav naćin , prilikom prodaje:
 Nemate uopšte KPR
 Do të konsiderohen të hyra të pastërta për
TAP.
26
Da li je oslobođeno poreza zadržanog na izvoru
(WM) i penzijskih doprinosa (CM) lokalno
osoblje NVO koje imaju fondove Saveta Evrope,
Svetske Banke, KFOR-a, EULEX-a, Ambasada,
UNDP-ja, itd?
NVO koja je registrovana na Kosovu dužna je da za
lokalno osoblje zadržava porez na izvoru i penzijske
doprinose, kao i da uplaćuje na račun PAK-a
nezavisno od izvora finansiranja NVO.
27
Inostrani zaposleni koji rade u NVO sa ili bez SJI
ili bez SJI, da li su oslobođeni od poreza na
plate?
NVO koje su registrovane na Kosovu, koje
zapošljavaju inostrano osoblje, dužni su da plaćaju
samo porez na plate, međutim nisu dužne da
plaćaju penzijske doprinose.
28
Inostrano osoblje koje radi u međunarodnim
NVO sa SJI, da li je oslobođeno od poreza na
plate?
Plate koje dobijaju inostrani službenici i zaposleni
vladinih međunarodnih organizacija od inostranih
predstavnika koje su registrovane u skladu sa
važećim zakonodavstvom na Kosovu i imaju status
od javnog interesa, prema tom zakonodavstvu, su
izuzete prihodi.
6
29
Jedna kompanija sklapa ugovor za pozajmicu
sa interesom sa jednim fizičkim licem. Ako se
fizičkom licu isplati interes od kompanije, i
zadržava se porez na izvoru, da li se priznaje
kompaniji interes kao rashod kada je reč o
fizičkom licu?
nadalje mogu da izaberu jednu od sledećih
mogućnosti:
 ¼ opšte poreske obaveze za naredni
poreski period na osnovu oporezivih
prihoda procenjenih i smanjenih od svakog
iznosa zadržanog na izvoru tokom
tromesečja. Dok za drugu godinu
poslovanja i nadalje mogu da izaberu
jednu od sledećih mogućnosti, ili
 110% poreske obaveze od prethodne
godine smanjene od bilo kog iznosa
poreza zadržanog na izvoru tokom
tromesečja.
Ortaci (partneri) za prijavu i plaćanje unapred
treba da dostave IL izveštaj, dok za godišnju prijavu
treba da dostave godišnju prijavu PD.
Ukoliko je kompanija zadržavala na izvoru na
interes za fizičko lice, onda je kompaniji ovaj interes
umanjeni rashod.
30
Treba li da se oporezuju dnevnice za službena
putovanja u inostranstvo, isplaćene od
poslodavca u privatnom sektoru ?
Iznos plaćen od strane poslodavca za zaposlenog
na ime dnevnica, treba da budu uključen u bruto
zarade zaposlenog i da se oporezuje.
33
31
Da li treba priznati troškove električne energije,
ako su na ime vlasnika, a objekat je u posedu
vlasnika, biznis je individualan?
Poreske stope poreza na lične prihode su:
Poreska
stopa
0%
4%
8%
10%
Ako se biznis oporezuju na osnovu realnih prihoda i
troškovi električne energije su nastali u tokom
razvoja poslovanja (ne za lične svrhe), onda su ovi
troškovi su prihvatljivi.
32
Partnerstva i partneri, koje vrste poreza su
dužni da prijave?
Partnerstvo ili grupa lica je odgovorna za
podnošenje prijave i plaćanje svih poreza za koje je
partnerstvo ili grupa lica postaju obavezna.
Partnerstva su u obavezi da podnesu godišnju
prijavu (DO) koja obuhvata sve prihode i troškove
partnera, bez obaveze plaćanja. Takođe,
partnerstvo je dužno prijavi i plati porez na plate,
penzijske doprinose, porez na zakupninu, PDV,
porez zadržan na izvoru/po odbitku, itd...
Dok se partneri obavezuju da plate poreze na
prihode obavezno u ratama unapred, kao:
Za prvu godinu poslovanja ¼ opšte poreske
obaveze za naredni poreski period na osnovu
oporezivih prihoda procenjenih i smanjenih od
svakog iznosa zadržanog na izvoru tokom
tromesečja. Dok za drugu godinu poslovanja i
Koje su poreske stope za tromesečne prihode
za mesečne prihode, godišnje prihode, na
osnovu PLP?
34
Mesečni
prihodi
0 do 80
80 do 250
250 do 450
450 i više
Godišnji
prihodi
0 do 960
960 do 3000
3000 do 5400
5400 i više
Da li se priznaje kao umanjeni rashod, uplata
unapred koja nije dokumentovana?
Troškovi koji nisu dokumentovani se ne priznaju
kao umanjeni.
35
Da li se priznaje kao umanjeni rashod bankarski
interes za kredit uzet od banke za izgradnju
objekta?
U slučaju da je kredit uzet na ime biznisa za
proširenje poslovne aktivnosti, dakle za izgradnju
objekta, onda se bankarski interes priznaje kao
rashod.
35
6
36
Dostigao sam starost za penzionisanje od 65
godina, i sakupio sam sredstva u Penzijskom
fondu /trustu. Ova sredstva u određenom
iznosu primam svakog meseca i želim da znam
da li su oporeziva?
40
Sakupljanje sredstava na ime penzije, koja mogu
da se podignu nakon 65. Godine iz Penzionog
fonda, predmet su oporezivanja. Znači u ovom
slučaju prihodi od Penzijskih doprinosa u trenutku
kada se odbiju, oni se i oporezuju prema poreskim
stopama.
37
Ukoliko ste u pretplati, onda u obrascu za
kompenzaciju debi-kredit, Vi možete da zahtevate
prenos Vaših sredstava na Vaše poreske obaveze,
nezavisno od vrste i perioda poreza.
Za pretplate Poreza za lične prihode (PLP), za
iznos manji od 500 € se ne zahteva podnošenje
zahteva za refundaciju, samo dostavljanje prijave
se podrazumeva kao takvo.
U Vašoj prijavi treba da obuhvatite potrebne
bankarske informacije, tako da pretplata može da
se prenese na određeni bankarski račun. PAK će
obraditi Vaš zahtev za refundaciju, odmah nakon
prijema, nakon čega će uslediti jedno razgledanje e
podataka PAK-a koji nam govore da je zahtev za
refundaciju ispravan.
Ali u slučaju da vaša prijava rezultuje sa pretplatom
u iznosu većem od 500 evra, onda ste pored
godišnje prijave PD, dužni da dostavite i zahtev za
refundaciju/povraćaj sredstava, koji ćete preuzeti
putem veb stranice PAK-a
www.atk-ks.org, link, preuzmi elektronsku prijavu.
Obrazac zahteva će se podneti u Nadležnoj
regionalnoj kancelariji.
Da li se treba prikazati avans u poreskoj prijavi
za lične prihode-PD?
Avans se ne treba prikazati na poreskoj prijavi ua
Lične prihode-PD, smatra se odloženim prihodom.
Samo primljeni avansi koji se odnose na dugoročne
građevinske ugovore u svojstvu investitora, treba
da se priznaju kao prihodi i treba da se prijave na
godišnjoj prijavi –PD.
38
Da li se priznaju kao umanjeni rashodi lekovi i
usluge za zaposlenog koji je doživeo povrede
na radnom mestu?
Za poreska pitanja se ne priznaje kao umanjeni
rashod za lekove i usluge pružene radniku koji je
doživeo povrede na radnom mestu.
39
Registrovan sam kao novi biznis u februaru
2014, da li mogu da podnesem zahtev za
registraciju na realne prihode u junu 2014?
Vi, kao novi biznis registrovan u prvom tromesečju
(TM1) mogle ste da prijavite oporezivanje na
realnim osnovama do 1 aprila 2014.
Pošto niste iskoristili tu gorenavedenu mogućnost,
onda ovu prijavu možete izvršiti od 1 januara do 1
marta naredne godine.
Da li mogu da podnesem zahtev za prenos
sredstava sa PD godine XX na PD YY, ili da li
mogu da podnesem zahtev za povraćaj
sredstava koja su mi u pretplati za XX godinu, a
zatim da izvršim uplatu za obavezu koju imam
za YY godinu?
41
Kao pojedinac ostvario sam kapitalnu dobit,
kakvim obrascem i kada treba da se prijavi
poreska obaveza?
Kapitalnu dobit treba da prijavite i uplatite sa
godišnjom prijavom-PD od 1 januara do 31 marta
naredne godine poreskog perioda kada je nastala
kapitalna dobit.
42
Da li jedno partnerstvo ima pravo da posluje
samo sa jednim jedinim partnerom, ukoliko su
se prethodni partneri otkazali od biznisa?
Ako se iz partnerstva povuku ostali partneri i ostane
samo jedan od njih, onda je partner koji odluči da
nastavi istu delatnost, dužan da izvrši izmenu oblika
36
6
poslovanja (partnerstvo), čime će se odrediti
prelazak iz partnerstva u individualni biznis ili u
pravno lice.
Za izvršavanje takvih promena treba da se prijave u
MTI i u Poresku administraciju Kosova, u skladu sa
predviđenim procedurama u Javnom tumačenju br.
02/2014.
43
Kada se treba dostaviti obrazac za određivanje
primarnog poslodavca (OOPP) u PAK-u?
Zaposleni koji počinju sa radom odrediće glavnog
poslodavca u roku od 15 dana od datuma početka
radnog odnosa, popunjavajući i dostavljajući
obrazac za određivanje glavnog poslodavca u PAKu.
44
Isplatio sam zarade zaposlenima za tri meseca.
Ja sam sabrao tri plate i na osnovu te vrednosti
sam napravio potrebne obračune. Da li sam
ispravno postupio?
U ovom slučaju Vi ste obavezni da tromesečne
plate, postavite na platnu listi na sledeći način:
Na pr. Za zaposlenog koji nije primio platu tri
meseca i te plate mu se isplaćuju odjednom, Vi
treba tog zaposlenog da stavite na platnu listu tri
puta zaredom, postavljajući mu mesečnu platu, na
način da se obračun poreza i penzija tretira
ispravno za ove zarade, kao da su isplaćene
mesečno.
37
7
7- POREZ NA PRIHOD KORPORACIJA
1 Šta je Korporacija?
Korporacija znaći jedno pravno lice, koji ima jedan
identitet koji je odvojen i razlikuje od planove,
vlasnike i aksionarima. Jedno trgovaćko društvo, čiji
kapital je odvojen u specificirani broj akcija iste
nominalne vrednosti.
6
Cila është mënyra e deklarimit për Tatim në të
Ardhura të Korporatave?
M ala Korporacija - deklariše četri tzromesećne
rate u toku godine. Deklarisanje se vrši prema bruto
prometu za tromesećje i zadnji je porez .
Poreska Stopa:

2
3% iz bruto prihoda u trgovinskim
delatnostima, ne manje od 37.5€ za
tromesećje
 9% iz bruto prihoda uslužne delatnosti, ne
manje od 37.5€ za tromesećje.
Velika Korporacija i ona koja dobrovoljno opredelila
da se oporezuje po realnim osnovama - deklariše
četiri rate akontacije u toku godine i zadnju
garanciju za uravnanje.
Poreska stopa :10% neto dobita
Koje su poreski obveznici Poreza na Prihod
Korporacija?
Poreski obveznik za Porez na Prihod Korporacija
su:
• Jedna Korporacija ili drugo poslovno
preduzeće koji ima pravni status
• NVO -e
• Jedno trgovačko društvo društvene ili
javnog vlasništva
• Stalna Jedinica kao i svaka druga
organizacija koja ima status pravnog lica.
7
Koje su obaveze jednog pravnog lica u vezi
zadržavanje poreza u izvor za ne rezidente?
Pravna lica obavezni su za zadržavanje u izvor od
5%, za ne-rezidente, ako:
3 Ko je objekat Poreza na Prihod Korporacija?
Objekat poreza za rezidentnog poreskog obveznika
su oporezivi prihodi iz izvora prihoda na Kosovu i
izvora stranih prihoda.
Objekat poreza za poreskog obveznika su oporezivi
prihodi iz izvora prihoda unutar Kosova.
•
•
4 Koja je stopa Poreza na Prihod Korporacija?
Stopa Poreza na Prihod Korporacija je 10%.
5
Koji su oblici korporacija za deklarisanje
poreske obaveze?
Za ciljeve amortizacije, imamo:


Mala Korporacija
Velika Korporacija
8
Bruto prihodi jednog rezidenta kao
zabavljać, glumac, pevać, i sportista
stvarana od njegove aktivnosti fizićki
nastanjen na Kosovu, su veča od 1000 € u
toku poreskog perioda.
Bruto prihodi jednog ne rezidenta od
ostalih
delatnosti
(osim
zabave,
umetnićke, pevaća i sportske) stvarana od
njegove aktivnosti fizićki nastanjen na
Kosovu, su veča od 5000 € u toku
poreskog perioda.
Koje su obaveze jednog pravnog lice u vezi
zadržavanje poreza u izvor za rezidente i ne
rezidente u vezi kirije, imovinsko pravo i
interesa?
Pravna lica obavezni su da prilikom uplate kirije,
imovinskog prava i interesa, zadrže poreza u izvor
po sledećim stopoma:

38
9% za uplatu u ime kirije
7

9
10% za uplatu u ime imovinskog prava i
interesa.
Jedna mala Korporacija, da li može deklarisati
poreske obaveze u realnim osnovama?
DA, jedna mala Korporacija može birati da deklariše
u realnim osnovama ako podnese jedan pregled
(zahtev) u PAK od 1 Marta aktelnog perioda.
10
Ja sam nova Mala Korporacija, da li mogu u
početku razvoja poslovne delatnosti da se
registrujem dobrovoljno po realnim prihodima?
Novi biznesi koje se registruju posle 1 Marta, mogu
oporezivati u realnim osnovama, ako apliciraju u
realnim osnovama unutar perioda, kao u nastavku :
1. Nov biznis, registrovan u toku perioda
TM/1, može oporezivati u realne osnove,
ako aplicira za oporezivanje u realne
osnove, do 1 Aprila, dakle pre nego što
poćinje rok deklarisanja za poreski period
TM1.
2. Nov biznis, registrovan u toku perioda
TM/2, može oporezivati u realne osnove,
ako aplicira za oporezivanje u realne
osnove, do 1 Jula, dakle pre nego što
poćinje rok deklarisanja za poreski period
TM2.
3. Nov biznis, registrovan u toku perioda
TM/3, može oporezivati u realne osnove,
ako aplicira za oporezivanje u realne
osnove, do 1 Oktombara, dakle pre nego
što poćinje rok deklarisanja za poreski
period TM3.
4. Nov biznis, registrovan u toku perioda
TM/4, može oporezivati u realne osnove,
ako aplicira za oporezivanje u realne
osnove, do 1 Januara, dakle pre nego što
poćinje rok deklarisanja za poreski period
TM4.
11
Koji su prihodi oslobodjeni Poreza na Prihod
Korporacija?
Od Poreza na Prihod Korporacija, oslobodjena su:
 Prihodi NVO-e koje nose status Javnog
Dobita.
 Prihodi Centralne banke
 Dividenta
 Interes od fikansiskih instrumenata
 Prihodi generisana od verskih zajednica
 Prihodi
glavnih
ugovaraća
ili
podugovaraćima, osim unutrašnja lica,
stvarana od ugovorima za snabdevanje
robe i usluga Ujedninjenih Nacija
(uključujući i UNMIK-a), specijalizovane
agencije Ujedinjenih Nacija, KFOR-a i
Medjunarodne Agencije za Nuklearnu
Energiju, pod uslovom da oni budu
direktno uključeni u projektima i
programima gore navedenih organizacija.
 Prihodi glavnih ugovaraća i podugovaraća,
osim unutrašnja lica, stvarana od
ugovorima sa stranim vladama, njihove
organe i Agencije, Evropske Zajednice,
Specijalizovane
Agencije
Evropske
zajednice, Svetske banke, Medjunarodnog
Monettarnog Fonda i medjunarodne
medjuvladine organizacije za snabdevanje
robom i uslugama za poržavanje projekata
i programe za Kosovo.
12 Koje su nepriznati troškovi u PPK?
Nepriznati troškovi prema Zakonu Poreza na Prihod
Korporacija, su:
• Cena prisvajanja i poboljšanje zemljište
• Kazne, globe, troškovi i interes vezano sa
njima
• Porez u prihode
• Lićni, porodićni i troškovi života
• Gubitak od prodaje i razmenu aseta
izmedju povezabnih lica, osim ako je
prodajna cena u skladu sa otvorenom
tržišnom cenom
• Penzioni Doprinosi više od maksimalnog
iznosa priznata zakonom o penzijama na
Kosovu
39
7
•
preduzimanje svih potrebnih zakonskih koraka za
njihova ubiranja.
Bilo koji drugi trošak ne argumentovan.
Uslovi su sledeći:
 Iznos pre je obuhvaćen u prihode;
 Dug je ispisan u knjigama poreskog obveznika
kao nekoristan;
 Nema spora oko pravne vrednosti duga;
 Za Dug istekao rok najmanje 6 meseci ; i
 Postoji evidencija da su preduzete suštinske
mere za ubiranje duga, uključujući i primenjene
aktivnosti plate duga kao što su:
o Poreski obveznik balansirao svakog
neospornog duga u odnosu na loš dug;
o Dopisivanja i kontakti u naporima da se
uplati dug;
o Pravna aktivnost bio neuspešan, ili pravna
aktivnost procenjenja kao neekonomićno
potvrdjenim razlozima, ili
o Zahtev je podnošen u srestvima
bankrotiranja/
likvidacije,
ako
je
primenjena, i iznos koji se prima
opravdano utvrdjena od administratora /
izvršilaca. Do nivoa koliko su uzete od
bankrotiranja, primenjene u ne uplaćenog
duga.
13 Koji su priznati troškovi u PPK?
Za biznese koja se oporezuju u realnim osnovama
ili oni koje su dobrovoljno opredelili da se oporezuju
u realnim osnovama, priznaju kao umanjenje od
opštih prihoda:









Umanjenja za troškove od kirije, sadašnje
ili 10% bruto kirije
Umanjenja za pensione doprinose
Umanjenja za troškove koja se povezuju
sa prihodima za korišćenje
neopredmećene imovine
Umanjenja za dobrotvorne doprinose
Prenošeni gubitak
Smanjenje vrednosti
Amortizacija
Posebno priznanje za nove asete
Druga priznata umanjenja – kao što je loš
dug, troškovi reprezentacije, istraživanje i
razvoj, itd.
14 Kako se tretiraju troškovi reprezentacije u PPK?
Zbritjet Lošeg duga ogranićena su u nepokriveni
deo duga. Svaki loš dug umanjen kao trošak i
nakon toga je ubiran, uključiće u prihode u vreme
ubiranja.
Troškovi reprezentacije su ogranićena na 50%
fakturisanog iznosa za poslovnu zabavu.
Maksimalan iznos troškova reprezentacije ne treba
da predju 2% bruto godišnjeg prihoda.
Ne priznaje se nijedno umanjenje lošeg duga za
dugove povezanih lica.
15 Kako da se izvadi obrazac za PPK?
Idi u stranicu interneta www.atk-ks.org i klikuj u deo
Izvadi elektroniku deklaraciju s leve strane
navigacije. Pišite Fiskalan Broj vaše Korporacije.
Njogovo ime treba automatski da se pojavljuje. Ako
ne, proverite da li ste napisali tačan Fiskalan Broj.
Izaberite obrazac, izaberite poreski period i uzmite
deklaraciju.
17
Koja je osnova za obračunavanje smanjenje
vrednosti ?
Osnova za obračunavanje smanjenje vrednosti su
kosto nabavke ili proizvodnje uključujući i sve
neposredne kostoa koja su neophodna za
postavljanje jednog aseta u stanju spremnosti za
korišćenje.
16 Kada može priznati loš dug?
Deo uplativih računa poreskih obveznika koja se
osporava za uplatu može preći u loš dug posle
popunjavanje nekih uslova, odnosno posle
40
18 Koliko je stopa smanjenje vrednosti?
Priznati vrednost kao umanjenje za smanjenje
7
vrednosti u poreskom periodu utvrdjuje
pimenjivanjem dolje navedenih stopa pojedinačno
individualne predmećene imovine prema linearnoj
metodi na kraju poreskog perioda prema kategoriji
kojoj pripadaju aseti:
 Kategorija 1: pet posto (5%);
 Kategorija 2: dvadeset posto (20%) i
 Kategorija 3: deset posto (10%).
19
Kako se kategorizoju aseti za pitanje smanjenje
vrednosti(amortizacija)?



Celokupna predmećena imovina poreskog
obveznika koja podleže amortizacije,
odredjuje se u neku od sledećih kategorija:
Kategorija 1: Zgrade i druge gradjevinske
strukture;
Kategorija 2: Automobili i laki kamioni,
teška transportna srestva, oprema za
prenos zemljište, buldožeri, kopači
zemljišta i druga teška srestva, kompjuteri,
dodatni delovi za kompjutere i druga
oprema za obradu podataka, nameštaj i
oprema za kancelarije, instrumenti, razne
stvari i druge dodatne opreme; i stoka
korižćena za proizvodnju ili oplodjivanje;
Kategorija 3: Pogoni i mašinerija; inventar
železnice i lokomotive koja se koriste za
železnićki transport; avijoni; brodovi i
višegodišnje bilke i bilke korižćene za
vinograde ili za proizvodnju plodova kao
n.pr. jabuke, kruške, oraha, boronice itd.; i
svi predmećeni aseti koja nisu
obuhvaćena u Kategoriju 1 ili Kategoriju 2.
21 Šta se smatra kapitalni gubitak?
Kapitalni gubitci su gubitci, koja poreski obvezunik
gubi preko prodaje imovine ili vrednostnih papira.
Gubitak koja se ostvaruje naći negativnu razliku od
prodaje kapitalne imovine prema prodajnoj ceni i
neto vrednosti u knjige povečano sa troškovima
eventualnih poboljšanja i smanjeno za deo
amortizacije. A, prilikom prodaje aseta od grupnog
računa, ne priznaje se kapitalni gubitak.
22 Koji su vremenski rokovi za deklarisanje Poreza
na Prihod Korporacija?
Rokovi za uplatu rate akontacija svakog 15 –tog
narednog meseca posle svakog tromesečja. Rok za
podnošenje godišnje deklaracije za Porez u Prihod
Korporacija je do 31 Marta naredne godine
poreskog perioda.
23 Šta znaći Stalna Jedinica?
Stalna Jedinica znaći odredjeno mesto poslovne
delatnosti preko kojeg poslovna delatnost ne
rezidentnog lica razvija u celosti ili delimićno na
Kosovu.
Stalna jedinica ubuhvata:
1. Svako mesto menadjiranja;
2. Svako odeljenje;
3. Svaka kancelarija ;
4. Svaka fabrika ;
5. Svaka radionica ;
6. Svaki rudnik i
7. Svaki izvor nafte i gasa, kamenoloma ili
drugo mesto korišćenja prirodnih
bogatstva, itd.
20 Šta se smatra kapitalni dobitak?
Kapitalni dobitci su prihodi, koje poreski obveznik
zaradi preko prodaje kapitalne imovine, uključujući
nepokretnu imovinu i vrednosne papire. Ostvareni
prihod znaći pozitivnu razliku izmedju od prodaje
kapitalne imovine prema neto prodajne vrednosti u
knjige. A, prilikom prodaje aseta od grupnog
računa, ne priznaje se kapitalni gubitak.
24
Udruženje Hendikepiranih, da li su obavezni
dostavljati godišnju poresku deklaraciju?
NE, jer ovo udruženje je registrovano kao NVO i
smatra se Pravno Lice.
41
7
Gubitak , da li treba prenositi onoliko koliko je
bio ili raspodeli podjednako za nekoliko
25 godina?
30
Gubitak treba da se prenosi onoliko koliko je ostao
iz prošle godine, ali maksimalan prenos gubitka je 7
godina, tako da ako izvršite prenos gubitka više od
7 godina, neće biti priznato od PAK.
26
U prošlu godinu moj biznis rezultirao gubitkom.
Kako treba podneti rate akontacija u ovoj
godini?
Kada biznis u prethodnoj godini rezultirao gubicima,
tada u narednoj godini treba deklarisati rate
akontacija, kao da je prva godina njegovog
poslovanja, dakle izaberom opcije Predvidjanja
prihoda i troškova.
27
28
Ukoliko je kompanija zadržavala porez na izvoru na
kamate za fizičko lice, onda se kompaniji ova
kamata priznaje kao umanjeni rashod.
31 Koja je stopa poreza na prihode korporacija?
Stopa poreza na prihode korporacija iznosi 10%.
32
Da li se priznaje kao umanjeni trošak avans koja
nije dokumentovan?
Rashodi koji nisu dokumentovani se ne priznaju kao
umanjeni.
Jedno pravno lice koji daje pod kirijom jednom
pravnom licu, koji treba zadržati u izvor poreza
u Kiriju (Zajmodavca ili Zakupaca ) ?
U tim slučajevima obavezuje se zakupac da zadrži
Porez u Izvor na Kiriju.
Jedna kompanija je sklopila ugovor za
pozajmicu sa jednim fizičkim licem sa kamatom.
Ukoliko se fizičkom licu isplaćuje interes od
kompanije i zadržava se porez na izvoru, da li se
priznaje kompaniji kamata kao rashod kada je
reč o fizičkim licima?
33
Da li se priznaje kao umanjeni rashod kamata
banke za uzeti kredit za izgradnju jednog
objekta?
U slučaju da je kredit uzet na ime biznisa za
proširenje poslovne aktivnosti, dakle za izgradnju
objekta, onda se bankarski interes priznaje kao
rashod.
Da li su umanjene : bankarska provizija i
Troškovi bankarskih održavanja?
Da, oboje su umanjeni troškovi za biznisa.
Pored deklarisanja pema predvidjanjima, da li
29
može deklarisati realna vrednost prihoda i
troškova ?
Rate akontacije treba izvršiti izaberom jednog od
opcija:
1. Predvidjanje prihoda i troškova
2. 110% u odnosu na prošlu godinu.
42
34
Da li avans treba da se prikaže na poreskoj
prijavi za prihode korporacija CD?
Avans se ne treba prikazati na poreskoj prijavi za
prihode od korporacija-CD, smatra se kao odloženi
prihod. Samo primljeni avansi koji su u vezi sa
dugoročnim građevinskim ugovorima u svojstvu
investitora, trebaju im se priznati kao prihodi i trba
ih prijaviti na godišnjoj prijavi –CD.
7
35
Da li se priznaju kao umanjeni rashodi lekovi i
usluge za zaposlenog koji je doživeo povrede
na radnom mestu?
38
Za poreska pitanja se ne priznaje kao umanjeni
rashod za lekove i usluge pružene radniku koji je
doživeo povrede na radnom mestu.
36
Registrovan sam kao novi biznis u februaru
2014, da li mogu da podnesem zahtev za
registraciju na realne prihode u junu 2014?
Vi, kao novi biznis registrovan u prvom tromesečju
(TM1) mogle ste da prijavite oporezivanje na
realnim osnovama do 1 aprila 2014.
Pošto niste iskoristili tu gorenavedenu mogućnost,
onda ovu prijavu možete izvršiti od 1 januara do 1
marta naredne godine.
Kapitalnu dobit treba da prijavite i platite godišnjom
prijavom-CD od 1 januara do 31 marta naredne
godine poreskog perioda u kojem je nastala
kapitalna dobit.
39
Da li može da se izvrši amortizacija zemljišta
koje je kapitalna vrednost?
Zemljišta koje je kapitalna vrednost se amortizuje.
40 Kada je vremenski rok za registraciju zaliha?
Registracija robe u zalihama treba da se okonča
pre ili 10. Januara naredne godine i treba da stoji
na raspolaganju za inspekciju od Poreske
administracije Kosova.
37 Koje su poreske obaveze jedne NVO?
NVO se smatraju poreskim obveznicima za porez
na dobit korporacija.
NVO koja ima status od javnog interesa je dužna da
se prijavi putem Godišnje prijave za porez na
prihode korporacija (CD), dok nije u obavezi da
izvrši plaćanje poreza na sopstvene prihode, u
skladu sa statusom od javnog interesa (SJI).
Svaka NVO koja uzme pod zakup neki objekat,
dužna je da zadržava porez na izvoru u stopi od 9%
u momentu isplate zakupnine i uplate na račun
PAK-a.
Takođe, NVO je obavezna da prijavi i plati porez na
zarade i penzioni doprinos za zaposlene koje ima.
Izuzetak su strani službenici, za koje se ne plaća
penzioni doprinos. Dok međunarodne NVO sa SJI,
za strane zaposlene, nisu u obavezi da zadrže
porez na izvoru.
Takođe, ako NVO razvija komercijalne ekonomske
aktivnost, može se smatrati poreskim obveznikom
za PDV, dakle registruje se za PDV kao dobrovoljac
ili prelaskom praga od€ 50,000€.
Kao korporacija sam ostvario kapitalnu dobit,
kojim obrascem treba da prijavim poresku
obavezu?
41
Jedna NVO koja nema fiskalni broj, da li može
da aplicira kuje za donaciju?
Svak NVO, nakon registracije u Kancelariji za
registraciju NVO, u roku od 15 dana treba da se
prijavi u PAK-u radi dobijanja fiskalnog broja. NVO
koja ne poseduje fiskalni broj, ne može da aplicira
za donaciju.
43
8
8- UPLATA POREZA
1 Koje su moje obaveze kao poreski obveznik ?
Svaki biznis (lice) koja se bavi ekonomike aktivnosti
obavezan je da vodi knjige i dokumentaciju
računovodstva onako kako je zakonom utvrdjeno.
Vodjenje knjiga realne dokumentacije od lica koja
se bave ekonomskim aktivnostima nastaju i
obaveze svakog biznisa za uplatu poreze. Za uplatu
poreze, prvo treba da znate kojeg poreza ste
obavezni da platite, kao što su: PLP, PPK, PDV,
poreze zadržan u izvor, itd. Dakle, treba osigurati o
vrsti poreza i posle toga pratite postuake za uplatu,
koja može izvršiti preko Elektronskog Deklarisanja
ili preko izvadjenje deklaracije od ueb-stranice PAKa.
Za više Član 13 Zakona Br.03/L-222 za Poresku
Administraciju i Postupcima i Člana
17 i
Administrativnog Uputstva Br. 15/2010.
2
Koje knjige i dokumentaciju treba da vodi jedan
biznis sa bruto godišnjim prihodom do 50,000€?
Minimalne knjige i dokumentacija koja treba da se
vodi od biznisa sa godišnjim bruto prihodom do
50,000€ ili manje:
1. Nabavna knjiga, u kojoj treba registrovati
sve nabavke i deklaracije;
2. Prodajna knjiga, u kojoj treba registrovati
sve prodaje i deklaracije;
3. Knjiga Blagajne, koja se povezuje sa
knjigom prodaja i knjigom nabavki tako da
svi ulasci i izlasci u blagajnu budu
registrovane;
4. Bankarski
računi,
uključujući
dokumentaciju
depozita
i
(uzimanje)vadjenja;
5. Kopije podržavajuće dokumentacije za
uvod u knjige, treba da ostaju i priložene
odgovarajućoj knjizi.
6. Registrovanje Robe treba da se vodi
zajedno drugom dokumentacijom prisutne
robe primljene u toku godine.
7. Knjiga zaposlenih u kome registrovaće
zaposleni, ako ima takve.
44
8. Od biznisa treba da se izvrši jedan godišnji
popis robe, kako se to opisuje u Član 18
Administrativnog Uputstva i taj popis robe
treba da se vode zajedno sa drugom
dokumentacijom prisutne robe primljene u
toku godine.
3
Koje knjige i dokumentaciju treba da vodi jedan
biznis sa bruto godišnjim prihodom više od
50,000€?
Minimalne knjige i dokumentaciju koju treba voditi
od biznisa sa bruto godišnjim prometom više od
50,000€, su:
1. Nabavna knjiga, u koju treba registrovati
sve nabavke i povračaje;
2. Prodajna knjiga, u kojoj treba registrovati
sve prodaje i povračaje ;
3. Knjiga gotovog novca, u kojoj se registruje
svi ulasci i izlasci blagajne;
4. Glavni račun, ako se primenjuje, koja
obuhvata otvoreni bilans, dodatak kapitala,
troškovi koje treba kapitalizovati, stopu
amortizacije, iznos amortizacije, prodaje i
zaključni bilans;
5. Bankarski
izveštaji,
uključujući
dokumentaciju depozita i vadjenja;
6. Finansiski pregledi i bilansi stanja koja se
traže za postavljanje poćetne tačke za
pripremanje poreskih godišnjih deklaracija
na prihode i obračunavanje godišnje
poreske obaveze.
7. Kopije podržavajuće dokumentacije za
podatke u odgovarajućoj knjizi, treba da se
prate primenjenom knjigom.
8. Pored toga, treba da se uradi jedna
registracija robe od biznisa, kako je
regulisano u Članu 18 Administrativnog
Uputstva i ta registracija robe treba da se
vodi zajedno sa drugom dokumentacijom
prisutne robe primljena u toku godine.
9. Knjiga zaposlenih u kome registrovaće
zaposleni, ako ima takve.
10. Treba da se vode kopije ugovori i
odgovarajuča druga dopisivanja biznisa.
8
4 Kako mogu platiti poreske obaveze?
PAK-a, tada uplata poreza radi se preko tog
obrasca i nema potrebe za neke druge uplatnice .
Porezi mogu platiti u jednu od banaka ili finansiskih
institucija licencirana od Centralne banke Kosova,
kao:


5
U fizičkom obliku
Preko EBanking-a
7
DA, sa ciljem da imate koristi od ne primenjivanje
kazne od 5% za ne podnošenje poreske
deklaracije, i ako trenutno ne možete platiti, u vašu
korist je deklatrisanje.
Koji obrasci upotrebljavaju za deklarisanje
poreskih obaveza?
Obrasci koje se upotrebljavaju za uplatu poreza, su:












IR – Pregled poreza za kiriju i
nepredmećene imovine,
IL – Tromesećna uplata poreza i
doprinosa za velike individualne biznese,
IS – Tromesećni pregled poreza i
doprinosa za male individualne biznese,
WM – Pregled zadržavanje u izvor i plate
poreza,
WR – Mesećni pregled zadržavanje u izvor
i plate poreza u interes, dividendu,
imovinska prava kiriju, lutriske premije i
igramana na sreču,
QS – Tromesećni pregled plate akontacije
za male korporacije,
QL – Tromesećni pregled akontacije za
velike korporacije,
CD – Deklaracija Poreza na Prihod
Korporacija,
TV – Obrazac deklaracije plate za PDV,
PD – Obrazac Godišnje deklarisanje i
plate Poreza na Lićna Primanja,
CM – Pregled doprinosa za penziju i
obrazac plate,
DO – Deklaracija Poreza u Prihoda
Prihode od partnerstva.
6 Kako dobiti uplatnicu ?
Ako deklarišete poreza preko Elektronskog Sistema
EDI, tada pritiskom u buton Deklarši, vama
omogučuje da uzimate uplatnicu, preko koje izvrši
uplata poreza. Ali, ako deklarišete preko manuelnog
sistema izvadjenjem obrazaca od ueb-stranice
Da li treba deklarisati poreze i ako u trenutku
deklarisanja ne mogu izvršiti uplatu?
8 Da li mogu da uplatim porez u rate?
Deklarisanje poreza treba da se izvrši u roku
utvrdjen zakonoM za svaku vrstu poreza.
Ako njihova uplata ne izvrši ili izvrši se samo
delimićno, za neuplaćeni deo primenjuju se kazne i
interes.
9
Koliko je kazna i interes ako ne deklarišem
poreze a takodje ne uplačujem poreze na
vreme?
Ako niste na vreme podnosili poresku deklaraciju,
tada prvo se primenjuje kazna od 5%, za ne
podnošenje deklaracije, u maksimumu od 25% (za
5 meseci) i ako uplata poreza još nije izvršena, tada
nakon prestanka kazne od 5%, dakle posle 5
meseci, primeniće kazna od 1% za neuplatu
poreza, i kamata od 1.25% mesećno primenjuje se
od prog dana isteka roka deklarisanja do trenuaka
ispunjavanje poreske obaveze.
10
Koliko je kazna i kamata ako deklarišem, ali ne
uplatim poreze na vreme?
Ako deklarišu poreske obaveze i one ne uplate, vi
ćete kazniti sa 1% za neuplatu poreza na vreme,
maksimalno za 12 meseci i sa 1.25% interesa
vrednosti poreske obaveze do celokupne uplate
poreske obaveze.
45
8
11 Šta treba da radim ako uplatim samo jedan deo
poreske obaveze?
15 Kako možete da podnesite zahtev za uplatu
poreza u rate?
Ako platite samo jedan deo vaše poreske obaveze
vi treba da znate da i dalje imate obaveze prema
PAK-u i treba da izvršite druge uplate. Za
neuplaćeni deo poreske obaveze nastavljaju
primenjivaje kazni kao:


1% za neuplaćenje poreza na vreme i
1.25%.interes.
Zahtev za uplatu duga u rate, treba izvaditi preko
ueb-stranice PAK-a (www.atk-ks.org) klikanjem u
linku “Izvadi elektroniku deklaraciju ” i nakon
popunjavanja treba da podnesete u odgovarajućoj
Regionalnoj kancelariji PAK-a.
16
U slučaju ne plate poreskih obaveza od strane
poreskog obveznika, Poreska Administracija
Kosova preduzimaće sve mere predvidjene
poreskom zakonodavstvom, dakle prelaskom u
Prinudnoj Uplati.
12 Da li mogu da uplatim moje poreze on-line ?
DA, za deklarisane poreze na elektronski način
preko Sistema EDI, neke od komercijalnih banaka
omogučuju uplatu on-line preko E-Banking.
13 Da li mogu da uplatim poreze telefonom?
Ako ste deklarisali preko Sistema EDI i imate
pristup u internet u vašem celularu, imate
mogučnost plate preko EBanking u bankama koja
omogučuju ovaj naćin uplate.
14
17 Ja pogrešno sam uplatio više poreza. Šta treba
da radim da izvršim rimbursiju više uplačenog
iznosa?
Za uplate uplaćene više poreskih obaveza vi
možete podneti zahtev za prenos tog viška ako
imate neuplaćene obaveze u drugim porezima ili i
možete podneti zahtev za povračaj srestava.
Ja ne mogu odmah da uplatim moje poreske
obaveze, koje su moje opcije?
Zahtev za povračaj srestava treba izvaditi iz uebstranice PAK-a (www.atk-ks.org) klikanjem u linku
“Izvadi elektroniku deklaraciju” i nakon
popunjavanje treba podneti u odgovarajućoj
Regionalnoj Kancelariji PAK-a.
Potpuno deklarisanje poreskih obaveza je veoma
značajno, ali to ne znaći da vi nemate pravo da
uplatite samo jedan deo poreske obaveze. Vi
možete da platite koliko vi imate mogučnosti, ali
treba da znate da za drugi deo ostatka poreske
obaveze nastaviće primenjivanje kazni kao


1% za ne uplaćenje poreza na vreme i
1.25%.interes.
Takodje, postoji mogučnist uplate poreza u rate, ali
za to vi treba podneti zahtev za sporazum uplate u
rate i nakon razmatranje vašeg zahteva, ako se
usvaja, možete platiti u rate kako je definisano od
razmatrača vašega zahteva .
46
Koje mere može peduzimati PAK ako ne mogu
da uplatim poreze?
18
Kako može prenositi više uplata, u nekoj
neuplaćenoj poreskoj obavezi?
Prenos više uplate, u nekoj neuplaćenoj poreskoj
obavezi, izvrši se preko popunjavanju zahteva za
transfer Dugovanje - Potraživanje. Zahtev za
Dugovanje – Potraživanje možete izvaditi preko
ueb-stranice PAK-a (www.atk-ks.org) i nakon
popunjavanje treba dostaviti u odgovarajučoj
Regionalnoj Kancelariji PAK-a, ili možete direktno
primiti u odgovarajučoj Regionalnoj Kancelariji.
Takav zahtev razmatra se od PAK i ako vi
ispunjavate uslove za takav transfer, tada izvrši
8
transfer srestava u periodima gde postoje
neuplaćeni dugovi.
19
Ja sam izgubio dokaz uplate za poreze koje
sam uplatio. Kako mogu dobiti jednu kopije?
Ako ste vi izvršili uplatu poreza, medjutim, izgubili
dokaz uplate poreske obaveze, vi možete tražiti
dokaz u odgovarajučoj Regionalnoj Kancelariji
Usluga Poreskuh Obveznika obračanjem jednim
zahtevom i PAK obezbediće jednu kopije vaše
uplaćene deklaracije.
20
ne kod poreskog službenika. Takav slućaj možete
prijaviti odmah u Poreskoj Administraciji, u br. 080080-800,
ili
u
službenoj
adresi
[email protected]
23
Poresko zakonodavstvo pruža priliku da izvršite
korekcije prijave (IL) i ( QL), kako bi se izvršila
dovoljna uplata poreza. Takva korekcija se može
izvršiti za rate u tekućoj godini, osim ako niste
podneli godišnji izveštaj, dok za prethodne periode
ne možete da napravite korekciju rata, pošto ćete
takve korekcije moći da izvršite direktno u
godišnjem izveštaju.
Kakav dokaz daje banka kada ja uplatim
poreze?
Banka treba da vam da dokaz uplate da ste vi
izvršili uplatu. Ako treba da platite jedan porez koga
ste deklarisali preko elektronskog sistema EDI,
banka treba da vam da jedan kopije vaše
popunjene uplatnice u deo banke od službenika
banke, koja dokazuje uplaćeni iznos sa tom
uplatnicom, ali ako treba da platite porez koga ste
deklarisali preko izvadjenje obrazaca, banka treba
da vam da jednu kopije vašeg popunjenog obrasca
u deo banke od službenika banke, koja i dokazuje
uplaćeni iznos tim obrascem kao i priloženu
uplatnicu.
Da li mogu da obavim korekciju tromesečnih
rata za velika individualna preduzeća (IL) i
tromesečnih rata za velike korporacije (QL),
ukoliko želim sa izvršim dodatnu uplatu?
24
Registrovan sam kao biznis za proizvodnju
konfekcije, posebno svadbenih haljina. Kako
treba da plaćam porez po stopi od 3 % ili 9%?
Za proizvode koje realizujete, a koje na kraju
prodajete, važeća je stopa od 3 %. Međutim, ako
pružate samo usluge šivenja, koristeći materijal
klijenata, onda će te usluge biti oporezovane po
stopi od 9%.
21 Da li se priznaje neko umanjenje sankcija?
Ako ne uplata poreza dokazuje da vi zaista imali
razloga, tada vi možete podneti zahtev za
umanjenje sankcija, ali ne i kalkulisanog interesa.
Takav zahtev podnosi se u odgovarajućoj
regionalnoj kancelariji PAK-a.
Za više Član 62 Zakona Br. 03/L-222
22 Jedan zaposleni PAK-a rekao mi je da ja samo
njega mogu platiti bivšeg preza. Da li je to u
redu?
Uplata poreske obaveze izvrši se samo u
komercijalne banke ili druge finansiske institucije
koja su licencirane od Centralne Banke Kosova, a
47
9
9- FISKALNE BLAGAJNE
1
Kada treba podneti zahtev za registrovanje
fiskalne opreme ?
7 Koji su postupci imenovanja ovlašćenih
tehničara koje instaliraju i popravljaju fiskalne
elektronske opreme?
Zahtev za registraciju fiskalne opreme treba podneti
kod jednog od Licenciranih Operatora za
snabdevanje sa Fiskalnom Opremom


Gde treba da se podnese zahtev za ispisivanje i
2
zamenu Fiskalne Opreme?
Prvo, zahtev treba da se podnese u PAK, nakon
završetka svih postupaka shodno članu 12
Administrativnog Uputstva Br. 15/2010. Poreskom
obvezniku uzdaje se pismeno potvrdjivanje koga
treba dostaviti kod licenciranog Operatora gde je
oprema kupljena i posle toga izvrši se ispisivanje /
zamena

3 Gde treba kupiti fiskalnu opremu ?
Oprema ili jedna od prema (sa svojim elementima ),
može kupiti kod jednog od licenciranih operatora:
 Gekos sa brojem telefona 038/553-688
 Dukadjini sa brojem telefona 038/603-232
 Printek sa brojem telefona 038/248-428
Ovlašćeni trgovac, imanjuje tehničare koja
instaliraju i popravljaju fiskalne elektronske
opreme
Komisija razmatra dostavljene podatke, od
ovlašćenog trgovca. Komisija može tražiti
potrebna objašnjenja, pre izdavanje ili
odbijanje ovlašćenje, za tehnićare koje
instaliraju
ili
popravljaju
fiskalne
elektronske opreme. Dalje, Komisija
ovlašćuje imenovanog tehnićaja od
ovlašćenog trgovca.
Nakon usvajanje tehničara, Komisija
tražiće
od
PAK,
da
obezbedi
identifikacionu karticu sa slikom koja
identifikuje to lice, kao tehničara za
instaliranje i popravku, ili za obe ako je to
potrebno.
Tehničar, opreme sa
originalnim identifikacionim brojem koji se
uporedjuje sa njegovim identifikacionim
lićnim brojem u bazi podataka zadržane u
PAK.
Ovlašćeni tehničari za instaliranje i popravku treba
da se ponovo ovlaščuju svake godine.
4 Koliko je cena da se kupi jedna fiskalna
oprema?
Cena da se kupi jedna fiskalna oprema zavisi od
vrste opreme. Najniža cena za jednu opremu je
480€.
8 Koje dokumenti se traže od poreskog obveznika
za fiskalizaciju?


Ako je poreski obveznik deklarisani PDV-a,
potreban je i Sertifikat PDV-a.
5 Ko instalira fiskalnu opremu?
Instaliranje opreme izvrše samo ovlaščeni tehnićari.
Oprema instalira se u prodajnu tačku poreskog
obveznika po završetku potrebnih postupaka za
instaliranje.
6 Ko imenjuje tehničare koje instaliraju i
popravljaju fiskalnu opremu?
Ovlašćeni trgovac, imenjuje tehničare koje
instaliraju i popravljaju fiskalne elektronske opreme,
za koje je licenciran da prodaje.
48
Fiskalni Sertifikat,
Sertifikat biznisa,
9
Da li poreski obveznici imaju pravo da izvrše
promene u fiskalnu opremu?
Nijedna promena na korišćenju fiskalne opreme ne
može da se uradi bez odobrenje Poreske
Admijnistracije Kosova.
9
10 Koji su postupci privremenog porekida jedne
biznisa i nakon toga može da prodaje ili izvrši
transfer opreme kod nekog drugog poreskog
obveznika. Da to treba da dobije odobrenje od PAK
i posle licencirana kompanija za Fiskalne Blagajne
izvrši modifikaciju podataka registracije Fiskalne
Blagajne.
fiskalne opreme?
Biznis, da bi tretirao ”pasivan” od PAK, treba
primenjivatiu sledeće postupke:





11
Da obaveštava (zahtev od poreskog
obveznika) u odgovarajućoj Kancelariji
Usluga za Edukaciju Poreskih Obveznika.
Zahtev se zapečaćuje od službenika
Kancelarije
za
usluge
Poreskim
Obveznicima.
Jedno kopije daje se poreskom obvezniku,
dok drugi kopije (od osoblje službe)
dostavlja u operacijama(Kontrola i
Prinudna Uplata) radi nastavka daljih
postupaka.
Podnošenje poreske deklaracije, u
odgovarajućim rokovima, deklarisanjem
nula prometa.
Pre nego što se ponovo aktivira biznis,
poreski obveznik treba da obaveštava
PAK -a i odgovarajučeg operatora i nakon
toga nastavi sa redovnim procedurama
izveštavanja preko Fiskalne Elektronske
Opreme.
Kako se vrši de-aktivizacija (pasivizacija)
Fiskalne Elektronske Opreme (feo-a)?
Postupci pasivizacije biznisa, povezano je i sa
otudjivanjem Fiskalne Elektronske Opreme, ali vi
treba referisati Članu 13 Administrativnog Uputstva
br. 15/2010, radi daljih postupaka tražena od PAK a.
12
Da li možemo da izvršimo transfer Fiskalne
Elektronske Opreme (prodajemo) kod nekog
drugog biznisa ?
Prodaja i nabavka Fiskalne Elektronske Opreme
smatra se kao redovna i slobodna transakcija
izvršena uz saglasnost ugovaraćkih strana.
13
Da li možemo biti ovlašćeni trgovci, za prodaju
FEO -ve?
Da, svaki proizvodjać, uvoznik ili montažer FEO va, može da traži da postane ovlašćeni trgovac
FEO -va, za jedan ili više specifićnih modela unutar
objavljenih rokova od Komisije pre prodaje FEO va, na Kosovu.
14
Gde treba da se podnese zahtev da postane
ovlašćeni trgovac?
Da postane ovlašćeni trgovac treba podneti u
Kancelariju nabavke Ministartstva Finansija, shodno
članu 10 (1-6) Člana 21 Administrativnog Uputstva
br. 15/2010.
15
Koji je vremenski rok za razmatranje zahteva da
postane Licencirani Operator?
Komisija, u roku od 60 dana od dana prijema
zahteva i informacija, odlučuje oko usvajanje ili
odbijanje o davanju ili ne licence za tražioca.
16 Dali, poreski bveznik, ima pravo tražiti
oštećenje, ako uoćio da njegova prema ne
ispunjava tehnićke i funkcionalne specifićnosti
po zakonu?
DA, prodavac opreme treba pružati oštećenje, ako
je konstatovano da prodata oprema ne ispunjava
tehnićke i funkcionalne specifićnosti, utvrdjena u
važećim aktima za vreme instaliranja.
Postupci transfera Fiskalne Elektronske Opreme
uvek su povezani sa postupcima koje treba da prati
poreski obveznik oko svog biznisa u PAK. Dakle,
prvo biznis treba da prati postupke zatvaranje
49
9
17 Da li su operatori obavezni , pored FEO-va
snabdeva i nekog dodatnog materjala?
7
24 Kada treba zatvarati Z – dnevni izveštaj?
Z- izveštaja obavezni ste da izvadite svaki dan na
kraju radnog vremena.
Pored fiskalne opreme, operatori su obavezni da
vas snabdevaju i priručnikom za koriščenje i
servisiranje.
25
18
Kada treba da izvrši tehnićka kontrola i
pretplata za fiskalnu blagajnu?
Mesećni priodićni izveštaj za završnog meseca
treba završiti do 10 narednog meseca za predhodni
mesec.
Vlasnik fiskalne blagajne je obavezan da svake
godine izvrši tehničku kontrolu i pretplatu za
fiskalnu opremu.
26
19
Kolik traje postupak redovne tehnićke kontrole
fiskalne opreme ?
Nakon uplate fakture za fiskalnu opremu, koji je
rok za instaliranje ove opreme?
Faza instaliranja i testiranja treba da traje
maksimalno 15 dana nakon uplate fakture.
21
Koliko je cena godišnje redovne kontrole i
godišnje pretplate za fiskalnu opremu?
Cena za godišnju redovnu kontrolu i godišnju
pretplatu u totalu košta 99 € sa PDV.
Ako ne zakljućite dnevni izveštaj, šta da se
radi?
Zaključak dnevnog izveštaja, obavlja se svaki dan
na kraju radnog vremena. Ako niste zakljućili, onda
ste obavezni da sutrašnji dan zajedno sa
dešavanim dnevnim izveštajem, zakljućite i Zizveštaj bez zakljućenja iz prehodnog dana.
Postupak tehnićke kontrole obavezno treba da se
završi za 48 časova.
20
Kada treba izveštavati u PAK mesećni
periodićni izveštaj?
27
Dnevni izveštaji i one periodićne da li treba
registrovati u Knjigama Računovodstva?
Svaki dnevni izveštaj iz fiskalne opreme, treba
registrovati kao prodaja u Prodajnu Knjigu.
28
U kojim slučajevima poreski obveznici moraju
opremiti i koriste fiskalnu blagajnu ?
Poreski obveznici koje imaju transakcije gotovim
novcem i kada se ne traži izdavanje fakture,
obavezni su opremanje fiskalnom opremom.
22 Gde se izvrši instaliranje i testiranje opreme?
Instaliranje i testiranje opreme izvrši se u prodajno
sedište Poreskog Obveznika.
23
Pored plate u keš , da li je moguće neki drugi
naćin uplate?
Da, pored keša oprema može da se uplati i
bankarskom karticom.
50
29 Kada treba izdati fiskalni kupon?
Posle završetka jedne transakcije, kada je
iskljućenje izdavanje jedne fakture, obavezno je iz
fiskalne opreme u prodajnu tačku, izdati fiskalni
kupon.
9
30
Koliko je kazna za poreskog obveznika, za ne
fiskalizovanje opreme ?
PAK i evidentiraju u posebnu knjigu. U regionalnim
kancelarijama PAK-a ili u Opštoj Upravi, poreski
obveznici mogu tražiti obrazac za vraćanje robe, a
elektronski to se reguliše prema programima, koje
instaliraju sami poreskim obveznici i posle
evidentiraju u knjigu povračaja.
Kazna za ne opremanje fiskalnom opremom je
1000 €.
31
Da li treba javne i komunalne kompanije,
opremati fiskalnim blagajnima?
I Javne Komunalne Kompanije, ako imaju
transakcije gotovim novcem, treba opremiti
Fiskalnom Blagajnom.
32
36
Svaka roba vraćena od potrošaća treba da se
evidentira od prodavca kao vraćena roba i registruje
u knjigu vračanja. U regionalnim kancelarijama
PAK-a ili Opštoj Upravi, poreski obveznivi mogu
tražiti obrazac za vraćanje robe, a elektronski to se
reguliše prema programima, koje instaliraju sami
poreski obveznici i posle evidentiraju u knjigu
povračaja.
Da li treba biti opremljene svi biznesi fiskalnim
blagajnima?
Svi biznesi koje imaju transakcije gotovim novcem i
ne izdaju fakture, obavezni su da se opreme i
koriste fiskalnu blagajnu.
Kako treba postupiti sa biznisima, ćije opreme
33
ne prenose podatke?
37
Za više vidi stav 2 Člana 53 Zakona 03/L-222.
Da li treba opremiti fiskalnom blagajnom NVO
koja u okviru njegove aktivnosti javnog dobita
prodaje karte za jednun priredbu ?
38
DA, i NVO u okviru svoje aktivnosti ima transakcije
gotovim novcem, obavezna je oprematinimkoristi
Fiskalnu Blagajnu.
35
Kakva fiskalna oprema treba da koristimo za
kompanije naftnih derivata i gde se one
nabavljaju?
Fiskalne opreme naftnih derivata su specijalne i
imaju moto bez ”fiskalnog kupona nema”. Do sada
sertifikovani dva operatora za prodaju ovih oprema
(Gekos i Printek).
Kako se vrši povračaj robe i da li imamo pravo
da one vraćamo?
Nabavljena roba, ako ima oštećenja može da se
vrati i razmeni istom robom, ali istom cenom. Kao
uslov je da kupac nosi sa sobom “originalan kupon”.
Roba koja se vraća treba da se evidentira od
prodavca na neki naćin, ćiju sadržinu predvidja
Ako u toku upotrebe Fiskalne Blagajne, ne
namerno dešava neka greška, šta da se radi?
U slučaju neke greške u toku rada fiskalne opreme
ili usled prekida elektrićne energjie, vi treba takav
problem prijaviti
u odgovarajućoj regionalnoj
kancelariji PAK-a.Tamo dobićete potrebna
objašnjenja kako dalje nastaviti, medjutim, sa
sodom treba da nosite fiskalni kupon u originalu, na
kome dešavala greška.
Svaki poreski obveznik od FEO –a obavezan je da
prenosi podatke u server PAK-a, inaće kažnjava
se administrativnom kaznom, zavisno od prometa
biznisa.
34
Kako se vrši evidentiranje povratne robe i koje
dokumenti treba upotrebiti?
39
U slučaju kvara opreme ili perioda servisiranja,
šta treba da radi poreski obveznik?
U slučaju privremenog kvara fiskalne opreme,
poreski obveznik je obavezan da obaveštava
odgovarajuću regionalnu poresku deklaraciju,
takodje i licenciranog operatora gde je oprema
51
9
kupljena radi eleminisanje kvara ili servisiranje
opreme.
40
Gde treba zapečatiti ne fiskalne kupone i kako
voditi evidencoju za ovaj period?
Ne fiskalne kupone treba zapećatit u odgovarajućoj
kancelariji usluge poreskih obveznika. Svaka
transakcija gotovim novcem evidentira u ovim
kuponima i krajem dana evidentiraju u prodajnu
knjigu.
41
Prilikom prijema avansa, da li treba izdati
fiskalni kupon i šta treba da se radi prilikom
izdavanje fakture?
Pošto nemamo snabdevanje robe/davanje usluge
upućujemo vas da štampate Fiskalni Kupon u
trenutku kada vi izvršite snabdevanje ili dajete
usluge, a ne u trenutku kada primate uplatu avansa.
Kada štampate fiskalni kupon, priložite i pro fakturu
prijema avansa.
42
ispoštovane sve procedure i dobijeno je odobrenja
od ATK-a. Tehnički aspekt prenošenja FEO, biće
obezbeđen od strane licenciranog ekonomskog
operatera.
45
Ne. Biznis se pre početka prodaje, mora opremiti
fiskalnom kasom, osim u slučajevima kada su
transakcija samo biznis-biznis, gde se na osnovu
Zakona zahteva izdavanje računa/fakture, a ne
fiskalnog kupona.
46
47
48
Za opremanje poslovne jedinice fiskalnom kasom,
prvo morate da obezbedite dokaz za registrovanje
jedinice i u PAK-u, a zatim da podnesete zahtev
kod licenciranog operatera sa kojim imate ugovor.
44
Da li ima pravo jedan biznis da koristi fiskalnu
kasu biznisa koji više ne posluje?
Da, poreskom obvezniku je dozvoljeno da prenese
fiskalnu kasu drugom biznisu, samo ukoliko su
52
Pojedinac koji je vlasnik dva individualna
preduzeća i zatvorio je jedno preduzeće, kako
postupiti sa fiskalnom opremom preduzeća koje
je zatvoreno?
Potvrdom, dobijenom iz PAK-a za zatvaranje
jednog individualnog preduzeća, možete se obratiti
licenciranoj individualnoj kompaniji za povraćaj
(prodaju) fiskalne kase.
U slučaju kada je pogrešno izdat fiskalni kupon,
dužni ste da napravite neophodne korekcije
izdavanjem novog fiskalnog kupona
i da
istovremeno obavestite PAK- Nadležnu Regionalnu
kancelariju u vezi sa pogrešnim kuponom.
opremim fiskalnom kasom za ovu jedinicu?
Kada se treba štampati X izveštaj iz fiskalne
kase?
Izveštaj X iz fiskalne kase se može štampati samo
u statističke svrhe biznisa.
Pogrešno sam izdao fiskalni kupon. Kako da
delujem u ovom slučaju?
43 Registrovao sam poslovnu jedinicu, kako da se
Da li biznis može da započne sa prodajom, bez
opremanja fiskalnom kasom?
Ja prodajem fizičkim licima i preduzećima. Sve
uplate i od preduzeća i od pojedinaca se vrše
preko bankarskog transfera. Da li sam dužan da
se za prodaje fizičkim licima, iako se uplata vrši
putem banke, opremim fiskalnom kasom?
Za sve prodaje koje obavljate i fizičkim licima i
biznisima, i za koje izdajete poreske fakture, a
njihova uplata se vrši putem bankarskih transakcija,
ne zahteva se izdavanje fiskalnog kupona, dakle ne
zahteva se opremanje fiskalnom kasom.
9
49 Kada i kako se podnosi izveštaj u PAK-u za
transakcije ostvarene putem fiskalne kase?
Od 01 do 10 narednog meseca, putem poreskog
terminala dostavićete periodični izveštaj od
prethodnog meseca.
53
10
10- ŽALBE
1 Ko može da podnese žalbu ?
Jedno lice koji osporava procenu poreza ili
službenu procenu PAK, može podneti žalbu u
Departamentu za Žalbe radi ponovnog razmatranja
službene procene.
Dakle, jedna žalba može da se podnese od svakog
lica koji smatra da je oštećen od jedne pismene
odluke PAK-a i koji to osporava zasnivanjem u
jednu ili većinu slučajeva kao:
 kada su izvršete postupaćni prekršaji
 Kada donošeni dokument ima faktićke ili
zakonske greške, nezavosno da li greška
prikazuje u dokument ili ne;
 Kada nema dokaza ili druge materijale koja
potvrdjuju procenu u slućaju procene trečeg
lica;
 Kada poreski dokument je suprot zakonu.
3 Gdo mogu da pišem da podnesem jednu žalbu?
Jedna žalba može podneti na više načina priznate
zakonom:


4 Koliko imam vemena za podnošenje jedne
žalbe?
Jedna žalba protiv obaveštenje procene ili drugih
službenih odluka od PAK, treba da se podnese u
roku od 30 dana nakon izdavanje dokumenta
procene. Žalba treba da se podnese u
Departamentu za Žalbe PAK-a, osim procene u
slučaju opasnosti protiv kojih poreski obveznik ima
pravo žalbe neposredno u Fiskalnoj Diviziji
Administrativnog Departamenta Osnovnog Suda u
Prištinu.
2 Kako se podnese žalba?
Da bude u skladu sa zakonom, jedna žalba za
obaveštenje procene ili službenu oluku treba da se
podnese pismeno i nosi razloge i dokumente u
kojima poreski obveznik zasniva odluku. Žalba
treba da sadrži:






54
Ime, adresu i fiskalan broj poreskog
obveznika;
Jedan opis pitanje za koju je podneta
žalba (obaveštenje procene uključujući
datum obaveštenja, datum primanje
obaveštenje, poreski period, iznos poreza
za koga je podneta žalba);
Procena ili deo procene za koju se žali;
Zakonske osnove za žalbu;
Opis razloga zašto obaveštenje ili
službena odluka smatrana da je netačna ili
nepravilna, uključujući i zakonsku osnovu
za nekorektnost i nepravilnost;
Potpis poreskog obveznika, imenovanog
lica od poreskog obveznika, ili ovlašćenog
lica poreskog obveznika
Rukom(neposredno u Departamentu za Žalbe
ili preko Regionalne Kancelaarije koja je izdala
procenu);
Poštom, faksom ili medjuveze.
5
Mene mi je istekao rok od 30 dana da podnesem
žalbu . Da li mogu da podnesem žalbu i posle
isteka zakonskog roka?
Žalba sa zakašnjenjem referiše jednoj žalbi
podnošena van zakonskog roka. Da se zna, jedna
žalba podnošena poštom pre isteka utvrdjenog
zakonskog roka, ali primljena posle odredjenog
roka od PAK, ispunjava uslove za prijem.
Zakon ovlašćuje Departament za Žalbe da primi
žalbe sa zakašnjenjem :


Ako ima opravdanih razloga za zakašnjenje
žalbe
Žalba je podneta bez neopravdanog
zakašnjenja nakon isteka roka (n.pr. podneta
odmah posle završetka smetanih okolnosti)
Po Zakonu, rok od 30 dana za žalbu protiv
službenih odluka izdate od PAK, može da se
produžava ako u toku ovog perioda vladale
opravdani razlozi koja su smetali lice za poštovanje
zakonskog roka a koja su van kontrole poreskog
10
obveznika ili su takve što ako ne daje novi rok
rezultzira u nepravdu prema licu.
druge službene odluke neposredno u Fiskalnoj
Diviziji Administrativnog Departamenta Osnovnog
Suda u Prištinu. Departament za Žalbe može da
suspenduje slučaj za razmatranje za 45 dana do
dodatnog izveštaja iz odgovarajučeg regiona.
Radi kvalifikovanje za produženje roka, poreski
obveznik treba da podnese pismeni zahtev u
Departamentu za Žalbe gde se opisuju okolnosti
koja su onemogućili podnošenje žalbe na vreme ili
opisuje nepravednosti koje nastale ako se žalba ne
bi bila primljena.
Pismenom zahtevu treba priložiti dokumente koja
potvrdjuju okolnosti od poreskog obveznika, za
razmatranje od Departamenta za Žalbe.
6
Podneo sam žalbu u PAK,medjutim, sada sam
ubedio da PAK imao pravo na izvršenu procenu.
Da li postoji mogučnost povućenje žalbe?
Posle podnošenje žalbe, žalilac može da izrazi želju
da to povuće (delimićno ili potpuno). Povućenje se
radi preko jedne pismene deklaracije. Ako žalilac
usmeno obavestio da želi povući žalbu, od njega
treba da se traži jedno pismeno potvrdjenje.
Departament za Žalbe treba da donosi jednu odluku
završetka administrativnog procesa nakon
povućenje žalbe i obaveštava žalilaca. Žalba
smatra kao rešena i slučaj žalbe se zatvara.
Za više član 77.4 zakona Br.03/L-222 za Poresku
Administraciju i Postupcima
9
Da li mogu da osporavam oluku Departamenta
za Žalbe?
Jedan poreski obveznik koji ne priznaje odluku
Departamenta za Žalbe može da se žali u Fiskalnu
Diviziju Administrativnog Departamenta Osnovog
Suda u Prištinu. Rok da se podnese žalba u
nadležnom sudu treba da je trideset (30) dana od
dana prijema odluke Departamenta za Žalbe.
10 Ako je moja žalba neuspešna, da li ima neki
drugi stepen za razmatranje?
Ako je vaša žalba neuspešna, dakle nije u vaš
korist, vi možete da se žalite u Fiskalnoj Diviziji
Administrativnog Departamenta Osnovnog Suda u
Prištinu. Rok da se podnese žalba u nadležnom
sudu treba da je trideset (30) dana od dana prijema
odluke Sektora za Žalbe .
7 Koji su dokazi podnošenje jedne žalbe?
Dokazi podnošenje žalbe, su:
 Datum poštanskog pečata u koverat (ako je
dostavljena poštom);
 Datum službenog pećata u reversu
(ako je dostavljena registratorskom poštom); ili
 Datum fakture transporta (ako je dostavljena
prenosnikom)
 Faksom, datum prijema faksa od PAK
8 Koliko traje uzimanje rezultata jedne žalbe?
Službena odluka od Departamenta za Žalbe donosi
se pismeno i dostavlja se poreskom obvezniku u
roku od 60 dana posle dana žalbe. Ako
Departament za Žalbe nije doneo odluku u roku,
poreski obveznik može da se žali za procenu ili
55
11
11- PRINUDNA UPLATA
1 Šta je poreska zaloga?
Poreska Zaloga je jedan javni službeni dokument
pod primenjenom poreskom zakonodavstvu
Kosova. Ovaj dokument čuva pravo Poreske
Administracije za uplatu dugova sa posebnim
prioritetima.
Za više član 33 Zakona br. .03/L-222 i člana 32
Administrativnog Uputstva 15/2010.
2 Šta je nalog - ubiranje?
Nalog – Ubiranje je jedan legalni dokument u
primenjenom poreskom zakonodavstvu Kosova.
Postupci mere oduzimanje imovine poreskih
obaveza počinju samo posle, protiv poreskog
obveznika koji nije uplatio dugove i preduzete sve
mere i poštovane postupci obaveštenja predvidjene
u Zakonu za Poresku Administraciju.
Za više član 33 Zakona br. .03/L-222 i člana 32
Administrativnog Uputstva 15/2010.
3
Ako sam ušao u sporazum i nisam poštovao
onu, kako mogu da ponovo reprogramiram, i
koje su posledice?
Ako poreski obveznik promaši u jedan sporaum u
rate, interes se zadužuje retroaktivno do datuma
kada je sporazum potpisan. Ako jedan poreski
obveznik, promaši u jedan sporaum u rate, i želi
ponovo i želi ponovo da udje u drugi sporazum u
rate, sporazum u naredne rate ne uključuje
skidanje interesa. Interes teče u svaki nardeni
sporazum u rate za trajanje sporazuma.
Za više vidi stav 7 Člana 28 Zakona br.03/L-222.
4
Kako se primenjuju uplate delikuentnih dugova
n.pr.interesa, kazne, osnovu ?
Ako bilo koji iznos nekog poreza administriran od
PAK prema primenjenog zakonodavstna na Kosovu
nije uplaćen do zadnjeg datuma utvrdjena za
uplatu, poreski obveznik biće primoran da plati
interes.
56
Svaki interes obavezan da se uplati i uplativ može
ubirati na isti način i istim prinudnim merama kao i
porez u kome je zasnivan Nalog – Uplate.
Kada jedno lice treba da podnese jednu poresku
deklaraciju prema primenjenom zakonodavstvu u
Republiku Kosova, ne podnese do traženog
datuma, to lice podleže administrativnoj kazni od
pet posto (5%) ne uplaćenog poreza za svaki
mesec ili deo meseca za koga je zakasnio,
maksimalnom administrativbnom kaznom za uplatu
od dvadeset posto (25%) poreske obaveze.
Ako i posle 5 meseci ne izvrši se uplata, tada za još
12 meseci nastaviće primenjivanje kazne od 1%.
Za više član 28 Zakona br. .03/L-222 i člana 51
Administrativnog Uputstva 15/2010.
5 Koliko su kamate za zakašnjenja ?
Ako bilo koji iznos poreza administriran od PAK,
prema primenjenom zakonodavstvu na Kosovu, nije
uplaćen do zadnjeg datuma utvrdjivan za uplatu,
poreski obveznik je obavezan da uplati interes po
stopi od 1.25%.
Kada od jednog lice traži podnošenje jedne poreske
deklaracije, prema primenjenom zakonodavstvu na
Kosovu, ne dostavlja do zadnjeg datuma utvrdjivan
za uplatu, to lice podleže administrativnoj kazni od
pet posto (5%) neuplaćenog poreza za svaki mesec
ili deo meseca za koga se zakasnio, sa
maksimalnom administrativnom kaznom za uplatu
od dvadesetpet posto (25%) poreske obaveze.
Kada od jednog lice traži uplata jednog poreza,
prema primenjenom zakonodavstvu na Kosovu, ne
uplati celokupan ili deo poreza do utvrdjenog
datuma, to lice podleže administrativnoj kazni od
jedan posto (1%) poreske obaveze za svaki mesec
ili deo meseca za koju je uplata zakasnila, do
maksimuma dvanajst (12%) meseci .
Dakle, kazne za zakašnjenja u deklarisanju i plate,
su:

Interes – 1.25%
11


6
Kazna za nedeklarisanje – 5%
(maksimalno 25%)
Kazna za ne uplatu – 1% (maksimalno
12%)
8
Koje su okolnosti kada kazne i /ili interes mogu
da se poklone?

Ja sam prestao biznisku delatnost i ima dug
(ove), ja mogu da platim samo neki procent
totalnog iznosa duga. Šta da radim?
Poreski obveznici imaju pravo da traže ispisivanje
samo nakon plate svih poreskih obaveza i
prikazivanje zaključnog bilansa.
Ispisivanje od aktivnog spiska ne iskljućuje poreske
obaveze. U takvim slučajevima, PAK treba da ubira
porez u skladu sa svim relevantnim merama
ubiranja koja mogu primenjivati kod poreskog
obveznika
prema
važećom
poreskom
zakonodavstvu. Izuzev,u slučajevima kada poreski
obveznici podnose u PAK, zahtev za uplatu poreza
sporazumom u rate, interes ne teće od meseca koji
predhodi mesecu u kome je sporazum zakljućen i
ona u potpunosti poštovana

Za više član 12 Zakona Br. 03/L-222
7
Ja imam poreski dug i iznos duga uključuje
kaznu i kamatu. Da li mogu one da se oproštaju
i ako da, kako mogu da to tražim?
Kamata ne može oprostiti samo može da se
prestane kada:




Ste u redovnom sporazumu uplate duga u
rate
Ne otkazivate sporazum za uplatu
U toku sporazuma ne stvarate nove
dugove i
Imate redovna deklarisanja
Kazna može oprostiti ako ipunjavate uslove
utvrdjene zakonom ili posebnom odlukom Vlade.
Za oproštaj kazni treba obratiti odgovarajućoj
Regionalnoj Kancelariji i nakon razmatranje vašeg
zahteva od odgovarajučeg Regiona, tada predje
kod Advokata Poreskih Obveznika Glavne Uprave
Poreske Administracije Kosova.


U slućaju kada poreski obveznik koji
dobrovoljno obaveštava PAK za njegovu
obavezu, pre nego što bude obavešten
za neku moguću poresku kontrolu od PAK,
koja bi mogla da se otkrije od PAK,
maksimalna finansiska sankcija biće
dvadeset pet posto (25%) sankcije koja bi
inaće primenjivala. U slučaju kada poreski
obveznik dobrovoljno obaveštava PAK-a
nakon što se poreski obveznik prvo bude
obavešten u vezi jedne moguče poreske
kontrole, ali pre nego što PAK počinje
kontrolu, maksimanlna finansiska sankcija
biće u iznosu od pedesetposto (50%)
sankcije koja bi inaće primenjivala.
Tamo gde poreski obveznik sa
neuplaćenom poreskom obavezom udje u
pismeni sporazum radi uplate u dve ili
više rata; ispunjava uslove pismenog
sporazuma; i završava na vreme sve
druge poreske obaveze u toku tog
sporazuma; finansiska sankcija koja bi
inaće primenjivala u vezi podnošenje i
uplate sa zakašnjenjem umanjuje se u
izniosu od dva posto (2%) poreske
obaveze i utvrdjenog interesa ostaće
uplativ, osim ako se primenjuju druge
odredbe predvidjene zakonom.
Ako lice obavezan za neki porez dokazuje
opravdane razloge, dobro razumevanje,
velike poteškoće ili druge razloge koja
povećavaju efektivnost PAK-a, PAK može
da smanji ili ukida svaku procenjenu , ili
predloženu kaznu, po osnovama slučaja.
Generalni Direktor, ili njegov delegirani(e)
razmatra zahteve za smanjenje kazni i
donosi odluku na osnovu razmatranja
činjenica i okolnosti.
Za više Član 62 Zakona Br. 03/L-222
57
11
9 Ja mislim da mimam poreski dug, ali nisam
siguran, možete da vidite koliko dugujem?
Pravo je svakog poreskog obveznika da bude
obavešten za svoje poresko stanje, od odgovornih
službenika. Za poresko stanje možete da se
obaveštavate svakog dana posetom odgovarajuće
Regionalne Kancelarije za Usluge Poreskim
Obveznicima.
10
Mogu li dobiti uplatnicu preko EDI za uplatu
duga koji je nastao zbog toga što nisam uplatio
na vreme, pri čemu su kazne i kamate
obračunata za nekoliko meseci?
Preko elektronskog sistema mogu se dobiti
uplatnice samo za neplaćene poreze prijavljene
preko EDI.
12
Ja sam bio u dogovoru za plaćanje duga u
ratama, i nisam se pridržavao dogovora, tako da
mi je blokiran račun u banci. Sada želim da
izvršim plaćanje obaveze, ali nemam
mogućnost, jer mi je PAK blokirao bankovni
račun. Kako bi trebalo da postupim?
Vaš bankovni račun je blokiran od PAK-a, pošto Vi
niste poštovali sporazum o plaćanju duga na rate.
Ako na Vašem računu posedujete sredstva, banka
je dužna da ih prenese na račun PAK-a, u iznosu
Vašeg duga. Po prijemu potvrde o transferu iz
banke, PAK će deblokirati Vaš račun.
13 Koji su kriterijumi za proglašenje jednog duga
nenaplativim?
Nenaplativim dugom se proglašava, onda kada je
dug stariji od 6 godina, pod uslovom da ne postoje
faktori koji bi produžili ovaj rok.
58
zaloga?
Zalog nastaje kada jedno ''lice'' obavezno da plati
poresku obavezu, ne plati nju u zakonski
propisanom roku.
Dakle, ukoliko poreski obveznik ne plati ili odbije da
plati procenjenu poresku obavezu, onda se zalog
uzima u obzir i odnosi se na datum procene i važeći
je od 17:00 popodne, od dana kada je procenjen
porez.
Da li mogu da dobijem opomenu za uplatu duga
u Prištinini, a poreski centar biznisa je u Peći?
Opomenu za uplatu duga možete podići samo u
nadležnoj Regionalnoj kancelariji PAK-a.
11
14 Koji je glavni kriterijum za registraciju poreskog
15 Gde se registruje poreski zalog?
U zavisnost od toga gde je PAK postavio poreski
zalog, on se mora registrovati u nadležnim
kancelarijama:
 Za pokretnu imovinu –poreski zalog se
mora dostaviti u Kancelariji za registraciju
zalog koja se nalazi u sastavu MTI.
 Za nepokretnu imovinu– poreski zalog
se mora registrovati
opštinskoj
katastarskoj kancelariji pod koju spada
nepokretna imovina.
12- IZVEŠTAVANJE NABAVKI VIŠE OD 500€
1
Ko treba podnositi Izveštaj Nabavki više od
500€?
Izveštaj nabavki više od 500€, treba da podnese:
•
Lica ukljućena u poslovanje koje se
oporezuju u realne prihode
• Vlada i opštine Republike Kosova
• NVO-e, Javne Institucije i slične
organizacije
• Universiteti, Bolnice i slićne javne ili
privatne institucije, itd.
2
6
7 Nabavka usluga izvan zemlje, da li treba da se
obuhvate u Izveštaju nabavki više od 500€?
Da, u Izveštaju Nabavki više od 500€, traži se da
se obuhvate podaci o nabavki usluga van zemlje,
kada je i traženo primenjivanje suprotnog
zaduženja, dakle, tada kada prilikom nabavke
usluga, mesto snabdevanje usluge, smatrano da je
Kosovo.
Koji je rok za podnošenje Izveštaja Nabavki više
od 500€?
Ako ne podnosim Izveštaj Nabavki više od 500€,
da li se primenjuje neka kazna od PAK?
8 Šta znaći iznos više od 500€?
Iznos više od 500€ znaći ne samo jedna transakcija
ili jedina konsideracija, nego total transakcija i
izvršenih konsideracija unutar poreskog perioda.
Svaki entitet, osim vladinoig ili opštinskog entiteta,
od koga se traži podnošenje informacione
deklaracije i to ne podnosi, , podleže kazni od 500
€.
9
4
Ako nisam podneo Izveštaj Nabavki više od
500€ za tri godine, koliko je kazna što može
PAK postavi za mene?
Ako jedan poreski obveznik obavezan je dati samo
jedan pregled informacija, jedina kazna koja može
primenjivati je 500€ kazna za ne podnošenje jednog
informativnog izveštaja. Ako jedan poreski obveznik
treba da podnese dve ili više informacionih
pregleda, kazna biće 500€, plus po 125€ za
nepodnošenje druge deklaracije, treće ili više.
5
Šta treba da obuhvata Izveštaj nabavki više od
500?
U Izveštaju Nabavki više od 500€, da li treba
obuhvatiti i uvoze?
Ne, u Izveštaju Nabavki više od 500€, ne traži se
da se obuhvate podaci od uvoza, jer ove
informacije PAK dobija neposredno od Carine
Kosova.
Rok za podnošenje izveštaja nabavki više od 500
euro je 1 januar do 31 Mart naredne godine.
3
12
Koji je poreski period koju treba da obuhvati
Izveštaj Nabavki više od 500€?
Poreski period znaći kalendariku godinu koja
poćinje 1 januara i završava 31 decembara.
10 Kako se uradi Izvrštaj Nabavki više od 500€?
Izveštaj Nabavki više od 500€, uradi se ukljućenjem
u ueb-stranicu PAK-a,s leve strane klikanjem u
linku Izveštaj Nabavki više od 500€, gde prvo treba
da se registrujete, uzimate pasword od PAK i
kasnije možete upotrebiti za dostavljanje takvog
Izveštaja.
Za dalje klikirajte ove radi povezivanje sa linkom
izveštavanja:http://blerjet.atk-ks.org/blerjet
Izvrštaj treba da obuhvati svu robu i nabavljene
usluge od svakog drugog oporezivog lice.
59
12
11
Gde mogu dobiti primerak (obrazac) za
Izveštavanje nabavki više od 500€?
15
Primerak (obrazac) za Izveštavanje Nabavki više od
500€ dobićete neposredno od ueb-stranice PAK-a,
u linku Izveštavanje Nabavki više od 500€.
Za više klikujte ode radi povezivanje sa linkom
izveštavanja:http://blerjet.atk-ks.org/blerjet/sqAL/Home/DoënloadTemplate
12
13
U izveštaju kupovina nad 500 evra treba da prijavite
i zakup, ukoliko je zakupodavac oporezivo lice za
PDV.
16 Kako da prijavim kupovinu preko 500 € od
Ministarstva rudarstva jer nemamo fiskalni broj
ministarstva?
Ja sam računovodja i dajem usluge
računovodstva za nekoliko biznisa. Da li se
dozvoljava podnošenje izveštaja više od 500€ za
nekoliko biznisa iz jedne adrese (E-maila)?
Dok ste vi registrovani u Sistemu za Izveštavanju
Nabavki više od 500€ i raspolažete elektronsku
adresu za izveštavanje za jedan biznis, nećete imati
mogučnost korišćenje iste adrese i za takvih
izveštavanja za neki drugi biznis.
U izveštaju za kupovinu preko 500 € moraju biti
prijavljene samo realizovane kupovine od lica koja
su registrovana za PDV. To znači da kada kupujete
od ministarstva nemate obavezu da prijavite.
17
Da li treba prijaviti račune investicionih nabavki
u izveštaju za kupovine nad 500€?
I račune investicionih nabavki u iznosu preko 500 €
treba da prijavite, ukoliko su takve kupovine od
oporezivih lica (registrovanih za PDV).
Izveštaja nabavki više od 500€, da li mogu da
fizički podnesem u PAK?
Za podnošenje Izveštaja nabavki više od 500€,
jedini način dostavljanja je preko ueb- stranice
PAK-a, gde prvo treba da se registrujete, uzimate
pasword od PAK i nakon toga imaćete mogučnosti
dostavljanje vašeg izveštaja.
Kod izveštavanja kupovina preko 500 €, da li
treba da se podnese izveštaj o zakupu koji
tokom godine prelazi iznos od 500 €?
18
Da li se postavlja oporeziva vrednost ili
vrednost sa PDV-om u izveštaju kupovina nad
500 € ?
U izveštaju kupovina nad 500 € treba postaviti
vrednost oporezivih nabavki, bez PDV-a.
Za dalje klikujte ovde radi povezivanje sa linkom
izveštavanja:http://blerjet.atk-ks.org/blerjet
19
14
Da li mogu Izveštaja Nabavki više od 500€
dostaviti preko Pošte?
Za dostavljanje Izveštaja Nabavki više od 500€,
jedini način dostavljanja je preko ueb- stranice
PAK-a, gde prvo treba da se registrujete, uzimate
pasword od PAK i nakon toga imaćete mogučnosti
dostavljanje vašeg izveštaja.
Za dalje klikujte ovde radi povezivanje sa linkom
izveštavanja:http://blerjet.atk-ks.org/blerjet
60
Da li treba prijaviti kupovine od farmera koji
nisu registrovani za PDV?
Samo za kupovine koje ostvarujete od oporezivih
lica, dužni ste da prijavite, tako da ukoliko farmeri
nisu registrovani za PDV, ni Vi niste dužni da
prijavite.
20 Da li je važno da se postavi NAC broj u
izveštaju kupovina nad 500 €?
Važno je da se postavi i NAC broj, ali ako nemate
takvu informaciju, onda to ne znači da Vi ne možete
nastaviti sa popunjavanjem i podnošenja ovog
izveštaja.
13
13- OSTALE
1
Da li poreski inspektor ima pravo da uzima
dokumentaciju a da ne izda nijedan dokaz?
Poreski inspektor, je obavezan da prilikom uzimanje
dokumentacije u originalu u vašem biznisu, da vas
opremi jednim kopijem dokumenta “Revers za
uzimanu dokumentaciju”, a i prilikom vraćanje te
dokumentacije, ponovo treba opremiti jednim
kopijem dokumenta “Revers za vraćenu
dokumentaciju”. Ako od biznisa, dokumentacija
daje službeniku kao kopije i poreski službenik nema
obavezu da vrati kod biznisa, nema potrebe za
kopije Reversa ni za uzimanje ni za povratak
dokumentacije.
2
Zašto poreski inspektor u toku kontrole u
biznisu, na kraju posete ne stavlja jedan
primerak izveštaja?
sugeriranja, koja se nalazi u svakoj Regionalnoj
Kancelariji PAK-a kao i u Opštoj Upravi PAK-a.
5
Vi treba odmah slučaj prijaviti u PAK. Sve takve
informacije koje prima PAK, su konfidencionalne. Vi
možete prijaviti u liniju bezplatno, u tel. 0800-80800
ili
pišite
u
adresu:
[email protected] Takodje, vi
možete dostavljati i jedno obaveštenje dostavljati u
kutiju napomena ili sugeriranja, koja se nalazi u
svakoj Regionalnoj Kancelariji PAK-a kao i u Opštoj
Upravi PAK-a.
6 Da li ima nekoga u PAK da me pomogne na
pripremanju mojih poreza?
Prema važećem zakonodavstvu, ne traži se da
poreski inspektor prilikom posete, opremi jednim
primerkom izveštaja. Vi kao biznis možete potpisati
izveštaj, koji treba da se priremi u toku posete
biznisa.
3
4
Kancelarija Usluga i Edukacije Poreskih Obveznika
može da vas pomogne na deklarisanju poreza,
medjutim, nijedan zaposleni u PAK nema pravo na
rukovodjenju i vodjenje vaše dokumentacije. Dakle,
ako ste vi vodili dokumentaciju i potrebno je samo
pomoć za deklarisanje poreza, možete da se
obratite u odgovarajućoj Regionalnoj Kancelariji u
Službi Poreskih Obveznika.
Kako je moguće da poreski inspektor upučuje
kompaniji da povečava promet?
Ako poreski inspektor analizirao vaš dosje i vašu
dokumentaciju, što je konstovao da niste deklarisali
realan promet, može da upučuje biznisa da on sam
povećava promet i izvrši realno deklarisanje. U
protivnom takav biznis biće izabran da podleže
poreskoj kontroli.
Ja znam nekoga koji izvrši prevaru u svojim
porezima. Da li mogu da prijavljujem njih
anonimno ?
Da, vi doprinesete na ubiranje poreza ako takav
slučaj prijavljujete u PAK. Sve takve informacije
koje prima PAK, biće konfidencijalne. Vi možete
prijaviti u liniju bezplatno, u tel. 0800-80-800 ili
pišite u adresu: [email protected] Takodje, vi možete dostavljati i jedno
obaveštenje dostavljati u kutiju napomena ili
Imam informacije da jedan zaposleni PAK-a traži
mito, šta treba da radim?
7
Da li stanje zaliha obavezno da imamo u
svakom trenutku, ili obavezni smo da imamo
datuma 31 decembara svake godine?
Registracija zaliha je obavezna po Zakonu, da bude
priprelmljena do datuma 10 januara i bude na
raspolaganju radi provere od poreskog obveznika.
Medjutim, u drugim slučajevima kada poreski
inspektor smatra potrebnim za momentalnu
proveru, tada obavezni ste i u odredjenim
slučajevima prikazujete momentalnu zalihu radi
provere.
61
13
8
Ako biznis izvrši ispravku poreske deklaracije,
prema Zakonu PAK-a, da li se kažnjava biznis
od strane poreskog inspektora?
Samo zato što ste izvršili ispravku poreske
deklaracije, ne može primenjivati
kazna od
poreskog inspektora, jer ispravku poreske
deklaracije dozvoljava sam zakon. Medjutim, i ako
ste izvršili ispravku poreske deklaracije i ponovo
niste dali taćnu deklaraciju, tada, podležete kazni
po zakonu.
9
13
Za više Član 10 Zakona Br.03/L-222 za Poresku
Administraciju i Postupcima, kao i Člana 8
Administrativnog Uputstva Br. 15/2010.
14
Pozivni Centar ne može da vam pruža pismeni
odgovor. Za dobijanje pismenog odgovora vi treba
da se obratite u Kancelariju Usluga i Edukacije
Poreskih Obveznika.
Da, vaša pitanja možete dostaviti u jednu od dolje
navedenih adresa:
 [email protected][email protected]
Najčešća pitanja (u ueb stranicu PAK-a)
12
Da li možete da mi dostavite neki priručnik koji
objašnjava poreze i šta da radim?
U ueb- stranicu PAK-a www.atk-ks.org, možete
izvaditi Zakone, Uputstva, Javna Objašnjenja,
Informacione materjale, kao i razne priručnike koje
62
Da li PAK organizuje edukacione seminare za
poreske obveznike radi obučavanje za
deklarisanje i uplate poreza?
Poreska Administracija Kosova, radi olakšanje
postuaka i pružanje što boljih usluga za poreske
obveznike i za sve civiljne službenike, stalno
održava seminare za poreske obveznike.
Obaveštenje za održavanje nekog seminara uvek
se objavljuje od Poreske Administracije, kao u
Medije , ueb-stranicu PAK-a a takodje dostavlja se i
poreskim obveznicima i u elektronskim adresama,
onima za koje PAK raspolaže elektronske adrese.
Da li mogu tražiti pismeni odgovor od Pozivnog
Centra?
Da li mogu dostavljati e-mailom jedno pitanje u
11
PAK?
Šta treba da radim da bi dobio jedno
individualno objašnjenje?
Treba da podnesete pismeni zahtev, s hodno članu
10 Zakona za Poresku Administraciju i Postupcima,
kao i člana 8 Administrativnog Uputstva Br.
15/2010.
Ja sam poreski stručnjak (računovodja,
advokat, ekonomista), da li može Pozivni Centar
da istražuje poreski zakon za mene i da mi da
pismeni odgovor?
Pozivni Centar ne može da vam da individualna
objašnjenja. Za dobijanje individualnog objašnjenja
vi treba da se obratite u kancelariju Usluga i
Edukacije Poreskih Obveznika.
10
mogu da vas pomognu u vezi poreza i poreskih
postupaka.
15
Da li mogu biti nagradjivan u % na osnovu
totalne procene fiskalnih procent prikupljene od
poreskog obveznika (u ulozi agenta )?
NE, tako nešto ne predvidja primenjenim Zakonima
na Kosovo. Medjutim, ako vi pružate ne fiskalne
kupone u kutijama što raspolaže PAK u svaku
Regionalnu Kancelariju a takodjei u Opštoj Upravi,
doprinosite na ubiranju poreza.
16 Ko je Generalni Direktor i koji je njen broj
telefona?
Generalni Direktor Poreske Administracije Kosova
je X...X... i broj njegovog telefona je +381 38 200
250 01.
13
17
Želim da razgovaram sa vašim menadžerom
Pozivnog Centra?
20
Menadžera Pozivnog Centra možete kontaktirati na
broj telefona: +381 38 200 255 63.
18
Koji su dokumenti koje su mi potrebni za
uzimanje poreske potvrde od PAK što mi treba
za vizu?
Ja za kratko vreme biću van zemlje. Da li je
potreban neka poreska potvrda da bi izašao?
Ako da, šta treba da radim da dobijem i koliko to
traje?
Ako ste vi fizičko lice, Poresku Potvrdu možete
uzimati direktno od ueb- stranice PAK-a (www.atkks.org) registrovanjem preko linka Poreska
Potvrda, ali ako ste biznis bilo individualan ili pravni
zahtev za takvu potvrdu treba da tražite u
odgovarajučoj Regionalnoj Kancelariji za Usluge
Poreskim Obveznicima.
Ako vama treba neki dokument da putujete van
zemlje, n.pr. za apliciranje za neku vizu, ili za druge
ciljeve, PAK može da vas opremi poreskom
potvrdom koja prikazuje vaše stanje u PAK.
Ako takva Potvrda ne može uzimati preko uebstranice PAK-a, tada potrebna dokumentacija za
opremanje Poreskom Potvrdom za biznis za vizu,
je :
Ako ste fizićko lice, Poresku Potvrdu možete dobiti
direktno iz ueb-stranice PAK-a (www.atk-ks.org)
registrovanjem preko linka Poreska Potvrda, ali ako
ste individualni ili pravni biznis zahtev za takvu
potvrdu treba da podnesete u odgovarajučoj
Regionalnoj Kancelariji Usluga Poreskih Obveznika.





Koji dokumenti su potrebni za dobijanje
19
poreske potvrde od PAK koji mi treba za
učestvovanje u tender?
Potebna dokumentacija za opremanje Poreskom
Potvrdom za tender, je:





Napomena : Potvrdu možete uzimati i ako imate
obaveze, medjutim, u potvrdu piše da poreski
obveznik ima neuplaćene obaveze.
Zahtev (uzima se u Regionalnu
Kancelariju Usluge Poreskih Obveznika ili
ueb stranicu PAK-a i popunjava se )
Kopija Fiskalnog Sertifikata
Kopija lične karte vlasnika / menadžera ili
kopije ovlašćenja vlasnika / menadžera
ako ste prestavnik biznisa
Opšte stanje uzima u šalteru službe
Kopije neprocesiranih deklaracija i kopije
potsetnićkih pisma, sporazume za uplatu u
rate (ako imate neuplaćene obaveze)
Napomena : Potvrdu možete uzimati i ako imate
neuplaćene obaveze, medjutim, u potvrdu piše da
poreski obveznik ima neuplaćene obaveze.
Zahtev (uzima u Regionalnoj Kancelariji za
Usluge Poreskim Obveznicima ili ueb
stranicu PAK-a i popunjava se)
Kopija Fiskalnog Sertifikata
Kopija lićne karte vlasnika / menadžera i
ovlašćenje od vlasnika / menadžera ako
ste prestavnik biznisa
Opšte stanje uzima se u šalteru službe
Kopije neprocesiranih deklaracija i kopije
potsetnićkih piskama, sporaume za uplate
u rate (ako imate neuplaćenih obaveza)
A potrebna dokumentacija za opremanje Poreskom
Potvdom za radnika za vizu, je:



21
Lična karta radnika (kopije na obe strane )
Obrazac
Odredjivanje
Glavnog
Poslodavca (kopije)
Radni ugovor (kopije)
Moj računovodja otišao i sa sobom nosio sve
knjige i dokumentaciju, da li može PAK da me
pomogne da te vratim?
PAK ne može da vam pomogne da vratite
dokumentaciju od bivšeg vašeg računovodja. Vi
treba da se obratite ovlašćenim organima za takva
pitanja, kao n.pr.Sudove, itd.
63
13
22 Koji je rok važnosti/trajanja poreske potvrde?
26
Rok važnosti poreske potvrde zavisi od prirode
izdavanja potvrde, kao što sledi:







23
Potvrda za Tender – važeća 90 dana od
dana izdavanja;
Potvrda za Vizu – važeća 6 meseci od
dana izdavanja;
Potvrda za Odjavljivanje biznisa – važeća
10 dana od dana izdavanja;
Potvrda za Odricanje od državljanstva–
važeća 90 dana od dana izdavanja;
Potvrda za“Ostalo” – važeća 90 dana od
dana izdavanja;
Potvrda za “Izmenu oblika poslovanja”–
važeća 7 dana od dana izdavanja;
Potvrda za “Izmenu vlasništva biznisa''važeća 7 dana od dana izdavanja.
Kažnjen sam od strane poreskog inspektora
kaznom od 500 € (kaznom koja je uredno
plaćena), nakon žalbe, Odeljenje za žalbe je
smanjila vrednost kazne sa 500 € na 250 €. Kako
mogu da povratim sredstva, koja su mi u
pretplati?
Poreska potvrda se preuzima elektronskim putem
na sajtu PAK-a, link Poreske potvrde. Putem ovog
linka, Vi treba da se registrujete, da dobijete lozinku
od PAK-a i nakon toga ćete biti u mogućnosti da se
prijavite i preuzmete poresku potvrdu za Vaše
namene. Takođe, Poresku potvrdu za fizička lica ,
možete dobiti u nadležnoj regionalnoj kancelariju
PAK-a.
27
28
24 Da li se priznaje kao rashod kupovina ostvarena
fiskalnim/poreskim kuponom?
Nemam mogućnost da preuzmem Poresku
potvrdu kao zaposleni, nakon postavljanja broja
ID pojavljuje se poruka "ne postoji ". Kako bi
trebalo da postupim?
Ukoliko vam se pojavljuje poruka ''ne postoji'',
trebalo bi da kontaktirate odgovarajuću regionalnu
kancelariju, tamo ćete im pokazati svoju ličnu kartu,
ugovor o radu i moći ćete da dobijete poresku
potvrdu.
Kupovine poreskim kuponom se ne priznaju kao
rashod. Da bi se prihvatio jedan takav rashod, onda
treba da priložite poreskom kuponu i poreski račun.
Dakle da vam se izda poreski račun koji se odnosi
na podatke iz poreskog kupona.
64
Zašto moj biznis figurira na listi deaktiviranih
biznisa na sajtu PAK-a na sajtu PAK?
Prema poreskim propisima preduzeća koji ne
prijavljuju za poslednju fiskalnu godinu, PAK stavlja
na listu deaktiviranih biznisa.
29
Call centar (pozivni centar) daje informacije samo
preko telefona.
Ja želim da preuzmem poresku potvrdu za vizu,
međutim ne mogu da se prijavim sa starom
lozinkom. Kako mogu da dobijem novu lozinku?
Treba da obnovite lozinku, proces koji ćete obaviti
sami na elektronski način. Ukoliko budete i dalje
imali problema, onda postavite pitanje/zahtev na
adresu ''česta pitanja'' putem veb stranice PAK-a
www.atk-ks.org.
Za povraćaj sredstava koja su plaćena na ime
kazne, treba podneti zahtev za povraćaj sredstava.
Takav zahtev ćete dostaviti nadležnoj regionalnoj
kancelariji.
Da li call centar (pozivni centar) daje informacije
25
i putem e-maila?
Kako se može dobiti poreska potvrda za fizička
lica?
30
Mogu li dobiti poresku potvrdu o biznisu
elektronskim putem na sajtu PAK?
Još uvek nije moguće putem sajta PAK-a dobijanje
poreske potvrde za biznis. Morate podneti zahtev
13
odgovarajućoj regionalnoj kancelariji PAK-a, gde
ćete i dobiti neophodnu poresku potvrdu.
31
Izgubio sam kompletnu dokumentaciju poreza
jer sam promenio bazu biznisa, šta treba da
uradim ?
U slučaju da ste izgubili knjige, morate posedovati
dokaz od nadležnih organa.
PAK ima pravo da napravi procenu za vas, ako
niste prijavili ili ako ste manje prijavili u poređenju
sa informacijama koje poseduje PAK, dok obavezu
da dokaže suprotno snosi poreski obveznik.
32
za PDV-a, informacije koje su vam dostupne na
linku "Tražite poreskog obveznika''.
Takođe, preko sajta PAK-a možete se osigurati u to
da li je biznis u pasivnom stanju, da li mu je
otkazana potvrda za PDV, potvrda za fiskalni broj,
da li je biznis odjavljen ili ne. Dok u pogledu
pregleda stanja poreskih obveznika, ove informacije
možete dobiti od PAK-a, samo ako vas biznis za
koji tražite informacije oslobodi od tajnosti,
oslobađanje koje treba da bude u pismenoj formi.
36
Da li imam pravo ja kao biznis da prodajem
jednom biznisu koji nije registrovan i nema
fiskalni broj?
Ne, jedno individualno tumačenje odluke neće biti
izdato za zahtev koji obuhvat subjekat u kontroli, u
žalbenom postupku ili u sudskim sporovima.
Ne, nikako nije dozvoljena takva prodaja.
Napravio sam neke izmene biznisa u MTI, nakon
33
ovih promena, da li bi trebalo da obavestim
PAK?
Za bilo koju promenu u okviru poslovanja, treba da
bude obaveštena Poreska administracija.
34
Da li ima pravo advokatska kancelarija da odbije
nastale troškove kao što su zakup, struja, itd?
Ako se Advokatska kancelarija oporezuju na
osnovu realnog dohotka, ima pravo na priznavanje
svih troškova koji se odnose na njegove
ekonomske aktivnosti.
Ja sam vlasnik preduzeća koji je u postupku
kontrole, da li mogu u ovom periodu da
podnesem zahtev za individualno tumačenje
odluke?
37
Da li mogu da dobijem poresku potvrdu, ukoliko
nemam fiskalni broj?
Da, vi kao fizičko lice možete dobiti poresku potvrdu
iako nemate fiskalni broj. Poreska potvrda za fizička
lica se preuzima elektronskim putem sa veb
stranice PAK-a www.atk-ks.org, na linku
http://evertetimi.atk-ks.org/.
Za više informacija u vezi registracije i preuzimanju
poreske potvrde, postupite po ''Administrativnom
uputstvu za dobijanje poreske potvrde za fizička
lica'', uputstvo koje ćete naći na veb stranici PAK-a.
38 Može li jedna računovodstvena firma da
podnese zahtev za individualno tumačenje
odluke u ime drugih preduzeća?
35
Ja sam vlasnik preduzeća i zainteresovan sam
za saradnju sa drugim biznisom, ali prvo želim
da se informišem o istorijatu i stanju poreskog
obveznika u PAK-u. Da li može PAK da pruži
informacije o drugom biznisu?
Da, ako je računovodstvena firma ovlašćena od
strane kompanije da podnese zahtev u njeno ime
za individualno tumačenje odluke i ako ispunjava
uslove propisane poreskim zakonima.
Putem sajta Poreske administracije Kosova
(www.atk-ks.org), možete naći opšte informacije o
jednom biznisu, kao: tačnost fiskalnog broja, broja
registracije biznisa, broja PDV-a, status registracije
65
13
39
Koje žalbe mogu da podnesem kod Advokata
poreskih obveznika?
Poreski obveznik može da podnese žalbu kod
Advokata poreskog obveznika u sledećim
slučajevima:









66
Kada je poreski obveznik podneo pismenu
prepisku u PAK-u, i u regionu, odnosno u
Centralnoj kancelariji, ali nije dobio
odgovor u roku od 30 dana, ili dobijeni
odgovor se nije odnosio na pitanje
poreskog obveznika;
Poreskom obvezniku nisu obrađene
prijave u sistemu PAK-a u roku od 30
dana, nakon kontakta koji je imao sa
edukacijom poreskog obveznika;
Kada je kontrola trajala je više od
predviđanja (predviđenih planiranja);
Kada je poreski obveznik tokom procedure
kontrole predstavio dokumentaciju ili
evidenciju, a koje nije uzeo u obzir
inspektor kontrole i za koje nije ponudio
objašnjenje poreskom obvezniku u vezi sa
tim zbog čega nisu uzeti u obzir ponuđeni
podaci /dokumenti;
Kada je poreski obveznik zatražio
sastanak sa vođom tima inspektora za
kontrolu da bi se razgovaralo za kontrolu,
a to mu nije bilo omogućeno, ili kada
poreskom obvezniku nije data mogućnost
da izrazi svoju zabrinutost/pitanja tokom
sastanka;
Kada je zahtev za refundaciju podnet, ali
nije završen u roku od 60 dana;
Poreski obveznik je dostavio dokaze da je
poreska prijava podneta blagovremeno, ali
je po grešci kažnjen od Poreske
administracije.
Poreski obveznik je dostavio jedni
izmenjenu ili korigovanu prijavu, ali ta
prijava ili nije obrađena ili je pogrešno
obrađena;
Poreski obveznik je podneo zahtev
službeniku naplate za jedan dogovor za
plaćanje na rate, ali službenik naplate nije
odgovorio na taj zahtev.
40
U kojim slučajevima se ne može podneti žalba
kod Advokata poreskih obveznika?
Advokat poreskih obveznika nema pravo da radi na
jednom slučaju koji je pod jurisdikcijom Odeljenja za
žalbe.
RADNA GRUPA
Sakip Imeri
Direktor Departamenta Usluge i Edukacije Poreskih Obveznika
Sami Salihu
Menadžer Usluge i Edukacije Poreskih Obveznika
Isen Lipovica
Direktor za Politike i Procedura
Ajtene Shabani
Upravljačica Sektora za Objašnjavajuće Odluke u DUEP
Emira Shatri
Menadžerica Pozivnog Centra
Nazime Çoçaj
Upravljačica Usluge – CUP – Priština
Hasime Shabanaj
Savetnica za PDV – DUEP
Isuf Zeqiraj
Savetnik za PDV – DUEP
Minire Luta
Savetnica za PPK – DK
Magbule Shala
Savetnica za PLP – DK
Havë Ademi
Savetnica za PLP – DUEP
Yllka Emini
Službenica za Edukaciju – DUEP
Rexhep Krasniqi
Web Dizajner
Radna grupa je pomognuta i od drugih departamenata u okviru Poreske Administracije Kosova.
Download

Prirucnik:Pitanja