"ORLOV DAR"
Homogenizovani dijetetski preparat, esencijalni dodatak ishrani koji podi`e potisnutu vitalnu silu. Nosi prefiks
PRIRODNI jer je proizveden isklju~ivo od lekovitih supstanci iz netaknute prirode Podrinja i planinskog venca reke Drine.
Poslednji par orlova jo{ uvek uzle}e sa stena iznad Soko Grada i manastira Sv. Nikolaja
HRANA KAO LEK
za stimulaciju plodnosti oba pola
1
KOLIKO PUTA STE PRISTUPILI VANTELESNOJ OPLODNJI ILI INSEMINACIJI ILI I JEDNOM I DRUGOM?
r
jednom, dva tri ..četiri, pet puta , možda!
a
z
l Vantelesno
o Inseminacija
g 1."fantomi" spermatozoida
za{to ne (uspe)?
VolimeSlavica,
me manje, razumi vi{e!
Novi Beograd
Gordana
Mr|a, Nik{i}
DETE IZ
EPRUVETE
SPERMOKULTURA-ČISTO!
CERVIKALNI BRIS I URIN-ČISTO!
BAKTERIJA NEMA, GDE SU POTONULE?
ŠTA JE ONDA PROBLEM?
STERILITET SE [email protected] POBEDITI,
ZAR NE!
BAKTERIJE, SAKRIVENE U ĆELIJI ili Dece nemamo, a ne zna se razlog.
U braku smo 12 godina. Imali smo 4 vantelesna pokušaja, kod mu`a
oligoastenospermija. Jednom davno su kod njega prona|ene streptokoke, prvo
kod njega , pa onda i kod mene. Me|utim, bakterija više nema, ali ni bebe još
nema . Poslednjih 9 meseci sam pod stalnom hormonskom terapijom, prolaktin
mi je otišao u oblake... Ja sam zdravstveni radnik , ali više ne mogu...
Razlog neuspeha 60% parova ZAŠTO NEMAOPLODNJE?
1."fantomi "spermatozoida
Bakterije mikroskopski organizmi. ]elijska pumpa ih lako usisa iz me|u}elijskih
prostora u unutrašnjost }elije. Mogu da budu jako agresivne, hrane se `ivim tkivom
pa lako odgrizu komad }elijske opne i ulaze u }eliju. Prodiru u }eliju kao AMEBE,
što je sve ~eš}i slu~aj jer se nakon upotrebe antibiotika pretvaraju u
MUTANTE BAKTERIJA!
U laboratoriji }e nalaz uvek biti ~ist, jer su me|u}elijski prostori ~isti, nema bakterija
u limfnoj te~nosti, dobro su skrivene. ZAKLJU^AK: Bakterije su duboko usa|ene u
svaki Vaš spermatozoid i mogu}e da u njima parazitiraju još od prve }elije
spermatogeneze. Potpuno isti problem je i sa jajnim }elijama.
Šta to prakti~no zna~i za oplodnju?
Kada se uradi inseminacija ili vantelesno i po~ne deljenje oplo|ene jajne
}elije, razorne patogene bakterije su ve} unutar ploda i samo je pitanje
vremena koliko im treba da ga potpuno unište, jer one se hrane plodom.
Uginu}e ploda je neminovno!
Ovaj tekst govori: NE idite "GRLOM U JAGODE" u vantelesno i inseminaciju!
Metilji, paraziti i patogene bakterije NE moraju da se dobiju polnim putem, ali se
UVEK PRENOSE POLNIM PUTEM!
To j e r a z l o g z b o g ~ e g a O R L O V D A R t r e b a d a p i j u
OBA PARTNERA ISTOVREMENO!
Sve ostalo je BESMISLICA!
Du`ina trajanja terapije: SPERMATOGENEZA traje 90+(-)6 dana!
Podeljena je u 3 faze i 3 procesa.
Trajanje u danima ( 27+25+22 i dalje 14+1+3). Od toga u kom segmentu nastaje
problem zavisi i trajanje terapije. Za problem nastao u po~etnim fazama :
CRYPTOSPERMIA, ASTHENOSPERMIA, OLIGOSPERMIA,
OLIGOZOOSPERMIA, HIPOSPERMIA.
Trajanje terapije 3x32 dana=96 dana. Ovo ne zna~i da je i partner u istoj du`ini
terapije. Kada uraditi prvu kontrolu spermograma: kada sperma postaje belja i guš}a.
Kada uraditi prvu folikulometriju: kada se oseti prvi probod u predelu jajnika.
Imate mogu}nost snimanja DIAKOR SKENEROM i HOMEOPATSKI intervju u
Loznici. Dolasci se zakazuju.
ŠTO VIŠE PREPARATA POPIJETE,
TO VIŠE DOBRA SEBI ^INITE!
BLAGOVESTI NISU TRGOVINSKA RADNJA, SVE JE STVAR VAŠE LI^NE
ODGOVORNOSTI PREMA SEBI SAMIMA! NAŠ CILJ JE DA OD VAS
PREPORUKOM DOLAZE DRUGI!
ORLOV DAR su DECA "U PRAHU", TAJ [email protected] PRAH je materija
koja "o`ivljava " FERMENTACIJOM.
Kesice, napunjene prahom, koji fermentiše nakon termi~ke obrade, pripremaju se
uve~e, a piju ujutru i pripremaju ujutru, a piju uve~e, ukupno dve dnevno, puna doza.
Ne remete normalan `ivot i rad.
ORLOV DAR je homeopatski preparat, po principu "sli~no se sli~nim le~i", mo}no
energetsko sredstvo, ~ija je vibracija elektrona usmerena po Heringovom zakonu
izle~enja: odozgo na dole, iznutra ka spolja, od va`nih ka manje va`nim organima i
tkivima, od više ošte}enih ka zdravijim organima i tkivima, i u vremenu.
ORLOV DAR je holisti~ko sredstvo, što zna~i da obuhvata procese u celom
organizmu, ne deluje samo lokalno, jer je problem uvek kompleksan i najmanje tamo
gde ga o~ekujemo. U tome je i njegova najve}a snaga. Radi individualno, što zna~i da
}e svako imati svoje sopstvene reakcije i simptome, jer smo svi neponovljive jedinke.
KAKO RADI I [TA
[email protected] ORLOV DAR
AMINO KISELINE -22 od kojih se odre|en broj prisutnih u preparatu ne
nalazi u Prirodi u obliku u kojem se dobija fermentacijom ovog preparata.
Treba napomenuti da prisustvo L-karnitina i acetin-L-karnitina i Larginina, samo po sebi, bez prisustva ostalih dragocenih elemenata u
preparatima iste ili sli~ne namene, nije dovoljno za postizanje maksimalnog
u~inka.
ENZIMI -sli~ni-BIOKATALIZATORI (5ALFAREDUKTAZA)
-NEUROHORMONALNAREGULACIJA
-FITOANDROGENI I ESTROGENI ( HORMONI LIBIDA)
ENDO PROTEINI - sli~ni-ANGIOSTATINI+ENDOSTATINI ({ta radi):
OTKLANJA ORGANSKO
ZAPUŠENJE KANALA, ŠIRENJE
K A N A L A , U N U T R A Š N J E R A N E , T O K S I N I PA R A Z I TA ,
P O V R E D E , T R O VA N J A , I M P O T E N C I J A ,
PREHRANA HIPOFIZE-DHEA, HORMON MLADOSTI
,
SEROTONIN-PSIHOGENI FAKTOR
HELATI AMINO KISELINA
-HELIRANJE
-NEORGANSKO ZAPUŠENJE KANALA
SYMBIOTIC (plus life)
PREBIOTIC (before life) + PROBIOTIC(for life)
LACTOBACILUS BULGARICUS+THERMOPHILIS...
-USAGLAŠAVANJE SEKRETA, UNIŠTAVANJE PARAZITA ,
BAKTERIJA , AUTO-HIPERIMUNI SERUMI, INTERFERON I
MAKROFAGE, ELASTI^NOST (TURGORA) SEMENIKA
KINETI^KA ENERGIJA
-DETOKSIKACIJA
-UPALAVENAU GENITALIJAMA
ORLOV DAR treba da piju OBA
PARTNERA ISTOVREMENO!
jer se patogene bakterije prenose
polnim putem. Imate mogu}nost
snimanja DIAKOR skenera i
Homeopatskog intervjua u Loznici.
Dolasci se zakazuju.
Pakovanja:
a) za 28 dana (56 kesica) - 4200 g
b) za 32 dana (64 kesice) - 4800 g
DIA Anica Subi}
Strahinja Subi}
Homeopata
c) za 42 dana (84 kesice) - 6300 g
Reg. Homeopata
LICH London
1 kesica - 75g neto
LICH London
strukovni
CENE SU PROMOTIVNE
menad`er
(ZA CRNU GORU DOSTAVA KOMBIJEM) gastronomije
U slede}em broju drugi razlog za{to
ne uspeva vantelesna inseminacija.
"@DERA^I SPERMATOZOIDA"
DVA U JEDAN "ORLOV DAR"
"BLAGOVESTI"
Loznica
+381 62/ 127 0 580
+381 64/400 4 164
+387 65/ 896 111
1993
Download

1. razlog zasto ne uspe vantelesna inseminacija