HRANA KAO LEK
za stimulaciju plodnosti oba pola
Kuća Zdravlja Blagovesti bavi se neobično uspešno jednom veoma
humanom delatnošću – poma`e da se pobedi sterilitet i ne samo to…
HOMEOPATIJOM PROTIV
DIA Anica Subi},
reg. homeopata
2
GOJAZNOSTI oba pola
Kako nastaje gojaznost?
1. Svaki stres, emotivno stanje,
tuga ili radost, bes ili
melanholija, u stvari svaka
ekstremna emotivna situacija
kao i svako potisnuto, skriveno
ose}anje ili naje~e{}e
svakodnevno ponavljana
aktivnost, kada imamo uvek iste
odgovore na iste situacije koje
nam se stalno ponavljaju, to je
mijazmatski BLOK,
ne mo`emo da iza|emo iz
za~aranog kruga, idemo na
posao koji ne volimo, jedemo
brzu i prera|enu hranu,
iscrpljujemo se 1001-om
dijetom ili se pre`deravamo do
besvesti, padamo na nos od
umora, šesti put pola`emo isti
ispit, nemamo novih
interesovanja ni novih prijatelja,
sve je isto svakoga dana i sve se
ponavlja kao isti film.
Šta se tada dešava?
Tada po~injemo da se gojimo
i od vode bukvalno.
ZAKLJU^UJEMO!!!
ORLOV DAR, hrana kao lek,
radi pre svega ostalog na
emotivnom nivou, onda na
mentalnom i na fizi~kom, a
Vi skidate kilograme.
ORLOV DAR je ne`an prema
Vašoj Vitalnoj sili, dopire do nje
i podi`e je i savetuje kao trener
boksera u uglu ringa, ali nikada
ne baca peškir! Ona od Vas tra`i
da ispoštujete samo tri `ivotne
preporuke:
1. ne dr`ite nikada dijetu i ne
uzimajte sredstva koja
samo sagorevaju masno}u
2.jedite samo ono što Vam se
jede, a ne ono što drugi ka`u da
je za Vas dobro.
Slušajte samo svoje ose}aje
3.nikada sebe ne optu`ujte, Vi
niste krivi za svoje kiograme.
Po~nite da volite sebe.
Vaša Vitalna sila, Vaš an|eo
~uvar, po~inje da shvata
situaciju kao direktan atak na
Vaš `ivot.
@ivot Vam je ugro`en, samo
Vaše bitisanje kao `ivog bi}a je
dovedeno u pitanje. To je
prekretnica. Pokre}e Hipofizu
da lu~i melatonin (hormon), a
ovaj osloba|a adrenalin koji
s a g o r i s a v Va š s l o b o d n i
Testosteron i usisava svu
energiju. Nastaje stanje sli~no
stanju gladovanja i emotivno i
fizi~ki. Vitalna sila pravi rezerve
(depoe) hrane za slu~aj
potpunog
izgladnjivanja
Ku}a zdravlja "BLAGOVESTI" Loznica (ishemije). Vi i dalje jedete, a
svaka Vam je }elija neuhranjena
Za Srbiju
(asteni~na)
gladna i `edna, a
+381 64/ 40 04 164
Vaša Vitalna sila sve pretvara u
+381 62/ 127 0 580
masno}u i salo i samo sla`e li
Za BiH
sla`e... ! Vi se neprestano gojite.
+387 65/ 896 111
1993
Autor teksta
Ako na to dodate i polutrulo i u
hroni~noj infekciji debelo crevo
koje sav unet kalcijum, umesto
da apsorbuje, šalje direktno u
depoe masti, onda se dobija
jedno ~vrsto armirano salo.
Ako dr`ite dijetu, kalcijum }e se
uzimati iz Vaših kostiju, a sve što
unesete od hrane u ma kojoj
koli~ini i}i }e u zalihe i depoe
kao salo, a ne u }elije. Ovo je tek
za~arani krug, jer }elije masno}e
menjaju lako i brzo svoju
strukturu zato se i uzimaju kao
mati~ne }elije i vrlo brzo
prestaju da budu }elije masnog
tkiva ve} kalcifikati….
Preporuke o ishrani uz
homeopatske kapi
ORLOVA ROSA
za trajno skidanje kilograma:
- 5 - 6 obroka dnevno, dve
proteinske u`ine; ve~era
OBAVEZNO, proteinska.
Ne gojimo se od hleba, ve} od
hleba sa ne~im !!! (jedite hleb
ali ne me{ati proteine sa
ugljenim hidratima)
Samo nam recite da li ste
“jabuka” ili “kru{ka”.
www.blagovesti.rs
Download

Homeopatijom protiv gojaznosti 2