HRANA KAO LEK
za stimulaciju plodnosti oba pola
Kuća Zdravlja Blagovesti bavi se neobično uspešno jednom veoma
humanom delatnošću – poma`e da se pobedi sterilitet i ne samo to…
[ta nas to ubija?
“A zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osje}aš? Idi, kako mo`eš re}i
bratu svojemu: stani da ti izvadim trun iz oka tvojega; a eto brvno u oku tvojemu? Licemerje!
Izvadi najprije brvno iz oka svojega, pa }eš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega.”
(Jevan|elje o Mateju, gl.7. 8.)
Sve bolesti nastaju iz dva
4.fizi~kim otrovima
To je crevni metilj, ali ako je u
nekom organu prisutan rastvara~
uzroka, zbog
5. hemijskim otrovima.
PARAZITA I ZAGA\IVA^A
Svega toga ima od hrane do -propil alkohol onda mu taj
Ne ose}ajte se krivim, to nije { m i n k e . N a j v i š e s e b e organ postaje doma}in i razvija
Vaša greška. Drugi oko Vas rade zaga|ujemo unošenjem hrane se karcinom
iste stvari, ali se ne razboljevaju, koja je hiljadu puta prskana, -rastvara~ benzen, doma}in je
kako to? A mo`da su još u ve}em rasla na zemljištu zaga|enom grudna `lezda, a sledi SIDA,
problemu nego Vi, a da toga nisu fosfatima i na kraju bojena -metil alkohol doma}in je
ni svesni (blago siromašnima bojama koje u sebi imaju pankreas a sledi bolest dijabetes
duhom), njihova Vitalna sila je Aluminijuma. Pravilnici koji -ksilen i toluen napada na mozak
tako slaba da ne mo`e da izbaci odre|uju dozvoljenu koli~inu -metil-etil-keton (MEK) i metilsimptom da problem bude o t r o v a u s l u ` b i s u butil-keton (MBK) , napada
vidljiv. Imuni sistem je kao globalizovanih proizvo|a~a i matericu, sledi endometrioza.
novac kojim pla}ate sa ra~una iz distributera hrane, što šarenije i To je nova vrsta parazitizma,
banke, za svaki novi napad. Kad u celofanu.
zasnovana na zaga|enju. Ima
potrošite novac, banka (Vaše
preko 50 vrsta parazita,
[log
zdravlje) propada!
helmintoza u svim svojim
Rak
Generalno, na nivou Zemaljske Infarkt
`ivotnim stadijumima i svaka
kugle, to je ve} pandemija, svi
ima svoja mati~na tkiva iz kojih
smo mi idealno tlo za ulazak i
mo`e da iza|e i tek onda napravi
razvoj parazitoza, koje gami`u u
još ve}u štetu, ali Vas ne}u time
Dijabetes više zamarati
nama, hrane se nama i ostavljaju
trule` našeg tela iza sebe. Zašto,
Ono što treba da znate je da
zbog ~ega? Zato što smo
Orlov dar
ZAGA\ENI otrovima moderne Ne postoji {log, ne postoji infarkt,
ne
samo
što
~isti parazitoze ve} i
civilizacije, koji nam menjaju ne postoji rak, ne postoji dijabetes
v
r
a
}
a
o
p
t
imalnu kiselost
ako niste zara`eni parazitima,
kiselost organizma .
organizmu
~iste}i
rastvara~e i
NAJVE]A TRAGEDIJA JE
metiljima i glistama!!!
sve ostale zaga|iva~e.
KADA NE PREPOZNAJETE
Šta to `ivi u nama:
U slede}em broju Kako da
KADA VAM NEKI
1. gliste Askaride i pantlji~are,
prekontrolišemo svoju
ZAGADJIVA^ ŠKODI.
naj~eš}e Ascarida, uobi~ajena
kiselost i namirnice sa
Zaga|ujemo organizam:
kod ma~aka i pasa, kod ljudi
odre|enim
PH faktorom.
napada mozak, plu}a, sinuse i
1. rastvara~ima,
srce
(Spazam
plu}a).
U
sebi
nosi
2. te{kim metalima,
Stafilokoku sa Streptokokom
3.gljivi~nim toksinima
Orlov dar za neplodnost
2. Fasciolopsis buscii je metilj,
Ku}a zdravlja "BLAGOVESTI" Loznica pljosnata glista, najstrašniji i
Infekcije ne moraju da se
Za Srbiju
najgori od svih: rak, HIV,
dobiju
polnim putem ali se
+381 64/ 40 04 164
Alchajmerova bolest, Kronova,
uvek prenose polnim putem
+381 62/ 127 0 580
Kapošijev sindrom,
zato Orlov dar piju
Za BiH
www.blagovesti.rs
1993
+387 65/ 896 111
endometrioza.
oba partnera istovremeno!
Download

Šta nas to ubija?