"ORLOV DAR"
Homogenizovani dijetetski preparat, esencijalni dodatak ishrani koji podi`e potisnutu vitalnu silu. Nosi prefiks
PRIRODNI jer je proizveden isklju~ivo od lekovitih supstanci iz netaknute prirode Podrinja i planinskog venca reke Drine.
Poslednji par orlova jo{ uvek uzle}e sa stena iznad Soko Grada i manastira Sv. Nikolaja
HRANA KAO LEK
za stimulaciju plodnosti oba pola
Kuća Zdravlja Blagovesti bavi se neobično uspešno jednom veoma
humanom delatnošću – poma`e da se pobedi sterilitet i ne samo to…
MU[KI
SVET BEZ
GRANICA
Dijetetsko lekovito sredstvo
[email protected] PRAH
materija koja o`ivljava fermentacijom
@ENSKI
SVET BEZ
GRANICA
Infekcije ne moraju da se dobiju
polnim putem ali se
UVEK
PRENOSE
POLNIM PUTEM Sanela - Tuzla. Da i druge `ene
Ukoliko se kod mu{karaca pojavi
zato ORLOV DAR PIJU OBA
znaju: “Oba jajovoda su kod mene
sumnja da je plodnost ugro`ena, a u
PARTNERA ISTOVREMENO
bila toliko izujedana od bakterija,
cilju dobijanja zdravog poroda i
preno{enja budu}em `eljenom Nije dovoljno samo o~istiti metilje, da su skroz bili u ranama i otvorima.
Jajna }elija je kroz njih mogla da
detetu najboljeg i najzdravijeg
parazite i patogene bakterije ve}
propadne u trbu{nu duplju i da se
genetskog materijala, potrebno je:
i regenerisati o{te}eno tkivo i
dogodi vanmateri~na trudno}a. Da
Pomisliti na infekciju
vratiti ga u funkciju {to mo`e samo
bi to sprije~ili, ljekari su mi
Borite se protiv napada~a
ORLOV DAR
zatvorili jajovode sa obje strane
@DERA^I SPERMATOZOIDA
(podvezali).
su Gonokokne infekcije,
Tada sam imala 41 godinu i jedina
Stafilokoke,
{ansa da do trudno}e do|em, bila je
Enterokoke, Ureaplazma,
vantjelesna oplodnja, ali su
Mikoplazma,
poku{aji bili bezuspje{ni. Plod se
Proteus ... Parazitoze i
tek zametne i odmah ga ne{to uni{ti.
Helmintoze.
Ali, ovo nije kraj tu`ne pri~e. Ja sam
Svi ovi napada~i prehranjuju sebe
uspjela da rodim moju djevoj~icu,
`ivim tkivom, ulaze u spermatozoid
jeste vantjelesnom oplodnjem ali
i pro`diru ga iznutra. Ne mogu se
bez preparata ORLOV DAR nikada
videti pod mikroskopom jer su
ne bih to uspjela.
skriveni u samoj }eliji
Evo mog savjeta, za{to ba{ ORLOV
spermatozoida. Na spermogramu se
DAR:
vidi veliki broj abnormalnih formi,
1. preparat je o~istio sve bakterije i
o{te}enih, slabo ili potpuno
parazite koji su pro`dirali oplo|enu
nepokretnih spermatozoida.
jajnu }eliju
Posledice su:
2. obnovio je, vratio u funkciju i
OLIGOSPERMIJA,
oja~ao pantljike koje dr`e matericu,
AZOSPERMIJA
endometrijum materice i dao dobru
prokrvljenost da bih mogla da
ORLOV DAR
ORLOV DAR treba da piju OBA
iznesem trudno}u
-STRAHOVITO ubrzava proces
PARTNERA ISTOVREMENO!
3. pila sam ORLOV DAR {to vi{e
spermatogeneze
Potrebna je dobra priprema, ~i{}enje
do ovulacije da bi se smanjio broj
-MA^O-Efekat 1. ( testosteron je u patogenih bakterija iz dubine tkiva,
a to mo`e samo
patogenih napada~a do postupka IN
testisima , a ne u krvi)
ORLOV DAR
VITRO
-MA^O -Efekat 2. (uve}ava svo
- JAKO MO]NO SREDSTVO 4. pila sam ORLOV DAR i u toku
miši}no tkivo u organizmu, a
www.blagovesti.rs
postupka vantjelesnog i nakon
posebno miši}no tkivo polnog
Ku}a zdravlja "BLAGOVESTI" ubacivanja zametka da se plod
organa)
Loznica
prehranjuje i {titi od zaostalih
-MA^O-Efekat 3. trajno eliminiše
+381 64/ 40 04 164
napada~a radi odr`avanja
K R I P TO N I Z A M ( n e r a z v i j e n i
+381 62/ 127 0 580
TRUDNO]E
testisi i polni organ )
+387 65/ 896 111
Kako da uspe ?
1993
Download

enski svet bez granica