organima i tkivima i
- u vremenu, od momenta uzimanja leka do
prenatalnog doba
Slièno se sliènim leèi
H O M E O P A T I J A
P O B E \ U J E
S T E R I L I T E T
Primer: ukoliko asmatièni napadi
slabe, a oboli grlo uz zapušen nos i
temperaturu, to je dobar pravac izleèenja.
Shvatanje da se "slièno sliènim leèi" vladalo je hiljadama godina,
ali se homeopatija kao sistem leèenja razvila relativno nedavno,
zahvaljujuæi radu nemaèkog lekara, hemièara i lingviste Samuela Hanemana
(Samuel HAHNEMANN 1755-1843)
ŽDERAÈI SPERMATOZOIDA
Ako na spermogramu imate broj
abnormalnih formi veæi od 3-7%, recimo 20%
Homeopatija je medicina graðanskog
LUKA MOŽE BITI NEPRIJATNO. Crvene
ili 29% èak možda 45-50% tu više nema
društva. A šta je graðansko društvo? Poverenje
oèi pune suza i štipanje u nosu dovoljno govore.
u razlièitost, pluralizam u svim segmentima
Ali malo ko zna da lek spravljen od tog luka
može da leèi polenovu groznicu. Simptomi
pretpostavki:
sigurno su prisutni patogeni napadaèi od
civilizacije. Demokratija je podržavanje
pluralizma, razlièitosti u svim segmentima
društva, nauke, kulture, školstva, privrednim i
neprivrednim delatnostima, m e d i c i n i,...
Homeopatija je delotvoran, jeftin i bezbedan
naèin leèenja, naravno ako se kortisti na
poput peckanja u oèima prilikom seèenja luka
isti su kao kod polenove groznice.
mogu da budu u jako dubokim slojevima
bolesti tako da se ne vide na razmazu sperme
kada se radi spermokultura.
Postoje, za ovaj najèešæi problem,
KAKO SE PRAVE HOMEOPATSKE
LEKOVITE SUPSTANCE
konvencionalne medicine koja u ovom
trenutku nije efikasna jer se zasniva na
konceptu poništavanja simptoma bolesti .
Homeopatski preparati se dobijaju iz
mnogo izvora i trenutno ih ima preko 4000.
Mogu biti potencirani ili ne ili se potenciraju
neposredno pre upotrebe. Potenciranje je
ubrizgavanje kinetièke energije "nosaèima"
Modus operandi zvaniène medicine su
LEKOVA, a to su supstance koje menjaju svoje
agregatno stanje, što na jeziku fizike znaèi da se
odgovarajuæi naèin i veoma je udaljena od
antibiotici ,,simptom supresori i zamena
ljudskih organa. Ovakav naèin leèenja je
izvanredan kada je život u neposrednoj
opasnosti, Antibiotici mogu ozbiljno da naruše
imunološki sistem ako su u detinjstvu korišæeni
helmitoza do parazitoza koje nose bakterije
tipa COCCA, DA IH SVE NE NABRAJAMO.
To su bakterije koje se hrane živim tkivom i
promenom broja elektrona oko protonskog
jezgra nosaèa dobija atom željenog elementa iz
prirode (biljke, životinje, minerala odnosno
homeopatske lekovite supstance, koje se mogu
davati i palijativno, ali i konstituciono.
O V U LA C I J A
DA BI OVULACIJA BILA
USPEŠNA
neophodno je da hormon
PROLAKTIN BUDE u onim granicama koje
su individualno zapisane, kod svake žene
pojedinaèno, konstituciono, u HIPOFIZI
centralnom kompjuteru svakog organizma.
Ako je prolaktin nizak, folikule æe biti sitne, i
isuviše èesto. Ukoliko neko uzima antibiotik
bilo kog elementa Mendeljejevog periodnog
sistema).
To nije alhemija, to je èista fizika. Prema tome,
neæe dostiæi zrelost i velièinu potrebnu za
tokom obiène prehlade, može na kraju da zaradi
homeopatija je egzaktna nauka.
prskanje, ali æe u sebi nositi jajnu æeliju.
astmu.
Sasušiæe se i uginuti zajedno sa jajnom æelijom.
ZNAKOVI IZLEÈENJA
Tretman kortizonskim preparatima,
takoðe može da bude veoma opasan, jer
narušava prirodni zakon izleèenja tako što
potiskuje simptom od spolja ka unutra ka
dubokim slojevima bolesti. Tako ako pacijent
zbog ekcema dobije kortizone, može prividno
da ozdravi, a kasnije da dobije astmu.
.Dakle, homeopatija je jeftin i bezbedan naèin
leèenja , a sve to na jednostavan naèin.
Evo slikovitog objašnjenja. Svaka
dimaæica zna KOLIKO SECKANJE CRNOG
Ukoliko je prolaktin visok, folikule æe biti
krupne, prskaæe, ali æe biti prazne, bez jajne
KAKO ÆETE znati da je lek dobar i da radi?
Simptomi, koji predstavljaju sliku bolesti "u
malom" i koji æe se smenjivati tokom celog
procesa izleèenja treba da se pojavljuju po tkz.
Heringovom zakonu pravca izleèenja:
- odozgo prema dole,
- iznutra ka spolja,
- od važnih ka manje važnim organima,
æelije.
Homeopatske lekovite supstance su
izuzetno uspešne u balansiranju svih
hormonalnih stanja u organizmu kao i stanju
hormonskog bloka.
D.I.A. Anica Subiæ
- od više ošteæenih ka manje ošteæenim
REG. homeopata
LICH L o n d o n
"Blagovesti"
Proizvo|a~ dijetetskih preparata
STOP STERILITETU
STERILITET SE [email protected] POBEDITI
[email protected] TO!
Kuæa Zdravlja Blagovesti bavi se neobièno uspešno
jednom veoma humanom delatnošæu
pomaže da se pobedi sterilitet i ne samo to…
1993
+381 62 127 0 580
+381 64 302 5 382
Download

Savremena Homeopatija