HRANA KAO LEK
za stimulaciju plodnosti oba pola
3
KOLIKO PUTA STE PRISTUPILI VANTELESNOJ OPLODNJI ILI INSEMINACIJI ILI I JEDNOM I DRUGOM?
jednom, dva tri ..četiri, pet puta , možda!
za{to ne (uspe)? DETE IZ
Vantelesno
Inseminacija
3."sagorevanje"
KISELOST `ene ili da li nam se
sekreti ne sla`u? KAKO
SPERMATOZOIDI " SAGORE" ?
Milica, Bajina Ba{ta
Da li je mogu}e da se sekreti ne sla`u
suprugu i meni? Da li su to samo
"babske" pri~e ili istina? U braku
smo pet godina a pre toga u vezi pune
tri godine. Do sada smo imali ~etiri
neuspela vantelesna poku{aja i
pripremamo se za peti. Ciklus mi
svakoga meseca povremeno kasni i
do desetak dana. Tada po~injem da
ose}am mu~ninu, pa peckanje i svrab
u genitalijama i dalje nema... Uvek
isto! [ta se to de{ava, molim Va{e
mi{ljenje. Ose}am da }u biti {okirana
odgovorom! Unapred zahvalna.
Razlog neuspeha kod 90% parova pri
primeni inseminacije i vantelesnog.
Dve stvari mogu da se dogode u
postupku inseminacije :
I N S E M I N A C I J A - unošenjem
"obra|ene" i "neobra|ene" sperme IN
VIVO, spermatozoidi sagore i do
oplo|enja i ne dolazi. Prvi problem obra|ena sperma. Uzrok sagorevanja je
"suv" endometrijum `enskih polnih
organa, odnosno poreme}ene kiselosti
jer se unosi "obra|ena sperma", koja je
isprana od semene te~nosti, a koju lu~i
PROSTATA. Semena te~nost ima
zadatak da neutrališe kiselost, a u
protivnom kiseline "sp`e"
spermatozoide, kao što smo rekli. ^ak,
iako do|e do oplodnje, kojim slu~ajem,
da bi se oplo|eno jajašce ugnezdilo
potrebno je odr`avanje odgovaraju}e
kiselosti endoderma materice kao i
vaginalne kiselosti sa pH izme|u 3,5 do
4,7. Zahvaljuju}i toj kiseloj sredini,
bakterije koje `ive u vagini su pod
kontrolom, što zna~i da ne mogu da se
namno`e preko dozvoljene koli~ine i
ugroze plod.
Drugi razlog je "NEOBRA\ENA"
sperma koja je u semenoj te~nosti koju
je izlu~ila prostata, a koja je ve}
SPERMOKULTURA-ČISTO!
CERVIKALNI BRIS I URIN-ČISTO!
BAKTERIJA NEMA, GDE SU POTONULE?
spermatozoida
ŠTA JE ONDA PROBLEM?
hroni~no pod latentnom (skrivenom
Ovim bakterijama koje dozvoljavaju
za~e}e, je nakon svake oplodnje
) upalom.
potrebno sve manje vremena da uni{te
Kako problem broja i pokretljivosti
plod. Neslaganje sekreta je kao {to ste
sperme ve} postoji, to ukazuje da je
pro~itali ISTINITO de{avanje a
po~etak problema u radu
posledica je iste bakterijske infekcije
PROSTATE i to je naj~eš}e u pitanju
PROSTATE supruga koja mu~i i Vas
hroni~na infekcija - GENITALNA
jer se prenose polnim putem.
KLAMIDIJAZA, bakterija
ORLOV DAR su DECA"U PRAHU",
Chlamydia trachomatis, koja je
TAJ [email protected] PRAH je
uzro~nik 90% steriliteta. Bakterija je
materija koja "o`ivljava "
naj~eš}e skrivena u telu
fermentacijom.Kesice, napunjene
spermatozoida, te po oplodnji
prahom, koji fermentiše nakon
uništava plod prehranjuju}i se
termi~ke obrade, pripremaju se uve~e, a
njime.
piju ujutru i pripremaju ujutru, a piju
uve~e, ukupno dve dnevno, puna doza.
Ne remete normalan `ivot i rad.
ORLOV DAR je homeopatski
preparat, po principu "sli~no se sli~nim
le~i", mo}no energetsko sredstvo, ~ija
je vibracija elektrona usmerena po
Heringovom zakonu izle~enja: odozgo
na dole, iznutra ka spolja, od va`nih ka
manje va`nim organima i tkivima, od
više ošte}enih ka zdravijim organima i
tkivima, i u vremenu.
ORLOV DAR je holisti~ko sredstvo,
što zna~i da obuhvata procese u celom
organizmu, ne deluje samo lokalno, jer
VANTELESNA OPLODNJA
je problem uvek kompleksan i najmanje
OPLO\ENJE
IN VITRO (u
tamo gde ga o~ekujemo. U tome je i
epruveti, van `ivog organizma) ima
njegova najve}a snaga. Radi
iste probleme kao i pomenuta
individualno, što zna~i da }e svako
inseminacija :
imati svoje sopstvene reakcije i
-nedostatak semene te~nosti
simptome, jer smo svi neponovljive
-uneta bakterijska infekcija ,
jedinke.
vidljiva ili nevidljiva, bakterijama
koje se hrane `ivim tkivom,
-neodgovaraju}a kiselost
ORLOV DAR treba da piju OBA
endometrijuma i jajovoda `ene, kao
PARTNERA ISTOVREMENO!
posledica nedostatka semene
Potrebna je dobra priprema, ~i{}enje
te~nosti, i mle~ne kiseline kod `ena,
patogenih bakterija iz dubine tkiva,
koja tako|e reguliše nivo kiselosti, a
a to mo`e samo
time i odbranu od bakterijske
ORLOV DAR
infekcije.
- JAKO MO]NO SREDSTVO D r a g a M i l i c e , Va { c i k l u s
www.blagovesti.rs
najverovatnije kasni usled prirodnog
Ku}a zdravlja "BLAGOVESTI"
oplo|enja koje se dogodi, ali
Loznica
na`alost dolazi do ranog gubljenja
+381 64/ 40 04 164
ploda usled bakterijske infekcije,
+381 62/ 127 0 580
klamidijaze, stafilokokne ili sli~nih.
+387 65/ 896 111
EPRUVETE
Kako da uspe ?
1993
Download

3. razlog zasto ne uspe vantelesna inseminacija