HRANA KAO LEK
za stimulaciju plodnosti oba pola
Kuća Zdravlja Blagovesti bavi se neobično uspešno jednom veoma
humanom delatnošću – poma`e da se pobedi sterilitet i ne samo to…
Psorijaza i Homeopatija
Ovaj tekst posve}ujem Prof. Dr. sci. med. Miomiru @. Risti}u, mom ujaku, rodj. 1933. god. u
Prizrenu. Sav svoj `ivotni i radni vek poklonio je reumatologiji u medicini , a u svojim najzrelijim
`ivotnim i radnim godinama, oslobo|en svih dogmi klasi~ne medicine krenuo”putem kojim se re|e
ide” alternativnim na~inima le~enja, a pre svega homeopatiji, ne`noj medicini...
ljuspanja. Palmarna psorijaza
zahvata samo šake i stopala,
bolna je, u plihovima a najte`i
oblik je psorijati~ni artritis, koji
zahvata zglobove i završava kao
GIHT. Vitalna sila je tako slaba
da nije u stanju da izbaci
ljuspanje i karakteristi~ne ta~ke
po telu, ve} talo`i ureu u
zglobove koji se ko~e, a duge
kosti se krive te nastaje
deformitet - giht.
www.blagovesti.rs
O HOMEOPATIJI
Homeopatski lekovi nose
energetsku informaciju,
vibraciju, kao zamah krila ptice
ili... treptaj lista... ili otvaranje
ru`e... kao prvi prasak
mikrokosmosa iz koga je nastao
`ivot. Homeopatski lekovi su
holisti~ki, sveobuhvatni, što
zna~i “Kao što ne treba
preduzimati le~enje o~iju, a da se
ne le~i i glava, niti le~iti glavu, a
da se ne le~i i telo, tako ne treba
le~iti ni telo, a da se ne le~i i duša
...No ako celina ne valja, teško
da }e valjati neki njen deo.
O PSORIJAZI
Nepredvidljiva, }udljiva, oku
neprijatna psorijaza, je jedan od
najupornijih ko`nih poreme}aja,
ali nije ko`no oboljenje. Na ko`i
se samo reflektuje sve ono što je
duboki, sistemski poreme}aj,
pre svega reumatski. Psorijazu
karakteriše i do deset puta br`e
mno`enje }elija od normalnog
na laktovima , kolenima i ko`i
glave, a kada po~inje od korena
nokta to je ve} vulgaris faza,
srednja faza. Poslednja faza
obuhvata gotovo celu površinu
ko`e. Kako }elije iz dubine
dopiru do površine ko`e i
propadaju, sama njihova
zapremina dovodi do uzdizanja
delova ko`e i nastanku belog
Psorijaza je sistemska
autoimuna bolest pri ~emu je
problem u tome što se sa svakim
obrtom krvi u telu svaka 4
minuta, UREA (svo zaprljanje
sakupljeno u krvi, mokra}na
kiselina) umesto da se prosledi
dalje prema urino traktu, vra}a
ponovo u krvotok, jer jetra ne
mo`e da ga usmeri i uradi
detoksikaciju. Tako se sa svakim
otkucajem Vašeg srca koli~ina
otrova i zaprljanja uve}ava i sa
svakih 4 minuta svoga `ivota
mi sami sebe sve više trujemo.
Ku}a zdravlja "BLAGOVESTI" Loznica Zbog ~ega Vaša jetra ne radi?
Za Srbiju
Uzrok su helmintoze, metilji i
+381 64/ 40 04 164
gliste
askaride (metilj pse}e
+381 62/ 127 0 580
gliste),
koji u sebi nosi
Za BiH
stafilokoke i streptokoke
+387 65/ 896 111
1993
Šta je sa Vašim zglobovima?
U njima je natalo`ena velika
koli~ina fosfata i kalcijuma koji
je uzet iz Vaših kostiju, ki~me ili
ru~nog zgloba da bi se
neutralisao višak fosfata u Vašoj
ishrani (meso, gazirani napici,
`itarice).Vaši zglobovi su sada
oslabljeni. Jedite ribu, mleko ,
povr}e i vo}e, ali mleko mora da
bude sa više od 2 % mle~ne masti
jer manja masno}a ne aktivira
`u~nu kesu da izlije `u~. I
naravno zdravo, ~isto debelo
crevo iz koga se kalcijum
ugra|uje u kosti. Zapadnja~ki tip
ishrane, mnogo mesa, jaja,
mleka i mle~nih proizvoda, belo
brašno, še}er, konzervirana
hrana, gazirana pi}a, lekovi,
vešta~ki zasla|iva~i,
konzervansi podi`u ureu.
ŠTA U^INITI?
Orlov dar kao sveobuhvatno
holisti~ko sredstvo,
homeopatski pripravak, Vaša
hrana kao lek, reguliše
autoimuni poreme}aj psorijazu,
a kao pravu i prvu pomo}
pripremili smo
losion protiv psorijaze
Abonos
koji koji }ete mazati po
zahva}enim regijama ko`e da
psorijati~ne ljuspe što pre
eliminišemo i bez kompleksa
iskoristite more i reke za kupanje
i sun~anje. Vaša ko`a }e za par
dana biti kao baršun, ali }ete i
dalje piti Orlov dar do kona~nog
ozdravljenja.
Download

Psorijaza i homeopatija