HRANA KAO LEK
za stimulaciju plodnosti oba pola
Kuća Zdravlja Blagovesti bavi se neobično uspešno jednom veoma
humanom delatnošću – poma`e da se pobedi sterilitet i ne samo to…
PRIRODOM DO MUŠKOSTI
ili Zašto NE vijagra ili proizvodi istog ili sli~nog hemijskog steroidnog sastava
ORLOV DAR ne radi po
principu ubacivanja
Testosterona u Vaš organizam jer
je to opasna besmislica. Ko to
ta~no zna koje su koli~ine bilo
kog hormona potrebne Vašem
organizmu, pa i Testosterona, i
koje su to idealne vrednosti,
s a m o Va š e i n d i v i d u a l n e ,
nasle|ene, kada funkcionišete
kao zdrava osoba. Samo Vaša
Hipofiza (Pituitarna `lezda) ima
taj genetski zapis i kao centralni
kompjuter kontroliše i diktira
sve hormonske nivoe, ako je
zdrava.Me|utim, `ivot piše
svoje pa nam se dešavaju
svakodnevne stresne situacije.
Savremen ~ovek pokušava,
o~igledno, pogrešnim na~inom
da podr`i što du`e trajanje svoje
erektilne funkcije i to:
- prenaglašenom i sporadi~nom
fizi~kom aktivnoš}u, bez
kontinuiteta i u zatvorenom
prostoru,
-brzom hranom, punoj ugljenih
hidrata i še}era i u genetskoj
modifikaciji,
-sinteti~kim
vitaminima,
proteinima i steroidima koji
nekontrolisano pove}avaju
ukupni Testosteron (SHBG) ali
ne i “Slobodni Testosteron”
-brzometnom promenom
seksualnih partnera, iz koje sledi
infekcija, koja se antibiotskim
terapijama samo produbljuje
Ku}a zdravlja "BLAGOVESTI" Loznica
Za Srbiju
+381 64/ 40 04 164
+381 62/ 127 0 580
1993
Za BiH
+387 65/ 896 111
Sve to proizvodi pad vitalne sile ,
Hipofiza gubi orijentaciju i
savremeni muškarac postaje
FEMINIZIRAN, odnosno, ulazi
u ESTROGENSKO STANJE,
jer do`ivljava gubitak, ne samo
ukupnog Testosterona (SHBG),
ve} `ivotno i erektilno
zna~ajnog "Slobodnog"
NEUKRO]ENOG
TESTOSTERONA !
www.blagovesti.rs
Te r a p i j e s i n t e t i ~ k i m
Testosteronom, Steroidima,
nose ozbiljne rizike i to :
- prestanak disanja u snu
-nekontrolisano mno`enje
crvenih krvnih zrnaca
(polycythemia), rizik od sr~anih
bolesti,
-akne i druge reakcije na ko`I,
-Prostata, uve}anje i stimulacija
kancera prostate,
-proširenje, rast grudi,
(Ginecomastia),
-ograni~ena proizvodnja
sperme i umanjenje testisa
- }elavost
Kako “ORLOV DAR”
RADI?
Okre}emo se posebnim
elementima u Prirodi koji imaju
afrodizijske efekte, ali NE kroz
prosto i bukvalno pove}anje i
unošenje Testosterona, NITI
kroz bilo kakvu stimulaciju
genitalija, NITI kroz pove}anje
krvi u polne organe ,VE] kroz :
-prehranu Hipofize koja lu~i
hormone ponašanja , a koji uti~u
na smanjenje stresa, odnosno
Adrenalina I Cortisola
-eliminisanje infekcija,
-redukcija SHBG kojom se
pove}ava nivo
slobodnog Testosterona.
Ono što nas posebno ohrabruje
je ~injenica da više "slobodnog
Testosterona" ne}e izazvati
sporedne negativne efekte
pove}anja totalnog
Testosterona. Još uvek }ete imati
iste partije prirodnog
Testosterona, ali je dobro što }e
ve}i njegov deo biti u stanju da
pru`i blagodet i to: stabilnu
li~nost i povišen Libido,
- bez rizika od sr~anih
oboljenja,
- potencijal za rast miši}a, a
gubljenje sala, posebno u
stoma~nom delu,
- bez }elavosti i ko`nih
problema
- otpornost prema infekcijama i
smirivanje dijabeta oba tipa
Download

hrana kao lek