Kadın Doğum Hekimi Gözüyle
Sperm Parametreleri
Prof. Dr. Tayfun Alper
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Sunum planı
• Tıbbın değişkenliği
• Erkek faktörü hakkında
– neleri bilemediğimiz?
– sadece neleri bilebildiğimiz?
• Semen parametreleri (WHO 2010)
• Semen parametreleri:
– Fertiliteyi öngörebiliyor mu?
– Biz inanıyor muyuz?
– Nasıl inanabiliriz?
Sunum planı
• Tıbbın değişkenliği
• Erkek faktörü hakkında
– neleri bilemediğimiz?
İNFERTİLİTE
Erkek
spermatogenez
• Kadın
ductus
ejakülasyon
yeterli volüm
fertilizasyon
normal morfoloji
normal motilite
Erkek
spermatogenez
fertilizasyon
ductus
ejakülasyon
yeterli volüm
normal morfoloji
normal motilite
Erkek
spermatogenez
fertilizasyon
ductus
ejakülasyon
yeterli volüm
normal morfoloji
normal motilite
Sunum planı
• Tıbbın değişkenliği
• Erkek faktörü hakkında
– neleri bilemediğimiz?
– sadece neleri bilebildiğimiz?
• Semen parametreleri (WHO 2010)
Volüm
• 2-6 ml (2-7 günlük abstinansı takiben)
– Aspermia
– Hipospermia: <0,5 mL
– Hiperspermia: >6 mL
•
•
•
•
Tüm semenin toplanamaması
Hipogonadizm
Retrograd ejakülasyon
Alt genital traktüsün obstrüksiyonu
• Uzun abstinans dönemi
• Aksesuvar seks glandlarından aşırı salgı
Konsantrasyon
• Azoospermi
• Oligozoospermi (oligospermi)
<15 milyon/mL (WHO 2011)
Motilite
• Hızlı progresif (Grade A) > %32
• Total progresif (Grade A+B) > %40
– Erkek aksesuvar seks glandlarının
hastalıklarına bağlı olarak sekresyonun
bozulması
Morfoloji
• Normal ?
– Postkoital testteki servikal mukusta veya
zona pellusida yüzeyindekilerse
> % 30 (WHO 1999)
– İdeal morfolojik katı kriterlere uymaksa
ilk tanımlanma
> % 14, daha sonra
>%4
– WHO 2010 > % 4
pH ≥ 7,2
• Ejakülasyondan sonra zaman arttıkça pH
artmaya eğilimlidir
• Değişiklikler genellikle prostat veya
seminal veziküllerin inflamasyonuna
bağlıdır
Peroksidaz pozitif lökositler <1x106/ml
• non-sperm hücreler
– epitel hücreleri
– immatür germ hücreleri (testis hasarı)
– siliyer kümeler (efferent duktusların hasarı)
– lökositler (aksesuvar glandların inflamasyonu)
• “round cells”
– germ hücreleri
– lökositler
Anti sperm antikorları
• direkt araştırma
– MAR test
• (partikülere bağlı motil spermatozoa) < % 50
– Immunobead test
• (partikülere bağlı motil spermatozoa) < % 50
Biyokimyasal inceleme
• Seminal çinko ≥ 2,4 µmol/ejakülat
– Prostatın sekretuvar kapasitesi
• Seminal fruktoz ≥ 13 µmol/ejakülat
– Seminal veziküllerin sekretuvar kapasitesi
• Seminal nötral glukozidaz ≥ 20 mU/ejakülat
– Epididimlerin sekretuvar kapasitesi
Sunum planı
• Tıbbın değişkenliği
• Erkek faktörü hakkında
– neleri bilemediğimiz?
– sadece neleri bilebildiğimiz?
• Semen parametreleri (WHO 2010)
• Semen parametreleri:
– Fertiliteyi öngörebiliyor mu?
soru “fertil”lere benzemek mi?
“fertilite”yi öngörmek mi?
• Normal
• % 24
– (95% CI %21–27)
• Anormal
• % 23
– (% 95 CI %20–26)
Bir yıl içinde gebelik şansı:
• =0,77^((-0,36*A) + (-0,13*B) + (-0,07*C) + (-0,25*D))
• A- semen volümü
• B- sperm konsantrasyonu
• C- sperm motilitesi
• D- sperm morfolojisi
Sunum planı
• Tıbbın değişkenliği
• Erkek faktörü hakkında
– neleri bilemediğimiz?
– sadece neleri bilebildiğimiz?
• Semen parametreleri (WHO 2010)
• Semen parametreleri:
– Fertiliteyi öngörebiliyor mu?
– Biz inanıyor muyuz?
– Nasıl inanabiliriz?
Sonuçlar
• Erkek faktörü hakkında
– bildiklerimiz arttıkça bilemediklerimiz artıyor
– “bilebildiklerimiz”le bugünkü tıbbı uygulamaktayız
• Semen parametreleri
– Fertiliteyi öngörmez
• Nasıl öngörebilir?
– WHO 2010 da tanımlanan prensiplere uygun tetkik
yapılırsa inanabiliriz.
“EN OIDA OTI OUDEN OIDA”
“EN OIDA OTI OUDEN OIDA”
“Bildiğim tek şey,
hiçbir şey
bilmediğimdir.”
Sokrates
“EN OIDA OTI OUDEN OIDA”
Teşekkürler
Download

Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri