ZAHTEV
CB-RU-05-413.01
za
Odobravanje kredita
Da  Ne 
Izdavanje kartice: Dina kreditna  Visa classic 
Iznos kredita/kreditne kartice..........................................................................
Period otplate.........................................................................................
Otvaranje tekućeg računa
Da 
Ne 
Dozvoljeno prekoračenje
Da  Ne 
Lični podaci
Ime..............................Ime roditelja.....................................................
Prezime................................................................................................
Devojačko prezime majke....................................................................
Datum i mesto rodjenja........................................................................
Broj dece.......................od toga maloletne...........................................
JMBG|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Broj lične karte.......................ili br.pasoša..........................................
Državljanstvo......................................................................................
Bračni status
Oženjen/Udata  Neoženjen/Neudata  Razveden/a 
Udovac/ica  Drugo 
Ime i prezime supružnika....................................................................
JMBG supružnika |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Podaci o stanovanju - trenutna adresa
Ulica......................................................Broj.......Stan.........
PTT|__|__|__|__|__| Mesto............................................................
Kućni telefon.................................................................................
Ime vlasnika telefona.....................................................................
Mobilni telefon..............................................................................
Dužina boravka na trenutnoj adresi...............................................
Osnov stanovanja:VlasništvoZakupKod roditeljaOstalo
Podaci o stanovanju - Adresa iz lične karte
Ulica......................................................Broj.......Stan.................
PTT|__|__|__|__|__| Mesto............................................................
Kućni telefon.................................................................................
Podaci o zaposlenju
Zanimanje...........................................................................
Školska sprema VSS  VS  SSS  VKV  Ostalo 
Naziv firme...................................................................................
Naziv radnog mesta......................................................................
Adresa firme.................................................................................
PTT|__|__|__|__|__| Mesto............................................................
Telefon firme.................................Fax...............................
Trenutna pozicija................................................................
Ukupan staž...................... Staž u ovom preduzeću............
Tip zaposlenje: Stalno  Privremeno  od............do............
Podaci o prihodima
Prihod aplikanta.................................................................
Prihod supružnika...............................................................
Ostali prihodi......................................................................
Vlasništvo nad nekretninom/pokretnom imovinom
Da  Ne  Adresa................................................................................
Vlasništvo nad automobilom
Da  Ne 
Kontakt osoba
Ime i prezime..................................................................................................
Adresa..................................................................................................
Fiksni i mobilni telefon...................................................................................
Ime i prezime na osnovnoj kartici
Podaci o korisnicima dodatnih kartica
Ime..............................Ime roditelja.................................
Prezime..............................................................................
Datum i mesto rodjenja...................................................
JMBG|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Broj lične karte...........................Br.pasoša........................
Državljanstvo..............................................................................
Ime i prezime koje će biti napisano na dodatnoj kartici
Ime..............................Ime roditelja.................................
Prezime..............................................................................
Datum i mesto rodjenja...................................................
JMBG|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Broj lične karte...........................Br.pasoša........................
Državljanstvo..............................................................................
Ime i prezime koje će biti napisano na dodatnoj
________________________________________
kartici
Adresa za dostavu izvoda
Kuća 
Posao 
Banka 
Drugo 
Izjava o povezanom licu
Shodno Zakonu o bankama ( ''Sl. Glasnik'' br. 91/2010.g.) neophodno je da
odgovorite:
A) Da li ste u organima Banke(povezana lica)
_______________
B) Da li ste u radnom odnosu u Banci
_______________
C) Da li imate rodbinske veze sa radnicima Banke
_______________
(za tačnost podataka odgovoran je podnosilac zahteva)
Saglasan/na sam da se podaci i dokumentacija koju sam dostavio/la prilikom podnošenja ovog zahteva mogu koristiti za proveru plaćenih poreza i doprinosa.
Potpisivanjem ovog zahteva saglasan/na sam da KBM banka a.d. može pribaviti izveštaj iz Kreditnog biroa, kao i da se podaci o predmetnoj bankarskoj usluzi i
eventualnom nepridržavanju ugovornih odredbi o korišćenju tih usluga mogu evidentirati i čuvati u Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije.
Ova saglasnost se daje radi preuzimanja izveštaja za svrhu donošenja odluke o pružanju gore navedene usluge, kao i za mogućnost preuzimanja naknadnih
izveštaja od Kreditnog biroa u toku njenog trajanja.
Korisnik kredita je saglasan da Banka njegove lične podatke koristi saglasno Zakonu o zaštiti podataka ličnosti. Potvrđujem da sam upoznat-a sa Ponudom i
Opštim uslovima poslovanja KBM banke AD Kragujevac.
Ovim izjavljujem da sam u potpunosti saglasan/na sa odredbama Odluka i Pravila rada Banke koje se odnose na odobravanje kredita građanima.
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi navedeni podaci i dostavljena dokumentacija koju sam podneo Banci prilikom
apliciranja za ovaj zahtev verodostojni i tačni.
Klijent.......................................................
Mesto i datum ..................................................
...........................................................................
(pečat i potpis službenika Banke)
Download

Odobravanje kredita Da  Ne 