U skladu sa Članom 63. i 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( "Službeni
glasnik RS " br. 47/2006 ) i član 4. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o
posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br. 116/2006 )
AGROINDUSTRIJSKI KOMBINAT''BAČKA TOPOLA''AD,BAČKA TOPOLA
OBJAVLJUJE
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
u 2010.godini
I OPŠTI PODACI
Poslovno ime:
Sedište i adresa:
1
Matični broj:
PIB:
2 WEB site:
3 e-mail adresa:
Broj i datum rešenja o upisu u registar privr. Sub.
4 Delatnost (šifra i opis)
5 Broj zaposlenih (na dan 31.12.2010.god)
6 Broj akcionara (na dan 31.12.2010.god)
7 Deset najvećih akcionara (na dan 31.12.2010.god
1.Stanic Željko
2.Šipovac Nedeljko
3.IM TOPOLA.B.Topola
4.Kljakić Božana
5.AGRIA COOP DOO,Tornjoš
6.DEKO
7.Rančić Slavka
8.Egri Peter
9.Zagorac Milan
10.PTK''PANONIJA''PANONIJA
8 Vrednost osnovnog kapitala
9 Broj i vrsta izdatih akcija
Nominalna vrednost akcije:
CFI kod:
ISIN broj:
10 Podaci o zavisnim društvima:
Agroindustrijski kombinat''Backa Topola''a.d.
Bačka Topola,Maršala Tita 61
8056005
101443938
aikbt.rs
[email protected]
BD.76485/2005
0111-Gajenje žita i drugih useva
78
22
br.akcija
% ucesca
2282
24.34
1467
15.66
1329
14.19
1139
12.16
946
10.09
734
7.84
432
4.61
310
3.31
299
3.19
177
1.89
185.156.000 dinara
9.368 običnih akcija na ime
12.000,00 din
ESVUFR
RSAKBTE19065
udeo 100% u DOO''AIK NJEGOSEVO''
Njegosevo
11 Poslovno ime, sedište i adresarevizorske kuće koja je 'EuroAudit''DOO,Beograd,
je revidirala finan. Izveštaje za 2010 god.
Bulevar Despota Stefana 12/V
Beogradska berza AD,N.Beograd
12 Poslovno ime organizovanog tržišta na koje su
uključene akcije
Omladinskih brigada 1
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1
2
3
4
5
Upravni odbor
Šipovac Nedeljko
Stanić Željko
Muhadinović Gojko
Nadzorni odbor
Rančić Slavka
Zagorac Milan
Egri Peter
Ukupan iznos plata i naknada članova Uprave .
u 2010.g
Broj i procenat akcija koji članovi uprave poseduju
u Akcionarskom Društva na dan 31.12.2010.
Pisani kodeks ponašanja
3749 akcija ili 40.00 % Upravni odbor
1041 akcija ili 11.11 % Nadzorni odbor
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2010 GOD
1
2
3
4
5
Izveštaj o realizaciji usvojene poslovne politike
Društvo poslovanje obavlja u skladu sa
za 2010 god.
usvojenom poslovnom politikom
Analiza prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
u 2010 god.
Društvo je u 2010.godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 362.851 hilj.dinara,ukupan rashod
u iznosu od 320.833 hilj.dinara,te dobit pre rezervisanja odloženih prihoda perioda iznosi
42.018 hiljade dinara i veća je od proslogodisnje kad je iznosila 41.921 hiljadu dinara.
U strukturi prihoda i rashoda najveće je učešće poslovnih prihoda i rashoda
Bruto dobit posle rezervisanja odloženih poreskih prihoda iznosi
42.272 hilj.din.
Prihod od prodaje robe
49.864 hilj.din.
Prihod od prodaje sop.proizv.i usluga
284.668 hilj.din.
Ekonomičnost(posl.prihod/posl.rashod)
134.64%
Rentabilnost(dobit/ukupan prihod)
11.64%
Likvidnost(obrt.imovina/obaveze)
92.23%
Prinos na ukupan kapital(posl.dobit/pros.vred.imovine)
11.89%
Neto prinos na sopstveni kapital(neto dobit/pr.sop.kapt) 14.12%
Poslovni neto dobitak(posl.dobit/neto prihod prodaje)
17.21%
Stepen zaduženosti(dug.rezerv.i obaveze/uk.pasiva)
39.65%
Prvi i drugi stepen likvidnosti(gotov.i got.ekviv./krat.obav.) I step.likv=0.021 II step.likv.=1.153
ili krat.potr,plasm,I gotovina/krat.obaveze)
Cena akcije za 2010 god.
najniza-12.860 din; najvisa-12.860 din
Tržišna kapitalizacija(br.akcija x trž.cena 1 akcije)
120.472 hiljada dinara
Dobitak po akciji(neto dobit/pond.pros.br.akcija)
4.512
Isplaćena dividenda po redovnim akcijama za
poslednje tri godine.
2008
1067 din bruto po akciji
2009
1067 din bruto po akciji
2010
1067 din bruto po akciji
Neto obrtni kapital(obrt.imovina-kratk.obaveze)
105.771 hiljada dinara
Informacije o ostvarenjima društva po segmentima
Promene veće od 10% u odnosu na preth. God u:
Imovini i obavezama
- U toku 2010.godine uložena su značajna sredstva za nabavku osnovnih sredstava i za investicije
koje su u toku,u ukupnom iznosu od 25.976 hiljada dinara .
- Kratkoročne obaveze su manje u odnosu na 2009.godinu ,ali su dugorocne povecane za 79.83% i
odnose se uglavnom na kredite za investicije .
- Obaveze prema dobavljačima su manje u odnosu na 2009.godinu za 11.88%
- Stanje obrtne imovine je veće za 47.70 % u udnosu na prošlu godinu.
Neto dobitku
- Značajan iznos neto dobitka u iznosu od 42.018 hiljade dinara pre rezervisanja odloženih poreskih
prihoda je ostvaren zahvaljujuci znatno većem porastu prihoda i većoj uposlenosti postojećih kapaciteta.
Neizvesnost naplate prih.a ili mogućih bud. Trošk. koji mogu značajno uticati na fin.poz. Druš.
-Postoji značajnija neizvesnost naplate potraživanja,a očekivani troškovi neće uticati
na očekivani dobar rezultat poslovanja u narednom periodu.
6
Informacija o stanju (broj i %), sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija
7
Ulaganja u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, inform. Tehnologije i ljudske resurse
- Nastavljena su ulaganja u proširenje postojećih kapaciteta fabrike za preradu animalnih sirovina
kod fabrike''Žibel'',tj.ulaganja u prečišćavanje voda i vazduha i izgradnju novog pogona za preradu
kategorije II animalnog otpada.
Iznos, način formiranja i upotreba rezervi u poslednje dve godine
Bitni poslovni dogañaji koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja.
8
9
Stanić Željko,- direktor
JMBG-1611953820059
Download

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2010