JKP '' VODOVOD I KANALIZACIJA ''
34000 KRAGUJEVAC
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 48
Republika Srbija
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA NABAVKU DOBARA:
ELEKTRIČNA ENERGIJA
JAVNA NABAVKA br. 01 / 2015
( OTVARANJE PONUDA : 02.03.2015. god. u 11:00 sati )
Kragujevac
Februar 2015.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
SADRŽAJ :
Deo I
Opšti podaci o javnoj nabavci ............................................................................
3
Deo II
Podaci o predmetu javne nabavke .....................................................................
3
Deo III
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu .................................................
4
Uslovi za učestvovanje u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona
i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova .........................................
Uvodni deo za priloge ...........................................................................................
Opšte informacije o ponuđaču/podizvođaču .........................................................
Spisak učesnika u zajedničkoj ponudi ...................................................................
Finansijska identifikacija .......................................................................................
Iskustvo kao isporučioca –Referenc lista ..............................................................
Potvrda za reference ..............................................................................................
Izjava u cilju sprečavanja korupcije i sukoba interesa ..........................................
Obrazac troškova pripreme ponude ......................................................................
Izjava o nezavisnoj ponudi ....................................................................................
Izjava u skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama .....................
Ostale informacije .................................................................................................
17
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
Deo V
Ponuda ..................................................................................................................
Obrazac ponude .....................................................................................................
Lista cena ..............................................................................................................
Obrazac strukture cene...........................................................................................
Obrazac ponudbene garancije – menično pismo....................................................
36
36
38
39
40
Deo VI
Nacrt – model ugovora ........................................................................................
Ugovor o kupoprodaji dobara ...............................................................................
Obrazac garancije za dobro izvršenje posla .........................................................
Obrazac garancije za povraćaj avansa ..................................................................
42
42
48
50
Deo VII
Lista zahteva i tehnička specifikacija ..............................................................
51
Deo IV
2/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS,, broj 124/12), Pravilnika
o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki (,,Službeni glasnik
RS,, broj 29/13) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke velike vrednosti (br. XXXVII/4 od
26.01.2015. god.) pripremljena je konkursna dokumentacija za janu nabavku Električne energije,
br. 01/2015.
Deo I
OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
Naziv, adresa i internet stranica
Naručioca
JKP “Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac,
ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48;
www.jkpvik-kg.com
Vrsta postupka
Otvoreni postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o
javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS,, broj 124/2012) i
podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
Predmet javne nabavke
Dobra
Kontakt
Službenici za javne nabavke: Ljiljana Milovanović –
Arsenijević i Neda Nenadić, 034/302-620;
E-mail: [email protected]
Poziv za podnošenje ponuda objavljen 06.02.2015.
na portalu Uprave za javne nabavke
Finansiranje nabavke
Deo II
Iz sredstava Naručioca
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
Opis predmeta javne nabavke
Električna energija
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke
09310000 – Električna energija
Vrsta i količina dobara
Električna energija – zaljučenje ugovora o potpunom snabdevanju, stalna i
garantovana
Tehničke specifikacije
U skladu sa dokumentom Pravila o radu tržišta ,,Službeni glasnik RS,, broj
120/12.
Kvalitet dobara
Vrsta i nivo kvalitetra isporuke električne energije u skladu sa Pravilima o
radu prenosnog sistema i izmenama i dopunama Pravila o radu prenosnog
sistema ,,Službeni glasnik RS,, broj 3/12. i Pravilima o radu distributivnog
sistema i Uredbe o uslovima isporuke električne nergije.
Mesto isporuke
Merna mesta kupca (objekti) navedeni u Tehničkoj specifikaciji (Deo VII
konkursne dokumentacije).
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu na svom memorandumu potpisanu od strane odgovornog lica ponuđača i overenu pečatom kojom se
obavezuje da će, ukoliko mu bude dodeljen ugovor u predmetnom postupku
javne nabavke, postupiti u skladu sa članom 141. stav 5 Zakona o energetici, odnosno da će odmah nakon potpisivanja ugovora zaključiti
3/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
1. ugovor o pristupu sistemu sa operatorom sistema na koji je objekat krajnjeg kupca priključen, i
2. ugovor kojim preuzima balansnu odgovornost za mesta primopredaje krajnjeg kupca.
Deo III
UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, dato je na osnovu člana 61. Zakona o javnim
nabavkama (,,Službeni glasnik RS,, broj 124/12 od 29.12.2012. god.) i člana 2. Pravilnika o
obaveznim elementima konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova
(,,Službeni glasnik RS,, broj 29/13 od 29.03.2013.god.).
Od ponuđača se očekuje da detaljno prouči sva uputstva, obrasce, uslove, specifikacije koje su
sadržani u konkursnoj dokumentaciji.
1
Pravo na učestvovanje u postupku
Pravo učešća u postupku nabavke ima domaće ili strano fizičko ili pravno lice koje
ispunjava obavezne uslove iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS,,
br. 124/2012) i dodatne uslove u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama koji su
navedeni u Delu IV Konkursne dokumentacije.
O ispunjenju obaveznih uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama ponuđači su dužni
da uz ponudu prilože i odgovarajuće dokaze. Dokaze o ispunjenosti uslova Ponuđač
dostavlja saglasno članu 77. Zakona o javnim nabavkama.
Ponuđač ne može biti podoban za učešće u postupku javne nabavke ako je utvrđeno da je
umešan u korupciju ili prevaru.
2
Jezik u postupku javne nabavke
Svi dokumenti i korespodencija u vezi sa konkursnom dokumentacijom su na srpskom
jeziku.
3
Način podnošenja ponude
Ponuđač će pripremiti ponudu u 2 (dva) primerka, jasno označavajući svaku ponudu kao
"Original ponuda" odnosno "Kopija ponude". U slučaju bilo kakvog neslaganja među
njima, važiće original. Za identičnost ponude i kopije jemči Ponuđač.
Original i kopija ponude biće otkucani ili ispisani neizbrisivim mastilom i potpisani od
strane Ponuđača ili jednog ili više lica koje je Ponuđač ispravno ovlastio da u njegovo ime
potpiše ponudu. Takvo ovlašćenje treba da bude priloženo, u pisanom obliku, uz ponudu.
Ime i položaj svakog lica koje potpisuje ponudu mora biti otkucano ili odštampano ispod
potpisa.
Bilo kakvo umetanje, brisanje ili pisanje preko postojećeg teksta važiće samo ako je
parafirano od strane osobe ili osoba koje potpisuju dokumentaciju.
4/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Ponude moraju u celini biti pripremljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
(,,Službeni glasnik RS,, broj 124/2012), pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom
dokumentacijom.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu, u pisanom obliku. Ponuda se podnosi
neposredno (lično) ili putem pošte na adresu Naručioca.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može da učestvuje u zajedničkoj ponudi, ili
kao podizvođač, niti može učestvovati u više ponuda.
Ponuda se podnosi u skladu sa članom 87. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, u zatvorenoj
koverti ili kutiji koja je zatvorena na način da se prilikom otvaranja sa sigurnošću može
utvrditi da se prvi put otvara.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane Naručioca do 02.03.2015.
godine do 0900 sati na pisarnici Naručioca.
Ponuđači će pripremiti original i kopiju ponude, zapečatiti u unutrašnjoj i spoljnoj omotnici,
koje će ispravno obeležiti sa "Original" i "Kopija".
Spoljna i unutrašnja omotnica će:
(α)
biti upućena Naručiocu, na adresu :
(β)
nositi identifikaciju :
JKP „Vodovod i kanalizacija”,
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48,
34000 Kragujevac,
Srbija
NABAVKA br. ____/2015 – _______________________________________
( "NE OTVARATI“)
Spoljna omotnica će nositi ime i adresu ponuđača kako bi se ponuda mogla vratiti
neotvorena u slučaju da se proglasi neblagovremenom.
Ako spoljna omotnica ne bude zapečaćena i označena kako je gore propisano, Naručilac ne
preuzima nikakvu odgovornost za gubljenje ili prerano otvaranje iste.
Naručilac mora da primi ponude na svoju adresu najkasnije do:

02.03.2015. godine do 0900 časova ( pre podne ).
Sve ponude koje je Naručilac primio posle krajnjeg roka navedenog u prethodnom stavu,
biće označene kao neblagovremene i vraćene ponuđačima neotvorene.
Ukoliko Ponuđač podnosi ponudu putem pošte, bez obzira da li je poslao ponudu običnom,
preporučenom pošiljkom ili putem brze pošte, relevantna je jedino činjenica kada je
Naručilac ponudu primio, odnosno da li je ponudu primio pre isteka roka za podnošenje
ponuda i u toj situaciji je ponuda blagovremena, te nije relevantan momenat kada je Ponuđač
ponudu poslao.
4
Obavezna sadržina ponude i posebni zahtevi u pogledu načina na koji ponuda
mora biti sačinjena
Pored dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova za učestvovanje u postupku javne
nabavke, ponuda mora da sadrži popunjene, potpisane i pečatom overene obrasce sadržane u
konkursnoj dokumentaciji.
5/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Ponuđač je u obavezi da dostavi popunjene i overene sledeće obrasce i dokumenta:
1. Dokaze o ispunjenosti uslova u skladu sa članom 77. Zakona, navedene u Uputstvu
kako se dokazuje ispunjenost uslova (Deo IV Konkursne dokumentacije);
2. Opšte informacije o Ponuđaču/Podizvođaču (Obrazac 4.1.). Dostavlja se za svakog
učesnika u zajedničkoj ponudi, ukoliko je to slučaj;
3. Spisak učesnika u zajedničkoj ponudi (Obrazac 4.2.), ukoliko se dostavlja zajednička
ponuda od strane više ponuđača;
4. Ovlašćenje za potpisivanje ponude. U prilogu teksta ovlašćenja sa navođenjem
ovlašćenih lica priložiti fotokopiju kartona „overeni potpisi lica ovlašćenih za
zastupanje” (OP – obrazac) iz uloška nadležnog suda - obrazac 4. ili odgovarajućeg
dokumenta organa uprave za privatne preduzetnike;
5. Finansijsku identifikaciju (Obrazac 4.3.);
6. Iskustvo kao isporučioca – referenc lista ( Obrazac 4.4. i 4.5.);
7. Izjavu u cilju sprečavanja korupcije i sukoba interesa (Obrazac 4.6.);
8. Izjavu ponuđača u skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (data
na memorandumu, potpisana i overena pečatom, Obrazac 4.9.), u kojoj ponuđač izričito
navodi da je pri sastavljanju svoje ponude poštovao obaveze iz važećih propisa o zaštiti
na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da ponuđač
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ukoliko je to slučaj);
9. Sporazum, kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema Naručiocu obavezuju na
izvršenje javne nabavke (dostavlja se samo ako ponuđači podnose zajedničku ponudu);
10. Ponudu (u navedenom obliku u Delu V Konkursne dokumentacije) popunjen, pečatom
overen i potpisan od strane ovlašćenog lica Ponuđača;
11. Listu cena ( Obrazac 5.1. u Delu V Konkursne dokumentacije ),
12. Obrazac strukture cene, popunjen, pečatom overen, i potpisan (Obrazac 5.2. u Delu V
Konkursne dokumentacije);
13. Ponudbenu garanciju (u formi propisanoj u Obrascu 5.3. u Delu V Konkursne
dokumentacije);
14. Obrazac garancije za povraćaj avansa, ukoliko se u ponudi traži avans (Obrazac 6.2.
u Delu VI Konkursne dokumentacije);
15. Obrazac Model Ugovora - potpisan, popunjen i overen od strane ovlašćenog lica
ponuđača (Deo VI Konkursne dokumentacije);
16. Izjava o nezavisnoj ponudi, popunjen, pečatom overen i potpisan (Obrazac 4.8. u Delu
IV Konkursne dokumentacije);
17. Tehnička dokumentacija u skladu sa Listom zahteva i Tehničkom specifikacijom iz
konkursne dokumentacije (Deo VII Konkursne dokumentacije). Ukoliko je data na
stranom jeziku mora biti prevedena na srpski jezik od strane sudskog tumača u delu koji
se odnosi na katrakteristike tražene tehničkom specifikacijom.
18. Svi ostali materijali i obrasci koji se moraju popuniti i podneti od strane Ponuđača u
skladu sa ovom konkursnom dokumentacijom.
Ponuđači treba da predaju ponude koje ispunjavaju sve zahteve iz Konkursne dokumentacije
uključujući osnovne zahteve naznačene u Tehničkim specifikacijama. Ponude sa
varijantama se neće uzimati u obzir.
Ponuđač mora popuniti obrazac ponude (DeoV Konkursne dokumentacije) i odgovarajuću
Listu cena (Obrazac 5.1.) iz Konkursne dokumentacije.
Cene naznačene u Listi cena moraju biti unete posebno za svaku poziciju, i obuhvatiti sve
troškove izazvane stabilnim i kontinuiranim snabdevanjem električnom energijom u
6/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
redovnim i vanrednim okolnostima, do objekata navedenih u Tehničkoj specifikaciji (Deo
VII Konkursne dokumentacije), a koji se obračunavaju i plaćaju u skladu sa propisima
Republike Srbije.
Jedinične cene i vrednosti u ponudi moraju biti iskazane u dinarima, uz navođenje iznosa
bez PDV-a i sa PDV-om. Cene su fiksne i ne mogu se menjati tokom perioda trajanja
ugovora.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupiti u skladu sa
članom 92. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, odnosno tražiće obrazloženje svih njenih
delova koje smatra merodavnim.
Rok isporuke: 1 dan, računajući od dana potpisivanja ugovora o isporuci električne
energije. Isporuka električne energije će se vršiti kontinuirano u periodu od godinu dana od
dana zaključenja (obostranog potpisivanja) ugovora o javnoj nabavci;
Mesto isporuke su merna mesta kupca (objekti) navedena u Tehničkoj specifikaciji (Deo
VII konkursne dokumentacije).
Uslovi plaćanja: u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u
komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“ br. 119/2012), Naručilac će plaćanje
obaveza po ugovoru o javnoj nabavci vršiti mesečno, u roku od 45 dana od prijema ispravne
fakture.
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.
Ponude koje imaju kraću opciju, biće odbijene od strane Naručioca kao neprihvatljive.
Naručilac može u slučaju isteka roka važenja ponude zatražiti od ponuđača da produže
period važenja ponude. Zahtev Naručioca i odgovor ponuđača za produženje roka važnosti
ponude mora biti u pisanom obliku ili dostavljen faksom. Ponuđač može odbiti zahtev bez
gubitka ponudbene garancije. Od ponuđača koji se složi sa zahtevom, neće se zahtevati, niti
će mu biti dozvoljeno, da izmeni i dopuni svoju ponudu. Važnost ponudbene garancije,
takođe se mora produžiti za odgovarajući period.
Ponuđač mora da ponudi cenu za svaku poziciju koja je navedena u Listi cena.
Ponuđač će obezbediti, kao deo svoje ponude, ponudbenu garanciju za ozbiljnost ponude u
iznosu od 5,00 % (pet procenata) od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a.
Ponudbena garancija za ponuđače čije se sedište nalazi u zemlji Naručioca, se obezbeđuje u
obliku blanko solo menice, overene i potpisane od strane ovlašćenog predstavnika
Ponuđača. Važnost solo menice mora biti 30 (trideset) dana duža od dana isteka važnosti
ponude.
Uz menicu kao ponudbenu garanciju ponuđač je dužan da dostavi i sledeća dokumenta:
1. propisno sačinjeno, potpisano, overeno ovlašćenje Naručiocu za popunjavanje i
podnošenje menice nadležnoj banci u cilju naplate (menično ovlašćenje), u formi
prikazanoj u Obrascu 5.3. u Delu V Konkursne dokumentacije;
2. fotokopiju kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za raspolaganje novčanim
sredstvima na računu Ponuđača;
3. fotokopiju OP obrasca (obrasca sa navođenjem lica ovlašćenih za zastupanje
ponuđača);
4. fotokopiju overenog zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke.
Ponudbena garancija za ponuđače čije se sedište nalazi van zemlje Naručioca, se daje u
dinarima ili nekoj drugoj konvertibilnoj valuti i biće u obliku bankarske garancije poznate
banke van zemlje ili u zemlji Naručioca. Banka koja izdaje garanciju mora imati najmanje
7/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
IBCA rejting AA. Forma bankarske garancije propisana je u Delu V, a može biti i u nekoj
drugoj formi prihvatljivoj za Naručioca. Važnost bankarske garancije mora biti 30 (trideset)
dana duža od dana isteka važnosti ponude.
Ponudbena garancija može biti aktivirana:
(a) ako Ponuđač :
- povuče ili menja svoju ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponude,
(b) u slučaju ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, ako isti ne:
- potpiše Ugovor o javnoj nabavci u roku koji me odredi Naručilac; ili
- podnese garanciju za dobro izvršenje posla.
Ponudbene garancije ponuđača kojima nije dodeljen Ugovor o javnoj nabavci, biće vraćene
ponuđačima nakon što Naručilac zaključi ugovor sa izabranim ponuđačem, ličnim
preuzimanjem ili putem pošte, preporučeno sa povratnicom.
Sve ponude koje nisu praćene ponudbenom garancijom biće odbijenje kao neprihvatljive.
Ponudbena garancija ponuđača kome je dodeljen Ugovor o javnoj nabavci biće oslobođena
kad izabrani Ponuđač potpiše Ugovor u roku koji mu odredi Naručilac i obezbedi garanciju
za dobro izvršenje posla.
Ponuđač je dužan da u ponudi izričito navede:
a) da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada i životne sredine;
b) da ponuđač garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ako je to
slučaj);
Izjavu, sačinjenu na način da se iz njene sadržine jasno proizilazi ispunjenje napred
navedenih uslova, ponuđači su dužni da dostave kao sastavni deo ponude na
memorandumu, uredno potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača i overenu
pečatom ponuđača.
Naknadu za korišćenje patenta, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuđač.
U skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, troškove pripreme ponude i
podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od Naručioca naknadu istih.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac
će ponuđaču nadoknaditi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa
tehničkim specifikacijama Naručioca i troškove pribavljanja sredstava obezbeđenja, pod
uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
5
Podnošenje ponude sa podizvođačem
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može da učestvuje kao podizvođač kod
drugog ponuđača.
Ponuđači su obavezni da u ponudi navedu da li će izvršenje nabavke poveriti podizvođačima. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, neophodno je da to navede u
svojoj ponudi i da navede koliki je procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti
podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i da navede deo nabavke koji će izvršiti
preko podizvođača.
8/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
U Obrascu ponude, u konkursnoj dokumentaciji, ponuđač je u obavezi da navede nazive
svih podizvođača i da popuni, pečatom overi, i potpiše Obrazac “Podaci o podizvođaču”
(Obrazac 4.1.).
U slučaju podnošenja ponude sa podizvođačem, ponuđači su dužni da za svakog
podizvođača dostave dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova za učestvovanje u postupku
javne nabavke iz člana 75. stav 1. tač. 1 - 4 Zakona o javnim nabavkama, koji su navedeni u
Delu IV pod rednim brojevima 1, 2, 3, i 4, a dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1.
tačka 5) Zakona o javnim nabavkama za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ako je za izvršenje dela javne nabavke čija vrednost ne prelazi 10% ukupne vrednosti javne
nabavke potrebno ispuniti obavezan uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim
nabavkama, ponuđač može dokazati ispunjenost tog uslova preko podizvođača kojem je
poverio izvršenje tog dela nabavke.
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem i u svojoj ponudi navede da će
delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču, dužan je da navede ime podizvođača, a
ukoliko se zaključi ugovor između Naručioca i ponuđača, taj podizvođač će biti naveden u
ugovoru.
Sve ostale obrasce u ponudi i ugovor sa Naručiocem bez obzira na broj podizvođača,
popunjava, pečatom overava i potpisuje ponuđač. Ponuđač u potpunosti odgovara za
izvršenje ugovorenog posla Naručiocu, bez obzira na broj podizvođača.
Ponuđač je dužan da Naručiocu na njegov zahtev omogući pristup kod podizvođača radi
utvrđivanja ispunjenosti uslova.
U slučaju iz prethodnog stava, Naručilac je dužan da omogući isporučiocu da prigovori na
zahtev podizvođača ako potraživanje nije dospelo.
Isporučilac može da angažuje kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, ako je na
strani podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajna nesposobnost plaćanja, ako to
lice ispunjava sve uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije predhodnu saglasnost
Naručioca.
6
Podnošenje zajedničke ponude
Ponudu može podneti grupa ponuđača. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispunjava
obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona o javnim nabavkama, a dodatne
uslove ispunjavaju zajedno, prema uputstvima navedenim u Delu IV Konkursne
dokumentacije. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama dužan je da
ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je
neophodna ispunjenost tog uslova.
Ponuđači u zajedničkoj ponudi, u skladu sa članom 81. stav 4. Zakonao javnim nabavkama,
kao sastavni deo svoje ponude dostavljaju sporazum kojim se međusobno obavezuju na
izvršenje nabavke.
Međusobni sporazum između grupe ponuđača sadrži sledeće podatke o:
- članu grupe koji je nosilac posla, koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuđača pred Naručiocem;
- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisti ugovor;
- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja;
- ponuđaču koji će izdati račun;
- računu na koji će biti izvršeno plaćanje;
9/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
- obaveze svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Obrasci iz konkursne dokumentacije u slučaju podnošenja zajedničke ponude se potpisuju i
pečatom overavaju na način predviđen konkursnom dokumentacijom.
Učesnici u zajedničkoj ponudi ne mogu samostalno da podnose ponudu niti da učestvuju u
više zajedničkih ponuda ili kao podizvođači kod drugih ponuđača.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.
7
Podnošenje ponude od strane zadruge
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Ukoliko zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz posrtupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
8
Izmene, dopune i povlačenje ponuda
Ponuđač može, u skladu sa članom 87. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, izmeniti i
dopuniti, ili povući svoju ponudu posle podnošenja iste pod uslovom da Naručiocu dostavi
pisano obaveštenje o izmenama i dopunama ponude, uključujući zamenu ili povlačenje
ponude, pre krajnjeg roka propisanog za dostavu ponuda.
Obaveštenje o izmeni, dopuni ili povlačenju ponude treba da bude pripremljeno, potpisano,
zapečaćeno, prema uputstvima za dostavljanje ponude, sa spoljnom i unutrašnjom
omotnicom, dodatno obeleženom sa "Izmena i dopuna", odnosno, "Povlačenje".
Posle krajnjeg roka za podnošenje ponuda, ne mogu se vršiti nikakve izmene i dopune
ponuda.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koji dokument naknadno
dostavlja.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti menja svoju ponudu,
a ukoliko to učini ili ukoliko ne potpiše ugovor o javnoj nabavci kada je njegova ponuda
izabrana kao najpovoljnija, Naručilac je ovlašćen da unovči garanciju datu uz ponudu.
9
Izmene, dopune i razjašnjenja konkursne dokumentacije
Komunikacija u postupku javne nabavke između Naručioca i Ponuđača obavlja se isključivo
pisanim putem putem pošte, elektronske pošte i/ili faksom.
Prilikom dostavljanja dokumenata između Naručioca i Ponuđača putem elektronske pošte ili
faksa, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva potvrdu
prijema tog dokumenta, a strana koja je dokument primila dužna je da potvrdi prijem
dokumenta i pruži dokaz da je dostavljanje izvršeno.
Ponuđač koji zahteva razjašnjenje po nekom delu konkursne dokumentacije može se, u
pisanom obliku (putem pošte, elektronske pošte ili faksom) obratiti na adresu Naručioca
naznačenu u pozivu za dostavljanje ponuda. Svi zahtevi za razjašnjenje moraju biti primljeni
10/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
kod Naručioca najkasnije 5 (pet) dana pre isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, u
skladu sa članom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva poslati
odgovor i tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.
Zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije ponuđači će dostaviti na adresu
Naručioca sa napomenom: ,,Zahtev za dodatnim pojašnjenjem konkursne
dokumentacije - Javna nabavka br. ___/2015 – Električna energija“.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Pre krajnjeg roka za podnošenje ponuda, Naručilac može izmeniti ili dopuniti konkursnu
dokumentaciju izdavanjem dopuna u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama.
Ukoliko Naručilac u roku za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu
dokumentaciju, bez odlaganja će te izmene ili dopune objaviti na Portalu javnih nabavki i
svojoj internet stranici.
Naručilac će produžiti krajnji rok za podnošenje ponuda ukoliko izmeni ili dopuni
konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, i
obaveštenje o tome objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.
10
Otvaranje ponuda od strane Naručioca
Naručilac otvara sve ponude, uključujući izmene i dopune i povlačenje ponude, u prisustvu
predstavnika ponuđača koji su odlučili da tome prisustvuju, na adresi navedenoj u Pozivu za
podnošenje ponuda, odmah posle krajnjeg roka za podnošenje ponuda, u 11:00 sati. Prisutni
predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju komisiji Naručioca
podneti ovlašćenje - punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.
U skladu sa članom 103. stav 3. u postupku otvaranja ponuda aktivno mogu učestvovati
samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.
Naručilac će isključiti javnost u postupku otvaranja ponuda ukoliko je to potrebno radi
zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita
poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost
podataka.
Naručilac će voditi zapisnik sa otvaranja ponuda u koji će uključiti informacije koje je
objavio prisutnim ponuđačima i to: datum i vreme početka otvaranja ponuda, predmet i
procenjenu vrednost javne nabavke, imena članova komisije za javnu nabavku, imena
predstavnika ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, imena drugih prisutnih lica, broj
pod kojim je ponuda zavedena, naziv ponuđača, ponuđena cena i eventualni popusti, podaci
iz ponuda koji su određeni kao elementi kriterijuma, uočeni nedostaci u ponudama,
primedbe predstavnika ponuđača.
U skladu sa članom 104. stav 2. predstavnik ponuđača koji je učestvovao na otvaranju
ponuda ima pravo da prilikom otvaranja ponuda izvrši uvid u podatke iz ponude koji se
unose u zapisnik o otvaranju ponuda.
Uvid u podatke o postupku javne nabavke zainteresovani ponuđač može ostvariti u skladu sa
članom 110. stav 1. Zakona o javni nabavkama i posle prijema odluke o dodeli ugovora,
odnosno odluke o obustavi postupka, o čemu podnosi pisani zahtev naručiocu.
11/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Naručilac će omogućiti uvid u dokumentaciju i kopiranje dokumentacije iz postupka o
trošku podnosioca zahteva, u roku od 2 dana od dana prijema pisanog zahteva, uz obavezu
zaštite podataka u skladu sa članom 14. Zakona o javnim nabavkama.
Kopija zapisnika biće poslata ponuđačima koji nisu učestvovali na otvaranju ponuda u roku
od 3 dana od dana otvaranja ponuda.
11
Kriterijumi za dodelu ugovora
Naručilac će izabrati najpovoljniju ponudu primenom kriterijuma: ,,najniža ponuđena
cena,, pod uslovom da je utvrđeno da ponuđač ispunjava uslove za zadovoljavajuću
realizaciju ugovora.
Pod „ponuđenom cenom” podrazumeva se ukupna vrednost ponude sa PDV-om, koju je
Ponuđač naveo u Obrascu ponude u Delu V Konkursne dokumentacije.
U skladu sa članom 84. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, kada postoje dve ili više
ponuda sa istom ponuđenom cenom, Naručilac će dodeliti ugovor onom ponuđaču koji ima
bolje reference, odnosno više obavljenih transakcija u traženom periodu.
U skladu sa članom 86. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kada postoje ponude ponuđača
koji nude dobra domaćeg porekla i ponude ponuđača koji nude dobra stranog porekla,
Naručilac će kao najpovoljniju izabrati ponudu ponuđača koji nudi dobra domaćeg porekla,
pod uslovom da razlika u konačnom zbiru pondera između najpovoljnije ponude ponuđača
koji nudi dobra stranog porekla i najpovoljnije ponude ponuđača koji nudi dobra domaćeg
porekla nije veća od 10 u korist stranog ponuđača.
Naručilac zadržava pravo da, nakon sagledavanja ukupne vrednosti ponuda, obzirom na
raspoloživa i planirana sredstava, poveća ili smanji količinu robe navedene u Listi zahteva
prema svojim stvarnim potrebama, bez promene jediničnih cena za takvu robu, niti drugih
uslova i rokova.
12
Pregled i ocena ponuda
Radi detaljne procene ponuda, Naručilac će pregledati ponude da bi utvrdio, za svaku od
njih, da li je:
(a)
(b)
(c)
(d)
kompletna,
praćena ponudbenom garancijom,
usklađena sa zahtevima konkursne dokumentacije,
napravljena neka računska greška.
Nakon preliminarnog pregleda ponuda Naručilac će vrednovati samo one ponude koje su
predate blagovremeno, i koje u potpunosti ispunjavaju sve zahteve iz konkursne
dokumentacije, odnosno ponude koje su odgovarajuće i prihvatljive.
Neodgovarajuće ponude se neće dalje razmatrati, već će biti odbijene.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane Naručioca u roku određenom
u pozivu za podnošenje pounda.
Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je utvrđeno da potpuno
ispunjava sve uslove iz tehničke specifikacije.
12/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju Naručilac nije odbio zbog bitnih
nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograničava, niti uslovljava prava naručioca ili
obaveze ponuđača i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
Ponude određene kao prihvatljive, Naručilac će kontrolisati u pogledu aritmetičkih grešaka.
Naručilac će ovakve greške korigovati na sledeći način:
o
o
gde postoji neslaganje između iznosa navedenog u ciframa i slovima, važiće iznos
naveden slovima;
gde postoji neslaganje između jediničnih i ukupne cene koja je dobijena množenjem
jedinične cene i količine, važiće jedinična cena, a ukupna će biti korigovana, sem u
slučaju kada, po mišljenju Naručioca postoji očigledna velika greška u položaju
decimalnog zareza u jediničnoj ceni, u kom slučaju će ukupna cena, onako kako je
navedena, važiti, a biće korigovana jedinična cena;
Ako ponuđač kome je dodeljen ugovor, ne prihvata korekcije grešaka u skladu sa
prethodnim stavom, smatraće se da je ponuda neprihvatljiva, i ponudbena garancija može
biti izgubljena.
Sve pozicije iz Liste cena moraju imati jediničnu i ukupnu cenu.
Naručilac će proceniti i uporediti samo one ponude koje su određene kao prihvatljive.
Upoređivanje će biti bazirano na DDP cenama sa uključenim PDV ( porezom na dodatu
vrednost). U procenjivanju svake ponude, Naručilac će za svaku ponudu odrediti procenjenu
cenu, prilagođavanjem cene ponude na sledeći način:
a)
korigovanjem računskih grešaka,
b)
neophodnim usaglašavanjem da bi se sagledale modifikacije u skladu sa
dozvoljenim izmenama i dopunama ponude,
c)
odgovarajućim usaglašavanjem da bi se sagledali dodatni faktori na način i u
obimu navedenom u Tehničkim specifikacijama.
Naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja
koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda. Naručilac može da
vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora će uzeti u obzir i finansijske, tehničke i proizvodne mogućnosti
Ponuđača i njegovo iskustvo. Ona će se bazirati na pregledanju dokaza o ispunjenosti
dodatnih uslova ponuđača za učestvovanje u postupku javne nabavke, podnetim u skladu sa
uputstvima u Delu IV Konkursne dpkumentacije.
Odluku o dodeli ugovora naručilac će donete ukoliko je u postupku pribavio najmanje jednu
prihvatljivu ponudu.
Ponuda će biti odbijena:
1) ukoliko nije blagovremena;
2) ukoliko poseduje bitne nedostatke;
3) ukoliko nije odgovarajuća;
4) ukoliko ograničava prava Naručioca;
5) ukoliko uslovljava prava Naručioca;
6) ukoliko ograničava obaveze ponuđača;
Bitni nedostaci ponude su:
13/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
• ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku
javne nabavke;
• ukoliko ponuđač ne dokaže da ispunjava dotatne uslove za učešće u postupku javne
nabavke;
• ukoloko ponuđač nije dostavio traženo sredstvo obezbeđenja;
• ukoliko je ponuženi rok važenja ponude kraći od propisanog;
• ukoliko ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojnih nije moguće utvrditi stvarnu
sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.
Naručilac će odbiti ponudu ukoliko poseduje dokaz da je ponuđač u prethodne tri godine u
postupku javne nabavke:
a) postupio suprotno zabrani iz član 23. i 25. Zakona o javnim nabavkama,
b) učinio povredu konkurencije,
c) dostavio neistinite podatke u ponudi ili bez opravdanih razloga odbio da zaključi
ugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen,
d) odbio da dostavi dokaze i sredstva obezbeđenja na šta se u ponudi obavezao.
Naručilac će odbiti ponudu ukoloko poseduje dokaz koji potvrđuje da ponuđač nije
ispunjavao svoje obaveze po ranije zaključenim ugopvorima o javnim nabavkama koji su se
odnosili na isti predmet nabavke, za period od predhodne tri godine.
Dokazi koji predstavljaju negativnu referencu navedeni su u članu 82. stav 3. Zakona o
javnim nabvakama.
Naručilac može odbiti ponudu ako poseduje dokaz iz člana 82. stav 3. tačka 1. Zakona o
javnim nabavkama koji se odnosi na postupak ili ugovor koji je zaključio i drugi naručilac
ako je predmet javne nabavke istovrstan.
U skladu sa članom 83. stav 11. Zakona o javnim nabavkam naručilac će ponudu ponuđača
koji je na spisku negativnih referenci Uprave za javne nabavke odbiti kao neprihvatljivu ako
je predmet javne nabavke istovrstan predmetu za koji je ponuđač dobionegativnu referencu.
Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku 25 dana, računajući od dana javnog
otvaranja ponuda.
13
Zaključenje ugovora
Naručilac će zaključiti ugovor o javnoj nabavci sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u
roku od osam dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana
149. Zakona o javnim nabavkama.
U skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5. Zakona o javnim nabavkama, ukoliko je podneta
samo jedna ponuda, Naručilac može zaključiti ugovor i pre isteka roka za podnošenje
zahteva za zaštitu prava.
Naručilac će izabranog ponuđača obavestiti o nastanku zakonskih uslova za potpisivsanje
ugovora (odmah po nastanku uslova, odnosno po proteku roka za podnošenje zahteva za
zaštitu prava) i pozvati ga da pristupi zaključenju ugovora.
Izabrani ponuđač je dužan da ugovor, potpisan i overen dostavi Naručiocu.
Ukoliko ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, Naručilac može
zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem u skladu sa članom 113. stav
3. Zakona o javnim nabavkama.
Razlozi zbog kojih se može odustati od dodele ugovora:
14/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
1.
2.
NABAVKA br.
Naručilac će doneti odluku o obustavi postupka u skladu sa članom 109. Zakona o
javnim nabavkama ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora ili odluke o
zaključenju okvirnog sporazuma.
Naručilac će obustaviti postupak ukoliko postoje objektivni i dokazivi razlozi koji se
nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju Naručioca da
započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba Naručioca za
predmetnom nabavkom i ona se neće ponavljati u istoj budžetskoj godini, odnosno
Naručilac je neće ponoviti u narednih 6 meseci.
Ponuđač kome je dodeljen ugovor, po primljenom pozivu za zaključenje ugovora će
dostaviti zajedno sa potpisanim ugovorom garanciju za dobro izvršenje posla Naručiocu, u
iznosu od 10 (deset) % od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om, u skladu sa uslovima
ugovora, u obliku propisanom u Delu VI Konkursne dokumentacije.
Garancija za dobro izvršenje posla se dostavlja u vidu blanko solo menice, overene i
potpisane od strane ovlašćenog predstavnika ponuđača.
Menica za dobro izvršenje posla aktiviraće se u slučaju da isporučilac ne izvršava svoje
ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.
Uz garanciju za dobro izvršenje posla izabrani ponuđač dostavlja:
1.
propisno sačinjeno, potpisano, overeno ovlašćenje naručiocu za popunjavanje
i podnošenje menice nadležnoj banci u cilju naplate (menično ovlašćenje), u formi
prikazanoj u Obrascu 6.1. u Delu VI Konkursne dokumentacije);
2.
fotokopiju overenog zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke.
Menica za dobro izvršenje posla biće vraćena isporučiocu u roku od 30 dana nakon izvršenja
svih obaveza.
Nakon zaključenja ugovora Naručilac neće dozvoliti promenu cena.
14
Poverljivost podataka
Podaci koje ponuđač označi kao poverljive biće korišćeni samo za namenu poziva i neće biti
dostupni nikome izvan kruga lica koja budu uključena u postupak javne nabavke.
Ovi podaci neće biti objavljeni prilikom otvaranja ponuda, niti u nastavku postupka ili
kasnije.
Kao poverljiv podatak, ponuđač može označiti dokument koji sadrži lične podatke, a koja
ne sadrži nijedan javni registar ili koji na drugi način nisu dostupna, kao i poslovne podatke
koji su propisima ili internim aktima ponuđača označeni kao poverljivi.
Naručilac će kao poverljiv podatak tretirati ona dokumenta koja u desnom gornjem uglu
velikim slovima imaju ispisanu reč „POVERLJIVO“.
Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na gore naveden način.
Ako se kao poverljivi označe podaci koji ne odgovaraju gore navedenim uslovima,
Naručilac će pozvati ponuđača da ukloni oznaku poverljivosti.
Ponuđač će to učiniti tako što će njegov predstavnik iznad oznake poverljivosti napisati
,,OPOZIV,, upisati datum, vreme, i potpisati se.
Ako ponuđač u roku koji odredi Naručilac ne opozove poverljivost dokumenta, Naručilac će
tretirati ovu ponudu kao ponudu bez poverljivih podataka.
15/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Neće se smatrati poverljivim cena i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenu
elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda.
Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude do isteka
roka predviđenog za otvaranje ponuda.
15
Zaštita prava ponuđača
Zahtev za zaštitu prava može podneti ponuđač, zainteresovano lice koje ima interes da
zaključi konkretan ugovor o javnoj nabavci, u skladu sa odredbama članova od 148. do 159.
Zakona o javnim nabavkama.
O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne
nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtervu za zaštitu prava na Portalu
javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.
Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje
ponuda, ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je
primljen od strane Naručioca najkasnije 7 (sedam) dana pre isteka roka za podnošenje
ponuda, bez obzira na način dostavljanja.
Posle donošenja Odluke o dodeli ugovora ili Odluke o obustavi postupka javne nabavke, rok
za podnošenje zahteva je 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.
Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake
radnje Naručioca, osim ukoliko zakonom nije drugačije određeno.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete i postupku
javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo
podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre
isteka tog roka.
Ugovor o javnoj nabavci ne može biti zaključen pre isteka roka za podnošenje zahteva za
zaštitu prava iz člana 149. Zakona o javnim nabavkama.
Ako je zahtev za zaštitu prava podnet nakon zaključenja ugovora u skladu sa članom 112.
stav 2. ovog zakona, Naručilac mora zastati sa realizacijom do donošenja odluke o
podnetom zahtevu za zaštitu prava, osim ako Republička komisija na predlog Naručioca ne
odluči drugačije.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od
80.000,00 dinara na račun broj: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 253, poziv na broj : 97
50-016, svrha: Republička administrativna taksa sa naznakom nabavke na koju se odnosi,
korisnik: Budžet Republike Srbije.
Za sve što nije posebno precizirano ovom konkursnom dokumentacijom važi Zakon o javnim
nabavkama (,,Službeni glasnik RS,, broj 124/2012).
16/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Deo IV
USLOVI ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75.
I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH
USLOVA
Saglasno članu 75, 76, i 77. Zakona o javnim nabavkama zainteresovani ponuđači su obavezni da
uz svoju ponudu prilože dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim
nabavkama. Dokumentacija može biti u neoverenoj fotokopiji. Naručilac može pre donošenja
Odluke o dodeli ugovora zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu Izveštaja komisije za
javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ponuđači iz sledećih kategorija: privredna društva i preduzetnici koji su prema pozitivnim
zakonskim propisima registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, nisu dužni da
dostave dokaz iz člana 77. stav 1. tačka 1. (Izvod iz registra nadležnog organa), iz razloga što je
ovaj dokaz javno dostupan na internet stranici nadležnog organa: Agencija za privredne registre
(www.apr.gov.rs).
Ponuđač je dužan da u ponudi navede internet stranicu na kojoj su traženi podaci javno
dostupni, ukoliko je to slučaj.
Pravo na učešće u postupku javne nabavke ima ponuđač ako ispunjava sledeće uslove:
Obavezni uslovi za učešće iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama
1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme
objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
17/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
5) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke;
Dodatni uslovi iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama
6) Ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom. Pravo na učešće u
postupku ima ponuđač koji dokaže da je u prethodne dve poslovne godine ostvario poslovni
promet od najmanje 150.000.000 dinara godišnje;
7) Reference – Ponuđač mora biti aktivan učesnik na tržištu električne energije, odnosno da je u
bilo kom periodu iz prethodne dve godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda na Portalu, obavio minimalno jednu transakciju;
8) Kadrovski kapacitet: Ponuđač ima u stalnom radnom odnosu bar petoro zaposlenih koji rade
na poslovima vezanim za predmet ove javne nabavke;
Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama za
PRAVNA LICA
Red.
br.
1.
2.
Obavezni i dodatni uslovi saglasno članu 75. i
76. Zakona o javnim nabavkama i Konkursnoj
dokumentaciji
Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno
upisan u odgovarajući registar;
Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan
za neko od krivičnih dela kao član organizovane
kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična
dela protiv privrede, krivična dela protiv životne
sredine, krivično delo primanja ili davanja mita,
krivično delo prevare;
3.
Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4.
Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge
javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj
teritoriji.
18/96
Dokumenti kojima se obavezni uslovi dokazuju
saglasno članu 77. Zakona o javnim nabavkama
Izvod iz registra Agencije za privredne registre.
1.
Izvod iz kaznene evidencije
Osnovnog suda (kaznenu evidenciju vodi Prvostepeni
sud) na čijem je području sedište domaćeg pravnog
lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog
pravnog lica;
2.
Izvod
iz
kaznene
evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani
kriminal) Višeg suda u Beogradu;
3. Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske
uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog
zastupnika – zahtev za izdavanje ovog uverenja može
se podneti prema mestu rođenja, ali i prema mestu
prebivališta, shodno čl. 2. st. 1. tač 1) Pravilnika o
kaznenoj evidenciji „Službeni list SFRJ“ br. 5/79.
Ako je više zakonskih zastupnika, za svakog dostaviti
uverenje iz kaznene evidencije.
Potvrda Privrednog ili Prekršajnog
suda da
privrednom društvu nije izrečena mera zabrane
obavljanja delatnosti,
ili
Potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog
organa nije registrovano da mu je kao privrednom
društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
Uverenje poreske uprave Ministarstva finansija i
privrede da je ponuđač izmirio dospele poreze i
doprinose, i
Uverenje nadležne lokalne samouprave da je
ponuđač izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnija
javnih prihoda.
ili
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
5.
Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke
6.
Ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim i
poslovnim kapacitetom. Pravo na učešće u
postupku ima ponuđač koji dokaže da je u
poslednje dve poslovne godine ostvario poslovni
promet od najmanje 150.000.000 dinara godišnje.
Reference – Ponuđač mora biti aktivan učesnik na
tržištu električne energije, odnosno da je u bilo
kom periodu iz prethodne dve godine od dana
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na
Portalu, obavio minimalno jednu transakciju
Kadrovski kapacitet: Ponuđač ima u stalnom
radnom odnosu bar petoro zaposlenih koji rade na
poslovima vezanim za predmet ove javne
nabavke;
7.
8.
NABAVKA br.
Potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u
postupku privatizacije.
Licenca Agencije za energetiku vlade RS za
snabdevanje električnom energijom na tržištu
električne energije i potvrda iste Agencije da je ta
licenca još uvek važeća
ili
Adekvatan dokument ukoliko je takva dozvola
predviđena propisima države u kojoj je sedište
Ponuđača
ili
Internet stranica na kojoj su traženi podaci javno dostupni
Finansijski izveštaji za predhodne dve obračunske
godine (2012. i 2013.), sa mišljenjem ovlašćenog
revizora;
Potvrda (uverenje) Operatora prenosnog sistema, u
skladu sa Obrascem 4.4. u Delu IV Konkursne
dokumentacije.
Potvrda (uverenje) krajnjeg kupca, u skladu sa
Obrascem 4.4. u Delu IV Konkursne dokumentacije.
Izjava Ponuđača o ključnom tehničkom osoblju i
drugim ekspertima koji rade za ponuđača, koji će biti
odgovorni za izvršenje ugovora, kao i o licima
odgovornim za kontrolu kvaliteta.
Kopije radnih knjižica, odgovarajući obrazac fonda
PIO iz koga se vidi broj zaposlenih na neodređeno
vreme.
Napomena:
Dokazi navedeni pod tačkama 2, 3. i 4 ne mogu biti stariji od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda
Dokaz pod tačkom 3. mora biti izdat nakon objave poziva za dostavljanje ponuda.
19/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama za
PREDUZETNIKE
Red.
br.
1.
2.
Obavezni i dodatni uslovi saglasno članu 75. i
76. Zakona o javnim nabavkama i Konkursnoj
dokumentaciji
Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno
upisan u odgovarajući registar;
Da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije
osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična
dela protiv životne sredine, krivično delo primanja
ili davanja mita, krivično delo prevare;
3.
Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
4.
Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge
javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj
teritoriji.
20/96
Dokumenti kojima se obavezni uslovi dokazuju
saglasno članu 77. Zakona o javnim nabavkama
Izvod iz registra Agencije za privredne registre,
odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra.
Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske
uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije
osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za
krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare. Zahtev za izdavanje ovog
uverenja može se podneti prema mestu rodjenja
(shodno čl. 2. st. 1. tač 1) Pravilnika o kaznenoj
evidenciji „Službeni list SFRJ“ br. 5/79), organ
nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji
je to lice rođeno ili prema mestu prebivališta
Potvrda Privrednog ili Prekršajnog suda da
preuzetniku nije izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti,
ili
Potvrda Agencije za privredne registre da kod ovog
organa nije registrovano da mu je kao preduzetniku
izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti.
Uverenje poreske uprave Ministarstva finansija i
privrede da je ponuđač izmirio dospele poreze i
doprinose, i
Uverenje nadležne lokalne samouprave da je
ponuđač izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnija
javnih prihoda;
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
5.
Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke
6.
Ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim i
poslovnim kapacitetom. Pravo na učešće u
postupku ima ponuđač koji dokaže da je u
poslednje dve poslovne godine ostvario poslovni
promet od najmanje 150.000.000 dinara godišnje.
Reference – Ponuđač mora biti aktivan učesnik na
tržištu električne energije, odnosno da je u bilo
kom periodu iz prethodne dve godine od dana
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na
Portalu, obavio minimalno jednu transakciju
Kadrovski kapacitet: Ponuđač ima u stalnom
radnom odnosu bar petoro zaposlenih koji rade na
poslovima vezanim za predmet ove javne nabavke;
7.
8.
NABAVKA br.
ili
Potvrda nadležnog organa da se ponuđač ne nalazi u
postupku privatizacije.
Licenca Agencije za energetiku vlade RS za
snabdevanje električnom energijom na tržištu
električne energije i potvrda iste Agencije da je ta
licenca još uvek važeća
ili
Adekvatan dokument ukoliko je takva dozvola
predviđena propisima države u kojoj je sedište
Ponuđača
ili
Internet stranica na kojoj su traženi podaci javno dostupni
Finansijski izveštaji za predhodne dve obračunske
godine (2012. i 2013.), sa mišljenjem ovlašćenog
revizora;
Potvrda (uverenje) Operatora prenosnog sistema, u
skladu sa Obrascem 4.4. u Delu IV Konkursne
dokumentacije.
Potvrda (uverenje) krajnjeg kupca, u skladu sa
Obrascem 4.4. u Delu IV Konkursne dokumentacije.
Izjava Ponuđača o ključnom tehničkom osoblju i
drugim ekspertima koji rade za ponuđača, koji će biti
odgovorni za izvršenje ugovora, kao i o licima
odgovornim za kontrolu kvaliteta.
Kopije radnih knjižica, odgovarajući obrazac fonda
PIO iz koga se vidi broj zaposlenih na neodređeno
vreme.
Napomena:
Dokazi navedeni pod tačkama 2, 3. i 4 ne mogu biti stariji od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda
Dokaz pod tačkom 3. mora biti izdat nakon objave poziva za dostavljanje ponuda.
21/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama za
FIZIČKA LICA
Red.
br.
Obavezni i dodatni uslovi saglasno članu 75. i
76. Zakona o javnim nabavkama i Konkursnoj
dokumentaciji
Da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao
član organizovane kriminalne grupe, da nije
osuđivan za krivična dela protiv privrede,
krivična dela protiv životne sredine, krivično delo
primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
Da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda;
Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge
javne dažbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj
teritoriji.
Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke
22/96
Dokumenti kojima se obavezni uslovi dokazuju
saglasno članu 77. Zakona o javnim nabavkama
Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske
uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije
osuđivan za neko od krivičnih dela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za
krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv
životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare. Zahtev za izdavanje ovog
uverenja može se podneti prema mestu rodjenja
(shodno čl. 2. st. 1. tač 1) Pravilnika o kaznenoj
evidenciji „Službeni list SFRJ“ br. 5/79), organ
nadležan za unutrašnje poslove opštine na čijoj teritoriji
je to lice rođeno ili prema mestu prebivališta
Potvrda Prekršajnog suda da mu nije izrečena mera
zabrane obavljanja određenih poslova.
Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i
privrede da je fizičko lice izmirilo dospele poreze i
doprinose, i
Uverenje nadležne lokalne samouprave da je fizičko
lice izmirilo obaveze po osnovu izvornih lokalnih
javnih prihoda.
Licenca Agencije za energetiku vlade RS za
snabdevanje električnom energijom na tržištu
električne energije i potvrda iste Agencije da je ta
licenca još uvek važeća
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
Ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim i
poslovnim kapacitetom. Pravo na učešće u
postupku ima ponuđač koji dokaže da je u
poslednje dve poslovne godine ostvario poslovni
promet od najmanje 150.000.000 dinara godišnje.
Reference – Ponuđač mora biti aktivan učesnik na
tržištu električne energije, odnosno da je u bilo
kom periodu iz prethodne dve godine od dana
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na
Portalu, obavio minimalno jednu transakciju
Kadrovski kapacitet: Ponuđač ima u stalnom
radnom odnosu bar petoro zaposlenih koji rade na
poslovima vezanim za predmet ove javne
nabavke;
NABAVKA br.
ili
Adekvatan dokument ukoliko je takva dozvola
predviđena propisima države u kojoj je sedište
Ponuđača
ili
Internet stranica na kojoj su traženi podaci javno dostupni
Finansijski izveštaji za predhodne dve obračunske
godine (2012. i 2013.), sa mišljenjem ovlašćenog
revizora;
Potvrda (uverenje) Operatora prenosnog sistema, u
skladu sa Obrascem 4.4. u Delu IV Konkursne
dokumentacije.
Potvrda (uverenje) krajnjeg kupca, u skladu sa
Obrascem 4.4. u Delu IV Konkursne dokumentacije.
Izjava Ponuđača o ključnom tehničkom osoblju i
drugim ekspertima koji rade za ponuđača, koji će biti
odgovorni za izvršenje ugovora, kao i o licima
odgovornim za kontrolu kvaliteta.
Kopije radnih knjižica, odgovarajući obrazac fonda
PIO iz koga se vidi broj zaposlenih na neodređeno
vreme.
Napomena:
Dokazi navedeni pod tačkama 1, 2. i 3. ne mogu biti stariji od 2 (dva) meseca pre otvaranja ponuda
Dokaz pod tačkom 2. mora biti izdat nakon objave poziva za dostavljanje ponuda.
23/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Uvodni deo za Priloge
U skladu sa Pozivom za dostavljanje ponuda i Uputstvom ponuđačima kako da sačine ponudu, pravo
na učešće u postupku javne nabavke ima Ponuđač ako ispunjava obavezne uslove iz člana 75. i
dodatne uslove iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama, uz dokazivanje ispunjenosti tih uslova
dokazima propisanim u članu 77. Zakona o javnim nabavkama.
Da bi omogućili da se ustanovi da li su svi uslovi ispunjeni, Ponuđači su u obavezi da postupe na
sledeći način:
1.
2.
3.
4.
5.
24/96
Ponuđač treba da popuni, overi pečatom i potpisom ovlašćenog lica sve obrasce koji se
nalaze u Konkursnoj dokumentaciji.
Ukoliko je potrebno, mogu se priložiti i dodatni listovi.
Ako se pitanje ili obrazac ne odnosi na Ponuđača treba napisati "ne primenjuje se" uz
kratko objašnjenje razloga neprimenjivanja.
Svaka stranica ponude posebno treba da bude numerisana po redosledu iz Konkursne
dokumentacije.
Finansijski podaci i izjave koje Ponuđač prezentuje treba da budu u Dinarima ili Eurima
ako se radi o stranom ponuđaču. Originalni bankarski izvodi mogu se takođe priložiti zbog
reference.
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
6.
7.
8.
NABAVKA br.
Lice ovlašćeno od strane Ponuđača za potpisivanje ovog upita svojim potpisom garantuje
istinitnost i tačnost svih izjava.
Tačnost pri popunjavanju upita, njegova kompletnost i priložena dokumentacija uzeće se u
obzir za ocenjivanje Ponude. Ponuđačima se takođe skreće pažnja na činjenicu da
nedostatak podataka može izazvati neusaglašenost sa odgovarajućom stavkom koja se
procenjuje.
Ako ponuđač ima sedište u stranoj državi, dokumentacija za dokazivanje uslova mora biti
overena od strane nadležnog organa države u kojoj ponuđač ima sedište (upravnog ili
sudskog organa, odnosno privredne komore, odnosno ambasade te države u Srbiji),
odnosno prevedena i overena od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Obrazac 4.1
OPŠTE INFORMACIJE O PONUĐAČU/PODIZVOĐAČU
4.1.1.
Naziv Ponuđača/Podizvođača :
Pun naziv : ………………………………………………………………………………….
Skraćen naziv : ………………………………………………………………………………
4.1.2. Adresa :
Mesto : ……………………………………….. Poštanski broj : …………………………….
Ulica : ………………………………………………………… Kućni broj ………………….
Država : ……………………………….
Telefon .............................. Telefax .................... Telex............……E-mail………………….
4.1.3.
Ime, prezime i državljanstvo: Vlasnika / Direktora
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................................…………………………………………………………....
4.1.4.
Oblik organizovanja u smislu Zakona o preduzećima:
4.1.5.
........................................................................................................………………………......
Oblik svojine [na primer: državna, društvena, privatna, mešovita itd. ]
4.1.6.
Broj godina iskustva u obavljanju delatnosti
25/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
- u zemlji
......................
- u inostranstvu ......................
4.1.7.
Matični broj iz registra o razvrstavanju : …………….. [ izdatog od nadležnog organa za poslove
statistike ]
4.1.8. Učešće u Kompaniji
Udeo (%)
............................................................................................................
............................................................................................................
4.1.9. Naziv(i) i adresa(e) udružene Kompanije(a) koje će biti uključene u projekat kao matična /filijala/
podisporučioc / ostalo:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
4.1.10. Registarski broj obaveze uplate socijalnih doprinosa : ……………………………………
4.1.11. Inostrane kompanije će naznačiti bilo da jesu ili nisu osnovane u [ ………
primenjljivim propisima te države (samo zbog informacije)
4.1.12. Šifra pretežne delatnosti :
] u skladu sa
………………………… [ iz registra nadležnog organa ]
Potpis : ..................................................... M.P.
Datum: ..................... 2015.
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača/Podizvođača)
Napomena:
Ukoliko je to potrebno, ovaj obrazac se može kopirati u više primeraka.
Obrazac 4.2.
SPISAK UČESNIKA U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
Redni br. Naziv ponuđača
26/96
Sedište ponuđača
(mesto, zemlja)
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
Datum: ..................... 2015.
NABAVKA br.
Potpis : ............................................................................. M.P.
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača)
Napomena:
Ovaj obrazac se popunjava samo u slučaju podnošenja zajedničke ponude od strane više ponuđača.
Obrazac 4.3.
FINANSIJSKA IDENTIFIKACIJA
NOSILAC RAČUNA
NAZIV :
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
ADRESA : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
GRAD :
…………………………………………………………………………………………..
POŠTANSKI BROJ :
OSOBA ZA KONTAKT :
……………………
…………………………………………………………………….
TELEFON :
FAX :
E – mail :
PORESKI ID. BROJ :
……………………………..
……………………………..
…………………………….
…………………………….
BANKA
NAZIV :
27/96
…………………………………………………………………………………………
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
…………………………………………………………………………………………
ADRESA : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
GRAD / DRŽAVA :
…………………………………………………………………………….
POŠTANSKI BROJ : …………………………….
BROJ RAČUNA :
……………………………………………….
VALUTA
………………
B/C code …………………. SWIFT code ……………………
NAPOMENE:
Datum: ..................... 2015.
Potpis : ........................................................................ M.P.
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača)
Obrazac 4.4.
ISKUSTVO KAO ISPORUČIOCA – REFERENC LISTA
4.4.1
Br
28/96
Lista Isporuka izvršenih u toku poslednje 2 godine:
Naslov Ugovora
Vrednost isporuke
Naziv kupca/naručioca
Period trajanja
ugovora
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Datum početka i datum
završetka
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
4.4.2 Ovde priložiti raspoložive potvrde od operatora prenosnog sistema i krajnjih kupaca dato na njihovom
memorandumu, u formi prikazanoj u Obrascu 4.5.
Datum: ..................... 2015.
Potpis : ......................................................................... M.P.
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača)
Obrazac 4.5.
POTVRDA ZA REFERENCE
Naziv operatora prenosnog sistema / kupca:
Sedište:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Telefon:
Na osnovu člana 77. stav 2. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama ______________________ (navesti naziv
Operatora prenosnog sistema) izdaje
POTVRDU
29/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
da je Ponuđač___________________________ ( navesti naziv ponuđača ) ________ godine (navesti godinu
na koju se odnosi potvrda) kupcu ___________________ ( navesti naziv kupca) izvršio isporuku dobara:
_____________________________ (navesti naziv dobra koje je bilo predmet isporuke) u vrednosti od
________________ (upisati vrednost isporučenih dobara ) dinara, odnosno ukupno ___________ (upisati
broj) transakcija.
Potvrda se izadaje na zahtev ponuđača ___________________________ ( navesti naziv ponuđača ) radi
učestvovanja u otvorenom postupku javne nabavke: Električna energija, broj 01/2015, kod naručioca JKP
„Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac i u druge se svrhe ne može koristiti.
Potvrđujem potpisom i pečatom da su navedeni podaci tačni.
Potpis : ............................................................................. M.P.
(ovlašćeno lice Operatora prenosnog sistema)
Datum ………….. 2015.
Mesto.....................
Napomena:
Ovaj tekst Izjave prilagoditi za slučaj da je izdaje operator prenosno prenosnog sistema, odnosno
kupac.
Obrazac 4.6.
IZJAVA U CILJU SPREČAVANJA KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA
Datum ………….. 2015.
N/R : JKP " Vodovod i kanalizacija“
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.48,
34000 Kragujevac,
Srbija
Pod punom moralnom, materijalnom, i krivičnom odgovornošću, u cilju sprečavanja korupcije i
uvođenja zaštite integriteta postupka javne nabavke dobara: Električna energija, br. 01/2015, u
svojstvu ovlašćenog lica ponuđača ___________________________ (naziv i sedište Ponuđača)
dajem sledeću:
IZJAVU
30/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Da lica koja su izrađivala konkursnu dokumentaciju i sa njima povezana lica, u smislu Zakona o
porezu na dobit pravnih lica (supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni
srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, usvojilac, usvojenik, lica između
kojih je izvršen prenos upravljačkih lica i druga lica u smislu Zakona), ne nastupaju kao ponuđači ili
kao podizvođači, niti u zajedničkoj ponudi;
Izjavu dajem u skladu sa članom 21. stav 1. i članom 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama
„Službeni glasnik RS“ broj 124/2012.
Potpis : ............................................................................. M.P.
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača)
Napomena:
Ovaj tekst Izjave mora da bude napisan na memorandumu Ponuđača i potpisan od strane lica koje je
kompetentno i ima ovlašćenje da se obaveže u ime Ponuđača.
Obrazac 4.7.
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
Datum ………….. 2015.
N/R : JKP " Vodovod i kanalizacija“
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.48,
34000 Kragujevac,
Srbija
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama „Službeni glasnik RS“ broj 124/2012,
prilažemo strukturu troškova nastalih prilikom pripreme ponude br. ........... od ................... god. u
otvorenom postupku javne nabavke: Električna energija, br. 01/2015.
Naziv Ponuđača: ..................................................................................................................
Adresa Ponuđača (ulica, mesto): .........................................................................................
Matični broj Ponuđača:
........................
PIB Ponuđača: ......................
31/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
Redni br.
NABAVKA br.
Vrsta troškova
1
Troškovi pribavljanja sredstava obezbeđenja
2
Ostali troškovi
Iznos
2.1
2.2
2.3
......
......
3
UKUPNI TROŠKOVI:
Potpis : .......................................................................... M.P.
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača)
Napomena:
Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama ponuđač može da u okviru ponude dostavi ukupan iznos i
strukturu troškova pripremanja ponude.
Troškove pripreme ponude i podnošenje iste snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od Naručioca
nakanadu troškova.
U slučaju obustave postupka javne nabavke iz razloga koji su na strani naručioca, Naručilac će ponuđaču
nadoknaditi troškove izrade modela ili uzorka, ako su izgrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama
naručioca, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu troškova u svojoj ponudi.
Ukoliko ponuđač kao sastavni deo ponude dostavi popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica ponuđača i
pečatom overen Obrazac troškovi pripreme ponude, smatraće se da je ponuđač dostavio Zahtev za naknadu
troškova.
Tekst ovog obrasca mora da bude napisan na memorandumu Ponuđača i potpisan od strane lica koje je
kompetentno i ima ovlašćenje da se obaveže u ime Ponuđača.
32/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Obrazac 4.8.
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
Datum ………….. 2015.
N/R : JKP " Vodovod i kanalizacija“
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.48,
34000 Kragujevac,
Srbija
U svojstvu ovlašđenog lica ponuđača _______________________ (naziv, sedište), pod punom
moralnom, materijalnom, i krivičnom odgovornošću, dajem
33/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
IZJAVU
da ponudu za javnu nabavku dobara: Električna energija, br. 01/2015 podnosim nezavisno, bez
dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
Potpis : .......................................................................... M.P.
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača)
Napomena:
Ovaj tekst Izjave mora da bude napisan na memorandumu Ponuđača i potpisan od strane lica koje je
kompetentno i ima ovlašćenje da se obaveže u ime Ponuđača.
Obrazac 4.9.
Datum ………….. 2014.
N/R : JKP " Vodovod i kanalizacija“
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.48,
34000 Kragujevac,
Srbija
U svojstvu ovlašđenog lica ponuđača _______________________ (naziv, sedište), pod punom
moralnom, materijalnom, i krivičnom odgovornošću, dajem
IZJAVU
34/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
u skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, da je Ponuđač pri sastavljanju svoje
ponude za javnu nabavku u otvorenom postupku: Električna energija, broj VV-01/2015, poštovao
obaveze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine,
kao i da je Ponuđač imalac prava intelektualne svojine (ukoliko je to slučaj);
Potpis : .......................................................................... M.P.
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača)
Napomena:
Ovaj tekst Izjave mora da bude napisan na memorandumu Ponuđača i potpisan od strane lica koje je
kompetentno i ima ovlašćenje da se obaveže u ime Ponuđača.
Obrazac 4.10.
OSTALE INFORMACIJE
Molimo Vas da ovde navedete dodatne informacije za koje smatrate da su relevantne za Vašu
ponudu.
35/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
Datum: ..................... 2015.
M.P.
NABAVKA br.
Potpis : ..........................................................................
(osoba ili osobe ovlašćene da potpisuju u ime Ponuđača)
Deo V
PONUDA
OBRAZAC PONUDE
Datum : ................ 2015.
Ponuda br. ......................
N/R : JKP " Vodovod i kanalizacija“
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48,
34000 Kragujevac,
Srbija
PREDMET : Nabavka br. 01/2015 – Električna energija
Poštovani,
36/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Pošto smo proučili Konkursnu dokumentaciju, uključjući Dopune br. (uneti brojeve i datume), čiji
prijem ovim potvrđujemo, mi, dole potpisani, nudimo nabavku i isporuku robe u skladu sa
pomenutom konkursnom dokumentacijom za ukupan iznos od : .............................. [ oznaka valute]
[i slovima ............................................................................................................................................]
odnosno iznose koji su ustanovljeni u skladu sa Listom cena u prilogu (Obrazac 5.1.), koja čini
sastavni deo ove Ponude i to :
Red.
br.
1
Ukupan iznos ( .......... )*
Naziv
Bez PDV
PDV ___%
Sa PDV
ELEKTRIČNA ENERGIJA
UKUPNO :
*
) oznaka valute
Obavezujemo se, ukoliko naša ponuda bude prihvaćena, da započnemo isporuku električne energije
u roku i pod uslovima predviđenim Ugovorom.
Nudimo sledeće uslove plaćanja: 45 dana od prijema ispravne fakture od strane Naručioca.
Rok isporuke: 1 dan od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavci, kontinuirano, tokom perioda
od 12 meseci.
Ako naša ponuda bude prihvaćena, dostavićemo menicu sa meničnim pismom, na iznos od 10 %
ugovorene vrednosti, kao garanciju za pravovremeno izvršenje Ugovora, u obliku koji je propisao
Naručilac.
Saglasni smo da ostanemo pri ovoj ponudi za period od …........... (najmanje 30) dana od datuma
propisanog za otvaranje ponuda iz Uputstava ponuđačima, i ona će ostati obavezujuća po nas i
može biti prihvaćena u bilo koje vreme pre isteka tog perioda.
Dok ne bude pripremljen i potpisan, ova ponuda, sa Vašim pismenim prihvatanjem iste i Vašim
obaveštenjem o dodeli, činiće obavezujući Ugovor između nas.
Ostalo : ...........................................................................................................................................
37/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
Sačinjeno dana __________________
NABAVKA br.
( MP)
____________________
Potpis ovlašćenog lica Ponuđača
____________________
Ime i prezime ovlašćenog lica Ponuđača
____________________
[u svojstvu]
Napomena :
Ponuda se dostavlja na memorandumu Ponuđača, sa preuzetim tekstom iz ovog obrasca, mora biti jasna i
nedvosmislena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica Ponuđača.
Obrazac 5.1.
LISTA CENA ZA NABAVKU DOBARA: Električna energija
Javna nabavka br. 01/2015
NAZIV PONUĐAČA : …...............................................................................................................
A ) S OBZIROM NA CENU PLANIRANE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U TRŽIŠNIM USLOVIMA
JEDINSTVENA CENA
UKUPAN IZNOS PLANIRANE POTROŠNJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE U TRŽIŠNIM
USLOVIMA
din./MWh
13.562,989
38/96
UKUPNO
(VT + MT ) ( MWh )
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
din. bez PDV-a
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
B) POREZ NA DODATU VREDNOST ( PDV ) 20 %
U K U P A N IZNOS ZA PLANIRANU
POTROŠNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. godini
A+B
din.
I slovima : …………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………..............
Datum : ……………… 2015.
U ……………………………
MP
Potpis ovlašćenog lica Ponuđača,
……………………………….
Prezime i ime, funkcija
………………………………..
Obrazac 5.2.
OBRAZAC STRUKTURE CENE
ZA NABAVKU DOBARA: Električna energija,
Javna nabavka 01/2015
Na osnovu člana 61. stav 4. tačka 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.
124/12), i Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki („Službeni glasnik RS“ br. 29/13), dostavljamo Vam za ponudu br. ______ od _________
2015. godine
Obrazac strukture cene
Br. Poz.
Opis pozicije
(1)
(2)
Vrsta pojedinačnih
troškova koji čine
jediničnu cenu
(3)
Učešće pojedinačnih
troškova u strukturi
jedinične cene (u %)
(4)
ELEKTRIČNA ENERGIJA
39/96
1)
1)
2)
2)
3)
3)
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Jedinična cena
(din. bez PDV-)
(5)
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
4)
4)
..................
..................
Napomena: ponuđene cene obuhvataju sve troškove koje ponuđač ima u izvršenju ugovora o
isporuci dobara i koji utiču na formiranje jediničnih cena.
Naručilac ne snosi odgovornost za one elemente ponuđene cene koje ponuđač nije uključio prilikom
podnošenja ponude.
Elementi strukture cene moraju biti usaglašeni sa vrednostima iskazanim u obrascu ponude (Deo V
konkursne dokumentacije).
*Uputstvo kako da se popuni obrazac strukture cene:
- U kolonu broj (2) ponuđač unosi naziv pozicije/pozicija za koju je ponudio jedinstvenu
cenu (pozicije koje imaju istu jediničnu cenu i istu strukturu troškova). Po potrebi ponuđači
mogu dodati redove u tabelu Obrasca strukture cene;
- U kolonu broj (3) ponuđač unosi vrstu pojedinačnih troškova koji ulaze u strukturu
jedinične cene dobra koje je predmet javne nabavke,
- U kolonu broj (4) ponuđač unosi procentualno učešće pojedinačnih troškova u strukturi
jedinične cene,
- U kolonu broj (5) ponuđač unosi jediničnu cenu u dinarima bez PDV-a.
Datum : ……………… 2015.
U ……………………………
M.P.
Potpis ovlašćenog lica Ponuđača,
……………………………….
Prezime i ime, funkcija
………………………………..
Napomena :
Obrazac strukture cene Ponuđač mora da popuni, potpiše i overi pečatom, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su
navedeni u obrascu.
Obrazac 5.3.
OBRAZAC PONUDBENE GARANCIJE
( za ponuđače čije je sedište van zemlje naručioca)
S obzirom da je ______________________________________(u daljem tekstu: Ponuđač) podneo
svoju ponudu dana_________ za isporuku _______________________________________(u
daljem tekstu: Ponuda)
ovim Mi_________________________________________________________
(naziv Banke )
iz_________________________________, sa sedištem u _________________________________
(u daljem tekstu Banka) prihvatamo obavezu prema JKP „Vodovod i kanalizacija’’ iz Kragujevca,
ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48, Srbija (u daljem tekstu: Naručilac) u iznosu od
________________ (brojevima)
i slovima .........................................................................................................................................
koji iznos će stavrano i u potpunosti biti plaćen pomenutom Naručiocu. Banka ovim obavezuje sebe
samu, svoje sledbenike i cesionare.
40/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Overeno pečatom pomenute Banke, dana ________________, 2015. godine.
USLOVI ove obaveze su:
1. Ako ponuđač povuče, ili poništi svoju ponudu u toku perioda njene važnosti,
koji je Ponuđač naveo u obrascu ponude, ili
2. Ako Ponuđač, pošto je obavešten o prihvatanju njegove ponude od strane
Naručioca, a u toku perioda važnosti iste:
a)
b)
ne izvrši, ili odbije da izvrši ugovor, ako se to traži, ili
ne obezbedi, ili odbije da obezbedi garanciju za dobro izvršenje
posla, u skladu sa Uputstvima ponuđačima;
mi preuzimamo obavezu da platimo Naručiocu iznos, do gore navedenog, po
prijemu njegovog prvog, pisanog zahteva, bez obaveze Naručioca da
dokazuje svoj zahtev, pod uslovom da Naručilac u svom zahtevu naznači da
je traženi iznos rezultirao iz sticanja jednog, ili više od gore navedenih
uslova, navodeći uslov, ili uslove, koji su se stekli.
Ova garancija ostaje na snazi 30 (trideset) dana (uključno) posle isteka vaznosti ponude, i svi
zahtevi u vezi sa njom moraju dospeti u Banku najkasnije tridesetog dana od datuma isteka važnosti
ponude.
Datum : …………2015.
MP
Potpis ovlašćenog lica Banke
___________________
Obrazac 5.3.
OBRAZAC PONUDBENE GARANCIJE
( za ponuđače iz zemlje naručioca )
Na osnovu Zakona o menici i tačke 1, 2 i 6 Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih
instrumenata platnog prometa
DUŽNIK:
_________________________________________________________________
IZDAJE:
MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE
ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICA
POVERILAC : JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA “-Kragujevac
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48
41/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Predajemo Vam ___________ blanko, solo menicu seriski broj__________i ovlašćujemo JKP
“Vodovod i kanalizacija”-Kragujevac kao Poverioca, da predate menice može popuniti na iznos od
________________ dinara.
( i slovima ___________________________________________________________________ )
za iznos duga sa pripadajućim obavezama i troškovima po osnovu garancije za ozbiljnost ponude po pozivu
br._________, objavljenom na Portalu Uprave za javne nabavke ______________. godine.
OVLAŠĆUJEMO: JKP ''Vodovod i Kanalizacija'' Kragujevac, kao Poverioca, da u skladu sa odredbama
predmetnog __________, za naplatu dospelih hartija od vrednosti-menica, bezuslovno i neopozivo, bez
protesta i troškova, vansudski, INICIRA naplatu-izdavanjem naloga za naplatu na teret računa Dužnika
______________________________________ kod banaka, a u korist računa Poverioca .
Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune, da naplatu izvrše na teret
računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da podnete naloge za naplatu zavede u
evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnih nedostataka sredstva na računu ili zbog obaveze poštovanja
redosleda naplate, sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na osnovu ovog
Zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i odkazivanje naloga za naplatu i
storniranje zaduženja po osnovu obaveza iz predmeta ________________________.
Menica je važeća i u slučaju da u toku trajanja predmetnog _______________dođe do :
promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstva sa računa
Dužnika, promena pečata, statusnih promena kod Dužnika,osnivanje novih pravnih subjekata od strane
Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet .
Menice se mogu podneti na naplatu najranije ___________________________________
Datum izdavanja Ovlašćenja
_____________________
DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE
____________________________
(potpis ovlašćenog lica,overa pečatom )
Napomena:
Ovaj tekst Meničnog pisma mora da bude napisan na memorandumu Ponuđača i potpisan od lica koje je
kompetentno i ima ovlašćenje da se obaveže u ime Ponuđača.
U rubrici "Menice se mogu podneti na naplatu najranije“ upisati datum prvog narednog radnog dana nakon
otvaranja ponuda.
Deo VI
NACRT – MODEL UGOVORA
(popunjen, pečatom overen, i potpisan)
UGOVOR
O KUPOPRODAJI DOBARA:
Električna energija
Zaključen između :
JKP „ Vodovod i kanliacija“ sa sedištem u Kragujevcu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.
48, koji zastupa direktor Obren Ćetković dipl.ing.el. ( u daljem tekstu Naručilac ), i
Privredno društvo za snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca „EPS Snabdevanje“ d.o.o. sa
sedištem u Beogradu - Stari grad , ulica Carice Milice br. 2 , koga zastupa direktor ______________
( u daljem tekstu Isporučilac )
42/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Podaci o Naručiocu
Podaci o Isporučiocu
PIB : 101039041
PIB
Matični broj : 07165439
Matični broj
Broj računa : 150 - 207- 02
Broj računa :
Osnov Ugovora :
Broj javne nabavke ,datum objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke
Broj i datum odluke o dodeli ugovora
Ponuda izabranog ponuđača
PREDMET UGOVORA I USLOVI PRODAJE
Član. 1
1.1.
Ovim ugovorom Prodavac i Kupac uređuju prava, obaveze i odgovornosti u pogledu
prodaje električne energije sa potpunim snabdevanjem , kao i druga pitanja vezana
za realizaciju ovog ugovora, pod uslovom utvrđenim konkursnom dokumetacijom
broj .................... , ovim Ugovorom i zakonskim propisima kojima se uređuju prava i
obaveze po osnovu prodaje električne energije.
1.2.
Ugovor je dodeljen po sprovedenom otvorenom postupku, po javnoj nabavci
broj ............. - Nabavka električne energije za objekte priključene na distributivni
sistem, a na osnovu ponude Prodavca br. .................... , koja je sastavni deo Ugovora .
1.3.
Prodavac se obavezuje da Kupcu proda električnu energiju, a Kupac da preuzme i
plati električnu energiju isporučenu u količini i na način utvrđen konkursnom
dokumentacijom.
1.4.
Prodavac je balansno odgovoran za mesto primpredaje Kupca .
KOLIČINA I KVALITET
Ćlan 2.
Ugovorne strane obavezu prodaje, odnosno preuzimanja i plaćanja električne energije
izvršiće prema sledećem :
2.1
1. Vrsta prodaje : stalna i garantovana ;
2. Kapacitet isporuke je : 13.562,989 MWh ( 13.562.989 kWh )
Mesečna isporuka električne energije :
2015.
godina
43/96
mesec
kWh
januar
februar
mart
april
maj
juni
1.142.699
1.283.135
1.118.141
1.017.755
1.046.799
995.833
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
1.276.114
1.295.467
1.090.056
1.142.937
1.066.837
1.087.837
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
13.562.989
3. Period isporuke: kontinuirano u periodu 12 meseci od dana potpisivanja ugovora.
4. Ukupna količina energije: prema stvarno isporučenoj količini električne energije za
obračunski period na mestima primopredaje tokom perioda snabdevanja, a pod uslovima
utvrđenim ovim ugovorom.
1.
Mesta primopredaje : sva merna mesta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac za
objekte priključene na distributivni sistem u kategoriji potrošnje na srednjem naponu,
niskom naponu i širokoj potrošnji, sa ED brojem, prema priloženoj tabeli :Najkasnije
tri dana pre otpočinjanja perioda snabdevanja , Prodavac je dužan da zaključi i Kupcu
dostavi :
broj
mernih
mesta
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
44/96
kategorija
potrošnje
SREDNJI
NAPON
NISKI
NAPON
Š
I
R
O
K
A
P
O
T
R
O
Š
D
V
O
T
A
R
I
F
N
O
J
E
D
Merna mesta
( ED broj )
objekat
14732683
14298363
14298096
14262806
14424113
14491260
14267654
14309373
14262792
14264094
14295119
14276734
14313818
14313796
14300120
13504652
14486410
14301283
13508186
13505330
13506035
13505314
13500991
14761160
14276718
13508526
13507341
PP „ G R U Ž A “
IZVORIŠTE „ BRZAN “ - Reny bunari
BS „ ŽIROVNICA „
PP „ KOŠUTNJAK „
CPPOV - „ CVETOJEVAC „
CS „ BAGREMAR “
CS „ DRAGOBRAĆA „
( HP + REZ. ) - „VELIKO BRDO „
CS „ METINO BRDO „
CS „ ILIĆEVO „
CS „ METALSERVIS „ - Beloševac
( PCS + REZ. ) – BALJKOVAC - Beloševac
PP „ VODOJAŽA „
REZ. - „ ĆAVA „
BAŽDARNICA - STANOVO
KOTLARNICA - STANOVO
NOVA UPRAVNA ZGRADA
STARA UPRAVNA ZGRADA
REZ. „ VUČKOVICA „
CS „ CRKVENAC „ - Vinjište
PCS „ SREBRENAC „ - Vinjište
HP „ ĆAVA „
BUSTER STANICA - Petrovac
BUSTER STANICA - Šumarice
( HP + REZ. ) - „BOJANIĆ „ - Beloševac
STAN - Pajsijević
STAN - Bajčetina
13505888
REZ. - „ MALI KREMENAC „ - Vinjište
16522066
13506027
14291563
( HP + REZ. ) - „MEČKOVAC „ - Ilićevo
REZ. R - 14
MSKZ - Korićani ( Gružanski cevovod )
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
2.
NJ
A
N
O
T
A
R
I
F
N
O
NABAVKA br.
16522163
13509433
13509425
14311068
13504792
14301712
14317279
MSKZ - Dragobraća ( Gružanski cevovod )
MSKZ - KNIĆ Ljubić ( Gružanski cevovod )
MSKZ - Pajsijević ( Gružanski cevovod )
MSKZ - ROGOT ( Moravski cevovod )
MSKZ - BAGREMAR ( Zastavin cevovod )
MSKZ - kod PEF-a ( Petrovački cevovod )
REZ.
„ČEŠKO GROBLJE „
14295070
REZ. - „ŽEŽELJ “
Ugovor o pristupu sistemu sa operatorom sistema na koji je objekat krajnjeg kupca
priključen ;
Ugovor kojim preuzima balansnu odgovornost za mesta primopredaje krajnjeg kupca.
o Ugovorena količina električne energije će se isporučiti sa
frekfencijom i naponom koji
odgovara
vrednostima
utvrđenim pravilima o radu distributivnog sistema.
CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Član 3.
Period isporuke : od 01. januara 2015. god. do 31.12.2015. god.
Vrednost Ugovora za isporučenu električnu energiju iznosi : ..........................dinara
bez
PDV - a
Cena za isporučenu električnu energiju je jedinstvena i bez PDV- a iznosi:
JC ................ din / MWh
U cenu nisu uračunati troškovi pristupa korišćenja distributivnog sistema, kao i
naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije .
Obračun za pristup sistemu za distribuciju električne energije se vrši po Uredbi o
načinu i uslovima određivanja ujednačenih cena pristupa distributivnom sistemu u
uslovima otvaranja tržišta električne energije ( „Službeni glasnik RS“ br. 113/2013 )
MESTO PRIMOPREDAJE
4.1.
4.2.
Član 4.
Prodavac snosi sve rizike, kao i sve pripadajuće i zavisne troškove u vezi sa
pripremom programa, penosom i isporukom električne energije do Mesta primopredaje,
a Kupac snosi sve rizike i pripadajuće troškove u vezi sa pripremom programa,
prenosom i isporukom električne energije od Mesta primopredaje .
Pod programom iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se radnje neophodne da bi
Ugovorna strana izvršila svoju obavezu u vezi sa prodajom, odnosno preuzimanjem
električne energije.
OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA
5.1.
6.1
45/96
Član 5 .
U slučaju da Ugovorne strane nisu saglasne oko količine prodate, odnosno preuzete
energije, kao validan podatak koristiće se podatak operatora distributivnog sistema, i
dati dokument biće sastavni deo računa .
Član 6.
Prodavac, na osnovu propisa republike Srbije koji se odnose na troškove pristupa i
korišćenja prenosnog i distributivnog sistema i troškove naknade za podsticaj
povlašćenih proizvođača , izdaje Kupcu račun za obračunski period . Prodavac račun
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
dostavlja poštom. Prodavac u računovodstvenoj ispravi, koja mora biti podobna za
plaćanje prema propisima Republike Srbije, posebno iskazuje cenu prodate električne
energije sa troškovima pristupa i korišćenja prenosnog i distributivnog sistema i troškove
naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, a porez na dodatu
vrednost se u računovodstvenoj ispravi iskazuje posebno ukoliko prema propisima
Republike Srbije tereti Prodavca kao poreskog dužnika .
6.2
Kupac će izvršiti plaćanje na bankarski račun Prodavca , po pismenim instrukcijama
naznačenim na samom računu, sa pozivom na broj računa koji se plaća. Kupac će
snositi sve bankarske troškove u Republici Srbiji. Prodavac će snositi bankarske
troškove van Republike Srbije.
6.3
Smatraće se da je Kupac izmirio obavezu kada Prodavcu uplati na račun ukupan znos
iskazan na računu za preuzetu električnu energiju
7.1
7.2.
Član 7.
Kupac je dužan da plati račun u roku od 45 dana od dana prijema originalnog
računa . U slučaju da Kupac ne plati račun u ugovorenom roku, dužan je da
Prodavcu, za period docnje, plati i zateznu kamatu u visini propisanoj Zakonom o
zateznoj kamati (Sl. glasnik Republike Srbije 119/2012 ) obraćunatu na iznos
plaćenog iznosa glavnog duga iz računa navedenog od strane Kupca prilikom
plaćanja u ispravi o izvršenom plaćanju.
Plaćanje zatazne kamate vrši se na osnovu obračuna kamate, ispostavljenog od strane
Prodavca .
Troškovi opominjanja i drugi troškovi vezani za obračun zatezne kamate, padaju na
teret Prodavca .
GARANCIJE
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Član 8.
Prodavac se obavezuje da na dan zaključenja Ugovora, preda Kupcu blanko solo
menicu sa meničnim ovlašćenjem za dobro izvršenje posla neopozivu, bezuslovnu,
naplativu na prvi pisani poziv i bez prigovora u visini od 10% od ukupne vrednosti
ugovora ( bez PDV-a sa rokom važnosti najmanje 10 dana dužim od perioda na koji
je zaključen ovaj
Ugovor.
Garancija će biti naplativa u slučaju kašnjenja u isporuci ili neisporuke dobara u
svemu u skladu sa ovim ugovorom.
Kupac stiče pravo da realizuje garanciju u slučaju da bude ispunjen neki od uslova
iz prethodnog stava.
Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze,
važnost garancije mora se produžiti.
Troškovi pribavljanja i održavanja na snazi ove garancije padaju na teret Prodavca i
uračunati su u ugovorenu cenu.
NEIZVRŠENJE UGOVORNIH OBAVEZA
Član 9.
9.1
Kupac će naplatiti garanciju za dobro izvršenje posla u slučaju da Prodavac ne
isporuči električnu energiju pod uslovima i na način utvrđenim članom 2. Ugovora.
Ugovorne strane su saglasne da će u slučaju nastanka štete povredom odredbi ovog
46/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Ugovora, ugovorna strana koja je prouzrokovala štetu, naknaditi drugoj strani stvarnu
štetu, u skladu sa zakonom.
VIŠA SILA
10.1
10.2
10.3
10.4
Član 10.
Viša sila oslobađa Prodavca obaveze da isporuči, a Kupcu da preuzme količine
električne energije, utvrđene ugovorom za vreme njenog trajanja .
Kao viša sila, za Prodavca i za Kupca smatraju se nepredviđeni prirodni događaji
koji imaju značaj elementarnih nepogoda ( poplave, zemljotresi, požari i sl. ), kao i
događaji i okolnosti koji su nastali posle zaključenja ovog Ugovora koji onemogućavaju
izvršenje ugovornih obaveza, a koje ugovorna strana nije mogla sprečiti, otkloniti ili
izbeći. Pod takvim događajima smatraju se i akti nadležnih državnih organa i
operatora prenosnog sistema doneti u skladu sa pravilima o radu prenosnog sistema,
a u cilju obezbeđivanja sigurnosti elektroenergetskog sistema.
Ugovorna strana koja je pogođena delovanjem više sile obavezna je da obavesti
drugu stranu o početku i završetku delovanja više sile, kao i da preduzme potrebne
aktivnosti
radi ublažavanja posledica više sile.
U slučaju da viša sila na strani Prodavca traje duže od 30 ( trideset ) dana, kupac ima
pravo da prostom pisanom izjavom dostavljenom Prodavcu , u kojoj se poziva na
ovaj član ugovora raskine ovaj ugovor bez ostavljanja primerenog raskidnog roka
Prodavcu .
ROK NA KOJI JE UGOVOR ZAKLJUČEN
Član 11.
11.1.1 Ugovor se zakjučuje na period definisan zahtevima iz Konkursne dokumentacije, a
ukoliko nakon isteka ovog roka, ostane neisporučena ukupna ugovorena količina
električne energije, ugovor se može produžiti do konačne isporuke ugovorene kolčine
električne energije, a najduže još 6 meseci, uz pisanu saglasnost obe ugovorne strane,
zakjučivanjem posebnog aneksa u pisanoj formi.
RASKID UGOVORA
12.1
Član 12.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora zbog neispunjenja obaveza druge Ugovorne
strane, Ugovorna strana koja namerava da raskine Ugovor će drugoj Ugovornoj strani
dostaviti u pisanoj formi obaveštenje o razlozima za raskid Ugovora .
REŠAVANJE SPOROVA
Član 13.
13.1 Prodavac i Kupac su saglasni da je za rešavanje međusobnih sporova koji nastanu iz
ovog ugovora i / ili u vezi sa ovim ugovorom nadležan stvarno nadležni sud po
zakonu Republike Srbije u Kragujevcu i da se za sve što nije posebno uređeno
ovim ugovorom primenjuje Zakon o obligacionim odnosima u verziji koja je u
primeni u Republici Srbiji i drugi materijalni zakoni i propisi Republike Srbije .
13.2 Ugovorne strane su saglasne da su u toku postupka za rešavanje spora nastalog među
ugovornim stranama obe ugovorne strane dužne da nastave da izvršavaju svoje
obaveze utvrđene ugovorom pod pretnjom posledica utvrđenih ugovorom i utvrđenih
zakonima i drugim propisima koji se odnose na izvršenje obaveza utvrđenih ugovorom
.
47/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
IZMENE I DOPUNE
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da izmene i dopune ugovora vrše u pisanoj formi
putem aneksa ovog Ugovora uz obostranu saglasnost.
14.1.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 15.
15.1 Ovaj Ugovor se smatra zakjučenim kada ga potpišu ovlašćena lica ugovornih strana i
overe pečatom.
15.2 Sastavni deo Ugovora čini :
Ponuda Isporučioca br. ...........................
od ............................... god.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 ( četiri) istovetna originalna primerka na srpskom jeziku
kojih Prodavac i Kupac zadržavaju po 2 ( dva ) primerka .
Lice ovlasceno za razmenu informacija i preduzimanja aktivnosti za izvrsavanje
ugovora
od strane Kupca :
1.
________________,
br. tel. ________________, Email ______________________
16.1.
od
2.
___________________
1.
2.
a od strane Prodavca :
__________________ , br. tel. __________________ , Email : ____________________
__________________
__________________,
____________________
____________________,
Naručilac,
JKP,,Vodovod i kanalizacija,,
Direktor
Obren Ćetković dipl.ing.el.
_______________________
__________________________
Isporučilac.
____________________________
Obrazac 6.1.
OBRAZAC GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA
( za ponuđače čije je sedište van zemlje naručioca)
N / R : JKP „Vodovod i kanalizacija“
34000 Kragujevac, Srbija
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.48
PIB 101039041, MB 07165439
48/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
GARANCIJA br. .................. / ..............................
POŠTO se (naziv Prodavca )..........................................................................................................
(u daljem tekstu:Prodavac) obavezao, shodno Ugovoru br. _____ , od________ 2015, da
isporuči .....................................................................( navesti naziv robe ), u daljem tekstu :Ugovor.
I POŠTO ste Vi u pomenutom Ugovoru propisali da Prodavac obezbedi bankarsku garanciju,
poznate banke, na iznos naveden u Ugovoru, kao obezbeđenje za izvršenje obaveza Prodavca u
skladu sa Ugovorom.
I POŠTO smo mi saglasni da Prodavcu damo garanciju:
OVIM, MI potvrđujemo da smo Garant i da smo odgovorni prema Vama, za račun Prodavca, do
ukupnog iznosa od
......................................................( iznos garancije brojevima)
( i slovima : ......................................................................................................................................), i
obavezujemo se da Vam platimo, na Vaš prvi pisani zahtev kojim izjavljujete da je Prodavac
prekršio Ugovor, bez odlaganja i sporenja, svaki iznos, ili iznose u granicama ( iznos garancije),
kao što je napred rečeno, bez zahteva da dokažete ili pokažete razloge ili uzroke svog zahteva ili u
njemu navedenog iznosa.
Ova garancija važi do______________________.
Potpis i pečat Garanta
________________________
Datum _________________2015.
Adresa __________________
Obrazac 6.1.
OBRAZAC GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA
( za ponuđače iz zemlje naručioca )
Na osnovu Zakona o menici i tačke 1, 2 i 6 Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih
instrumenata platnog prometa
DUŽNIK:
_________________________________________________________________
IZDAJE:
49/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE
ZA KORISNIKA BLANKO, SOLO MENICA
POVERILAC : JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA “-Kragujevac
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48
Predajemo Vam ___________ blanko, solo menicu seriski broj__________i ovlašćujemo JKP
“Vodovod i kanalizacija”-Kragujevac
kao Poverioca, da predate menice može popuniti na iznos od
________________ dinara.
( i slovima ___________________________________________________________________ )
za iznos duga sa pripadajućim obavezama i troškovima po osnovu garancije za dobro izvršenje posla.
OVLAŠĆUJEMO: JKP ''Vodovod i Kanalizacija'' Kragujevac , kao Poverioca, da u skladu sa odredbama
predmetnog __________, za naplatu dospelih hartija od vrednosti-menica, bezuslovno i neopozivo, bez
protesta i troškova, vansudski, INICIRA naplatu-izdavanjem naloga za naplatu na teret računa Dužnika
______________________________________ kod banaka, a u korist računa Poverioca .
Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune, da naplatu izvrše na teret
računa Dužnika kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da podnete naloge za naplatu zavede u
evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnih nedostataka sredstva na računu ili zbog obaveze poštovanja
redosleda naplate, sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na osnovu ovog
Zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu i
storniranje zaduženja po osnovu obaveza iz predmeta ________________________.
Menica je važeća i u slučaju da u toku trajanja predmetnog _______________dođe do :
promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstva sa računa
Dužnika, promena pečata, statusnih promena kod Dužnika,osnivanje novih pravnih subjekata od strane
Dužnika i drugih promena od značaja za pravni promet .
Menice se mogu podneti na naplatu najranije ___________________________________
Datum izdavanja Ovlašćenja
_____________________
DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE
____________________________
(potpis ovlašćenog lica,overa pečatom )
Napomena:
Ovaj tekst Meničnog pisma mora da bude napisan na memorandumu Ponuđača i potpisan od lica
koje je kompetentno i ima ovlašćenje da se obaveže u ime Ponuđača.
U rubrici "Menice se mogu podneti na naplatu najranije“ upisati datum prvog narednog radnog
dana nakon zaključenja ugovora.
Obrazac 6.2.
GARANCIJA BANKE ZA POVRAĆAJ AVANSA
N / R : JKP „Vodovod i kanalizacija“
34000 Kragujevac, Srbija
Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.48
PIB 101039041, MB 07165439
50/96
Datum : ........................2015.
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
GARANCIJA br. .................... / ..........................
Poštovani,
Predmet: Ugovor zaključen između Vas i ......................................................... (naziv Prodavca)
koji se tiče isporuke ............................................................................( navesti naziv robe ).
Pošto se, u skladu sa uslovima pomenutog Ugovora JKP „ Vodovod i kanalizacija “,Kragujevac,
Srbija, saglasilo da plati ili da učini da Prodavcu bude plaćen avans u iznosu ( vrednost garancije
slovima i brojkama ) od ukupne ugovorne cene, naime,iznos od:
______________________________
(iznos i valuta, brojevima)
________________________________________________________
(iznos i valuta, slovima)
Ovim pismom, Mi, dolepotpisani _________________,banka (ili firma),
u daljem tekstu: Garant, organizovani po zakonima ________________,sa sedištem u
______________, stvarno, zajednički i solidarno sa Prodavcem, neopozivo garantujemo da ćemo
na prvi zahtev Kupca bez odlaganja i sporenja, u slučaju da Prodavac ne započne, ili ne ispuni
svoje obaveze po uslovima pomenutog Ugovora, i u slučaju takvog neizvršenja odbije da vrati ceo
ili deo (ako je takav slučaj) pomenutog avansa Kupcu, platiti do gore navedenog iznosa.
Uvek pod uslovom da je obaveza banke ograničena na iznos jednak ostatku avansa, uzimajući u
obzir iznose koje je Prodavac s vremena na vreme vraćao u skladu sa uslovima pomenutog
Ugovora, što se dokazuje odgovrajućim potvrdama o plaćanju.
Ova garancija ostaje na snazi od dana prijema pomenutog avansa od strane Prodavca do dana kada
Prodavac u potpunosti vrati tako avansiran iznos Kupcu u skladu sa uslovima Ugovora. U vreme
kad preostali iznos bude nula, ova garancija prestaje da važi i poništava se, bez obzira da li original
bude vraćen ili ne.
Sva potraživanja po osnovu ove granacije moraju biti primljeni u banku u periodu njene važnosti.
_____________________
(naziv Banke)
Deo VII
MP
_______________________
(Potpis ovlašćenog lica)
LISTA ZAHTEVA I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Cene pozicija moraju biti unete u odgovarajuće pozicije Liste cena u Delu V Konkursne
dokumentacije.
51/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
Naručilac ne snosi nikakve troškove po pitanju balansne odgovornosti.
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu na svom memorandumu potpisanu od strane odgovornog lica ponuđača i overenu pečatom kojom se obavezuje da će, ukoliko mu bude dodeljen ugovor u predmetnom postupku javne nabavke, postupiti u skladu sa članom 141. stav 5. Zakona o energetici (“Službeni glasnik RS” br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012), odnosno da će
odmah nakon potpisivanja ugovora zaključiti:
1. ugovor o pristupu sistemu sa operatorom sistema na koji je objekat krajnjeg kupca
priključen, i
2. ugovor kojim preuzima balansnu odgovornost za mesta primopredaje krajnjeg kupca.
U skladu sa odredbama ugovora rokovi isporuke počinju od datuma kada su ispunjeni sledeći
uslovi:
(a) Ugovorne strane su potpisale Ugovor i odgovarajuća ugovorna dokumenta,
(b) Dobavljač je dostavio Naručiocu menicu kao garanciju za dobro izvršenje posla,
(c) Dobavljač je dostavio Naručiocu garanciju za povraćaj avansa ,
(d) Naručilac je dobavljaču platio avans.
Isporuka se vrši kontinuirano tokom perioda od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, u skladu sa
priloženom specifikacijom Naručioca u delu 7.1. konkusrne dokumentacije.
7.1.
SPECIFIKACIJA
PLANIRANIH KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE SVIH TARIFNIH
ELEMENATA PO MESECIMA U 2015. GODINI SA PLANIRANOM SNAGOM
ZA 39 OBJEKATA VODOSNABDEVANJA KOJI SU U VLASNIŠTVU
JKP " Vodovod i kanalizacija "
52/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
PRVA GRUPA OD 5 ( PET ) OBJEKATA
Merenje električne energije je na srednjem naponu 6 kV , 10 kV
MERNA GRUPA - INDIREKTNO MERENJE
DRUGA GRUPA OD 14 ( ČETRNAEST ) OBJEKATA
Merenje električne energije je na niskom naponu 0,4 kV
MERNA GRUPA - INDIREKTNO MERENJE
ŠIROKA POTROŠNJA:
TREĆA GRUPA OD 9 ( DEVET ) OBJEKATA
Merenje električne energije je na niskom naponu 0,4 kV
DVOTARIFNO BROJILO ( 10 - 40 ) A - DIREKTNO MERENJE
ČETVRTA GRUPA OD 11 ( JEDANAEST ) OBJEKATA
Merenje električne energije je na niskom naponu 0,4 kV
JEDNOTARIFNO
BROJILO ( 10 - 40 ) A - DIREKTNO MERENJE
UKUPNA PLANIRANA POTROŠNJA
ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2015. GOD.
GODINA 2015 god.
ukupna planirana
potrošnja el. energije
( kWh )
mesec
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
1,142,699
1,283,135
1,118,141
1,017,755
1,046,799
995,833
1,276,114
1,295,467
1,090,056
1,142,937
1,066,216
1,087,837
13,562,989
1. PRVA GRUPA OD 5 ( PET ) OBJEKATA
objekat : PP " G R U Ž A "
ED broj : 14732683
53/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
NABAVKA br.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
merno mesto br. 1
broj brojila :
A - 40301
R - 40301
merenje na srednjem naponu 6 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2015
UKUPNO
VT
MT
3
4
392,400
439,200
349,200
320,400
309,600
306,000
510,000
582,000
381,000
428,400
370,800
378,000
259,200
291,600
230,400
212,400
201,600
201,600
341,200
388,000
256,000
284,400
244,800
252,000
133,200
147,600
118,800
108,000
108,000
104,400
168,800
194,000
125,000
144,000
126,000
126,000
4,767,000
3,163,200
1,603,800
[ kWh]
1
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
2(3+4)
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
700
objekat : RENY - BUNARI - IZVORIŠTE - BRZAN
ED broj : 14298363
54/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
merno mesto br. 2
broj brojila :
A - 117146
R - 117146
merenje na srednjem naponu 10 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
154,000
222,000
180,000
178,000
186,000
180,000
186,000
154,000
144,000
156,000
150,000
160,000
104,000
142,000
120,000
118,000
122,000
120,000
120,000
102,000
98,000
104,000
98,000
106,000
50,000
80,000
60,000
60,000
64,000
60,000
66,000
52,000
46,000
52,000
52,000
54,000
2,050,000
1,354,000
696,000
400
objekat : BS. " ŽIROVNICA "
ED broj : 14298096
merno mesto br. 3
broj brojila :
55/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
A - 040301
R - 040301
merenje na srednjem naponu 10 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
146,000
150,000
150,000
136,000
156,000
146,000
158,000
148,000
164,000
160,000
142,000
138,000
96,000
100,000
100,000
90,000
104,000
98,000
108,000
100,000
105,000
100,000
94,000
92,000
50,000
50,000
50,000
46,000
52,000
48,000
50,000
48,000
59,000
60,000
48,000
46,000
1,794,000
1,187,000
607,000
260
objekat : PP. " KOŠUTNJAK "
ED broj : 14262806
merno mesto br. 4
56/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
broj brojila :
A - 40313
R - 40313
merenje na srednjem naponu 10 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
2(3+4)
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
88,500
87,000
88,500
85,500
72,000
70,500
70,500
72,000
71,000
79,500
73,500
76,500
60,000
58,500
58,500
55,500
48,000
48,000
45,000
46,500
48,000
51,000
49,500
51,000
28,500
28,500
30,000
30,000
24,000
22,500
25,500
25,500
23,000
28,500
24,000
25,500
935,000
619,500
315,500
220
CPPOV " CVETOJEVAC "
ED broj : 14424113
merno mesto br. 5
57/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
broj brojila :
A - 8360661
R - 8855054
merenje na srednjem naponu 10 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
138,000
138,000
133,500
129,000
133,500
124,500
136,500
127,500
133,000
133,500
126,000
124,000
91,500
91,500
87,000
84,000
87,000
82,500
91,500
82,500
85,000
87,000
81,000
80,000
46,500
46,500
46,500
45,000
46,500
42,000
45,000
45,000
48,000
46,500
45,000
44,000
1,577,000
1,030,500
546,500
225
2. DRUGA GRUPA OD 14 ( ČETRNAEST ) OBJEKATA
objekat : CS " BAGREMAR "
ED broj : 14491260
58/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
merno mesto br. 1
broj brojila :
A - 8620900
R - 8306899
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
period 2014
[ kWh]
1
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
2(3+4)
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
72,100
76,100
84,300
71,500
90,000
80,200
96,600
103,400
97,400
78,900
87,100
76,300
45,600
49,600
54,100
46,400
59,300
53,100
68,100
70,000
66,000
53,000
54,100
46,700
26,500
26,500
30,200
25,100
30,700
27,100
28,500
33,400
31,400
25,900
33,000
29,600
1,013,900
666,000
347,900
160
objekat : CS " DRAGOBRAĆA "
ED broj : 14267654
merno mesto br. 2
broj brojila :
59/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
A - 6178945
R - 7584775
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
2(3+4)
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
januar
9,960
7,180
2,780
februar
12,380
8,740
3,640
mart
7,420
5,520
1,900
april
4,900
3,940
960
maj
6,300
5,200
1,100
juni
10,300
7,740
2,560
juli
15,820
11,980
3,840
avgust
14,660
10,980
3,680
septembar
8,920
7,300
1,620
oktobar
5,420
4,520
900
novembar
6,540
5,180
1,360
decembar
7,680
5,680
2,000
110,300
83,960
26,340
UKUPNO
40
objekat : ( HP + REZ. ) " VELIKO BRDO "
ED broj : 14309373
merno mesto br. 3
broj brojila :
60/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
A - 012950
R - 012950
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
januar
5,115
3,690
1,425
februar
5,010
3,555
1,455
mart
4,770
3,525
1,245
april
3,780
2,880
900
maj
4,410
3,435
975
juni
3,615
2,865
750
juli
4,800
3,800
1,000
avgust
4,935
3,895
1,040
septembar
3,615
2,835
780
oktobar
6,795
4,785
2,010
novembar
4,605
3,435
1,170
decembar
5,280
3,840
1,440
56,730
42,540
14,190
UKUPNO
22
objekat : CS. " METINO BRDO "
ED broj : 14262792
merno mesto br. 4
broj brojila :
61/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
A - 8056113
R - 6114740
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
2(3+4)
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
29,100
28,100
27,600
18,900
20,500
18,100
22,200
19,200
21,300
18,900
21,300
21,100
12,900
12,800
11,800
6,200
6,500
5,300
7,100
5,800
8,200
6,100
8,300
8,300
16,200
15,300
15,800
12,700
14,000
12,800
15,100
13,400
13,100
12,800
13,000
12,800
266,300
99,300
167,000
80
objekat : CS. " ILIĆEVO "
ED broj : 14264094
merno mesto br. 5
broj brojila :
62/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
A - 042459
R - 042459
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
[ kW ]
5
januar
10,590
7,900
2,690
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
9,338
10,900
8,680
10,640
9,000
11,477
11,909
11,834
12,503
8,560
8,160
6,879
7,890
6,960
8,240
7,020
8,709
9,012
9,156
9,823
6,940
6,440
2,459
3,010
1,720
2,400
1,980
2,768
2,897
2,678
2,680
1,620
1,720
123,591
94,969
28,622
UKUPNO
ODOBRENA
SNAGA
44
objekat : CS. " METAL - SERVIS "
ED broj : 14295119
merno mesto br. 6
broj brojila :
63/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
A - 6194115
R - 6195026
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
9,260
9,980
9,020
9,380
9,540
10,500
15,480
12,700
11,080
9,760
9,900
8,680
7,260
7,860
7,080
7,280
7,440
7,920
11,580
9,620
9,080
7,840
7,780
6,200
2,000
2,120
1,940
2,100
2,100
2,580
3,900
3,080
2,000
1,920
2,120
2,480
125,280
96,940
28,340
42
objekat : CS. " BALJKOVAC "
ED broj : 14276734
merno mesto br. 7
broj brojila :
A - 6120593
64/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
R - 3730045
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
ODOBRENA
SNAGA
MT
3
[ kW ]
4
5
2,090
2,770
1,720
1,060
1,330
1,420
2,150
1,730
1,220
1,250
1,540
2,440
1,500
1,910
1,200
880
1,080
1,190
1,750
1,550
1,040
1,040
1,220
1,720
590
860
520
180
250
230
400
180
180
210
320
720
20,720
16,080
4,640
12
objekat : PP. " VODOJAŽA "
ED broj : 14313818
merno mesto br. 8
broj brojila :
A - 42542
65/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
R - 42542
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
[ kW ]
5
januar
februar
15,840
16,400
10,560
10,400
5,280
6,000
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
13,920
11,680
11,280
8,400
9,040
9,040
10,640
12,160
13,200
15,200
9,440
7,760
7,120
5,200
5,680
6,000
6,960
8,480
8,800
10,320
4,480
3,920
4,160
3,200
3,360
3,040
3,680
3,680
4,400
4,880
146,800
96,720
50,080
UKUPNO
ODOBRENA
SNAGA
80
objekat : REZERVOAR " Ć A V A "
ED broj : 14313796
merno mesto br. 9
broj brojila :
A - 115377
66/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
R - 115377
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2014. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
2,524
2,232
2,012
1,752
1,348
632
540
532
832
1,712
1,888
1,956
1,516
1,332
1,240
988
680
272
188
196
396
940
1,152
1,192
1,008
900
772
764
668
360
352
336
436
772
736
764
17,960
10,092
7,868
6
" BAŽDARNICA "
ED broj : 14300120
merno mesto br. 10
broj brojila :
A - 42412
67/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
R - 42412
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
34,200
48,600
22,000
13,600
10,800
6,400
7,400
6,400
7,200
13,600
22,400
33,800
24,800
34,200
15,800
9,400
8,000
4,800
5,800
5,000
5,200
10,000
16,200
24,600
9,400
14,400
6,200
4,200
2,800
1,600
1,600
1,400
2,000
3,600
6,200
9,200
226,400
163,800
62,600
120
" KOTLARNICA "
ED broj : 13504652
merno mesto br. 11
broj brojila :
A - 41598717
68/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
R - 3820911
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
[ kWh]
1
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
2(3+4)
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
9,400
9,400
7,120
2,960
720
0
0
0
0
840
3,560
7,720
6,000
6,000
3,080
520
80
0
0
0
0
360
920
3,800
3,400
3,400
4,040
2,440
640
0
0
0
0
480
2,640
3,920
41,720
20,760
20,960
45
" NOVA UPRAVNA ZGRADA "
ED broj : 14486410
merno mesto br. 12
broj brojila :
A - 6186346
R - 6123003
69/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
5,940
5,940
6,220
4,720
5,400
4,540
7,600
9,120
6,040
6,260
6,120
6,220
5,160
5,160
5,340
4,160
4,800
4,020
6,880
8,520
5,440
5,620
5,360
5,360
780
780
880
560
600
520
720
600
600
640
760
860
74,120
65,820
8,300
48
" STARA UPRAVNA ZGRADA "
ED broj : 14301283
merno mesto br. 13
broj brojila :
A - 7876287
R - 8400027
merenje na niskom naponu 0,4 kV
70/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
2,900
2,900
3,170
2,550
2,780
1,810
3,530
2,730
2,030
2,460
2,570
2,540
2,210
2,210
2,420
1,780
1,970
1,280
2,670
2,050
1,460
1,670
1,960
1,980
690
690
750
770
810
530
860
680
570
790
610
560
31,970
23,660
8,310
29
" REZERVOAR - VUČKOVICA"
ED broj : 13508186
merno mesto br. 14
broj brojila :
A - 8369414
R - 8384020
merenje na niskom naponu 0,4 kV
71/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
2,520
1,680
840
20
3. TREĆA GRUPA OD 9 ( DEVET ) OBJEKATA
objekat :
CS " CRKVENAC "
ED broj : 13505330
72/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
merno mesto br. 1
broj brojila :
A - 118004
merenje na niskom naponu 0,4 kV
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
ODOBRENA
SNAGA
MT
3
[ kW ]
4
5
2,579
3,613
2,832
2,117
2,466
2,202
3,129
2,736
2,958
2,006
2,151
2,496
2,579
3,613
2,832
2,117
2,466
2,202
3,129
2,736
2,958
2,006
2,151
2,496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,285
31,285
0
17.25
CS " SREBRENAC "
ED broj : 13506035
merno mesto br. 2
broj brojila :
A - 117423
merenje na niskom naponu 0,4 kV
73/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
ODOBRENA
SNAGA
MT
3
[ kW ]
4
5
1,692
2,242
1,966
1,401
1,449
2,028
2,237
1,698
1,844
1,712
1,351
1,545
1,692
2,242
1,966
1,401
1,449
2,028
2,237
1,698
1,844
1,712
1,351
1,545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,165
21,165
0
17.25
HP " Ć A V A "
ED broj : 13505314
merno mesto br. 3
broj brojila :
A - 081820
merenje na niskom naponu 0,4 kV
74/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
785
1,140
2,258
1,658
1,837
1,788
2,342
2,205
2,311
2,172
2,282
1,885
785
1,140
2,258
1,658
1,837
1,788
2,342
2,205
2,311
2,172
2,282
1,885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,663
22,663
0
17.25
" BUSTER STANICA " Dušana Đorđevića
ED broj : 13500991
merno mesto br. 4
broj brojila :
A - 020780163271
merenje na niskom naponu 0,4 kV
75/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
967
957
1,224
923
1,012
846
2,201
1,468
1,667
1,522
1,172
1,057
967
957
1,224
923
1,012
846
2,201
1,468
1,667
1,522
1,172
1,057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,016
15,016
0
17.25
" BUSTER STANICA " Gornjemilonavačka
ED broj : 14761160
merno mesto br. 5
broj brojila :
A - 020780163272
merenje na niskom naponu 0,4 kV
76/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
ODOBRENA
SNAGA
MT
3
[ kW ]
4
5
1,263
1,736
1,706
1,231
2,404
2,604
4,718
3,355
2,096
2,200
2,312
1,645
1,263
1,736
1,706
1,231
2,404
2,604
4,718
3,355
2,096
2,200
2,312
1,645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,270
27,270
0
17.25
( HP + REZ.) - " BOJANIĆ "
ED broj : 14276718
merno mesto br. 6
broj brojila :
A - 7884911
merenje na niskom naponu 0,4 kV
77/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
5,280
3,960
1,320
17.25
objekat : STAN - " PAJSIJEVIĆ " - Gruža
ED broj : 13508526
merno mesto br. 7
broj brojila :
A - 5190569
merenje na niskom naponu 0,4 kV
78/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
2,160
1,440
720
17.25
objekat : STAN - " BAJČETINA " - Gruža
ED broj : 13507341
merno mesto br. 8
broj brojila :
A - 5174127
merenje na niskom naponu 0,4 kV
79/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2014. GODINI
period 2014
UKUPNO
VT
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
ODOBRENA
SNAGA
MT
3
[ kW ]
4
5
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
2,160
1,440
720
17.25
REZERVOAR - " MALI KREMENAC "
ED broj : 13505888
merno mesto br. 9
broj brojila :
A - 13627
merenje na niskom naponu 0,4 kV
80/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
24
12
5.75
4. ČETVRTA GRUPA OD 11 ( JEDANAEST ) OBJEKATA
objekat :
( HP + REZ. ) " MEČKOVAC "
ED broj : 16522066
merno mesto br. 1
broj brojila :
A - 9446
merenje na niskom naponu 0,4 kV
81/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
1,317
1,720
1,646
1,646
1,646
1,271
793
1,032
1,032
528
528
496
1,317
1,720
1,646
1,646
1,646
1,271
793
1,032
1,032
528
528
496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,655
13,655
0
17.25
" R - 14 "
ED broj : 13506027
merno mesto br. 2
broj brojila :
A - 3412895
merenje na niskom naponu 0,4 kV
82/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2014. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
ODOBRENA
SNAGA
MT
3
[ kW ]
4
5
4,320
4,520
3,280
2,560
1,980
1,320
1,200
1,260
1,180
2,980
2,980
3,280
4,320
4,520
3,280
2,560
1,980
1,320
1,200
1,260
1,180
2,980
2,980
3,280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,860
30,860
0
17.25
" MSKZ " - Korićani
ED broj : 14291563
merno mesto br. 3
broj brojila :
A - 9918974
merenje na niskom naponu 0,4 kV
83/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,440
1,440
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
5.75
0
" MSKZ " - DRAGOBRAĆA
ED broj : 16522163
merno mesto br. 4
broj brojila :
A - 00241182
merenje na niskom naponu 0,4 kV
84/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,440
1,440
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
5.75
0
" MSKZ " - KNIĆ Ljubić
ED broj : 13509433
merno mesto br. 5
broj brojila :
A - 10225514
merenje na niskom naponu 0,4 kV
85/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
VT
MT
3
4
januar
februar
mart
april
maj
juni
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,440
1,440
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
5.75
0
" MSKZ " - Pajsijević
ED broj : 13509425
merno mesto br. 6
broj brojila :
A - 10225506
merenje na niskom naponu 0,4 kV
86/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,440
1,440
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
5.75
0
" MSKZ " - ROGOT Batočina
ED broj : 14311068
merno mesto br. 7
broj brojila :
A - 8089349
merenje na niskom naponu 0,4 kV
87/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
VT
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
ODOBRENA
SNAGA
MT
3
[ kW ]
4
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,440
1,440
5
5.75
0
" MSKZ " - BAGREMAR Knez Mihajla 14
ED broj : 13504792
merno mesto br. 8
broj brojila :
A - 10667978
merenje na niskom naponu 0,4 kV
88/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
VT
MT
3
4
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,440
1,440
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
5.75
0
" MSKZ " - PEF ul. Slobode
ED broj : 14301712
merno mesto br. 9
broj brojila :
A - 11391
merenje na niskom naponu 0,4 kV
89/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
UKUPNO
VT
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
ODOBRENA
SNAGA
MT
3
[ kW ]
4
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1,440
1,440
5
5.75
0
" REZERVOAR - ČEŠKO GROBLJE " - Drage Todorović
ED broj : 14317279
merno mesto br. 10
broj brojila :
A - 2199045
merenje na niskom naponu 0,4 kV
90/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
objekat :
VT
MT
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
0
REZERVOAR - " ŽEŽELJ "
ED broj : 14295070
merno mesto br. 11
broj brojila :
A - 2183204
merenje na niskom naponu 0,4 kV
91/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
PLANIRANA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
U 2015. GODINI
period 2014
AKTIVNA EL. ENERGIJA
[ kWh]
UKUPNO
[ kWh]
1
2(3+4)
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
UKUPNO
VT
MT
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
48
48
ODOBRENA
SNAGA
[ kW ]
5
5.75
0
PRVA GRUPA
1.
2.
3.
4.
5.
92/96
PP " GRUŽA "
RENY - BUNARI - " IZVORIŠTE BRZAN "
BS " ŽIROVNICA "
PP " KOŠUTNJAK "
CPPOV " CVETOJEVAC "
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
Merenje električne energije je na
NABAVKA br.
srednjem
naponu
MERNA GRUPA - INDIREKTNO MERENJE
DRUGA GRUPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
CS " BAGREMAR "
CS " DRAGOBRAĆA "
( HP + R ) " VELIKO BRDO "
CS " METINO BRDO "
CS " ILIĆEVO "
CS " METAL SERVIS "
CS " BALJKOVAC "
PP " VODOJAŽA "
REZ. " ĆAVA "
" BAŽDARNICA " - STANOVO
" KOTLARNICA " - STANOVO
" NOVA UPRAVNA ZGRADA " - CENTAR
" STARA UPRAVNA ZGRADA " - CENTAR
REZ. " VUČKOVICA"
Merenje električne energije je na
niskom naponu
MERNA GRUPA - INDIREKTNO MERENJE
TREĆA GRUPA
ŠIROKA POTROŠNJA - DVOTARIFNO BROJILO
1.
2.
3.
4.
5.
93/96
CS
CS
HP
BS
BS
" CRKVENAC "
" SREBRENAC "
" ĆAVA"
" PETROVAC" - Dušana Đorđevića
" ŠUMARICE" - Gornjemilanovačka
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
6.
7.
8.
9.
NABAVKA br.
( HP + R ) " BOJANIĆ "
STAN " PAJSIJEVIĆ " - GRUŽA
STAN " BAJČETINA "
REZERVOAR " MALI KREMENAC "
Merenje električne energije je na niskom naponu
TROFAZNO EL. BROJILO ( 10 - 40 ) A - DIREKTNO MERENJE
ČETVRTA GRUPA
ŠIROKA POTROŠNJA - JEDNOTARIFNO BROJILO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
( " HP + REZ." ) - MEČKOVAC
REZERVOAR " R 14 "
" MSKZ " - Korićani
" MSKZ " - Dragobraća
" MSKZ " - Knić - Ljubić
" MSKZ " - Pajsijević
" MSKZ " - Rogot - Batočina
" MSKZ " - Bagremar - Knez Mihajla 14
" MSKZ " - PEF - ul. Slobode
REZ. - " ČEŠKO GROBLJE "- Drage Todorovića
REZ. - " ŽEŽELJ "
Merenje električne energije je na
niskom naponu
MONOFAZNO EL. BROJILO ( 10 - 40 ) A - DIREKTNO MERENJE
SPECIFIKACIJA
PLANIRANIH KOLIČINA ELEKTRIČNE ENERGIJE SVIH TARIFNIH
ELEMENATA PO MESECIMA U 2015. GODINI SA PLANIRANOM SNAGOM
ZA 39 OBJEKATA VODOSNABDEVANJA KOJI SU U VLASNIŠTVU
JKP " Vodovod i kanalizacija "
94/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
PRVA GRUPA OD 5 ( PET ) OBJEKATA
Merenje električne energije je na srednjem naponu 6 kV , 10 kV
MERNA GRUPA - INDIREKTNO MERENJE
DRUGA GRUPA OD 14 ( ČETRNAEST ) OBJEKATA
Merenje električne energije je na niskom naponu 0,4 kV
MERNA GRUPA - INDIREKTNO MERENJE
ŠIROKA POTROŠNJA
TREĆA GRUPA OD 9 ( DEVET ) OBJEKATA
Merenje električne energije je na niskom naponu 0,4 kV
DVOTARIFNO BROJILO ( 10 - 40 ) A - DIREKTNO MERENJE
ČETVRTA GRUPA OD 11 ( JEDANAEST ) OBJEKATA
Merenje električne energije je na niskom naponu 0,4 kV
JEDNOTARIFNO
BROJILO ( 10 - 40 ) A - DIREKTNO MERENJE
UKUPNA PLANIRANA POTROŠNJA
ELEKTRIČNE ENERGIJE U 2015. GOD.
GODINA 2015 god.
mesec
95/96
ukupna planirana
potrošnja el. energije
( kWh )
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
NABAVKA br.
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
januar
februar
mart
april
maj
juni
juli
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
1,142,699
1,283,135
1,118,141
1,017,755
1,046,799
995,833
1,276,114
1,295,467
1,090,056
1,142,937
1,066,216
1,087,837
UKUPNO
13,562,989
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku vrednosti br. 01/2015, nabavka dobara: Električna
energija, sadrži 96 strana.
Kragujevac,
06.02.2015. god.
96/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije
01/2015
NABAVKA br.
JKP ,,Vodovod i kanalizacija,, Kragujevac
Komisija za javne nabavke:
1. Dragan Gledić, član
____________________
2. Boban Marinković, član
_____________________
3. Boban Mihajlović, član
______________________
4. Ivan Stupić, član
______________________
5. Ljiljana Milovanović - Arsenijević, član
______________________
97/96
JKP ‘‘VODOVOD I KANALIZACIJA’’ – Kragujevac
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - JKP "Vodovod i kanalizacija"