OPŠTA BOLNICA PIROT
Broj:02-2551
16.09.2013. godine
PIROT
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 21/2013
SERVISIRANJE NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME
Pirot, septembar 2013 .godine
OPŠTA BOLNICA PIROT
Pirot,Vojvode Momčila bb
Elektronska adresa: [email protected]
Zvanični sajt: www.pibolnica.rs
Indirektni korisnik budžetskih sredstava
Vrsta postupka javne nabavke: MALA NABAVKA
Predmet nabavke : Nabavka usluge – Servisiranje nemedicinskih aparata i opreme po partijama za
potrebe Opšte bolnice Pirot. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50800000 – Razne usluge popravke.
Redni broj javne nabavke male vrednosti: JNMV broj 21 / 2013.
Nabavka je oblikovana po partijama:
Partija 1 – Servisiranje kotlova i instalacija grejanja. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50531100.
Partija 2 – Servisiranje pumpi za vodu. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50511000.
Partija 3 – Servisiranje elektromotora. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50532100.
Partija 4 – Servisiranje instalacija grejanja i vodovodno-kanalizacionih instalacija. Oznaka iz opšteg
rečnika nabavke 50712000.
Partija 5 – Servisiranje kompresorske stanice, gasne stanice i razvoda gasova. Oznaka iz opšteg rečnika
nabavke 50531300.
Partija 6 –Servisiranje rashladnih čilera. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50730000.
Partija 7 –Servisiranje aparata i opreme u kuhinji. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50532000.
Partija 8 –Servisiranje aparata i opreme u vešeraju (mašina za pranje i sušenje). Oznaka iz opšteg rečnika
nabavke 50532000.
Partija 9 –Servisiranje telefonskih centrala i aparata. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50334140.
Partija 10 –Servisiranje liftova. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50800000.
Partija 11 –Servisiranje split sistema. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50730000.
Broj javne nabavke male vrednosti: JNMV broj 21 / 2013
PODACI O NARUČIOCU:
Naziv: OPŠTA BOLNICA PIROT
Adresa: ul.Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot
Informacije vezane za postupak javne nabavke mogu se dobiti u Odseku za javne nabavke od: Dejan
Jordanović tel. 010 /305-465; na e-mail: [email protected]; na fax.010/343-101.
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: v.d. Direktor -a dr Goran Petrović
Matični broj:
1
Registarski broj:
6
7
1
8
1
7
7
8
7
6
8
6
5
1
9
7
4
Evidencija u sistemu PDV-a:
6
3
3
8
3
7
5
8
9
6
1
0
Poreski identifikacioni broj:
1
0
7
1
5
5
6
9
0
Šifra delatnosti:
8
2/38
SADRŽAJ
Konkursne dokumentacije za nabavku usluga
SERVISIRANJE NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME
JNMV broj 21 / 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Poziv za podnošenje ponuda
PRILOG br.2 - uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
PRILOG br.3 / 3a - obrazac ponude;
PRILOG br.3 b - podaci o ponuđaču;
PRILOG br. 4 - uslovi i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova;
PRILOG br.4-a – izjava ponuđača o ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;
PRILOG br.4-b – izjava ponuđača o prihvatanju uslova koji proizlaze iz važećih propisa
zaštite na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, i garantujemo da smo
imaoci prava intelektualne svojine;
PRILOG br.5 - model ugovora;
PRILOG br.6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
PRILOG 7 – izjava o nezavisnoj ponudi;
PRILOG 8 - obrazac troškova pripreme ponude;
PRILOG 9 – kriterijumi, metodologija za dodelu pondera
PRILOG 10 – potvrdu o prijemu konkursne dokumentacije
3/38
Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik RS» br.
124/2012)
OPŠTA BOLNICA PIROT
Pirot,Vojvode Momčila bb
Elektronska adresa: [email protected]
Zvanični sajt: www.pibolnica.rs
Indirektni korisnik budžetskih sredstava
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI,
JNMV br. 21/2013
0
1
Predmet nabavke : Nabavka usluge – Servisiranje nemedicinskih aparata i opreme po partijama za
potrebe Opšte bolnice Pirot. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50800000 – Razne usluge popravke.
Redni broj javne nabavke male vrednosti: JNMV broj 21 / 2013.
Nabavka je oblikovana po partijama (11 PARTIJA):
Partija 1 – Servisiranje kotlova i instalacija grejanja. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50531100.
Partija 2 – Servisiranje pumpi za vodu. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50511000.
Partija 3 – Servisiranje elektromotora. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50532100.
Partija 4 – Servisiranje instalacija grejanja i vodovodno-kanalizacionih instalacija. Oznaka iz opšteg
rečnika nabavke 50712000.
Partija 5 – Servisiranje kompresorske stanice, gasne stanice i razvoda gasova. Oznaka iz opšteg rečnika
nabavke 50531300.
Partija 6 –Servisiranje rashladnih čilera. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50730000.
Partija 7 –Servisiranje aparata i opreme u kuhinji. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50532000.
Partija 8 –Servisiranje aparata i opreme u vešeraju (mašina za pranje i sušenje). Oznaka iz opšteg rečnika
nabavke 50532000.
Partija 9 –Servisiranje telefonskih centrala i aparata. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50334140.
Partija 10 –Servisiranje liftova. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50800000.
Partija 11 –Servisiranje split sistema. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50730000.
2
Broj javne nabavke male vrednosti: 21 / 2013
Detaljna specifikacija data je u konkursnoj dokumentaciji.
Kao kriterijum za ocenjivanje i izbor najpovoljnije ponude utvrđuje se ekonomski najpovoljnija ponuda.
Elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda:
1. Cena servisnog sata bez PDV-a: 90 pondera.
2. Garantni period za izvršene usluge: 10 pondera.
Metodologija primene kriterijuma:
1. PONUĐENA CENA SERVISNOG SATA: Broj pondera do 90.
Ponuđena najniža cena sevisnog sata bez PDV-a dobija maksimalno 90 pondera.
Ostale cene se ponderišu formulom:
najniža cena x maksimalan broj pondera
ponuđena cena
2. PONUĐEN GARANTNI PERIOD ZA IZVRŠENE USLUGE Broj pondera do 10.
Ponuđen najduži garantni rok dobija maksimalno 10 pondera.
Ova pozicija se ocenjuje po formuli:
ponuđeni garantni rok x maksimalan broj pondera
najduži ponuđeni garantni rok rok
4/38
***
U slučaju da posle ocenjivanja ponuda dve ispravne ponude ostvare jednak broj bodova, naručilac će
izabrati ponudu onog ponuđača koji ima duži rok plaćanja za usluge.
Rok plaćanja ne može biti kraći od 75 dana, niti duži od 120 dana od dana dostavljanja račina i radnog
naloga.
Predmetna konkursna dokumentacija se dostavlja uz poziv za podnošenje ponuda .
Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom
dokumentacijom . Ponuđač je dužan da ispunjava uslove definisane članom 75.i 76. Zakona o javnim
nabavkama , što dokazuje na način definisan konkursnom dokumentacijom .
Preuzimanje konkursne dokumentacije svi zainteresovani ponuđači mogu izvršiti na zvaničnom sajtu
Opšte bolnice Pirot www.pibolnica.rs ili na portalu uprave za javne nabavke.
Ponuđači su u obavezi da posle preuzimanja konkursne dokumentacije dostave potvrdu o preuzimanju
iste, putem pošte, faxa ili elektronske pošte, iz razloga svih eventualnih izmena i dopuna konkursne
dokumentacije, a koje će naručilac objaviti na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Pirot kao i na portalu
uprave za javne nabavke.
Ponuđač dostavlja ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može sa sigurnošću utvrditi da
se prvi put otvara. Ako koverta nije zapečaćena i označena na traženi način, Naručilac ne preuzima
nikakvu odgovornost ukoliko ponuda zaluta ili se otvori pre vremena.
Ponuda se može dostaviti poštom na adresu:
Opšta bolnica Pirot
Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot
ili lično na pisarnici Opšte bolnice Pirot
Sa naznakom na prednjoj strani koverte:
„PONUDA ZA - Naziv Javne nabavke za koju se ponuda podnosi - NE OTVARATI„
Na poleđini koverte obavezno mora biti naveden naziv ponuđača, sedište i broj telefona kao i kontakt
osoba.
Ponuđači su u obavezi da svoju ponudu dostave dana 26.09.2013. god., a najkasnije do 11:00 časova.
Otvaranje ponuda obaviće se dana 26.09.2013. god. u 11:15 časova po isteku roka za podnošenje ponuda
u prostorijama Opšte bolnice Pirot.
Ukoliko rok ističe u dan koji je neradni (subota ili nedelja) ili na dan državnog praznika, kao poslednji
dan smatraće se prvi sledeći radni dan.
Predstavnici ponuđača koji će prisustvovati javnom otvaranju ponuda, obavezni su da 10 minuta pre
javnog otvaranja ponuda predaju svoja pisana punomoćja Komisiji za javnu nabavku.
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 dana od dana otvaranja ponuda.
Svi ostali detalji vezani za postupak javne nabavke definisani su konkursnom dokumentacijom.
Sve informacije vezane za postupak javne nabavke mogu se dobiti:Odsek za javne nabavke – tel.
010/305-465 fax: 010/343-101, e-adresa: [email protected] Lice za kontakt: Dejan Jordanović,
Službenik za javne nabavke.
5/38
PRILOG 2 - UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
Broj JNMV – 21 / 2013
PREDMET NABAVKE su usluge – Servisiranje nemedicinskih aparata i opreme po partijama za potrebe
Opšte bolnice Pirot. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50800000 – Razne usluge popravke.
Nabavka je oblikovana po partijama:
Partija 1 – Servisiranje kotlova i instalacija grejanja. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50531100.
Partija 2 – Servisiranje pumpi za vodu. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50511000.
Partija 3 – Servisiranje elektromotora. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50532100.
Partija 4 – Servisiranje instalacija grejanja i vodovodno-kanalizacionih instalacija. Oznaka iz opšteg
rečnika nabavke 50712000.
Partija 5 – Servisiranje kompresorske stanice, gasne stanice i razvoda gasova. Oznaka iz opšteg rečnika
nabavke 50531300.
Partija 6 –Servisiranje rashladnih čilera. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50730000.
Partija 7 –Servisiranje aparata i opreme u kuhinji. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50532000.
Partija 8 –Servisiranje aparata i opreme u vešeraju (mašina za pranje i sušenje). Oznaka iz opšteg rečnika
nabavke 50532000.
Partija 9 –Servisiranje telefonskih centrala i aparata. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50334140.
Partija 10 –Servisiranje liftova. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50800000.
Partija 11 –Servisiranje split sistema. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke 50730000.
POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
Odluka br.02-2542/1 od 16.09.2013. godine.
Uputstvo ponuđačima sačinjeno je na osnovu člana 61. stav 4. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama
(“Službeni glasnik RS“, br. 124/2012), a u vezi sa čl. 8. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne
dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova.
Uputstvo sadrži podatke neophodne za pripremu ponude u skladu sa zahtevima Naručioca i informacije o
uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke.
Od Ponuđača se očekuje da detaljno razmotri sva uputstva, obrasce, uslove i specifikacije sadržane u
konkursnoj dokumentaciji.
Nepridržavanje uputstava i nepodnošenje svih traženih informacija i podataka koji su navedeni u
konkursnoj dokumentaciji ili podnošenje ponude koja ne ispunjava uslove iz konkursne dokumentacije
predstavlja rizik za Ponuđača i kao rezultat može imati odbijanje njegove ponude.
1.
JEZIK I ZNAČENjE POJMOVA
1.1
Naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku, Ponuđač daje
ponudu na jeziku na kojem je pripremljena konkursna dokumentacija.
1.2
Značenje pojmova koji su korišćeni u izradi konkursne dokumentacije definisano je članom 3.
Zakona o javnim nabavkama.
2.
PODNOŠENjE PONUDE, OBAVEZNA SADRŽINA PONUDE
2.1
Ponuđač ponudu podnosi putem pošte, ili lično na pisarnici Opšte bolnice Pirot. Ponuđač može
da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuđač popunjava ponudu čitko, jasno i nedvosmisleno.
Ponuda se dostavlja u pisanoj formi upakovana na sledeći način:
Opšta dokumentacija posebno u jednoj koverti a to su:
- PRILOG br.3 b - podaci o ponuđaču;
- PRILOG br.4-a – izjava ponuđača o ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;
- PRILOG br.4-b – izjava ponuđača o prihvatanju uslova koji proizlaze iz važećih propisa zaštite
na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, i garantujemo da smo imaoci
prava intelektualne svojine;
- PRILOG 10 – potvrdu o prijemu konkursne dokumentacije;
Ponudbena dokumentacija za svaku partiju posebno u koverti:
- PRILOG br.3 ili 3a - obrazac ponude;
- PRILOG br.5 - model ugovora;
6/38
-
PRILOG br.6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja,
mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u slučaju nabavke
kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
- PRILOG 7 – izjava o nezavisnoj ponudi;
- PRILOG 8 - obrazac troškova pripreme ponude;
Koverat sa opštom dokumentacijom i koverte sa ponudbenom dokumentacijom upakovati u jednu
kovertu.
2.2
Ponuđač dostavlja ponudu u zapečaćenoj koverti, tako da se pri otvaranju može proveriti da li je
zatvorena onako kako je predata. Ako koverta nije zapečaćena i označena na način opisan ovim
Uputstvom, Naručilac ne preuzima nikakvu odgovornost ukoliko ponuda zaluta ili se otvori pre vremena.
2.3
Na zadnjoj strani koverte treba navesti naziv, adresu i broj telefona Ponuđača, što omogućava da
ponuda bude vraćena neotvorena, u slučaju da se proglasi neblagovremenom.
2.4
Ponuda se može
dostaviti poštom na adresu:
Opšta bolnica Pirot
Odsek administrativno-tehničkih poslova (PISARNICA)
Vojvode Momčila b.b.
18300 Pirot
Sa naznakom:
"PONUDA ZA - Naziv javne nabavke i broj partije za koju se ponuda podnosi - NE OTVARATI"
2.5
Na koverti mora obavezno biti navedeno da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo
na određene partije, ukoliko je predmet nabavke oblikovan u više partija. Ponuda mora obuhvatiti
najmanje jednu celokupnu partiju.
2.6
U slučaju da ponudjač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se
može ocenjivati za svaku partiju posebno.
2.7
Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana
otvaranja ponuda.
2.8
Ponuđač je dužan u ponudi da navede da li će izvršenje nabavke delimično poveriti
podizvođaču.
2.9. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi
ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
2.10. Ponuđač je dužan da ponudi sve stavke po specifikaciji PRILOG br. 6 za partiju za koju podnosi
ponudu.
2.11. Ponuda sa varijantama neće se uzimati u razmatranje.
2.12. U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.
2.13. Naručilac će odbiti ponudu ako:
1) ponuđač ne dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće; 2) ponuđač ne dokaže da ispunjava
dodatne uslove; 3) je ponuđeni rok važenja ponude kraći od propisanog; 4) ponuda je data sa neobičajeno
niskom cenom 5) ponuda sadrži druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu
ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama.
3.
VALUTA
3.1. Vrednosti se iskazuju u dinarima.
3.2. Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno
iskaže u dinarima.
4.
USLOVI ZA PODIZVOĐAČE I UČESNIKE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
4.1. Ukoliko ponuđač delimično izvršenje nabavke poverava podizvođaču potrebno je da u ponudi
navede: naziv podizvođača, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača kao i procenat
ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%.
4.2. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75.
stav 1. tačka 1 do 4 ZJN, a dokaz iz o ispunjenosti uslova iz čl. 75. stav 1. tačka 5. ZJN za deo nabavke
koji će izvršiti preko podizvođača.
4.3. Ponuđač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
za izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
4.4. Naručilac može na zahtev podizvođača i gde priroda predmenta nabavke to dozvoljava preneti
dospela potraživanja direktno podizvođaču, za deo nabavke koja se izvršava preko tog podizvođača
7/38
4.5. U slučaju iz prethodnog stava naručilac je dužan da omogući dobavljaču da prigovori ako
potraživanje nije dospelo.
4.6. Dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi, u suprotnom
naručilac će realizovati sredstvo obezbeđenja i raskinuti ugovor, osim ako bi raskidom ugovora Naručilac
pretrpeo znatnu štetu. U ovom slučaju Naručilac je dužan da obavesti organizaciju nadležnu za zaštitu
konkurencije.
4.7. Dobavljač može angažovati kao podizvođača lice koje nije naveo u ponudi ako je na strani
podizvođača nakon podnošenja ponude nastala trajnija nesposobnost plaćanja, ako to lice ispunjava sve
uslove određene za podizvođača i ukoliko dobije prethodnu sagalasnost Naručioca.
4.8. Ponudu može podneti grupa Ponuđača.
4.9. Svaki Ponuđač iz grupe Ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1 do 4
ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
4.10. Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5. ZJN dužan je da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je
povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost ovog uslova.
4.11. Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se Ponuđači iz grupe međusobno i prema
Naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:
1) članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuđača pred naručiocem,
2) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
3) ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
4) ponuđaču koji će izdati račun,
5) računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
6) obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača
4.12 Ponuđači koji podnesu zajedničku ponudu odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
5.
ROKOVI
5.1 Ponuđači su u obavezi da svoju ponudu dostave u roku od 10 dana od dana dobijanja poziva za
podnošenje ponude i objavljivanja na Portalu javnih nabavki, a najkasnije do dana 26.09.2013. god. do
11:00 časova poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda.
5.2 Ukoliko se ponuda dostavlja poštom, Ponuđač je dužan da obezbedi da ponuda pristigne do
naznačene adrese Naručioca pre isteka roka za podnošenje ponuda, jer će se u protivnom smatrati
neblagovremenom.
5.3 Ponude koje pristignu posle roka koji je naznačen u javnom pozivu za podnošenje ponuda neće se
otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene Ponuđaču sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
5.4 Rok važenja ponude obavezno se navodi u ponudi i ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja
ponuda.
5.5 Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 26.09.2013. god. u 11:15 časova, po isteku roka za
podnošenje ponuda, u prostorijama Opšte bolnice Pirot.
5.6 Prisutni predstavnici ponuđača obavezni su da 10 minuta pre javnog otvaranja ponuda predaju svoja
pisana punomoćja Komisiji za javnu nabavku.
6.
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE
6.1
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, putem pošte, elektronske pošte ili faksom tražiti od
Naručioca dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre
isteka roka za podnošenje ponude.
6.2
Ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem
elektronske pošte ili faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na
isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao
dokaz da je izvršeno dostavljanje.
6.3
Naručilac je dužan da zainteresovanom licu u roku od 3 dana pošalje odgovor u pisanom obliku i
da istovremeno tu informaciju objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
6.4
Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno. Komunikaciju sa
zainteresovanim licima i ponuđačima obavljaju isključivo članovi komisije.
7.
IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
7.1. Ako Naručilac u roku za podnošenje ponuda izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju, bez
odlaganja će izmene ili dopune objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
7.2. Ako Naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, Naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
8/38
produžetku roka za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Sva
zainteresovana lica koja su primila konkursnu dokumentaciju biće u pisanoj formi obaveštena o
izmenama ili dopunama konkursne dokumentacije, koje će za njih biti obavezujuće.
7.3.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda Naručilac ne može da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
8.
OBAVEŠTENjE O NAČINU NA KOJI SE MOGU ZAHTEVATI DODATNA OBJAŠNjENjA
OD PONUĐAČA POSLE JAVNOG OTVARANjA
8.1.
Naručlac ima pravo da nakon javnog otvaranja ponuda zatraži dodatna objašnjenja od ponuđača
koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može i da vrši kontrolu (uvid) kod
ponuđača odnosno njegovog podizvođača u skladu sa čl. 93. Zakona o javnim nabavkama.
8.2.
Dodatna objašnjenja Naručilac će tražiti u pisanom obliku.
8.3
Ponuđač je dužan da postupi po pisanom aktu Naručioca i dostavi tražene podatke na način na
koji to Naručilac u pisanom aktu zahteva.
8.4
Ukoliko Ponuđač ne postupi po nalozima iz pisanog akta Naručioca njegova ponuda će se odbiti
kao neprihvatljiva.
8.5.
Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom
razmatranja ponuda po okončanom poostupku otvaranja ponuda.
8.6.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
8.7.
Ako se Ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, Naručilac će njegovu ponudu odbiti
kao neprihvatljivu.
8.8.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena postupiće se u skladu sa članom 92. Zakona o
javnim nabavkama.
8.9.
Naručilac neće priznati bilo kakve ispravke teksta koji Ponuđač unosi u rubriku koju je dužan da
popuni u prilogu br. 3, ukoliko nisu potpisane i overene pečatom od strane odgovornog lica Ponuđača.
9.
STRUČNA OCENA PRISPELIH PONUDA I IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE
9.1
Stručna ocena prispelih ponuda obaviće se primenom elemenata kriterijuma iz konkursne
dokumentacije, na osnovu kojih će se iste rangirati. Po sprovedenom ocenjivanju i rangiranju ponuda,
naručilac bira najpovoljniju ponudu.
9.2
Naručilac zadržava pravo da:
- odustane od vršenja izbora ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtevima iz konkursne
dokumentacije,
- odustane od vršenja izbora ukoliko pribavi samo neprihvatljive ponude,
- odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga, a u skladu sa odredbama ZJN.
9.3. Neprihvatljive i neodgovarajuće ponude neće se dalje razmatrati već će biti odbijene.
10.
ODLUKA O DODELI UGOVORA
10.1
Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti primenom kriterijuma i elementa kriterijuma koji
su sastavni deo konkursne dokumentacije, u okvirnom roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
10.2
Odluka o dodeli ugovora biće dostavljena svim Ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja
odluke.
10.3
Ugovor o javnoj nabavci biće zaključen sa Ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija
u roku od 8 dana po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava.
10.4 Ako Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija odbije da zaključi ugovor o
javnoj nabavci, Naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim ponuđačem na rang listi.
11.
ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA
11.1
U slučaju da ponuđač smatra da su mu povređena prava, može u toku celog postupka javne
nabavke podneti zahtev za zaštitu prava koji mora da sadrži sve podatke propisane članom 151. Zakona o
javnim nabavkama. Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu neposredno ili poštom preporučeno sa
povratnicom.Kopiju zahteva za zaštitu prava istovremeno treba dostaviti i Republičkoj komisiji za zaštitu
prava u postupcima javnih nabavki.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u
iznosu od 40.000,00 dinara saglasno članu 156 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RS br 124/12)
11.2 Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili
konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca 3 dana pre
isteka roka za podnošenje ponuda.
11.3
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje
zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana prijema odluke.
9/38
12.
VRSTA KRITERIJUMA:
12.1. Kao kriterijum za ocenjivanje i izbor najpovoljnije ponude utvrđuje se ekonomski najpovoljnija
ponuda.Elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda:
1. Cena servisnog sata bez PDV-a: 90 pondera.
2. Garantni period za izvršene usluge: 10 pondera.
Metodologija primene kriterijuma:
1.PONUĐENA CENA SERVISNOG SATA: Broj pondera do 90.
Ponuđena najniža cena sevisnog sata bez PDV-a dobija maksimalno 90 pondera.
Ostale cene se ponderišu formulom:
najniža cena x maksimalan broj pondera
ponuđena cena
2.PONUĐEN GARANTNI PERIOD ZA IZVRŠENE USLUGE Broj pondera do 10.
Ponuđen najduži garantni rok dobija maksimalno 10 pondera.
Ova pozicija se ocenjuje po formuli:
ponuđeni garantni rok x maksimalan broj pondera
najduži ponuđeni garantni rok rok
***
U slučaju da posle ocenjivanja ponuda dve prihvatljive ponude ostvare jednak broj bodova, naručilac će
izabrati ponudu onog ponuđača koji ima duži rok plaćanja za usluge.
Rok plaćanja ne može biti kraći od 75 dana, niti duži od 120 dana od dana dostavljanja račina i radnog
naloga.
13.
ROK PLAĆANjA:
Ponuđač navodi u svojoj ponudi u prilogu br. 3 i modelu ugovora (prilog br.5) konkursne dokumentacije.
Rok plaćanja ne može biti kraći od 75 dana, niti duži od 120 dana od dana dostavljanja fakture.
13.1
Ponude sa rokom plaćanja – avans i ponude sa kraćim rokom plaćanja od 75 dana neće se uzimati
u razmatranje.
13.2
Ponuda sa avansnim plaćanjem i ponude sa kraćim rokom plaćanja od 75 dana neće se uzimati u
razmatranje, i izuzeće se iz daljeg ponderisanja kao neprihvatljiva.
14.
FINANSIJSKE GARANCIJE:
Ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji dužan je da prilikom zaključenja ugovora preda naručiocu
menicu za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% od vrednosti ugovora sa PDV – om i sa rokom važenja
5 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla.
Uz menicu se dostavlja i odgovarajuće menično ovlašćenje i karton deponovanih potpisa.
Menica mora biti registrovane u Registru menica Narodne banke Srbije, a kao dokaz ponuđač uz menicu
dostavlja kopiju zahteva za registraciju menice, overenog od poslovne banke ponuđača.
Menično ovlašćenje mora imati rok važnosti 5 dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla.
15.
POSEBNI ZAHTEVI:
Ponuđač je dužan da popuni sva polja, parafira, overi pečatom svaku stranu i potpiše Prilog 5
konkursne dokumentacije - model ugovora, čime potvrđuje da se slaže sa modelom ugovora.
Ponuđač je dužan da potpiše i pečatom overi svaku stranu Priloga br. 3 konkursne dokumentacije.
Ponuđač je dužan da dostavi, potpiše i overi pečatom Prilog br. 3, 3a, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 10 u suprotnom
ponuda će odbijena kao neprihvatljiva.
Ponuda sa avansnim plaćanjem usluga neće se razmatrati, i izuzeće se iz daljeg ponderisanja kao
neprihvatljiva.
Ponuđač je dužan da pri sastavljanju svoje ponude poštuje propise koji proizilaze iz važećih propisa o
zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine kao i da garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine o čemu dostavlja Izjavu.
10/38
Putem izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. i posedovanju dokaza iz člana 77. Zakona o javnim
nabavkama, novi zakon ne dozvoljava da ponuđač dokazuje da ispunjava uslov da, ima važeću dozvolu za
obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku
javne nabavke prema odredbama Zakona ne moraju da budu originali.
Kvalitet predmetne nabavke mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim, evropskim, medjunarodnim ili drugim standardima i srodnim dokumentima za
tu vrstu usluge i uverenjima o kvalitetu i atestima dostavljenim uz ponudu Dobavljača.
Ponuđač za Partiju 10 - Servisiranje liftova mora da dostavi sledeće dokaze:
1. Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. Da je osnovan i za obavljanje delatnosti koja ja predmet javne nabvke;
3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom / da pre obajavljivanja javnog
poziva ponuđač ima u radnom odnosu minimum 6 (šest) zaposlenih koji rade na
poslovima koji su u neposrednoj vezi sa predmetnom javnom nabavkom;
4. Da dostavi licencu od inženjerske komore Srbije da minimum jedan odgovorni inženjer
ima licencu 434---- Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava, skladišta i
mašinskih konstrukcija i tehnologija, koji će biti odgovoran za realizaciju Ugovora.
Dokaz: Kopija licence 434.
11/38
PRILOG 3 – OBRAZAC PONUDE
OBRAZAC PONUDE
________________________________________
(Navesti naziv partije za koju se daje ponuda)
Cena servisnog sata bez PDV-a:________________________________dinara.
Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuje sve troškove:
transporta (opreme,uređaja i ljudstva), defektažu, demontazu, servisne aktivnosti, montaža, proba i
puštanje u rad.
Ponuđač obavezu izvršava u sledećimim rokovima:
•
rok odaziva po pozivu naručioca za:
- hitne intervencije-________h (maksimalno 24h).
- ostale servisne intervencije-_______h (maksimalno 72h).
•
rok izvršenja usluga za :
- servisiranje manjeg obima i hitne servisne intervencij-______h.
- servisiranje većeg obima (ukoliko izvršilac poseduje posebne delove na servisnom lageru)_____dana
- servisiranje većeg obima(ukoliko izvršilac ne poseduje posebne delove na servisnom lageru)_____dana
Napomena: rok izvršenja usluge podrazumeva period od prijave kvara do predaje ispravnog aparata
korisniku.
•
garantni rok za izvršene usluge -_____ meseci. (minimalno 3 meseca)
•
način plaćanja: odloženo
•
rok plaćanja za usluge odloženo________ dana (minimalni rok plaćanja je 75 dana)
•
način plaćanja za rezervne delove: __________________________________________________
•
rok plaćanja za rezervne delove:____________________________________________________
NAPOMENA:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Rok važenja ponude:___________________.
Rok važenja ponude: ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja Ponude (u skladu sa članom 90.
ZJN „Sl.glasnik RS“ broj 124/2012.)
Za ponuđača :
Dana: _____________________
______________________________
(potpis ponuđača)
M.P.
12/38
PRILOG 3a – OBRAZAC PONUDE
OBRAZAC PONUDE
REDOVAN (INSPEKCIJSKI) PREGLED, SERVISIRANJE NEMEDICINSKIH APARATA I
OPREME ZA PARTIJU - 10 SERVISIRANJE LIFTOVA
Proizvodjač liftova: “David Pajić-Daka”
Cena bez PDVVRSTA LIFTA
Kom.
Ukupno
a po komadu
SERVISIRANJE LIFTOVA DUMPLEX DDX 1600 Kg.
8/8
- SERVISIRANJE LIFTOVA SIMPLEX 1600 Kg. 8/6
- SERVISIRANJE LIFTOVA 900 Kg. 8/8
- SERVISIRANJE LIFTOVA TERETNI LIFT 1500 Kg.
2/2
- SERVISIRANJE LIFTOVA TERETNI 1000 Kg. 2/2
SERVISIRANJE LIFTOVA TERETNI 630 Kg. 2/2
2
1
1
1
1
1
SVEGA (dinara bez PDV-a)
Preporučen broj redovnih godišnjih servisa:_____________________________________
Vreme odaziva servisera: ___________________________________________________
Uslovi plaćanja: __________________________________________________________
Garantni rok: ____________________________________________________________
Ukupan iznos bez PDV-a:___________________________________________________
Iznos PDV-a: ____________________________________________________________
Ukupan iznos sa PDV-om: __________________________________________________
Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuje sve troškove: transporta
(opreme,uređaja i ljudstva), defektažu, demontazu, servisne aktivnosti, montaža, proba i puštanje u rad.
VANREDNI SERVIS / SERVISIRANJE NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME ZA
PARTIJU - 10 SERVISIRANJE LIFTOVA
Vreme odaziva servisera: ___________________________________________________
Uslovi plaćanja: __________________________________________________________
Garantni rok:_____________________________________________________________
Cena norma časa bez PDV-a:________________________________________________
Iznos PDV-a: ____________________________________________________________
Cena norma časa sa PDV-om: _______________________________________________
Cena servisnog sata za izvršene usluge koje ponuđač daje obavezno uključuje sve troškove: transporta
(opreme,uređaja i ljudstva), defektažu, demontazu, servisne aktivnosti, montaža, proba i puštanje u rad.
Za ponuđača :
Dana: _____________________
M.P.
______________________________
(potpis ponuđača)
13/38
3
Naziv:
Ulica:
PRILOG 3b - PODACI O PONUĐAČU
___________________________________________________
___________________________________________________
Broj:
___________________________________________________
Opština:
___________________________________________________
Mesto:
___________________________________________________
Matični broj:
___________________________________________________
Reg. br.:
___________________________________________________
Šifra delatnosti: ___________________________________________________
Poreski identif. broj:
___________________________________________________
Evid. u sist. PDV-a:_____________________________________________________
Broj žiro računa: ______________________________________________________
Banka: _______________________________________________________________
Lice ovlašćeno za
potpisivanje Ugovora: ___________________________________________________
Telefon:_________________Fax: __________________
E-mail:________________________________________
Osoba za kontakt:_______________________________________________________________
Mesto: _______________________________________________________________________
Dana: _______________________________________________________________________
Dana: _____________________
Ponuđač
________________
(svojeručni potpis)
M.P.
14/38
PRILOG br.4 – DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U
POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Na osnovu člana 61. stav 12. i člana 77. stav 10. Zakona o javnim nabavkama („Službeni
glasnik RS”, broj 124/12), Uprava za javne nabavke je donela Pravilnik o obaveznim elementima
konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova.
1.
Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica
kao ponuđače ili podnosioce prijava
Član 21. Pravilnika
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač,
ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog
Privrednog suda;
2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske
uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za
neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od
krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja
ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu
je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih
lokalnih javnih prihoda;
5) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa,
ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.
Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.
Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.
2.
2. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za
preduzetnike kao ponuđače ili podnosioce prijava
Član 22. Pravilnika
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao
ponuđač, ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
15/38
1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg
registra;
2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva
unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne
grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne
sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
3) potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili
potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao
privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu
izvornih lokalnih javnih prihoda;
5) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa,
ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.
Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.
Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.
3.
Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za fizička lica
kao ponuđače ili podnosioce prijava
Član 23. Pravilnika
Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, fizičko lice kao ponuđač,
ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:
1) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva
unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne
grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,
krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
2) potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih
poslova;
3) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i
doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu
izvornih lokalnih javnih prihoda;
4) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa,
ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.
16/38
Dokaz iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja
ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste.
Dokaz iz stava 1. tačka 2) mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda,
odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.
4.
Dokazivanje ispunjenosti uslova iz člana 76. Zakona
Član 24. Pravilnika
Ispunjenost dodatnih uslova iz člana 76. Zakona dokazuje se putem javnih isprava, kao i na
drugi način u skladu sa zakonom.
17/38
PRILOG 4-a - IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
IZJAVA
o ispunjavanju uslova iz člana 75. i posedovanju dokaza iz člana 77. Zakona o javnim
nabavkama
Izjavljujem kao ovlašćeno lice
________________________________________________________________________
(Ime i prezime)
________________________________________________________________________
(Naziv i sedište pravnog lica)
pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ispunjavamo
obavezne uslove propisane članom 75. Zakona o javnim nabavkama koje Naručilac
zahteva u prilogu br. 4 i da o tome posedujemo sve dokaze propisane članom 77. Zakona
o javnim nabavkama, na osnovu čega imamo pravo na učešće u postpuku javne nabavke
u svojstvu ponuđača.
Dostavljanjem overene i potpisane izjave u prilogu 4a, ponuđač pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove iz člana 75.stav 1.
od tačke 1) do tačke 4) , osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog zakona.
U postupku javne nabavke male vrednosti, pregovaračkom postupku iz člana 36.
stav 1. tač. 2) i 3) ovog zakona čija je procenjena vrednost manja od iznosa iz člana 39.
stav 1. ovog zakona, naručilac može odrediti u konkursnoj dokumentaciji da se
ispunjenost svih ili pojedinih uslova, osim uslova iz člana 75. stav 1. tačka 5) ovog
zakona, dokazuje dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i
krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove.
Putem izjave, novi zakon ne dozvoljava da ponuđač dokazuje da ispunjava
uslov da, ima važeću dozvolu za obavljanje delatnosti koja je predmet javne
nabavke.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke prema
odredbama Zakona ne moraju da budu originali. Naručilac može, ali nije obavezan da od
izabranog ponuđača traži da, u primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana,
dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su
dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane
nadležnih organa te države.
Ponuđač odnosno dobavljač dužan je da bez odlaganja pismeno obavesti
naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke,
koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora odnosno tokom važenja
ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisan način.
18/38
Ovu izjavu prilažemo kao dokaz uz ponudu za javnu nabavku male vrednosti po
predmetu ________________________br______________ od _____________godine,
shodno članu 77. stav 4. Zakona o javnima nabavkama.
U_____________, dana ______________ godine.
Ponuđač za Partiju 10 - Servisiranje liftova mora da dostavi sledeće dokaze:
1. Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući
registar;
2. Da je osnovan i za obavljanje delatnosti koja ja predmet javne nabvke;
3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom / da pre
obajavljivanja javnog poziva ponuđač ima u radnom odnosu minimum 6 (šest)
zaposlenih koji rade na poslovima koji su u neposrednoj vezi sa predmetnom
javnom nabavkom;
4. Da dostavi licencu od inženjerske komore Srbije da minimum jedan
odgovorni inženjer ima licencu 434---- Odgovorni izvođač radova
transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija, koji će
biti odgovoran za realizaciju Ugovora. Dokaz: Kopija licence 434----.
Ovlašćeno lice:
_________________________
(Ime i prezime)
__________________________
(br.l.k. ovlašćenog lica)
___________________________
M.P.
19/38
(svojeručni potpis davaoca izjave)
PRILOG 4-b- IZJAVA PONUĐAČA O POŠTOVANJU OBAVEZA KOJE PROIZILAZE
IZ VAŽEĆIH PROPISA O ZAŠTITI NA RADU, ZAPOŠLJAVANJU I USLOVIMA
RADA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I DA GARANTUJE DA JE IMALAC PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE
IZJAVA
o ispunjavanju uslova iz člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama
Izjavljujem kao ovlašćeno lice _______________________________________________
(Ime i prezime)
________________________________________________________________________
(Naziv i sedište pravnog lica)
pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ispunjavamo obavezne uslove
propisane članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama da pri sastavljanju svoje ponude
izričito smo poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne sredine, i garantujemo da smo imaoci prava intelektualne svojine.
Ovu izjavu prilažemo kao dokaz uz ponudu za javnu nabavku male vrednosti po predmetu
________________________br______________ od _____________godine, shodno članu 77.
stav 4. Zakona o javnima nabavkama.
U_____________, dana ______________ godine.
Ovlašćeno lice:
_________________________
(Ime i prezime)
__________________________
(br.l.k. ovlašćenog lica)
___________________________
M.P.
(svojeručni potpis davaoca izjave)
20/38
PRILOG 5 – MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
U Modelu Ugovora Dobavljač mora da popuni sva polja, parafira sve strane, overi pečatom
svaku stranu i potpiše model ugovora, čime potvrdjuje da se slaže sa modelom Ugovora.
Zaključen dana _____________ godine izmedju ugovornih strana:
1. OPŠTA BOLNICA PIROT, koga zastupa direktor
dr Goran Petrović (u daljem tekstu Naručilac)
Mat.br.: 17817787
Registarski br.: 6168651974
Šifra delatnosti: 8610
Evidenc.u sist. PDV-a: 633837589
PIB: 107155690
Br.tek.rač. 840-815667-49
2. ______________________ - ul._________________________ br. ____, koga
zastupa direktor _______________________ (u daljem tekstu Dobavljač).
Mat.br.:__________________
Registarski br.:_________________
Šifra delatnosti: __________________
Evidenc.u sist. PDV-a: ___________________
PIB: _________________
Br.tek.rač.___________________
Član 1.
Predmet ovog ugovora je nabavka -SERVISIRANJE NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME
–za partiju_____________________________________________________ za period od jedne
godine od dana zaključenja ugovora za potrebe Opšte bolnice Pirot .
Član 2.
Sastavni deo ovog ugovora je ponuda Dobavljača, zavedena kod naručioca pod br.__________od
__________. godine, koja je dostavljena po pozivu za podnošenje ponude i prihvaćena od strane
stručne komisije naručioca.
Član 3.
Popunjavaju ponuđači za partije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11.
Cena servisnog sata predmetne javne nabavke iz čl. 1. ovog ugovora utvrdjena je ponudom
Dobavljača i iznosi _________ dinara bez PDV-a i __________ dinara sa PDV-om.
Popunjava ponuđač za partiju 10 –Servisiranje liftova.
Cena servisnog sata za redovan servis predmetne javne nabavke iz čl. 1. ovog ugovora utvrdjena
je ponudom Dobavljača i iznosi _________ dinara bez PDV-a i __________ dinara sa PDV-om.
Cena servisnog sata za vanredni servis predmetne javne nabavke iz čl. 1. ovog ugovora utvrdjena
je ponudom Dobavljača i iznosi _________ dinara bez PDV-a i __________ dinara sa PDV-om.
Član 4.
Naručilac se obavezuje da plaćanje po ovom ugovoru izvrši na sledeći način:
Plaćanje servisne usluge vršiće se odloženo ______ dana od dana izvršenja
usluga/radova.
Plaćanje originalnih rezervnih delova vršiće se odloženo nakon ______dana. Zamenjeni
rezervni delovi, kompatibilni u vrsti i količini, vraćaju se Naručiocu.
21/38
Po izvršenim uslugama servisiranja, Dobavljač će u zakonskom roku dostaviti na isplatu
Naručiocu račun sa svim dokumentima vezanim za isplatu (faktura, radni nalog koji mora da
sadrži: vrstu uređaja koji je servisiran, opis radova i spcifikaciju ugrađenih delova, napomenu
servisera-ako je ima, a overen od strane načelnika službe ondosno šefa odeljenja i načelnika
Tehničke službe). Rezervni delovi biće fakturisani po dostavljenom cenovniku koji je sastavni
deo ponude. Dobavljač je u obavezi da jedan primerak radnog naloga / servisnog izveštaja dostavi
nadležnoj službi Naručioca.
Svi radovi koje Dobavljač izvede na aparatima i zamena pojedinih elemenata-delova,
kao i vreme utrošeno za obavljanje istih registrovaće se u knjigu održavanja i servisiranja koja se
nalazi kod načelnika Tehničke službe Naručioca.Registrovani radovi u knjizi održavanja i
servisiranja, koji su overeni potpisima ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane, su i potvrde
o izvršenim ugovornim obavezama na osnovu kojih se vrši naplata.
Član 5.
Dobavljač se obavezuje da po potpisivanju ovog ugovora vrši usluge predmetne nabavke
po pozivu naručioca. Pozivom se smatra svaki poziv u formi pisanog dopisa (faks,e-mail i sl.) od
strane ovlašćenog lica Opšte bolnice Pirot. Poziv u bilo kojoj formi mora da sadrži naznaku mesta
(naziv službe), vrstu uređaja, opis kvara i oznaku hitnosti za potrebnu servisnu intervenciju.
Usluge se vrše u roku navedenom u ponudi po prijemu poziva naručioca, maksimalno
72h a za hitne intervencije maksimalno 24h od poziva, uz uslov da je poziv upućen do 10:00h u
toku radnog dana. Ako je poziv upućen posle 10:00h, odaziv Dobavljača je u toku naredna 24h.
Po prispelom pozivu upućeni serviser Dobavljača obaviće defektažu i ako je to moguće,
kvar otkloniti na licu mesta bez ometanja procesa rada korisnika. Ako je kvar većeg obima
serviser će u pisanoj formi nadležnom licu Naručioca predložiti intervenciju u servisu Dobavljača
ili na licu mesta, navodeći potrebne radove i neophodne delove za otklanjanje kvara. Na osnovu
saglasnosti ovlašćenog lica Naručioca, pristupiće se servisiranju. Naručilac zadržava pravo
provere cene rezervnih delova i ukoliko je ponuđena cena rezervnih delova veća od tržišne cene
10%, naručilac će priznati tržišnu cenu.
Produženje roka vršenja usluge toleriše se samo u slučaju više sile.
Član 6.
Mesto izvršenja usluga je Opšta bolnica Pirot na kojoj je instalitana oprema iz predmeta
ovog ugovora, a u izuzetnim prilikama, kada je zbog vrste i obima popravka nemoguća, servis se
vrši u servisu Dobavljača.U tom slučaju odnošenje i vraćanje uređaja organizuje Dobavljač.
Servisne usluge obavljaju se u redovnom radnom vremenu a u izuzetnim slučajevima
(kada su u pitanju veći kravovi urgentnog tipa ili oni koji onemogućavaju obavljanje osnovne
delatnosti korisnika), servis se obavlja i van radnog vremena. O angažovanju servisera u
navedenom slučaju odlučuje direktor ili šef servisa Dobavljača uz saglasnost ovlaščenog lica
Naručioca.
Član 7.
Dobavljač je dužan da predmetne poslove obavlja sa pažnjom dobrog domaćina, savesno
i blagovremeno, u skladu sa tehničkim standardima i uzansama struke.Takođe da ugrađuje
originalne rezervne delove proizvođača, a ako je to nemoguće, delove istog kvaliteta od drugih
proizvođača po cenama iz cenovnika Dobavljača .Zamenjeni rezervni delovi obavezno se
ostavljaju Naručiocu, a što se konstatuje u napomeni servisnog naloga.
Ukoliko naručilac nakon izvršenja usluge ustanovi bilo kakvu neispravnost ili nedostatak
u vršenju usluga, dužan je da odmah to i zapisnički konstatuje,a da Dobavljač odmah ili u roku od
3 dana otkloni utvrđeni nedostatak ili zameni novim.
Član 8.
Dobavljač se obavezuje da prilikom potpisivanja ugovora dostavi naručiocu, za dobro
izvršenje posla, u potpunosti popunjeno menično pismo - ovlašćenje na procenjenu vrednost
partije bez PDV-a za korisnika solo menice i potpisanu i overenu pečatom blanko solo menicu za
svaku partiju pojedinačno. Uz menice dostaviti i fotokopiju kartona deponovanih potpisa.
22/38
Član 9.
Kvalitet predmetne nabavke mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim, evropskim, medjunarodnim ili drugim standardima i srodnim dokumentima
za tu vrstu usluge i uverenjima o kvalitetu i atestima dostavljenim uz ponudu Dobavljača.
Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta izvršene usluge u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle izvršena usluge.
Član 10.
Nastupanje više sile oslobadja od odgovornosti Ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju
ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene
strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 (dvadesetčetiri) časa.
Kao slučajevi više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija,
transportne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi, koji su Zakonom utvrdjeni kao viša
sila.
Član 11.
Ugovorne strane u slučaju spora ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost Privrednog suda u
Nišu.
Član 12.
Ugovorna strana koja je nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne
strane ima pravo da jednostrano raskine ugovor pismenim putem, sa otkaznim rokom od 30 dana,
pod uslovom da je svoje ugovorne obaveze u potpunostiu ispunila.
Dobavljač je saglasan da Naručilac ima pravo da u navedenom roku od 30 dana, izvrši
jednostran raskid ugovora ukoliko Dobavljač 3 (tri) puta ne izvrši obaveze iz ovog ugovora.
Član 13.
Izmene i dopune teksta ovog Ugovora moguće su samo uz pristanak obe ugovorne strane
zaključivanjem Aneksa.
Član 14.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.
Dobavljač je dužan da prilikom potpisivanja Ugovora dostavi naručiocu finansijske
garancije iz čl. 8. ovog Ugovora.
Član 15.
Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetnih primeraka na srpskom jeziku, od kojih se
2 (dva) primerka nalaze kod Naručioca, a 2 (dva) kod Ponudjača.
Sastavni deo ovog Ugovora su prilozi, kako sledi:
Prilog br. 1 - Ponuda Ponudjača zavedena kod Naručioca pod br._____________ od
___________ godine.
Prilog br. 2 - Finansijske garancije iz čl. 9. ovog ugovora (menice i u potpunosti popunjena
menična ovlašćenja na ugovoreni iznos bez PDV-a).
UGOVORNE STRANE:
Dobavljač
_________________
(naziv ponuđača)
Naručilac
Opšta bolnica Pirot
v.d.Direktor - a
dr Goran Petrović
_________________
(svojeručni potpis)
23/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
PARTIJA 1. - SERVISIRANJE KOTLOVA I INSTALACIJA GREJANJA
- KOTAO "MINEL" TE 105 GOD.PROIZVODNJE 1983.
GORIONIK: RAJ TIP BGE 350
- KOTAO "MINEL" TE 107 GOD.PROIZVODNJE 1987.
GORIONIK RAJ TIP BGE 500
- KOTAO TIP. AX 1500/12:
Proizvođač: “ICI-Caldaie”
God.proizv. 2007.
Snage: P = 1744 kw
Gorionik tip. BALTUR
NAPOMENA:
1. Ponuđač za PARTIJA 1. - SERVISIRANJE KOTLOVA I INSTALACIJA GREJANJA
POPUNJAVA OBRAZAC PONUDE PRILOG 3.
24/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
PARTIJA 2. - SERVISIRANJE PUMPI ZA VODU:
- VP 40-10 "JASTREBAC" NIŠ
- KCP 22-10 "TITO" SKOPLJE
- SVP 25-11 "JASTREBAC" NIŠ
- VP 40-3 "JASTREBAC" NIŠ
- SCP 32-160 "JASTREBAC" NIŠ
- SVP 32-6 "JASTREBAC" NIŠ
1 kom.
4 kom.
2 kom.
2 kom.
1 kom.
3 kom.
- PUMPA "ELEKTROKOVINA"VCV 50/8T
- PUMPA "ELEKTROKOVINA" VCV 100/6T
- CENTRIFUGALNE PUMPE ZA GREJANJE
- TIP RS 30, 50, 40, 25 "SEVER" SUBOTICA
- GHN 402 "IMP" LJUBLJANA
- CTLA 502 "IMP" LJUBLJANA
3 kom.
6 kom.
NAPOMENA:
1. Ponuđač za PARTIJA 2. - SERVISIRANJE PUMPI ZA VODU POPUNJAVA
OBRAZAC PONUDE PRILOG 3.
25/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
PARTIJA 3. - SERVISIRANJE ELEKTORMOTORA
- ELEKTROMOTOR 1,1 kW /890 /min.
- ELEKTROMOTOR 2,2 kW /2890 / min.
- ELEKTROMOTOR 3 kW /2860 /min.
- ELEKTROMOTOR 5,5 kW /2885 /min.
- ELEKTROMOTOR 7,5 kW /1500 /min.
- ELEKTROMOTOR 8,5 kW /2890 /1400 / min.
- ELEKTROMOTOR 11 kW /1440 / min.
- ELEKTROMOTORI ZA PUMPE ZA GREJANJE
TIP RS30, 25, 40, 50.
NAPOMENA:
1. Ponuđač za PARTIJA 3. - SERVISIRANJE ELEKTORMOTORA POPUNJAVA
OBRAZAC PONUDE PRILOG 3.
26/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
PARTIJA 4 - SERVISIRANJE INSTALACIJA GREJANJA I VODOVODNO KANALIZACIONIH INSTALACIJA
- PROMENA CEVI, RADIJATORA, VENTILA
- IZRADA NOVE INSTALACIJE
NAPOMENA:
1. Ponuđač za PARTIJA 4 - SERVISIRANJE INSTALACIJA GREJANJA I
VODOVODNO - KANALIZACIONIH INSTALACIJA POPUNJAVA OBRAZAC
PONUDE PRILOG 3.
27/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
PARTIJA 5 - SERVISIRANJE KOMPRESORSKE STANICE, GASNE STANICE I
RAZVODA GASOVA
- KOMPRESOR 1. BOGE
TIP Rm 2950 - 213
GOD: 1982.
2950 lit/min.
15 bar
- KOMPRESOR 2, TRUDBENIK – DOBOJ
TIP: Ns 2010
1100 lit/min.
15 bar
- VAKUUM PUMPE
BOSCH VACUUM
TIP 250 - 138 4717
VAKUUM 30 mbar
- SUŠAČ VAZDUHA SA BROE
TIP SU 176 AB
GOD. 1982.
- R12
- 40 kg
- 25 bar
- 220 volt: 1 Phasen 50 Hz
- 43 C max
- 2 C min
- STANICA O2 DRAGER
max. ulazni pv,=15 bar
min. ulazni pv, = 9 bar
izlazni p, = 5 bar
nazivni kapacitet Q, = 75 m³/h
NAPOMENA:
1. Ponuđač za PARTIJA 5 - SERVISIRANJE KOMPRESORSKE STANICE, GASNE
STANICE I RAZVODA GASOVA POPUNJAVA OBRAZAC PONUDE PRILOG 3.
28/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
PARTIJA 6 – SERVISIRANJE RASHLADNIH ČILERA
- ČILER: TIP PWCL 650/220 – TERMOFRIZ SPLIT
Q = 90 KW
FREON 73 Kg.
ULJE 32 Kg.
- DOPUNA FREONA
- ZAMENA ULJA
- ČEPOVANJE ISPARIVAČA CEVI
4kom.
NAPOMENA:
1. Ponuđač za PARTIJA 6 – SERVISIRANJE RASHLADNIH ČILERA
POPUNJAVA OBRAZAC PONUDE PRILOG 3.
29/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
PARTIJA 7 - SERVISIRANJE APARATA I OPREME U KUHINJI
- SERVISIRANJE KOMORA
- SERVISIRANJE FRIŽIDERA
- SERVISIRANJE ZAMRZIVAČA
- SERVISIRANJE TRODELNIH PEĆNICA
- SERVISIRANJE ELEKTRIČNIH ŠTEDNJAKA SA PEĆNICOM
- SERVISIRANJE KAZANA
- SERVISIRANJE TOPLIH KUPKI (BEN MARI)
- SERVISIRANJE MAŠINA ZA LJUŠTENJE KROMPIRA
- SERVISIRANJE MAŠINE ZA MESO
- SERVISIRANJE POKRETNE TRAKE
- SERVISIRANJE ELEKTRIČNIH KIPERA
- SERVISIRANJE MAŠINE ZA PRANJE POSUDJA
- SERVISIRANJE UNIVEZALNE MAŠINE
NAPOMENA:
1. Ponuđač za PARTIJA 7 - SERVISIRANJE APARATA I OPREME U KUHINJI
POPUNJAVA OBRAZAC PONUDE PRILOG 3.
30/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
PARTIJA 8 – Servisiranje aparata i opreme u vešeraju (mašina za pranje i sušenje)
- SERVISIRANJE MAŠINE ZA PRANJE FLE PCF 15
- SERVISIRANJE MAŠINE ZA PRANJE PC 32 - PV
- SERVISIRANJE MAŠINE ZA PRANJE PC 40 - PV
- SERVISIRANJE SUŠARE S 18
- SERVISIRANJE VALJKA ZA PEGLANJE TIP LK6/18P
- SERVISIRANJE VALJKA ZA PEGLANJE TIP LK6/22P
- LUTKA
- PRESA
3 kom.
2 kom.
2 kom.
2 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
NAPOMENA:
1. Ponuđač za PARTIJA 8 – Servisiranje aparata i opreme u vešeraju (mašina za pranje i
sušenje) POPUNJAVA OBRAZAC PONUDE PRILOG 3.
31/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
Partija 9 – Servisiranje telefonskih centrala i aparata
- SERVISIRANJE CENTRALE SELTA SAE 3000 KAPACITETA 270 br.
- SERVISIRANJE CENTRALE PANASONIK KX-T 308
- SERVISIRANJE TELEFONSKIH APARATA
1 kom.
2 kom.
400 kom.
NAPOMENA:
1. Ponuđač za Partija 9 – Servisiranje telefonskih centrala i aparata POPUNJAVA
OBRAZAC PONUDE PRILOG 3.
32/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
Partija 10 - Servisiranje liftova
Proizvodjač liftova: “David Pajić-Daka”
- SERVISIRANJE LIFTOVA DUMPLEX DDX 1600 Kg. 8/8
- SERVISIRANJE LIFTOVA SIMPLEX
1600 Kg. 8/6
- SERVISIRANJE LIFTOVA
900 Kg. 8/8
- SERVISIRANJE LIFTOVA TERETNI LIFT 1500 Kg. 2/2
- SERVISIRANJE LIFTOVA TERETNI
1000 Kg. 2/2
- SERVISIRANJE LIFTOVA TERETNI
630 Kg. 2/2
2 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
NAPOMENA:
1. Ponuđač za Partiju 10 - Servisiranje liftova mora da dostavi sledeće dokaze:
1.1. Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
1.2. Da je osnovan i za obavljanje delatnosti koja ja predmet javne nabvke;
1.3. Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom / da pre obajavljivanja
javnog poziva ponuđač ima u radnom odnosu minimum 6 (šest) zaposlenih koji rade
na poslovima koji su u neposrednoj vezi sa predmetnom javnom nabavkom;
1.4. Da dostavi licencu od inženjerske komore Srbije da minimum jedan odgovorni
inženjer ima licencu 434---- Odgovorni izvođač radova transportnih sredstava,
skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologija, koji će biti odgovoran za realizaciju
Ugovora. Dokaz: Kopija licence 434.
2. Ponuđač za Partiju 10 - Servisiranje liftova popunjava OBRAZAC PONUDE
PRILOG 3a.
33/38
PRILOG 6 - vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara,
radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok
izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u
slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);
Prilog broj 6
Partija 11 - Servisiranje split sistema
- SPLIT SISTEM 9 Btu
- “
“ 12 Btu
- “
“ 18 Btu
- “
“ 24 Btu
- ČIŠĆENJE - PRANJE, POPRAVKA KLIME
- DOPUNA FREONA
NAPOMENA:
1. Ponuđač za Partija 11 - Servisiranje split sistema POPUNJAVA OBRAZAC PONUDE
PRILOG 3.
34/38
PRILOG 7 - IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
IZJAVA
O NEZAVISNOJ PONUDI
Izjavljujem kao ovlašćeno lice: _____________________________________________________
(Ime i prezime)
______________________________________________________________________________
(Naziv i sedište pravnog lica)
______________________________________________________________________________
( Predmet i broj javne nabavke )
pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, da sam ponudu podneo
nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
U____________________, dana ___________________ godine.
Ovlašćeno lice
_________________________
(Ime i prezime)
__________________________
(br.l.k. ovlašćenog lica)
_________________________
(svojeručni potpis davaoca izjave)
M. P.
35/38
4
PRILOG 8 – OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
1. Ponuđač može da u okviru ponude dostavi ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja
ponude, ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani Naručioca. U tom
slučaju Naručilac je dužan da Ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su
izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama Naručioca i troškove pribavljanja sredstava
obezbeđenja, pod uslovom da je Ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
2. Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo Ponuđač i ne može tražiti od
Naručioca naknadu troškova.
Troškovi:
Dana: _____________
___________________
Potpis i pečat Ponuđača
36/38
PRILOG 9 - KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA JAVNU
NABAVKU
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 21/2013
Nabavka usluga
NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME PO
PARTIJAMA ZA POTREBE
OPŠTE BOLNICE PIROT
Kao kriterijum za ocenjivanje i izbor najpovoljnije ponude utvrđuje se ekonomski najpovoljnija
ponuda.
Elementi kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda:
1. Cena servisnog sata bez PDV-a: 90 pondera.
2. Garantni period za izvršene usluge: 10 pondera.
Metodologija primene kriterijuma:
1.PONUĐENA CENA SERVISNOG SATA: Broj pondera do 90.
Ponuđena najniža cena sevisnog sata bez PDV-a dobija maksimalno 90 pondera.
Ostale cene se ponderišu formulom:
najniža cena x maksimalan broj pondera
ponuđena cena
2.PONUĐEN GARANTNI PERIOD ZA IZVRŠENE USLUGE Broj pondera do 10.
Ponuđen najduži garantni rok dobija maksimalno 10 pondera.
Ova pozicija se ocenjuje po formuli:
ponuđeni garantni rok x maksimalan broj pondera
najduži ponuđeni garantni rok rok
.
***
U slučaju da posle ocenjivanja ponuda dve ispravne ponude ostvare jednak broj bodova,
naručilac će izabrati ponudu onog ponuđača koji ima duži rok plaćanja za usluge.
Rok plaćanja ne može biti kraći od 75 dana, niti duži od 120 dana od dana dostavljanja račina i
radnog naloga.
37/38
PRILOG 10 - POTVRDA
O PRIJEMU KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Potvrđujem da sam dana ____. ____. 2013. godine, od strane OPŠTE BOLNICE PIROT, primio
kompletnu dokumentaciju za podnošenje ponude u postupku, javne nabavke male vrednosti
usluga – Servisiranje nemedicinskih aparata i opreme po partijama (oblikovana u 11 partije), na
godišnjem nivou, za 2013.god, ( JNMV BR. 21 /2013) .
Preuzeo: _______________________________________________________________________
( navesti način preuzimanja )
Primio ponuđač: ________________________________________________________________
(naziv ponuđača, sedište i adresa)
Ime i prezime: __________________________________________________________________
L.K. broj: ______________________________________
Telefon: _______________________ Fax: _____________________
E-mail: ________________________________________
Osoba za kontakt: _______________________________________________________________
Svojeručni potpis: _______________________________________________________________
38/38
Download

Konkursna dokumentacija