PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
VINEKS M
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
REDNA STEZALJKA RNSS 1,5-4 mm2 450V 110o C
2
RNSS 1,5 - 4 mm /II
2
RNSS 1,5 - 4 mm /III
Tehničke karakteristike:
1. Kućište rednih nosećih strujnih stezaljki RNSS 1,5 - 4 mm2 /II i RNSS 1,5 - 4 mm2 /III izrađeno je od
vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrijavanje iznad
karakteristika dosad korišćenih materijala (110oC bez deformacija)
2. Kontakti su izrađeni od Ms profila 5x8 mm i galvanski su zaštićeni cinkovanjem.
3. Vijci na kontaktima stezaljke su po DIN84komb. M3, 5x6mm. Dva vijka na krajevima služe za stezanje
provodnika a srednji za stezanje mosta za kratko spajanje (prema potrebi).
4.Na donjem dijelu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvršćuje na šinu DIN35.
Namjena:
1. Po svojim tehničkim karakteristikama ova redna stezaljka može da služi kao strujna i naponska.
2. Za šemiranje svih razvodnih ormara u industriji i automatici
3. Za šemiranje svih razvodnih ormara (sa signalnom i selektivnom komadnom) u alatnim i drugim mašinama.
4. Zbog svoje funkcionalnosti, malih dimenzija i sigurnog pričvršćivanja na noseću šinu ova stezaljka ima
mnogo širu primjenu nego što je ovde navedeno.
Atestiranje stezaljke izvršio je elektrotehnički institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Atest br.: 497098
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
VINEKS M
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
REDNA STEZALJKA RNSS 1,5-6 mm2 500V 110o C
RNSS 1,5 - 6 mm
2
Tehničke karakteristike:
2
1. Kućište strujne stezaljke RNSS 1,5 - 6 mm izrađeno je od
vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona
svojstva kao i otpornost na zagrijavanje iznad karakteristika
dosad korišćenih materijala (110oC bez deformacija)
2. Kontakti su izrađeni od Ms profila 5x8 mm i galvanski su
zaštićeni.
3. Vijci na kontaktima stezaljke su po DIN84komb. M3,
5x6mm. Dva vijka na krajevima služe za stezanje
provodnika a srednji za stezanje mosta za kratko spajanje
(prema potrebi).
4. Most za kratko spajanje izrađen je od mesinganog lima 6x1x33mm i galvanski je zaštićen cinkovanjem a
dužina se može raditui po zahtjevu.
5.Na donjem dijelu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvršćuje na šinu DIN35.
6. Pored navedene ugradnje na šinu DIN35mm stezaljka se može ugraditi na bilo kakvu ravnu površinu
pomoću dva dijagonalna zavrtnja na uglovima stezaljke.
Namjena:
1. Po svojim tehničkim karakteristikama redna noseća strujna stezaljka RNSS 1,5-6 mm2 može da služi kao
strujna i naponska.
2. Za distributivne ormare sa mernim uređajima sa za direktna i indirektna mjerenja:
a.) kao komandno-signalna stezaljka u ormanima više stambene izgradnje
b.) kao komandna stezaljka za upravljanje tarifama u ormanima individualne i više stambene izgradnje
3. Za šemiranje komandnih ormara (sa signalnim i selektivnim komandama u alatnim i drugim mašinama),
kao i u komandnim ormarima procesne opreme
4. Kao stezaljka za izjednačavanje potencijala (uzemljenja) u izradi kućnih instalacija (uzemljenje svih
metalnih delova u kupatilu).
5. Zbog svoje funkcionalnosti, malih dimenzija i sigurnog pričvršćivanja na noseću šinu ova stezaljka ima
mnogo širu primjenu nego što je ovde navedeno.
Atestiranje stezaljke izvršio je elektrotehnički institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Atest br.: 492046
VINEKS M
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
2
o
PRIKLJUČNA STEZALJKA PS-1 4-16 mm - 500V 110 C
PS-1 4-16 mm
2
Tehničke karakteristike:
2
Kućište priključne stezaljke PS-1 4-16mm izrađeno je od
vrhunskih, uvoznih, plastičnih masa koje imaju izolaciona
svojstva kao i otpornost na zagrijavanje iznad karakteristika
do sada korištenih materijala. Pri struji od 76A porast
temperature je niži od 45o C (Tmax=28oC)
Kontakti su izrađeni od Ms profila dimenzija 8x11mm i
galvanski su zaštićeni cinkovanjem.
Vijci na kontaktima su po JUS-u C.1.356Zn M5x9mm. Za
svaki provodnik predviđena su po dva vijka sa svake strane
za stezanje provodnika, a dva za stezanje mosta za kratko
spajanje.
Most za kratko spajanje je izrađen od Ms lima 14x1,2 mm i galvanski je zaštićen cinkovanjem.
Konstrukcija priljučne stezaljke PS-1 je takva da je omogućeno plombiranje.
Poklopac za plombiranje je izrađen od transparentnog LEXAN-a kategorije samogasivosti "V".
Namena:
Za šemiranje distributivnih, mjernih i razvodnih ormara visoke i niske stambene izgradnje u delu ormara pre i
posle brojila.
Za šemiranje velikih razvodnih ormara velikih industrijskih postrojenja za napone do 500V i opterećenje do
76A.
Kvalitet i funkcionalno rješenje RNSS 4-16mm2 omogućava njenu široku primjenu u praksi.
Atest br.: 492096
Patent br.: 1279/91
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
VINEKS M
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
REDNA STEZALJKA RNSS 4-16 mm2 450V 110o C
2
RNSS 4-16 mm /II
2
RNSS 4-16 mm /III
Tehničke karakteristike:
1. Kućište rednih nosećih strujnih stezaljki RNSS 4-16 mm2/II i 4-16mm2/III izrađena su od vrhunskih, uvoznih
plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika do sada
korištenih materijala. pri struji od 76A porast temperature je niži od 45o C (Tmax=28oC)
2. Kontakti su izrađeni od Ms profila dimenzija 8x11mm i galvanski su zaštićeni cinkovanjem.
3. Vijci na kontaktima su po DIN84komb M5x9mm. Za svaki provodnik predviđena su po dva vijka sa svake
strane za stezanje provodnika, a dva za stezanje mosta za kratko spajanje.
4. Most za kratko spajanje je izrađen od Ms lima 14x1,2 mm i galvanski je zaštićen cinkovanjem.
5. U donjem delu stezaljke ugrađen je plastični mehanizam za nošenje stezaljke preko šine DIN35.
6. Pogodnost ove stezaljke je pored ostalog i u tome što se može pričvrstiti na ravnu površinu sa dva
dijagonalna zavrtnja.
7. Kombinacijom trodelnih i dvodelnih stezaljki ostvaruje se ušteda pri ugradnji.
8. Na rednu noseću strujnu stezaljku RNSS 4-16mm2 mogu se priključivati provodnici u sledećim varijantama:
Al-Al, Al-Cu, Cu-Cu.
Namena:
U praksi se pokazala velika potreba za ovakvom stezaljkom pa njena primena ima širok dijapazon i to:
1. Za distributivne ormare kod šemiranja el. brojila a naročito posle brojila gdje je propisima predviđeno da
"NULA" bude zajednička za sve potrošače a faze odvojene.
2. Za sve razvodne ormare sa većim opterećenjima ili kao stezaljka za priključenje napojnog kabla.
3. Velika sigurnost, lakoća ugradnje, kvalitet plastike i kontaktnih veza daju veliku prednost ovoj stezaljci nad
svim drugim za ove presjeke i opterećenja.
Atestiranje stezaljke izvršio je institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Broj atesta: 499203; 499203/1
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
VINEKS M
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
REDNA NOSEĆA STRUJNA STEZALJKA
2
o
RNSS 4-16 mm - 500V 110 C
2
RNSS 4-16 mm /IV
Tehničke karakteristike:
2
1. Kućište redne noseće strujne stezaljke RNSS 4-16mm izrađeno je od vrhunskih, uvoznih, plastičnih masa
koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika do sada korištenih
materijala. Pri struji od 76A porast temperature je niži od 45o C (Tmax=28oC)
2. Kontakti su izrađeni od Ms profila dimenzija 8x11mm i galvanski su zaštićeni cinkovanjem.
3. Vijci na kontaktima su po DIN 84komb M5x9mm. Za svaki provodnik predviđena su po dva vijka sa svake
strane za stezanje provodnika, a dva za stezanje mosta za kratko spajanje.
4. Most za kratko spajanje je izrađen od Ms lima 14x1,2 mm i galvanski je zaštićen cinkovanjem.
5. U donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam za nošenje stezaljke preko šine DIN35.
6. Na rednu noseću strujnu stezaljku RNSS 4-16mm2 mogu se priključivati provodnici u sledećim varijantama:
Al-Al, Al-Cu, Cu-Cu.
Namena:
1. Za šemiranje distributivnih, mjernih i razvodnih ormara visoke i niske stambene izgradnje u delu ormara pre
i posle brojila.
2. Za šemiranje velikih razvodnih ormara velikih industrijskih postrojenja za napone do 500V i opterećenje do
76A.
3. Kvalitet i funkcionalno rješenje RNSS 4-16mm2 omogućava njenu široku primjenu u praksi.
Atestiranje stezaljke izvršio je institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Broj atesta: 492096.
Stezaljka je zaštićena u Saveznom zavodu za patente br. pat.: 1279/91
VINEKS M
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
o
PRIKLJUČNA STEZALJKA PS 2 - 500V 110 C
PS-2 25-35 mm
PS-2 35/2x10 mm
2
2
Tehničke karakteristike:
2
Priključna stezaljka PS 25-35 mm izrađuje se u dve verzije:
2
2
PS-2
sa jednim ulazom od 25-35 mm i jednim izlazom od 25-35 mm
2
2
sa jednim ulazom od 25-35 mm I dva izlaza od po 10 mm
PS-2
Kućište priključne stezaljke je izrađeno od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva
kao i otpornost na zagrijavanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110oC bez deformacija).
Kontakti su izrađeni od Ms šipke 11x14 i galvanski su zaštićeni.
Na donjem dijelu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvšćuje na standardnu šinu DIN 35
mm.
Pored navedene mogućnosti ugradnje na šinu 35 mm, ova stezaljka ima prednost što se može ugraditi I bez
šine direktno na ravnu površinu pomoću četiri zavrtnja na ćoškovima stezaljke.
Namjena:
Zbog svoje funkcionalnosti, malih dimenzija I sigurnog pričvršćivanja na noseću šinu ova stezaljka ima mnogo
širu primjenu nego što je ovde navedeno.
Patent br.: 38196
Atest br.: 496335
VINEKS M
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
o
PRIKLJUČNA STEZALJKA PS 2 - 500V 110 C
PS-2 25-35 mm
PS-2 35/2x10 mm
2
2
Tehničke karakteristike:
2
Priključna stezaljka PS 25-35 mm izrađuje se u dve verzije:
2
2
PS-2
sa jednim ulazom od 25-35 mm i jednim izlazom od 25-35 mm
2
2
sa jednim ulazom od 25-35 mm i dva izlaza od po 10 mm
PS-2
-Kućište priključne stezaljke je izrađeno od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva
kao i otpornost na zagrijavanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110oC bez deformacija).
-Kontakti su izrađeni od Ms šipke 11x14 i galvanski su zaštićeni.
-Na donjem dijelu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvšćuje na standardnu šinu DIN 35
mm.
-Pored navedene mogućnosti ugradnje na šinu 35 mm, ova stezaljka ima prednost što se može ugraditi i bez
šine direktno na ravnu površinu pomoću četiri zavrtnja na ćoškovima stezaljke.
Namjena:
-Za šemiranje distributivnih mjernih ormara i razvodnih ormara visoke i niske stambene izgradnje u dijelu
ormara pre i poslije brojila.
-Za šemiranje velikih razvodnih ormara velikih industrijskih postrojenja za napone do 500V i opterećenja do
125 A.
-Kvalitet i funkcionalno rješenje stezaljki PS-2 omogućava njihovu široku primjenu u praksi.
Atestiranje stezaljke izvršio je elektrotehnički institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Atest br.: 496335
Patent br.: 38196
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
VINEKS M
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
o
REDNA STEZALJKA RNSS 25-35mm - 500V 110 C
RNSS 25-35 mm
2
Tehničke karakteristike:
-Kućište redne stezaljke RNSS 25-35 je izrađeno od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona
o
svojstva kao i otpornost na zagrijavanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110 C bez
deformacija).
-Kontakti su izrađeni od Ms šipke 11x14 i galvanski su zaštićeni.ž
-Vijci na kontaktima su Ms brezoni 8 x 10 x 0,75.
-Na donjem dijelu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvšćuje na standardnu šinu DIN 35
mm.
-Pored navedene mogućnosti ugradnje na šinu 35 mm, ova stezaljka ima prednost što se može ugraditi i bez
šine direktno na ravnu površinu pomoću četiri zavrtnja na ćoškovima stezaljke.
Namjena:
-Za šemiranje distributivnih mjernih ormara i razvodnih ormara visoke i niske stambene izgradnje u dijelu
ormara pre i poslije brojila.
-Za šemiranje velikih razvodnih ormara velikih industrijskih postrojenja za napone do 500V i opterećenja do
125 A.
-Kvalitet i funkcionalno rješenje stezaljki omogućava njihovu široku primjenu u praksi.
Atestiranje stezaljke izvršio je elektrotehnički institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Atest br.: 496335
Patent br.: 38196
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
VINEKS M
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
REDNA STEZALJKA RNSS - 35
/
4 x 6 mm2
o
2 450V 110 C
3 x 16 mm
RNSS - 35/3 x 16
RNSS - 35/4 x 6
Tehničke karakteristike:
2
Redna stezaljka RNSS - 35 mm izrađuje se u dve osnovne verzije:
2
2
2
? RNSS - 35/4 x 6 mm - sa jednim ulazom od 35 mm i tri izlaza od 16 mm
2
2
2
? RNSS - 35/3 x 6 mm - sa jednim ulazom od 35 mm i četiri izlaza od 6 mm
1. Kućište rednih nosećih strujnih stezaljki RNSS 35 mm2 izrađena su od vrhunskih, uvoznih plastičnih masa
koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika do sada korištenih
materijala. pri struji od 76A porast temperature je niži od 45o C (Tmax=28oC)
2. Provodna ploča je izrađena od mesinga i zaštićena cinkovanjem, pri čemu su sa jedne strane priključuje
kabal od 35 mm2 sa papučicom a sa druge strane ima 4 izlaza za presjeke do 6 mm2, odnosno 3 izlaza za
presjeke do 16 mm2.
3. Sa donje strane ugrađuje se plastična brava za zatvaranje na šinu DIN35.
4.Posebna pogodnost je u tome što se stezaljka može pričvrstiti na svaku ravnu površinu sa dva zavrtnja M4.
5. Stezaljke se pakuju jedna po jedna (prema potrebi), odvajaju se pomoću stranica jedna od druge tako što
se stranica ubaci u predviđeni šlic.
6. Sa gornje strane se postavlja poklopac na tačno postavljeno mjesto za ugradnju.
i galvanski su zaštićeni cinkovanjem.
7. Na rednu noseću strujnu stezaljku RNSS 35 mm2 mogu se priključivati provodnici u sledećim varijantama:
Al-Al, Al-Cu, Cu-Cu.
Namena:
1. Ova stezaljka je pravljena namenski za šemiranje distributivnih, mjernih ormara, (za direktna mjerenja)
odnosno za šemiranje el. brojila.
2. Dobre karakteristike ove stezaljke našle su joj već mnogo širu primjenu.
Atestiranje stezaljke je izvršio elektrotehnički institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Broj atesta: 59914/1
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
VINEKS M
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
REDNA STEZALJKA RNSS - 95
RNSS - 95/4 x 16 mm
RNSS - 95/6 x 16 mm
/
4 x 16 mm2
o
2 450V 110 C
6 x 16 mm
2
2
Tehničke karakteristike:
2
Redna stezaljka RNSS - 95 mm izrađuje se u dve osnovne verzije:
2
2
2
? RNSS - 95/4 x 16 mm - sa jednim ulazom od 95 mm i četiri izlaza do 16 mm
2
2
2
? RNSS - 95/6 x 16 mm - sa jednim ulazom od 95 mm i šest izlaza do 16 mm
1. Kućište rednih nosećih strujnih stezaljki RNSS 95 mm2 izrađena su od vrhunskih, uvoznih plastičnih masa
koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika do sada korištenih
materijala. pri struji od 76A porast temperature je niži od 45o C (Tmax=28oC)
2. Provodna stezaljka je izrađena od mesingane šine 20x27,5 i zaštićena cinkovanjem.
3. Sa donje strane ubacuje se plastična brava za zatvaranje na šinu DIN35.
4.Posebna pogodnost je u tome što se stezaljka može pričvrstiti na svaku ravnu površinu sa dva zavrtnja M4.
5. Stezaljke se pakuju jedna po jedna (prema potrebi), odvajaju se pomoću stranica jedna od druge tako što
se stranica ubaci u predviđeni šlic.
6. Sa gornje strane se postavlja poklopac na tačno postavljeno mjesto za ugradnju.
7. Na rednu noseću strujnu stezaljku RNSS 95mm2 mogu se priključivati provodnici u sledećim varijantama:
Al-Al, Al-Cu, Cu-Cu.
Namena:
1. Ova stezaljka je pravljena namenski za šemiranje distributivnih, mjernih ormara, (za direktna mjerenja)
odnosno za šemiranje el. brojila.
2. Dobre karakteristike ove stezaljke našle su joj već mnogo širu primjenu.
Atestiranje stezaljke je izvršio elektrotehnički institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Brojevi atesta:
2
2
RNSS - 95/4 x 16 mm i RNSS - 95/6 x 16 mm - 50915/09
2
RNSS - 95 mm - 59914/2;
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
MAŠINSKIH POZICIJA
I ELEKTRO MATERIJALA d.o.o. – ČELINAC
VINEKS M
78240 Čelinac; Kralja Petra I Karađorđevića bb
Tel./fax +387 /51/ 551-024 e-mail: [email protected]
ID PDV:401301950003
REDNA STEZALJKA RNSS
RNSS - 50-70 mm
RNSS - 95 mm
/
2
50-70 mm
o
2
450V
110
C
95 mm
2
2
Tehničke karakteristike:
Redna stezaljka RNSS se izrađuje u dve osnovne verzije:
2
2
? RNSS - 50-70 mm - sa jednim ulazom i jednim izlazom od 50 do 70 mm
2
2
? RNSS - 95 mm - sa jednim ulazom i jednim izlazom od 95 mm
1. Kućište rednih nosećih strujnih stezaljki su izrađena od vrhunskih, uvoznih plastičnih masa koje imaju
izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika do sada korištenih materijala. pri struji
od 76A porast temperature je niži od 45o C (Tmax=28oC)
2. Provodna stezaljka je izrađena od mesingane šine 20x27,5 i zaštićena cinkovanjem.
3. Sa donje strane ubacuje se plastična brava za zatvaranje na šinu DIN35.
4.Posebna pogodnost je u tome što se stezaljka može pričvrstiti na svaku ravnu površinu sa dva zavrtnja M4.
5. Stezaljke se pakuju jedna po jedna (prema potrebi), odvajaju se pomoću stranica jedna od druge tako što
se stranica ubaci u predviđeni šlic.
6. Sa gornje strane se postavlja poklopac na tačno postavljeno mjesto za ugradnju.
7. Na rednu noseću strujnu stezaljku RNSS mogu se priključivati provodnici u sledećim varijantama: Al-Al, AlCu, Cu-Cu.
Namena:
1. Ova stezaljka je pravljena namenski za šemiranje distributivnih, mjernih ormara, (za direktna mjerenja)
odnosno za šemiranje el. brojila.
2. Dobre karakteristike ove stezaljke našle su joj već mnogo širu primjenu.
Atestiranje stezaljke je izvršio elektrotehnički institut "Nikola Tesla" u Beogradu. Brojevi atesta:
2
2
RNSS - 95/4 x 16 mm i RNSS - 95/6 x 16 mm - 50915/09
2
RNSS - 95 mm - 59914/2;
Download

Katalog sabirnica (pdf)