PLANIRANJE
UPRAVLJANJA
ČVRSTIM
OTPADOM
PRIRUČNIK ZA UČESNIKE
Prvo izdanje
Beograd, april 2009.
The Urban Institute
poseduje ili kontroliše
autorska prava nad ovim pisanim
materijalima. Informacije date
u ovim pisanim materijalima
se mogu koristiti za potrebe sprovođenje istraživanja,
u akademske, regulatorne ili druge
nekomercijalne svrhe. Pri ovome, neophodno je izvršiti
odgovarajuce naznačenje imena.
U slučaju da se na bilo koji način vrši izmena
ovih pisanih materijala
bez izričitog pisanog odobrenja
The Urban Institute,
neophodno je dopisati
sledeći tekst izjave o
odricanju od odgovornosti:
“Tekst izvornog dokumenta je
promenjen, i zaključci, preporuke i
mišljenja data ovde automatski
ne odražavaju zaključke, preporuke
i mišljenja izvornog
autora”
Program podsticaja
ekonomskom razvoju opština
je petogodišnji projekat
u Srbiji koji finnansira
Americka agencija
za međunarodni razvoj
(USAID),
a implementira
Urban Institut
(UI)
PREDGOVOR
Namena priručnika
Uspostavljanje efikasnog Sistema upravljanja komunalnim čvrstim otpadom podrazumeva dobro
poznavanje oblasti zbrinjavanja čvrstog otpada, tehničkih trendova, standarda i najbolje dostupnih
tehnologija, odgovarajuća organizaciona rešenja koja, često, podrazumevaju i potrebu za
međuopštinskom saradnjom, odgovoran odnos opštinske uprave, normativno i legalno vođenje
postupaka uspostavljanja sistema i adekvatan izbor kadrova u organizaciji / kontroli sistema. Najzad,
sama realizacija sistema u ovoj oblasti donosi i neke nove organizacione modele, posebno sa aspekta
saradnje javnog i privatnog sektora.
Opštinski rukovodioci i odgovorna lica u javnim komunalnim preduzećima kao službenici koji su
direktno uključeni u proces odlučivanja o tipu i samoj organizaciji sistema upravljanja čvrstim
otpadom, kao i ostala lica koja su u poziciji da utiču na postupak odlučivanja, dužni su da što bolje
upoznaju sisteme zbrinjavanja čvrstim otpadom, uključiv i sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i
da svoje obaveze ispunjavaju dosledno, korektno i stručno. Da bi se to postiglo, potrebno je jasno
definisati aktivnosti, nosioce, obaveze i odgovornosti svih lica uključenih u postupak uspostavljanja
opštinskog (u sastavu šireg – regionalnog) sistema upravljanja čvrstim otpadom i obezbediti im jasne
i, kad god je to moguće, pisane instrukcije o radu.
Ovaj priručnik ima za cilj da ukaže na osnovna sistemska rešenja u oblasti upravljanja čvrstim
otpadom u EU i Republici Srbiji i pruži osnovna praktična uputstva za postupanje u najčešćim
situacijama u kojima se subjekti odlučivanja u lokalnoj samoupravi mogu naći. Posebna namena
Priručnika je da pojasni način postupanja u sistemima koji zahtevaju dogovor javnog i privatnog
partnera.
Strana 3
10/06/2009.
SADRŽAJ
SADRŢAJ ............................................................................................................................................ 4
1
OPŠTI PREGLED UPRAVLJANJA ĈVRSTIM OTPADOM ............................................. 10
1.1
UVOD ......................................................................................................................................... 10
1.2
KOMUNALNI ĈVRSTI OTPAD (KĈO).................................................................................. 10
1.3
VRSTE ĈVRSTOG OTPADA .................................................................................................. 11
1.4
USLUGE VEZANE ZA ĈVRSTI OTPAD ............................................................................... 12
1.5
ELEMENTI PLANIRANJA ...................................................................................................... 12
1.5.1 PODRUĈJE USLUGE .......................................................................................................... 12
1.5.2 Proizvodnja otpada ................................................................................................................ 13
TABELA 1.1 – Procena koliĉine otpada ............................................................................................ 13
1.5.3 StandardI usluge .................................................................................................................... 14
Tabela 1.2 - Primer standarda usluga ................................................................................................. 14
1.5.4 PRUŢAOCI USLUGA.......................................................................................................... 15
TABELA 1.3 – Raspodela kljuĉnih odgovornosti u okviru najuobiĉajenijeg upravljanja ĉvrstim
otpadom – Opcije uĉešća privatnog sektora ....................................................................................... 16
1.5.5 Zakonski i regulatorni elementi............................................................................................. 16
1.5.6 finansijski elementi ............................................................................................................... 17
2
ZAKONSKI i REGULATORNI ZAHTEVI ......................................................................... 19
2.1
UVOD ......................................................................................................................................... 19
2.2
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ....................................................................................... 21
2.3
KONCESIJA ................................................................................................................................ 22
2.4
MEŠOVITA PRAVNA LICA ................................................................................................... 24
3. JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA............................................................................... 29
3.1
UVOD ......................................................................................................................................... 29
3.2
UGOVORI O USLUGAMA...................................................................................................... 29
3.3
UGOVORI O UPRAVLJANJU ................................................................................................ 30
3.4
FRANŠIZE ................................................................................................................................ 31
3.5
KONCESIJE .............................................................................................................................. 32
3.6
OTVORENO NADMETANJE.................................................................................................. 32
4. RAZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ............................................................ 35
4.1.
UVOD ......................................................................................................................................... 35
4.2
FORMIRANJE TIMA ZA PLANIRANJE ................................................................................ 35
4.3
ANALIZA MERODAVNIH ZAKONA I PROPISA................................................................. 36
4.4
DEFINSANJE PODRUĈJA USLUGE........................................................................................ 37
4.5
PRIKUPLJANJE PODATAKA .................................................................................................. 37
4.6
POSTUPCI OCENJIVANJA POSTOJEĆIH USLUGA ........................................................... 40
4.6.1. ADEKVATNOST USLUGE ............................................................................................... 40
4.6.1.1
Tehniĉki uĉinak ............................................................................................................ 42
4.6.1.2
Pitanja vezana za ţivotnu sredinu ................................................................................. 42
4.6.1.3
Finansijsko-ekonomski uĉinak ..................................................................................... 43
4.6.1.4
Socijalni i kulturni uĉinak ............................................................................................ 44
4.6.1.5
Institucionalni i organizacioni uĉinak........................................................................... 44
4.6.1.6
Politiĉki i pravni uĉinak................................................................................................ 44
4.7
RAZRADA PLANA USLUGA UPRAVLJANJA OTPADOM ................................................ 45
Strana 4
10/06/2009.
4.8
USLUGE SAKUPLJANJA OTPADA IZ DOMAĆINSTAVA I KOMERCIJALNOG OTPADA –
PROJEKTNI ASPEKTI .......................................................................................................................... 48
4.8.1. MESTO SAKUPLJANJA .................................................................................................... 49
4.8.2. Metod SAKUPLJANJA ....................................................................................................... 52
4.8.3. VRSTA KontEJnerA ZA DRŢANJE OTPADA ................................................................. 54
4.8.4. UĈESTALOST SAKUPLJANJA ........................................................................................ 56
4.9
SAKUPLJANJE INDUSTRIJSKOG OTPADA........................................................................... 56
4.9.1. MESTO SAKUPLJANJA .................................................................................................... 57
4.9.2. VRSTA KontEJnerA ZA DRŢANJE OTPADA ................................................................. 57
4.9.3. UĈESTALOST SAKUPLJANJA ........................................................................................ 59
4.10
SAKUPLJANJE MEDICINSKOG OTPADA ............................................................................ 59
4.10.1. Uvod................................................................................................................................... 59
4.10.2. IZVORI OTPADA ............................................................................................................. 59
4.10.3. UPRAVLJANJE NA LICU MESTA ................................................................................. 60
4.10.3.1 Skladištenje................................................................................................................... 62
4.10.4. SAKUPLJANJE OTPADA ............................................................................................... 63
4.10.4.1 Transportna vozila i kontejneri ..................................................................................... 63
4.10.4.2 Uĉestalost sakupljanja otpada ....................................................................................... 64
4.11
RECIKLIRANJE OTPADA ....................................................................................................... 65
4.11.1. Uvod................................................................................................................................... 65
4.11.2. IZBOR MATERIJALA KOJI MOŢE DA SE RECIKLIRA ............................................. 66
4.11.3. SAKUPLJANJE OTPADA KOJI MOŢE DA SE RECIKLIRA ....................................... 68
Tabela 4.12. Projektni kriterijumi za mesto sakupljanja otpada ........................................................ 70
4.11.4. PRERADA OTPADA ........................................................................................................ 70
4.12
ODLAGANJE OTPADA NA DEPONIJU ................................................................................ 72
4.12.1. IZBOR LOKACIJE ........................................................................................................... 73
4.12.2. ASPEKTI PROJEKTOVANJA DEPONIJE ..................................................................... 78
4.12.2.1 Obloge deponija............................................................................................................ 79
4.12.2.2 Upravljanje procednim vodama.................................................................................... 81
4.12.2.3 Kontrola gasa iz organskih otpadaka. ........................................................................... 82
4.12.2.4 Kontrola pristupa .......................................................................................................... 84
4.13
USLUGE ĈIŠĆENJA ULICA I JAVNIH OBJEKATA ............................................................ 84
4.13.1. DEFINIŠITE I OCENITE TRENUTNU PRAKSU .......................................................... 85
4.13.2. ASPEKTI PROJEKTOVANJA - ĈIŠĆENJE ULICA ...................................................... 86
4.13.2.1 Podruĉje usluge ............................................................................................................ 86
4.13.2.2 Uĉestalost usluge .......................................................................................................... 86
4.13.2.3 Vreme pruţanja usluge ................................................................................................. 87
4.13.2.4 Metode ĉišćenja ............................................................................................................ 88
4.13.3. ASPEKTI PROJEKTOVANJA - ĈIŠĆENJE JAVNIH OBJEKATA ............................... 89
4.13.3.1 Usluga obezbedjenja korpi za otpatke .......................................................................... 89
4.13.3.2 Pranje javnih konstrukcija ............................................................................................ 92
4.14
PRIMENA PLANA .................................................................................................................... 93
4.14.1.
Uvod ............................................................................................................................. 93
4.14.2
Nastavljanje sa pruţanjem usluga................................................................................. 93
4.14.3
Privatizacija usluga ....................................................................................................... 94
5
UVOD U FINANSIJSKO UPRAVLJANJE ....................................................................... 100
5.1
SAKUPLJANJE FINANSIJSKIH PODATAKA ZA POSTOJEĆE USLUGE ....................... 101
5.1.1
PRIHODI .................................................................................................................... 102
TABELA 5.1. – Primer izvora prihoda ............................................................................................ 102
TABELA 5.2. - Primer rezimea podataka o prihodima.................................................................... 103
5.1.2.
TROŠKOVI ................................................................................................................ 103
Strana 5
10/06/2009.
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
5.1.2.1. Operativni troškovi ......................................................................................................... 104
5.1.2.2. Investicioni troškovi........................................................................................................ 106
5.1.3.
OKVIR ZA POPIS VOZILA I OPREME .................................................................. 107
2. OKVIR ZA POPIS VOZILA i OPREME ........................................................................... 107
5.1.3.1. Troškovi pre poĉetka pruţanja usluge ............................................................................ 109
5.1.3.2. Troškovi na kraju pruţanja usluge .................................................................................. 109
5.1.3.3. Indirektni troškovi ........................................................................................................... 109
5.1.3.4. Rezime troškova.............................................................................................................. 110
5.1.4.
FINANSIJSKI RAĈUNI ............................................................................................ 111
2. FINANSIJSKI RAĈUNI ..................................................................................................... 111
FINANSIJSKA ANALIZA POSTOJEĆEG OBAVLJANJA POSLOVA .............................. 112
PROCENJIVANJE BUDUĆIH TROŠKOVA ........................................................................ 113
5.3.1.
OBAVLJANJE POSLOVA........................................................................................ 114
5.3.2.
POTREBE ZA KAPITALOM.................................................................................... 114
6
UVOD U RASPISIVANJE TENDERA ............................................................................. 118
OPŠTI ZAKONSKI ZAHTEVI ............................................................................................... 119
6.1.1.
POKRETANJE POSTUPKA ..................................................................................... 119
6.1.2.
USLOVI ZA POKRETANJE POSTUPKA ............................................................... 120
6.1.3.
ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ............................................................... 120
6.1.4.
PRINCIP OSIGURANJA PRAVIĈNOG NADMETANJA MEDJU PONUDJAĈIMA
121
ADMINISTRATIVNI ZAHTEVI U VEZI SA TENDEROM ................................................. 121
6.2.1.
TRANSPARENTNOST U KORIŠĆENJU JAVNIH SREDSTAVA ........................ 121
6.2.2.
JEDNAKOST PONUDJAĈA .................................................................................... 121
6.2.3.
ZAŠTITA PODATAKA ............................................................................................ 122
6.2.4.
DOKUMENTACIJA I VODJENJE EVIDENCIJE ................................................... 122
6.2.5.
ĈUVANJE DOKUMENTACIJE ............................................................................... 122
6.2.6.
JEZIK KOJI SE KORISTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE .............................. 122
6.2.7.
VALUTA.................................................................................................................... 123
6.2.8.
ANTI-KORUPCIJSKO PRAVILO ............................................................................ 123
6.2.9.
TENDERSKA KOMISIJA ......................................................................................... 123
PRETKVALIFIKACIJA PONUDJAĈA (RESTRIKTIVNI POSTUPAK)............................ 124
6.3.1.
POSTUPCI PRETKVALIFIKACIJE ......................................................................... 124
6.3.2.
PRIPREMA ZAHTEVA ZA KVALIFIKOVANJE ................................................... 125
6.3.3.
MINIMALNI ZAHTEVI ZA PRETKVALIFIKACIJU - TEHNIĈKI ...................... 125
6.3.4.
MINIMALNI STANDARDI ZA PRETHODNO TEHNIĈKO ISKUSTVO
UKLJUĈUJU SLEDEĆE: ........................................................................................................... 125
6.3.5.
MINIMALNI ZAHTEVI ZA PRETKVALIFIKACIJU —NETEHNIĈKA PITANJA
127
6.3.6.
JAVNO OGLAŠAVANJE ......................................................................................... 128
6.3.7.
IZDAVANJE ZAHTEVA ZA KVALIFIKOVANJE ZAInteresOVANIM
IZVOĐAĈIMA ............................................................................................................................ 128
6.3.8.
OCENJIVANJE ODGOVORA PRIMLJENIH OD IZVOĐAĈA ............................. 129
PRIPREMA TENDERA .......................................................................................................... 130
6.4.1.
UVOD ........................................................................................................................ 130
6.4.2.
ZVANIĈAN POZIV .................................................................................................. 132
6.4.3.
INFORMACIJE I INSTRUKCIJE ............................................................................. 132
6.4.4.
NACRT UGOVORA, OPŠTI USLOVI I PRILOZI .................................................. 132
6.4.5.
OPŠTI USLOVI ......................................................................................................... 133
6.4.6.
PRILOZI UZ OPŠTE USLOVE................................................................................. 134
6.4.7.
TEHNIĈKE SPECIFIKACIJE ................................................................................... 134
Strana 6
10/06/2009.
6.5
6.6
6.7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
8.1
8.2
6.4.7.1. Odeljak 1 – Opšti opis usluga ......................................................................................... 134
6.4.7.2. Odeljak 2 - Specifikacije usluga ..................................................................................... 134
6.4.7.3. Odeljak 3 – Minimalni tehniĉki zahtevi .......................................................................... 135
6.4.7.4. Odeljak 4 - Norme rada.................................................................................................. 135
6.4.7.5. Odeljak 5 – Praćenje rezultata rada................................................................................. 136
6.4.7.6. Odeljak 6 - Merenje i plaćanje ........................................................................................ 136
6.4.7.7. Odeljak 7 - Penali............................................................................................................ 137
6.4.8.
TEHNIĈKA PONUDA PONUDJAĈA ..................................................................... 138
6.4.8.1. Obaveze koje preuzima Ponudjaĉ ................................................................................... 138
6.4.9.
PONUDJAĈI KOJI ĈINE ARANŢMAN ZAJEDNIĈKOG ULAGANJA ............... 138
6.4.10.
NACRT PLANA RADA ............................................................................................ 139
6.4.11.
OSOBLJE ................................................................................................................... 140
6.4.12.
ODELJAK O POSTROJENJIMA I OPREMI ........................................................... 141
6.4.13.
REZIME JAKIH STRANA I INOVATIVNIH PRISTUPA IZ TEHNIĈKE PONUDE
141
IZMENA NACRTA UGOVORA............................................................................................ 141
GARANTNO PISMO ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA .............................................. 142
REFERENTNI MATERIJAL .................................................................................................. 142
6.7.1.
OPŠTA DOKUMENTA VEZANA ZA NABAVKE................................................. 142
6.7.2.
TEHNIĈKE SPECIFIKACIJE ZA UPRAVLJANJE ĈVRSTIM OTPADOM ......... 142
7
UVOD – OCENA PONUDA NA TENDER I UGOVARANJE ........................................ 145
KOMISIJA ZA OCENJIVANJE PONUDA ............................................................................ 145
OTVARANJE PONUDA NA TENDER ................................................................................. 146
OCENJIVANJE OPŠTIH ZAHTEVA ZA PODNESKE......................................................... 147
OCENA TEHNIĈKIH PONUDA ........................................................................................... 149
7.4.1.
PREDLOŢENO OSOBLJE ........................................................................................ 150
7.4.2.
KVALITET OPREME I POSTROJENJA ................................................................. 151
7.4.3.
KOMPATIBILNOST NACRTA PLANA RADA ..................................................... 151
OCENA FINANSIJSKE PONUDE ......................................................................................... 152
IZBOR IZVOĐAĈA ............................................................................................................... 153
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA ............................................................................. 154
PREGOVARANJE O UGOVORU I DODELA UGOVORA ................................................. 154
7.8.1.
DOSTAVLJANJE TRAŢENIH DOKUMENATA .................................................... 154
PRIHVATANJE PONUDE IZVOĐAĈA ............................................................................... 155
IZMENE PONUDE IZVOĐAĈA ........................................................................................... 155
POTPISIVANJE UGOVORA ................................................................................................. 155
ADMINISTRATIVNI ZAHTEVI ........................................................................................... 156
OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE...................................................................................... 156
DOKUMENTACIJA ............................................................................................................... 156
8
UVOD – INFORMACIJE ZA I KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU ............................... 159
FAZA PLANIRANJA ............................................................................................................. 160
8.1.1.
DEFINISANJE OPŠTIH CILJEVA KAMPANJE ..................................................... 161
8.1.2.
OSNIVANJE TIMA ZA INFORMISANJE JAVNOSTI I KOMUNIKACIJU SA
JAVNOŠĆU................................................................................................................................. 162
8.1.3.
IZRADA ANALIZE ORGANIZACIONIH POTREBA ............................................ 162
8.1.4.
OBAVLJANJE PROCENE KOMUNIKACIJE/EDUKACIJE .................................. 164
8.1.5. REZULTAT PROCENE KOMUNIKACIJE/EDUKACIJE.............................................. 164
8.1.5.1. Predvidjanje problema .................................................................................................... 164
8.1.5.2. Identifikovanje ciljnih javnosti i razrada njihovih profila ............................................... 165
8.1.5.3. Identifikovanje glavnih aktera .................................................................................... 166
FAZA RAZRADE ................................................................................................................... 166
Strana 7
10/06/2009.
8.2.1
PLANIRANJE STRATEGIJE KomuniKaCiJE ......................................................... 167
8.2.1.1. Rafinisanje krajnjih ciljeva kampanje ........................................................................ 167
8.2.1.2
Rezime nalaza u pogledu kljuĉne ciljne javnosti ........................................................ 167
8.2.1.3
Razrada poruke kampanje .......................................................................................... 167
8.2.1.4
Izrada strategije realizacije ......................................................................................... 168
8.2.1.5
Izrada budţeta za komuniciranje ................................................................................ 168
8.3
FAZA REALIZACIJE ............................................................................................................. 169
8.3.1.
PRIPREMA ŠTAMPANOG MATERIJALA, PUBLIKACIJA I ALATA
BAZIRANIH NA MEDIJIMA .................................................................................................... 169
8.3.2.
LANSIRANJE KAMPANJE ...................................................................................... 170
8.3.2.1. Mobiliziranje glavnih aktera ........................................................................................... 170
8.3.2.2. Mobiliziranje medija ....................................................................................................... 170
8.3.3.
OrganizOVANJe PromotiVnIH DOGADJAJA ......................................................... 171
8.3.3.1. Razrada plana koncepta za svaki dogadjaj ...................................................................... 171
8.4
FAZA OCENJIVANJA ........................................................................................................... 173
8.4.1.
OCENA PROCESA ................................................................................................... 173
8.4.2.
OCENA USPEŠNOSTI PROMOTIVNIH DOGADJAJA ........................................ 174
8.4.3.
OCENA UTICAJA ..................................................................................................... 174
8.4.3.1
Izrada upitnika za kvantitativno istraţivanje .............................................................. 175
8.4.3.2
Završavanje ocenjivanja uticaja i priprema konaĉnog izveštaja ................................. 175
ANEKS 1- uzorak tenderskih dokumenata .................................................................................. 178
ANEKS 2 - MODEL TEHNIĈKIH SPECIFIKACIJA ............................................................... 179
Strana 8
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
POGLAVLJE
1
PROJEKT POMOĆI OD STRANE PROGRAMA MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
Opšti pregled
planiranja
upravljanja ĉvrstim
otpadom
Strana 9
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
POGLAVLJE 1
1
1.1
OPŠTI PREGLED UPRAVLJANJA ČVRSTIM OTPADOM
UVOD
U ovom dokumentu su date informacije i smernice koje se tiču planiranja i upravljanja
uslugama prikupljanja i odlaganja čvrstog otpada. U ovom dokumentu su takodje
sadržane informacije o metodama Javnog-privatnog učešća (Public-Private Participation
- PPP) za pružanje usluga u vezi sa čvrstim otpadom, uključujući i postupke kod
tendera, ugovaranje i vodjenje ugovora. Informacije o finansijskoj analizi i svesti javnosti
i komunikaciji sa njome su takodje sadržane.
U toku procesa planiranja, može se identifikovati, razvijati i procenjivati više alternativa
usluga vezanih za otpad. Ovi alternativni planovi usluga treba da sadrže dovoljno
detaljne informacije, kako bi se pripremile procene projektovanih troškova za svaku
alternativu koja se proučava. Oni takodje treba da sadrže osnovne informacije koje su
potrebne da se urade preliminarne procene naknada i naplate usluga koje su potrebne
da bi se podržao poželjan nivo usluge i da bi se procenilo da li je poželjna privatizacija.
Planiranje upravljanja otpadom je iterativni proces. U nekim slučajevima, informacije
razradjene tokom te analize mogu da dovedu do toga da oni koji su uključeni u ovaj
proces ponovo razmisle o svojim željenim ciljevima i rezultatima. U drugim slučajevima
se može pokazati da su željene alternative preskupe ili teške za realizaciju, u kom
slučaju može biti opravdano da se vrate na proces planiranja kako bi odabrali neki
drugačiji plan. Područja usluge mogu da se menjaju. Željene vrste ili nivoi usluge
upravljanja otpadom mogu da se menjaju. Treba shvatiti da ove vrste situacija nisu loše:
da biste imali bolji sistem upravljanja otpadom, morate da uzmete u obzir mnoge
varijable, od kojih su neke nepoznate sve dok se ne uradi analiza. Konačno, planiranje
upravljanja otpadom je u stvari neprekidni proces, a ne jedna jedina mera ili odluka.
1.2
KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD (KČO)
Komunalni čvrsti otpad se tipično definiše tako da obuhvata otpad iz domaćinstava,
komercijalnih ustanova, i javnih institucija, kao i otpade sa sličnim karakteristikama iz
Strana 10
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
industrijskih, komunalnih, poljoprivrednih i medicinskih objekata. On tipično ne obuhvata
opasan, infektivni, radiološki, ili tečni otpad i mulj, niti tipično obuhvata otpad od čišćenja
ulica ili industrijski, poljoprivredni otpad, te otpad od izgradnje i rušenja.
Ovaj Priručnik će se fokusirati na planiranje, realizaciju i rad novih sistema za otpad, a
za upravljanje Komunalnim otpadom. U njemu se ne razmatra opasan, radiološki, tečni
otpad, ili talog, iako bi i sisteme za upravljanje ovim vrstama otpada takodje trebalo
pažljivo razmotriti.
1.3
VRSTE ČVRSTOG OTPADA
Čvrsti otpad obuhvata mnoge različite vrste otpada. Čvrsti otpad se tipično sastoji od
otpadaka koje proizvode stanovnici, komercijalne firme, javne institucije, gradjevinske
delatnosti i industrije. Potencijalni izvori i vrste otpada koje mogu da se očekuju iz
svakog izvora unutar većine Područja usluge su sledeći:
IZ DOMAĆINSTAVA: otpaci od hrane, papir, karton, plastika, tekstil, koža,
baštenski otpad, drvo, staklo, metal, pepeo, specijalni otpadi (npr. kabaste stvari,
elektronika za široku potrošnju, uredjaji za domaćinstvo, baterije, ulje,
pneumatici), i opasni otpad iz domaćinstava.
INDUSTRIJSKI/PROIZVODNI: otpad od sredstava za čišćenje, ambalaža,
otpaci od hrane, izgradnje i proizvodnje, opasni otpad, talog, tečni otpad, pepeo,
specijalni otpad i otpadni materijal/škart.
IZ KOMERCIJALNIH USTANOVA: papir, karton, plastika, drvo, otpaci od hrane,
staklo, metal, specijalni otpad i opasni otpad.
MEDICINSKI: otpad od sredstava za čišćenje, ambalaža, otpaci od hrane,
opasni otpad, infektivni otpai i radiološki otpad.
POLJOPRIVREDNI: otpaci od pokvarene hrane, otpaci od useva, opasni otpad
(npr., pesticidi) i nuzproizvodi iz prerade hrane.
Strana 11
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
OD IZGRADNJE/RUŠENJA: drvo, čelik, beton, žbunje, kamenje, zemlja, opasni
otpad,
OTPAD OD KOMUNALNIH USLUGA: otpad od čišćenja ulica; rezanja grana
drveća i uredjenja zemljišta; opšti otpad iz parkova, sa plaža i drugih rekreativnih
površina; i otpadni mulj iz postrojenja za prečišćavanje vode i otpadnih voda.
1.4
USLUGE VEZANE ZA ČVRSTI OTPAD
Usluge vezane za čvrsti otpad normalno obuhvataju neke ili sve od sledećih aktivnosti:

1.5
Sakupljanje otpada
o
iz domaćinstava
o
iz komercijalnih ustanova
o
industrijskog
o
medicinskog

Redukcija otpada, recikliranje i kompostiranje

Odlaganje otpada (Spaljivanje/Odlaganje na sanitarnu deponiju)

Ručno i mašinsko čišćenje ulica

Pranje i čišćenje javnih objekata
ELEMENTI PLANIRANJA
Da bi se razradio sveobuhvatni plan za usluge upravljanja utpadom, moraju se razmotriti
brojni elementi. Najvažniji elementi su opisani u narednim pasusima.
1.5.1
PODRUČJE USLUGE
Područje usluge je(su) geografska(e) lokacija(e) u kojoj(kojima) se žele realizovati
usluge upravljanja otpadom. Područje usluge može da se sastoji od teritorije jedne cele
Opštine, ili samo odredjenih područja unutar Opštine. U nekim slučajevima, može čak
biti korisno da dve ili više Opština potraže regionalno rešenje i kombinuju resurse za
primenu novog sistema za upravljanje čvrstim otpadom. U takvom slučaju, Područje
usluge može da se prostire na više od jedne Opštine u pogledu odredjenih aktivnosti,
kao što su reciklaža i odlaganje na sanitarnu deponiju u skladu sa Nacionalnom
strategijom za upravljanje čvrstim otpadom. U većini slučajeva, Područje usluge će biti
definisano standardnim političkim podelama, kao što su administrativni okrug, opština, ili
region.
Strana 12
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
1.5.2
PROIZVODNJA OTPADA
Mora da se utvrdi količina otpada koji se proizvodi, a ona zavisi od mnogih faktora.
Medju njima su: stepen socioekonomskog razvoja; stepen industrijalizacije; klima; obim
recikliranja; javna svest i interesi javnosti; i utemeljene kulturne vrednosti. Generalno,
veće količine otpada se proizvode, kada se meri po glavi stanovnika, na lokacijama na
kojima je viši stepen ekonomskog prosperiteta i veći procenat urbane populacije.
Procene količine otpada koji se proizvodi unutar datog područja mogu da se izvrše
primenom nekoliko različitih pristupa. Za potrebe planiranja, zapremina ili težina otpada
može da se proceni korišćenjem javno dostupnih objavljenih informacija o proizvodnji
otpada za područja koja imaju slične fizičke i kulturne karakteristike, kao i karakteristike
u pogledu korišćenja zemljišta. Medjutim, ukoliko su već u upotrebi sredstva za zvanično
prikupljanje otpada, odvoženje i/ili odlaganje, mogu se prikupiti i koristiti informacije koje
su više specifične za lokalnu situaciju, kako bi se uradile preciznije procene (tj. tabela
podataka, broj i vrsta vozila za prikupljanje otpada koja se koriste, broj i vrsta vozila za
odlaganje otpada na odlagalište).
Procenjivanje količine proizvedenog otpada na osnovu opštih karakteristika područja
usluge zahteva prikupljanje demografskih podataka o tom području. U Tabeli 1.1 su
nabrojane neke od informacija koje mogu da predstavljaju osnovu za procenjivanje
količina otpada.
TABELA 1.1 – Procena količine otpada
VRSTA
OTPADA
IZVOR
OTPADA
Iz domaćinstava
Jednoĉlana i višeĉlana
domaćinstva
Industrijski i
Proizvodni
Laki i teški proizvodni
pogoni, Elektrane i
hemijske fabrike,
Rafinerije, itd.
Prodavnice, Restorani,
Kafane, Hoteli,
Poslovne zgrade
Zatvori, Škole, Parkovi,
Muzeji
Od
komercijalnih
ustanova
Od javnih
institucija
FAKTORI
PROIZVODNJE
OTPADA
Stanovništvo, Broj
domaćinstava, Veliĉina
Podruĉja usluge
Vrsta industrije, Broj
zaposlenih, Veliĉina
postrojenja, Proizvod
Broj zaposlenih, Broj
klijenata, Veliĉina objekta
Broj zatvorenika, Broj
studenata, Broj posetilaca
Strana 13
TIPIČNE
JEDINICE
MERE
Kilogram/osoba,
Kilogram/domaćinstvo,
Kilogram/površina
Kilogram/jedinica
proizvodnje,
Kilogram/zaposleni,
Kilogram/kvadratni metar
Kilogram/zaposleni,
Kilogram/klijent,
Kilogram/kvadratni metar
Kilogram/zatvorenik
Kilogram/student,
Kilogram/posetilac
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
VRSTA
OTPADA
IZVOR
OTPADA
FAKTORI
PROIZVODNJE
OTPADA
Broj pacijenata, Broj
zaposlenih, Broj klijenata
Medicinski
Bolnice, Apoteke
Poljoprivredni
Farme, Postrojenja za
preradu hrane,
Od izgradnje i
Rušenja
Gradilišta objekata,
Lokacije rušenja
objekata
Ĉišćenja ulica,
Nakupljeni otpad,
Parkovi, Javne površine
Od komunalnih
usluga
1.5.3
Veliĉina farme, Vrsta useva,
Vrsta hrane koja se
preradjuje
Veliĉina zgrada, Vrsta
gradnje
Površina ili duţina ulica,
Veliĉina parkova, Veliĉina
javnih površina
TIPIČNE
JEDINICE
MERE
Kilogram/pacijent,
Kilogram/krevet,
Kilogram/zaposleni
Kilogram/kvadratni
metar, Kilogram/tona
useva
Tona, Tona/kvadratni
metar
Kilogram/metar,
Kilogram/kvadratni metar
STANDARDI USLUGE
Za svaku uslugu upravljanja otpadom, postoje različiti standardi usluge vezani za pitanja
kvaliteta, obima-učestalosti i pogodnosti za korisnike usluge. Standardi usluga obično
obuhvataju kriterijume za učestalost date aktivnosti, pogodnosti date usluge za korisnika
i neke sveukupne mere kvaliteta, kao što su pouzdanost i temeljitost usluge. Na primer,
usluge sakupljanja otpada iz domaćinstava mogu da se pružaju nedeljno (učestalost), sa
preuzimanjem na vratima stana/kuće. Tipični Standardi usluga su prikazani u Tabeli 1.2
Tabela 1.2 - Primer standarda usluga
VRSTA USLUGE
TIPIĈNE MERE
TIPIĈNE OPCIJE NIVOA USLUGA
KOMENTARI
UĈESTALOSTI
Sakupljanje
otpada iz
domaćnstava
Sakupljanje
otpada iz
komercijalnih
ustanova
Sakupljanje
industrijskog
otpada
Sakupljanje
medicinskog
otpada
Svakodnevno,
svaki drugi dan,
utvrdjeni broj
dana/nedeljno.
Svakodnevno,
svaki drugi dan,
utvrdjeni broj
dana/nedeljno.
Svakodnevno,
svaki drugi dan,
utvrdjeni broj
dana/nedeljno.
Svakodnevno,
svaki drugi dan.
Od stana do stana, Od zgrade
do zgrade, Sa lokacija gde se
objedinjuje otpad
Pogodnost (za korisnike) i
uĉestalost imaju glavni
uticaj na troškove.
Od stana do stana, Od zgrade
do zgrade.
Usluga je generalno
integrisana sa prikupljanjem
otpada iz domaćinstava.
Preuzimanje na licu mesta,
Regionalni centri za
prikupljanje
Nivo usluge i uĉestalost su
generalno u medjusobnom
dogovoru sa Industrijskim
korisnikom usluge.
Uĉestalost usluge zavisi od
vrste objekta i karakteristika
otpada.
Preuzimanje na licu mesta u
kontejnerima koje obezbedjuje
pruţalac usluge za Medicinski
otpad, isporuka od strane
proizvodjaĉa do postrojenja za
preradu otpada.
Strana 14
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
VRSTA USLUGE
TIPIĈNE MERE
TIPIĈNE OPCIJE NIVOA USLUGA
KOMENTARI
UĈESTALOSTI
Tretman
medicinskog
otpada
Odlaganje otpada
Neprekidno ili na
dane prikupljanja.
Dezinfekcija, sterilizacija,
Spaljivanje
Rad postrojenja zavisi od
metoda i prikupljanja.
Svakodnevno,
radno vreme moţe
da bude
ograniĉeno.
Prihvatanje nekog ili svog
otpada sa podruĉja usluge,
Odlaganje na sanitarne
deponije, Reciklaţa
Ruĉno i
mašinsko
ĉišćenje ulica
Svakodnevno,
odredjeni broj dana
nedeljno.
Mehaniĉko, ruĉno, sve ulice,
glavne i sporedne ulice, korpe
za otpatke
Pranje i ĉišćenje
javnih objekata
Nedeljno,
Meseĉno,
Dvomeseĉno
Mehaniĉko pranje pod
pritiskom, Ruĉno pranje.
Vrlo varijabilni nivoi usluge
zavisno od prirode objekta,
tj. da li je ono izgradjena
sanitarna deponija ili samo
smetlište ili nešto izmedju.
Varijabilni nivoi usluge,
Troškovi su vrlo varijabilni i
normalno proporcionalni sa
uĉestalošću i nivoom usluge
Varijabilna uĉestalost
usluge. Troškovi direktno u
vezi sa uĉestalošću i
kvalitetom usluge.
1.5.4
PRUŽAOCI USLUGA
Najuobičajeniji pružaoci usluga upravljanja otpadom su organizacije lokalne uprave,
neformalne privatne organizacije i zvanične kompanije iz privatnog sektora. Mora se
razmotriti ko će i kako pružati uslugu, za svaku uslugu upravljanja čvrstim otpadom.
Opština može da pruža neke ili sve usluge koristeći sopstvenu opremu i osoblje ili da
ugovori sa privatnim kompanijama neke ili sve usluge. Informacije o privatizaciji usluga
su sadržane u Poglavlju 3 (Partnerstva javnog i privatnog sektora) i Poglavlju 6
(Raspisivanje tendera i ugovaranje).
Lokalne uprave mogu da ispune svoje zakonske obaveze da pružaju usluge:
korišćenjem sopstvene opreme ili zaposlenih; ugovaranjem sa kompanijama iz privatnog
sektora da pružaju neke ili sve usluge; organizovanjem davanja franšize ili sistema
rejonizacije; ili mogu da koriste kombinaciju resursa iz javnog i privatnog sektora. U
nekim slučajevima, usluge pružaju grupe ljudi neformalno organizovanih sa konkretnom
namerom da sakupljaju i recikliraju otpad kao način zaradjivanja za život.
Ukoliko Opština odluči da koristi privatne kompanije za pružanje nekih ili svih usluga, na
raspolaganju je nekoliko alternativa. U Tabeli 1.3 su rezimirane te alternative. Kompletna
diskusija o partnerstvima izmedju javnog i privatnog sektora je sadržana u Poglavlju 3 i
ostalim lako dostupnim referentnim dokumentima.
Strana 15
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
TABELA 1.3 – Raspodela ključnih odgovornosti u okviru najuobičajenijeg upravljanja čvrstim otpadom –
Opcije učešća privatnog sektora
VLASNIŠTVO
OPCIJA
NAD
IMOVINOM
RAD I
ULAGANJE
KOMERCIJALNI
TIPIČNO
UPRAVLJANJE
KAPITALA
RIZIK
TRAJANJE
Ugovori o
Javno i/ili
Javno i/ili
Javno i/ili
uslugama
Privatno
Privatno
Privatno
Ugovori o
Javno
Privatno i/ili
upravljanju
Javni
3-15 godina
Javno
Javni
3-5 godina
Javno
Franšiza
Privatno
Privatno
Privatno
Zajednički
5-15 godina
Koncesija
Javno i/ili
Privatno
Privatno
Privatni
25-30 godina
Privatno
Privatno
Privatni
Neograničeno
Privatno
Javno
Privatno
nadmetanje
1.5.5
ZAKONSKI I REGULATORNI ELEMENTI
Proces planiranja mora da obuhvati razmatranje merodavnih Nacionalnih i Lokalnih
zakona i propisa i odgovarajućih administrativnih politika i direktiva. Relevantni zakoni su
oni koji se odnose na oblast životne sredine i administrativne i regulatorne oblasti. Stoga
planiranje treba da obuhvati i razmatranje i razumevanje odgovarajućih zakonskih i
regulatornih tema koje pokrivaju zakoni i propisi doneti na nacionalnom i lokalnom nivou,
kao što su:

Postojeće zakonodavstvo koje se odnosi na određivanje odgovornosti za
upravljanje čvrstim otpadom sadrži zakonske i regulatorne zahteve koji
važe za aktivnosti upravljanja otpadom, zakone i propise vezane za
životnu sredinu, zakonska i administrativna pitanja vezana za javnoprivatna partnerstva, i zahteve i procedure za raspisivanje tendera i
ugovaranje.
Detaljna diskusija o Zakonskim i regulatornim zahtevima je detaljno razmatrana u
Poglavlju 2.
Strana 16
10/06/2009.
Poglavlje 1 – Opšti pregled planiranja upravljanja čvrstim otpadom
1.5.6
FINANSIJSKI ELEMENTI
Kako opštine usredsredjuju više pažnje i resursa na unapredjenje upravljanja čvrstim
otpadom, tako postaje presudan značaj zdravog finansijskog upravljanja u okviru
sveukupnog posla oko upravljanja čvrstim otpadom. Kako se bude unapredjivala praksa
upravljanja čvrstim otpadom, postaće očigledno da će oskudna novčana sredstva za
plaćanje ovog unapredjivanja morati pažljivo da se aktiviraju i efikasno koriste. Bez
obzira na to da li se Opštine odluče da unapredjuju upravljanje čvrstim otpadom
podizanjem na viši nivo postojećih internih kapaciteta, ili ugovaranjem sa privatnim
sektorom, zdravo finansijsko upravljanje igra značajnu ulogu.
Za lokalne uprave je presudno da osiguraju da se zdrava praksa finansijskog upravljanja
ugradi u sveukupnu strukturu upravljanja komunalnim čvrstim otpadom. Ukoliko neka
lokalna uprava razmišlja o “eksternalizaciji/ustupanju poslova spoljnim izvršiocima” ili
ugovaranju usluga prikupljanja i odlaganja kompunalnog čvrstog otpada, dobra praksa
finansijskog upravljanja postaje bitna u kontekstu poslovanja i pregovaranja sa privatnim
sektorom. Jednostavno rečeno, ukoliko neka lokalna uprava ne zna svoje prave
troškove prikupljanja i odlaganja čvrstog otpada, kako ona može uspešno da oceni bilo
koju finansijsku ponudu od privatnog sektora za se usluge?
U slučaju kada lokalna uprava odluči da nastavi da sama upravlja uslugama vezanim za
čvrsti otpad, dobro finansijsko upravljanje će stvoriti efikasnosti koje treba da se pretoče
u efikasnije usluge sakupljanja otpada, čistije gradove i zadovoljne gradjane.
Finansijsko upravljanje može da se opiše kao proces raspodele resursa koji sam sebe
održava. Taj proces ima tri glavne komponente:

Utvrdjivanje stvarnih tekućih troškova.

Procenu budućih troškova.

Odredjivanje i naplatu naknada za usluge upravljanja čvrstim otpadom.
Poglavlje 6 sadrži detaljnu diskusiju o pitanjima finansijskog upravljanja.
Strana 17
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
POGLAVLJE
2
PROJEKT POMOĆI OD STRANE MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
ZAKONSKI I
REGULATORNI
ZAHTEVI
Strana 18
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
POGLAVLJE 2
2
ZAKONSKI I REGULATORNI ZAHTEVI
2.1
UVOD
Delatnosti koje predstavljaju prirodne monopole u Srbiji, kao što su prečišćavanje i
distribucija pijaće vode, prečišćavanje i kanalisanje kanalizacione vode, proizvodnja i
isporuka pare i tople vode, te prevoz tramvajem i trolejbusima – autobusima, su
komunalne usluge koje treba da obavljaju isključivo javna komunalna preduzeća.1
Medjutim, ukoliko osnivanje takvog jednog preduzeća ne bi bilo "racionalno" za javna
preduzeća, grad/Opština mogu da povere tu delatnost nekom drugom. To jest, lokalnim
samoupravama je dozvoljeno da ustupe komunalne usluge privatnim partnerima u
delatnostima koje predstavljaju prirodne monopole samo ukoliko obavljanje takvih
delatnosti ne bi bilo efikasno i ekonomski opravdano usled broja korisnika, nivoa
poslovne aktivnosti ili iz drugih razloga. U Zakonu o komunalnim delatnostima se navodi
da opština utvrdjuje zahteve i način ustupanja obavljanja komunalnih delatnosti. U istom
aktu se navodi način kontrole obavljanja te delatnosti.
Po Zakonu o komunalnim delatnostima, na osnovu sprovedene procedure (javnog
nadmetanja, raspisivanja tendera ili direktnih pregovora), mora da se zaključi ugovor o
ustupanju poslova. Mora se podvući da Zakon o komunalnim delatnostima dozvoljava
da, u izuzetnim slučajevima, opština može da ustupi obavljanje komunalne delatnosti
privatnom partneru bez primene postupka nadmetanja. Taj Zakon zahteva da se
postupak dodele posla organizuje od strane specijalnog tela (organizacije) koje odabere
opština. To telo će pregledati dostavljene ponude i prema njima će pregovarati posao.2
Taj Zakon dalje utvrdjuje da neka delatnost od javnog interesa može da se dodeli
privatnom preduzeću na period od pet (5) godina, osim ukoliko se ona dodeljuje
preduzeću koje se obavezalo da investira u pomenutu delatnost, u kom slučaju će ta
dodela biti na period koji je potreban za povraćaj ulaganja i ne duži od dvadeset pet (25)
1
2
Član 8, stav 2 Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od javnog interesa
Član 12, stav 3 Zakona o komunalnim uslugama
Strana 19
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
godina. Na kraju napred pomenutog perioda, to preduzeće će imati pravo da se
nadmeće pod istim uslovima kao i ostala zainteresovana preduzeća za dobijanje dodele
date delatnosti. Pravila i uslove za ovo nadmetanje utvrdjuje opštinska skupština. Kada
ustupaju javne komunalne usluge, država, autonomna pokrajina i/ili lokalna uprava imaju
pravo da kontrolišu obavljanje te delatnosti, da utvrdjuju cene i na drugi način utiču na
obavljanje date delatnosti.
Relevantne odredbe Zakona o komunalnim delatnostima, koji je stupio na snagu pre
Zakona o koncesijama, koje definišu period od 5 godina za taj ugovor, koji se povećava
na 25 godina za amortizaciju ulaganja, tendersku proceduru i dodelu ugovora nekoj
organizaciji, su verovatno neprimenljive na JPP transakcije, i mogu ih zaista Zakon o
Koncesijama i Zakon o javnim nabavkama (barem one odredbe koje definišu postupke
tendera) učiniti neprimenljivim i zastarelim, pošto bi se opštinske koncesije dodeljivale
po Zakonu o koncesijama, a tradicionalna nabavka javnih usluga bi bila pokrivena
Zakonom o javnim nabavkama.3
Od 12 ispitanih JPP slučajeva srpskih opština koje su nedavno ugovorile eksterno
obavljanje komunalnih usluga, samo u jednom slučaju (Prokuplje – iznajmljivanje javnog
gradjevinskog zemljišta za parkirališta), privatni partner je bio odabran u postupku
direktnog pregovaranja. Ovaj ugovor o JPP predvidja najslabiju zaštitu javnog interesa:
opština je odabrala partnera bez jasnih kriterijuma za kvalifikovanost, nije obavljeno
ocenjivanje tog novog poslovnog poduhvata (studija izvodljivosti/cost benefit analiza ili
ocenjivanje biznis plana), ugovor ne sadrži nikakve odredbe o podeli rizika, nikakve
odredbe o obaveznim tehničkim i finansijskim ocenjivanjima, kao ni odredbe o
finansijskim obavezama privatnog partnera da investira u razvoj parkirališta. U ostalim
ispitanim slučajevima, opštine su dodelile obavljanje javne usluge putem otvorenog
postupka izbora najpovoljnije ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Ugovor za obavljanje javnih komunalnih usluga sa privatnim operaterom, baziran na
korišćenju i održavanju, ne dozvoljava privatnoj ugovornoj strani da bude autonomna tj.
da radi bez nadzora javnog partnera. Štaviše, u oblasti utvrdjivanja tarifa, i ugovor za
3
Videti takodje: Gide Loyrette Noyel, Javno privatno partnerstvo za sektor Beogradskog vodovoda i
kanalizacije/otpadnih voda, Beograd, februar 2004. (revidirana verzija jula 2004.)
Strana 20
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
korišćenje i održavanje ostavlja ograničeni prostor za privatnog partnera da utiče na
kriterijume za utvrdjivanje cena proizvoda ili usluga koje obavlja. U Članu 3, stavu 3
Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od javnog interesa se navodi da bi
privatno pravno lice koje obavlja javne usluge imalo iste dužnosti i odgovornosti u
obavljanju te javne usluge, kao i neko javno preduzeće ili javna institucija. 4 Ta odredba
takodje podrazumeva da će u oblasti utvrdjivanja tarifa grad/opština (a takodje i Vlada
Srbije) zadržati pravo da odobrava promene cena privatnog partnera. Čak i u JPP kada
postoji direktna veza izmedju privatnog partnera i krajnjeg korisnika (slučaj javnog
transporta Beograda) i privatni partner pruža neku uslugu javnosti, grad/opština
zadržava pravo da kontroliše visinu naknada koje se naplaćuju korisnicima date usluge i,
ukoliko je potrebno, dopunjuju subvencijama.
Kao što je već pomenuto, dodela ugovora o korišćenju i održavanju treba da se obavi u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.5 Ovaj Zakon utvrdjuje pravni režim dodele
javnih usluga privatnim investitorima, nastojeći da smanji eventualne rizike u nabavci po
pravna lica koja ih nabavljaju (uključujući i lokalne uprave), kao što su nedostatak
tehničkih kapaciteta i stručnosti, na šta mogu da naidju. Cilj ovog zakona je takodje da
osigura konkurenciju, transparentnost i da spreči zloupotrebu kada se raspolaže
sredstvima iz javnih prihoda.
2.2
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Zakon o javnim nabavkama utvrdjuje vrlo detaljan postupak za nabavku usluga. Dodela
ugovora za javne nabavke usluga može da se obavlja po tri postupka: otvorenom,
restriktivnom i pregovaračkom postupku. Glavne karakteristike otvorenog postupka su
da sve zainteresovane stranke mogu da učestvuju, bez mogućnosti prethodnog
ograničenja na samo odredjena pravna lica. Oglas sa javnim pozivom za dostavljanje
ponuda mora da se objavi u “Službenom Glasniku RS”. Restriktivni postupak se sastoji
iz dve faze, pri čemu je prva faza pretkvalifikaciona faza. Prema Zakonu o javnim
nabavkama, taj postupak može da se primeni samo kada su predmet javne nabavke ona
roba, usluge ili gradjevinski radovi koje može da obezbedi samo ograničen broj
ponudjača sa adekvatnim tehničkim, ljudskim i finansijskim resursima. Treba
napomenuti da Zakon o javnim nabavkama utvrdjuje neke preduslove za dodelu
4
5
Član 3, stav 3 Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od javnog interesa
“Službeni list Republike Srbije” br. 39/02, 43/03, 55/04
Strana 21
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
ugovora za javne nabavke. Ta nabavka treba da je prethodno uvrštena u program javnih
nabavki i da su sredstva za nju izdvojena u budžetu grada ili opštine.
Broj ispitanih slučajeva i dalje nije dovoljan za izvlačenje definitivnog zaključka o
ograničenjima trenutnog zakonskog okvira za ugovaranje lokalnih javnih usluga sa
spoljnim izvršiocima. Trenutno, opštine koje ugovaraju obavljanje javnih usluga u
postupku prikupljanja ponuda ne primenjuju zastareli postupak utvrdjen u Zakonu o
komunalnim uslugama, nego primenjuju Zakon o javnim nabavkama. Medjutim, kada
Opština odluči da ugovori neke usluge sa spoljnim izvršiocem, Zakon o javnim
nabavkama će se primeniti samo na proces izbora privatnog partnera. Tu je problem što
postoji praznina u postojećem pravnom okviru pošto nema eksplicitne odredbe koja
reguliše prava i obaveze javnog pravnog lica u procesu realizacije. Medjutim, uspeh
jednog ugovorenog javno privatnog partnerstva u velikoj meri zavisi od kvaliteta njegove
realizacije. U Srbiji, samo Zakon o koncesijama u dovoljnom stepenu definiše prava i
obaveze obeju ugovornih strana u fazi realizacije. Medjutim, opštine koje eksterno
ugovaraju obavljanje usluga koje ne potpadaju pod zakon o koncesijama, imaju slobodu
da primenjuju standarde i principe utvrdjene u Zakonu o koncesijama. Čini se da bi
nedostatak iskustva i stručnosti, slabe veštine pregovaranja i mnogi drugi štetni faktori
mogli da utiču na uspeh ispitanih srpskih ugovornih JPP i zaštitu javnog interesa.
Sledstveno tome i u skladu sa preporukama EU, opravdano je ispitati da li postoje
objektivni razlozi za dodeljivanje koncesija i za dodeljivanje ostalih ugovornih JPP prema
različitim skupovima odredaba. Bilo bi pametno razmotriti da dodeljivanje svih ugovornih
JPP, bilo da su označeni kao javni ugovori ili kao koncesije, podleže identičnim pravilima
za dodeljivanje (Zakon o koncesijama).
2.3
KONCESIJA
Drugi metod dodele prava za obavljanje javnih komunalnih usluga privatnom partneru
jeste putem koncesije. Dodela prava koncesijom se u Srbiji reguliše Zakonom o
koncesijama.6 Zakon o koncesijama definiše koncesiju kao pravo na korišćenje prirodnih
resursa, dobara u opštoj upotrebi ili obavljanje delatnosti od javnog interesa, što
nadležni državni organ ustupa domaćem ili stranom licu pod odredjenim uslovima i uz
6
Zakon o koncesijama („Službeni list RS“, br. 55/2003.)
Strana 22
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
odredjenu naknadu. Predmet neke koncesije koju dodeljuje lokalna uprava može da
bude izgradnja, obnavljanje, održavanje i korišćenje komunalnih objekata. Ovo je vrlo
široka definicija i mogla bi da pokrije većinu formi, ako ne sve forme javno – privatnih
partnerstava, uključujući i lizing i BOT. Uslovi za dobijanje neke koncesije su racionalno
korišćenje javnih dobara, unapredjenje tehničkih sistema i zaštita životne sredine.
Zakon o koncesijama navodi mogućnost da odredjeni zakoni utvrdjuju uslove posebno
za svaku delatnost. Jedna koncesija može da traje do 30 godina. To pravo dodeljuje
Vlada Republike Srbije (Koncedent). A Vladi Republike Srbije predlog za dodelu
koncesije podnosi nadležno ministarstvo, nadležna nacionalna agencija, zainteresovano
privatno pravno lice, nadležni organ autonomne pokrajine ili skupština lokalne
samouprave (u slučaju kada se dati prirodni resurs ili dobro u opštoj upotrebi nalaze na
njihovoj teritoriji). Vlada RS daje mišljenje o dodeli koncesije, i donosi koncesioni akt koji
sadrži razloge zbog kojih koncesija treba da se dodeli, elemente javnog tendera,
neophodne kriterijume za izbor ponudjača, tehnološki kapacitet za korišćenje,
maksimalno trajanje koncesije, itd.
U pogledu potencijalnih subjekata koncesije, kada su u pitanju javne komunalne usluge,
postupak za koncesiju se preklapa sa postupkom za dodelu prava na obavljanje javnih
komunalnih usluga, kao što je napred pomenuto. Medjutim, obavljanje javnih komunalnih
usluga po koncesiji se razlikuje od obavljanja istih na osnovu ugovora o korišćenju i
održavanju (dodele prava na obavljanje javnih komunalnih usluga). Kada dodeljuje pravo
za obavljanje javnih komunalnih usluga putem koncesije, Koncesionar stiče pravo da se
autonomno bavi takvom aktivnošću, tj. bez nadzora Koncedenta (izuzev opšteg prava
Koncedenta da kontroliše da li Koncesionar obavlja aktivnost koja mu je dodeljena
koncesijom, ili ukoliko je drugačije dogovoreno kod dodele te koncesije). Koncedent
nema pravo da se meša u donošenje odluka koje su u delokrugu rada Koncesionara.
U oblasti utvrdjivanja tarifa, ugovor o koncesiji treba da sadrži odredbe o kriterijumima za
utvrdjivanje cene proizvoda ili usluga koje obezbedjuje Koncesionar. Te ugovorne
odredbe ne obezbedjuju pravo direktnog uticaja Koncedenta na cene koje odredjuje
Koncesionar. Koncedent nema pravo da odobrava promenu cena Koncesionara, nego
samo ima mogućnost da proverava da li je data cena formirana u skladu sa ugovorenim
Strana 23
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
kriterijumima i, u slučaju odstupanja, da zahteva ispunjenje ugovora o koncesiji ili
njegovo raskidanje.
Zakon o koncesijama je najprimenljiviji na institucionalizaciju javno-privatnog partnerstva
u procesu dodele “ključnih” opštinskih komunalnih delatnosti. Definicija "koncesije" je
data dovoljno široko da se izbegne svaka diskusija o primenljivosti na JPP. Taj Zakon je
kompromis izmedju institucionalno sposobnih srpskih opština da identifikuju i predlažu
opštinske koncesije u oblastima koje su inače u domenu nadležnosti i pod nadzorom
Vlade RS, i uloge onog Ministarstva nadležnog za oblast kojoj pripada predložena
koncesija.
Moguće manjkavosti koncesija kao sredstva za uspostavljanje JPP su dužina postupka
koncesije, složenost zahteva utvrdjenih Zakonom za sastavljanje predloga za dodelu
koncesije (najrazvijenija lokalna uprava u Srbiji – Beograd, je ugovorno angažovala
medjunarodnog konsultanta WB/IFC da pruža podršku oko pripreme tehničke
dokumentacije za obe koncesije) i neka politička ograničenja (tj. odluka na centralnom
nivou se nekada bazira na političkim razlozima).
2.4
MEŠOVITA PRAVNA LICA
Imajući u vidu da Srbija još uvek nije započela proces privatizacije komunalnih
preduzeća, postojeći zakonski okvir ne podržava baš mnogo institucionalna JPP na
lokalnom nivou. Prema odredbama Zakona o privatizaciji i Zakona o komunalnim
delatnostima, javno opštinsko preduzeće koja obavlja ključne komunalne delatnosti
može da se proda (privatizuje) samo do 49% svog kapitala.
Zakon o privatizaciji utvrdjuje da je predmet privatizacije državni kapital u preduzećima i
drugim pravnim licima, osim ukoliko nije drugačije utvrdjeno posebnim propisima. Tako,
imajući u vidu ovu široku definiciju toga šta može da se privatizuje, te činjenicu da
privatizacija javnih opštinskih preduzeća nije nigde isključena u ovom ili bilo kom drugom
zakonu, možemo zaključiti da i javno opštinsko preduzeće se može privatizovati do 49%
svog kapitala. Ta pomenuta odredba nije ograničavajući faktor za uvodjenje privatnog
sektora u delatnosti javnih opštinskih preduzeća kroz privatizaciju – pošto privatni
Strana 24
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
partner ima pravo da dodatno ulaže u preduzeće i da sledstveno tome uveća svoj udeo
u njemu.
Od 17 već analiziranih JPP u 15 opština, u tri opštine (Sombor i Ćićevac – gas i Subotica
– turizam), opštine su odlučile da prodaju javne udele i da osnuju mešovita javnoprivatna pravna lica kroz privatizaciju (institucionalizovana JPP) koja će obavljati javne
delatnosti (ključnu komunalnu delatnost – obezbedjivanje javnog grejanja ili drugu
opštinsku delatnost – turizam). Medjutim, na osnovu raspoloživih informacija, izgleda da
je u ova dva slučaja, izbor privatnog partnera pozvanog da učestvuje u procesu
osnivanja zajedničkog preduzeća obavljen u postupku direktnog pregovaranja, što nije u
skladu sa standardima EU utvrdjenim u Zelenoj knjizi.7 Osim toga, dodela ugovora
mešovitom pravnom licu nije obavljena u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama/Zakonom o koncesijama.8
Opština Sombor je1999. godine osnovala kompaniju “Somborgas d.o.o.” Tri godine
kasnije, Sombor je organizovao medjunarodni tender i prodao 51% akcija privatnom
investitoru – “Montomontaži” iz Zagreba, Hrvatska (što nije u skladu sa Zakonom od
samog početka, pošto je promena vlasničke strukture preduzeća koje obavlja javnu
delatnost ograničena na 49% akcija). Privatni partner je bio obavezan da investira 5, 5
miliona Evra u gasnu infrastrukturu. U prve tri godine realizacije ugovora –privatni
partner je uložio 1,95 miliona Evra u gasifikaciju i sledstveno tome je udeo privatnog
partnera porastao na 67%. Opština nije bila u mogućnosti da ulaže u gasnu
infrastrukturu sličnom dinamikom kao privatni partner i javno vlasništvo u “Somborgasu
d.o.o.” se smanjilo na 33%. Treba očekivati da će buduće ekspanzivne investicije
nastaviti da umanjuju javni udeo koji će na kraju nestati. Ukoliko uzmemo u obzir
odredbe datog ugovora koje garantuju podelu dobiti u skladu sa vlasničkom strukturom –
razumno je očekivati da će Sombor u naredne tri godine izgubiti i prava upravljanja i
prihode koji potiču iz ovog prvobitno komunalnog preduzeća koje obavlja ovu vitalnu
7
8
Zelena knjiga o Javno – Privatnim Partnerstvima i Zakonu Zajednice o ugovorima o javnim nabavkama i
koncesijama, Brisel, 30. 4. 2004. COM (2004) 327 konaĉan tekst
(...) u odsustvu jasnih i objektivnih kriterijuma koji omogućavaju nadleţnom organu da odabere ekonomski
najpovoljniju ponudu, data kapitalna transakcija bi mogla da predstavlja kršenje zakona o ugovorima o javnim
nabavkama i koncesijama; Zelena knjiga o Javno – Privatnim Partnerstvima i Zakonu Zajednice o ugovorima o
javnim nabavkama i koncesijama, Brisel, 30. 4. 2004. COM (2004) 327 konaĉan tekst
Strana 25
10/06/2009.
Poglavlje 2 – Zakonski i regulatorni zahtevi
javnu delatnost. Privatni vlasnik će postati monopolista u oblasti distribucije gasa i
Opština neće biti u stanju da izvršava bilo koja od njenih kontrolnih ovlašćenja (u skladu
sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o javnim preduzećima) – na primer,
da osigura neophodan kvalitet i obim usluga, da sprečava povećanje cena koje nije
opravdano tržišnim razlozima, itd.
Strana 26
10/06/2009.
Poglavlje 3 – Javna - Privatna Partnerstva
Strana 27
10/06/2009.
Poglavlje 3 – Javna - Privatna Partnerstva
POGLAVLJE
3
PROJEKT POMOĆI OD STRANE MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
Javno-privatna
partnerstva
Strana 28
10/06/2009.
Poglavlje 3 – Javna - Privatna Partnerstva
POGLAVLJE 3
3. JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA
3.1
UVOD
Ima mnogo različitih načina da privatni sektor učestvuje u pružanju usluga upravljanja
čvrstim otpadom. Uobičajene vrste ugovora ili odnosa koji formiraju osnovu za mnoga
javno-privatna partnerstva su:

Ugovori o uslugama.

Ugovori o upravljanju.

Franšize.

Koncesije.

Otvoreno nadmetanje.
Faktori koje treba razmotriti kada se bira varijanta privatizacije ili kombinacija varijanti za
neku konkretnu uslugu obuhvataju takve stvari, kao što su podela odgovornosti za
vlasništvo nad imovinom i ulaganje kapitala, prenos komercijalnog rizika i postojeći
metod pružanja usluge, uključujući i kapacitete i kvalitet usluge.
3.2
UGOVORI O USLUGAMA
Ugovori o uslugama se koriste za dobijanje pomoći od privatnog sektora oko obavljanja
jednog ili više specifičnih poslova u vezi upravljanje čvrstim otpadom. Ti poslovi mogu da
obuhvataju takve aktivnosti, kao što su: održavanje vozila za otpad; popravka kontejnera
za otpad; sakupljanje otpada; vodjenje centra za reciklažu ili deponije; itd.
Ugovori o uslugama ograničenog obima obično kratko traju (6 meseci do 2 godine) i
relativno ih je lako pripremiti. Složeni ugovori za sveobuhvatnije usluge, kao što su
kompletne usluge i sakupljanja i odlaganja otpada se normalno zaključuju na duži
vremenki period. Jedna od dobiti ugovaranja usluga je da javni sektor koji nema dovoljno
znanja za obavljanje svojih tehničkih poslova unapredi svoju stručnost uz pomoć
stručnosti privatnog sektora. Ugovaranje usluga može da dovede i do unapredjenja u
Strana 29
10/06/2009.
Poglavlje 3 – Javna - Privatna Partnerstva
efikasnosti obavljanja usluga, ali ovako ugovorene delatnosti se moraju pažljivo pratiti i
njima se mora pažljivo upravljati.
Nekada ugovori o uslugama mogu da prenesu samo male deo komercijalnog rizika i
odgovornosti na privatni sektor i da stoga eventualno rezultiraju u malo poboljšanje
sveukupne efikasnosti u upravljanju. Na drugom kraju spektra, postupkom otvorenog
nadmetanja dodeljuje se skoro sva odgovornost i rizik privatnom sektoru, ali ovaj pristup
funkcioniše samo kada postoje jaka politička rešenost i suštinski regulatorni kapaciteti
na strani odgovorne javne agencije.
Manjkavosti ugovora o uslugama koji su ograničenog obima su u tome da oni ne moraju
da rezultiraju u značajna unapredjenja u sveukupnom programu usluga i ne mogu da
eliminišu ili reše probleme, kao što su nepropisno projektovani sistemi usluga. Medjutim,
ugovori o uslugama ograničenog obima mogu da obezbede ekonomičan način da se
zadovolje specijalne tehničke ili uslužne potrebe za neku komunalnu delatnost kojom se
već dobro upravlja i koja je komercijalno održiva.
Korišćenje ugovora o uslugama koji su sveobuhvatnog obima, kao što su ugovori koji
uključuju pružanje svih ili većine usluga u vezi upravljanja čvrstim otpadom unutar celog
Područja usluge može da bude vrlo dobar način da se osiguraju usluge izvođača iz
privatnog sektora koji ima kapacitete za upravljanje čvrstim otpadom. Ovi ugovori mogu
da minimalizuju direktno angažovanje uprave u pružanju tih usluga i mogu da rezultiraju
u značajna unapredjenja usluga pod uslovom da su ti ugovori dobro napisani i vodjeni.
3.3
UGOVORI O UPRAVLJANJU
Ugovori o upravljanju su vrsta ugovora po kome kompanija iz privatnog sektora
preuzima odgovornost za upravljanje većinom ili svim aktivnostima javne komunalne
službe, kao što su korišćenje i održavanje (O&M), fakturisanje i naplata i svakodnevno
obavljanje usluga. Ugovor o upravljanju obično traje 3 do 5 godina ili duže.
Ima mnogo različitih vrsta ugovora o upravljanju. Najjednostavniji se odnose na plaćanje
nekoj privatnoj firmi fiksne naknade za obavljanje poslova upravljanja, dok složeniji
ugovori uvode veće podsticaje za efikasnost, tako što definišu ciljeve rada i zasnivaju
Strana 30
10/06/2009.
Poglavlje 3 – Javna - Privatna Partnerstva
plaćanje izvođaču, barem delimično, na sposobnosti izvođača da postigne ili premaši
njegove ciljeve. Primena ugovora o upravljanju može da rezultira u poboljšanu uslugu uz
smanjene rizika po klijenta (tj. upravu). Druge koristi mogu da budu značajna poboljšanja
u operativnoj efikasnosti sistema i usluzi; unapređena organizaciona reforma obavljanja
poslova; i ovi ugovori mogu da budu dobar prvi korak u pravcu značajnog uključenja
privatnog sektora u upravljanje čvrstim otpadom. Jedan od značajnijih nedostataka je u
tome da uprava ostaje odgovorna za finansiranje svih kapitalnih ulaganja.
Primena ugovora o upravljanju je izvodljiva u više situacija:

Kada tarife nisu dovoljno visoke da podržavaju komercijalno poslovanje, a
potrebno je vreme da se primeni nova struktura tarifa.

Kada postojeći regulatorni okvir treba da se unapredi ili menja kako bi omogućio
da učešće privatnog sektora bude izvodljivije.

Kada uprava nema iskustva u primeni projekata sa učešćem privatnog sektora u
sektoru upravljanja otpadom.

Kada postoji neizvesnost oko toga da li je podrška za učešće privatnog sektora,
unutar uprave i medju zainteresovanim akterima, dovoljna da podrži dugoročno
angažovanje privatnog sektora.

Kada zakonska struktura za olakšanje učešća privatnog sektora ne postoji i treba
da se razvije.
Stoga je najverovatnije da će ugovori o upravljanju biti korisni tamo gde je glavni cilj da
se brzo poboljšaju tehnički/upravljački kapaciteti Opštine u upravljanju otpadom i njena
efikasnost u obavljanju specifičnih zadataka, ili da se ona pripremi za veće angažovanje
privatnog sektora na duže rokove.
3.4
FRANŠIZE
Jedna Opština odgovorna za usluge upravljanja otpadom može da dodeli pravo nekoj
kompaniji iz privatnog sektora da pruža usluge unutar nekog definisanog područja
usluge. U ovom slučaju, privatna firma ugovorom prihvata da pruža konkretne usluge u
zamenu za pravo da korisnicima direktno naplaćuje te usluge. Uprava zadržava izvesnu
kontrolu nad tarifama po kojima izvođač naplaćuje korisnicima i takodje obezbedjuje
Strana 31
10/06/2009.
Poglavlje 3 – Javna - Privatna Partnerstva
nadzor nad kvalitetom rada izvođača. Takav izvođač se bira u postupku javnog
nadmetanja-izbora najpovoljnije ponude.
3.5
KONCESIJE
U tipičnom ugovoru o koncesiji za upravljanje otpadom, Opština bi dodelila pravo
izvođaču da koristi opštinski resurs, kao što su čvrsti otpad, oprema, zemljište, zgrade,
itd. Izvođač bi mogao da koristi otpad za izdvajanje papira, plastike, metala, stakla, ili za
proizvodnju energije. Ova vrsta ugovora se obično vezuje za usluge koje zahtevaju
značajne investicije u objekte, kao što su sanitarne deponije, centri za reciklažu, itd.
Izvođaču se daju ekskluzivna prava u zamenu za korišćenje nekog resursa ili direktno
plaćanje za pružanje usluge od strane uprave. Koncesije mogu da se zasnivaju na
dugoročnom ugovoru za izgradnju, posedovanje, korišćenje i transfer (BOOT)
konkretnog objekta. Ovaj metod obezbedjivanja usluga od privatnog sektora se najčešće
primenjuje na projekte deponije, reciklaže i proizvodnje energije.
3.6
OTVORENO NADMETANJE
Otvoreno nadmetanje omogućava svakom domaćinstvu, komercijalnoj instituciji,
industriji, ili medicinskom objektu da angažuje nekog izvođača po svom izboru za usluge
prikupljanja otpada. Svaki korisnik usluge potom plaća tom izvođaču za pružene usluge.
Rezultat ugovaranja usluga upravljanja otpadom na ovaj način su obično viši troškovi
nego kada usluge sakupljanja otpada pruža jedno jedino pravno lice. To je prvenstveno
zbog ekonomije zato što, kada više firmi pruža uslugu u istom području, to nije tako
efikasno kao kada samo jedna kompanija posluje u tom području.
Obezbedjivanje usluga upravljanja otpadom putem otvorenog nadmetanja je jedino
delotvorno kada postoje jake regulatorne kontrole koje se odnose na odlaganje otpada,
a koje se striktno sprovode, i kada ljudi mogu sebi da priušte da plaćaju tu uslugu. To
generalno nije prikladan metod u područjima sa malim primanjima ili područjima u kojima
gradjani svuda bacaju otpatke i gde postoji problem odlaganje otpada na javnim
površinama. Medjutim, to može da bude vrlo delotvoran izbor za upravljanje
sakupljanjem industrijskog otpada, čak i u područjima ili zemljama sa niskim prihodima
Strana 32
10/06/2009.
Poglavlje 3 – Javna - Privatna Partnerstva
Strana 33
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
POGLAVLJE
4
PROJEKT POMOĆI OD STRANE MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
Razrada plana za
upravljanje otpadom
Strana 34
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
POGLAVLJE 4
4. RAZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM
4.1.
UVOD
U ovom Poglavlju su date informacije i smernice za analizu postojećih usluga upravljanja
čvrstim otpadom i razradu i analizu predloženih novih planova za buduće usluge
upravljanja čvrstim otpadom.
U toku procesa analize i planiranja, može da se razradi i proceni više planova za
upravljanje otpadom. Ukoliko se razmatraju alternativni planovi usluge, svaki plan bi
trebalo da sadrži dovoljno detaljnih informacija za ocenjivanje kvaliteta usluge i pripremu
procena projektovanih troškova. Takodje bi trebalo da sadrže osnovne informacije koje
su neophodne da se urade preliminarne procene naknada i troškova usluga koje su
potrebne za podršku poželjnog nivoa usluga i za procenu da li je poželjna privatizacija.
Planiranje upravljanja otpadom je normalno iterativni proces. U nekim slučajevima
informacije do kojih se dolazi u toku te analize mogu da dovedu do toga da oni koji su
uključeni u taj proces ponovo razmisle o njihovim željenim ciljevima i rezultatima. U
drugim slučajevima se željene alternative mogu pokazati kao preskupe ili teške za
realizaciju, u kom slučaju može biti potrebno da se vrate na proces planiranja kako bi
razradili neki drugačiji plan. Područja usluge i željene vrste ili nivoi usluge upravljanja
otpadom mogu da se menjaju. Da bi se imao bolji sistem upravljanja otpadom, moraju
se uzeti u obzir mnoge varijable, od kojih su neke nepoznate sve dok se ne uradi ta
analiza. Konačno, planiranje upravljanja otpadom je neprekidni proces, a ne jedna
kampanja ili odluka.
4.2
FORMIRANJE TIMA ZA PLANIRANJE
Prvi korak u procesu planiranja je da se formira Tim za planiranje. Uloga Tima za
planiranje je da:
Strana 35
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Oceni gde su potrebne nove usluge upravljanja otpadom (da definiše “Područje
usluge ”).

Prikupi informacije o vrstama i količinama otpada koji se proizvodi unutar
Područja usluge.

Oceni nivo i adekvatnost postojećeg sistema usluge upravljanja otpadom.

Identifikuje alternative za novi(e) sistem(e) upravljanja otpadom.

Oceni alternative usluge i odabere novi plan upravljanja otpadom.
Članovi tog tima treba da budu političke vodje, kao i ljudi sa znanjem i iskustvom u
državnim poslovima, upravljanju programima javnih radova, upravljanju čvrstim
otpadom, javnom zdravlju, zaštiti životne sredine, javnim finansijama, urbanističkoj
infrastrukturi i društvenim pitanjima. Učesnici u tom procesu planiranja takodje treba da
budu glavni akteri, kao što su korisnici usluge, pružaoci usluge, političke vodje, itd. Kada
se odaberu članovi, prvi zadaci su sledeći:

Identifikovati vodju.

Razraditi plan rada i rokove.

Odrediti potkomisije i preneti odgovornosti na konkretne pojedince.

Planirati redovne sastanke kako bi se osigurao blagovremeni napredak u pravcu
ciljeva.
4.3
ANALIZA MERODAVNIH ZAKONA I PROPISA
Tim za planiranje treba da se upozna sa merodavnim zakonima i propisima koji se
odnose na pružanje usluga upravljanja čvrstim otpadom. Proces planiranja upravljanja
mora da obuhvati razmatranje merodavnih nacionalnih i lokalnih zakona i propisa i
odgovarajućih administrativnih praktičnih politika i direktiva. Relevantni zakoni uključuju
one koji se odnose na oblasti životne sredine, administrativne i regulatorne oblasti.
Stoga proces planiranja treba da obuhvati analizu i razumevanje merodavnih zakonskih i
regulatornih tema pokrivenih zakonima i propisima donetim na nacionalnom i lokalnom
nivou, kao što su:

Postojeće zakonodavstvo koje se odnosi na dodelu odgovornosti za upravljanje
čvrstim otpadom.

Zakonski i regulatorni zahtevi koji važe za aktivnosti oko upravljanja otpadom.

Zakonska i administrativna pitanja u javno'privatnim partnerstvima
Strana 36
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Zahtevi i procedure za raspisivanje tendera i ugovaranje.
Tim za planiranje treba da se temeljno upozna sa svim postojećim merodavnim
zakonima, propisima, itd., tako da može da se proceni usaglašenost postojećeg sistema
upravljanja čvrstim otpadom, i tako da svaki novi sistem koji se usvoji može da se
primeni, da se njime upravlja i da funkcioniše u skladu sa merodavnim zakonima i
propisima.
4.4
DEFINSANJE PODRUČJA USLUGE
Tim za planiranje treba da pripremi mapu sa označenom celom granicom željenog
Područja usluge. Mapa Područja usluge takodje treba da sadrži granice različitih
namena zemljišta unutar Područja usluge. Klasifikacije namena zemljišta od značaja u
planiranju upravljanja otpadom obuhvataju:

Stambenu namenu (velike gustine, srednje gustine, male gustine naseljenosti).

Komercijalnu.

Industrijsku (laka, srednja, teška industrija).

Državnu.

Institucionalnu.

Medicinsku.

Za javne objekte (pijace, aerodrome, autobuske i železničke stanice, parkove,
itd.).

Turistička područja i područja sa starinama.

Poljoprivredna.

Otvoreni prostor.
Svaka od ovih klasifikacija treba da se prikaže na mapi Područja usluge. Ukoliko
postoje, takodje mogu da se unesu ostale relevantne informacije, kao što su visine
prihoda, stepen razvoja, itd.
Jednom kada je definisano Područje usluge, sledeći korak je da se identifikuje izvor i
vrsta čvrstog otpada koji se proizvodi unutar tog područja.
4.5
PRIKUPLJANJE PODATAKA
Strana 37
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Da bi obavio ocenu postojećeg sistema upravljanja čvrstim otpadom, biće potrebno da
Tim za planiranje prikupi značajne količine informacija. Jedna metodologija za
prikupljanje ovih informacije je okvirno prikazana u daljem tekstu.
4.5.1. SASTANITE SE SA POSTOJEĆIM PRUŽAOCIMA USLUGA U VEZI SA
OTPADOM.
Predstavnici tima za planiranje treba da se sastanu sa svakim postojećim pružaocem
usluga vezanih za otpad, bilo državnim, privatnim pod ugovorom ili drugima. Intervjui
treba da se obave kako bi se:

Utvrdili nivoi usluge (videti tabelu 1.2.).

Identifikovale vrste otpada koji se sakuplja, reciklira i/ili odlaže.

Pribavili podaci o količinama otpada koji dati pružalac usluge obradjuje.

Identifikovale vrste otpada koje se uočavaju kod proizvođača otpada, ali koji ne
obradjuju postojeći pružaoci usluga vezanih za otpad.

Pribavile kopije svih evidencija koje vodi(e) pružalac(pružaoci) te usluge o
vrstama otpada ili količinama koje se sakupljaju i/ili odlažu.
4.5.2. SAČINITE LISTE INDUSTRIJSKIH, MEDICINSKIH, INSTITUCIONALNIH I VEĆIH
JAVNIH I POSLOVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU USLUGE.
Predstavnici Tima za planiranje treba da analiziraju sve raspoložive informacije o
vrstama i lokacijama ovih objekata unutar Područja usluge. Primeri ovih objekata su:

Industrijski: fabrike, livnice, topionice

Medicinski: bolnice, klinike, medicinske laboratorije, veterinarske klinike

Institucionalni: univerziteti, škole, državne kancelarije, zatvori

Veći javni objekti: aerodromi, železničke i autobuske stanice, pijace, parkovi

Veći poslovni objekti: hoteli, restorani, prodavnice hrane, poslovni kompleksi.
4.5.3. OBAVITE POSETE TIM LOKACIJAMA

Posetite identifikovane industrijske, medicinske, institucionalne i veće javne i
poslovne objekte kako biste intervjuisali odgovorno osoblje i posmatrali praksu
sakupljanja i odlaganja otpada. Predstavnici Tima za planiranje treba da
razumeju koje vrste i količine otpada se proizvode u ovim vrstama objekata na
Području usluge. Tamo gde su raspoložive, Tim za planiranje treba takodje da
Strana 38
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
pribavi kopije sve evidencije koju vode ovi proizvodjači otpada o vrstama ili
količinama otpada koji se proizvodi i odlaže.

Obavite terenske posete kako biste uočili praksu sakupljanja otpada od strane
pružaoca usluge. Predstavnici Tima za planiranje treba da prate i posmatraju
ekipe za sakupljanje otpada kako bi procenili tačnost informacija koje daju
proizvođaći otpada i pružaoc(i) usluge i kako bi se upoznali sa postojećom
praksom sakupljanja otpada.

Obavite terenske posete lokacijama za odlaganje otpada. Predstavnici Tima za
planiranje treba da posete i posmatraju aktivnosti odlaganja otpada na
postojećoj(im) lokaciji(ama) za odlaganje kako bi procenili tačnost informacija koje
daju proizvođači otpada i pružaoc(i) usluge i kako bi se upoznali sa postojećom
praksom odlaganja otpada.

Posetite sva područja unutar Područja usluge. Predstavnici Tima za planiranje
treba da potvrde informacije o nameni zemljišta koje su ranije prikupili i da
procene količine nesakupljenog otpada, razbacanog otpada, nagomilanog otpada
i druge pokazatelje neadekvatne usluge po manjim područjima ili okruženjima
(videti tabelu 4.1.).
4.5.4. PRIBAVITE MIŠLJENJA KORISNIKA USLUGE

Tim za planiranje treba da organizuje fokusne grupe korisnika iz domaćinstava i
od komercijalnih korisnika, kako bi pribavio ulazne informacije od korisnika o
postojećim uslugama i kako bi identifikovao željene standarde usluge. Takodje
treba sprovesti ankete korisnika usluge, kako bi se dobila mišljenja i ulazne
informacije u vezi sa kvalitetom postojećih usluga i željeni standardi za buduće
usluge. Tipično, korisnici usluga izražavaju mišljenja i zainteresovani su za
sledeća pitanja:
o
Učestalost prikupljanja otpada.
o
Kvalitet, pouzdanost i prikladnost usluge.
o
Uticaji (negativni) od nakupljenog djubreta na ulicama, uključujući i:
neprijatne mirise, insekte, glodare, dim i bolesti.
o
Sniženje kvaliteta života.
o
Odsustvo praktičnih alternativa odlaganja otpada.
o
Neusklađenost izmedju troškova i koristi.
Strana 39
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
4.5.5. KONAČAN REZULTAT
Željeni konačni rezultat procesa prikupljanja podataka treba da obuhvata sledeće:

Mapu koja prikazuje kompletno Područje usluge, uključujući i generalnu lokaciju
manjih područja onih proizvođača otpada koji imaju slične karakteristike
proizvodnje otpada, kao što je opisano opštim vrstama namene zemljišta
(industrijskoj, komercijalnoj, otvoreni prostor, itd.) unutar Područja usluge.

Tabelarni rezime sledećeg:
o
Procenjene vrste i količine otpada koji se proizvodi unutar svakog
manjeg područja za koje se planira upravljanje otpadom, po glavnim
kategorijama proizvodjača otpada.
o
Procenjene vrste i količine otpada koji se sakuplja, reciklira i odlaže,
po postojećim pružaocima usluga vezanih za otpad na Području
usluge.
o
Procenjene vrste i količine otpada koji se proizvodi, ali se ne sakuplja
ili kojim se ne upravlja na neki drugi način, po postojećim pružaocima
usluga vezanih za čvrsti otpad.
o
Rezultata anketa korisnika usluga o postojećem sistemu upravljanja
čvrstim otpadom.
4.6
POSTUPCI OCENJIVANJA POSTOJEĆIH USLUGA
4.6.1. ADEKVATNOST USLUGE
To što se usluga pruža, ne znači da je ona adekvatna. Da li je Područje usluge
generalno čisto i bez previše otpadaka ili nagomilanog otpada? Da li se korisnicima
dopada ta usluga? Da li smatraju da je lako da se ona koristi? Da li se upravlja
odlagalištem otpada kako bi se smanjio neprijatni miris, štetočine, požari i drugi
negativni uticaji na životnu sredinu? Da li se bezbedno upravlja medicinskim otpadom?
Da li postoji nezakonito odlaganje industrijskog otpada?
Treba oceniti svaki deo ukupne postojeće usluge upravljanja otpadom. Neki aspekt
fizičkog pružanja usluge, kao što su loša tehnologija, neadekvatno funkcionisanje i
održavanje, itd., može da bude uzrok postojećih nedostataka ili to može da bude usled
problema sa institucionalnom strukturom koja pruža tu uslugu, na primer, neadekvatno
finansiranje ili propust da se prepoznaju potrebe. U mnogim slučajevima, pružanje bolje
usluge je pitanje prevazilaženja ovih problema. Na primer, unapredjene usluge može da
Strana 40
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
budu rezultat bolje prakse upravljanja koja povećava produktivnost radnika. Pružanje
usluge treba oceniti sa stanovišta cilja da se zadovolje specifične želje korisnika i drugih
faktora, kao što su troškovi i efikasnost rada.
U Tabeli 4.1. su nabrojana neka tipična pitanja koja treba postaviti u vezi sa
adekvatnošću postojećih usluga.
TABELA 4.1. – Adekvatnost postojećih usluga
VRSTA
USLUGE
Sakupljanje
otpada iz
domaćinstava
Sakupljanje
komercijalnog
otpada
Sakupljanje
industrijskog
otpada
Sakupljanje
medicinskog
otpada
Odlaganje
otpada
Pometanje i
ĉišćenje ulica
Pranje i ĉišćenje
javnih objekata
UČESTALOS
T
Da li je uĉestalost adekvatna
da se izbegne preterano
akumuliranje otpada na
izvoru?
Da li je uĉestalost
adekvatna?
Da li je uĉestalost adekvatna
da se izbegne neţeljeno
nagomilavanje otpada?
Da li je uĉestalost adekvatna
da se spreĉe potencijalne
opasnosti po zdravlje i
spreĉe problemi oko
skladištenja?
Da li je objekat za odlaganje
otpada otvoreno za
prihvatanje otpada u
odgovarajuće vreme?
Da li je uĉestalost takva da
su ulice ĉiste tokom
prihvatljivog vremenskog
perioda?
Da li javni objekti izgledaju
uredni i ĉisti najveći deo
vremena?
NIVO
USLUGE
Da li je usluga
prikladna za korisnika
usluge?
Da li je usluga
prikladna za korisnika
usluge?
Da li je usluga
prikladna za korisnika
usluge?
Da li su proizvodjaĉu
otpada obezbedjeni
propisni kontejneri?
KOMENTARI
Da li ta usluga rezultira u pozitivne
rezultate, tj. ĉiste zgrade, ulice i
susedstva? Da li je usluga
pouzdana?
Da li ta usluga rezultira u pozitivne
rezultate, tj. ĉiste zgrade, ulice i
susedstva?
Da li ta usluga rezultira u ţeljene
rezultate, tj. ĉiste zgrade, ulice i
susedstva?
Da li se sav otpad propisno odlaţe
i stavlja u kontejnere na izvoru?
Da li sistem spreĉava nepropisan
pristup infektivnom otpadu?
Da li objekat za
odlaganje otpada ima
adekvatni kapacitet
skladištenja? Moţe li
da primi sav otpad
svakodnevno?
Da li se standardi
kvaliteta prate i
primenjuju?
Da li objekat ispunjava sadašnje
prihvatljive projektne standarde?
Da li se objektom propisno
upravlja? Da li je objekat
prihvatljiv sa stanovišta ţivotne
sredine?
Da li je metod ĉišćenja delotvoran
i efikasan?
Da li se većina ili svi
javni objekti peru i
ĉiste?
Treba li i druge konstrukcije i/ili
objekte ukljuĉiti u program pranja
i ĉišćenja?
Tim za planiranje koji ocenjuje sveukupnu adekvatnost postojećeg sistema upravljanja
čvrstim otpadom treba da uradi kvalitativnu procenu. Ova procena rada treba da bude u
vidu SWOT analize (istraživanje Snaga, Slabosti, Prilika i Pretnji sa stanovišta svakog
od raznih glavnih aktera). Na primer, planiranje reciklaže će uvek zahtevati dobro
poznavanje neformalnog, uobičajenog sistema recikliranja koji se možda razvio kao
odgovor na uslugu sakupljanja otpada i potražnju materijala na tržištu. Svaki novi sistem
Strana 41
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
reciklaže će biti održiiviji (i verovatno će se bolje prihvatiti) ako se nadgradjuje na
postojeće aktivnosti, umesto da se pretvara da one ne postoje.
Ta analiza treba da obuhvata procenu rada iz tehničke perspektive (koliko se otpada
sakuplja, koliko kamiona se koristi), kao i ostale kriterijume učinka, uključujući i socijalne,
institucionalne, ekonomske, ekološke i političke. Idealno, ona bi trebalo da obuhvati
svaki element sistema za otpad, ne samo sakupljanje.
Uključivanje važnih aktera u proces razrade pitanja i tema koje treba obuhvatiti u toj
proceni će dodati kvalitet prikupljenim informacijama i podstaći veće angažovanje. Slede
primeri pitanja za usmeravanje procene u svakoj od ovih oblasti:
4.6.1.1
Tehnički učinak

Koliko dobro funkcioniše sistem upravljanja otpadom?

Koji su elementi sistema trenutno uključeni u upravljanje komunalnim otpadom?

Koliko su dobro sistemi upravljanja otpadom prilagodjeni na lokalne fizičke
uslove, klimu i topografiju?

Da li upravljanje otpadom funkcioniše zajedno sa ili u koliziji sa bilo kojim drugim
gradskim, urbanističkim sistemima?

Norma sakupljanja (koliko se otpada sakupi kao procenat ukupne proizvedene
količine)?

Pokrivenost sakupljanjem (koliko ljudi se opslužuje kao procenat ukupne
populacije)?

Područja koja se ne opslužuju redovnim saikupljanjem (koja i koliko)?

Broj kanti za otpatke u komercijalnim područjima.

Produktivnost vozila (količina otpada koji se sakupi po ruti i po jedinici vremena).
o
Trajanje i količina jedne povratne vožnje za sakupljanje (sakupljanje,
prevoz na odlagalište i nazad).
o

Da li se odlaganje otpada obavlja na bezbedan i efikasan način?
4.6.1.2

Prosečni procenat vremena kada kamioni ne rade.
Pitanja vezana za životnu sredinu
Procenat odlaganja (procenat sakupljenog otpada koji se odlaže na sanitarnu ili
kontrolisanu deponiju).
Strana 42
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Sakupljanje i odlaganje opasnog otpada (procenat opasnog otpada koji se
proizvede i koji se sakuplja i adekvatno tretira).

Stopa iskorišćenja (koliko se otpada reciklira/ponovo koristi od državnog i
privatnog sektora (formalnog i neformalnog) kao procenat ukupne proizvedene
količine).

Zdravstveno stanje stanovnika mereno učestalošću bolesti vezanih za
otpad/izlučevine organizma, kao što su hepatitis A, tifus/paratifus, kolera, amebna
dizenterija, askaridoza, šistozomijaza, filarioza.

Postojanje i sprovodjenje lokalnih propisa koji podržavaju reciklažu i ponovno
korišćenje otpada.

Postojanje praktičnih politika za promociju sprečavanja proizvodnje otpada,
(bezbednog) ponovnog korišćenja i reciklaže.

Politika, budžet i aktivnosti za podizanje svesti o životnoj sredini.
4.6.1.3

Finansijsko-ekonomski učinak
Da li državna uprava ima ovlašćenje da ubira svoja sopstvena sredstva za
upravljanje otpadom (kroz naknade ili poreze)?

Da li upravljanje otpadom ima svoj zaseban budžet?

Da li je ovaj budžet garantovan (da se koristi samo za upravljanje otpadom),
uslovni (budžetske stavke se finansiraju samo kada se prikupi dovoljno naknada)
ili je u konkurenciji sa ostalim funkcijama?

Da li se troškovi analiziraju pre nego što se utvrde naknade? Koji su troškovi
uključeni, koji procenat troškova se nadoknadi?

Da li naplaćene naknade idu u specijalni namenski budžet, koji se koristi samo za
upravljanje otpadom?

Koji su kapitalni i godišnji operativni troškovi?

Koji je nivo podele troškova medju glavnim akterima?

Koji je stepen povraćaja troškova (prihodi dobijeni kroz naknade i poreze za
sakupljanje otpada) kao procenat ukupnih troškova upravljanja otpadom?

Da li su naknade iste za komercijalne korisnike usluga i za domaćinstva?
Strana 43
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
4.6.1.4
Socijalni i kulturni učinak

Ko su glavni akteri u upravljanju otpadom u oblasti planiranja?

Ko ima interes za upravljanje otpadom ili ko je pogodjen njime?

Koje vrste aktivnosti ovi glavni akteri obavljaju?

Da li državna uprava saradjuje sa ovim akterima?

Kako oni komuniciraju jedni sa drugima? Da li postoji struktura (platforma,
komisija, redovni sastanci, ili konkretna osoba unutar opštine) za komuniciranje
sa ostalim akterima?

Da li postoji neki mehanizam za žalbe u opštini za široku javnost (za žalbe oko
propusta da se sakupi otpad, o nezakonitom odlaganju)? Da li ovaj mehanizam
za žalbe dobro funkcioniše?

Da li korisnici usluga imaju uticaja na strukture naknada i nivoe usluge putem
neke vrste učešća javnosti (diskusija u lokalnim većima, javnim sastancima,
anketama o mišljenju javnosti)?
4.6.1.5

Institucionalni i organizacioni učinak
Da li je upravljanje čvrstim otpadom odgovornost jednog odeljenja ili su zadaci
podeljeni izmedju nekoliko odeljenja?

Da li su sve funkcije upravljanja otpadom, kao što su sakupljanje i odlaganje, u
okviru nadležnosti samo jedne opštine?

Da li opština ima ovlašćenje da ugovara (uslugu) sa privatnim preduzećima?

Koliko su laki uslovi za ugovaranje sa malim preduzećima i organizacijama unutar
zajednice?

Da li postoji dovoljno stručnog osoblja za upravljanje otpadom?

Kakvi su radni uslovi za radnike koji se bave upravljanjem otpadom (uniforme,
rukavice, mala visina utovara, dodatak za izlaganje rizicima, zdravstveno
osiguranje i zdravstvene usluge)?
4.6.1.6

Politički i pravni učinak
Da li postoji lokalni zakonski okvir za upravljanje otpadom?
Strana 44
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Da li lokalna uprava ima nadležnost i ovlašćenje da planira, finansira i rukovodi
sistemima za upravljanje otpadom i/ili da ih privatizuje?

Da li postoji vladavina prava? Da li su ugovori obavezujući i da li se sprovode po
zakonu?

Da li su lokalne odluke i uredbe za upravljanje otpadom dovoljne (da li one
pokrivaju sva potrebna pitanja, da li su kazne dovoljne da deluju destimulativno)?

Koliko dobro fukcioniše sprovodjenje ovih propisa?

Da li postoji strategija ili plan za upravljanje otpadom na nacionalnom nivou?

Da li postoji zahtev ili nalog/ovlašćenje za planiranje?

Ukoliko postoji, koje su glavne prepreke da se postignu ciljevi iz te
strategije/plana?

Analiza lokalnog političkog, zakonskog i regulatornog okvira.

Analiza upravljanja (ukoliko je u pitanju državna služba).
Ti rezultati sveobuhvatne procene postojećeg sistema za upravljanje otpadom treba da
se kompiliraju i rezimiraju u jednom dokumentu koji će analizirati glavni akteri i donosioci
odluka. Taj proces razrade ovog dokumenta će osvetliti sve fundamentalne sistemske
probleme i olakšaće identifikovanje onih opcija sistema za upravljanje otpadom koji
imaju potenciajl da budu ispravljeni. Ta ocena treba da rezimira nalaze, identifikuje
prepreke i ograničenja za dobar rad, prepozna prilike i da obezbedi listu potencijalno
primenljivih opcija za unapredjenje svake od datih usluga.
Informacije prikupljene u toku ocenjivanja i predstavljene u kvalitativnoj proceni treba da
omoguće Timu za planiranje da efikasno odgovori na sledeća pitanja:
4.7

da li je postojeći sistem upravljanja čvrstim otpadom adekvatan?

Ako nije, koje usluge vezane za otpad treba unaprediti?
RAZRADA PLANA USLUGA UPRAVLJANJA OTPADOM
Tim za planiranje treba da razradi novi Plan ili Planove usluge za svaku uslugu na
osnovu nalaza iz procene postojećih usluga. Tim za planiranje treba da bude u stanju
da identifikuje poželjan Plan usluge za svaku željenu uslugu na osnovu analize
zakona/propisa, ocene postojećeg sistema za otpad, željenih nivoa usluga i analize
troškova.
Strana 45
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Taj konačan Plan usluge treba da sadrži:

Željene vrste usluga koje treba da se pružaju (tj. sakupljanje iz domaćinstava i iz
komercijalnog sektora, sakupljanje industrijskog otpada, sakupljanje medicinskog
otpada, recikliranje, kompostiranje, preradu otpada, odlaganje otpada, itd.).

Željenu bazu korisnika usluga za svaku vrstu usluge (tj. domaćinstva,
komercijalna, institucionalna, samo urbana područja, itd.).

Nivo usluge za svaku vrstu usluge (tj. sakupljanje od zgrade do zgrade, vrsta i
veličina kontejnera za otpad, recikliranje otpada, prerada, ili kapacitet za
odlaganje, itd.).

Učestalost usluge za svaku vrstu usluge (tj. nedeljno sakupljanje otpada iz
domaćinstava, svakodnevno sakupljanje industrijskog otpada, odlaganje otpada
24 sata dnevno, itd.).
Tim za planiranje potom može da uradi finansijsku analizu kako bi utvrdio finansijsku
izvodljivost poželjne Alternative usluge. Ukoliko ta procena pokaže da je ta inicijalna
poželjna Alternativa usluge preskupa i/ili na neki drugi način finansijski neizvodljiva,
onda Tim treba da modifikuje Plan. Za svaku uslugu može da se identifikuje nekoliko
alternativa za finansijsku ocenu i analizu. Kao što je razmatrano u uvodu, očekuje se da
će ovo biti iterativan proces, te može da zahteva analizu nekoliko alternativa pre nego
što Tim konačno bude u stanju da odabere jednu koja je i tehnički, socijalno i politički
prihvatljiva, kao i (finansijski) pristupačna.
Pogledati sledeće tabele sa ilustrativnim ciframa kao primere toga kako treba da se
organizuju projektne odluke na osnovu informacija o sakupljanju otpada iz
domaćinstava, komercijalnog, industrijskog i medicinskog otpada, o odvodu otpadnih
voda, preradi otpada, odlaganju otpada, pometanju i čišćenju ulica i čišćenju javnih
objekata.
Strana 46
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
TABELA 4.2. – Sakupljanje otpada iz domaćinstava
(Ilustrativne cifre, stvarne cifre će se izvesti iz podataka o Području usluge)
Broj korisnika
Vrsta usluge
usluge
(od vrata do vrata, od zgrade do zgrade,
(Ljudi ili
lokacije na kojima se skuplja otpad)
Domaćinstava)
15.260 ljudi
90 domaćinstava
Od vrata do vrata
Od zgrade od zgrade
460 domaćinstava
Lokacije na kojima se centralno sakuplja otpad
Učestalost
usluge
(Broj dana
nedeljno)
.
1 dan nedeljno
3 dana nedeljno
Sakupljanje po
potrebi
TABELA 4.3. - Sakupljanje komercijalnog otpada
(Ilustrativne cifre, stvarne cifre će se izvesti iz podataka o području usluge sakupljenih u koraku 3)
Broj komercijalnih
institucija
46 komercijalnih
ustanova (broj mora da
se koordiniše sa
potrebama
domaćinstava za
uslugom.)
97 komercijalnih
ustanova
Vrsta usluge
(od vrata do vrata, od zgrade do
zgrade, lokacije na kojima se skuplja
otpad)
Usluga od vrata do vrata (vrsta usluga
mora da se koordinira sa potrebama
domaćinstava za uslugom)
Usluga od zgrade do zgrade
Učestalost usluge
(Broj dana nedeljno)
2 dana nedeljno.
(uĉestalost mora da se
koordinira sa uĉestalošću
potreba domaćinstava za
uslugom.)
1 dan nedeljno.
TABELA 4.4. - Sakupljanje industrijskog otpada
(Ilustrativne cifre, stvarne cifre će se izvesti iz podataka o području usluge prikupljenih u koraku
3)
Broj i vrsta
industrija
(mala,
srednja,
velika)
Veličina kontejnera za uslugu
(kubnih metara)
Nabrojati veličine kontejnera
koje će biti potrebne za uslugu
kategorije nabrojane u koloni 1.
Učestalost usluge
(Broj dana nedeljno)
Nabrojati procenjenu učestalost usluge koja je
potrebna na osnovu količine otpada, veličine
obezbedjenog kontejnera i vrste i prirode industrije
koja se opslužuje
8 malih
industrija
10 srednjih
industrija
6 velikih
industrija
1 kubni metar
2 dana/nedeljno
1 kubni metar
4 dana/nedeljno
3 kubna metra
5 dana/nedeljno
Strana 47
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
TABELA 4.5. - Sakupljanje medicinskog otpada
(Ilustrativne cifre, stvarne cifre će se izvesti iz podataka o Podruĉju usluge)
Vrsta i broj proizvodjača otpada Procenjena količina otpada
(bolnica, klinika, itd.)
2 bolnice
0,2 tone/nedeljno
13 lekarskih ordinacija
0,1 tona/nedeljno
Učestalost usluge
(Broj dana nedeljno)
Svaki drugi dan
Nedeljno
TABELA 4.6. - Reciklaža i odlaganje otpada
(Ilustrativne cifre, stvarne cifre će se izvesti iz podataka o Podruĉju usluge)
Vrsta otpada
(iz domaćinstava, komercijalni,
industrijski, medicinski)
Iz domaćinstava
Količina otpada
(tona dnevno)
Metod prerade i/ili odlaganja
otpada
12 tona/dnevno
Komercijalni
Medicinski
7 tona/dnevno
0,5 tone/dnevno
Deponija sa 20% redukcije po
teţini putem recikliranja
Deponija
Spaljivanje, potom odlaganje na
deponiju
TABELA 4.7. - Pometanje i čišćenje ulica
(Ilustrativne cifre, stvarne cifre će se izvesti iz podataka o području usluge sakupljenih u koraku 3)
Vrsta i količina ulica
(duţina glavnih, sporednih, neasfaltiranih)
6 km glavnih ulica
64 km sporednih ulica
Vrsta usluge
(manuelna, mehanizovana)
Mehanizovana
Manuelna
Učestalost usluge
Nedeljno
Dvonedeljno
TABELA 4.8. - Pranje i čišćenje javnih objekata
(Ilustrativne cifre, stvarne cifre će se izvesti iz podataka o području usluge sakupljenih u koraku 3)
Vrsta objekta
Veličina/broj
Učestalost
Javni parkovi
4 kvadratna kilometra Nedeljno
Autobuske stanice 1
Svakodnevno
Ţelezniĉke stanice 1
Svakodnevno
4.8
USLUGE SAKUPLJANJA OTPADA IZ DOMAĆINSTAVA I KOMERCIJALNOG OTPADA
– PROJEKTNI ASPEKTI
Potrebno je doneti strateške odluke u vezi sa sledećim osnovnim elementima sistema da
bi se projektovao sistem za sakupljanje otpada:

mesto sakupljanja.

Materijal koji treba da se sakuplja.
Strana 48
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Vrsta kontejnera za ostavljanje otpada.

Metod sakupljanja.

Učestalost sakupljanja.
Proces donošenja odluka može se olakšati primenom sledećih projektnih ciljeva
sistema:

usaglašenost sa zakonima i uredbama

rentabilnost

zdravlje/bezbednost

kompatibilnost sa životnom sredinom

učinkovitost

prihvaćenost od javnosti

efikasnost.
Relativan značaj ovih projektnih ciljeva će odstupati zavisno od karakteristika i
očekivanja lokalnih glavnih aktera. Primer rezultata primene ovih projektnih ciljeva na
svaki element sistema je dat u diskusiji o svakom od njih u daljem tekstu.
4.8.1. MESTO SAKUPLJANJA
Prva strateška odluka koju treba doneti jeste da se odluči odakle će se otpad sakupljati;
tj. mesto sakupljanja. Generalno, postoje tri opcije za tačku sakupljanja:

na vratima svake stambene jedinice ili komercijalne firme.

Izvan i uz zgradu duž ulice ili staze.

Sa neke centralizovane lokacije za sakupljanje otpada, tipično na javnom
zemljištu.
NA VRATIMA: Sakupljanje na vratima je poželjna opcija ukoliko postoji izvodljiv način da
se finansiraju visoki troškovi na dugi rok. Pošto se otpad "uzima" na mestu proizvodnje,
to uveliko eliminiše svuda prisutne probleme otpadaka i akumuliranih gomila otpada koje
su rezultat prakse nekontrolisanog skladištenja i odlaganja. Kada imaju tako lak sistem
da propisno odlažu svoj otpad, stanovnici ili male firme nemaju neku motivaciju ili
potrebu da nastave sa neprihvatljivom praksom koja proizilazi iz odsustva opcija usluga
sakupljanja. Proizvodjači otpada mogu jednostavno da stave svoj otpad u plastične kese
ili male plastične ili metalne krute kontejnere ispred vrata da bi bio sakupljan u zakazano
vreme.
Strana 49
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
KOD ZGRADE: Sakupljanje iz kontejnera postavljenih izvan i uz zgrade je takodje
prihvatljiva opcija mesta sakupljanja ukoliko se obezbede adekvatni kontejneri za otpad i
učestalost usluge. Ukoliko je moguće, trebalo bi izbeći korišćenje plastičnih kesa i
konvencionalnih kontejnera za stavljanje otpada (kanti za djubre). Najprikladniji
kontejner koji treba koristiti je "kanta na točkove", naročito projektovan za tu svrhu (videti
Vrste kontejnera za stavljanje otpada). Kanta na točkove obezbedjuje adekvatni
kapacitet, ima poklopac koji štiti otpad od problema vezanih za atmosferalije i štetočine i
olakšava rentabilno sakupljanje.
LOKACIJE ZA SAKUPLJANJE OTPADA: Iako je najrentabilnije, sakupljanje otpada sa
centralizovanih lokacija za sakupljanje otpada je opterećeno drugim značajnim
problemima koji otežavaju uskladjenost sa ostalim projektnim ciljevima. Taj sistem zavisi
od toga da proizvodjači otpada nose sopstveni otpad do mesta sakupljanja, koje ciljni
korisnici usluge često ocenjuju kao predaleko mesto. Rezultat je da se otpad odlaže
nekontrolisano na mestima koja su pogodnija za proizvodjača otpada, što rezultira u
nastavak problema. Osim ako nema raspoloživih mehanizama finansiranja koji će
podržati druge opcije, ili gustina zgrada sprečava pristup vozilima za prikupljanje otpada,
lokacije za prikupljanje otpada treba da budu poslednja opcija.
Rezimirani rezultati podvrgavanja ove tri opcije mesta sakupljanja otpada projektnim
ciljevima su dati u sledećoj tabeli.
TABELA 4.9. Pitanja mesta sakupljanja
Opcije mesta sakupljanja
Projektni cilj
Rentabilnost
Na vratima
Uz zgradu
Najskuplje
Umereni troškovi
Najviše povreda radnika
Bezbednost
usled nošenja i penjanja
sa teretom
Prihvatljivost
za životnu
sredinu
Manuelni rad i smanjeni
rizik od povreda, naročito
uz korišćenje kanti na
točkove
Lokacija za
prikupljanje otpada
Najrentabilnije
Opasnije za korisnike
usluge i ekipu koja
pruža uslugu od
sakupljanja kod
zgrada
Najprihvatljivije za
Prihvatljivo za životnu
Potencijal za
životnu sredinu; kontrola
sredinu, ali može da
prelivanje otpada,
otpada na izvoru;
dovede do toga da neki
bacanje otpadaka,
nikakav otpad ne izlazi
otpaci budu napolju oko
insekte, ptice, glodare
Strana 50
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Opcije mesta sakupljanja
Projektni cilj
Na vratima
Uz zgradu
izvan zgrade
kontejnera ako učestalost
Lokacija za
prikupljanje otpada
i bolesti
usluge nije adekvatna
Učinkovitost
Prihvaćenost
od javnosti
Učinkovito ako stanari
Vrlo učinkovito ako se
Ne mnogo učinkovito;
poštuju pravila; moraju
koriste kante na točkove;
stanari se žale na
da stave otpad ispred
kanta može da se postavi
hodanje, estetiku,
vrata u dato vreme
kako odgovara stanaru
štetočine i smrad
Slaba prihvatljivost;
Vrlo dobra; najprikladnije
neprikladno za
stanare
Nije efikasno sa aspekta
Efikasnost
Umerena prikladnost
produktivnosti; zahteva
najviše resursa radne
snage i opreme
Vrlo efikasno, smanjuje
Niski troškovi, ali
potrebe za radnom
često ne daje željene
snagom i kamionima
rezultate
SPECIJALNE POTREBE ZA SAKUPLJANJEM: sve vrste otpada koji proizvode stanari i
komercijalne firme ne mogu lako da se uklope u konvencionalni sistem sakupljana
otpada. Neki od ovih otpada mogu da zahtevaju zasebne sisteme sakupljanja. Ti
"specijalni" otpadi su:

Kabasti otpad - velike jedinice čvrstog otpada, kao što su nameštaj, kućni aparati i
auto delovi, koji zbog njihove zapremine/veličine zahtevaju specijalno sakupljanje
i upravljanje.

Otpad od izgradnje i rušenja (C & D) - material čvrstog otpada koji potiče od
izgradnje, prepravke, opravke ili rušenja zgrada, pešačkih staza/trotoara i sličnih
konstrukcija, koji nije stavljen u kontejnere, koji je pretežak, ili nije prikladan za
stavljanje u vozila za sakupljanje KČO.

Otpad iz dvorišta – biljni organski otpad, kao što je lišće, obrezane grane drveća,
grane od palmi i male biljke koje nastaju u dvorištima i baštama stanovnika i
komercijalnih firmi, koje mogu da imaju korisnu svrhu kao kompost i stoga mogu
da zahtevaju zasebno sakupljanje.

Opasan otpad iz domaćinstava.
Projektant sistema za sakupljanje otpada iz domaćinstava i komercijalnog otpada mora
da odluči da li i kako će se ovaj materijal integrisati u sistem sakupljanja. Opet
ponavljamo, ta odluka će u velikoj meri zavisiti od projektnih ciljeva.
Strana 51
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Uključenje bilo kog od ovih specijalnih otpada može značajno da poveća troškove
sistema za sakupljanje otpada. Medjutim, isključivanje njihove integracije u projekat
sistema za sakupljanje otpada iz domaćinstava i komercijalnog otpada bez
obezbedjivanja alternative za njihovo sakupljanje i odlaganje znači da je mala
verovatnoća da će se ispuniti krajnji ciljevi sistema upravljanja čvrstim otpadom. Stoga,
iako ovi specijalni otpadi nisu u skladu sa nekim od projektnih ciljeva, treba ozbiljno
razmotriti uključivanje svih tih otpada u sistem za sakupljanje otpada zbog posledica
koje su vezi sa njihovim izostavljanjem.
Izbor najprikladnijeg mesta za sakupljanje može se olakšati tako što će se područje
usluge prvo podeliti na manja područja na osnovu gustine stanovanja/širine ulica i potom
primeniti kriterijumi dati u Tabeli 4.9. Mada je najbolje nastojati da se utvrdi univerzalno
primenjiivo mesto sakupljanja, to možda neće biti izvodljivo ukoliko su neke opcije
isključene zbog neadekvatnih širina ulica. Na primer, ukoliko područje koje se planira
ima manja područja sa gusto postavljenim kućama sa uskim neasfaltiranim ulicama koje
isključuju korišćenje konvencionalnih vozila za sakupljanje, neće biti prikladna usluga
sakupljanja od zgrade do zgrade i sa lokacije na kojoj se sakuplja otpad, pošto su za te
usluge potrebni kamioni sa sistemima za mehanički utovar. Ovde bi bila prikladna usluga
od vrata do vrata. Ukoliko je tako, projektant treba da razradi dobru procenu kilometara
puta i broja stambenih jedinica kako bi o tome obavestio potencijalne izvođače.
Rezultat ovog posla će biti odredjivanje mesta sakupljanja za sve stambene jedinice i
komercijalne firme u području koje se planira, mape područja koje se planira koja
ilustruje te rezultate i rezimirana tabela razumnih procena broja stambenih jedinica i
komercijalnih firmi koje pripadaju svakom području.
4.8.2. METOD SAKUPLJANJA
MANUELNO SAKUPLJANJE: Radnici nose otpad od mesta sakupljanja do vozila za
sakupljanje, gde manuelno istovaruju otpad u vozilo za sakupljanje bez korišćenja bilo
kakve mehaničke opreme za utovar. Primena manuelnog sakupljanja funkcionalno
ograničava kapacitet i težinu (punu) pojedinačnog kontejnera za držanje otpada na
najviše 200 litara i 20 kg.
POLUAUTOMATIZOVANO SAKUPLJANJE: Zahteva korišćenje specijalizovanih
kontejnera za držanje otpada koji mogu manuelno da se pomeraju (tipično vuku na
točkovima) do vozila za sakupljanje (ili da vozilo za sakupljanje dodje do kontejnera ako
je prevelik za pomeranje) da bi se mehanički (hidraulički) ispraznio. Kapacitet kontejnera
za držanje otpada može da se kreće od 150 litara do 10 kubnih metara.
Strana 52
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
AUTOMATIZOVANO SAKUPLJANJE: Eliminiše potrebu za bilo kakvim manuelnim
radom korišćenjem specijalno projektovanih vozila za sakupljanje koja su opremljena
hidrauličkim/mehaničkim sistemima koji omogućavaju pomeranje i pražnjenje kontejnera
za držanje otpada bez potrebe da rukovalac vozila izlazi iz vozila. Kapacitet kontejnera
može da se kreće od 150 litara do 8 kubnih metara.
Često postoji direktan odnos izmedju ostalih strateških odluka o sakupljanju i metoda
sakupljanja. Na primer, ukoliko je mesto sakupljanja na vratima stambenih jedinica koje
se nalaze u nekoj stambenoj zgradi, onda metod sakupljanja mora da nude manuelan.
Sa druge strane, postoji odnos izmedju vrste kontejnera i metode sakupljanja. Kante na
točkove zahtevaju poluautomatizovano sakupljanje. Sa druge strane, ukoliko se prvo
donese odluka o mestu sakupljanja, a ono je pored zgrade, eventualno bi moglo da se
bira izmedju manuelnog, poluautomatizovanog, ili automatizovanog sakupljanja.
Medjutim, usled brojnih prepreka, kao što su parkirani automobili, drveće, stubovi sa
znakovima, nadzemni komunalni vodovi, ivičnjaci i ograničene širine mnogih ulica,
automatizovano sakupljanje verovatno neće biti izvodljivo u većini urbanih područja.
Konačno, ukoliko je mesto sakupljanja najmodernija lokacija za prikupljanje otpada, gde
se koriste velike metalne ili plastične kante za držanje otpada, izbor treba da bude
ograničen na poluautomatizovano ili automatizovano sakupljanje. Ni pod kakvim
okolnostima ne bi trebalo razmatrati korišćenje manuelnog rada za pražnjenje sadržaja
velikih kontejnera za držanje otpada kapaciteta preko 200 litara.
Prednosti i nepovoljnosti vezane za postizanje projektnih ciljeva za sistem vezano za
svaki metod sakupljanja su rezimirane u Tabeli 4.10.
TABELA 4.10. Opcije metoda sakupljanja i ciljevi
Metod sakupljanja
Projektni cilj
Rentabilnost
Zdravlje
/bezbednost
Manuelni
Poluautomatizovani
Vrlo skup; naroĉito u Rentabilan; potrebno
višespratnicama
daleko manje rada;
mehaniĉko praţnjenje
sniţava troškove
Automatizovani
Rentabilan u
prikladnim uslovima;
ne primenjuje se
široko u urbanim
podruĉjima
Najveći rizik od
Smanjen manuelni rad;
Nema dizanja otpada
povrede radnika zbog eliminisanje podizanja
ili izloţenosti otpadu;
potrebnog dizanja i
smanjuje rizik od povreda skoro da nema rizika
Strana 53
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Metod sakupljanja
Projektni cilj
Manuelni
nošenja
Donekle prihvatljivo
Prihvatljivost za ţivotnu sredinu;
kontrola otpada na
za životnu
izvoru; preterano
sredinu
korišćenje goriva
Uĉinkovit, ali uz
visoke finansijske
Uĉinkovitost troškove i veliki broj
osoblja
Prihvaćenost
od javnosti
Efikasnost
Poluautomatizovani
ledja i drugih povreda
Automatizovani
od povreda
Prihvatljivo za ţivotnu
sredinu; alternativni
rezultati u akumuliranom
otpadu i ekološki
problemi
Vrlo uĉinkovit; daje
ţeljeni pozitivan efekat
kontrole otpada na izvoru
Prihvatljivo za
ţivotnu sredinu;
minimalno korišćenje
energetskih resursa
Vrlo prihvatljiv;
najprikladniji
Vrlo uĉinkovit u
prikladnim uslovima;
potreban je zaseban
sistem za sakupljanje
za kabasti otpad.
Vrlo prihvatljiv, ali ne
tako primenljiv
Verovatno vrlo
prihvatljiv; kljuĉan za
odrţavanje ĉistoće ulica i
trotoara
Neefikasno korišćenje Vrlo efikasan; mehaniĉko Vrlo efikasan pod
radne snage koja se
praţnjenje omogućava
odgovarajućim
finansira javnim
visoku produktivnost
lokalnim uslovima
sredstvima; zahteva
znatne resurse radne
snage i opreme
4.8.3. VRSTA KONTEJNERA ZA DRŽANJE OTPADA
Za skladištenje otpada može biti pogodno više vrsta kontejnera, ali u nekim slučajevima,
taj izbor diktira metod ili mesto sakupljanja. Zavisno od metode i/ili mesta sakupljanja,
bilo koji od sledećih kontejnera može da bude prikladan za držanje otpada iz
domaćinstava i komercijalnog otpada:

Plastične kese

Metalni ili plastični kruti kontejneri

Kante na točkovima (veliki plastični kontejneri na točkovima)

Velike metalne ili plastične kante.
PLASTIČNE KESE: Plastične kese su pogodne za držanje otpada unutar mesta
proizvodnje otpada, ali izvan njega treba da se koriste samo ukoliko je mesto
sakupljanja na vratima. One smanjuju rad na sakupljanju/pražnjenju koji se zahteva od
radnika koji sakuplja otpad i mogu prikladno da se sakupljaju u njegovu kesu/korpu za
sakupljanje kako se kreće kroz zgradu. Plastične kese postavljene izvan zgrade privlače
Strana 54
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
mačke, ptice i druge štetočine, što je jedan od glavnih uzroka da se otpad rastura po
pločinicima i ivičnjacima ulica.
METALNI ILI PLASTIČNI KRUTI KONTEJNERI: Samo kruti plastični ili metalni
kontejneri koji su proizvedeni namenski za držanje otpada i koji imaju poklopce koji ih
čvrsto zatvaraju treba da se koriste ukoliko je mesto sakupljanja izvan zgrade. Mogu biti
prihvatljive konvencionalne plastične i metalne kante za djubre sa poklopcima koji ih
čvrsto zatvaraju kapaciteta izmedju 100 i 150 litara, ali postoje i bolji kruti kontejneri za
držanje otpada napolju.
KANTE NA TOČKOVIMA: Jedna specijalizovana vrsta krutog kontejnera je "kanta na
točkovima," specijalno dizajnirani plastični kontejner koji može da se gura na točkovima
od mesta čuvanja do vozila za sakupljanje i da se potom prazni mehanički. Stoga je
potreban polu- ili potpuno automatizovani metod sakupljanja. Kante na točkovima se
mogu dobiti u dimenzijama izmedju 120 i 480 litara i vrlo su prigodne za čuvanje otpada
iz više stambenih jedinica ili komercijalnih firmi. Na primer, jedna kanta na točkovima od
360 litara može da podnese dnevni otpad iz do 60 stambenih jedinica.
KANTE ZA OTPAD: Lokacije za sakupljanje otpada mogu biti potrebne u slučajevima
kada širine ulica sprečavaju korišćenje konvencionalnih vozila za sakupljanje. Jedina
operativno i ekološki prihvatljiva vrsta kontejnera za držanje otpada koju treba koristiti za
lokacije za centralno sakupljanje otpada jeste plastična ili metalna "kanta za otpad," koja
se nekada naziva "kontejner za djubre", koja može mehanički (hidraulički) da se podigne
i isprazni u vozilo za sakupljanje otpada. Kante za otpad kapaciteta od 1 do 6 kubnih
metara se tipično koriste za lokacije za sakupljanje otpada. One treba da imaju poklopce
koji ih čvrsto zatvaraju i da imaju visinu i širinu tako da korisnici mogu lako da ih otvore
da bi ubacili otpad. Kante za otpad treba da čisti i dezinfikuje pružalac usluge najmanje
jednom u svaka tri meseca, kako bi se smanjili neprijatni mirisi i privlačenje štetočina i
opasnost po javno zdravlje.
U Tabeli 4.11. je dat rezime rezultata ocenjivanja kompatibilnosti svake vrste kontejnera
za čuvanje otpada sa projektnim ciljevima sistema za sakupljanje.
TABELA 4.11. Vrste kontejnera za držanje otpada i ciljevi
Vrsta kontejnera za držanje otpada
Projektni
cilj
Rentabilnost
Zdravlje/
bezbednost
Plastiĉna kesa
Kruti plastiĉni/
metalni kontejner
Kanta na toĉkove
Kanta za otpad
Rentabilna pod
Rentabilna pošto se
pravim uslovima;
rad na sakupljanju
kante traju 10
svodi na minimum;
godina; smanjuje
kante traju deset
troškove sakupljanja
godina
Rizik od povrede
Potencijal za povredu Nema podizanja ili
Potencijalan rizik po
radnika koji
ledja ako je kontejner izlaganja otpadu;
zdravlje i bezbednost
sakupljaju otpad, od pretovaren;
minimalan rizik od
korisnika i radnika na
Najrentabilnija;
moţe besplatno da
se dobije; olakšava
sakupljanje
Umeren trošak za
kontejner; oteţava
sakupljanje
Strana 55
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Projektni
cilj
Vrsta kontejnera za držanje otpada
Plastiĉna kesa
Kruti plastiĉni/
metalni kontejner
oštrih predmeta u
ponavljanje podizanja
kesama
smanjuje dugoveĉnost
radnika
Koristi više prirodne Prihvatljiv za ţivotnu
resurse; potencialni sredinu; korišćenje
izvor otpadaka
kontejnera smanjuje
Prihvatljivost
potencijal pojave
za životnu
otpadaka i višestruko
sredinu
korišćenje štedi
resurse
Uĉinkovitost
Prihvaćenost
od javnosti
Efikasnost
Kanta na toĉkove
Kanta za otpad
povrede korisnika ili
pruţaoca usluge
sakupljanju
Prihvatljiv za
ţivotnu sredinu: vek
kante štedi resurse;
propisno korišćenje
eliminiše otpatke
Nije prihvatljiva za
ţivotnu sredinu: veliki
potencijal za
pretrpavanje i
negativni uticaji na
ţivotnu sredinu;
vazduh, vodu i
zemljište
Uĉinkovita; laka za Vrlo uĉinkovit; daje Vrlo uĉinkovit:
Umereno uĉinkovita,
rukovanje i za
ţeljeni pozitivan
pogodan, kontroliše ali ne postiţe uvek
korisnika i za
efekat kontrole otpada otpad i smanjuje
ţeljeni rezultat
radnika koji
na izvoru
uticaj na ţivotnu
unapredjenja
sakuplja otpad
sredinu
upravljanja otpadom
Vrlo prihvaćena;
Nije velika
Vrlo prihvaćena u
Loše; javnost je
najprikladnija
prihvaćenost ako je ograniĉenoj primeni iskusila negativan
lokalna javnost
i verovatno će biti
uticaj; smrad,
navikla da koristi
dobro primljena
neprikladna, ruţna,
plastiĉne kese
štetoĉine,
Vrlo efikasna za
Donekle efikasan;
Visoka efikasnost; Donekle efikasna:
korisnika i radnika umereno uĉinkovit uz efikasan za
umereni troškovi i
koji sakuplja;
umerene troškove
korišćenje i
samo umereno
mehaniĉko
uĉinkovit
praţnjenje povećava
produktivnost
sakupljanja
4.8.4. UČESTALOST SAKUPLJANJA
Konačna strateška odluka koju treba doneti je koliko često treba sakupljati otpad iz
domaćinstava i komercijalni otpad. U toj odluci o odgovarajućoj učestalosti sakupljanja
moraju da se uzmu u obzir potrebe za kapacitetom skladištenja i raspoloživi prostor za
skladištenje, kao i standardni kriterijumi projektovanja. Mogle bi da se razmotre sledeće
učestalosti sakupljanja za različite okolnosti u Srbiji zavisno od lokalnih uslova i platežne
sposobnosti.

jednom nedeljno

dvaput nedeljno

svakodnevno

ostalo.
4.9
SAKUPLJANJE INDUSTRIJSKOG OTPADA
Opština može da odabere da obezbedjuje sakupljanje i transport neopasnog
industrijskog otpada unutar područja usluge do odlagališta.
Strana 56
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
4.9.1. MESTO SAKUPLJANJA
Svaka industrija će imati svoje jedinstveno mesto ili mesta sakupljanja. Ona će služiti
kao interfejs izmedju internog programa upravljanja otpadom te industrije i datog
pružaoca usluge. Mesta sakupljanja će generalno biti lokacije na posedu te industrije,
gde će biti postavljene kante za otpad koje obezbedjuje pružalac usluga.
Osoblje industrije koje je odgorovno za upravljanje otpadom će stavljati otpad u ove
kante pre nego što ga pružalac usluge sakupi. Važni kriterijumi za utvrdjivanje
delotvornih mesta za sakupljanje kod svake industrije obuhvataju sledeće:

Mesta za sakupljanje će biti potrebno da budu pristupačna za izvođačevu opremu
za sakupljanje. Pristupačnost će biti potrebno da obuhvata mogućnost da vozilo
za sakupljanje ima dovoljno prostora za manevrisanje, tako da može da podigne
napunjene kante i da ih transportuje do lokacije za preradu ili odlaganje. Zavisno
od količine i vrste sakupljanja otpada, kante mogu jednostavno da se isprazne u
teretni prostor kamiona na lokaciji sakupljanja. Kada se isprazne, kante se
vraćaju na njihov prvobitan položaj.

Mesta sakupljanja treba da budu zaklonjena, kako bi se sprečilo da se industrijski
otpad razbacuje za vreme jakih vetrova.

Mestima za sakupljanje treba aktivno upravljati i treba ih izolovati od onih koji
kopaju po djubretu. Ona ne treba da budu locirana na javnim ulicama, gde bilo ko
može da ima pristup do njih.

Na mestu za sakupljanje treba da bude dovoljno prostora za postavljanje prazne
kante pre preuzimanja pune u slučaju da se koriste kontejneri na točkovima.
4.9.2. VRSTA KONTEJNERA ZA DRŽANJE OTPADA
Kante za otpad obezbedjene svakoj industriji će biti važan element za uspeh aktivnosti
sakupljanja i transporta otpada. Odluka o tome koju vrstu kontejnera obezbediti zavisi od
više faktora, uključujući i:

Radno okruženje u koje će se kontejneri smestiti.

Fizička ograničenja lokacija na kojima će se raditi.

Vrste i količina materijala koji treba da se transportuje.
Zavisno od vrsta kontejnera koji se postavljaju kod svake industrije, one u stvari mogu
da imaju dve različite konfiguracije rute za sakupljanje otpada radi servisiranja industrija
Strana 57
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
u području usluge. Ukoliko se koriste male kante koje se prazne direktno u kamion na
mestu sakupljanja, može da se ustanovi formalnija ruta za sakupljanje otpada. U ovom
scenariju, vozilo za sakupljanje može da putuje od jednog do drugog mesta za
sakupljanje, skupljajući otpad sve dok se vozilo ne napuni. U tom trenutku, taj kamion će
putovati do lokacije za preradu ili odlaganje da bi istovario svoj koristan teret i vratiće se
na rutu za sakupljanje otpada. Za servisiranje industrija koje proizvode velike količine
industrijskog otpada, mogu da se koriste kante na točkovima. U ovakvim slučajevima,
proces sakupljanja se sastoji od dovoženja praznog kontejnera na mesto sakupljanja,
njen istovar i utovar napunjenog kontejnera na kamion radi transporta do mesta
odlaganja.
Postoje dve primarne konfiguracije za podizanje velikih kanti na točkovima radi
transporta: konfiguracije sa ramom za zakretanje i podizanje kukom. Većina operacija
kotrljanja kanti je pomoću rama za zakretanje koji se sastoji iz dve fiksne šine koje se
podižu pomoću hidrauličkog klipa. Vitlo sa kablom se pričvrsti za kuku na kontejneru, koji
se povlači na nagnute šine. Kabl vuče kontejner uz šine dok on ne dostigne ravnotežnu
tačku na šinama. Šine se spuštaju, a kabl vuče kontejner duž spuštenih šina sve dok se
on kompletno ne postavi na kamion. U konfiguraciji za dizanje kukom, fiksni kosi
podupuirač se okreće na osovini koja se nalazi na zadnjem delu šasije kamiona. Taj kosi
podupirač se izvlači do zadnjeg dela kamiona kroz hidraulični cilindar pod malim uglom.
Podupirač se zakači na kontejner i vuče ga na platformu kamiona.
Kamioni koji se koriste za transport kanti za otpad mogu da budu opremljeni sa više
uredjaja, kao što su automatski pokrivači u vidu cerade. Automatski pokrivači-cerade
omogućavaju efikasnije pokrivanje tereta koji treba da se transportuje, a takodje
omogućavaju da se proces pokrivanja ceradom obavlja bezbedno.
Kontejneri koji se kotrljaju mogu da se dobiju u dve osnovne varijante, uključujući i
koritaste ili kutijaste konfiguracije. Veličine im se kreću od 10 do 50 kubnih metara (m3).
Kontejner u koritastoj varijanti se pojavio na tržištu nekoliko godina posle četvrtaste
kutijaste konfiguracije. Kao što mu ime govori, stranice ovog kontejnera su vertikalne sa
dnom upola manjim od dna koje ima oktagonalna konfiguracija. Ova konfiguracija
kontejnera nema nijednu površinu pod 90 stepeni na površinama dna i zidova, tako da
se čistije prazni, što sprečava nagomilavanje otpada u uglovima i olakšava njegovo
čišćenje. Još jedna prednost ove konfiguracije je da ti kontejneri mogu da se stavljaju
jedni u druge, što znači da više kontejnera može istovremeno zajedno da se
transportuje. Generalno, samo korišćenje kontejnera će takodje diktirati zapreminu
kontejnera.
U većini slučajeva, manji kontejneri na kotrljanje se koriste za gušći materijal, kao što je
materijal od izgradnje i rušenja. Najčešći kontejneri u opštoj upotrebi su u rasponu
Strana 58
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
kapaciteta od 30 do 40 m3 i koriste se za lakši materijal. Veličina kontejnera za svaku
konkretnu industriju će biti u funkciji količine industrijskog čvrstog otpada koji se
sakuplja; gustine materijala koja odredjuje težinu materijala koji se transportuje, po
jedinici zapremine; ukupna težina koja može da se transportuje u bilo koje vreme može
da bude u funkciji ograničenja puta i; fizičke configuracije mesta sakupljanja koje može
da ograničava veličinu kontejnera koji može da se koristi.
4.9.3. UČESTALOST SAKUPLJANJA
Učestalost sakupljanja je u direktnoj vezi sa količinom industrijskog otpada koji
proizvede svaka industrija svakoga dana i sa veličinom i vrstom obezbedjenog
kontejnera za sakupljanje. Sakupljanje može da bude svakodnevno, nedeljno, ili bilo
koje druge planirane učestalosti neophodne da bi se uklonio otpad bez preterane
akumulacije otpada na lokaciji.
4.10
SAKUPLJANJE MEDICINSKOG OTPADA
4.10.1. UVOD
U programu upravljanja medicinskim otpadom, zdravstveni objekti će normalno zadržati
odgovornost za upravljanje svojim otpadom na svojoj lokaciji. To uključuje interno
sakupljanje i skladištenje medicinskog otpada u datom zdravstvenom objektu.
Unutar većih izvora, kao što je bolnica, razna odeljenja će proizvoditi raličite vrste
medicinskog otpada. Na primer, različita odeljenja jedne tipične bolnice će proizvoditi
sledeće:
4.10.2. IZVORI OTPADA
BOLNIČKA ODELJENJA: Infektivni otpad, kao što su zavoji za rane, povoji/povezi,
flasteri, rukavice, medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu, iskorišćene potkožne
injekcije i intravenski kompleti, telesni fluidi i izlučevine, kontaminirana abmalaža i ostaci
od hrane.
OPERACIONE SALE I HIRURŠKA ODELJENJA: Anatomski otpad, kao što su tkiva,
organi, fetusi i delovi tela, kao i drugi infektivni otpad i sečiva.
Strana 59
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
LABORATORIJE: patološki (uključujući i izvestan anatomski), visoko infektivni otpad
(mali komadi tkiva, mikrobiološke kulture, zalihe infektivnih agenasa, inficirani leševi
životinja, krv i ostali telesni fluidi) i sečiva, plus izvestan radioaktivni i hemijski otpad.
4.10.3. UPRAVLJANJE NA LICU MESTA
Jedna od primarnih odgovornosti jednog zdravstvenog objekta u programu upravljanja
medicinskim otpadom će biti njegova pažljiva karakterizacija i razdvajanje njenog
medicinskog otpada. Pošto su troškovi prerade i odlaganja medicinskog otpada tipično
mnogo viši od troškova za opšti otpad, zdravstveni objekti moraju da odrade svoj deo
posla, kako bi osigurali da samo odgovarajući otpad udje u sistem upravljanja
medicinskim otpadom.
Ukupni troškovi vezani za program upravljanja medicinskim otpadom će porasti ukoliko
mora da se upravlja značajnom količinom otpada koji nije pravi medicinski otpad u okviru
ovog programa. Ovo će zahtevati blisku koordinaciju i održavanje komunikacije izmedju
pružaoca usluge i zdravstvenih objekata. Ovo će naročito biti slučaj ukoliko nema
direktne naplate zdravstvenom objektu za sakupljanje i odlaganje medicinskog otpada.
To može da eliminiše njihov podsticaj da količinu pravog medicinskog otpada koji mora
da se sakuplja svedu na minimum.
Zdravstveni objekti moraju da pokažu da je javno zdravlje njihov vrhunski prioritet. Zbog
ovoga, osoblje za upravljanje otpadom u zdravstvenim objektima treba da bude
odgovarajuće edukovano. Zdravstveni objekti treba takodje da utvrde detaljne procedure
kako bi održavali blisku i bezbednu kontrolu medicinskog otpada pre nego se on sakupi.
Ovo može da uključuje stavljanje raznih kategorija čvrstog otpada u plastične kese ili
kontejnere koji su kodirani bojama. Ovo omogućava da se bezbedno manipuliše
medicinskim otpadom uz poznavanje osnovnih osobina materijala unutar kontejnera.
Ima više uobičajenih univerzalnih sistema kodiranja bojama koji su razvijeni za
upravljanje raznim oblicima medicinskog otpada. U planu za upravljanje medicinskim
otpadom treba detaljno da se definiše vrsta kontejnera i sistem kontrole koji će se
koristiti u pružanju usluge u vezi sa medicinskim otpadom.
Sledi nekoliko preporučenih procedura koje bi trebalo slediti u zdravstvenim objektima u
upravljanju medicinskim otpadom. Mnoge od ovih procedura će uticati na mesto i
učestalost sakupljanja otpada.
Strana 60
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Opštim nemedicinskim otpadom bi trebalo da se manipuliše u okviru sistema za
upravljanje otpacima iz ekonomata datog zdravstvenog objekta.

Oštri predmeti treba svi da se sakupljaju zajedno, bez obzira da li su
kontaminirani ili nisu. Kontejneri za oštre predmete treba da budu otporni na
bušenje i obično su napravljeni od metala ili plastike velike gustine. Kontejneri za
oštre predmete treba da budu osigurani od intervencije neovlašćenih lica i da
imaju poklopce koji ne dozvoljavaju pristup oštrim predmetima koji se unutra drže.
Ti kontejneri treba da budu kruti i nepromočivi/neprobojni, tako da bezbedno
zadržavaju, ne samo oštre predmete, nego i preostale tečnosti iz špriceva.

Kese za infektivni otpad treba da budu crvene i označene medjunarodnim
simbolom za infektivne materije.

Kese i kontejnere treba uklanjati kada su napunjeni do ne više od tri četvrtine,
kako bi se unapredilo bezbedno rukovanje istim. Neke kese mogu da se zatvore
vezivanjem vrha kese, dok za kese većih dimenzija može biti potrebno da imaju
plastične patente za samozaptivanje.

Citotoksični otpad treba da se sakuplja u jakim kontejnerima koji su otporni na
curenje i koji su jasno obeleženi kao citotoksični otpadi.

Velike količine zastarelih farmaceutskih proizvoda ili farmaceutskih proizvoda
kojima je istekao rok, a koji su uskladišteni na bolničkim odeljenjima ili službama
treba da se vrate apoteci radi odlaganja.

Velike količine hemijskog otpada treba stavljati u hemijski otporne kontejnere i
slati ih u specijalizovana postrojenja za preradu ukoliko postoje. Treba jasno
označiti identitet tih hemikalija na kontejnerima i opasni hemijski otpadi različitih
vrsta ne bi trebalo da se mešaju.

Otpadi sa visokim sadržajem teških metala, kao što su kadmijum i živa, treba da
se sakupljaju zasebno radi odlaganja na odgovarajućim lokacijama.

Aerosolni kontejneri mogu da se sakupljaju sa opštim medicinskim otpadom kada
su kompletno prazni pod uslovom da taj otpad nije namenjen za spaljivanje.
U internom planu za upravljanje otpadom za konkretni zdravstveni objekat treba da se
navedu redovne procedure i dinamike po kojima se otpad sakuplja svakodnevno ili
onoliko često koliko je potrebno i transportuje do odabrane centralne lokacije za
skladištenje koja će, najverovatnije, biti mesto sakupljanja. Ukoliko je neophodno da se
medicinski otpad transportuje na licu mesta od lokacija gde se proizvodi do mesta
Strana 61
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
sakupljanja ili skladištenja, zdravstveni objekti moraju da osiguraju da se to radi
bezbedno. Ovo može da zahteva korišćenje kolica sa točkovima, kontejnera, ili kolica na
dva točka koja se ne koriste u bilo kakve druge svrhe. Generalno, oni će zadovoljavati
sledeće specifikacije:

da budu laki za utovar i istovar.

Da nemaju oštre ivice koje bi mogle da oštete kese ili kontejnere za otpad u toku
utovara i istovara.

Da budu laki za čišćenje i dezinfekciju najmanje svakodnevno.
U meri u kojoj je to moguće, medicinski otpad treba da se skladišti u zasebnom prostoru,
prostoriji ili zgradi veličine koja odgovara količini otpada koji se proizvodi i učestalosti
sakupljanja.
4.10.3.1
Skladištenje
Osim ukoliko ne postoji prostorija za skladištenje sa hladjenjem, vreme skladištenja za
medicinski otpad ne bi trebalo da premašuje dužinu vremena u kome taj otpad može da
se skladišti, a da ne stvara probleme sa neprijatnim mirisom. U zemljama sa toplom
klimom, ovo vreme ne treba da bude duže od 48 sati u hladnoj sezoni i 24 sata tokom
meseci kada je toplo vreme.
Sledi lista opštih karakteristika dobrih prostora za skladištenje otpada u zdravstvenim
objektima:

Skladišni prostori treba da imaju nepromočiv tvrdi pod sa dobrom drenažom koji
može lako da se čisti i dezinfikuje.

Treba da imaju dovod vode za potrebe čišćenja.

Skladišni prostori treba da omoguće lak pristup za osoblje koje je zaduženo za
rukovanje otpadom.

Treba da bude moguće da se prostor za skladištenje zaključava kako bi se
sprečio pristup neovlašćenim licima. Bitno je da vozila za sakupljanje otpada
imaju lak pristup tom prostoru.

Skladišni prostori treba da budu zaštićeni od sunca.

Skladišni prostori treba da budu nedostupni glodarima, psima, mačkama,
insektima, pricama i ostalim životinjama.

Oni treba da imaju dobro osvetljenje i ventilaciju.
Strana 62
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Skladišni prostori ne treba da se nalaze u blizini prostora za skladištenje ili
pripremu hrane.

Rezerve opreme za čišćenje, zaštitne odeće i kesa ili kontejnera za otpad treba
da se nalaze prikladno blizu prostoru za skladištenje, kako bi osoblje koje upravlja
otpadom moglo da ih koristi.
4.10.4. SAKUPLJANJE OTPADA
Efikasna mreža za sakupljanje otpada će biti jedan od najvažnijih elemenata programa
upravljanja medicinskim otpadom. Zdravstveni objekti će očekivati i mora da im se
obezbedi pouzdana usluga sakupljanja otpada. Ta usluga sakupljanja otpada treba da
se planira tako da bude što je moguće više rutinska, pri čemu se sakupljanje obavlja u
vreme na koje proizvodjači otpada mogu da se oslanjaju. U mnogim slučajevima,
zdravstveni objekti neće imati mogućnost da skladište medicinski otpad na duže vreme i
moraće da se oslone na pružanje usluge sakupljanja otpada od strane pružaoca usluge
u smislu pouzdanog sakupljanja otpada.
Prva bitna aktivnost pružaoca ove usluge je sakupljanje medicinskog otpada u
zdravstvenim objektima. Kada je medicinski otpad sakupljen, pružalac usluge će biti
odgovoran za bezbedni transport tog materijala do postrojenja za preradu. Sakupljanje
medicinskog otpada će obavljati vozni park namenskih vozila, kojima upravlja osoblje
koje je obučeno da bezbedno rukuje medicinskim otpadom koje sakuplja. Takodje je
naročito važno da osoblje koje sakuplja otpad jasno razume odgovornosti koje imaju
zdravstveni objekti u interfejsu sa sistemom za sakupljanje. Osoblje koje sakuplja otpad
treba da sakuplja samo onaj medicinski otpad koji je propisno upakovan i postavljen na
odabrano mesto za sakupljanje.
Proces sakupljanja medicinskog otpada će biti aktivnost u kojoj široka javnost može da
dodje u najbliži kontakt sa medicinskim otpadom. Kao rezultat toga, taj program
sakupljanja je potrebno planirati tako da se održava bezbedna i delotvorna kontrola
medicinskog otpada, tako da on bude izolovan od direktnog kontakta sa ljudima.
4.10.4.1
Transportna vozila i kontejneri
Kese za otpad mogu da se stavljaju direktno u transportno vozilo, ali je obično
bezbednije staviti ih u dodatne kontejnere, kao što je kartonska kutija ili kruta, plastična,
ili pocinkovana kanta na točkovima. Iako je rezultat ovoga prednost u smislu smanjenja
baratanja napunjenim kesama sa medicinskim otpadom, rezultat ovoga takodje mogu da
Strana 63
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
budu viši transportni troškovi. Svako vozilo koje se koristi za transport medicinskog
otpada treba da ima sledeće opšte tehničke karakteristike:

karoserija vozila treba da bude prikladnih dimenzija proporcionalnih količini
medicinskog otpada koje mora da transportuje.

Treba da postoji pregrada izmedju kabine vozača i karoserije vozila projektovana
tako da zadrži teret ukoliko to vozilo bude upleteno u neku saobraćajnu
nezgodu/nesreću.

Treba da ima odgovarajući sistem za osiguranje tereta u toku transporta.

Prazne plastične kese, odgovarajuća zaštitna odeća, oprema za čišćenje, alati,
dezinfektant i specijalni kompleti za rešavanje problema prosipanja tečnosti treba
da se drže u zasebnoj pregradi u vozilu.

Unutrašnji završni sloj vozila treba da omogućava njegovo čišćenje parom.

Unutrašnji uglovi prostora za skladištenje otpada treba da budu zaokrugljeni radi
lakšeg čišćenja.

Vozilo treba da bude obeleženo tako da nosi ime i adresu izvođača posla.

Medjunarodni znak za biohazard treba da stoji na vozilu ili kontejneru, kao i broj
telefona za hitne situacije.

Vozila koja se koriste za transport medicinskog otpada ne bi trebalo da se koriste
za transport bilo kog drugog materijala.

Vozila treba da se drže zaključana sve vreme, osim kada se vrši utovar i istovar.
4.10.4.2
Učestalost sakupljanja otpada
Idealno, osoblje koje sakuplja otpad će se pojaviti u jednom zdravstvenom objektu u
regularnom i navedenom vremenskom rasponu svakog dana kada treba da sakuplja
otpad. Kao rezultat toga, osoblje koje upravlja otpadom u tom zdravstvenom objektu
može da osigura da sav medicinski otpad bude na mestu sakupljanja i adekvatno
pripremljen za sakupljanje i transport. Kada dodje do situacija koje stvaraju kašnjenja u
procesu sakupljanja, uspešna komunikacija izmedju pružaoca usluge sakupljanja i datog
zdravstvenog objekta može da pomogne u održavanju dobre koordinacije izmedju
internog i eksternog procesa sakupljanja. Važno je napomenuti da sakupljanje
medicinskog otpada može da se obavlja u bilo koje vreme u toku dana i da sakupljanje
za neke zdravstvene objekte locirane u gusto naseljenim područjima ili područjima sa
intenzivnim saobraćajem može da se obavlja noću, kada je slabiji saobraćaj koji ometa
proces sakupljanja. Tipično, učestalost sakupljanja se odredjuje u konsultacijama sa
Strana 64
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
administrativnim osobljem bolnice i zavisi od internih procedura upravljanja u tom
objektu.
4.11
RECIKLIRANJE OTPADA
4.11.1. UVOD
Hiljade zajednica širom sveta su odabrale da uključe recikliranje i druge tehnike
redukcije otpada kao sastavne elemente njihovih sistema integrisanog upravljanja
čvrstim otpadom (ISWM), kako bi pomogle da se produži operativni vek postojećih
deponija i da se smanji potreba za novim deponijama. Ima sve manje raspoloživog
zemljišta za postrojenja za čvrsti otpad u blizini naseljenih centara. Kako raste vrednost
otpadnog materijala, redukcija otpadna postaje sve važnija. Redukcija otpada i
recikliranje su primarni načini za smanjenje zavisnosti od odlaganja otpada i
neobnovljivih resursa. Iako ovakva praksa ne može u potpunosti da eliminiše potrebu za
odlaganjem otpada, dobro planirani i agresivno promovisani programi za redukciju i
recikliranje otpada mogu značajno da smanje količine otpada koji mora da se odlaže na
deponiju.
Recikliranje je najšire poznata i praktikovana tehnika redukcije otpada. Kada se propisno
planira i realizuje, recikliranje može da preusmeri značajne količine otpadnog materijala
iz toka otpada i kasnijeg odlaganja. Koristi od reciklaže daleko premašuju jednostavnu
uštedu prostora deponije:

Recikliranje predstavlja izvor dragocenih sirovina. Mnoga tržišta postoje za papir,
metal, karton, staklo, plastiku i drugi materijal. Sakupljanje i prodaja ovog
materijala verovatno neće praviti profit za vašu zajednicu ali, u nekim slučajevima,
može da smanji troškove upravljanja otpadom vaše zajednice stvaranjem toka
prihoda od otpada. Recikliranje je sastavni deo optimizirane nacionalne strategije
integrisanog upravljanja otpadom i resursima.

Recikliranje štedi resurse. Recikliranje 1 tone novinskog papira štedi ekvivalent
17 stabala drveta. Proizvodnja nove aluminijumske konzerve od reciklirane
aluminijumske konzerve smanjuje potrebe za energijom za proizvodnju za 75
procenata. Proizvodi napravljeni od papira i plastike zahtevaju znatno manje
energije kada se koristi reciklirani materijal kao sirovina. Recikliranje pomaže da
se smanje trgovinski deficiti u platnom bilansu, tako što se obezbedjuje lokalni
Strana 65
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
izvor sirovina za proizvodnju. Materijal dobijen iz toka otpada i recikliran smanjuje
potrebu za uvozom sirovina iz dalekih krajeva sveta.

Recikliranje obezbedjuje nova radna mesta i ekonomski razvoj. Studije su
pokazale da reciklaža obezbedjuje približno devet puta više radnih mesta u
odnosu na odlaganje ekvivalentne količine otpada na deponiju. Programi
reciklaže obezbedjuju zapošljavanje za ljude koji imaju teškoće da nadju
zaposlenje, uključujući i fizički i mentalno invalidne radnike i ljude koji su na javnoj
(socijalnoj) pomoći.

Proizvodnja proizvoda od recikliranog materijala smanjuje emisije u životnu
sredinu. Komercijalne firme i industrije su tradicionalno reciklirale značajne
količine svojih otpadaka. Na primer, proizvodjači plastične ambalaže izdvajaju i
prodaju plastični škart kao usitnjeno punilo drugim proizvodjačima plastičnih
proizvoda, kao što su kese za djubre, a kutije od talasaste lepenke koje se koriste
za pakovanje proizvoda za isporuku do maloprodajnih radnji se sakupljaju radi
reciklaže.
Organizovani programi za sakupljanje i recikliranje najrazličitijih otpadaka iz izvora
domaćinstava i malih komercijalnih firmi su razradjeni i realizovani tek u poslednjih 10 do
15 godina. Ovi programi su tipično planirani i vodjeni zajedno sa sistemima za
upravljanje komunalnim otpadom i finansiraju se kroz poreske prihode ili naknade od
direktnih korisnika.
4.11.2. IZBOR MATERIJALA KOJI MOŽE DA SE RECIKLIRA
Prva strateška odluka je da se identifikuje materijal koji će se uključiti u program
recikliranja. Ne može sav materijal koji može da se reciklira, a koji proizvode stanovnici i
komercijalne firme, da se lako ili uspešno ukomponuje u konvencionalni sistem
recikliranja. Zavisno od nalaza iz analize sastava otpada, ta lista materijala koji može da
se reciklira koji treba razmotriti će verovatno sadržati sledeće:

Papir (novine, lepenka, karton, papir za pisanje, koverte, časopisi, itd.)

Plastika (boce i plastični artikli)

Staklo

Aluminijum

Metali sa sadržajem gvoždja (konzerve i škart)

Ostali obojeni metali
Strana 66
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Tekstil

Zeleni otpad.

Organski materijal.
Onaj ko planira recikliranje mora da donosi odluke razmatrajući da li će i kako svaki od
ovih vrsta materijala biti integrisan u sistem za sakupljanje.
PAPIR: Posle organskog materijala, papir je tipično najčešći artikal i u tokovima otpada
iz domaćinstava i komercijalnog otpada, krećući se u rasponu od 10 do 25 procenata od
ukupnog otpada. Približno dve trećine od ukupne količine će biti neka vrsta papira, a
jedna trećina će spadati u talasastu lepenku ili karton.
PLASTIKA: Plastika je trenutno najčešće reciklirani materijal iz otpada iz domaćinstava u
većini zemalja. Plastični artikli koji mogu da se recikliraju uključuju boce za hranu, piće,
sapun i kozmetiku i neke plastične artikle, kao što su igračke, vaze i veštačko cveće.
Plastični film/folija (kese) se takodje reciklira kada ga ima u dovoljno velikim količinama.
Plastika se sortira po vrsti i boji, pere se, melje ili granulira, a potom se topi u plastične
granule ili prodaje na tržišta za krajnju upotrebu.
STAKLO: Staklene boce čine približno 2 do 6 procenata iz tokova tipičnog komunalnog
otpada. Sve flaše za bezalkoholna pića mogu ponovo da se koriste nakon pranja i
sterilizacije. Ostale staklene flaše mogu da se izdvajaju po boji i da se prodaju
proizvodjačima staklenih boca gde se drobe, mešaju sa ostalim staklenim škartom i tope
pre nego se ponovo proizvedu u nove flaše ili druge proizvode, kao što su pepeljare i
dekorativni artikli.
ALUMINIJUM: Aluminijum obično čini manje od 1 procenta iz toka otpada iz
domaćinstava, ali ima smisla razmotriti ga da bude uključen (u reciklažu) zato što se
lako izdvaja i ima visoku tržišnu vrednost. Otpadni alumiijnum se topi i kombinuje sa
primarnim aluminijumom u nove aluminijumske proizvode. Zasebno sakupljen otpad od
aluminijumskih konzervi može da se koristi u proizvodnji novih kontejnera za pića.
METALI KOJI SADRŽE GVOŽDJE: Gvozdene konzerve (često se nazivaju “limene”
konzerve) i ostali artikli od gvoždja koji se odbacuju (lonci i šerpe) su takodje prisutni u
tokovima otpada u količini od manje od 1 procenta od ukupnog otpada. Iako je njihova
Strana 67
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
vrednost relativno niska, oni se lako izdvajaju i prodaju. Staro gvoždje se koristi sa
primarnim čelikom u proizvodnji mnogih proizvoda od čelika.
TEKSTIL: Tekstil može da bude prisutan u tokovima otpada iz domaćinstava na nivou u
rasponu od približno 1 do 6 procenata.
ORGANSKI MATERIJAL: Organski materijal, uključujući i otpad od hrane i zeleni otpad.
4.11.3. SAKUPLJANJE OTPADA KOJI MOŽE DA SE RECIKLIRA
Postoje u osnovi dva načina sakupljanja materijala koji može da se reciklira. Izdvajanje
na izvoru zahteva da proizvodjač otpada izdvaja sav reciklažni materijal u zasebne
kontejnere ili da odlaže taj materijal u kante za reciklažu postavljene po celoj zajednici.
Drugi metod je ostavljanje reciklažnog materijala sa svim ostalim otpadima i njegovo
uključivanje u normalno sakupljanje ovih otpada (sakupljanje mešovitog otpada).
Izdvajanje se potom obavlja na centralnoj lokaciji, obično na lokaciji deponije. Svi
programi recikliranja, sa izuzetkom sakupljanja i prerade mešovitog otpada, zahtevaju
promenu u ponašanju proizvodjača otpada.
Ukoliko je cilj da se maksimizira učešće i korišćenje otpadnog materiala, iskustvo je
pokazalo da sistemi sakupljanja koji imitiraju sistem sakupljanja otpada (mesto i
učestalost sakupljanja) i maksimiziraju praktičnost obezbedjuju najviše preusmeravanje
otpada. U ovom koraku, planer treba da razmotri sledeće, te da odabere jednu ili više od
niže navedenih opcija sakupljanja.
OD VRATA DO VRATA: sakupljanje na vratima je poželjna opcija ukoliko postoji
izvodljivi način da se finansiraju relativno visoki troškovi na dugi rok. Većina zajednica je
utvrdila da praktično sakupljanje rezultira u maksimalno učešće. Mnogo od neformalnog
recikliranja koje se trenutno odvija, obavlja se putem sakupljanja reciklažnog materijala
(često pomešanog sa otpadom) na vratima proizvodjača otpada (stanova ili
komercijalnih firmi). Uzimanje reciklažnog materijala na mestu proizvodnje otpada
značajno smanjuje kopanje po otpadu koje se javlja kada se materijal ostavlja na javnim
mestima radi sakupljanja. Proizvodjači reciklažnog materijala jednostavno ostavljaju taj
materijal u plastične kese ili male plastične kante za reciklažu isped vrata radi
sakupljanja i odvoženja u dogovoreno vreme.
Strana 68
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
OD ZGRADE DO ZGRADE: sakupljanje iz kontejnera postavljenih izvan i do zgrada je
prihvatljiva opcija za mesto sakupljanja. Ova opcija sakupljanja se tipično bira ako je
otežan pristup individualnim stambenim jedinicama i komercijalnim firmama. Ona
zahteva adekvatan broj kontejnera i čestu uslugu sakupljanja. Ukoliko je moguće, treba
izbegavati korišćenje plastičnih kesa i konvencionalnih kontejnera za držanje otpada
(kanti za djubre). Najprikladniji kontejner koji treba koristiti je “kanta na točkovima”,
naročito projektovana za tu svrhu. Kanta na točkove ima adekvatan kapacitet, ima
poklopac koji štiti otpad za reciklažu od atmosferalija i problema vezanih za štetotčine i
olakšava učinkovito sakupljanje.
CENTAR ZA SORTIRANJE OTPADA: Iako je najučinkovitije, sakupljanje reciklažnog
materijala iz centara za sortiranje otpada je opterećeno značajnim problemima koji
otežavaju postizanje ostalih projektnih ciljeva. Mogu biti potrebne zasebne kante za
otpad sa svaku vrstu materijala koji može da se reciklira ukoliko ne postoji lokalni
kapacitet za preradu (sortiranje). Ovaj sistem zavisi od toga što proizvodjači otpada nose
svoj otpad do mesta sakupljanja, koje ciljni korisnici usluge često ocenjuju kao
“predaleka”, a potom eventualno moraju da izdvajaju materijal u označene kante za
otpad. Sa ovim sistemom, materijal koji može da se reciklira može da završi tako da
bude ostavljen nekontrolisano kao otpad na mestima koja više odgovaraju
proizvodjačima otpada. Po materijalu koji može da se reciklira ostavljenom u bilo kom
centru za sortiranje otpada koji nema osoblje ili nije osiguran na trajnoj osnovi vrlo
verovatno će kopati postojeći neformalni sektor za reciklažu. Osim ukoliko ne postoje
mehanizmi finansiranja koji će podržati druge opcije ili gustina zgrada onemogućava
pristup vozila za sakupljanje, centri za sortiranje otpada treba da budu poslednja opcija.
Izbor odgovarajućih mesta za sakupljanje ovog otpada je lakši ukoliko prvo podelite
područje koje planirate u manja područja na osnovu gustine stanovanja i širine ulica, a
potom primenite projektne kriterijume nabrojane u tabeli 4.10. Iako je najbolje nastojati
da se iznadje univerzalno primenljivo mesto za sakupljanje, to možda neće biti izvodljivo
ukoliko se neke opcije onemogućavaju neadekvatnom širinom ulica. Na primer, pošto
gusto naseljena područja sa uskim neasfaltiranim ulicama onemogućavaju korišćenje
konvencionalnih vozila za sakupljanje otpada, ne mogu da se primene ni usluga od
zgrade do zgrade ni centar za sortiranje otpada, pošto oni zahtevaju konvencionalne
kamione za sakupljanje sa mehaničkim sistemima za utovar. U ovakvim vrstama
područja, jedino je prikladna usluga od vrata do vrata. Prema tome, planer treba da
Strana 69
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
izradi dobru procenu ukupne dužine puta, po vrstama širine i asfaltiranosti puteva, kao i
broja stambenih jedinica i firmi po manjim područjima, tako da pružalac usluge ima
dovoljno informacija za razradu svojih planova rada i/ili izradu ponuda.
Tabela 4.12. Projektni kriterijumi za mesto sakupljanja otpada
Opcija mesta sakuopljanja otpada
Projektni kriterijumi
Od vrata do vrata
Od zgrade do zgrade
Centri za sortiranje otpada
Vrednost i mogućnost
Dobra – manje šanse za
Srednja – potencijalna
Loša – viši rizik od
plasmana materijala
kontaminaciju.
kontaminacija od otpada
kontaminacije materijala.
ostavljenog u kontejner za
reciklažu.
Učinkovitost
Najskuplja usled veće potrebe
Umereni troškovi – mala
za radnom snagom – ali takodje učinkovitost.
Najniži troškovi – ali
neučinkovita.
najučinkovitija.
Zdravlje i bezbednost
Najviše povreda radne snage
Manuelni rad i rizik od
Više rizika po zdravlje i
zbog penjanja po stepenicama i povrede značajno smanjeni, bezbednost za korisnike
potom silaženja sa teretom.
naročito uz korišćenje
usluge i ekipe koje pružaju
kontejnera na točkovima.
uslugu u poredjenju sa
sakupljanjem u zgradama.
Prihvatljivost za životnu Ekološki najispravnija – kontrole Donekle ekološki ispravna – Potencijal za negativan
sredinu
materijala na izvoru; najviše
ali će se verovatno iskoristiti uticaj na životnu sredinu –
iskorišćenje.
niži nivo resursa.
značajno smanjeno
iskorišćenje resursa.
Efektivnost-
Izuzetno delotvorna ukoliko
Jedino delotvorna ako se po Nije delotvorna; stanovnici
Delotvornost
učestvuju stanovnici – moraju
materijalu ne kopa u
Prihvatljivost za
verovatno neće uložiti
da ostavljaju reciklažni materijal kantama na točkovima –
dodatni napor da učestvuju
ispred vrata u datom
više potencijala za
– veći potencijal za kopanje
vremenskom periodu.
kontaminaciju.
po otpadu.
Vrlo visoka – najpraktičnija.
Umerena praktičnost –
Mala prihvatljivost i učešće
javnost/učešće javnosti
manje učešća (stanovnika). – nepraktično za većinu
stanovnika.
Efikasnost
Nije efikasna sa stanovišta
Efikasnija – smanjuje
Niski troškovi – ali takodje
produktivnosti – zahteva najviše potrebe za radnom snagom mala korist. Učešće
resursa radne snage i opreme
i kamionima, ali je manje
(stanovnika) i iskorišćenje
po kg iskorišćenog materijala.
učešće i sveukupnu
(materijala) daleko niži.
efikasnost može da smanji
kopanje po otpadu.
4.11.4. PRERADA OTPADA
Strana 70
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Vrste postrojenja za preradu koja bi bila kompatibilna sa prethodno opisanim opcijama
izdvajanja materijala spadaju u tri kategorije:



Postrojenje za iskorišćenje suvog materijala (DMRF): za preradu svog otpada koji
nije organski otpad. Takodje zahteva postrojenje za kompostiranje za organski
materijal.
Postrojenje za preradu jedinstvenog toka otpada (SSPF): za sav otpad koji može
da se reciklira, a koji iz otpada izdvaja proizvodjač otpada, ali se meša zajedno u
jedan tok otpada.
Postrojenje za preradu mešovitog otpada (MWPF): za sortiranje materijala koji
može da se reciklira iz toka mešovitog otpada.
Vrstu postrojenja za preradu diktira izdvajanje koje se zahteva od korisnika usluge (videti
prethodnu diskusiju o opcijama za zahteve da proizvodjač otpada vrši njegovo
sortiranje).
Mogući su sledeći scenariji:



Ukoliko ne želite da tražite od stanovnika i komercijalnih firmi da vrše bilo kakvo
sortiranje, onda će biti potrebno postrojenje za preradu mešovitog otpada.
Ako tražite od korisnika usluge da sortiraju sav njihov reciklažni otpad i da ih sve
zajedno rasporede u zasebne plastične kese ili kante za reciklažni materijal za
sakupljanje, onda ćete morati da imate sav reciklažni materijal sortiran u
postrojenju za preradu jedinstvenog toka otpada.
Ukoliko od korisnika usluge tražite da razdvajaju svoj otpad na mokre (organske) i
suve frakcije onda će, pored postrojenja za preradu za suvu frakciju, biti potrebno
da pružalac usluge izgradi i upravlja postrojenjem za kompostiranje za sav
organski materijal.
Generalno, kako budete povećavali zahteve za sortiranje od strane korisnika usluge,
tako će troškovi sakupljanja da rastu, a troškovi prerade da se smanjuju. I obrnuto, kako
budete smanjivali zahteve za sortiranje na mestu proizvodnje otpada, troškovi
sakupljanja će se smanjivati, a troškovi prerade će rasti. Zbog toga je izuzetno važno da
razradite nekoliko različitih scenarija sakupljanja/prerade, što vam omogućava
izračunavanje neto uticaja na ukupne troškove programa.
Kada definišete usluge prerade otpada koje treba da se uključe u neki novi program
recikliranja, imajte na umu da je prvenstveni cilj prerade da se doda vrednost
recikliranom materijalu. Sledeći aspekti će uticati na plasiranje reciklažnog materijala:

Potrebe tržišta.
Strana 71
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom




4.12
Potražnja za specifičnim vrstama i oblicima pojedinačnih vrsta materijala.
Specifikacije kvaliteta.
Lokacija tržišta.
Tržišni sporazumi.
ODLAGANJE OTPADA NA DEPONIJU
Deponije su neophodni deo svakog integrisanog sistema za upravljanje čvrstim otpadom
(ISWM) bilo da njim rukovodi neka javna agencija ili privatni izvođač. To je činjenica bez
obzira na to koliko je uspešno iskorišćenje čvrstog otpada ili prerada u preusmeravanju i
iskorišćenju materijala iz toka otpada. Čak i najefikasniji program redukcije otpada,
reciklaže, kompostiranja ili proizvodnje energije iz otpada će imati neke ostatke koji
zahtevaju odlaganje.
Česti problemi u postrojenjima za odlaganje otpada koji su ispod standarda mogu da
pogode zdravlje i blagostanje uobičajenih receptora. Receptor je ili lice ili životinja koji su
najverovatnije u opasnosti usled opasnosti koje predstavlja neko dejstvo koje rezultira iz
nekog odlagališta otpada. Osnovna namera dobrog projektovanja jeste da se smanji
kontakt izmedju opasnih osobina čvrstog otpada koji se odlaže na neko odlagalište i
receptora koji mogu da budu pogodjeni njime.
Jedan unapredjeni program integralnog sistema za upravljanje otpadom treba da
uključuje izgradnju i rukovodjenje kontrolisanim deponijama, koji uzima u obzir prirodne i
izgradjene karakteristike lokacije sa ciljem da se smanje posledice po životnu sredinu i
zdravlje. Da bi se ovo postiglo, moraju da se koriste projektne, konstrukcione i
operativne procedure koje imaju za cilj bezbedno odlaganje čvrstog otpada na
kontrolisan i planirani način. Standardi projektovanja treba da budu u skladu sa važećim
smernicama EU, kao i generalno prihvaćenom ispravnom praksom za odlaganje čvrstog
otpada.
Sve najmodernije deponije su kombinacija konstrukcija i sistema, kao što su obloge,
sistemi za sakupljanje i čišćenje filtrata od mulja, sistemi za upravljanje gasom od
organskih otpadaka iz deponije, itd. Da bi projektovanje i rukovodjenje bili delotvorni, svi
potrebni sistemi moraju da budu integrisani u konfiguraciju koja realizuje sveukupnu
nameru projektovanja postrojenja deponije.
Strana 72
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
4.12.1. IZBOR LOKACIJE
Identifikovanje pogodnih lokacija za novi lokaciju za odlaganje na deponiju može da
bude vrlo teško. Percepcije ljudi o bilo kojoj realizaciji nove deponije će se, nažalost,
zasnivati na njihovim vizuelnim slikama postojeće ili ranije prakse. Ta pogodnost zavisi
od brojnih tehničkih, ekoloških, ekonomskih, socijalnih i političkih kriterijuma. Kada se
biraju potencijalne lokacije, potrebno je da se postigne ravnoteža izmedju višestrukih
kriterijuma koji bi mogli da imaju konkurentne ciljeve. Relativna težina data svakom
kriterijumu koji se koristi u izboru pogodnih lokacija će varirati na osnovu problema,
potreba i očekivanja date zajednice.
U mnogim slučajevima, podizanje prakse upravljanja čvrstim otpadom na viši nivo će
zahtevati izgradnju novog prostora za odlaganje otpada. Iako ima više prednosti ako se
nastavi sa rukovodjenjem poslovima na trenutnom području za odlaganje otpada, to bi
trebalo da se desi samo ukoliko karakteristike postojeće lokacije omogućavaju
održavanje ekološki zdravih uslova. Takodje ima i više prednosti ako se odredi da
lokacija nove deponije bude na mestu postojećeg ili odmah do postojećeg smetlišta,
uključujući i sledeće:

Lokacija sa postojećim subjektom upravljanja čvrstim otpadom može da bude
prihvatljivija širokoj javnosti nego neka nova lokacija.

Sistem za sakupljanje je već projektovan da transportuje čvrsti otpad do
postojeće lokacije.
Bilo da je objekat nove deponije lociran na sadašnjoj lokaciji za upravljanje čvrstim
otpadom ili na novoj lokaciji, lociranje deponije u primerenom hidrogeološkom okruženju
može često da izbegne značajne troškove za sistem obloga radi zaštite podzemne vode.
Medjutim, ekonomska pitanja, kao što su troškovi prevoza i troškovi zemljišta, često
diktiraju gde može da se locira nova deponija. Stoga uslovi lokacije definišu koji koraci
moraju da se preduzmu u smislu projekta, kako bi se ograničio uticaj objekta deponije na
životnu sredinu. Loše pozicionirano odlagalište otpada može da dovede do više
problema, uključujući i:

Visoke troškove vezane za transport čvrstog otpada do prostora za odlaganje.

Štetu po životnu sredinu kao rezultat nedovoljne izolacije od površinskih i
podzemnih uslova.

Loš pristup i konfiguraciju koja otežava kontrolu funkcionisanja.
Strana 73
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Izbor dobre lokacije za izgradnju novog odlagališta je jedno od najvažnijih pitanja u
razradi i realizaciji novog programa upravljanja čvrstim otpadom. Ključna pitanja
uključuju:

Transportno rastojanje: transportno rastojanje treba da bude što je kraće moguće
kako bi se troškovi održavali na niskom nivou Ukoliko nova deponija može da se
locira unutar ekonomičnog transportnog rastojanja koje omogućava direktan
transport vozilima za sakupljanje otpada, mogu da se izbegnu troškovi pretovara.

Ograničenja lokacije: ograničenja lokacije moraju da se razumeju i da se poštuju.

Raposloživa površina zemljišta: u procesu utvrdjivanja lokacije, raspoloživa
površina zemljišta predstavlja ključno pitanje. Da bi se sveli na minimum troškovi
vezani za aktivnosti projektovanja, dobijanja dozvola, lociranja i zatvaranja i
perioda posle zatvaranja deponije, poželjno je imati objekat koji će raditi razumno
dugi vremenski period. Idealno, treba tražiti lokaciju sa dovoljno kapaciteta za
minimum 10 do 20 godina rada za količinu otpada koje će se primati radi
odlaganja.
U identifikovanju novih potencijalnih lokacija za deponiju, može da se primeni niz
kriterijuma za kvalifikovanje različitih opštih lokacija i konkretnih potencijalnih lokacija.
Ovi kriterijumi mogu da se grupišu u sledeće kategorije koje takodje pokazuju razumne
parametre učinka:



Kriterijumi vezani za transport
o
Unutar razumnog rastojanja od pogodnog glavnog puta.
o
Unutar ekonomske dužine putovanja od mesta nastanka otpada.
Geotehnički, hidrološki i hidrogeološki kriterijumi:
o
Izvan vodoplavnih dolina ili drugih područja sklonih plavljenju.
o
Udaljeno od strmih padina koje su sklone obrušavanju.
o
U područjima bez visoke ili sezonski visoke podzemne vode.
o
Izvan močvarnih područja ili drugih područja od ekološkog značaja.
Kriterijumi vezani za namenu zemljišta
o
Izvan označenih područja prihrane podzemnih voda, značajnih
izdani/vodonosnih slojeva, ili područja sakupljanja površinske vode za
sisteme za vodosnabdevanje.
o
Na područjima koja nemaju nekompatibilnu sadašnju ili buduću
namenu zemljišta.
Strana 74
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Kriterijumi vezani za prihvatljivost od strane javnosti.
o
Proces utvrdjivanja lokacije treba da obuhvata učešće javnosti na
samom početku procesa i neprestano u toku procesa. Sticanje
kredibiliteta i poverenja kod javnosti je podjednako važno kao i
rešavanje ekoloških, socijalnih i ekonomskih pitanja vezanih za dati
objekat. Javnost mora da bude legitimni partner u procesu
utvrdjivanja lokacije deponije, kako bi se integrisale potrebe i problemi
zajednice i kako bi ona uticala na sam proces odlučivanja.
Trebalo bi obaviti inicijalni pregled šetnjom kroz svaku potencijalnu lokaciju. Cilj je da se
identifikuju specifične karakteristike lokacije koje mogu da budu pogodne ili nepogodne
za izgradnju odlagališta, te da se identifikuju ograničenja u dovoljnoj meri, što će
rezultirati u smanjenje broja potencijalnih lokacija na maksimum tri.
Svaka potencijalna lokacija treba da se analizira u kontekstu prethodno opisanih
kriterijuma. Taj proces koji se primenjuje da se ocene potencijalna odlagališta treba da
bude što je moguće objektivniji na osnovu pažljivo razradjenih i transparentnih
kriterijuma. Na ove kriterijume treba da utiču ulazni podaci od javnosti i drugih
zainteresovanih strana koje pogadja izgradnja tog novog odlagališta otpada.
Pored definisanja nivoa napora i vremena koje će biti potrebno za izgradnju tog novog
odlagališta, proces ocenjivanja će pomoći da se definiše rad i termin plan potrebni da se
zatvori postojeća lokacija kada se izgradi nova deponija. Od Opštine će se verovatno
tražiti da upravlja postojećim odlagalištem sve dok se ne izgradi nova lokacija deponije.
Ukoliko je to slučaj, u usvojemom planu treba da se navede način na koji će se postići
rad postojeće lokacije.
Radni parametri za funkcionisanje sadašnjeg odlagališta otpada u medjuvremenu, kao i
unapredjenja koje će primeniti Opština ili Izvođač treba da se iskažu u oceni alternativa.
Takodje je moguće da se odabrani izvođač, ukoliko se odabere javno-privatna opcija,
aktivno uključi u proces utvrdjivanja lokacije odlagališta otpada.
Iako mnogi od sledećih kriterijuma nisu osnova za kompletnu eliminaciju neke
potencijalne lokacije, oni predstavljaju osnovu za filtriranje tih potencijalnih lokacija.

Blizina stambenih područja, većih autoputeva, industrijskih zona i ekološki
osetljivih područja (područja razmnožavanja retkih i ugroženih vrsta ili zaštićenih
Strana 75
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
staništa, itd.). Treba paziti da konstrukcije i osetljiva područja ne budu unutar
granica lokacije.

Pravac i brzina prevladavajućeg vetra. Ukoliko je to uopšte moguće, to mesto bi
trebalo da bude locirano niz vetar u odnosu na stambena područja, industrijske
zone i poslovna područja.

Vidljivost/izloženost pogledu. Ukoliko je moguće, to mesto treba da bude locirano
izvan pogleda sa većih javnih puteva i poslovnih/stambenih centara.

Sociopolitički osetljive lokacije. To mesto treba da bude locirano dalje od lokacija,
kao što su istorijska mesta, Nacionalni parkovi, spomenici i druga područja, što ne
bi bilo prihvatljivo za javnost.

Treba da postoji dovoljna površina zemljišta kako bi se obezbedio dovoljan
kapacitet deponije na osnovu očekivane količine otpada koji će se primati od
područja usluge.
Treba odabrati lokaciju koja je unutar razumnog vremena putovanja za vozila za
sakupljanje otpada. Lokacija odlagališta otpada može da ima značajan uticaj na
efikasnost programa sakupljanja čvrstog otpada. Programi sakupljanja najbolje
funkcionišu kada se najveći deo vremena u stvari provodi na sakupljanju čvrstog otpada
sa izvora otpada umesto na transport putevima do odlagališta. Na primer, kriterijumi za
izbor lokacije mogu da navedu maksimum 30 minuta vremena putovanja od mesta
sakupljanja do odlagališta. Udaljene lokacije mogu da zahtevaju izgradnju pretovarnih
mesta unutar područja usluge. Ova pretovarna mesta će omogućiti ekonomičniji
transport čvrstog otpada od mesta sakupljanja do udaljenih odlagališta ukoliko je
rastojanje do odlagališta od zona sakupljanja preveliko.
Potencijalna područja mogu da se isključe iz razmatranja ukoliko na njima postoji visok
sezonski nivo podzemne vode ili kao rezultat kritičnih aspekata podzemne vode ispod
neke konkretne lokacije. Na primer, ukoliko podzemna voda ispod neke potencijalne
lokacije služi kao izvor pijaće vode, onda potencijalna kontaminacija vezana za novo
odlagalište može da spreči korišćenje te lokacije.
Najbolja lokacija za deponiju je na mestu sa relativno nepropustljivim zemljištem. I
obrnuto, lokacija sa propustljivim zemljištem koje bi moglo da doprinese značajnoj
migraciji filtrata iz deponije može da bude loša lokacija.
Ne treba da bude nikakvih privatnih ili javnih bunara, bunara za dovod vode za irigaciju
ili za vodosnabdevanje bunara za stoku u blizini predložene lokacije ukoliko postoji rizik
Strana 76
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
da oni budu kontaminirani od tog novog objekta. Ne bi trebalo da bude krečnjačkih,
karbonatmnih, ili drugih formacija poroznih stena ispod nje, koje bi bile neučinkovite kao
barijere za migraciju procednih voda ili gasa. Ne bi trebalo da bude nikakvih značajnih
seizmičkih rizika vezanih za potencijalnu lokaciju koji bi mogli da zahtevaju skupe
tehničke mere za stabilizaciju tela deponije nakon što je otpad tu odložen.
Predložene deponije treba da budu locirane u područjima koja su pristupačna i koja
mogu da prime dodatni saobraćaj kamiona koji će biti povezan sa isporukom otpada do
novog odlagališta.
Treba razviti numerički zasnovan sistem rangiranja, koji će omogućiti da se svaka
lokacija oceni i rangira na objektivan način. Taj numerički sistem treba da doda dodatnu
težinu presudinim kriterijumima za utvrdjivanje lokacije. Što je viši nivo objektivnosti u
utvrdjivanju numeričkih kriterijuma i kasnijeg rangiranja lokacija, to će bolje proces
utvrdjivanja lokacije postići željeni rezultat. Do stepena do kog je to moguće, sistem
rangiranja lokacije treba da se razradi i definiše pre ocenjivanja bilo koje lokacije. Ovo će
pomoći da celokupan proces ocenjivanja lokacije bude što je moguće objektivniji.
Da bi se dodtano pomoglo u identifikaciji poželjne lokacije, trebalo bi pripremiti idejna
rešenja za svaku potencijalnu lokaciju koja je ušla u uži izbor. Ova idejna rešenja treba
da omoguće približnu procenu sledećeg:

Kapaciteta lokacije u m3 otpada.

Zapremine privremene i završne zemljane prekrivke koja je potrebna.

Resursa neophodnih za instalaciju adekvatnog sistema za kontrolu procednih
voda.

Stepena radova potrebnih da se obezbedi pristup do lokacije.

Troškova vezanih za sve napred navedeno.

Uticaja sistema za sakupljanje otpada na području usluge na korišćenje lokacije
(vozila, pretovarnih mesta, itd.).
Ocena alternativa treba da predstavi nalaze komisije za izbor lokacije za lokacije koje su
ušle u uži izbor i da pokaže koje lokacije su najpoželjnije u sledećih pet oblasti:

fizičkoj i životnoj sredini

tehničkoj

ekonomskoj
Strana 77
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

socijalnoj i kulturnoj

zakonskoj.
U ekonomskoj oceni rada nove deponije potrebno je razmotriti sve finansijske implikacije
na sistem upravljanja otpadom, uključujući i:

Trenutne troškove odlaganja otpada na postojeću lokaciju.

Trenutne troškove sakupljanja i transportovanja otpada postojeće lokacije.

Troškove zatvaranja postojeće lokacije.

Očekivane troškove projektovanja, izgradnje, funkcionisanja, završetka rada i
naknadne brige o novoj sanitarnoj deponiji.

Očekivane troškove sakupljanja i transportovanja otpada do nove sanitarne
deponije.
Analiza alternativa će poslužiti kao primarni pomoćni dokument pomoću koga mogu da
se donose odluke o izgradnji novog odlagališta. Izveštaj o izvodljivosti mora jasno da
pokaže:

Da postoji potreba da se unapredi trenutna praksa odlaganja otpada.

Da će najprikladniji način biti izgradnjom i radom dugoročne deponije.

Da je izabrana lokacija najbolja koja postoji u datom području. Ta nova deponija
može da bude i biće izgradjena i funkcionisaće prema zadovoljavajućim
ekološkim standardima i standardima rada.

Da je uticaj njenog uvodjenja na sistem sakupljanja otpada u potpunosti
procenjen.

Da su troškovi izmena sistema za upravljanje otpadom razumni i pristupačni.
Na osnovu kriterijuma za ocenjivanje koje odabere Tehnička komisija, izveštaj o analizi
alternativa treba da predstavi preporuku za to koja lokacija se najbolje uklapa u
kriterijume za rangiranje.
4.12.2. ASPEKTI PROJEKTOVANJA DEPONIJE
Dobro projektovane deponije obično sadrže sledeće osobine i operativne karakteristike:

Obloge.

Upravljanje procednim vodama i svodjenje uticaja na životnu sredinu na
minimum.

Upravljanje gasom od organskih otpadaka iz deponije i smanjenje rizika.

Bezbednost pristupa.

Korišćenje:
Strana 78
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
o
Rad na površinskim poslovima.
o
Vodjenje evidencije za dokumentovanje rada.
o
Kompaktiranje otpada i postavljanje prekrivke.
o
Dokumentovani i delotvorni radni postupci i programi obuke radnika i
bezbednosti. Uspešne deponije zahtevaju aktivno upravljanje u kome
sve funkcije kontroliše namensko osoblje i menadžeri odgovorni za
sve aktivnosti na deponijama i koji rade na objektu tokom celokupnog
radnog vremena objekta.

Uspostavljanje i održavanje dobrih odnosa sa zajednicom.

Planiranje zatvaranja i perioda posle zatvaranja deponije.
Niže su opisana važna razmatranja za neke od ovih projektnih elemenata.
4.12.2.1
Obloge deponija
Obloge deponija su ili izgradjene ili su in-situ barijere koje se koriste da se spreči ili
svede na minimum migracija procednih voda i gasa od organskih otpadaka iz deponije u
okolno zemljište i/ili podzemnu vodu. Postoji više vrsta materijala za obloge koji se
koriste u deponijama za čvrsti otpad, uključujući i:
o
prirodni ili preradjeni materijal iz zemljišta, kao što je glina.
o
Sintetički membranski materijal, kao što je polietilen velike gustine
(HDPE).
Korišćenje obloga na deponijama nije novost. Njihovo korišćenje je evoluiralo kako se
širilo saznanje o potencijalnom uticaju procednih voda na podzemne vode. Ovo je
dovelo do konstrukcija obloga čija je namena obezbedjenje više zaštite i osiguranja za
dugoročni rad deponija. Ranije, lokacije deponija su se birale na osnovu, delom, opštih
uslova zemljišta za koja se smatralo da su delotvorna u tretiranju procednih voda bez
značajne kontaminacije podzemnih voda. Takve deponije su se zvale deponije sa
“prigušenjem”. Nažalost, sada shvatamo da je generalno nemoguće sprečiti izvesnu
kontaminaciju, osim ukoliko deponija nije projektovana kao bezbedni objekat u kome se
sva procedna voda sakuplja i uklanja iz deponije. Odluke o tome da li treba koristiti
oblogu će biti u funkciji uslova zemljišta na kome deponija treba da se locira i vrednosti
resursa podzemne vode koji treba da se zaštiti.
U poslednjih 10 godina, projekti obloga za deponije za čvrsti otpad su se kretali od
jednog sloja sabijene gline ili obloga od geomembrane, do dvostrukih elastičnih
Strana 79
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
membrana ili kompozitnih obloga sa detekcijom curenja. Izbor materijala za oblogu i
konfiguracije koje su primenjivane u konstrukciji su u funkciji korišćenja materijala koji
može da se ugradi uz minimum nedostataka, tako da može da bude delotvoran na dugi
rok. Obloge je teško ugraditi i zahtevaju strogu kontrolu kvaliteta ukoliko traba da
uspešno zadržavaju procedne vode. Neke od tipičnih konstrukcija obloga koje se koriste
na objektima deponija uključuju:
OBLOGE OD GLINE: Ponovo sabijena zemlja od gline se koristi kao materijal obloge u
izgradnji deponije sa jednostrukom oblogom od gline ili kao komponenta složene obloge.
Glina ima više karakteristika koje je čine korisnim materijalom za oblogu. Glina se
prvenstveno sastoji od jednoobraznih, vrlo finih čestica zemlje. Iako ovo može da
rezultira u veliki procenat prostora sa porama izmedju tih čestica, glinena zemlja takodje
ima snažne osobine zadržavanja tečnosti koje zadržavaju vodu da ne protiče kroz te
prostore sa porama. Stvarno ponašanje u smislu bubrenja prirodnih mešavina zemljišta
koje sadrži glinu će zavisiti od toga koji su minerali gline prisutni u datoj mešavini
glinenog zemljišta.
OBLOGE SA ELASTIČNOM MEMBRANOM: Obloge sa elastičnom membranom (FML)
se koriste pojedinačno ili u kombinaciji sa glinastim materijalom za formiranje
kompozitne obloge. Iako ima na hiljade mogućih hemijskih kombinacija koje bi mogle da
se upotrebe za pravljenje materijala za geomembranu, ima ih samo nekoliko koje su
široko korišćene za oblaganje površinskih akumulacija i deponija. Materijal za obloge
proizvodjači uobičajeno proizvode u strogim procesima kontrole kvaliteta. Vrsta
materijala koji će se koristiti za oblogu je u funkciji aplikacije na koju se data obloga
primenjuje.
KOMPOZITNE OBLOGE: Kompozitna obloga se sastoji iz dva elementa obloge sa
različitim osobinama koje deluju zajedno jedne sa drugima kako bi sprečile curenje.
Konstrukcija standardne kompozitne obloge se sastoji od gornje obloge od membrane i
donje obloge od sabijenog zemljišta. Membrana je tipično od polietilena velike gustine
(HDPE) debljine od najmanje 2 mm. Standardna konstrukcija zemljanje (glinene)
komponente kompozitne obloge je obično debljine od najmanje 50 cm i treba da ima
hidrauličku provodljivost od manje od 1 x 10-7 cm u sekundi nakon što je postavljena.
Strana 80
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
4.12.2.2
Upravljanje procednim vodama
Procedne vode su tečnost koja se proizvodi kada se voda cedi ili filtrira kroz čvrsti otpad
i rastvara njegove rastvorljive sastojke. Procedne vode su tipično tamna tečnost koja ima
jak neprijatan miris i koja može da kontaminira površinske i podzemne vode. Treba
izbegavati direktno izlaganje procednim vodama.
Neke osnovne činjenice vezane za procedne vode uključuju sledeće:

Voda je “univerzalni rastvarač”. Skoro sve što dodje u kontakt sa njom može do
neke mere da se rastvori.

Mnoge komponente čvrstog otpada su organske i lako se izlužuju. Ostalom
materijalu, kao što su metali, treba duže vreme, ali i oni izlužuju.

Procedne vode sadrže rastvorene organske i neorganske materije, suspendovani
materijal i mikroorganizme (viruse, bakterije, itd.). Neke vrste od ovog materijala
su opasne za ljude i životinje.

Komponente procednih voda i njihove koncentracije zavise od starosti date
deponije. Do odstupanja dolazi usled takvih uslova kao što su:
o
brže raspadanje organskih otpada, količina vode koja se kreće kroz
deponiju i praksa u radu, kao što je recirkulacija procednih voda, itd.

Procedne vode mogu da budu veće koncentracije ukoliko je količina mala kao
rezultat niskog nivoa infiltracije.
Proizvodnja procednih voda može da se svede na minimum tako što će se tečnosti
držati podalje od deponije, tako da one ne dolaze u kontakt sa materijalom čvrstog
otpada. Pažljiva kontrola tokova površinske vode može da pomogne da se eliminiše
kontakt atmosferske vode sa materijalom koji može da je kontaminira. Kada atmosferska
voda ili površinska voda dodje u kontakt sa čvrstim otpadom, ona mora da se tretira kao
procedna voda zbog njene kontaminacije.
Karakteristike procednih voda su u funkciji vrste otpada koji se odlaže na odlagalište.
Neki oblici industrijskog otpada, na primer, mogu da imaju značajan uticaj na
karakteristike proizvedenog filtrata. To je jedan od razloga zašto se deponije koje se
projektuju za odlaganje opasnog čvrstog otpada često projektuju sa višim stepenom
zaštite—kao što su dvostruke obloge—da bi se sprečila migracija procednih voda.
Strana 81
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
U deponijama osiguranim oblogom, procedne vode se zadržavaju pomoću obloge i
uklanjaju se sistemom za sakupljanje procednih voda instalisanim iznad te obloge.
Sistem za sakupljanje procednih voda se obično sastoji od mreže perforiranih cevi koje
sakupljaju procedne vode i omogućavaju im da teku do lokacije za skladištenje ili
tretman. Projekat sistema sakupljanja procednih voda ne sme da dozvoli nagomilavanje
procednih voda nad oblogom pošto akumulacija procednih voda može da poveća
potencijalnu opasnost od njihovog curenja kroz oblogu.
Ukoliko se procedne vode sakupljaju, treba ih preradjivati ili odlagati na način koji ne
rezultra štetom po životnu sredinu, pošto je svrha njigovog sakupljanja da se to spreči. U
zemljama koje imaju suve uslove, procedne vode se mogu sakupljati u obložen bazentaložnik izgradjen na nižoj koti u odnosu na deponiju. U takvom bazenu, procedne vode
se puštaju da ispare. Uspešnost ovog pristupa zavisi od klimatskih uslova u regionu u
kome se nalazi data deponija.
4.12.2.3
Kontrola gasa iz organskih otpadaka.
Gas iz organskih otpadaka se dobija iz biološkog razlaganja KČO i on je prvenstveno
smesa metana i ugljendioksida. Opšte osobine gasa od organskih otpadaka iz deponije
su u funkciji hemijskih sastojaka iz kojih se taj gas sastoji i, stoga, u funkciji vrste čvrstog
otpada koji se odlaže na deponiju.
Metan, glavna komponenta gasa od organskih otpadaka iz deponije, je veoma zapaljiv i
predstavlja riizik od požara i eksplozije na lokaciji ili izvan nje. U toku normalnih
aktivnosti odlaganja na deponiju, gas od organskih otpadaka iz deponije će iscuriti u
atmosferu kroz nepokriveni otpad ili dnevnu i intermedijarnu zemljanu prekrivku.
Medjutim, kako se materijal razlaže, pritisak formiranog gasa može da poraste, i on će
da migrira, nastojeći da se oslobodi. Kada se dozvoli da ovaj pritisak poraste, mogu da
se jave problemi sa migracijom gasa od organskih otpadaka iz deponije, naročito nakon
što je deponija potpuno popunjena i kada se na nju nanese završni sloj nepropustljivog
zemljanog pokrivača ili nepropustljiva sintetička pokrivka. Taj konačni zemljani pokrivač
ili konstrukcija pokrivke može da blokira curenje gasa u atmosferu.
Da bi se smanjilo ovo narastanje pritiska, često se ugradjuju pasivne ili aktivne oduške
za gas kroz završni zemljani pokrivač na gornjim slojevima deponije. Bez kontrolisanih
oduški, gas od organskih otpadaka iz deponije će tražiti postojeće tačke najmanjeg
Strana 82
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
otpora, kao što su rovovi za cevi, propustljivo zemljište, pukotine kroz stenske podloge,
itd., kako bi oticao do mesta izvan deponije. Ukoliko ovi gasovi otiču do neke lokacije
gde postoji izvor paljenja, kao što je kuća ili garaža, može da dodje do eksplozije ili
požara. Dobar primer izvora paljenja na odlagalištu su radionice za održavanje u kojima
se obavljanju poslovi zavarivanja u toku opravke opreme za deponiju.
Uspešno upravljanje gasom od organskih otpadaka iz deponije je stoga važno u
projekovanju i upravljanju deponijom iz više razloga:

Gas od organskih otpadaka iz deponije može da ošteti sistem pokrivke za
zatvaranje deponije.

Gas od organskih otpadaka iz deponije može da uništi vegetaciju koja može da
postoji iznad pokrivene deponije. Do ovog uništavanja može da dodje zbog
osiromašenja kiseonika u zemljištu usled njegovog fizičkog istiskivanja ili biološke
redukcije. Prisustvo gasa od organskih otpadaka iz deponije dovodi do
istiskivanja kiseonika i vegetacija se u stvari zaguši.

On može da stvori eksplozivne uslove unutar lokacije deponije ili na lokacijama
izvan nje.

On može da doprinese emisijama zagadjenja vazduha u vidu organskih
jedinjenja u tragovima i gasova koji imaju efekat staklene bašte, kao što su
ugljendioksid i metan.

On može da stvori rizike po ljudsko zdravlje i bezbednost usled potencijalnih
eksplozija i/ili požara, kao i emisija u vazduh.
Opšte opcije koje postoje za upravljanje gasom od organskih otpadaka iz deponije
nakon sakupljanja obuhvataju:

Direktno ispuštanje kroz oduške u atmosferu.

Paljenje korišćenjem sistema baklji.

Sagorevanje.

Dobijanje goriva za proizvodnju električne struje ili proizvodnju industrijskog ili
kvalitetnog komunalnog gasa.
Postoje dve osnovne konfiguracije koje se koriste za sakupljanje gasa od organskih
otpadaka iz deponije, kako bi se postigli napred navedeni rezultati. One se sastoje iz
pasivnih i aktivnih sistema za sakupljanje, koji su u osnovi sledeći:
SISTEMI ZA PASIVNO SAKUPLJANJE: Ovo je najjednostavnija vrsta sistema za
sakupljanje gasa od organskih otpadaka iz deponije. Oni koriste odušne rovove i/ili
odušne bunare bez korišćenja mehaničkih uredjaja (pumpi i ventilatora) za istiskivanje
gasa. Premisa u projektovanju pasivnih sistema je da kretanje gasa može da se
postigne obezbedjivanjem putanje za gas, kako bi napustio deponiju na kontrolisanoj
Strana 83
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
lokaciji, obično na vrhu deponije kroz pokrivku. Osnova za ovo kretanje je pritisak koji se
nagomilava u deponiji dovodeći do toga da se gas kreće ka lokacijama nižeg pritiska.
Oni se normalno ugradjuju kako sekcije deponije dostižu svoj kapacitet i kako se one
zatvaraju.
SISTEMI ZA AKTIVNO SAKUPLJANJE: U sistemima za aktivno sakupljanje gasa,
vakuum ili negativan pritisak vazduha se dovodi u bunare za ekstrakciju ili rovove unutar
mase deponije da bi se gas odvlačio do lokacije na deponiji gde može da se tretira. Taj
vakuum služi u svrhu izvlačenja gasa iz deponije do blizine bunara za ekstrakciju i
potom u sistem za sakupljanje, a onda na mesto na kom gas od organskih otpadaka iz
deponije može da se pali u vidu baklje ili da se koristi kao gorivo.
4.12.2.4
Kontrola pristupa
Deponije treba projektovati tako da se ograniči neovlašćeni pristup prostoru za
odlaganje otpada i da se zalutale životinje drže podalje. Zavisno od karakteristika
lokacije, treba postaviti ogradu, zid, ili živu ogradu duž celog oboda lokacije. Zavisno od
njihovog projekta, ove konstrukcije takodje mogu da pomažu u hvatanju papira ili
ostataka plastike koji lete zbog vetrovitih uslova.
Kapija sa osobljem treba da bude na mestu ulaza u lokaciju za odlaganje otpada za
vozila i sve koji imaju posla na lokaciji. Idealno, lokacija kapije za prostor za odlaganje
otpada bi trebalo da bude opremljena vagom za merenje težine vozila koja ulaze i izlaze
iz postrojenja. Ovim se obezbedjuje evidencija tonaže materijala koji se prima u
postrojenje za odlaganje.
Izvesno praćenje primljenih količina je presudna dobra praksa pošto obezbedjuje važne
informacije za praćenje korišćenja objekta i za planiranje budućih potreba za
upravljanjem čvrstim otpadom.
4.13
USLUGE ČIŠĆENJA ULICA I JAVNIH OBJEKATA
Čišćenje ulica i javnih objekata je jedna od najuočljivijih od svih usluga državne uprave.
Svesno ili nesvesno, stanovnici dozvoljavaju da njihova mišljenja o čistoći javnih ulica
utiču na njihova osećanja u vezi sa njihovom zajednicom i lokalnim zvaničnicima.
Posetioci će verovatno instinktivno steći svoj prvi, i često trajni, utisak o jednoj zajednici
na osnovu čistoće ulica i drugih javnih objekata. Praksa bacanja čvrstog otpada na
javnim ulicama i na javnim prostorima stvara presudnu potrebu za čišćenjem ulica i
javnih objekata u svim naseljenim područjima.
Strana 84
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Usluge čišćenja ulica i javnih objekata mogu da uključuju bilo šta od sledećeg:

Mehaničko čišćenje ulica

Manuelno čišćenje ulica

Čišćenje neasfaltiranih ulica

Sakupljanje otpadaka iz javnih objekata

Uslugu postavljanja korpi za otpad

Pranje javnih konstrukcija.
4.13.1. DEFINIŠITE I OCENITE TRENUTNU PRAKSU
Prvi zadatak je da obezbedi razumevanje o uslugama čišćenja ulica koje već postoje u
području koje se planira. Mogu se identifikovati oblasti za unapredjenje putem procene
trenutnog rada. Osim toga, konačno će morati da se donesu odluke u pogledu toga koji
delovi, ukoliko ih ima, od postojeće infrastrukture će se integrisati u budući program
čišćenja ulica lokalne uprave.
Pored usluga čišćenja ulica, biće potrebno da se ocene elementi skladištenja i
sakupljanja iz postojećeg sistema za upravljanje otpadom. Ta ocena treba da se obavi
primenom kriterijuma uspešnosti koje odabere tim za planiranje. Oni bi mogli da
uključuju, ali da ne budu ograničeni na sledeće:

Poštovanje nacionalnih zakona i lokalnih uredbi

Rentabilnost (troškovi/koristi)

Zdravlje i bezbednost

Prihvatljivost za životnu sredinu

Delotvornost (postizanje željenog rezultata)

Prihvatljivost od strane javnosti

Efikasnost (pokazatelj produktivnog rezultata rada i materijalnih resursa u
poredjenju sa imputom).
Relativan značaj dodeljen svakom od ovih kriterijuma za ocenjivanje će varirati zavisno
od karakteristika područja koje se planira i očekivanja široke javnosti.
Strana 85
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
4.13.2. ASPEKTI PROJEKTOVANJA - ČIŠĆENJE ULICA
4.13.2.1
Područje usluge
Ispravna praksa se tiče pravičnog pružanja usluga i gradjanima i komercijalnim firmama,
pošto zdravlje i blagostanje date zajednice u velikoj meri zavisi podjednako ili više od
čistoće siromašnih područja koliko i od čistoće onih bolje stojećih. Prvi zadatak je da se
odluči koje ulice na području usluge treba da se odrede za mehaničko čišćenje ulica.
Ukoliko je krajnji cilj da se održava čisto okruženje u celokupnom području usluge, onda
bi dobra polazna tačka bila da se utvrdi da će se sve ulice sa asfaltiranim površinama ili
čistiti mehanički ili manuelno, ili i na jedan i drugi način. Pošto će mehaničko čišćenje
ulica uključivati i pranje, te otuda efikasnije sakupljanje prašine, njega treba razmatrti za
sve javne puteve sa velikim saobraćajem, glavne arterije i prioritetne puteve. Sve ulice
sa više od dve saobraćajne trake treba razmatrati takodje. Koji god kriterijumi da se
koriste za odabir, trebalo bi da se primenjuju na sve asfaltirane ulice u području koje se
planira. Rezulrat ovog posla treba da bude mapa konkretnih ulica, ili jasna i
nedvosmislena definicija vrsta ulica, kao što je “glavna”, koje treba da se obuhvate.
4.13.2.2
Učestalost usluge
Svaku vrstu ulice u području planiranja treba razmatrati zasebno, kako bi se utvrdilo
koliko često moraju da se čiste da bi se postigao željeni standard za datu zajednicu.
Glavna pitanja na koja planeri moraju da odgovore kod donošenja odluke u pogledu
učestalosti su:

Koliko čisto treba data ulica da se održava? (Ovo važi i za vizuelne i za merljive
standarde koji su napred opisani.)

Koje vrste prljavštine i otpadaka/šuta dominiraju?

Koliko se prljavštine i otpaci/šut dnevno akumuliraju na datoj ulici?

Koje standarde čistoće žele vlasnici imovine, komercijalnih firmi i stanovnici?

Koji standard čistoće želi da dostigne ugovorna agencija?

Da li tu postoje neke specijalne okolnosti koje zahtevaju naročitu pažnju kako bi
se dostigla norma čistoće na nivou cele zajednice?
Pre odredjivanja učestalosti čišćenja da bi se postigla optimalna produktivnost, planeri
moraju da odluče o količini prljavštine i otpadaka/šuta po kilometru ivičnjaka koju su
spremni da dozvole da se akumulira na datoj ulici izmedju čišćenja. Ovo je “dozvoljeni
Strana 86
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
nivo opterećenja”. Stopa akumulacije ulične prljavštine i djubreta je prvenstveno u
funkciji sledećeg:

Postojanja i korišćenja usluge sakupljanja čvrstog otpada.

Postojanja i korišćenja kontejnera za otpatke.

Učestalosti čišćenja.

Uspešnosti čišćenja mašinama za čišćenje.

Učestalosti padavina.

Gustine saobraćaja.

Parkiranja.

Drveća.

Održavanja trapova u kanalizacionom sistemu.
Kakva god učestalost da se odabere, treba da planirate čišćenje konkretnih ulica na
konkretne dane i istim redosledom, tako da stanovnici i komercijalne firme mogu da
prilagode svoje parkiranje i putovanje tako da se tome najbolje prilagode.
4.13.2.3
Vreme pružanja usluge
Sledeći zadatak u planiranju poslova čišćenja ulica je da se utvrdi u koje doba dana ili
noći treba da se čiste razne vrste ulica. Pitanja na koja treba odgovoriti u utvrdjivanju
najboljeg vremena za pružanje usluge uključuju sledeće:

U koje vreme ima najmanje vozila parkiranih na ulici koja treba da se čisti?

U koje vreme je obim saobraćaja najniži?

Da li se neka područja čiste lakše od drugih?
Čišćenje treba da se obavlja kada su ulice najviše oslobodjene vozila. Na primer, ovo
znači da većinu poslovnih četvrti treba čistiti posle ponoći, ali pre nego što se prodavnice
otvore narednog jutra. Ukoliko se ovaj posao planira da se završi u rano jutro, onda
pružalac usluge može da pošalje istu opremu na ulice u stambenim područjima da se
opslužuju po danu. Ovo ima više prednosti. Stanovnici mogu da se bune protiv čišćenja
u njihovom susedstvu noću zbog buke, te zato ulice u kojima se stanuje treba planirati
za čišćenje tokom dana kada će većina stanovnika biti na poslu. Osim toga,
rukovaocima mašina za čišćenje može da bude teško da noću čiste ulice u kojima se
stanuje zbog parkiranih vozila i slabe vidljivosti. Na kraju, čišćenje tokom dana pruža
vidljivi dokaz javnosti da se naknade za uslugu čišćenja ulica dobro troše.
Strana 87
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
4.13.2.4

Metode čišćenja
Mehaničko čišćenje se tipično obavlja korišćenjem jednog ili više od sledećih
vrsta mehaničkih uredjaja za čišćenje:

o
mehaničke metle
o
regenerativnog vazduha
o
suvih uz pomoć vakuuma
o
mokrih uzpomoć vakuuma.
Manuelno čišćenje ulica tipično uključuje sakupljanje i uklanjanje otpadaka i šuta
sa asfaltiranih ulica angažovanjem manuelnih čistača i to se široko praktikuje u
većini zemalja u razvoju usled velike ponude i niskih troškova radne snage. Ono
može da se koristi kao komplementarna usluga uz mehaničko čišćenje na
glavnim ulicama radi održavanja visokog nivoa čistoće izmedju mehaničkih
čišćenja. Ono se tipično koristi kao jedina usluga čišćenja na sporednim ulicama i
na komercijalnim tržnicama i nekim poslovnim četvrtima.
Još jedna druga usluga koju treba razmotriti, uključujući i unutar grupe usluga čišćenja
ulica, jeste sakupljanje otpadaka vezanih za javnu upotrebu komercijalnih ili
administrativnih objekata. Za ovu uslugu, pružalac usluga treba da obezbedi manuelnu
radnu snagu koja će dežurati u toku sveg radnog vremena, kako bi čistila i uklanjala sve
otpatke i ostatke/šut iz javnih objekata, kao što su otvorene komercijalne pijace, parkovi,
vrtovi, trgovi, železničke stanice, autobuska stajališta, te iz svih drugih koje eventualno
želite da uključite. Ova usluga treba da obuhvati sakupljanje svih otpadaka sa
zajedničkih površina otvorenih komercijalnih pijaca, pražnjenje svih korpi za otpatke i
ostalih kontejnera za otpad koji su tamo locirani, te stavljanje sakupljenih otpadaka i
ostalog čvrstog otpada u kante locirane na ili neposredno izvan pijace. Sakupljanje
otpadaka iz javnih objekata je u osnovi isto što i manuelno čišćenje ulica, osim što je
ovde ta aktivnost svedena na odredjene javne objekte.
Planiranje za realizaciju ove usluge zahteva da se donesu odluke u pogledu sledećih
osnovnih parametara:

definisanja javnih objekata koje treba opsluživati

željenog nivoa uspešnosti čišćenja objekata

učestalosti usluge

vremena pružanja usluge

dana pružanja usluge.
Strana 88
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
4.13.3. ASPEKTI PROJEKTOVANJA - ČIŠĆENJE JAVNIH OBJEKATA
4.13.3.1
Usluga obezbedjenja korpi za otpatke
Otpaci uništavaju privlačnost jedne zajednice i podrivaju volju ljudi da unaprede njihovu
životnu sredinu. Otpaci takodje predstavljaju opasnost za saobraćaj pešaka i vozila, oni
su opasnost od požara i predstavljaju mesto razmnožavanja pacova, insekata i ostalih
opasnosti po zdravlje. Konačno, otpaci dovode do novih otpadaka. Ukoliko su ulice
zatrpane otpacima, stanovnici su više skloni da dodaju otpatke umesto da kontrolišu
otpad na odgovorniji način. Neki opravdavaju bacanje otpadaka na pod, zbog odsustva
usluge sakupljanja otpada dok drugi zauzimaju stav da, ukoliko su dežurni manuelni
čistači, onda je bacanje otpadaka bezopasno, pošto će oni konačno biti pokupljeni.
Većina izgleda da nije svesna posledica njihovih postupaka.
Ljudi proizvode otpatke na više načina:






Kao pešaci.
Kao motoristi ili iz nemara ili namerno.
Nemarnim skladištenjem otpada iz domaćinstava ili komercijalnog otpada pre
sakupljanja.
Nekontrolisanim bacanjem otpada iz domaćinstva.
Lošim održavanjem gradilišta i lokacija za rušenje.
Transportom otpada ili drugog materijala u nepokrivenim kamionima.
Postoje tri opšte metode odvraćanja stanovnika i vlasnika komercijalnih firmi od bacanja
otpadaka po ulicama i na drugim javnim površinama:

Donošenjem i sprovodjenjem lokalnih uredbi kojima se zabranjuje bacanje
otpadaka.

Korišćenjem ubedjivanja kroz kampanje protiv bacanja otpadaka.

Obezbedjivanjem dovoljnog broja kontejnera za otpatke (korpi) tako da se
bacanje otpadaka u ove kontejnere učini lakim i prikladnim.
Sve ove tri metode moraju da se primene zajedno da bi se videlo značajno smanjenje
količine otpadaka koji se proizvode u vašem području usluge. Korpe za otpatke su
primarni kontejneri koji se koriste za sakupljanje otpada na javnim mestima. One su
projektovane da pešaci usput odlažu otpad. Postojanje i korišćenje kontejnera za
odlaganje otpada proizvedenog na javnim mestima može da ima direktan uticaj na nivo i
troškove usluge pometanja ulica. Obezbedjenje adekvatnog broja propisno postavljenih i
lako uočljivih kontejnera za odlaganje javnih otpadaka može značajno da smanji
učestalost i troškove pometanja ulica.
Strana 89
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Razrada plana usluge pometanja ulica i obezbedjenja korpi za otpatke treba da se odvija
istovremeno, kako bi se optimizirala sinergija izmedju te dve aktivnosti. Obe usluge bi
trebalo univerzalno i pravično pružati i promovisati kroz celokupno područje koje se
planira ukoliko nameravate da unapredite kvalitet života stanovnika i privlačnost datog
područja za posetioce i turiste.
Usluga obezbedjenja korpi za otpatke uključuje sledeće elemente koji moraju da se
razmotre bilo da datu uslugu treba da pruža Opština ili neki privatni izvođač:






Nabavku.
Distribuciju.
Postavljanje.
Servisiranje (pražnjenje sadržaja).
Sanitaciju.
Održavanje i zamenu.
Planiranje za realizaciju usluge obezbedjenja korpi za otpatke zahteva od planera da
razmotre raspoložive opcije za sledeće osnovne parametre koji diktiraju projektovanje i
učinak sistema:

Postavljanje korpi za otpatke.

Broj korpi za otpatke.

Vrstu korpi za otpatke.

Standard za opsluživanje.
POSTAVLJANJE KORPI ZA OTPATKE: Napor svake zajednice da smanji količinu
djubreta mora da uključuje postavljanje korpi za otpatke na mestima koja su pogodna za
javnu upotrebu. Trebalo bi da razmotrite postavljanje korpi za otpatke u svim područjima
koja se vezuju za veliki saobraćaj pešaka, npr. u parkovima, školama, prodavnicama
brze hrane, većim autobuskim stajalištima, uglovima ulica, javnim zgradama,
komercijalnim poslovnim četvrtima, šoping centrima i otvorenim pijacama. Što je korpa
za otpatke bliža potencijalnom izvoru otpadaka, to će ona biti delotvornija. Lokacije koje
su poznate po proizvodnji otpadaka, kao što su štandovi sa osveženjima i jako korišćeni
parkovi i autobuska stajališta, treba da imaju adekvatan broj korpi za otpatke koje su
prikladno locirane u blizini.
Ukoliko data Opština ima odeljenje za čišćenje i/ili ulepšavanje koje je u prošlosti
postavljalo i servisiralo korpe za otpatke, mogu se zatražiti njihova iskustva kako bi se
pomoglo da se identifikuju svi javni prostori koji bi trebalo da imaju korpe za otpatke.
Strana 90
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
BROJ KORPI ZA OTPATKE: Niko ne može da obezbedi pouzdano pravilo koje će
zvaničnicima reći koliko korpi za otpatke treba postaviti duž neke ulice. Medjutim, u
svakom području sa velikim saobraćajem pešaka, kao što su područja sa prodavnicama
i poslovne četvrti, treba da ih ima najmanje tri u svakom bloku (pod pretpostavkom da je
dužina bloka 150 m).
Ukupan broj korpi za otpatke koje treba postaviti u području usluge će biti u funkciji
dužina ulica i broja zasebnih područja u kojima je veliki saobraćaj pešaka, i razmaka koji
se odabere. Korpe za otpatke treba da budu rasporedjene u odabranim područjima u
intervalima koji olakšavaju i motivišu njihovo korišćenje od strane javnosti. Iskustvo je
pokazalo da pešaci tipično neće da hodaju više od 50 m da bi došli do korpe za otpatke.
Konačno, potrebno je da zapamtite da zahtevate od pružaoca usluga da drži u rezervi
približno 25 procenata za zamenu oštećenih korpi i za zadovljenje vršne potražnje za
vreme praznika.
VRSTA KORPI ZA OTPATKE: Vrsta korpi za otpatke će imati uticaj na stepen
korišćenja. Kriterijumi za izbor mogu da se rezimiraju kako sledi:

Zapremina: i zapremina i oblik treba da budu takvi da jedan radnik na sakupljanju
može da isprazni taj kontejner bez preteranog napora. Zapremina treba da bude
izmedju 30 i 100 litara.

Privlačnost: što je korpa za otpatke uočljivija, to će ona privući više otpadaka. One
treba da imaju prijatan i privlačan izgled, generalno sa nekim atraktivnim znakom
zajednice.

Konstrukcija: korpe treba da budu čvrste i trajne radi dužeg korisnog veka i da bi
izdržale zloupotrebu. Treba da budu projektovane tako da omoguće lako i brzo
pražnjenje. Konstrukcija treba da olakša lako čišćenje i održavanje. Korpe za
otpatke mogu da budu otvorene ili sa zatvorenim gornjim delom. Prve su jeftinije,
pristupačnije i lakše za korišćenje od strane pešaka i za pražnjenje od strane
radnika koji sakupljaju otpad, ali predstavljaju potencijalnu opasnost od požara,
što može da bude opasno ukoliko neko baci upaljenu cigaretu u nagomilane
otpatke. Njihov je sadržaj takodje sklon uklanjanju jakim vetrovima, pticama i
drugim životinjama. Manja je verovatnoća da će se sadržaj tipa korpi sa
zatvorenim gornjim delom prosuti na trotoar ili ulicu. Ona može da bude
konstruisana dovoljno kompaktno tako da se, ukoliko se vatra zapali, ona ugasi
usled nedostatka kiseonika.
Strana 91
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Obe vrste korpi imaju inherentne slabe strane. Ukoliko se postavljaju blizu prodavnica
hrane, kontejneri od čelične mreže i sa otvorenim gornjim delom često privlače insekte i
druge napasnike. Osim toga, otpaci u njima nisu zaštićeni od vetra. Oni se povremeno
zapale. Pokriveni kontejneri sa horizontalnim obrtnim poklopcem ispod metalnog svoda
zahtevaju često čišćenje, pošto se lepljivi ostaci akumuliraju na tom poklopcu. Ljudi
nekada nerado guraju lepljivi poklopac da bi bacili svoje otpatke.
Plastične kese i tretirani plastični umeci smanjuju održavanje korpi za otpatke. Plastične
kese su skuplje, ali obezbedjuju najsanitarniju uslugu. Plastični umeci su ekonomičniji,
ali zahtevaju češće čišćenje. Mali kontejneri postavljeni na stub su opcija koja je stekla
izvestan stepen popularnosti. Oni mogu da se postavljaju na stubove za osvetljanje ili
neke vrste uličnog mobilijara. Prednost je u tome da ih je teško ukrasti. Oni tipično imaju
dno sa šarkom, koje se drži zatvoreno pomoću opruge. Ovo olakšava pražnjenje od
strane manuelnih čistača koji patroliraju datim područjem, koji ih otvaraju i prazne
sadržaj tih korpi u njihove kontejnere za otpatke. Pošto su mali, potrebno ih je više, a
njihovo korišćenje izgleda da je najbolje prilagodjeno za poslovna područja.
Spoljni materijal može da bude aluminijum, plastika, čelik ili beton. Do nedavno je čelik
bio najčešće korišćen materijal kada je plastika postala zastupljenija. Prednost čelika je
njegova niska cena. Aluminijum i plastika se mogu naći u više raznovrsnih oblika.
Ukoliko odaberete plastiku, potrebno je da proverite da ta plastika izdržava visoke
temperature. Primarne prednosti betona su trajnost i njegove karakteristike “otpornosti
na uništavanje”.
4.13.3.2
Pranje javnih konstrukcija
Izgled javnih konstrukcija u kojima javnost ima pravo prolaza doprinosi sveukupnom
utisku koji stanovnici i posetioci imaju u pogledu čistoće i atraktivnosti date zajednice.
Održavanje čistoće ovih konstrukcija je još jedna usluga koja zavredjuje da se razmotri
da bude uključena u vaš sveukupni program čišćenja ulica i javnih objekata. Ova usluga
se sastoji od mehaničkog pranja javnih konstrukcija lociranih na javnim putevima kroz
glavne i sporedne ulice.
Javne konstrukcije mogu da uključuju, ali se ne ograničavaju obavezno na:

Fontane, spomenike i statue.

Mostove, uključujući i obalne stubove, stubove, kamene ivičnjake i
sigurnosne/zaštitne ograde.

Tunele.
Strana 92
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Autobuska stajališta.

Tramvajska stajališta.

Izdignute trase puteva i pešačke prelaze.

Semafore.

Ulične stubove sa svetiljkama i lampe.

Ulične oznake.

Znakove za kontrolu saobraćaja.

Reklamne znakove - (locirane tamo gde javnost ima pravo prolaza).

Kućice za sobraćajce koji kontrolišu saobraćaj.
U planiranju za realizaciju ove usluge, moraju da se donesu odluke u pogledu sledećih
elemenata usluge:
4.14

Vrste kostrukcija koje treba obuhvatiti. Željeni nivo uspešnosti čišćenja.

Učestalosti pranja.

Vremena pružanja usluge.

Broja dana pružanja usluge.
PRIMENA PLANA
4.14.1.
Uvod
Po završetku analize postojećeg sistema i razrade plana željene usluge za svaku vrstu
usluge, moraju da se donesu odluke u pogledu najpoželjnijeg i najefikasnijeg načina na
koji treba primeniti taj plan. Fundamentalna odluka koju treba doneti jeste ko će da pruža
datu uslugu. Da li Opština treba da pruža datu uslugu ili da li treba sve ili neke od usluga
da se privatizuju? Treba zasebno oceniti svaku posebnu uslugu (sakupljanje otpada,
upravljanje medicinskim otpadom, recikliranje, odlaganje, itd.) pošto može biti poželjno
da se nastavi sa pružanjem nekih usluga direktno, a privatizovati druge primenom
različitih metoda privatizacije.
4.14.2
Nastavljanje sa pružanjem usluga
Ukoliko se u toku ocenjivanja postojećih usluga uvrdi da ima malo nedostataka u
uslugama i da se postojeće usluge pružaju na rentabilan način, onda bi moglo biti
oportuno nastaviti sa pružanjem tih usluga na sličan način. Medjutim, ukoliko ovo nije
slučaj, onda bi u planu realizacije trebalo da se definiše šta treba uraditi da se unapredi
data usluga i/ili efikasnost rada.
Strana 93
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Ukoliko su željeni nivoi usluge izmenjeni u odnosu na trenutne uslove, onda je važno
proceniti uticaje na trenutno poslovanje. Na primer, proširenje područja usluge, kako bi
se obuhvatilo više korisnika usluga i/ili povećanje učestalosti sakupljanja će imati
značajan uticaj na potrebe za osobljem i opremom. Ovo će za uzvrat zahtevati više
kapitala za finansiranje nabavke nove opreme. Ukoliko ovo bude slučaj, onda treba
uraditi procenu u pogledu sposobnosti Opštine da prikupi taj kapital za finansiranje
dodatnih poslova u okviru usluge.
Mogu postojati drugi razlozi da se ne vrše značajne izmene postojećeg sistema pružanja
usluga. Ovi razlozi bi mogli da uključuju sledeće faktore:

Postojanje dugoročnih ugovora.

Neprihvatljive ili nepoželjne uticaje na postojeće zaposlene.

Odsustvo interne ekspertize potrebne da se pokrenu značajne promene.

Odsustvo zakonodavnog ili regulatornog organa vlasti.

Odsustvo prihvatljivosti od strane javnosti.

Odsustvo finansijjskih mogućnosti.
Kada se razmatra neki plan za pružanje neke ili svih usluga direktno, treba razmotriti
sledeće faktore:

Da li data Opština trenutno ima na raspolaganju kompetentno osoblje za
upravljanje?

Da li je potrebno povećati broj operativnog osoblja?

Da li će biti potrebno kupiti novu opremu?

Da li može da se prikupi dovoljan kapital da se finansira kupovina nove opreme
(kamiona, kanti, itd.).
Sledeći smernice date u Poglavlju 6 (Finansijsko planiranje), mogu da se utvrde i
kratkoročne i dugoročne potrebe za kapitalom. Kada su poznate potrebe za kapitalom,
biće potrebno da se razradi plan finansiranja, kako bi se utvrdilo gde i kako može da se
pribavi taj potrebni novac. Opština će jedino biti u stanju da pruža usluge uz korišćenje
sopstvenih resursa ukoliko može da se nadje izvor finansiranja.
4.14.3
Privatizacija usluga
Neka Opština može da odluči da pribavlja usluge privatnih kompanija, koje će pružati
neke ili sve usluge. Mora se naglasiti da nije neophodno 'privatizovati' sve usluge. Na
primer, neka Opština može da odluči da nastavi sa pružanjem usluga sakupljanja otpada
Strana 94
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
sopstvenim snagama, ali da ugovori odlaganje otpada na Deponiju. Ova odluka treba da
se zasniva na finansijskim razlozima, da se odabere metod koji će rezultirati u pružanje
usluga uz najmanje troškove po stanovnike date zajednice.
U situacijama kada je kvalitet usluge koju pruža državna uprava nezadovoljavajući,
iskustvo je pokazalo da pristupi privatnom sektoru (firmama) radi upravljanja javnim
uslugama mogu značajno da unaprede kvalitet usluge i/ili da smanje troškove. Neki od
razloga za efikasnost privatnog sektora su:

Ekonomski podsticaji, koji su normalni deo poslovanja privatnog sektora, mogu
da stimulišu i motivišu menadžment i zaposlene za viši nivo učinka od onoga na
koji može da se naidje u sličnim javnim organizacijama.

Usluge državne uprave u upravljanju čvrstim otpadom često nisu tako efikasne
kako bi trebalo da budu u mnogim slučajevima; tu može da bude previša radnika
na platnom spisku ili previše nadzornika i menadžera, a nedovoljno radnika.

U ambijentu državne/lokalne uprave ima manje podsticaja za stimulaciju visoke
produktivnosti.
Neki kriterijumi koje treba razmotriti kada se odlučuje da li da se promeni stepen ili
priroda učešća privatnog sektora u uslugama upravljanja čvrstim otpadom su:

Da li državna uprava ima ili da li može da pribavi kapacitete da napiše
specifikacije za rad koje jasno definišu taj posao?

Da li državna uprava može adekvatno da definiše pokazatelje uspešnosti koji
mogu da se prate i sprovode?

Da li državna uprava može da pruža efikasnu uslugu?

Da li postoje bilo kakve ekonomije razmera?

Da li državna uprava ima kapacitet da prati kvalitet usluga i volju da sprovodi
ugovore ili licencne ugovore, ili i jedno i drugo, sa privatnim sektorom?

Da li je privatni sektor adekvatno razvijen da osigura konkurenciju u procesu
nabavke usluga?
Strana 95
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom

Kakve su socijalne implikacije? Da li će neka promena dovesti do sveukupnog
poboljšanja kvaliteta života? Da li će neka promena dovesti do neto novih radnih
mesta ili gubitaka radnih mesta?
Strana 96
10/06/2009.
Poglavlje 4 – Razrada plana upravljanja otpadom
Strana 97
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
Strana 98
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
POGLAVLJE
5
PROJEKT POMOĆI OD STRANE MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
Finansijsko
upravljanje

Strana 99
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
POGLAVLJE 5
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE
5
UVOD U FINANSIJSKO UPRAVLJANJE
Trenutna “najbolja praksa” u oblasti upravljanja čvrstim otpadom je primena proračuna
punih sopstvenih troškova (Full Cost Accounting-FCA). FCA se definiše kao:
“...sistematski pristup za identifikovanje, sumiranje i izveštavanje o stvarnim troškovima
upravljanja čvrstim otpadom. On uzima u obzir prošle i buduće izdatke, troškove režije
(usluga nadzora i podrške) i operativne troškove.”9 Informacije date u ovom Poglavlju
ilustruju kako treba da se koristi FCA kako bi se razradio i funkcionisao finansijski sistem
upravljanja.
Lokalne uprave su ranije koristile računovodstvene metode na osnovu novčanih tokova
(računovodstvo na bazi gotovine ili opšteg fonda u kome se prate finansijski izvori
lokalne uprave) za prikazivanje tokova finansijskih sredstava, i prihoda i rashoda. Sistem
računovodstva na bazi tokova novca registruje prihode i rashode kada se oni pojave. Na
primer, kupovina kamiona za sakupljanje otpada bi se registrovala kao rashod na datum
kada je taj kamion kupljen. Ili, prihod od naknada bi se registrovao kako se one primaju
od onih koji ih plaćaju. Sa druge strane, FCA je obračunski računovodstveni sistem koji
priznaje troškove kako se sredstva koriste ili rezervišu/vežu, bez obzira na to kada se
novac troši. Kada uzmemo prethodni primer kupovine kamiona za sakupljanje otpada,
FCA priznaje da taj kamion, kao resurs, neće biti iskorišćen u godini u kojoj je kupljen. U
stvari, on će imati koristan vek od mnogo godina i stoga, rashod za taj kamion treba da
se rasporedi na te godine upotrebe (podvrgnut amortizaciji).
Kritični koncept koji je inherentan u sistemima FCA jeste diferencijacija termina: izdatak i
trošak. Izdatak se odnosi na stvarnu potrošnju novca za kupovinu neke imovine ili za
plaćanje za usluge. Trošak se odnosi na novčanu vrednost resursa kako se oni koriste ili
troše. Tako je u gornjem primeru izdatak za to vozilo cena koja je plaćena da se to vozilo
9
Agencija za zaštitu životne sredine Sjedinenih Američkih Dražava (1997.), Proračun sopstvenih punih troškova za
upravljanje komunalnim čvrstim otpadom: Priručnik, Vašington, DC
Strana 100
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
kupi. Trošak tog vozila će biti godišnja amortizacija koja se primenjuje na njegovu
vrednost.
Slično tome, bruto fakturisanja naknada (ne stvarnog prijema novca) bi se priznala kao
prihod po pravilima FCA. Lica ili kompanije koje nisu platile svoje naknade bi se
prikazala u posebnom računu u ovom sistemu.
FCA zahteva novi način razmišljanja o upravljanju čvrstim otpadom. Koristi od FCA su
mnoge, a najznačajnije od njih su rezimirane u daljem tekstu:

FCA olakšava identifikovanje pravih troškova - kada lokalne uprave zaista znaju
koji su troškovi njihovog upravljanja čvrstim otpadom, onda ih je lakše kontrolisati.

Izbegava “brda i doline” u gotovinskim rashodima - FCA koristi amortizaciju
osnovnih sredstava i amortizaciju-otplatu duga koji troškove rasporedjuju dajući
realističniju sliku programa upravljanja čvrstim otpadom bez distorzija koje
prevladavaju u praktičnim politikama računovastva na bazi novčanih tokova.

Pomaže kod ugovaranja usluga – zato što lokalne Opštine bolje razumeju
troškove po FCA, one se pozicioniraju za bolje pregovaranje i donošenje odluka u
vezi sa operaterima iz privatnog sektora koji podnose ponude za ugovore za
privatizaciju. U suštini, primena FCA omogućava Opštini da posmatra poslove
upravljanja čvrstim otpadom isto kao što bi to činila neka privatna kompanija.

Alat za analizu - FCA omogućava opštinama da pojedinačno navedu svaku
komponentu usluga upravljanja čvrstog otpada, tako da svaka zasebno može da
se oceni u pogledu uspešnosti. Na primer, FCA bi omogućio analizu postupka
reciklaže zasebno u odnosu na druge operacije u upravljanju čvrstim otpadom.
Ovo se značajno razlikuje od lokalnih opštinskih računovodstvenih sistema koji
često primenjuju centralizovano izračunavanje cene koštanja bez obzira na
mesto gde su nastali.

Uporedjivanje s najboljim - FCA omogućava opštinama da porede njihov učinak u
upravljanju čvrstim otpadom sa standardima u toj oblasti. Ovo može da bude
koristan alat za ocenjivanje.

Programi podizanja javne svesti - FCA omogućava tačno otkrivanje podataka
gradjanima u okviru svake komponente programa podizanja javne
svesti/edukacije.
5.1
SAKUPLJANJE FINANSIJSKIH PODATAKA ZA POSTOJEĆE USLUGE
Strana 101
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
Prvi korak u podizanju sistema informacija na standarde FCA jeste sakupljanje
računovodstvenih podataka. Ovo se uobičajeno odnosi na sve aktivnosti vezane za
prihode i rashode.
5.1.1
PRIHODI
Na strani prihoda, treba sačiniti listu svih izvora prihoda za prošlu godinu, kao što je
ilustrovano u tabeli 5.1.
TABELA 5.1. – Primer izvora prihoda
Račun prihoda
Naknade od korisnika
Opis
Zaračunate usluge koje se naplaćuju od vlasnika stambenih
nekretnina za pružene usluge.
Prenos iz fonda lokalne
Jednostavni prenosi sredstava iz opšteg opštinskog fonda
uprave
prihoda odeljenju za upravljanje čvstim otpadom.
Prenos od nacionalne
Direktna subvencija koju obezbedjuje nacionalna vlada preko
vlade
Ministarstva finansija
Prodaja
Prihod od prodaje kompostiranog otpada, reciklažnog
materijala. Takodje uključuje sve naplaćene naknade za
odlaganje otpada.
Ugovori
Prihod po ugovorima za sakupljanje otpada sklopljenih sa
velikim proizvodjačima, kao što su hoteli, restorani, itd.
U Tabeli 5.2. je dat primer okvira za prikaz sakupljanjenih podataka o prihodima. Na
početku ovog posla, napravite listu samo ukupnih iznosa u poslednjem redu. Prihodi
mogu kasnije da se raspodele na glavne aktivnosti upravljanja čvrstim otpadom kada
budu poznati.
Strana 102
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
TABELA 5.2. - Primer rezimea podataka o prihodima
Okvir za prikaz prihoda za upravljanje čvrstim otpadom
Računi prihoda
Prenos iz
Aktivnost
Naplate
opštinskog
usluge
fonda
prihoda
Prenos od
nacionaln
Prodaja
Ugovori
Ukupno
e vlade
Sakupljanje
otpada
Pretovar
otpada
Reciklaža i/ili
prerada otpada
Tretman
otpada
Čišćenje ulica
Čišćenje javnih
objekata
(parkova,
spomenika,itd.)
Ukupno
5.1.2. TROŠKOVI
Primena FCA će povlačiti za sobom priznavanje brojnih vrsta troškova, od kojih mnogi
ne bi bili priznati po računovodstvenom sistemu na bazi novčanih tokova. U Tabeli 5.3.
su prikazani neki od troškova koji se koriste u sistemu FCA i, mada možda nisu svi
troškovi koji su prikazani primenljivi u svakoj Opštini, oni su ovde zabeleženi kao stavka
detaljne analize.
TABELA 5.3. Primer troškova u okviru FCA
Strana 103
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
Vrsta troška
Komponente troškova
Troškovi pre
Programi za podizanje javne svesti i uključivanje
početka pružanja
javnosti
usluge
Kupovina zemljišta
Troškovi dozvola
Izgradnja zgrada
Operativni
troškovi
Tekući troškovi

Rad i održavanje (O&M)

Servisiranje dugova
Investicioni
Kupovina imovine koja se koristi tokom
troškovi
poslovanja sa vekom dužim od jedne godine
(podleže amortizaciji).
Troškovi na kraju
Zatvaranje lokacije
pružanja usluge
Rashovanje zgrada/opreme
Održavanje posle zatvaranja
Naknade za penzijsko i zdravstveno osiguranje
za trenutno zaposlene
Nepredvidjeni
Troškovi remedijacije
troškovi
Troškovi finansijskih obaveza (štete po
imovinu, povrede osoblja, itd.)
U FCA mi se bavimo sa dve različite vrste troškova, Operativnim troškovima i
Investicionim troškovima. O svakom od njih se detaljnije diskutuje u daljem tekstu:
5.1.2.1. Operativni troškovi
Operativni troškovi su tekući troškovi ili rashodi poslovanja. Glavni troškovi poslovanja
se generalno smatra da su: (1) rad i održavanje (O&M), i (2) servisiranje dugova
(plaćanja kamata na zajmove). Ove dve vrste operativnih troškova mogu da se podele
na direktne i indirektne kategorije. Direktni rashodi su oni koji se pripisuju glavnim
aktivnostima vodjenja posla upravljanja čvrstim otpadom, kao što su sakupljanje otpada,
poslovi na transfer stanicama, poslovi na deponiji, poslovi recikliranja, itd. Indirektni
rashodi su oni nastali kao podrška glavnim aktivnostima. Primeri ovih rashoda su
računovodstveni troškovi, administrativno osoblje, usluge obračuna plata, obrada
podataka, osiguranje, itd. Mnoge od ovih vrsta troškova se nazivaju “režijski”. Troškovi
Strana 104
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
vodjenja ovih aktivnosti moraju da se rasporede na sve odgovarajuće račune rashoda.
Ovi računi rashoda su nabrojani u Tabeli 5.4. zajedno sa dodatnim opisom:
Strana 105
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
TABELA 5.4. - Kategorije Operativnih troškova
Račun
Opis
rashoda
Radna snaga
Zarade/plate zaposlenih. Ovde su uključeni troškovi naknada za
zaposlene, kao što su zdravstveno osiguranje, penzijski planovi,
bonusi, itd. Takodje su uključene i naknade za dnevni rad.
Vozila i oprema
Troškovi rada vozila, uključujući i: gorivo, ulja i maziva,
održavanje, itd. Takodje su uključeni troškovi lizinga ako postoji.
Plaćanja rentiranja ili
Primeri za ovo bi bio iznos plaćen za najam zemljišta za rad
najma
deponije, transfer stanicu, garažu za vozni park, kancelarije, itd.
Ugovori za usluge
Rashodi za ugovaranje za specifičnih usluga, kao što su
pometanje ulica, recikliranje, itd.
Otplate zajmova
Plaćanja kamata za sve zajmove uzete za glavne aktivnosti
upravljanja čvrstim otpadom.
Ostala plaćanja
Svaka druga vrsta plaćanja koja nisu napred opisana.
Gore navedene aktivnosti i računi rashoda su samo primeri i možda ne pokrivaju sve što
je potrebno za odredjene situacije. Uzevši informacije koje su napred pružene, jedna
lokalna uprava može da uspostavi Okvire Prihoda i Rashoda (videti Tabelu 5.6.), u
kojima su navedeni njeni direktni i indirektni troškovi rasporedjeni na odgovarajuće
finansijske račune. Primeri koji su ovde citirani su za Upravljanje čvrstim otpadom iz
domaćinstava i iz komercijalnih ustanova. Lokalna uprava takodje može hteti da razradi
slične okvire za industrijski otpad, medicinski otpad, pometanje ulica i čišćenje javnih
objekata, ili druge usluge upravljanja otpadom zavisno od konkretne situacije. Ovde je
glavna ideja da se rashodi organizuju na logičan način u kome se pravilno navode
rahodi rasporedjeni na razne aktivnosti upravljanja čvrstim otpadom.
5.1.2.2. Investicioni troškovi
Većina imovine u jednom sistemu za upravljanje čvrstim otpadom se obično sastoji od
vozila, opreme, zemljišta i gradjevinskih objekata koji imaju vek upotrebe od više od
jedne godine. Stoga izdaci (plaćena cena) za ovu imovinu neće biti priznati u jednoj
godini, nego će se rasporediti na vek upotrebe te imovine. Drugim rečima, ta imovina će
Strana 106
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
podlegati amortizaciji i amortizacija za svaku godinu će predstavljati troškove date
imovine za tu godinu. Troškovi za resurse sa vekom upotrebe od preko jedne godine se
uobičajeno nazivaju Investicioni troškovi.
Stoga je važno da se uspostavi i održava popis svih osnovnih sredstava tako da troškovi
vezani za korišćenje ovih resursa mogu pravilno da se rasporede. U Tabeli 5.5. je dat
primer formata tog popisa koji bi lokalna uprava mogla da koristi u ovu svrhu. Svrha
ovog popisa je da se odvoji imovina koja treba da se klasifikuje kao dugotrajna—i koja
podleže amortizaciji—za razliku od one imovine koja to nije.
5.1.3. OKVIR ZA POPIS VOZILA I OPREME
TABELA 5.5. – Primer popisa dugotrajne imovine
2. OKVIR ZA POPIS VOZILA I OPREME
Kupljeni (k) ili
Aktivnost
Količina
pod lizingom
(L)
Datum
Plaćeni
Preostali vek
kupovine
iznos
upotrebe
Oprema
Smećari sa
zadnjim utovarom
Sakupljanje otpada
Smećari sa
prednjim utovarom
Auto podizači
Kamioneti
Pikap vozila
Motorcikli
Garaža
Radionica za
Prednji utovarivač
transport
Transfer stanica i
održavanje
Zadnji utovarivač
Pikap vozila
Pretovarno vozilo
Abrol kontejneri
Strana 107
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
Kran
Objekat za
kolsko vaganje
Zemljište
Zgrada i mašine
Poslovi reciklaže
za reciklažu
Okretači
komposta
Prednji
utovarivači
Ostala vozila
Poslovi na deponiji
Zemljište
Kolska vaga
Kamioni cisterne
za vodu
Grejderi
Kiperi
Kompaktori
Ostala vozila
Napomena: stavke pod lizingom nisu investicioni troškovi.
Jednom kada se završi popis dugotrajne imovine, izračunajte preostali vek upotrebe
svake imovine i godišnju amortizaciju koja treba da se pripiše. Za naše potrebe, koristite
metod proporcionalne amortizacije (tj. iznos izdatka podeljen sa brojem godina
amortizacije). Nemojte da nastavljate sa amorizacijom imovine nakon završetka njenog
amortizacionog veka, čak i kada se ta imovina i dalje koristi. Tipični periodi amortizacije
su ilustrovani u sledećoj listi:
Opis
Broj godina za
amortizaciju
Zgrade
20-25 godina
Mašine
10-15
Vozila
10
Strana 108
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
Nameštaj
10
Elektronika i
5
kompjuteri
5.1.3.1. Troškovi pre početka pružanja usluge
Troškovi vezani za uspostavljanje sistema funkcionisanja upravljanja čvrstim otpadom
moraju da se izračunaju kroz amortizaciju. Troškovi pre početka pružanja usluge su oni
troškovi nastali pre nego što dati projekat postane operativan. Ovi troškovi obuhvataju
studije izvodljivosti, kupovinu zemljišta za deponiju, troškove izgradnje, dozvole, itd. Iako
oni predstavljaju izdatke pretrpljene pre početka poslovanja, oni treba da budu prikazani
kao godišnji trošak amortizacije u toku perioda eksploatacije.
5.1.3.2. Troškovi na kraju pružanja usluge
Troškovi na kraju pružanja usluge su očekivani troškovi koji će nastati nakon što
prestane obavljanje tih poslova. Primer ovih troškova bi bilo zatvaranje deponije. Nakon
zatvaranja, deponija više nije deo poslova, ali tu će biti neki troškovi vezani za
održavanje njene lokacije. Sve predvidljive rashode koji će nastati nakon prestanka
obavljanja poslova treba da se amortizuju u toku perioda rada. Drugim rečima, taj budući
izdatak se priznaje kao dug i vrše se godišnja plaćanja na jedan račun (amortizovana)
tako da bude dovoljno sredstava na raspolaganju da se taj dug plati kada bude
“dospeo”.
5.1.3.3. Indirektni troškovi
Raspored indirektnih rashoda može da bude teži za utvrđivanje nego direktnih troškova
koji se pripisuju poslovima upravljanja čvrstim otpadom. Ukoliko su indirektni rashodi
(režija) isključivo za posao oko upravljanja čvrstim otpadom, onda njih treba rasporediti
na razna mesta troškova na osnovu procenta vremena/resursa odvojenih za svako
mesto troškova (ili po nekom drugom pravičnom sistemu raspodele). Medjutim, ukoliko
se indirektni troškovi dele sa ostalim opštinskim funkcijama, onda moraju da se utvrde
oni delovi koji se mogu pripisati samo upravljanju čvrstim otpadom i da se potom
rasporede na mesta troškova.
Strana 109
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
5.1.3.4. Rezime troškova
Jednom kada su utvrdjeni svi troškovi za svaku kategoriju troškova, mogu da se utvrde
ukupni troškovi za funkcionisanje postojećeg sistema za upravljanje otpadom. U Tabeli
5.6. je dat jedan format za rezimiranje i sabiranje svih troškova.
Strana 110
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
5.1.4. FINANSIJSKI RAČUNI
TABELA 5.6. – Rezime Operativnih rashoda
Aktivnosti
2. FINANSIJSKI RAČUNI
Vozila i
Plaćanja za
Ugovorene
Otplate
Ostala
oprema
rentiranje ili najam
usluge
zajmova
plaćanja
Sakupljanje
otpada
Transfer stanice
Vozila za
pretovar
Rad deponije
Direktni rashodi
Centar za
reciklažu
Program
podizanja javne
svesti
Jedinica za
monitoring
Podzbir
Računovodstvo
Fakturisanje
Funkcionisanje
zgrada
Administrativne
aktivnosti
Indirektni rashodi
Komuniciranje
Obrada
podataka
Osiguranje
Pravni poslovi
Platni spisak
Osoblje
Strana 111
10/06/2009.
Ukupno
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
Nabavke
Ostalo
Podzbir
Ukupno
5.2
FINANSIJSKA ANALIZA POSTOJEĆEG OBAVLJANJA POSLOVA
Praksa agresivnog sakupljanja podataka u kombinaciji sa sistemima FCA omogućava
lokalnim upravama da:

pripreme zdrave budžete koji će izdržati javni uvid i preispitivanje;

tačno nadju nefikasnosti ili druge probleme unutar pojedinačnih mesta troškova; i
porede svoje sopstvene finansijske rezultate/pokazatelje sa
rezultatima/pokazateljima drugih zemalja ili u odnosu na druge lokalne uprave.

Imaju osnovu za projektovanje budućih operativnih troškova i potreba za
kapitalom.
Na kraju, dobra finansijska analiza je jedino moguća sa dobrim finansijskim
računovodstvom. Rezultati finansijske analize služe kao alat za unapredjenje efikasnosti,
eliminisanje otpada, unapredjenje usluge gradjanima i za niže troškove. Tabela 5.7.
sadrži neke tipične troškove i glavne operativne pokazatelje za upravljanje čvrstim
otpadom.
Koristeći informacije sakupljene o postojećem sistemu za upravljanje čvrstim otpadom,
kao što je opisano u Poglavlju 4, i sa prikupljenim informacijama o troškovima, mogu da
se izračunaju jedinični troškovi za svaku postojeću uslugu. Rezultati ove analize mogu
da se uporede sa ostalim zajednicama u regionu, kako bi se utvrdilo da li se postojećim
sistemom rukovodi na učinkovit način imajući u vidu nivo usluge koja se pruža. Ona
takodje može da se koristi kao osnova za ocenjivanje ponuda izvođača za pružanje
sličnih usluga.
U sledećoj tabeli je rezimiran raspon troškova za usluge vezane za čvrsti otpad. Iako su
ovi podaci stari (iz 1994.), oni ipak predstavljaju osnovu za poredjenje troškova sa
troškovima koji se trenutno plaćaju u Srbiji.
Strana 112
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
TABELA 5.7. – Primer glavnih pokazatelja za analizu
Cointreau-Levine, Sandra (1994.), Učešće privatnog sektora u uslugama vezanim za
komunalni čvrsti otpad u zemljama u razvoju (Knj. 1), Svetska banka, Vašington, DC
Troškovi upravljanja komunalnim čvrstim otpadom: poredjenje (1988. $)
Sistem pretovara
otpada
Sanitarna deponija
Čišćenje javnih
prostora
Sakupljanje otpada
Osnova
5.3
Proizveden čvrsti
otpad
Troškovi sakupljanja
Troškovi sakupljanja
Troškovi sakupljanja
Troškovi rada i
održavanja
Troškovi radne snage
Investicioni troškovi
Troškovi sakupljanja
Troškovi sakupljanja
Troškovi sakupljanja
Troškovi rada i
održavanja
Troškovi radne snage
Investicioni troškovi
Troškovi odlaganja
Troškovi odlaganja
Troškovi odlaganja
Troškovi rada i
održavanja
Troškovi radne snage
Investicioni troškovi
Troškovi pretovara
Troškovi pretovara
Troškovi pretovara
Troškovi rada i
održavanja
Troškovi radne snage
Investicioni troškovi
Zemlja sa niskim
prihodima
0,2 t
Zemlja sa srednjim
prihodima
0,3 t
Industrijalizov
ana zemlja
0,6 t
$ 15 - 30
$3-6
$ 30 - 70
$ 9 - 21
$ 70 - 120
$ 42 – 72
0,9 – 1,7 %
0,5 – 1,1 %
0,2 – 0,4 %
45%
30%
20%
% od ukupnih troškova
% od ukupnih troškova
$/tona
$/po glavi
stanovnika/godišnje
% od prihoda po glavi
stanovnika
% od ukupnih troškova
15%
40%
$ 30 - 60
$ 0,6 – 1,2
40%
30%
$ 60 – 140
$ 1,8 – 4,2
70%
10%
$ 140 – 240
$ 4,2 – 7,2
0,2 – 0,3 %
0,1 - 0,2 %
0,02 – 0,04 %
20%
10%
10%
% od ukupnih troškova
% od ukupnih troškova
$/tona
$/po glavi
stanovnika/godišnje
% od prihoda po glavi
stanovnika
% od ukupnih troškova
50%
30%
$1-3
$ 0,2 – 0,6
70%
20%
$ 3 - 10
$ 0,9 – 3,3
65%
25%
$ 15 – 50
$ 9,0 – 30,0
0,05 – 0,2 %
0,05 – 0,2 %
0,05 – 0,2 %
35%
30%
25%
% od ukupnih troškova
% od ukupnih troškova
$/tona
$/po glavi
stanovnika/godišnje
% od prihoda po glavi
stanovnika
% od ukupnih troškova
10%
55%
$3–5
$ 0,62 – 1,0
20%
50%
$ 5 – 15
$ 1,5 – 4,5
35%
40%
$ 15 – 20
$ 9,0 – 12,0
0,2 – 0,3 %
0,1 – 0,2 %
0,05 – 0,07 %
25%
25%
20%
% od ukupnih troškova
% od ukupnih troškova
10%
65%
25%
50%
45%
35%
Tone/po glavi
stanovnika/godišnje
$/tona
$/po glavi
stanovnika/godišnje
% od prihoda po glavi
stanovnika
% od ukupnih troškova
PROCENJIVANJE BUDUĆIH TROŠKOVA
Budući troškovi mogu da se procene primenjujući istu fundamentalnu logiku koja se
primenjuje za utvrdjivanje stvarnih troškova za funkcionisanje postojećeg sistema
koristeći metode FCA. Jedina je razlika u tome da troškovi za svaku kategoriju rashoda
moraju da se procene na osnovu plana željene nove usluge.
Strana 113
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
5.3.1. OBAVLJANJE POSLOVA
Priprema procena budućih operativnih troškova za neki novi plan usluge može da se
uradi primenom više različitih metoda.

Prvi metod uključuje korišćenje postojećih jediničnih troškova utvrdjenih u analizi
postojećeg sistema i ekstrapolaciji tih troškova, uzimajući u obzir dodatne
rashode vezane za proširenje i/ili unapredjenje postojećih usluga.

Drugi metod se zasniva na sačinjavanju kompletno novog budžeta na osnovu
novog plana upravljanja u kome su uzeti u obzir buduća operativna unapredjenja,
porast stanovništva, inflacija i efikasnosti.

Treći metod zahteva razmatranje za korišćenje raspoloživih informacija o
troškovima od ostalih zajednica i modifikavciju tih informacija tako da odražavaju
razlike izmedju zajednica.
Treba primeniti jednu ili više od ovih metoda. Korišćenje više od jedne metode
obezbedjuje osnovu za utvrdjivanje valjanosti postavljenih pretpostavki i one mogu da se
porede kako bi se utvrdilo da li su te procene razumne.
5.3.2. POTREBE ZA KAPITALOM
Ukoliko data Opština želi da razmotri pružanje budućih usluga korišćenjem sopstvene
opreme i osoblja, moraju da se procene potrebe za kapitalom. Procene mogu da se
urade tako što će se utvrditi troškovi za buduće nabavke opreme, zemljišta, kanti za
otpad, zgrada, itd., koje su neophodne za pružanje usluga definisanih u tom planu.
Ukupni troškovi za sve ove stavke će biti iznos početnog kapitala koji data Opština mora
da prikupi da bi mogla da realizuje taj plan. Iste tabele koje su korišćene u finansijskoj
analizi postojećeg sistema mogu da se koriste za utvrdjivanje potreba za tim kapitalom
za novi plan, uz odgovarajuće izmene u iznosima na osnovu planiranih novih nivoa
usluge.
Ukoliko neka Opština odluči da privatizuje neke ili sve usluge, onda taj ugovor treba da
odražava taj stepen učešća (iznos kapitala koji treba da se uloži) svake od ugovornih
strana. Ukoliko, na primer, data Opština želi da uloži zemljište, opremu, ili druge
postojeće resurse koje će koristiti Izvođač, investiciona vrednost ovih uloga treba da se
uzme u obzir kada se utvrdjuje razumnost predloga troškova izvođača. U ovom slučaju,
Strana 114
10/06/2009.
Poglavlje 5 – Finansijsko upravljanje
troškovi izvođača treba da budu manji nego u slučaju kada se ne ulažu nikakva osnovna
sredstva.
Strana 115
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
Strana 116
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
POGLAVLJE
6
PROJEKT POMOĆI OD STRANE MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
Procedure
raspisivanja tendera
Strana 117
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
POGLAVLJE 6
PROCEDURE RASPISIVANJA
TENDERA
6
UVOD U RASPISIVANJE TENDERA
Šta je proces raspisivanja tendera? To je proces koji neka institucija, javna ili privatna,
primenjuje za nabavku robe ili usluga od neke druge institucije na transparentan i
konkurentan način. U svrhe ovog priručnika, ovaj proces raspisivanja tendera će se
odnositi na to kako bi neka Opština pribavila usluge nekog privatnog izvođača za
obavljanje svih ili nekih od usluga upravljanja čvrstim otpadom, kako je definisano u
usvojenom planu za upravljanje čvrstim otpadom.
Krajnji cilj procesa raspisivanja tendera je potpisivanje obostrano korisnih ugovora
izmedju Naručioca i privatnih izvođača za dodelu nekih ili sve odgovornosti za pružanje
usluga upravljanja čvrstim otpadom. Primarni cilj ovog procesa nabavke putem
nadmetanja jeste da se osigura željeni nivo usluga od kompetentnih izvođača iz
privatnog sektora uz najmanje moguće troškove. Postizanje ovog krajnjeg cilja zahteva
sledeće:

Široku upoznatost sa tom nabavkom medju potencijalnim pružaocima
usluga, kako bi se maksimizirao broj potencijalnih ponudjača.

Željene usluge kompletno i jasno definisane u tenderskoj dokumentaciji.

Predloženi ugovor pravično rasporedjuje rizik izmedju ugovornih strana
potpisnica ugovora.

Proces nabavke se obavlja na pošten i pravičan način i na način kojim se
izbegavaju nepravilnosti ili pojava nepravilnosti.
Strana 118
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
U Zakonu o javnim nabavkama se definišu uslovi i regulišu metode i postupci za
kupovinu robe i usluga i ugovaranje gradjevinskih radova i usluga, u slučajevima kada je
naručilac neko vladino telo, organizacija ili agencija ili neko pravno lice.
Ti postupci, utvrdjeni u ovom Poglavlju, se zasnivaju na pretpostavci da je Zakon o
javnim nabavkama merodavni Zakon koji se odnosi na većinu nabavki vezanih za usluge
u pogledu čvrstog otpada. Ugovori mogu da se dodele primenjujući ili “otvoreni”
postupak, ili “restriktivni” postupak. Otvoreni postupak je postupak u kome svi
zainteresovani isporučioci mogu da dostave ponude pripremljene u skladu sa prethodno
definisanim zahtevima naručioca, kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji.
Restriktivni postupak je postupak u kome u prvoj fazi naručilac utvrdjuje kvalifikovanost
ponudjača na osnovu prethodno utvrdjenih zahteva za kvalifikovanost, dok u drugoj fazi
poziva sve one kandidate čija je kvalifikovanost utvrdjena da podnesu svoje ponude.
Naručilac može da primeni restriktivni postupak samo kada su predmeti javne nabavke
takva roba, usluge ili gradjevinski radovi koje može da realizuje samo ograničeni broj
ponudjača koji imaju adekvatne tehničke, ljudske i finansijske resurse.
6.1
OPŠTI ZAKONSKI ZAHTEVI
Sledeći stavovi su izvodi iz Zakona o javnim nabavkama koji su od naročite važnosti za
proces nabavke. Ovde su sadržane samo najvažnije odredbe. Kada se preduzima neka
konkretna nabavka, treba analizirati kompletan tekst ovog Zakona, kako bi se osiguralo
da se poštuju sve odredbe.
6.1.1. POKRETANJE POSTUPKA
Naručilac može sprovoditi restriktivni postupak kada su predmet javne nabavke takva
dobra, usluge ili radovi koji, s obzirom na tehničku, kadrovsku i finansijsku
osposobljenost, mogu biti isporučeni, pruženi, odnosno izvedeni samo od strane
ograničenog broja ponuđača. Naručilac može sprovoditi restriktivni postupak i kada javnu
nabavku nije moguće unapred planirati sa stanovišta obima i vremena, a predmet te
nabavke su povremene usluge ili potrošna dobra, odnosno povremene popravke ili radovi
na održavanju, koji se pružaju, isporučuju ili izvode, ne prema posebnim zahtevima
naručioca, već u skladu sa tržišnim uslovima .
Strana 119
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.1.2. USLOVI ZA POKRETANJE POSTUPKA
Neka Opština može da pokrene neki postupak javne nabavke ukoliko je ta nabavka bila
uključena u program javnih nabavki i ukoliko su sredstva za tu nabavku izdvojena u
Budžetu Republike Srbije (u daljem tekstu nazvan Republički budžet), budžetu
teritorijalne autonomije, ili lokalne samouprave ili u nekom finansijskom programu u
smislu Zakona o budžetskom sistemu.
Sredstva za konkretnu javnu nabavku ne mogu da premaše iznos koji je predviđen
propisom kojim se reguliše realizacija Budžeta i javno finansiranje.
Ukoliko postupak javne nabavke traje duže od jedne godine, obaveze koje dospevaju u
narednim godinama će biti ugovorene u iznosima koji su utvrdjeni propisima koji regulišu
realizaciju budžeta za svaku godinu zasebno.
Ukoliko Republički budžet, budžet teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave ili
finansijski program drugog naručioca nisu još uvek usvojeni, naručilac može da pokrene
postupak javne nabavke samo do iznosa planiranog u skladu sa propisom o
privremenom finansiranju.
6.1.3. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA
Naručilac će pokrenuti postupak javne nabavke putem pisane odluke koja sadrži barem
sledeće podatke:

redni broj javne nabavke za tekuću godinu;

predmet javne nabavke i vrstu postupka javne nabavke;

vrednost javne nabavke, kako je klijent procenjuje i očekuje u ponudama;

pozivanje na odluku o odobrenju vrste ulaganja u javnu nabavku u skladu sa
jednoobraznom metodologijom, ukoliko je potrebno;

približne rokove do kojih pojedinačne faze postupka javne nabavke moraju da se
realizuju;

definiciju stavki za plaćanje u budžetu ili finansijskom planu.
Strana 120
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.1.4. PRINCIP OSIGURANJA PRAVIČNOG NADMETANJA MEDJU PONUDJAČIMA
Naručilac neće ograničiti pravično nadmetanje medju ponudjačima, naročito neće
obstruirati nijednog ponudjača neopravdanom primenom restriktivnog postupka ili
primenom diskriminatornih mera.
Lice ili pravno lice, koje je pripremalo tendersku dokumentaciju ili njene delove, neće
učestvovati kao ponudjač ili podizvođač i neće saradjivati sa ponudjačem u pripremi
ponude.
Naručilac neće zahtevati od ponudjača da angažuje bilo kog konkretnog podizvođača ili
da izvrši bilo koju drugu transakciju, na primer, izveze konkretnu robu ili usluge, osim
ukoliko nije drugačije utvdjeno specijalnim zakonom ili medjunarodnim sporazumom, ili
ukoliko se u tenderskoj dokumentaciji ne navodi da ponudjač treba da angažuje
odredjeni broj domaćih podizvođača ili da uključi odredjenu količinu ili vrednost robe i
usluga domaćeg porekla.
6.2
ADMINISTRATIVNI ZAHTEVI U VEZI SA TENDEROM
Opšti zahtevi iz ovog Zakona o javnim nabavkama koji su merodavni za nabavku usluga
upravljanja čvrstim otpadom uključuju sledeće:
6.2.1. TRANSPARENTNOST U KORIŠĆENJU JAVNIH SREDSTAVA
Javni poziv za javnu nabavku treba da se objavi u “Službenom glasniku Republike
Srbije” i na Portalu javnih nabavki i u jednoj od dnevnih novina.
Svako lice koje je učestvovalo u tenderu imađe pravo da izvrši uvid u detaljne podatke o
sprovedenom postupku javne nabavke u skladu sa ovim Zakonom a nakon donošenja
odluke.
6.2.2. JEDNAKOST PONUDJAČA
Naručilac neće utvrditi uslove koji bi značili teritorijalnu, formalnu ili ličnu diskriminaciju
bilo kakve vrste medju ponudjačima ili diskriminaciju koja proističe iz klasifikacije posla
koji obavlja dati ponudjač.
Utvrdjivanje porekla robe ili usluga će biti dopušteno u slučajevima i u svrhe utvrdjene
posebnim propisom.
Naručilac neće eliminisati ponude isključivo zato što je neki ponudjač stacioniran u nekoj
zemlji koja nema sporazum sa Republikom Srbijom o jednakom tretmanu domaćih i
stranih ponudjača.
Strana 121
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.2.3. ZAŠTITA PODATAKA
Naručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponudjačima sadržane u tenderskoj
dokumentaciji koji su definisani kao poverljivi nekim posebnim aktom.
Naručilac može da odbije da dostavi one informacije koje bi značile kršenje poverljivosti
podataka primljenih u ponudama.
Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponudjača i podnete ponude do datuma
utvrdjenog za otvaranje ponuda.
6.2.4. DOKUMENTACIJA I VODJENJE EVIDENCIJE
Naručilac će voditi evidenciju o svim fazama postupka javne nabavke.
Naručilac će čuvati dokumentaciju u vezi sa javnim nabavkama u skladu sa propisima
kojima se reguliše sektor dokumenata i arhiva.
Naručilac će voditi evidenciju o svim zakljućenim ugovorima o javnim nabavkama.
6.2.5. ČUVANJE DOKUMENTACIJE
Naručilac će čuvati svu dokumentaciju vezanu za svaku javnu nabavku najmanje osam
godina posle roka za izvršenje ugovora kako je navedeno u članu 14, stav 2.
6.2.6. JEZIK KOJI SE KORISTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
Naručilac će sačiniti tendersku dokumentaciju i vodiće postupak na srpskom jeziku. Za
tendere za javne nabavke za robu i usluge čija je vrednost preko 150.000.000,00 Dinara
i za radove od preko 300.000.000,00 Dinara, naručilac će sačiniti tendersku
dokumentaciju i voditi postupak na stranom jeziku koji se uobičajeno koristi u
medjunarodnoj trgovini.
Ponudjaći će dostavljati ponude na jeziku iz tenderske dokumentacije ili na jeziku koji je
naveden u tenderskoj dokumentaciji.
Naručilac može da dozvoli da ponudjači dostave svoje ponude, delimično ili u celosti,
takodje i na nekom drugom jeziku, naročito u delu koji se odnosi na tehničke
karakteristike, kvalitet i tehničku dokumentaciju.
U slučaju iz stava (1) ovog člana, naručilac će navesti koji deo ponude može da bude na
stranom jeziku, kao i na kom stranom jeziku.
Strana 122
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
Ukoliko u toku analize i ocenjivanja ponuda, klijent otkrije da deo ponude koji nije
dostavljen na srpskom jeziku treba da se prevede na srpski, može da zatraži od
ponudjača da to urade u navedenom vremenskom roku.
U slučaju spora, tenderska dokumentacija na srpskom jeziku, ili ponuda na srpskom
jeziku će se koristiti kao referentna dokumentacija.
6.2.7. VALUTA
Vrednosti u tenderskoj dokumentaciji i ponudi će biti navedene u Dinarima. Naručilac
može da traži da ponudjači takodje navedu vrednosti i u drugim valutama. U ovom
slučaju, naručilac će navesti da se relevantni srednji devizni kurs Narodne banke Srbije,
koji važi na dan otvaranja ponuda, koristi za konverziju u Dinare. U slučaju opisanom u
članu 17, stavu 2 Zakona o javnim nabavkama, kada je ponudjačima dozvoljeno da
dostavljaju ponude u nekoj drugoj valuti pored Dinara, naručilac će u tenderskoj
dokumentaciji navesti valute u kojima mogu da se dostavljaju ponude.
6.2.8. ANTI-KORUPCIJSKO PRAVILO
Naručilac će odbiti ponudu ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponuđač
neposredno ili posredno dao, ponudio ili stavio u izgled poklon ili neku drugu korist članu
komisije za javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi konkursne dokumentacije,
licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom drugom licu kako bi ono na njih
izvršilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije ili da utiče na postupanje
naručioca ili donošenje odluka u bilo kojoj fazi postupka javne nabavke. Naručilac će
odbiti ponudu i ako ima na raspolaganju verodostojan dokaz da je ponuđač neposredno
ili posredno pretio članu komisije za javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi
konkursne dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju javne nabavke ili nekom
drugom licu kako bi ovo na njih izvršilo uticaj sa ciljem da sazna poverljive informacije, ili
da utiče na postupanje naručioca ili donošenje odluka u bilo kojoj fazi javne nabavke.
Naručilac će odmah obavesti nadležne organe koji će protiv takvih subjekata preduzeti
zakonom propisane mere.
6.2.9. TENDERSKA KOMISIJA
Naručilac će, istovremeno sa donošenjem odluke da pokrene postupak javne nabavke,
doneti i akt o imenovanju ekspertske komisije u skladu sa utvrdjenim kriterijumima za
formiranje takvih komisija. Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje
kriterijume za obrazovanje komisija za javne nabavke.
Strana 123
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.3
PRETKVALIFIKACIJA PONUDJAČA (RESTRIKTIVNI POSTUPAK)
Ograničeni postupak je postupak u kome, u prvoj fazi postupka nabavke, naručilac
utvrdjuje kvalifikovanost ponudjača na osnovu prethodno utvrdjenih zahteva za
kvalifikovanost, dok u drugoj fazi poziva sve ove kandidate čija je kvalifikovanost
utvrdjena da dostave ponude. “Restriktivni postupak” će označavati postupak u kome
samo oni ponudjači koje je naručilac pozvao mogu da dostave ponude posle utvrdjivanja
njihove kvalifikovanosti (kandidati).
6.3.1. POSTUPCI PRETKVALIFIKACIJE
Prvi korak u procesu nabavke primenom restriktivnog postupka jeste da se identifikuju
kvalifikovani izvođači koji su zainteresovani za ugovaranje datog posla. Generalno,
najbolje je ograničiti broj izvođača koji se pozivaju da dostave ponude samo na one
izvođače koji su prošli pretkvalifikaciju. Svrha pretkvalifikacije je trostruka:

prvo, da se potvrdi postojanje i interes izvođača koji su kvalifikovani da pruže
željene usluge;

drugo, da se osigura da se ponude na tender prime samo od izvođača koji imaju
prethodno neophodno iskustvo i tehničke, finansijske i menadžerske kapacitete
za uspešno preuzimanje odgovornosti i dužnosti iz ugovora;

treće, da se uštedi na troškovima pripreme ponude za tender onih izvođača koji
ne bi uspeli da se kvalifikuju za dati posao u vreme ocenivanja ponuda. Otuda bi
se Tenderska dokumentacija izdala samo pretkvalifikovanim izvođačima.
Proces Pretkvalifikacije se sastoji od sledećih aktivnosti:

pripreme Zahteva za kvalifikovanje

javnog oglašavanja date nabavke

izdavanja Zahteva za kvalifikovanje zainteresovanim izvođačima

ocenjivanja odgovora primljenih od izvođača

obaveštavanje o rezultatima i njihovo objavljivanje.
Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje obavezne elemente konkursne
dokumentacije
Strana 124
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.3.2. PRIPREMA ZAHTEVA ZA KVALIFIKOVANJE
U prvoj fazi restriktivnog postupka u kome se pregovara, Naručilac će odabrati one
kandidate, koji će biti pozvani u drugu fazu, da dostave ponude ili da učestvuju u
pregovorima. Naručilac će odabrati kandidate u prvoj fazi postupka na osnovu
informacija koje dostave ponudjači, a koji dokazuju:

pravni status ponudjača

ekonomski položaj ponudjača

finansijski položaj ponudjača

tehničke sposobnosti ponudjača

kapacitete ponudjača u ljudskim resursima.
6.3.3. MINIMALNI ZAHTEVI ZA PRETKVALIFIKACIJU - TEHNIČKI
Prihvatljiv nivo prethodnog iskustva i finansijska moć predstavljaju jedno od najvažnijih
pitanja u pripremi i u sadržaju Zahteva za kvalifikovanje. Generalno govoreći, prethodno
iskustvo u obavljanju zadovoljavajućeg posla slične prirode predstavlja dobru indikaciju
kvalifikovanosti. Minimalni prihvatljivi standardi za prethodno iskustvo treba da se utvrde
tako da budu u najmanju ruku jednaki veličini i obimu planiranog ugovora. Minimalni
tehnički standardi ne treba da se postave tako visoko da samo mali broj firmi može da
se kvalifikuje za dati posao ili tako nisko da se dovede u pitanje nivo poverenja u
sposobnost izvođača.
6.3.4. MINIMALNI STANDARDI ZA PRETHODNO TEHNIČKO ISKUSTVO
UKLJUČUJU SLEDEĆE:

Broj usluženih klijenata. Da li data firma ima iskustva u upravljanju otpadima u
drugim gradovima ili regionima sličnim po veličini vašem Području usluge?

Karakteristike područja usluge. Da li data firma ima iskustva u upravljanju
otpadima u drugim gradovima ili regionima sa brojem stanovnika i stepenom
razvoja sličnim kao u vašem Području usluge?

Vrste otpada kojim se upravlja (Komunalni čvrsti otpad, Industrijski, Medicinski,
itd.). Da li data firma ima iskustva u upravljanju svim vrstama otpada kojima vi
hoćete da se upravlja u vašem Području usluge?
Strana 125
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera

Tone otpada koji se sakuplja/odlaže. Da li data firma ima iskustva u upravljanju
količinama otpada kojima vi hoćete da se upravlja u vašem Području usluge?

Iskustvo u recikliranju, kompostiranju, spaljivanju, odlaganju na deponiju,
skretanju tokova, itd., otpada. Da li data firma ima iskustva u upravljanju
specifičnim otpadom i tehnologijama redukcije koje biste vi želeli u vašem
Području usluge?

Tone otpada koji je recikliran, kompostiran, spaljivan, odlagan na deponiju, čiji je
tok skrenut, itd. Da li data firma ima iskustva u upravljanju tim količinama otpada
primenjujući specifične tehnologije koje vi želite u vašem Području usluge?

Kilometri očišćenih ulica. Da li data firma ima iskustva u čišćenju onoliko
kilometara ulica koliko vi hoćete da se čiste u vašem Području usluge?

Kvadratni metri očišćenih javnih površina. Da li data firma ima iskustva u čišćenju
onoliko kvadratnih metara javnih površina koliko vi hoćete da se čiste u vašem
Području usluge?

Zadovoljstvo prethodnih klijenata. Da li je data firma prikazala istorijat obavljanja
željenih usluga na željenom nivou i na zadovoljavajući način?
Trebalo bi utvrditi dodatne kriterijume za ocenjivanje vezano za minimalni broj lokacija
gde su potrebne usluge pružane, te minimalni broj godina tokom kojih je data firma
obavljala ove usluge. Na primer, u Zahtevu za kvalifikovanje se može tražiti da je data
firma koja odgovara na zahtev sakupljala najmanje 50 tona dnevno (količinu sličnu
obimu vašeg posla) otpada iz domaćinstava i komercijalnog otpada u najmanje tri grada
u zemljama u razvoju sa populacijama od 25.000 ili više najmanje tokom 5 godina.
Jednom kada se postave, ovi standardi postaju osnova kriterijuma za ocenjivanje i
smernice za firmu koja odgovara na zahtev u smislu šta ona treba da obezbedi u svom
odgovoru. Ovo nije važno samo zato da se utvrdi da li te firme imaju traženo iskustvo,
nego je takodje važno da one imaju potrebno iskustvo na više od jedne lokacije i da su
obavljale te usluge tokom nekog minimalnog perioda vremena.
Jedan način da se obezbedi da dobijete ove informacije jeste da zahtevate od firme koja
odgovara na zahtev da pruži informacije o minimalnom broju projekata u okviru kojih je
ona pružala usluge tokom nekog minimalnog broja godina za svaki tehnički standard.
Dobra ideja je da se od firme koja odgovara na zahtev zatraži da pruži ove informacije u
nekom konkretnom formatu. Ukoliko firme koje odgovaraju na zahtev slede ovaj format,
Strana 126
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
to će ne samo olakšati ocenjivanje i analizu, nego će i verovaztnoća da će firma koja
odgovara na zahtev nenamerno izostaviti važne informacije biti manja.
Voma je važno da se zahteva od firmi koje odgovaraju na Zahtev za kvalifikovanje da
pruže kompletne informacije o kontaktu za svaki projekat naveden u Zahtevu za
kvalifikovanje, uključujući i:

naziv i adresu organizacije datog klijenta.

Naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i adresu elektronske pošte nekog
konkretnog lica u organizaciji datog klijenta koje možete da kontaktirate kako bi
ste diskutovali o uslugama date firme koja odgovara na zahtev za tu organizaciju.
6.3.5. MINIMALNI ZAHTEVI ZA PRETKVALIFIKACIJU —NETEHNIČKA PITANJA
Od firmi koje odgovaraju na zahtev bi trebalo tražiti da pruže informacije kojima će
pokazati da imaju osoblje i finansijska sredstva, te institucionalne kapacitete da mogu da
preuzmu predložemi zadatak. Trebalo bi zahtevati informacije sledeće prirode.

Revidirane finansijske izveštaje.

Sastav osoblja.

Poslovnu strukturu.

Istorijat poslovanja (uključujući i istorijat sudskih sporova).

Rezime relevantnih poslova/projekata (uključujući i reference).
Minimalni kriterijumi za osoblje, finansijski i institucionalni aspekti moraju generalno da
budu subjektivne prirode pošto je generalno teško da se utvrde precizne mere za
ocenjivanje i one nisu uvek poželjne. Na primer, mere finansijske moći tipično uključuju
jedan broj medjupovezanih faktora, kao što su vlasnički kapital, ukupan dug, obrtni
kapital, profitabilnost, prihodi, potraživanja, promet, itd., što vrlo otežava obavljanje
sveukupne procene. Iz ovog razloga, normalno se zahtevaju licitacione garancije i
garancije za dobro izvršenje posla u procesu nadmetanja, čime se obezbedjuju
finansijska jemstva, a ne zahteva se dubinska analiza ovih faktora. U svakom slučaju,
važno je da se izvrši inicijalna generalna procena, kako bi se izbeglo uključivanje
kompanija koje očigledno nisu kvalifikovane da obavljaju dati posao usled nedostatka
osoblja, finansijskih sredstava ili institucionalnih kapaciteta.
Strana 127
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.3.6. JAVNO OGLAŠAVANJE
Da bi se dobila najbolja usluga uz najniže troškove, u najboljem je interesu date Opštine
da publikuje taj dati projekat za maksimalni broj potencijalnih izvođača. Ovaj cilj može da
se postigne na sledeće načine:

oglašavanjem u većim domaćim dnevnim novimama

oglašavanjem u medjunarodnim publikacijama, uključujući i:

veće dnevne novine

biltene i Web lokacije udruženja date industrije

strukovne časopise date industrije

komercijalne atašee u ambasadama.
Ukoliko dati projekat treba da se oglašava na medjunarodnom nivou i/ili u mesečnim
publikacijama, potrebno je najmanje 60 dana od pokretanja procesa odglašavanja do
vremena slanja Zahteva za kvalifikovanje. Ovoliko vreme je potrebno da se plasira oglas
i da se on stvarno pojavi u datoj publikaciji. Ukoliko se vrši samo lokalno oglašavanje,
vremenski period za slanje Zahteva za kvalifikovanje može da se skrati na približno 30
dana. Primer Oglasa je dat u Prilogu 2 uz ovaj dokument.
6.3.7. IZDAVANJE ZAHTEVA ZA KVALIFIKOVANJE ZAINTERESOVANIM
IZVOĐAČIMA
Zahtev za kvalifikovanje treba da se izda svim strankama koje podnesu pisani zahtev.
Da bi se obezbedili odgovori na pitanja koja se postavljaju u toku procesa odgovaranja
na Zahtev za kvalifikovanje i/ili da bi se sopštile dodatne instrukcije potencijalnim
firmama koje će odgovoriti na zahtev, mora da se vodi zvanična lista svih stranaka koje
zahtevaju Zahtev za kvalifikovanje. Ova zvanična lista treba da sadrži ime, adresu, broj
telefona i lice kome je izdat Zahtev za kvalifikovanje. Treba ostaviti minimum 45 do 60
dana izmedju datuma kada se oglašava Zahtev za kvalifikovanje do roka za dostavljanje
odgovora izvođača.
Strana 128
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.3.8. OCENJIVANJE ODGOVORA PRIMLJENIH OD IZVOĐAČA
Odgovore treba da analiziraju i ocenjuju tehnička i finansijska komisija za ocenjivanje u
skladu sa utvrdjenim kriterijumima sadržanim u Zahtevu za kvalifikovanje. Kao što je
napred razmatrano, tehnička i finansijska komisija za ocenjivanje treba da utvrde i
dogovore kriterijume za ocenjivanje u toku pripreme Zahteva za kvalifikovanje.
Treba ostaviti minimum 30 dana da se završi pregled izjava o kvalifkovanosti. Ovaj
proces može da se pojednostavi korišćenjem obrasca u kome je dat kontrolni popis za
svaki od minimalnih zahteva nasuprot sposobnostima Firme koja odgovara na zahtev i
njenog iskustva za svaki od kriterijuma za kvalifikovanje.
Nije neophodno rangirati firme koje su odgovorile na zahtev zato što je poželjno izvršiti
pretkvalifikaciju što je moguće većeg broja Ponudjača, kako bi se maksimizirala
konkurencija za dati posao. U fazi pretkvalifikacije, jedino je neophodno odlučiti o tome
da li je ili nije data firma koja odgovara na zahtev dostavila sve od zahtevanih informacija
i da li data firma koja odgovara na zahtev ispunjava minimum zahteva za kvalifikovanje i
u pogledu iskustva. Ukoliko je minimum zahteva zadovoljen ili premašen, onda data
firma koja odgovara na zahtev treba da se pretkvalifikuje i treba joj dati priliku da
podnese Ponudu za taj posao.
Data Komisija treba prvo da pregleda svaki podnesak u pogledu kompletnosti kako bi se
utvrdilo da li je firma koja odgovara na zahtev postupila u skladu sa konkretnim
zahtevima i dostavila sve obavezne obrasce i materijal kako je utvrdjeno u Zahtevu za
kvalifikovanje. Ukoliko firma koja odgovara na zahtev nije dostavila sve obavezne
obrasce i materijal, onda njen odgovor može da se odbaci. Sve firme koja odgovaraju
na zahtev moraju da imaju jednak tretman od strane Tenderske komisije u ovoj analizi,
kao i tokom celokupnog procesa nadmetanja.
Ta Komisija treba potom da oceni svaki odgovor, kako bi utvrdila da li firma koja
odgovara na zahtev zadovoljava minimum zahteva u pogledu tehničkog iskustva, kao
što je opisano u Zahtevu za kvalifikovanje. Ta Komisija takodje treba da utvrdi konkretne
usluge za koje firma koja odgovara na zahtev poseduje minimum uslova za tehničko
iskustvo. Sve firme koje odgovaraju na zahtev, a koje ne zadovoljavaju minimum
zahteva za pretkvalifikaciju za bilo koju ili neku konkretnu uslugu treba da se eliminišu iz
Strana 129
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
daljeg razmatranja za sve usluge ili za one usluge za koje one nisu kvalifikovane i treba
da budu o tome pismeno obaveštene. Komisija treba da zadrži pravo da zahteva
pojašnjenja od firmi koje odgovaraju na zahtev kada se traže dodatne informacije.
Potrebno je analizirati finansijsku kvalifikovanost samo ukoliko firma koja odgovara na
zahtev zadovoljava minimum tehničkih zahteva. Potrebno je analizirati finansijsku
kvalifikovanost svake tehnički kvalifikovane firme koja odgovara na zahtev, kako bi se
utvrdilo da li ona poseduje finansijske kapacitete potrebne za pružanje konkretne usluge
upravljanja čvrstim otpadom za koju poseduje minimum zahteva za tehničkim iskustvom.
Stoga, da bi se kvalifikovale da dobiju Tendersku dokumentaciju, firme koje odgovaraju
na zahtev moraju da pokažu da imaju zdravo tehničko iskustvo i finansijsku moć.
Pored analize dostavljenog materijala, veoma je važno da se kontaktiraju prethodni
klijenti of firme koja odgovara na zahtev, kako bi se proverilo da li su tačne informacije
koje je dostavila firma koja odgovara na zahtev, te da li je prethodni klijent bio
zadovoljan sa kvalitetom pružene usluge.
Ovaj proces ocenjivanja će se završiti odabirom Pretkvalifikovanih ponudjača. Sve firme
koje odgovaraju na Zahtev za kvalifikovanje treba pismeno obavestiti o rezultatima
procesa pretkvalifikacije prema listi datoj u Zahtevu za kvalifikovanje. Ovaj poslednji
korak u procesu pretkvalifikacije treba završiti u roku od maksimum 120 dana posle
objavljivanja Zahteva za kvalifikovanje.
6.4
PRIPREMA TENDERA
6.4.1. UVOD
Priprema Zahteva za ponude (Request for Tender - RFT) zahteva vreme i to je složen
korak u procesu nabavke. Medjutim, kvalitet Zahteva za ponude je možda najpresudniji
faktor u procesu nabavke. Ovo je dokument kroz koji će Opština saopštiti tehničke
informacije koje su specifične za ovaj projekat i utvrditi konkretne odredbe i uslove koji
su merodavni za usluge koje treba da pruža Izvođač. Pored tih tehničkih zahteva, ovaj
dokument takodje treba da sadrži konkretne menadžerske, poslovne, izvodjačke i
bezbednosne zahteve, te ostale opšte odredbe i uslove.
Strana 130
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
Odgovor Ponudjača na Zahtev za ponude, kada se korektno pripremi i kada ga
Ponudjač vrati, postaje Ponuda na Tender datog Ponudjača. Ova Ponuda na Tender,
ukoliko je Opština prihvati bez izmena, čini obavezujući sporazum izmedju tog
Ponudjača i Opštine. Do prihvatanja dolazi kada Opština pismeno obavesti tog
Ponudjača o svojoj nameri da sklopi ugovor na osnovu ponudjenih uslova sadržanih u
toj Ponudi na Tender. Ukoliko taj Ponudjač odbije da potpiše Ugovor u skladu sa
uslovima njegove Ponude na Tender, onda taj Ponudjač mora da izgubi njegovu
"Licitacionu garanciju," ili drugim rečima, od njega će se zahtevati da Opštini plati iznos
novca naveden u Zahtevu za ponude.
Ponuda na Tender mora da se prihvati bez ikakvih kvalifikacija da bi se Ugovor formirao
bez ikakvih daljih radnji datog Ponudjača. Prihvatanje koje se na bilo koji način
kvalifikuje ne čini Ugovor, već predstavlja kontra-ponudu i ne čini dogovor, osim ukoliko
Ponudjač ne prihvati tu kontra-ponudu.
Tipičan Zahtev za ponude će sadržati informacije koje pokrivaju sledeći sadržaj:

Zvanični poziv za pretkvalifikovane Ponudjače.

Informacije i uputstva.

Nacrt Ugovora, Opšte uslove i Priloge uz Opšte uslove.

Standardni obrazac Licitacionog garantnog pisma.

Ponudjačeve Priloge sa obrascima sa cenama.

Obrazac pisma za ponudu na Tender.

Obaveštenje o prijemu Tenderske dokumentacije.
Zahtev za ponude i sve njegove odgovarajuće dokumente treba da priprema samo ekipa
pojedinaca koji imaju iskustvo iz oblasti prava, nabavke, ugovaranja i upravljanja čvrstim
otpadom. Dokumenta koja su pripremana i uspešno korišćena za druge projekte mogu
da posluže kao početna tačka u ovom procesu pripreme, ali ih nikada ne treba koristiti, a
da ih prethodno ne pregledaju i izmene iskusni profesionalci.
Strana 131
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.4.2. ZVANIČAN POZIV
Zvaničan poziv jeste zahtev Opština Pretkvalifikovanim Ponudjačima da dostave
Ponude na Tender za željene usluge u skladu sa odredbana i uslovima iz Zahteva za
ponude.
6.4.3. INFORMACIJE I INSTRUKCIJE
Odeljak Informacije i Instrukcije predstavlja osnovu dokumenta koji čini Zahtev za
ponude. Ovaj odeljak treba da sadrži, kao minimum, sledeće informacije:

Istorijske informacije kojima se opisuju karakteristike područja usluge, postojeća
postrojenja i usluge i opšti opis obima usluga.

Pravila i propise u vezi sa nabavkom (protokole, zahteve za prisustvom na
sastancima), uključujući i zahteve u pogledu valute i jezika.

Zahteve za dostavljanjem dve glavne komponente Ponude na Tender, Tehničke
ponude i Finansijske ponude (uključujući i sve obrasce koje Ponudjači treba da
popune i dostave).

Vremenski redosled nabavke, od izdavanja Zahteva za ponude sve do, i
uključujući i, dodelu Ugovora.

Zahteve za potpisivanje, pakovanje i dostavljanje Ponude na Tender.

Postupke i standarde za prijem, ocenjivanje Ponude na Tender i pismeno
obaveštavanje Ponudjača.

Standardne obrasce i zahtevane obaveze koje treba preuzeti.
6.4.4. NACRT UGOVORA, OPŠTI USLOVI I PRILOZI
Obrazac nacrta ugovora je kratak i jednostavan dokument u kome su utvrdjeni osnovni
elementi dogovora izmedju ugovornih strana i u kome se definiše koji dokumenti
sačinjavaju celokupan sporazum.
Osnovni elementi valjanog ugovora su:

Da ugovorne strane imaju zakonsko ovlašćenje da sklope ugovor.

Da su ugovorne strane zakonski salgasne da sklope sporazum.

Da postoji zakonita svrha za taj ugovor.

Postoji razmena nečega što je vrednost izmedju ugovornih strana.
Strana 132
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
Tipičan nacrt ugovora, kao minimum, treba da sadrži sledeći sadržaj:

Imena Ugovornih strana potpisnica ugovora.

Datum stupanja ugovora na snagu.

Formulacije odgovornosti, namere i poštovanja merodavnih zakona.

Podatke o Ugovornim stranama.

Dokumente koji čine sporazum/ugovor.

Kompenzaciju i Uslove plaćanja.

Relevantne datume/rokove.

Zvanične potpise i overe.
6.4.5. OPŠTI USLOVI
Opšti uslovi Ugovora sadrže većinu odredaba i uslova ugovora koji se odnose na
administrativne, finansijske i zakonske zahteve iz ugovora. Treba pribaviti pomoć od
profesionalaca/stručnjaka za nabavke i pravo, kada se priprema Ugovor i Opšti uslovi
Ugovora. Odeljak Opšti uslovi sadrži većinu zahteva koji se odnose na prenos rizika.
Problemi mogu da nastanu kada ovaj proces raspodele rizika nije osmišljen i definisan
unapred i ukoliko se u ugovoru ne navede jasno koja je ugovorna strana u stvari
odgovorna za koji element rizika. Data Opština ne bi trebalo da porkuša da sav rizik
prenese na Izvođača, ni da predlaže ugovor koji je preterano jednostran. Mnogi dobri
izvođači će odbiti da podnesu Ponudu na Tender ukoliko je predloženi ugovor
jednostran i nepravičan.
Generalno, rizike treba dodeliti onoj ugovornoj strani koja ima najviše kontrole nad datim
rizikom, ili kada dati rizik ne može da se kvantifikuje, onda je uobičajena praksa da
korisnik usluge preuzme taj rizik. Takvi rizici ili neizvesnosti bi mogli da obuhvataju
inflaciju, porast stanovništva, devalvacije valuta, civilne nemire, itd. Većina takvih rizika
bi trebalo da ostane na Opštini, pošto bi pokušaj da se ovi rizici prenesu na Izvođača
mogao da rezultira u mnogo veće troškove po Opštinu ili, još gore, da ona ne može da
nadje ni jednog Ponudjača koji bi bio spreman da podnese ponudu na tender za dati
posao.
Strana 133
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.4.6. PRILOZI UZ OPŠTE USLOVE
Prilozi uz Opšte uslove se koriste da se navedu konkretne informacije koje su potrebne
da se kompletno definišu zahtevi za radovima i da se pruže svi informacije koje utiču na
obavljanje date usluge. Tipične teme koje se obuhvataju uključuju sledeće:

Tehničke specifikacije.

Tehničku ponudu Ponudjača.

Postrojenja i opremu.

Garantno pismo za dobro izvršenje Ugovora.

Dopunske informacije.
6.4.7. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Tehničke specifikacije treba da pruže sveobuhvatan opis željenih usluga i da definišu
specifične zahteve koji se odnose na pružanje tih usluga. Tehničke specifikacije treba da
pruže sve sledeće informacije koje su generalno organizovane na sledeći način.
6.4.7.1. Odeljak 1 – Opšti opis usluga
Ovo je odeljak Tehničkih specifikacija u kome su opisane informacije o opštoj prirodi
poslova. To je mesto gde se daje širok sveukupni opis usluga, kako bi se čitalac
upoznao sa time šta je obuhvaćeno ovim konkretnim Prilogom. Tipične informacije bi
sadržale tražene usluge, ohuvat područja usluge ili opšti obuhvat, identifikaciju svih
postojećih postrojenja, te sve ostale informacije koje bi mogle da budu relevantne za
usluge koje treba da pruža uspešni Ponudjač.
6.4.7.2. Odeljak 2 - Specifikacije usluga
Specifikacije usluga opisuju posao koji treba da se obavlja. Jednostavan primer
specifikacije usluga bila bi izjava, kao što je:

“Sakupljanje i odvoženje svih komunalnih čvrstih otpada unutar navedenog
područja usluge 2 dana nedeljno.”
Strana 134
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
Detaljni opisi specifikacija usluga treba da budu sadržani u svakom odeljku Tehničkih
specifikacija.
6.4.7.3. Odeljak 3 – Minimalni tehnički zahtevi
Minimalni Tehnički zahtevi se koriste da se specificira, detaljno, kako nešto treba da se
radi ukoliko se utvrdi da je važno da se to tako radi. Oni bi takodje trebalo da obuhvate
specifikacije opreme i materijala, ukoliko je to poželjno. Generalno govoreći, najbolje je
da se zahtevi koji se odnose na to "kako" treba da se obavlja svedu na minimum, jer je
to najbolje ostaviti Izvođaču koji je unajmljen da obavlja posao. Medjutim, u nekim
slučajevima, može da bude važno da se specificira kako posao treba da se obavlja ili
koja oprema treba da se koristi. U nastavku gornjeg primera, jednostavni Minimalni
tehnički zahtevi bi mogli da budu:
“Sva vozila koja se koriste za transport otpada neće biti starija od 5 godina.”

6.4.7.4. Odeljak 4 - Norme rada
Norme rada utvrdjuju minimalne prihvatljive nivoe rada u odnosu na neku Specifikaciju
usluge ili Tehnički zahtev. Norme rada se daju prepoznavajući činjenicu da ne može sav
posao da se obavlja korektno 100 posto vremena. Osim toga, normalno postoje
finansijske kazne koje se vezuju za rad izvođača koji ne zadovoljava specificirane
zahteve iz Ugovora; stoga je bitno da se navede razumna i jasna norma rada za sve
specifikacije usluga i tehničke zahteve.
Norma rada može da bude norma “nulte tolerancije” po kojoj se zahteva 100 posto
ispunjenje zahteva u svakom trenutku. Ovo je primereni zahtev kada bi neispunjenje
zahteva normalno rezultiralo iz namernog čina kojim se krše odredbe ugovora, kao što je
obezbedjenje opreme koja je starija od onoga što je specificirano. Norme rada koje su
manje zahtevne obično se vezuju za zahteve koji više zavise od ljudske greške ili su
znatno pod uticajem kvaliteta upravljanja. Aktivnosti, kao što su sakupljanje otpada od
vrata do vrata bi tipično imale normu rada vezanu za pouzdanost koja bi bila niža od 100
posto.
Strana 135
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.4.7.5. Odeljak 5 – Praćenje rezultata rada
Opština ima odgovornost da prati rezultate rada, kako bi osigurala da Izvođač pruža
usluge koje su specificirane. Pošto to praćenje može da utiče na rad Izvođača, važno je
da se u tehničkoj specifikaciji objasni kako će se pratiti rad. Generalno, praćenje se
obavlja posmatranjem, iz prve ruke, rada Izvođača. Medjutim, postoje i druge metode,
kao što je zahtevanje da Izvođač “sam podnosi izveštaj”, ili da se primaju i prate
pritužbe/žalbe koje iskažu korisnici usluge. U svakom slučaju, važno je da obe strane
potpisnice Ugovora jasno razumeju kako učinak treba da se prati.
6.4.7.6. Odeljak 6 - Merenje i plaćanje
U Zahtevu za ponude i rezultirajućoj Ponudi na Tender mora jasno da se definiše kako
će se posao, koji Izvođač stvarno obavlja, meriti i plaćati tokom veka trajanja Ugovora.
Opšti uslovi obično sadrže opšte odredbe i uslove vezane za plaćanje, dok u Tehničkim
specifikacijama treba da se daju detalji o tome kako se posao u stvari obavlja i tu će se
utvrditi iznos dospelog plaćanja. Drugim rečima, u Tehničkim specifikacijama se definiše
kako utvrditi iznos koji treba da se plati, dok se u Opštim uslovima definiše kada i kako
će se izvršiti plaćanje Izvođaču.
Postoji više metoda za specificiranje kako će se utvrditi iznos koji treba da se plati
Izvođaču. Neke češće metode sadrže sledeće.

Paušalna suma – Paušalna suma kao vrsta plaćanja je primerena kad god
priroda i količina posla mogu jasno da se definišu i kada se ne bi očekivalo da se
one menjaju tokom veka važnosti Ugovora. Ona generalno nije baš prikladna za
dugoročne ugovore za usluge za koje bi se očekivalo da značajno variraju u
obimu, kao što su usluge upravljanja otpadom kada bi porast broja stanovnika
značajno izmenio broj korisnika usluge tokom veka trajanja ugovora.

Jedinična cena – Uslovi plaćanja sa jediničnom cenom su prikladni u slučaju kada
količina posla ne može precizno da se utvrdi i/ili kada bi količina posla mogla
značajno da varira tokom veka trajanja Ugovora. Naročito je važno da se primeni
ova vrsta metode plaćanja kada na količinu posla koji se obavlja ne može
kontroliše ili na nju ne može da utiče Izvođač. Ovaj metod je sasvim prikladan za
većinu usluga upravljanja otpadom.

Troškovi plus neki procenat naknade – U ovoj vrsti konstrukcije plaćanja,
Izvođaču bi se plaćali svi troškovi koji nastanu u obavljanju usluga plus neki
Strana 136
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
dodatni iznos koji je jednak unapred utvrdjenom procentu ovih troškova. Ova
vrsta konstrukcije plaćanja se tipično primenjuje u “upravljačkim” vrstama
ugovora, kada Izvođač preuzima odgovornost za upravljanje nekim postojećim
državnim pravnim licem i stoga nema kompletnu upravljačku kontrolu nad
troškovima koji nastaju u obavljanju date usluge. Ovaj metod bi trebalo
primenjivati samo u onim slučajevima kada Izvođač nema kontrolu nad
troškovima i kada uslovi Ugovora dodeljuju mali rizik Izvođaču. Obično u ovom
slučaju, ta procentualna naknada koja se plaća preko i iznad stvarnih nastalih
troškova je prilično mala zato što Izvođač preuzima vrlo mali rizik. Ova vrsta
konstrukcije plaćanja predstavlja podsticaj za Izvođača da povećava troškove, što
može ili ne mora da bude povoljno za datu Opštinu, zavisno od prirode usluga
koje se pružaju i sveukupnih krajnjih ciljeva projekta.

Troškovi plus neka fiksna naknada - U ovom slučaju, Izvođaču se nadoknadjuju
svi stvarni i dokumentovani troškovi koji nastanu plus bi mu se plaćao jedan
dodatni fiksni iznos novca za obavljanje posla. Ovaj metod plaćanja se tipično
primenjuje u situacijama kada Izvođač ima značajnu kontrolu nad troškovima i
stoga se Izvođaču daje posticaj da snizi troškove, čime se povećava njegov
procenat profita. Sa ovom konstrukcijom plaćanja, Izvođač nema koristi da
povećava troškove.
6.4.7.7. Odeljak 7 - Penali
Penali su neophodni kako bi se omogućile korekcije u kompenzaciji usled propusta
Izvođača da obavlja zadatak u skladu sa uslovima Ugovora. Bez konkretno definisanih
penala, jedini izlaz za loš rad bi bio raskid ugovora ili sudski postupak, od kojih su oba
pristupa skupa i zahtevaju trošenje vremena. Penali se tipično utvrdjuju na nivoima koji
su dovoljno visoki da podstiču visoki kvalitet rada Izvođača, a da pritom nisu nerazumni.
Tipično, penale treba utvrditi na nivou koji je nešto iznad troškova koje bi Izvođač snosio
ukoliko bi se usluge pružale na zadovoljavajući način.
Strana 137
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.4.8. TEHNIČKA PONUDA PONUDJAČA
Tehnička ponuda Ponudjača mora da se pripremi u skladu sa odredbama Zahteva za
ponude. Treba tražiti kratak rezime, navedenog broja strana, o glavnim aspektima
Tehničke ponude Ponudjača. Tipičan sadržaj bi uključivao sledeće informacije:
6.4.8.1. Obaveze koje preuzima Ponudjač
Od Ponudjača treba tražiti da u svoju tehničku ponudu uključi zvanično pismo na
obrascu datom u Zahtevu za ponude koje potpisuje Predsednik firme (ili u slučaju
Zajedničkog ulaganja, Glavni izvršni direktor svake od firmi učesnika) kojim se potvrdjuje
da će Ponudjač:

sklopiti ugovor ukoliko bude odabran.

Obezbediti osoblje za menadžment, nadzorno i tehničko osoblje kako je
identifikovano u Ponudi za preuzetu obavezu opisanu u Tehničkoj ponudi.

Obezbediti resurse (finansijske ili druge) za obavljanje njegovih ponudjenih
usluga.

Obavezati se da drži Ponudu važećom za navedeni broj dana od datuma
podnošenja, kao što je utvrdjeno u Zahtevu za ponude.
6.4.9. PONUDJAČI KOJI ČINE ARANŽMAN ZAJEDNIČKOG ULAGANJA
Ukoliko je u pitanju Zajedničko ulaganje, od Ponudjača treba tražiti da predstavi opis tog
Zajedničkog ulaganja i uloge i odgovornosti svakog učesnika. Od Ponudjača koji su se
pretkvalifikovali kao Zajedničko ulaganje treba tražiti da dostave pismo potpisano od
strane odgovornog službenika iz svakog Učesnika u Zajedničkom ulaganju, kojim se
potvrdjuje njihova preuzeta obaveza prema Zajedničkom ulaganju, prihvatanje
aranžmana koji su predloženi i njihova spremnost da obezbede garanciju Opštini da
osiguraju rad Zajedničkog ulaganja u pogledu Ugovora. Od Ponudjača u Zajedničkom
ulaganju treba tražiti da imenuju jednu kompaniju koja će da preuzme vodeću ulogu u
ime ostalih kompanija u Zajedničkom ulaganju i koja će imati ovlašćenje da obaveže sve
učesnike.
Strana 138
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.4.10. NACRT PLANA RADA
Treba zahtevati nacrt Plana rada koji sadrži narativni opis o tome kako će se svaka od
usluga, uključujući i sve aktivnosti koje čine usluge, koje Ponudjač predlaže da pruža,
obavljati i završavati. Termini "usluge" i s njima povezane "aktivnosti", kada se
primenjuju na usluge upravljanja čvrstim otpadom, mogu da obuhvataju nešto ili sve od
sledećeg, zavisno od Alternativne usluge koju odabere tim za planiranje:

sakupljanje i odlaganje otpada iz domaćinstava i komercijalnog otpada

sakupljanje i odlaganje industrijskog otpada

sakupljanje, recikliranje i odlaganje otpada od izgradnje i rušenja

sakupljanje, recikliranje i odlaganje poljoprivrednog otpada

sakupljanje, prerada i odlaganje medicinskog otpada

pretovar i odlaganje otpada

redukcija i recikliranje otpada

kompostiranje

pometanje ulica i čišćenje javnih konstrukcija

spaljivanje i konverzija otpada u energiju

sanitarne deponije i zatvaranja otvorenih deponija

podizanje svesti kod i komuniciranje sa javnošću.
Narativni deo koji podnosi Ponudjač treba da bude napisan sveobuhvatno i sa detaljnim
opisom i da obuhvati sve informacije koje se zahtevaju Tehniĉkim specifikacijama i
Opštim uslovima. Taj Plan rada treba da sadrži, kao minimum, sledeće informacije:

Ponudjačevo razumevanje obima svake usluge i aktivnosti koju data usluga
obuhvata, a koje su željene za one usluge koje Ponudjač namerava da pruža,
uključujući i krajnje ciljeve, dužnosti i odgovornosti vezane za ove usluge.

Sveobuhvatni opis toga kako Ponudjač predlaže da obavlja te usluge i aktivnosti,
kako bi ispunio zahteve iz Ugovora za svaku od definisanih usluga.

Opis procedura i metoda koje treba da se primene za realizaciju administrativnih
sistema.

Procedure i metode za preuzimanje operativne odgovornosti za svaku od usluga i
aktivnosti od kojih se data usluga sastoji. Te informacije koje se daju treba da
sadrže Ponudjačevo razumevanje toga kako se te usluge i aktivnosti trenutno
obezbedjuju.
Strana 139
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera

Indikatore poslovanja i mere učinka koje će koristiti Ponudjač za interno
osiguranje kvaliteta i kontrolu kvaliteta vezano za obavljanje usluga i s njima
povezanih aktivnosti.
6.4.11. OSOBLJE
Treba zahtevati informacije o osoblju, administriranju i upravljanju, uključujući i, kao
minimum, sledeće:

grafički dijagram koji prikazuje organizacionu strukturu osoblja, uključujući i
menadžment, nadzorno i tehničko osoblje koje predstavlja predloženo osoblje
Ponudjača za ovaj projekat.

Informacije kojima se definišu dužnosti i odgovornosti za svako od radnih mesta
identifikovanih u toj organizacionoj šemi, uključujući i dužnosti, odgovornosti,
ovlašćenja, bilo privremena ili trajna, itd.

Sveobuhvatne radne biografije predloženog rezidentnog generalnog menadžera
(ili ekvivalentne pozicije) i za sve osoblje koje je direktno odgovorno toj poziciji
(pozicije drugog nivoa) koje se predlaže za projekat. U svakom slučaju, radne
biografije moraju da se obezbede za najmanje pet najviših rezidentnih
menadžerskih pozicija definisanih u predloženoj organizacionoj strukturi.

Potpisana pisma o preuzetoj obavezi i saglasnosti o prihvatanju datog
postavljenja od predloženog rezidentnog generalnog menadžera (ili ekvivalentne
pozicije) i sveg osoblja koje je direktno odgovorno ovoj poziciji (pozicije drugog
nivoa) ili za najmanje pet najviših rezidentnih menadžerskih pozicija.

Tabela u kojoj se rezimira ukupan procenjeni broj zaposlenih za svaku kategoriju
zaposlenja, uključujući i fizičke radnike, tako da zbir svih saopštenih kategorija
predstavlja ukupan procenjeni broj zaposlenih koji će zadovoljavati zahteve iz
ugovora.
Strana 140
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.4.12. ODELJAK O POSTROJENJIMA I OPREMI
Ovaj odeljak Tehničke ponude Ponudjača treba da sadrži sveobuhvatan opis postrojenja
i opreme koje Ponudjač namerava da koristi u obavljanju usluga. Te sadržane
informacije treba da sadrže, kao minimum, sledeće podatke i sve ostale informacije koje
se traže u Tehničkim specifikacijama:

Opis i ukupan broj svake vrste opreme koja će se koristiti u obavljanju usluga, za
svaku uslugu. Taj opis treba da sadrži vrstu i model, te opšte specifikacije sve
mehanizacije i vozila.

Opis postrojenja koja će se koristiti u obavljanju usluga, uključujući i veličinu i
lokaciju objekata sa kancelarijama i za održavanje, pretovarne stanice,
postrojenja za reciklažu, postrojenja za kompostiranje, itd.

Rezime sve ostale opreme koja će se obezbediti, uključujući i veličinu i broj
kontejnera za otpad, sanduke za sakupljanje otpadaka, itd.
6.4.13. REZIME JAKIH STRANA I INOVATIVNIH PRISTUPA IZ TEHNIČKE PONUDE
Od Ponudjača treba tražiti da obezbede rezimirani opis jakih strana njihovih Tehničkih
ponuda i svih inovativnih pristupa koje dati Ponudjač unosi u Projekat. Dati Ponudjač
može da upotrebi ovaj odeljak da objasni zašto on treba da bude Ponudjač koji će biti
izabran za dati projekat.
6.5
IZMENA NACRTA UGOVORA
Ponudjač treba da podnese svoju Ponudu na Tender na osnovu Nacrta ugovora i
njegove izmene isključivo sačinjene nekim zvaničnim Dodacima izdatim u toku perioda
pripreme Ponude na Tender. Ponudjač može da dostavlja pitanja, zahteve za
pojašnjenja i komentare na Nacrt ugovora u skladu sa dinamikom i procedurama
izloženim u Zahtevu za ponude. Ovaj odeljak Tehničke ponude treba da sadrži kopije
svih Dodataka koji su izdati, kako bi se utvrdilo da je Ponudjač bazirao svoju ponudu na
željenim zahtevima koji su izmenjeni Dodacima izdatim u toku perioda pripreme ponude.
Strana 141
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
6.6
GARANTNO PISMO ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA
Garantno pismo za dobro izvršenje daje garanciju "trećeg lica" da će to “treće lice” platiti
sve obaveze koje rezultiraju iz realizacije ugovora od strane Izvođača prema Opštini
koje Izvođač nije platio.
6.7
REFERENTNI MATERIJAL
6.7.1. OPŠTA DOKUMENTA VEZANA ZA NABAVKE
Ceo komplet dokumenata za pretkvalifikaciju i zahtev za ponude će se generalno
sastojati od nekoliko stotina stranica. Organizacije, kao što su Svetska banka,
Medjunarodna Federacija Inženjera Konsultanata (FIDIC - International Federation of
Consulting Engineers) i ostale, razradile su standardne dokumente koji se koriste širom
sveta za sve vrste nabavki. Ova dokumenta su strukturisana na takav način da mogu da
se koriste kao osnova za pripremu dokumenata koji su specifični za dati projekat.
Standardni dokumenti moraju da se modifikuju, kako bi odrazili zakone i propise koji su
specifični za datu zemlju, kao i da bi uzeli u obzir veličinu i vrstu projekta za koji se
koriste. Oni ne sadrže tehničke specifikacije koje su specifične za dati projekat, ali
sadrže odgovarajuće reference za ovakav materijal.
Ceo komplet standardnih dokumenata za nabavke Svetske banke za ugovor tipa:
projektovanje-izgradnja-upravljanje za postrojenje za odlaganje čvrstog otpada sadržan
je u Prilogu 2. Ti dokumenti su dati samo kao referenca i zahtevaju znatne izmene
ukoliko se koriste za konkretne nabavke u Srbiji. Medjutim, oni predstavljaju odličnu
osnovu za pripremu dokumenata za nabavke koji su specifični za neki projekat.
6.7.2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM
Tehničke specifikacije koje su specifične za dati projekat moraju da se napišu za svaku
uslugu upravljanja čvrstim otpadom. Tehničke specifikacije moraju da sadrže sve
informacije koje su potrebne, kako bi se opisale sve usluge koje izvođač treba da pruža.
Primer tehničkih specifikacija je takodje sadržan u Prilogu 2 kao opšta referenca za
korisnike ovog priručnika.
Strana 142
10/06/2009.
Poglavlje 6 – Procedure raspisivanja tendera
Strana 143
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
POGLAVLJE
7
PROJEKT POMOĆI OD STRANE MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
Ocena ponuda na
tenderu i
ugovaranje
Strana 144
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
POGLAVLJE 7
OCENA PONUDA NA TENDER I
UGOVARANJE
7
UVOD – OCENA PONUDA NA TENDER I UGOVARANJE
U Poglavlju 6 su date informacije o prvim koracima Procesa nabavke privatizacije,
uključujući i Pretkvalifikaciju ponudjača i Pripremu i izdavanje Zahteva za ponude
(Request for Tender - RFT). U ovom Poglavlju ćemo diskutovati o naredna tri koraka:
7.1

ocenjivanju ponuda na tender

izboru Izvođača

pregovaranju i potpisivanju ugovora.
KOMISIJA ZA OCENJIVANJE PONUDA
Opština treba da formira Komisiju za ocenjivanje ponuda (Tender Evaluation Committee
- TEC) koja će biti odgovorna za obavljanje ocenjivanja svih elemenata Ponuda na
Tender.
Tipično, Komisija za ocenjivanje ponuda će imati dve potkomisije: Potkomisiju za
ocenivanje Tehničke ponude, za ocenjivanje Tehničkih ponuda, te Potkomisiju za
ocenjivanje Finansijske ponude, koja će ocenjivati Finansijske ponude. Članove Komisije
za ocenjivanje ponuda treba odrediti da rade ili u Potkomisijama za ocenjivanje
Tehničkih ili Finansijskih ponuda.
Imajući u vidu visoko konkurentan proces i visoko tehničku prirodu procesa nabavke
usluge vezane za čvrsti otpad, bitno je da lica koje se imenuju za Komisiju za
ocenjivanje ponuda imaju sledeće karakteristike:

da su nezavisni od svih poslovnih veza sa bilo kojim od Pretkvalifikovanih
ponudjača koji dostavljaju ponude.
Strana 145
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje

Da predstavljaju ljude i organizacije na koje će uticati usluga upravljanja čvrsatim
otpadom, uključujući i gradjane, firme, industriju, medicinske objekte i Opštinu.

Da imaju tehničko i finansijsko znanje i veštine potrebne da se propisno ocene
Ponude na Tender.

Ličnu rešenost da služe najboljim interestima Opštine, njenih gradjana i njenih
firmi.

Ličnu rešenost da rade u Komisiji za ocenjivanje ponuda tokom trajanja procesa
ocenjivanja.
Treba razmotriti imenovanje lica za Komisiju za ocenjivanje ponuda koja imaju znanje i
iskustvo u sledećim oblastima:

Sakupljanju, preradi, tretmanu i odlaganju otpada.

Čišćenju javnih površina (pometanju ulica i čišćenju javnih objekata).

Srpskim zakonima, praktičnoj politici i propisima vezanim za životnu sredinu.

Menadžmentu i računovodstvu u poslovima privatnog sektora.

Da budu predstavnici grupa gradjana.

Da budu predstavnici firmi i industrijskih asocijacija.

Da budu predstavnici agencije koja traži Ponude na Tender.
Normalno je da se jedno lice imenuje kao predsedavajući, kako bi nadgledao i
usmeravao radne aktivnosti Komisije za ocenjivanje ponuda. Takodje, treba utvrditi neke
vremenske rokove za njene radne aktivnosti, kako bi se osigurao blagovremeni pregled,
ocenjivanje i davanje preporuka.
Javni je tender u pitanju i podlegaće principima javnosti, jednakih prilika i slobode
nadmetanja. Sve mere ili odluke koje donese Komisija za ocenjivanje ponuda će
sadržati razloge na kojima su se zasnivali neka odluka ili postupak.
7.2
OTVARANJE PONUDA NA TENDER
Ponude na tender treba da se otvaraju javno, ili, kao minimum, u prisustvu predstavnika
iz svih kompanija koje ponose ponudu, koje žele da imaju nekog predstavnika prisutnog
na otvaranju ponuda. Prvo treba da se otvore tehničke ponude. Finansijske ponude ne
Strana 146
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
treba da se otvaraju sve dok se svaka tehnička ponuda ne oceni, kako bi se proverilo da
li zadovoljava sve zahteve iz Zahteva za ponudu. U vreme otvaranja Tehničkih ponuda,
treba javno navesti ime svake kompanije koja je podnela ponudu na tender, a svaki
podnesak treba ukratko pregledati, kako bi se utvrdilo da li su svi traženi dokumenti
sadržani u tom podnesku.
Nakon što se Tehničke ponude kompletno ocene i nakon što se utvrdi da dati podnesci
zadovoljavaju minimum zahteva, onda treba otvoriti finansijske ponude. Ovo "otvaranje"
treba obaviti u prisustvu predstavnika kompanija koje su podnele Ponude na Tender i
treba da se obavi na otvoren način.
Na otvaranju finansijskih ponuda, data Opština treba da objavi imena Ponudjača,
Ponudjene cene, ukupan iznos iz svake Ponude i iz svake alternativne Ponude (ukoliko
su alternative zahtevane ili dozvoljene), sve popuste, izmene i povlačenja Ponuda,
postojanje ili osdustvo Jemstva za Ponudu (ukoliko je deo finansijske ponude) i sve
ostale podatke koji se mogu smatrati prikladnim.
Ni jedan Ponudjač ne treba da kontaktira opštinske zvaničnike ili njene zaposlene ili bilo
kog drugog zaposlenog u Državnoj upravi po bilo kom pitanju koje se odnosi na njegovu
Ponudu na Tender od trenutka otvaranja Ponuda na Tender do vremena kada se dodeli
Ugovor. Svako nastojanje nekog Ponudjača da utiče na opštinske zvaničnike, zaposlene
u opštini, ili bilo kog drugog zvaničnika Državne uprave u toku ocenjivanja Ponuda na
Tender, poredjanja Ponuda na Tender, ili odluke o dodeli ugovora može da rezultira
odbijanjem Ponude datog Ponudjača i njegovim gubljenjem Licitacionog garantnog
pisma.
7.3
OCENJIVANJE OPŠTIH ZAHTEVA ZA PODNESKE
Dokumenti iz Zahteva za ponude treba da sadrže konkretne instrukcije za Ponudjače
kojim se od Ponudjača traži da obave odredjane aktivnosti i da pruže konkretne
informacije i dokumente. Komisija za ocenjivanje ponuda treba pažljivo da pročita
Dokumente iz Zahteva za ponude kako bi identifikovala koji su to značajni zahtevi za
podneske. Ukoliko neki Ponudjač ne sledi instrukcije sadržane u Zahtevu za ponude u
Strana 147
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
pogledu zahteva za podneske, Komisija za ocenjivanje ponuda može da ga diskvalifikuje
bez daljeg razmatranja.
Stoga je važno utvrditi koje od zahteva u Zahtevu za ponude treba smatrati značajnim
Zahtevima za podneske koji mogu da rezultraju diskvalifikacijom nekog Ponudjača
ukoliko ne ispunjava Zahteve za podneske. Na primer, mogu postojati odredjeni zahtevi
koji, iako se zahtevaju po Dokumentima iz Zahteva za ponude, ne moraju da se
smatraju tako važnim da bi rezultirali diskvalifikacijom ukoliko se ne ispune. Generalno,
nije poželjno ustanovljavati kriterijume koji bi zahtevali od date Opštine da diskvalifikuje
nekog inače kompetentnog Ponudjača zbog nekog manjeg nedostatka u podnesku.
Ponude na Tender koje su nekompletne, neizbalansirane, uslovne, nejasne, koje sadrže
dodatke koji nisu dopušteni, prepravke ili značajne neregularnosti, ili koje nisu u skladu
sa Zahtevom za ponude, mogu da se odbace po nahodjenju Opštine.
Odgovor koji je dao dati Ponudjač na Zahteve za podnesak treba ocenjivati u vidu
pitanja Da/Ne. Ukoliko dati Ponudjač zadovoljava dati Zahtev, onda bi odgovor na to
pitanje bio "Da". Pozivanje na neki konkretni odeljak iz Zahteva za ponude bi trebalo
povezati sa svakim Zahtevom tako da članovi Komisije za ocenjivanje ponuda mogu
lako da se pozovu na tačan tekst sadržan u Zahtevu za ponude.
Tipični Zahtevi za podneske mogu da uključuju sledeće:

Da li je dati Ponudjač prisustvovao obaveznoj konferenciji pred podnošenje
ponuda / za pitanja (ukoliko je potrebno)?

Da li je dati Ponudjač dostavio svoju Tehničku i Finansijsku ponudu na vreme ili
pre navedenog vremena?

Da li je dati Ponudjač dostavio original i navedeni broj kopija njegove Ponude na
Tender na traženim jezicima i da li je jasno označio koji je original?

Da li je dati Ponudjač propisno zapečatio Tehničku i Finansijsku ponudu u
zasebnim kovertama i propisno označio koverte?

Da li se Ponudjač sastoji od iste kompanije, korporacije, itd., koja je bila
pretkvalifikovana?

Da li Ponudjač podnosi Ponudu na Tender samo za one Usluge za koje je bio
pretkvalifikovan?
Strana 148
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje

Da li je dati Ponudjač, ili valjano ovlašćeno(a) lice(a), potpisao original i sve kopije
Ponude na Tender?

Ukoliko su dostavljene bilo kakve izmene, da li je dati Ponudjač propisno
pripremio, zapečatio, označio i dostavio te izmene?

Da li je Licitaciono garantno pismo prihvatljivo?
Krajni rezultat Pregleda Zahteva za podneske treba da bude lista Ponudjača koji su
ispunili Zahteve za podneske i čije su Ponude na Tender prihvatljive za Ocenjivanje
Tehničke ponude. Krajni rezultat takodje može da uključuje i listu Ponudjača koji nisu
poštovali Zahteve za podneske i koji su diskvalifikovani iz daljeg razmatranja i koji su
obavešteni o njihovoj diskvalifikaciji.
7.4
OCENA TEHNIČKIH PONUDA
U Zahtevu za ponude će biti uključene konkretne instrukcije u pogledu informacija koje
Ponudjač treba da dostavi u odeljku Tehnička ponuda iz njegove Ponude na Tender.
Otuda bi prvi korak u pripremi za ocenjivanje trebalo da bude pregledanje celokupnog
Zahteva za ponude i identifikovanje svih navedenih zahteva za Tehničku ponudu.
Tehničku ponudu bi potom trebalo pregledati da bi se utvrdilo da li je Ponudjač ispunio
svaki od zahteva za podnesak vezanih za tehničku ponudu.
Nakon što se utvrdi da su ispunjeni zahtevi za podnesak za Tehničku ponudu, onda
Tehničku ponudu treba detaljno pregledati, kako bi se utvrdilo da li je Ponudjač dokazao
dovoljno sposobnosti da preuzme obavljanje datih usluga i aktivnosti.
Kriterijume za ocenjivanje za Tehničku ponudu treba jasno navesti u Zahtevu za
ponude. Neki tehnički zahtevi mogu da budu važniji od ostalih zahteva. Stoga sistem
ocenjivanja ponuda treba da sadrži metod za dodeljivanje različitih pondera kriterijumima
na osnovu njihovog značaja. Može da se dodeli ponder (numerička vrednost) za svaki
kriterijum na osnovu njegovog značaja. Na primer, poeni mogu da se dodele nejednako
kriterijumima za ocenjivanje za neku konkretnu uslugu na osnovu njihovog relativnog
značaja. Njegov deo od ukupnog broja poena predstavlja prioritet svakog kriterijuma u
odnosu na druge. Normalno, dobra ideja je da se glavni ponderisani kriterijumi unesu u
Zahtev za ponude. U tom slučaju, ocenjivač će samo trebati da primeni te kriterijume u
procesu ocenjivanja.
Strana 149
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
Mogu da se primene ostali ponderisani kriterijumi, kao što su kriterijumi za svaku uslugu
ili kriterijumi za ocenjivanje, koji odražavaju njihov značaj u kompletnom paketu usluga
vezanih za čvrsti otpad i čišćenje javnih prostora. Na primer, usluge sakupljanja čvrstog
otpada i usluga odlaganja na deponije mogu da se smatraju bitno važnijim od usluga za
medicinskil otpad i industrijski otpad, u kom slučaju, dati ukupan broj poena može da se
rasporedi izmedju tih usluga, kako bi se predstavio značaj svake od usluga u odnosu na
ostale usluge i na ukupan paket usluga. U ovom slučaju, svakoj usluzi može da se
dodeli bilo koji deo poena, a više nego jednoj usluzi bi mogao da se dodeli isti ponder
ukoliko je zaključeno da dve usluge zaslužuju isti prioritet.
7.4.1. PREDLOŽENO OSOBLJE
Takodje treba oceniti broj i kvalifikacije ključnog osoblja koje se predlaže za dati
zadatak, uključujući i:

Kvalifikacije i iskustvo predloženog rezidentnog generalnog menadžera.

Kvalifikacije i iskustvo ostalog ključnog osoblja za dati zadatak, uključujući i
iskustvo u zahtevanim oblastima ekspertize.

Konzistentnost plana osoblja sa planom rada, uključujući i vrstu i broj osoblja
uporedjene sa uslugama koje treba da se pružaju.

Od Ponudjača se normalno traži da pruže detaljne informacije o ključnom
administrativnom i menadžerskom osoblju u njihovoj Tehničkoj ponudi. Data
Opština mora da bude sigurna da osoblje najvišeg nivoa koje Ponudjač predlaže
ima obrazovanje, obuku i iskustvo da realizuje i upravlja predloženim Uslugama.
Treba utvrditi kriterijume da se ocene kvalifikacije osoblja najvišeg nivoa, tj. generalnog
menadžera i menadžera koji mu direktno odgovaraju (npr., finansijskog, operativnog, za
postrojenja, održavanje i opravke, personalnog, za informacione sisteme, te odnose sa
javnošću). Iskustvo osoblja najvišeg nivoa treba da uključuje:

Iskustvo u upravljanju velikim ugovorima za uslugu vezanu za čvrsti otpad.

Iskustvo u velikim urbanim područjima u zemljama u razvoju.

Iskustvo u njihovoj konkretnoj oblasti odgovornosti.
Strana 150
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
7.4.2. KVALITET OPREME I POSTROJENJA
Članovi Komisije za ocenjivanje ponuda moraju da se oslanjaju na njihovo sopstveno
znanje i iskustvo, kako bi utvrdili kriterijume za ocenjivanje kvaliteta postrojenja i opreme
koje nudi dati Ponudjač. Kvalitet znači da li je struktura postrojenja ili opreme
trajna,/izdržljiva, napravljena od odgovarajućeg materijala, te je stoga verovatno da će
služiti funkcijama koje predlaže dati Ponudjač. Na primer, ukoliko postrojenja ili oprema
nisu nikada pre korišćeni u svrhe upravljanja čvrstim otpadom, njihov kvalitet i
primenljivost mogu da budu neadekvatni.
U ovom delu ocenjivanja se ne razmatra adekvatnost postrojenja i opreme koje nudi
Ponudjač. Adekvatnost znači da li su ta postrojenja i oprema propisno dimenzionisani i
odredjeni za nameravani posao. Na primer, neko postrojenje za preradu Medicinskog
otpada može da bude napravljeno od kvalitetnog materijala i da koristi kvalitetnu
opremu, ali može da bude preveliko ili premalo za datu Uslugu. Na sličan način, kamioni
za sakupljanje otpada velikog kapaciteta koji su prihvatljivog kvaliteta bili bi neprikladni
za sakupljanje čvrstog otpada iz uskih i slepih ulica. Ili, čak i ako je veličina opreme
odgovarajuća, može se desiti da ih je previše ili premalo predloženo za korišćenje od
strane Ponudjača. Razmatranje ovih pitanja je ugradjeno u ocenjivanje Kvaliteta nacrta
Planova rada.
7.4.3. KOMPATIBILNOST NACRTA PLANA RADA
Tehničke specifikacije za svaku uslugu treba proučiti u nacrtu Plana rada iz Tehničke
ponude, kako bi se razradilo kompletno razumevanje oveukupnog obima, specifikacija i
detaljnih zahteva za datu Uslugu. Potom mogu da se formulišu kriterijumi za ocenjivanje
za svaku Uslugu. Njih treba izvući iz dva odeljka iz Tehničkih specifikacija: Specifikacija
usluga i Minimalnih tehničkih zahteva. Ovi odeljci sadrže opise onoga što treba da se
uradi i svih konkrentih zahteva vezanih za to kako taj posao treba da se radi.
Komisija za ocenjivanje ponuda treba pažljivo da razmotri ove zahteve i da izabere one
koji su najvažniji za ocenjivanje ponude datog Ponudjača. Ne moraju sve Specifikacije
usluga i Tehnički zahtevi da budu kriterijumi za ocenjivanje. Prvo, ima mnogo
Specifikacija i Zahteva koji mogu da se ocenjuju tek pošto neki Izvođač počne da pruža
datu Uslugu. Drugo, neke Specifikacije i Zahtevi ne moraju da budu vrlo važni kada se
Strana 151
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
uporede sa stvarnim obavljanjem Usluga (tj. učestalost pranja vozila, ili kako su vozila
obeležena).
Krajni rezultat Ocene Tehničkih ponuda treba da bude lista Ponudjača koji, ne samo da
su zadovoljili Zahteve za podnesak, nego su i jasno pokazali da su takodje tehnički
kompetentni da obavljaju tražene usluge i da imaju institucionalne kapacitete da
ispunjavanju zahteve iz ugovora.
Krajni rezultat takodje može da uključuje i listu Ponudjača koji nisu jasno pokazali
potrebnu tehničku kompetenciju i/ili institucionalne kapacitete i koji su diskvalifikovani iz
daljeg razmatranja i koji su obavešteni o njihovoj diskvalifikaciji.
7.5
OCENA FINANSIJSKE PONUDE
Potom će se javno otvoriti finansijske ponude svakog Ponudjača koje su zadovoljile
minimum zahteva specificiranih u skladu sa vremenskim rokovima i procedurama
naznačenim u Zahtevu za ponude. Finansijske ponude Ponudjača koje nisu zadovoljile
minimum zahteva iz ostalih oblasti treba vratiti Ponudjaču neotvorene. Jednom kada se
utvrdi da je Tehnička ponuda nekog Ponudjača prihvatljiva, treba otvoriti i oceniti
Finansijsku ponudu.
U većini nabavki radi privatizacije, Zahtev za ponude će sadržati konkretne obrasce i
instrukcije kojima se definišu zahtevi za finansijsku ponudu. Ovi zahtevi su tipično
utvrdjeni u "Programu nadmetanja" i s njim povezanim Instrukcijama i u Zahtevu za
ponude -Informacijama i instrukcijama.
Ocenjivanje finansijske ponude je normalno vrlo jednostavan i otvoren proces. Zahtev za
ponude će normalno sadržati jedan obrazac ili tabelu sa listom svake stavke posla ili
usluge i prostoru u kome dati Ponudjač treba da navede cenu za pružanje te opisane
usluge.
Primarno i najvažnije pitanje u ocenjivanju finansijske ponude jeste da se utvrdi
razumnost predložene cene koju je dao konkretni Ponudjač. Važno je da predložena
cena Ponudjača ne bude previsoka u odnosu na usluge koje se nude, ni da bude
Strana 152
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
preniska kako bi adekvatno kompenzovala Izvođača za pružene usluge. Iako možda
izgleda povoljno da se prihvati vrlo niska ponuda, pošto bi to izgladalo kao da se štedi
novac, to ne mora da bude slučaj na duge staze. Isuviše niska cena bi najverovatnije
rezultirala time da Izvođač krši uslove ugovora, te bi stoga rezultirala poremećajem
usluga i mogućim troškovima po datu Opštinu koji su viši od razumnih u budućnosti,
tokom veka trajnja ugovora.
Krajni rezultat Ocenjivanja Finansijske ponude treba da bude rangiranje Kvalifikovanih
ponudjača na osnovu cena, sa Kvalifikovanim ponudjačem koji ima najnižu cenu
rangiranim kao prvim, sledećim sa najnižom cenom rangiranim kao drugim, itd. Namera
date Opštine treba da bude da sklopi Ugovor sa najviše rangiranim Kvalifikovanim
ponudjačem za pružanje usluga. Medjutim, ukoliko iz bilo kog razloga data Opština i
najviše rangirani Kvalifikovani ponudjač ne mogu medjusobno da potpišu Ugovor, onda
data Opština treba da se obrati sledećem najviše rangiranom Kvalifikovanom ponudjaču.
7.6
IZBOR IZVOĐAČA
Uspešni ponudjač će biti kompanija koja je:

podnela Ponudu na Tender koja odgovara zahtevima za podnesak iz Zahteva za
ponude,

podnela Tehničku ponudu koja jasno pokazuje razumevanje datog posla i
sposobnost da se obavljaju usluge na prihvatljiv način; i

podnela finansijsku ponudu koja zadovoljava sve zahteve iz Zahteva za ponude i
koja ima najnižu razumnu cenu koju je dao od bilo kog kvalifikovanog Ponudjača.
Veoma je važno da se odgovarajući, odgovoran i kvalifikovani Ponudjač sa najnižom
razumnom cenom, koji ispunjava sve ostale zajteve iz tendera, odabere kao uspešan
Ponudjač. Ukoliko se to ne uradi, celokupan proces nabavke će biti doveden u pitanje i
kompanije neće učestvovati u ovim vrstama procesa nabavki u budućnosti. Ovo će
rezultirati smanjenom konkurencijom i stoga višim cenama za usluge.
Tender će se dodeliti Ponudjaču koji je ponudio najbolje odredbe i uslove i koji ima
najnižu cenu, nakon unificiranja kriterijuma za poredjenje izmedju svih podnetih ponuda
u pogledu svih tehničkih i finansijskih aspekata.
Strana 153
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
7.7
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA
Opština treba da obavesti uspešnog Ponudjača, u pisanom obliku, preporučenim
pismom, da je njegova Ponuda na Tender prihvaćena. Ovo mora da se uradi pre isteka
perioda važnosti Ponude na Tender navedenog u Zahtevu za ponude. To obaveštenje o
dodeli posla će predstavljati formiranje ugovora izmedju Ponudjača i Opštine, pod
uslovom da pismo o prihvatanju ne sadrži uslove koji menjaju uslove Ponudjačeve
Ponude na Tender.
7.8
PREGOVARANJE O UGOVORU I DODELA UGOVORA
Potvrda prijema Obaveštenja o dodeli posla je obezbedjena obaveštenjem o prijemu tog
preporučenog pisma. Normalno, takodje bi se održao zvanični sastanak izmedju
Ponudjača i opštinskih predstavnika, kako bi se priznalo i potvrdilo to prihvatanje i
formiranje ugovora/sporazuma izmedju ugovornih strana.
7.8.1. DOSTAVLJANJE TRAŽENIH DOKUMENATA
Uspešni Ponudjač mora da obezbedi, u roku od navedenog broja dana, počev od dana
posle obaveštenja o prihvatanju njegove ponude preporučenim pismom, licitacionu
Garanciju za dobro izvršenje posla koja će povećati iznos Licitacione garancije do nekog
unapred utvrdjenog procenta vrednosti ugovora (kako je navedeno u Zahtevu za
ponude). Ta Garancija za dobro izvršenje posla se smatra garancijom za potpisivanje
ugovora i mora da se refundira nakon kompetnog izvršenja ugovora. Ukoliko je uspešni
Ponudjač lociran u inostranstvu, ova odredba o licitacionoj Garanciji za izvršenje posla
može da se proširi.
Ukoliko taj uspešni Ponudjač nije platio konačni depozit u vremenskom roku, data
Opština, nakon što ga obavesti preporučenim pismom sa povratnicom, ima pravo da
raskine Ugovor i da ga potpiše sa Ponudjačem koji je posle njega po rangu. U ovom
slučaju, taj privremeni depozit se neće refundirati.
Opština će takodje imati pravo da odbije sve iznose vezane za sve gubitke do kojih je
došlo usled neizvršenja ugovora od svakog iznosa koji dospeva ili će dospeti usled
neizvršenja obaveza Ponudjača. Ukoliko ovi iznosi nisu dovoljni da pokriju taj gubitak,
Opština ima pravo da izvrši odbitak od svih iznosa koji se duguju dostavljaču ponude
Strana 154
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
kod neke druge Opštine. Osim toga, Opština zadržava svoje pravo da pokrene sudski
postupak protiv datog dostavljača ponude.
7.9
PRIHVATANJE PONUDE IZVOĐAČA
Ponuda na Tender koju dostavi Ponudjač jeste ponuda Izvođača da se sklopi
ugovor/sporazum za obavljanje usluga u skladu sa odredbama i uslovima utvrdjenim u
Zahtevu za ponude. Prihvatanje ove ponude od strane Opštine stvara obavezujući
sporazum izmedju ugovornih strana. Ukoliko Ponudjač odbije da se pridržava zahteva iz
njegove Ponude na Tender i ne saglasi se da potpiše obavezujući ugovor za obavljanje
usluga u skladu sa njegovom ponudom, od Ponudjača će se zahtevati da se odrekne
njegovog garantnog pisma na ponudu kao značajne kazne.
7.10
IZMENE PONUDE IZVOĐAČA
Ponuda uspešnog Ponudjača ne može da se menja, osim ukoliko se Ponudjač ne
saglasi da to učini. Stoga data Opština mora da prihvati Ponudu na Tender koju dostavi
dotični Ponudjač ili da pregovara sa tim Ponudjačem, kako bi se izmenile odredbe
njegove ponude. Od datog Ponudjača se ne zahteva da menja uslove njegove Ponude
na Tender. Ukoliko data Opština ne želi da potpiše ugovor/sporazum bez izmena, od
Ponudjača se neće zahtevati da izgubi njegovo Garantno pismo na ponudu ukoliko
odbije da potpiše taj izmenjeni ugovor/sporazum. Stoga je presudno važno da original
Zahteva za ponude tačno odražava usluge i uslove ugovora/sporazuma koje se žele.
Moguće je da data Opština i Ponudjač pregovaraju o izmenama ugovora pre
potpisivanja tog ugovora/sporazuma pod uslovom da obe ugovorne strane mogu da se
saglase sa tim izmenama. Medjutim, mora se paziti da se slede procedure koje neće
rezultirati gubitkom zaštita koje su date garancijom na ponudu koju je dao Ponudjač.
7.11
POTPISIVANJE UGOVORA
U toku faze nadmetanja, normalno je i uobičajeno da se izdaju “Dodaci” uz Zahtev za
ponude kojima se menjaju uslovi tog zahteva. Jednom kada su primljene Ponude na
Tender, kada su otvorene i ocenjene i kada je Izvođač odabran, te Dodatke treba
ugraditi u konačan sporazum. Još jednom, važno je zapamtiti da se od Ponudjača ne
Strana 155
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
zahteva da potpiše ugovor koji se razlikuje od onoga što je utvrdjeno u Zahtevu za
ponude. Medjutim, on mora da prihvati odredbe svih Dodataka koji su propisno izdati u
toku faze nametanja.
7.12
ADMINISTRATIVNI ZAHTEVI
U Zahtevu za ponude će biti utvrdjeni svi administrativni zahtevi za obe ugovorne strane
potpisnice sporazuma u vezi sa aktivnostima koje se zahtevaju pre potpisivanja ugovora.
Na primer, jedna od prvih mera koje se zahtevaju od uspešnog Ponudjača biće da
poveća vrednost Licitacionog garantnog pisma.
7.13
OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE
Ponudjač treba da obezbedi dokument u kome se naznačava ovlašćenje datog lica koje
potpisuje ugovor. On treba da bude u vidu korporativne odluke, korporativnog pečata, ili
u drugom zakonski prihvatljivom obliku odredjivanja ili priznavanja ovlašćenja koje je
dato licu(ima) koje(a) potpisuje(u) ugovor.
7.14
DOKUMENTACIJA
Svaka ugovorna strana treba da ima barem jednu "zvaničnu" kopiju ugovora. Ova
"zvanična" kopija treba da bude ugovor koji sadrži originalne potpise, pečate i ostale
verifikacije koje se traže po zakonu kako bi se osigurala valjanost ugovora.
Strana 156
10/06/2009.
Poglavlje 7 – Ocena ponuda na tenderu i ugovaranje
Strana 157
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
POGLAVLJE
8
PROJEKT POMOĆI OD STRANE MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
Informacije za i
Komunikacija sa
javnošću
Strana 158
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
Poglavlje 8
Informacije za i komunikacija sa
javnošću
8
UVOD – INFORMACIJE ZA I KOMUNIKACIJA SA JAVNOŠĆU
Veoma važan element koji treba imati u vidu za uspeh svakog sveobuhvatnog programa
upravljanja čvrstim otpadom jeste uključivanje i učešće svih članova date zajednice.
Iako je primarna svrha upravljanja čvrstim otpadom sakupljanje i odlaganje specifičnih
otpada, podjednako važan cilj je održavanje čiste zajednice. Da bi se ovo uradilo, svako
u datoj zajednici mora da učestvuje u ovom procesu.
U ovom Poglavlju ćemo objasniti kako da se razradi i realizuje jedna kampanja za
informisanje široke javnosti i komunikaciju sa njom, kako bi se osiguralo da javnost
razume sistem za upravljanje čvrstim otpadom i da aktivno učestvuje u održavanju čiste i
zdrave životne sredine. Ovde su date informacije koje opisuju korake koji se moraju
preduzeti kako bi se realizovala uspešna kampnja, kao i smernice za razvoj jedne
organizacije koja može da preuzme odgovornost za upravljanje takvom kampanjom. Tu
se jednostvanim rečima objašnjava ko će šta da radi, kada i kako.
Program informisanja i edukacije javnosti je ključan za uspešnu realizaciju svake
političke odluke, naročito kada ona zahteva podršku javnosti i promenu ponašanja od
izbornih okruga. Kampanje za informisanje javnosti se planiraju sa glavnim ciljevima da
se privuče pažnja javnosti na odredjena javna pitanja ili područja problema i da se
dovede do promene ponašanja i socijalnih promena. Kada se uvodi neki novi javni
koncept, pitanje, praktična politika ili projekat, presudno je da glavna publika na koju će
to uticati primi i razume te poruke. Stoga je važno da se razumeju potrebe i želje ciljne
javnosti, kao i njene percepcije o tim predloženim promenama.
Strana 159
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
Primarna svrha jedne kampanje za odnose sa javnošću jeste da se utiče na pojedinačna
i institucionalna ponašanja kako bi cela zajednica imala koristi. Kada kreatori politike
uvode nove usluge koje zahtevaju aktivno učešće gradjana, oni moraju da planiraju i
realizuju programe komunikacije sa ciljem da javnost obaveštavaju o i da objašnjavaju
koristi od tih novih usluga. Što se planira više poruka za komunikaciju kako bi se
reagovalo na potrebe i upite javnosti, to je veći potencijal da će gradjani izmeniti njihovo
ponašanje na načine na koje će se sveukupno upravljanje čvrstim otpadom unaprediti u
datoj zajednici.
Realizacija novog plana za upravljanje čvrstim otpadom zahteva od gradjanstva da
kompletno razume te promene koje se vrše, krajnje ciljeve i mehanizme tog novog
sistema, šta se od njih zahteva, te kakve će ono imati koristi od toga.
Proces podizanja svesti javnosti se sastoji od četiri različita koraka:




Korak 1 – Faza planiranja
Korak 2 - Faza razrade
Korak 3 - Faza realizacije
Korak 4 - Faza ocenjivanja.
Svaka faza je presudna za uspešno prenošenje poruka za podizanje svesti javnosti i
komuniciranje sa njom.
Ovo Poglavlje se fokusira na stvaranje i korišćenje jedne nezavisne organizacije za
odnose sa javnošću unutar date Opštine koja će biti odgovorna za planiranje i realizaciju
kampanja i ono sadrži informacije o tome kako da se osnuje ova organizacija. Iako je
osnivanje specijalne organizacije verovatno najprikladniji pristup za vodjenje kampanja
za podizanje svesti javnosti i komuniciranje sa njom, to nije jedini način da se vodi neka
kampanja. Opština takodje može da razmotri angažovanje neke specijalizovane firme
koja se bavi komunikacijom/odnosima sa javnošću, po potrebi, da ona vodi faze koje su
opisane u ovom Poglavlju.
8.1
FAZA PLANIRANJA
Čim je doneta odluka da se realizuje plan nove usluge upravljanja otpadom, počinje
Faza planiranja. Ova faza je priprema za posao podizanja javne svesti organizovanjem
resursa i identifikovanjem ciljeva. Postoje tri osnovna koraka u Fazi planiranja:
Strana 160
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću

definisanje Opštih ciljeva kampanje

kreiranje organizacije koja će je realizovati

procenjivanje trenutne situacije.
8.1.1. DEFINISANJE OPŠTIH CILJEVA KAMPANJE
On osnovu identifikovanja prioriteta projekta, administratori projekta i specijalisti za
podizanje svesti javnosti treba da sačine kompletnu listu opštih ciljeva za kampanju za
podizanje svesti javnosti, te da ih poredjaju po prioritetu. Opšti ciljevi su sve pozitivne
akcije i rezultati, kako primarni, tako i sekundarni, koje mogu da se postignu tom
kampanjom za podizanje svesti javnosti. Sačinjavanjem te sveobuhvatne liste ciljeva na
početku Faze planiranja, istraživači javne svesti će biti bolje pripremljeni da identifikuju
prioritete, te da razrade strategiju komuniciranja koja će se pozabaviti jednim širim nizom
ciljeva. Primeri opštih krajnjih ciljeva obuhvataju:

Unapredjenje sveukupne svesti o pitanjima životne sredine.

Podizanje svesti javnosti o koristima od plana novih usluga upravljanja otpadom.

Minimiziranje potencijalnog protivljenja javnosti privatizaciji usluga upravljanja
čvrstim otpadom (ukoliko je ovo plan za budućnost).

Mobilizaciju lokalnog rukovodstva da aktivno podrži i učestvuje u toj kampanji.

Stvaranje novih lidera koji mogu da posluže kao partneri u slanju poruka iz
kampanje ciljnim javnostima u školama, na univerzitetima, zajednici i verskim
organizacijama, te medijima.

Osiguranje uskladjenosti javnosti sa tim novim uslugama upravljanja čvrstim
otpadom diseminacijom pravila, propisa i instrukcija.

Postizanje značajnih promena u stavovima javnosti prema otpacima i navikama u
odlaganju otpada.

Podsticanje redukcije količina otpada koji se proizvodi u domaćinstvima.

Unapredjenje rukovanja otpadom u domaćinstvima.

Osiguranje održivosti novih usluga upravljanja čvrstim otpadom; itd.
Strana 161
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
8.1.2. OSNIVANJE TIMA ZA INFORMISANJE JAVNOSTI I KOMUNIKACIJU SA
JAVNOŠĆU
Osnivanje uspešne i receptivne organizacije za informisanje javnosti i komunikaciju sa
njom jeste ključni korak u razradi uspešne kampanje za podizanje nivoa svesti javnosti.
U ilustraciji 8.1 je data lista glavnih uloga i odgovornosti te nove organizacije.
ILUSTRACIJA 8.1. - Uloge i odgovornosti

Razrada planova i budžeta rada na komunikaciji.

Komuniciranje sa javnošću, kako bi se podigla njena svest.

Obuka lokalnih lidera, kao što su profesori, nastavnici/učitelji, šeici, popovi i
poslovni ljudi, iz mehanizama podizanja svesti javnosti u pogledu životne
sredine.

Priprema i pravljenje prezentacija različitim partnerima i glavnim akterima.

Izrada planova i strategija za medije.

Rad sa medijima koji se bave vestima, kako bi se optimiziralo pokrivanje
projekta i publicitet.

Organizovanje konferencija za štampu za predvodnike javnog mišljenja,
zvaničnike vlade/državne uprave, kao i administratore projekta radi širenja
informacija o projektu.

Identifikovanje i stvaranje prilika za odnose sa javnošću.

Izrada promotivnog i edukativnog materijala koji treba da se distribuira
jabvnosti.

Organizovanje promotivnih aktivnosti i dogadjaja.

Razrada različitih strategija da bi se protivljenje javnosti svelo na minimum.

Odgovaranje na upite javnosti.
8.1.3. IZRADA ANALIZE ORGANIZACIONIH POTREBA
Prvi korak u osnivanju te organizacije jeste da se vratimo nazad na željene kratkoročne i
dugoročne ciljeve kampanje i da počnemo da definišemo opšte zadatke koji su potrebni
kako bi se ispunili ti ciljevi. Administratori projekta moraju potom da preduzmu sledeće
korake po ovom redosledu:
Strana 162
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću

sačiniti inventar ključnih zadataka i očekivanih rezultata, kako bi se ispunili ciljevi
kampanje.

Proceniti broj radnih mesta koja su potrebna da se odrade zadaci iz kampanje.

Utvrditi organizacionu strukturu koja će odgovarati ciljevima kampanje.

Definisati kanale komunikacije i linije odgovornosti/ovlašćenja za tu novu
organizaciju (interno kao instituciju ili eksterno, pošto će ona imati interakciju sa
administracijom).
Jednom kada su administratori projekta utvrdili ključne zadatke koji su potrebni da se
ispune ciljevi kampanje i različite uloge i odgovornosti članova tima, onda moraju da
utvrde radna mesta koja su potrebna da se obavljaju ti zadaci unutar odabrane
organizacione strukture, te da razrade profil kandidata za svako radno mesto, kao i opis
radnog mesta.
Kada se traže kandidati za ta potrebna radna mesta, treba razmotriti balansiranje
budžetskih ograničenja sa organizacionim potrebama, te uskladjivanje kandidata koji
imaju specifične kvalifikacije sa specijalizovanim zadacima. Na primer, ukoliko školska
deca trebada budu ciljna grupa, onda bi mogao da bude potreban specijalista za
podizanje svesti javnosti sa iskustvom u osnovnom obrazovanju, a ukoliko je cilj
kampanje razvoj šire svesti o pitanjima životne sredine, onda bi mogao da bude
potreban specijalista za podizanje svesti javnosti sa iskustvom u novinarstvu ili na
televiziji.
Važno je utvrditi nivo menadžerskih veština koji je potreban za svako radno mesto,
vezano za zadatke koji se dodeljuju datom radnom mestu. Utvrdjivanje koje su vrste
ključnih zadataka koje će biti potrebno obavljati da bi se postigli kratkoročni ciljevi
kampanje; ključne organizacione veštine i stručnosti potrebne da se obavljaju ovi zadaci;
nivo menadžmenta koji je potreban da se obave zadaci i održi kvalitet (tj. praktično
svakodnevno upravljanje nasuprot pasivnijem sistemu izveštavanja); stepen napora
potrebnog da se obavljaju zadaci (tj. koliko radnih mesta, koliko dana/sati); kriterijume
učinka za jedan uspešan tim; itd.
Administratori projekta treba da kritički razmotre svako predloženo radno mesto. Oni
treba da pitaju:

Koje su nameravane uloge i odgovornosti svakog radnog mesta?
Strana 163
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću

Da li bi specifične dužnosti svakog radnog mesta mogle da se efikasnije
izvršavaju njihovim spajanjem sa drugim radnim mestom?

Da li dato radno mesto najuspešnije i najefikasnije koristi resurse kampanje?
Profil kandidata odredjuje minimum zahteva za obrazovanjem i iskustvom koji kvalifikuju
jednog kandidata za razmatranje. Ovaj profil služi kao osnova za kriterijume za izbor, te
treba da sadrži konkretna dostignuća, kao što su minimalna stručna sprema i godine
radnog iskustva u željenoj oblasti. Takodje je važno da se identifikuju neopipljivi
preduslovi za zaposlenje, kao što su dobre komunikacione i organizacione veštine,
profesionalizam i pozitivan stav.
8.1.4. OBAVLJANJE PROCENE KOMUNIKACIJE/EDUKACIJE
Istraživači javne svesti treba da počnu sa oblikovanjem date kampanje obavljanjem
temeljnog pregleda postojećih informacija, kako bi pribavili relevantne podatke i tipične
dokaze. Na ovaj način, može da se dobije velika količina informacija, brzo i jeftino. Izvori
informacija uključuju:

tehničke časopise i stručne publikacije.

Ispitivanja javnog mnenja i ankete potrošača.

Prethodni izveštaji o tim pitanjima u novinama i časopisima.

Statistika iz popisa stanovnika i pregledi demografskih podataka.

Podatke i izveštaje koje pripremaju NVO, škole, univerziteti, verske institucije, itd.

Vladine institucije koje se bave životnom sredinom; firme koje se bave
iztraživanjem tržišta; itd.
Ukoliko ovi sekundarni izvori informacija nisu dovoljni da se ispune ciljevi procene,
kvalitativno i kvantitativno istraživane mora da se obavi korišćenjem fokusnih grupa,
jednostavnim posmatranjem, detaljnim intervjuima i anketama.
8.1.5. REZULTAT PROCENE KOMUNIKACIJE/EDUKACIJE
8.1.5.1. Predvidjanje problema
Jednom kada je gotov pregled postojećih informacija, treba obaviti analizu tih informacija
koje su prikupljene, kako bi se predvideli potencijalni problemi koji mogu da otežaju
kampanju za podizanje svesti javnosti. Predvidjanjem zamki koje treba izbegavati,
kampanja za podizanje svesti javnosti može da se planira tako da se suprotstavi ovim
Strana 164
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
izazovima od samog početka i da se uveliko povećaju šanse za njen uspeh. Problemi
koje treba razmotriti uključuju:

Prethodno protivljenje javnosti sličnim inicijativama.

Visoke stope nepismenosti koja bi mogla da koči uspešnu komunikaciju.

Ustaljene obrasce ponašanja u pogledu rukovanja otpadom.

Prthodne koncepcije zasnovane na prethodnim pogrešnim porukama iz
medija.

Nesposobnost nekih lokalnih lidera da uspešno prenesu poruke
kampanje.

Ciljne javnosti koje ne misle da im je potrebna nova ili unapredjena
usluga; itd.
8.1.5.2. Identifikovanje ciljnih javnosti i razrada njihovih profila
Administratori projekta sada moraju da utvrde do koje(ih) ciljne(ih) javnosti treba da se
dopre da bi se ostvarili krajnji ciljevi kampanje. Iako se za ciljnu javnost mogu razmatrati
žene ili mladi ljudi ili odredjeni deo zajednice, ili čak javnost uopšte, preventivnim
merama, nalazima, kontrolama i testovima/PACT mora da se segmentira ta javnost u
grupe kojima može da se barata.
Standardna praksa za segmentiranje neke ciljne javnosti stavlja veliki naglasak na
demografske ili socioekonomske faktore. Ova praksa takodje važi i za kampanje za
podizanje svesti javnosti u pogledu otpada i pitanja životne sredine, i ona je generalno
poželjna da počne segmentiranjem ciljne javnosti i po demografskim i po faktorima
ponašanja.
Ovaj proces identifikovanja i definisanja javnosti dovodi do utvrdjivanja prioriteta u
pogledu javnosti: odlučivanja koja je najvažnija, ko je važan, ali manje kritičan, te na
koga ne treba ciljati u kampanji. Ukoliko su ciljna javnost mladi ljudi, onda bi mogla da se
razmotri kao potencijalna grupa neka konkretna škola, ili omladinska sportska
organizacija; ukoliko je ciljna javnost odredjeno susdestvo ili područja grada, onda bi
potencijalna grupa mogla da bude domaćinstva sa decom sa niskim prihodima koja
stanuju u tom susedstvu. Ključni aspekti uključuju:
Strana 165
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću

Koja ciljna javnost će imati najviše koristi od te inicijative?

Na koju ciljnu javnost može kampanja najviše pozitivno da utiče?

Koja ciljna javnost je najspremnija da usvoji nove stavove i praksu?

Da li je data ciljna javnost dovoljno velika da ima značajan pozitivan uticaj na
rezultat?

Može li do te ciljna javnost lako da se dosegne kroz efikasno korišćenje sredstava
i resursa?

Da li će ta ciljna javnost obratiti pažnju na poruke kampanje, ili će ta kampanja
morati da se takmiči za pažnju sa ostalim kampanjama i porukama?
8.1.5.3.
Identifikovanje glavnih aktera
Glavni akteri su bilo koja grupa ili pojedinac koje mogu da utiču na rezultat kampanje za
podizanje svesti javnosti i ima uticaj na uspeh tog novog sistema. Takvi glavni akteri
mogu da uključuju NVO, obrazovne i verske institucije, posredničke ili predstavničke
organizacije, firme iz privatnog sektora i tehnička i profesionalna tela. Glavni akteri mogu
da budu presudni u povezivanju sa ciljnim javnostima.
Glavni akteri podržavaju kampanju za podizanje javne svesti na mnogo načina. Oni
mogu da smanje otpor i protivljenje porukama za podizanje javne svesti i takodje mogu
da pomognu da se prevazidje odsustvo interesa kod nekih lokalnih lidera. Oni mogu da
podržavaju razvoj i izradu komunikacionih alata, tako što će pomoći da se rafiniraju
poruke kampanje da bi se zadovoljili stavovi ciljne javnosti. Konačno, oni mogu da
pomognu u postizanju koherentnije integracije medju raznim komunikacionim kanalima i
da prošire domet poruke kampanje do šire mreže unutar ciljne javnosti.
8.2
FAZA RAZRADE
U Fazi razrade se uzimaju informacije prikupljene u toku Faze planiranja i koriste se da
se izradi konkretna strategija za kampanju za podizanje javne svesti, kompletno sa
porukama kampanje i strategije za diseminaciju poruka.
Postoje tri fundamentalna koraka u Fazi razrade:

planiranje strategije komunikacije
Strana 166
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću

planiranje strategije realizacije

razrada budžeta za komunikaciju.
8.2.1
PLANIRANJE STRATEGIJE KOMUNIKACIJE
8.2.1.1.
Rafinisanje krajnjih ciljeva kampanje
Rafinranje krajnjih ciljeva kampanje predstavlja jednostavno potkategorije opštih krajnjih
ciljeva kampanje. Na primer, ukoliko je krajnji cilj neke kampanje da se podstakne
promena ponašanja kod dece, onda bi jedan rafinisani krajnji cilj mogao da bude da se u
životni stil dece usadi važnost čistoće. Ukoliko je krajnji cilj neke kampanje da se smanji
otpad proizveden u domaćinstvima, onda bi jedan rafinisani krajnji cilj kampanje mogao
da bude da se domaćice edukuju u vezi sa novim metodama rukovanja otpadom, itd.
8.2.1.2
Rezime nalaza u pogledu ključne ciljne javnosti
Rezimiranje nalaza o informacijama prikupljenim o ključnim ciljnim javnostima je u stvari
način da se definišu izvorni uzroci temeljnih ekoloških problema koji su povezani sa tim
ciljnim javnostima. Na primer, koje se lekcije mogu naučiti iz prošlih inicijativa za
podizanje javne svesti kod datih ciljnih javnosti ili sličnih javnosti? Koja su verovanja i
trenutna praksa ciljnih javnosti koje doprinose datom problemu? Koje su njihove potrebe
i očekivanja? Kakva je njihova percepcija sadašnjeg sistema za čvrsti otpad i šta će im
ponuditi taj novi sistem?
8.2.1.3
Razrada poruke kampanje
Poruka kampanje treba da bude jasna i koncizna. To znači da ne treba da bude više od
dve ideje ili informacije. Takodje može biti od pomoći da se razmisli o relevantnim
kulturnim ikonama ili izrekama koje mogu da se povežu sa datom porukom kako bi joj
dali dodatni uticaj i zvučnost.
Najbolji način da se razradi neka poruka kampanje jeste da se odgovori na pitanja kao
što su sledeća:

Koje glavne stavove treba ciljna javnost da prihvati iz date poruke?

Koja jedinstvena ideja ili tema može najbolje da opiše tu novu,
privatizovanu uslugu upravljanja čvrstim otpadom?

Koje akcije treba da preduzme ta ciljna grupa kao rezultat ove
komunikacije?
Strana 167
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
8.2.1.4
Izrada strategije realizacije
Kada se bira neki konkretan alat za komuniciranje da biste se obratili nekoj konkretnoj
javnosti, mora da se uradi procena kako bi se utvrdilo koji je najdelotvorniji alat da bi se
dostigao nivo svesti i znanja koji su potrebni? Da li će on takodje pomoći ljudima da
promene njihove stavove? Koju vrstu slike će ta javnost da ima o projektu kao rezultat
korišćenja tog alata? U donjoj tabeli 8.2. je data lista vrsta alata za komuniciranje.
TABELA 8.2. – VRSTE ALATA ZA KOMUNICIRANJE
Institucionalna
Direktan kontakt
Publikacije
Mediji
podrška
NVO
Formalni ili
Posteri
neformalni
Oglasi/reklame u
novinama i časopisima
sastanci
Obrazovne
Prezentacije,
Brošure i flajeri
Televizija i radio,
Posete na terenu
Knjige sa uputstvima
Saopštenja za medije
institucije
Verske
institucije.
Materijal za obuku i
Relevantni TV i radio
video zapisi
programi
Direktne poštanske
pošiljke
8.2.1.5
Izrada budžeta za komuniciranje
Taj budžet treba da sadrži linijske stavke za svaki odabrani alat za komuniciranje,
uključujući i sve brošure, publikacije, video zapise i postere, kao i sve troškove vezane
za organizovanje planiranih dogadjaja. Najbolji i najtačniji način da se procene troškovi
za svaku linijsku stavku u budžetu jeste da se pribave ponude od više različitih
potencijalnih pružalaca usluga. Jedan deo budžeta će verovatno biti posvećen
oglašavanju/reklamiranju i treba da obuhvata troškove produkcije i vremena oglašavanja
na radiju/TV ili troškove davanja oglasa. Budžet takodje mora da obuhvati sve režijske
troškove, kao što su pisaći pribor i kancelarijski materijal, transportne naknade,
poštanski troškovi, troškovi telekomunikacije, itd.
Strana 168
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
8.3
FAZA REALIZACIJE
Faza realizacije obuhvata stvarnu izradu publikacija i medijskih alata i njihovu
diseminaciju, stvarno pokretanje kampanje sa medijima i glavnim akterima, te planiranje
i dovršetak promotivnih dogadjaja.
Postoje tri osnovna koraka u Fazi realizacije:

priprema štampanog materijala, publikacija i alati bazirani na medijima

pokretanje kampanje

plan i dinamika promotivnih dogadjaja.
8.3.1. PRIPREMA ŠTAMPANOG MATERIJALA, PUBLIKACIJA I ALATA BAZIRANIH
NA MEDIJIMA
Izrada sveg štampanog materijala ili publikacija mora da prodje kroz sledeće procese:

razradu sinopsisa

razradu koncepta

zaštitu authorskih prava

fotografije

ilustraciju ideja

fino doterivanje i uredjivanje

preliminarno testiranje

štampanje.
U sinopsisu se utvrdjuju sve informacije koje će biti sadžane u datoj publikaciji,
uključujući i: krajnje ciljeve te publikacije; poruke koje treba preneti; ključne reči o datom
projektu; ciljnu javnost; predložen sadržaj; grafičke prikaze i fotografije; kanale
distribucije; i jezik, kada se razmatra korišćenje stranih medija.
Nakon utvrdjivanja informacija koje treba predstaviti ciljnim javnostima, to osoblje treba
da blisko saradjuje sa nekim kvalifikovanim piscem reklama, kako bi osiguralo da on ili
ona kompletno razume krajnje ciljeve i željeni uticaj na tu ciljnu javnost. I osoblje i
stručnjak za reklame treba blisko da saradjuju sa dizajnerom, kako bi osigurali da
spajanje tog teksta, fotografija i prelom uspešno ilustruju ideje koje su okvirno date u
tekstu.
Taj materijal treba da se predstavi uzorku planirane javnosti da bi ga ona pregledala,
prokomentarisala i dala povratne informacije o tim publikacijama i materijalu. To
preliminarno testiranje treba da se obavi u toku razrade ovog materijala, tako da
Strana 169
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
povratne informacije i izmene mogu da se unesu u finalnu verziju. To preliminarno
testiranje je presudni korak u sačinjavanju brošura, flajera, lista podataka, postera, itd.,
za podizanje svesti javnosti, pošto je to uspešan način da se meri uticaj materijala pre
nego se on masovno distribuira. Preliminarno testiranje omogućava planerima podizanja
svesti javnosti da osiguraju da taj sadržaj predstavi poruke na jasan i razumljiv način, te
da dizajn bude privlačan za ciljnu javnost. Najuobičajeniji način da se obavi preliminarno
testiranje jeste korišćenje fokus grupa ili upitnika.
8.3.2. LANSIRANJE KAMPANJE
8.3.2.1. Mobiliziranje glavnih aktera
Glavni akteri, koji su ranije definisani kao “svaka grupa ili pojedinac koji mogu da imaju
uticaj na ishod date kampanje za podizanje svesti javnosti i imaju uticaj na uspeh datog
plana upravljanja otpadom”, su presudni za uspeh te kampanje, te moraju da se mobilišu
kako bi preneli poruke kampanje i razaslali materijal, i učestvovali u promotivnim
dogadjajima.
Program informisanja i komuniciranja sa javnošću treba da se pokrene nekom minikampanjom, kako bi se doseglo do to svih glavnih aktera. Ovo uključuje sastanke velikih
i malih grupa, aktivnost pokretanja javne kampanje sa glavnim akterima, ili direktno
pozivanje ili slanja pošte. Ove vrste aktivnosti deluju na olakšavanje redovne
komunikacije sa i povratne informacije od glavnih aktera, da bi se pomoglo da se osigura
neprekidno angažovanje i praćenje do kraja. Mobilizovanje glavnih aktera zahteva
pažljivo planiranje. Sveukupni menadžment plan treba da sadrži preliminarne rokove za
aktivnosti koje treba obaviti sa raznim grupama glavnih aktera. Sastanke, seminare,
konferencije i javne dogadjaje treba planirati uzimajući u obzir najbolji vremenski
trenutak za uticaj i učešće javnosti. Na primer, letnja sezona može da bude najbolja za
aktivnosti bazirane u zajednici sa glavnim akterima koji možda nisu slobodni u toku
školske godine.
8.3.2.2. Mobiliziranje medija
Iako mnogi smatraju medije za opasnog protivnika, oni mogu da deluju kao moćan
saveznik. Kampanja mora da iskoristi prednosti medija, u njihovim brojnim oblicima, te
njihovu sposobnost da dopru do širokog spektra velikog broja javnosti. Pozitivni odnosi
Strana 170
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
sa medijima mogu da započnu tako što više profesionalaca iz oblasti medija kontaktiraju
sa različitim članicama medija i uspostavljaju radni odnos sa njima. Počnite tako što ćete
predstaviti dati projekat, ali takodje saznajte o načinu na koji oni rade. Na primer, pitajte
za njihove uobičejene rokove, demografiju publike, format, i prioritete publike. Saznajte
šta možete o tome koji aspekti neke priče je čine zanimljivom za objavljivanje, a kada
dajete informacije o projektu, pričajte u tom smislu. Zapamtite, medijima su potrebne
priče da popune svje centimetre kolumni i vreme oglašavanja na radiju/TV. Opština je
koristan izvor ovih priča. Obezbedite kontakte sa medijima pomoću promotivnog
materijala, kao što su obaveštenja za medije, liste podataka i flajeri koji će reporterima
pomoći da brzo razumeju dati problem. Što više informacija obezbedite, to je verovatnije
da će se neka priča objaviti. Na primer, ukoliko se želi objavljivanje neke priče na
televiziji, taj medij treba kontaktirati sa osnovnim podacima u vidu vizuelnog materijala,
kao što su video trake na kojima se prikazuju napori na datom projektu.
Termin mediji se odnosi na mnoga različita pravna lica—radio, televiziju, novine,
časopise i više od toga—što značajno varira unutar svakog od ovih pravnih lica. Svaki
od ovih kanala medija pruža različite prilike da se dopre do konkretnih javnosti sa nekom
specifčnom vrstom poruke. Specijalisti za medije moraju da utvrde kako može najbolje
da se dopre do prioritetne ciljne javnosti, te koji je medij najprikladniji za slanje date
poruke. Na primer, kada se odabere televizija, mora da se obavi pažljivo istraživanje
kako bi se utvrdilo koje je vreme najveće gledanosti. Isto pravilo važi i za štampu—treba
se pažljivo usmeriti na časopise i novine sa najvećom čitanošću od strane ciljane
javnosti da biste u njih ubacili obaveštenja za štampu i članak sa vestima. Proverite
profile čitanosti, slušanosti, ili gledanosti za svaku pojedinačnu štampu ili stanicu.
8.3.3. ORGANIZOVANJE PROMOTIVNIH DOGADJAJA
8.3.3.1. Razrada plana koncepta za svaki dogadjaj
Isto kao što sinopsis mora da se napiše za svaku planiranu publikaciju, isto tako sinopsis
mora da sepriprema da bi se utvrdio koncept i parametri za svaki planirani promotivni
dogadjaj. Taj sinopsis treba da sadrži:

datum i vreme datog dogadjaja

naslov dogadjaja
Strana 171
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću

krajnje ciljeve dogadjaja

profil planirane ciljne javnosti

primarna pitanja o kojima treba diskutovati ili koje treba osvetliti u toku dogadjaja

govornike ili druge učesnike

cilji broj očekivanih prisutnih lica

lokaciju dogadjaja

jezik koji će se koristiti u toku dogadjaja

predlog dnevnog reda za dogadjaj

dokumenta i materijal koji treba da se distribuira u toku dogadjaja

budžetske stavke; itd., potkresati logistički plan za svaki dogadjaj.
Organizacija je ključna za uspešan dogadjaj, te stoga treba uraditi logistički plan, kako bi
se obezbedili rokovi za pripremu i rasporedile dužnosti vezane za menadžment
dogadjaja. U vremenskom planu za pripermu jednog dogadjaja se mapiraju sve
aktivnosti vezane za planiranje jednog dogadjaja, od vremena kada se razradjuje
sinopsis, pa sve do uspešnog završetka tog dogadjaja. Treba utvrditi realistične i
izvodljive rokove za svaku fazu pripreme, a poštovanje tih utvrdjenih rokova će biti
presudno za uspešno upravljanje tim dogadjajem.
Iako vremenski plan za pripermu jednog dogadjaja prikazuje grubu dinamiku svih većih
postupaka koje treba obaviti, kontrolna lista dogadjaja sadrži vrlo detaljnu listu linijskih
stavki logistike i priprema, lica kojima je dodeljena svaka stavka i njen krajni rok. Ta
kontrolna lista pomaže organizatorima dogadjaja da zadrže kontrolu nad svim detaljima
menadžmenta vezanim za neki dogadjaj. U tabeli 8.3. je prikazan primer kontrolne liste
dogadjaja.
Sav materijal koji treba da se predstavi na jednom dogadjaju mora pažljivo da se
pripremi, uključujući i prezentacije od strane spoljašnjih govornika. Organizatori
dogadjaja moraju da budu uključeni u pripremu i pregledanje sveg materijala. Dokumenti
i publikacije koje treba da se distribuiraju na datom dogadjaju moraju da se urade
onoliko profesionalno koliko do dozvoljava budžet. Ukoliko treba da se distribuira više
stavki, onda se efektivnije ukoliko su te stavke materijala vizuelno slične. Na primer,
ukoliko se priprema više flajera, sve njih treba štampati na istom kvalitetu papira, sa
Strana 172
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
sličnim marginama, prigodnim fontovima, itd. Pazite da se unapred tačno proceni broj
očekivanih prisutnih lica kako bi se osiguralo dogoljno kopija materijala.
TABELA 8.3. – Primer kontrolne liste dogadjaja
Postupci
ZADUŽENO LICE
Rok
Iznajmljivanje opreme
Odabir menija/pauza za kafu
Uredjenje mesta dogadjaja
Pločice sa imenima za učesnike
Fotogaf za kontakt
Priprema materijala koji će se deliti
Kupovina pribora za pisanje
Ostalo
8.4
FAZA OCENJIVANJA
Faza ocenjivanja je jedan od najvažnijih koraka u realizaciji kampanje za podizanje
svesti javnosti i komuniciranje sa njom, pošto se u njoj ocenjuje uspešnost date
kampanje. Pravi test uspešnosti date kampanje nije u broju sačinjenog materijala ili
realizovanih dogadjaja, nego do kog stepena su taj materijal i dogadjaji podržali
tranziciju na privatizovano upravljanje čvrstim otpadom, i imali uticaj na percepcije i
ponašanja ciljne javnosti.
Postoje dva osnovna koraka u Fazi ocenjivanja:

ocenjivanje procesa

ocenjivanje uticaja.
8.4.1. OCENA PROCESA
U ocenjivanju procesa se utvrdjuje da li se doprlo do planirane ciljne javnosti i ono treba
da se obavlja periodično u toku svakog dela date kampanje. Ocenjivanje procesa
uključuje praćenje i analizu medija, kao i ocenu aktivnosti u okviru kampanje.
Ocenjivanje procesa će omogućiti utvrdjivanje u ranoj fazi date kampanje—na vreme da
se vrše izmene— ukoliko postoje segmenti ciljne javnosti koji se ne nisu svesne poruka
kampanje. Na primer, ukoliko neka ocena ukazuje na nizak nivo svesti medju ženama,
Strana 173
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
onda osoblje mora da istraži da li se koriste kanali komuniciranja i alati koji su prikladni
za žensku publiku.
8.4.2. OCENA USPEŠNOSTI PROMOTIVNIH DOGADJAJA
Po zaključenju svakog promotivnog dogadjaja za podizanje svesti javnosti, treba uraditi
ocenjivanje procesa kako bi se utvrdio rezultat datog dogadjaja. To ocenjivanje
dogadjaja predstavlja vrednu smernicu o tome kako dodatne dogadjaje treba ili ne treba
organizovati da bi se dodatno naglasile poruke za podizanje svesti javnosti.
U listi za ocenjivanje dogadjaja treba tražiti sveukupno mišljenje učesnika o datom
dogadjaju, uključujući i mišljenje o materijalu koji je distribuiran, vremenskom momentu
dogadjaja, mestu dogadjaja i osveženjima, itd. Taj list za ocenjivanje dogadjaja treba
takodje da omogući učesnicima da izraze svoje mišljenje o govornicima, prezentacijama,
da li smatraju da je dati dogadjaj bio koristan ili nije i da daju sve sugestije za
unapredjenje budućih dogadjaja.
Izveštavanje je poslednji korak i u njemu treba dati komentare i o načinu na koji je dati
dogadjaj organizovan i da li je postigao svoje krajnje ciljeve ili nije. Izveštaj o jednom
dogadjaju bi mogao da sadrži sledeće informacije: istorijat datog dogadjaja; krajnje
ciljeve dogadjaja (pogledati napred navedeni sinopsis dogadjaja i planiranje koncepta);
posećenost od strane ciljne javnosti; strategiju dogadjaja; ključna pitanja i intervencije
iskazane u toku dogadjaja; izazove na koje se naišlo u toku organizovanja datog
dogadjaja; rezime ocene dogadjaja; itd.
8.4.3. OCENA UTICAJA
Osoblje treba da obavi primarno istraživanje, kako bi objektivno ispitalo rezultate
kampanje i dodelile merljive izjave o učinku datoj kampnji. Neophodno je i kvalitativno i
kvantitativno istraživanje, i taj proces istraživanja treba dobro planirati na samom
početku ukoliko želite da dobijete željene informacije. Kvalitativno istraživanje je
nestrukturisani istraživački metod istraživanja, na bazi malih uzoraka, koji je osmišljen da
obezbedi uvid u ponašanja i stavove ciljne javnosti. Ima više metoda za obavljanje
kvalitativnog istraživanja, uključujući i fokus grupe, mini grupe, detaljne pojedinačne
intervjue, intervjue parova i kućne posete.
Iako kvalitativno istraživanje pruža sveukupni uvid u ponašanje i stavove ciljne javnosti,
kao i promene u ponašanju i stavovima uočene od početka faze planiranja date
kampanje, ono ne može da iskaže ovu promenu u cirfama ili procentima. Kvantitativno
istraživanje uključuje sakupljanje podataka i njihovo analiziranje da bi se dobili statistički
Strana 174
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
podaci i broj učestalosti. To istraživanje je obično u formi upitnika za svrhe ocenjivanja
kampanja za podizanje svesti javnosti.
8.4.3.1
Izrada upitnika za kvantitativno istraživanje
Osoblje treba da sačini jedan upitnik koji se odnosi na svrhu i krajnje ciljeve te studije, da
identifikuje uzorak publike i da precizno upravlja sakupljanjem podataja.
Pitanja moraju da budu relevantna za svrhu i krajnje ciljeve ove studije, da budu kratka,
objektivna i da ne navode ispitanika ni na koji konkretan odgovor. Važno je da se
postavljaju nedvosmislena pitanja i da se izbegavaju nepoznate reči ili značenja i da se
izbegne da se pitanjima zahtevaju znanje i informacije koje ispitanik nema. Iako pitanja
mogu da budu i otvorena ili zatvorena, ona uvek treba da se fokusiraju na efikasno
pribavljanje željenih informacija.
Uzorak grupe je grupa ljudi koji će biti intervjisani ili od kojih će se tražiti da popune taj
upitnik. Kvalitet je važniji od veličine kada se uzima uzorak, a cilj je da se dobiju odgovori
koji su reprezentativni za celu populaciju koja vas zanima, što znači da treba da imate
predstavnike iz svake grupe ciljne javnosti, kao što su žene, deca, poslovni ljudi, fizički
radnici, itd. Taj disparitet medju uzorcima grupa bi čak mogao da dovede do
sačinjavanja više od jedne verzije upitnika (tj. Jedne primerene deci, itd.).
Nadgledanje onih koji sakupljaju podatke je veoma važan korak u ovom procesu
istraživanja. Supervizori treba da paze da se oni koji rade intervjue pridržavaju modela
uzorka, pošto oni koji rade intervjue mogu pogrešno da misle da je pogodnije uključiti
pojedince koji ne zadovoljavaju model uzorka, ili mogu da budu nesigurni u pogledu toga
koga treba da kontaktiraju. Supervizori takodje moraju da budu pri ruci da prate
probleme koji mogu da se jave tokom intervjua, te da paze da oni koji obavljaju intervjue
budu spremni da postavljaju pitanja na način na koji se ne podstiču pristrasni, netačni ili
nekompletni odgovori.
8.4.3.2
Završavanje ocenjivanja uticaja i priprema konačnog izveštaja
Istraživači u okviru osoblja treba da sklope sve sakupljene podatke, da ih obrade i
analiziraju i da pripreme konačni izveštaj. Prvi korak u analizi podataka jeste da se
evidentiraju odgovori na svako pitanje od svakog ispitanika. Ovo se često radi
kodiranjem tih informacija u bazi podataka kompjutera, i tabelarnim prikazom učestalosti
raznih odgovora. Utvrdjivanjem koji su najčešći ili prosečni odgovori za svako pitanje,
Strana 175
10/06/2009.
Poglavlje 8 – Informacije za i komunikacija sa javnošću
osoblje treba da dobije preliminarni uvid u to koje strategije komunikacije imaju najveći
uticaj.
U konačnom izveštaju treba rezimirati rezultate istraživanja za ocenjivanje, uključujući i
sve korake preduzete u toku tog ocenjivanja i kompletan rezime nalaza. Medjutim, ono
što je najvažnije, u tom izveštaju treba identifikovati strateške implikacije tih nalaza. Na
primer, od kojih ciljnih javnosti se očekuje da prihvate te nove, privatizovane usluge
upravljanja čvrstim otpadom? Koji su kanali komuniciranja najdelotvorniji? Koji su glavni
akteri najmoćniji u mobilizaciji zajednice? Kako budžet može da se preraspodeli da bi
bio učinkovitiji?
Strana 176
10/06/2009.
Dopunske informacije
PROJEKT POMOĆI OD STRANE MEGA
Priručnik za planiranje upravljanja čvrstim otpadom
Dopunske
informacije
Strana 177
10/06/2009.
Dopunske informacije
PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANE
ČVRSTIM OTPADOM
DOPUNSKE INFORMACIJE
ANEKS 1- UZORAK TENDERSKIH DOKUMENATA
SVETSKA BANKA
UZORAK
STANDARDNIH TENDERSKIH
DOKUMENATA
ZA
PROJEKTOVANJE-IZGRADNJURUKOVODJENJE
OBJEKTOM ZA ODLAGANJE
ČVRSTOG OTPADA
Strana 178
10/06/2009.
Dopunske informacije
PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANE
ČVRSTIM OTPADOM
DOPUNSKE INFORMACIJE
ANEKS 2 - MODEL TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA
USLUGE UPRAVLJANJA ĈVRSTIM OTPADOM I
ĈIŠĆENJEM
Strana 179
10/06/2009.
ANEKS 1
DEO 2
[Naziv projekta]
Opšti uslovi
OPŠTI USLOVI
ZA UGOVOR
ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I RUKOVANJE - POSLOVANJE
OBJEKTOM ZA UKLANJANJE ČVRSTOG OTPADA
SADRŽAJ
A.
UGOVOR I TUMAČENJE ................................................................................................................ 1
Č L A N 1 - UG OV OR I T UM A Č E NJ E ................................................................................................... 1
1.1
Definicije................................................................................................................................... 1
1.2
Ugovorni dokumenti ................................................................................................................. 5
1.3
Tumačenje ................................................................................................................................. 6
1.3.1
Jezik .................................................................................................................................. 6
1.3.2
Jednina ili množina ........................................................................................................... 6
1.3.3
Zaglavlja ........................................................................................................................... 6
1.3.4
Vlastite imenice................................................................................................................. 6
1.3.5
Inkotermini ........................................................................................................................ 6
1.3.6
Celokupni sporazum ......................................................................................................... 6
1.3.7
Amandmani ....................................................................................................................... 6
1.3.8
Broj dana ........................................................................................................................... 7
1.3.9
Nezavisan Izvođač ............................................................................................................ 7
1.3.10
Združeni poduhvat ili Konzorcijum .................................................................................. 7
1.3.11
Neodricanje ....................................................................................................................... 7
1.3.12
Odvojivost ......................................................................................................................... 8
1.3.13
Zemlja porekla .................................................................................................................. 8
1.3.14
Opstanak obaveza ............................................................................................................. 8
1.4
Obaveštenje ............................................................................................................................... 8
1.5
Vladajući zakon ........................................................................................................................ 9
1.6
Poravnanje razmirica................................................................................................................. 9
1.6.1
Presuđivač ......................................................................................................................... 9
1.6.2
Arbitraža ........................................................................................................................... 9
1.6.3
Obaveze tokom Arbitraže ............................................................................................... 10
1.7
Dodeljivanje ............................................................................................................................ 10
1.8
Zapisi Ugovora, Računovodstvo i Revizija ............................................................................ 10
1.8.1
Zapisi Ugovora ................................................................................................................ 10
1.8.2
Računovodstvo ................................................................................................................ 11
1.8.3
Revizija sopstvenih računa Operatera-Izvođača i ugovornih zapisa ............................... 11
1.8.4
Revidirani računi Operatera-Izvođača ............................................................................ 11
1.8.5
Revizija Banke ................................................................................................................ 12
1.9
Potraživanja Operatera-Izvođača tokom perioda Projektovanja-izvođenja ............................ 12
B.
PREDMETNA MATERIJA UGOVORA ....................................................................................... 14
Č L A N 2 - T E R M I N, USK L A ĐE NO V R E M E I Z A V R ŠE T A K UG OV OR A ................................... 14
2.1
Opšte ....................................................................................................................................... 14
2.1.1
Stupanje na snagu Ugovora............................................................................................. 14
2.1.2
Istek Ugovora .................................................................................................................. 14
2.1.3
Početak Usluga................................................................................................................ 14
2.2
Period Projektovanja-izvođenja i period Novog poslovanja-rukovanja ................................. 14
2.3
Period Projektovanja-izvođenja – početak, kašnjenja i obustava ........................................... 15
2.3.1
Početak Usluga projektovanja-izvođenja ........................................................................ 15
2.3.2
Vreme za Završetak ........................................................................................................ 15
2.3.3
Vremenska Dinamika projektovanja-izvođenja .............................................................. 15
2.3.4
Produženje vremena za Završetak ................................................................................... 16
2.3.5
Stopa napredovanja ......................................................................................................... 16
2.3.6
Kašnjenje Završetka – Likvidirana obeštećenja – Kašnjenje .......................................... 17
2.3.7
Period projektovanja-izvođenja – Specijalni zahtevi Poslovanja-Rukovanja ................. 17
2.4
Period Novog poslovanja-rukovanja ....................................................................................... 17
2.4.1
Početak poslovanja – Usluga .......................................................................................... 17
2.4.2
Usluge posle datuma Završetka ...................................................................................... 18
2.4.3
Produženje Ugovora........................................................................................................ 18
Č L A N 3 - OB A V E Z E OPE R A T E R A -I Z V OĐA Č A ........................................................................... 18
3.1
Opšte – Usluge i standardi izvršenja ....................................................................................... 18
3.2
Zakon koji reguliše Usluge ..................................................................................................... 18
3.3
Sukob interesa ......................................................................................................................... 18
3.4
Mehanizacija i oprema, oprema Izvođača-Operatera (za projektovanje-izvođenje) i oprema za
Poslovanje (Poslovanje-Rukovanje) ................................................................................................... 19
3.5
Informacije o i Istraživanje Lokaciji ....................................................................................... 19
3.6
Pristup Lokaciji i Novom objektu ........................................................................................... 20
Č L A N 4 - OB A V E Z E V L A SNI K A ...................................................................................................... 21
4.1
4.2
4.3
C.
Pomoć Vlasnika Operateru-Izvođaču ..................................................................................... 21
Pristup Lokaciji i Novom objektu ........................................................................................... 21
Pregled i odobrenje Podnesaka ............................................................................................... 21
PLAĆANJE ....................................................................................................................................... 23
Č L A N 5 - C E NA UG OV OR A I PL A Č A NJ E ...................................................................................... 23
5.1
Cena Ugovora ......................................................................................................................... 23
5.2
Termini plaćanja ..................................................................................................................... 23
5.3
Naknada za podsticaj u izvođenju ........................................................................................... 24
5.4
Likvidirana obeštećenja – Poslovanje-Rukovanje .................................................................. 24
5.5
Jemstva .................................................................................................................................... 24
5.5.1
Garancija za dobro izvršenje posla ................................................................................. 24
5.5.2
Garancija za dati avans ................................................................................................... 24
5.6
Porezi i Carine......................................................................................................................... 25
D.
INTELEKTUALNA SVOJINA ....................................................................................................... 26
Č L A N 6 - A UT OR SK O PR A V O – DOK UM E NT A C I J A PR OJ E K T OV A NJ A -I Z V OĐE NJ A ..... 26
6.1
6.2
E.
Autorsko pravo – Kopiranje Dokumentacije projektovanja-izvođenja................................... 26
Poverljivost ............................................................................................................................. 26
IZVRŠENJE USLUGA .................................................................................................................... 28
Č L A N 7 - A DM I NI ST R A C I J A I NA DZ I R A NJ E UG OV OR A U T OK U PE R I ODA
PR OJ E K T OV A NJ A -I Z V OĐE NJ A I NOV OG POSL OV A NJ A -R UK OV A NJ A ........................... 28
7.1
Opšte ....................................................................................................................................... 28
7.2
Nadzor Projektovanja-izvođenja ............................................................................................. 28
7.2.1
Nadzor u toku Perioda Projektovanja-izvođenja............................................................. 28
7.2.2
Dužnosti i ovlašćenja Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja (Period
Projektovanja-izvođenja) ................................................................................................................ 28
7.2.3
Delegiranje od strane Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja ................................ 29
7.2.4
Uputstva od strane Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja .................................... 29
7.2.5
Zamena Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja ..................................................... 29
7.2.6
Konstatacije od strane Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja ............................... 30
7.3
Nadzor Poslovanja-Rukovanja ................................................................................................ 30
7.3.1
Nadzor tokom perioda Novog poslovanja-Rukovanja .................................................... 30
7.3.2
Poslovanje – dužnosti i ovlašćenja JNKU-a ................................................................... 30
7.3.3
Poslovanje – Delegiranje od strane JNKU-a ................................................................... 31
7.3.4
Uputstva od strane JNKU-a ............................................................................................ 31
7.3.5
Promene u JNKU-u ......................................................................................................... 31
7.3.6
Konstatacije od strane JNKU-a ....................................................................................... 31
Č L A N 8 - PR E DST A V NI C I , OSOB L J E I PODI Z V OĐE NJ E .......................................................... 32
8.1
Predstavnici ............................................................................................................................. 32
8.1.1
Predstavnik Vlasnika....................................................................................................... 32
8.1.2
Predstavnik Operatera-Izvođača ..................................................................................... 32
8.2
Nadzor Operatera-Izvođača .................................................................................................... 33
8.3
Osoblje Operatera-Izvođača .................................................................................................... 33
8.4
Zamena osoblja Operatera-Izvođača ....................................................................................... 34
8.5
Postojeće osoblje ..................................................................................................................... 34
8.6
Podizvođači ............................................................................................................................. 34
F.
ODGOVORNOST I RASPODELA RIZIKA ................................................................................. 36
Č L A N 9 - ODG OV OR NOST I R A SPODE L A R I Z I K A .................................................................... 36
9.1
Odgovornost za nedostatak ..................................................................................................... 36
9.2
Ograničenje Odgovornosti ...................................................................................................... 37
9.3
Transfer Vlasništva i Postojeća oprema i materijali ............................................................... 37
9.3.1
Transfer Vlasništva ......................................................................................................... 37
9.3.2
Postojeća oprema i materijali .......................................................................................... 38
9.4
Briga o Gradilištu i Novom objektu ........................................................................................ 38
9.5
Obeštećenje ............................................................................................................................. 39
9.6
Osiguranje ............................................................................................................................... 40
9.7
Nepredvidivi fizički uslovi...................................................................................................... 41
9.8
Viša Sila .................................................................................................................................. 42
9.9
Rizici od rata ........................................................................................................................... 44
9.10 Izmene u Zakonima i Propisima ............................................................................................. 45
9.11 Naknada za Patente ................................................................................................................. 45
9.11.1 Naknada od strane Operatera-Izvođača .......................................................................... 45
9.11.2 Obaveštenje o Potraživanju ............................................................................................. 45
9.11.3 Obeštećenje od strane Vlasnika ...................................................................................... 46
9.12 Funckionalne Garancije .......................................................................................................... 46
Č L A N 10 - I Z M E NE U E L E M E NT I M A UG OV OR A ....................................................................... 47
10.1 Izmene u uslugama Projektovanja i Izgradnje ........................................................................ 47
10.1.1 Uvođenje izmene............................................................................................................. 47
10.1.2 Izmene od strane Vlasnika .............................................................................................. 47
10.1.3 Izmene od strane Operatera-Izvođača ............................................................................. 49
10.1.4 Plaćanja u odgovarajućim valutama................................................................................ 49
10.1.5 Period projektovanje-izvođenje ...................................................................................... 49
10.2 Izmene u uslugama poslovanja ............................................................................................... 49
Č L A N 11 - SUSPE NZ I J A I OK ONČ A NJ E ........................................................................................ 49
11.1 Suspenzija ............................................................................................................................... 49
11.1.1 Suspenzija od strane Vlasnika......................................................................................... 49
11.1.2 Suspenzija od strane Operatera-Izvođača ....................................................................... 50
11.2 Okončanje ugovora ................................................................................................................. 51
11.2.1 Okončanje od strane Vlasnika iz njegovog interesa........................................................ 51
11.2.2 Plaćanje po Okončanju od strane Vlasnika iz njegovog interesa .................................... 51
11.2.3 Okončanje ukoliko Operater-Izvođač ne ispuni obaveze ................................................ 52
11.2.4 Plaćanje po okončanju ukoliko Operater - Izvođač ne ispuni obaveze ........................... 54
11.2.5 Okončanje od strane Operatera-Izvođača ....................................................................... 54
11.2.6 Isplata po okončanju od strane Operatera-Izvođača ....................................................... 56
11.2.7 Opšte odredbe - Okončanje ............................................................................................. 56
Strana 1 od 56
OPŠT I USL OV I UG OV OR A
A.
UG OV OR I T UM A Č E NJ E
ČLAN 1 - UGOVOR I TUMAČENJE
1.1
Definicije
Izuzev ako kontekst drugačije nalaže, sledeći termini će gde god se koriste u ovom
Ugovoru imati sledeća značenja:
“Presuđivač” znači osoba koja je imenovana u SUU-u;
“Primenjiv zakon” znači zakoni i bilo koji drugi instrumenti koji imaju snagu zakona u zemlji navedenoj
u SUU-u, onako kako mogu s vremena na vreme biti objavljeni i na snazi, uključujući bilo koje dekrete
Predsednika ili vlade zemlje;
“Autoritet postavljanja” je autoritet naveden u SUU-u;
“Vlasti” znači Vlasnik i Zemlja kako su navedeni u SUU-u;
“Dokument sa pozadinskim informacijama” znači Dokument sa pozadinskim informacijama koji
Operater obezbeđuje Vlasniku u toku procesa oglašavanja tendera koji predhodi ovom Ugovoru;
“Banka” znači Svetska banka;
“Tenderski dokumenti” znači dokumenti koje izdaje Vlasnik u vezi sa procesom oglašavanja za izbor
izvođača - operatera za projektovanje, izvođenje i rukovanje novim Objektom i za pružanje Usluga;
“Program kapitalne investicije” znači Program kapitalne investicije Vlasnika, ako postoji, sa osvrtom
na Stav 10.2(2) DUP-a;
“Izmena” je definisana u Stavu 10.1.1(1) OU-a;
“Nalog za izmenu” je definisan u Stavu 10.1.2(4) OU-a;
“Završetak” znači da su Novi objekat i sve projektantske i izvođačke Usluge operativno i konstruktivno
završene i da su dovedene u strogo i čisto stanje u skladu sa Dodatkom o tehničkim standardima , i da je
Izvođač-Operater stekao pravo da dobije Upotrebnu dozvolu izdatu za Novi objekat, ili njegov deo, u
skladu sa Stavom 6.2 DUPI-a;
“Sertifikat o završetku” znači sertifikat izdat od strane Inženjera Nadzora za projektovanje-izvođenje u
skladu sa Stavom 6.2 DUPI-a;
“Fond za neprdviđene situacije” znači fond uspostavljen shodno Stavu 10.1.2(1);
“Ugovor” znači sporazum između Vlasnika i Operatera koji se sastoji od Ugovornih dokumenata;
“Ugovorni dokumenti” znači oblik Ugovora, Opšti uslovi, i svi dodaci Opštim uslovima kako je izneto u
Stavu 1.2 OU-a;
“Cena Ugovora” je definisana u Stavu 5.1 oblika Ugovora OU;
Strana 2 od 56
“Zapisi Ugovora” su definisani u Stavu 1.8.1(1) OU-a;
“Termin Ugovora” znači termin Ugovora, uključujući bilo kakve obnove odobrene od strane Vlasnika,
počevši od Efektivnog datuma i nastavljajući do, i uključujući datum Završetka;
“Troškovi” znače svi razumno nametnuti rashodi, ili oni koji će biti nametnuti Operateru-Izvođaču
uključujući režiju ali isključujući dobit;
“Zemlja” znači zemlja navedena u SUU-u;
“Zemlja porekla” znači zemlje ili teritorije kvalifikovane prema pravilima Svetske banke kako su
definisane pod Smernicama: Nabavke pod Zajmovima IBRD i Kreditima IDA prema izmenama;
“JNKU” je definisan u Stavu 7.3.2(1) OU-a;
“Direktor JNKU” je definisan u Stavu 7.3.2(2) OU-a;
“Potrošači” znače sve osobe kojima izvođač-Operater pruža Usluge uklanjanja čvrstog otpada,
uključujući one potrošače koji postoje na dan novog datuma Početka poslovanja-rukovanja i one osobe
koje postanu potrošači posle novog datuma Početka poslovanja;
“Prostorija za podatke” znači prostorija za podatke koju Vlasnik može da uspostavi u tenderskom
postupku kako je izneto u Tenderskim Dokumentima;
“Deo sa DUPI-a” znači Deo sa Dodatkom o Uslugama projektovanja-izvođenja;
“Period odgovornosti za defekte” znači period važenja garancija datih od strane Operatera – Izvođača u
kome je Operater-Izvođač odgovoran za defekte u odnosu na Novi objekat, ili njegov relevantni deo, kako
je izloženo u Stavu 9.1(2) OU-a;
“Dokumenti projektovanja-izvođenja” znači crteži, specifikacije, projekti, makete, elektronke makete i
drugi dokumenti i materijali koji se odnose na projektovanje i izgradnju Gradilišta i Novog objekta kako
je izneto ili razmatrano u Dodatku o Uslugama projektovanja-izvođenja ili kako se Strane dogovore s
vremena na vreme tokom trajanja termina Ugovora;
“Inženjer Nadzora projektovanja-izvođenja” znači konsultant angažovan od strane Vlasnika da nadzire
Izvođača-Operatera, u skladu sa Ugovornim dokumentima, u izvršenju Usluga projektovanja-izvođenja;
“Period projektovanja-izvođenja” je definisan u Stavu 2.2(a) OU-a;
“Usluge projektovanja-izvođenja” znače usluge projektovanja-izvođenja koje treba Izvođač-Operater da
pruži kako je zamišljeno Opštim uslovima i Dodatku o Uslugama projektovanja-izvođenja;
“Datum početka projektovanja-izvođenja” je definsan u Stavu 2.1.3(1) OU-a;
“Efektivan datum” znači datum kada ovaj Ugovorstupa na snagu i važenje shodno Stavu 2.1.1 OU-a;
“EMU” znači Evropska monetarna unija;
“Datum Završetka” je definisan u Stavu 2.1.2 OU-a;
“Postojeća oprema i materijali” definisani su u Stavu 9.3.2(1) OU-a;
Strana 3 od 56
“Postojeći objekat” znači deponija u eksploataciji na Lokaciji onako kako postoji na dan datuma Početka
projektovanja-izvođenja;
“Usluge Postojećeg poslovanja ” su definisane u Stavu 4.1 DUPI-a;
“Datum produženja” je definisan u Stavu 2.4.3 OU-a;
“Viša sila” je definisana u Stavu 9.8(1) OU-a;
“Stav OU-a” znači Stav Opštih uslova (OU-a);
“MAR” znači Međunarodna agencija za razvoj;
“uključujući” znači uključujući bez ograničenja, a “uključuje” znači uključuje bez ograničenja, izuzev
ako je izričito drugačije navedeno;
“Likvidirana obeštećenja – odgađanje” definisano je u Stavu 2.3.6(2) OU-a;
“Upravnik-Rukovodilac” je definisan u Stavu 8.2(3) OU-a;
“Mesečno poslovno plaćanje” je definisano u Stavu 1.4 Dodatka o terminima i postupcima plačanja;
“Novi objekat” znači sanitarnu deponiju projektovanu i izvedenu od strane Izvođača-Operatera shodno
ovom Ugovoru;
“Novi period poslovanja” je definisan u Stavu 2.2(b) OU-a;
“Datum početka Novog poslovanja” je definisan u Stavu 2.1.3(2) OU-a;
“Prijem Poslovanja” znači prijem Novog objekta ili njegovog dela od strane Vlasnika, u skladu sa
Stavom 7.3 DUPI-a;
“Usluge poslovanja” znače Usluge Poslovanja-Rukovanja koje Izvođač-Operator treba da pruži kako je
zamišljeno u Opštim uslovima i Dodatkom o Uslugama poslovanja;
“Operater (Izvođač)” znaći Izvođač i Operater za odlaganje čvrstog otpada angažovan od strane
Vlasnika da vrši te Usluge, i ujedno je ime jedne od Ugovornih Strana u Ugovoru;
“Oprema Operatera (za Projektovanje-izvođenje)” znači sva mehanizacija, aparati, vozila i druga
oprema neophodna za izvršenje i završetak Usluga Projektovanja-izvođenja i za ispravku bilo kakvih
defekata, ali ne obuhvata materijal, mehanizaciju, aparate i drugu opremu koja sačinjava deo pogona i
opreme Novog objekta;
“Oprema Operatera (za Poslovanje-Rukovanje)” znači sve stvari bilo koje vrste uopšte, uključujući
opremu, materijale, pribor, vozila i potrošne materijale neophodne za rukovanje, održavanje i popravke
Gradilišta i Novog postrojenja;
“Osoblje Operatera” je definisan u Stavu 8.3(1) OU-a;
“Predstavnik Operatera” je definisan u Stavu 8.1.2(1) OU-a;
“Deo DUP-a” znači Deo Dodatka o Uslugama Poslovanja;
Strana 4 od 56
“Vlasnik” znači jedna od ugovornih Strana imenovana kao Vlasnik u Ugovoru;
“Predstavnik Vlasnika” definisan je u Stavu 8.1.1(1) OU-a;
“Matica” znači matična kompanija Operatera (Izvođača), ako je ima;
“Strana” znači Vlasnik ili Operater (Izvođač), kako slučaj nalaže, a “Strane” znači obe strane;
[Primedba: Ukoliko Matica potpiše Ugovor, Matica će biti obuhvaćena definicijom “Strane”.]
“Naknada za podsticaj u izvođenju” definisana je u Dodatku o Naknadi za podsticaj u izvođenju;
“Bezbednost Izvođenja” definisana je u Stavu 5.4.1(1) OU-a;
“Mehanizacija i Oprema” znači stalna mehanizacija, oprema, mašine, aparati, predmeti, stvari svih vrsta
koje treba obezbediti i koje su namenjene da stalno predstavljaju deo Novog objekta;
“Usluge” znače Usluge projektovanja-izvođenja i Usluge poslovanja koje će Operater-Izvođač pružati
kako je izloženo u Opštim uslovima i Dodacima Opštim uslovima;
“Deoničar” znači bilo koji od deoničara kompanije sa zajedničkim ulaganjem, ukoliko Operater-Izvođač
jeste kompanija osnovana na bazi zajedničkog ulaganja;
“Lokacija” znači fizičko mesto kako je izneto u Dodatku o Lokaciji koje je identifikovano kao lokacija
za Novi objekat;
“Informacija o Lokaciji” definisana je u Stavu 3.5(1) OU-a;
“Podugovor” znači bilo koji ugovor, bilo pisani ili usmeni, u koji Operater/Izvođač i Podizvođač stupaju
za izvođenje bilo kog dela Usluga;
“Podizvođač” znači bilo koja osoba ili entitet kome Operater/Izvođač da u podugovor ili u
podkonsultaciju bilo koji deo Uluga u skladu sa odredbama Stava 8.6 OU-a, uključujući bilo koju osobu
ili entitet angažovane za isporuku bilo koje Mehanizacije i Opreme, Opreme Operatera/Izvođača (za
projektovanje-izvođenje) ili Opreme Operatera/Izvođača (za poslovanje-rukovanje) ili za pružanje bilo
kakve usluge;
“Rok Predaje” znači datum za predaju ponuda, kako je navedeno ili dodeljeno u Tenderskim
Dokumentima;
“Sledeći Operater/Izvođač” znači Operater/Izvođač koji će preuzeti pružanje Usluga po okončanju ili
završetku Ugovora, i može obuhvatiti jednu od Uprava;
“Porezi” su definisani u Stavu 5.6 OU-a;
“Technički standardi” su definisani u Dodatku o Tehničkim standardima;
“Testovi po završetku” znače oni testovi izloženi u Prilogu 1 Dodatka o Tehničkim standardima koji se
izvode shodno Stavu 6.2(1) DUPI-a;
“Treća Strana” znači bilo koja druga osoba ili entitet od Strana;
“Vreme završetka” definisano je u Stavu 2.3.2 OU-a;
Strana 5 od 56
“Vremenska dinamika” definisana je u Stavu 2.3.3(1) OU-a;
“Pomoć u prelaznoj fazi” definisana je u Stavu 2.4.2 OU-a;
“Deo DTS-a” znači Deo Dodatka o tehničkim standardima;
“Nepredvidivo” znači ako nije razumno predvidljivo na dan roka predaje od strane iskusnog Operater/
Izvođač koji je sproveo ili je trebao da sprovede inspekcije i preglede ili koji je bio upoznat ili je trebao
biti upoznat sa informacijom opisanoj u Stavu 3.5 OU-a; i
“Ratni rizici” su definisani u Stavu 9.9(1) OU-a.
1.2
Ugovorni dokumenti
Podložno odredbama Ugovora, namera je da svi dokumeti koji sačinjavaju deo Ugovora,
i svi njihovi delovi, budu korelativni, komplementarni i da se međusobno objašnjavaju. Ugovor treba
čitati kao celinu. Na sledeće dodatke, koji su obuhvaćeni u Ugovoru upućivanjem na njih, treba se
pozivati kako sledi:
Dodatak “1”
–
Specijalni uslovi Ugovora (“SUU”)
Dodatak “2”
-
Termini i procedure Plaćanja (“Dodatak o terminima i
procedurama Plaćanja”)
Dodatak “3”
-
Tehničke specifikacije koje sačinjavaju,
Dodatak “3A” –
Usluge Projektovanja-izvođenja (“Dodatak
o Uslugeama Projektovanja-izvođenja”)
Dodatak “3B” –
Usluge poslovanja – rukovanja (“Dodatak o
Uslugama poslovanja”)
Dodatak “3C” –
Tehnički standardi (“Dodatak o Tehničkim
standardima”)
Dodatak “4”
–
Opis Lokacije (“Dodatak o Lokaciji”)
Dodatak “5”
–
Opis Područja opsluživanja (“Dodatak o Području usluge”)
Dodatak “6”
–
Podešavanje cene Ugovora ( “Dodatak o Podešavanju cene
Ugovora”)
Dodatak “7”
–
Naknada za podsticaj u izvođenju (“Dodatak o Naknadi za
podsticaj u izvođenju”)
Dodatak “8”
–
Likvidirana obeštećenja – Poslovanje (“Dodatak o Likvidiranim
obeštećenjima – Poslovanje”)
Dodatak “9”
–
Postojeće osoblje (“Dodatak o postojećem osoblju”)
Dodatak “10”
–
Ekspertiza osoblja Operatera (“Dodatak o ekspetizi Operatera”)
Dodatak “11”
–
Ponuda Operatera (“Dodatak o Ponudi Operatera”)
Strana 6 od 56
1.3
Tumačenje
1.3.1
Jezik
(1)
Svi ugovorni Dokumenti, sva korespondencija i komunikacije koje treba dati, i sva druga
dokumentacija koja treba da se pripremii isporuči pod Ugovorom biće pisana na jeziku specifikovanom u
SUU-u, i Ugovor će se analizirati i tumačiti u skladu sa tim jezikom.
(2)
Ukoliko je bilo koji od ugovornih Dokumenata, korespondencije i komunikacije
pripremljen u bilo kom drugom jeziku od rukovodećeg jezika pod Stavom 1.3.1(1) OU-a, prevod takvih
Dokumenata, korespondencije i komunikacije na rukovodeći jeziki će preovladati u pitanjima tumačenja.
1.3.2
Jednina ili množina
Jednina će obuhvatiti množinu i množina će obuhvatiti jedninu izuzev tamo gde kontekst
drugačije nalaže.
1.3.3
Zaglavlja
Zaglavlja u Ugovoru su obuhvačena radi lakog upućivanja i neće predstavljati deo
Ugovora niti uticati na njegovo tumačenje.
1.3.4
Vlastite imenice
Reči koje označavaju ličnosti ili entitete obuhvatiće preduzeća, korporacije i državne
entitete.
1.3.5
Inkotermini
Izuzev ako su nekonzistentni sa bilo kojom odredbom Ugovora, značenje bilo kog
trgovinskog izraza, i prava i obaveze Strana koja iz njega proizlaze, biće propisani Incoterm-ima.
Incoterm-i znače međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih izraza izdata od strane Međunarodne
trgovačke komore (poslednje izdanje), 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France.
1.3.6
Celokupni sporazum
Ovaj Ugovor predstavlja celokupni sporazum između Vlasnika i Operatera/Izvođača u
odnosu na predmetnu materiju Ugovora i zamenjuje sve komunikacije, pregovore i sporazume, bilo
pismene ili usmene, sačinjene u odnosu na njega od strane ugovornih Strana pre datuma Ugovora.
1.3.7
Amandmani
Nijedan amandman niti druga varijanta Ugovora neće biti važeće ukoliko nisu napisane,
datirane, isključivo vezane za Ugovor i potpisane od strane valjano ovlašćenog predstavnika svake Strane
Ugovora.
Strana 7 od 56
1.3.8
Broj dana
Izuzev ako je izričito navedeno suprotno drugde u ovom dokumentu, u računanju broja
dana za potrebe Ugovora svi dani će se računati, uključujući subote, nedelje i praznike predviđene
zakonom u Zemlji, pod uslovom da će se, međutim, ukoliko poslednji dan bilo kog perioda padne na neku
subotu, nedelju ili praznik predviđen zakonom u Zemlji, poslednji dan smatrati sledećim danom koji nije
neka subota, nedelja ili praznik predviđen zakonom u Zemlji.
Nezavisan Izvođač
1.3.9
(1)
Operater/Izvođač će biti nezavisan izvođač u svom izvršenju Ugovora. Ugovor ne stvara
nikakvu agenciju, partnerstvo, zajedničko ulaganje ili drugi odnos udruživanja između Vlasnika i
Operatera/Izvođača ili njegovih Deoničara.
(2)
Shodno odredbama Ugovora, Operater/Izvođ će biti jedini odgovoran za način na koji se
Ugovor izvršava. Svi zaposleni, agenti, predstavnici ili podizvođači angažovani od strane Operatera
/Izvođača u vezi sa izvršenjem Ugovora biće pod potpunom kontrolom Operatera/Izvođača i neće se
smatrati zaposlenim od strane Vlasnika, i ništa sadrzano u Ugovoru, ili bilo kom Podugovoru dodeljenom
od strane Operatera/Izvođača se neće tumačiti da stvara bilo kakav ugovorni odnos ili pravnu obavezu
između Operaterovih zaposlenih, agenata, predstavnika ili podizvođača i Vlasnika.
Zajedničko ulaganje-Združeni poduhvat, ili Konzorcijum
1.3.10
(1)
Ukoliko se Operater/Izvođač sastoji od jedne kompanije združenog poduhvata sa dva ili
više pojedinaca, Deoničari ovime ovlaščuju predstavnika imenovanog u SUU-u da postupa za njihov
račun u ispoljavanju svih prava i obaveza Deoničara i Operatera/Izvođača prema Vlasniku pod ovim
Ugovorom, uključujući primanje odobrenja, saglasnosti, naređenja, sertifikata, uputstava i isplata od
Vlasnika, izmenu Ugovora i u svim drugim pitanjima pod Ugovorom, uključujući poravnanja razmirica.
(2)
Ukoliko je Operater/Izvođač kompanija združenog poduhvata sa dva ili više pojedinaca,
svaki Deoničar kompanije združenog poduhvata i njenih matičnih kompanija će se združeno i višestruko
obavezati prema Vlasniku za izvršenje odredbi Ugovora od strane Operatera/Izvođača. Potraživanja
prema matičnim kompanijama ili Deoničarima, već kako slučaj nalaže, biće podložna svim pravnim
odbranama na raspolaganju Operateru/Izvođaču, uključujući one iznete u Stavu 9.2 OU-a.
(3)
Sastav, raspored deonica, kontrola ili konstitucija Operatera/Izvođača biće u skladu sa
Ponudom Operatera/Izvođača, i neće se menjati bez predhodne saglasnosti Vlasnika.
(4)
1.3.11
Deoničari će održavati vrstu i broj običnih deonica iznetih u SUU-u.
Neodricanje
(1)
Shodno Stavu 1.3.11(2) OU-a, bilo kakvo popuštanje, odricanje, uzdržavanje, kašnjenje
ili povlađivanje bilo koje ugovorne Strane u sprovođenju bilo kojih odredaba i uslova Ugovora, ili
odobravanje vremena bilo koje Strane drugoj, neće prejudicirati, uticati na, ili ograničiti prava te Strane
pod Ugovorom, niti će praštanje bilo koje Strane za neispunjenje Ugovora funkcionisati kao praštanje bilo
kojih narednih ili nastavljenih neispunjenja Ugovora.
(2)
Da bi odricanje bilo važeće, bilo koje odricanje prava, ovlašćenja ili pravnog leka Strane
pod Ugovorom će,
Strana 8 od 56
1.3.12
(a)
biti napismeno;
(b)
biti datirano i potpisano od strane predstavnika Vlasnika ili Operatera/Izvođača,
koji god da daje takvo odricanje; i
(c)
specifikovati pravo, ovlašćenje ili pravni lek koga se odriče, i meru u kojoj se
odriče.
Odvojivost
Ukoliko je bilo koja odredba ili uslov Ugovora zabranjena ili učinjena nevažećom ili
nesprovodljivom, takva zabrana, nevaženje ili nesprovodljivost neće uticati na važenje i sprovodljivost
bilo kojih drugih odredbi i uslova Ugovora.
1.3.13
Zemlja porekla
“Poreklo” znači mesto gde su materijali, oprema i drugi pribori za Novi objekt iskopani,
uzgojeni, proizvedeni ili izrađeni, i sa kojih se usluge pružaju.
1.3.14
Opstanak obaveza
Po završetku ili isteku Ugovora u skladu sa Ugovorom, sva prava i obaveze njegovih
Strana će prestati, izuzev onih navedenih u SUU-u.
1.4
Obaveštenje
(1)
Sva obaveštenja koja se daju pod Ugovorom će biti napisana i slaće se putem lične
isporuke, kurira, ili fakscimilim na adresu za obaveštenja relevantne Strane kako je izneto u SUU-u, i
sledeće odredbe se primenjuju:
(a)
Bilo koje obaveštenje poslato fakscimilom će biti potvrđeno od strane pošaljioca
ne kasnije od dva dana od slanja, putem obaveštenja od kurira;
(b)
Bilo koje obaveštenje poslato kurirom smatraće se isporučenim 10 dana posle
upučivanja. U dokazivanju činjenice upućivanja, biće dovoljno pokazati da je
koverta koja je sadržavala takvo obavešenje bila valjano adresirana, sa valjanim
isplatom kurira, i preneta kurirskoj službi za transmisiju; i
(c)
Bilo koje obaveštenje predato lično ili poslato fakscimilom smatraće se
isporučeno na dan isporuke.
(2)
Jedna Strana može promeniti adresu za obaveštenja shodno ovom Ugovoru time što
drugoj Strani daje obaveštenje o promeni u skladu sa Stavom 1.4 ovih OU-a.
(3)
Adresa Operatera/Izvođača za potrebe uručivanja obaveštenja shodno Stavu 1.4 ovih OUa biće u Zemlji navedenoj u SUU-u.
(4)
Smatraće se da Obaveštenja obuhvataju bilo koja odobrenja, saglasnosti, uputstva,
naredbe, sertifikate i slične komunikacije koje se daju pod Ugovorom.
Strana 9 od 56
Vladajući zakon
1.5
Ovim Ugovorom, njegovm značenjem i tumačenjem, i odnosom između Strana vladaće
Primenjiv zakon.
1.6
Poravnanje razmirica
1.6.1
Presuđivač
(1)
Ukoliko neka razmirica bilo koje vrste uopšte nastane između Vlasnika i Operatera/
Izvođača u vezi sa, ili proizilažanjem iz Ugovora, uključujući,
(a)
bilo koje pitanje koje se tiče postojanja, važenja ili završetka Ugovora; i
(b)
bilo koje pitanje vezano za izvršnje Usluga,
Strane će nastojati da takve sporove ili razmirice razreše putem međusobne konsultacije. Ukoliko Strane
ne uspeju da takve sporove ili razmirice razreše putem međusobne konsultacije, spor će se uputiti
pismeno od strane bilo Operatera ili Vlasnika Presuđivaču sa kopijom drugoj Strani ili Stranama.
(2)
Stav 1.6.1(1) OU-a će se primenjivati,
(a)
tokom izvođenja Usluga i posle završetka Usluga; i
(b)
pre i posle završetka, napuštanja ili neispunjenja Ugovora.
(3)
Presuđivač će svoju odluku dati napismeno obema Stranama ne kasnije od 30 dana po
upućivanju spora. Ukoliko je Presuđivač doneo svoju odluku u roku od vremenske granice od 30 dana, i
nikakva objava o nameri da se otpočne arbitraža nije data od strane bilo Vlasnika ili Operatera pre isteka
60 dana od upućivanja spora Presuđivaču, Presuđivaćeva odluka će postati finalna i obavezujuća prema
Vlasniku ili Operateru. Bilo koja odluka koja je postala finalna i obavezujuća Strane će odmah
implementirati.
(4)
Presuđivaču će biti plaćen honorar po stopi specifikovanoj u SUU-u plus razumni rashodi
nastali u izvršenju svojih dužnosti kao Presuđivača, i ovi troškovi će biti podeljeni jednako između
Vlasnika i Operatera/Izvođača.
(5)
Ukoliko Presuđivač da otkaz ili umre, ili se Vlasnik i Operater/Izvođač slože da
Presuđivač ne ispunjava svoje funkcije u skladu sa odredbama Ugovora, Vlasnik i Operatera/Izvođača će
zajedno postaviti novog Presuđivača. Ukoliko se Vlasnik i Operater/Izvođača ne mogu složiti oko novog
Presuđivača u roku od 30 dana od otkaza, smrti ili raspuštanja postojećeg Presuđivača, novog Presuđivača
će na zahtev bilo koje ugovorne Strane postaviti Organ postavljanja specifikovan u SUU-u.
1.6.2
Arbitraža
(1)
Ukoliko su bilo Vlasnik ili Operater/Izvođač nezadovoljni odlukom Presuđivača, ili ako
Presuđivač propusti da odluku donese u roku od 30 dana pošto mu je spor upućen, onda bilo Vlasnik ili
Operater/Izvođač može, u roku od 60 dana posle takvog uručivanja da uputi obaveštenje drugoj Strani, sa
kopijom informacija Presuđivaču, o njegovoj nameri da započne arbitražu, kako je ovde previđeno, u vezi
spornog pitanja, i nikakva arbitraža u vezi ovog pitanja ne može da se otpočne ukoliko takvo obaveštenje
nije uručeno.
Strana 10 od 56
(2)
ilo koji spor u odnosu na koji je uručeno obaveštenje o nameri da se otpočne arbitraža, u
skladu sa Stavom 1.6.2(1), biće konačno rešen arbitražom.
(3)
1.6.3
Postupak Arbitraže će se voditi u skladu sa pravilima procedure određenim u SUU-u.
Obaveze tokom Arbitraže
Uprkos bilo kom upućivanju na Presuđivača ili ovde navedenoj arbitraži,
1.7
(a)
Strane će nastaviti da izvršavaju svaka svoje obaveze pod Ugovorom izuzev ako
se drugčije ne dogovore; i
(b)
Vlasnik će platiti Operateru/Izvođaču bilo koja sredstva koja duguje Operater/
Izvođaču.
Dodeljivanje
(1)
Operater neće dodeliti bilo kojoj trećoj Strani Ugovor, ili neki njegov deo, ili bilo koja
prava, korist, obavezu, ili interes sadržan u njemu ili pod njim bez predhodne saglasnosti Vlasnika, a
saglasnost se ne može nerazumno uskratiti.
(2)
Operater/Izvođač može da dodeli, absolutno ili putem naplate, bilo koja sredstva koja su
joj dužna i naplativa, ili koja mu mogu postati dužna i naplativa pod Ugovorom.
(3)
Da bi dodeljivanje bilo važeće a koje je odobreno od strane Vlasnika shodno Stavu 1.7(1)
OU, dodeljivanje mora,
(a)
biti napismeno;
(b)
biti datirano i potpisano od strane predstavnika Vlasnika; i
(c)
naznačiti specifične detalje dodeljivanja.
1.8
Zapisi Ugovora, Računovodstvo i Revizija
1.8.1
Zapisi Ugovora
(1)
Izuzev kako je određeno u Stavu 6.1 OU-a, svi podaci, informacije, dokumentacija,
račun, planovi, programi, izveštaji, istraživanja i smernice bilo koje vrste (“Zapisi Ugovora”) pripremljeni
od strane Operatera/Izvođača u izvršavanju Usluga postaće i ostaće vlasništvo Vlasnika, i Operater će
isporučiti sve zapise Ugovora i detaljan inventar tih zapisa Ugovora Vlasniku ne kasnije od datuma
završetka ili isteka Ugovora, izuzev kada se radi o takvim zapisima Ugovora za koje je potrebno da se
predaju ranije.
(2)
Zapisi Ugovora će obuhvatiti,
(a)
informacije bilo koje vrste vezane za finansije, prihode ili rashode poslovanja
Vlasnika;
(b)
sve fascikle, dokumente, planove, crteže, specifikacije, beleške, zapisnike sa
sastanaka, i zapisnike o razgovorima;
Strana 11 od 56
(c)
sve planove, programe, izveštaje, istraživanja i smernice pripremljene od strane
Operatera/Izvođača u obavljanju Usluga poslovanja;
(d)
računovodstvo poslovanja sa čvrstim otpadom u Novom objektu;
(e)
sve priručnike, izveštaje, prikaze uslova, zapise o bezbednosti, revizorske zapise,
inventare, rezultate laboratorijskih testova, zapise o nabavkama, informacije o
potrošačima, finansijske informacije, finansijske izveštaje, fakture,
računovodstvene zapise, podugovore i zapise o osoblju; i
(f)
Dokumentaciju Projektovanja-izvođenja,
bilo da se čuvaju u papirnoj formi ili elektronski.
(3)
Operater/Izvođač će Vlasniku obezbediti neograničen pristup zapisima Ugovora tokom
termina Ugovora, uključujući pravo da pravi i zadrži kopije.
(4)
Operater/Izvođač može da zadrži kopiju zapisa Ugovora, ali ih neće koristiti u svrhe
nevezane za ovaj Ugovor bez predhodne saglasnosti Vlasnika. Stav 1.8.1(4) ovih OU-a ni na koji način ne
oslobađa Operatera/Izvođača od poverljivosti shodnoj Stavu 6.2 OU-a.
(5)
Izuzev kako je predviđeno u Stavu 6.1 OU-a, Operater/Izvođač potvrđuje da Vlasnik, kao
vlasnik zapisa Ugovora, može postupati sa zapisima Ugovora kako god on odredi, uključujući pravljenje
zapisa Ugovora javno dostupnim i dostupnim potencijalnim ponuđačima koji mogu da se uključe u
postupak biranja sledećeg Operatera/Izvođača.
Računovodstvo
1.8.2
Operater/Izvođač će voditi tačne i sistematske račune vezane za Usluge i za Ugovor u
skladu sa međunarodno prihvaćenim principima računovodstva.
Revizija sopstvenih računa Operatera/Izvođača i ugovornih zapisa
1.8.3
(1)
Vlasnik može, po svojoj isključivoj diskreciji, revidovati,
(a)
sopstvene račune Operatera/Izvođača, finansijske informacije, finansijske
izveštaje i tehničke informacije u bilo koje razumno vreme, uz najavu Operateru/
Izvođaču od 24 sati; i
(b)
ugovorne zapise i dokumentaciju Projektovanja-izvođenja u bilo koje razumno
vreme i bez najave Operateru/ Izvođaču,
u vezi bilo kog pitanja vezanog za Ugovor.
(2)
Vlasnik može sam da obavi reviziju ili revizije, ili može angažovati nezavisnog revizora,
o trošku Vlasnika, radi obavljanja revizije ili revizija.
1.8.4
Revidirani računi Operatera/ Izvođača
Operater će predati Vlasniku, ne kasnije od 90 dana posle kraja fiskalne godine
Operatera/ Izvođača, godišnje revidirane račune svojih sopstvenih finansija za svaku fiskalnu godinu
Operatera/ Izvođača koja se odvija tokom Termina Ugovora.
Strana 12 od 56
1.8.5
Revizija Banke
Banka može, po svojoj isključivoj diskreciji, pregledati ili revidirati Operaterove/
Izvođačeve račune, finansijske informacije, finansijske izveštaje i tehničke informacije koje se odnose na
bilo koja pitanja vezana za Ugovor u bilo koje razumno vreme i bez najave Operateru/Izvođaču i može
dati da reviziju izvrše revizori koje je odredila Banka.
1.9
Potraživanja Operatera/ Izvođača tokom perioda Projektovanja-izvođenja
(1)
Ukoliko Operater/Izvođač smatra da mu pripada pravo na produženje vremena za
Završetak ili na bilo kakvu dodatnu isplatu, pod bilo kojim delom vezanim za Usluge Projektovanjaizvođenja ovih Opštih uslova, Operater/Izvođač će uručiti obaveštenje Inženjeru Nadzor za
Projektovanje-izvođenje, sa opisom događaja ili okolnosti koji su doveli do potraživanja. Obaveštenje će
biti uručeno čim je praktično moguće, i ne kasnije od 30 dana pošto je Operater/Izvođač saznao ili trebao
da sazna o događaju ili okolnosti.
(2)
Ukoliko Operater/Izvođač propusti da uruči obaveštenje o potraživanju u roku od tih 30
dana, vreme Završetka se neće produžavati, Operater/Izvođač neće steći pravo na dodatnu isplatu, i
Vlasnik će biti oslobođen od svih odgovornosti vezanih za potraživanje. U suprotnom će se primeniti
sledeće odredbe Stava 1.9 ovih OU-a.
(3)
Operater/Izvođač će takođe predati bilo koja druga obaveštenja vezana za Usluge
Projektovanja-izvođenja koje zahteva Ugovor, i pojedinosti koje podržavaju potraživanje, koje su
relevantne za takav događaj ili okolnost.
(4)
Operater/Izvođač će voditi takve zapise koji bi mogli biti potrebni da podrže bilo koje
potraživanje vezano za Usluge Projektovanja-izvođenja, bilo na Lokaciji ili na drugom mestu
prihvatljivom Inženjeru Nadzoraza Projektovanje-izvođenje. Bez priznavanja odgovornosti Vlasnika,
Nadzorni inženjer za Projektovanje-izvođenje može, posle prijema bilo kojih obaveštenja pod Stavom 1.9
ovih OU-a, da prati vođenje zapisa ili da da uputstvo Operateru/Izvođaču da vodi dodatne zapise.
Operater/Izvođač će dozvoliti Inženjeru Nadzora za Projektovanje-izvođenje da pregleda sve ove zapise,
i, ako dobije uputstva, predaće kopije Inženjeru za Projektovanje-izvođenje.
(5)
Ne kasnije od 42 dana pošto je Operater/Izvođač saznao, ili trebao da sazna, o događaju
ili okolnosti iz kojih proizlazi potraživanje, ili u roku od drugog takvog perioda koju predloži Operater/
Izvođač a odobri Nadzorni inženjer za Projektovanje-izvođenje, Operater/Izvođač će Inženjeru Nadzora
za Projektovanje-izvođenje poslati u potpunosti detaljno potraživanje koje obuhvata u potpunosti
podržavajuće pojedinosti o osnovi potraživanja i produženja vremena ili dodatniom plaćanju koje se
potražuje. Ukoliko se događaj ili okolnost iz kojih proizlazi potraživanje nastave,
(a)
ovo potpuno detaljno potraživanje će se smatrati privremenim;
(b)
Operater/Izvođač će slati dodatna privremena potraživanja u mesečnim
intervalima, prikazujući akumulirano kašnjenje ili iznos potraživanja, i dodatne
pojedinosti koje Nadzorni inženjer za Projektovanje-izvođenje može razumno da
traži;
(c)
Operater/Izvođač će poslati finalno potraživanje ne kasnije od 30 dana po
prestanku efekata koji su proizašli iz događaja ili okolnosti, ili u roku od drugog
perioda kakvog predloži Operater/Izvođač a odobri Nadzorni inženjer za
Projektovanje-izvođenje.
Strana 13 od 56
(6)
Ne kasnije od 42 dana po prijemu potraživanja ili bilo kojih dodatnih pojedinosti u
podršci nekog prethodnog potraživanja, ili u roku takvog perioda koga predloži Inženjer Nadzora
Projektovanja-izvođenja i odobri Operater/Izvođač, Inženjer Nadzora za Projektovanja-izvođenja će
odgovoriti odobravanjem, ili neodobravanjem sa detaljnim komentarima. Inženjer Nadzora za
Projektovanja-izvođenja takođe može zahtevati bilo koje neophodne dodatne pojedinosti, ali će pored
svega dati svoj odgovor po principima potraživanja u propisanom roku.
(7)
Svaka faktura poslata od strane Operatera/Izvođača će obuhvatiti takve iznose, za bilo
koja potraživanja, koji su razumno utvrđeni kao dospeli pod relevantnom odredbom Ugovora. Sve dok
dostavljene pojedinosti nisu dovoljne da potvrde celo potraživanje, Operater/Izvođač će samo imati pravo
na isplatu za onaj deo potraživanja koji je uspeo da potvrdi.
(8)
Operater će u skladu sa Stavom 7.2.6 OU-a zatim zahtevati,
(a)
Produženje, ako postoji, vremena za Završetak pre ili posle isteka u skladu sa
Stavom 2.3.4 OU-a; ili
(b)
Dodatnu isplatu, ako postoji, na koju Operater/Izvođač misli da ima pravo pod
Ugovorom.
(9)
Zahtevi ovog Stava 1.9 OU-a su dodatni na one iz bilo koje druge odredbe koja se može
odnositi na potraživanje. Ukoliko Operater/Izvođač propusti da se pridrži ove ili druge odredbe vezane za
bilo koje potraživanje, bilo koje odgađanje ili dodatno plaćanje će uzeti u obzir meru, ako postoji, u kojoj
je propust sprečio ili prejudicirao valjano ispitivanje potraživanja, izuzev ako je potraživanje isključeno
Stavom 1.9(2) OU-a.
(10)
Ovaj Stav 1.9 OU-a će se primenjivati samo na Usluge projektovanja-izvođenja,
isključujući usluge Postojećeg poslovanja.
Strana 14 od 56
B.
PR E DM E T NA M A T E R I J A UG OV OR A
ČLAN 2 - TERMIN, USKLAĐENO VREME I ZAVRŠETAK UGOVORA
2.1
Opšte
2.1.1
Stupanje na snagu Ugovora
Ovaj Ugovor će potpisati Operater/Izvođač, Matično preduzeće i Deoničari ukoliko je
Operater/Izvođač kompanija združenog poduhvata, pre potpisivanja od strane Vlasnika. Ugovor će stupiti
na snagu i u dejstvo na datum potpisivanja Ugovora od strane Vlasnika (“Efektivni datum”), u
povezanosti sa konačnim odobrenjem od strane Banke.
2.1.2
Istek Ugovora
Ovaj Ugovor će biti okončan bilo,
(a)
po isteku broja meseci posle Datuma početka Novog poslovanja specifikovanom
u SUU-u;
(b)
na dan Produžetka shodno Stavu 2.4.3 OU-a; ili
(c)
na dan završetka Ugovora shodno Stavu 11.2 OU-a,
( “Završni datum”), kako već bude primenjivo.
Početak Usluga
2.1.3
(1)
Izuzev ako nije drugačije navedeno u SUU-u, datum Početka Projektovanja-izvođenja
biće ne kasnije od 30 dana od Dana stupanja ugovora na snagu, i Vlasnik će Operateru/Izvođaču uručiti
obaveštenje o datumu Početka projektovanja-izvođenja najmanje 7 dana ranije.
(2)
2.2.
“Datum početka Novog poslovanja” biće datum Sertifikata Prijema poslovanja.
Period Projektovanja-izvođenja i period Novog poslovanja
Termin Ugovora će biti podeljen na dva perioda kako sledi:
(a)
period koji počinje dana stupanja ugovora na snagu i završava se upravo dan pre
datuma Početka Novog poslovanja (“Period projektovanja i izgradnje”), i
(b)
period koji počinje na dan Početka Novog poslovanja i završava se na dan
Završetka (“Period Novog poslovanja”).
Strana 15 od 56
2.3
Period Projektovanja-izvođenja – početak, kašnjenja i obustava
2.3.1
Početak Usluga projektovanja-izvođenja
Operater/Izvođač će započeti Usluge projektovanja-izvođenja ne kasnije od dana Početka
projektovanja-izvođenja, i onda će pristupiti Uslugama projektovanja-izvođenja sa primerenom
ekspeditivnošću i bez kašnjenja.
2.3.2
Vreme za Završetak
Operater/Izvođač će završiti celokupne Usluge projektovanja-izvođenja u skladu sa
vremenom za završetak iznetim u SUU-u (“Vreme za Završetak”) za Usluge projektovanja-izvođenja,
uključujući,
2.3.3
(a)
uspešno obavljanje Testova puštanja u rad prilikom primo-predaje; i
(b)
dovršavanje svih Usluga projektovanja-izvođenja tako da završeni Novi objekt
može da se koristi kao u potpunosti operativan Novi objekt u skladu sa
Ugovorom.
Vremenska Dinamika projektovanja-izvođenja
(1)
Operater/Izvođač će predati detaljan vremenski program (“vremensku Dinamiku”)
Inženjeru Nadzora za projektovanje-izvođenje ne kasnije od 30 dana posle dana Početka projektovanjaizvođenja. Operater/Izvođač će takođe predati prerađenu vremensku Dinamiku svaki put kada je
predhodna vremenska Dinamika u raskoraku sa stvarnim napredovanjem ili sa obavezama
Operatera/Izvođača. Svaka vremenska Dinamika će obuhvatiti opis,
(a)
redosleda u kome Operater/Izvođač namerava da obavi Usluge projektovanjaizvođenja, uključujući očekivano vreme odvijanja svake faze projektovanja,
Dokumentacije projektovanja-izvođenja, nabavke, proizvodnje, inspekcije,
isporuke lokaciji, izgradnje, montaže, testiranja i primo-predaje;
(b)
vremenskih perioda za revizije i bilo kojih drugih predaja, odobrenja i saglasnosti
specifikovanih u Ugovoru;
(c)
redosleda i usklađenosti vremena inspekcija i testova specifikovanih u Ugovoru;
(d)
predviđenog vremena Završetka, planiranog vremena završetka i planiranog
datuma Početka Novog poslovanja;
(e)
svih važnih događaja i aktivnosti u proizvodnji Dokumentacije projektovanjaizvođenja; i
(f)
svih glavnih faza i značajnih datuma u pružanju Usluga projektovanja-izvođenja
(2)
Nadzorni inženjer za projektovanje-izvođenje će pregledati svaku vremensku Dinamiku i
dati komentare Operateru/Izvođaču o tome da li je vremenska Dinamika usklađena sa Ugovorom.
Ukoliko Nadzorni inženjer za projektovanje-izvođenje propusti da pruži takve komentare pre isteka 21
dana od prijema vremenske Dinamike, Operater/Izvođač će nastaviti u skladu sa vremenskom
Dinamikom, shodno svojim drugim obavezama pod Ugovorom. Operater će imati pravo da se osloni na
vremensku Dinamiku kada planira svoje aktivnosti.
Strana 16 od 56
(3)
Operater/Izvođač će hitno dati obaveštenje Inženjeru Nadzora za projektovanje-izvođenje
o specifičnim verovatnim budućim događajima ili okolnostima koje mogu nepovoljno uticati na Usluge
projektovanja-izvođenja ili dovesti do kašnjenja u izvršenju Usluga projektovanja-izvođenja. Nadzorni
inženjer za projektovanje-izvođenje može zahtevati od Operatera/Izvođača da preda procenu očekivanog
efekta budućeg događaja ili okolnosti, ili predlog prema Stavu 10.1.3 OU-a.
(4)
Ukoliko, u bilo koje vreme, Nadzorni inženjer za projektovanje-izvođenje uruči
obaveštenje Operateru/Izvođaču da neka vremenska Dinamika propušta, u navedenoj meri, da se
pridržava Ugovora ili da bude usaglašena sa stvarnim napretkom i Operaterovim navedenim namerama,
Operater će predati prerađenu vremensku Dinamiku Inženjeru za projektovanje-izvođenje u skladu sa
Stavom 2.3.3 ovih OU2.3.4
Produženje vremena za Završetak
(1)
Vreme za Završetak će biti produženo ukoliko Operater/Izvođač kasni, ili je ometen u
izvršenju Usluga projektovanja-izvođenja iz bilo kog od sledećih razloga:
(a)
Izmena, izuzev ako su se Strane već složile oko podešavanja vremena za
Završetak kao sastavnim delom dotične izmene;
(b)
nastajanja Više sile kako je predviđeno u Stavu 9.8 OU-a, Nepredvidivih fizičkih
uslova kako je predviđeno u Stavu 9.7 OU-a, ili gubitak ili štete proizišle iz
slučajeva iznetim u Stavu 9.4(2) OU-a;
(c)
bilo koja naredba o obustavi data od strane Vlasnika shodno Stavu 11.1.1 OU-a;
(d)
bilo koja promena Primenjivog zakona u skladu sa Stavom 9.10 OU-a;
(e)
bilo koja kršenja ili nepridržanje Ugovora od strane Vlasnika ili bilo kakva
aktivnost, čin ili propust bilo kog drugog izvođaća angažovanog od strane
Vlasnika; ili
(f)
bilo koje drugo pitanje specifično pomenuto u Ugovoru,
za onaj period koji je pravičan i razuman u svim okolnostima i koji će pravično odraziti stvarno kašnjenje
ili smetnju koju je pretrpeo Operater/Izvođač.
(2)
Operater/Izvođač će Inženjeru Nadzora za projektovanje-izvođenje predati bilo koja
obaveštenja o potraživanju za produženje vremena Završetka u skladu sa Stavom 10.1.3 OU-a.
(3)
Operater/Izvođač će, u svako doba, uložiti razumne napore da bilo koje kašnjenje u
izvršenju svojih obaveza pod Ugovorom svede na minimum.
2.3.5
Stopa napredovanja
(1)
izvođenja,
Ukoliko u bilo koje vreme napredak Operatera u odnosu na Usluge projektovanja(a)
bude suviše sporo da se Usluge projektovanja-izvođenja završe u skladu sa
vremenom za Završetak; ili
(b)
zaostao, ili će zaostati iza tekuće vremenske Dinamike
Strana 17 od 56
izuzev kao rezultat uzroka navedenih u Stavu 2.3.4 OU-a, onda Nadzorni inženjer za projektovanjeizvođenje može dati uputstvo Operateru/Izvođaču da preda prerađenu vremensku Dinamiku i prateći
izveštaj koji opisuje promenjene metode koje Operater/Izvođač namerava da usvoji sa ciljem da ubrza
napredak i završi Usluge projektovanja-izvođenja.
(2)
Izuzev ako ga Nadzorni inženjer za projektovanje-izvođenje ne obavesti drugačije,
Operater/Izvođač će usvojiti promenjene metode navedene u Stavu 2.3.5(2) OU-a, koje mogu da
zahtevaju povećanje u,
(a)
radnom vremenu ili broju osoblja Operatera/Izvođača, ili oba; ili
(b)
mehanizaciji i opremi,
na rizik i o trošku Operatera/Izvođača. Ukoliko ove promenjene metoda kao uzrok Vlasniku nanesu
dodatne troškove, Operater/Izvođač će, shodno Stavu 1.9 OU-a, platiti Vlasniku ove troškove, dodatno na
obeštećenja za kašnjenje, ako ih ima, pod Stavom 2.3.6 OU-a.
2.3.6
Kašnjenje Završetka – Likvidirana obeštećenja – Kašnjenje
(1)
Operater/Izvođač garantuje da će postići Završetak Novog objekta u skladu sa vremenom
za Završetak specifikovanom u SUU-u i Stavu 2.3.2 OU-a, ili u skladu sa produženjem vremena
Završetka odobreno Operater/uIzvođaču u skladu sa Stavom 2.3.4 OU-a.
(2)
Ukoliko Operater/Izvođač propusti da postigne Završetak Novog objekta u roku vremena
za Završetak, ili bilo kakvog njegovog produžetka u skladu sa Stavom 2.3.4 OU-a, Operater/Izvođač će
platiti Vlasniku Likvidirana obeštećenja u iznosu specifikovanom u SUU-u (“Likvidirana obeštećenja –
Kašnjenje”). Ukupan iznos Likvidiranih obeštećenja – Kašnjenja ni u kom slučaju neće preći iznos
specifikovan kao “Maksimum” u SUU-u. Vlasnik može da okonča Ugovor shodno Stavu 11.2.3 OU-a
ako Operater dostigne “Maksimalni” nivo za Likvidirana obeštećenja – Kašnjenje.
(3)
Plaćanje ili plaćanja Likvidiranih obeštećenja – Kašnjenja od strane Operatera/Izvođača u
potpunosti će zadovoljiti obavezu Operatera/Izvođača da postigne Završetak Novog objekta u roku od
vremena za Završetak ili bilo kog produženja shodnom Stavu 2.3.4 OU-a.
(4)
Plaćanje ili plaćanja Likvidiranih obeštećenja – Kašnjenja od strane Operatera/Izvođača
neće na bilo koji način osloboditi Operatera/Izvođača od svojih obaveza da završi Novi objekat, ili bilo
kojih drugih obaveza i odgovornosti Operatera/Izvođača pod Ugovorom.
(5)
Ukoliko Operater/Izvođač postigne Završetak Novog objekta pre vremena za Završetak
ili bilo kog produženja shodnom Stavu 2.3.4 OU-a, i ukoliko Vlasnik namerava da plati bonus Operateru/
Izvođaču za rani završetak, iznos bonusa je iznet u SUU-u. Ukupan iznos takvog bonusa ni u kom slučaju
neće premašiti iznos specifikovan kao “Maksimum” u SUU-u.
Period projektovanja-izvođenja – Specijalni zahtevi Poslovanja
Izuzev ako je drugačije navedeno u SUU-u, Operater/Izvođač će obaviti Usluge
Postojećeg poslovanja za Postojeći objekt kako je izneto u Stavu 4.1 Dodatka o Uslugama projektovanjaizvođenja u toku Perioda projektovanja-izvođenja, počevši na dan datuma Početka projektovanjaizvođenja. Delovi 2.3.1 do2.3.6 OU-a se ne primenjuju na Usluge Postojećeg poslovanja.
2.3.7
2.4
Period Novog poslovanja
2.4.1
Početak poslovanja – Usluga
Operater/Izvođač će započeti Usluge poslovanja ne kasnije od dana Početka Novog
poslovanja, i tada će pristupiti Uslugama poslovanja uz dužno izuzeće i bez kašnjenja.
Strana 18 od 56
2.4.2
Usluge posle datuma Završetka
Operater/Izvođač će, po pismenom zahtevu od strane Vlasnika ne kasnije od 60 dana pre
dana Završetka, pružati pomoć Vlasniku, bez ikakvog plaćanja od strane Vlasnika, za vreme prelaznog
perioda odo 60 dana posle datuma Završetka (“Pomoć u prelaznoj fazi”). Svrha Pomoći u prelaznoj fazi je
da se osigura gladak prelaz između Operatera/Izvođača i narednog Operatera/Izvođača Novog objekta.
Pomoć u prelaznoj fazi će se odnositi samo na tranzicione usluge i neće podrazumevati celokupni opseg
Usluga kako je iznet u Dodatku o Uslugama poslovanja.
2.4.3
Produženje Ugovora
Ukoliko se obe strane slože, ovaj Ugovor se može produžiti za period do 5 godina posle
dana Završetka. Vlasnik će obavestiti Operatera/Izvođača ne kasnije od 6 meseci pre dana Završetka ako
želi da uđe u pregovore u smislu produženja Ugovora. Dan kada Ugovor treba da istekne kao rezultat
produženja biće dan Produžetka.
ČLAN 3 - OBAVEZE OPERATERA/IZVOĐAČA
3.1
Opšte – Usluge i standardi izvršenja
Operater/Izvođač će,
(a)
izvršavati postojeće Usluge poslovanja kako je izneto u Dodatku o Uslugama
projektovanja-izvođenja;
(b)
izvršavati Usluge projektovanja-izvođenja prema uslovima iznetim u Dodatku o
Uslugama projektovanja-izvođenja;
(c)
izvršavati Usluge poslovanja prema uslovima iznetim u Dodatku o Uslugama
poslovanja; i
(d)
izvršavati Usluge u skladu sa tehničkim Standardima iznetim u Dodatku o
tehničkim Standardima,
sve uz dužnu brigu i marljivost u skladu sa Ugovorom.
3.2
Zakon koji reguliše Usluge
Operater/Izvođač će se pridržavati primenjivog Zakona i vodiće računa da se osoblje
Operatera/Izvođača i Podizvođači pridržavaju primenjivog Zakona. Operater/Izvođač će Vlasnika
osigurati i tretitati bezazlenim od i protiv bilo kojih i svih odgovornosti, obeštećenja, potraživanja, kazni,
penala i troškova bilo koje prirode koji proizlaze ili nastanu od kršenja primenjivog Zakona od strane
Operatera/Izvođača, osoblja Operatera/Izvođača, Podizvođača i osoblja Podizvođača.
3.3
Sukob interesa
(1)
Naknada Operateru/Izvođaču shodno Članu 5 OU-a predstavljaće jedinu naknadu
Operateru/ Izvođaču vezanu za ovaj Ugovor i, izuzev kako je predviđeno Članu 5 OU-a, Operater/Izvođač
neće primiti za svoju sopstvenu korist bilo kakvu trgovačku proviziju, popust ili sličnu uplatu vezanu za
aktivnosti shodne ovom Ugovoru ili u izvršenju svojih obaveza pod ovim Ugovorom, i Operater/Izvođač
će učiniti sve što može da osigura da osoblje Operatera/Izvođača, Podizvođači, i osoblje i agenti
Podizvođača takođe ne prime bilo kakve takve dodatne naknade.
Strana 19 od 56
(2)
Operater, Podizvođači i bilo koji entitet udružen sa Operaterom ili Podizvođačem, biće
diskvalifikovan, u toku Termina Ugovora od pružanja dobara, radova ili usluga, osim Usluga vezanih za,
(a)
dobra, radove i usluge kupljene iz Rezervnog fonda (za nepredviđene situacije), i
(b)
Program kapitalne investicije.
(3)
Operater/Izvođač, osoblje Operatera/Izvođača, Podizvođači i osoblje i podružnici
Podizvođača neće se upuštati, bilo neposredno ili posredno, u bilo kakav posao ili profesionalne
aktivnosti koje bi bile u sukobu sa aktivnostima koje su im dodeljene pod ovim Ugovorom.
(4)
Operater/Izvođač i njegovi Deoničari neće učestvovati u bilo kojim diskusijama i neće
pružati nikakve usluge ili savete Vlasniku vezane za,
(a)
institucionalno restrukturisanje ili reorganizaciju Vlasnika ili neke komunalne
službe ili odelenja Vlasnika izuzev kada su u vezi sa svojim odgovornostima
kako su iznete u Dodatku o Uslugama poslovanja,;
(b)
razvoj ili pregled tenderskih dokumenata za angažovanje bilo kog narednog
Operatera/Izvođača, ili
(c)
pripreme za postupak nabavke za angažovanje bilo kog narednog Operatera.
(5)
Propust Operatera/Izvođača ili Deoničara da se pridržavaju Stava 3.3 ovih OU-a, pored
toga što predstavljaju kršenje ovog Ugovora, mogu dovesti do diskvalifikacije Operatera/Izvođača i
Deoničara iz tendera u postupku nabavke za angažovanje bilo kog narednog Operatera/Izvođača.
3.4
Mehanizacija i oprema, oprema Operatera (za projektovanje-izvođenje) i oprema
za Poslovanje (za Poslovanje)
(1)
Bilo koja mehanizacija i oprema, oprema Operatera (za projektovanje-izvođenje) i
oprema za Poslovanje (za Poslovanje) koja će biti inkorporirana u, ili biti potrebna za Lokaciju i Novi
objekt ili Usluge poslovanja, imaće svoje poreklo kako je specificirano pod Stavom 1.1 OU-a (“zemlja
Porekla”).
(2)
Operater će pripremiti spisak sve Operaterove Opreme (za projektovanje-izvođenje) i
Operaterove Opreme (za Poslovanje), (“Spiskovi opreme Operatera”). Operater će ažurirati Spiskove
opreme Operatera na godišnjoj osnovi i obezbediće Vlasnuku ažurirane Spiskove opreme Operatera ne
kasnije od 30 dana posle kraja svake od fiskalnih godina Operatera za vreme ugovornog Termina.
3.5
Informacije o i Istraživanje Lokacije
(1) Operater/Izvođač, potvrđuje da je Vlasnik Operateru/Izvođaču, stavio na raspolaganje u toku
postupka tendera, bilo neposredno ili stavljanjem podataka u Sobu za podatke i u Dokument sa
pozadinskim informacijama, sve raspoložive podatke o hidrološkim i pod-površinskim uslovima
Lokacije, i studije o uticaju na životnu sredinu koje su morale da se pribave od strane, ili za račun
Vlasnika, iz ispitivanja rađenih u očekivanju Usluga projektovanja-izvođenja i poslovanja (“Informacije o
lokaciji”). Operater će biti odgovoran za tumačenje svih podataka o gradilištu koje mu obezbedi Vlasnik.
(2) Smatraće se da je Operater/Izvođač, pregledao i ispitao Lokaciju, njeno okruženje,
Informacije o Lokaciju i druge raspoložive informacije, i da se zadovoljio pre pristupanja Ugovoru o,
(a)
formi i prirodi Lokacije, uključući uslovima ispod površine;
Strana 20 od 56
(b)
primenjivim hidrološkim, hidrogeološkim i klimatskim uslovima;
(c)
obimu i prirodi posla, mehanizaciji i opremi, Operaterovoj opremi (za
projektovanje-izvođenje) i Operaterovoj opremi (za Poslovanje) neophodnoj za
izvršenje i završenje Usluga, i ispravku bilo kakvih nedostataka; i
(d)
potrebama Operatera po pitanju pristupa Lokaciji, smeštaja, osoblja, energije,
transporta, vode i drugih komunalija.
(3)
Smatraće se da je Operater/Izvođač pribavio sve neophodne informacije po pitanju rizika,
nepredviđenih situacija i svih drugih okolnosti koje mogu da utiču ili da se odraze na izvršenje svojih
obaveza pod Ugovorom.
(4)
U meri u kojoj Operater/Izvođač nije vršio bilo koje od tumačenja, istraživanja ili
ispitivanja, ili se nije zadovoljio, ili nije dobio takve informacije na koje se poziva u Stavu 3.5 ovih OU-a,
Operater/ Izvođač predstavlja i garantuje da je voljan da preuzme, i ovde zaista preuzima odgovornost za
bilo koje i sve gubitke i štete od bilo kog uzroka uopšte koje su tumačenjem, istraživanjem, ispitivanjem i
pribavljanjem informacija od strane Operater/Izvođač, mogle da se izbegnu, i slaže se da Vlasnika osigura
od svih proizlazećih rizika i od uslova koji nastanu ili se pojave u toku izvođenja Usluga koji mogu da
učine izvršavanje Usluga tegobnijim i skupljim za ispunjenje ili izvođenje nego što se očekivalo na dan
Efektivnog datuma. Pored bilo čega suprotnog u Ugovoru, Operater potvrđuje i izjavljuje da ulaskom u
Ugovor on se nije, i ne oslanja se na bilo koju informaciju ili izveštaj obezbeđen od strane ili za račun
Vlasnika ili njegovih agenata, predstavnika ili osoblja.
3.6
Pristup Gradilištu i Novom postrojenju
(1)
Operater/Izvođač će, za vreme kako perioda projektovanja-izvođenja tako i perioda
Novog poslovanja, obezbediti slobodan i otvoren pristup Lokaciji, Postojećem objektu i Novom objektu
na zahtev Vlasnika. Vlasnik će se razumno potruditi da obezbedi razumnu najavu Operateru/Izvođaču pre
pristupa Vlasnika, ali takva najava nije obavezna. Predstavnik Vlasnika na Lokaciji, Postojećem objektu i
Novom objektu će se pridržavati svih propisa o bezbednosti i zdravlju i razumnih uputstava Operatera/
Izvođača.
(2)
Operater/Izvođač će obezbediti sav razuman pristup bilo kojim drugim izvođačima
angažovanim od strane Vlasnika na ili blizu Lokacije radi obavljanja svog posla.
(3)
Ukoliko Operater/Izvođač učini dostupnim drugim izvođačima bilo koje puteve ili
prolaze za čije je održavanje odgovoran Operater/Izvođač,, ili dozvoli takvim drugim izvođačima
korišćenje opreme Operatera/Izvođača (za projektovanje-izvođenje) i opreme Operater/Izvođač (za
Poslovanje), ili obezbedi bilo koju drugu uslugu ma koje prirode takvim drugim izvođačima, Vlasnik će u
potpunosti obeštetiti Operatera/Izvođača za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu ili upriličenu od strane
takvih drugih izvođača vezanu za za bilo kakvo korišćenje takvih usluga, i platiće Operateru/Izvođaču
razumnu naknadu za korišćenje takve opreme i pružanje takvih usluga.
(4)
Operater/Izvođač će takođe urediti da izvodi svoje radove tako da, u mogućoj meri, svede
ometanje rada drugih izvođača na minimum. Inženjer Nadzora za Projektovanja-izvođenja ili Direktor
JNKU-a, kako već bude primenjivo, odrediće rešenje bilo kakvih nesuglasica ili sporova koji mogu
nastati između OperateraIzvođača i drugih izvođača i radnika Vlasnika, vezanih za njihov rad.
Strana 21 od 56
(5)
Operater/Izvođač će brzo obavestiti Inženjera Nadzora za Projektovanja-izvođenja ili
Direktora JNKU-a, kako već bude primenjivo, o bilo kakvim nedostacima u radovima drugih izvođača o
kojima sazna, i koji mogu uticati na izvođenje Usluga od strane Operatera/Izvođača. Po inspekciji
Lokacije, Postojećeg objekta i Novog objekta, Inženjer Nadzora za Projektovanja-izvođenja ili Direktor
JNKU-a, kako već bude primenjivo, odrediće korektivne mere, ako ih ima, koje su potrebne da bi se
ispravila situacija. Odluke koje donese Inženjer N adzora za Projektovanja-izvođenja ili Direktor JNKUa, kako već bude primenjivo, biće obavezujuće za OperateraIzvođača.
ČLAN 4 - OBAVEZE VLASNIKA
4.1
Pomoć Vlasnika Operateru/Izvođaču
Vlasnik će uložiti razumne napore da,
4.2
(a)
Operateru/Izvođaču, Podizvođačima i osoblju Operatera/Izvođača obezbedi
radne dozvole i druga takva dokumenta koja će biti potrebna da omoguće
Operateru/Izvođaču, Podizvođačima i osoblju Operatera da izvode Usluge;
(b)
uredi za Operaterovo/Izvođačevo osoblje i, ukoliko je to pogodno, njihove
kvalifikovane članove porodica da brzo dobiju sve neophodne ulazne i izlazne
vize, boravišne dozvole, dozvole za razmenu i bilo koje druge dokumente
neophodne za njihov boravak u Zemlji;
(c)
olakša brzo oslobođenje kroz carinu bilo koje imovine potrebne za Usluge i
ličnih stvari osoblja Operatera i njihovih kvalifikovanih članova porodica; i
(d)
službenicima, agentima i predstavnicima Operatera izda takva uputstva koja
mogu biti neophodna ili prikladna za brzu i efektivnu implementaciju Usluga.
Pristup Lokaciji i Novom objektu
Vlasnik će biti odgovoran za pribavljanje i obezbeđivanje pravnog i fizičkog posedovanja
Lokacije i njegovom prilazu, i za obezbeđivanje posedovanja i pristupa svim drugim mestima razumno
potrebnim za valjano izvršenje Ugovora, uključujući svih potrebnih prava prolaza. Vlasnik će Operateru/
Izvođaču obezbediti, besplatno, potpuno posedstvo Lokacije, Postojećeg objekta i Novog objekta u vreme
trajanja termina Ugovora.
4.3
Pregled i odobrenje Podnesaka
(1)
Izuzev kako je drugačije određeno u Ugovoru, ukoliko Operater/Izvođač pismenim
putem preda plan, izveštaj ili drugu dokumentaciju Vlasniku, a Vlasnik, ili Inženjer Nadzora za
Projektovanja-izvođenja ili Direktor JNKU-a, su dužni da odobre taj podnesak, Inženjer Nadzora za
Projektovanja-izvođenja ili Direktor JNKU-a, kako je već primenjivo, će pregledati i bilo odobriti ili dati
napismene komentare na podnesak Operatera/Izvođača ne kasnije od 14 dana od dana predaje Inženjeru
Nadzora za Projektovanja-izvođenja ili Direktoru JNKU-a od strane Operatera/Izvožača.
(2)
Ukoliko Inženjer Nadzora za Projektovanja-izvođenja ili Direktor JNKU-a, kako je već
primenjivo, propusti da odobri ili odbije da odobri podnesak Operatera/Izvođača u skladu sa Stavom
4.3(1) OU-a, Operater će napismeno obavestiti Vlasnika da nije primio odgovor na svoj podnesak.
Strana 22 od 56
(3)
Ukoliko Inženjer Nadzora za Projektovanja-izvođenja ili Direktor JNKU-a, kako je već
primenjivo, propusti da odgovori na Operaterovo/Izvođačevo pismeno obaveštenje shodno Stavu 4.3(2)
OU-a u roku od 14 dana od prijema od strane Inženjera Nadzora za Projektovanja-izvođenja ili Direktora
JNKU-a, kako je već primenjivo, Operaterovog/Izvođačevog pismenog obaveštenja,
Operaterov/Izvođačev podnesak će se smatrati odobrenim.
Strana 23 od 56
C.
PL A Ć A NJ E
ČLAN 5 - CENA UGOVORA I PLAČANJE
5.1
Cena Ugovora
(1)
Cena Ugovora će biti kako je spedifikovana u Ugovoru.
(2)
Izuzev ako je drugačije naznačeno u SUU-u, Cena Ugovora će biti,
(a)
čvrsti paušalni iznos u odnosu na Usluge projektovnja i izvođenja; i
(b)
Čvrsta mesečna jedinična stopa u odnosu na Usluge Poslovanja,
nepodložne bilo kakvoj promeni, izuzev u slučaju Izmene Usluga projektovanja-izvođenja u skladu sa
Stavom 10.1 OU-a ili izmene Usluga poslovanja u skladu sa Stavom 10.2 OU-a ili kako je drugačije
predviđeno u Dodatku o Podešavanju cene Ugovora.
(3) Podložno Stavu 9.7 OU-a Operater/Izvođač će se smatrati da je sebe zadovoljio u smislu
korektnosti i dovoljnosti cene Ugovora, koja će, izuzev kako je drugačije određeno u Ugovoru, pokriti sve
njegove obaveze pod Ugovorom, uključujući sve troškove i izdatke za projektovanje-izvođenje Novog
objekta i rukovanja Novim objektom i Postojećim objektom.
5.2
Termini plaćanja
(1)
Cena Ugovora će biti plaćena kako je specifikovano u odgovarajućem Dodatku
Ugovornom sporazumu o terminima i procedurama Plačanja. Procedure koje treba pratiti u formulisanju
molbe za, i procesovanje uplata, biće one opisane u istom Dodatku.
(2)
Nikakva uplata od strane ovog Operatera/Izvođača neće se smatrati da predstavlja prijem
Novog objekta ili njegovog dela od strane Vlasnika.
(3)
U slučaju da Vlasnik propusti da izvrši bilo koju uplatu do njenog datuma prispeća ili u
roku iznetom u Ugovoru, Vlasnik će Operateru/Izvođaču platiti kamatu na iznos tako zakasnele uplate po
stopi prikazanoj u SUU-u i kako je specifikovano u SUU-u za period kašnjenja sve dok uplata ne bude
izvršena u potpunosti, bilo pre ili posle naknade od prosuđivanja ili arbitraže.
(4)
Valuta ili valute u kojima se vrše uplate Operateru/Izvođaču pod ovim Ugovorom biće
specifikovane u SUU-u, podložno opštem principu da će se uplate vršiti u valuti ili valutama u kojima je
cena Ugovora izražena u operaterovoj/izvođačevoj Ponudi.
(5)
Sve uplate će biti izvršene u valuti ili valutama specifikovanim u odgovarajućem
Dodatku o terminima i procedurama Plaćanja shodno Stavu 5.2(3) OU-a. Ukoliko su i specifikovana
valuta i Evro važeći u zemlji specifikovane valute, zbog članstva u EMU-i, plaćanja se takođe mogu vršiti
u Evru. U slučaju da je specifikovana valuta prestala da važi u zemlji specifikovane valute zbog članstva
u EMU-i, plaćanja će se vršiti u odgovarajućem iznosu u Evru. Konverzija iznosa specifikovane valute u
Evro će se u oba slučaja vršiti u skladu sa zakonom propisanom stopom razmene primenjive u zemlji
specifikovane valute.
Strana 24 od 56
Naknada za podsticaj u izvođenju
5.3
Ukoliko Vlasnik namerava da Operateru/Izvođaču plati Naknadu za podsticaj u
izvođenju, Vlasnik će takvu naknadu platiti na kraju perioda Novog poslovanja i u skladu sa Dodatkom o
Naknadi za podsticaj u izvođenju.
Likvidirana obeštećenja – Poslovanje
5.4
Operater/Izvođač će platiti Vlasniku likvidirana obeštećenja za propust da zadovolji
Tehničke standarde kako je izneto u Dodatku o Likvidiranim obeštećenjima – Poslovanje.
5.5
Jemstva
5.5.1
Garancija za dobro izvršenje posla
(1)
Operater/Izvođač i, ako je primenjivo, njegova Matica i Deoničari će svi Vlasniku
obezbediti garanciju za Operaterovo/izvođačevo valjano izvršenje Ugovora ne kasnije od dana koji je
specificiran u Tenderskim Dokumentima (“Garancija za dobro izvršenje posla”).
(2)
(3)
Garancija za dobro izvršenje posla biće,
(a)
u iznosu specificiranom u SUU-u;
(b)
nominalno izražene u valuti ili valutama Ugovora, ili slobodno konvertibilnoj
valuti prihvatljivoj Vlasniku; i
(c)
u obliku specificiranom u Tenderskim Dokumentima ili u nekom drugom obliku
odobrenom od strane Vlasnika.
Garancija za dobro izvršenje posla je bankarska garancija i biće izdata od strane bilo,
(a)
neke banke ili osiguravajućeg društva koje se nalazi u Zemlji, ili
(b)
neke strane banke ili osiguravajućeg društva kroz korespondentnu banku ili
osiguravajuće društvo koje se nalazi u Zemlji.
(4)
Garancija za dobro izvršenje posla biće važeća do 180 dana posle datuma Završetka, ili
bilo kog produženja datuma Završetka.
5.5.2
(5)
Vlasnik će vratiti Garanciju za dobro izvršenje ne kasnije od 14 dana posle njenog isteka.
(6)
Trošak pridržavanja Stavu 5.5.1 ovih OU-a će snositi Operater/Izvođač.
Garancija za dati avans
(1)
Operater/Izvođač će obezbediti garanciju u iznosu jednakom avansu izračunatom u
skladu sa Dodatkom o terminima i procedurama Plaćanja i u istoj valuti ili valutama.
Strana 25 od 56
(2)
Garancija za dati avans biće u obliku određenom u Tenderskim Dokumentima ili u
nekom drugom obliku odobrenom od strane Vlasnika. Iznos Garancije za dati avans može se progresivno
umanjivati kako je predviđeno u Dodatku o terminima i procedurama Plaćanja. Garancija za dati avans će
biti vraćena Operateru/Izvođač odmah po njenom isticanju.
5.6
Porezi i Carine
(1)
Izuzev kako je specifično drugačije određeno u Ugovoru, Operater/Izvođač će snositi i
platiti sve poreze, carine, namete i opterećenja (“Porezi”) koja se odrede Operateru/Izvođaču, njegovim
Podizvođačima ili njihovom osoblju od strane opštinskih ili republičkih državnih uprava u vezi sa
Uslugama u Zemlji i van nje.
(2)
Ukoliko su bilo kakva oslobađanja, umanjenja, olakšice ili privilegije na raspolaganju
Operateru/Izvođaču u Zemlji, Vlasnik će se razumno potruditi da Operateru/Izvođaču omoguči da ima
koristi od bilo kojih takvih poreskih ušteđevina u maksimalnoj dozvoljenoj meri.
(3)
Za potrebe Ugovora usaglašeno je da je cena Ugovora specifikovana u Ugovoru
zasnovana na Porezima koji preovlađuju u Zemlji 30 dana pre roka Predaje. Takođe je dogovoreno da
cena Ugovora ne uzima u obzir bilo koja oslobađanja, umanjenja, olakšice ili privilegije koje
Operateru/Izvođaču u mogu biti na raspolaganju u Zemlji. Ukoliko se bilo koje stope Poreza uvečaju ili
umanje, neki novi Porez uvede, postojeći porez ukine, neko oslobađanje, umanjenje, olakšica ili
privilegija primenjuje ili je odobrena ili dođe do bilo kakve izmene u tumačenju ili primeni bilo kog
Poreza u toku izvođenja Ugovora, koji je bio ili će biti obračunat Operateru/Izvođaču, Podizvođačima ili
njihovom osoblju u vezi sa izvođenjem Ugovora, izvršiće se pravično podešavanje cene Ugovora tako da
se u potpunosti uzme u obzir bilo koja takva izmena time što će se dodati ili oduzeti od cena Ugovora,
kako slušaj već bude, u skladu sa Stavom 9.10 OU-a.
Strana 26 od 56
D.
I NT E L E K T UA L NA SV OJ I NA
ČLAN 6 - AUTORSKO PRAVO – DOKUMENTACIJA PROJEKTOVANJA-IZVOĐENJA
6.1
Autorsko pravo – Kopiranje Dokumentacije projektovanja-izvođenja
(1)
Kao među Stranama, Operater/Izvođač će zadržati autorsko pravo i druga prava
intelektualne svojine u Dokumentima Projektovanja-izvođenja sačinjene od strane, ili za račun
Operater/Izvođač.
(2)
Smatraće se da je Operater/Izvođač potpisivanjem Ugovora dao Vlasniku neprekidnu,
prenosivu, neisključivu, licencu bez nadoknade autorskog honorara, da kopira, koristi i komunicira
Dokumente Projektovanja-izvođenja, uključujući pravljenje i korišćenje izmena u njima. Ova licenca će,
(a)
biti u primeni tokom stvarnog ili ciljanog radnog veka, koji god je duži,
relevantnih delova Lokacije, Postojećeg objekta ili Novog objekta;
(b)
dati pravo bilo kome ko je u pravom posedu relevantnog dela Lokacije,
Postojećeg objekta ili Novog objekta da kopira, koristi i komunicira Dokumente
Projektovanje i Izvođenja u svrhu dovršavanja, upravljanja, rukovnja,
održavanja, menjanja, podešavanja, popravljanja i rušenja Postojećeg objekta ili
Novog objekta;
(c)
u slučaju Dokumenata Projektovanja-izvođenja koji su u obliku računarskih
programa i drugug softvera, dozvoliti njihovo korišćenje na bilo kom računaru na
Lokaciji, Postojećem objektu ili Novom objektu i drugim mestima predviđenim
Ugovorom, uključujući i na zamenama bilo kojih računara koje obezbedi
Operater/Izvođač i
(d)
dozvoliti Vlasniku da Dokumenata Projektovanja-izvođenja učini dostupnim za
inspekciju od strane potencijalnog ponuđača koji se može naći u postupku biranja
narednog Operatera/Izvođača .
(3)
Vlasnik neće, bez predhodne saglasnosti Operatera/Izvođača, koristiti, kopirati ili
komunicirati Dokumente Projektovanje i Izvođenja Trećem Licu od strane, ili za račun, Vlasnika u svrhe
koje nisu dozvoljene prema Stavu 6.1(2) OU-a.
6.2
Poverljivost
(1)
Operater/Izvođač će držati poverljivim i neće, bez predhodne saglasnosti Vlasnika, otkriti
bilo kom Trećem licu bilo koje dokumente, podatke ili druge informacije koje neposredno ili posredno
proističu iz pružanja Usluga prema Ugovoru, bilo da je takva informacija dobijena pre, za vreme, ili po
završetku Ugovora. Uprkos ovom Stavu 6.2(1) OU-a, Operater/Izvođač može svojim Podizvođačima
obezbediti takve dokumente, podatke ili druge informacije u meri koja je potrebna da Podizvođači
izvršavaju svoj rad prema Ugovoru, u kom slučaju će Operater/Izvođač pribaviti od takvih Podizvođača
obavezu poverljivosti sličnu onoj koja se nameće na Operatera/Izvođača prema ovom Stavu 6.2(1) OU-a.
(2)
Operater/Izvođač neće koristiti takve dokumente, podatke ili druge informacije primljene
od Vlasnika za bilo koje svhe koje nisu Usluge kakve su potrebne za izvođenje Ugovora.
Operater/Izvođač neće objaviti, dozvoliti objavljivanje, niti obelodaniti bilo koje pojedinosti Usluga,
Lokacije, Postojećeg objekta ili Novog objekta u bilo kojoj profesionalnoj ili tehničkoh publikaciji ili
reklamnim materijalima bez prthodne pismene saglasnosti Vlasnika.
Strana 27 od 56
(3)
Obaveze Operatera/Izvođača prema Delovima 6.2(1) i 6.2(2) OU-a, neće se primenjivati
na onoj informaciji koja,
(a)
sada ili nadalje uđe u javni domen bez ikakve krivice Operatera/Izvođača;
(b)
se može dokazati da je bila u posedu Operatera/Izvođača u vremenu otkrivanja i
koja nije predhodno dobijena, neposredno ili posredno, od Vlasnika; ili
(c)
inače legalno postane dostupna Operateru/Izvođaču od nekog Trećeg lica koje
nema nikakvu obavezu prema poverljivosti.
Strana 28 od 56
E.
I Z V R ŠE NJ E USL UG A
ČLAN 7 - ADMINISTRACIJA I NADZIRANJE UGOVORA U TOKU PERIODA
PROJEKTOVANJA-IZVOĐENJA I NOVOG POSLOVANJA
7.1
Opšte
Strane potvrđuju da će se dva odvojena pristupa administraciji i nadzoru Ugovora
uspostaviti tokom Termina Ugovora kako sledi:
(d)
od Dana stupanja na snagu ugovora do Dana početka Novog poslovanja, pristup
nadzora Projektovanja-izvođenja će biti uspostavljen od strane Vlasnika; i
(e)
od Dana početka Novog poslovanja do Dana završetka, pristup nadzora
poslovanja će biti uspostavljen od strane Vlasnika.
7.2
Nadzor Projektovanja-izvođenja
7.2.1
Nadzor u toku Perioda Projektovanja-izvođenja
Stav 7.2 OU-a će se primenjivati samo u toku Perioda Projektovanja-izvođenja.
Dužnosti i ovlašćenja Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja (Period Projektovanjaizvođenja)
7.2.2
(1)
Vlasnik će postaviti Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja koji će biti odgovoran za
svakodnevno upravljanje i nadzor Ugovora tokom perioda Projektovanja-izvođenja. Osoblje Inženjera
Nadzora Projektovanja-izvođenja će obuhvatati pogodno kvalifikovane inženjere i druge stručnjake koji
su kompetentni da obave ove dužnosti.
(2)
Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja neće imati nikakav autoritet da menja Ugovor.
(3)
Izuzev kako je specifično drugačije predviđeno Ugovorom, Inženjer Nadzora
Projektovanja-izvođenja može ispoljavati autoritet koji se može pripisati Inženjeru Nadzora
Projektovanja-izvođenja kako je navedeno u, ili nužno implicitno iz Ugovora. Vlasnik prihvata da neće
nametati dodatna ograničenja na autoritet Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja, izuzev po
dogovoru sa Operaterom.
(4)
Ukoliko je Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja u obavezi da dobije saglasnost od
Vlasnika pre ispoljavanja nekog specifičnog autoriteta, ove restrikcije treba da budu iznete u SUU-u.
Ukoliko Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja ispolji neki specifičan autoritet za koji je potrebna
saglasnost Vlasnika onda će se, za potrebe Ugovora, smatrati da je Vlasnik dao saglasnost.
(5)
Izuzev kako je drugačije navedeno u Ugovoru,
(a)
ako Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja obavlja dužnosti ili ispoljava
autoritet, specificirane ili implicirane Ugovorom, smatraće se da Inženjer
Nadzora Projektovanja-izvođenja postupa za račun Vlasnika;
(b)
Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja nema nikakvo ovlašćenje da bilo koju
Stranu oslobađa dužnosti, obaveza i odgovornosti pod Ugovorom; i
(c)
Bilo kakvo odobrenje, provera,sertifikat, saglasnost, ispitivanje, inspekcija,
uputstvo, saopštenje, predlog, zahtev, test ili sličan čin od strane Inžienjera
Strana 29 od 56
Nadzora Projektovanja-izvođenja, uključujući odsutnost neodobravanja, neće
osloboditi Operatera/Izviđača bilo koje odgovornosti koju ima pod Ugovorom,
uključujući odgovornost za greške, propuste, neslaganje i neusaglašenosti.
7.2.3
Delegiranje od strane Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja
(1)
Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja može s vremena na vreme dodeliti zaduženja i
delegirati ovlašćenja asistentima, i može takođe da povuče takve zadatke i ovlašćenja. Ovi asistenti mogu
da uključe nekog rezidentnog inženjera, ili nezavisne inspektore određene da ispitaju ili testiraju delove
mehanizacije ili opreme. Zaduženje, delegiranje ili povlačenje će biti u pisanom obliku i neće stupiti na
snagu dok obe Strane nisu primile kopije. Izuzev ako se drugačije dogovore obe Strane, Inženjer
Projektovanja-izvođenja neće delegirati ovlašćenje da utvrdi bilo koje pitanje u skladu sa Stavom 7.2.6
OU-a.
(2)
Asistenti će biti odgovarajuće kvalifikovani pojedinci koji su kompetentni da obavljaju
ova zaduženja i ispoljavaju ova ovlašćenja, i koji tečno vladaju jezikom za komunikacije definisane u
Stavu 1.3.1 OU-a.
(3)
Svaki asistent kome su dodeljena zaduženja ili delegirana ovlašćenja biće samo ovlašćen
da izdaje uputstva Operateru u meri definisanoj u delegiranju. Bilo koje odobrenje, provera, sertifikat,
saglasnost, ispitivanje, inspekcija, uputstvo, obaveštenje, predlog, zahtev, test, ili sličan čin od strane
asistenta, u skladu sa delegiranjem, imaće isti efekat kao da je čin bio čin Inženjera Nadzora za
Projektovanja-izvođenja. Međutim,
7.2.4
(a)
bilo koji propust da se ne odobri bilo koji rad ili mehanizacija i oprema neće
predstavljati odobrenje, i prema tome neće prejudicirati pravo Inženjera Nadzora
Projektovanja-izvođenja da odbije rad ili mehanizaciju i opremu; i
(b)
ukoliko Operater/Izvođač osporava bilo koju konstataciju ili uputstvo nekog
asistenta, Operater/Izvođač može uputiti pedmet Inženjeru Nadzora
Projektovanja-izvođenja, koji će brzo potvrditi, preokrenuti ili promeniti
konstataciju ili uputstvo.
Uputstva od strane Inženjera Projektovanja-izvođenja
(1)
Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja može izdati uputstva Operateru/Izvođaču, u
bilo koje vreme u toku perioda Projektovanja-izvođenja, koja mogu biti neophodna za izvršenje Usluga
Projektovanja-izvođenja i ispravku bilo kojih nedostataka, sve u skladu sa Ugovorom. Operater/Izvođač
će samo uvažavati uputstva od Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja, ili od asistenta kome su
odgovarajuća ovlašćenja delegirana pod Stavom 7.2.3 OU-a. Ukoliko bilo koje uputstvo predstavlja,
primenjivaće se Stav 10.1 OU-a.
(2)
Operater/Izvođač će se povinovati uputstvina datim od strane Inženjera Nadzora
Projektovanja-izvođenja ili delegiranog asistenta, po bilo kom pitanju vezanom za Ugovor. Uputstva će se
davati u pismenom obliku.
7.2.5
Zamena Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja
Ukoliko Vlasnik namerava da zameni Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja,
Vlasnik će, ne manje od 42 dana pre namerenog datuma zamene, uručiti obaveštenje Operateru/Izvođaču
o imenu, adresi i relevantnom iskustvu nameravane zamene Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja.
Vlasnik neće zameniti Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja osobom protiv koje Operater/Izvođač
izrazi razumno protivljenje putem obaveštenja Vlasniku, sa podupirućim pojedinostima.
Strana 30 od 56
7.2.6
Konstatacije od strane Inženjera Projektovanja-izvođenja
(1)
Kada god Ugovor odredi da će Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja postupiti u
skladu sa Stavom 7.2.6 ovih OU-a da se saglasi i konstatuje bilo koje pitanje, Inženjer Nadzora
Projektovanja-izvođenja će se konsultovati sa svakom Stranom u nastojanju da postigne sporazum.
Ukoliko se ne postigne sporazum, Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja će sačiniti pravičnu
konstataciju u skladu sa Ugovorom, uzimajući u dužan obzir sve relevantne okolnosti.
(2)
Inženjer Nadzora Projektovanja-izvođenja će Stranama dati obaveštenje o svakom
sporazumu ili konstataciji, sa podupirućim pojedinostima. Svaka Strana će uvažiti svaki sporazum ili
konstataciju izuzev ako se, i dok se ne promeni pod Stavom 1.9 OU-a.
7.3.
Nadzor Poslovanja
7.3.1
Nadzor tokom perioda Novog poslovanja
Ovaj Stav 7.3 OU-a će se primenjivati samo tokom perioda Novog poslovanja i
vremenskog perioda odmah posle datuma Završetka, isključivo u svrhu rešavanja prelaznih pitanja i bilo
kojih neizmirenih pitanja nastalih tokom perioda Novog poslovanja.
Poslovanje – dužnosti i ovlašćenja JNKU-a
7.3.2
(1)
Vlasnik će formirati Jedinicu za nadzor i koordinaciju Ugovora (“JNKU”) koja će
obavljati dužnosti koje su joj zadate u Ugovoru. Oseblje JNKU-a će uključiti odgovarajuće kvalifikovane
profesionalce koji su kompetentni da obavljaju ove dužnosti.
(2)
Vlasnik će postaviti Direktora JNKU-a (“Direktor JNKU-a”) koji će biti primarno
odgovoran za aktivnosti JNKU-a.
(3)
JNKU neće imati bilo kakvo ovlaščenje da menja Ugovor.
(4)
JNKU može ispoljavati ovlašćenja koja se pripisuju JNKU-u kako je specifikovano u, ili
nužno implicitno iz Ugovora. Vlasnik se obavezuje da neće nametati dodatna ograničenja na ovlašćenja
JNKU-a, izuzev kako je dogovoreno sa Operaterom/Izvođačem.
(5)
Ukoliko se od JNKU-a zahteva da pribavi odobrenje Vlasnika pre ispoljavanja nekog
specifikovanog ovlašćenja, zahtev će biti naveden u SUU-u. Ukoliko JNKU ispoljava neko specifikovano
ovlašćenje za koje je potrebna saglasnost Vlasnika, onda će se za potrebe Ugovora smatrati da je Vlasnik
dao saglasnost.
(6)
Izuzev kako je drugačije navedeno u ovim opštim Uslovima,
(a)
kada god obavlja dužnosti ili ispoljava ovlašćenja, specifikovana ili implicitna u
Ugovoru, JNKU će se smatrati da postupa za račun Vlasnika;
(b)
JNKU nema nikakvo ovlašćemje da bilo koju Stranu razreši bilo kakvih dužnosti,
obaveza ili odgovornosti pod Ugovorom; i
(c)
Bilo kakvo odobrenje, provera,sertifikat, saglasnost, ispitivanje, inspekcija,
uputstvo, saopštenje, predlog, zahtev, test ili sličan čin od strane JNKU-a,
uključujući odsutnost neodobravanja, neće osloboditi Operatera/Izvođača bilo
koje odgovornosti koje ima pod pod Ugovorom, uključujući odgovornost za
greške, izostavljanja, neusklađenosti i nepridržavanja.
Strana 31 od 56
7.3.3
Poslovanje – Delegiranje od strane JNKU-a
(1)
Direktor JNKU-a može s vremena na vreme dodeliti dužnosti i delegirati ovlašćenja
asistentima JNKU-a, i može takođe da povuče takve zadatke i ovlašćenja. Izuzev ako je drugačije
specifikovano u pisanom obliku od strane JNKU-a, sva uputstva, odobrenja, sertifikati, saglasnost,
saopštenja, zahtevi ili slični činovi od strane JNKU-a biće izdati od strane Direktora JNKU-a. Direktor
JNKU-a neće delegirati ovlašćenje da se utvrdi bilo koje pitanje u skladu sa Stavom 7.3.6 OU-a.
(2)
Asistenti će biti odgovarajuće kvalifikovani pojedinci koji su kompetentni da obavljaju
ova zaduženja i ispoljavaju ova ovlašćenja, i koji tečno vladaju jezikom za komunikacije definisane u
SUU-u.
(3)
Svaki asistent kome su dodeljena zaduženja ili delegirana ovlašćenja biće samo ovlašćen
da izdaje uputstva Operateru/Izvođaču u meri definisanoj u delegiranju. Bilo koje odobrenje, provera,
sertifikat, saglasnost, ispitivanje, inspekcija, uputstvo, obaveštenje, predlog, zahtev, test, ili sličan čin od
strane asistenta, u skladu sa delegiranjem, imaće isti efekat kao da je čin bio čin JNKU-a. Međutim,
7.3.4
(a)
bilo koji propust da se ne odobri bilo koji rad neće predstavljati odobrenje, i
prema tome neće prejudicirati pravo Direktora JNKU-a da odbije rad; i
(b)
ukoliko Operater/Izvođač osporava bilo koju konstataciju ili uputstvo nekog
asistenta, Operater/Izvođač može uputiti pedmet Direktora JNKU-a, koji će brzo
potvrditi, preokrenuti ili promeniti konstataciju ili uputstvo.
Uputstva od strane JNKU-a
(1)
JNKU kroz Direktora JNKU-a može izdati uputstva Operateru/Izvođaču, u bilo koje
vreme, koja mogu biti neophodna za izvršenje Usluga poslovanja i ispravku bilo kojih nedostataka, sve u
skladu sa Ugovorom. Operater/Izvođač će samo uvažavati uputstva od JNKU-a, ili od asistenta kome su
odgovarajuća ovlašćenja delegirana pod Stavom 7.3.3 OU-a.
(2)
Operater/Izvođač će se povinovati uputstvima datim od strane Direktora JNKU-a ili
delegiranog asistenta, po bilo kom pitanju vezanom za Ugovor. Uputstva će se davati u pismenom obliku.
7.3.5
Promene u JNKU-u
Vlasnik može po svojoj sopstvenoj diskreciji promeniti članove JNKU-a. Ukoliko
Vlasnik namerava da promeni Direktora JNKU-a, on će Operateru/Izvođaču uručiti predhodnu najavu od
30 dana o promeni.
7.3.6
Konstatacije od strane JNKU-a
(1)
Kada god ovi opšti Uslovi odrede da će JNKU postupiti u skaladu sa Stavom 7.3.6 ovih
OU-a da se saglasi i konstatuje bilo koje pitanje, Direktor JNKU-a će se konsultovati sa svakom Stranom
u nastojanju da postigne sporazum. Ukoliko se ne postigne sporazum, Direktor JNKU-a će sačiniti
pravičnu konstataciju u skladu sa Ugovorom, uzimajući u dužan obzir sve relevantne okolnosti.
(2)
JNKU će obema Stranama dati obaveštenje o svakom sporazumu ili konstataciji, sa
podupirućim pojedinostima.
Strana 32 od 56
ČLAN 8 - PREDSTAVNICI, OSOBLJE I PODIZVOĐENJE
8.1
Predstavnici
8.1.1
Predstavnik Vlasnika
(1)
(2)
Predstavnik Vlasnika (“Predstavnik Vlasnika”) biće kako sledi:
(a)
tokom perioda Projektovanja-izvođenja, Predstavnik Vlasnika će biti Inženjer
Nadzora Projektovanja-izvođenja; i
(b)
tokom perioda Novog poslovanja, Predstavnik Vlasnika će biti Direktor JNKU-a.
Vlasnik će imenovati svog predstavnika,
(a)
ne kasnije od 14 dana posle Efektivnog datuma za Inženjera Nadzora
Projektovanja-izvođenja; i
(b)
ne kasnije od 14 dana posle Završetka Novog objekta za Direktora JNKU-a.
(3)
Vlasnik može s vremena na vreme promeni svog predstavnika i daće obaveštenje o
promeni bez odlaganja. Vlasnik neće menjati svog predstavnika u vreme i na način koji bi ometao
napredovanje bilo Usluga projektovanja o izvođenja ili Usluge poslovanja.
(4)
Predstavnik Vlasnika će predstavljati i postupati za račun Vlasnika u svako doba tokom
izvođenja Ugovora. Sva obaveštenja, uputstva, naredbe, sertifikati, odobrenja i sve druge komunikacije
pod Ugovorom od strane Vlasnika biće date od strane Inženjera Nadzora Projektovanja-izvođenja ili
Direktora JNKU-a, kako je primenjivo, izuzev kako je ovde drugačije određeno.
(5)
Sva obaveštenja, uputstva, informacije i sve druge komunikacije upučene Vlasniku od
strane Operatera pod Ugovorom biće date Inženjeru Projektovanja-izvođenja ili Direktoru JNKU-a, kako
je primenjivo, izuzev kako je ovde drugačij određeno.
8.1.2
Predstavnik Operatera/Izvođača
(1)
Ukoliko predstavnik Operatera/Izvođača nije imenovan u SUU-u, Operater/Izvođač će
imenovati svog predstavnika (“Predstavnik Operatera/Izvođača”) ne kasnije od 14 dana posle Dana
stupanja na snagu Ugovora i zahtevaće od Vlasnika da odobri predloženog Predstavnika Operatera/
Izvođača. Ukoliko Vlasnik ne stavi prigovor na predloženog Predstavnika Operatera/Izvođača,
Predstavnik Operatera/Izvođača će se smatrati odobrenim.
(2)
Ukoliko Vlasnik stavi prigovor na predloženog Predstavnika Operatera/Izvođača pre
isteka 14 dana od predloga, Operater/Izvođač će predložiti zamenu ne kasnije od 14 dana po prijemu
prigovora Vlasnika i razloga za prigovor, i Stav 8.1.2(1) OU-a će se primeniti na predloženu zamenu.
(3)
Predstavnik Operatera/Izvođača će predstavljati i postupati za račun Operatera/Izvođača
u svako doba tokom izvođenja Ugovora. Sva obaveštenja, uputstva, naredbe, sertifikati, odobrenja i sve
druge komunikacije pod Ugovorom od strane Operatera/Izvođača biće date od strane Predstavnika
Operatera/Izvođača, izuzev kako je ovde drugačije određeno.
Strana 33 od 56
(4) Sva obaveštenja, uputstva, informacije i sve druge komunikacije upučene Operateru/
Izvođaču od strane Vlasnika pod Ugovorom biće date Predstavniku Operatera/Izvođača kako je utvrđeno
shodno Stavu 8.1.2 ovih OU-a.
(5)
Operater/Izvođač neće povući postavljenog Predstavnika Operatera/Izvođača bez
predhodne pismene saglasnosti Vlasnika, koja neće biti nerazumno uskraćena. Ukoliko se Vlasnik sa time
složi, Operater/Izvođač će postaviti neku drugu osobu na mesto Predstavnika Operatera/Izvođača, shodno
postupku iznetom u Stavu 8.1.2 OU-a.
(6)
Predstavnik Operatera/Izvođača može, podložno saglasnosti Vlasnika, koja neće
nerazumno biti uskraćena, u bilo koje doba delegirati bilo kojoj osobi bilo koja od vlasti, funkcija i
ovlašćenja preneta na njega ili nju. Bilo koje takvo delegiranje može biti povučeno u bilo koje vreme.
Bilo kakvo takvo delegiranje ili povlačenje biće podložno predhodnom obaveštenju potpisanom od strane
Predstavnika Operatera/Izvođača, i specifikovaće vlasti, funkcije i ovlašćenja time delegirana ili
povučena. Nijedno takvo delegiranje ili povlačenje neće stupiti na snagu izuzev ako, i sve dotle dok
kopija iste nije dostavljena Inženjeru Nadzora Projektovanja-izvođenja ili Direktoru JNKU-a, kako je već
primenjivo.
(7)
Bilo koji čin ili primena, od strane bilo koje osobe, vlasti, funkcija i ovlašćenja tako
delegiranim njemu ili njoj u skladu sa Stavom 8.1.2(6) OU-a biće smatran kao čin ili primena od strane
Predstavnika Operatera/Izvođača.
8.2
Nadzor Operatera/Izvođača
(1)
Tokom čitavog termina Ugovora Operater/Izvođač će obezbediti sav potreban nadzor da
planira, uredi, upravlja, rukovodi, pregleda i testira Usluge.
(2)
Nadzor će vršiti dovoljan broj pojedinaca koji imaju adekvatno znanje jezika za
komunikaciju kako je izneta u SUU-u i poslovanja koje treba obavljati, uključujući potrebnih metoda i
tehnika, opasnosti koje će se verovatno susretati i metoda sprečavanja nesreća, za zadovoljavajuće i
bezbedno izvršenje Usluga.
(3) Predstavnik Operatera/Izvođača će postaviti odgovarajuću osobu kao rukovodioca izgradnje
ili poslovanja, kako je primenjivo, (“Rukovodilac”). Rukovodilac će nadgledati sav rad koji na Lokaciji,
Postojećem objektu i Novom objektu izvodi Operater/Izvođač, i biće prisutan na Lokaciji, Postojećem
objektu i Novom objektu tokom normalnog radnog vremena izuzev kada je na odsustvu, bolovanju ili
odsustvu vezanom za valjano izvođenje Ugovora. Kada god je Rukovodilac odsutan sa Lokacije,
Postojećeg objekta i Novog objekta, odgovarajuća osoba će se postaviti da postupa kao njegov zamenik.
8.3
Osoblje Operatera/Izvođača
(1)
Operater/Izvođač će za izvođenje Usluga na Lokaciji obezbediti i zaposliti takvu
visokokvalifikovanu, kvalifikovanu i nekvalifikovane radnu snagu kako je potrebna za valjano i
blagovremeno izvršenje Ugovora (“Osoblje Operatera/Izvođača”). Operater/Izvođač se potstiče da koristi
lokalnu radnu snagu koja ima potrebne stručne spreme. Operater/Izvođač će obezbediti celokupnu
ekspertizu potrebnu za obavljanje Usluga, uključujući ekspertizu navedenu u Dodatku o ekspetizi
Operatera/Izvođača.
(2)
Izuzev ako je drugačije predviđeno Ugovorom, Operater/Izvođač će biti odgovoran za
regrutaciju, zaposlenje, prevoz, smeštaj i organizovanu ishranu celokupne radne snage, lokalne ili strane,
neophodne za izvršenje Ugovora i za sve isplate u vezi sa navedenim.
Strana 34 od 56
(3)
Operater/Izvođač će biti odgovoran za pribavljanje svih neophodnih dozvola i viza od
odgovarajućih vlasti za ulazak u Zemlju celokupne radne snage i osoblja koje će biti zaposlena na
Lokaciji.
(4)
Operater/Izvođač će o svom trošku obezbediti sredstva za repatrijaciju u razne zemlje
stanovanja za celokupno svoje, i osoblje zaposleno od strane Podizvođača na Lokaciji. On će takođe
obezbediti odgovarajuće privremeno izdržavanje svih takvih pojedinaca od prestanka njihovog zaposlenja
na Ugovoru do datuma programiranog za njihov odlazak. U slučaju da Operater/Izvođača ne ispoštuje
obavezu da obezbedi takva sredstva za prevoz i privremeno izdržavanje, Vlasnik može obezbediti ista
takvom osoblju i povratiti troškove takvog postupka od Operatera/Izvođača.
(5)
Operater/Izvođač će u svako doba tokom napredovanja Ugovora uložiti najveće napore
da spreči bilo kakvo nezakonito, buntovno ili nasilničko vladanje ili ponašanje od strane, ili među svojim
osobljem i radnom snagom svojih Podizvođača.
(6)
Operater/Izvođač će u svom ophođenju sa svojom, i radnom snagom svojih Podizvođača
trenutno zaposlenom na ili u vezi sa Ugovorom, ukazati dužno poštovanje prema svim priznatim
festivalima, zvaničnim praznicima, verskim i drugim običajima i svim lokalnim zakonima i propisima
koji se tiču zapošljavanja radne snage.
8.4
Zamena osoblja Operatera/Izvođača
Inženjer Nadzora Projektovanja i Izvođenje ili Direktor JNKU-a, kako je već primenjivo,
može zahtevati od Operatera/Izvođača da ukloni i zameni bilo kog člana Operaterovog/Izvođačevog
osoblja koji,
8.5
(a)
nastavi u bilo kakvom lošem ponašanju ili nedistatku brige;
(b)
obavlja zaduženja nekompetentno i nemarno;
(c)
propusti da se pridržava bilo koje odredbUgovora; ili
(d)
nastavi u bilo kakvom ponašanju koje Vlasniku daje razuman razlog za
nezadojstvo njime ili njome.
Postojeće osoblje
Ukoliko je Operater/Izvođač u obavezi da angažuje osoblje zaposleno od strane Vlasnika
kako je navedeno u SUU-u, on će to izvesti u skladu sa Dodatkom o Postojećem osoblju.
8.6.
Podizvođači
(1)
Operater/Izvođač neće ulaziti u bilo koji ugovor ili ugovore koji bi rezultirali u
Operaterovom/Izvođačevom premašivanju maksimalnog procenta podugovaranja dozvoljenom u odnodu
na Usluge projektovanja-izvođenja i Usluga Poslovanja, kako je iznet u Dokumentima licitacije.
(2)
Izuzev u odnosu na Podizvođače imenovane u Operaterovoj/Izvođačevoj Ponudi,
Operater/Izvođač neće ulaziti u ugovor sa bilo kojim podizvođačem bez predhodne saglasnosti Vlasnika.
(3)
Operater/Izvođač će biti odgovoran za pridržavanje terminima i uslovima pod Ugovorom
od strane Podizvođača, i vodiće računa da su sve relevantne odredbe Ugovora obuhvačene u Opeaterovim
/Izvođačevim ugovorima sa Podizvođačima.
Strana 35 od 56
(4)
Podugovaranje od strane Operatera/Izvođača neće osloboditi Operatera/Izvođača od bilo
kojih njegovih obaveza pod Ugovorom, i Operater/Izvođač će biti odgovoran za radnje, propuste i
neizvršenja svih Podizvođača i njihivog osoblja, agenata i pod-podizvođača u istoj meri kao da su to
radnje, propusti i neizvršenja Operatera/Izvođača ili osoblja Operatera/Izvođača.
Strana 36 od 56
F.
ODG OV OR NOST I R A SPODE L A R I Z I K A
ČLAN 9 - ODGOVORNOST I RASPODELA RIZIKA
9.1
Odgovornost za nedostatak
(1)
Operater/Izvođač garantuje da će Lokacija i Novi objekt ili bilo koji njihov deo biti bez
nedostataka u projektu, inženjeringu, materijalima i izradi isporučenih Postrojenja i Opreme i u izvedenim
radovima.
(2)
Period Odgovornosti za nedostatke biće 18 meseci od dana završetka Novog objekta ili
12 meseci od dana Operativnog prijema Novog objekta (dobijanja upotrebne dozvole), koji god se dogodi
prvi, izuzev ako je drugačije specifikovano u SUU-u.
(3)
Ukoliko se tokom perioda Garancije za nedostatke pronađe neki nedostatak u projektu,
inženjeringu, materijalima i izradi isporučenih Postrojenja i Opreme i u radovima izvedenim od strane
Operatera/Izvođača, Operater/Izvođač će brzo, uz konsultacije i saglasnost Vlasnika u vezi odgovarajućih
ispravki nedostataka, i o svom trošku, popraviti, zameniti ili drugačije ispraviti takve defekte koje
Operater/Izvođač ustanovi po svojoj diskreciji, kao i bilo koje štete nanete Novom objektu usled
nedostataka. Operater/Izvođač neće snositi odgovornost za popravku, zamenu ili ispravljanje bilo kojih
nedostataka ili štete na Novom objektu koje su nastale ili uzrokovane normalnim habanjem i trošenjem.
(4)
Obaveze Operatera/Izvođača pod Stavom 9.1 ovih OU-a neće se primenjivati na,
(a)
bilo koji projekat, specifikacije ili druge podatke projektovane, isporučene ili
specifikovane od strane Vlasnika, ili za njrgov račun; i
(b)
bilo koji drugi materijal isporučen, ili bilo koji drugi rad izveden od strane
Vlasnika ili za njegov račun, izuzev za rad izveden od strana Vlasnika pod
Stavom 9.1(19) OU-a.
(5)
Vlasnik će Operateru/Izvođaču uručiti obaveštenje naznačujući prirodu takvog nedostatka
zajedno sa svim raspoloživim dokazima o njemu, brzo po otkriću nedostatka. Vlasnik će pružiti svu
razumnu priliku za Operatera/Izvođača da pregleda bilo koje takve nedostatke.
(6)
Vlasnik će Operateru/Izvođaču pružiti sav neophodni pristup Novom objektu i Lokaciji
da bi Operateru/Izvođaču omogučio da izvrši obaveze pod Stavom 9.1 ovih OU-a.
(7)
Operater/Izvođač može, uz saglasnost Vlasnika, da ukloni sa Lokacije bilo koje
postrojenje i opremu, opremu Operatera/Izvođača (za Projektovanje-izvođenje) i opremu Operatera/
Izvođača (za Poslovanje) ili bilo koji deo Novog objekta sa nedostacima, ukoliko je priroda nedostatka, ili
bilo koja šteta na Novom objektu prouzrokovana nedostatkom, takva da se popravke ne mogu efikasno
izvršiti na Lokaciji.
(8)
Ukoliko je popravka, zamena ili ispravljanje takvog karaktera da može afektirati
efikasnost u Novom objektu ili bilo kom njegovom delu, Vlasnik može Operateru/Izvođaču uručiti
obaveštenje u kome se traži od Operatera/Izvođača da izvrši testiranje defektnog dela Novog objekta
odmah nakon zvršetka takvih popravnih radova, u kom slučaju će Operater/Izvođač izvršiti takve testove.
(9)
Ukoliko takav deo ne prođe testove, Operater/Izvođač će obaviti dodatne opravke,
zamene ili ispravke, kako slučaj bude nalagao, sve dok taj deo Novog objekta ne prođe takve testove.
Testovi će biti dogovoreni od strane Vlasnika i Operatera/Izvođača.
Strana 37 od 56
(10)
Ukoliko Operater/Izvođač propusti da započne rad neophodan da se ispravi takav
nedostatak ili oštećenje Novog objekta uzrokovano takvim nedostatkom u razumnom vremenu, koje se ni
u kom slučaju ne može smatrati da bude manje od 25 dana, Vlasnik može, pošto to najavi Operateru/
Izvođaču, da pristupi da obavi takve radove, i razumne troškove nanete Vlasniku u vezi sa njima će
Operater/Izvođač platiti Vlasniku, ili ih Vlasnik može odbiti od bilo kog novca dužnom Operateru/
Izvođaču ili koji se potražuje na osnovu Garancije za dobro izvršenje posla.
(11)
Ukoliko Novi objekt ne može da se koristi iz razloga pomenutog nedostatka ili
otklanjanja takvog nedostatka, period odgovornosti za Defekte Novog objekta ili takvog dela, kako slučaj
već bude, biće produžen za period jednak periodu tokom kojeg Novi objekt ili takav deo ne može da se
koristi od strane Vlasnika iz bilo kojih napred navedenih razloga.
(12)
Izuzev kako je određeno u Delovima 9.1 i 9.5 OU-a, Operater/Izvođač neće biti pod bilo
kakvim obavezavama koje na bilo koji način proizađu, bilo pod Ugovorom ili prema zakonu, u odnosu na
nedostatke u Novom objektu ili bilo kom njegovom delu, Postrojenju i Opremu, projektovanje ili
inženjering ili izvedene radove koji se pojave posle završetka Lokacije, Novog objekta ili bilo kog
njegovog dela, izuzev kada su takvi nedostaci proizvod grubog nemara, prevare, kriminalnog ili
namernog čina od strane Operatera/Izvođača.
(13)
Operater/Izvođač će takođe obezbediti produženu garanciju za bilo koju komponentu
Novog objekta i tokom vremenskog perioda koji može biti specifikovan u SUU-u. Takva obaveza će biti
dodatna na Period odgovornosti za defekte specifikovan pod Stavom 9.1(2) OU-a.
9.2
Ograničenje Odgovornosti
Izuzev u slučajima krivičnog nemara ili namerno lošeg postupanja,
(a)
Operater/Izvođač neće biti odgovoran Vlasniku po ugovoru, deliktu, ili drugačije,
za bilo kakvu posrednu ili posledičnu štetu, gubitak upotrebe, gubitak
proizvodnje, ili gubitak dobiti od koštanja kamate, pod uslovom da se ovo
izuzeće neće primenjivati na bilo koje obaveze Operatera/Izvođača da plati
likvidirana obeštećenja Vlasniku; i
(b)
ukupna obaveza Operatera/Izvođača prema Vlasniku, bilo po ugovoru, deliktu, ili
drugačije, neće preći celinu Cene ugovora (uključujući Mesečne poslovne uplate
pomnožene sa prvobitnom procenom broja meseci tokom Perioda Novog
poslovanja) i ukupnu raspoloživu Kompenzaciju za potsticaj dobrog izvršenja,
pod uslovom da se ovo ograničenje neće primenjivati na bilo koju obavezu
Operatera/Izvođača da obešteti Vlasnika po pitanju patentnih prekršaja.
9.3
Transfer Vlasništva i Postojeća oprema i materijali
9.3.1
Transfer Vlasništva
(1)
Vlasništvo nad Postrojenjima i Opremom, uključujući rezervne delove, koji će biti
uveženi u Zemlju biće preneto na Vlasnika po isporuci na Lokaciju.
(2)
Vlasništvo nad Postrojenjima i Opremom nabavljenim u Zemlji biće preneto na Vlasnika
kada se Postrojenja i Oprema donesu na Lokaciju.
Strana 38 od 56
(3)
Vlasništvo nad bilo kojim Postrojenjem i Opremom koja premašuje potrebe Novog
objekta biće vraćena Operateru/Izvođaču po Završetku Novog objekta ili čak i pre ako se Vlasnik i
Operater/Izvođač saglase da Postrojenje i Oprema u pitanju nije više potrebna za Novi objekt.
(4)
Podložno Stavu 9.3.1(5), vlasništvo opreme Operatera/Izvođača (za Projektovanjeizvođenja) i opreme Operatera/Izvođača (za Poslovanje), uključujući rezervne delove, ostaće kod
Operatera/ Izvođača ili Podizvođača.
(5)
Operater/Izvođač može po sopstvenoj diskreciji da po danu Završetka otkupi bilo koju
opremu Operatera/Izvođača (za Poslovanje), uključujući rezervne delove, po pravičnoj tržišnoj vrednosti
takve opreme Operatera/Izvođača (za Poslovanje) kako odredi nezavisni veštak i Operater/Izvođač će
preneti vlasništvo i posedovanje takve opreme Operatera/Izvođača (za Poslovanje) Vlasniku od datuma
Završetka.
(6)
Uprkos prenosu vlasništva Postrojenja i Opreme, odgovornost za brigu i staranje o
Postrojenju i Opremi, opremi Operatera/Izvođača (za Projektovanje-izvođenja) i opremi Operatera/
Izvođača (za Poslovanje), zajedno sa rizikom od njenog gubitka ili oštećenja, ostaje na
Operateru/Izvođaču shodno Stavu 9.4 OU-a do datuma Završetka.
9.3.2
Postojeća oprema i materijali
(1)
Vlasnik će preneti brigu, kontrolu i odgovornost za svu postojeću opremu, materijale,
pribor i potrošna dobra, ako ih ima, korišćena u radu i održavanju Postojećeg objekta (“Postojeća oprema
i materijali”) Operateru/Izvođaču na datumu Početka Projektovanja-izvođenja bez ikakve nadoknade od
strane Operatera/Izvođača.
(2)
Operater/Izvođač će, ne kasnije od 15 dana posle dana Početka Projektovanja-izvođenja,
pripremiti spisak Postojeće opreme i materijala i predati ga Vlasniku na proveru i odobrenje.
Operater/Izvođač će ažurirati spisak Postojeće opreme i materijala jedanput godišnje i predati ga Vlasniku
za njegovu proveru i odobrenje.
(3)
Operater/Izvođač će vratiti svu Postojeću opremu i materijale na spisku, kako je ažururan,
Vlasniku na dan Završetka u istom stanju u kome su preneti na Operatera/Izvođača, izuzev razumnog
habanja i istrošenosti, i bez ikakve nadoknade od strane Vlasnika.
9.4
Briga o Lokaciji i Novom objektu
(1)
Izuzev kako je određeno u Delovima 9.9 i 9.4(2) OU-a. Operater/Izvođač će biti
odgovoran za brigu i staranje o Lokaciji, Postojećem objektu i Novom objektu ili bilo kom njihovom delu
do dana Završetka i izvršiće nadoknade bilo kojih gubitaka ili oštećenja Lokacije, Postojećeg objekta i
Novog objekta uzrokovanih bilo čime tokom tog perioda. Operater/Izvođač će takođe biti odgovoran za
bilo koje gubitake ili oštećenja Lokacije, Postojećeg objekta ili Novog objekta uzrokovanih od strane
njegovih Podizvođača tokom bilo kojih izvedenih radova hodno Stavu 9.1 OU-a.
(2)
Ukoliko dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja Lokacije, Postojećeg objekta ili Novog
objekta ili bilo kom njihovom delu iz razloga,
(a)
utoliko koliko se odnose na Zemlju, nuklearna reakcija, nuklearno zračenje,
radioaktivno zagađenje, talas vazdušnog pritiska uzrokovan letilicom ili drugim
vazdušnim predmetima, ili bilo koji drugi slučaj koji jedan iskusan izvođač ili
operater ne može razumno da predvidi, ili ako je bio razumno predvidiv, nije
mogao razumno da preduzme mere niti da se osigura protiv njega, utoliko što se
Strana 39 od 56
protiv takvih rizika ne može izvaditi osiguranje na tržištu osiguranja i pominju se
u opštim izuzećima polise osiguranja, uključujući rizike od Rata, izdvojeni pod
Stavom 9.6 OU-a;
(b)
bilo kakvo korišćenje ili zauzeće od strane Vlasnika ili bilo kog Trećeg lica,
izuzev Podizvođača, bilo kog dela Lokacije, Postojećeg objekta ili Novog objekta
odobreno od strane Vlasnika; ili
(c)
bilo kakvo korišćenje ili oslanjanje na projekte, podatke ili specifikacije
obezbeđene ili određene od strane ili za račun Vlasnika, ili bilo koje takvo pitanje
od čije se odgovornosti Operater/Izvođač ovde ogradio,
Vlasnik će platiti Operateru/Izvođaču sve iznose naplative u odnosu na izvedenu Lokaciju, Postojeći
objekt ili Novi objekt, bez obzira da li su isti izgubljeni, uništeni ili oštećeni. Ukoliko Vlasnik u pismenom
obliku zahteva od Operatera/Izvođača da ispravi bilo koji gubitak ili oštećenje Postojećeg objekta ili
Novog objekta tada upriličenog, Operater/Izvođač će ispraviti iste o trošku Vlasnika u skladu sa Stavom
10.1 OU-a. Ukoliko Vlasnik u pismenom obliku ne zahteva od Operatera/Izvođača da ispravi bilo koji
gubitak ili oštećenje Novog objekta tada upriličenog, Vlasnik će bilo zahtevati izmenu u skladu sa Stavom
10.1 OU-a, izuzimajući izvođenje onog dela Novog objekta time izgubljenog, uništenog ili oštećenog, ili,
tamo gde gubitak ili oštećenje utiče na bitan deo Novog objekta, Vlasnik će okončati Ugovor shodno
Stavu 11.2.1 OU-a.
(3)
Operater/Izvođač će biti odgovoran za bilo koji gubitak ili oštećenje Operaterove/
Izvođačeve opreme (za Projektovanje-izvođenje), Operaterove/Izvođačeve opreme (za Poslovanje) ili bilo
koje druge imovine Operatera/Izvođača korišćene ili namenjene korišćenju za potrebe Lokacije,
Postojećeg objekta ili Novog objekta, izuzev kada je takav gubitak ili oštećenje nastalo iz razloga bilo
kojih pitanja specifikovanih u Delovima 9.4(2) i 9.9 OU-a..
(4)
U odnosu na bilo koji gubitak ili oštećenje Novog objekta ili bilo kog njegovog dela,
Operaterove/Izvođačeve opreme (Projektovanje-izvođenje) ili Operaterove opreme (Poslovanje) iz
razloga bilo kojih pitanja specifikovanim u Stavu 9.9(1) OU-a, primenjivaće se odredbe Stava 9.9(3) OU.
9.5
Obeštećenje
(1)
Podložno Stavu 9.5(5) OU-a. Operater/Izvođač će obeštetiti i smatrati nedužnim Vlasnika
i njegovo osoblje i službenike od i protiv svih parnica, radnji i administrativnih postupaka, potraživanja,
zahteva, gubitaka, šteta, nadoknada i troškova bilo koje prirode, uključujući honorare i troškove advokata,
u odnosu na smrt ili povredu bilo koje osobe ili gubitak ili oštećenje bilo koje imovine, nastalih u vezi sa
izvođenjem Usluga od strane Operatera i iz razloga nemara Operatera ili njegovih Podizvođača, ili
njihivog osoblja, službenika ili agenata, izuzev bilo koje povrede, smrti ili oštećenja imovine uzrokovane
nemarom Vlasnika, njegovih izvođača, osoblja, službenika ili agenata.
(2)
Ukoliko se bilo koji potupak povede ili bilo koje potraživanje napravi protiv Vlasnika
koje može Operatera/Izvođača podleći odgovornosti pod Stavom 9.5(1) OU-a, Vlasnik će brzo dati
obaveštenje o tome Operateru, i Operater/Izvođač može o svom trošku i u ime Vlasnika povesti takav
postupak ili potraživanje i bilo koje pregovore za poravnanje bilo kojih takvih postupaka ili potraživanja.
(3)
Ukoliko Operater/Izvođač propusti da obavesti Vlasnika pre isteka 30 dana posle prijema
obaveštenja datog shodno Stavu 9.5(2) OU-a da namerava da vodi takav postupak ili potraživanje, onda
će Vlasnik biti slobodan vodi isto u svoje ime. Izuzev ako je Operater/Izvođač tako propustio da obavesti
Vlasnika u roku perioda od 30 dana, Vlasnik neće dati bilo kakvo priznanje koje može da prejudicira
odbranu u bilo kojim takvim postupcima ili potraživanju.
Strana 40 od 56
(4)
Vlasnik će, na zahtev Operatera/Izvođača, obezbediti svu raspoloživu pomoć Operateru/
Izvođaču u vođenju takvog postupka ili potraživanja, i biće nadoknađen od strane Operatera/Izvođača za
sve razumne troškove nanete tako radeći.
(5)
Vlasnik će obeštetiti i smatrati nedužnim Operatera/Izvođača i njegovo osoblje i
službenike i Podizvođače za bilo koje odgovornosti za gubitak ili oštećenje imovine Vlasnika koje je
uzrokovano vatrom, eksplozijom ili bilo kojim drugim opasnostima, koji premašuju iznos koji se može
povratiti od osiguranja pribavljena pod Stavom 9.6 OU-a, pod uslovom da takva vatra, eksplozija ili
druge opasnosti nisu uzrokovane bilo kakvom radnjom ili omaškom Operatera/Izvođača.
(6)
Strana koja im pravo na naknadu od obeštećenja pod Stavom 9.5 OU-a preduzeće sve
razumne mere da da ublaži gubitak ili oštećenje koje je nastalo. Ukoliko Strana propusti da preduzme
takve mere, odgovornost druge Strane će biti odgovarajuće umanjena.
9.6
Osiguranje
(1)
U meri u kojoj je specifikovano u SUU-u, Operater/Izvođač će, o svom trošku, izvaditi i
održavati važećim ili uzrokovati da se izvadi i održava važećim, u vreme izvođenja Ugovora, dole izneta
osiguranja u iznosima i sa učešćima i drugim uslovima specificiranim u SUU-u. Identitet osigurača i oblik
polisa biće podležni predhodnoj saglasnosti od strane Vlasnika koji neće nerazumno uskratiti takvu
saglasnost. Operater/Izvođač će Vlasniku predati odgovarajuće sertifikate osiguranja koji pokazuju da je
Operater/Izvođač zadovoljio svoje obaveze shodno Stavu 9.6 ne kasnije od Efektivnog datuma.
(a)
Osiguranje tovara tokom prevoza
Pokriva gubitak ili oštećenje Postrojenja i Opreme, opreme Operatera/Izvođača
(za Projektovanje-izvođenje) i opreme Operatera/Izvođača (za Poslovanje),
uključujući rezervne delove za njih, nastalo u tranzitu od radionica ili stovarišta
Operatera/Izvođača ili Podizvođača do stizanja na Lokaciju;
(b)
Osiguranje svih rizika za instalacije
Pokriva fizički gubitak ili oštećenje Novog objekta na Lokaciji nastalih pre
Završetka Novog objekta, sa produženim pokrićem održavanja za odgovornost
Operatera/Izvođača u odnosu na bilo koji gubitak ili oštećenje nastalo tokom
Perioda odgovornosti za defekte dok je Operater/Izvođač na Lokaciji za potrebe
izvršavanja svojih obaveza u toku Perioda odgovornosti za defekte;
(c)
Osiguranje odgovornosti Trećeg lica
Pokriva telesnu povredu ili smrt pretrpljene od strane Trećih lica, uključujući
osoblje Vlasnika, i gubitak ili oštećenje imovine nastale u vezi sa Uslugama;
(d)
Osiguranje Profesionalne odgovornosti
Pokriva gubitak ili oštećenje nastalih usled profesionalnog nemara u
projektovanju, izgradnji i poslovanju na Lokaciji i Novom objektu;
(e)
Osiguranje odgovornosti za motorno vozilo
Pokriva upotrebu svih vozila koje koristi Operater/Izvođač ili njegovi
Podizvođači, bez obzira da li su u njihovom vlasništvu ili ne, u vezi sa Uslugama
i izvršenjem Ugovora;
(f)
Nadoknada radnicima
U skladu sa zahtevima Primenjivog zakona;
Strana 41 od 56
(g)
Odgovornost Poslodavca
U skladu sa zahtevima Primenjivog zakona; i
(h)
Druga osiguranja
Takva druga osiguranja koja mogu biti izneta u SUU-u.
(2)
Vlasnik će biti imenovan kao sa-osiguranik pod svim polisama osiguranja izvađenim od
strane Operatera/Izvođača shodno Stavu 9.6(1) OU-a, izuzev za Odgovornost Trećeg lica, Nadoknade
radnicima i osiguranja za odgovornost Poslodavca, i Podizvođači Operatera/Izvođača će biti imenovani
kao sa-osiguranici pod svim polisama osiguranja izvađenim od strane Operatera/Izvođača shodno Stavu
9.6(1) OU-a, izuzev za osiguranje Tovara tokom prevoza, Nadoknade radnicima i osiguranja za
odgovornost Poslodavca. Sva prava osigurača na zamenu protiv takvih sa-osiguranika za gubitke i
potraživanja nastalih iz zvođenja Ugovora biće izuzeta pod takvim polisama.
(3)
Operater/Izvođač će Vlasniku uručiti sertifikate osiguranja, ili kopije polisa osiguranja,
kao dokaz da su neophodne polise u potpunosti na snazi i važeće. Certifikati će sadržati odredbu po kojoj
mora da se da najava od ne manje od 21 dan Vlasniku od strane osigurača pre poništavanja ili materijalne
izmene neke polise.
(4)
Operater/Izvođač će osigurati da, gde je primenjivo, Podizvođači izvade i održavaju
važećim adekvatne polise osiguranja za svoje osoblje i vozila i za radove koje oni izvedu pod Ugovorom,
izuzev ako su takvi Podizvođači pokriveni polisama koje je izvadio Operater/Izvođač.
(5)
Ukoliko Operater/Izvođač propusti da izvadi i održava važećim osiguranja koja se
navode u Stavu 9.6(1) OU-a, Vlasnik može da izvadi i održava važećim bilo koja takva osiguranja i može
s vremena na vreme da odbije od iznosa koji duguje Operater pod Ugovorom bilo koju premiju koju je
Operater trebao da plati osiguraču, ili može na drugi način povratiti takav iznos kao dug od Operatera.
(6)
Izuzev ako je drugačije određeno u Ugovoru, Operater/Izvođač će pripremiti i obaviti sva
i bilo koja potraživanja pravljena pod polisama koje važe za njih shodno ovom Stavu 9.6 OU-a, i sav
novac za isplatu od strane bilo kog osigurača biće isplaćem Operateru/Izvođaču. Vlasnik će pružiti
Operateru/Izvođaču svu svu takvu razumnu pomoć koju može da zatraži Operater/Izvođač. U odnosu na
potraživanj od osiguranja u kojima je upleten interes Operatera/Izvođača, Operater/Izvođač neće činiti
nikakve ustupke niti kompromise sa osiguračem bez predhodne saglasnosti Vlasnika.
(7)
Kada je svaka premija osiguranja uplaćena, Operater/Izvođač će predati kopiju priznanica
Vlasniku i obavestiće predstavnika Vlasnika da je to uradio.
(8)
Operater/Izvođač će se pridržavati uslova ugovoreneih u svakoj od polisa osiguranja.
Operater/Izvođač neće napraviti nikakve materijalne izmene odredaba bilo kog osiguranja bez predhodne
saglasnosi Vlasnika. Ukoliko neki osigurač izmeni, ili nagovesti da će izvršiti bilo koju takvu izmenu,
Operater/Izvođač će odmah obavestiti Vlasnika.
(9)
Ništa u ovom Stavu 9.6 OU-a ne ograničava obaveze, opterećenja niti odgovornosti
Operatera/Izvođača, prema ostalim odredbama Ugovora ili inače. Bilo koje iznose koji nisu osigurani ili
nadoknađeni od osigurača snosiće Operater/Izvođač.
9.7
Nepredvidivi fizički uslovi
(1)
U ovom Stavu 9.7 OU-a “fizički uslovi” znače prirodni fizički uslovi i veštačke i druge
fizičke prepreke i zagađivači koje Operater susreće na Lokaciji pri obavljanju usluga Projektovanjaizvođenja, uključujući pod-površinske i hidrološke uslove, ali isključujući klimatske uslove.
Strana 42 od 56
(2)
Ukoliko se Operater/Izvođač suoči sa nepovoljnim fizičkim uslovima za koje smatra da
su bili nepredvidivi, Operater/Izvođač će dati obaveštenje Inženjeru Nadzora za Projektovanje-izvođenje
čim to bude izvodljivo.
(3)
Operaterovo/Izvođačevo obaveštenje shodno Stavu 9.7(2) OU-a opisaće fizičke
okolnosti, tako da ih Nadzorni inženjer za Projektovanje-Izvođenje može pregledati, i izneće razloge
zašto ih Operater/Izvođač smatra nepredvidivim. Operater/Izvođač će nastaviti da izvršava usluge
projektovanja-izvođenja, koristeći takve valjane i razumne mere koje odgovaraju fizičkim uslovima, i
povinovaće se uputstvima koje Nadzorni inženjer za Projektovanje-izvođenje može dati. Ukoliko bilo
koje uputstvo predstavlja izmenu, primeniće se Stav 10.1.3 OU-a.
(4)
Ukoliko i u meri u kojoj se Operater/Izvođač suoči sa fizičkim uslovima koji su
Nepredvidivi, da obaveštenje zahtevano Stavom 9.7(2) OU-a, i pretrpi kašnjenje ili Trošak usled tih
uslova, Operater/Izvođač će imati pravo, podložno Stavu 1.9 OU-a, na,
(a)
Produžetak vremena za bilo koje takvo kašnjenje, ako završetak kasni ili će
kasniti, pod Stavom 2.3.4 OU-a; i
(b)
Nadoknadu bilo kog takvog Troška, koja će biti obuhvaćena u ceni Ugovora.
(5)
Pošto primi takvo obaveštenje i pregleda ili ispitivanja ovih fizičkih uslova, Inženjer
Nadzora Projektovanja-izvođenja će pristupiti u skladu sa Stavom 7.2.6 OU-a da se saglasi ili da odredi,
(a)
da li su i u kojoj meri ovi fizički uslovi bili Nepredvidivi; i
(b)
iznose kašnjenja ili Troška, ako ih ima, shodno Stavu 9.7(4) OU-a.
(6)
Pre nego što se dodatni Trošak konačno usaglasi ili odredi prema Stavu 9.7 (5) OU-a,
Nadzorni inženjer za Projektovanje-izvođenje, shodno Stavu 7.2.6 OU-a, takođe može razmotriti da li su
druge fizičke okolnosti bile povoljnije nego što se razumno moglo predvideti kada je Operater/Izvođač
predao Ponudu. Ukoliko, i u meri u kojoj su ove povoljnije okolnosti susrele, Nadzorni inženjer za
Projektovanje-izvođenje može postupiti u skladu sa Stavom 7.2.6 OU-a da se složi ili da odredi
umanjenja Troška koji su uzrokovani ovim uslovima, koja mogu da se obuhvate, kao odbici, u ceni
Ugovora. Neto efekat svih podešavanja pod Stavom 9.7(4)(b) OU-a i svih ovih odbitaka, za sve fizičke
uslove na koje se naiđe na Lokaciji, neće dovesti do neto umanjenja cene Ugovora.
(7)
Nadzorni inženjer za Projektovanje-izvođenje može uzeti u obzir bilo koje dokaze o
fizičkim uslovima predviđenim od strane Operatera/Izvođača prilikom predaje Ponude, koje može da
pruži Operater/Izvođač, ali neće biti ograničen bilo kojim takvim dokazima.
9.8
Viša Sila
(1)
“Viša Sila” će značiti bilo koji događaj,
(a)
Koji je van razumne kontrole Vlasnika ili Operatera/Izvođača, već prema slučaju;
(b)
Koja je neizbežna bez obzira na mere predostožnosti Ugovorne Strane na koju
utiče.
(2)
Viša Sila će uključivati događaje koji su dole navedeni u ovom Stavu 9.8(2) OU-a
ukoliko su zadovoljeni uslovi iz Stavu 9.8(1)(a) i (b) OU-a:
Strana 43 od 56
(a)
Rat, neprijateljstva ili ratnohuškašlke operacije bilo da je proglašeno ratno stanje
ili ne, invazija, delovanje stranog neprijatelja i građanski rat;
(b)
pobuna, revolucija, ustanak, buna, uzurpacija civilne ili vojne vlasti, konspiracija,
neredi,društveni metež i teroristička dela;
(c)
konfiskacija, nacionalizacija, mobilizacija, preuzimanje ili rekvizicija od strane
ili po naređenju vlade ili neke druge de jure ili de facto vlasti ili vladara ili bilo
koji drugi čin ili nedostatak delovanja lokalne, državne ili nacionalne vlasti;
(d)
štrajk, sabotaža, blokiranje pristupa, embargo, ograničenja uvoza, zakrčenost
luke, nedostatak uobičajenog javnog prevoza ili komunikacija, industrijske
rasprave, brodolom, manjak ili restrikcije u snabdevanju električnom energijom,
epidemije, karantin i kuga;
(e)
zemljotres, odroni zemljišta, vulkanska aktivnost, požar, poplava, plimski talas,
tajfun ili ciklon, uragan, oluja, grmljavina ili drugi loši vremenski uslovi,
nuklerni talasi i pritisci ili druge prirodne ili fizičke nepogode; i
(f)
manjak radne snage, materijala ili usluga javnih preduzeća koji su izazvani
okolnosima koje su same Viša Sila.
(3)
Ukoliko su Ugovorne Strane sprečene, ometane ili kasne u izvršenju bilo kojih obaveza
koje proističu iz Ugovora zbog događaja Više Sile, onda će obavestiti drugu stranu pismenim putem u
roku od 14 dana od takvog događaja da se dogodilo tako nešto kao i o okolnosti koje su nastale.
(4)
Ugovorna Strana koja je dobila takvo obaveštenje će biti izuzeta od ispunjavanja obaveza
ili rokova prema Ugovoru sve dok događaj izazvan Višom Silom traje i u meri u kojoj ona sprečava,
ometana ili prouzrokuje kašnjenje. Vreme Izvršenja će biti produženo prema Stavu 2.3.4(1) OU-a za
događaje izazvane Višom Silom tokom perioda Projektovanja-Izgradnje. Ukoliko je Vreme Izvršenja
produženo prema Stav 2.3.4(1) OU-a, Datim Završetka će biti pomeren za vremensi period koji je jednak
vremenskom periodu tokom koga je trajao događaj izazvan Višom Silom.
(5)
Ugovorna Strana ili Ugovorne Strane pod uticajem Više Sile će učiniti razumne napore
da umanje njene efekte na svoje izvršavanje Ugovora i da ispune svoje obaveze prema Ugovoru, ali bez
prejudiciranja prava bilo koje Ugovorne Strane da okončaju Ugovor prema Stavu 9.8(7) i 9.9(6) OU-a.
(6)
Nikakvo kašnjenje ili neizvršenje obaveza od strane bilo koje Ugovorne Strane koji su
izazvani bilo kakvom Višom Silom neće,
(a)
Predstavljati neizvršenje obaveza ili kršenje Ugovora; ili
(b)
prema Stavu 9.4(2), 9.9(3) i 9.9(5) OU-a, predstavljate povod za zahtev za
odštetu ili dodatne troškove,
ukoliko i u meri u kojoj je takvo kašnjenje ili neizvršenje obaveza prouzrokovano Višom Silom.
(7)
Ukoliko izvršenje usluga postane nemoguće ili u priličnoj meri onemogućeno u jednom
periodu od više od 60 dana ili u zbirnom periodu od viže od 120 dana zbog jedne ili više pojava Više Sile
tokom trajanja Ugovora, Ugovorne Strane će pokušati da nađu rešenje na obostrano zadovoljstvo a
ukoliko ne uspeju bilo koja strana može da okonča ugovor davanjem obaveštenja drugoj strani ali bez
prejudiciranje prava bilo koje Ugovorne strane da okonča ugovor prema Stavu 9.9(6) OU-a.
Strana 44 od 56
(8)
U slučaju okončanja prema Stavu 9.8(7) OU-a, prava i obaveze Vlasnika i Operatera/
Izvođača će biti prema specifikacijama Stava 11.2.1(2) i 11.2.2(1) OU-a.
(9)
Sa izuzetkom Stava 9.8(6) OU-a, Viša Sila se neće primenjivati na bilo koje obaveze
Vlasnika da izvrši plaćanja prema Operateru/Izvođaču.
9.9
Rizici od rata
(1)
“Rizici od rata” će značiti bilo koji događaj koji je specificiran u Stavu 9.8(2)(a) i (b)
OU-a i bilo koja eksplozija ili uticaj bilo koje mine, bombe, artiljerijske naprave, granate ili drugog
projektila, projektila, municije ili ratnih eksploziva, koji se desio ili postoji u ili blizu Zemlje.
(2)
Sa izuzetkom bilo čega što je sadržano u Ugovoru, Operater/Izvođač neće ni u kojoj meri
biti odgovoran za ili u vezi sa,
(a)
Uništenje ili štetu nanetu gradilištu i postrojenjima i opremi ili bilo kom
njihovom delu;
(b)
Uništenje ili štetu nanetu imovini Vlasnika ili bilo kog trežeg lica; ili
(c)
Povrede ili gubitak života,
Ukoliko su ta uništenja, štete, povrede ili gubitak života izazvani bilo kojim ratnim rizikom, i Vlasnik će
obeštetiti Operatera/Izvođača i neće imati bilo kakva potraživanja, procese, tužbe, štete, troškove ili
nadoknade od Operatera/Izvođača kao posledica ili u vezi sa istim.
(3)
Ukoliko gradilište, postojeći objekat, novi objekat ili bilo koje postrojenje ili oprema,
oprema Operatera/Izvođača (za Projektovanje-izvođenje), oprema Operatera/Izvođača (za Poslovanje) ili
bilo koja druga imovina Operatera/Izvođača koja se koristi ili koja treba da se koristi za Usluge pretrpi
uništenje ili štetu iz razloga ratnih rizika, Vlasnik će platiti Operateru/Izvođaču za,
(a)
Bilo koji deo Novog Objekta ili Postrojenja ili Opreme koja je uništena ili
oštećena u meri u kojoj nije već plaćen od strane Vlasnika;
(b)
Zamenu ili popravku bilo koje Opreme Operatera/Izvođača (za Projektovanjeizvođenje), Opreme Operatera/Izvođača (za Poslovanje) ili druge imovine
Operater/Izvođač koja je na taj način uništena ili oštećena; i
(c)
U meri u kojoj to zahteva Vlasnik i koja može biti potrebna da bi se kompletirale
Usluge, zamena ili popravka bilo kog uništenja ili oštećenja na Lokaciji,
Postojećem objektu, Novom objektu ili Postrojenju i Opremi ili bilo kom
njihovom delu.
(4)
Ukoliko Vlasnik ne traži od operatera da zameni ili popravi bilo kakva uništenja ili
oštećenja na Lokaciji, Postoječem objektu ili Novom objektu, Vlasnik će bilo tražiti Izmenu u skladu sa
Stavom 10.1 OU-a isključujući onaj deo Postojećeg objekta ili Novog objekta koji je uništen ili oštećen
ili, tamo gde je gubitak, uništenje ili oštećenje toliko da utiče na značajan deo Lokacije, Postojećeg
objekta ili Novog objekta okončati Ugovor prema Stavu 11.2.1 OU-a.
(5)
Sa izuzetkom bilo čega što je sadržano u Ugovoru, Vlasnik će platiti Operateru/Izvođaču
za bilo koje povećane troškove koji su na bilo koji način vezani za, posledica ili rezultat bilo kakvih
Ratnih Rizika ukoliko Operater/Izvođač pismeno obavesti Vlasnika o bilo kakvih povečanim troškovima
čim je to moguće.
Strana 45 od 56
(6)
Ukoliko tokom trajanja Ugovora dođe do bilo kakvog ratnog rizika koji finansijski ili na
bilo koji drugi materijalni način utiče na izvršenje Ugovora od strane Operatera/Izvođača, Operater/
Izvođač če uložiti razumne napore da izvrši Ugovor poklanjajući potrebnu pažnju bezbednosti svog
osoblja i osoblja podizvođača koji radi na izvršenju Ugovora. Ukoliko izvršenje usluga postane nemoguće
ili u priličnoj meri onemogućeno u jednom periodu od više od 60 dana ili u zbirnom periodu od viže od
120 dana zbog Ratnih Rizika, Ugovorne Strane će pokušati da nađu rešenje na obostrano zadovoljstvo a
ukoliko ne uspeju bilo koja strana može da okonča ugovor davanjem obaveštenja drugoj strani.
(7)
U slučaju okončanja prema Stavu 9.9(4) ili 9.9(6) OU-a, prava i obaveze Vlasnika i
Operatera/Izvođača će biti prema specifikacijama Stava 11.2.1(2) i 11.2.2(1) OU-a.
9.10
Izmene u Zakonima i Propisima
Ukoliko do 30 dana pre konačnog dana za Predaju Ponude na Tenderu dođe do
donošenja, promene, napuštanja ili izmene bilo kog zakona, propisa, lokalnih pravila ili drugih zakonskih
akata u Zemlji za koje se može smatrati da uključuju bilo kakve promene u interpretaciji ili primeni koje
utiču na cenu i troškove Operatera/Izvođača ili na Rok, Ugovorna Cena će se na odgovarajući način
povećati ili smanjiti ili će se na odgovarajući način promeniti Rok u meri u kojoj to utiče na mogučnost
Operatera/Izvođača da ispuni svoje obaveze prema ugovoru. Sa izuzetkom prethodno pomenutog, takvi
dodatni ili umanjeni troškovi se neće posebno platiti ili povratiti ukoliko su isti već bili uzeti u obzir u
odredbama za podešavanje Ugovorne Cene gde je to primenljivo u skladu sa SUU-om.
9.11
Naknada za Patente
9.11.1
Naknada od strane Operatera/Izvođača
Operater/Izvođač će obeštetiti Vlasnika i neće imati potraživanja prema njemu i njegovim
zaposlenima ili odgovornima za bilo kakve postupke, aktivnosti ili administrativne procedure i druga
potraživanja, zahteva, gubitaka, troškova i izdataka bilo kakve prirode uključujući honorare za advokate i
troškove koje bi Vlasnik mogao da ima kao rezultat bilo kakvih prekršaja ili navodnih prekršaja bilo
kakvih patenata, modela, registrovanih projekata, žigova, intelektualne svojine ili bilo kakvih drugih
prava koja proizilaze iz intelektualne svojine koja je registrovana ili ne od strane Operatera, njegovih
zaposlenih ili odgovornih, Podizvođača ili njihovih zaposlenih, agenata ili prestavnika.
9.11.2
Obaveštenje o Potraživanju
(1)
Ukoliko se pokrene bilo kakav postupak ili ukoliko postoji potraživanje od Vlasnika koja
proističu iz pitanja na koje se poziva Stav 9.11.1 OU-a, Vlasnik će odmah dostaviti obaveštenje Operateru
/Izvođaču o istom i Operater/Izvođač može o svom trošku i u ime Vlasnika da vodi takve postupke ili
potraživanja kao i bilo kakve pregovore za poravnanje takvih postupaka ili potraživanja.
(2)
Ukoliko Operater/Izvođač ne obavesti Vlasnika u roku od 30 dana po prijemu takvog
obaveštenja da namerava da vodi postupak ili potraživanje, onda će Vlasnik biti slobodan da sam za sebe
vodi takve postupke. Ukoliko operater nije obavestion Vlasnika u roku od 30 dana, Vlasnik neće dati bilo
kakvo priznanje koje bi prejudiciralo takve postupke ili potraživanja.
(3)
Vlasnik će, na zahtev Operatera/Izvođača, dati svu moguću pomoć Operateru/Izvođaču u
vođenju takvih postupaka ili potraživanja i biće obeštećen od strane Operatera/Izvođača za sve razumne
tročkove koje je ima u tome.
Strana 46 od 56
9.11.3
Obeštećenje od strane Vlasnika
Vlasnik će obeštetiti i neće imati potraživanja od Operatera/Izvođača i njegovih
zaposlenih, odgovornih i podizvođača niti parnica, aktivnosti ili administrativnih procedura, drugih
potraživanja, zahteva, gubitaka, troškova i izdataka bilo kakve prirode uključujući honorare za advokate i
troškove koje Operater/Izvođač može da ima kao rezultat kršenja ili navodnih kršenja od strane Vlasnika
bilo kakvih patenata, modela, registrovanih projekata, žigova, intelektualne svojine ili bilo kakvih drugih
prava koja proizilaze iz intelektualne svojine koja je registrovana ili ne a koja postoje od dana važenja
ugovora a koja proizilaze iz ili u vezi sa projektom, podacima, crtežima, specifikacijama ili drugim
dokumentima ili materijalima koji su dostavljeni ili projektovani za ili u korist Vlasnika. .
9.12
Funckionalne Garancije
(1)
Operater/Izvođač garantuje da će prilikom Testova i Inspekcije iz DUPI-a Član 5, Novi
Objekat i svi njegovi delovi dostići Funkcionalne Garancije koje su specificirane u Dodatku 1 Aneksa o
Tehničkim Standardima (“Funkcionalne garancije”), prema uslovima koji su u njima specificirani.
(2)
Ukoliko, iz razloga za koje je odgovoran Operater/Izvođač, nije dostignut minimalni nivo
Funckionalnih Garancija u celini ili delimično, Operater/Izvođač će o svom trošku da napravi bilo koje
promene, modifikacije ili dodatne radove na Novom Objektu ili bilo kom njegovom Stavu koje su
potrebne da bi se dostigao barem minimalni nivo Funkcionalnih Garancija. Operater/Izvođač će obavestiti
Vlasnika o završetku svih izmena, modifikacija ili dodatnih radova i tražiće od Vlasnika da ponovi
odgovarajuće Testove i Inspekcije sve dok se ne dostigne minimalni nivo Funkcionalnih Garancija.
Ukoliko Operater/Izvođač na kraju ne zadovolji minimalni nivo Funkcionalnih Garancija, Vlanik može da
razmotri okončanje Ugovora prema Stavu 11.2.3 OU-a.
(3)
Ukoliko, iz razloga za koje je odgovoran Operater/Izvođač, nisu dostignute Funckionalne
Garancije u celini ili delimično, ali je dostignut minimalni nivo Funkcionalnih Garancija,
Operater/Izvođač će prema svom nahođenju bilo
(a)
Da napravi izmene, modifikacije ili dodatne radove u Novom Objektu ili bilo
kom njegovom delu koje su potrebne da se dostignu Funkcionalne Garancije o
svom trošku i tražiće od Vlasnika da ponovi Testove i Inspekciju; ili
(b)
Da plati odštetu Vlasniku zbog nemogušnosti da postigne Funkcionalne
Garancije u skladu sa Aneksom o Odšteti.
(4)
Plaćanje odštete prema stavu 9.12(3) OU-a do visine granice odgovornosti koja je
specificirana u SUU-u, će u potpunosti zadovoljiti garancije Operatera/Izvođača prema Stavu 9.12(3) OUa, i Operater/Izvođač neće imati daljih obaveza prema Vlasniku u vezi toga.
Strana 47 od 56
G.
IZMENE U ELEMENTIMA UGOVORA
ČLAN 10 - IZMENE U ELEMENTIMA UGOVORA
10.1
Izmene u uslugama Projektovanja i Izgradnje
10.1.1
Uvođenje izmene
(1)
Prema Stavu 10.1.2(6) i 10.1.2(10) OU-a, Vlasnik če imati pravo da predloži, a potom
zahteva, da Nadzorni inženjer za Projektovanje-Izgradnju naredi Operateru/Izvođaču s vremena na vreme
u toku trajanja ugovora da napravi promene, izmene, dodatke ili brisanje u ili iz Usluga ProjektovanjaIzgradnje (“Izmena”), pod uslovom da takva izmena spada unutar generalnog obima Usluga
Projektovanja-Izgradnje i ne predstavlja nevezane radova kao i da su tehnički izvodljive uzimajući u obzir
i dokle se stiglo u Uslugama Projektovanja-Izgradnje i tehničku kompatibilnost Izmene koja je
predviđena sa prirodom Usluga Projektovanja-Izgradnje koja je specificirana u Ugovoru.
(2)
Operater/Izvođač može s vremena na vreme u toku trajanja Ugovora da predloži
Vlasniku, sa kopijom upućenom Nadzornom Inženjeru za Projektovanje-Izgradnju bilo koju Izmenu koju
Operater/Izvođač smatra neophodnom ili poželjnom da bi se poboljšao kvalitet, efikasnost ili bezbednost
Usluga Projektovanja-Izgradnje. Vlasnik može prema svom nahođenju da odobri ili odbaci bilo koju
Izmenu koju je predložio Operater/Izvođač.
(3)
Sa izuzetkom Stavova 10.1.1(1) i 10.1.1(2) OU-a, nijedna izmena koja je bilo potrebna
zbog neizvršavanja obaveza Operatera/Izvođača u ispunjavanju svojih obaveza po Ugovoru se neće
smatrati Izmenom i takva izmena neće dosvesti do bilo kakvog podešavanja Ugovorne Cene ili Vremena
do Izvršenja.
(4)
Procedura za preduzimanje i izvršavanje Izmena je specifikovana u Stavu 10.1.2 i 10.1.3
OU-a, i Nadzorni Inženjer za Projektovanje-Izgradnju će dostaviti Operateru/Izvođaču dodatne
informacije i uzorne formulare o procedurama Izmene pre datuma početka Projektovanja-Izgradnje.
Izmene od strane Vlasnika
10.1.2
(1)
Ukoliko Vlasnik predlaže Izmenu prema Stavu 10.1.1(1) OU-a, poslaće Operateru/
Izvođaču “Zahtev za Predlogom Izmene,” zahtevajući od Operatera da što je moguće pre pripremi i
dostavi Nadzornom Inženjeru za Projektovanje-Izgradnju “Predlog Izmene” koji će da sadrži sledeće:
(a)
Kratak opis Izmene;
(b)
Uticaj na Vreme Izvršenja;
(c)
Procenjenu cenu Izmene; i
(d)
Efekat na bilo koje druge odredbe Ugovora.
(2)
Pre pripreme i dostave Predloga Izmene, Operater/Izvođač će dostaviti Nadzornm
Inženjeru za Projektovanje-Izgradnju “Procenu za Predlog Izmene” koja će biti procena cene pripreme i
dostavljanja Predloga za Izmenu.
(3)
Po prijemu Procene za Predlog Izmene, Vlasnik će,
(a)
Prihvatiti Operaterovu/Izvođačevu procenu sa uputstvima Operateru/Izvođaču da
počne sa pripremom Predloga za Izmenu;
Strana 48 od 56
(b)
Obavestiti Operatera/Izvođača ukoliko je bilo koji deo njegove Procene za
Predlog Izmene neprihvatljiv i zahtevati od Operatera/Izvođača da reviduje svoju
procenu; ili
(c)
Obavestiti Operatera/Izvođača da Vlasnik nema nameru da prihvati Izmenu.
(4)
Po prijemu instrukcije od Vlasnika da započne sa radom prema Stavu 10.1.2(3)(a)
(“Nalog za Izmenu”) OU-a, Operater/Izvođač će, odgovarajućom brzinom, započeti sa pripremom
Predloga za Izmenu u saglasnosti sa Stavom 10.1.2(1) OU-a.
(5)
Cene bilo koje Izmene će, koliko je to moguće, biti obračunate u skladu sa cenama koje
su sastavni deo Ugovora. Ukoliko su takve cene nepravedne, Ugovorne Strane će se dogovoriti o
specifičnim jediničnim cenama za vrednovanje Izmene.
(6)
Ukoliko, pre ili prilikom pripreme Predloga za Izmenu, postane vidno da će agregatni
efekat prilagođavanja ovom i svim drugim Nalozima za izmenu koji su već postali obaveza za Operatera
/Izvođača prema Stavu 10.1 OU-a biti povećenje ili smanjenje Ugovorne Cene za više od 15 procenata,
Operater/Izvođač može da dostavi pismeno obaveštenje o prigovoru i pre nego što dostavi Predlog o
Izmeni. Ukoliko Vlasnik prihvati prigovor Operatera/Izvođača, Vlasnik može da povuče predloženu
izmenu i o tome pismeno izvesti Operatera/Izvođača.
(7)
Ukoliko Operater/Izvođač ne dostavi prigovor prema Stavu 10.1.2(6) OU-a to neće
uticati na njegovo pravo da prigovori na bilo koje kasnije zahteve za Izmenama ili Naloge za Izmene, niti
će uticati na njegovo pravo da uzme u obzir, prilikom budućih prigovora, procenat povećanja ili
smanjenja Ugovorne Cene koju bilo koja Izmena na koju nije bilo prigovora od strane Operatera/
Izvođača predstavlja.
(8)
Po prijemu Predloga za Izmene, Vlasnik i Operater/Izvođač će se uzajamno saglasiti sa
svim pitanjima koja su u njemu sadržana. Vlasnik će, ukoliko namerava da nastavi sa Izmenom, izdati,
Operateru/Izvođaču Nalog za Izmenu u roku od 14 dana od takvog sporazuma.
(9)
Ukoliko Vlasnik odluči da ne nastavi sa Izmenom iz bilo kog razloga, obavestiće
Operatera/Izvođača pre isteka 14 dana od dana sporazuma o Izmeni. U tim okolnostima, Operater/
Izvođač će imati pravo na nadoknadu svih razumnih troškova koje je imao prilikom pripreme Predloga za
Izmenu pod uslovom da oni ne prelaze iznos koji je Operater/Izvođač dao u svojoj Proceni za Predlog
Izmene koja je dostavljena prema Stavu 10.1.2(2) OU-a.
(10)
Ukoliko Vlasnik i Operater/Izvođač ne mogu da postignu sporazum o ceni za Izmenu, o
odgovarajućem podešavanju Vremena Izvršenja ili o bilo kom drugom pitanju identifikovanom u
Predlogu za Izmenu, Vlasnik može da izda nalog Operateru/Izvođaču da započne sa Izmenom izdavanjem
“Naloga za Izmenu u Očekivanju Sporazuma”.
(11)
Po prijemu Naloga za Izmenu u Očekivanju Sporazuma Operater/Izvođač će odmah
započeti sa Izmenama koje su sadržane u tom Nalogu. Ugovorne strane će posle toga pokušati da
postignu saglasnost o nerešenim pitanjima u Nalogu za Izmenu.
(12)
Ukoliko Ugovorne Strane ne mogu da postignu saglasnost pre isteka 60 dana od dana
izdavanja Naloga za Izmenu u Očekivanju Sporazuma, onda predmet može da se da na razmatranje
Presuditelju u saglasnosti sa odredbama u Stavu 1.6.1 OU-a.
Strana 49 od 56
10.1.3
Izmene od strane Operatera/Izvođača
(1)
Ukoliko Operater/Izvođač predloži Izmenu prema Stavu 10.1.1(2) OU-a, Operater/
Izvođač će dostaviti Nadzornom Inženjeru za Projektovanje-Izgradnju pismenu “Prijavu za Predlog
Izmene,” navodeći razloge za predloženu Izmenu i uključujući informacije koje su specifikovane u Stavu
10.1.2(1) OU-a.
(2)
Po prijemu Prijave za Predlog Izmene Ugovorne Strane će pratiti procedure koje su
izložene u Stavu 10.1.2(8) i 10.1.2(10) OU-a. Ukoliko Vlasnik reši da ne pristane, Operater/Izvođač neće
imati pravo da naplati troškove pripremanja Prijave za Predlog Izmene.
10.1.4
Plaćanja u odgovarajućim valutama
Ukoliko je Ugovorom omogučeno plaćanje Ugovorne Cene u više od jedne valute, onda
kada god se dogovori, odobri ili odredi neka Izmena prema Stavu 10.1.2 ili 10.1.3 OU-a, odrediće se i
iznos koji će se platiti u svakoj dozvoljenoj valuti. Za ovu namenu će se pozivati na stvarne ili očekivane
odnose između valuta u Ceni Izmene, i na odnose raznih valuta koje su specificirane za plačanje
Ugovorne Cene.
10.1.5
izvođenje.
10.2
Period projektovanje-izvođenje
Delovi 10.1.1 do 10.1.4 OU-a će samo biti primenljivi tokom Perioda projektovanjeIzmene u uslugama poslovanja
(1)
Sem kada je to izričito dozvoljeno u Stavu 10.2(2) OU-a ili drugde u Ugovoru, Operater/
Izvođač neće podnostiti nikakve zahteve za podešavanje Ugovorne Cene tokom perioda Novog
poslovanja.
(2)
Operater/Izvođač ili Vlasnik mogu da zahtevaju podešavanje u Mesečnom Plaćanju za
Poslovanje ukoliko se masa otpada koja je dostavljena na Lokaciju menja u skladu sa SUU-om. U slučaju
takve izmene u zapremini otpada, Operater/Izvođač ili Vlasnik, što god je primenljivo, će biti ovlašćen da
primi povećanje ili smanjenje koje je jednako stvarnom povećanju ili smanjenju u ceni koju dokaže
Operater/Izvođač. Operater/Izvođač ili Vlasnik će podneti Direktoru JNKU-a zahtev za podešavanje
prema ovom Stavu 10.2 OU-a.
ČLAN 11 - SUSPENZIJA I OKONČANJE
11.1
Suspenzija
11.1.1
Suspenzija od strane Vlasnika
(1)
Vlasnik može da traži od Inženjera Nadzora za projektovanje-izvođenje ili Direktora
JNKU-a, što god je primenljivo, davanjem obaveštenja Operateru/Izvođaču, da izda nalog Operateru/
Izvođaču da suspenduje ispunjenje bilo kojih ili svih ugovornih obaveza prema ugovoru. Takvo
obaveštenje će specificirati obavezu čije ispunjenje treba da se suspenduje, datum kada stupa na snagu
suspenzija i razloge zbog kojih je izdato. Operater/Izvođač će po prijemu da suspenduje ispunjenje te
obaveze, sem ukoliko su obaveze neophodne radi čuvanja Lokacije, Postoječeg objekta ili Novog objekta,
sve dok ne primi pismeni nalog da se ponovo počne sa radovima od Inženjera Nadzora za projektovanjeizvođenje ili Direktora JNKU-a, što god je primenljivo.
Strana 50 od 56
(2)
Ukoliko je, zbog naloga o suspenziji koju je izdao Nadzorni inženjer za projektovanjeizvođenje ili Direktor JNKU-a, što god je primenljivo, sem iz razloga Operaterovog/Izvođačevog
neispunjenja ili kršenja Ugovora, suspendovano ispunjenje bilo kojih ugovornih obaveza Operatera/
Izvođača tokom agregatnog perioda od više od 90 dana, onda u bilo kom periodu posle toga i pod
uslovom da i dalje traje suspenzije ispunjenja obaveza, Operater/Izvođač može da da obaveštenje
Nadzornom inženjeru za projektovanje-izvođenje ili Direktoru JNKU-a, što god je primenljivo,
zahtevajući da Vlasnik u roku od najviše 30 dana od dana prijema obaveštenja, naredi ponovo počinjanje
radova ili da zahteva i potom naredi Izmenu u saglasnosti sa Stavom 10.1 OU-a, isključujući rad na
suspendovanim ugovornim obavezama iz Ugovora.
(3)
Ukoliko Vlasnik ne naredi nastavak radova u skladu sa Stavom 11.1.1(2) OU-a, Operater
/Izvođač može, davanjem obaveštenja Inženjeru Nadzora za Projektovanje-izvođenje ili Direktoru JNKU,
što god je primenljivo, da odabere da tretira suspenziju, u meri u kojoj se odnosi samo na deo usluga, kao
brisanje tog dela u skladu sa Stavom 10.1 OU-a ili, tamo gde se odnosi na sve usluge, kao okončanje
Ugovora prema Stavu 11.2.1 OU-a.
10.1.2
Suspenzija od strane Operatera
(1)
Ukoliko Vlasnik,
(a)
Nije platio Operateru/Izvođaču bilo koju sumu koju duguje prema Ugovoru u
roku koji je specificiran u Ugovoru;
(b)
Nije odobrio bilo koju fakturu ili dokumentaciju koja je podržava bez valjanog
razloga po Ugovoru; ili
(c)
Ne ispuni u značajnoj meri obaveze iz Ugovora,
Operater/Izvođač može da Vlasniku preda zahtev kojim traži isplatu te sume sa interesom kako je
određeno u Stavu 5.2(3) OU-a da traži saglasnost na fakturu ili na dokumentaciju koja je podržava ili
specificira neispunjenje obaveza i da od Vlasnika traži da preduzme korake kako bi se obaveze ispunile,
već prema slučaju.
(2)
Ukoliko Vlasnik ne isplati sume koje Operater/Izvođač zahteva u skladu sa Stavom
11.1.2(1) OU-a ili ne uspe da prebrodi neispunjenje obaveza ili da preduzme korake da prebrodi
neispunjenje obaveza u roku od 14 dana po prijemu obaveštenja od Operatera/Izvođača, onda
Operater/Izvođač može, davanjem obaveštenja Vlasniku 14 dana unapred da suspenduje sve ili deo svojih
obaveza po Ugovoru ili u slučaju usluga Projektovanja-izvođenja, smanji Operaterovu/Izvođačevu stopu
izvršenja.
(3)
Ukoliko Operater/Izvođač nije u stanju da ispuni bilo koje svoje obaveze koje proističu iz
Ugovora iz bilo kog razloga čije je uzrok Vlasnik, uključujući i nemogučnost Vlasnika da obezbedi
preuzimanje ili pristup Lokaciji ili drugim delovima u skladu sa Stavom 4.2 OU-a, onda Operater/
Izvođač može, davanjem obaveštenja Vlasniku 14 dana unapred suspendovati sve ili delove svojih
obaveza prema Ugovoru, ili, u slučaju usluga projektovanja-izvođenja, smanjiti Operaterovu/Izvođačevu
stopu izvršenja.
(4)
Ukoliko je došlo do suspenzije izvršavanja obaveza Operatera/Izvođača ili je brzina
napretka smanjena prema ovom Stavu 11.1.2 OU-a, onda će se produžiti Vreme za završetak u saglasnosti
sa Stavom 2.3.4 OU-a, a Vlasnik će platiti dodatne troškove koje je Operater/Izvođač imao kao rezultat
takve suspenzije ili smanjenja preko Ugovorne cene, sem u slučaju naloga o suspenziji ili smanjenju
obima zbog neizvršenja obaveza od strane Operatera/Izvođača ili neispunjenja obaveza iz Ugovora..
Strana 51 od 56
(5)
Tokom perioda suspenzije, Operater/Izvođač neće ukloniti sa Lokacije ili iz Novog
objekta bilo kakvu Opremu ili Postrojenja, opremu Operatera/Izvođača (za Projektovanje-izvođenje),
opremu Operatera/Izvođača (za Poslovanje), ili bilo koji deo Novog objekta, bez prethodno pribavljene
pismene saglasnosti Vlasnika.
11.2
Okončanje ugovora
11.2.1
Okončanje od strane Vlasnika iz njegovog interesa
(1)
Vlasnik može u bilo koje doba da okonča Ugovor iz bilo kog razloga davanjem
obaveštenja Operateru/Izvođaču koje se poziva na ovaj Stav 11.2.1(1) OU-a.
(2)
Po prijemu obaveštenja koje se poziva na Stav 11.2.1(1) OU-a,
(a)
(b)
11.2.2
Operater/Izvođač će odmah, ili na datum koji je specificiran u obaveštenju o
okončanju,
(i)
Prestati sa svim daljim radom, sem radova koje Vlasnik može da
specificira obaveštenju o okončanju isključivo radi zaštite onog dela
Objekta koji je već završen ili bilo kojih radova koji su potrebni da bi se
Lokacija ostavila u čistom i bezbednom stanju;
(ii)
Okonča sve podugovore; i
(iii)
Ukloni svu opremu Operatera (Projektovanje-izvođenje) i, sem ukoliko
se Vlasnik pozove na svoja prava prema Stavu 9.3.1(5) OU-a, opremu
Operatera (Poslovanje) sa Lokacije, izvrši repatrijaciju osoblja Operatera
i osoblja podizvođača sa Lokacije, ukloni sa Lokacije bilo koj krš,
otpatke ili đubre i ostavi celu Lokaciju u čistom i bezbednom stanju; i
Operater/Izvođač će, pod uslovom da se izvrši plaćanje specifikovano u Stavu
11.2.2 OU-a,
(i)
Isporučiti vlasniku delove Novog objekta koje je izveo Operater/Izvođač
do dana okončanja ugovora; i
(ii)
Isporučiti Vlasniku sva ugovorna dokumenta, uključujući dokumentaciju
za projektovanje i izgradnju koje je pripremio Operater/Izvođač ili
njegovi podizvođači do dana okončanja ugovora.
Plaćanje po Okončanju od strane Vlasnika iz njegovog interesa
(1)
Po okončanju ovog Ugovora prema Stavu 11.2.1 OU-a, Vlasnik će izvršiti samo sledeća
plaćanja Operateru/Izvođaču,
(a)
deo Ugovorne Cene koja se isplaćuje Operateru/Izvođaču za usluge koje su na
zadovoljavajući način pružene pre datuma okončanja obračunat prema Stavu 5.2
OU-a;
(b)
troškove koje je Operater/Izvođač imao prilikom uklanjanja Operaterove/
Izvođačeve Opreme (Projektovanje-izvođenje) i, sem ukoliko Vlasnik zahteva
svoje prema Stavu 9.3.1(5) OU-a, Operaterove Opreme (za Poslovanje) sa
Lokacije i za repatrijaciju Operaterovog osoblja i osoblja njegovih podizvođača;
Strana 52 od 56
(c)
bilo koji iznosi koje Operater/Izvođač treba da plati svojim podizvođačima u vezi
sa okončanjem bilo kog podugovora, uključujući i razumne tročkove otkazivanja;
(d)
razumne troškove koje je Operater/Izvođač imao za zaštitu Lokacije, Postojećeg
objekta i Novog objekta i da ostavi Lokaciju u čistom i bezbednom stanju prema
Stavu 11.2.1(2)(a)(i) OU-a; i
(e)
razumne troškove zadovoljavanja svih drugih obligacija, obaveza i potraživanja
koje je Operater/Izvođač pošteno preuzeo prema trećim licima u vezi sa
Ugovorom a koje ne pokriva Stav 11.2.2(1) OU-a.
(2)
Operater/Izvođač potvrđuje da su jedine isplate koja treba da se učine Operateru/
Izvođaču ukoliko Vlasnik okonča ugovor definisane u ovom Stavu 11.2.2 OU-a. Operater/Izvođač neće
imati potraživanja za nestale ili moguće profte, prihode, nadoknade štete ili bilo koje druge troškove,
štete, izdatke ili gubitke bilo koje vrste kao posledica ili u vezi sa okončanjem ovog Ugovora.
Okončanje ukoliko Operater/Izvođač ne ispuni obaveze
11.2.3
(1)
Vlasnik može, bez prejudiciranja bilo kojih drugih prava ili zakonom predviđenih
sredstava koje može da ima, okončati Ugovor smesta u sledećim slučajevima, davanjem obaveštenja
Operateru/Izvođaču o okončanju i o razlozima zbog kojih do toga dolazi sa referencom na ovaj Stav
11.2.3(1) OU-a:
(a)
Ukoliko Operater/Izvođač bankrotira ili postane insolventan, ima sudski
određena potraživanja, ili zahteve od poverioca;ili ako je kao korporaciji, doneta
odluka ili podnesen zahtev da se zatvori, sem ukoliko je dobrovoljna likvidacija
zbog amalgamacije ili rekontrukcije; ili ako je imenovan sudski izvršitelj
preuzimanja dela ili cele imovine, ili ako je Operater/Izvođač predmet nekog
drugog sličnog postupka kao posledica dugova;
(b)
Ukoliko Operater/Izvođač prenese prava na Ugovor ili bilo koje drugo pravo ili
interes na Ugovor što krši odredbe Stava 1.7 OU-a; ili
(c)
Ukoliko je Operater/Izvođač, prema oceni Vlasnika, učestvovao u korumpiranim
ili prevarantskim aktivnostima u naticanju za ili u izvršenju Ugovora. Za
potrebe ovog Stava 11.2.3(1)(c) OU-a,
“korumpirana aktivnost” znači nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve
vrednosti da bi se uticalo na aktivnost javnog službenika u procesu nabavke ili
izvršenja ugovora; i
“prevarantska aktivnost” znači lažno prikazivanje činjenica da bi se uticalo na
proces nabavke ili izvršenje ugovora na štetu Vlasnika, i uključuje tajne
dogovore između ponuđača, pre i posle podnošenja ponuda sa namerom da se
uspostave cene tokom tendera na veštačkom, nekompetitivnom nivou tako
onemogući Vlasnik da ima koristi od slobodnog i otvorenog naticanja.
(2)
Ukoliko je Operater/Izvođač,
(a)
Napustio ili odbacio Ugovor;
Strana 53 od 56
(b)
Bez ikakvog valjanog razloga nije odmah započeo rad na Lokaciji, Postojećem
objektu ili Novom objektu ili je prekinuo, sem prema Stavu11.1.1(2) OU-a,
izvršenje Ugovora duže od 30 dana od dana prijema pismenog naloga da započne
sa radom od strane Vlasnika;
(c)
Uporno ne izvršava usluge u skladu sa Ugovorom ili uporno zanemaruje da
ispuni svoje obaveze prema Ugovoru bez valjanog razloga; ili
(d)
Odbija da ili nije u stanju da obezbedi dovoljno materijala, usluga i radne snage
da obezbedi usluge,
Onda Vlasnik može, bez uticaja na bilo koja druga prava koja može da ima po Ugovoru, da Operateru/
Izvođaču obaveštenje gde navodi prirodu neispunjenja obaveza i zahteva od Operatera/Izvođača da iste
ispuni. Ukoliko Operater/Izvođač ne ispuni obaveze ili ne preduzme korake da se iste ispune u roku od 14
dana po prijemu obaveštenja, Vlasnik može da smesta okonča Ugovor davanjem Operateru/Izvođaču
obaveštenja o okončanju koji se poziva na ovaj Stav 11.2.3(2) OU-a.
(3)
Po prijemu obaveštenja o okončanju po Delovima 11.2.3(1) ili 11.2.3(2) OU-a Operater/
Izvođač će, bilo odmah ili pre datuma koje je specificiran u obaveštenju o okončanju
(a)
Obustaviti dalji rad, izuzev radova koje Vlasnik odredi u obaveštenju o
okončanju kao neophodne radi zaštite bilo kog dela Lokacije, Postojećeg objekta
ili Novog objekta koji je već izveden, ili bilo kojih radova koji su potrebni da bi
se Lokacija ostavila u čistim i bezbednim uslovima; i
(b)
Okonča sve podugovore;
(c)
Isporučiti Vlasniku delove novog objekta koje je Operater/Izvođač uradio sve do
datuma okončanja; i
(d)
Isporučiti Vlasniku sva Ugovorna Dokumenta, uključujući i dokumenta za
projektovanje i izgradnju, koja postoje na dan okončanja.
(4)
Vlasnik može da uđe u novi objekat i, po ulasku na Lokaciju, izbaci Operatera/ Izvođača,
i, ako Nov objekat nije završen, vlasnik može da završi objekat bilo sam ili angažovanjem nekog trećeg
lica. Vlasnik može, isključujući bilo koje pravo Operatera/Izvođača na isto, da preuzme i koristi uz
plaćanje Operateru/Izvođaču korektne nadoknade za korišćenje,sa svim troškovima održavanja na račun
Vlasnika i sa nadoknadom svih pravnih obaveza uključujući odštetu ili nadoknadu zbog ozleda koje su
proistekla iz Vlasnikovog korišćenja takve opreme, bilo koju opremu Operatera/ Izvođača (za
Projektovanje-izvođenje) i opremu Operatera/Izvođača (za Poslovanje) koja je vlasništvo
Operatera/Izvođača i koja se nalazi na Lokaciji u vezi sa Postoječim objektom i Novim objektom na
razuman period koji Vlasnik matra dovoljnim za završetak novog objekta. Po završetku Novog Objekta ili
na neki raniji datum koji odgovara Vlasniku, Vlasnik će obavestiti Operatera/Izvođača da će se ta oprema
(za Projektovanje-izvođenje) i, sem ukoliko Vlasnik zahteva priznavanje svojih prava prema Stavu
9.3.1(5) OU-a, i oprema (za Poslovanje) vratiti Operateru/Izvođaču u skladu sa tim obaveštenjem.
Operater/Izvođač će onda bez zadržavanja i o svom trošku ukloniti ili obezbediti da se ukloni ista sa
Lokacije.
Strana 54 od 56
Plaćanje po okončanju ukoliko Operater/Izvođač ne ispuni obaveze
11.2.4
(1)
Ukoliko je ugovor okončan prema Stavu 11.2.3 OU-a i, prema Stavu 11.2.4(2) OU-a,
Operater/Izvođač će imati prava da bude plaćen,
(a)
Bilo koji deo Ugovorne Cene na koju Operater/Izvođač ima pravo za usluge koje
su na zadovoljavajući način pružene pre dana okončanja;
(b)
Vrednost bilo koje nekorišćene ili delimično korišćene opreme ili mehanizacije
na Lokaciji, sem u meri u kojoj je Vlasnik tu opremu ili postrojenja već platio; i
(c)
Troškove, ukoliko ih ima, koje je Operater/Izvođač imao da bi zaštitio Lokaciju i
Novi objekat i da bi ostavio Lokaciju u čistom i bezbednom stanju prema Stavu
11.2.3(3)(a) OU-a.
Bilo koji iznosi koje Operater/Izvođač duguje Vlasniku gde su potraživanja nastala pre dana završetka će
se odbiti od sume koja treba da bude plaćana Operateru/Izvođaču prema ovom Ugovoru.
(2)
Ukoliko Vlasnik završi Novi objekt prema Stavu 11.2.3(4) OU-a, odrediće se koliko je
Vlasnika koštalo završavanje Novog objekta, i, ukoliko je suma koja treba da se plati Operateru/
Izvođaču, prema Stavu 11.2.4(1) OU-a, plus svi razumni troškovi koje je Vlasnik imao u završavanju
Novog objekta, veća od Ugovorne Cene, Operater/Izvođač će biti odgovoran za prekoračenje prema
sledećem;
(a)
Ukoliko je prekoračenje veće nego sume koje se duguju Operateru/Izvođaču
prema Stavu 11.2.4(1) OU-a, Operater/Izvođač će platiti razliku Vlasniku; ili
(b)
Ukoliko je prekoračenje manje nego sume koje se duguju Operateru/Izvođaču
prema Stavu 11.2.4(1) OU-a, Vlasnik će platiti razliku Operateru/Izvođaču.
(3)
Obe strane će se pismeno dogovoriti o proračunima opisanim u Stavu 11.2.4(2) OU-a i o
načinu na koji će se bilo koja suma isplatiti.
Okončanje od strane Operatera
11.2.5
(1)
Ako,
(a)
Vlasnik,
(i)
Ne ispuni obavezu plaćanja Operateru/Izvođaču bilo koje sume koja mu
sledi po Ugovoru u propisanom roku, ne odobri bilo koju fakturu ili
dokumenta koja je podržavaju bez prihvatljovog razloga prema
odgovarajućem Aneksu o Uslovima i Procedurama za Plaćanje, ili
značajno prekrši Ugovor, Operater/Izvođač može da obavesti Vlasnika
da zahteva plaćanje te sume, sa interesom kako je uslovljeno u Stavu
5.2(3) OU-a, da zahteva odobrenje takve fakture ili dokumenta koja je
podržavaju, ili specificira kršenje uslova Ugovora i zahteva od vlasnika
da iste ispravi, već prema slučaju; i
(ii)
Ne platu tu sumu sa interesom, ne odobri takvu fakturu ili dokumenta
koja je podržavaju ili ne da svoje razloge zbog kojih nije dao odobrenje,
ne ispravi kršenje uslova u roku od 14 dana od prijema obaveštenja od
Operatera/Izvođača; ili
Strana 55 od 56
(b)
Ukoliko Operater/Izvođač nije u stanju da ispoštuje svoje obaveze prema
Ugovoru iz bilo kog razloga u čijoj je osnovi Vlasnik, uključujući i nemogučnost
Vlasnika da preda ili obezbedi pristup Lokaciji ili drugim delovima,
Onda Operater/Izvođač može da o tome obavesti Vlasnika, i ukoliko Vlasnik ne plati iznos koji duguje,
ne odobri fakturu ili dokumenta koja je podržavaju, ne da svoje razloge za odbijanje odobrenja ili ne
ispravi krešenje uslova u roku od 30 dana od dana takvog obaveštenja, ili ukoliko Operater/Izvođač još
uvek nije u mogućnosti da zadovolji svoje obaveze prema ugovoru iz bilo kog razloga kome je u osnovi
Vlasnik u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja, Operater/Izvođač može, davanjem još jednog
obaveštenja Vlasniku pozivajući se na ovaj Stav 11.2.5(1) OU-a, smesta okončati Ugovor.
(2)
Operater/Izvođač može da smesta okonča ugovor dostavljanjem obaveštenja Vlasniku, uz
referencu na ovaj Stav 11.2.5(2) OU-a,
(3)
(a)
Ukoliko Vlasnik bankrotira ili postane insolventan;
(b)
Ima sudski određena potraživanja, ili zahteve od poverioca;
(c)
Pošto je korporacija, ako je doneta odluka ili podnesen zahtev da se zatvori, sem
ukoliko je dobrovoljna likvidacija zbog amalgamacije ili rekontrukcije; ili
(d)
Ako je imenovan sudski izvršitelj preuzimanja dela ili cele imovine, ili ako je
Vlasnik predmet nekog drugog sličnog postupka kao posledica dugova.
Ukoliko se Ugovor okonča po Stavu 11.2.5(1) ili 11.2.5(2) OU-a, onda će,
(a)
(b)
Operater/Izvođač smesta,
(i)
Obustaviti dalji rad, izuzev radova koji mogu da budu neophodni radi
zaštite bilo kog dela Lokacije, Postojećeg objekta ili Novog objekta koji
je već izveden, ili bilo kojih radova koji su potrebni da bi se Lokacija
ostavila u čistim i bezbednim uslovima; i
(ii)
Okonča sve podugovore; i
Operater/Izvođač će, pod uslovom da se izvrši plaćanje specifikovano u Stavu
11.2.6 OU-a,
(i)
Isporučiti Vlasniku delove novog objekta koje je Operater/Izvođač
uradio sve do datuma okončanja; i
(ii)
Isporučiti Vlasniku sva Ugovorna Dokumenta, uključujući i dokumenta
za projektovanje i izgradnju, koja postoje na dan okončanja.
(4) Okončanje od strane Operatera/Izvođača premu ovom Stavu 11.2.5 OU-a ne prejudicira bilo
koja druga prava ili pravna sredstva Operatera/Izvođača koja mogu da se primene umesto ili kao dopuna
prava koja proizilaze is ovog Stava 11.2.5 OU-a.
Strana 56 od 56
11.2.6
Isplata po okončanju od strane Operatera/Izvođača
Ukoliko je Ugovor okončan prema Delovima 11.2.5(1) ili 11.2.5(2) OU-a, Vlasnik će
Operateur/Izvođaču platiti sva dugovanja koja su specifikovana u Stavu 11.2.2(1) OU-a, i razumnu
kompenzaciju za sav gubitak, sem gubitka profita, i sve troškove koje je Operater/Izvođač imao a koji su
nastali, ili su u vezi sa, ili su posledica takvog okončanja.
11.2.7
Opšte odredbe - Okončanje
(1)
U ovom Stavu 11.2 OU-a, izraz “izvršeno novo postrojenje” će uključivati sve radove
koji su izvršeni, usluge koje su date, i svu opremu koja je nabavljena ili koja je predmet pravno
obavezujuće obligacije da se kupi od strane Operatera/Izvođača i koja se koristi ili postoji namera da se
koristi radi pružanja usluga sve do, i uključujući datuma okončanja.
(2)
U ovom Stavu 11.2 OU-a, prilikom proračuna bilo kakvih monetarnih obaveza Vlasnika
prema Operateru/Izvođaču, uzeće se u obzir,
(a)
Bilo koja suma koju je Vlasnik prethodno isplatio Operateru/Izvođaču po
Ugovoru, uključujući bilo koje avansno plaćanje prema Aneksu o Uslovima i
Procedurama Plaćanja;
(b)
Bilo koja suma koju Operater/Izvođač duguje Vlasniku prema Ugovoru,
uključujući obračunatu odštetu za kašnjenja koja je obračunata prema Stavu 5.4
OU-a.
TOR_2024-#11410161-V3-GENERAL_CONDITIONS.DOC
ANEKS 2
UZORNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM I USLUGE
ČIŠĆENJA
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
1
DEO 1
USLUGE SAKUPLJANJA STAMBENOG I KOMERCIJALNOG
OTPADA
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
2
SADRŽAJ
S A D R Ž A J ........................................................................................................................... 1
DEFINICIJE ............................................................................................................................ 3
1.
OPŠTI OPIS USLUGA ........................................................................................... 7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
OBIM USLUŽNIH POSLOVA ........................................................................................... 7
STAMBENI I DEMOGRAFSKI PODACI ............................................................................. 7
KOLIČINE I SASTAV OTPADA ....................................................................................... 7
POSTOJEĆE USLUGE SAKUPLJANJA .............................................................................. 7
PRIPREMNI PERIOD ...................................................................................................... 7
KRATAK PREGLED NAMERA ........................................................................................ 8
SPECIFIKACIJE USLUGA .................................................................................. 8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
OPŠTE ......................................................................................................................... 8
VRSTE USLUGA SAKUPLJANJA STAMBENOG I KOMERCIJALNOG OTPADA KOJE TREBA
OBEZBEDITI ................................................................................................................ 9
UČESTALOST I VREMENSKI RASPORED USLUGA SAKUPLJANJA .................................. 10
SATNICA SAKUPLJANJA ............................................................................................. 10
NAČIN SAKUPLJANJA ................................................................................................ 11
PRISTUPAČNOST LOKACIJI ZA USKLADIŠTENJE OTPADA ............................................ 12
VRSTE OTPADA KOJE SE TREBAJU OBUHVATITI USLUGOM SAKUPLJANJA OTPADA ..... 12
TRANSFER, OBRADA I DEPONOVANJE SAKUPLJENOG OTPADA ................................... 12
ZAHTEVI IZVEŠTAVANJA ........................................................................................... 12
DODAVANJE NOVIH POTROŠAČA ............................................................................... 14
POSTUPANJE SA ŽALBAMA ........................................................................................ 14
MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTEVI................................................................. 15
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
OPREMA ZA SAKUPLJAJE OTPADA ............................................................................. 15
ZAHTEVI ZA KONTEJNERE/KANTE ZA SKLADIŠĆENJE I ODLAGANJE OTPADA .............. 17
POSTAVLJANJE KANTI/KONTEJNERA ZA SAKUPLJANJE OTPADA ................................. 21
KADROVI IZVOĐAČA ................................................................................................. 22
KANCELARIJA ZA USLUGE POTROŠAČIMA ................................................................. 23
STANDARDI IZVRŠENJA.................................................................................. 23
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
OPŠTE ....................................................................................................................... 23
PLANOVI RADA ......................................................................................................... 23
USLUGA SAKUPLJANJA OTPADA ................................................................................ 24
VREMENSKI RASPORED PRUŽANJA USLUGE SAKUPLJANJA OTPADA ........................... 24
SATNICA SAKUPLJANJA ............................................................................................. 25
STANDARDI ZA NAČINE SAKUPLJANJA....................................................................... 25
STANDARDI ZA TRANSFER, OBRADU I DEPONOVANJE KČO-A I KABASTOG OTPADA .. 25
STANDARDI IZVEŠTAVANJA ...................................................................................... 26
DODAVANJE NOVIH POTROŠAČA ............................................................................... 26
STANDARDI ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ................................................................ 26
VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA ............................................................................ 27
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
1
4.12
KONTEJNERI ZA SKLADIŠTENJE KČO-A [CEO OVAJ DEO TREBA
MODIFIKOIVATI TAKO DA ODRAŽAVA ŽELJENE PRIMENJIVE
STANDARDE] ....................................................................................................... 28
PRAĆENJE IZVRŠENJA .................................................................................... 28
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
OPŠTE ....................................................................................................................... 28
USLUGA SAKUPLJANJA OTPADA ................................................................................ 29
VREMENSKI RASPORED PRUŽANJA USLUGE SAKUPLJANJA OTPADA ........................... 30
SATNICA SAKUPLJANJA ............................................................................................. 30
NAČIN SAKUPLJANJA ................................................................................................ 30
TRANSFER, OBRADA I DEPONOVANJE KČO-A I KABASTOG OTPADA .......................... 31
IZVEŠTAVANJE .......................................................................................................... 31
DODAVANJE NOVIH POTROŠAČA ............................................................................... 32
POSTUPANJE SA ŽALBAMA ........................................................................................ 32
MERENJE PRIDRŽAVANJA STANDARDIMA ZA VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA ....... 32
MERENJE USAGLAŠENOSTI SA STANDARDOM PERFORMANCE KONTEJNERA ZA
SMEŠTAJ KČO-A ...................................................................................................... 34
6.
MERENJE I PLAĆANJE..................................................................................... 34
7.
PENALI .................................................................................................................. 34
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
OPŠTE ....................................................................................................................... 34
PLANOVI RADA ......................................................................................................... 34
USLUGA SAKUPLJANJA OTPADA ................................................................................ 34
ODREĐIVENJE TRASE SAKUPLJANJA OTPADA ............................................................ 35
PRIDRŽAVANJE SATNICAMA SAKUPLJANJA ............................................................... 35
NAČIN IZVOĐENJA USLUGA ....................................................................................... 35
TRANSFER, OBRADA I UKLANJANJE SAKUPLJENOG KČO I KABASTOG OTPADA ......... 36
IZVEŠTAVANJE .......................................................................................................... 36
DODAVANJE NOVIH POTROŠAČA ............................................................................... 36
POSTUPANJE PO ŽALBAMA ........................................................................................ 36
VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA ............................................................................ 37
KONTEJNERI/KANTE ZA SKLADIŠTENJE KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA ................ 37
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
2
DEFINICIJE
Prihvatljivi otpadi – Komunalni čvrsti otpad (KČO) i kabasti otpadi koje Izvođač sakuplja u
skladu sa zahtevima Ugovora
Nagomilani otpad – Otpadni materijali koji se nasumice odbacuju na tlo, koji kao
kompaktna masa zauzima više od 0,25 kubnih metara zapremine.
Godišnji izveštaj o poslovanju (GIP)– Dokument koji će Izvođač jedanput godišnje predati
Administratoru projekta, u kome su rezimirana izvršenja i rezultati vezani za svaku vrstu
usluge sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada za prethodni dvanaestomesečni
operativni period.
Kante – Metalni kontejneri sa poklopcem, od 0,1 do 0,6 kubnih metara zapremine, koji se
koriste za sakupljanje i skladišćenje KČO-a kod zbirnih lokacija za otpad i kod velikih
komercijalnih generatora, koji su kompatibilni za mehaničko pražnjenje pomoću vozila za
sakupljanje sa stražnjim utovarom.
Zgrade – Objekti koje sačinjavaju jedna ili više stambenih jedinica, komercijalne poslovne
prostorije, državne ili institucionalne kancelarije, mesta bogosluženja, škole, ili bilo koje
druge aktivnosti koje generišu komunalni čvrsti otpad (KČO).
Usluga sakupljanja otpada od-zgrade-do-zgrade (Z-Z) – Skupljanje KČO-a smeštenog u
kontejnerima na točkovima, i kabastog otpada smeštenog pored kontejnera na točkovima od
strane korisnika zgrada, i dostava ovog otpada u naznačeni objekat od strane Izvođača.
Kabasti otpadi – Predmeti izbačeni iz stambenih jedinica i zgrada koji su suviše veliki da
stanu u odgovarajuće kontejnere, koji obuhvataju, ali nisu ograničeni na nameštaj i uređaje,
elektronske proizvode, automobilske delove, drveće i grane, palmine listove i paprat, i drugu
vegetaciju.
Evidencija žalbi – Dokument sa povezom u kome će Izvođač upisivati sve žalbe od strane
potrošača i Opštinskih kontrolora projekta, sa naznakom imena i adrese podnosioca žalbe,
datuma i vremena žalbe, prirode žalbe, i prirode i datuma postupanja po žalbi.
Otpad od građevinskih radova i rušenja – Čvrsti otpad koji proizlazi iz gradnje, adaptacije,
opravke i rušenja objekata, puteva, trotoara, ili infrasrukture; neobrađena drvena građa i
neobrađena piljevina od bilo kog izvora; čvrsti otpad koji se sastoji od prozorskog stakla
motornih vozila; i čvrsti otpad koji se sastoji od vegetacije od rašćiščavanja i grabuljanja
terena, održavanja infrastrukture, i sezonskog uređenja ili rašćiščavanje vezano za oluje. Ovi
otpadi obuhvataju, ali nisu ograničeni na cigle, beton i druge zidarske materijale, krovne
materijale, zemlju, kamen, drvo, drvene proizvode, završne pokrove zidova ili podova, gips,
zidove of gipsanih tabli, vodovodne instalacije, električne žice, električne komponente bez
opasnih materijala, izolaciju bez azbesta i građevinsku ambalažu. "Otpad od građevinskih
radova i rušenja" ne sme da obuhvati otpadni materijal koji sadrži drobljiv azbest, đubre,
nameštaj, uređaje, električnu opremu koja sadrži opasne materijale, gume, burad, i
kontejnere, iako je taj otpad proizašao iz gradjevinskih radova i rušenja. Čisti šut koji se
izmeša sa drugim građevinskim ili ruševnim otpadom tokom rušenja ili prevoza, mora se
smatrati Otpadom od građevinskih radova i rušenja.
Ugovor – Pisani sporazum između Opštine i Izvođača koji se sastoji od Ugovornih
dokumenata.
Izvođač – Privatno preduzće sa kojim je Opština potpisala ugovor o Uslugama upravljanja
čvrstim otpadom.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
3
Generalni direktor Izvođača – Osoba koju je Izvođač odredio kao najvišeg službenika sa
stalnim prebivalištem na teritoriji opštine koja snosi odgovornost za Projekat upravljanja
čvrstim otpadom.
Datum potpisivanja Ugovora – Datum kada je Ugovor potpisan od strane Opštine i
Izvođača.
Potrošač – Bilo koja osoba, vlasnik ili predstavnik preduzeća, državna ili institucionalna
organizacija, ili bilo koji drugi generator čvrstih otpada u uslužnom rejonu koji prima
uslugu prema specifikaciji u Ugovoru.
Kancelarija za pružanje usluga potrošačima – Fizičko mesto uspostavljeno, opremljeno i
sa neprekidnim prisustvom zaposlenih koje obezbedjuje Izvođač za potrebe prihvatanja i
reagovanja na pitanja o uslugama, i na žalbe od strane potrošača i Opštinskih kontrolora
projekta.
Dnevna inspekcija vozila za skupljanje otpada – Inspekcija svakog vozila za skupljanje
otpada koju Izvođač mora da izvrši svakog dana da bi utvrdio da su sve mehaničke funkcije i
bezbednosni sistemi vozila za skupljanje otpada u ispravnom funkcionalnom stanju.
Naznačena konsolidaciona lokacija – lokacija odobrena od strane Opštinskog
administratora projekta gde se prikupljeni KČO i kabasti otpad prihvataju i konsoliduju
(sabijaju) u veća vozila za prevoz do Naznačenih objekata. Dnevni kapacitet ne treba biti veći
od 20 tona.
Naznačeni objekat za deponovanje – Izgrađena deponija odobrena od strane Opštinskog
administratora projekta za deponovanje KČO-a, kabastog otpada i ostataka.
Naznačeni objekat – Bilo koja vrsta objekta odobrena od strane Opštinskog administratora
projekta za prihvat Prihvatljivog otpada ili materijala proizašlih od Prihvatljivog otpada od
strane Izvođača, ali isključujući Naznačene konsolidacione lokacije.
Naznačeni objekat za obradu – Bilo koji objekat odobren od strane Opštinskog
administratora projekta za sortiranje, preradu ili obnavljanje materijala iz KČO i Kabastog
otpada za korisnu upotrebu.
Naznačeni objekat za transfer – Objekat odobren od strane Opštinskog administratora
projekta gde se KČO, materijali proizašli iz KČO-a, i/ili Kabasti otpad prihvataju za
konsolidaciju u transfer vozila i prevoze do Naznačenih objekata za obradu ili deponovanje.
Stopa preusmeravanja-izdvajanja otpada za reciklažu – Definisana sledećom formulom:
(Tone sakupljenog – Tone deponovanog) / (Tone sakupljenog)
gde Tone treba da su jednake zbiru KČO-a i Kabastog otpada i Industrijskog otpada.
Nacrt Radnog plana – Dokument predviđen u Zahtevu za Tender (ZZT) koji Izvođač mora
da preda kao deo svoje Tenderske ponude. On prikazuje detalje aktivnosti koje će Izvođač
preduzeti i metodologije koje će se koristiti u pripremi, implementaciji i pružanju svake vrste
Usluge.
Stambena jedinica – stalno fizičko mesto boravka jedne ili više porodica; to je tipično jedna
ili više prostorija koje zajedno čine Stambenu jedinicu za jednu porodicu ili domačinstvo, ili
zajedno sa drugim Stambenim jedinicama sačinjavaju Zgradu sa više porodica.
Usluga sakupljanja otpada od-stambene jedinice-do-stambene jedinice (SJ-SJ) –
Sakupljanje KČO-a smeštenog u Odgovarajućim kontejnerima, i kabastog otpada stavljenog
do jednog metra udaljeno od kontejnera od strane stanara Stambenih jedinica, i prenos, od
strane Izvođača, ovih otpada do nekog od Naznačenih objekata.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
4
Celi sadržaj – Sav KČO u kontejnerima ili kantama na točkovimai koji je rastresit, i koji će
se gravitacijom presuti u koš vozila za sakupljanje otpada kada se podignu u najviši položaj
za izručivanje.
Terenski nadzornik – Osoba(e) imenovane od strane Izvođača da budu prisutni na terenu, da
koordiniraju i nadziru aktivnosti ekipa za sakupljanje otpada.
Finalni plan rada – Dokument predviđen u Zahtevu za Tender (ZZT) kojim se od Izvođača
zahteva da OPŠTINI preda pismenim putem, i radi saglasnosti OPŠTINE, detalje aktivnosti
koje će Izvođač preduzeti u pripremi, implementaciji, i pružanju svih vrsta Usluga.
Opštinski administrator projekta – Osoba koju Opština imenuje da upravlja organizacijom
koja je odgovorna da se objave i štite interesi OPŠTINE u svim aspektima implementacije i
operative Usluga upravljanja čvrstim otpadom od strane Izvođača, kako je opisano u
Ugovoru.
Opštinski kontrolor projekta – Naznačeni predstavnici Opštinskog administratora projekta
čija je odgovornost da ocenjuju pridržavanje Izvođača standardima izvršenja, i pridržavanje
potrošača republičkim zakonima i opštinskim propisima koji se odnose na upravljanje
čvrstim otpadom i javnu čistoću.
Spaljivanje – Kontrolisani postupak sagorevanja čvrstih, tečnih ili gasovitih otpada čiji je
ishod formiranje gasova i preostalog otpada koji sadrži malo sagorljivog materijala.
Nekompletno sakupljanje – Sakupljanje od bilo koje vrste potrošača pri kome Izvođač
ostavi ostatke KČO-a, Kabastog otpada ili rasuti otpad, a da nije ostavio Obaveštenje o
neizvršenom sakupljanju u kome navodi razlog zbog koga je ostavio materijale.
Industrijski otpadi – Čvrsti otpadi generisani iz industrijskih postrojenja. Oni ne obuhvataju
mulj, tečnosti, opasne otpade, radioaktivne otpade, medicinske otpade, poljoprivredne otpade,
niti građevinske, niti otpade od rušenja.
Veliki komercijalni generatori (VKG) – Generatori KČO-a i kabastog otpada koji
obuhvataju, ali nisu ograničeni na, visoke stambene zgrade, hotele, restorane, poslovne
zgrade, državne zgrade, supermarkete i velike maloprodajne prodavnice u svim Uslužnim
sektorima Rejona usluga, koji generišu više od jednog (1,0) kubnog metra KČO-a i/ili
Kabastog otpada dnevno.
Usluga sakupljanja otpada Velikih komercijalnih generatora (VKG) – Sakupljanje KČOa smeštenog u kontejnere ili kante na točkovima, i Kabastog otpada smeštenog do jednog
metra udaljenosti od kontejnera ili kante, od strane Velikih komercijalnih generatora, i prevoz
ovih otpada do Naznačenog objekta za deponovanje od strane Izvođača.
Medicinski otpadi – Bilo koji čvrsti otpad generisan u dijagnostici, lečenju, ili vakcinaciji
ljudi, ili od životinja u istraživanjima vezanih za isto, ili u proizvodnji ili testiranju biološkog
materijala. Medicinski/zarazni otpadi obuhvataju kulture i rastvore, ljudske patološke otpade,
ljudsku krv i proizvode od krvi, korišćeni i nekorišćeni medicinski pribori, instrumenti i
posude, otpadi iz izolacije, i životinjski otpadi. Ovaj termin ne obuhvata opasne otpade.
Višenamenska zgrada – Građevinska konstrukcija koja može da sadrži bilo koju
kombinaciju sledećih: stambene jedinice, trgovinske radnje, preduzeća, državne kancelarije i
javne ustanove.
Mesečni izveštaj o pripremama (MIPP) – Dokument koji Izvođač mora predati OPŠTINI
na kraju svakog meseca za vreme Pripremnog perioda u kome je detaljno opisano
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
5
napredovanje radova, kao i bilo kakve potencijalne smetnje zadovoljavajućoj implementaciji
u naznačenom roku.
Mesečni izveštaj o poslovanju (MIOP) - Dokument koji Izvođač mora predati OPŠTINI na
kraju svakog meseca za vreme Operativnog perioda koji obuhvata detaljne informacije o
izvršenju svake vrste Usluge sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada.
Komunalni čvrsti otpad (KČO) – Otpadi generisani iz zasebnih stambenih jedinica,
stambenih, komercijalnih, državnih i institucionalnih zgrada, i bilo kojih drugih izvora koji
imaju hemijske i fizičke karakteristike sličnim onim otpadima generisanim iz zasebnih
stambenih jedinica. On obuhvata đubre, smeće, i druge odbačene materijale, uključujući, ali
ne i ograničeni na čvrsti i polu-čvrsti materijal, mulj, tečnosti i zatvorene gasovite otpadne
materijale. Ne obuhvata opasne otpade, radioaktivne otpade, Medicinske otpade, Industrijske
otpade, poljoprivredne otpade, niti građevinske, ni otpade od rušenja.
Operativna faza – Period koji sledi posle potpisivanje Ugovora u kome Izvođač pruža
usluge upravljanja otpadom i čišćenja.
Standardi izvršenja – Parametri izvođenja radova koje Izvođač mora da zadovolji u
pružanju usluga onako kako su opisane kroz sva ugovorna dokumenta.
Pripremni period – Period koji počinje potpisivanjem Ugovora u kome Izvođač mora da
obezbedi, mobiliše i uposli radnu snagu, i resurse opreme.
Usluge sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada – Usluge navedene u Članu 2 koje
obuhvataju sakupljanje otpada tipa SJ-SJ, sakupljanje otpada tipa Z-Z, sakupljanje otpada
tipa VKG i usluge sakupljanja tipa SLO.
Ostaci – deo materijala primljenih u Naznačene objekte za preradu otpada koji nije usmeren
u korisne namene (nije odvojen za reciklažu).
Kontejneri na točkovima – Plastični kontejneri za otpad koji se koriste u uslugama
sakupljanja otpada tipa Z-Z i VKG, kapaciteta 240 do 360 litara, montirani na dva točka, i
koji su kompatibilni sa hidrauličnim mehanizmima za istovar montiranim na vozilama za
sakupljanje otpada.
Neizvršenje usluge – Bilo koje neizvršenje bilo kog tipa Usluga sakupljanja stambenog i
komercijalnog otpada po dinamici predviđenoj u Specifikacijama usluga.
Uslužni sektor – Specifična geografska celina unutar Uslužnog rejona za koju je predviđeno
primanje specifičnog tipa Usluge sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada.
Odgovarajući kontejner – kontejner koji treba koristiti za smeštaj i odlaganje KČO-a od
strane stanara Stambenih jedinica koji su primaoci Usluge sakupljanja otpada tipa SJ-SJ.
Tona – 1.000 kilograma ili 2.200 funti
Vozila za sakupljanje otpada – Bilo koji pokretni komad opreme, sa ili bez motora, koji
Izvođač koristi na javnim ulicama OPŠTINE za potrebe prihvata, sabijanja, skladištenje ili
prevoza KČO-a u bilo kojoj fazi procesa sakupljanja, od tačke sakupljanja do tačke
deponovanja.
Usluga sakupljanja pri Sabirnoj lokaciji za otpad (SLO) – Sakupljanje KČO-a smeštenog
u kontejnerima minimalne veličine jedan (1,0) kubni metar i maksimalne veličine šest (6,0)
kubnih metara na lokacijama koje OPŠTINA treba da odredi u okviru Uslužnog sektora SLOa, i pevoz do Naznačenih objekata za preradu ili deponovanje. Usluga takođe obuhvata
nabavku, distribuciju, sanitaciju i održavanje kontejnera.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
6
1.
OPŠTI OPIS USLUGA
1.1
Obim uslužnih poslova
Izvođač će obezbediti sav rad, nadzor, materijale i pribor, dozvole, licence, osiguranje i
opremu potrebne za sakupljanje svog komunalnog čvrstog otpada (KČO), uključujući krupne
predmete (kabasti otpad), generisan od strane stambenih jedinica, trgovinskih poslovnih
aktivnosti, kancelarija, škola, mesta bogosluženja, javnih ustanova i državnih zgrada na
prostoru uslužnog rejona. Sav sakupljen KČO će biti prevezen do Naznačenih objekata za
transfer, preradu ili deponovanje, odobrenih od strane OPŠTINE. Izvođač će izvršavati ove
usluge u skladu sa specifikacijama i zahtevima sadržanim u ovom Članu, i prema svim
drugim zahtevima iz zahteva za tender.
1.2
Stambeni i demografski podaci
[OBUHVATITI INFORMACIJE O BROJU STAMBENIH JEDINICA, STANOVNIŠTVA,
ITD., KOJE SE NALAZE U OKVIRU USLUŽNOG REJONA].
Količine i sastav otpada
1.3
[OBEZBEDITI KOMPLETAN OPIS KOLIČINA OTPADA I SASTAVA OTPADA ČIJE
SE GENERISANJE OČEKUJE U USLUŽNOM REJONU]
Postojeće usluge sakupljanja
1.4
1.4.1
Sakupljanje KČO iz stambenih jedinica.
[OBEZBEDITI INFORMACIJE O POSTOJEĆEM SISTEMU SAKUPLJANJA,
UKLJUČUJUĆI BROJ DOMAĆINSTAVA, SAKUPLJENE KOLIČINE OTPADA, ITD.]
1.4.2
Sakupljanje Ostalog KČO.
[OBEZBEDITI INFORMACIJE O DRUGIM AKTIVNOSTIMA SAKUPLJANJA]
1.4.3
Čišćenje ulica.
[OBEZBEDITI INFORMACIJE O LOKACIJI, KOLIČINAMA OTPADA, METODAMA,
ITD. POSTOJEĆIH AKTIVNOSTI ČIŠĆENJA ULICA]
1.4.4
Postojeći Ugovori o uslugama
[OBEZBEDITI OPIS BILO KOG POSTOJEĆEG UGOVORA O USLUGAMA KOJI
MOŽE DA AFEKTIRA TENDERSKU PONUDU IZVOĐAČA]
1.5
Pripremni period
Izvođač će imati pripremni period od šest [UNETI VREME] meseci posle datuma
potpisivanja Ugovora, da izvede sledeće:
•
Finalizuje prikupljanje i analizu podataka sa terena (stambene jedinice, zgrade, tonaža
KČO-a).
•
Naruči, primi i mobiliše opremu.
•
Obezbedi i opremi lokacije za kancelarije operative i potrošačkih usluga.
•
Regrutuje i obuči upravne i operativne kadrove.
•
Pripremi potrebne mape trasa i rasporede.
•
Uspostavi/sagradi objekte.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
7
•
Obezbedi sporazume o uslugama sa prodavcima.
•
Razvije i sprovede Program javne edukacije.
Vezano za Pripremni period Izvođač će pripremiti i predati OPŠTINI Plan pripremnih radova
i Mesečne izveštaje o pripemama koji detaljno opisuju napredovanje priprema i bilo koje
potencijalne smetnje implementaciji u navedenom vremenskom periodu.
Kratak pregled namera
1.6
Namera OPŠTINE kako je navedena u ovom Zahtevu za Tender je da građanima i poslovnim
organizacijama po konkurentnim cenama obezbedi usluge sakupljanja stambenog i
komercijalnog otpada visokog kvaliteta. Samo pred-kvalifikovani Izvođači snose
odgovornost da procene sve postojeće uslove i da se oslone na sopstvene procene o radu na
razvoju radnih planova i utvrđivanju cena predatih u Tenderskoj ponudi.
2.
SPECIFIKACIJE USLUGA
2.1
2.1.1
Opšte
Nacrt radnih planova. Kao deo ovog Tehničkog predloga, Ponuđač će predati Nacrt
radnih planova za svaku vrstu Usluga sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada.
Bitna pitanja koja treba obraditi u Nacrtu radnih planova treba da obuhvate, ali nisu
ograničena na sledeće:
•
Mape predloženih trasa sakupljanja.
•
Predloženi redovi vožnje za trase.
•
Dinamika prijema i rehabilitacuje postojećih objekata.
•
Opisi broja i vrste kadrova koji će biti angažovani.
•
Plan za regrutovanje i obuku radne snage, operatere opreme, i nadzornog
osoblja.
•
Distribucija, sanitacija i održavanje kontejnera i kanti na točkovima.
•
Opis programa za obuku i testiranje vozača.
•
Spiskovi opreme koji prikazuju vrstu, proizvođača, veličinu i starost.
•
Literatura proizvođača za svu opremu predloženu za upotrebu za sakupljanje
otpada, koja prikazuje da li je oprema trenutno na rapolaganju, i ako nije, kada
će biti na raspolaganju.
•
Planovi za administraciju i nadzor na terenu.
•
Opis sistema za čuvanje dokumentacije i izveštavanja za sve informacije i
podatke koje treba podneti.
•
Predložene procedure za komunikaciju sa OPŠTINSKIM Administratorom
projekta i svim kategorijama potrošača.
•
Plan zaposlenosti, opremljenosti i održavanja kancelarije za usluge za
potrošače.
•
Planiranje i sprovođenje Programa javne edukacije.
•
Predlog programa i dinamike higijenskog i preventivnog održavanja vozila za
sakupljanje otpada.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
8
•
2.1.2
Opis kako će se Izvođač uskladiti sa svakom od Specifikacija uluga i
Minimalnim tehničkim zahtevima navedenim u ovom Članu.
Pripremni plan rada. Izvođač mora da preda Pripremni plan rada (PPR) u roku od
[UNETI BROJ DANA] dana od potpisivanja konačnog Ugovora. PPR će dati
dinamike za pokretanje i završetak svih aktivnosti Pripremnog perioda, uključujući,
ali ne i ograničene na sledeće:
•
Regrutacija i obuka radne snage i nadzornog osoblja.
•
Nabavka dobara i opreme.
•
Rehabilitacija postojećih objekata.
•
Izgradnja novih objekata.
•
Sprovođenje strukture upravljanja projektom.
•
Sprovođenje informacione baze podataka i sistema vođenja dokumentacije.
•
Projektovanje i izrada dinamike konačne trase sakupljanja.
•
Isporuka kontejnera za otpad za Usluge od-zgrade-do-zgrade, Sabirne lokacije
za otpad, i Velike komercijalne generatore.
•
Priprema i distribucija materijala za javnu edukaciju.
2.1.3
Finalni radni plan. Izvođač će predati Finalni radni plan u roku od [UNETI BROJ
DANA] dana od datuma potpisivanja Ugovora. Finalni radni plan će se osvrnuti na
svaku od aktivnosti predočenih u Nacrtu radnog plana, i obuhvatiće prečišćenja i
izmene o kojima je diskutovano i postignuta saglasnost između OPŠTINE i Izvođača
pre zaključenja Ugovora. Finalni radni plan treba takođe da sadrži i Pripremni radni
plan koji detaljno opisuje aktivnosti Izvođača (zajedno sa dinamikama) tokom
Pripremnog perioda.
2.1.4
Vlasništvo otpada. Kada su stambeni i komercijalni čvrsti otpadi izneseni za
sakupljanje takvi otpadi će postati vlasništvo Izvođača, izuzev što će Potrošač, i samo
Potrošač moći da uzme nazad otpad koji on/ona želi, sve dok te otpadne materijale
nije sakupio Izvođač. Tada ono postaju samo i isključivo vlasništvo Izvođača.
2.2
Vrste usluga sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada koje treba obezbediti
2.2.1
Usluga sakupljanja otpada od stambene jedinice do stambene jedinice (SJ-SJ).
Izvođač će sakupiti sav KČO smešten u odgovarajuće kontejnere, i kabaste otpade
ostavljene od strane stanara do jedan (1) metar od vrata zajedničkog hodnika
pojedinačnih jedinica, od svih stambenih jedinica u SJ-SJ uslužnim sektorima
sakupljanja otpada prikazanim na mapama usluga.
2.2.2
Usluga sakupljanja otpada od zgrade do zgrade (Z-Z). Izvođač će sakupiti sav KČO
smešten u kontejnere na točkovima koje je Izvođač kupio i stavio kod svake
stambene, institucionalne, komercijalne i višenamenske zgrade, škole, mesta
bogosluženja u Z-Z Uslužnim sektorima, kako je ilustovano na mapama usluga. Pored
toga, Z-Z Usluga sakupljanja otpada će obuhvatiti sakupljanje i uklanjanje kabastih
otpada smeštenih do jedan (1) metar od kontejnera na točkove.
2.2.3
Usluga sakupljanja kod Sabirne lokacije za otpad (SLO). Izvođač će nabaviti,
rasporediti, opsluživati (prazniti sadržaj KČO-a) i održavati kontejnere za otpad
(kante) minimalne veličine od jednog (1) kubnog metra i maksimalne veličine od šest
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje
9
(6) kubnih metara. Kontejneri će se postavljati na lokacijama koje podležu saglasnosti
OPŠTINE. Kontejneri/Kante će biti adekvatni, u broju i veličini, za smeštaj svog
KČO-a (uključujući kabaste otpade) generisanog dnevno u SLO Uslužnim sektorima
kako su ilustrovani na mapama usluga.
2.2.4
2.3
Usluga prema Velikim komercijalnim generatorima (VKG). Izvođač će nabaviti,
rasporediti, opsluživati (prazniti sadržaj KČO-a) i održavati dovoljno kontejnera za
otpad (kontejneri ili kante na točkovima) za skladišćenje KĆO-a generisanog u
jednom danu za VKG-e uključujući, ali ne i ograničene na javne institucije, škole,
mesta bogosluženja, hotele, restorane, poslovne zgrade, samoposluge i velike
maloprodajne prodavnice koje generišu više od jednog (1) kubnog metra KČO-a
dnevno, u svim Uslužnim sektorima Uslužnog rejona-Oblasti usluge.
Učestalost i vremenski raspored usluga sakupljanja
2.3.1
Učestalost Usluge sakupljanja. Izvođač će pružati uslugu [UNETI UČESTALOST
USLUGE] na osnovu planirane trase, za svaku vrstu Usluge sakupljanja stambenog i
komercijalnog otpada opisnoj u stavu 2.2.
2.3.2
Dinamika tokom praznika. [UNETI POTREBE USLUGA TOKOM PRAZNIKA]
2.3.3
Vremenski raspored sakupljanja KČO-a. U meri u kojoj je to praktično moguće,
Izvođač će započinjati sakupljanje otpada na svakoj trasi od istog mesta, u isto vreme,
i pratiti istu trasu svakog dana pružanja Usluge sakupljanja otpada.
2.3.4
Vremenski raspored sakupljanja kabastog otpada. Izvođač će ukloniti bilo koje
kabaste otpade stavljene do jednog (1) metra udaljenosti od drugog KČO-a iznešenog
na mesta sakupljanja tipa SJ-SJ, Z-Z i SLO u roku od dvadeset i četiri (24) sata od
vremena sakupljanja KČO-a.
2.4
Satnica sakupljanja
2.4.1
Opšte odredbe. Izvođač će pružati redovno planirane usluge sakupljanja otpada prema
satnicama predviđenim u ovoj specifikaciji. Vreme pružanja usluga sakupljanja
otpada na svakoj trasi sakupljanja biće prijavljeno OPŠTINI kao deo Finalnog radnog
plana.
2.4.2
Promene vremena sakupljanja. Kada su usvojene dinamike i uspostavljene trase,
Izvođač će svesti promene vremena sakupljanja na minimum. Ukoliko se vremena
sakupljanja tipa SJ-SJ i Z-Z pomere napred (ranije) više od jednog (1) sata bez
predhodno datog obaveštenja potrošačima, Izvođač će biti odgovoran za bilo koji
otpad iznešen kasno tog dana.
2.4.3
Prilagođavanje neuobičajenim okolnostima. Loše vremenske prilike i razne aktivnosti
kao što su popravke ulice, instalacija ili popravka komunalne infrastrukture,
građevinski radovi, policijska intervencija, suzbijanje požara i lokalne manifestacije
mogu privremeno da odgode pristup određenim Potrošačima. Kada nastanu takve
okolnosti Izvođač će pružiti uslugu bilo unapred, ili čim pristup bude slobodan tokom
normalnog radnog vremena. Prilikom oštrih vremenskih prilika kako je odredio
OPŠTINSKI administrator projekta, stambeni i komercijalni otpadi će se sakupiti
prvom prilikom, osim ako je sakupljanje reprogramirano od strane OPŠTINSKOG
Administratora Projekta. Izvođač će se povinovati svim uputstvima reprogramiranja.
2.4.4
Satnica sakupljanja otpada od stambene jedinice do stambene jedinice (SJ-SJ).
Usluga sakupljanje otpada tipa SJ-SJ biće pružana najranije od 8:00 časova i sa
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 10
završetkom ne kasnije od 20:00 časova. Izvođač će preduzeti razumne mere da svede
nivoe buke i bilo kojeg drugog ometanja stanara stambenih jedinica na minimum.
2.4.5
Satnica sakupljanja otpada od zgrade do zgrade (Z-Z). Usluga sakupljanje otpada tipa
Z-Z biće pružana sa početkom ne ranije od 6:00 časova i sa završetkom ne kasnije od
20:00 časova.
2.4.6
Satnica sakupljanja otpada na Sabirnim lokacijama za otpad (SLO). Usluga
sakupljanje otpada tipa SLO može se pružati u bilo koje doba dana. Izvođač će se
truditi da SLO opslužuje u vremenima kada je najmanje opterećenje saobraćaja u
okruženju datog SLO-a. Na svoju izričitu diskreciju OPŠTINA može da ograniči
vremena sakupljanja na SLO-ama u stambenim naseljima ako se one mogu adekvatno
opslužiti u drugim vremenima.
2.4.7
Satnica sakupljanja otpada kod Velikih komercijalnih generatora (VKG). Usluga
sakupljanja otpada kod VKG-a može se pružati u bilo koje doba dana koje je
prihvatljivo za VKG Potrošača pod uslovom da se usluga može izvesti bez
izvanrednih nivoa buke od opreme prema obližnjim Stambenim jedinicama.
OPŠTINSKI administrator projekta može ograničiti vremena sakupljama zbog
prekomernog nivoa buke u stambenim naseljima.
2.5
Način sakupljanja
2.5.1
Uznemiravanje. Izvođač će preduzeti sve razumne izvodljive korake da
uznemiravanje Potrošača, kao i obstrukciju pešaka i vozača motornih vozila, svede na
minimum za sve vreme izvođenja svih aspekata procesa sakupljanja otpada.
2.5.2
Oštećenje imovine. Izvođač će biti odgovoran za sve troškove vezane za opravku i/ili
zamenu oštećene imovine bilo koje vrste koje se može pripisati radnjama njegove
opreme, zaposlenih ili agenata. Ekipe za sakupljanje će Generalnom direktoru
Izvođača prijaviti bilo koji incident koji je mogao uzrokovati štetu imovini trećeg lica,
a on će s njegove strane obavestiti OPŠTINU u roku od osam (8,0) sati od takvog
slućaja.
2.5.3
Buka. Izvođač će preduzeti mere da buku od opreme za skupljanje i aktivnosti osoblja
sakupljanje otpada svede na minimum. Takve mere će obuhvatiti pažljivo otvaranje i
zatvaranje poklopaca kontejnera, i nabijanje otpada samo onoliko često koliko je
potrebno da se postigne visoka nabijenost i efikasna produktivnost sakupljanja.
2.5.4
Javna bezbdnost i pogodnost. Izvođač će izvoditi svoje radove na način koji će
opasnost po bezbednost, nepogodnost i dosađivanje prema opštoj javnosti i
vlasnicima imovine svesti na minimum.
2.5.5
Prava korišćenja ulice. Izvođaču se odobrava pravo na korišćenje ulice za potrebe
pružanja usluga sakupljanja otpada navedenih u Ugovoru, ali mu nije dodeljeno
ekskluzivno korišćenje tih ulica. Kada vozilo Izvođača blokira prolaz drugih vozila,
vozilo izvođača će se povući u stranu prvom prilikom i dozvoliti vozilima koja čekaju
da prođu.
2.5.6
Pridržavanje Lokalnih propisa. Izvođač će se pridržavati OPŠTINSKIH propisa koji
se odnose na preprečavanje ulica, držanja prolaza otvorenim i zaštitom istih, i
povinovaće se zakonima i OPŠTINSKIM propisima koji kontrolišu ili ograničavaju
one koji su angažovani u pružanju usluga sakupljanja otpada.
2.5.7
Rasipanje. Izvođač neće biti odgovoran za čišćenje KČO-a oko bilo kog kontejnera za
otpad predviđenih za pojedinačne vrste usluge sakupljanja otpada gde je takav KČO
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 11
prouzrokovan nemarnošću potrošača. Međutim, Izvođač će biti odgovoran za
uklanjanje bilo kog otpada prosutog usled dejstva Izvođačeve opreme za sakupljanje
otpada i/ili osoblja.
2.5.8
Prebiranje otpada. Izvođač će zabraniti svim ekipama za sakupljanje otpada da
stavljaju bilo koji KČO ili kabasti otpad u unutrašnjost ili na spoljašnost Vozila za
sakupljanje otpada izuzev u prostor za skladišćenje otpada vozila. Izvođač neće
dozvoliti ekipama za sakupljanje da istovaruju bilo kakave materijale dok se nalaze na
trasama sakupljanja ili tokom prevoza otpadnih materijala do Naznačenih objekata.
2.5.9
Odnosi sa javnošću. Svom osoblju za sakupljanje otpada koje zapošljava Izvođač biće
obezbeđena adekvatna obuka da mogu Potrošačima davati činjenične informacije o
uslugama sakupljanja otpada i da se sa Potrošačima i javnošću mogu ophoditi na
kurtoazan i nesvadljiv način.
2.6
2.6.1
2.7
Pristupačnost lokaciji za uskladištenje otpada
Privremeno zatvaranje ulica. U onim slučajima u kojima su neka javna ili privatna
ulica, sokak ili prolaz zatvoreni za saobraćaj vozila, ali su pristupačni za pešački
saobraćaj od Izvođača se neće zahtevati da koristi pešački pristup da pruži usluge
sakupljanja otpada tipa ZZ, SLO i VKG. Izvođač će sačiniti zapis i prijaviti svaki
takav slučaj OPŠTINSKOM administratoru projekta u roku od osam (8) sati od
vremena kada je pristup sprečen.
Vrste otpada koje se trebaju obuhvatiti uslugom sakupljanja otpada
2.7.1
Komunalni čvrsti otpad (KČO) – Otpadi generisani od strane stambenih jedinica,
stambenih, poslovnih, državnih i institucionalnih zgrada, i bilo kojih drugih izvora
koji imaju hemijske i fizičke karakteristike sličnim onim otpadima generisanim iz
stambenh jedinica. On obuhvata đubre, smeće, i druge odbačene materijale
uključujući, ali ne i ograničeni na, čvrste i polučvrste materijale, mulj, tečnosti i
zatvorene gasovite materijale.
2.7.2
Kabasti otpadi – predmeti izbačeni iz Stambenih jedinica i Zgrada koji su suviše
veliki da stanu u odgovarajuće kontejnere koji uključuju, ali nisu i ograničeni na
nameštaj i uređaje, elektronke proizvode, automobilske delove, drveće i grane, listove
paprati palmi, i drugu vegetaciju.
2.8
Transfer, obrada i deponovanje sakupljenog otpada
Sav KČO i kabasti otpadi sakupljeni kao ishod pružanja usluga sakupljanja stambenog i
komercijalnog otpada biće preveženi do Naznačenih objekata za transfer, obradu i
deponovanje, gde će se težina meriti i upisivati u knjige koristeći sertifikovane
automatizovane vage.
2.9
Zahtevi izveštavanja
2.9.1
Mesečni izveštaj o pripremama. Za vreme pripremnog perioda (UNESI TRAJANJE)
Izvođač će predavati OPŠTINSKOM Administratoru projekta Mesečni izveštaj o
pripremama (MIPP) u kome je opisano napredovanje aktivnosti opisanih u paragrafu
1.5.1 Pripremnog radnog plana za svaki tekuči mesec. MIPP će biti predavan u roku
od deset (10) dana od dana završetka svakog meseca.
2.9.2
Mape trasa i Dinamike. Šezdeset (60) dana pre odpočinjanja Usluga sakupljanja
stambenog i komercijalnog otpada, Izvođač će OPŠTINI obezbediti detaljne obojene
mape Uslužnog rejona koje prikazuju mesto polaska, maršrutu i mesto završetka
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 12
svake trase sakupljanja, kao i vrstu i veličinu vozila za sakupljanje otpada koja će se
koristiti.
2.9.3
Mesečni izveštaji o poslovanju (MIOP). Za vreme operativnog perioda Izvođač će
OPŠTINSKOM administratoru projekta predavati Mesečne izveštaje o poslovanju
koji će obuhvatiti detaljne informacije vezane za izvođenje svakog tipa usluge
sakupljanja otpada.
2.9.3.1 Sadržaj Mesečnog operativnog izveštaja. Informacije koje treba pružiti u MIOP će
obuhvatati, ali neće nužno biti ograničene na sledeće informacije:
• Ukupan broj vozila za skupljanje otpada stavljenih u službu i personala
angažovanog svakog dana, prema vrsti Usluge sakupljanja otpada i Uslužnom
sektoru.
• Ukupan broj radnih sati odrađenih svakog dana ljudstva i vozila.
• Ukupan broj mesta (Stambenih jedinica, Zgrada, Sabirnih lokacija za otpad,
Velikih komercijalnih generatora) sa kojih je sakupljen KČO svakog dana.
• Broj mesta sa kojih je sakupljen kabasti otpad svakog dana.
• Tonaža KČO-a i kabastog otpada sakupljenog svakog dana za svaku vrstu
Usluge sakupljanja otpada.
• Mesečna tonaža KČO-a i kabastog otpada preusmerenog kroz selekciju ili
kompostiranje.
• Broj obaveštenja o nesakupljenom otpadu ostavljenom dnevno, sa adresama i
opisom problema.
• Evidencija Žalbi u kojoj su pobrojane dnevno primljene žalbe Potrošača.
• Opis rešenja za svaku žalbu.
• Dispozicija svog sakupljenog KČO-a i kabastog otpada; količine sakupljene,
prevežene, povraćene i uklonjene.
• Ažurirane baze podataka o ZZ, SLO i VKG kontejnerima za otpad (kante na
točkovima i kontejneri) sa pobrojanim opravkama, zamenama i dopunama.
• Uslužna vremena za svaku Sabirnu lokaciju za otpad.
• Spiskovi kontejnera (kante na točkovima i kontejneri) na kojima su izvršene
usluge održavanja ili sanitacije.
• Zapisi o Preventivnom održavanju kako je specifikovano u stavci 3.1.7.
• Zbirni izveštaj o Dnevnim inspekcijama vozila.
• Ažurirani inventar svih vozila korišćenih za sve Usluge sakupljanja otpada u
OPŠTINI, uključujući marku, proizvođača, tip, godinu proizvodnje, registarski
broj tablice i vlasništvo.
• Ažurirani spisak imena celog nadzornog personala zaduženog za svaku vrstu
Usluge sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada.
• Opis problema koji se sreću i predlozi za uvečavanje efikasnosti usluga i
postignuća uslužnih ciljeva.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 13
• Opis svih slučajeva oštećenja javne i privatne imovine i ličnih povreda
nastalih prilikom pružanja usluga sakupljanja otpada, uključujući kopiju
izveštaja o nezgodi ili incidentu zavedenih u preduzeću ili kod odgovarajućih
vlasti.
• Opis bilo kojih prekršaja važećih zakona i njihove dispozicije.
2.9.3.2 Vreme predaje Mesečnih operativnih izveštaja. Mesečni operativni izveštaji će biti
predavani OPŠTINSKOM administratoru projekta u roku deset (10) dana od kraja
meseca.
2.9.4
Godišnji operativni izveštaji (GIP). Izvođač će OPŠTINSKOM administratoru
projekta predati Godišnji operativni izveštaj u kome su rezimirani izvođenje i
rezultati vezani za svaku pojedinačnu vrstu Usluge sakupljanja stambenog i
komercijalnog otpada.
2.9.4.1 Sadržaj Godišnjeg operativnog izveštaja. Sadržaj Godišnjeg operativnog izveštaja će
sadržati, ali ne i nužno biti ograničen na, sve stavke navedene u stavu 2.10.3.1, kao i
predloge izmena Ugovora koje će uvećati operativnu efikasnost. Svi mesečni podaci
će biti prikazani grafički po mesecima, i mesečni podaci će biti rezimirani u
godišnjim zbirovima.
2.9.4.2 Vreme predaje Godišnjeg operativnog izveštaja. Godišnji operativni izveštaj će se
predati OPŠTINSKOM administratoru projekta u roku od trideset (30) dana od
kraja predhodne Ugovorne godine.
2.9.5
Lažno izveštavanje Obuhvatanje bilo kakvog materijalno netačnog iskaza ili
predstavljanje takvih u bilo kojem izveštaju predatog od strane Izvođača rezultiraće
u nametanju kazni.
2.10 Dodavanje novih potrošača
2.10.1 Izvođač će produžiti trase i proširiti Usluge sakupljanja opada do bilo koje nove
Stambene jedinice, Zgrade ili Velikog komercijalnog generatora u roku od dvadeset i
četiri (24) sati od prijema obaveštenja od OPŠTINSKOG administratora projekta.
2.11 Postupanje sa žalbama
2.11.1 Kancelarija. Izvođač će voditi Kancelariju sa telefonom i faksom gde mogu da se
prime žalbe [UNETI BROJ SATI] sati dnevno od OPŠTINSKIH kontrolora projekta i
svih Potrošača.
2.11.2 Potrošačke usluge. Na sve pozive na Izvođačevu Kancelariju za Potrošačke usluge
odgovoriće se na profesionalni i kurtoazni način.
2.11.3 Evidencija žalbi. Izvođač će u knjizi sa povezom voditi zapise o svim žalbama,
upisujući ime i adresu žalioca, datum i vreme podnošenja žalbe, prirodu žalbe i
prirodu i datum rešavanja žalbe.
2.11.4 Prijavljivanje žalbi. Izvođač će sačiniti zbirnu statističku tabelu prema Evidenciji
žalbi, u formi koja zadovoljava OPŠTINU, i predati tabelu OPŠTINI na kraju svakog
kvartala. OPŠTINA će zadržati pravo da pregleda Evidenciju žalbi u bilo koje vreme.
2.11.5 Rešavanje žalbi. Izvođač će se odazvati na sve žalbe Potrošača u roku od dvanaest
(12) sati, isključujući nedelje i praznike. Ako se žalba tiče propusta u sakupljanju od
bilo kog Potrošača kako se zahteva Ugovorom, Izvođač će sakupiti KČO ili kabasti
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 14
otpad u pitanju u roku od dvanaest (12) sati od dojave, pod uslovom da je isti
pripremljen za sakupljanje u skladu sa pravilima o kontejnerizaciji i iznošenju
navedenim u stavu 3.2.
2.11.6 Nerazrešene žalbe. U slučaju da bilo koji OPŠTINSKI kontrolor projekta ili Potrošač
prijave Izvođaču da neka žalba nije razrešna na zadovoljstvo Potrošača, Izvođač će
predati detaljan izveštaj koji opisuje prirodu žalbe i predloženo rešenje ili radnje koje
su preduzete za razrešenje žalbe. Ukoliko su, po mišljenju OPŠTINSKOG
administratora projekta, predloženo rešenje ili preduzete radnje nedovoljne za
zadovoljavajuće razrešenje žalbe, OPŠTINA može, u razumnim okvirima, zahtevati
od Izvođača da izvede postupak kojim bi se žalba razrešila na zadovoljavajući način.
3.
MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTEVI
3.1
Oprema za sakupljaje otpada
3.1.1
Opšte. Izvođač će sve vreme imati na raspolaganju Vozila za sakupljanje otpada koja
ne prelaze [UNETI GODINU] godinu proizvodnje i opremu kakva je neophodna za
adekvatno i efikasno izvršenje Usluga sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada
navedenih u ovom Članu. Trideset (30) dana pre početka, i potom jednom godišnje,
Izvođač će obezbediti spisak, u formi koju OPŠTINA smatra prihvatljivom, opreme
(voznog parka vozila za sakupljanje) koju će Izvođač koristiti u pružanju Usluga
sakupljanja otpada.
3.1.2
Izmene u voznom parku vozila za sakupljanje. Izmene voznog parka tokom perioda
trajanja Ugovora biće prijavljene napismeno Opštinskom administratoru projekta u
roku od tri (3) dana od efektivnog datuma izmene.
3.1.3
Tovarni prostor vozila za sakupljane otpada. Prostor u karoseriji vozila za sakupljanje
otpada koji se koristi za sabijanje i skladištenje KČO-a biće nepromočiv i sprečiće
prosipanje bilo kojih čvrstih ili tečnih otpadnih materijala, ulja, masti ili drugih
supstanci na zemlju ili na spoljnu karoseriju vozila. U slučaju da se bilo koji takvi
čvrsti otpadi, ulje, mast ili druge supstance ispuste ili prospu u toku radova Izvođača,
oni se moraju smesta očistiti.
3.1.4
Korišćenje vozila za sakupljanje bez hidrauličnog sabijanja. Otpadi sakupljeni u
svakoj vrsti Usluge sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada mogu se sakupiti
korišćenjem vozila bez hidrauličnog sabijanja, pod uslovom da:
•
Svi otpadi moraju biti zatvoreni i pokriveni kada razdaljina između mesta
sakupljanja prelazi 100 metara, ili brzina vozila prelazi 30 km/h.
•
Takva vozila budu opremljena sa mehaničkim mehanizmom za istovar.
•
Svi otpadi budu prebačeni u vozila sa hidrauličnim sabijanjem ako razdaljina
između završnog mesta trase sakupljanja vozila i Naznačenog objekta za obradu
ili deponovanje pređe pet (5) km.
3.1.5
Vozila za sakupljanje sa hidrauličnim sabijanjem. Vozila za sakupljanje opremljena sa
sistemima hidrauličkog sabijanja imaće sposobnost da sabiju sav sakupljeni KČO na
gustinu od najmanje 600 kg po kubnom metru.
3.1.6
Higijena vozila za sakupljanje. Unutrašnjost prostora za smeštaj otpada svih vozila
korišćenih u svrhe sakupljanja i prevoza KČO-a i kabastog otpada biće prana vodom i
sredstvom za čišćenje sa dezinfekcijskim i dezodorisnim dejstvom prema dinamici
predatoj kao deo Konačnog radnog plana, a minimum dva puta nedeljno. Sve spoljne
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 15
površine šasije i karoserije vozila za sakupljanje otpada moraju biti oprane sa vodom i
sredstvom za odmašćivanje najmanje jedanput (1) nedeljno.
3.1.7
Održavanje vozila za sakupljanje. Izvođač će održavati sva vozila za sakupljanje u
bezbednom i ispravnom stanju radi svođenja opasnosti po zdravlje i bezbednost
radnika i javnosti na minimum, i radi smanjenja njihovog uticaja na životnu sredinu u
okruženju.
3.1.8
Dnevne inspekcije vozila za sakupljanje. Izvođač će dnevno pregledati svako vozilo
za sakupljanje da osigura da sva oprema radi ispravno. Vozila koja ne prođu pregled
biće povučena iz službe sve dotle dok ne mogu da prođu inspekciju i rade ispravno.
3.1.9
Upravljanje vozilom za sakupljanje. Samo osobe koje su specifično obučene da
bezbedno i efikasno upravljaju vozilima za sakupljanje otpada upravljaće takvim
vozilima. Svi operateri vozila će posedovati sve potrebne dozvole i licence. Izvođač
će OPŠTINI potvrditi dokumentima ne kasnije od deset (10) dana pre početka radova
sakupljanja da je svim operatorima vozila obezbeđena obuka o upravljanju i
bezbednosti, i da su položili pismeni ispit i vozački test.
3.1.10 Oznake i identifikacija vozila za sakupljanje. Sva vozila korišćena bilo u nadzoru ili
pružanju bilo koje vrste Usluga sakupljanja otpada imaće na svakoj strani karoserije
vozila vrlo vidljivim slovima (> 10 cm) ispisano ime Izvođača i broj telefona službe
usluga potrošačima , identifikaciju OPŠTINE kao Ugovorne agencije, i
identifikacione brojeve vozila (numerisana uzastopno). Sva vozila koja nose otpad
takođe će imati nosivi kapacitet u kubnim metrima i bruto težinu vozila (BTV)
ispisane brojevima najmanje dvanaest (12) santimetara visine izložene u gornjem
prednjem uglu levog i desnog boka karoserije.
3.1.11 Licenciranje i inspekcija vozila za sakupljanje. Sva vozila za sakupljanje kojim
upravlja Izvođač biće registrovana, pregledana, osigurana i pridržavaće se svih
lokalnih propisa i nacionalnih zakona koji se odnose na vlasništvo i upravljanje
motornim vozilima.
3.1.12 Izgled vozila za sakupljanje. Vozila za sakupljanje će se prefarbati bar jedanput svake
tri (3) godina ili češće po potrebi kako bi se održavao čist i profesionalni izgled.
3.1.13 Pomoćna oprema. Svako vozilo za sakupljanje otpada biće opremljeno sa sledećim:
•
Aparatom za gašenje požara.
•
Lopatom i metlom za skupljanje bilo kakvog prosutog otpada.
•
Uređajem za upozorenje koje se aktivira kada vozilo ide u rikverc.
•
Dvosmernom komunikacijom sa Izvođačevim nadzornikom sakupljanja i
Izvođačevom kancelarijom za dispečerstvo/održavanje.
•
Signalnim raketama, zastavama i klinovima za blokiranje točkova za upotrebu
kada se kvarovi dogode na javnim ulicama.
3.1.14 Lokacija za smeštaj vozila za sakupljanje. Ni jedno Izvođačevo vozilo neće se
ostavljati na bilo kojoj javnoj ulici ili drugoj javnoj imovini (sa izuzetkom postojećih
objekata koji se prepuštaju Izvođaču) u OPŠTINI. Ukoliko se drže u granicama
OPŠTINE, sva vozila za sakupljanje otpada će se u svako doba držati na privatnoj
svojini sa pravilnim zoniranjem, bilo u nekoj zgradi ili ograđenom dvorištu, kada nisu
u upotrebi. Izvođač će OPŠTINSKOG administratora projekta pismeno obavestiti o
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 16
mestu smeštaja svih vozila za sakupljanje otpada korišćenih u Uslugama sakupljanja
otpada trideset (30) dana pre prvog dana službe, i svake godine nakon toga.
3.1.15 Rezervna oprema. Izvođač će u svako doba imati na raspolaganju rezervnu opremu
koja se može staviti u službu u roku od dva (2) sata od bilo kog kvara tako da se
nikakav zastoj u redovno planiranom sakupljanja otpada ne dogodi. Takva rezervna
oprema će odgovarati po veličini i kapacitetu opremi koju Izvođač normalno koristi u
pružanju Usluga sakupljanja otpada.
3.1.16 Utovar Vozila za sakupljanje. Nijedno vozilo korišćeno za sakupljanje neće biti
natovareno preko nominalne bruto težine vozila (BTV) navedene od proizvođača ili
preko maksimalne težine propisane od strane srpskih vlasti za puteve i mostove.
3.2
Zahtevi za kontejnere/kante za skladišćenje i odlaganje otpada
3.2.1
Kontejneri/kante za otpad za usluge od Stambene jedinice do Stambene jedinice (SJSJ). [DATI OPIS ŽELJENIH KONTEJNERA ZA OTPAD]
3.2.2
Obaveštenje o nesakupljanju. U slučaju nesakupljanja zbog propusta bilo kog SJ-SJ
Potrošača da se pridržava pravila iznošenja otpada i/ili specifikacija kanti sadržanim u
stavu 3.2.1, Izvođač će zakačiti Obaveštenje o nesakupljanju na odgovarajuću kantu u
kome se objašnjava zašto nije pružena usluga sakupljanja. Pre kraja svakog radnog
dana Izvođač će obavestiti OPŠTINSKOG administratora ugovora o čvrstom otpadu,
njegovoj lokaciji i razlogu za bilo koji slučaj nesakupljanja.
3.2.3
Uslužne kante (na točkovima) za Uslugu od Zgrade do Zgrade (Z-Z). Izvođač će biti
odgovoran za kupovinu i raspoređivanje potpuno sklopljenih i funkcionalnih kanti za
otpad (u daljem tekstu Kotrljajuće kante) za sve zgrade naznačene da primaju Uslugu
sakupljanja otpada tipa Z-Z. Izvođač će isporučiti Kotrljajuće kante sa najmanje
šesnaest (16) litara kapaciteta po Stambenoj jedinici. Kotrljajuće kante će se
proizvoditi od reciklažne i popravljive linearne polietilenske plastike srednje ili visoke
gustine (HDPE), biće opremljeni sa dva točka za lakše pokretanje, i biće sposobni za
servisiranje od strane Vozila za sakupljanje otpada opremljenim poluautomatizovanim
hidrauličkim sistemima, i zadovoljiće ili premašiti sve tehničke specifikacije u stavu
3.2.3.1.
3.2.3.1 Tehničke specifikacije za Kotrljajuće kante. Ponuđač će uz svoju tehničku ponudu
predati listu tehničkih podataka od proizvođača prema kojima Kotrljajuće kante koje
on namerava da obezbedi zadovoljavaju ili pemašuju sve sledeće tehničke
specifikacije:
•
Trup Kotrljajućih kanti: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] biće rotaciono
kalupljen od plastične smole prvog kvaliteta. Sertifikovan da sadrži
ultravioletnu stabilizaciju obezbeđenu ekvivalentom od 0,5 % UV 531
stabilizacione smese. Sertifikovan da zadovoljava minimalnu procenu ESCR
koja premašuje 1.000 sati za Igepal rastvore kako od 100 % tako i od 10%.
•
Zapreminski kapacitet: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Ne manji od 240 i ne
veći od 369 litara, isključujući zapreminu koja proizlazi od poklopca u
zatvorenom položaju. Ponuđač mora predati nezavisni rezultat testa,
sertifikovan od profesionalnog inženjera, koji pokazuje tačnu zapreminu
zaokruženu na najbližu litru.
•
Minimalna procena opterećenja: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] 240 litara:
100 kg; 360 litara: 150 kg
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 17
•
Standardi dizajna: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Dizajnirani da zadovolje
sve relevantne delove Američkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI)
Z245.30 –1999 ili Z245.60 –1999, ili ekvivalent. Dizajnirani tako da sav
KČO slobodno ističe iz kanti kada se prazni polu-automatizovanim
mehanizmom za dizanje sa zabravljivanjem pomoću šipke. (ANSI tip B, ili
ekvivalent).
•
Kompatibilnost: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Kompatibilni sa
komercionalno dostupnim poluautomatskim mehanizmom sa hidrauličnim
radom – ANSI tip B, ili ekvivalent – sa minimalnim ciklusom pražnjenja od
osam (8) sekundi.
•
Poklopac: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Mora biti proizveden od istog
materijala kao i trup kanti, da rotira barem 270 stepeni bez smetnje; da bude
vodonepromočiv kada je zatvoren, da dihtuje i da preklapa rub kanti, i da
bude samo-oceđujući. Poklopac mora biti konfigurisan tako da se neće
iskriviti, saviti, opustiti, ili izobličiti u tolikoj meri da se više ne uklapa
pravilno sa trupom kanti, ili na drugi način postane neupotrebljiv.
•
Drška: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Kanta mora biti opremljena drškom
od najmanje 2,5 cm u prečniku. Držači drške moraju biti bilo integralno
saliveni sa trupom kanti ili, ako se koriste drške zakačene zavrtnjima, moraju
biti tako dizajnirane da spreče da se oni razlabave tokom aktivnog života
kanti.
•
Dno: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Dno Kotrljajućih kanti mora imati
salivene trake za habanje koje štite od povlačenja po zemlji.
•
Točkovi [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Svaka kanta biće opremljena sa dva
točka. Svaki točak će biti najmanje dvadeset (20) santimetara u prečniku,
imati gazeću površinu široku najmanje 4 cm, sigurnosni mehanizam kojim je
pričvršćen za osovinu kante, i biti proizveden od prirodne gume ili
polimerske smese. Svaki točak će se procenjivati za minimalnu ocenu
opterećenja kante, i neće se plastično deformisati kada se izloži
projektovanom opterećenju kante. Držači točkova biće od plastificiranog
čelika.
•
Osovine: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Proći će kroz trup kotrljajućih kanti
van prostora za smeštaj otpada; minimum 1,5 cm pocinkovani čelik u
potpunosti podupret trupom kanti. Nikakvi zavrtnji niti nitne se ne koriste za
montažu.
•
Pričvršćivači: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Svi pričvršćivači će biti otporni
na koroziju, bez oštrih ivica, i nijedan pričvršćivač neće probiti trup kanti u
delu gde će biti smešten otpad.
•
Obrada površina: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Unutrašnje površine biće
glatke sa polu- ili visoko-sjajnom obradom. Spoljne površine mora da budu
pogodne za toplotno žigosanje na trupu i poklopcu, i ne smeju imati oštre
ivice niti uglove, ispupčenja, ili druge konstrukcije koje mogu predstavljati
smetnju ili opasnost za ljude.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 18
•
Sklapanje: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Kotrljajuće kante se moraju lako
sklapati, zavrtnji moraju biti samo-zatezajući, i zavrtnji i nitne moraju biti
tako dizajnirani da javnost ne može da ih ukloni običnim alatom.
•
Identifikacija i oznake: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Poklopac mora imati
pogodno mesto za prilepljivanje odgovarajuće nalepnice sa edukativnim i/ili
drugim informacijama.
•
Boja: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Ultravioletno stabilizovana, zelena koja
ne bledi.
•
Stabilnost: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Kotrljajuća kanta će biti stabilna i
samobalansirajuća kada je u uspravnom položaju, bilo puna ili prazna.
Dizajniran da spreči prevrtanje pri vetrovima do 50 km/sat u bilo kom pravcu
kada je prazna. Korisnik treba lako da naginje i pomera kantu.
•
Dizanje i pražnjenje: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Kotrljajuća kanta će biti
opremljena mestima za prikačinjanje koja ih čine kompatibilnim sa
standardnim polu-automatizovanim dizačima sa zabravljivanjem pomoću
šipke. Gornja tačka dizanja mora biti integralno salivena u trup kante. Donja
šipka mora biti dizajnirana da izdrži preko deset godina prikačivanja za
dizač, i mora biti od pocikovanog čelika 2,5 cm. Ona se mora slobodno
okretati punih 360 stepeni oko sopstvene osovine.
•
Nestabilnost: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Da bi se maksimizirao broj
sklopljenih kanti koje se mogu isporučiti Potrošačima koristeći mala pikap
vozila, i da bi se maksimizirala efikasnost pri odlaganju, kotrljajuće kante se
moraju dizajnirati tako da svaka potpuno sklopljena kotrljajuća kanta može
da se ugnezdi u bilo koju drugu istog dizajna tako da se najmanje šest (6)
mogu bezbedno naslagati.
•
Garancija: Biće najmanje deset (10) godina za sve delove kotrljajućih kanti;
neće biti proporcionalno podeljena i mora specifično da obezbedi zamenu
bez učešća za bilo koje komponentne delove koji propadnu u materijalu ili
izradi u periodu od deset (10) godina od instalacije. Bilo kakva greška pod
garancijom da je na trupu kante, točkovima, dršci poklopca, i dugim
pomoćnim delovima i pričvršćivačima, ta kanta će biti zamenjena novoproizvedenom kotrljajućom kantom.
3.2.3.2 Dinamika raspoređivanja. Izvođač će isporučiti kotrljajuće kante u svim zgradama u
svim Z-Z Uslužnim sektorima ne ranije od petnaest (15) dana, i ne kasnije od pet (5)
dana pre otpočinjanja Z-Z Usluge sakupljanja otpada. Izvođač će povući sve
kotrljajuće kante od bilo kog Potrošača koji odbije ili prestane da učestvuje u
programu sakupljanja otpada.
3.2.3.3 Održavanje kotrljajućih kanti. Izvođač će biti odgovoran za praćenje, kontrolu,
pranje, higijenu i opšte održavanje kotrljajućih kanti kako bi se osiguralo njihovo
očuvanje i dug koristan život. Izvođačev Finalni radni plan će obuhvatiti klauzule za
pranje/sterilisanje kotrljajućih kanti barem dva puta godišnje i opisaće program za
usaglašavanje sa ovom specifikacijom.
3.2.3.4 Zamena kotrljajućih kanti. Izvođačevi radnici će se postarati da spreče oštećenja na
kotrljajučim kantama nepotrebnim grubim rukovanjem. Izvođač će o svom trošku
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 19
zameniti bilo koje oštećene kotrljajuće kante u roku od tri (3) radna dana bez ikakve
naplate od Potrošača. Izvođač će prijaviti sve zamene kotrljajućih kanti
OPŠTINSKOM administratoru ugovora o čvrstom otpadu u mesečnom izveštaju o
poslovanju.
3.2.3.5 Popravke kotrljajućih kanti. Izvođač će biti odgovoran za popravku kotrljajućih
kanti u oblastima koje obuhvataju, ali nisu i ograničene na poklopce sa šarkama,
točkove i osovine. U roku od tri (3) radna dana od prijave od strane ekipa za
sakupljanje, OPŠTINE, ili nekog Potrošača o potrebi za takvim popravkama,
Izvođač će popraviti kotrljajuće kante ili ako je potrebno povući kotrljajuće kante na
popravku i isporučiti zgradi zamenu kotrljajućih kanti.
3.2.3.6 Vlasništvo nad kotrljajućim kantama. Izvođač ima vlasništvo nad kotrljajućim
kantama.
3.2.4
Kontejneri sabirne lokacije za otpad (SLO). Kontejneri će biti nabavljeni, raspoređeni,
servisirani, održavani i sanitizovani od strane Izvođača. Kontejneri će se proizvoditi
od metala, imati četiri (4) točka da olakšaju smeštanje i pomeranje, imati minimalni
kapacitet od jednog (1) kubnog metra, i imati prikačene poklopce. Izvođač će u svako
doba održavati izgled i funkcionalnost kontejnera.
3.2.4.1 Tehničke specifikacije za kontejnere sabirne lokacije za otpad. Ponuđač će uz
Tehničku ponudu predati spisak tehničkih podataka od proizvođača kontejnera koji
pokazuje da će kontejneri koje namerava da obezbedi zadovoljiti ili premašiti sve
sledeće tehničke specifikacije:
• Zapreminski kapacitet: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Izvođač treba da
obezbedi Kontejnere sledećih kapaciteta (u kubnim metrima mereno sa
zatvorenim poklopcem): 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0 i 6,0.
• Kompatibilnost: Kontejneri će biti kompatibilni sa komercionalno dostupnim
mehanizmima Vozila za sakupljanje otpada sa stražnje dizanjem.
• Standardi dizajna: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Kontejneri će biti
dizajnirani da zadovolje sve relevantne delove Američkog nacionalnog
instituta za standarde (ANSI) Z245.30 –1999 ili Z245.60 –1999, ili
ekvivalent.
• Materijali izrade [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Trup Kontejnera će biti
izrađen od metala, a poklopac će biti izrađen od plastike koja sadrži UV
inhibitore.
• Poklopac: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Biće nepromočiv i samooceđujući, spečiće ulazak kiše kada je zatvoren, i biće čvrsto zakačen za
kontejner.
• Obrada površina: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Unutrašnje i spoljne
površine će imati zaštitni sloj koji sprečava rđu i koji je otporan na koroziju.
• Boja: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Zelena
• Koturači: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Biće ih ukupno četiri sa najmanje
dva koja se obrću 360 stepeni. Koturači montirani da se obrću imaće mazive
delove. Svaki koturač mora biti u stanju da nosi 300 kg za svaki kubni metar
zapreminskog kapaciteta kontejnera. Koturači nisu neophodni na
Kontejnerima od 4,0 i 6,0 kubnih metara.
• Odliv: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Svaka kanta će imati rupu za odliv sa
vodozaptivajućim čepom.
• Identifikacija i oznake: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Kontejneri će
zadovoljiti sve relevantne klauzule ANSI 245.30-1999, ili ekvivalentne, i
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 20
•
imaće glatku bezšavnu površinu za nalepnicu sa prednje strane veličine ne
manje od 15 cm sa 25 cm za stavljanje OPŠTINSKOG logoa i broja telefona
Izvođačeve službe za potrošače. Pored toga, svaki Kontejner će imati
naznake sa navedenim materijalima sadržaja, istaknute srpskim slovima
najmanje 8 cm visine.
Garancija: [MODIFIKOVATI PO ŽELJI] Biće najmanje jednu (1) godinu za
materijal i izradu svih delova kontejnera (da nije proporcionalno podeljena).
3.2.4.2 Dinamika raspoređivanja. Izvođač će postaviti sve kontejnere na lokacije koje on
odabere za uslugu sakupljanja KČO-a ne ranije od deset (10) dana, i ne kasnije od
dva (2) dane pre otpočinjanja Usluge sakupljanja KČO-a. Svi kontejneri će biti
postavljeni na način koji će olakšati korišćenje od strane Potrošača, dok su smetnje
saobraćaju pešaka i vozila i izgledu Grada svedeni na minimum.
3.2.4.3 Održavanje kontejnera. Izvođač će biti odgovoran za praćenje, kontrolu, pranje,
sterilisanje i opšte održavanje kontejnera kako bi se osiguralo njihovo očuvanje i
dug koristan vek. Izvođačev Finalni radni plan će obuhvatiti klauzule za
pranje/sterilisanje kontejnera berem jednom svaka tri (3) meseca i opisati program
za usaglašavanje sa ovom specifikacijom.
3.2.4.4 Vlasništvo kontejnera. Kontejneri će biti u vlasništvu Izvođača.
3.2.4.5 Popravka kontejnera. Izvođač će biti odgovoran za popravku Kontejnera u oblastima
koje obuhvataju, ali nisu i ograničene na, poklopce i šarke, točkove i osovine, i sve
delove koji su neophodni za bezbedno i efikasno pražnjenje otpada skladištenog u
Kontejneru. U roku od dva (2) radna dana od obaveštenja od OPŠTINE o potrebi za
takvim popravkama, Izvođač će opraviti kontejner, ili ako je potrebno, ukloniti
kontejner radi opravki i dostaviti drugi kontejner u zamenu.
3.2.4.6 Zamena oštećenih kontejnera. Radnici Izvođača će voditi računa da spreče oštećenja
kontejnera nepotrebnim grubim rukovanjem. Izvođač će o svom trošku zameniti bilo
koji kontejner oštećen od strane Izvođača, u roku od dva (2) radna dana bez ikakve
nadoknade ili uznemiravanja Potrošača.
3.2.5
3.3
3.3.1
Uslužni kontejneri Velikih komercijalnih generatora. Izvođač će obezbediti
kotrljajuće kante ili kontejnere ako VKG generiše u proseku više od jednog (1)
kubnog metra KČO-a i kabastog otpada dnevno. Kontejneri koji zadovolje ili
premaše minimalne tehničke zahteve navedene u stavovima 3.2.3.1 ili 3.2.4.1 su
prihvatljivi. Izvođač će biti odgovoran za održavanje izgleda i funkcionalnosti
kotrljajućih kanti i kontejnera postavljenih kod VKG-a. Sve kotrljajuće kante i
kontejneri locirani kod VKG-a biće prani i sanitizovani prema dinamici
specifikovanoj u Finalnom radnom planu predatom OPŠTINI, a barem jednom svakih
tri meseca.
Postavljanje kanti/kontejnera za sakupljanje otpada
Odlaganje Otpada tipa od Stambene jedinice do Stambene jedinice (SJ-SJ). Izvođač
će sakupiti sav KČO upakovan u odgovarajuće kante koje zadovoljavaju specifikacije
navedene u stavu 3.2.1 i neupakovane kabaste otpade iznesene na do jednog (1) metra
od vrata zajedničkog hodnika bilo koje Stambene jedinice koja prima Uslugu
sakupljanja otpada tipa SJ-SJ.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 21
3.3.2
Postavljane kotrljajućih kanti za sakupljanje od Zgrade do Zgrade (Z-Z). Izvođač će
postaviti kotrljajuće kante za Uslugu sakupljanje od Zgrade do Zgrade uzimajući u
obzir pristipačnost korisnicima, pristupačnost za servisiranje, zdravlje, bezbednost i
estetiku. Potrošaći će stavljati preveliki kabasti otpad na do jednog (1) metra
razdaljine od kotrljajućih kanti na način koji će omogućiti bezbedan i efikasan pristup
Izvođačevoj opremi i radnicima.
3.3.3
Postavljane kontejnera za sakupljanje otpada na Sabirnim lokacijama za otpad (SLO).
Izvođač će biti odgovoran da obezbedi kontejnere za rasprostranjeno raspoređivanje u
svim SLO Uslužnim sektorima kao i na specifikovanim SJ-SJ i Z-Z lokacijama
Uslužnih sektora. Rasprostranjeno raspoređivanje će značiti da će se jedna sabirna
lokacija za otpad nalaziti na do pedeset (50) metara od bilo kog Potrošača u bilo kom
SLO Uslužnom sektoru. Postavljanje kontejnera kod Sabirnih lokacija za otpad biće
odgovornost Izvođača. Sve Sabirne lokacije za otpad biće smeštene na javnoj imovini.
Mesta lokacija i pojedinačnih kontejnera treba da uzmu u obzir sledeće:
•
Pristupačnost Korisnicima.
•
Pristupačnost za servisiranje.
•
Protok saobraćaja pešaka i vozila.
•
Javno zdravlje i bezbednost.
•
Blizina trgovinskih radnji koje prodaju hranu i/ili piće.
•
Vidljivost.
•
Izloženost životinjama i pticama.
•
Ukupna estetika.
OPŠTINA zadržava pravo da odobrava mesta postavljanja pojedinih Sabirnih lokacija
za otpad i kontejnera Sabirnih lokacija za otpad.
Izvođač će biti odgovoran za sakupljanje svog kabastog otpada iznešenog na do dva
(2) metra udaljenosti od Kontejnera Sabirnih lokacija za otpad.
3.3.4
3.4
Postavljaje kontejnera za sakupljanje otpada kod Velikih komercijalnih generatora
(VKG). Kontejneri za smeštaj KČO-a generisanog od strane VKG-a biće postavljeni
na lokaciji na imovini VKG-a obostrano prihvatljivo VKG-u i Izvođaču.
Kadrovi izvođača
3.4.1
Kompetentnost i sprema. Svi Podizvođači, nadzornici, i radnici zaposleni od strane
Izvođača će biti kompetentni i oprezni radnici sa odgovarajućim spremama za svoja
zanimanja.
3.4.2
Pravo otpuštanja. OPŠTINSKI administrator projekta može zahtevati otpuštanje bilo
koje osobe zaposlene od strane Izvođača koja ponavlja propuste neizvršenja svojih
radnih zadataka, koja je nekompetentna i nemarna u pravilnom izvođenju svojih
zadataka, i takve osobe se neće ponovo zapošljavati od strane Izvođača bez pismene
saglasnosti OPŠTINSKOG administratora projekta.
3.4.3
Terenski nadzor. Izvođač će odrediti jednog kvalifikovanog terenskog nadzornika za
svaki Uslužni sektor i dostaviće napismeno Administraru Ugovora ime te osobe.
Terenski nadzornik će biti prisutan na lokaciji sve vreme dok rade ekipe, i imaće
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 22
komunikaciju radiom sa kancelarijom Izvođača i sa svim Vozilima za sakupljanje
otpada pod njegovim nadzorom.
3.4.4
Ponašanje. Izvođač će zahtevati da se svi zaposleni ponašaju na kurtoazan i uljudan
način i da se uzdrže od korišćenja glasnog ili profanog govora.
3.4.5
Uniforme. Izvođač će svim zaposlenima obezbediti adekvatne uniforme, kape, radne
čizme, reflektivne prsluke, i drugu zaštitnu odeću koja je neophodna za njihov izgled i
bezbednost.
3.4.6
Pristup privatnoj imovini. Osoblje Izvođača neće nezakonito stupati na privatnu
imovinu ili razbacivati otpad, prelaziti imovinu do susednih objekata, ili se mešati i
dirati imovinu koja ih se, ili ne treba da ih se tiče.
3.4.7
Prebiranje otpada. Prebiranje otpada od strane zaposlenih Izvođača za vreme
izvođenja aktivnosti sakupljanja otpada neće biti dozvoljeno.
3.4.8
Vozačke dozvole. Svaki vozač vozila za sakupljanje će u svako doba nositi važeću
srpsku komercijalnu vozačku dozvolu i sve druge potrebne dozvole.
3.4.9
Honorari i napojnice. Izvođač neće dozvoliti bilo kom zaposlenom, agentu ili
podizvođaču da nudi specijalne usluge van obima ovog Ugovora, ili da traži,
iznuđuje, zahteva, ili primi, bilo direktno ili indirektno,bilo kakvu nadoknadu ili
napojnicu za usluge koje spadaju u obim ovog Ugovora.
Kancelarija za usluge potrošačima
3.5
3.5.1
Radno vreme. Izvođač će održavati Kancelariju gde se pitanja i žalbe od
OPŠTINSKIH kontrolora projekta i Potrošača mogu primati osam (8) sati dnevno,
sedam (7) dana nedeljno.
3.5.2
Osoblje. U Kancelariji će biti zaposlen adekvatan broj obučenog osoblja da osigura da
pozivaoci telefonom mogu dobiti kancelariju i kvalifikovanog predstavnika službe za
usluživanje potrošača u razumnom vremenskom periodu.
3.5.3
Telefonske linije. Izvođač će održavati minimum od [UNETI BROJ] telefonskih linija
i jednu (1) liniju za faks namenjene isključivo za pozive od OPŠTINSKIH kontrolora
projekta i Potrošača.
4.
STANDARDI IZVRŠENJA
4.1
4.1.1
4.2
Opšte
Osim ako je drugačije navedeno, zahteva se sto (100) procentno pridržavanje svake
Specifikacije usluga i Minimalnih tehničkih zahteva.
Planovi rada
4.2.1
Finalni plan rada. Finalni plan rada će biti predat u roku predviđenom u stavu 2.1.2 i
sadržaće detaljne opise o tome kako će se Izvođač usaglasiti sa svakom
Specifikacijom usluga i Minimalnim tehničkim zahtevima iz ovog Člana. Finalni plan
rada mora pokazati na zadovoljstvo OPŠTINSKOG administratora projekta da je
Izvođač pravilno protumačio sve zahteve usluga i da se opredelio za plan koji ima
veliku verovatnoću da bude usaglašen sa svim standardima izvođenja.
4.2.2
Pripremni plan rada. Plan rada za Pripremni period biće predat na vreme i sadržaj
mora obraditi svako od navedenih pitanja na način koji je zadovoljavajući za
OPŠTINSKOG administratora projekta.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 23
4.3
Usluga sakupljanja otpada
4.3.1
Pouzdanost sakupljanja od Stambene jedinice do Stambene jedinice (SJ-SJ). Propusti
u Usluzi neće premašiti [UNETI BROJ] procenata svih Stambenih jedinica planiranih
za uslugu tog dana.
4.3.2
Pouzdanost sakupljanja od Zgrade do Zgrade jedinice (Z-Z). Propusti u Usluzi neće
premašiti [UNETI BROJ] procenata svih Zgrada planiranih za uslugu tog dana.
4.3.3
Pouzdanost sakupljanja kod Sabirne lokacije za otpad (SLO). Sve Sabirne lokacije za
otpad će biti opslužene dovoljno često da se spreči prepunjavanje KČO-a kod [UNETI
BROJ] procenata svih Sabirnih lokacija za otpad bilo kog dana.
4.3.4
Pouzdanost sakupljanja kod Velikih komercijalnih generatora (VKG). Propust da se
obezbedi usluga prema dogovorenoj dinamici ne sme preći [UNETI BROJ] procenata
svih VKG-a planiranih za uslugu tag dana.
4.3.5
Obaveštenje o neizvršenom sakupljanju. Prijave o propustima da se ostavi
obaveštenje o neizvršenom sakupljanju na mestu gde Potrošači iznose KČO i kabasti
otpad neće preći [UNETI BROJ] dnevno.
4.3.6
Kvalitet sakupljanja od Stambene jedinice do Stambene jedinice (SJ-SJ).
Nekompletna sakupljanja ne smeju preći [UNETI BROJ] procenata svih planiranih
usluga sakupljanja tipa SJ-SJ tog dana. Nekompletno sakupljanje je definisano kao
ono u kom sakupljač ostavi ostatke KČO-a, kabasti otpad ili prosuti otpad bez
ostavljanja obaveštenja o neizvršenom sakupljanju u kome je naveden razlog zašto to
nije urađeno.
4.3.7
Kvalitet sakupljanja od Zgrade do Zgrade (Z-Z). Nekompletna sakupljanja ne smeju
preći [UNETI BROJ] procenata svih planiranih usluga sakupljanja tipa Z-Z tog dana.
Nekompletno sakupljanje je definisano kao ono u kom sakupljač ostavi ostatke KČOa ili prosuti otpad bez ostavljanja obaveštenja o neizvršenom sakupljanju u kome je
naveden razlog zašto to nije urađeno.
4.3.8
Kvalitet sakupljanja kod Sabirne lokacije za otpad (SLO). Propust u pražnjenju
celokupnog sadržaja bilo kog kontejnera Sabirne lokacije za otpad, ili propust da se
sačisti sve što se rasulo prilikom postupka pražnjenja ne smeju preći [UNETI BROJ]
procenata svih SLO-a planiranih za opsluživanje tog dana.
4.3.9
Kvalitet sakupljanja kod Velikih komercijalnih generatora (VKG). Propust u
pražnjenju celokupnog sadržaja bilo kojih kotrljajućih kanti ili kontejnera kod VKGa, ili propust da se očisti sve što se rasulo prilikom postupka pražnjenja ne smeju preći
[UNETI BROJ] procenata svih VKG-a opsluživanih tog dana.
4.4
Vremenski raspored pružanja usluge sakupljanja otpada
4.4.1
Vremenski raspored usluge sakupljanja. Izmene vremena polaska na pojedinačnim SJSJ i Z-Z trasama sakupljanja otpada, mesta polaska, ili trase, bez dvadeset i četiri (24)
sata predhodnog obaveštenja potrošača, neće premašiti [UNETI BROJ] procenata svih
trasa sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada opsluženih tog dana.
4.4.2
Vremenski raspored sakupljanja kabastog otpada. Kabasti otpad iznet kako je
specifikovano u stavu 2.3.4 biće sakupljen u roku od dvadeset i četiri (24) sata od
usluge sakupljanja KČO-a [UNETI BROJ] procenata vremena svakog dana pružanja
usluge.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 24
4.5
Satnica sakupljanja
4.5.1
Satnica sakupljanja od Stambene jedinice do Stambene jedinice (SJ-SJ). Usluga
sakupljanja otpada tipa SJ-SJ će početi ne ranje od 6:00 časova i završiće se ne
kasnije od 20: 00 časova na trasama SJ-SJ [UNETI BROJ] procenata vremena
(procenjeno dnevno).
4.5.2
Satnica sakupljanja od Zgrade do Zgrade jedinice (Z-Z). Usluga sakupljanja otpada
tipa Z-Z će početi ne ranije od 6:00 časova i završiće se ne kasnije od 20: 00 časova
na trasama Z-Z [UNETI BROJ] procenata vremena (procenjeno dnevno).
4.5.3
Usluga Sabirne lokacije za otpad (SLO). Usluga sakupljanja tipa SLO će se odvijati
unutar specifikovane satnice za [UNETI BROJ] procenata svih usluga sakupljanja tipa
SLO gde su satnice sakupljanja ograničene od strane OPŠTINE (procenjeno dnevno).
4.5.4
Usluga sakupljanja otpada kod velikih komercijalnih generatora (VKG). Broj žalbi
vezanih za satnicu Usluge sakupljanja otpada tipa VKG neće premašiti [UNETI
BROJ] procenata broja izvršenih usluga.
4.6
Standardi za načine sakupljanja
4.6.1
Uznemiravanja. Broj prijava uznemiravanja (uključujući buku) od korisnika zgrada,
pešaka i vozača motornih vozila neće premašiti [UNETI BROJ].
4.6.2
Oštećenje imovine. Broj incidenata oštećenja imovine uzrokovana osobljem i
opremom Izvođača neće premašiti [UNETI BROJ] dnevno.
4.6.3
Prava korišćenja ulice. Broj prijava o blokiranju saobraćaja d strane vozila Izvođača
neće premašiti [UNETI BROJ] na svakih [UNETI BROJ] vozila za sakupljanje
stavljenih u službu svakog dana.
4.6.4
Prosipanje. Broj prijava o prosipanju KČO-a proizišlog iz rada ekipa za sakupljanje
neće premašiti [UNETI BROJ] na svakih [UNETI BROJ] vozila za sakupljanje
stavljenih u službu svakog dana.
4.6.5
Odnosi sa javnošću. Broj prijava o nekurtoaznom, svadljivom ili uvredljivom
ponašanju neće premašiti [UNETI BROJ] na svakih [UNETI BROJ] vozila za
sakupljanje stavljenih u službu svakog dana.
4.7
Standardi za transfer, obradu i deponovanje KČO-a i kabastog otpada
4.7.1
Usaglašenost sa Zakonima i Specifikacijama. Svi radovi na transferu, preradi i
deponovanju će u svako doba biti uz potpunu usaglašenost sa svim zakonima u Srbiji i
sa ovim specifikacijama koje se odnose na te aktivnosti.
4.7.2
Transfer KČO-a i kabastog otpada na trasi. Izvođač nikada neće konsolidovati ili
prebacivati KČO i kabasti otpad na javnoj ili privatnoj imovini dok se nalazi na bilo
kojoj trasi izuzev na lokacijama koje je pregledao i odobrio OPŠTINSKI
administrator projekta.
4.7.3
Vaganje sakupljenog otpada. Težina svih tovara KČO-a i kabastog otpada koje sakupi
Izvođač biće precizno izmerena koristeći sertifikovane vage, i evidentirane od strane
OPŠTINE i Izvođača pre istovara kod Naznačenih objekata za obradu i deponovanje.
4.7.4
Korišćenje Naznačenih objekata za transfer, obradu i deponovanje. Izvođač će
isporučiti svaki tovar KČO-a i kabastog otpada koji sakupi samo Naznačenim
objektima za transfer, prepadu i deponovanje imenovanim od strane OPŠTINE.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 25
4.7.5
Zahtev za preusmeravanje otpada na reciklažu. [UNETI BROJ] procenata svog KČOa i kabastog otpada sakupljenog od strane Izvođača godišnje mora se preusmeriti od
deponovanja na reciklažu u Naznačenom objektu za deponovanje. Stopa
preusmerenosti je definisana sledećom formulom:
(Tone sakupljenog – Tone deponovanog) / (Tone sakupljenog)
gde će tone biti jednake ukupnom KČO-u i kabastom otpadu i Industrijskom otpadu.
4.8
Standardi izveštavanja
4.8.1
Mesečni izveštaji o pripremama(MIPP). Mesečni izveštaji o pripremama se moraju
predati u roku od deset (10) dana od kraja svakog meseca Pripremnog perioda
(počevši sa drugim mesecom) i sadržaj će pružiti pun i detaljan opis stvarnog napretka
postignutog u svim aktivnostima specifikovanim u stavu 1.5.1 na zadovoljstvo
OPŠTINSKOG administratora projekta.
4.8.2
Mesečni izveštaji o poslovanju (MIOP). Izvođač će predavati Mesečne izveštaje o
poslovanju u skladu sa svim specifikacijama opisanim u stavovima 2.9.3.1 i 2.9.3.2
posle svakog meseca Usluga pruženih tokom Ugovornog operativnog perioda, koji
zadovoljavaju OPŠTINSKOG administratora projekta.
4.8.3
Godišnji izveštaji o poslovanju (GIP). Izvođač će predavati Godišnje izveštaje o
poslovanju na vreme i u skladu sa svim specifikacijama sadržaja opisanim u
stavovima 2.9.4.1 i 2.9.4.2 posle svake godine Usluga pruženih tokom Ugovornog
operativnog perioda
4.8.4
Lažno izveštavanje. Obuhvatanje bilo kog materijalno netačnog iskaza ili
predstavljanja u bilo kom Izveštaju predatom OPŠTINI je apsolutno zabranjeno.
4.9
4.9.1
Dodavanje novih potrošača
Uvođenje usluge. Propust u pružanju specifikovane Usluge sakupljanja otpada novim
Potrošačima u roku od dvadeset i četiri (24) sata od zvaničnog pismenog obaveštenja
od OPŠTINSKOG administratora projekta neće preći [UNETI BROJ] procenata svih
zahteva sačinjenih mesečno.
4.10 Standardi za postupanje sa žalbama
4.10.1 Radno vreme. Potpuno pridržavanje specifikaciji angažovanosti osoblja će se
održavati.
4.10.2 Usluge Potrošačima. Broj prijava od Potrošača i OPŠTINSKIH kontrolora projekta
koje navode da se do predstavnika Izvođača nije moglo doći u roku od jednog (1) sata
neće preći [UNETI BROJ] procenata svih poziva primljenih mesečno.
4.10.3 Dokumentacija o Žalbama. Izvođač će voditi evidenciju o svakoj žalbi primljenoj od
bilo kog Potrošača ili predstavnika OPŠTINSKOG administratora projekta u formi
koja je specifikovana u stavu 2.11.3.
4.10.4 Razrešenje žalbe. Propusti da se razreše žalbe na zadovoljstvo žalioca i
OPŠTINSKOG Aministratora projekta neće preći [UNETI BROJ] procenata svih
žalbi primljenih na mesečnoj osnovi.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 26
4.11 Vozila za sakupljanje otpada
4.11.1 Godišnji inventar vozila za sakupljanje. Inventar voznog parka vozila za sakupljanje
koji se predaje OPŠTINSKOM Administratoru projekta biće predat na vreme svake
godine na specifikovanom obrazcu i sa svim informacijama specifikovanim u stavu
3.1.1.
4.11.2 Izmene u voznom parku vozila za sakupljanje. Svaka izmena u voznom parku vozila
za sakupljanje mora da se prijavi u roku od 3 DANA od efektivnog datuma izmene.
4.11.3 Integritet tovarnog prostora. Prijave o curenju iz tovarnog prostora vozila za
sakupljanje otpada ili prosipanju tokom radova sakupljanja neće preći stopu od
[UNETI BROJ] za svakih [UNETI BROJ] kamiona puštenih u službu svakog dana
sakupljanja.
4.11.4 Korišćenje Vozila za sakupljane otpada bez hidrauličnog sabijanja. Prijave o
nepridržavanju bilo koje od specifikacija sadržanih u stavu 3.1.4 neće preći stopu od
[UNETI BROJ] za svakih [UNETI BROJ] vozila za sakupljane otpada puštenih u
službu svakog dana.
4.11.5 Hidrauličko sabijanje. Minimum od [UNETI BROJ] procenata svih tovara KČO-a
primljenih u Naznačeni objekat za uklanjanje biće puni tovari, i [UNETI BROJ]
procenata svakog punog tovara KČO-a će zadovoljiti ili premašiti gustinu od 600 kg
po kubnom metru (mereno na mesečnoj osnovi).
4.11.6 Higijena Vozila za sakupljanje. Unutrašnje i spoljne površine svih vozila za
sakupljanje otpada koji su u službi moraju biti oprane prema učestanosti
specifikovanoj u Finalnom radnom planu.
4.11.7 Održavanje Vozila za sakupljanje. Izvođač će održavati nivo od [UNETI BROJ]
procenata pridržavanja (mereno na mesečnoj osnovi) dinamici preventivnog
održavanja specifikovanoj u Finalnom radnom planu.
4.11.8 Inspekcija Vozila za sakupljanje. Izvođač će održavati nivo od [UNETI BROJ]
procenata pridržavanja specifikaciji dnevne inspekcije vozila u stavu 3.1.8.
4.11.9 Upravljanje Vozilima za sakupljanje. Svi operateri vozila za sakupljanje otpada
moraju posedovati sve potrebne dozvole i licence.
4.11.10 Oznake i identifikacija Vozila za sakupljanje. Sva vozila korišćena kako u nadzoru
tako i u pružanju Usluga sakupljanja otpada moraju biti obeležena sa
identifikacionom informacijom po specifikaciji u stavu 3.1.10 sve vreme dok su u
službi.
4.11.11 Pomoćna oprema. Sva vozila kojima upravlja Izvođač moraju imati pomoćnu
opremu specifikovanu u stavu 3.1.13 sve vreme dok su u službi.
4.11.12 Rezervna oprema. Dnevni broj zastoja Usluge sakupljanja otpada na bilo kojoj trasi
duža od dva (2) sata usled nedostatka rezervne opreme neće preći [UNETI BROJ] za
svakih [UNETI BROJ] trasa sakupljanja planiranih za taj dan.
4.11.13 Utovar Vozila za sakupljanje otpada. Broj puta kada težina puno natovarenog Vozila
za sakupljane otpada može preći proizvođaćeve granice bruto težine vozila (BTV) ne
sme preći [UNETI BROJ] procenata svih tovara isporučenih Naznačenim objektima
za transfer, obradu i deponovanje.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 27
4.11.14 Buka. Buka emitovana od bilo kog vozila za sakupljanje otpada do 100 metara
udaljenosti od bilo koje Stambene jedinice neće preći nivo od sedamdeset i pet (75)
decibela kada se meri na razdaljini od dvadeset i pet (25) stopa.
4.12 Kontejneri za skladištenje KČO-a [CEO OVAJ DEO TREBA MODIFIKOIVATI
TAKO DA ODRAŽAVA ŽELJENE PRIMENJIVE STANDARDE]
4.12.1 Učinak kotrljajućih kanti. 99,7 procenata svih Kotrljajućih kanti obezbeđenih od
strane Izvođača zadovoljiće standard ANSI 245.30-1999, klauzulu 7.2.4.2 (zahtevi
testiranja kanti sa dva točka) za sledeće parametre:
• Zapreminski tovarni kapacitet.
• Stabilnost na kosini.
• Postojanost prilikom vučenja.
• Utovar i istovar (ciklični test).
• Pozicija centra težišta.
• Sila pri kojoj se kanta prevrće.
• Poklopac (kolaps).
• Sve metalne komponente Kotrljajuće kante moraju zadovoljiti zahteve otpora
koroziji na 500 sati izloženosti slanoj mlaznici kako je opisano u ASTM-u
B117.
• Kotrljajuće kante moraju zadovoljiti test performance propuštanja.
• Prazne kotrljajuće kante moraju zadovoljiti test performance stabilnosti na
vetru.
• Kotrljajuće kante moraju odžati integritet i funkcionalni rad za vreme
garantnog perioda kada su izložena ultra-violetnoj radijaciji sunca.
• Kotrljajuće kante se ne smeju plastično deformisati kada su izložene
temperaturama u opsegu od 10 stepeni C do 50 stepeni C i kompresionom
opterećenju od 90 kg.
4.12.2 Performansa kontejnera na Sabirnoj lokaciji za otpad. Devedeset i devet (99)
procenata svih kontejnera stavljenih u službu od strane Izvođača moraju zadovoljiti
sve relevantne klauzule iz ANSI 245.30-1999. Svi kontejneri takođe moraju
zadovoljiti test kolapsa poklopca zasnovan na Test poklopaca za kontejnere u ANSI
Z245.30-1999, i adaptiran po potrebi za kontejnere za stražnje utovarivače.
4.12.3 Ne više od tri (3) procenata svih kotrljajućih kanti stavljenih u službu može da
zahteva zamenu bilo kojih komponentnih delova koji otkažu u materijalu ili izradi za
vreme trajanja Operativnog perioda Ugovora.
4.12.4 Ne više od tri (3) procenata svih kontejnera stavljenih u službu može da zahteva
zamenu bilo kojih komponentnih delova koji otkažu u materijalu ili izradi za vreme
trajanja Operativnog perioda Ugovora.
5.
PRAĆENJE IZVRŠENJA
5.1
5.1.1
Opšte
Dostupnost dokumentaciji. Sva dokumentacija navedena u ovom Delu biće dostupna
za inspekciju od strane OPŠTINSKOG administatora projekta ili imenovanog
predstavnika tokom radnog vremena svih usluga sakupljanja otpada, i kopije će biti
predate uz Mesečni izveštaj o poslovanju.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 28
5.1.2
OPŠTINSKO praćenje projekta. Usluge sakupljanja stambenog i komercijalnog
otpada biće praćene od strane OPŠTINSKOG administatora projekta. OPŠTINSKI
administator projekta će odrediti dovoljno OPŠTINSKIH kontrolora projekta da
posmatraju i ocenjuju usaglašenoste Izvođača sa svim Standardima o izvršenju
sadržanim u ovom Članu.
5.1.3
Forma dokumentacije. Forma sve dokumentacije specifikovane u ovom Delu biće
podložna saglasnosti od strane OPŠTINE.
5.1.4
Finalni radni plan. OPŠTINSKI administator projekta će oceniti usaglašenost
Izvođaća sa standardom za izvršenje za Finalni radni plan na osnovu vremena predaje
i uklapanja sadržaja sa stavom 2.1.2.
5.1.5
Pripremni radni plan (PRP). OPŠTINSKI administator projekta će oceniti
usaglašenost Izvođaća sa standardom za izvršenje za Pripremni radni plan na osnovu
vremena predaje i uklapanja sadržaja sa zahtevima.
5.2
Usluga sakupljanja otpada
5.2.1
Pouzdanost sakupljanja od Stambene jedinice do Stambene jedinice (SJ-SJ).
OPŠTINSKI administator projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom tako
što će podeliti ukupan broj prijavljenih propusta u Uslugama tipa SJ-SJ sa ukupnim
brojem Stambenih jedinica planiranim za sakupljanje prema Konačnom radnom planu
Izvođača.
5.2.2
Pouzdanost sakupljanja od Zgrade do Zgrade (Z-Z). OPŠTINSKI administator
projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom time što će podeliti ukupan broj
prijavljenih propusta u Uslugama tipa Z-Z sa ukupnim brojem kotrljajućih kanti
planiranim za sakupljanje prema Konačnom radnom planu Izvođača.
5.2.3
Pouzdanost sakupljanja kod Sabirnih lokacija za otpad (SLO). OPŠTINSKI
administator projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom time što će
podeliti ukupan broj prijavljenih prepunjavanja SLO-a sa ukupnim brojem Sabirnih
lokacija za otpad planiranim za sakupljanje prema Konačnom radnom planu Izvođača.
5.2.4
Pouzdanost sakupljanja kod Velikih komercijalnih generatora (VKG). OPŠTINSKI
administator projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom time što će
podeliti ukupan broj prijavljenih propusta u VKG Uslugama sa ukupnim brojem
Velikih komercijalnih generatora planiranim za sakupljanje prema Konačnom radnom
planu Izvođača.
5.2.5
Kvalitet Usluge sakupljanja otpada od Stambene jedinice do Stambene jedinice (SJSJ). OPŠTINSKI administator projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom
time što će podeliti ukupan broj prijavljenih nekompletnih sakupljanja tipa SJ-SJ sa
ukupnim brojem stambenih jedinica planiranim za sakupljanje prema Konačnom
radnom planu Izvođača.
5.2.6
Kvalitet Usluge sakupljanja otpada od Zgrade do Zgrade (Z-Z). OPŠTINSKI
administator projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom time što će
podeliti ukupan broj prijavljenih nekompletnih sakupljanja tipa Z-Z sa ukupnim
brojem kotrljajućih kanti planiranim za sakupljanje prema Konačnom radnom planu
Izvođača.
5.2.7
Kvalitet Usluge sakupljanja kod Sabirnih lokacija za otpad (SLO). OPŠTINSKI
administator projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom time što će
podeliti ukupan broj prijavljenih nekompletnih sakupljanja tipa SLO sa ukupnim
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 29
brojem kontejnerai za sakupljanje otpada planiranim za sakupljanje prema Konačnom
radnom planu Izvođača.
5.2.8
5.3
Kvalitet Usluge sakupljanja kod Velikih komercijalnih generatora (VKG).
OPŠTINSKI administator projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom time
što će podeliti ukupan broj prijavljenih nekompletnih sakupljanja tipa VKG sa
ukupnim brojem Velikih komercijalnih generatora planiranim za sakupljanje prema
Finalnom radnom planu Izvođača.
Vremenski raspored pružanja usluge sakupljanja otpada
5.3.1
Satnica Usluge sakupljanja KČO-a. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
usaglašenost sa standardom dnevno time što će podeliti broj prijavljenih promena
satnice sa ukupnim brojem trasa sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada
planiranih za taj dan.
5.3.2
Satnica sakupljanja Kabastog otpada. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
usaglašenost sa standardom dnevno time što će podeliti broj prijava o kasnom
sakupljanju sa ukupnim brojem dnevnih sakupljanja kabastog otpada prijavljenim u
Mesečnom izveštaju o poslovanju.
5.4
Satnica sakupljanja
5.4.1
Satnica sakupljanja otpada od stambene jedinice do stambene jedinice (SJ-SJ).
OPŠTINSKI administrator projekta će meriti dnevno usaglašenost sa standardom time
što će podeliti broj prijavljenih prestupa satnice SJ-SJ-a sa brojem SJ-SJ trasa
sakupljanja izvršenih svakog dana.
5.4.2
Satnica sakupljanja otpada od zgrade do zgrade (Z-Z). OPŠTINSKI administrator
projekta će meriti dnevno usaglašenost sa standardom time što će podeliti broj
prijavljenih prestupa satnice Z-Z-a sa brojem Z-Z trasa sakupljanja izvršenih svakog
dana.
5.4.3
Vremena sakupljanja kod Sabirnh lokacija za otpad (SLO). OPŠTINSKI administrator
projekta će meriti dnevno usaglašenost sa standardom time što će podeliti broj
prijavljenih prestupa satnice SLO-a sa brojem SLO sakupljanja izvršenih svakog
dana.
5.4.4
Satnica sakupljanja otpada Velikih komercijalnih generatora (VKG-a). OPŠTINSKI
administrator projekta će meriti dnevno usaglašenost sa standardom time što će
podeliti broj prijavljenih prestupa satnice VKG-a sa brojem VKG sakupljanja
izvršenih svakog dana.
5.5
Način sakupljanja
5.5.1
Uznemirenja. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti dnevno usaglašenost sa
standardom time što će podeliti broj prijava o uznemiravanju sa brojem vozila za
sakupljanje otpada koje Izvođač prijavi da su korišćena svakog dana.
5.5.2
Oštećenje imovine. Proverene prijave OPŠTINSKOG kontrolora projekta i Potrošača
OPŠTINSKOJ Kancelariji za usluge Potrošačima poslužiće kao mera o broju
incidenata oštećenja imovine dnevno.
5.5.3
Javna bezbednost. Proverene prijave OPŠTINSKOG kontrolora projekta i Potrošača
OPŠTINSKOJ Kancelariji za usluge Potrošačima poslužiće kao mera o broju
incidenata u kojima aktivnosti ekipa za sakupljanje ugrožavaju javnu bezbednost.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 30
5.5.4
Prava korišćenja ulice. Proverene prijave OPŠTINSKOG kontrolora projekta i
Potrošača OPŠTINSKOJ Kancelariji za usluge Potrošačima poslužiće kao mera o
broju incidenata u kojima aktivnosti ekipa za sakupljanje ometaju prolaz pešaka i tok
saobraćaja.
5.5.5
Prosipanje. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti dnevno usaglašenost sa
standardom time što će podeliti broj prijava prosipanja sa brojem vozila za
sakupljanje otpada koje Izvođač prijavi (u MIOP-u) da su korišćena svakog dana.
5.5.6
Prebiranje po otpadu. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti dnevno
usaglašenost sa standardom time što će podeliti broj prijava prebiranja sa brojem
vozila za sakupljanje otpada koje Izvođač prijavi (u MIOP-u) da su korišćena svakog
dana.
5.5.7
Odnosi sa javnošću. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti dnevno
pridržavanje standardu time što će podeliti broj proverenih prijava o nediplomatskom
ponašanju sa brojem vozila za sakupljanje otpada koje Izvođač prijavi (u MIOP-u) da
su korišćena svakog dna.
5.6
Transfer, obrada i deponovanje KČO-a i kabastog otpada
5.6.1
Pridržavanje Zakona Srbije. Proverene prijave OPŠTINSKOG kontrolora projekta i
Potrošača OPŠTINSKOJ Kancelariji za usluge Potrošačima o Izvođačevom
nepridržavanju Zakona Srbije poslužiće kao mera o broju prestupa.
5.6.2
Usputni pretovar KČO-a i kabastih otpada. Proverene prijave OPŠTINSKOG
kontrolora projekta i Potrošača OPŠTiNSKOJ Kancelariji za usluge Potrošačima o
Izvođačevom korišćenju neodobrenih lokacija za pretovar poslužiće kao mera o broju
prestupa.
5.6.3
Vaganje sakupljenog otpada. Stalno OPŠTINSKO posmatranje rada vaga za merenje
težine kod svih Naznačenih objekata za obradu i deponovanje obezbediće osnovu za
merenje pridržavanja standardu.
5.6.4
Korišćenje Naznačenih objekata za obradu i deponovanje. Predaja uz Mesečni
izveštaj o poslovanju dnevnih dokumentacija vozila za sakupljanje sa sertifikovanim
karticama vagane težine od Naznačenog objekta za obradu i deponovanje za svaki
tovar KČO-a i kabastog otpada sakupljenog u Uslužnom rejonu obezbediće osnovu za
merenje pridržavanja standardu.
5.6.5
Zahtevi preusmeravanja otpada sa deponovanja na reciklažu. Stopa preusmeravanja će
se računati na godišnjoj osnovi (svaki dvanaestomesečni period počevši od datuma
početka Usluga sakupljanja otpada). Zbir sertifikovanih kartica vagane težine od
Naznačenih objekata za obradu i deponovanje za svaki tovar KČO-a i kabastog otpada
sakupljenog u Uslužnom rejonu obezbediće osnovu za merenje ukupne tone
sakupljenog stambenog i komercijalnog otpada. Računi od kupaca svih povraćenih
materijala, uključujući sertifikovane kartice vagane težine, obezbediće osnovu za
merenje preusmerenog KČO-a i kabastog otpada.
5.7
5.7.1
Izveštavanje
Mesečni pripremni izveštaji. OPŠTINSKI administrator projekta će proceniti
pridržavanje Izvođača standardu izrade mesečnog pripremnog izveštaja na osnovu
usaglašenosti sadržaja sa zahtevima iz paragrafa 1.51.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 31
5.7.2
Mape trasa i rasporedi. OPŠTINSKI administrator Ugovora će proceniti pridržavanje
Izvođača standardu izrade mapa trasa i rasporeda na osnovu usaglašenosti sadržaja sa
zahtevima iz Odeljka 2.
5.7.3
Mesečni operativni izveštaji (MIOP). OPŠTINSKI administrator projekta će proceniti
pridržavanje Izvođača standardu na osnovu usaglašenosti sadržaja sa zahtevima iz
Odeljka 2.
5.7.4
Godišnji operativni izveštaji. OPŠTINSKI administrator projekta će proceniti
pridržavanje Izvođača standardu na osnovu usaglašenosti sadržaja sa zahtevima iz
Odeljka 2.
5.7.5
Pogrešno izveštavanje. OPŠTINSKI administrator projekta će proceniti pridržavanje
Izvođača standardu na osnovu usaglašenosti celog sadržaja izveštaja sa Odeljkom 2.
5.8
5.8.1
5.9
Dodavanje novih potrošača
Uvođenje usluge. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti mesečnu usklađenost
sa standardom time što će podeliti broj izveštaja o propustima Izvođača da uvede
usluge sa ukupnim brojem sačinjenih zahteva za ulugu.
Postupanje sa žalbama
5.9.1
Radno vreme kancelarije. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti usklađenost sa
standardom time što će pregledati kontrolne kartice kancelarijskih radnika Izvođača
koje se predaju sa mesečnim izveštajem o uslugama.
5.9.2
Potrošačke usluge. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti usklađenost sa
standardom time što će podeliti broj prijava da kancelarija nije mogla da se dobije za
tri (3) minuta sa ukupnim brojem poziva potrošaća sa žalbama ili upitima primljenih
svakog meseca.
5.9.3
Evidencija o žalbama. Izvođač će praviti zapise u Evidenciji o žalbama o svim
pozivima sa pitanjima ili žalbama, a kopija će biti obezbeđena OPŠTINSKOM
administratoru projekta zajedno sa Mesečnim operativnim izvrštajem da bi obezbedio
osnovu za merenje pridržavanja standardu.
5.9.4
Rešenje žalbi. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti mesečnu usklađenost sa
standardom time što će podeliti broj žalbi koje nisu rešene na zadovoljstvo potrošača
sa ukupnim brojem žalbi primljenih u mesecu (prema podacima iz mesečnog
operativnog izveštaja).
5.10 Merenje pridržavanja standardima za vozila za sakupljanje otpada
5.10.1 Godišnji Inventar vozila za sakupljanje. OPŠTINSKI administrator projekta će oceniti
pridržavanje Izvođača standardu izvršenja na osnovu vremena predaje i usklađenosti
sadžaja standardu.
5.10.2 Izmene u voznom parku vozila za sakupljanje. OPŠTINSKI administrator projekta će
oceniti pridržavanje Izvođača standardu na osnovu vremena predaje i usklađenosti
sadžaja sa zahtevima iz stava 3.1.2.
5.10.3 Integritet tovarnog prostora. OPŠTINSKI administrator projekta će dnevno ocenjivati
pridržavanje Izvođača standardu time što će podeliti broj prijavljenih curenja sa
brojem vozila za sakupljanje otpada stavljenih u službu.
5.10.4 Korišćenje vozila za sakupljanje otpada bez hidrauličnog nabijanja. OPŠTINSKI
administrator projekta će dnevno ocenjivati pridržavanje Izvođača standardu time što
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 32
će podeliti broj prijavlja o prestupima sa brojem vozila za sakupljanje otpada
stavljenih u službu.
5.10.5 Hidraulično nabijanje. OPŠTINSKI administrator projekta će dnevno meriti
pridržavanje time što će podeliti broj punih tovara KČO-a koji dostignu ili premaše
gustinu od 600 kg po kubnom metru sa ukupnim brojem punih tovara KČO-a
prihvaćenih u naznačenim objektima.
5.10.6 Sanitacija vozila za sakupljanje. Prisustvo jednog OPŠTINSKOG kontrolora projekta
na lokacijama za stacioniranje/održavanje vozila za sakupljanje otpada u toku radnih
vremena obezbediće osnovu za merenje pridržavanja standardu putem posmatranja i
poređenja stvarne učestanosti pranja sa dinamikom pranja predate u Konačnom
radnom planu.
5.10.7 Održavanje vozila za sakupljanje. OPŠTINSKI administrator projekta će oceniti
pridržavanje standardu time što će podeliti stvarni broj pravilno prijavljenih akcija
preventivnog održavanja sa ukupnim brojem akcija preventivnog održavanja
predloženim u Konačnom planu rada. Prisustvo jednog OPŠTINSKOG kontrolora
projekta na lokacijama za stacioniranje/održavanje vozila za sakupljanje otpada u toku
radnih vremena obezbediće osnovu za proveravanje prijavljenih informacija.
5.10.8 Inspekcija vozila za sakupljanje. Odobrenje izveštaja Izvođača o inspekciji vozila od
strane OPŠTINSKOG kontrolora projekta kada vozila napuštaju lokacije Izvođača za
stacioniranje/održavanje vozila za sakupljanje otpada biće osnova za merenje
usaglašenosti sa standardom.
5.10.9 Rad vozila za sakupljanje. Inspekcija vozačke dozvole vozača svakog vozila od strane
OPŠTINSKOG kontrolora projekta kada vozilo napušta lokaciju Izvođača za
stacioniranje/održavanje vozila za sakupljanje otpada biće osnova za merenje
usaglašenosti sa standardom.
5.10.10Oznake i identifikacija vozila za sakupljanje. Inspekcija svakog vozila za sakupljanje
otpada od strane OPŠTINSKOG kontrolora projekta kada napušta lokaciju Izvođača
za stacioniranje/održavanje vozila za sakupljanje otpada obezbediće osnovu za
merenje usaglašenosti sa standardom.
5.10.11Pomoćna oprema. Inspekcija svakog vozila za sakupljanje otpada od strane
OPŠTINSKOG kontrolora projekta kada napušta lokaciju Izvođača za
stacioniranje/održavanje vozila za sakupljanje otpada obezbediće osnovu za merenje
usaglašenosti sa standardom.
5.10.12Rezervna Oprema. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti pridržavanje time što
će proveriti i uporediti sa standardom broj prijava prekida Usluga sakupljanja
stambenog i komercijalnog otpada koji traju više od dva (2) sata.
5.10.13Utovar vozila za sakupljanje otpada. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
usaglašenost sa standardom time što će podeliti broj pretovarenih vozila za
sakupljanje otpada (prema merenju vaga od strane OPŠTINSKOG osoblja) sa
ukupnim brojem tovara isporučenih Naznačenim objektima.
5.10.14Buka. Jednom OPŠTINSKOM kontroloru projekta će se poveriti odgovornost i
neophodna oprema za nasumično merenje buke od Vozila za sakupljanje otpada koji
rade na do 100 metara udaljenosti od nasumice odabranih Stambenih jedinica.
Merenje če se obavljati bez predhodnog obaveštenja Izvođača.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 33
5.11 Merenje usaglašenosti sa standardom performance kontejnera za smeštaj KČO-a
5.11.1 Učinak kotrljajućih kanti. Izvođač će predati sertifikaciju od proizvođača kotrljajućih
kanti da je minimum tri (3) na svakih hiljadu kotrljajućih kanti proizvedenih testirano,
i da zadovoljavaju sve parametre obuhvaćene u standardu.
5.11.2 Korisni vek trajanje kotrljajućih kanti. OPŠTINSKI administrator projekta će svake
godine meriti usaglašenosti sa standardom time što će podeliti broj dotrajalih
kotrljajućih kanti sa prosečnim brojem kotrljajućih kanti u službi tokom predhodnih
dvanaest (12) meseci.
5.11.3 Kontejnere kod sabirne lokacije za otpad. Izvođač će predati sertifikaciju od
proizvođača kontejnera da je minimum tri (3) na svakih sto proizvedenih kontejnera
testirano, i da zadovoljavaju sve parametre obuhvaćene u standardu.
5.11.4 Korisno trajanje kontejnera. OPŠTINSKI administrator projekta će svake godine
meriti usaglašenosti sa standardom time što će podeliti broj dotrajalih kontejnera sa
prosečnim brojem kontejnera u službi tokom predhodnih dvanaest (12) meseci.
6.
MERENJE I PLAĆANJE
[DATI OPIS NAČINA PLAĆANJA, TJ. PAUŠALNI IZNOS, JEDINIČNA CENA, ITD.]
7.
PENALI
7.1
Opšte
7.1.1
Nespecifični penali. Propusti u zadovoljenju bilo koje specifikacije usluga ili
minimanlih tehničkih zahteva za koje nikakav standard o izvršenju nije specificiran
rezultiraće kaznom od [UNETI IZNOS] po prestupu.
7.1.2
Period odgođenih obaveza. Izvođaču če se odobriti interval od šest (6) meseci od
početka operativnog perioda u kome će sve novčane kazne, izuzev onih vezanih za
radne planove i zahteve o izveštavanju, nametnute Izvođaču po specifikacijama u
ovom odeljku biti obračunate po stopi od dvadeset i pet (25) procenata njihove
vrednosti.
7.2
Planovi rada
7.2.1
Finalni plan rada. Kazna za propust da se preda Finalni plan rada koji je u skladu sa
standardom biće novčana kazna od [UNETI IZNOS] za svaki dan prekoračenja roka.
7.2.2
Pripremni plan rada. Kazna za propust da se preda Pripremmni plan rada koji je u
skladu sa standardom biće novčana kazna od [UNETI IZNOS] za svaki dan
prekoračenja roka.
7.3
Usluga sakupljanja otpada
7.3.1
Pouzdanost sakupljanja otpada od stambene jedinice do stambene jedinice (SJ-SJ).
Kazna za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svaku
neizvršenu uslugu.
7.3.2
Pouzdanost sakupljanja otpada od zgrade do zgrade (Z-Z). Kazna za propust u
usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svaku neizvršenu uslugu.
7.3.3
Pouzdanost sakupljanja otpada kod sabirne lokacije za otpad. Kazna za propust u
usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svaku neizvršenu uslugu.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 34
7.3.4
Pouzdanost sakupljanja otpada kod Velikih komercijalnih generatora (VKG). Kazna
za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svaku neizvršenu
uslugu.
7.3.5
Obaveštenja o neizvršenom sakupljanju. Kazna za propust u usaglašenosti sa
standardom biće [UNETI IZNOS]. Pored toge, Izvođač će za svaki prijavljeni propust
sakupiti sav ostavljeni KČO i kabasti otpad u roku od dvanaest (12) sati od prijema
obaveštenja od OPŠTINSKOG administratora projekta.
7.3.6
Kvalitet sakupljanja otpada od stambene jedinice do stambene jedinice (SJ-SJ). Kazna
za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svako
nekompletno sakupljanje.
7.3.7
Kvalitet sakupljanja otpada od zgrade do zgrade (Z-Z). Kazna za propust u
usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svako nekompletno sakupljanje.
7.3.8
Kvalitet sakupljanja otpada kod sabirne lokacije za otpad. Kazna za propust u
usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svako nekompletno sakupljanje.
7.3.9
Kvalitet sakupljanja otpada kod Velikih komercijalnih generatora (VKG). Kazna za
propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svako nekompletno
sakupljanje.
7.4
Određivenje trase sakupljanja otpada
7.4.1
Raspored trase sakupljanja KČO-A. Kazna za propust u usaglašenosti sa standardom
biće [UNETI IZNOS] za svaki prestup standarda o satnici.
7.4.2
Raspored trase sakupljanja kabastog otpada. Kazna za propust u usaglašenosti sa
standardom biće [UNETI IZNOS] za svaki propust u sakupljanju kabastog otpada u
roku od dvadeset i četiri (24) sata.
7.5
Pridržavanje satnicama sakupljanja
7.5.1
Satnica sakupljanja otpada od stambene jedinice do stambene jedinice (SJ-SJ). Kazna
za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svaki put kada je
usluga vršena van odobrenih radnih sati.
7.5.2
Satnica sakupljanja otpada od zgrade do zgrade (Z-Z). Kazna za propust u
usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svaki put kada je usluga vršena
van odobrenih radnih sati.
7.5.3
Satnica sakupljanja otpada kod sabirne lokacije za otpad. Kazna za propust u
usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svaki put kada je usluga vršena
van odobrenih radnih sati.
7.5.4
Satnica sakupljanja otpada kod Velikih komercijalnih generatora (VKG). Kazna za
propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] za svaki put kada je
usluga vršena van odobrenih radnih sati.
7.6
Način izvođenja usluga
7.6.1
Uznemiravanje. Kazna za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI
IZNOS] za svako provereno uznemiravanje prijavljeno.
7.6.2
Oštećenje imovine. Kazna za usaglašenosti sa standardom biće [UNETI IZNOS] po
incidentu oštećene imovine.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 35
7.6.3
Javna bezbednost. Kazna za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI
IZNOS] za svaki prijavljeni provereni incident nebezbednog ponašanja.
7.6.4
Pravo korišćenja ulice. Kazna za propust u usaglašenosti sa standardom biće LE 300
po prijavljenom incidentu.
7.6.5
Rasipanje otpada. Kazna za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI
IZNOS] po prijavljenom incidentu.
7.6.6
Prebiranje po otpadu. Kazna za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI
IZNOS] po svakom prijavljenom incidentu preturanja.
7.6.7
Osnosi sa javnošću. Kazna za propust u usaglašenosti sa standardom biće [UNETI
IZNOS] po svakom proverenom incidentu nediplomatskog ponašanja prijavljenom.
7.7
Transfer, obrada i uklanjanje sakupljenog KČO i kabastog otpada
7.7.1
Vaganje sakupljenog otpada. Kazna za svaki prestup će biti [UNETI IZNOS].
7.7.2
Korišćenje imenovanih objekata za preradu i uklanjanje. Kazna za svaki prestup
standarda izvođenja biće [UNETI IZNOS].
7.7.3
Zahtev za preusmeravanjem otpada. Ukoliko Izvođač ne uspe da postigne zahtev za
preusmeravanjem od 20% koji je definisan u ovim specifikacijama, platiće kaznu od
[UNETI IZNOS] po toni preusmerenog otpada koji bi bio potreban da se zadovolji
zahtev za preusmeravanjem.
7.8
Izveštavanje
7.8.1
Mesečni izveštaji o pripremama (MIPP). Sankcija za propust u predaji Mesečnih
izveštaja o pripremama koji su u skladu sa standardom će biti novčana kazna od
[UNETI IZNOS] na dan, za svaki dan kašnjenja MIP-a.
7.8.2
Mesečni izveštaji o poslovanju (MIOP). Izvođač neće primiti isplatu za bilo koje
usluge sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada izvršene u bilo kom mesecu
dok Izvođač ne preda Mesečni operativni izveštaji koji je u skladu sa standardom.
7.8.3
Godišnji izveštaji o poslovanju (GIP). Izvođač neće primiti isplatu za bilo koje usluge
sakupljanja stambenog i komercijalnog otpada izvršene u dvanaestom mesecu svake
od ugovornih godina dok Izvođač ne preda Godišnji izveštaji o poslovanju koji je u
skladu sa standardom.
7.8.4
Pogrešno izveštavanje. Kazna za svaki incident pogrešnog izveštavanja će biti
[UNETI IZNOS].
7.9
7.9.1
Dodavanje novih potrošača
Uvođenje usluga. Kazna za svako nepridržavanje standarda će biti [UNETI IZNOS].
7.10 Postupanje po žalbama
7.10.1 Radno vreme kancelarije. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI IZNOS]
za svaki sat radnog vremena kada kancelarija nije otvorena.
7.10.2 Usluge Potrošačima. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI IZNOS] za
svaki prestup.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 36
7.10.3 Dokumentacija o žalbama. Kazna za svaku žalbu potrošača koja nije pravilno
evidentirana biće [UNETI IZNOS].
7.10.4 Rešavanje žalbe. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI IZNOS] za svaku
nerešenu žalbu.
7.11 Vozila za sakupljanje otpada
7.11.1 Godišnji inventar vozila za sakupljanje otpada. Kazna za propust da se obezbedi
godišnji inventar vozila za sakupljanje otpada koji zadovoljava standard biće novčana
kazna od [UNETI IZNOS] dnevno za svaki dan za koji zadovoljavajući inventar
kasni.
7.11.2 Promene voznog parka vozila za sakupljanje. Kazna za svako nepridržavanje
standarda rada će biti LE 100.
7.11.3 Integritet tovarnog prostora. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI
IZNOS] za svako prijavljeno curenje i rasipanje.
7.11.4 Korišćenje vozila za sakupljanje bez hidrauličnog sabijanja. Kazna za nepridržavanje
standarda će biti [UNETI IZNOS] za svako prijavljeno kršenje specifikacija.
7.11.5 Hidraulično sabijanje. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI IZNOS] za
svaki prijavljeni prestup.
7.11.6 Sanitacija vozila za sakupljanje. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI
IZNOS] za svako vozilo za sakupljanje koje nije oprano u skladu sa rasporedom
priloženom u Finalnom radnom planu.
7.11.7 Održavanje vozila za sakupljanje. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI
IZNOS] za svako vozilo za sakupljanje koje nije održavano u skladu sa rasporedom
preventivnog održavanja priloženom u Finalnom radnom planu.
7.11.8 Inspekcija vozila za sakupljanje. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI
IZNOS] za svaku dnevnu inspekciju vozila koja nije zadovoljavajuće dovršena.
7.11.9 Rad vozila za sakupljanje. Kazna za svaki prestup će biti [UNETI IZNOS].
7.11.10 Oznake i identifikacija vozila za sakupljanje. Kazna za svaki prestup će biti [UNETI
IZNOS].
7.11.11 Pomoćna oprema. Kazna za svaki prestup će biti [UNETI IZNOS].
7.11.12 Rezervna oprema. Kazna za nepridržavanje standarda će biti [UNETI IZNOS] svaki
put kada je usluga prekinuta više od dva (2) sata.
7.11.13 Opterećenje vozila za sakupljanje otpada. Kazna za nepridržavanje standarda će biti
[UNETI IZNOS] svaki put kada je vozilo za sakupljanje otpada prepunjeno.
7.11.14 Buka. Kazna za svaki prestup standarda će biti [UNETI IZNOS].
7.12 Kontejneri/kante za skladištenje komunalnog čvrstog otpada
7.12.1 Rok trajanja kotljajućih kanti. Kazna za neusaglašenost sa standardom će biti [UNETI
IZNOS] za svaku kotljajuću kantu koja se mora zameniti zbog otkazivanja bilo koje
komponente ili loše izrade pre deset (10) godina služenja. Izvođač će takođe u roku
od dva (2) dana od prijave zameniti bilo koju kotljajuću kantu koja se pokvarila.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 37
7.12.2 Kontejneri sabirne lokacije za otpad. Kazna za neusaglašenost sa standardom će biti
[UNETI IZNOS] za svaki kontejner koji se mora zameniti zbog loše izrade ili
otkazivanja komponenati pre pet (5) godina služenja. Izvođač će takođe u roku od dva
(2) dana od prijave zameniti bilo koji kontejner koji se pokvario.
Aneks 2 - Uzorne specifikacije - Deo 1 - Sakupljanje 38
ANNEX 2
DEO 2
PROCESIRANJE I TRANSFER
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-1-
SADRŽAJ
DEO 1 – OPŠTI OPIS USLUGA .................................................................................................... 1
1.1
OBIM USLUGA .................................................................................................................. 1
1.2
POSTOJEĆI OBJEKTI .......................................................................................................... 1
1.3
USLUGE ........................................................................................................................... 1
DEO 2 – SPECIFIKACIJE USLUGA....................................................................................................... 2
2.1
OPŠTE .............................................................................................................................. 2
2.2
PRIJEM OTPADA ............................................................................................................... 4
2.3
PROCESIRANJE MATERIJALA ............................................................................................ 5
2.4
KOMPOSTIRANJE .............................................................................................................. 5
2.5
ZAHTEVI ZA IZVEŠTAVANJE. ............................................................................................ 6
DEO 3 – MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI .................................................................................. 7
3.1
PRIJEM ............................................................................................................................. 7
3.2
OBJEKTI ZA KOMPOSTIRANJE ........................................................................................... 7
3.3
RADNA SNAGA IZVOĐAČA I PODIZVOĐAČI ....................................................................... 9
3.4
KONTROLA ŽIVOTNE SREDINE I REAGOVANJE U VANREDNIM SLUČAJEVIMA .................... 9
3.5
OBJEKTI I ENERGENTI ..................................................................................................... 10
DEO 4 – STANDARDI ZA IZVRŠAVANJE POSLA ................................................................. 10
4.1
OPŠTI ............................................................................................................................. 11
4.2
KOMPOSTIRANJE ............................................................................................................ 11
4.3
KONTROLA ŽIVOTNE SREDINE I REAGOVANJE U VANREDNIM SLUČAJEVIMA .................. 11
DEO 5 – PRAĆENJE POSLOVANJA ........................................................................................... 11
5.1
OPŠTE ............................................................................................................................ 11
5.2
DOKUMENTACIJA O MATERIJALIMA ............................................................................... 11
5.3
KOMPOSTIRANJE ............................................................................................................ 12
5.4
KONTROLA ŽIVOTNE SREDINE I REAGOVANJE U VANREDNIM SLUČAJEVIMA .................. 13
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-1-
5.5
OBJEKTI I ENERGENTI .................................................................................................... 14
DEO 6 – MERENJE I PLAĆANJA ................................................................................................. 15
6.1
MERENJE........................................................................................................................ 15
6.2
PLAĆANJE ...................................................................................................................... 15
DEO 7 - KAZNE ............................................................................................................................. 15
7.1
OPŠTE ............................................................................................................................ 15
7.2
PRIJEM OTPADA ............................................................................................................. 16
7.3
KOMPOSTIRANJE ............................................................................................................ 16
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-2-
DEO 1 – OPŠTI OPIS USLUGA
1.1
Obim usluga
OPŠTINA ima nameru da izda [UNETI BROJ] ugovor za upravljanje čvrstim otpadom i
uslugama [DATI OPŠTI OPIS]. Ugovori mogu da se dodele pojedinačnim pre-kvalifikovanim
firmama ili samo jednom pre-kvalifikovanom izvođaču.
Izvođač će preusmeriti sa deponovanja na obradu minimum [UNETI BROJ] procenata
(težinskih) sakupljenog stambenog i komercijalnog čvrstog otpada. Ukoliko Izvođač koristi
recikliranje i/ili metode kompostiranja da zadovolji ovaj zahtev, Izvođač će zadovoljiti
primenljive odredbe ovog Člana.
1.2
Postojeći objekti
OPŠTINA će omogućiti Izvođaču korišćenje sledećih objekata:
[DATI OPIS]
Pre-kvalifikovani Izvođači koji podnose tendersku dokumentaciju ne moraju da koriste postojeće
objekte. Pre-kvalifikovani Izvođač će opisati u svojoj ponudi usluge procesiranja i transfera koje
namerava da obavlja u OPŠTINI.
Ukoliko Izvođač iskoristi postojeće objekte, Izvođač će biti odgovoran za obnavljanje terena i
radove na održavanju koji su potrebni da bi se zadovoljili zahtevi ovog Člana i svi drugi zahtevi
Ugovora. Obnavljanje postojećih objekata i radovi na održavanju mogu da uključe ali nisu
ograničeni na opšte poboljšanje terena, instalaciju novih i/ili opravku postojeće fiksne i nabavku
nove i/ili popravku postojeće pokretne opreme.
Sve lokacije i objekti koji se koriste za kompostiranje ili recikliranje, bilo privremeni ili stalni, na
bilo kojoj lokaciji koju koristi Izvođač za usluge procesiranja i transfera, moraju da odgovaraju
svim relevantnim zahtevima ovog Člana i svim drugim zahtevima iz Ugovora.
1.3
Usluge
Usluge procesiranja i transfera koje Izvođač može da preduzme, ali koje nisu obavezne,
uključuju sledeće aktivnosti:
•
Odvajanje materijala koji mogu da se recikliraju ili kompostiraju iz
komunalnog i industrijskog čvrstog otpada.
•
Procesiranje i ponuda reciklabilnog materijala na tržištu.
•
Procesiranje organskih materijala, proizvodnja i ponuda na tržištu visoko
kvalitetnog, stabilnog komposta dobijenog aerobnim razlaganjem.
•
Prevoz preostalog čvrstog otpada do naznačenog mesta za deponovanje.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-1-
•
Usluge procesiranje i transfera ne uključuju bilo koji oblik spaljivanja.
•
Izvođač može da obavi usluge procesiranje i transfera koristeći bilo koju
kombinaciju sledećih vrsta objekata: zemljišta za konsolidaciju (za
deponovanje i kompaktiranje otpada), objekat za transfer, objekti za sortiranje
čvrstog otpada, objekti za recikliranje, objekti za kompostiranje i integrisani
objekti. Sve stacionarne aktivnosti koji obavlja Izvođač moraju da se odvijaju
u jednom od ovih tipova objekata.
DEO 2 – SPECIFIKACIJE USLUGA
2.1
Opšte
2.1.1 Nacrt Radnog Plana. Izvođač će obezbediti Nacrt Radnog Plana za Procesiranje i
Transfer kao deo svoje tehničke ponude. Nacrt Radnog Plana za Procesiranje i Transfer će
sadržati detaljne opise lokacija objekata, projekata objekata, predloge obnove postojećih objekata
(gde je to primenljivo), način rada, radne snage, specifikacije opreme i vozila, i projektovani
kapacitet objekata. Nacrt Radnog Plana za Procesiranje i Transfer će opisati sve predložene
objekte i sve operacije.
•
Situacije lokacije.
•
Posebne situacije lokacije će biti pripremljene za svaki objekat u minimalnoj
razmeri od 1:1000 sa izohipsama na 0,5metara.
•
Sve situacijelokacija će uključivati i mapu okoline koja pokazuje lokaciju i
uličnu adresu objekta.
•
Situacije lokacija će prikazati postojeće i finalne konture zemljišta, granice
terena, ograde, kapije, objekte, sva velika stacionarna postrojenja, puteve i
drenažu.
•
Situacije će identifikovati lokacije za sledeće aktivnosti: prijem otpada,
sortiranje otpada, procesiranje materijala, skladištenje i otpremu.
•
Za objekte za kompostiranje, situacija će takođe identifikovati lokacije za
sledeće aktivnosti: priprema materijala za kompostiranje, aktivna proizvodnja
komposta (uključujući osnovu korita), područje sazrevanja komposta, i fina
dorada komposta
2.1.2 Projekat Objekata i Opis Poslovanja. Za svaki objekat treba podneti pisani opis
projektovanog stanja i opis poslovanja. Pisani opis treba da sadrži sledeće:
•
•
Vrsta objekta.
Dnevni i godišnji projektivani kapacitet i prosečnu i vršnu stopu dnevnog
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-2-
protoka (težina vlažnog i težina suvog, kao i volumen).
2.1.3
•
Diagrame procesa koji sumiraju dimenzije opreme, potrebe za radnom snagom,
vreme zadržavanja i kapacitete skladištenja za svaku od sledećih aktivnosti:
prijem otpada, sortiranje otpada, procesiranje materijala, skladištenje i otprema.
Pored toga, za objekte za kompostiranje, diagram procesa treba da obezbedi
gore pomenute informacije za sledeće aktivnosti: priprema komposta, aktivna
proizvodnja komposta, stabilizacija komposta, i finu dorada komposta, i
skladištenje i distribuciju.
•
Pisane opise osnova za određena projektna rešenja i delovanje za svaku od
sledećih faza: prijem otpada, sortiranje otpada, procesiranje materijala,
skladištenje i otprema. Pored toga, za objekte za kompostiranje, Pisane opise
osnova za određena projektna rešenja i delovanje za svaku od sledećih faza:
priprema komposta, aktivna proizvodnja komposta, stabilizacija komposta, i fina
dorada komposta, i skladištenje i distribucija.
•
Planove za nepredviđene slučajeve kada je potrebno preduzeti korektivne ili
popravne mere u slučaju kvara na opremi, isporuke neprihvatljivog otpada,
kontaminacije okoline i kriznih situacija.
•
Način na koji se kontrolišu i tretiraju kišna kanalizacija i odlivi.
•
Izvori i vrste agensa za održavanje vlage i maksimalna zapremina tog agensa
koji će biti uskladišten u objektu.
Specifikacije za opremu. Izvođač će obezbediti literaturu od proizvođača opreme za
kompostiranje.
2.1.4 Plan Radne Snage. Opis minimalnih kvalifikacija, zadataka, odgovornosti I broj pozicija
za svaku kategoriju zaposlenih.
2.1.5 Finalni Radni Plan. Izvođač će podneti Finalni Radni Plan u roku od četrdeset pet (45)
dana od dana potpisivanja Ugovora. Finalni Radni Plan će sadržati sve izmene u odnosu na Nacrt
Radnog Plana na koje su se saglasili OPŠTINA i Izvođač.
Finalni Radni Plan će sadržati Pripremni Radni Plan (PRP) koji detaljno opisuje aktivnosti
Izvođača u vezi sa Uslugama Procesiranja i Tranfera (sa rokovima za aktivnosti) tokom
Pripremnog Perioda. PRP će odrediti rokove za započinjanje i završetak svih aktivnosti tokom
Pripremnog Perioda uključujući, a ne ograničavajući se samo na, sledeće:
•
Regrutovanje i obuka radne snage i supervizora.
•
Nabavka materijala i opreme.
•
Obnovu starih objekata.
•
Izgradnju novih objekata.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-3-
•
Implementaciju strukture upljavljanja projektom.
•
Implementaciju informatičke baze podataka i sistema arhive dokumenata.
2.1.6 Pripremni Period. Izvođač će imati Pripremni Period od (6) meseci od dana potpisivanja
Ugovora da bi Izvođač imao dovoljno vremena da između ostalog:
• Finalizuje prikupljanje podataka na licu mesta i uradi njihovu analizu.
•
Regrutuje i obuči menadžment i odgovorne za delovanje.
•
Uspostavi/izgradi objekte za pružanje Usluga Procesiranja I Transfera.
•
Poruči i primi opremu.
•
Obezbedi potrebne ugovore sa isporučiocima.
2.1.7 Izvori Otpada. Svi objekti će primati i procesirati samo komunalni čvrsti otpad i
materijale i industrijski otpad koji je prikupljen prema zahtevima u Članovima 1 i 6.
2.1.8 Rukovanje otpadom koji podleže truljenju. Sve komponente komunalnog i industrijskog
otpada koji je preusmeren sa deponovanja a koje podležu truljenju će biti procesirane u
objektima za kompostiranje od strane Izvođača kao što je to specificirano u Radnom Planu
Izvođača.
2.1.9 Odlaganje otpada. Izvođač će isporučiti KČO i IO i ostatke od recikliranja i
kompostiranja u Naznačeni objekat za deponovanje. Naznačeni objekat za deponovanje je opisan
u Aneksu 4.
2.1.10 Satnica. Usluge procesiranja i transfera mogu da se odigraju u bilo koje doba dana ili noći
s tim da aktivnosti ne prouzrokuju narušavanje javnog reda, smetnje ili da ugrožavaju
bezbednost.
2.1.11 Narušavanje javnog reda, smetnje ili ugrožavanje bezbednosti. Izvođač će svesti na
minimum narušavanje javnog reda, smetnje ili ugrožavanje bezbednosti.
2.2
Prijem Otpada
2.2.1 Kontrola Pristupa i Satnica. Isporuka otpada na Lokacije za Konsolidaciju i Transfer
mogu da se odigraju u bilo koje doba dana pod uslovom da OPŠTINA to odobri.
Isporuka otpada u sve druge objekte je ograničena na vreme između 07:00 and 18:00, šest dana
nedeljno. U svako drugo vreme objekti moraju da budu zatvoreni i obezbeđeni na način koji
sprečava pristup ljudima ili vozilima bez odobrenja.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-4-
2.2.2 Vaganje i Sistem Klasifikacije Materijala. Izvođač će obezbediti i upravljati sistemom za
klasifikaciju, vaganje i dokumentovanje svog KČO i materijala od preusmeravanja uključujući
ali ne ograničavajući se na KČO, reciklirane materijale, kompost i ostatke od aktivnosti
recikliranja i kompostiranja i industrijski otpad.
2.3
2.3.1
na:
Procesiranje Materijala
Opšte Odredbe. Akrivnosti procesiranja materijala će uključivati ali neće biti ograničene
•
Sortiranje KČO I IO da se izdvoje i povrate kompostabilni i reciklabilni
materijali. Aktvnosti sortiranja mogu da uključuju pregled, ručno sortiranje,
magnetno razdvajanje, radvajanje po gustini, balističko razdvajanje, razdvajanje
pomoću jednosmerne struje, optičko sortiranje i druge procese.
•
Procesiranje reciklabilnog materijala tako da zadovolji specifikacije tržišta
uključujući baliranje, drobljenje, seckanje, presovanje, mlevenje i druge procese.
•
Procesiranje organskih materijala u materijal za kompostiranje.
•
Dorada-rafinacija sazrelog komposta da se zadovolje tržišne specifikacije
uključujući prosejavanje, seckanje, stavljanje u vreće i druge procese.
•
Konsolidacija-sabijanje i prevoz ostataka čvrstog otpada do Naznačenog objekta
za deponovanje.
2.3.2 Lokacija Delatnosti Procesiranja. Sve aktivnosti procesiranja materijala koje se sprovode
prema ovom Ugovoru moraju da se odvijaju samo u objektima koji se određeni Radnim Planom.
2.3.3 Prebiranje po Otpadu. Radnici zaposleni kod Izvođača ne mogu da prebiru po otpadu sem
u korist Izvođača.
2.3.4 Prevoz Materijala. Izvođač mora da se pridržava svih relevatnih odredbi Člana 1 kod
prevoza KČO, materijala preusmerenih iz KČO i IO između objekata za procesiranje ili između
objekata za procesiranje i naznačenog objekta za deponovanje.
2.4
Kompostiranje
2.4.1 Priprema materijala za kompostiranje. Aktivnosti pripreme materijala za kompostiranje
treba da uključuju smanjivanje čestica organskog materijala. Agensi za održavanje vlage treba da
se koriste same po potrebi da bi se regulisala količina vlage i odnos ugljenik:azot u organskom
otpadu. Voda će se koristiti po potrebi da bi se regulisala količina vlage u organskom materijalu.
Materijal za proizvodnju komposta će se dobro izmešati pre početka kompostiranja.
2.4.2 Tehnologija kompostiranja. Tehnologija kompostiranja će biti u vidu korita sa hrpama
materijala i sa okretanjem hrpe. Aktivno kompostiranje će obezbediti aerobično, ubrzano
razlaganje uz visoku temperaturu. Korito za koritom hrpe materijala će proizvoditi kompost
svakog dana uzastopno. Materijal za kompostiranje će se održavati u aerobnom stanju čestim
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-5-
mešanjem, okretanjem i trešenjem. Forsirano produvavanje može da se koristi ali se ne zahteva.
2.4.3 Stabilizacija komposta. Kompost će se stavljati na gomile koje nisu veće (dužina, visina, i
širina) od kapaciteta opreme za rukovanje materijalom. Svaka gomila će sazrevati u uzastopnim
danima. Gomile moraju povremeno da se okrenu da bi se obezbedilo dobro mešanje i biološka
stabilizacija đubriva kao i da se pospeši sušenje.
2.4.4 Dorada komposta. Fizičke primese treba da se odstrane iz zrelog komposta koristeći
mehanička ili ručna sredstva. Fizičke primese uključuju ali nisu ograničene na plastiku, staklo,
metal, tekstil, baterije, cigle, beton, asfalt, kamen i drugi neorganski otpad.
2.5
Zahtevi za Izveštavanje.
2.5.1 Mesečni izveštaji o pripremama. Tokom šestomesečnog (6) Pripremnog Perioda Izvođač
će podnositi Opštinskom Administratoru Projekta Mesečne izveštaje o pripremama (MIPP)
opisujući detaljno izvršenje poslova iz Pripremnog Radnog Plana u toku prethodnog meseca i
bilo kakve poteškoće u implementaciji koje su nastale u specificiranom periodu. Svaki MIPP će
biti dostavljen ne kasnije od 10 dana od kraja meseca.
2.5.2 Mesečni izveštaji o poslovanju. Izvođač će podnositi Opštinskom Administratoru
Projekta Mesečne izveštaje o poslovanju (MIOP) koji će sadržati informacije o izvršenju Usluga
procesiranja i transfera. Izveštaji moraju da budu u obliku koji je prihvatljiv za opštinu. MIOP
mora da sadrži, ali da ne bude ograničen na, sledeće informacije:
• Mesečna tonaža materijala koji se unosi u svaki objekat.
•
Mesečna tonaža materijala koji se iznosi iz svakog objekta.
•
Mesečna tonaža recikliranih proizvoda, uključujići kompost koje Izvođač
otpremi trećim licima, za svaki objekat.
•
Podatke o individualnim žalbama i rešenja po svakoj žalbi za svaki objekat.
•
Kratak pregled svih rezultata testova.
•
Opis svih dešavanja kršenja zakona ili propisa i njihovo rešenje.
Svaki MIOP će biti dostavljen Opštinskom Administratoru Projekta do 10.og dana narednog
meseca.
2.5.3 Godišnji izveštaji o poslovanju. Izvođač će dostaviti Opštinskom Administratoru Projekta
Godišnje izveštaje o poslovanju (GIP). GIP će sadržati, ali neće biti ograničeno na, godišnje
preglede rezultata iz MIOP. Svaki GIP će biti dostavljen Opštinskom Administratoru Projekta u
roku od 30 dana od kraja prethodne ugovorne godine.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-6-
DEO 3 – MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI
3.1
Prijem
3.1.1 Sistem vaganja i klasifikacije materijala. Svi objekti za procesiranje i transfer će biti
opremljeni stalnim sistemom za vaganje vozila koji se sastoji od vage za vozila koja je ugrađena
u zemlju i od zatvorenog objekta gde sav dolazeći KČO i IO može da se klasifikuje, vaga i unese
u knjige. Sistem za vaganje vozila mora da zadovolji zahtev da može da meri sva vozila koja
ulaze i izlaze u inkrementima koji nisu veći od 10 kilograma da bi se postigla tačnost of plus ili
minus 10 kilograma.
3.1.2 Vreme boravka. Za lokacije za konsolidaciju i transfer stanice, sav KČO i preusmereni
KČO i IO mora da se premesti iz objekta u Naznačeni objekat za procesiranje ili odlaganje u
roku od dvadeset četiri (24) časa od vremena prijema u objekat. Za sve druge objekte sav KČO i
preusmereni materijal iz KČO koji je sklon truljenju i IO mora da se premesti iz dela za prijem
do dela za procesiranje materijala ili izrađu komposta do kraja radnog dana svakog dana. Neće
biti moguće skladištiti KČO i preusmereni materijal iz KČO koji je sklon truljenju i IO preko
noći u delu za prijem.
3.2
Objekti za kompostiranje
3.2.1 Priprema materijala za kompostiranje. Sistem za pripremu materijala za kompostiranje
mora da može da: 1) ukloni neorganske primese i reciklabilni materijal i 2) proizvede materijal
za izradu komposta koji zadovoljava sledeće parametre:
• Veličina čestice: 100% prolazi kroz raster od 8 cm.
•
Sadržaj vlage: 40% do 60%.
•
Odnos ugljenik:azot (C:N): veći od 25:1 (na osnovu težine).
•
Neorganske fizičke primese: manje od 5% (težinskih). Fizičke primese uključuju
ali nisu ograničene na plastiku, staklo, metal, tekstil, baterije, cigle, beton, asfalt,
kamen i drugi neorganski otpad.
•
Agensi za održavanje vlage mogu da se koriste da bi se podesila vlaga i odnos
ugljenik:azot. Ti agensi treba da zadovolje sledeće parametre:
•
Sadržaj vlage: manji ili jednak 25%.
•
Odnos ugljenik:azot (U:A): veći ili jednak 60:1.
•
Voda može da se koristi da bi se podesila vlaga u materijalu za kompostiranje.
•
Materijal pripremljen za kompostiranje mora da bude jako dobro izmešan i
homogenizovan pre nego što se pristupi aktivnom kompostiranju.
•
Sav materijal pripremljen za kompostiranje će biti podvrgnut aktivnom
kompostiranju u roku od 12 sati od vremena kada je urađena priprema.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-7-
Samo će materijal koji zadovoljava zahteve iz ovog dela biti prihvatljiv za
aktivno kompostiranje.
•
3.2.2 Aktivno kompostiranje. Materijal za kompostiranje mora da ima sadržaj vlage od 40% do
60% u toku aktivnog kompostiranja. Sav materijal mora da ostane u delu za aktivno
kompostiranje najmanje 28 dana. Minimum od 28 dana boravka će se meriti počev od poslednjeg
dana kada je materijal dodat u individualno korito sa hrpama.
3.2.3 Sav materijal za kompostiranje mora da zadovolji sledeće zahteve u odnosu na vreme,
temperaturu i obrtanje pre nego što može da se ukloni iz aktivnog kompostiranja:
• Temperatura materijala za kompostiranje mora da se održava na temperaturi od
55 stepeni ili višoj minimalno 15 dana, tokom kojih materijal za proizvodnju
komposta mora da se okrene minimalno pet puta.
•
Materijal za kompostiranje koji zadovoljava minimalne zahteve u odnosu na
vreme, temperaturu i okretanje mora da se direktno premesti iz dela za aktivno
kompostiranje u deo za stabilizaciju.
3.2.4 Materijali koji su izmešteni iz dela za aktivno kompostiranje koji ne zadovoljavaju
minimalne zahteve u odnosu na vreme, temperaturu i okretanje moraju da se umešaju sa svežim
ulaznim materijalom i da se ponovo uvedu u deo za aktivno kompostiranje.
3.2.5 Samo kompost koji zadovoljava zahteve iz ovog dela može da bude prihvaćen za
stabilizaciju.
3.2.6 Stabilizacija. Kompost će da se stabiliše minimalno 45 dana. Minimum od 45 dana
boravka će se meriti od poslednjeg dana kada je kompost iz zone aktivnog kompostiranja dodat
na gomilu za stabilizaciju. Tokom tog perioda kompost se mora okrenuti i dobro promešati
minimalno šest (6) puta.
3.2.7
Sav kompost mora da zadovolji sledeća dva standarda za stabilnost:
•
Temperatura gomile je pala na ambijentalnu temperaturu.
•
Kompozitni uzorak iz gomile će se ovlažiti do otprilike 50% sadržaja vlage,
zatvoriti u dvostruko zaptivenu kesu koja ne propušta vazduh i držati se na
temperaturi između 15 i 25 stepeni tokom 48 sati. Kesa će se tada otvoriti i
proveriće se prisustvo neprijatnog mirisa. Stabilni kompost ne odaje neprijatne
mirise.
3.2.8 Sav kompost koji zadovoljava minimalne standarde za održavanje i stabilnost će se
premestiti iz dela za stabilizaciju u deo za rafiniranje komposta.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-8-
3.2.9 Materijali koji ne zadovoljavaju zahtev za stabilnošću će se pomešati sa svežim ulaznim
materijalom i ponovo uneti u deo za stabilizaciju.
3.2.10 Samo kompost koji zadovoljava zahteve iz ovog dela će biti prihvaćen za rafiniranje
komposta.
3.2.11 Rafiniranje komposta i skladištenje. Operacija rafiniranja komposta mora da bude u
stanju da proseje i proizvede kompost sa manje od jednog procenta vidljivih neorganskih
primesa (težinskih). Samo kompost koji zadovoljava ovaj uslov će biti prihvaćen za distribuciju
i/ili prodaju.
Kompost mora da se ukloni iz objekata za kompostiranje u roku od 8 meseci od dana kada je
uklonjen iz stabilizacije.
3.2.12 Identifikacija korita-redova za kompostiranje i gomila za stabilizaciju.
3.3
•
Svakom koritu-redu za kompostiranje mora da bude dodeljen jedinstveni
identikacioni kodni broj kojim će jasno biti obeleženoa i gde će biti datum
kada je korito napravljeno.
•
Svakoj gomili za stabilizaciju mora da bude dodeljen jedinstveni identikacioni
kodni broj kojim će jasno biti obeležena i gde će biti datum kada je gomila
napravljena.
Radna snaga Izvođača i Podizvođači
3.3.1 Upravljanje objektima. Izvođač će odrediti kvalifikovanog rukovodioca objekta za svaki
objekat i dostaviti ime te osobe pismenim putem Adminstratoru Projekta.
3.3.2 Oprema za zaštitu. Izvođač će obezbediti adekvatne rukavice, radne čizme, zaštitu za oči,
zaštitu za uši i drugu zaštitnu odeću i zahtevati od svih zaposlenih da ih koriste zbog svoje
zaštite.
3.3.3 Honorari i napojnice. Izvođač neće dozvoliti bilo kom zaposlenom da nudi specijalne
usluge izvan obima ovog Ugovora ili da traži, zahteva ili prihvati, bilo direktno ili indirektno,
bilo kakvu naknadu ili napojnicu za usluge koje spadaju u okvir ovog Ugovora.
3.4
Kontrola životne sredine i reagovanje u vanrednim slučajevima
3.4.1 Odlivanja i procedne vode. Za sve objekte, sva površinska voda od atmosferskih
padavina koja pada na bilo koji deo gde KČO ili materijali iz KČO koji mogu da trunu ili IO
dolaze u kontakt sa zemljom mora da se odvoji od drugih odliva i da se zadrži u jednom ili više
rezervoara. Tako prikupljeni odliv može da se koristi za dodavanje vlage u materijal za pripremu
komposta ili prilikom aktivnog kompostiranja. Alternativno može se odstraniti u objektu za
preradu otpadnih voda ukoliko to OPŠTINA dozvoli.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
-9-
3.4.2 Kontrola pristupa objektu. Svi objekti moraju da budu ograđeni sa kombinacijom ograde
(ili neke druge barijere) i kapije(a) koje sprečavaju nedozvoljeni pristup objektu i vandalizam.
Sve ograde, barijere i kapije moraju da se održavaju tako da budu u ispravnom stanju u svako
doba.
3.4.3 Žalbe na miris iz objekta za kompostiranje. Svaka žalba na miris koja se primi u objektu
mora da se zavede u knjigu žalbi na mirise. Na svaku žalbu na mirise koja se primi mora da se
reaguje sprovođenjem procene da bi se odredio izvor mirisa. Rezultati procene će se zavesti u
knjigu žalbi.
3.4.4 Kontrola đubreta. Izvođač će vršiti poslove u objektu na način koji ne dozvoljava da
đubre izlazi izvan granica terena. Izvođač će svakodnevno vršiti inspekciju celog objekta i
sakupljati đubre u svim objektima i na svim lokacijama konsolidacije.
3.5
Objekti i energenti
3.5.1 Skladištenje i distribucija goriva. Skladište goriva i distributivni sitem u objektu će
zadovoljiti odgovarajuće standarde i propise.
3.5.2
Laboratorija u objektu za kompostiranje.
•
Izvođač će obezbediti laboratoriju ili ugovor sa nezavisnom laboratorijom za
testiranje materijala i analize. Laboratorija mora da može da obavi sledeće
kvantitativne analize:
• Gustina, nasipna težina
•
Sadržaj vlage
•
Granulometrijsku analizu
•
Isparljiv sadržaj čvrstih materijala
•
Test za pečurke
•
pH
•
Provodljivost (slanost)
•
Izvođač će imati u svakom momentu priručnik za laboratoriju koji
sadrži specifične opise procedura prikupljanja uzoraka, opšte
laboratorijske procedure, detaljne procedure za analitičko
testiranje, procedure za zapisivanje podataka kao i procedure za
zaštitu zdravlja i bezbednost.
DEO 4 – STANDARDI ZA IZVRŠAVANJE POSLA
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 10 -
4.1
Opšti
4.1.1 Nivo izvršenja. Ukoliko to nije drugačije opisano u ovim Standardima za izvršenje posla,
Usluge Procesiranja i Transfera koje Izvođač obavlja moraju da budu 100 posto usaglašene sa
specifikacijama u uvom Članu.
4.1.2 Merenje usaglašenosti. Izveštaji koji naprave i provere Opštinski kontrolori ugovora kao i
podaci i dokumenti koje sam Izvođač ima će se koristiti da bi se merila usaglašenost sa
specifikacijama ovog Člana.
4.1.3 Preusmeravanje-Dodatna prerada otpada. Izvođač će dodatno preraditi 20% KČO i IO
sakupljene prema ovom Ugovoru.
4.2
Kompostiranje
4.2.1 Standard za kvalitet komposta i skladištenje. Pre distribucije ili prodaje, 80 procenata
(težinskih) đubriva mora da zadovolji sve specifikacije navedene u Minimalnim Tehničkim
Zahtevima.
4.3
Kontrola životne sredine i reagovanje u vanrednim slučajevima
4.3.1 Remećenje javnog reda, smetnje i ugrožena bezbednost. Izveštaji o remećenju javnog
reda, smetnjama i ugroženoj bezbednosti koji dolaze iz objekata koje Izvođač ima ne treba da
prelaze broj od 1 mesečno ili ukupno 5 za sve objekte. Broj izveštaja koje zabeleže i provere
kontrolori ugovora od strane Opštine će se koristiti da bi se merila usaglašenost sa ovim
standardom.
DEO 5 – PRAĆENJE POSLOVANJA
5.1
Opšte
5.1.1 Dostupnost dokumentaciji. Sva dokumentacija koja je specificirana u ovom delu mora da
bude lako dostupna u toku radnog vremena objekata za kompostiranje radi inspekcije od strane
predstavnika OPŠTINE.
5.1.2 Oblik dokumentacije. Oblik dokumentacije koja je specificirana u ovom delu treba da
bude odobren od strane OPŠTINE.
5.1.3 Monitoring ugovora od stane OPŠTINE. Opštinski administrator projekta će odrediti
opštinske kontrolore ugovora da osmatraju i evaluiraju usaglašenost Izvođača sa specifikacijama
sadržanim u ovom Članu. Izvođač će obezbediti kontrolorima ugovora pristup svim objektima u
svako doba.
5.2
Dokumentacija o materijalima
5.2.1 Dokumentacija o materijalima koji ulaze. Izvođač će držati detaljnu dokumentaciju o
KČO, materijalima proizašlim iz KČO i IO koji su primljeni u svim objektima osim naznačenih
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 11 -
lokacija za konsolidaciju. Izvođač će dokumentovati kategoriju materijala, izvor, težinu, datum i
vreme za svaki tovar koji ulazi. Dokentacija mora da bude u obliku koji je prihvatljiv za Opštinu.
5.2.2 Dokumentacija o materijalima koji izlaze. Izvođač će držati detaljnu dokumentaciju o
KČO, materijalima i IO koji su izlaze iz svih objekata osim imenovanih lokacija za
konsolidaciju. Izvođač će dokumentovati kategoriju materijala, izvor, težinu, datum i vreme za
svaki tovar koji izlazi. Za sve materijale koji se otpremaju radi upotrebe od strane trećih lica,
dokumentacija o materijalima koji izlaze treba da dokumentuje specifičan naziv proizvoda (na
pr. Stare novine u balama, granulirani čisti PET, đubrivo, itd.). tokom Perioda Priprema Izvođač
će dostaviti OPŠTINI spisak proizvoda koje će praviti i prodavati.
5.3
Kompostiranje
5.3.1 Praćenje temperature u koritima za kompostiranje. Izvođač će svakodnevno meriti
temperaturu u svim koritima gde se sprovodi aktivno kompostiranje. Temperatura će se meriti na
15 i 60 santimetara ispod površine gomile na distancama koje nisu veće od 10 metera duž korita.
5.3.2 Dokumentacija o kompostiranju. Izvođač će imati aktivnu dokumentaciju o
kompostiranju. Izvođač će voditi dokumentaciju na način koji jasno identifikuje svako korito
korišćenjem jedinstvenog identifikacionog koda i dokumentovaće sledeće informacije za svako
korito:
• Datum izgradnje.
•
Merenje temperature po datumu.
•
Prevrtanje sadržaja po datumu.
•
Datumi konsolidacije sa drugim koritima
•
Datum vađenja i premeštanja na stabilizaciju.
5.3.3 Praćenje temperature u gomilama za stabilizaciju. Izvođač će meriti temperaturu u svim
gomilama na stabilizaciji najmanje tri puta nedeljno. Temperatura će se meriti na 15 i 60
santimetara ispod površine gomile na distancama koje nisu veće od 10 metera duž gomile.
5.3.4 Dokumentacija o stabilizaciji komposta. Izvođač će držati dokumentaciju o stabilizaciji
komposta. Izvođač će voditi dokumentaciju na način koji jasno identifikuje svaku gomilu
korišćenjem jedinstvenog identifikacionog koda i dokumentovaće sledeće informacije za svaku
gomilu:
• Datum izgradnje.
•
Merenje temperature po datumu.
•
Prevrtanje sadržaja po datumu.
•
Datumi konsolidacije sa drugim gomilamaa
•
Datum vađenja i premeštanja iz stabilizacije.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 12 -
5.3.5 Dokumentacija o rafiniranju komposta. Izvođač će voditi dokumentaciju o rafiniranju
komposta koja dokumentuje dnevne količine procesiranog komposta i dnevne količine primesa
koje su odstranjene i odložene.
5.3.6 Dokumentacija o skladištenju i distribuciji komposta. Izvođač će voditi dokumentaciju o
skladištenju i distribuciji komposta koja će da sadrži sledeće informacije:
• Datum i količina komposta koji ulazi u skladište.
•
5.3.7
Datum, zapremina i težina svakog tovara komposta koji iznosi iz skladišta zbog
slanja trećem licu.
Analiza kvaliteta komposta.
5.4
•
Svake nedelje će se uzimati uzorci iz komposta koji ulazi u skladište i
analiziraće se sadržaj vlage, sadržaj isparljivih čvrstih materijala, pH, gustinanasipna težina, veličina čestica, i provodljivost.
•
Svake nedelje će se uzimati uzorci iz komposta koji ulazi u skladište i podvrći
će se testu na gljive da be se odredilo da li je kompost stabilan a ne
fitotoksičan. Uspešan test će biti onaj gde više od 90% semena proklija.
•
Svake nedelje će se uzimati uzorci iz komposta koji ulazi u skladište i
analiziraće se kontaminacija sa neorganskim materijalom. Uslovi za
neorganske materijale će biti zadovoljeni ukoliko se postigne da suv, izmereni
uzorak komposta može da se proseje kroz raster od 6 mm. Materijal koji
ostane na rasteru će se vizuelno ispitati a neorganske fizičke primese koje lako
mogu da se identifikuju će se odstraniti i izmeriti. Težina izdvojenih primesa
podeljena sa ukupnom težinom uzorka pomnoženo sa 100 predstavlja
procenat suve težine primesa.
Kontrola životne sredine i reagovanje u vanrednim slučajevima
5.4.1 Dokumentacija o žalbama na mirise. Izvođač će voditi dokumentaciju o žalbama na
mirise koja dokumentuje sledeće informacije za svaku žalbu koju izvođač primi:
•
Datum i vreme žalbe.
•
Osoba ili firma koja podnosi žalbu.
•
Osoba koja unosi žalbu u dokumentaciju.
•
Opis žalbe.
•
Izvođač će upisati rezultate procene koja se sprovede u odnosu na žalbu o
mirisima uključujući sledeće informacije:
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 13 -
•
Datum i vreme procene.
•
Osoba koja sprovodi procenu.
•
Mesto procene.
•
Relativan intenzitet mirisa.
•
Relativne osobine mirisa.
5.4.2 Dokumentacija o izlivima. Izvođač će voditi dokumentaciju o svim izlivima koja sadrži
sledeće informacije za svaki izliv:
•
Datum i vreme izliva.
•
Osoba koja dokumentuje izliv.
•
Mesto izliva.
•
Vrsta i količina tečnosti koja se izlila.
•
Opis preduzetih mera da se ograniči izliv i očisti lokacija.
5.4.3 Dokumentacija o vanrednim slučajevima. Izvođač će voditi dokumentaciju o vanrednim
slučajevima koja sadrži sledeće informacije za svaki slučaj gde je došlo do požara ili nezgode
kada je neko povređen:
5.5
•
Datum i vreme vanrednog slučaja.
•
Osoba koja dokumentuje vanredni slučaj.
•
Mesto događaja.
•
Vrsta vanrednog slučaja.
•
Opis preduzetih mera.
Objekti i Energenti
5.5.1 Laboratorijska dokumentacija. Laboratorija će voditi sveobuhvatnu dokumentaciju o
testiranju materijala i analizama koje su sprovedene u laboratoriji ili spoljnim analitičkim
centrima. Dokumentacija laboratorije treba da sadrži sledeće informacije:
•
Datum i vreme prikupljanja uzorka.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 14 -
•
Vrsta uzorka (na pr. Slučajni ili kompozitni).
•
Tip i izvor materijala uzorka.
•
Vrste obavljenih testova.
•
Rezultati obavljenih testova.
•
Posoba odgovorna za obavljanje testova.
DEO 6 – MERENJE I PLAĆANJA
6.1
Merenje
Merenje za potrebe plaćanja nije neophodno za ovaj rad. Usaglašenost sa zahtevom za preradu
otpada (na bazi težine) će se meriti mesečno prema sledećoj formuli
(prikupljene tone – deponovane tone) / (prikupljene tone)
6.2
Plaćanje
Neće biti posebnih plaćanja za kompostiranje i recikliranje. Plaćanje za ovu uslugu će biti
uključeno u plaćanje za predmet ugovora: Prikupljanje stambenog i komercijalnog otpada i
Industrijskog otpada. Izvođač će biti ovlašćen da zadrži sav prihod od prodaje proizvoda koji su
generisani pružanjem ove usluge.
DEO 7 - KAZNE
7.1
Opšte
7.1.1 Radni Plan. Kazna ukoliko Izvođač ne podnese Finalni Radni Plan koji zadovoljava
zahteve ovih specifikacija u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora će biti monetarna
kazna od [UNETI BROJ] po danu.
7.1.2 Mesečni izveštaji o pripremama. Ukoliko Izvođač ne podnese MIPP u skladu sa uslovima
ovog Ugovora, platiće kaznu od [UNETI BROJ] po danu po MIPPu.
7.1.3 Pripremni Period. Ukoliko Izvođač ne završi aktivnosti koje su definisane u Radnom
Planu za Pripremni Period u roku od šest (6) meseci Pripremnog Perioda, platiće kaznu od
[UNETI BROJ] po danu. Ova kazna se može izbeći jedino ako to OPŠTINA odluči ukoliko
Izvođač pokaže da je imao opravdane razloge za kašnjenje.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 15 -
7.1.4 Početak usluga Procesiranja i Tranfera. Ukoliko Izvođač ne započne usluge procesiranja i
transfera na kraju pripremnog perioda, Izvođač će platiti kaznu za svaki dan kašnjenja u visini od
[UNETI BROJ] po danu. Ova kazna se može izbeći jedino ako to OPŠTINA odluči ukoliko
Izvođač pokaže da je imao opravdane razloge za kašnjenje.
7.1.5 Zahtev za delimičnom obradom otpada. Ukoliko Izvođač ne zadovolji zahtev za
delimičnom obradom otpada koja je definisana u ovih specifikacijama, platiće kaznu od [UNETI
BROJ] po toni prerađenog otpada koja bi bila potrebna da se zadovolji zahtev za delimičnom
obradom otpada.
7.1.6 KČO, IO i otklanjanje ostataka. Kazna ukoliko Izvođač odstrani KČO, IO i ostatke bilo
gde drugde osim na naznačenom objektu za deponovanje je monetarna kazna u visini od [UNETI
BROJ] po incidentu plus monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po toni.
7.1.7 Izveštavanje. Kazna ukoliko Izvođač ne podnese MIOP na vreme će biti monetarna kazna
u visini od [UNETI BROJ] po danu po izveštaju. Kazna ukoliko Izvođač ne podnese godišnji
izveštaj na vreme će biti monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po danu po izveštaju.
7.1.8 Dokumentacija. Kazna ukoliko Izvođač 1) ne održava svu potrebnu dokumentaciju, ili 2)
ne daje dokumentaciju OPŠTINI na uvid tokom radnog vremena objekta za kompostiranje će biti
monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po incidentu.
7.2
Prijem Otpada
7.2.1 Neprihvatljiv Otpad. Kazna ukoliko Izvođač primi neprihatljiv otpad će biti monetarna
kazna u visini od [UNETI BROJ] to toni.
7.2.2 Vaganje Vozila. Kazna ukoliko Izvođač ne odredi dobro materijale koji ulaze i izlaze iz
objekata u skladu sa ovim specifikacijama će biti monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ]
po incidentu.
7.2.3 Maksimalno vreme skladištenja. Kazna za prisustvo bilo kakvog otpada u delu za prijem
u bilo kom objektu koje je u sukobu sa odredbama ovih specifikacija će biti monetarna kazna u
visini od [UNETI BROJ] po incidentu po danu.
7.3
Kompostiranje
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 16 -
7.3.1 Prihvatljivi materijali. Kazna ukoliko Izvođač rukuje bilo kojim materijalom u bilo kojoj
fazi kompostiranja koje je u sukobu sa odredbama ovih specifikacija će biti monetarna kazna u
visini od [UNETI BROJ] po incidentu po danu.
7.3.2 Standardi za materijal za kompostiranje. Ukoliko Izvođač nije u saglasnosti sa
parametrima definisanim u ovim specifikacijama za bilo koji materijal koji ulazi u proces
aktivnog kompostiranja, biće određena monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po incidentu
po danu.
7.3.3
Zahtevi u vezi procesa.
•
Kazna ako se materijal za kompostiranje ne uvede u aktivno kompostiranje u
skladu sa ovim specifikacijama će biti monetarna kazna u visini od [UNETI
BROJ] po incidentu po danu.
•
Kazna ukoliko Izvođač ne zadovolji vreme, temperaturu i zahteve za
prevrtanjem tokom aktivnog kompostiranje će biti monetarna kazna u visini
od [UNETI BROJ] po incidentu.
•
Kazna ukoliko Izvođač ne zadovolji minimalno vreme boravka, minimalno
prevrtanje i zahteve za stabilnost tokom prerade će biti monetarna kazna u
visini od [UNETI BROJ] po incidentu.
•
Kazna ukoliko Izvođač ne zadovolji finalni kvalitet komposta koji je definisan
u ovim specifikacijama će biti monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po
toni.
7.3.4 Identifikacija korita i gomila. Kazna ukoliko Izvođač ne identifikuje i obeleži korita i
gomile za kompostiranje će biti monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po koritu/gomili
po danu.
7.3.5 Sadržaj vlage. Kazna ukoliko Izvođač ne održava korita za kompostiranje sa adekvatnom
vlagom će biti monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po koritu po danu.
7.3.6 Maksimalno vreme skladištenja. Kazna ukoliko Izvođač ne ukloni kompost iz objekta za
kompostiranje u skladu sa maksimalnim vremenom skladištenja će biti monetarna kazna u visini
od [UNETI BROJ] po toni po danu.
7.3.7
Kontrola životne sredine i reagovanje u vanrednim slučajevima
7.3.8 Remećenje javnog reda, smetnje i ugrožena bezbednost. Kazna za svako remećenje
javnog reda, smetnje i ugroženu bezbednost koje je veće od zahteva u ovim specifikacijama će
biti monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po incidentu.
7.3.9 Kontrola otpadaka. Kazna ukoliko Izvođač ne implementira mere kontrole otpadaka
prema zahtevima iz ovih specifikacija će biti monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 17 -
danu.
7.3.10 Požar. Kazna za svaki slučaj požara u bilo kom materijalu koji se koristi u objektima
Izvođača će biti monetarna kazna u visini od [UNETI BROJ] po događaju i plaćanje svih
troškova koje su imale OPŠTINSKE požarne brigade.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_2_process.doc
- 18 -
ANEKS 2
UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM I USLUGE ČIŠĆENJA
DEO 3
ČIŠĆENJE ULICA I JAVNIH OBJEKATA
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-1–
SADRŽAJ
SADRŽAJ .......................................................................................................................... 1
1.
OPŠTI OPIS USLUGA ............................................................................................ 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
OBIM USLUGA ...................................................................................................... 3
INFORMACIJA O ULICAMA I PUTEVIMA ................................................................. 3
KOLIČINE I STASTAV MATERIJALA KOD ČIŠĆENJA ULICA ...................................... 3
TRENUTNE USLUGE ČIŠĆENJA ULICA .................................................................... 3
PERIOD PRIPREME ................................................................................................ 4
KRATAK PREGLED NAMERE.................................................................................. 4
SPECIFIKACIJE USLUGA .................................................................................... 4
OPŠTE .................................................................................................................. 4
VRSTE USLUGA ČIŠĆENJA ULICA KOJE ĆE SE PRUŽATI .......................................... 6
VREME PRUŽANJA USLUGA .................................................................................. 8
NAČIN PRUŽANJA USLUGE .................................................................................... 9
PRISTUP LOKACIJAMA KOJE SE OPSLUŽUJU ........................................................ 10
VRSTE OTPADA KOJI TREBA DA BUDU UKLJUČENI U USLUGE ČIŠĆENJA ULICA .... 10
TRANSFER, PROCESIRANJE I ODLAGANJE ULIČNOG ĐUBRETA I OTPADAKA SA
JAVNIH POVRŠINA .......................................................................................................... 10
2.8
UĆEŠĆE U PROGRAMU JAVNOG INFORMISANJA ................................................. 11
2.9
ZAHTEVI ZA IZVEŠTAVANJEM ............................................................................ 11
2.10 PROMENE U NIVOU USLUGA ............................................................................... 15
2.11 OBRADA ŽALBI .................................................................................................. 15
2.12 PROCEDURE PRANJA JAVNIH KONSTRUKCIJA .................................................... 16
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTEVI .................................................................. 16
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
OPREMA ZA ČIŠĆENJE ULICA .............................................................................. 16
KORPE ZA OTPATKE ........................................................................................... 20
KOLICA ZA RUČNO ČIŠĆENJE ULICA ................................................................... 22
ODEĆA, ALATKE I OPREMA ZA RUČNOG ČISTAČA ............................................... 23
OPREMA I MATERIJALI ZA PRANJE JAVNIH KONSTRUKCIJA ............................... 23
KANCELARIJA ZA USLUGE GRAĐANIMA ............................................................. 25
STANDARDI ISPUNJENJA USLOVA................................................................ 25
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
OPŠTE ................................................................................................................ 25
RADNI PLANOVI ................................................................................................. 25
USLUGE ČIŠĆENJA ULICA .................................................................................. 25
VREME ČIŠĆENJA ULICA ..................................................................................... 27
NAČIN PRIKUPLJANJA......................................................................................... 27
TRANSFER, PROCESIRANJE I ODLAGANJE OTPADAKA OD ČIŠĆENJA ULICA I JAVNIH
POVRŠINA I OTPADA OD RUŠENJA GRAĐEVINA................................................................ 28
4.7
STANDARDI ZA IZVEŠTAVANJE .......................................................................... 28
4.8
DODAVANJE NOVIH USLUGA ............................................................................. 28
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-1–
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5.
REAGOVANJE NA ŽALBE .................................................................................... 29
OPREMA ZA ČIŠĆENJE ULICA ............................................................................. 29
KORPE ZA OTPATKE ........................................................................................... 30
KOLICA ZA RUČNO ČIŠĆENJE ............................................................................. 30
ZAŠTITNA ODEĆA, ALATKE I OPREMA ZA RUČNE ČISTAČE ............................... 31
PRAĆENJE POSLOVANJA ................................................................................. 31
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
OPŠTE ................................................................................................................ 31
USLUGE ČIŠĆENJA ULICA .................................................................................. 31
VREME ČIŠĆENJA ULICA .................................................................................... 34
NAČIN PRUŽANJA USLUGA ................................................................................ 34
TRANSFER, PROCESIRANJE I ODLAGANJE OTPADAKA OD ČIŠĆENJA ULICA I JAVNIH
POVRŠINA I OTPADA OD RUŠENJA GRAĐEVINA................................................................ 35
5.6
IZVEŠTAVANJE ................................................................................................... 35
5.7
PROŠIRENJE USLUGA .......................................................................................... 36
5.8
REAGOVANJE ZA ŽALBE ..................................................................................... 36
5.9
MERENJE USAGLAŠENOSTI SA STANDARDIMA ZA OPREMU ZA ČIŠĆENJE ULICA 36
5.10 MERENJE USAGLAŠENOSTI SA SPECIFIKACIJAMA ZA KOLICA ZA RUČNO ČIŠĆENJE
38
5.11 ZAŠTITNA ODEĆA, ALATI I OPREMA ZA RUČNE ČISTAČE ULICA ........................... 38
6.
MERENJA I PLAĆANJA ...................................................................................... 38
7.
KAZNE .................................................................................................................... 38
OPŠTE ................................................................................................................ 38
RADNI PLANOVI ................................................................................................. 39
USLUGE ČIŠĆENJA ULICA ................................................................................... 39
VREME ČIŠĆENJA ULICA ..................................................................................... 40
NAČIN PRUŽANJA USLUGA ................................................................................. 40
TRANSFER, PROCESIRANJE I ODLAGANJE OTPADAKA OD ČIŠĆENJA ULICA I JAVNIH
POVRŠINA I OTPADA OD RUŠENJA GRAĐEVINA................................................................ 41
7.7
IZVEŠTAVANJE ................................................................................................... 41
7.8
PROŠIRENJE USLUGA .......................................................................................... 41
7.9
REAGOVANJE NA ŽALBE ..................................................................................... 42
7.10 OPREMA ZA ČIŠĆENJE ULICA .............................................................................. 42
7.11 KORPE ZA OTPATKE ........................................................................................... 43
7.12 KOLICA ZA RUČNO ČIŠĆENJE .............................................................................. 43
7.13 ZAŠTITNA ODEĆA, ALAT I OPREMA ZA RUČNE ČISTAČE ULICA ............................ 43
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-2–
1.
1.1
OPŠTI OPIS USLUGA
Obim usluga
Izvođač će obezbediti svu radnu snagu, nadzor, materijale, dozvole, osiguranje i opremu
koji su potrebni da bi se obavljale usluge čišćenja ulica u (OPŠTINI). Sledeće usluge
čišćenja ulica će se obezbediti u području gde se pruža usluga:
•
Mehaničko čišćenje primarnih ulica
•
Ručno čišćenje primarnih i sekundarnih ulica
•
Čišćenje ulica bez završnog sloja
•
Prikupljanje smeća iz javnih objekata
•
Usluge prikupljanja smeća iz korpi
•
Pranje javnih konstrukcija
•
Dodatne usluge
Izvođač će obavljati ove usluge u skladu sa Specifikacijama Usluga i Minimalnim
Tehničkim Zahtevima koji su sadržani u ovom Stavu kao i u skladu sa svim ostalim
zahtevima iz Zahteva za Ponudama (ZZP).
1.2
Informacija o ulicama i putevima
[DATI OPIS ILI MAPE KOJE DEFINIŠU RAZLIČITE KATEGORIJE ULICA,
KONSTRUKCIJA, LOKACIJE KORPI, JAVNE OBJEKTE, ITD.]
1.3
Količine i stastav materijala kod čišćenja ulica
[DATI SVE RASPOLOŽIVE INFORMACIJE O KOLIČINAMA I SASTAVU
ULIČNOG SMEĆA]
1.4
Trenutne usluge čišćenja ulica
Trenutne usluge čišćenja ulica su opisane u Stavu – Prikupljanje stambenog i
komercijalnog otpada.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-3–
1.5
Period Pripreme
Izvođač će imati šest (6) meseci za period pripreme posle dana potpisivanja ugovora da bi
Izvođač imao dovoljno vremena da između ostalog:
•
Finalizira prikupljanje podataka na licu mesta i analizu (dužina ulica i puteva,
njihovo stanje, itd.).
•
Poruči, primi i postavi opremu i korpe za smeće.
•
Nađe i opremi kancelarije za upravljanje i usluge korisnicima.
•
Regrutuje i obuči menadžment i osoblje.
•
Pripremi mape trasa i raspored rada.
•
Postavi/izgradi objekte za držanje i održavanje opreme za čišćenje ulica i/ili
radnika.
•
Obezbedi potrebne ugovore sa isporučiocima.
•
Razvije i implementira Program Javnog Obaveštavanja.
Kratak pregled namere
1.6
Namera OPŠTINE koja je opisana u ovom ZZP je da se građanima i firmama obezbedi
visok nivo usluga čišćenja ulica po najboljoj ceni i sa najvišim nivoom kvaliteta usluga.
Odgovornost pre-kvalifikovanih Ponuđača je da marljivo procene sve postojeće uslove
rada i da se baziraju na sopstvenim procenama u razvoju radnih planova i proračunu cena
koje su date u Ponudi.
2.
Specifikacije usluga
2.1
2.1.1
Opšte
Nacrt radnog plana. Kao deo svoje tehničke ponude Ponuđač treba da dostavi
nacrt Radnog Plana za svaki tip usluga čišćenja ulica koji je predložen kao što je
to opisano u Informacijama i Uputstvima za ZZP. Važna pitanja na koja treba
odgovoriti u nacrtu radnog plana treba da uključe ali da ne budu ograničena na
sledeće:
•
Mape predloženih trasa za čišćenje ulica, uključujući i faktore koji su
korišćeni u njihovom određivanju
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-4–
•
Predloženi raspored rada po trasama
•
Opis broja i vrste osoblja i opreme koji će biti razmešteni
•
Smernice za norme ispunjenja za operatore mehaničkih čistilica i ručnih
čistača
•
Plan za regrutovanje i obuku osoblja, operatora opreme i nadzornog
osoblja
•
Literatura od proizvođača za svu opremu za čišćenje ulica koja se predlaže
•
Opis plana za transfer pokupljenog otpada od čišćenja ulica i otpadaka u
naznačeni objekat za odlaganje
•
Plan za snabdevanje mehaničkih čistilica vodom
•
Planovi administriranja i upravljanja svakom vrstom usluga čišćenja ulica
•
Distribucija, sanitacija i održavanje korpi za otpatke
•
Opis obuke operatora mehaničkih čistilica i program testiranja
•
Spiskove sve opreme za čišćenje ulica uključujući tip, proizvođača,
dimenzije, kapacitet i starost
•
Opis sistema za vođenje dokumentacije i izveštavanje za sve informacije i
podatke koji treba da se dostave
•
Predložene procedure za usmene i pisane komunikacije sa osobljem iz
OPŠTINSKE administracije projekta.
•
Predlog čišćenja opreme za čišćenje ulica i program preventivnog
održavanja sa rasporedom
•
Posebni opisi kontrole saobraćaja, procedura upravljanja vodom za pranje
i ispiranje koja će se koristiti prilikom pranja svake vrste javnih
konstrukcija
•
Opis načina na koji će da zadovolji sve specifikacije usluga i minimalne
tehničke zahteve koji su izneti u ovom Stavu
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-5–
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
Finalni radni plan (FRP). Izvođač će podneti finalni radni plan u roku od četrdeset
(45) dana od dana potpisivanja ugovora. Finalni radni plan će opisati sve
aktivnosti koje su propisane za Nacrt radnog plana i uključiće poboljšanja i
promene o kojima su OPŠTINA i Izvođač razgovarali i koje su usaglasili pre
potpisivanja ugovora. Finalni radni plan će takođe sadržati i Plan Pripremnih
Radova (PPR) koji detaljno opisuje aktivnosti Izvođača (sa rasporedom) tokom
Pripremnog Perioda. PPR će dati raspored za započinjanje i završetak svih
aktivnosti tokom Pripremnog Period uključujući, ali neograničavajući se samo na
sledeće:
•
Regrutovanje i obuka radne snage i osoblja za nadzor
•
Nabavka materijala i opreme
•
Renoviranje starih objekata
•
Izgradnja novih objekata
•
Implementacija strukture za upravljanje projektom
•
Implementacija baze podataka informacija i sistema za čuvanje
dokumentacije
•
Finalni projekat trasa za čišćenje ulica i raspored
•
Isporuka korpi za otpatke
•
Razvoj i distribucija materijala za javno obrazovanje
Vlasništvo nad otpacima od čišćenja ulica i iz korpi. Čim se obavi čišćenje ulica i
prikupljanje otpadaka, taj materijal će postati vlasništvo Izvođača koji će jedino
imati odgovornost za njihovo odlaganje u naznačeni objekat za odlaganje.
Vrste usluga čišćenja ulica koje će se pružati
Mehaničko čišćenje primarnih ulica. Izvođač će mehanički oprati, počistiti i
ukloniti sve otpatke duž svih kilometara ivičnjaka tri puta nedeljno u svim
primarnim ulicama na spisku u Dodatnim informacijama (Aneks 7). Primarne
ulice treba da uključe obrađene površine između normalnih linija ivičnjaka bilo da
ivičnjaci postoje ili ne, uključujući površine između kolovoza, ali neće uključivati
pešačka ostrva, trotoare, površine do ulice ni parkinge.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-6–
2.2.2
Ručno čišćenje. Izvođač će ručno očistiti i ukloniti sve otpatke sa primarnih i
sekundarnih ulica [UNETI BROJ] dana nedeljno, od ponedeljka do subote. Izraz
sekundarna ulica uključuje bilo koji put, prolaz ili sporednu ulicu koja je
napravljena od asfalta, kamena, pločica, opeke ili betona ili ima neku drug tvrdu
provršinu.
2.2.3
Čišćenje ulica bez završnog sloja. Izvođač će sakupiti i ukloniti sve otpatke sa
ulica bez završnog sloja tokom tri [UNETI BROJ] dana nedeljno. Radna zona će
uključivati sve javne delove ulice koji se koriste za saobraćaj vozila i kretanje
pešaka između zgrada
2.2.4
Prikupljanje otpadaka iz javnih ojekata. Izvođač će obezbediti radnu snagu koja
će biti na raspolaganju kada su javni objekti kao što su otvorene pijace, religiozni
objekti, parkovi, bašte, trgovi, železničke stanice i autobuske stanice, kao i druga
mesta koja su navedena u Aneksu 7 otvoreni. Ova usluga će uključivati
prikupljanje svih otpadaka iz zajedničkih delova pijaca, pražnjenje svih kanti za
otpatke i drugih sabirališta otpadaka i stavljanje prikupljenog otpada u sanduke
koji se nalaza upravo izvan pijace.
2.2.5
Usluge servisiranja kanti za otpatke. Izvođač će nabaviti, distribuirati i dnevno
servisirati (prazniti sadržaj), sanitizovati i opravljati kante za otpatke duž ulica i
na javnih provršinama sa visokim protokom pešačkog saobraćaja koje odredi
OPŠTINA a koje su prikazane na Mapama Usluga u Aneksu A, Dodatak 7. Kante
za otpatke će se postaviti u intervalima koji nisu veći od [UNETI BROJ] metara
sa obe strane određenih ulica i na svakom uglu svake raskrsnice sa nekom drugom
ulicom. Približno [UNETI BROJ] kanti za otpatke će biti postavljene.
2.2.6
Pranje javnih konstrukcija. Izvođač će mehanički prati sve javne konstrukcije duž
primarnih i sekundarnih ulica. Javne konstrukcije uključuju:
•
Fontane
•
Mostove- uključujuci potporne zidove, stubove, ivičnjake, ograde
•
Tunele
•
Autobuske stanice
•
Tramvajske stanice
•
Nadvožnjake i pešačke mostove
•
Semafore
•
Uličnu rasvetu
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-7–
2.2.7
2.3
•
Oznake ulica
•
Saobraćajne znakove
•
Reklame (koje se nalaze u javnom prostoru)
•
Zaštitne objekte za kontrolu saobraćaja
Dodatne usluge radne snage. Izvođač će obezbediti organizovan i profesionalno
vođen pul od [UNETI BROJ] osoba dnevno radi obezbeđivanja dodatnih usluga
čišćenja uključujući ali ne ograničavajući se na prikupljanje otpadaka i uklanjanje
nagomilanog otpada u neplaniranim delovima i na putevima bez završnog sloja.
Izvođač će rasporediti ovu radnu sangu, zajedno sa odgovarajućim nadzorom,
alatima i opremom na javnim površinama koje specificira OPŠTINSKI
administrator projekta.
Vreme pružanja usluga
2.3.1
Opšte odredbe. Izvođač će obezbediti usluge u vremenima koji su određeni u
ovom Delu. Vremena kada će se pružati usluge čišćenja ulica na svakoj trasi će se
dostaviti kao deo Finalnog radnog plana na odobrenje od strane OPŠTINSKOG
administratora projekta.
2.3.2
Promene u vremenima pružanja usluga čišćenja ulica. Kada se jednom usvoje
vremena i trase, Izvođač će svesti na minimum promene u vremenima čišćenja
ulica. U vreme vremenskih nepogoda, usluge čišćenja ulica će se obaviti prvom
prilikom ukoliko OPŠTINSKI administrator projekta ne promeni vreme. Izvođač
će zadovoljiti sva uputstva za promenu vremena.
2.3.3
Redovnost vremena. Izvođač će, u meri u kojoj je to praktično izvodljivo,
započinjati sve usluge na svakoj trasi u isto vreme i pratiće svaku trasu kad god
se pruža usluga. Izvođač će uložiti razumne napore da izvrši usluge čišćenja ulica
u roku od dvanaest sati (12.0) pošto je pružena usluga prikupljanja stambenog i
komercijalnog otpada.
2.3.4
Prilagođavanje vanrednim okolnostima. Loši vremenski uslovi i razne aktivnosti
kao što su popravke ulica, popravke komunalija, instalacija komunalija,
građevinski radovi, aktivnost policije, gašenje požara i lokalne manifestacije
mogu da izazovu privremeni prekid u pristupu ulicama i putevima. Izvođač će
obavestiti OPŠTINSKOG administratora projekta u roku od četiri sata ukoliko je
onemogućena usluga čišćenja ulica iz bilo kog od gore navedenih razloga.
Odloženo čišćenje ulica treba da se završi sledećeg redovnog radnog dana.
2.3.5
Mehaničko čišćenje primarnih ulica. Ne treba da počne pre 10 sati uveče i treba
da se završi do 6 sati ujutro. Izvođač će organizovati aktivnosti mehaničkog
čišćenja ulica na način koji najmanje utiče na automobilski i pešački saobraćaj i
na stvaranje buke u susednim stambenim četvrtima.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-8–
2.3.6
Ručno čišćenje sekundarnih ulica. Usluge ručnog čišćenja će se obezbediti ne pre
7 ujutro i ne kasnije od 7 uveče ukoliko OPŠTINSKI administrator projekta
drugačije ne odredi.
2.3.7
Čišćenje ulica bez završnog sloja. Čišćenje ulica bez završnog sloja će se odvijati
između 7 ujutro i 7 uveče.
2.3.8
Prikupljanje otpadaka sa javnih površina. Prikupljanje otpadaka sa javnih
površina će se kontinualno odvijati tokom normalnog vremena kada su površine
otvorene, [UNETI BROJ] dana nedeljno.
2.3.9
Usluge pražnjena korpi za otpatke. Korpe za otpatke će se prazniti najmanje
[UNETI BROJ], tokom perioda kada se odvija ručno čišćenje ulica na trasama
gde se nalaze korpe za otpatke.
2.3.10 Dodatne usluge radne snage. Dodatne usluge radne snage će se odvijati u vreme
koje bude zahtevao OPŠTINSKI administrator projekta.
2.4
Način pružanja usluge
2.4.1
Ometanje. Izvođač će pružati usluge čišćenja ulica sa najmanjim mogućim
ometanjem stanara i korisnika malih komercijalnih objekata i sa minimalnim
ometanjem pešaka i onih koji upravljalju motornim vozilima.
2.4.2
Oštećenja imovine. Mora se obazrivo postupati da bi se sprečila oštećenja
privatne ili javne imovine. Izvođač će biti odgovoran za sve troškove vezane za
opravku ili zamenu oštećene imovine bilo koje vrste koja je nastala pod dejstvom
opreme, osoblja ili sredstava za čišćenje Izvođača. Osoblje koje čisti ulice mora
da prijavi nadzorniku bilo koji incident koji je možda prouzrokovao oštećenje
imovine trećih lica, a nadzornik će onda informisati OPŠTINU u roku od osam
(8.0) sati od momenta takvog događaja.
2.4.3
Buka. Izvođač će preduzeti sve razumne mere da minimizira buku od opreme za
čišćenje ulica i aktivnosti osoblja koje čisti ulice.
2.4.4
Javna bezbednost i ometanje. Izvođač će pružati usluge čišćenja ulica na razuman
način koji minimizira ometanje stanovništva i vlasnika objekata.
2.4.5
Pravo na upotrebu ulica Izvođač dobija pravo da koristi ulice radi vršenja usluga
čišćenja ulica koje su definisane ovim Ugovorm, ali ne dobija ekskluzivno pravo
korišćenja tih ulica. Kada oprema ili osoblje koje je koristi blokiraju prolaz
vozilima ili pešacima, oni treba da se sklone čim se ukaže prilika i omoguće
vozilima i pešacima koji čekaju da prođu.
2.4.6
Usaglašenost sa lokalnim propisima. Izvođač mora da bude usaglašen sa lokalnim
propisima u vezi zakrčavanja ulica, omogućavanja da prolazi budu otvoreni i
zaštita istih, i mora da poštuje sve zakone i opštinske propise koji kontrolišu ili
ograničavaju one koji se bave pružanjem usluga čišćenja ulica.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
-9–
2.4.7
Prosipanje. Izvođač će biti odgovoran za bilo kakvo prosipanje koje se dogodi
zbog radnih aktivnosti opreme ili osoblja koje vrši usluge čišćenja ulica. Sav
otpad treba da bude zatvoren ili pokriven prilikom prevoza tako da se spreči
prosipanje ili razletanje takvog materijala.
2.4.8
Preturanje po otpadu. Izvođač će zabraniti svom osoblju koje čisti ulice da
preturaju po otpadu.
2.4.9
Odnosi sa javnošću. Svo osoblje koje čisti ulice treba da bude obučeno da se sa
stanovništvom odnosi na pristojan način, da bude od koristi a ne svadljiv.
2.5
2.5.1
2.6
Pristup lokacijama koje se opslužuju
Privremeno zatvaranje ulica. Tamo gde je primarna ili sekundarna ulica, put,
prolaz ili sporedna ulica unutar sektora koji se opslužuje privremeno zatvorena za
vozila, ali pristupačna za pešake, Izvođač neće morati da koristi pešački pristup da
bi obezbedio usluge mehaničkog čišćenja ulica ili pranja javnih konstrukcija.
Vrste otpada koji treba da budu uključeni u usluge čišćenja ulica
2.6.1
Ulično đubre. Sav čvrsti material koji se prikupi mehaničkim ili ručnim čišćenjem
primarnih i sekundarnih ulica uključujući otpad od građenja i rušenja građevina i
đubre iz korpi i sa javnih površina.
2.6.2
Otpaci sa javnih površina. Veoma vidljiv deo čvrstog otpada koji se stvara
nemarnošću kod skladištenja, prevoza ili bacanja čvrstog otpada.
2.6.3
Otpad od građenja i rušenja građevina. Ovaj otpad uključuje sve materijale koje
normalno prikupi mehanička ulična čistilica kao što je pesak, staklo, papir,
konzerve, kamenje, lišće i drugi materijali na površinama primarnih i sekundarnih
ulica.
2.7
Transfer, Procesiranje i Odlaganje Uličnog Đubreta i Otpadaka sa javnih površina
2.7.1
Usaglašenost sa OPŠTINSKIM i srpskim zakonima. Otpad neće biti tranferisan,
procesiran ili odložen na način koji je zabranjen OPŠTINSKIM i srpskim
zakonima.
2.7.2
Transfer Uličnog Đubreta i Otpada na javnim ulicama. Izvođaču će biti
zabranjeno da transferiše ulično đubre iz opreme za prikupljanje do vozila za
transfer na način koji bi prouzrokovao smetnje pešačkom ili automobilskom
saobraćaju, ili stvaranje prašine koja leti i/ili prosipanje bilo kog prikupljenog
materijala ili ugrozi zdravlje ili bezbednost bilo kog pojedinca ili komercijalne
firme.
2.7.3
Naznačeni Objekti za Transfer i Odlaganje. Sve količine uličnog đubreta i otpada
će biti prevezene do naznačenih objekata za transfer, procesiranje ili odlaganje
gde će se izmeriti i dokumentovati težina korišćenjem automatskih vaga kojima
rukuje osoblje OPŠTINE.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 10 –
2.8
2.8.1
2.9
Ućešće u Programu Javnog Informisanja
Koordinacija sa OPŠTINOM. Stanovnici će biti podsticani da ne parkiraju na
stambenim ulicama u vreme kada je predviđeno mehaničko čišćenje ulica kroz
program javnog informisanja. OPŠTINA će raditi sa Izvođačem da obezbedi
edukativne materijale koje će Izvođač distribuirati i usmeravaće edukativni rad.
OPŠTINA će takođe razviti materijale za sopstveni program. Usmerene kampanje
će biti stvorene od stane OPŠTINSKIH službenika ili ugovorene sa agencijama za
odnose sa javnošću da bi se poslale specifične poruke, materijali, ili obavestile
specifični delovi OPŠTINE da bi se uticalo na ponašanje građana i/ili gde učešće
građana može da se poveća. Poželjni ciljevi će se odrediti na osnovu podataka
koje će pružiti Izvođač na osnovu iskustava u pružanju usluga čišćenja ulica i od
strane OPŠTINE kroz zapažanja zaposlenih i pregleda rada a i ponašanja građana.
Zahtevi za Izveštavanjem
2.9.1
Mesečni izveštaji o pripremama (MIPP). Tokom šestomesečnog (6) Pripremnog
Perioda Izvođač će podnositi Opštinskom Administratoru Projekta Mesečne
izveštaje o pripremama (MIPP) opisujući detaljno izvršenje poslova iz
Pripremnog Radnog Plana u toku prethodnog meseca u svakoj od aktivnosti koje
su navedene u pafagrafu 1.5.1. Svaki MIPP će biti dostavljen ne kasnije od 10
dana od kraja meseca o kome se izveštava.
2.9.2
Mape trasa i raspored rada. Šezdeset (60) dana pre početka usluga čišćenja ulica
Izvođač će dostaviti OPŠTINI detaljne bojom obeležene mape područja gde se
vrši usluga koju prikazuju:
2.9.3
•
Početak trase, samu trasu i završnu tačku za svaku uslugu čišćenja
ulica.
•
Tip i veličinu opreme za čišćenje ulica.
•
Broj i vrstu radne snage koja će se koristiti.
Mesečni izveštaji o poslovanju (MIOP). Tokom perioda poslovanju prema
ugovoru Izvođač će dostavljati OPŠTINSKOM administratoru projekta mesečne
izveštaje o poslovanju koji će uključivati detaljne informacije o obavljanju svake
vrste ugluga čišćenja ulica.
2.9.3.1 Sadržaj mesečnog izveštaja o poslovanju. Informacija koja će se dostaviti u
MIOPu treba da uključuje ali ne i da bude ograničena na sledeće:
•
Za svaku trasu mehaničke čistilice:
o Broj trase čistilice.
o Raspored datuma za čišćenje.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 11 –
o Identifikacion broj čistilice upotrebljene za svako pojedinačno
čišćenje.
o Ime operatera čistilice.
o Ukupan broj kilometara koji su planirani za čišćenje.
o Ukupan broj kilometara koji su očišćeni.
o Vreme kada je započeto i vreme kada je završeno čišćenje.
o Broj tona uličnog otpada koje je prikupljeno i odloženo.
o Količina u kubnim metrima uličnog otpada koje je odloženo.
o Raspored svog prikupljenog otpada, količine koje su
transferisane i odložene.
o Spisak ulica koje su promašene, sa razlozima zbog kojih je do
toga došlo.
o Približan broj vozila koja su bila parkirana na ulici.
o Bilo koja druga informacija koja može da bude korisna za
poboljšanje budućih usluga mehaničkog čišćenja ulica.
o Knjigu izveštaja o primljenim žalbama.
o Rešenje svake žalbe.
•
Ručno čišćenje i čišćenje ulica sa nezavršenim površinama:
o Broj trase.
o Identifikacion broj čistilice.
o Ukupan broj kilometara ili površina koji su planirani za
čišćenje.
o Ukupan broj kilometara ili površina koji su očišćeni.
o Vreme kada je započeto i vreme kada je završeno čišćenje.
o Ukupna zapremina uličnog otpada koje je prikupljeno u
kubnim metrima (sve trase zbirno).
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 12 –
o Raspored svog prikupljenog otpada, količine koje su
transferisane i odložene.
o Spisak ulica koje su promašene, sa razlozima zbog kojih je do
toga došlo.
o Bilo koja druga informacija koja može da bude korisna za
poboljšanje budućih usluga ručnog čišćenja i čišćenja ulica sa
nezavršenim površinama.
o Knjiga izveštaja o dnevno primljenim žalbama.
o Rešenje svake žalbe.
•
•
Prikupljanje otpadaka sa javnih površina:
o
Ukupan broj osoblja koje je izašlo svakog dana.
o
Ukupan broj čovek-sati rada svakog dana.
o
Broj mesta gde su prikupljeni otpaci svakog dana.
o
Količina u kubnim metrima otpadaka koje je sakupljeno sa
javnih površina i odloženo (zbirno za sve površine gde se
sakupljaju otpaci).
o
Knjiga žalbi o dnevno primljenim žalbama.
o
Opis rešenja svake žalbe.
o
Dispozicija prikupljenih otpadaka, količine koje su tranferisane
i odložene.
Usluga sakupljanja iz korpi za otpatke:
o
Ažuriranje baze podataka o korpama za otpatke.
o
Broj pražnjenja svake korpe za otpatke svakog dana.
o
Spiskovi korpi za otpatke koje su podrvrgnute održavanju ili
sanitaciji.
o Spisak oštećenih i zamenjenih korpi za otpatke.
•
Pranje javnih konstruckija:
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 13 –
o Datum pranja za svaku javnu konstrukciju po kategoriji
(mostovi, tuneli, fontane, itd.).
o Kratak pregled ukupne radne snage i upotrebe opreme.
o Narativni opis bilo kakvih nastalih probleme i/ili sugestije za
poboljšanje usluge.
o Spisak oštećenja koje je primećeno na bilo kojoj javnoj
konstrukciji koja zahtevaju pažnju i/ili popravku od strane
OPŠTINE.
•
Ažurirani spisak svih vozila koja se koriste za usluge čišćenja ulica u
OPŠTINI uključujući marku-proizvođača, tip, godište, broj tablice i
vlasništvo..
•
Listiće o vaganju svih prikupljenih uličnih otpadaka.
•
Popunjene dnevnike rada osoblja koje radi u kancelarijama za pružanje
usluga.
•
Ažurirani spisak svih imena Nadzornika koji su raspoređeni na usluge
čišćenja ulica.
•
Dokumentacija o održavanju sve opreme za čišćenje ulica.
•
Opis problema na koje se naišlo i predloge za poboljšanje usluga
čišćenja ulica i postizanje željenih rezultata.
•
Opise svih slučajeva u kojima je došlo do oštećenja javne i privatne
imovine i/ili povreda koje su nastale dok su se pružale usluge čišćenja
ulica, uključujući i kopije izveštaja o nezgodi ili incidentu koji su
evidentirani kod Izvođačaa ili kod nadležnih službi.
•
Opis bilo kog kršenja važećih zakona i način na koji je to rešeno.
2.9.3.2 Vreme podnošenja mesečnog izveštaja o poslovanju Mesečni izveštaj o
poslovanju treba da se dostavi OPŠTINSKOM administratoru projekta u roku od
petnaest (15) dana od poslednjeg dana meseca za koji se podnosi izveštaj.
2.9.4
Godišnji izveštaji o poslovanju (GIP). Izvođač će dostaviti Opštinskom
Administratoru Projekta Godišnje izveštaje o poslovanju (GIP) koji će dati
pregled poslovanja i rezultate za svaku vrstu usluga čišćenja ulica za svaki
dvanaestomesečni period poslovanja.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 14 –
2.9.4.1 Sadržaj godišnjeg izveštaja o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju treba da
sadrži ali da ne bude ograničen na sve stavke koje su navedene u stavu 2.9.3.1,
kao i predloge za promene u ugovoru koje bi dovele do povećanja operativnog
učinka.
2.9.4.2 Vreme podnošenja godišnjeg izveštaja o poslovanju. Izvođač treba da dostavi
OPŠTINSKOM administratoru projekta Godišnji izveštaj o poslovanju u roku
od trideset (30) dana od kraja prethodne ugovorne godine.
2.9.5
Lažno izveštavanje. Uključivanje bilo kakve netačne tvrdnje ili tvrdnje koja može
dovesti do zablude ili lažnog predstavljanja u bilom kom izveštaju može da
dovede to nametanja kazni.
2.10 Promene u nivou usluga
2.10.1 Dodatne usluge. Izvođač će produžiti trase za čišćenje ulica i usluge u roku od
dvadeset četiri (24) časa od zahteva OPŠTINSKOG administratora projekta.
2.10.2 Promena. OPŠTINA će imati pravo da poveća ili smanji frekvenciju bilo koje
usluge čišćenja ulica ukoliko OPŠTINA obavesti Izvođača o novoj frekvenciji
najmanje tri (3) meseca pre nego što promena treba da nastane.
2.11 Obrada žalbi
2.11.1 Kancelarija. Izvođač će imati potpuno opremljenu i nameštenu kancelariju za
pružanje usluga korisnicima sa besplatnim telefonskim brojem gde mogu da se
prime žalbe od korisnika i opomene o neispunjavanju specifikacija usluga od
strane OPŠTINSKIH kontrolora projekta 8 sati dnevno, 6 dana nedeljno.
2.11.2 Odnos sa korisnicima. Na sve telefonske pozive na Kancelariju će se odgovoriti
na profesionalan i uljudan način.
2.11.3 Dokumentacija o žalbama. Izvođač će dokumentovati u posebno ukoričenoj knjizi
za svaku vrstu usluga čišćenja ulica sve žalbe, unoseći ime i adresu osobe koja
podnosi žalbu, datum i vreme žalbe, vrstu žalbe kao i vreme i način rešenja žalbe.
Izvođač će zadržati Knjigu Žalbi a kopiju će dostaviti OPŠTINI sa Mesečnim
Izveštajem o Poslovanju. OPŠTINA zadržava pravo da u svakom momentu
pregleda Knjigu Žalbi.
2.11.4 Izveštavanje o žalbama. Izvođač će napraviti kratak pregled Knjige Žalbi u vidu
statističke tabele u obliku koji zadovoljava OPŠTINU i dostaviti tabelu OPŠTINI
na kraju svakog kvartala.
2.11.5 Rešavanje žalbi. Izvođač će odgovoriti na sve žalbe bilo da su upućene direktno
ili kroz OPŠTINSKU kancelariju za pružanje usluga. Ukoliko se žalba odnosi na
neizvršenje bilo koje usluge čišćenja ulica koje su specificirane u ovom Stavu,
Izvođač će obaviti tu uslugu u roku od dvanaest (12.0) sati od kada je dobio
opomenu od OPŠTINE.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 15 –
2.11.6 Nerešene žalbe. Ukoliko korisnik ili OPŠTINSKI kontrolor projekta prijavi da
žalba nije rešena u korist korisnika Izvođač će podneti detaljan izveštaj
OPŠTINSKOM administratoru projekta sa opisom prirode žalbe i predloženim
rešenjem ili aktivnostima koje su preduzete da bi se odgovorilo na žalbu. Ukoliko
je predloženo rešenje ili su predložene aktivnosti nedovoljne da se uspešno
odgovori na žalbu, OPŠTINA može da u razumnoj meri zahteva od Izvođača da
sprovede aktivnost koja bi dovela do konkretnog rešenja žalbe.
2.12 Procedure Pranja Javnih Konstrukcija
2.12.1 Frekvencija usluge Izvođač će prati fontane, autobuske stanice i tramvajske
stanice i ograde mostova [UNETI BROJ]. Sve druge javne konstrukcije navedene
u Aneksu A, Dodatak 7 će se prati jednom u [UNETI BROJ] meseca.
2.12.2 Kontrola saobraćaja. Izvođač će obezbediti osoblje da kontroliše vozila i tok
pešačkog saobraćaja kada god se radi na primarnim i sekundarnim ulicama.
2.12.3 Pranje. Pranje će se sastojati od pranja deterdžentom i ispiranja. Izvođač će
obezbediti radnu snagu i svu specijalizovanu opremu na način i dovoljno dugo da
rezultat bude uklanjanje sve prljavštine, zemlje, grafita, masnoća i drugih naslaga.
2.12.4 Kontrolisanje vode za pranje. Izvođač će kontrolisati i ukloniti vodu za pranje i
ispiranje da bi se izbegla oštećenja okolne vegetacije i bilo kakva akumulacija
vode u vidu bara.
3.
Minimalni Tehnički Zahtevi
3.1
Oprema za čišćenje ulica
3.1.1
Opšte. Izvođač će imati na raspolaganju u svako doba ispravnu opremu za
čišćenje ulica koja nije starija od [UNETI BROJ] godišta koja će omogućiti
Izvođaču da adekvatno i efikasno obavi usluge koje su specificirane u ovom
Stavu. Sva oprema za čišćenje ulica će biti nova i istovetno ofarbana na početku
Perioda Delovanja. Izvođač će obezbediti, u obliku koji je prihvatljiv za
OPŠTINU, spisak opreme koja će se koristiti za čišćenje ulica (Inventar Opreme
za Čišćenje Ulica) trideset (30) dana pre početka rada, a jedanput godišnje posle
toga.
3.1.2
Promene u Inventaru Opreme. Promene u inventaru opreme tokom trajanja
ugovora će se pismeno dostaviti OPŠTINSKOM administratoru projekta u roku
od dvadesed četiri (24) časa od efektivnog datuma promene.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 16 –
3.1.3
Tehničke specifikacije za mehaničku opremu za čišćenje ulica. Ponuđač na
tenderu će dostaviti u okviru svoje tehničke ponude, listove sa tehničkim
podacima od proizvođača da mehanička oprema za čišćenje ulica koju Ponuđač
ima nameru da koristi zadovoljava ili premašuje sve sledeće tehničke
specifikacije:
•
Vrsta: Sa četkama ili mehanička; uređaji na tri točka su poželjni
tamo gde se zahteva pokretljivost oko parkiranih automobila
•
Starost: Sva oprema treba da bude nova
•
Kontrola prašine koja se oslobađa: Sertifikacija o zadovoljavanju
SCAQMD Propisa 1186 (S.A.D.) za kontrolu prašine koja se
oslobađa sa aerodinamičnim prečnikom od 10 mikrona (PM10)
•
Kontrola izduvnih gasova: Radi na alternativnim gorivima kao što
je tečan prirodan gas (TPG), propan ili metanol, ili je opremljena
sa uređajem za kontrolu izduvnih gasova koji smanjuje emisiju
čestica i drugog materijala kog je odobrila OPŠTINA.
•
Tovarni deo mehaničkih čistilica ulica. Deo mehaničkih čistilica
ulica koji se koristi za skladištenje prikupljenog uličnog otpada
treba da bude nepropustiv za vodu i da sprečava izlivanje bilo
kakvog čvrstog ili tečnog materijala, ulja, masnoće ili drugih
substanci na zemlju ili na karoseriju vozila.
3.1.4
Higijena opreme za čišćenje ulica. Unutrašnjost tovarnog dela mehaničkih
čistilica ulica će se prati vodom i sredstvom za dezinfekciju i uklanjanje mirisa
prema rasporedu koji je dostavljen kao deo konačnog radnog plana, a minimalno
dva (2) puta nedeljno. Sve spoljne površine opreme za čišćenje ulica moraju da se
operu vodom i sredstvom za uklanjanje masnoća minimalno jedanput (1)
nedeljno.
3.1.5
Održavanje opreme. Izvođač će održavati svu opremu za čišćenje ulica u
bezbednom i radnom stanju da bi se smanjila ugroženost radnika i javna
bezbednost i da bi se smanjio uticaj opreme na okolinu. Svo čišćenje,
podmazivanje i pranje treba da se obavlja na lokaciji za skladištenje i održavanje.
Izvođač će imati dokumentaciju o održavanju za svaki komad mobilne opreme i
dostavljati kopije u Mesečnom Izveštaju o Poslovanju koje treba da sadrže
identifikacioni broj opreme, datum/kilometražu, vrstu opravke, i potpis
nadzornika za održavanje da je opravka dobro urađena.
3.1.6
Dnevna Inspekcija Mehaničkih Čistilica Ulica. Izvođač će vršiti inspekciju svake
mehaničke čistilice svakog dana da proveri da li sva oprema dobro radi. Čistilice
koje ne prođu inspekciju ne treba da izlaze sve dok ne mogu da prođu inspekciju i
pravilno rade. Izvođač će imati tačne dnevne izveštaje o inspekciji mehaničkih
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 17 –
čistilica ulica koji mogu odmah da se stave na uvid OPŠTINSKIM kontrolorima
projekta kada oni to zatraže.
3.1.7
Upravljanje Mehaničkim Čistilicama Ulica. Samo osoblje koje je specifično
obučeno za bezbedan i efikasan rad na mehaničkim čistilicama ulica može da
upravlja njima. Svi operateri moraju da imaju potrebne dozvole i licence i da
mogu da obave manje opravke ili doterivanje opreme. Izvođač će dostaviti
OPŠTINI dokumentaciju najkasnije deset (10) dana pre početka pružanja usluga
čišćenja ulica da su svi operateri mehaničkih čistilica ulica prošli kroz obuku o
rukovanju i bezbednosti i da su položili pisani ispit i test vožnje.
3.1.7.1 Brzina rad. Operator će se kretati sa mehaničkim čistilicama ulice razumnom
brzinom duž trase, a tamo gde su parkirani automobili, učiniće svaki napor da
očisti slivnike što bliže parkiranim automobilima.
3.1.7.2 Pravac. Operator će obavljati svoje aktivnosti tako da se mehaničke čistilice
ulica kreću u normalnom pravcu saobraćaja.
3.1.7.3 Kontrola prašine. Čistilica će primeniti adekvatnu jačinu i pritisak u svako doba
da bi se kontrolisala prašina u skladu sa standardom rada.
3.1.7.4 Putanja čistilice. Putanja će započeti uz stranicu ivičnjaka i uključivaće slivnike.
Sem ukoliko nisu blokirani parkiranim vozilima, ivičnjak i slivnik će uvek biti
uključeni u putanju čištilice.
3.1.7.5 Broj prolaza. Operator mehaničke čistilice ulica će proći više puta ukoliko je
potrebno da bi se zadovoljio standard rada.
3.1.7.6 Snabdevanje vodom. Izvođač će se dogovoriti sa OPŠTINSKIM javnim
preduzećem vodovoda da dobije vodu koja je potrebna za rad. Izvođač će biti
odgovoran za troškove snabdevanja vodom.
3.1.8
Obeležavanje i identifikacija Vozila. Sva vozila koja se koriste za nadzor i za
pružanje svih usluga čišćenja ulica će imati vrlo vidljive (> 10 cm) oznake sa
svake strane karoserije sa imenom Izvođača i brojem telefona, naznaku OPŠTINE
kao ugovarača posla i identifikacioni broj vozila (brojevi davani broj za brojem).
Sve Mehaničke Čistilice ulica će imati i kapacitet (u kubnim metrima i bruto
težini vozila) vozila prikazan sa brojevima koji su najmanje (12) santimetara
visine naznačenim u gornjem prednjem uglu leve i desne strane karoserije.
3.1.9
Registracija i Inspekcija Vozila. Sva motorizovana vozila za čišćenje ulica koja
Izvođač koristi moraju da budu registrovana, sa izvršenom inspekcijom, sa
osiguranjem i moraju da zadovoljavaju sve lokalne propise i nacionalne zakone
koji se odnose na vlasništvo nad vozilima i rukovanje njima.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 18 –
3.1.10 Izgled opreme. Oprema za čišćenje i pranje mora da se čisti prema specifikacijma
u stavu 3.1.4 a biće prefarbana najmanje svake dve (2) godine.
3.1.11 Dodatna Oprema. Svaka mehanička čistilica ulica će imati sledeću opremu:
•
Uređaj za gašenje vatre
•
Lopatu i metlu za prikupljanje bilo kog prosutog materiijala od
uličnih otpadaka
•
Zvučni uređaj za kretanje unazad koji se aktivira kada vozilo ide
unazad
•
Dvosmernu komunikacija između nadzornika čišćenja ulica i
dispečerske kancelarije
•
Zastavice, svetlosno obeležavanje i sprave koje blokiraju točkove
ukoliko dođe do kvara na javnim ulicama
3.1.12 Skladištenje Vozila za čišćenje ulica. Nijedno vozilo za čišćenje ulica se neće
držati na bilo kojoj javnoj ulici ili drugoj javnoj lokaciji (sem postojećih objekata
koji se daju na korišćenje u) u OPŠTINI. Sva oprema, ukoliko se drži unutar
granica OPŠTINE, mora da se u svako doba drži na lokacijama koje je OPŠTINA
odobrila a koje imaju odgovarajuću namenu bilo unutar zgrade ili unutar
ograđenog dvorišta kada nije u upotrebi. Izvođač će pismenim putem obavestiti
OPŠTINSKOG administratora projekta o mestu držanja svih vozila koja će se
koristiti prilikom pružanja usluga čišćenja ulica trideset (30) dana pre početka
rada i jednom godišnje posle toga.
3.1.13 Rezervna Oprema. Izvođač će imati u svakom momentu na raspolaganju rezervnu
opremu koja može da se stavi u pogon u roku od dva (2.0) sata od vremena bilo
kakvog kvara tako da ne dođe do prekida u pružanju planiranih usluga čišćenja
ulica. Rezervna oprema će odgovarati po veličini, kapacitetu I performansama
opremi koju Izvođač normalno koristi za pružanje usluga čišćenja ulica.
3.1.14 Nosivost. Mobilna oprema koja se koristi za čišćenje ulica se neće natovariti više
od bruto težine vozila koju je odredio proizvođač ili više od maksimalno
specificirane težine.
3.1.15 Buka. Buka koju proizvodi bilo koja mehanička čistilica ulica u krugu od 100
metara od bilo kog stambenog objekta ne može da bude veća od sedamdeset pet
(75) decibela mereno na distanci od dvadeset pet (25) stopa na visini od pet (5.0)
stopa iznad nivoa zemlje koristeći “A” skalu standardnog uređaja za merenje sa
sporim odzivom.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 19 –
3.1.16 Obeležja radi bezbednosti. Sva oprema za čišćenje ulica koju koristi Izvođač mora
da ima odgovarajuća obeležja radi bezbednosti koja uključuju ali nisu ograničena
na svetla za autoputeve, treptajuća svetla i svetla za upozorenje, svetla za
propuštanje i zastavice za upozorenje.
3.2
Korpe za otpatke
3.2.1
Opšte. Izvođač će nabaviti, isporučiti, instalirati, prazniti i održavati
slobodnostojeće (fiksirane za tlo) korpe za otpatke montirane na stubićima koje će
biti visokokvalitne, standardno proizvedene jedinice koje su trajne, atraktivne,
konstruktivno jake i otporne na vandalizam. Korpe za otpatke će se instalirati na
intervalima koji nisu veći od [UNETI BROJ] metara i na svakom uglu svih
raskrsnica duž obe strane svih ulica koje odredi OPŠTINA kao što je prikazano na
mapama uključenim u Aneksu 7.
3.2.2
Tehničke specifikacije za korpe za otpatke. Ponuđač na tenderu će dostaviti uz
svoju tehničku ponudu, tehničke specifikacije od Proizvođača da su korpe za
otpatke koje Ponuđač ima nameru da isporuči i kao i način njihove montaže bili
testirani najmanje 3 puta na 1000 proizvedenih jedinica i zadovoljavaju ili prelaze
sve sledeće tehničke specifikacije:
•
Telo korpe: Polietilen visoke gustine oblikovan ubrizgavanjem sa
integralnom bojom i otpran na uticaje. Sertifikovan da sadrži
ultravioletnu stabilizaciju obezbeđenu ekvivalentom od 0.5 % UV 531
stabilizacione mešavine I da zadržava postojanost i funkcionalnost
tokom perioda garancije kada je izložen ultravioletnom zračenju sunca
i temperaturama do 50 stepeni Celzijusa. Sertifikovan da zadovoljava
minimalno ESCR bodovanje za preko 1000 sati i za 100 % i 10 %
Igepal rastvore.
•
Zapreminski Kapacitet: Minimalni kapacitet od 30 litara, isključujući
količinu koja zauzima napunjeni poklopac u zatvorenoj poziciji.
•
Standardi za projektovanje: Projektovani da zadovolje sve relevantne
delove ISO 9001.
•
Poklopac: Emajlirani čelik ili ekvivalent koji mora da bude
konfigurisan na način da ne dolazi do vitoperenja, savijanja, upadanja
ili distorzije do mere u kojoj više ne odgovara samoj korpi ili postaje
na bilo koji drugi način neupotrebljiv. Sa šarkom koja sprečava da
ptice ukljanjaju otpatke. Samozatvarajući koji se otvara sa standardnim
ključem i zatvara jakim pritiskom.
•
Lakoća pražnjenja: Poklopac će se otvarati ključem i omogućiće lako
vađenje tela korpe. Telo kante će se lako vratiti u svoje ležište ili u
fiksni deo korpe.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 20 –
3.2.3
•
Montaža: Svi pričvršćivači treba da budu otporni na koroziju, bez
oštrih ivica i ne treba da prodiru u telo kante gde će biti smešteni
otpaci. Treba da budu laki za montažu, navrtnji treba da budu
samozaključavajući a i navrtnji i zavrtnji treba da budu projektovani
tako da stanovništvo ne može da ih ukloni sa običnim alatom.
•
Metalne Komponente: Moraju da zadovolje zahtev da budu otporne na
koroziju od 500 sati izloženosti na prskanje solju kako je opisano u
ASTM B117.
•
Obrada površina: Unutrašnje površine treba da budu glatke sa sjajnom
ili polusjajnom obradom. Spoljne površine moraju da budu prikladne
za vrelo utiskivanje oznake i da nemaju oštre ivice i uglove, izbočine
ili druge elemente koji mogu da budu neugodni ili da predstavljaju
opasnost po ljude.
•
Identifikacija i obeležavanje: Glavni deo će imati utisnut
identifikacioni broj i imaće odgovarajuću površinu na koju može da se
stavi odgovarajuća nalepnica za edukaciju javnosti i/ili druge
informacije.
•
Boja: Stabilizovana za ultravioletno zračenje, zelena koja neće
izbledeti.
•
Garancija: Najmanje deset (10) godina za sve delove; a ne srazmerna I
mora da specifično obezbedi zamenu, bez naplate, bilo koje
komponente koja propadne zbog materijala ili izvedbe za period od
deset (10) godina nakon instalacije. Bilo kakav kvar pod garancijom će
prouzrokovati zamenu sa novoproizvedenom jedinicom.
Raspored distribucije. Izvođač će isporučiti i instalirati ukupan traženi broj korpi
za otpatke u fazama prema sledećem:
•
Dvadeset pet (25.0) procenata ukupnog broja koji je specificiran u
ZZP ne kasnije od deset (10) dana pre početka perioda poslovanja
•
Pedeset (50) procenata ukupnog broja koji je specificiran u ZZP ne
kasnije od šest (6) meseci od prvog dana perioda poslovanja.
•
Sto (100) procenata koji je specificiran u ZZP ne kasnije od devet (9)
meseci od prvog dana perioda poslovanja.
Izvođač će distribuirati i opsluživati dodatne korpe za otpatke ili ukloniti
postojeće korpe za otpatke kada primi pisani zahtev od OPŠTINSKOG
administratora projekta.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 21 –
3.2.4
Održavanje korpi za otpatke. Izvođač će biti odgovoran za praćenje, kontrolu,
pranje, sterilizaciju i drugo održavanje korpi za otpatke da bi što duže trajale I bile
od koristi. Izvođač će u Finalnom Radnom Planu da uključi odredbe o pranju
/sterilizaciji korpi za otpatke najmanje četiri (4) puta godišnje i opisaće program
za usaglašenost sa ovom specifikacijom.
3.2.5
Briga izvođača za korpe za otpatke. Osoblje Izvođača će preduzeti mere da spreče
oštećenja korpi za otpatke podvrgavanjem korpi nepotrebnoj sili. Izvođač će o
svom trošku da zameni bilo koju korpu za otpatke koju je oštetio Izvođač, u roku
od dva (2) radna dana bez naplate.
3.2.6
Popravka korpi za otpatke. Izvođač će biti odgovoran za popravku korpi za
otpatke uključujući ali ne ograničavajući se na poklopce prikačene šarkama,
uloške i elemente za montažu. Izvođač će popraviti korpu za otpatke u roku od
dva (2.0) radna dana od dana opomene od strane OPŠTINE da je potrebna
opravka, ili, ukoliko je to potrebno, ukloniti korpu za otpatke da bi izvršio
popravke i dostaviti zamenu na istu lokaciju.
3.2.7
Zamena korpi za otpatke. Kada Izvođača OPŠTINSKI administrator projekta
obavesti da je neka korpa za otpatke ukljonjena, ukradena ili oštećena na način
gde nije moguća popravka, Izvođač će zameniti korpu za otpatke u roku od dva
(2.0) radna dana.
3.2.8
Vlasništvo nad korpom za otpatke. Vlasništvo nad korpom za otpatke će biti
Opštinsko.
3.3
Kolica za ručno čišćenje ulica
3.3.1
Opšte. Izvođač će nabaviti ručna kolica za svakog ručnog čistača ulica koja će biti
visokokvalitetne, standardno proizvedene jedinice koje su dugotrajne, lake za
manevrisanje, atraktivne, konstruktivno jake i olakšavaju ručnim čistaćima
punjenje i pražnjenje.
3.3.2
Tehničke specifikacije za kolica za ručno čišćenje ulica. Ponuđač na tenderu će
dostaviti sa svojom tehničkom ponudom tehničke specifikacije od Proizvođača da
kolica za ručno čišćenje ulica koje on ima nameru da obezbedi zadovoljavaju ili
premašuju sledeće tehničke specifikacije:
•
Materijal tela: galvanizona čelik ili rotaciono oblikovani čvrsti
polietilen velike gustine otporan na ultravioletno zračenje I proizveden
prema ISO 9001 kontroli kvaliteta koji odgovara temperaturnom raonu
od –70 stepeni Celzijusa do 111 stepeni Celzijusa (ASTM test
standardi D746 i D1525).
•
Ram (ukoliko postoji): Vrelo galvanizovani čelik koji je otporan na
koroziju.
•
Završna obrada bojom: Izdržljiv poliester.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 22 –
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
•
Rezervoar za otpatke: Po dva (2) plastična na točkovima sa
kapacitetom između 80 i 120 litara koji mogu lako da se izvade kroz
prednja ili zadnja pristupna vratanca.
•
Prostor za nošenje alata: dovoljan da obezbedi lako skladištenje i
uzimanje lopate-ašova, metle i grabulja.
•
Točkovi kolica: Minimalno dva (2) točka sa prečnikom od najmanje
25 cm x 3.0 cm širine gume sa kućištima koji se mogu podmazati za
glavu i osovinu.
•
Garancija: Pet (5) godina za sve delove i servis.
Odeća, alatke i oprema za ručnog čistača
Zaštitna odeća. Izvođač će obezbediti svim čistačima zaštitnu odeću koja će da
uključuje ali neće biti ograničena na sledeće:
•
Sigurnosna obuća
•
Prsluci sa reflektorskim trakama
•
Kombinezoni sa obeležjem izvođača (najmanje 3 kompeta)
•
Kape
•
Rukavice
•
Maske za prašinu (za povremenu upotrebu)
Alat i Oprema. Izvođač će obezbediti svakom čistaču ručna kolica koja
zadovoljavaju tehničke specifikacije u stavu 3.3.2, kao i metlu, grabulje i lopatu.
Oprema i Materijali za Pranje Javnih Konstrukcija
Tehničke specifikacije opreme za pranje. Izvođač će koristiti za čišćenje svih
javnih konstrukcija opremu za pranje sa toplom vodom pod visokim pritiskom
koja zadovoljava ili premašuje sledeće minimalne tehničke specifikacije:
•
Montirana na kamion da bi se olakšao pristup svim javnim
konstrukcijama pomoću dizalice ili buma
•
Pritisak vode na vrhu raspršivača od 1500 psi
•
Temperatura vode od najmanje 80 stepeni Celzijusa
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 23 –
•
3.5.2
Protok vode najmanje 20 litara u minuti
Tehničke specifikacije rastvora za čišćenje. Izvođač će samo koristiti rastvore za
čišćenje koji ne mogu da oštete završnu obradu bilo koje javne konstrukcije, a
koji zadovoljavaju ili premašuju sledeće minimalne tehničke specifikacije koje
odobrava OPŠTINSKI administrator projekta:
•
Rastvara se u vodi i nejonogen je.
•
Ne stvara koroziju
•
Ne stvara penu
3.5.3
Osoblje Izvođača
3.5.4
Stručnost i znanje. Svi podizvođači, nadzornici I radnici koje uposli Izvođač
moraju da budu stručni i pažljivi radnici koji znaju svoj zanat.
3.5.5
Nadležnost za otpuštanje. OPŠTINSKI administrator projekta može da traži
otpuštanje bilo koje osobe koju zapošljava Izvođač ako više puta ispoljava loše
vladanje ili je nekompetentan ili nehatan u ispravnom izvršenju svojih zadataka I
takva osoba neće biti ponovo zaposlena bez pismenog odobrenja OPŠTINSKOG
administratora projekta.
3.5.6
Nadzor na terenu. Izvođač će odrediti kvalifikovane nadzornike rada na terenu u
svakom sektoru pružanja usluga i za svaku vrstu usluga čišćenja ulica i dostaviće
imena tih osoba pismenim putem OPŠTINSKOM administratoru projekta.
Nadzornik rada na terenu će biti prisutan dok ekipe rade i imaće radio
komunikaciju sa kancelarijom Izvođača i sa svim vozilima za čišćenje ulica pod
njegovim nadzorom.
3.5.7
Ponašanje. Izvođač će zahtevati od svih zaposlenih da se uljudno ponašaju I da
izbegavaju glasno dovikivanje i psovke.
3.5.8
Uniforme. Izvođač će obezbediti svim zaposlenima na čišćenju ulica adekvatne
uniforme, radne čizme i drugu zaštitnu odeću po potrebi radi njihovog izgleda I
bezbednosti. Uniforme i zaštitna sredstva treba da odobri OPŠTINSKI
administrator projekta.
3.5.9
Pristup privatnoj svojini. Radnici Izvođača neće nedozvoljeno pristupati ili prljati
lokacije u blizini niti dirati imovinu koja ih se ne tiče niti treba da ih se tiče.
3.5.10 Prevrtanje otpadaka. Izvođač će zabraniti bilo kakvo prevrtanje otpadaka I
vađenje materijala od strane bilo kog zaposlenog na čišćemju ulica.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 24 –
3.5.11 Dozvole za vožnju. Svaki vozač bilo kog motorizovanog vozila za čišćenje ulica
će nositi sa sobom važeću dozvolu za vožnju i druge potrebne dozvole.
3.5.12 Honorari i napojnice. Izvođač neće dozvoliti bilo kom zaposlenom, agentu ili
podizvođaču da nudi specijalne usluge izvan obima ovog Ugovora ili da traži,
zahteva ili prihvati, bilo direktno ili indirektno, bilo kakvu naknadu ili napojnicu
za usluge koje spadaju u okvir ovog Ugovora.
Kancelarija za usluge građanima
3.6
3.6.1
Radno vreme. Izvođač će imati kancelariju gde mogu da se prime žalbe od strane
korisnika ili OPŠTINSKIH kontrolora projekta 8 sati dnevno, 6 dana nedeljno.
3.6.2
Zaposleni. Kancelarija će imati dovoljno zaposlenog obučenog osoblja da
omogući da oni koji zovu telefonom mogu da razgovaraju sa nekim u kancelariji
koji je kvalifikovan da pruži adekvatnu uslugu.
4.
Standardi ispunjenja uslova
4.1
4.1.1
4.2
Opšte
Ukoliko nije drugačije naznačeno u ovom Delu, zahteva se usaglašenost od sto
(100) procenata sa svim specifikacijama usluga i minimalnim tehničkim
zahtevima.
Radni planovi
4.2.1
Finalni Radni Plan. Finalni radni plan će biti dostavljen u roku koji je specificiran
i sadržaće detaljne opise načina na koji Izvođač zadovoljava sve specifikacije
usluga i minimalne tehničke zahteve sadržane u ovom Stavu. Finalni radni plan
mora da dokaže na način koji zadovoljava OPŠTINSKOG administratora projekta
da je Izvođač korektno interpretirao sve zahteve za uslugama i da je napravio plan
sa visokom verovatnoćom da će zadovoljiti svaki uslov.
4.2.2
Pripremni Radni Plan (PRP). Pripremni radni plan će biti dostavljen na vreme I
njegov sadržaj mora da odgovori na sve specificirane tačke na način koji
zadovoljava OPŠTINSKOG administratora projekta.
4.3
Usluge Čišćenja Ulica
4.3.1
Pouzdanost Mehaničkog Čišćenja Ulica. Izvođač će na zadovoljavajući način
očistiti najmanje devedeset (90.0) procenata ukupnog broja kilometara koji su
planirani za mehaničko čišćenje svakog dana. Izvođač će na zadovoljavajući
način očistiti sto (100) procenata ukupnog broja kilometara koji su planirani za
mehaničko čišćenje najmanje devedeset (90.0) procenata od svih dana kada se
vrši mehaničko čišćenje u svakom mesecu.
4.3.2
Pouzdanost Ručnog Čišćenja Ulica. Izvođač će na zadovoljavajući način očistiti
najmanje devedeset (90.0) procenata ukupnog broja blokova koji su planirani za
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 25 –
ručno čišćenje svakog dana. Izvođač će na zadovoljavajući način očistiti sto (100)
procenata ukupnog broja blokova koji su planirani za ručno čišćenje najmanje
devedeset (90.0) procenata od svih dana kada se vrši ručno čišćenje u svakom
mesecu.
4.3.3
Pouzdanost Čišćenja Ulica koje nisu pokrivene zavšnim slojem. Izvođač će na
zadovoljavajući način očistiti najmanje devedeset (90.0) procenata ukupnog broja
kilometara koji su planirani za čišćenje svakog dana. Izvođač će na
zadovoljavajući način očistiti sto (100) procenata ukupnog broja kilometara koji
su planirani za čišćenje najmanje devedeset (90.0) procenata od svih dana kada se
vrši mehaničko čišćenje u svakom mesecu.
4.3.4
Pouzdanost Prikupljanja Otpadaka. Izvođač će imati na dužnosti u svakom
javnom prostoru koji je određen za ovu vrstu usluga od strane OPŠTINSKOG
administratora projekta onaj broj čistača koji je specificirao u svom Finalnom
Radnom Planu najmanje devedeset devet (99.0) procenata vremena kada je
predviđeno da se pruža ova vrsta usluge.
4.3.5 Pouzdanost Usluga Servisiranja Korpi za Otpatke. Broj neizvršenja usluga
servisiranja Korpi za otpatke neće preći jedan (1.0) procenat dnevno za ukupan
broj korpi za otpatke koje se servisiraju.
4.3.6
Pouzdanost Pranja Javnih Konstrukcija. Izvođač će prati javne konstrukcije prema
rasporedu koji je dostavljen u finalnom radnom planu najmanje devedeset osam
(98) procenata vremena.
4.3.7
Pouzdanost Dodatne Radne Snage. Izvođač će obezbediti najmanje devedeset pet
(95.0) procenata čovek-dana radne snage ili nadzora koje traži OPŠTINA ili koja
je usaglašena u finalnom radnom planu bilo kog datog dana. Izvođač će
obezbediti sto (100.0) procenata čovek-dana radne snage ili dogovorenog nivoa
nadzora najmanje devedeset (90.0) procenata ukupnog broja radnih dana svakog
meseca.
4.3.8
Učinak Mehaničkog Čišćenja Ulica Prosečna ocena čistoće (vidi stav 5.2.8) svih
primarnih ulica koje su mehanički očišćene od strane Izvođača i koje su
OPŠTINSKI kontrolori projekta ocenili mora da bude minimalno 1,02 za svaki
mesec pružanja usluga.
4.3.9
Učinak Ručnog Čišćenja Ulica. Prosečna ocena čistoće (vidi stav 5.2.8) svih
sekundarnih ulica koje su ručno očišćene od strane Izvođača i koje su
OPŠTINSKI kontrolori projekta ocenili mora da bude minimalno 1,05 za svaki
mesec pružanja usluga.
4.3.10 Učinak Čišćenja Ulica bez Završnog Sloja. Prosečna ocena čistoće (vidi stav
5.2.8) svih ulica bez završnog sloja koje su očišćene od strane Izvođača i koje su
OPŠTINSKI kontrolori projekta ocenili mora da bude minimalno 1,20 za svaki
mesec pružanja usluga.
4.3.11 Učinak Prikupljanja Otpadaka na javnim mestima. Prosečna ocena čistoće (vidi
stav 5.2.8) svih javnih mesta gde Izvođač pruža ovu uslugu mora da bude
minimalno 1,05 za svaki mesec pružanja usluge.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 26 –
4.3.12 Učinak Usluga Opsluživanja Korpi za Otpatke na javnim nestima. Broj korpi za
otpatke koje OPŠTINSKI kontrolori projekta ili građani prijave kao pune ili
prepune ne može da bude veći od 0,1 procenat svih korpi za otpatke u upotrebi.
4.3.13 Učinak Pranja Javnih Konstrukcija. Izvođač će se pridržavati specificiranih načina
pranja najmanje devedeset pet (95.0) procenata vremena kada aktivnosti pranja
posmatraju OPŠTINSKI kontrolori projekta.
4.4
Vreme čišćenja ulica
4.4.1
Usaglašenost sa vremenom mehaničkog čišćenja ulica. Mehaničko čišćenje ulica
neće početi pre 10:00 uveče a završiće se do 6:00 ujutro na najmanje devedeset
pet (95.0) procenata trasa za mehaničko čišćenje ulica svakog meseca.
4.4.2
Usaglašenost sa vremenom ručnog čišćenja ulica. Ručno čišćenje ulica neće
početi pre 7:00 ujutro a završiće se do 7:00 uveče na najmanje devedeset pet
(95.0) procenata trasa za ručno čišćenje ulica svakog meseca.
4.4.3
Usaglašenost sa vremenom čišćenja ulica bez završnog sloja. Ova usluga neće
početi pre 7:00 ujutro a završiće se do 7:00 uveče na najmanje devedeset pet
(95.0) procenata trasa za čišćenja ulica bez završnog sloja svakog meseca.
4.4.4
Usaglašenost sa vremenom pranja javnih konstrukcija. Pranje javnih konstrukcija
neće početi pre ponoći a završiće se do 8:00 ujutro u najmanje devedeset (90.0)
procenata dana kada je planirano pranje javnih konstrukcija svakog meseca.
4.4.5
Usaglašenost sa vremenom kada je potrebna Dodatna Radna Snaga. Dodatne
usluge treba da budu obezbeđene u navedenom vremenskom periodu u devedeset
pet (95.0) procenata svih slučajeva mereno na mesečnoj osnovi.
4.5
Način prikupljanja
4.5.1
Ometanja. Prijave o ometanjima (uključujući buku) ljudi u zgradama, pešaka ili
onih koji upravljaju motornim vozilima ne treba da budu brojnije od jedne na
svakih sto (100) radnika koji čiste ulice dnevno.
4.5.2
Imovinska Šteta. Broj incidenata gde osoblje Izvođača ili njegova oprema izazovu
imovinske štetu ne treba da bude brojniji od jednog (1.0) dnevno.
4.5.3
Javna bezbednost. Izvođač će bit kažnjen za svaku proverenu prijavu da su radnik
na čišćenju ulica ili neki komad opreme izazvali bilo kakvu opasnost po javnu
bezbednost.
4.5.4
Pravo na korišćenje ulice. Broj prijava o vozilima za čišćenje ulica Izvođača koji
blokiraju saobraćaj bez dozvole OPŠTINE ne treba da bude brojniji od jedne (1.0)
nedeljno.
4.5.5
Prosipanje. Broj prijava o prosipanju otpadaka, đubreta ili otpada koji nastaju kao
posledica rada ekipa za čišćenje ulica ne treba da budu brojnije od jedne na svakih
sto (100) radnika koji čiste ulice dnevno.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 27 –
4.5.6
Prebiranje po otpadu. Broj prijava o prebiranju otpada od strane radnika za
čišćenje ulica ne treba da budu brojnije od jedne na svakih sto (100) radnika koji
čiste ulice dnevno.
4.5.7
Odnosi sa javnošću. Broj prijava o neljubaznom, svadljivom ili uvredljivom
ponašanju ne treba da bude brojniji od jedne dnevno (1.0) na svakih sto radnika
koji čiste ulice dnevno.
4.6
Transfer, Procesiranje i Odlaganje otpadaka od čišćenja ulica i javnih površina i
otpada od rušenja građevina
4.6.1
Usaglašenost za zakonom u Srbiji. Sav tranfer, procesiranje i odlaganje treba da
se u svako doba odvija u skladu sa svim važećih zakonima u Srbiji koji se odnose
na te aktivnosti.
4.6.2
Transfer na Trasi. Izvođač će uvek izvršiti tansfer otpadaka od čišćenja ulica i
javnih površina na bilo kojoj servisnoj trasi samo na lokacijama i na način koji je
OPŠTINSKI administrator projekta ispitao i odobrio.
4.6.3
Vaganje prikupljenog materijala. Težina svakog tovara otpadaka od čišćenja ulica
i javnih površina i otpada od rušenja građevina koje prikupi Izvođač mora da se
tačno izmeri korišćenjem odobrenih vaga i da se dokumentuje pre nego što se
izvrši istovar na lokaciji koju je OPŠTINA odredila za procesiranje i odlaganje.
4.6.4
Korišćenje naznačenih objekata za transfer, procesiranje i odlaganje. Izvođač će
dostaviti svaki tovar otpadaka od čišćenja ulica i javnih površina koje prikupi
samo na lokaciju koju je OPŠTINA odredila za transfer, procesiranje i odlaganje.
4.7
Standardi za Izveštavanje
4.7.1
Mesečni izveštaji o pripremama (MIPP). Mesečni izveštaji o pripremama moraju
da se dostave u roku od deset (10) dana od kraja svakog meseca tokom
Pripremnog Perioda (sa početkom od drugog meseca) a njihov sadržaj treba da
obezbedi puni i detaljan opis napretka u svakoj od specificiranih aktivnosti na
način koji zadovoljava OPŠTINSKOG administratora projekta.
4.7.2
Mesečni izveštaji o poslovanju (MIOP). Izvođač će dostaviti mesečne izveštaje o
poslovanju na kraju svakog meseca pružanja usluga na vreme i u skladu sa svim
specifikacijama na način koji zadovoljava OPŠTINSKOG administratora
projekta.
4.7.3
Godišnji izveštaji o poslovanju (GIP). Izvođač će dostaviti godišnje izveštaje o
poslovanju na vreme i u skladu sa svim specifikacijama posle svakog perioda od
dvanaest meseci rada.
4.7.4
Netačno izveštavanje. Ukjučivanje bilo kakvih netačnih ili obmanjivačkih izjava
ili prikaza u bilo kom izveštaju koji se dostavlja OPŠTINSKOM administratoru
projekta je strogo zabranjeno.
4.8
Dodavanje Novih Usluga
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 28 –
4.8.1
4.9
Početak usluge. Neizvršenje specificirane usluge čišćenja ulice u bilo kom novom
području u roku od dvadeset četiri (24) časa od zvaničnog pismenog naloga
OPŠTINSKOG administratora projekta neće biti veće od jednog (1.0) procenta
svih takvih zahteva upućenih u jednom mesecu.
Reagovanje na Žalbe
4.9.1
Radno vreme. Zahteva se potpuna usaglašenost sa specifikacijama broja
zaposlenih ljudi u kancelariji.
4.9.2
Usluga korisnicima. Broj prijava od korisnika ili OPŠTINSKIH kontrolora
projekta da prestavnik Izvođača nije odgovorio na žalbu neće biti veći od 0,1
procenat svih poziva koji se prime u toku jednog meseca.
4.9.3
Dokumentacija o žalbama. Izvođač mora da dokumentuje svaku žalbu koju primi
od bilo kog korisnika ili od prestavnika OPŠTINSKOG administratora projekta u
obliku koji je specificiran u paragradu 2.12.3.
4.9.4
Izveštaji o žalbama. Izvođač će dostaviti detaljnu dokumentaciju o žalbama kao i
pregled svih žalbi OPŠTINSKOM administratoru projekta zajedno sa mesečnim
izveštajem o poslovanju.
4.9.5
Rešavanje žalbi. Neizvršenje rešenja žalbe na zadovoljstvo podnosioca i
OPŠTINSKOG administratora projekta neće biti veće od 0.1 procenat svih poziva
koji se prime u toku jednog meseca.
4.10 Oprema za Čišćenje Ulica
4.10.1 Godišnji Inventar Opreme za Čišćenje Ulica. Inventar opreme koji treba da se
dostavi OPŠTINSKOM administratoru projekta treba da bude dostavljen svake
godine u vreme kada je to specificirano.
4.10.2 Izmene u Inventaru Opreme. Svaka promena u inventaru opreme mora da se
prijavi u roku od dvadeset četiri (24.0) časa od trenutka nastanka promene.
4.10.3 Celovitost tovarnog dela. Prijave o prosipanju iz tovarnog dela mehaničkih
čistilica ulica tokom čišćenja ne treba da budu veće od stope od jedne (1.0)
nedeljno.
4.10.4 Higijena Opreme Za Čišćenje Ulica. Unutrašnje i spoljne površine svih
mehaničkih čistilica ulica i druge opreme za čišćenje ulica koja se koristi mora da
budu oprane prema specifikaciji.
4.10.5 Održavanje Opreme. Izvođač će održavati nivo od devedeset pet (95.0) procenata
zadovoljenja rasporeda za preventivno održavanje koji je specificiran u finalnom
radnom planu (mereno na mesečnom nivou).
4.10.6 Inspekcija Mehaničkih Čistilica Ulica. Izvođač će održavati nivo od devedeset pet
(95.0) procenata zadovoljenja rasporeda dnevne inspekcije vozila.
4.10.7 Dozvole za Operatore Mehaničkih Čistilica Ulica. Svi operatori mehaničkih
čistilica ulica moraju da imaju sve potrebne dozvole i licence.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 29 –
4.10.8 Rukovanje Mehaničkim Čištilicama Ulica. Rukovanje mehaničkim čistilicama
ulica će biti u potpunosti u skladu sa specifikacijama najmanje devedeset pet
(95.0) procenata vremena.
4.10.9 Oznake i Identifikacija Vozila. Sva vozila koja se koristi za nadzor I za obavljanje
usluga čišćenja ulica moraju da budu označena sa identifikacionim podacima
prema specifikacijama kada god je vozilo u upotrebi.
4.10.10Dodatna Oprema. Sve mehaničke čistilice ulica koje koristi Izvođač moraju da
imaju svu dodatnu opremu prema specifikacijama kada god je vozilo u upotrebi.
4.10.11 Rezervna Oprema. Broj puta kada dođe do prekida usluge čišćenja ulica na bilo
kojoj trasi više od dva (2.0) sata zbog nedostatka rezervne opreme ne može da
bude veći od jedan (1.0) nedeljno.
4.10.12 Utovar Vozila Za Čišćenje Ulica. Broj puta kada potpuno natovareno vizilo za
čišćenje ulica može da bude teže od specifikacije proizvođača ili propisa u Srbiji
ne može da bude veći od jedan (1.0) nedeljno.
4.10.13 Buka. Buka koja nastaje od bilo koje opreme za čišćenje ulica u orkuženju od
100 metara od bilo koje stambene jedinice ne može da pređe nivo od sedamdeset
pet (75) decibela mereno na rastojanju od dvadeset pet (25) stopa.
4.11 Korpe za otpatke
4.11.1 Usaglašenost sa Tehničkim Specifikacijama. Sve korpe za otpatke moraju da u
potpunosti zadovoljavaju sve tehničke specifikacije.
4.11.2 Raspored za Distribuciju. Izvođač će isporučiti I montirati minimalno devedeset
osam (98.0) procenata svih Korpi za otpatke prema specifiranom rasporedu.
4.11.3 Higijena Korpi za Otpatke. Izvođač će zadovoljiti minimalno sa devedeset osam
(98.0) procenata zahtev za pranjem četiri puta godišnje.
4.11.4 Održavanje Korpi za Otpatke. Izvođač će održavati i opravljati korpe za otpatke
minimalno devedeset osam procenata vremena.
4.11.5 Zamena Korpi za Otpatke. Zamena korpi za otpatke zbog oštećenja, krađe ili
uklanjanja treba da se dogodi u roku od dva (2) radna dana po prijavi od strane
OPŠTINE najmanje devedeset osam procenata vremena.
4.11.6 Ekektivni Rok Trajanja. Ne više od 0,3 procenata svih korpi za otpatke u upotrebi
će trebati zamenu bilo kog dela zbog lošeg materijala ili izrade tokom svakog
radnog perioda od 12 meseci.
4.12 Kolica za Ručno Čišćenje
4.12.1 Usaglašenost sa Tehničkim Specifikacijama. Sva kolica moraju da u potpunosti
zadovoljavaju sve tehničke specifikacije u stavu 3.3.2.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 30 –
4.13 Zaštitna Odeća, Alatke i Oprema za Ručne Čistače
4.13.1 Zastitna Odeća. Izvođač će u potpunosti zadovoljavati specifikacije za zaštitnu
odeću.
4.13.2 Alati i Oprema. Izvođač će u potpunosti zadovoljavati specifikacije za alatke i
opremu.
5.
Praćenje poslovanja
5.1
Opšte
5.1.1
Dostupnost dokumentaciji. Sva dokumentacija koja je specificirana u Stavu mora
da bude lako dostupna u toku radnog vremena čišćenja ulica radi inspekcije od
strane OPŠTINSKOG administratora projekta a kopije će biti dostavljene sa
mesečnim izveštajem o poslovanju.
5.1.2
Monitoring projekta od strane OPŠTINE. OPŠTINSKI administrator projekta će
vršiti monitoring svih usluga čišćenja ulica. OPŠTINSKI administrator projekta
će odrediti OPŠTINSKE kontrolore projekta da imaju uvid i ocene usaglašenost
Izvođača sa svim standardima za poslovanje koji su sadržani u ovom stavu.
5.1.3
Finalni Radni Plan. OPŠTINSKI administrator projekta će oceniti usaglašenost
Izvođača sa standardima za poslovanje za finalni radni plan na osnovu vremena
dostave izveštaja i usaglašenosti sadržaja sa stavom 2.1.2.
5.1.4
Pripremni Radni Plan (PRP). OPŠTINSKI administrator projekta će oceniti
usaglašenost Izvođača sa standardima za poslovanje za prirpemni radni plan na
osnovu usaglašenosti sadržaja sa stavom 2.1.2.
5.2
Usluge Čišćenja Ulica
5.2.1
Pouzdanost Mehaničkog Čišćenja Ulica. OPŠTINSKI administrator projekta će
meriti dnevno i mesečno usaglašenost sa standardom deleći ukupan broj
kilometara ulica koje su prijavljene kao nepočišćene sa ukupnim brojem
kilometara koji su planirani za mehaničko čišćenje prema rasporedu koji je
specificiran u finalnom radnom planu.
5.2.2
Pouzdanost Ručnog Čišćenja Ulica. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
dnevno i mesečno usaglašenost sa standardom deleći ukupan broj kilometara ulica
koje su prijavljene kao nepočišćene sa ukupnim brojem kilometara koji su
planirani za ručno čišćenje prema rasporedu koji je predložen u finalnom radnom
planu.
5.2.3
Pouzdanost Čišćenja Ulica Bez Finalnog Sloja. OPŠTINSKI administrator
projekta će meriti dnevno i mesečno usaglašenost sa standardom deleći ukupan
broj kilometara ulica koje su prijavljene kao nepočišćene sa ukupnim brojem
kilometara koji su planirani za čišćenje prema rasporedu koji je predložen u
finalnom radnom planu..
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 31 –
5.2.4
Pouzdanost Usluge Prikupljanja Otpadaka sa javnih površina. OPŠTINSKI
administrator projekta će meriti dnevno i mesečno usaglašenost sa standardom
deleći ukupan broj prijava o nedovoljnom broju zaposlenih na dužnosti na javnim
mestima sa ukupnim brojem javnih mesta koji su planirani za prikupljanje
otpadaka prema rasporedu koji je predložen u finalnom radnom planu.
5.2.5
Pouzdanost Usluge Pražnjenja Korpi za Otpatke. OPŠTINSKI administrator
projekta će dnevno meriti usaglašenost sa standardom deleći ukupan broj korpi za
otpatke koje su svakog dana prijavljenje kao neispražnjene sa ukupnim brojem
korpi za otpatke koje su prijavljenje u mesečnom izveštaju o poslovanju kao
raspoređene na ulici.
5.2.6
Pouzdanost Pranja Javnih Konstrukcija. OPŠTINSKI administrator projekta će
dnevno meriti usaglašenost sa standardom deleći ukupan broj konstrukcija koje su
svakog dana prijavljenje kao neoprane sa ukupnim brojem konstrukcija koje su
planirane za pranje tog dana prema rasporedu koji je dostavljen u finalnom
radnom planu.
5.2.7
Pouzdanost Dodatne Radne Snage. OPŠTINSKI administrator projekta će dnevno
meriti usaglašenost sa standardom deleći ukupan broj čovek-dana koji nije bio
stavljen na raspolaganje sa ukupnim brojem čovek-dana koji je specificiran u
Ugovoru.
5.2.8
Učinak Mehaničkog Čišćenja Ulica. Učinak će se meriti na osnovu skale za ocenu
čistoće ulice od sedam tačaka:
1.0
Čista ulica. Bez otpadaka.
1.2
Čista ulica, sem nekih tragova ili komada otpadaka.
1.5
Nema koncentracije otpadaka. Nema gomila otpadaka i
postoji veliki razmak između komada otpadaka ili manji
razmak između komada otpadaka.
1.8
Otpaci su koncentrisani na nekim mestima; može da postoji
veliki razmak između gomila otpadaka ili manji razmak
između komada otpadaka.
2.0
Otpaci su koncentrisani i postoji samo mali razmak između
gomila otpadaka.
2.5
Otpaci su vrlo koncentrisani bez razmaka između gomila
otpadaka. Otpaci su u pravoj liniji duž ivičnjaka.
3.0
Otpaci su vrlo koncentrisani bez razmaka između gomila
otpadaka. Otpaci su u pravoj liniji duž ivičnjaka i prelaze
ivičnjak.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 32 –
5.2.8.1 Broj uzoraka i vreme uzimanja uzoraka. OPŠTINSKI kontrolori projekta će
zapisati posebne ocene za fiksan broj uzoraka individualnih “segmenata’ ulica
koji će biti dogovoreni između OPŠTINE i Izvođača u svakom delu opštine
svakog meseca. OPŠTINSKI administrator projekta će osigurati da je uzorak
statistički i geografski reprezentativan. Mesečni raspored uzimanja uzoraka će
biti napravljen tako da varira da bi se obezbedile reprezentativne inspekcije
stvarnih uslova na ulici, uključujući:
•
Ko ocenjuje zonu
•
U koje doba dana se vrši ocenjivanje
•
Kog dana u toku nedelje se vrši ocenjivanje
•
Koje nedelje u toku meseca se vrši ocenjivanje
Inspekcije mogu da se obave pre čišćenja ulice da bi se ocenilo ponašanje
stanovništva i treba da se obave u roku od jednog (1.0) sata po završetku čišćenja
ulice da bi se izmerila usaglašenost Izvođača sa standardima rada.
5.2.8.2 Kontrola Kvaliteta. Da bi se osigurala kontrola kvaliteta za ocene čistoće ulica
OPŠTINSKI administrator projekta će vršiti kvartalnu kontrolu kvaliteta ocena
od strane kontrolora projekta i oni će proći ponovnu obuku ukoliko je to
potrebno. Mesečne provere na više mesta će se obavljati da bi se proverila
konsistencija ocena između OPŠTINSKIH kontrolora projekta i inspekcije će se
vršiti s vremena na vreme da bi se uočile eventualne pristrasne ocene. Ocene
koje su nastale greškom se neće uzimati u obzir, a ulice će se ponovo oceniti
kada je to potrebno.
5.2.8.3 Mesečna Ocena. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti usaglašenost
Izvođača sa standardima računanjem proseka svih individualnih ocena koje su
dostavili OPŠTINSKI kontrolori projekta za taj mesec.
5.2.9
Učinak Ručnog Čišćenja. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
usaglašenost sa standardom za ručno čišćenje po specifikaciji u stavu 5.2.8.
5.2.10 Učinak Čišćenja Ulica Bez Završnog Sloja. OPŠTINSKI administrator projekta će
meriti usaglašenost sa standardom za čišćenje ulica bez završnog sloja po
specifikaciji u stavu 5.2.8.
5.2.11 Učinak Prikupljanja Otpadaka sa javnih površina. OPŠTINSKI administrator
projekta će meriti usaglašenost sa standardom za prikupljanje otpadaka po
specifikaciji u stavu 5.2.8.
5.2.12 Učinak Pražnjenja Korpi za Otpatke. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
dnevnu usaglašenost sa standardima deljenjem ukupnog broja prijava o
prenatrpanim korpama za otpatke sa brojem korpi za otpatke koje se nalaze na
ulicama.
5.2.13 Učinak Pranja Javnih Konstrukcija. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
dnevnu usaglašenost sa standardima deljenjem ukupnog broja prijava o
nekorišćenju specificiranih tehnika pranja sa ukupnim brojem aktivnosti pranja
koje OPŠTINSKI kontrolori projekta proprate.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 33 –
5.3
Vreme Čišćenja Ulica
5.3.1
Vreme Mehaničkog Čišćenja Ulica. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
mesečnu usaglašenost sa standardima deljenjem ukupnog broja radnih sati kada se
Izvođač nije pridržavao odobrenog vremena svakog meseca sa brojem trasa koje
su se mehanički čistile tog meseca.
5.3.2
Vreme Ručnog Čišćenja Ulica. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
mesečnu usaglašenost sa standardima deljenjem ukupnog broja radnih sati kada se
Izvođač nije pridržavao odobrenog vremena svakog meseca sa brojem trasa koje
su se ručno čistile tog meseca.
5.3.3
Vreme Čišćenja Ulica Bez Završnog Sloja. OPŠTINSKI administrator projekta će
meriti mesečnu usaglašenost sa standardima deljenjem ukupnog broja radnih sati
kada se Izvođač nije pridržavao odobrenog vremena svakog meseca sa brojem
trasa koje su se čistile tog meseca.
5.3.4
Vreme Pranja Javnih Konstrukcija. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
mesečnu usaglašenost sa standardima deljenjem ukupnog broja radnih sati kada se
Izvođač nije pridržavao odobrenog vremena svakog meseca sa brojem dana kada
su se javne konstrukcije prale tog meseca.
5.3.5
Vrema Kada Je Na Raspolaganju Dodatna Radna Snaga. OPŠTINSKI
administrator projekta će meriti mesečnu usaglašenost sa standardima deljenjem
ukupnog broja radnih sati kada se Izvođač nije pridržavao odobrenog vremena
svakog meseca sa brojem radnih dana u mesecu.
5.4
Način Pružanja Usluga
5.4.1
Ometanja. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti mesečnu usaglašenost sa
standardima deljenjem prijavljenog i proverenog broja ometanja sa ukupnim
brojem radnika na čišćenju ulica koje je Izvođač rasporedio svakog dana.
5.4.2
Oštećenja Imovine. Broj proverenih prijava od strane OPŠTINSKIH kontrolora
projekta i korisnika kancelariji za usluge građanima će predstavljati broj
incidenata oštećenja imovine dnevno.
5.4.3
Javna Bezbednost. Broj proverenih prijava od strane OPŠTINSKIH kontrolora
projekta i korisnika kancelariji za usluge građanima će biti mera broja incidenata
kada aktivnosti čišćenja ulica ugrožavaju javnu bezbednost.
5.4.4
Pravo Korišćenja Ulica. Broj proverenih prijava od strane OPŠTINSKIH
kontrolora projekta i korisnika kancelariji za usluge građanima će biti mera broja
incidenata kada aktivnosti ekipa za čišćenja ulica smetaju javnom pešačkom ili
automobilskom saobraćaju.
5.4.5
Prosipanje. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti usaglašenost sa
standardima deljenjem broja prijavljenog prosipanja sa ukupnim brojem radnika
na čišćenju ulica koje Izvođač rasporedi svakog dana.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 34 –
5.4.6
Prebiranje po Otpadu. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti usaglašenost
sa standardima deljenjem broja prijavljenog prebiranja po otpadu sa ukupnim
brojem radnika na čišćenju ulica koje Izvođač rasporedi svakog dana.
5.4.7
Odnosi sa Javnošću. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti usaglašenost sa
standardima deljenjem broja prijavljenog i proverenog prebiranja po otpadu sa
ukupnim brojem radnika na čišćenju ulica koje Izvođač rasporedi svakog dana.
5.5
Transfer, Procesiranje i Odlaganje otpadaka od čišćenja ulica i javnih površina i
otpada od rušenja građevina
5.5.1
Usaglašenost sa zakonima u Srbiji. Proverene prijave od strane OPŠTINSKOG
kontrolora projekta i korisnika kancelariji za usluge građanima da se Izvođač ne
pridržava zakona u Srbiji će služiti kao mera broja prekršaja.
5.5.2
Transfer na trasi. Proverene prijave od strane OPŠTINSKOG kontrolora projekta i
korisnika kancelariji za usluge građanima da Izvođač koristi neodobrene lokacije
za transfer će služiti kao mera broja prekršaja. Korišćenje iste neodobrene lokacije
tokom različitih dana će se meriti kao posebni prekršaji.
5.5.3
Vaganje. OPŠTINSKO vaganje u svim naznačenim lokacijama za procesiranje I
odlaganje će biti osnov za merenje usaglašenosti sa standardima za rad.
5.5.4
Koriščenje naznačenih lokacija za procesiranje i odlaganje. Dokumentacijadnevnik rada, predat uz mesečni operativni izveštaj o dnevnom transferu vozilima
zajedno sa sertifikovanim ceduljom o merenju sa naznačene lokacije za
procesiranje i odlaganje za svaki tovar otpadaka od čišćenja ulica i javnih
površina biće osnov za merenje usaglašenosti sa standardima za rad
5.6
Izveštavanje
5.6.1
Mesečni izveštaji o pripremama (MIPP). OPŠTINSKI administrator projekta će
ocenjivati usaglašenost Izvođača sa standardom na osnovu sadržaja koji
zadovoljava zahteve u stavu 2.9.1.
5.6.2
Mape trasa i raspored. OPŠTINSKI administrator projekta će ocenjivati
usaglašenost Izvođača sa standardom na osnovu sadržaja koji zadovoljava zahteve
u stavu 2.9.2.
5.6.3
Mesečni izveštaji o poslovanju (MIOP). OPŠTINSKI administrator projekta će
ocenjivati usaglašenost Izvođača sa standardom na osnovu sadržaja koji
zadovoljava zahteve u stavu 2.9.3.
5.6.4
Godišnji izveštaj o poslovanju (GIP). OPŠTINSKI administrator projekta će
ocenjivati usaglašenost Izvođača sa standardom na osnovu sadržaja koji
zadovoljava zahteve u stavu 2.9.4.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 35 –
5.6.5
5.7
5.7.1
5.8
Lažno izveštavanje. OPŠTINSKI administrator projekta će ocenjivati
usaglašenost Izvođača sa standardom na osnovu sadržaja svih izveštaja koji
zadovoljavaju zahteve u stavu 2.9.5.
Proširenje usluga
Početak usluge. OPŠTINSKI administrator projekta će ocenjivati usaglašenost
Izvođača sa standardom deljenjem broja prijava da Izvođač nije uspeo da započne
davanje usluge sa ukupnim brojem zahteva za novim uslugama koje su
napravljene.
Reagovanje za žalbe
5.8.1
Radno vreme. OPŠTINSKI administrator projekta će ocenjivati usaglašenost
Izvođača sa standardom pregledanjem dnevnika rada osoblja u kancelarije za
usluge stanovništvu koji se podnose iz mesečni izveštaj o poslovanju.
5.8.2
Usluge korisnicima. OPŠTINSKI administrator projekta će ocenjivati
usaglašenost Izvođača sa standardom deljenjem broja prijava da kancelarija nije
bila dostupna tri (3.0) minuta sa ukupnim brojem poziva radi žalbi ili radi traženja
informacija koje su korisnici uputili svakog meseca.
5.8.3
Dokumentacija o žalbama. Dokumentacija o žalbama u vezi svih poziva radi žalbi
ili radi traženja informacija koje su korisnici uputili koja se dostavlja OPŠTINI
zajedno sa mesečnim izveštajem o poslovanju će biti osnov za merenje
usaglašenosti sa standardom.
5.8.4
Rešavanje žalbi. OPŠTINSKI administrator projekta će ocenjivati usaglašenost
Izvođača sa standardom deljenjem broja žalbi koje nisu rešene sa ukupnim brojem
žalbi koje su primljene u toku meseca.
5.9
Merenje Usaglašenosti sa Standardima za Opremu za Čišćenje Ulica
5.9.1
Godišnji inventar opreme za čišćenje ulica. OPŠTINSKI administrator projekta će
oceniti usaglašenost Izvođača sa standardom na osnovu vremena dostavljanja
inventara i usaglašenosti njegovog sadržaja sa tehničkim zahtevima.
5.9.2
Izmene u inventaru opreme. OPŠTINSKI administrator projekta će oceniti
usaglašenost Izvođača sa standardom na osnovu vremena dostavljanja inventara i
usaglašenosti njegovog sadržaja sa tehničkim zahtevima u stavu 3.1.2.
5.9.3
Celovitost tovarnog dela. OPŠTINSKI administrator projekta će oceniti
usaglašenost Izvođača sa standardom upoređujući broj prijava o prosipanju
sadržaja iz mehaničkih čistilica ulica sa standardom.
5.9.4
Higijena mehaničkih čistilica ulica. Prisustvo OPŠTINSKOG kontrolora projekta
na lokacijama za skladištenje/održavanje mehaničkih čistilica ulica tokom trajanja
radnog vremena će biti osnov za merenje usaglašenosti sa standardom kroz
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 36 –
posmatranje i poređenje učestalosti pranja sa rasporedom za preventivno
održavanje koji je specificiran u finalnom radnom planu.
5.9.5
Održavanje opreme. OPŠTINSKI administrator projekta će oceniti usaglašenost
Izvođača sa standardom deljenjem broja aktivnosti na preventivnom održavanju o
kojima je dostavljem izveštaj sa ukupnim brojem aktivnosti na preventivnom
održavanju koje su specificirane u finalnom radnom planu. Prisustvo
OPŠTINSKOG kontrolora ugovora na lokacijama za skladištenje/održavanje
mehaničkih čistilica ulica tokom trajanja radnog vremena će biti osnov za proveru
informacija iz izveštaja.
5.9.6
Inspekcija mehaničkih čistilica ulica. Saglasnost OPŠTINSKOG kontrolora
projekta na izveštaje Izvođača o inspekciji mehaničkih čistilica ulica u momentu
kada oprema napušta lokaciju Izvođača za skladištenje/održavanje će biti osnov
za merenje usaglašenosti sa standardom.
5.9.7
Rad na mehaničkom čišćenju ulica. Pregled vozačkih dozvola svakog operatora
vozila za mehaničko čišćenje ulica kada napuštaju lokaciju Izvođača za
skladištenje/održavanje će biti osnov za merenje usaglašenosti sa standardom.
5.9.8
Oznake na vozilima i identifikacija. Pregled svakog vozila za mehaničko čišćenje
ulica kada napušta lokaciju Izvođača za skladištenje/održavanje od strane
OPŠTINSKOG kontrolora projekta će biti osnov za merenje usaglašenosti sa
standardom.
5.9.9
Dodatna oprema. Pregled svakog vozila za mehaničko čišćenje ulica kada napušta
lokaciju Izvođača za skladištenje/održavanje od strane OPŠTINSKOG kontrolora
projekta će biti osnov za merenje usaglašenosti sa standardom.
5.9.10 Rezervna oprema. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti usaglašenost
proveravajući i upoređujući sa standardom broj izveštaja o prekidima u pružanju
usluga čišćenja ulica koji su duži od dva (2,0) sata.
5.9.11 Utovar mehaničke čistilice ulice. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
usaglašenost sa standardom brojanjem broja prijava svake nedelje da je
mehanička čistilica ulice natovarena preko zvanične bruto težine vozila.
5.9.12 Buka. Jedan OPŠTINSKI kontrolor ugovora će imati odgovornost i potrebnu
opremu da prati buku od prikupljanja stambenog i komercijalnog otpada i od rada
opreme za čišćenje ulica u prečniku od 100 metera od stambenih jedinica koje su
izabrane po principu slučajnog uzorka. Monitoring će se vršiti bez prethodne
najave Izvođaču.
5.9.13 Merenje usaglašenost sa specifikacijama rada na pražnjenju korpi za otpatke
5.9.14 Usaglašenost sa tehničkim specifikacijama. Svaka korpa za otpatke koja nije u
potpunosti u skladu sa tehničkim specifikacijama predstavlja kršenje standarda.
5.9.15 Raspored razmeštaja. OPŠTINSKI administrator ugovora će meriti usaglašenost
sa standardom deljenjem broja korpi za otpatke koje su isporučene na vreme sa
ukupnim brojem korpi čija je isporuka planirana.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 37 –
5.9.16 Higijena korpi za otpatke. OPŠTINSKI administrator ugovora će meriti
usaglašenost sa standardom svakog meseca deljenjem broja prijava da korpe za
otpatke nisu oprane prema rasporedu sa ukupnim brojem korpi za otpatke koje su
planirane za pranje.
5.9.17 Održavanje korpi za otpatke. OPŠTINSKI administrator ugovora će meriti
usaglašenost sa standardom svakog meseca deljenjem broja prijava da korpe za
otpatke nisu održavane prema specifikaciji sa ukupnim brojem korpi za otpatke
kojima je potrebno održavanje.
5.9.18 Zamena korpi za otpatke. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti
usaglašenost sa standardom svakog meseca deljenjem broja korpi za otpatke koje
nisu zamenjene prema specifikaciji sa ukupnim brojem korpi za otpatke koje je
potrebno zameniti.
5.9.19 Efektivni radni vek. OPŠTINSKI administrator projekta će meriti usaglašenost sa
standardom svakog meseca deljenjem broja korpi za otpatke koje treba zameniti
zbog kvara nekog dela ili komponente sa prosečnim brojem korpi za otpatke koje
su bile u upotrebi u prethodnih dvanaest (12,0) meseci.
5.10 Merenje usaglašenosti sa specifikacijama za kolica za ručno čišćenje
5.10.1 Tehničke specifikacije. OPŠTINSKI administrator projekta će smatrati svaku
korpu za otpatke koja u potpunosti ne zadovoljava tehničke specifikacije kao
prekršaj standarda.
5.11 Zaštitna odeća, alati i oprema za ručne čistače ulica
5.11.1 Zaštitna odeća. OPŠTINSKI administrator projekta će smatrati da svaki radnik na
ručnom čišćenju koji nema obezbeđenu svu potrebnu zaštitnu odeću predstavlja
kršenje standarda.
5.11.2 Alati i oprema. OPŠTINSKI administrator projekta će smatrati da svaki radnik na
ručnom čišćenju koji nema obezbeđena ručna kolica i alate predstavlja kršenje
standarda.
6.
Merenja i Plaćanja
Plaćanja će biti na osnovu godišnje cene koja je data za svaku vrstu usluga u godišnjem
cenovniku. Izmene ovog iznosa mogu da se naprave ako se promenio obim posla od onog
koji je specificiran u tehničkim specifikacijama. Izmene će biti zasnovane na faktorima
za izmenu jedinične cene koji su dati u cenovniku za izmene cena. Mera za promenu cene
će biti aktualna promena u obimu posla od onog koji je prvobitno specificiran a koje
odredi OPŠTINA.
7.
7.1
Kazne
Opšte
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 38 –
7.1.1
Nespecifične kazne. Kazne ukoliko se ne zadovolje specifikacije usluga ili
minimalni tehnički zahtevu u ovom Stavu za koje nisu određeni standardi za rad
će biti kazna od [UNETI BROJ] po prekršaju.
7.1.2
Period počeka. Izvođaču će biti omogućen period od šest (6) meseci od dana
početka rada tokom kojih će sve monetarne kazne izrečene Izvođaču a
specificirane u ovom delu, sa izuzetkom onih koji se odnose na bilo kakve
zahteve u vezi izveštavanja ili radnih planova, biti obračunate po stopi od
dvadeset pet (25,0) procenata od njihove sume.
7.2
Radni planovi
7.2.1
Finalni radni plan. Kazna ukoliko se ne podnese finalni radni plan koji je
usaglašen sa standardom će biti monetarna kazna od [UNETI BROJ] po danu za
svaki dan po isteku roku.
7.2.2
Pripremni radni plan (PRP). Kazna ukoliko se ne podnese pripremni radni plan
koji je usaglašen sa standardom će biti monetarna kazna od [UNETI BROJ] po
danu za svaki dan po isteku roku.
7.3
Usluge čišćenja ulica
7.3.1
Pouzdanost mehaničkog čišćenja ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji bilo dnevni
ili mesečni standard će biti [UNETI BROJ] za svaki (1,0) km koji nije očišćen na
vreme.
7.3.2
Pouzdanost ručnog čišćenja ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji bilo dnevni ili
mesečni standard će biti [UNETI BROJ] za svaki (1,0) km koji nije očišćen na
vreme.
7.3.3
Pouzdanost čišćenja ulica bez završnog sloja. Kazna ukoliko se ne zadovolji bilo
dnevni ili mesečni standard će biti [UNETI BROJ] za svaki (1,0) km koji nije
očišćen na vreme.
7.3.4
Pouzdanost prikupljanja otpadaka. Kazna ukoliko se ne zadovolji bilo dnevni ili
mesečni standard će biti [UNETI BROJ] za svaki (1,0) put kada radna snaga koja
je određena da prikuplja otpatke na javnim mestima nije bila usaglašena sa
rasporedom koji je dostavljen u finalnom radnom planu.
7.3.5
Pouzdanost pražnjenja kanti za otpatke. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će
biti [UNETI BROJ] za svaku kantu za otpatke koja nije ispražnjena barem
jedanput dnevno.
7.3.6
Pranje javnih konstrukcija. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] svaki put kada standard nije zadovoljen.
7.3.7
Pouzdanost dodatne radne snage. Kazna ukoliko se ne zadovolji bilo dnevni ili
mesečni standard će biti [UNETI BROJ] za svaki (1,0) put kada broj čovek dana
nije usaglašen sa brojem koji je dogovoren u Ugovoru.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 39 –
7.3.8
Učinak mehaničkog čišćenja ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] za svakih 0,01 bodova iznad standarda.
7.3.9
Učinak ručnog čišćenja ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] za svakih 0,01 bodova iznad standarda.
7.3.10 Učinak čišćenja ulica bez finalnog sloja. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard
će biti [UNETI BROJ] za svakih 0,01 bodova iznad standarda.
7.3.11 Učinak prikupljanja otpadaka. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] za svakih 0,01 bodova iznad standarda.
7.3.12 Učinak pražnjenja korpi za otpatke. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] za svaku korpu za otpatke koja je prepuna otpadaka.
7.3.13 Pranje javnih konstrukcija. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] svaki put kada standard nije zadovoljen.
7.4
Vreme čišćenja ulica
7.4.1
Vreme mehaničkog čišćenja ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] svaki put kada se usulga obavlja van dozvoljenog vremena za
rad.
7.4.2
Vreme ručnog čišćenja ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] svaki put kada se usluga obavlja van dozvoljenog vremena za
rad.
7.4.3
Vreme čišćenja ulica bez završnog sloja. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard
će biti [UNETI BROJ] svaki put kada se usulga obavlja van dozvoljenog vremena
za rad.
7.4.4
Pranje javnih konstrukcija. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] svaki put kada se usulga obavlja van dozvoljenog vremena za
rad.
7.4.5
Vreme kada treba da bude obezbeđena dodatna radna snaga. Kazna ukoliko se ne
zadovolji standard će biti [UNETI BROJ] svaki put kada se usluga obavlja van
dozvoljenog vremena za rad.
7.5
Način pružanja usluga
7.5.1
Ometanja. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI BROJ] za
svaku proverenu prijavu ometanja.
7.5.2
Šteta pričinjena imovini. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI
BROJ] za svaku proverenu prijavu štete.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 40 –
7.5.3
Javna bezbednost. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI BROJ]
za svaku proverenu prijavu ugožavanja bezbednosti.
7.5.4
Pravo korišćenja ulice. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI
BROJ] za svaku prijavu.
7.5.5
Prosipanje. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI BROJ] za
svaku prijavu.
7.5.6
Prebiranje po otpacima. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI
BROJ] za svaku prijavu prebiranja.
7.5.7
Odnosi sa Javnošću. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI
BROJ] za svaku proverenu prijavu neprimerenog ponašanja.
7.6
Transfer, Procesiranje i Odlaganje otpadaka od čišćenja ulica i javnih površina i
otpada od rušenja građevina
7.6.1
Usaglašenost sa zakonom u Srbiji. Kazna za svaki prekršaj će biti [UNETI
BROJ].
7.6.2
Tranfer otpadaka od čišćenja ulica i javnih površina i otpada od rušenja građevina
na trasi. Kazna za svaki prekršaj će biti [UNETI BROJ].
7.6.3
Vaganje sakupljenih otpadaka. Kazna za svaki prekršaj će biti L.E. 1,000.
7.6.4
Koriščenje naznačenih lokacija za procesiranje i odlaganje. Kazna za svaki
prekršaj će biti [UNETI BROJ].
7.7
Izveštavanje
7.7.1
Mesečni izveštaji o pripremama (MIPP). Ukoliko Izvođač ne podnese MIPP u
skladu sa uslovima ovog Ugovora, platiće monteranu kaznu od [UNETI BROJ]
po danu za svaki dan kašnjenja MIPPa.
7.7.2
Mesečni izveštaji o poslovanju (MIOP). Izvođač neće biti plaćen za bilo koje
izvršene usluge čišćenja ulica dok ne podnese mesečni izveštaj o poslovanju koji
je usaglašen sa standardom.
7.7.3
Godišnji izveštaji o poslovanju (GIP). Izvođač neće biti plaćen za bilo koje
izvršene usluge čišćenja ulica u dvanaestom mesecu svake ugovorne godine dok
ne podnese godišnji izveštaj o poslovanju koji je usaglašen sa standardom.
7.7.4
Netačno izveštavanje. Kazna za svako netačno izveštavanje će biti [UNETI
BROJ].
7.8
7.8.1
Proširenje usluga
Početak usluge. Kazna kada god se ne zadovolji standard će biti [UNETI BROJ]
svaki put kada se ne pruže dodatne usluge.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 41 –
7.9
Reagovanje na žalbe
7.9.1
Radno vreme. Kazna kada god se ne zadovolji standard će biti [UNETI BROJ] za
svaki sat kada kancelarija nije otvorena po danu.
7.9.2
Usluge građanima. Kazna kada god se ne zadovolji standard će biti [UNETI
BROJ] za svaki prijavljeni prekršaj.
7.9.3
Dokumentacija o žalbama. Kazna če bit [UNETI BROJ] za svaku žalbu korisnika
koja nije zavedena.
7.9.4
Izveštaji o žalbama. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti monetarna
kazna od [UNETI BROJ] po danu kašnjenja zadovoljavajućeg izveštaja o
žalbama.
7.9.5
Rešenja žalbi. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI BROJ].
7.10 Oprema za čišćenje ulica
7.10.1 Godišnji inventar opreme za čišćenje ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji
standard će biti monetarna kazna od [UNETI BROJ] po danu kašnjenja
zadovoljavajućeg godišnjeg inventara opreme za čišćenje ulica.
7.10.2 Izmene u opremi za čišćenje ulica. Kazna za svaku izmenu u opremi za čišćenje
ulica koja nije prijavljena će biti [UNETI BROJ].
7.10.3 Celovitost tovarnog dela. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI
BROJ] za svaku prijavu rasipanja ili curenja materijala.
7.10.4 Higijena mehaničkog čistača ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] za svaku mehaničku čistilicu ulica koji nije oprana prema
rasporedu koji je dostavljen u finalnom radnom planu.
7.10.5 Odršavanje opreme. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI
BROJ] za svaki komad pokretne opreme za čišćenje ulica koji nije održavan
prema rasporedu za preventivno održavanje je dostavljen u finalnom radnom
planu.
7.10.6 Inspekcija mehaničkih čistača ulice. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će
biti [UNETI BROJ] za svaku inspekciju koja nije na zadovoljavajući način
urađena.
7.10.7 Dozvole za operatore mehaničkih čistilica ulica. Kazna za svaki prekršaj
standarda će biti [UNETI BROJ].
7.10.8 Rad mehaničkih čistilica ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] svaki put kada je primećena ili proverena prijava.
7.10.9 Oznaka vozila i identifikacija. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] za svako vozilo za čišćenje ulica koje ne zadovoljava standard.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 42 –
7.10.10Dodatna oprema. Kazna za svaki prekršaj standarda će biti [UNETI BROJ] po
prekršaju.
7.10.11 Rezervna oprema. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti [UNETI BROJ]
svaki put kada je usluga prekinuta više od dva (2,0) časa.
7.10.12 Tovar u mehaničkoj čistilici ulica. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti
[UNETI BROJ] svaki put kada je mehanička čistilica ulica pretovarena.
7.10.13 Buka. Kazna za svaki prekršaj standarda će biti [UNETI BROJ].
7.11 Korpe za otpatke
7.11.1 Usaglašenost sa tehničkim specifikacijama. Kazna za svaku korpu za otpatke koja
ne zadovoljava sve tehničke specifikacije će biti [UNETI BROJ].
7.11.2 Vreme raspoređivanja. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti za svaku
korpu za otpatke koja nije postavljena na vreme.
7.11.3 Higijena korpi za otpatke. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti za svaku
korpu za otpatke koja nije oprana.
7.11.4 Održavanje korpi za otpatke. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti za
svaku korpu za otpatke koja nije redovno održavana.
7.11.5 Zamena korpi za otpatke. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti za svaku
korpu za otpatke koja nije zamenjena po specifikaciji.
7.11.6 Efektivni radni vek. Kazna ukoliko se ne zadovolji standard će biti za svaku korpu
za otpatke koja zahteva zamenu jer je propala neka komponenta ili je loše
izrađena pre nego što je isteklo deset (10) godina. Izvođač će takođe zameniti bilo
koju korpu za otpatke koja je propala u roku od dva (2) dana od podnesenog
zahteva.
7.12 Kolica za ručno čišćenje
7.12.1 Usaglašenost sa tehničkim specifikacijama. Kazna za svaka kolica za ručno
čišćenje koja ne zadovoljavaju sve tehničke specifikacije će biti [UNETI BROJ].
7.13 Zaštitna odeća, alat i oprema za ručne čistače ulica
7.13.1 Zaštitna odeća. Kazna kada god ručni čistač ne dobije svu potrebnu zaštitnu odeću
će biti [UNETI BROJ]. Svaki dan je poseban prekršaj.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 43 –
7.13.2 Alati i oprema. Kazna kada god ručni čistač ne dobije sav potreban alat i opremu
će biti [UNETI BROJ]. Svaki dan je poseban prekršaj.
Annex_2_Serb_model_spec_sec_3_street.doc
- 44 –
PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANE
ČVRSTIM OTPADOM
DOPUNSKE INFORMACIJE
ANEKS 1SVETSKA BANKA
UZORAK
STANDARDNIH TENDERSKIH
DOKUMENATA
ZA
PROJEKTOVANJE-IZGRADNJURUKOVODJENJE
OBJEKTOM ZA ODLAGANJE
ČVRSTOG OTPADA
UZORAK
STANDARDNE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE
Projektovanje-IzgradnjaRukovanje
Dokumentacija za
Objekat za čvrst otpad
The World Bank
Washington, D.C.
Avgust 2005.
UZORAK STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE
UGOVOR ZA
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I RUKOVANJE OBJEKTOM ZA ODLAGANJE
ČVRSTOG OTPADA
INDEKS
I
Dokumentacija za predkvalifikaciju
II
Tenderska dokumentacija
Aneks A uz Tendersku dokumentaciju
Obrazac ponude ponuđača
Cenovnici ponuđača
Obrazac ponudbene garancije
Obrazac garancije za dobro izvršenje posla
Obrazac bankarske garancije – Avansno plaćanje
Obrazac Curriculum Vitae za predloženi ključni personal
Obrazac Upitnika za razjašnjenje
Aneks B uz Tendersku dokumentaciju
Obrazac ugovora
Opšti uslovi
Prilog 1: Specijalni uslovi ugovora
Prilog 2: Uslovi i način plaćanja
Prilog 3: Tehničke specifikacije
3A: Usluge projektovanja i izgradnje
3B: Usluge rukovanja
3C: Tehnički standardi
Prilog 4: Lokacija
Prilog 5: Područje usluge
Prilog 6: Korekcija ugovorene cene
Prilog 7: Podsticajna kompenzacija
Prilog 8: Ugovorna kazna
Prilog 9: Postojeći zaposleni
Prilog 10: Ekspertiza izvođača radova
Prilog 11: Ponuda izvođača radova
[Naziv Projekta]
Dokumentacija za predkvalifikaciju
Ugovor za projektovanje, izgradnju i upravljanje
DOKUMENTACIJA ZA PREDKVALIFIKACIJU ZA
UGOVOR ZA
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I RUKOVANJE
OBJEKTOM ZA ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA
[Datum izdavanja]
Page 1 of 2
POZIV ZA PREDKVALIFIKACIJU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Datum: [unesite datum]
Ugovor Br.: [unesite broj ugovora]
[Zajmoprimalac] je primio Zajam od [Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj, u daljem
tekstu IBRD], u različitim valutama za troškove [unesite naziv projekta] projekta, i namerava da
deo sredstava od zajma nameni plaćanju prema ugovoru za koji se objavljuje ovaj Poziv za
predkvalifikaciju. Isplate po IBRD zajmu i IDA kreditima će, u svakom pogledu, biti u skladu s
odredbama i uslovima Ugovora o zajmu, uključujući procedure za isplatu i "Smernice za nabavku
prema IBRD zajmovima i IDA kreditima".
[Unesite naziv vlasnika], u daljem tekstu “Vlasnik”, namerava da sprovede predkvalifikaciju
podobnih firmi za projekat koji obuhvata sledeće usluge i radove:
[Unesite opis projekta, na primer:]
[i.
izrada glavnog izvođačkog projekta za unapređenje i proširenje postojećeg objekta za
odlaganje čvrstog komunalnog otpada [lokacija], u skladu sa savremenim
međunarodnim standardima;]
[ii.
izgradnja nove ćelije sanitarne deponije, zajedno sa svom pripadajućom infrastrukturom,
i obnavljanje postojeće ćelije koja se trenutno koristi za odlaganje čvrstog komunalnog
otpada;]
[iii.
nabavka svih fiksnih i pokretnih uređaja i opreme potrebne za unapređenje standarda
rukovanja na objektu deponije; i]
[iv.
rukovanje i održavanje objekta za odlaganje otpada uključujući obezbeđenje obuke za
personal iz jedinice lokalne uprave u svim aspektima rukovanja i održavanja deponije.]
Predkvalifikacioni sastanak sa Vlasnikom i Svetskom bankom, održaće se [unesite vreme, datum
i lokaciju]. Svi potencijalni Podnosioci prijave se pozivaju da prisustvuju kako bi dobili
informacije o projektu i postupku predkvalifikacije.
Očekuje se da Pozivi za davanje ponuda budu upućeni [unesite datum].
Predkvalifikacija je otvorena za firme i slobodno formirana zajednička ulaganja iz prihvatljivih
zemalja, u skladu sa Smernicama: Nabavka prema IBRD zajmovima i IDA kreditima (izdanje maj
2004. Svetska banka. ISBN 0-8213-5829-X).
Podobni Podnosioci prijave mogu dobiti predkvalifikacionu dokumentaciju počevši od [unesite
datum] od Vlasnika, na niženavedenoj adresi, po podnošenju pisane prijave sa navedenim brojem
ugovora i priloženom uplatnicom za nepovratnu naknadu od [unesite valutu(e) i iznos(e)].
Vlasnik će odmah poslati dokumentaciju [preporučenom avio pošiljkom], ali ni pod kakvim
uslovima neće biti odgovoran za zakasnelo prispeće ili gubitak tako poslate dokumentacije.
Podnete prijave za predkvalifikaciju moraju biti primljene u zapečaćenim kovertama, bilo da su
predate lično ili poslate preporučenom poštom Vlasniku na niženavedenu adresu najkasnije do
vremena i datuma koji su navedeni u PITA i moraju imati jasan natpis "Prijava za
predkvalifikaciju za [unesite naziv i opis ugovora]”.
Vlasnik zadržava pravo da prihvati ili odbaci zakasnele prijave.
Podnosioci prijave će biti obavešteni, na vreme, o rezultatima njihovih prijava. Samo firme i
zajednička ulaganja koja u ovom postupku budu predkvalifikovana biće pozvani da podnesu
ponude.
[Unesite naziv Vlasnika,
adresu i
informaciju o kontaktu]
SA DR Ž A J
ODE L J A K 1 - I Z V OR F I NA NSI R A NJ A , OB UH V A T R A DOV A I
PR E DK V A L I F I K A C I ONI H DOK UM E NA T A ...................................................................... 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Izvor finansiranja ............................................................................................................ 1
Obuhvat radova ............................................................................................................... 1
Poziv za podnošenje ponuda ........................................................................................... 1
Tip ugovora ..................................................................................................................... 1
Informacije o objektu za odlaganje čvrstog otpada ......................................................... 1
Predkvalifikaciona dokumentacija .................................................................................. 1
ODE L J A K 2 - PR E V A R A I K OR UPC I J A ................................................................................. 2
2.1
Prevara i korupcija ......................................................................................................... 2
ODE L J A K 3 - PODOB NOST DR Ž A V A I PONUĐA Č A .......................................................... 2
3.1
3.2
Podobne države ............................................................................................................... 2
Podobni ponuđači ............................................................................................................ 3
ODE L J A K 4 - K V A L I F I K A C I ONI K R I T E R I J UM I ................................................................ 3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Opšte ............................................................................................................................... 3
Podugovaranje ................................................................................................................. 4
Odgovornost Izvođača radova......................................................................................... 4
Opšte iskustvo sa odlaganjem čvrstog otpada ................................................................. 4
Posebno iskustvo sa odlaganjem čvrstog otpada............................................................. 5
Finansijske mogućnosti ................................................................................................... 5
Sposobnost personala ...................................................................................................... 5
Istorija parničenja i pravnih slučajeva............................................................................. 6
Pravo na odustajanje ....................................................................................................... 6
ODE L J A K 5 - Z A J E DNI Č K A UL A G A NJ A .............................................................................. 6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Podobnost ........................................................................................................................ 6
Kvalifikacioni kriterijumi................................................................................................ 6
Vodeći učesnik ................................................................................................................ 6
Ograničenja učesnika i Zajedničko preduzeće ................................................................ 7
Zajednička i solidarna odgovornost ................................................................................ 7
Sporazum o zajedničkom ulaganju ................................................................................. 7
Rasformiranje zajedničkog ulaganja ............................................................................. 7
ODE L J A K 6 - Z A H T E V I Z A R A Z J A ŠNJ E NJ A ....................................................................... 7
6.1
Obaveštenje i odgovor..................................................................................................... 7
ODE L J A K 7 - PODNOŠE NJ E PR I J A V A .................................................................................. 8
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Dostavljanje .................................................................................................................... 8
Zakasnele Prijave ............................................................................................................ 8
Jezik ................................................................................................................................ 8
Obrazac Prijave ............................................................................................................... 8
Nedostatak informacija ................................................................................................... 9
Materijalne promene ....................................................................................................... 9
ODE L J A K 8 - OB A V E ŠT A V A NJ E OD ST R A NE V L A SNI K A I POST UPA K
NA DM E T A NJ A ......................................................................................................................... 9
TABLE OF CONTENTS
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Obaveštenje o predkvalifikaciji i Poziv za ponude ......................................................... 9
Uslovna predkvalifikacija ............................................................................................... 9
Jedna ponuda po Podnosiocu prijave .............................................................................. 9
Ponudbena garancija i Garancija za dobro izvršenje posla (Postupak nadmetanja) ..... 10
Promene posle predkvalifikacije ................................................................................... 10
Prava Vlasnika .............................................................................................................. 10
1
OPŠT E I NST R UK C I J E Z A PODNOSI OC E PR I J A V E (“ G I T A ” )
ODE L J A K 1 - IZVOR FINANSIRANJA, OBUHVAT RADOVA I PREDKVALIFIKACIONA
DOKUMENTA
1.1
Izvor finansiranja
Zajmoprimalac imenovan u Posebnim instrukcijama za Podnosioce prijave (“PITA”) podneo je
prijavu ili je dobio zajam ili kredit ( “Zajam”) od Svetske banke, Međunarodne asocijacije za
razvoj ili Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj (u daljem tekstu pod opštim nazivom
"Banka") ekvivalentan iznosu u USD koji je naveden u PITA za potrebe Projekta čiji je naziv
naveden u PITA. Zajmoprimalac namerava da deo uplata od ovog Zajma nameni za prihvatljiva
plaćanja po ugovoru za projektovanje, izgradnju i rukovanje objektom za odlaganje čvrstog
otpada za koji se objavljuje ova predkvalifikacija (“Ugovor”). Ponuđačima se stavlja do znanja
da Zajmoprimalac i vlasnik koji je imenovan u PITA (“Vlasnik”) mogu, u mnogim projektima,
biti isti entitet.
1.2
Obuhvat radova
Vlasnik, koji je imenovan u PITA, namerava da predkvalifikuje buduće izvođače radova koji su
opisani u PITA u postupku nadmetanja koji je generalno u saglasnosti sa smernicama Svetske
banke za nabavku. Prvi korak u postupku nadmetanja je predkvalifikacija podnosilaca prijave
(“Podnosioci prijave”) na osnovu prijava koje su podnete kao odgovor na ovu Predkvalifikacionu
dokumentaciju (“Prijave”).
1.3
Poziv za podnošenje ponuda
Očekuje se da će predkvalifikovani Podnosioci prijave biti pozvani da podnesu svoje ponude u
toku meseca i godine koji su navedeni u PITA.
1.4
Tip ugovora
Tenderska dokumentacija, tip ugovora i način plaćanja, bilo da su cene fiksne ili promenljive, i
uslovi Ugovora, navedeni su u PITA.
Informacije o objektu za odlaganje čvrstog otpada
1.5
Opšte informacije koje se odnose na područje usluga i karakteristike objekta za odlaganje čvrstog otpada
koji će biti predmet Ugovora priložene su u Aneksu 1 uz PITA.
1.6
1.6.1
Predkvalifikaciona dokumentacija
Ova predkvalifikaciona dokumentacija se sastoji od
a)
Opštih uputstava za Podnosioce prijave (“GITA”);
b)
Posebnih uputstava za Podnosioce prijave (“PITA”); i
c)
Aneksa uz Posebna uputstva za Podnosioce prijave kako sledi:
(i)
Aneks 1 – Opšte informacije o čvrstom otpadu i informacije o objektu za
odlaganje čvrstog otpada;
(ii)
Aneks 2 – Prijava;
(iii)
Aneks 3 – Obrasci s podacima;
(iv)
Aneks 4 – Uzorci obrazaca – Obaveštenje o predkvalifikaciji i Poziv za
podnošenje ponuda; i
(v)
Aneks 5 – Mapa područja usluga.
Ova dokumentacija zajedno čini "Predkvalifikacionu dokumentaciju".
1.6.2
ODE L J A K 2 - PREVARA I KORUPCIJA
2.1
Prevara i korupcija
Politika Banke je da zahteva od Zajmoprimaoca, uključujući korisnika kredita Banke, kao i
ponuđača, isporučilaca ili izvođača na osnovi ugovora koje finansira Banka, da se tokom
nabavke i izvršenja takvih ugovora pridržavaju najviših etičkih standarda. Shodno ovakvoj
politici, Banka
a)
definiše, za potrebe ove odredbe, dole navedene uslove kako sledi:
i)
“praksa korupcije” podrazumeva nuđenje, primanje, ili iznuđivanje,
neposredno ili posredno, bilo koje stvari od vrednosti kako bi se vršio uticaj na nekog
javnog zvaničnika tokom prostupka nabavke ili izvršenja ugovora, i
ii)
“praksa prevare” podrazumeva pogrešnu interpretaciju ili prikrivanje
činjenica kako bi se uticalo na postupak nabavke ili izvršenje ugovora;
iii)
“praksa tajnog udruživanja” podrazumeva šemu ili dogovor između dva
ili više ponuđača, sa ili bez znanja Zajmoprimaoca, sa ciljem da se ustanove ponuđene cene
na veštačkim, nekonkurentnim nivoima, i
iv)“praksa iznuđivanja” podrazumeva povređivanje ili pretnju povređivanjem,
direktno ili indirektno, licima ili njihovoj imovini kako bi se uticalo na njihovo učešće u
postupku nabavke ili uticalo na izvršenje ugovora;
b)
će odbaciti predlog za dodelu ugovora ukoliko utvrdi da je ponuđač koji je predložen za
dodelu ugovora bio, direktno ili preko posrednika, uključen u praksu korupcije, prevare, tajnog
udruživanja ili iznuđivanja prilikom nadmetanja za predmetni ugovor;
c)
će obustaviti deo zajma predviđen za ugovor ukoliko utvrdi u bilo koje vreme da su
predstavnici Zajmoprimaoca ili korisnika zajma uključeni u slučaj korupcije, prevare, tajnog
udruživanja ili iznuđivanja tokom postupka nabavke ili izvršenja tog ugovora, ako Zajmoprimalac
nije preduzeo pravovremenu i odgovarajuću akciju prihvatljivu za Banku, kako bi popravio
stanje;
d)
će sankcionisati firmu ili pojedinca, uključujući njihovo proglašavanje za nepodobne, bilo
na neograničeni ili na određeni vremenski period, za dobijanje ugovora koje finansira Banka, ako
u bilo koje vreme utvrdi da su oni uključeni u slučaj korupcije, prevare, tajnog udruživanja ili
iznuđivanja u nadmetanju za, ili izvršenju ugovora koji finansira Banka, i
e)
će imati pravo da zahteva da se u tendersku dokumentaciju i ugovore koji se finansiraju
iz zajma Banke unese odredba koja zahteva od ponuđača, isporučilaca, izvođača i konsultanata da
odobre da Banka izvrši inspekciju njihovih računa i arhive i drugih dokumenata koji se odnose na
podnošenje ponude i izvršenje ugovora i da može tražiti njihovu reviziju od strane revizora koje
imenuje Banka.
ODE L J A K 3 - PODOBNOST DRŽAVA I PONUĐAČA
3.1
Podobne države
1.
Podnosilac prijave može imati državljanstvo bilo koje države, uz ograničenja u skladu sa
Odeljkom 3.1(2). Smatraće se da je Podnosilac prijave državljanin neke države ako je Podnosilac
prijave građanin te države, ili je konstituisan, osnovan ili registrovan i posluje u skladu sa
odredbama zakona te države, što je evidentirano u njegovom osnivačkom aktu ili dokumentima o
konstituisanju, i njegovim dokumentima o registraciji.
2.
Podnosioci prijave iz podobne države mogu biti isključeni ako,
(a)
u skladu sa zakonom ili važećim propisom, država Zajmoprimaoca
zabranjuje trgovinske odnose sa tom državom, pod uslovom da je Banka uverena da
takvo isključenje neće onemogućiti efikasnu konkurenciju za isporuku traženih dobara ili
usluga, ili
(b)
aktom usaglašavanja sa odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
donetom prema Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih nacija, država Zajmoprimaoca
zabranjuje bilo kakav uvoz dobara ili ugovaranje radova ili usluga iz te države ili bilo
kakva plaćanja licima ili entitetima u toj državi.
3.
Spisak nepodobnih država je naveden u PITA.
Podobni Ponuđači
3.2
1.
Firma, i bilo koja od njenih filijala i firmi iz iste ekonomske ili finansijske grupe, koju je
Zajmoprimalac angažovao da obezbedi konsultantske usluge vezane za,
i)
izradu Ugovorne dokumentacije;
ii)
rad na pripremanju i izradi nacrta Ugovora; ili
iii)
postupak nabavke prema Ugovoru,
biće diskvalifikovana iz kasnijeg obezbeđivanja roba, usluga ili radova, osim produžetka firminih ranijih
konsultantskih usluga, bilo ponuđačima u postupku nadmetanja ili izvođaču radova po Ugovoru.
2.
Nijednoj zavisnoj agenciji Zajmoprimaoca ili Pod-zajmoprimaoca na projektu koji
finansira Banka neće biti dozvoljeno da nudi ili podnosi ponudu za nabavku roba, radova ili
usluga u okviru projekta. Preduzeća u vlasništvu Vlade u državi Zajmoprimaoca mogu
učestvovati samo ako su u stanju da dokažu da su ona,
(a)
pravno i finfansijski nezavisna, i
(b)
da posluju po trgovačkom pravu.
3. Podnosilac prijave koga je Banka oglasila nepodobnim u skladu sa Odeljkom 2.1(c), na
dan podnošenja prijave ili kasnije, biće diskvalifikovan. Banka vodi spisak firmi i pojedinaca koje je
sankcionisala u skladu sa Odeljkom 2.1 i koji nisu podobni da učestvuju u nabavkama koje finansira
Banka. Ovaj spisak se redovno ažurira, i njegova adresa je navedena u PITA.
ODE L J A K 4 - KVALIFIKACIONI KRITERIJUMI
4.1
Opšte
1.
Predkvalifikacija će biti zasnovana na tome da Podnosilac prijave ispunjava sve sledeće
minimalne prošao-nije prošao kriterijume koji se odnose na njhovo opšte iskustvo na
projektovanju, izgradnji, upravljanju i održavaju i posebno iskustvo sa objektima za odlaganje
čvrstog otpada, finansijski položaj, sposobnosti personala, i drugih bitnih informacija koje su
prikazane kroz odgovore Podnosioca prijave date u Obrascima sa podacima koje su oni priložili
uz svoje Prijave. Dopunski zahtevi za zajednička ulaganja su dati u Odeljku 5.
2.
Podnosioci prijave mogu podneti Pijavu bilo kao,
(a)
samostalna firma ili entitet, ili
(b)
zajedničko ulaganje,
uz uslov da oni zadovoljavaju zahteve Predkvalifikacione dokumentacije. Za potrebe
ocenjivanja nekih predkvalifikacionih kriterijuma, mogu se uključiti kvalifikacije i
iskustvo podizvođača i specifične odredbe u tom smislu su navedene u Odeljku 4.5(2).
4.2
Podugovaranje
1)
Podnosioci prijave će biti ocenjeni na osnovu kvalifikafcija,
(a)
Podnosioca prijave; i
(b)
nominovanih podizvođača i podkonsultanata samo u odnosu na ocenu
iskustva kako je navedeno u Odeljku 4.5(2), i samo ako su podizvođači i podkonsultanti
nominovani u Prijavi.
Za potrebe Odeljka 4.7, Podnosioci prijave mogu nominovati personal podizvođača i
podkonsultanata da bi popunili ključne položaje navedene u PITA.
2)
Podnosilac prijave mora da obezbedi detaljan spisak svih nominovanih podizvođača i
podkonsultanata i spisak njihovog iskustva i kvalifikacija na odgovarajućim Obrascima sa
podacima. Izvođaču radova po ovom Ugovoru će biti zabranjeno da zaključi ugovor ili ugovore
koji bi doveli do toga da izvođač radova prekorači maksimalan procenat podugovaranja i
poskonsultovanja koji je odobrio Vlasnik, kako je navedeno u PITA.
3)
Vlasnik može zahtevati od Podnosilaca prijave da obezbede više informacija o
podizvođačima i podkonsultantima koji su nominovani u njihovim prijavama. Ako Vlasnik utvrdi
da je bilo koji podizvođač ili podkonsultant nepodoban ili nepodesan da izvrši dodeljeni zadatak,
Vlasnik može zatražiti od Podnosioca prijave da predloži prihvatljivu zamenu, i može u skladu s
tim da uslovno predkvalifikuje Podnosioca prijave, pre izdavanja Poziva za ponude.
4)
Podnosiocima prijave neće biti dozvoljeno da menjaju podizvođače i podkonsultante koji
su nominovani u njihovim Prijavama bez prethodne pisane saglasnosti Vlasnika. Uspešni
Podnosioci prijave moraju zatražiti takav pristanak pre podnošenja ponuda u odgovoru na
postupak nadmetanja. Vlasnik neće bezrazložno zadržavati takvu saglasnost.
Odgovornost Izvođača radova
4.3
Posle dodeljivanja Ugvoora, podugovaranje bilo kog dela radova, osim za one podizvođače i
podkonsultante koji su nominovani u Prijavi, zahtevaće prethodnu pisanu saglasnost Vlasnika.
Bez obzira na takvu saglasnost, izvođač radova će ostati odgovoran za činjenja, greške i nemar
svih podizvođača i podkonsultanata tokom implementacije Ugovora.
Opšte iskustvo sa odlaganjem čvrstog otpada
4.4
1)
Podnosilac prijave mora da obezbedi dokaze da,
a)
je bio aktivno angažovan u projektovanju, izgradnji, rukovanju i održavanju objekta za
odlaganje čvrstog otpada, uključujući merenje, obračunavanje i prikupljanje prihoda vezanog za
ta postorjenja, najmanje u periodu koji je naveden u PITA neposredno pre datuma podnošenja
Prijava, i
b)
da je ostvario srednji godišnji ukupan obrt, od projektovanja, izgradnje, rukovanja i
održavanja objekta za odlaganje čvrstog otpada, tokom perioda koji je naveden u PITA, koji je
veći od iznosa koji je naveden u PITA.
Srednji godišnji ukupan obrt je definisan kao ukupna plaćanja primljena po osnovu opšteg
projektovanja i radova na izgradnji i radova koji se odnose na projektovanje, izgradnju,
rukovanje i održavanje objekta za odlaganje čvrstog otpada od strane firme ili firmi koje
sačinjavaju Podnosioca prijave, podeljen sa brojen godina koji je naveden u PITA.
2)
Za potrebe ove Predkvalifikacione dokumentacije, "objekat za odlaganje čvrstog otpada"
podrazumeva sanitarnu deponiju koja je projektovana da prihvati neopasan čvrst otpad iz
domaćinstava, komercijalni i industrijski čvrst otpad ili deponiju projektovanu da prihvati opasne
otpade.
4.5
Posebno iskustvo na odlaganju čvrstog otpada
1)
Podnosilac prijave mora da pruži dokaze da je uspešno realizovao ili suštinski realizovao
najmanje onoliki broj i tip projekata ili zadataka na odlaganju čvrstog otpada koji je naveden u
PITA u periodu koji je naveden u PITA. Ove projekte ili zadatke je Podnosilac prijave mogao da
realizuje kao glavni izvođač, ili proporcionalno kao član zajedničkog ulaganja, ili kao podizvođač
ili podkonsultant, sa referencama koje su podnete kao potvrda zadovoljavajućeg rezultata.
2)
Za potrebe prikazivanja iskustva u skladu sa Odeljkom 4.4(1)(a) i 4.5, Podnosilac prijave,
uključujući zajedničko ulaganje u svojstvu Podnosioca prijave, može uključiti iskustvo
podizvođača i podkonsultanata koji su nominovani u Obrascima sa podacima.
4.6
Finansijske mogućnosti
1)
Podnosilac prijave mora da pokaže da ima pristup, ili ima na raspolaganju, likvidna
sredstva, neopterećenu imovinu, kreditne linije, i druga sredstva, nezavisna od bilo kog avansnog
plaćanja po ugovoru, koja su dovoljna da ispune zahteve protoka novca za ovaj Ugovor u slučaju
zastoja, puštanja u rad, ili drugih kašnjenja u plaćanju, najmanje u visini procenjenog iznosa koji
je naveden u PITA, u neto iznosu bez obaveza Podnosioca prijave na drugim projektima.
2)
U odgovarajućem Obrascu sa podacima, Podnosilac prijave mora takođe da pokaže,
prema zahtevu Vlasnika, da ima adekvatne izvore finansiranja da ispuni zahteve protoka novca za
radove koji su trenutno u toku i za buduće obaveze po ugovorima.
3)
Završni računi Podnosioca prijave koji su prošli reviziju ili, ako zakoni države
Podnosioca prijave to ne zahtevaju, drugog finansijskog iskaza prihvatljivog za Vlasnika, za
poslednjih pet godina moraju biti podneti i moraju pokazati trenutnu sigurnost finansijskog
položaja Podnosioca prijave i ukazivati na njegovu potencijalnu dugoročnu profitabilnost. Ako
Vlasnik smatra za potrebno, Vlasnik će imati pravo da izvrši provere kod banaka Podnosioca
prijave.
4.7
Sposobnost personala
Podnosilac prijave mora da dostavi opšte informacije o upravljačkoj strukturi firme, i obezbedi
odgovarajuće kvalifikovan personal za popunjavanje ključnih radnih mesta nevedenih u PITA, koja su
potrebna tokom implementacije Ugovora. Podnosilac prijave mora da dostavi informacije o kandidatu za
svako ključno radno mesto, koji će zadovoljiti navedene zahteve u pogledu iskustva. Podnosilac prijave
može da nominuje personal podizvođača i podkonsultanata za popunu ključnih radnih mesta navedenih u
PITA.
Istorija parničenja i pravnih slučajeva
4.8
1)
Podnosilac prijave mora da na "Obrascu o prethodnom neispunjenju ugovornih obaveza"
obezbedi precizne informacije o neispunjenju ugovornih obaveza i tekućim parnicama vezanim
za okončane ili tekuće ugovore koje je realizovao tokom poslednjih pet godina. Dosledna istorija
odluka protiv Podnosioca prijave ili bilo kog člana zajedničkog ulaganja može imati za rezultat
odbacivanje Prijave.
4.9
Pravo na zanemarivanje
Vlasnik zadržava pravo da zanemari manja odstupanja od kvalifikacionih kriterijuma ako ona ne utiču
materijalno na sposobnost Podnosioca prijave da realizuje Ugovor.
ODE L J A K 5 - ZAJEDNIČKA ULAGANJA
5.1
Podobnost
Ako se Podnosilac prijave sastoji od nekoliko firmi koje udružuju svoje resurse u zajedničko ulaganje,
pravni entitet koji sačinjavaju zajedničko ulaganje i pojedinačni učesnici u zajedničkom ulaganju moraju
zadovoljiti kriterijume iz Odeljka 3 gore.
5.2
Kvalifikacioni kriterijumi
1)
Svaki učesnik u zajedničkom ulaganju mora obezbediti informacije navedene u Odeljku
5.2(2) i (3) koje se odnose na sopstvenu firmu učesnika.
2)
U cilju ispunjenja kvalifikacionih kriterijuma navedenih u Odeljku 4 sledeći podaci
svakog učesnika se mogu sabrati zajedno da bi se ispunili kvalifikacioni kriterijumi:
(a)
opšte projektovanje, izgradnja, rukovanje i održavanje objekta za odlaganje
čvrstog otpada kako je navedeno u Odeljku 4.4(1)(a);
(b)
srednji godišnji ukupan prihod kako je navedeno u Odeljku 4.4(1)(b);
(c)
posebno iskustvo u odlaganju čvrstog otpada kako je navedeno u Odeljku 4.5; i
(d)
sposobnost personala kako je navedeno u Odeljku 4.7.
3)
U cilju ispunjenja kvalifikacionih kriterijuma koji su navedeni u Odeljku 4 svaki učesnik
u zajedničkom ulaganju mora individudalno zadovoljiti sledeće kvalifikacione kriterijume:
a)
finansijsku sigurnost kako je navedeno u Odeljku 4.6(1);
b)
odgovarajuće izvore za ispunjenje finansijskih obaveza kako je navedeno u Odeljku
4.6(2); i
c)
pravno obelodanjivanje kako je navedeno u Odeljku 4.8.
4)
Podnosilac prijave mora u svojoj Prijavi da navede sve informacije koje se odnose na
učesnike u zajedničkom ulaganju koje su potrebne za ispunjenje kvalifikacionih kriterijuma u Odeljku 4,
u skladu sa Odeljkom 5.2.
5.3
Vodeći učesnik
Jedan od učesnika u zajedničkom ulaganju koji je odgovoran za izvršavanje ključne uloge u upravljanju
ugovorom ili za realizaciju velikog dela predloženog ugovora biće imenovan za odgovornog za vreme
postupaka predkvalifikacije i nadmetanja i, u slučaju uspešnog nadmetanja, tokom izvršenja Ugovora
(“Vodeći učesnik”). Vodeći učesnik mora biti ovlašćen da preuzima obaveze i prima instrukcije za račun i
u ime svakog i svih učesnika u zajedničkom ulaganju. Ovo ovlašćenje se mora dokazati podnošenjem u
sastavu Prijave ovlašćenja koje su potpisali pravno ovlašćeni potpisnici svakog od učesnika u
zajedničkom ulaganju.
Ograničenja učesnika i Zajedničko preduzeće
5.4
1.
Ukoliko Podnosilac prijave,
a)
podnese prijavu kao zajedničko ulaganje;
b)
bude predkvalifikovan da primi tendersku dokumentaciju i preda ponudu, i
c)
bude izabran od strane Vlasnika kao uspešan ponuđač u postupku nadmetanja,
Podnosilac prijave mora, pre potpisivanja Ugovora, osnovati poseban pravni entitet, koji će se
sastojati od učesnika u zajedničkom ulaganju.
2.
Za potrebe podnošenja Prijave za predkvalifikaciju, učesnici zajedničkog ulaganja nisu
obavezni da osnuju posebni pravni entitet. Međutim, učesnici zajedničkog ulaganja će u svojoj
prijavi navesti procente u kojima će oni učestvovati u vlasništvu nad posebnim entitetom, kada ga
budu osnovali.
5.5
Zajednička i solidarna odgovornost
Svi učesnici u zajedničkom ulaganju moraju biti pravno odgovorni, zajednički i solidarno
zajednički i pojedinačno, tokom postupka nadmetanja i za vreme izvršenja Ugovora u
skladu sa uslovima Ugovora, i izjava sa takvim značenjem se mora uneti u ovlašćenja
koja se traže u skladu sa Odeljkom 5.3.
5.6
Sporazum o zajedničkom ulaganju
S Prijavom mora biti predato i pismo o nameri da se u slučaju uspešnog nadmetanja zaključi Ugovor o
zajedničkom ulaganju (“JVA”), potpisano od strane svih učesnika. U skladu sa Odeljcima 5.3 do 5.5, ovo
pismo o nameri mora da sadrži, između ostalog, i opis ciljeva zajedničkog ulaganja, predloženu strukturu
uprave, doprinos svakog od učesnika u aktivnostima zajedničkog ulaganja, pristajanje svakog učesnika na
zajedničku i solidarnu odgovornost za dobro izvršenje Ugovora, odštete ili sankcije unutar zajedničkog
ulaganja u slučaju povrede ili povlačenja bilo kog učesnika, i načine za obezbeđenje potrebnih
obeštećenja.
5.7
Ukidanje zajedničkog ulaganja
Predkvalifikacija zajedničkog ulaganja neće predkvalifikovati bilo kog od njegovih učesnika da podnese
ponudu individualno niti u svojstvu učesnika u bilo kom drugom zajedničkom ulaganju ili asocijaciji. U
slučaju ukidanja zajedničkog ulaganja pre podnošenja ponuda, bilo koja od firmi članica može da se
predkvalifikuje ukoliko ispunjava sve zahteve predkvalifikacije, što podleže pisanoj saglasnosti Vlasnika.
Individualni članovi raskinutog zajedničkog ulaganja mogu učestvovati kao podizvođači ili
podkonsultanti predkvalifikovanih Podnosioca prijave prema odredbama Odeljaka 4.2, 4.3 i 8.3.
ODE L J A K 6 - ZAHTEVI ZA RAZJAŠNJENJA
6.1
Obaveštenje i odgovor
1.
Podnosioci prijave su odgovorni za zahteve u pogledu bilo kojih razjašnjenja
Predkvalifikacione dokumentacije. Zahtev za razjašnjenje mora se podneti u pisanom obliku na
adresu koja je navedena u PITA ne kasnije od broja dana navedenog u PITA pre krajnjeg roka za
podnošenje Prijava (“Rok za razjašnjenja”). Vlasnik će odgovoriti na sve zahteve za razjašnjenja
koje primi pre Roka za razjašnjenja ne kasnije od 14 dana pre krajnjeg roka za podnošenje
Prijava. Kopije odgovora Vlasnika, uključujući opis upita ali bez identifikovanja njegovog
izvora, biće prosleđene svima koji su kupili Predkvalifikacionu dokumentaciju.
2.
Nikakva usmena objašnjenja koje da Vlasnik, ili bilo koja druga osoba ili entitet, u
odgovoru na zahtev za razjašnjenje ne mogu ni na koji način promeniti Predkvalifikacionu
dokumentaciju.
ODE L J A K 7 - PODNOŠENJE PRIJAVA
7.1
Dostavljanje
1.
Vlasnik mora primiti Prijave za predkvalifikaciju ne kasnije od datuma za podnošenje
koji je naveden u PITA,
2.
u zatvorenim omotima koji se dostavljaju bilo lično ili preko kurira na adresu koja je
navedena u PITA; ili
3.
ako je tako navedeno u PITA, Podnosioci prijave će imati mogućnost da podnesu svoje
prijave elektronskim putem, u skladu sa postupkom za elektronsko podnošenje prijava koja je
navedena u PITA.
4.
Ime i poštanska adresa Podnosioca prijave moraju biti navedeni na omotu, što mora biti
jasno označeno kako je navedeno u PITA. Za sve podnete Prijave biće izdate potvrde o prijemu.
7.2
Zakasnele Prijave
Vlasnik može, prema svom nahođenju, produžiti krajnji rok za predaju Prijava putem izmene i dopune
Predkvalifikacione dokumentacije u kom slučaju će se sva prava i obaveze Vlasnika i Podnosioca prijave
koje su se odnosile na prethodni krajnji rok odnositi na produženi krajnji rok.
7.3
Jezik
Podnosioci prijave moraju da obezbede sve zahtevane informacije za predkvalifikaciju na jeziku koji je
naveden u PITA. Informacije mogu biti podnete na nekom drugom jeziku, ali uz njih mora biti priložen
precizan prevod njihovih relevantnih delova na jezik naveden u PITA. Ovi prevodi će biti važeći i
koristiće se za interpretiranje informacija.
7.4
Obrazac Prijave
1.
Obrazac koji podnosi Podnosilac prijave mora sadržati:
2.
popunjene Obrasce s informacijama;
3.
informacije zahtevane u Odeljku 4.8 i napomene sadržane u Obrascu s informacijama (6);
4.
informacije o zajedničkom ulaganju zahtevane u Odeljku 5 uključujući,
(a)
dokument koji otvrđuje procenat učešća u vlasništvu svakog od učesnika u
zajedničkom ulaganju;
(b)
opis uloge i odgovornosti svakog učesnika u zajedničkom ulaganju;
(c)
odgovarajuća ovlašćenja;
(d)
potvrdu o saglasnosti svakog učesnika u zajedničkom ulaganju na zajedničku i
solidarnu odgovornost u skladu sa Odeljkom 5.5; i
(e)
u skladu sa Odeljkom 5.6, kopiju Sporazuma o zajedničkom ulaganju ili pismo o
nameri da se zaključi sporazum o zajedničkom ulaganju potpisan od strane učesnika,
(f)
popunjenu Prijavu.
7.5
5.
Podnosioci prijave moraju svoje Prijave za predkvalifikaciju da predaju u skladu sa
Prijavom i Obrascima s informacijama koji su priloženi uz Anekse uz PITA.
6.
Podnosioci prijave moraju da popune svoje podneske i da obezbede sve odgovore na sva
postavljena pitanja po redu, formatu i organizovane na način kako je navedeno u Prijavi i
Obrascima s informacijama koji su priloženi uz Anekse uz PITA.
7.
Podnosioci prijave moraju da dostave sve informacije koje dopunjavaju odgovore na
pitanja postavljena u Prijavi i Obrascima s informacijama u posebno povezanom
dokumentu označenom s "Dopunske informacije".
8.
Svaki Podnosilac prijave mora da dostavi onoliki broj kopija svoje Prijave koji je naveden
u PITA.
Nedostatak informacija
Ako neki od Podnosilaca prijave propusti da obezbedi sveobuhvatne i precizne informacije koje su od
suštinskog značaja za evaluaciju kvalifikovanosti Podnosioca prijave od strane Vlasnika, ili propusti da na
vreme obezbedi razjašnjenja ili dokaze za podnete informacije, rezultat može biti diskvalifikacija
Podnosioca prijave.
7.6
Materijalne promene
Podnosioci prijave, i oni koji su kasnije predkvalifikovani, ili uslovno predkvalifikovani, moraju
informisati Vlasnika o bilo kojoj materijalnoj promeni informacija koje bi mogle da utiču na njihov
kvalifikacioni status. Od onih koji se budu odazvali postupku nadmetanja biće zahtevano da ažuriraju
ključne informacije iz predkvalifikacije u vreme podnošenja ponude. Pre dodele Ugovora, od uspešnog
ponuđača će biti zatraženo da potvrdi svoj kvalifikovani status u postupku postkvalifikacionog
preispitivanja.
ODE L J A K 8 - OBAVEŠTAVANJE OD STRANE VLASNIKA I POSTUPAK NADMETANJA
8.1
Obaveštenje o predkvalifikaciji i Poziv za nuđenje
U periodu koji je naveden u PITA od datuma za podnošenje Prijava, Vlasnik će pisanim putem obavestiti
sve Podnosioce prijave o rezultatima njihovih Prijava, i imenima svih predkvalifikovanih i uslovno
predkvalifikovanih Podnosilaca (vidi Odeljak 8.2 dole). Čim to bude moguće posle ovog obaveštavanja,
predkvalifikovani Podnosioci prijave će biti pozvani da dostave svoje ponude, putem pisma u obliku koji
je priložen kao Aneks 4 uz PITA.
8.2
Uslovna predkvalifikacija
Podnosilac prijave može biti "uslovno predkvalifikovan", odnosno kvalifikovan pod uslovom da ispuni
neka manja odstupanja od predkvalifikacionih zahteva prema zahtevu Vlasnika, pre podnošenja ponude.
Posle pune saglasnosti sa zahtevima predkvalifikacije, drugi predkvalifikovani Podnosioci prijave će biti
u skladu s tim obavešteni.
8.3
Jedna ponuda po Podnosiocu prijave
Samo firme i zajednička ulaganja koja su bila predkvalifikovana po ovom postupku mogu podnositi
ponude. U postupku nadmetanja jedna firma može podneti samo jednu ponudu, bilo individualno ili kao
učesnik u zajedničkom ulaganju. Nijedna firma ne može biti podizvođač ili podkonsultant ako podnese
ponudu individudalno ili kao učesnik u zajedničkom ulaganju u istom postupku nadmetanja. Firma koja
učestvuje u svojstvu podizvođača ili podkonsultanta u bilo kojoj ponudi, može učestvovati u više od jedne
ponude, ali samo u tom svojstvu. Ponuđač koji podnese, ili učestvuje u više od jedne ponude
prouzrokovaće da sve ponude u kojima je ponuđač učestvovao budu diskvalifikovane.
8.4
Ponudbena garancija i garancija za dobro izvršenje posla (Postupak nadmetanja)
Od predkvalifikovanih ponuđača će se zahtevati da obezbede ponudbenu garanciju (samo u vreme
nadmetanja, ne tokom postupka predkvalifikacije) u obliku i iznosu koji se navode u tenderskoj
dokumentaciji. Od uspešnog ponuđača će se zahtevati da obezbedi garanciju za dobro izvršenje posla u
obliku i iznosu koji se navode u tenderskoj dokumentaciji.
8.5
Promene posle predkvalifikacije
Bilo koja promena strukture ili obrasca Podnosioca ponude koji je predkvalifikovan i pozvan da podnese
ponundu mora biti podložna prethodnoj saglasnosti Vlasnika pre krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
Takva saglasnost će biti uskraćena ako kao posledica bilo koje promene,
a)
individudalna firma, ili zajedničko preduzeće u celini, ili bilo koji individualni učesnik u
zajedničkom ulaganju, ne ispunjava kolektivne ili pojedinačne kvalifikacione zahteve;
b)
novi učesnik u zajedničkom ulaganju nije bio prethodno predkvalifikovan, bilo kao
individualna firma ili kao drugo zajedničko preduzeće; ili
c)
8.6
po mišljenju Vlasnika, rezultat može biti suštinski smanjena konkurentnost.
Prava Vlasnika
Vlasnik zadržava pravo da preduzme sledeće akcije, i neće snositi odgovornost za bilo koju od takvih
akcija:
(a)
da izvrši izmene i dopune obima i vrednosti Ugovora za koji će se nadmetati u okviru
ovog projekta, u kom slučaju će se ponude zahtevati samo od onih Podnosilaca prijave
koji ispunjavaju izmenjene i dopunjene predkvalifikacione zahteve koji su rezultat toga;
(b)
da odbaci ili prihvati bilo koju Prijavu za predkvalifikaciju, ili bilo koju zakasnelu
Prijavu; i
(c)
poništi postupak predkvalifikacije i odbaci sve Prijave.
POSEBNA UPUTSTVA ZA PODNOSIOCE PRIJAVA (“PITA”)
Ova posebna upustva i pripadajući Obrasci za informacije namenjeni su da kompletiraju, izmene
i/ili dopune, ili upotpune odredbe GITA. U slučaju spora ili nejasnoća (dvosmislenosti) odredbe
PITA će imati prvenstvo nad odredbama GITA.
Referentni
Odeljak
GITA
1.1
1.2
Zahtevana Informacija
Izvor finansiranja
Zajmoprimalac:
[Naziv države]
Vrednost [Kredita ili Zajma]:
Približno ekvivalent od USD [ ] miliona
Naziv projekta:
[Naziv projekta]
Ciljevi projekta su:
[Ovde se unose detalji o ciljevima projekta. Izvor: Dokument o proceni projekta]
Vlasnik:
[Naziv vlasnika]
Obuhvat posla
Naziv:
Ugovor za projektovanje, izgradnju i rukovanje Objektom za odlaganje čvrstog otpada, [Naziv
projekta].
Radovi:
Izvođač radova koji bude izabran u skladu s postupkom nadmetanja obezbediće usluge koje su
neophodne za projektovanje, izgradnju, rukovanje, upravljanje i održavanje objekta za
odlaganje čvrstog otpada u [lokacija] u periodu od [naprimer, 8 godina]. Od izvođača radova
se očekuje da, između ostalog,
[Unesite opis uloge izvođača radova, naprimer:]
(a)
[projektuje, izgradi i rukuje novim objektom za odlaganje čvrstog otpada];
[Napomena: Ovde se po potrebi navode druge alternative. Naprimer, rehabilituje
postojeći objekat ili zatvori postojeći objekat.]
(b)
1.3
[razvije i implementira standardne postupke za rukovanje, postupke za održavanje,
programe praćenja i uzorkovanja vode, programe kontrole gasova i programe
bezbednosti na novom objektu za odlaganje čvrstog otpada];
(c)
[razvije i implementira sisteme za odmeravanje, obračun i prikupljanje prihoda na
novom objektu za odlaganje čvrstog otpada];
(d)
[razvije i implementira programe razdvajanja, ponovne upotrebe i reciklaže na
novom objektu za odlaganje čvrstog otpada];
(e)
[razvije i implementira programe informacija za javnost i usluge kupcima za novi
objekat za odlaganje čvrstog otpada];
(f)
[razvije i implementira sisteme za upravljanje informacijama na novom objektu za
odlaganje čvrstog otpada]; i
(g)
[razvije i implementira sveobuhvatne programe obuke koji se odnose na sve faze
upravljanja i rukovanja efikasnim objektom za odlaganje čvrstog otpada].
Od izvođača radova će se zahtevati da preduzme i izvrši radove i usluge koji su neophodni da
bi se ispunili ciljevi projekta koji su opisani u Aneksu 1.
[Napomena: OVO JE SAMO PRIMER “USLUGA”. Opis uloge izvođača radova je potrebno
preispitati za svaki projekt.]
Poziv za podnošenje ponuda
Očekivani datum poziva za podnošenje ponuda:
Referentni
Odeljak
GITA
1.4
Zahtevana Informacija
[Datum]
Tip ugovora
Tenderska dokumentacija i tip ugovora:
Tenderska dokumentacija za Ugovor za projektovanje, izgradnju i rukovanje objektom za
odlaganje čvrstog otpada.
Ugovor će se odnositi na projektovanje, izgradnju i rukovanje objektom za odlaganje čvrstog
otpada koji se sastoji od sledećih elemenata:
[Unesite opis elemenata Ugovora, naprimer:]
• [glavni (izvođački) pojekat radova koji su neophodni za osavremenjavanje
postojećeg objekta za odlaganje otpada;]
•
[rukovanje i održavanje proširenim objektom za odlaganje čvrstog otpada tokom
određenog (vremenskog) perioda.]
Način plaćanja:
[Kombinacija fiksne paušalne cene zasnovane na količini za ugovorne elemente projektovanja
i izgradnje i fiksna mesečna nadoknada za obezbeđenje usluga rukovanja i upravljanja.]
[Nadoknada za učinak]
Trajanje Ugovora:
Projektovanje-Izgradnja [Naprimer, 3 godine]
Upravljanje, Rukovanje i Održavanje [Naprimer, 5 godina]
Područje usluga i opšte informacije o čvrstom otpadu
Vidi Aneks 1 i Aneks 5 uz PITA.
Spisak nepodobnih država
[Unesite spisak nepodobnih država.]
Spisak odstranjenih Podnosilaca prijava
Elektronska adresa firmi koje je banka odstranila je:
http://www.worldbank.org/debarr.
Najveći procenat podugovaranja ili podkonsultovanja
________ procenata
•
1.5
3.1(3)
3.2(3)
4.2(2)
[izvođački radovi neophodni za osavremenjavanje postojećeg objekta za odlaganje
otpada;] i
Referentni
Odeljak
GITA
4.4
4.4(1)(a)
4.4(1)(b)
Zahtevana Informacija
Opšte iskustvo u projektovanju, izgradnji, rukovanju i upravljanju
Vremenski period:
Podnosilac prijave mora imati ranije angažmane kao glavni izvođač, izvođač menadžer, partner
u zajedničkom ulaganju ili podizvođač ili podkonsultant, u realizaciji najmanje [dva] projekta
koji su po prirodi i složenosti uporedivi sa ovim projektom u toku poslednjih [pet] godina
neposredno pre podnošenja Prijave. Bez ograničavanja opšteg smisla GITA Odeljka 4.4(1)(a),
u nastavku su navedeni primeri uporedivog iskustva:
(i)
[opšte i specijalno premeštanje zemljišta i iskustvo u izgradnji, uključujući
izgradnju puteva, razotkrivanje zemljišta i priprema lokacije za izgradnju);]
(ii) [uspostavljanje mera za kontrolisanje površinskih voda i drenažu;]
(iii) [izgradnja nasipa;]
(iv) [izgradnja, rukovanje i upravljanje sistemima za upravljanje otpadnim vodama ;
i]
(v) [izgradnja, rukovanje i upravljanje pomoćnim objektima i objektima.]
Zahtevani godišnji ukupan obrt:
Srednji godišnji ukupan prihod je definisan kao zbir overenih računa za plaćanje za radove u
toku ili završene radove od strane firme ili firmi koje sačinjavaju Podnosioca prijave u toku
prethodnih [pet] godina, podeljen sa [pet].
(a) Podnosilac prijave treba da je generisao minimum prosečan ukupan obrt u
gornjem periodu koji je veći od ekvivalenta od [unesite sumu] godišnje
(ekvivalent od približno USD [450.000] godišnje).
(b)
4.5
4.5(1)
Podnosilac prijave treba da je generisao minimum ukupan obrt u najmanje
jednoj od godina iz petogodišnjeg perioda koji nije manji od ekvivalenta od
[unesite sumu] (ekvivalent od približno USD [900.000]).
Posebno iskustvo u odlaganju čvrstog otpada
Vremenski perod
Celokupno iskustvo koje navodi Podnosilac prijave prema GITA Odeljku 4.5 mora biti unutar
perioda od 10 godina neposredno pre datuma za podnošenje Prijava.
Referentni
Odeljak
GITA
4.5(2)
Zahtevana Informacija
Iskustvo:
Podnosilac prijave, ili Podnosilac prijave i njegovi podizvođači i podkonsultanti koji su
navedeni u Prijavi, moraju pokazati, kao minimum, uspešno iskustvo u obezbeđenju tehničkih
i ugovornih usluga u projektovanju, igradnji i operativnom menadžmentu u pogledu izgrađenih
sanitarnih deponija i pratećih sistema za upravljanje životnom sredinom, kako sledi:
Projektovanje – najmanje 7 godina ukupnog opšteg iskustva na odlaganju čvrstog otpada, i
iskustvo u:
(a)[geologiji i hidrologiji ili hidrogeologiji;]
(b)[geotehničkom inženjeringu;]
(c)[projektovanju deponija;]
(d)[rukovanju i upravljanju deponijama;]
(e)[tretiranju procednih voda ili upravljanju otpadnim vodama i kontroli
deponijskog gasa;]
(f)[upravljanje i monitoring životne sredine ; i]
(g)[ponovno iskorišćenje resursa (upravljanje ekološkim otpadom, uključujući i
reciklažu i kompostiranje).]
Izgradnja – iskustvo na ne manje od tri od sledećih pet kategorija:
(i) [priprema (iskop, gradiranje i sabijanje) najmanje 3 ha. (30.000 m2) na
projektima razvoja zemljišta;]
(ii) [iskop i odvoženje zapremine tla/kamena od najmanje 10.000 m3;
(iii) [postavljanje strukturalne popune do specificiranih zahteva kompaktnosti
zapremine od najmanje 5.000 m3;
(iv) [izgradnja jednospratnih zgrada, sa minimalnom površinom poda od pet stotina
(500) m2; ili]
(v) [3 godine izvršenja radova striktno usaglašenih sa odobrenim planom za
upravljanje i monitoring životne sredine.]
Rukovanje – sledeće specificirano iskustvo:
(i)[rukovanje i upravljanje sanitarnim deponijama;]
(ii)[upravljanje sistemima za tretiranje procednih voda ili tretiranje otpadnih voda; ili]
(iii)[vršenje usluga u striktnoj saglasnosti sa odobrenim operativnim planovima ili
planovima upravljanja i monitoringa životne sredine.]
Oprema
[Unesite zahteve, na primer: Nije potrebna nikakva oprema za građenje. Međutim,
u vreme nuđenja, od predkvalifikovanih Podnosilaca prijava će se zahtevati da
pokažu da poseduju, ili su obezbedili pristup (naprimer, putem iznajmljivanja,
nabavke po osnovu lizinga, itd.), kompletnoj opremi za premeštanje zemljišta i
drugoj specijalizovanoj opremi u punoj radnoj spremnosti, koja odgovara
predloženom ugovoru. Podonosilac prijave se poziva, ako tako želi, da navede
spisak celokupne opreme koja bi mogla biti i biće na raspolaganju za ovaj
Ugovor.]
Referentni
Odeljak
GITA
4.6(1)
4.7
6.1
7.1
7.3
7.4
8.1
Zahtevana Informacija
Finansijska sposobnost
Minimalni zahtevani iznos Protoka novca je: ekvivalent od USD
.
[Zahtevani iznos protoka novca se može izračunati za određeni broj meseci do najbliže
polovine meseca, najviše do šest meseci, određen kao ukupno vreme potrebno da se plati
račun Izvođača radova, koje uzima u obzir (a) vreme odpočinjanja vršenja usluga od početka
fakturisanog meseca, (b) vreme koje je potrebno Vlasniku da izda mesečni certifikat, (c) vreme
koje je potrebno da se plati taj iznos, i (d) jedan mesec za nepredviđene okolnosti.]
Sposobnost personala
Pogodno kvalifikovan personal za popunjavanje sledećih ključnih radnih mesta, sa
specificiranim minimalnim iskustvom na sličnim poslovima i na tom položaju:
1.
[Rukovodilac projekta sa 7 godina iskustva;]
2.
[Rukovodilac radova sa 5 godina iskustva;]
3.
[Operativni rukovodilac sanitarne deponije sa 3 godine iskustva;]
4.
[Inženjer projektant deponija sa 5 godina iskustva;]
5.
[Inženjer za regulaciju procesa sa 3 godine iskustva;]
6.
[Specijalista za ponovnu upotrebu resursa sa 2 godine iskustva; i]
7.
[Rukovodilac objekta ili elektro-mašinski inženjer sa 5 godina iskustva.]
Zahtevi za razjašnjenje
Adresa:
[Unesite adresu i brojeve telefona i faksa]
Krajnji rok za razjašnjenja:
Ne kasnije od [21] dan pre krajnjeg roka za podnošenje Prijava
Odgvori na pitanja za razjašnjenje:
Vlasnik će odgovoriti na bilo koje pitanje za razjašnjenje, koje primi pre krajnjeg oka za
razjašnjenja, ne kasnije od [14] dana pre krajnjeg roka za podnošenje Prijava.
Podnošenje prijava
Adresa:
[Unesite adresu i brojeve telefona i faksa]
Datum za podnošenje:
[Datum]
Oznake na omotu:
“Predkvalifikaciona dokumentacija – Ugovor za projektovanje, izgradnju i upravljanje
objektom za odlaganje čvrstog otpada, [Naziv projekta]”
Jezik
[Ovde navedite jezik.]
Obrazac prijave
Broj kopija:
[Broj]
Obaveštenje o predkvalifikaciji
Vremenski period za obaveštavanje Podnosilaca prijave o predkvalifikaciji : [45] dana
Page 1 of 1
Aneks 1
Opšte informacije o čvrstom otpadu/Informacije o objektu za odlaganje čvrstog otpada
[Napomena: Iza ove naslovne strane dodajte list koji će sadržati opšte informacije o
činjenicama/brojkama/uslovima u pogledu čvrstog otpada u području usluga]
[Napomena: U nastavku se navode primeri za vrstu pratećih informacija koje mogu biti date Podnosiocu
prijave::
(i)
stanovništvo i lokacije kojima će na usluzi biti novi ili postojeći objekti
(ii)
vrste i količine otpada koje jedan postojeći objekat primi u periodu vremena (ili poredivi objekti
kada se predlaže novi objekat)
(iii)
infrastruktura
– veličina novog ili postojećeg objekta
– kapacitet novog ili postojećeg objekta
– popunjena zapremina postojećeg objekta
– opis sistema za prikupljanje procednih voda
– opis sistema za prikupljanje gasa
(iv)
operativne informacije (postojeće ili predviđene)
– metodi odlaganja (npr. samo sabijanje, sabijanje/spaljivanje)
– stepeni sabijanja
– pokrivni materijal i snabdevanje
– programi za recikliranje
– programi za odvajanje otpada
– smeštaj otpada; i
(v)
popunjavanje personalnog sastava
– broj zaposlenih]
Aneks 2
Prijava/Pismo o nameri
Page 1 of 4
PRIJAVA
[memorandum podnosioca zahteva ili
učesnika koji je odgovoran za zajedničko
ulaganje, uključujući punu poštansku
adresu, telefon, broj faksa i teleksa, i
telegrafsku adresu.]
Datum:
Za:
[ime i adresa [vlasnika]
Naziv projekta:
Ugovor za izgradnju, projektovanje i rukovanje
objektom za odlaganje čvrstog otpada,
[Naziv projekta]
1. Uz propisanu autorizaciju da predstavlja i nastupa u ime
(u
daljem tekstu “Podnosioca prijave”), i pošto je pogledao i u potpunosti razumeo sve zahteve u
pogledu predkvalifikacije i izložene informacije, dole potpisani se ovim prijavljuje za
predkvalifikaciju radi podnošenja ponude za Ugovor o izgradnji, projektovanju i rukovanju
objektom za odlaganje čvrstog otpada, [Naziv projekta] (“Ugovor”).
2. Ovom pismu su priložene kopije originalnih dokumenata koji definišu 1:
(a)
Pravni status Podnosioca prijave;
(b)
Glavno mesto poslovanja Podnosioca prijave; i
(c)
Mesto gde je Podnosilac prijave inkorporisan (za Podnosioce prijave koji su korporacije),
ili mesto registracije i državljanstva vlasnika (za Podnosioce prijave koji predstavljaju
partnerstvo ili su firme u individualnom vlasništvu).
3. Što se tiče GITA Odeljka 4.2(2), naša je namera da podugovorom definišemo više od procenta
navedenog u PITA Odeljku 4.2(2) za aproksimativnu cenu Ponude, čiji detalji su ovde dati.
4. Vaša agencija i njeni ovlašćeni predstavnici se ovim ovlašćuju da sprovode sva ispitivanja ili istrage
kako bi verifikovali izjave, dokumenta i informacije koji su dati u vezi s ovom Prijavom, i da
traže razjašnjenje od naših bankara i klijenata u pogledu svih finansijskih i tehničkih aspekata.
Ova Prijava će takođe služiti i kao autorizacija svakoj osobi ili autorizovanom predstavniku svake
institucije navedenom u pratećoj informaciji da pruži one informacije koje se smatraju
neophodnim i koje ste vi tražili kako biste verifikovali izjave i informacije date u Prijavi, kao što
su resursi, iskustvo, i nadležnosti Podnosioca prijave.
1
Za Prijave koje podnose zajednička ulaganja, sem za naznačene slučajeve, sve informacije koje se
zahtevaju u Predkvalifikacionim dokumentima moraju se dati zajedničkom ulaganju i odvojeno svakom
učesniku u zajedničkom ulaganju. Vodeći učesnik mora biti jasno označen. Svaki učesnik zajedničkog
ulaganja će potpisati Prijavu.
Page 2 of 4
5. Vaša agencija i njeni ovlašćeni predstavnici mogu kontaktirati sledeće osobe za dobijanje daljih
informacija 2
Opšta i menadžerska pitanja
Kontakt 1
Adresa i sredstva komunikacije
Kontakt 2
Adresa i sredstva komunikacije
Tehnička pitanja
Kontakt 1
Adresa i sredstva komunikacije
Kontakt 2
Adresa i sredstva komunikacije
Finansijska pitanja
Kontakt 1
Adresa i sredstva komunikacije
Kontakt 2
Adresa i sredstva komunikacije
6. Ova Prijava je podneta uz puno razumevanja da:
(a)
ponude koje dostave predkvalifikovani Podnosioci prijava podležu u vreme podnošenja
ponude verifikaciji u pogledu svih informacija koje su podnete u cilju predkvalifikacije;
(b)
vaša agencija zadržava pravo da:
(c)
(i)
izmeni i dopuni domet i vrednost Ugovora za koji treba dati ponudu u okviru
ovog projekta, u kom slučaju će se pozvati da daju ponude samo oni Podnosioci
prijave koji ispunjavaju izmenjene i dopunjene zahteve u pogledu
predkvalifikacije; i
(ii)
odbije ili prihvati svaku Prijavu, otkaže proces predkvalifikacije, ili odbije sve
Prijave.
vaša agencija neće biti odgovorna ni za jednu takvu akciju prema gore navedenom 5(b).
Podnosioci prijave koji nisu zajedničko ulaganje treba da izbrišu stavove 7 i 8 i da parafiraju izbrisano.
7. Kao dodatak ovoj Prijavi, dajemo detalje učešća svakog učesnika, uključujući kapitalni doprinos i
sporazume o profitu/gubitku, u zajedničkom ulaganju ili asocijaciji. Mi takođe konkretizujemo
finansijske obaveze u smislu procenta udela u kompaniji koja treba da bude stvorena i koja
predstavlja zajedničko ulaganje, i odgovornosti za izvršavanje Ugovora.
8. Potvrđujemo da će, ako podnesemo ponudu, ta ponuda, kao i svaki Ugovor koji je rezultat te ponude,
biti:
2
Prijave koje podnose zajednička ulaganja treba da na posebnom papiru daju ekvivalentne informacije za
svakog učesnika zajedničkog ulaganja.
Page 3 of 4
(a)
potpisan tako da pravno obaveže sve učesnike u zajedničkom ulaganju, zajednički i
solidarno; i
(b)
podnet sa sporazumom o zajedničkom ulaganju koji daje zajedničku i solidarnu
odgovornost svih učesnika u slučaju da nam Ugovor bude dodeljen.
Mi takođe prihvatamo da se od svakog učesnika u zajedničkom ulaganju može zahtevati, po diskrecionoj
odluci vaše agencije, da potpiše Ugovor.
9. Potpisnici izjavljuju da su date izjave i informacije navedene u propisno popunjenoj Prijavi potpune,
tačne i ispravne u svakom detalju.
Potpisao
Ime
Za i u ime [ime Podnosioca prijave ili Vodećeg učesnika zajedničkog ulaganja]
Potpisao
Ime
Za i u ime [naziv učesnika u zajedničkom ulaganju]
Potpisao
Ime
Za i u ime [naziv učesnika zajedničkog ulaganja]
Aneks 3
Formulari za informacije
Podnosioci prijava mogu izdvojeno dati dopunske informacije.
Page 1 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (1)
Opšte informacije
Sve pojedinačne firme i svaki učesnik u zajedničkom ulaganju koji se prijavljuju za
predkvalifikaciju moraju dati informacije koje se traže u ovom formularu. Informacije o
državljanstvu treba da daju svi vlasnici ili Podnosioci prijava koji su partnerstva ili firme u
pojedinačnom vlasništvu.
Ako Podnosilac prijave predlaže korišćenje imenovanih podugovarača ili podkonsultanata, za
podugovarača(e) i podkonsultanta (e) treba da budu date sledeće informacije .
1.
Naziv firme
2.
Adresa glavne kancelarije
3.
Telefon
Kontakt
4.
Faks
Teleks
5.
Mesto inkorporisanja / registracije
Godina inkorporisanja / registracije
Državljanstvo vlasnika 1
Ime
Državljanstvo
1.
2.
3.
4.
5.
1. Moraju popuniti svi vlasnici u partnerstvima ili vlasnici firmi u pojedinačnom vlasništvu.
Page 2 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (2)
(GITA Odeljak 4.4)
Opšte informacije o iskustvu u pogledu projektovanja, izgradnje, rukovanja i upravljanja
Ime Podnosioca prijave ili učesnika u zajedničkom ulaganju
Sve pojedinačne firme i svi učesnici u zajedničkom ulaganju moraju dati informacije koje se traže
u ovom formularu o njihovom iskustvu u pogledu projektovanja, izgradnje, rukovanja, upravljanja i
održavanja objekta za odlaganje čvrstog otpada ili ekvivalentnih objekta.
Opis Ugovora/objekta za odlaganje čvrstog
otpada
Naziv odgovornog učesnika u zajedničkom
ulaganju
Naziv grada/urbanog područja
Zemlja
Stanovništvo kome je na usluzi
Uloga Ugovora (učesnik zajedničkog
ulaganja, podugovarač, podkonsultant,
vodeći, itd.) i procenat udela u totalnom
ugovoru
Priroda, uloga i domet učešća (puni opis)
Datum početka ugovora
Datum završetka ugovora
Vrednost Ugovora (USD)
Kontakt osoba
Adresa,
Telefon,
Faks za kontakt
Page 3 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (2A)
(GITA Odeljak 4.4)
Opšte informacije o obrtu
Ime podnosioca prijave ili učesnika zajedničkog ulaganja
Sve pojedinačne firme i svi učesnici u zajedničkom ulaganju moraju dati informacije koje se traže
u ovom formularu u pogledu njihovog iskustva u projektovanju, izgradnji, rukovanju, upravljanju i
održavanju objekta za odlaganje čvrstog otpada. Informacije koje se daju treba da se odnose na
godišnji obrt Podnosioca prijave (ili svakog člana zajedničkog ulaganja) u smislu iznosa koji se
zaračunava klijentima za svaku godinu u toku ili završenu, konvertovano u USD po zvaničnom
kursu na kraju izveštajnog perioda. Godišnji periodi treba da budu kalendarske godine, s
delimičnim obračunom za godinu do datuma podnošenja Prijava.
Koristite poseban list za svakog učesnika u zajedničkom ulaganju.
Podnosioci prijave ne treba da prilažu preporuke, sertifikate, i reklamni materijal uz svoju Prijavu
jer neće biti uzeti u obzir prilikom procenjivanja kvalifikacija.
Podaci o godišnjem obrtu (samo rad u vezi sa odlaganjem čvrstog otpada)
Godina
[Godina]
[Godina]
[Godina]
[Godina]
[Godina]
Obrt (iznosi obračunati
klijentima)
Ekvivalent u USD
(konverzija prema
zvaničnom kursu listi na
kraju izveštajnog perioda)
Page 4 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (2B)
Rezime zajedničkog ulaganja
STRANA
OD
STRANA
Imena svih učesnika u zajedničkom ulaganju
1. Vodeći učesnik
2. Učesnik
3. Učesnik
4. Učesnik
Ukupna vrednost godišnjeg obrta koji se odnosi na projektovanje, izgradnju, rukovanje,
upravljanje i održavanje objekta za odlaganje čvrstog otpada, u smislu rada koji je obračunat
klijentima, ekvivalent u USD, konvertovan prema zvaničnom kursu na kraju izveštajnog perioda:
Podaci o godišnjem obrtu (samo rad obavljen za odlaganje čvrstog otpada; USD ekvivalent)
Učesnik
1. Vodeći
učesnik
Formular za
informacije
(2A) strana
br.
[Godina]
[Godina]
[Godina]
[Godina]
[Godina]
2. Učesnik
3. Učesnik
4. Učesnik
Ukupno
Podnosioci prijava će dodati uz Formular 2B:
(a)
Dokument koji potvrđuje procenat udela svakog učesnika u zajedničkom ulaganju u
kompaniji koja treba da bude osnovana; i
(b)
Opis uloge i odgovornosti svakog učesnika u zajedničkom ulaganju. (Podnosioci prijave
u ovom opisu moraju jasno naznačiti preciznu ulogu svakog učesnika u zajedničkom
ulaganju).
Podnosioci prijave se podsećaju da treba da podnesu odgovarajuća ovlašćenja kako se zahteva u GITA
Odeljak 5.3 i da pruže sve druge informacije koje se traže uz ovlašćenje (videti GITA Odeljak 5, naročito
Odeljke 5.3, 5.5(1)i 5.6).
Page 5 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (3A)
(GITA Odeljak 4.5)
Projektovanje objekta za odlaganje čvrstog otpada (Posebno iskustvo u odlaganja čvrstog otpada)
Ime Podnosioca prijave ili učesnika u zajedničkom ulaganju
Opis Ugovora/objekt za odlaganje čvrstoga otpada
Ime odgovornog učesnika zajedničkog ulaganja
Ime grada/urbanog područja
Zemlja
Stanovništvo kome je na usluzi
Uloga Ugovora (učesnik u zajedničkom ulaganju,
podugovarač, podkonsultant, vodeći, itd.) i
procenat udela u ukupnom ugovoru
Priroda, uloga i domet učešća (puni opis)
Datum početka ugovora
Datum kraja ugovora
Vrednost ugovora (USD)
Kontakt osoba
Adresa, telefon,
faks za kontakt
Dati potpuni opis usluga pruženih prema ovom ugovoru, demonstriranjem da je ostvarena definicija
objekta za odlaganje čvrstog otpada prema GITA Odeljak 4.5(3).
Page 6 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (3B)
(GITA Odeljak 4.5)
Izgradnja objekta za odlaganje čvrstog otpada (Posebno iskustvo u odlaganja čvrstog otpada)
Ime Podnosioca prijave ili učesnika u zajedničkom ulaganju
Opis Ugovora/objekta za odlaganje čvrstog otpada
Ime odgovornog učesnika zajedničkog ulaganja
Ime grada/urbanog područja
Zemlja
Stanovništvo kome je na usluzi
Uloga Ugovora (učesnik u zajedničkom ulaganju,
podugovarač, podkonsultant, vodeći, etc.) i
procenat udela u ukupnom ugovoru
Priroda, uloga i domet učešća (dati puni opis)
Datum početka ugovora
Datum kraja ugovora
Vrednost ugovora (USD)
Kontakt osoba
Adresa,
Telefon,
Faks za kontakt
Dajte puni opis usluga obavljenih prema ovom ugovoru kao dokaz da je poštovana definicija objekta za
odlaganje čvrstog otpada prema GITA Odeljku 4.5(3).
Page 7 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (3C)
(GITA Odeljak 4.5)
Rukovanje objekta za odlaganje čvrstog otpada (Posebno iskustvo u odlaganju čvrstog otpada)
Ime Podnosioca prijave ili učesnika u zajedničkom ulaganju
Opis sistema za merenje i obračunavanje i
prikupljanje prihoda
Ime odgovornog učesnika zajedničkog ulaganja
Ime grada/urbanog područja
Zemlja
Stanovništvo kome je na usluzi
Uloga Ugovora (učesnik zajedničkog ulaganja,
podugovarač, podkonsultant, vodeći, etc.) i
procenat udela u ukupnom ugovoru
Priroda, uloga i domet učešća (dati puni opis)
Datum početka ugovora
Datum kraja ugovora
Vrednost ugovora (USD)
Kontakt osoba
Adresa,
Telefon,
Faks za kontakt
Dajte potpuni opis usluga obavljenih prema ovom ugovoru.
Page 8 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (4)
Finansijske sposobnosti
Ime Podnosioca prijave ili učesnika u zajedničkom ulaganju
STRANA
OD
STRANA
Podnosioci prijave, uključujući svakog partnera u zajedničkom ulaganju, daće finansijske
informacije kako bi pokazali da ispunjavaju zahteve navedene u GITA. Svaki Podnosilac prijave ili
učesnik u zajedničkom ulaganju mora popuniti ovaj obrazac. Ukoliko je to potrebno, koristiće se
odvojeni listovi za davanje kompletne bankarske informacije. Mora se priložiti primerak oditovanog
završnog računa.
Autonomna odeljenja za odlaganje čvrstog otpada pri matičnim složenim firmama podneće
finansijske informacije koje se odnose samo na posebne aktivnosti odeljenja.
Bankar
Naziv bankara
Adresa bankara
Telefon
Ime i titula osobe za kontakt
Faks
Teleks
Sumirajte aktuelna prihode i dugovanja u ekvivalentnom USD iznosu (prema zvaničnom kursu na
kraju svake godine) za prethodnih pet kalendarskih godina. Na osnovi poznatih obaveza sumirajte
projektovana sredstva i prihode i dugovanja u USD ekvivalentu za naredne dve kalendarske
godine, sem ukoliko Podnosilac prijave može potvrditi zadržavanje takvih informacija od strane
javnih kompanija koje se kotiraju na berzi.
Finansijske informacije Aktuelno:
ekvivalent dat u USD Prethodnih pet godina
[Godina]
1. Ukupna sredstva
2. Tekuća sredstva
3. Ukupna dugovanja
4. Tekuća dugovanja
5. Profiti pre
oporezivanja
6. Profiti posle
oporezivanja
Projektovano:
Naredne
dve
godine
[Godina] [Godina] [Godina] [Godina] [Godina] [Godina]
Page 9 of 2
Navedite predložene izvore finansiranja, kao što su likvidna sredstva, neopterećena stvarna
sredstva, kreditne linije, i druga finansijska sredstva, neto tekuće obaveze koji su dostupni za
ispunjavanje ukupnih zahteva u pogledu priliva novca za izgradnju prema predmetnom Ugovoru ili
ugovorima kako je navedeno u PITA 4.6(2).
Izvor finansiranja
Iznos (ekvivalent u USD)
1.
2.
3.
4.
Priložite finansijske izjave – uključujući, kao minimum, račun o profitu i gubicima, završni račun, i
objašnjenja – za period naveden u GITA 4.6 (za pojedinačnog Podnosioca prijave ili za svakog
učesnika u zajedničkom ulaganju).
Ako zemlja porekla Podnosioca prijave ne zahteva reviziju, partnerstva i firme u vlasništvu
pojedinaca mogu podneti svoje završne račune koje je overio registrovani knjigovođa uz kopije
povraćaja poreza.
Page 10 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (5)
(GITA Odeljak 4.7)
Sposobnosti personala
Ime Podnosioca prijave ili učesnika u zajedničkom ulaganju
Za konkretne niže navedene pozicije Podnosioci prijave moraju dati imena kandidata koji je kvalifikovan
da ispuni zahteve navedene za svaku poziciju. Podaci o njihovom iskustvu treba da budu dati na
odvojenim listovima, uz korišćenje jednog obrasca (5A) za svakog kandidata.
Podnosioci prijave mogu predložiti alternativne sporazume za upravljanje i implementaciju koji traže
različito ključno osoblje, za koje treba priložiti dokaze o iskustvu.
1.
Naziv funkcije*
Ime kandidata
2.
Naziv funkcije *
Ime kandidata
3.
Naziv funkcije*
Ime kandidata
4.
Naziv funkcije*
Ime kandidata
5.
Naziv funkcije*
Ime kandidata
6.
Naziv funkcije*
Ime kandidata
7.
Naziv funkcije*
Ime kandidata
*Kao što je navedeno u PITA 4.7, imajući u vidu GITA 4.7
Page 11 of 2
OBRAZAC ZA INFORMACIJE (5A)
(GITA Odeljak 4.7)
Rezime kandidata
Ime Podnosioca prijave ili učesnika u zajedničkom ulaganju
Položaj
Informacija o
kandidatu
Ime kandidata
Kandidat
Datum rođenja
Profesionalne kvalifikacije
Sadašnje
zaposlenje
Ime Poslodavca
Adresa poslodavca
Telefon
Kontakt (menažer/referent za
personal)
Faks
Teleks
Naziv radnog mesta kandidata
Godine kod sadašnjeg poslodavca
Sumirajte profesionalno iskustvo tokom poslednjih dvadeset godina, obrnutim hronološkim redosledom.
Navedite tehničko i menadžersko iskustvo koje ima značaja za projekat.
Od
Do
Kompanija/Projekat/Pozicija/Relevantno tehničko i menadžersko
iskustvo
Page 12 of 2
EVIDENCIJA O PRETHODNOM NEISPUNJAVANJU UGOVORA
[Niženavedenu tabelu popuniti za Podnosioca prijave i za svakog partnera u zajedničkom ulaganju]
Pravni naziv Podnosioca prijave: [unesite puni naziv]
Datum: [unesite dan, mesec, godinu]
Pravni naziv strane koja je zajedničko ulaganje: [unesite puno ime]
ICB br. i naslov: [unesite ICB broj i naslov]
Strana [unesite broj strane] od [unesite ukupni broj] strana
Neizvršeni Ugovori u skladu s Odeljkom 4.8
 Neizvršavanja Ugovora nije bilo tokom [broj] godina navedenih u Odeljku 4.8
 Ugovor(i) koji nisu izvršeni tokom [broj]godina navedenih u Odeljku 4.8
Godina
Neizvršeni deo
ugovora
[unesite [unesite iznos i
godinu] procenat]
Identifikacija Ugovora
Identifikacija ugovora: [navedite puni naziv
ugovora/ime,i svaku drugu identifikaciju]
Ime poslodavca: [unesite puni naziv]
Adresa poslodavca: [unesite ulicu/grad/zemlju]
Razlog(razlozi) za neizvršenje: navedite glavni
razlog/razloge]
Nedovršena parnica, saglasno Odeljku 4.8
 Nema nedovršenih parnica saglasno Odeljku 4.8
 Nedovršena parnica saglasno Odeljku 4.8
Ukupni iznos
Ugovora
(sadašnja
vrednost,
ekvivalent u
USD)
[unesite iznos]
Page 13 of 2
Aneks 4
1. Primer obrasca – Obaveštenje o predkvalifikaciji
2. Primer obrasca – Poziv za podnošenje ponuda
Page 14 of 2
UZORAK OBRASCA ZA OBAVEŠTAVANJE O PREDKVALIFIKACIJI
[datum]
To:
[Naziv firme]
[Adresa]
Reference: [unesite broj IBRD zajma ili broj IDA kredita]
Naziv Ugovora, i identifikacioni broj ________ / ________*
Poštovana gospodo:
Ovim Vas obaveštavamo da ste predkvalifikovani za podnošenje ponude za gorenavedeni
Ugovor.
Ovo su predkvalifikovani i uslovno predkvalifikovani Podnosioci prijava:
[Spisak predkvalifikovanih Podnosilaca prijave.]
Molimo Vas da odmah potvrdite prijem ovog pisma slanjem telegrama, faksa ili teleksa. Ukoliko
ne nameravate da podnesete ponudu, molimo Vas da nas što pre o tome obavestite.
Iskreno Vaš,
Ovlašćeni potpisnik
Ime i titula
[Ime vlasnika]
Page 15 of 2
UZORAK OBRASCA ZA POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
[datum]
To:
[Naziv firme]
[Adresa]
Reference: [Naziv zemlje i projekta]
[Zajam IBRD broj ili Kredit IDA broj]
[Naziv ugovora i identifikacija broj
/
]
Poštovana gospodo,
Nedavno ste obavešteni da ste predkvalifikovani za podnošenje ponude za gorenavedeni
Ugovor. Spisak predkvalifikovanih Podnosilaca prijava priložen je ovom pozivu.
Mi sada pozivamo Vas i druge predkvalifikovane Podnosioce prijava da podnesete
zapečaćene ponude radi izvršenja i dovršavanja navedenog Ugovora.
Dodatne informacije možete dobiti u našim biroima, u kojima možete i proučiti tendersku
dokumentaciju, na niže navedenoj adresi od [unesite radno vreme]. Proces nabavki za ovaj
ugovor će generalno biti u saglasnosti sa smernicama Svetske banke.
Potpuni komplet tenderskih dokumenta na [unesite ime jezika] možete otkupiti tako što
ćete poslati zahtev na dole navedenu adresu i uplatiti nepovratnu taksu u iznosu od [unesite iznos
u lokalnoj valuti] ili [unesite iznos u određenoj konvertibilnoj valuti]. Način plaćanja je [unesite
način plaćanja]. Tenderska dokumentacija će biti dostavljena [unesite način slanja].
Ponude moraju biti uručene na dole navedenu adresu do ili pre datuma navedenog u
rasporedu datom u Podacima vezanim za ponudu. Uz sve ponude mora se priložiti osiguranje
ponude [unesite iznos osiguranja ponude] ili ekvivalentni iznos valute koja se može slobodno
konvertovati. Zakasnele ponude biće odbijene. Ponude će biti otvarane u prisustvu predstavnika
ponuđača koji se odluče da prisustvuje na adresi i u vreme koji su navedeni u tenderskoj
dokumentaciji.
Molim Vas da odmah potvrdite prijem ovog pisma pisanim putem, telegramom, faksom
ili teleksom. Ukoliko ne nameravate da podnesete ponudu, molimo Vas da nas o tome što pre
obavestite.
Iskreno Vaš,
Ovlašćeni potpisnik
Ime i titula
[Ime vlasnika]
Adresa:
Telefon:
Faks:
Telegram:
[unesite poštansku adresu ili ulicu]
[unesite broj telefona s pozivnim brojevima države i grada]
[unesite broj telefona s pozivnim brojevima države i grada]
[unesite broj telegrama, ukoliko postoji]
Aneks 5
Mapa područja usluga
[Napomena: unesite mapu područja ospluživanja.]
TOR_2024-#11410002-V5-PREQUALIFICATION_DOCUMENTS.DOC
[Naziv projekta]
tenderska dokumentacija za
Ugovor
za projektovanje, izgradnju i rukovanje
objekat za odlaganje čvrstog otpada
[Datum izdavanja Tenderske dokumentacije]
Poziv za dostavljanje ponuda
UGOVOR ZA
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I RUKOVANJE
OBJEKTOM ZA ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA
UZORAK OBRASCA ZA POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
[datum]
To:
[Naziv firme]
[Adresa]
Reference: [Naziv zemlje i projekta]
[Zajam IBRD broj ili kredit IDA broj]
[Naziv Ugovora i identifikacioni broj
/
]
Poštovana gospodo,
Nedavno ste obavešteni da ste predkvalifikovani za podnošenje ponuda za gore navedeni
Ugovor. Spisak predkvalifikovanih Podnosilaca prijava priložen je ovom pozivu.
Mi sada pozivamo Vas i druge predkvalifikovane Podnosioce prijava da podnesete
zapečaćene ponude radi izvršenja i dovršavanja navedenog Ugovora.
Dodatne informacije možete dobiti u našim biroima, u kojima možete i proučiti tendersku
dokumentaciju, na niže navedenoj adresi od [unesite radno vreme]. Proces nabavki za ovaj
ugovor će generalno biti u saglasnosti sa smernicama Svetske banke.
Potpuni komplet tenderske dokumentacije na [unesite ime jezika] možete otkupiti tako
što ćete poslati zahtev na dole navedenu adresu i uplatiti nepovratnu taksu u iznosu od [unesite
iznos u lokalnoj valuti] ili [unesite iznos u određenoj konvertibilnoj valuti]. Način plaćanja je
[unesite način plaćanja]. Tenderska dokumentacija će biti dostavljena [unesite način slanja].
Ponude moraju biti uručene na dole navedenu adresu do ili pre datuma navedenog u
rasporedu koji se nalazi u Podacima vezanim za ponudu. Uz sve ponude moraju se priložiti
osiguranja ponude [unesite iznos osiguranja ponude] ili ekvivalentni iznos valute koja se može
slobodno konvertovati. Zakasnele ponude biće odbijene. Ponude će biti otvarane u prisustvu
predstavnika ponuđača koji se odluče da prisustvuje na adresi i u vreme koji su navedeni u
tenderskim dokumentima.
Molim Vas da odmah potvrdite prijem ovog pisma pisanim putem, telegramom, faksom
ili teleksom. Ukoliko ne nameravate da podnesete ponudu, molimo Vas da nas o tome što pre
obavestite.
Iskreno Vaš,
Ovlašćeni potpisnik
Ime i titula
[Ime vlasnika]
Adresa:
Telefon:
Faks:
Telegram:
[unesite poštansku adresu ili ulicu]
[unesite broj telefona s pozivnim brojevima države i grada]
[unesite broj telefona s pozivnim brojevima države i grada]
[unesite broj telegrama, ukoliko postoji]
[Naziv projekta]
UPUTSTVA ZA PONUĐAČE
ZA UGOVOR ZA
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I UPRAVLJANJE
OBJEKTOM ZA ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA
SADRŽAJ
ODE L J A K 1 - UV OD .................................................................................................................... 1
1.1
1.2
1.3
1.4
Izvori finansiranja ........................................................................................................... 1
Podobni Ponuđači ........................................................................................................... 1
Podobna postrojenja i oprema i usluge ........................................................................... 1
Troškovi izrade Ponude................................................................................................... 2
ODE L J A K 2 - T E NDE R SK A DOK UM E NT A C I J A ................................................................. 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Sadržaj Tenderske dokumentacije................................................................................... 2
Razjašnjenje Tenderske dokumentacije .......................................................................... 3
Poseta lokaciji ................................................................................................................. 3
Soba sa podacima i osnovne informacije ........................................................................ 4
Pred-tenderski sastanak ................................................................................................... 4
Izmene i dopune Tenderske dokumentacije .................................................................... 4
Kontakti sa Vlasnikom radi razjašnjenja ......................................................................... 5
Informacije koje obezbeđuje Vlasnik/dužna pažnja Ponuđača ....................................... 5
Vremenski plan ............................................................................................................... 5
ODE L J A K 3 - I Z R A DA PONUDA .............................................................................................. 5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
Jezik ponude .................................................................................................................... 5
Dokumenti koji sačinjavaju ponudu................................................................................ 6
Tehnički Odeljak – Deo I – Informacije o tehnici i personalu ........................................ 6
Tehnički Odeljak – Deo II – Ponudbena garancija ......................................................... 8
Tehnički Odeljak – Deo III – Obrazac ponude i ažurirane predkvalifikacione
informacije ...................................................................................................................... 9
Tehnički Odeljak – Deo IV – Dokumentacija i zahtevi u pogledu zajedničkog
ulaganja ........................................................................................................................... 9
Tehnički Odeljak – Deo V – Ovlašćenje....................................................................... 10
Tehnički Odeljak – Deo VI – Provizije i nagrade ......................................................... 10
Tehnički Odeljak – Deo VII – Štampana literatura....................................................... 10
Finansijski Odeljak – Cenovnici ................................................................................... 11
Finansijski Odeljak – Cene ponude............................................................................... 11
Finansijski Odeljak – Valute ponude ............................................................................ 12
Ponuđene alternative se neće razmatrati ....................................................................... 12
Period važnosti Ponude ................................................................................................. 12
Oblik i potpisivanje Ponude .......................................................................................... 12
ODE L J A K 4 - DOST A V L J A NJ E PONUDA ............................................................................ 13
4.1
4.2
4.3
4.4
Zatvaranje i označavanje Ponuda .................................................................................. 13
Krajnji rok za dostavljanje Ponuda ............................................................................... 13
Zakasnele ponude .......................................................................................................... 13
Modifikacije i povlačenje Ponuda ................................................................................. 13
ODE L J A K 5 - OT V A R A NJ E I E V A L UA C I J A PONUDA ..................................................... 14
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Otvaranje ponuda od strane Vlasnika ........................................................................... 14
Razjašnjenje ponuda...................................................................................................... 15
Preliminarni pregled ponuda ......................................................................................... 15
Konverzija u jednu valutu ............................................................................................. 16
Tehnička evaluacija....................................................................................................... 16
Evaluacija cene ............................................................................................................. 17
Kontaktiranje Vlasnika.................................................................................................. 17
SADRŽAJ
ODE L J A K 6 - DODE L A UG OV OR A ...................................................................................... 17
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Kriterijumi za dodelu .................................................................................................... 17
Pravo Vlasnika da prihvati ili odbaci i zanemari nepravilnosti..................................... 17
Informacija o dodeli ...................................................................................................... 18
Potpisivanje Obrasca ugovora ....................................................................................... 18
Garancija za dobro izvršenje posla ............................................................................... 18
Nepotpisivanje Obrasca ugovora ili neobezbeđivanje garancije za dobro izvršenje
posla .............................................................................................................................. 18
Arbitar ........................................................................................................................... 18
Praksa korupcije ili prevare ........................................................................................... 19
Page 1 of 21
UPUTSTVA ZA PONUĐAČE
ODE L J A K 1 - UVOD
1.1
Izvori finansiranja
1.
Zajmoprimalac koji je imenovan u Podacima vezanim za ponudu Podacima vezanim za
ponudu je dobio/podneo prijavu za zajam/kredit (u daljem tekstu “Zajam”) od Međunarodne
banke za obnovu i razvoj (IBRD) ili od Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) (kako je
navedeno u Podacima vezanim za ponudu, u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom “Banka”) u
iznosu u USD koji je naveden u Podacima vezanim za ponudu. Ovaj zajam će se koristiti u
različitim valutama za troškove Projekta koji je naveden u Podacima vezanim za ponudu.
Zajmoprimalac namerava da usmeri deo prihoda od ovog zajma za odobrena plaćanja po ugovoru
za koji se izdaje ova Tenderska dokumentacija. Ponuđačima se stavlja do znanja da
Zajmoprimalac i Vlasnik koji je imenovan u Podacima vezanim za ponudu mogu, u mnogim
projektima, biti isti entitet.
2.
Banka će biti izvršiti plaćanja samo na zahtev Zajmoprimaoca i po odobrenju Banke, u
skladu sa odredbama i uslovima sporazuma o zajmu, i u svakom pogledu u skladu s odredbama i
uslovima tog sporazuma. Sporazum o zajmu zabranjuje vučenje sa računa zajma za potrebe bilo
kakvog plaćanja licima ili entitetima, ili za bilo koji uvoz postrojenja i opreme, ako je takvo
plaćanje ili uvoz, po saznanju Banke, zabranjeno odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija
donetoj prema Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih nacija. Nijedna strana osim Zajmoprimaoca ne
može da ima bilo kakva prava iz sporazuma o zajmu ili da ima bilo kakve zahteve prema
sredstvima iz zajma.
1.2
Podobni Ponuđači
Ovaj Poziv za slanje ponuda, koji je objavio Vlasnik koji je imenovan u Podacima
vezanim za ponudu, otvoren je za one Ponuđače koji su se predkvalifikovali da dobiju ovaj Poziv
za slanje ponuda kroz prethodno sproveden postupak predkvalifikacije. Predkvalifikovane firme
su navedene u Podacima vezanim za ponudu.
1.3
Podobna postrojenja i oprema i usluge
1.
Za potrebe ove tenderske dokumentacije, reči “postrojenje i oprema” i “usluge” imaće
značenje u skladu sa odgovarajućim definicijama koje su im dodeljene u Ugovoru.
2.
Sva postrojenja i oprema koji treba da bude isporučeni i montirana, i Usluge koje treba da
se izvrše prema Ugovoru, mogu biti poreklom iz bilo koje države, kako je definisano u
Smernicama: Nabavka pod IBRD zajmovima i IDA kreditima (Izdanje maj 2004 ) (“IBRD
Smernice za nabavku”) i u skladu sa Uputstvima za Ponuđače (“ITB”) Odeljak 1.3(3), i svi
troškovi učinjeni po Ugovoru biće ograničeni na takva postrojenja i opremu i usluge.
3.
U skladu sa stavkom 1.8 IBRD Smernica za nabavku, Ponuđači iz podobne države mogu
biti isključeni ukoliko,
4.
po zakonu ili zvaničnoj regulativi, država Zajmoprimaoca zabranjuje trgovinske odnose
sa tom državom, pod uslovom da je Banka uverena da takvo isključenje ne onemogućuje efikasnu
konkurenciju za potrebne isporuke dobara ili usluga, ili
5.
aktom usaglašavanja sa odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija donetom prema
Poglavlju VII Povelje Ujedinjenih nacija, država Zajmoprimaoca zabranjuje bilo kakav uvoz
dobara ili ugovaranje radova ili usluga iz te države ili bilo kakva plaćanja licima ili entitetima u
toj državi.
Page 2 of 21
6.
Spisak nepodobnih država je naveden u Podacima vezanim za ponudu.
7.
Za potrebe ovog Odeljka 1.3 ITB, “poreklo” ima značenje mesta gde su postrojenje i
oprema ili njihovi sastavni delovi iskopani, gajeni ili proizvedeni. Postrojenje i oprema su
proizvedeni kada, kroz proizvodnju, preradu ili suštinsko i veće sastavljanje komponenata, nastaje
komercijalno priznati proizvod koji se po svojim osnovnim karakteristikama ili po nameni ili
upotrebi suštinski razlikuje od svojih komponenata.
8.
1.4
Poreklo postrojenja i opreme i Usluga se razlikuje od državljanstva Ponuđača.
Troškovi izrade Ponude
Ponuđač će snositi sve troškove vezane za izradu i podnošenje svoje ponude, i Vlasnik
neće ni u kom slučaju biti odgovoran za ove troškove, bez obzira na sprovođenje ili
rezultat postupka nadmetanja.
ODE L J A K 2 - TENDERSKA DOKUMENTACIJA
2.1
Sadržaj Tenderske dokumentacije
1.
Tenderska dokumentacija propisuje područje usluživanja, usluge, lokaciju i objekat koji
Izvođač radova treba da projektuje, izgradi, njime upravlja i rukuje i da ga održava, procedure
koje se moraju slediti tokom postupka nadmetanja i uslove ugovora i tehničke zahteve. Tenderska
dokumentacija se sastoji od:
(a)
Poziva za slanje ponuda;
(b)
Uputstva za Ponuđače;
(c)
Podataka vezanih za ponudu;
(d)
Aneksa A uz Tendersku dokumentaciju – Obrasci
(e)
(A)
Obrazac Ponude Ponuđača;
(B)
Cenovnici ponuđača;
(C)
Obrazac ponudbene garancije;
(D)
Obrazac garancije za dobro izvršenje posla;
(E)
Obrazac garancije banke – Avansno plaćanje;
(F)
Obrazac Curriculum Vitae za predloženi ključni personal; i
(G)
Obrazac za pitanja za razjašnjenje;
Aneksa B uz Tendersku dokumentaciju – ugovor (“Nacrt Ugovora”) koji se
sastoji od:
(H)
Obrasca Ugovora;
(I)
Opštih uslova Ugovora, i
(J)
Priloga uz Opšte uslove, koji uključuju,
o
Specijalne Uslove Ugovora;
o
o
o
o
o
Prilog Uslovi i način plaćanja;
Tehničke specifikacije;
Prilog Lokacija;
Prilog Područje opsluživanja;
Prilog Korekcija ugovorene cene;
Page 3 of 21
o
o
o
o
Prilog Kompenzacija za učinak;
Prilog Ugovorna kazna - Rukovanje ;
Prilog Postojeći zaposleni; i
Prilog Ekspertiza Izvođača; i
2.
Dodaci uz dokumenta navedena u ITB Odeljci 2.1(a) do (e), ukoliko ih je Vlasnik
objavio.
3.
Dokumenti navedeni u ITB Odeljci 2.1(a), (b), (c), (d), (e) i (f) zajedno predstavljaju
“Tendersku dokumentacija”.
4.
Svaki Ponuđač će proučiti sva uputstva, odredbe i uslove, obrasce, specifikacije i druge
informacije koje su sadržane u Tenderskoj dokumentaciji. Ako Ponuđač,
a)
ne obezbedi svu dokumentaciju i informacije koje se zahtevaju prema Tenderskoj
dokumentaciji, ili
b)
podnese ponudu koja nije suštinski odgovorila odredbama i uslovima Tenderske
dokumentacije,
on to čini na sopstveni rizik i Vlasnik može odlučiti da Ponuda ne odgovara Tenderskoj
dokumentaciji i može da je odbaci.
2.2
Razjašnjenje Tenderske dokumentacije
1.
Potencijalni Ponuđač koji traži neko razjašnjenje Tenderske dokumentacije može
obavestiti Vlasnika pisanim putem poštom, kurirskom dostavom, faksom ili ličnom dostavom na
poštansku adresu Vlasnika koja je navedena u Podacima vezanim za ponudu. Slično tome, ako
Ponuđač oseća da će bilo koja važna odredba u Tenderskoj dokumentaciji, kao što su one
navedene u ITB Odeljak 3.3, biti neprihvatljiva, takva jedna tema mora biti pokrenuta tokom faze
razjašnjavanja.
2.
Svi takvi upiti i zahtevi za razjašnjenje moraju biti dostavljeni na Obrasca za pitanja za
razjašnjenje koji se nalazi u Aneksu A uz Tenderskoj dokumentaciju.
3.
Vlasnik će odgovoriti pisanim putem na svaki zahtev za razjašnjenje ili modifikaciju
Tenderske dokumentacije koji primi na Obrascu za pitanja za razjašnjavanje ne kasnije od datuma
koji je utvrđen u vremenskom planu u Podacima vezanim za ponudu. Pisane kopije odgovora
Vlasnika, uključujući i objašnjenje upita, ali bez indikacije njegovog izvora, (“Odgovor na
dokument sa pitanjima”) biće upućene svim potencijalnim Ponuđačima koji su primili Tendersku
dokumentaciju. Ukoliko Ponuđači upute slična ili ponovljene upite, Vlasnik može navesti te upite
kao jedan upit i odgovoriti na takav upit jednom.
2.3
Poseta lokaciji
1.
Svakom Ponuđaču se savetuje da poseti i proveri lokaciju za predloženi objekat za čvrsti
otpad (“Poseta lokaciji”) i njenoj okolini i po sopstvenoj odgovornosti dobije sve informacije koje
mogu biti potrebne za izradu Ponude i zaključenje Ugovora. Vlasnik će isplanirati vreme na dan
ili posle datuma navedenog u vremenskom planu u Podacima vezanim za ponudu i razraditi
proceduru po kojoj će biti obavljena poseta Ponuđača lokaciji. Troškovi posete lokaciji idu na
račun Ponuđača.
2.
Vlasnik će svakom Ponuđaču i bilo kome od njegovog personala ili agenata dati dozvolu
da uđe u njegove prostorije i zemljište radi takve posete Lokaciji, ali samo uz jasan uslov da će
Ponuđač, njegov personal i agent osloboditi i zaštititi Vlasnika, Zajmoprimaoca, i njihov personal
i agente, od bilo kakve odgovornosti u odnosu na smrt ili ličnu povredu, gubitak ili štetu na
imovini i bilo kakav drugi gubitak, štetu, troškove i izdatke nastale kao posledica posete lokaciji.
Page 4 of 21
2.4
Soba sa podacima i osnovne informacije
1.
Osim ako je drugačije navedeno u Podacima vezanim za ponudu, Vlasnik će odrediti
sobu sa podacima (“Soba sa podacima”) sa kolekcijom relevantnih podataka koji će biti dostupni
Ponuđačima ili njihovim predstavnicima od datuma koji je određen u vremenskom planu
navedenom u Podacima vezanim za ponudu do krajnjeg roka za slanje ponuda (“Krajnji rok za
dostavljanje”), u skladu sa rasporedom koji utvrdi Vlasnik.
2.
Vlasnik može obezbediti za potencijalne Ponuđače poseban dokument sa osnovnim
informacijama (“Dokument sa osnovnim informacijama”) ako je to navedeno u Podacima
vezanim za ponudu. Dokument sa osnovnim informacijama nije Tenderski dokument.
2.5
Predtendersaki sastanak
Svaki potencijalni Ponuđač se poziva da prisustvuje predtenderskom sastanku,
koji će se održati na mestu i u vreme koje je navedeno u Podacima vezanim za ponudu. Iako
prisustvo na predtenderskom sastanku nije obavezno, Ponuđači se podstiču da prisustvuju. Svrha
predTenderskog sastanka je da pruži tehničku prezentaciju, da razjasni teme i odgovori na pitanja
bilo koje vrste koja mogu biti pokrenuta na sastanku. Od svakog potencijalnog Ponuđača se traži,
ukoliko je moguće, da dostavi bilo koje pitanje u pisanom obliku tako da stigne do Vlasnika ne
kasnije od nedelju dana pre predtenderskog sastanka. Možda neće biti praktično da se na
sastanku odgovori na pitanja koja budu primljena kasnije, ali pitanja i odgovori će biti preneti
kako je ovde u nastavku navedeno. Zapisnik sa predTenderskog sastanka će biti dostavljen bez
odlaganja svim potencijalnim Ponuđačima kojima je izdata Tenderska dokumentacija. Svi
odgovori na pitanja pokrenuta na predtenderskom sastanku će biti uključena u Dokument za
odgovore na pitanja.
2.6
Izmene i dopune Tenderske dokumentacije
1.
U bilo koje vreme do Krajnjeg roka za dostavljanje Vlasnik može, iz bilo kog razloga, na
sopstvenu inicijativu ili kao odgovor na razjašnjenje koje je tražio neki potencijalni Ponuđač, da
izvrši izmenu i dopunu Tenderske dokumentacije putem dodatka. Bilo koja komunikacija bilo
koje vrste, uključujući, bez ograničenja, zapisnik sa predtenderskog sastanka ili Dokument sa
odgovorima na pitanja, neće modifikovati Tendersku dokumentaciju.
2.
Dodaci, ako ih bude, biće poslati u pisanom obliku avionskom poštom, kurirskom poštom
ili faksom svim potencijalnim Ponuđačima i biće obavezujući za njih. Ponuđači će odmah
Vlasniku potvrditi prijem svake takve izmene i dopune, i podrazumevaće se da Ponuđač u svojoj
Ponudi uzeo u obzir informacije koje su tamo sadržane.
3.
Da bi potencijalnim Ponuđačima dao razumno vreme da prilikom izrade svojih ponuda
uzmu u obzir izmene i dopune Vlasnik može, po svom nahođenju, produžiti krajnji rok za
dostavljanje, u kom slučaju će Vlasnik obavestiti sve potencijalne Ponuđače pisanim putem o
produženom krajnjem roku.
Page 5 of 21
2.7
Kontakti sa Vlasnikom radi razjašnjavanja
Da bi tražili informacije i razjašnjenja, ili iz bilo kog drugog razloga u vezi s
postupkom nadmetanja, Potencijalni ponuđači i Ponuđači će kontaktirati samo osobe koje su
imenovane na adresama u Podacima vezanim za ponudu. Potencijalni Ponuđači i Ponuđači neće
kontaktirati nijednu drugu osobu kod Vlasnika tokom postupka nadmetanja. Od trenutka
otvaranja Ponuda pa do dodele Ugovora, ukoliko bilo koji Ponuđač želi da kontaktira Vlasnika
po bilo kom pitanju u vezi sa postupkom nadmetanja, može to učiniti pisanim putem.
2.8
Informacije koje obezbeđuje Vlasnik/dužna pažnja Ponuđača
1.
Svaki Ponuđač je sam odgovoran za sprovođenje svog nezavisnog istraživanja, za dužnu
pažnju koju posvećuje tome, i za sve druge aktivnosti ili istraživanja, kao i za traženje bilo kog
nezavisnog saveta koji su potrebni za izradu Ponuda, pregovaranje sporazuma, i kasniju isporuku
svih usluga koje treba da obezbedi Ponuđač koji bude uspešan u postupku nadmetanja (“Uspešan
ponuđač”).
2.
Neće biti ubeđivanja niti garancija, izraženih ili podrazumevanih, i Vlasnik ili njegovi
savetnici, zaposleni, konsultanti ili agenti neće prihvatiti odgovornost bilo koje vrste u pogledu
potpunosti ili preciznosti svih informacija sadržanih u Tenderskoj dokumentaciji ili u Dokumentu
sa odgovorima na pitanja, ili informacija koje su dobijene tokom postupka nadmetanja ili za
vreme trajanja Ugovora. Vlasnik i njegovi savetnici, zaposleni, konsultanti i agenti neće biti
odgovorni bilo kojoj osobi ili entitetu po osnovu upotrebe bilo koje informacije koja je sadržana u
Tenderskoj dokumentaciji ili Dokumentu sa odgovorima na pitanja, ili koja je dobijena tokom
postupka nadmetanja ili u vreme trajanja Ugovora..
3.
Ponuđači ne treba da se oslanjanju na bilo koju izjavu datu usmeno od strane Vlasnika ili
njegovih savetnika, zaposlenih, konsultanata ili agenata.
4.
Ponuđači moraju, pre dostavljanja svoje ponude, da prouče sve zahteve koji se tiču
registracije korporacija i sve druge zahteve koji se odnose na kompanije koje žele da posluju u
državi Vlasnika. Ponuđači su sami odgovorni za materiju koja se odnosi na njihov pravni
kapacitet da posluju u pravnom okruženju na koje se ovaj postupak nadmetanja odnosi.
2.9
Vremenski plan
1.
Procenjeni vremenski plan, od izdavanja Tenderske dokumentacije do identifikovanja
Uspešnog ponuđača od strane Vlasnika i izvršenja Ugovora, naveden je u Podacima vezanim za
ponudu.
2.
Vlasnik može, po svom nahođenju i bez prethodnog obaveštavanja Ponuđača, izmeniti i
dopuniti vremenski plan koji je naveden u Podacima vezanim za ponudu. Ponuđači ne treba ni na
koji način da se oslanjaju na procenjen vremenski plan naveden u Podacima vezanim za ponudu i
Vlasnik neće imati nikakvu odgovornost koja bi proistekla iz izmena i dopuna procenjenog
vremenskog plana. Vlasnik će dati obaveštenje o izmenama i dopunama vremenskog plana, ako
ih bude, putem dodatka.
ODE L J A K 3 - IZRADA PONUDA
3.1
Jezik ponude
Ponuda koju izrađuje Ponuđač, sva korespondencija i dokumentacija koja se
odnosi na Ponudu a koju su razmenili Ponuđač i Vlasnik i postupak nadmetanja će biti pisani na
jeziku koji je naveden u Podacima vezanim za ponudu, pod uslovom da sva štampana literatura
koju dostavlja Ponuđač može biti pisana na nekom drugom jeziku, dokle god je štampana
Page 6 of 21
literatura praćena prevodom njenih relevantnih delova na jezik koji je naveden u Podacima
vezanim za ponudu, u kom slučaju će, za potrebe interpretacije Ponude, važiti prevod.
Dokumenti koji sačinjavaju ponudu
3.2
1.
Svaki Ponuđač će dostaviti samo jednu Ponudu koja se sastoji od,
(a)
jednog Tehničkog odeljka koji sadrži sledeće delove po sledećem redosledu:
(i)
Deo I – informacije prema zahtevu iz ITB Odeljak 3.3;
(b)
Deo II – Ponudbena garancija prema zahtevu iz ITB Odeljak 3.4;
(c)
Deo III – Obrazac ponude prema zahtevu iz ITB Odeljak 3.5(1), i, po potrebi,
informacije prema zahtevu iz ITB Odeljak 3.5(2);
(d)
Deo IV – po potrebi, dokumentacija o zajedničkom ulaganju prema zahtevu iz
ITB Odeljak 3.6;
(e)
Deo V – ovlašćenja prema zahtevu iz ITB Odeljak 3.7;
(f)
Deo VI – deklaracija o provizijama i nagradama prema zahtevu iz ITB Odeljak
3.8; i
(g)
Deo VII – opcioni, posebno relevantna štampana literatura, i
2.
jednog Finansijskog Odeljka koji će sadržati Cenovnike popunjene u skladu sa ITB
Odeljak 3.10.
3.
Svaki Ponuđač takođe mora da podnese parafiran nacrt Ugovora, u skladu sa ITB Odeljak
3.15(2), u istom omotu kao i svoj Tehnički Odeljak.
4.
Preporučuje se da Ponuda, isključujući parafiran Nacrt govora, dostavljena u skladu s
ITB Odeljak 3.15(2)(c) ne pređe broj stranica koji je naveden u Podacima vezanim za ponudu.
3.3
Tehnički Odeljak – Deo I – Informacije o tehnici i personalu
Deo I Tehničkog odeljka Ponude mora biti sastavljen od sledećih pod-delova, po
sledećem redosledu:
(a)
Izvršni rezime Tehničkog odeljka;
(b)
Detaljan plan projektovanja i izgradnje, uključujući detaljni programski
vremenski plan (“Plan projektovanja i izgradnje”) koji definiše način na koji
Ponuđač predlaže da izvrši usluge projektovanja i izgradnje koje su definisane u
Nacrtu Ugovora (“Usluge projektovanja i izgradnje”) i ispuni tehničke standarde
projektovanja i izgradnje u skladu sa prilogom Tehnički standardi uz Opšte
Uslove. Plan projektovanja i izgradnje biće biti podeljen na sledeće odeljke:
i)
odeljak pod nazivom “Crteži” koji sadrži konceptualne crteže koji su
dovoljno detaljni da odgovaraju nameri iz projekta Ponuđača za sve komponente
predloženog objekta deponije i lokacije. Konceptualni crteži moraju uključiti
sledeće:
o
o
Situacioni plan koji pokazuje lokaciju deponije na kojoj
izvođač radova ima prilaz i izlaz, faznost radova i granice
građevinske aktivnosti Izvođača;
Situacioni plan koji pokazuje sve predložene radove koji su
navedeni u Podacima vezanim za ponudu;
Page 7 of 21
(ii)
o
detaljan tekstualni deo kao obrazloženje konceptualnih crteža
koji definišu plan Ponuđača o tome kako će ispuniti prilog
Usluge projektovanja i izgradnje i tehničke standarde definisane
u prilogu Tehnički standardi, koji će uključiti obezbeđenje i
kontrolu kvaliteta pri izgradnji;
o
detaljan program i vremenski plan koji definiše predloženi
redosled radova koji će se izvoditi, uključujući procenjeni datum
početka, datum završetka i određivanje vremena za pojedinačne
komponente radova, predložene resurse koji bi bili dodeljeni i
identifikaciju ključnih etapa, uključujući podnošenje šematske
projektne dokumentacije, razvojne projektne dokumentacije,
projektno-izvođačke dokumentacije i primopredaje pojedinih
komponenata objekta deponije, i
o
pojedinačni spisak glavnih tehničkih propisa i standarda koji se
predlažu za korišćenje tokom Usluga projektovanja i izgradnje; i
odeljak pod naslovom “Postrojenja i oprema, i oprema Izvođača” koji
sadrži spisak predloženih isporučilaca glavnih postrojenja i opreme, i
opreme (za projektovanje i izgradnja) Izvođača i opreme (za Rukovanje)
Rukovaoca deponijom, uključujući:
•
fiksna postrojenja i opremu, uključujući vage za merenje, sistem
za pranje točkova, sakupljanje i odvođenje deponijskog gasa, i
izdvajanje procedne vode, njen transport i tretiranje;
•
pokretna postrojenja i oprema, uključujući buldožere,
kompaktore, rovokopače i kamione; i
•
materijale, uključujući geosintetske komponente, cevovode i
glavne konstrukcione materijale.
Za sve pozicije navedene u ITB Odeljak 3.3(b)(ii), Ponuđači moraju obezbediti bilo
isečke iz kataloga ili detaljne informacije u vezi proizvođača i izvora, oznaku modela,
osnovne specifikacije, i godinu proizvodnje, prema potrebi;
(c)
Detaljan plan rada (“Operativni plan”) koji definiše način na koji Ponuđač
predlaže da funkcioniše deponija za odlaganje čvrstog otpada kako je definisano
u Nacrtu ugovora (“Usluge rukovanja”) i da se ispune operativno tehnički
standardi u skladu sa prilogom Tehnički standardi uz Opšte uslove. Operativni
plan mora biti podeljen u sledeće odeljke:
(i)
odeljak pod nazivom “Puštanje u rad” koji obezbeđuje okvirni sadržaj i
pregled planova i programa koji predlaže Ponuđač za početak rada
objekta deponije, i
(ii)
odeljak pod nazivom “Plan rada, tj Operativni plan” koji obezbeđuje
okvirni sadržaj i pregled planova i programa koje Ponuđač predlaže za
rukovanje objektom, uključujući i pozicije navedene u Podacima
vezanim za ponudu;
Page 8 of 21
(d)
Detaljan opis planova i metodologija Ponuđača kojima će se obezbediti da
zahtevi koji se odnose na Plan upravljanja životnom sredinom za predložen
objekat deponije i lokaciju budu implementirani i praćeni;
(e)
Detaljan Plan personala (“Plan personala”) koji definiše personalne aranžmane
koje predlaže Ponuđač za sprovođenje Usluga projektovanja-izgradnje i
rukovanja. Plan personala mora da bude podeljen na sledeće odeljke:
(i)
dva pod-odeljka, (jedan za Usluge projektovanja i izgradnje i jedan za
Usluge rukovanja ) svaki pod nazivom “Dijagram personala”; svaki
sadrži dijagram koji definiše spisak svih radnih mesta Izvođača, ulogu
svakog radnog mesta, vreme trajanja tog radnog mesta, i lokacija osobe
koja popunjava radno mesto u toku perioda kada je angažovana na
obavljanju Usluga projektovanja-izgradnje i rukovanja;
(ii)
odeljak pod nazivom “Sažetak kvalifikacija personala” koji sadrži
sumarnu tabelu koja definiše,
(iii)
3.4
(A)
za Ključna radna mesta, imena zaposlenih kod Ponuđača koji će
biti na ključnim radnim mestima; i
(B)
sva predložena radna mesta za personal Izvođača i kvalifikacije,
godine iskustva i polje specijalnosti, uključujući jasnu naznaku
specijalnosti koju će personal obezbediti u skladu sa zahtevima
definisanim u prilogu Ekspertiza Izvođača koji je prilog uz Nacrt
ugovora, za svako predloženo radno mesto, i
odeljak pod nazivom, “Curriculum Vitae” koji sadrži potpisan
curriculum vitae za svako ključno radno mesto, u obliku koji je definisan
u Aneksu A uz Tendersku dokumentaciju;
(f)
Za potrebe ITB Odeljak 3.3(e)(ii)(A) i (iii), “Ključni personal” podrazumeva one
pojedince koji će popunjavati radna mesta navedena u Podacima vezanim za
ponudu; i
(g)
Spisak svih nominovanih podugovarača i podkonsultanata i detaljan opis usluga
koje će nominovani podugovarači i podkonsultanti vršiti ili postrojenja i opreme
koje će isporučiti. Ponuđač mora da obezbedi ime i državljanstvo svih
nominovanih podugovarača i podkonsultanata. Ponuđač mora da obezbedi da svi
nominovani podugovarači i podkonsultanti zadovoljavaju ITB Odeljak 1.3 i da
Ponuđači potvrde podizvođaće i podkonsultante koje je Ponuđač nominovao u
postupku predkvalifikacije koji je prethodio ovom postupku nadmetanja.
Ponuđač ne sme da prekorači najveći procenat podugovaranja i podkonsultovanja
koji je definisan u GC Odeljak 8.6(1) Nacrta Ugovora.
Tehnički Odeljak – Deo II – Ponudbena garancija
1.
U Delu II Tehničkog odeljka svoje Ponude, Ponuđač mora da dostavi, kao deo svoje
Ponude, Ponudbenu garanciju u iznosu koji je naveden u Podacima vezanim za ponudu u valuti
države Vlasnika ili u ekvivalentnom iznosu slobodno konvertibilne valute (“Ponudbena
garancija”). Ekvivalentnost ovog iznosa će se izračunati na dan i korišćenjem izvora koji su
definisani u Podacima vezanim za ponudu.
2.
Ponudbena garancija će, po izboru Ponuđača, biti u obliku overenog čeka, ali samo pod
uslovom da overeni ček pokazuje datum validnosti, akreditiva ili bankarske garancije koje je
izdala renomirana banka ili osiguravajuće društvo koje Ponuđač može izabrati u bilo kojoj
Page 9 of 21
podobnoj državi. Ako je institucija koja izdaje garanciju locirana van države Zajmoprimaoca,
mora imati korespondentnu finansijsku instituciju lociranu u državi Zajmoprimaoca kako bi
mogla biti sprovedena. Oblik bankarske garancije koju obezbeđuje Ponuđač mora biti u skladu sa
oblikom Ponudbene garancije koji se nalazi u Aneksu A uz Tendersku dokumentaciju. Drugi
oblici mogu biti dozvoljeni, pod uslovom da ih je prethodno pisanim putem odobrio Vlasnik.
Ponuđač mora da obezbedi da Ponudbena garancija ostane važeća u roku od 30 dana posle kraja
originalnog perioda važnosti ponude, kako je definisano u ITB Odeljak 3.14(1), i 30 dana posle
bilo kojeg produženja koje kasnije bude zatražio Vlasnik u skladu sa ITB Odeljak 3.14(2).
3.
Svaku Ponudu bez priložene prihvatljive Ponudbene garancije Vlasnik će odbaciti kao
neodgovarajuću. Ponudbena garancija zajedničkog ulaganja mora biti u ime svih učesnika u
zajedničkom ulaganju koji podnose Ponudu.
4.
Vlasnik će u najkraćem roku vratiti Ponudbene garancije neuspešnim Ponuđačima, ali ne
kasnije od 30 dana posle isticanja perioda važnosti ponuda.
5.
Ponudbena garancija Uspešnog ponuđača će biti vraćena kada Ponuđač potpiše Obrazac
ugovora u skladu sa ITB Odeljak 6.4 i obezbedi zahtevanu garanciju za dobro izvršenje posla
kako je definisano u Ugovoru i ITB Odeljak 6.5.
6.
Ponudbena garancija može, po nahođenju Vlasnika, biti otkazana,
(a) ako Ponuđač povuče svoju Ponudu tokom perioda njene važnosti; ili
i)
u slučaju Uspešnog ponuđača, ako Uspešan ponuđač ne izvrši unutar
specificiranog vremenskog perioda Obrazac ugovora u skladu sa ITB Odeljak
6.4; ili
ii)
ne preda Vlasniku garanciju za dobro izvršenje posla u skladu sa ITB
Odeljak 6.5.
3.5
Tehnički Odeljak – Deo III – Obrazac ponude i ažurirane predkvalifikacione
informacije
1.
U delu III Tehničkog odeljka svoje Ponude, svaki Ponuđač mora dati popunjen Obrazac
ponude istog oblika i sadržaja kao što je Obrazac ponude koji se nalazi u Aneksu A uz Tehničku
dokumentaciju.
2.
U delu III Tehničkog odeljka svoje Ponude, Ponuđači će ažurirati informacije koje su
izmenjene od vremena kada ih je Ponuđač predao Vlasniku u vezi sa svojom Prijavom za
Predkvalifikaciju. Svaki Ponuđač mora i dalje ispunjavati minimalni prag kriterijuma koji su
definisani u predkvalifikacionoj dokumentaciji i zahteve u pogledu promena u Prijavi ponuđača
kako su definisani u Predkvalifikacionoj dokumentaciji.
3.6
Tehnički Odeljak – Deo IV – Dokumentacija i zahtevi u pogledu zajedničkog ulaganja
1.
Ponuđači koji su se predkvalifikovali kao zajedničko ulaganje (“Ponuđači zajedničkog
ulaganja" Joint Venture Bidders”) neće promeniti svoj dogovor o zajedničkom ulaganju bez
prethodne pisane saglasnosti Vlasnika. Ponuđači zajedničkog ulganjaja moraju u svojim
Ponudama ponoviti dogovor o zajedničkom ulaganju koji je bio osnova na kojoj je Ponuda
ponuđača zajedničkog ulaganja predkvalifikovana, i moraju podneti, uz svoju Ponudu, primerak
sporazuma koji su zaključili Ponuđači zajedničkog ulaganja radi zajedničkog ulaganja.
2.
Svaki Ponuđač iz zajedničkog ulaganja mora podneti, kao Deo IV Tehničkog odeljka
svoje Ponude, pisanu obavezu u obliku pisma koje je na propisani način potpisao ovlašćeni
službenik svakog od učesnika u zajedničkom ulaganju koja
Page 10 of 21
3.
(a)
potvrđuje pristanak svakog od učesnika u zajedničkom ulaganju na zajedničko
ulaganje, i prihvatanje dogovora o zajedničkom ulaganju koji je opisan u Ponudi
u skladu sa ITB Odeljak 3.6(3);
(b)
potvrđuje spremnost svakog od učesnika u zajedničkom ulaganju da obezbedi
zajedničku i solidarnu garanciju da jemči dobro izvršenje posla zajedničkog
ulaganja u odnosu na Ugovor; i
identifikuje koji će učesnik zajedničkog ulaganja,
(ii)
preuzeti vodeću ulogu u ime ostalih učesnika u zajedničkom ulaganju; i
(iii)
imati ovlašćenje da obavezuje sve učesnike u zajedničkom ulaganju.
4.
Ako Uspešan ponuđač bude Ponuđač zajedničkog ulaganja i Ugovor bude dodeljen
njemu, Uspešni ponuđač mora da osnuje poseban pravni entitet (“Zajedničko preduzeće”) koji će
zaključiti Ugovor s Vlasnikom. U vreme podnošenja Ponude, potrebno je pokazati samo nameru
učesnika u zajedničkom ulaganju da osnuju poseban pravni entitet prema zahtevu iz ovog ITB
Odeljka 3.6(3). Uspešan ponuđač mora da obezbedi da Zajedničko preduzeće ima puni pravni
kapacitet da izvrši svoje obaveze prema Ugovoru i da ispuni sve zahteve primenljivih zakona.
5.
Ako se zaključi Ugovor između Vlasnika i Zajedničkog preduzeća, od Zajedničkog
preduzeća će se zahtevati garancija za dobro izvršenje posla u iznosu i u istom obliku i sadržaju
kako je definisano u ITB Odeljak 6.5. Od akcionara Zajedničkog preduzeća i akcionara
roditeljskih kompanija Vlasnik može po svom diskrecionom pravu zahtevati da podnesu garancije
za dobro izvršenje posla u istom obliku i sadržaju kako je navedeno u ITB Odeljak 6.5, koja će
biti dodatak na garanciju za dobro izvršenje posla Zajedničkog preduzeća. Zajedničko preduzeće,
akcionari Zajedničkog preduzeća i akcionari roditeljskih kompanija će biti zajednički i solidarno
odgovorni za izvršenje Ugovora u skladu sa odredbama i uslovima Ugovora. Vlasnik može, po
svom diskrecionom pravu, takođe da traži od akcionara ili roditeljskih firmi akcionara, ili i jednih
i drugih, da budu ugovorne strane u Ugovoru i da zadrže udeo u Zajedničkom preduzeću na nivou
koji je specificiran u Ugovoru.
3.7
Tehnički Odeljak – Deo V – Ovlašćenje
Svaki Ponuđač mora da obezbedi, kao Deo V Tehničkog odeljka svoje Ponude,
pisano ovlašćenje u skladu sa ITB Odeljak 3.15(3).
3.8
Tehnički Odeljak – Deo VI – Provizije i nagrade
U delu VI Tehničkog odeljka svoje Ponude, Svaki Ponuđač mora obezbediti
detaljnu informaciju sa listom svih provizija i nagrada, ako ih ima, koje su plaćene ili koje
Ponuđač mora da plati agentima u vezi sa ovom Ponudom ili Ugovorom, ako Ponuđaču bude
dodeljen Ugovor. Ponuđač mora da navede spisak imena i adresa svih agenata, iznos i valutu koji
su plaćeni, ili koji treba da bude plaćeni agentima, i svrhu provizije ili nagrade. Ako takve
provizije i nagrade nisu plaćene, Ponuđač mora da obezbedi ovu informaciju u delu VI
Tehničkog odeljka svoje Ponude.
3.9
Tehnički Odeljak – Deo VII – Štampana literatura
Ako Ponuđač želi da obezbedi štampanu literaturu o Ponuđaču ili učesnicima
zajedničkog ulaganja, takva štampana literatura mora se nalaziti samo u delu VII Tehničkog
odeljka Ponude i mora biti posebno povezana.
Page 11 of 21
3.10
Finansijski Odeljak – Cenovnici
Svaki Ponuđač mora podneti popunjene i na propisan način potpisane cenovnike u
oblicima koji se nalaze u Aneksu A uz Tendersku dokumentaciju. Ponuđači moraju da
kompletiraju Cenovnike u potpunosti i ne smeju ih dopunjavati ili menjati ni na koji način.
Finansijski Odeljak u Ponudi svakog Ponuđača mora sadržati samo popunjene i propisno
potpisane Cenovnike.
3.11
Finansijski Odeljak – Cene ponude
1.
Ponuđači moraju navesti svoju cenu Ponude za kompletan objekt i sve usluge na principu
“jedinstvene odgovornosti” tako da ukupna cena Ponude pokriva sve obaveze Izvođača navedene
u Tenderskoj dokumentaciji, ili koje se razumno mogu zaključiti na osnovu Tenderske
dokumentacije a koje se odnose na projektovanje, proizvodnju, uključujući i nabavku i
podugovaranje, ako ih ima, isporuku, izgradnju, montažu i kompletiranje objekta i izvršenje
Usluga kako je definisano u Nacrtu Ugovora. Ovo uključuje sve zahteve u okviru odgovornosti
Izvođača za ispitivanje, probni rad i primopredaju lokacije i objekta, pribavljanje svih dozvola,
saglasnosti i licenci, usluga projektovanja, izgradnje, rukovanja, održavanja i obučavanja, i takvih
drugih pozicija i usluga koje mogu biti specificirane u Tenderskoj dokumentaciji, sve u
saglasnosti sa zahtevima Opštih Uslova Ugovora.
2.
Za potrebe podnošenja Ponuda, Ponuđači treba da vode računa da cena Ponude mora da
uključi sve takse, carine, davanja ili naknade državi Vlasnika u skladu sa Ugovorom. Cena
Ponude ne sme da obuhvata bilo kakva izuzeća od poreza, smanjenja ili privilegije koje mogu biti
dostupne Ponuđaču u državi Vlasnika.
3.
U Cenovnicima, Ponuđači moraju da daju tražene detalje i svoje cene razbijene na sledeći
način:
(a)
projektno-izvođačke usluge moraju biti navedene odvojeno i moraju uključiti
fiksnu cenu za svu radnu snagu, opremu (projektno-izvođačka) Izvođača,
privremene radove, potrošne materijale i sve materijale i stvari bilo koje prirode,
uključujući izradu projektno-izvođačke dokumentacije i izvršenje obaveza
izgradnje, ako su identifikovani u Tenderskoj dokumentaciji kao potrebni za
pravilno izvršenje projektno-izvođačkih usluga u skladu sa ugovorom; i
(b)
usluge rukovanja moraju biti navedene odvojeno i moraju uključiti fiksnu cenu
za svu radnu snagu, opremu (Rukovanje) Izvođača, potrošne materijale i sav
materijal i druge stvari bilo koje prirode, uključujući izradu i implementaciju
planova, programa i izveštaja, i izvršenje usluga rukovanja i održavanja, uslugu
rukovanja deponijom čvrstog otpada, obuku, pružanje usluga korisnicima i
uslugu finansijskog upravljanja, koje su neophodne za pravilno izvršenje Usluga
rukovanja u skladu sa Ugovorom.
4.
Cene koje navede Ponuđač moraju biti fiksne u toku izvršenja Ugovora od strane
Ponuđača i ne mogu se menjati iz bilo kog razloga, osim u skladu sa odredbama o korekciji cena
koje su definisane u Ugovoru. Ponuda dostavljena sa navođenjem promenljivosti cene biće
tretirana kao neodgovarajuća i biće odbačena. Osim popusta predviđenih kao modifikacije
Ponude u skladu sa ITB Odeljak 4.4, popusti se neće razmatrati.
5.
Ponuđačima se preporučuje da razmotre GC Odeljak 5.6 i prilog Uslovi i način plaćanja
pre popunjavanja njihovih Cenovnika i dostavljanja cena svoje ponude.
Page 12 of 21
3.12
Finansijski Odeljak – Valute ponude
Ponuđači mogu navesti svoje cene u valuti bilo koje države članice Banke do najviše tri valute.
3.13
Ponuđene alternative se neće razmatrati
1.
Ponuđači moraju bazirati svoje Ponude na odredbama i uslovima iz Tenderske
dokumentacije i, bez ograničavanja opštosti napred navedenog, moraju
(a)
podneti svoje cene na bazi odredbi i uslova iz Tenderske dokumentacije;
(b)
podneti svoje Ponude na bazi pretpostavke da će konačni Ugovor biti isti kao i
Nacrt ugovora i ne smeju bazirati svoje ponude na premisi da će moći da menjaju
Nacrt ugovora, i
2.
uključiti u svoje ponude Obrazac ugovora i Nacrt ugovora parafirane na svakoj stranici u
skladu sa ITB Odeljak 3.15(2)(c).
3.
Nijedan Ponuđač ne sme da podnese Ponudu koja sadrži izjave koje nisu dosledne sa
Tenderskom dokumentacijom.
4.
Ponuđač ne sme da podnese Ponudu koja predlaže aranžman između Vlasnika i Ponuđača
koji je, po mišljenju Vlasnika, različit od aranžmana definisanog u Tenderskoj dokumentaciji
(“Alternativna ponuda”). Vlasnik namerava da zaključi Ugovor za projektovanje, izgradnju i
upravljanje objektom za odlaganje čvrstog otpada na bazi odredbi i uslova iz Tenderske
dokumentacije. Ako Ponuđač podnese alternativnu ponudu ona će biti vraćena Ponuđaču i
Vlasnik je ni na koji način neće razmatrati.
3.14
Period važnosti Ponude
1.
Ponude moraju ostati važeće u periodu koji je naveden u Podacima vezanim za ponudu
posle krajnjeg roka za dostavljanje ili bilo kog njegovog produžetka koji propiše Vlasnik za
prijem Ponuda, u skladu sa ITB Odeljak 3.14(2) (“Period važnosti Ponuda”). Ponude sa kraćim
rokom važnosti Vlasnik će odbaciti kao neodgovarajuće.
2.
U izuzetnim situacijama, Vlasnik može zatražiti od Ponuđača pristanak za produženje
perioda važnosti Ponuda. Zahtev i odgovori na njega moraju biti u pisanom obliku i poslati
avionskom pošiljkom, kurirskom pošiljkom ili faksom. Ako Ponuđač prihvati da produži period
važnosti Ponude, Ponudbena garancija mora takođe biti odgovarajuće produžena. Ponuđač može
odbiti zahtev bez protestovanja njegove Ponudbene garancije. Od Ponuđača koji prihvati zahtev
neće biti zatraženo, niti će mu biti dozvoljeno da menja svoju Ponudu, osim kako je predviđeno u
ITB Odeljak 4.4.
3.15
Oblik i potpisivanje Ponude
1.
Svaki Ponuđač mora pripremiti i podneti jedan potpisan i parafiran original svoje Ponude
i onoliki broj kopija Ponude koji je definisan u Podacima vezanim za ponudu, sa jasnim
oznakama na svakoj kao “Originalna ponuda”, “Kopija br. 1”, ili “Kopija br. 2”, itd. po potrebi. U
slučaju bilo kakvog odstupanja između kopija i originala, važeći će biti original.
2.
Original i kopije Ponude, od kojih se svaki sastoji od dokumenata navedenih u ITB
Odeljak 3.2, moraju biti odštampani ili napisani neizbrisivim mastilom. Osoba ili osobe koje su
propisno ovlašćene da obavežu Ponuđača u vezi sa njegovom Ponudom i Ugovorom mora
potpisati Ponudu tako što će,
(a)
potpisati original Obrasca ponude;
(b)
parafirati sve stranice originala Ponude, osim neizmenjene štampane literature; i
Page 13 of 21
(c)
parafirati Obrazac ugovora i parafirati sve stranice Nacrta ugovora.
3.
Ovlašćenje osobe ili osoba koje potpisuju Ponudu da obavežu Ponuđača mora da bude
dokazano ovlašćenjem u pisanoj formi, propisno overenim kod notara, koje će biti uključeno u
Ponudu i predato kao Deo V Tehničkog odeljka Ponude i koje će obavezivati Ponuđača za sve
vreme trajanja perioda važnosti Ponude.
4.
Ponuda ne sme sadržati ispravke, izostavljanja ili dodavanja, osim ako je takve korekcije
parafirala osoba ili osobe koje potpisuju Ponudu.
ODE L J A K 4 - DOSTAVLJANJE PONUDA
Zatvaranje i označavanje Ponuda
4.1
1.
Svaki Ponuđač mora zapečatiti original i svaku kopiju Ponude u odvojeni omot, propisno
označavajući omote sa “Originalna Ponuda” i “Kopija br. [broj]”. Omoti se zatim moraju
zapečatiti u spoljni omot..
2.
Unutrašnji i spoljni omot moraju,
(a)
Biti adresirani na Vlasnika i adresu navedenu u Podacima vezanim za ponudu i
(b)
nositi naziv Ugovora naveden u Podacima vezanim za ponudu i izjavu “NE
OTVARATI PRE ____________”, sa datumom i vremenom navedenim u
Podacima vezanim za ponudu u skladu sa ITB Odeljak 5.1.
3.
Unutrašnji omoti moraju sadržati ime i adresu Ponuđača tako da Ponuda može da se vrati
neotvorena u slučaju da bude proglašena za "zakasnelu".
4.
Ako spoljni omot ili paket nije zapečaćen i označen prema zahtevu iz ovog ITB Odeljka
4.1, Vlasnik neće snositi nikakvu odgovornost ako Ponuda bude zaturena ili pre vremena
otvorena. Ako bilo spoljni omot ili paket otkrivaju identitet Ponuđača, Vlasnik neće garantovati
anonimnost Ponude ali ovo otkrivanje neće biti razlog za odbacivanje Ponude.
4.2
Krajnji rok za dostavljanje Ponuda
1.
Vlasnik mora primiti Ponude na adresi koja je navedena u Podacima vezanim za ponudu
najkasnije u vreme i do datuma koji su navedeni u istim kao krajnji rok za dostavljanje.
2.
Vlasnik ima diskreciono pravo da produži krajnji rok za dostavljanje putem izmene i
dopune Tenderske dokumentacije u skladu sa ITB Odeljci 2.6 i 2.9(2), u kom slučaju će se posle
toga sva prava i obaveze Vlasnika i Ponuđača odnositi na produženi krajnji rok za dostavljanje.
3.
Svaki Ponuđač mora dostaviti svoju Ponudu lično ili putem kurira. Ponuđač ne sme
predavati Ponudu faksom ili elektronskim putem. Svaki Ponuđač će biti odgovoran za to da
njegova Ponuda bude dostavljena na vreme na adresu navedenu u Podacima vezanim za ponudu
bez obzira na teškoće u isporuci ili lokalne teškoće.
4.3
Zakasnele ponude
Sve Ponude koje Vlasnik bude primio posle krajnjeg roka za podnošenje koji je
Vlasnik propisao, u skladu sa ITB Odeljak 4.2, biće odbačene i vraćene Ponuđaču neotvorene.
4.4
Modifikacije i povlačenje Ponuda
1.
Ponuđač može modifikovati ili povući svoju ponudu posle dostavljanja, pod uslovom da
pisano obaveštenje o modifikaciji ili povlačenju Vlasnik primi pre krajnjeg roka za dostavljanje.
2.
Ponuđačeve modifikacije, ako ih bude, moraju biti izrađene, zapečaćene i označene na
sledeći način:
Page 14 of 21
(a)
Sve modifikacije svoje Ponude Ponuđač mora da obezbedi u originalu i u broju
kopija koji je specificiran u Podacima vezanim za ponudu, koje su jasno
identifikovane kao takve, u dva unutrašnja omota označena sa “Modifikacije
Ponude – Original” odnosno “Modifikacije Ponude – Kopije”. Unutrašnji omoti
moraju biti u spoljnjem omotu, koji će biti propisno označen, “Modifikacije
Ponude"; i
(b)
Druge odredbe koje se odnose na označavanje i dostavljanje Modifikacije
Ponude moraju biti u skladu sa ITB Odeljak 4.1(2), 4.1(3) i 4.1(4).
3.
Ponuđač koji želi da povuče svoju Ponudu će o tome obavestiti Vlasnika pre krajnjeg
roka za dostavljanje. Obaveštenje o povlačenju mora,
(a)
biti dostavljeno lično ili preko kurira, u skladu sa ITB Odeljak 4.4(5);
(b)
biti adresirano na Vlasnika i na adresu koja je navedena u Podacima vezanim za
ponudu; i
(c)
nositi naziv ugovora, kako je definisao u Podacima vezanim za ponudu, i reči
“OBAVEŠTENJE O POVLAČENJU PONUDE.”
4.
Obaveštenja o povlačenju ponude koje Vlasnik primi posle krajnjeg roka za dostavljanje
biće ignorisane, i smatraće se da je dostavljena Ponuda validno podneta Ponuda.
5.
Ponuđač može poslati obaveštenje o povlačenju Vlasniku elektronski ili faksom, ali ono
mora biti kasnije potvrđeno slanjem potpisane kopije sa poštanskim žigom koji sadrži datu ne
kasniji od krajnjeg roka za dostavljanje.
6.
Nijedna Ponuda ne sme biti modifikovana ili povučena u periodu između krajnjeg roka za
dostavljanje ponuda i isteka perioda važnosti ponuda. Povlačenje Ponude tokom ovog intervala
može imati za posledicu povlačenje Ponudbene garancije Ponuđača, u skladu sa ITB Odeljak
3.4(6).
ODE L J A K 5 - OTVARANJE I EVALUACIJA PONUDA
5.1
Otvaranje ponuda od strane Vlasnika
1.
Vlasnik će otvoriti Ponude, uključujući povlačenja i modifikacije učinjene u skladu sa
ITB Odeljak 4.4, koje su dostavljene pre krajnjeg roka za dostavljanje,
(a)
u prisustvu predstavnika Ponuđača koji odluče da prisustvuju otvaranju; i
(b)
u vreme, na dan i na lokaciji koji su navedeni u Podacima vezanim za ponudu.
Predstavnici Ponuđača koji budu prisustvovali otvaranju Ponuda moraju se potpisati u registru
radi evidentiranja njihovog prisustva.
2.
Prvo će se otvoriti omoti sa natpisima “Povlačenje” i ime Ponuđača se mora pročitati.
Ponude za koje je dostavljeno prihvatljivo obaveštenje o povlačenju u skladu sa ITB Odeljak 4.4
neće biti otvorene.
3.
Pri otvaranju ponude, Vlasnik će saopštiti
a)
imena Ponuđača;
b)
povlačenje i modifikacije Ponuda;
(c)
da li je Ponudbena garancija priložena ili nije;
(d)
cenu Ponude Ponuđača; i
(e)
sve druge detalje koje Vlasnik može smatrati prigodnim.
Page 15 of 21
Posle toga, Vlasnik mora otvoriti i pročitati, sa odgovarajućim detaljima koje odredi
Vlasnik, sve omote označene sa “Modifikacija”. Vlasnik neće odbaciti nijednu ponudu na
otvaranju, osim zakasnelih ponuda u skladu sa ITB Odeljak 4.3.
4.
Vlasnik će napisati zapisnik sa otvaranja ponuda uključujući informacije koje su
saopštene onima koji su bili prisutni u skladu sa ITB Odeljak 5.1(2) i 5.1(3).
5.
Ponude koje nisu otvorene i pročitane na otvaranju ponuda ne smeju se dalje razmatrati
pri evaluaciji, bez obzira na okolnosti.
5.2
Razjašnjenje ponuda
Tokom evaluacije ponuda, Vlasnik može, prema svojoj diskrecionoj odluci, zatražiti od
Ponuđača da pojasni svoju Ponudu. Zahtev za razjašnjenja i odgovor moraju biti u
pisanom obliku, i nikakva izmena cene ili suštine Ponude se ne smeju tražiti, nuditi niti
dozvoliti .
5.3
Preliminarni pregled ponuda
1.
Vlasnik će pregledati svaku ponudu da bi odredio da li je kompletna, da li su napravljene
neke greške u izračunavanju, da li su priložene tražene garancije, da li su dokumenti propisno
potpisani i da li je Ponuda generalno u redu.
2.
Aritmetičke greške u Ponudama će biti ispravljene na sledeći način:
(a)
ako postoji odstupanje između podzbirova i ukupne cene, jedinična cena ili
podzbir će biti važeći, i ukupna cena će biti korigovana; i
(b)
ako postoji odstupanje između reči i brojeva, važeći je iznos naveden rečima.
Ako Ponuđač ne prihvati korekcije aritmetičkih grešaka, njegova ponuda će biti odbačena.
3.
Vlasnik može da zanemari manje neformalnosti, neusaglašenosti ili neregularnosti u
Ponudi koje ne predstavljaju materijalno odstupanje, i koje ne prejudiciraju ili ne utiče na
relativno rangiranje bilo kog Ponuđača kao rezultat tehničke i cenovne evaluacije u skladu sa ITB
Odeljak 5.5 i 5.6.
4.
Pre detaljne evaluacije, Vlasnik će utvrditi da li je svaka Ponuda prihvatljivog kvaliteta,
kompletna i da li suštinski odgovara Tenderskoj dokumentaciji. Za potrebe ovog utvrđivanja,
suštinski odgovarajuća ponuda je ona koja je u saglasnosti sa svim odredbama, uslovima i
specifikacijama iz Tenderske dokumentacije bez materijalnih odstupanja, primedbi, uslovljavanja
ili ograničenja. Materijalno odstupanje, primedbe, uslovljavanja ili ograničenja su oni
a)
koji utiču na bilo koji suštinski način na obim, kvalitet ili dobro izvršenje
ugovora;
b)
koji ograničavaju na bilo koji suštinski način, nekonzistentan sa Tenderskom
dokumentacijom, prava Vlasnika ili obaveze Uspešnog ponuđača u skladu sa ugovorom,
ili
(c)
čije bi korigovanje nekorektno uticalo na konkurentan položaj drugih Ponuđača
koji su prezentirali suštinski odgovarajuće Ponude.
5.
Ako ponuda suštinski ne odgovara Vlasnik će je odbaciti, i ne može se kasnije učiniti
odgovarajućom tako što će Ponuđač korigovati neusaglašenost. Vlasnik svoju ocenu da li je
ponuda odgovarajuća mora zasnivati na sadržaju same Ponude bez traženja spoljnih dokaza.
Page 16 of 21
5.4
Konverzija u jednu valutu
1.
Da bi se omogućili evaluacija i poređenje Vlasnik će sve cene Ponuda čiji su iznosi
izraženi u različitim valutama u kojima je cena ponude plativa konvertovati bilo u,
(a)
valutu države Vlasnika po prodajnom kursu koji je za slične transakcije utvrdila
centralna banka ili neka komercijalna banka u državi Vlasnika, ili
(b)
valutu koja je u širokoj upotrebi u međunarodnoj trgovini, kao što je USD, po
prodajnom kursu koji je objavljen u međunarodnoj štampi za deo plativ u stranoj
valuti, a po prodajnom kursu koji je za slične transakcije utvrdila centralna banka
države Vlasnika za iznose plative u valuti države Vlasnika.
2.
Valuta koja se izabere za konvertovanje cena ponuda na zajedničku osnovu za potrebe
evaluiranja, zajedno sa izvorom i datumom kursa, navedena je u Podacima vezanim za ponudu.
Tehnička evaluacija
5.5
1.
Vlasnik će izvršiti detaljnu evaluaciju Tehničkih odeljaka, za koje je prethodno određeno
da suštinski odgovaraju, u cilju utvrđivanja na osnovi prošao/nije prošao da li su tehnički aspekti
u skladu sa zahtevima utvrđenim u Tenderskoj dokumentaciji. Ponuđačima se stavlja do znanja
da će Vlasnik, da bi mogao da to utvrdi, proučiti i analizirati tehničke aspekte svake ponude na
osnovu informacija koje su dostavili Ponuđači, uzimajući u obzir kompletnost, konzistentnost i
stepen detaljnosti sledećih faktora:
(a)
2.
3.
u odnosu na Projektno-izvođački plan rada,
(i)
sposobnost Ponuđača da pokaže kako će ispuniti projektne ciljeve i
zahteve Vlasnika, tehničke standarde i Plan upravljanja životnom
sredinom; i
(ii)
valjanost predložene metodologije i pristupa, i do koje granice Plan
projektovanja i izgradnje pokazuje razumevanje lokalnih uslova i
specifičnih projektnih zahteva;
u odnosu na Operativni plan,
(i)
do koje granice se Operativni plan bavi svim Uslugama rukovanja koje
treba obezbediti u skladu s Ugovorom;
(ii)
valjanost predložene metodologije i pristupa, i granica do kojih
Operativni plan pokazuje razumevanje lokalnih uslova i specifičnih
projektnih zahteva; i
(iii)
sposobnosti Ponuđača da pokaže kako će ispuniti tehničke standarde; i
u odnosu na Plan personala,
(i)
kvalifikacije i kompetentnost ključnog personala; i
(ii)
ukupan kvalitet Plana personala , uključujući dubinu i organizacionu
snagu koje Plan pokazuje i granice do kojih on ispunjava zahteve
stručnosti definisane u prilogu Stručnost Izvođača uz Nacrt ugovora.
Page 17 of 21
4.
Za potrebe ITB Odeljak 5.5(1)(c)(ii), evaluacija opšteg kvaliteta Plana personala će biti
zasnovana na,
5.6
a)
jasnoći, sveobuhvatnosti i nivou detaljnosti Plana personala;
(b)
granice do koje je stručnost koja je tražena kroz prilog Stručnost Izvođača uz
Nacrt ugovora uključena u Plan personala; i
(c)
granice do koje se Plan personala bavi specifičnim Uslugama koje se zahtevaju
kroz priloge Projektno-izvođačke usluge i Operativne Usluge uz Opšte uslove.
Evaluacija cene
1.
Vlasnik će proučiti Finansijski odeljak svakog Ponuđača da bi utvrdio da li je takav
Finansijski odeljak kompletan i da li suštinski odgovara Tenderskoj dokumentaciji.
2.
Finansijski odeljci, koji suštinski odgovaraju Tenderskoj dokumentaciji, biće rangirani od
najnižeg do najvišeg na bazi cene ponude. Za potrebe poređenja samo Finansijskog odeljka
Ponuđača, Vlasnik će pomnožiti cene ponude za Operativne usluge sa brojem meseci koji je
definisan u Podacima vezanim za ponudu. Stvarno plaćen ukupni iznos za Operativne usluge će
zavisiti od stvarnog broja meseci rukovanja koje će izvršiti Izvođač pre datuma okončanja.
5.7
Kontaktiranje Vlasnika
1.
Od momenta otvaranja ponuda do momenta dodele ugovora, ako bilo koji Ponuđač želi
da kontaktira Vlasnika, to mora učiniti u pisanom obliku.
2.
Bilo koji pokušaj Ponuđača da utiče na Vlasnika, njegove savetnike, zaposlene,
konsultante ili agente, u procesu evaluacije ponuda od strane Vlasnika, poređenja ponuda, ili
odlučivanja o dodeli ugovora, može po diskrecionoj odluci Vlasnika rezultirati odbacivanjem
Ponude tog Ponuđača.
ODE L J A K 6 - DODELA UGOVORA
6.1
Kriterijumi za dodelu
Pod uslovima ITB Odeljak 6.2, Vlasnik će dodeliti Ugovor Ponuđaču za čiju je
Ponudu utvrđeno da je, na osnovu tehničke i cenovne evaluacije, suštinski odgovarajuća, da je
"prošla" tehničku evaluaciju, i da ima najnižu evaluiranu cenu Ponude.
6.2
Pravo Vlasnika da prihvati ili odbaci i zanemari nepravilnosti
1.
Vlasnik zadržava pravo da,
(a)
prihvati bilo koju Ponudu;
(b)
odbaci bilo koju Ponudu;
(c)
poništi postupak nadmetanja i odbaci sve ponude;
(d)
poništi postupak nadmetanja i započne novi postupak, i
(e)
zanemari nepravilnosti, manja formalna odstupanja, ili manje neusaglašenosti koje
ne predstavljaju materijalno odstupanje dostavljenih Ponuda od Tenderske
dokumentacije,
Page 18 of 21
u bilo koje vreme pre dodele ugovora, i neće snositi bilo kakvu odgovornost prema pogođenom
Ponuđaču ili Ponuđačima i nema nikakvu obavezu da pogođenog Ponuđača ili Ponuđače
informiše o razlozima svoje odluke.
2.
Ništa u od navedenog u ITB Odeljak 6.2(1) nije usmereno ka tome da dozvoli Vlasniku
da odbije da dostavi razloge zbog kojih je odbacio neuspešnog Ponuđača.
6.3
Informacija o dodeli
Pre kraja perioda važnosti ponude, Vlasnik mora pisanim putem obavestiti
Uspešnog ponuđača kurirskom pošiljkom da je njegova Ponuda prihvaćena od strane Vlasnika
(“Obaveštenje o dodeli”). Ugovor stupa u dejstvo sa datumom kada Vlasnik potpiše Ugovor pod
uslovom da Banka da konačnu saglasnost Banke.
6.4
Potpisivanje Obrasca ugovora
1.
Istovremeno sa dostavljanjem obaveštenja o dodeli Uspešnom ponuđaču , Vlasnik mora
da dostavi Uspešnom ponuđaču,
(a)
Obrazac ugovora, i
(b)
drugu ugovornu dokumentaciju.
2.
Ne kasnije od 30 dana pošto Uspešan ponuđač primi obaveštenje o dodeli, Obrazac
ugovora i drugu Ugovornu dokumentaciju u skladu sa ITB Odeljak 6.3 i 6.4(1), Uspešan ponuđač
mora potpisati i datirati Obrazac ugovora i parafirati svaku stranicu Ugovora i vratiti ih Vlasniku.
6.5
Garancija za dobro izvršenje posla
Ne kasnije od 30 dana pošto Uspešan ponuđač primi Obaveštenje o dodeli,
Uspešan ponuđač mora da dostavi Vlasniku garanciju za dobro izvršenje posla na iznos koji je
naveden u Podacima vezanim za ponudu i sa sadržajem i u obliku koji su definisani u Aneksu A
ili u drugom obliku koji odobri Vlasnik.
6.6
Nepotpisivanje Obrasca ugovora ili neobezbeđivanje Garancije za dobro izvršenje
posla
Ako Uspešan ponuđač ne postupi u skladu sa odredbama ITB Odeljak 6.4(2) ili
6.5, ovaj propust će biti dovoljan osnov za poništavanje odluke o dodeli i povlačenje Ponudbene
garancije, i u tom slučaju Vlasnik može dodeliti (ugovor) sledećem najniže evaluiranom
Ponuđaču ili pozvati na novo nadmetanje.
6.7
Arbitar
Vlasnik predlaže da osoba koje je imenovana u Podacima vezanim za ponudu bude
izabrana za arbitra prema ugovoru, uz honorar po satu naveden u Podacima vezanim za
ponudu. Radna biografija imenovane osobe je priložena uz Podatke vezane za ponudu,
kao i opis troškova za koje se smatra da podležu nadoknadi. Ako Ponuđač ne prihvati
arbitra koga predlaže Vlasnik, treba to da navede u Obrascu svoje ponude i da predloži
drugog arbitra i drugi iznos honorara po satu. Ako se, na dan potpisivanja Obrasca
ugovora, Vlasnik i Izvođač ne usaglase o imenovanju arbitra, arbitra će, na zahtev bilo
koje strane, imenovati telo za imenovanje navedeno u Posebnim uslovima ugovora.
Page 19 of 21
6.8
Praksa korupcije ili prevare
Banka zahteva od Zajmoprimaoca, uključujući korisnika kredita Banke, kao i Ponuđače,
isporučioce i podugovarače na osnovi ugovora koje finansira Banka, da se tokom nabavke i
izvršenja takvih ugovora pridržavaju najviših etičkih standarda. Shodno ovakvoj politici, Banka
1.
definiše, za potrebe ove odredbe, dole navedene uslove kako sledi:
(i)
“praksa korupcije” podrazumeva nuđenje, primanje, ili iznuđivanje,
neposredno ili posredno, bilo koje stvari od vrednosti kako bi se vršio
uticaj na nekog javnog zvaničnika tokom postupka nabavke ili izvršenja
ugovora, i
(ii)
“praksa prevare” podrazumeva pogrešnu interpretaciju ili prikrivanje
činjenica kako bi se uticalo na postupak nabavke ili izvršenje ugovora;
(iii)
“praksa tajnog udruživanja” podrazumeva šemu ili dogovor između dva
ili više ponuđača, sa ili bez znanja Zajmoprimaoca, s ciljem da se
ustanove ponuđene cene na veštačkim, nekonkurentnim nivoima, i
(iv)
“praksa iznuđivanja” podrazumeva povređivanje ili pretnju
povređivanjem, direktno ili indirektno, licima ili njihovoj imovini kako
bi se uticalo na njihovo učešće u postupku nabavke ili uticalo na
izvršenje ugovora;
2.
će odbaciti predlog za dodelu ugovora ukoliko utvrdi da je Ponuđač koji je predložen za
dodelu ugovora bio, direktno ili preko posrednika, uključen u praksu korupcije, prevare, tajnog
udruživanja ili iznuđivanja prilikom nadmetanja za predmetni ugovor; i
3.
će sankcionisati firmu ili pojedinca, uključujući njihovo proglašavanje za nepodobne, bilo
na neograničeni ili na određeni vremenski period, za dobijanje ugovora koje finansira Banka, ako
u bilo koje vreme utvrdi da su oni uključeni u slučaj korupcije, prevare, tajnog udruživanja ili
iznuđivanja u nadmetanju za dobijanje ili izvršenja ugovora koji finansira Banka.
Podaci vezani za ponudu
Sledeći podaci vezani za ponudu u pogledu postrojenja i usluga koje treba nabaviti izmeniće ili
dopuniti odredbe iz Uputstava za ponuđače (Instruction to Bidders – ITB). U slučaju konflikta,
ovde navedene odredbe će imati prioritet nad odredbama u ITB.
[Napomene date kurzivom daju uputstva za popunjavanje Podataka vezanih za ponudu u odnosu
na relevantne klauzule ITB.]
REFERENTNI
POTREBNA INFORMACIJA
ITB ODELJAK
ITB 1.1(1)
Naziv Zajmoprimaoca:
ITB 1.1(1)
Broj zajma ili kredita:
Iznos zajma ili kredita:
[Po potrebi]
ITB 1.1(1)
Naziv i kratak opis Projekta:
ITB 1.1(1), 1.2
Naziv Vlasnika:
ITB 1.2
Spisak imena i država porekla predkvalifikovanih firmi i zajedničkih
ulaganja:
ITB 1.3(4)
ITB 2.2(1)
Spisak nepodobnih država:
Adresa Vlasnika, i brojevi telefona i faksa:
ITB 2.4
Soba sa podacima:
Za ovaj postupak nadmetanja [nije] predviđena je Soba sa
podacima.
ITB 2.5
ITB 2.7
Za ovaj postupak nadmetanja [nije] je dat Dokument s osnovnim
podacima. [ILI: Dokument sa osnovnim podacima, koji sadrži
informacije o projektu i Lokaciji, biće obezbeđen [unesite metod
distribucije, naprimer “na kompakt diskovima svim
predkvalifikovanim potencijalnim Ponuđačima koji otkupe
Tendersku dokumentaciju”].
Mesto i vreme održavanja predtenderskog sastanka:
[Unesite adresu mesta sastanka, ili navedite da se sastanak neće
održati.]
Adresa Vlasnika i zastupnika Vlasnika, i brojevi telefona i faksa
kontakt osoba:
[Unesite informacije o kontakt osobi Vlasnika i kontakt osobi
zastupnika, ili dajte informaciju da je to isto kao ITB 2.2(1).]
REFERENTNI
ITB ODELJAK
ITB 2.9(1), 2.2(3),
2.3(1), 2.4(1),
2.9(2)
POTREBNA INFORMACIJA
Procenjeni vremenski plan je:
(a) Izdavanje Tenderske dokumentacije
[datum]
(b) Otvaranje Sobe sa podacima
[datum]
(c) Posete lokaciji
[datum]
(d) Pred-Tenderski sastanak
[datum]
(e) Poslednji dan za dostavljanje pitanja Ponuđača u vezi
Tenderske dokumentacije
[datum]
(f) Poslednji datum za dostavljanje Dopunskih pitanja
[datum]
Ponuđača (samo onih koja iskrsnu tokom Posete lokaciji)
(g) Izdavanje odgovora na Upite
[datum]
(h) Datum za izračunavanje ekvivalentnosti Ponudbene
[datum]
garancije (ITB Odeljak 3.4(1)) i datuma za izračunavanje
konverzije u jednu valutu radi evaluacije (ITB Odeljak 5.4)
(i) Krajnji rok za dostavljanje Ponuda
[datum]
(Krajnji rok za dostavljanje) 12:00:00 u podne lokalno
[ime grada] vreme
(j) Otvaranje ponuda
1:00:00 po podne lokalno [naziv grada] vreme
[datum]
(k) Utvrđivanje Uspešnog ponuđača
[datum]
(l) Obaveštenje o dodeli
[datum]
(m) Potpisivanje Ugovora
[datum]
(n) Približan datum početka projektovanja i izgradnje
[datum]
(o) Približan datum kompletiranja novog objekta
[datum]
ITB 3.1
Jezik ponude je [engleski/francuski].
ITB 3.2(3)
Preporučena dužina ponude: [#] strana
REFERENTNI
ITB ODELJAK
ITB 3.3(b)(i)(B)
POTREBNA INFORMACIJA
Situacioni plan mora da sadrži:
[Unesite opis situacionog plana, naprimer:]
[putevi, uključujući spoljnje putne pravce, pristupni putevi,
unutrašnje trase i pomoćni putevi, saobraćajni pravci i površine za
parkiranje;]
-
[komunalne usluge;]
-
[granice raščišćavanja lokacije;]
[radovi po perimetru uključujući ogradu, kapije, uređenje
terena i unutrašnje pristupne koridore;]
[objekti, uključujući administrativne kancelarije, merne
vage, objekat za opremu i održavanje, depo za gorivo i objekte
privremenih kancelarija;]
[svi drugi pripadajući radovi uključujući radove na
odvođenju olujnih drenažnih voda, radove kontrole podzemnih
voda, sisteme za kontrolisanje i upravljanje procednim vodama,
sisteme za kontrolu i upravljanje deponijskim gasom, i stanice za
monitoring životne sredine;]
[operativne ćelije uključujući i prikaz planiranog broja
ćelija, veličine ćelija, redosleda upotrebe ćelija, i koordinirano
skladištenje pokrivnog materijala;]
[prikaz izgleda tipične ćelije uključujući osnovno
izravnavanje, sisteme za sakupljanje i transport procednih voda,
sistem osnovne zaštitne folije/inženjerske barijere, sistem za
kontrolisanje i ventilaciju deponijskog gasa;]
-
[prostori za specijalni otpad;]
-
[prostori za privremeno i trajno odlaganje;]
[detalji zatvaranja ćelija uključujući sve inženjerske sisteme
za prekrivanje i drenažne sisteme; i]
-
ITB 3.3(c)
[predložen konačni izgled zemljišta]
Operativni plan mora uključiti:
[Unesite opis Operativnog plana, naprimer:]
[fazni program razvoja objekta deponije, uključujući
postepeno zatvaranje ćelija;]
REFERENTNI
ITB ODELJAK
POTREBNA INFORMACIJA
[opis standardnih radnih postupaka, za prijem otpada,
inspekciju i zapisivanje, postavljanje i sabijanje otpada, nanošenje
dnevne pokrivke, protokoli održavanja, reciklaža i ponovna
upotreba materijala, upravljanje procednom vodom i deponijskim
gasom i postupci za vanredne situacije;
[opis predloženih radnih postupaka za bilo koji pred-tretman
otpada, mehaničko ili ručno sortiranje otpada, druge tehnike za
izdvajanje materijala koji se mogu reciklirati, tehnike
kompostiranja, ili bilo kojih drugih sličnih postupaka uklanjanja
(tj. uklanjanja sa deponije) uključenih u Operativni plan radi
ispunjenja tehničkih specifikacija definisanih u prilogu Operativne
usluge i prilogu Tehnički standardi uz Opšte uslove ugovora); i]
[opis predložene administracije za sve aktivnosti na lokaciji
uključujući, ali bez ograničavanja na, prijem i upisivanje otpada,
upravljanje inventarom, finansijsko upravljanje, usluge
korisnicima, linije za vezu i obaveštavanje zajednice]
ITB 3.3(e)(ii)(B)
ITB 3.3(f)
ITB 3.4(1)
Jezičke sposobnosti Personala izvođača;
[Engleski]
Spisak ključnog personala:
Iznos Ponudbene garancije:
[Da bi se izbeglo otkrivanje ponuđačkih cena preko finansijskih
institucija koje izdaju garanciju, treba da se specificira fiksna suma.
Ova suma treba da se kreće u granicama od ekvivalenta od 1% od
procenjenih troškova Objekta za ugovore preko USD 100 miliona
do 3% od procenjenih troškova za male ugovore.]
ITB 3.4(1)
Datum i izvor konverzije valuta – Ponudbena garancija:
[Unesite datum i izvor za konverziju valute.]
ITB 3.14(1)
Period važnosti ponude:
[Ovaj period mora biti dovoljan da omogući završetak evaluacije i
poređenja ponuda, preispitivanje predloženog izbora sa Bankom
(ako se tako traži), i dobijanje svih neophodnih odobrenja i
obaveštenja o dodeli (ugovora). Uobičajeno je da period važnosti
ponude bude sto dvadeset (120) dana. Treba specificirati
realističan period da bi se izbegla potreba produženja.]
[U skladu sa ITB Odeljak 3.14(2), faktori koji treba da se primene i
navedu u zahtevu za produženje trebalo bi da budu sledeći:
(i) Vrednost faktora strane valute treba da bude baziran na, ili
uporediv sa, očekivanim srazmernim godišnjim povećanjem
međunarodnih cena.
(ii) Vrednost faktora lokalne valute treba da bude baziran na
REFERENTNI
ITB ODELJAK
ITB 3.15(1), 4.1(1)
and 4.4(2)(a)
ITB 4.1(2)(a),
4.2(1), 4.2(3),
4.4(3)(b)
ITB 4.1(2)(b),
4.4(3)(c)
ITB 4.1(2)(b),
4.2(1), 5.1(1)(b)
ITB 5.4(2)
POTREBNA INFORMACIJA
planiranoj inflaciji u državi Vlasnika u periodu na koji se odnosi.]
Original i ______ kopija.
Adresa za dostavljanje Ponude:
Krajnji rok za dostavljanje:
[Datum i vreme]
Naziv Ugovora:
Mesto, datum i vreme otvaranja ponuda:
Valuta koja je izabrana za potrebe konverzije u zajedničku valutu:
[Specificirajte bilo koju lokalnu valutu ili neku konvertibilnu valutu,
naprimer USD.]
Izvor kursa:
[Ako je zajednička valuta različita od lokalne valute, naprimer USD,
navedite naziv nekih novina u međunarodnoj cirkulaciji koje daju
dnevne kurseve valuta —npr. The Financial Times—koje će se
koristiti za konverziju cena u stranim valutama. Za cene u lokalnoj
valuti, i ako je gore kao zajednička valuta izabrana lokalna valuta,
specificirajte ili centralnu banku ili neku komercijalnu banku koja je
locirana u državi Vlasnika.]
ITB 5.6(2)
ITB 6.5
ITB 6.7
Datum kursa:
[Odaberite datum koji neće biti ranije od četiri (4) nedelje pre
originalnog krajnjeg roka za prijem ponuda, kako je specificirano u
ITB Odeljak 4.2(1), i koji neće biti kasniji od originalnog datuma
isticanja Perioda važnosti ponude, kako je specificirano u ITB
Odeljak 3.14(1).]
Vlasnik će pomnožiti cene ponuda za Usluge rukovanja sa [unesite
procenjeni broj meseci pružanja Usluga rukovanja]
Iznos Garancije za dobro izvršenje posla:
[Iznos Garancije za dobro izvršenje posla će obično biti 10% od
Ugovorene cene (uključujući i procenjenu cenu za Usluge
rukovanja, tj. broj meseci puta Ponuđačeva mesečna Cena za
Operativne usluge.]
Ime arbitra koga predlaže Vlasnik:
[Priložite radnu biografiju imenovane osobe uz Podatke vezane za
ponudu]
Honorar po satu za arbitra:
Aneks A
uz Tendersku dokumentaciju
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
Obrazac ponude ponuđača
Cenovnici ponuđača
Obrazac ponudbene garancije
Obrazac garancije za dobro izvršenje posla
Obrazac bankarske garancije – Plaćanje avansa
Oblik Curriculum Vitae za predloženi ključni personal
Obrazac za upite za razjašnjenje
OBRAZAC PONUDE PONUĐAČA –
[NAZIV PROJEKTA]
Datum:
Zajam/Kredit Br:
Ugovor Br:
[Naziv Ugovora]
Za: [Naziv i adresa Vlasnika]
Dame i/ili gospodo,
Pošto smo pregledali Tendersku dokumentaciju, uključujući Dopune br. [unesite
brojeve], čiji prijem ovim potvrđujemo, mi, dole potpisani, nudimo da projektujemo,
izgradimo, proizvedemo, ispitamo, isporučimo, montiramo, izvršimo probni rad i pustimo
u eksploataciju Novi objekat i izvršimo Usluge na osnovu gore navedenog Ugovora u
punoj saglasnosti sa navedenom Tenderskom dokumentacijom za iznos od: [iznos u
valuti #1 slovima], [iznos u ciframa], i [iznos u valuti #2, ako je primenljivo, slovima],
[iznos u ciframa] i [iznos u valuti #3, ako je promenljivo, slovima], [iznos u ciframa] ili
takve druge iznose koji mogu biti određeni u skladu sa odredbama i uslovima Ugovora.
Gore navedeni iznosi su u saglasnosti sa Cenovnicima ponuđača koje ovde prilažemo i
koji su deo ove Ponude.
Preuzimamo obavezu, ukoliko naša Ponuda bude usvojena, da započnemo Novi objekat i
izvršimo Kompletiranje u odgovarajućim rokovima koji su navedeni u Tenderskoj
dokumentaciji.
Ako naša Ponuda bude prihvaćena, mi se obavezujemo da obezbedimo garanciju za
plaćanje avansa i Garanciju za dobro izvršenje posla u obliku, i iznosima, i u rokovima
koji su specificirani u Tenderskoj dokumentaciji.
Prihvatamo imenovanje [ime predloženo u Podacima vezanim za ponudu] za arbitra.
ili
Ne prihvatamo imenovanje [ime predloženo u Podacima vezanim za ponudu] za arbitra, i
umesto njega predlažemo da za arbitra bude imenovan [ime], čiju radnu biografiju i
honorar po satu prilažemo.
Saglasni smo da budemo vezani ovom Ponudom, koja se sastoji od ovog pisma i druge
dokumentacije navedene u ITB Odeljak 3.2, u periodu koji je u Podacima vezanim za
ponudu identifikovan kao trajanje perioda važnosti ponude, i za nas će ona ostati
obavezujuća i može biti prihvaćena od vaše strane u bilo koje vreme pre isteka tog
perioda.
Sve dok između nas ne bude pripremljen i zaključen formalni ugovor, ova Ponuda,
zajedno sa vašim pisanim prihvatanjem iste i vašim obaveštenjem o dodeli (ugovora), će
predstavljati obavezujući dogovor između nas.
Razumemo da vi niste u obavezi da prihvatite najnižu ili bilo koju Ponudu koju ćete
primiti.
Datirano ovog
dana
, [Godine].
[potpis]
U svojstvu
[položaj u firmi]
Propisno ovlašćen da potpiše ovu ponudu u ime i za račun
[naziv Ponuđača]
CENOVNICI PONUĐAČA
ČLAN 1 - PREAMBULA ZA CENOVNIKE PONUĐAČA
1.0
Opšte
1.1
Ovi cenovnici su podeljeni u odvojene Preglede kako sledi:
Pregled 1
Cenovnik
Pregled 2
Raščlanjivanje cena
Raščlanjivanje cena je SAMO ZA INFORMACIJU.
1.2 Cenovnici ne daju puni opis postrojenja i opreme, opreme (za rukovanje) Izvođača i
opreme (projektno-izvođačke) Izvođača koji će biti isporučeni, i Usluga koje će biti
izvršene po svakoj poziciji. Podrazumeva se da su Ponuđači pre popunjavanja cena
pročitali Nacrt ugovora, uključujući prilog Tehničke specifikacije koji se sastoji od
priloga Projektovanje-Izgradnja, priloga Operativne usluge rukovanja i priloga Tehnički
standardi, i druge odeljke Tenderske dokumentacije da bi se uverio u puni obim zahteva
Ugovora koji je uključen u svaku poziciju. Smatra se da unete cene uključuju puni obim
kako je gore navedeno, uključujući režijske troškove i profit.
1.3 Ako Ponuđačima nije jasan ili nisu sigurni u obim bilo koje pozicije, moraju tražiti
razjašnjenje u skladu sa Uputstvima za ponuđače u Tenderskoj dokumentaciji pre
dostavljanja svoje Ponude.
2.0
Upisivanje cena
2.1 Cene se moraju uneti neizbrisivim mastilom, i bilo kakve izmene potrebne zbog
grešaka mora parafirati Ponuđač. Kako je navedeno u Podacima vezanim za ponudu, cene
moraju biti utvrđene i nepromenljive za vreme trajanja Ugovora, osim usklađivanja u
skladu sa Ugovorom.
2.2 Cena ponude se mora navesti na način koji je naveden i u valutama koje se
specificirane u Uputstvima za ponuđače i Tenderskoj dokumentaciji. Za svaku poziciju
Ponuđači moraju popuniti svaku odgovarajuću kolonu u relevantnim Pregledima, dajući
raščlanjenu cenu kako je navedeno u Pregledima. Cene navedene u Pregledima za svaku
poziciju odnose se na obim pokriven tom pozicijom onako kako je detaljno navedeno u
Nacrtu ugovora ili na nekom drugom mestu u Tenderskoj dokumentaciji.
2.3 Vlasnik će izvršiti plaćanja Izvođaču u valuti ili valutama koje su navedene za
svaku odgovarajuću poziciju.
2.4 Na zahtev Vlasnika za potrebe plaćanja ili delimičnih plaćanja, vrednovanja izmena
ili evaluiranja zahteva, ili za druge takve potrebe koje bi Vlasnik mogao razumno da
zatraži, Izvođač mora prezentirati Vlasniku raščlanjenu cenu kompozitnih ili paušalnih
pozicija koje su uključene u Preglede.
3.0
Usklađivanje cene
3.1 Pravila koja se odnose na usklađivanja cene ponude, ukoliko ih ima, definisana su u
prilogu Usklađivanje cene uz Nacrt ugovora.
Pregled 1. Cenovnik
Usluga
Projektno-izvođačke usluge 1
Cene
Valuta
Iznos
Valuta
Iznos 3
1.
2.
3.
Operativne usluge - Usluge rukovanja 2
1.
2.
3.
1.
/mesečno
2.
/mesečno
3.
/mesečno
Cena za projektno-izvođačke usluge kako su definisane u Nacrtu ugovora.
Cena za usluge rukovanja kako su definisane u Nacrtu ugovora.
Za potrebe evaluacije Ponuda, ovaj mesečni iznos će biti pomnožen s procenjenim
brojem meseci usluga rukovanja, kako je definisano u Podacima vezanim uz ponudu za
ITB 5.6(2).
Pregled 2. Raščlanjivanje cena
Bez obzira što je svaki Ponuđač naveo svoje cene u najviše do tri valute u svojim Cenovnicima
ponuđača (Pregled 1), Ponuđači moraju, kada budu popunjavali Pregled 2 – Raščlanjivanje cena,
(a)
da navedu sve iznose u [Lokalna valuta]; i
(b)
da upotrebe “Datum za kalkulaciju ekvivalentnosti Ponudbene garancije i Datum za
konverziju u jednu valutu za evaluaciju” koji su definisani u Podacima vezanim za
ponudu u tabeli za potrebe konverzije cena u drugim valutama u [Lokalna valuta].
[Unesite raščlanjivanje koje se traži, kao što je sledeći primer:]
Pozicija
PROJEKTNO-IZVOĐAČKE USLUGE
1. Pripreme
Mobilizacija
Garancije i osiguranja
Potrebe Vlasnika
Potrebe Izvođača
Privremeni smeštaj
Privremene energetske-komunalne instalacije
Privremeni radovi
Izveštaji o napredovanju i godišnji izveštaji
Različiti drugi troškovi
Podzbir
2. Rukovanje postojećim objektom
Odlaganje otpada
Monitoring životne sredine
Upravljanje životnom sredinom
Podzbir
3. Projektovanje novog objekta
Projektne takse
Obezbeđenje projektno-izvođačke
dokumentacije
Podzbir
4. Izgradnja novog objekta (prva ćelija)
Ograđivanje/obezbeđenje lokacije
Čišćenje lokacije
Formiranje deponije
Izrada nepropusne barijere
Sistem za prikupljanje procedne vode
Sistem za odvođenje procedne voede
Sistem za prebacivanje procedne vode
Sistem za tretiranje procedne vode
Sistem za prikupljanje i upravljanje
deponijskim gasom
Upravljanje površinskim vodama
Putevi na lokaciji
Objekat kolske vage
Iznos
Pozicija
Iznos
Uređaji za pranje točkova
Platforme/parkirne površine
Prostor za skladištenje neprihvatljivog otpada
Reciklaža i odvajanje materijala
Uređenje terena
Instalacije za monitoring
Pomoćne enegetske instalacije-komunalne
usluge na lokaciji
Nadzor kod izgradnje
Obezbeđenje kvaliteta pri izgradnji
Monitoring životne sredine
Upravljanje životnom sredinom
Razni drugi troškovi
Podzbir
Pozicija
USLUGE RUKOVANJA
1. Rukovanje novim objektom
Prihvatanje i evidencija otpada
Razastiranje i sabijanje otpada
Reciklaža i odvajanje materijala
Upravljanje procednim vodama
Upravljanje deponijskim gasom
Administracija
Monitoring životne sredine
Upravljanje životnom sredinom i ublažavanje
uticaja na životnu sredinu
Razni drugi troškovi
Podzbir
2. Prebacivanje postojećeg otpada
Upravljanje procednim/površinskim vodama
Iskopavanje
Prebacivanje i odlaganje ostataka
Razni drugi troškovi
Podzbir
3. Izgradnja ćelije 2
Formiranje deponije
Izrada nepropusne barijere
Sistem za prikupljanje procedne vode
Sistem za odvođenje procedne vode
Sistem za prebacivanje procedne vode
Sistem za prikupljanje i upravljanje
deponijskim gasom
Upravljanje površinskom vodom
Iznos
Pozicija
Uređenje terena
Nadzor nad izgradnjom
Obezbeđenje kvalitete pri izgradnji
Monitoring životne sredine
Upravljanje životnom sredinom
Razni drugi troškovi
Podzbir
4. Zatvaranje ćelija
Pokrivni međusloj
Podzbir
Iznos
OBRAZAC PONUDBENE GARANCIJE (GARANCIJA BANKE)
S OBZIROM DA JE, ...........................(naziv Ponuđača uključujući nazive svih učesnika
zajedničkog ulaganja) (u daljem tekstu “Ponuđač”) dostavio svoju Ponudu (u daljem
tekstu “Ponuda”) od (datum) za izvršenje (naziv Ugovora).
Ovim se svima daje na znanje da se Mi .................... (naziv banke) iz
.................... (naziv države) sa registrovanom kancelarijom u .................... (u daljem
tekstu “Banka”) obavezujemo prema .................... (u daljem tekstu “Vlasnik”) u iznosu
od .................... za čije plaćanje u potpunosti navedenom Vlasniku, Banka obavezuje
sebe, svoje naslednike i ovim imenovane.
[Ponuđač treba da unese garancije slovima i ciframa. Ta cifra treba da bude isti iznos koji
je definisan u ITB Odeljak 3.4(1) i u Podacima vezanim za ponudu. Detalji u vezi
Ponudbene garancije su definisani u istom ITB Odeljak 3.4.]
USLOVI ove obaveze su:
(1)
ako Ponuđač povuče svoju Ponudu u toku perioda važenja ponude, ili
(2)
ako Ponuđač, pošto je bio obavešten o prihvatanju svoje Ponude od strane
Vlasnika u toku Perioda važenja ponude,
(a)
ne potpiše Obrazac ugovora u skladu sa i kada je traženo u ITB Odeljak
6.4; ili
(b)
ne preda Vlasniku garanciju za dobro izvršenje posla u skladu sa i kada je
traženo u ITB Odeljak 6.5.
Mi se obavezujemo da platimo Vlasniku do gornjeg iznosa uz prezentaciju njegovog
prvog pisanog zahteva, bez potrebe da Vlasnik dokazuje svoj zahtev, pod uslovom da u
svom zahtevu Vlasnik navede da je traženi iznos dospeo jer se dogodio jedan ili više gore
definisanih uslova, uz navođenje tog ili tih uslova.
Ova garancija će ostati u punoj važnosti do i uključujući 30 dana posle isteka perioda
važnosti ponude i Vlasnik je može produžiti u skladu sa Tenderskoj dokumentacijom, i
odričemo se potrebe obaveštavanja Banke o tom produžetku(cima). Bilo koji zahtev u
vezi sa ovom garancijom mora stići u Banku najkasnije do gornjeg datuma ili produženog
datuma.
OVERENO pečatom navedene
Banke ovog ....... dana ...................., [godine].
_________________________
SVEDOK
(potpis, ime i adresa)
___________________________
POTPIS BANKE
PEČAT
Ime:
Položaj u firmi:
OBRAZAC GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA
[Naziv banke, i adresa filijale ili kancelarije koja je izdavalac]
[Naziv i adresa Vlasnika]
Korisnik:
Datum:
GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENEJ POSLA Br.:
Obavešteni smo da je
[naziv Izvođača] (u daljem tekstu “Izvođač”) sa vama
zaključio Ugovor Br.
[referentni broj ugovora] dana
, koji se odnosi
na ugovor za projektovanje, izgradnju i upravljanje objektom za odlaganje čvrstog otpada u
[naziv lokacije] (u daljem tekstu “Ugovor”).
Nadalje, razumeli smo da se, u skladu sa uslovima Ugovora, zahteva garancija za dobro izvršenje
posla.
Na zahtev Izvođača, mi
[naziv Banke] ovim neopozivo preuzimamo obavezu da vam
platimo bilo koji iznos ili iznose koji ukupno neće preći iznos od
[iznos u ciframa]
(
) [iznos slovima], pošto primimo vaš prvi pisani zahtev praćen pisanom izjavom kojom
se tvrdi da je Ugovarač prekršio svoje obaveze po Ugovoru, bez obaveze da dokažete ili
pokažete osnove vašeg zahteva ili u njemu navedenog iznosa.
Ova garancija će isteći najkasnije sa ranijim od datuma:
(a) šest meseci posle datuma okončanja, kako je definisano u Ugovoru, ili
(b) šest meseci posle datuma prekida Ugovora u skladu sa njegovim odredbama.
Stoga, bilo koji zahtev za plaćanje na osnovu ove garancije mi moramo primiti u ovoj kancelariji
tog datuma ili pre njega.
Ova garancija podleže Jedinstvenim pravilima za garancije o zahtevima, ICC Izdanje br. 458
osim što je pod-stav (ii) pod-člana 20(a) ovde isključen.
Iskreno vaši,
[naziv Banke]
Ovlašćeni potpis
OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE – AVANSNO PLAČANJE
[naziv Ugovora]
Za:
[naziv i adresa Vlasnika]
Drage dame i/ili gospodo,
Pozivamo se na Ugovor (“Ugovor”) koji je potpisan [datum] između vas i [naziv
Izvođača] (“Izvođač”) u vezi Usluga koje su definisane Ugovorom za projektovanje,
izgradnju i upravljanje objektom za odlaganje čvrstog otpada.
S obzirom da je, u skladu s odredbama Ugovora, Vlasnik prihvatio da plati ili da
izdejstvuje plaćanje Izvođaču avansa u iznosu od [broj] procenata (____%) od
Ugovorene cene za Izvođačev projektovanja i izgradnje Izvođača, odnosno plaćanje:
[iznos u stranoj valuti slovima], [iznos u ciframa], i [iznos u lokalnoj valuti slovima],
[iznos u ciframa].
Ovim pismom mi, dole potpisani, [naziv Banke], Banka (ili kompanija) koja je
organizovana prema zakonima [država Banke] i koja ima svoju registrovanu
kancelariju/glavnu kancelariju u [adresa Banke], ovim pojedinačno i solidarno sa
Izvođačem neopozivo garantujemo povraćaj iznosa na prvi zahtev Vlasnika bez
detaljisana ili osporavanja u slučaju da Izvođač ne započne radove, ili ne ispuni svoje
obaveze prema odredbama Ugovora, i u slučaju takvog propusta, odbije da vrati Vlasniku
ceo ili deo (zavisno od slučaja) avansa.
Uvek uz uslov da će obaveza Banke biti ograničena na iznos koji je jednak preostaloj
razlici avansa, imajući u vidu takve iznose koje je Izvođač vraćao s vremena na vreme u
skladu sa uslovima plaćanja prema Ugovoru, što se dokazuje odgovarajućim
dokumentima o isporuci ili certifikatima za plaćanje.
Ova garancija će u potpunosti biti na snazi od datuma kada Izvođač primi avans do
datuma kada Izvođač u potpunosti vrati avansirani iznos Vlasniku u skladu sa odredbama
Ugovora. U vreme kada preostali iznos postane nula, ova garancija će postati ništavna i
nevažeća, bez obzira da li je njen original vraćen ili ne.
Bilo koje zahtevi ispostavljene na osnovu ove garancije Banka mora primiti u toku
perioda njene važnosti.
Iskreno vaši,
[naziv Banke]
Ovlašćeni potpis
OBLIK CURRICULUM VITAE (CV) ZA PREDLOŽENI KLJUČNI PERSONAL
Predloženo radno mesto:
Naziv firme:
Ime člana personala:
Profesija:
Datum rođenja:
Godina u firmi/entitetu:
Državljanstvo:
Članstvo u profesionalnim udruženjima:
Detalji poverenih zadataka:
Ključne kvalifikacije:
[Dati za člana personala kratak pregled iskustva i obučenosti koji su vezani za poverene
zadatke. Opišite stepen odgovornosti koju je imao član personala na relevantnim
prethodnim zadacima i navedite datume i lokacije. Upotrebite oko pola stranice.]
Obrazovanje:
[Dati sažetak srednja škola/univerzitet i drugo specijalizovano obrazovanje člana
personala, navedite nazive škola, datume upisa, i stečena zvanja. Upotrebite oko
četvrtine strane.]
Evidencija zaposlenja:
[Počevši od sadašnjeg položaja, dati spisak obrnutim redosledom svakog prethodnog
zaposlenja. Navedite spisak svih položaja koje je zauzimao član personala od kada je
diplomirao, navodeći datume, nazive organizacije poslodavca, titule i radna mesta koja je
zauzimao, i lokacije zadataka. Za iskustvo u poslednjih deset godina navesti takođe i
vrste izvršenih aktivnosti i reference klijenata, prema potrebi. Upotrebiti oko dve strane.]
Jezici:
[Za svaki jezik navedite nivo znanja: odlično, dobro, osrednje ili slabo u govoru, čitanju i
pisanju.]
Certifikacija:
Ja, dole potpisani, potvrđujem da prema mom najboljem znanju i uverenju, ovi podaci
korektno opisuju mene, moje kvalifikacije i moje iskustvo. Takođe potvrđujem da sam
dao saglasnost da moj CV bude uključen samo u Ponudu koju dostavlja
[Ovde popunite ime Ponuđača.]
Datum:
[Potpis člana personala i ovlašćenog predstavnika firme]
Puno ime člana personala:
Puno ime ovlašćenog predstavnika firme:
Dan/mesec/godina
Page 14 of 14
Obrazac za pitanja za razjašnjavanje
Naziv Ponuđača:
Adresa Ponuđača:
Pozic
ija br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Referentni odeljak
Datum podnošenja:
Strana br.
Odeljak ili
član br.
Pitanje/Upit/Razjašnjenje/Komentar
Aneks B uz Tendersku dokumentaciju
Nacrt ugovora
(i)
Obrazac ugovora
(ii)
Opšti uslovi ugovora
(iii) Prilozi uz Opšte uslove
[Naziv Vlasnika]
OBRAZAC UGOVORA
ZA UGOVOR ZA
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I UPRAVLJANJE
OBJEKTOM ZA ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA
[DATUM]
UGOVOR ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU i FUNKCIONISANJE OBJEKTA ZA
ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA
OBRAZAC UGOVORA
OVAJ UGOVOR je izrađen i zaključen ovog ____ dana _______, [godine]
IZMEĐU
[Naziv Vlasnika], preduzeća osnovanog u skladu sa zakonima [država Vlasnika] čije je
osnovno mesto poslovanja u [adresa Vlasnika]
(u daljem tekstu “Vlasnik”)
–i–
[Ovde dolazi naziv preduzeća Izvođača] osnovanog u skladu sa zakonima [mesto
osnivanja] sa svojim osnovnim mestom poslovanja u [adresa Izvođača]
(u daljem tekstu “Izvođač”)
–i–
[Naziv roditeljske kompanije Izvođača ili bilo kog drugih entiteta za koje Vlasnik može
tražiti da budu strane u Ugovoru]
S OBZIROM DA:
1.
Vlasnik je nadležan da zaključi Ugovor, kako je definisan u Odeljku 1.1 dole, u
skladu sa važećim zakonom;
2.
Vlasnik je obezbedio sva neophodna odobrenja i potvrdio je putem svih potrebnih
zakona u skladu sa važećim zakonom da se Vlasniku dozvoljava da zaključi ovaj Ugovor;
3.
Vlasnik želi da angažuje Izvođača da [projektuje, izgradi i upravlja radom novog
objekta za čvrst otpad i obezbedi efikasnost i održivost objekta za odlaganje čvrstog otpada];
4.
Izvođač je pokazao Vlasniku da ima znanja i sposobnosti da projektuje, izgradi,
upravlja radom i održava objekat za odlaganje čvrstog otpada na ekonomičan i efikasan način sa
[smanjenim troškovima i povećanom profitabilnošću] i saglasan je da to učini posle i u skladu sa
odredbama i uslovima iz Ugovorne dokumentacije;
5.
Izvođač je odgovorio na Predkvalifikacionu dokumentaciju datiranu [ ] i
Tendersku dokumentaciju datiranu [ ] koju je organizovala Vlada [ ] i izabran je kao preporučeni
Izvođač da izvrši projektno-izvođačke usluge i usluge rukovanja koje su definisane u prilogu
Tehnički standardi;
6.
Izvođač poseduje korporativni kapacitet i ovlašćenja da zaključi Ugovor; i
7.
Roditeljska kompanija Izvođača [ili akcionari zajedničkog preduzeća] garantuje
Ugovor kako je predviđeno Ugovorom;
STOGA, imajući u vidu ovde utvrđen zajednički sporazum i saglasnost, Vlasnik i
Izvođač su se sporazumeli kako sledi:
ODE L J A K 7 - UGOVORNA DOKUMENTACIJA
7.1
Ugovorna dokumentacija
Ovaj Ugovor za projektovanje, izgradnju i upravljanje objektom za odlaganje čvrstog otpada
između Vlasnika i Izvođača (“Ugovor”) sastoji se od sledećih dokumenata (zajedno “Ugovorna
dokumentacija”), i svaki od sledećih će se čitati i smatrati kao sastavni deo Ugovora:
7.2
(a)
Obrazac ugovora;
(b)
Posebni uslovi ugovora (prilog 1 uz Opšte uslove ugovora)
(c)
Opšti uslovi ugovora; i
(d)
Preostali prilozi uz Opšte uslove ugovora.
Redosled prioriteta
1.
U slučaju bilo koje nejasnoće ili konflikta između Ugovorne dokumentacije koja je
navedena u Odeljku 1.1 ovog Obrasca ugovora, redosled prioriteta će biti redosled kojim je
navedena Ugovorna dokumentacija navedena u Odeljku 1.1 ovog Obrasca ugovora.
2.
Bez obzira na Odeljak 1.2(1) ovog Obrasca ugovora i bilo koje druge odredbe ili uslova
iz Ugovorne dokumentacije, ako bilo koja izjava ili odredba u Prilogu 11 uz Opšte uslove
ugovora – Ponuda Izvođača , nije u skladu sa ili je u sukobu sa bilo kojom drugom odredbom ili
uslovom is preostale Ugovorne dokumentacije, važiće preostala Ugovorna dokumentacija.
7.3
Definicije
Reči i fraze pisane velikim slovima koje se ovde koriste imaće ista značenja koja su im dodeljena
u Opštim uslovima ugovora i prilozima uz Opšte uslove ugovora.
ODE L J A K 8 - NADOKNADA IZVOĐAČU I USLOVI PLAĆANJA
8.1
Nadoknada Izvođaču
Vlasnik se ovim saglašava da plati Izvođaču ugovorenu cenu, kao nadoknadu za izvršenje
niženavedenih obaveza, a ugovorena cena je: [Unesite iznos slovima i ciframa. Zapazite da će
cena projektovanja i izgradnje (za projektno-izvođačke usluge) biti za ukupan iznos, dok će
plaćanja za mesečno rukovanje (za usluge rukovanja) biti mesečni iznos za svaki mesec u kome
Izvođač bude rukovao novim objektom], kako je specificirano u cenovnicima Ponuđača ili takve
druge iznose koji mogu biti određeni u skladu sa odredbama i uslovima Ugovora.
8.2
Način plaćanja
Uslovi i postupak plaćanja kojim će Vlasnik kompenzovati Izvođača su definisani u Opštim
uslovima ugovora.
ODE L J A K 9 - DATUM STUPANJA NA SNAGU I DATUMI POČETKA
9.1
Datum stupanja na snagu i datum početka
Datum stupanja na snagu, datum početka projektovanja i izvođenja i datum početka rukovanja
biće određeni u skladu s Opštim uslovima ugovora.
POTVRĐUJUĆI OVO Vlasnik i Izvođač su učinili da njihovi propisno ovlašćeni predstavnici
izvrše ovaj Obrazac ugovora.
IZVRŠENO na dan koji je prvi naveden gore.
[Vlasnik]
Od strane:
Ime:
____________________________________
____________________________________
Titula (položaj):
Svedok:
____________________________________
____________________________________
[IZVOĐAČ]
Od strane:
Ime:
____________________________________
____________________________________
Titula (položaj):
Svedok:
____________________________________
____________________________________
[RODITELJ(i) IZVOĐAČA]
Od strane:
Ime:
____________________________________
____________________________________
Titula (položaj):
Svedok:
____________________________________
____________________________________
Prilog 1
Posebni uslovi ugovora
POSEBNI USLOVI UGOVORA
PRILOG 1 UZ OPŠTE USLOVE
ZA UGOVOR
ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I FUNKCIONISANJE
OBJEKTA ZA ČVRSTI OTPAD
POSEBNI USLOVI UGOVORA
Sledeći Posebni uslovi ugovora će dopuniti Opšte uslove. Kadgod postoji konflikt, ove odredbe će imati
prioritet nad odredbama Opštih uslova. Odgovarajući brojevi članova i odeljaka Opštih uslova su
navedeni u zagradama.
1.
Definicije (GC Odeljak 1.1)
Država: Država je [naziv države].
2.
Jezik (GC Odeljak 1.3.1(1))
Jezik je [naziv jezika].
3.
Predstavnik akcionara (GC Odeljak 1.3.10(1))
Predstavnik akcionara je:
[Ime, adresa, brojevi telefona i faksa]
4.
Udeo akcionara (GC Odeljak 1.3.10(4))
[Opišite tip i iznos zahtevanog udela akcionara.]
5.
Opstanak obaveza (GC Odeljak 1.3.14)
Po okončanju ili isteku Ugovora, sledeća prava i obaveze Strana će opstati:
6.
(a)
Takva prava i obaveze koji mogu dospeti ili na koje Strane mogu imati prava na dan
okončanja, i bilo koja prava koja Strane mogu imati po važećem zakonu;
(b)
Obaveze Izvođača vezane za ugovorne zapise, knjigovodstvo i reviziju definisane u GC
Odeljak 1.8;
(c)
Obaveze Izvođača vezane za pomoć u tranziciji definisane u GC Odeljak 2.4.2;
(d)
Prava i obaveze Strana vezane za autorska prava definisana u GC Odeljak 6.1;
(e)
Obaveze Izvođača na poverljivost kako je definisana u GC Odeljak 6.2;
(f)
Prava i obaveze Strana vezane za garantni period definisane u GC Odeljak 9.1; i
(g)
Prava i obaveze Strana vezane za naknadu štete definisane u GC Odeljak 9.5.
Obaveštavanje (GC Odeljak 1.4)
Adresa za obaveštavanje Vlasnika je:
[Ime, adresa, brojevi telefona i faksa]
Adresa za obaveštavanje Izvođača je:
[Ime, adresa, brojevi telefona i faksa]
7.
Arbitar (GC Odeljak 1.6.1(1))
Arbitar je:
[Ime, adresa, brojevi telefona i faksa]
8.
Nadoknada za arbitra (GC Odeljak 1.6.1(4))
Arbitru će biti plaćena honorar po satu od [unesite honorar po satu u odgovarajućoj valuti.]
9.
Telo za imenovanje novog arbitra (GC Odeljak 1.6.1(5))
Telo za imenovanje je:
[Ime, adresa, brojevi telefona i faksa]
10.
Pravila postupka za vođenje arbitražnog postupka (GC Odeljak 1.6.2(3))
Svi nesporazumi koji proisteknu u vezi s ovim Ugovorom će biti konačno razrešeni prema
Arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovačko pravo
(UNCITRAL) od strane jednog ili više arbitara imenovanih u skladu sa Pravilima.
11.
Datum završetka (GC Odeljak 2.1.2(a))
Za potrebe GC Odeljak 2.1.2(a), datum koji će se primenjivati će biti [unesite broj] meseci od
datuma početka rada novih operacija.
12.
Datum početka projektovanja i izgradnje (GC Odeljak 2.1.3(1))
Datum početka projektovanja i izgradnje će biti najkasnije [unesite broj dana] od datuma
stupanja na snagu.
13.
Vreme za kompletiranje (GC Odeljak 2.3.2)
Novi objekt mora biti kompletiran u roku od [unesite nedelje ili mesece rečima i ciframa].
14.
Kašnjenje kompletiranja – Ugovorna kazna (GC Odeljak 2.3.6(2))
U slučaju da Izvođač na okonča izvršenje Projektno-izvođačkih usluga do vremena za
kompletiranje, Izvođač će platiti Ugovornu kaznu – kašnjenje od [Unesite obračun Ugovorne
kazne - kašnjenje. Npr. USD 10.000 za svaki dan ili njegov deo kada projektno-izvođačke usluge
nisu završene posle perioda za kompletiranje.]
15.
Maksimalna kazna po Ugovoru (GC Odeljak 2.3.6(2))
Maksimalna kazna po ugovoru – kašnjenje će biti [unesite maksimalnu sumu u istoj valuti kao i
Ugovornu kaznu u kojoj je plativa Ugovorna kazna – kašnjenje].
16.
Bonus za Izvođača (GC Odeljak 2.3.6(5))
U slučaju da Izvođač okonča izvršenje projektno-izvođačkih usluga pre vremena za kompletiranje
ili bilo kog produžetka takvog vremena za kompletiranje, Izvođač će primiti bonus od [Unesite
metod za izračunavanje bonusa, naprimer USD 10.000 dnevno za koliko projektno-izvođačke
usluge budu okončane pre vremena za kompletiranje]. Ukupan iznos bonusa za Izvođača ne može
biti veći od [Unesite maksimalan bonus za Izvođača u istoj valuti u kojoj je plativ bonus].
17.
Period projektovanja i izgradnje – posebni operativni zahtevi
(GC Odeljak 2.3.7 i DBSA Odeljak 4.1)
Izvođač [“će obezbediti” ILI “nije odgovoran za obezbeđenje”] usluga postojećih operacija.
18.
Ugovorna cena (GC Odeljak 5.1)
[Unesite sve zahteve u pogledu cena koji se razlikuju od odredbi definisanih u GC Odeljak 5.1.]
19.
Način plaćanja – kamate (GC Odeljak 5.2(3))
Za potrebe GC Odeljak 5.2(3) i priloga Uslovi i postupak plaćanja, kamatna stopa koja će se
primenjivati na iznos duga u lokalnoj valuti je _____ procenata godišnje za period zakašnjenja
dok plaćanje nije u potpunosti izvršeno i, za iznos duga u stranoj valuti, kamatna stopa koja će se
primenjivati je [Londonska međubankarska ponuđena kamatna stopa – London Interbank
Offered Rate (LIBOR)] plus ____ procenata godišnje za period kašnjenja dok plaćanje nije u
potpunosti izvršeno.
[Unesite cifru koja može biti različita za deo u stranoj i lokalnoj valuti i cifru koja odslikava cenu
novca u odgovarajućim valutama. Alternativno, stopa može biti definisana odgovarajućom
stopom centralne banke u državi ili stranoj državi da bi se dozvolile periodične promene cene
novca.]
20.
Valuta (GC Odeljak 5.2(4))
[Treba da se unese valuta iz cene ponude.]
21.
Garancija za dobro izvršenje posla (GC Odeljak 5.5.1(2)(a))
Izvođač mora obezbediti Garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 procenata od zbira,
(a)
cene projektovanja i izgradnje; i
(b)
mesečnog plaćanja za rukovanje puta procenjeni broj meseci za period novog rukovanja.
22.
Organičenje ovlašćenja Inženjera Nadzora za projektovanje-izgradnju (GC Odeljak
7.2.2(4))
Inženjer za projektovanje i izgradnju mora dobiti saglasnost Vlasnika pre korišćenja svojih
ovlašćenja u sledećim situacijama:
[Unesite spisak situacija kada se zahteva saglasnost Vlasnika, naprimer:]
23.
(a)
[saglasnost za prenošenje Ugovora, ili nekog njegovog dela, na osnovu GC Odeljak 1.7;]
(b)
[definisanje produženja Roka za kompletiranje na osnovu GC Odeljak 2.3.4;]
(c)
[overavanje dodatnih troškova određenih na osnovu GC Odeljak 1.9(8)(b) ili 9.7; i]
(d)
[izdavanje Naloga za izmene na osnovu GC Odeljak 10.1.2, osim:
(i)
u vanrednoj situaciji, koju će razumno odrediti Inženjer za projektovanjeizgradnju;ili
(ii)
ako takav Nalog za izmenu povećava vrednost Ugovora za manje od 1%.]
Ograničenja ovlašćenja CSCU’s (GC Odeljak 7.3.2(5))
CSCU mora da dobije saglasnost Vlasnika pre korišćenja svog ovlašćenja u sledećim situacijama:
[Unesite spisak situacija kada se zahteva saglasnost Vlasnika, naprimer:]
24.
(a)
[saglasnost za prenošenje Ugovora, ili nekog njegovog dela na osnovu GC Odeljak 1.7;]
(b)
[definisanje produženja roka za kompletiranje na osnovu GC Odeljak 2.3.4;]
(c)
[overavanje dodatnih troškova određenih na osnovu GC Odeljak 1.9(8)(b) ili 9.7; i]
(d)
[izdavanje naloga za izmenu na osnovu GC Odeljak 10.1.2, osim:
(i)
u vanrednoj situaciji, koju će razumno odrediti Inženjer za projektovanjeizgradnju;ili
(ii)
ako takav nalog za izmenu povećava vrednost Ugovora za manje od 1%.]
Predstavnik Izvođača (GC Odeljak 8.1.2(1))
Predstavnik Izvođača je: ______________________
25.
Postojeći personal (GC Odeljak 8.5)
Izvođač [“mora” ILI “nije obavezan da”] zadrži personal zaposlen od strane Vlasnika.
26.
Maksimalan procenat podugovaranja (GC Odeljak 8.6(1))
_________ procenat
27.
Garantni period (GC Odeljak 9.1(2))
Garantni period će biti:
[Unesite nedelje ili mesece slovima i ciframa].
28.
Garancija za defekte (GC Odeljak 9.1(13))
Izvođač mora obezbediti produženu garanciju za sledeće komponente i za sledeće vremenske
periode:
Komponente novog objekta
[Unesite komponentu objekta, naprimer:]
A.
[Kolske vage ili ekvivalent]
[do 6 meseci posle datuma završetka]]
B.
[Sistem za evidentiranje kolske
vage]
[do 6 meseci posle datuma završetka]
C.
[Sistem za odvođenje i
prebacivanje procednih voda ili
ekvivalent]
[Sistem za tretiranje procednih
voda ili ekvivalent]
[Sistem za upravljanje
deponijskim gasom]
[do 6 meseci posle datuma završetka]
D.
E.
29.
Garantni period
[do 6 meseci posle datuma završetka]
[do 6 meseci posle datuma završetka]
Produžena garancija (GC Odeljak 9.1(13))
Izvođač mora da obezbedi produžene garancije za sledeće komponente objekta
(a)
30.
[Unesite komponentu objekta]
[unesite period produžene garancije]
Osiguranje (GC Odeljak 9.6(1))
Izvođač mora izvaditi i održavati sledeće polise osiguranja u specificiranim iznosima i sa
specificiranim odbicima kako je niže navedeno:
(a)
Osiguranje tereta u transportu:
[Unesite iznos tražene osigurane sume u
odgovarajućoj valuti, odbitke koji su dozvoljeni i
bilo koje druge uslove osiguranja.]
(b)
Osiguranje instalacija od svih rizika:
[Unesite iznos tražene osigurane sume u
odgovarajućoj valuti, odbitke koji su dozvoljeni i
bilo koje druge uslove osiguranja.]
(c)
Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima:
[Unesite iznos tražene
osigurane sume u odgovarajućoj valuti, odbitke
koji su dozvoljeni i bilo koje druge uslove
osiguranja
31.
(d)
Osiguranje od profesionalne odgovornosti:
[Unesite iznos tražene osigurane sume u
odgovarajućoj valuti, odbitke koji su dozvoljeni i
bilo koje druge uslove osiguranja.]
(e)
Automobilsko osiguranje odgovornosti: [Unesite iznos tražene osigurane sume u
odgovarajućoj valuti, odbitke koji su dozvoljeni i
bilo koje druge uslove osiguranja.]
(f)
Kompenzacija za radnike:
[Unesite iznos tražene osigurane sume u
odgovarajućoj valuti, odbitke koji su dozvoljeni i
bilo koje druge uslove osiguranja.]
(g)
Odgovornost Vlasnika:
[Unesite iznos tražene osigurane sume u
odgovarajućoj valuti, odbitke koji su dozvoljeni i
bilo koje druge uslove osiguranja.]
(h)
Ostalo osiguranje:
[Unesite iznos tražene osigurane sume u
odgovarajućoj valuti, odbitke koji su dozvoljeni i
bilo koje druge uslove osiguranja
Izmene zakona i propisa (GC Odeljak 9.10)
Odredbe za korekciju ugovorene cene su: [unesite vezu sa odredbama za izmenu ili korekciju
ugovorene cene, kako Vlasnik odredi .]
32.
Izmene Usluga rukovanja (GC Odeljak 10.2(2))
Izvođač [ili Vlasnik] mogu zahtevati korekciju ugovorene cene ukoliko obim otpada premaši:
[Umesite količinu otpada ili stopu promene otpada].
TOR_2024-#11409812-V3-SPECIAL_CONDITIONS_OF_CONTRACT.DOC
TABLE OF CONTENTS
Prilog 2
Uslovi i postupak plaćanja
USLOVI I POSTUPAK PLAĆANJA
PRILOG 2 UZ OPŠTE USLOVE
ZA UGOVOR ZA
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I FUNKCIONISANJE OBJEKTA
ZA ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA
PRILOG 2. USLOVI I POSTUPAK PLAĆANJA
[Napomena: Sledeći uslovi i postupak plaćanja su dati kao smernica. U slučaju da Vlasnik želi
da uvede različite uslove plaćanja od ovih koji slede, mora prethodno da dobije pisanu
saglasnost Banke za uslove koje želi da upotrebi. Ako se uvedu dodatni cenovnici, moraju se
dodati odgovarajući uslovi plaćanja koji se odnose na dodatne cenovnike.]
ODE L J A K 10 - Uslovi plaćanja
10.1
Opšte
U skladu sa odredbama GC Odeljak 5.2, Vlasnik mora da plati Izvođača na način i u vreme
utvrđeno ovim prilogom Uslovi i postupak plaćanja.
10.2
Plaćanje tokom perioda projektovanja i izgradnje
1.
U pogledu iznosa za Projektno-izvođačke usluge koji su navedeni u Pregledu 1
cenovnika iz Ponude izvođača (“Cena projektovanja i izvođenja”) za delove u svim
valutama, Vlasnik će izvršiti sledeća plaćanja pod uslovima Odeljka 10.3 ovog priloga
Uslovi i postupak plaćanja:
(a)
10 procenata cene projektovanja i izvođenja u vidu avansa uz
prezentaciju neopozive garancije za avans u ekvivalentnom iznosu u
korist Vlasnika;
(b)
80 procenata Cene projektovanja i izgradnje plaćeno u mesečnim
iznosima koji su jednaki procentu Projektno-izvođačkih usluga za koje
Inženjer Nadzora za projektovanje-izgradnju navede u Izjavi Inženjera
Nadzora za projektovanje-izgradnju da su završene ili isporučene, šta
bude primenljivo, u prethodnom mesecu, najkasnije 30 dana pošto
Vlasnik primi Izjavu Inženjera Nadzora za projektovanje-izgradnju;
(c)
5 procenata Cene projektovanja i izgradnje posle izdavanja Certifikata o
kompletiranju, najkasnije 45 dana posle izdavanja Certifikata o
kompletiranju, i
(d)
5 procenata ukupne cene projektovanja i izgradnje najkasnije 45 dana
posle isteka garantnog perioda.
2.
Iznosi koji treba da budu plaćeni Izvođaču tokom perioda projektovanja i
izgradnje u skladu sa Odeljkom 1.2(1) ovog priloga Uslovi i postupak plaćanja moraju
uključiti sve izdatke i troškove Izvođača u izgradnji Novog objekta i obezbeđenju
projektno-izvođačkih usluga, uključujući sve izdatke i troškove koji se odnose na usluge
rukovanja postojećim objektom.
3.
Iznosi koji su plaćeni Izvođaču u skladu sa Odeljkom 1.2(1)(a) ovog priloga
Uslovi i postupak plaćanja biće vraćeni Vlasniku kao deo mesečnih plaćanja definisanih
u Odeljku 1.2(1)(b) smanjivanjem tih mesečnih plaćanja za iznos koji je jednak avansu
pomnoženom istim procentom Projektno-izvođačkih usluga koji odredi Inženjer za
projektovanje i izgradnju u skladu sa Odeljkom 1.2(1)(b) ovog priloga Uslovi i postupak
plaćanja.
10.3
Depozit
Vlasnik će od svakog plaćanja Izvođaču u skladu sa Odeljkom 10.2(1)(b), (c) i (d) ovog priloga
Uslovi i postupak plaćanja odbiti depozit u iznosu od 10 procenata od svakog plaćanja Izvođaču.
Vlasnik će iznos zadržan u skladu sa ovim Odeljkom 1.3 vratiti prema sledećem postupku:
10.4
(a)
50 procenata zadržanog iznosa će biti plaćeno Izvođaču najkasnije 45
dana posle izdavanja Certifikata o kompletiranju; i
(b)
50 procenata zadržanog iznosa će biti plaćeno Izvođaču najkasnije 45
dana posle isteka garantnog perioda.
Plaćanje tokom perioda rukovanja
U odnosu na iznos za Usluge rukovanja naveden u cenovniku, za delove u svim valutama, posle
datuma početka rukovanja, Vlasnik će vršiti Izvođaču jednake mesečne uplate, koje su jednake
mesečnom iznosu definisanom u cenovniku za Usluge rukovanja (“Mesečna uplata za
rukovanje”).
10.5
Valute
Vlasnik će vršiti plaćanja u valutama koje je Izvođač naveo u Ponudi izvođača, ukoliko se Strane
drugačije ne dogovore.
ODE L J A K 11 - POSTUPAK PLAĆANJA
Prilikom prijave za certifikaciju i izvršenje plaćanja mora se poštovati sledeći postupak:
1.
Tokom perioda projektovanja i izgradnje, plaćanje se obavlja u skladu s DBSA
Odeljak 6.1(2), i
2.
Tokom perioda rukovanja, Izvođač mora izdati fakturu najkasnije 15 dana po
završetku 30-dnevnog perioda na koji se faktura odnosi. Ako datum završetka padne na
datum koji čini poslednji period rukovanja Izvođača kraćim od 30 dana, Izvođač mora
izdati fakturu koja čini deo mesečne uplate za rukovanje na bazi broja dana kada su
usluge rukovanja bile obezbeđene u poslednjem periodu rukovanja.
Prilog 3A
Prilog
Projektno-izvođačke usluge
PROJEKTNO-IZVOĐAČKE USLUGE
PRILOG 3A UZ OPŠTE USLOVE
UGOVORA ZA
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I FUNKCIONISANJE
OBJEKTA ZA ODLAGANJE ČVRSTOG OTPADA
ODE L J A K 1 - OPŠT E .................................................................................................................. 1
1.1
1.2
Opis Projektno-izvođačke usluge ................................................................................... 1
Dopunjavanje Opštih uslova ........................................................................................... 1
ODE L J A K 2 - USL UG E PR OJ E K T OV A NJ A .......................................................................... 1
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Opšte .............................................................................................................................. 1
Projektovanje i inženjering ..................................................................................................... 1
Propisi i standardi .................................................................................................................. 2
Projektne odgovornosti........................................................................................................... 2
Projektno-izvođačka dokumentacije ....................................................................................... 3
Projektni uslovi ....................................................................................................................... 3
Projektne odgovornosti – pitanja van Lokacije .............................................................. 4
Projektne odgovornosti – pitanja na Lokaciji ................................................................. 4
Dispozicija deponijskih ćelija i redosled popunjavanja.................................................. 5
Određivanje deponija na terenu za druge namene .......................................................... 6
Upravljanje površinskim i podzemnim vodama ............................................................. 6
Administrativni objekti na lokaciji ................................................................................. 7
Druge projektne odgovornosti ........................................................................................ 7
ODE L J A K 3 - USL UG E Z I DA NJ A I I Z G R A DNJ A ................................................................. 8
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15
Opšte ............................................................................................................................... 8
Nabavke i transport ......................................................................................................... 8
Građevinske obaveze .................................................. Error! Bookmark not defined.
Privremene podrške, konstrukcije i komunalne usluge ........................................................... 9
Pregled dokumentacije ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Postrojenje i oprema .............................................................................................................. 9
Dokumentacija na lokaciji ...................................................................................................... 9
Korišćenje lokacije i novog objekta ...................................................................................... 10
Osnivanje gradilišta ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Obezbeđenje kvaliteta ........................................................................................................... 10
Pristupni putevi za Izvođača i pravo prolaza tokom perioda projektovanja i izgradnje ...... 10
Pravila na lokaciji i bezbednost............................................................................................ 10
Oprema (projektovanje i izgradnja) Izvođača i raščišćavanje Lokacije .............................. 11
Zaštita životne sredine .......................................................................................................... 12
Bezbednost Lokacije, postojećeg objekta i novog objekta .................................................... 13
Vlasništvo nad kulturnim dobrima ........................................................................................ 13
Hitni radovi .......................................................................................................................... 13
Rad noću i u dane praznika .................................................................................................. 13
ODE L J A K 4 - R UK OV A NJ E POST OJ E Ć I M OB J E K T OM ................................................ 13
4.1
Rukovanje postojećim objektom.............................................................................. 13
ODE L J A K 5 - T E ST OV I I I NSPE K C I J A ............................................................................... 13
5.1
Testovi i inspekcija ....................................................................................................... 13
ODE L J A K 6 - K OM PL E T I R A NJ E NOV OG OB J E K T A ...................................................... 14
6.1
6.2
Obaveštenje o mesečnom napredovanju ....................................................................... 14
Kompletiranje radova ................................................................................................... 15
ODE L J A K 7 - PUŠT A NJ E U R A D I T E H NI Č K I PR I J E M ................................................... 15
7.1
7.2
Puštanje u rad ............................................................................................................... 15
Testovi za puštanje u rad .............................................................................................. 15
7.3
Tehnički prijem .......................................................................................................... 16
ODE L J A K 8 - I Z V E ŠT A V A NJ E T OK OM PR OJ E K T NO-I Z V OĐA Č K OG
PE R I ODA ................................................................................................................................. 16
8.1
Izveštaj o napredovanju projektno-izvođačkih radova ................................................. 16
PRILOG: PROJEKTNO-IZVOĐAČKE USLUGE
ODELJAK 1 - OPŠTE
1.1
Opis projektno-izvođačkih usluga
Izvođač radova će sprovesti i biti odgovoran za projektovanje i izgradnju Lokacije i
novog objekta. Rad i usluge Izvođača kao deo "projektno-izvođačkih usluga“ će
obuhvatiti,
(a)
projektovanje u vezi s Lokacijom i novim objektom kako su izloženi u DBSA čl.
2;
(b)
radove i usluge na zidanju i izgradnji u vezi s Lokacijom i novim objektom kako
su izloženi u DBSA čl. 3;
(c)
rukovanje postojećim objektom kako je izloženo u DBSA čl. 4; i
(d)
sve radove i usluge koji se odnose na usluge izložene u DBSA Odeljcima 1.1(a),
(b) i (c) koji mogu biti,
(a) nužni ili poželjni za projektovanje i izgradnju novog objekta u skladu s
projektno-izvođačkom dokumentacijom i Tehničkim standardima, kako u
pogledu projektovanja, tao i u pogledu izvođenja; ili
(b)
1.2
koji mogu biti nužni ili poželjni za rukovanje postojećim objektom.
Dopunjavanje Opštih uslova
Odredbe sadržane u ovom prilogu uz Projektno-izvođačku dokumentaciju namenjene su
da budu dopuna Opštim uslovima u cilju dalje konkretizacije projektno-izvođačkih
usluga koje će obaviti Izvođač.
ODELJAK 2 – USLUGE PROJEKTOVANJA
2.1
2.1.1.
Opšte
Projektovanje i inženjerstvo
1.
Izvođač će izraditi osnovni i detaljni projekat Lokacije i novog objekta i inženjerskih
radova u vezi s tim projektom, saglasno odredbama Ugovora, ili kad nije navedeno, u skladu s
dobrom inženjerskom praksom.
2.
Izvođač će biti odgovoran za sva odstupanja, greške ili propuste u specifikacijama,
crtežima i drugoj pripremljenoj tehničkoj dokumentaciji, bez obzira na to da li je takve
specifikacije, crteže i druge dokumente odobrio Inženjer Nadzora za projektovanje i izgradnju,
pod uslovom da ta odstupanja, greške ili omaške nisu rezultat netačne informacije dostavljene
pisanim putem Izvođaču od strane ili u ime Vlasnika.
3.
Izvođač će imati pravo da odbije odgovornost za svaki projekat, podatke, crteže,
specifikacije ili druga dokumenta, ili sve njihove modifikacije dobijene od Vlasnika ili u njegovo
ime, time što će o takvom odbijanju pismeno obavestiti Inženjera za projektovanje i izgradnju.
TABLE OF CONTENTS
2.1.2
Propisi i standardi
Kad god se u Ugovoru poziva na propise i standarde, uključujući propise i standarde
navedene u prilogu Tehnički standardi, u skladu s kojima će biti izvršavan Ugovor, 30
dana pre roka za dostavljanje dokumentacije primenjivaće se važeća publikacija s takvim
propisima i standardima ili njena revidirana verzija, sem ukoliko nije drugačije navedeno.
Tokom izvršenja Ugovora svaka promena u takvim propisima ili standardima biće
primenjivana nakon odobrenja Vlasnika i biće tretirana u skladu s GC Odeljak 10.1.
2.1.3
Odgovornosti za projektovanje
1.
Usluge Izvođača koje se tiču projekta u užem i širem smislu će obuhvatiti:
a. pripremu projekta koji odgovara kriterijumima navedenim u Projektnoizvođačkoj dokumentaciji i koji predviđa novi objekt koji odgovara Tehničkim
standardima ili ih prevazilazi;
b. pribavljanje svih podataka i informacija koji su neophodni za pripremu projekta i
koji su potrebni da bi se pokazalo da novi objekt odgovara Tehničkim
standardima ili ih prevazilazi;
c. pripremu šematske projektne dokumentacije radi ilustrovanja obima i karaktera
projektno-izvođačkih usluga i uzajamnog funkcionalnog odnosa među delovima
projektno-izvođačkih usluga;
d. pripremu dokumentacije za razvoj projekta, na osnovu šematske projektne
dokumentacije koju je prihvatio Vlasnik, a koja se sastoji od crteža i druge
dokumentacije usklađene s veličinom Lokacije i Novog objekta kako bi se opisali
veličina i karakter celokupne Lokacije i novog objekta, uključujući arhitektonske,
mehaničke, građevinske radovi i električne sisteme, materijale, operativne
procese, uređenje terena i druge takve elemente prema potrebi;
e. pripremu projektno-izvođačke dokumentacije koja sadrži detaljne zahteve za
izgradnju na osnovu dokumentacije vezane za razvoj projekta a koju je prihvatio
Vlasnik;
f.
pribavljanje svih saglasnosti, dozvola, uključujući građevinske dozvole, i licence
za projektno-izvođačke usluge, sem onih saglasnosti, dozvola ili licenci za koje
se prema važećim propisima eksplicitno traži da ih Vlasnik sam pribavi, u kom
slučaju će Izvođač pripremiti svu dokumentaciju i pružiti pomoć Vlasniku u
pribavljanju takvih saglasnosti, dozvola, ili licenci;
g. pripremu neophodnih garancija za regulatorne vlasti da je projekat saglasan s
važećim građevinskim propisima, ekološkim standardima i zahtevima u pogledu
zdravstvenih i sigurnosnih zahteva na radnom mestu, uključujući pitanja koja se
odnose na bezbednost gradnje;
h. priprema Izmena kako su navedene u GC Odeljak 10.1;
i.
neophodnu koordinaciju radi integrisanja svih delova projektno-izvođačkih
usluga;
j.
druge projektno-izvođačke usluge koje mogu biti povremeno neophodne a s
kojima su se pisanim putem saglasili Izvođač i Vlasnik; i
k. sprovođenje opštih preispitavanja u procesu projektovanja, u neophodnom
obimu, kako bi se Izvođač uverio da li se usluge projektovanja obavljaju u skladu
sa zahtevima Ugovora i važećih propisa.
TABLE OF CONTENTS
Projektno-građevinska dokumentacija
2.1.4
1.
Izvođač će pripremiti celokupnu građevinsko-projektnu dokumentaciju. Projektnoizvođačka dokumentacija će obuhvatiti planove, projektovanje, crteže, projekt izvedenog objekta,
priručnike za rukovanje, specifikacije, šematsku projektnu dokumentaciju, dokumentaciju i
modele koji se odnose na razvoj projekta, i sve neophodne modifikacije za ispravno i potpuno
ispitivanje, analiziranje, planiranje, projektovanje i izgradnju Lokacije i novog objekta kako je
pedviđeno Tehničkim standardima i preostalim odredbama Ugovora.
2.
Izvođač će pripremiti sva druga dokumenta koje bi mogao tražiti Inženjer Nadzora za
projektovanje i izgradnju jer ih smatra neophodnim kako bi kontrolisao kako napreduju
projektno-građevinski poslovi i ocenio da li se Izvođač pridržava Ugovora.
3.
Izvođač će takođe pripremiti svu drugu dokumentaciju koja je neophodna da bi personal
Izvođača dobio uputstva.
4.
Izvođač će i Inženjeru Nadzora za projektovanje i izgradnju i Vlasniku dati po dva
kompleta projektno-građevinske dokumentacije u formi koja se može reprodukovati i
modifikovaće ih kako bi ih ažurirao u skladu sa zahtevima Inženjera Nadzora za projektovanje i
izgradnju koji će postupati na profesionalno razuman način. Projektno-građevinska
dokumentacija, s izuzetkom projekta izvedenog objekta, podleže pregledu i saglasnosti Inženjera
Nadzora za projektovanje i izgradnju pre nego što se obave bilo kakve usluge navedene u DBSA
čl. 3 u pogledu svih projektno-građevinskih dokumenata.
5.
Kada vrši dostavu Vlasniku u skladu s DBSA Odeljak 6.2, Izvođač će Inženjeru Nadzora
za projektovanje i izgradnju dostaviti jedan primerak projektno-izvođačke dokumentacije
izvedenog objekta u formi koja se može reprodukovati, koji pokazuje tačno izvedeno stanje
područja, dimenzije i detalje Lokacije i novog objekta i projektno-građevinskih usluga kako su
izvedene. Smatraće se da Lokacija i novi objekt nisu kompletirani u smislu DBSA Odeljak 6.2
sve dok ne bude dostavljena projektno-izvođačka dokumentacija. Izvođač će ažurirati projektnograđevinsku dokumentaciju prema potrebi radi ispravljanja grešaka ili nedostataka predviđenih u
DBSA Odeljak 6.2.
2.1.5
Projektni uslovi
Tokom pripreme projekta za Lokaciju i novi objekat i projektno-građevinske
dokumentacije Izvođač će
(a)
štititi javno zdravlje i bezbednost, uključujući i sredstvima predviđenim u DBSA
Odeljak 3.3.9;
(b)
maksimizirati ekološku zaštitu i minimizirati sve loše ekološke uticaje Lokacije i
Novog objekta na celu oblast u kojoj se izvode radovi, kao i u zemlji, uključujući
i prema zahtevu, prema preporuci ili potrebi u skladu sa svim tehničkim
standardima ili ekološkim ocenama, na ili u blizini Lokacije i Novog objekta i
sredstvima navedenim u DBSA Odeljak 3.3.11;
(c)
verifikovati procenjene predviđene količine i sastav otpada koji će se procesuirati
na Lokaciji i u novom objektu;
(d)
obezbediti da Lokacija i novi objekat imaju kapacitet da prime predviđeni otpad
na osnovu verifikacija koje je pripremio Izvođač u skladu s DBSA Odeljak 2.1.5;
(e)
obezbediti da novi objekat bude tako projektovan da bude maksimizirana njegova
trajnost kao u potpunosti funkcionalnog objekta za čvrsti otpad koji ispunjava
Tehničke standarde ili ih prevazići; i
TABLE OF CONTENTS
(f)
obezbediti da Lokacija i novi objekat budu projektovani tako da ispune zahteve
iznete u prilogu Tehnički standardi, uključujući detaljnu kontrolu sledećih mera
koje se odnose na minimiziranje uticaja na životnu sredinu:
(i) materijali za obuku kako bi se pomoglo Vlasniku u dugoročnom praćenju
površinskih voda, podzemnih izvora, emisija i tretiranog otpadnih voda;
(ii) uticaj na vrednost lokalnog zemljišta i ublažavanje uticaja saobraćaja
koji se odvija ka deponiji i od nje;
(iii) uticaj na lokalne organizacije za čišćenje;
(iv) kontrola kliničkog i opasnog otpada;
(v)
uticaj buke koju stvaraju izgradnja i rad objekta na lokalnu zajednicu;
(vi) praćenje uticaja površinskih i podzemnih voda sa Lokacije i iz novog
objekta uključujući program osnovnog monitoringa; i
(vii) uticaj kvaliteta vazduha na Lokaciji i novom objektu, uključujući uticaj
emisija deponijskog gasa, prašine i opreme tokom izgradnje i rada, neprijatne
mirise tokom rada, i izduvnih gasova iz vozila koja skupljaju i istovaruju otpad
na deponiji.
2.2
Projektne odgovornosti – pitanja van Lokacije
Prilikom projektovanja Lokacije i novog objekta i izrade projektno-izvođačke
dokumentacije, Izvođač će kao deo projekta uključiti
a)
poboljšanje postojećih putnih pravaca koji vode do objekta ili će biti korišćeni za
pristup objektu;
b)
poboljšanje ili projektovanje svih pristupnih puteva od postojećih lokalnih puteva
do Lokacije i objekta, i ukrštanja s lokalnim putevima; i
c)
planove i projekte za širenje svih komunalnih usluga koje su neophodne za
obavljanje usluga na Lokaciji i na objektu.
2.3
Projektne odgovornosti – pitanja koja se odnose na lokaciju
Prilikom pripremanja projekta za Lokaciju i novi objekat i projektno-izvođačke
dokumentacije Izvođač će obezbediti da projekat
a) adekvatno pripremi i planira i preduzima adekvatne mere za kontrolu pristupa
životinja i ljudi i vozila Lokaciji i novom objektu u perimetru Lokacije i novog
objekta, uključujući planove za rovove, bankine, sađenje i vegetaciju, ogradu,
kapiju koja se može zaključavati na tačkama pristupa vozila, i za stvaranje
internog perimetra pristupnog koridora unutar ili, uz odgovarajuće lokalne i
druge saglasnosti, na zemljištu koje okružuje Lokaciju;
b) uključi parking prostore, unutrašnje pristupne puteve i putne pravce kako bi
upravljao saobraćajnim tokovima na Lokaciji i Novom objektu;
c) obezbedi komunalne usluge na Lokaciji i Novom objektu kao što su struja,
telefon, pijaća vodu, tehnička vodu i prikupljanje i odlaganje kanalizacionog
otpada; i
TABLE OF CONTENTS
d) obezbedi površine za ispiranje ako je to dozvoljeno, prijem materijala različitog
porekla i program za obnovu materijala na licu mesta.
2.4
Dispozicija deponijskih ćelija i redosled popunjavanja
Izvođač će biti odgovoran za planiranje i projektovanje dela površine Lokacije koji će biti
deponija, uključujući projekat koji
a)
smanjuje na minimum bočni i vertikalni obim radnog fronta i domet odloženog
otpada koji je izložen;
b)
priprema Lokaciju za rad deponije i prikazuje tipičnu strukturu ćelije;
c)
planira raščišćavanje i iskopavanje zemljišta, šuta i drugog materijala na površini
deponije;
d)
planira pripremanje stabilne osnove za površinu za odlaganje otpada;
e)
obuhvata, prema potrebi, mere za kontrolu i upravljanje podzemnim vodama
ispod i uz površinu deponije;
f)
obuhvata projektovanu barijeru ili oblogu dna kako bi se sprečilo da procedne
vode dopru do površinskih i podzemnih voda;
g)
obezbedi sakupljanje i prebacivanje procednih voda sa područja deponije do
odgovarajućeg objekta za njihovo tretiranje;
h)
dozvoljava poravnavanje i izgradnju dna i stranica ćelije, tako da projektovana
barijera ili obloga dna ne budu oštećeni i da budu strukturalno celoviti, pouzdani i u
svako doba stabilni;
i)
obezbeđuje ugradnju sistema za sakupljanje i odvajanje površinskih i olujnih
voda kako bi se zaštitilo područje deponije i s njom povezani radovi u cilju smanjivanja
proizvodnje i generisanja procednih voda;
j)
obezbeđuje progresivno uvođenje kontrolnih mera za upravljanje procednih voda
i deponijskog gasa;
k)
obezbeđuje odlaganje otpada na način koji će sprečiti oštećenja na, projektovanoj
barijeri ili oblozi dna deponije, sistem koji kontroliše procedne vode, sistem za
sakupljanje i prebacivanje procednih voda i sistem za kontrolu i upravljanje deponijskim
gasom;
l)
planira periodično servisiranje sistema za kontrolu, sakupljanje, transfer i tretman
procednih voda, i sistema za kontrolu i upravljanje deponijskim gasom;
m)
uključuje odgovarajuće sisteme podrške u slučaju kvara bilo koje komponente
sistema za ekološku kontrolu i upravljanje;
n)
planira premeštanje svih postojećih komunalnih i drugih usluga koje su locirane
ispod, na ili preko, ili koje prolaze ispod, na ili preko Lokacije i Novog objekta;
o)
planira uključivanje projektovane barijere ili prekrivne obloge deponije,
drenažnog sloja i humusa, prema potrebi, kao deo konačnog sistema pokrivke na gornjoj
površini odloženog otpada;
p)
planira da po kompletiranju radova pojedinačne ćelije budu progresivno
zatvarane;
q)
planira razvoj pojedinačnih ćelija u koherentnom i logičnom redosledu i na način
koji obezbeđuje stabilnost svih radnih faza, svih tačaka na kojima se istovaruje otpad i
TABLE OF CONTENTS
opštu stabilnost nagomilanog otpada tokom progresivnog razvoja i prilikom njegove
konačne konfiguracije; i
r)
2.5
maksimizira korisnu zapreminu deponije.
Određivanje područja deponije namenjena drugim potrebama
Prilikom pripremanja projekta i dispozicija za Lokaciju i Novi objekat, Izvođač će
odrediti površine na Lokaciji i Novom objektu koje će se koristiti za
a)
interne rute i parkirališta za vozila i opremu;
b)
popunjavanje deponije;
c)
tretman procednih voda;
d)
prikupljanje materijala za upotrebu u izgradnji Novog objekta;
e)
prikupljanje materijala predviđenog da bude pokrivni materijal koji će biti
korišćen tokom rada na deponiji;
f)
skladištenje drugih materijala koji se traže za radove na lokaciji;
g)
upravu i administraciju gradilišta;
h)
prostorije koje će koristiti Vlasnik;
i)
zaštićenu zona po perimetru;
j)
obnovu materijala i resursa uključujući kompostiranje; i
k)
privremeno bezbedno skladištenje i procesuiranje posebnog neprihvatljivog
otpada.
2.6
Upravljanje površinskim i podzemnim vodama
Tokom pripremanja projekta za Lokaciju i Novi objekat i projektno-izvođačke
dokumentacije Izvođač će
a)
kontrolisati i pripremiti program za testiranje zemljišta na Lokaciji u pogledu
nivoa podzemnih voda, vodnih tokova, stvaranja vode, upijanja, skladištenja i drenaže na,
u, ispod i u okolini planirane Lokacije i Novog objekta;
b)
planirati i projektovati površinsku drenažu na Lokaciji i Novom objektu preko
adekvatnih kanala za drenažu vode, cevi, kanalizacije, konstrukcije i dodatke, uključujući
i na višim nivoima, koji mogu savladati najviše sezonske nivoe i količine olujnih voda; i
d)
planirati i projektovati Lokaciju i Novi objekat tako da ima odgovarajuću zaštitu
od poplava, bez obzira da li je reč o kiši, podzemnim vodama, visokom rečnom
vodostaju, oluji ili drugom izvoru.
TABLE OF CONTENTS
2.7
Administrativni objekti na lokaciji
Izvođač je odgovoran za administriranje Lokacijom i Novim objektom tokom projektnoizvođačkog perioda i projektovaće
a)
privremeni kancelarijski prostor za potrebe Izvođača i njegovih podugovarača za
pitanja administracije i izvršenja projektno-izvođačkih usluga;
b)
novi stalni kancelarijski prostor kao deo Novog objekta koji će biti korišćen za
administrativne potrebe Usluga rukovanja za smeštaj personala, nameštaja, komunalnih
usluga, trpezariju, prostoriju za pranje i javne klozete;
c)
odgovarajuće označavanje Lokacije i Novog objekta, uključujući oznake koje
i)
obeležavaju Novi objekat, podkompenente Novog objekta i Vlasnika;
ii)
usmeravaju saobraćaj na uredan način;
iii) obeležavaju na terenu privremene i stalne lokacije glavnih
administrativnih kancelarija Izvođača, Inženjera Nadzora za projektovanje i
izgradnju, Vlasnika i podugovarača;
iv) obezbeđuju obaveštavanje o upozorenju i opasnostima u određenim
područjima gde je potrebno; i
v) obeležavaju područja Novog objekta koja su zabranjena za pristup
posetiocima i dostupna su samo za imenovane zaposlene kod izvođača;
d)
uređenje terena za objekat kako je predviđeno projektno-izvođačkom
dokumentacijom;
e)
bilo koje i sve vage, privremene vage, kućicu uz vagu za osoblje, opremu za
opsluživanje predviđenog obima kamionskog saobraćaja i dimenzija i tipova kamiona,
sisteme podrške za beleženje podataka sa vage i njihov prenos na druge lokacije, i
objekte za pranje točkova;
f)
zgradu za opravke i servisiranje opreme i odlaganje alata, rezervnih delova i
potrošnog materijala;
g)
sigurno mesto za magacioniranje, merenje i rasuto gorivo i obezbediće
sprečavanje i sakupljanje iscurelog goriva; i
h)
područje za privremeno držanje, koje je obloženo, ima bankinu, ograđeno je,
nepropusno i sakuplja materije koje otiču, i za neprihvatljiv otpad.
2.8
Druge projektne odgovornosti
Izvođač će imati sledeće odgovornosti za projekat u užem i širem smislu:
a) Izvođać će pripremiti planove i projekte za sve privremene radove u skladu s
projektom Izvođača i sa Ugovorom;
b) Izvođač će pripremiti planove i projekte za sisteme za kontrolu, upravljanje i
tretman otpadnih voda i gasa na području deponije na Lokaciji i Novom objektu;
c) Izvođač će pripremiti planove i projekte za uređenje terena za Lokaciju i Novi
objekat;
d) Izvođač će, u konsultaciji sa Vlasnikom, pripremiti planove i projekte za krajnji
izgled zemljišta i korišćenje Lokacije i Novog objekta;
TABLE OF CONTENTS
e) Izvođač će pripremiti planove i projekte za sve druge specifične objekte i procese
predviđene, ili uređene Ugovorom, uključujući, ali ne ograničavajući se na obnovu
materijala i resursa;
f) Izvođač će pripremiti planove i projekte za dobijanje svih podataka i informacija
neophodnih za izradu njegovog projekta uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo
koja vid ispitivanja zemljišta, preglede van Lokacije i program za osnovni monitoring
životne sredine koji zahteva ili predviđa Ugovor; i
g) Izvođač će pripremiti detaljne planove i metodologije za testiranje i inspekciju
postrojenja i opreme i bilo kog dela novog objekta kako je definisano u Ugovoru i
dopuni uz prilog Tehnički standard.
ODELJAK 3 – USLUGE ZIDANJA I IZGRADNJE
3.1
Opšte
1.
Izvođač će izvesti celokupno zidanje i izgradnju svih projektovanih pozicija u skladu s
DBSA čl. 1 i čl. 2, sem što Izvođač neće biti u obavezi da izvede zidanje i izgradnju u pogledu
pozicija navedenih u DBSA Odeljak 13 0, za ćelije koje nisu zatvorene pre krajnjeg datuma.
2.
Izvođač će obezbediti sve radove i usluge u vezi s rušenjem, iskopavanjem, zidanjem,
koordinacijom, opravkom, garancijom, kontrolom, inspekcijom, testiranjem, garancijom i
kontrolom kvaliteta, praćenjem, zakazivanjem, čišćenjem i drugim građevinskim radovima i
uslugama koji su potrebni za modifikaciju Lokacije i izgradnju novog objekta kako je predviđeno
projektno-izvođačkom dokumentacijom.
3.
Izvođač će imati punu kontrolu nad zidanjem i gradnjom i na delotvoran način će
usmeravati i nadgledati zidanje i izgradnje kako bi obezbedio da budu saglasni s projektnoizvođačkom dokumentacijom .
4.
Izvođač će biti sam odgovoran za građevinska sredstva, metode, tehnike, redosled i
postupke i za koordinaciju različitih delova projektno-izvođačkih usluga prema Ugovoru.
3.2.
Nabavke i transport
1.
U skladu su GC Odeljak 3.4, Izvođač će proizvesti ili nabaviti i transportovati do
Lokacije sva postrojenja i opremu na ekspeditivan i uredan način.
2.
Izvođač će na sopstveni rizik i trošak transportovati sva postrojenja i opremu, i opremu
(projektno-izvođačku) Izvođača i opremu (za rukovanje) Izvođača na Lokaciju na način koji
Izvođač smatra najpogodnijim u svim okolnostima.
3
Osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom, Izvođač može izabrati svaki bezbedan
način transporta, bez obzira u čijoj organizaciji, radi prevoza postrojenja i opreme, opreme
(projektno-izvođačke) Izvođača i opreme (za rukovanje) Izvođača.
4
Nakon istovara svake pošiljke postrojenja i opreme, opreme (projektno-izvođačka)
Izvođača i opreme (rukovanje) Izvođača, Izvođač će obavestiti Vlasnika teleksom, telegramom ili
faksom ili putem elektronske razmene podataka (Electronic Data Interchange – EDI) o opisu
postrojenja i opreme, kao i opreme (projektno-izvođačka) Izvođača, punktovima i sredstvima
istovara, i o procenjenom vremenu i punktu na kome će ući u zemlju u kojoj se nalazi Lokacija,
ako je to primenljivo, i na Lokaciju. Izvođač će dati Vlasniku relevantna dokumenta za pošiljku o
kojima će se strane dogovoriti.
5
Izvođač će biti odgovoran za pribavljanje, ukoliko je potrebno, saglasnosti vlasti
nadležnih za transport postrojenja i opreme, opreme (projektno-izvođačke) Izvođača i opreme
(rukovanje) Izvođača na Lokaciju. Vlasnik će pravovremeno i ekspeditivno uložiti razuman napor
kako bi pomogao Izvođaču da dobije te saglasnosti ukoliko Izvođač to od njega traži. Izvođač će
TABLE OF CONTENTS
obešteti i Vlasnika i smatraće da nije odgovoran za bilo kakvu štetu pričinjenu putevima,
mostovima ili bilo kom saobraćajnom objektu koja bi mogla biti posledica transporta postrojenja i
opreme, opreme (projektno-izvođačke) Izvođača i opreme (za rukovanje) Izvođača do Lokacije.
6
Izvođač će, na sopstveni trošak, organizovati sva uvozna postrojenja i opremu, opremu
(projektno-izvođačku) Izvođača, opremu (rukovanje) Izvođača na punktu/punktovima uvoza i on
će obaviti sve formalnosti za carinski prolaz. Ako važeći propisi zahtevaju da Vlasnik podnese
bilo kakvu prijavu ili podnesak, ili da to neko učini u njegovo ime, Vlasnik će preduzeti sve
neophodne korake kako bi postupio u skladu s takvim važećim propisima. U slučaju da dođe do
produženog trajanja carinskih formalnosti za koje nije kriv Izvođač, Izvođač će imati pravo na
produženje roka za dovršetak radova, u skladu s GC Odeljak 2.3.4.
3.3
3.3.1
Građevinske odgovornosti
Privremena podrška, konstrukcije i komunalne usluge
1.
Izvođač će biti sam odgovoran za projekat, podizanje, rukovanje, održavanje i uklanjanje
privremene podrške, konstrukcija i komunalnih usluga, i za projektovanje i izvođenje
građevinskih metoda koje se potrebne za njihovo korišćenje.
2.
Izvršilac će angažovati i platiti registrovani profesionalni inženjerski personal obučen za
odgovarajuće discipline da obavi funkcije navedene u DBSA Odeljak 3.3.1(1) kad je to
predviđeno zakonom ili projektno-izvođačkom dokumentacijom i u svim slučajevima u kojima su
takve privremene podrške, strukture i komunalne usluge i njihovi projekti i metodi izgradnje
takve prirode da su neophodne profesionalne inženjerske sposobnosti da bi se ostvarili bezbedni i
zadovoljavajući rezultati.
3.3.2
Pregled dokumentacije
Izvođač radova će pregledati projektno-izvođačku dokumentaciju i odmah će obavestiti
Inženjera Nadzora za projektno-izvođačke usluge o svakoj grešci, nedoslednosti ili
propustu koje će možda otkriti. Ako Izvođač otkrije bilo koju grešku, nedoslednost ili
propust u projektno-izvođačkoj dokumentaciji, on neće nastaviti sa radovima na koje se
to odnosi dok ne ispravi sve takve greške i nedoslednosti ili ne pruži svaku nedostajuću
informaciju i te ispravke budu pisanim putem dobile saglasnost Inženjera Nadzora za
projektno-izvođačke usluge i Vlasnika.
3.3.3
Postrojenje i oprema
1
Izvođač će obezbediti i platiti rad, postrojenja i opremu, alate, građevinske mašine i
opremu, materijal i snabdevanje, vodu, grejanje, svetlo, energiju, transport i sve druge objekte i
usluge koji su neophodni za izvođenje projektno-izvođačkih usluga u skladu s projektnograđevinskom dokumentacijom.
2
Izvođač će obezbediti da sva postrojenja i oprema koji se daju budu novi. Postrojenja i
oprema koji nisu navedeni biće takvog kvaliteta da budu u skladu sa onima koji jesu navedeni i
da budu prihvatljivi Inženjeru Nadzora za projektno-građevinske usluge.
3.3.4
Dokumentacija na gradilištu
Izvođač radova će uredno čuvati jedan primerak ažurirane projektno-građevinske
dokumentacije, podneske, izveštaje i zapisnike sa sastanaka održanih na Lokaciji, i oni će
biti dostupni Vlasniku i Inženjeru Nadzora za projektno-izvođačke usluge na njihov
zahtev i u bilo koje razumno vreme.
TABLE OF CONTENTS
3.3.5
Korišćenje Lokacije i Novog objekta
1.
Izvođač radova će ograničiti građevinske mašine i opremu, skladištenje postrojenja i
opreme, opreme (projektno-izvođačke) Izvođača i opreme (za rukovanje) Izvođača, i operacije
svog personala na ograničenja data zakonom, dekretima, dozvolama ili projektno-izvođakom
dokumentacijom i neće bez razloga opteretiti Lokaciju postrojenjima i opremom, opremom
(projektno-izvođačkom) Izvođača i opremom (za rukovanje) Izvođača. Izvođač radova neće
opteretiti niti dozvoliti da se optereti bilo koji deo Lokacije ili Novog objekta teretom ili silom
koji bi ugrozili sigurnost Lokacije ili Novog objekta.
2.
Izvođač radova neće skladištiti postrojenja i opremu, opremu (projektno-izvođačku)
Izvođača ili opremu (za rukovanje) Izvođača na lokaciji koji nisu neophodni za izgradnju Novog
objekta.
3.3.6
Osnivanje gradilišta
1
Izvođač će biti odgovoran za pravo i ispravno osnivanje gradilišta Lokacije i Novog
objekta u pogledu koordinate, referentne oznake i linije koje su navedene u projektnograđevinskoj dokumentaciji.
2.
Ukoliko se bilo kada tokom izgradnje novog objekta pojavi bilo kakva greška u pogledu
pozicije, nivoa ili poravnavanja Lokacije i Novog objekta, Izvođač o tome će odmah obavestiti
Inženjera Nadzora za projektno-izvođačke usluge i na sopstveni trošak odmah ispraviti takvu
grešku na način koji će razumno zadovoljiti Inženjera Nadzora za projektno-izvođačke usluge.
3.3.7
Obezbeđenje kvaliteta
1.
Izvođač će uvesti sistem garancije kvaliteta kako bi obezbedio ispunjavanje zahteva iz
projektno-izvođačke dokumentacije. Poštovanje sistema garancije kvaliteta ne oslobađa Izvođača
njegovih dužnosti, obaveza ili odgovornosti.
2.
Izvođač će detalje postupaka za garancije u pogledu kvaliteta i dokumenata koji pokazuju
da Izvođač poštuje sistem garancije kvaliteta podneti na saglasnost Inženjeru Nadzora za
projektovanje i izgradnju pre nego što započne bilo koju fazu projektno-izvođačkih radova kao
što je navedeno u rasporedu. Kada se bilo koji dokument izda Inženjeru Nadzora za projektovanje
i izgradnje, biće propraćen potpisanim izjavama o kvalitetu za takav dokument, ukoliko ih ima.
Inženjer Nadzora za projektovanje i izgradnju može izvršiti reviziju svakog aspekta sistema
garancije kvaliteta i Izvođač će preduzeti sve korektivne radnje koje Inženjer za projektovanje i
izgradnju smatra odgovarajućim.
3.3.8
Pristupni putevi Izvođača i pravo prolaza tokom perioda projektovanja i
izgradnje
1
Izvođač će se uveriti da li mu odgovaraju podobnosti i dostupnost pristupnih puteva koje
izabere da koristi tokom projektno-izvođačkog perioda za dolazak i odlazak sa Lokacije. Izvođač
radova će, što se tiče obuhvaćenih strana, biti odgovoran za održavanje pristupnih puteva tokom
projektno-izvođačkog perioda. Vlasnik neće biti odgovoran u odnosu na ni za bilo koje zahteve
za odštetu koji mogu proisteći iz upotrebe ili iz drugih razloga koji se odnose na bilo koji
pristupni put. Vlasnik ne garantuje podobnost ili dostupnost nijednog konkretnog pristupnog puta
i neće prihvatiti nikakve zahteve za nepodobnost ili nedostupnost za kontinualnu upotrebu tokom
perioda projektovanja i izgradnje ni za jedan takav put.
2
Izvođač radova će snositi sve troškove i izdatke za specijalna ili privremena prava
prolaza koje zahteva radi pristupa Lokaciji. Izvođač će takođe obezbediti, na sopstveni trošak, sve
dodatne objekte van Lokacije ili Novog objekta koje traži u svrhe obavljanja projektnoizvođačkih radova.
3.3.9
Pravila na Lokaciji i bezbednost
TABLE OF CONTENTS
1.
Izvođač će uspostaviti pravila za Lokaciju koja će definisati propise koji se moraju
poštovati tokom izvršenja Ugovora na Lokaciji i pridržavaće ih se. Izvođač će pripremiti
predložena pravila i dati ih Vlasniku, s primerkom za Inženjera za projektantsko-izvođačke
usluge, radi dobijanja saglasnosti Vlasnika, s tim da ta saglasnost ne bude neopravdano otezana.
Takva regulativa u odnosu na Lokaciju obuhvatiće propise koji se tiču bezbednosti, sigurnosti
Lokacije, postojećeg objekta i novog objekta, kontrole na kapiji, sanitarnih čvorova, medicinske
službe, pripravnosti za hitne situacije, reagovanje u hitnim situacijama, bezbednosne obuke
zaposlenih na licu mesta i sprečavanje požara.
2.
Izvođač će se pridržavati svih važećih bezbednosnih propisa prilikom obavljanja
projektno-izvođačkih usluga i zauzimanja bilo kog dela Lokacije, postojećeg objekta ili novog
objekta. Sem ukoliko je drugačije predviđeno u projektno-izvođačkoj dokumentaciji, Izvođač će,
tokom projektantsko-izvođačkog perioda,
a)
obezbediti sigurnosnu ogradu, osvetljenje, čuvanje i nadgledanje projektnoizvođačkih usluga;
b)
obezbediti privremene putne pravce, pešačke staze, čuvare i ograde koji su
neophodni za smeštaj i zaštitu njegovih zaposlenih, posetilaca Lokacije, vlasnika i
korisnika zemljišta, javnosti i drugih;
c)
pripremiti priručnik za bezbednosne programe i postupke koji se mogu primeniti
u svakoj fazi projektno-izvođačkih usluga i na Lokaciju i Novi objekat u celini i
distribuiraće takav priručnik svim podugovaračima, agentima, predstavnicima i
zaposlenima koji rade na Lokaciji ili Novom objektu; i
d)
sprovoditi bezbednosne brifinge u pogledu pravila koja su na snazi za sve
zaposlene, podugovarače, agente, predstavnike i posetioce Lokacije, postojećeg objekta i
Novog objekta pre nego što se dozvoli prvi pristup date osobe Lokaciji i Novom objectu,
i u redovnim intervalima nakon toga.
3.
Tokom perioda projektovanja i izgradnje Izvođač će razraditi i sprovesti obuhvatni
program bezbednosti i zdravlja na radu u cilju zaštite personala Izvođača i svih drugih osoba koje
bi mogle doći na Lokaciju i Novi objekat. Program će uključiti opis toga kako će Izvođač
a)
odgovoriti svim obavezama u pogledu zdravlja i sigurnosti u odnosu na Lokaciju
ili Novi objekat kako je predviđeno važećim pravnim propisima;
b)
razraditi i upravljati svim postupcima za izveštavanje o zdravlju i bezbednosti na
radu; i
c)
radu.
3.3.10
upravljati svim zahtevima koji se odnose na zdravstvene i bezbednosne uslove na
Oprema (projektno-izvođačka) Izvođača i čišćenje Lokacije
1.
Smatraće se da je celokupna oprema Izvođača (projektno-izvođačka) koju je Izvođač
doneo na lokaciju namenjena korišćenju isključivo za izvršenje Ugovora. Izvođač iste neće
ukloniti s Lokacije bez saglasnosti Inženjera Nadzora za projektantsko-izvođačke usluge da ova
oprema (projektantsko-izvođačka) Izvođača više nije potrebna za izvršenje Ugovora.
2.
Izvođač će držati Lokaciju, postojeći objekat i Novi objekat u urednom stanju i bez
nagomilanog otpada i šuta. Izvođač će ukloniti otpad i šut sa Lokacije i ostaviće objekt u čistom
stanju, podoban za primopredaju i obavljanje usluge rukovanja pre potpunog kompletiranja
radova. Izvođač će ukloniti proizvode, alat, građevinsku mehanizaciju i opremu, uključujući
opremu (projektno-izvođačka) Izvođača, koji nisu potrebni za izvođenje preostalih projektnoizvođačkih usluga.
TABLE OF CONTENTS
3.
Pre obaveštavanja Vlasnika u skladu s DBSA 6.2(1), Izvođač će ukloniti proizvode, alate,
građevinsku mehanizaciju i opremu, otpad i šut, uključujući opremu (projektno-izvođačku)
Izvođača.
4.
Nakon izdavanja bilo kog certifikata o završetku radova Izvođač će raščistiti i ukloniti sa
Lokacije, postojećeg objekta i Novog objekta celokupnu opremu (projektno-izvođačku) Izvođača,
višak materijala, otpad, đubre i privremene radove i konstrukcije. Izvođač će obezbediti da
Lokacija, postojeći objekt i Novi objekat budu u čistom i bezbednom stanju o čemu će ocenu dati
Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge.
5.
Ako Izvođač ne ukloni, najkasnije 30 dana nakon izdavanja certifikata o kompletiranju
radova, svu preostalu opremu (projektno-izvođačku) Izvođača, višak materijala, otpad, đubre i
privremene radove ili konstrukcije, Vlasnik može prodati ili se na drugi način osloboditi ovih
stvari. Vlasnik je ovlašćen da od prihoda od takve prodaje zadrži iznos koji je dovoljan da pokrije
troškove nastale u vezi s prodajom ili odlaganjem, i obnavljanjem Lokacije, postojećeg objekta i
Novog objekta. Sav preostali iznos prihoda će biti isplaćen Izvođaču. Ako su prihodi od prodaje
nedovoljni da pokriju troškove Vlasnika, Vlasnik će tražiti od Izvođača da nadoknadi razliku.
6.
Vlasnik će, ako se to traži, uložiti razumne napore da pomogne Izvođaču da dobije sve
lokalne, državne ili nacionalne vladine dozvole koje traži Izvođač za izvoz opreme (projektnoizvođačke) Izvođača koja je uvezena isključivo za izvršenje Ugovora a koja više nije potrebna za
izvršenje Ugovora.
3.3.11
Zaštita životne sredine
1.
Izvođač će preduzeti sve opravdane korake u cilju zaštite životne sredine, kako na
Lokaciji tako i van nje, i ograničavanja štete i neprijatnosti za ljude i imovinu koji bi nastali od
zagađenja, buke, prašine i drugih posledica njegovih usluga, uključujući,
a)
usvajanje radnih procedura koje sprečavaju ili minimiziraju transfer svih
zagađivača van lokacije;
b)
održavanje pristupnih puteva u dobrom stanju;
c)
korišćenje odgovarajućih metoda za potiskivanje prašine;
d)
ograničavanje rada kamiona i glasne mehanizacije i opreme na dnevne sate;
e)
korišćenje izduvnih cevi, prigušivača i drugih odgovarajućih metoda u cilju
minimiziranja buke prilikom izgradnje;
f)
korišćenje “muljevitih ograda”, bala sena, muljevitih klopki i drugih metoda za
minimiziranje erozije tla i sprečavanje zagađenja površinskih voda, i prevoz zemlje van
lokacije u susedno zemljište;
g)
zidanje novog objekta da bi se sprečilo kretanje ocednih voda i deponijskih
gasova van lokacije; i
h)
održavanje čistoće na Lokaciji, postojećem objektu i Novom objektu, bez
đubreta, sem područja za odlaganje, i šuta.
2.
Izvođač će, u svako doba tokom zidanja i izgradnje, obezbediti da bude poštovan plan za
upravljanje životnom sredinom.
3.
Izvođač radova će pratiti kvalitet podzemnih voda uzvodno i nizvodno od postrojenja
tokom celokupnog procesa izgradnje.
4.
Izvođač će nadzirati kvalitet vode uzvodno i nizvodno od Lokacije i Novog objekta, pre i
tokom procesa izgradnje.
TABLE OF CONTENTS
3.3.12
Bezbednost na Lokaciji, postojećem objektu i Novom objektu
Osim ako nije drugačije navedeno u projektno-izvođačkoj dokumentaciji:
a)
Izvođač će biti odgovoran za to da neovlašćena lica ne ulaze na Lokaciju, u
postojeći objekt i u Novi objekt,
b)
Izvođač će voditi detaljan zapisnik o svim osobama koje ulaze na Lokaciju,
postojeći objekt i Novi objekt; i
c)
Izvođač će obezbediti da ovlašćena lica budu ograničena na lica sa spiska
zaposlenih kod Izvođača, Inženjera za projektno-izvođačke usluge, zaposlene kod
podugovarača i osobe koje ovlaste Vlasnik ili Inženjer za projektno-izvođačke radove.
3.3.13
Vlasništvo nad predmetima kulture
1.
Izvođač radova će preduzeti razumne preventivne mere kako bi sprečio da njegovi
zaposleni, agenti, predstavnici, podugovarači, ili druge osobe uklanjaju ili oštete bilo kakve
fosile, novčiće, antikvitete i strukture i druge ostatke ili stvari na Lokaciji koje su interesantne u
geološkom ili arheološkom smislu. Izvođač će, odmah po otkriću takvih artikala ili stvari ,
posavetovati Inženjera za projektno-izvođačke radove, i može izdati uputstva za rukovanje tim
nalazima. Svi fosili, novčići, vredni predmeti ili antikviteti, i strukture i drugi ostaci ili stvari koje
su interesantne u geološkom ili arheološkom smislu a koji su otkriveni na Lokaciji biće svojina
Vlasnika.
2.
Ako Izvođač bude kasnio ili bude trpeo bilo kakvu štetu ili troškove zato što je sledio bilo
kakva uputstva Inženjera za projektno-izvođačke radove u skladu s DBSA Odeljkom 3.3.13(1), i
ukoliko takva kašnjenja ili troškovi nisu mogli biti predviđeni, Izvođač će uputiti dopis Inženjeru
Nadzora za projektno-izvođačke radove, a kopiju će poslati Vlasniku. Nakon prijema takvog
dopisa, Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke radove odrediće u skladu s GC Odeljak 7.2.6 da
li Izvođač ima pravo na produženje roka ili ni bilo kakvo obeštećenje za takve štete ili troškove i
obavestiće o tome Izvođača.
3.3.14
Rad u hitnim slučajevima
1.
Ukoliko, iz razloga hitnih okolnosti koje su nastale u vezi sa izvršenjem projektnoizvođačkih usluga i tokom njih, bude potreban bilo kakav hitan rad na zaštiti ili otklanjanju
posledica kako bi se sprečila oštećenja na Lokaciji, postojećem objektu ili Novom objektu,
Izvođač će odmah sprovesti takve radove.
2.
Ako Izvođač nije u mogućnosti ili nije voljan da odmah preduzme takve radove, Vlasnik
može da ih obavi ili da izdejstvuje obavljanje takvih radova za koje smatra da su neophodni kako
bi se sprečila šteta na Lokaciji, postojećem objektu ili Novom objektu. U tom slučaju Vlasnik će,
čim je to moguće nakon što se dogodio hitni slučaj, pisanim putem obavestiti Izvođača o tom
hitnom slučaju, obavljenim radovima i razlozima za to. Ako su radovi koje je izveo Vlasnik, ili za
koje je izdejstvovao da budu izvedeni, radovi za čije izvršenje je bio odgovoran Izvođač o svom
trošku prema Ugovoru, Izvođač će isplatiti Vlasniku razumne troškove koje je s njima u vezi
imao Vlasnik. Inače, troškove za takve radove na popravljanju stanja snosi Vlasnik.
3.3.15
Rad noću i u dane praznika
1.
Osim ako je drugačije predviđeno Ugovorom, bez prethodne pismene saglasnosti
Vlasnika neće biti obavljani nikakvi radovi van radnog vremena postojećeg objekta i na dan
javnih praznika države, sem kada su radovi neophodni ili su zatraženi kako bi se osigurala
bezbednost Lokacije, postojećeg objekta ili Novog objekta ili radi zaštite života, ili radi
sprečavanje gubitka ili oštećenja imovine, u kom slučaju će Izvođač odmah obavestiti Inženjera
Nadzora za projektno-izvođačke usluge, pod uslovom da se ove odredbe iz DBSA Odeljak 3.3.15
ne primenjuju ni na kakve radove koji se uobičajeno izvode u rotaciji ili duplim smenama.
TABLE OF CONTENTS
2.
Bez obzira na GC Odeljak 8.3(6) ili DBSA Odeljak 3.3.15(1), ako i kada Izvođač smatra
neophodnim da izvrši radove noću ili na dan praznika kako bi ispunio rokove završetka radova i
za to zatraži saglasnost Vlasnika, Vlasnik neće neopravdano zatezati s takvom saglasnošću.
ODELJAK 4 - FUNKCIONISANJE POSTOJEĆEG OBJEKTA
4.1
Funkcionisanje postojećeg objekta
Osim ako je drugačije navedeno u SCC, Izvođač će, počev od datuma početka
projektovanja i izgradnje pa sve do datuma otpočinjanja rada, sprovoditi sve aktivnosti
(“usluge postojećih operacija”) uključujući,
a) svaki prijem, sortiranje, skladištenje i odlaganje čvrstog otpada u postojećem objektu;
b) rasprostiranje, ukopavanje i pokrivanje čvrstog otpada;
c) upravljanje postojećim aktivnostima za skupljanje otpada;
d) upravljanje olujnim vodama i procednim vodama;
e) celokupan nadzor koji zahtevaju važeći pravni propisi;
f) preduzimanje mera u cilju kontrolisanja potencijalne ekološke neprijatnosti,
uključujući neprijatne mirise, otpatke, štetočine, insekte, glodare i ptice;
g) sprovođenje svih aktivnosti vezanih za odnose i usluge klijentima, uključujući
evidenciju o isporukama otpada; i
h) sva pitanja koja se odnose na rukovanje iodržavanje celokupne opreme za postojeće
aktivnosti.
ODELJAK 5 – TESTOVI I INSPEKCIJA
5.1
Testovi i Inspekcije
1.
Izvođač će na sopstveni trošak na mestu proizvodnje ili na Lokaciji sprovesti sve testove i
inspekcije postrojenja i oprema i svakog dela novog objekta, kako je navedeno u Ugovoru i u
dopuni 1 uz Tehničke standarde. Izvođač će, uz ove testove i inspekcije navedene u Ugovoru,
razraditi plan za sva testiranja i inspekciju Novog objekta koji se traže za dovršavanje novog
objekta u skladu s prilogom uz Tehničke standarde.
2.
Vlasnik i Inženjer Nadzora za projektovanje i izgradnju ili njihovi imenovani
predstavnici imaće pravo da prisustvuju svakom testiranju ili inspekciji, pod uslovom da Vlasnik
snosi sve troškove i izdatke izazvane takvim prisustvom uključujući, ali ne ograničavajući se na,
troškove puta i boravka i stanovanja.
3.
Kada god da je Izvođač spreman da sprovede bilo koji test ili inspekciju, Izvođač će
dovoljno unapred obavestiti Inženjera za projektovanje i izgradnju usluge o testu ili inspekciji i o
mestu i vremenu kada će biti obavljeni. Izvođač će od bilo koje relevantne treće strane ili
proizvođača prikupiti sve potrebne dozvole ili saglasnosti kako bi omogućio Vlasniku i Inženjeru
Nadzora za projektno-izvođačke usluge (ili njihovim imenovanim predstavnicima) da prisustvuju
testu ili inspekciji.
4.
Izvođač će Inženjeru za projektno-izvođačke usluge dostaviti overeni izveštaj o
rezultatima svih testova i inspekcija.
5.
Ako Vlasnik ili Inženjer za projektno-izvođačke usluge, ili njihovi imenovani
predstavnici, ne prisustvuju, ili ako se strane dogovore da takve osobe neće prisustvovati, Izvođač
može nastaviti da sprovodi test ili inspekciju u odsustvu tih lica i dostaviće Inženjeru Nadzora za
projektovanje i izgradnju overeni izveštaj o njihovim rezultatima.
TABLE OF CONTENTS
6.
Inženjer za projektovanje i izgradnju može zahtevati od Izvođača da izvede bilo koji test
ili inspekciju koje Ugovor ne navodi, pod uslovom da se razumni troškovi i izdaci koje bi za
Izvođača izazvali takvi testovi i inspekcija budu dodati na ugovorenu cenu. Nadalje, ako takav
test i inspekcija ugrožavaju odvijanje radova na novom objektu ili učinak Izvođača u pogledu
drugih obaveza prema Ugovoru, dozvoliće se potrebno produženje u pogledu roka završetka i
drugih obaveza koje su time pogođene.
7.
Ako bilo koje postrojenja i oprema, ili bilo koji deo novog objekta, ne prođe neki test ili
inspekciju, Izvođač će ili ispraviti ili zameniti takvo postrojenje i opremu ili deo novog objekta, i
ponoviće test ili inspekciju i prethodno o tome obavestiti u skladu s DBSA Odeljak 5.1(3).
8.
Ukoliko između strana iskrsne bilo koji spor ili razlike u mišljenju u vezi sa, ili kao
rezultat, testa ili inspekcije postrojenja i opreme ili dela novog objekta koji ne mogu biti rešeni
između strana u okviru razumnog vremena, to se može preneti u nadležnost arbitra na odlučivanje
u skladu s GC Odeljak 1.6.1(1).
9.
Izvođač će Vlasniku i Inženjeru Nadzora za projektovanje i izgradnju, na račun Vlasnika,
dozvoliti pristup u svako razumno vreme svakom delu novog objekta ili svakom mestu gde se u
novom objektu proizvodi ili ugrađuje postrojenje i oprema, kako bi se kontrolisalo napredovanje
radova i način proizvodnje i ugradnje, pod uslovom da Inženjer Nadzora za projektovanje i
izgradnju o tome prethodno obavesti Izvođača u razumnom roku.
10.
Izvođač je saglasan da ni izvođenje testova ili inspekcije postrojenja i opreme, ili bilo kog
dela Lokacije i Novog objekta, ni prisustvo Vlasnika ili Inženjera Nadzora za projektovanje i
izgradnju, ni pitanje bilo kog certifikata u skladu s DBSA Odeljak 5.1(4), ne oslobađa Izvođača
nijedne odgovornosti koju ima prema Ugovoru.
11.
Nijedan deo novog objekta ili temelja neće biti pokriven na Lokaciji a da Izvođač ne
sprovede svaki test ili inspekciju koje koji zahteva Ugovor. Izvođač će u razumnom roku unapred
obavestiti Inženjera Nadzora za projektno-izvođačke usluge kad god je bilo koji deo novog
objekta ili temelja spreman, ili skoro spreman, za test ili inspekciju; takvi test ili inspekcija, i
obaveštenje o njima, podležu zahtevima Ugovora.
12.
Izvođač će otkriti svaki deo novog objektaili temelja, ili će napraviti otvore u njima, ili
kroz njih, u skladu s mogućnim povremenim zahtevima Inženjera Nadzora za projektnoizvođačke usluge na Lokaciji, i vratiće u pređašnje stanje i popraviti takav deo ili delove.
13.
Ako su bilo koji delovi novog objekta ili temelja već pokriveni na Lokaciji nakon što su
poštovani zahtevi DBSA Odeljak 5.1(12) i nakon što je ustanovljeno da su izvršeni u skladu s
Ugovorom, troškove njihovog otkrivanja, pravljenje otvora na njima ili kroz njih, povraćaj u
pređašnje stanje i opravku snosiće Vlasnik, a rok za završetak radova biće razumno prilagođen do
razmera do kojih je to odložilo ili ugrozilo Izvođača u izvršavanju bilo kojih svojih obaveza
prema Ugovoru.
ODELJAK 6 – KOMPLETIRANJE NOVOG OBJEKTA
6.1
Obaveštenje o mesečnom napredovanju radova
1.
Izvođač će na kraju svakog meseca Inženjeru Nadzora za projektno-izvođačke usluge
dostaviti šest primeraka, od kojih je svaki potpisao predstavnik Izvođača imenovan u skladu s GC
Odeljak 8.1.2, obaveštenja (“Mesečni izveštaj o napredovanju”) u obliku kakav Inženjer Nadzora
za projektno-izvođačke usluge može povremeno propisati, u kome će se pokazati procenat
završetka koji Izvođač smatra da je ostvario u prethodnom mesecu u pogledu projektnoizvođačkih usluga.
2.
Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge će, ne kasnije od 30 dana po primitku
Mesečnog izveštaj o napredovanju, dostaviti Vlasniku izjavu (“Izjava inženjera Nadzora za
projektno-izvođačke usluge”) u kojoj će, izdvojeno, navesti procenat završetka projektno-
TABLE OF CONTENTS
izvođačkih usluga za koje Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge smatra da su
obavljene u datom mesecu.
3.
Ako Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge obavesti Izvođača o bilo kakvim
kvarovima illi nedostacima, ili o oboje, u bilo kojoj projektno-izvođačkoj usluzi, Izvođač će
kvarove i nedostatke otkloniti i ponoviće postupak opisan u DBSA Odeljak 6.1(1).
6.2
Kompletiranje radova
1.
Čim su radovi na projektovanju i izgradnji, po mišljenju Izvođača, završeni u skladu s
prilogom Tehnički standardi, izuzev manjih pozicija koje u materijalnom smislu ne utiču na rad
ili sigurnost novog objekta, i Novi objekt je uspešno prošao sve testove o kompletiranju u skladu
s dopunom br. 1 prilogu Tehnički standardi, Izvođač će o tome pisanim putem obavestiti Vlasnika
(„Obaveštenje o kompletiranju“) i dati projektno-izvođačku dokumentaciju navedenu u DBSA
Odeljak 2.1.4(4).
2.
Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge će, ne kasnije od 30 dana po primitku
obaveštenja od Izvođača u skladu s DBSA Odeljak 6.2(1), ili izdati Certifikat o kompletiranju u
kome se kaže da je novi objekat završen s datumom obaveštenja koje je dobio od Izvođača u
skladu su DBSA Odeljak 6.2(1), ili će pisanim putem obavestiti Izvođača o bilo kakvim
defektima ili nedostacima, ili o oboje.
3.
Ako Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge smatra da projektno-izvođačke
usluge nisu kompletirane, on će obavestiti pisanim putem Izvođača o svim defektima ili
nedostacima ne kasnije od 7 dana po prijemu Obaveštenja o kompletiranju.
4.
Ako Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge obavesti Izvođača o bilo kakvim
defektima ili nedostacima, ili o oboje, Izvođač će popraviti takve defekte i nedostatke, i ponoviće
postupke opisane u Odeljak 6.2(1).
5.
Ako Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge smatra da su projektno-izvođački
kompletirani, Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge će, ne kasnije od 7 dana nakon
prijeme ponovljenog obaveštenja od Izvođača, izdati Certifikat o kompletiranju u kome će se reći
da su projektno-izvođačke usluge kompletirane s datumom kada je Izvođač ponovio obaveštenje
o kompletiranju.
6.
Ako Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge ne izda Certifikat o kompletiranju i
ne obavesti Izvođača o bilo kakvim defektima ili nedostacima 14 dana po prijemu obaveštenja o
kompletiranju ili 7 dana po prijemu ponovljenog obaveštenja Izvođača, smatraće se da su
projektno-izvođačke usluge završene s datumom obaveštenja o kompletiranju ili , u drugom
slučaju, ponovljenog obaveštenja o kompletiranju
7.
Po završetku radova Izvođač će u najkraćem roku kompletirati sve istaknute manje
pozicije, tako da Lokacija i Novi objekt budu u potpunosti saglasni sa zahtevima Ugovora, a
ukoliko to ne uradi Vlasnik će obaviti te završne poslove i troškove oduzeti od novca koji duguje
Izvođaču.
ODELJAK 7 – PUŠTANJE U RAD I TEHNIČKI PRIJEM
7.1
Puštanje u rad
1.
Puštanje u rad novog objekta će početi odmah pošto Inženjer Nadzora za projektnoizvođačke usluge izda Certifikat o kompletiranju, u skladu s DBSA Odeljak 6.2(2), ili neposredno
nakon izdavanja pretpostavljenog kompletiranju, u skladu s DBSA Odeljak 6.2(6).
7.2
Testovi za puštanje u rad
1.
Testove za puštanje u rad, kako su izneti u dopuni 1 uz prilog Tehnički standardi, i
njihova ponavljanja, sprovešće Izvođač tokom puštanja u rad novog objekta kako bi utvrdio da li
TABLE OF CONTENTS
Novi objekt ili relevantni deo mogu dostići tehničke standarde iznete u dodatku uz Tehničke
standarde. Savetodavni personal Izvođača i Inženjera Nadzora za projektno-izvođačke usluge će
prisustvovati testovima za puštanje u rad, i savetovaće i pomagati Vlasniku. Vlasnik će promptno
dostaviti Izvođaču informacije koje Izvođač može razumno da traži u odnosu na sprovođenje i
rezultate testova za puštanje u rad, i sva njegova ponavljanja.
2.
Ukoliko iz razloga koji se ne mogu pripisati Izvođaču testovi za puštanje u rad Novog
objekta ne mogu biti uspešno okončani u roku od 21 dan posle perioda od datuma kompletiranja
navedenog u SCC, ili bilo kog drugog perioda o kome se dogovore Vlasnik i Izvođač, smatraće se
da je Izvođač ispunio svoje obaveze u pogledu testova za puštanje u rad.
Tehnički prijem
7.3
1.
Tehnički prijem Novog objekta obaviće se kada budu uspešno završeni testovi za
puštanje u rad.
2.
U svako doba posle uspešnog okončanja testova za puštanje u rad Izvođač može
Inženjeru Nadzora za projektno-izvođačke usluge uputiti dopis i tražiti Certifikat o tehničkom
prijemu Novog objekta.
3.
Inženjer Nadzora za projektno-izvođačke usluge će, posle konsultacija s Vlasnikom, ali
ne kasnije od 7 dana po prijemu dopisa Izvođača, izdati Certifikat tehničkom prijemu.
4.
Ukoliko u roku od 7 dana nakon prijema dopisa Izvođača Inženjer Nadzora za projektnoizvođačke usluge ne izda Certifikat o tehničkom prijemu ili ne obavesti Izvođača pisanim putem
o opravdanim razlozima zbog kojih Inženjer za projektno-izvođačke usluge nije izdao Certifikat o
tehničkom prijemu, smatraće se da je novi objekt prihvaćen na dan kada je Izvođač poslao
pomenuti dopis.
ODELJAK 8 – IZVEŠTAVANJE TOKOM PERIODA PROJEKOTVANJA I IZGRADNJE
8.1
Izveštaji o napredovanju projektno-izvođačkih radova
1.
Izvođač će pripremiti mesečni izveštaj o napredovanju projektno-izvođačkih usluga
tokom perioda projektovanja i izgradnje i podneće šest primeraka izveštaja Inženjeru za
projektno-izvođačke usluge. Prvi izveštaj će obuhvatiti period do kraja kalendarskog meseca
posle onog u kome je projektno-izvođački datum početka radova i izveštaj će biti podnet mesec
dana kasnije, s tim da nijedan neće biti podnet kasnije od 14 dana posle poslednjeg dana meseca
na koji se odnosi.
2.
Mesečni izveštaji za projektno-izvođačke usluge sadržaće sledeće informacije:
a)
fotografije i detaljne opise napredovanja, uključujući svaku fazu projekta,
nabavke, proizvodnje, isporuke na Lokaciju ili Novi objekt, izgradnju, podizanje,
testiranje i puštanje u rad;
b)
dijagrame koje pokazuju status projektno-izvođačke dokumentacije, porudžbine
za nabavku, proizvodnju i izgradnju;
c)
za proizvodnju svakog pojedinačnog proizvoda, opreme, mehanizacije,
komponente novog objekta, ime proizvođača, lokaciju proizvodnje, procentualni
napredak, aktuelne ili očekivane datume za početak proizvodnje, inspekcije i testove
Izvođača i isporuke s tim u vezi;
d)
detaljne zapise u pogledu personala Izvođača i opreme (projektno-izvođačke)
Izvođača na Lokaciji ili novom pogodnu i aktuelno korišćenje opreme (projektnoizvođačke) Izvođača tokom izveštajnog perioda i zadaci koje je obavio personal
Izvođača;
TABLE OF CONTENTS
e)
primerke dokumenata koji se odnose na garancije kvaliteta, rezultati testova i
certifikati za postrojenje i opremu;
f)
sve rezultate monitoringa;
g)
količine otpada koje su primljene u postojećem objektu;
h)
statistike u pogledu bezbednosti, uključujući detalje o svakom opasnom incidentu
i aktivnostima koje se odnose na ekološke aspekte i odnose s javnošću;
i)
ostvareni napredak u procentima, u poređenju s planiranim procentom završetka
svake aktivnosti; i
j)
kada neka aktivnost zaostaje u planiranom kompletiranju, komentare i verovatne
posledice i opis akcije koja je preduzeta da bi se to ispravilo.
TABLE OF CONTENTS
Pr ilog 3B
Usluge r ukovanja
U SL UG E R UK OV A NJ A
P R I L OG 3B UZ O PŠT E USL OV E
Z A U G OV OR Z A
P R OJ E K T OV A NJ E , I Z G R A DNJ U I R UK OV A NJ E
OB J E K T OM Z A ODL A G A NJ E Č V R ST OG OT PA DA
TABLE OF CONTENTS
ODE L J A K 1 - T UM A Č E NJ E
1.1
1.2
.................................................................................................. 0
Definicije ......................................................................................................................... 0
Dopunjavanje Opštih uslova ........................................................................................... 0
ODE L J A K 2 - OPŠT I OPI S USL UG A I Z A H T E V A U POG L E DU PL A NOV A ,
PR OG R A M A I I Z V E ŠT A J A ................................................................................................... 0
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Opšti opis usluga koje će izvršiti Izvođač ....................................................................... 0
Opšte odredbe primenljive na planove i programe ......................................................... 1
Spisak planova i programa
1
Opšti zahtevi u pogledu planova i programa 2
Usaglašenost planova i programa
3
ODE L J A K 3 - PL A NOV I I PR OG R A M I Z A POČ E T A K R UK OV A NJ A ............................. 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Plan za početak rukovanja - Opšte .................................................................................. 3
Program uzorkovanja i monitoringa................................................................................ 3
Programi za organizaciju pretraživanja otpada ............................................................... 3
Program zdravstvene i sigurnosne zaštite na radu .......................................................... 4
Program razdvajanja po vrsti otpada ............................................................................... 4
Plan upravljanja životnom sredinom i ublažavanja ekoloških posledica ........................ 4
Program organizacije održavanja .................................................................................... 5
Upravljanje finansijama i program za sistem informisanja o uslugama klijentima ........ 5
Povezivanje sa zajednicom i program javnog informisanja ................................... 6
Plan upravljanja materijalima ..................................................................................... 6
ODE L J A K 4 - PL A N/PR OG R A M R UK OV A NJ A ................................................................... 6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Plan/Program rukovanja – Opšte .................................................................................... 6
Plan rukovanja................................................................................................................. 6
Standardni postupci rukovanja ........................................................................................ 7
Priručnici za rukovanje i održavanje.......................................................................... 7
Zatvaranje i plan rehabilitacije ................................................................................... 7
Plan tranzicije................................................................................................................ 8
ODE L J A K 5 - PR OG R A M UPR A V L J A NJ A I M OV I NOM ..................................................... 8
5.1
5.2
5.3
Program upravljanja imovinom – Opšte .................................................................... 8
Srednjoročne i konačne analize situacije................................................................... 8
Planovi za saniranje imovine ...................................................................................... 8
ODE L J A K 6 - G ODI ŠNJ I I Z V E ŠT A J ........................................................................................ 8
6.1
Godišnji izveštaj ............................................................................................................ 8
ODE L J A K 7 - OPŠT E USL UG E ............................................................................................... 10
7.1
7.2
7.3
7.4
Nabavke - Rezervni fond ........................................................................................... 10
Takse za istovar otpada i stvaranje prihoda .................................................................. 10
Nove tehnologije, regulatorna pitanja i korporativna komunikacija ............................. 10
Finansijsko, administrativno i regulatorno upravljanje ................................................. 10
ODE L J A K 8 - R UK OV A NJ E ODL A G A NJ E M Č V R ST OG OT PA DA ................................ 11
8.1
8.1.1
8.2
8.2.1
Upravljanje inventarom ............................................................................................. 11
Upravljanje inventarom
11
Opšte usluge za rukovanje objektom za odlaganje čvrstog otpada ............................... 11
Rukovanje
11
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
Upravljanje površinskim vodama 11
Upravljanje podzemnim vodama 12
Sakupljanje i tretman procednih voda
Upravljanje deponijskim gasom
12
12
ODE L J A K 9 - ODR Ž A V A NJ E NOV OG OB J E K T A I OPR E M A ........................................ 12
9.1
Usluge opšteg održavanja ............................................................................................. 12
ODE L J A K 10 - OPR A V K E , Z A M E NE I R E H A B I L I T A C I J E , NE PR E DV I ĐE NE
SI T UA C I J E I PR OG R A M K A PI T A L NI H I NV E ST I C I J A ................................................ 13
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
Opravke, zamena i rehabilitacija i nepredviđene situacije .................................... 13
Opravka, zamena i rehabilitacija imovine
Rezervni fond
13
13
Program kapitalnih investicija....................................................................................... 13
ODE L J A K 11 - UPR A V L J A NJ E F I NA NSI J A M A I USL UG E K L I J E NT I M A ................... 14
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.2
Usluge klijentima i usluge upravljanja finansijama ...................................................... 14
Obračun i naplata
Merenje otpada
Pritužbe 15
14
14
Sakupljanje i tretman prihoda ....................................................................................... 15
ODE L J A K 12 - K V A R T A L NI I G ODI ŠNJ I I Z V E ŠT A J I ...................................................... 15
12.1
12.2
Kvartalni izveštaji ......................................................................................................... 15
Godišnji izveštaj ............................................................................................................ 16
PRILOG: USLUGE RUKOVANJA-OSA
ODELJAK 1 - TUMAČENJE
1.1
Definicije
“Godišnji izveštaj” je definisan u OSA Odeljak 6.1(1);
“Godišnji izveštaj” je definisan u OSA Odeljak 12.2;
“Plan zatvaranja i rehabilitacije” je definisan in OSA Odeljak 4.5;
“Povezivanje zajednice i program javnog je definisan u OSA Odeljak 3.9;
“Rezervni fond” je definisan u OSA Odeljak 10.1.2(1);
“Upravljanje životnom sredinom i plan za ublažavanje ekoloških posledica” je definisan u OSA
Odeljak 3.6(1);
“Konačna analiza situacije” je definisan u OSA Odeljak 5.2(2);
“Upravljanje finansijama i plan za sistem informisanja o uslugama klijentima” je definisan u
OSA Odeljak 3.8(1);
“Program organizacije održavanja” je definisan u OSA Odeljak 3.7(1);
“Plan za upravljanje materijalima” je definisan u OSA Odeljak 3.10;
“Srednjoročna analiza situacije” je definisan u OSA Odeljak 5.2(1);
“Program zdravstvene i bezbednosne zaštite na radu” je definisan u OSA Odeljak 3.4(1);
“Priručnici za rukovanje i održavanje” je definisan u OSA Odeljak 4.4;
“Plan rukovanja” je definisan u OSA Odeljak 4.2;
“Kvartalni izveštaj” je definisan u OSA Odeljak 12.1;
“Plan za sanaciju” je definisan u OSA Odeljak 5.3;
“Programi uzorkovanja i monitoringa” je definisan u OSA Odeljak 3.2(1);
“Program organizacije pretraživanja otpada” je definisan u OSA Odeljak 3.3;
“Programi za razdvajanja po poreklu” je definisan u OSA Odeljak 3.5;
“Standardni postupci rukovanja” je definisan u OSA Odeljak 4.3(1); i
“Plan tranzicije” je definisan u OSA Odeljak 4.6(1).
1.2
Dopunjavanje Opštih uslova
Odredbe sadržane u ovom prilogu Usluge rukovanja namenjeni su dopunjavanju Opštih
uslova u svrhu veće konkretizacije usluga rukovanja koje će obavljati Izvođač.
ODELJAK 2 – OPŠTI OPIS USLUGA I ZAHTEVA U POGLEDU PLANOVA, PROGRAMA i
IZVEŠTAJA
2.1
Opšti opis usluga koje će izvršiti Izvođač
Izvođač će
a)
rukovati i upravljati Novim objektom da bi
(i) primao, sortirao, skladištio i odlagao čvrst otpad;
(ii) odlagao čvrst otpad unutar definisanog područja Novog objekta;
(iii) sabio i pokrio čvrst otpad koji je odložen;
(iv) reciklirao i preprodao radi daljeg korišćenja određene kategorije čvrstog otpada;
(v) razradio i upravljao planovima za zatvaranje i rehabilitaciju ćelija na Novom objektu;
Page 1 of 37
(vi) sakupljao, nadzirao i tretirao procedne vode;
(vii) sakupljao, nadzirao i uklanjao gas iz objekta za čvrst otpad;
(viii) ogradio i osigurao Novi objekt od onih koji pretražuju otpad i sprečio neovlašćen
pristup drugim osobama; i
(ix) preduzeo mere za kontrolisanje potencijalnih ekoloških neprijatnosti, uključujući, ali
ne ograničavajući se na, neprijatne mirise, đubre, štetočine, insekte, glodare i ptice;
2.2
b)
održavati Novi objekt i razraditi obuhvatni program za organizaciju održavanja Novog
objekta;
c)
razraditi i organizovati programe obuke i specijalizacije personala Izvođača;
d)
obavljati sve funkcije iz oblasti odnosa s klijentima i usluga, uključujući merenje otpada
koji je primljen u Novom objektu i pomaganje Vlasniku u obavljanju njegovih funkcija
obračuna i naplate za čvrsti otpad, kako Ugovor predviđa ;
e)
planirati i upravljati sprovođenjem planova opravki i rehabilitacije;
f)
davati periodične izveštaje o rukovanju i upravljanju Novim objektom;
g)
osim ako je drugačije predviđeno, sprovoditi sve upravljačke, finansijske i administrativne
obaveze koje se tiču odlaganja čvrstog otpada u objektu;
h)
transferisati postojeći otpad u Novi objekt; i
i)
rehabilitovati postojeći objekt
j)
kao što je predviđa ovaj prilog Usluge rukovanja.
Opšte odredbe primenljive na planove i programe
2.2.1
Spisak planova i programa
U skladu s prilogom Usluge rukovanje, od Izvođača se traži da, uz druge obaveze,
razradi sledeće:
a)
Plan/program rukovanja koji obuhvata detaljan i obuhvatan program za svaku od sledećih
stavki:
(i) Uzorkovanje i monitoring;
(ii) Organizacija pretraživanja otpada;
(iii) Zdravlje i sigurnost na radnom mestu;
(iv) Razdvajanje po poreklu;
(v) Upravljanje životnom sredinom i ublažavanje ekoloških posledica;
(vi) Organizacija održavanja;
(vii) Upravljanje finansijama i sistemi za informisanje o uslugama klijentima; i
(viii) Povezivanje sa zajednicom i javno obrazovanje;
b)
Plan/Program rukovanja, uključujući,
Page 2 of 37
(i) Plan rukovanja;
(ii) Standardne postupke rukovanja;
(iii) Priručnike za rukovanje i održavanje;
(iv) Plan upravljanja materijalima
(v) Plan zatvaranja i rehabilitacije; i
(vi) Plan tranzicije; i
c)
Program upravljanja imovinom, uključujući
(i) Srednjoročnu analizu situacije;
(ii) Konačnu analizu situacije; i
(iii) Planove za sanaciju imovine; i
d)
2.2.2
Godišnji izveštaj.
Opšti zahtevi za sve planove i programe
Što se tiče svih planova i programa navedenih u OSA Odeljak 2.2.1 Izvođač će ispuniti
sledeće zahteve:
a)
Izvođač će na pregled i odobrenje podneti CSCU-u svaki od planova i programa na jeziku
navedenom u SCC.
b)
Prilikom pripremanja plana i programa Izvođač će se tokom razrade dokumenata
konsultovati s CSCU.
c)
Izvođač će početi sprovođenje preporuka koje se odnose na planove i programe u skladu s
planom i rasporedom navedenim u planovima i programa nakon što od CSCU dobije
saglasnost za planove i programe.
d)
Izvođač će napraviti godišnji pregled i ažurirati svaki od planova i programa i uključiće
rezimee i ocene, ažurne podatke i revizije godišnjih izveštaja.
e)
Izvođač će dati statusni izveštaj o sprovođenju i svim preporukama navedenim u
dokumentima kao deo kvartalnih izveštaja i godišnjih izveštaja.
f)
Izvođač će sprovoditi planove i programe na sopstveni trošak.
Page 3 of 37
2.2.3
Usaglašenost planova i programa
Izvođač će obezbediti da svi planovi i programi koji treba da budu razrađeni u skladu s ovim
prilogom Usluge rukovanja, i svim preporukama sadržanim u njemu, budu konzistentni i u
saglasnosti s važećim pravnim propisima i da budu razrađeni u skladu s Opštim standardima
kvaliteta kako su definisani u prilogu Tehnički standardi.
ODELJAK 3 – PLANOVI I PROGRAMI ZA POČETAK RUKOVANJA
3.1
Plan za početak rukovanja – opšte
Izvođač će razraditi i sprovesti plan za početak rukovanja koji uključuje planove,
programe i aktivnosti opisane u OSA Odeljak 3.2 to 3.6.
3.2.
Program uzorkovanja i monitoringa
1.
Izvođač će za Novi objekt razraditi programe za karakterizaciju otpada, deponije, gasa,
procednih voda, programa uzorkovanja i monitoringa podzemnih i površinskih voda ("Programi
uzorkovanja i monitoringa"). Programi uzorkovanja i monitoringa će uključiti
a)
detaljno obrazloženje, metodologije, postupke, protokole i lokacije, i raspored
uzorkovanja i testiranja koji će biti izvođeni u okviru Programa uzorkovanja i
monitoringa;
b)
program za inspekciju, uzorkovanje, monitoring deponije i karakterizaciju otpada
koji se doprema u objekat;
c)
program za uzorkovanje i nadzor nad stvaranjem deponijskog gasa, njegovog
skupljanje i emisiju sa Novog objekta;
d)
program za uzorkovanje i nadzor nad generisanjem, akumuliranjem, sakupljanjem
i tretmanom procednih voda na Novom objektu i odvođenje tretiranih procednih
voda s Novog objekta;
e)
program uzorkovanja i nadzor nad kvalitetom podzemnih i površinskih voda na
Novom objektu i na susednom zemljištu;
f)
program kojim bi se kontrolisalo da li Novi objekt odgovara standardima koji su
propisani važećim pravnim propisima i svim regulatornim saglasnostima za Novi
objekt;
g)
detaljan protokol za trenutno obaveštavanje Vlasnika i svih relevantnih
regulatornih tela o tome da nisu ispunjeni standardi iz Programa za uzorkovanje i
monitoring;
h)
protokol na osnovu koga će se tretirati svi slučajevi u kojima Novi objekt nije
ispunjavao ili se nije pridržavao operativnih kriterijuma kako su zamišljeni
Planom za upravljanje životnom sredinom i ublažavanje ekoloških posledica.
2.
Vlasnik ima diskreciono pravo da zahteva od Izvođača da uzme uzorke u ime Vlasnika kako
bi Vlasnik mogao da pregleda program testiranja i laboratorijskih analiza Izvođačevog programa.
3.3
Program za organizaciju pretraživanja otpada
Izvođač će razraditi program (“Program za organizaciju pretraživanja otpada”) kojim će
sprečiti da se na Objektu nekontrolisano vrši pretraživanje otpad, i koji će obuhvatiti program
koji će dozvoliti da na određenim lokacijama na Objektu dozvoli pretraživanje otpada pre
nego što se otpad kompaktira i prekrije.
Page 4 of 37
3.4
Program zdravstvene i sigurnosne zaštite na radu
1.
Izvođač će razraditi praksu zdravlja i sigurnosti na radnom mestu, programe i priručnike radi
zaštite personala Izvođača i svih drugih osoba koje mogu dolaziti na Novi objekt (“Program
zdravstvene i bezbednosne zaštite na radu”).
2.
Program zdravstvene i sigurnosne zaštite na radu sadržaće opis toga kako će Izvođač
a) sprovesti sve obaveze vezane za zdravstvenu i sigurnosnu zaštitu na radu na Novom
objektu, kako to zahtevaju važeći pravni propisi;
b) razraditi medicinsko praćenje personala Izvođača;
c) obezbediti trening za personal Izvođača namenjen zdravstvenoj i sigurnosnoj zaštiti na
radu;
d) obezbediti odgovarajuću odeću i zaštitnu opremu za personal Izvođača i sva druga lica
koja posećuju Novi objekt;
e) organizovati brifinge i savetovati sva lica koja posećuju Novi objekt u vezi s važećim
odredbama Programa zdravstvene i sigurnosne zaštite na radu;
f) razviti i upravljati svim postupcima izveštavanja o zdravstvenim i sigurnosnim
temama vezanim za radno mesto; i
g) upravljati svim zahtevima u vezi sa zdravstvenom i sigurnosnom zaštitom na radnom
mestu.
3.5
Program razdvajanja po vrsti otpada
Ako to zahteva Vlasnik, Izvođač će za stanovnike i klijente koji koriste Objekt razraditi
programe za razdvajanje otpada na izvoru i dostavljanje Objektu otpada razdvojenog prema
kategorijama ("Programi razdvajanja po vrsti") koji će obuhvatiti,
a) identifikaciju tipova otpada koji se može razdvajati po vrsti;
b) metode za razdvajanje, sakupljanje i odlaganje otpada prema vrsti;
c) javno obrazovanje i programi kojima će se obezbediti da javnost poštuje Program
razdvajanja otpada po vrsti; i
stvaranje prihoda od otpada razdvojenog po vrsti.
3.6
Upravljanje životnom sredinom i program ublažavanja ekoloških posledica
1.
Izvođač će biti odgovoran za sve aspekte ublažavanja ekoloških posledica na Novom objektu
uključujući sva pitanja navedena u OSA Odeljak 3.6 i razradiće plan za ublažavanje ekoloških
posledica („Plan za zaštitu životne sredine i ublažavanja ekoloških posledica").
2.
Plan za upravljanje životnom sredinom i ublažavanja ekoloških posledica obuhvatiće
programe za ublažavanje ekoloških posledica na Novom objektu i susednom zemljištu, uključujući,
a) smanjivanje neprijatnih mirisa na najmanju meru;
b) sprečavanje blata i njegovo smanjivanje putem, između ostalog, nivelisanja i drenaže,
raščišćavanja ulaza na području objekta i obezbeđivanjem mogućnosti pranja ili
čišćenja točkova na ulazima u područje objekta;
c) sprečavanje prašine i njeno smanjivanje putem, između ostalog, ozelenjavanja
izloženih površina, pokrivanja nagomilanog otpada i primenom potiskivača prašine na
putevima;
Page 5 of 37
d) sprečavanje buke i njeno smanjivanje putem, između ostalog, ograničavanja radnih
sati za korišćenje opreme, korišćenjem izduvnih cevi, prigušivača, i korišćenjem
ograda, štitnika ili nasipa;
e) sprečavanje đubreta na lokaciji objekta, njegovo sakupljanje i odlaganje putem,
između ostalog, prenosivih ograda za đubre koje se redovno čiste, patrolama koje će
sakupljati đubre unutar Lokacije, na perimetru Lokacije i van Lokacije, i pokrivanjem
dolaznih kamiona;
f) identifikaciju i privremeno magacioniranje neprihvatljivog otpada uključujući opasan
industrijski, radioaktivni, biomedicinski i azbestni otpad i životinjske leševe i pružanje
pomoći Vlasniku za odlaganje neprihvatljivog otpada van Lokacije;
g) ublažavanje zabrinutosti za javno zdravlje i sigurnost u pogledu glodara, insekata,
ptica i štetočina između ostalog i time što će se primeniti dnevne i privremene
prekrivke, eliminisati područja sa stajaćom vodom, i što će se primeniti programi
kontrole i odabira; i
h) ublažavanje vizuelnog uticaja Novog objekta korišćenjem, između ostalog, nasipa i
prekrivki za prekrivanje.
3.7
Program za organizaciju održavanja
1.
Izvođač će za Novi objekt i opremu razraditi obuhvatni program održavanja ("Program za
upravljanje održavanjem").
2.
Program za organizaciju održavanja koji će Izvođač razraditi uključiće,
a) korektivni program održavanja;
b) preventivni program održavanja;
c) razvoj kompjuterizovanog sistema upravljanja održavanjem ;
d) program za sve servisne aktivnosti koje su neophodne za održavanje svih garantija
koje se odnose na Novi objekt;
e) program za održavanje vozila i opreme;
f) identifikacija bitnih rezervnih delova i održavanje potrebnih nivoa rezervi takvih
bitnih rezervnih delova; i
g) sistem planiranja, raspoređivanja i evidencije svih servisnih aktivnosti.
3.8
Upravljanje finansijama i program za sisteme informisanja o uslugama za klijente
1.
Izvođač će napraviti obuhvatni pregled postojećih informacionih sistema u pogledu Vlasnika,
imajući u vidu sva pitanja koja se odnose na,
a) upravljanje finansijama, uključujući knjigovodstvene sisteme;
b) sisteme obračuna i naplate; i
c) usluge klijentima, uključujući baze podataka koje se tiču pritužbi i postavljenih
pitanja, i vremena za odgovor na pritužbe i pitanja,
(“Upravljanje finansijama i Plan za sisteme informisanja o uslugama klijentima”).