MEĐUNARODNI POZIV ZA PRETKVALIFIKACIJU
(UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA)
Projekt “Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u
Federaciji Bosne i Hercegovine”
Pružanje tehničke pomoći u implementaciji procedura javnog
nadmetanja i nadzor nad radovima
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ)
Broj nabavke:
05-3-25/4-651-21/12
Država:
Bosna i Hercegovina – Federacija BiH
Izvori financiranja:
Europska investiciona banka (EIB), Europska unija (EU) i
općinska sredstva
Vrsta ugovora:
Konsultantske usluge – bazirane na honoraru
Vrsta obavijesti:
Poziv na pretkvalifikaciju
Datum objavljivanja:
23. juli/srpanj 2012. godine
Datum zatvaranja:
29. kolovoz/august 2012. godine (datum izdavanja + min 37
dana)
Ministarstvo financija/finansija i trezora Bosne i Hercegovine (MFT BiH) (u daljnjem tekstu:
“Zajmoprimac”), Federalno ministarstvo financija/finansija (FMF) i Federalno ministarstvo
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ) (oba prethodno navedena Federalna ministarstva
kao “Entitet”) potpisala su Sporazum o financiranju, u svrhu dobivanja kredita od Europske
investicijske banke – EIB-a (u daljnjem tekstu: “Banka”), za troškove Projekta „Vodoopskrba i
odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“. Međunarodni poziv na pretkvalifikaciju odnosi se na
jednu od komponenti navedenog Projekta, i to na „Ugovor za pružanje tehničke pomoći u
provođenju tenderskih procedura i nadzor nad radovima“. Ovaj Ugovor će potpisati i implementirati
FMPVŠ (u daljnjem tekstu: “Promotor”).
Definicija Projekta
Krajnji cilj Projekta „Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u FBiH“ je postizanje integriranog
plana održivog upravljanja sustavom vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Federaciji Bosne i
Hercegovine (FBiH) u skladu sa standardima Europske unije. Projekt se odnosi na prioritetne
investicione podprojekte u oblasti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na teritoriji FBiH.
U svrhu izvršenja Projekta potpisan je Ugovor o financiranju. Isti je potpisan u dva koraka, od
strane Bosne i Hercegovine (MFT kao Zajmoprimac, te FMF i FMPVŠ kao Entiteta), u Sarajevu
15.07.2008. godine i 18.08.2008. godine u Luksemburgu, od strane predstavnika EIB-a.
TAAPPFORM
Page1
Sukladno navedenom Ugovoru, Federacija BiH je preuzela odgovornost za implementiranje
navedenog Projekta, koji se sastoji od investicijskih podprojekata, koje preko FMPVŠ-a i FMF-a
trebaju implementirati općine iz FBiH uključene u ovaj Projekt, korištenjem kreditnih sredstava u
iznosu od 60.000.000 EUR i jednakim iznosom vlastitog učešća uključenih općina, što po Ugovoru
u konačnici ima ukupnu vrijednost od 121.300. 000 EUR.
Pošto je osiguranje vlastitih (budžetskih/proračunskih) sredstava za financiranje investicijskih
podprojekata, u iznosu od 50% od ukupnog iznosa financiranja, za općine vrlo zahtjevna obveza,
čak i u normalnim uvjetima bez recesije, Delegacija Europske komisije u BiH je prihvatila
zajednički pristup NIPAC-a BiH, FMPVŠ-a, FMF-a i EIB-a, po kojem bi se ovaj Projekt trebao
podržati grant sredstvima iz pretpristupnih i ostalih instrumenata financiranja (IPA, IPF, itd.).
Grant sredstvima za potporu Projekta upravljat će EIB, bilo da ta sredstva dolaze od EU kroz
različite instrumente financiranja ili od nekih drugih bilateralnih institucija za financiranje, poput
Švedske agencije za međunarodni razvoj – SIDA-e. Sporazum o prenosu i implementiranju ovih
sredstava (IPF-MW 2008, IPA 2009 i IPA 2010) potpisan je između EIB-a i EU.
Svrha Projekta je da se korištenjem raspoloživih resursa (kredit EIB-a, grant sredstva i vlastita
općinska sredstva) osigura implementiranje mjera kojima će općine koje budu učestvovale u
Projektu unaprijediti svoju infrastrukturu i organizirati pružanje usluga usmjerenih na adekvatnu
(po pitanju kvaliteta i kvantiteta) vodoopskrbu i prečišćavanje otpadnih voda. Prioritetni
investicioni podprojekti će biti implementirati u sljedećim općinama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Orašje
Velika Kladuša
Bosanski Petrovac
Bosanska Krupa
Široki Brijeg
Tomislavgrad
Jajce
Prozor Rama
Čitluk
Glamoč
Tešanj
Dobog Jug
Bosansko Grahovo
Konjic
Usora
Livno
Gračanica
Lukavac
Kupres
Stolac
Mostar
Opis Ugovora
Zajmoprimac namjerava pretkvalificirati pojedinačne i udružene firme (joint ventures) u cilju
nadmetanje za Ugovor koji će se financirati iz dijela kreditnih sredstava. U obuhvat Ugovora će ući
21 općina navedena u prethodnom dijelu teksta.
TAAPPFORM
Page2
Ugovor će uključiti, ali neće biti ograničen na sljedeće usluge:
1. Izrada Plana implementiranja Projekta: Konsultant će pripremiti nacrt Plana
implementiranja projekta (PIP), sa informacijom o broju tendera, vrsti ugovora za svaki
tender, procijenjenu vrijednost ugovora i metodu nabavke, kao i vremenski raspored. PIP će
također sadržavati upute i aktivnosti putem kojih će se osigurati da se u svim stadijima
pripreme i implementiranja Projekta održi maksimalna vidljivost donatora.
2. Izrada tenderske dokumentacije za ugovor o radovima: Konsultant će biti odgovoran za
pripremu tenderske dokumentacije za radove na sustavu vodoopskrbe, odvodnje otpadnih
voda i radove na sistemu prečišćavanja otpadne i vode za piće, koji će se izvoditi u 21 općini
u sklopu Projekta. Konsultant će također biti odgovoran i za pripremu pretkvalifikacijske
dokumentacije, ukoliko se isto predviđa u odobrenom PIP-u, posebice za radove na sustavu
za prečišćavanje otpadnih voda i vode za piće. Svi pripremljeni tenderski dokumenti bi
trebali biti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i EIB-ovim i/ili EU pravilima za
javne nabavke za slične projekte.
Konsultant će od općine dobiti svu osnovnu dokumentaciju, uključujući glavne projekte,
tehničke specifikacije, zahtjeve poslodavca i predmjer radova. Konsultantova zadaća je
priprema administrativnog dijela tenderskih dokumenata i priprema kompletnog tenderskog
dosjea (uz osiguranje kvalitete tehničkih dijelova).
3. Javno nadmetanje i procjena ponuda: Konsultant će pomagati Jedinici za upravljanje
projektom (PMU) tokom cjelokupnog procesa javnog nadmetanja. Konsultant će davati
smjernice za posjete gradilištima, sastanke za ponuđače prije javnog nadmetanja, a i sam će
učestvovati u posjetama gradilištima, sastancima prije javnog nadmetanja, kao i sastancima
radi davanja pojašnjenja. Konsultant će također i razmatrati upite koje budu postavljali
ponuđači, te pomagati u pripremi dodataka i/ili pojašnjenja koja će PMU dostavljati svim
ponuđačima.
Konsultant će pripremiti sve standardne obrasce i predloške koji će se koristiti za otvaranje i
procjenu ponuda. Konsultant će prisustvovati otvaranjima ponuda, praviti zapisnik sa
otvaranja ponuda, savjetovati PMU o tome kako provesti proceduru procjene, prisustvovati
sastancima Odbora za procjenu, te pomagati u pripremi izvješća o procjeni ponuda.
Konsultant će nadalje za PMU izrađivati svu potrebnu korespondenciju sa ponuditeljima
nakon javnog nadmetanja i prisustvovati sastancima koji se budu organizirali radi
pojašnjenja prije potpisivanja ugovora. Konsultant će također pripremiti i nacrte dokumenta
o prihvatanju, te ugovorne dokumente za sve ugovore.
4. Nadzor nad radovima: Konsultant će imati ovlast i izvršavati dužnosti inženjera, kao što je
naznačeno u ili se nedvojbeno da zaključiti iz Ugovora, te upravljati Ugovorom rješavajući
situacije u skladu sa Ugovorom te uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti. Radovi
podrazumijevaju i odobrenje projekta Izvođača radova s obzirom na ugovore o projekovanju
i izgradnji (uglavnom za radove na sistemu prečišćavanja otpadne i vode za piće), izdavanje
varijacija te izvještavanje i procjenu zahtjeva izvođača radova.
TAAPPFORM
Page3
Datum početka i trajanje radova
Početak izvođenja ovog zadatka je predviđen u studenom/novembru 2012. godine a trajat će 48
mjeseci.
Maksimalan dozvoljeni budžet za ovaj zadatak je: EUR 4 500 000 (bez PDVa).
Prihvatljivost: Nema ograničenja u pogledu prihvatljivosti.
Profil Konsultanta:
Na poziv mogu aplicirati sva fizička i pravna lica ili grupacije lica (konzorciji). Konzorcij može biti
stalna, pravno formirana grupacija ili grupacija neformalno sastavljena radi određenog postupka
nadmetanja. Svi članovi konzorcija (tj. glavni partner i svi ostali članovi) su zajednički i
pojedinačno odgovorni Promotoru.
Učešće fizičkog i pravnog lica koje ne ispunjava propisane uvjete rezultirat će automatskim
isključenjem istog iz daljnje procedure izbora. Ukoliko to lice koje ne ispunjava propisane uvjete
ulazi u sastav konzorcija, cijeli taj konzorciji će se isključiti iz daljnje procedure izbora.
Bez obzira na oblik učešća (kao individualni pravni entitet ili kao glavni partner ili član konzorcija
koji aplicira), fizičko i pravno lice može dostaviti samo jednu prijavu. U slučaju da fizičko ili
pravno lice dostavi više od jedne prijave, sve prijave u kojima je to lice učestvovalo će biti
isključene.
Konsultant treba imati solidno iskustvo i znanje na polju upravnog rukovođenja, javnih nabavki,
projektiranja i nadzora nad sličnim građevinskim radovima, te nabavci opreme za projekte u sličnim
klimatskim i geološkim uvjetima. Konsultant također treba biti dobro upoznat i sa domaćim
pravnim propisima o građevinarstvu.
Konsultant će upošljavati odgovarajuće kvalificirane inženjere i ostala stručna lica, koja moraju biti
u stanju izvršavati bilo koje/ ili sve dužnosti sukladno odgovornostima i/ili ovlaštenjima utvrđenim
za ovaj zadatak. Preporučuje se da dio konsultantskih usluga izvrše domaći podkonsultanti.
Konsultant mora imati na umu periode najintenzivnijih građevinskih radova, te osigurati adekvatan
broj stručnog osoblja u takvim periodima.
Uz ostale inženjere ili stručne osobe čiji angažman može biti neophodan i podesan, Konsultant će
angažirati drugo glavno osoblje raznih profila koje će biti odgovorno za nadmetanje i procjenu
ponuda, pregled i odobrenje projekta izvođača radova te nadzor nad izvođenjem radova nakon toga.
Podugovaranje
Podugovaranje je dozvoljeno.
Maksimalan procenat vrijednosti Ugovora koji se može prenijeti podugovorom je: 15%.
Kriteriji pretkvalifikacije
TAAPPFORM
Page4
Sljedeći kriteriji izbora primjenjivat će se na sve kandidate. U slučaju prijava koje dostavi
konzorcij, glavni partner će morati da zadovolji najmanje 50% svih kvalifikacijskih kriterija
vezanih za financijski i tehnički kapacitet. Konzorcij mora kolektivno zadovoljiti kriterije koji se
odnose na profesionalni kapacitet a u tu svrhu će se sabrati relevantne vrijednosti za svakog
pojedinačnog partnera kako bi se dobio ukupan kapacitet konzorcija:
1) Ekonomski i financijski kapacitet kandidata:
Prosječan godišnji obrt kandidata u posljednje 3 financijske godine (2009., 2010., 2011.) mora
prelaziti 5. 000. 000 EUR.
2) Profesionalni kapacitet kandidata:
Najmanje 15 stalnih uposlenika (u ovoj godini – 2012.) koji rade za kandidata na područjima koja
su vezana za ovaj Ugovor.
Kandidat mora, osim tima, imati rezervni kadrovski kapacitet za provođenje aktivnosti nadmetanja i
nadzora nad radovima.
Kandidat u svojoj prijavi mora uvrstiti organizacijski plan i opis kompanije.
3) Tehnički kapacitet kandidata:
1. Kandidat mora imati bar 2 uspješno izvršena ugovora o uslugama tokom prethodnih 6 godina,
računajući od datuma isteka roka za dostavu prijave za ovaj Ugovor (od augusta 2006. godine do
augusta 2012. godine) (sljedeći podkriteriji mogu biti obuhvaćeni ili pod pojedinačnim projektima
ili odvojenim projektima za svaki podkriterij pod različitim referencama):
a) Za/uključujući tehničku pomoć, nadzor i projektovanje itd. u sektoru za zaštitu okoliša uz
najnižu vrijednost od 2 000 000 EUR u pojedinačnom projektu (dio izvršen od strane
kandidata);
b) Za/uključujući nadzor nad građevinskim radovima u okviru projekta izgradnje uređaja za
prečišćavanje otpadnih voda, sa minimalnim kapacitetom od 5 000 m3/dan; te
c) Za/uključujući nadzor nad građevinskim radovima u okviru projekta izgradnje cjevovoda u
dužini od najmanje 100 km, koji obuhvata cjevovod za pitku vodu, otpadnu vodu ili prirodni
gas, u jednom pojedinačnom programu; i
d) Za/uključujući nadzor nad građevinskim radovima za bilo koju vrstu građevinskih radova,
koji se izvode po FIDIC ugovornim uvjetima, uključujući i crvenu i žutu knjigu.
Kada je to primjereno ili za određen ugovor, privredni subjekt se može osloniti na kapacitete drugih
entiteta, bez obzira na pravnu prirodu povezanosti koju isti ima sa njima. Neki od primjera kada
Promotor možda neće smatrati primjerenim jeste kada se kandidati prevashodno oslanjaju na
kapacitete drugih entiteta ili kada se oslanjaju na ključne kriterije. Ukoliko se kandidat oslanja na
druge entitete, u tom slučaju mora dokazati Promotoru da će na raspolaganju imati resurse
neophodne za izvođenje ugovora, npr. predočivši izvjesno jamstvo od tih entiteta da će te resurse
staviti njemu na raspolaganje. Navedeni entiteti, poput matične kompanije privrednog subjekta,
moraju poštivati ista pravila prihvatljivosti te napose pravila o državljanstvu, kao i sam privredni
subjekt. Nadalje, podaci za navedeni treći entitet, vezani za odgovarajući kriterij odabira, trebaju
TAAPPFORM
Page5
kroz poseban dokument biti uključeni u ponudu. Dokaz o kapacitetu će se također morati pribaviti
kada to zatraži Promotor.
Broj kandidata koji će ući u uži izbor
Na osnovu primljenih prijava, najmanje 5 a najviše 8 kandidata će se pozvati da dostave svoje
detaljne ponude za ovaj Ugovor. Ukoliko broj podobnih kandidata koji ispunjavaju uslove bude
manji od minimalnog (5), Promotor može pozvati kandidate koji zadovoljavaju kriterije da dostave
svoje ponude.
Ukoliko više od 8 podobnih kandidata bude zadovoljavalo gore navedene kriterije odabira, moraju
se ponovno ispitati relativne prednosti i nedostaci prijava ovih kandidata, kako bi se utvrdilo 8
najboljih prijava za proceduru nadmetanja. Jedini faktor koji će se uzeti u obzir pri ponovnoj
procjeni je:
— kumulativna vrijednost budžeta ugovora (udio koji izvršava kandidat) projekata (u EUR) koji
zadovoljavaju kriterij tehničkog kapaciteta 21.3.1(a).
Jezik
Sve pismene obavijesti i dostavljeni materijali za ovu proceduru javnog nadmetanja i ovaj Ugovor
moraju biti na engleskom jeziku.
Zahtjevi dostave
Zainteresirane firme se ovim putem pozivaju da svoj izraz interesa dostave na adresu koja se nalazi
u narednom dijelu teksta, najkasnije do 29. kolovoza/augusta 2012. godine (do 15:00 sati po
lokalnom vremenu). Dokumentacija koja bude primljena posije navedenog roka za dostavu može
biti odbijena i neotvorena vraćena pošiljaocu.
Jedna originalna verzija i dvije numerirane kopije izraza interesa na engleskom jeziku (obavezni
obrazac možete naći u nastavku ovog dokumenta) moraju se dostaviti Promotoru preporučeno ili
lično (uz potpisan revers sa datumom) u obilježenoj i zapečaćenoj kuverti:
Zainteresirane firme mogu poštom dobiti neophodne obrasce za iskaz interesa od sljedeće kontakt
osobe:
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
PMU – Jedinica za upravljanje projektom
Kontakt osoba: Gdin Eldar Avdagić
Adresa: Trampina 12 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 568 705
Fax: +387 33 568 704
E-mail: [email protected]
TAAPPFORM
Page6
PRIJAVA NA TENDER ZA UGOVOR O TEHNIČKOJ POMOĆI
Obavijest o nabavci: < broj objave >
<Naziv ugovora>
Dostavljaju se jedan originalni potpisan primjerak i dvije kopije prijave (za svaki lot, ukoliko je
tenderska procedura podijeljena na lotove). Prijava mora sadržati potpisanu deklaraciju svakog
pravnog lica koje se putem iste prijavljuje, u formatu iz aneksa ovog dokumenta. Svi podaci
uključeni u ovu prijavu moraju se odnositi samo na pravno lice ili lica koja istom apliciraju na
tender.
Sva dodatna dokumentacija (brošure, pisma, itd.) koja bude dostavljena sa prijavom neće biti
razmatrana. Prijave koje podnosi konzorcij (bilo stalni konzorcij, pravno osnovana grupacija ili
grupacija koja je osnovana za svrhu određene tenderske procedure) moraju se popuniti po uputama
koje važe za glavnog partnera korzorcija i njegovih članova.
Kada je to primjereno te u svrhu određenog ugovora, privredni subjekt se može osloniti na
kapacitete nekih drugih entiteta, bez obzira na zakonsku prirodu veza koje ima sa njima. U tom
slučaju privredni subjekt mora dokazati Ugovornom organu da će na raspolaganju imati resurse
neophodne za izvođenje ugovora, na primjer predočivši određeno jamstvo od tih entiteta da će mu te
resurse staviti na raspolaganje. Takvi entiteti, npr. matična kompanija privrednog subjekta, mora
poštovati ista pravila podobnosti kao i pravila o državljanstvu, kao i privredni subjekt.
1
DOSTAVLJA (odnosno, identitet kandidata)
Ime(na) pravnog lica ili pravnih lica koja podnose ovu prijavu
Državljanstvo2
Glavni
partner1
Član 21
itd … 1
Po potrebi dodati/izbrisati dodatne kolone za članove konzorcija. Napomena: podugovarač se ne smatra članom konzorcija u smislu ove prijave.
Slijedom toga, podaci podugovarača se ne smiju predočiti u podacima vezanim za ekonomski, financijski i profesionalni kapacitet. Ukoliko ovu
prijavu podnosi pojedinačno pravno lice, ime tog pravnog lica treba unijeti u polje pod nazivom „Glavni partner“ (a svi ostali redovi trebaju se
izbrisati). Nikakva promjena identiteta glavnog partnera i/ili bilo kojeg od članova konzorcija u razdoblju između roka za prijem prijava navedenog u
obavijesti o nabavci i dodjeli ugovora, nije dopuštena bez prethodnog pismenog odobrenja Ugovornog organa.
1
2
Zemlja u kojoj je pravno lice registrirano.
2
KONTAKT OSOBA (za ovu prijavu)
Ime
Organizacija
Adresa
Telefon
Faks
e-mail
TAAPPFORM
Page7
3
EKONOMSKI I FINANCIJSKI KAPACITET
Popunite slijedeću tabelu o financijskim podacima3 na osnovu vaših godišnjih obračuna i
posljednjih projekcija. Ukoliko godišnji obračuni još uvijek nisu dostupni za ovu ili prošlu godinu,
molimo da predočite vaše posljednje procjene, jasno prikazujući procijenjene iznose u kurzivu.
Iznosi u svim kolonama moraju biti bazirani na istoj osnovi u svrhu direktnog poređenja po
godinama (ako se osnova promijenila, u fusnoti tabele mora se predočiti razlog te promjene).
Također se može predočiti i svako pojašnjenje ili obrazloženje koje se smatra neophodnim.
Financijski podaci
2 godine
prije
prethodne
Godina
prije
prethodne
Prethodna
godina
€
€
€
Prosjek 4
Ova godina
€
€
Godišnji obrt5, bez ovog ugovora
Gotovina i gotovinske protuvrijednosti6 na početku
godine
Neto gotovina od/(korištena u) djelatnosti, aktivnosti
ulaganja i financiranja7 izuzimajući buduće ugovore
Neto predviđena gotovina od /(korištena u) kroz
buduće ugovore, izuzimajući ovaj ugovor
Gotovina i gotovinske protuvrijednosti6 na kraju
godine (odnosno zbir prethodna tri reda)
ukoliko ovu prijavu podnosi konzorcij, podaci iz gornje tabele moraju biti zbir podataka iz odgovarajućih tablica iz deklaracija koje dostave članovi
konzorcija – vidi točku 7 ove prijave.
3
4
Iznosi uneseni u kolonu pod nazivom „Prosjek“ moraju predstavljati matematički prosjek iznosa unesenih u 4 prethodne kolone istog reda.
Bruto dotok ekonomskih dobiti (gotovina, potraživanja, ostala sredstva) nastalih uobičajenim operativnim aktivnostima kompanije (poput prodaje
roba, prodaje usluga, kamate, postotka od prodaje i dividendi) tokom godine.
5
Gotovina i gotovinske protuvrijednosti sadrže gotovinu u posjedu i depozite potraživanja, zajedno sa kratkoročnim i visoko likvidnim investicijama
koje je moguće promijeniti u poznat iznos gotovine i koje su izložene neznatnom riziku promjene vrijednosti. Investicija obično zadovoljava
definiciju gotovinske protuvrijednosti kada ima rok dospijeća od 3 mjeseca ili manje, od dana sticanja. Dioničko ulaganje se obično izostavlja, izuzev
ako sadržinski ne predstavlja gotovinsku protuvrijednost (npr. željeni udjeli stečeni u okviru 3 mjeseca od njihovog naznačenog dana otkupa).
Bankovna prekoračenja koja su povratna po potraživanju i koja sačinjavaju sastavni dio upravljanja gotovinom nekog poduzeća su također uključena
kao komponenta gotovine i gotovinskih protuvrijednosti.
6
Operativne aktivnosti su glavne prihodovne aktivnosti poduzeća a koje nisu aktivnosti investiranja i financiranja, tako da operativni protoci novca
uključuju gotovinu primljenu od kupaca, te gotovinu isplaćenu dobavljačima i uposlenicima. Aktivnosti ulaganja predstavljaju sticanje i raspolaganje
dugoročnim sredstvima i ostale investicije koje se ne smatraju gotovinskim protuvrijednostima. Financijske aktivnosti su aktivnosti koje mijenjaju
dionički kapital i posudbenu strukturu kompanije. Primljene i isplaćene kamate i dividende mogu se svrstati u operativne, investicijske ili financijske
protoke novca, pod uvjetom da se redovno registriraju od jednog do drugog perioda. Protoci novca koji nastanu iz poreza na dobit se obično
svrstavaju u operativne, ukoliko se ne mogu posebno poistovjetiti sa financijskim ili investicijskim aktivnostima.
7
TAAPPFORM
Page8
4
KADROVSKI RESURSI
Unesite slijedeću statistiku vezanu za osoblje8 za tekuću i dvije prethodne godine.
Prosjek
Godina prije prethodne
Prethodna godina
Ova godina
radne snage
Sveukupno
Ukupno za
polja koja
se odnose
na ovaj
Ugovor 9
Sveukupno
Ukupno za
polja koja
se odnose
na ovaj
Ugovor 9
Sveukupno
Ukupno za
polja koja
se odnose
na ovaj
Ugovor 9
%
%
%
%
%
%
Stalni uposlenici 10
Ostali uposlenici 11
Ukupno
Udio stalnih
uposlenika u
ukupnom broju
uposlenika (%)
ukoliko prijavu podnosi konzorcij, podaci u ovoj tabeli moraju predstavljati zbir podataka iz odgovarajućih tablica iz deklaracija osiguranih od
strane članova konzorcija – vidi točku 7 obrasca ove prijave.
8
9
odnosi se na stručne oblasti identificirane u točki 5 dole.
10
uposlenici direktno i stalno uposleni od strane kandidata (npr. pod ugovorima na neodređeno vrijeme)
11
ostali uposlenici koji nisu direktno i stalno uposleni od strane kandidata (npr. pod ugovorima na određeno vrijeme)
TAAPPFORM
Page9
OBLASTI STRUČNOSTI
5
Kroz popunjavanje slijedeće tabele ustanovit će se relevantne stručne oblasti vezane za ovaj Ugovor svakog pravnog lica koje podnosi ovu prijavu.
Potrebno je naziv svake stručne oblasti unijeti kao naslov svakog reda tabele, te ime svakog pravnog lica kao naslov svake kolone. Prikažite
relevantnu/e stručnu/e oblast/i svakog pravnog lica unošenjem znaka () u polje koje se odnosi na stručnu oblast u kojoj određeno pravno lice ima
značajno iskustvo. Maksimalan broj stručnih oblasti je 10.
Član 2
Glavni partner
Itd. …12
Član 3
Relevantna str. oblast 1
Relevantna str. oblast 2
Ostalo …12
dodati / izbrisati dodatne kolone ili redove po potrebi. Ukoliko ovu prijavu podnosi individualno pravno lice, ime takvog pravnog lica se treba unijeti u polje u koje se unosi ime „Glavnog partnera“ ' (a sve ostale kolone se
trebaju izbrisati)
12
6
ISKUSTVO
Popunite slijedeću tabelu korištenjem ponuđenog formata kako bi u kratkim crtama opisali glavne relevantne projekte koji su slični ovom i izvedeni
tijekom prethodnih 6 godina1 od strane pravnog/ih lica koje/a podnose ovu prijavu. Broj navedenih referenci ne smije biti veći od 15 za cjelokupnu
prijavu.
Broj reference
(maksimalno 15)
Ime pravnog lica
…
…
1
2
Naziv projekta
Zemlja
…
Ukupna
vrijednost
projekta
(EUR)2
Udio koji je
izvršilo pravno
lice (%)
…
…
Detaljni opis projekta
Broj
uposlenika
na
raspolaganj
u
…
Ime klijenta
…
Porijeklo
financiranja
…
Datumi
(počet
ak/kraj)
Ime članova
konzorcija, ukoliko
ih ima
…
…
Vrsta pružene usluge
…
U slučaju okvirnih ugovora (bez ugovorne vrijednosti), razmatrat će se samo posebni ugovori koji odgovaraju zadacima implementiranim ovim okvirnim ugovorima.
Uticaj inflacije se neće razmatrati.
TAAPPFORM
Page 4
7
DEKLARACIJA/DEKLARACIJE
Kao dio svoje prijave, svako pravno lice identificirano pod točkom 1 ove prijave, uključujući
svakog člana konzorcija, mora dostaviti potpisanu deklaraciju u priloženom formatu. Za svaki
konzorcij, deklaracija glavnog partnera mora biti dostavljena u originalnom i potpisanom primjerku,
dok deklaracija/e člana/ova može/gu biti dostavljena/e i u kopiji/kopijama.
8
IZJAVA
Ja, dole potpisani, u ulozi ovlaštenog potpisnika gore navedenog kandidata (uključujući sve članove
konzorcija, ukoliko se radi o konzorciju), ovim putem izjavljujem da smo analizirali obavijest o
nabavci za ograničenu tendersku proceduru koja se navodi u prethodnom dijelu teksta. Ukoliko naša
prijava bude uvrštena u uži izbor kandidata, mi u potpunosti namjeravamo dostaviti ponudu za
pružanje usluga zahtijevanih u tenderskoj dokumentaciji.
Svjesni smo da naša ponuda može biti isključena iz daljnjeg tijeka nadmetanja ukoliko predložimo
učešće glavnih eksperata koji su učestvovali u pripremi ovog projekta ili ukoliko uključimo takvo
osoblje u svojstvu savjetnika za pripremu naše ponude, te da u tom slučaju također možemo biti
isključeni i iz svih ostalih tenderskih procedura i ugovora koje financira EC.
Potpuno smo svjesni činjenice da se u slučaju učešća u vidu konzorcija sastav istog ne može
mijenjati u tijeku tenderske procedure. Također smo svjesni i toga da bi članovi konzorcija imali
zajedničku i pojedinačnu odgovornost prema Ugovornom organu vezano i za učešće u navedenoj
tenderskoj proceduri kao i bilo kojem ugovoru koji nam se dodjeli kao rezultat iste.
Potpisano u ime kandidata
Ime
Potpis
Datum
TAAPPFORM
Page 5
FORMAT DEKLARACIJE SPOMENUT U TOČKI 7
PRIJAVNOG OBRASCA
Dostaviti na papiru sa zvaničnim zaglavljem predmetnog pravnog lica
<Datum>
<Ime i adresa Ugovornog organa – vidi točke 5 i 25 obavijesti o nabavci>
Vaš broj: < Broj objave >
Poštovani,
Kao odgovor na vašu obavijest o nabavci < broj objave >, (mi), < Ime(na) pravnog(ih) lica ili
entiteta>, potvrđujem(o) našu namjeru da dostavimo ponudu za ugovor o [Broj lota <broj> od ]1
gore navedeno, ukoliko budemo pozvani da dostavimo istu.
Ovim potvrđujemo da:
Ovim putem [na individualnoj osnovi]1 / [kao dio konzorcija čiji je glavni partner < ime
glavnog partnera / čiji smo ujedno i glavni partner >]1 apliciramo za ovaj ugovor.
Potvrđujemo i da ne učestvujemo u nekoj drugoj prijavi za isti ugovor, neovisno o formi
prijave (kao član – uključujući glavnog partnera – u sklopu konzorcija ili kao individualni
kandidat);
Se ne nalazimo ni u jednoj od situacija koje bi nas mogle isključiti iz učešća u ugovorima
navedenim u dijelu 2.3.3 Praktičnog vodiča za implementiranje ugovornih procedura za
vanjske
djelatnosti
EC
(dostupne
na
slijedećoj
web
adresi:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm);
Pristajemo da se pridržavamo etičkih pravila navedenih u dijelu 2.4.15 Praktičnog vodiča za
implementiranje ugovornih procedura za vanjske djelatnosti EC, da nismo učestvovali u
pripremi Projekta koji je predmet ovih tenderskih procedura, osim ako ne dokažemo da
učešće u prethodnim fazama Projekta ne predstavlja nelojalnu konkurenciju a posebice da ne
postoji potencijalni sukob interesa ili bilo koji drugi ekvivalentan odnos u tom pogledu sa
drugim kandidatima ili drugim strankama u tenderskoj proceduri u vrijeme podnošenja ove
prijave;
[smo u prilogu prijave dostavili aktualnu listu poduzeća u istoj grupacije ili mreži u kojoj se
i mi nalazimo] / [nismo dio grupacije ili mreže]1 smo u prijavu uključili samo informacije
koje se tiču resursa i iskustva [nas kao pravnog lica] / [nas kao pravnog lica i lica za koja
prilažemo pismeno jamstvo] 1;
ćemo Ugovorni organ odmah obavijestiti o svakoj promjeni u gore navedenim okolnostima,
u bilo kojoj fazi implementiranja ugovora; i
U potpunosti prepoznajemo i prihvaćamo činjenicu da ako učestvujemo u nadmetanju,
uprkos tome što se nalazimo u nekoj od situacija navedenih u dijelu 2.3.3 Praktičnog vodiča
za implementiranje ugovornih procedura za vanjske djelatnosti EC, možemo biti isključeni
iz postupka nadmetanja i ugovora sukladno dijelu 2.3.4 Praktičnog vodiča za
implementiranje ugovornih procedura za vanjske djelatnosti EC. Nadalje, svjesni smo da
ukoliko dostavimo lažne deklaracije, načinimo značajne pogreške ili počinimo
neregularnosti ili prijevaru, također možemo biti kažnjeni financijskim kaznama u iznosu od
10% od ukupne vrijednosti Ugovora koji se dodjeljuje. Ova stopa se može povećati i na 20%
u slučaju da se prekršaj ponovi u periodu od 5 godina od prvog prekršaja;
svjesni smo činjenice da, u svrhu zaštite financijskih interesa Europskih zajednica, naši lični
podaci mogu biti dostavljeni unutarnjim službama revizije, Europskom revizorskom sudu,
Odboru za financijske nepravilnosti ili Europskom uredu za borbu protiv zloupotreba i
prijevara.
[1 Izbrisati po potrebi]
TAAPPFORM
Page 6
Ukoliko ovu deklaraciju popunjava član konzorcija:
Naredna tablica sadrži naše financijske podatke, kako je navedeno u prijavnom obrascu našeg
konzorcija. Ovi podaci su bazirani na našim godišnjim revidiranim računima i posljednjim
projekcijama. Procijenjene vrijednosti (tj. one koje nisu uključene u godišnje revidirane račune)
date su u kurzivu. Vrijednosti u svim kolonama date su na istoj osnovi da se omogući direktna
usporedba godina <osim ako nije drugačije objašnjeno u fusnoti tabele>.
Financijski podaci
2 godine prije
prethodne
Godina prije
prethodne
Prethodna
godina
€
€
€
Prosjek
Ova godina
€
€
Godišnji obrt 2, bez ovog Ugovora
Gotovina i gotovinske protuvrijednosti3 na početku
godine
Neto gotovina od / (korištena u) djelatnosti, ulaganja,
investicijskih i financijskih aktivnosti4 izuzimajući
buduće ugovore
Neto predviđena gotovina od / (korištena u) budućih
ugovora, izuzimajući ovaj Ugovor
Gotovina i gotovinske protuvrijednosti 3 na kraju
godine (npr. Zbir gornja 3 reda)
Bruto dotok ekonomskih dobiti (gotovina, potraživanja, ostala sredstva) nastalih uobičajenim operativnim aktivnostima kompanije (poput prodaje
roba, prodaje usluga, kamate, postotka od prodaje i dividendi) tokom godine.
2
Gotovina i gotovinske protuvrijednosti sadrže gotovinu u posjedu i depozite potraživanja, zajedno sa kratkoročnim i visoko likvidnim investicijama
koje je moguće promijeniti u poznat iznos gotovine i koje su izložene neznatnom riziku promjene vrijednosti. Investicija obično zadovoljava
definiciju gotovinske protuvrijednosti kada ima rok dospijeća od 3 mjeseca ili manje, od dana sticanja. Dioničko ulaganje se obično izostavlja, izuzev
ako sadržinski ne predstavlja gotovinsku protuvrijednost (npr. željeni udjeli stečeni u okviru 3 mjeseca od njihovog naznačenog dana otkupa).
Bankovna prekoračenja koja su povratna po potraživanju i koja sačinjavaju sastavni dio upravljanja gotovinom nekog poduzeća su također uključena
kao komponenta gotovine i gotovinskih protuvrijednosti.
3
Operativne aktivnosti su glavne prihodovne aktivnosti poduzeća, a koje nisu aktivnosti investiranja i financiranja, tako da operativni protoci novca
uključuju gotovinu primljenu od kupaca, te gotovinu isplaćenu dobavljačima i uposlenicima. Aktivnosti ulaganja predstavljaju sticanje i raspolaganje
dugoročnim sredstvima i ostale investicije koje se ne smatraju gotovinskim protuvrijednostima. Financijske aktivnosti su aktivnosti koje mijenjaju
dionički kapital i posudbenu strukturu kompanije. Primljene i isplaćene kamate i dividende mogu se svrstati u operativne, investicijske ili financijske
protoke novca, pod uvjetom da se redovno registriraju od jednog do drugog perioda. Protoci novca koji nastanu iz poreza na dobit se obično
svrstavaju u operativne, ukoliko se ne mogu posebno poistovjetiti sa financijskim ili investicijskim aktivnostima.
4
Sljedeća tablica sadrži našu statistiku o uposlenicima, kako je navedeno i u prijavi konzorcija:
Prosjek radne
snage
Prethodna godina
Sveukup
no
Ukupno
za polja
koja se
odnose
na ovaj
Ugovor 5
Prošla godina
Sveukup
no
Ukupno
za polja
koja se
odnose
na ovaj
Ugovor
Ova godina
Sveukup
no
Ukupno
za polja
koja se
odnose
na ovaj
Ugovor
Stalni uposlenici
6
Ostali uposlenici
7
5
odnosi se na stručnosti identificirane u točki 5
6
uposlenici direktno i stalno uposleni od strane kandidata (npr. pod ugovorima na neodređeno vrijeme)
7
ostali uposlenici koji nisu direktno i stalno uposleni od strane kandidata (npr. pod ugovorima na određeno vrijeme)
TAAPPFORM
Page 7
S poštovanjem,
<Potpis ovlaštenog predstavnika>
Ime i pozicija ovlaštenog predstavnika
TAAPPFORM
Page 8
Download

Bijeljina Wastewater Treatment Plant Project