Općina Bihać
Jedinica za implementaciju Projekta
Projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih
voda u Bihaću
Banja Luka, 16. 3. 2011. godine
Sadržaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uvod – historijat Projekta
O Projektu
Učesnici/interesne strane u Projektu
Trenutni status implementacije
Pilot zona - Repušine
Zaključci i naredni koraci
Kratki historijat Projekta
•
•
•
Decenija suradnje sa KfW-om – Projekat
unapređenja gradskih vodovodnih sistema (19992010)
Grant Evropske komisije za izradu pretprojektne
dokumentacije za Projekat (700.000 EUR,
Konsultant Eptisa / HEIS, 2007-2008)
2009. – formiranje JIP-a
O projektu
PRAVNI OKVIR
Potpisani sporazumi:
1. Sporazum o financiranju i projektu
(KfW – BiH – F BiH – Općina Bihać)
1. Supsidijarni sporazum (BiH – F BiH)
2. Podugovor (F BiH – Općina Bihać)
3. Zaseban sporazum
(KfW – Općina Bihać – JP “Vodovod”)
O projektu
Ostvareni osnovni preduvjeti:
1. Uspješna implementacija KfW kredita
(rekonstrukcija vodovoda)
2. Strateško - planska dokumentacija (SPVOS)
3. Izrada prethodne dokumentacije
- Master plan
- Studija izvodljivosti
- Idejni projekt
O projektu
Procedure nabavki i ugovaranja
• Procedura se vodi u skladu sa smjernicama KfW
banke – međunarodni natječaj (pretkvalifikacije +
pozivni tender)
• Uvjet Općine Bihać: obavezan angažman domaćih
konsultanata
• Odabran glavni konsultant – KONZORCIJ (JV):
FICHTNER GmbH, Stuttgart, Njemačka i
Una Consulting d.o.o. Bihać, BiH
- 2012. - konsultant za prateće mjere
O projektu
CILJEVI PROJEKTA
Generalni cilj:
• Unapređenje životnih uslova i
zaštita okoliša
Projektni cilj:
• Okolišno prihvatljivo i higijensko
prikupljanje i prečišćavanje
otpadnih voda
O projektu
Rezultati projekta
• Sistem prikupljanja otpadnih voda je saniran i
proširen,
• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je
izgrađeno i u funkciji,
• Efikasno se upravlja izgrađenom
infrastrukturom.
O projektu
Trajanje projekta:
• 1. faza: 2009-2014
• 2. faza: 2014-2030
O projektu
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
•
IZGRADNJOM SEKUNDARNIH KANALIZACIONIH
MREŽA OTPADNE VODE ĆE SE IZ DOMAĆINSTAVA I
INDUSTRIJE ODVESTI DO GLAVNIH KOLEKTORA
•
GLAVNI KOLEKTORI ĆE ODVODITI OTPADNE VODE DO
POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE
•
IZGRADNJOM POSTROJENJA OTPADNE VODE ĆE SE
PREČISTITI I VODE RIJEKE UNE NIZVODNO OD KRALJA
VRLO BRZO VRATITI U I KLASU
•
PROVOĐENJEM MJERA REHABILITACIJE OTKLONIĆE
SE NEDOSTACI NA POSTOJEĆOJ KANALIZACIJSKOJ
MREŽI
O projektu
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
•
SVA POSTOJEĆA KANALIZACIONA MREŽA GRADA
BIHAĆA ĆE BITI UVEZANA U NOVI SISTEM ODVODNJE I
PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
•
NOVA KANALIZACIONA MREŽA (SEPARATNA
KANALIZACIONA MREŽA) NIJE PREDVIĐENA ZA
PRIKUPLJANJE I ODVODNJU OBORINSKIH VODA
•
U PREDPROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI NIJE BILA
PREDVIĐENA IZRADA DOKUMENTACIJE ZA
OBORINSKU KANALIZACIJU ALI U PROJEKTNOM
ZADATKU ZA KONSULTANTA “1” I TAJ DIO JE UKLJUČEN
O projektu
FAZNA REALIZACIJA
ULAZNI PODACI ZA OPTERECENJE I PROTOK U PPOV
PODACI O OPTERECENJU PPOV-a
Druga faza
Druga faza
Neutralno
Optimistično
Danas
Prva faza
2007
2010
2025
2025
*
2015
2030
2030
Godina
Završetak izgradnje
Opterecenje kao S + ES
Stanovništvo + pravna lica, uklj.
Migraciju
S+ES
63.700
64.100
64.700
64.700
Stopa prikljucenja
%
40%
75%
100%
100%
Industrija - (ES izražen kao BPK)
ES
5.400
10.100
20.200
27.400
Stopa prikljucenja
%
100%
100%
100%
100%
S+ES
69.100
74.200
84.900
92.100
S
25.480
48.075
64.700
64.700
S + ES ukupno
Stanovništvo priključeno
POSTOJEĆE I PROJEKTOVANO STANJE
Proširenje kanalizacione mreže
7
1
5
2
6
3
4
O projektu
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Glavni kolektori
•
•
•
IZGRADIT ĆE SE UKUPNO TRI GLAVNA
KOLEKTORA: A0, BO I AB.
VELIČINA PROFILA KREĆE SE OD 300 DO 1.500
mm.
UKUPNA DUŽINA NOVOPROJEKTOVANE
KANALIZACIONE MREŽE IZNOSI OKO 33 km
FEKALNE I OKO 22 km OBORINSKE
KANALIZACIJE
O projektu
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
PPOV (Produžena aeracija sa biološkim
odstranjivanjem nutrienata)
• LOKACIJA ZA IZGRADNJU JE PREDVIĐENA NA
VELHOVSKOM POLJU.
• POVRŠINA LOKACIJE IZNOSI OKO 100.000 m2.
• KAPACITET POSTROJENJA IZNOSI 58.000 ES
(UKLJUČUJUĆI INDUSTRIJU) A MAKSIMALNI
PROTOK KROZ POSTROJENJE IZNOSI 320 l/sec.
• U PRVOJ FAZI PREDVIĐENE SU DVIJE LINIJE
PREČIŠĆAVANJA A U DRUGOJ FAZI JE
PREDVIĐENA I TREĆA LINIJA PREČIŠĆAVANJA.
Lokacija postrojenja
POSTROJENJE
CENTAR GRADA
Mikrolokacija postrojenja
POSTROJENJE
HIPODROM
Postrojenje – 1.faza
1.FAZA
Završeno postrojenje - primjer
O projektu
FINANCIJSKI ASPEKTI
Financiranje i namjena sredstava:
1. KfW: 17,5 mil € (Grant):
a/ Investicijske mjere + konsultant (17,0 mil €)
b/ Prateće mjere + konsultant (0,5 mil €)
2. Općina Bihać: 1,75 mil € (Budžet)
a/ Konverzija valuta, porezi i davanja (do povrata)
b/ Investicijske mjere (po povratu PDV-a)
Ukupna vrijednost: 19,25 mil €
+ troškovi rada JIP-a, troškovi ekspropriacije,…
O projektu
FINANCIJSKI ASPEKTI
Modeli plaćanja
1. UGOVOR <= 350.000 €
- Procedura dispozicijskog fonda
2. UGOVOR > 350.000 €
- Procedura direktne isplate
3. KONSULTANTSKI UGOVOR (bez obzira na iznos)
- Procedura direktne isplate
1. UGOVOR <= 350.000 €
Procedura dispozicijskog fonda
2. UGOVOR > 350.000 €
Procedura direktne isplate
3. KONSULTANTSKI UGOVOR
Procedura direktne isplate
O projektu
IMOVINSKO-PRAVNI ASPEKTI
•
•
•
•
Potpuna eksproprijacija - obuhvaćene 82
nekretnine
Nepotpuna eksproprijacija - obuhvaćeno 179
nekretnina
Ustanovljenje služnosti po ZGZ - obuhvaćeno
107 nekretnina
06. 04. 2010.godine Općinsko vijeće donijelo
Odluke o utvrđivanju javnog interesa
O projektu
IMOVINSKO-PRAVNI ASPEKTI
Postupak eksproprijacije - složen i dugotrajan
postupak
RAZLOZI:
• neslaganje zemljišno-knjižnog i faktičkog stanja
na nekretninama;
• radi se o više različitih instituta:
–
–
–
potpuna i nepotpuna eksproprijacija po ZE
ustanovljenje služnosti, preuzimanje zemljišta po
ZGZ
raspravljanje uzurpacije po ZU
Realizacija projekta
ULOGE I ZADACI UČESNIKA
Realizacija projekta
JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA
• Zastupljene različite struke (ekonomska,
pravna, građevinska, prevodilac . . . )
• Sastav JIP-a je fleksibilan
• JIP radi isključivo na zadacima vezanim za
projekt
• Nije došlo do povećanja broja zaposlenih u
Općini
• Kontinuiran rad puno radno vrijeme
Realizacija projekta
JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KOORDINACIJA NA OPĆINSKOM NIVOU
KOORDINACIJA I KOMUNIKACIJA SA KfW
PROCEDURE ISPLATA
PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI,
ODOBRENJA...
REVIZIJA POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE
INFORMIRANJE
IZVJEŠTAVANJE
PRAĆENJE I NADZOR
Status implementacije Projekta
Saglasnosti, dozvole,
odobrenja
Okolinska dozvola
Prethodna vodna
saglasnost
Preth. saglasnost Feder.
direkcije za ceste
Prethodna Saglasnost JP
“Željeznice F BiH”
Prethodna el-en. sagl.
(mreža+PPOV)
Saglasnost
BH Telecom
Saglasnost Kant.
direkcije za ceste
Saglasnost JU “Zavod za
prost. uređenje”
Saglasnost
JP “Vodovod”
Zahtjev za urbanističku
saglasnost
Status implementacije Projekta
Tenderi
Konsultant 1
(implementacija)
Izvođač 1
(mreža)
Izvođač 2
(PPOV)
-Projektni zadatak
-Tenderska procedura
-Ugovaranje
Konsultant 2
(prateće mjere)
Status implementacije Projekta
Eksproprijacija
Identifikacija parcela
Prijedlog za utvrđivanje
javnog interesa
Utvrđivanje i isplata
naknada
Utvrđivanje
javnog interesa - OV
Prenos vlasništva
PILOT ZONA REPUŠINE
2010/11.
Pilot zona Repušine
OSNOVNE INFORMACIJE
•
OPĆINA BIHAĆ I JP “VODOVOD” U 2010 GODINI,
A PREKO JEDINICE ZA IMPLEMENTACIJU,
•
IZGRADNJA OVE ZONE SE FINANSIRA IZ
SREDSTAVA OPĆINE BIHAĆ
•
UKUPNA VRIJEDNOST OVIH RADOVA IZNOSI
OKO 1.000.000,00 KM
PILOT ZONA REPUŠINE
PROJEKTOVANO STANJE
PILOT ZONA REPUŠINE
Izgradnja separatnog sistema
PILOT ZONA REPUŠINE
Izgradnja separatnog sistema
PILOT ZONA REPUŠINE
Ispitivanje vodonepropusnosti
PILOT ZONA REPUŠINE
Izrada priključaka za domaćinstva
PILOT ZONA REPUŠINE
Izrada priključaka za domaćinstva
Dinamički plan
Kašnjenje 7 mjeseci
Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Bihaću
Okvirni dinamički plan aktivnosti
R.b. Aktivnost
Mjeseci
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Projektovanje, tenderi i nadzor (Konsultant 1)
42
Projektovanje i priprema tenderske dokumentacije
10
Revizija i usvajanje projekta mreže
2
Geotehnička ispitivanja tla
3
Pretkvalifikacije za Izvođača 1 - mreža
3
Pretkvalifikacije za Izvođača 2 - PPOV
3
Tenderska procedura za Izvođača 1
2
Tenderska procedura za Izvođača 2
2
Procjena ponuda, izbor izvođača 1 (mreža) i ugovor
1
Procjena ponuda, izbor izvođača 2 (PPOV) i ugovor
1
Nadzor nad izvođenjem radova na mreži
26
Nadzor projektovanja i izvođenja radova na PPOV
29
Dinamički plan
projektovanje i priprema tenderske dokumentacije
Dinamički plan
Uzroci kašnjenja
•
PRIBAVLJANJE OKOLINSKE DOZVOLE (procedura trajala
od 21.7.2009. do 26.12.2010.) – privremena obustava
aktivnosti
•
DEFINIRANJE FINANSIRANJA TROŠKOVA
EKSPROPRIJACIJE
•
ADMINISTRATIVNE PROCEDURE KfW BANKE
Revidirani dinamički plan
Aktivnosti u 2011. godini
•
•
•
•
•
Izrada projektne dokumentacije (glavni projekt)
Priprema tenderske dokumentacije
Provođenje tenderske procedure – izbor izvođača
Pribavljanje saglasnosti i dozvola
Rješavanje imovinsko–pravnih pitanja
Radovi počinju 2012. godine
Neposredni naredni koraci
•
POČETNI SASTANAK SA KONSULTANTOM (KICK OFF)
•
DEFINIRANJE PRIORITETA ZA 2011. GODINU
•
NASTAVAK AKTIVNOSTI NA PRIBAVLJANJU SAGLASNOSTI I
DOZVOLA
•
NASTAVAK PROCEDURE EKSPROPRIJACIJE
Naučene lekcije i izazovi
•
•
•
•
•
•
I PORED PODUZIMANJA SVIH MJERA, POLITIČKO OKRUŽENJE
MOŽE IMATI VELIKI UTICAJ NA REALIZACIJU PROJEKTA,
PROJEKTNIM ZADATKOM I UGOVOROM OBRADITI ŠTO VIŠE
DETALJA
PROCES EKSPROPRIJACIJE JE DUGOTRAJAN I FINANSIJSKI
ZAHTJEVAN
OPĆINA/JIP MORA PRATITI I VODITI SVE FAZE PRIPREME I
REALIZACIJE (NEDOSTACI U IDEJNOM PROJEKTU)
PILOT ZONA – NOVI MATERIJALI I TEHNOLOGIJE, PROVJERA
FUNKCIONIRANJA SVIH SEGMENATA PROJEKTA
PREZENTACIJA PROJEKTA SVIM ZAINTERESIRANIM STRANAMA
POMAŽE USPJEHU
Naučene lekcije i izazovi
•
•
•
•
•
•
•
ANGAŽIRANJE DOMAĆIH STRUČNJAKA/FIRMI DONOSI
VIŠESTRUKE KORISTI
PROCES PREDKVALIFIKACIJA I KVALIFIKACIJA GARANTUJE
ODABIR KVALITETNOG KONZULTANTA
STRPLJENJE I UPORNOST (IPAK) DONOSI REZULTATE
FORMIRANJE JIP-a JE NEOPHODNO KOD REALIZACIJE OVAKVIH
PROJEKATA
PERIODIČNO JE POTREBNO PODSJETITI SVE UKLJUČENE NA
OBAVEZE PREMA PROJEKTU
PROJEKT JE DUGOROČAN, JAVNOST I POLITIKA TRAŽE
REZULTATE ODMAH
JAVNOST MORA BITI UKLJUČENA I KONTINUIRANO
INFORMIRANA
Otvorena pitanja
•
•
•
•
•
•
•
FINANSIJSKA PITANJA (troškovi eksproprijacije, oborinska
kanalizacija, obavezno učešće Općine...)
IMOVINSKO-PRAVNA PITANJA (sagledavanje situacije, stručni
kapaciteti...)
PRIORITETI ZA 2011. GODINU (kolektor A0, nastavak radova u pilotzoni Repušine?)
IZMJENA TRASA CJEVOVODA IZ IDEJNOG PROJEKTA
PROCEDURA PRIKLJUČENJA NOVIH KORISNIKA NA
KANALIZACIONI SISTEM (ugovor, naknada...)
DODATNA MOBILIZACIJA OPĆINE, JU I JP
KOMUNIKACIJA SA GRAĐANIMA – MJESNIM ZAJEDNICAMA
HVALA NA PAŽNJI
P I T A N J A?
Download

Projekt odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću