PREGLED STATUSA PROJEKATA IZ OBLASTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I ŽIVOTNE SREDINE
Jun, 2013. godine
SADRŽAJ
1. REALIZOVANI PROJEKTI ................................................................................................................................................................... 2
1.1. Otpadne vode i snabdijevanje vodom ............................................................................................................................................... 2
1.2. Upravljanje otpadom .......................................................................................................................................................................... 4
2. PROJEKTI U FAZI REALIZACIJE ........................................................................................................................................................ 5
2.1. Projekti sa zatvorenom finansijskom konstrukcijom ........................................................................................................................... 2
2.1.1. Otpadne vode i snabdijevanje vodom ............................................................................................................................................. 2
2.1.2. Upravljanje otpadom ....................................................................................................................................................................... 5
2.2.PROJEKTI SA NEDOSTAJUĆIM FINANSIJSKIM SREDSTVIMA ...................................................................................................... 6
2.2.1. Otpadne vode i snabdijevanje vodom ............................................................................................................................................. 6
2.2.2. Upravljanje otpadom .................................................................................................................................................................... 34
2.2.3. Životna sredina ............................................................................................................................................................................. 43
Tabela 01 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije za projekte iz oblasti otpadnih voda i snadbijevanje vodom za koje je
potrebno obezbjediti finansijska sredstva, u cjelosti ili djelimično ............................................................................................................ 46
Tabela 02 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije za projekte iz oblasti upravljanja otpadom za koje je potrebno obezbjediti
finansijska sredstva, u cjelosti ili djelimično ............................................................................................................................................ 50
Tabela 03 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije za projekte iz oblasti životne sredine za koje je potrebno obezbjediti
finansijska sredstva, u cjelosti ili djelimično ............................................................................................................................................ 51
Tabela 04 Pregled finansijskog statusa projekata iz oblasti otpadnih voda, snadbjevanja vodom i upravljanja otpadom, za koje je
potrebno obezbjediti finansijska sredstva, u cjelosti ili djelimično ............................................................................................................ 52
Tabela 05 Zbirni pregled obezbijeđenih i nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju projekata upravljanja čvrstim otpadom ....... 54
Tabela 06 Zbirni pregled obezbijeđenih i nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju projekata upravljanja otpadnim vodama i
snadbjevanja vodom u nadležnosti VODACOM-a .................................................................................................................................. 55
Tabela 07 Zbirni pregled obezbijeđenih i nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju projekata upravljanja otpadnim vodama i
snabdijevanja vodom u nadležnosti PROCON-a .................................................................................................................................... 58
Tabela 08 Zbirni pregled obezbijeđenih i nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti životne sredine ............ 61
Uvodna riječ
Ustavom deklarisana kao ekološka država, Crna Gora ima obavezu da posebnu pažnju posveti zaštiti i očuvanju životne sredine.
Nadležni organi uprave na državnom i lokalnom nivou uvjereni su da je saradnja i razvoj partnerstva sa međunarodnim institucijama
jedan od najbitnijih preduslova za stvaranje povoljne klime za efikasanu i cjelovitu harmonizaciju crnogorskih propisa sa
relevantnim propisima evropskog zakonodavnog okvira u oblasti zaštite životne sredine i komunalne infrastrukture. Stoga, prije
četiri godine otpočeli smo sa održavanjem godišnjih konferencija na kojima smo zajednički razmatrali potrebe koje Crna Gora ima u
pogledu finansijske podrške za realizaciju projekata u oblasti životne sredine i komunalne infrastrukture, i mogućnosti da se ta
podrška obezbijedi kroz saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i donatorima, kao i kroz bilateralnu saradnju koju
ostvarujemo sa drugim državama.
U fokusu naše pažnje bili su projekti iz oblasti upravljanja urbanim otpadnim vodama, otpadom, vodosanbdijevanja, zaštite kvaliteta
vazduha, zemljišta, biodivreziteta i drugih oblasti životne sredine. Ove oblasti obuhvaćene su strateškim planskim dokumentima
kojima se na dugoročan način planira izgradnja neophodne infrastrukture, nabavka opreme i sredstava.
Četvrta koordinaciona konferencija „Podrška realizaciji projekata u oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine“ predstavlja
nastavak dobre prakse. Kao i do sada, pripremili smo ovu brošuru, koja treba da posluži učesnicima da se pravovremeno upoznaju
sa projektima koji će biti prezentovani na Konferenciji. Radi se o projektima iz prethodno navedenih oblasti:
- koji su završeni i koji su funkciji poreba garđana Crne Gore,
- koji su u fazi realizacije, i
- za čiju realizaciju nijesu obezbijeđena potrebna sredstva.
Nakon održavanja Konferencije ova brošura može poslužiti kao efikasan i jednostavan podsjetnik na potrebe Crne Gore u cilju
obezbjeđivanja neophodnih finansijskih sredstava kako bi sve zainteresovane strane mogle da se uključe i u mjeri svojih mogućnosti
doprinesu implementaciji prioritetnih projekata.
Izražavajući veliku zahvalnost na do sada obezbijeđnim donacijama, kreditima i na drugi način pruženoj podršci, iskazujem uvjerenje
da će naša saradnja biti nastavljena i unaprijeđena, i da ćemo ostvariti krajnji cilj, a to je dobrobit građana Crne Gore.
Ministar održivog razvoja i turizma
Branimir Gvozdenović
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
1. REALIZOVANI PROJEKTI
2
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
1.1. Otpadne vode i snabdijevanje vodom
1.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali faza I – Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj i Cetinje
Vrijednost projekta iznosila je 5,5 miliona eura, a investicije su finansirane iz kredita konzorcijuma pet crnogorskih banaka (Montenegro banka, Crnogorska komercijalna
banka, Podgorička banka, Hipotekarna banka i Atlas mont banka). Ova faza je imala za cilj poboljšanje vodosnabdijevanja u Herceg Novom, Baru, Kotoru, Budvi, Tivtu,
Cetinju i Ulcinju. Nakon sprovedenih mjera faze I, ukupne dodatne količine vode u cjelokupnom vodovodnom sistemu u opštinama na Crnogorskom primorju iznosile su
166l/s. Mjere sprovedene u ovoj fazi su: detekcija kvarova (255 kvarova), zamjena vodovodnih cijevi (10,7 km), zamjena pumpi (26), ugrađeni novi mjerači protoka (42),
ugrađeni frekvetni regulatori (15), ugrađeni novi vodomjeri (2.856). Period implementacije faze I je trajao od 2004. do 2005. godine.
2.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali faza II – Bar
Vrijednost projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Baru iznosila je 4,8 miliona eura, a investicije su se odnosile na rehabilitaciju vodovodnog
sistema i poboljšanje otpadnih voda centra Bara i prigradskih naselja. Mjere sprovedene u ovoj fazi su: rehabilitacija vodovodnog sistema Index Korali (0,8 km), ugradnja
mjerača protoka na vodoizvorištima Kanjak i Zaljevo, obnova vodovodne mreže u Sutomoru (2,4 km), obnova vodovodne mreže u Starom Baru (2,2 km), izgradnja kraka
vodovodne mreže Nadvožnjak-Topolica (2,2 km), obnova vodovodne mreže u Popovićima (1,2 km), rekonstrukcija hlorne stanice, obnova kanalizacionog kanala i
atmosferske kanalizacije na području Topolice i rekonstrukcija podmorskog ispusta u Čanju. Projekat je finansiran iz kredita KfW banke u iznosu od 4,3 miliona eura, a
ostatak je obezbijeđen iz sredstava Opštine Bar. Period implementacije faze II u opštini Bar je trajao od 2006. do 2009. godine.
3.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali faza II – Budva
Vrijednost projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Budvi iznosila je 0,103 miliona eura, a investicije su se odnosile na poboljšanje
vodosnabdijevanja. Projekat je finansiran iz kredita KfW banke. Sprovođenje mjera se vršilo tokom 2006. godine.
4.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali faza II – Herceg Novi
Vrijednost projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Herceg Novom iznosila je 3,0 miliona eura, a investicije su se odnosile na poboljšanje
vodosnabdijevanja. Mjere sprovedene u ovoj fazi su: rekonstrukcija vodovodne mreže (15,4 km), rekonstrukcija cjevovoda Plat-Herceg Novi, rehabilitacija pumpne stanice
Opačica i ugradnja potopnih pumpi u zoni Opačica. Projekat je finansiran iz kredita KfW banke. Period implementacije faze II u opštini Tivat je trajao od 2006. do 2009.
godine.
5.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali faza II – Kotor
Vrijednost projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Kotoru iznosila je 1,3 miliona eura, a investicije su se odnosile na rehabilitaciju vodovodnog
sistema Kotora. Mjere sprovedene u ovoj fazi su: izgradnja tranzitnog (6,6 km) i distributivnog cjevovoda (5 km) u naseljima Orahovac, Perast i Risan, ugradnja novih
kućnih priključaka (350 kom), nabavka pumpe za pumpne stanice Tabačina i Orahovac i rehabilitacija pumpne stanice Špila. Projekat je finansiran iz kredita KfW banke.
Radovi na rehabilitaciji vodovodne mreže završeni su krajem 2008. godine. Realizacija je nastavljena 2009. godine nabavkom pumpi za pumpnu stanicu Tabačina.
2
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
6.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali faza II – Tivat
Vrijednost projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Tivtu iznosila je 7,3 miliona eura, a investicije su se odnosile na izgradnju primarnog
kanalizacionog kolektora, sekundarne kanalizacione mreže i pumpne stanice Kalimanj sa potisnim cjevovodom, izgradnja sifona i pumpne stanice Solila sa potisnim
cjevovodom. Projekat se finansirao iz kreditnih sredstava KfW banke u iznosu od 1,297 miliona eura, iz donacije KfW banke 2,5 56 mil eura, a ostatak je obezbjeđen iz
sredstava Opštine Tivat. Period implementacije faze II u opštini Tivat je trajao od 2007. do 2009. godine.
7.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali faza III – Tivat
Vrijednost projekta poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Tivtu iznosila je 6,5 miliona eura, a investicije su se odnosile na nastavak izgradnje
primarnog kolektora (960 m), izgradnja sifona Seljanovo-Sportska dvorana (1,4 km), izgradnju sekundarne mreže u naseljima Kalimanj, Seljanovo, Župa, Mažina (3,5 km),
rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u Markuševini, izgradnju tercijalne mreže u centru Tivta i izgradnju pumpnih stanica Gradiošnica i Seljanovo. Projekat se finansirao
iz kreditnih sredstava KfW banke u iznosu od 3,5 miliona eura dok je ostatak obezbjeđen iz sredstava Opštine Tivat. Period implementacije faze III u opštini Tivat je trajao
od 2009. do 2011. godine.
8.
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže faza I - Nikšić
“Studija izvodljivosti za projekat otpadnih voda u Nikšiću” dopunjena je i izrađena u 2009.godini od strane Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi” – Beograd. Studija
opravdanosti i EIA za projekat otpadnih voda u Nikšiću su revidovani od strane konsultantske kuće „EPTISA“ angažovane kroz projekat ’’Podrška sektoru životne sredine“
koji je finansiran od strane Evropske unije. Sredstva za realizaciju projektovanja i izgradnje kanalizacione mreže I faza u opštini Nikšić obezbijeđena su iz grant aranžmana
IPA 2008. Za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže I faze ugovorena je firma Alpine Bau GmbH iz Austrije u iznosu od 3.492.121 €. Implementaciju ovog projekta
sprovodila je Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Glavni projekat za izgradnju kanalizacione mreže izrađen je u dvije faze a reviziju istih, kao i nadzor nad izvođenjem
radova rekonstrukcije i izgradnje kanalizacione mreže, vršila je konsultanska kuća „TYPSA-TECNOMA“ iz Španije. Radovi na izgradnji kanalizacione mreže i faze u opštini
Nikšić završeni su 30.juna 2012.godine. U toku je period uočavanja i otklanjanja nedostataka na izgrađenoj kanalizacionoj mreži.
9.
IPA 2008 TWINNING projekat “Podrška sektoru životne sredine“
Projekat „Podrška sektoru životne sredine“ je realizovan iz sredstava IPA EU fonda u iznosu od 1.000.000€ sa ciljem jačanja strukture i podrške Ministarstvu održivog
razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine i Nacionalne jedinice za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine- PROCON.
Projekat se odvijao kroz tri komponente a treća komponenta IPA 2008 TWINNING projekta, “Jačanje kapaciteta PROCON-a”, se odvijala kroz 4 aktivnosti i to:

Obuka i podrška Jedinice za upravljanje projektima (PROCON)

Podrška razvoju opštinskih investicionih planova

Podrška u pripremi i implementaciji projekata

Softver za praćenje implementacije projekata
Cilj komponente “Jačanje kapaciteta PROCON-a” se odnosio na doprinosu poboljšanju kapaciteta PROCON-a a naročito pružanje tehničke podrške tokom pripreme
tenderske dokumentacije za projekte iz oblasti otpadnih voda.
3
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
1.2. Upravljanje otpadom
1.
Izgradnja I faze regionalne deponije za opštine Bar i Ulcinj
Ukupna vrijednost projekta izgradnje regionalne deponije za opštine Bar i Ulcinj iznosi 13.032.702 €. Izgradnja I faze u vrijednosti od 8.200.000 € finasirana je i realizovana
iz sredstava kredita Svjetske banke. U 2010.god. usvojen je prostorno planski dokument od strane skupštine opštine Bar. Opštine Bar i Ulcinj su formirale zajedničko
preduzeća za upravljanje regionalnom deponijom i potpisale Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje sanitarnom deponijom „Možura“Bar. Društvo je registrovano. Studija opravdanosti izrađena je od strane „PORR Technobau“ i na nivou je idejnog rješenja. EIA je urađen od strane ’’Energoprojekt,
Beograd’’. JP„Regionalni Vodovod“ je u avugust 2009.god. pripremio tendersku dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za projektovanje i izgradnju deponije na
lokaciji ’’Možura’’. Nakon evaluacije ponuda potpisana je odluka o dodjeli ugovora sa firmom ’’Integral inženjering’’ iz Banja Luke. U sklopu tenderskog postupka po modelu
’’Projektuj i izgradi’’ izrađen je Glavni projekat od strane ’’Integral inženjeringa’’, Banja Luka, koji je revidovala francurska firma ’’SAFAGE’’. Radovi na izgradnji prve faze
završeni su u julu 2012.god.,a deponija je zvanično otpočela sa radom 12. jula 2012.god.
2.
IPA 2009 nabavka opreme i vozila za javno komunalna preduzeća
Kroz IPA 2009 nacionalni program, odobren je grant u iznosu od 4.8 miliona EUR za nabavku opreme za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini
Bijelo Polje. Usljed odustajanja EIB da finansira izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje, Delegacija Evropske unije je odlučila da
preusmjeri odobrenih 4.8 miliona EUR na nabavku vozila i opreme neophodne za upravljanje otpadom u opštinama na sjeveru Crne Gore, kao i za podršku pri izradi
nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period poslije 2012.godine. Sredstva su opredijeljena na sljedeći način:


4.000.000 € za nabavku vozila i opreme za javna komunalna preduzeća za 14 crnogorskih opština (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kolašin, Nikšić,
Mojkovac, Pljevlja, Plav, Plužine, Rožaje, Ulcinj, Šavnik i Žabljak) i,
800.000 € za izradu Nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013- 2018, kao i za podršku za jačanje kapaciteta za implementaciju istih.
Tehnička specifikacija nabavke opreme i vozila izrađena je od strane PROCON-a u saradnji sa konsultantskom kućom „COWI“, i ista odobrena od strane Delegacije
evropske unije (DEU) i MORIT-a. Sprovedena je tenderska procedura za nabavku opreme i vozila i potisan je ugovor sa firmom “Elkoplats” s.r.o. iz Češke u vrijednosti od
512.835 €, kao i ugovor sa firmom “ARTIK” d.o.o iz Slovenije u vrijednosti od 3.487.140 €. Kamioni su isporučeni opštinama 13. septembra 2012.god. dok su kontejneri
isporučeni tokom 2012.god.
4
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
2. PROJEKTI U FAZI REALIZACIJE
5
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
2.1. Projekti sa zatvorenom finansijskom konstrukcijom
2.1.1. Otpadne vode i snabdijevanje vodom
1.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Kotor
Vrijednost projekta izgradnje kanalizacione i vodovodne mreže i pumpnih stanica na teritoriji opštine Kotor iznosi 7,02 miliona eura. Projekat će biti finansiran iz kredita
KfW banke u iznosu od 4,821 miliona eura, sredstava Opštine Kotor u iznosu od 0,702 miliona eura, sredstava Vlade Crne Gore u iznosu od 1,341 milion eura i donacije
KfW banke u iznosu od 0,156 miliona eura. Projekat u Kotoru se odvija u dvije faze, prva obuhvata izgradnju 27,7 km kanalizac ione i vodovodne mreže, 5 pumpnih
stanica, a druga izgradnju 2,750 km vodovodne i kanalizacione mreže i 2 pumpne stanice na potezu Muo-Prčanj-Stoliv.
2.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Tivat
Vrijednost projekta izgradnje kanalizacione i vodovodne mreže i pumpnih stanica na teritoriji opštine Tivat iznosi 9,491 miliona eura. Projekat će biti finansiran iz kredita
KfW banke u iznosu od 5,855 miliona eura, sredstava Opštine Tivat u iznosu od 3,481 miliona eura i donacije KfW banke u iznosu od 0,156 miliona eura. Projekat u Tivtu
obuhvata izgradnju 32,2 km kanalizacione i vodovodne mreže i 12 pumpnih stanica.
3.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, poboljšanje kanalizacione mreže i vodosnabdjevanja u opštini Danilovgrad
Ukupno obezbijeđena sredstva iz kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), za realizaciju projekta „Izgradnja infrastrukture u opštini
Danilovgrad„ iznose 5.350.000 €. Projekat „Izgradnja infrastrukture u opštini Danilovgrad„ se sastoji iz četri komponente i to: Rehabilitacija i proširenje vodovodne mreže,
Izgradnja PPOV, Rehabilitacija kanalizacione mreže i SCADA. Ugovorom o kreditu predviđena su grant sredstva za podršku pri nabavci i nadzor nad izvođenjem radova
u iznosu 359.680 €, kao i grant sredstva za unaprijeđenje finansijskog i operativnog učinka preduzeća koje će upravljati vodama u opštini Danilovgrad u iznosu od 200.000
€. „Studija ekološkog i socijalnog uticaja i tehnička i ekonomska analiza projekta Infrastruktura u opštini Danilovgrad“- koja se odnosi na izgradnju PPOV, poboljšanje
vodosnabdijevanja i kanalizacione mreže, izrađena je od strane „Dekonta“ – Beograd u junu 2010.godine. U okviru segmenta projekta „Rehabilitacija i proširenje
vodovodne mreže“ izrađeni su i revidovani Glavni projekti za „Zagarač faza II“, „Rekonstrukcije crpne stanice Oraška jama sa rekonstrukcijom vodovoda Oraška Jama –
Filendar“ i „Izgradnja novog cjevovoda Filendar-Branelovica-Velja Paprat“, od strane „Hidrofokus“, Podgorica kao i Idejno rješenje za trafo stanicu 10/0.4kv za napajanje
električnom energijom crpne stanice „Oraška jama”, od strane AE Studio – Podgorica, u decembru 2011. godine. U okviru segmenta projekta SCADA izrađeno je Idejno
riješenje za projekat “Automatizacija nadzora i upravljanje radom objekata u vodovodnoj mreži Danilovgrad”, od strane „Tangenta“ – Nikšić u januaru 2012. godine. Za
segmente projekta izgradnje PPOV i rehabilitacije kanalizacione mreže, u toku je izrada Idejnog riješenja za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže od strane konsultanta
VHS Brno iz Češke. Javni poziv za dostavljanje ponuda za projektovanje trafostanice i izvođača radova na projektu Rehabilitacije i proširenje vodovodne mreže je
objavljen 08.02.2013. godine. Proces izbora izvođača radova je u toku.
4.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić
Ukupan iznos sredstava obezbijeđen iz kreditnog aranžmana sa EIB-om, za realizaciju projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je 16.568.199,12€ a
iz kapitalnog odnosno lokalnog budžeta 170.104 € utrošenih za izradu prostorno-planske dokumentacije, Studiju izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.
Studija izvodljivostii i EIA izrađeni su od strane „Jaroslav Černi“ –Institut za vodoprivredu Beograda, u januaru 2009. godine. U septembru 2009.godine ugovoren je
konsultant „TYPSA-TECNOMA“ iz Španije za pružanje sljedećih usluga, i to: reviziju Studije izvodljivosti, pripremu tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača
radova za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, reviziju Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže, nadzor nad izgradnjom PPOV i kanalizacione
mreže. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.771.448,32 €. U maju 2011. god. potpisan je ugovor između opštine Nikšić i španskog konzorcijuma ’’Aqualia/Hidroterm’ za
projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Nikšić. Vrijednost ugovora između opštine Nikšić i španskog konzorcijuma
’’Aqualia/Hidroterm’ je 14.796.750,80 €. Ugovor obuhavata dvije predmetne partije, projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu od
2
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
13.210.384,64 € i projektovanje i rekonstrukciju tunela tunela sa priključcima u iznosu od 1.586.366,17€. Sredstva za projektvovanje i izvođenje radova na izgradnji PPOV
u opštini Nikšić i usluge konslultanta „TYPSA-TECNOMA“ obezbijeđena su iz kreditnog aranžamana između Države Crne Gore i EIB-a.
U toku je izvođenje radova na izgradnji PPOV u opštini Nikšić.
5.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za u opštini Rožaje
Vrijednost projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 2.290.029 € i predviđeno je finansiranje iz operativni program OPRD 2012-2013
(2.090.029€), kredita EIB-a (550.000 €), grant aranžmana IPF-TA 2009 ( 200.000 € ) i državnog budžeta (150.000 €).
Zemljište na lokaciji predviđenoj za izgradnju postrojenja za prečišćavanje opadnih voda u vlasništvu je preduzeća „Ibar Mont“, koje je u stečajnom postupku. Nakon
izrade odgovarajuće tehničke i planske dokumentacije, pristupiće se rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Studija izvodljivosti „Izgradnja sistema za tretman otpadnih
voda i vodosnabdijevanje u opštini Rožaje“ pripremljena je od strane međunarodnog konsultanta, koji je angažovan kroz fond IPF-TA 2009 u vidu tehničke podrške. Za
izrađivača Idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže u opštini Rožaje, odabran je „Hydro GIS“ iz Podgorice. Glavni projekat nije izrađen.
6.
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Rožaje
Vrijednost projekta izgradnje kanalizacione mreže iznosi 2.664.264 €, i predviđeno je finansiranje iz grant aranžmana IPF TA 2009 ( 200.000 €), iz operativnog programa
OPRD 2012-2013 ( 2.085.000 € ) i kredita EIB-a (379.264 €).
Studija izvodljivosti „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje u opštini Rožaje“ pripremljena je od strane međunarodnog konsultanta, koji je
angažovan kroz fond IPF-TA 2009 u vidu tehničke podrške. Za izrađivača Idejnog projekta za izgradnju PPOV-a i kanalizacione mreže u opštini Rožaje, odabran je
obrađivač Hydro GIS. Izrada Glavnog projekta predstoji.
7.
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u opštini Rožaje
Vrijednost projekta unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u opštini Rožaje iznosi 2.559.500 € i predviđeno je finansiranje iz kredita EIB-a (1.999.500 €), donacije
turske humanitarne organizacije TIK ( 440.000 € ) i iz lokalnog budžeta (120.000 € ). U II kvartalu 2012.godine, urađen je nacrt PUP-a opštine Rožaje, kojim je predviđena
izgradnja primarnog cjevovoda za vodosnabdijevanje od vodoizvorišta Vrela Ibra do rezervoara Vukoser, trasom koja je definisana Glavnim projektom. Usvojen je DUP
“Zona Centar” kojim se predviđa izgradnja novog rezervoara na lokaciji definisanoj Glavnim projektom. Studija izvodljivosti „Izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i
vodosnabdijevanje u opštini Rožaje“ pripremljena je od strane međunarodnog konsultanta, koji je angažovan kroz fond IPF-TA 2009 u vidu tehničke podrške. Glavni
projekat za izgradnju novog cjevovoda za snabdijevanje vodom od vodoizvorišta Vrela Ibra do rezervoara Vukoser, je pripreml jen 2007. godine, od strane konsultantske
kompanije „Arhi San“ iz Rožaja. Glavni projekat je revidovan od strane Komisije koju je formirala opština Rožaje. Glavni projekat za izgradnju novog rezervoara Vukoser je
pripremljen od strane kompanije „Urban Design“, Rožaje u avgustu 2010.godine, a revidovan je od strane konsultantske kompanije „Ortoprojekt“, Bijelo Polje. Javni poziv
za dostavljanje ponuda za ugovaranje izvođača radova na izgradnji vodovodnog sistema i ugovaranje nadzora nad izvođenjem rado va na izgradnji sistema za
snabdijevanje vodom objavljen je 24.01.2013. godine. Proces izbora izvođača radova i nadzora nad izgradnjom je u toku.
8.
Rekonstrukcija cjevovoda izvor Krkori – Andrijevica
Vrijednost projekta rekonstrukcija cjevovoda izvor Krkori iznosi 832.431 €, predviđeno je finansiranje iz grant aranžmana WBIF 2012 za radove (400.000 €), kredita EIB (
402.431 € ) i iz budžeta lokalne samouprave ( 30.000 €). Glavni projekat rekonstrukcije cjevovoda izvor Krkori – Andrijevica, izrađen je od strane „Flemer Stone“ Nikšić, u
novembru 2008.god, dok je revizija izvršena od strane ’’Inženjering-EM-Lab’’, Rožaje, u januaru 2009. godine. Izvorište i sam vodovod je unešen u prostorno-planska
dokumenta.
9.
Izgradnja i rekonstrukcija sistema za vodosnabdijevanje u gradskim opštinama Golubovci i Tuzi
Ukupna vrijednost projekta je 12.853.806,53 €, od čega je 8.446.902,10 € obezbijeđeno iz budžeta lokalne samouprave i 4.306.904,43 € iz kreditnog aranžmana sa EIBom kojim će se finansirati 13 segmenata projekta. Idejni projekat ’’Snabdijevane vodom područja Zete i Malesije’’ izrađen je od strane JP “Vodovod i kanalizacija”
3
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Podgorica 2006. godine. Glavni projekti su urađeni od strane JP “Vodovod i kanalizacija” Podgorica, kao i revizija Glavnih projekata za svih 13 segmenata. Od strane
Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice u saradnji sa PROCON-om, u III kvartalu 2012 god. je pripremljena tenderska dokumentacija za izbor izvođača radova. Javni
poziv za dostavljanje ponuda za ugovaranje izvođača radova na izgradnji i rehabilitaciji vodovodnog sistema za 13 prioritetnih segmenata je objavljen 09.10.2012. godine.
Proces izbora izvođača radova na izgradnji sistema za snabdijevanje vodom je u toku.
10. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja
Vrijednost radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 6.776.000 € predviđeno je finansiranje iz grant aranžmana IPA 2010 (3.500.000 €),
državnog i opštinskog budžeta (536.000 €) i kreditnog aranžmana sa EIB-om (2.640.000 €). U aprilu 2011. godine opština je usvojila je PUP kojim je definisana lokacija za
izgradnju PPOV. Studija izvodljivosti „Program razvoja usluga snabdijavanja vodom i tretmana otpadnih voda u Pljevljima“, u sklopu koje je obuhvaćen vodovodni i
kanalizacioni sistem i PPOV, izrađena je od strane konsultantske kuće „Jacobs“, u junu 2007. godine. Idejni projekat izrađen je u septembru 2010. godine, od strane
„Hidroinženjering“ d.o.o. iz Slovenije. Reviziju Idejnog projekta uradio je „IK Konsalting i projektovanje“ iz Srbije, u maju 2011. godine. Predviđeno je da se Glavni projekat
realizuje kroz „Desing and Build“ FIDIC model ugovaranja. PROCON je pripremio tendersku dokumentaciju za izbor projektanta i izvođača radova i nadzor nad izvođenjem
radova. Javni poziv za dostavljanje ponuda za ugovaranje projektanta i izvođača radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i nadzora nad izgradnjom
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog gradskog kolektora je objavljen 16.01.2013. godine. Proces izbora projektanta i izvođača radova kao i nadzora nad
izvođenjem radova je u toku.
11. Izgradnja glavnog kolektora u opštini Pljevlja
Vrijednost radova na izgradnji glavnog gradskog kolektora u opštini Pljevlja iznosi 1.798.800 i predviđeno je finansiranje iz grant aranžmana IPF MW 2008 (1.400.000 €) i
dijelom iz opštinskog budžeta (303.800 €). U aprilu 2011. godine opština Pljevlja je usvojila PUP kojim je definisana trasa glavnog gradskog kolektora. Sudija izvodljivosti
„Program razvoja usluga snabdijavanja vodom i tretmana otpadnih voda u Pljevljima“, u sklopu koje je obuhvaćen vodovodni, kanalizacioni sistem i PPOV, izrađena je od
strane konsultantske kuće „Jacobs“, u junu 2007. godine. Idejno rješenje sadržano je u Studiji izvodljivosti. Idejni projekat glavnog kolektora za otpadne vode izrađen je od
strane „Juginus - Beograd“, u septembru 2004. godine, dok je Glavni projekat izrađen od strane Građevinskog fakulteta iz Podgorice, i isti revidovan u oktobru 2007.
godine od strane komisije koju je formirala opština Pljevlja. PROCON je pripremio tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova na izgradnji glavnog gradskog
kolektora i nadzor nad izvođenjem radova. Javni poziv za dostavljanje ponuda za ugovaranje izvođača radova na izgradnji glavnog kolektora i nadzora nad izgradnjom
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavnog gradskog kolektora je objavljen 16.01.2013. godine. Proces izbora izvođača radova na izgradnji glavnog gradskog
kolektora i nadzora nad izvođenjem radova je u toku.
4
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
2.1.2. Upravljanje otpadom
1.
Izgradnja sistema za tretman ocjednih voda na deponiji „Livade“ u Podgorici
Ukupna vrijednost projekta sa uključenom projektnom dokumentacijom iznosi 2.377.028 €. Vrijednost radova procijenjena je na 1.683.055 €. Kroz kreditni aranžman EIB-a
obezbjeđena su sredstva za izradu Glavnog projekta, izgradnju sistema za tretman ocjednih voda, kao i nadzor nad radovima. U 2008.god. VU-TI-INŽINJERING-Bar
izradio je Idejno rješenje za izgradnju postrojenja za preradu procjednih voda. Izgrađena je gradska fekalna kanalizacija i time stečeni usklovi za izgradnju postrojenja za
tretman ocjednih voda. Međunarodni konsultat COWI je kao tehnička podrška obezbijeđena kroz fond WBIF 2010, u saradnji sa PROCON-om i d.o.o „Deponija“ izradio
tendersku dokumentaciju za odabir projektanta i izvođača radova po modelu ugovaranja’’Projektuj i Izgradi’’-Žuta knjiga FIDIC-a, kao i za nadzor nad izgradnjom po
modelu ugovaranja Bijele knjige FIDIC-a. Objava oba tendera realizovana je 17.04.2012.god. Tender za izbor projektanta i izvođača radova poništen je u skladu sa
Izvještajem evalucione komisije, i ponovo raspisan 24.10.2012.god. Tender je bio otvoren do 20. decembra 2012.god. Komisija za evaluaciju je odlučila da dodijeli ugovor
firmi J.V. ERGASIS TECHNIKI S.A KARKANIAS, koja je dostavila najnižu vrijednost ponude (1.683.000 €) U toku je priprema ugovora između d.o.o „Deponija“ i
ERGASIS-a. Na tenderu za izbor nadzora nad izvođenjem radova u toku su pregovori sa prvorangiranim ponuđačem konzorcijum „Hidroinženjering – Beoidro“.
2. IPA 2009 Izrada Nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013- 2018
Kroz IPA 2009 nacionalni program, odobren je grant u iznosu od 4.8 miliona EUR za nabavku opreme za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini
Bijelo Polje. Usljed odustajanja EIB da finansira izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje, Delegacija Evropske unije je odlučila da
preusmjeri odobrenih 4.8 miliona EUR na nabavku vozila i opreme neophodne za upravljanje otpadom u opštinama na sjeveru Crne Gore, kao i za podršku pri izradi
nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period poslije 2012.godine. Sredstva su opredijeljena na sljedeći način:


4.000.000 € za nabavku vozila i opreme za javna komunalna preduzeća za 14 crnogorskih opština (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Cetinje, Kolašin,
Nikšić, Mojkovac, Pljevlja, Plav, Plužine, Rožaje, Ulcinj, Šavnik i Žabljak) i,
800.000 € za izradu Nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013- 2018, kao i za podršku za jačanje kapaciteta za
implementaciju istih.
Projektni zadatak za izradu nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018, izrađen od strane PROCON-a, a isti odobren od strane DEU i
MORIT-a. Sprovedena je tenderska procedura za izbor konsultnata za izradu nacionalnog i lokalnih planova upravljanja otpadom za period 2013-2018 (objava tendera,
evaluacija i ugovaranje) od strane DEU. 16.10.2012.god. ugovor je potpisan sa prvorangiranim ponuđačem Eptisa Servicios de Ingeneria S.L. (ES). Izrada Nacionalnog
plana za upravljanje otpadom za period 2013-2018 otpočela je 29.10.212.god. Rok završetka izrade ugovorene dokumentacije je 18 mjeseci.
5
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
2.2.PROJEKTI SA NEDOSTAJUĆIM FINANSIJSKIM SREDSTVIMA
2.2.1. Otpadne vode i snabdijevanje vodom
Naziv Projekta
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Bar ( Faza – Izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih
stanica, podmorskih ispusta, vodovodne mreže, kišne kanalizacije i rezervoara u Sutomoru i Baru)
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Bar
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Bar
Trajanje projekta
24 mjeseca
• Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
• Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
• Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
• Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (Dahlem/Pecher 2009/2010)
• Revidovana projektna dokumentacija (WIGA, 2010)
• Tenderski dokument po Crvenoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
• Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
• Potpisivanje Memoranduma o razumjevanju 31.01.2012. godine KfW banke, Opštine Bar, Vodacom-a i Konsultanta kojim je utvrđena
konačna lista investicionoh mjera i kapacitet PPOV
• Završen tenderski dokument po Crvenoj knjizi FIDIC-a (Dahlem/Pecher, septembar 2012)
• KfW banka je izdala odobrenje na tendersku dokmentaciju (septembar 2012)
• Poziv predkvalifikovanim ponuđačima na učešću na tenderu (oktobar 2012)
• Otkup tenderske dokumentacije (do15.01.2013)
• 4 kompanije su otkupile tendersku dokumentaciju
Odabir najpovoljnijeg izvođača; Potpisivanje ugovora; Izvođenje radova
(Datum nepoznat zbog kašnjenja (problem sa građevinskom dozvolom)
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
19.110.000 €
Kontakt osobe:
Obezbijeđeno
Faza
Kredit KfW banke
kanalizaciona mreža, pumpne stanice,
podmorski ispusti, vodovodne mreže, kišna
11.325.000 €
kanalizacija i rezervoar u Sutomoru i Baru
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo odrćivog razvoja i
turizma
Goran Pejović, program menadžer, Vodacom d.o.o. Tivat
6
Učešće Opštine
Nedostaje
UKUPNO €
1.132.500 €
6.625.500
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected] gov.me
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Bar ( Faza – Priprema lokacije za PPOV, izgradnja
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bar i glavne pumpne stanice)
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Bar
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Bar
Trajanje projekta
30 mjeseci
 Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
 Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
 Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
 Funkcionalni (nivo idejnog) projekat PPOV Bar (Dahlem/Pecher 2009/2010)
 Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu (JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, 2010)
 Izvršena predkvalifikacija ponuđača (oktobar 2010)
 Završen tenderski dokument po Žutoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
 KfW banka je izdala odobrenje na tendersku dokmentaciju (septembar 2012)
 Poziv predkvalifikovanim ponuđačima na učešću na tender (oktobar 2012)
 Otkup tenderske dokumentacije (do15.01.2013)
 3 kompanije su otkupile tendersku dokumentaciju
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Odabir najpovoljnijeg izvođača; Potpisivanje ugovora; Izvođenje radova
(Datum nepoznat zbog kašnjenja (problema sa vlasnistvom na lokaciji)
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
16.201.000 €
Kontakt osobe:
Faza
Kredit KfW banke
Učešće Opštine
Nedostaje
UKUPNO €
11.325.000 €
1.132.500 €
3.743.500
lokacije za PPOV, izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda Bar i glavne
pumpne stanice
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Goran Pejović, program menadžer, Vodacom d.o.o. Tivat
7
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-maii: [email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Bar (Faza – Izgradnja 10 km kanalizacione mreže i
pumpne stanice Ratac i Brca)
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Bar
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Bar
Trajanje projekta
6 mjeseci
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
3.056.643 €
Kontakt osobe:





Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
Funkcionalni (nivo idejnog) projekat PPOV Bar (Dahlem/Pecher 2009/2010)
Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu (JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, 2010)
Prekvalifikacioni postupak; Finalizacija tenderskog dokumenta; Upućivanje poziva predkvalifikovanim ponuđačima, priprema ponuda,
evaluacija i dodjela ugovora; Izvođenje radova
Obezbijeđeno
Faza
Kredit KfW banke
Učešće Opštine
Nedostaje
UKUPNO €
x
x
3.056.643
kanalizaciona mreža, pumpne stanice
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Goran Pejović, program menadžer, Vodacom d.o.o. Tivat
8
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-maii: [email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Herceg Novi ( Faza–Izgradnja kanalizacione mreže,
pumpnih stanica, podmorskog ispusta i vodovodne mreže)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Herceg Novi
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
Trajanje projekta
21 mjesec
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
 Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
 Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
 Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
 Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (Dahlem/Pecher 2009/2010)
 Revidovana projektna dokumentacija (Energoprojekt/ Hidroinženjering, 2010)
 Tenderski dokument po Crvenoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
 Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
 Završen tenderski dokument po Crvenoj knjizi FIDIC-a (Dahlem/Pecher)
 KfW banka je izdala odobrenje na tendersku dokmentaciju
 Poziv predkvalifikovanim ponuđačima na učešću na tender (april 2011)
 Otkup tenderske dokumentacije (do17.06.2011)
 Izvršena evaluacija predatih ponuda i odabran najpovoljniji ponuđač – kompanija Celtikcioglu iz Turske
 Potpisivanje Ugovora
 Datum početka radova je 17.08.2012. god.
 Ugovoreni rok za završetak radova je 16.02.2014. god.
Izvođenje radova
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Faza
Ukupna vrijednost projekta :
18.522.000 €
Kontakt osobe:
Sredstva Vlade
CG
Donacija KfW
banke
kanalizaciona mreža, pumpne
stanice, podmorskog ispusta i
2.923.000 €
156.000 €
vodovodna mreža u Herceg
Novom
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Nenad Konjević, program menadžer, Vodacom d.o.o Tivat
9
Nedostaje
UKUPNO €:
Kredit KfW
banke
Učešće Opštine
13.049.000 €
1.304.900 €
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382672779; +382672782;
e-maii: [email protected]
1.089.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Herceg Novi ( Faza–Izgradnja obalnog kolektora od
Forte Mare do Igala)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Herceg Novi
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
Trajanje projekta
6 mjeseci
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
 Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
 Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
 Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
 Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (Dahlem/Pecher 2009/2010)
 Revidovana projektna dokumentacija (Energoprojekt/ Hidroinženjering, 2010)
 Tenderski dokument po Crvenoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
 Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
 Završen tenderski dokument po Crvenoj knjizi FIDIC-a (Dahlem/Pecher)
 KfW banka je izdala odobrenje na tendersku dokmentaciju
 Poziv predkvalifikovanim ponuđačima na učešću na tender (april 2011)
 Otkup tenderske dokumentacije (do17.06.2011)
 Izvršena evaluacija predatih ponuda i odabran najpovoljniji ponuđač – kompanija Celtikcioglu iz Turske
Potpisivanje Anexa Ugovora sa izvođačem Celtikcioglu; Izvođenje radova
(Rok nije utvrđen – može trajati najduže 6 mjeseci od dana potpisivanja Anexa Ugovora)
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Faza
Ukupna vrijednost projekta :
2.700.000 €
Kontakt osobe:
obalni kolektor, pumpne stanice
Donacija Vlade
CG
Donacija KfW
banke
x
x
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Nenad Konjević, program menadžer, Vodacom d.o.o Tivat
10
Nedostaje
UKUPNO €:
Kredit KfW
banke
Učešće Opštine
x
x
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382672779; +382672782;
e-maii: [email protected]
2.700.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Herceg Novi ( Faza – izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda u opštini Herceg Novi)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Herceg Novi
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
Trajanje projekta
24 mjeseca
 Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
 Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
 Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
 Funkcionalni (nivo idejnog) projekat PPOV Herceg Novi (Dahlem/Pecher 2009)
 Priprema izmjenjenog projekta PPOV HN uslijed promjene lokacije (Dahlem/Pecher 2009/2010)
 Revidovana projektna dokumentacija (Urbisprojekt, 2010)
 Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu (JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, 2010)
 Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
 Završen tenderski dokument po Žutoj Knjizi FIDICa(Dahlem/Pecher 2010/2011)
 KfW banka je izdala odobrenje na tendersku dokmentaciju
 Poziv predkvalifikovanim ponuđačima na učešću na tender (april 2011)
 Otkup tenderske dokumentacije (do 24.06.2011)
 Izvršena evaluacija predatih ponuda i odabran najpovoljniji ponuđač – kompanija Mass/Gintaš iz Turske
 Potpisivanje Ugovora (jun 2012)
 Datum početka radova je 25.06.2012. god.
 Ugovoreni rok za završetak radova je 24.06.2014. god.
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izvođenje radova
Obezbjeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
8.838.000 €
Faza
PPOV
Sredstva Vlade CG
1.336.000 €
Kredit
KfW banke
Učešće Opštine
Nedostaje
UKUPNO €:
6.304.000 €
630.400 €
567.600
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Kontakt osobe:
Nenad Konjević, program menadžer, Vodacom d.o.o Tivat
11
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382672779; +382672782;
e-maii: [email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali IV – Kotor i Tivat ( Faza – Izgradnja zajedničkog postrojenja
za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat )
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opštine Kotor i Tivat
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Kotor; JP “Vodovod i kanalizacija” Tivat
Trajanje projekta
27 mjeseci

Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)

Priprema Elaborata kojim je upotpunjena studija izvodljivosti

Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (maj 2012. godine)

Idejno rešenje za PPOV (Poyry, februar 2011)

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Izvršena predkvalifikacija ponuđača

Završen tenderski dokument po Žutoj knjizi FIDIC-a

Poziv predkvalifikacionim ponuđačima upućen je 30.08.2012. god.

Otkup tenderske dokumentacije (do 30.11.2012)

4 kompanije su otkupile tendersku dokumentaciju
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Odabir najpovoljnijeg izvođača; Potpisivanje ugovora; Izvođenje radova
Datum nepoznat (problem sa vlasništvom zemljišta na lokaciji)
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
13.050.000 €
Kontakt osobe:
Faza
PPOV
Obezbjeđeno
Kredit KfW banke
Učešće Opština
Nedostaje
UKUPNO €:
7.634.000
1.305.000
4.111.000
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Goran Pejović i Predrag Martinović ,Vodacom d.o.o. Tivat;
12
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel:+382672779; +382672782;
e-maii: [email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali V – Ulcinj (izgradnja vodovodne i kanalizacione
infrastrukture i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda)
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Oština Ulcinj
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod I kanalizacije’’ Ulcinj
Trajanje projekta
40 mjeseci

Masterplan (DHV, 2004)

Masterplan (Beller, 2006)

Studija izvodljivosti (Kocks, 2007)

Studija izvodljivosti (IK, 2009)

Studija izvodljivosti (IK, 2011)

Priprema projektnog zadataka za konsultanta koji će izraditi Studiju izvodljivosti sistema za vodosnabdijevanje I odvođenje
otpadnih voda i PPOV za Ulcinj

Završena predkvalifikacija ponuđača (avgust 2012)

Poziv predkvalifikovanim ponuđačima na učešću na tender (avgust 2012)

Otkup tenderske dokumentacije (do12.10.2012)

Izvršena evaluacija predatih ponuda i odabran najpovoljniji konsultant – kompanija Dahlem iz Essena, Njemačka

Potpisivanje Ugovora (20.12.2012)

Konsultanta je otpočeo sa radom 03. januar 2013. godine

Izrada i usvajanje Studije izvodljivosti će trajati do avgusta 2013. godine
Naziv projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
30.000.000 €
Kontakt osobe:
Usvajanje Studije izvodljivosti; Izbor implementacionog konsultanta: predkvalifikacija, evaluacija pedkvalifikovanih ponuđača, priprema
tenderskog dokumenta, objava, evaluacija tendera i potpisivanje ugovora sa konsultantom; Priprema glavnog projekta; Objava
predkvalifikacije za izbor izvođača radova i evaluacija ponuda; Priprema tenderskog dokumenta; Objava tendera, evaluacija i izbor
izvođača radova; Izvođenje radova – početak radova.
Obezbijeđeno:
Faza:
Kredit KfW banke
Izrada projektne dokumentacije, priprema
tenderske dokumentacije, revizija, izgradnja
20.000.000 €
vodovodne i kanalizacione infrastrukture
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Marko Ristanović, program menadžer, Vodacom d.o.o Tivat
13
Učešće Opštine
3.000.000 €
Nedostaje UKUPNO €
7.000.000
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-maii: [email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Ulcinj, za naselja: Kodra, Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Opština Ulcinj
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Ulcinj
Trajanje projekta
30 mjeseci

Ugovoren konsultant za predlaganje jednog ili više varijantnih rješenja namjene i sadržaja Port Milene, koje se temelje na
principu izvodljivosti i održivosti („CEED“ iz Podgorice, septembar 2010.god.)

Izrađena Studija izvodljivosti sa Idejnim rješenjem ( „IK Konsalting i projektovanje“ - Beograd, Jun 2011. god.).

Ugovoren izrađivač Glavnog projekta („ING Invest“ Danilovgrad)
Izrada i revizija Glavnog projekta; Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova, objavljivanje tendera, evaluacija i
ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje;
Izvođenje radova.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
Faza
Tehnička
dokumentacija
5.590.000 €
Izvođenje radova
Nadzor
Kontakt osobe:
Iznos u €
Državni/lokalni
budžet
Donacija
od
Kredit
od
110.000
110.000
x
x
X
x
x
5.280.000
x
300.000
2.490.000
EIB
2.490.000
200.000
x
x
200.000
EIB
x
IPF
MW
2008
x
Nedostaje
2.490.000
Avdula Derviši,opština Ulcinj
tel.+38267 457 698
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
(PROCON)
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
14
Nedostaje
UKUPNO €
x
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Regulacija i uređenje korita rijeke Ćehotine u opštini Pljevlja
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac Projekta
Opština Pljevlja
Krajnji korisnik
JP ’’Vodovod i kanalizacija’’ Pljevlja
Trajanje projekta
30 mjeseci
 Studija izvodljivosti izrađena od strane „Jacobs“-a, jun 2007. godine
 Glavni projekat izrađen od strane „Hidrokofus”-a, april 2009. godine
 Izvršena revizija Glavnog projekta
 Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu je izrađen od strane d.o.o. „Flemer stone“ iz Nikšića
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske
dokumentacije za nadzor nad izvođenjem radova, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izvođenje radova prema modelu
ugovaranja crvena knjiga FIDIC-a.
Finansijski status:
Faza
Iznos u €
Tehnička dokumentacija
Eksproprijacija
Izvođenje radova
63.000
1.000.000
5.480.167
Državni/lokalni
budžet
63.000
200.000
450.000
150.000
x
Ukupna vrijednost projekta:
6.693.167€
Nadzor
Obezbjeđeno
Don
od
acija
x
x
x
x
Nedostaje:
x
x
2.515.083
EIB
x
x
150.000
EIB
x
Ana Barović, samostalni savjetnik, Ministarstvo odživog razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
15
od
x
800.000
2.515.083
Nenad Rubežić,vd direktor, Služba za evropske integracije i razvoj opštine
Pljevlja
Kontakt osobe:
Kredit
tel.+382 52 356 049
tel.+382 20 446 226
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
3.315.083
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca u opštini Nikšić
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac Projekta
Opština Nikšić
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija“ Nikšić
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
22 mjeseca
 Izrađena Studija opravdanosti od strane „Jaroslav Černi“ –Institut za vodoprivredu Beograda, januar 2009. godine
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
5.500.000 €
Priprema tenderske dokumentacije za izbor projektanta Glavnog projekta i izvođača radova, objavljivanje tendera, evaluacija i
ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izgradnjom, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje;
Priprema tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnog projekta, objavljivanje tendera, evaluacija iugovaranje; Izvođenje radova
Faza II
Projektovanje i
izgradnja
Iznos u €
5.500.000
Donacija
x
Obezbijeđeno:
od
Kredit
x
Živko Kecojević, savjetnik za komunalne poslove, Opština Nikšić
Kontakt osobe:
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
životne sredine (PROCON)
16
x
od
x
Nedostaje
Nedostaje
UKUPNO €
5.500.000
5.500.000
tel. +38240220105, 069 293 012
email: [email protected]
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Prijestonica Cetinje
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Cetinje
Trajanje projekta
40 mjeseci

Realizovane aktivnosti


Predstojeće aktivnosti
Izrađena Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV i glavnog kolektora od strane kompanije “Energoprojekt Hidroinžinjering” iz
Beograda, u maju 2010. godine.
Ugovoren projektant „IK Konsalting i projektovanje” za izradu Idejnog projekta za izradu postrojenja za prečišćavanje otpadnoih
voda i kanalizacionu mrežu u Prijestonici Cetinje, septembar 2011. godine.
Ugovoren revident za reviziju Idejnog projekta„Hidro Gis System“ iz Podgorice, oktobar 2011. godine
Završetak izrade i revizija Idejnog projekta; Priprema tenderske dokumentacije za izbor projektanta Glavnog projekta i izvođača radova,
objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnog projekta i nadzora nad
radovima, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izvođenje radova.
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
8.850.000 €
Faza
Tehnička
dokumentacija
Izvođenje radova
Iznos u €
Državni/lokalni
budžet
20.000
20.000
8.850.000
x
Donacija
Kredit
od
x
x
x
x
IPA
2011
2.825.000
EIB
2.825.000
x
3.200.000
Miloš Ražnatović, direktor, JP Vodovod i kanalizacija-Cetinje
Kontakt osobe:
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
(PROCON)
17
Nedostaje
od
Nedostaje
UKUPNO €
2.825.000
tel. + 382 41 231 221
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Prijestonica Cetinje
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacije’’ Cetinje
Trajanje projekta
40 mjeseci

Izrađena Studija izvodljivosti za izgradnju PPOV i glavnog kolektora od strane kompanije “Energoprojekt Hidroinžinjering” iz
Beograda, u maju 2010. godine.

Ugovoren projektant „IK Konsalting i projektovanje” za izradu Idejnog projekta za izradu postrojenja za prečišćavanje otpadnoih
voda i kanalizacionu mrežu u Prijestonici Cetinje, septembar 2011. godine.

Ugovoren revident za reviziju Idejnog projekta„Hidro Gis System“ iz Podgorice, oktobar 2011. godine
Pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; Završetak izrade i revizije Idejnog projekta; Priprema tenderske
dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije
za izbor revidenta Glavnog projekta i nadzora nad radovima, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izrada i revizija Glavnog
projekta; Izvođenje radova.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
Faza
Prostorno planska i
projektna
dokumentacija
8.310.723 €
Izvođenje radova
Nadzor nad
radovima
Tunel Belveder
Iznos u €
Državni/
lokalni
budžet
Donacija
od
Kredit
od
130.000
130.000
x
x
x
x
x
4.204.585
x
900.000
IPF MW
2008
1.652.292.50
EIB
1.652.292.50
126.137
x
x
x
126.137
EIB
x
3.850.000
x
x
x
Miloš Ražnatović, direktor, JP Vodovod i kanalizacija-Cetinje
Kontnakt osobe:
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
18
Nedostaje
x
3.850.000
tel. + 382 41 231 221
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
5.502.292,50
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Opština Bijelo Polje
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Bijelo Polje
Trajanje projekta
40 mjeseci

Urađena Studija izvodljivosti „Razvojni program za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda“ od strane međunarodnog
konsultanta „Jacobs“ u septembru 2007. godine

Izabran izrađivač Idejnog projekta “IK Konsalting i projektovanje“ u novembru 2010. godine

Ugovorena izrada EIA od strane “IK Konsalting i projektovanje“ u novembru 2010. godine

Izabran revident Idejnog projekta “Hidro Gis System“, iz Podgorice, u oktobru 2011. godine
Pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; Završetak izrade i revizija Idejnog projekta; Priprema tenderske
dokumentacije za izbor projektanta Glavnog projekta i izvođača radova, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izrada tenderske
dokumentacije za revidenta Glavnog projekta i nadzora nad izvođenjem radova, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izvođenje
radova.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Faza I
Ukupna vrijednost projekta:
11.226.131 €
Prostorno planska
dokumentacija
Tehnička
dokumentacija
Izvođenje radova
Nadzor
Iznos u €
Državni/lokaln
i budžet
Donacija
od
Kredit
od
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10.889.157
x
3.550.000
IPA
2011
3.674.577
EIB
3.674.580
326.974
x
x
x
326.974
EIB
Fahrudin Begović, menadžer opštine Bijelo Polje
Kontakt osobe:
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
19
Nedostaje
Nedostaje
UKUPNO €
3.674.580
tel.+382 69 038 636
[email protected]
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Oština Bijelo Polje
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Bijelo Polje
Trajanje projekta
40 mjeseci

Urađena Studija izvodljivosti „Razvojni program za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda“ od strane međunarodnog
konsultanta „Jacobs“ u septembru 2007. godine

Izabran izrađivač Idejnog projekta “IK Konsalting i projektovanje“ u novembru 2010. godine

Ugovorena izrada EIA od strane “IK Konsalting i projektovanje“ u novembru 2010. godine

Izabran revident Idejnog projekta “Hidro Gis System“, iz Podgorice, u oktobru 2011. godine
Pokretanje postupka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; Završetak izrade i revizije Idejnog projekta; Priprema tenderske
dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje;
Priprema tenderske
dokumentacije za izbor revidenta Glavnog projekta i nadzora nad radovima, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izrada i
revizija Glavnog projekta; Izvođenje radova.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Faza I
Ukupna vrijednost projekta:
4.846.311 €
Prostorno planska
dokumentacija
Tehnička
dokumentacija
Izvođenje radova
Nadzor
Iznos u €
Državni/lokaln
i budžet
Donacija
od
Kredit
od
30.000
30.000
x
x
x
x
x
133.000
133.000
x
x
x
x
x
4.546.904
x
1.700.000
136.407
x
x
IPF
MW
2008
x
Fahrudin Begović, menadžer opštine, opština Bijelo Polje
Kontakt osobe:
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
20
Nedostaje
Nedostaje
UKUPNO €
1.423.452
1.423.452
EIB
1.423.452
136.407
EIB
tel.+382 69 038 636
[email protected]
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Kolašin
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Opština Kolašin
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Kolašin
Trajanje projekta
30 mjeseci

Izrađena Studija izvodljivosti sa Idejnim rješenjem ( „WYG International“, februar 2012. god.)

Ugovoren izrađivač Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu („Lars Fire“-Podgorica)
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izrada i revizija Idejnog projekta; Izrada i revizija Glavnog projekta; Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova,
objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova,
objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izvođenje radova.
Obezbijeđeno
Finansijski status
Ukupna vrijednost projekta
2.315.234 €
Faza
Iznos u €
Državni/lokalni
budžet
Donacija
od
Kredit
od
Izvođenje radova
2.247.800
x
x
x
x
x
Nadzor
67.434
x
x
x
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
(PROCON)
21
Nedostaje
2.247.800
x
x
67.434
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
2.315.234
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Kolašin
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Opština Kolašin
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Kolašin
Trajanje projekta
30 mjeseci

Izrađena Studija izvodljivosti sa Idejnim rješenjem ( „WYG International“, februar 2012. god.)

Ugovoren izrađivač Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu („Lars Fire“-Podgorica)
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izrada i revizija Idejnog projekta; Priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izvođača radova, objavljivanje
tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom, objavljivanje, evaluacija i ugovaranje;
Izrada i revizija Glavnog projekta u sklopu ugovora „Design and build”; Izvođenje radova.
Obezbijeđeno
Finansijski status
Ukupna vrijednost projekta
1.228.500 €
Faza
Iznos u €
Državni/lokalni
budžet
Donacija
od
Tehnička
IPF-TA
250.000
50.000
200.000
dokumentacija
2009
Izvođenje radova
950.000
x
x
x
i Glavni projekat
Nadzor
28.500
x
x
x
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
(PROCON)
22
Nedostaje
Kredit
od
x
x
x
x
x
950.000
x
x
28.500
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
978.500
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Plav i naselje Gusinje
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Opština Plav
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Plav
Trajanje projekta
30 mjeseci

Izrađena Studija izvodljivosti ( „Energoprojekt- Hidroinženjering“ a.d.- Beograd, novembar 2009., dopunjeno 2010. god.)

Ugovoren izrađivač Idejnog projekta („Agreco“-Berlin)

Ugovoren revident Idejnog projekta (JU“ Institut za ravoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu“- Podgorica, 2012. godina)
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izrada i revizija Idejnog projekta; Izrada i revizija Glavnog projekta; Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova,
objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem radova,
objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izvođenje radova.
Obezbijeđeno
Finansijski status
Ukupna vrijednost projekta
4.814.712 €
Kontakt osobe
Faza
Izvođenje radova
i Glavni projekat
Iznos u €
4.614.712
Državni/lokal
ni budžet
Donacija
od
Kredit
od
x
700.000
IPF MW
2008
x
x
Nadzor
200.000
x
x
x
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
(PROCON)
23
Nedostaje
3.914.712
x
x
200.000
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
4.114.712 €
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Plav i naselje Gusinje
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Opština Plav
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Plav
Trajanje projekta
30 mjeseci

Izrađena Studija izvodljivosti ( „Energoprojekt- Hidroinženjering“ a.d.- Beograd, novembar 2009., dopunjeno 2010. god.)

Ugovoren izrađivač Idejnog projekta („Agreco“-Berlin)

Ugovoren revident Idejnog projekta (JU“ Institut za ravoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu“- Podgorica, 2012. godina)
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izrada i revizija Idejnog projekta; Priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova, objavljivanje
tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom, objavljivanje tendera, evaluacija i
ugovaranje; Izrada i revizija Glavnog projekta u sklopu ugovora „Design and build”; Izvođenje radova.
Obezbijeđeno
Finansijski status
Ukupna vrijednost projekta
3.505.028 €
Faza
Iznos u €
Državni/lokal
ni budžet
Donacija
od
Tehnička
PPF – IPA
242.877
182.877
dokumentacija
2010
60.000
Izvođenje radova
OPRD
3.062.151
x
3.062.151
i Glavni projekat
2012-2013
Nadzor
200.000
x
x
x
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
(PROCON)
24
Nedostaje
Kredit
od
x
x
x
x
x
x
x
x
200.000
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
200.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Berane
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Opština Berane
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Kolašin
Trajanje projekta
30 mjeseci

Studija izvodljivosti je izrađena od strane „WYG International”, u decembru 2010. godine.

Za izrađivača Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u opštini Berane odabran je Hydro GIS iz Podgorice u martu
2013. godine.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izrada i revizija Idejnog projekta; Izrada i revizija Glavnog projekta; Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova,
objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacijem za izbor nadzora nad izvođenjem radova,
objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Izvođenje radova.
Obezbijeđeno
Finansijski status
Ukupna vrijednost projekta
4.399.986 €
Faza
Tehnička
dokumentacija
Državni/lokalni
budžet
Donacija
od
Kredit
od
20.000
20.000
x
x
x
x
Nedostaje
4.179.986
x
3.535.320
25
Nedostaje
UKUPNO €
x
OPRD
x
x
644.666
2012-2013
Nadzor
200.000
x
x
x
x
x
200.000
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
tel.+382 20 446 343
turizma
e-mail: [email protected]
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
tel.+382 20 210 545
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
e-mail: [email protected];
(PROCON)
[email protected]; www.procon.me
Izvođenje radova
Kontakt osoba:
Iznos u €
844.666
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv projekta
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Opština Berane
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ Berane
Trajanje projekta
30 mjeseci

Studija izvodljivosti je izrađena od strane „WYG International”, u decembru 2010. godine.

Za izrađivača Idejnog projekta odabran je „Agreco“-Brisel u septembru 2011.godine. Sredstva za izradu Idejnog projekta,
obezbijeđena su kroz PPF fond, čiju implementaciju u saradnji sa PROCON-om, vrši Delegacija Evropske unije u Podgorici
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izrada i revizija Idejnog projekta; Priprema tenderske dokumentacije za izradu Glavnog projekta i izgradnju, objavljivanje tendera,
evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za nadzor nad izgradnjom, objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje;
Izrada i revizija Glavnog projekta u sklopu ugovora „Design and build”; Izvođenje radova.
Obezbijeđeno
Finansijski status
Ukupna vrijednost projekta
5.102.700 €
Kontakt osoba:
Faza
Tehnička
dokumentacija
Iznos u €
Državni/lokalni
budžet
420.000
90.000
Donacija
180 000
150.000
Kredit
od
IPA - PPF
2010
IPF-TA 2009
x
x
x
2.259.850
EIB
2.259.850
Izvođenje radova
4.519.700
x
x
i Glavni projekat
Nadzor
163.000
x
x
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
(PROCON)
26
Nedostaje
od
x
x
Nedostaje
UKUPNO €
2.259.850
163.000
EIB
x
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected]; www.procon.me
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u opštini Pljevlja
Vodosnabdijevanje
Opština Pljevlja
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’Pljevlja
30 mjeseca
 Izrađen Idejni projekat „Rekonstrukcija distributivnog sistema Gradskog vodovoda u Pljevljima i rekonstrukcija fabrike vode „Pliješ“
od strane Urbis Novi Sad 2011. godine i revidovan 2011. godine.
 Izrađen Glavni projekat „Izgradnja Glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ sa povratnim cijevovodom“ od strane „Hidrozavod“ –
Novi Sad 2008. godine i revidovan 2009. godine.
Priprema tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova na rekonstrukciji distributivnog sistema Gradskog vodovoda u
Pljevljima i rekonstrukciji fabrike vode „Pliješ“( Žuta Knjiga FIDIC-a ), objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje;
Priprema
tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na izgradnji glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ sa povratnim cijevovodom
( Crvena knjiga FIDIC-a), objava tendera, evaluacija i ugovaranje; Izrada tenderske dokumentacije i sprovođenje postupka izbora i
ugovaranja nadzora nad izvođenjem radova; Izvođenje radova.
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
10.608.013 €
Faza
Izrada tehničke dokumentacije
Rekonstrukcije distributivnog
sistema Gradskog vodovoda u
Pljevljima i rekonstrukcija fabrike
vode „Pliješ“
Izgradnja glavnog dovoda sirove
vode Potpeć- Pliješ sa povratnim
cjevovodom
Nadzor nad izvođenjem radova
Iznos u €
150.000
Državni/lokal
ni budžet
150.000
5.140.000
x
od
Kredit
od
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.140.000
Nedostaje
UKUPNO €
10.368.013
4.918.013
90.000
x
x
400.000
x
x
x
Veselin Sekulić, direktor, JP „Vodovod i Kanalizacija” – Opština Pljevlja
Kontakt osobe:
Nedostaje
Donacija
Ana Barović, samostalni savjetnik, Ministarstvo odživog razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz
oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
27
x
x
4.828.013
x
x
400.000
tel.+382 52 323 249; 068 823 230
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 446 226
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail: [email protected];
[email protected];www.procon.me
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom Prijestonice Cetinje
Oblast
Snabdijevanje vodom
Nosilac Projekta
Prijestonica Cetinje
Krajnji korisnik
JP Vodovod i kanalzacija Cetinje
Trajanje projekta
40 mjeseca

Glavni projekat rekonstrukcije cjevovoda “PS Podgor - PS Višnjica” izradio je „IK Konsalting i projektovanje“ Beograd, u aprilu
2010. godine.

Urađen „Akcioni plan rješavanja vodosnabdijevanja Cetinja“, septembar 2010. god.

Revizija Glavni projekat od strane „Gradnja inžinjering“ , maj 2010. godine.

Izrađena Studija izvodljivosti od strane konzorcijuma STTE (SAFEGE / TECHNUM - TRACTEBEL), mart 2013.

Izrađena tenderska dokumentacija za izbor konsultanta za tehničku podršku u pripremi tenderske dokumentacije i na istu dobijena
saglasnost od strane EIB-a. Javni poziv za dostavljanje ponuda objavljen je 7.maja 2013. godine.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Sprovođenje tenderske procedure za odabir konsultanta za tehničku podršku u pripremi tenderske dokumentacije i izradi Idejnog i Glavnog
projekta, evaluacija i ugovaranje; Izrada Idejnog projekta za segment vodovodne mreže (prioritetni dio); Izrada Idejnog i Glavnog projekta
za čitavu vodovodnu mrežu Cetinja; Priprema tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača radova za segment vodovodne
mreže (prioritetni dio), objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje; Priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad radovima,
objavljivanje tendera, evaluacija i ugovaranje (prioritetni dio); Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova, objavljivanje tendera,
evaulacija i ugovaranje (ostali dio vodovodne mreže); Priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad radovima, objavljivanje
tendera, evaluacija i ugovaranje ( ostali dio vodovodne mreže); Izvođenje radova za segment vodovodne mreže (prioritetni dio); Izvođenje
radova ( ostali dio vodovodne mreže).
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
11.952.485 €
Faza
Projektna
dokumentacija
Izvođenje radova
Iznos u €
Državni/
lokalni
budžet
Donacija
600.000
755.295
x
11.197.190
x
155.295
od
WBIF 2011
IPA PPF
2011
Miloš Ražnatović, direktor, JP Vodovod i kanalizacija-Cetinje
Kontakt osobe:
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
28
Kredit
od
x
x
Nedostaje
x
2.528.100
EIB
8.669.090
tel. + 382 41 231 221
e-mail: [email protected]
tel. + 382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail:[email protected];
[email protected];www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
8.669.090
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Institucijalna pomoć “Vododvod i kanalizacija”- Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar i Ulcinj
Oblast
Izrada studije o održivosti regionalnog koncepta funkcionisanja sektora vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na
Crnogorskom primorju
Upravljanje vodosnabdijevanjem i odvođenjem otpadnih voda
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vododvod i kanalizacija”- Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar i Ulcinj
Trajanje projekta
12 mjeseci
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
Rezultat aktivnosti
x
Realizacijom ovog projekta ocijenilo bi se da li je koncept regionalizacije pogodan i održiv za sektor vodosnabdijevanja i odvođenja
otpadnih voda na Crnogorskom primorju.
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
x
Kontakt osoba:
Faza
Donacija
Izrada studije
x
Milica Petrovic, finansijski analitičar, Vodacom d.o.o Tivat
29
Kredit
x
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
Nedostaje UKUPNO €
x
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Nabavka vodomjera na daljinsko očitavanje u cilju unapređenja mjerenja
Oblast
Upravljanje vodosnabdijevanjem
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vodovod i kanalizacija”- Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar i Ulcinj
Trajanje projekta
1 mjesec
Realizovane aktivnosti
x
Realizacijom ovog projekta omogućila bi se nabavka 10.000 vodomjera (2.000 po opštini). Kupovina vodomjera na daljinsko očitavanje u
predloženim količinama omogućilo bi ViK-ovima ugradnju ovih uređaja potrošačima sa kojima imaju problema prilikom naplate svojih usluga
( hoteli, restorani, privatni apart., vikendaši, plaže, zgrade itd.)
Rezultat aktivnosti
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Faza
Donacija
Nabavka vodomjera
x
Ukupna vrijednost projekta :
1.000.000 €
Kontakt osoba:
Kredit
x
Marko Ristanović, inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje,
Vodacom d.o.o Tivat
Nedostaje UKUPNO €
1.000.000
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
Naziv Projekta
Nabavka SCADA sistema za monitoring i kontrolu funkcionisanja vodovodnog i kanalizacionog sistema
Oblast
Upravljanje vodosnabdijevanjem i odvođenjem otpadnih voda
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vodovod i kanalizacija”- Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar i Ulcinj
Trajanje projekta
1 mjesec
Realizovane aktivnosti
x
Rezultat aktivnosti
Realizacijom ovog projekta omogućila bi se nabavka SCADA sistema ViK-ovima Tivat, Herceg Novi, Bar i Ulcinj. SCADA sistem će
omogućiti monitoring i kontrolu vodovodnog i kanalizacionog sistema.
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
600.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Donacija
Nabavka SCADA sistema
x
Marko Ristanović, inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje,
Vodacom d.o.o Tivat
30
Kredit
x
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
Nedostaje UKUPNO €
600.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Nabavka opreme za detekciju gubitaka
Oblast
Upravljanje vodosnabdijevanjem
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vodovod i kanalizacija”- Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar i Ulcinj
Trajanje projekta
1 mjesec
Realizovane aktivnosti
x
Rezultat aktivnosti
Realizacijom ovog projekta omogućila bi se nabavka nedostajuće opreme za detekciju gubitaka ViK-ovima Tivat, Kotor, Herceg Novi, Bar i
Ulcinj. Veći dio finansijskih sredstava bi bio iskorišćeno za nabavku opreme za ViK Ulcinj, a manji dio za kupovinu nedostajuće opreme za
ostale ViK-ove
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Faza
Donacija
Nabavka opreme
x
Ukupna vrijednost projekta :
100.000 €
Kontakt osoba:
Marko Ristanović, inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje,
Vodacom d.o.o Tivat
Kredit
x
Nedostaje UKUPNO €
100.000
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
Naziv Projekta
Nabavka integralnog softvera za „Vododvod i kanalizacija”-Ulcinj i opreme za GIS
Oblast
Upravljanje vodosnabdijevanjem i odvođenjem otpadnih voda
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vodovod i kanalizacija”-Ulcinj
Trajanje projekta
2 mjeseca
Realizovane aktivnosti
x
Rezultat aktivnosti
Realizacijom ovog projekta omogućila bi se nabavka integralnog softvera što podrazumijeva povezivanje finansija, naplate, tehnike, GIS-a i
magacina u jedinstveni softverski paket čime bi se unaprijedio menadžment informacioni sistem preduzeća.
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
30.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Donacija
Nabavka softvera i GIS opreme
x
Marko Ristanović, inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje,
Milica Petrovic, finansijski analitičar, Vodacom d.o.o Tivat
31
Kredit
x
Nedostaje UKUPNO €
30.000
tel. +382 672 779; +382 672 782, e-mail:[email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Nabavka vodomjera velikih profila za „Vodovod i kanalizacija”-Ulcinj
Oblast
Upravljanje vodosnabdijevanjem
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vodovod i kanalizacija”-Ulcinj
Trajanje projekta
1 mjesec
Realizovane aktivnosti
x
Rezultat aktivnosti
Realizacijom ovog projekta omogućila bi se nabavka nedostajućih vodomjera velikih profila za ViK Ulcinj i poboljšalo bi se fakturisanje i
naplata potrošačima kojima bi isti bili ugrađeni
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Faza
Donacija
Nabavka vodomjera velikih
profila
x
Ukupna vrijednost projekta :
20.000 €
Kontakt osoba:
Nedostaje UKUPNO €
Kredit
x
Marko Ristanović, inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje,
Vodacom d.o.o Tivat
20.000
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
Naziv Projekta
Projekat sanacije infrastrukturne galerije u Starom gradu u Kotoru
Oblast
Upravljanje vodosnabdijevanjem
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vodovod i kanalizacija”- Kotor
Trajanje projekta
4 mjeseca
Realizovane aktivnosti
x
Rezultat aktivnosti
Realizacijom ovog projekta omogućila bi se zamjena zastarelih i nefunkcionalnih instalacija i smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži u
dijelu opštine Kotor (Stari grad)
Obezbijeđeno:
Donacija
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
x
Kontakt osoba:
Faza
Izrada projekta
x
Marko Ristanović, inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje, Vodacom d.o.o Tivat
32
Kredit
Nedostaje UKUPNO €
x
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
x
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Projekat zamjene postojećeg tranzitnog cjevovoda Verige-Risan
Oblast
Upravljanje vodosnabdijevanjem
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vodovod i kanalizacija”- Kotor
Trajanje projekta
3 mjeseca
Realizovane aktivnosti
x
Rezultat aktivnosti
Realizacijom ovog projekta omogućilo bi se poboljšanje usluga vodosnabdijevanja i smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži u dijelu opštine
Kotor
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Faza
Donacija
Izrada projekta
x
Ukupna vrijednost projekta :
x
Kontakt osoba:
Marko Ristanović, inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje,
Vodacom d.o.o Tivat
Kredit
x
Nedostaje UKUPNO €
x
tel. +382 672 779; +382 672 782; e-mail:[email protected]
Naziv Projekta
Projekat sanacije klizišta kod rezervoara Podkuk – trasa cjevovoda DN315
Oblast
Upravljanje vodosnabdijevanjem
Nosilac Projekta
Vodacom Doo
Krajnji korisnik
“Vodovod i kanalizacija”-Tivat
Trajanje projekta
2 mjeseca
Realizovane aktivnosti
x
Rezultat aktivnosti
Realizacijom ovog projekta omogućila bi se stabilizacija terena tranzitnog cjevovoda i sprečavanje prekida u vodosnabdijevanju na teritoriji
opštine Tivat
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
x
Kontakt osoba:
Faza
Donacija
Izrada projekta
x
Marko Ristanović, inženjer za GIS i hidrauličko modeliranje,
Vodacom d.o.o Tivat
33
Kredit
x
Nedostaje UKUPNO €
x
tel. +382 672 779; +382 672 782; e-mail:[email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
2.2.2. Upravljanje otpadom
Naziv Projekta
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bar, za potrebe opština Bar i Ulcinj
Upravljanje otpadom
Opština Bar
d.o.o “Možura“
24 mjeseca
Izgradnja prve faze deponije realizovana je u 2012. god.
Deponija je zvanično otpočela sa radom 12. jula 2012.god.
Obezbijediti sredstva za realizaciju ostalih faza
OBEZBIJEĐENO:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
13.032.702 €
Kontakt osobe:
Faza
Projektna
dokumetacija
I faza izgradnja
deponije,
nabavka
opreme i
nadzor
Ostale faze
izgradnja
Iznos u €
Donacija
od
Kredit
od
Kapitalni
budžet
Nedostaje
115.702
x
x
x
x
115.702
x
8.200.000
x
x
8.200.000
WB
x
x
4.367.000
x
x
x
x
4.717.000
Milena Marković, samostalni savjetnik, Ministarstvo
održivog razvoja i turizma
34
Nedostaje
UKUPNO €
4.717.000
tel.+382 20 446 345, e-mail: [email protected]
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje, za potrebe opština Bijelo Poje, Kolašin i Mojkovac
Upravljanje otpadom
Opštine Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac
d.o.o “Čelinska kosa”
24 mjeseca





Usvojen prostorno planski dokument (novembar 2009. god);
Izrađena Studija opravdanosti („Hidrozavod“- Novi Sad, avgust 2008.god);
Urađen je Nacrt glavnog projekta;
Izrađen EIA ( „Energoprojekt“ – Beograd 2009.god.) ali mu je istekao rok važenja;
Opština je ušla u direktnu nagodbu sa vlasnicima zemljišta, ali nijesu obezbijeđena sredstva za otkup zemljišta.
Revizija Glavnog projekta; Priprema projektnog zadatka i tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova ( Crvena knjiga FIDIC-a);
Objavljivanje tendera, ugovaranje sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova; Izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzora
nad izgradnjom ( Bijela knjiga FIDIC-a); Objavljivanje tendera, ugovaranje sa najpovoljnijim ponuđačem za nadzor nad izgradnjom.
OBEZBIJEĐENO:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
10.740.506 €
Kontakt osobe:
Faza
Iznos u €
Donacija
od
Projektana
440.506
x
x
dokumetacija
I faza izgradnja
deponije sa
reciklažnim
6.695.000
x
x
centrom i
nadzor
II faza sa
3.605.000
x
x
nadzorom
Danijela Lazarević, samostalni savjetnik u sekreterijatu
za uređenje prostora i održivi razvoj opštine Bijelo Polje
Milena Marković, samostalni savjetnik, Ministarstvo
održivog razvoja i turizma
35
Nedostaje
Kredit
od
Kapitalni
budžet
x
x
370.506
70.000 (za izradu
tenderske dok.)
x
x
x
6.695.000 €
x
x
3.605.000 €
tel.+050 432 921
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 446 345
e-mail: [email protected]
Nedostaje
UKUPNO €
10.370.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Berane, za potrebe opština Berane, Andrijevica, Rožaje i Plav
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Upravljanje otpadom
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Opštine Berane, Andrijevica, Rožaje i Plav
24 mjeseca
Urađeni su Studija za izbor najpovoljnije lokacije sanitarne deponije za opštine Berane, Andrijevica, Plav i Rožaje, Studija izvodljivosti za
izgradnju deponije i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu, na koji je pribavljena saglasnost nadležnog organa, ali mu je
istekao rok važenja. Opština Berane je pokrenula postupak izrade novog Elaborata.
Lokacija «Vasove vode» je prostornim planom opštine Berane određena za tu namjenu.
Uz pomoć Države (sredstva obezbijeđena u kapitalnom budžetu) urađen je Glavni projekat (očekuje se revizioni izvještaj). Urađen je
Urbanistički projekat sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu. Opštine regiona su angažovale Internacionalnu finansijsku
korporaciju (IFC), članicu Svjetske banke, kao vodećeg savjetnika po pitanju strukturiranja i implementacije javno privatnog partnerstva za
regionalnu sanitarnu deponiju Vasove vode. Opština Berane je, uz podršku IFC, objavila poziv za iskazivanje interesa za realizaciju
projekta (finansiranje, izgradnja i upravljanje regionalnim centrom) na koji se javilo šest firmi (tri iz Italije, dvije iz Austrije i jedna iz
Njemačke), koji je neuspješno završen zbog neodgovarajuće finansijske ponude.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
9.956.000 €
Kontakt osoba:
Ponovno raspisivanje tendera za iskazivanje interesa za realizaciju projekta (finansiranje, izgradnja i upravljanje regionalnim centrom), ili
obezbjeđivanje sredstava od međunarodnih finansijskih institucija.
Faza
Obezbijeđeno:1
Iznos u €
Donacija
od
Projektna
265.000
x
x
dokumentacija
Radovi I faza
5.500.000
x
x
Radovi ostale
3.800.000
x
x
faze
Nadzor nad
391.000
x
x
izgradnjom
Igor Jovanović , samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Milena Marković, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
1
Nedostaje:
Kredit
od
Kapitalni budžet
x
x
265.000
x
x
x
x
5.500.000
x
x
x
3.800.000
x
x
x
391.000
Nedostaje
UKUPNO €
9.691.000
tel.+382 20 446 345
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 446 345
e-mail: [email protected]
U pregovorima sa EIB–om, postignuto je da EIB prihvati finansiranje izgradnje deponije na lokaciji Vasove vode, ali pod uslovom da ona služi potrebama sedam opština na sjeveroistoku Crne
Gore (Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac). Opština Berane se, međutim, opredijelila da pitanje izgradnje deponije na Vasovim vodama rješava kroz javno - privatno
partnerstvo, ali je i ovaj pokušaj bio neuspješan, tako da je pitanje finansiranja Projekta i dalje ostalo otvoreno.
36
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Kotor za potrebe opština Budva, Kotor i Tivat
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Upravljanje otpadom
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Opštine Budva, Kotor i Tivat
24 mjeseca
Urađeni su Studija izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu i na isti je pribavljena saglasnost (zbog isteka roka
važenja potrebno uraditi novi Elaborat). Zbog protivljenja lokalnog stanovništva izgradnji deponije na odabranoj lokaciji, urađena je
komunikaciona strategija koja je trebala da omogući promjenu stava građana sa ovog područja u pogledu izgradnje deponije. Zemljište na
kojem je planirana gradnja deponije je u državnom i manjim dijelom u privatnom vlasništvu. Nacrt Glavnog projekta dostavljen je revizionoj
komisiji na razmatranje.
Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi su zaključile Protokol o namjeri zajedničkog organizovanja deponije za odlaganje otpada.
Potrebno je riješiti konflikt dva prostorno planska dokumenta: usvojenih Izmjena i dopune PPO Kotor za područje Grblja („Sl. list CG“opštinski propisi broj 14/10), za kontaktno područje planirane deponije, kojim je, u širokom pojasu zaštitnih šuma, planirana izdvojena
grupacija parcela turističke namjene, ne uvažavajući utvrđenu namjenu kontaktne zone i započeti postupak izrade Lokalne studije lokacija
"Trešanjski mlin" kojom se predviđa izgradnja deponije.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Donošenje odluke o sprovođenju ili o prestanku važenja Odluke o utvrđivanjju javnog interesa za vršenje komunalne djelatnosti izgradnje,
održavanja i korišćenja regionalne sanitarne doeponije za opštine Budva, Kotor i Tivat.
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
14.369.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Obezbijeđeno:
Iznos u €
Donacija
od
Projektna
270.000
x
x
dokumetacija
Radovi faza I i nadzor
7.725.000
x
x
nad radovima
Radovi faza II i
nadzor i nadzor nad
6.374.000
x
x
radovima
Igor Jovanović , samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
37
Nedostaje:
Kredit
od
Kapitalni budžet
x
x
270.000
x
x
x
x
7.725.000
x
x
x
6.374.000
tel.+382 20 446 345,
e-mail: [email protected]
Nedostaje
UKUPNO €
13.874.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Izgradnja sanitarne deponije za opštinu Herceg Novi
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Upravljanje otpadom
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Opština Herceg Novi
24 mjeseci
Urađena je Studija izbora lokacije, kojom je kao najpovoljnija odabrana lokacija Duboki do. Takođe je urađena i revidovana Studija
izvodljivosti i donesen prostorno - planski dokument za prostor na kojem je predviđena izgradnja deponije. Zemljište je u državnom
vlsništvu. Izrada Glavnog projekta je u završnoj fazi, a predstoji izrada Elaborata procjene uticaja deponije na životnu sredinu. Opštine
Kotor, Tivat i Herceg Novi su zaključile Protokol o namjeri zajedničkog organizovanja deponije za odlaganje otpada.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
5.400.000 €
Kontakt osoba:
Završetak izrade i revizija Glavnog projekta; Izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Faza
Iznos u €
Obezbijeđeno:
Donacija
od
Radovi faza I
2.600.000
x
x
Radovi faza II
2.800.000
x
x
Igor Jovanović , samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
38
Kredit
od
x
x
x
x
tel.+382 20 446 345
e-mail: [email protected]
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
2.600.000
2.800.000
5.400.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Nikšić, za potrebe opština Nikšić, Šavnik i Plužine
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Upravljanje otpadom
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Opštine Nikšić, Šavnik i Plužine
24 mjeseca
Skupština opštine Nikšić je usvojila Izmjene i dopune prostornog plana tokom novembra 2009. godine kojima se prostorno-planski
definisala lokacija deponije. Opštine Nikšić, Plužine i Šavnik osnovale su zajedničko preduzeće za upravljanje deponijom, d.o.o.Budoš.
Urađeni su Studija izvodljivosti i Elaborat procjene uticaja deponije na životnu sredinu; u toku je revizija glavnog projekta; zbog izmjena u
glavnom projektu, izvršenih radi povećanja kapaciteta deponije, pripremljen je novi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu koji treba
da bude upućen Agenciji za zaštitu životne sredine
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za lokaciju deponije; Pozitivna ocjena revizione komisije na nacrt Glavnog projekta; Priprema
tenderske dokumentacije za izvođenje radova i nadzor nad izgradnjom; Sprovođenje tenderskih procedura za izvođenje radova i nadzor
(objavljivanje, evaluacija i ugovaranje); Izvođenje radova.
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
17.812.270 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
Projektna
dokumentacija
717.360
Radovi i
nadozor faza I
9.476.000
Donacija
od
200.000
Vlada Španije
267.360
WBIF TA
x
x
x
x
Radovi i nador
7.618.910
x
x
faza II
Igor Jovanović , samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i
zaštite životne sredine (PROCON)
39
Kredit
od
Državni
budžet
Nedostaje:
x
x
205.000
x
9.476.000
EIB
x
x
x
x
x
7.618.910
tel.+382 20 446 345
e-mail:[email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail:[email protected];[email protected];
www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
7.618.910
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Sanacija i rekultivacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Upravljanje otpadom
Opština Bar
Opština Bar
24 mjeseca

Nacrt Glavnog projekta za sanaciju neuređenog odlagališta „Ćafe“ izrađen je od strane „IK Konsalting i projektovanje“ –
Beograd, u junu 2009.godine i isti je revidovan od strane „JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ Podgorica,
u novembru 2011. Godine. Izvještaj revizije nije pozitivan.

Ugovorena je izrada „Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu sanacije neuređenog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar“ od
strane „Flamer Stoun“- Nikšić

Pripremljen Elaborat o geotehničkim istraživanja od strane Geoprojekta, Podgorica
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Izrada i usvajanje Idejnog rješenja; Priprema tenderske dokumentacije za projektovanje i sanaciju (Žuta knjiga FIDIC-a); Objavljivanje
tendera, ugovaranje sa najpovoljnijim ponuđačem za projektovanje i izvođenje radova; Izrada tenderske dokumentacije za izbor
nadzora nad izgradnjom ( Bijela knjiga FIDIC-a); Objavljivanje tendera, ugovaranje sa najpovoljnijim ponuđačem za nadzor nad
izgradnjom; Izrada i revizija Glavnog projekta; Sanacija.
OBEZBIJEĐENO:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
3.821.000€
Kontakt osobe:
Faza
Iznos u €
Projektna
dokumentacija
146.000
Sanacija
3.500.000
2
Donacija
od
Kredit
od
Kapitalni
budžet
Nedostaje
97.000
WBIF TA 2010
x
x
49.000
x
x
x
x
x
x
3.500.000
x
x
x
175.000
Nadzor nad
175.000
x
x
radovima
Đuro Karanikić,
sekretar Sekreterijata za uređenje prostora,
stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine
Bar
Milena Marković, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
životne sredine (PROCON)
2 Vrijednost sanacije je u skladu sa neusvojenim Glavnim projektom.
40
tel.+382 30 301 475
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 446 345
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 201 545
e-mail: [email protected], [email protected]
www.procon.me
Nedostaje
UKUPNO €
3.675.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Pljevlja, za potrebe opština Pljevlja i Žabljak
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Upravljanje otpadom
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Opštine Pljevlja i Žabljak
24 mjeseca
Lokacija deponije je prostorno - planski definisana. Zemljište predviđeno za deponiju je u državnom vlasništvu. Kroz podršku EU - WBIF
2010 obezbijeđen je konsultant koji izrađuje Studiju izvodljivosti sa idejnim rješenjem i Elaboratom procjene uticaja deponije na životnu
sredinu. Urađen je nacrt EIA, kao i nacrt Studije izbodljivosti sa idejnim rješenjem. Ugovorena je izrada Glavnog projekta i njegova revizija.
Izrada i revizija Glavnog projekta; Usvajanje EIA; Priprema tendrske dokumentacije za izbor izvođača radova i nadzor; Sprovođenje
tenderskih procedura za izbor izvođača radova i nadzor (objavljivanje, evaluacije i ugovaranje); Izvođenje radova.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Faza
Ukupna vrijednost projekta:
11.697.412 €
Kontakt osobe:
Iznos u €
Nedostaje
Donacija
od
Kredit
Projektna
515.000
298.000
WBIF TA
x
dokumetacija
Radovi I faza,
pristupni put,
8.211.763
2.813.500
IPA 2013
2.259.972
nadzor
Radovi ostale
2.970.649
x
x
x
faze
Igor Jovanović , samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
životne sredine (PROCON)
41
od
Državni budžet
x
217.000
x
EIB
1.067.529
2.070.762
x
x
2.970.649
Ukupno
5.041.411 €
tel.+382 20 446 345
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545
e-mail:[email protected];[email protected];
www.procon.me
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Sanacija i rekultivacija nesanitarnog odlagališta ‘’Vrtijeljka’’ u Prijestonici Cetinje
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Upravljanje otpadom
Prijestonica Cetinje
Prijestonica Cetinje
24 mjeseca

Pripremljena Analiza načina sakupljanja, transporta i odlaganja otpada iz Prijestonice Cetinje od strane medjunarodnog
konsultanta COWI

Pripremljena Analiza postojećeg stanja na nesanitarnom odlagalištu Vrtijeljka od strane medjunarodnog konsultanta COWI

Pripremljeno idejno rješenje od strane medjunarodnog konsultanta COWI
Usvajanje idejnog rješenja; Priprema tenderske dokumentacije za projektovanje i sanaciju (Žuta knjiga FIDIC-a); Objavljivanje tendera,
ugovaranje sa najpovoljnijim ponuđačem za projektovanje i izvođenje radova; Izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad
izgradnjom( Bijela knjiga FIDIC-a); Objavljivanje tendera, ugovaranje sa najpovoljnijim ponuđačem za nadzor nad izgradnjom; Izrada i
revizija Glavnog projekta; Sanacija.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
OBEZBIJEĐENO:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
785.534€
Kontakt osobe:
Faza
Iznos u €
Projektna
dokumentacija
Sanacija
Donacija
od
Kredit
od
Kapitalni
budžet
Nedostaje
x
194.360
WBIF TA
2010
x
x
x
x
563.023
x
x
x
x
x
563.023
x
x
x
28.151
Nadzor nad
28.151
x
x
radovima
Ivan Vukmirović, Sekretar sekreterijata za komunalne
poslove i saobraćaj prijestonice Cetinje
Igor Jovanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo
održivog razvoja i turizma
Sanja Mugoša, glavni menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i
zaštite životne sredine (PROCON)
42
tel.+382 41 231 796
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 446 345
e-mail: [email protected]
tel.+382 20 201 545
e-mail: [email protected], [email protected]
www.procon.me;
Nedostaje
UKUPNO €
591.174
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
2.2.3. Životna sredina
Naziv Projekta
Identifikacija marinskih staništa za zaštitu biološkog diverziteta
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
24 mjeseci
Realizovane aktivnosti
x
Predstojeće aktivnosti
1. Sprovesti istraživanja u cilju identifikacije zaštićenih marinskih područja na nacionalnom nivou
2. Sprovesti istraživanja u cilju identifikacije marinskih područja kao potencijalnih Natura područja
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
50.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
x
x
Obezbijeđeno:
Donacija
x
od
x
Marina Mišković-Spahić, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Kredit
od
x
x
tel.+382 20 446 238
e-mail: [email protected]
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
50.000
Naziv Projekta
Identifikacija divljih biljnih i životinjskih vrsta za koje je potrebno prioritetno izraditi akcione planove/programe zaštite
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
24 mjeseci
Realizovane aktivnosti
x
Predstojeće aktivnosti
Kao rezultat ovog projekta, pripremiće se Program prioritetnih Akcionih planova za divlje biljne i životinjske vrste koje zahtijevaju direktne
mjere zaštite.
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
30.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
x
x
Obezbijeđeno:
Donacija
x
od
x
Marina Mišković-Spahić, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
43
Kredit
od
x
x
tel.+382 20 446 238
e-mail: [email protected]
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
30.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Upravljanje rizikom od hemikalija u Crnoj Gori
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
24 mjeseci
Zakon o hemikalijama je počeo da se primjenjuje od 1. marta 2013. godine. Na osnovu Zakona je donešen čitav niz podzakonskih akata. U
cilju što bolje implementacije Zakona, održano je par obuka za privrednike i kao jedan od zaključaka nameće se obaveza izrade uputstava
za primjenu propisa iz oblasti klasifikacije, pakovanja i označavanja, upisa hemikalija u registar hemikalija, uvoz, izvoz i promet hemikalija,
obilježavanja detergenata i drugo.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
100.000 €
Kontakt osoba:
Takođe, Zakonom o hemikalijama je za 2014. godinu predviđena izrada Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama.
Agencija za zaštitu životne sredine je već u fazi uspostavljanja baze podataka, kao i izdavanja dozvola za uvoz i izvoz hemikalija.
1.Uspostavljanje Registra hemikalija
2.Izrada Nacionalne strategije za upravljanje hemikalijama
3.Izrada tehničkih uputstava za sprovođenje propisa
4.Obuka predstavnika relevantnih državnih organa i svih zainteresovanih strana u industriji
5.Pružanje pomoći u uspostavljanju sistema Dobre Laboratoriske Prakse u Crnoj Gori
Faza
Iznos u €
Obezbijeđeno:
Donacija
od
x
x
x
x
Dragana Raonić, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Jelena Plamenac, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
44
Kredit
od
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
x
x
100.000
tel. .+382 20 446 233; +382 20 446 237
e-mail: dragana.raonic@mrt.gov.me; jelena.plamenac@mrt.gov.me
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Naziv Projekta
Izrada i implementacija programa upravljanja radioaktivnim javljačima požara u Crnoj Gori
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
24 mjeseci
Realizovane aktivnosti
x
1. Izrada Plana/Programa upravljanja zatvorenim radioaktivnim izvorima-javljačima požara u Crnoj Gori
2. Izrada registra javljača požara
3. Javna kampanja o podizanju svijesti i izrada brošure o javljačima požara
4. Revizija propisa vezano za radioaktivne javljače požara i njihovo upravljanje
5.Organizovanje okruglog stola/debate/radionica
6. Obuka kadrova u četiri nadležne institucije (MORT, EPA, MUP, UIP)
7. Nabavka neophodne opreme za Centar za ekotoksikološka ispitivanja i inspekciju
8. Obuka kadrova u Centru za ekotoksikološka ispitivanja
9. Demontaža javljača požara
10. Transport i skladištenje javljača požara
Predstojeće aktivnosti
Obezbijeđeno:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
200.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
x
x
Donacija
x
od
x
Tamara Đurović , Ministarstvo održivog razvoja i turizma
45
Kredit
od
x
x
tel. +382 20 446 235
e-mail: tamara.djurovic@mrt.gov.me
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
200.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Tabela 01 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije za projekte iz oblasti otpadnih voda i snadbijevanje vodom za
koje je potrebno obezbjediti finansijska sredstva, u cjelosti ili djelimično
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na
Jadranskoj obali III –Herceg Novi (Faza –
Izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica,
podmorskog ispusta i vodovodne mreže)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na
Jadranskoj obali III –Herceg Novi (Faza –Izgradnja
obalnog kolektora od Forte Mare do Igala)



Ukupna
vrijednost
projekta
u eurima

n.a.
Izgradnja

Komentar


19.110.000
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke, a dijelom
iz sopstvenog učešća Opštine. Nedostajuća sredstva za
kompletiranje projekta tj. sopstveno učešće opštine iznosi
6.625.500 €.


EIA

Glavni
projekat

Idejni
projekat
Idejno
rješenje
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na
Jadranskoj obali III – Bar (Faza – Izgradnja
kanalizacione mreže, pumpnih stanica,
podmorskih ispusta, vodovodne mreže, kišne
kanalizacije i rezervoara u Sutomoru i Baru
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na
Jadranskoj obali III – Bar (Faza – Priprema
lokacije za PPOV, izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda Bar i glavne pumpne
stanice
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na
Jadranskoj obali III – Bar (Faza – Izgradnja 10 km
kanalizacione mreže i pumpne stanice Ratac i
Brca)
Studija
izvodljivosti
Projekat
Prostorno
planska
dokumentacija
Legenda:- izrađeno,  - nije izrađeno, n.a- nije potrebna izrada


16.201.000
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW, a dijelom iz
sopstvenog učešća Opštine. Nedostajuća sredstva za
kompletiranje projekta tj. sopstveno učešće opštine iznosi
3.743.500 €.
Sredstva za realizaciju projekta nedostaju u ukupnom iznosu.
Projekat je obuhvaćen Funkcionalnim projektom PPOV Bar (nivo
idejnog) ,Dahlem/Pecher 2009/2010).







3.056.643



n.a.



18.522.000
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita i donacije KfW, iz
kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore, kao i dijelom iz sopstvenog
učešća Opštine. Nedostajuća sredstva za kompletiranje projekta
iznosi 1.089.000 eura.



n.a



2.700.000
Sredstva nedostaju u ukupnom iznosu od 2.700.000 €.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na
Jadranskoj obali III –Herceg Novi (Faza –Izgradnja
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Herceg Novi)







8.838.000
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke, a dijelom
iz kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore, kao i dijelom iz
sopstvenog učešća Opštine. Nedostajuća sredstva za
kompletiranje projekta iznosi 567.600 €.
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na
Jadranskoj obali IV –Kotor I Tivat (Faza –Izgradnja
zajedničkog postrojenja za prečišćavanje



n.a



13.050.000
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke, a dijelom
iz sopstvenog učešća Opštine. Nedostajuća sredstva za
kompletiranje projekta iznosi 4.111.000 €
46
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA





30.000.000



n.a

n.a

5.590.000
Kroz grant aranžman IPF MW 2008 obezbijeđeno je 300.000 €.





6.693.167





EIA
Izgradnja

Glavni
projekat

Planirano je da se projekat dijelom finansira kroz kreditni
aranžman sa KFW bankom u vrijednosti od 20.000.000 €, dok se
iz budžeta opštine planira finasiranje u iznosu od 3.000.000 €.
Nedostajuća sredstva za kompletiranje projekta iznosi 7.000.000
€.
Idejni
projekat
Komentar
Idejno
rješenje
Ukupna
vrijednost
projekta
u eurima
Studija
izvodljivosti
Projekat
Prostorno
planska
dokumentacija
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na
Jadranskoj obali V – Ulcinj (izgradnja vodovodne i
kanalizacione infrastrukture i postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda)
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Ulcinj, za
naselja Kodra, Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica
Regulacija i uređenje korita rijeke Ćehotine u
opštini Pljevlja
Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri
prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, dragova
Luka i Ćemenca u opštini Nikšić
Izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici
Cetinje
n.a




n.a.
n.a


n.a
47

5.500.000
8.850.000
Potrebno je obezbjediti finansijska sredstva za eksproprijaciju u
iznosu od 800.000 €, kao i 2.515.083,50 € za izvođenje radova na
regulaciji korita rijeke Ćehotine.
Potrebno je obezbjediti finansijska sredstva za dalju realizaciju II
faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić.
Za izgradnju kanalizacione mreže obezbijeđeno je kroz grant
aranžman IPA 2011 3.200.000 € i iz kreditnih sredstava EIB-a.
Ukupno nedostajućih sredstava za realizaciju ovog projekta je
2.825.000€.
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Ukupna
vrijednost
projekta
u eurima
Izgradnja
EIA
Glavni
projekat
Idejni
projekat
Idejno
rješenje
Studija
izvodljivosti
Projekat
Prostorno
planska
dokumentacija
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Komentar
Kroz grant aranžman WBIF 2010 obezbijeđeno je 900.000 €
investicionog granta. Očekuje se finalna verzija Idejnog projekta u
tekućem kvartalu.
Za izgradnju tunela Belveder nedostaju sredstva u iznosu od
3.850.000€. Izgradnja tunela je neophodna kako bi se otpadne
vode iz Cetinja tunelom odvodile do budećeg postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda. Obzirom da se radi o velikoj
investiciji za Prijestonicu Cetinje neophodno je obezbijediti
sredstva za njihovu realizaciju iz grant sredstava.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda u Prijestonici Cetinje







Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Bijelo
Polje







11.226.131
Kroz grant aranžman IPA 2011 obezbijeđeno je 3.550.000 €.
Očekuje se finalna verzija Idejnog projekta u tekućem kvartalu.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda u opštini Bijelo Polje







4.846.311
Kroz grant aranžman IPF MW 2008 obezbijeđeno je 1.700.000€.
Očekuje se finalna verzija Idejnog projekta u tekućem kvartalu.
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Kolašin





n.a

2.315.234
Za realizaciju ovog projekta nedostaju sredstva za izgradnju u
iznosu od 2.315.234€ kao i sredstva za izradu Idejnog projekta.
8.310.723
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda u opštini Kolašin







1.228.500
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Plav i
naselje Gusinje





n.a

4.814.712
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda u opštini Plav i naselje Gusinje







3.505.028
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Berane





n.a

4.399.986
48
Za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju kanalizacione mreže i
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Kolašin, iz
fonda IPF-TA 2009 obezbijeđeno je 200.000€ grant sredstava. Za
realizaciju ovog projekta nedostaju sredstva za izgradnju u iznosu
od 978.500€ kao i sredstva za izradu Idejnog projekta.
Kroz IPF MW2008 obezbijeđeno je 700.000€ investicionog
granta. Za realizaciju ovog projekta nedostaju sredstva u iznosu
od 4.114.712€.
Za izradu Idejnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže i
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Plav, iz
fonda PPF-IPA 2010 obezbijeđeno je 182.877€ grant sredstava.
Kroz Operativni program za regionalni razvoj OPRD 2012-2013,
predviđeno je 3.062.151€ za izgradnju PPOV.
Za realizaciju ovog projekta nedostaju sredstva u iznosu od
200.000€.
Kroz Operativni program za regionalni razvoj OPRD 2012-2013,
predviđeno je 3.535.320 € za izgradnju kanalizacione mreže.
Za realizaciju ovog projekta nedostaju sredstva u iznosu od
844.666€.
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Ukupna
vrijednost
projekta
u eurima
Izgradnja
EIA
Glavni
projekat
Idejni
projekat
Idejno
rješenje
Studija
izvodljivosti
Projekat
Prostorno
planska
dokumentacija
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda u opštini Berane







5.102.700
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u
opštini Pljevlja
n.a




n.a

10.608.013
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u
Prijestonici Cetinje
n.a




n.a

11.952.485
49
Komentar
Za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju kanalizacione mreže i
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz fonda IPF-TA 2009,
onezbijeđeno je 150.000€, dok je za izradu Idejnog
projektaobezbijeđeno 180.000€ iz IPA-PPF fonda.Za realizaciju
ovog projekta nedostaju sredstva u iznosu od 4.682.700€.
Projekat se sastoji iz dvije komponente: „Rekonstrukcija
distributivnog sistema u Pljevljima i rekonstrukcija fabrike vode
‘Pliješ’” i „Izgradnja Glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ sa
povratnim cjevovodom”.
Idejni projekat je izrađen za obje komponente, dok je Glavni
projekat izrađen samo za drugu komponentu.
Za izradu Studije izvodljivosti kroz grant aranžmana IPA PPF
2011 obezbijeđeno je 155.295 €, dok je za tehničku podršku u
pripremi tenderske dokumentacije iz fonda WBIF 2011
obezbijeđeno 600.000 €. Usljed velikih problema sa vodom JP
Vodovod i kanalizacija je donijelo hitne mjere za čiju realizaciju je
neophodno 2.528.100 € i čije finansiranje je planirano iz kredita
sa EIB-om. Ukupno nedostajućih sredstava za realizaciju ovog
projekta je 8.669.090€.
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Tabela 02 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije za projekte iz oblasti upravljanja otpadom za koje je potrebno
obezbjediti finansijska sredstva, u cjelosti ili djelimično
Prostorno
planska
dokumentacija
Studija
izvodljivosti
Idejno
rješenje
Idejni
projekat
Glavni projekat
EIA
Izgradnja
Ukupna
vrijednost
projekta
u eurima
Legenda:- izrađeno,- nije izrađeno, n.a- nije potrebna izrada
Izgradnja regionalnog centra za
upravljenje otpadom u opštini Bar
Izgradnja regionalnog centra za
upravljanje otpadom u opštini Bijelo Polje



n.a



13.032.702 €



n.a



10.740.506 €
Izgradnja regionalnog centra za
upravljanje otpadom u opštini Berane



n.a



9.297.840 €
Izgradnja regionalnog centra za
upravljanje otpadom u opštini Kotor



n.a



14.369.000 €
Izgradnja sanitarne deponije za opštinu
Herceg Novi



n.a



5.400.000 €
Projekat
Izgradnja regionalnog centra za
upravljanje otpadom u opštini Nikšić



n.a



17.812.270 €
Izgradnja regionalnog centra za
upravljanje otpadom u opštini Pljevlja



n.a



11.697.412 €
Sanacija i neuređenog odlagališta „Ćafe“
u opštini Bar
n.a
n.a

n.a



3.821.000 €
Sanacija neuređenog odlagališta
„Vrtijeljka“ u Prijestonici Cetinje
n.a


n.a



785.534 €
50
Komentar
I faza izgradnje deponije „Možura“ realizovana je 2012.god. Nedostaju sredstva za
realizaviju ostalih faza u iznosu od 4.367.000€.
Vrijednost I faze sa uključenim nadzorom iznosi 6.695.000 €. Uradjen je nacrt Glavnog
projekta. Neophodno je obezbjedit sredstva za realizaciju I faze projekta.
Opštine regiona su angažovale Internacionalnu finansijsku korporaciju (IFC), članicu
Svjetske banke, kao vodećeg savjetnika po pitanju strukturiranja i implementacije javno
privatnog partnerstva za regionalnu sanitarnu deponiju Vasov vode.
Vrijednost I faze sa uključenim nadzorom iznosi 7.725.000 €. Uradjen je nacrt Glavnog
projekta. Neophodno je obezbjedit sredstva za realizaciju I faze projekta ukoliko se
donose odluka o o sprovođenju Odluke o utvrđivanjju javnog interesa za vršenje
komunalne djelatnosti izgradnje, održavanja i korišćenja regionalne sanitarne doeponije
za opštine Budva, Kotor i Tivat.
Vrijednost I faze izgradnje sanitarne deponije iznosi 2.600.000 €. Glavni projekat je u
završnoj fazi izrade. Neophodno je obezbijediti sredstva za realizaciju I faze projekta.
Kroz kreditni aranžman EIB-a obezbjeđena su finansijska sredstva u iznosu od 9.476.000
€ za realizaciju prve faze projekta. Sredstva za ostale faze nijesu obezbijeđena.
Realizacija projekta je usporena usljed nedobijanja saglasnosti od strane revizone
komisije na Glavni projekat, koji je po šesti put revidovan, kao i sudskog spora vezano za
imovinsko pravne odnose. Izrađen je nacrt EIA i pokrenut je postupak za dobijanje
saglasnosti na isti.
Ukupna vrijednost realizacije I faze iznosi 8.726.763 €. Kroz Nacionalni program IPA
2012-2013 obezbijeđena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 2.813.000 €,
dok će se iz kreditnog aranžmana sa EIB obezbijediti preostala sredstva za realizaciju I
faze u iznosu od 5.398.323 €. Za realizaciju ostalih faza potrebno je obezbijediti
finansijska sredstva.
Ukupna vrijednost realizacije projekta iznosi 3.821.000 €. Ugovorena je izrada EIA. U
toku je izrada Idejnog rješenja.
Ukupna vrijednost realizacije projekta iznosi 785.534 €. U toku je usvajanje Idejnog
rješenja. U toku je izrada tenderske dokumentacije za projektovanje i izvoženje radova
kao i tenderske dokumentacije za nadzor nad radovima.
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Tabela 03 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije za projekte iz oblasti životne sredine za koje je potrebno
obezbjediti finansijska sredstva, u cjelosti ili djelimično
Projekat u toku
Planirani
projekat
Predlog
projekta
Ukupna
vrijednost
projekta
u eurima
Legenda:- izrađeno, - nije izrađeno, n.a- nije potrebna izrada
Identifikacija marinskih staništa za zaštitu
biološkog diverziteta



50.000 €
Identifikacija divljih biljnih i životinjskih
vrsta za koje je potrebno prioritetno izraditi
akcione planove/programe zaštite



30.000 €
Upravljanje rizikom od hemikalija u Crnoj
Gori



100.000 €
Izrada i implementacija programa
upravljanja radioaktivnim javljačima požara
u Crnoj Gori



200.000 €
Projekat
Komentar
Projekat je predviđen Akcionim planom iz Nacionalne strategije biodiverziteta. Procijenjena vrijednost
sredstava za realizaciju ovog projekta iznosi 50.000 €. Rezultati ovog projekta predstavljaće input za
identifikaciju mreže područja Natura 2000, kao i nacionalne mreže zaštićenih područja prirode.
Projekat je predviđen Akcionim planom iz Nacionalne strategije biodiverziteta. Procijenjena vrijednost
sredstava za realizaciju ovog projekta iznosi 30.000 €. Projekat će realizovati Ministarstvo održivog
razvoja i turizma u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama iz oblasti zaštite životne sredine. Kao
rezultat ovog projekta, biće pripremljen Program prioritetnih Akcionih planova za divlje biljne i životinjske
vrste koje zahtijevaju mjere zaštite.
Zakon o hemikalijama je počeo da se primjenjuje od 1. marta 2013. godine. Na osnovu Zakona je
donešen čitav niz podzakonskih akata. Realizacijom ovog projekta, uspostaviće se Registar hemikalija,
priprema Nacionalne Strategije za upravljanje hemikalijama, kao i sprovođenje obuka za predstavnike
relevantnih državnih organa i svih zainteresovanih strana u industriji
Projekat podrazumijeva pripremu Plana/Programa upravljanja zatvorenim radioaktivnim izvorimajavljačima požara u Crnoj Gori, sprovođenje kampanja u cilju podizanja svijesti građana o javljačima
požara i izradu brošura, nabavku potrebne opreme za Centar za ekotoksikološka ispitivanja i inspekciju
kao i sprovođenje obuka za kadrove četiri nadležne institucije (MORT, EPA, MUP, UIP)
51
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Tabela 04 Pregled finansijskog statusa projekata iz oblasti otpadnih voda, snadbjevanja vodom i upravljanja otpadom, za
koje je potrebno obezbjediti finansijska sredstva, u cjelosti ili djelimično
OBLAST
Krediti
Domaći
Donacije
Nedostajuća
sredstva u €
Izgradnja II faze kanalizacione mreže za četiri prigradska
naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca u
opštini Nikšić
5.500.000
x
x
x
5.500.000
Regulacija i uređenje korita rijeke Ćehotine u opštini Pljevlja
6.693.167
2.665.083
713.000
x
3.315.083,50
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u opštini
Pljevlja
10.608.013
x
240.000
x
10.368.013
Izgradnja kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje
8.850.000
2.825.000
3.200.000
2.825.000
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
Prijestonici Cetinje
8.310.723
1.778.429.5
900.000
5.502.292
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u Prijestonici
Cetinje
11.952.485
x
755.295
8.669.090
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Bijelo Polje
11.226.131
3.674.577
3.550.000
3.674.580
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
opštini Bijelo Polje
4.846.311
1.559.859
163.000
1.700.000
1.423.452
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Kolašin
2.315.234
x
x
NAZIV PROJEKTA
Nikšić
Pljevlja
Projekti iz oblasti upravljanja
otpadnim vodama i snadbijevanje vodom
Ukupna
vrijednost
projekta u €
Cetinje
Bijelo
Polje
Kolašin
Plav
Berane
Izvori finansiranja u €
1.228.500
x
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Plav
4.814.712
x
2.315.234
50.000
60.000
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
opštini Plav
3.505.028
x
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Berane
4.399.986
x
52
x
200.000
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
opštini Kolašin
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u
opštini Berane
130.000
978.500
700.000
4.114.712
3.062.151
200.000
3.535.320
844.666
x
2.259.850
182.877
20.000
330.000
5.102.700
2.422.850
90.000
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Ulcinj za naselja
Kodra, Totoši, Bijela Gora i Donja Bratica
5.590.000
2.690.000
110.000
300.000
2.490.000
Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i PPOV
30.000.000
20.000.000
3.000.000
x
7.000.000
Izgradnja
kanalizacione
mreže,
pumpnih
stanica,
podmorskih ispusta, vodovodne mreže, kišne kanalizacije i
rezervoara u Sutomoru i Baru
19.110.000
11.325.000
1.132.500
x
6.625.500
Priprema lokacije za PPOV, izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda Bar i glavne pumpne stanice
16.201.000
11.325.000
1.132.500
x
3.743.500
Izgradnja 10 km kanalizacione mreže i pumpne stanice
Ratac i Brca
3.056.643
x
x
x
3.056.643
Izgradnja zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda za opštine Kotor i Tivat
13.050.000
7.634.000
x
1.305.000
4.111.000
Izgradnja
kanalizacione
mreže,
pumpnih
podmorskog ispusta i vodovodne mreže
18.522.000
13.049.000
156.000
4.227.900
1.089.000
Izgradnja obalnog kolektora od Forte Mare do Igala
2.700.000
x
x
x
2.700.000
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Herceg Novi
8.838.000
6.304.000
x
1.966.000
567.600
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Bar
13.032.702
8.200.000
115.702
x
4.367.000
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom
Polje
10.740.506
x
370.506
x
10.370.000
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Berane
9.956.000
x
265.000
x
9.691.000
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u opštini Kotor
14.369.000
x
270.000
x
13.874.000
Izgradnja sanitarne deponije za opštinu Herceg Novi
5.400.000
Izgradnja regionalnog centra za upravljenje otpadom u opštini Nikšić
17.812.270
9.476.000
205.000
467.360
7.618.910
Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za opštine Pljevlja i
Žabljak
11.697.412
2.259.972
1.284.529
3.111.000
5.041.411
Sanacija i rekultivacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe” u opštini Bar
3.821.000
x
49.000
97.000
3.675.000
785.534
x
x
194.360
591.174
Ulcinj
Bar
Kotor
Projekti iz oblasti upravljanja otpadom
Herceg
Novi
stanica,
u opštini Bijelo
Sanacija i rekultivacija nesanitarnog odlagališta „Vrtijeljka” u Prijestonici
Cetinje
53
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Tabela 05 Zbirni pregled obezbijeđenih i nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju projekata upravljanja čvrstim
otpadom
Donacije
Kredit IDA
WB/IBRD
Kredit EIB
Kapitani/
lokalni budžet
Ukupno
obezbijeđeno
Nedostaje
Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za
opštine Bar i Ulcinj
8.200.000 €
/
115.702 €
8.465.702
4.717.000 €
Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za
opštine Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac
/
/
370.506 €
370.506 €
10.370.000 €
/
/
/
265.000 €
265.000 €
9.691.000 €
/
/
/
/
270.000 €
270.000 €
13.874.000 €
/
/
/
/
/
Sanacija postojećeg neuređenog odlagališta „Ćafe“ u
opštini Bar
/
/
/
97.000 €
/
49.000 €
3.821.000 €
3.675.000 €
Sanacija postojećeg neuređenog odlagališta „Vrtjeljka“
u Prijestonici Cetinje
/
/
/
194.360 €
/
/
785.534 €
591.174 €
Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u
opštini Nikšić
/
9.476.000€
/
267.360 €
200.000 €
205.000 €
10.148.360 €
7.618.910 €
Izgradnja sistema za tretman ocjednih voda na deponiji
„Livade“ u Podgorici
/
1.867.028 €
/
70.000 €
/
440.000 €
2.377.028 €
/
Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada u opštini
Pljevlja za potrebe opština Pljevlja i Žabljak
/
2.259.972 €
2.813.500 €
298.000 €
/
1.284.529 €
6.656.001 €
5.041.411 €
Izrada nacionalnih i lokalnih planova upravljanja
otpadom i nabavka opreme i vozila za javno komunalna
preduzeća
/
/
4.800.000 €
/
/
/
4.800.000 €
/
8.200.000 €
13.603.000 €
7.613.500 €
926.720 €
200.000 €
2.999.737 €
37.959.131 €
Naziv projekta
IPA fond
WBIF TA
Vlada
Španije
/
/
/
/
/
/
Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za
opštine Berane, Andrijevica, Rožaje i Plav
/
/
Izgradnja regionalnog centra za obradu otpada za
opštine Budva, Kotor i Tivat
/
Izgranja sanitarne deponije za opštinu Herceg Novi
UKUPNO:
54
5.400.000 €
60.978.495 €
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Tabela 06 Zbirni pregled obezbijeđenih i nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju projekata upravljanja otpadnim
vodama i snadbjevanja vodom u nadležnosti VODACOM-a
Kredit KfW
banke
Sredstva
Opština
Sredstva
Vlade CG
Donacija KfW
banke
Ukupno
obezbijeđeno
Nedostaje
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
faza I – Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj i Cetinje (
poboljšanje vodosnabdijevanja)
/
/
/
/
5.500.000* €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
faza II – Bar (rehabilitacija vodovodnog sistema i poboljšanje
odvođenja otpadnih voda centra Bara i prigradskih naselja)
4.300.000 €
500.000 €
/
/
4.800.000 €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
faza II – Budva (poboljšanje vodosnabdijevanja)
103.000 €
/
/
/
103.000 €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
faza II – Herceg Novi (poboljšanje vodosnabdijevanja)
3.000.000 €
/
/
/
3.000.000 €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
faza II – Kotor (rehabilitacija dijela vodovodnog sistema Kotora)
1.300.000 €
/
/
/
1.300.000 €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
faza II – Tivat ((izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica i
potisnih cjevovoda)
1.297.000 €
3.447.000 €
/
2.556.000 €
7.300.000 €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
faza III – Tivat (izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica i
rekonstrukcija dijela vodovodne mreže)
3.500.000 €
3.000.000 €
/
/
6.500.000 €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
III – Kotor (izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i pumpnih
stanica)
4.821.000 €
702.000 €
1.341.000 €
156.000 €
7.020.000 €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
III – Tivat (izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže i pumpnih
stanica)
5.855.000 €
3.481.000 €
/
156.000 €
9.491.000 €
/
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
III – Bar (izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica,
podmorskih ispusta, vodovodne mreže, kišne kanalizacije i
rezervoara u Sutomoru i Baru)
11.325.000 €
1.132.500 €
/
/
12.457.500 €
6.625.500 €
Naziv projekta
55
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Kredit KfW
banke
Sredstva
Opština
Sredstva
Vlade CG
Donacija KfW
banke
Ukupno
obezbijeđeno
Nedostaje
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
III – Bar (priprema lokacije za PPOV, izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda Bar i glavne pumpne stanice)
11.325.000 €
1.132.500 €
/
/
12.457.500 €
3.743.500 €
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
III – Bar (izgradnja 10 km kanalizacione mreže i pumpne stanice
Ratac i Brca)
/
/
/
/
/
3.056.643 €
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
III – Herceg Novi (izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica,
podmorskog ispusta i vodovodne mreže)
13.049.000 €
1.304.900 €
2.923.000 €
156.000 €
17.432.900 €
1.089.000 €
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
III – Herceg Novi (izgradnja obalnog kolektora od Forte Mare do
Igala)
/
/
/
/
/
2.700.000 €
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
III – Herceg Novi (izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda u opštini Herceg Novi)
6.304.000 €
630.400 €
1.336.000 €
/
8.270.400 €
567.600 €
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
IV – Kotor i Tivat (izgradnja zajedničkog postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat )
7.634.000 €
1.305.000 €
/
/
8.939.000 €
4.111.000 €
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali
V – Ulcinj (izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda)
20.000.000 €
3.000.000 €
/
/
23.000.000 €
7.000.000 €
Izrada studije o održivosti regionalnog koncepta funkcionisanja
sektora vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na
Crnogorskom primorju
/
/
/
/
/
x
Nabavka vodomjera na daljinsko očitavanje u cilju unapređenja
mjerenja
/
/
/
/
/
1.000.000 €
Nabavka SCADA sistema za monitoring i kontrolu funkcionisanja
vodovodnog i kanalizacionog sistema
/
/
/
/
/
600.000 €
Nabavka opreme za detekciju gubitaka
/
/
/
/
/
100.000 €
Nabavka integralnog softvera za ViK Ulcinj i opreme za GIS
/
/
/
/
/
30.000 €
Nabavka vodomjera velikih profila za ViK Ulcinj
/
/
/
/
/
20.000 €
Naziv projekta
56
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Kredit KfW
banke
Sredstva
Opština
Sredstva
Vlade CG
Donacija KfW
banke
Ukupno
obezbijeđeno
Nedostaje
Projekat sanacije infrastrukturne galerije u Starom gradu u Kotoru
/
/
/
/
/
x
Projekat zamjene postojećeg tranzitnog cjevovoda Verige-Risan
/
/
/
/
/
x
Projekat sanacije klizišta kod rezervoara Podkuk – trasa cjevovoda
DN315
/
/
/
/
/
x
122.071.300 €
30.643.243 € + sredstva
za projekte čija
vrijednost nije
procijenjena
Naziv projekta
UKUPNO:
93.813.000 €
19.635.300 €
5.600.000 €
3.024.000 €
* Sredstva konzorcijuma pet crnogorskih banaka (Montenegro banka, CKB, Podgorička banka, Hipotekarna banka i Atlas mont banka)
57
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Tabela 07: Zbirni pregled obezbijeđenih i nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju projekata upravljanja otpadnim vodama i
snabdijevanja vodom u nadležnosti PROCON-a
Kredit EIB
Kredit
EBRD
IPA fond
IPF MW
2008
IPF-TA
2009
IPA-PPF
WBIF TA
Vlada
Češke
WBIF
TIKA
Kapitani/
lokalni
budžet
Nedostaje
Izgradnja postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda,
poboljšanje
kanalizacione mreže
i vodosnabdjevanja u
opštini Danilovgrad
/
5.350.000 €
/
/
/
/
/
359.680 €
/
/
/
/
Izgradnja postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda u
opštini Nikšić
16.568.199 €
/
/
/
/
/
/
/
/
/
170.104 €
/
Izgradnja i
rekonstrukcija prve
faze kanalizacione
mreže u opštini
Nikšić
/
/
3.492.121€
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Izgradnja postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda u
opštini Kolašin
/
/
/
/
/
/
/
/
/
50.000 €
978.500 €
Izgradnja
kanalizacione mreže
u opštini Kolašin
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2.315.234 €
Izgradnja postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda u
opštini Plav
/
/
3.062.151 €
/
/
/
/
/
60.000 €
200.000 €
Izgradnja
kanalizacione mreže
u opštini Plav
/
/
/
700.000 €
/
/
/
/
/
4.114.712 €
Izgradnja postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda u
opštini Berane
2.422.850 €
/
/
/
/
/
/
/
90.000€
2.259.850€
Naziv projekta
200.000 €
/
182.877€
/
150.000 €
180.000€
58
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Izgradnja
kanalizacione mreže
u opštini Berane
/
/
3.535.320 €
/
Izgradnja postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda za u
opštini Rožaje
550.000 €
/
2.090.029€
/
/
/
/
/
20.000 €
/
/
/
/
/
150.000 €
/
/
/
/
/
/
844.666 €
/
200.000€
Izgradnja
kanalizacione mreže
u opštini Rožaje
379.264 €
/
2.085.000€
/
Unapređenje sistema
za snabdijevanje
vodom u opštini
Rožaje
1.999.500 €
/
/
/
/
/
/
/
/
440.000 €
120.000 €
/
402.431 €
/
/
/
/
/
/
/
400.000€
/
30.000 €
/
4.306.904 €
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8.446.902 €
/
Izgradnja
kanalizacione mreže
u opštini Ulcinj, za
naselja Kodra,
Totoši, Bijela Gora i
Donja Bratica
2.690.000 €
/
/
300.000 €
/
/
/
/
/
/
110.000 €
2.490.000 €
Regulacija i uređenje
korita rijeke Ćehotine
u opštini Pljevlja
2.665.083 €
/
/
/
/
/
/
/
/
/
713.000 €
3.315.083 €
Rekonstrukcija
cjevovoda izvor
Krkori– Andrijevica
Izgradnja i
rekonstrukcija
sistema za
snabdijevanje vodom
u gradskim
opštinama Golubovci
i Tuzi
59
/
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Izgradnja druge faze
kanalizacione mreže
za četiri prigradska
naselja Rubeža,
Oštrovac, Dragova
Luka i Ćemenca u
opštini Nikšić
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
5.500.000 €
Izgradnja
kanalizacione mreže
u Prijestonici Cetinje
2.825.000 €
/
3.200.000 €
/
/
/
/
/
/
/
20.000 €
2.825.000 €
Izgradnja postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda u
Prijestonici Cetinje
1.778.429 €
/
/
900.000 €
/
/
/
/
/
/
130.000 €
5.502.292 €
Izgradnja
kanalizacione mreže
u opštini Bijelo Polje
4.001.551 €
/
3.550.000 €
/
/
/
/
/
/
/
3.674.580 €
163.000 €
Izgradnja postrojenja
za prečišćavanje
otpadnih voda u
opštini Bijelo Polje
1.559.859 €
/
/
1.700.000€
/
/
/
/
/
/
Unaprjeđenje
sistema za
snabdijevanje vodom
u Prijestonici Cetinje
2.528.100 €
/
/
/
/
155.295 €
/
/
600.000 €
/
/
8.669.090€
Unaprjeđenje
sistema za
snabdijevanje vodom
u opštini Pljevlja
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
240.000 €
10.368.013€
51.171.040€
5.350.000€
21.014.621€
3.600.000€
550.000€
518.172€
700.000€
359.680 €
1.000.000€
440.000€
10.463.006€
56.031.331€
UKUPNO:
3
3
1.423.452 €
NAPOMENA: U okviru EU fonda WBIF 2012, za projekat „Tehničke podrška u realizaciji projekata iz oblasti otpadnih voda i vodosnabdijevanja u Crnoj Gori”, u VII aplikacionom krugu, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 700.000 €
za tehničku podršku pri izradi tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Bijelo Polje, Berane, Rožaje i Prijestonici Cetinje, tehničku podršku za izradu tenderske
dokumentacije za projektovanje i izgradnju kanalizacione mreže u opštini Plav i Nikšić i tehničku podršku za izradu tenderske dokumentacije za unapređenje vodovodnog sistema u opštini Andrijevica.
60
IV KOORDINACIONA KONFERENCIJA
Podrška realizaciji projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine
Tabela 08 Zbirni pregled obezbijeđenih i nedostajućih finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti životne
sredine
Naziv projekta
Kredit
Sredstva
Opština
Sredstva
Vlade CG
Donacije
Ukupno
obezbijeđeno
Nedostaje
Identifikacija marinskih staništa za zaštitu
biološkog diverziteta
/
/
/
/
/
50.000 €
Identifikacija divljih biljnih i životinjskih
vrsta za koje je potrebno prioritetno
izraditi akcione planove/programe zaštite
/
/
/
/
/
30.000 €
Upravljanje rizikom od hemikalija u Crnoj
Gori
/
/
/
/
/
100.000 €
/
/
/
/
/
200.000 €
/
/
/
/
/
380.000 €
Izrada i implementacija programa
upravljanja radioaktivnim javljačima
požara u Crnoj Gori
UKUPNO:
61
Download

PREGLED STATUSA PROJEKATA IZ OBLASTI