PREGLED STATUSA PROJEKATA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Jun, 2011
1
SADRŽAJ
Uvodna riječ ........................................................................................................................................................................................................................ 3
Projekti sa zatvorenom finansijskom konstrukcijom .......................................................................................................................................................... 4
Upravljanje otpadom........................................................................................................................................................................................................... 5
Otpadne vode ...................................................................................................................................................................................................................... 7
Životna sredina ................................................................................................................................................................................................................. 10
Projekti za koje je potrebno obezbjediti finansijska sredstva u cjelosti ili djelimično ..................................................................................................... 11
Upravljanje otpadom......................................................................................................................................................................................................... 12
Otpadne vode .................................................................................................................................................................................................................... 15
Vodosnabdijevanje............................................................................................................................................................................................................ 26
Životna sredina ................................................................................................................................................................................................................. 29
Ostali projekti iz oblasti životne sredine ........................................................................................................................................................................... 33
Tabela 01 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije projekata sa otvorenom finansijskom konstrukcijom iz oblasti upravljanja komunalnim
otpadom ............................................................................................................................................................................................................................ 42
Tabela 02 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije projekata sa otvorenom finansijskom konstrukcijom iz oblasti upravljanja otpadnim
vodama i vodosnabdjevanja .............................................................................................................................................................................................. 43
Tabela 03 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije priritetnih projekata iz oblasti životne sredine .................................................................. 45
Tabela 04 Pregled finansijskog statusa projekata sa otvorenom finansijskom konstrukcijom iz oblasti upravljanja otpadom, otpadnim
vodama,vodosnabdjevanja i životne sredine..................................................................................................................................................................... 46
2
Uvodna riječ
Saradnja Vlade Crne Gore sa međunarodnim finansijskim institucijama posljednjih godina je veoma intenzivirana. Grantovi i kreditna sredstva,
koja se dobijaju od međunarodnih finansijskih institucija, namijenjena su, uglavnom, za poboljšanje makroekonomskog ambijenta, zakonske
regulative, realizacije institucionalnih reformi, a sve u cilju stvaranja ambijenta koji bi privlačio investitore, u funkciji održivog rasta i razvoja.
Upravo u cilju afirmisanja značaja kontinuirane saradnje sa međunarodnim partnerima Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizuje III
Konferenciju na temu „Podrška realizaciji projekata u oblasti životne sredine i komunalne infrastrukture“. Konferencija je od posebnog značaja
za obezbjeđenje efikasne finansijske i stručne podrške međunarodnih donatorskih i finansijskih institucija u realizaciji prioritetnih projekata u
oblasti životne sredine, upravljanja otpadom, otpadnim vodama i vodosnabdijevanjem.
Prilikom odabira projekata, u oblasti životne sredine, upravljanja otpadom, otpadnim vodama i vodosnabdijevanjem, u brošuri želimo da
promovišemo projekte koji u navedenim oblastima predstavljaju prioritete za unapređenje stanja, za koje je planirano da otpočnu sa
realizacijom do 2012. godine, a za koje nijesu obezbijeđena finansijska sredstva.
Takođe, u brošuri su navedeni projekti za čiju realizaciju su u potpunosti obezbijeđena finansijska sredstva u cilju afirmacije subjekata koji su
obezbijedili potrebna kreditna ili bespovratna sredstva kao što su: međunarodne finansijske institucije, fondovi EU, međunarodne organizacije ili
partneri sa kojima su nadležna tijela Crne Gore otvorila saradnju na državnom nivou.
Uvjereni smo da su napori koje ulaže Crna Gora prepoznati od strane međunarodnih finansijskih institucija, koja dosadašnje rezultate ocjenjuje
pozitivno i nameće u isto vrijeme permanentni zahtjev za intenziviranje napora u budućnosti. Crna Gora opet doživljava to kao svoju obavezu i
čini sve da u okvirima podrške EU za projekte u oblasti životne sredine, upravljanja otpadom, otpadnim vodama i vodosnabdijevanjem učini
njihovo sprovođenje efikasnim, bržim i kompetentnim.
Ministar održivog razvoja i turizma
Predrag Sekulić
3
Projekti sa zatvorenom finansijskom konstrukcijom
4
Upravljanje otpadom
1.
Izgradnja regionalne deponije u Baru
Ukupna vrijednost projekta u eurima je 12.567.000. Projekat izgradnje I faze u vrijednosti od 8.200.000€ finasira se iz sredstava kredita Svjetske banke (8.000.000€) i
Vlade Crne Gore (200.000€). U 2010.god. usvojen je prostorno planski dokument od strane skupštine opštine Bar. Opštine Bar i Ulcinj su usvojile odluke o formiranju
zajedničkog preduzeća za upravljanje regionalnom deponijom i potpisale Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje sanitarnom
deponijom „Možura“- Bar. Društvo je registrovano. Studija opravdanosti izrađena je od strane „PORR Technobau“ i na nivou je idejnog rješenja. Ugovoren je Izradjivač
glavnog projekta i izvođač radova „Integral inzenjering’’ iz Banja Luke, po modelu „projektuj i izgradi“, FIDIC (žuta knjiga). Potrebno je obezbjediti sredstva za
II,III,IV,V,VI,VII fazu izgradnje.
2.
Sanacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u Baru
Vrijednost radova na sanaciji iznosi 3.500.000€. Iznos investicije biće pokriven kroz kreditni aranžman EIB, kao i nadzor nad izvođenjem radova. Opština Bar angažovala
je u junu 2009. god. konsultantsku kuću „IK konsalting“ za izradu Glavnog projekta sanacije i rekultivacije nesanitarnog odlagališta „Ćafe“. Urađenjen je Nacrt glavnog
projekta. Kroz fond WBIF2010 obezbijeđena su sredstva za izradu tenderske dokumentacije po modelu ugovaranja ’’Izgradi’’- Crvena knjiga FIDIC-a. S tim u vezi,
međunarodni konsultant „COWI“ u saradnji sa PROCON-om je izradio projektni zadatak za izbor izrađivača tenderske dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju odlagališta
„Cafe“ u Baru.
3.
Sanacija nesanitarnog odlagališta „Vrtjeljka“ u Prijestonici Cetinje
Vrijednost investicije nije utvrđena obzirom da nije izrađena tehnička dokumentacija. Angažovan je međunarodni consultant “COWI” (WBIF 2010) od strane Komisije
Evropske Unije za izradu potrebne tehničke dokumentacije. Projekat je planiran da se finansira iz kredita EIB.
4.
Izgradnja regionalne deponije u Kotoru
Ukupno procijenjeni troškovi investicije na nivou Nacrta glavnog projekta iznose 14.683.159 €, dok se iznos od 7.750.000 € odnosi na realizaciju prve faze projekta koja
obuhvata: izgradnju tijela deponije, nabavku opreme za deponiju, izgradnju pristupnog puta i reciklažnog centra. Navedenim iznosom je predviđena izgradnja deponije sa
vijekom trajanja od 20 godina. Vlada Crne Gore donijela je Odluku o utvrđivanju javnog interesa za vršenje komunalne djelatnosti izgradnje, održavanja i korišćenja
regionalne sanitarne deponije za opštine Kotor, Tivat, Budva na lokaciji „Trešanjski mlin“; Vlada Crne Gore je Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za vršenje komunalne
djelatnosti izgradnje, održavanja i korišćenja regionalne sanitarne deponije za opštine Kotor,Tivat, Budva povjerila poslove ustupanja izvođenja radova i organizovanja
stručnog nadzora u toku izgradnje deponije i potrebne infrastrukture, kao i poslove održavanja i upravljanja DOO „Lovanja“-Kotor; Studija opravdanosti izrađena je od
strane „PORR Technobau“ iz Austrije i sadrži idejno rješenje; Paralelno se sprovode postupci izrade i revizije glavnog projekta. „IK Konsalting“ –Beograd angažovan je kao
projektant, dok reviziju sprovodi JU „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ iz Podgorice. Nacrtom glavnog projekta predviđena je izgradnja reciklažnog
centra; EIA je izrađen tokom 2009 god. od strane „Energoprojekt“ – Beograd i dobijena je saglasnost od strane ministarstva. MORIT je u decembru 2009. godine objavilo
javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu lokalne studije lokacije za lokaciju na kojoj je predviđena izgradnja deponije. U januaru 2010. godine izabran je
„Planning“ – Nikšić za obrađivača lokalne studije lokacije. Izrađen je nacrt dokumenta i sprovedena javna rasprava.
5
5.
Izgradnja regionalne deponije u Nikšiću
Nacrtom glavnog projekta ukupni trošak investicije iznosi 16.573.328 €. Kroz kreditni aranžman EIB-a obezbjeđena su finansijska sredstva u iznosu od 9.200.000 € za
realizaciju prve faze projekta koja obuhvata: izgradnju tijela deponije, nabavku opreme za deponiju i izgradnju pristupnog puta obezbjeđen je kroz kredit EIB. Opština
Nikšić je usvojila prostorno plansku dokumentaciju tokom novembra 2009.god. U apriilu 2008. usvojena je Odluka o zajedničkom organizovanju poslova odlaganja
komunalnog otpada za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik i u martu 2009. godine formirano je zajedničko preduzeće DOO „Budoš“. Tokom 2008. god izrađena je studija
opravdanosti od strane konsultantske firme „Eptisa“ iz Španije i sadrži idejno rješenje. EIA je takođe izrađen tokom 2009.god. od strane konsultantske firme „Eptise“ iz
Španije i dobijena je saglasnost ministarstva na EIA. „IK Konsalting“ iz Beograda je angažovan za izradu glavnog projekta regionalne deponije u opštini Nikšić, dok je za
reviziju projekta, koja se sprovodi paralelno sa izradom projekta, angažovan JU „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ iz Podgorice. Povećanje
kapaciteta deponije iziskuje izradu novog EIA, a sredstva za izradu Elaborata za zaštitu životne sredine za potrebu izgradnje deponije u Nikšiću, obazbijeđena su iz
sredstava WBIF 2010 koja će se sprovoditi od strane PROCON-a u saradnji sa međunarodnim konsultantom „COWI“, koji je odabran od strane Komisije Evropske Unije.
Kroz fond WBIF2010 obezbijeđena su sredstva i za izradu tenderske dokumentacije po modelu ugovaranja ’’Izgradi’’- Crvena knjiga FIDIC-a. S tim u vezi, međunarodni
konsultant u saradnji sa PROCON-om je izradio projektni zadatak za izbor izrađivača tenderske dokumentacije za izgradnju regionalne deponije u Nikšiću.
6.
Izgradnja sistema za tretman odcjednih voda na deponiji „Livade“ u Podgorici
Vrijednost projekta je 2.000.000€. Kroz kreditni aranžman EIB-a obezbjeđena su sredstva za izradu Glavnog projekta i izgradnju sistema za tretman odcjednih voda. U
2008.god. VU-TI-INŽINJERING-Bar izradio je Idejno rješenje za izgradnju postrojenja za preradu procjednih voda. Izgrađena je gradska fekalna kanalizacija i time stečeni
usklovi za izgradnju postrojenja za tretman procjednih voda. Za dalju realizaciju projekta neophodno je izraditi tendersku dokumentaciju za odabir projektanta i izvođača
radova po modelu ugovaranja’’Projektuj i Izgradi’’-Žuta knjiga FIDIC-a, kao i za nadzor nad izgradnjom po modelu ugovaranja Bijele knjige FIDIC-a, a sredstva su
obezbijeđena iz WBIF 2010 koja će se sprovoditi se od strane PROCON-a u saradnji sa međunarodnim konsultantom „COWI“, koji je odabran od strane Komisije
Evropske Unije. U skladu sa planom aktivnosti, izrađen je projektni zadatak za izbor projektanta i izvođača kao i nadzora nad izgradnjom, od strane međunarodnog
konsultanta COWI i PROCON-a.
6
Otpadne vode
1.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane
Vrijednost projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 5.749.600€. Lokacija za PPOV, „Talum“, definisane je GUP-om. Studija opravdanosti je
urađena u decembru 2010. godine od strane „Wyg internacional“-a. U toku je revizija studije koju vrši komisija formirana od strane MORIT-a. Lokalna studija lokacije o
lokaciji „Donji talum“ je završena u decembru 2010. Predviđena lokacija je u vlašništvu opštine.
2.
Izgradnja glavnog kolektora i kanalizacione mreže u opštini Berane
Vrijednost radova na izgradnji kanalizacione mreže iznosi 7.651.600€ i finansiraće se dijelom iz kredita EIB-a (1.272.600), a dijelom iz fonda IPA 2012 (6.379.000), dok će
troškovi nadzora nad izgradnjom (230.000€) u cjelini biti pokriveni iz kredita EIB-a. Studija opravdanosti je urađena u decembru 2010. godine od strane „Wyg
internacional“. U toku je revizija studije koju vrši komisija formirana od strane MORIT-a.
3.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje
Vrijednost radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 3.680.000€ i finansiraće se dijelom kreditom EIB-a (1.800.000), a dijelom iz fonda IPF
MW (1.880.000), dok ce troškovi nadzora nad izgradnjom (111.000€) u cjelini biti pokriveni iz kredita EIB-a. Opština Bijelo Polje usvojila je Detaljni urbanistički plan
2006.god. Zemljište na lokaciji predivđenim DUP-om za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nalazi se u vlasništvu opštine, na kome je trenutno je
nastanjena romskim stanovništvom u nezakonito izgrađenim objektima. Studija opravdanosti izrađena je od strane konsultanske kuće ’’Jacobs’’ koju je angažovala
Evropska investiciona banka iz sredstava projekta ’’Fond za investicionu podršku dunavskoj regiji’’. U toku je izrada EIA i Idejnog projekta postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda i kanalizacione mreže, od strane „IK konsalting“-a iz Beograda.
4.
Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže i galvnog kolektora u opštini Bijelo Polje
Vrijednost radova na izgradnji kanalizacione mreže iznosi 3.550.000€ i finansiraće se iz fonda IPA 2011, dok će troškovi nadzora nad izgradnjom (106.500€) u cjelini biti
pokriveni iz kredita EIB-a. Studija opravdanosti izrađena je od strane konsultanske kuće ’’Jacobs’’ koju je angažovala Evropska investiciona banka iz sredstava projekta
’’Fond za investicionu podršku dunavskoj regiji’’. U toku je izrada EIA i Idejnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže, od strane „IK
konsalting“-a iz Beograda.
5.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Prijestonici Cetinje
Vrijednost radova na izgradnji PPOV-a iznosi 7.500.000 i finansiraće se dijelom iz kredita EIB-a (6.500.000), a dijelom iz fonda IPF MW (1.000.000), dok će troškovi
nadzora nad izgradnjom u cjelini biti pokriveni iz kredita EIB-a. Opština Cetinje je izvršila izbor lokacije na kojoj je predviđena izgradnja postrojenja, a koja se nalazi u
Dobrskom selu; Izrađena je Studija opravdanosti koja je povjerena izabranom konsultantu „Energoprojekt“ – Beograd (maj 2010). Izvršena je i njena revizija od strane
komisije koja je formirana od strane Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine; konsultanska firma „Medix“ iz Pogorice je izradila EIA u junu 2010. godine; u
toku je izrada Idejnog projekta povjerena od strane „IK konsalting“-a iz Beograda. Očekuje se da će Idejni projekat biti završen do kraja maja 2010. godine. Nakon izrade
idejnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže, Prijestonica Cetinje je u obavezi da uradi projektni zadatak u cilju rješavanja prostorno
planske dokumentacije potrebne za realizaciju projekta.
7
6.
Unapređenje kanalizacione mreže u Prijestonici Cetinje
Vrijednost radova iznosi 3.200.000€ i planirano je da se finansira iz fonda IPA 2011, dok će troškovi nadzora biti pokriveni kreditom EIB-a. Izrađena je Studija
opravdanosti koja je povjerena izabranom konsultantu „Energoprojekt“ – Beograd(maj 2010). Izvršena je i njena revizija od strane Komisije koja je formirana od strane
Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine; „Medix“ iz Pogorice je izradio EIA u junu 2010. godine.U toku je izrada Idejnog projekta povjerena od strane „IK
konsalting“-a iz Beograda. Očekuje se da će Idejni projekat biti završen do početka trećeg kvartala 2011. godine.
7.
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, poboljšanje kanalizacione mreže i vodosnabdjevanja u opštini Danilovgrad
Ukupna vrijednost radova na izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, poboljšanje kanalizacione mreže i vodosnabdjevanja u opštini Danilovgrad iznosi
5.350.000 €. Sredstva za realizaciju projekta obezbjeđena su kroz kreditni aranžman sa EBRD-om. Ugovorom o kreditu predviđena su grant sredstva za finansiranje
nadzora nad izvođenjem radova u iznosu 375.000 €, kao i grant sredstva za unaprijeđenje finansijskog i operativnog učinka preduzeća koje će upravljati vodama u opštini
Danilovgrad u iznosu od 200,000 €. Izrađena je studija ekološkog i socijalnog uticaja Javno komunalno zanatskog preduzeća Danilovgrad, od strane konsultantske
kompanije d.o.o „DECONTA“ i Tehničko ekonomska analiza projekta izgradnje infrastrukture u opštini Danilovgrad, od strane EBRD konsultanta. Oba dokumenta su
finansiranja od strane EBRD.
8.
Izgradnja postrojenja za tretman otadnih voda u opštini Nikšić
Vrijednost projekata izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 15.000.000€. Konsultanske usluge konsultanta „TYPSA-TECHNOM“ iz Španije iznosile
su 1.343.628.00€. Studija opravdanosti i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izrađeni su od strane „Jaroslav Černi“ –Institut za vodoprivredu Beograda, u januaru
2009. godine. Kroz kreditni aranžman EIB za Projekat ’’Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori’’ obezbijeđena su kompletna sredstva za izgradnju postrojenja za
prečišćavajne otpadnih voda. U maju 2011. god. potpisan je ugovor između opštine Nikšić i španskog konzorcijuma ’’Aqualia/Hidroterm’’. Ugovorom su obuhvaćene dvije
predmetne partije, koje podrazumijevaju izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u iznosu od 12.660.785,45€ i projektovanje i izgradnju tunela sa priključcima
u iznosu od 1.586.366,17€. Vrijednost Ugovora potpisanog od strane opštine Nikšić i španskog konzorcijuma ’’Aqualia/Hidroterm’’ iznosi 14.199.838,00 €.
9.
Izgradnja i rekonstrukcija prve faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić
Vrijednost projekata izgradnje prve faze kanalizacione mreže iznosi 3.500.000€. Kroz program IPA 2008 obezbjeđena su kompletna bespovratna finansijska sredstva za
izgradnju prve faze kanalizacione mreže. Studija opravdanosti izrađena je od strane „Jaroslav Černi“ –Institut za vodoprivredu Beograda, tokom 2006. god. i sadrži idejno
rješenje; tokom 2008. godine Studija opravdanosti i EIA za projekat otpadnih voda u Nikšiću su revidovani od strane konsultantske kuće „EPTISA“ angažovane kroz
projekat ’’Podrška sektoru životne sredine“ koji je finansiran od strane Evropske unije. Realizacija dijela projekta vezanog za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacione mreže
sprovodi se od strane Delegacije Evropske unije, kao odgovorne za sprovođenje aktivnosti na realizaciji odobrenih sredstava kroz fond IPA 2008. Nakon izbora firme
Alpine Bau GmbH iz Austrije za realizaciju projekta, po modelu ugovaranja „projektuj i izgradi”, pristupilo se sprovođenju paralelnih aktivnosti na izradi glavnog projekta,
reviziji glavnog projekta i faznoj izgradnji (planirani rok za završetak radova je 22 mjeseca od potpisivanja ugovora sa Alpine Bau GmbH tj. novembar 2011.g.). Reviziju
Glavnog projekta kao i nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i izgradnje kanalizacione mreže, vrši se od strane konsultanske kuće „TYPSA-TECNOMA“ iz Španije.
10. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Pljevlja
Vrijednost radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 5.850.000€ i finansiraće se dijelom kreditom EIB-a (2.350.000), a dijelom iz fonda IPA
2010 (3.500.000€), dok ce troškovi nadzora nad izgradnjom (180.000€) u cjelini biti pokriveni iz kredita EIB-a. Izrađen je prostorno urbanistički plan, dobijeno mišljenje od
strane ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine i održana javna rasprava.; studija opravdanosti izrađena je u junu 2007. godine od strane konsultantske
8
kuće „Jacobs“ koju je angažovala EIB i sadrži idejno rješenje za izgradnju PPOV, glavnog kolektora i rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Ćehotine; Idejni projekat i EIA
za izgradnju PPOV-a urađen je od strane konsultanta “Hidroinženjering“ d.o.o, iz Slovenije u septembru 2010. godine. Revizija idejnog projekta je u toku, a za revidenta je
izabran „IK konsalting“ iz Beograda, dok je EIA odobrena od strane Agencije za zaštitu životne sredine. Predviđena lokacija za PPOV je u privatnom vlasništvu. Urađena je
eksproprijacioni elaborat.
11. Izgradnja glavnog kolektora u opštini Pljevlja
Vrijednost radova na izgradnji Glavnog kolektora iznosi 2.500.000€ i finansiraće se dijelom kreditom EIB-a (1.000.000), a dijelom iz fonda IPF MW (1.500.000€), dok će
troškovi nadzora nad izgradnjom (75.000€) u cjelini biti pokriveni iz kredita EIB-a. Studija opravdanosti izrađena je u junu 2007. godine od strane konsultantske kuće
„Jacobs“ koju je angažovala EIB i sadrži idejno rješenje za izgradnju PPOV, glavnog kolektora i rekonstrukciju i uređenje korita rijeke Ćehotine; glavni projekat za izgradnju
glavnog gradskog kolektora izrađen je 2007.godine od strane Građevinskog fakulteta u Podgorici i izvršena je njegova revizija, a zatim se pristupilo faznom izvođenju
radova; do sada je realizovana izgradnja 800m kolektora za atmosferske i 700m kolektora za komunalne otpadne vode.
12. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Plav
Vrijednost radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iznosi 7.092.900 € i finansiraće se dijelom iz kredita EIB-a (3.424.800€), a dijelom iz fonda IPA
2012 (3.668.100), dok će troškovi nadzora nad izgradnjom (200.000€) u cjelini biti pokriveni iz kredita EIB-a. Donijeta je Odluka o izradi Prostorno urbanističkog plana i u
toku je izrada prostorno planske dokumentacije;Studiju opravdanosti je uradio konsultant ’’ Energoprojekt-Hidroinženjering“ a.d. Beograd’’; uporedo sa izradom studije
urađena je njena revizija; Pripremljen je projektni zadatak koji će kroz Program za pripremu projektne dokumentacije (PPF) koji je na raspolaganju od strane Delegacije
Evropske unije u Crnoj Gori, obezbijediti teghničku podršku za izradu idejnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže.
13. Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Plav
Vrijednost radova na izgradnji kanalizacione mreže iznosi 3.017.100€ i finansiraće se dijelom iz kredita EIB-a (2.127.100), a dijelom iz fonda IPF MW (800.000), dok će
troškovi nadzora nad izgradnjom (90.000€) u cjelini biti pokriveni iz kredita EIB-a. Studiju opravdanosti je uradio konsultant ’’ Energoprojekt-Hidroinženjering“ a.d.
Beograd’’; uporedo sa izradom studije urađena je njena revizija. Pripremljen je projektni zadatak koji će kroz Program za pripremu projektne dokumentacije (PPF) koji je
na raspolaganju od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, obezbijediti teghničku podršku za izradu idejnog projekta za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže.
U okviru sredstava obezbjeđenih iz Programa pomoći za infrastrukturu (IPF Municipal Window) za 2009 godinu za realizaciju projekta „Izgradnja uređaja za prečišćavanje
otpadnih voda u opštinama Cetinje, Bijelo Polje, Pljevlja i Plav” obezbjeđen je ukupan iznos sredstava od 5.000.000 €. Sredstva će se realizovati u skladu sa uslovima koji
budu definisani Memorandumom o razumjevanju između države Crne Gore i EIB, i u skladu sa Sporazumom o doprinosu između EC i EIB.
9
Životna sredina
1.
IPA projekat „Ambasadori prekogranične saradnje- Durmitor i Tara“, u prekograničnom programu Crna Gora- Srbija
Projekat je na cekanju. Poseban cilj je da se ojača saradnja izmedju nacionalnih parkova NP „Durmitor“ i NP „Tara“ u prekograničnom regionu, kroz unaprijedenje
turističke strukture.
Vrijednost: 136 916,54 €.
Vrijeme realizacije: 18 mjeseci
2.
IPA „Priroda za budućnost“, u prekograničnoj saradnji Crna Gora –Hrvatska
Glavna i najznačajnija aktivnost Projekta je igradnja zajedničkog partnerskog centra za posjetioce kroz edukaciju u oba nacionalna parka, smještenih na graničnom
području. U period od januara do maja 2011. godine odrađeno je:
•
I faza istraživanja pećina
•
Ugovoreni radovi za izgradnju 3 vidikovca i staza do dvije pećine i jedne staze kroz selo Godinje
•
Izvršena nabavka kompjuterske opreme
•
U toku je nabavka 3 teleskopa
Na redu je 2. faza projekta
Vrijednost: 189.027,17 €
3.
GTZ i Ministarstvo održivog razvoja i turizma- Projekat Pet u pet – pet kampova u pet nacionalnih parkova
Realizacijom ovoga projekta posace se turisticka ponuda u nacionalnim parkovima. Kampovi ce biti uradjeni po ADAC standardima koje važe za zemlje zapadne
Evrope. Projekat finansira Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, GIZ i Javno preduzece za nacionalne parkove Crne Gore
Vrijednost: 80,000 €.
Vrijeme realizacije: 2010-2011
Započeta faza realizacije
4.
IPA projekat: "Održivi razvoj turizma i zaštite životne sredine na sjeveru Crne Gore i jugu Bosne", Program prekogranične saradnje Crna
Gora-Bosna i Hercegovina
Od ukupne vrijednosti projekta iznos od 327 538 € finansiran je od strane DEU, kroz program IPA, a iznos od 12.000€ iz sredstava NP DURMITOR. Ostvarena je
saradnja između partnera, održani su sastanci i press konferencije sa partnerima. Predstojeće aktivnosti odnose se na izradu zajedničke Studije o prirodnom, kulturnom i
socijalnom aspektu prekograničnog regiona, Izgradnja Info centra na Šćepan polju, Izrada mape u GIS-u sa svim atrakcijama prekograničnog područja, Kreiranje
standarda kvaliteta-treninzi za lokalno stanovništvo- brenduranje proizvoda, Izrada WEB stranice, Izrada info materijala, Izrada on-line Baze podataka o turističkoj ponudi
prekograničnog regiona.
Vrijednost: 339 538€
Vrijeme realizacije:18 mjeseci od februara 2011.god.
10
Projekti za koje je potrebno obezbjediti finansijska sredstva u cjelosti ili djelimično
11
Upravljanje otpadom
Naziv Projekta
Izgradnja regionalne deponije u opštini Bijelo Polje
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Upravljanje otpadom
Opštine Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac
d.o.o “Ćelinska kosa”
Trajanje projekta
24 mjeseca
•
Usvojen prostorno planski dokument (novembar 2009. god);
•
Izrađena Studija opravdanosti („Hidrozavod“-Novi Sad, avgust 2008.god)
•
Paralelno se sprovode postupci izrade i revizije Glavnog projekta. („Kirilo Savić“ – Beograd angažovan je kao projektant, dok
reviziju sprovodi JU „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ iz Podgorice;
•
Izrađen EIA ( „Energoprojekt“ – Beograd 2009.god.)
•
Dobijena je saglasnost na EIA
•
Opština je ušla u direktnu nagodbu sa vlasnicima zemljišta, ali nijesu obezbijeđena sredstva za otkup zemljišta;
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
17.180.000 €
Kontakt osobe:
Revizija Glavnog projekta
U toku
Izrada Analize tarifnog sistema
Rok nije utvrđen
Priprema projektnog zadatka i tenderske dokumentacije za izbor
izvođača radova ( Crvena knjiga FIDIC-a)
Objavljivanje tendera, ugovaranje sa najpovoljnijim ponuđačem
za izvođenje radova
Izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izgradnjom
( Bijela knjiga FIDIC-a)
Objavljivanje tendera, ugovaranje sa najpovoljnijim ponuđačem
za nadzor nad izgradnjom
Rok nije utvrđen
Faza
I faza izgradnja
deponije
Reciklažni
centar
ostale faze
Iznos u €
Donacija
Rok nije utvrđen
Rok nije utvrđen
Rok nije utvrđen
OBEZBIJEĐENO:
od
Kredit
od
Nedostaje
8.130.000
X
X
X
X
8.130.000 €
4.000.000
X
X
X
X
4.000.000 €
5.050.000
X
X
X
X
5.050.000 €
Milorad Rmandić, podpredsjednik opštine Bijelo Polje
Milena Marković, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Stojan Vuletić, program menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
životne sredine (PROCON)
Nedostaje
UKUPNO €
17.180.000
tel+382 50 432 005, Fax: +382 50 432 630
tel.+382 20 446 345, e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545, e-mail: [email protected],
www.procon.me;
12
Naziv Projekta
Izgradnja regionalne deponije u opštini Pljevlja
Oblast
Upravljanje otpadom
Nosilac Projekta
Opštine Pljevlja i Žabljak
Krajnji korisnik
Komunalno preduzeće koje će biti formirano
Trajanje projekta
24 mjeseca
•
Izrađena studija izbora lokacije ( jun 2009. godine).
•
Usvojen prostorno urbanistički plan opštine Pljevlja, definisana lokacija „Repetitor“ (April 2011.godine)
•
Obezbijeđena tehnička podrška Kroz fond WBIF 2010 od strane Komisije Evropske Unije u cilju izrade studije opravdanosti i
EIA od strane međunarodnog konsultanta „COWI“. Vrijednost tehničke podrške 150.000€.
•
Izrađen projektni zadatak za izradu studije opravdanosti.
Izrada Studije opravdanosti
II kvartal 2011. god.
Realizovane aktivnosti
Izrada EIA
Predstojeće aktivnosti
IV kvartal 2011. god.
Izrada tenderske dokumentacije za izbor projektanta i izvođača
radova (u zavisnosti od modela ugovaranja)
Izbor projektanta i izvođača
I kvartal 2013. god.
Izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izgradnjom
II kvartal 2013. god.
IV kvartal 2012. god.
Finansijsku procijenu projekta moguće je prikazati nakon konačne izrade studije opravdanosti odnosno idejnog rješenja.
Kontakt osobe:
Dragan Šubarić, sektetar Sekretarijata za urbanizam opštine
Pljevlja
tel. +382 69 309 385
Igor Jovanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
tel +382 20 446 345, e-mail: [email protected]
Stojan Vuletić, program menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
životne sredine (PROCON)
tel.+382 20 210 545, e-mail: [email protected];
www.procon.me;
13
Naziv Projekta
Sanacija nesanitarnih odlagališta
Oblast
Upravljanje otpadom
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Lokalne samouprave
Trajanje projekta
40 mjeseci
•
U sklopu Starteškog master plana upravljanja čvrtim otpadom u Crnoj Gori izrađen strateški plan remedijacije, rehabilitacije i
sanacije neadekvatnih odlagališta na teritoriji Crne Gore.
•
Angažovan je međunarodni consultant “COWI” (WBIF 2010) od strane Komisije Evropske Unije za izradu studije opravdanosti.
•
Izrađen nacrt projektnog zadatka za izradu studije opravdanosti (COWI i PROCON).
Izrada studije opravdanosti
2. kvartal 2011. god.
Izrada tehničke dokumentacije na osnovu rezultata studije
Rok nije utvrđen
opravdanosti
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijsku procijenu projekta moguće je prikazati nakon konačne izrade studije opravdanosti odnosno idejnog rješenja.
Kontakt osobe:
Igor Jovanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Stojan Vuletić, program menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
životne sredine (PROCON)
Naziv Projekta
Izgradnja transfer stanica u opštinama Šavnik, Mojkovac, Kolašin, Plav, Andrijevica, Rožaje, Plužine, Ulcinj, Žabljak i Cetinje
Oblast
Upravljanje otpadom
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Lokalne samouprave
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
40 mjeseci
•
Državnim planom upravljanja otpadom utvrđena je obaveza gradnje transfer stanica.
•
Izradjen nacrt projektnog zadatka za izradu studije opravdanosti.
Predstojeće aktivnosti
Izrada studije opravdanosti
tel +382 20 446 345 , e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545, e-mail: [email protected];
www.procon.me;
II kvartal 2011. god.
Finansijsku procijenu projekta moguće je prikazati nakon konačne izrade studije opravdanosti odnosno idejnog rješenja.
Kontakt osobe:
Igor Jovanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Stojan Vuletić, program menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
životne sredine (PROCON)
tel +382 20 446 345, e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545, e-mail: [email protected];
www.procon.me;
14
Otpadne vode
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Bar ( Faza – Izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih
stanica, podmorskih ispusta, vodovodne mreže, kišne kanalizacije i rezervoara u Sutomoru i Baru)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Bar
Krajnji korisnik
JK “Vodovod i kanalizacija” Bar
Trajanje projektne faze
30 mjeseci
Realizovane aktivnosti
• Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
• Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
• Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
• Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (Dahlem/Pecher 2009/2010)
• Revidovana projektna dokumentacija (WIGA, 2010)
• Tenderski dokument po Crvenoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
• Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
Naziv Projekta
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
32.954.000 €
Kontakt osobe:
Finalizacija tenderskog dokumenta
Avgust 2011 god.
Upućivanje poziva predkvalifikovanim ponuđačima, priprema
ponuda, evaluacija i dodjela ugovora
Septembar 2011 god.
Izvođenje radova
Januar 2012 god.
Faza
Iznos u €
Obezbijeđeno
Kredit (Vlada CG)
Od
kanalizaciona mreža, pumpne
stanice, podmorski ispusti,
18.265.000
3.058.000€
KfW
vodovodne mreže, kišna
kanalizacija i rezervoar u
Sutomoru i Baru
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo odrćivog razvoja i
turizma
Goran Pejović, program menadžer, Vodacom d.o.o. Tivat
Kredit (opština)
Od
Nedostaje
UKUPNO €
5.036.000
KfW
10.172.000
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
15
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Bar ( Faza – Priprema lokacije za PPOV, izgradnja
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bar i glavne pumpne stanice)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Bar
Krajnji korisnik
JK “Vodovod i kanalizacija” Bar
Trajanje projektne faze
24 mjeseca
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
• Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
• Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
• Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
• Funkcionalni (nivo idejnog) projekat PPOV Bar (Dahlem/Pecher 2009/2010)
• Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu (JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, 2010)
• Tenderski dokument po Žutoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
• zvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
Završetak revizije idejnog projekta
Jun 2011 god.
Finalizacija tenderskog dokumenta
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
32.954.000€
Kontakt osobe:
Jul 2011 god.
Upućivanje poziva predkvalifikovanim ponuđačima, priprema ponuda,
evaluacija i dodjela ugovora
Izvođenje radova
Faza
Iznos u €
Kredit (Vlada CG)
Avgust 2011 god.
Januar 2012 god.
Obezbijeđeno
Od
Kredit (opština)
lokacije za PPOV, izgradnja
postrojenja za prečišćavanje
14.689.000
4.368.000
KfW
otpadnih voda Bar i glavne
pumpne stanice
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Goran Pejović, program menadžer, Vodacom d.o.o. Tivat
7.193.000
Od
Nedostaje
UKUPNO €
KfW
3.127.000
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382 672 779; +382 672 782
e-mail:[email protected]
16
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Herceg Novi ( Faza–Izgradnja kanalizacione mreže,
pumpnih stanica, podmorskog ispusta i vodovodne mreže)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Herceg Novi
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
Trajanje projektne faze
24 mjeseca
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (Dahlem/Pecher 2009/2010)
Revidovana projektna dokumentacija (Energoprojekt/ Hidroinženjering, 2010)
Tenderski dokument po Crvenoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
Objavljen glavni tender (april 2011)
Izvođenje radova
Oktobar 2011 god.
Obezbijeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
25.042.000€
Kontakt osobe:
Faza
Iznos u €
Donacija
Od
Kredit
(Vlada CG)
kanalizaciona
mreža, pumpne
stanice,
Vlada CG
(Ugovor o
podmorskog
15.223.000
2.363.215
2.537.446
poravnanj
ispusta i
vodovodna
u)
mreža u Herceg
Novom
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Nenad Konjević, program menadžer, Vodacom d.o.o Tivat
Od
Kredit (opština)
Od
Nedostaje
UKUPNO €:
KfW
5.064.349
KfW
5.258.000
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382672779; +382672782;
e-mail: [email protected]
17
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Herceg Novi ( Faza – izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda u opštini Herceg Novi)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Herceg Novi
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
Trajanje projektne faze
24 mjeseca
• Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
• Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
• Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
• Funkcionalni (nivo idejnog) projekat PPOV Herceg Novi (Dahlem/Pecher 2009)
• Priprema izmjenjenog projekta PPOV HN uslijed promjene lokacije (Dahlem/Pecher 2009/2010)
• Revidovana projektna dokumentacija (Urbisprojekt, 2010)
• Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu (JU Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu, 2010)
• Tenderski dokument po Žutoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
• Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
• Objavljen glavni tender (april 2011)
Izvođenje radova
Oktobar 2011 god.
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Obezbjeđeno
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
25.042.000€
Faza
Iznos u €
PPOV
9.819.000
Donacija
1.895.785
Od
Kredit
(Vlada CG)
Od
Kredit (opština)
Od
Nedostaje
UKUPNO €:
Vlada CG
(Ugovor o
poravnanju
2.035.554
KfW
4.026.651
KfW
1.825.010
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Kontakt osobe:
Nenad Konjević, program menadžer, Vodacom d.o.o Tivat
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel. +382672779; +382672782;
e-mail: [email protected]
18
Naziv Projekta
Izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica i vodovodne mreže – Kotor
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Kotor
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Kotor
Trajanje projekta
18 mjeseci
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
7.050.000€
• Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
• Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
• Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
• Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (Dahlem/Pecher 2009/2010)
• Revidovana projektna dokumentacija (Vodacom d.o.o., 2010)
• Tenderski dokument po Crvenoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
• Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
• Završen glavni tender i izabran izvođač (mart 2011)
• Ugovor za izvođenje radova potpisan 19.05.2011
Izvođenje radova
Jun 2011
Faza
Iznos u €
kanalizaciona
mreža,
pumpne
stanice i
vodovodna
mreža
7.050.000
Donacija
1.341.000
Obezbijeđeno
Od
Kredit (opština)
Vlade CG
(Ugovor o
poravnanju)
3.131.000
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Kontakt osobe:
Predrag Martinović,program menadžer, Vodacom d.o.o. Tivat
Od
Nedostaje
UKUPNO €:
KfW
2.578.000
tel.+382 20 446 343
e-mail: [email protected]
tel.+382672779; +382672782;
[email protected]
19
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Kotor & Tivat ( Faza – Izgradnja zajedničkog postrojenja
za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat )
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opštine Kotor i Tivat
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Kotor; JP “Vodovod i kanalizacija” Tivat
Trajanje projektne faze
24 mjeseca
Naziv Projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
17.160.000€
Kontakt osobe:
• Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
Idejni projekat
Revizija idejnog projekta
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu
Tenderski dokument po Žutoj knjizi FIDICa
Raspisivanje predkvalifikacije
Objava glavnog tendera
Izvođenje radova
Avgust 2011 god.
Septembar 2011 god.
Avgust 2011 god.
Avgust 2011 god.
Jun 2011 god.
Oktobar 2011 god.
Mart 2012 god.
Obezbjeđeno
Kredit
Od
Donacija
Od
(Vlada CG)
PPOV
15.600.000
0
x
7.950.000
KfW
Konsultant
1.560.000
0
x
1.404.000
KfW
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
tel.+382 20 446 343
razvoja i turizma
e-mail: [email protected]
tel:+382672779; +382672782;
Goran Pejović, Nenad Konjević ,Vodacom d.o.o. Tivat;
e-mail:[email protected]
Faza
Iznos u €
Nedostaje
UKUPNO €:
7.650.000
156.000
20
Oblast
Izgradnja druge faze kanalizacione mreže za četiri prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i Ćemenca u opštini
Nikšić
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac Projekta
Opština Nikšić
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija“ Nikšić
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
22 mjeseca
• Izrađena je Studija opravdanosti („Jaroslav Černi“ –Institut za vodoprivredu Beograda, januar 2009. god.)
Priprema tenderske dokumentacije za izbor projektanta Glavnog
Rok nije utvrđen
projekta/izvođača za II fazu izgradnje kanalizacione mreže
(„Projektuj i izgradi“)
Tenderska procedura (objavljivanje, evaulacija, ugovaranje)
Rok nije utvrđen
Priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izgradnjom
Rok nije utvrđen
II faze kanalizacione mreže
Tenderska procedura za izbor nadzora nad izgradnjom II faze
Rok nije utvrđen
kanalizacione mreže (objavljivanje, evaulacija, ugovaranje)
Priprema tenderske dokumentacije za izbor revidenta Glavnog
projekta za II fazu izgradnje kanalizacione mreže („Projektuj i
Rok nije utvrđen
izgradi“)
Tenderska procedura za izbor revidenta Glavnog projekta za II fazu
Rok nije utvrđen
izgradnje kanalizacione mreže (objavljivanje,evaulacija,ugovaranje)
Izvođenje radova
Rok nije utvrđen
Naziv Projekta
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
5.500.000€
Kontakt osobe:
Faza
Iznos u €
Donacija
II
5.500.000
x
Projektovanje i
izgradnja
Željko Popović, glavni menadžer u opštini Nikšić
OBEZBJEĐENO:
od
Kredit
x
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog
razvoja i turizma
Martina Vučković, program menadžer, Nacionalna jedinica za
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
životne sredine (PROCON)
x
od
x
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
5.500.000 €
5.500.000
tel. +38240220105,+38267316555, email: [email protected]
tel.+382 20 446 343, e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545, e-mail: [email protected];
www.procon.me;
21
Oblast
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Tivat (Faza – Izgradnja I faze kanalizacionog sistema na
Luštici i unaprijeđenje vodosnabdijevanja u Gradiošnici i na Luštici)
Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda
Nosilac Projekta
Opština Tivat
Krajnji korisnik
JP “Vodovod i kanalizacija” Tivat
Trajanje projektne faze
18 mjeseci
Realizovane aktivnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
Naziv Projekta
Predstojeće aktivnosti
Studija izvodljivosti (Kocks, 2006)
Idejno rješenje (Dahlem/Pecher/IGH, 2008)
Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem 2008/2009)
Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (Dahlem/Pecher 2009/2010)
Revidovana projektna dokumentacija (Vodacom d.o.o., 2010)
Tenderski dokument po Crvenoj Knjizi FIDICa (Dahlem/Pecher 2010/2011)
Izvršena predkvalifikacija ponuđača (2010)
Objavljen glavni tender (april 2011)
Izvođenje radova
Oktobar 2011 god.
Obezbjeđeno
Finansijski status
Ukupna vrijednost projekta:
10.400.000 €
Faza
Iznos u €
Faza – Izgradnja
prve faze
kanalizacionog
sistema na Luštici
i unaprijeđenje
vodosnabdijevanja
u Gradiošnici i na
Luštici)
10.400.000
Donacija
Od
Kredit
Od
Nedostaje
UKUPNO €:
x
x
6.090.000
KfW
4.310.000
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
tel.+382 20 446 343, e-mail:
[email protected]
Predrag Martinović, Vodacom d.o.o. Tivat
tel:+382672779; +382672782;
[email protected]
Kontakt osobe:
22
Naziv Projekta
Rehabilitacija korita rijeke Ćehotine u opštini Pljevlja
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac Projekta
Opština Pljevlja
Krajnji korisnik
JP ’’Vodovod i kanalizacija’’
Trajanje projekta
40 mjeseci
• Studija opravdanosti izrađena („Jacobs“, jun 2007. godine );
• Glavni projekat izrađen („Energoprojekt-Hidropower“,april 2009)
• Izvršena revizija glavnog projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
3.630.000 €
Kontakt osobe:
Izrada projektnog zadatka, objavljivanje tendera, evaluacija i izrada EIA
Priprema tenderske dokumentacije,objavljivanje tendera i evaluacija za
izbor izvođača radova
Izvođenje radova prema modelu ugovaranja crvena knjiga FIDIC-a
Izrada tenderske dokumentacije, objava tendera, evaluacija i izvještavanje
za nadzor nad izvođenjem radova
Nadzor nad izgradnjom
II kvartal.2011.god.
IVkvartal 2011.god.
II kvartal.2012.god.
IV kvartal 2011.god.
II kvartal 2012 god.
Obezbjeđeno:
Državni/lokalni
Donacija
od
budžet
Tehnička dokumentacija
30.000
30.000
X
X
Izvođenje radova
3.500.000
X
X
X
Nadzor
100.000
X
X
X
Dragan Šubarić, sektetar Sekretarijata za urbanizam opštine Pljevlja
Faza:
Iznos u €
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo odživog razvoja i turizma
Stojan Vuletić, program menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
Kredit
od
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
X
X
X
X
X
X
3.600.000
X
X
X
tel. +382 69 309 385
tel.+382 20 446 343, e-mail:
[email protected]
tel.+382 20 210 545, e-mail:
[email protected]; www.procon.me
23
Naziv projekta
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Oština Ulcinj
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod I kanalizacije’’
Trajanje projekta
40 mjeseci
•
Urađena Studija „Vodosnabdijevanje i odlaganje otpadnih voda Crnogorsko primorje - III“. (KOCKS“ iz Njemačke i „IK Konsalting
i projektovanje“ iz Srbije)
•
Lokacija je definisana GUP-om opštine Ulcinj (19.09.1999.god na području Ulcinjskog polja).
•
Studija opravdanosti izrađena ( „IK Consulting” – Beograd, maj 2009. godine)
•
Kapitalnim budžetom Crne Gore za 2010. godinu opredjeljena su sredstva za izradu Lokane studije lokacije.
•
EIA izrađen (MEDIX – Podgorica ,2009. godine)
•
Dobijena saglasnost na EIA (nadležno ministarstvo,oktobr 2009. godine)
Lokalna studija lokacije
II kvartal 2011. god.
Izrada elaborata o eksproprijaciji zemljišta
Rok nije utvrđen
Priprema tenderske dokumentacije i objavljivanje tendera,evaluacija i
Rok nije utvrđen
izvještavaje za izbor projektanta i izvođača radova
Glavni projekat
Rok nije utvrđen
Priprema tenderske dokumentacije, objavljivanje tendera, evaluacija za izor
Rok nije utvrđen
revizidenta glavnog projekta i revizija glavnog projekta
Revizija glavnog projekta
Rok nije utvrđen
Izrada tenderske dokumentacije, objava tendera, evaluacija, izvještavanje
Rok nije utvrđen
za izbor supervizora nad izvođenjem radova
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
20.830.000 €
Kontakt osobe:
Obezbijeđeno:
Faza:
Iznos u €
Državni/lokaln
i budžet
Planska
30.000
30.000
dokumentacija
Tehnička
200.000
100.000
dokumentacija
Izvođenje radova
20.000.000
x
Nadzor
600.000
x
Abedin Bediu, savjetnik za ekologiju, opština Ulcinj
Nedostaje:
Donacija
od
Kredit
od
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100.000
x
x
x
x
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Stojan Vuletić, program menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
Nedostaje
UKUPNO €
20.700.000
x
x
20.000.000
x
x
600.000
tel.+382 69 039 450
tel.+382 20 446 343, e-mail:
[email protected]
tel.+382 20 210 545, e-mail:
[email protected]; www.procon.me
24
Naziv projekta
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Ulcinj, za naselja: Kodra, Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica
Oblast
Upravljanje otpadnim vodama
Nosilac projekta
Oština Ulcinj
Krajnji korisnik
JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
40 mjeseci
•
Ugovorena izrada studije opravdanosti i idejnog rješenja ( „IK Konsalting“ – Beograd, septembar 2010.god.).
•
Ugovoren konsultant za predlaganje jednog ili više varijantnih rješenja namjene i sadržaja Port Milene, koje se temelje na
principu izvodljivosti i održivosti („CEED“ iz Podgorice, septembar 2010.god.)
Predstojeće aktivnosti
Studija izvodljivosti
Izrada tenderske dokumentacije, objavljivanje tendera, evaluacija i
izvještavanja za izbor projektanta
Priprema tenderske dokumentacije i objavljivanje tendera, evaluacija,
izvještavanja za izbor revidenta glavnog projekta i ugovaranje
Izrada glavnog projekta
I kvartal 2011. god.
II kvartal 2011. god.
III kvartal 2011. god.
IV kvartal 2011. god.
Revizija glavnog projekta
Izrada tenderske dokumentacije, objava tendera, evaluacija i izvještavanje
za izbor izvođača radova
Izrada tenderske dokumentacije, objava tendera, evaluacija, izvještavanje
za izbor supervizora nad izvođenjem radova
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
x
Kontakt osobe:
II kvartal 2012. god.
I kvartal 2012. god.
I kvartal 2012. god.
Obezbijeđeno:
Faza:
Iznos u €
Državni/lokalni
budžet
Donacija
od
Tehnička
30.000
30.000
x
x
dokumentacija
Izvođenje radova
x
x
x
x
Abedin Bediu, savjetnik za ekologiju, opština Ulcinj
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i
turizma
Stojan Vuletić, program menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine
(PROCON)
Nedostaje:
Kredit
od
x
x
x
x
x
tel.+38269039450
x
Nedostaje
UKUPNO €
x
tel.+382 20 446 343, e-mail: [email protected]
tel.+382 20 210 545, e-mail: [email protected];
www.procon.me
25
Vodosnabdijevanje
Naziv Projekta
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom u opštini Andrijevica
Oblast
Snabdijevanje vodom
Nosilac Projekta
Opština Andrijevica
Krajnji korisnik
JP Vodovod i kanalzacija- Andrijevica
Trajanje projekta
24 mjeseca
•
Glavni projekat („FLEMER STONE“ iz Nikšića, u 2008 god.)
•
Revidovan glavni projekat (’’Inženjering-EM-Lab’’ iz Rožaja)
Obezbjeđivanje sredstava za izvođenje radova
Izdavanje dozvole za rekonstrukciju
Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova
(Crvena knjiga FIDICA)
Tenderska procedura (objavljivanje, evaulacija,ugovaranje)
Priprema tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izvođenjem
radova (Bijelaa knjiga FIDICA)
Tenderska procedura (objavljivanje, evaulacija,ugovaranje)
Izvođenje radova i sprovođenje nadzora
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Faza:
Izvođenje radova
Nadzor
830.180€
I kvartal 2012. god.
II kvartal 2012. god.
I kvartal 2012. god.
II kvartal 2012. god
IV kvartal 2012. god.
Obezbjeđeno:
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
IV kvartal 2011. god
IV kvartal 2011. god
Iznos u €
Državni/lokalni
budžet
Donacija
806.000
x
500.000
24.180
x
x
od
Planirano
SAD
x
Nedostaje:
Kredit
od
x
x
306.000
x
x
24.180
Nedostaje
UKUPNO
€
330.180
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
tel.+382 20 446 343,
e-mail: [email protected]
Martina Vučković, program menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju
projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
tel.+382 20 310 030, e-mail:
[email protected], www.procon.me
26
Naziv Projekta
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom Prijestonice Cetinje
Oblast
Snabdijevanje vodom
Nosilac Projekta
Prijestonica Cetinje
Krajnji korisnik
JP Vodovod I kanalzacija Cetinje
Trajanje projekta
40 mjeseca
Realizovane aktivnosti
• Urađen „Akcioni plan rješavanja vodosnabdijevanja Cetinja“. (septembar 2010. god.)
Priprema tenderske dokumentacije za izbor izrađivača studije
IV kvartal 2011. god.
izvodljivosti
Priprema tenderske dokumentacije za izbor izrađivača Glavnih
IV kvartal 2011. god.
projekata za rekonstrukciju pojedinih objekata vodovodnog sistema
Sprovodjenje tenderske proceure (objavljvanje, evaulacija,
I kvartal 2012. god.
ugovaranje)
Priprema projektnog zadatka i tenderske dokumentacije za izbor
IV kvartal 2012. god.
projektanta Glavnog projekta i izvođača radova ( Žuta knjiga FIDIC-a)
Sprovodjenje tenderske proceure (objavljvanje, evaulacija,
I kvartal 2013. god
ugovaranje)
Izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad izgradnjom
I kvartal 2013 god.
( Bijela knjiga FIDIC-a)
Sprovodjenje tenderske proceure (objavljvanje, evaulacija,
II kvartal 2013 god.
ugovaranje)
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Kontakt osobe:
Finansijsku procijenu cjelokupnog projekta moguće je prikazati nakon konačne izrade studije opravdanosti odnosno idejnog
rješenja.
Snežana Didanović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Tel. + 382 20 446 343 [email protected]
Martina Vučković, program menadžer, Nacionalna jedinica za
tel.+382 20 310 030, e-mail: [email protected];
implementaciju projekata iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite
www.procon.me
životne sredine (PROCON)
27
Naziv Projekta
Unaprjeđenje sistema za snabdijevanje vodom u opštini Pljevlja
Oblast
Snabdijevanje vodom
Nosilac Projekta
Opština Pljevlja
Krajnji korisnik
JP Vodovod I kanalzacija Pljevlja
Trajanje projekta
24 mjeseca
• Urađen je „Glavni projekat glavnog dovoda sirove vode Potpeć-Pliješ sa povrtanim cevovodom“ ( „Hidrozavod dtd“ iz Novog Sada,
novembr 2008. godine).
• Izvršena je njegova revizija od strane komisije koju je formirala opština. Projekat se odnosi na rekonstrukciju postojećeg azbestcementnog cjevovoda i izgradnju novog glavnog dovoda sirove vode Potpeč pliješ sa povratnim cjevovodom.
• Ugovoren je izrađivač Idejnog projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema („Urbis Projekt“ iz Novog Sada), ali sredstva nisu
obezbjeđenja za njegovu realizaciju.
Priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova na rekonstrukciji
postojećeg i izgradnji novog glavnog dovoda sa povratnim cjevovodom( Crvena knjiga
Nije definisano, nedostaju finansijska sredstva
FIDIC-a )
Sprovodjenje tenderske procedure za izbor izvođača radova na rekonstrukciji
postojećeg i izgradnji novog glavnog dovoda sa povratnim cjevovodom (objavljvanje,
Nije definisano, nedostaju finansijska sredstva
evaulacija, ugovaranje)
Izrada tenderske dokumentacije za izbor nadzora nad rekonstrukcijiom postojećeg i
izgradnji novog glavnog dovoda sa povratnim cjevovodom
Nije definisano, nedostaju finansijska sredstva
( Bijela knjiga FIDIC-a)
Sprovodjenje tenderske proceure (objavljvanje, evaulacija, ugovaranje)
Nije definisano, nedostaju finansijka sredstva
Završetak izrade i revizija Idejnog projekta rekonstrukcije vodovodnog sistema
Nije definisano, nedostaju finansijska sredstva
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
5.249.992 €
Obezbijeđeno:
Faza:
Iznos u €
Državni/lokaln
i budžet
x
x
x
Sancija postojećeg cjevovoda
192.979
Izgradnja novog glavnog dovoda
4.221.293
Izgradnja povratnog cjevovoda
606.720
Nadzor nad izvođenjem radova za
sanaciju postojećeg i izgradnju
150.000
x
novog glavnog dovoda sa
povratnim cjevovodom
Izrada Idejnog projekta
79.000
x
rekonstrukcije vodovodnog sistema
Dragan Šubarić, sektetar Sekretarijata za urbanizam opštine Pljevlja
Donacija
od
Kredit
od
Nedostaje
:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
192.979
4.221.293
606.720
x
x
x
x
150.000
x
x
x
x
79.000
Snežana Didanović, samostalni savjetnik, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Kontakt osobe:
Stojan Vuletić, program menadžer, Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz
oblasti komunalne djelatnosti i zaštite životne sredine (PROCON)
Nedostaje
UKUPNO €
5.249.992
tel. +382 69 309 385
tel.+382 20 446 343, e-mail:
[email protected]
tel.+382 20 310 030, e-mail:
[email protected];
www.procon.me
28
Životna sredina
Naziv Projekta
Indentifikacija i izrada mreže područja Natura 2000
Sektor
Životna sredina
Nosilac Projekta
Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crne Gora
Trajanje projekta
60 mjeseci
• Tokom 2009. I 2010. godine urađena je desktop analiza, nacrt kataloga staništa i provjerena metodologija na tri pilot lokacije
(Kanjon Cijevne, Buljarica i Biogradska gora).
• U toku su aktivnosti na obezbjeđivanju sredstava za nastavak terenskih istraživanja.
• Urađen je nacrt akcionog plana za uspostavljanje Natura 2000 mreže.
Neophodno je angažovati veliki broj ljudi za rad na terenu, nabaviti licencirane
softvere za GIS (ARC I Quantum) kako bi se uspostavila i vodila baza podataka.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta u € :
2,000,000
Kontakt osobe:
Faza
Iznos u €
Donacija
I
17,000,00
17,000,00
II
55,000,00
55,000,00
III, IV i V
1,928,00
x
Dr Zlatko Bulić, Zavod za zaštitu prirode Crne Gore
Milena Kapa, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Obezbijeđeno:
Nedostaje
Nedostaje:
UKUPNO €
od
Kredit
od
Vlada CG
X
0,00
X
X
X
0,00
1,928,00
x
x
x
1,928,00
tel: +382 20 622 992; e-mail: [email protected]
tel.+382 20 446 239, e-mail: [email protected]
29
Naziv Projekta
Izrada Nacionalne klasifikacije staništa (katalog) i izrada vegetacijske karte Crne Gore
Oblast
Životna sredina
Nosilac Projekta
Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crne Gora
Trajanje projekta
24 mjeseca
Realizovane aktivnosti
• Tokom 2010. godine urađena je nacrt kataloga staništa.
Da bi se finalizovao Katalog stanista prikupljeni podaci se moraju
provjeriti na terenu da bi bili validni. Takodje, za izradu
vegetacijske karte neophodno je prikupiti podatke sa terena.
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta u € :
360,000.00
Kontakt osobe:
Rok nije utvrđen
Obezbijeđeno:
Nedostaje
Nedostaje:
UKUPNO €
Donacija
od
Kredit
od
I
5.000,00
x
Vlada CG
x
x
0,00
360,000.00
II
355,000,00
x
x
x
x
0,00
Dr. Zlatko Bulić, Zavod za zaštitu prirode Crne Gore
tel: +382 20 622 992; e-mail: [email protected]
Faza
Iznos u €
Milena Kapa, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
tel.+382 20 446 239, e-mail: [email protected]
Naziv Projekta
Procjena potreba, predložene aktivnosti, uklanjanje radioaktivnih javljača požara u Crnoj Gori
Oblast
Životna sredina
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crne Gora
Trajanje projekta
36 mjeseci
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta u € :
300,000.00
Konakt osobe:
Da bi se sprovela odredba Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja
I radijacionoj sigurnosti neophodno je ukloniti radioaktivne javljače
požara i uskladištiti ih u skladište radioaktivnog otpada.
Rok nije utvrđen
Obezbijeđeno:
Nedostaje
Nedostaje:
UKUPNO €
Donacija
od
Kredit
od
I
200.000,00
x
x
x
x
200.000,00
300,000.00
II
100,000,00
x
x
x
x
100,000,00
Tamara Đurović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
tel.+382 20 446 235, e-mail: [email protected]
Faza
Iznos u €
30
Naziv Projekta
Oblast
Nosilac Projekta
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
x
Kontakt osobe:
WWF projekat, prekogranični region – NP SUTJESKA and NP Durmitor Prioritet – Održavanje ruralnih zajednica i njihovog
tradicionalnog okruženja kroz jačanje upravljanja životnom sredinom na prekograničnim zaštićenim područjima dinarskog luka,
a koji realizuje IUCN, WWF, SNV(cilj – razvoj održivog turizma);
Životna sredina
Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Crne Gora
24 mjeseca
• Sa realizacijom se još nije počelo
I Uređenje planinarske staze u prekogranicnom regionu DurmitorRok nije utvrđen
Sutjeska
II Analiza turistickog potencijala u prekogranicnom regionu
Rok nije utvrđen
Durmitor-Sutjeska i definisanje zajednickog brenda
III Izrada i stampa planinarsko-turisticke mape prekograničnog
Rok nije utvrđen
regiona za NP Sutjeska
Obezbijeđeno:
Nedostaje:
Donacija
od
Kredit
od
I
10.000
x
WWF
x
x
0,00
II
x
x
x
x
x
0,00
Veselin Luburić, Javno preduzeće za nacionalne parkove CG
tel: +382 20 658 071, [email protected]
Marina Djurović, Marijana Vujović
tel: +382 20 658 071, [email protected]
Faza
Iznos u €
Nedostaje
UKUPNO €
10.000
31
Naziv Projekta
Projekat hidrografskog premjera i kartiranja Bokokotorskog zaliva, luka i marina.
Oblast
Hidrografija i okeanografija
Nosilac Projekta
Hidrometeorološki zavod Crne Gore, Sektor za hidrografiju i okeanografiju
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
15 mjeseci
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
340.000
Kontakt osobe:
x
Izvođenje hidrografskog premjera i kartiranje Bokokotorskog zaliva, luka i marina u zalivu uz tehničku pomoć eksperata iz hrvatskog
Hidrografskog instituta Split; kroz donacije nabaviti neophodnu opremu i softvere za potrebe crnogorske HS, obuka stručnog kadra za
izvođenje hidrografskog premjera i kartiranja kroz transfer znanja i iskustava hrvatskog HS. Realizacijom ovog projekta HMZCG bi se
opremio i osposobio da samostalno nastavi premjer i kartiranje ostale akvatorije na moru, jezerima i rijekama
Faza
Iznos u €
x
x
Radomir Kandić, HMZCG
Ivana Pavićević, HMZC
Donacija
x
Obezbijeđeno:
Nedostaje
Nedostaje:
UKUPNO €
od
Kredit
od
x
x
x
x
340.000
tel:+382 20 655 183; [email protected]
tel: +382 20 655 365; e-mail: [email protected]
32
Ostali projekti iz oblasti životne sredine
Naziv Projekta
Procjena potreba, predložene aktivnosti, nabavka i instalacija elektronskih gromobrana u Crnoj Gori
Oblast
Životna sredina
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crne Gora
Trajanje projekta
24 mjeseca
Realizovane aktivnosti
x
Nakon uklanjanja 100 radioaktivnih gromobrana sa različitih lokacija
u Crnoj Gori neophodno je umjesto njih postaviti elektronske
gromobrane. Ovaj projekat ima za cilj da se procijene potrebe, da se
predlože aktivnosti, nabave i instaliraju elektronski gromobrani,
posebno na javnim ustanovama, kao što su škole, vrtići i sl.
Realizacijom projekta obezbijediće se adekvatna zaštita objekata
aprethodni pritisci na životnu sredinu prouzrokovani postojanjem
radioaktivnih gromobrana biće otklonjeni.
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta
320.000 €
Konakt osobe:
Faza
Iznos u €
Donacija
x
320.000
x
Tamara Đurović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Rok nije utvrđen
Obezbijeđeno:
Nedostaje
Nedostaje:
UKUPNO
€
od
Kredit
od
x
x
x
320.000
320.000
tel.+382 20 446 235, e-mail: [email protected]
33
Naziv Projekta
Kampanja o podizanju svijesti o zaštiti od jonizujućeg zračenja u Crnoj Gori
Oblast
Životna sredina
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crne Gora
Trajanje projekta
24 mjeseca
Realizovane aktivnosti
x
Informisanje javnosti o sprovođenju Zakona o zaštiti od jonizujućeg
zračenja i radijacionoj sigurnosti i informisanje korisnika izvora
zračenja neophodno je sprovesti kako bi se nivo zaštite od mogućeg
izlaganja zračenju povećao na veći nivo a rizici izlaganja radijaciji
smanjili. Neophodno je kontinulano edukovati stanovništvo,
profesionalno izložena lica, lica na školovanju, nevladine
organizacije, novinare, i dr. o štetnom dejstvu jonizujućeg zračenja.
Dobro osmišljenom kampanjom će se svakoj jedinki društva skrenuti
pažnja na rizik i dati svajete kako postupiti u slučaju pronalaska
izvora zračenja.
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta
80.000€
Konakt osobe:
Faza
Iznos u €
x
80.000
Rok nije utvrđen
Obezbijeđeno:
Donacija
od
Kredit
od
x
x
x
x
Tamara Đurović, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
80.000
80.000
tel.+382 20 446 235, e-mail: [email protected]
34
Naziv Projekta
Mreža meteoroloških radara u Crnoj Gori
Oblast
Primjenjene meteorologije
Nosilac Projekta
Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
Sa nabavkom i instalacijom radara i obukom kadra 24 do 30 mjeseci.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
oko 3 000 000 €
Kontakt osobe:
• Urađen predprojekat radarske mreže Crne Gore
• Usvajanje predprojekta radarske mreže Crne Gore i njena stručna i medijska prezentacija na nivou Republičkog hidrometeorološkog
zavoda.
• Upućivanje predloga Vladi Crne Gore za finansiranje nabavke i instalacije radarske mreže Crne Gore.
• U slučaju pozitivnog odgovora Vlade Crne Gore, obrazovanje stručnog tima koji će realizovati ovakav zadatak.
• Izrada i objavljivanje međunarodnog tendera za nabavku 2 meteorološka radara.
• Obilazak zona potencijalnih lokacija i njihovo tačno utvrđivanje.
• Izrada projekta lokacija za oba radarska položaja.
• Usvajanje ponude proizvođača radara, izrada Ugovora, njegova prezentacija nadležnim Ministarstvima i Vladi Crne Gore, dobijanje
saglasnosti za potpisivanje i njegovo samo potpisivanje.
• Ugovaranje i izrada građevinskog projekta radarskog stuba.
• Ugovaranje i izrada projekta elektrosnabdevanja radarskih lokacija.
• Ugovaranje i izrada projekta linkovske veze radarske lokacije – centar Podgorica.
• Raspisivanje tendera, izbor izvođača i ugovaranje izgradnje radarskog stuba uz pribavljanje potrebne dokumentacije za izgradnju.
• Raspisivanje tendera i izgradnja sistema elektrosnabdijevanja.
• Sa proizvođačem radara definisanje prve revizije projekta.
• Prijem građevinskih radova na radarskim lokacijama i opremanje prostorija.
• Raspisivanje tendera i ugovaranje nabavke i instalacije linkovske veze.
• Sa proizvođačem radara definisanje druge revizije projekta.
• Priprema i usaglašavanje dokumenata za fabrički prijem radara.
• Fabrički prijem radara, fabrička obuka operatera i tehničkih lica za održavanje radarske mreže.
• Priprema lokacija za montažu radara uz ugovaranje potrebnih radova pri montaži (dizalice, transport, itd.).
• Prijem radarske opreme na lokaciji, montaža i prijem radara u funkcionalnom radu.
• Prijem opreme za linkovsko povezivanje, uspostava transfera i kontrola tačnosti komunikacije radarska lokacija – centar Podgorica.
• Obuka svih profila stručnjaka Zavoda za korišćenje informacija i produkata radarske mreže.
• Široka medijska prezentacija mogućnosti rada radarske mreže.
• Povezivanje Zavoda sa korisnicima, edukacija korisnika u primjeni podataka i produkata.
• Uključivanje radarske mreže u međunarodne organizacije i prijavljivanje za učestvovanje u Evropskim projektima.
Faza
Iznos
x
x
Obezbijeđeno:
Donacija
od
x
x
Kredit
od
x
x
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
3 000 000
Radomir Kandić, HMZCG
tel:+382 20 655 183; [email protected]
Ivana Pavićević, HMZCG
tel: +382 20 655 365; e-mail: [email protected]
35
Naziv Projekta
Atmosferske elementarne nepogode u Crnoj Gori
Oblast
Životna sredina
Nosilac Projekta
Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Agencija za zaštitu životne sredine, Hidrometeorološki zavod Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore
( Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost ), Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Osiguravajuća društva, Evropska agencija za
zaštitu životne sredine, EUMETNET - Mreža evropskih meteoroloških službi u oblasti Meteo Alarm ,WMO – Svjetska meteorološka
organizacija i projekat DRRSEE finansiran od strane Evropske unije, IPCC – Međuvladin panel za klimatske promjene
36 mjeseci
•
Obrada meteoroloških parametara (temperature vazduha, maksimalne i minimalne temperature vazduha i padavina) sa glavnih,
klimatoloških i padavinskih stanica u Crnoj Gori u smislu određivanja i analize trendova meteoroloških ekstrema;
•
Izračunavanje indeksa suše po de Mortonu;
•
Klasifikacija podataka o vjetru radi analize njegovih ekstremnih vrijednost i trenda.
Određivanje trenda šteta od elementarnih nepogoda;
Rok nije utvrđen
Određivanje trendova meteoroloških ekstrema;
Rok nije utvrđen
Povezanost trendova šteta i meteoroloških ekstrema;
Rok nije utvrđen
Kartiranje oblasti sa potencijalnim nepogodama;
Rok nije utvrđen
Analiza vremenski situacija koje su proizvele štete;
Rok nije utvrđen
Definisanje kriterijuma za atmosferske elementarne nepogode;
Rok nije utvrđen
Definisanje postupka praćenja i najava atmosferskih elementarnih
Rok nije utvrđen
nepogoda;
Evidentiranje atmosferskih elementarnih nepogoda;
Rok nije utvrđen
Edukacija o atmosferskim elementarnim nepogodama;
Rok nije utvrđen
Projektna saznanja kao podloga za donošenje zakona
Rok nije utvrđen
Krajnji korisnik
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
350.000€
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
x
x
Mirjana Ivanov, HMZCG
Ivana Pavićević, HMZCG
Obezbijeđeno:
Donacija
od
x
x
Kredit
od
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
x
x
350.000
tel: +382 20 655 365; e-mail: [email protected]
tel: +382 20 655 365; e-mail: [email protected]
36
Naziv Projekta
Upravljanje vodama sliva rijeke Ćehotine
Oblast
Sektor za ispitivanje kvaliteta voda i vazduha i Sektor za hidrologiju
Nosilac Projekta
Hidrometeorološki zavod Crne Gore
Krajnji korisnik
Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine, Crna Gora
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
2 godine
x
Monitoring kvaliteta vode u skladu sa okvirnom direktivom za vode (Water frame directive)
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
87.000 €
Kontakt osoba:
Naziv Projekta
Faza
Iznos u €
x
x
Radomir Kandić, HMZCG
Obezbijeđeno:
Donacija
od
x
x
Kredit
od
Nedostaje:
x
x
x
tel:+382 20 655 183; [email protected]
Pavle Đurašković, HMZCG
Nedostaje
UKUPNO €
87.000
tel:+382 20 655 365; [email protected]
Nadogradnja postojećeg informacionog sistema za morsko dobro
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Krajnji korisnik
Crne Gora
Trajanje projekta
24 mjeseca
Na području morskog dobra se obavljaju razne aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje i očuvanje cijelog područja, kao što su izgradnja i
uređenje obale, turizam, marikultura, sportsko rekreativne aktovnosti, kontrola uređenosti kupališta, i sl. Javno preduzeće je od 1997.
godine ušlo u proces automatizacije poslovanja uz primjenu informacione tehnologije. Postojeći informacioni sistem pokriva samo dio
poslovanja Javnog preduzeća.
Ovim projektom se predviđa usavršavanje i nadogradnja postojećeg informacionog sistema, kako bi se omogućilo što bolje i efikasnije
upravljanje obalim područjem, kao i efikasnije rješavanje konflikata u prostoru. Usavršavanjem postojećeg sitema ostavlja se prostor za
buduće uvezivanje sa informacijama i podacima drugih preduzeća i ministarstava, a koji se tiču zone morskog dobra.
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
100.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
x
x
Obezbijeđeno:
Donacija
od
x
x
Mr Aleksandra Ivanović, JP Morsko dobro Crne Gore
Kredit
od
Nedostaje:
x
x
x
tel: +382 33 452 709;
e-mail: [email protected]
Nedostaje
UKUPNO €
100.000
37
Naziv Projekta
Oblast
Inventarizacija invazivnih biljnih vrsta
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
12 mjeseci
x
Tokom narednog perioda neophodno je preduzeti aktivnosti na inventarizaciji invazivnih biljnih vrsta koje svojom prenamnozenoscu mogu
dovesti do izumiranja autohtonih vrsta sa podrucja Crne Gore. Da bi se preduzele mjere zastite autohtonih vrsta neophodno je imati podatke
o vrstama, broju I rasprostanjenosti invazivnih biljnih vrsta . Do podataka se moze doci samo na osnovu terenskih istrzivanja.
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
10.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
Obezbijeđeno:
Donacija
x
x
x
Milena Kapa, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Dr Zlatko Bulic, Zavod za zastitu prirode
od
x
Kredit
od
Nedostaje:
x
x
x
tel.+382 20 446 239, e-mail: [email protected]
tel;+382 20 622 992, e-mail:[email protected]
Nedostaje
UKUPNO €
10.000
Naziv Projekta
Izrada knjige Flore Crne Gore i faune ptica Crne Gore
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
36 mjeseci
Donijeto Rjesenje o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijedjenih, ugroženih i endemskih vrsta koje predstavlja osnovu za dalja istraživanja.
Međutim, nedostaju potpuni podaci I mjere zaštite pomenutih vrsta.
Nedostatak podataka o pojedinim komponentama i aspektima biološke raznovrsnosti u Crnoj Gori predstavlja poseban izazov koji zahtijeva
preduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za bolju zaštitu i njegovo održivo korišćenje. Obezbjedjivanjem potrebnih sredstava
intenziviralo bi se istraživanje kojim će se omogućilo kompletiranje naučnih inventara za biljke I ptice koje su prioritetne sa aspekta zaštite
biodiverziteta i njihovog održivog korišćenja, kao i potrebe iz procesa pridruživanja EU
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta
660.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
Obezbijeđeno:
Donacija
x
x
x
Milena Kapa, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Dr Zlatko Bulić, Zavod za zaštitu prirode
od
x
Kredit
od
Nedostaje:
x
x
x
tel.+382 20 446 239, e-mail: [email protected]
tel: +382 20 622 992, e-mail: zastitaprirode©t-com.me
Nedostaje
UKUPNO €
660.000
38
Naziv Projekta
Revizija Programa monitoringa biodiverziteta
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
36 mjeseci
x
Realizacijom ovog projekta obezbijediće se prilagođavanje liste indikatorskih vrsta i područja u kojima se prati stanje biloškog diverziteta, u
skladu sa do sada identifikovanim pritiscima na biološki diverzitet i ekosisteme koji su najugroženiji.
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
40.000 €
Kontakt osoba:
Donacija
x
x
x
Milena Kapa, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Naziv Projekta
Inventarizacija i kartiranje rasprostranjenja endemičnih i zakonom zaštićenih biljnih (životinjskih) vrsta;
Sektor
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
12 mjeseci
x
Inventarizacija i kartiranje rasprostranjenja endemičnih i zakonom zaštićenih biljnih (životinjskih) vrsta omogućiće da se u drugim sektorima
praktično primijene informacije o toj komponenti biološkog diverziteta. Intenziviranjem istraživanja će se omogućiti kompletiranje naučnih
inventara o endemičnim i zakonom zaštićenim vrstama biljaka i opciono životinjskih vrsta
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta :
120.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
Faza
Iznos u €
x
x
Obezbijeđeno:
Nedostaje
Nedostaje:
UKUPNO
€
od
Kredit
od
x
x
x
x
40.000
tel.+382 20 446 239, e-mail: [email protected]
Obezbijeđeno:
Donacija
od
Kredit
od
x
x
x
x
Milena Kapa, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
120.000
tel.+382 20 446 239, e-mail: [email protected]
39
Naziv Projekta
Izrada Programa dugoročnog istraživanja biološkog diverziteta u Crnoj Gori
Sektor
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
Realizovane aktivnosti
Predstojeće aktivnosti
48 mjeseci
x
Kompletiranje nedovršenih naučnih inventara za grupe biljaka i životinja koje su značajne za zaštitu biodiverziteta i njihovo održivo
korišćenje
Finansijski status:
Faza
Obezbijeđeno:
Iznos u €
Donacija
x
x
x
Milena Kapa, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Naziv Projekta
Prikupljanje i analiza podataka vezanih za pravednu raspodjelu koristi od genetičkog diverziteta
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Zavod za zaštitu prirode, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
12 mjeseci
Realizovane aktivnosti
x
Jedan od ciljeva konvencije o bioloskoj raznovrsnosti, usvojen je i Nagoja protokol. Da bi imali jasan stav o tome koliko je za našu državu
prihvatljivo koristiti genetske resurse u farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji neophodno je u narednom periodu izvršiti istraživanja na terenu
i osnovati banku gena na nacionalnom nivou.
Nedostatak podataka o pojedinim komponentama i aspektima biološke raznovrsnosti u Crnoj Gori predstavlja poseban izazov koji zahtijeva
preduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za bolju zaštitu i njegovo održivo korišćenje.
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
5.000 €
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
x
x
Kredit
od
x
x
x
tel.+382 20 446 239, e-mail: [email protected]
Nedostaje
UKUPNO €
Ukupna vrijednost :
40.000 €
Kontakt osoba:
Predstojeće aktivnosti
od
x
Nedostaje:
Obezbijeđeno:
Donacija
x
Milena Kapa, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
od
x
Kredit
od
x
x
40.000
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
5.000
tel.+382 20 446 239, e-mail: [email protected]
40
Naziv Projekta
Podrška lokalnim samoupravama za implementaciju Zakona o buci u životnoj sredini
Oblast
Zaštita životne sredine
Nosilac Projekta
Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Krajnji korisnik
Crna Gora
Trajanje projekta
15 mjeseci
Realizovane aktivnosti
x
Opšti cilj projekta je da omoguć i primjenu i sprovođenje novog Zakona o zaštiti životne sredine buke u Crnoj Gori.
Konkretno, projekat će omogućiti uspješno akustična zoniranje u cijeloj zemlji i stvarne primjene odredaba koje se odnose na usaglašenost
sa utvrđenim graničnim vrijednostima buke u raznim akustičnim zonama.
Predstojeće aktivnosti
Finansijski status:
Ukupna vrijednost projekta:
100.000€
Kontakt osoba:
Faza
Iznos u €
x
x
Obezbijeđeno:
Donacija
x
od
x
Jelena Plamenac, Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Kredit
od
x
x
Nedostaje:
Nedostaje
UKUPNO €
x
100.000
tel.+382 20 446 237, e-mail: [email protected]
41
Tabela 01 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije projekata sa otvorenom finansijskom konstrukcijom iz oblasti
upravljanja komunalnim otpadom
Legenda:- izrađeno, - nije izrađeno, n.a- nije potrebna izrada
Izgradnja transfer
stanica u opštinama
Šavnik, Mojkovac,
Kolasin, Plav,
Andrijevica, Rozaje,
Plužine, Ulcinj, Žabljak
i Cetinje
Sanacija nesanitarnih
odlagališta
Idejno
rješenje
Idejni
projekat
Glavni
projekat
EIA
Izgradnja



n.a



Ukupna
vrijed.projkta
u eurima
Studija
opravdanosti
Izgradnja regionalne
deponije u Bijelom
Polju
Izgradnja regionalne
deponije u Pljevljima
Prost.planska
dokumentacija
Projekat
Komentar
17.180.555



n.a



Vrijednost
investicije
nije
utvrđena
obzirom
da
nije
zrađena tehničkadokumentacija



n.a



Vrijednost
investicije
nije
utvrđena
obzirom
da
nije
izrađena tehnička dokumentacija
n.a
n.a
n.a
n.a



Vrijednost
investicije
nije
utvrđena
obzirom
da
nije
izrađena tehnička dokumentacija
Vrijednost I faze je 12.130.000€ pr. Neophodno je
obezbjedit sredstva za realizaciju I faze deponije.
Neophodno je obezbjedit sredstva za realizaciju I
faze pojekta. Planirano je da se kroz kreditni
aranžman EIB-a obezbjede sredstva za realizaciju I
faze izgradnje deponije.
Državnim planom upravljanja otpadom utvrđena je
obaveza gradnje transfer stanica.
Izradjen je nacrt projektnog zadatka za izradu
studije opravdanosti.
Potrebno je obezbjediti finansijska sredstva za
dalju realizaciju ovog projekta.
U sklopu Starteškog master plana upravljanja
čvrtim otpadom u Crnoj Gori izrađen je strateški
plan remedijacije, rehabilitacije i sanacije
neadekvatnih odlagališta na teritoriji Crne Gore.
Angažovan je međunarodni consultant “COWI”
(WBIF 2010) od strane Komisije Evropske Unije za
izradu studije opravdanosti.
Izrađen je nacrt projektnog zadatka za izradu
studije opravdanosti (COWI i PROCON). Potrebno
je obezbjediti sredstva za dalju realizaciju ovog
projekta.
42
Tabela 02 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije projekata sa otvorenom finansijskom konstrukcijom iz oblasti
upravljanja otpadnim vodama i vodosnabdjevanja
Legenda:- izrađeno, - nije izrađeno, n.a- nije potrebna izrada
Unapređenje sistema za
snabdijevanje vodom u
opštini Andrijevica
n.a


n.a

n.a
Ukupna
vrijed.projkta
u eurima
Izgradnja
EIA
Glavni
projekat
Idejni
projekat
Idejno
rješenje
Studija
opravdanosti
Prost.planska
dokumentacija
Projekat

830.180
Izgradnja kanalizacione
mreže, pumpnih stanica,
podmorskih ispusta,
vodovodne mreže, kišne
kanalizacije i rezervoara
u Sutomoru i Baru
Priprema lokacije za
PPOV, izgradnja
postrojenja za
prečišćavanje otpadnih
voda Bar i glavne
pumpne stanice
Unapređenje sistema
vodosnadbijevanja u
Prijestonici Cetinje
Izgradnja kanalizacione
mreže, pumpnih stanica,
podmorskog ispusta i
vodovodne mreže u
Herceg Novom
Izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih
voda Herceg Novi


n.a












n.a.

n.a
n.a.








n.a



18.265.000€

14.689.000€

Vrijednost investicije
nije utvrđena obzirom
da
nije
izrađena
tehnička
dokumentacija


15,223.000€
9.819.000€
Komentar
Vrijednost radova na izgradnji kanalizacione mreže iznosi 806.000€
.Dio investicije je planiran da se obezbjedi kroz donaciju SAD
(500.000 €), preostali dio planirane investicije (306.000 €) kao i
nadzor nad izgradnjom (24.180 €) planira se iz donatorke podrske ili
kredita EIB.
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke koje su izeli
Vlada Crne Gore i Opština a dijelom iz sopstvenog učešća Opštine.
Nedostajuća sredstva za kompletiranje projekta tj. sopstveno učešće
opštine iznosi 10.172.000€
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke koje su izeli
Vlada Crne Gore i Opština a dijelom iz sopstvenog učešća Opštine.
Nedostajuća sredstva za kompletiranje projekta tj. sopstveno učešće
opštine iznosi 3.127.000€
Prema akcionom planu aproksimativnivna vrijednost projekta iznosi
3.277.806€. Finansijsku procijenu cjelokupnog projekta moguće je
prikazati nakon konačne izrade studije opravdanosti odnosno idejnog
rješenja.
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke koje su izeli
Vlada Crne Gore i Opština a dijelom iz sopstvenog učešća Opštine.
Nedostajuća sredstva za kompletiranje projekta tj. sopstveno učešće
opštine iznosi 5.258.000€
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke koje su izeli
Vlada Crne Gore i Opština a dijelom iz sopstvenog učešća Opštine.
Nedostajuća sredstva za kompletiranje projekta tj. sopstveno učešće
opštine iznosi 1.825.010€
43
Izgradnja kanalizacione
mreže, pumpnih stanica
i vodovodne mreže u
Kotoru
Izgradnja zajedničkog
postrojenja za
prečišćavanje otpadnih
voda za opštine Kotor i
Tivat
Izgradnja II faze
kanalizacione mreže u
opštini Nikšić
Izgradnja I faze
kanalizacionog sistema
na Luštici i
unaprijeđenje
vodosnabdijevanja u
Gradiošnici i Luštici
Rehabilitacija korita
rijeke Ćehotina u opštini
Pljevlja
Unaprjeđenje sistema za
snabdijevanje vodom u
opštini Pljevlja
Izgradnja PPOV u
opštini Ulcinj
Izgradnja kanalizacione
mreže u opštini Ulcinj,
za naselja: Kodra,
Totoši, Bijela Gora,
Donja Bratica


n.a




n.a.

n.a.

n.a





n.a



7.050.000€
17.160.000€
5.500.000
10.400.000€



n.a.



n.a
n.a
n.a
n.a



3.630.000
n.a
n.a
n.a
n.a



5.249.992







20.600.000

Vrijednost investicije
nije utvrđena obzirom
da
nije
izrađena
tehnička
dokumentacija
n.a


n.a

n.a
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke a a dijelom iz
sopstvenog učešća Opštine. Nedostajuća sredstva za kompletiranje
projekta tj. sopstveno učešće opštine iznosi 2.578.000€
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke a dijelom iz
sopstvenog učešća Opštine. Nedostajuća sredstva za kompletiranje
projekta tj. sopstveno učešće opštine iznosi 7.806.000€
Da bi se kompletiralo rješavanje problema otpadnih voda grada
Nikšića potrebno je obezbijediti sredstva za fazu II izgradnje
kanalizacione mreže. Obezbjeđenjem sredstava za izgradnju druge
faze riješio bi se problem otpadnih voda grada Nikšića a time i trajno
zaštita rijeke Zete.
Sredstva su dijelom obezbjeđena iz kredita KfW banke koje su uzeli
Vlada Crne Gore i Opština a dijelom iz sopstvenog učešća Opštine.
Nedostajuća sredstva za kompletiranje projekta tj. sopstveno učešće
opštine iznosi 4.310.000€
Palnirano je da se kroz kredit EIB-a obezbjede finansijska sredstva
za kompletnu projektnu investiciju. (izvođenje radova 3.500.000€ +
nadzor 100.000€)
Nedostaju finansijska sredstva za dalju realizaciju projekta
Nedostaju sredstva za dalju realizaciju projekta.
U toku je izrada studije opravdanosti nakon koje će biti idenfifikovan
okvirni iznos projekta. Nedostaju finansijska sredstva za dalju
realizaciju projekta.
44
Tabela 03 Pregled statusa izrade projektne dokumentacije priritetnih projekata iz oblasti životne sredine
Predlog
projekta
WWF projekat,
prekogranični region –
NP SUTJESKA and NP
Durmitor Prioritet –
Planirani
projekat
Identifikacija i izrada
mreže područja Natura
2000
Izrada Nacionalne
klasifikacije staništa
(katalog) i izrada
vegetacijske karte Crne
Gore
"Procjena potreba,
predložene aktivnosti,
uklanjanje radioaktivnih
javljača požara u Crnoj
Gori“
Hidrografaski premjer i
kartiranje
Bokokotorskog zaliva,
luka i marina
Projekat u
toku
Projekat
Ukupna
vrijed.projkta
u eurima
Legenda:- izrađeno, - nije izrađeno, n.a- nije potrebna izrada



2.000.000



360.000



300.000
Potrebno je obezbijediti sredstva za projekat da bi se sprovela odredba Zakona o zaštiti od jonizujućih
zračenja i radijacionoj sigurnosti neophodno je ukloniti radioaktivne javljače požara i uskladištiti ih u
skladište radioaktivnog otpada.

340.000
Glavni cilj projekta je nabaviti opremu i softvere neophodne za rad Sektora za hidrografiju i okeanografiju
HMZCG i angažovanjem eksperata norveške hidrografske službe obučiti stručni kadar Sektora za
samostalno izvođenje hidrografskog premjera, i izradu pomorskih karata i nautičkih publikacija, a sve u cilju
ispunjavanja obaveza iz SOLAS Konvencije, Poglavlje V, Član 9. u cilju pravilnog upravljanja obalskom
zonom.

20.000
Ovaj projekat ce biti finansiran od strane WWF-a uz logisticku podrsku Javnog preduzeca za nacionalne
parkove Crne Gore, sredstva su uz konsultaciju sa IUSN strucnjakom ravnomjerno rasporedjena za oba
zasticena podrucja.




Komentar
Za I i II fazu sredstva su obezbijedjena od strane Norveškog Ministarstva spoljnih poslova.
Neophodno je obezbijediti sredstva za III, IV i V fazu
Da bi se finalizovao Katalog stanista prikupljeni podaci se moraju provjeriti na terenu da bi bili validni.
Takodje, za izradu vegetacijske karte neophodno je prikupiti podatke sa terena.
45
Tabela 04 Pregled finansijskog statusa projekata sa otvorenom finansijskom konstrukcijom iz oblasti upravljanja
otpadom, otpadnim vodama,vodosnabdjevanja i životne sredine
Projekti iz oblasti upravljanja
otpadnim vodama
Projekti iz
oblasti
upravljanja
otpadom
OBLAST
NAZIV PROJEKTA
Izgradnja regionalne deponije u opštini Bijelo
Polje
Izgradnja regionalne deponije u opštini Pljevlja
Şanacija nesanitarnih odlagališta
Izgradnja transfer stanica u opštinama Šavnik, Mojkovac, Kolašin, Plav,
Andrijevica, Rožaje, Plužine, Ulcinj, Žabljak i Cetinje
Andrijevica
Unapređenje sistema za snabdijevanje vodom-Andrijevica
Cetinje
Unapređenje sistema vodosnabdijevanja
Izgradnja druge faze kanalizacione mreže za četiri
Nikšić
prigradska naselja Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka i
Ćemenca u opštini Nikšić
Pljevlja
Rehabilitacija korita rijeke Ćehotine u opštini Pljevlja
Izgradnja PPOV
Ulcinj
Izgradnja kanalizacione mreže u opštini Ulcinj, za naselja
Kodra, Totoši, Bijela Gora, Donja Bratica
Izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica,
podmorskih ispusta, vodovodne mreže, kišne kanalizacije
i rezervoara u Sutomoru i Baru
Bar
Priprema lokacije za PPOV, izgradnja postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda Bar i glavne pumpne stanice
Izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica i
vodovodne mreže
Kotor
Izgradnja zajedničkog postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat
Izgradnja I faze kanalizacionog sistema na Luštici i
Tivat
unaprijeđenje vodosnabdijevanja u Gradiošnici i na lUštici
Izgradnja kanalizacione mreže, pumpnih stanica,
podmorskog ispusta i vodovodne mreže
Herceg Novi
Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Herceg Novi
Izvori finansiranja
Ukupna
vrijednost
projekta
Krediti
Domaći
Donacije
17.180.000
x
x
x
nepoznato
nepoznato
x
x
x
x
x
x
x
x
nepoznato
x
x
x
x
500.000
330.180
1.416.000
830.180
1.416.000
Nedostajuća
sredstva
17.180.000
5.500.000
x
x
x
5.500.000
3.630.000
20.830.000
x
x
30.000
130.000
x
x
3.600.000
20.700.000
x
x
30.000
x
x
18.266.000
8.094.000
x
x
10.172.000
14.689.000
11.561.000
x
x
3.127.000
7.050.000
3.131.000
x
1.341.000
2.578.000
17.160.000
9.354.000
x
x
7.806.000
10.400.000
6.090.000
x
x
4.310.000
15.223.000
7.601.795
x
2.363.215
5.258.000
9.819.000
6.062.205
x
1.895.785
1.825.010
46
Projekti iz oblasti životne
sredine
OBLAST
NAZIV PROJEKTA
Indentifikacija i izrada mreže područja Natura 2000
Izrada Nacionalne klasifikacije staništa (katalog) i izrada vegetacijske karte
Crne Gore
Procjena potreba, predložene aktivnosti, uklanjanje radioaktivnih javljača
požara u Crnoj Gori
WWF projekat, prekogranični region – NP SUTJESKA and NP Durmitor
Prioritet – Održavanje ruralnih zajednica i njihovog tradicionalnog okruženja
kroz jačanje upravljanja životnom sredinom na prekograničnim zaštićenim
područjima dinarskog luka, a koji realizuje IUCN, WWF, SNV(cilj – razvoj
održivog turizma);
Projekat hidrografskog premjera i kartiranja Bokokotorskog zaliva, luka i
marina.
Izvori finansiranja
Ukupna
vrijednost
projekta
Krediti
Domaći
Donacije
Nedostajuća
sredstva
2.000.000
x
x
72.000
1.928.000
360.000
x
x
x
360.000
300.000
x
x
x
300.000
nepoznato
x
x
x
10.000
340.000
x
x
x
340.000
47
Download

Jun, 2011