CRNA GORA
OPŠTINA ULCINJ
Komisija za sprovođenje postupka
Javnog poziva za davanje u zakup
privremenih lokacija na opštinskoj imovini
Br.01Ulcinj, 11.02.2015.godine
Opština Ulcinj, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09,
40/11),člana 29.Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG”, br.
44/10), člana 24,25 i 28.Odluke o privremenim objektima (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.38/12
i 23/14) člana 6. i 7. Odluke o utvrđivanju naknade za uređenje, korišćenje i privremeno korišćenje
zemljišta („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 13/13, 15/13 i 23/14) u skladu sa planom privremenih
objekata za 2015.godinu („Sl. list CG - opštinski propisi", br. 04/15, .) i Odluke Predsjednika
Opštine br.01-4/15 od 20.01.2015.godine objavljuje:
JAVNI POZIV
za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata
Opština Ulcinj objavljuje javni poziv (prikupljanjem ponuda) za davanje u zakup zemljišta
u vlasništvu opštine za namjenu postavljanja privremenih objekata po Planu postavljanja
privremenih objekata za 2015. godinu (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br.4/15),
Zemljište se daje u zakup na period od jedne godine, odnosno za kalendarsku godinu
2015.
U zakup se daju lokacije prikazane u tabelama koje su objavljene na sajtu opštine Ulcinj
(www.opstinaulcinj.com). Uvid u tabele se može izvršiti i neposredno svakim radnim danom u
kancelariji broj 75 u zgradi opštine u vremenu od 13-15h kontakt osoba: Arbra Alić 030-412050(lokal 19).
Napomena:Predmet ovog javnog poziva je samo iznos koji je u tabeli označen kao
ZAKUPNINA, dok će se naknada za postavljanje privremnog objekta platiti nakon zaključenja
ugovora o zakupu.
OPŠTI USLOVI
Ponude se dostavljaju u zatvorenim-zapečaćenim kovertama svakog radnog dana od 11
do 14 sati počev od 15.02.2015.godine zaključno sa 27.02.2015.godine neposrednom predajom
u građanski biro Opštine Ulcinj, sa obaveznom naznakom:
„ZA POSTUPAK PRIKUPLJANJA PONUDA, PONUDA SE ODNOSI NA LOKACIJU POD
REDNIM BROJEM Xx ( kao i bliže naznačenje lokacije ) NE OTVARAJ“
Neblagovremene ponude, kao i ponude uz koje nijesu priloženi traženi dokazi (neuredna ponuda)
neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i iste će biti vraćene ponuđaču.
Ponuda obavezno sadrži:
1) Dokaze o podobnosti:
a) za fizička lica:
- ime i prezime ponudjača sa adresom prebivališta odnosno boravišta i brojem kontakt
telefona
- matični broj i broj lične karte
b) za pravna lica
- naziv i sjedište pravnog lica
- dokaz o registraciji u privrednom registru ili drugom odgovarajućem registru (rješenje o
registraciji, odgovorna lica).
2) Ponudu iznosa zakupa iskazano u eurima za zakup tačno naznačene lokacije.
Ponuda čiji je ponuđeni iznos manji od minimalne cijene zakupa smatra se neurednom.
3) Dokaz o uplati depozita sa naznakom ,,depozit za javni poziv’’ na žiro račun Opštine
Ulcinj broj 530-82517564-51
-broj žiro računa ili tekućeg računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt .
Visina depozita iznosi 20% vrijednosti iznosa minimalne cijene zakupa
4) Rješenje o privremenoj lokaciji za prethodne godine. Ovaj dokaz mogu podnijeti
ponuđači koji su bili korisnici privremene lokacije u navedenom periodu.
Ukoliko ponudjač konkuriše za više lokacija dovoljno je da originale ili ovjerene kopije
dokaza o podobnosti dostavi u jednoj od ponuda, sa naznakom u kojoj se ponudi nalazi original
ili ovjerena kopija.
Isti ponuđač može konkurisati za određenu lokaciju samo sa jednom ponudom. Ukoliko
podnese dvije ili više ponuda sve ponude će se smatrati kao neuredne i neće se razmatrati.
Uplaćeni depozit vraća se neizabranim ponuđačima u roku od deset dana po konačnosti
odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, a izabranim ponuđačima taj iznos će biti uračunat u
iznos zakupnine prilikom zaključenja ugovora o zakupu.
Ovaj Javni poziv biće objavljen u dnevnom listu „Dan“, na sajtu opštine Ulcinj
www.opstinaulcinj.com i na oglasnoj tabli Opštine Ulcinj.
SPROVODJENJE POSTUPKA
Postupak prikupljanja i vrijednovanja ponuda sprovodi Komisija za sprovođenje postupka davanja
u zakup opštinskog zemljišta za postavljanje privremenih objekata( tenderska komisija) koju je
imenovao Predsjednik Opštine.
Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:
-najveća ponuđena cijena..........................................................................65 bodova
-vrijeme korišćenja lokacije u prethodnom periodu ................................... 35 bodova
Činjenica korišćenja lokacije dokazuje se rješenjem o privremenoj lokaciji, koje se
obavezno mora priložiti uz ponudu.
Ako se utvrdi da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, najpovoljnijim ponuđačem
će se smatrati ponuđač koji je osvojio najviše bodova po vremenu korišćenja, a ako takvog nema
najpovoljnijim ponuđačem će se smatrati ponuđač čija je ponuda stigla prva u vremenu.
U slučaju da najpovoljniji ponudjač povuče svoju ponudu nakon početka javnog otvaranja
ponuda (odnosno poslije 09 časova) neće mu se vratiti depozit, a Opština Ulcinj se može obratiti
drugom ponudjaču u skladu sa redoslijedom plasmana ponuda.
Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi ugovor o zakupu u roku od 7 dana od dana
dostavljanja obavještenja o rezultatima tendera, odnosno od dana donošenja odluke, ukoliko
obaviještenje nije potrebno dostaviti u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.
Zakupnina se plaća prilikom zaključivanja ugovora o zakupu zemljišta.
Sa ponuđačima koji imaju neizmirenih obaveza po osnovu javnih poziva za privremene
lokacije i ugovora o zakupu iz prethodnih godina, neće se zaključiti ugovor do izmirenja obaveza.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u predvidjenom roku, gubi
pravo na povraćaj depozita. U tom slučaju Opština Ulcinj može da zaključi ugovor o zakupu sa
sledećim rangiranim ponuđačima. Ukoliko nema drugih ponuđača komisija ima pravo da produži
rok zaključenja ugovora najduže do 30 dana.
Javno otvaranje, kojem mogu prisustvovati svi ponudjači ili njihovi ovlašćeni predstavnici
održaće se 02.03.2015. godine, u velikoj sali Opštine Ulcinj, i to sljedećim redosljedom:
U 09h
za zonu A, B, C,D
U 10:30 h za zonu, D,E,F,I,H, city light reklame.
Odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača biće oglašena na sajtu opštine Ulcinj
www.opstinaulcinj.com i oglasnoj tabli Opštine Ulcinj, dana 04.03.2015.godine.
Učesnici na tenderu će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 10 dana od
dana otvaranja ponuda. Ukoliko je za jednu lokaciju dostavljena samo jedna ponuda učesnik neće
dobiti posebno obaviještenje.
Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora na odluku tenderskoj komisiji u roku od pet
dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima tendera, odnosno od dana objavljivanja
odluke, ukoliko obaviještenje nije potrebno dostaviti u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.
Odluka tenderske komisije po prigovoru je konačna.
II PRIVREMENI OBJEKTI NA OPŠTINSKOM ZEMLJIŠTU Tabelarni prikaz svih privremenih objekata na Opštinskom zemljištu Zona R.Br. A Lokacija Naspram O.Š.Boško 1 A6 Strugar Namjena objekata Vrsta objekata Površina Zakupnina Naknada objekata Kat parc. 85% 15% Trgovina Mon. Objekat 22.00m2 2273/1 2 A10 Stari Grad Ugostitelj. Terasa ljet. Bašta 130.00 2277/1 1.171.85 3 A16 Pinješ Objekat Aut. St. sa prodaj. prostor Kiosk 12.00m2 3541 807.16 142.44 Zona Ul. "Hafiz Ali 4 B B3 Ulqinaku Trgovina izložbeni prostor 10.00m2 3085 397.80 70.20 B5 Ul. "Hafiz Ali Ulqinaku Trgovina Duvan i Štampa 8.60m2 3085 777.99 137.29 B6 Ul. "Hafiz Ali Ulqinaku 13.30m2 3085 529.07 93.37 7.00m2 3085 714.34 126.06 10.00m2 3085 833.68 147.12 14.00m2 2817 278.46 49.14 588.44 102.96 206.80 Montažni 5 6 Ul. "Hafiz Ali 7 B12 Ulqinaku Ul. "Hafiz Ali 8 B13 Ulqinaku Ul. "Hafiz Ali Ulqinaku 9 B15 biv.Rubineto" Montažni Objekat Montažni Objekat Kiosk Trgovina Cvećara Trgovina Duvan i Štampa Montažni Objekat Montažni Objekat Kiosk Montažni Trgovina CD. Objekat Kiosk Shop Trgovina Terasa Zona Bul.Đ.S. 10 C C1 Skender. Trgovina Mon.Objek. Kiosk 7.50m2 1404 734.29 129.57 Mon.Objek. 4.00m2 za Štand 1 mjesec 1413 255.00 45.00 1106/1 265.20 46.80 11 C2 Bul.Đ.S. Skender. Trgovina 12 C3 Bul.Đ.S. Skender. Zan. Djelatnost Mon. Objekat Krojač C9 Bul.Đ.S. Skender. Trgovina Mon.Objek. 37.50m2 1446/6 1.491.75 263.25 Bul.Đ.S. 14 C11 Skender. Ugostitelj. Mon.Objek. 52.00m2 1446/6 2.413.32 425.88 Bul.Đ.S. 15 C12 Skender. Trgovina Mon.Objek. 26.00m2 1446/6 1.034.28 182.52 13 8.00m2 Bul.Đ.S. 16 C13 Skender. Trgovina Mon.Objek. 26.00m2 1446/6 1.034.28 182.52 Bul.Đ.S. 17 C14 Skender. Poslovanje ekonomske usluge Mon.Objek. 25.00m2 1446/6 1.160.25 204.75 Bul.Đ.S. 18 C15 Skender. Trgovina Mon. Objek. 25.00m2 1446/6 994.50 175.50 Bul.Đ.S. 19 C16 Skender. Poslovanje arh. Biro Mon. Objek. 25.00m2 1446/6 1.160.25 204.75 Bul.Đ.S. 20 C17 Skender. Trgovina Mon. Objek. 13.00m2 1446/6 517.14 91.26 Bul.Đ.S. 21 C22 Skender. Trgovina Duvan i Štampa Montažni Objekat Kiosk 5.50m2 1405 654.67 115.53 Bul.Đ.S. 22 C23 Skender. Trgovina Duvan i Štampa Montažni Objekat Kiosk 5.50m2 1405 654.67 115.53 Bul.Đ.S. 23 C24 Skender. Trgovina Duvan i Štampa Montažni Objekat Kiosk 5.50m2 1405 654.67 115.53 Bul.Đ.S. Skender. Ispred zgrad Dom Trgovina aut. 24 C26 zdravlja Stajališta Montažni Objekat Kiosk 12.00m2 1405 913.24 161.16 Zona 25 D D2 Bul.V.Frašeri Ugostitelj. Mon. Objek. 54.00m2 Terasa 18.00m2 1325 2.506.14 417.69 442.26 73.71 26 D3 Bul.V.Frašeri Zan. Djelatnost Mon. Objekat Frizer 21.20m2 1325 702.78 124.02 27 D4 Bul.V.Frašeri Ugostitelj. Mon. Objek. 109.50m2 Terasa 15.00m2 1325 5.081.90 348.08 896.81 61.43 28 D5 Bul.V.Frašeri Trgovina Mon. Objekat 28.60m2 1325 1.137.71 200.77 Mon. Objekat 16.50m2 1325 656.37 115.83 29 D6 Bul.V.Frašeri Trgovina Duvan i Štampa 30 D7 Bul.V.Frašeri Trgovina Knjižara Mon. Objekat 16.00m2 mag. Prostor 14.00m2 1325 636.48 112.32 59.50 10.50 31 D8 Bul.V.Frašeri Ugostitelj. Caffe bar Mon. Objek. 64.00m2 Terasa 22.00m2 1325 2.970.24 524.16 510.51 90.09 Bul.V.Frašeri Ugostitelj. Fast food Mon. Objek. 36.00m2 Terasa 25.00m2 1325 1.670.76 294.84 580.13 102.38 32 D9 33 D14 Bul.V.Frašeri Mon. Objekat mag. 16.00m2 Trgovina auto‐ Prostor 28.50m2 Nadsrešnica 6.00m2 djelovi 1373 636.48 112.32 121.13 21.38 119.34 21.06 34 D14a Bul.V.Frašeri Trgovina Plinara Mon. Objekat 13.50m2 31.50m2 1373 537.03 133.88 94.77 23.63 Trgovina Mon. Objekat 12.00m2 1373 477.36 84.24 37.60m2 1404 997.15 175.97 139.23 28.67 35 D14b Bul.V.Frašeri Zona 36 E E 1 Bul.M.Tereza Trgovina E2 Bul.M.Tereza Ugostitelj. Mon. Objekat Mon. Objekat Terasa otvorena Bašta E3 Poslovanje Advokatska Bul.M.Tereza kancelarija Mon. Objekat 20.00m2 1404 928.20 163.80 39 E4 Poslovanje Mon. Bul.M.Tereza Fotokopirnica Objekat 14.00m2 1404 649.74 114.66 40 E5 Trgovina Bul.M.Tereza Knjižara Mon. Objekat 14.00m2 1404 556.92 98.28 41 E6 Trgovina Mon. Bul.M.Tereza auto‐ djelovi Objekat 19.50m2 1404 775.71 136.89 42 E7 Zan. Djel. Bul.M.Tereza Krojač 21.00m2 1404 696.15 122.51 43 E8 Bul.M.Tereza Ugostitelj. E9 Trgovina aut. Stajališta sa Bul.M.Tereza prod.pros. 37 38 Mon. Objekat 17.00m2 7.00m2 1404 788.97 162.44 Mon. Objekat Mon. Objekat kiosk 29.00m2 1404 1.345.89 237.51 12.00m2 1373 913.24 161.16 Poslovanje Advokatska 45 E10 Bul.M.Tereza kancelarija Mon. Objekat 18.00m2 1373 835.38 147.42 Zan. Djel. Tv 46 E11 Bul.M.Tereza Servis Mon. Objekat 35.00m2 1373 1.160.25 204.75 30.50m2 1373 1.213.29 214.11 12.00m2 5786 913.24 161.16 44 47 E12 Bul.M.Tereza Trgovina Trgovina aut. Stajališta sa 48 E14 Bul.M.Tereza prod.pros. Mon. Objekat Mon. Objekat kiosk Zona F F 49 1 Kodre Zona H Donji Štoj 50 H 1 centar Trgovina aut. Stajališta sa prod.pros. Mon. Objekat kiosk 12.00m2 Trgovina Prodaja hleba i Mon. Objekat peciva 5045 754.12 133.08 1634/2 2.903.94 512.46 2450 2.784.60 624.99 491.40 110.29 2450 530.40 93.60 2450 742.56 131.04 2450 3.819.98 550.73 638.82 97.19 2450 1.153.62 397.80 203.58 70.20 51 H3 Donji Štoj centar Ugostitelj. 73.00m2 Mon. Objek. Nadkrivena 60.00m2 Terasa 43.00m2 52 H4 Donji Štoj centar Zan. Djel. Frizer Mon. Objekat 53 H5 Donji Štoj centar 54 H6 Donji Štoj centar H7 Donji Štoj centar Poslovanje Mon. internet caffe Objekat 16.00m2 Mon. Objek. Nadkrivena 78.00m2 Terasa 37.00m2 Ugostitelj. Mon. Objekat 29.00m2 Terasa 30.00m2 Trgovina H8 Donji Štoj centar Ugostitelj. Mon. Objekat 74.00m2 2450 3.434.34 606.06 H9 Donji Štoj centar Poslovanje internet caffe Mon. Objekat 28.50m2 2450 1.322.69 233.42 Donji Štoj 58 H10 centar Trgovina Pekara Mon. Objekat 39.00m2 2450 1.551.42 273.78 Donji Štoj 59 H11 centar Trgovina Butik 37.00m2 2450 1.471.86 259.74 Donji Štoj 60 H12 centar Trgovina minimark. Mon. Objekat Mon. Objekat mag. Prostor 44.00m2 36.00m2 2450 1.750.32 153.00 308.88 27.00 Donji Štoj 61 H13 centar Ugostitelj. Mon. Objekat 47.00m2 2485 2.181.27 384.53 Donji Štoj 62 H14 centar Mon. Ugostitelj. Poslastičarnica Objekat 34.00m2 2485 1.577.94 278.45 Donji Štoj 63 H15 centar Antenski Stub Mon. Objekat 16.00m2 2485 1.275.00 225.00 Donji Štoj 64 H17 centar PTT Usluga Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.647.56 290.74 Donji Štoj 65 H18 centar Mon. Ugostiteljstvo Objekat 35.50m2 2450 1.647.56 290.74 55 56 57 16.00m2 Donji Štoj 66 H19 centar Mon. Objekat+ Ugostiteljstvo terasa 35.50m2 + 182 m2 2450 Donji Štoj 67 H20 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Donji Štoj 69 H22 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Donji Štoj 70 H23 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Donji Štoj 71 H24 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Donji Štoj 72 H25 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Donji Štoj 73 H26 centar Mon. Ugostiteljstvo Objekat 35.50m2 2450 1.647.56 290.74 Donji Štoj 74 H27 centar Mon. Ugostiteljsvo Objekat 35.50m2 2450 1.647.56 290.74 Donji Štoj 75 H28 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Donji Štoj 78 H31 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Donji Štoj 79 H32 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.21 Donji Štoj 80 H33 centar Mon. Ugostiteljsvo Objekat 35.50m2 2450 1.647.56 290.74 Donji Štoj 81 H34 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.19 Donji Štoj 82 H35 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.19 Donji Štoj 83 H36 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.19 Donji Štoj 68 H21 centar Donji Štoj 76 H29 centar Donji Štoj 77 H30 centar 1.647.56 290.74 1.964.69 346.71 Donji Štoj 84 H37 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.19 Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.19 Donji Štoj 86 H39 centar Trgovina Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.412.19 249.19 Donji Štoj 87 H40 centar PTT Usluga Mon. Objekat 35.50m2 2450 1.647.56 290.74 Donji Štoj 88 H42 centar Ugostitelj. Mon. Objekat 72.00m2 2458/1 3.341.92 589.68 Donji Štoj 89 H43 centar Trgovina Mon. Objekat 47.00m2 2458/1 1.869.66 329.94 Donji Štoj 90 H44 centar Trgovina Mon. Objekat 54.00m2 2458/1 2.148.12 379.08 Ugostitelj. Mon. Objek. Nadkrivena 28.00m2 84.00m2 Terasa 2647 1.299.48 1.132.40 229.32 199.84 Mon.Objekat 30.00m2 3175 795.60 140.40 1052 344.76 59.50 60.84 10.50 937/2 596.70 395.25 105.30 69.75 850.00 150.00 Donji Štoj 85 H38 centar Donji Štoj 91 H45 centar 92 38 D.Stoj Perovic Hakia Trgovina Trgovina Mon.Objekat 26.00m2 mag. prostor 14.00m2 Zan. Djel. Kamenorezac Mon.Objekat 54.00m2 mag. prostor 93.00m2 Farma Mon. Objekat 200.00m2 96 Na platou Štampanje ispred caffe bar‐a Poseidon maica Tezga 2.00m2 2512 510 2 mjeseca
90 97 Plato Ploča Štampanje maica Tezga 2.00m2 2705/2 510 2 mjeseca
90 98 Pečenjara Ugostitelj. Terasa Objekat 75,00m2 30.80m2 6948 1.021.02 952.95 Zona 93 I 1 Mide 94 95 I2 I3 Ulcinjske Krute Bratica LOKACIJE ZA CITY LIGHT REKLAMNE PANOE 1. Bulevar "Gjergj Kastrioti Skenderbeg" ‐ 9 Bilborda 7 CITY LIGHT REKLAMA 2. Bulevar "Vllezerit Frasheri" ‐ 12 Bilborda 5 CITY LIGHT REKLAMA 180.18 168.17 3. Bulevar Teuta ‐ 7 CITY LIGHT REKLAME NAPOMENA: Pojedinačne lokacije za city light panoe odrediće se naknadno izlaskom na licu mjesta nakon davanja saobraćajne saglasnosti od nadležnog Sekretarijata Urbanističko tehnički uslovi će se propisivati izlaskom na licu mjesta PREDSJEDNIK KOMISIJE Almir Molabećirović 
Download

ii privremeni objekti na opštinskom zemljištu