XXXIV GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE
AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
TAČKA 3.B: INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA
ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
O TEKUĆEM POSLOVANJU
30. JUN 2010.
SADRŽAJ
I
USLOVI POSLOVANJA ....................................................................... 5
II
REALIZACIJA POSLOVNOG PLANA ............................................. 7
III AKTUELNI I NOVI PROJEKTI ....................................................... 21
IV PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA POSLOVANJA
ZA PERIOD 2003-2009 ........................................................................ 30
V
ZAKLJUêAK ....................................................................................... 32
PRILOZI:
PRILOG A: “TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA”.................... 33
PRILOG B: “UGOVORENI / PREOSTALI POSLOVI ZA
REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
NA DAN 31.03.2010. GODINE .............................................. 55
PRILOG C: “TEKUçE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI
SISTEMA ENERGOPROJEKT” ........................................... 73
Informacija o osnovnim pokazateljima tekuüeg poslovanja sistema Energoprojekt odnosi se na ostvarene
poslovne rezultate i kljuþne aktivnosti menadžmenta Energoprojekta za period I-VI 2010. godine, kao
i tekuüe i strateške prioritete u sprovoÿenju poslovne politike odnosno realizacije plana poslovanja
za 2010. godinu. Navedeni izveštaj bazira na usvojenom periodiþnom izveštaju o poslovanju sistema
Energoprojekt za prvi kvartal 2010. godine i uraÿenoj prognozi poslovanja do kraja polugodišta.
I. USLOVI POSLOVANJA
Poslovanje sistema Energoprojekt odvija se u politiþko-ekonomskom ambijentu globalne ekonomske
krize koja se iz finansijskog sektora prenela u realni sektor, te je ostvarene rezultate poslovanja u
prvom polugodištu 2010. godine neophodno posmatrati u širem kontekstu pokazatelja ekonomskih
kretanja u Republici Srbiji, kao i globalnih politiþkih i ekonomskih prilika koji su imali bitnijeg uticaja
na poslovanje. Podaci koji se odnose na analizu kljuþnih ekonomskih pokazatelja preuzeti su iz javno
dostupnih struþnih publikacija, kao i sajtova nadležnih državnih institucija.
Prognoze MMF-a i Vlade Srbije najavljuju odgovarajuüi oporavak privrede Srbije u 2010. godini i
rast od najmanje 1,5%. U prvom kvartalu 2010. godine je po prvi put nakon eskalacije krize zabeležen
meÿugodišnji rast BDP-a od 1%. Iskazani rast BDP-a se najveüim delom duguje niskoj polaznoj bazi iz
prethodne godine. Znaþajniji oporavak ekonomske aktivnosti u zvaniþnim prognozama oþekuje se tek
2011. godine (prognoziran rast BDP-a oko 3%).
Osnovne projekcije makroekonomske politike u 2010. godini usmerene su na:
ƒ održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti u uslovima promenjenog globalnog
finansijskog i ekonomskog okruženja;
ƒ oporavak privrede i povratak održivih realnih stopa rasta, uz prilagoÿavanja u proizvodnji, tražnji
kreditima, izvozu i eksternim finansijskim tokovima;
ƒ nastavak procesa evropskih integracija i sprovoÿenje strukturnih reformi, u skladu sa Sporazumom
o stabilizaciji i pridruživanju;
ƒ nastavak procesa dezinflacije (cilj za decembar 2010. je 6±2%);
ƒ oþuvanje finansijske stabilnosti;
ƒ rast ekonomske aktivnosti (1,5%), po osnovu oporavka izvozne tražnje i rasta investicija;
ƒ jaþanje makroekonomske i finansijske stabilnosti zahvaljujuüi produženju aranžmana sa MMFom i visokim deviznim rezervama NBS;
ƒ obezbeÿivanje sredstava za održanje makroekonomske stabilnosti i projektne podrške od
relevantnih meÿunarodnih finansijskih organizacija (Svetska banka, EIB, EBRD...);
ƒ popravljanje izgleda u pogledu kreditnog rejtinga zemlje i pad premije rizika - povoljnije
finansiranje privrede i države.
U prvom kvartalu tekuüe godine nivo graÿevinske aktivnosti u Srbiji bio je 57% manji nego u poslednjem
tromeseþju 2009. godine, navodi Institut za tržišna istraživanja (IZIT) i ocenjuje da je taj deo naše privrede
sada u dubokoj recesiji. Nedostatak novih grinfild investicija dodatno otežava položaj graÿevinara na
tržištu i slabi njihovu likvidnost. Vrednost izvedenih radova u zgradarstvu, u prvom kvartalu ove godine,
bila je manja u odnosu na isti period prethodne godine za þak 49,1%. Zabrinjavajuüe je i to, da je
vrednost novih ugovora u graÿevinarstvu u prvom tromeseþju ove godine za þak 22,1% bila manja nego
u istom periodu 2009. godine.
Prema podacima Republiþkog zavoda za statistiku, u maju 2010. godine je registrovan rast cena na malo
u Republici Srbiji u iznosu od 5,2% u odnosu na decembar prethodne godine. U odnosu na isti mesec
2009. godine cene na malo su poveüane za 6,8%. Cene na malo roba i usluga u aprilu 2010. godine u
proseku su više za 1,0% u odnosu na prethodni mesec.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
5
Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji, u aprilu 2010. godine, veüa je za 11,3% u odnosu na isti
mesec 2009. godine, a u odnosu na prosek 2009. godine manja je za 1,7%. U periodu januar-april 2010.
godine u odnosu na isti period prethodne godine ostvaren je rast industrijske proizvodnje od 4,8%.
Generalno se može reüi da je sistem Energoprojekt u prvom polugodištu 2010. godine svoje poslovne
aktivnosti uglavnom bazirao na tradicionalnim tržištima u svetu (u zemljama gde je veü poslovno
prisutan, odnosno gde ima otvorene ino kompanije, filijale i predstavništva).
Najbitnija inostrana tržišta Energoprojekta bila su: Kazahstan, Rusija, Katar, Oman, UAE, Alžir,
Nigerija, Uganda, Gana, Zambija, Peru i Crna Gora. Na navedenim tržištima ostvaren je dominantni
deo ukupnog prihoda, pri þemu i pored prisutne svetske ekonomske krize, postoje znaþajni potencijali
za ugovaranje novih poslova iz nomenklature delatnosti sistema Energoprojekt, naroþito u državama
velikim proizvoÿaþima nafte i gasa.
6
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
II. REALIZACIJA POSLOVNOG PLANA
Prva polovina tekuüe godine obeležena je sledeüim aktivnostima:
x Realizacija Poslovnog plana za 2010. godinu na tekuüim projektima i ugovaranje novih
poslova;
x Tekuüe rukovoÿenje i upravljanje u zavisnim društvima (preduzimanje adekvatnih mera za
poslovanje i razvoj društava iz sistema Energoprojekt);
x Realizacija projekta: »REDEFINISANJE KORPORATIVNE STRUKTURE SISTEMA
ENERGOPROJEKT« (Sprovoÿenje odgovarajuüih odluka sa 7. i 16. sednice Upravnog odbora
Energoprojekt Holding a.d. održanih 18. novembra 2009. godine i 26. maja 2010. godine respektivno, kao i odluka Upravnih odbora zavisnih društava iz sistema Energoprojekt).
x Rad na projektima: ”Sertifikacija Energoprojekt Holding a.d. za sistem upravljanja kvalitetom
ISO 9001:2008”; ”Unapreÿenje poslovnih procesa i uspostavljanje procedura Interne revizije
poslovanja u sistemu Energoprojekt”.
U nastavku je dat kratak prikaz rezultata poslovanja sistema Energoprojekt u prvom polugodištu 2010.
godine, koji je baziran na usvojenom Periodiþnom izveštaju o poslovanju za period I-III 2010. godine i
uraÿenoj prognozi poslovanja za drugi kvartal tekuüe godine.
Ukupan prihod / realizacija
Ukupan konsolidovani prihod sistema Energoprojekt u zemlji i inostranstvu za 2010. godinu planiran je
u iznosu od 225,3 miliona evra (184,7 miliona evra u zemlji i na ino zakljuþcima i 40,6 miliona evra u
ino kompanijama).
Za period I-VI. 2010. godine planiran je zbirni konsolidovani prihod u zemlji i inostranstvu u iznosu
od cca 93,1 miliona evra (76,0 miliona evra u zemlji i na ino zakljuþcima i 17,1 miliona evra u ino
kompanijama) dok üe u istom periodu, prema oþekivanoj prognozi poslovanja do kraja polugodišta,
biti realizovano 78,9 miliona evra (67,5 miliona evra u zemlji i na ino zakljuþcima i 11,4 miliona evra u
ino kompanijama), što predstavlja ostvarenje od 85% polugodišnjeg plana za 2010. godinu (tabela 1 na
strani 10).
UKUPAN PRIHOD - zemlja i inostranstvo KONSOLIDOVANO
mil.evra
Plan i prognoza I-VI/2010
160,00
120,00
80,00
40,00
0,00
Plan I-VI
Prognoza I-VI
Zemlja+IZ
75,99
67,50
IC
17,14
11,36
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
7
Prognozirana realizacija konsolidovanog prihoda za prvo polugodište 2010. godine po oblastima
poslovanja je sledeüa:
x U oblasti energetike, ekologije i vodoprivrede (poslovanje društava Energoprojekt Oprema
a.d., Energoprojekt Entel a.d., Energoprojekt Hidroinženjering a.d. i pripadajuüih ino
kompanija þije poslovanje koordiniraju) oþekuje se ostvarenje zbirnog konsolidovanog
prihoda u iznosu od 21,2 miliona evra, što je cca 77% od planiranog za izveštajni period.
x U oblasti graÿevinarstva, infrastrukture i industrije (poslovanje društava Energoprojekt
Visokogradnja a.d., Energoprojekt Niskogradnja a.d., Energoprojekt Industrija a.d.,
Energoprojekt Urbanizam i Arhitektura a.d. i pripadajuüih ino kompanija þije poslovanje
koordiniraju) oþekuje se ostvarenje zbirnog konsolidovanog prihoda u iznosu od 47,7 miliona
evra, što je cca 83% od planiranog za izveštajni period.
x U delatnostima poslovanja ostalih društava (poslovanje društava Energoprojekt Garant
a.d.o. i Energoprojekt Energodata a.d. sa pripadajuüom ino kompanijom þije poslovanje
koordinira) oþekuje se ostvarenje zbirnog konsolidovanog prihoda u iznosu od 3,6 miliona
evra, što je za cca 8% više od planiranog za izveštajni period.
Energoprojekt Holding a.d. (poslovanje matiþnog društva Energoprojekt Holding a.d.) u prvom
polugodištu tekuüe godine oþekuje ostvarenje nekonsolidovanog prihoda u iznosu od 15,0 miliona
evra, što je za cca 11% više od planiranog za izveštajni period (tabela 2 na strani 11).
U strukturi ukupnog nekonsolidovanog prihoda poslovanje u zemlji uþestvuje sa 46%, a u inostranstvu
(ino zakljuþci i ino kompanije) sa 54%.
Poslovni rezultat (bruto dobit)
Ukupna konsolidovana bruto dobit sistema Energoprojekt u zemlji i inostranstvu za 2010. godinu
planirana je u iznosu od 7,5 miliona evra (5,6 miliona evra u zemlji i na ino zakljuþcima i 1,9 miliona
evra u ino kompanijama).
Za period I-VI. 2010. godine planirana je zbirna konsolidovana bruto dobit u zemlji i inostranstvu u
iznosu od cca 4,0 miliona evra (3,0 miliona evra u zemlji i na ino zakljuþcima i 1,0 miliona evra u ino
kompanijama) dok üe u istom periodu, prema oþekivanoj prognozi poslovanja do kraja polugodišta, biti
realizovano 7,4 miliona evra (6,6 miliona evra u zemlji i na ino zakljuþcima i 0,8 miliona evra u ino
kompanijama), što je za cca 86% više od planiranog za izveštajni period (tabela 1 na strani 10).
UKUPNA DOBIT - zemlja i inostranstvo KONSOLIDOVANO
mil.evra
Plan i prognoza I-VI/2010
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
8
Plan I-VI
Prognoza I-VI
Zemlja+IZ
2,94
6,62
IC
1,02
0,76
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Prognozirana realizacija konsolidovane bruto dobiti za prvo polugodište 2010. godine po oblastima
poslovanja je sledeüa:
x U oblasti energetike, ekologije i vodoprivrede (poslovanje društava Energoprojekt Oprema
a.d., Energoprojekt Entel a.d., Energoprojekt Hidroinženjering a.d. i pripadajuüih ino
kompanija þije poslovanje koordiniraju) oþekuje se ostvarenje zbirne konsolidovane bruto
dobiti u iznosu od 961 hiljade evra, što je cca 98% od planiranog za izveštajni period.
x U oblasti graÿevinarstva, infrastrukture i industrije (poslovanje društava Energoprojekt
Visokogradnja a.d., Energoprojekt Niskogradnja a.d., Energoprojekt Industrija a.d.,
Energoprojekt Urbanizam i Arhitektura a.d. i pripadajuüih ino kompanija þije poslovanje
koordiniraju) oþekuje se ostvarenje zbirnog konsolidovanog bruto gubitka u iznosu od cca
340 hiljada evra.
x U delatnostima poslovanja ostalih društava (poslovanje društava Energoprojekt Garant
a.d.o. i Energoprojekt Energodata a.d. sa pripadajuüom ino kompanijom þije poslovanje
koordinira) oþekuje se ostvarenje zbirne konsolidovane bruto dobiti u iznosu od 532 hiljade
evra, što je za cca 9% više od planiranog za izveštajni period.
Energoprojekt Holding a.d. (poslovanje matiþnog društva Energoprojekt Holding a.d.) u prvom
polugodištu tekuüe godine oþekuje ostvarenje nekonsolidovane bruto dobiti u iznosu od 6,6 miliona
evra, što je za cca 54% više od planiranog za izveštajni period (tabela 2 na strani 11).
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
9
10
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
1.148
38.030
2.975
18
67.000
56.317
Total:
67.013
945
6.775
(10 do 11)
850
3.000
1.919
7.503
225.331
Total:
5.584
40.629
IC
184.702
Srb+IZ
Total
1.106
12.211
Total:
(4+9+12+13)
91
14
1.015
1.015
11.196
Srb+IZ
Holding
13
IC
5
950
225
7.000
IC
Total:
Srb
Srb+IZ
Gar
100
4.000
Total:
Total
5
225
IC
12
95
11
2.472
3.775
Total:
ED
139.119
404
10.068
Srb+IZ
2.068
129.052
IC
5
2.000
Srb+IZ
0
5
2.000
0
349
3.805
Total
Total:
IC
Srb+IZ
Total:
4
345
3.722
IC
83
1.750
70.000
Total:
Srb+IZ
51
2.987
IC
(5 do 8)
A&U
IND
NG
368
1.700
63.315
Total:
Srb+IZ
350
6.999
IC
Srb+IZ
1.418
19.139
IC
VG
1.557
47.861
Srb+IZ
1.500
40.000
Total:
Total
352
1.970
IC
Srb+IZ
1.350
22.000
Total:
286
4.851
1.064
125
5.000
17.149
2
20
IC
Srb+IZ
Total:
IC
123
2
1
4.980
bruto dobit
prihod
(1 do 3)
Op
E
H
Srb+IZ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
No.
PLAN 2010
93.131
17.140
75.992
4.747
3.732
1.015
3.303
101
3.202
1.502
1.801
101
1.700
57.734
3.602
54.132
951
0
951
2.224
41
2.183
33.381
2.331
31.049
21.179
1.230
19.950
27.347
9.705
17.642
13.797
1.130
12.667
11.000
8.575
2.425
2.550
0
2.550
3
prihod
-463
62
-525
977
746
231
238
222
16
675
532
143
64
-8
72
3.966
1.023
2.943
1.044
29
1.015
487
2
485
442
45
2
43
1.457
245
1.212
-47
0
-47
265
2
263
1.703
182
1.521
4
bruto dobit
PLAN I-VI/2010
851
945
0
945
37.585
6.026
31.559
6.440
221
6.219
1.608
32
1.576
795
813
32
781
18.497
883
17.614
442
0
442
1.081
48
1.033
8.591
6
8.585
8.383
830
7.554
11.041
4.890
6.151
4.840
485
4.355
5.256
4.405
5
prihod
238
1
237
230
8
1
7
-344
35
-379
-32
0
-32
59
-5
64
51
-2
53
-422
42
-464
89
357
-268
12
118
-106
159
242
-83
-82
-3
-79
6.213
404
5.809
6.230
11
6.219
6
bruto dobit
41.277
5.335
35.942
0
0
0
1.965
40
1.925
955
1.010
40
970
29.176
480
28.697
499
0
499
1.011
6
1.006
15.615
6
15.609
12.052
468
11.584
10.136
4.815
5.321
3.020
528
2.492
5.742
4.287
1.454
1.375
0
1.375
7
prihod
357
813
0
0
0
294
1
293
280
14
1
13
4
26
-22
6
0
6
52
3
49
-25
-3
-22
-30
26
-56
872
330
542
197
67
130
579
266
313
96
-3
99
1.170
8
bruto dobit
OSTVARENO I-III/2010 PROGNOZA IV-VI/2010
78.862
11.361
67.501
6.440
221
6.219
3.573
72
3.501
1.750
1.823
72
1.751
47.673
1.363
46.310
940
0
940
2.092
53
2.038
24.206
12
24.194
20.435
1.297
19.138
21.177
9.706
11.471
7.860
1.013
6.847
10.998
8.693
2.305
2.320
0
2.320
9
prihod
961
687
274
209
185
24
738
508
230
14
-6
20
7.383
761
6.622
6.230
11
6.219
532
2
530
510
22
2
20
-340
61
-401
-26
0
-26
111
-2
113
26
-5
31
-452
68
-520
10
bruto dobit
PROGNOZA I-VI/2010
ZBIRNA REKAPITULACIJA POSLOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU - KONSOLIDOVANO
PROGNOZA POSLOVANJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA PERIOD JANUAR - JUN 2010.
35,0%
28,0%
36,5%
53%
2%
613%
51,0%
31,8%
51,7%
58%
46%
32%
46%
34,3%
13,5%
35,9%
47%
0%
47%
55%
65%
55%
35%
0%
36%
32%
19%
34%
31,6%
50,7%
24,0%
20%
51%
18%
50%
51%
48%
46%
0%
47%
11
prihod
(9:1)
98,4%
39,7%
118,6%
563%
12%
613%
56,0%
42,0%
56,1%
60%
22%
42%
21%
0,0%
15,0%
0,0%
0%
0%
0%
32%
0%
33%
1%
0%
2%
0%
19%
0%
32,3%
48,4%
17,6%
14%
53%
2%
55%
48%
81%
11%
0%
16%
12
bruto dobit
(10:2)
84,7%
66,3%
88,8%
136%
6%
613%
108,1%
70,6%
109,3%
117%
101%
71%
103%
82,6%
37,8%
85,6%
99%
0%
99%
94%
129%
93%
73%
1%
78%
96%
106%
96%
77,4%
100,0%
65,0%
57%
90%
54%
100%
101%
95%
91%
0%
91%
13
prihod
(9:3)
procentualni odnos
186,2%
74,4%
225,0%
597%
38%
613%
109,2%
91,3%
109,3%
115%
48%
91%
46%
0,0%
24,8%
0,0%
0%
0%
0%
42%
0%
43%
2%
0%
2%
0%
110%
0%
98,4%
92,1%
118,7%
88%
83%
149%
109%
95%
161%
22%
0%
28%
15
bruto dobit
(10:4)
(000) EUR
Tabela 1
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
11
190
96
1.064
1.350
35
1.114
52
1.200
225
1.332
1.118
2.675
-3.531
3.549
350
368
-4.329
6.028
51
1.750
545
0
4
4.560
326
19.815
24.701
20.760
17.270
1.670
39.700
27.000
20.897
21.505
69.402
24.822
31.600
6.999
63.420
26.687
40.327
2.987
70.000
3.974
0
83
Srb
IZ
IC
Total:
Srb
IZ
IC
Total:
Srb
IZ
IC
Total:
Srb
IZ
IC
Total:
Srb
IZ
IC
Total:
Srb
IZ
IC
1.733
101
0
0
5
-7.310
9.577
404
2.672
95
0
0
2.000
57.482
71.927
10.068
139.476
3.850
IZ
IC
Srb
IZ
IC
Total:
Total
14
(4+9+12+13)
Holding
13
945
5
950
225
7.075
IC
Total:
Srb
(10 do 11)
850
4.035
91
4.126
-2.105
10.910
1.619
10.423
15.653
11.196
26.849
106.985
92.823
42.994
242.802
IC
Total:
Srb
IZ
IC
Total:
Srb
6.850
12
3.000
Srb
Gar
Total
11
5
100
225
4.075
IC
Total:
Srb
Total:
106.983
18.363
40.596
48.024
17.231
3.732
13.499
3.336
101
3.235
1.502
1.834
57.829
3.602
33.304
20.923
951
0
0
951
5
2.000
2.300
549
4.057
Total:
Srb
41
0
2.259
33.381
2.331
21.802
9.248
21.198
1.230
11.503
8.465
28.588
10.928
7.292
10.368
13.687
1.020
5.408
7.259
12.351
9.908
184
2.259
2.550
0
2
125
20
Total:
IC
5.000
1.700
123
3.300
850
IZ
ED
(5 do 8)
Total
A&U
IND
NG
VG
(1 do 3)
Total
Op
E
H
3
0
2
1
prihod
1.680
bruto dobit
prihod
867
636
436
-205
128
112
295
-279
675
532
69
74
64
-8
72
0
7.201
913
6.339
-51
4.339
29
4.310
487
2
485
442
45
2
43
1.507
245
5.903
-4.641
-47
0
0
-47
315
2
0
313
1.703
182
4.393
-2.871
-463
62
1.510
-2.035
4
bruto dobit
PLAN I-VI/2010
Srb
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
No.
PLAN 2010
79
777
945
0
541
404
43.096
6.564
14.680
21.853
11.218
221
10.997
1.621
32
1.590
795
826
32
795
18.818
1.029
11.861
5.929
442
0
0
442
1.244
48
0
1.196
8.737
151
7.234
1.351
8.396
830
4.627
2.939
11.439
5.282
2.818
3.338
4.764
409
2.198
2.157
5.730
4.873
5
prihod
13
281
243
-511
-64
42
214
-320
159
242
29
-112
-82
-3
0
-79
5.465
328
2.784
2.353
5.447
11
5.436
238
1
237
230
8
1
7
-232
35
2.542
-2.809
-32
0
0
-32
171
-5
0
176
51
-2
1.590
-1.537
-422
42
952
-1.416
6
bruto dobit
0
889
486
46.138
6.099
20.726
19.314
4.015
0
4.015
1.980
40
1.940
955
1.025
40
985
29.390
635
18.580
10.175
499
0
0
499
1.063
6
0
1.058
15.770
162
11.643
3.965
12.058
468
6.937
4.653
10.753
5.424
2.146
3.183
2.962
470
1.135
1.357
6.417
4.954
122
1.341
1.375
7
prihod
814
272
631
-89
139
9
467
-337
579
266
65
248
96
-3
99
0
2.323
299
3.290
-1.266
1.212
0
1.212
294
1
293
280
14
1
13
2
26
2.659
-2.683
6
0
0
6
50
3
0
48
-25
-3
1.594
-1.616
-29
26
1.064
-1.120
8
bruto dobit
OSTVARENO I-III/2010 PROGNOZA IV-VI/2010
890
89.234
12.662
35.405
41.167
15.233
221
15.012
3.601
72
3.530
1.750
1.851
72
1.780
48.208
1.664
30.441
16.104
940
0
0
940
2.308
53
0
2.254
24.507
313
18.877
5.316
20.453
1.297
11.564
7.593
22.192
10.706
4.965
6.522
7.726
879
3.333
3.514
12.147
9.827
202
2.118
2.320
0
1.430
9
prihod
738
508
94
137
14
-6
99
-79
7.788
627
6.074
1.087
6.659
11
6.648
532
2
530
510
22
2
20
-230
61
5.200
-5.491
-26
0
0
-26
221
-2
0
223
26
-5
3.184
-3.153
-452
68
2.016
-2.536
827
553
874
-599
75
51
681
-657
10
bruto dobit
PROGNOZA I-VI/2010
ZBIRNA REKAPITULACIJA POSLOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU - NEKONSOLIDOVANO
PROGNOZA POSLOVANJA SISTEMA ENERGOPROJEKT ZA PERIOD JANUAR - JUN 2010.
37%
29%
38%
38%
57%
2%
96%
51%
32%
52%
58%
45%
32%
46%
35%
17%
42%
28%
47%
0%
0%
47%
57%
65%
0%
57%
35%
10%
47%
20%
32%
19%
37%
31%
32%
50%
24%
24%
19%
53%
19%
17%
49%
50%
62%
46%
46%
0%
43%
53%
11
prihod
(9:1)
0%
75%
39%
56%
0%
161%
12%
165%
56%
42%
56%
60%
22%
42%
21%
0%
15%
54%
0%
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
41%
1%
0%
53%
0%
0%
19%
57%
0%
31%
49%
66%
0%
6%
98%
61%
0%
55%
48%
98%
72%
11%
0%
80%
12
bruto dobit
(10:2)
83%
69%
87%
86%
88%
6%
111%
108%
71%
109%
117%
101%
71%
103%
83%
46%
91%
77%
99%
0%
0%
99%
100%
129%
0%
100%
73%
13%
87%
57%
96%
106%
101%
90%
77,6%
98,0%
68,1%
62,9%
56%
86%
62%
48%
98%
99%
110%
94%
91%
0%
84%
105%
13
prihod
(9:3)
procentualni odnos
0%
108%
69%
96%
0%
153%
38%
154%
109%
91%
109%
115%
48%
91%
46%
0%
25%
88%
0%
0%
0%
0%
0%
70%
0%
0%
71%
2%
0%
72%
0%
0%
110%
134%
0%
95,4%
86,9%
200,4%
0,0%
59%
46%
231%
0%
109%
95%
136%
184%
22%
0%
138%
15
bruto dobit
(10:4)
(000) EUR
Tabela 2
Ugovaranje poslova
Ukupno ugovaranje novih poslova sistema Energoprojekt u zemlji i inostranstvu za 2010. godinu
planirano je u iznosu od 308,2 miliona evra (119,4 miliona evra u zemlji, 128,5 miliona evra na ino
zakljuþcima i 60,3 miliona evra u ino kompanijama).
Prema oþekivanoj prognozi ugovaranja, sistem Energoprojekt üe za prvih šest meseci tekuüe godine
ugovoriti (u zemlji i inostranstvu) novih poslova u vrednosti od cca 271,2 miliona evra (67,7 miliona
evra u zemlji, 140,6 miliona evra na ino zakljuþcima i 62,9 miliona evra u ino kompanijama), što je za
cca 76% više od polugodišnjeg plana ugovaranja, odnosno predstavlja 88% godišnjeg plana ugovaranja.
Od toga je, u prvom kvartalu tekuüe godine potpisano 64,7 miliona evra.
UGOVARANJE POSLOVA
50% Plana za 2010 i prognoza za I-VI/2010
mil.evra
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
50% plana za 2010
Prognoza I-VI/2010
Zemlja
59,70
67,68
Inostranstvo
94,40
203,56
Prognoza ispunjenja polugodišnjeg plana ugovaranja po oblastima poslovanja je sledeüa:
x Oblast energetike, ekologije i vodoprivrede 252% (Hidroinženjering 194%, Entel 120%,
Oprema 363%);
x Oblast graÿevinarstva, infrastrukture i industrije 148% (Visokogradnja 160%, Niskogradnja
124%, Industrija 218%, Urbanizam i Arhitektura 86%);
x Ostale delatnosti 109% (Energodata 102%, Garant 117%).
Prognoza ugovaranja za izveštajni period po zavisnim društvima je sledeüa: Oblast energetike, ekologije
i vodoprivrede 108,6 miliona evra (Hidroinženjering 5,3 miliona evra, Entel 21,5 miliona evra, Oprema
81,8 miliona evra); Oblast graÿevinarstva, infrastrukture i industrije 159,3 miliona evra (Visokogradnja
111,6 miliona evra, Niskogradnja 43,3 miliona evra, Industrija 3,0 miliona evra, Urbanizam i Arhitektura
1,4 miliona evra); Ostale delatnosti 3,3 miliona evra (Energodata 1,6 miliona evra, Garant 1,7 miliona
evra).
Imajuüi u vidu vrednost ugovorenih, a nerealizovanih, poslova sistema Energoprojekt (koja prema
izveštaju za prvi kvartal 2010. godine iznosi cca 395 miliona evra, od þega se na zemlju odnosi 120 miliona
evra, a na inostranstvo 275 miliona evra), može se zakljuþiti da postoji znaþajan poslovni potencijal
koji obezbeÿuje stabilnost poslovanja u buduüem periodu. Eventualni problem može predstavljati
neravnomerna rasporeÿenost preostalih poslova za realizaciju po AD-ima sistema Energoprojekt (videti
12
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Prilog B: »Ugovoreni/preostali poslovi za realizaciju sistema Energoprojekt - na dan 31.03.2010.
godine«).
U cilju potpunog upošljavanja svojih proizvodnih kapaciteta, sistem Energoprojekt i dalje intenzivno
i kontinuirano preduzima odgovarajuüe marketinške aktivnosti (videti Prilog C: »Tekuüe marketinške
aktivnosti sistema Energoprojekt«).
Investiciona ulaganja
Ukupno planirana investiciona ulaganja za 2010. godinu iznose 14,6 miliona evra, od þega je 11 miliona
evra planirano za kupovinu osnovnih sredstava, 2,9 miliona evra za troškove investicionog održavanja i
638 hiljada evra za ulaganje u razvojne projekte. U prvom kvartalu tekuüe godine ostvarena investiciona
ulaganja iznosila su svega 0,3 miliona evra, što je direktna posledica uticaja ekonomske i finansijske
krize (koja je posebno pogodila oblast visokogradnje), nelikvidnosti i otežanog odobravanja povoljnih
finansijskih aranžmana.
Zarade
Proseþno isplaüena primanja u zemlji u prvom kvartalu 2010. g. iznosila su 51.806 dinara (526 evra)
i ista su veüa od proseka privrede Srbije za cca 66% i privrede Beograda za 33%. Proseþna primanja
u ino kompanijama (budžetske i aktivne) iznosila su 2.003 evra, dok su primanja na ino zakljuþcima
iznosila 1.777 evra. Stimulativno nagradjivanje realizovano je u skladu sa odgovarajuüim pravilnicima,
koji ukljuþuju individualnu, grupnu stimulaciju i isplatu bonusa. Plate su isplaüivane redovno. Saglasno
odgovarajuüim odlukama sistema Energoprojekt kontinuirano se sprovode mere štednje na svim nivoima.
Jedinstvena organizacija sindikata pokrenula je inicijativu za korekciju minimalne zarade, o þemu su
razgovori u toku.
Kadrovi
U sistemu Energoprojekt je na dan 31.03.2010. godine ukupno bilo zaposleno 2.658 radnika (2.514
radnika na neodredjeno vreme i 144 radnika na odredjeno vreme) sa sledeüom strukturom: VSS 846; VS
149; SSS 736; VK 420; KV 441; ostali 66. U odnosu na kraj prethodne godine, ukupan broj zaposlenih
se smanjio za 25 radnika. Kadrovska optimizacija se sprovodi postepeno i u saradnji sa sindikatom.
U skladu sa objektivnim potrebama i finansijskim moguünostima, tokom cele godine, sprovodiüe se
reinženjering poslovnog procesa / kadrovsko restrukturiranje u svim društvima sistema Energoprojekt.
Realizacija projekta »Redefinisanje korporativne strukture sistema Energoprojekt«
Projekat je kao suštinska mera anti kriznog upravljanja i rukovoÿenja pokrenut odgovarajuüim odlukama
Izvršnog odbora i Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d..
Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. je na svojoj 16. sednici održanoj 26.05.2010. godine usvojio
revidovan dinamiþki plan projekta »Redefinisanje korporativne strukture sistema Energoprojekt«, a na
predlog Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d. i Generalnog direktora sa 29. sednice Izvršnog
odbora Energoprojekt Holding a.d. održane dana 19. i 25.05.2010. godine koji glasi:
»Izvršni odbor Energoprojekt Holding a.d. je razmotrio aktuelno stanje projekta »Redefinisanje
korporativne strukture sistema Energoprojekt«, polazeüi od:
odluke Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 4. sednice od 3.11.2009. godine (taþka
3) i odluke Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. sa 7.sednice od 18.11.2009. (taþka 2),
kojima je postupak zapoþet.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
13
-
-
-
aktivnosti koje su u toku (procena vrednosti zavisnih društava radi utvrÿivanja vrednosti srazmere
zamene akcija za potrebe statusnih promena, izrada nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje i
zajedniþkih izveštaja upravnih odbora društava koja se spajaju itd);
odreÿenih otvorenih pitanja u dosadašnjem toku postupka (rezultati procena vrednosti zavisnih
društava radi utvrÿivanja vrednosti srazmere zamena akcija za potrebe statusnih promena,
potencijalna prodaja državnog paketa akcija strateškom partneru itd);
aktuelnih aspekata svetske ekonomske krize;
aktuelnog statusa i referenci/perspektiva sistema Energoprojekt.
Projekat »Redefinisanje korporativne strukture sistema Energoprojekt« pokrenut je u svetlu programa
razvoja sistema Energoprojekt, a u aktuelnim uslovima svetske - ekonomske krize. Projekat predstavlja
suštinsku meru antikriznog upravljanja i rukovoÿenja radi stvaranja preduslova za poslovanje u ambijentu
ekonomske krize, prevazilaženju njenih negativnih uticaja i stvaranju preduslova za rast u periodu nakon
krize.
Izvršni odbor Energoprojekt Holding a.d. je analizirao aspekte nastanka svetske ekonomske krize, njene
aktuelne manifestacije i uticaje na uslove poslovanja sistema Energoprojekt, kao i poziciju sistema
Energoprojekt u zavisnosti od statusa korporativne strukture Sistema u sadašnjem i buduüem periodu, a
prema sledeüem:
Svetska ekonomska kriza i uslovi poslovanja sistema Energoprojekt
Tekuüa svetska ekonomska kriza ima strukturni karakter i poslediþnu recesiju i kao takva se negativno
odražava na uslove u kojima sistem Energoprojekt posluje.
Istorijski aspekti nastanka krize
Krize u svetskom ekonomskom i društvenom sistemu imaju cikliþan karakter, pa je takav i njihov uticaj
na sveobuhvatne uslove poslovanja kompanija, ukljuþujuüi i Energoprojekt.
Krajem 1960-tih i poþetkom 1970-tih godina u svetskom društvenom sistemu su se odigrali znaþajni
dogaÿaji i to je period koji je oznaþio pad dva normalna ciklusa savremenog svetskog ekonomskog
i politiþkog sistema – ciklusa hegemonije i opšteg ekonomskog ciklusa i otpoþinjanje procesa koji
nazivamo »neoliberalna globalizacija«. To je period u kome je Energoprojekt zapoþeo svoju uspešnu
poslovnu ekspanziju u inostranstvu.
Takvoj ekspanziji Energoprojekta su pogodovali tadašnji politiþki položaj SFRJ, uslovi i dogadjaji
posle prve energetske krize 1973. godine i ukidanja »zlatnog standarda« (dolarov ekvivalent u zlatu),
kada se uspostavlja trend prelaska sa stvaranja profita iz proizvodnje, na stvaranje profita iz finansijskih
spekulacija. Osnovni mehanizam tih spekulacija se sastojao u poveüanju potrošnje pomoüu kreditiranja,
od þega je Energoprojekt imao znaþajne koristi poslujuüi u zemljama treüeg sveta koje su se zaduživale
na meÿunarodnom tržištu kapitala i finansirale objekte koje je Energoprojekt gradio.
Kroz vreme nastajali su i izduvavali se mehuri eksplozivnog rasta – poþevši od nacionalnog duga država
»treüeg sveta« 70-tih godina (zemlje u razvoju/nesvrstane u kojima je tada Energoprojekt ostvarivao
znaþajne poslovne rezultate), preko »prljavih« obligacija krupnih korporacija 80-tih godina, potrošaþke
zaduženosti 90-tih godina, spoljnog duga ameriþke vlade u eri Buša, zakljuþno sa aktuelnim poslednjim
mehurom – dotacije bankama, masovna emisija dolara i intervencije država u podršci ekonomski
znaþajnim poslovnim subjektima - kada je veü proglašen nastanak svetske ekonomske krize.To je
okruženje u kome Energoprojekt sada posluje.
14
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Aspekti globalnog i lokalnog okruženja u kojima poslujemo
Dvadeseti vek je civilizacija zapoþela sa 1,7 milijardi stanovnika, a danas veü postoji 6,7 milijardi
stanovnika. Antropološko optereüenje i ograniþeni resursi (hrana, voda, nafta, gas, ugalj) su izazovi koji
dodatno zaoštravaju aktuelnu ekonomsku krizu.
Sada je veü kao aksiom postavljeno, da je rešavanje aktuelne svetske ekonomske krize jedino moguüe
kroz nova tehniþko-tehnološka dostignuüa i inovacije - ekonomija znanja, osvajanje novih obnovljivih
energetskih izvora - energetika i rešavanje ekoloških izazova vezanih za prekomernu eksploataciju resursa
- ekologija. Navedene oblasti predstavljaju globalne izazove i okruženje Srbije i samim tim diktiraju
uslove u kojima posluje Energoprojekt, odnosno opredeljuju strategiju njegovog daljeg nastupa.
Pored toga, specifiþne (unutrašnje) izazove Srbije þine i slabo razvijena infrastruktura i oblast socijalne
politike.
Upravo iz navedenih pet oblasti: infrastruktura, ekonomija znanja, socijalna politika, energetika i
ekologija se sastoji dokument »Plan razvoja Srbije do 2020. godine« za koji je najavljeno da üe biti
izraÿen do sredine 2010. godine i koji üe biti uraÿen po ugledu na plan Evropske unije »Evropa 2020.«.
Kada bude objavljen, takav dokument biüe znaþajna podloga za finaliziranje novog srednjeroþnog plana
rada i razvoja sistema Energoprojekt þija je izrada u toku.
Smanjena potrošnja, zaoštrena konkurencija globalne ekonomije i nedostatak investicija doveli su do
masovne primene strategije niskih cena i niskih troškova (ukljuþujuüi i plate zaposlenih) u poslovanju
kompanija, a »neoliberalna globalizacija« je dovela do otvorenosti nacionalnog tržišta i poveüanja
konkurencije (þesto nelojalne), što se sve zajedno negativno odražava na uslove u kojima posluje
Energoprojekt (u zemlji i inostranstvu).
Korporativna struktura sistema Energoprojekt i njeno redefinisanje
Do sredine XX veka smatralo se da je korporativna struktura odreÿena kod osnivanja firme i fiksirana za
svagda. Današnja teorija i praksa smatraju da je korporativna struktura živi organizam koji se prilagoÿava
misiji, viziji i strategiji korporacije, geopolitiþkim uslovima, uslovima na tržištu roba i ulsuga koje
korporacija nudi, kao i uslovima na tržištu rada i kapitala, i to kontinualno. Redefinisanje korporativne
strukture je prestalo da bude projekat koji ima poþetak i kraj, veü je postalo proces koji se neprekidno
odvija razliþitim intenzitetom.
U sadašnjim uslovima krize pred menadžmentom i upravom svake multinacionalne kompanije, pa i
sistema Energoprojekt, je veliki izazov da odabere odgovarajuüu strategiju i korporativnu strukturu,
kojom üe se poveüati ekonomska bezbednost korporacije, oþuvati kapital i profitabilnost, obezbediti
sinergija i dalji rast sistema Energoprojekt i oþuvati radna mesta zaposlenih.
Konkretno, razmatrajuüi korporativnu strukturu sistema Energoprojekt imamo dva moguüa rešenja –
zadržavanje postojeüeg stanja i integraciju sadašnjih zavisnih društava.
a)Zadržavanje postojeüe korporativne strukture (matiþna kompanija Energoprojekt Holding a.d. i osam
zavisnih a.d.)
Zadržavanje postojeüe korporativne strukture kao skupa usitnjenih entiteta, odnosno zavisnih
akcionarskih društava, zbog jake konkurencije, niskih cena i cikliþnih kriznih talasa u delatnostima,
dovešüe do potrebe za unakrsnim subvencionisanjem kao i kreditnih optereüenja. Na kratak rok, ovo ima
za posledicu preveliko finansijsko optereüenje Sistema i opasnost od kolapsa pojedinih entiteta-zavisnih
društava, odnosno gubljenje pojedinih delatnosti, pa i tržišta.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
15
Trenutno je kriza izražena u oblasti visokogradnje, dok se u bliskoj buduünosti može oþekivati da se talas
krize preseli delimiþno i u oblast niskogradnje. Oþekivano seljenje talasa krize u oblast niskogradnje
biüe uzrokovano oštrom konkurencijom i zahtevom za niskim proizvodnim cenama , kao i teškoüama
vezanim za finansiranje zbog budžetskih deficita velikog broja zemalja u kojima se posluje i sve težeg
obezbeÿivanja finansiranja iz meÿunarodnih izvora.
Istovremeno nedostatak nafte i visoka cena tog energenta usmeriüe investicije ka železniþkoj infrastrukturi
i saobraüaju kao i elektro energetici (ukljuþujuüi, kako se sada þini, i nuklearnih izvora u okruženju).
Sliþno razmatranje se može uþiniti u navedenim oblastima i za delatnosti projektovanja i konsaltinga.
Savremeni energetski objekti najþešüe su kombinacija energetike i vodoprivrede. Projekti oþuvanja
þovekove životne sredine su neizbežna komponenta svakog novog projekta i sve su složeniji i zahtevniji.
Izdvajanje finansijskih sredstava za ekološke projekte je u stalnom porastu, pa je svrsishodno ekološke
aktivnosti objediniti i ojaþati.
Sa današnjom korporativnom strukturom, sistem Energoprojekt nespremno doþekuje oþekivane
ekspanzije u infrastrukturi (na pr. obnavljanju i izgradnji železnice u Srbiji), energetici i ekologiji, niti sa
istom na adekvatan naþin može upravljati rizicima u poslovanju, koji su zbog tekuüe svetske ekonomske
krize još izraženiji nego ranije.
Nastanak i razvoj svetske ekonomske krize samo potvrdjuju veü usvojeno opredeljenje da se postojece
stanje menja, odnosno ide u pravcu integracija, o þemu su organi Energoprojekt Holding a.d. kao matiþne
kompanije Sistema blagovremeno doneli više važnih odluka.
b)Redefinisanje korporativne strukture kroz integracije sadašnjih zavisnih društava
Ciljevi integracija treba da obezbede, pored navedenog u odlukama Izvršnog odbora Energoprojekt
Holding a.d. (4. sednica od 3.11.2009. godine, taþka 3) i Upravnog odbora Energoprojekt Holidng a.d.
(7.sednice od 18.11.2009., taþka 2) kojima je postupak redefinisanja korporativne strukture Sistema
zapoþet, i:
unapreÿenje strateške pozicije sistema Energoprojekt
da se održi i vrednuje sveobuhvatni integritet sistema Energoprojekt (poslovni, kadrovski, resursa,
imovine, tržišta i delatnosti)
Integracije zavisnih društava u sluþaju sistema Energoprojekt predstavljaju »združivanje interesa«,
kojim üe se efektivnije upotrebiti resursi dva ili više zavisnih društava, zbog zajedniþkog postizanja
individualnih ciljeva koji su povezani sa misijom svakog društva, matiþne kompanije Energoprojekt
Holding a.d., odnosno Sistema u celini.
U današnjoj ekonomiji svaka kompanija, pa i ona sa strategijom usmerenom na nisku cenu proizvoda
i najniži nivo profita, pre ili kasnije dobije konkurenciju koja nudi nižu cenu, uz manji profit, za isti
proizvod. Stoga, u trenutnoj globalnoj ekonomiji, sve više preovladjuje stav da bez obzira koliko je
jaka neka kompanija, strategija koja se zasniva samo na takmiþenju u ceni, sama po sebi ne obezbedjuje
nužno održivu konkurentnu prednost, te se rešenje traži u integracijama.
Takve integracije u sistemu Energoprojekt se odnose na stvaranje novih zavisnih društava, koja ce imati
veüu ekonomsku bezbednost i rezultate, u meri u kojoj bilo koje sadašnje pojedinaþno zavisno društvo
ne bi moglo da ih ostvari samo i time obezbediti sinergiju u poslovanju kao i koristi i sigurnost za
zaposlene i akcionare.
16
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
x Vertikalna integracija
Vertikalna integracija podrazumeva integraciju saglasno proizvodnom lancu, odnosno krajnjem proizvodu
(na primer put, hidroelektrana, zgrada i sliþno) i u sluþaju sistema Energoprojekt, to bi bile integracije
na relaciji projektant-izvodjaþ, na primer Arhitektura a.d.-Visokogradnja a.d. ili Hidroinženjering a.d.Niskogradnja a.d., odnosno Entel a.d. i Oprema a.d..
U sluþaju sistema Energoprojekt vertikalna integracija je u suprotnosti sa usvojenim opredeljenjem
(19. sednica Upravnog odbora Energoprojekt Holding a.d. od 22.05.2008., kada je usvojena studija
konsultanta Roland Berger), da delatnosti projektovanja i konsaltinga odnosno izvodjenja i inženjeringa
treba sprovoditi kroz odvojene pravne subjekte, zbog izbegavanja tzv konflikta interesa, tehnoloških,
kadrovskih, razvojnih i drugih specifiþnosti / razlika u ovim delatnostima i adekvatnog vodjenja politike
rizika sa nivoa Sistema.
S obzirom da je usmerena na specifiþan proizvod, vertikalna integracija je troma i neelastiþna na tržišne
turbulencije, a to je upravo aktuelno stanje izazvano nastankom i razvojem svetske ekonomske krize
i zato, pored prethodno navedenog, vertikalna integracija ne treba da bude opredeljenje za integracije
u sistemu Energoprojekt, u sadašnjem trenutku i nastupajucem srednjoroþju, bilo da se radi o napred
navedenim primerima pojedinaþnih integracija ili o sveobuhvatnoj integraciji svih postojeüih zavisnih
društava u jedno pravno lice.
x Horizontalne integracije
Horizontalna integracija podrazumeva integraciju srodnih delatnosti, što bi u sluþaju sistema
Energoprojekt bile integracije na relaciji projektant-projektant i izvodjaþ-izvodjaþ, na primer Entel a.d.Hidroinženjering a.d. ili Niskogradnja a.d.-Visokogradnja a.d.
Ovakve integracije podrazumevaju nameru da se ostvari sinergija, da se ojaþa tržišna moü i da se ostvari
brz pristup stranim tržištima, uz sledeüe ekonomske i druge poslovne motive:
1. Težnja da se postigne ekonomija obima združivanjem produktivnih sila i veüi tržišni
obuhvat novog entiteta u odnosu na pojedinaþne;
2. Redukovanje troškova putem: eliminacije duplih filijala, ino preduzeüa, zakljuþaka u
inostranstvu, uspostavljanjem zajedniþkog lanca snabdevanja, smanjenjem potrebe za
angažovanjem podizvodjaþa, smanjenje troškova kamata na kredite, i sl;
3. Poveüanje kreditnog i garantnog potencijala i jaþe bilanse;
4. Poveüanje otpornosti na cikliþne talase krize u srodnim delatnostima (niskogradnjavisokogradnja, termo-hidro);
5. Efikasnije i efektivnije uþešüe u ekonomijama koje se brzo razvijaju;
6. Smanjenje neophodnosti za unutrašnjim unakrsnim subvencionisanjem;
7. Poveüanje ekonomske bezbednosti preduzeüa uz oþuvanje vrednosti kompanije,
profitabilnosti i radnih mesta;
8. Horizontalno integrisane kompanije imaju veüu sposobnost da uþe i prihvate nove
tehnologije.
Horizontalna integracija unutar sistema Energoprojekt je neophodna, kako bi se osigurao opstanak
delatnosti Sistema u dinamiþnom, veoma konkurentnom i sve nesigurnijem globalnom poslovnom
okruženju koje diktira svetska ekonomska kriza, kao i ispunili navedeni i svi ostali ciljevi postavljeni
odlukama Izvršnog odbora Energoprojekt Holding a.d. (4. sednica od 3.11.2009. godine, taþka 3) i
Upravnog odbora Energoprojekt Holidng a.d. (7.sednica od 18.11.2009. ,taþka 2), kojima je postupak
redefinisanja korporativne strukture zapoþet.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
17
Zakljuþna razmatranja
Period od 1945. godine pa do približno sredine 1970-tih godina bio je epoha najmoünijeg privrednog rasta
nazvan i »slavnih trideset«- les trente glorieuses i trendove tog perioda sledio je i Energoprojekt. Osnovan
1951. godine, Energoprojekt je u periodu svog dinamiþnog rasta imao prepoznatljive organizacione
celine Projektovanje i Izgradnju, odnosno organizacionu formu koja je omoguüavala najproduktivnije
poslovanje kompanije u periodu rasta ekonomije, a posle krize i svetskog rata.
Trajanje savremene svetske ekonomske krize, dubina promena i rasplamsavanje složene borbe za
formiranje novog politiþkog i ekonomskog poretka traže razumevanje privrednog razvoja u aktuelnom
trenutku (razvoj novih tehnologija i ekonomija znanja, ulaganja u energetiku i infrastrukturu itd),
predvidjanje buduüih promena i pravovremeno reagovanje na prilagodjavanju korporativne strukture.
Ovo je od suštinske važnosti, pošto se troškovi menjanja strategije i korporativne strukture poveüavaju
kako potreba za promenom postaje oþiglednija.
Zbog toga ne iznenaÿuje þinjenica, da napred navedena analiza pokazuje, da su horizontalne integracije za
sistem Energoprojekt sada najprikladnije redefinisanje korporativne strukture, kao odgovor na aktuelnu
svetsku ekonomsku krizu i krizu sinergije, a u oþekivanju novog rasta svetske ekonomije posle izlaska
iz trenutne recesije.
Zapoþeti postupak redefinisanja korporativne strukture, odnosno odgovarajuüe integracije sadašnjih
zavisnih društava u sistemu Energoprojekt, u skladu je sa odlukom Skupštine akcionara Energoprojekt
Holding a.d. sa 31. sednice od 27.06.2007. i koristi studiju konsultanta Roland Berger uz odgovarajuüe
ažuriranje i prilagodjavanje aktuelnim potrebama uzrokovanim efektima svetske ekonomske krize
(studija je inaþe radjena pre nastanka krize, pa stoga sada ne može biti direktno primenjivana u svim
aspektima).
Izvršni odbor Energoprojekt Holding a.d. konstatuje da je projekat »Redefinisanje korporativne strukture
sistema Energoprojekt« zapoþet na vreme, kao razvojna i suštinska antikrizna mera u aktuelnom trenutku
i da dinamiku preostalih aktivnosti na njegovoj realizaciji treba uskladiti sa rešavanjem otvorenih pitanja
u dosadašnjem postupku (prvenstveno procene vrednosti zavisnih društava radi utvrdjivanja vrednosti
srazmere zamena akcija za potrebe statusnih promena, kao i potencijalne prodaje državnog paketa
akcija strateškom partneru). »
Po zakljuþenom razmatranju, imajuüi u vidu preostale aktivnosti na realizaciji projekta »Redefinisanje
korporativne strukture sistema Energoprojekt« i sagledano vreme za rešavanje otvorenih pitanja vezanih
za procene vrednosti zavisnih društava radi utvrdjivanja vrednosti srazmere zamene akcija i potencijalnu
prodaju državnog paketa akcija strateškom partneru, kao i relevantne zakonske odredbe (posebno odredbe
o saþinjavanju finansijskih izveštaja-zakljuþnih raþuna), na predlog Izvršnog odbora Energoprojekt
Holding a.d. i Generalnog direktora, Upravni odbor Energoprojekt Holding a.d. doneo je sledeüu
ODLUKU
Usvaja se revidovan dinamiþki plan projekta »Redefinisanje korporativne strukture sistema
Energoprojekt«, u prilogu.
Nalaže se Upravnim odborima zavisnih društava obuhvaüenih projektom »Redefinisanje korporativne
strukture Sistema Energoprojekt“ da u skladu sa revidovanim dinamiþkim planom, po potrebi, izvrše
odgovarajuüe izmene ranije usvojenih odluka.
18
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
---- . ---Treba napomenuti sledeüe:
x Akcionari Energoprojekt Holding a.d. su o projektu »Redefinisanje korporativne strukture
sistema Energoprojekt« redovno obaveštavani putem objavljivanja u dnevnoj štampi; Listu
Energoprojekt; kao i preko Beogradske berze i web sajta Energoprojekta.
x Statusne promene se odnose na zavisna društva iz sistema Energoprojekt i iste ne ukljuþuju
Energoprojekt Holding a.d. kao matiþnu kompaniju.
x Tokom sprovoÿenja aktivnosti na projektu, do okonþanja zakonom predviÿenih postupaka,
sadašnja zavisna društva üe normalno obavljati svoje poslovne aktivnosti.
x Saglasno usvojenoj dinamici, statusne promene zavisnih društava üe otpoþeti po donošenju
odgovarajuüih odluka na skupštinama akcionara zavisnih društava i planira se da postupak bude
okonþan do kraja 2010. godine.
Unapreÿenje poslovnih procesa i interna revizija poslovanja u sistemu Energoprojekt
U cilju jaþanja korporativne funkcije sistema, Projekat razvoja i implementacija Interne Revizije dobio je
proritetan znacaj. Iz tog razloga poþetkom januara tekuüe godine angažovan je PricewaterhouseCoopers
kao konsultant, kroz model co-sourcinga, sa ciljem da pruzi pomoc pri razvoju funkcije IR, kao deo
tekuüe inicijative za unapredjenje korporativnog upravljanja. Na postojeüi Pravilnik i Povelju Interne
revizije donesene aprila prosle godine, dogradiüe se nova naprednija rešenja po sugestiji konsultanta,
koja su integrisana u Strategijski plan razvoja ove funkcije.
Na samom poþetku angažovanja PricewaterhouseCoopersa, obavljeni su razgovori sa vodeüim þlanovima
rukovodstava Energoprojekt Holding a.d. i Enegoprojekt Visokogradnja a.d. kao i Nadzornog odbora
sistema Energoprojekt. Kao rezultat ovih razgovora i na osnovu analiza odgovarajuüe dokumentacije
sprovedena je procena rizika, indentifikacija razliþitih profila rizika sublimirana u dokumentu Procena
rizika IR . Ovaj dokument je posluzio da se ujedno definiše i Plan interne revizije pretoþen u dokumentu
Strateski plan Interne Revizije.
Implementacija i metodologija rada IR predstavljena je kroz Priruþnik za Internu reviziju, sa ciljem
da pruzi opšta/generalna upustva za sprovoÿenje razliþitih faza revizije, sa priloženim razliþitim
obrascima.
Operativno su uraÿeni Radni programi koji üe se upotrebljavati tokom testiranja kontrola za sledeüe
procese u okviru Finansija i raþunovodstva za Energoprojekt Holding i Energoprojekt Visokogradnju:
Potraživanja od kupaca
Obaveze prema dobavljaþima
Raþunovodstveno obuhvatanje troškova izgradnje
Prijem i izdavanje zaliha (samo Visokogradnja)
Plate
Osnovna sredstava
Trezorsko poslovanje i upravljanje novþanim tokovima
Održavanje glavne knjige i finansijsko izveštavanje
Porezi i usklaÿenost sa poreskim propisima
Dokument Radni program kontrola, pokrio bi aktivnosti u okviru navedenih procesa koje se obavljaju
od strane Sektora Finansija i raþunovodstva za projekte u zemlji i inostranstvu i modularno ih je moguüe
primeniti na bilo koji subjekat revizije iz Sistema Energoprojekt.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
19
S obzirom da do sada u Energoprojektu nije bilo ovakvog sistematskog proveravanja od strane IR,
obavljeni su Nalazi proistekli iz Radnih programa po prvi put. Ovi dokumenti predstavljaju Izveštaje o
nalazima sa važnim komentarima i preporukama vezanim za poboljšanje okruženja internih kontrola za
navedene procese u finansijama i raþunovodstvu.
Sertifikacija Energoprojekt Holding a.d. za sistem upravljanja kvalitetom
Projekat sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2008 zapoþet je
krajem prosle godine i uspešno završen u Energoprojekt Holding a.d. poþetkom juna. Pozitivno mišljenje
na sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom u oblasti menadžmenta Holdingom, upravljanja i
koordinacije zavisnih preduzeüa dao je Lloyd’s Register Quality Assurance Limited, 11.06.2010. godine.
Informisanje
Uprava Energoprojekta je redovno obaveštavala zaposlene i akcionare o svom radu, aktivnostima
i ostvarenim rezultatima, pre svega putem »lista Energoprojekt«, web-a, a povremeno, po potrebi, i
izdavanjem Informatora - u skladu sa Pravilnikom o informisanju u Sistemu.
Relevantne poslovne vesti o bitnim dogaÿajima redovno se objavljuju na web sajtu Energoprojekta
(http:/www.energoprojekt.rs) i Beogradske berze (na srpskom i engleskom jeziku), u sklopu obaveza
vezanih za kotiranje na A listingu Beogradske berze.
Društveno odgovorno poslovanje
Energoprojekt u svom poslovanju primenjuje principe društveno odgovornog poslovanja. ýlan je Global
Compact inicijative Ujedinjenih nacija u koju je ukljuþeno više hiljada þlanova iz preko sto zemalja koji
primenjuju i promovišu univerzalne principe društveno odgovornog poslovanja.
Deset principa Globalnog dogovora iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i
borbe protiv korupcije zasnivaju se na: Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava, Deklaraciji Meÿunarodne
organizacije rada o fundamentalnim principima i pravima na radu, Deklaraciji o životnoj sredini i razvoju
i Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije.
Najnoviji primer aktivnosti Energoprojekta u ovom domenu je uþešüe u akciji „Dar za Bulevar - Znak
da volimo Beograd«, o kojoj smo javnost obavestili putem sledeüeg saopštenja:
“60 platana - Poklon Energoprojekta gradu Beogradu i Beograÿanima za predstojeüi jubilej, 60 godina
uspešnog poslovanja.
Energoprojekt, kao jedna od vodeüih srpskih kompanija koja je u svom poslovanju uvek vodila brigu o
široj društvenoj zajednici u kojoj posluje, od naþina poslovanja do aktivnog uþešüa u raznim dobrotvornim
akcijama, se u junu prikljuþio akciji „Dar za Bulevar - Znak da volimo Beograd”.
Našem Beogradu, gradu u kome smo osnovani, u kojem gradimo i iz kojeg vodimo sve naše poslove
širom sveta, poklonili smo 60 platana.
Verujemo da üe šesdeset platana našem gradu i sugraÿanima ulepšati i poboljšati kvalitet života i da
üe istovremeno biti simboliþan podsetnik na šest decenija uspešnog poslovanja Energoprojekta kako u
zemlji tako i u svetu”.
20
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
III AKTUELNI I NOVI PROJEKTI
Neki od važnijih aktuelnih projekata u zemlji i inostranstvu, þija realizacija je u toku, su:
x Srbija: Adaptacija bloka 2 TE Kostolac B sa rekonstrukcijom elektrofiltra
Energoprojekt Entel a.d. (u svojstvu lidera konzorcijuma domaüih kompanija, u þijem sastavu je i
Energoprojekt Oprema a.d.) i JP ”Elektroprivreda Srbije” PD TE-KO ”Kostolac” d.o.o. Kostolac, zakljuþili su
poþetkom juna tekuüe godine novi znaþajan ugovor: ”Adaptacija bloka 2 TE Kostolac B sa rekonstrukcijom
elektrofiltra”. Vrednost ugovora iznosi cca 53 miliona evra. Rok za realizaciju projekta je 8 meseci.
x Srbija: Aneks XIV uz Generalni ugovor o izvoÿenju graÿevinskih radova na izgradnji I etape
železniþke stanice „Beograd Centar-Prokop” - konstrukcija do kote 105
Nakon uspešno završenih pregovora, Preduzeüe za izgradnju železniþkog þvora Beograd d.o.o, kao
naruþilac, i Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda, kao glavni izvoÿaþ iz Generalnog ugovora o
izvoÿenju graÿevinskih radova na izgradnji I etape železniþke stanice Beograd Centar - konstrukcija do
kote 105, zakljuþili su 7. decembra 2009. godine Aneks XIV uz Generalni ugovor. Takoÿe je potpisan i
Ugovor o ustupanju predmetnog Aneksa Gradu Beogradu - Sekretarijatu za saobraüaj - Direkciji za javni
prevoz, koji üe finansirati ovaj projekat.
Zakljuþenjem Aneksa XIV je ugovoreno »izvoÿenje radova na rekonstrukciji 5. i 6. staniþnog koloseka
sa privremenom koloseþnom vezom za levi banatski kolosek u železniþkoj stanici Beograd Centar« i
regulisana meÿusobna prava i obaveze. Vrednost ugovorenih radova iznosi cca 3. miliona evra, sa rokom
za realizaciju radova do 30. juna 2010. godine.
x Srbija: Ugovor o izgradnji i kupoprodaji poslovne zgrade na lokaciji u bloku 26 - celina 1 na
Novom Beogradu
Na bazi prethodno potpisanog sporazuma, Energoprojekt Holding a.d. iz Beograda i „Blue Center”
d.o.o., Srbija, Beograd (zavisno društvo kompanije Bluehouse Accesion Property Holdings II Ltd, Kipar)
zakljuþili su dana 12. oktobra 2007. godine „Ugovor o kupoprodaji Poslovne zgrade na lokaciji u Bloku
26 - Celina 1 na Novom Beogradu”.
Ovim ugovorom Energoprojekt Holding a.d. se obavezao da izgradi poslovnu zgradu na lokaciji u
Bloku 26 - Celina 1 na Novom Beogradu, te da izvrši pravne i druge radnje potrebne da se omoguüi
prenos navedene nepokretnosti na kupca, kada se projekat završi. Neto kupoprodajna cena iznosila je
61.630.000 eura, odnosno 72.723.400 eura sa uraþunatim PDV-om. Ukupan rok za realizaciju projekta
bio je dve godine.
Projekat je poþetkom 2010. godine uspešno okonþan i ostvario je odliþan poslovni rezultat.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
21
x Srbija: Izgradnja stambenih blokova za tržište na Bežanijskoj kosi
Energoprojekt Visokogradnja a.d. u vidu sopstvenih investicija razvija stambene komplekse za tržište na
Bežanijskoj kosi (blokovi 22 i 24). Ukupna vrednost radova preostalih za realizaciju iznosi cca 23 miliona
evra i realizuje se sukscesivno. U ovom trenutku se þeka na adekvatne dozvole gradskih struktura, a s
obzirom na primenu novog Zakona o planiranju i izgradnji.
x Srbija: Obilaznica oko Beograda
Energoprojekt Niskogradnja a.d. i JP Putevi Srbije, potpisali su u 2007. godini ugovor o nastavku radova
na obilaznici oko Beograda (Autoput E-75, deonica Dobanovci - Bubanj Potok, Sektor 5, od Ibarskog puta
do pružnog prelaza od km 585+867,00 do km 591+270,00, dužine 5.403 m.). Ovim ugovorom obuhvaüena
je izgradnja levog tunela Straževica, dužine 733 metra, osnovne trase, nadvožnjaka preko kružnog puta
blizu železniþke stanice Jajinci i regulacija oko kilometar i po dugog Rakoviþkog potoka. Vrednost radova
prema ugovoru iznosi oko 37 miliona evra. Obilaznica je u grupi prioritetnih projekata koji se finansiraju
iz Nacionalnog investicionog plana. Radovi se realizuju usporeno, zbog problema investitora da obezbedi
odgovarajuüa sredstva za finansiranje radova. Ponovno pokretanje radova je u toku.
x Srbija: Izgradnja deonice autoputa Novi Sad-Beograd, E75, M22, Lot 1.1.
Energoprojekt Niskogradnja a.d. (u partnerstvu sa GP Intermost, Beograd) i JP Putevi Srbije, potpisali
su u 2006. godini ugovor o izgradnji nove deonice autoputa Novi Sad-Beograd (Autoput E-75, M22,
Lot 1.1.). U meÿuvremenu je partner Energoprojekta na navedenom projektu ušao u steþajni postupak,
tako da je Energoprojekt Niskogradnja preuzela kompletan posao. Prema aktuelnom ugovoru, vrednost
radova sada iznosi cca 38 miliona evra, dok se realizacija projekta odvija usporeno zbog aktivnosti
investitora na eksproprijaciji trase.
x Srbija: Izgradnja novog dalekovoda od Leskovca do granice sa BJR Makedonijom
Energoprojekt Oprema a.d. i kompanija iz Španije »Installaciones Inabensa s.a.« zakljuþili su u martu
prethodne godine ugovor o izgradnji novog dalekovoda (dužine 100 km) za prenos elektriþne energije
pod naponom od 400 kilovolti, od trafostanice Leskovac 2 do granice sa BJR Makedonijom. Vrednost
ugovorenog posla iznosi cca 6,8 miliona evra. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Republici
Srbiji (DEK) za potrebe JP »Elektromreže Srbije”. Rok za realizaciju projekta je kraj 2010. godine.
22
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
x Srbija: Ugovor o dugoroþnoj saradnji Energodate i Credit Agricole/Meridian bank
Energoprojekt Energodata a.d. i Meridan banka zakljuþili su znaþajan ugovor o dugoroþnoj i strateškoj
poslovnoj saradnji. U tom kontekstu potpisan je odgovarajuüi ugovor, kojim se Energoprojekt Energodata
a.d. obavezuje da za potrebe Meridian banke u narednih nekoliko godina izdaje u zakup i redovno servisira
200 bankomata. Vrednost ugovorenog posla iznosi cca 11,3 miliona evra. Ugovorom je predviÿena i
moguünost zakupa još sto bankomata, u sluþaju da banka proširi mrežu samouslužnih servisa.
x Srbija: Izgradnja poslovnog objekta na Novom Beogradu
Nakon uspešno završenih pregovora, 15. aprila 2010. godine, zakljuþen je trojni ugovor izmeÿu ENJUB
d.o.o. iz Beograda, Auto centra Stojanoviü d.o.o. iz Beograda i Energoprojekt Visokogradnje a.d. iz
Beograda, vezan za izgradnju Poslovnog objekta u Bloku 45 na Novom Beogradu.
Zakljuþenjem predmetnog ugovora, Energoprojekt Visokogradnja a.d. stiþe prava investitora u vezi sa
izgradnjom/prodajom Poslovnog objekta ukupne površine 3.465 m2, na lokaciji Bloka 45 na Novom Beogradu.
Vrednost ugovorenih radova iznosi cca 4,5 miliona evra, a rok za realizaciju radova je deset meseci.
x Peru: Izvoÿenje radova na rekonstrukciji vodozahvata u okviru irigacionog sistema
Chavimochic
Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Vlada regiona La Libertad u Peruu zakljuþili su u decembru mesecu
prethodne godine novi znaþajan ugovor: ”Izvoÿenje radova na rekonstrukciji vodozahvata u okviru
irigacionog sistema Chavimochic” u Peruu. Vrednost ugovorenog posla iznosi 18,3 miliona dolara. Rok
za realizaciju projekta je 14 meseci.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
23
x Peru: Izvoÿenje radova na zaštiti obala i regulaciji reke Zarumilja
Energoprojekt-Niskogradnja a.d. i Ministarstvo poljoprivrede Perua zakljuþili su u junu mesecu prethodne
godine znaþajan ugovor: »Izvoÿenje radova na zaštiti obala i regulaciji reke Zarumilja” u Peruu, u blizini
grada Tumbesa i granice sa Ekvadorom. Ugovorom je obuhvaüena izgradnja odbrambenih nasipa u dužini
od 16 km, þime üe se priobalje štititi od poplava u periodima visokog vodostaja. Vrednost ugovorenog
posla iznosi cca 18 miliona dolara. Rok za realizaciju projekta je 12 meseci. Navedeni ugovor je veoma
znaþajan i omoguüava kontinuitet poslovnih aktivnosti u ovom regionu, gde Energoprojekt poseduje
sopstvenu graÿevinsku operativu.
x Peru: Rekonstrukcija puta Yanacocha-Bambamarca
Energoprojekt Niskogradnja a.d. (u konzorcijumu sa peruanskom firmom JOHE s.a.) i Ministarstvo
saobraüaja i komunikacija Perua zakljuþili su u martu mesecu prethodne godine znaþajan ugovor:
Izvoÿenje radova na rehabilitaciji puta »Yanacocha-Bambamarca«, deonica »Yanacocha-Hualgayoc«
u Peruu. Ugovorena deonica je dugaþka 51 kilometar i nalazi se u planinskom podruþju Anda, na
nadmorskoj visini od 3.500 do 4.000 metara. Vrednost ugovorenog posla iznosi cca 19,7 miliona evra,
od þega polovina pripada Niskogradnji. Rok za realizaciju projekta je 12 meseci.
x Peru: Nadzor nad izvoÿenjem radova na izgradnji brane Tronera Sur i tunela Transadino
Energoprojekt Hidroinženjering a.d. je krajem maja 2010. godine, u konzorcijumu sa kompanijama
Tecnica y proyectos (Španija) i Lahmayer, Aqua y Energia (Peru), zakljuþio ugovor o »Nadzoru radova
na izgradnji brane Tronera Sur i tunela Transadino, specijalnog irigacionog i hidroenergetskog projekta
Alto Piura u Peruu«. Investitor je Vlada regiona Piura. Energoprojekt Hidroinženjering a.d. üe, kao lider
konzorcijuma, u ovom poslu uþestvovati sa cca 40%. Vrednost ugovora iznosi 10,4 miliona USD. Rok
za realizaciju projekta je 50 meseci.
x Peru: Nadzor nad izvoÿenjem druge faze rekonstrukcije hidroelektrane Maþu Pikþu
Energoprojekt Hidroinženjering a.d. je u avgustu prethodne godine zakljuþio novi ugovor u Peruu:
Nadzor nad izvoÿenjem druge faze rekonstrukcije hidroelektrane Maþu Pikþu, odnosno jednog bloka
snage 105 MW. Vrednost usluga Energoprojekt Hidroinženjering a.d. prema ugovoru iznosi 1,8 miliona
USD. Rok za realizaciju projekta je 40 meseci.
24
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
x Uganda: Rekonstrukcija puta Kampala-Gajaza-Zirobve
Energoprojekt Niskogradnja a.d. i Ministarstvo za transport i komunikacije Ugande zakljuþili su
poþetkom prethodne godine ugovor »Rekonstrukcije puta Kampala-Gajaza-Zirobve« u Ugandi, u dužini
od 44 kilometra. Vrednost ugovorenog posla iznosi cca 39,5 miliona dolara. Rok za realizaciju projekta
je 20 meseci. Realizaciju projekta finansira Svetska banka.
x Nigerija: Realizacija I faze infrastrukture infrastruktura projekta »Real Estate« u Lagosu i
II faze kompleksa palate guvernera nigerijske države Akwa Ibom
Energoprojekt Oprema a.d. i nemaþka kompanija Bilfinger Berger Nigerija Gmbh (posredstvom svojih
inoentiteta - Energo Nigeria Ltd. i Julius Berger Plc.) zakljuþili su krajem aprila i poþetkom maja tekuüe
godine dva nova podizvoÿaþka ugovora, þija je ukupna vrednosti cca 17,8 miliona evra.
Krajem aprila potpisan je podizvoÿaþki ugovor za inženjering, isporuku i montažu opreme i materijala
za potrebe realizacije projekta »izgradnje druge faze kompleksa palate guvernera nigerijske savezne
države Akwa Ibom«. Vrednost ugovorenih radova iznosi 8,2 miliona EUR-a. Rok za realizaciju projekta
je oktobar 2011. godine.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
25
Poþetkom maja potpisan je podizvoÿaþki ugovor za inženjering, isporuku i montažu opreme i materijala
za potrebe realizacije »izgradnje prve faze infrastrukture projekta »Real Estate« u Lagosu, na zemljištu
predviÿenom za gradnju raznovrsnih objekata koje üe koristiti oko 12 hiljada stanovnika«. Vrednost
ugovorenih radova iznosi 9,6 miliona EUR-a. Investitor je penzioni fond ameriþke kompanije Chevron.
Rok za realizaciju projekta je maj 2011. godine.
x Nigerija: Izgradnja javne rasvete autoputa u Abudži
Energoprojekt Oprema a.d. i nemaþka kompanija Bilfinger Berger Nigerija GmbH (posredstvom svojih
inoentiteta - Energonigerija Ltd i Julius Berger Plc.) zakljuþili su u novembru mesecu prethodne godine
podizvoÿaþki ugovor za isporuku i montažu opreme i materijala za izgradnju javne rasvete autoputa koji
spaja glavni grad Nigerije Abudžu i aerodrom. Vrednost ugovorenog posla iznosi cca 4,5 miliona evra.
Rok za realizaciju kompletnog posla je oktobar 2012. godine.
x Nigerija: Realizacija projekta izgradnje Senata Nigerije, faza III-deo 2
Nakon uspešne saradnje u realizaciji prethodnih faza projekta izgradnje Senata u glavnom gradu Nigerije
- Abudži, Energoprojekt Oprema a.d. i nemaþka kompanija Bilfinger Berger GmbH (posredstvom
svojih inoentiteta - Energonigerija Ltd i Julius Berger Plc.) zakljuþili su u oktobru mesecu prethodne
godine podizvoÿaþki ugovor za nabavku i isporuku opreme i materijala za potrebe realizacije projekta
izgradnje Senata Nigerije, Faza III-Deo 2. Vrednost ugovorenog posla iznosi cca 4,9 miliona evra. Rok
za realizaciju kompletnog posla je april 2011. godine.
x Gana: Izgradnja upravne zgrade National communications authority (NCA) u gradu Akra
Kompaniji Energoprojekta iz Gane, EPGHANA LTD, dodeljen je u martu mesecu tekuüe godine novi
znaþajan ugovor o izgradnji „Upravne zgrade” National communications authority (NCA), Akra u
Republici Gani. Investitor je National communications authority (NCA), Ghana. Vrednost ugovorenog
posla iznosi cca 28 miliona USD. Rok za realizaciju projekta je 2 godine.
x Gana: Izgradnja poslovnog kompleksa u gradu Temi
Kompanija Energoprojekta iz Gane, EPGHANA LTD, zakljuþila je u oktobru mesecu prethodne godine
ugovor o izgradnji poslovnog kompleksa u gradu Temi u Republici Gani. Ugovorena je kompletna
izgradnja objekta (površine cca 7 hiljada m2). Investitor je privatna kompanija American resources
Limited iz Akre. Vrednost ugovorenog posla iznosi cca 7,4 miliona USD. Rok za realizaciju projekta je
oktobar 2010. godine.
26
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
x Gana: Izgradnja palate pravde u gradu Akra
Kompanija Energoprojekta iz Gane, EPGHANA LTD, zakljuþila je u julu mesecu prethodne godine
ugovor o izgradnji „Palate pravde” (Law house) u gradu Akra u Republici Gani. Ugovorena je kompletna
izgradnja objekta (površine cca 21 hiljada m2). Investitor je Ministarstvo pravde Republike Gane.
Vrednost ugovorenog posla iznosi cca 16,4 miliona EUR-a. Rok za realizaciju projekta je 3 godine.
x Gana: Izgradnja bolnice u gradu Akra
Kompanija Energoprojekta iz Gane, EPGHANA LTD, zakljuþila je poþetkom prethodne godine ugovor o
izgradnji bolnice u gradu Akra u Republici Gani. Ugovorena je prva faza radova koja se odnosi na grube
graÿevinske radove, za objekat (površine cca 20 hiljada m2), þiji je investitor privatna kompanija koja
se bavi eksploatacijom nafte u regionu zapadne Afrike. Vrednost ugovorenog posla iznosi 8,7 miliona
USD. Rok za realizaciju projekta je 12 meseci.
x Gana: Izgradnja stadiona u gradu Cape Coast
Kompanija Energoprojekta iz Gane, EPGHANA LTD., zakljuþila je u novembru 2008. godine znaþajan
ugovor o izgradnji stadiona u gradu Cape Coast u Republici Gani. Vrednost ugovorenog posla iznosi
cca 12 miliona evra. Rok za realizaciju projekta je druga polovina 2010. godine.
x Kazahstan: Izvoÿenje radova na rekonstrukciji i izgradnji skladišta nafte i naftnih
derivata u gradu Pavlodar
Energoprojekt Visokogradnja a.d. - kao izvoÿaþ, i kompanija TOO »Helios«, Almati, Kazahstan, koja
posluje u sastavu Holdinga CAP (Central Asia Petroleum) - kao investitor, zakljuþili su u aprilu tekuüe
godine »Ugovor o izvoÿenju radova na rekonstrukciji i izgradnji skladišta nafte i naftnih derivata«,
kapaciteta 50 hiljada tona, u gradu Pavlodaru, u Kazahstanu. Vrednost ugovorenih radova iznosi 19,3
miliona EUR-a. Rok za realizaciju projekta je decembar 2010. godine.
x Kazahstan: Izvoÿenje radova na rekonstrukciji/izgradnji hotelskog kompleksa sa
pripadajuüim objektima u gradu Aktau
Energoprojekt Visokogradnja a.d. - kao izvoÿaþ, i kompanija TOO »Oil Real Estate«, Almati - kao
investitor (za koga je u prethodnom periodu veü izgraÿeno više znaþajnih objekata), zakljuþili su
krajem novembra prethodne godine dva nova ugovora: Projektovanje i izgradnju proširenja hotelskog
kompleksa, površine 6.120 m2, na obali Kaspijskog mora (rok za realizaciju projekta je maj 2011. godine)
i projektovanje i izgradnju deþijeg igrališta sa bazenom u sklopu nedavno završenog i otvorenog tržnorekreativnog centra (rok za realizaciju projekta je jul 2010. godine) u gradu Aktau, u Kazahstanu. Krajem
oktobra meseca prethodne godine, zakljuþen je i novi ugovor izmeÿu Energoprojekt Visokogradnja a.d.
- kao izvoÿaþa, i kompanije AO »Mangistaumunajgas«, Aktau - kao investitora, o izvoÿenju remontnih
radova na objektu »Hotel sa pet zvezdica (vila)«, u gradu Aktau, u Kazahstanu. Rok za realizaciju
projekta je mart 2010. godine. Ukupna vrednost svih ugovorenih radova iznosi cca 11,5 miliona evra.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
27
x Katar: Konsultantske usluge u sklopu realizacije ”faze IX sistema za prenos elektriþne
energije u Kataru”
Energoprojekt Entel a.d. i ”KAHRAMAA” (Državna institucija nadležna za oblast proizvodnje i
prenosa elektriþne energije i vode), zakljuþili su u februaru mesecu tekuüe godine novi znaþajan ugovor
o ”Konsultantskim uslugama na realizaciji nove (devete) faze sistema za prenos elektriþne energije u
Kataru” þija je investiciona vrednost preko 2 milijarde dolara. Vrednost ugovora iznosi cca 20,3 miliona
dolara. Rok za realizaciju projekta je 40 meseci. Kao konsultant, Energoprojekt Entel a.d., nakon uspešno
obavljene usluge na fazama VI i VII, trenutno je angažovan i na fazi VIII proširenja sistema za prenos
elektriþne energije u Kataru.
x U.A.E: Konsultantske usluge za ugradnju serijskih reaktora u 400 KV prenosnu mrežu
Dubaija
Energoprojekt Entel a.d. zakljuþio je u avgustu mesecu prethodne godine novi ugovor u Dubaiju:
„Konsultantske usluge za ugradnju serijskih reaktora u 400 KV prenosnu mrežu Dubaija”. Radi se
o prvom projektu ugradnje opreme za ograniþenje struja kratkih spojeva u 400 KV mreži, kako u
Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako i zemljama Zaliva uopšte. Investitor je: Dubai Electricity and
Water Authority. Vrednost ugovorenog posla iznosi 4,9 miliona USD. Rok za realizaciju projekta je 25
meseci.
x Alžir: Konsultantske usluge za realizaciju sistema za transfer voda
Energoprojekt Hidroinženjering a.d. je u julu mesecu prethodne godine (u svojstvu konsultanta
konzorcijuma francuskih firmi Koin Belie i Safaž) zakljuþio novi ugovor u Alžiru: Konsultantske usluge
za realizaciju sistema za transfer vode sa visoravni Setif, do naseljenih mesta, u dva pravca. Projekat
obuhvata tri brane (Dra Dis, Tabelout i Mahuan) i dve regionalne mreže cevovoda. Vrednost usluga
Energoprojekt Hidroinženjering a.d. prema ugovoru iznosi 1,9 miliona evra. Rok za realizaciju projekta
je 60 meseci.
28
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
x Crna Gora: Izgradnja stambenih i stambeno poslovnih objekata u funkciji razvoja
zdravstvenog turizma u Igalu - Igalo II, na lokalitetu Šištet Bare
Energoprojekt Holding a.d. u vidu sopstvene investicije realizuje izgradnju odgovarajuüih stambenih i
stambeno poslovnih objekata za tržište u Igalu, tzv. Igalo II, na lokalitetu Šištet Bare. Ukupna vrednost
radova za realizaciju iznosi cca 36 miliona evra, a realizuje se sukscesivno, u zavisnosti od sopstvene
likvidnosti i stanja na tržištu nekretnina. Trenutno je projekat u stanju mirovanja, zbog nepovoljne
situacije na tržištu nekretnina u Crnoj Gori i otežanih uslova obezbeÿenja finansiranja.
x BIH (Republika Srpska): Izgradnja mlekare u Aleksandrovcu, opština Laktaši
Energoprojekt Industrija a.d. i društvo za proizvodnju mleþnih proizvoda »Mljekara« a.d. Banja Luka,
zakljuþili su u martu tekuüe godine ugovor o izradi projektne dokumentacije, pružanju konsalting usluga
i izgradnji mlekare u Aleksandrovcu, u opštini Laktaši u Republici Srpskoj. Proizvodni kapacitet mlekare
iznosi 50.000 litara dnevno. Vrednost ugovorenog posla iznosi cca 2,8 miliona evra. Rok za realizaciju
projekta je 100 dana.
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
29
IV PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA POSLOVANJA ZA PERIOD 2003-2009
OSNOVNI PARAMETRI POSLOVANJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
U PERIODU 2003-2009. GODINA
PRIHOD (000 EUR)
Promena u odnosu na 2004.
BRUTO DOBIT (000 EUR)
Promena u odnosu na 2003.
2003
2004
2005
2.907
3.563
100%
1.435
1511%
4.832
136%
2.413
2540%
95
100%
UKUPAN PRIHOD
ENERGOPROJEKT HOLDING AD
(000) EUR
40.000
GODINA
2006
10.445
293%
3.399
3578%
2007
2008
2009
24.424
685%
3.906
4112%
32.676
917%
6.063
6382%
33.770
948%
5.296
5575%
BRUTO DOBIT
ENERGOPROJEKT HOLDING AD
(000) EUR
35.000
7.000
30.000
6.000
25.000
5.000
20.000
4.000
15.000
3.000
10.000
2.000
5.000
1.000
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA I VREDNOST AKCIJA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA (miliona EUR)
Promena u odnosu na 2003.
VREDNOST AKCIJA EP HLD NA KRAJU GODINE (DINARA)
Promena u odnosu na 2003.
2003
2004
2005
18
100%
220
100%
43
235%
600
273%
60
326%
908
413%
TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA
ENERGOPROJEKT HOLDING AD
2007
2008
2009
329
1828%
2900
1318%
57
133%
554
252%
75
125%
761
346%
VREDNOST AKCIJA
ENERGOPROJEKT HOLDING AD
(NA KRAJU GODINE)
3500
300
2900
3000
250
2500
200
150
94
100
50
43
60
57
75
18
(dinara)
(mil. EUR)
94
509%
1301
591%
329
350
2000
1301
1500
908
1000
500
0
600
554
761
220
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
30
GODINA
2006
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
OSNOVNI PARAMETRI POSLOVANJA SISTEMA ENERGOPROJEKT
U PERIODU 2003-2009. GODINA
2003
2004
GODINA
2006
2005
2007
2008
2009
KONSOLIDOVANI PRIHOD (000 EUR)
*)
147.551
157.919
187.182
238.006
248.714 261.055
Promena u odnosu na 2004.
100%
107%
127%
161%
169%
177%
KONSOLIDOVANA BRUTO DOBIT (000 EUR)
3.542
4.744
7.363
8.013
12.025
10.279
12.392
Promena u odnosu na 2003.
100%
134%
208%
226%
339%
290%
350%
UGOVARANJE (000 EUR)
159.110
216.407
244.588
390.522
352.315
240.606 171.631
Promena u odnosu na 2003.
100%
136%
154%
245%
221%
151%
108%
*) Imajuüi u vidu da je primena meÿunarodnih raþunovodstvenih standarda otpoþela od 2004. godine, ukupan prihod sistema Energoprojekt
za 2003. godinu (cca 173 miliona evra) nije uporediv sa ostalim godinama, jer su u isti u punom iznosu ušli prihodi IC Energonigerija i Necco.
KONSOLIDOVANI
PRIHOD
SISTEMA EP
KONSOLIDOVANI
PRIHOD
(000) EUR
KONSOLIDOVANA
BRUTOBRUTO
DOBIT DOBIT
SISTEMA EP
KONSOLIDOVANA
(000) EUR
300.000
14.000
250.000
12.000
200.000
10.000
150.000
8.000
6.000
100.000
4.000
50.000
2.000
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Mase zarada / zaposleni
Ukupna masa zarada u zemlji (u mil. Eur)
Ukupna masa zarada u ino. (u mil. Eur)
Ukupna masa zarada (SRB + INO) u mil Eur
Zaposleni na radu u zemlji
Zaposleni na radu u ino.
Ukupna br, zaposlenih (SRB + INO)
2003
20,20
8,41
28,61
3.086
226
3312
Masa zarada
2004
22,30 €
13,47 €
35,77
2.949
297
3.246
2005
23,60 €
14,25 €
37,85
2.786
423
3.209
2006
25,40 €
15,34 €
40,74
2.505
351
2.856
2007
28,70 €
17,33 €
46,03
2.381
386
2.767
2008
30,40 €
18,90 €
49,30
2.334
440
2.774
2009
27,16 €
20,10 €
47,26
2.412
271
2.683
Broj zaposlenih
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
INFORMACIJA GENERALNOG DIREKTORA O TEKUûEM POSLOVANJU
2008
2009
31
V. ZAKLJUýAK
U periodu 2004-2008 sprovoÿenjem strateškog plana rada i razvoja (2004-2008), ostvaren je rast
u domenu prihoda, dobiti i ugovaranja novih poslova - videti poglavlje IV (str. 30-31). Prihodi su
poveüani cca 70%, dobit je utrostruþena, a produktivnost duplirana.
U poslednjem kvartalu 2008. godine došlo je do ispoljavanja i razvoja globalne ekonomske krize, koja
se sa finansijskih tržišta prenela na realan sektor u kojem posluje sistem Energoprojekt. Trenutno
je krizom posebno pogoÿena oblast visokogradnje zbog smanjenih ili prekinutih investicija u ovom
sektoru na gotovo svim tržištima, otežanog odobravanja finansijskih aranžmana za investiranje u ovu
oblast kao i pada tražnje i cena u domenu razvoja nekretnina.
Preduzete mere antikriznog upravljanja i rukovoÿenja daju rezultate i sistem Energoprojekt je i u
2009. godini imao uspešno poslovanje sa pozitivnim trendovima i u prvom polugodištu 2010. godine.
Ostvareni rezultati su omoguüili da je sveobuhvatna tržišna pozicija sistema Energoprojekt i pored
efekata globalne ekonomske krize i dalje dobra, sa jasnim i realnim potencijalima za prevazilaženje
krize, rast i razvoj u novom srednjeroþnom periodu - videti priloge A, B i C.
U poslednjem kvartalu 2009. godine pokrenut je projekat “Redefinisanje korporativne strukture
sistema Energoprojekt” (detalji na stranama 13 do 19 ove Informacije) u cilju:
x antikriznog upravljanja radi prilagoÿavanja poslovanja Sistema efektima krize, kao suštinska
mera
x stvaranje uslova za dalji rast i unapreÿenje strateške pozicije sistema Energoprojekt
x održanja i vrednovanja sveobuhvatnog integriteta sistema Energoprojekt (poslovni, kadrovski,
resursa, imovine, tržišta i delatnosti)
Rezultati poslovanja sistema Energoprojekt u narednom periodu zavisiüe od dalje realizacije projekta
“Redefinisanje korporativne strukture sistema Energoprojekt” i odluke Države o daljem raspolaganju
svojim akcijama u Energoprojekt Holding a.d., matiþnoj kompaniji Sistema.
Prilozi:
Prilog A: “Tržišna pozicija Energoprojekta”
Prilog B: “Ugovoreni/preostali poslovi za realizaciju sistema Energoprojekt
- na dan 31.03.2010. godine”
Prilog C: »Tekuüe marketinške aktivnosti sistema Energoprojekt«
U Beogradu, jun 2010.
Generalni direktor
Vladan Pirivatriü, dipl. inž.
32
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
33
- Tržišna pozicija Energoprojekta -
Prilog A:
Jun 2010
34
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
9
16
20
Prikaz Energoprojekta
II.
III. Pregled trgovanja akcijama
IV. Finansijski rezultati, 2006-2009
3
Rezime
I.
2
3
Rezime
I.
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
35
36
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Rezime
Izvor: Energoprojekt, Engineering News Record, Ekonomist Magazin, Beogradska berza
4
¾ Trenutna tržišna cena akcija Energoprojekta je znaþajno ispod realne vrednosti, po ocenama mnogih
berzanskih analitiþara. Ovaj stav se može podupreti kompanijskim podacima o važeüim ugovorima,
tokovima gotovine, stepenu zaduženosti, vrednosti neto imovine i uporednim pokazateljima.
¾ Posle pada tržišnih indeksa i smanjenja likvidnosti srpskog tržišta kapitala, tržišna vrednost
Energoprojekta je izgubila oko 40% od poþetka 2007. (radi poreÿenja, Belex 15 indeks je pao 62%).
Tokom 2010. godine cena akcije Energoprojekt se oporavila za 8%, dok je indeks Berze pao za 3%
u toku istog perioda.
¾ Akcije Energoprojekt Holdinga se kotiraju na A listingu Beogradske berze, a tržišna kapitalizacija je
skoro 76 mln evra (na dan 28. maj 2010.).
¾ Prema rangiranju vodeüih kompanija iz oblasti projektovanja, konsaltinga i izgradnje od strane
ameriþkog þasopisa “Engineering News Record”, u 2009. godini Energoprojekt je zauzeo 123. mesto
u svetu (u 2008. 131. mesto).
¾ S odliþnom reputacijom i vrhunskim kvalitetom - ukupnim godišnjim prihodom od 261 miliona evra i
poslovnim prihodom od oko 230 mln evra, EBIT od 12,4 mln evra, niskim dugoroþnim dugom,
važeüim ugovorima u vrednosti od skoro 400 mln evra, Energoprojekt ima odliþnu poziciju za
ekspanziju u regionu.
¾ Veü skoro 60 godina, Energoprojekt je meÿu vodeüim preduzeüima iz delatnosti projektovanja,
konsaltinga, inženjeringa i izgradnje u oblastima graÿevinarstva, infrastrukture, vodoprivrede i
energetike u jugoistoþnoj Evropi.
Vodeüa kompanija u oblasti projektovanja, konsaltinga,
inženjeringa i izgradnje u regionu jugoistoþne Evrope
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
37
Rezime
Izvor: Energoprojekt
¾Potpuna transparentnost ka investitorima,
individualnim i institucionalnim
unapreÿenju poslovanja i jaþanju
finansijskih rezultata
¾ Menadžment potpuno posveüen
¾ Diversifikovane aktivnosti
¾ U proteklih 5 godina, poslovni prihodi su porasli za 66% - od
138 mln evra u 2005. na 230 mln evra u 2009. sa EBITDA
maržom koja je varirala izmeÿu 5,5% do 10,2%.
¾ Dobitak pre oporezivanja je poveüan za 70%, sa 7,3 mln evra u
2005. na 12,4 mln evra u 2009.
¾ Uprkos velikoj konkurenciji na tržištu, uz sprovoÿenje
odgovarajuüih mera anti-kriznog upravljanja i rukovoÿenja, sliþna
ostvarenja se mogu oþekivati i u narednom periodu.
¾ Dinamiþan rast
5
¾Energoprojekt Holding a.d. je jedna od tri kompanije koje se
nalaze na A listingu Beogradske berze. A listing podrazumeva da
kompanija blagovremeno pruža investitorima sve relevantne
informacije, što Energoprojekt Holding a.d. redovno þini.
¾Energoprojekt posluje u preko 20 zemalja na 4 kontinenta,
fokusirajuüi se na projektovanje, konsalting, inženjering i
izvoÿenje u energetici, ekologiji, vodoprivredi, graÿevinarstvu,
infrastrukturi i industriji.
¾ Za vreme mandata aktuelnog menadžmenta, došlo je do
poveüanja vrednosti godišnjih ugovorenih poslova, sa 160 mln
evra u 2003, na skoro 400 mln evra u 2006 i preko 350 mln evra
u 2007. Oþekivana vrednost novih ugovorenih projekata u prvom
polugodištu 2010. godine iznosi preko 270 mln evra. Konstantan
rast i ostalih relevantnih parametara poslovanja - prihoda i dobiti –
je takoÿe ostvaren.
¾ Dobitak pre oporezivanja od 12,4 mln evra u 2009, sa
poboljšanom EBITDA maržom od 10,2% (7,6% u 2008.).
¾ Snažni finansijski rezultati
Akcije Energoprojekta predstavljaju jedinstvenu priliku za investitore
38
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
-8,5%
-9,4%
-10,6%
-14,2%
-18,5%
Rezime
Izvor: Energoprojekt, lokalne berze, kompanijski sajtovi
Enka
Energoprojekt
Strabag SE
Dalekovod
Eiffage
Mostostal Warszaw a
ACS Group
Bilfinger-Berger
Hochtief
Bouygues
Polimex
FCC
TMM
Grupo Ferrovial
Budimex Group
Elektrobudow a -29,9%
0,0%
-0,2%
-0,6%
-1,2%
-1,8%
-3,0%
-3,3%
-35,0% -30,0% -25,0% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0%
Rast poslovnih prihoda 2008 – 2009
4,5%
2,6%
1,3%
5,0%
19,6%
10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Energoprojekt je jedna od retkih graÿevinskih kompanija koja je uspela da
zabeleži rast poslovnih prihoda i pored negativnih efekata globalne finansijske
krize, uz sprovoÿenje adekvatnih mera anti-kriznog upravljanja i rukovoÿenja.
Anti-krizno upravljanje i rukovoÿenje
6
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
39
Rezime
Izvor: Energoprojekt
7
Novije reference:
Kazahstan: Poslovno komercijalni centar u Aktau
(49.000 m2).
Peru: Hidro-melioracioni sistem Chira-Piura (faza III)
(Brane, kanali, navodnjavanje - 156.000 ha)
Crna Gora: Apartmanski kompleks Savina (22.000 m2) i
sportska hala Igalo (6.000 m2)
Srbija: Poslovni kompleks, Blok 26 (48.000 m2)
Fokus na izvoÿenje i inženjering.
Izabrani tekuüi projekti:
ƒ Crna Gora: Stambeno-poslovni kompleks, 22.100m2 –
36 mln evra;
ƒ Rusija: Izgradnja fabrike papira u Siktivkaru – 40 mln
evra;
ƒ Srbija: Obilaznica - Izgradnja tunela (733 m) i
nadvožnjaka (295 m) na autoputu E-75 – 37 mln evra;
ƒ Gana: Izgradnja upravne zgrade NCA u Akri – 20,8
mln evra;
ƒ Uganda: Rekonstrukcija puta Kampala-GajazaZirobve dužine 44km – 26 mln evra;
ƒ Peru: Izgradnja odbrambenih nasipa – reka Zarumija –
13 mln evra;
Fokus na projektovanje i konsalting.
Izabrani tekuüi projekti:
ƒ Nigerija: 2 dalekovoda, 330kV, 2x180km – 77 mln
evra;
ƒ Katar: Proširenje prenosnog sistema, faza IX
(konsultantske usluge) – 15,1 mln evra;
ƒ Srbija: Izgradnja dalekovoda Lekovac – Makedonska
granica – 6,8 mln evra;
ƒ Alžir: Brana Ourkiss, izvoÿaþki radovi i nadzor – 2,4
mln evra
ƒ Srbija: Adaptacija bloka 2 TE Kostolac B sa
rekonstrukcijom elektrofiltra – 53 mln evra;
Novije reference:
Katar: Qatar Power Transmission (faze VI-IX) –
konsultantske usluge, overa dokumentacije i nadzor.
Alžir: Studija i karta resursa podzemnih voda severnog
Alžira na površini od 300.000 km2.
Srbija: TE Nikola Tesla - izgradnja elektrofiltera Blok
A1 (210 MW), Blok A4 (308,5 MW)
Srbija: Projekti revitalizacije postojeüih HE u Srbiji:
Djerdap 12x175 MW; B. Bašta 360 MW
Graÿevinarstvo, infrastruktura i
industrija
Energetika, ekologija i vodoprivreda
Energoprojekt se fokusira na 2 kljuþna poslovna segmenta
40
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Rezime
Izvor: Energoprojekt
mln evra
• EBITDA – 17,7 mln evra
• EBITDA marža – 7,4%
• Dobitak pre poreza – 12,9
•
•
•
•
Dobitak pre poreza 14,9
mln evra
EBITDA marža – 7,9%
EBITDA – 19,5 mln evra
Prihod – 248 mln evra
•
•
•
•
Dobitak pre poreza 16,5
mln evra
EBITDA marža – 8,1%
EBITDA – 21,1 mln evra
Prihod – 260mln evra
/ reinženjering poslovnih
procesa.
• Optimizacija radne snage
Beogradskoj i nekoj
inostranoj berzi).
• Dvostruko listiranje (na
2013
8
*) Adekvatna lokacija moguüa je u novobeogradskom bloku 25 pored Beogradske arene (gde Energoprojekt Holding ima
pravo korišüenja zemljišta) i gde je u toku definisanje novih urbanistiþkih uslova (postupak traje još od 2004. godine i u
nadležnosti je grada Beograda).
Dobitak pre poreza
13,1mln evra
EBITDA marža – 7,6%
EBITDA – 18,2 mln evra
Prihod – 241 mln evra
• Sertifikacija prema EU
/ reinženjering poslovnih
procesa.
standardima.
poslovne zgrade *).
• Izgradnja novog sedišta-
/ reinženjering poslovnih
procesa.
• Optimizacija radne snage
u inostranstvu.
• Nastavak primene ERP-a
• Optimizacija radne snage
inostranstvu.
• Implementacija ERP-a u
•
• Optimizacija radne snage / •
reinženjering poslovnih
•
procesa.
•
• Prihod – 240 mln evra
finansija i nabavke.
• Nastavak uvoÿenja ERP-a.
• Unapreÿenje centralizacije
strukture.
• Redefinisanje korporativne
2010
korporativne strukture.
• Redefinisanje
2011
2012
¾ Energoprojekt sprovodi reorganizaciju poslovanja i unapreÿenje
poslovnih aktivnosti, kako bi se poveüala efikasnost i
profitabilnost.
Predstojeüi koraci
9
Prikaz Energoprojekta
II.
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
41
261,2
2009
11,4
9,5
11,4
7,5
6,9
3,9
Neto profit
mln €
Prikaz Energoprojekta
Izvor: Energoprojekt
238,2
186,6
2006
248,6
157,1
2005
2008
137,7
2004
2007
Prihodi
mln €
Godina
•Prihodi su poveüani 1,9 puta
•Profit je uveüan 2,7 puta
•Produktivnost duplirana
¾ Od 2004. do 2009. godine, u okviru
mandata aktuelnog menadžmenta:
271,3
269,7
266,1
196,1
214,9
191,6
Aktiva
mln €
0
50
100
150
200
250
300
96,4
91,2
92,5
85,1
55,1
56,8
Kapital
mln €
2005
157,1
6,9
7,5
4,2%
3,5%
4,3%
3,8%
3,2%
2,0%
ROA
2006
Prihodi
186,6
* U 000 evra po zaposlenom
2004
3,9
137,7
Rezultatski orijentisan menadžment
Prihodi, mln evra
42
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
11,8%
10,5%
12,3%
8,8%
12,5%
6,9%
ROE
2007
2008
9,5
248,6
2009
11,4
261,2
97
89
82
66
49
43
Produktivnost*
Neto profit
238,2
11,4
0
2
4
6
8
10
10
12
Neto profit, mln evra
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
43
Graÿevina
42,1%
Investicije 2,0%
Prikaz Energoprojekta
Izvor: Energoprojekt
Osiguranje
1,5%
Vodoprivreda i
infrastruktura
27,9%
Srbija
47,0%
IT usluge 1,4%
Energetika
25,1%
Prihod po delatnostima i regionima, 2009
Južna Amerika
4,9%
Evropa, Bliski
istok i severna
Afrika
10,7%
Pod-Saharska
Afrika
12,9%
11
Rusija i ZND
24,4%
Diversifikovano poslovanje obezbeÿuje zaštitu od cikliþnih promena
u poslovanju
44
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
0
100
200
300
400
2003
86
73
159
2004
116
100
216
2005
87
158
245
Klijent
Lokalni investitori u Kataru, U.A.E i Omanu
JP Putevi Srbije
Vlada Ugande
JP Putevi Srbije
Ministarstvo pravde Republike Gane
Ministrastvo poljoprivrede, Peru
Lokalni partner - Gana
Credit Agricole / Meridian banka, Srbija
Ministarstvo saobraüaja, Peru
Mljekara, Banjaluka - BIH (Republika Srpska)
Delegacija EU komisije
Lokalni partner - Gana
Vlada Dubaija - komunalna služba
Vlada Alžira
Vlada Perua
Grad Beograd
Vlada Nigerije
Vlada Nigerije
American resources Ltd.
TOO "Oil Real Estate" i AO Mangistaumunajgas
National Communication Authority (NCA)
Kahrama - državna institucija
Vlada regiona La Libertad u Peruu
TOO Helios iz Kazahstana (deo Central Asia Petroleum)
Energoprojekt
Bilfinger Berger Gmbh, Nemaþka/Julius Berger
Ameriþki penzioni fond Chevron
Prikaz Energoprojekta
Izvor: Energoprojekt
Kompanija
Entel
Niskogradnja
Niskogradnja
Niskogradnja
Visokogradnja
Niskogradnja
Visokogradnja
Energodata
Niskogradnja
Industrija
Oprema
Visokogradnja
Entel
Hidroinženjering
Hidroinženjering
Energoprojekt Holding
Oprema
Oprema
Visokogradnja
Visokogradnja
Visokogradnja
Entel
Niskogradnja
Visokogradnja
Visokogradnja
Oprema
Oprema
Domaüi
2006
93
298
391
2007
178
174
352
2008
76
164
240
Preostalo
za
realizaciju
120
275
Rok
2013
2010
2010
2010
2012
2010
2010
2015
2010
2010
2010
2010
2011
2014
2012
2010
2012
2011
2010
2010/2011
2012
2013
2011
2010
2011
2011
2011
}
Vrednost
€ 65 mln
€ 37,3 mln
€ 26 mln
€ 38 mln
€ 16,4 mln
€ 12,8 mln
€ 12 mln
€ 11,3 mln
€ 10 mln
€ 2,8 mln
€ 6,8 mln
€ 6,6 mln
€ 3,4 mln
€ 1,9 mln
€ 1,3 mln
€ 3 mln
€ 4,5 mln
€ 4,9 mln
€ 5,0 mln
€ 11,5 mln
€ 20,8 mln
€ 15,1 mln
€ 13,6 mln
€ 19,3 mln
€ 4,5 mln
€ 8,2 mln
€ 9,6 mln
2010
96
11
107
Inostrani
2009
42
130
172
Globalna finansijska kriza 395
Projekat
Konsultantske usluge
Obilaznica oko Beograda-aneks 10
Izgradnja 44km puta Kampala-Gajaza-Zirobve
Auto put Beograd-Novi Sad, deonica 1,1
2
Izgradnja Palate pravde, 21.000 m
Izgradnja odbrambenih nasipa od 16km pored reke Zarumilja
Izgradnja stadiona
Izdavanje i održavanje bankomata
Rehabilitacija puta dužine od 51km preko Andesa
Konsultantske usluge i modernizacije fabrike
Izgradnja dalekovoda dužine 100km
Izgradnja bolnice u Akri
Ugradnja serijskih reaktora u 400 KV prenosnu mrežu
Realizacija sistema za transfer vode do naseljenih mesta
Rekonstrukcija druge faze hidroelektrane
Železniþki þvor u Beogradu
Osvetljenje autoputa u Nigeriji
Izgradnja skupštine u Nigeriji
Poslovni kompleks u Gani (Tema city)
3 projekta: Hotelski kompleks, igralište i remont hotela
Upravna zgrada u Akri, Gana
Deveta faza sistema za prenos elektriþne energije u Kataru
Rekonstrukcija irigacionog sistema Chavimochic
Rekonstrukcija i izgradnja skladišta nafte i naftnih derivata
2
Izgradnja poslovnog objekta površine 3.465m
Inženjering i montaža opreme u palate guvernera u Akwa Ibom-u
Inženjering i montaža opreme za infrastrukturu projekta u Lagosu
Novi ugovoreni poslovi, 2008 – 2010
¾ Od 2009. godine, novo
potpisani
ugovori
iznose
skoro 280 mln evra. Shodno
tome vrednost preostalih
poslova za realizaciju je
poveüana na skoro 400 mln
evra.
500
Stalno ugovaranje novih poslova . . .
12
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
45
2009
4,2%
2010 P
4,2%
10,8%
2011 P
4,2%
2012 P
4,7%
10,4%
278,8
145,8
25,8
105,6
6,2
8,1
20,2
18,7
1,5
4,8
108,0
278,8
2010 P
186,9
76,4
64,5
18,8
12,4
14,8
91,9
73,4
8,1
9,5
1,0
ROE
278,1
5,0%
10,6%
282,7
131,2
12,6
104,0
6,2
8,3
18,4
16,9
1,5
5,0
128,2
282,7
2012 P
186,6
72,9
57,0
29,5
12,4
14,9
96,1
77,5
8,1
9,5
1,0
2013 P
135,7
18,1
103,4
6,0
8,2
20,1
18,7
1,5
4,8
117,5
278,1
2011 P
182,8
73,6
60,1
22,0
12,4
14,7
95,3
76,7
8,1
9,5
1,0
Prikaz Energoprojekta
Izvor: Energoprojekt
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
10,0%
271,3
Ukupna pasiva
11,8%
147,0
23,5
100,6
14,8
8,2
18,1
16,6
1,5
9,7
96,4
Tekuüe obaveze
Kratkoroþni kredit
Obaveze iz poslovanja
Porez
Ostale tekuüe obaveze
Dugoroþne obaveze
Dugoroþni kredit
Ostale dugoroþne obaveze
Dugoroþna rezervisanja
Kapital
ROA
271,3
Ukupna aktiva
14%
2009
188,1
73,8
54,6
31,0
12,4
16,4
83,2
64,6
8,1
9,5
1,0
Bilans stanja (mln €)
Obrtna sredstva
Zalihe
Potraživanja
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Kratkoroþni finansijski plasmani
Ostala obrtna sredstva
Fiksna sredstva
Osnovna sredstva
Uþešüe u kapitalu
Dugoroþni finansijski plasmani
Nematerijalna sredstva
2014 P
5,7%
11,6%
296,8
133,2
11,4
106,6
6,5
8,6
18,4
16,9
1,5
5,2
140,0
296,8
2013 P
199,8
72,0
54,6
45,7
12,4
15,1
97,0
78,4
8,1
9,5
1,0
316,0
135,5
10,2
109,2
7,1
9,0
20,7
19,2
1,5
5,5
154,4
316,0
2014 P
214,8
71,0
54,6
61,5
12,4
15,3
101,2
82,7
8,1
9,5
1,0
0
5
10
15
20
2009
12,4
2010 P
12,9
17,7
13,1
2011 P
18,2
-1.0
11.4
Porez
Neto profit
EBT
5.4%
EBT marža
23,5
-11.7
11.8
-3.4
4.1
12.4
25
10.2%
Amortizacija
Poslovni rezultat (EBIT)
Finansijski rezultat
Rezultat po osnovu ostalih prihoda
Profit pre oporezivanja (EBT)
2009
229.9
213.1
16.8
-206.4
-57.8
-62.2
-86.4
23.5
EBITDA marža
Bilans uspeha (mln €)
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
Ostali poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi zarada
Ostali poslovni rashodi
EBITDA
… vodi ka stabilnom poslovanju u buduüem periodu
2012 P
14,9
19,5
21,1
22,9
-1.6
14.8
6.3%
-6.1
15.0
2.9
-1.4
16.5
8.1%
2013 P
260.1
260.1
0.0
-239.0
-74.9
-56.2
-107.9
21.1
2014 P
19,9
-1.5
13.4
6.0%
-6.1
13.4
2.8
-1.3
14.9
7.9%
2012 P
247.7
247.7
0.0
-228.2
-71.6
-52.6
-104.0
19.5
2013 P
16,5
-1.3
11.8
5.4%
-6.1
12.1
2.2
-1.2
13.1
7.6%
2011 P
240.5
240.5
0.0
-222.3
-69.3
-50.8
-102.2
18.2
EBITDA
-1.3
11.6
5.4%
-5.8
11.8
1.5
-0.5
12.9
7.4%
2010 P
240.0
238.8
1.2
-222.3
-71.2
-49.6
-101.6
17.7
13
-2.0
17.9
7.3%
-6.1
16.8
3.2
0.0
19.9
8.4%
2014 P
273.1
273.1
0.0
-250.2
-78.1
-60.1
-112.0
22.9
46
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Prikaz Energoprojekta
14
¾ I pored toga što oblast visokogradnje u Srbiji beleži pad, Energoprojekt raþuna na postojeüu i buduüu
potražnju za projektima u ovoj oblasti, na ino tržištima uz odgovarajuüa prilagoÿavanja poslovanja u
uslovima prisutne ekonomske krize, kao i u Srbiji zahvaljujuüi merama Vlade Republike Srbije u ovoj
oblasti.
¾ Energoprojekt, jedan od vodeüih konsultanata u energetskom sektoru na Bliskom istoku i Africi,
uspešno konkurišuüi velikim kompanijama iz SAD i EU, oþekuje da u narednom periodu i pored
globalne ekonomske krize zakljuþi ugovore u vrednosti od preko 40 mln evra u delatnosti konsaltinga.
•Termo elektrane na ugalj Kolubara B (kapaciteta 2x350MW) i TENT B Obrenovac (proširenje 1 x 700MW);
•Proširenja i revitalizacije hidroelektrana;
•Kombinovane energane/toplane na gas;
•Južni tok gasovod kroz Srbiju.
•Obilaznica oko Beograda;
•Putna mreža u Srbiji.
¾ Osnove za buduüi rast, usled najavljenih investicija u infrastrukturu i energetske projekte (u Srbiji i
regionu) narednih godina:
U narednom periodu, Energoprojekt oþekuje znaþajne projekte u
energetskom sektoru, kao i u drugim kljuþnim oblastima
15
Pregled trgovanja akcijama
III.
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
47
Belex15
Belexline
Mar-10
Sep-08
May-08
Jul-08
Mar-08
Nov-07
Jan-08
Sep-07
May-07
Jul-07
Mar-07
Jan-07
Indeks (09.01.2007. = 1.000)
Izvor: Beogradska berza, Centralni registar hartija od vrednostii
1,6 / 1,1
0,3
ƒ
Beta (vs. Belexline / Belex15)
Jan-09
ƒ
Nov-08
ƒ
Mar-09
P/S (Tržišna kapitalizacija/Prihodi):
Jul-09
ƒ
May-09
ƒ
Jan-10
Tržišna kapitalizacija (28.maj) (mln evra):75,8
Sep-09
Pregled trgovanja akcijama
0
1.000
500
1.500
2.000
3.000
2.500
Cena na zatvaranju
Obim trgovanja
maj-2008
jul-2008
mar-2008
nov-2007
jan-2008
sep-2007
jul-2007
mar-2007
jan-2007
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
16
2,0%
sep-2008
Promet (udeo u trgovanju, 2009)
jan-2009
6,7
nov-2008
P/E (Tržišna kapitalizacija /Neto rezultat):
mar-2009
0,8
maj-2009
P/B (Tržišna kapitalizacija /Kapital):
jul-2009
3.500
sep-2009
4.000
maj-2007
Kljuþni podaci
May-10
ƒ
0
500
1.000
1.500
2.000
Energoprojekt
jan-2010
2.500
nov-2009
3.000
Nov-09
Dnevni obim trgovanja i cena akcija
Energoprojekt Holdinga na zatvaranju na
Beogradskoj berzi: 2007 – 2010
maj-2010
Poreÿenje cena akcije Energoprojekt
Holdinga sa Belex indeksom, 2007-2010
Cena na zatvaranju (RSD)
Prateüi trendove srpskog tržišta kapitala, cena akcije Energoprojekta
su sada stabilne
mar-2010
48
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Obim trgovanja (broj akcija)
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
49
Promet (mln €)
2008
2009
151,4
55,5
24,0
14,7
27,5
9,7
22,8
8,6
12,5
8,1
2010
25,5
1,1
3,3
8,2
1,1
2008
-74,0%
-76,8%
-81,0%
-80,9%
-73,4%
Promena cene
2009
-3,1%
22,2%
99,3%
37,4%
10,6%
2010
18,3%
-20,8%
0,1%
8,1%
0,9%
Pregled trgovanja akcijama
Izvor: Beogradska berza, Centralni registar hartija od vrednosti
Komercijalna banka
AIK banka
Imlek
Energoprojekt
Sojaprotein
Tržišna kapitalizacija
(mln €)
245,6
237,4
110,1
75,8
61,0
Slobodan promet
(mln €)
79,6
167,7
21,8
50,3
22,6
¾ Jedna od najlikvidnih akcija na Beogradskoj
berzi
¾ Vlasništvo
je
skoro
ravnomerno
rasporeÿeno izmeÿu države, institucionalnih i
individualnih investitora.
* Svako uþešüe manje od 5% od ukupnog, se smatra slobodnim
prometom
1
2
3
4
5
Rang Kompanija
Rangiranje po tržišnoj kapitalizaciji, na dan
28.maj 2010.
17
Napomena: ýlanovi UO, direktor i direktori zavisnih preduzeüa imaju 0,4%
vlasniþkog udela. Uþešüe sadašnjih i bivših zaposlenih iznosi oko 20%.
PIO fond Republike
Srbije
9,4%
Hypo - kastodi
4,4%
East Capital Asset
Mngt
4,3%
GP Napred
Unicredit bank Austria
3,2%
2,6%
Gustaviaddavegardh
Fonder Aktie
1,9%
Raiffeisen Zentralbank
2,4%
Privredna banka Zagreb
2,6%
Fiziþka lica
31,8%
Akcijski fond Republike
Srbije
24,2%
Vlasniþka struktura (na dan 28. maj 2010.)
AIK banka
Sojaprotein
Agrobanka
Energoprojekt
Komercijalna banka
Ostali kastodi raþuni
13,2%
1
2
3
4
5
Rang Kompanija
Rangiranje po prometu, 2009
Energoprojektove akcije su vodeüe meÿu kompanijama iz realnog
sektora na Beogradskoj berzi…
50
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
4,0%
15,2%
63,4%
45,9%
3,0%
33,0%
29,6%
39,9%
5,7%
-12,5%
-28,9%
58,6%
PBG SA
Enka
Abengoa SA
Hochtief AG
Dalekovod
Eiffage SA
Ferrovial SA
Energoprojekt
Strabag SE
Granit*
Ingra
GEK Terna
Pregled trgovanja akcijama
Napomena: * Finansijski podaci iz 2008.
Izvor: Energoprojekt, Reuters
44,9%
EBITDA
rast
Budimex SA
Zemlja
porekla
158,5%
Oznaka
kompanije
Mostostal Warszawa*
Kompanija
0,49
0,55
0,67
0,73
0,79
0,88
1,03
1,18
1,58
1,65
1,78
2,24
4,53
5,26
P/B
0,48
0,42
0,86
0,18
0,33
0,33
0,24
0,34
0,19
0,24
1,35
1,26
0,84
0,57
P/S
4,23
-3,48
4,87
14,10
6,65
-8,06
11,92
8,85
17,89
7,76
12,25
15,45
15,92
23,94
P/E
Multiplikatori trgovanja graÿevinskih kompanija u regionu na dan 28. maj 2010.
… i njima se trenutno trguje ispod proseka uporednih pokazatelja
sliþnih kompanija u regionu
18
19
Finansijski rezultati, 2006-2009
IV.
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
51
0%
40%
80%
120%
160%
Hochtief
129%
2,8
PBG
81%
3,6
GEK Terna
75%
6,2
Budimex
49%
1,7
Finansijski rezultati, 2006-2009
Strabag
49%
2,4
Dug / Kapital
Napomena: Dug/ EBITDA koliþnik je izraþunat koristiüi proseþnu zaduženost
Izvor: Energoprojekt, lokalne berze, kompanijski sajtovi
Dug / Kapital
42%
1,8
Dalekovod Energoprojekt
46%
1,9
Dug / EBITDA
Enka
13%
0,9
6
8
Dug / kapital i dug / EBITDA koliþnik graÿevinskih kompanija u regionu, 2009
0
2
4
20
Energoprojekt ima nizak stepen zaduženosti u poreÿenju sa sliþnim
kompanijama
Dug / EBITDA
52
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
PRILOG A: TRŽIŠNA POZICIJA ENERGOPROJEKTA
53
2006
3,8%
8,7%
ROA
2007
4,3%
12,4%
2008
3,5%
10,5%
ROE
266,1
13,1
16,1
13,8
2,3
6,7
92,5
14,0
22,2
16,8
5,4
4,0
85,3
196,2
18,4
113,6
5,9
2009
4,2%
11,8%
269,7
7,4
29,6
27,6
2,0
5,4
91,2
16,4
105,8
14,0
143,6
269,7
2008
178,0
72,6
48,7
34,8
6,1
15,8
91,7
65,4
9,2
16,0
1,1
Finansijski rezultati, 2006-2009
Izvor: Energoprojekt
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Ukupna pasiva
150,9
7,0
58,9
4,8
266,1
2007
180,4
86,8
41,9
29,8
7,6
14,3
85,7
58,1
13,3
13,5
0,8
84,8
196,2
Ukupna aktiva
Tekuüe obaveze
Kratkoroþni kredit
Obaveze iz poslovanja
Porez
Ostale tekuüe obaveze
Dugoroþne obaveze
Dugoroþni kredit
Ostale dugoroþne obaveze
Dugoroþna rezervisanja
Kapital
2006
109,4
41,6
40,3
16,6
3,8
7,1
86,8
67,7
9,5
9,1
0,5
Bilans stanja (mln €)
Obrtna sredstva
Zalihe
Potraživanja
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Kratkoroþni finansijski plasmani
Ostala obrtna sredstva
Fiksna sredstva
Osnovna sredstva
Uþešüe u kapitalu
Dugoroþni finansijski plasmani
Nematerijalna sredstva
271,3
147,0
23,5
100,6
14,8
8,2
18,1
16,6
1,5
9,7
96,4
271,3
2009
188,1
73,8
54,6
31,0
12,4
16,4
83,2
64,6
8,1
9,5
1,0
0
3
6
9
12
15
18
21
24
8,0
2006
11,3
11,5
2007
-0.6
11.4
5.7%
-6.4
5.1
3.1
3.8
12.1
5.5%
2007
210.5
210.2
0.3
-199.0
-55.2
-58.4
-85.3
11.5
16,8
2008
10,3
EBITDA
-0.5
7.4
Porez
Neto profit
27
5.0%
EBT marža
12,1
-8.5
2.8
-0.3
5.5
8.0
EBT
7.0%
Amortizacija
Poslovni rezultat (EBIT)
Finansijski rezultat
Rezultat po osnovu ostalih prihoda
Profit pre oporezivanja (EBT)
2006
161.3
158.0
3.3
-150.0
-44.2
-51.3
-54.5
11.3
EBITDA marža
Bilans uspeha (mln €)
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
Ostali poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi zarada
Ostali poslovni rashodi
EBITDA
Finansijski rezultati Energoprojekta, 2006 – 2009
12,4
2009
23,5
-0.7
9.5
4.7%
-6.3
10.6
-1.5
1.2
10.3
7.6%
2008
220.1
217.9
2.2
-203.3
-58.1
-65.3
-79.9
16.8
21
-1.0
11.4
5.4%
-11.7
11.8
-3.4
4.1
12.4
10.2%
2009
229.9
213.1
16.8
-206.4
-57.8
-62.2
-86.4
23.5
PRILOG B:
UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU
SISTEMA ENERGOPROJEKT - NA DAN 31.03.2010. GODINE
Napomena: Podaci su formatizovani u Sektoru za Plan Holdinga na osnovu usvojenih periodiþnih
izveštaja preduzeüa iz sistema Energoprojekt.
Preostali poslovi za realizaciju 31/III/2010. - rekapitulacija
u (000) EUR
AD
R.b.
TOTAL
1 HIDROINZENJERING
2 ENTEL
3 OPREMA
Svega 1 do 3:
4
5
6
7
VISOKOGRADNJA
NISKOGRADNJA
INDUSTRIJA
ARHITEKTURA
Svega 4 do 7:
8 ENERGODATA
9 GARANT
Svega 8 do 9:
10 HOLDING
TOTAL ( 1 do 10):
6.817
58.977
95.776
161.570
136.206
82.804
5.544
548
225.102
8.506
0
395.177
0
395.177
SRB
IZ
IC
1.112
2.719
11.597
15.428
37.446
53.535
5.544
185
96.710
8.419
5.705
270
10.501
16.476
43.574
29.269
120.556
89.682
184.939
120.556
89.682
184.939
363
73.206
55.988
73.678
129.666
55.186
55.186
87
U nastavku su detaljno prikazani preostali poslovi za realizaciju po zavisnim društvima
sistema Energoprojekt.
PRILOG B: UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
57
ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Zemlja
Inicijalna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
I.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
5
6
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
HE u Srbiji (sa revital. B.Bašte) - sa aneksima
Srbija
ostalo (zemlja) - EPS direkcija
Srbija
GIS
Srbija
Ministarstvo
Srbija
Tenderi za EM opremu (ukljuþeno u poz. 1.)
Srbija
II faza revit. HE u Srbiji (ukljuþeno u poz. 1. i 2.)
Srbija
Tehnologija i preþ. voda (zajedno sa poz. 4.)
Srbija
Pepelište (ukljuþeno u poz. 2.)
Srbija
Redovno ang. - HE u Sbiji (ukljuþeno u poz. 1. i 2.) Srbija
ostalo + EP
Srbija
Rad u zemlji za inostranstvo
Srbija
Rudine
R.Srpska
Medna
R.Srpska
R.Srpska - svi ostali
R.Srpska
Peruüica - revitalizacija
C.Gora
HE Piva-KFW Bank
C.Gora
C.Gora - svi ostali
C.Gora
Sveta Petka sa aneksima
Makedonija
Nav. Lock
EU
Ĉerdap - revitalizacija
Rusija
HE Ĉerdap B.Bašta-VATECH
ino-Srbija
HE Srbija, C.Gora, Makedonija, R.Srpska-STATKRAino-Srbija
Izvorište Tamnava-ýeška Vlada
ino-Srbija
Buk Bijela (zajedno sa poz. 1. - inv.: EPS)
ino-Srbija
El Tarf
Alžir
Koudiat Acerdoune +aneks
Alžir
ORSEC - istok
Alžir
ORSEC - centar
Alžir
Ourkiss
Alžir
Fizibiliti
Alžir
Brane i irigacije
Alžir
DP i Master Plan Kipar
Kipar
Jordan
Jordan
Tekeze
Etiopija
Olmos, Peru + aneks
Peru
HE u Srbiji (sa revital. B.Bašte)
Srbija
EPS direkcija
Srbija
Vodoprivreda
Srbija
Oskultacije i GIS
Srbija
Ministarstvo i JP
Srbija
Crna Gora
C.Gora
Rep Srpska
R.Srpska
Ino konsultanti - Evropa
Evropa
Alzir-Setif
Alžir
Makþu Pikþu
Peru
Brodarevo 1 i 2
Srbija
Ostalo
Rad u zemlji za inostranstvo
SVEGA I.1.
15.165,0
14.686,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
EPS direkcija
Srbija
HE u Srbiji
Srbija
Vodoprivreda
MHE Ljutina
Srbija
HE Sutjeska
R.Srpska
Ĉurÿevina
R.Srpska
Energetika
Afrika
Energetika
Peru
HE Ulog
R.Srpska
Rad u zemlji za inostranstvo
SVEGA I.2.
SVEGA I (I.1. + I.2.)
58
Aktuelna
vrednost
ugovora
15.165,0
14.686,0
6.062,0
5.389,0
1.688,0
1.428,0
7.750,0
6.817,0
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ENERGOPROJEKT ENTEL
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Zemlja
Inicijalna
vrednost
ugovora
1
2
3
4
5
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
Preko drugih AD u EP
Srbija
Elektroprivreda Srbije
Srbija
Ostalo u zemlji
Srbija
Faza VI
Katar
Station M
Dubai
Jordan
Jordan
SVEGA I.1.
9.992,0
9.992,0
1.962,0
1.623,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
Preko drugih AD u EP
Srbija
Elektroprivreda Srbije
Srbija
Ostalo u zemlji
Srbija
Od IC Katar
Srbija
Od IC Oman
Srbija
Od IC Abu Dabi
Srbija
Od IZ u Kataru
Srbija
Od IZ u Dubaiu
Srbija
SVEGA I.2.
1.872,0
1.872,0
1.872,0
1.366,0
11.864,0
3.834,0
2.989,0
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
I.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
Aktuelna
vrednost
ugovora
6
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
SVEGA I (I.1. + I.2.)
11.864,0
PRILOG B: UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
59
ENERGOPROJEKT ENTEL, OMAN
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Inicijalna
vrednost
ugovora
Aktuelna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
I.2.
1
2
3
4
4
5
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
OWSC
RAECO
PAEW
OETC
MEDC
Ostali
SVEGA I.1.
10.732,0
14.362,0
5.705,0
4.677,0
5.705,0
4.677,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
PAEW
OETC
MEDC
Ostali
SVEGA I.2.
SVEGA I (I.1. + I.2.)
60
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.03.10.
31.12.09.
10.732,0
14.362,0
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ENERGOPROJEKT ENTEL, ABU DABI
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Inicijalna
vrednost
ugovora
Aktuelna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
4
5
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
IC ABU DABI
* Ugovori u Abu Dabiu
TRANSCO
ADDC
EPC Contractors
* Ugovori u Dubaiu
DEWA
Developers
EPC Contractors
SVEGA I.1.
28.011,0
28.011,0
18.289,0
17.245,0
18.289,0
17.245,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
IC ABU DABI
* Ugovori u Abu Dabiu
TRANSCO
ADDC
AADC
Developers
EPC Contractors
* Ugovori u Dubaiu
DEWA
FEWA
Developers
EPC Contractors
SVEGA I.2.
SVEGA I (I.1. + I.2.)
28.011,0
28.011,0
PRILOG B: UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
61
ENERGOPROJEKT ENTEL, KATAR
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Inicijalna
vrednost
ugovora
Aktuelna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.2.
1
2
3
4
5
6
62
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
4
5
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
IC QATAR
Faza 7
Faza 8
KAHRAMAA
QP
NEPCO
BAHRAIN
DEVELOPERS
EPC CONTRACTORS
SVEGA I.1.
40.465,0
65.270,0
20.375,0
17.314,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
KAHRAMAA
QP
NEPCO
BAHRAIN
DEVELOPERS
EPC CONTRACTORS
SVEGA I.2.
16.752,0
16.752,0
16.752,0
16.752,0
SVEGA I (I.1. + I.2.)
82.022,0
37.127,0
34.066,0
57.217,0
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ENERGOPROJEKT OPREMA
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Zemlja
Inicijalna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.2.
1
2
3
4
Aktuelna
vrednost
ugovora
4
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
5
6
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
245040 Održavanje poslovne zgrade EP
Srbija
245099 Izmenjivaþka stanica TO ,, N. Beograd"
Srbija
245101 Toplotne podstanice-GP NBgd, Zemun
Srbija
245104 DV 400kV Leskovac-Makedonija
Srbija
Energo Management Group
Srbija
247033 DV Jos-Kafanchan-Nigerija
Nigerija
247035 TS Erukan-Nigerija
Nigerija
247036 ANC-Faza II
Nigerija
247037 Abuja Airport Expressway
Nigerija
SVEGA I.1.
30.325,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
UYO - Faza II
Nigerija
Razno - Zemlja
Srbija
Razno - Inostranstvo
Inostranstvo
247038 Twin Lakes Real Estate
Nigerija
SVEGA I.2.
2.530,0
SVEGA I (I.1. + I.2.)
32.855,0
31.775,0
22.649,0
2.530,0
34.305,0
19.568,0
2.530,0
22.649,0
22.098,0
PRILOG B: UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
63
ENERGOPROJEKT OPREMA, ENERGONIGERIJA
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Inicijalna
vrednost
ugovora
Aktuelna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
I.2.
1
2
4
5
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
LOT - 3
LOT - 16-1
132KV DC OHTL JOS - KAFANCHAN
Uyo Government House - JBN
ANC - Part 2 - Phase 3
RAZNO(Rurali, Rekonstr., EMP, Havarije,..)
Street Lighting Abuja - JBN - ON SHORE
SVEGA I.1.
149.842,0
121.104,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
Uyo Government House - JBN - Phase 2
Talaveras - 132KV OHTL
SVEGA I.2.
11.500,0
SVEGA I (I.1. + I.2.)
64
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
161.342,0
62.149,0
59.749,0
62.149,0
71.249,0
11.500,0
132.604,0
11.500,0
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ENERGOPROJEKT OPREMA, ZECCO
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Inicijalna
vrednost
ugovora
Aktuelna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
I.2.
1
2
3
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
4
5
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
Ikaros-Lukanga Rd (13 kuca)-deo radova
Ideal Funeral-Luanshya Rd-Office-deo radova
Elunda #2 Office Block
Ostali poslovi
Anglo American reconstruction
SVEGA I.1.
2.262,0
1.666,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
Elunda #3 Office Block
Shreeji Office Block
Ambro Showroom (Gr.North Rd)
SVEGA I.2.
1.710,0
1.808,0
SVEGA I (I.1. + I.2.)
3.474,0
3.972,0
966,0
770,0
1.659,0
966,0
2.429,0
PRILOG B: UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
65
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Zemlja
Inicijalna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.2.
1
2
3
4
4
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
5
6
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
Bežanijska kosa, Blok 24
Srbija
Bežanijska kosa, Blok 22
Srbija
Prokop aneks XIV
Srbija
Prokop aneks XIII
Srbija
Igalo II, lokacija Bare
Crna Gora
Moskva predstavništvo
Rusija
Siktivkar fabrika papira Mondi
Rusija
Mali Nikolopeskovski
Rusija
Aktau Vila
Kazahstan
Aktau Hotel
Kazahstan
Aktau Bazen
Kazahstan
SVEGA I.1.
107.653,0
87.263,0
84.764,0
81.020,0
87.263,0
84.764,0
81.020,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
Višnjiþka banja, Grupacije F i G
Srbija
Voždovac komercijalno-stambeni kompleks
Srbija
A. C. Stojanoviü
Srbija
Siktivkar stambeni objekat
Rusija
SVEGA I.2.
SVEGA I (I.1. + I.2.)
66
Aktuelna
vrednost
ugovora
107.653,0
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA, GANA
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Inicijalna
vrednost
ugovora
Aktuelna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
I.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
4
5
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
Law House,Accra
Club house ,Conf.centre,kumasi
STEDIUM CAPE COAST
Min.of Fin. office block
HOSPITAL ST PAUL SINAI
Amerigan Resource Office block
N.C.A Aneks
SVEGA I.1.
45.503,9
45.503,9
36.015,6
35.185,6
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
NCA TOWER
SVEGA I.2.
20.000,0
20.000,0
SVEGA I (I.1. + I.2.)
65.503,9
65.503,9
20.000,0
36.015,6
55.185,6
PRILOG B: UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
67
ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Zemlja
Inicijalna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
I.2.
1
2
3
4
4
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
5
6
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
Obilaznica - aneks 10
Srbija
Autoput Bgd-Novi Sad Lot 1.1
Srbija
Rovni Valjevo
Srbija
Rekons.ulice Jurija Gagarina u Bgd
Srbija
Chira Piura III
Peru
Put Trujillo-Shiran (sa asfaltiranjem ulica)
Peru
Put Yanacocha-Hualgayoc
Peru
Regulacija reke Zarumilla
Peru
Vodozahvat Chavimochic
Peru
Put Luwero-Kafu
Uganda
Put Kampala-Gayaza-Zirobwe
Uganda
Metro stanice Almaly i Abaya
Kazahstan
SVEGA I.1.
219.428,0
253.316,0
90.596,0
82.804,0
90.596,0
82.804,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
Novi poslovi
Srbija
Novi poslovi
Peru
Asfaltiranje puta Kawempe-Karuma
Uganda
Ostali novi poslovi
Uganda
SVEGA I.2.
SVEGA I (I.1. + I.2.)
68
Aktuelna
vrednost
ugovora
219.428,0
253.316,0
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ENERGOPROJEKT INDUSTRIJA
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Zemlja
Inicijalna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aktuelna
vrednost
ugovora
4
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
5
6
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
Institut Vinþa
SRB
Minel Kotlogradnja
SRB
VP Properties
SRB
Fiat automobili Srbija
SRB
Jugoremedija
SRB
Minel Kotlogradnja
SRB
Neoplanta
SRB
Energopet
SRB
EP Visokogradnja
SRB
Dren farma
SRB
Imlek
SRB
Jugorosgas
SRB
Lukoil
SRB
Sloboda ýaþak
SRB
SojaProtein
SRB
Mljekara Banja Luka
RS
KECO Invest Engineering
RUS
Ruska federacija (Artekon)
RUS
SVEGA I.1.
7.455,2
3.593,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
Lumus
SRB
Jugoremedija (Proizvodnja ampula)
SRB
Fiat kooperanti
SRB
Fiat automobili Srbija
SRB
Imlek
SRB
Institut Vinþa
SRB
Transnafta
SRB
Mljekara Banja Luka
RS
Rusija
RUS
Kazahstan Hali Barton
KAZ
SVEGA I.2.
5.345,4
SVEGA I (I.1. + I.2.)
12.800,6
2.781,1
2.762,9
0,0
3.593,0
5.544,0
PRILOG B: UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
69
ENERGOPROJEKT ARHITEKTURA
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Zemlja
Inicijalna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
5
6
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
CG
CG
CG
Kazahstan
Rusija
Kongo
SVEGA I.1.
2.096,9
VG-Bl.22-Bez.kosa-stamb.obj.-izmene idej.i gl.proj.
VG - Aneks I - blok 22 Bezanijska kosa
HLD-Goce Delceva-adaptacija poslovnog prostora
VG-Blok 24- izrada glavnog projekta
VG-Bl.24-izrada idej.proj.za potrebe izgradnje
Ostalo (Bl.12,Bl.6)
HLD-Blok 26-Aneks II - strucni nadzor
VG-Igalo - idejni proj.stamb.posl.obj.- Sistet bare
VG-Igalo-stamb.posl.obj.- Sistet bare - Aneks I
Ostalo (Meljine,H.Novi)
Kazahstan-Aktau-hotel
Siktivka-kombinat "Mondi" proj.izvedenog stanja
Novi centar Kinšase, D.R.Kongo-Urbanist.dok.
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
SRB
SRB
SRB
SRB
SRB
CG
CG
Gana
Rusija
Rusija
Kazahstan
Qatar
SVEGA I.2.
2.837,3
1.921,9
607,4
454,7
Razmi poslovi ( Ada,usluge za razvoj lokacija VG)
Vozdovac - stambeno poslovni kompleks
TELEKOM - vise poslova
Turska ambasada-Proj.rekons. i dograd.obj. -Beograd
Valjevo - sportska dvorana
VG-Igalo - Šištet Bare - Investicioni nadzor
Bar - stambeni objekat
Gana - gl.proj.enterijera konferenc.dvorane
Siktivkar - stambeni objekat
Siktivkar - idej.resenje-stambeni kompleks
Aktau-tehn.dok.rekonstr.instal.- vila 15MKR
Proj.hidrotehn.instal.u sklopu izv.gradj.proj.
SVEGA I (I.1. + I.2.)
70
Aktuelna
vrednost
ugovora
4.934,2
290,3
2.212,2
93,3
607,4
548,0
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
ENERGOPROJEKT ENERGODATA
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Zemlja
Inicijalna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aktuelna
vrednost
ugovora
4
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
5
6
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
HARDWARE
SOFTWARE
BANKOMATI
FISKALNE KASE
ODRŽAVANJE
ZAKUP+USLUGE
IT REŠENJA
ENERGOPROJEKT
INGRAF
CA SRBIJA BANKA (MERIDIJAN BANKA)
OSTALO
SVEGA I.1.
14.441,7
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
HARDWARE
SOFTWARE
BANKOMATI
FISKALNE KASE
ODRŽAVANJE
ZAKUP+USLUGE
IT REŠENJA
ENERGOPROJEKT HLD
INGRAF
SVEGA I.2.
SVEGA I (I.1. + I.2.)
8.370,1
7.865,2
840,2
15.281,9
553,5
0,0
8.370,1
8.418,7
PRILOG B: UGOVORENI I PREOSTALI POSLOVI ZA REALIZACIJU SISTEMA ENERGOPROJEKT
71
ENERGOPROJEKT ENERGODATA, MONTENEGRO
u (000) EUR
red.
Naziv posla / projekta
Inicijalna
vrednost
ugovora
Aktuelna
vrednost
ugovora
1
2
3
broj
I.
I.1.
1
2
3
4
5
5
PRIHODI / RASHODI OD AKTIVNIH POSLOVA (ugovorenih do 31.12.2009. g.)
MUP Crne gore
62,0
PRIHODI / RASHODI OD NOVIH POSLOVA (ugovorenih u 2010.g.)
POŠTA CRNE GORE
MUP CRNE GORE
ODRŽAVANJE BANKOMATA I OPREME
HARDWARE
SVEGA I.2.
SVEGA I (I.1. + I.2.)
72
4
POSLOVNI PRIHODI / RASHODI
SVEGA I.1.
I.2.
1
2
3
4
Preostalo za Preostalo za
real.
realizaciju
31.12.09.
31.03.10.
28,0
24,0
28,0
86,9
90,4
152,4
62,9
0,0
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
PRILOG C:
TEKUĆE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI
SISTEMA ENERGOPROJEKT
Napomena: Podaci su formatizovani u Sektoru za Plan Holdinga na osnovu podataka dostavljenih od
strane preduzeüa iz sistema Energoprojekt.
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
U nastavku je dat pregled tekuüih marketinških aktivnosti u zavisnim društvima sistema Energoprojekt.
Podaci su formatizovani u Sektoru za Plan Holdinga na osnovu usvojenih periodiþnih izveštaja preduzeüa
iz sistema Energoprojekt.
Ukupna vrednost ponuda sistema Energoprojekt (podnetih i u pripremi) u 2010. godini,
prema sadašnjem sagledavanju, iznosi preko 700 miliona € uz realne pretpostavke i
aktivnosti da bude premašena.
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
75
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
77
16.02.2010.
19.03.2010.
8.03.2010.
12.02.2010.
12.02.2010.
16.02.2010.
12.03.2010.
18.03.2010.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
1.11.2009.
2.
1.
Redni
broj
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
ZEMLJA
PD za proizvodnju elektriþne energije
„Hidroelektrane Ĉerdap“, ogranak HE
„Ĉerdap 2“
PD za proizvodnju elektriþne energije
„Hidroelektrane Ĉerdap“ d.o.o.
Hydro One d.o.o., Novi Sad
ENRGY 4 YOU d.o.o., Beograd
JP „Elektroprivreda Srbije“ – Direkcija za
strategiju i investicije, Beograd
ENRGY 4 YOU d.o.o., Beograd
PD Drinsko-Limske HE Bajina Bašta
PD Drinsko-Limske HE Bajina Bašta
JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
INVESTITOR
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
Tehniþka
kontrola
Rekonstrukcija
Tender
Revizija
Revizija
Studija
Geodetska
merenja
Kosultantske i
ostale usluge
Studija
PROJEKAT
Tehniþka kontrola Matematiþkog modela za
hidroenergetske proraþune i upravljanje
eksploatacijom sistema „Ĉerdap 1“ i
sistema „Ĉerdap 2“
Studija primene satelitskih snimaka visoke
rezolucije u formiranju baze prostornih
podataka EPS-a u funkciji detekcije stanja
radova i prostora EPS-a
Konsalting usluge, usluge projektovanja,
projektantskog nadzora i ostale usluge za
potrebe PD Drinsko-Limske HE u 2010.
godini (jediniþne cene)
Geodetska merenja i analiza i ocena stanja
objekata hidroelektrana u PD „DrinskoLimske HE“ u 2010. god.
Studija opravdanosti sa Idejnim projektom
MHE „Nikola Tesla B“
Revizija Idejnog rešenja i izrada Idejnog
projekta male HE „Bakaštak“ na reci Rasini
Revizija idejnog rešenja i izrada Idejnog
projekta MHE „ Mošule“ na reci Rasini
Tenderi za izvoÿenje graÿevinskih radova i
isporuku i montažu opreme za MHE na
Ljutini (MHE „Crnetiüi“, MHE „Šljivovica“ i
MHE „Radanoviüi“)
Projekat rekonstrukcije razvoda 6,3 kV
bloka 2 i 3, za potrebe HE „Ĉerdap 2“
PREDMET
PONUDE
Posao ugovoren
Izgubljen posao
Ugovor pred
potpisivanjem
Nema obaveštenja –
Investitor odustao
Nema obaveštenja –
Investitor odustao
U fazi ponude –
Oþekuje se
prihvatanje ponude
Ugovor pred
potpisivanjem
Oþekuje se
prihvatanje ponude
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena
Ugovor pred
potpisivanjem
PREGLED TEKUûIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING A.D.
78
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
1.04.2010.
5.05.2010.
20.04.2010.
19.04.2010.
28.04.2010.
28.04.2010.
28.04.2010.
4.05.2010.
5.05.2010.
13.
14.
15.
15.
16.
17.
18.
19.
1.04.2010.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
1.04.2010.
12.
11.
10.
Redni
broj
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
ZEMLJA
Elektroprivreda Srbije – PD Rudarski
basen „Kolubara“, Lazarevac, ogranak
„Površinski kopovi – Baroševac“
Mario Mijatoviü – Grigon company
Limited d.o.o., ýaþak
PRO VODING DOO, Beograd
Republika Srbija, Ministarstvo životne
sredine i prostornog planiranja
Republika Srbija, Ministarstvo životne
sredine i prostornog planiranja
PD „Drinsko-Limske HE“ – HE
„Elektromorava“ ýaþak
Opština Kruševac / KfW banka (PEA)
JKP Vodovod „Ibar“, Kosovska Mitrovica
JVP „Vode Vojvodine“, Novi Sad
Jagodinska pivara AD, Jagodina
JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
INVESTITOR
Idejni projekat i
Studije
Izrada tehniþke
dokumentacije
Studija
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Studija
Proraþuni
Glavni projekat
Glavni projekat
Idejni i glavni
projekti
Studija
PROJEKAT
Bor Regional Development Project –
Consulting Services for Remediation of the
Tailing Dump Facilities and Mining Waste
Dump Sites
Izrada tehniþke dokumentacije za MHE na
reci Studenici i MHE na reci Moravici
Hidrološka studija Buþevske i Kaluÿerske
reke
Idejni projekat i Studija opravdanosti i
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
regulacije reke Peštan i kontrole oticanja
poplavnih voda
Studija primene satelitskih snimaka visoke
rezolucije u formiranju baze prostornih
podataka EPS-a u funkciji detekcije stanja
radova i prostora EPS-a (Ponovljen
postupak JN sa pregovaranjem)
Idejni i glavni projekti rekonstrukcije
postojeüeg sistema kanalizacije sa
izgradnjom postrojenja za predtretman
otpadnih voda „Jagodinske pivare“
Predraþun za usklaÿivanje projektne
dokumentacije elektro-opreme prevodnice
Kucura sa Zakonom o planiranju i izgradnji
(Glavni projekat) i za tehniþku kontrolu
projekta uraÿenu od strane ovlašüene firme
Sistem snabdevanja vodom opština
severne Kosovske Mitrovice, Zveþana i
Zubinog Potoka
Proraþuni kratkih spojeva u HE Ovþar
Banja i HE Meÿuvršje
Predkvalifikacija – Studija izvodjivosti za
prikupljanje i tretman otpadnih voda
Kruševca (sa ILF Beratende Ingenieure
GmbH, Nemaþka)
Bor Regional Development Project –
Consulting Services for Remediation /
Construction of the Veliki Krivelj Collector
PREDMET
PONUDE
Otvoren nalog za rad.
Odustali od izrade
ponude
Otvoren nalog za rad
Otvoren nalog za rad.
Ponuda se sprema
sa inostranim
pertnerima
Otvoren nalog za rad.
Ponuda se sprema
sa inostranim
partnerima
Otvoren nalog za rad
Investitor odustao od
posla
Predkvalifikovan i
oþekuje se izrada
ponude
U fazi ponude –
oþekuje se odluka
U fazi ponude –
neizvestan ishod –
kordinator EPOprema
Izgubljen posao
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena
Ugovor pred
potpisivanjem
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
79
10.05.2010.
14.05.2010.
13.05.2010.
17.05.2010.
22.
23.
24.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
10.05.2010.
21.
20.
Redni
broj
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
ZEMLJA
PD za distribuciju elektriþne energije
„Jugoistok“ d.o.o., Niš
JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad
Alpine d.o.o., Beograd
Javno komunalno stambeno preduzeüe
„Topola“
JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd
INVESTITOR
Geodetsko
osmatranje
Generalni
projekat
Izrada projektne
dokumentacije
Glavni projekat
Studija
PROJEKAT
Studija uticaja deponija pepela TE EPS-a
na geosredinu i podzemne vode sa
predlogom mera remedijacije – II faza
Glavni projekat izmeštanja deonice
kolektorske mreže u okviru jaseniþkog sliva
1
Geodetsko osmatranje starog mosta Beška
– I epoha merenja
Generalni projekat energetskog korišüenja
reke Nišave kroz Siüevaþku klisuru
Predkvalifikacija – I faza restriktivnog
postupka – Izrada projektne dokumentacije
objekata vodovoda i kanalizacije
PREDMET
PONUDE
U pripremi
Ugovor pred
potpisivanjem
Ponuda u pripremi
Direktno fakturisanje
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena
Ponuda u pripremi.
Odustali od ponude
80
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
18.01.2010.
25.01.2010.
25.01.2010.
8.02.2010.
10.02.2010.
17.02.2010.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
18.01.2010.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
14.01.2010.
2.
1.
Redni broj
Peru
Republika
Srpska
RCG
Irak
Makedonija
Ukrajina
Republika
Srpska
Alžir
RCG
ZEMLJA
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Republike Srpske – Agencija za
vode oblasnog rijeþnog sliva
Save, Bijeljina
Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos
(UNOPS)
Ministry of Water Resources –
Center of Studies and
Engineering Designs, Baghdad,
Iraq
World Bank – Technical Services
Unit, Podgorica
Elektrani na Makedonija (ELEM),
Skopje / German Financial
Cooperation with Macedonia
ERI Trading and Investments Co.
(Project Owner), Kiev
Nacionalna Agencija za brane i
transfere (ANBT), Alžir
LSB Elektrane, Banja Luka
Opština Pljevlja
INVESTITOR
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INO U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT-HIDROINŽENJERING A.D.
Nadzor
Studija
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Rehabilitacija
objekata
Inženjering
podrška
Geofiziþka
ispitivanja
Studija
Idejni projekat
PROJEKAT
Nadzor nad izgradnjom objekata
hidroenergetskog i irigacionog projekta
Alto 10.Piura, Peru
Predkvalifikacija – Konsultantske
usluge za razvoj hidrogeološkog
modela za sliv Skadarskog jezera
Izrada Studije o stanju izdani u
Republici Srpskoj i procjeni rizika po
pitanju kvaliteta i rezervi podzemnih
voda
Konsultantske usluge za brane
Bekhme i Mandawa
Izrada Idejnog projekta i elaborata
procene uticaja na životnu sredinu za
ureÿaj za preþišüavanje otpadnih voda
u Pljevljima
Geofiziþka ispitivanja za MHE „Medna“
na reci Sani
Studija obezbeÿenja vodnih resursa u
hidrografskim i regionima Oranski –
Chott Chergui i Chelif – Zahrez i
ureÿenja dodatnih regulacija
Predkvalifikacija – Inženjering podrška
za razvoj malih hidroelektrana u
zapadnoj Ukrajini
Predkvalifikacija – Rehabilitacija 6
hidroelektrana u Makedoniji
PREDMET
PONUDE
Ugovor pred
potpisivanjem
Postupak je
zamrznut zbog žalbe
Nismo prošli PQ
proceduru
Nedostaju
informacije o statusu
PQ
Predkvalifikacija
prihvaüena –
priprema se ponuda
sa inostranim
partnerima
Odluka nije doneta.
Nedostaje
obaveštenje
Ugovor pred
potpisivanjem
Nije doneta odluka
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
Završena
Izgubljen posao
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
81
15.03.2010.
15.03.2010.
16.03.2010.
24.03.2010.
12.04.2010.
15.04.2010.
5.05.2010.
6.05.2010.
7.05.2010.
10.05.2010.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
15.03.2010.
11.
10.
Redni broj
Alžir
Makedonija
Elektrani na Makedonija
(ELEM9, Skopje / German
Financial Cooperation with
Macedonia
Direction du programme GIRE –
Ministere des Ressources en
Eau
GEOTEST, Brno / Ministarstvo
za industriju i trgovinu
ýeška
RCG
Mješoviti Holding
„Elektroprivreda Republike
Srpske“, Matiþno preduzeüe a.d.
Trebinje
JKP „Lim“, Prijepolje
Nacionalna Agencija za brane i
transfere (ANBT), Alžir
Nacionalna Agencija za brane i
transfere (ANBT), Alžir
Office national de l’irigation et du
Drainage (ONID) Alger
Nacionalna Agencija za brane i
transfere (ANBT), Alžir
Mješoviti Holding
„Elektroprivreda Republike
Srpske“ A.D. – HP HE na
Trebišnjici
Vodacom d.o.o. Tivat (PEA)
INVESTITOR
Republika
Srpska
Alžir
Alžir
Alžir
RCG
Republika
Srpska
Alžir
ZEMLJA
Studija
Kosultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Proj.-teh.
dokumentacija
Idejni projekat i
Studija
Tehniþka
pomoü
Glavni projekat
Glavni projekat
Konsalting
usluge
Tehniþka
dokumentacija
Glavni projekat
PROJEKAT
Studija procene zahvatanja vode za
poljoprivrednu namenu iz izdani
Mitidja, interpretacijom satelitskih
snimaka i upravljanja navodnjavanim
perimetrima
Glavni projekat brane El Ouldja u Vilaji
Khenchela
Glavni projekat brane Berkeche u Vilaji
Timouchent
Tehniþka pomoü za reviziju tehniþke
dokumentacje projekta valorizacije
voda Sahare (po pozivu na bazi cene
þovek/dan)
Predkvalifikacija – Idejni projekat sa
hidrauliþkim modelom i Studijom
opravdanosti za HE Buk Bijela i HE
Foþa
Izmena i dopuna projektno-tehniþke
dokumentacije postrojenja za preradu
vode za piüe Seljašnica – Prijepolje
Konsultantske usluge na projektu
„Izvorište Tamnava Lazarevac“ – III
faza
Konsultantske usluge za rehabilitaciju
6 hidroelektrana u Makedoniji (sa AF –
COLENCO i RMD-CONSULT)
Glavni projekat brane Zaouia u Vilaji
Tizi Ouzou
Predkvalifikacija – Izrada tehniþke
dokumentacije za višenamjensko
korišüenje voda Gornjih Horizonata sa
posebnim studijama
Predkvalifikacija – Konsalting usluge
za otpadne vode Crnogorskog primorja
– Faza IV
PREDMET
PONUDE
Priprema ponude u
toku
Ponuda u pripremi
U fazi ponude
U fazi ponude
Predkvalifikacija
zaustavljena zbog
žalbe
Ponuda dostavljena
Odluka nije doneta
Nismo
predkvalifikovani –
oþekuje se izrada
ponude sa inopartnerom
Odluka nije doneta
Oþekuje se zahtev
za direktno
ugovaranje
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
Završena
Odluka nije doneta
82
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
18.05.2010.
18.05.2010.
23.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
14.05.2010.
22.
21.
Redni broj
RCG
Slovenija
Norveška
ZEMLJA
Elektroprivreda Crne Gore A.D.
Nikšiü – FC Proizvodnja
RIKO d.o.o. Ljubljana
World Bank
INVESTITOR
Glavni projekat
Studije
PROJEKAT
HEC „Sveta Petka“ – Modifikacija
injekcione zavese
Glavni projekat rekonstrukcije sistema
elektriþnog koþenja agregata HE „Piva“
Predkvalifikacija – Studije integrisanog
hidroenergetskog razvoja reke Vrbas
(sa Norplan AS, Norveška – Joakim
Amtsen)
PREDMET
PONUDE
Otvoren nalog za
rad i ponuda predata
Otvoren nalog za
rad
-
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
Završena
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
83
BROJ
PONUDE
001-EN/10
002-EN/10
003-EN/10
006-EN/10
008-EN/10
009-EN/10
010-EN/10
011-EN/10
REDNI
BROJ
1
2
3
6
8
9
10
11
3.2.2010
8.2.2010
19.3.2010
28.1.2010
20.1.2010
19.2.2010
ZEMLJA
Zavrsena
Izrada proj. dokum. za potrebe izgradnje I
priklj. Kablovskog voda 110kV izmedju TS
Krusevac 1 TS Krusevac 3
JP EPS
PD Elektrosrbija Kraljevo
JP Elektromreža Srbije
Mješoviti Holding
elektroprivrede OLDING
ELEKTROPRIVREDE
REPUBLIKE SRPSKE
Republika
Srpska
JP EPS
PD TE-KO "Kostolac"
EP - Oprema a.d.
JP EPS
PD TE-KO "Kostolac"
Procena optimalnih rokova poþetka
gradnje hidroelektrana (vreme dobijanja
graÿevinskih dozvola) za sledeüe objekte:
- Gornja Drina: HE Buk Bijela, HE Foþa,
HE Paunci, HE Sutjeska
- Gornji Horizonti: He nevesinje, He
dabar, He Bileüa, HE Dubrovnik 2
Zavrsena
Izrada ID proj. radova investic.
odrzavanja delova cevnog sistema
Postupak obustavljen
kotlova TENT B-Medjupregrejac 2
B1Izrada ID proj.
Izrada Gl. proj. instalacije optickog kabla
na rel. TE Kost.A-obj. Geodetska sluzbaZavrsena
obj. TS
Izrada Gl. proj. adaptacije RP 0.4kV sa
vezama RP sa potrosacima koji se
Podneta
napajaju iz njega
Adaptacija bloka 2 TE Kostolac B sa
Zavrsena
rekonstrukcijom elektrofiltera
TK Gl. proj. TS 220/110/35kV Beograd 5Zavrsena
rekonstrukcija
Postupak obustavljen
Izrada projektne dokumumentacije
nadogradnje i rekonstrukcije poslovne
zgrade TE-KO Kostolac sa pridruženim
objektima
JP EPS
PD TE-KO "Kostolac"
JP EPS
PD TE "Nikola Tesla"
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
PROJEKAT
PREDMET PONUDE
INVESTITOR
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
ZEMLJA
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
84
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
BROJ
PONUDE
012-EN/10
013-EN/10
014-EN/10
015-EN/10
016-EN/10
019-EN/10
020-EN/10
021-EN/10
REDNI
BROJ
12
13
14
15
16
19
20
21
29.3.2010
19.3.2010
31.3.2010
24.2.2010
22.2.2010
8.3.2010
3.3.2010
12.2.2010
ZEMLJA
Srbija
Srbija
JP EPS
PD TE-KO "Kostolac"
JP EPS
PD TE "Nikola Tesla"
JP EPS
PD TE-KO "Kostolac"
Mješoviti Holding
elektroprivrede OLDING
ELEKTROPRIVREDE
REPUBLIKE SRPSKE
Republika
Srpska
Srbija
JP Elektromreža Srbije
Izrada glavnih elektrotehniþkih,
graÿevinskih i mašinsko tehnoloških
projekata u TE "Kostolac A"
Izrada zapisnika o izvršenom veštaþenju
o ispunjenosti uslova za upotrebu
izvorišta “KUPINCA”
Konsalting usluge:
- nadzor na zameni sistema za otpremu
pepela i šljake i
- izrada glavnog arhitektonskogradjevinskog projekta objekta uz el. filtar
na TE "Kostolac B"
Struþno mišljenje o Nacrtu finalnog
izveštaja Strategije razvoja energetike
Republike Srpske do 2030. godine
Izrada glavnog i izvodjaþkog projekta i
projekta izved. objekta za II fazu radova
TS Beograd 20
Vršenje tehniþke kontrole glavnog
projekta rekonstrukcije TS 220/35kV
"Bajina Basta"
Izrada idejnog i gavnog projekta i ostalih
usluga za TS 110/35/10kV Sokobanja
JP EPS
PD Jugoistok Niš
JP Elektromreža Srbije
Zavrsena
Tween Lakes real Estate Development Phase I
HV Installations
EP - Oprema a.d.
Zavrsena
Zavrsena
Zavrsena
Zavrsena
Zavrsena
Zavrsena
Zavrsena
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
PROJEKAT
PREDMET PONUDE
INVESTITOR
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
ZEMLJA
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
85
BROJ
PONUDE
023-EN/10
024-EN/10
025-EN/10
027-EN/10
028-EN/10
029-EN/10
030-EN/10
REDNI
BROJ
23
24
25
27
28
29
30
14.5.2010
17.5.2010
03.05.2010.
27.4.2010
26.4.2010
ZEMLJA
Srbija
Srbija
Makedonija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
ZEMLJA
EP - Oprema a.d.
JP EPS
PD HE "Djerdap"
Podneta
Podneta
Podneta
Procenka na vrednosta na nadvižnostie,
postrojkite i opremata na AD ELEM za
potrebite na finansiskoto izvestuvanje
ELEM
Elektrani na makedonija
Rad u srpskom delu Mešovite komisije za
Ĉerdap:
- formiranje srpskih predloga
dokumenata,
- analize rumunskih predloga dokumenata
i
- analize i proraþuni neophodni za rad
Mešovite komisije
Dodatne projektantske usluge za Twin
Lakes Real Estate Development - Nigerija
- Cathodic Protection
U pripremi
JP EPS
PD TE "Nikola Tesla"
Niger Delta Project - Lot 16-2*300MVA,
330/132/33kV Erunkan (Glavni projekat
za novu lokaciju TS)
Zavrsena
Zavrsena
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
EP - Oprema a.d.
Dodatni radovi na izradi Studije
opravdanosti sa idejnim projektom
produženja radnog veka i poveüanja
snage bloka A6 snage 308.5MW u TENT
A
Izrada Idejnog projekta
telekomunikacionog sistema JP
Elektrokosmet Priština - ED Kosovska
Mitrovica
PREDMET PONUDE
Odustali
PROJEKAT
Tehniþka kontrola glavnog projekta
nadvišenja kasete B deponije pepela TE
"Kolubara B" Veliki Crljeni do 112,5mnv
JP EPS
Projekat Telekomunikacije
JP EPS
TE "Nikola Tesla"
INVESTITOR
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
86
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
031-EN/10
032-EN/10
033-EN/10
32
33
BROJ
PONUDE
31
REDNI
BROJ
08.06.2010.
01.06.2010.
24.5.2010.
ZEMLJA
Srbija
Srbija
Srbija
ZEMLJA
JP EPS
PD TE "Nikola Tesla"
Telekom Srbija
JP Elektromreža Srbije
INVESTITOR
PROJEKAT
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
U pripremi
U pripremi
Podneta
Vršenje TK: TS 110/35kV Smederevo 1,
Petrovac i Sabac 1: Gl. projekat sanacije
armirano betonskih portala u RP 110kV
Izrada Glavnih projekata za izgradnju
spojnih telekomunikacionih puteva za veüi
broj lokacija
Izrada projektne dokumentacije
jedinstvenog sistema video nadzora u PD
TENT
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
PREDMET PONUDE
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
87
REGION KATAR
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
01.02.2010
22.02.2010
10.01.2010
10.01.2010
01.03.2010
24.01.2010
07.03.2010
20.02.2010
06.02.2010
21.02.2010
21.02.2010
31.01.2010
20.02.2010
10.02.2010
07.03.2010
19.04.2010
21.02.2010
28.03.2010
04.04.2010
REDNI BROJ
TDEQ/2010/001
TDEQ/2010/002
TDEQ/2010/003
TDEQ/2010/004
TDEQ/2010/005
TDEQ/2010/006
TDEQ/2010/007
TDEQ/2010/008
TDEQ/2010/010
TDEQ/2010/011
TDEQ/2010/013
TDEQ/2010/014
TDEQ/2010/016
TDEQ/2010/017
TDEQ/2010/022
TDEQ/2010/023
TDEQ/2010/024
TDEQ/2010/025
TDEQ/2010/026
Razni EPC
kontraltori
Kahramaa
Qatar
Qatar
AYTB
Qatar
QSP
Razni EPC
kontraltori
Qatar
Qatar
Petroserv
Limited
Qatar
Qatar
Razni EPC
kontraltori
Qatar
Qafco
QP
Qatar
Razni EPC
kontraltori
Dolphin Tie-In for the Common Sulphar Project Ras Laffan Treatment PlantDolphin Energy
FEED for Installation of CEMS on Selected Combustion Sources in NGL 1,2
& 3 Mesaieed
Petroserv
Limited
Qatar
Qatar
EPIC for Produces Water Tretment and Injection in Dukhan Fields (KN, FN,
FS, FM & Jaleha Degassing Stations and PWI Stations PS-2, 4,6,8, & 9)
Razni EPC
kontraltori
Qatar
Consultancy Services for Secondary Water Projects (Package 1)
EPIC of Shade for Storage at Material Warehouse
Qafco 5 Warehouses
EPIC FOR REPLACEMENT OF HALON SYSTEM IN REFINARY( QP
Mesaieed)
EPIC of Temporary IT Disaster Recovery Room at Block C Dukhan
Operations & Management Building Dukhan
Installation of Cyclone Separator at Bosster Pump 41-P0101 within DF
EPIC of Continuous Emission Monitoring System -CEMS
Construction of Treated Sewage Effluent (TSE) Pipeline from Sewage
treatment Plant (STP) to dukhan Township
ELectrical PCRs at Dukhan
ECS for Water Supply to Umm Bab, Jaleha & Khatiyah
Qatar
Miscellaneous Electrical Works at Mesaieed Port
IMCO
Razni EPC
kontraltori
EPIC for PAGA, CCTV, FT&MPLS Systems in Dukhan
Qatar
Razni EPC
kontraltori
Qatar
EPIC for Upgrading of Refinery Drainage and Waste Water Treatment Plant,
Mesaieed - Drainage System
For Drainage, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Odourant
Storage & Injection System at New Industrial Area
Security Barrier Installation Near Main Gate
Administation Building Car Parking Expansion (Phase 1)
Razni EPC
kontraltori
Razni EPC
kontraltori
AYTB
AYTB
PROJEKAT
INVESTITOR
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
ZEMLJA
podneta
podneta
Konsultantske
usluge
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
podneta
podneta
Konsultantske
usluge
Detaljni projekat
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
PREDMET
PONUDE
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
88
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
REGION KATAR
12.04.2010
24.03.2010
25.03.2010
15.03.2010
16.03.2010
11.04.2010
10.04.2010
17.05.2010
19.04.2010
01.06.2010
25.05.2010
20.05.2010
10.maj.10
20.jun.10
27.01.2010
01.02.2010
TDEQ/2010/031
TDEQ/2010/032
TDEQ/2010/033
TDEQ/2010/034
TDEQ/2010/038
TDEQ/2010/045
TDEQ/2009/050
TDEQ/2009/051
TDEQ/2009/056
TDEQ/2009/058
TDEQ/2009/059
TDEQ/2009/061
TDEQ/2009/062
TD/2010/01
TD/2010/02
15.03.2010
TDEQ/2010/028
TDEQ/2010/029
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
REDNI BROJ
EZDAN
Qatar
Al Jazeera
NEPCO
Razni EPC
kontraltori
Al Jaber
Al Ali Projects
QP
ADDC/Areva
DEWA/BEC
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
Qatar
UAE
Dubai
UAE
Dubai
Qatar
Qatar
Qatar
Razni EPC
kontraltori
Razni EPC
kontraltori
Razni EPC
kontraltori
EZDAN
Qatar
Qatar
AYTB
Petroserv
Control
Razni EPC
kontraltori
Razni EPC
kontraltori
INVESTITOR
Qatar
Qatar
Qatar
ZEMLJA
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
PREDMET
PONUDE
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Konsultantske
usluge
Supply and Installation of Rahba New 33/11kV Primary Substation with
Associated 33kV Cable Works, Abu Dhabi Distribution Company Tender No. Detaljni projekat
D-11128
DEWA Tender No - CE/0589/09
Supply, Installation, Testing & Commissioning of 33kV Switching Station and
Detaljni projekat
Associated Works
FEED for 20" Wet Gas Pipeline between KM and KS
Doha Express Way Package 12 (F-Ring Road)
Road Upgrade at Khatiyah North Area Within the Dukhan Fields
Detaljni projekat
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Engineering Consultancy Services for the Electrical Power System of
AlJazeera Arabic Channel
CS for Review the Existing Tender Documents for Supply of Towers and
Complete Erection for 132 kV & 400 kV OHTL's
Upgrading of the Umm Slal Water Station - North of Doha City
Detaljni projekat
Modification to pipe supports on 32" & 36" Gas Lift Pipelines within DF
EPIC OF POWER SUPPLY MODIFICATION WORKS AT KSDGS WITHIN
Detaljni projekat
DUKHAN FIELDS
Installation of Air Compressor with Associated Piping and Electrical Works in
Detaljni projekat
Production Chemistry Laboratory within Dukhan Fields
Ezdan 5
Establishment of 132/11 kV Gharafa and Gulf Mall SS
EPIC of Weather Station System at various Production Plants at Dukhan
EPIC of Centralized Fire Alarm Monitoring System for Buildings at DF
EPIC of New Khuff Wells DKG-30 & DKG-31 Flowline Connection
EPIC of Fire Training Ground Upgrade within Dukhan Fields
PROJEKAT
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
podneta
podneta
u pripremi
u pripremi
u pripremi
u pripremi
u pripremi
podneta
u pripremi
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
89
REGION KATAR
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
01.02.2010
09.02.2010
17.02.2010
21.02.2010
21.02.2010
22.02.2010
26.02.2010
28.02.2010
13.04.2010
18.04.2010
REDNI BROJ
TD/2010/03
TD/2010/04
TD/2010/05
TD/2010/06
TD/2010/07
TD/2010/08
TD/2010/09
TD/2010/10
TD/2010/11
TD/2010/12
MERAAS
UAE
Dubai
Transc/EEE
UAE
Dubai
Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPC) for The
GUP Expansion Phase III Project
Enquiry No. 09-5631-E-2 , Project No: 5631
Dubai Investment park-The Palisades Project – Consultancy Services for
132/11kV Substations
Tender No – N 7203
Supply, Installation, Testing and Commissioning of 132/33kV Reinforcement
Transco/Areva
Substation at New 132kV Taweelah-A (TWPSA-132)
GUP/Areva
UAE
Dubai
UAE
Dubai
DIP
Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPC) for The
GUP Expansion Phase III Project
GUP/Al Hassan
Enquiry No. 09-5631-E-2 , Project No: 5631
UAE
Dubai
UAE
Dubai
FEWA Tender No – E3/09
TRANSCO Supply Division Tender No: N 6976B
132/22kV REEM S2 Substation and 132/22kV YAS Island 2nd Substation
TRANSCO SUPPLY DIVISION TENDER NO: N7264
SUPPLY AND INSTALLATION OF NEW 220/33kV GRID STATION AT QUSAHWIRA
AND ASSOCIATED 220kV OHL WORKS
FEWA/Areva 132/11kV and 132/33/11kV Substation work in northern Emirates
Transco/EEE
UAE
Dubai
UAE
Dubai
FEWA Tender No – E3/09
9004-3008; Pearl Jumeira Project – Consultancy Services for 132/11kV
Substation
FEWA Tender No – E5/08
132/33 Substation work in northern Emirates
PROJEKAT
FEWA/Siemen
132/11kV and 132/33/11kV Substation work in northern Emirates
s
FEWA/KCC
Alfa
UAE
Dubai
UAE
Dubai
INVESTITOR
ZEMLJA
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Konsultantske
usluge
Detaljni projekat
(BOQs for Civil,
SP & Lighting)
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Konsultantske
usluge
Detaljni projekat
PREDMET
PONUDE
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
podneta
podneta
podneta
završena
podneta
podneta
podneta
podneta
završena
podneta
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
90
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
26.04.2010
05.05.2010
09.05.2010
21.06.2010
5.jan.10
24.jan.10
23.feb.10
21.mar.10
28.mar.10
4.apr.10
1.jun.10
TD/2010/14
TD/2010/15
TD/2010/16
G-5809
A-5888
A-6007
08RREDR10511
N-7590
C-09-0016-00
A-6466
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
TD/2010/13
REDNI BROJ
REGION KATAR
DEWA/Danway
DEWA
Lindenberg
AADC
UAE
Dubai
UAE
Dubai
UAE
Abu Dhabi
UAE
Abu Dhabi
AADC
HILALCO
TRANSCO
TAKREER
AADC
AFCD/Hilalco
UAE
Dubai
UAE
Abu Dhabi
UAE
Abu Dhabi
UAE
Abu Dhabi
UAE
Abu Dhabi
UAE
Abu Dhabi
DEWA
INVESTITOR
UAE
Dubai
ZEMLJA
Consultancy Services for Earthing Study in AADC Network
ECS for Development, Expansion & Upgrading of 33kV Power Network in Al
Ain
ECS for Evaluating the Integrity of Existing Oily Sewer System in Ruwais
refinery
ECS for Supply & Installation of 132kV Cable Network Reconfiguration in
Abu Dhabi Island
ECS for Construction of Three 33/11kV Power Supply to Al Ain Wildlife Park
& Resort Site
ECS for Supply & Install New Bulk & Domestic Water Connections,
Replacement of existing Domestic Connections & Pipelines Diversions..
Design Activity for Strategic Water Storage in Liwa
DEWA Tender No - CN/070/2010
Consultancy Services for Civil Engineering Works
DEWA Tender No - CE/0026/2010
Supply, Installation, Testing & Commissioning of 2 nos. 132/11kV
Substations and Associated Works
DEWA Tender No: CN/0059/2010
Consultancy Services for 2 nos SVCs associated works at NHDA & CARX
400 Buses and associated works
Al Falah Community Development – Infrastructure-Village 1
22/0.4kV Electrical Substations (23 Nos.)
PROJEKAT
u pripremi
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
Konsultantske
usluge
podneta
u pripremi
Konsultantske
usluge
Detaljni projekat
podneta
podneta
podneta
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
Detaljni projekat
Detaljni projekat
Konsultantske
usluge
PREDMET
PONUDE
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
91
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
12.Jan 2010.
18.Jan 2010.
18.Jan 2010.
18.Jan 2010.
18.Jan 2010.
19. Jan 2010.
01. Feb 2010.
15. Feb 2010.
05.Mar 2010.
14. Mar 2010.
24.Mar 2010.
REDNI
BROJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
ZEMLJA
PAEW
PAEW
OETC
Worley
Parsons
PAEW
MEDC
MEDC
MEDC
MEDC
MEDC
PAEW
INVESTITOR
ZAVRSENA
ZAVRSENA
Consultancy for
Supervision Services
Consultancy for
Supervision Services
Consultancy for
Supervision Services
Consultancy
Services for Design
and Supervision
Services
Consultancy
Services for Design
2x20 MVA Transformer Primary Substation at
Al Muna in Bausher Area
3x20 MVA Transformer Primary Substation at Jibroo
2x20 MVA Transformer Primary Substation at
Airport Heights (no. 3)
New Holiday Inn Primary Substation and Installation of New 11 kV
Switchgears at Mutrah Store Substation; Detailed Civil Design for
Substation Building at Holiday Inn Substation and Extended 11 kV
SWG Building at Mutrah Store Substation
Extension to the Water Distribution Networks in
Nizwa in Dakhiliya Region
Steel Tower Design & Verification - PDO Project C31/1064- WPAI
Project PAIP413 - 132kV OHL - Amal PS - 132 kV Switchyard Powertech
New Al Ayjah 132/33KV Grid Station And Associated Transmission
Lines
Additional Tanker Filling Station, Addendum
Water Distribution Networks for Sumail Town, Addendum
Supervision work
PODNETA
PODNETA
ZAVRSENA
Consultancy
Services
Supervision work
ZAVRSENA
SUB-CONTRACT
WORK ORDER
ZAVRSENA
ZAVRSENA
ZAVRSENA
ZAVRSENA
Consultancy for
Supervision Services
2x20 MVA Transformer Primary Substation No-3 at Al Khoud
Addendum No 1 Water Supply System to Resort Hotel And Other
Consumers At Masirah
ZAVRSENA
STATUS PONUDE
PREDMET PONUDE (u pripremi/podneta/
završena)
Consultancy
Services For Design
And Supervision
PROJEKAT
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
92
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
12. Apr 2010.
12. Apr 2010.
15. Apr 2010.
13
14
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
12
REDNI
BROJ
OMAN
OMAN
OMAN
OMAN
ZEMLJA
Water Distribution Networks for Sumail Town, Addendum
33/11 kV primary substation
at al Ansab
Larsen &
Tourbo LLC
Water Supply Scheme To Adam, Ad Dakhliya Region
PROJEKAT
PAEW
PAEW
INVESTITOR
ZAVRSENA
ZAVRSENA
Consultancy
Services for Design
and Supervision
Design
ZAVRSENA
Design and
Supervision Services
STATUS PONUDE
PREDMET PONUDE (u pripremi/podneta/
završena)
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D.
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
93
25.01.2010.
28.02.2010.
19.03.2010.
31.03.2010.
21.05.2010.
28.5.2010
rok: 01.06.2010.
(odloženo uložena žalba)
rok: 08.06.2010.
rok: 08.06.2010.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Rekostrukcija sportskorekreativno-poslovnog centra
"Milan-Gale Muškatiroviü" u
Beogardu
Izvoÿenje radova na
uvoÿenju DV-a 1219 u
Vladiþin Han
Adaptacija bloka 2 TE
Kostolac B sa
rekonstrukcijom elektrofiltera
Elektroprivreda Srbije /
TENT
Elektroprivreda Srbije /
TENT
Ameriþka ambasada u
Beogradu
FIAT AUTOMOBILI
SRBIJA, Kragujevac
„ELEKTROVOJVODINA”
DOO, Novi Sad
Delimiþna isporuka materijala,
graÿevinski i elektromontažni
radovi
Projektovanje, isporuka opreme i
materijala, i izvoÿenje
graÿevinskih, mašinskih i elektro
radova, ispitivanje, puštanje u rad,
obuka
Izrada idejnih i glavnih projekata
razdvajanja otpadnih voda i
izgradnje sistema za predtretman
otpadnih voda Jagodinske pivare
Izvodjenje radova na
termotehniþkim i elektro
instalacijama
PREDMET
PONUDE
TE Kolubara A, Blok A5 ,
rekonstrukcija elektrofiltera i
sistema za otpepeljivanje ,
Veliki Crljeni, Beograd,
TE Kolubara A, Blok A5 ,
rekonstrukcija elektrofiltera i
sistema za otpepeljivanje ,
Veliki Crljeni, Beograd,
U pripremi
U pripremi
Isporuka rezervnih delova po
ugovoru (Z - 245-102)
U pripremi
Podneta
Podneta
Podneta
(þeka se rešavanje žalbi)
Podneta
(Zakljuþen ugovor)
Podneta
(þeka se rešavanje žalbi)
Završena
(odbijena)
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
Naknadni radovi po ugovoru (Z 245-102)
Montaža i prikljuþivanje 35 kV
napojnog kabla
Demontaža HVAC instalacija na
objektima 3, 4 i 5
Nabavka i isporuka
Projektovanje, isporuka opreme i
elektroenergetske opreme i materijala, montaža, testiranje,
zaštitno-upravljaþke opreme puštanje u rad, obuka - "turn-key"
Napajanje Ambasade iz
distributibne mreže (35 kV)
Akcionarsko društvo
Predtretman otpadnih voda
„JAGODINSKA PIVARA“ Jagodinske pivare
Privr. društvo
termoelektrane i kopovi
Kostolac d.o.o.
Elektromreža Srbije
Gradska opština Stari
Grad, Beograd
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
REDNI
DATUM
ZEMLJA
INVESTITOR
PROJEKAT
BROJ
PODNOŠENJA
PONUDE
PREGLED TEKUûIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
94
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010. GODINI
REDNI
DATUM
ZEMLJA
INVESTITOR
PROJEKAT
PREDMET
STATUS PONUDE
BROJ
PODNOŠENJA
PONUDE
(u pripremi/podneta/
PONUDE
završena)
Bilfinger Berger /
Port Harcourt Street
Isporuka i ugradnja sistema
Julius Berger
Lighting
javnog osvetljenja
1
11.05.2010.
Nigeria
Ugovor u pripremi
Bilfinger Berger /
Isporuka i ugradnja HVAC
Julius Berger
2
14.05.2010.
Nigeria
VP House HVAC Systems sistema
Podneta
Isporuka i ugradnja trafo stanica
i dizel postrojenja sa
Abuja International and
Bilfinger Berger /
Domestic Airport Power pripadajucom elektro
energetskom mrezom
Julius Berger
Supply sustems
U pripremi
3
kraj juna 2010
Nigeria
ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
95
Datum
podnošenja
ponude
17.04.2010.
20.05.2010.
16.03.2010.
30.04.2010.
07.05.2010.
R.br.
1
2
3
4
5
Raiffeisen banka Beograd
KOTEX VISCIFAN doo
Novi Sad
Beograd
Srbija
Novi Sad
Srbija
Novi Beograd
Srbija
Energoprojekt Holding
Sanacija hidroizolacije
na objektu Goce
Delþeva 36-38
Izolaterski radovi
Izgradnja
9.200 m2
Ponuda je predata.
Ponuda je predata 31.03.2010.
Revidovane verzije ponude su
predate 30.04.2010.
Ponuda je predata.
Graÿevinsko-zanatski
radovi, inženjering i
konsalting poslovi
9.500 m2
Izgradnja proizvodnih
hala i skladišta
Ponuda je predata.
Status ponude
(u pripremi/podneta/
završena)
Kompletna izgradnja sa Zakljuþen trojni ugovor izmeÿu
spoljnim ureÿenjem
ENJUB-a, EPVG i AC
3.797 m2
Stojanoviü.
Predmet ponude
Izgradnja nove upravne
Kompletna izgradnja zgrade Raiffeisen banke
"kljuþ u ruke"
na Novom Beogradu,
20.000 m2
Omladinskih brigada 21
Auto Centar
Stojanoviü u Bloku 45
na Novom Beogradu
Projekat
Fiat automobili Srbija doo, Standardni industrijski
Kragujevac
objekat
EP Visokogradnja
(prethodno ENJUB)
Beograd
Srbija
Kragujevac
Srbija
Investitor
Zemlja
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
PREGLED TEKUûIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
96
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Datum
podnošenja
ponude
14.04.2010.
10.06.2010.
04.03.2010.
23.03.2010.
R.br.
1
2
3
4
Rusija
Rusija
Rusija
Rusija
Zemlja
"SGS - Industrial
services", Samara
Višenamenski kompleks
Butovo, Moskva
Montaža nove fabrike
šeüera kod grada
Tambova
(500 km južno od
Moskve)
DOO "AVANGARDA
PLUS", Siktivkar
"KENMER"
Predmet ponude
Status ponude
(u pripremi/podneta/
završena)
U toku je izrada ponude za
izvoÿenje radova.
15. marta 2010.g. potpisan
ugovor o izradi projektne
dokumentacije.
AB Konstrukcija
23.000 m2
Ponuda je podneta.
Instalacije na gradilištu,
gradilišni objekti,
montaža cevovoda i Poslato je pismo o namerama.
izgradnja fabrike,
razrada projekata
Projektovanje
i izgradnja
27.858 m2
Stambeno-poslovni
Razrada projektne
Izvršena primopredaja
kompleks u Siktivkaru
eskiznog rešenja investitoru.
(Tri stambene kule
dokumentacije
P+12 do P+14 sa posl. (etape: Projekat i Radna Istog dana je potpisan Ugovor
o razradi projektne
dokumentacija)
prostorom i podzemnom
dokumentacije.
garažom za 110 vozila)
27.858 m2
Projekat
Stambeno-poslovni
kompleks u Siktivkaru
(Tri stambene kule
P+12 do P+14 sa posl.
prostorom i podzemnom
garažom za 110 vozila)
OAO "Komižilstroj"
Siktivkar
Investitor
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA A.D.
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
97
Datum
podnošenja
ponude
26.03.2010.
19.04.2010.
07.05.2010.
26.06.2009.
12.02.2010.
05.03.2010.
R.br.
5
6
7
8
9
10
Kazahstan
Kazahstan
Kazahstan
Rusija
Rusija
Rusija
Zemlja
Poslata je PQ dokumentacija.
Projekat za I fazu se nalazi na
ekspertizi.
Ponuda je poslata.
Ponuda je predata.
Izvodjenje
Prva faza 38.000 m2.
Površina zemljišta je
113 ha u blizini
aerodroma
Šeremetjevo.
Temeljna ploþa za kotao
Betonska konstrukcija
za fabriku (na 4.500 m2)
i þeliþna konstrukcija za
skladište (na površni od
18.000 m2)
Kompleks "Ivakino" u
blizini Moskve
Pripremni radovi za
izgradnju kotla
Fabrika papira sa
skladištem u gradu
Kotlas (350 km od
Siktivkara)
LIMITLESS
OAO "Grupa ILIM" u
gradu Bratsk
OAO "Grupa ILIM" u
gradu Bratsk
TOO "HELIOS"
Almati
Schlumberger Logelco
Inc. (SLI),
Atyrau, Kazahstan
Izrada i montaža þeliþnih
Rekonstrukcija naftne
rezervoara sa prateüom
baze sa rezervoarima
opremom, spoljne
zapremine 49.750 m3 u
instalacije, ureÿenje
Pavlodaru
terena
Ugovor je potpisan
19.04.2010.g.
Oilfield Service Base,
Industrijsko poslovni
Graÿevinsko-zanatski Ponuda je predata 11.01.2010.g.
kompleks u Aktau
12.02.2010.g. predata revidovana
radovi i instalaterski
ponuda.
(radionice, laboratorije,
radovi
14.05.2010. dobijena informacija
administrativne zgrade,
50.000 m2
da smo dobili posao.
magacini, servisi i sl. za
gas i naftu)
Proizvodna baza
Ponuda za projektovanje i
Halliburton u Aktau
istražne radove je predata
(nekoliko objekata sa Projektovanje, izgradnja
26.06.2009.g.
HALLIBURTON, Aktau
infrastrukturom, na placu i upravljanje projektom
U toku je usaglašavanje
površine 8,5 ha)
predloženih cena. Oþekuje se
26.000 m2
pozitivan odgovor.
Status ponude
(u pripremi/podneta/
završena)
Predmet ponude
Projekat
Investitor
98
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Kazahstan
Pregovori su u
toku.
11.03.2010.
12.03.2010.
21.05.2010.
30.06.2009.
13
14
15
16
17
Gana
Kazahstan
Kazahstan
Kazahstan
Kazahstan
Kazahstan
25.03.2010.
12.03.2010.
11
Zemlja
12
Datum
podnošenja
ponude
R.br.
U toku je pregovaranje, zbog
izmena u projektu, odnosno
zbog smanjenja obima radova.
Montaža rezervoara,
izgradnja prateüih
objekata, nabavka i
montaža opreme,
spoljnih instalacija i
ureÿenje terena
13.800 m2
Skladište naftnih
derivata u Žambilskoj
oblasti, grad Taraz
Biznis centar u Atirau
Vinarija (9.000 m2) sa
letnjom rezidencijom
(3.500 m2) za
Predsednika R.
Kazahstan u Sariagašu
(granica sa
Uzbekistanom)
National Communication
Authority
(NCA)
PQ predata na poziv AGIPovog koordinatora.
U izradi je idejno rešenje za
rezidenciju, kuüu za goste i
obezbeÿenje (2.000 m2) i
projektni zadatak za
postrojenje za preradu grožÿa.
Communication Towers Graÿevinski, zanatski,
at Airport City
spoljni radovi ViK i
Headquarters, Accra,
elektro instalacije.
Main Contract
26.000 m2
Projektovanje i
izgradnja
606.000 m2
U aprilu 2010. g. zakljuþen je
Ugovor o izgradnji.
Predata je PQ dokumentacija.
Predata PQ dokumentacija.
Uraÿena je budžetska
procena, a konaþna verzija üe
Rekonstrukcija objekta
se predati invetitoru nakon
dobijanja teh. dok. za
instalaterske radove.
Projektovanje i
izgradnja
12.500 m2
Stambeni kompleks
"Rivijera", Atirau
Budžetska ponuda za
Uraÿen eskiz 15.03.2010.
(250 istih kuüa površine
projektovanje i izgradnju Ponuda je predata 25.03.2010.
po 181 m2 na placu od
8,5 ha) 45.263 m2
Status ponude
(u pripremi/podneta/
završena)
Predmet ponude
Projekat
Koyankus Project,
Oppenheimer Investments
Rezidencijalni kompleks
Group
Almati
Biznis centar KASPIJ
AGIP
TOO "Caspian Food"
Šimkent
HERTZ, Almati
TOO "HELIOS"
Investitor
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
99
CIGESA
Adriatic Marinas
Ekvatorijalna
Gvineja
Crna Gora
Tivat
26.01.2010.
01.02.2010.
21
22
Gana
Porto Montenegro
Infrastruktura Faza 1
Hotel Airport City
Pomorska akademija u
Tripoliju
Pregovori su u toku.
Predata PQ dokumentacija.
Predata PQ dokumentacija.
Uraÿena je budžetska
procena, a konaþna verzija üe
se predati invetitoru nakon
dobijanja teh. dok. za
instalaterske radove.
Status ponude
(u pripremi/podneta/
završena)
Opremanje i instalacije
Predata je budžetska ponuda.
84.000 m2
Instalaterski radovi,
zanatski radovi, spoljno
Predata je ponuda.
ureÿenje, graÿevinski
radovi
Rekonstrukcija
Projektovanje
i izgradnja
The Bulk Oil Storage &
Transportation Company
Ltd. (BOST)
TAKORADI TERMINAL
The Bulk Oil Storage &
PROJECT
Transportation Company (terminal za skladištenje
Ltd. (BOST)
i preradu nafte i derivata
160.000 m3)
Projektovanje
i izgradnja
DEBRA-BUIPE
PROJECT
(60 km naftovoda,
rezervoara, pumpnih
stanica i opreme u
Debri)
General committee of
defence
14.01.2010.
19
Gana
Predmet ponude
Projekat
Investitor
Libija
14.01.2010.
18
Zemlja
20
Datum
podnošenja
ponude
R.br.
100
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
04.2.2010
12.3.2010.
07.5.2010.
15.6.2010
2.
2.
3.
4.
1.
Datum
podnošenja
ponude/pq
12.1.2010
Redni
broj
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
Zemlja
Državna
direkcija za
puteve
Državna
direkcija za
puteve
Državna
direkcija za
puteve
Državna
direkcija za
puteve
Državna
direkcija za
puteve
Investitor
Rehabilitacija puta Wabigalo –
Nakasongola – Isasira Road
and Nakasongola – Air Base
Road
Total: 21 km
Izgradnja puteva:
Mpigi – Kanoni (64 km)
Ishaka – Kagamba Rd (36 km)
Ntungamo – Mirama Hills Rd
(37 km)
Asfaltiranje puta: KawempeLuwero-Kafu
Izgradnja puta Kampala Masaka
Nsangi – kamengo (29,5 km)
Lukaza – Masaka (21,2 km)
Izgradnja puta Gulu - Atiak
Projekat
UGANDA
Predkvalifikacija za
izvoÿenje radova na
navedenim putevima –
izgradnja i rekonstrukcija
Predkvalifikacija izvoÿaþa
za put Gulu – Atiak (74
km)
Vrednost: 43 miliona EUR
Predkvalifikacija za
izgradnju puta
Ukupna dužina: 50,7 km
Vrednost: 35 miliona
EUR
Asfaltiranje deonice puta
dužine 166 km
Cena: 33 miliona EUR
Rehabilitacija postojeüeg
puta
Cena: 4,2 miliona EUR
Predmet ponude
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U 2010. GOD.
ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA A.D.
.
U toku izrada PQ
dokumentacije.
Predata ponuda. EP-NG
zauzela prvo mesto.
Dobijen poziv za ugovaranje.
Predata ponuda. EP-NG
zauzela prvo mesto, oþekuje se
dobijanje ovog posla.
Predata PQ
Predata PQ
Status ponude
(u pripremi/podneta/završena)
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
101
Datum
podnošenja
ponude/pq
U toku
mart 2010
22.6.2010
Redni
broj
5.
6.
7.
Peru
Peru
Rusija
Zemlja
MTC Provias
Asocijacija
civilnog fonda
Alto Chicama
Državne
železnice
Rusije
Investitor
Rekonstrukcija puta:
Trujillo-Shiran-Huamachuco,
sektor Otuzco – Alto Chicama
Rekonstrukcija i asfaltiranje
postojeüeg puta – prilazi mestu
Quiruvilca
PERU
Izrada veznih tunela na
kompleksu iz
olimpijskog programa
(Soþi)
RUSIJA
Projekat
.
Rekonstrukcija i
asfaltiranje postojeüeg
puta – prilazi mestu
Quiruvilca
Cena: 1, 3 miliona EUR
Rekonstrukcija puta:
Trujillo-ShiranHuamachuco, sektor
Otuzco – Alto Chicama
Referentna vrednost:
41,5 miliona EUR
Izvoÿenje graÿevinskih
radova na veznim
tunelima
Predraþunska vrednost:
30 miliona EUR
Predmet ponude
Postupak izrade ponude u toku
Ugovor potpisan:
15.4.2010.
U toku su pregovori u vezi
davanja ponude za izradu
veznih tunela u Soþiju
Status ponude
u pripremi/podneta/završena
102
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
11.5.2010.
24.6.2010
13.7.2010.
9.
10.
11.
8.
Datum
podnošenja
ponude/pq
23.4.2010.
Redni
broj
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Zemlja
JP Putevi
Srbije
JP Putevi
Srbije
Min.
poljoprivrede,
direkcija za
vode
Min.
poljoprivrede,
direkcija za
vode
Investitor
Projektovanje i izgradnja
deonice autoputa E-75 ,
obilaznica oko Beograda,
deonica Batajnica-Dobanovci,
LOT 2A
Rehabilitacija i dogradnja
kolovoza na regionalnom putu
Obrenovac - Ub
Izgradnja obaloutvrda i
kontrola voda u basenu reke
Kolubare -Tamnava od km
13+700 do km 19+364
Izgradnja i regulacija reke
Mlave od km 5+470 do km
8+649 i Grabovaþkog rukavca
Projekat
SRBIJA
.
Radovi na regulaciji reke
Mlava i Grabovaþkog
rukavca
Cena EPNG:
2, 73 miliona EUR
Rehabilitacija i dogradnja
kolovoza na regionalnom
putu Obrenovac – Ub,
ukupne dužine 24,22 km
5 miliona EUR
Projektovanje i izgradnja
deonice autoputa E-75 ,
obilaznica oko Beograda,
deonica BatajnicaDobanovci,
Pred. vrednost: 40 miliona
EUR
Ureÿenje korita reke sa
obaloutvrdom
3,5 miliona EUR
Predmet ponude
Ponuda u pripremi za predaju u
julu 2010.
Ponuda u pripremi za predaju u
junu 2010.
Predata ponuda na licitaciji,
zauzeli smo VI mesto.
Predata ponuda na licitaciji,
zauzeli III mesto
Status ponude
u pripremi/podneta/završena
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
103
12.
Redni
broj
Datum
podnošenja
ponude/pq
20.7.2010.
Srbija
Zemlja
Koridor 10
d.o.o.
Investitor
Izgradnja autoputa E80 Pirot
(istok) - Dimitrovgrad
Projekat
.
LOT 1: Izgradnja
autoputa Pirot (istok) –
Sukovo 6 km
15 miliona EUR
LOT 2:
Izgradnja autoputa
Sukovo –
Dimitrovgrad
8,3 km
40 miliona EUR
Predmet ponude
U toku je izrada ponuda za oba
lota, predaja u julu 2010.
Status ponude
u pripremi/podneta/završena
104
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
29.01.2010 g.
20.01.2010 g.
05.02.1010 g.
08.02.2010 g.
26.02.2010 g.
01.03.2010 g.
03.03.2010 g.
03
04
05
06
07
08
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
11.01.2010 g.
02
01
Redni
broj
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
ZEMLJA
Zatvor u Nišu i KP
domu Kruševac
Projekat mlekare
PROJEKAT
“JUB” Šimanovci
“INGRAP OMNI “
Valjevo
NIS GASPROM
TEMPO centar
Valjevo
Projekti izgradnje
TNG instalacija I
benzinskih stanica
Proizvodnja i
pakovanje maltera
FIAT
AUTOMOBILI
SRBIJA
“NEOPLANTA” a.d. Rekonstrukcija I doNovi Sad
gradnja pogona industrije mesa
“Palanaþki kiseljak”
Proizvodni pogon za
Smederevska Palanka flaširanje vode
“MACE d.o.o.”
"Imlek" Padinska
Skela
Evropska unija
INVESTITOR
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
podneta
podneta
podneta
podneta
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
podneta
Projektovanje i izgradnja TEMPO cen- podneta
tra na lokaciji u Valjevu,
Vršenje tehniþke kontrole 100 Glavnih podneta
projekata za izgradnju TNG instalacija
i 40 Glavnih projekata za izgradnju BS
Izrada tehnološko-mašinskog projekta podneta
za izgradnju novog pogona “Proizvodnja I pakovanje maltera”u okviru
Kompleksa “JUB”-Šimanovci
Nadzor nad izvoÿenjem radova
(sa inostranim partnerom
Planarch s.r.l. – Italija)
Izrada projektne dokumentacije za
parcijalno podizanje krovova u
proizvodnim halama Kompleksa
Usluge upravljanja realizacijom rekonstrukcije i dogradnje proizvodnih
pogona
Izvodjenje graÿevinsko-zanatskih i
instalaterskih radova na izgradnji faze
II proizvodne hale
Izrada plana zaštite od požara
PREDMET PONUDE
PREGLED TEKUûIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U 2010.GODINI
ENERGROPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
105
08.03.2010 g.
08.03.2010 g.
15.03.2010 g.
17.03.2010 g.
17.03.2010 g.
17.03.2010 g.
18.03.2010 g.
26.03.2010 g.
06.04.2010 g.
08.04.2010 g.
16.04.2010 g.
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Zelenilo i osvetljenje Vršenje tehniþke kontrole Glavnih propovršina oko
jekata mreže za zalivanje zelenila i
Upravne zgrade
elektronstalacija
osvetljenja
oko
Upravne zgrade
“GALENIKA “ a.d.
Magacin sirovina i
Vršenje tehniþke kontrole Glavnih proZemun
pakovnog materijala jekata magacina sirovina i pakovnog
materijala
“JUGOREMEDIJA“ Fabrika za proizvod- Izvoÿenje naknadnih graÿevinskih raZrenjanin
nju lekova
dova u kompleksu Fabrike lekova
“CHRIWA d.o.o.”
Postrojenje za tretIzrada projektne dokumentacije i
Nemaþka
man otpadnih voda
pružanje konsultantskih usluga za
Predstavništvo
grada Apatina i
izgradnju Postrojenje za tretman otObrenovac
Apatinske pivare
padnih voda grada Apatina i Apatinske pivare
“CHRIWA d.o.o.”
Postrojenje za tretIzvoÿenje graÿevinskih radova za
Nemaþka
man otpadnih voda
izgradnju Postrojenje za tretman otPredstavništvo
grada Apatina i
padnih voda grada Apatina i ApatinObrenovac
Apatinske pivare
ske pivare
“JUGOREMEDIJA“ Fabrika za proizvod- Izrada tehniþke dokumentacije za
Zrenjanin
nju lekova
izgradnju i izvoÿenje Pogona teþnih
formi – ampula u Kompleksu
“USS SERBIA“
Projekat visokih peüi Izrada studije protivpožarne zaštite
Smederevo
i aglomeracije
objekata visokoh peüi i aglomeracije u
kompleksu USS u Smederevu
"Imlek" Padinska
Projekat mlekare u
Izrada tehniþke dokumentacije na
Skela
Kraljevu
sanaciji hladnjaþe u Kraljevu
Ministarstvo finansija Projekti carinarnica
Vršenje tehniþke kontrole Glavnih proUprava carina
u Beogradu, Užicu i jekata objekata carinarnica
Beograd
Kraljevu
“JUGOREMEDIJA“ Fabrika penicilinskih Izrada projektne dokumentacije za
(LUXOL HEMIJA)
preparata u okviru
izgradnju Fabrike penicilinskih
Zrenjanin
LUXOL-a
preparata
“GALENIKA “ a.d.
Objekat kontrola
Vršenje tehniþke kontrole Gl.projekata
Zemun
kvaliteta i Institut
za objekat kontrola kvaliteta i institut
“GALENIKA “ a.d.
Zemun
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
u pripremi
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
106
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
22.04.2010 g.
26.04.2010 g.
27.04.2010 g.
29.04.1010 g.
10.05.2010 g.
19.05.2010 g.
21.05.2010 g.
23
24
25
26
27
28
22.04.2010 g.
21
22
20.04.2010 g.
20
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Srbija
Šeüerana “Donji
Srem”
Peüinci
“GALENIKA “ a.d.
Zemun
“JUGOREMEDIJA“
Zrenjanin
Energoprojekt –
Visokogradnja a.d.
Beograd
“NEOPLANTA” a.d.
Industrija mesa
Novi Sad
“LUXOL”
Zrenjanin
"Imlek" a.d.
Padinska Skela
NIS a.d.
OAO GASPROM NEFT
“JUB” Šimanovci
Izrada projektne dokumentacije za
dogradnju pogona “Proizvodnja i
pakovanje maltera” u okviru
Kompleksa “JUB”-Šimanovci
Projekti moderniUsluge pružanja logistiþke podrške I
zacije Rafinerije
struþnog nadzora nad izgradnjom 19
nafte Panþevo
objekata
obuhvaüenih
projektom
Modernizacije Rafinerije nafte
Projekat mlekare u
Izrada studije o proceni uticaja
Padinskoj Skeli
zateþenog stanja na životnu sredinu u
kompleksu mlekare „Imlek“ u
Padinskoj Skeli
Fabrika lekova
Izrada izmena i dopuna plana zaštite
od požara za kompleks “Jugoremedija
Poslovni objekat
Usluge pružanja struþnog nadzora na
“B”-“AC Stojanoizgradnji poslovnog objekta “B”-“AC
viü”, Novi Beograd
Stojanoviü”u Bloku 45, N. Beograd
Rekonstrukcija i
Izrada projektne dokumentacije za
dogradnja pogona
postrojenje za tretman otpadnih voda u
industrije mesa
okviru Kompleksa “Neoplanta“
Fabrika penicilinskih Izrada tehniþke dokumentacije i
preparata u okviru
izvoÿenje radova za Pogon penicilina
LUXOL-a
Upravna zgrada
Izrada tehniþke dokumentacije za
adaptaciju Upravne zgrade „Galenika
a.d.“
Objekat šeüerane
Izvoÿenje graÿevinskih radova na
temelju rezervoara za melasu
Proizvodnja i
pakovanje maltera
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
107
02
01
Redni
broj
31.05.2010 g.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
05.05.2010 g.
Republika
Srpska
Kazahstan
ZEMLJA
TOO “Caspian Food”
Šimkent,
Kazahstan
“BIRAý “ a.d.
Zvornik
INVESTITOR
Fabrika glinice
Objekat Vinarije u
Kazahstanu
PROJEKAT
Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju Kompleksa Vinarije u
Kazahstanu
Izrada tehniþke dokumentacije za
transport crvenog mulja
PREDMET PONUDE
u pripremi
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
podneta
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI/INO KOMPANIJE) U 2010.GODINI
ENERGROPROJEKT INDUSTRIJA A.D.
108
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Januar 2010.
Januar 2010.
Februar 2010.
Mart 2010.
Mart 2010.
3
4
5
6
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
Januar 2010.
2
1
REDNI
BROJ
SRBIJA,
Stara Pazova
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Šabac
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Valjevo
ZEMLJA / GRAD
Sportski Centar FSS
GTC Commercial
Development
JP "Ada Ciganlija"
PD "Elektrosrbija"
Elektrodistribucija
Šabac
Direkcija za izgradnju i
razvoj Kolubarskog
okruga
Ambasada Republike
Turske u Beogradu
INVESTITOR
PROJEKAT
III faza
Sportskog Centra
5.400 m2
Tržni centar "Ada"
68.000 m2
Otvoreni bazen sa
pontonom - II faza
Sportsko poslovni
centar
11.000 m2
Rekonstrukcija
glavnog objekta
Ambasade i dogradnja
pomoünog
2.800 m2
Elektroenergetski
objekti na podruþju
opštine Šabac
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010.GODINI
Idejno rešenje i
Glavni projekat
Idejno rešenje i
Tenderska
dokumentacija
Idejno rešenje i
Glavni projekat
Glavni projekti Predkvalifikacija
Idejni i Glavni
projekat
Idejno rešenje i
Glavni projekat
PREDMET
PONUDE
PREGLED TEKUûIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U 2010.GODINI
ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.
Podneta Ponuda
Ponuda usvojena;
Pozitivna odluka o
predkvalifikaciji dobijena
januara 2010.
Ponuda usvojena
15.02.2010.;
Plaüanje po ponudi
Podneta Ponuda
Ponuda usvojena;
Ugovor potpisan
04.03.2010.
STATUS PONUDE
(u pripiremi/podneta/
završena)
Podneta Ponuda
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
109
Mart 2010.
April 2010.
April 2010.
10
11
12
14
April 2010.
-
Mart 2010.
9
13
Mart 2010.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
Mart 2010.
8
7
REDNI
BROJ
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Novi Sad
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Beograd
ZEMLJA / GRAD
EP Visokogradnja
Savez arhitekata Srbije
Ministarstvo
Inostranih poslova
Iraka
Graÿevinska Direkcija
Srbije
Graÿevinska Direkcija
Srbije
Ministarstvo
Finansija Uprava Carina
Ministarstvo
Inostranih poslova
Japana
Grad Beograd
Agencija za investicije
INVESTITOR
Poslovni objekat
"AC Stojanoviü",
blok 45
Japanska Ambasada
Blok 11a,
Novi Beograd
2.300 m2
Stambeno-poslovni
objekti na lokaciji
kasarne "Vojvoda
Stepa Stepanoviü";
5.000 stambenih
jedinica
Rezidencija Iraþkog
ambasadora
1.000 m2
Stambeno naselje
"Jugoviüevo"
23.550 m2
Turistiþki centar
"Srebrno jezero"
Stambeno-poslovni
objekti,
Dr. Ivana Ribara
47.340 m2
Carinska laboratorija
4,25 ha
PROJEKAT
Urbanistiþko arhitektonsko
rešenje
Struþni nadzor
tokom izvoÿenja
Idejno rešenje,
Glavni projekat,
Nadzor
Glavni projekat
Tehniþka
dokumentacija
Tehniþka
dokumentacija,
nadzor
Projekat
parcelacije
Struþni nadzor
tokom gradnje
PREDMET
PONUDE
Javni urbanistiþko arhitektonski konkurs.
Rad je otkupljen
Ponuda usvojena;
Ugovor potpisan
03.05.2010.
Javni Tender –
Podneta Ponuda
Podneta Ponuda
Predato pismo o namerama Praüenje procedure javnih
nabavki i priprema ponude.
Predato pismo o namerama Oþekuje se poziv za
pretkvalifikaciju.
Pozivni Tender –
Podneta Ponuda
STATUS PONUDE
(u pripiremi/podneta/
završena)
Javni tender –
Podneta Ponuda
110
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
17
16
15
REDNI
BROJ
-
Maj 2010.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
Maj 2010.
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Beograd
SRBIJA, Beograd
ZEMLJA / GRAD
Ministarstvo nauke i
"Cowi IPF
Consortium"
EP Visokogradnja
"Koling"
INVESTITOR
Stambeno-poslovni
objekat, Dedinje
Tehnološki park
"Zvezdara"
18.300 m2
Stambeno - poslovni
kompleks Voždovac
53.000 m2
PROJEKAT
Urbanistiþki
projekat, idejna
rešenja
Glavni projekat
Struþni nadzor
PREDMET
PONUDE
Ponuda u pripremi
Podneta Ponuda
STATUS PONUDE
(u pripiremi/podneta/
završena)
Podneta Ponuda
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
111
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
-
-
Kazahstan,
Aktau
Maj 2010.
7
Kazahstan,
Sariagaš
April 2010.
6
Kazahstan,
Aktau
Mart 2010.
Kazahstan,
Aktau
Ruska Federacija,
Siktivkar
Ruska Federacija,
Siktivkar
Ruska Federacija,
Siktivkar
ZEMLJA / GRAD
5
KAZAHSTAN
4
Januar 2010.
3
2
RUSIJA
1
Januar 2010.
REDNI
BROJ
Poslovni objekat
"Vila"
10.330 m2
Stambeno naselje
"Rivijera"(250 objekata)
46.260 m2
Kompleks vinarije
"Shimkent"- Rezidencija
3.000 m2,
spolj.uredj. 3 ha
Zabavno - rekreativni
kompleks
6.000 m2
Poslovni objekat
12.000 m2
Stambeni kompleks
27.580 m2
PROJEKAT
TOO "Oil Real Estate" Hotelski kompleks
8.580 m2
"Casipan Food",
Shimkent
"Hertz" Almati
IP "Nurahanov"
OAO "Komžilstroj"
OAO "Komžilstroj"
OAO "Komžilstroj"
INVESTITOR
Dodatni radovi
Idejno rešenje,
Idejni i Glavni
projekat
Idejno rešenje,
Idejni i Glavni
projekat
Sve faze tehniþke
dokumentacije
Idejno rešenje,
Idejni i Glavni
projekat
Idejno rešenje,
Idejni i Glavni
projekat
Idejno rešenje,
Idejni i Glavni
projekat
PREDMET
PONUDE
Ponuda za Anex Ugovora
predata i usvojena
Podneta Ponuda
Ugovor (I faza) potpisan
28.01.2010.,
(II faza) 20.05.2010.
Podneta Ponuda
Ponuda u pripremi
Ugovor za idejno rešenje
potpisan 24.03.2010.,
a ostale faze 28.05.2010.
Ponuda u pripremi
STATUS PONUDE
(u pripiremi/podneta/
završena)
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U INOSTRANSTVU (INO ZAKLJUýCI / INO KOMPANIJE) U 2010.GODINI
ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA A.D.
112
XXXIV GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
12
11
10
9
-
Maj 2010.
-
Februar 2010.
DATUM
PODNOŠENJA
PONUDE
OSTALA TRŽIŠTA
8
Februar 2010.
REDNI
BROJ
Gana,
Akra
Crna Gora,
Bar
Angola
Gana,
Akra
Katar
ZEMLJA / GRAD
Vlada
Republike Angole
American Resources
Ltd. / EP Ghana
"Vicant" Company
National
Communications
Authority
Qatar Petroleum /
EP Entel
INVESTITOR
TD Operation Centre
& Control Room
5.500 m2
Upravna zgrada Višenamenska
konferencijska dvorana
1.000 m2
Apartmanski kompleks
30.000 m2
Stambeni objekat
18.400 m2
Socijalno stanovanje
(100.000 stambenih
jedinica)
8.500.000 m2
PROJEKAT
Idejno rešenje i
Glavni projekat
Tehniþka
dokumentacija
Urbanistiþka i
tehniþka
dokumentacija
Hidrotehniþke
instalacije - idejni
i glavni projekat
Glavni projekat
enterijera
PREDMET
PONUDE
Ponuda u pripremi
Podneta Ponuda
Ponuda u pripremi
Ponuda usvojena;
Ugovor potpisan
19.02.2010.
Podneta Ponuda
STATUS PONUDE
(u pripiremi/podneta/
završena)
PRILOG C: TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI SISTEMA ENERGOPROJEKT
113
TEKUûE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI U ZEMLJI U 2010. GODINI
REDNI
DATUM
ZEMLJA
INVESTITOR
BROJ
PODNOŠENJA
PONUDE
2
14.1.2010 R.SRBIJA
ERSTEBANK A.D.
6
20.2.2010 R.SRBIJA
TELEKOM SRBIJA
7
22.2.2010 R.SRBIJA
TELEKOM SRBIJA
8
22.2.2010 R.SRBIJA
TELEKOM SRBIJA
9
22.2.2010 R.SRBIJA
TELEKOM SRBIJA
EP VISOKOGRADNJA
14
25.2.2010 R.SRBIJA
17
17.3.2010 R.SRBIJA
EP INDUSTRIJA
18
18.3.2010 R.SRBIJA
EP HIDRO
EP ARHITEKTURA, HIDRO,INDUSTRIJA, NISKO
23
18.3.2010 R.SRBIJA
ALPHA BANKA
24
15.2.2010 R.SRBIJA
ALPHA BANKA
25
15.2.2010 R.SRBIJA
PEXIM CARDINFO
26
2.3.2010 R.SRBIJA
27
11.1.2010 R.SRBIJA
UNICREDIT BANKA
29
23.3.2010 R.SRBIJA
EP HOLDING
30
24.3.2010 R.SRBIJA
DELTA GENERALI
31
24.3.2010 R.SRBIJA
UNIQA OSIGURANJE
32
26.3.2010 R.SRBIJA
EP OPREMA
41
15.4.2010 R.SRBIJA
DDOR NOVI SAD
43
20.4.2010 R.SRBIJA
DDOR NOVI SAD
44
26.4.2010 R.SRBIJA
NLB
45
30.4.2010 R.SRBIJA
EP NISKOGRADNJA
46
4.5.2010 R.SRBIJA
AGROBANKA
47
6.5.2010 R.SRBIJA
EP URNANIZAM I ARH.
48
7.5.2010 R.SRBIJA
DDOR NOVI SAD
50
11.5.2010 R.SRBIJA
INFOSTAN
51
11.5.2010 R.SRBIJA
BEOGRAD PUT
52
11.5.2010 R.SRBIJA
BEOGRAD PUT
53
12.5.2010 R.SRBIJA
INFOSTAN
54
13.5.2010 R.SRBIJA
TELEKOM SRBIJA
PROJEKAT
SWEDCA
SWED
SWEDBRIO EDCR
SWED
SWED
SWEDMS
SWEDMS
SWEDMS
HWED
ODRATM
ATM
ATM
ATM
SWEDMS
SWEDCA
SWEDCA
SWEDMS
SWCAODR
SWEDCA
SWEDCA
SWEDMS
SWEDCA
SWEDMS
SWEDCA
SWEDCA
SWEDORACLE
SWEDCA
SWEDCA
SWED
PREDMET
PONUDE
PREGLED TEKUûIH MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU U 2010. GODINI
ENERGOPROJEKT ENERGODATA A.D.
STATUS PONUDE
(u pripremi/podneta/
završena)
završena
završena
podneta
podneta
podneta
završena
završena
završena
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
podneta
Download

Informacija Generalnog direktora - 2010.indd