VÝROČNÁ SPRÁVA
A nnual report
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
03
OBSAH
Content
OD / S ince 1. JANUÁRA
DO / T ill 31. DECEMBRA 2011
04
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Basic information
04
PREDMET PODNIKANIA
Core business activities
05
ORGÁNY SPOLOČNOSTI A VEDENIE
Company authorities and top management
05
DCÉRSKE SPOLOČNOSTI
Subsidiary companies
06
PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Chairman‘s letter
08
OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Business activities
12
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI
Economic results
16
SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA
Management systems
18
ĽUDSKÉ ZDROJE
Human resources
20
SÚVAHA
Balance sheet
21
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Income statement
22
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Report of the independent auditor
04
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Basic information
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
OBCHODNÉ MENO / Company‘s name:
SAG ELV Slovensko, a.s. (do / till 30. 4. 2011)
SAG Elektrovod, a.s. (od / since 1. 5. 2011)
PRÁVNA FORMA / Legal form:
Akciová spoločnosť / Joint-Stock Company
ZALOŽENIE / Date of establishment:
1949 – štátny podnik / state owned company
Od 1994 – akciová spoločnosť / since 1994 – Joint-Stock Company
SÍDLO / Seat:
Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika / Slovak Republic
POŠTOVÁ ADRESA / Postal address:
P.O. Box 52, 828 56 Bratislava 24, Slovenská republika / Slovak Republic
IČO / I.D. No.: 36 863 513
IČ DPH / Vat No.: SK 202 2840 127
ZÁKLADNÉ IMANIE / Share capital: 1 000 000 EUR
PREDMET
PODNIKANIA
Core business
activities
AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ ZAMERIAVA SVOJU ČINNOSŤ PRIORITNE NA OBLASŤ PROJEKTOVANIA,
INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, DODÁVOK ZARIADENÍ, STAVEBNOMONTÁŽNYCH PRÁC A ÚDRŽBY:
• elektrických distribučných vedení od 22 kV do 110 kV,
• prenosových vedení 220 kV a 400 kV,
• vonkajších a vnútorných rozvodní a transformovní od 6 kV do 400 kV,
• elektrických častí energetických zariadení (elektrární, teplární, priemyselných podnikov a pod.),
• elektrických častí technologických celkov, včítane riadiacich a zabezpečovacích systémov
merania a regulácie,
• optoelektronických telekomunikačných trás a sietí,
• pozemných inžinierskych stavieb v oblasti energetiky, priemyselnej a občianskej výstavby,
• elektroinštalačné práce v baniach, tuneloch a iných stavbách banského typu,
• komplexný servis energetického hospodárstva dodávateľským spôsobom, energetický audit
a správu verejného osvetlenia v súvislosti s rozvojom ďalších služieb v energetike.
The company aims its activities mainly at the field of design, engineering, supply of equipment,
machines and raw materials, construction, assembly and maintenance for:
• distribution lines from 22 kV to 110 kV,
• overhead transmission lines 220 kV and 400 kV,
• outdoor and indoor switchyards and substations from 6 kV to 400 kV,
• electrical appliances of power engineering projects (power plants, heating stations, industrial
complexes etc.),
• electrical devices of complete technological units, including control and safety systems,
measurements and monitoring,
• fiber optic lines and networks, OPGW, OPPC,
• civil engineering constructions in power engineering, industrial and commercial projects,
• electric installations in mines, tunnels and in other constructions of mining industry,
• and in connection with development of other services in power engineering for energy audit,
public lighting and as supplier of the full power service.
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
05
PREDSTAVENSTVO / Board of directors
DOZORNÁ RADA / Supervisory board
PREDSEDA / Chairman:
PREDSEDA / Chairman:
Ing. Tomáš Malatinský
Mag. Erich Söllinger
ČLENOVIA / Members:
Karl-Michael Fuhr
Ing. Ivan Beneš
Thomas Jennissen
Sven Behrend
(do / till 28. 3. 2011)
(do / till 12. 4. 2011)
(od / since 28. 3. 2011 do / till 10. 8. 2011)
(od / since 11. 8. 2011)
Ing. Alexander Kšiňan
(od / since 13. 4. 2011)
ORGÁNY
SPOLOČNOSTI
A VEDENIE
ČLENOVIA / Members:
Ing. Marián Takáč
Dr. Joachim Hofmann
Company authorities
and top management
(do / till 28. 3. 2011)
Ralf Keil
(od / since 28. 3. 2011)
VÝKONNÝ MANAŽMENT / Top management
GENERÁLNY RIADITEĽ / Ceo:
Ing. Alexander Kšiňan
RIADITEĽ DIVÍZIE ELEKTROMONTÁŽÍ / Director of electrical assembly division:
Ing. Marián Takáč
RIADITEĽ DIVÍZIE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ / Director of transmission lines division:
Ing. Alexander Kšiňan, ml.
ELEKTROVOD ROZVÁDZAČE, s.r.o.
ELV-SERVIS, spol. s r.o.
ELEKTROVOD STAV, s.r.o.
ELEKTROVOD, a.s., ČR / Czech Republic
ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY SPOLOČNOSTI SAG ELEKTROVOD, A.S. / Branch of sag elektrovod, a.s.
SAG ELEKTROVOD, a.s., org. zložka Brno, ČR / Czech Republic
ELEKTROVOD HOLDING, a.s., org. zložka Island / Iceland branch, Island / Iceland
ELEKTROVOD HOLDING, a.s., org. zložka Grónsko / Greenland branch, Grónsko / Greenland
DCÉRSKE
SPOLOČNOSTI
SAG ELEKTROVOD
Subsidiary companies
of sag elektrovod
2x400 KV A 2x110 KV
KOŠICE – LEMEŠANY, SR / S lovakia
• vedenie a spínacia stanica
• new built
06
PRÍHOVOR
PREDSEDU
PREDSTAVENSTVA
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
Vážené dámy a páni,
SAG Elektrovod už absolvoval hospodársky rok 2011 a nastal čas, aby sme sa pristavili a zbilancovali, čo nám tento rok priniesol, aké nové výzvy nastolil, ktoré nás budú zamestnávať v najbližších
rokoch. V roku 2011 sme dosiahli najväčší obrat spoločnosti v jeho vyše 60-ročnej histórii, ktorý
prekročil 100 mil. EUR. Ostatné merateľné hospodárske kritériá, ako napríklad hospodársky výsledok,
bol percentuálne nižší, ako v minulosti, čo spôsobila iná štruktúra zákazkovej náplne, ktorá spočí­
vala vo väčšom podiele nákupu a externých výkonov pri realizácii našich projektov v roku 2011, ako
v minulosti.
Začiatkom roku 2011 sa naša spoločnosť premenovala na SAG Elektrovod, a.s., a tak sa aspoň čiastočne vrátila k názvu, ktorý dlhé desaťročia budovala a získavala dôveru u svojich zákazníkov doma
i v zahraničí. Ďalej sme v priebehu roka zrealizovali organizačnú zmenu, ktorou sme presunuli
centrálne riadenie obchodu opäť do obchodných oddelení našich dvoch nosných divízií s cieľom
zabezpečiť efektívnejšie a flexibilnejšie zosúladenie našich aktivít s potrebami našich zákazníkov.
V dôsledku začínajúcich stavebných aktivít na našej dlhodobej adrese na Čulenovej 5 v Bratislave,
sme v priebehu roka presťahovali sídlo spoločnosti do nového Business Centra APOLO II na adrese
Prievozská 4C v Bratislave.
SAG Elektrovod, a.s., sa v minulom roku opieral o činnosť divízií, z ktorých najmä divízia vedení
zaznamenala nárast objemu prác a jej projekty tvorili takmer 52% všetkých zákaziek spoločnosti
a 60% krycieho príspevku. Takmer 13% krycieho príspevku sme vytvorili vďaka činnosti našich projekčných útvarov, čo potvrdzuje správnosť našej stratégie, ktorá podporuje náročné a sofistikovane
zložitejšie činnosti našej práce, kde je možné dosahovať vyššiu rentabilitu.
V roku 2011 sme pôsobili výhradne na teritóriu ČR (35%) a SR (65%) a nerealizovali sme žiaden projekt v ostatnom zahraničí v dôsledku nejasnosti stratégie celej Skupiny SAG v rokoch 2009 a 2010.
S radosťou však konštatujeme, že v roku 2012 nás čakajú nové projekty vo Švédsku, Slovinsku a možno
i v ostatnom zahraničí, a že rozhodnutie Skupiny SAG ponechať našej firme kompetenciu pôsobenia
na ďalších zahraničných trhoch bolo správne.
Našimi najväčšími zákazníkmi sú tradične prenosové spoločnosti SEPS, a.s. a ČEPS, a.s., ako aj E.ON
ČR, vlastník Slovnaftu spoločnosť MOL, Slovakia Steel Mills, a.s. Bohužiaľ sme sa nevyhli ani neúspechom, a to najmä kvôli zlyhaniu nášho subdodávateľa a nesplneným podmienkam zmluvy pri výstavbe novej oceliarne v Strážskom.
Za všetky úspešné výsledky sa chcem poďakovať svojim spolupracovníkom. Našim zákazníkom
ďakujem za dôveru a za trpezlivosť, ktorá je nevyhnutná pri zložitosti realizácie niektorých projektov.
Chcem všetkých ubezpečiť, že i v nasledujúcich rokoch mienime nadviazať na kvalitu našich služieb
a prisľúbiť úsilie ponúkať našim zákazníkom vysokú kvalitu za výhodnú cenu.
Ing. Tomáš Malatinský, MBA
predseda predstavenstva
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
Dear Ladies and Gentlemen,
SAG Elektrovod has finished the economic year 2011 and it is the time to stop and balance what
that year brought to us, what new challenges it presented which we will cope with in the next
years. In 2011, we achieved the highest turnover in 60 years’ history of the Company, which was over
EUR 100 mil. The other measurable economic criteria, such as profit, were lower on a percentage
basis than in the past, which was due to a different structure of customer contracts, which consisted
in a higher share of purchases and external services during implementation of our projects in 2011
than in the past.
At the beginning of 2011, business name of our company was changed to SAG Elektrovod, a.s., and
thus the Company acquired, at least partially, the name which it was building for many decades
and under which it gained the trust of its customers both in our country and abroad. Furthermore,
in course of the year we made an organizational change by which the central management of business activities of the Company was shifted back to the business departments of our crucial divisions,
with the aim to provide more effective and flexible alignment of our activities with our customers‘
needs.
As a result of commenced building activities at our long-term address at Čulenova 5 in Bratislava,
we moved the registered office of the Company to the new Business Centre APOLO II at Prievozská 4C
in Bratislava in course of the year.
In the past year, SAG Elektrovod, a.s. relied on the activities of its divisions, where especially the
Transmission Lines Division recorded an increased volume of work and its projects comprised
almost 52% of all customer contracts and 60% of contribution margin. Almost 13% of contribution
margin were created owing to the activities of our design departments, which confirms the correct­
ness of our strategy to support demanding and sophisticated complex activities in our work, where
higher profitability can be achieved.
In 2011, we operated exclusively in the Czech Republic (35%) and the Slovak Republic (65%), and
we did not implement any project in the other countries as a result of an uncertain strategy of the
whole SAG Group in 2009 and 2010. However, it is our pleasure to state that in 2012 we expect new
projects in Sweden, Slovenia, and possibly in other foreign countries, and that the decision of SAG
Group to preserve the competency of our company to operate in other foreign markets was correct.
Our greatest customers are traditionally the transmission companies SEPS, a.s. and ČEPS, a.s., as well
as E.ON ČR, MOL – owner of Slovnaft, Slovakia Steel Mills, a.s. Unfortunately, we did not avoid some
bad success, mainly due to a failure of our subcontractor, and not meeting the contract conditions
in construction of a new steel mill at Strážske.
I would like to thank my colleagues for all successful results. My thanks also to our customers for their
trust and patience, which is inevitable in complexity of implementation of certain projects. I would
like to assure all of you that also in the coming years, we intend to follow the quality of our services
and to promise to do our best to offer our customers high quality for inexpensive prices.
Mr. Tomáš Malatinský, MBA
Chairman of the Board of Directors
07
Chairman‘s letter
08
OBCHODNÁ
ČINNOSŤ
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
V priebehu roku 2011 akciová spoločnosť pokračovala vo svojom dlhoročnom pôsobení na trhu
energetiky.
Z obchodného pohľadu nezazna­menala žiadnu výraznú zmenu v predmete svojho podnikania
a „core business“ tradičných obchodných aktivít zostal zachovaný. Významnou časťou obchodnej
náplne sa stala realizácia projektov v segmente projekcie a výstavby nových fotovoltaických elektrární na území SR.
Akciová spoločnosť bola organizačne usporiadaná divizionálne podľa dvoch hlavných činností:
elektromontážna činnosť a výstavba elektrických vedení. Každá divízia zabezpečovala a realizovala
zákazky aj vrátane stavebných činností.
V priebehu roka 2011 bola vykonaná organizačná zmena, ktorou riadenie obchodnej činnosti spoločnosti bolo presunuté z centrálneho útvaru riadenia obchodu na riadenie obchodných aktivít
jednotlivých divízií ich samostatnými obchodnými oddeleniami. Samozrejme spolupráca jednotlivých obchodných oddelení s najvyšším vedením spoločnosti zostala zachovaná, s cieľom efektívne
riadiť obchodné aktivity, udržať a vytvárať čo najužší kontakt so zákazníkmi, či už so známymi alebo
novými.
Hlavný zámer zavedeného systému riadenia procesov a projektového riadenia obchodných prípadov zabezpečiť komplexnosť, efektivitu a flexibilitu služieb, s konečným cieľom uspokojiť potreby
a požiadavky zákazníka, bol splnený.
Vysoká profesionálna odbornosť pracovníkov, bohatá tradícia, skúsenosti a referencie, ktorými Elektrovod disponuje, boli a sú základnými predpokladmi splnenia tohto zámeru.
Úloha obchodných činností, zabezpečiť dostatočný objem zákazkovej náplne pre splnenie podnikateľského zámeru, bola splnená, resp. prekročená oproti pôvodne stanovenému obchodnému plánu.
Celkový objem získaných zákaziek v roku 2011 bol 101 139 tis. EUR, čo predstavuje splnenie zámeru
v tomto ukazovateli na 138,4%.
Na výnosoch z hlavnej činnosti sa podieľali výrobné divízie spoločnosti v nasledovnom členení:
• Divízia elektromontáží:
48,45%
• Divízia elektrických vedení: 51,55%
V roku 2011 spoločnosť realizovala zákazky na území Slovenska, Čiech a Moravy.
BRATISLAVA,
SR / S lovakia
• odsírenie spalinových plynov Teplárne Slovnaft, a.s.
• Flue Gas Desulphurisation Plant Slovnaft, a.s.
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
In course of 2011, the Company continued in its long-term operation in the power-engineering
market.
During this year, the Company did not record any significant changes in its scope of business activity,
and the “core business” of its traditional business activities remained unchanged. The implemen­
tation of projects in design and construction of new photovoltaic power plants in Slovakia became
a significant part of business contracts.
The Company has been divided into divisions according to its two core activities: electric assembly
and transmission lines. Each division provided and performed customer contracts, which also included building activities.
In course of 2011, an organizational change was made, by which the management of business activi­
ties of the Company was shifted from the central business management unit to the management
of business activities of individual divisions by their separate business departments. Of course, the
cooperation of individual business departments with the Company’s top management remained
unchanged, with the aim to effectively manage business activities, to maintain and create the closest
possible contacts with customers – either the existing or new ones.
The main objective of the implemented process management and project management of business
cases system – to provide the comprehensiveness, effectiveness and flexibility of services, with the
final aim to meet customer needs and requirements – was fulfilled.
High expertise of workers, rich tradition, experience and references of Elektrovod were and will be
the basic preconditions for fulfilment of this objective.
09
Business activities
The task of business activities – to provide a sufficient volume of customer contracts for fulfilment
of the business plan – was fulfilled, or exceeded when compared with the original business plan.
The overall volume of obtained customer contracts in 2011 was EUR 101,139 thousand, which means
the fulfilment of the objective in this indicator at 138.4%.
The following production divisions of the Company had the following respective shares in revenue
from core activities:
• Electrical Assembly Division: 48,45%
• Transmission Lines Division: 51,55%
In 2011, the Company performed customer contracts in the territories of Slovakia, Bohemia and
Moravia.
400 KV CHOTĚJOVICE – VÝŠKOV,
ČR / C zech republic
• rekonštrukcia
• complete OHTL reconstruction
10
ROZHODUJÚCE
ZÁKAZKY
PRE PLNENIE
OBCHODNÝCH
PLÁNOV
POČAS ROKA 2011
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
ELEKTROMONTÁŽE
BRATISLAVA, SR: odsírenie spalinových plynov Teplárne Slovnaft, a.s.
STRÁŽSKE, SR: zariadenie pre elektrické napájanie závodu Slovak Steel Mills, a.s.
400/110 KV VEĽKÝ ĎUR, SR: diaľkové riadenie ES 400 kV a pripojenie EMO 3,4 do PS
400/110 KV BOŠÁCA, SR: dostavba 110 kV rozvodne a stavebné práce
400/110 KV BOŠÁCA, SR: rozšírenie 400 kV rozvodne
TORNAĽA/STARŇA, SR: fotovoltaická elektráreň
BRNO – PŘÍKOP – ČERVENÝ MLÝN, ČR: 110 kV káblové vedenie
400/110 KV HORNÍ ŽIVOTICE, ČR: rekonštrukcia 400 kV rozvodne
400/110 KV KRASÍKOV, ČR: rekonštrukcia 400 kV rozvodne
VÝSTAVBA VEDENÍ
2x400 KV A 2x110 KV KOŠICE – LEMEŠANY, SR: vedenie a spínacia stanica
400 KV SUČANY – LIPTOVSKÁ MARA, SR: preizolácia vedenia
400 KV PODUNAJSKÉ BISKUPICE – STUPAVA, SR: OPGW inštalácia
2x110 KV ES KOŠICE, SR: vedenie
400 KV ČIERNY VÁH – LIPTOVSKÁ MARA, SR: preizolácia, výmena fázových vodičov a zemných lán
a rekonštrukcia vedenia
110 KV HORNÁ ŽDAŇA – SLOVALCO, SR: úprava konštrukcie a inštalácia výstražných markerov proti vtákom
220 KV BYSTRIČANY – SUČANY, SR: inštalácia výstražných markerov proti vtákom
2x400 KV EMO 3,4 – VEĽKÝ ĎUR, SR: výmena izolátorov
110 KV MÍROVKA – HLINSKO, ČR: vedenie
2x110 KV NOVÝ JIČÍN – PŘÍBOR, ČR: rekonštrukcia vedenia by-pass systémom
110 KV KOMÁROV – BOHUNICE, ČR: rekonštrukcia
110 KV MORAVANY U BRNA, ČR: rekonštrukcia
110 KV NOVÝ JIČÍN – PŘÍBOR, ČR: rekonštrukcia, by-pass
400 KV CHOTĚJOVICE – VÝŠKOV, ČR: rekonštrukcia
110 KV DOUBRAVA – DŮL LAZY, ČR: by-pass
110 KV BOSKOVICE – BLANSKO, ČR: rekonštrukcia
110 KV SOKOLNICE, ČR: rekonštrukcia a pripojenie na V 517, 536, 535, 518
400 KV NOŠOVICE – HORNÉ ŽIVOTICE, ČR: rekonštrukcia
110 KV DOUBRAVA – DŮL LAZY, ČR: rekonštrukcia
110 KV OKC – RYCHLOV, ČR: rekonštrukcia
2x110 KV VĚTŘNÍ – LIPNO, ČR: výmena fázových vodičov
400/110 KV BOŠÁCA,
SR / S lovakia
• rozšírenie 400 kV rozvodne
• extension of 400 kV switchyard
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
Electrical assembly
BRATISLAVA, SLOVAKIA: Flue Gas Desulphurisation Plant Slovnaft, a.s.
STRÁŽSKE, SLOVAKIA: Power supply of Slovak Steel Mills, a.s.
400/110 KV VEĽKÝ ĎUR, SLOVAKIA: remote control and connection of NPP EMO 3,4 to Transmission grid
400/110 KV BOŠÁCA, SLOVAKIA: civil works and assembly of 110 kV switchyard
400/110 KV BOŠÁCA, SLOVAKIA: extension of 400 kV switchyard
FVE II. TORNAĽA/STARŇA, SLOVAKIA: design, civil works and assembly
FVE III. STARŇA, SLOVAKIA: design, civil works and assembly
BRNO – PŘÍKOP – ČERVENÝ MLÝN, THE CZECH REPUBLIC: 110 kV underground cables installation
400/110 KV HORNÍ ŽIVOTICE, THE CZECH REPUBLIC: refurbishment of 400 kV switchyard
11
Major projects
which contributed
to the fulfillment
of the 2011
business plan
400/110 KV KRASÍKOV, THE CZECH REPUBLIC: power transformer installation, refurbishment
Transmission lines
2x400 KV AND 2x110 KV KOŠICE – LEMEŠANY, SLOVAKIA: new built
400 KV SUČANY – LIPTOVSKÁ MARA, SLOVAKIA: reconstruction
400 KV PODUNAJSKÉ BISKUPICE – STUPAVA, SLOVAKIA: OPGW installation
2x110 KV ES KOŠICE, SLOVAKIA: towers erection and installation of conductors
400 KV ČIERNY VÁH – LIPTOVSKÁ MARA, SLOVAKIA: insulators, conductors and earth wire replacement, refurbishment of steel towers
110 KV HORNÁ ŽDAŇA – SLOVALCO, SLOVAKIA: installation of bird scare devices
220 KV BYSTRIČANY – SUČANY, SLOVAKIA: installation of bird scare devices
2x400 KV EMO 3,4 – VEĽKÝ ĎUR, SLOVAKIA: insulators replacement
110 KV MÍROVKA – HLINSKO, CZECH REPUBLIC: new built
2x110 KV NOVÝ JIČÍN – PŘÍBOR, CZECH REPUBLIC: relocation of 2 towers of V655/656
110 KV KOMÁROV – BOHUNICE, CZECH REPUBLIC: GW replaced by OPGW
110 KV MORAVANY U BRNA, CZECH REPUBLIC: termination of OPGW
110 KV NOVÝ JIČÍN – PŘÍBOR, CZECH REPUBLIC: refurbishment, bypass
400 KV CHOTĚJOVICE – VÝŠKOV, CZECH REPUBLIC: complete OHTL reconstruction
110 KV DOUBRAVA – DŮL LAZY, CZECH REPUBLIC: bypass
110 KV BOSKOVICE – BLANSKO, CZECH REPUBLIC: complete OHTL reconstruction
110 KV SOKOLNICE, CZECH REPUBLIC: refurbishment and connection to V 517, 536, 535, 518
400 KV NOŠOVICE – HORNÉ ŽIVOTICE, CZECH REPUBLIC: refurbishment
110 KV DOUBRAVA – DŮL LAZY, CZECH REPUBLIC: refurbishment
110 KV OKC – RYCHLOV, CZECH REPUBLIC: refurbishment
2x110 KV VĚTŘNÍ – LIPNO, CZECH REPUBLIC: conductors replacement
110 KV BOSKOVICE – BLANSKO,
ČR / C zech republic
• rekonštrukcia
• complete OHTL reconstruction
12
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI
VÝVOJ EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV ZA ROK 2011
Rok 2011 pre SAG Elektrovod, a.s., bol druhým rokom hospodárenia, ako člena skupiny významnej
nemeckej spoločnosti SAG. Táto skutočnosť mala priaznivý dosah na celkový vývoj hospodárenia
spoločnosti.
Pokračujúci reinžiniering, ktorý zasahuje prakticky všetky oblasti činnosti spoločnosti, pomáha zjednodušovať a spriehľadniť väzby medzi útvarmi na všetkých stupňoch riadenia.
Prepojenie metodiky riadenia nákladov na jednotlivé zákazky s využitím krycích príspevkov a systému controllingových výstupov umožňuje získať reálny obraz o ich efektivite a o hospodárení celej
spoločnosti.
Medzi hlavné priority v roku 2011, okrem zefektívnenia všetkých činností vo vnútri spoločnosti, bol
aj dôsledný a systematický výber dodávateľov materiálových vstupov.
Spoločnosť sa dokázala úspešne vyrovnať s pôsobením vonkajších, pre ňu nepriaznivých vplyvov
na trhu, ako boli všeobecný pokles investícií v oblastiach našej hlavnej činnosti a expanzia tuzemskej
a zahraničnej konkurencie.
Hospodárenie akciovej spoločnosti v roku 2011 bolo pozitívne ovplyvnené dostatočnou zákazkovou
náplňou a v lepšom využití potenciálu firmy vo všetkých trhových segmentoch podnikania spoločnosti. Pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa výrazne zmenil pomer externých nákladov a vlastných výkonov.
Významným faktorom, ktoré v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnilo celkové hospodárenie spoločnosti v roku 2011 bolo ukončovanie významnej zákazky technologického charakteru v termíne,
ktorý bol v skutočnosti iný, ako pôvodne dohodnutý. Oneskorenie zavinil renomovaný zahraničný
subdodávateľ, no nepriaznivé dôsledky tejto skutočnosti zasiahli v prvom rade našu spoločnosť, ako
hlavného dodávateľa. V súčasnom období vyvíjame maximálne úsilie o to, aby bol nepriaznivý dopad
na celkové hospodárenie spoločnosti z tohto titulu čo najnižší.
Spoločnosť dosiahla v roku 2011 tržby z hlavnej činnosti vo výške 101 451 721 EUR. Je to hodnota,
ktorá výrazne prevyšuje tržby roku 2010 (77 744 343 EUR), t.j. medziročný nárast v absolútnom vyjad­
rení o 23 707 378 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 30,49%. Táto skutočnosť v časoch doznievajúcej
krízy a čoraz náročnejšieho trhového prostredia predstavuje podnikateľskú úspešnosť spoločnosti.
Na výnosoch z hlavnej činnosti sa podieľali výrobné divízie spoločnosti v nasledovných podieloch:
Divízia elektromontáží
48,45%
Divízia elektrických vedení 51,55%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti:
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti:
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti:
Výsledok hospodárenia pred zdanením:
Výsledok hospodárenia po zdanení:
2011
2010
2 138 377 EUR
- 1 928 948 EUR
0
209 429 EUR
- 19 888 EUR
273 529 EUR
- 730 911 EUR
0
- 457 382 EUR
- 673 328 EUR
Z prehľadu je zrejmé, že hospodárenie spoločnosti z prevádzkovej činnosti bolo v roku 2011 podstatne úspešnejšie, ako v roku 2010 a ak by sme vylúčili negatívny dopad spomínanej zákazky v roku
2011 (900 tis EUR), bolo by hospodárenie ešte oveľa úspešnejšie.
Vzhľadom na tvrdú tuzemskú a zahraničnú konkurenciu je dosiahnutý hospodársky výsledok z hospodárskej činnosti roku 2011 primeraný, ktorý odráža skutočné postavenie SAG Elektrovodu, a.s.,
na trhu stavebnomontážnych a projekčných prác energetického charakteru.
Medziročný nárast straty z finančnej činnosti bolo spôsobené nárastom kurzových strát spôsobených hospodárskou činnosťou v cudzích menách (USD, Kč).
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
13
Economic results of the company
Development of economic indicators in 2011
Economic results of the Company, development of economic indicators for 2011
SAG Elektrovod, a.s., the year 2011 was the second year of economic activity as a member of SAG
Group, an important German corporation. This fact had a positive impact on the overall development of the Company’s economic results.
Continuing re-engineering, which involves almost all areas of the Company’s activity, helps facilitate
and streamline links between the departments at all management levels.
Interconnection of the cost management methodology with individual customer contracts, with
utilization of contribution margins, makes it possible to obtain a real picture of their effectiveness
and of economic results of the whole company.
The major priorities in 2011, besides improving the effectiveness of all activities within the Company,
also included a thorough and systematic selection of the suppliers of input materials.
The Company successfully coped with effects in the market which were adverse for it, such as general
decrease of investments in the fields of our core business and expansion of domestic and foreign
competitors.
The economic results of the Company in 2011 were positively influenced by sufficient contract basis
and, not least, by better utilization of the Company‘s potential in all market segments of the Company‘s
business. When compared with the previous years, the ratio of external costs to revenues from own
operations significantly changed.
A significant factor, which finally had a negative impact on the overall economic results of the Company in 2011, was the completion of an important customer contract of a technological nature by
a deadline which was different than agreed originally. The delay was caused by a foreign renowned
subcontractor, but adverse consequences of this fact impacted mainly our Company, as a major
contractor. Currently, we do the best to mitigate this negative impact on the overall economic results
of the Company.
In 2011, the Company reached revenues from its core activities in the amount of EUR 101,451,721.
This value significantly exceeds the revenue from 2010 (EUR 77,744,343), i.e. the year-to-year growth
is by 23,707,378 EUR, which is an increase by 30.49%. This fact, at the time of the subsiding crisis and
an increasingly difficult market environment, represents the Company’s business success.
The following production divisions of the Company had the following respective shares in revenue
from core activities:
Electrical Assembly Division 48,45%
Transmission Lines Division 51,55%
Profit/loss from operations:
Profit/loss from financial activities:
Profit/loss from extraordinary activities:
Profit/loss before tax:
Profit/loss after tax:
2011
2010
2 138 377 EUR
- 1 928 948 EUR
0
209 429 EUR
- 19 888 EUR
273 529 EUR
- 730 911 EUR
0
- 457 382 EUR
- 673 328 EUR
The summary above shows that the Company’s profit from operations in 2011 was significantly better
than in 2010 and, if we excluded the negative impact of the above-mentioned customer contract
in 2011 (EUR 900,000), the profit would be much better.
If we take into account strong domestic and foreign competitors, the profit from operations for 2011
is adequate and reflects the actual position of SAG Elektrovod, a.s. on the power engineering construction assembly and design market.
14
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
Tieto hospodárske výsledky dosiahla spoločnosť s nižším priemerným stavom zamestnancov oproti
predchádzajúcemu roku o 6 zamestnancov, pričom zabezpečila rast priemerných miezd v zmysle
kolektívneho vyjednávania.
Objem Majetku (aktív) ku koncu decembra 2011 predstavoval hodnotu 43 662 637 EUR, z toho obežný majetok tvoril 21 972 000 EUR, čo je pokles obežného majetku voči roku 2010 o 8 056 881 EUR.
Tento pokles bol spôsobený racionálnym znižovaním stavu materiálových zásob a aktívnym riadením znižovania stavu krátkodobých pohľadávok formou úzkej súčinnosti so zákazníkmi.
Podobne, v závere roka sme zaznamenali podstatný pokles krátkodobých záväzkov spoločnosti voči
skutočnosti predchádzajúceho roka (medziročný pokles krátkodobých záväzkov o 10 651 817 EUR).
POLOŽKA / Item
Realizované výnosy spolu
Total revenues
Náklady spolu
Total costs
Hospodársky výsledok pred zdanením
Profit before tax
Hospodársky výsledok po zdanení
Profit after tax
Zásoby spolu z toho:
Total inventories of which:
materiál / material
poskytnuté preddavky na zásoby / advance to inventories
UKAZOVATEĽ / Indicator
Výnosy
Total revenues
Hospodársky výsledok pred zdanením
Profit/loss before tax
Priemerný stav zamestnancov
Average number of employees
Priemerný mesačný zárobok
Average monthly wage
MER. JED. / Unit
mil. Sk
SKK mil
mil. Sk
SKK mil
osoby
person
Sk/zamest.
SKK/emp
2009 (EUR / In eur)
2010 (EUR / In eur)
2011 (EUR / In eur)
82 001 757
78 337 200
103 312 778
78 474 715
78 794 582
103 103 349
3 527 042
- 457 382
209 429
2 704 438
- 673 328
- 19 888
3 372 304
666 982
2 705 322
1 659 012
1 614 616
44 396
276 745
276 745
2007
2008
1 658
2 154
90,8
110,1
364
404
31 770
31 770
2009
2010
2011
82 001 757
78 337 200
103 312 778
3 527 042
- 457 382
209 429
462
491
454
1 292
1 354
1 471
MER. JED. / Unit
EUR
EUR
EUR
EUR
osoby
person
EUR/zamest.
EUR/emp
STRÁŽSKE,
SR / S lovakia
• zariadenie pre elektrické napájanie závodu
Slovak Steel Mills, a.s.
• Power supply of Slovak Steel Mills, a.s.
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
15
The year-to-year increase of loss from financial activities was due to increased exchange loss from
activity in foreign currencies (USD, CZK).
The Company achieved these results with the average number of employees lower by 6 when compared with the previous year and provided the growth of average wages pursuant to collective
bargaining.
As at the end of December 2011 the Company’s assets amounted to EUR 43,662,637, while current
assets amounted to EUR 21,972,000, which is a decrease of current assets by EUR 8,056,881 when
compared with 2010. This decrease was due to rational decrease of material inventory and active
management of decrease of current receivables through close cooperation with customers.
Similarly, at the end of year we recorded a significant decrease of current payables of the Company
when compared with the previous year (year-to-year decrease of current payables by EUR
10,651,817).
IMANIE A FONDY
Equity and reserves
Základné imanie
Share capital
Rezervný fond
Legal reserve
Kapitálové fondy
Capital reserves
Štatutárne a ostatné fondy, nerozdelené zisky
z minulých rokov, zisk/strata z bežného obdobia
Statutory and other reserves, retained earnings
from previous years, profit of current period
Vlastné imanie spolu
Total equity
DRUH ÚVERU
Loan
SR: Kontokorentný úver
Slovak Republic: Overdraft loans
ČR: Splátkový úver
Czech Republic: Installment loans
ČR: Kontokorentný úver
Czech Republic: Overdraft loans
ZOSTATOK K 31. 12. 2009 (EUR)
Balance on 31/12/2009 (In eur )
ZOSTATOK K 31. 12. 2010 (EUR)
Balance on 31/12/2010 (In eur )
ZOSTATOK K 31. 12. 2011 (EUR)
Balance on 31/12/2011 (In eur )
8 079 807
1 000 000
1 000 000
168 475
3 029 618
2 353 853
2 704 818
- 676 095
- 235 077
11 807 029
3 353 523
3 118 776
STAV K 31. 12. 2009
Balance on 31/12/2009
STAV K 31. 12. 2010
Balance on 31/12/2010
STAV K 31. 12. 2011
Balance on 31/12/2011
3 969 818
0
0
0
0
0
0
0
0
853 929
110 KV OKC – RYCHLOV,
ČR / C zech republic
• rekonštrukcia
• refurbishment
16
SYSTÉMY
MANAŽÉRSTVA
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
SAG Elektrovod, a.s., má zavedený Integrovaný systém manažérstva (ISM), súčasťou ktorého sú na­
sledovné certifikované systémy manažérstva (SM):
• Systém manažérstva kvality (QMS) podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009
(prvá certifikácia v roku 1997),
• Systém kvality pri zváraní podľa STN EN ISO 3834-2 (prvá certifikácia v roku 2002),
• Systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001:2005
(prvá certifikácia v roku 2002),
• Certifikát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS)
podľa normy STN OHSAS 18001:2009 (prvá certifikácia v roku 2008).
V roku 2011 spoločnosť uzatvorila zmluvu na výkon audítorskej činnosti a certifikácie implemen­
tovaných systémov manažérstva s certifikačným a inšpekčným orgánom EUCERT. Certifikačný audit
1. stupňa sa uskutočnil 3. 2. 2011. V priebehu auditu neboli zistené žiadne nezhody. Certifikačný
audit sa uskutočnil v dňoch 10. a 11. 2. 2011. Audit preukázal funkčnosť zavedených manažérskych
systémov, neboli zistené závažné odchýlky od požiadaviek noriem.
V dňoch 20. a 21. 6. 2011 bol vykonaný mimoriadny audit dohľadu plnenia požiadaviek na kvalitu
pri zváraní podľa STN EN ISO 3834-2 audítorskou spoločnosťou VÚZ PI SR – CERTIWELD. Audit
preukázal, že SAG Elektrovod dodržiava podmienky kladené na plnenie kritérií normy, potvrdil
kvalifikovanú prácu autorizovaného koordinátora zvárania, nezistil žiadne skutočnosti o sťažnostiach
uplatnených na našu spoločnosť ako držiteľa certifikátu.
Správa o preskúmaní ISM za rok 2010 bola, v zmysle schváleného programu porád, predložená
Výkonnému manažmentu spoločnosti 2. 5. 2011.
Výkonný manažment dňa 31. 1. 2011 schválil ciele ISM na rok 2011.
V roku 2011 pokračovala spoločnosť vo zvyšovaní úrovne a zlepšovaní funkčnosti SM. Dokumentácia ISM bola komplexne prepracovaná v nadväznosti na zmenu obchodného mena spoločnosti.
V priebehu roku 2011 spoločnosť plnila všetky predpísané legislatívne požiadavky pre oblasť ŽP
aj BOZP, neboli prekročené žiadne limity znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia,
neboli zaznamenané žiadne havarijné situácie, ani neboli evidované žiadne environmentálne sťažnosti zo strany verejnosti. Oblasť BOZP bola pravidelne v štvrťročných intervaloch preskúmavaná
výkonným manažmentom. Oblasti ŽP aj BOZP sú konštantne na dobrej úrovni a nevykazujú žiadne
systémové nedostatky.
Systémy manažérstva sú súčasťou dlhodobej stratégie manažmentu spoločnosti ako jedna z nevyhnutných podmienok dosahovania adekvátnej úrovne kvality produktov, s prihliadnutím na ochranu
zdravia zamestnancov a životného prostredia a udržiavania si imidžu špičkovej firmy na trhu.
SAG Elektrovod a.s., podnikajúci na otvorených trhoch postupne napĺňa ambíciu ďalej si upevňovať
pozíciu ako spoľahlivý, stabilný a konkurencieschopný subjekt energetického sektora. Systémy manažérstva do značnej miery prispejú k naplneniu tohto cieľa.
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
SAG Elektrovod has implemented Integrated management system (IMS) which includes the follo­wing
certified management systems (MS):
• Quality management system (QMS) in accordance with the international standard
ISO 9001:2009 (firstly certified in 1997)
• EWF Manufacturer Certification System for fusion welding of metal materials in accordance
with the international standard ISO 3834 Part 2 (firstly certified in 2002)
• Environmental management system (EMS) in accordance with the international standard
ISO 14001:2005 (firstly certified in 2002)
• Occupational health and safety management system (OHSAS)
in accordance with the international standard OHSAS 18001:2008 (firstly certified in 2008)
In 2011 SAG Elektrovod signed a contract with a certification and inspection body of EUCERT to perform audits and certifications of the implemented management systems. A 1st level certification
audit was performed on the 3rd February 2011. The audit proved conformity with the standard´s
requirements. A certification audit was executed on the 10th and 11th of February 2011. The results
of the audit proved continuing suitability, adequacy and effectiveness of the implemented systems.
No significant unconformity was found, some recommendations were proposed.
The certification body of the VÚZ PI SR – Certiweld performed an extraordinary audit of the Manu­
facturer Certification System for quality for fusion welding of metal materials on the 20th and 23rd
of June 2011. The audit proved that SAG Elektrovod meets the requirements and criteria of the standard, declared competent performance of the certified welding coordinator, did not find any complaints or claims towards the company as a keeper of the certificate.
The management of the Company reviews the ISM annually at planned intervals. The annual report
was reviewed on 02. 05. 2011.
The objectives for the following period were approved by the management on 31. 01. 2011.
In 2011 the Company continued to enhance the level of the management system and their effectiveness. The entire systems´ documentation was changed due to the adaptation of the company´s
new business name.
Within the year 2011 SAG Elektrovod met all requirements according to the applicable laws and regulations for environmental protection and occupational health and safety at works. No stated limit
was exceeded, no emergency situation occurred, no public complaints were registered. The sphere
of OHSAS was reviewed quarterly by the top management. The environmental protection area and
the OHSAS are continually kept on a very high level not showing any systems´ deficiency.
The management systems are the integral part of a long-term Company strategy being one of the
indispensable requirements in order to achieve an adequate product quality. Taking into account
occupational health and safety at work as well as environmental protection preserves an image of
a top performing company on the market.
The Company executing business in open European and non-European markets gradually reaches
the ambition to strengthen its position on the market as a reliable and competitive player in the
power-engineering sector.
The implemented management systems significantly contribute to meet the goals.
17
Management systems
18
ĽUDSKÉ ZDROJE
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
Ciele v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov boli v roku 2011 zamerané predovšetkým na:
• personálne dobudovanie a posilnenie odborných útvarov v divízii elektrických vedení s dôrazom
na stabilizáciu nových zamestnancov v spoločnosti,
• na optimalizáciu stavov zamestnancov v nadväznosti na očakávaný prepad zákazkovej náplne
v roku 2012, v rámci toho sme znížili celkové stavy zamestnancov o 10%,
• realizáciu plánu výchovy a vzdelávania podľa schváleného plánu, ktorého vecné a obsahové
zameranie vychádzalo z plánovaných, ale tiež z operatívnych potrieb spoločnosti.
V oblasti mzdovej politiky sme zamerali pozornosť najmä na:
• realizáciu mzdovej politiky prostredníctvom zavedeného systému odmeňovania a zabezpečenie
nárastu priemerných miezd, podľa záväzku z podnikovej kolektívnej zmluvy, minimálne o 3,5%,
• operatívnu reguláciu mzdových nákladov v závislosti od ekonomických výsledkov divízií
a spoločnosti,
• využívanie odmeňovania ako jedného z nástrojov riadenia,
• optimálne nastavenie hmotných stimulov pre zamestnancov na zahraničných zákazkách.
V roku 2011 vzrástol priemerný mesačný zárobok zamestnancov v Bratislave oproti skutočnosti predchádzajúceho roku z 1 354 EUR/mes na 1 471 EUR/mes a v Brne z 36 960 CZK/mes na 39 266 CZK/mes.
Týmto boli záväzky z podnikovej kolektívnej zmluvy splnené.
V priebehu roku došlo k celkovému poklesu počtu zamestnancov o 48 tzn. o 9,6%.
K 31. 12. 2011 bol konečný stav zamestnancov 454, z tohoto počtu sme zamestnávali 421 zamest­
nancov v Bratislave a 33 v OZ Brno.
V oblasti odbornej prípravy a vzdelávania sme zrealizovali celkom 219 vzdelávacích akcií pre jedno­
tlivcov, alebo skupiny zamestnancov. Celková preinvestovaná suma v priamych nákladoch činila
v Bratislave 125 822 EUR a v OZ Brno 146 133 Kč. Plán výchovy a vzdelávania bol vo vecnej aj objemo­
vej štruktúre splnený.
Zdroje sociálneho fondu boli vytvorené v zmysle zákona a tiež zo zostatkov z minulých období
vo výške 108 851 EUR. V priebehu roku sme vyčerpali na sociálnu politiku a podporu firemnej kultúry
prostriedky v objeme 97 998 EUR zo SF a ďalšie prostriedky z nákladov na tieto oblasti:
• akcie podporujúce firemnú kultúru ako Letné športové hry, Deň žien, Deň energetiky,
stretnutie zamestnancov pri príležitosti ukončenia roku,
• zabezpečenie stravovania zamestnancov s príspevkami z nákladov a zo Sociálneho fondu,
• zabezpečenie nadštandardnej lekárskej starostlivosti a úrazového poistenia vybraných skupín
zamestnancov,
• zabezpečenie rekreácií, letných táborov pre deti zamestnancov a kúpeľnej starostlivosti,
• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
• príspevky na kultúru a šport.
400/110 KV VEĽKÝ ĎUR,
SR / S lovakia
• diaľkové riadenie ES 400 kV
a pripojenie EMO 3,4 do PS
• remote control and connection of NPP EMO 3,4
to Transmission grid
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
The objectives concerning the management and development of human resources were mostly
focused on the following areas in 2011:
• additional staffing and strengthening of special departments in the Transmission Lines Division,
in order to ensure their stabilisation within the Company,
• optimization of the number of employees in relation to the expected decease of customer
contracts in 2012; as a result, we decreased the total number of employees by 10%,
• development and training plan implementation according to the adopted plan, with the areas
and content based on the projected, but also operational needs of the Company.
With respect to wage policy, the focus of attention was primarily the following:
• operation of the wage policy in compliance with the implemented remuneration system
and ensuring the increase of average wages by at least 3.5%, in line with the commitment
in the Company‘s Collective Agreement,
• flexible wage cost regulation depending on the economic results of divisions and the Company,
• using remuneration as one of management tools,
• optimal structuring of financial incentives for employees on foreign contracts.
In 2011, compared to the previous year, an average monthly salary of employees in Bratislava in­
creased from EUR 1,354 per month to EUR 1,471 per month, and in Brno from CZK 36,960 per month
to CZK 39,266 per month. Accordingly, the commitments under the company collective agreement
were fulfilled.
During the year, the number of employees decreased by 48, i.e. by 9.6%. As at 31.12.11, the head­
count totalled 454, thereof 421 in Bratislava and 33 in OZ Brno.
With respect to staff training and development, we organised a total of 219 training events for individuals or groups of employees. The total invested sum of direct costs in Bratislava was EUR 125,822
and in OZ Brno CZK 146,133. The content and budget structure of the development and training
plan was fulfilled.
The Social Fund resources were created in accordance with law and also from previous years‘ balances
of EUR 108,851. During the year, EUR 97,998 from the Social Fund and other cost funds were used
for the social policy and the corporate culture promotion in the following areas:
• events promoting corporate culture, including Summer Sports Games, Women‘s Day,
Power Engineering Day, Employee Meeting on the occasion of year-end,
• employee catering with contributions from costs and the Social Fund,
• provision of an extra medical care and incident insurance for selected staff categories,
• provision of relaxation stays, summer children camps for children of the Company‘s staff
and spa care,
• supplementary pension scheme contributions,
• culture and sports contributions.
19
Human resources
400 KV SUČANY – LIPTOVSKÁ MARA,
SR / S lovakia
• preizolácia vedenia
• reconstruction
20
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
SÚVAHA K 31. 12. 2011 (V EUR)
Balance sheet as of december 31, 2011 (I
n eur )
AKTÍVA CELKOM
Total assets
Neobežný majetok
Non-current assets
Dlhodobý nehmotný majetok
Intangible assets
Dlhodobý hmotný majetok
Tangible assets
Dlhodobý finančný majetok
Long-term investments
Obežný majetok
Current assets
Zásoby
Inventories
Dlhodobé pohľadávky
Non-current receivables
Krátkodobé pohľadávky
Current receivables
Finančné účty
Financial accounts
Časové rozlíšenie
Accruals and deferrals
PASÍVA CELKOM
Total equity and liabilities
Vlastné imanie
Equity
Základné imanie
Share capital
Kapitálové fondy
Capital reserves
Fondy zo zisku
Reserves created from profits
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Retained earnings from previous years
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Net profit/loss for the period
Záväzky celkom
Liabilities
Rezervy
Provisions
Dlhodobé záväzky
Non-current liabilities
Krátkodobé záväzky
Current liabilities
Bankové úvery a výpomoci
Bank loans and assistance
Časové rozlíšenie
Accruals and deferrals
2011
2010
2009
43 662 637
53 617 126
33 140 169
21 534 333
23 539 632
6 742 942
8 558 323
9 773 163
206 011
12 862 449
13 642 530
6 354 804
113 561
123 939
182 127
21 972 000
30 028 881
26 253 455
276 745
1 659 012
3 372 304
0
105 014
238 213
18 782 524
21 845 207
18 019 321
2 912 731
6 419 648
4 623 617
156 304
48 613
143 772
43 662 637
53 617 126
33 140 169
3 118 776
3 353 523
11 807 029
1 000 000
1 000 000
8 079 807
2 353 853
3 029 618
168 475
0
0
853 991
- 215 189
- 2 767
318
- 19 888
- 673 328
2 704 438
40 537 289
50 262 445
21 332 420
1 867 323
759 139
983 293
475 217
656 740
295 430
38 194 749
48 846 566
15 787 416
0
0
3 969 818
6 572
1 158
720
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
21
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2011 (V EUR)
Income statement as of december 31, 2011 (I )
n eur
Výroba
Production
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Revenue from goods produced and services
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Change in internal inventories
Aktivácia
Capitalization
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Proceeds from disposal of non-current assets and raw materials
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Other operating income
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Income from long-term investments
Výnosové úroky
Interest income
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Other financial income
Vlastná spotreba
Cost of raw materials, consumables and services
2011
2010
2009
101 451 721
77 781 771
79 434 824
101 451 721
77 781 771
79 434 824
0
0
0
0
0
0
277 696
64 472
2 165 291
1 423 044
60 542
96 287
14 973
34 387
2 921
12 213
20 338
159 030
133 131
375 690
143 404
83 542 243
63 219 737
63 507 064
32 582 129
22 466 885
18 300 783
50 960 114
40 752 852
45 206 281
11 938 031
11 098 616
10 676 984
111 705
91 801
55 285
2 877 785
3 147 541
920 721
203 719
22 737
2 084 222
2 340 601
52 824
223 122
989 138
701 407
112 897
1 100 127
459 919
646 420
2 138 377
273 529
4 229 004
- 1 928 948
- 730 911
- 701 962
209 429
- 457 382
2 704 438
0
0
0
- 19 888
- 673 328
2 704 438
Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Raw materials, energy and other non-inventory items
Služby
Services
Osobné náklady
Staff costs
Dane a poplatky
Taxes and fees
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Amortization of intangible assets and depreciation of tangible assets
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
Residual value of non-current assets and raw materials
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Other operating expenses
Nákladové úroky
Interest expense
Ostatné finančné náklady
Other financial costs
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Operating profit/loss
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Profit/loss from financing activities
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Profit/loss from ordinary activities
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Profit/loss from extraordinary activities
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Net profit/loss for the period
22
SAG ELEKTROVOD, a.s., Výročná správa 2011
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
SAG ELEKTROVOD, a.s., Annual report 2011
Report of the independent auditor
23
VÝROČNÁ SPRÁVA
A nnual report
Download

stiahnuť - SAG Elektrovod