KOSCEĽANKA
obecné noviny
Noviny občanov obce Kostoľany nad Hornádom
roč. X., číslo 1.
marec 2013
10 rokov samostatnej obce Kostoľany nad Hornádom 2003-2013
Obecné noviny Kosceľanka—vychádzame už 10 rokov!
Vážení čitatelia,
ani sa mi nechce veriť, ale do vašich schránok tieto noviny počnúc týmto
číslom prichádzajú už desiaty rok. Spomínam si na ich nesmelý začiatok, prvé
amatérske vydania spracované bez technologických a grafických skúseností doslova na kolene a noviny tlačené len na kopírke obecného úradu. Dôležitou úlohou bolo noviny výstižne pomenovať. Chceli sme sa vyhnúť zaužívaným názvom
typu „novosti“ , „zvesti“ , „spravodaj“ , „noviny“ , „hlásnik“ a podobne. Pokúšali
sme sa vytvoriť originálny názov, čo sa podľa môjho názoru aj vydarilo. Inšpiráciu sme našli v dejinách obce, konkrétne v jej historickom názve, ktorý sa už v
roku 1555 popri oficiálnom Zentistwan spomínal výstižne ako COST ELANKA,
čo znamenalo zľudovené pomenovanie KOSCEĽANKA. Čas plynul ďalej a vylepšovali sa nielen jednotlivé rubriky, ale aj výzor a kvalita tlače, obmieňalo sa aj
zloženie redakčnej rady.
Po desiatich rokoch vydávania novín môžem pokojne skonštatovať, že nie
je to ľahkým poslaním, najmä nie je možné vyhovieť subjektívnym názorom jednotlivých občanov. A nie je to ani účelom týchto novín. Mnohí majú rôzne očakávania o tom, ako by mali noviny vyzerať, čo by mali obsahovať a čo nie, avšak
pre nás je dôležité a smerodajné to, že pozitívna odozva výrazne prevažuje. Cieľom novín vždy bolo, aj stále ostáva, informovať občanov o celospoločenskom
dianí v obci, šíriť osvetu, podať zaujímavosti z histórie i okolitých krás, zvýšiť
povedomie občanov. Za vecný obsah jednotlivých príspevkov zodpovedá ich
autor, nie redakcia.
Do ďalších rokov vydávania Kosceľanky si môžeme len zaželať veľa tvorivosti, inšpirácie, námetov, dostatok dobrej odozvy, ale aj tej kritickej, ktorá v
konečnom dôsledku nás takisto posúva dopredu.
Mgr. Anton Medvec
Požehnané pre žitie
veľkonočného
tajomstva
praje starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci
obecného úradu
2
OBECNÁ NÁSTENKA
Príprava monografie
obce Kostoľany nad Hornádom
Posledná výzva!!!
Vážení občania, rodáci!
Čas rýchlo beží a je tu posledná možnosť
prispieť do pripravovanej knihy starými fotografiami, informáciami a radami. Začiatkom mesiaca
apríl sa rukopis knihy dočistí a v mesiaci apr íl prebehne grafická úprava a zadanie pre samotnú
tlač. Teda prispieť je možné do konca marca, najneskôr do polovice apr íla.
Po vydaní knihy už bude neskoro lamentovať nad tým, čo všetko ešte v nej podľa vášho názoru mohlo byť. Fotografia je najvýstižnejším
a najhodnotnejším prejavom. Práve obrazový materiál bude cenený najviac. Potešia akékoľvek fotografie. Prosím vás, ak si myslíte, že práve vaše
nie sú vhodné pre tento účel, tý m sa netrápte, posúdenie toho pokojne prenechajte na mňa.
Rád by som vás všetkých navštívil osobne,
avšak pre krátkosť času a kopec iných povinností
nie je možné navštíviť všetky kostolianske domácnosti, ktorých je cez tristo. Preto rád prijmem vašu
odozvu, neváhajte ma kontaktovať, alebo jednoducho navštívte obecný úrad.
Osobitne pros ím, ak máte fotografie zo stavby kultúrneho domu, zo závodu Chemika, mlyna,
mlynárov, lesnej správy, z náboženského života,
vnútra a vonkajš ku kostola, cintorína, rôzne pohľady
na obec, fotografie zo starej železnič nej trate
a stanic e, rôznych slávnosti v obci, škols ké z čias
vyučovania učiteľom J. Dádejom, regulácie potoka,
výstavby verejných budov a rôz ne ďalšie iné. Vymenoval som situácie, z ktorých máme fotografií málo, alebo vôbec. Samozrejme teším sa aj na ďalšie.
Obraciame sa na prosbu aj na pr ípadných
sponzorov. Kniha o Kostoľanoch bude nielen súhrnom vedomostí z minulosti obce, ale bude aj
reprezentačným predmetom obce. Bude to dielo,
ktoré je nadčasové a verím, že v knižniciach pretrvá niekoľko storočí. Je to teda zároveň výborná
príležitosť ako zvečniť vašu firmu alebo aj osobu
v prípade sponzorského daru. Ten môže byť ľubovoľný. V knihe bude uverejnené logo firmy, prípadne meno osoby, ktorá pr íspevok poskytla.
Ďakujem všetký m, ktorí doteraz akokoľvek
pomohli, či už poskytnutím cenných záberov, radami, us mernením. Teš ím sa ešte na spoluprácu
aj s ďalšími. Všetky požičané materiály vám budú
vrátené ihneď späť.
Mgr. Anton Medvec
E- mail: [email protected]
Tel.: 0904 558 034
Jarné upratovanie
Vážení občania,
začína obdobie jarného upratovania, odstraňovania starej vegetácie, lístia a suchej trávy.
Najbližší je nám najnebezpečnejší a zakázaný
spôsob - vypaľovanie suchej trávy a porastov.
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Okrem materiálnych škôd môže spôsobiť škody na majetku, ujmu
na zdraví a v ohrození je aj ľudský život.
Najviac požiarov je práve v jarnom období,
v mesiacoch marec, apríl a máj. V priaznivom počasí častejšie vyrážame do pr írody a nebezpečenstvo lesného požiaru z odhodenej cigarety alebo zo zakladania ohnísk na nedovolených miestach v lese je veľmi veľké. Každoročne nás vyzývajú príslušníci HaZZ Košice-okolie, aby sme nevypaľovali suchú trávu a porasty. Zákon
č. 314/2001 o ochrane pred požiar mi v znení neskorších predpisov prísne zakazuje akékoľvek
vypaľovanie suchých porastov, suchej trávy, spaľovanie horľavých materiálov a zakladanie ohňa
na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Nezabúdajme na to, zabránime tak škodám na majetku a životnom prostredí. Upozorňujeme aj školskú mládež, nakoľko vo veľkej miere
požiare porastov spôsobujú práve deti.
Cintorín
Sp r ávc o m
miestneho cintorína je
Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom.
Zaplatením poplatku
za hrobové miesto si
miesto len prenajímame, nie vlastníme.
Preto všetky práce
súvisiace so zriadením pohrebného miesta musia byť prekonzultované so správcom cintor ína.
Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne (hrobky, náhrobku, obruby, vystuženia hrobu a pod.) alebo na úpravu už existujúcej stavby
je potrebný súhlas Obecného úradu Kostoľany
nad Hornádom. Pri vyhotovení stavby alebo jej
úpravy sa stavebník musí riadiť nariadeniami
Obecného úradu, najmä, pokiaľ ide o tvar, rozmery, použitý materiál a technológiu, výzdobu a pod.
Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
Anna Koščová
Z FARSKÉHO ŽIVOTA
Na Š t edr ý
deň
v dopoludňajších hodinách mladí
našej farnosti v Pastoračnom
centre rozdávali Betlehemské
svetlo od 11. do 12. hodiny. Na
prvý sviatok vianočný na slávnosť Narodenia Pána odpoludnia
si deti a mladí pripravili pre veriacich Jasličkové pobožnosti,
o pi s Krist ov ho n arod eni a
v kostole v Sokoli od 15. hodiny
a v Kostoľanoch od 16.30. hodiny. Bol to naozaj pekný a hlboký
duchovný zážitok sledovať výkony mladších či starších hercov.
Po Jasličkovej pobožnosti
v Sokoli sa deti rozbehli po jednotlivých domoch rozdať Betlehemské svetlo a zakoledovať, zavinšovať
požehnané a radostné sviatky. Od 14. hodiny sa animátori s birmovancami vybrali koledovať po farnosti
a výťažok zbierky bol použitý na výstavbu kostola
v Tepličanoch.
Sviatok sv. Štefana sme oslávili spolu s naším rodákom
z Malej Viesky dp. Petrom Čorbom, farárom vo Valalikoch,
ktorý bol hlavným celebrantom a kazateľom slávnostnej odpustovej sv. omše vo farskom kostole v Kostoľanoch. Účinkoval
aj folklórny súbor Karička, pričom sa predstavili so svojím talentom i deti Danko Falat na heligónke a Saška Brutovská na
husliach. Rovnako účinkovali i na oboch Jasličkových pobožnostiach.
V Novom roku 2013 sme sa po roku opäť stretli, aby
sme sa zabavili a aspoň na niekoľko hodín zabudli na starosti
a denné povinnosti, a to na Kresťanskom fašiangovom plese
v sobotu 26. januára v Kultúrnom dome v Malej Vieske so začiatkom o 19. hodine. Ples slávnostne otvoril pán dekan farár
vdp. Stanislav Stronček. Moderátorskej úlohy sa dobre zhostil
Janko Šašak. Do tanca vyhrávala skupina mladých chlapcov
s názvom Šarišskí parobci. Na plese účinkovala aj mládežnícka
kresťanská skupina Spevule. O plné žalúdky sa staral pán kuchár
Jozef Nigut s manželkou a pomáhal mu aj pán Milan Tóth.
V tombole bolo až 41 cien od rôznych sponzorov aj nemenovaných, ktoré určite potešili. So svojím umeleckým nadaním sa
predstavili aj deti Danko Falat a Saška Brutovská.
Pre deti sa naskytla príležitosť oddychu a zábavy počas
karnevalu v Kultúrnom dome v Sokoli 10. februára. Témou
tohtoročného boli postavy viery. Na úvod prišli sv. Cyril
a Metod v podaní duchovného otca a Janka Šašaka, aby priniesli
starosloviensku reč a slúžili sv. omšu v tomto jazyku. Priniesli aj
písmo - hlaholiku. Sprevádzali ich dvaja pomocníci, naši miništranti Jožko Šašak a Tomáš Kopčo. Po skončení úvodnej scénky
sa začal karneval privítaním poroty v zložení Agáta Trefová
s dcérou, riaditeľka Materskej školy pani Redajová a pán kaplán
vdp. Andrej Krivda. Nasledovala prehliadka masiek v troch
kategóriách: predškolský vek, prvý a druhý stupeň základnej
školy. Potom nasledovala diskotéka, vyhodnotenie a tombola.
Všetci sa už tešíme na budúci ročník tohto fašiangového podujatia.
Spestrením a obohatením pôstneho nedeľného popoludnia, 10. marca 2013, bolo predstavenie pod vedením kňaza vdp.
Martina Gnipa, farára Farnosti Všetkých svätých v Zlatej Idke.
Išlo o hudobno- slovné pásmo z cyklu modlitby - Modlitba
Magdalény. Je to poéma pretkaná štyrmi piesňami. V hlavnej
Spoločenská kronika
3
Narodení:
Miroslav Andrej čák
Simona Horvátov á
Daniel Christopher Swaton
10.1.2013
14.1.2013
13.2.2013
Vítajte medzi nami!
Zomrelí:
Ján Kraj ňák
PhDr. Milina Ferjenčíkov á
Mária Ambrišková
Ján Turčík
Mária Šoffov á
26.1.2013
5.2.2013
6.2.2013
12.2.2013
28.2.2013
Odpočívajte v pokoji!
úlohe sa predstavila Júlia Čekaňáková a spevom i hudbou
(hrou na varhanoch) doprevádzala Zuzana Eperješiová. Je
to životný príbeh sv. Márie Magdalény pred a po stretnutí
s Kristom, jej hriešny život a následne obrátenie sa k Bohu,
sprevádzanie Krista na krížovej ceste až po zjavenie sa zmŕtvychvstalého Krista. Na záver sa duchovný otec Stanislav aj
v mene zídených veriacich poďakoval účinkujúcim za duchovný
a umelecky dojímavý zážitok a odovzdal dievčatám kvety.
Deti so svojimi rodičmi sa v nedeľu po krížovej ceste
17. marca stretli v Pastoračnom centre na tvorivých dielňach
zameraných na výrobu veľkonočných baránkov.
Mgr. Pavol Kopčo
NAŠA ŠKÔLKA
Milí naši čitatelia,
píšeme tu pre vás zas, že v našej škole sme prežili krásny
fašiangový čas. Hoci nás mnoho chorých bolo, v škôlke na nás
počkali a potom sme na karnevale tancovali, spievali. Všetky
masky boli krásne, ale to je vám však jasné! Na čo sa teraz tešíme? No predsa na veľkonočný čas, ktorý už za rohom čaká nás!
A tak milé mamky, tety, babičky, pripravte si košíčky. Veľkonočných vajíčok nikdy nie je dosť, keď chlapci z našej škôlky
prídu k vám a oblejú, vyšibú vás pre radosť. A preto po celý rok,
budete mať zdravia dosť. Okrem toho sa už tešíme, keď sa na
„Dňoch obce“ opäť uvidíme.
Krásne prežitie veľkonočných sviatkov Vám želáme všetci, my vaše deti.
-MŠ-
4
ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Výročná členská schôdza DHZ Kostoľany
•
•
•
•
•
•
•
•
Dobrovoľní hasiči sa zišli na výročnej
schôdzi dňa 9.2.2013. Zhodnotili činnosť za
uplynulý rok, ktorá bola v rámci možnosti
pomerne bohatá. Len v bodoch spomenieme
najhlavnejšie:
Marec—brigáda pri úprave okolia krížovej cesty
24.3.2012—Halová súťaž v Čani
25.3.2012— účasť pri posviacke krížovej cesty
28.3.2012—zásah pri lesnom požiari—Kováčová
14.5.2012—účasť na 14. ročníku súťaže Plameň
26.5.2012—oslava 85. výročia založenia DHZ
13.6.2012—účasť na Stretnutí Viesok v Družstevnej p.
Hornáde
5.7.2012—pochod k prameňu Irenka
Na rok 2013 valné zhromažd enie DHZ odsúhlasilo plán
úloh, z ktorého vyberáme:
•
Aktívne sa podieľať na oslave 10. výročia osamostatnenia sa obce Kostoľany nad Hornádom
•
Účasť na brigáde po dohode s obcou
•
Propagácia hasičskej myšlienky, osvetová činnosť
•
Príprava družstiev a účasť na súťažiach
Mgr. Anton Medvec
Obnovený cintorínsky kríž
aj keď skromných. Minulý rok sme aj z vašich príspevkov mohli upraviť schátraný cintorínsky kríž, namontovať smerové šípky na náučnom chodníku Ku Kráľovej
studni a vybudovať sedisko—lavičky, stôl a ohnisko na
obľúbenej čistinke v Hrubči. Vzniklo tak nové miesto
pre posedenie a opekanie v prírode. Medzi dôležitú činnosť patrí aj archivácia starých fotografií z obcí tunajšej
doliny. Digitalizácia a zhotovovanie kópií zaručí, že sa
naša obrazová minulosť zachová aj pre budúce generácie.
Tlačivá, potre bné k poukázaniu 2% z daní nájdete
na naše j stránke www.oz de dinka.sk
Vážení priatelia, aj tohto roku máte možnosť poukázať 2% z vašich daní pre občianske z druženie DEDINKA
Kostoľany nad Hornádom.
2% sú našim takmer jediným
príjmom, ktorý nám umožňuje Ďakujeme za vašu podporu.
existenciu a realizáciu aktivít,
Anton Medvec — predseda o.z. Dedinka
Nové oddychové sedisko v údolí Hrubča
ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov
5
ček saloniek.
Predsedníčka klubu oboznámila
prítomných aj s čerpaním finančných prostriedkov klubu v r. 2012, s čerpaním finančných prostriedkov z účtu Obecného
úradu a s plánom akcií na rok 2013.
Danko Falát s heligónkou a Saška
Brutovská zahrali dôchodcom zmes ľudových piesní a Peťo Brutovský pokračoval
v hraní do konca schôdze.
Ako občerstvenie bol všetkým poskytnutý maďarský guľáš s knedlíkom,
ktorý sme uvarili pod vedením M. Tótha
a ku káve dostal každý zákusok.
Výročná členská schôdza
20.1.2013 sa zišli členovia klubu dôchodcov na výročnej schôdzi, aby zbilancovali predošlý rok. V roku 2012 mal klub 88 členov. Okrem výročnej schôdze boli aj 4 členské schôdze, na ktorých bolo zablahoželané
15 jubilantom. Okrem členov - jubilantov - sa
zablahoželalo aj 6 jubilantom, ktorí dovŕšili
80 a viac rokov.
Činnosť klubu je zameraná hlavne na
kultúrne vyžitie členov, no zúčastňujeme sa aj
na rôznych brigádach, najmä upratovanie žien
na fare, či mužov a žien okolo krížovej cesty.
Počas jarných prázdnin sme zorganizovali výstavu betlehemov a anjelov. V máji
sme „Deň matiek“ oslávili na školskom dvore. Vďaka peknému počasiu sme mohli navariť aj
kotlíkový guľáš, za čo ďakujeme naším chlapom
a M ilanovi Tóthovi.
V lete sme sa boli kúpať v M aďarskom Sárospataku, a to trikrát.
V júni oslávili niektorí naši členovia 50-té výročie ukončenia Základnej školy v M alej Vieske
a stretli sa v kultúrnom dome spolu s triednou učiteľkou Vierou Bistíkovou - Pavlovou, prváckou učiteľkou Soľárovou, p. uč. Trojanovičom a terajšou riaditeľkou školy Dr. Annou Vajdovou.
V septembri sme navštívili koncentračný tábor
Oswienčim v Poľsku, čo sme podrobne opísali
v miestnej Kosceľanke. Spomeniem aj vítanie peších
turistov z Maďarska, ktorí sa na ceste do Poľska zastavili na našej fare na občerstvenie.
V októbri sme zorganizovali výlet do Nového
Targu v Poľsku.
V decembri sme navštívili Štátne divadlo
v Košiciach na operetu „Orfeus v podsvetí“, na
ktorú bolo zakúpených 35 lístkov. Ten istý mesiac
nás navštívil aj M ikuláš, ktorý nám doniesol balí-
Záverom ďakujem všetkým, ktorí klubu nejako
pomohli. Členom výboru, ktorí ako prví sú všade, kde
treba, vďaka ženám, ktoré chodia na brigádu, jubilantom a tým, ktorí pečú zákusky, mužom za brigádu,
hlavne Sabolovi Jánovi, ktorý je všade, kde je nejaká
brigáda. Jeho myšlienky a ruky boli všade, kde sa
v obci niečo robilo, a to nielen v poslednej dobe. Spomeniem dobrovoľné brigády pri výstavbe kultúrneho
domu /terajší „Modrák“/, stavbe novej školy, brigády
na fare, kostole, na kríži, ktorý je na parkovisku pri
škole. Ďalej bol pri stavbe jaskyne Panny Márie
Lurdskej a krížovej ceste ako iniciátor myšlienky,
architekt a staviteľ. Brigádoval aj v susedných dedinách, napr. v M alej Vieske a teraz v Tepličanoch.
Škoda, že ľudia, ktorí píšu históriu o našej dedine, na
to zabúdajú.
Vďaka aj nášmu duchovnému otcovi Stanislavovi za spoluprácu a hlavne starostovi obce Vladimírovi Redajovi za podporu.
Verím, že aj tento rok bude aspoň taký úspešný
ako minulý.
Oľga Sabolová
6
ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov
Výstava „Nebo na zemi“
Jarné prázdniny v miestnej škole sme využili
na usporiadanie výstavky náboženských predmetov pod názvom „Nebo na zemi“.
Tentoraz sa členovia pochlapili a doniesli veľa
pekných vecí, starých i nových Biblií a kníh, obrazov veľkých i malých, maľovaných i vyšívaných,
suvenírov z rôznych výletov, napr. M edjugorja,
Lurd, Fatimy, Ríma, Krakowa...
Výstava bola veľmi pekná a zaujímavá. Navštívilo
ju aj veľa nečlenov, veriacich z kostola a z iných
dedín.
Výstava bola ukončená v nedeľu 24.2.2013
malým posedením a občerstvením. Vď aka členom
výboru, ktorí výstavku inštalovali, vďaka Sabolovi Jánovi, ktorý s kladivom v ruke nahradil odborníka a vďaka všetkým, ktorí na výstavku doniesli
náboženské predmety.
Predsedníčka klubu
7
KRÁSY NÁŠHO OKOLIA
Hornádska dolina
Hornádsku dolinu vytvorila rieka Hornád. Je to
turisticky významná rieka prameniaca vo východnej časti
Nízkych Tatier pod Kráľovou hoľou vo výške
1500 m.n.m. pri obci Vikartovce. Na východnom Slovensku
preberá viaceré potoky a rieky. Preteká vápencovým podložím Slovenského raja, kde sa prerezáva kaňonovitým údolím, nazývaným Prielom Hornádu, zaradeným kvôli svojej
výnimočnosti medzi národné prírodne rezervácie Slovenska. Po opustení Slovenského raja tečie vápencovým podložím Galmusu vo Volovských vrchoch. Ďalej preteká
masívom Čiernej hory, Košickou kotlinou a mestom Košice. Napokon za obcou Trstené pri Hornáde opúšťa slovenské územie a odteká do Maďarska, kde sa vlieva do
Slanej a s ňou do Tisy. Na sútoku Hornádu s riekou Hnilec je vybudovaná vodná nádrž Ružín. Hornád je splavný
po celej dĺžke až po štátne hranice, celkovo 147,5 km.
Najkrajší úsek tvorí 11 km dlhý Prielom Hornádu pod
severnými výbežkami Slovenského raja medzi Hrabušovcami a Smižanmi. Z hľadiska vodnatosti má rieka najviac
vody na jar, pri topení snehu a najmenej na jeseň. V úseku
od Ružínskej priehrady sú prietoky závislé od množstva
vypúšťanej vody. Hornád je domovom takmer všetkých
bežne rozšírených sladkovodných rýb vyskytujúcich sa na
Slovensku, no možno tu nájsť aj našu najvzácnejšiu rybu
hlavátku podunajskú. Jedna z najkrajších častí Hornádskej
doliny sa nachádza medzi obcou Margecany a mestskou
časťou Ťahanovce, kde dolina pretína značnú časť pohoria
Čiernej hory. Zo spomenutého pohoria je množstvo výhľadových miest do Hornádskej doliny (Bokšovské skaly,
Vysoký vrch, Śivec, Jánošíková bašta, Holica, ...). Celková dĺžka tejto časti doliny je okolo 40 km. Dolina ponúka
širokú škálu aktivít, ako rybolov, vodné športy, turistiku
a cykloturistiku. V doline sa nachádzajú obce Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Trebejov, Kostoľany nad Hornádom a Družstevná pri Hornáde. V tejto oblasti sa nachádzajú významné turistické miesta ako sú Bokšovské
skaly, prírodná rezervácia Bokšov, Vysoký vrch, Śivec,
Jánošíková bašta, Rozlomity, vrch Holica, Drienková ska-
la (Malý Śivec), Artúrova (Biela) skala, Pokryvy, Národná prírodná rezervácia Humenec, Kysacká jaskyňa, Veľká
Ružínska jaskyňa, Antonova jaskyňa a mnohé iné. Okrem
toho je tu množstvo pamiatok, napr. hrad Sokoľ, Kysacký
hrad, Obišovský hrad, technické pamiatky - vápenka Ondreja Gaša v Kysaku, Ružínsky viadukt, Ružínsky tunel,
Margeciansky tunel a náboženské pamiatky - Farský kostol sv. Štefana v Kostoľanoch nad Hornádom, kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske, kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej v Kysaku. V neposlednom rade spomenieme významný objekt, ktorý by bez rieky Hornád bol nepoužiteľný, a to vodný mlyn v Kostoľanoch nad Hornádom. Údajne bol mlyn postavený v 18. storočí, v roku
1922-1923 bol kompletne renovovaný a bol nainštalovaný
aj nový mechanizmus od Karola Poledniaka. Poslednými
majiteľmi mlyna bola rodina Fedákovcov. Mlela sa tam
múka jačmenná a ovsená na otruby pre statok. Prvá múka
bola biela na koláče, druhá múka bola na pagáče, tretia
bola chlebová, štvrtá bola na otruby. Mlyn bol natoľko
vychýrený, že gazdovia museli čakať, kým sa dostali na
rad, aj niekoľko dní.
Bc. Veronika Kopčová
Ve ľkonočný vajíčkový sirek pre mladé gaz dinky
Suroviny: ½ litra mlieka, 5 ks vajíčka, štipka soli.
Postup: Vajíčka rozklepneme a rozhabarkujeme asi
v 2 dcl mlieka. Dobre rozhabarkované nalejeme do
zvyšku mlieka a pridáme štipku soli a druhy korenia
podľa vlastnej chuti, ak chceme mať hrudku sladkú,
pridáme cukor a hrozienka.
Vaječnú hmotu varíme v mikrovlnnej rúre pri výkone
750 W cca 4 min, premiešame a dáme ešte raz na cca
4 minút. Po vypnutí počkáme ešte 1 minútu a premiešame, vaječná hmota je uvarená – zrazená. Už iba scedíme cez gázu, alebo kuchynskú utierku a necháme odtiecť. Vaječnú hrudku vkusne ozdobíme zeleninou.
Prajem dobrú chuť!
Eva Štofková
8
HISTÓRIA NAŠEJ OBCE V KULTÚRE
Tkáčstvo
Týmto článkom ukončujeme záverečné hodnotenie histórie kultúry, ktorú v minulosti a niektorí
občania aj v súčasnosti prezentujú svojimi umeleckými vlohami. Hodnotenie sa uskutočnilo v troch číslach Kosceľanky na pokračovanie. Išlo o umeleckú
činnosť, tvorbu v speve, divadelníctve, hudbe, tanci,
v spisovateľskej tvorbe a napokon v umeleckých remeslách.
V záverečnom článku sa zapodievame ľudovým remeslom v tkáčstve, ktoré v minulosti bolo
u nás dosť rozšírené. V tomto umeleckom remesle
bezosporu dlhodobo vyniká a obec prezentuje Mária
T o m iso v á ( n a r . 1 93 6 ) .
S krosnami sa stretla
u svojej babičky, ktorá ju do
V dávnejšej minulosti bolo
tkania v minulosti zaúčala. Jej
v našej obci viac tkáčok. Vo väčšine to
tkaniny s obdivom a záujmom
boli tkáčky handrových kobercov,
bo li sle dova né pr e dajňo u
z nich možno spomenúť Borku ŠašaU ĽU V v
Ko ši ci ac h
kovú a jej brata Maťa, ktorý zhotovoa v Bratislave. S ústredím
val krosná. V rodine sa zaučila aj AlbíUĽUV-u spolupracuje vyše 20
na Šašaková – Klesová, ktorá tkala
rokov. Už v roku 2002 pre jej
rôzne farebné prestieradlá. Tkali aj
dlhoročnú aktívnu činnosť obďalšie ženy, ako napríklad Anna Urbadŕžala od Komisie pre posudzonová, Anna Poľašková, atď.
vanie odbornej spôsobilosti
V rámci záverečného hodnotenia
pracovníkov ľudovej umeleckej
kultúrnej činnosti v našej obci by som
činnosti osvedčenie „Majster
sa zmienil aj o kultúrno-spoločenských
ĽUV“ v odvetí tkáčstvo. Mária
akcií organizovaných klubom dôchodTomisová sa odpočiatku zúčascov pod vedením Oľgy Sabolovej. Ide
tňuje výstavných a predajných
najmä o rôzne výstavy organizované
akcií. Najvýznamnejšia je výkaždý rok. Naposledy šlo o výstavu „Nebo na zemi“,
stava „Dni majstrov“ uskutočňovaná na Bratislavskom ktorej obsahom boli náboženské predmety, obrazy, sohrade, ktorej sa zúčastňuje skoro 100 rôznych výrobcov. chy a podobne. Výstavy sa konajú v starej škole.
Hodnotenie remesla našej umelkyne je vysoké,
Koniec
dostalo sa aj na stránky časopisu „Remeslo, umenie,
Ján Klesa
dizajn“ už v roku 2003. Našu tkáčku hodnotili ako
majsterku detailu pre jej precíznu jemnú tkáčsku
prácu. Tkanie v jej veku ju stále baví. Svoje skúsenosti všade s ochotou a nadšením vysvetľuje, najmä
ako sa pripravuje osnovanie, tvoria vzory. Odborníci
z remesiel ju hodnotia ako talentovanú majsterku,
pretože ani dizajnér a grafik nedokážu na papieri to,
čo ona ako skúsená tkáčka na krosnách s tenkými
niťami. V roku 2003 sa o ľudových remeslách písalo aj v článku v novinách „Slovák v Amerike“ .
V článku je tiež záber, na ktorom Mária Tomisová
zhotovuje plátno na krosnách. Článok vysoko hodnotí zručnosť ľudových remeselníkov na Slovensku.
Aj dcéra majsterky – Evička sa zaučila v tejto profesii, a nielen tkať, ale aj snovať. Je mamke nápomocná.
Obecné noviny Kosceľanka ■ Vydáva: Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom ■ Adresa redakcie: Košická 34, 044 31 Kostoľany
nad Hornádom, tel.: 055/ 698 1052, e-mail: [email protected], web: www.kostolany.sk ■ Šéfredaktor: Mgr. Anton Medvec ■
Redakčná rada: Bc. Veronika Kopčová, Mgr. Eva Štofkov á ■ Grafická úprava: Mgr. Anton Medvec, Daniela Gaľanov á ■ Počet výtlačkov: 350 ks ■ Vychádzajú 4 krát ročne ■ Nepredajné ■ Neprešlo jazykovou úpravou ■ Tlač: Grafotlač Bardejov ■ Číslo 1/2013
odsúhlasené a zadané do tlače dňa 18.3.2013 ■ Uzávierka najbližšieho čísla je 1. júna 2013.
Download

rok 2013 číslo 1 - Kostoľany nad Hornádom