TD 11/2013
Číslo: 11/XXIV
Vyšlo: 29. mája 2013
1
0,20 €
Bytový dom Zdravie II
nemal v súťaži konkurenciu
BRATISLAVA/STARÝ SMOKOVEC – Bytový dom Zdravie II postavený v Hornom Smokovci, ktorý bol odovzdaný do užívania vlani
v letných mesiacoch, zvíťazil v súťaži vyhlásenej ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja - Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2012.
Na pätnástom ročníku sa v nológií. Podarilo sa nám zladiť
konkurencii vyše štyridsiatich komfortné a cenovo prístupné býstavieb darilo, v kategórii bytové vanie v atraktívnom prostredí,“
domy s úsporným riešením, aj doplnil Eugen Knotek, prednosta
najnovšiemu nájomnému domu Mestského úradu v Starom Smoz Tatier. Vlani si z tejto súťaže kovci.
odniesli Tatranci druhé miesto za
S výstavbou objektu sa začalo
bytovku Lipa postavenú v roku v roku 2009 a jeho náklady boli
2011 v Tatranskej Lomnici.
vyrátané na vyše 1,6 milióna eur.
Cenu si na slávnostnom gala- Financovanie bolo kryté úverom
večere prevzal primátor mesta Ján zo Štátneho fondu rozvoja bývania
Mokoš. „Pre nás je to signál, že a dotácie ministerstva výstavby
projektanti i zhotovitelia, ktorí a regionálneho rozvoja. Mesto sa
prešli výberovým konaním, zrej- podieľalo na jeho výstavbe čiastme robia svoju prácu dobre, keď- kou vyše 239,5-tisíc eur. Zhotoviže vlani sme získali druhé miesto teľom stavby je firma KRYPTON,
a teraz sme dokonca vyhrali. Stá- s.r.o Poprad a nájomný dom bol
le však tvrdím, že je dôležité, ako realizovaný podľa projektovej dosa v nich žije nájomníkom. Takéto kumentácie Ing. arch. Františka
ocenenie je pre nás povzbudením, Belanského. K dispozícii je dvadaby sme robili rekonštrukcie, ale saťdeväť bytov, z toho jeden bezaj prípadné stavby s architekto- bariérový, a desať garáží.
nickým prevedením, ktoré pôsobí
V týchto dňoch sú už v plnom
nerušivo v tomto horskom prostre- prúde práce na výstavbe ďalších
dí,“ uviedol primátor mesta. Od- dvoch nájomných bytových doborná porota pri vyhodnocovaní moch Breza a Borovica situosúťaže prihliadala na kvalitatívnu vaných do Tatranskej Lomnice.
úroveň, efektívnosť vynaložených „Vonkajší vzhľad bude obdobný
investičných prostriedkov, archi- ako v prípade bytového domu
tektonické riešenia či ekologické Lipa, vnútorné riešenie však už
hľadisko. „Odbornú hodnotiacu bude upravené tak, aby pre budúporotu predovšetkým zaujalo rie- cich nájomníkov bolo bývanie ešte
šenie strechy, situovanie výťahu pohodlnejšie,“ prezradil primátor
i zapracovanie moderných tech- mesta na záver.
(ija)
Slovenská lyžiarska asociácia vyhlasovala výsledky ankety Lyžiar
roka. Na jeden večer lyžiari zhodili kombinézy a prilby a odeli sa do
spoločenských šiat. Pripomínali si aj storočnicu organizovaného lyžovania na Slovensku. Viac na str. 13.
Foto: ija
V Tatrách sa chystajú
preinvestovať ďalšie milióny
Vymenia aj lanovku medzi Štartom a Skalnatým plesom
VYSOKÉ/NÍZKE TATRY – Do Tatier sa tento rok chystajú
„vraziť“ ďalších 45 miliónov eur. „Kľúčovou investíciou bude
výmena lanovky Štart – Skalnaté pleso v stredisku Tatranská
Lomnica,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Bohuš Hlavatý.
Súčasnú štvormiestnu lanovku, ktorá je podľa jeho slov už
nevhodná do týchto poveternostných podmienok, nahradí 15-miestna kabínka. Bude rovnaká
ako tá na Chopku. TMR chce
investovať aj do skvalitnenia
zjazdovky Esíčko na Štrbskom
Plese, kde pribudnú aj zábrany.
Lyžiari v Tatranskej Lomnici
sa zas môžu tešiť na obnovenie
zjazdovky Generál II. a Bukovú
horu II. so zasnežovaním.
V Nízkych Tatrách plánujú
napojiť zjazdovku „Turistická“
na zjazdovku v smere na Lúčky,
ktorú doplní aj nová šesťsedačka na severnej strane Chopku.
Vznikne tak nový nástupný bod
do strediska s pokladňami, požičovňou a gastrom na svahu.
TMR ráta aj s rozširovaním
doplnkových služieb. Okrem
350-miestnej kongresovej sály
pri hoteli Grand v Jasnej, chce
postaviť aj šesť viliek na Záhradkách. Chystá sa tiež zväčšiť
gastro na Skalnatom plese a prebudovať časť hotela Srdiečko
v Nízkych Tatrách. „Rotunda na
Chopku bude ikonickou stavbou
tohto roku, tvarovo veľmi podobná tej pôvodnej. Strešná terasa
ponúkne prekrásny výhľad na
Západné Tatry a Horehronie. V
strednej časti budovy pribudnú
štyri apartmány, podobné ako
na Lomnickom štíte s úžasným
výhľadom na okolitú scenériu,“
doplnil Hlavatý.
V areáli Tatralandie už teraz
vyrastá nová adrenalínová atrakcia. Vyskúšať si „let“ v aerody(pokračovanie na str.11)
2
TD 11/2013
VIDELI SME
u V Novom Smokovci je opäť
otvorený obchod. V pôvodných
priestoroch, ako boli obyvatelia zvyknutí, si budú môcť kúpiť základné potraviny, ovocie,
zeleninu a drogistický tovar od
pondelka do soboty.
u Cez víkend sa uskutočnil už
68. ročník cyklistických pretekov Košice – Tatry – Košice.
Oklieštený pelotón s dvadsiatimi piatimi pretekármi ovládli
cyklisti Dukly Trenčín a víťazom sa stal Maroš Kováč.
u Kúpele Štrbské Pleso, v ktorých má akcie aj mesto Vysoké
Tatry, skončili uplynulý rok v
strate 48-tisíc eur. Dôvodom je
vraj pokles tržieb a vysoké prevádzkové náklady. Rok predtým
hospodárili kúpele so ziskom
1,5 milióna eur. Táto akciovka
vznikla v roku 1995 za účelom správy liečebných domov
Hviezdoslav, Jánošík, Kriváň,
Solisko a hotela Helios. Posledné dva spomínané objekty boli
predané. Zo zvyšných troch bol
vybudovaný hotel, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť
BHP Tatry.
u Mestskí policajti „prevetrali“
nové mobilné ihrisko a v minulých dňoch navštívili všetky tri
tatranské školy, aby si so žiakmi
prvého stupňa zopakovali pravidlá cestnej premávky.
u Uplynulú nedeľu v rímskokatolíckom kostole sv. Petra
a Pavla v Novom Smokovci
prijalo pätnásť detí prvé sväté
prijímanie.
u V druhú júnovú sobotu sa
v Tatrách roztrhne vrece s mladomanželmi. Od trinástej hodiny sa v Obradnej miestnosti
v Starom Smokovci vystrieda
osem snúbeneckých párov, ktoré si povedia spoločné áno.
u Otvorenie letnej turistickej
sezóny vo Vysokých Tatrách
sa ponesie pod ústredným názvom Tatranský juniáles víkend.
Počas troch dní od 14. do 16.
júna je pripravený zaujímavý
program. V piatok sa celé dianie sústredí na breh Štrbského
plesa. V sobotu budeme pokračovať pri prameni kyselky
a jej blízkom okolí v Starom
Smokovci. Nedeľné dianie je
situované do centrálneho parku
v Tatranskej Lomnici. Organizátori sľubujú, že je sa na čo tešiť.
(ija)
POČULI SME
Sravodajstvo
Mestská knižnica od júna v úspornom režime
VYSOKÉ TATRY – Postupné znižovanie počtu zamestnancov
mestského úradu sa dotklo aj mestskej knižnice. Výsledkom je
prechod jej pobočiek na úsporný režim.
V praxi to znamená, že k 30.
júnu radnica ruší pobočku
v Tatranskej Kotline. „Našťastie tam čitatelia o nič neprídu, pretože budú môcť plnohodnotne navštevovať knižnicu
Sanatória, ktorá bude otvorená
pre širokú verejnosť. Navyše,
zapožičiavame tam všetok knižný fond v rozsahu viac ako 980
zväzkov, ktorý tu mesto doposiaľ
malo,“ konkretizuje Ján Bendík, vedúci oddelenia kultúry
a športu mesta Vysoké Tatry.
Najmenej sa tieto opatrenia dotknú dolnosmokoveckej pobočky, kde sa výpožičná doba skráti
o hodinu. V utorky bude otvorené od 10 do 14 hodiny. Najviac
to pocítia obyvatelia Tatranskej
Lomnice. „Najbližšie tri mesiace
prechádzame na takzvaný letný
režim, kedy bude otvorené len
raz do týždňa a to vo štvrtok od
10 do17 hodiny. Od septembra
v rovnakom rozsahu pribudne
ešte jeden výpožičný deň, pondelok,“ spresnil informácie Bendík.
Centrálna knižnica v Starom
Smokovci bude čitateľom k dispozícii v nezmenených časoch.
Tatranská Lomnica čo do počtu obyvateľov najväčšia časť Vy-
sokých Tatier evokuje, že by
tu malo by aj najviac čitateľov
a návštevníkov knižnice a takéto
obmedzenie výpožičnej doby by
mohlo priniesť nevôľu. Ale podľa
Bendíkových slov mali doposiaľ
všetky tri pobočky takmer toľko
čitateľov ako centrálna knižnica
v Starom Smokovci.
Úsporné opatrenia sa však nedotkli knižného fondu a ten bol aj
v tomto roku doplnený o osemdesiat noviniek.
(ija)
Ilustračné foto.
Z Vysokých Tatier po cyklochodníku až do Kežmarku
SPIŠSKÁ BELÁ/TATRANSKÁ KOTLINA – Zatiaľ čo najneskôr do troch rokov by sa cyklisti mohli po cyklochodníku
dostať z Tatranskej Kotliny cez Spišskú Belú až do Kežmarku, na predĺženie trasy do Ždiaru a Tatranskej Javoriny si
budú musieť počkať dlhšie.
„Keďže tento projekt si vyžiada oveľa väčšie prostriedky,
reálny je až v ďalšom programovacom období 2014 až 2020,“
vyjadril sa pre SITA primátor
Spišskej Belej Štefan Bieľak.
Mesto sa teraz sústredí na
projekt cyklistického prepojenia
s Kežmarkom. V rámci projektu
na podporu rozvoja služieb cestovného ruchu v Spišskej Belej
a v okolí, na ktorý získalo peniaze z programu Cezhraničnej
spolupráce Slovensko – Poľská
republika 2007-2013, sa chystá
stavebne upraviť tristo metrov
dlhú trasu v časti Strážky. „Ide
o prvú časť budúceho prepojenia Spišskej Belej s Kežmarkom,
ktorý tiež začína budovaním
podobnej cyklotrasy od sídliska
Sever,“ uviedol Bieľak. Po dokončení by mal cyklochodník
viesť poza park Kaštieľa v Strážkach, popri železničnej trati, pri
Pradiarni bude prechádzať cez
lanový most na druhý breh rieky
Poprad a odtiaľ až do Kežmar-
Božský Kája napokon
do Tatier neprišiel
ŠTRBSKÉ PLESO - Sklamaní ostali všetci, čo sa tešili na
koncert českého slávika Karla Gotta, ktorý mal byť predminulú
sobotu v hoteli Kempinski na Štrbskom Plese. Maestrove koncertné plány prekazil zápal hrtana. Preň odvolal aj svoje skoršie
vystúpenia v Poprade a Prešove. To, že nebude môcť prísť do
Vysokých Tatier, sa dozvedel iba dva dni pred koncertom.
„Ošetrujúci lekár mi spolu s medikamentmi predpísal hlasový
pokoj najprv do dnešného dňa, ale po dnešnej rannej kontrole
túto lehotu predĺžil do 21. mája,“ ospravedlnil sa listom dva dni
pred koncertom český spevák. Tí, ktorí sa tešili na jeho hity, však
neobídu nakrátko, Božský Kája prisľúbil, že všetko vynahradí v
náhradnom termíne.
(pet)
ku. Bieľak predpokladá, že obe
mestá by mohli byť cyklotrasou
spojené do dvoch až troch rokov.
(pet, sita)
Štvornohí miláčikovia si
najnovšie môžu užívať komfort spolu so svojimi pánmi aj
počas dovolenky vo Vysokých
Tatrách. V Hoteli FIS na Štrbskom Plese, ktorý je prvým tatranským dogfriendly hotelom,
ich nielen ubytujú grátis, ale sa
aj o nich kráľovsky postarajú.
Tatry majú prvý
dogfriendly hotel
Štýlové privítanie sa štvornohým kamošom ujde už vo dverách. „Uvítajú ich miskou na
vodu a jedlo, dekou, uterákom
na labky, či keksíkmi,“ vraví
Zuzana Fabianová z Tatry mountain resorts (TMR). Poslušné
psíky majú v hoteli dokonca
neobmedzený pohyb, zamaškrtiť si môžu aj v dogfriendly
kaviarni, kde je pre nich pripravené špeciálne menu.
Hotel poskytuje aj sprostredkovateľské služby. Majitelia
psíkov si môžu požičať vôdzku,
nechať si vyvenčiť svojich miláčikov na objednávku, okrem
dobrôt pre psy dostanú na hotelovej recepcii aj rady, kde nájdu
veterinárne služby či kadernícky salón v okolí.
(pet)
Sravodajstvo
TD 11/2013
Predstavitelia horských sídel
rokovali v Tatranskej Lomnici
TATRANSKÁ LOMNICA – Minulý pondelok sa už po desiatykrát stretlo Valné zhromaždenie Asociácie horských sídel
Slovenska (AHSS) v priestoroch Teniscentra. Medzi jej členmi rezonovalo viacero tém, ktoré trápia nielen predstaviteľov
samosprávy, ale aj obyvateľov.
Či už išlo o výklad zákona
o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady, kde
je možné zníženie a odpustenie
stanoveného poplatku pre osoby, ktoré nemajú na danom území trvalé bydlisko. Problémy sú
aj s rozdrobenými pozemkami
a tými, ktoré sú vo vlastníctve
neznámych vlastníkov a v správe Slovenského pozemkového
fondu.
K téme voľne žijúcich zvierat v intravilánoch miest a obcí
vystúpil aj zástupca Štátnej ve-
terinárnej a potravinovej správy z Bratislavy a upozornil na
riziká. „Táto téma sa väčšinou
zvykne spájať v súvislosti s veľkými šelmami, ale čoraz častejšie zaznamenávame už takzvané
mestské populácie voľne žijúcej
zveri, hlavne líšky, ale aj napríklad diviaky. Ľudia si často
neuvedomujú, aké tieto zvieratá prenášajú choroby,“ hovorí
Rudolf Janto a dodáva: „Väčšinou sa to týka poľovnej zveri
a to má v kompetencii príslušný
poľovný zväz v regióne. Ale sú
to aj exotické či zákonom chrá-
nené živočíchy. Väčšinou sa
to rieši len na lokálnej úrovni,
ale myslím si, že nastal čas na
systémové riadenie, vytvorenie
tímov vedomostne a materiálovo pripravených takéto situácie
riešiť.“ V tímoch by mali byť zástupcovia príslušných poľovníckych združení, samosprávy, ale
aj ochrany prírody. Doriešené
však stále nie je technické, materiálne, ale hlavne legislatívne
zabezpečenie. Podľa Janta je kapacita prostredia pre populáciu
dostačujúca vtedy, pokiaľ nehľadá alternatívy. „Momentálne
sa nám medvede ukazujú aj tam,
kde predtým neboli, preto je namieste hovoriť o premnožení,“
hovorí odborník. Na koncepčné riešenie problému apeluje aj
(pokračovanie na str.4)
Najväčším problémom cestárov
je stále nedostatok peňazí
TATRANSKÁ LOMNICA – Najväčším problémom cestárov je
stále nedostatok peňazí, čo sa odzrkadľuje aj na stave slovenských ciest. „Diaľnice sú v relatívne dobrom stave, horšie je to
už u ciest nižšej kategórie. V prípade ciest I. triedy môžeme konštatovať, že v nevyhovujúcom stave je zhruba 44 percent ich celkovej dĺžky, čo je približne 1 400 kilometrov a ďalších okolo 5,3
percenta je v havarijnom stave,“ povedal na minulotýždňovom
III. seminári letnej údržby pozemných komunikácií v Tatranskej Lomnici Michal Halabica z ministerstva dopravy.
Hoci vláda spolu s ministerstvom vyčlenili tento rok 8 miliónov eur na financovanie údržby
a opráv ciest po zime pre samosprávne kraje a rovnaký balík aj
pre mestá a obce, na to, aby boli
cesty v takom stave, v akom by
si ich želali mať vodiči, je treba
podstatne viac peňazí. „Sú to
dosť závratné sumy. Problém je
v tom, že tento nedostatok tu trvá
už minimálne dvadsať rokov,
takže tie nožnice sa stále otvárajú. Čo sa týka ciest 1. triedy, tak
aby sme ich dostali do uspokojivého stavu, bolo by potrebných
od 100 do 200 miliónov eur. Záleží to od toho, akým spôsobom
by sme tie opravy vykonávali.
Sme však realisti, takže postupnými krôčikmi sa budeme snažiť
to nejakým spôsobom „lepiť“.
Pripravujeme materiál do vlády
a dúfame, že „vyboxujeme“ nejaké peniaze od ministerstva financií. Uvedomujeme si, že štát
je v zlej finančnej situácii, ale
budeme sa snažiť,“ načrtol plány
Halabica. Ako dodal, zatiaľ vlá-
da schválila iba Program údržby diaľnic a rýchlostných ciest
na roky 2013 – 2017. „Ostatné
materiály, kde sme požadovali
zvýšenie financií, neboli na rokovanie zaradené,“ konštatoval
Halabica.
Cesty už látajú aj v Tatrách: To, že najväčším problémom cestárov sú financie,
priznáva aj šéf Správy a údržby
ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) Vladimír Kozák. „Horko-ťažko sme
zvládli zimu,“ netají sa Kozák.
Keďže náklady na zimnú údržbu
im vo výkonoch stúpli o 30 percent, museli načrieť aj do rezerv.
Navyše, aj rozpočet, ktorý im
schválil kraj, je nižší, než dúfali.
To sa podľa Kozáka odzrkadlí aj na letnej údržbe. „Chýba
nám zhruba tritisíc ton obalenej
zmesi, ktorú by sme potrebovali
na kompletné vyspravenie celej
cestnej siete v PSK,“ zhodnotil
šéf SÚC PSK, ktorá spravuje
vyše 2 400 kilometrov ciest II.
a III. triedy. Navyše, expresne
musia riešiť aj to, čo sa zanedbalo v minulosti. Najmä Tatrancov
však poteší, že medzi úsekmi,
ktoré cestári plánujú „zalátať“
do konca júna, sú aj cesty medzi Starým Smokovcom a Popradom, Tatranskou Lomnicou
a Podbanským či Veľkou a Tatranskou Lomnicou.
Ak chceme dobehnúť Švajčiarov, máme čo robiť: Len pre
porovnanie švajčiarske kantonálne cesty, ktoré sa u nás dajú
prirovnať k cestám I. až III. triedy, sú oproti tým slovenským
v oveľa lepšom stave. „Zo štúdie, ktorá bola spracovaná švajčiarskymi úradmi, vychádza, že
okolo troch až piatich percent
ciest je u nich vo veľmi zlom stave a zvyšok majú v dobrom až vynikajúcom stave,“ uviedol Peter
Hronský z Výskumného ústavu
dopravného v Žiline. „Švajčiarsko má nepomerne väčší rozpočet a oveľa viac peňazí vráža
každoročne do údržby, čo sa odrazí aj na stave ciest,“ ozrejmil,
prečo je to tak, Hronský. A aký
je podľa neho recept na to, aby
aj slovenské cesty boli v takom
stave, ako tie švajčiarske? „Jednoznačne je potrebné zvýšiť finančné prostriedky na pravidelnú údržbu, aby sa zabezpečila
cyklickosť opráv a potom bude
tých výtlkov menej aj na Slovensku,“ odporučil Hronský.
(pet)
3
14 DNÍ PRIMÁTORA
Ako v praxi funguje parkovací
systém, ktorý Vysokým Tatrám
ponúka istá rakúska firma, si priamo v talianskom mestečku Bergamo pozreli zástupcovia mesta
a VPS Vysoké Tatry. „Ukázali
nám ako celý systém pracuje, ako
je do neho zapojená samospráva,
mestská polícia, ako sú riešené informačné tabule, kamery...,“ povedal po návrate z Bergama primátor
Vysokých Tatier Ján Mokoš, ktorý do Talianska vycestoval spolu
s Petrom Dankom, konateľom VPS
Vysoké Tatry a Petrom Novákom,
vedúcim oddelenia výstavby, investičnej činnosti a územného
plánovania mesta. „Do konca mesiaca predložíme svoje postrehy,
zohľadníme, aké sú jeho silné a slabé stránky v podmienkach nášho
mesta a potom by sme pripravili
materiál možných ďalších krokov,“
uviedol Mokoš. Ako dodal, firma
ešte plánuje systém predstaviť aj
tatranským poslancom a podnikateľom v cestovnom ruchu. „Myslím si, že je spravodlivý, pretože sa
nedá obchádzať, podľa mňa by bol
prínosom do mestskej kasy, lebo sa
dá využiť aj na odhalenie čierneho
ubytovania či kontrolu platieb za
smeti. Okrem plusov bude mať však
určite aj mínusové stránky, pretože
v Taliansku je na to „našitá“ aj legislatíva a u nás zatiaľ nie,“ doplnil primátor.
Cestou do Talianska stihol
v Bratislave spolu s podnikateľom
Fabiom Bortolinim, ktorý zakladá Klub talianskych alpinistov vo
Vysokých Tatrách, aj stretnutie
s J. E. Robertom Martinim, talianskym veľvyslancom na Slovensku.
„Zobral to veľmi pozitívne a prisľúbil nám podporu v rámci jeho
možností. Zdá sa, že táto aktivita
by mohla byť prospešná tak pre
slovenskú ako aj taliansku stranu.
Treba o tom ďalej rokovať a doplniť oblasti možnej spolupráce, ja to
zatiaľ vidím hlavne ako príležitosť
vzájomnej propagácie – Slovenska a Vysokých Tatier v Taliansku
a Talianska u nás,“ vyjadril sa
Mokoš.
S Petrom Pokorným, generálnym riaditeľom Jednotného majetkového fondu (JMF), ktorý má pod
palcom aj momentálne zatvorený
hotel na Hrebienku, hovoril primátor Mokoš i o možnosti prenájmu
ich pozemku v tejto lokalite za
symbolickú cenu. „Región Vysoké Tatry tam robil podujatie Tatry
Ice Master, budú tam zrejme opäť
Medvedie dni a aj ďalšie podujatia,
takže dá sa predpokladať, že aj oni
by z toho mohli mať osoh, keď budú
otvorení,“ konštatoval Mokoš.
Okrem toho otvorili aj otázku zámeny pozemkov s JMF v Tatranskej Lomnici, na ktorých by mali
vyrásť tenisové kurty.
(pet)
4
TD 11/2013
Spravodajstvo
Pojednávanie s exšéfom deaflympionikov pokračuje
BANSKÁ BYSTRICA/VYSOKÉ TATRY – Pojednávanie
s bývalým prezidentom Slovenského deaflympijského výboru (SDV) Jaromírom Rudom, ktorý má na krku obvinenie
z niekoľkomiliónového podvodu, pokračuje. Pred súdom
vypovedali ďalší svedkovia i psychiatri, ktorí skúmali jeho
duševný stav.
Pred senát Špecializovaného
trestného súdu v Banskej Bystrici
sa postavili aj nepočujúci svedkovia – obaja bývalí viceprezidenti
SDV. Jeden z nich využil svoje
právo a z obavy pred trestným stíhaním nevypovedal, na súde však
odzneli jeho výpovede z prípravného konania. Druhý odpovedal
na otázky súdu, prokurátorky
i obhajoby. Podľa nich financovanie 17. zimných deaflympijských
hier, ktoré mali byť vo Vysokých
Tatrách, mal na starosti výlučne
Ruda, obaja sa však podieľali na
podpise niektorých zmlúv, ktoré
SDV uzavrel so sponzormi či dodávateľmi. Potvrdili, že prípravu
deaflympiády viackrát kontrolovali členovia Medzinárodného
deaflympijského výboru (ICSD).
Tí boli spokojní aj preto, že Slovensko sa dobre prezentovalo na
olympiádach nepočujúcich v Číne a Salt Lake City.
Sľuboval, že peniaze budú:
Okrem nich vypovedal aj bývalý predseda predstavenstva TSS
GRADE Trnava Ľuboš Hačko.
Uviedol, že firma vyhrala výberové konanie na rekonštrukciu a
modernizáciu zimných štadiónov
v Kežmarku a v Levoči, ktoré vypísala Prvá popradská developerská (PPD). Po štyroch mesiacoch
od začatia stavebných prác zistili, že objednávateľ neplatí podľa
dohody. Keď nedostali uhradené
nielen prvé, ale ani druhé faktúry, práce na v polovici augusta
2010 zastavili. Hačko nevedel,
odkiaľ mali financie prísť, ale
opakovane potvrdil, že bývalý prezident SDV pri rôznych
stretnutiach sľuboval, že peniaze budú uhradené. Krátko pred
otvorením deaflympijských hier,
ktoré mali byť vo februári 2011,
exšéf deaflympionikov dokonca
Hačkovi navrhol, aby TSS GRADE prevzala garanciu za bankový
úver na podujatie. Trnavská spoločnosť vyčíslila stratu za práce v
Kežmarku a v Levoči na viac ako
sedem miliónov eur.
Vypovedali aj primátori:
Ako svedkovia stáli pred súdom
aj primátori oboch miest. Podobne ako Hačko, aj kežmarský
primátor Igor Šajtlava povedal,
že Ruda neustále tvrdil, že peniaze na prípravu podujatia budú.
Okrem príspevku ICSD a sponzorských príspevkov sa ďalšie
mali získať aj za vysielacie práva
z olympiády. Podľa kežmarského
primátora sa aj samotný Ruda
stal obeťou podvodu.
Považuje sa za božieho syna:
Pred súdom odzneli aj výpovede
psychiatrov, ktorí skúmali Rudov duševný stav. Podľa nich
sa považuje za syna boha Jahve
a komunikuje s ním. Znalci u
neho nezistili žiadnu duševnú
chorobu, ale zaregistrovali histriónske a narcisistické rysy. Ide
o prejavy teatrálnosti so snahou
upútať na seba pozornosť ostatných ľudí. Zistili u neho tiež rysy
egocentrizmu a egoizmu, ktoré
však neprekračujú rámec nor-
my. Podľa nich je Ruda duševne
zdravý a zodpovedný za svoje
konanie. Označili ho za jedinca
prinajmenšom inteligentného.
Keďže exšéf deaflympionikov sa
odmietol podrobiť štandardnému
psychiatrickému vyšetreniu z
osobných dôvodov, pozorovali
ho v nemocnici pre obvinených
a odsúdených a mali s ním krátke rozhovory.
Vyše 123 miliónové záväzky:
Vypovedala aj znalkyňa, ktorá
skúmala účtovníctvo SDV a jeho
dvoch dcérskych spoločností. Z
predložených dokladov zistila, že
SDV i „dcéry“ mali podľa uzavretých zmlúv s mestami Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš
a ďalšími spoločnosťami záväzky
Záchranári rekonštruujú
STARÝ SMOKOVEC – Horskí záchranári budú túto letnú
sezónu zachraňovať v „bojových“ podmienkach. Budova,
v ktorej sídlia vyše štyridsať rokov prejde rozsiahlou rekonštrukciou.
„Navonok nebudú zmeny až
tak viditeľné, ale dôjde k výmene
celej strešnej krytiny, k výmene
okien, najmä veľkého skleneného
presklenia na južnej strane, ktoré
nám robilo problém z pohľadu
energetickej náročnosti. Obnoví
sa komín a krb, riešiť budeme aj
dožívajúcu kotolňu,“ konkretizuje riaditeľ Horskej záchrannej
služby (HZS) Jozef Janiga.
Okrem toho by sa mali meniť
aj inžinierske siete a záchranárom pribudne aj posilňovňa či
nové počítačové vybavenie pre
zvýšenie informatizácie.
Celá rekonštrukcia bude stáť
približne 319-tisíc eur a hradená je z Regionálneho operačného programu, čiže z finančných
Predstavitelia horských sídel
rokovali v Tatranskej Lomnici
(dokončenie zo str. 3)
primátor mesta Vysoké Tatry
prostredníctvom listu, ktorý minulý týždeň adresoval na ministrom životného prostredia, pôdohospodárstva, ale aj dopravy
a regionálneho rozvoja. „Návštevy medveďov v intraviláne
mesta ohrozujú trvalo žijúcich
obyvateľov, ale aj návštevníkov,“ konštatuje Ján Mokoš,
ktorý je zároveň predsedom
AHSS. List však neobsahuje len
ponosy, ale aj konkrétne kroky,
ktoré by v tomto už niekoľkoroč-
nom probléme mohlo pomôcť.
Na zasadnutí AHSS vystúpil
aj poslanec národnej rady a splnomocnenec vlády pre rómske
komunity Peter Polák. „Vítam
snahu miest a obcí o riešenie
rómskej problematiky. Prichystané máme nevyhnutné opatrenia, ktoré budú čoskoro aj súčasťou legislatívy. Dôležité je urobiť
sociálny systém spravodlivejším.
Všetci, ktorí sú v tomto systéme,
sa budú musieť akýmsi spôsobom
pričiniť, aby si dávku zaslúžili.
Chystajú sa zmeny aj v priestup-
vo výške 123 miliónov eur. Tie
presahovali finančné možnosti
deaflympionikov. Uviedla, že v
účtovných a iných dokladoch sa
nenašla žiadna banková zmenka
ako garancia úverov, avšak k dispozícii mala iba časť účtovných a
iných dokladov, niektoré dokonca neboli ani úplné, preto nebolo
možné overiť niektoré zdroje financovania.
Cíti sa nevinný: Ruda ešte pri
otvorení procesu vyhlásil, že je
nevinný a využil právo nevypovedať. Priebežne sa k výpovediam
svedkov, znalcov a k listinným
dôkazom nevyjadruje, chce tak
urobiť až v závere procesu. Pojednávanie s ním bude pokračovať začiatkom júla. (sita, pet)
kovom zákone. Ďalšou aktivitou
by malo byť zavedenie povinnej predškolskej dochádzky, ale
aj ďalšie zmeny vo vzdelávaní.
Plánujeme naštartovať program svojpomocnej výstavby či
vytvorenie mantinelov pre „medzitrh“ práce, pre ľudí, ktorým
sa nedarí zamestnať sa,“ vyratúva Polák. Rómskou otázkou
sa zaoberá šesť ministerstiev
a vyriešenie legislatívy si vyžiada dlhodobejší proces, aj keď
prvé výsledky by sa mali dostaviť už v septembri.
(ija)
prostriedkov Európskej únie a
výsledkom by malo byť zníženie
energetických nárokov a zvýšenie komfortu horských záchranárov pri ich práci.
„Budova bola postavená v
roku 1967 a odvtedy prešla dvoma základnými zmenami. Najskôr bola vymenená strecha,
keďže dochádzalo ku kondenzu
a zatekaniu z dôvodu nevyhovujúcej skladby. Druhá výraznejšia
zmena bola pri čiastočnej výmene
okien. Spomenúť by sa dalo viacero zmien, napríklad keď sa prechádzalo z vykurovacieho oleja
na výhrev plynom, ale aj to je už
viac ako dvadsať rokov,“ zalovil
v pamäti Janiga.
S rekonštrukciou sa začína
v týchto dňoch a jej ukončenie je
plánované v čo najkratšom čase.
Problematické však ostáva stále
parkovanie, ktoré je pre dvadsaťšesť profesionálov a niekoľko
desiatok zmluvných záchranárov
nedostačujúce. „Nejde len o parkovanie osobných áut, ale najmä
o výjazd sanitných vozidiel na
„záchranky“. Momentálne to
máme na čestné slovo dohodnuté s majiteľom budovy Centrál,
ktorý má v nájme parkovisko za
týmto objektom. Do budúcna to
však nie je udržateľný stav. Potrebujeme riešiť samostatnú príjazdovú cestu alebo samostatné
parkovisko tak, aby záchranári
nemali komplikované výjazdy cez
súkromné pozemky,“ doplnil riaditeľ HZS na záver.
(ija)
Tatranské spektrum
TD 11/2013
Kométe sa lepí smola na kolesá
Návrat Kométy na tatranské
koľaje sa opäť odkladá. Historickú električku tento raz zradil
druhý trakčný motor. „Tá naša
Kométka má smolu. Prišla z liečenia, ale zistili sme, že tam ju len
trošku pohladkali, pomasírovali,
ale choroba ostala,“ neskrýva
sklamanie Jaroslav Vančo, prednosta popradského Veterán klubu
železníc (VKŽ).
Nadšenci, ktorí sa ju už od vlaňajška usilujú vrátiť späť na koľaje, dúfali, že storočná mašinka
prevezie po návrate z vrútockých
železničných opravovní prvých
cestujúcich už na 1. mája. Testovacie jazdy však odhalili iskrenie
na jednom z jej trakčných motorov. „Kým električka išla sama,
bez vagónov a pasažierov, bolo
všetko v poriadku a nič nenasvedčovalo nejakej chybe. Tá sa
začala prejavovať, až keď sme za
mašinku pripojili vozne a bola
v plnej záťaži. Vedeli sme, že je
zle. Urobili sme určité opatrenia,
ale iskrenie pretrvávalo,“ vysvetľuje Ján Sabaka z VKŽ.
A tak im neostalo nič iné, len
motor z električky vybrať a poslať
ho späť do Vrútok. „Dúfam, že ho
nebudeme musieť dať previť, lebo
previtie cievky je zhruba polročná práca,“ konštatuje Vančo. Aj
keby bol ortieľ milosrdnejší, nadšenci z popradského klubu sa neta-
Kométa je stále v popradskom depe. Tentokrát ju zradil druhý trakčný
motor.
Foto: pet
ja, že oprava motora bude komplikovaná, keďže k nemu neexistuje
žiadna technická dokumentácia.
„Ťažko odhadovať, ako dlho to
potrvá, možno to bude otázka len
niekoľkých týždňov, v horšom prípade mesiacov,“ dodáva Sabaka.
Podľa Vanča po odstránení chyby na druhom trakčnom motore
by už nič nemalo brániť tomu, aby
sa Kométa vrátila na koľajnice.
„Keď príde motor, vieme ju behom týždňa spojazdniť a môžeme
vyjsť v plnej kráse vonku,“ je presvedčený Vančo.
Od návratu z vrútockých opravovní prešlo už päť mesiacov, za
ten čas mašinka dostala v depe
nový náter. „Komplet sme ju prelakovali, lebo skladník netrafil
farbu. Pomýlil sa o dva odtiene
a nám sa tak nepáčila. Povedal
som si, že sa na to nebudem celý
život pozerať a tak sme jej dali
taký odtieň, ktorý tam patrí,“ vraví Vančo. Rovnakú farbu budú
mať aj vagóny. „Na jednom sa
už pracuje, druhý sa možno bude
robiť až na jeseň. Pribudnú aj
krásne zlaté takzvané cimbrlinky
a linky, ktoré sme našli na dobových fotografiách,“ netají plány
prednosta popradského VKŽ,
ktorý boj za záchranu Kométy
nevzdáva ani po nespočetných
prekážkach.
(pet)
Premeny Štrbského Plesa zachytáva nová kniha
Jej krstnou mamou sa stala dcéra Jána Móryho
Unikátnu pohľadnicu z konca
19. storočia, ktorá je možno najstaršou pohľadnicou Štrbského
Plesa, ale aj ďalšie zaujímavé
zberateľské úlovky, na ktoré naďabil Jozef Huber nielen na burzách, nájdete v jeho novej knihe
Štrbské Pleso na dobových pohľadniciach a fotografiách. Do
života ju uviedli na brehu Štrbského plesa, pred vilou Marína,
kde jej autor prežil takmer dve
desaťročia.
Kniha zachytáva premeny
osady od jej vzniku koncom 19.
storočia až po rok 1970, keď sa
na Štrbskom Plese uskutočnili
Majstrovstvá sveta v klasických
lyžiarskych disciplínach. „Je
veľmi zaujímavé pozrieť sa na
prezentáciu Tatier v historických knihách. Väčšina z nich sa
zaoberá celým regiónom Tatier,
my sme chceli prezentovať len
Štrbské Pleso ako centrum turizmu, športového života a niekedy v minulosti aj centrum
spoločenského života v Tatrách.
Chcel som, aby ľudia videli, ako
vyzeralo od svojho založenia až
po sedemdesiate roky minulého
storočia, keď sa tu uskutočnili
Majstrovstvá sveta v klasických
lyžiarskych disciplínach, aby si
vedeli predstaviť, ako tu fungoval život, ako tu fungovala doprava, aké budovy sa tu postavili
a iné podstatné záležitosti týkajúce sa tejto osady,“ vysvetľuje
svoj zámer Huber.
Myšlienka zostaviť takúto knihu skrsla už pred troma – štyrmi
rokmi, dalo mu však poriadne
zabrať, kým vybral pohľadnice
a fotografie, ktoré sa v nej nakoniec ocitli. Jeho srdcovkou
je pohľadnica, na ktorej je pečiatka odosielacej pošty Csorba
(Štrba) s dátumom 10. augusta
1894. Zohnať sa mu ju podarilo
na zberateľskej burze v maďarskom Györi. „Je zvláštna tým,
že zberateľské pramene udávajú, že prvé pohľadnice sa začali
vydávať až v roku 1895,“ hovorí
o svojom najcennejšom zbe-
rateľskom poklade Huber. Koláž s fotografiami z rôznych lokalít Vysokých Tatier je jednou
z najstarších a podľa Hubera
dokonca možno aj najstaršou
pohľadnicou Štrbského Plesa.
„Zaujímavé je na nej aj to, že zo
Štrby bola odoslaná 10. augusta
a cesta do Györu jej trvala iba
jeden deň,“ dodáva Huber.
Jeho zberateľská vášeň mu priniesla aj ďalšie zaujímavé úlovky. V knihe nájdete napríklad aj
jedinú známu pohľadnicu s podobizňou Jozefa Szentiványiho,
zakladateľa osady Štrbské Pleso,
ale i obrázky litografických či
takzvaných secesných pohľadníc, ktoré ich neskôr nahradili.
„Prvé pohľadnice boli v podstate korešpondenčné lístky. Na ich
reverznú stranu sa natlačili obrázky príslušného miesta, ktoré
chcel ten ich, väčšinou amatérsky, tvorca,“ ozrejmuje Huber.
Medzi dvestovkou dobových
pohľadníc a fotografií je i ob(pokračovanie na str.8)
5
AVIZUJEME
ä Už od tohto piatku budú Tatry
žiť športom a zábavou. V prvú júnovú sobotu sa Štrbské Pleso premení na malú olympijskú dedinu.
Na malých i veľkých návštevníkov čaká bohatý program, ktorý
odštartuje o 10.00 hodine zapálením olympijského ohňa prezidentom Slovenského olympijského výboru (SOV) Františkom
Chmelárom a olympijským víťazom Michalom Martikánom.
Pripravené sú súťaže, vystúpenia
tanečných skupín a tanečnej školy
River Park Dance School, predstaví sa aj Detské divadlo Haaf
či kapela Zuzany Haasovej The
Susie Haas Band. Jej koncert si
budete môcť vychutnať aj v piatok
o 20.00 hodine na terase Hotela Solisko. V rovnakom čase sa
začne aj Lampášový pochod pre
deti okolo Štrbského plesa. Vyvrcholením celej akcie bude Rajec
High Tatras Night Run, ktorého 1. ročník odštartuje v sobotu
o 20.00 hodine. Ujsť si ho nenechajú ani niektoré známe tváre
z televíznej obrazovky, ktoré si
pre návštevníkov športového areálu prichystali aj autogramiádu.
Zábava bude pokračovať v nedeľu
v popradskom AquaCity, bohatý celodenný program vyvrcholí
koncertom Zdenky Prednej a
laserovou show.
ä Zaujímavý nedeľňajší program
pre deti a ich rodičov chystá aj
Tatranská galéria v Poprade. Od
14.00 hodiny sa môžete vydať
S deťmi za umením, okrem hier
na vás čakajú aj tvorivé dielne a
hudobno-tanečný program. Vstupné do galérie v ten deň neplatíte.
Bližšie informácie získate na telefónnych číslach 052/77 21 968 a
0917 843 187.
ä Tvorbu mladej talentovanej
dizajnérky Ľubice Poncik vystrieda v minigalérii Ústredia ľudovej
umeleckej výroby (ÚĽUV) v Tatranskej Lomnici od pondelka autorská výstava Milana Árendáša, ktorý patrí medzi najvýraznejších slovenských majstrov majoliky. Kolekcia vyše polstovky
exponátov s jeho nezameniteľným
rukopisom obsahuje prevažne solitérne kusy v charakteristických
tvaroch a dekoroch inšpirovaných
najmä habánskou keramikou.
Pozrieť si ju budete môcť až do
27. septembra.
(pet)
6
TD 11/2013
INFORMUJE
Za obsah zodpovedá Združenie CR Vysoké Tatry
TIK aj v Tatranskej Kotline
Od 1. júna opäť otvorí svoje dvere aj sezónna Tatranská
informačná kancelária (TIK)
v areáli Sanatória v Tatranskej Kotline, ktorú spoločne
už od roku 2010 prevádzkujú
naše Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) a
správa Sanatória v Tatranskej
Kotline.
Za predchádzajúce tri letné turistické sezóny sa táto vyhľadávaná služba stala neoddeliteľnou
súčasťou života v tejto mestskej
časti Vysokých Tatier a navštívilo ju už viac ako 7-tisíc návštevníkov. Toto leto bude otvorená
denne od 8.00 do 16.00 hodiny
až do 30. septembra 2013. Aj
keď vybudovanie a otvorenie
novej cyklotrasy v máji v roku
2011 z mesta Spišská Belá až
do Tatranskej Kotliny výrazne
oživilo športový život na tejto komunikačnejspojnici pre
cyklistov, in-line korčuliarov,
ba aj lyžiarov na kolieskových
lyžiach, zdá sa, ako keby záujem turistov, ale aj pacientov o
túto tradičnú turistickú lokalitu
v Belianskych Tatrách pomaly
klesal.
Pozitívnou správou sú zatiaľ
iba návštevníci blízkej Belian-
ZCR
skej jaskyne, ktorú vedenie
Sanatória v Tatranskej Kotline
využíva aj na netradičnú formu
liečenia nešpecifických chorôb
horných dýchacích ciest formou
speleoterapie. Táto celoročne
prístupná jaskyňa je už dlhodobo druhou najnavštevovanejšou
jaskyňou na Slovensku. V roku
2012 ju navštívilo až 96 405
návštevníkov, čo jej vynieslo
29. miesto medzi najnavštevovanejšími turistickými atraktivitami na Slovensku v roku 2012.
Tento výsledok je pozoruhodný
najmä pri porovnaní so slovenskou najpopulárnejšou a najnavštevovanejšou Demänovskou
jaskyňou Slobody, ktorej návštevnosť sa, naopak, minulý rok
znížila a jej náskok pred Belianskou jaskyňou za rok je už iba 2
189 návštevníkov.
Samotné vedenie Sanatória
v Tatranskej Kotline sa snaží
riešiť momentálne napätú situáciu s menším počtom pacientov
na samotné liečenie rozširovaním ponuky svojich služieb pre
zdravotne
hendikepovaných
klientov, ktorí by mohli nájsť v
tomto príjemnom zákutí Tatier
optimálne podmienky pre regeneráciu a oddych.
Čo sa týka zahraničných návštevníkov, Tatranská Kotlina je
prvou mestskou časťou na prístupe z Poľska na Slovensko a
najmä do Vysokých Tatier cez
hraničné prechody Lysá Poľana
a Podspády a tak práve TIK v
Kotline je tým prvým miestom,
prostredníctvom ktorého môžu
návštevníci, ktorí sa tu zastavia,
získať prvé komplexné informácie o celej šírke služieb cestovného ruchu v celom regióne
Vysokých Tatier.
Medzinárodný deň športu a zábavy
Prvý jún, deň detí, áno staré známe, ale v
Tatrách plánujú okrem toho aj deň dospelých. Že o čo ide? Prvú júnovú sobotu sa
Štrbské Pleso premení na malú olympijskú
dedinu a najväčším lákadlom celodenného
podujatia bude tzv. Night Run. Tatry však
športom a zábavou budú žiť už od piatku do
nedele a bude sa na čo pozerať. Na akcii sa
objavia aj známe tváre z televíznej obrazovky a milovník našich veľhôr, rodený Lipták
a viacnásobný olympijský víťaz Michal
Martikán.
Tatranci vsadili na istotu a organizujú
podujatie športovo-zábavného charakteru,
ktoré bude v podstate akousi ochutnávkou
leta vo Vysokých Tatrách. Program na Štrbskom Plese začne už v piatok, sobota bude
hlavným dňom a nedeľný program v Poprade uzavrie akciu relaxom a pohodou v aquaparku.
Známe tváre z televízie sa už teraz na
akciu tešia a chýbať nebude ani Michal
Martikán, ktorý prinesie do Tatier kúsok
V uplynulých týždňoch boli
zosumarizované konečné výsledky výberu dane z ubytovania i z výberu parkovného
v meste Vysoké Tatry za I.
kvartál 2013, teda za tohtoročnú zimnú turistickú a lyžiarsku sezónu. Jednoznačne
treba konštatovať, že bola
úspešná čo sa týka nárastu
ubytovaných i jednodenných
návštevníkov, žiaľ, návštevníci Vysokých Tatier míňali
menej za stravovacie a ostatné doplnkové služby.
Najviac ubytovaných i jed-
olympijského ducha. „Takéto veľké podujatie sme ešte na Deň detí neorganizovali, je
to aj pre nás obrovská výzva. Veríme, že po
úspešných zimných podujatiach zaujmeme
návštevníkov aj touto akciou, ktorá akoby
rozbehla leto v Tatrách,“ povedala Lenka
Maťašovská výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké
Tatry (OOCR RVT).
V piatok sa môžu návštevníci Tatier tešiť
najmä na lampášový sprievod a vystúpenie
kapely Zuzany Haasovej, hlavný program na
všetkých čaká v sobotu. Už o desiatej ráno
sa na Štrbskom Plese rozhorí „olympijský“
oheň vďaka šéfovi nášho olympijského výboru Františkovi Chmelárovi, ktorému bude
asistovať jeden z najúspešnejších športovcov
Slovenska, Michal Martikán. Počas dňa je
pripravený športovo-zábavný program pre
celú rodinu, takže na svoje si prídu nielen
deti, ale aj dospelí.
Deň, alebo lepšie povedané noc, v znamení športu sa rozbehne o 20.00 hodine a to
doslovne. Štart prvého ročníka tatranského
Night Run-u rozhýbe telá a naženie do pľúc
zdravý tatranský vzduch. To, aké je to bežať
„nocou“ okolo plesa, si možno vyskúšajú aj
niektoré známe tváre z televíznej obrazovky. Tých príde do Tatier neúrekom – herci,
moderátori, redaktori, ktorí si pre návštevníkov Tatier počas dňa prichystali aj autogramiádu.
Všetci olympionici vedia, aká dôležitá je
regenerácia. Aj po športových výkonoch na
Štrbskom Plese si to vyslovene žiada kvalitný relax. Ten si môžu účastníci Night
Run-u, ale aj všetci ostatní, užiť v nedeľu v
popradskom aquaparku. Ako bonus ich tam
čaká prvotriedna dávka zábavy vďaka koncertu Zdenky Prednej a špeciálnej laserovej
show. Navyše, každé dieťa do 12 rokov bude
mať v sprievode dospelej osoby vstup do
aquaparku zadarmo.
Čo dodať na záver? Športový víkend v
Tatrách treba zažiť.
Zdroj: Tlačová správa OOCR RVT
Údaje potvrdili nárast
nodenných
návštevníkov
bolo v mesiaci február, za
ním nasledoval mesiac marec (aj vďaka Veľkonočným
sviatkom i prázdninám Bratislavského samosprávneho
kraja, ktoré oboje tento rok
pripadli práve na tento mesiac), na pomyselnom treťom
mieste skončil mesiac január.
Celkový nárast ubytovaných návštevníkov podľa vybratej dane z ubytovania za
prvé tri mesiace tohto roka
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 bol až 8,3%,
parkoviská VPS Vysoké Tatry na území mesta zaznamenali za rovnaké porovnávané
obdobie nárast až 17%. Nárast prepravených lyžiarov
malo aj lyžiarske stredisko
Tatranská Lomnica a to o
+6,4%. Všetko teda údaje
potvrdzujúce úspešnú zimnú
sezónu, ktorá môže byť dob-
rým odrazovým mostíkom aj
k úspešnej letnej turistickej
sezóne 2013, po ktorej by sme
mohli zaznamenať úspešné
výsledky v cestovnom ruchu
vo Vysokých Tatrách aj za
celý kalendárny rok 2013.
Nárast výberu dane z ubytovania za zimnú sezónu 2013
je dobrá správa aj pre rozpočet mesta Vysoké Tatry, ktorý
získal oproti zime 2012 navyše čiastku 10 480 eur, ktoré
môže zapojiť do financovania
svojej činnosti a aktivít.
Peter Chudý
Tatranské spektrum
TD 11/2013
Za svoje povolanie vďačí chorobe
Za to, že sa stala zdravotnou sestrou, paradoxne, vďačí svojej chorobe, ktorá ju
takmer pred polstoročím doviedla aj do Vysokých Tatier. Ľudmila Lovrantová
svoje rozhodnutie za tie roky vraj ani jediný krát neoľutovala. „Tak to malo byť
a som spokojná,“ tvrdí čerstvá držiteľka Bieleho srdca, ktorým ju predminulý piatok ocenila Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry.
Spomedzi trinástich ocenených zdravotných sestier je služobne najstaršou, v tatranských
zdravotníckych zariadeniach si
odkrútila štyridsať rokov. Začínala vo Vyšných Hágoch, kam
prišla ako 16-ročná na liečenie.
„Ako prvé som zbadala hágovský komín na kotolni a myslela
som si, že idem tam. Taký obrovský kolos som u nás nikde
naokolo nevidela,“ spomína
dnes už s úsmevom na svoje prvé stretnutie s Vysokými
Tatrami. Ustráchané dievča
z Budmeríc si pod patronát vzali staršie pacientky. „Pozoznamovali ma a už to išlo. Potom
som tam ostala aj v zdravotnej
škole,“ opisuje svoje začiatky.
Už v treťom ročníku začala robiť na spirometrii a ostala pri
nej až doteraz. Medzitým si
stihla urobiť aj dve špecializácie – funkčné vyšetrenie pľúc
a kardiologické vyšetrovacie
metódy. Vďaka škole sa zoznámila aj s budúcim manželom,
ktorý ju po svadbe „stiahol“ do
Tatranskej Polianky. Tam ostala až do konca decembra 2002,
keď odišla do dôchodku. O päť
rokov neskôr sa do Sanatória
Dr. Guhra opäť vrátila. „V máji
2007 ma požiadala vedúca sestra, či nenastúpim na svoje pôvodné pracovisko z dôvodu, že
nemajú na spirometriu ďalšiu
zdravotnú sestru s prislúchajúcou špecializáciou,“ vraví
ostrieľaná zdravotná sestra,
ktorej rukami za tie roky prešli tisíce pacientov. A tí sa vraj
v porovnaní s časmi, keď začínala, zmenili. „Dnes sú náročnejší, viac si vedia povedať,
Spolu s Ľudmilou Lovrantovou (na snímke) dostalo Biele srdce aj
ďalších 12 zdravotných sestier z regiónu Vysokých Tatier. V kategórii sestra manažérka sa ho Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry rozhodla udeliť Alene Dryšlovej,
Ľudmile Švačekovej, Štefánii Porvazníkovej, Viere Slosiarikovej
a Kataríne Bosmanovej, v kategórii sestra v praxi ním komora ocenila Júliu Siskovú, Ľudmilu Lovrantovú, Helenu Kočovú,
Ivetu Lackovú, Marcelu Popperovú, Ľubomíru Bekešovú, Janku
Marekovú a Vieru Zbellovú. „Biele srdce je symbolom čistoty,
ľudskosti, humanity, odráža ducha ošetrovateľstva. Sestry v regiónoch sú častokrát na takej periférii, že si ich naozaj nikto nevšimne a, bohužiaľ, ani ich vlastní zamestnávatelia. Dúfam, že
dnes, keď sa postupne rušia a devastujú tie naše krásne staré
tatranské sanatóriá, nejaké sestry tu v budúcnosti aj ostanú, aby
sme mali koho oceňovať, pretože si to naozaj zaslúžia,“ povedal
prezident komory Lukáš Kober. Ocenenie Biele srdce odovzdal
sestrám spolu s Ivetou Lazorovou, ktorá je poverená vedením
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v predminulý
piatok počas Krajského odborného seminára Tatry sestrám v kinosále Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb
v Dolnom Smokovci.
(pet)
čo sa im nepáči, argumentujú,
prečo to nie je tak. Kedysi boli
skromnejší,“ konštatuje zdravotná sestra, ktorá sa v začiatkoch stretávala najmä s chorými na tuberkulózu. „Tá choroba, to nebolo nič moc, okolie
ich dosť odsudzovalo,“ dodáva
Lovrantová. Vie o čom hovorí,
sama si tým prešla.
Podobne ako pacienti sa za
tie roky zmenila aj technika.
„Kedysi sme mali obrovské
hlučné mašiny. Keď vyšiel zo
spirometrie záznam, všetko
to bolo treba počiarkať, pomerať, vypočítať... Mali sme
takú kalkulačku na kľučku, čo
bolo super, ale občas sme museli aj na papieri rátať. Bolo
to prácnejšie, dneska je to už
taká polahoda. Prístroje sú
maličké, nehlučné, všetko za
mňa vypočítajú,“ porovnáva
zdravotná sestra. Jednoduchšia
je aj ich oprava či údržba. „V
tých začiatkoch sme si museli
vedieť aj všeličo poopravovať,
aj sme letovali, keď sa nám
lanko odtrhlo. Dnes stačí zavolať servis, vymení sa to a ideme ďalej,“ dodáva. Zvyknúť
si musela aj na ďalšie zmeny.
V porovnaní s minulosťou
pribudlo administratívnej práce, ubudlo však výskumnej.
„Niet peňazí. Kedysi sa robilo obrovské množstvo rôznych
výskumov, lekári robili rôzne práce a spirometria bola
vždy do toho zainteresovaná,
takže sme mali kopu roboty,
utekalo to. Teraz je tiež práce
dosť, ale je to iné, také viac-menej tým istým smerom,
stále sa to opakuje,“ netají
sa zdravotná sestra, ktorá sa
tento rok už naozaj, ako vraví, chystá odísť do dôchodku.
A čo jej prebleslo hlavou,
keď si preberala Biele srdce?
„Tie potvory, ale ma dostali!“
otvorene priznáva a vzápätí so
skromnosťou v hlase dodáva:
„Ja som nikdy s ničím takým
nerátala, ale pravdaže, potešilo ma to. Myslím si, že každá
zdravotná sestra si to zaslúži.
Robota je to ozaj zodpovedná.
Veď ide o ľudí.“
(pet)
7
NOVÉ KNIHY
Dominik Dán: Uzol
V roku 1988
nastal v kariére
Richarda Krauza
významný
zlom, postúpil o
stupienok vyššie
a z pochôdzkara
sa stal detektív. Hneď prvý
prípad, vražda robotníka v ropnej rafinérii, mu dáva poriadne
zabrať a namiesto toho, aby sa
venoval Sylvii a malej dcére,
ostáva v práci ešte dlhšie do noci
než predtým. Možno aj preto, že
rozohral veľmi riskantnú hru s
krásnou bufetárkou Valikou.
Na oddelení vrážd ešte nepracuje ani Chosé, ani Canis, ani
krpatý Kuky, sú tam iba dvaja z
budúcej partie, Burger a Hanzel.
A obaja, ale najmä Burger, sa
chopia mladého eléva policajného remesla a rozhodnú sa z
neho vychovať detektíva podľa
svojich predstáv. Politická situácia, súdruhovia z ministerstva,
kolegovia zo Štátnej bezpečnosti, ale hlavne bezohľadnosť tej
doby zavedú trojicu detektívov
do naozaj bizarného prostredia
medzi ostnaté drôty tiahnuce sa
po celej štátnej hranici so západným svetom. Tu sa stane vražda
vojenského pilota nadzvukových stíhačiek, vražda, ktorá
mala zničiť Krauzovu kariéru už
v zárodku. Pred detektívom leží
gordický uzol. Či nájde odvahu
rozseknúť ho, nevie. Zažíva niečo, s čím sa aspoň raz za život
musí popasovať každý ozajstný
muž...
Maxim E. Matkin:
Žiadne prudké pohyby
Sú muži, čo
zachraňujú ľudí.
Majú to v popise práce. Ale
niekedy aj oni
potrebujú
zachrániť, hoci to
už v popise práce nikto nemá.
Dobré svaly a schopnosť pohotovej reakcie nie sú niekedy na
prežitie dostačujúce. Je potrebné
nájsť náruč, do ktorej je možné
sa ukryť. Pomaly. Opatrne. Potichu. Pozor na vnútorné zranenia.
Najnovšia kniha Maxima E.
Matkina hovorí o hasičoch, lekároch a železničných modelároch. Okrem toho aj o láske
a o túžbe, o nakupovaní bielej
techniky, o mačke s podivným
osudom, o cestách preč aj návratoch domov a o všetkom, čo ste
chceli vedieť o sexe, ale nemal
vám to kto povedať.
(kap)
8
TD 11/2013
Tatranské spektrum
Premeny Štrbského Plesa zachytáva nová kniha
(dokončenie zo str. 5)
rázok päťstokorunáčky z roku
1946, na ktorej je vyobrazené
Štrbské Pleso aj s vilou Marína.
V knihe tiež nájdete nezrealizovaný architektonický návrh kostolíka na brehu jazera z ateliéru
Dušana Jurkoviča či zábery
z čias, keď sa na jazere ťažil ľad.
„Zaujímavý je aj obrázok z roku
1944, na ktorom pred hotelom
Hviezdoslav pochoduje jednotka
Wehrmachtu,“ vypichol ďalšiu
z nevšedných fotografií Huber.
Prekvapením pre tých neskôr narodených sú aj zábery
plachetnice, ktorá vody jazera
brázdila v medzivojnovom období. Úsmevne vyznieva séria
fotopohľadníc, ktoré so skupinkou turistov – recesistov na
Vianoce v roku 1924 nafotil
a vzápätí vydal známy fotograf
a vydavateľ pohľadníc pôsobiaci
na Štrbskom Plese Alois Chytil.
Keďže tatranské končiare boli
vtedy bez snehu, zachytil ich,
ako sa korčuľujú v letných kostýmoch, ba dokonca rúbu lyže a
prikladajú ich na oheň a varia si
na ňom čaj uprostred zamrznutého jazera.
Okrem zaujímavých momentov zo života na Štrbskom Plese kniha približuje aj významné
osobnosti, ktoré tam žili alebo
osadu navštívili. Snímky z archívu autora, ale i archívu obce
Štrba a ďalších súkromných
archívov, dopĺňajú texty v slovenskom a anglickom jazyku,
nechýba ani stručný pohľad do
histórie Štrbského Plesa, ktorého
vznik sa datuje do roku 1872.
Publikácia vyšla v náklade 3
000 kusov. V predaji by mala
byť nielen vo Vysokých Tatrách,
ale i v podhorí.
(pet)
Krstnou mamou publikácie sa stala Andrea Móry Réti, dcéra Jána
Móryho, ktorý bol synovcom zakladateľa osady Nové Štrbské Pleso
a neskôr aj jej majiteľom. Práve z archívu rodiny Móry čerpal Jozef
Huber niektoré z fotografií, ktoré sa napokon ocitli v knihe. Foto: pet
Teta „Knižničková“ prežila medzi knihami štyridsať rokov
Moja malá dcéra je škôlkarka. Jedného dňa prišla domov
a hrdá mi hovorí: „Mami, teta
Knižničková ma pochválila, že
som šikovná, pretože som nezabudla vrátiť požičané knihy,
svoje i sestrine.“ Najskôr sme
sa na tom doma zabávali, ako to
naše dieťa dáva zabrať slovenčine, pravdou však je, že odvtedy
Táni Hudáčovej, knihovníčke
z Tatranskej Lomnice inak nepovieme. V mestskej knižnici
je už takmer štyridsať rokov
a stala sa pre pravidelných čitateľov neodmysliteľnou súčasťou
tejto inštitúcie.
Vyštudovaná knihovníčka sa
venovala tejto profesii celý život. Dvaapolroka v rodnej Rožňave, potom prišla do Tatier na
návštevu za priateľkou a keďže
sa jej tu páčilo, prihlásila sa
na inzerát, v ktorom tu hľadali
knihovníčku. Neodradili ju ani
prvotné počiatky s bývaním.
„V roku 1976 som nastúpila do
knižnice v Starom Smokovci.
Tam sme boli tri pracovníčky
plus riaditeľ. Keď z pobočky v
Tatranskej Lomnici o šesť rokov
neskôr odišla do dôchodku pani
Alžbeta Lábusová, preložili ma
tam. Mala som z toho aj obavy,
pretože mi hovorili, že Lomničania ma nemusia prijať. A teraz sa mi s nimi tak ťažko lúči,“
povzdychla si Táňa Hudáčová,
ktorej čas na odchod do dôchodku prišiel práve v týchto dňoch.
Počas tých rokov putovala s
prevádzkou knižnice od Ľudového domu, cez objekt bývalého
Espresa, priestorov zotavovne
Volga či budovy Kina Tatran.
Poslednou zástavkou sú terajšie
priestory, kam sa knižnica presťahovala pred štyrmi rokmi. „Sú
to skutočne krásne priestory, aké
rostlivosti o knižný fond. Dnes je
to aj o tom prilákať nových čitateľov. V mestských knižniciach
vo Vysokých Tatrách si na tom
dávajú záležať. Deti ich pravidelne navštevujú už od materskej
školy a systematicky pokračujú
aj na základných školách, čo je
súčasťou informatickej výchovy,
si takáto inštitúcia zaslúži. Sme
na priamom ťahu, blízko škôlkarov, školákov i dôchodcov,“
netají spokojnosť knihovníčka
a dodáva: „Počty knihovníkov
sa stále redukovali, až napokon
sme v Tatrách ostali len dve a tak
som dostala na starosť pobočky
v Dolnom Smokovci a neskôr
aj v Tatranskej Kotline, kde bol
dovtedy dobrovoľným knihovníkom pán .... Valiga.“
Toto povolanie nie je len o sta-
ale pripravujú sa pre ne aj besedy
o knihách, literárnych žánroch či
priamo so spisovateľmi. Atraktívne bolo pre deti, keď mohli stráviť
noc v knižnici. Neraz, keď prídu
rodičia so svojimi ratolesťami, sú
milo prekvapení, ako suverénne
sa deti v týchto priestoroch pohybujú a presne vedia, kde čo hľadať.
„Chodievajú tu deti popoludní si
len tak sadnúť alebo pokiaľ čakajú na autobus, a keď je zima som
radšej, keď prídu sem. Síce ich
občas treba krotiť, ale väčšinou
si vezmú encyklopédie, dajú
hlavy dokopy a spolu si čítajú.
Do lomnickej knižnice chodia
aj čitatelia zo Ždiaru, Podspádov i Veľkej Lomnice. Raz nám
na jednom školení povedali, že
knižnica by mal byť komunitné
centrum, kde by sa mali stretávať, malí či veľkí, rôzneho vzdelania i vierovyznania a toho sa
držím,“ vysvetľuje Hudáčová.
Knihovník je neraz bútľavou
vŕbou a vypočuje si trápenia
návštevníkov, ale zažije aj zaujímavé a neraz vtipné príhody.
„Pobavilo nás, keď sa počas
besedy s jedným nemenovaným
spisovateľom dievčatko opýtalo: „Ujo, a vy čo spisujete, keď
ste spisovateľ?“ No zažili sme
aj zvláštnu príhodu z čias, keď
muži ešte chodili povinne na
vojenčinu. Nosič zo Zbojníckej
chaty mal z knižnice požičané
dve knihy, no nestihol ich pred
odchodom vrátiť, tak ich poslal
po kolegovi. Ten s nimi však
neprišiel. Posielali sme upomienky, potom už ani nie, lebo
sme vedeli, že nie je doma. Po
jeho návrate sme mu povedali,
čo sa stalo. Nosič sa pobral do
košického antikvariátu a obe
knihy tam kúpil, aby neostal
dlžný. Viete si predstaviť naše
prekvapenie, keď sme vo vnútri
kníh našli pečiatku našej knižnice...?,“ zaspomínala si Táňa
Hudáčová na záver.
(ija)
Tatranské spektrum
TD 11/2013
9
V Dolnom Smokovci sa zapojili do projektu Zelená škola
Žiaci Základnej školy s Materskou školou v Dolnom Smokovci budú mať čoskoro ukončený prvý rok dvojročného programu Zelená škola.
Prvým krokom bolo vypracovanie environmentálneho auditu
školy, ktorý bol zameraný na
nasledovné témy: voda, odpad,
energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody. Na základe auditu si
škola vyberie prioritnú tému.
„Pravdupovediac, potrebovali by sme riešiť skoro všetko. No
my sme sa v prvom kroku rozhodli pre tému zeleň a ochrana
prírody, kde máme za cieľ revitalizovať pozemok za bežeckým
areálom, ktorý v posledných
rokoch slúžil na odkladanie
nepotrebných vecí,“ hovorí koordinátorka projektu a učiteľka
dolnosmokoveckej školy Jaroslava Kostková. Deti sa snažia
svojpomocne zveľadiť si svoje
prostredie a vytvoriť si tak kladný vzťah k prírode a životnému
prostrediu. „Keďže žijeme na
hranici národného parku, príde nám úplne prirodzené viesť
žiakov k poznávaniu a ochrane
prírody a trochu ich odlákať od
počítačov,“ vysvetľuje Kostková
a dodáva:
„Tento program je zaujímavý
tým, že zapája deti, učitelia len
koordinujú ich aktivity a rodičia
môžu pomôcť pri manuálnych
prácach alebo s materiálnym zabezpečením.“
Do programu sa zapojili prevažne žiaci siedmej, ôsmej a deviatej triedy, ktorí tvoria tzv.
kolégium, ale nápomocné sú aj
deti z nižších ročníkov. Žiaci si
najskôr sami nakreslili projekty,
čo by tam malo byť a ako by to
malo vyzerať, zhotovili letáčiky,
ktoré rozdávali rodičom a keď už
konečne počasie dovolilo začať
s robotou, dali sa do práce. „Prvého mája sme zvolali brigádu
a napriek tomu, že bolo voľno,
deti prišli, dokonca aj niektorí
rodičia a spoločne sme upratovali a sadili,“ netajil spokojnosť
riaditeľ školy Ondrej Balogh.
Nasadili prvé kvietky, rastlinky a začali aj s realizáciou bylinkovej skalky. Aktivity majú rozdelené do dvoch rokov, okrem
toho by tu malo vzniknúť sedenie – Artušov kruh, kde sa budú
môcť žiaci učiť počas výtvarnej
výchovy, biológie, či bude slúžiť
na aktivity školského klubu alebo materskej školy. V pláne je aj
vytvorenie mini náučného chodníka z pôvodných tatranských
drevín. „S touto aktivitou nám
pomáha pán Žlkovan, ktorý je zástupcom rodičov v kolégiu,“ objasňuje koordinátorka programu.
Na týchto miestach bol v minulosti funkčný skleník a dokonca táto škola mala ako jediná
v okrese aj záhradníka. Teraz je
Uprostred Starého Smokovca,
PO
v miestach, kde dnes stojí objekt Tomáša Žampu, vyvieral kedysi jeden
z prameňov miestnej kyselky. Nazývali ho
Csákyho prameň. A kúsok povyše, bližšie
k vtedy ešte drevenej kaplnke, stál Csákyho
dom, nazývaný tiež Pánsky. Ten, hostinec
a kaplnka tvorili prvé stavby budúcej osady
Smokovec. Až o storočie neskôr, presnejšie v jubilejnom roku 1900, vyrástol nad
dnešným autobusovým nástupiskom nový
Csákyho dom – po niekoľkých úpravách ho
zmenili na sanatórium a nazvali ho Tatra.
Koho tieto názvy pripomínali? Nuž, zakladateľa najstaršej tatranskej osady grófa
Štefana Csákyho. Ľudová interpretácia jeho
života hovorí: V prvej polovici 17. storočia
žil v spišských Iliašovciach mladý gróf Štefan Csáky. Žil tam sám, bez manželky. A tak
sa na začiatku jednej plesovej sezóny vybral
do Viedne. A tam...
Čo sa stalo a čo nie – vrátil sa s prekrásnou mladou ženou, s ktorou sa vzápätí, v
roku 1764, oženil. Volala sa Júlia Erdödyová a patrila do rodiny najzámožnejších uhorských šľachticov. Nikto si nevedel vysvetliť,
ako sa Csákymu podarilo nahovoriť si ju,
veď tá sa naozaj mohla vydať do inakších
kaštieľov, ako bol ten iliašovský.
Musel jej ten čosi nesplniteľné nasľubo-
z neho skladisko nepotrebných
vecí, ale aj on by sa mal dočkať
obrody. Tatranci už v júni očakávajú hodnotiacu komisiu, ktorá
zhodnotí či sa im podarilo urobiť
plánované aktivity a udelí diplom
na ceste k zelenej škole. „Zapojili
sme sa do toho dobrovoľne pretože máme radi prírodu a myslíme
si, že je to zábava a nerobí nám
problém zapájať sa do mimoškolských aktivít. Naučili sme sa pri
tom veľa nových vecí a získali
sme nové skúseností,“ prezradili
siedmaci Samuel Štibor a Peter
Čonka, členovia kolégia.
Koordináciu programu Zelená
škola na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica od
roku 2004. Vo svete ho však
poznajú už dvadsať rokov. S
podporou Európskej komisie
sa implementoval v Dánsku,
Grécku, Nemecku a vo Veľkej
Británii. Odtiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta. Do
programu są každý rok zapája čoraz viac škôl zo všetkých
kontinentov. V súčasnosti je to
viac ako 40-tisíc škôl z päťdesiatichtroch krajín.
(ija)
Žiaci využili prvomájový sviatok na brigádu v areáli školy a na práce,
ktoré majú naplánované v programe Zelená škola.
Foto: O.B.
ale aj pustovňa, čiže miesto rozjímania, a tiež tzv. Parnas, teda čitáreň
s knižnicou. Skrátka komplex, aký
dnes obdivujeme napríklad za betliarskym
zámkom na Gemeri.)
Mnohí začali Štefanovi Csákymu závidieť. Očarujúcu manželku, dôverné známosti s najvýznamnejšími ľuďmi vtedajšieho
Spiša, aj ten letohrádok, aký naozaj na Spiši
veru nemal páru. A on spokojnosťou priam
žiaril a pozýval stále nových a nových hostí, ktorým chcel ukázať svoje „víťazstvo nad
prírodou“, ktoré sa považovalo za jedinečnú
stavbu aj v rámci celého Uhorska.
Až postupne...
Zo začiatku si to hádam nikto nevšimol.
A keď neskôr ktosi na to upozornil, málokto tomu venoval pozornosť. Dajsamisvete,
že sa domáca pani nezúčastnila niekoľkých
plesov! Možno ochorela, možno je v inom
stave, možno sa načas zábavy jednoducho
prejedla! Treba vyčkať, až zima pominie, na
jarných jazdeckých vychádzkach nebude už
grófka určite chýbať...
Ale nestalo sa tak. Ani po zime nikto mladú ženu nezazrel. A jej manžel už dávno nebol taký zhovorčivý, ako kedysi. S hosťami,
nech to boli aj tí najvýznamnejší, ledva slovo stratil, najčastejšie úplne mimo spoloč(pokračovanie na str.11)
STOPÁCH TATRANSKÝCH NÁZVOV
Tatry pútnické
vať!, hovoril každý, kto sa o podobné pletky
zaujímal.
A zrejme to tak aj bolo. Zakrátko totiž
každý videl, že mladomanžel sa svojej družke neďaleko dediny usiluje pripraviť podobný život, aký poznala v hlavnom meste. Do
roka na lúkach medzi Iliašovcami a Smižanmi vyrástol nevídaný park a v ňom letohrádok v mnohom podobný tomu cisárskemu.
A tiež ho nazvali Sans – Souci! Aj honosné
bály, na ktoré sa schádzala šľachta zo širokého okolia, sa v ňom konali. (Csákyho Sans
Souci, teda „miesto pohody“, bol letohrádok obklopený zábavným parkom, stavebný
útvar, aký sa vtedy nikde na Spiši nevyskytoval. Tvorili ho ústredný zámoček, vedľajšia budova s bytmi pre hostí, kaplnka, botanická záhrada i hostinec – ten však dobrý
chýr nemal, pretože ho s obľubou a často navštevovala aj mládež z dediny. Okrem toho
hala pre šermiarov, ihrisko pre hry s loptou,
kolotoč, oddelenie s klietkami, v ktorých
si bolo možné obzrieť exotických vtákov,
strelnica, jazdecké kolbisko, amfiteáter pre
koncerty a divadelné predstavenia, kúpele
10
TD 11/2013
V SKRATKE
ä Ešte do konca mája potrvá
pravidelná jarná údržba sedačky
zo Štrbského Plesa na Solisko,
lanovky v Tatranskej Lomnici
a v Starom Smokovci si už technici pred letnou sezónou stihli
preklepnúť.
ä Predminulý piatok záchranári pomáhali 55-ročnej turistke,
ktorá si neďaleko Zamkovského
chaty poranila nohu v oblasti
členka. S pomocou manžela dokázala dôjsť na chatu, ďalej však
pre neutíchajúce bolesti nemohla pokračovať. Záchranári jej
nohu zafixovali a na nosidlách
ju zniesli na Rainerovu chatu,
odkiaľ ju terénnym vozidlom
previezli do Starého Smokovca.
ä O dva dni neskôr ratovali turistku, ktorej prišlo zle neďaleko
Vodopádu Skok v Mlynickej doline. Vrtuľník Slovenku previezol do popradskej nemocnice.
ä Len koncom marca parlament odmietol návrh poslancov
strany Most-Híd, ktorí chceli zaviesť povinnosť nosiť prilbu na
lyžiarskych svahoch pre deti do
15 rokov a už je tu ďalší návrh.
Tentokrát z dielne ministerstva
vnútra. Navrhovaná novela zákona o Horskej záchrannej službe zavádza tiež povinnosť nosiť
reflexnú vestu alebo oblečenie
s reflexnými prvkami pre deti
mladšie ako šesť rokov, ak sú
na lyžiarskej trati súčasťou organizovanej skupiny. Tieto zmeny majú podľa rezortu prispieť
k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu úrazovosti na lyžiarskych
svahoch.
ä Tí, ktorí sa minulý piatok tešili
na premietanie filmu Juraja Weinczillera o slovenskej expedícii
v Patagónii, ostali sklamaní. Pre
technické problémy snímku Fitz
Roy nevideli, Himalaya club
Vysoké Tatry ju však plánuje
premietnuť v náhradnom termíne. Namiesto nej si návštevníci
posledného májového filmového
večera mohli vychutnať krátke
dokumenty z výstupov horského
vodcu Františka Compela a jeho
klientov na viaceré tatranské
končiare.
ä Po minulotýždňovom ochladení sa Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Poprade koncom minulého
týždňa rozhodlo odvolať zvýšené nebezpečenstvo vzniku
požiaru v lesoch Tatranského
národného parku, ktoré vyhlásilo po tom, čo pod Starým Smokovcom vypukol koncom apríla
(pokračovanie na str. 12)
Z vrchov a dolín
Hámor „zvesil pytel“ z Lhotse
Zdolal už aj Lhotse (8 516 m)! Vrchol štvrtej najvyššej hory sveta
dosiahol horolezec Peter Hámor minulý utorok aj so svojim rumunským spolulezcom Horiom Colibăşanuom. V tejto chvíli sa
už Popradčan vracia z Himalájí domov.
Peter Hámor vystúpil na Lhotse klasickou cestou západnou stenou,
ktorou sa hore 18. mája 1956 prvýkrát dostali Švajčiari Fritz Luchsinger a Ernst Reiss. Rovnako na ňu vyšli na jeseň 1988 aj prví Slováci – Dušan Becík a Jozef Just. Stalo sa tak v rámci aklimatizácie na
Mt. Everest, z ktorého sa už nevrátili.
Foto: archív P. Hámora
Vrcholový útok začala dvojica
dve hodiny po polnoci miestneho
času zo štvrtého tábora, ktorý si
postavili vo výške 7 850 metrov,
svoj cieľ dosiahli zhruba po ôsmich hodinách. Osemtisícovka
im najmä v závere dala poriadne
zabrať, najnebezpečnejšia bola
cesta úzkym žľabom, ktorým
sa ide až na vrchol. „Snehu je
teraz málo, o to je to nebezpečnejšie. Kráčate úzkym korytom
a okolo lietajú kamene. Každý z
nás niečo chytil, nebolo to úplne
bezpečné. Sme radi, že sme to
prežili,“ povedal pre PRAVDU
počas telefonátu zo základného
tábora Hámor. Spolu s nimi v ten
deň vystúpil na Lhotse aj Španiel
Jorge Egocheaga a Talian Marco Confortela, ktorému lietajúca
skala aj napriek tomu, že mal prilbu, rozbila hlavu. Jorge vyviazol
so zlomeným palcom na ruke,
Petra kamene „iba“ doudierali.
Napriek tomu však na to, aby to
zabalil, ani len nepomyslel.
Na vrchole sa horolezci zdržali
len krátko. „Je veľmi maličký, je
tam miesto pre dvoch ľudí. Pohla-
dil som si ho, urobili sme nejaké
fotky a pustili sme sa hneď späť.
Nie ako vlani na K2, kde som sa
zdržal hodinu,“ dodal Hámor.
Na druhý pokus: O vrchol
Lhotse sa prvýkrát pokúsili už
týždeň predtým, fúkal však silný
vietor a tak sa vrátili do základného tábora, kde počkali, kým
sa počasie umúdri. Práve preň
sa Hámor musel pred 17 rokmi
otočiť a vrátiť sa spod vrcholu
bez toho, aby zdolal svoju prvú
osemtisícovku. Pytel, ktorý tu
vtedy nechal, sa teraz, ako vravia
horolezci, vrátil zvesiť. „Mám z
toho radosť... Zmazal som si ďalší
svoj rest. Čo bude ďalej, uvidím,
to budem riešiť na budúci rok,“
vyjadril sa horolezec, ktorému
do uzavretia Koruny Himalájí
chýbajú už len tri osemtisícovky
– Dhaulághirí (8 167 m), Manaslu (8 163 m) a Šiša Pangma
(8 046 m). Doteraz vystúpil na
jedenásť z nich, pričom na Annapurne stál ako jediný človek na
svete až dvakrát.
Koruna Himalájí nie je motiváciou: Napriek tomu sa netají,
že výstup na všetkých 14 osemtisícoviek nie je pre neho motiváciou. „Ešte nenastal čas, aby
som o tom uvažoval. Zdá sa, že
Korunu Himalájí mám na dosah,
ale je ešte veľmi, veľmi ďaleko.
Existuje veľa horolezcov, ktorí
celý život chceli zvládnuť aspoň
jednu osemtisícovku a nevyšlo im
to. Nestáli ani na jednej,“ uzavrel Popradčan.
(pet)
Balia „kufre“ na Nanga Parbat
Tatranec Peter Šperka v týchto dňoch balí „kufre“,
aby sa začiatkom budúceho týždňa spolu s ďalším
členom Himalaya clubu Vysoké Tatry Antonom
Dobešom pridal k ukrajinskej expedícii, ktorá mieri
do Himalájí. V pláne majú výstup na Nanga Parbat
(8 125 m).
Na vrchol deviatej najvyššej hory sveta chce
ukrajinsko-slovenská výprava, ktorú vedie ukrajinský majster športu Igor Svergun ovenčený dvoma
Zlatými čakanmi, čo je najvyššie horolezecké svetové ocenenie, vyjsť Kinshoferovou cestou. „Je to
taká rýchla cesta na vrchol, ostatné sú dosť dlhé,
najmä tá naša československá. Najťažšie miesto je
vo výške okolo šesťtisíc metrov, kde sa zo strmého
ľadu prechádza skalnou platňou o horolezeckej
obtiažnosti štyri až päť,“ opisuje Šperka nástrahy
cesty na himalájsku osemtisícovku, ktorá je považovaná za jeden z najnebezpečnejších vrcholov.
Známa je nielen náročným terénom, ale najmä veľmi nepriaznivým počasím, častými lavínami a silnými búrkami.
Smer Nanga Parbat naberie dvojica Slovákov už
na budúci pondelok, keď sa vlakom presunie do
ukrajinského Kyjeva. Odtiaľ odletia do Taškentu
a vzápätí do Islamabadu, kde sa pred odchodom
pod Nanga Parbat plánujú zdržať len krátko. „Bude
to veľmi rýchle, nie ako keď sme išli do Karako-
ramu, kde bolo treba ísť sedem-osem dní pešo pod
kopec. Má to však aj svoje nevýhody, že hneď vhupneme do takých výšok,“ priznáva horský vodca a
záchranár, ktorý sa iba nedávno vrátil z iránskej
sopky Damavand.
V Himalájach nie je nováčikom, na konte má už
štyri osemtisícovky – Šiša Pangmu, Manaslu, Cho
Oyu a predvrchol Broad Peaku. „V expedícii je niekoľko horolezcov, ktorí už boli na iných osemtisícovkách, napríklad Cho Oyu, Makalu, ale sú tam
aj takí, ktorí v Himalájach ešte neboli, no majú
skúsenosti z Pamíru a Kaukazu,“ vraví Tatranec.
V desaťčlennej výprave by mala byť aj jedna žena,
Šperka s Dobešom budú jediní Slováci.
Týždeň po nich by mala pod Nanga Parbat doraziť aj ďalšia menšia ukrajinská expedícia. „Takže
pravdepodobne budeme spolupracovať s nimi. Kým
prídu, pripravíme aspoň prvý tábor,“ vykresľuje
plány Šperka. Na vrchol by chceli vystúpiť niekedy
začiatkom júla.
Prvý pokus o výstup na deviatu najvyššiu horu
sveta urobili v roku 1895 britskí horolezci. Traja
z nich pri tom zahynuli. Nešťastne sa skončili aj
ďalšie dva pokusy nemeckých expedícii, vrchol dosiahol až v roku 1953 rakúsky horolezec Hermann
Buhl. Prvými Slovákmi na Nanga Parbat boli Ivan
Fiala a Michal Orolin v roku 1971.
(pet)
Z vrchov a dolín
TD 11/2013
11
(dokončenie zo str.9)
nachádzala jeho duša . Poľovačka,
PO STOPÁCH TATRANSKÝCH NÁZVOV
ako nás o tom doteraz presviedčali
nosti postával, mrzutý, a veľakrát sa
historici, iste nepatrila k jeho prizo zábavy vytratil už pred polnocou.
oritám. A zrejme ani veľkopanské spôsoby.
Pošuškávalo sa, že preto, aby sa sám mohol
Štefan Csáky si dolinku pod Slavkovským
lepšie prizrieť na dno pohárika!
Potom však prišiel iliašovský veľkonočný v ktorom sa konali tajné obrady a zasväte- štítom vybral možno aj preto, aby sa zúčastňoval na miestnych náboženských púťach.
ples, ktorý mal zo všetkých najlepšiu povesť. nia...
Presne o polnoci požiadal však Štefan CsáKto Apollo bol? Postava starej gréckej Ba možno ich vo výraznej miere pomáhal
ky všetkých hostí, aby v čo najkratšom čase mágie, niekedy nazývaný aj „aner“, čiže organizovať! Tie ku prameňom „kvašnej
opustili letohrádok, kaštieľ i park, vlastne aj „svätý muž“. Bytosť, čo vraj ovládla všet- vody“ každoročne na sviatok svätých Petra
Iliašovce, a už nikdy sa tam nevracali. Nech ku magickú moc skrze absolútnu oddanosť a Pavla smerovali ako na miesto zázraku.
na okúzľujúce večery a noci, čo tu prežili, bohom a askéze, nový Ježiš Nazaretský Akého? Roku 1431 a potom roku 1433, keď
zabudnú. Všetko to považuje za omyl, za spoločenskej elity, čo sa ustanovila z vlast- na Spiši vyčíňali husiti (spustošili Spišskú
zbytočné a márne úsilie, ktoré nakoniec aj nej vôle, Veľký Všemocný, čo mal pomôcť Teplicu a pričinili sa o zánik osád Stráž pri
tak nikam neviedlo a on už v ňom nemieni pomocou alchýmie ovládnuť priestor i čas, Hranovnici, Olcnava pri Spišskej Teplici
a tiež obce Stojany nachádzajúcej sa oproti
pokračovať. Nikto z prítomných nedokázal hmotu i energiu...
jeho počínanie vysvetliť, želanie, ba priam
Zdá sa, že aj Štefan Csáky, či už ako štu- Spišskej Sobote), našli obyvatelia podtatranrozkaz, však splnil každý.
dent alebo možno pod vplyvom Júlie (jej ských obcí útočište práve v tejto lokalite.
Je dokonca možné, že táto skutočnosť
Až sa o niekoľko dní rozniesol po Spi- otec bol pravdepodobne tiež slobodomuši chýr, ktorému dlho žiadny z miestnych rár), do takejto lóže vstúpil a po návrate na predovšetkým vytvárala dôvod, pre ktošľachticov nechcel uveriť. Vraj hneď nasle- Spiš v nej aj aktívne pôsobil. V istej chvíli, rý si túto lokalitu a okolité lesy od sestry
dujúcej noci Štefan Csáky obdivované Sans možno pod vplyvom smrti milovanej dcéry, prenajal. Veľa v tomto smere naznačuje aj
– Souci zapálil a čo nezničil oheň, prikázal čo sa vraj tiež zúčastňovala obradov, nastal fakt, že jednoduchá drevená kaplnka, ktozbúrať! Ostala len kaplnka, čo stála obďaleč, však v jeho živote zásadný zvrat a on sa rú tu nechal Štefan Csáky postaviť, bola
kde s Júliou uzavrel manželstvo. Potom vraj vrátil k svojim kresťanským koreňom. Toto v poradí hneď druhou či treťou stavbou
ešte nechal vyrúbať nádherný park i les nao- bolo zrejme základný dôvod jeho neskor- osady. A stála v centre vtedajšej osady! Aj
kolo a navždy z Iliašoviec zmizol.
ších nezhôd s manželkou, ktoré vyvrcholili jednoduché hostince, čo tu vyrástli, boli
určené najmä účastníkom náboženských
A oveľa – oveľa neskôr prenikla medzi v zničení areálu.
ľudí správa, čo jeho konanie vysvetlila. Že
Naznačujú to aj jeho ďalšie životné kroky. púti. Neboli to nijaké prepychové objekty,
v onú noc vlastne vyvrcholila finančná tie- Roku 1785, teda 44-ročný, Iliašovce navždy väčšinou tu stáli prízemné objekty s dvomi
seň, do ktorej sa vďaka stavbe Sans – So- opustil a utiahol sa do skromného kaštieľa izbami, ktoré boli od seba oddelené choduci a búrlivému životu v ňom Csákyovci pri Humennom, ktorý vraj nazýval Stefan- bou. Hygienické zariadenia stáli mimo budostali. Že v onú polnoc sa dopila posledná sruhe, teda „miesto, čo vracia Štefanovi po- dovy, vodu na umývanie nosili slúžky vo
fľaška šampanského, čo ešte našli vo vínnej koj“. Tu potom viedol skromný, až pustov- vedrách, vodu na pitie i kyselku našli hospivnici a Csákyovci z Iliašoviec už nemali nícky život človeka povyšujúceho duchovné tia v karafách, čo stáli na stole. Zariadenie
čím svojich hostí ponúknuť. Že to vonkon- hodnoty nad svetské – dokazuje to napríklad izieb bolo tiež jednoduché, jediným „precom nebola náhoda, keď sa Júlia s grófom aj jeho výdatná finančná pomoc pri oprave pychovým“ kusom nábytku bolo zrkadlo.
Do tatranských dolín a na štíty sa totiž
neobjavovala na plesoch a zábavách – krát- kostolov a kaplniek na jeho panstve. A žil
ko predtým si totiž začala s ktorýmsi marku- takýto život zrejme naozaj intenzívne, lebo vtedy ešte bez zjavného praktického dôšovským Máriássym...
hneď po smrti nadobudol v časti Spiša sta- vodu veľmi nechodilo! A zvlášť tam takto
Toľko ľudová, nie veľmi presná interpre- tus miestneho svätca. Status, ktorý cirkev nechodili jednoduchí obyvatelia podtatrantácia. Pri pokuse upresniť ju si však treba v minulosti viac – menej tolerovala. Aj pre- ských obcí. Výročná Petropavlovská púť
v prvom rade uvedomiť, že iliašovské Sans to sa v Iliašovciach miestni ľudia desaťro- či individuálna púť na miesto, kde sa udial
Souci, tak ako všetky podobné, vybudovali čia dobrovoľne a s láskou starali o Csákyho zázrak záchrany, však, naopak, dávala návpodľa absolútnych geometrických pravidiel hrob. Ba roku 1960, na stopäťdesiate výročie števe dolinky na úpätí Slavkovského štítu
– k oslave Veľkého Geometra. Tak bol vte- smrti, ten hrob otvorili a modlili sa pri ňom punc užitočnosti i celkom zrejmého zámeru.
dajšou európskou elitou združenou v slobo- ako pri hrobe svojho patróna...
Aj preto je možné takmer s istotou podomurárskych lóžach nazývaný Stvoriteľ,
Jeho poľovnícky zrub pod Slavkovským vedať, že najstaršia tatranská osada Smoktorý vraj tajomstvo stvorenia zakódoval do štítom, teda Panský dom, bol zrejme dru- kovec, ktorej prvý objekt postavili práve
základných geometrických zákonov. A treba hým takýmto „Stefansruhe“. Gróf ho nechal pred 220 rokmi, bola vo svojich začiattiež vedieť, že objekt nazývaný kaplnka slú- postaviť roku 1793. Dá sa predpokladať, že koch lokalitou predovšetkým pútnickou...
žil vlastne ako chrám zasvätený Apollovi, ho navštevoval najmä kvôli pokoju, ktorý tu
(tom)
Tatry pútnické
V Tatrách sa chystajú
preinvestovať ďalšie milióny
(dokončenie zo str. 1)
väčšina ich minuloročných
investícií. „Počet návštevníkov
v stredisku sa zvýšil o vyše 105-tisíc návštevníkov, čo predstavuje 24-percentný nárast,“ konkretizovala Zuzana Fabianová
z TMR.
Okrem Vysokých a Nízkych
Tatier chce spoločnosť ďalších
120 miliónov českých korún vraziť aj do rozvoja Špindlerovho
Mlyna. Zainvestovať chce najmä
do doplnkových služieb, ako je
výstavba požičovní športového
výstroja, gastro prevádzok, obchodov a lyžiarskych škôl.
Do konca roka 2012 TMR preinvestovali vo svojich strediskách
vyše 144 miliónov eur.
(pet)
V Tatrách plánuje TMR tento rok vymeniť lanovku zo Štartu na Skalnaté pleso, lyžiari sa dočkajú aj kvalitnejších zjazdoviek. Foto: TMR
12
TD 11/2013
V SKRATKE
(dokončenie zo str.10)
lesný požiar. Oheň vtedy zničil
22 hektárov mladého lesa, škody lesníci vyčíslili na viac ako
48-tisíc eur.
ä Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica spustilo 9. ročník programu Zelená
škola, ktorý je najväčším envirovzdelávacím programom pre
deti a mládež na svete. Zapojených je do neho už vyše 40-tisíc
škôl v 53 krajinách sveta. Ak sa
chcete pridať, môžete tak urobiť
do 15. septembra. Registračný
formulár a podrobné informácie
nájdete na www.zivica.sk.
ä Ďalšiu šancu školákom ponúka projekt Európske školy
pre živú planétu, do ktorého
sa môžu zapojiť žiaci od 13 do
16 rokov. Spolu so školákmi
z ďalších desiatich krajín budú
pracovať na enviroprojektoch
zameraných na témy Ekologická stopa – globálne vplyvy
konzumného spôsobu života,
Dunaj – európske záchranné
lano a Aktívne občianstvo – mobilizácia a motivácia ostatných.
Termín odovzdania prihlášok je
9. júl, projekt odštartuje koncom septembra týždennou akadémiou pre žiakov a učiteľov
v Rakúsku, svoje ochranárske
aktivity predstavia v júni 2014
na záverečnom podujatí v Rumunsku. Viac informácií nájdete
na www.wwf.at/esfalp.
ä Už len do konca mája máte
čas na to, aby ste stihli prihlásiť
svoj obľúbený strom do ankety
Strom roka 2013, ktorú vyhlásila
Nadácia Ekopolis. Spomedzi nominácií vyberie porota finálovú
dvanástku, o celkovom víťazovi
opäť rozhodne verejné hlasovanie. Okrem dendrologického
posudku a finančného príspevku na ošetrenie získa aj možnosť reprezentovať Slovensko
v ankete Európsky strom roka.
Novinkou 11. ročníka ankety,
nad ktorou aj tentokrát prevzal
patronát spevák Peter Lipa, je
bezplatné ošetrenie ďalších najmenej desiatich nominovaných
stromov. Tie vyberú arboristi na
základe ich zdravotného stavu,
prístupnosti a geografickej polohy bez ohľadu na ich umiestnenie v ankete. Na ceny sa môžu
tešiť aj traja hlasujúci a rovnaký
počet tých, ktorí zašlú nominácie. Viac informácií o ankete,
ktorej cieľom je upozorniť na
staré, vzácne či ohrozené stromy
a vzbudiť záujem ľudí o životné
prostredie, nájdete na www.ekopolis.sk.
(pet)
Ochrana prírody
Za pozemky v Tatranskej Lomnici opäť
núkajú parcely pod Slavkovským štítom
Spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR), za ktorou stojí
finančná skupina J&T, núka štátu biznis. Opäť oprášili svoj
návrh a chcú vymeniť svoje pozemky pod Slavkovským štítom za tie, ktoré sú pod zjazdovkami v Tatranskej Lomnici.
Záujem majú aj o parcely na južnej strane Chopku.
Finančníci sa netaja, že pred
niekoľkými rokmi kupovali parcely, ktorých sa chcú teraz zbaviť, presne s týmto zámerom.
,,Ak sa nám nepodarí pozemky vymeniť, budeme to chápať
tak, že štát toto územie nechce
chrániť,“ netají sa predseda
dozornej rady spoločnosti Igor
Rattaj. Okrem 320 hektárov
v najvyššom stupni ochrany pod
Slavkovským štítom štátu núkajú
aj 366 hektárov lesa v Medzeve.
Za ne chcú rovnako veľké pozemky pod Lomnickým štítom
a na južnej strane Chopku, kde
majú svoje investície. Ako bonus k nim pridávajú ešte ďalších
70 hektárov pod Slavkovským
štítom. Argumentujú, že štátu sa
to vyplatí, hodnota ponúkaných
pozemkov je totiž podľa znaleckých posudkov, ktoré si nechali urobiť, vyššia než cena tých,
ktoré by za ne dostali.
Parcely, ktoré sa TMR usiluje získať, má dnes v nájme.
To však vraj komplikuje proces
dobudovania a rekonštrukcie infraštruktúry v strediskách, ktoré
spoločnosť prevádzkuje. „Na
to, aby sme mohli stavať, musíme mať pozemky,“ tvrdí predseda Predstavenstva TMR Bohuš
Hlavatý.
Podľa Rattaja súhlas minis-
terstva životného prostredia na
to, aby mohli pozemky zameniť, majú už z čias Ficovej prvej vlády, brzdou je však rezort
pôdohospodárstva, ktorému sa
do zámeny veľmi nechce. Investorom zatiaľ nedal zelenú
ani napriek tomu, že TMR mu
núka aj finančnú kompenzáciu
vo výške troch ročných nájmov.
„Nepoznáme okolnosti tejto
zámeny, preto sa v tejto chvíli
nebudeme k tejto téme vyjadrovať,“ reagovala jeho hovorkyňa
Zuzana Gulová. Návrhom TMR
sa zaoberá aj ministerstvo životného prostredia, ktoré musí takisto zámenu odobriť. Potvrdil
to aj jeho hovorca Maroš Stano.
„Informáciami, ktoré sa týkajú
tohto projektu sa zaoberáme,
prioritne však téma patrí rezortu
pôdohospodárstva,“ vyjadril sa
Stano.
(pet)
Živá kamera sleduje už aj sokolie hniezdo
Pred webkamerami už hviezdia aj sokoly. Technika, ktorá sleduje ich hniezdo na najvyššom poschodí veže kostola na námestí v Žiline, prenáša
okrem obrazu aj zvuk. Návštevníci webstránok tak
budú po prvýkrát v priamom prenose nielen vidieť,
ale aj počuť, čo sa deje v obývačke sokola myšiara.
Na hniezdo v centre mesta ochranárov upozornila ornitologička, tá vybavila aj všetky potrebné povolenia, aby sa on-line zvieracia telenovela mohla
začať. Sokolí pár by sa už čoskoro mohol dočkať
potomkov, v hniezde je šesť vajíčok. „Spoločne s
odborníkmi sa môžeme v časovom horizonte asi
ôsmich týždňov podeliť o zážitky pri vyliahnutí a
výchove sokolích mláďat,“ pochvaľujú si ochranári. Okrem webstránky Správy TANAPu www.
spravatanap.org sú živé prenosy dostupné aj na
www.kukaj.sk a www.enviro.gov.sk. Ich návštev-
níci môžu momentálne nakuknúť nielen do sokolieho hniezda, ale on-line sú aj holuby a opäť i bociany. Kamera tentokrát sleduje bocianiu rodinku
z Partizánskej Ľupče, ochranári však pripravujú
aj ďalší prenos z obývačky bocianov spod Tatier.
„Stránky majú denne tisícky zobrazení. Mimoriadny záujem o tieto unikáty dokumentuje aj fakt, že
sa pripájajú návštevníci zo 74 krajín,“ pochvaľuje
si Pavel Ballo zo Správy TANAPu. Niektorí sa na
stránku so živým prenosom vracajú aj 20-krát za
deň. „Každý deň nám pribúdajú noví pozorovatelia, o čom svedčia štatistiky návštevnosti, ale aj
veľké množstvo e-mailov, ktoré dostávame od divákov,“ dodáva Ballo.
Po skončení živého prenosu zo sokolieho hniezda
chce Správa TANAPu kameru presunúť ku svišťom
a kamzíkom.
(pet)
Zarybňujú tatranské vody
V tatranských potokoch už pláva nová generácia pstruha potočného. So zarybňovaním bystrín v národnom parku začali lesníci minulý štvrtok, keď do Skalnatého potoka vypustili
okolo dvetisíc násad. Ďalšie pribudli v nasledujúcich dňoch.
„Každoročne vysádzame v TANAPe okolo 65- až 70-tisíc násad pstruha potočného, ktorý je
tu pôvodným druhom,“ vysvetľuje vedúci Strediska genofondu
rýb Štátnych lesov TANAPu vo
Východnej Pavel Vechter. Aj
takto sa snažia pomôcť prírode,
keďže populácia pôvodných rýb
v tatranských potokoch z roka
na rok klesá. Jedným z dôvodov
je aj narastajúci počet predátorov. „Hodne živočíchov ako
vydra, volavky alebo bociany
boli v minulosti v oveľa menších
počtoch, ako je to teraz. Príroda
sama v dnešnej dobe si už nestačí dopĺňať genetický materiál,“
dodáva Vechter. Aj podľa Eduarda Petráška, vedúceho ochranného obvodu Tatranské Matliare, biologická rovnováha nie je
už taká ako kedysi. „Môže za to
predovšetkým činnosť človeka
v nižších polohách. Zároveň tie
podmienky pre ryby v horských
bystrinách sú ťažké,“ konštatuje
Petrášek.
Potoky v národnom parku lesníci zarybňujú práve v tomto období preto, že na jar majú malé
rybky dostatok prirodzenej potravy aj v chudobných tatranských
vodách. Násady vypúšťajú čo
najvyššie, pretože prirodzeným
spôsobom sa dostávajú do nižších polôh, pri väčších dažďoch
či povodniach ryby jednoducho
„spláchne“ dole voda. V lete
pstruhy schádzajú nižšie, keďže
po kalamite je v potokoch výrazne menej vody. Najvyšším miestom, kde ich lesníci vysádzajú, je
oblasť Štrbského Plesa.
(pet)
Šport
TD 11/2013
13
Lyžiarkou roka sa stala Veronika Velez Zuzulová
Nikoho azda neprekvapilo,
že kráľovnou lyžovania sa stala
Veronika Velez Zuzulová, ktorá
odjazdila svoju doposiaľ najlepšiu sezónu. Druha priečka patrila
Alene Procházkovej, jedinej zástupkyni bežeckého lyžovania,
ktorá sa dostala medzi šesticu
ocenených. A tretia zase jedinému mužovi, Adamovi Žampovi,
ktorý by si snáď zaslúžil aj prirovnanie - výkonnostný skokan
roka. Štvrté miesto patrilo akrobatke Natálii Šlepeckej, piata
skončila obhajkyňa minuloročného prvenstva Petra Vlhová
a šesticu uzatvárala ďalšia zjazdárka Janka Gantnerová ml.
Veronika Velez Zuzulová si
v uplynulej sezóne zaknihovala
dva triumfy pretekov Svetového pohára. Najskôr to bolo v rakúskom Semmeringu, kde 29.
decembra nenašla premožiteľku
Trojica najlepších. Lyžiarkou roka sa stala naša najskúsenejšia reprezentantka v alpskom lyžovaní Veronika Velez Zuzulová. Druhá
skončila bežkyňa Alena Prochádzková a na treťom mieste Tatranec
Adam Žampa.
v slalome a Nový rok 2013 začala
taktiež víťazstvom a to v paralelnom slalome v Mníchove. V slalome jej v celkovom poradí Svetového pohára patrí tretie miesto.
Pred nami je už však olympijská
sezóna a fanúšikovia budú určite očakávať dobré umiestnenia.
„Ešte len v pondelok som začala s prípravou na sezónu, takže
v októbri budeme múdrejší a budem vedieť lepšie povedať, na čo
si trúfam. Zatiaľ môžem povedať,
že som motivovaná a pripravená
tvrdo pracovať,“ povedala Lyžiarka roka krátko po prevzatí si
ocenenia.
Alene Procházkovej sa dostalo uznania za tretie miesto v pretekoch Svetového pohára vo fínskom Lahti v šprinte voľnou technikou. Na majstrovstvách sveta
v talianskom Val di Fiemme dobehla v šprinte klasickou technikou ôsma.
Adam Žampa v úvode sezóny obsadil v obrovskom slalome v rakúskom Soldene deviate
miesto, čo bolo jeho prvé umiestnenie medzi desiatkou najlepších.
Chuť si vylepšil zbierkou skvelých výsledkov na MS v Schlad-
Pri príležitosti 100. výročia organizovaného lyžovania ocenili kluby i osobnosti, ktoré písali históriu zimných lyžiarskych športov na
Slovensku. Medzi ocenenými boli aj bratia Vlado a Oto Krajňákovci
z Kežmarku, ktorí si od prítomných vyslúžili najväčší standing ovation.
Celým večerom oceňovaných sprevádzali tatranskí nostalgickí lyžiari,
ako inak, v dobových kostýmoch. Staronová predsedníčka SLA Janka
Gantnerová aj s bratom Michalom Šoltýsom im na konci slávnostného večera odovzdali kožené lyžiarky, v ktorých sa deti Šoltýsovcov
učili lyžovať. Lyžiarky poputujú do nedávno otvoreného lyžiarskeho
múzea v Tatranskej Lomnici.
Foto a text: ija
mingu. V slalome dokonca v druhom kole porazil celú svetovú
špičku a najrýchlejšou jazdou
si získal rešpekt svojich starších
a skúsenejších súperov.
V ankete, ktorá predchádzala
vyhlasovaniu výsledkov, neboli
zaradení zdravotne hendikepovaní športovci, na galavečere si
však prevzali ocenenia aj dvaja
zrakovo postihnutí lyžiari a to
Miroslav Haraus s navádzačkou
Máriou Zaťovičovou a Henrieta
Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou.
Tradičné posezónne vyhodnotenie ankety Lyžiar roka bolo
tentokrát obohatená o oslavy stého výročia organizovaného lyžovania na Slovensku. V Grandhoteli Bellevue v Hornom Smokovci sa ocenenia okrem našich
aktívnych športovcov dostalo
aj klubom i jednotlivcom, ktorí
sa pričinili o rozvoj lyžiarskeho
športu v posledných desaťročiach. Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) pri príležitosti osláv dala vyhotoviť odznak
k 100. výročiu organizovaného
lyžovania, ktorý dostali všetci
ocenení.
(ija)
Dobrovoľní hasiči si merali sily v Tatranskej Kotline
V predposlednú májovú nedeľu dobrovoľní hasiči z Tatranskej Kotliny pripravili
už 39. ročník súťaže hasičských družstiev o
Putovný pohár primátora mesta Vysoké Tatry , ktorá patrí medzi najstaršie na Slovensku
a zároveň to bolo tretie kolo súťaže 19. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. V troch
kategóriách sa predstavilo dvadsaťtri družstiev. V konkurencii šestnástich mužských
tímov sa najviac darilo družstvu z Nižných
Ružbách, ktoré zvíťazilo pred hasičmi z Gerlachova a Spišskej Soboty.
Usporiadatelia obsadili desiate miesto
a hasiči z Tatranskej Lomnice skončili
o priečku nižšie. Medzi ženami sa najviac
darilo hasičkám zo Spišskej Soboty, ktorým
patrí aj priebežné prvenstvo v tohtoročnej
súťaži. Druhé miesto si vybojovali zástupkyne obce Spišské Bystré a tretie skončilo
družstvo zo Šuňavy. V kategórii dorasteniek
dorazili na súťaž len tri tímy a ocenenie i body do celkovej súťaže si podelili v poradí
Hranovnica, Vikartovce a Stráže.
„Prialo nám počasie, súťaž sme absolvo-
vali bez zranení, takže sme spokojní. Verím,
že keby deň pred nami nebola súťaž v Teplici, prišlo by aj viac družstiev. Ale aj napriek
tomu to malo vysokú úroveň,“ konštatoval
Ján Bogačík, zástupca usporiadateľského
Dobrovoľného hasičského zboru v Tatranskej Kotline. Hasiči z najvýchodnejšej časti
Vysokých Tatier však nezaháľali ani uplynulý víkend a zúčastnili sa súťaže v Spišskom Štiavniku, kde v konkurencii štyridsiatichtroch tímov obsadili pekné desiate
miesto.
(ija)
14
TD 11/2013
Šport
Víťazom Jarnej klasiky sa stal Slovák Marek Čanecký
Podobne ako posledné dva
roky, aj tentokrát Urban dal
zabrať účastníkom pretekov
Jarná klasika. Chladné počasie
sa odzrkadlilo aj na počte štartujúcich. Na trať ich vyrazilo
osemdesiat, no cieľovou páskou ich prešlo o desať menej.
Napriek tomu organizátori aj
tento raz môžu konštatovať, že
preteky sa zaobišli bez zásahov záchranárov. „Ak by bolo
o pár stupňov teplejšie, bolo
by to pre cyklistické preteky
ideálne počasie. Jarná klasika
preverí pretekárov a odhalí,
ako sú pred sezónou pripravení. Najmä posledné stúpanie
na Hrebienok nezvláda každý
pretekár,“ zhodnotil František Pitko z OZ Tatry tour.
Počas 118-kilometrovej trate sa od peletónu odtrhla päťčlenná skupina, ktorá udávala
tempo. Bol v nej aj minuloročný
víťaz Maďar Gábor Fejes, dva
defekty však urobili svoje a do
cieľa prišiel až na piatom mieste. O prvenstvo bojovali Slováci
Marek Čanecký a Tomáš Harag.
O víťazovi sa rozhodlo zhruba
dva kilometre pred cieľom, napokon mal väčšiu radosť prvý
z dvojice menovaných. „Milým
prekvapením bol ešte ani nie
osemnásťročný Harag, ktorý
predviedol skvelý výkon a črtá
sa ako nový cyklistický talent.
Mohol by byť prísľubom do budúcna,“ konštatoval Pitko.
Tretí do cieľa prišiel Poliak
Michal Kasperek. Medzi ženami sa najviac darilo Slovenke
Tatiane Jasekovej pred dvoma
poľskými reprezentantkami Beatou Kalemba a Karolinou Kruszynskou.
Ďalší cyklistický sviatok nás
čaká už 27. júla, kedy sa uskutočnia preteky okolo Vysokých
Tatier – Tatry tour po desiatykrát.
(ija)
Jarná klasika patrí medzi prvé náročné cyklistické preteky na Slovensku.
Foto: ija
Tatranci prišli z východu so šesťgólovým kanárom
Veľké Revištia - Vysoké Tatry
6:0 (0:0)
Tatranci po dôležitom víťazstve v minulom kole cestovali
na pôdu Veľkých Revíšť, nad
ktorými na domácej pôde vyhrali v jeseni 5:1. Ani vo sne by ich
vtedy nenapadlo, že pri Zemplínskej šírave na nich čaká debakel a dostanú šesť gólov a to
za tridsaťtri minút.
Prvý polčas sa hral pomerne
vyrovnaný boj, aj keď domáci
boli častejšie pri lopte, jasnú gólovú príležitosť si nevypracovali. Už v 1. min. sa pekne uvoľnil
hrdina nasledujúcich chvíľ Horňák, ale jeho prudká strela po
zemi išla vedľa. V 7. min. urobil
slalom medzi obrancami súpera
Maťaš, ale jeho „obaľovačka“
išla tesne vedľa. V 30. min. po
centri Šefca, loptu „lízol“ hlavou Dulovič, ale ani za ním stojaci Ojirogbe loptu nedostal do
siete.
Druhý polčas začali lepšie Tatranci, ktorí v 49. min. mali možnosť Alžbetkinom, ktorý z 18 m
prudko vystrelil pod brvno, ale
domáci brankár loptu vyrazil
na roh. Po jeho zahraní sa lopta v 16-tke dostala ku Borzovi,
ale ten ju zle spracoval a po jej
odskočení bolo po šanci. V 53.
min. mali domáci možnosť,
kedy Horňákovu hlavičku s námahou vyrazil brankár Dupkala
na roh. V 56.min.kopali domáci
rohový kop, vzadu ostal nekrytý
Smoľák a nikým neatakovaný
dal hlavou prvý gól. Hostí tento
zbytočný gól nezlomil, a chceli
vyrovnať stav zápasu. Otvorili
hru a na to domáci čakali, pretože začali poľahky vnikať do
otvorenej obrany Tatrancov a v
60. min. a 61. min. im strelecky
disponovaný Horňák dal „ďalšie
klince do rakvy“ a za päť
minút zmenil priebeh
zápasu o 180 stupňov.
Hostia sa ešte nevzdávali, pretože v 67. min.
tvrdo z 25 m vystrelil
Borza, ale domáci brankár loptu
vyrazil iba pred seba, no nikto
z hostí tam nebol. Nasledujúce
minúty sa niesli opäť v streleckom koncerte Horňáka, ktorý
najskôr v 75. min. po samostatnom úniku, v 81. min. hlavou
a konečne v 88. min. opäť po
samostatnom úniku sám porazil
Tatrancov.
Ešte v 84. min. mohol dať
čestný úspech hostí Dulovič,
ale jeho prudká strela z 25 m
išla tesne vedľa. Škoda tejto trpkej prehry, ktorá nemusela byť,
keby... Ale to je otázka už asi
pre novú sezónu.
Góly: 60., 62., 75., 81. a 88.
Š. Horňák, 57. Smoľák. ŽK:
Nemčko (Vysoké Tatry).Pred
štyristo divákmi rozhodoval
Čech Špirek.
Vysoké Tatry - Vyšné Opátske
1:0 (0:0)
Po minulotýždňovom úspešnom rezultáte z ihriska Barce,
kde po veľmi dobrom výkone si
odviezli Tatranci zaslúžený bod,
sa v dôležitom zápase „popasovali“ s ďalším košickým mužstvom z Vyšného Opátskeho.
Od úvodu stretnutia si uvedomovali nutnosť získať
v tomto zápase plný bodový zisk a to im zo začiatku zväzovalo nohy,
pretože dobré príležitosti
na ohrozenie brány súpera nevyužívali. Už v 3. min. po
Maťašovom vysunutí vystrelil
z 18 m „obaľovačku“ Haničák,
ale loptu vyrazil brankár hostí
Vojtaška na roh. Následné minúty sa niesli v opatrníckom
duchu, mužstvá sa „oťukávali“
a zisťovali súperove silné stránky. V 12. min.sa hostia osmelili,
podnikli protiútok, po ktorom
Macák nebezpečne vystrelil, ale
Hajovský loptu vyrazil na roh.
V 18. min. Maťaš tvrdou strelou ohrozil bránu Vojtaška, gól
z toho nebol. V 21. min. zacentroval na zadnú tyč loptu Šefc,
ale nikto ju nezasiahol. V 30.
min. hostia po rohovom kope
mali možnosť Turczykom, ale
jeho hlavička, podobne ako o 5.
min. neskôr aj Šostákova, bránu
netrafila.
V druhom polčase sa domáci
hráči zdravo „vyhecovali“ a od
jeho začiatku výraznejšie „podkurovali“ obrane hostí. V 55.
min. po rohu sa k odrazenej lopte dostal Haničák, vystrelil na
bránu, loptu ešte tečoval hlavou
Palguta, ale pozorný Vojtaško
šancu zlikvidoval. O minútu
neskôr tvrdo po zemi „vypálil“
Maťaš, ale nebol úspešný. V
58. min. išiel sám na brankára
Palguta, ale jeho strelu po zemi
opäť chytil brankár hostí Vojtaško. V 65. min. mali výbornú
príležitosť priameho kopu z 18
m domáci hráči. Realizátorom
bol Alžbetkin, ktorý tvrdo vystrelil ponad múr, ale lopta išla
„centimetre“ vedľa. Domáci mali
stály tlak, ale gól sa im nedarilo
dosiahnuť. Dočkali sa v 81. min.
po rohovom kope, keď sa k odrazenej lopte dostal Haničák a
tvrdou falšovanou strelou z 18
m rozvlnil sieť za bezmocným
Vojtaškom.
V 85. min. nebezpečne vystrelil po zemi aj Alžbetkin, no
Vojtaško to vyrazil na roh. V
závere zápasu si už súperi žiadnu možnosť nevypracovali a tak
po záverečnom hvizde si šťastný
Tatranci pripísali konečne po 9.
zápase víťazstvo.
Gól: 72. Haničák. ŽK: Borza, Palguta, Ojirogbe – Šosták.
Pre stovkou divákov rozhodoval
Bochnovič.
(dzej)
Infoservis
TD 11/2013
„Nech sa nám srdce nermúti a nestrachuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby
to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť
miesto?!“ (Jn. 14, 1-2)
11. mája 2013 Ladislav Dolinka, môj milovaný manžel a drahý ocko, prekročil prah domu
svojho Otca, nášho Boha.
Našiel otvorenú náruč, v ktorej sú zhojené
všetky bolestia slzy. Vošiel do RADOSTI ŽIVOTA, ktorá mu už nikdy nebude odňatá.
Všetkým, ktorí cítia bolesť nad stratou milovaného Ladislava, vyslovujem úprimné ďakujem. Prosím, zotrime
si slzy a poďme žiť odkaz, ktorý nám on zanechal svojím životom. Aj my sa vložme do služby spoločenstvu, v ktorom žijeme.
Nikto nie je taký chudobný, aby nemal čo darovať. Ponúknime prácu svojich rúk, svoj čas, schopnosti, nadanie, spev, úsmev, prijatie
tých, ktorí sú okolo nás... Poslúžme darmi, ktoré sme dostali.
Prispejme k tomu, aby naše mesto ožilo vo vzťahoch vďaka našim drobným skutkom!
Tým naplníme odkaz jeho lásky k nám všetkým.
„Radosťou si ma opásal, aby ti moja duša spievala a nestíchla
už nikdy!“ (Ž 30, 12-13)
Elena Dolinková
Pozvanie na Služby Božie
s Večerou Pánovou
V nedeľu 2. júna 2013 so začiatkom o 10.00 sa v Tatranskej
Lomnici v evanjelickom a.v.
kostole uskutočnia služby Božie
s Večerou Pánovu. Zúčastnia sa
ich bratia a sestry z partnerských
cirkevných zborov z Almen (Holandsko) a Cossebaude (Nemecko), ktorí do Vysokých Tatier
zavítajú opäť po troch rokoch.
V roku 2010 vtedy na službách
Božích kázal dnes už zosnulý br.
farár doc. ThDr. Ján Grešo z Bratislavy, keď si náš domáci zbor
pripomínal 60. výročie svojho
vzniku. V roku 2011 zástupcovia Evanjelického a.v. cirkevného zboru vo Vysokých Tatrách
navštívili Holandsko a v roku
2012 o takomto čase sa konala
návšteva partnerského zboru v
Cossebaude. Na týchto stretnutiach prežívame nezabudnuteľné
okamihy spolu s našimi bratmi a
sestrami, s ktorými udržiavame
pravidelný kontakt už od roku
2001. Témou najbližšieho stretnutia bude „Večera Pánova“,
nakoľko sme ju za tie roky ešte
spolu neslávili. Tešíme sa na tieto spoločné chvíle, ktoré spolu
strávime na prelome mesiacov
máj a jún pri poznávaní našich
hôr, ale aj okolia a na spoločných bohoslužbách.
Našich členov, priateľov
a priaznivcov v bratskej láske
pozývame na toto výročné stretnutie. Taktiež všetkých účastníkov po službách Božích pozývame na spoločný obed do Tatranskej Lesnej do Detského raja.
Tešíme sa na Vás! Na to, že aj
Vy obohatíte nedeľné chrámové
spoločenstvo v malebnom kostolíku pod Lomnickým štítom.
Mgr. Pavel Kušnír,
evanjelický farár
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
VÝLUKA
Vážení cestujúci !
V dňoch 28.-30.mája 2013 v čase 7,50 – 15,30 hod. budú ŽSR
vykonávať výluku traťovej koľaje medzi stanicami
Štrbské Pleso - Štrba
Z tohto dôvodu budú v uvedenom čase všetky vlaky nahradené
autobusovou dopravou Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Autobusy budú pristavené:
- Štrba - pri železničnej stanici
- Tatranský Lieskovec - na hlavnej ceste /cca 100 m od železničnej
zastávky/
- Štrbské Pleso - pri železničnej stanici /stanovište SAD/
Cestujúcich prosíme, aby zvýšili pozornosť a pri cestovaní sa riadili
pokynmi zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a
ŽSR. Za porozumenie ďakujeme.
15
Mestská polícia radí
Zásady zabezpečenia
bytu pred odjazdom
na dovolenku
Prázdninové mesiace nie sú
v súvislosti s krádežami v bytoch
nijako výnimočné. Obyčajne nedochádza k ich výraznému nárastu. No pri zabezpečení vlastného
majetku je nutné byť vždy opatrný!
Preto pred odjazdom na dovolenku dodržujte nasledujúce rady:
l zabezpečte si byt kvalitnou
zámkovou technikou – bezpečnostnými dverami;
l nezaťahujte rolety a žalúzie;
l upozornite rodinu alebo dobrých susedov, kedy budete odcestovaní, aby si počas vašej dovolenky viac všímali váš byt;
l zabezpečte si vyberanie pošty zo schránky priateľom alebo
susedom, alebo si ju počas vašej
neprítomnosti nechajte odkladať
na pošte;
l snažte sa vytvoriť zdanie, že
v byte niekto je. Na to poslúžia
elektronické zariadenia, ktoré sa
v určitých časových intervaloch
zapínajú nezávisle na vašej prítomnosti (svetlo, televízia, rozhlas a pod...);
l cennejšie veci si uschovajte
u niekoho z rodiny alebo v bankových schránkach;
l snažte sa, aby o vašej neprítomnosti vedelo čo najmenej ľudí
(okoliu sa môžete pochváliť až po
návrate);
l v prípade, že vlastníte telefón
so záznamníkom, nenechávajte
na ňom odkaz o svojom odjazde
na dovolenku;
l neoznamujte svoje úmysly odcestovať z domu na soc. sieťach.
Veľa ľudí si myslí, že im zlodeji nemajú čo ukradnúť, pretože vo svojom bežne zariadenom
byte nemajú nič cenné. Takýmto nezodpovedným prístupom
k ochrane svojho majetku automaticky podceňujú nebezpečenstvo a neuvedomujú si, že
sa dopúšťajú veľkej chyby. Vlámanie vždy narušuje súkromie
a spôsobuje škody, a to nielen na
INZERCIA
n Predám leštený smrekový tatranský obklad perodrážku 3 €/ m2,
zrubový obklad, hranoly aj dlážku
na podlahu. Kontakt: 0908 234 866.
n Pôžičky bez ručiteľa od 300
eur do 6000 eur /33 000 eur/ zamestnaným, dôchodcom, živnostníkom, s. r. o. Volajte:
0905855893, 0902444796, e-mail: [email protected]
n Prijmem zdr. sestru do prac. pomeru na nešt. kardiologickú ambulanciu v KK. Tel.: v prac. dobe
052/4523671 alebo 0905 216 183.
majetku. Majme preto na mysli,
že do určitej miery sme za svoj
majetok sami zodpovední – lebo
príležitosť robí zlodeja! Nerátajte
s tým, že aj zlodeji dovolenkujú!
Sezónne práce, brigády
v zahraničí
Blíži sa čas letných brigád
a sprostredkovateľské agentúry
v tomto období finišujú s výberom pracovníkov na brigády v zahraničí. Najmä mladí a neskúsení
ľudia veľmi často doplatia na neseriózny prístup niektorých zamestnávateľov a neraz sa stanú obeťami
podvodu, sexuálneho zneužívania
a obchodu s ľuďmi. Preto upozorňujeme záujemcov o brigády
v zahraničí, aby boli mimoriadne
opatrní. Je veľmi ťažké predvídať
všetky rizikové situácie, v ktorých sa môžete ocitnúť. V cudzine
je človek vždy zraniteľnejší ako
doma, čo obchodníci s ľuďmi veľmi dobre vedia a využívajú. Niekedy sa, i napriek dokonalej príprave, ocitnete v núdzi. Pred odchodom si zistite všetky dôležité
čísla v mieste pôsobenia, napr. na
políciu, veľvyslanectvo, konzulát
a v prípade potreby ich neváhajte
kontaktovať. Veľa dôležitých informácií nájdete napríklad na internetovej stránke Medzinárodnej
organizácie pre migráciu (IOM)
www.iom.sk, e-mail: [email protected] alebo Ministerstva
zahraničných vecí SR www.mzv.
sk, e-mail: [email protected]
Prajeme všetkým, ktorí vycestujú za brigádou do zahraničia,
ničím nerušený pobyt a šťastný
návrat domov!
Bezplatná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800
800 818.
Jozef Štefaňák, zástupca
náčelníka MsP Vysoké Tatry
Pre občanov a návštevníkov Vysokých Tatier vydáva mesto Vysoké
Tatry. Vedúca redaktorka: Mgr. Ingrid Janigová (e-mail: [email protected]). Redaktorka: Mgr.
Martina Petránová ([email protected]). Sídlo vydavateľa
a adresa redakcie: Mestský úrad, 062
01 Starý Smokovec, tel.: 052/478 04
38, fax: 052/ 478 04 59, e-mail: [email protected], www.tatry.sk. Výroba
novín: Tlačiareň Kežmarok GG, spol.
s r. o., Priekopa 21, tel. 052/ 452 32 07,
e-mail: [email protected] Ev. č. MK
SR: 3110/09. Nevyžiadané príspevky
nevraciame. Uzávierka novín je vždy
v piatok pred výjdením novín. ISSN:
1338-9882
16
TD 11/2013
Kalendár podujatí
Download

tatransky dvojtyzdennik.indd